You are on page 1of 29

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.

2008 46446
Disposicions
ORDRE
EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els docu-
ments i requisits formals del procs davaluaci en leducaci primria.
La Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci, en larticle 20 estableix el marc
davaluaci dels aprenentatges de lalumnat de leducaci primria.
El Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments
de leducaci primria a Catalunya, determina els principis i les caracterstiques de
lavaluaci i el pas de curs de lalumnat daquesta etapa educativa.
Dacord amb les disposicions esmentades, lavaluaci dels processos daprenentatge
de lalumnat en leducaci primria ser contnua i global, amb observaci sistemtica
de ladquisici dels continguts educatius, integradora de les valoracions de totes
les rees, amb una visi globalitzada del procs daprenentatge al llarg de letapa i
centrada en el desenvolupament i la consolidaci de les competncies bsiques.
La inalitat de lavaluaci s identiicar les necessitats educatives de cada alum-
ne/a mitjanant lavaluaci inicial, informar sobre els processos densenyament i
aprenentatge amb lavaluaci contnua i formativa, comprovar els progressos de
cada alumne/a amb lavaluaci contnua i sumativa, i orientar el professorat perqu
ajusti la seva tasca docent al progrs dels alumnes i les alumnes.
Aquests diferents propsits de lavaluaci fan que per a cada un dells calgui
plantejar-se qu savalua, com sha davaluar i amb quins referents shan de com-
parar els resultats.
Sha de programar, avaluar i gestionar laula tenint en compte la gran diversitat
dalumnes presents i sha de preveure que no tots aprenen de la mateixa manera
ni amb el mateix grau daprofundiment. En tot cas, shan dimpulsar els models
formatius que no discriminen les persones i, en canvi, potencien les llibertats
individuals i accepten les diferncies entre dones i homes sense que nhagin de
derivar desigualtats.
Les estratgies de recollida de la informaci, els instruments per avaluar i la
interpretaci dels resultats de lavaluaci en general han de centrar-se en la identi-
icaci de les potencialitats i les habilitats de lalumnat i han de permetre identiicar
qu aprn, per tamb com aprn.
Aquesta Ordre desenvolupa les normes davaluaci, dacord amb els objectius pro-
posats per la normativa esmentada, estableix el procediment, els documents i requisits
formals necessaris que asseguren la coherncia del procs davaluaci de manera que
informa de levoluci de laprenentatge de lalumnat i orienta la presa de decisions en
la prossecuci del procs educatiu. La formalitzaci de les dades davaluaci tamb
ha de permetre ladequada certiicaci acadmica a efectes administratius.
A proposta del director general de lEducaci Bsica i el Batxillerat, i de conformitat
amb el procediment que estableixen els articles 61 i segents de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, dorganitzaci, procediment i rgim jurdic de lAdministraci de
la Generalitat, i dacord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya;
Dacord amb el dictamen de la Comissi Jurdica Assessora,
ORDENO:
Article 1
Objecte i mbit daplicaci
Aquesta Ordre t per objecte determinar el procediment i els documents i requi-
sits formals del procs davaluaci en leducaci primria i s aplicable als centres
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46447
Disposicions
docents pblics i privats i a tot lalumnat que cursi leducaci primria que regula el
Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments
de leducaci primria. Aix mateix, saplicar a lalumnat amb ledat compresa dins
els lmits que marca el Decret 142/2007 escolaritzat en centres deducaci especial
que imparteixen leducaci bsica i obligatria.
Article 2
Criteris generals
2.1 En el projecte educatiu, els centres docents han de desenvolupar i concretar
el currculum i els criteris metodolgics, organitzatius i davaluaci per a tota letapa
i ixar les mesures necessries per atendre la diversitat de lalumnat.
2.2 Lavaluaci dels processos daprenentatge de lalumnat en leducaci pri-
mria ha de ser contnua i global, ats que s un component essencial de la matei-
xa programaci de les rees, i t per objecte constatar els avenos de lalumnat i
detectar les diicultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar
les mesures necessries perqu lalumnat pugui continuar amb xit el seu procs
daprenentatge.
2.3 Lavaluaci t un carcter formatiu, regulador i orientador del procs
educatiu, i la informaci que proporciona ha de permetre no tan sols millorar els
aprenentatges de lalumnat sin tamb els processos densenyament emprats i la
prctica docent. Lavaluaci tamb ha de constatar lassoliment dels resultats de
laprenentatge.
2.4 Els referents per a lavaluaci sn lassoliment de les competncies bsiques
i els criteris davaluaci de les rees. Aix mateix, shan de prendre en consideraci
els diferents elements del currculum, el treball fet a classe i linters i lesfor per
progressar demostrat per lalumne/a.
2.5 Per fer efectiu el comproms de lalumne/a i de la famlia en el procs dapre-
nentatge, els centres docents han de fer pblics els criteris davaluaci establerts
en el projecte educatiu, que saplicaran en lavaluaci dels aprenentatges, i per a la
promoci de lalumnat.
Article 3
Avaluaci de lalumnat
3.1 A i de garantir la continutat del procs educatiu, en el primer trimestre del
curs, els centres docents establiran mecanismes de coordinaci entre els diferents
cicles de leducaci primria i amb el cicle de parvulari de leducaci infantil, que
permetin completar la informaci sobre lalumnat en relaci amb els seus apre-
nentatges.
3.2 En el mateix sentit facilitador del procs educatiu, correspon als tutors o a
les tutores a linici de cada cicle dur a terme una avaluaci inicial que consisteixi a
analitzar el informe personal del cicle anterior, que es podr completar amb altres
dades obtingudes pel mateix tutor o tutora.
