Velika zanimanje

Mirza Vranj

~~===~

'Sulejman Vel icanstveni, useptembru

Za 'Glam Blam' nikad

petak, 27. julVsrpanj 2012.

TV SERIJE Nakon sto je Federalna TV emitirala prvu sezonu

astavak 'Larinog izbora' na 08 IU!
istakla [e Bukovae. Cleko je, takoder, kazao da ce nastavak "Larinog izbora" na OBN-u startati istog dana kada i naNovojTV. Tacan datum jos nije poznat.

Hrvatskoj je u toku snimanje druge sezone TV serije "Larin izbor", koju ce u Bosni i Hereegovini, kako saznajemo, umjesto Federalne televizije koja je prikazivala prvu sezonu, emitirati

U

Brz tempo
lnaca, druga sezona "Larinog izbora' trenutno 5e snima u Hrvatskoj. Nakon pauze u avgustu, ekipa nastavlja rad itl sve do 1 . marta 2013. Na takav, brz tempo vee se navikao jedan ad glavnih glumaea Filip .Juricic, koji igra zloglasnog Oinka. - Da radimo u bilo kojem drugom okruzen]u, bilo bi veoma tcsko, ali kod nas sve stirna, ad produkeije, glumaca, snimatelja ... Trpimo svacije musicc, jer sma se navikii jedni na druge. Bez godisnjeg odmora ulazimo u drugu godinu snimanja. Radimo na sllcnlm lokacijama kao I prethodnu se-

Kumrie, ,Pin';ic i Viitica: Glumice nadavno snimljene u Sarajevu zonu. Mozda Dinko upozna I neku Iljepu Sarajku pa dodemo snlmati I kod vas. Nikad se ne zna u kojem ce srnjeru otici seenari] - kazao [e Jurii':ie ;;:a nas list. enom Sarajevo Film Festivalu gostovao je dio zenske ekipe "Larinog izbora" - glumice Doris Pincie, Ornela Vistica i Jagoda Kurnnc. .Juricicu je zao sto irn se nije pndruzto u sarajev5koj avanturi .. - Valia bih da sam bio na SFF-u, ali nadarn se da ee za to biti prilike vee naredne godine - kaze ovaj glumac.
S. A.A.-D. Z.

J'uricic:,Idalje sve stima OBN. Da je ugovor vee potplsan., otkrlo nam je Neven Cicko, direktor OBN-a, a potvrdila Lidija Bukovae, portparolka Nove TV, koja u Hrvatskoj emitira seriju. - Jeste, serija je u BiH prodana TV kuci OBN -

Dinko se mijenja
Juricie nam otkriva da co Dinko, koji je, lnace, sve Izgubio, u drugoj sezonl promijenitl svoj prgavi, bezobrazni temperament. - U ovoj ulozi sam koketirao, zlocest sam do kraja i drago mi je sto me publika ne poistovjecuje S ovim likom. Mislim da sam u njihovim oclrna privatno ostao Filip - kaze Juricie.

Druga prilika
Saznajemo da u nastavku "Larinog izbora" ima i novih glumaea. lzmedu ostalih, ekipi se, iz BiH, pridruzio i Dalibor Brkie, clan ansambla Narodnag pozorista Tuzla. Na nedavno zavrs-

u

'Kraj' za Ijubitelje serr a poput 'Ezela'
Radnja pocin]e u2013. godini kidnapovanjem jedne od glavnih glumica
Po zavrsetku trenulno najgledanije serije u BiH "Ked lisee pada", gledaoee HayatTV-a krajem avgusta ocekuje nova tu rska serija pod nazivom "Kraj" ("Son"), za koju se videonajava svakodnevno vrti na malim ekranima. - Zanimljivo je da je gledalaca prilikom emitiranja najave za "Kraj" , ali i kraj "Kad lisee pada" , pomislila da je rijei': a isto] seriji. Ono SIO gledaoce dodatno buni su brojevi u donjem dijelu ekrana, koj, takoder, imaju svoje znacenie, alito ce se objelodaniti tek kada pocnemo s
vecina

emitiranjem - kate Mersiha Halaovic, PR Hayat TV-a. "Kraj" dolazi iz produkcljske kuce "Ay Yapim", iz koje su potekle I "Ked lisee pada", "Strasti Orijenta", "Fatmagulu" te "Ezel ", kojem je ova serija naislienija, a u Turskoj je, navodno, potukla i do tada najgleda-

Glavni Jikovi serije "Kra;" niju telenovelu "Sulejman Velicanstveni". Akeija, drama, prevara, preljuba, novae i mac dio su serije. Radnja pocinje u 2013. godini kidnapovanjem jedne ad glavnih glumica pa se vraca u pros lost i onda ide
ka sadasnjostl. .. Ad.K.

Za svoje omiljene emislie, serije iii TV voditelie glaaajte na sljedeCi nacin, Ukucajte kljucnu rijee VODITEW ill EMI· SIJA, zatim razmak Ie ime j prezime voditelja, odnosno naziv ernisje, SMS posajite na broi mobil nag telefona 091/410·100. Cijena SMS·a iznosi 0,50 KM + PDV. Postoo se izvode na osnovu broja pristiglih SMS·ova za odredenu emisij u iii voditelja. Vlasnik broja mobilnog teletona 061/367-245 dobitnik je dviju ulaznlca za kino.

",ita

OStali 23,50"1.. 8M"_'

petak, 27. iuli/srpanj 2012.

I

ISPEC. PA HECI

Cijenjenicit4oci"

TVEXlre"id4ljen4mmoiele slatisoojekomentare. Dovoljnoje da na brojtelefona 061142 01 5 ukucatekljucntl EXTRA, napraviterazmak, te napiiete Vas koment4r.

rilec

SMS
• ZGODNAZENA - Moilia bih BHT 1 da prikaze film "Zgodna zena" s Rlcardom Girom (Richard Gere) I Dzulijorn Roberts (Julia) u glavnlm ulogama. • TERMIN - Dejana Rosuljas bl tre-

SMS
bala prebacltl svoj tok-sou u ponce III biratl neke teme prlmjerene dnevnom termlnu emltlranja. • NAJAVA - Kada sam vldlo Dzenu Zenlcanln u studiju, misllo sam da je ponovo pocelo emltlranje emlslje "Dobar

SMS
dan svlma", kad one ona najavlla emlsiju "Uzareni asfalt". • PITANJE - Ovo je pltanje za Hayat TV . Zasto sire podruc]e opcine lIijas, odnosno planlnskl kraj Srednjeg, nama signal? Kada planlraju da ga uklju6e? Nedostaje nam.

TVSA Leila Kurbegovi6 u revijalno-zabavnom

1. STANDAADNO

DOBAR

Hayat TV potrudio se love godine da tokom ramazana gledaoclma ponudl zanlmljlv TV sadrza], kojl je standardno do bar. Red price, red rnuzike, red kuhanja I eto razloga da postaci budu uz male ekrane prlje Illara. I TV Alfa jedna je od rljetklh TV stanlca koja svakodnevno emltlra dobar Ramazanski program.

Promjee ce se desit-, ali -ita e moie preko noCi
---- Taj dio programa bit ce mi poseban Izazov. On ce, naravno, ostatl takav kakav jeste, samo sto cemo se trudltl da budemo malo vise u trendu, da donoslmo Izvjestaje s desavanja Iz protekle noel, Ljudi I potrebe se rnijenjaju, a ml tellmo 161 ukorak s vremenom - porucuje koordinatorka. Medu kolegama Kurbego· vic je poznata po predanostl radu i stroqoci, za koju je, izrnedu ostallh, krlv i novinarski veteran Enes Musabasle, od kojeg je nauclla tajne novi· narstva. - Nastojat cu bit! pravedna I objektlvna. Imamo mlade I kvalltetne novinare, to znaCi da ce bitl mnogo svjezine I pozitivne energije - govori Kurbeqovlo te lstlce da ni u kojem slucaju ne6e zanemarlti emisi· ju "Sarajevo Art" te da ce lona dozlvjell promjene u samom konceptu. A.'.M.

programu

Duznost preuzela od Vanje Semic, kola i~e,na trudnlcko bolovanje. "Sarajevsko jutro" poseban [B IzaZQV
d koleglceVanje semic, koja odlazl na trudnlcko bolovanje, mjesto koordlnatorke revljalno-zabavne redakclje TVSA ave sed mice preuzela je Leila Kurbeqovic, aktuelna urednlca kulturno-umjetnlckoq program a I vodlteljica emlslje "Sarajevo art". Odrzam su prvl sastanci te predstavljenl planovl 10Ce· klvanja. - Bit ce tu reorganlzaclje, all nemam carobni staple I nlsta se nece deslti preko nod. Umjesto "Dobrlh vibraclia", koje su otsle na pauzu s ljetnom semorn, u jesenjem periodu pokrenut cerno novu emisiju s vee ulgranom eklpom novlnara. Prlpremat cerno jedan relaksirajuci sadrzaj, namijenjen onima kojl vole poslljepodnevne sate provoditl Ispred mallh ekrana - govori Kurbegovi6. Znatne promjene deslt ce se I u "Sarajevskom jutru", emlsljl koja vee dugo blljezl veoma dobru gledanost.

2. NE GUBE KVALIlET
Za razliku od nasih TV stanica, HRT ni za vrljeme "sezone kiselih krastavaca" ne gubi na kvalitetu. Tako najavljuje sami hit do hita kada je rijee 0 Ijubavnlm filmovima. Stoga, veilte se, poll[ecerno,

O

3, ZABORAVLJENI "DUHOVI"
U nedostatku zanirnljvih sadrzaja na televizljl tokom Ijeta, lijepo je bilo u utorak navecer na CineStar TV pogledati po malo zaboravljenl film "Duhovi Sarajeva", u kojem Igraju Enis Beslaglc, Davor Janllc, Dragan Jovlclc, Severlna ...

""J

.(/) Marljana Krso, vrljemeje! Ses! ~ godlna je i vise nego d.ovoljno da o ova urednica I vodlteljlca Vijesti u Il:l 7 na Hayat TV-u ne pravi po6eta..~ niclce greske u 6itanju vijesti, sto danas svakodnevno einl u Informa!lvnom programu, u koji je dosla 2006. Tolika neozblljnostl I neodgovornost u vodenju centralne Informativne emislje, ne smlje se dopustiti.

«

1, MARIJANA,

VRIJEME JE!

Voditeljica Nove TV

2. BEZ PRIJENOSA UTAKMICA

I

Armija navijaca Sarajeva I Zeljeznlcara opravdano je razocarana, jer utakmlce njlhovlh klubova koje su Igrall protlv Levskog, odnosno Maribora, nisu mogll pratitl najednom ad javnih emltera nego 1mje to omogu611a FACE TV, Loglcno bi bllo da, kada platls TV pretplatu, takve sadrzaje i Imas na mallm ekranirna,

Mar·· a Miholjek rodila djevojcicu
Marlja MIholjek, vodlteljlea Dnevnika Nove TV, rodila je djevojcicu, kojoj je dala Ime Ziata. Sretnu vljest TV vodlteljica odmah je podijelila 5 kolegarna s televizlje. Marlja I njen suprug Boris vee Imaju trogodisnjeg slna Bona, kojl se posebno veseII novom clanu porodlee. Miholjek: Vee irna sina ~ona

Federalna TV najavlla je bogat Ramazanski program, kad ana nesto malo na kasiku, Najved je prornasa] to sto vjernicl a vremenu iftara budu obavllestenl u 19.20 sati, a ne u vrljeme Iftara, kada hladno Ide serlja.

Alen Alblnovi6 vratio se na OBN nakon visernjesecne pauze. U narednom perlodu ponovo 68 raditi kao novinar u magazlnu "Red Carpet", kojl S8 prlkazuje petkom u v8cernjem termlnu, akoji ureduje I

Povratak Albinovica

vodl Emerlk Gudelj. Za ovoscdrnlcno Izdanje Albinovl6 je uradio nekollko zanlmljlvih priloga, a jedan od sagovornlka mu [a I Mlrsad Cvlko, glavni i odgovornl urednlk "Exprsssa". D. Z.

petak, 27.juli/srpanj 2012.

NajveCi 'glam' je 5 , a 'blam' Izbor Miss BiH
ou biznis magazin "Glam Blarn", koii se vee cetiri godine ernitira nedjeljom u 18 sati na Hayal TV-u, jedna je od rljetklh emlslja ko]a tokom Ijetnlh odmora ne Ide na pauzu, I u najtoplijim danima vrijedna ekipa, koju cine Mirza Vranj i Fikret Hodzic, donosi publici price iza kulisa, a od septembra bi ova] magazin mogao dozivjeti prornjene. Otome nam Mirza nije govorila, [er kako kaze, nije vrijeme za 10.

HAVAT TV Mirza Vranj, voditeljica emisije "Glarn Blarn"

s
v

Morske price
- Od kada postojimo, nismo pravili pauzu. Od ove sedmice, sobzirom na to da je ramazan, emilirat cerno po dva "the best" priloga u kombinaciji s aktuelnim desavanjirna. Do kraja Ijeta planiramo otici u Hrvatsku i snimiti neke, kako mito kazerno u redakci· ji, morske price - govori Mirza. Simpaticna voditeljica istice dajojje uvijek lakso

V,anj: He umiiljam da sam bolja od drugih odabrati "glam" nego "blam" godine. - Ovoqodlsn] nsjveci "glam" je, definitivno, Sarajevo Film Festival. I ne samo ove nego I svih prethodnlh godlna ovu tilmsku manlfestaciju deklarlramo kao "glam". Sto se tlce "blamova", konkurencija j e izuzetno [aka, sto se za glamurozna desavanja ne moze rcci. Kao "blam" osobu bih Izdvojila Cicka Elezovlca, ko] [e dokaz da uvijek rnoza gore. lpak, ako bih pravila rezirne svih "blam" dogadaja, onda bi prvu poziciju uvjerljivo zauzeo Izbor Miss BiH. Oni su nam po ko zna koji put pokazali da uvijek rnoze gore - govori voditeljica. Nekoliko voditeljica zaprograma na Hayat TV-u zavrsilo je u redakciji inforrnativnoq programa, gdje Mirza sebe bas i ne moze zamisliti.
bavnoq

Bratovljeva ienidba
Veliko slavlje u Mlrzlno] porodici desilo se proteklog vikenda, kada se njen brat Vedad Dado Vranj, inace sarajevski paparaco, ozenio. Na pitanje kada ce se ona odluciti na taj korak, odgovorila nam je: -Iako je planirao da se ozeni tek nakon tridesete, czenio se u 24. Izgleda da ima neke simbolike u tom broju, [er sam S8 I ja zamalo udala u 24. Za mene je to tsska I veoma vazna odluka, lako iz neuspjele veze izlazim dostojanstveno i ciSlO, ipak to dozivljavam kao vlastiti poraz. Smatram da se brak sklapa same jednom, zato ne mogu da se odlucirn na taj korak, Kada me pitaju kada cu se udati, uvijek kazern uskoro, vidjet
cerno ...

Fizickiposao
- Sebe mogu zamisliti i kao radnicu bilo kojeg fi;zickog posla ako dode do toga da moram radif kako b.h sebl osigurala egzisteneiju. Ne zanoslm se, kao neki, I ne urnlsljarn da sam bolja od drugih. Mislim da me trenutno niko ne moze zamisliti u lnforrnativnoj redakeiji pa ni ja gavori Vranj.
A .. KA.RAMAN

HRT je talevizija za primjer. Bez obzira na to u koliko teskirn uvjetima rade, opet vode racuna 0 svom gledateljstvu.

Hayat je TV koja uspijeva na komercijalnim osnovarna. Imaju dosta dobar program iako bas nisamzadovoljan 5, reeima 2MBT.

petak, 27. juli/srpanj 2012.

PR'EMIJERA Turska hit serija uskoro na OBN-u

prvog ponedJelJka u septembru?
ubitelji. sap.un.ca u. i 'nasoj zemlji, a posebno onih turskih, s nest ~ Ijenjem ocekuju pocetak hit serije "Sulejman Velicanatveni" u programu OBN-a. Ova televizijska stanica olkupilaje pocetkorn maja pravazaemitiranje najskup Ije tu rske serij e svi h vremena u BiH, a njenu popuIarnost slro m svijeta potvrduje cinjenica da se trenutno prikazuje u 61 zemlji. - Premijera "Sulejmana Velicanstvenoq" trebala bi biti prvog ponedjeljka u septernbru, ali tu inforrnaciju jos ne mogu potvrditi. Sigurno je da ce se ova gledana serija poceti prlkazivati u septem bru - rekl i su nam iz Pres-sluzbe OBN-a. Serija govori 0 Sule]manu I,jednom od najpoznatijih turskih sultana iz 16_ stoheca, kojije dobio nadimak Vellcanstveni po tome s10 j e bio izuzetno spo-

'Sulejma~ Velicanstveni'
L
vrhunska glumacka ekipa. Glavna uloga je povjerena Halitu Ergencu (Ergenc), koji je vee poznat dornaco] publici po glavnoj ulozi u seriji "1001 noc", gdje je glumio Onura, Lik Hurem glumi Merjam Uzerli (Maryem), Mahidevran Nur Fetaolu (Fettahoglu), majku Sultaniju Nebahat Dzehre (Cehre), Ibrahima Okan Jalabik (Yalabik), Hatidze Selma Ergee (Ergec) ... Prema pisanju turskih medija, u nastavku serije mogao bi se pojaviti i slavni holivudski glumac Bred Pit (Brad PITt).On ce tumacltl ulogu zapovjednlka protvnicka vojske. Turski rnediii spekutlrsju da ce se Pit pojaviti u sedam epizoda popularne serije za honorar od dva miiiona dolara. U slucaju da propadnu pregovori s Bredom Pitom, Turci vee imaju zarnjenu, a na upraznjeno mjesta trebao bi uskoclti Mel Gibson.
D.Z.

Prema pisanju turskih medija, u nastavku serije trebao bl se pojaviti i Bred Pit

Olimpijske igre na BHT 1 i FTV-u

Na startu tenis i rukomet
U petak u 21 .55 sati BHT 1 i Federalna TV prenosit ce sve6ano otvorenle Olimpijskih igara, na Kojima ce se skoro 10.500 takmicara iz 204 zemlje takmiciti u 26 sportova. Ove teievizijske kuce prenosit co takmicenja u atletiei, plivanju, gimnastici, kao i sportove koji su interssantnl za BiH, kao sto su kosarka, rukomet, odbo]ka, vaterpolo ... Taka 6e gledaoci BHT 1 u subotu u jutarnjim sanma mod gledati teniske rneceve, dok su vecernji sati rezervirani za rukomet, koj 6e biti u prvom planu i u nedjelju .. Pored najboljih svjetskih rukometasa, kraj vikenda prsdviden je i za prijenos utakmica odbojkasa. U portedjeljak, gledaoci BHT 1 i Federalne TV vidjet ce na djelu najbolje gimnastlcare, a u urorak vaterpoliste i odbcjkase ... Dssavanja iz Londona komentirat 6e Belmin Karamehmedovi6, Zoran soko, yladislav Majer, Medina Sehi6 i Velid Spaho.
D.Z.

Gla.vni likovi

popularne

serije Velicanstveni uspio je prosiriti Osmansko carstvo i njegovu moe. U seriji "Sulejman VeIleans!veni " okupljena je

soban vladar. Zapoceo je svoju vladavinu kao 26-godisnjak i vladao je najduze u otomanskoj hlstori]l cak 46 godina. Sulejman

o.r.iginalni naziv: Magic Mike. Reditelj; Stiven Soderberg_ Ulage: Cening Tejtum, Aleks Petifer, Kodi Horn, Melju Mekonahi. Zanr: Drama. Tlrajanje.: 110 minuta. Godina prolzvodnje: 2012. Budzet: Sedam miliona dolara,

1. Ice Age: Continenta 2. Cudesni Spider·Man

I Drift

3. Ted
5. Divljaci 6. Magicni Majk 7. Tyler Perry's
Madea's Witness Protection 8. Keti Peri: Diomene 9. Moonrise Najtraieniji Kingdom 3: u Evropi

10. Madagaskar

1. Ledeno

doba

4

3. Lar.in izbor: Izgubljeni princ

4. Madagaskar 5. Nedodirljivi
6 •.Magicni 7. Diktator Majk

3

B. Snjeguljicai lovac 9. Najbolji. egzoticni Marigold hotel

10. Sjene

tame


I

petak, 27. juli/srpanj 2012 .

Edosenadad

lnes sve vise zali zbog negativne reakcije na prvu sumnju 0 trudnoci. No, nj enu grizu savjest u brzo ce zamijeni sok zbog gine-

kolosklh

nalaza,

U

uzrok njene neplodnosti. Marlca ne maze vise presucivaf tajnu pa 58 suprotstavi Stipi zbog ucjenjlvanja Srclana I skrivanja Inesine otmice. Srdan i Ana uzivaju u svojoj Ijubavi.

nuo posao, all je Adrijana surnniicava. Toni je I dalje odlucan da se brzo probije u nogometu i naporno trenira uz uovostrucenu dozu steroida.

CETVRTAK

(78. ep.)

msduvramenu, Milivoj i Suzana opusta]u se jedno uz drugo kao da su svi problemi iza njih. UTORAK (76. ep.) Ines I Marko potresenl su dijagnozom doktora, koji tvrd i da je stres naiveci

SRIJEDA or.

ep-l

Zabrinuta za Ines, Suzana predlozi da Matosici, ukljuGujuci i Anu, otputuju zajedno negdje za vikend. Edo se nada da ce mu u drugoj banci odobriti kredit kako bi napokon pokre-

Cijela porodica Matosic, zajadno sa Markom i Anom, odlazi u eko-selo na odmor. Jedino Ines iritira porodicno okupljanje, jer joj svi nastoje ugoditi, a niko ne sluti da je upravo tom pre!jeranom brigom neprestano podsjecaju na

Suzana i Milivoj su u oelicnirn odnosima, za razliku od Sare, koja nije htjela doci na zajednicko okupljanje, a Ana odlazi u Spl it da provjeri sta Srdan i Mila rade te prekida njihov poslovni sastanak. Srdan je razocaran Aninim nastuporn i svadu nastavljaju u stanu, gdje Srclan slucajno otkrije da su sve vrijeme pristuskivani. Edo dobije ideju da unajmi kafie.

&JucQJ[J®~
~~QdJ

(lJl[Q)nD(lJl
Dijego prigovori. Evi, jer je izvukla Pijera iz zatvora pod uvjetom da ostavi Lidiju
PONE.DJEUAK (64. ep.)
Alfredo kale Emili)i da ce, eim pronade lijek, izlijeciti Azul i Mauricija te da ce ga poslije registrirati i odniJeti u prestiznl laboratorij pod uvjetom da njegova cijena bude dostupna svima. Eva kaze Ivanu da je rekla Toskanu da co ga pustlti na miru cim pronace lijek, ali da, nazalost, to nije rnoquce, jer ce on i Azul rnorati urnrijeti.

UTORAK (65. 811./
Andres kaze Mauriciju da im Dijego Moran stvara previse problema i predlofl rnu da ga ubiju. Mauricio mu odgovori da rnu je to nalveca zelja, ali da to nece uciniti oni nego Boris. Ivan kale Evi da zbog Ijubavi prsrna Dijegu cini mnoge greske, koje ih mogu kostati zivota ukoliko ih Boris otkrije.

SRIJEDA (66. ep.)
Vidjevsi Andresa u donjem rublju, Hulio kaze Sesiliji i Gasparu da su otpustenl i da odvedu sa soborn i svog prijatelja. Andres odgovori da nije dosao kao prijatelj nego kao kupac te da co kupiti vocu kolicinu oojece. Eva preda Dijegu dokumente koji dokazuju da ie Dijego kale Pijeru da ce, ako je istina ana sto je rekao, razgovarati s Evom te da nece oiti ni u kakvoj opasnosti, ali da se vrati Lidi]i ako je voli i ostavi Lusiju. Dijego prigovori Evi, jer je izvukla Pijera iz zatvora pod uvjetom da ostavi Lidiju. Eva ga uvjerava da je to ucinila da bi ga

zastiti la, jer je Mauricio platio Pijeru da se ozeni Udijom.

PETAK (68. ee.)
Boris kale Ivanu da ubije Evu te da ce, zauzvrat, on zauzeti njeno mjesto. Mauricio kaze Andresu da ce iskoristiti Sesiliju da bi postigl ito da se Azu I potpu no razocara u Dijega i pristane udati se za njega.

Strasti Orijenta
dozivljava napad bijesa. Nakon prvobitnog soka, Ijutnja prelazi u sumnju. Hilmi anal je, korak po korak, blize svojo] osveti, sve vise tierajuci Bihter u ugao. Behlul i Bihter doznaju da Adnan zna za njihove tajne susrete u kucl te otkrlvaju da je Sait jsdan od Hilmijevih Ijudi.
CETVRTAK (107. i 108. eg.)

Nihal dozivljava nesrecu, cirne rasts napetos! i nemir u viii. Nakon sto Bihter napusti vilu, Nihat otkriva kakvu igru igra Hilmi i time mijenja tok razvoja situacije. Bihter preko majke doznaje sta se dog ada, osjeca olaksanie, ali i dalje ustraje u tome da se ne vratl natrag Adnanu.
PETAK (109. i 110. ee.)

PONEDJEUAK

(101. i 102.

eN

Uprkos svim opasnostima koje vrebaju, Behlul i Bihter sada su sigurni da 6e se voljeti do kraja te se jos jed nom prepustsju Ijubavnim strastima. Adnan se potpuno razbjesni na tvrdnje Hilmija Onala 0 vezi izmedu Behlula i Bihter. Nakon prvobitnog soka, u

ucln iti te se ookusava

bijesu

razmisl'a

prijeti sumnjama.

sta ce odu-

UTDRAK (103. i 104. ep.)

Behlul i Bihter sve vise strahuju zbog Adnanovog hladnog i surnnjicavoq ponasao]a. Adnan se trudi da ne pokaze Bihter i Behlulu sumnju, kOja ga izjeda. Ali Adnanove brige

i udaljenost od Bihter nisu prornakla Nihal. I Bihier i Behlul svjesni su Adnanove zabri nutosti te se sa strahom nadaju da ce to lzbjecl. SRIJEDA (105. i 106. eg.) Bihter i Beiliul postaju svjesni bolne istine da dalje vise ne mogu. Adnan zbog osjecaja izdaje

Bihter se posljednjirn snagama bori kako bi zadrzala Behlula, ali je ocekuje veliko razocaranje, Behi uI ostaje u cudu nakon sto doznaje da je Bihte r trudna. U naocskivanom trenutku suocava se sAd nanom te spas ponovno pronalaz u Nihal. Ona uvlda da ponovni susret Adnana I Bihter nlje blizak u onoj mjeri u kojoj je to oGekivala.