3.3 Sha dinformar lalumnat dels procediments formals de lavaluaci per
ajudar-lo a regular els seus aprenentatges.
3.4 Quan el progrs de lalumne/a no sigui lesperat, cal adoptar les mesures
organitzatives i metodolgiques que corresponguin. Aquestes mesures shan de
prendre tan bon punt es detectin les diicultats, amb la intenci de garantir ladqui-
sici dels aprenentatges que permetin millorar el procs educatiu de lalumne/a.
Article 4
Comissi davaluaci
4.1 A cada cicle sha de constituir una comissi davaluaci que sha de reunir,
com a mnim, un cop per trimestre. La comissi davaluaci, composta per lequip
docent de cicle, est presidida pel cap o la cap destudis o per qui, a aquests efectes,
nexerceixi les funcions. Un tutor o tutora del cicle ha dactuar com a secretari o
secretria de la sessi i estendren una acta.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46448
Disposicions
4.2 En aquestes sessions davaluaci sha danalitzar collectivament levoluci
dels aprenentatges de cada alumne/a i shan destablir les mesures dadequaci i
refor, la modiicaci destratgies, aix com els ajustaments de programaci que
convinguin per a les activitats educatives del cicle. En lavaluaci dels aprenentatges
de lalumnat, lequip docent de cicle ha dadoptar les decisions per consens. En cas
que no shi arribi, sha de fer per majoria.
4.3 Desprs de cada sessi de la comissi davaluaci, el tutor o la tutora nha
dinformar per escrit els pares, les mares o els representants legals de lalumne/a.
Linforme ha de relectir els resultats obtinguts en lavaluaci en relaci amb les rees
del currculum, la valoraci del procs daprenentatge de lalumne/a, els aspectes
personals i evolutius que es consideri oport esmentar i les mesures complementries
o de refor que shagin pogut adoptar o les que sha previst adoptar.
4.4 En la darrera sessi davaluaci del cicle, sha de fer la valoraci inal per
rees i la valoraci global del progrs de cada un dels/de les alumnes. Cal tenir en
compte, de manera fonamental, lopini del tutor o la tutora. Per a lalumnat que
assoleixi de manera incompleta els objectius del cicle es decidir si ha de roman-
dre un any ms en el cicle o no. En aquest darrer cas, cal explicitar quines sn les
actuacions pertinents en el cicle segent per assolir els objectius esmentats.
4.5 Lequip docent de cicle podr decidir dincorporar a les sessions davalu-
aci els altres professionals que tamb hagin intervingut en el procs educatiu de
lalumnat.
Article 5
Atenci a la diversitat
5.1 Per respondre a les necessitats de tot lalumnat, incls el que manifesta ms
diicultats per aprendre i tamb el que est especialment dotat intellectualment,
cal establir en la programaci prevista a laula les adaptacions necessries dacord
amb els aspectes segents:
a) Veriicar ladequaci dels objectius de la programaci a les caracterstiques
de lalumnat.
b) Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un
determinat objectiu, i identiicar quines sn les ms adequades per a cada alum-
ne/a.
c) Preparar noves activitats que permetin aquest alumnat aprendre i participar
plenament a laula, i incloure de manera progressiva aquestes noves opcions de
treball en la programaci daula com a propostes que tamb poden ser tils per a
la resta de lalumnat.
d) Avaluar prenent com a referent les opcions recollides especicament en les
programacions.
5.2 Les adaptacions incorporades en la programaci ordinria de laula i les me-
sures de refor previstes poden ser insuicients per atendre adequadament lalumnat
ms vulnerable, que t unes necessitats educatives i personals diferents de les de la
resta de companys i companyes. En aquests casos, cal elaborar un pla individua-
litzat que reculli el conjunt dajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar en
els diferents moments i contextos escolars. Aquest pla pot comportar que algunes
rees o part de les rees no simparteixin. La comissi datenci a la diversitat ha
de promoure aquest pla, el qual ha de recollir les grans lnies de latenci que es
proporcionar a lalumne/a durant un perode de temps determinat, i sha danar
adaptant dacord amb el seu progrs.
El responsable delaborar aquest pla ser el tutor o la tutora de lalumne/a, amb
la collaboraci dels professionals que desprs hi treballaran, com ara els altres
docents i professionals del centre i dels serveis educatius. Tamb sha de comptar
amb la participaci dels pares, les mares o els representants legals de lalumne/a, i
lalumne/a mateix si la seva edat i circumstncies personals ho aconsellen, i sels
ha descoltar durant el procs de presa de decisions i sha de tenir en compte el seu
acord en les decisions inals i, si es considera convenient, tamb hi han dintervenir
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46449
Disposicions
professionals daltres mbits, com ara el social o el de la salut. El pla lha daprovar
el director o la directora del centre, amb el vistiplau de la comissi datenci a la
diversitat.
Un dels professionals que intervenen en el pla individualitzat, preferentment el
tutor o la tutora, ser el designat per fer-ne el seguiment i la coordinaci, i actuar com
a principal interlocutor amb la famlia, a la qual sha de lliurar una cpia del pla.
El pla ha dindicar els suports que ha de rebre lalumne/a per fer efectiva la seva
participaci en les activitats del centre. Sempre que sigui possible, shan dutilitzar
els suports de qu disposa el centre, tant materials com de personal, com sn els
seus companys i les seves companyes, el professorat i altres persones del centre amb
la inalitat de normalitzar tant com sigui possible les activitats escolars daquest
alumnat, de facilitar la seva inclusi en la comunitat i de promoure, entre tot lalum-
nat, la dignitat, la solidaritat entre iguals i el respecte vers la diferncia. Tamb,
en la mesura de les possibilitats, ha dimplicar la famlia, la qual sha de mantenir
informada del procs i dels aspectes en qu pot collaborar.
El pla individualitzat ha dincloure:
a) La identiicaci de les habilitats de lalumne/a en els diferents mbits i rees
curriculars.
b) Els objectius i les competncies prioritries daprenentatge de les diferents
rees o mbits curriculars.
c) Altres objectius daprenentatge que poden ser, entre altres, les habilitats per-
sonals i socials i lautonomia executiva, ja sigui en lmbit escolar i en altres mbits
com el familiar, de la salut, del lleure, etc.
d) Les ajudes tcniques i suports que es proporcionaran a lalumne/a en les activi-
tats que shan de dur a terme en els diferents entorns escolars: aula, pati, menjador,
sortides i altres activitats generals del centre.
e) Una valoraci peridica i un registre sistemtic del progrs de lalumne/a, que
servir per ixar nous objectius i modiicar, si cal, el pla.
f) Lavaluaci sha de fer dacord amb els objectius ixats en el pla individua-
litzat.
5.3 Els centres deducaci especial i les unitats de suport a leducaci especial
o altres agrupaments singulars en centres ordinaris, pel que fa a la programaci i
lavaluaci, han de seguir els criteris generals que estableix aquesta Ordre.
Article 6
Avaluaci inal de cicle o detapa
6.1 En els documents oicials, els resultats de lavaluaci de leducaci primria
shan dexpressar en els termes segents: excellent (E), notable (N), b (B), suicient
(S) i insuicient (I). Es considera qualiicaci negativa linsuicient; les altres es
consideren totes positives.
6.2 Aquestes qualiicacions han de constar en tots els documents davaluaci
de carcter oicial i en tots els certiicats oicials expedits pel centre, aix com en
linforme escrit a les famlies de inal de cicle.
6.3 Es passa de cicle o detapa quan sha assolit el desenvolupament corres-
ponent de les competncies bsiques i un grau de maduresa adequat. Saccedeix
al cicle segent sempre que els aprenentatges no assolits no impedeixin seguir
amb aproitament el nou cicle o etapa, en la qual lalumne/a rebr els ajuts i el
suport corresponents. Quan no es compleixin les condicions esmentades no es
podr accedir al cicle o etapa segent, llevat del que preveuen els punts segents.
Lalumnat amb pla individualitzat ha de ser escolaritzat en el nivell que es de-
termini en el pla.
6.4 La decisi que un alumne o una alumna estigui un any ms en un curs en
qualsevol dels tres cicles de letapa deducaci primria lha de prendre la comissi
davaluaci i noms la pot adoptar una vegada al llarg de letapa. En qualsevol cas
aquesta decisi sha de prendre valorant lassoliment dels objectius programats,
lopini de les famlies o representants legals i les repercussions positives i negatives
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46450
Disposicions
previsibles que respecte del procs global daprenentatge de lalumne/a pugui tenir
cada una de les opcions possibles.
6.5 Lalumnat amb pla individualitzat pot ampliar un curs ms del que preveu
lapartat 4 daquest article la permanncia en letapa deducaci primria, sempre
que aix afavoreixi la seva evoluci personal i social i el progrs en els seus apre-
nentatges. Cal comunicar la decisi al director o la directora dels serveis territorials
corresponents.
6.6 Per a lalumnat amb altes capacitats intellectuals es pot elaborar un pla
individualitzat quan el seu nivell o ritme personal daprenentatges i el grau de ma-
duresa adequat aix ho aconselli, i es pot lexibilitzar la permanncia en un curs,
en un cicle o en tota letapa. Cal comunicar la decisi al director o la directora dels
serveis territorials corresponents.
Article 7
Participaci de les famlies
7.1 Per tal de facilitar lexercici del dret i el deure de les famlies a participar en
el procs educatiu dels seus ills i illes, el centre ha dinformar els pares, les mares
o els representants legals de la seva evoluci escolar per mitj dinformes escrits,
entrevistes individuals, reunions collectives i altres mitjans que consideri oportuns.
Els informes escrits shan de fer, com a mnim, un al inal de cada trimestre del
curs escolar i un altre en inalitzar el cicle.
7.2 La periodicitat i lorganitzaci de les entrevistes individuals i reunions col-
lectives amb els pares, les mares o els representants legals dels alumnes les ixar
cada centre en la seva programaci general anual. Sha de garantir, com a mnim,
una entrevista individual a linici de lescolaritat, una altra al llarg de cada curs, i
una reuni collectiva a linici de cadascun dels cursos del cicle.
7.3 En linforme de inal de cicle sha dincloure la valoraci global del cicle, la
de les rees i les decisions relatives al pas de cicle o etapa segent.
Article 8
Documents oicials davaluaci
8.1 Sn documents oicials del procs davaluaci en leducaci primria els
segents: les actes davaluaci de inal de cicle, lexpedient acadmic, lhistorial
acadmic, linforme individualitzat, que semplena en inalitzar letapa, i linforme
personal per trasllat.
8.2 Aquests documents shan dajustar als models i a les caracterstiques que
estableix lannex daquesta Ordre i han destar sota custdia del centre.
8.3 EI director o la directora, com a responsable de totes les activitats del
centre, ho s tamb de les davaluaci, per aquest motiu visa amb la seva signatura
els documents oicials.
8.4 Els documents esmentats han de romandre al centre, i la persona que exer-
ceixi les funcions de secretari/ria s la responsable custodiar-los, tant en format
imprs com en suport electrnic, i de les certiicacions que se sollicitin. En el cas
que se suprimeixi algun centre, els serveis territorials dEducaci han dadoptar
les mesures corresponents per conservar-los o traslladar-los.