Izmedu Barana i Junska nee , Cemala ·zbija sukob
Dujgu sumnja da je Havin zaljubljena u Barana
PONEDJEUAK

(18. eg.)

ran ne podnosi Dujgine Ijubomorne ispade. SRIJEDA (20. eg.) Nepoznati Govjek napada Lale i otima jo] tasnu, ali joj Levan prlskace u pomoe, Havin posjecujs amldzu Velija i prijeti mu da promijeni svoje ponasanje prema VedL Pokusavajuci odvojiti Meral od svog supruga, Kumru je teli spojiti s Harunom te dogovara veceru, U pijanom stanju Baran odlazi kod Havin i javljaju se stara sjscan]a. CETVRTAK (21. eg.) Nakon sto je Barana uhvatila u laZi i prevari, Dujgu od IUGujeuzeti djecu sa sobom i ostaviti gaoBaran ne odustaje od svoje porodiee te svojim objasnjenjirr-a pokusava privoliti Dujgu d a se vrati kucl, Levon se udvara Lale. PETAK (22. eg.J Semih se suocava s novim problemima u porodicnoi firmi. Potaknyt Dujginom sumnjom, Cemal ne odustaje od zelje da sazna svu istinu ad Havin. Metal snvata da je Kumru zeli spojiti s Harunorn samo kako bi je odvojila od Urala, s kojim je nekada imala aferu. lzrnedu naj90ljih prijatslja Barana i Cemala izbija sukob.

Ajse i gospoda Zuhre sprema[u se za posjetu Tarikovoj porodici. Selen I Semlh se vracaju sa putovanja. Nakon napada na Havinin kafie, Cemal je dovodi kod Barana i Dujgu. Veli dolazi kod Aidinovih po Vedu, ali se ona ne zeli vrati!i svojoj kuci, UTDRAK

f1g.eM I

Dujgu priznaje Cemalu svoju sumnju daj~ Havin zaliubljena u Barana. Cemal je nestrpljiv da zapocne novi zlvot s Havin. Zbog svog cudnoq ponasan]a, Kumru je zabrinula eijelu porodieu. Ba-

petak, 27. juli/srpanj 2 20t

DRAMA

Zbog zlocina iz mrznje u kampusu Nju Inglend koleez, dekanes Parker mora! ce preispitati svoje osjecaje i stavove 0 rasni predrasudama. Bit ce vsoma tesko zadovoljiti sve administrativn procedure, kao i norme i nacela skole. Uloge: Sara Dzesika Parker, Miranda Hicardson. Reditelj: Mark Brokav.

Nepr jatelj unama

I

22.. 0 3
PONEDJELJAK BHT1

KRIMI/DRAMA

ROMANTICNA
i je istinita prica 0 prostitutki Ajlin Vurnos, koja je ubila sedmero Ijudi tokom 1989. Odmalena seksualno zlostavljana i neobrazovana, jedini izvor prihoda nasla je u prostitucija, kojom se pocela bavitl vee kao dijete, sa deve! godina. Uloge: Sarliz Teron, Kristina Rici, Brus Oem. Reditelj: Peti Dzenkins.

KOMEDIJA

BIOGRAFSKA DRAMA

Uvjeren da su mnogi propusti u zvanicno] istrazi namjerno napravljeni, okruznl tuzllac Dzim Gerison, pokusava rasvijetlili dogadaje koji su prelhodili a!entatu na Kenedija. Na tom putu nailazi na dokaze da [a veliki broj vrlo u!jecajnih Ijudi i institucija imao motive za Kenedijevo ubistvo Uloge: Kevin Kostner, Sisi Spejsek, Kevin Bejkon. Reditelj: Oliver Stoun.

petak, 27. julifsrpanj 2012.

ROMANTICNA KOMEDIJA

r:
,

Pogodi
Persi i Merilin Dzons pripremaju veliku zabavu za 25. godisnjicu svog braka, dok njihova k6erka Teresa dovodi ku6i svog decka Sajmona kako bi ga njeni roditelji upoznali. Dzonsovi, koji su crnci, ne znaju da je d acko nj ihove k6erke bij el ac, jer im je Tereza to tajila, bojeoi se njihovih predrasuda. Uloge: Eston Kucer, Zoi Saldana, Berni Mek. Reditelj: Kevin Radni Sal ivan.

DRAMA/M ISTERIJA

DRAMA

TRILER/DRAMA

SpaSavajuc· Milly
Mort Kandrejk je politicki navinar koj se zaljubljuje u aktivisticu Mili Martinez. Kada je Kandrejk prerniesten u Vasingtan, njih dvoje gube kontakt, ali 6e jedan susret nekaliko godina poslije spojiti par i dovesti ih do oltara, Kada je 1987. Mili dijagnosticirana Parkinsonova bolest, Mort se posve6uje svojoj supruzi i pornaze joi u nejtezirn trenucima njihovih zivota, Uloge: Brus Grinvud, Medlajn Stov, Robert Visden, Reditelj:. Den Kartis,

Cesta
Otac I sin lutaju pustopoljinama pcstapokallptkne Amerlke. Bez Icega, osim adjeee i pistalja koji ih Stiti ad razularenih bandi, uputili su se prema obali iako ne znaju Sto ih tama ceka. Put koji 6e ovaj nesretni dvojac rnoratf prod je teiak i nelzvjestan. \,Iloge: Vigo Mortensen, Sarliz Teran, Kodi Smil-Mekfi. Redite'lj: Dzon Hilkoat.

BIOGRAFSKA DRAMA

Primo Karnera, italijanski bokserski prvak, sa vise ad dva metra visine, skoro 130 kila i rasponam ruku ad skoro 220 cantimetara, irnao]e nadimak - Planina koja hoda, Doruckovao je 14 jaja, 19 sendvica i pola kile sunka, Uvjerljivo je pobjedivao sve protivnike u ltaliji, a ondaje otisao u Ameriku, gdje je 1933, postao i prvak svijeta u tesko] kategoriji. Ipak, Karnerino djetinjstvo nimalo nije bilo lijepo. Uloge: Andrea Laila, Ana Vale, Paolo SendalL Reditelj: Renco Martineli.

petak, 27. juli/srpanj 20t 2

AKCIJA

Bilo lIednom u

Progonjen i slomljen tragedijom, EI MarijaCi povlaci se u zivot u izolaeiji. Prisiljen je da se prestane skrivati kada ga Sends, korumpirani agent CIA-e, nagovori na sabotazu ubistva meksickcq predsjednika. To ubistvo je arganizirao sef kartela Barilo, koji, uz ubistvo predsjadnika, namjerava svrgnuti i vladu. Ulage: Antonio Banderas, Salma Hajek, Dzoru Oep. Reditelj: Robert Rodrigez.

Urugvaj. U arnericko] ambasadi desi sa bizarni i krvavi incident u kojem poginu arnbasador i agenti. Arnericke obavjestajne sluzbe, za koje radi dr. Capel, vjeruju kako je neko, zahvafjujuci urnl[ecu kontroliranja tudih mozgova, naveo agente da pucaju jedni na druge te su u Urugvaj poslani specijalci. Ulage: Stiven Segal, Vilijam Houp, Vini Ozons. Reditelj: Entoni Hikoks.

DRAMA

21.40
PONEDJELJAK HRT1

~.-.iJI:I•• •
~ ~~~_~~ __

Bijela Masajka

Za vrijeme godisnjeg odrnora u Keniji lijepa mlada Svicarka Karola zaljubi se u Lemalijana, pripadnika plemena Samburu. Uprkos svljesti da se rad i 0 osobi iz potpuno druqacije kulture, ona napusti svog dotadasnjeq rnladica i krene zivjeti 5 Lemalijanom u njegovom rodnom selu, kao clan ptemena koje zivi sasvirn tradicionalnim, skoro primitivnim naclnorn zivota, u skladu s kojima ~. se ritualno pije mlijeko s kozijom krvlju, azene se obrezuju. Uloge: Nina Has, Ozeki Ida, Katja Flint, Antonio Prester. Reditelj: Hermin Hantgeburt.

petak, 27. julifsrpanj 2012.

LJUBAVNA DRAMA

I~

r:

,

~

Mlada Mirabel Batersfild ni po cemu nije tipicna djevojka, kakva jevecina ostalih prodavacica u skupom duoanu na Beverli Hilsu. Mirabel je umjetnica, sllkarka, a kao prodavacica zaraduie za zivot. Sklona je sanjarenju i po prirodi je povucena i tiha, U Saksu radi na odjelu rukavica. Jednom prilikom za njenim pultorn pojavi se bogati stariji musxarac, koji bira zenske rukavice i nju mali da mu pomogne izabrati. Uloge: Sliv Martin, Klea Dejns,. DZejson Svarcmen. Reditelj: Anand Taker.

Prodavacica

Nakon sto bahati tlnejdzer Kajl posrami darkersku kolegicu iz razreda, ona baci kletvu na njega, koja ga iz zgodnog frajera prenbrazi u jezivo stvorenje. Kako bi ponlstlo kletvu, Kajl mora pronaci nekoga ko ce ga voljeti u sadasnjern obliku. Uloge: Aleks Petajfer, Vanesa Hadzans, Meri-Kejt Olsen. Reditelj: Oenijel Barnz.

AKCIJA

Kada nade svoju fotografiju iz djetinjstva na stranici s nestalim osobama, mladi Nejten Harper pocinje otkrivati istinu 0 svom zivotu i nesvjesno biva uvucen u pogibeljni svijet tajne spijunaze .., Uloge: Tejlor Lautner, Lili Kolins, Alfred Molina, Sigurni Viver. Reditelj: OZOI1 Singlton,

Otmica

14

Pilt;U7_fuJIIso']l3ni

~012_

Dn-evni avaz

SUBOTA 28. 7. 2012.

DHY1
07.. 0 Prirodna haslina BiH. 3
OB.OO OB.15 OB.45 09.00 09.15 Skakavac spomenik prirode. 1/2, r. BHT vijesti Josip Pejakovic. U ime namda, r. Program za djec u i mlade Soovj, dokumentami film, r. Baletani, drama Erik u zemlji kukaca, igrani film 01 London 2012. Tanis, 1. kola, priienos BHT vijesti 01 London 2012. Tenis, 1. kola, ukljucenje u prijenos BHT vijesti 01 London 2012. Tenis, 1. kola, ukljucenje u priienos 01 London 2012. Pregled Nova avantura, magazin Dnevnik 1 EURO panorama Retrovizor, rnuzicki program 01. London 2012. Plivanje, polufinale/finale, prijenos BHTvijesli 01 London 2012. Rukomet (m). Norveska • Francuska, prijenos 01 london 2012. Pre~led Pregled programa za nedjelju

I

TV ALFA
Ramazanski program 09.05 OIovska dovista, dok. prog. 09.30 Ramazanski razgovori. dr. Nedzad Grabus, 1. dio, dokumentami program Program za diecu 10.00 Lutkokaz 1.0.311Moj veliki prijatelj 111.45 Kako to 1.1.00 Mala princeza 11.10 Sporlske igte mladih 11.25 Mozaik religija 1.2..00 Onevnik 1 . 12.10 LJOllondon 2012. Spanija' Koreja, rukomet, IZ/, pnjenos 13.45 NaH 2012, reportata 1.4.15 Michael Palin. Punl «rug, dok. serija, 9. epizoda 15.15 Vijesti 15.25 LJDllondon 2012. Hrvatsta - Brazil, rukomet, priienos IZ/ 17.00 Mucke, serija, 19. eplzoda 17.40 LJOllonilon 2012. SAO· Hrvatska, kusarka, /i.! 1.B.30 Crlana serija 19.10 Super Loto 19.20 Vrijeme illara 19.30 Onevn ik 2 20.00 Lud, zbunjen, normalan, igrana senia /12/ 20.55 LJOI london 2012. Brazil Francuska, kosarka, /i./ 22.45 Onevn ik 3 23.00 Larin izbor, serija, 62. ep 00.00 lJOI london 2012. Praglad 01.00 Dnavnik 2, r. 01.30 Pregled programa za nedielju

07.05 Slras!i i intrige, Igrana senja, ep. 106/134 (Rl 08.00 Vijesti 08.05 Kinali kar, igrana sen ja, ep, 64/92 (R) 09.00 Vijesti 09.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 65/92 (R) 10.00 Vijesli 10.05 Kioali kar, Igrana seriia, ep, 66/92 (R) 11.00 Kinali kar, igrana serija, ep. 67/92 (R) 12.00 Vijesti plus 1.2.15 Okusi kullura, dokumentarni serijal, ep. 11/13 13.00 Vijesti 13.D5 Ovo je saea Ijubav / This Time II's Love, igrani film 15.00 Vijesti 15.05 Kako vr.iieme prnlazi, igrana serija, 43. ep, (Rl 16.50 Vijesti plus 11.05 Noe iMh mrlvaca I Night of the Living Oead, igrani film 19.00 Onevnik TV1 20.05 Gorleone, igrana seriia, ep. 6/12 21.00 Ja sam Omega I I am Omega, igrani film 22.40 Cesla I The Road, igrani lilm 00.30 Onevnik TV1 (Al DUD Onevnici [sdne dadilje / The Nanny Diaries, igrani film 03.00 Nocni program

PINK DH
06.15 Zivolie lep,
film lz reglje 08.15 Kukavica, indijska seriia r. 12.00 Info lop, intornativni program 12.10 Vremenska prognoza 12.15 Gold Music, rnuzicka emisija 14.00 Nemoguca
misjja,

07.10 Oa sam oblak,serija, 56. i 57 09.00 Vijesti

10.55 12.00 12.15 15..00 15.10 17.00 1 B.OO 19.00
19.35 20.00 20.25 '22.00

22.10

00.00
01.00

07.05 Jutro uz sevdah 08.05 KinaH kar, igrana seriia, (r) 09.05 Kinali kar, igrana serija, (r) 10.05 Kinali kar, igrana.serija, (r) 11.05 MUZICKA NOSTALGlJA 11,30 Vijesti 11.35 Aebus, razgovor s povodom (r) 13.10 Ovo je sana Ijubav, igrani fi I m 15.05 Kako vrijeme prulazi, igrana seriia 16.45 Razgovor s povodom, hafiz Dugari, prvi diD, r. 11.45 Aazgovor s povo!lom, hafiz Dugari, drugi dio, r. 19.00 Dnevnik 19.25 VEGER ZA ZAtJUBLJENE, muzitki program 20.05 Aamazanski program 21.00 Ja sam Omega, igrani film 22.40 Cesta, igrani film 00.40 S MS Chat 02.30 Sehurski prog ram 04.00 Urbani lolk

reality erru sija r. 15.00 Hrallri Ijudi, reality emi sija 15.50 Info top, inlormativni program 16.00 Vremenska prognoza 16.05 Akademija dehellh, reality show r. 17.00 Show lime, zabavna ernislia 19.00 S opingholicarke, reality emi sija r. 20.00 Pare iii livo!, serija 21.00 Zvezde granda, enisja special 23.00 Nikom oi rijae, americld film 01.00 livot je lep, film iz reg Ije r.

14.15
DOKUMENTARAC, FTV

,. m".~:::;;;;;;;;;::;:;;;;;;:;;--;;;;;;;:::;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;--;::;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;;;:::~

KABLOVSKI TV PROGRAM
J'I_' __

'\
HHT1

'\¥':'
,
002

'." IPRINCflf
I

~ ".q
, l

it- :-~

•19 ---- -t: 15

_:_~ .... DNEVNIK

:1'

HHY 2
16.0501 London 2012 .. Biciklizam (M) 16.1501 London 2012 .. Rukomet (Zl. H rvatska - Braz.il, 2.poluvrijeme 17.0001 London 2012 .. Biclklizarn - cestovna utrka (M). snimka zavrsstka 17.2001 Londonzutz .. V'ijeme za caj. emisija 17.35 01 London 2012. kosa-ka (2)" Hrvatska • SAD. p'ijenos 19.2001 London 2012." Stclni tents - 1. kola, pnjenos 20.30 01 London .2012 .. Plivanje· finala 21.5001 London 2012 .. Octt>ojka (Z). SAD· Koreja 23.00 01 London 2012 .. Gimnastika (M) snlrnka kvalif]kacija 23.20 01 London 2012." Olimpijski merdljan O[).25 Bitange i pnncezs 3, serija 01.00 TaJna sluzba, serija 02.30 Becka filharmonja pod ravnaniem Gustava Dudamela 03.45 Glazbeni spo1ovi
c

Nova TV
10.05 11.00 11.04 11.17 11,55 12.10 12.30 13.00 13.15 13.30 14.05 14.5D 14.55 15.4lI 16.55 17.55 18.30 19.0D 19.30 20.05 21.00 2.1.35 22.05 22.55 00.00 00.50 01.30 Zikina sarenica,zabavni program Vijesti Gastronomad Knjiga utisaka Dnevnik Sport plus Playa plica 2. rnaqazin za djecu Dnevnik Sport plus Uvidaj. info Ekskluzivno. zabavni program Vijesti Jelen top deset, muzlck[ program Seecn; Ijudi, serija Petkazan]e Robna kuca Kvadratura kruga Siagalica. kviz Dnevnik $recni Ijudi, serija Sesti k,ug. sportski program Bez vize TV lice Uvidaj. info. r. Folk majslori Knjiga utisaka Vrele gume

'Michael Palin: 'Punii krug

12.30 13.15

Amazonske prasime. Uz pomot svog vodlea. Michael"eolkelli zasto je kolumbijskiglavnigrad jedno ad najopasnijlhmjestanapJaneli.

U nastavkuavamure poJu!noJ AmarleiPalin ce ustvrdiUda su Bogolai Kolumoijaurbanav€f2lia

13.45 14.30 16.05 17.00 17.09 17.10 17.15 17.50 18.50 19.20 19.30 20.10

Dallslecullza mjeslo u kojem seosl:\iaruiu takojebllzu."Da losamia"vam donosinovimodni stll iii potouzelieisnovi?To mjesl0 pnsto]!

21.00

22.35 22.55 23.00 23.10 23.25

nonoviiljepSiiz· gled,navamaje da pozeilis.
U,edniki

23.50 01.25 03.10

Mot sudbine Duhovni lzazovl, medureligijski rnaqaz.n Prizma Klnc Flamingo, amsricki film Prirodnl svijet 5 Vijesli Vtijerne sutra HAK· Promst into Alpe Dunav Jadran Reportsti. Eglpat· djeca revolucije Globalno siiela Lata Dnevnik Ausohwrts . Nacistl i "kcnacno rjesenje", dok. serija Festival dalmatinskih klapa Omi. 2012, superfinale, prljenos Dnevnik 3 News Vijesli iz kulture Kronika festivala igranog tilma u Puli Festival dalmatinSKlh klapa Omis 2012 .• proglasenje pobjednika Potopljeni. 1ilm Savrseni kruQ, 'film Raj na zemlji. film

07.25 TV 1.log 07 .. 0 Dodit s neba, 4 serija 08.35 Neust,a~ivi Scooby-doo, crtar-a serija 09.00 Lego Ninjago. crtana serija 09 .. 5 Supe, t.oonancs, 2 crtana serija 09.5D Pokemoni. crtana serija 10.15 Pokemoni. crtana serija 10.40 Klub ctpisanlh. serija 1'1.10 HitnaMlami, serija 13.10 Istjenvaci dunova 2, igranl film 15.10 Braca Solomon. igran~ film 17.00 Vijesti Nove TV 17 .. 0 Periferija City. serlia 1 18.05 Nad lipom 35. hurnortsticnoglazbeni show 19.15 Dnevmk Nove TV 20.05 gnowttrna, igran' film 21.55 Cellu~ar, igrani film 23.40 Specijalist. igrani film 01.40 PUCE!smrti, igrani film 03.10 Ezo TV. tarot show 04.40 Dnavnik Nove TV 05.30 Keaj progmma

3 Ftom 1 The Challenge Beavis & But!· Head Beavis & Butt· Head Beavis & sou- Head BlggesttHottestlLoudest! 3 From 1 Top 20 Pop Up Video Pop Up Video Kataoke Box Behind The Music. T-Pain 23.30 MTV World Stage 00.30 3 From 1 00.40 Party Zone 01.30 Party Zone

1.2.00 12.10 15.00 15.30 15.50 17.10 17.50 18.00 19.40 21.20 21.40 2.2.40

National G.
09.50 Saptac pslma 10.45 Je Hto istina? Duhcvi 11.10 Sekunde do katasuote 11.40 ~egalvornice 12.35 Saptac psirna 13.30 Osvije~javanje oceana 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Sapta6 psima 16.15 $aptac psima 17.10 Sapta6 psima 18,05 r_:Jajcudni.lidlnosauri 19.00 Saplac psima 19.55 Ulovljeni. Pecanje cudovista 2.1.00 Saplac psima 21.55 Strucnjaci za marske pse 22.50 Tabu. postilucija 23.45 Sap!ac psima 8 00.40 St,ucnjaci za morske pse

unevm avaz

pata.!;, n

JuIVsrp;<lnI2C112.

15

SUBOTA 28. 7. 2012.

MREZA
08.05 09.05 10.05 11.00 13.05 15.05 17.0'5 20.05 21.00 22.40' Kinali kar. (r) Kinali kar, (r) Kinali kar, (r) Kinali kar. (r) Ovo je sada Ijubav, film Kako vrijeme prolazi, (r) Noe iivih rnrvaca, film Corleone, 6/12 Ja sam Omega, film Casta, igrani film

22,02 22.04 22.11 22.16

21.00 Peta dimenziia 4 ad 9 eplzoca marketing Ilahile i kaside Ezan za Jaciju namaz MOl Diamat-

23.0'0 Moj Harnazan . Perviz Muhamedi f 9.30 19.55 20.05 20.25 21.00 22.15 22.30 00.00 DnevniK 2 Marketing Vilafon Nismo mi ad juee BN music Dnevnik 3 Noeni tv projekat - r Crveno, edukatjvno-zabavna
emisila

reportata

HAYATTV
06'.25Kad Usee paea 07.10 Bumba, crtani film 07.30 Felix babe, 2. epzoda 07.50 Speed racer 08.10 Moii dzepni Ijubimci 08 ..50 Garfield, crtani li1m 10 ..00 Pokemoni, crtani film 10.27 GormiU, crtani film 10.52 Ben 10. Ultimate Alien 11.35 Winx, crtani film 12 ..00 Kad liscepada 12M Kad Ilscepada 14.0.5 Auloklub, aulomagazin 14.33 Svi rna selo Hi .0.2 Vramenska prognoza 15.0.4 Band!ni, serija, 82. ep 16 ..00 Bandini, serija, 83. ep 17.00 Bandini, serija, 84. sp 18 ..0.0 .Bandini, serija, 85. ep 18.50. Ramazanski program· najava, kolazni program 19.0.0 Vijesti U 7, informativni program 19 ..28 Vremenska prognoza HI.29 Biomeleoro loska prognoza 19 ..30. Sport 19.37 Slanie na ulevima 19 ..50 Ramazanski program,kolazni program 21..00 Nezakonito Ivoja, igrani film 22.55 Plavi sok, igrani film 01.30 Astro Num Caffe, uzivo Oggy i lohari Roni Oily roni Andeli i prijalelji Dibidogs, crtani film Gerald McBoing Ro nl Oily rani 0'9:..05 Crtanj film 10'.35 Prine ilOel1 Aira, hurnoristicna serija 11.05 Ortbaceha (1'5), saria 12.0'0. Lonei i paklnpel, kulinarski show 13.0'5 Bakina kuhinja, kulinarski show 14.00 Najbr~i igrac, kviz 14.50 Top shop 15.20 Odbacena, indijska serija H.158alkanske prevare, reality dram 17.50. Dejana Talk Show, talk boljeti razvod?" 18.50. OBN Inlo, inlormativni program 19 ..0.5 OBN Sporl, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja, 20'.0.0' 21..0.0' 23.0'5 01.35 0'3.40 0'5..35 07.00 07.25 07.40 0'7.55 08.20' 0'8.50.