8.5 Les signatures dels documents han de ser autgrafes i, a sota, hi han de
constar el nom i els cognoms dels signants. A mesura que simplementi la signatura
electrnica, aquests documents es poden substituir pels seus equivalents en format
electrnic.
8.6 En tots els documents elaborats sha dincorporar un s no sexista ni an-
drocntric del llenguatge.
Article 9
Actes davaluaci de inal de cicle
9.1 En les actes davaluaci de inal de cicle shi ha de fer constar la relaci
nominal de lalumnat i els resultats de lavaluaci de les rees i la global del cicle.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46451
Disposicions
Tamb han dincloure la decisi sobre el pas de cicle, i el canvi o la permanncia
un any ms en un cicle. Les decisions sobre el pas al cicle segent shan de fer
constar en aquests termes: s, per indicar que saccedeix al cicle segent; no, per
indicar que no shi accedeix. Tamb hi ha de constar si lalumne/a ha seguit un pla
individualitzat.
9.2 Shan destendre durant el mes de juny, per a cada un dels cicles, i shi ha de
detallar tot lalumnat que inalitza un cicle juntament amb els resultats de lavaluaci.
Les ha de signar el tutor o la tutora del grup i han de contenir el vistiplau del director
o la directora del centre. Shan de tancar al inal del perode lectiu ordinari.
9.3 En les actes davaluaci del cicle superior sha de fer constar la proposta
daccs a leducaci secundria obligatria per a lalumnat que compleixi les con-
dicions establertes.
Article 10
Expedient acadmic
10.1 Lexpedient acadmic s un document que t la funci de recollir de manera
acumulativa els resultats de lavaluaci obtinguts per lalumne/a en cadascun dels
cicles al llarg de leducaci primria, aix com qualsevol altra informaci rellevant
de lalumne/a.
10.2 Lexpedient acadmic cont: les dades didentiicaci del centre, les dades
personals de lalumne/a, els resultats de lavaluaci de cada cicle, les decisions de
pas de cicle, les mesures datenci a la diversitat adoptades, el pla individualitzat,
si escau, i totes les observacions que la comissi davaluaci consideri oport de
fer-hi constar.
Article 11
Historial acadmic de leducaci primria
11.1 Lhistorial acadmic de leducaci primria s el document oicial que
relecteix els resultats de lavaluaci i les decisions relatives al progrs acadmic
de lalumnat al llarg de letapa i t valor acreditatiu dels estudis cursats.
11.2 En lhistorial acadmic de leducaci primria shan de recollir les dades
identiicatives de lalumne/a, les rees cursades en cada un dels cicles de lesco-
laritzaci i els resultats de lavaluaci obtinguts en cada cicle i rea, aix com les
decisions sobre el pas al cicle segent i la data dadopci, la data de la proposta
daccs a leducaci secundria obligatria i la informaci relativa als canvis de
centre, i tamb hi ha de igurar si lalumne ha seguit un pla individualitzat.
11.3 En inalitzar letapa, lhistorial acadmic sha de lliurar a lalumne/a i se
nha denviar una cpia al centre deducaci secundria, a petici daquest, junta-
ment amb linforme individualitzat. Aquestes circumstncies shan de relectir en
el corresponent expedient acadmic.
Article 12
Informe individualitzat
12.1 Linforme individualitzat de inal detapa lha delaborar el tutor o la tutora
en inalitzar letapa, un cop escoltat lequip de mestres, i ha dinformar del procs
seguit per lalumne/a i del nivell dadquisici dels aprenentatges i de les competncies
bsiques. Tamb shi ha de fer constar la informaci necessria per a la continutat
del procs daprenentatge i altres aspectes que es considerin rellevants per garantir
una atenci personalitzada.
12.2 El centre emissor i el centre receptor de linforme han de garantir la con-
idencialitat de les dades que cont aquest document.
Article 13
Trasllat de centre
13.1 Quan un alumne o una alumna es traslladi a un altre centre per con-
tinuar els estudis, el centre dorigen ha de trametre al centre de destinaci,
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46452
Disposicions
i a petici daquest, lhistorial acadmic de leducaci primria i, si escau,
linforme personal per trasllat, al qual es refereix larticle 14 daquesta Ordre,
amb lacreditaci que les dades que cont concorden amb lexpedient que es
custodia en el centre.
13.2 El centre receptor ha dobrir el corresponent expedient acadmic.
13.3 La matriculaci de lalumne/a adquirir carcter deinitiu un cop rebut
lhistorial acadmic degudament formalitzat.
13.4 En el cas que, per trasllat de lalumne/a, els documents oicials davaluaci
hagin de tenir efecte fora de Catalunya, les qualiicacions shan de codiicar aix:
excellent (SB), notable (NT), b (BI), suicient (SU), insuicient (IN).
13.5 En el cas de lalumnat que es traslladi a centres daltres comunitats aut-
nomes en qu el catal no sigui llengua oicial, cal redactar linforme personal per
trasllat i lhistorial acadmic en catal i castell.
Article 14
Informe personal per trasllat
14.1 A i de garantir la continutat del procs daprenentatge de lalumnat que es
trasllada a un altre centre sense haver completat un cicle sencer, semetr un informe
personal on es far constar la informaci recollida de lequip docent necessria
per a ladequada continutat del procs daprenentatge. Com a mnim, shi han de
consignar els elements segents:
a) Resultats parcials de lavaluaci, en el cas que shagin ems en aquest
perode.
b) Descripci, si escau, de les mesures educatives complementries de refor i
suport realitzades.
c) Totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrs general
de lalumne/a.
14.2 Linforme personal per trasllat lha delaborar i signar el tutor o la tutora,
amb el vistiplau de la direcci del centre, a partir de les dades facilitades per lequip
docent de lalumne/a.
Article 15
Altres documents davaluaci
15.1 Cada mestre ha de disposar dun registre o full de seguiment per recollir
sistemticament les observacions del procs daprenentatge de cada alumne/a.
15.2 En el marc del projecte educatiu, correspon a cada centre adoptar els
models ms adequats per a aquest registre o full de seguiment.
Article 16
Coordinaci entre els centres deducaci primria i els deducaci secundria
16.1 En la programaci dactivitats del primer trimestre del curs, els centres
deducaci primria han de preveure la realitzaci dentrevistes entre el tutor o la
tutora del darrer cicle de leducaci primria i el tutor o la tutora del primer curs de
leducaci secundria obligatria per tal de completar la informaci sobre lalumnat
en relaci amb els seus aprenentatges.
16.2 En qualsevol cas, els centres deducaci primria han destar oberts a
les sollicituds dinformaci complementria que els puguin requerir els centres
deducaci secundria obligatria receptors del seu alumnat.
Article 17
Supervisi de la Inspecci dEducaci
Correspon a la Inspecci dEducaci supervisar el procediment davaluaci
de cada centre, vetllar per la seva adequada integraci en el procs educatiu de
lalumnat i la seva correcci formal, aix com per les mesures adoptades datenci
a la diversitat, i proposar les mesures que contribueixin a millorar-lo.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46453
Disposicions
Article 18
Custdia de la documentaci
Tots els documents oicials de lavaluaci shan de conservar en el centre a dis-
posici de la Inspecci per a possibles comprovacions.
Article 19
Dades personals de lalumnat
Pel que fa a lobtenci de les dades personals de lalumnat, a la seva cessi duns
centres a uns altres i a la seguretat i conidencialitat daquestes dades, cal ajustar-
se al que disposa la legislaci vigent en matria de protecci de dades de carcter
personal i, en tot cas, al que estableix la disposici addicional 23 de la Llei orgnica
2/2006, de 3 de maig, deducaci.
DISPOSICI TRANSITRIA NICA
Validesa del llibre descolaritat
Els llibres descolaritat de lensenyament bsic tenen els efectes dacreditaci
que estableix la legislaci vigent ins a la inalitzaci del curs 2006-2007. Quan
lobertura de lhistorial acadmic de leducaci primria comporti la continuaci
de lanterior llibre descolaritat, cal consignar-ne la srie i el nmero en lhistorial
acadmic. Aquestes circumstncies tamb shan de relectir en lexpedient acadmic
corresponent.
DISPOSICI DEROGATRIA NICA
Queden derogades les ordres segents:
Ordre de 12 de novembre de 1993, per la qual es determinen els documents i
requisits formals del procs davaluaci a leducaci primria.
Ordre de 25 dagost de 1994, per la qual sestableix el procediment per a lautorit-
zaci de modiicacions delements prescriptius del currculum de letapa deducaci
infantil i de letapa deducaci primria.
Qualsevol altra norma de rang igual o inferior en el que soposi al que estableix
aquesta Ordre.
DISPOSICI FINAL
Aquesta Ordre entra en vigor lendem de la publicaci en el Diari Oicial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 13 de juny de 2008
ERNEST MARAGALL I MIRA
Conseller dEducaci
ANNEX
1 Actes davaluaci de inal de cicle
En les actes de inal de cicle sha de fer constar la qualiicaci obtinguda per tot
lalumnat en cada rea dacord amb les valoracions que estableix aquesta Ordre.
Per a lalumnat escolaritzat en centres dEra Val dAran, les actes han dincloure
les qualiicacions obtingudes en occit dEra Val dAran.
Si algun alumne o alguna alumna segueix un pla individualitzat, cal senyalar
amb una X la casella corresponent.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46454
Disposicions
En el cas de les rees de llengua estrangera o religi, sha didentiicar quina
opci ha cursat lalumne/a.
En la columna passa de cicle, cal senyalar amb una X si lalumne/a accedeix
o no al cicle o etapa segent.
Si un alumne o una alumna accedeix al cicle segent per impossibilitat legal de
repetir, sha de consignar SL en la casella del s.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46455
Disposicions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46456


Disposicions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46457


Disposicions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46458


Disposicions
2 Expedient acadmic
El nmero didentiicaci de lalumne/a sha de fer constar a partir del moment
en qu el Departament dEducaci implanti aquest sistema didentiicaci.
En les dades dels pares, les mares o els representants legals, sha de fer constar
el tipus de document didentitat (DNI, NIE, passaport) que sha presentat i el seu
nmero.
Resultats de lavaluaci
El contingut daquestes pgines ha de relectir el de les corresponents actes
davaluaci inal de cicle.
En les rees que permetin diverses opcions, llengua estrangera o religi, sha
didentiicar quina s lopci cursada.
Les qualiicacions shan dexpressar en la forma literal, no numricament.
Si algun alumne o alguna alumna segueix un pla individualitzat sha dindicar
amb un s al lloc corresponent.
Si lalumne/a accedeix al cicle segent per impossibilitat legal de repetir, al costat
de la data sha dincloure la menci per impossibilitat de repetir.
La valoraci del grau dadquisici de les competncies bsiques lha de proposar
el tutor o la tutora a partir de les informacions obtingudes en les reunions de la
comissi davaluaci.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46459
Disposicions
003Y184AA
Expedient acadmic Educaci primria
Dades del centre
Nom Codi
Dades de lalumne/a
Cognoms i nom Nm. didenticaci
Data de naixement Lloc de naixement Pas Nacionalitat
Nom del pare o representant legal Document didenticaci Nm.