RTRS
0.7.33 0'8.00 0.8.15 0'9.50 12.10 Muzicki program Vijesli Zov d ivljine, film Nepobedivo srce, serija 01 London 20'12.· rukomel (z): Spanija Koreja, direktan prijenos Hercegovina iznad mora, dokumentarni se rijal Dragulj u kruni, serija 0 l Lanuun 2012 ..• rUkomel (il: H rvalska _.Brazil, direktan prijenos Vijesli Ah, ta planetal 01 Lndon 20'12 .. kosarka (z): SAD· Hrvalska, direktan prijenos D neynj k 2 Sport Carslvo, mini serija Demo fest 20'12., lin ale, direktan prilenos 01 london 2012., pregled Tlhi amerikanac, film D nevni k 2 Carslvo, serlla Zov d ivljine, film Muzicki program Hercegovina iznad mora, dok. program

.
'

HTV OSKAR C
19.00 Auto shop magazin, emisija 19.30 Reemitiranje dnevnika nrt-a 20.00 coreone, igrana serija 21.00 100 miliona prije Krista, lilm 22.40 Skinwalkers, film

13.50 14.15 15.25

17 .0'0 17.10 17 .40

show: Tema."Kako pre-

19.40' 20'.15 21.0'0 00.00 01.00 0'2.35 03.0.0 0.3.40 0'5.05 05.35

na 10 sam [a, zabavni program Suocenje (16), igranifilm Sukiaki wusletn djingo (161. igrani lilm Zodijak Cuvari planeta, dokumentarni program euvari planeta, dokumentarni program

kulinarski

show

0'7.00 Prokletstvo Mona Lize 0.7.50 Legenda 0 Bruce lee ju, serijski prou., 6/50' 08.35 David! Coperfield, 4/4 0'9.25 Program za diecu 11.0.0. Ime mOje skole, corazovni program za djecu 11.50 Aulas hop magazin, emisija 12.20 Sevdah 13.0'0. Vijesli TVSA 13.10 Hronika opcina 13.50. Hilam srebrenlce, dOK. film 14.10 ProkleisYo Mona Liza, oak. program 15.00 Yusul,8/45 16.0'0. Vijesli TVSA 16.05 Bisage Vehida GURjca 16.45 Drugi gradjanski ral, igrani film 18.15 Sarajevu sljubavlju, dok. serijal . 18.30 Dnevnik TVSA-vremenska prognoza 19.0.0. Gladijalorska akadernila 19 ..30. Ramazanski program 20.30 Sfalisli, 9/12 21.0.5 Yusul,9/45 21.50 Trl naest prica 0 isla; slvari, igrani film 23.30. Ubojice usamljenih SIca, igrani film 0'1.20' Yusuf,9/45 02.05 Ramazanski program O'3.19 Vrjjeme pocetka pasta 0'3.25 Odjava programa

ZENICA
17.05 Igrani film, NaG zivih mrtvaca 18.30 Mali ogla5i 19.00 Vijesti 19_50 ObavjeStenja 20.00 Ramazanski program 21.00 igrani film 22.30 Mali ogla51 23,00 Corleone, serija ------

1l1.00 Kako se oter iIi I ostatl samac, ti 1m

TVOSM
18.30 Dan, centralna inf. emisija 19.12 SMS oglasi 19.31l Portal 19,40 Game zone 20.00 I rene Hass, serija 21.0'0 Scena 22.00 VOA 22.30 OW-time 23.0'0 Film 00.30 Astro Show

KISS

17.15 19.20 19.30 20.00 21.40 22.40 00.0'0 19.30 20.40 20.55 21.10 22.45 23.00

Repartaza KISS Marketing DNEVNIK HRT Reportaia KISS Dokumentam' program Film Noeni program M ubarek Ramazan Vijesti IC Marketing Sudar, film Marketing Peta dimenzija

TV GORAlOE
17.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.0'0 22.00 23.00 23.30 00.00 Najava programa Dnevnik Muzicki program I slina, dok. program Pop Top, rnuzieka emisija Ookumentarni program Intervju Dnevnik/r M uzicki program Odjava procrama

KAKANJ

TV USK
19.55 Ramazanski program 21.00 Hronika krajiskih gradova, informatjvni program 21.45 Auto shop magazin, emisiia 0 automobilizmu 22.15 Muzicki program 22.35 Viiest! 22.40 Igrani film

HEMA
1l9.00 Auto shop rnaqazln 10.00 Hema magazine, r. 11.0'0 Svjetlo istine, religij5ki program 12.00 TV Zehra, magazin 13.00 Dnkurnentami program 14,00 Nasi razgovori, intervju 15.00 Izaberi zdravlje, ernisija 16.0'0 Religija u sluzbi iivata 17.00 Info IC, hronika Opclne Kakanj 18.00 Iskre culture, emisija a umjetnosti 1.9.00 Pregled sedmice. in!. program 20.00 Igrani film 22.00 Igrani film

Euros ort 2
Veslanje Olimpiiske igre Biciklizam. l.jetne 01 London 17.00 Dizanie tegova. Lietn" 01 London 1.8.00 Gimnaslika. Lielne 01 London 19.10 Olimpiiske igre 1.9.15 Lje!ne 01 London 20.30 Plivanje. Ljetne 01 London 22.00 Girnnastika. Ljetns 01 London 23.15 Dllmpijske igre 23.45 Odbojka. Ljetne 01 London 13.30 15.10 15.15 13.30 Trka autumoblla 14.00 Svi sportovl 14..30 Fudbal na pijesku (Portugal). Portugal· Kina 15.45 Fudbal na pijesku (Port,;,gal) Brazil SpanjlB 17.00 Svi spartovi '17.15 GP3. Serije Budimpesta ·1 B.OO Snuker 19..30 Vije.tl 20.00 Borilacki sport 2t.30 Dvoranski fudbal. Arena Futball League SAD 23.00 Aus!raliiski fudbal. GWS Giants· Collingwood FC

I

S ortklub
09.00 11.00 13.30 17.00 19.00 Fudbal Hrvatska: Rij-eka . Zadar Fudbal Francuska 2, liga Tenis Kitzbuhel: Finale Fudbal Mls:RealSaltLake - Vancouver Fudbal Francuska 2.liga: t.ena- Le Mans Fudbal Francuski Super Kup" Montpellier - Lyon Fudbal Brazil lnternacionalVasco

VISOKO
19.30 20,00 20.05 20.30 Dnevnik FTV Marketing blok SJecanja Akluelnosti, informativni prog ram Filmskj program Marketing blok Dokumentarni program Aktuelnosti, r.

13.00 ATP Las Angeles 1/4 Finale 15.00 FudbaL Manchester Cily· Arsenal 17.00 UZIVO. Fudbal. Squthampton • Ajax 19.00 UZIVO. SpeedwayGoricani 22.55 UZIVO. Mota GP USKvaliflkacije Mota GP 23.55 Ollmplsjke vljeatl 00.30 Fudbal. Tottenham . Liverpool 02 ..15 Fudbal, Benfica • Real Madrid 04.00 UZIVO. ATP Los Angeles 112 Finale

IGMAN
19.00 IKRE SMS KVIZ 6 + ramazanske blzrus cestilke 19.05 Islam Channel Nasheed Time - ilahije na engleskom Jeziku 19.30 Ilah ile i kaside 20.00 Ramazanski program. U susret iftaru 20.21 Ezan za Aksam namaz iFTAR 20.26 Nastavak - Ramazanski program- uz l!tar

21.00

20.45 22.25 22.30 23.15 23.15 Tv slrane 00.00 Vlsoko live

HIT TV
20.00 Corleone, igrana seriia 21.00 igrani film, Ja sam Omega 22.40 Igrani film, Casta 00.00 Tri minuta 0'0.0'5 colk show 01.30 Biljana za Vas 02.00 Auto shop magazin

23.30

FOXlife
08.20 Sudij. za Stil 08.52 Sudije za Sbl 09.10 Houp I Fejt 10.00 seks I grad 12.15 Seks i grad 12.30 Rui.na Betl 13.35 Ruina Beti 16.25 Ruzna Beti 17.10 To Be Fat Like Me 19.00 Dveci 19.50 Ali Mekbil 21.00 Wilder Days 23.00 Dveri 23.55 Gimnaziiske traume 01.00 Safi Parker 01.25 Houp i Fejt

I

FOXCRIME
OS.35 09.20 10.10 10.55 Nepoznati Put osvete Detek!iv na Floridl Red i zakcn, zlac~nacke namjsre 1.3.20 Red i zakan. .zlocinacke 06.00

I
Dragaj srnanjio sam djecu 07.35 Prava Ijubav 09.15 Filmavi i zvijezde IV 09.·40 Prazirne lazi 11.10 Legenda 0 medvjedu 12.35 Inkagnite 14.10 Upoznat visokog. tamnog stranca 15.50 Range 1'7.35 Transformers 3 20.05 Zvljer 21.30 22 melka 23.25 Pogreiino skcelanje 3 01.00 Liubav na daljinu 02.45 Raketni tria 04.20 Taini prozor

CineStar TV
Chef, dok. TED, dok. Laurin osmijeh, film v.tez tame. Povratak. dok. 17.01 Ajmo GUrst, 'film 18.43 TED, dok. 1.9.01 Vitezo"i neba, film 20.43 Vitez tame. Povratak, dok. 20.56 Chef, dok. 2.1.16 Bande New Yorka, film. dramalkrlmi 00.03 Divljaol, dak 00.17 Logorovanje,lilm, drama/triler 01.58 Vite. tame. Pavratak, dok. 02.11 Chef. dok. 14.34 14.43 15.00 16.39

20.10
Rudolf Hes je kasnije izjavio da je sa· mo izvrsavao zapovijedi. No. popul vetine onih koii su sudjelovali u pro· vodeniu "konacnog rjesenja", poka· zivao je znalnu inlcijalivu u postupku smaknuca; osobilo u polrazi zauCin· kov~iiim natinima.

11.10
SERIJA, NOVA TV
.

namJsre

ces

14.10 15.00 16.40 17.30 19 ..10 20.00

Nepoznati Aerodram Aerodram Frikovi Nepoznati Detektiv na Floridi 23.25 Detekliv na Floridi 00 ..15 Ne6ujno 01.05 Aerodram

ill
o

DOKUMENTARAC,

MRTl
,

.

Nakon slravicno~ nap ada ali~atora, Zivoti mladoga nadarenog Igraca golla i troje sludenla u rukama sUli· ma A. Istovremeno, dr. Sejbl i Prok· tor razgovaralU a osiecaiima koie galejedno prema drugome

Hilna Miami

NEDJEUA 29. 7. 2012.
~~

~\l;-' . ,. ..
.
,
1345

SMANJI GASI
I

21 30

SOPINGHOUGARKf

ORY1
07 .. 0 Priradna haslina BiH. Preka 3 Cinear planine OB.OO BHT Vijes!i OB.15 Nova avantura, magazin, r. Program za djee u i mlade 09 ..15 Umorni pas, animirani film, r, 09.20 Skola filma, obrazovna senla 09.45 Zombi hotel, animirana serija 10.10 01 London 2012. Pregled, r. 1UO Ouhavni mestevt, emisija 0 religiji 12.00 BHT vijesti 12.10 01 London 2012. Aukome! (m) ..Hrvalska - Koreja, pnlenos 13.45 Smanji Gas!, ernisija o saobracaiu U susret Festivalu n arudne muzike lliaza 2012, r, 14.45 lzaznvi poljoprivrede 15 ..15 BHT vijes!i 15.30 01 london 2012. Kosarka (2.). SAD - Hrvalslla, snimak 17.00 01 London 2012. Pregled 1B.OO Tajna leleceg Helandanina, strani cokurnentarni program 19.00 Onevnik 1 19.30 TV Liberty 20.00 James Blunt - Live in Concert .20.55 01 London 2012. Odbojka (m). Italija - Poljska, priienos 23.00 BHT vijesti :23.15 BHT sport .23.30 Sarno za zabavu, revljalni program 00.00 01 London 2012. Pregled 01.00 Pregled programa za ponedjeljak

TV ALFA
07.30 Prirndna hastina IBiH: Pecina Vjelrenica OB.OO LJDI London 2012: Pregled, snimak 09.00 Vijesli Hamazans ki program 09.05 Prica 0 minarelima 09.30 Aama~anski razgovori. dr, Nediad Grabus, dok. prog 1.0.00 Moj velikJ prijatelj 10.15 Kako 10 1'0.30 Mala princeza 10.40 Sporlska igte mladih 10.55 LJDI London 2012. Grch Hrvatska, vaterpolo, /m/ 12.20 Dnevnik 1 1.2.35 Larin lzbnr, senla, 62. ep 13.30 LJDI London 2012. Tanis, singl/duble, 1. kolo, prijenos 15,20 Vijesli 15.30 Prugasta braca, Druzba mungosa, dok, serija, 3. ep 16.25 LJOllondon 2012. Madarska - Srbija, vaterpolo, prijenos /m/ 17.50 Crtani film 1.B.15 UDI London 2012. Pregled, snimak 19.20 Vrijeme iflara 19.30 Onevn ik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan 20.40 LJOI London 2012. Plivanje, priienos poluflnala/finala 22.00 Onevnik 3 22,10 Larin izhnr, seriia, 63. ep. 23.10 LJDI London 2012. Argentina - Utvanija, kosarka, 1m! 01.00 Dnevnik 2, r. 01.20 Pregled programa za ponedjeljak 07.05 Jutro UI sevdah 08.05 Junskanoe, igrana serija, (r) 09.05 Junska noc, igrana serija. (r) 10.05 Junska nee, igrana serlia, (r) 11.05 Junska nee, igrana seriia, (r) 12.00 Vijesti 12.05 Aeportaza. Mostar u sreu ..Starf" do groba 12.30 Za svakll bolest Irava raste, (r) 13.30 Utorkom 0 sportu, spnrtsld magazin(r) 14.35 MUZICKA NOSTALGIJA 15.05 Tek rodeni, igrana serija 16.00 Gljiva Show, zabavno muzicki program, nova sezona (r) 11.20 Kako vrijeme prola~j, igrana serija 19.00 Dnevni k 19.20 Za svalru bolest trava taste, emisiia 0 zdravliu 20.05 Aamazanski program 21.00 KakD vrijem.e prulazi, igrana ssnia, m uzicki program 22.40 Skokovi sa Slarog Moslar 2012 finale (snimak) 23.10 Siagalica slrave 3, igrani film 00.40 SMS Chat 02.30 Sehurski prog ram 04.00 Urbani folk

07.05 Strasti i inlrige, igrana serija, ep. 108/134 (R) 08.00 Vijesli 08.05 Junska noc, iqrana serija, ep. 13/103 (R) 09.00 Vijesli 09.05 Junska noc, igrana seriia, ep. 14/103 (R) 10,00 Vijesli 10.05 Junska noc, igrana serij a, ep. 15/103 (R) 11.00 Junska noc, igrana seriia, ep. 16/103 (R) 12.00 Vijesli plus 12,15 Vrijedi rizikovali I A Risk Worlh Taking, igrani film 14.00 Vijesli 14.05 NeilD od ljubus.kog, dokumentarni film 15.00 Vijesti 15.05 Tek rodeni, igrana serija, ep, 25/26 (R) 16.05 Dadilja Ana, I grana serila, ep, 6/12 17 ,00 Vijesti plus 11.20 iKako vrijeme prolazi, igrana senja, 43. ep. (R) 19.00 Dnevnik TVl 20.00 Skokovi sa Starog Mosta r 2012 polufinale (snimak) 21.00 Kako vlijeme prnlazl, igrana seriia, 44. ep. 22.40 Skokovi sa Slarog Mosia r 2012 finale (snimak) 23,10 Siagalica strave 3 / Saw 3, igranl tilm 01.00 Onevnik TVl (A) p2.00 Ja sam Omega I I am Omega, igrani filrn 03.30 Nocni program

PINK OH
07.00 Svela meslo, tilm lz reglje OB.45 Seljaci,mini seriia 12.00 Info lap, informativni program 12.10 Vremenska prognoza 12.15 Gold express, rnuzicka emisija 14.00 Akademija debelih, reality show 15.00 Kursadzije, humonsncrs seriial r, 15.50 Info top, informativni program 16.00 Vremenska prognoza 16.05 Dobar komsija, kolazna emisija 18.00 Top speed,

sponsko

lifestyle emisia r. 19.00 S mesne Gose kad flose, humoristjeni serijal r, 20.00 Sve za Ijubav, reality emi sija 21.30 S opingholicarke, reality emi sija 22.30 Akademija debelih, reality emisiia OO.OOJ FK, ameritki film 02.00 Sveto meste, film iz regije r,

DOKUMENTARAC,BHT1

18.00

23.45

t
fl ~111

-~

rl
DR Ol 1945

~.
fl'
• 01 LONDON
I

1.2.10 15.00 15.40 17.10

18.00 Dornaclca

The Challenge Pranked Pranked Biggest!Hottest!

Loudest!

HHT1
Prita 0 Letecem Holandaninu zasniva se na vrln staro] legendi kOlagovoriotome kakoposloii tantomski brad sm stalno prolaz! pored Ria Dobre Nad€.Osno~u te price cini milo Adamastoru. Adamaslor je poslan u tada najudaijeniJli poznali kutaksvijetl. 12.00 Dnevnik 12.14 TV kalendar 12.30 Plodavi zemlje 13,25 Rijeka. More 14.00 Vjerujete li Deima?, dok. film 15.05 Mary Higgins Clark. Nismo Ii se vee sreH?, 16.45 17.00 17.09 17.10 17.15 17 _45 18.15 19.20 19.30 20.10 21,05 23.05 23.20 23.23 23.25 23.30 23.45 00.30 TV kalendar Viiesti Vrijeme sutra HAK- Promst info Mir i dobro Vrtlacica Lijepom nesom. Garesnica t nto Dnevnlk U registraturi. TV serua Majka asfaita, lilm Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra News Vijesti ,z kulture Dr. Oz 1b, lalk show Mary Higgins Clark. Nismo Ii se vee srell?, film Reprizni program Prizma. multinacionalni

HHY 2
14.1001 Landon 2012 .. Tents - 1. kola 15.2501 London 2012 .. Kosarka (M). SAD· Francuska, prijenos 17 ..1001 London.2012 .. ~ukomet (M). Sparjolska - Srbija. prijenos 1 B.55 01 London .2012 .. V'ijeme za caj, emisija 19.15 01 igre London 2012 .. Kajak na divljim

Nova TV
Klub otpisanih, serija TV Izlog Dadir s neba, seria Neuslrasivi Scooby-doo, crtana sariia Lego Ninjago. crtana seriia Super loonalics, crtana serija Pokemoni. crtana seriia Pokemoni. crtana serija Bljele uoovlce, zabavna emisjja Borba bez milosti, igrani fl~m Brzl bijeg, igran! film Nad lipom 35. humorisucno -glazoeni show Vijesti Nave TV Showtime. igrani film Dnevnik Nave TV Periferiia Cily. serija Postaf, !grani fUm Sveinlrski marinei 2, igran! film Savrsena nevjesta, rea~lty show Ubojita hladnoca. igrani film Dnevnik Nave TV Kraj programa 10.05 Zikina sarenica,

07.45 08,10 08.25' 09.20

zabavni program

09.45 10 .. 0 1 10.35 11.00 11.25 12.40 14.,10 15.50

DOKUMENTARAC,

15.30nv

vcoarna ~,slalom,

snlmke kvaliflkacija 19.45 01 London 2012 . Glillnastika (;7) • kvallfikacije, snimka 20.30 01 London 2012 .. Plivanje - finala, vrijenos 22.05 01 Landon 2012 .. Slolni tenis - 2. i 3. kolo, sn~mka 22.30 01 London .2012 .. O!,mpijsk1 meridijan,

Nakan do sada nalV"Cegsukoba sa sUpamickom grupom, od Prugasle brace sada nallazimolek na ostatkeostataka.Josledan . . je tragicnu olliedu, a usto su izg dio teriloriie, Jesu lipostali advise bi? Kucnuo ie odlucan trenutak u koiem porodica mora dokazati koliko vriiedi, jer se nova prilika vi~e nece ukalaH.

emisija

17.00 17.10 19.15 20.05 20.55 00.00 01.35 03.05 04.35 05.25

23.10

02.00 04.25

magazin

01.00 05.23 05.53

01 London 2012. Kosarka (M). Argentina - Utva, prijenos Gla,oeni spolovi Garaza - TBF Rekonslrukcija - TBF

11.00 ViJesti 11.05 Ansarnbl" Svilen konac'' rnuzicki program 12.00 Biaskop. Dabrila Cirkovi6 12.25 Moj IJubimac 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.30 Balkanskom uucorn 14.1 n Vrijeme ie za bebe. zabavni program 14.45 Vljesf 14.50 Sat f5.30 Vijesti 15.33 Sceeni Ijudi, serlia 17.05 Rezervisano vnjama 17.30 Pjesma bez granica 18.27 Sasvim prirodna. Kanjon 19,00 Siagallea, kviz 19.30 Dn6vnik 20,05 Sceeni Ijudi. seriia 21.00 66stl krug, sportski program 22.00 Novi tabloid 22.55 Dzez face. Joshua Redman2.dio 23,25 Dnevnik 23.4'D Balkanskom ulicom 00.20 DozvoHte." aktuelilo dok.prog.
h

19.40 19.50 20.20 20.40 21.10 21.30 2.2.00 22.50 00.00 01..00 01.1 0

3 From 1 Reno 911 Reno 911 South Park South Park Ugly Americans Pauly 0 Project Rollin' With The Nines Altemafive Nation 3 From 1 10 Bigge.l Tracks Right Now

National G.
13.30 Titanic. Zak'jucak Jamesa Camerona 15.20 Istrage avionskih

nesreca nesreca n8sreca

16.1:5· Istrage avionskih 17.10 Istrage avionskih

18.05 Turisticki vadie po

planetima

Norveskr masakr kroz 061 5vjedoka 19.55 Boj!i,te predatora 21.00 Invazija izvanzemaljaca 2.1.55 lza kozmosa. Odiseja u svemlru 23,45 Invazija izvanzemaljaca DO.40 Iza kozmosa. Odiseja u

19.00

svemiru

unevm avaz

pata.!;, n

JuIVsrp;<lnI2C112.

17

NEDJEUA 29. 7. 2012.

MREZA
08_05 0.9_05 10.05 1.1_00 12_15 1.5.05 17 _20 20_00 J unska nor, (r) J unska not, (r) J unska nee, (r) J unska noc, (r) Vriledi rizikovatj, film Tek rodeni, (r) Kako vrijeme prolazi, (r) Sko kcvi sa Starog Mostar 201.2 (snimak) 21_00 Kako vrijeme prolazi, igrana senja, 44. ep. 22.40 Skokovi sa Starog Mastar 2012 (snimak) 23_10 Siagalica strave 3. film

20_20 20_25 21_00. 22.0.9 22_15 23_00

susret iflaru Ezan za Aksarn namaz Nastavak - Ramazanski program - uz Iflar Peta dlrnenziia 5 ad 9 epizoda Ezan za Jaciju namaz Maj Dzemat- (r) MOl Ramalan M eh med Bajraktarevic
<

HAYATTV
06'.30Kad IIsee paea 07.30 Moj dom 08.00 Svi na selo 0.8.25 Moil dzepml Ijubimel 09.00 Lijani grad, ertani fil m 10.00 Pokemomi, crtani film 10 ..27 Gormiti, crtani film 10..49 Ninja ratniel, zabavna-sportski TV shaw, 12.49 Kad liseepada, igrana seriia, 345. epiznda 13.55 Formula 1, VN Madarske, sportski program uzivo 15 ..31 Kad Ilseepada, igrana seriia, 346. epiznda 16.25 Kad liscepada, igrana serlia, 347. eplznda 17.01l Kad liseepada, serija, posljednja epizoda 17.58 Vremenska prognoza 18 ..0.0. Glam 8lam, zabavnl program 18.50. Ramazanski prDg ram najava, kolazni program 19.0.0. Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19 ..29 Biometeoroloska prognoza 19 ..30 Sport 19.37 Slanje na putevlma 19.50. Ramazanski program, kolazni program 21.00. Clementine, Igranl film 22.55 Ponocna vrelina, igrani film DUO Astro Num Caffe, uzivo

DBNI
07.00 0.7.25 07.40 08.00 08.20 09.00 09:..15 09'.30. 09.40 10..35 11.05 12.00. 13.05 14.00 14.50 15.05 17.00. 17.50 18.50 19.05 19'..20 20.00 21.05 23.05 01.35 03.40 Oggy i lohari Rani Oily roni Mixmaster, ertani film Dibidogs, ertani film Melajels, ertani film Rani Oily roni Hairy Scary, ertani film Andeli i prijatelji Metajels, crtan film Prfnc jz 8ell Aira, humortstcna senja Odbacena, lndljska seriia Lonei i puklopei, kulinarski show Telering, talk show Najbrzi igrac, kviz Skrivena kamera, humorisffcni program Mali dabar, igrani f Im Bed Carpel, showbiz magazin Dejana Talk ShOW, talk show: Tema. "Zetovi i punice" OBN Info, informativni program OBN Sporl, sportsu pregled 'Ekskluziv, turisticki magazin Balkanske prevare, reality drama Kci mag bosa (12), igranifilm Suocenje (161, Igrani film Zod Ijak euvari planeta, dokumentarni program

RTRS
08.15 U noenoj baStI, prograrn za djecu 09.00. Turisticka razqladnlee - Trebinje 09.45 Ne pobedivo srce, serna 10_45 Zasavlca, reportaza 11.0.5 SIobodan trkulja - koneerlsa15 lnstrumenata 12.00. D nevnl k t 12.15 Snop, emislja 12.55 0 I london 20.12_ - lents singl/dubl, 1. kola, direktan prenos 16_25 01 london 20.12. - veterpolo [m]: Maitarskal - Srilija, dirsktan prijenos 18_0.0. Kosarka - Laktasl: Srbija - Ukrajina, prijateljska utakmica, direktan priienos 19_50 Dnevnik2 Sport 20..25 UI London 20.12_ - pllvanle, 1/2finale, finale, direktan prijenos 22.10. Demo fest 20.12., hrnnika 22_40 Dnevnlk 3 23_10 01 london 2012_ kosarka (ml: Argentina - Litvanija,. dirsktan prijenas 0.1_0.0 Purpurno srce, 111m 0.2_30 Dnevnl k 2 0.2_55 Siobodan trkulja - koncert sa 15 instrumenata 0.7.00 0.7.30. 0.8.15 10.0.0 11.50 13.00. 13.05 15.00. 16 ..0.0 16 ..05 17.35 18.15 18.30. 19.00 19.30. 20.30. 21.35 22.0.5 22.50. 00.25 00.55 01.40. 0.3.21 0.3.30 Slatisti, (r) Ime moje skole (r) Program za djeeu Tase Proeski, muzicki program, 1/2 (r) Lege nd a a Bruce Lee ju, (r) Vijesti TVSA Tri naest prica 0 lsto] sl~ari, igrani film (r) Yusuf, serijskl program, 9/45 (r) Vijesti TVSA Gradjanin Kon, film TVSA ribolov Sarajevu sljubavlju, dok serijal Dnevnik TVSA-vremenska prognoza Gladijalarska akademija, program za ojscu Ramazanski program 0 sazu, Sarajevu i savdahu, muzicki program Sarajevo art, emisija Yusuf, serijski program, 10/45 Liberti staji mirno, igrani film Auloshop magazin, emisiia (r) Yusuf, seriiski program, 10/45 (r) .Ramazanski program (rl Vrijeme pocetka posta Odjava programa

HTV DSKAR C
19_30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20_00 Kako vrijeme prolazl, Igrana serija 21_00 Zabavni prag ram 21_50 Dvije sestre za kralja, film

19_30 Dnevnlk 20_10 Balkanske prevare 20.45 Familijama namjestaljka 21_30 Mini senja, Kenedijevi 22_20 Igrani lilm, Ubiti vodu 01.30 Zvjezdano nebo

TVDSM
19.30 19.40 19_55 20_00 20_55 21_00 22.30 23_00 Game zo ne Crtani film Marketing 8 Fojlov rat, serlja Marketing 9 Talk Show VOA DZentlmenski ukus, film 00.30 Astra show

ZENICA
20_00 21_00 21_05 22_00 22_30. 19.30 20_00 21_40 22.30 Ramazanski program TV izlag, mali aglosi Sred morn, repriza Obavestenja Igrani film

KISS
DNEVNI K HRT Sport nedjeljom Reportaza KISS Ookumentaml program HRT 23_30 Nocni program

_TV GORAiDE_
17_30 Bajke za djecu 18_00 Zabavna uclon iea program za djecu 19_00 Sedmica 19.30 M uzicki program 2.0,00 Rukometna utakmlca snimak 21_30. NelOsnovanofinformativni prag ram i: 22_00 Igrani film 00.00 Odjava programa

KAKANJ
19_30 20.40 21_00 22-45 23_00 2.3_30 00,00 09_00 10_00 11_00 12_00 13,00 15_00 16_00. 17_00 18_00 20_00 21_00 Mubarek Harnazan Marketing Potjera, Ii 1m Marketing Vijesti TV Sahar INFO IC Jusuf a.s., sarf]a