Nom de la mare o representant legal Document didenticaci Nm.
Adrea Telfon
Municipi Adrea electrnica Codi postal
Canvi de dades*
Dades acadmiques
Nm. de registre de la matrcula Data de la matrcula Srie i nm. del llibre descolaritat (si escau)
Data dinici de leducaci primria Data de nalitzaci de leducaci primria
Observacions generals
Informaci sobre trasllats*
Nom i codi del centre de procedncia Municipi Data de recepci
de la documentaci
Nom i codi del centre de destinaci Municipi Data de la baixa
Dades del lliurament
Data del lliurament de lhistorial acadmic als pares/tutors de lalumne/a per haver nalitzat leducaci primria
Data del lliurament de la cpia de lhistorial acadmic de leducaci primria al centre deducaci secundria obligatria a petici daquest
Data del lliurament de lhistorial acadmic de leducaci primria i linforme personal per trasllat al centre on es trasllada lalumne a petici daquest*
* Empleneu aquest apartat si cal
1 de 6
[Logotip]
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46460
Disposicions
003Y184AA 2 de 6
Expedient acadmic Educaci primria
Dades de lalumne/a
Cognoms i nom Nm. didenticaci
Anys descolaritzaci en leducaci primria
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Curs acadmic Cicle Curs acadmic Cicle
Curs acadmic Cicle Curs acadmic Cicle
Curs acadmic Cicle Curs acadmic Cicle
Curs acadmic Cicle Curs acadmic Cicle
Observacions (dades mdiques i psicopedaggiques rellevants)
Mesures datenci a la diversitat
Curs
Mesures de refor
Mesures de suport
Pla individualitzat
Altres
Observacions
[Logotip]
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46461
Disposicions
003Y184AA 3 de 6
Expedient acadmic. Resultats de lavaluaci. Cicle inicial Educaci primria
Dades de lalumne/a
Cognoms i nom Grup Curs acadmic
Data dinici del cicle inicial Data daccs al cicle mitj
rees Qualicaci
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
( _____________________________________ )
Coneixement del medi: natural, social i cultural
Educaci artstica
Educaci fsica
Matemtiques
Religi (voluntria)
( ______________________________________ )
Projecte interdisciplinari
Avaluaci global del cicle Qualicaci
Ha seguit un pla individualitzat
Accedeix al cicle mitj en data
Observacions
Signatura del/de la tutor/a Segell del centre Vistiplau del/de la director/a
Nom i cognoms Nom i cognoms
Lloc i data
[Logotip]
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46462
Disposicions
003Y184AA 4 de 6
Expedient acadmic. Resultats de lavaluaci. Cicle mitj Educaci primria
Dades de lalumne/a
Cognoms i nom Grup Curs acadmic
Data dinici del cicle mitj Data daccs al cicle superior
rees Qualicaci
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
( _______________________________ )
Coneixement del medi: natural, social i cultural
Educaci artstica
Educaci fsica
Matemtiques
Religi (voluntria)
( ________________________________ )
Projecte interdisciplinari
Avaluaci global del cicle Qualicaci
Ha seguit un pla individualitzat
Accedeix al cicle superior en data
Supera els objectius del cicle inicial en data
Observacions
Signatura del/de la tutor/a Segell del centre Vistiplau del/de la director/a
Nom i cognoms Nom i cognoms
Lloc i data
[Logotip]
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46463
Disposicions
003Y184AA 5 de 6
Expedient acadmic. Resultats de lavaluaci. Cicle superior Educaci primria
Dades de lalumne/a
Cognoms i nom Grup Curs acadmic
Data dinici del cicle superior Data daccs a leducaci secundria obligatria
rees Qualicaci
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
( _______________________________ )
Segona llengua estrangera
( _______________________________ )
Coneixement del medi: natural, social i cultural
Educaci artstica
Educaci fsica
Matemtiques
Educaci per a la ciutadania i els drets humans
Religi (voluntria)
( _______________________________ )
Projecte interdisciplinari
Avaluaci global del cicle Qualicaci
Ha seguit un pla individualitzat
Accedeix a leducaci secundria obligatria en data
Supera els objectius del cicle mitj en data
Observacions
Signatura del/de la tutor/a Segell del centre Vistiplau del/de la director/a
Nom i cognoms Nom i cognoms
Lloc i data
[Logotip]
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46464
Disposicions
003Y184AA
Expedient acadmic Educaci primria
Dades de lalumne/a
Cognoms i nom Nm. didenticaci
Aspectes personals Valoraci (bona, acceptable o insucient)
Relaci amb els companys i companyes
Relaci amb els mestres
Actituds globals enfront del treball escolar
Assoliment de les competncies bsiques Valoraci (molt, fora, adequat, poc, gens)
____________________________________________________________________
Comunicativa lingstica i audiovisual
Artstica i cultural
Tractament de la informaci i competncia digital
Matemtica
Aprendre a aprendre
Autonomia i iniciativa personal
Coneixement i interacci amb el mn fsic
Social i ciutadana
Signatura del/de la tutor/a Segell del centre Vistiplau del/de la director/a
Nom i cognoms Nom i cognoms
Lloc i data
6 de 6
[Logotip]
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46465
Disposicions
3 Historial acadmic
Lhistorial acadmic es concreta en un document imprs quan lalumne/a inalitza
leducaci primria. Tamb sha dexpedir i trametre en cas de trasllat a un altre
centre docent.
El nmero didentiicaci de lalumne/a sha de fer constar a partir del moment
en qu el Departament dEducaci implanti aquest sistema didentiicaci.
En les dades dels pares, les mares o els representants legals, sha de fer constar
el tipus de document didentitat (DNI, NIE, passaport) que sha presentat i el seu
nmero.
En lapartat Escolaritzaci en leducaci primria, shan de consignar en ordre
cronolgic tots els centres on lalumne hagi cursat alguna part dels estudis, inclosos
el centre dinici i el centre de inalitzaci. Si lescolaritzaci al centre ha estat con-
tinuada, en una mateixa lnia sha de fer constar lany dentrada i el de sortida, i els
nivells que hagi cursat ntegrament o parcialment en lesmentat centre.
El contingut dels resultats de lavaluaci ha de relectir el de les corresponents
actes davaluaci inal de cicle.
Les qualiicacions shan dexpressar en la forma literal, no numricament.
En les rees que permetin diverses opcions, com sn ara llengua estrangera, i
religi, cal identiicar quina opci ha cursat lalumne/a.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46466
Disposicions
003Y185AA
Historial acadmic Educaci primria
Dades del centre
Nom Codi
Dades de lalumne/a
Cognoms i nom Nm. didenticaci
Data de naixement Lloc de naixement Pas Nacionalitat
Nom del pare o representant legal Document didenticaci Nm.
Nom de la mare o representant legal Document didenticaci Nm.
Dades acadmiques
Data dinici de leducaci primria Data de nalitzaci de leducaci primria Srie i nm. del llibre descolaritat (si escau)
Escolaritzaci en leducaci primria
Codi del centre Nom del centre Anys acadmics Cursos
De a
De a
De a
De a
De a
1 de 2
[Logotip]
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46467
Disposicions
003Y185AA
Historial acadmic Educaci primria
Dades del centre
Nom Codi
Dades de lalumne/a
Cognoms i nom Nm. didenticaci
Resultats de lavaluaci Cicle inicial Cicle mitj Cicle superior
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
( _______________________________ )
Segona llengua estrangera
( _______________________________ )
_____ _____
Coneixement del medi: natural, social i cultural
Educaci artstica
Educaci fsica
Matemtiques
Educaci per a la ciutadania i els drets humans _____ _____
Religi
( _______________________________ )
Projecte interdisciplinari
Resultat global del cicle Qualicaci Qualicaci Qualicaci
Accedeix al cicle mitj en data
Accedeix al cicle superior en data
Accedeix a letapa deducaci secundria obligatria en data
Diligncia de validesa de lhistorial acadmic
En/Na ,
secretari/ria del centre amb codi ,
certica que les dades que guren en aquest historial acadmic reecteixen delment les que consten en la documentaci dipositada a la
secretaria daquest centre.
Signatura del/de la secretari/ria Segell del centre Vistiplau del/de la director/a
Nom i cognoms Nom i cognoms
Lloc i data
2 de 2
[Logotip]
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46468
Disposicions
4 Informe individualitzat
El nmero didentiicaci de lalumne/a sha de fer constar a partir del moment
en qu el Departament dEducaci implanti aquest sistema didentiicaci.
En les dades dels pares, les mares o els representants legals sha de fer constar
el tipus de document didentitat (DNI, NIE, passaport) que sha presentat i el seu
nmero.
La valoraci del grau dadquisici de les competncies bsiques lha de proposar
el tutor o la tutora a partir de les informacions obtingudes en les reunions de la
comissi davaluaci.
Linforme individualitzat de inal detapa sha de trametre juntament amb lhis-
torial acadmic.
Aquest informe sha dadjuntar a lexpedient acadmic.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46469
Disposicions
003Y187AA
Informe individualitzat de nal detapa Educaci primria
Dades del centre
Nom Codi
Adrea Codi postal Telfon
Municipi Adrea electrnica
Dades de lalumne/a
Cognoms i nom Nm. didenticaci
Data de naixement Lloc de naixement Pas Nacionalitat
Nom del pare o representant legal Document didenticaci Nm.
Nom de la mare o representant legal Document didenticaci Nm.
Adrea Codi postal Telfon
Municipi Adrea electrnica
Dades del centre de destinaci
Nom Codi
Adrea Codi postal Telfon
Municipi Adrea electrnica
Aspectes personals Valoraci (bona, acceptable o insucient)
Relaci amb els companys i companyes
Relaci amb els mestres
Actituds globals enfront del treball escolar
Assoliment de les competncies bsiques Valoraci (molt, fora, adequat, poc, gens)
Comunicativa lingstica i audiovisual
Artstica i cultural
Tractament de la informaci i competncia digital
Matemtica
Aprendre a aprendre
Autonomia i iniciativa personal
Coneixement i interacci amb el mn fsic
Social i ciutadana
1 de 2
[Logotip]
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46470
Disposicions
003Y187AA 2 de 2
Informe individualitzat de nal detapa Educaci primria
Dades de lalumne/a
Cognoms i nom Nm. didenticaci
Mesures datenci a la diversitat
Curs
Mesures de refor
Mesures de suport
Pla individualitzat
Altres
Observacions
Signatura del/de la tutor/a Segell del centre Vistiplau de/de la director/a
Nom i cognoms Nom i cognoms
Lloc i data
[Logotip]
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46471
Disposicions
5 Informe personal per trasllat
El nmero didentiicaci de lalumne/a sha de fer constar a partir del moment
en qu el Departament dEducaci implanti aquest sistema didentiicaci.
En les dades dels pares, les mares o els representants legals, sha de fer constar
el tipus de document didentitat (DNI, NIE, passaport) que sha presentat i el seu
nmero.
En el cas de les rees de llengua estrangera o religi, sha didentiicar quina
opci ha cursat lalumne/a.
El contingut dels resultats parcials de lavaluaci ser el que correspon a les
qualiicacions obtingudes per lalumne/a en el cicle on est matriculat, per que
no ha inalitzat.