TV USK
18.30 19_00 19_30 19.46 19_55 21.00 22.30 22_35 Program za djec u Dnevnik 1 Top shop Muzlcki program Ramazanski program Igrani film Vijesti Kako vrijBme prolazi, igrana serua

HEMA
Auto shop rnaqazin lz arhiva Tv Hema Re portafa Muzitki program Igrani film Iskre culture, emisila Oesetka, emisija RepoJtaza, repriza Igrani film Nasi razqovnri, intervju Reljgija u sluzbi zivota, religijski program 22_00 Pregled sedmice, informativni prag ram

VISDKD
19_30 Dnavnik FTV 20_05 Sjetanja 20.30 Aktuelnostl, lrrt, program 20_45 Marketing blok 20_50 Zdrav zivot I ekologija 21_10 Marketing blok 21_15 Filmskj program 22.35 Muzicki program 23_35 TV strane 00_00 Visoko live

Euros ort 2
15.30 Btclktizam. Ljetne 01 17.00 Dizanje tegova. l.jetne 01 18.15 19.00 19.40 19.45 20.30 22.00 22.45 23.15
London Gimna"lika. LJelne 01 London Skokovi u vadu. Lietne 01 London Olimpiiske Igre Lje!ne 01 London Plivanje. Ljetne 01 London Odbojka. Ljetne 01 London. ItaliJa - Poljska Olimpiiske igre Odbojka. Lietne 01 Landon. Brazil - Ruslja London

I

S ortklub
09.00 Fudbal Hrvarska. 11.00 Fudbal 13.00 15.00 1 B.OO 21.00 23.00 02.00
Dinamo Arsenal

15.45 Fudbal na p'ijesku 17..00 Fudbal. Prljaleljska
(Portugal). Spanlja - Kina utakmica Bayern Muenchen Wolfsnburg 1B.30 Fudbal '19.15 Vljesf 19.30 Fudloal 20.30 SVJsportovi 21.00 Spidve], VNagrada 22.00 Fudbal na pijesku (Portugal) Portugal - Brazil 23.00 Australiiski fudbal. West Coast Eagles Brisnbane Lions

11.00 U.2:IV0. Fudbal. Kitchee13.00 ATP Las Angeles 1/2 16.30 17.00 19.00 20.00 20_30 22.30 23.00 00.30 02_30 04.30
Finale SViiet ludloala UZIVO. Danska liga. Rangers- Aarhus WTA Baku FINALE Ollrnpljske vijesti Fudbal. Kitchee - Arsenal Mato OP US - Warm Up MotoGP UZIVO Moto GP US- Trka MotD GP ATP Los Angeles FINALE Belgijska Ilga Austrljska IIga

cioaua

Francuska 2, liga Fudbal Brazil. tntsmaolooalVasco Fudbal Mis. Portland - Ctuvas Fudbal Francuski Super Kup Morrtpelfler - Lyon Fudbal Brazil CruzeiroPalmeira5 Tenis Kltzbuhel. Finale Bejzbo! Milo Boston NY Yankees

IGMAN
18_02 IKRE 8MS KVIZ 5+ ramazanske biznis cestitke 18_07 Snirnak Hutoe i Di:uma narnaza ii dzamije Kralj rahd u Sarajevu (r) 19_00 IKRE SMS KVIZ 6+ ramazanske biznis testitke 19_05 Ilahije i kaside 19_25 IKRE 8MS KVIZ 7+ ramazanske bimis cestitke 19_30 Utenje Kur ana. AI Hadid, Ar Rahman, An Naba 20_00 Ramazanski program. U

HIITV
12_05 13_05 14_05 15,00 18_00. 19_00 20_00 21_00 23.10. 01.30 8i1jana za vas Auto shop rnapazin DjevoIl<e iz BujiKa Hit nedjeljom, (nedeljno popodne) Vrele gUme,emisija Nije tesko biti ja,emjsija Ookumentarni program Kako vrijeme prolazi, igrana serija Igrani film, Siagalica strave 3 Talk show, emisija

FOXlife
Sudije za Stil Houp i Fejt Houp i Fejt 5e"s i grad Seks I grad Osvsta Osveta Wilder Days Oven 19.50 Gimnazijske trawme 21.00 The Russell Girl 23.00 Gimnazijske traume 00.05 Svl vole Reimonda 00.35 Svl vole RsJmonda 01.00 Son Parker

I

FOXCRIME
08.35 09.20 10.10 10.55 11.40 12.30 13.20 15.00 16 .. 0 4 17.30 19 ..10 20.00
Frikovl Put asvete Delektiv na Florldi Red I zakon. zlac~nacke namjere Pisac I detektiv Pisac I detektiv Unulrasnji vid Detektiv na Floridi Necujno Put osvete Aerodram Zlocinacki

I
06,00 07.30 09.40 11_05 12.30
I Mars treba mame Niihova Ilga Gulliverova putovanja Zviier Zalogajnica Spitfire 14.25' Dusa. surlera 16.10 Tai dlvnl zagrabni

CineStar TV
14.00 Prllavl pies, film, drama 15.43 Step Up 4 3D. dok. 16.00 Legenda 0 Surlyolhai. 1.e.30 Zelena polja,lilm, 20.16 Mjesee i zvijezde. 22.00 22.13 22.30 00.55 01.03 01.15 03.11
03.29 lilm. drama Vltez tame. Povratak, dok. Divljacl, dok. Kraliica Margot, frlm,drama TED. dok. Divljacl, dok. Zatoichi. film. akcijski Step Up 4 3D. dak. Amsricano, film, komediia drama/komed~ja film, avantura

08.52 09.10 09.42 10.00 12.05 12.30 16.25 17.10 19.00

20.05
SERIJA, NOVA TV

21.05
Zajednickizivot mladog bracnog para Mare I Janka je pred raspadom. Na bozicnu veeer, zbog suprugove nasilnosti. Marsee biti primorana krenutiu avanlurus nltholi1msinom ~runom. Ulage: MareSkaritic. JankoPopD'lit Rediteli:·DaliborMatanlc

17_50 Hollywood.
Na snlmanju IX Tueist Veza bez obveza Previse je slazeno 9bitelj Borgia II Carobni grad Wolfman 03.45' Veza bez obveza 05.30 Hollywood. Na snlmaniu IX

zivot

umo\"j 23.25 Zlocinacki 00 ..15 01.05

18.20 20.05 21.55 23_55 00.50 01.45

umovi Put asvete Unutrasnji vid

U ciieloj zemlji svi mastaju 0 glavnom zgoditku na I.Dlu,pa tako i As;ma Kamenlc. Bez obzira na besparicu Piljo je svom sinu Slini kuplo racunalo. Na kredit. naravno.

Periferija City

III
I

FILM, HRT1

18

PJ;t;U7_fuJIIso']l3ni

~012_

Dn-evni avaz

PONEDJEUAK 30. 7. 2012.

DHY1
07 .. 0 Prirodna haslina BiH. 3 livanjsko polje DB.DO BHTvijesti OB.15 Soko Wismar, igrana serija. 105/117. r. 09 ..05 Japanski sklad. Cvijece, strana dokumentarna seriia, 4/5 09.3.0 BH gaslro kulak, kulinarski show. r. 10..0.0 BHT vijesli 10 ..05 Izgubljena cast, igrana seriia, 5(77 10.55 01. London 2.012. Kosarka (i). Hrvatska - Kina, prer 05 12.45 BHT vijesti 12.55 01. london 2012. Tanis, 2. kolo, prenos 16.15 01 london 2012. Valerpolo (m). Madarska - Srbija, snimak 17.25 01 london 2012. Gimnastika (m) timovi, finale, prenos 1B.45 Business News 19.00 Onevnik 1 19.30 01 london 2012. Gimnaslika (m) limovi, finale. ukljueenje u prenos 20.05 Muzicki program :20.25 01 london 2012. Plivanje, polufinale Ifinale, prenos 22.1.0 BHTvijesti 22.25 Business News :22.30 Neprijatelj u nama, americki igrani lilm 12+ 00.0.0 01 london 2012. Pregled 01.0.0 Pregled programa za utnrak

I

TV ALFA
07.30 lJOlloncron 2012. Mallarska • Srhija, vaterpolo, srumak/m/ 09.00 Vijesli Ramazans ki program 09.05 Medresa "Osman efendije Redzovie", dok. program 09.40 Ramazanski razgovorl. narnir Peslalic, dok. program 10.05 Jagodica Buhica 10.25 LJOllonilon 2012. Angola Hrvatska, ru komet, /ZI 12.00 Onevnik 1 1.2.15 Crtani film 1.2..25 lJOllondon 2012. Srbija • Koreja, odbojka, prijenos IV 14 ..00 larin lzbnr, serila, 63. ep 15.00 Vijesli 1.5..10 Villa Maria, serlia 152. ep 15.50 Mucke, serija, 19. epizoda 16.30 Federacija dan as 17..00 LJOI london 201.2. Preglad lB ..OO lJOllondon 2.012. Hrvatska - Kina, kosarka, snimak /Z! 19.20 Vrijeme i!tara Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Onevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12/ 2t.10 Mucke, seriia, 20. enizooa I 21.40 Dnevnik 3 22.10 lJOI London 2012. Svedska - Norveska, rukomet, Ii.! 23.45 Larin lzhnr, seriia, 64. ep 00,40 Villa Maria, seriia, 152. ep 01.20 Onevnik 3, r. 01,50 Pregled programa za ulorak 07.05 Jutro UI sevdah OB . .05 Bonanza. leksask~ groznica, western seriia 09 ..05 Strasti i inlrige, igrana seriia (r) 10 ..05 Kinali kar, igrana seriia 11 ..05 Muzicka nostalgija 11.30 Vijesti 11.35 Muzicki most, sms Cllal 13.DD Junska nee, igrana seriia (r) 14.0.0 Vijesti 14.05 Muzicki most, sms Chal 16. DD Slras!i i intrige, igrana serija 17 ..0.0 Vijesli 17,15 Kinali kar, igrana serija 18.10 TV libertyinl./pol. magazin 18.55 Onevni k 19.20 VECER ZA ZAUUBLJENE, m uzicki program 20.05 Aamazanski program 21 ..00 U Skripcu, llcem u lice sa Zvonkom Maricern 22.0.0 Vijesti 22.40iunel t, igrani film 00.20 Onev"i k 00.40 S MS Chat 02.3.0 Sehurski prDg ram 04.00 Urbani lolk

07.05 Ukradeni zivoli, (R) 08.00 Vijesli 08.05 Bonanza. Teksaska groznica I Bitler Water, western seriia 09.00 Vijesli 09.05 Strasti i intrige, (R) 1.0.00 Vijesli 1.0.05 Kinali kar, (R) 11.00 Junska noc, (R) 12.00 Vijesti plus 12.15 Ekstremni sporlovi, sportskl serijal, ep, 11/15 13.00 Vijesti 13.05 Bunanza. Teksaska groznica / Bitler Water, western serlja 14.00 Viiesli 14.05 Ukradeni zivoti, 103/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, igrana serila, ep. 21/68 16.00 Strasti i intrige,. igrana seriia, ep. 110/134 17.00 Vijesli plus 17.15 Kinali kar, Igrana serila, ep, 69/92 18.15 Najava Onevnika 19 ..00 18.16 iOoklor Martin, igrana serija, ep. 31/46 19.00 Dnevnik TVl 20.05 Junska noc, igrana serija, e p. 18/103 21.05 Tek rOifeni, Igrana seriia, ep. 26/26 22.00 Vijesli plus 22.10 iOoklor Martin, Igmn a serija, e p. 31/46 22.40 Tunel1 /11 tun nel detla llvarta 1, Igrani film 00.30 Dnevnik TVl (A) 01.30 eesta / The Aoad, igrani lilm 03.20 Noeni program

PINK DH
06.00 07.00 08.35 09.20 10.00 11.00 11.05 11.10 12.46 14.00 14.45 15.5.0 16.05 17.00 17.50 1B.17 18.1 B 18.30 19.00 19.5.0 20.40 21.15 22.15 00.15 02.15 02.45 Moje srce kuca za lolu Seljaci, serija Akademija detJelih ljubav,navika,panii<a, seriia Ohieni Ijudi, serija Info top, Informativni program Vremenska prDgnoza Sve za Ijubav, reality emislja r. Brze pare, kviz Kukavica,indijska serija r. Moje sree kuca za tolu, rneksicka seriia Inlo top, Informativni program Akademija debeUn, ditektno ukljucenje u show Mala nevjesta,indljska seriia r. Inlo top,centralne vijestl Vremenska prognoza Savrseno skladan svijet, lnformativno kolazna emisija CilV Exclusive. zabavna show biz emisi.a Kursadzije, humorlsticnt seriial Kukavica, indijska serija Akademija de belih. pregled dana Smesno cose kod Bose, humoristicrt seriial AmiG show, talk show Izmedu livota i sm rti, amerltkl film City Exclusive, zahavr a s how biZ ermsiia r. S how lime, zabavna emisiia r.

HHT1
12.000nevnik 12.10 Sport 12.12 Vriieme 12.17 TV kalendar 12.33 Moc sudbine, telenovela 13.20 Mind Games! film 15.00 Viiesti uz hrvatski znakovni jelik 15.09 Vrijerne sutra 15.15 Panos Ratkajevih 16.05 Gorski liiecnik 16.50 TV kalendar 17.00 Viiesti 17.20 HAK· Promet lnfc 17.25 Hrvatska uzfvo 17.50 Sa Salettcrn do Baskraja. Zasto film, dak. serlja 18.25 Dr. Oz. talk show 19.07 Navrh jezika. Racunalni mis 19.12 20pet. kviz 19.30 Dnevnik 20.09 ZABA - 90 sekundi,

HHY 2
13.40 01 London 2012 .. Plivanje· snimka 14.0001 London 2012 .. Veslanje· kvalilikacije. snimka 14.3001 London 2012 .. gi.komst IZ). nanskaKoreja. snimka III terns, 2, kola 15.4001 London.2012 .. Kosarka 12). Hrvalska - Kina, snimka 1'6.2501 London 2012._ Rukamet 12), H rvatska • Angola. snhnka 17.1001 London 2012., Vrijsme za caj, srrusqa 17.30 01 London .2012 .. GimnastiKa 1M) rncmcadski, prijenas 20.30 01 London 2012._ Plivanje - finala, prijenos 2.2.05 01 London 2012 .. Olimpijski rnsrtdfjan, 22.55 01 London 2012., Oobojka Ii). SAO Braz[l, snimka 00.45 Bitange i princ:eze 01.20 Ubi me dosada 01.45 iiea 1 . seriia D2.40 Zvjezdana vrata. Svemir 1, serija 03.25 Glazbeni spotovi

I

Nova TV
Neustrasivi

06.15 06.40

scoobv-coo
Super Laonatics,

crtara setija

ernisja

i
doci nagle vlasti DDR·a godina. Pocinju socijalnli eko· nomski haos. vetlna pokusavada pobjegnenaZ3~3dnu s1","u grada.ali vetina lih pokusaia se za\lrSavatragicno~

Uloge: Kim RosiSquart.l'Iltoniia Uskova -Rediteli: EncoMO!iteleone

20.10 TV Bingo 20.35 U krupnom planu 21.40 eiklus europskog filma. 8ijsla Masajka 23.55 Dn6vIlIk 3 00.20 News 00.25 Vijesl; iz kullure 00.40 Liubi6. Igrani 1iIm 02.30 Skica za portret

07.00 TV izlog 07.15 Kad Iisee pada, serua 08 .. 5 TV izlog 1 08.30 Strasti Orijenta, seri]a 10 .. 5 Walker. !sksaski 1 rendzer, serija 12.05 Zauvijek susjedl, seriia 13 .. 5 IN maaazo 1 14 .. D Walker teksaski Q rendfer. serija 15.50 Zauvijek susjsm, sarl]a 17.00 Vijes!i Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad lisee pada, serija 19 .. 5 Onevnik Nove TV 1 20.05 Strast! Orijenta. serlla 21.55 Vecernje vijesti 22.15 suo [ecnorn u Meksiku, film 00.00 Piranha 2. lilm 01.40 ZaboravlJene dU58, serija 02,30 Selnfeld serfja 03.15 Ezo TV. tarot show 04.15 Onevn;k Nove TV 05.05 IN magazin 05 .. 0 Kraj proQf8ma 4
l I

D9.55 10.25 10.55 11.05 11.30

12.00 12.15 12.30 13.0n 14.00 14.30 15.15 16.0n

Lov i ribalov Eko karavan Vjerski kalender Siagalica. kviz. r. Povratak na sslo: Rueki kistur Onevnik Sport plus Kad zazvcnl, dje"iii program Novi tabloid Progmm za dijasporu . Srpski istocnici Ova ie Srbija Srecnt Ijudi.

17.20 17.40 lB ..l0 1B.30 19.00 19.50 20.00 20.10 20.30 21.20 21.30 21,.50 2.2.40 23.30 00.30 00.40

Ridiculousness Pranked 4 Punk'd Te-ranec Music Biggest!Hottest! Loudest! 3 From 1 Music Video Premiere Jukebox Rock Chart 3 From 1 Pauly 0 Project Jersey Shore 5. Reunion South Park MTV World Stage 3 From 1 10 Bigges1 Tracks Right Now

National G.
15.2(} Nevierovatnc na NG-u 16.15 Istrazlvan,ia ptansta ?emlja 17.10 saptac psima 18.05 Megagradevine. Rusenje 19.00 Istrage avionskih nesreca 19.55 Neunlstlvi. Izgubljen na 2.1.00 lst rage avioilskih

ssnja

17.00 Dnevnlk I3T Vojvodina 17.2D Sta radlte,

bra, info

17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.35 2.3.30 23.35 00.05 00.20

Beogradska hronil<a Razglednica Siagalica. kviz Dnevnik :;>recni Ijudi. serija Sesl1 krug, s portski program RTS karavan Vij.sti Oka, Info Onevnik Evronet

mom

nasra6a

2.1.55 NetmiSlivl. Sedam minu1a podvadom 22.00 Tabu. Utinite m. lij.pim 23.45 1strage avionskih

nesreca

Neunistivi. Sedam min uta podvadom 01.35 Tabu. U"ini!e me lijepim

00.40

unevm avaz

pata.!;, n

JuIVsrp;<lnI2C112.

19-

PONEDJEUAK 30. 7. 2012.

MREZA
08.05 Bonanza. Teksaska groznica. ser.ia 09.05 Strasti i intrige, (r) 1.0.05 Kinali kar, (r) 11.00 J unska nOG, (r) 16.00 Strastl i intrige,11 0/134 17.15 Kinali kar, seriia, 69(92 20.05 J unska noc, 18/1 03 21.05 Tek rodenl, 26/26 22.40 Tunell, igrani 111m -

21.30 22.07 22.12 22.17 23.00 18.30 19.30 20.05 21.00 22.30 23.00 23.45 01.30 1.7.00 19.00 19.30 20.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00

ad 19 Mal Dzematreportaza Ezan za Jaciju namaz IKRE SMS KVIZ 7 + ramazansse biznis cestitke 8MS ILAHIJE I KASIDE VOA vijesti Tv serija .Ruza vjetrova Dnevnik 2 Igrana serija M uzitki sou Onevnik 3 Neko te posmatra Usamljena srca, film Zvjezdano nebo Najava programa Onevnik M uzlckl program Kontakt emlslla Spartski pregled Igrana serija Muzicki program Glas Amerike Dnevniklr Odjava pragrama

HTV OSKAR C HAYATTV
09.00 09.12 09.30 0.9.40 09 ..55 10..20. 10...45 11.0.5 11.28 11.45 12 ..0.0 12.54 13.54 14 ..50. 15.. 3 2 16.0.4 16 ..34 17.30. 18.50. 19.0.0 19 ..51l 21.IlU 21.25 21.45 22.20. 23 ..20 0.1.30 Bumba, ertani film Nodi, ertani I! I m Moii dzepni ljuhimcl Garlield,. ertani film Lijani grad, ertani til m Bakugan, ertani film Dragon ball Z Winx, crtani film TV IlLOG Vijesti Slijepa Ijullav, serija Bandini, serija, 85. Legende 0 cudovisli· rna, 1. epizoda Muzicki program TV IlLOG Sasuke ninja ralniei Slijepa Ijullav, igrana serija, 121. epizoda Uzareni asfall Ramazanski program najava, kolazni program Vijes!i u 7, informativni program Ramazanski program, kolazni program S druge strane, lntormatlvno-zaaavnl program S druge slrane, inlorrnativnozabavni program Ustav BiH - sociia Ina politika, dOK. program Bandini, serija, B6. ep Ljubav na sporedno] pruzi, igrani film, 1. dio Astro Num Calle, uzivo

OBNI
07.55 08.20 08.35 08.50 09.40. 10 ..30 11.55 12.1l5 12.55 13.20. 14.1l5 14.30 15.40 15.55 16.55 17.55 18.50 19 ..1l5 19.20 20.00 21..05 21.30. 22.30 22.35 00.3£1 02.35 Dibi!logs, crtani film Roni Oily roni Gerald McBoing Ja sam tvoia sudhina, indijska serija Nasa mala klinika 8110 jednom u Turskoj UBN Info, info program Najbrzi igrac, kviz Prine Iz Bell Alra, bumortstcna serija In Magazin, showbiz magazin Top shop Ljubav·vjera-nada, turska serija Skrivena kamera Odbacena, serija Oejana Talk show, talk show: Tema."Automobilske nesrece' Ljubav he·z granlca, latino-artericka serija OBN Info, informativn i program OBN Sporl, sportski pregled In Magazin, showbiz magazin Ruza vjelrova, domaca sariia Balkanske prevare Odbacena, indriska serija Vox Populi The last hour (12), Igrani film Zod ijak Telering, talk show

RTRS
07.£16 Jularnji program 0.9.0.0. Vijesti 09.10. Taine govora liiela 10.0.0 U nncne] basIl 1 £1.3£1N idlo U labriei stakla 10.45 Og niisla, dok. prog. 11.10 Tamo daleko, putopisn ssriial 11.30. Preg led za usobe sa ostecenim sluhom 12.00. 0 nevni k t 12.25 London 2012. - odbojka (i:): Srbi.ia . Ko· rela, direktan priienos 14.0.0. Larin Izllor, seriia 15.00. Vijesti - sa tumacem gestovnog jezika 15.1 0. Larin izllor, serija 16.£15 Trebinje - festival testivala 20.12., reoortaza 16.30 Srpska danas 17.00. 01 London 2012., pregled 18.0.0. U lavljoj jazbini, dakumentami program 18.50 Iz HuH, serija 19.30. Dnevni k 2 20.10. Nepobjedivosrce, seriia 21.15 Razgovor sa floHlom Davidom 21.35 Konoerl· Ceca u Banjaluci , 1 . dla 22.10. 0 I London 2012. -IUkomet(i): Brazil- Crna 6ma, direktan prijenos 23.45 Posrednik, seriia 00.30 Tribunal 0.1.0.0. RekVljem za jedan san 07.£10. Sarajevsko julro 1Il .00 Gladijalarska akademija 10.25 Med i djetellna 10..50 Prokletstvo Mona Lize, lIok. program 11.40 0 sazu, Sarajevu i sevcahu, muzieki program 13.00 Vijesll TVSA 13.10. Sarajevo art, emisija lz kulture (r) 13.40 Liberti sloji mirna, iprani film (r) 15,20 YUsu!., (r) 16.05 Vijesti TVSA 16.10 Liberty TV 17.0.0 Ljelnelj ubavi 17 .26 Aristokrate, 5/6 18.20. Tarin, dok. serilal 18.30 Dnevnik TVSA 19.0.0 Gladijalolska akademija 19.30 Ramazanski program 20..50 Tarin, dok. serijal (r) 21.1l0 Vijesti TVSA 21.0.5 Yusuf,11/45 21.50 Saga 0 FOIsajlima, serijski program 3/13 23.00 Voice of America 23.30 Dajana-posljednji dani jedne princeze, dok. program, 1/2 0.0.20 Dnevnik TVSA {I) 00.50 Yusuf, (r) 01.35 Ramazanski program (r) 03.23 Vrijeme pocetka posta 03.30 OdJava programa

17.15 Kinali kar. igrana s8rija 18.15 Hercegovina danas 1.9.30 Reemitiranie dnevnika
hrt-a

20.05 Junska noc, igrana serija 21.00 Eliza, seriia 22.10 Doktor Martin, igrana serija 22.40 Ubistvo generala 1, film

TV GORnOE

ZENICA
19.00 19.30 19.50 20.05 21.00 22.00 Zenica danas M uzicki spotavi ObaVlestenja Ramazanski program Igrana serija Music box, rnuzle ka emisija 22.25 Mali oglasi. Stanje na putevrna 22.40 Tunell, igrani lilm 00.£10 Zenica danas, r. 00.30 VOA-Glas Amerike

m

_TV OSM
19.10 Marketing 7 19.15 Zodeks 19.25 Portal 19.30 Game zo ne 19.40 Hrana i vino 20.05 Amor latino, serija 2.1.00 Otvnreni indeks 22.0.0 VOA 22.30 OW·tlme 23.£10 Trend setter (Sportske legende)

KISS
19.00 19.25 19.30 20.00 21.05 22.00 22.30 00.00 19.00 19.15 19.30 20.40 20.55 21.10 21.30 22.45 23.00 23.30 -Onevnik KISS M arkeling ONEVNIK HRT Repartaza KISS AMOR LATINO, ssri]a Dnevnik KISS (R) Film Nocni pragram Koale, crtanl film Marketing M ubarek Harnazan Vijestl IC Marketing Mala dzamija u Preriji. serija Veliki susret, serlia Marketing Glas Amelike V!jesti TV Sahar ------

TV USK
19.00 19.30 19.46 19.55 21.00 Onevnik 1 Tap shop M uzieki program Ramazanski program Time out, program za rnlade . 21.55 Kako sam otkrJvao Ameriku. dok. program 22.20 Onevnik 2 22.40 Junska noe, igrana serija

KAKANJ
sraca

VISOKO
19.30 20.05 20.30 20.45 20.50 21.20 22.00 22.05 Dnevnik FTV Siecanja Aktuelnosti Marketing Dlok Sportske legende Karmelita Marketing blok 12 arhive ..Visocko Ijeto 2008. 22.45 Criss Angel, zabavni program 23.0.0 Aktuelnosti, r. 23.15 TV strane 00.£10 Visoko live

Euros ort 2
08.30 09.30 11.00 12.15 14.25 14.30 16.00 17.00 18.15 20.10 20.15 2.2.15 22.45 23.45
Plivanje Ljetne 01 London