La valoraci del grau dadquisici de les competncies bsiques lha de proposar
el tutor o la tutora a partir de les informacions obtingudes en les reunions de la
comissi davaluaci.
Les qualiicacions shan dexpressar en la forma literal, no numricament.
Linforme personal per trasllat sha dadjuntar a lexpedient acadmic.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46472
Disposicions
003Y188AA
Informe personal per trasllat Educaci primria
Dades del centre
Nom Codi
Adrea Codi postal Telfon
Municipi Adrea electrnica
Dades de lalumne/a
Cognoms i nom Nm. didenticaci
Data de naixement Lloc de naixement Pas Nacionalitat
Nom del pare o representant legal Document didenticaci Nm.
Nom de la mare o representant legal Document didenticaci Nm.
Adrea Codi postal Telfon
Municipi Adrea electrnica
Dades del centre de destinaci
Nom Codi
Adrea Codi postal Telfon
Municipi Adrea electrnica
Resultats de lavaluaci parcial del cicle
rees 1r curs del cicle 1a avaluaci 2a avaluaci
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
( _______________________________ )
Segona llengua estrangera
( _______________________________ )
Coneixement del medi: natural, social i cultural
Educaci artstica
Educaci fsica
Matemtiques
Educaci per a la ciutadania i els drets humans
Religi (voluntria)
( _______________________________ )
Projecte interdisciplinari
1 de 2
[Logotip]
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46473
Disposicions
003Y188AA 2 de 2
Informe personal per trasllat Educaci primria
Dades de lalumne/a
Cognoms i nom Nm. didenticaci
Aspectes personals Valoraci (bona, acceptable o insucient)
Relaci amb els companys i companyes
Relaci amb els mestres
Actituds globals enfront del treball escolar
Assoliment de les competncies bsiques Valoraci (molt, fora, adequat, poc, gens)
_______________________________________________________________
Comunicativa lingstica i audiovisual
Artstica i cultural
Tractament de la informaci i competncia digital
Matemtica
Aprendre a aprendre
Autonomia i iniciativa personal
Coneixement i interacci amb el mn fsic
Social i ciutadana
Mesures datenci a la diversitat
Curs
Mesures de refor
Mesures de suport
Pla individualitzat
Altres
Observacions
Signatura del/de la tutor/a Segell del centre Vistiplau del/de la director/a
Nom i cognoms Nom i cognoms
Lloc i data
[Logotip]
(08.163.010)
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5155 18.6.2008 46474
Disposicions
DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACI
INSTITUT CATAL
DE LES INDSTRIES CULTURALS
RESOLUCI
CMC/1883/2008, de 5 de juny, per la qual sobre convocatria per a la concessi de
subvencions per afavorir lexplotaci i difusi de llargmetratges cinematogrics
i produccions de gran format.
Vist lacord del Consell dAdministraci de lInstitut Catal de les Indstries
Culturals, adoptat en la sessi de 30 dabril de 2008, pel qual saproven les bases
que han de regir la concessi de subvencions per afavorir lexplotaci i difusi de
llargmetratges cinematogrics i produccions de gran format, publicat al DOGC
mitjanant la Resoluci CMC/1615/2008, de 22 de maig;
Dacord amb el que disposen larticle 92.4 del Text refs de la Llei de inances
pbliques de Catalunya, aprovat mitjanant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, i larticle 11.e) dels Estatuts de lInstitut Catal de les Indstries Culturals
(ICIC), aprovats pel Decret 100/2001, de 3 dabril,
RESOLC:
1 Sobre convocatria per a la concessi de subvencions per afavorir lexplotaci
i difusi de llargmetratges cinematogrics i produccions de gran format.
2 Les subvencions que preveu aquesta convocatria es regeixen per les
bases reguladores que consten a lannex de la Resoluci CMC/1615/2008, de
22 de maig (DOGC nm. 5142, de 30.5.2008), i per la normativa general de
subvencions.
3 La dotaci mxima de les subvencions previstes en aquesta convocatria s
d1.500.000,00 euros, que es inancen amb crrec a la partida 470.0001 del pressu-
post de lICIC per a lany 2008.
La dotaci mxima es podr ampliar en funci de les sollicituds rebudes i de les
disponibilitats pressupostries.
4 El perode per presentar sollicituds s des de la publicaci daquesta Resoluci
de convocatria al DOGC ins al dia 31 doctubre de 2008.
5 Les sollicituds shan de formalitzar mitjanant una instncia que facilita
lICIC (rambla de Santa Mnica, 8, 08002 Barcelona), i tamb es pot obtenir a la
pgina dInternet http://www.gencat.cat/cultura/icic. La instncia sadrear al/a
la director/a de lICIC i es pot presentar al Registre del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicaci (rambla de Santa Mnica, 8, 08002 Barcelona), a qualsevol
dels serveis territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci, o b
a qualsevol dels registres i oicines que preveu larticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment
administratiu com.
6 El/La director/a de lICIC resol sobre la concessi de les subvencions que
tramita lrea de lAudiovisual de lICIC. La concessi es notiica a les persones
interessades en el termini de sis mesos comptats a partir de la inalitzaci del perode
de presentaci de sollicituds. A la notiicaci hi ha de constar que la resoluci no
exhaureix la via administrativa i que shi pot interposar recurs dalada davant el/la
conseller/a de Cultura i Mitjans de Comunicaci en el termini dun mes comptat a
partir de la recepci de la notiicaci.
Transcorregut el termini de sis mesos sense que shagi dictat i notiicat la reso-
luci expressa, les persones sollicitants poden entendre desestimades les seves
sollicituds per silenci administratiu.