I

S ortklub
M.OO Manchester City

HEMA

Plivanje

Ljelne 01 London Olimpiiske igre Kanu Ljetns 01 Landon Skokovi u vodu Duenje legova Gimnastlka Olimpiiske igre Pflvanje Olimpiiske igre Rukomet. Ljstns 01 London. Svedska • Norveaka Dizanje tegova. Ljetn. 01 London

10.00 Fudbal 11.30 Sepak takrav, Singapur 13.00 Superbike. SP SAD 14.. 0 Superbike. SP SAD 0 ·15.00 Svi sportovt. WATIS 16.00 Sepak takrav. TaJland
160min) Fudba! 18.00 Snuker ·19.30 Viiesti 20.00 Austrajjakl fudbal. West Coast Eagles· Brisnbane Lions H.OO

15.45 UZIVO: Fudbal: Malaysian XI 0 17.45 lnterviju- Valentino Rossi 18.00 Greatest Goals· Season
2004/"05. 1B..15 Olimpijske vesti CH TV News ATP Las Ange!es FINALE Pregled belgiiske lige Fudbal. Malaysian XI 0 Manchester City 23.45 8vlj9t tudbala

11.00 13.00 15.00 18.00 20.20 23.00 00.00

18.45 19.00 21.00 22.00

22.00 6~~~~bike. SP Republika 23.00 6~~~~bike SP Republika

00.15 Olirnpijskevesti 00.45 CH TV News 01.00 Belgiiska liga: Standard·
Waregem

Fudbal Hrvatska. Hajduk· Split Fudbal Spanija. Real Madrid· Real Sociedad Fudbal ltalija. JLJVel1tUS -lnter Arsenal Tv Fudbal Brazil. Cruzeiro - Palmeiras Fudbal Francuska 2. liga. Monaco - Tours Magazin ueta Euro Official Story Poker Big Game 5

09.00 Auto shop magazin 10.00 Pregleo sedrnlce 11.00 M uzicki program + PROMOCIJA PROGRAMA 15.00 Vijesti 16.00 Igrani film 18.00 Vijesti 19.00 TV Liberty, magazin 20.00 Oakumentami program 21.00 Iskre kulture emistia 22.00 Hema magazin, emisija

HIT TV
19.35 Svetionik . oglasi 20.05 Junska nat, igrana serija 21,05 Tek rodeni, igrana serija 22.35 Objektiv II 22,40 Igrani film, Tunell 23.50 Kaprl. igrana serija 01.15 Tri minu!a

IGM'AN
20.00 Ramazanski program. U susret iMaru 20.19 Ezan za Aksam namaz . IFTAR 20,24 Nastavak· Ramazanskl program - uz Iftar 21.00 Mala Diamiia 6 epiwda

FOXlife
11.20 Oa, draga 13.10 14.10 15.05 16.00 16.30 16.50 17.40
18.05 12.20 Ocajne domacice Osvota RUlna Beti A!i Mekbi! Oa. draga Oa, drags Ljekar po porudzbini Kugar Taun Mi i oni Vii i Grejs Uvod u anatomiiu Ocajne damacice Osveta Ruzna Beti Sapa! duhova Mi i oni Uprava Ulioa sjecanja

I

FOXCRIME
11,40

CineStar TV
Filmovi i zviJezde IV Vrlo .zapEt!jana prica Tueist Taino podrijetlo~ Prita 0 DC Comicsu 13.00 AII·Star Superman 14.15 Pravi celik 16.20 Scooby 000. Prokle!stvo jezerskog cudovista 1'1.40 Harry Potter i daravi smrti, 1. dio 20.05 Urednistvo 21.05 Samo seks 22.50 Kobne zamjena 00.30 Nova nocna mora Wesa Gravena 02.20 Stvareni iedno za drugo 03.55 Umijece laganla 05.30 Filmovi i zviiezde IV

18.30 18.55 20.55 21.30 23.00 23.50 00.20 01.05
20.00

12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.. 0 4 17.30 18.20 19.. 0 1 20.00
20.55 21.45

22.35 23.25 00.. 5 1 01.05 01.50

Pari ski forenzicari Frikovi Frikovi Detektiv na Floridi Ubislva sa pog!edom Ne6ujno Medijum Panski forenzicari Monk Imitator Red i zakan. zlaclnacke namjere Detektiv na Flor~di Zlocinacki umovi Medijum Lavirint zlocina Netujna Imitato, Pari ski torenzicari

07.45 08.10 09.50 11.30

14.36 Chef, dok. 15.00 10 stvari iii manje. film 16,31 Tel! them who you are, 18.13 18.29 20.07 20,11 20.23
film. biografs!<i TED, dak. Van Wilder 2, film Slep Up 4 3D. dok. Vitez tame TED, oak. 2.0.45 Razarajuci Harry film 22.24 Divljaci, dok. 22.25 Slep Up 4 3D. dok. 22.29 Divljaci, dok. 22.30 Traze6i Ijubav za kraj svijeta. dak. 22.38 TED, dok. 2.2.59 Seks i dorueak. film 00.18 Step Up 4 3D. dok. 00.21 Vilez tame
I

14.00
SERIJA, NOVA TV

16.05
SERIJA,HRTl

.idenlitetgradani· na kojije uvieliopreviseliudida ie on noviteksaskir~ndzer. meduvreme· U nu srametljiva tainica Evi sretno Ie zaljubljena. aSi Ditraii Ijubav.

UTORAK 31. 7. 2012.

ORY1
07 .. 0 Prirodna bastlna BiH. Skaka3 vae spomenik prirode, 2(2 OB.OO BHTvijesti OB.15 Soko Wismar, senia 09.05 Krlica i zec, animiran i film 09 .. 0 Balke 0 zivotinjama 1 09.20 Vese1i puran, animlranl film 09.30 Japanskl ski ad. ZVUk, 5(5 10.00 BHT vijesti 10.05 Izgubljima cast, seriia, 6/77 10.55 01 London 2012. Vaterpolo (m) ..Matlarska - Crna Gora, prsnos 12.15 BHT vijesti 12.30 01 London 2012. Pregled, r, 13.30 Egipal· San 0 vjecnosti, doku mentarni program 14.15 BHTvijesti 14.30 Kako da ne 15.00 BH gastro kulak 15.30 Soko Wismar,1 07/117 Kombinovani prenos, 16.25 01 London 2012. Vaterpolo (m). Hrvatska - Spanija 17.10 01 London 2012. Rukomet (m). Srbija· Hrvatska 1B.45 Business News 19.00 Onevnik 1 19.35 10. Moslar Blues festival, reportaza .20.25 01 London 2012. Plivanje, polufinale/linale, prenos 22.10 BHhijesti 22.25 Business News :22.30 Samn za zabavu, revijalni program 22.55 01 London 2012. Odbojka (m). Brazil - Rusija, prenas 01.00 Pregled proqrama za srijedu

I

TV ALFA
07.30 LJOI London 2012. BrazilCrna GOIa, ru komet, /tI 09.00 Vilesti Harnazanski program 09.05 Elci fbranlm-paslna madresa, dokumentarni program 09.45 Ramazanski razgovori. mr. Nusret Avdibegovie, dokumentarni program 1.0.10 Protersor Baltazar 10.25 LJOI London 2012. Srblja • Tunis, odbo)ka, prijenos Iml 12.00 Onevnik 1 1.2.10 Larin izbor, igrana seriia, 64. epizoda 13.05 LJOI London 2012. Temis, slngl, 2. kola, prijenos 14.00 Villa Maria, senia, 153. ep. 1.4.45 Vijesti 14.55 LJOllondon 2012. Tenis, singl, 2. kala, pnjenos 16.30 Federacija danas 17.00 LJOllondon 2012. Pregled 18 ..00 LJOI London 2012. Gimnaslika, pnienos finala Iml 19.10 Super Loto, prijenos izvlacenja 19.20 Vrijeme iftara 19.30 Onevnik 2 20.00 Lud, zbrnjen, normalan, igrana serlja 1121 20.55 LJOI london 2012. Francus· ka • Argentina, kosarka, prijenas (ml 22.45 Onevn ik 3 23.00 Larin izbor, serija, 65. ep 00.00 LJOI london 2012. Pregled 01.00 Villa Maria, 153. epizoda 01.40 Onevnik 3, r, 01,55 Pregled programa za srijedu 07.05 Jutro UI sevdah 08.05 Bonanza Staklene noge, western serila 09.05 Stras!i i intr.ige, igrana serija (r) 10.05 Kinali kar, igrana serlla 11.05 Muzicka nostalgija 11.30 Vijesti 11.35 U .Skripcu, lieem u lice sa Zvonkom Mari(:em (r.) 13,00 Junska noc, igrana serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 Muzieki most, 5m3 Chal 16.00 Stras!i i intrige, igrana seriia 17.00 Vijesti 17.15 Kinali kar, igrana seriia 18.10 SEVOALINKO, VJECNA SI, m uzicki program 1 B.55 Onevni k 19.20 VECER ZA ZALJUBLJENE, rn uzicki program 20.05 Ramazanski program 21.00 Ulorkom 0 sportu, spartski magazin 22.00 Vijesti 22.40 lunel 2, igran i film 00.15 Onev"i k 00.50 SMS Chat 02.30 Sehurski prog ram 04.00 Urbani lolk

07.05 Ukradeni zivoti, (R) 08.00 Vijesli 08.05 Bonanza. Slaklene noge I Feel 01 Clay, western serlia 09.00 Vijesli 09.05 Slrasti i intrige, (R) 10.00 Vijesli 10.05 Kioali kar, (R) 11.00 Junska noc, (R) 12.00 Vijesti plus 12.15 Okusi ku1tura, ep, 6/14 13.00 Vijesli 13.05 'Bonanza. Slaklene noge I Feel 01 Clay, western seriia 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni zivoli. 104/134 15.00 Vijest! 15.05 Tek rolfeni, igrana serija, ep, 26/26 (R) 16.00 Stras!i i intrige,. igrana serija, ep. 111/134 17.00 Vijesti ptus 17.15 Kinali kar, Igrana serija, ep, 70/92 18.15 Najava Onevnika 19 ..00 18.16 iOoktor Martin, igrana serij a, ep. 32/46 19.00 Onevnik TVl 20.05 Junska noc, igrana serija, e p. 19/103 21.05 Eliza, serija, ep, 22/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Doktor Martin, Igrana serija, ep. 32/46 22.40 Tunel2/11 tunnel della liverla 2, igrani film 00,30 Onevnik TVl (R) p1.30 Hrana bogova 2/ Gnaw Food ollhe Gods 2, igran i film 03.00 Nocoi program

PINK OH
06.00 MDje srce kuca za lolu, meksitka serija r, 07.00 Seljaci, serua 08.35 Akademija debelih, reality emisija r. 09.20 Ljubav.navika,panika, s81ila 10.00 Obieni Ijudi, senia 11.00 Info top,informativni program 11.05 Vremenskaprognoza 11.10 Grand show. muzitkl show r. 12.45 B rze pare, kviz 14.00 Kukavica, indijska seriia r. 14.45 Moje srce kuca za Lolu, meksic ka serija 15.50 Info top, inlormativni program 16.05 Akademija debelih, direktno ukljucenje u shaw 17.00 Mala nevjesta, indijska serija r. 17.50 Info top, centralne vilesti 18.17 Vremenskaprognoza 18.30 CilV Exclusive. zabavna SllOW biz ernis'ja 19.00 Kursadzije, humoristicrt seriial 19.50 Kukavica, indijska serija 20.40 Akadamija debelih, pregled dana 21.15 Nije lake s

muskaeeima,

film iz regije 22.45 Mullimilioner, kviz 00.00 Nemoguca misija, reality eml sija 00.40 Borilacki klub, amenckl film

KABLOVSKI TV PROGRAM
, ·1.
I

'_'~

""-Jt· ,'r-~
lABoRAVLJfNf DU~ 10.05 t:vadratura kruga 10.25 Zfvopls-ullcns ikone, dok, program 10.55 Vjerski kalendar 11.05 Slaga~~ca,kviz, r. 11.30 Mladi tale-if Srbije 12,00 Dnevnlk 12.15 Sport plus 12.30 Enciklopediia za radoznale 13.00 Trezor 14.00. Program za d~jasparu 14.30 Naucnl kale 14.50 Ova ie Srbija 15.35 Srecr-i ljudi, serlje 16.30 8eogradska hronika 17.10 Nali6je velsgrada 17.30 Nacionatru ansarrbt "Kolo", mUlicki

01 35

HHT1
13.20 Gentle Ben 2. Black Gold. 111m 15.00 Vii"sti 15.09 Vtijeme suna 15.15 PonDs Ratkajevih, TV serija 16.05 Gorski lijecnik 4, serua 16.50 TV kalendar 17,00 Viiesti 17.20 HAK· Promet Into 17.25 Hrvatska uzivo 17.50 Sa Salettom do Beskraja. Kamerorn oko svijeta. dok,

HHY 2
14.4001 London 2012 .. Macevanje (M) - noret, smmka kvalinkacija 15.10 01 London 2012 .. Kosarka (M). Spanjolska AusrraHja! srurnka 16.4501 London 2012 .. Vrijerne za caj 17.0501 London.2012 .. Rukomet (M). Hrvatska - Srbi]a, prllenos 19.0001 London 2012 .. Judo do 63 kg (Z) i do 8t kg (M) - borba za medalje, snimka 19.3001 London 2012" Gimnaefjka (2:) eklpno, snimka I Macevanje - floret za medalje. prijenos 20.30 01 London 2012 .. Plivanje - linala. prijanos 22.00 01 London 2012 .. kosa-ka (M). Francuska Argentina 22.45 01 London .2012 .. orlmpijskr meridiJan 23.60 Ruziona OG.2G Sitange i princeze 3 00.55 ~estra Jackie 1, serija 01.20 Zica 1, serija

I

Nova TV

serja

18.25 Dr. talk show 19.07 Navrh jezika. SVJefilJka 19.12 2opet. kvtz 19.30 Dnevnik 20.09 ZABA - 90 sekundl, emisija 20.10 Boje turizma 21.00 Gospodica Potter, lilm 22.35 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 VriJeme sutra 23.00 News 23.05 Vljesti iz kulture 23.20 S.ks i grad 2. serija 23.50 LIUbiG. Igrani 1iIm 01.25 Dr. Oz 1b. talk shaw 02.05 GSI. Miami 9. serija

oz.

06.15 Neustrasivi Scooby-doo 06.40 Super Laonatics, crtar a setija 07.00 TV i,'og 07.15 Kad lisee pada. serfja 08.15 TV !Zlog 08.30 Strasti Orijenta, serija 10.. 5 Walker.leksaski 1 rendzer. serija 12.05 Zauvijek susledl. seriia 13.15 IN magazin 14.00 Walker. teksaski tendzer, setija 15.50 Zauvjjek susjedi, serite 17.00 ViJestl Nave TV 17.25 IN rnaqazm 18.05 Kad lisee pada, serija 19 .. 5 Dnevnik Nov. TV 1 20.05 suasn Orijenta, serua 21.55 Vecernje vijesti 22.15 Voditelj izvidacica. film 23.55 suo [ednorn u Meksiku, film 01.35 Zaboravljene duse. s6f1Ja 02.25 Seinfeld, seriJa 03.10 Em TV. tarat show 04.10 Dn.vnik Nov. TV 05.00 IN magazln 05.35 Kraj programa

18.30 19.00 19.50 20.00 20.50 21.20 21.30 2.2.20 23.10 23.30 23.50 00.40 01.40

Terraneo Music 8iggest!Hottesti Loudest! 3 From 1 Jukebox Hlp Hop Chart 3 From 1 South Pack Reno 911 Ugly Americans Pauly D Project Jersey Shore. Re-Unlon Domaca Zadaca 3 From 1

National G.
1'1.40 Istrazivanje pleneta Zamlla 12.35 lstraqe avionskih nesreca 13.30 Saptac psirna 111.25 Sekunde do katastrole 15.20 Apokalipsa 16.15 Iylegagradevine 17.10 saptac psima 18.05 Megagradevine. OHmp~Jskl stadion u Londanu 19.00 Magatvornice. Goea-Gala 19.55 Megagradevine 2.1.00 Megatvornice. Michelin 21.55 M.gagradevine. Sup.r Ski-lift 2.2.50 Zatoceni u inozemstvu 2.3.45 Megatvomice. Michelin

proqram.r,

18.3'0 Zivopis-ulicne ikone, dok. program 19.00 SI"galiea. kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Srecni Ijudi, serija 21.00 Sesti k,ug. sportski program 21.35 Za sve vtemena 2.2.05 Trend setter, muzicki program 22,50 Zabavnl program 2,3.30 Evronet 23.35 Oko, info 00.05 Dnevnik 00.20 Dosiie 0 ...

unevm avaz

pata.!;, n

JuIVsrp;<lnI2C112.

21

UTORAK 31. 7. 2012.

MREZA
08.05 Ba nanza, Staklene nope seriia 09.05 Strasti i intrige, (r) 1.0.05 Kinali kar, (r) 11.00 Junska nOG,igrana serua, ep. 18/103 (r) 1 ti.OO Strasti i inlrige, igrana serija ep. 111/134 17.15 Kinali kar, 70/92 20.05 Junska nOG,igrana serija, ep 19/103 22.40 Tunel 2, igrani film

21.30 22.05 22.10 22.25 22.30 23.00 18.30 19.30 20.00 20.05 20.55 21.00 22.30 23.00

ad 19 MOl Ramazan . Nezim Halilovi6 M uderris Ezan za Jaciju namaz Ramazanske upute . Vrijeonost Kur ana I KR E SMS KVIZ 8 + ramazanske biznis ces1itke SMS ILAHIJE I KAS1DE VOA vijesti

1730

UZARfNI ASFAU

2330

DAJANA POSUEDNJI DAN! .

HlYATTV
09.00 Bumba, ertani film 09.13 Nodi, ertani I! I m 09.30 Moii dzepni ljuhimci, ertani film, 21. epzoda 09.41} Garlield, ertani film 09 ..55 Ujeni grad, ertani fil m 10 ..21l Bakuqan, ertani film 10.45 Uragon ball Z, ertani film, 83. epizoda 11.05 Winx, ertani film 11.28 TV IZLOG 11..45 Vijesti 12.01l Slijepa IjuIJav, igrana seriia, 121. epizoda 12.54I!andini, igrana seriia, 86. epizoda 13.57 Legende 0 cudovistirna, 2. epizoda 14.55 Muzickl prog ram 15 ..25 TV IZLOG 16 ..03 Sasuke ninjaratnici, zabavno-sportski TV show 16.36 Slijepa Iju bay, igrana seriia, 122. epizoda 17..30 Uzareni astalt, zabavn I program 18.50 Ramazanski prog ram najava, kola.'ni program 19.1l0 Vijesti u 7, informallvni program 19 ..50 Ramazanski program, kolazni program 21.00 ZMI!T 5, audicija 22.20 Bandini, serija, B7. ep 23..20 Ljubav na sporednoj pruzi, igrani film, 2. dio 01.30 Astro Num Calfe, uzivo

DBNI
Dihi!logs, crtani fjlm Honi Oily roni Gerald McBoing Ja sam tvoja sudhina, indijska serija 09.40 Nasa mala klinika 1 D..31l 8110jednom u Turskoj, turska seriia 11.55 OBN Info, info program 12.05 Najbdi igr~t::, kviz 12.55 Prine iz 8ell Aira, humonsrcna serija 14.05 Top shop 14.30 Ljubav·vjera·nada, turska seriia 15.55 Odbacena, indijska serija 16.55 Oejana Talk show, talk show: Tema."Slikala sam se gala, pa sta?' 17.55 Ljubav bez granica, lamo-amenesa sarija 18.50 OBN Info, lntormatlvnl program 19 ..05 DBN Sporl, sportski preg led 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ruta vjelrova, nornaca serija 21.058alkanske prevare 21..30 Odbafena, indijska serila 22.30 Vox Populi 22.35 Camera (16), igranifilm 00.30 Zod ijak 02.30 OBN Info, intorrnativni program 02.45 Vox populi 07.55 08.20 08.35 08.50

RTRS
07.06 Jularnji program 09.00 Vijesti 09.10 U lavljoj jazhl ni, dokumenlami program Malatv 1 1l.05 N idzo na klizanju, program za djecu 10.25 01 london 2012. odbojka (m): Srbija· Tunis, clrektan pnjenos 12.05 0 neyni k 1 12 ..20 Zdravl.je le lijek 12.55 01 london 2012. tenis singl, 2. kola, direktan prijenos 17.00 01 London 2012. pregled 18.00 01 London 2012. gimnaslika (m) 1inale, timovi, uklJucenje u dlrektan prijenos 20.15 Dneynik 2 Sport 20.55 0 I london 2012 ..07.01l Sarajevsko julro 10.00 Gladijalorska akademija 10.25 Med i djetellna 10.50 Dajana-posljednji danl jedne princeze 11.40 Saga 0 Forsajlima 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Kevin sa sjevera, film 15.00 Yusuf, 11/45 16.00 Vijesli TVSA 16 ..05 Hladnokrvni zivot, dOK. program, 4/5 17.00 Ljelne Ijubavi, serijski program 17.26 Code 9, serijski program. 5/6 18.21l Tari lt, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA·vre· menska prognoza 19.00 Gladijalorska akademija 19.25 Ramazanski program 20.50 Tarin, dok. serijal 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Yusu!, seriiski program. 12/45 21.50 Tose Proeski, 2/2 dio 23.00 Voice of America 23.30 Dajana-posljednji dani [edne prmceze, dok. program, 2/2 (r) 00.20 Dnevnik TVSA (r) 00.50 Yusu!, (r) 01.35 Ramazanski program (r) 03.25 Vrijame pocetka pasta 03.30 OdJava programa

HTV DSKAR C
17.15 Kinali kar. igrana seriia 18.15 Hercegovina danas 19.30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.05 J unska nOG, serlia 21.00 Eliza, igrana sana 22.10 Doktor Martin, serija 22.40 Ubistvo generala 2, lilm

Tv serija, Ruza vjetrova Onevnik 2 Marketing Igrana serija M arkBting Nocni tv projekat Onevnik 3 Tv serija . Neko te posmatra 23.45 Tihi vnsak, film 01.30 Zvjezdano nebo

ZENICA
19.30 19.55 20.00 21.00 22.00 22.25 M uzic ki spotov Obavlestenja Ramazanski program Igrana serila Ljeto u gradu Mali oglasi, Stanie na putevima 22.40 Tunel 2, Igrani film 00.00 Zenica danas, ropriza 00.30 VOA Glas Amerike

TVDSM
19.40 20.00 20.55 21.00 22.00 22.30 23.00 00.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 23.30 00.00 19.00 19.30 19.46 19.55 2.1.00 Hrana i vino Amor Latino, serija Marketing 9 Pod lupom VOA OW-lime Utorkom uiivo Astro show Onevnik M uzicki program Ogledalo grada Ookumentarni program calk takt Igrana serija Glas Amerike Dnevnik!r Odiava programa

_TV GORAiDE _

KISS
19.00 Onevnik KISS 19.30 ONEVNIK HRT 20.00 Extra plus, kontakt 21.05 21.40 22.00 23.00 CSI, serija Onevnik KISS (R) ~ifestyle, emisija Covjek i zdravsfvena kultura 23.55 NOGn!program
erniaiia

TV USK
Dnevnik 1 Top shop Muzicki program Ramazanski program Hotel Bosna, dok. program 21.45 Tragovi srdbina, informativnodokumentarni program 22.20 Onsvnik 2 22.40 J unska nOG, serlia

kosarka (m):

22.50

23.10 00.00 01.00

Francuska· Argentina, direktan prijenos D neyni k 3 Sport Finansijske novostl Posrednik, serija 01 london 2012., pregled Adaplacija, film

KAKANJ
19.30 20,40 20.55 21.10 21.30 22.45 23.00 23.30 M ubarek Ramazan Vijesti tc Marketing Mala diamija u Preriji. serija Veliki susret, seriia Marketing Glas Amerike ViJesti TV Sahar

HEMA
09.00 Auto shop magazine 10.00 Hema magazin, repriza 11.00 M uzitki program + PROMOCIJA PROGRAMA 15.00 Vijesti 16.00 Iskre culture, emlsiia 17.00 Ookumentami program 18.00 Vijesti 19.00 TV Liberty, magazin Radija Siobodna Evropa 20.00 RBportaia 21.00 Nasi razgovori, intervju 22.00 Hema magazin, emisija

VISDKD
19.30 20.10 20.30 20.45 21.15 21.20 22.20 22.25 22.50 23.10 Onevnik FTV Sjecanja Aktulenosti Price, dok. program Marketing blok Karmeiita, serijski program Marketing blok TV liberty. mro. Program Aktuelnosti, r. TV snare

Eurus urt 2
14.00 Ljetne 01 London 1.5.55 Olimpiiske igre 16.00 Skokovi u vodu, Ljetne 01 17.00 1.8.15 1.9.30 20.25 20.30 22.00 22.45 23.15
London Dizanie tegova. Lietn" 01 London Gimnaslika. Lieln. 01 London Ljeine 01 London Olimpiiske igre Plivanje. Ljetne 01 London Fudbal. Ljetne 01 London" Velika britanija - Brazil Olimpiiske igre Kosarka. Lielne 01 London. Tunis - SAD

10.30 Sepak tekrav. Tajland 12.00 Svi sportovl 12.30 Superbike. SP Donington 13.00 Superbike. SP Donington ·14.00 Superblke. SP Donlnqton 15.00 Svi sportovi. WATIS 16.00 Fudbal. Prijateljska
Utakmica. Bayern Muenchen • Wolfsnburg Ifmx). Prag 1B.OO Snuker '19.30 Vilesti 20.00 Ww. 21.00 Borilac~i sport Bugarska 22.30 Austra!ljski fudbal 23.30 Trka automobila

17.00 Premier League Goal of
18.00 the Season Greatest Goals - Season

09.00 Fudbal Francuska 11.00 Fudbal 13.00
2. Liga. Monaco - Tours Spanija. Osasuna - Real Madrid Fudbal ltalija.
JLJVel1tUS - RDma

2003/'04. 18.15 Olimpljska vijesti 18.45 CH TV News 19.00 Wimbledon Specija! 1.9.30 Fudbal. Malaysian XI 21.15 Mota GP Mugello 21.45 U2WO. Fudbal. No-wlch . 23..45 00.15 00.45 01.00
Manchester City

'17.00 Freestyle motokros

15.00 Liverpool Tv 18.00 Fudbal Brazil. 20.00 22.00 00.00
tntemacicnalVasco Fudbal Francuski Super Kup Montpellier • Lyon Olympic Series. Episode 03 Poker Big Game 5

Aiax

Pregled ruske lige Olirnpijske vijesti CH TV News Danska !iga. Rangers· Aarhus

HIT TV
19.35 Svetionik, oglasi 20.05 J unska nne, serija 21,00 Utorkom uiivo, rnuzicka emisija 22.00 Objektiv II 22.30 Svetionik, oglasi 22.40 Igrani film, Tunel2 00.15 Tri minuta, vijesti 00.20 Kapri, igrana serija 01.15 Trend setter, emisija

IGM'IN
20.00 Ramazanski program. U susret maru 20.17 Ezan za Aksam namaz IFTAR 20.22 Nastavak· Ramazanski program - uz Iftar 21.00 Mala Diamija 7 epizoda

FOXlife
11.00 Vii I Grejs 11.20 Da. draga 12.20 Ocajne domadce 13.10 Osveta 14.10 Rui.na Beti 15.05 Uvod u anatomiju 16.00 Oa, draga 16.50 Ljekar po porudzbini 17.40 Kugar Taun 18.05 Mi i oni 18.30 VII i Greis 18.55 Uvod u analomiiu 20.00 Ocajne damacice 20.55 Osveta 21.30 Ruzna Beti 23.00 Sapal duhova 23.50 Mi i ani 00.20 Uprava 01.05 Ulloa sjecania

I

FOXCRIME
11,40

Cine Slar TV
08.05 Scoaby 000. Proktststvu 09.30 Harry Potier i darovi smrti. 1. dla
Billboardove glazbene nagrade 2012. 14.10 Sreca je topla dekica. Charlie Brown 14.55 Blleg iz Gulaga 1"7.05 Zauvijek zajedno 19.05 Ur.dnislllo 20.05 Termin 21.40 Carobni grad 22.30 Cyrus 00.00 Invazija svijeia Bitka Los Angeles 01.55 Crvenkapica 03.35 Pravi seks 04.15 Moi susjed je vampir 11.55 jezerskog cudovista

12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 1.6.. 0 4 17.30
18.20 20.00 20.55 21.45

19.. 0 1

22.35 23.25 00.. 5 1 01.05
01.50

Pari ski forenzican Frikovi Frikovl Detekilv na Floridi Ubislvo sa pog!edom Ne6ujno Medijum Panski forenzicari Mon~ Imitator Red i zakan. zlocinacke namjere Detektiv na Flor~di Zlocinacki umovi Medijum Lavirint zlaCina Netujno Imiiato, Pari ski torenzicari

12.32 Trazeci Ijubav za kraj 12.40 12.58 1.5.13 17.17 17.28 19.1a
20.44 sViJeta, dok. Chef. dok Misiia,fi!m, drama Luiher, film. biografski/drama Step Up43D, dok. O.veta Ijubavnika. film Kralj slonova, film Vitez. tame. Povratak, dok. TED, dQk. U eteru, film. drama Step Up4 3D. dok. Zakletva. film Povralak. dok. TED, dok. Prince of Jutland, film

10.59

Buka, film. kornsdlja

00.55
SERIJA,HRT2

23.20
SERIJA,HRTl

~ ~
Iskusna medicinska sestra Hitne pomoci Dzeki Pe~Dn pakusalld izvuci nastri dobra iz oosmislenesmrtlza SVOI odie! u belnici na Menhetnu,Imlinema dovoljno flnanciiskih sredslava.

20.57 21.15 23.16 23.29 01.12 01.25 01.45

lene u dvadesetim godinama:iesu Ii priiateljiceill nepriiateljice?Kada Ke· n I cure odu u Hemptons. pocnu sa pilati IrebaiuII strahovati ad ~ena u dvadesetimgodinama

Seks i grad

22

ptiak, ;:}; J~l!jsrwni 2(11~

Dl1evni avaz

SRI,JEDA 1. 8. 2012.

BHT1
07.30 Prirodna basnna Bill.
.8ijambare

TV ALFA
07.30 lJOllonaon 9.00 Vijesti
Ramazanski

PINIK BH
07.05 Ukradeni iivoli, (R) ~8.00 Vijesti OB.05 Bonanza. Mracna. zvjiezda ( 09.00 Vijesti .09.05 Slrasti i intrige, (Rl 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, (R) 11..00 Junska noc, (R) 12..00 Vijesti plus 12.15 Pul u Saharu, dokumentarni ~3.00 Viiesti 13..05 Bonanza. Mracna zvijezda ( 14..00 Viiesti 14..05 Ukradeni livoti, igrana seriia, ep. 105(134 15.00 Vilesti 15..05 Eliza, igrana serija, ep, 22/68 16..00 Strasti i intrige, ig rana serija, ep. 112(134 -17.15 Kinali kar, igrana 18.15 Naj ava Dnevnika 19.00 18.16 Doktor Marti n, igrana seriia, ep. 33(46 19.00 Dnevnik TV1 '20.05 Junska noc, serija, 20(103 ~1.O5 Eliza, igrana serija, ap. 23(68 22..00 Vijesti plus 22.10 Doktor Martin, serija, 33(46 22.40 lznad okeana /
Beyond the Ocea n, igrani film 00.30 Dnevnik TVl (RI DUO Ostrica smnl / The Prowler, igrani film 03..00 Nocniprograrn serija, ep. 71/92 Dark star, western serija seriial, 6P 6/13 Dark Star, western serija

2012. Brazil program

Ruslja, odbojka, snimak

OB.on .BHT v.iiesti 08.15 Soko Wismar, r, 09.05 erv uhvatio plicu, 09.10 09.30 10.00 1n.1n 11.05 12.00 12.10 13.45 15.25 17.25 1B.45 19.00 19..30 '20.00 2D.55

Im(

07.05 Julro uz sevdah 08.05 Bonanza. 09.05 10.05 11.05 11.30 11.35
Mracna zvijezda, westem serija Slrasti i ih!rige, igrana serija (r) Ki na u ka r, igrana serija Muzicka nostalgija Vijesti Muzicki mosl, sms Chat igrana serija (r) Vijesti Muzicki most, sms Chat Slrasti i ih!rige, igrana serija Vijesti Kinali kar, igrana serija SEVDALINKO, VJECNA SI, muzitki program Dnevnik VECER ZA ZALJUBlJENE, rnuzicki program Ramazanski. program BALKAN PARTY, muzitki program Vijesli SRIJEDA UZ MUZICKE BAlADE Iznad okeana, igranili1m Dnevnik SMS Chat Sehurski program Urbani tolk

06.0.0 Moje srce kuca 07.00 Seljaci,serija OB.35 Akademiia debelih, 09.20 Ljubav,navika, 10.00 11.0.0 11.10 12.45 14.00 14.45 15.50 16.05 17..00 17.5.0 1B.17
1B.18 reality emisija r. panika, seriia Obitn! Ijudi,serija Inlo top Sopingholicarke, reality emisija r. Brze pare, kviz Kukavica, indijska serija r, Moje sree kuca za tolu, meksicka serija Inlo lop Akademiia debeJi h, diteklno ukjjucivanje u show Mala nevjesta, indijska senia r. Info lop, ceotrahe vijesti Vremenska prognoza Savrseno skladan svijet, informativno kolazna emisija Cil.y Exclusive Kursadiije, humoristicni serlj al Kukavica,indijska serija Akademija debellh, pregled dana Braeni sudila, reality emisija Grand parada, muzicki show Covjek koji je premalo znac.arnentki film Cily Exclusive, r. Grand parada, r. za Lolu, r.

22.15 23.45 00.00 01.00

animirani film Bermana Seta, dok, program N:ema problema BH gastro kulak, L Prograrn za djecu 10.00 Jogodica Bobica .BHT vijesti Izgubljena cast, igrana 10.25 lJOI London 2012. Srbiia· Hrvalska, rukome!, Im( serija.7/77 SDko Wismat, sarila, 108/117 12.00 Dnevnik 1 12.10 larin lzbor, serija, 65. ep .BHT viiesti 01 London 2012. Rukomet 13.05 Villa Maria, igranaserila, 154. (i). Crna Gora - Angol a, i 155. epizoda 14.30 Vijesti prenos 01 London 2D12. Kosarka 14.40 LJOllondon 2D12. Tenis, (m). Francuska - Argentina, Singe, 3. kolo, prijenos snimak 16.30 Federacija danas 01 London 2012. Sioni tents 17.00 lJOILonoon 2012. Pregled (il, finale, prenos 18.00 LJUI London 2012. Cma Gora - Angola, rukamet, 01 London 2012. Glmnaslika (rn) viseboj, finale, prenos snimaklZl Business News 19.20 V.rijeme iHara Dnevnik 1 Stanie na putevirna Finansijske novosti 01 London 2012. Glrnnaslika (rn) viseboj, finale, ukljucenl8 19.30 Dnevnik 2 u prenas 20.00 Lud, zbunjen, narmalan, Vei':e sa Celine Dian, koncert igrana sarija /12/ Kornbinovani prenos. 20.30 lJUllondon 2012. PI ivanje, 01 London 2012. Kosarka (il. prijenos polufinala/finala Hrvatska - Ceska Republika 20.. 0 lJOILonoon 2012. Velika 4 Business News (u pauzi utakI!ritaniJa·· Urug,vaj, nogomet, mice) prijenas 01 London 2012. Rukornet 22.45 Dnevnik 3 (il. Rusija . Hrvatska 23.15 Larin izbor, igrana serija, 66. .00.10 Villa Maria, serija BHT v.iiesti 01 London 2012. Pregled 01.00 Dnevnik 3, r. Pregled prograrna za 01.30 Pregled prograrna za cetvrtak cetvrtak

09.05 Put dervih, dok. program 09.30 Rarnazanski razgovori. mr.

13.00 Junskanoc, 14.00 14.05 16.00 17.00 17.15 18.10 18.55 19.20 20.05 21.00 22.00 22.10 22.40 00.15 DUO 02.30 04.00

nuo

Vijesli plus

18.30 19..00 19.50 20.4.0 21.15 22.45 23,50 .01,35 02.00

11.05
SERIJA, BHT1

HHT1

_

HHT 2
01 London 20t2 .. Kajak ria divljlm vodama - polufinale. priienost5.00 01 London 2012 .. Rukomel (Z) Norvsska- Karela 16.15 01 London 2012 .. Kajak na divlilm vocama- I1nale 16.45 01 London 2012.. , Stain; tenis - finale (Z) 17.1501 London 2012 .. Vrijeme za caj 17.30 01 London 2012 Gimnastika (M) vlseboj, prilenos 20.00 01 London 2012 .. 20.25 01 london 2012 .. Pliva.nje - finala 20.55 01 ~ondoQ 2012 .. Kasarka (Z). Hrvatska - teska, prtjenos 22.40 01 London 2012 .. Aukomet (L). Hrvatska - Rusija, ukljucenje u prljenos 23.45 01 London 2012 .. Olimp~jski meridljan 00.40 Bitange i pr1nc8zB 01.15 ~e81ra Jackie 1 • serija 01.40 Ztca 1, serija 02.35 Zvjezdana vrala Svemir 1, serija 03.20 Glazbeni spotovi 14.30

I_NovaJV
06.15 06.40 07.00 07.15 08.15 08.30 10.15 12.05 13.15 14.00 15.50 17.00 17.25 18.05 19.15 20.05 21 ..55 22 ..15 23.45 01.50 02.35 03.20 04 .. 0 2 05 ..10 05.45

_
09.55 10.25 11.05 11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 Trag Sejsali-kraljevskn Siagalica, kviz, r. Dosije n., dok.pragram Dnevnik :?port plus Skalski program Summertime festival

SokoWismar
u luci SU libali

na~li le~ Judit Bol kola je zbodena Juditin zvot ie bio naizgled savrsen, Meliutim, kod prerninule ie naden klju~ kGiine ntvara ni men stan niti kancelama. I zasto Juditin zaruenk nije biona ro6endanskoj zabavi svoje djevojke?

12.33 13.20 15.00 15.09 15.15 16.05 16.50 17.00 17.20 17.25 17.55 18.25 19.07 19.10 19.20 19.30 19.59 20.05 20.06 20.09 20.10

Moe sucblns Djevojcica, film vijesf Vriieme sutra Ponos Ratkaievih Gorsi<i lijecnik TV kalendar Vljesti HAK - Promet info Hrvatska uiivo Ludi rlmski carevi, dok. serija Dr .. Oz. talk show Navrh jezika. Govor

Gvije6a

20pet, kviz Loto Dnsvnik Sport vsceras Vriieme ZABA - 90 sekundi, ernisija Veliki brodolomi Jadrana. Na rzgubljenim polozaiima, dok.

Nsustraslvt Scooby-daa. crtana serija Super Laonaties, crtana serija TV izlog Kad lisee pada, serija TV izlog Strasti Orijenta, serija Walker, tsksaskl renozer, serija Zauvfjek susjedi, serija IN magazin Walk.r, !.ksaski rendzer, serija Zauvijek susiedi, Vijesti Nove TV IN maqazf-r Kad Ilike pada, serija Dnevnlk Nov. TV Stras1i Orijenta, serlla Veeernje vijesti Okrutne namjere 3, tilm Dracula. film Zaboravljene duse, serija Seinfeld, serija Ezo TV, tarot show Dn.vnik Nov. TV IN magazin Kraj programa

ljelovanje

14.50 True Ufe. I'm Relocating For Love 15.40 Made 16.30 The Challenge. The Gauntlet Reunion 17.20 Hidiculousness 17.40 Pranked 18.10 Punk'd 18.30 Terranea Music 19.00 Biggestl Hottestlt.oudeetl 19.30 3 From 1 19.40 Jukebox 21.00 Top 20 21.50 3 From 1 22.00 Pauly D Project 22.20 Real World. New Orleans 00.00 Alternative Nation

2010.
1.3.50 Leti, leti pjasrnn maja

mila

seriJa

14.20 14.50 16.00 17.00 11.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.10

sertJa

Kevicie maturantkojem iecura DiicadaJacogu ierje previse dosadan. U losem raspolozenju odbiia poci na brucoskuorijenlaciju, no prijateljlKarteri Moris ga uspjesnonagovore dajelou niegovukoris1. Uloge; DreikBel, Kevin Kovias Reditelj; Deb Hagan

21.00 22 .. 5 4 23.15 23.;30 00.00 01.35 02.20

Prodavac:ica, film Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Seks i grad serija K6i moga sefa. film Dr. Oz 1 b, talk show Vriiems js za jazz
l

21.45 22.15

23.20 23.24 23.55 00.10

Preei I patomei Ova je Srbija Srecni ljudi, serlja Dnevnik r:! Vojvocma Sta radite, bre Beoqradska hronika Moja lijepa Srbiia Siagalica Dnevnik Srecnl Ijudi, serlja liesti krug, sportski program Trag Jake smo, zar Ile?, dok. program Vljestl Oko, info Dnevnik Evronet

National G.
1.3.30 Istrage avionskih nesreca '4.:25 Najnevjerovatnije fotografije NG 1.5.20 NevJeravatno na NG·u 1,6.15 Istrailvanje planeta {:emlja 17.10 Saptac psima 1B.05 Megagradevine 19.00 IstraZlvanje pianeta Zemlia 19.55 Posljedice 21.00 Istraiivanje planeta Zemlja 21.55 P051jedice 22.50 Tabu 23.45 Istrai:ivanje ptaneta Zemlja 00.40 Posljedice

unevm avaz

pata.!;, n

JuIVsrp;<lnI2C112.

23

SRIJEDA 1. 8. 2012.

MREZA
08.05 Sa nanza, M raena zvilezda, seriia 09.05 Strasti i intrige, (r) 1.0.05 Kinali kar, (r) 11.00 J unska nOG, (r) 16.00 Strasti i intrige,112/134 17.15 Kinali kar, 71/92 20.05 J unska not, 20/1 03 22.40 Iznad okeana, igrani 111m

20.21 21.00 21.30' 22.03 22.08 23.00'

IFTAR Nastavak- Ramazanski program - uz Iftar Mala Dzamija 8 epizoda ad 19 MOj czemat - reportaza Ezan za Jaciju narnaz SMS ILAHIJE I KASIDE VOA - informativni program

HTV DSKAR C HAYATTV
D9.DDBumba, ertani film 0.9.13 Nodi, ertani I! I m 0.9.30. Moii dzepni ljuhimcl 0.9.40. Garlield,. ertani film 0.9..55 Lijeni grad, ertani til m 10..20. Bakugan, ertani film 10...45 Dragon ball Z 11.0.5 Winx, crtani film 11.30. TV IlLOG 11.45 Vijesti 12 ..0.0. Slijepa Ijullav, igrana serija, 122. epizoda 13.0.0. .Bandini, igrana seriia, 87. epizoda 14 ..0.0. Legende 0 cUdovistirna, 3. epizoda 15.0.0. TV IZLOG 16 ..0.0. Sasuke ninja ralniei, zabavno-sportski TV show 16 ..30. Slijepa Ijullav, igrana serija, 123. aplzoda 17..30. Uiareni aslall, zabavn i program 18.50. Ramazanski program najava, kalazni program HI.UU Vijesti u 7, inlorrnativni program 19 ..30. Sport 19.37 Stanje na putevima 1!I.5D Ramazanski program 21..0.0 Hayat production show, zabavno-muzi(;ki program 22.20. Bandini, serija, B8. ep 23..20. .Redetzky mars, film, 1. dio 0.1.30. Astro Num Caffe, uzivo 08.35 Gerald McBoing, crtani film 0'8.50' Ja sam tvoja sudnlna, indijska serija 09.40 Nasa mala klinika,

RTRS
07.0'6 Jularnji program 0.9.00. Vijesti 0'9.10. U lavljoj jazbi ni, dokumentami program .... Mala tv 10'.00 U nncne] bastl, program za djecu 10.35 N idio . badminton, program za djecu 11.0'0. Og njisla, dokumentarni program 11.25 Tamo daleko, putopisni serijal 12.0'0 D nevni k 1 12.15 D ani iewe i vrsidbe u rogaljima, reportaza 1 ~AO' Muzlcki lntarmeeo 12.50. Epp 12.55 01 London 20'12. - tents sjngl, 3. kola, direktan priienos 17.0'0. 01 London 20'12., pregled 18.0.0' Vellke pljacke, dokumentami program 18.50. 12 HuH, serija 19.30. D nevni k 2 20.25 01 london 2012. - pllvanie, 1(2 finale, finale, direktan prijenas 20.55 01 london 20'12. kosarka (m): Francus· ka - Argentina, direktan prijenos 22.50' Dnevnik 3 23.15 Posrednik, seriia 00..0'0. Dragi mopasane, serija 0'1.00 F.ilm 0.7.00. Sarajevsko jutro 10'.00' Gladijalorska akademija 10'.25 Med i djetelina 10..50 Dajana-posljednji dani jedne prmceze, (r) 11.40. Tose Proeski, (r) 13.00. Vijestl TVSA 13 ..10 Cvjecarka, igrani film 15.0'0 Yusul, (r) 16 ..0'0' Vijesti TVSA 16 ..05 Hladnokrvni iivol, dok. program, 5(5 17.0'0' Ljelne Ijubavi, seriiski program 17 .25 Midlmarc, serijski program 18.15 Tarin, dok. serijal 18.30. Dnevnik TVSA·vre· menska prognoza 19.00 Gladijalorska akademlja 19,30 Ramazanski program 20..30 Uta uliea, dok. program 21.0.0' Vijesti TVSA ~1.o.5 Yusuf, serilskl prngram, 13(45 21.55 Sevdah 23 ..0'0. Voi ce of America 23.30 Leonardo Da Vinci, dok. program, 1/2 0'0..20' Dnevnik TVSA [r) 00.50 Yusuf, (r) 01.35 Ramazanski program (r) 03.26 Vrijeme pocetka pesta 0'3..35 O'djava programa

19.30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.05 J unska not, serija 21.00 Eliza, igrana seija 22.10' Qoktor Martin, serija 22.40 Cetiri usamljena oca, film

18.30' 19.30 20.05 20.05 20.55 21.00 22.30' 23.00

ZENICA
19.30. 19.50 20.00' 21.00 22.00 M uzicki spotovi Obavjestenl3 Ramazanski program Igrana serija Mali oglasi,Stanje na putevima 22.40' Iznad okeana, Igrani film 00.00 ZO, reprlza 00.30 VOA·G las Amerike

domaca

auza vletrova Dnevnik 2 Marketing Igrana serila Marketing LjBtnja promenada Dnevnik 3 Tv ser!ja . Neko te pasmatra 23.45 Uzasno srecan, film 01.30 Zvjezdano nebo

hurncristicna sariia 10'.30' Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.55 OBN Info, intorrnativni program 12.05 Najbrzi igrail, kviz 12.55 Prine iz Bell Aira, hurnoristicna seriia 14.0.5 Top shop 14.30' Ljubav·vjera·nada, turska serija 15,55 Odbacena, indijska senia 16.55 Dejana talk show, talk show: Tema."U paklu anoreksqs i bulimije" 17.55 Ljubav bez granica, latino-arnarlcka serija 18.50' UBN Info, inlnrmativni program 19.0.5 OBN Sporl, sportski preg led 19'.20' In Magazin, showbiz magazin 20'.00' Ruza vjelrova, eomaca serija 21.00' 'Balkanske prevare 21.30' Odbacena, indijska serija 22.30' Vox Populi 22.35 MMA, studijska emisija 23.10. Koledi (12), Igrani film 01.00' lodiiak

TV GORAlDE -Najava proqrarna Onevnik Muzicki program Reportaia Nasa realnos! Liberty TV Igrana serija Glas Amerike Dnevnik/r Ddjava proprama

KISS
19.00' 19.30 20.00 20.40' 21.05 22.00 23.00' 23.20 1.9.00 19.15 19.30 20.40 20.55 21.10 21.30. 22.45 23.00 23.30 Dnevnik KISS DNEVNI K HRT Zivo! pise price, emisija Reporta2a KISS AMOR LATINO, serija Euromax, magazin Onevnik KISS Reportaza KISS Braca Koale, crtani film Marketing M ubarek Harnazan Vijesti IC Marketing Mala dzarnija u Preriji, seriia Veliki susret, serija Marketing Glas Amerike Vijesti TV Sahar

17.00' 19.00' 19.30 20.00 20.30' 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 19.30. 19.40 20.00' 20.55 21.00 22.00 22.30' 23.00 00.30 19.00 19.30 19.46 19.55 21.00 21.35 22.05 22.20 22.40'

TVDSM
Game zone Hrana i vino Amor Latina, serija Marketing 9 Lice nacije VOA OW·time Nije tesko biti ja Astra show Dnevnik 1 Tap shop M uzitki program Ramazanski program Tv liberty, informativni program I stna dok.program Tv lzlozba Dnevnik 2 Junska not, igrana serila Dnevnik FTV Sjecanja Aktuelnos!i 20 godina alpara agresiji, dok. program Marketing blak M uzicki program Marketing blak Karmelita, serijski program Aktuelnosti TV strane Visoka live

KAKANJ

TV USK

HEMA
09.00 Auto shop magazine 10.00 Hsrna magazin, repriza 11.00' Muzicki program + PROMOCIJA PRDGRAMA 15.00 Vijesti 16.00 Nasi razgovori, intervju 17.00 Re pnrtaza 18.00' Vijesti 19.00 TV Liberty, magazin Radija Siobodna Evrapa 20.00' Oesetka, emisiia 0 students kim temama 21.00 Izaberi zdravlje. emisiia 0 zdravstvu u BiH 22.00 Hema magazin, emisija

VISOKO
19.30 20.10' 20.30 20.45 21.45 21.50 22.05 22.10 23.00' 23.15 00.00

Euros ort 2
08.30 09.30 11.00 13.00 14.00 14.45 14.50 16.00 17.00 18.15 20.25 20.30 22.15 22.45 23.15
Plivanje Ljetne 01 London Plivanje Veslanje Biciklizam Oli-npqske igre Ljetn" 01 London Biciklizam Dizanie tegova Gimnaslika Oll-npqake igre Plivanje Olimpijske igre Skokovi u vodu OdboJka. Ljetne 01 London. Brazil· Juzna Koreja OB.OO Trka autumoblla OB.30 Superbike. SP San Marino 10.00 Snuker. Kina ·12.00 Svl sportovl 12.30 Trka automobila. Porschs Supercup Budirnpesta ·13.00 Superbika. SP SAD 15.00 Svi sportovi. WADS ·16.00 Fudbal ·16.30 Snuker. Kina 1B.OO Svi sportovi ·18.30 Spidvej. Velika Nagrada 19.30 Vesti 20.00 Wwe 21.30 Boks 23.00 Spidvej. VN Paljska

I

S ortklub
09.00 Fudbal Francuska 11.00 Fudbal Spanija. Real 13.00 15.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.50
Madrid - vaienc!a Fudbal Italija. Cesena - Juventus Fudbal Mis. Portland- Ctuvas Fudbal Francuska 2. Liga. Monaco Tours Fudbal Mis. Highlights Olympic Series. Episode 05 Poker Big Game 5 Fudbal Brazilska Liga 2.liga ,

17.00 Sailing 18.00 Greatest Goala- Season
2006/'07 18.15 Olirnpijske vesti 18.45 CH TV News 19.00 FudbaL Norwlch . Ajax 20.45 Fudbal mandijal magazin 21.. 5 Barca TV. Maraca A!I 1 Stars· Barcelona 23.00 Salling - Ocean Race t t-tz Offlcial Film 00.30 Dlimpijske vijesti 01.00 CH TV News 01.15 CHTV. Seattle . Chelsea 03.00 Premier League Pregled Sezone

IGMAN
Ilahije i kaside IKRE SMS KVIZ 6 UcsnJs Kur'ana Islam Channel Nasheed Time - jlahije na enqleskrm jezlku 19.55 IKRE SMS KVIZ 7 20.00 Ramazanski program. U susret lttaru 20.16 Ezan za Aksam namaz . 18.35 19.05 19.10 19.30

HIT TV
20.05 J unska not, serija 21.05 Emisija otvoreni studio 22.00 Dbjektiv II 22.30 Svetionik - oglasi 22.40 Iznad okeana, film 00.15 Tri minuta, vijesti 0'0.20 Kapri, igrana seriia 01.05 Ziatno runo

FOXlife
11.20 Da, draga 13.10 Osveta
14.10 16.00 16.30 12.20 Ocajne dornacice Rul:na Beli Da, draga Oa, draga

I

FOXCRIME
10.55 Red i zakon
11.40 Pariski forenzicart Frikovi Fcikovi Detektiv na Floridi Ubistvo sa pog!edom Necujna Medijum Pari ski forenzicari Monk Imitator Red i zakon. zlocinacke namjere 20.55 Detektiv na Floridi 21.45 Z!aclnacki umovi 22.35 Medijum 23.25 Lavirint zlocina 00.. 5 Ne6ujna 1 01.05 Imitator

CineStar TV
06.00 07.. 5 2 09.15 10.15
Strajk na Bozic Pravi country 2. Dar Romski policajci Po iutru se dan paznaje 12.00 Cinema verits 13.30 Dozvala za male Fookere 15.05 Zvijer 16.30 Moj Ijubimac Marmaduke 18.00 Krupna riba 20.05 Veza bez obveza 21.55 Obilelj 80rgia II 22.45 8avolja suza 00.15 01imaci 02.05 Veza bez obveza 03.55 Klub 05.30 Hol!ywood. Na snlmanju IX 1,2.59 U etsru, fftm, drama 15.14 Pnjevara, lI!m. akcijski 16.55 TED, dok. 17.15 Zal<Jetva, tlim, drama/romance 19.00 Step Up 430, dok. 19.15 Prince of Julland, f~lm. avantura 21.15 Slravi6ne legende, fUm, haror 22.58 Vite, tame. Povratak. dok. 23.12 TED, dak. 23.31 Slravi6ne !egende 2,iilm 01.10 Chef. dok 01.20 Slep Up 4 3D. dak. 01.30 ONG·SAK Tajlandski ratnik. film. triler

18.25
TOK.SOU, HR11

23.45
FILM, NOVA TV

15.05 Uvad u anatomiju 16.50 Ljekar po porudzbini 17.40 Kugar Taun
18.05 Mi i oni 18.30 Vii I Grejs 18,55 Uvod u anatomiiu 20.00 Ocajne damacice 20.55 Jednom davno 21.30 Ruzna Betl 23.00 Sapal duhova 23.50 Mi I ani 00.20 Uprava 01.05 Doba liubavi

12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00

24

PJ;t;U7_fuJIIso']l3ni

~012_

Dn-evni avaz

CETVRTAK2. 8. 2012.

I.
1630

~ ...

"

FEDERACIJADAllAS

DHT 1
07 .. 0 Prirodna haslina BiH. 3 Bjelasnica OB.OO BHTvijesli OB.15 Soko Wismar, igrana serija, 09.05 Jedan dan u zoo vrlu, animirani film 09.10 BHT slaqalica 09.35 Robol Robi, animirana seriia 09.45 Girkus,. animirani film 10 ..00 BHT vlijesti 10.25 01 London 2012. Odboika (m), Srbija - Njemai:ka, prenos 12.30 BHTvijesli 12.45 Izgubljena cast, igrana serija,

I

TV ALFA
07.30 LJOILondon 2012. Hrvatska - Ceska Republika, knsarka 09.00 Vijesti Ramazanski program 09.05 Behram·begova medresa. Peeal sloUeea, dok. program 09.45 Prolesor Baltazar 09.55 LJOI London 2012. Francuska - Utvanija, kosarka, priier as /m/ 1t.45 Grtani film 12.00 Onevnik 1 12.10 l.arinizhnr, seriia, 66. eo, 13.05 Villa Maria, seriia, 156. ep, 13.50 LJOllondon 2012. Tenis, singl, prijenos cetvrtfi nala 1.5.15 Vijesli 15.25 LJOllondon 2012. Sto~i tenis, prilenns za 3, mjesto /m( 16.30 Federacija danas 16.50 25 LJOILondon 2012. Stoni tenis, , prijenos Ii nata (m 17.25 LJOI London 2012. Gimnaslika, vlsebo], prijenos finala /i/ 19.20 Vrijeme iftara Stanje na putevima 19.30 Onevnik 2 20.00 Lud, zbunjen,. normalan,ser. 20.30 LJOI London 2012. Plivanje, prijenos polufinalajlinala 20.55 LJOI Lumlon 2012. Brazil· SAD, odbojka, oriienos Im( 22.30 Dnevnik 3 Stanje na putevima 23.00 Larin izbor, igrana serija. 67. epizoda 00.00 LJOI london 2012. Pregled 01.00 Villa Maria, serija 01.40 Dnevnik 3, r. 02.10 Pregled programa za petak 07.05 Julro uz sevdah 08.05 Bonanza. Smrt u znru, western serija 09.05 Strasti i inlrige, igrana serila (r) 10.05 Kinali kar, igrana seriia 11.05 MuziCka noslalgija 11.30 Vijesti 11.35 MOlii:ki most, sms Chat 13.00 Junska noc, igrana serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 Mu~icki most, sms Chat 16.00 Strasti i inlrige, igrana serija 17.00 Vijesti 11.15 Kinali kar, igrana seriia 18.10 Sevdalin ko, vjecna sl, III uzicki program 18.55 Dnevnik 19.20 Veter za zaljublja ne, muzicki program 20.05 Ramazanski program 21.10 Gljiva Show, zanavno m uzicki program, r, 22.20 Vijesti 22.40 Iza resetaka, Igrani fjlm 00.15 Onev"i k 00.40 S MS Ghat 02.30 Sehurski prog ram 04.00 Urbani folk

07.05 Ukraderni livoti, igrana serija 08.00 Vijesli 08.05 Bonanza. Smrt u zoru, western seriia 09.00 Vijesli 09.05 Strasti i intrige, igrana serija 10.00 Vijesli 10.05 Kinali kar, Igrana ssriia, ep. 71/92 (r) 11.00 Junska nDc, igrana serija. ep. 20/103 (r) 1.2.00 Vijesli plus 12.15 Ekstremni sportovl, spo-tski seriial, ep, 12/15 13.00 Vijesti 13.05 Bonanza. Smrt u ZOIU, western serlla 14.00 Vijesti 14.05 Ukradenizivoli, igrana serija. 15.00 Vijesli 15.05 Eliza, igrana serija, ep. 23/68 16.00 Sirasti i i"trige, igrana seriia, 17 .00 Vijesli plus 17.15 iKinali kar, igrana seriia,

PINK DH
06.00 Moje srce kuea za Lolu, rnekSitka serija r. 07.00 Seljaci,serija 08.35 Akademija debelih,reallty ernlsia r. 09.20 ljubav.navika.panika, serija 10.00 Obicni Ijudi, serjja 11.00 Info top,informativni program 11.05 Vramenskaprognola 11.10 Grand parada, rnuzicld show r. 12.45 Brze pare, kVlz 14.00 Kokavica, indijska seriia r. 14.45 Moje srce kucata Lulu, rneksicka serija 15.50 Info top, informativni program 16.10 Akademija debelin, direktno ukljutenje u show 17.00 Mala nevjesta, indijska serija r. 17.50 Inlo top,c entralne vilesti 18.17 Vremenska prognoza 18.30 Gitv Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Kursadzije, hu moristicni serlial 19.50 Kukavica, indijska serija 20.40 Akademija de belih, pregled dana 21.30 Paparazzo lov. reality emi 5ija 23.30 Goli pislolj 3, amerlcld film 01.30 City Exclusive, zabavna show biz ernisiia r. 02.00 (lold Express, rnuzicka emisija r.

108/117. r.

8/77

Soko Wismar, igrana serija, 14.30 BHT vijesti 14.45 BH gastro kutak, kulinarski show 15.15 01 London 2012. Nogomet (m). Velika Brilanija - Urugvaj, snirnak 17..00 01 London 2012. Pregled 1B.OO Bar kod, potrosacki magazin 1a.30 Onevnik 1 19.00 Business News 19.10 01 London 2012. Vaterpolo (m) ..Grna (lora - Srbija, prenos 20.25 01 London 2012. Rukomel (m). Srbija - Danska, prenos :22.00 BHTvijesti .22.15 Business News '22.20 Jake, igrana seriia, 4/16 23.10 01 London 2012. Kosarka (m). SAD" Nigerija, prenos 01.00 Pregled programa za petak

109/117

ep.106/134

ep.113/134 ep.72/92 ep.34/46

18.15 Najava Dnevnika 19.00 18.16 Doktor Martin, igrana serlla, 19.00 Onevnik TVl 20.05 Junska noc, igrana ssriia, ep. 21/103 21.05 Eliza, igrana serija. ep. 24(68 22.00 Vijesli plus 22.10 Ooktor Martin, iqrana serija, ep.34/46 22.40 Iza reselaka, igrani film 00.30 Onevnik TV1 (R) 01.30 Spasavajuci Milly, igrani film

22.20
SERIJA, BMT1

15.40 Made 16.50 The Challenge.

Jake

F]lipinskaobavieStal· nasluzhaje dojavila dace Ruben kareno, poznaijJrgovac oruzjem sklop]ti po-

1515

saostennsnokom
grupomSoledad.za 100kilogramasabije· nogmlkrosemteksa, L_-'-'-- _ __'_~~ lzuzstno ralomog eksplozlva, Diejkjedoblo novtzaoatak Mora sepriblizitiKa· ranovojkcerki kakobl otkrlogdjasa krije njan

HHT 1
10.10 11.05 12.00 J2.17 12.30 13.15

orac,

Miestopod suncernostatl iii otiC! 5 Tajni f,vot primata DtleVllik TV kalendar Moe sudbin e, teienovela Poruka s rnobitela.
fl ~111

"

PONDS RATKAJEV!I1

HHT 2
14.1001 London 2012 .. Veslanie . tinal a, snimka 14.4001 London.2012 .. Stolni tenis - polufinate (MI.snimka 15.20 01 London 2012. Rukomet (M). Hrvatska . Maaarska, prijenos 17.1001 London 2012 .. Vrijarne za caj emisija 17.4001 London 2012 .. kosa-ka (M). sraznRusija, prijenos 19.25 01 London 2012 .. Stolni tsnrs - finale (M), snimka 20.35 01 London 2012 .. Vaterpo~o. Hrvatska Ilallja. prijenos 21..50 01 London 2012 .. Plivanje· finala, snimka 23.20 01 London .2012 .. O!,mpijsk1 meridijan, etnisija On_15 Bitange i pr1nceze 3, serija 00.50 ~9stra Jackie 1, seriJa 01.15 Ziea 1 . s.nja 02.t 0 Zvjezdana vrata. Svemir 1, serija 02.55 Glazbeni spotovi·
I

I

Nova TV
Neustrasivi

06.15

scocov-coo, crtana
serija Super Loonatics. crtana serija TV izl09 Kad Iisee pada, serija TV izlog suasu Orljerrta, serlla Walker.leksaski rendzer, serija Zauvijek susjedi, serija IN magazin Walker. teksa"l<i rendzer. serija Zauvijek susjsdi, serua Vljesti Nave TV IN l11agazi" Kad 1,.6" pada. serila Dnevnlk Nove TV Strasti Orijenta, serija Vecernie viiestl Umorstvo u bazi Presidio, 'fHm Magazin MMA Lige Okrutne nemjere 3. fjlm Odbrojavanje, serija G!upost nije zapreka, serija Ezo TV. tarot show Dnevnik Nove TV IN magazin

06.40 07.00 07,15 08 .. 5 1 08.30 10.15 12.05 13.15 14.0D 15.50 17.00 17.25 18.05 19.15 20.05 21.55 22.15 23.5D 00.15 01.45 03.00 03.20 04 .. D 2 05.10

16.55
TOKSOU,OBN

15.00 Viiesti uz hrvatski znakovni jezik 15.09 Vrijeme sutra 15.15 Ponos Ralkajevih. TV serf]a 16.00 Gorski lije~nik 4.

serja

Deja:na Talk show
sretu. all Ipromjen" uzlvotrodl· lelja. Kad pl\labebadooe uporo· dieu,b;lke, deke, telke, ujadsvi imajuS'Olelskustvo.a zbunjenirod~eliineznalUko~ada sluSalU. Qvoiemisiji U saznaoetekakosu sena~e I

Rodeni€jetetadonosi,eliku d

16.45 TV kalenda17.00 Vijesti 17.20 HAK - Prornel info 17.25 Hrvatska uzivo 17.55 Ludi rimski carevi 18.25 Dr. Oz. talk show 19.07 Navrh jezika. Palindrom 19.12 20pet. kviz 19.30 DtleVlliK 20.05 Kratki susreti 20.30 Crno·bljell svijet. dok. fl~m 21.00 Rijeka slecanja. film 23.10 Otvoreno 00'.00 Dnevnik 3 00.25 News 00.30 Vijesti ;z kulture 00.45 Seks i grad 3. serija

D9.S5 Sasvim priradno. Kanjon Nevidio 10.35 Dositejeve peruke 11.05 Mozaik 11.30 Dakument ~2.00 Dnevr-ik 12.15 6port plus 12.3G Enciklopediia za radoznae 13.00 Trezor 14.00 Trend setter 14.45 Obrazovno ogledalo 15.10 6recni Ijudi. serlla 17.00 Dnevnlk rt vajvodina 17.20 618 radlte, bre 17.45 8eogradska hronika 18.25 Razglednica 19.00 618galica 19.30 Dnevnik 20.05 Ses!i krug, sportskl program 20.25 Program za dijasporu 20.50 Koncert p08ve':en Tomi Zdravkovicu, r. 22.15 Vijesti 22.20 Oka. info 22.50 Avantura: mali i veliki 23.05 MBau peijateljlma u Sankt Peterburgu 2_3.35 Dnevnik 23.50 E;"vronet 23.55 Zivot i standardi

17.:20 17040 18.10 1B.30 19.00 19.50 20.00 20.50 21.20 2t.30 21.50 22.40 23.00 23.30

Hidicutousness Pranked 4 Punk'd Terraneo Music Blggest!Hottest! Loudest! 3 From 1 Jukebox DFC 3 From 1 Pauly D Project Jersey Shore 5. Reunion Ugly Americans South Park South Park

Island

The

National G.
11.10 11.4{I 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 19.55 2.t.00 21.55 22.50 23.45 00.40 6ekunde do katastrote Saplat psirna Megagraclevine Istrage avionskih nesreca Najnevjerovatniie fotografije NG Nevierovattlo na NG·u Piratska flota Bena Frsnkllna Saplat psima Megagradevine 6ekunde do kal95trote Tezak ziva! Autsajderi 6ekunde do katastrote Tezak zivat Tabu Sekunde do katastrofe Tabu

unevm avaz

pata.!;, n

JuIVsrp;<lnI2C112.

25

CETVRTAK 2. 8. 2012.

MREZA
08.05 Ba nanza, Smrt u zoru 1 Death at Dawn. western serija 09.05 Strasti i intrige, serija 10.05 Kinali kar, igrana serija 11.00 J unska not, serija 1ti.OO Strasti i intrige, seriia 1.7.15 Kinall kar, igrana serija 20.05 J unska not, serija 22.40 lza rssetaka, igrani film

HTV OSKAR C HAYATTV
07.30 TV IZLOG 07.45 Sasuke ninja ratnini, TV show 08.00 Timmy, crtani film 08.20 Graditelj Bob, ertani film, 1g. epizada 09.00 Bumba, crtani film 09'.13 No~i, ertani film 09 ..30 Mojl dzepnl Ijubimcl, crtani film, 23. epzoda 09.40 Garfield, crtani film 09 ..55 Lijeni grad, crtani fll m 10..20 .Bakugan, crtani film 10..45 Dragon ball Z, ertani 11.05 Winx, crtani film 11.300 TV IZLOG 11.45 Vijesli 12 ..00 Slijepa Ijubav, sertia 13.00 Bandinl, igrana serija 14.00 Legende 0 cudovisti· ma, 4. epizada 15.00 TV IZLOG 16 ..00 Sasuke ninjaralnici, TV show 16 ..30 Slijepa IjulJav, serija 17.30 Uzareni astalt, zabavn I program 18.50 Ramazanski prog ram najava, ko!azni prag. 19 ..00 Vijesli u 7, info prag. 19.30 Sport 19 ..37 Sianje na putevima 19 ..50 Ramazanski program, kolazni program 21.00lspuni mi zelju 22.20 Bandini, serija, 89. ep. 23..20 Redetzky mars, igrani film, 2. dio 01.30 Astro Num Caffe, uzivo 07.40 Antfeli I prljateljl, crtani film 07.55 Dibidogs, crtani film 08.20 Ron i Oily roni, ertani film 08.35 Gerald MeBoing, crtani lilm 08.50 Jasam tvoJa su~bina, indijska serija 09.40 NaSa mala klinika, domaca serija 10.30 Bllo jednom u Turskoj, turska seriia 11.55 0 BN Info, informativn i program 12.05 Najbrzi igrac, kviz 12.55 Prine iz Bel! Aira, humorlstcna serija 14.05 Top shop 14.30 Ljubav·vjera·nada, turska seriia 15.55 Odbacena (161, Serij8 16.55 Dejana Talk shaw, talk show, Tema."Prva beba u po rod iei" 17.55 Ljubav bez granica, latino-arnericka serija 18.50 OBN Info, informativn i program 19'..10 nBN Sporl, sportski program 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ruza vjetrova, dom aca serija 21.00 Balkanske prevare 21.30 0 dbacena, serija 22.30 Vox Populi 22.35 CUdoviste (16), lilm 00..30 Zodilak

RTRS
07.00 07.06 09.00 09.10 10.05 10.35 11.00 11.30 12.00 12.15 13.30 14.00 15.00 15 ..15 16.30 17.05 18.00 18.50 19.30 20.10 21.10 22.05 22.50 23.10 00.10 01.00 01.50 Vljestl Jutatnji program Vijesti Velike p!jacke, dnkumentarni program U nncne] bastl, program za djecu N idio u zoo vttu, program za djecu Og njisla, dokumentarni program Tamo daleko, putoplsni serijai D nevni k 1 ~mbasador je ubijen u Slokholmu, film Reportaia Larin Izbor, serija Vljestl - sa tu masern gestovnog jezika Larin Izbor, seriia Srpska danas Mlicke, serija Velika p!jacke, dokurnentarni program Iz HuH, serija Dnevni k 2 Ne pobedivo srce, serija Pecat, pol iticki magazin H anibal - covjek, mil, istorija - dokumentami program D nevni k 3 Posrednlk,. serlja Slj uardese, serija Mu6ke, serija Ambasador le ubijen u Siokholmu, film 07.00 Sarajevsko julro., inforrnatono-reviialni program, uzivo 10.00 Gladijatorska akade· mila, prog. za djecu 10..25 Med i dietelina, program za djecu 10.50 Leon ardo Oa Vinci, program za djecu, 1/2 11.400 l.ica ulica, dok, program (r) 13.00 Vijesli TVSA 13 ..10 Knjii.nicar, igram film 15 ..00 Yusuf, serijski program, 13/45 (r) 16.00 Vijesli TVSA 16.05 Mozemolj vjerovali naucl, dok, program 17.00 Ljelneljubavl, seriia 17.26 Non·stop, serija, 5/25 18.15 Tarin, dok. serijal 18.30 Onevnik TVSA·vre· menska prognoza 19.00 Gladijalorska akade· mila, prag. za djecu 19.30 .Ramazanski program 20.30 Cuvari tradicije, dok. program, 3/5 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Ylisuf, serija, 14/45 21.50 Simfonija svljelaprl· rode, dok. program 23.00 Voice of America 23.30 Leonardo Oa Vinci, d ok. program, 2/2 00.20 Dnevnik TVSA (r) 01.50 Yusul, senia, 14/45 (r) 01.35 Ramazanski program 03.28 Vrijeme pocetka posta

17.15 Kinali kar, igrana serija 18.15 Hercegovina danas 1.9.30 Reemibranje dnevnika hrt-a 20.05 J unska not, igrana serila 21.00 Eliza, serija 22.10 Doktor Martin, seriia 22.40 Dnevnici jedne dadilje, film -------------------

19.35 Ilahije i kaside 20.00 Ramazanski program. U susret iftaru 20.15 Ezan za Aksam namazIFTAR 20.20 Nastavak - Ramazans ki program - uz lftar 21.00 Mala OZamija 9 epizoda ad 19 21.30 Amanet - kontakt emisija - talk show (marketing) 22.03 Ezan za Jaciju namaz -Teravih 22.08 I KRE SMS KVIZ 8 + ramazanske biznls cestitke 22.15 MOl Ramazan . Elvedin Dina Konakavic 23.00 VDA vilesti na bosanskom 18.45 19.30 20.05 21.00 22.30 23.00 23.45 Ruza vjetrova, serija Igrana serila Dokumentarni film Dnevnik 3 Neko Ie posmatra Priea Vendela Bejkera, Ii 1m Dnevnlk M uzi6ki program Ne(Osnavano) TV Justic TV Zehra Igrana serija Glas Amerike Amor latino, seri[a Marketing 5 Dan Marketing 7 Zodeks Portal Game zo ne Hrana i vino Amor latino, serija Slav VOA DW·time ---Onevnik 2

ZENICA

17.15 18.17 18.30 19.00 19.50 20.00 21.00 22.00 22.40 18.00 18.55 19.00 19.30 20.00 21.05 22.00 22.20 22.50 23.50

Patnja, seriia. f. Djeeiji program Mali aglasi, obavjestenja Dbav jestenja Ramazanski program J unska not, serija Mali oglasi Iza resetaka, igrani film Zagrljaj Ijepole (R) Marketing Dnevnik KISS DNEVNIK HRT Sportskl mozaik, sportska emisija Ko ntraverza, By Drago Plecko Onevnik KISS Vi noteka Presica, talk show Nocni program
Zenica danas

GORAlDE
19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 17.15 1.8.20 18.30 19.10 19.15 19.25 19.30 1 9.40 20.00 2.1.00 22.00 22.30 18.50 19.00 19.30 19.46 19.55 21.00 21.35 22.20 22.40

KISS

TVOSM

KAKANJ
18.30 Mala diamija u Preriji, serija 19.00 Braca Koale, crteni film 19.15 Marketing 19.30 M ubarek Ramazan 20.40 Vijesti Ie 20.55 Marketing 21.10 Mala diamija u Preriji, serija 21.30 Veliki su sret, serija 22.45 Marketing 23.00 Glas Amelike

TV USK

Euros ort 2
Ljetne 01 London Plivanie. Lietne 01 London 13.15 Veslanj e. Lietne 01 London 14.00 Ljetns 01 London 15.30 Kanu. Ljetn. 01 Landon 16.40 Dllmpijske igre 16.45 Kanu. Lietn. 01 London 1:7.30 Gimnaslika Lie!ne 01 London 19.10 Olimpiiske igre 19.15 Ljetne 01 London 20.30 Plivanje. Lietne 01 London 22.00 Olimpiisi(e !gre 22.30 Lie!ne 01 London 09.30 11.00 12.00 12.15 12.30 12.45 '13.00 14.00 15.00 '16.30 18.00 '1B.15 '18.30 19..30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 Svi eportovl Svi spartavi SVl sportovl Svi sportovi _ Superbike. SP Spanija Supsrbike. SP Spanija Svi sportovi. WATTS Snuker Svi sportovi SVJ sportovi Spidvej. VN Paljska Viiesti Obaranje ruks Stoni fudbal. Poljska Stoni fudbal. Poliska stont fudbal. Poljska Kuglanie. SAO

I

S ortklub
Fudbal. Malaysian XI· Manchester City Fudbal rnondijal magazln CH TV. PSG· Chelsea Greatest Goals· Season 2003/'04" Fudbal. Norwich - Ajax Fudbal. TottenhamLiverpool Dlirnpijske viies!i CH TV News Premier League Magazin C~ge Warriors UZIVO. ATP Washington l/B Finale Sailing 34 American Cup Sailing - Ocean Race 09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 Fudbal Francuaka 2. liga FudbaJ Spanija. Alletiko Madrid - Real Madrid Fudbal Italija. NovaraJuventus Fudbal Mis. Real Salt Lake - Vancouver UEFA Euro Official Story" 1996 Fussnbal comes home Fudbal Brazilska Liga Espn Documentray Box. Kotv ClaSSICS Poker Big Game 5 FudbaJ Brazilska Liga

10.15 12.00 12.30 14.15 14.30 16.15 18.15 18.45 19.00 19.30 22.00 02.00 03.00

HEMA
15.00 1.ti.00 17.00 18.00 19.00 Vijesti Izaberi zdravlje, emisija
Desutks, emisiia

Price sa Une Dnevnik 1 Top shop M uzieki program Ramazanski program Poduzetnik Turisticki putokaz Dnevnik 2 J unska not, serija

_VISOKO
18.30 20 godina otpora agresiji 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Sjecanja 20.30 Aktuelnosti 21.00 Karmeii(a, serija 21.55 Filmski program 23.00 Aktuelnosti, r.

_

18.00 22.00 21.00 00.00 02.00

Vijesti TV Liberty, magazin Radija Siobodna Evro pa, repnza 20.00 igrani film 22.00 Hema magazin

IGMAN
1.8.00 SMS ILAHIJE I KASIDE 18.55 IKRE SMS KVIZ 6+ ramazanske biznis cestitke 1g,OO Sura Va'sin . ucenje Ku~ana 19.30 iKRE 8MS KVIZ 7+ ramazanske biznis eestitke

HIT TV
19.30 19.35 20.05 21.05 22.00 22.30 22.40 00.15 Razgovor s povodom Dbjektiv II Svetionik, ogla5i Igrani film, Iza resetaka Tri minuta, vijesti

J unska not, serija

Frame Svetionik. oglasi

lt\._
>'
1930

~
:1

WARRIORS

FOXlife
11.20 Oa, draga 11.50 Oa. draga 12.20 Ocajn. domaCice 13.10 Jednom davno 14.10 Rui.na Beti 15.05 Uvod u anatomiju 16.00 oa, draga 16.30 oa. draga 16.50 Liekar po porudl:bln 17.40 Kugar Taun 18.05 Prva pet~rka 18.30 Vii i Greis 18.55 Uvod u anatomiju 20.00 Ocajne domaCice 20.55 Jednom davno 21.30 \:lul:na Beti 23.00 Sapat duhova 23.50 Prva petorka 00.20 Uprava

I

FOXCRIME
10.55 11 ..40 12.30 13.20 14·.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19:10 20'.00 20.55 21.45 22.35 23.25 00 ..15 Red i zakon. zlocina6ke namjere Paliski forenzicali Frikovi Frikovi Detektiv na Flor~di Ubistvo sa pogledom Necuino Medijum Pariski forenzicari Monk Imitator Red. ~zakan. zlocinacke namjere oetektiv na Floridi Zlocinacki umovi Medijum Laviriilt zlocina Necuino 09.00 10.25 12.25 13.00 14.40

CineStar TV
09.00 11.11 11.16 11.30 13.19 13.30 15.29 15.34 15.45 17.31 19.31 21.01 21.15 23.43 02.15 Sjene,film, drama Step Up4 30. dok. Step Up4 30. dok. U sienl proslosti, 111m, drama Divljacl, dok. Soba s.pogl.dom. film. komedija Step Up 430. dok. Divliacl, dok. Drug! i.ivot, film, drama Emile,film. drama The Babysit.rs. film, drama Slep Up 430. dok. Slene,film, drama 0ievojka ad miliiun dalara,film, drama, Pozuda, film. drama

Legija izvanrednih plesafa. Pobuna pocinje Fenomen Uti.ana piesma. Pad afgan~5tan5ke zvfjezde Sahis!lca Arthur 3. Rat dvaiu

20.30
DOKUMENTARAC, HRI 1

01.15
SERIJA, HRl 2

s\I:ietova

I

16.20 Drustvena mreza 1B.15 Cirkus nakaza. Vampirov pornoGhik 20.05 Olmica 21.50 Camelot. ep. 1 22.40 Camelot. "p. 2 23.30 Pravi seks specijal. Katie Morgan Ispovijed parnozvijezde 23.55 Predatori 01.40 Ciiena istine

ZemlJa duginih boja . Juznoafrieka Republlk~ - sviiet Ie gdie se sudaraiu slaro I novo, bogalslvo sa siriJ· mastvom, bolesUma... Afrika nikog neostavlla ravnodusnim.

Odred se koristi satelilskomtehnologijom. Valcek odlazl u FBIpo pomoe. Zigiisva je nagodba posla po zlu, Gregsica razmislia 0 loma da posta· nemaika, a Prezeinivelikupogresku.

26

ptiak, ;:}; J~l!jsrwni 2(11~

Dl1evni avaz

PETAK 3. 8. 2012.

1025

01 lONDON 2012

BHT 1
07.30 Primona basli na BiH. Sa Illmana pogledat jelijepo 08.00 BHT vi.!esli 08.15 Soko Wismar, igrana serila, 109/117, r. 09 ..05IzgubIJena cast, igrana seriia, 9/77 1o..OOBHT viiesti 10.10Ko prije, animirani film Kombinovani pre nos 10.25 01 London 2012. Dzudo (m) + 100 kg, kvalifikacije 10.55 01 London 2012. Allelika. Kugla (m), kvalifikacije 12.55 01 London 2012. Tents, polufinale 14 ..55 01 London 2012. Dzudo (m) + 1 00 kg - repesaz, polufinale/finale 19 ..00 Dnevnik 1 19,,35 Business News 19.55 01 London 2012. Allelika, !inale, prenns 23.00 BHT vijesli 23.15 01 London 2012. Orlbojka (i). SAD- Srbija, snimak 01 ..00 01 London 2012. Pragled, snimak 02.00 Pregled programa za subolu 07.15 lJOllondon 2012. SAD Nigerija, kosarka, snimak 9.00 Vijesli Ramazanski program 09.05 Kara(Joz-begova medresa, dokumentarni program 09.35 Ramazanskl razgovori. Husein Hodiii:, dok. programProgram za djecu 1O.OOJ agod lea Bobiea 10.25 LJOI London 2012. Angola· Hrualsk;l, kosarka, prijenos 12.15 Dnevnik 1 12.30 Larln izbO!, igrana serija 13.25 Villa Maria, igrana seriia 14 .. 5 LJOllondon 2012. Tenis, 1 singl, priianos polu!inaia 15.15 V.ijesli 15.25 LJOilondon 2012. Hrvalska - Crna Gora, rukomet, /'lJ 17.00 LJOllondon 2012. Pregled 1B.OO lJOllondon 2012. Tents, singl, pnienos polufinala 19.20 V.rijeme lftara 19.30 Dnevnik 2 20 .. 0 TV Bingo Show, prij enos iz1 vlacenja 21.00 LJOI London 2012. PI ivanje, prijenos poi uJinaia/finala 21.30 tud, zbunjen, normalan,. igrana serija /12/ 22.00 Dnevnik 3 Stanje na putavirna 22,15 larinizbor, seriia, 68. ep, 23.1 0 lJOllondon 2012. Ces ka Republika - SAD, kosarka, prijenas /m! 01.00 Villa Maria, igrana serija 01.40 Dnevnik 3, r. 01.55 Pregled programa za subo1.u

TV ALFA
07.05 Julro uz seudah 08.05 Bonanza. Obracun, western serija 09.05 Sirasti i inlrige, igrana serua (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija 11.05 Muzicka noslalgija 11.30 Vijesti 11.35 Muzicki mosl, srns Chat 13.00 Junska nllc, igrana serua (r) 14.00 Vijesti 14.05 Muzicki most, sms Chat 16.00 Strasti i inlrige, igrana senla 17.00 Vijesti 17.15 Klnali kar, igrana serija lB.l0 Sevdalinko, v.jecna sl, rrtuzicki program 18.55 Dnevnik 19.20 TV Libertyinf '/pol. magazin 20.05 Ramazanski program 21.00 Rebus, razgovor s povodom 22.00 Vijesli 22.10 Petak uz muzicke balade 22.40 30000 milja pod morem, igranifilm 00.20 Dnevnik 00.40 SMS Chat 02.30 Sehurski program 04.00 Urbani tolk 07.05 Ukradeni iivoti, igrana serija ~8.00 Vijesti 08.05 Bonanza. 0 bracun / Showdown, western serija 09.00 Vijesti .09.05 Slrasli i intrige, igrana serija 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, Igrana senja 11.00 Junska noc, igrana serija, ep. 21/103 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Purtrstl nacila, historijski serilal, ep. 3/14 13.00 Vijesli 13.05 Bonanza, 0 bracun, western seriia 14,00 Vijesti 14.05 Ukradenizivoti, igrana serija, ep. 107/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, igrana serija, ap, 24/68 16.00 Slrasli i intrige, igrana seriia, ep. 114/134 017.00 Vijesti plus H.15 Kinali kat, igrana serija, ep.

PINIK BH
06.00 Moje srce kuca za lulu, meksic ka serija r. 07.00 Seljaci,serija 08.35 Akademiia debellh, reality emisija r. 09.20 Ljubav,navika, panika, serija 10.00 Obicni Ijudi, serija 11.00 Inl0 tcp.inlorrnativni prograrn 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Braeni sud jia, ealily emisija r, 12.45 BrzB pate, kviz 14.00 Kukavica, indijska serija r. 14.45 Moje sree kuca za lolu, meksicka seriia 15.50 Inlo lop, inlormativni program 16.10 Akademija debelih, direktno ukljucenje u show 17.00 Mala nevjesta, irdiiska serija 17.50 Info lop, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 1B.20 Full dobar sport, sportska emlsija 1B.30 Cily Exclusive, zabavna show biz emisija 19,00 Kursadiije, humo ristie ni serijal 19.50 Kukavica, indijska serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Grand show, muzicki show 22.30 Posljednji krug u Monei, film iz regije 00.10 Pogodi ko, ameriCki film 02.00 Top speed, sportsko lifestyle emlsia 02.30 Cily Exclusive, zabavna show biz emis [a r. 03.00 Grand show, rnuzicld sh ow r.

ce

73/92

~8.15 NajaNa DnslInika 19.00 18.16 Doklor Marti n, igrana serija, ep. 35/46 ~9.00 Dnellnik Wl ~0.05 Junska noc, igrana serija, ep. 22/103 21..00 Eliza, igrana serija, ap. 25/68 22.00 Vilesti plus 22.10 Doktor Marti n, igrana serija, ap. 35/46 22.4030 000 milja pod morem, igrani film 00.30 Dnevnik Wl (R) 01.30 Iza resetaka, igrani lilm

""';:.=;:::::;;;;;;;;:::;;;;:::;:--;;;;;;;;;;;;;;;:--:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;------:;;;;:-----;;;;;;;;;;;;;;;;:;:~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

KABLOVSKI TV PROGRAM

MTV Adria
13.30 14.00 14.20 14.50 15.40 16.30 17.20 17.40 18.10 18.30 19.00 19.10 19.20 20.10 21.00 21.511 22.10 Bigges1! Hotlest!Loudest! Beavis & Butt-Head Beavis & Butt-Head True Ute Made The Challenge Hidiculousness Pranked 4 Punk'd Terraneo Music BI9ges11 Hotlest!Loudest! 3 From 1 Behind The Music MTV World Stage Karaoke Box Pauly D Project Jersey Share 5. Reunion

HRT_1
12,17 12.30 13.20 14..50 15.00 15 ..15 16,00 16.45 17.00 17.25 17.55 18.25 19.07 19 ..12 19·.30 20.10 21.00

_

HHT 2
11.40 12.25 01 London 2012 .. Atlelika - kvalifikacije. snlmka 01 London 2012 .. Veslanje - finala. prijenos 01 London 2012 .. Odbojka 12). Brazil Kina, snimka 01 London 2012 .. Rukomet Hrvatska - Crna Gora, prijenos 01 London 2012 .. Vrljeme za caj. emisija 01 London 2012 .. Veslanje - finale, snimka 01 London 2012 .. Tena- poluflnale, prijenos iii sn!m!<:a 01 London 2012,. Plivanja - finala, prllenos 01 London 2012 .. Atlelika - finala. prlJenos 01 London 2012 .. Olimp~jski meridijan, smisija Bitange i princeze 3. ~erija bea 1, serlja Zvjezdana vrata Svemir1] serija

I_NovaJV
06.15

_
Razglednica Enciklapedija za radozuala 11.115 Vljesti 11.1 0 Siagalica, kviz 11,.30 Za sva vremena 12.00 Dnevnik 12.25 VriJeme I stanle na putevlrna 12.30 Enciklopedlja za radoznate 13.00 Program za dijasparu 14.00 SVije! zdravlja 14.30 Zivol i standard! 15.15 Ova ie Srbija 16.00 Igran; program 17 .00 nnsvnlk RT Vojvodina 17.20 Sta radlte, bra, info 17.45 BeogradsKa hronika 18.25 Putopis 19.00 Siagallca, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Srecni ljudi, serlia 21.00 Veliki izazov 22.00 Povratak na selo 22.30 Se611krug, sportski program 23.115 Vije.ti 23.10 aka, info 23.40 Dnevnik 23.55 Evronel 10.05 10.35

obllZiliOI rkvlcl za c Zlajin pcvratak te larno otkriv" Vieru. Dinko odlazi posieti11Blanku i djecu I nailazi na hladan docek. Raliluti S6 Ie odvodidiecu Iz Blanpreselltl

Lara se moli u

kine ku6e I odlucllh

fovlh. Alen I Karmen dolazs uralUmili Vjeru, no ona se IDS vise razliu1i.

u vilu

Ziata-

22.20 22.40 22.43 22 ..45 22.50 23.05 23.40 01.1 0

TV kalendar Mar': sucblne, te'enovea Posljednia velika voznja, film Skiea za portret Vijesti uz hrvalski znakovni jezik Panas Ratkajevih. TV s erija Gorski Iljecnik 4. serija TV kalendar Vijesti Hrvatska uflvo LLJdi rimski carevi Dr. Oz, talk show Navrh jezika. Klokan 20pet. kviz Dnevnik Odabrao Elela H .. U Ijud.kom lijelu Ciklus hrvalskog filma Ponedjeljak iii utorak Dnevnlk 3 Sport Vrijeme sulra News Vije.ti Iz kulturs Seks i grad 3. seriia FHmskl mara ton. Pijesak vremE!l1a,film Ponedjeljak iii utorak. film

13.4.5

Nsustraslvt Scoaby-doa, crtana serfja 06,40 Super Loonatics. crtana serija 07.011 TV izlog 07.15 Kad lisce paca, TV izlag Strasti Orijenla, serija 111.15 Walker.lek.aski rsndzer,serija 12.115 Zauvijek susjecl, s8r1Ja 13.15 IN magazin 14.00 Walker.leksaski rendzar. serija 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad lisee pada, serija 19.15 Dnsvnlk Nave TV 20.05 Strasti Orijenta, serlla 21.45 Ubojice, igranifilm 00.00 ZemlJa slobode. film 01.55 Magazin MMA Uge 02.20 U ocekivanju cuda. 1ilm 03.45 Ezo TV] tarat show 05.00 Dnevnik Nove TV 05.50 Krai programa 08.15 08.30

"seriJa

15.20

IlJ.

17.05

17.30

National G.
09.50 10.45 1 t, 10 11.40 1.2.35 13.30 Sapta" psima Je Ii 10 istina? Sekunde do katastrots Sapta" psima Megagradevine Istrag~ aVlanskih nesreca Najnevjerovatnije fotografije NG Nevjerovatna na NG-u Istraiivanje planeta ?emlja Saptac psima Megagradevine Anti6ke megastruktufe Povijesne taine Titanic Tabu Titanic

17.50

20.30

21.15

14.25
15.20 16.15 17,10 18.05 19.55 21.00 22.50 23.45

23.00

23.50 00 .. 5 2 01.20

19.00

unevm avaz

pata.!;, n

JuIVsrp;<lnI2C112.

27

PETAK 3. 8. 2012.

MREZA
08.05 Ba nanza, Obrac.m I Showdown. western serija 09.05 Strasti i intrige, serija 10.05 Kinali kar, igrana serija 11.00 J unska not, serija 16.00 Strasti i intrige, serija 1.7.15 Kinall kar, igrana serija 20.05 J unska not, serlia 22.40 30 000 milja pod morem, igrani film

23 20

DONNIE DARKO

HAYATTV
07.30 TV IZLOG 07.45 Sasuke ninja ratnini, TV show OB.OO Timmy, ertani film 08.20 Graditelj BDb, crtani 09 ..00 Bumba, ertani film 09 ..13 NDdi, ertani film 09'.30 Moii dzepni Ijubimci, ertani film, 24. epizooa 09.40 Garlield, ertani film 09 ..55 Lijeni grad, ertani fil m 10.20 Bakugan, crtani film 10..45 Dragon ball Z, ertani 11.05 Winx, ertani film 11.30 TV IZLOG 11.45 Vijesli 12.00 Slijepa Ijubav, serija 13 ..00 Bandini, igrana serija 14.00 Legende 0 cudovisti· rna, 5. epizoda 15 ..00 .Muzicki program 15.15 TV IZLOG 16 ..00 Sasuke ninjaralnici, TV show 16 ..30 Slijepa IjuDav, senia 17.30 Uzaleni astalt, zabavn i program 1B.45 KolD srece 18.50 Ramazanski program· najava, kalazni prag. 19.00 Vijesli u 7, inf. prog 19 ..30 Sport 19 ..37 Sianle na putevima 19.50 Ramazanski program, kalazni program 21 ..00 2MBT 5, audicija 22.20 Bandini, seriia, 90. ep. 23.20 Donnie Darko, film 01.30 Astro Num Caffe, uzivo

DBNI
07.55 DlbioDgS, crtani film 0.8.20. Rani Oily roni, crtani film 08.35 Gerald MeBoing, ertani film 08.50 Ja sam tvoia sudbina, indiiska seriia 0.9'.40. Nasa mala klinika, domac a humoristcna serija 10.308ilo jednom u Turskoj, turska serija 11.55 UBN Info, informativn i program 12 .05 Najbr~i igrac, kviz 12.55 Prine izBell Aira, humoristicna serija 14.05 Top shop 14.30 Ljubav.vjera·nada, turska serua 15.55 Da 10 sam [a, zabavna emiSija 16.55 Dejana Talk shaw, talk show, Tema."Nestali" 17 ..55 Ljubav bez granica, latinn-arnericka serija 18.500 OBN Info, informativn i program 19'.05 OBN Sporl, sportski pregleo 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20..00 'Ruia vjelrova,

RTRS
07.00 07.06 09.00 0.9.10. 10.10 10.40 11.00 11.30 12.00 12.15 13.30 14.00 15.00 15 ..15 16.30 17.05 18.00 18 .50 19.30 20.10 21.10 23.00 23.25 00.10 01.45 02.35 Vijesti Jutatnji program Vijesti Velike pljacke, dnkumentarni program Mala tv U nacne] baStI, prngram za dl8CU N idzo· evijece i umijeee, program za ciscu Og njilila, dakumentarni program Tamo dalekn, putopisni seriial Dnevni k 1 Siever, film Ah, ta planela! Larin izbor, serija Vijesti· sa tu masern gestovnog jezika Larin iZDor Srpska danas .MlIcke, serija G rabljivei protiv plijena, dakumentarni program I~ HuH, serija D nevni k 2 Nepolledivo srce, serija Anlimafijaska jediniea, serijski film D neuni k 3 Sport Finansijske novDsli Posrednik,. serija Cr.na udovica, film Mucke, seriia Dnevnik 2 07.01l Sarajevsko julro., lntorrnatono-reviialni program, uzivo 10.00 Gladijalorska akademija, prog. za djecu 10.30 Med i djetelina, program za djecu 10..50. Leon ardo Da Vinci, d ok, program, 2/2 (rl 11.40 Simfonija svijela prirode, dak. program 12 ..25 Cuvari tradicije, dak. program, 3/5 (r) 13.000 Vijesti TVSA 13.10. Misica, igrani film 15 ..00. Yusuf, senja, 14/45 (r) 16.00 Vijesli TVSA 16.05 Mozemo Ii vjerovali nauei dok. program 17.000 Ljelneljubavi, seriia 17 .26 Moeniji od drzave, S8lijski program, 1/7 18.20 Tarl n, dok. seri.al 1B.30 Dnevnik TVSA·vremenska prognoza 19.000 Gladijalorska akade· mija, prog. za diecu 19 ..30 .Ramazanski program 20.35 Tarin, dok. serijal (r) 20.45 Vijesti TVSA 21.00 Yusuf, seri]a, 15/45 21.50 Legenda 0 Bruce teeju, seriis ki program 23.00 Voice of America 23.30 meri i Tom, igrani film 01.00 Dnevnik TVSA (r) 01.30 Yusul, senia, 15/45 (r) 02.15 Ramazanski program 03.30 Vrijeme pocetka posta

HTV DSKAR C
17.15 Kinali kar, igrana serila 1.8.15 Hercegovina danas 19.·30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.05 Turkan.iqrana seriia 21.00 Zabavni prog ram 22.00 Ooktor Marti n, serija 22.40 Glavni sastojak, film

20.00 Ramazanski program. U susret iftaru 20.14 Ezan za Aksam namazIFTAR 20.19 Nastavak· Ramazanski prouram- uz lttar 21.00 Mala di:amija 10 ad 19 epiznda 21.30. Snimak Hutbe i Di:uma narnaza lz di:amije Kralj Fahd u Sarajevu 21.59 Ezan za jacilu . Teravih namaz 22.04 Snimak Hutbe i Di.uma narnaza iz d.i:amije Kralj fahd u Sarajevu .
nastavak

22.30 Ilahiia ikaside 18.30 19.30 20.05 21.00 22.30 23.00 23.10 23.55 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 23.00 18.30. 19.10. 19.15 19.25 1.9.30 19.40 20.00 21.00 22.0D 22.30 23.00 19.00 19.30 19.46 20.00 19.55 21.00 Tv serija. RUla vjetrova Onevnik 2 Igrana serija Film Onevnik 3 lota Neko te posmatra Vrhunac U Ohaju, film Dnevnik M uziekl program 365 dana izrredu Bo navenu ra BiDgrafije poznatih Igrana serila Glas Amerike Oan Marketing 7 Zodeks Portal Game zone Hrana i Vine Amor latino, serija Zdrav iivot VOA OW·ti me Bez cenzure

ZENICA
18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.00 22.00 22.40 Mali aglasi, Dbavjestenja Zenica danas M uzicki program Obavlestenia Ramazanski program TV Izlog J unska not, serija Mali ogla5i 30 000 milja pod marem, jgrani film Repartaza KISS M arksting Dnevnik KISS DNEVNIK HRT Rspartaza KISS AMOR LATINO, serija Onevnik KISS (R) Vesna Kljalic uzivo Notni program

GDRAlDE

KISS
18.15 18.50 19.00 19.30 20.00 21.05 22.00 22.35 23.55

_TV_DSM

KAKANJ
18.30 Mala diamija u Preriji, seriia 19.00 sraca Koale, ertani film 19.15 Marketing 19.30 M ubarek Ramazan 20.40 Vilest! IC 21.10 Mala dzarniia u Preriji, seriia 21.30 Veliki susret, serija 22.45 M arketjng 23.00 Glas Amerike

TV USK
Dnevnik 1 Top shop M uzic ki program Saopeenla, infarmacije Ramazanski program Tehnooska znanja J unska not, serija 21.30 Panovno otkrivanje 5vijeta 22.20 Dnevnik.2 22.40 J unaka nat. serija

cornaca seriia

21.000 Film katastrole (12), igranifilm 23.25 Vox Populi 23.30 Red Carpel (18), shoWbll magazin 0.0..30 Zodijak

HEMA
15.00 16.00 18.00 19.00 Vijesti Igrani lilm Vijesti Tv Liberty, magazin Radija Siobodna Evre pa 20.00 Info Ie, hronika Opcire Kakanj 21.00 Rellgija u slutbl zivata 22.00 Herna maqazin

Euros ort 2
09.30 LJEtn. 01 London 11.00 Alletika. Ljetne 01 14.40 Dlirnpiiske igre 14.45 Ljelne 01 London 17.00 Dizanie tegova. Ljetns 01 18.15 Blclkfizarn. Lje!ne 01 19.40 Olimpiiske igre 19.45 Ljetne 01 London 20.30 Plivanje. Ljetne 01 21.30 Atletika. Lje!ne 01
London London London London London

I

S ortklub
09.00 Fudbal Hrvatska. Dinam
. Clballa. 11.00 Fudbal SpaniJa. Real Madrid- Sporting 13.00 Fudbal Itallja. J uventus . Atalanta 15.00 Fudbal Franeuski Super Kup. Monlpellier· Lyon 17.00 UEFA Eura Otticlal Story 2000 Allez les Bleus part 2 1 B.OO Fudbal Brazilska IIga 20.30 Fudbal Francuska 2. liga 01.00 Poker Big Game 03.00 Fudbal Mis. New York· Houston

07.30 Stonl fudbal. Poljeka
OB.OO ~~~~~blke. SP Republika

09.30 OllmpiJske viJesti 10.00 CH TV News 10.15 Barca TV. Maraca All
Stars - Barcelona 12.00 Mobil 1 The Grid 12.30 Fudbal Moncfjal Magazln 13.00 Trans World Sport 14·.00 Premier League Magazin 14.30 ATP Washington 1/8 Finale 1B..15 Ollmpljske vljeatl 18.45 CH TV News 19.00 Alletl> 19.30 S~ijet fudbala 20.00 UZIVO. ATP Washington 114 Finale 0.5.00 Specijal na lieu mjesta

VISDKD
19.30 20.10 20.30 20.45 21.30 22.15 Onevnik FTV Sjecanja Aktuelnosti U d rustvu sa... Karmelita, seriia Putcpisi. dok. program
r.

09.00 6~~~bike. 10.00 12.30 '13.45 15.00 '16.15 lB.OO 20.00 21.45 22.00 23.00

SP Republika

23.00 Olimpiiske !gre 23.30 Odbaika. Alfir - Italija

Snuksr Fudbal na pijasku. Berlin Fudbal na pliasku. Berlin Fudbal ria pljssku. Berlin Fudbal na pijesku, Berlin 175mln) Fudbal (Njemacka). FC Erzgebirge Aue • St Pauli Barila6ki sport Svi spartovi. WATIS Wwe Spidvei. VN

IGMAN
18.41 IKRE SMS KVIZ 6+ ramazanske hiznis cesbtke 1.8.46 Ilahije i kaside 19.00 Ucen je Kur ana. AI Beqare3, An Nisa 19.25 IKRE SMS KVIZ 7+ ramazanske biznis cestitke 19.30 Islam Channel Nasheed Time - ilahije na engleskom leziku

23.00 Akluelnosfi, 23.15 TV strane

HIT TV
19,30 19.35 20.05 21.00 22.00 22.30 22.40. Frame Svetianik, oglasi J unska not. serija Seena Objsktiv II Svetionik, oglasi Igrani film, 30 000 milja pod marem 00.15 Tri minuta, vijesti

FOXlife
Da, draga 11.50 Oa. draga 12.20 Ocajne domadce 13.10 Jednom davno 14.10 Rui.na Beti 15.05 Uvod u anatomiju 16.00 Oa, draga 16.30 Da. draga 16.50 Ljekar po porudl:bln 17.40 Kugar Taun 18.05 Prva petarka 18.30 VII I Grejs 18.55 Uvod u anatomiju 20.00 Ocajne domaCice 20.55 Jednom davno 21.30 l3ul:na Betl 23.00 Sapat duhava 23.50 PNa petarka 00.20 Uprava 11.20

I

FOXCRIME
10.55 Red i zakon. zlacina6ke
namjere

Cine Slar TV
06.00 Arthur 3. Rat dvaiu
svjetova Drus\vena mreta Vooollosa Kakava Urednislva Decko maje dievajke Klinei su zakon 0 mackama I psima. Osvela Kilty Galore 1 B.05 Fi!movi i zvijezde IV 1B.30 Qjevojka sa zlmovanja 20.05 Carobni grad 21.00 Obitelj Borgia II 22.00 Uredni"tvo 23.00 Tucker I Dale pratlv zla 00.30 Z10cesta uc:iteljica 02.05 Slra:lila 03.55 Luzerl

09.00 Barba za Emily, film,
trijer

21.45
FILM, NOVA TV
od ubijania. i ubica Robert Rat isplanirao je povlacenie nakon unosnog posla koii bi mutraino osiguraa egzisteneiju ... 'UlDge: Silvester Sfalone, Antonio Banderas, DZulijenMur 'Reditelj:RiCard Doner

20.10
DOKUMENTARAC, HRT 1

11.. 0 Paliski forenzicali 4 12.30 Felkav; 13.20 Frikavi
14·.10 Detektiv na Flor~di 15.00 Ubistva sa pagledom 15.50 Necujna 16.40 Medljum 17.30 Pariski forenzicari 18.20 Monk 19:10 Imitator 20'.00 Red. ~zakan. zlocinacke namjere 20.55 Detektiv na Floridi 21.45 Zloclnackl umovl 22.35 Medijum 23.25 Laviriilt zlocina 00.. 5 Necujna 1

i

07.40 09.35 11.00 13.05' 14.05 15.25 16.45

10.40 Chef. dok. 12.29 Vite, tame. Pavralak. 12.43 Slep Up 430. dak. 13.00 Djevojka od miliJun 15.14 Slep Up 4 3D. dak. 15.30 KnJlga Ijubavi, film,
17.15 komedlja Gubitnici, film dolara.film. drama dak. 10.59 Do dna, ftlm. komedlja

19.14 Viking Erik. fil m. 21.00 Gaspodln
23.15 avanturajkomedlJa i gospooa Smith. film. akciiski Pragnani, film, triler/krimi U zamel. film

U ~judskomtijelu
Zivien jednu minutu cini nam se necim najlaksim na sviietu, noipakje to naislozeniie sto cemo uciniti eije· logazivota ...

01.15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful