You are on page 1of 60

ñY BAN NH¢N D¢N CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

TØNH VÜNH PHóC §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 70 /2008/Q§ -UBND VÜnh Yªn, ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2008

QUYÕT §ÞNH
VÒ viÖc ban hμnh quy ®Þnh gi¸ ®Êt trªn ®Þa bμn tØnh VÜnh Phóc n¨m 2009

Uû BAN NH¢N D¢N tØnh VÜnh Phóc

C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vμ UBND ngμy 26/11/2003;


C¨n cø LuËt ®Êt ®ai sè 13/2003/QH 11 ngμy 26/11/2003;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 188/2004/N§ -CP ngμy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ
vÒ viÖc ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c lo¹i gi¸ ®Êt vμ khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 123/2007/N§-CP ngμy 27/7/2007 cña ChÝnh phñ söa
®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 188/2004/N§-CP;
C¨n cø NghÞ quyÕt sè: 26/2008/NQ-H§ND ngμy 15 th¸ng 12 n¨m 2008
cña H§ND tØnh kho¸ XIV kú häp thø 14 cho ý kiÕn vÒ gi¸ ®Êt n¨m 2009 trªn
®Þa bμn tØnh;
Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tμi nguyªn vμ M«i tr−êng.

QUYÕT §ÞNH:

§iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nμy B¶n quy ®Þnh vÒ gi¸ ®Êt n¨m
2009 trªn ®Þa bμn tØnh VÜnh Phóc.
(Chi tiÕt cã B¶ng gi¸ ®Êt kÌm theo QuyÕt ®Þnh nμy).
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngμy 01/01/2009 v thay thÕ
QuyÕt ®Þnh sè 67/2007/Q§-UBND ngμy 31/12/2007 cña UBND tØnh VÜnh Phóc.
Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh; Thñ tr−ëng c¸c Së, Ban, Ngμnh; Chñ tÞch
UBND c¸c huyÖn, thμnh phè, thÞ x·; Chñ tÞch UBND c¸c x·, ph−êng, thÞ trÊn
vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n liªn quan c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hμnh. /.

N¬i nhËn: TM. ñY BAN NH¢N D¢N


- Bé TN&MT (B/c);
- TTTU, TT H§ND tØnh;
CHñ TÞCH
- Côc KTVB - Bé t− ph¸p;
- §oμn §B Quèc héi tØnh;
- CPCT, CPVP; (§· ký)
- B¸o VP; § i PTTH VP,
UBMTTQ vμ c¸c ®oμn thÓ;
- Nh− §iÒu 2;
- Cviªn: NCTH;
- L−u VT. NguyÔn Ngäc Phi
ñY BAN NH¢N D¢N CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
TØNH VÜNH PHóC §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

QUY §ÞNH
VÒ GI¸ §ÊT TR£N §ÞA BμN TØNH VÜNH PHóC - N¡M 2009
(Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 70 /2008/Q§ - ngμy 31/12/2008
cña UBND tØnh VÜnh Phóc)

§iÒu 1. Gi¸ ®Êt trong b¶ng quy ®Þnh nμy lμ c¨n cø ®Ó:
1. TÝnh thuÕ ®èi víi viÖc sö dông ®Êt vμ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo
quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
2. TÝnh tiÒn sö dông ®Êt vμ tiÒn thuª ®Êt khi giao ®Êt, cho thuª ®Êt kh«ng
th«ng qua ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu c¸c dù ¸n cã sö dông ®Êt
cho c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÒu 34 vμ ®iÒu 35 cña LuËt ®Êt ®ai.
3. TÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt khi giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt
cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÒu 33 cña LuËt ®Êt
®ai ban hμnh n¨m 2003;
4. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó tÝnh vμo gi¸ trÞ tμi s¶n cña doanh
nghiÖp nhμ n−íc khi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lùa chän h×nh thøc giao ®Êt cã
thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 59 cña LuËt ®Êt ®ai n¨m
2003;
5. TÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó thu lÖ phÝ tr−íc b¹ theo quy ®Þnh cña
Ph¸p luËt;
6. TÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó båi th−êng khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt
sö dông vμo môc ®Ých Quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng
vμ ph¸t triÓn kinh tÕ quy ®Þnh t¹i ®iÒu 39, ®iÒu 40 cña LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003;
7. TÝnh tiÒn båi th−êng ®èi víi ng−êi cã hμnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt
®ai g©y thiÖt h¹i cho nhμ n−íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
8. TÝnh hç trî båi th−êng cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã ®Êt n«ng nghiÖp
bÞ thu håi ®Ó sö dông vμo môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, an ninh quèc
phßng, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng.
§iÒu 2. Gi¸ ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh cho tõng vÞ trÝ, tõng lo¹i ®−êng phè, tõng
khu vùc theo tõng môc ®Ých sö dông trªn ph¹m vi toμn tØnh VÜnh Phóc nh»m cô
thÓ ho¸ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai: LuËt ®Êt ®ai, NghÞ ®Þnh sè 188
/2004/N§ -CP ngμy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ; NghÞ ®Þnh sè 123/2007/N§ -
CP ngμy 27/7/2007 cña ChÝnh phñ vμ Th«ng t− sè 145/2007/TT-BTC ngμy
06/12/2007 cña Bé Tμi chÝnh.
( Cã b¶ng gi¸ ®Êt cña tõng HuyÖn, Thμnh phè, ThÞ x· kÌm theo)
1. Gi¸ ®Êt ®−îc chia lμm 3 nhãm:
- Nhãm ®Êt n«ng nghiÖp gåm: §Êt trång c©y l©u n¨m; ®Êt trång c©y hμng
n¨m; ®Êt rõng s¶n xuÊt; ®Êt nu«i trång thuû s¶n; ®Êt rõng phßng hé, rõng ®Æc
dông vμ ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c.
- Nhãm ®Êt phi n«ng nghiÖp gåm: §Êt ë t¹i n«ng th«n; ®Êt ë t¹i ®« thÞ;
®Êt x©y dùng c¸c c¬ quan, x©y dùng c«ng tr×nh sù nghiÖp; ®Êt sö dông vμo môc
®Ých quèc phßng, an ninh; ®Êt sö dông vμo môc ®Ých c«ng céng; ®Êt lμm mÆt
b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh; ®Êt dÞch vô.
- Nhãm ®Êt ch−a sö dông lμ c¸c lo¹i ®Êt ch−a x¸c ®Þnh môc ®Ých sö dông.
2. Ph©n vïng ®Êt: C¨n cø vμo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tØnh VÜnh Phóc chia
thμnh c¸c vïng nh− sau: §ång b»ng, Trung du vμ MiÒn nói (miÒn nói bao gåm
c¸c x· theo quy ®Þnh cña Uû ban d©n téc).
3. Ph©n lo¹i ®« thÞ: Thμnh phè VÜnh Yªn lμ ®« thÞ lo¹i 3; ThÞ x· Phóc Yªn
lμ ®« thÞ lo¹i 4; c¸c thÞ trÊn thÞ tø lμ ®« thÞ lo¹i 5.
§iÒu 3. X¸c ®Þnh c¸c lo¹i gi¸ ®Êt
C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt trong b¶n quy ®Þnh nμy lμ gi¸ ®Êt ë ®Þa
ph−¬ng t¹i thêi ®iÓm ban hμnh v¨n b¶n phï hîp víi khung gi¸ cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 188/2004/N§ -CP ngμy 16/11/2004, NghÞ ®Þnh sè
123/2007/N§ -CP ngμy 27/7/2007 cña ChÝnh phñ cô thÓ nh− sau:
1. §èi víi nhãm ®Êt n«ng nghiÖp: gi¸ ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh theo tõng vÞ trÝ
®Êt (c¸c vÞ trÝ ®Êt n«ng nghiÖp t−¬ng øng víi h¹ng ®Êt ®Ó tÝnh thuÕ sö dông ®Êt
n«ng nghiÖp: vÞ trÝ 1 t−¬ng øng h¹ng 1, vÞ trÝ 2 t−¬ng øng víi h¹ng 2 ...) vμ ph©n
theo vïng: §ång b»ng, Trung du vμ MiÒn nói.
2. §èi víi ®Êt v−ên, ao xen kÏ trong khu vùc ®Êt ë t¹i n«ng th«n nh−ng
kh«ng ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn x¸c nhËn lμ ®Êt ë th× gi¸ ®−îc quy ®Þnh b»ng
hai lÇn møc gi¸ ®Êt vÞ trÝ 1 cña lo¹i ®Êt trång c©y l©u n¨m cïng khu vùc.
3. §èi víi ®Êt ë, ®Êt s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i n«ng th«n
gi¸ ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tõng ®Þa bμn x·, thÞ trÊn. Trong mçi x·, thÞ trÊn
c¸c vÞ trÝ ®Êt ®−îc ph©n theo c¸c tuyÕn ®−êng, c¸c khu trung t©m. c¸c tô ®iÓm
kinh tÕ vμ c¸c vÞ trÝ ®Êt cßn l¹i.
4. §èi víi ®Êt ë, ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i ®« thÞ, gi¸
®Êt ®−îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®« thÞ, lo¹i ®−êng, ®o¹n ®−êng vμ c¸c vÞ trÝ kh¸c
nhau, tuú theo lîi thÕ kinh doanh cña tõng vÞ trÝ.
5. §èi víi nh÷ng « ®Êt tiÕp gi¸p víi 2 mÆt ®−êng trë lªn gi¸ ®Êt ®−îc x¸c
®Þnh nh− sau:
- ¤ ®Êt trong ®« thÞ th× gi¸ ®Êt cña « ®Êt ®ã ®−îc tÝnh theo gi¸ ®Êt mÆt tiÒn
cña lo¹i ®−êng cã møc gi¸ cao nhÊt mμ « ®Êt ®ã tiÕp gi¸p nh©n víi hÖ sè 1,2.
- ¤ ®Êt trong khu vùc n«ng th«n th× gi¸ ®Êt cña « ®Êt ®ã ®−îc tÝnh theo
gi¸ ®Êt cña ®−êng tiÕp gi¸p cã møc gi¸ cao nhÊt.
6. Tr−êng hîp ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt t¹o vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng
th× gi¸ ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ ®Êu gi¸ (quy tr×nh ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh
hiÖn hμnh cña UBND tØnh), nh−ng kh«ng ®−îc thÊp h¬n gi¸ ®Êt ®−îc quy ®Þnh
trong b¶n quy ®Þnh nμy.
7. §èi víi ®Êt s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i n«ng th«n vμ ®Êt
s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i ®« thÞ ®−îc giao quyÒn sö dông ®Êt cã
thêi h¹n, gi¸ ®Êt ®−îc tÝnh b»ng 70% gi¸ ®Êt ë liÒn kÒ.
8. Khi cã sù ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, thay ®æi lo¹i ®«
thÞ, lo¹i ®−êng phè, vÞ trÝ ®Êt th× gi¸ ®Êt sÏ ®−îc ®iÒu chØnh l¹i t¹i khu vùc cã sù
thay ®æi.
9. §èi víi nhãm ®Êt ch−a sö dông: khi nhμ n−íc cã thÈm quyÒn cho phÐp
®−a vμo sö dông th× UBND tØnh sÏ quy ®Þnh cô thÓ.
§iÒu 4. Së Tμi nguyªn vμ M«i tr−êng cã tr¸ch nhiÖm th−êng xuyªn theo
dâi sù biÕn ®éng cña gi¸ ®Êt thÞ tr−êng vμ ®ång thêi ®Ò xuÊt, tham m−u cho
UBND tØnh ®iÒu chØnh gi¸ ®Êt kÞp thêi.
Khi gi¸ chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt thùc tÕ trªn thÞ tr−êng trong
®iÒu kiÖn b×nh th−êng t¹i ®Þa ph−¬ng cña nh÷ng lo¹i ®Êt, vÞ trÝ ®Êt cã biÕn ®éng
liªn tôc kÐo dμi trong thêi h¹n 60 ngμy trë lªn g©y chªnh lÖch gi¸ trÞ lín: Gi¶m
tõ 20% trë xuèng hoÆc t¨ng tõ 20% trë lªn so víi møc gi¸ trong b¶n quy ®Þnh
nμy th× Chñ tÞch UBND huyÖn, thÞ x·, thμnh phè cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o tr×nh
UBND tØnh quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh (th«ng qua së Tμi nguyªn vμ M«i tr−êng
thÈm ®Þnh).
§iÒu 5. C¸c dù ¸n ®Æc biÖt ®Çu t− x©y dùng khu c«ng nghiÖp, côm c«ng
nghiÖp, côm kinh tÕ - x· héi, khu ®« thÞ míi, khu du lÞch tËp trung UBND tØnh
sÏ cã quyÕt ®Þnh gi¸ ®Êt riªng cho tõng dù ¸n.
§iÒu 6. §èi víi c¸c khu vùc ®Êt cã chuyÓn môc ®Ých sö dông th× gi¸ ®Êt
®−îc x¸c ®Þnh theo môc ®Ých sö dông míi. Tr−êng hîp ch−a cã gi¸ ®Êt theo
môc ®Ých sö dông míi, Së Tμi nguyªn vμ M«i tr−êng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp
víi UBND c¸c huyÖn, thμnh phè, thÞ x· n¬i cã ®Êt chuyÓn môc ®Ých sö dông
x©y dùng gi¸ ®Êt tr×nh UBND tØnh quyÕt ®Þnh.
§iÒu 7. Mét sè quy ®Þnh chuyÓn tiÕp:
1. Tr−êng hîp nhμ n−íc thu håi ®Êt vμo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi
Ých quèc gia, lîi c«ng céng, ph¸t triÓn kinh tÕ mμ ph−¬ng ¸n båi th−êng ch−a ®−îc
cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc ®· ®−îc phª duyÖt nh−ng chñ ®Çu t− ch−a
th«ng b¸o tr¶ tiÒn båi th−êng, hoÆc ®· th«ng b¸o chi tr¶ tiÒn båi th−êng nh−ng
ch−a cã tiÒn chi tr¶ tr−íc ngμy b¶n quy ®Þnh nμy cã hiÖu lùc thi hμnh th× ®−îc ®iÒu
chØnh ph−¬ng ¸n båi th−êng theo gi¸ ®Êt quy ®Þnh t¹i b¶n quy ®Þnh nμy.
NÕu ph−¬ng ¸n båi th−êng ®· ®−îc phª duyÖt vμ chñ ®Çu t− ®· th«ng b¸o
cho ng−êi sö dông ®Êt bÞ thu håi nh−ng kh«ng ®Õn nhËn tiÒn båi th−êng th× gi¸
®Êt vÉn ®−îc ¸p dông theo ph−¬ng ¸n båi th−êng ®· ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn
phª duyÖt.
2. §èi víi c¸c tr−êng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö
dông ®Êt tr−íc ngμy quy ®Þnh nμy cã hiÖu lùc mμ ch−a nép thuÕ chuyÓn quyÒn,
lÖ phÝ tr−íc b¹, tiÒn sö dông ®Êt hoÆc tiÒn chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt theo
quy ®Þnh th× ¸p dông gi¸ ®Êt trong b¶n quy ®Þnh nμy ®Ó tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn,
lÖ phÝ tr−íc b¹, thu tiÒn sö dông ®Êt . . .
§iÒu 8. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã ph¸t sinh v−íng m¾c, UBND
c¸c huyÖn, thÞ x·, thμnh phè tæng hîp, ®Ò xuÊt b¸o c¸o UBND tØnh (qua Së Tμi
nguyªn vμ M«i tr−êng tæng hîp) ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt./.

TM. ñY BAN NH¢N D¢N


CHñ TÞCH

(§· ký)

NguyÔn Ngäc Phi


Thμnh phè vÜnh yªn
(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 70 /2008/Q§-UBND ngμy 31 /12/2008 cña UBND tØnh VÜnh Phóc)

A- b¶ng gi¸ ®Êt ë n¨m 2009

§¬n vÞ tÝnh: ®ång/m2Khu vùc, vÞ trÝ Gi¸ ®Êt
TT
A C¸C §¦êNG PHè Vμ KHU D¢N C¦ MíI
§−êng NguyÔn TÊt Thμnh (Tõ ®−êng tμu c¾t ngang Khai
quang qua khu c«ng nghiÖp Khai quang, qua xãm BÇu ®Õn
1 3.000.000
giao víi ®−êng TrÇn phó ng· 5 gèc Võng qua x· §Þnh trung
qua Ph−êng TÝch s¬n ®Õn giao víi ®−êng Hïng v−¬ng)
2 Phè Ng« QuyÒn (Tõ B−u ®iÖn tØnh tíi ga VÜnh Yªn)
a §o¹n 1: Tõ giao phè lª Xoay tíi giao phè ChiÒn
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 9.000.000
VÞ trÝ 2: C¸c hé trong ngâ giao víi ®−êng nμy 3.000.000
VÞ trÝ 3: C¸c ng¸ch giao víi ngâ trªn 1.200.000
b §o¹n 2: Tõ giao phè ChiÒn tíi giao phè NguyÔn ViÕt Xu©n
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 10.000.000
VÞ trÝ 3: C¸c hé trong ngâ sè 10 ®Õn nhμ ¤ng ChÝnh 3.500.000
VÞ trÝ 4: + ®−êng tiÓu khu nhμ ¤ng ChÝnh ®Õn giÕng GÈu 2.000.000
+ C¸c hé trong ngâ sè 7 ®Õn nhμ bμ Ng©n 1.500.000
+ C¸c hé cßn l¹i cña ngâ sè 7 vμ c¸c ng¸ch cña ngâ 1.000.000
c §o¹n 3: Tõ giao Phè NguyÔn ViÕt Xu©n ®Õn Ga VÜnh Yªn
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 6.000.000
VÞ trÝ 2: Thuéc khu d©n c− vËt t− n«ng nghiÖp cò 3.000.000
§−êng Kim Ngäc (Tõ ng· ba Dèc l¸p ®Õn ®μi truyÒn h×nh
3
VÜnh phóc ®Õn hÕt ®Þa phËn Ph−êng Liªn b¶o vμ Ng« quyÒn)
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 7.000.000
Phè Lª Xoay (Tõ giao phè Ng« QuyÒn ®Õn giao phè NguyÔn
4
ViÕt Xu©n)
a §o¹n 1: Tõ giao phè Ng« QuyÒn tíi giao phè ChiÒn
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 7.000.000
VÞ trÝ 2: Ngâ Nhμ «ng Hïng ®Õn nhμ «ng Ngh×n 3.000.000
Ngâ nhμ ¤ng ChiÒu ®Õn nhμ «ng H¶i, ngâ nhμ ¤ng øng vμo 1.200.000
nhμ Bμ Phóc
VÞ trÝ 3: §Êt ë trong ngâ cßn l¹i 1.000.000
b §o¹n 2: Tõ giao phè ChiÒn tíi giao phè NguyÔn ViÕt Xu©n
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 9.000.000
VÞ trÝ 2: §Êt ë c¸c ngâ cßn l¹i giao víi ®−êng NguyÔn ViÕt
2.000.000
Xu©n
5 Phè NguyÔn ViÕt Xu©n (Tõ ®−êng Kim Ngäc ®Õn CÇu V−ît)
a §o¹n 1: Tõ giao ®−êng Kim Ngäc ®Õn giao phè Lª Xoay
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 6.000.000
VÞ trÝ 2: C¸c ngâ giao víi ®o¹n ®−êng nμy vμ ®Êt ë thuéc khu
2.000.000
d©n c− ao Tμi Phó
b §o¹n 2: Tõ giao phè Lª Xoay tíi giao phè Ng« QuyÒn
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 9.000.000
c §o¹n 3: Tõ giao phè Ng« QuyÒn ®Õn ch©n CÇu V−ît
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 5.000.000
VÞ trÝ 3: ®−êng vμo khu l−¬ng thùc, ®−êng vμo nhμ m¸y xay
cò, ®−êng vμo tr−êng tiÓu häc §èng §a, ®−êng tiÓu khu tõ
2.500.000
cæng C«ng ty CP Giμy VÜnh Yªn ®Õn hÕt nhμ «ng Long (®Êt
mÆt tiÒn )
VÞ trÝ 4: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 2.000.000
Phè NguyÔn Th¸i Häc (Tõ giao phè Ng« QuyÒn ®Õn giao
6
phè Lª Xoay ®Õn phè §éi CÊn ®Õn phè NguyÔn V¨n Trçi)
§o¹n thuéc ®−êng lo¹i I: tõ giao phè Ng« QuyÒn tíi giao phè
a 5.000.000
Lª Xoay (gi¸p chî VÜnh Yªn) - §Êt mÆt tiÒn.
§o¹n thuéc ®−êng lo¹i II: Tõ giao phè Lª Xoay qua phè §éi
b
CÊn ®Õn phè NguyÔn ViÕt Xu©n
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
VÞ trÝ 2: C¸c ngâ giao víi ®−êng NguyÔn Th¸i Häc 1.500.000
§−êng Hïng V−¬ng (Tõ nót giao th«ng B−u §iÖn tØnh TÝch
7
s¬n - §ång T©m ®Õn hÕt ®Þa phËn VÜnh Yªn)
a §o¹n 1: Tõ nót giao th«ng B−u ®iÖn tØnh ®Õn CÇu Oai
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 6.000.000
VÞ trÝ 3: C¸c ngâ giao víi ®−êng Hïng V−¬ng 2.000.000
VÞ trÝ 4: §Êt ë thuéc c¸c ng¸ch cßn l¹i thuéc c¸c ngâ trªn 1.000.000
§o¹n 2: Tõ giao ®−êng CÇu Oai ®Õn ®−êng TrÇn §¹i NghÜa
b
(Chç rÏ vμo UBND ph−êng §ång T©m)
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
VÞ trÝ 3: C¸c ngâ giao víi ®−êng Hïng V−¬ng 1.500.000
VÞ trÝ 4: §Êt ë thuéc c¸c ng¸ch cßn l¹i thuéc c¸c ngâ trªn 8.00.000
c §o¹n 3: Tõ giao ®−êng TrÇn §¹i NghÜa ®Õn ng· t− Qu¸n Tiªn
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.500.000
VÞ trÝ 3: ¸p dông cho nh÷ng « ®Êt mÆt tiÒn cña lèi rÏ chÝnh
1.500.000
(trong ngâ) giao víi ®−êng Hïng v−¬ng
§o¹n 4: Tõ ng· t− Qu¸n Tiªn ®Õn hÕt ®Þa phËn Thμnh phè
d
VÜnh Yªn
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 2.500.000
Phè TrÇn Phó (Tõ ng· ba dèc L¸p (Kh¸ch s¹n Ngäc Lan)
8
theo QL2B ®Õn hÕt ®Þa phËn Thμnh phè VÜnh Yªn)
§o¹n1: §o¹n tõ Kh¸ch s¹n Ngäc Lan ®Õn giao ®−êng lªn
a
Tr−êng cÊp III TrÇn Phó.
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 6.000.000
VÞ trÝ 2: ®−êng rÏ xuèng chi côc B¶o vÖ thùc vËt ®Õn nhμ ¤ng
1.500.000
Sinh (So¹n) gåm: §o¹n tõ Chi côc BVTV vμo tr¹m biÕn thÕ
®iÖn (Rõng −ít); ®−êng tiÓu khu nhμ «ng H¶i ®Õn hÕt Chïa
L¸p.
VÞ trÝ 3: §Êt thuéc c¸c ng¸ch giao víi c¸c ngâ trªn (Luü Chïa
800.000
)
§o¹n 2: Tõ giao víi ®−êng rÏ vμo Tr−êng THPT TrÇn Phó
b
®Õn gèc võng (®−êng rÏ vμo Lμng BÇu)
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 5.000.000
VÞ trÝ 2: C¸c ngâ ChÝnh giao víi ®o¹n ®−êng nμy. Gåm:
®−êng lªn tr−êng TrÇn Phó, ®−êng tiÓu khu tõ nhμ «ng Hïng
®Õn s©n kho HTX, ®−êng tiÓu khu tõ nhμ bμ L¹i ®Õn nhμ «ng 2.500.000
Kû, ®−êng tiÓu khu tõ nhμ bμ DÇn ®Õn hÕt khu tËp thÓ BÖnh
viÖn, ®−êng tiÓu khu tõ nhμ bμ Vinh ®Õn nhμ bμ LËp.
VÞ trÝ 3: C¸c ngâ cßn l¹i giao víi ®o¹n nμy 1.500.000
VÞ trÝ 4: §Êt ë thuéc c¸c ng¸ch giao víi c¸c ngâ trªn ( thuéc
1.000.000
L¸p trªn vμ l¸p Tr¹i)
§o¹n 3: Tõ Ng· 5 Gèc Võng ®Õn giao ®−êng Chïa Hμ (trong
c
khu ®« thÞ Hμ Tiªn)
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
VÞ trÝ 3: §Êt thuéc xãm BÇu ngoμi 1.500.000
VÞ trÝ 4: §Êt thuéc xãm BÇu Gß 1.200.000
§o¹n 4: Tõ giao víi ®−êng Chïa Hμ ®Õn hÕt ®Þa bμn Thμnh
d 2.000.000
phè
Phè Mª Linh. (Tõ ng· ba dèc l¸p ®Õn hÕt ®Þa phËn Thμnh
9
phè VÜnh Yªn)
a §o¹n 1: Tõ tiÕp gi¸p ®−êng TrÇn Phó tíi giao ®−êng Lª DuÈn
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 7.000.000
VÞ trÝ 2: C¸c ngâ giao víi ®o¹n ®−êng nμy (Gåm c¶ b¨ng 2
3.000.000
khu d©n c− Ao H¶i)
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ng¸ch giao víi c¸c ngâ trªn 1.500.000
§o¹n 2: Tõ giao ®−êng Lª DuÈn ®Õn giao ®−êng Hai Bμ
b
Tr−ng
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 6.000.000
VÞ trÝ 2: C¸c ngâ giao víi ®o¹n ®−êng nμy 2.500.000
VÞ trÝ 3: C¸c ng¸ch giao víi c¸c ngâ trªn ( VÞ trÝ cßn l¹i khu
1.200.000
B¶o S¬n)
§o¹n 3: §Êt mÆt tiÒn tõ ®−êng Hai Bμ Tr−ng ®Õn giao ®−êng
c NguyÔn TÊt Thμnh (§−êng vμo khu c«ng nghiÖp Khai 5.000.000
Quang)
§o¹n 4: Tõ giao ®−êng NguyÔn TÊt Thμnh ®Õn hÕt ®Þa phËn
d 4.000.000
Ph−êng Khai Quang (Phè §×nh Êm)
§−êng V−ên hoa dèc L¸p: Tõ giao phè Mª Linh (®Ìn tÝn
10 hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng) ®Õn giao phè TrÇn Phó (ch©n dèc
®−êng vμo tr−êng TrÇn phó)
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 7.000.000
VÞ trÝ 2: §−êng tiÓu khu tõ nhμ «ng YÕt ®Õn hÕt nhμ «ng
2.500.000
§oμn
VÞ trÝ 3: §Êt ë cßn l¹i thuéc khu vùc L¸p D−íi 1.500.000
§−êng NguyÔn Tr·i : Tõ giao ®−êng Mª Linh ®Õn khu Héi
11
häp UBND tØnh VÜnh Phóc
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn (gåm c¶ ph−êng §èng §a, Liªn B¶o) 7.000.000
VÞ trÝ 2: C¸c ®−êng tiÓu khu giao ®−êng NguyÔn Tr·i 2.500.000
VÞ trÝ 3: §−êng tiÓu khu tõ nhμ T©m ®Õn hÕt nhμ «ng Sinh
1.500.000
(C−êng); Ngâ tõ nhμ «ng Th−êng ®Õn hÕt nhμ bμ DÇn (Hïng)
VÞ trÝ 4: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 1.000.000
Phè TrÇn Quèc To¶n (Tõ giao ®−êng Kim Ngäc qua phè
12
Ng« QuyÒn ®Õn giao ®−êng Lý Tù Träng)
a §o¹n 1: Tõ giao ®−êng Kim Ngäc ®Õn giao phè Ng« QuyÒn
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ngâ giao víi ®−êng nμy 1.500.000
§o¹n 2: Tõ giao víi phè Ng« QuyÒn ®Õn giao ®−êng Lý Tù
b
Träng
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 2.500.000
VÞ trÝ 2: + Tõ nhμ «ng T−ëng ®Õn nhμ bμ Mïi 2.000.000
+ Ngâ tõ nhμ «ng HiÕu ®Õn nhμ bμ H−¬ng, ngâ tõ ®Çu nhμ
1.500.000
«ng Hïng ®Õn hÕt nhμ «ng Do·n
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 800.000
Phè TrÇn Quèc TuÊn (Tõ giao ®−êng Kim Ngäc qua ®−êng
13
Ng« QuyÒn tíi giao ®−êng §Çm V¹c)
a §o¹n tõ giao ®−êng Kim Ngäc tíi giao phè Lª Xoay
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 5.000.000
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 1.500.000
b §o¹n 2: Tõ giao phè Lª Xoay tíi giao víi phè Ng« QuyÒn
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 5.000.000
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 1.500.000
c §o¹n 3: Tõ phè Ng« QuyÒn ®Õn §Òn §øc Th¸nh TrÇn
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
VÞ trÝ 2: §Êt ë trong ngâ nhμ «ng Thø, ngâ nhμ Bμ NguyÖt 2.000.000
VÞ trÝ 3: §Êt ngâ nhμ «ng Hîi, «ng Yªn, «ng Cao §oan, bμ
1.500.000
Lai
VÞ trÝ 4: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 1.000.000
§o¹n 4: Tõ §Òn §øc Th¸nh TrÇn ®Õn tiÕp gi¸p ®Þa giíi hμnh
d
chÝnh ph−êng §èng §a
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 1.500.000
§o¹n 5: Tõ tiÕp gi¸p ®Þa giíi hμnh chÝnh ph−êng Ng« QuyÒn
e
(Ao nhμ bμ MÝt) ®Õn giao ®−êng ®Çm V¹c
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
VÞ trÝ 3: §−êng vμo khu d©n c− Hå VËy 2.500.000
VÞ trÝ 4: §Êt thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 1.200.000
Phè Bμ TriÖu: (Tõ giao ®−êng Mª Linh qua cæng BÖnh viÖn
14
§a khoa tØnh ®Õn giao ®−êng TrÇn phó)
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
§−êng Lª Lîi: (Tõ giao ®−êng Hμ Huy TËp ®Õn cæng Trung
15
t©m y tÕ VÜnh Yªn ®Õn giao ®−êng Hïng V−¬ng)
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
VÞ trÝ 2: Gåm ®−êng tiÓu khu vμo tËp thÓ Ng©n hμng; ®−êng
2.000.000
tiÓu khu ®Õn XÝ nghiÖp b¸nh kÑo
VÞ trÝ 4: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i (Khu vùc xãm TiÕc) 1.500.000
§−êng Ph¹m V¨n §ång: Tõ ®−êng Lª Lîi qua tr−êng Hoa
16
Sen ®Õn giao ®−êng NguyÔn TÊt Thμnh.
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn: 4.000.000
§−êng §iÖn Biªn Phñ: Tõ giao ®−êng Hïng V−¬ng ®Õn hÕt
17
xãm G¹ch - T50
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn: 3.000.000
VÞ trÝ 3: §Êt thuéc c¸c ngâ giao víi ®−êng nμy 2.000.000
VÞ trÝ 4: C¸c ng¸ch cßn l¹i 1.500.000
18 §−êng Lý Th−êng KiÖt (Quèc lé 2C):
Tõ ®−êng Hïng V−¬ng (ng· t− Tam D−¬ng) ®Õn hÕt ®Þa phËn
ph−êng §ång T©m
a §o¹n 1: Tõ ng· t− Tam D−¬ng ®Õn hÕt ®×nh §«ng §¹o
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
VÞ trÝ 2: Ngâ tõ ®×nh §«ng §¹o ®Õn cæng UBND ph−êng
§ång T©m:
- §o¹n tõ ®×nh §«ng ®¹o ®Õn cæng sau chî §ång T©m (nhμ 1.500.000
anh HiÒn)
- §o¹n ®−êng tõ cæng sau chî §ång T©m (nhμ anh HiÒn) ®Õn 600.000
cæng UBND ph−êng §ång T©m (§Êt mÆt tiÒn): 400.000
- §Êt ë thuéc c¸c ng¸ch giao víi ngâ nμy
b §o¹n 2: Tõ §×nh §«ng §¹o ®Õn ®−êng tμu s¾t c¾t ngang
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
VÞ trÝ 2: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 500.000
§o¹n 3: Tõ ®−êng tμu s¾t c¾t ngang ®Õn hÕt ®Þa phËn ph−êng
c
§ång T©m
VÞ trÝ 1 : §Êt mÆt tiÒn 2.000.000
VÞ trÝ 2 : §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 400.000
Phè Lý B«n: Tõ giao phè Ng« QuyÒn tíi kh¸ch s¹n VÜnh
19
Yªn
a §o¹n 1: Tõ giao phè Ng« QuyÒn ®Õn giao phè T« HiÖu
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.500.000
VÞ trÝ 2: ®−êng tiÓu khu ngâ nhμ «ng Quang 1.500.000
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 1.000.000
§o¹n 2: Tõ giao phè T« HiÖu ®Õn kh¸ch s¹n VÜnh Yªn (mÆt
b 4.000.000
tiÒn )
§−êng §Çm v¹c: Tõ giao ®−êng Lý B«n qua ®oμn C¶i l−¬ng
VÜnh phóc ®Õn giao ®−êng T« hiÖu ®Õn giao ®−êng Lý Tù
20
Träng ®Õn giao ®−êng TrÇn Quèc TuÊn qua UBND Ph−êng
§èng §a ®Õn giao ®−êng 13,5m khu §åi Ga
§o¹n 1: Tõ giao ®−êng Lý B«n qua ®oμn c¶i l−¬ng ®Õn giao
a
®−êng vμo bÖnh viÖn §«ng y
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
VÞ trÝ 2: §Êt quy ho¹ch d©n c− Nhμ m¸y n−íc, khu d©n c−
Gèc G¹o, ®−êng tõ nhμ «ng Ch©u, ®Êt mÆt tiÒn tõ giao ®−êng 2.000.000
§Çm v¹c ®Õn BÖnh viÖn §«ng y
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ngâ giao víi ®o¹n ®−êng nμy 1.000.000
VÞ trÝ 4: C¸c vÞ trÝ cßn l¹i thuéc xãm míi 800.000
§o¹n 2: Tõ ®−êng vμo BÖnh viÖn §«ng Y ®Õn UBND Ph−êng
b
§èng §a
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
VÞ trÝ 2: §Êt mÆt ®−êng tiÓu khu tõ UBND ph−êng §èng §a
®i giÕng gÈu ®Õn giao ®−êng Ng« QuyÒn, khu d©n c− xö lý 1.500.000
n−íc th¶i.
VÞ trÝ 3: §Êt thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 1.000.000
§o¹n 3: Tõ UBND ph−êng §èng §a ®Õn giao ®−êng 13,5m
c
(cÇu v−ît xuèng §Çm V¹c)
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
VÞ trÝ 2: §Êt ë thuéc c¸c khu xãm sËu, xãm An §Þnh, tõ hé
1.200.000
nhμ bμ §iÖp ®Õn hé nhμ «ng Th¾ng (BÐ)
21 Phè TrÇn B×nh Träng:
Tõ giao phè Ng« QuyÒn ®Õn giao phè Lª Xoay
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 5.000.000
22 Phè T« HiÖu:
Tõ giao Phè Lý B«n ®Õn giao ®−êng §Çm V¹c
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
VÞ trÝ 3: §Êt ë trong c¸c ngâ cßn l¹i 1.200.000
Phè ChiÒn: Tõ giao ®−êng Kim Ngäc ®Õn giao phè Ng«
23
QuyÒn
a §o¹n 1: Tõ giao ®−êng Kim Ngäc ®Õn giao phè §«Þ CÊn
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
VÞ trÝ 2: §Êt ë thuéc tiÓu khu kho thùc phÈm cò 2.000.000
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i kh«ng giao víi ®−êng
1.500.000
NguyÔn ViÕt Xu©n
b §o¹n 2: Tõ giao phè §éi CÊn ®Õn giao phè Ng« QuyÒn
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 5.000.000
VÞ trÝ 2: ®−êng tiÓu khu ngâ nhμ «ng phóc ®Õn hÕt nhμ «ng Tý 2.000.000
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 1.500.000
24 Phè §éi CÊn:
Tõ giao phè TrÇn Quèc TuÊn ®Õn giao phè NguyÔn ViÕt Xu©n
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
VÞ trÝ 2: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 2.000.000
VÞ trÝ 3: C¸c ng¸ch cña c¸c ngâ trªn 1.200.000
25 Phè NguyÔn V¨n Trçi
Tõ giao phè Lý B«n ®Õn ®−êng giao ®−êng Kim Ngäc (®μi
truyÒn h×nh)
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
Phè Lý Tù Träng: Tõ giao phè Lý B«n ®Õn giao ®−êng §Çm
26
V¹c
a §o¹n 1: tõ giao phè Lý b«n ®Õn giao phè TrÇn Quèc To¶n
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
VÞ trÝ 3: ®Êt ë trong c¸c ngâ nhμ «ng S¬n DiÖn ®Õn hÕt ngâ
1.500.000
nhμ «ng ThiÒu
§o¹n 2: Tõ giao phè TrÇn Quèc To¶n ®Õn giao ®−êng §Çm
b
V¹c
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
VÞ trÝ 4: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 1.200.000
§−êng NguyÔn ChÝ Thanh: tõ giao ®−êng Mª Linh qua
27 Tr−êng MÇm non Hoa Hång ®Õn khu héi häp UBND tØnh
VÜnh Phóc
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
VÞ trÝ 2: §Êt thuéc khu d©n c− thanh lý cöa hμng x¨ng dÇu
2.000.000
(Liªn B¶o, §èng §a)
28 §−êng Lý Th¸i Tæ 2.500.000
§−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ khu héi häp cña tØnh c¾t ®−êng
29 Mª Linh (nhμ thi ®Êu) ®Õn khu c«ng nghiÖp Khai Quang ( 4.000.000
®−êng 40,5m)
§−êng T«n §øc Th¾ng: Tõ giao ®−êng Mª Linh (Së Th−¬ng
30 5.000.000
M¹i) ®Õn ®−êng giao NguyÔn TÊt Thμnh (mÆt tiÒn)
31 §Êt ë míi quy ho¹ch:
§Êt ë thuéc khu d©n c− ph−êng Khai Quang vμ Liªn B¶o
31.1
(Khu d©n c− sè 1, 2)
Ng« Gia Tù, ®−êng Phan Béi Ch©u, ®−êng Lª DuÈn, ®−êng
NguyÔn V¨n Linh , Chu V¨n An (19,5m), Lª Ch©n. (gåm
a Liªn B¶o vμ Khai Quang):
+ VÞ trÝ 1: ®Êt mÆt tiÒn 4.000.000
+ VÞ trÝ 2: C¸c ngâ giao víi ®−êng nμy 1.500.000
b §−êng Phan Chu Trinh, NguyÔn Du 2.000.000
c §−êng T«n ThÊt Tïng, ®−êng YÕt Kiªu 2.000.000
d §−êng TrÇn Nguyªn H·n, Phè Kim §ång 2.000.000
e Khu d©n c− t¸i ®Þnh c− (VÜnh ThÞnh, Ao sen, §×nh Ninh)
-§o¹n ®−êng 19,5m 3.000.000
-§o¹n ®−êng 13,5m 1.500.000
-§o¹n ®−êng 9m 1.000.000
g C¸c ®−êng ch−a ®Æt tªn ®−êng:
- ®−êng 16m 2.000.000
- ®−êng 13.5m 1.500.000
- ®−êng 11m 1.200.000
- ®−êng 30m, vÞ trÝ1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
- ®−êng 26m, vÞ trÝ1: §Êt mÆt tiÒn 2.500.000
- ®−êng d−íi 9m 800.000
Khu d©n c− Nam tr−êng chuyªn vμ khu t¸i ®Þnh c− ®−êng
h
vμnh ®ai phÝa B¾c
- §−êng 19,5m 3.000.000
- §−êng 16m 2.000.000
- §−êng 13,5m 1.500.000
31.2 §Êt ë thuéc khu d©n c− ph−êng §ång T©m vμ Héi Hîp
§Êt ë thuéc khu d©n c− tØnh Uû, khu d©n c− c¸n bé chiÕn sü
a
c«ng an tØnh
+ §−êng 36,5m 3.000.000
+ §−êng 19,5m 1.700.000
+ §−êng 16,5m 1.400.000
+ §−êng 13,5m 1.200.000
b Khu d©n c− sau nói
+ §−êng 16m (Giao víi ®−êng Hïng V−¬ng) 1.500.000
+ §−êng 13,5m 1.000.000
+ §−êng 10,5m 500.000
32 §Êt ë míi quy ho¹ch khu d©n c− §åi Ga vμ khu c¬ khÝ
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn (®−êng 13,5 m tõ ch©n cÇu v−ît ®Õn nhμ
2.500.000
«ng Toμn vμ ®−êng 19,5m)
VÞ trÝ 2: C¸c ngâ cßn l¹i 1.500.000
§−êng Lam S¬n: Tõ giao ®−êng Hïng V−¬ng ®Õn cÇu Lμng
33
ý
a §o¹n 1: Tõ giao ®−êng Hïng V−¬ng ®Õn cæng T50
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.500.000
VÞ trÝ 2: §Êt ë thuéc c¸c khu d©n c− xen ghÐp 2.000.000
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ngâ giao víi ®o¹n ®−êng nμy 1.200.000
b §o¹n 2: Tõ cæng T50 ®Õn cæng tr−êng giao th«ng
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 2.500.000
VÞ trÝ 4: §Êt ë thuéc c¸c ngâ giao víi ®o¹n ®−êng nμy 1.000.000
c §o¹n 3: Tõ cæng tr−êng Giao th«ng ®Õn cÇu Lμng ý
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 1.500.000
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ngâ giao víi ®o¹n ®−êng nμy 500.000
34 §−êng d¹o tõ cèng tØnh ®Õn r¹p ngoμi trêi - xãm Kh©u
VÞ trÝ 1: tõ cèng tØnh ®Õn s©n tennis Tr¹i æi 2.500.000
VÞ trÝ 3: ®−êng ngâ tõ s©n Tennis cò ®Õn nhμ «ng ChiÕn , bμ
1.500.000

VÞ trÝ 4: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i (thuéc xãm Kh©u) 8.00.000
35 §−êng T« HiÕn Thμnh ( tõ CÇu oai - cæng viÖn 109 ®Õn
giao víi ®−êng Lam S¬n)
a §o¹n 1: Tõ giao ®−êng Hïng V−¬ng ®Õn cæng viÖn 109
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c ngâ giao víi ®−êng nμy 1.000.000
VÞ trÝ 4: §Êt thuéc c¸c ng¸ch (§«ng §¹o) 600.000
b §o¹n 2: Tõ cæng viÖn 109 ®Õn giao ®−êng Lam S¬n, gi¸p x· 1.000.000
V©n Héi
§−êng NguyÔn ThÞ Minh Khai (TØnh lé 305 gi¸p x· V©n
36 Héi ®Õn hÕt ®Þa phËn Ph−êng Héi Hîp - gi¸p x· §ång C−¬ng
huyÖn Yªn l¹c)
a §o¹n 1: Tõ gi¸p x· V©n Héi ®Õn cèng Hèp
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 1.500.000
VÞ trÝ 2: §Êt ë b¨ng 2 khu d©n c− §ång Mua 1.000.000
VÞ trÝ 3: §o¹n tõ cèng Hèp ®Õn nghÜa trang liÖt sü ph−êng
Héi Hîp; ®o¹n tõ cèng hèp qua lμng An phó ®Õn giao ®−êng 500.000
QL2A
VÞ trÝ 4: §Êt ë cßn l¹i cña c¸c xãm, th«n ven ®o¹n ®−êng nμy
thuéc ph−êng Héi Hîp (An Phó; Trμ 1,2; C¶; Hèp; LÎ 1; 300.000
Ngu«i)
§o¹n 2: Tõ cèng Hèp ®i Yªn l¹c (hÕt ®Þa phËn ph−êng Héi
b
Hîp)
VÞ trÝ 1: §Êt MÆt tiÒn 1.000.000
VÞ trÝ 3: C¸c ngâ chÝnh giao víi ®o¹n nμy thuéc xãm ven
300.000
®−êng (Hèp LÎ 1,2)
VÞ trÝ 4: §Êt ë thuéc c¸c th«n, xãm ven ®o¹n ®−êng nμy thuéc
300.000
ph−êng Héi Hîp
§−êng Quang Trung: Tõ giao ®−êng Hïng V−¬ng ®i XÝ
37
nghiÖp g¹ch Hîp ThÞnh
a §o¹n 1: Tõ giao ®−êng Hïng V−¬ng ®Õn NghÜa Trang LiÖt Sü
- VÞ trÝ 1: MÆt TiÒn 1.000.000
- VÞ trÝ 2: §Êt ë khu d©n c− lμng Tiªn 500.000
- VÞ trÝ 3: C¸c ngâ giao víi ®−êng nμy cña xãm ven ®−êng 400.000
- VÞ trÝ 4: C¸c vÞ trÝ cßn l¹i thuéc xãm ven ®o¹n ®−êng nμy 300.000
§o¹n 2: Tõ NghÜa Trang LiÖt Sü ®Õn nhμ m¸y g¹ch Hîp
b
ThÞnh
- VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 1.000.000
- VÞ trÝ 2: C¸c ngâ giao víi ®o¹n nμy cña xãm ven ®−êng. 400.000
- VÞ trÝ 3: C¸c vÞ trÝ cßn l¹i thuéc xãm ven ®−êng. 300.000
§−êng Tr−¬ng §Þnh (Tõ QL2A qua UBND ph−êng Héi Hîp
38
- cæng Tr−êng THPT VÜnh Yªn ®Õn hÕt nhμ «ng L¹c)
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn . 1.500.000
VÞ trÝ 2: §Êt ë khu d©n c− lμng C¶ 500.000
VÞ trÝ 3: C¸c ngâ giao víi ®−êng nμy 400.000
§−êng TrÇn §¹i NghÜa: Tõ giao ®−êng Hïng V−¬ng ®Õn
39
UBND ph−êng §ång T©m.
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 2.000.000
VÞ trÝ 2: ®−êng c¸c ngâ ®−êng nμy 1.000.000
40 Phè Vâ ThÞ S¸u:
Tõ giao phè Lý B«n ®Õn giao ®−êng Kim Ngäc (gi¸p B−u
®iÖn )
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
§−êng Chïa Hμ: Tõ Ng· 5 gèc Võng ®Õn giao víi ®−êng
41
TrÇn Phó t¹i Km3 (Ngoμi khu ®« thÞ)
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn (Quèc lé 2B) 3.000.000
VÞ trÝ 2: - §o¹n ®−êng tõ giao ®−êng Chïa Hμ (Quèc lé 2B)
1.500.000
®i E204
- §o¹n ®−êng tõ giao ®−êng Chïa Hμ (Quèc lé 2B) ®i
1.300.000
Tr−êng d¹y nghÒ sè 1
VÞ trÝ 3: §Êt ë thuéc c¸c khu d©n c− ®åi Chiªu §·i, Bé chØ
huy qu©n sù tØnh, khu d©n c− §ång N−a
- §−êng 16m 1.000.000
- §−êng 13,5m 800.000
B §ÊT ë C¸C XãM, KHU
1 X· Thanh Trï
- §−êng tõ nghÜa trang liÖt sü gi¸p x· §ång C−¬ng (®−êng
a
305).
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 1.500.000
- §−êng trôc chÝnh th«n Vinh Quang ®o¹n tõ nhμ «ng Liªn
b 1.000.000
®Õn ®Òn Bμ, ®Õn hé «ng VÜnh B¶y (§Êt mÆt tiÒn)
c - Th«n Rõng, th«n Nam 800.000
- §−êng trôc chÝnh th«n §oμi (Tõ nhμ «ng HiÕn Lan ®Õn nhμ
«ng ThuËn, tõ chî §×nh ®Õn nhμ «ng TuÊt Liªm, tõ chî ®×nh
d 800.000
®Õn nhμ «ng Hoan, tõ nhμ «ng Th¾ng Hoa ®Õn nhμ «ng T×nh
Lan)
- §−êng trôc chÝnh th«n §ång (§o¹n tõ nhμ «ng Mïi ®Õn nhμ
e 800.000
bμ Ho¹, tõ nhμ «ng Lùc ®Õn ®×nh H¹)
- §−êng trôc chÝnh th«n §«ng (Tõ ®×nh H¹ ®i cèng «ng
Chuçi, tõ nhμ «ng T©n ®Õn hÕt tr−êng tiÓu häc, tõ nhμ «ng Tíi
f 800.000
®Õn nhμ bμ ThuËn, tõ nhμ «ng Tr−êng ®Õn hé «ng MËu theo
m−¬ng cÊp I)
- §−êng trôc chÝnh th«n VÞ Trï: tõ tr¹m biÕn thÕ ®Õn hÕt ®Êt
g 1.000.000
nhμ bμ Thμnh (§Êt mÆt tiÒn)
- §−êng trôc chÝnh tõ nhμ «ng Hïng ®−êng 305 ®Õn hÕt hé bμ
h 1.000.000
Bé, ®o¹n tõ hé «ng QuÕ ®Õn hé «ng Ng÷ (§Êt mÆt tiÒn)
i - C¸c vÞ trÝ kh¸c cßn l¹i 400.000
2 X· §Þnh Trung
a - §−êng tõ V©n Anh II ®i XÝ nghiÖp Sø (VÞ trÝ 1) 1.500.000
b - V©n Anh II ®Õn giao ®−êng NguyÔn TÊt Thμnh (VÞ trÝ 1) 1.800.000
c - Tõ GÈy ®i chïa §Ëu (VÞ trÝ 1) 800.000
d - Tõ XN sø ®i nhμ v¨n ho¸ Ch¸m (VÞ trÝ 1) 500.000
e - Tõ ®−êng Ph¹m v¨n §ång ®i nhμ v¨n ho¸ DÉu (VÞ trÝ 1) 1.800.000
f - Tõ nhμ v¨n ho¸ DÉu ®i lμng gß (VÞ trÝ 1) 800.000
g - Tõ nhμ v¨n ho¸ DÉu ®i UBND x· §Þnh Trung (vÞ trÝ 1) 1.500.000
h - Tõ nhμ v¨n ho¸ DÉu ®i lμng Näi (VÞ trÝ 1) 1.200.000
- Tõ ®−êng Chïa Hμ qua lμng VÏn ®Õn giao víi ®−êng tõ V©n
i 1.000.000
Anh II ®i UBND x· §Þnh Trung (vÞ trÝ 1)
k - Khu d©n c− lμng gÈy, Gia ViÔn, Trung thμnh, VÏn, §Ëu, 600.000
DËu
l - C¸c khu cßn l¹i thuéc ®Þa bμn x· §Þnh trung 400.000
m Tõ UBND x· ®i xãm Ch¸m ®Õn hÕt ®Þa phËn x· §Þnh trung 1.000.000
3 Ph−êng Khai Quang
a Khu tr¹i giao.
- §o¹n tõ Chïa H¸n L÷ ®Õn Khu gia ®×nh TØnh §éi 700.000
- §o¹n tõ cÇu NhËt ®i H−¬ng S¬n (hÕt ®Þa phËn Khai Quang) 1.200.000
- C¸c ®−êng cßn l¹i trong khu 700.000
b Khu H¸n L÷:
- §o¹n tõ ®−êng vμnh ®ai ®i Nhμ m¸y Hoμn mü - §¹i viÖt 1.500.000
- §o¹n tõ khu d©n c− sè 2 qua dèc Lß ®Õn Chïa H¸n L÷ 800.000
- C¸c ®−êng cßn l¹i trong khu 700.000
c Khu Minh quyÕt
- §o¹n tõ nhμ ¤ng ChuyÒn ®Õn Nhμ «ng TuÊn. 800.000
- §o¹n tõ nhμ «ng ChuyÒn ®Õn nhμ «ng ¸nh Hång (®−êng 800.000
liªn x· ven lμng )
- C¸c ®−êng cßn l¹i trong khu 700.000
d Khu Thanh gi·
- C¸c ®−êng ngâ nhμ «ng Lªnh ®Õn nhμ «ng C¸p; tõ nhμ «ng
1.200.000
Phó ®Õn nhμ «ng M¹nh; tõ nhμ bμ Gan ®Õn nhμ «ng §øc
- C¸c ®−êng cßn l¹i trong khu 700.000
e Khu Vinh ThÞnh
- §o¹n tõ QL2 ®Õn nhμ bμ Thuû Thuý 1.200.000
- §o¹n tõ QL2 ®Õn nhμ v¨n ho¸ Vinh ThÞnh 1.200.000
- §o¹n tõ nhμ Nhμ v¨n ho¸ Vinh ThÞnh ®Õn nhμ «ng ChiÕn T− 1.200.000
- §o¹n tõ nhμ ¤ng Chang Nghiªm ®Õn nhμ «ng Thøc TuÊn 800.000
- Tõ nhμ «ng TuyÕt Vinh ®Õn nhμ «ng Tù 800.000
- Tõ QL 2 ®Õn nhμ «ng Lý ViÔn 800.000
- C¸c ®−êng cßn l¹i trong khu 700.000
g Khu MËu L©m
- §o¹n QL2 ®Õn §μi truyÒn h×nh 1.500.000
- §o¹n tõ nhμ «ng Chö ®Õn nhμ v¨n ho¸ 1.200.000
- §o¹n tõ nhμ «ng Tþ MÞch ®Õn kho KT 887 1.000.000
- §o¹n tõ nhμ «ng Chö ®Õn nhμ «ng C−¬ng Ðn 1.000.000
- C¸c ®−êng cßn l¹i trong khu 700.000
h Khu MËu Th«ng
-§o¹n Tõ QL2 ®i Chïa Phó 1.500.000
- §o¹n tõ nhμ S¸u DËu ®Õn nhμ «ng TÝch 1.000.000
- §o¹n tõ QL2 ®Õn nhμ «ng Väng 1.000.000
- C¸c ®−êng cßn l¹i trong khu 700.000
i Khu §«n HËu
- §o¹n tõ QL2 ®Õn nhμ «ng §oμn 1.200.000
- C¸c ®−êng cßn l¹i trong khu 700.000
§Êt khu §¹o Ho»ng 500.000
4 Ph−êng Liªn B¶o (Ngoμi c¸c ®−êng ®· nªu: TrÇn Phó,
®−êng bÕn xe, ®−êng Mª Linh, khu d©n c− sè 1, sè 2)
a §Êt thuéc khu vùc xãm Tr¹i Thuû
- VÞ trÝ 1: §−êng trôc chÝnh 1.500.000
- VÞ trÝ 3: C¸c vÞ trÝ cßn l¹i cña xãm Tr¹i Thuû 800.000
b §Êt thuéc khu §×nh Hæ
- VÞ trÝ 1: §−êng trôc chÝnh tõ nhμ «ng Hïng ®Õn hÕt nhμ «ng
1.500.000
TuÊn.
-VÞ trÝ 3: §−êng thuéc c¸c ngâ cßn l¹i cña §×nh Hæ 1.000.000
§o¹n ®−êng tõ ®Çu s©n vËn ®éng tr−êng Qu©n chÝnh ®Õn cÇu
c 1.500.000
nhËt (®i H−¬ng S¬n): MÆt tiÒn
5 Ph−êng TÝch s¬n:
Khu §¾c Thó 1.200.000
6 Ph−êng §ång T©m
a §−êng tõ cÇu Lμng ý ®Õn hÕt ®Þa phËn Ph−êng §ång T©m
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 800.000
VÞ trÝ 2: §Êt ë thuéc c¸c ngâ cßn l¹i 600.000
§−êng trôc chÝnh cña c¸c khu: §åi DÉm, §«ng Quý, §«ng
b ThÞnh, §«ng C−êng, §«ng Nh©n, §«ng NghÜa, §«ng hoμ, 500.000
§«ng H−ng, §«ng Phó, §«ng Hîp, L¹c ý, Lai S¬n
c C¸c ngâ , ng¸ch thuéc c¸c khu trªn vμ c¸c vÞ trÝ cßn l¹i 400.000
7 Ph−êng Héi Hîp
C¸c khu cßn l¹i cña Ph−êng Héi hîp ngoμi c¸c ®−êng ®· nªu
a
ë phÇn A
VÞ trÝ 1: C¸c ®−êng trôc chÝnh 500.000
C¸c vÞ trÝ cßn l¹i 400.000

b- b¶ng gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2H¹ng ®Êt (VÞ trÝ) Gi¸ ®Êt
TT
§Êt tr«ng c©y hμng n¨m, mÆt n−íc nu«i trång thuû
1
s¶n, ®Êt trång c©y l©u n¨m
H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 60.000
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 59.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 58.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 57.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 56.000
H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 55.000
2 §Êt l©m nghiÖp, ®Êt rõng s¶n xuÊt
H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 20.000
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 18.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 16.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 14.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 12.000

thÞ x· phóc yªn


(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 70 /2008/Q§-UBND ngμy 31 /12/2008 cña UBND tØnh VÜnh Phóc)

a- b¶ng gi¸ ®Êt ë n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2Khu vùc, vÞ trÝ Gi¸ ®Êt
TT
PH¦êNG TR¦NG TR¾C
§−êng Phè lo¹i 1: §−êng tõ NHNN & PTNT Phóc Yªn ®Õn
I hÕt tr−êng Thuû Lîi gåm trän ®−êng phè An Ninh + Hoμng Hoa
Th¸m
1 §−êng TrÇn H−ng §¹o
§o¹n tõ nhμ «ng Lan khu TËp thÓ NHNN & PTNT Phóc Yªn ®Õn
* 6.000.000
nhμ «ng NguyÔn H÷u T¹o
Ngâ 1- §−êng TrÇn H−ng §¹o: Tõ nhμ bμ NguyÔn Kim Hoμ ®Õn
900.000
nhμ «ng Bïi v¨n Quý
Ngâ 3- §−êng TrÇn H−ng §¹o: Tõ nhμ bμ Bïi ThÞ Ho¹ch ®Õn nhμ
* 1.200.000
«ng Vò TiÕn Lùc
Ngâ 4- §−êng TrÇn H−ng §¹o: Sau ViÖn KiÓm so¸t vμo khu tËp
* 900.000
thÓ N«ng NghiÖp
Ngâ 5- §−êng TrÇn H−ng §¹o: Ngâ vμo khu tËp thÓ sau Ng©n
* 2.400.000
hμng c«ng th−¬ng
Ngâ 6- §−êng TrÇn H−ng §¹o: Tõ nhμ «ng Thu (QLTT) ®Õn nhμ
* 2.400.000
«ng Mai V¨n MÞch
* C¸c ®o¹n cßn l¹i khu tËp thÓ lß mæ 900.000
Ngâ 8- §−êng TrÇn H−ng §¹o: Tõ nhμ bμ NguyÔn thÞ An ®Õn nhμ
* 900.000
bμ §ç ThÞ Nhi
* Ngâ 9- §−êng TrÇn H−ng §¹o: §−êng vμo khu tËp thÓ Thuû Lîi 1.000.000
Ngâ 10- §−êng TrÇn H−ng §¹o: Tõ nhμ «ng Hoμng V¨n §¾c ®Õn
* 2.000.000
nhμ «ng NguyÔn H÷u Tè
2 §−êng Hoμng V¨n Thô (Trän ®−êng)
* Tõ nhμ «ng DÇn ®Õn nhμ «ng H÷u 6.000.000
3 §−êng Sãc S¬n
Tõ v−ên hoa Phóc Yªn ®Õn nhμ «ng Ch©u (§−êng lèi rÏ vμo
* 4.500.000
tr−êng THCS ®Õn ghi tμu)
* Ngâ 2- §−êng Sãc S¬n: Tõ trô së d©n phè sè 12 ®Õn nhμ «ng CÈn 2.500.000
Ng¸ch 1 ngâ 2 ®−êng Sãc S¬n 2: Tõ nhμ bμ ThuËn ®Õn nhμ «ng
1.000.000
HuyÕn
C¸c ®o¹n cßn l¹i trong ng¸ch 1 ngâ 2 ®−êng Sãc S¬n 2 (trong c¸c
800.000
ngâ hÎm cßn l¹i)
Ng¸ch 2 ngâ 2 ®−êng Sãc S¬n 2: Tõ nhμ bμ NguyÔn ThÞ ThÒm ®Õn
800.000
nhμ «ng Lª Thi
Tõ nhμ «ng NguyÔn Ngäc D−¬ng ®Õn nhμ bμ Ng« Thi Lμ 1.200.000
Ngâ 4 ®−êng Sãc S¬n: Tõ nhμ «ng NguyÔn TrÝ HiÓn ®Õn nhμ «ng
* 2.500.000
TrÇn V¨n Hîp
Tõ nhμ bμ Ph¹m ThÞ Oanh ®Õn nhμ «ng Nguyªn H÷u §¨ng 700.000
Ngâ 6 ®−êng Sãc S¬n: Tõ nhμ «ng Phïng §×nh TiÕn ®Õn nhμ bμ
* 2.500.000
NguyÔn ThÞ Xu©n Thu
Tõ cæng tr−êng cÊp 2 Lª Hång Phong ®Õn nhμ bμ Lª thÞ DËu 900.000
Tõ cæng tr−êng cÊp 2 Lª Hång Phong ®Õn nhμ «ng Phïng Xu©n
900.000
Sinh
Ngâ 8 §−êng Sãc S¬n: Tõ nhμ «ng NguyÔn Du ®Õn nhμ NguyÔn
* 900.000
ThÞ H¹nh
Ngâ 10 §−êng Sãc S¬n: Tõ nhμ «ng Nguyªn V¨n H¶i ®Õn nhμ bμ
* 900.000
Ng« Thi Sinh
Ngâ 12 §−êng Sãc S¬n: Tõ nhμ «ng Ph¹m Quang Vinh ®Õn nhμ
* 800.000
«ng TrÇn Kh¾c HiÖp
Ngâ 14 §−êng Sãc S¬n: Tõ nhμ «ng Ng« D−¬ng Hoμnh ®Õn nhμ
* 1.200.000
NguyÔn V¨n H÷u
Ng¸ch cßn l¹i ®−êng Sãc S¬n: Tõ nhμ «ng C−êng ®Õn nhμ «ng
* 1.000.000
Ng©n
4 §−êng Tr−ng Tr¾c
* Tõ nhμ «ng Kh¸nh ®Õn nhμ «ng B×nh( trän ®−êng ®Êt mÆt tiÒn) 5.000.000
Ngâ 1- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ «ng Khëi ®Õn nhμ bμ Lª ThÞ
* 1.200.000
The
Ngâ 2- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ bμ NguyÔn thÞ Thanh ®Õn nhμ
* 2.500.000
«ng Ng« b¶o Tr−êng
Ngâ 3- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ «ng NguyÔn §¨ng Phong ®Õn
* 900.000
nhμ bμ Hoμng ThÞ YÕn
Ngâ 4- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ bμ §μo ThÞ Liªn ®Õn nhμ bμ
* 2.000.000
§μo thÞ BÝch Ngäc
Ngâ 5- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ bμ NguyÔn thÞ Chi ®Õn nhμ «ng
* 900.000
NguyÔn §øc B×nh
Ngâ 6- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ «ng Mai v¨n Kh−¬ng ®Õn nhμ
* 900.000
«ng Lª V¨n Chung
Ngâ 7- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ C«ng an ph−êng ®Õn nhμ bμ
* 900.000
NguyÔn thÞ L¸
Tõ Nhμ «ng TrÇn §×nh §Ìo ®Õn nhμ «ng NguyÔn Th¾ng 900.000
Tõ Nhμ «ng TrÇn V¨n Nam ®Õn nhμ «ng TrÇn Ngäc Hμ 900.000
C¸c ®o¹n cßn l¹i trong ngâ 7 700.000
* Ngâ 8- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ «ng Quang ®Õn nhμ bμ TrÇn 900.000
ThÞ Thuû
Tõ nhμ bμ DÇn ®Õn nhμ «ng NguyÔn V¨n §Þnh 900.000
Ngâ 9- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ «ng Lý Duy Mïi ®Õn nhμ «ng
* 900.000
Hoμng §îi
* Ngâ 10- §−êng Tr−ng Tr¾c: Bμ Vò ThÞ S¸u 900.000
Ngâ 11- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ «ng NguyÔn §¾c Tr−êng ®Õn
* 1.000.000
nhμ «ng TrÇn Quèc T©m
Ngâ 12- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ bμ NguyÔn ThÞ Phó ®Õn nhμ
* 900.000
Bμ NguyÔn ThÞ V©n
Ngâ 13- §−êng Tr−ng Tr¾c: tõ nhμ «ng Hoμng So¸t ®Õn khu tËp
* 900.000
thÓ C¬ khÝ 2
Ngâ 14- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ «ng §μm H÷u C−êng ®Õn nhμ
* 1.800.000
«ng NguyÔn Quang ChÌ
+ Ng¸ch 1 ngâ 14 - §−êng Tr−ng Tr¾c 1.200.000
+ §o¹n tõ nhμ «ng Hanh ®Õn nhμ bμ TriÖu ThÞ Tíi (MÆt ®−êng
1.800.000
khu §«ng S¬n)
* Ngâ 16- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ «ng TrÇn Quang Ých ®Õn nhμ 1.200.000
bμ TrÇn thÞ HiÒn
Tõ nhμ «ng NguyÔn Duy Méc ®Õn nhμ «ng Hoμng v¨n §«ng 700.000
Tõ nhμ bμ Ph¹m ThÞ Tr·i ®Õn nhμ bμ Chu ThÞ TuyÕt 700.000
Tõ nhμ bμ §μo ThÞ T©m ®Õn nhμ «ng NguyÔn H÷u §¹o 700.000
c¸c ®o¹n cßn l¹i Ngâ 16 700.000
* Ngâ 17- §−êng Tr−ng Tr¾c: Cæng chÝnh vμo khu tËp thÓ C¬ khÝ 2 1.000.000
Ngâ 19- §−êng Tr−ng Tr¾c: Tõ nhμ bμ §μo thÞ Lan ®Õn nhμ bμ
* 700.000
NguyÔn thÞ An
II §−êng Phè lo¹i 2
§−êng Tr−ng NhÞ: Tõ nhμ bμ BÕ thÞ TuyÕt ®Õn nhμ bμ Bïi ThÞ
1 4.500.000
H−êng
Ngâ 1 - §−êng Tr−ng NhÞ: Tõ nhμ bμ B¸ ThÞ Tho¸t ®Õn nhμ bμ
* 900.000
B×nh Dung
Ngâ 2 - §−êng Tr−ng NhÞ: Tõ nhμ «ng Lª V¨n ChiÕn ®Õn ph−êng
* 900.000
Tr−ng NhÞ theo ngâ 2
Ngâ 3 - §−êng Tr−ng NhÞ: Tõ nhμ «ng NguyÔn H÷u Tè ®Õn nhμ
* 2.400.000
«ng Hoμng v¨n §¾c
§o¹n tõ nhμ bμ Hoμ ®Õn nhμ «ng C¶nh 900.000
Ngâ 4 - §−êng Tr−ng NhÞ: Tõ nhμ «ng §oμn ®Õn ph−êng Tr−ng
* 1.200.000
NhÞ theo ngâ 4
2 §−êng Phan Béi Ch©u: Tõ nhμ «ng Hïng ®Õn nhμ bμ Lan Anh 3.500.000
Ngâ Phan Béi Ch©u 2: Tõ nhμ «ng KÝnh ®Õn nhμ «ng Hïng (ngâ
* 2.400.000
gi¸p nhμ «ng S¸u ®Õn hÕt nhμ «ng Th©n)
3 Phè Mª Linh: Tõ nhμ bμ Chung ®Õn nhμ «ng Hïng 3.000.000
§−êng L¹c Long Qu©n (®Êt mÆt tiÒn): Tõ B−u ®iÖn thÞ x· Phóc
4 5.000.000
Yªn ®Õn nhμ «ng NguyÔn Phó ChØ
Ngâ 2- L¹c Long Qu©n: Tõ nhμ «ng H−ng ®Õn nhμ «ng TrÇn
* 900.000
Träng Mai
Ngâ 4- L¹c Long Qu©n: Tõ nhμ «ng Ph¹m V¨n Vinh ®Õn nhμ «ng
* 700.000
NguyÔn V¨n Thä
* Ngâ 6- L¹c Long Qu©n: §−êng vμo khu tËp thÓ B−u ®iÖn 1.000.000
* C¸c ®o¹n cßn l¹i khu tËp thÓ Lß Mæ 900.000
§−êng L−u Quý An: Tõ Nhμ «ng Hång ®Õn nhμ «ng Chung (Tõ
5 3.600.000
« ®Êt ®Êu gi¸ Tr¹m x¸ ®Õn ®−êng L−u Quý An)
* Tõ nhμ «ng T−êng Duy Chung ®Õn nhμ «ng NguyÔn V¨n Can 1.000.000
Ngâ 1- L−u Quý An: Tõ nhμ «ng TrÇn V¨n Në ®Õn nhμ «ng §Æng
* 900.000
§×nh BÝch
* Ngâ 2- L−u Quý An: Tõ nhμ «ng Chung ®Õn nhμ «ng Néi 900.000
Ngâ 3- L−u Quý An: Tõ nhμ «ng NguyÔn Tù Ng«n ®Õn nhμ «ng
* 900.000
D−¬ng V¨n LÔ
Ngâ 5- L−u Quý An: Tõ nhμ «ng T−êng Duy Th©n ®Õn nhμ «ng
* 900.000
§μo V¨n §iÒu
Ngâ 7- L−u Quý An: Tõ nhμ §μo thÞ Oanh ®Õn nhμ «ng §μo V¨n
* 900.000
Th¾ng
§−êng Xu©n Thuû : (Tõ nhμ «ng Do·n ®Õn nhμ «ng Minh) ®Êt
6 2.500.000
mÆt tiÒn
Ngâ 1 - §−êng Xu©n Thuû: Tõ nhμ «ng Ph¹m V¨n B¶o ®Õn nhμ
* 900.000
«ng T−êng Duy Thanh
Tõ nhμ «ng TiÕt ®Õn nhμ «ng L¹i V¨n Phó 900.000
* Ngâ 2 - §−êng Xu©n Thuû: Tõ nhμ «ng V−îng ®Õn nhμ bμ §·i 900.000
* C¸c ngâ cßn l¹i ®−êng Xu©n Thuû 700.000
7 §−êng Hoμng Quèc ViÖt (MÆt tiÒn) 1.200.000
Ngâ 1- Hoμng Quèc ViÖt: Tõ nhμ «ng TrÇn v¨n Th«ng ®Õn nhμ bμ
* 700.000
Ph¹m thÞ The
Ngâ 2- Hoμng Quèc ViÖt: Tõ nhμ «ng NguyÔn TiÕn Lùc ®Õn nhμ
* 700.000
bμ NguyÔn ThÞ Nga
Tõ nhμ «ng NguyÔn V¨n S¬n ®Õn nhμ «ng §ç V¨n HiÖp 700.000
Tõ bμ Hμ ThÞ T¹o ®Õn nhμ «ng TÝnh vμ c¸c ®o¹n cßn l¹i trong
700.000
tr−êng Thuû Lîi cò
Ngâ 4- Hoμng Quèc ViÖt: Tõ nhμ bμ Vò ThÞ Nô ®Õn nhμ «ng
* 700.000
NguyÔn V¨n KiÖt
Ngâ 6- Hoμng Quèc ViÖt: Tõ nhμ «ng Bïi Thä TuÊn ®Õn nhμ «ng
* 700.000
§Æng §×nh L©n
8 §o¹n tõ nhμ «ng §ç V¨n Thùc ®Õn tr¹m b¬m TiÒn Ch©u 1.200.000
9 Khu ®Êt dÞch vô §ång S¬n 2.000.000
PH¦êNG XU¢N HOμ
I §−êng Lo¹i 2
1 Tõ vßng trßn D1 ®Õn D2 (nhμ «ng Dông) 4.000.000
2 Tõ vßng trßn D1 ®Õn cèng Yªn Mü 3.500.000
3 Tõ cèng Yªn Mü ®Õn ®Þa phËn Xu©n Hoμ (Nam Viªm) 3.500.000
II §−êng Lo¹i 3
1 Tõ vßng trßn D2 (Nhμ «ng Dông) ®Õn cèng sè 5 3.000.000
III §−êng lo¹i 4
1 Tõ cèng sè 5 ®Õn hÕt C«ng ty Xu©n hoμ 2.000.000
2 Tõ vßng trßn D2 (nhμ «ng Ho¶) ®Õn hÕt ng· 3 (nhμ «ng ViÕt) 1.500.000
3 Tõ vßng trßn D1 ®Õn nhμ «ng Hé 2.000.000
4 §−êng Ph¹m Hång Th¸i 1.500.000
5 Tõ vßng trßn D2 ®Õn phßng kh¸m ng· 3 c«ng nghiÖp 1.500.000
Tõ ng· 3 (nhμ «ng ViÕt) ®Õn tËp thÓ ViÖt X«(Nhμ «ng L©n) -
6 1.000.000
§−êng Ph¹m Hång Th¸i
7 Phè Lª Quý §«n 1.000.000
IV C¸c khu vùc cßn l¹i lμ Yªn Mü
1 Khu vùc th«n Yªn Mü 500.000
2 §−êng Ph¹m V¨n §ång: Tõ nhμ Ty H¶i ®Õn nhμ «ng ViÕt 1.000.000
§−êng Ph¹m V¨n §ång: Tõ nhμ «ng L©n - ViÖt X« ®Õn khu tËp
3 1.000.000
thÓ xe ®¹p
V C¸c khu vùc kh¸c cßn l¹i cña ph−êng 500.000
PH¦êNG TR¦NG NHÞ
I §−êng Lo¹i I (®−êng Tr−êng Chinh)
1 Phè TrÇn Phó: Tõ ghi tÇu ®Õn hÕt c«ng ty cæ phÇn In Phóc yªn 3.000.000
Ngâ 1- Phè TrÇn Phó:: ch¹y song song víi ®−êng s¾t ®Õn nhμ «ng
* 2.000.000
Doanh
* Ngâ 2- Phè TrÇn Phó: Khu vËt liÖu chÊt ®èt cò 2.000.000
* Ngâ 3- Phè TrÇn Phó: §−êng vμo tËp thÓ in nh·n 1.000.000
* C¸c hÎm cßn l¹i 600.000
II §−êng phè lo¹i II
1 Phè An D−¬ng V−¬ng
* Tõ ghi tμu ®Õn tr−êng TH Tr−ng NhÞ 2.500.000
* Tõ tr−êng TH Tr−ng NhÞ ®Õn tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp 3 3.000.000
* Ngâ ch¹y däc ®−êng s¾t ®Õn nhμ bμ Tμi 700.000
Ngâ 1: Gi¸p víi tr−êng trung häc Tr−ng NhÞ 700.000
* Ngâ 2: Tõ nhμ «ng TÜnh ®Õn trô së tæ 1 700.000
* Ngâ 3: Tõ nhμ «ng Qu¶ng ®Õn nhμ bμ Hång 700.000
* Ngâ 4: Tõ nhμ «ng Th¸p ®Õn nhμ «ng VÊn + Xãm G¹o 700.000
* Ngâ 5: Tõ nhμ «ng KÕ ®Õn nhμ bμ Bμn 500.000
* Ngâ 6: Tõ nhμ «ng Ph¸ ®Õn nhμ «ng Tr−êng 700.000
* Ngâ 7: Tõ nhμ «ng MÒn ®Õn ®−êng s¾t 700.000
* Ngâ 8: Tõ nhμ «ng Long ®Õn phè Tr−ng NhÞ 700.000
* C¸c ngâ hÎm cßn l¹i 500.000
2 Phè NguyÔn V¨n Trçi (MÆt tiÒn ®−êng) 1.500.000
* Ngâ 1: Tõ «ng ý ®Õn nhμ bμ Léc H¶o 700.000
* Ngâ 2: Tõ trô së tæ 3 ®Õn nhμ «ng N¨m (Ých) 700.000
Ngâ 3: Tõ tr−êng mÇm non b¸n c«ng Tr−ng NhÞ ®Õn nhμ «ng TuÊn
* 700.000
+ «ng B¾c
* Ngâ 4: Tõ nhμ «ng BÝnh ®Õn nhμ bμ Ngä 700.000
* Ngâ 5: Tõ nhμ «ng Qu¶ng ®Õn nhμ «ng KiÓm 500.000
* Ngâ 6: Tõ nhμ «ng Thμnh ®Õn nhμ «ng Tó 500.000
* C¸c ng¸ch cßn l¹i 500.000
3 Phè Th¸p MiÕu 1.500.000
* Ngâ 1: Tõ nhμ «ng Hu©n ®Õn nhμ bμ Then 500.000
* Ngâ 2: Gi¸p trô së tæ d©n phè sè 5 500.000
* Ngâ 3: Tõ nhμ «ng Thanh ®Õn nhμ «ng §−îc (CÊn) 500.000
* Ngâ 4: Tõ nhμ bμ HuÊn ®Õn kªnh bª t«ng 500.000
* Ngâ 6: Tõ Trô së tæ d©n phè sè 6 ®Õn nhμ «ng Thªm 500.000
* Ngâ 8: Tõ nhμ «ng Hïng ®Õn nhμ «ng Hoμ 500.000
* Ngâ 10: Tõ nhμ bμ T− ®Õn kªnh bª t«ng + xãm míi 700.000
* Ngâ 12: Tõ nhμ bμ Lan ®Õn nhμ «ng TiÕn 500.000
* Ngâ 14: Tõ nhμ «ng Minh ®Õn nhμ «ng Quang 500.000
* C¸c hÎm cßn l¹i 500.000
4 Phè Lý Tù Träng 1.500.000
* Ngâ 1: Tõ nhμ bμ Nhung ®Õn nhμ «ng KÕ 500.000
* Ngâ 2: Tõ «ng Th¸I ®Õn nhμ bμ HiÓn Luü 700.000
* Ngâ 4: Tõ nhμ «ng Qu¶ng ®Õn nhμ «ng §øc (Khu gi·n d©n TM 3) 700.000
* Ngâ 6: Tõ nhμ «ng Thùc ®Õn nhμ «ng C− 500.000
* C¸c ngâ hÎm cßn l¹i 500.000
Phè Chïa CÊm (Tõ tr−êng Cao ®¨ng c«ng nghiÖp 3 ®Õn S«ng Cμ
5
Lå)
§o¹n tõ tr−êng Cao ®¨ng c«ng nghiÖp 3 ®Õn hÕt tr−êng Cao ®¼ng
* 2.000.000
S− ph¹m VÜnh Phóc
* §o¹n tõ tr−êng b¸n c«ng Hai Bμ Tr−ng ®Õn bê s«ng 1.500.000
* Ngâ 1: Gi¸p tr−êng Cao ®¼ng C«ng NghiÖp 3 700.000
* Ngâ 2: Tõ nhμ bμ LuyÕn ®Õn nhμ bμ Th©n 700.000
* Ngâ 3: Tõ nhμ bμ B×nh ®Õn ®Çm R−îu 700.000
* Ngâ Tõ nhμ bμ Tμi Tù ®Õn nhμ bμ æn 700.000
* Ngâ 5: Tõ nhμ «ng Bót ®Õn nhμ Thanh Th¬m 500.000
* Ngâ 6: Tõ nhμ «ng Toμn ®Õn nhμ «ng ThiÖn 500.000
* Ngâ tõ nhμ «ng Thanh (HiÒn) ®Õn nhμ «ng NghÜa 700.000
* Ngâ tõ nhμ «ng V©n ®Õn chïa B¸o ¢n 500.000
* C¸c ngâ hÎm cßn l¹i 500.000
6 §−êng Hoμng DiÖu (Phè §Çm Sen): MÆt tiÒn 1.200.000
* C¸c ngâ cña ®−êng Hoμng DiÖu 500.000
7 Phè TrÇn Phó (tõ C«ng ty Cæ phÇn in Phóc Yªn ®Õn Nam Viªm) 2.500.000
* Ngâ 2: Tõ nhμ «ng VÞnh vμo khu §μi Xa 1.000.000
* Ngâ 4: Tõ nhμ «ng Phóc ®Õn nhμ «ng H¶i (Tróc) 700.000
* Ngâ 5: Gi¸p nhμ «ng Tr−êng ®Õn nhμ «ng C¶nh 1.200.000
* Ngâ 6: Tõ nhμ «ng B×nh ®Õn nhμ «ng Cö 1.000.000
* Ngâ 7: Tõ nhμ «ng ¢u ®Õn nhμ «ng Minh 1.000.000
* Ngâ 8: Tõ nhμ bμ Cóc ®Õn nhμ bμ N¨m Hoa 1.000.000
* Ngâ 9: Tõ nhμ bμ H¹ ®Õn nhμ bμ S¾c (Khu TT GiÇy Da) 1.000.000
* Ngâ 10: Tõ nhμ bμ Minh ®Õn khu d©n c− míi (Khu Hîp TiÕn) 1.000.000
* Ngâ 11: Tõ nhμ «ng Nh©n ®Õn nhμ bμ B×nh 700.000
* Ngâ 13: Tõ nhμ «ng Biªn ®Õn nhμ «ng Th¶o 700.000
* C¸c hÎm cßn l¹i 500.000
8 Khu trung t©m ph−êng Tr−ng NhÞ 1.500.000
PH¦êNG HïNG V¦¥NG
I §−êng phè lo¹i 1
1 §−êng Hai Bμ Tr−ng qua ph−êng Hïng V−¬ng (QL2A) 5.000.000
* C¸c ngâ trong ®−êng phè loaÞ I
* Ngâ 14 ®−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ nhμ «ng X©y ®Õn nhμ «ng §iÒn 1.000.000
* Ngâ 12 ®−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ nhμ «ng L−¬ng ®Õn nhμ bμ HiÒn 1.000.000
C¸c ng¸ch cßn l¹i trong ngâ 12 700.000
* Ngâ 10 ®−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ nhμ «ng NghÜa ®Õn nhμ bμ Ngäc 1.000.000
C¸c ng¸ch cßn l¹i trong ngâ 10 700.000
* Ngâ tõ nhμ «ng NghÜa ®Õn nhμ bμ Hoμi (YÕn) 1.000.000
Ngâ 8 ®−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ nhμ bμ Lîi (T−ëng) ®Õn nhμ «ng
* 1.500.000
ThØnh (B¸ch)
Phè Hïng V−¬ng: Tõ nhμ «ng Th¾ng ®Õn nhμ «ng Nh©m (Huy)
* 4.000.000
®o¹n QL2 vμo BÖnh viÖn ®a khoa
C¸c ®o¹n cßn l¹i trong phè Hïng V−¬ng 700.000
* Ngâ 4 §−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ nhμ bμ Mý ®Õn nhμ «ng LuËt 1.000.000
Ngâ 2 §−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ nhμ «ng S¬n ®Õn nhμ «ng Trung
* 3.000.000
(M−êi)
C¸c ng¸ch cßn l¹i trong ngâ 2 700.000
Ngâ tõ nhμ «ng Khiªm - §−êng tõ QL2 vμo Khu ®« thÞ C¸nh
* 3.000.000
§ång S¬n
* Ngâ 11 ®−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ nhμ bμ Sa ®Õn nhμ «ng Phóc 1.000.000
* §−êng vμo c«ng an ThÞ x· ®Õn TT chi nh¸nh ®iÖn 1.000.000
Ngâ 9 ®−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ trô së HTX Tø Khu ®Õn tr−êng TH
* 1.000.000
Hïng V−¬ng
* Ngâ 7 ®−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ nhμ «ng KÝch ®Õn nhμ «ng Hëi 1.000.000
C¸c hÎm cßn l¹i trong ngâ 7 700.000
* Ngâ tõ nhμ «ng D©n ®Õn nhμ bμ L−îng 1.000.000
* Ngâ 5 ®−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ nhμ Bμ Canh ®Õn nhμ «ng §øc T− 2.000.000
C¸c ®o¹n cßn l¹i trong ngâ 5 700.000
Ngâ 3 ®−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ nhμ Thu (TuyÕn) ®Õn nhμ «ng Thu
* 1.500.000
(Liªn)
C¸c ®o¹n cßn l¹i trong ngâ 700.000
Ngâ 1 ®−êng Hai Bμ Tr−ng: Tõ nhμ bμ Liªn ®Õn nhμ bμ TÊt 1.000.0000
2 §−êng TrÇn H−ng §¹o
* Tõ ng· t− bÕn xe ®Õn nhμ v¨n ho¸ tæ 4 6.000.000
* Ngâ 2: §−êng TrÇn H−ng §¹o 2.000.000
II §−êng Phè lo¹i II
1 §−êng L¹c Long Qu©n - §−êng Dèc Dinh
* Tõ trô së Tæ 4 ®Õn nhμ bμ Söu C«i 4.500.000
* Ngâ 2: Tõ nhμ bμ Liªn (§·i) ®Õn nhμ bμ §iÓm 1.000.000
* Ngâ 4: Tõ nhμ «ng Ngäc (T©m) ®Õn nhμ bμ §«ng 1.000.000
C¸c ®o¹n cßn l¹i trong ngâ 700.000
* Ngâ 3: Tõ nhμ «ng Dong ®Õn nhμ bμ Hîi 1.000.000
Ngâ tõ nhμ bμ HuÖ ®Õn nhμ bμ HiÒn (Ngâ vμo TT Tr¾c ®Þa
* 1.500.000
103+104)
C¸c ®o¹n cßn l¹i trong ngâ 700.000
Phè Xu©n Thuû I- §o¹n tõ nhμ hμng B¾c BÐo ®Õn nhμ «ng Ngäc
2 3.000.000
Ng«n
Phè Xu©n Thuû II - §o¹n tõ nhμ bμ B¸u ®Õn nhμ «ng Träng Linh 3.000.000
3 §−êng NguyÔn Tr·i - §o¹n tõ nhμ bμ Na ®Õn nhμ «ng Yªn 4.500.000
* Ngâ 1: tõ nhμ «ng Liªn ®Õn nhμ «ng LuyÕn 1.000.000
* Ngâ 2: Tõ nhμ «ng Th×n ®Õn nhμ bμ B¶y 1.000.000
* Ngâ 3: Tõ nhμ «ng CÇn ®Õn nhμ bμ Thuû 1.000.000
* Ngâ 4: Tõ nhμ «ng Tr¸c ®Õn nhμ bμ V−îng (Chuyªn) 1.000.000
* Ngâ 5: Tõ nhμ «ng Chóc ®Õn nhμ «ng S¬n 700.000
C¸c ®o¹n cßn l¹i trong ngâ 700.000
* Ngâ 6: Tõ nhμ «ng Hång ®Õn nhμ «ng Anh 1.000.000
* Ngâ 7: Tõ nhμ «ng ThÕ ®Õn nhμ «ng H−ëng 700.000
* Ngâ 8: Tõ nhμ «ng TrÞ ®Õn nhμ «ng Ho¹ch 1.500.000
C¸c ng¸ch cßn l¹i trong ngâ 8 700.000
§o¹n tõ nhμ «ng §é ®Õn ®−êng vμo BÖnh viÖn 74 (Phè TriÖu ThÞ
* 3.000.000
Hoan Hoμ)
* Tõ BÖnh viÖn 74 ®Õn ng· ba Thanh T−íc( mÆt ®−êng) 2.500.000
* Ngâ 10: Tõ nhμ «ng C−êng ®Õn nhμ «ng Tiªu Thanh 800.000
C¸c ®o¹n cßn l¹i trong ngâ 10 700.000
5 Phè T«n ThÊt Tïng 1.500.000
C¸c ®o¹n cßn l¹i trong phè 700.000
* Ngâ 12- §o¹n tõ nhμ bμ T©m (HiÓn) ®Õn nhμ «ng §−êng 700.000
C¸c ng¸ch cßn l¹i trong ngâ 12 700.000
* Ngâ 14: Tõ nhμ «ng TuÊn ®Õn nhμ Bμ Hu©n 700.000
* Ngâ 16: Tõ nhμ «ng T©m ®Õn nhμ «ng Ngäc 700.000
* Ngâ 18: Tõ nhμ «ng Phi ®Õn nhμ bμ Ph−¬ng 700.000
* Ngâ 20: Tõ nhμ bμ Liªn Mau ®Õn nhμ «ng Phμn 700.000
* Ngâ 9: Tõ nhμ bμ NguyÖt ®Õn nhμ «ng H¶o 700.000
* Ngâ 11: Tõ nhμ «ng Ngäc ®Õn nhμ «ng H−íng 700.000
* Ngâ 13: Tõ nhμ «ng Bé ®Õn nhμ bμ Nh− (diÖm) 700.000
6 Phè Ng« Gia Tù
* §o¹n tõ nhμ bμ Hoμ ®Õn UBND ph−êng Hïng V−¬ng 2.500.000
* §o¹n tõ nhμ «ng H−ng ®Õn nhμ «ng Tr−êng Bïn 1.500.000
7 Phè NhuÕ Khóc 1.500.000
C¸c ngâ, ng¸ch cßn l¹i trong phè 700.000
Phè TriÖu ThÞ Khoan Hoμ: §o¹n tõ Nhμ v¨n ho¸ tæ 4 ®Õn cæng
8 1.000.000
BV Lao & Phæi TW Phóc Yªn
C¸c ng¸ch, ngâ cßn l¹i trong phè 700.000
9 §−êng TrÇn Nguyªn H·n (MÆt ®−êng quèc lé 23) 2.500.000
* C¸c ng¸ch, ngâ cßn l¹i 600.000
10 Phè Néi (Tõ nhμ «ng KÕ ®Õn nhμ «ng Ch©u Bét) 1.500.000
C¸c ngâ, ng¸ch cßn l¹i 500.000
11 §−êng tõ QL2 ®i lμng Míi 2.000.000
12 Khu ®Êu gi¸ §Çm ¢u (Kh«ng thuéc mÆt ®−êng NguyÔn Tr·i) 1.500.000
13 Khu t¸i ®Þnh c− BOT 2.000.000
PH¦êNG PHóC TH¾NG
1 §Êt ven QL2 gi¸p Hïng V−¬ng ®Õn UBND ph−êng 3.500.000
* §Êt ven QL2 tõ UBND ph−êng ®Õn CÇu X©y 3.500.000
* §−êng TrÇn Phó tõ QL2 ®Õn Tr−ng NhÞ 3.000.000
2 §−êng Liªn X·
* §−êng Tõ QL2 ®Õn hÕt Xu©n Mai (®i Kim Hoa) 1.500.000
* §−êng Xu©n Ph−¬ng, §−êng Ng« MiÔn 1.000.000
* §−êng Thèng NhÊt tõ Xu©n Mai míi ra QL2 1.000.000
* §−êng ®ª NguyÖt §øc tõ gèc b«ng ®i Nam Viªm 700.000
3 §−êng Néi Ph−êng
* §−êng phè Phïng H−ng (Tõ nhμ «ng §iÖt ®Õn nhμ «ng Sinh) 600.000
* §−êng phè §¹i Phïng (Tõ bê §ª NguyÖt §øc ®Õn Nhμ Thê) 600.000
§−êng §ç Nh©n T¨ng (tõ QL2 ®Õn ao «ng Kû gi¸p ®−êng Ng«
* 600.000
MiÔn)
§−êng TrÇn C«ng T−íc (Tõ QL2 gi¸p nhμ «ng KhiÓn ®Õn nhμ «ng
* 600.000
Qu©n)
§−êng Xu©n Biªn (Tõ QL2 nhμ «ng Ba RÌn ®Õn gi¸p nhμ «ng Thu
* 700.000
®−êng Ng« MiÔn)
* §−êng Xu©n Giao (Tõ nhμ bμ Mïi ®Õn nhμ «ng Mì) 600.000
* §−êng Ph¹m Hïng (Tõ nhμ bμ ChÕ ®Õn Chïa BÕn) 600.000
* §−êng Xu©n Th−îng (Tõ cöa hμng x¨ng dÇu tíi nhμ «ng Ho¹t) 600.000
* §−êng TrÇn Mü C¬ (Tõ Tr¹m b¬m ®Õn cæng §«ng) 600.000
4 C¸c ®o¹n cßn l¹i trong ngâ 500.000
5 §Êt khu d©n c− ph−êng (Trõ ®Êt ven ®−êng) 500.000
6 §o¹n QL2 (cò) tõ ng· ba QL2 ®i ®Õn cÇu x©y cò 2.000.000
7 C¸c khu vùc cßn l¹i nhμ ë c«ng nh©n viªn nhμ m¸y g¹ch cÇu x©y 1.500.000
X· TIÒN CH¢U
1 Quèc lé 2A (2 bªn ®−êng)
* Tõ kho b¹c ®Õn ng· 3 chî ®¸m 4.500.000
* Tõ ng· 3 chî §¸m ®Õn hÕt cÇu TiÒn Ch©u 3.500.000
2 Quèc lé 23 (2 bªn ®−êng) tõ ng· 3 QLé ®Õn hÕt cÇu §en 2.500.000
3 §−êng Bª T«ng (QL2A ®Õn UBND x·)
* Tõ QLé 2A ®Õn UBND x· 1.500.000
4 §−êng tõ cöa hμng mua b¸n ®i TiÕn Th¾ng 1.500.000
5 §−êng QL2 qua lang TiÒn Ch©u ®i −¬m C©y (Ph−êng Tr−ng Tr¾c) 1.500.000
6 §Êt trong khu n«ng th«n
* Khu 1 300.000
* Khu 2 300.000
* Khu 3 300.000
§Êt ven ®−êng QL2 ®Õn ®−êng vμo nhμ «ng B¸i 300.000
* Khu 4 300.000
* Khu 5 300.000
* Khu 6 300.000
* Khu 7
§Êt bªn lμng 300.000
§Êt bªn s«ng 300.000
* Khu 8
Tõ tr−êng TiÓu Häc ®Õn tr¹m biÕn ¸p ThÞnh Kû 400.000
Khu vùc b·i §¼ng (Trõ khu vùc ®· x©y dùng) 400.000
Khu vùc kh¸c 300.000
* Khu 9 300.000
* Khu 10 (§−êng tõ nhμ «ng ChÊt ®Õn Khu 9) 300.000
* Khu 11 300.000
* C¸c khu vùc cßn l¹i trong x· 300.000
X· NAM VI£M
1 TuyÕn ®−êng
* TuyÕn ®−êng Phóc Yªn ®i Xu©n Hoμ (theo trôc ®−êng 317) 2.500.000
* TuyÕn ®−êng tõ nhμ «ng CÈn ®Õn nhμ «ng Linh th«n T©n TiÕn 600.000
* TuyÕn ®−êng tõ nhμ «ng Linh ®Õn nhμ «ng VÖ ChÕ 400.000
* TuyÕn ®−êng tõ nhμ «ng VÖ ®Õn nhμ «ng HiÓn (Nam Viªm) 300.000
* TuyÕn ®−êng tõ nhμ «ng Th−êng ®Õn cèng §Çm L¸ng 300.000
* TuyÕn ®−êng tõ nhμ «ng Linh ®Õn cèng CÇu §¸ (HiÓn LÔ) 500.000
* TuyÕn ®−êng tõ nhμ «ng Th−êng B¶o Léc ®Õn gi¸p danh HiÓn LÔ 300.000
* TuyÕn ®−êng tõ nhμ «ng M¹nh H¹ch ®Õn gi¸p §¹i Phïng 800.000
* TuyÕn ®−êng tõ UBND x· ®Õn tr−êng tiÓu häc 1.500.000
TuyÕn ®−êng tõ tr−êng tiÓu häc ®Õn CÇu M¸ng (theo tuyÕn ®−êng
* 800.000
míi)
* TuyÕn ®−êng tõ Tr¹m b¬m ®ång cê ®Õn gi¸p T©n Lîi 300.000
* TuyÕn ®−êng sau khu ®Êu gi¸ vμ cÊp ®Êt gi·n ®©n 1.500.000
* TuyÕn trôc ®−êng 317 ®Õn tr¹m Y tÕ x· 600.000
TuyÕn trôc ®−êng nhμ «ng Trinh th«n C¶ §«ng ®Õn nhμ anh Hïng
* 500.000
Minh §øc
* Khu gã cao + gß sái 5.000.000
2 Khu ®Êt lμm dÞch vô
* Khu nhμ «ng Yªn gi¸p hå c¶ §«ng 900.000
3 Khu vùc cßn l¹i trong x· 300.000
X· CAO MINH
1 Trôc ®−êng NguyÔn V¨n Linh 2.000.000
Tõ ng· 3 tr¹m trung gian Xu©n Hoμ ®Õn cæng tr−êng THCS ®Õn
2 1.000.000
ng· 3 th«n §øc Cung
3 Trôc ®−êng Ph¹m V¨n §ång 1.000.000
4 Tõ ®−êng NguyÔn V¨n Linh ®Õn cæng C«ng ty Xu©n Hoμ 1.000.000
Tõ nhμ «ng X©y däc trôc ®−êng bª t«ng nhùa ®i cÇu B¾c HiÓn LÔ
5 1.000.000
®Õn Tr−êng trung häc c¬ së
C¸c Th«n: Xu©n Hoμ 1, Xu©n Hoμ 2, Yªm §iÒm, Cao Quang,
6 600.000
Qu¶ng Tù, §åi Th«ng
7 C¸c khu vùc cßn l¹i cña x· Cao Minh 600.000
X· NGäC THANH
1 Tõ dèc B¶o An ®Õn ng· ba khu du lÞch §¹i L¶i 2.000.000
2 Tõ ng· ba khu du lÞch §¹i L¶i ®Õn cèng sè 1 2.000.000
Tõ ng· ba khu du lÞch §¹i L¶i ®Õn khu t¸i ®Þnh c− (Phã v¨n
3 1.200.000
Ch−¬ng)
4 Tõ khu t¸i ®Þnh c− sè 1 ®Õn ®Ëp trμn Ngäc thanh 1.000.000
Tõ ®Ëp trμn Ngäc Thanh (Nhμ «ng L©m S¸u) quanh theo ®−êng
5 700.000
nhùa ®Õn ng· ba rÏ ®−êng Lòng V¶ (Nhμ «ng Phã V¨n S¸u)
Tõ nhμ «ng Phã V¨n S¸u quanh theo ®−êng nhùa ®Õn cèng sè 1
700.000
§¹i L¹i
6 Tõ UBND x· ®Õn ®ång V¾ng (§ång §ß) 700.000
7 Tõ cèng §æ ®Õn t¸i ®Þnh c− sè 1 (§ång §Çm) 800.000
8 Tõ ®Ëp trμn Ngäc Thanh ®Õn Tr−êng mÉu gi¸o Thanh Cao 700.000
Tõ Tr−êng mÉu gi¸o Thanh Cao ®Õn Tr−êng b¾n Thanh Cao 700.000
9 Tõ tr¹m KiÓm l©m ®ång C©u ®Õn ng· ba hang R¬i ®ång Ch»m 500.000
10 Tõ ng· ba hang R¬i ®ång Ch»m ®Õn ®Ìo Nhe 400.000
11 Tõ ®−êng ®i ®Ìo Nhe rÏ ®i ®Ìo KhÕ 300.000
12 Tõ Trung t©m nghiªn cøu L©m Sinh ®i khu vùc phßng thñ 800.000
Tõ nhμ Lª V¨n Tr−¬ng th«n Trung ®Õn nhμ «ng DiÖp N¨m ®ång
14 700.000
Gi·ng
15 Tõ nhμ ®Çu ®ª tr−êng CÊp 1 ®Õn nhμ «ng Tr−¬ng Quü (An B×nh) 700.000
16 Tõ nhμ «ng Tr−¬ng Quü (An B×nh) ®Õn th«n §ång §ß 700.000
17 Tõ ng· 3 cÇu Kªnh (Nhμ «ng Hïng ®Õn ng· 3 nhμ «ng Hång T80) 500.000
Tõ ng· 3 nhμ «ng TuyÒn S¬n §ång ®Õn ng· 3 ®Çu §−êng Minh
18 500.000
Khai Xu©n Hoμ
Tõ ng· 3 Hå §¹i L¶i theo ®−êng MiÕu Gç ®Õn ng· ba nhμ «ng
19 800.000
TÌng
Tõ ng· 3 nhμ «ng Hoμng V−îng ®Õn hÕt th«n An ThÞnh ®−êng ®i
20 500.000
cèng ngÇm vμ ®Õn nhμ «ng TrÇn V¨n §μo th«n LËp §inh
Tõ ng· 3 nhμ «ng L−u T¸m ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Ngäc Thanh
21 1.200.000
®−êng ®i B×nh Xuyªn
22 Tõ ng· ba ®−êng 310 rÏ ®Õn nhμ «ng Nga cÇu thån Gèc Duèi 800.000
Tõ ng· ba nhμ «ng Phã V¨n S¸u th«n §ång C©u rÏ ®−êng ®i Lòng
23 500.000
V¶ ®Õn tr¹m b¶o vÖ rõng Lòng V¶
C¸c khu vùc n»m ngoμi mÆt ®−êng nãi trªn gåm c¸c th«n: Gèc
24 Duèi, Ngäc Quang, §ång §Çm, §ång Gi·ng, Th«n Chung, §ång 300.000
Cao, An Ninh, MiÔu Gç
25 C¸c khu vùc cßn l¹i cña x· 200.000
Ph−êng §ång Xu©n
I §−êng Lo¹i II
Tõ vßng trßn D1 (Nhμ «ng Lý) ®Õn ®−êng rÏ CÇu Tre (§−êng
1 3.500.000
Tr−¬ng Chinh)
2 Tõ vßng trßn D1 ®Õn hÕt ®Þa phËn §ång Xu©n 3.000.000
II §−êng Lo¹i III
1 Tõ ®−êng rÏ CÇu Tre ®Õn tr¹m ®iÖn 4 (§−êng Tr−êng Chinh) 2.500.000
2 Tõ tr¹m ®iÖn 4 ®Õn hÕt ®Þa phËn §ång Xu©n - §¹i L¶i 2.000.000
III §−êng Lo¹i IV
1 Tõ vßng trßn D1 ®Õn nhμ «ng Hé (Phè Lª Xoay) 1.500.000
Tõ nhμ «ng Hé ng· ba phè Lª Xoay rÏ xuèng ®−êng Ph¹m V¨n
2 1.200.000
§ång ra ®−êng Tr−êng Chinh (317 cò)
3 Tõ nhμ «ng Hé ®Õn ®éi ®¸ 211 (§−êng Ph¹m Hång Th¸i) 1.200.000
IV §Êt B¶o An (Trõ mÆt ®−êng ®i §¹i L¶i)
Tõ ng· ba ®−êng Tr−êng Chinh vμ ®−êng NguyÔn ThÞ Minh Khai
1 700.000
®Õn C«ng ty §¹i Ph¸t (Nhμ «ng TuÊn)
§Êt §ång Quú khu d©n c− däc hai ven ®−êng tõ ng· ba rÏ §ång
2 600.000
Quú I vμ §ång Quú II (§−êng NguyÔn ThÞ Minh Khai)
V C¸c khu vùc kh¸c cßn l¹i cña ph−êng 400.000

b- b¶ng gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2


Sè H¹ng ®Êt (vÞ trÝ)
Gi¸ ®Êt
TT
§Êt trång c©y hμng n¨m, mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n vμ
I
trång c©y l©u n¨m
A X· ®ång b»ng + x· Trung du
H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 60.000
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 59.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 58.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 56.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 54.000
H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 52.000
B X· MiÒn nói
H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 49.000
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 48.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 47.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 45.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 43.000
H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 41.000
II §Êt l©m nghiÖp vμ ®Êt rõng s¶n xuÊt
A X· §ång b»ng + x· Trung du
H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 20.000
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 18.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 16.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 14.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 12.000
H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 12.000
B X· MiÒn nói
H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 16.000
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 14.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 12.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 10.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 9.000
H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 9.000

huyÖn vÜnh t−êng


(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 70 /2008/Q§-UBND ngμy 31 /12/2008 cña UBND tØnh VÜnh Phóc)

A- b¶ng gi¸ ®Êt ë n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2Khu vùc, vÞ trÝ Gi¸ ®Êt
TT
I §Êt thÞ trÊn VÜnh T−êng
1 §Êt 2 bªn Trôc ®−êng TØnh lé 304
- §o¹n tõ Ng· Tõ TT VÜnh T−êng ®Õn hÕt nhμ ¤ng Sinh Sang 3.000.000
- §o¹n gi¸p nhμ ¤ng Sinh Sang ®Õn bÕn Vùc 2.000.000
- §o¹n tõ gi¸p bÕn Vùc ®Õn hÕt nhμ «ng Thøc Hoμn 1.600.000
§o¹n tõ gi¸p nhμ «ng Thøc Hoμn ®Õn hÕt ®Þa phËn phßng Tμi
- 1.400.000
chÝnh - KÕ ho¹ch
§o¹n tõ gi¸p Phßng Tμi ChÝnh KÕ ho¹ch ®Õn Ng· 3 Yªn
- 2.000.000
Tr×nh
§äan tõ Ng· 3 Yªn Tr×nh ®Õn hÕt ®Þa phËn thÞ trÊn VÜnh
- 1.400.000
T−êng (§−êng ®i thÞ trÊn Thæ Tang vμ Th−îng Tr−ng)
- §o¹n tõ gi¸p Ng· T− ThÞ trÊn ®Õn hÕt nhμ «ng S¬n LÖnh 3.000.000
- §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng S¬n LÖnh ®Õn hÕt ®Þa phËn ThÞ trÊn 1.600.000
2 §Êt 2 bªn Trôc ®−êng Quèc lé 2C
§o¹n tõ gi¸p Ng· 4 ThÞ trÊn ®Õn hÕt nhμ «ng Hïng söa xe
- 3.000.000
(h−íng ®i VÜnh Yªn)
- §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng Hïng s÷a xe ®Õn hÕt BÖnh viÖn §a khoa 2.000.000
- §o¹n tõ CÇu kªnh 6A ®Õn gi¸p ®Þa phËn x· Vò Di 1.600.000
- §o¹n tõ Ng· T− ThÞ trÊn ®Õn hÕt nhμ «ng Ninh 3.000.000
§o¹n tõ gi¸p nhμ «ng Ninh Khoai ®Õn hÕt ®Þa phËn thÞ trÊn
- 1.600.000
VÜnh T−êng (§−êng QL2C ®i VÜnh ThÞnh)
3 Khu d©n c− míi thÞ trÊn VÜnh T−êng
- §Êt hai bªn ®−êng 19m 1.400.000
§Êt hai bªn ®−êng tõ 7,5m ®Õn 13m vμ c¸c vÞ trÝ cßn l¹i trong
- 1.000.000
khu d©n c− míi
4 §Êt hai bªn ®−êng liªn th«n thuéc ThÞ trÊn 500.000
5 §Êt cßn l¹i thuéc ThÞ trÊn 250.000
II §Êt thuéc ®Þa bμn thÞ trÊn Thæ Tang
1 §Êt 2 bªn ®−êng thuéc tØnh lé 304
- §o¹n tõ ®−êng rÏ ®i VÜnh S¬n ®Õn hiÖu vμng Thanh B×nh 5.000.000
- §o¹n tõ gi¸p hiÖu vμng Thanh B×nh ®Õn nhμ Lan Vinh 4.000.000
- §o¹n tõ nhμ «ng Bao HiÒn ®Õn hÕt cÇu H−¬ng 4.000.000
§o¹n tõ gi¸p cÇu H−¬ng ®Õn nhμ «ng Minh Ph−¬ng (Ng· ba
- 3.000.000
Th−îng Tr−ng)
§o¹n tõ gi¸p nhμ «ng Minh Ph−¬ng ®i Th−îng Tr−ng vμ ®i thÞ
- 2.500.000
trÊn VÜnh T−êng
- §o¹n tõ nhμ QuyÕt YÕn ®Õn hÕt nhμ «ng Ninh ThiÕc 5.000.000
§o¹n tõ gi¸p nhμ «ng Ninh ThiÕc ®Õn hÕt nhμ «ng N¨m Ngäc
- 3.000.000
(§−êng vßng tr¸nh ®i VÜnh S¬n)
- §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng N¨m Ngäc ®Õn hÕt nhμ B¶y T−ëng 4.000.000
§o¹n tõ gi¸p nhμ «ng B¶y T−ëng ®Õn hÕt ®Þa phËn thÞ trÊn
- 4.500.000
Thæ Tang
§Êt b¨ng 2 khu d©n c− côm Kinh tÕ X· héi 2.500.000
§Êt b¨ng 3 khu d©n c− côm Kinh tÕ X· héi 2.500.000
2 §Êt 2 bªn ®−êng thuéc thÞ trÊn Thæ Tang ®i VÜnh S¬n:
- §o¹n tõ gi¸p nhμ QuyÕt YÕn ®Õn hÕt cæng kho C33 3.500.000
- §o¹n tõ gi¸p c«ng kho C33 ®Õn hÕt ®−êng vßng tr¸nh 3.000.000
- §o¹n tõ gi¸p ®−êng vßng tr¸nh ®Õn ®Þa phËn x· VÜnh S¬n 2.000.000
3 §Êt tõ ®éi thu ®Õn hÕt cÇu Lª Xoay:
- §o¹n tõ ®éi thÕ ®Õn hÕt nhμ Sinh Lan 4.000.000
- §o¹n tõ gi¸p nhμ Sinh Lan ®Õn CÇu Lª Xoay 3.000.000
§Êt hai bªn ®−êng vßng tr¸nh (cò): §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng
4 2.000.000
N¨m Ngäc ®Õn hÕt nhμ «ng NghÜa Hμ
5 §Êt ®−êng liªn th«n thuéc thÞ trÊn Thæ Tang 800.000
6 §Êt cßn l¹i thuéc thÞ trÊn Thæ Tang 600.000
III §Êt d©n c− hai bªn ®−êng Quèc Lé 2A
1 §Þa phËn x· ChÊn H−ng:
- §o¹n tõ gi¸p §ång V¨n ®Õn CÇu KiÖu 1.800.000
- §o¹n tõ gi¸p CÇu KiÖu ®Õn hÕt ®Êt thæ c− nhμ «ng V¨n 2.500.000
§o¹n tõ gi¸p ®Êt thæ c− nhμ «ng V¨n ®Õn hÕt ®Þa phËn x·
- 2.000.000
ChÊn H−ng
2 Thuéc ®Þa phËn x· NghÜa H−ng - §¹i §ång
- §o¹n x· NghÞa H−ng 1.800.000
- §o¹n x· §¹i §ång 2.500.000
Tõ Quèc lé 2A ®i vμo ®Õn gi¸p ®−êng rÏ vμo UBND x· §¹i
- 2.500.000
§ång
§o¹n tõ gi¸p ®−êng rÏ vμo UBND x· §¹i §ång ®Õn gi¸p
- 2.000.000
®−êng vßng tr¸nh §¹i §ång - T©n TiÕn
3 Thuéc ®Þa phËn x· T©n TiÕn
§o¹n tõ gi¸p x· §¹i §ång ®Õn ®−êng rÏ vμo UBND x· T©n
- 2.000.000
TiÕn
§o¹n gi¸p UBND x· T©n TiÕn ®Õn hÕt ®Þa phËn x· T©n TiÕn
- 2.600.000
(CÇu tr¾ng)
- §o¹n tõ Quèc lé 2A ®Õn UBND x· T©n TiÕn 1.700.000
4 §Þa phËn x· Yªn LËp 2.000.000
5 §Þa phËn x· Lòng Hoμ - Bå Sao thuéc QL2 1.500.000
- §o¹n tõ ng· ba T©n TiÕn vμo Thæ Tang, ®Êt b¨ng 1 4.200.000
§Êt b¨ng 2 vμ b¨ng 3 khu d©n c− côm Kinh tÕ - X· Héi
- 2.000.000
(Thuéc ®Þa phËn x· T©n TiÕn, Lòng Hoμ)
- §o¹n tõ ng· ba T©n TiÕn ®Õn gi¸p ®−êng s¾t 1.500.000
- §o¹n tõ ®−êng s¾t ®Õn ®ª s«ng Phã §¸y 500.000
IV §Êt hai bªn ®−êng Quèc Lé 2C:
- Thuéc ®Þa phËn x· B×nh D−¬ng 1.200.000
- Thuéc ®Þa phËn x· Vò Di 1.200.000
- Thuéc ®Þa phËn x· Tam Phóc 1.200.000
Thuéc ®Þa phËn x· VÜnh ThÞnh:
- + Tõ gi¸p ®ª Trung −¬ng ®Õn nghÜa trang liÖt sü 600.000
+ §o¹n tõ nghÞa trang liÖt sü ®Õn bÕn ®ß 800.000
V §Êt khu d©n c− hai bªn ®−êng TØnh lé 309
- §o¹n tõ gi¸p §¹i §ång ®Õn cÇu kªnh thuéc x· NghÜa H−ng 800.000
- §o¹n tõ cÇu kªnh ®Õn hÕt khu d©n c− xãm chî 1.200.000
§o¹n gi¸p xãm chî – x· NghÜa H−ng ®Õn hÕt ®Þa phËn x·
- 600.000
Kim X·
VI Khu d©n c− hai bªn ®−êng huyÖn lé
1 §o¹n ®−êng Tø Tr−ng – Ngò Kiªn:
- §o¹n tõ cÇu kªnh ®i Ngò Kiªn ®Õn hÕt nhμ «ng TuÊt §iÒn 1.000.000
- §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng TuÊt §iÒn ®Õn hÕt nhμ «ng Thμnh §á 1.200.000
- §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng Thμnh §á ®Õn ®−êng ®i Yªn §ång 1.100.000
- §o¹n tõ ®−êng ®i Yªn §ång ®Õn nhμ «ng ChÌ 1.100.000
- §o¹n tõ nhμ «ng ChÌ ®Õn ®−êng vμo UBND x· Ngò Kiªn 1.400.000
§o¹n tõ ®−êng rÏ vμo UBND x· Ngò Kiªn ®Õn hÕt ®Þa phËn
- 1.000.000
x· Ngò Kiªn
2 §o¹n ®−êng VÜnh S¬n – B×nh D−¬ng – V©n Xu©n 1.200.000
§o¹n ®−êng Th−îng Tr−ng ®i Tu©n ChÝnh (Trõ khu vùc chî
3 700.000
T¸o)
4 §o¹n ®−êng An T−êng ®i VÜnh ThÞnh 500.000
§o¹n ®−êng Th−îng Tr−ng ®i T©n C−¬ng, Cao §¹i: Tõ nhμ
5 «ng Sinh Ph−¬ng (C©y x¨ng) gi¸p thÞ trÊn VÜnh T−êng ®Õn 1.000.000
dèc ®ª Trung −¬ng
§o¹n ®−êng Thæ Tang ®i Th−îng Tr−ng (thuéc ®Þa phËn
6 800.000
Th−îng Tr−ng ®Õn cÇu kªnh)
7 §o¹n tõ CÇu kªnh ®Õn ng· t− Th−îng Tr−ng 1.500.000
8 §o¹n ®−êng Ngò Kiªn ®i VÜnh Ninh:
- Thuéc ®Þa phËn x· Ngò Kiªn 800.000
- Thuéc ®Þa phËn x· Phó §a 600.000
- Thuéc ®Þa phËn x· VÜnh Ninh 600.000
§o¹n ®−êng vßng tr¸nh: Thæ Tang - §¹i §ång - T©n TiÕn -
9
VÜnh S¬n
- §Þa phËn x· Thæ Tang 1.500.000
- §Þa phËn x· VÜnh S¬n 1.000.000
- §Þa phËn x· T©n TiÕn 1.000.000
- §Þa phËn x· §¹i §ång 1.000.000
10 §o¹n ®−êng Cao §¹i - Lòng Hoμ 700.000
11 §o¹n ®−êng T©n C−¬ng ®i Phó ThÞnh 700.000
§o¹n ®−êng QL2 vμo nhμ m¸y g¹ch ViÖt Anh (Thuéc x·
12 600.000
Lòng Hoμ, ViÖt Xu©n)
§o¹n tõ ®ª Trung −¬ng ®Õn bÕn phμ Phó HËu (Thuéc x· ViÖt
13 700.000
Xu©n)
14 §o¹n tõ ®ª Trung −¬ng ®Õn gi¸p XÝ nghiÖp g¹ch Bå Sao 600.000
15 §o¹n tõ ®ª Trung −¬ng ®Õn c¶ng Cam Gi¸ 700.000
§−êng ®ª Bèi: Trõ ®Þa phËn BÝch Chu vμ Thñ §é - x· An
16 400.000
T−êng
17 §o¹n ®−êng Th−îng Tr−ng ®Õn tr¹m b¬m cò x· Lý Nh©n 700.000
18 §o¹n tõ tr¹m b¬m cò ®Õn UBND x· Lý Nh©n cò 1.200.000
19 §o¹n tõ ®−êng rÏ ®i Yªn §ång ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Tø Tr−ng 900.000
§o¹n ®−êng tõ cÇu Lª Xoay – Thæ Tang ®i T©n C−¬ng, Cao
20 600.000
§¹i
21 §−êng huyÖn lé cßn l¹i 600.000
VII §Êt khu vùc chî cßn l¹i
Khu vùc chî Tu©n ChÝnh, Tø Tr−ng, Ngò Kiªn, Bå Sao,
- 1.000.000
NghÜa H−ng, V©n Xu©n (trõ c¸c khu vùc ®· cã gi¸ ë trªn)
Trung t©m c¸c x·: Tø Tr−ng, Lòng Hoμ, §¹i §ång, VÜnh
VIII ThÞnh, VÜnh Ninh, Lý Nh©n, B×nh D−¬ng, VÜnh S¬n (Trõ 900.000
c¸c khu vùc ®· cã gi¸ ë trªn)
§Êt khu vùc d©n c− hai bªn ®−êng trôc x·, liªn th«n gåm:
- Kim X·, Yªn B×nh, NghÜa H−ng, ChÊn H−ng, T©n TiÕn, Yªn 400.000
LËp, V©n Xu©n, Bå Sao (trõ c¸c khu vùc ®· cã gi¸ ë trªn)
§Êt thuéc trôc x· Cao §¹i, Phó ThÞnh, Lý Nh©n, An T−êng,
- VÜnh Thinh, VÜnh Ninh, Phó §a (Trõ BÝch Chu vμ Thñ §é - 400.000
x· An T−êng vμ c¸c vÞ trÝ cã gi¸ ë trªn)
Riªng BÝch Chu vμ Thñ §é - x· An T−êng (C¶ ®Êt thæ c− hai
- 500.000
bªn ®ª Bèi)
- C¸c x· trong ®ång cãn l¹i 350.000
§Êt ë cßn l¹i ngoμi c¸c khu vùc quy ®Þnh ë trªn: Kim X·,
IX Yªn B×nh, NghÜa H−ng, ChÊn H−ng, T©n TiÕn, Yªn LËp, 250.000
V©n Xu©n, Bå Sao, Lòng Hoμ
Cao ®¹i, Phó ThÞnh, Lý Nh©n, An T−êng, VÜnh ThÞnh, VÜnh
- 250.000
Ninh, Phó §a
C¸c x· Trong ®ång cãn l¹i: §¹i §ång, T©n C−¬ng, Th−îng
- 300.000
Tr−ng, VÜnh S¬n, B×nh D−¬ng, V©n Xu©n, Tø Tr−ng, Ngò
Kiªn, Tam Phóc
b- b¶ng gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2H¹ng ®Êt (VÞ trÝ) Gi¸ ®Êt
TT
§Êt dïng vμo môc ®Ých n«ng nghiÖp, mÆt n−íc nu«i trång
thuû s¶n vμ ®Êt tr«ng c©y l©u n¨m
1 H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 60.000
2 H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 59.000
3 H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 58.000
4 H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 56.000
5 H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 55.000
6 H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 54.000

huyÖn yªn l¹c


A- b¶ng gi¸ ®Êt ë n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2Khu vùc, vÞ trÝ Gi¸ ®Êt
TT
§Êt khu d©n c− ë c¸c vïng ven ®« thÞ, ®Çu mèi giao th«ng
I vμ hai bªn trôc ®−êng giao th«ng chÝnh, c¸c khu d©n c−
n«ng th«n
X· §ång V¨n
§Êt hai bªn ®−êng Quèc lé 2C thuéc x· §ång V¨n ®o¹n tõ
1 gi¸p x· B×nh D−¬ng - VÜnh T−êng ®Õn hÕt nhμ «ng Hïng (th«n 600.000
Yªn L¹c)
§Êt hai bªn ®−êng Quèc lé 2C thuéc x· §ång V¨n ®o¹n tõ
2 gi¸p nhμ «ng Hïng (th«n Yªn L¹c) ®Õn gi¸p ®Êt x· Hîp ThÞnh 500.000
- Tam D−¬ng
3 §Êt hai bªn ®−êng Quèc lé 2A thuéc ®Þa phËn x· §ång V¨n 1.000.000
§Êt hai bªn ®−êng quèc lé 2C (míi) thuéc ®Þa phËn x· §ång
4 500.000
V¨n
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc ®Þa phËn
5 100.000
x· §ång V¨n
6 Khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· §ång V¨n 60.000
X· TÒ Lç
1 §Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 303 thuéc x· TÒ Lç 800.000
2 §Êt hai bªn ®−êng Quèc lé 2C (cò) thuéc x· TÒ Lç 700.000
3 §Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x· TÒ Lç 150.000
4 Khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· TÒ Lç 80.000
X· Trung Nguyªn
1 §Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 303 thuéc x· Trung Nguyªn 500.000
2 §Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 305 thuéc x· Trung Nguyªn 400.000
§Êt hai bªn ®−êng Quèc lé 2C (míi) thuéc ®Þa phËn x· Trung
3 400.000
Nguyªn
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x· Trung
4 70.000
Nguyªn
5 Khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· Trung Nguyªn 60.000
ThÞ trÊn Yªn L¹c
§Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 303 ®o¹n tõ gi¸p ®Êt x· Trung
1 900.000
Nguyªn ®Õn hÕt HuyÖn ®éi
§Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 303 ®o¹n tõ gi¸p HuyÖn ®éi ®Õn hÕt
2 2.000.000
®μi truyÒn thanh huyÖn (khu B)
§Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 303 ®o¹n tõ §μi truyÒn thanh (khu
3 1.000.000
B) ®Õn hÕt cèng Ao N¸u (th«n §«ng)
§Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 303 ®o¹n tõ cèng Ao N¸u (th«n
4 400.000
§«ng) ®Õn gi¸p ®Êt x· NguyÖt §øc.
§Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 305 ®o¹n tõ gi¸p ®Êt x· B×nh §Þnh
5 500.000
®Õn hÕt ®×nh lμng th«n Tiªn
§Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 305 ®o¹n tõ gi¸p ®×nh lμng th«n
6 850.000
Tiªn ®Õn ®−êng rÏ vμo UBND thÞ trÊn (nhμ T×nh B»ng)
§Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 305 ®o¹n tõ ®−êng rÏ vμo UBND thÞ
7 trÊn (nhμ T×nh B»ng) qua ng· t− thÞ trÊn qua C«ng an huyÖn 1.600.000
®Õn gi¸p ®Êt x· Tam hång
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ gi¸p ®Êt x· B×nh §Þnh qua cæng
8 UBND thÞ trÊn ra ®−êng 303 vμ tõ gi¸p UBND thÞ trÊn ra 200.000
®−êng 305 (nhμ T×nh B»ng)
§Êt hai bªn ®−êng tõ trô së C«ng an huyÖn ®Õn ®−êng ®«i
9 2.000.000
trung t©m tØnh lé 304
§Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 304 ®o¹n tõ gi¸p ®−êng tØnh lé 303
10 700.000
qua cæng huyÖn uû ®Õn gi¸p Tam Hång
11 §Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n thuéc thÞ trÊn Yªn L¹c 120.000
12 Khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc thÞ trÊn Yªn L¹c 100.000
X· Tam Hång
§Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 305 tõ gi¸p thÞ trÊn Yªn L¹c ®Õn hÕt
1 1.000.000
®Êt nhμ Bμ Oanh (G«c §Ò)
§Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 305 tõ gi¸p nhμ Bμ Oanh (Gèc ®Ò)
2 500.000
®Õn gi¸p ®Êt x· Yªn Ph−¬ng
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ §×nh Man §Ó qua cæng chî ®Õn
3 ng· t− chî LÇm (gi¸p ®−êng 304) vμ tõ ng· t− qua cæng tr−êng 600.000
tiÓu häc I ®Õn ng· t− T¶o phó nhμ «ng Mú
§Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 304 tõ gi¸p ®Êt thÞ trÊn qua cæng ®Òn
4 ThÝnh ®Õn ng· t− chî LÇm qua cæng UBND x· ®Õn gi¸p nghÜa 600.000
trang x· Tam Hång
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ gèc §Ò ®Õn §×nh Man §Ó vμ tõ
5 500.000
nghÜa trang liÖt sü x· Tam Hång ®Õn gi¸p ®Êt x· Yªn §ång
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· (ngoμi c¸c ®o¹n
6 100.000
nãi trªn) thuéc x· Tam Hång
7 Khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· Tam Hång 80.000
X· §ång C−¬ng
1 §Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 305 thuéc x· §ång C−¬ng 300.000
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ ®−êng 305 qua Tr−êng THCS §ång
2 400.000
C−¬ng ®i cÇu Mïi thuéc x· §ång C−¬ng
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ ng· t− DÞch §ång ®Õn gi¸p ®Êt th«n
3 300.000
L¹c ý - VÜnh Yªn
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x· §ång
4 80.000
C−¬ng
5 Khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· §ång C−¬ng 70.000
X· B×nh §Þnh
1 §Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 305 thuéc x· B×nh §Þnh 300.000
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x· B×nh
2 70.000
§Þnh
3 Khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· B×nh §Þnh 60.000
X· Yªn Ph−¬ng
1 §Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 305 thuéc x· Yªn Ph−¬ng 300.000
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x· Yªn
2 70.000
Ph−¬ng
3 Khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· Yªn Ph−¬ng 60.000
X· Yªn §ång
§Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 304 ®o¹n tõ gi¸p ®Êt x· Tam Hång
1 300.000
®Õn gi¸p ®Êt x· Tø Tr−ng - VÜnh T−êng
§Êt hai bªn ®−êng huyÖn lé ®o¹n tõ TØnhh lé 304 ®Õn gi¸p ®Êt
2 250.000
x· §¹i Tù
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ ®Òn ThÝnh ®Õn gi¸p ®Êt x· V¨n
3 300.000
Xu©n - VÜnh T−êng thuéc x· Yªn §ång
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x· Yªn
4 80.000
§ång
5 Khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· Yªn §ång 60.000
X· §¹i Tù
§Êt hai bªn ®−êng huyÖn lé ®o¹n tõ dèc ®ª Trung −¬ng (nhμ
1 150.000
«ng Chinh) qua UBND x· ®Õn gi¸p ®Êt x· Yªn §ång
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ dèc §ª Trung −¬ng (Ngò Kiªn) ®Õn
2 150.000
gi¸p ®Êt huyÖn VÜnh T−êng
§Êt hai bªn ®−êng tõ ng· t− (cöa hμng mua b¸n cò) ®Õn hÕt
3 100.000
tr−êng tiÓu häc I
4 §Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x· §¹i Tù 80.000
5 Khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc th«n Tam Kú, Trung An 50.000
6 Khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc th«n Tung CÈm, §¹i Tù 60.000
X· Liªn Ch©u
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ ®ª Trung −¬ng qua cæng nhμ «ng
1 400.000
UyÓn ®Õn ®−êng rÏ vμo HTX N«ng nghiÖp NhËt Chiªu
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ nhμ «ng Thùc ®Õn hÕt tr¹m ®iÖn
2 400.000
NhËt Chiªu
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ ®ª Trung −¬ng qua nghÜa trang liÖt
3 200.000
sü x· Liªn Ch©u ®Õn hÕt tr¹m b¬m ®Çu lμng NhËt tiÕn
§Êt hai bªn ®−êng tõ dèc Lòng H¹ ®Õn gi¸p x· Hång Ph−¬ng
4 200.000
thuéc ®Þa phËn x· Liªn Ch©u
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc ®Þa phËn
5 80.000
x· Liªn Ch©u
6 §Êt khu vùc kh¸c ngoμi ®ª Trung −¬ng thuéc x· Liªn Ch©u 50.000
7 §Êt khu vùc kh¸c trong ®ª Trung −¬ng thuéc x· Liªn Ch©u 60.000
X· Hång Ch©u
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ ®ª Trung −¬ng qua cæng UBND x·
®Õn gi¸p ®ª bèi. §Êt thuéc x· Hång Ch©u tuyÕn tõ ®ª bèi ®i
1 300.000
vμo dèc Lòng H¹ vμ ®Êt hai bªn ®−êng §ª bèi thuéc x· Hång
Ch©u
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x· Hång
2 150.000
Ch©u
3 §Êt khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· Hång Ch©u 60.000
X· Hång Ph−¬ng
§Êt hai bªn ®−êng thuéc x· Hång Ph−¬ng tuyÕn tõ ®ª Trung
1 200.000
−¬ng (dèc Lòng H¹) ®Õn ®ª bèi
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x· Hång
2 80.000
Ph−¬ng
3 §Êt khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· Hång Ph−¬ng 60.000
X· V¨n TiÕn
§Êt hai bªn ®−êng tõ CÇu Tr¾ng ®i Can Bi thuéc ®Þa phËn x·
1 200.000
V¨n TiÕn
§Êt hai bªn ®−êng tõ V¨n TiÕn ®i th«n Xu©n §μi x· NguyÖt
2 150.000
§øc
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x· V¨n
3 90.000
TiÕn
4 §Êt khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· V¨n TiÕn 60.000
X· NguyÖt §øc
1 §Êt hai bªn ®−êng tØnh lé 303 thuéc x· NguyÖt §øc 800.000
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ CÇu Tr¾ng ®Õn gi¸p Tr−êng THPT
2 b¸n c«ng Ph¹m C«ng B×nh vμ tuyÕn ®−êng tõ CÇu Tr¾ng ®i 600.000
Can Bi thuéc x· NguyÖt §øc
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ Tr−êng THPT b¸n c«ng Ph¹m
800.000
3 C«ng B×nh ®Õn gi¸p ®ª Trung −¬ng
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ ®ª Trung −¬ng ®i Trung Kiªn thuéc
4 400.000
x· NguyÖt §øc
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ ng· ba gi¸p Ng©n hμng liªn x· qua
5 300.000
th«n Xu©n §μi ®Õn gi¸p ®Êt x· V¨n TiÕn.
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x·
6 100.000
NguyÖt §øc
7 §Êt khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc th«n Nghinh Tiªn 100.000
§Êt khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc th«n §inh X¸ vμ th«n Xu©n
8 60.000
§μi
X· Trung Kiªn
§Êt hai bªn ®−êng ®o¹n tõ gi¸p th«n Nghinh Tiªn x· NguyÖt
1 §øc qua cæng UBND x· Trung Kiªn ®Õn GhÒnh §¸ vμ ®Êt hai 200.000
bªn ®−êng ®ª bèi thuéc x· Trung Kiªn
2 §Êt hai bªn ®−êng ®ª bèi ®i dèc Lòng H¹ thuéc x· Trung Kiªn 250.000
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x· Trung
3 80.000
Kiªn
4 §Êt khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· Trung Kiªn 60.000
X· Trung Hμ
1 §Êt hai bªn ®−êng ®ª bèi thuéc x· Trung Hμ 150.000
§Êt hai bªn ®−êng trôc th«n, liªn th«n, liªn x· thuéc x· Trung
2 80.000

3 §Êt khu vùc kh¸c cßn l¹i thuéc x· Trung Hμ 60.000

b- b¶ng gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2H¹ng ®Êt (vÞ trÝ) Gi¸ ®Êt
TT
§Êt trång c©y hμng n¨m, mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n
vμ ®Êt tr«ng c©y l©u n¨m
1 H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 60.000
2 H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 59.000
3 H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 58.000
4 H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 56.000
5 H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 55.000
6 H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 54.000
huyÖn tam ®¶o
(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 70 /2008/Q§-UBND ngμy 31/12/2008 cña UBND tØnh VÜnh Phóc)

a- b¶ng gi¸ ®Êt ë n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2Khu vùc, vÞ trÝ Gi¸ ®Êt
TT
X· MINH QUANG
1 B¨ng 1: Ng· ba Quang Hμ ®Õn Km 0+100 500.000
B¨ng 1: Tõ Km 0+100 ®Õn Km0+200 ®−êng Quang Hμ hå X¹
2 400.000
H−¬ng
B¨ng1: Tõ Km 0+200 ®Õn hÕt chî L©m ®−êng Quang Hμ hå
3 350.000
X¹ H−¬ng
4 B¨ng 1: Tõ Chî L©m ®Õn UBND x· Minh Quang 200.000
5 B¨ng 1: §−êng Quang Hμ hå X¹ H−¬ng cßn l¹i 150.000
6 §−êng tõ cæng chî L©m vμo Tr−êng b¾n 100.000
7 §−êng tõ Tr−êng b¾n rÏ vμo tr¹i Khãng 50.000
8 §−êng tõ ng· ba cæng nhμ Bμ Vãc sang xãm T©n L−¬ng 150.000
9 §−êng tõ nhμ ¤ng Tμi (Quang minh) ®Õn tr¹i nu«i C¸ tr×nh. 120.000
10 §−êng tõ Tr¹i nu«i C¸ tr×nh lªn tíi s©n GOLF 150.000
11 §−êng tõ Minh Quang ®i Trung Mü 80.000
§o¹n tõ ®åi Phóc Hoμ gi¸p ®Þa phËn x· Hîp Ch©u ®Õn hÕt
12 300.000
xãm C©y Th«ng
13 C¸c khu vùc cßn l¹i 50.000
X· HîP CH¢U (§Êt khu d©n c− khu vùc 2 bªn trôc ®−êng
giao th«ng chÝnh Quèc lé 2B)
I B¨ng 1:
§o¹n tõ nhμ ¤ng TuÊt ®Çu cÇu sè 8 ®Õn hÕt khu d©n c− dù ¸n
1 900.000
5
§o¹n tõ B−u ®iÖn qua ng· ba ®i T©y Thiªn ®Õn hÕt chi nh¸nh
2 900.000
®iÖn Tam §¶o
§−êng 302 ®o¹n tõ nhμ ¤ng Dòng HËu ®i T©y Thiªn hÕt ®Þa
3 800.000
phËn Hîp Ch©u
4 §−êng tõ Kim Thμnh ®i 302 350.000
5 §o¹n tõ chi nh¸nh ®iÖn ®Õn Km 13 (hÕt ®Þa phËn Hîp Ch©u) 700.000
6 Hai bªn ®−êng 42m 700.000
7 Tõ Quèc lé 2B ®Õn cæng tr−êng cÊp II 400.000
8 §êng 36m (Hå S¬n - Minh Quang):
* §o¹n tõ Quèc lé 2B ®Õn giao ®−êng 42 700.000
* §o¹n tõ giao ®−êng 42 ®Õn ®−êng ®«i 36m 500.000
* §o¹n tõ ®−êng ®«i ®Õn gi¸p x· Minh Quang 300.000
9 Kho g¹o sè 8 ®i ®åi Phóc Hoμ 300.000
II B¨ng 2 vμ 3
1 Tõ CÇu sè 8 ®Õn khu d©n c− dù ¸n 5 200.000
2 Tõ b−u ®iÖn ®Õn hÕt nhμ ¤ng Th¶n 200.000
3 Tõ nhμ ¤ng Th¶n (C«ng an huyÖn) ®Õn hÕt chi nh¸nh ®iÖn 200.000
Tõ nhμ ¤ng Dòng HËu ®Õn Km 13 (Trªn chi nh¸nh ®iÖn ®Õn
4 200.000
hÕt ®Þa phËn Hîp Ch©u)
5 Kho g¹o sè 8 ®i ®åi Phóc Hoμ 100.000
6 Tõ Quèc lé 2B ®Õn cæng tr−êng cÊp II 300.000
7 §−êng 42 h−íng ®i Tam §¶o 300.000
8 Ng· ba Dòng HËu ®i T©y Thiªn 300.000
9 §−êng tõ Kim Thμnh ®i 302 200.000
B¨ng 1 cña c¸c tuyÕn ®−êng lμm míi theo quy ho¹ch khu d©n
10 300.000
c−
III C¸c khu vùc cßn l¹i:
1 Th«n Ch¨m ChØ 70.000
2 Th«n Nga Hoμng 70.000
3 Th«n B¶o Ph¸c 60.000
4 Th«n Cöu Yªn 60.000
5 Th«n S¬n Long 70.000
6 Th«n §åi Cao 100.000
7 Th«n TÝch Cùc 100.000
8 Th«n Hîp Thμnh 80.000
9 Th«n §åi Th«ng 100.000
X· §¹I §×NH
I B¨ng 1 cña c¸c ®−êng
1 §o¹n tõ §Ëp trμn §Òn c¶ ®Õn Tr¹m kiÓm l©m 500.000
2 §o¹n tõ ng· t− Tr¹m kiÓm l©m ®Õn gi¸p x· §¹o Trï
* §o¹n tõ ng· t− tram kiÓm l©m ®Õn hÕt nhμ «ng Du Liªn 200.000
* §o¹n tõ nhμ «ng Du Liªn ®Õn gi¸p x· §¹o Trï 150.000
3 Tõ §Ëp Vai Lμng ®Õn cæng §Òn Thâng 400.000
4 §Êt mÆt tiÒn xung quanh §iÒn Thâng T©y Thiªn 400.000
5 Riªng khu vùc Chî §¹i §×nh 400.000
6 §o¹n Tr¹i Míi ®i §«ng Lé, Lâng S©u, §ång Tháng.
* Tõ UBND x· ®Õn suèi §«ng Lé 200.000
* §o¹n tõ suèi §«ng Lé ®Õn khe can Lâng S©u 150.000
* §o¹n tõ khe c¹n Lâng S©u ®Õn ®−êng ®i ThiÒn ViÖn 200.000
* §o¹n tõ cæng ThiÒn ViÖn ®Õn cæng §Òn Thâng 400.000
7 Tõ KiÓm L©m §¹i §×nh ®Õn §Ëp Vai Lμng 200.000
8 Tõ ng· t− S¬n Thanh ®Õn chî §¹i §×nh 130.000
9 §o¹n tõ ng· t− S¬n Thanh ®Õn ng· ba L¸n Than 100.000
10 §o¹n tõ ng· ba L¸n Than ®i suèi §ïm Bå Lý 50.000
11 B¨ng trong cña khu vùc d©n c− §Òn Thâng 250.000
12 Tõ ng· t− KiÓm L©m §¹i §×nh ®i §ång TÜnh 200.000
13 C¸c khu vùc cßn l¹i 30.000
II B¨ng 2 gi¸ b»ng 40% b¨ng 1 cã vÞ trÝ t−¬ng øng
X· TAM QUAN
I §Êt khu d©n c− khu vùc 2 bªn trôc ®−êng giao th«ng chÝnh
1 §o¹n tõ ®−êng rÏ ®i Hoμng Hoa ®Õn ch©n dèc chî Tam Quan 200.000
2 §o¹n tõ ch©n dèc Chî Tam Quan ®Õn hÕt Tr¹m §a Khoa 250.000
3 §o¹n tõ Tr¹m §a Khoa ®Õn ng· ba rÏ ®i T©y Thiªn 250.000
II TØnh Lé 302 (§−êng 314 cò)
§o¹n tõ ng· ba Hå S¬n ®Õn cæng §Òn C¶ Tam Quan 400.000
III C¸c ®o¹n ®−êng kh¸c:
1 §o¹n tõ Hîp T¸c X· Quan §×nh ®i UBND x· Hå S¬n 150.000
§o¹n tõ Chî Tam Quan ®i tr−êng MÇm Non (Sau nghÜa trang
2 120.000
liÖt sü)
IV C¸c khu vùc cßn l¹i 50.000
B¨ng 2 gi¸ b»ng 40% b¨ng 1 cã vÞ trÝ t−¬ng øng
X· Y£N D¦¥NG
I §Êt khu d©n c− khu vùc 2 bªn trôc ®−êng giao th«ng chÝnh
1 §−êng tõ Bå Lý ®Õn ng· 3 rÏ CÇu phao 80.000
2 §−êng tõ cÇu Phao ®i cèng Bμ H¹p 80.000
3 §−êng tõ cèng Bμ H¹p ®i Trμn Suèi L¹nh 20.000
4 §−êng tõ ng· ba Quang §¹o ®i khu vùc Chu«ng 80.000
5 §Êt khu d©n c− 2 bªn ®−êng giao th«ng cßn l¹i 20.000
6 §Êt khu trung t©m x· 100.000
II §Êt khu d©n c− kh¸c thuéc vïng ®åi rõng 20.000
X· Bå Lý
§Êt khu d©n c− 2 bªn ®−êng giao th«ng chÝnh
I §Êt khu d©n c− 2 bªn ®−êng 302 liªn x· (§−êng 314 cò).
1 §o¹n tõ ®Çu bê Hå däc chïa ®Õn Ng· ba §ång Cμ 300.000
2 §o¹n tõ cèng §éi ®Õn CÇu Chang 300.000
3 §Êt khu d©n c− Trung t©m x· 150.000
II §Êt khu d©n c− kh¸c cßn l¹i
1 §o¹n tõ §ång cμ ®i UBND x· 200.000
2 §o¹n tõ lμng Chang ®i Ngäc Thô 150.000
3 §o¹n tõ UBND x· ®i CÇu Chang 200.000
4 §o¹n tõ CÇu Bå Lý -Yªn D−¬ng ®i Yªn D−¬ng 90.000
§Êt khu d©n c− kh¸c cßn l¹i vμ 2 bªn ®−êng liªn th«n vμ b¨ng
5 50.000
2 c¸c tuyÕn ®−êng
6 §Êt khu d©n c− kh¸c thuéc ®åi Rõng 20.000
7 B¨ng 2 cña ®−êng 302 (§−êng 314 cò) 80.000
X· §¹O TRï
B¨ng 1: Ven ®−êng 302 (§−êng 314 cò) khu d©n c− trung
t©m côm x·
§o¹n gi¸p ®Þa phËn x· §¹i §×nh ®Õn §o¹n rÏ vμo Tr−êng CÊp
1 350.000
I T©n §ång
§o¹n tõ rÏ vμo Tr−êng CÊp I T©n §ång ®Õn hÕt ®Þa phËn x·
2 500.000
§¹o Trï
§Êt khu d©n c− 2 bªn ®−êng liªn th«n x· cßn l¹i tõ ng· t− T©n
3 250.000
TiÕn ®Õn ng· 3 th«n VÜnh Ninh
§Êt d©n c− 2 bªn ®−êng liªn th«n vμ b¨ng 2 c¸c trôc ®−êng
4 150.000
trªn
5 C¸c khu d©n c− kh¸c cßn l¹i 30.000
6 C¸c khu d©n c− kh¸c cßn l¹i thuéc vïng ®åi Rõng 20.000
X· Hå S¥N
I B¨ng 1 Quèc Lé 2B
§o¹n tõ ng· ba ®−êng rÏ T©y Thiªn ®Õn Km 13+800 cæng
1 700.000
V−ên Quèc Gia Tam §¶o
II B¨ng 2 Quèc Lé 2B
§o¹n tõ ng· ba ®−êng rÏ T©y Thiªn ®Õn Km 13 V−ên Quèc
1 250.000
Gia Tam §¶o.
III B¨ng 1 TØnh lé 302
§o¹n tõ ng· ba ®−êng rÏ T©y Thiªn ®Õn cæng NghÜa trang x·
1 800.000
Hå S¬n
§o¹n tõ NghÜa trang x· Hå S¬n ®Õn Km 3 nhμ Anh Hoμng
2 700.000
V¨n S¸ng th«n Nóc Th−îng
3 §o¹n tõ nhμ Anh Hoμng V¨n S¸ng ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Hå S¬n 700.000
IV B¨ng 2 TØnh lé 302
§o¹n tõ ng· ba ®−êng rÏ T©y Thiªn ®Õn cæng NghÜa trang x·
1 300.000
Hå S¬n
2 §o¹n tõ NghÜa trang x· Hå S¬n ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Hå S¬n 300.000
V C¸c khu vùc kh¸c
1 Th«n CÇu tre
§o¹n tõ bÕn thÕ cÇu Tre (UBND x· Hå S¬n ®Õn cèng cÇu Vai
a 200.000
löa)
b §o¹n tõ ng· 3 CÇu Tre nhμ Dung Biªn ®Õn §×nh Lμng Hμ 300.000
§o¹n tõ nhμ ¤ng Hång Th¬m rÏ sang th«n §ång B¶ ®Õn cÇu
c 200.000
ngÇm §ång B¶
§o¹n tõ nhμ chÞ §μo ®−êng 302 rÏ ®i S¬n §ång ®Õn Kªnh N2
d 200.000
c¾t ngang
e C¸c khu vùc kh¸c trong th«n cßn l¹i 80.000
2 Th«n Nóc H¹
a §o¹n tõ ®−êng 302 rÏ vμo th«n ®Õn Ao kho 150.000
§o¹n tõ ®−êng 302 rÏ vμo th«n ®Õn nhμ «ng L−u L−¬ng bªn
b 150.000
ph¶i
§o¹n tõ ®−êng 302 rÏ vμo th«n ®Õn nhμ «ng L−u L−¬ng bªn
c 150.000
tr¸i
d §o¹n tõ ®−êng 302 rÏ vμo th«n ®Õn nhμ «ng Phan V¨n TuÊn 200.000
§o¹n tõ quèc lé 2B rÏ vμo th«n ®Õn nhμ «ng Phïng Xu©n gi¸p
e 200.000
®Êt §ång B¶
f C¸c khu vùc kh¸c trong th«n 80.000
3 Th«n §ång B¶
a §o¹n tõ quèc lé 2B rÏ vμo th«n ®Õn nhμ «ng Xu©n Toμn 150.000
b §o¹n tõ nhμ «ng Xu©n Toμn ®Õn ®Ëp trμn Hå Lμng Hμ 150.000
c C¸c khu vùc kh¸c cßn l¹i 70.000
4 C¸c th«n cßn l¹i
a §−êng chÝnh trong th«n 100.000
b §−êng Ngâ 70.000
THÞ TRÊN TAM §¶O
I §ÊT §¤ THÞ (®Êt dÞch vô Du lÞch Th«n 1 )
§−êng lo¹i 1: gåm tõ ng· ba nhμ kh¸ch UBND tØnh VÜnh
Phóc ch¹y quanh vμnh ®ai V−ên Hoa, qua chî, qua b·i ®ç xe,
®Çu tr¹m y tÕ ®Õn nhμ nghØ C«ng §oμn VÜnh Phóc; §−êng tõ
a
chî qua BÓ B¬i, nhμ R«ng, qua Nhμ nghØ s©n bay, ®Õn ®Çu
®−êng xuèng Th¸c B¹c vßng vÒ nhμ Kh¸ch UBND tØnh VÜnh
Phóc, tõ ng· ba V−ên Hoa ®Õn nga ba ®−êng rÏ tr−êng häc.
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 4.000.000
VÞ trÝ 2: §Êt b¨ng sau (®Êt trªn s−ên Nói) 3.000.000
b §−êng lo¹i 2: C¸c ®−êng cßn l¹i
VÞ trÝ 1: §Êt mÆt tiÒn 3.000.000
VÞ trÝ 2: §Êt b¨ng sau (®Êt trªn s−ên Nói) 1.500.000
II §ÊT THUéC KHU VùC TH¤N 2
Lo¹i 1: §Êt ven ®−êng quèc lé 2B tõ khuûnh Gèc SÕn lªn ®Õn
a Khuûnh Bu«n Be rÏ tay ph¶i ®Õn nhμ nghØ Minh T©m phÝa bªn 500.000
®−êng tay ph¶i
Lo¹i 2: §−êng tõ quèc lé 2B rÏ vμo ®−êng §Òn §øc Th¸nh
TrÇn vßng theo ®−êng trôc ®−êng míi më xuèng qua nhμ «ng
NguyÔn Xu©n Hoμ vμ nhμ «ng NguyÔn ThÕ §«ng; qua nhμ
b «ng NguyÔn Duy HiÖp, qua nhμ «ng NguyÔn Xu©n H−íng ®Õn 400.000
nhμ «ng NguyÔn ThiÖn Vò ra QL 2B. §−êng tõ Km 21+500 tõ
nhμ «ng Kh¸nh vμo ®Õn s¸t C«ng ty cæ phÇn x©y dùng L¹c
Hång.
c C¸c khu vùc cßn l¹i 300.000
§Êt s¶n xuÊt Kinh Doanh phi N«ng NghiÖp thuéc khu vùc
d 1.500.000
th«n 2

b- b¶ng gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2H¹ng ®Êt (VÞ trÝ) Gi¸ ®Êt
TT
§Êt trång c©y hμng n¨m, mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n
I
vμ trång c©y l©u n¨m
X· MiÒn nói
H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 49.000
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 48.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 47.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 45.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 43.000
H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 41.000
II §Êt l©m nghiÖp vμ ®Êt trång rõng s¶n xuÊt
X· MiÒn nói
H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 16.000
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 14.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 12.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 10.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 9.000

HuyÖn tam d−¬ng


(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 70/2008/Q§-UBND ngμy 31 /12/2008 cña UBND tØnh VÜnh Phóc)

A- b¶ng gi¸ ®Êt ë n¨m 2009


§¬n vÞ: ®ång/m2

Khu vùc, vÞ trÝ Gi¸ ®Êt
TT
§Êt khu vùc thÞ trÊn, thÞ tø, ®Êt 2 bªn ®−êng trôc giao
I
th«ng chÝnh
1 Quèc lé 2A
§o¹n tõ tr¹m b¬m xãm Lª Lîi ®i ViÖt tr× ®Õn hÕt ®Þa phËn x·
a 1.500.000
Hîp ThÞnh
2 Quèc lé 2B ®i Tam §¶o
§o¹n tõ Km 4 ®Õn ng· t− QL 2B míi vμ QL 2B cò x· Kim
a 700.000
Long
§o¹n tõ ng· t− QL 2B míi vμ QL 2B cò ®Õn hÕt cÇu sè 8 cò x·
b 750.000
Kim Long
§o¹n tõ Km 4 Quèc lé 2B míi (MÆt tiÒn) ®Õn hÕt cÇu sè 8 míi
c 1.000.000
x· Kim Long
Khu d©n c− quy ho¹ch míi cña Tr−êng sü quan t¨ng thiÕt
d 600.000
gi¸p - x· Kim Long
3 Quèc lé 2C
§o¹n tõ c©y x¨ng x· Hîp ThÞnh ®Õn hÕt ®Þa phËn th«n L¹c
a 800.000
ThÞnh, x· Hîp ThÞnh (tõ giao QL2A ®Õn hÕt th«n L¹c ThÞnh)
§o¹n tõ ranh giíi x· Thanh V©n ®Õn ®−êng rÏ vμo Nhμ m¸y
b 800.000
hoa qu¶
c §o¹n tõ ®−êng rÏ Nhμ m¸y hoa qu¶ ®Õn ®Çu phè Bª t«ng 800.000
d §o¹n tõ ®Çu phè Bª t«ng ®Õn hÕt phè Bª t«ng 1.000.000
e §o¹n tõ hÕt phè Bª t«ng ®Õn CÇu Thuþ Yªn 800.000
f §o¹n Tõ CÇu Thuþ Yªn ®Õn b¶ng tin vμo xãm R»m 800.000
g §o¹n tõ b¶ng tin Xãm R»m ®Õn cæng UBND huyÖn 1.500.000
§o¹n tõ cæng UBND huyÖn ®Õn cæng UBND thÞ trÊn Hîp
h 1.500.000
Hoμ
i §o¹n tõ cæng UBND thÞ trÊn Hîp Hoμ ®Õn hÕt th«n B×nh Hoμ 1.000.000
j §o¹n tõ hÕt th«n B×nh Hoμ ®Õn cÇu lμng §åi 800.000
k §o¹n cÇu lμng §åi ®Õn cÇu LiÔn S¬n 600.000
m B¨ng 2 khu d©n c− thÞ trÊn Hîp Hoμ 600.000
n §o¹n tõ giao ®−êng Quèc lé 2C ®Õn Nhμ m¸y Hoa qu¶ 600.000
§Êt khu d©n c− Tr−êng d©n téc néi tró (®Þa phËn x· Thanh
o 1.000.000
v©n), b¨ng 1
§Êt khu d©n c− Tr−êng d©n téc néi tró (®Þa phËn x· Thanh
p 700.000
v©n), b¨ng 2
q Quèc Lé 2C ®o¹n x· Thanh V©n 1.500.000
4 TØnh lé 305 - V©n Héi - Chî Vμng
§o¹n tõ hÕt ®Þa phËn thμnh phè VÜnh Yªn ®Õn cæng UBND x·
a 1.000.000
V©n Héi
§o¹n tõ cæng UBND x· V©n Héi ®Õn cæng Tr¹i gièng lóa
b 800.000
Mai Nham
§o¹n tõ cæng Tr¹i gèng lóa Mai Nham ®Õn hÕt th«n §«ng KÐ
c 700.000
x· Hoμng L©u
§o¹n tõ hÕt th«n §«ng KÐ x· Hoμng L©u ®Õn Ao xãm Da x·
d 800.000
Hoμng L©u
e §o¹n tõ hÕt ao xãm Da ®Õn CÇu Vμng 800.000
§o¹n tõ CÇu Vμng ®Õn hÕt khu vùc chî Vμng + ®Êt mÆt tiÒn
f 1.000.000
xung quanh khu vùc chî Vμng
5 TØnh lé 309
a §o¹n tõ ng· t− Me ®Õn BHXH huyÖn 1.000.000
b §o¹n tõ BHXH huyÖn ®Õn CÇu kªnh LiÔn S¬n - An Hoμ 900.000
§o¹n tõ CÇu kªnh LiÔn S¬n - An Hoμ ®Õn Ph−¬ng L©u - An
c 800.000
Hoμ
d §o¹n tõ Ph−¬ng L©u- An Hoμ ®Õn dèc ®ª Vμng 600.000
e §o¹n tõ sau b¸ch ho¸ ®Õn ®−êng rÏ vμo th«n B¶o Chóc 1.000.000
f §o¹n rÏ vμo th«n B¶o Chóc ®Õn rÏ tØnh lé 309B ®i Kim long 800.000
§o¹n rÏ tØnh lé 309B ®i Kim long ®Õn gi¸p ranh víi x· Tam
g 700.000
Quan huyÖn Tam ®¶o
6 TØnh lé 309B
§o¹n tõ Nhμ «ng Ph−îng Hîp khu 7 x· Kim Long ®Õn gi¸p
a 700.000
®Þa phËn x· Gia Kh¸nh
b §o¹n tõ tr¹m thuÕ sè 8 ®Õn hÕt nhμ «ng H¶i Hå §ång B«ng 600.000
c Riªng khu vùc chî sè 8 800.000
d §o¹n tõ hå §ång B«ng ®Õn gi¸p TL 309 500.000
7 TØnh lé 309C
§o¹n rÏ TL 309 ®Þa phËn x· Hoμng Hoa ®i §ång TÜnh 450.000
8 TØnh lé 310
§o¹n tõ cæng Nhμ m¸y bª t«ng ®Õn ®Çu th«n CÈm Tr¹ch x·
a 800.000
§¹o Tó
§o¹n tõ ®Çu th«n CÈm Tr¹ch ®Õn giao ®−êng H÷u Thñ Kim
b 600.000
Long- Tam Quan
§o¹n tõ giao ®−êng H÷u Thñ Kim Long - Tam Quan ®Õn gi¸p
c 800.000
QL 2B cò
9 §−êng H÷u Thñ - Tam Quan 550.000
10 §−êng TL 306: V©n Héi - An Hoμ - BÕn B× La
a Tõ rÏ TL 305 (V©n Héi) ®Õn cÇu Xãm §«ng x· Duy Phiªn 600.000
b Tõ cÇu Xãm §«ng ®Õn cÇu xãm Th−îng x· Duy Phiªn 700.000
c Tõ cÇu xãm Th−îng ®Õn TL309 600.000
d Tõ TL309 ®Õn bÕn B× La 500.000
11 §−êng Hîp ThÞnh - Yªn B×nh 700.000
12 §−êng Duy Phiªn- Thanh V©n- Chïa Hμ
§o¹n rÏ TL 306 (x· Duy Phiªn) ®Õn cæng lμng Phóc Lai x·
a 600.000
Thanh V©n
b Tõ cæng lμng Phóc Lai ®Õn QL 2C 600.000
c Tõ rÏ QL 2C ®Õn cÇu Phó Ninh x· Thanh V©n 600.000
d Tõ cÇu Phó Ninh ®Õn gi¸p x· §Þnh Trung 550.000
13 C¸c ®o¹n ®−êng kh¸c
a §−êng cÇu §«i Phï LiÔn(§ång TÜnh)- Lòng H÷u (Hoμng Hoa)
+ §Þa phËn x· §ång TÜnh 450.000
+ §Þa phËn x· Ho ng Hoa 250.000
b §−êng DiÖn - §¹i §×nh (khu vùc huyÖn Tam D−¬ng) 450.000
- §−êng tõ QL 2C ®Õn ng· ba ®−êng rÏ ®i Hoμng Hoa 550.000
- §o¹n tõ ng· ba ®i Hoμng Hoa ®Õn TL 309 500.000
c §−êng Quèc lé 2C - Nhμ m¸y hoa qu¶ 450.000
d §−êng V©n héi (ChÊn yªn) - TØnh lé 306 - Quèc lé 2C 800.000
§−êng tõ rÏ TL 309 ®Õn ®−êng rÏ vμo th«n B¶o Chóc Hîp
e 500.000
Hoμ
g Tõ rÏ vμo th«n B¶o Chóc ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Hoμng Hoa
+ §Þa phËn x· Hoμng Hoa 300.000
+ §Þa phËn TT H¬p Hoμ 550.000
§−êng tõ gi¸p TL 306 (x· Duy Phiªn) ®Õn QL2C (NM bª t«ng
h 650.000
§¹o Tó)
i Tõ gi¸p Nhμ m¸y Hoa Qu¶ ®Õn gi¸p TL 306 (x· Duy Phiªn) 450.000
Gi¸ ®Êt ¸p dông cho khu d©n c− n«ng th«n ®−îc x¸c ®Þnh
II
theo ®Þa giíi hμnh chÝnh (trõ c¸c vÞ trÝ ®· cã ë môc I)
1 X· §ång B»ng
a §Êt thuéc trung t©m x· 700.000
b §Êt thuéc khu vùc chî 800.000
c §Êt c¸c khu d©n c− cßn l¹i 300.000
2 X· Trung du
a §Êt thuéc trung t©m x· 500.000
b §Êt thuéc khu vùc chî 700.000
c §Êt c¸c khu d©n c− cßn l¹i 200.000
3 X· miÒn nói
a §Êt thuéc trung t©m x· 300.000
b §Êt thuéc khu vùc chî 300.000
c §Êt c¸c khu d©n c− cßn l¹i 100.000

b- b¶ng gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2


H¹ng ®Êt (VÞ trÝ) Gi¸ ®Êt
TT
I. B¶ng gi¸ ®Êt trång c©y hμng n¨m, mÆt n−íc nu«i trång thuû
s¶n, ®Êt trång c©y l©u n¨m
X· ®ång b»ng, trung du
1 H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 60.000
2 H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 59.000
3 H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 58.000
4 H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 56.000
5 H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 54.000
6 H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 52.000
X· miÒn nói
1 H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 48.000
2 H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 47.000
3 H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 45.000
4 H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 43.000
5 H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 41.000
II. B¶ng gi¸ ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt rõng s¶n xuÊt
X· ®ång b»ng, trung du
1 H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 20.000
2 H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 18.000
3 H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 16.000
4 H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 14.000
5 H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 12.000
X· miÒn nói
1 H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 16.000
2 H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 14.000
3 H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 12.000
4 H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 10.000
5 H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 10.000
HuyÖn b×nh xuyªn
(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 70 /2008/Q§-UBND ngμy 31/12/2008 cña UBND tØnh VÜnh Phóc)

A- b¶ng gi¸ ®Êt ë n¨m 2009


§¬n vÞ: ®ång/m2

Khu vùc, vÞ trÝ Gi¸ ®Êt
TT
Gi¸ ®Êt khu d©n c− ®Çu mèi giao th«ng vμ 2 bªn trôc
A
®−êng giao th«ng chÝnh
I Quèc lé 2A
§o¹n tõ gi¸p x· TiÒn Ch©u ®Õn giao ®−êng Quèc lé 2A cò
1
vμ Quèc lé 2A míi (BOT)
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 3.000.000
- B¨ng 2 1.000.000
2 §o¹n ®−êng QL2A cò (qua UBND huyÖn B×nh Xuyªn)
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 3.000.000
- B¨ng 2 1.000.000
§o¹n ®−êng QL2A míi (BOT) thay thÕ ®o¹n QL2A cò nªu
3
trªn
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 2.500.000
- B¨ng 2 800.000
§o¹n tõ ®iÓm giao Quèc lé 2A cò vμ Quèc lé 2A míi (BOT)
4 ®Õn hÕt ®Þa phËn x· QuÊt l−u gi¸p ph−êng khai quang thμnh
phè VÜnh Yªn
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 3.000.000
- B¨ng 2 1.000.000
II TØnh lé 303 (®i Thanh L·ng)
1 §o¹n thuéc ®Þa phËn x· T©n Phong
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 600.000
§o¹n thuéc ®Þa phËn x· Phó xu©n, tõ gi¸p ®Þa phËn x· T©n
2
Phong ®Õn ng· 4 gi¸p thÞ trÊn Thanh L·ng
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 600.000
§o¹n thuéc ®Þa phËn thÞ trÊn Thanh L·ng, tõ ng· t− Phó
3
Xu©n ®i Yªn l¹c
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.500.000
- B¨ng 2 800.000
- Khu ®ång thùc phÈm ®· quy ho¹ch
+ B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.500.000
+ B¨ng 2 vμ c¸c b¨ng kh¸c cßn l¹i 800.000
Tõ Quèc lé 2 ®Õn tr¹m b¬m cò (§Þa phËn ThÞ trÊn H−¬ng
4
Canh)
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 700.000
5 Tõ tr¹m b¬m cò ®Õn hÕt ®Þa phËn ThÞ trÊn H−¬ng Canh 900.000
III TØnh lé 302
* §Êt thuéc x· Tam Hîp
§o¹n thuéc ®Þa phËn x· Tam Hîp, tõ ng· 3 Chî Néi ( nhμ bμ
1
Mü) ®Õn nhμ anh Dòng
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.800.000
- B¨ng 2 800.000
§o¹n tõ nhμ anh Dòng ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Tam Hîp gi¸p x·
2
H−¬ng S¬n
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.300.000
- B¨ng 2 600.000
* §Êt thuéc ®Þa phËn x· QuÊt L−u
3 §o¹n tõ c©y ®a Tam Hîp ®Õn hÕt ®Þa phËn x· QuÊt l−u
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.300.000
- B¨ng 2 600.000
* §Êt thuéc ®Þa phËn x· H−¬ng S¬n
§o¹n thuéc ®Þa phËn x· H−¬ng S¬n, tõ NghÜa trang TrÇn
4
H−ng §¹o ®Õn gi¸p ®Çm Chïa TiÕng
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.300.000
- B¨ng 2 600.000
5 §o¹n tõ ®Çm Chïa TiÕng ®Õn hÕt nhμ «ng S©m (Lß g¹ch)
- B¨ng 1 kh«ng thuéc nh÷ng ®o¹n ®Çm 900.000
- B¨ng 1 thuéc nh÷ng ®o¹n ®Çm 600.000
- B¨ng 2 kh«ng thuéc nh÷ng ®o¹n ®Çm 400.000
- B¨ng 2 thuéc nh÷ng ®o¹n ®Çm 300.000
§o¹n tõ gi¸p nhμ «ng S©m (Lß g¹ch) ®Õn ®−êng rÏ vμo Ch©n
6
S¬n
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.000.000
- B¨ng 2 600.000
7 Tõ ®−êng rÏ vμo Ch©n s¬n tr−íc cöa UBND x· H−¬ng S¬n
®Õn nhμ TuÊn V©n
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.000.000
- B¨ng 2: 500.000
8 Tõ nhμ TuÊn V©n ®Õn CÇu bßn hÕt ®Þa phËn x· H−¬ng s¬n
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.000.000
- B¨ng 2 500.000
* §Êt thuéc ®Þa phËn ThÞ trÊn Gia kh¸nh
9 §o¹n tõ CÇu bßn ®Õn ng· ba rÏ vμo ThiÖn kÕ
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.400.000
- B¨ng 2 700.000
10 §o¹n tõ ng· ba rÏ vμo ThiÖn kÕ ®Õn cæng tr−êng cÊp 3
Quang Hμ
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.400.000
- B¨ng 2 700.000
11 §o¹n tõ cæng tr−êng cÊp 3 Quang hμ ®Õn ng· 3 rÏ vμo N«ng
tr−êng
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.400.000
- B¨ng 2 800.000
§o¹n tõ ng· 3 rÏ vμo N«ng tr−êng ®Õn hÕt nhμ «ng QuÕ Gia
12
du
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 bªn phÝa chî míi quy ho¹ch 1.000.000
- B¨ng 2 bªn cßn l¹i 500.000
§o¹n gi¸p nhμ ¤ng QuÕ Gia du ®Õn ®−êng rÏ Tr¹m x¸ Gia
13
kh¸nh
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.000.000
- B¨ng 2 400.000
14 §o¹n tõ cæng tr¹m x¸ ®Õn ng· t− - Cæ ®é
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.400.000
- B¨ng 2 500.000
15 Tõ ng· t− cæ ®é ®Õn cèng quay S¬n bØ 1.200.000
16 Tõ cèng quay S¬n bØ ®Õn hÕt ®Þa phËn thÞ trÊn Gia kh¸nh 800.000
17 C¸c b¨ng 2 cßn l¹i trªn trôc ®−êng 302 400.000
IV TØnh lé 302B (H−¬ng Canh - Trung Mü)
* §Êt thuéc ®Þa phËn ThÞ trÊn H−¬ng canh
1 §o¹n tõ QL2A ®i vμo ®Õn ®−êng ngang thÞ trÊn H−¬ng Canh
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 2.000.000
- B¨ng 2 1.000.000
§o¹n tõ ®−êng ngang thÞ trÊn H−¬ng Canh ®i Tam Hîp
2 1.500.000
thuéc phÇn ®Êt cña thÞ trÊn H−¬ng Canh
§o¹n tõ ®−êng ngang thÞ trÊn H−¬ng Canh ®i vμo côm c«ng
3
nghiÖp H−¬ng Canh
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.800.000
- B¨ng 2 1.000.000
* §Êt thuéc ®Þa phËn x· Tam hîp
4 §o¹n tõ gi¸p TT H−¬ng canh ®Õn tr¹m Y tÕ x· Tam hîp
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.500.000
- B¨ng 2 600.000
5 §o¹n tõ tr¹m y tÕ x· Tam Hîp ®Õn ®Çu CÇu Tranh
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.000.000
- B¨ng 2 500.000
* §Êt thuéc ®Þa phËn x· B¸ hiÕn
§o¹n thuéc ®Þa phËn x· B¸ HiÕn tõ CÇu tranh ®Õn B−u ®iÖn
6
x· B¸ hiÕn
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 900.000
- B¨ng 2 400.000
7 §o¹n tõ B−u ®iÖn x· B¸ hiÕn ®Õn cæng xÝ nghiÖp g¹ch
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 600.000
§o¹n tõ Cæng XN G¹ch B¸ HiÕn ®Õn hÕt ®Þa phËn x· B¸
8
hiÕn
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 800.000
- B¨ng 2 400.000
* §Êt thuéc ®Þa phËn x· Trung mü
9 §o¹n gi¸p B¸ hiÕn ®Õn B¶ng tin 600.000
10 §o¹n tõ b¶ng tin ®Õn hå chøa n−íc Thanh lanh
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 700.000
- B¨ng 2 300.000
V TØnh lé 305 ®i Thanh Trï (X· QuÊt L−u)
1 §o¹n tõ QL2A ®i Thanh Trï dμi 500m: B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.500.000
B¨ng 2 700.000
2 §o¹n tiÕp nèi cßn l¹i trë vμo hÕt ®Þa phËn x· QuÊt L−u 1.000.000
VI TØnh lé 310 (§¹i l¶i - §¹o tó)
Tõ Ng· 3 Gèc g¹o ®Õn hÕt ®Þa phËn ThÞ trÊn Gia kh¸nh
1
(CÇu s¾t)
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.000.000
- B¨ng 2 500.000
Tõ gi¸p CÇu s¾t ®Õn hÕt ®Þa phËn x· ThiÖn kÕ (NgÇm l¨m
1
bß)
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.000.000
- B¨ng 2 600.000
2 Tõ ngÇm l¨m bß ®Õn CÇu ®en (§Þa phËn x· B¸ hiÕn)
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.000.000
- B¨ng 2 500.000
B Gi¸ ®Êt khu d©n c−
I Khu d©n c− ThÞ trÊn H−¬ng Canh
§−êng H−¬ng Canh - S¬n L«i: §o¹n tõ QL2A ®Õn gi¸p ®Þa
1
phËn x· S¬n L«i
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- MÆt ®−êng 17,5 m (Khu V−ên sim) 800.000
- B¨ng 2: 500.000
M¹ng ®−êng xanh tõ cæng Chî C¸nh ®Õn ®iÓm tiÕp gi¸p víi
2
®−êng H−¬ng Canh - S¬n L«i
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 800.000
- B¨ng 2 500.000
§−êng tõ QL2A ( Chi côc thuÕ ) ®i vμo ®Õn §×nh H−¬ng
3 600.000
Canh
§−êng tõ QL2A ®i vμo HuyÖn ®éi ®Õn hÕt ®Þa phËn Tr−êng
4
TiÓu häc B H−¬ng Canh
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 700.000
- B¨ng 2 400.000
5 Khu d©n c− côm c«ng nghiÖp H−¬ng canh 500.000
6 C¸c khu vùc kh¸c cßn l¹i 300.000
II Khu d©n c− x· §¹o ®øc (X· §ång b»ng)
1 §−êng tõ phè KÕu ®Õn Dèc Vßng th«n Mé §¹o 500.000
2 §−êng tõ QL2A ®i Chïa Qu¸n ®Õn Dèc Vßng th«n Mé §¹o 400.000
3 §−ßng tõ QL2A ®i vμo th«n H−ëng Léc 450.000
4 §−êng tõ QL2A ®i vμo th«n §¹i Phóc ®i vμo HTX 400.000
5 §−êng tõ QL2A ®i vμo hÕt ®Þa phËn ViÖn 8 - §−êng s«ng 450.000
§i tõ ViÖn 8 ®Õn cæng UBND x· ®Õn hÕt ®Þa phËn x· §¹o
6 350.000
®øc
7 §−êng tõ QL2A ®i xãm KiÒn S¬n ®i S¬n L«i 350.000
8 C¸c khu vùc cßn l¹i 300.000
III Khu d©n c− x· QuÊt L−u (X· Trung du)
1 §−êng tõ QL2A ®i xãm chòng dμi 250m
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 600.000
- B¨ng2 300.000
2 §−êng tõ QL2A ®i xãm v¶i dμi 250 m
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 600.000
- B¨ng 2 300.000
3 §−êng TØnh Lé 302 ®i xãm gi÷a dμi 200m 400.000
4 §−êng TØnh Lé 302 ®i XN Ðp dÇu 600.000
5 §−êng tõ QL2A ®i xãm phæ dμi 200m 600.000
6 §−êng tõ QL2A ®i vμo cæng nhμ m¸y G¹ch QuÊt L−u 600.000
7 §−êng tõ QL2A ®i vμo cæng ViÖn ®iÒu D−ìng. 900.000
8 §−êng tõ TØnh Lé 305 ®i xãm Tr¹i 350.000
9 §åi xãm phæ 600.000
10 §Êt cßn l¹i cña xãm Nói xãm Phæ 350.000
11 §Êt khu vùc kh¸c cßn l¹i 300.000
IV Khu d©n c− x· Tam Hîp (X· Trung du)
§−êng tõ ng· 3 th«n H÷u B»ng ( nhμ Th©n xuyªn ) ®Õn hÕt
1 500.000
®Þa phËn x· Tam Hîp gi¸p x· ThiÖn KÕ
2 §−êng tõ tr¹m YtÕ x· ®i ®Õn cæng t©y th«n Néi PhËt 400.000
3 §−êng tõ cæng t©y ®i ®Õn ®iÓm tiÕp gi¸p ®−êng 302 400.000
4 §−êng tõ qu¸n Ca nhμ TuÊn Thuû ®i ®Õn nhμ «ng Tiu 750.000
5 §−êng tõ nhμ «ng Tiu ®i ®Õn khu B S− ®oμn 304 400.000
§−êng tõ ng· 3 CÇu Hå ( nhμ bμ V©n ThuËt ) ®Õn Tr−êng
6 400.000
THCS Tam Hîp
§−êng tõ cæng xu«i (nhμ «ng M·i) ®Õn cæng C«ng Ty
7 400.000
TNHH Hoa C−¬ng
8 §o¹n tõ cæng Tr−êng cÊp 2 ®Õn cæng Xu«i 400.000
9 C¸c khu vùc cßn l¹i 300.000
V Khu d©n c− x· ThiÖn KÕ (X· Trung du)
1 §−êng tõ cÇu Qu¶ng Khai ®Õn ng· 3 nhμ Bμ Hoμ H−¬ng ®μ
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 600.000
- B¨ng 2 400.000
2 §−êng ThiÖn kÕ Trung mü ( §Þa phËn ThiÖn kÕ)
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 300.000
- B¨ng 2 250.000
Tõ ng· 3 n«ng tr−êng rÏ vμo UBND x· ®i Tam hîp ( H÷u
3 400.000
B»ng)
4 §−êng liªn th«n trªn ®Þa bμn x· 250.000
5 Khu t¸i ®Þnh c− Gß cao
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 400.000
- B¨ng 2 300.000
7 C¸c khu vùc cßn l¹i 250.000
VI Khu d©n c− x· S¬n L«i (X· Trung du)
§−êng tõ cæng UBND x· ®Õn hÕt Th«n B¸ cÇu (Nhμ Anh
1 350.000
TiÕn Th−¬ng binh)
Tõ nhμ Anh TiÕn th«n B¸ cÇu ®Õn hÕt ®Þa phËn S¬n l«i gi¸p
2 400.000
B¸ hiÕn
3 §−êng tõ ng· 3 cò ®Õn ng· 3 An L·o- Ngäc B¶o- ¸i V¨n 300.000
§−êng H−¬ng Canh- S¬n L«i ®Õn cæng UBND x· kÓ c¶
4 400.000
®−êng míi
5 C¸c khu vùc cßn l¹i 200.000
VII Khu d©n c− x· T©n Phong (X· §ång b»ng)
Tõ §−êng TØnh Lé 303 vμo ®Õn Tr−êng TiÓu häc x· T©n
1
Phong
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 900.000
- B¨ng 2 600.000
Tõ §−êng TØnh Lé 303 vμo hÕt trôc ®−êng th«n Yªn ®Þnh
2 500.000
gi¸p ®oμn 235
3 Tõ §−êng TØnh Lé 303 vμo ®Õn ®Çu cÇu ThÞnh §øc 500.000
§−êng TØnh Lé 303 ®Õn trôc ®−êng c¾t Th«n Nam b¶n vμ
4 500.000
Mü ®«
5 TiÕp tõ Mü ®« ®Õn hÕt Th«n Nam b¶n 400.000
§−êng tõ ng· 3 Gèc G¹o ( gÇn trô së UBND x·) ®Õn ®Çu
6
lμng th«n T©n An
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 600.000
- B¨ng 2 300.000
§−êng tõ ng· 3 Gèc G¹o ( gÇn trô së UBND x·) ®Õn tr¹m
7 500.000
biÕn thÕ th«n Nam B¶n
§−êng tõ tiÕp gi¸p Th«n Nam b¶n ®Õn nhμ ¤ng §¹o Th«n
8 400.000
Tr−êng th−
9 C¸c khu vùc kh¸c cßn l¹i 300.000
VIII Khu d©n c− x· H−¬ng S¬n (X· Trung du)
§−êng CÇu Hoμng Oanh ®i VÜnh Yªn hÕt ®Þa phËn x· H−¬ng
1
s¬n
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 600.000
- B¨ng 2 300.000
2 §−êng tõ cÇu Qu¶ng Khai ®Õn ®−êng 302 1.000.000
3 Tõ ®−êng 302 ®i qua Tam léng ®Õn hÕt ®Þa phËn x· H−¬ng 400.000
s¬n
4 §−êng tõ tr¹m x¸ ®Õn hÕt nhμ Bμ S©m H−¬ng vÞ
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 400.000
- B¨ng 2 200.000
Tõ gi¸p nhμ Bμ S©m H−¬ng vÞ ®Õn ®−êng Quang hμ VÜnh
5
yªn
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 350.000
- B¨ng 2 200.000
6 C¸c khu vùc cßn l¹i 150.000
IX Khu d©n c− x· Phó Xu©n (X· §ång b»ng)
1 §−êng Thanh L·ng - Phó Xu©n - §¹o ®øc: tõ c©y x¨ng
C«ng ty TNHH TiÕn Th¾ng ®Õn UBND x· Phó Xu©n
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 800.000
- B¨ng 2 550.000
§−êng Thanh L·ng - Phó Xu©n - §¹o ®øc : Tõ UBND x·
2 Phó Xu©n ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Phó xu©n Gi¸p víi x· §¹o
®øc
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 600.000
- B¨ng 2 350.000
3 §−êng tõ UBND x· Phó Xu©n ®Õn Dèc Hå 400.000
§−êng tõ ®Çu lμng Can Bi ®i V¨n TiÕn ®Õn hÕt ®Þa phËn x·
4 600.000
Phó Xu©n
5 C¸c khu vùc kh¸c cßn l¹i 300.000
X Khu d©n c− x· B¸ HiÕn (X· Trung du)
1 §o¹n ®−êng 36 m khu c«ng nghiÖp
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.300.000
- B¨ng 2 1.000.000
2 §−êng tõ ng· t− qu¸n Dãi ®Õn cÇu §en
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 600.000
- B¨ng 2 250.000
3 §−êng tõ chî B¸ HiÕn ®Õn hÕt lμng Vinh TiÕn 600.000
4 §−êng tõ Tr−êng TiÓu häc B ®Õn ®Çu lμng Thèng nhÊt
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 600.000
- B¨ng 2 300.000
5 §−êng tõ quang Vinh ®i Tr¹i Cóp
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 500.000
- B¨ng 2 300.000
6 §−êng tõ B−u ®iÖn V¨n ho¸ x· ®Õn Tr¹m x¸ x· 450.000
7 §−êng tõ Tr¹m x¸ x· ®i ng· 4 ThÝch Trung 400.000
8 §−êng tõ Cèng Cá Lang ®i cÇu M¸ng 450.000
9 §−êng tõ ®Çu lμng Vinh TiÕn ®Õn My Kú 500.000
10 §−êng tõ ®Çu lμng B¶o S¬n ®Õn §−êng rÏ l¨m Bß
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 550.000
- B¨ng 2 350.000
11 §−êng tõ Qu¸n §¸ ®i ®Õn ®Çu lμng V¨n Gi¸o
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 500.000
- B¨ng 2 250.000
12 §−êng tõ 302B rÏ ®i §ª hÕn ®Õn nhμ bμ û
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 400.000
- B¨ng 2 250.000
13 C¸c khu vùc cßn l¹i 200.000
XI Khu d©n c− thÞ trÊn Thanh L·ng
§−êng trung t©m chî x· Thanh L·ng : Tõ ng· t− §«ng thó
1
®i ®×nh Hîp lÔ
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.500.000
- B¨ng 2 800.000
§−êng liªn x· Thanh L·ng Phó Xu©n - §¹o ®øc tõ ng· t−
2
§«ng thó ®Õn ng· 4 Phó Xu©n
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 800.000
3 §−êng tõ ng· 4 chî l¸ng ®Õn cÇu Kªnh LiÔn s¬n Yªn thÇn 1.000.000
qua nhμ ¤ng TuÊn
4 Tõ cÇu kªnh Yªn thÇn ®Õn tØnh lé 303
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 800.000
5 §−êng tõ §×nh Hîp lÔ ®Õn ®Çu cÇu kªnh ®Çu lμng
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 600.000
6 Tõ ®Çu cÇu kªnh ®Çu lμng ®Õn tØnh lé 303
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 600.000
7 §−êng ng· t− §«ng Thó ®Õn nhμ ¤ng Phong s¬n
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 800.000
8 Tõ nhμ ¤ng phong s¬n ®Õn ng· t− chî l¸ng
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 600.000
- B¨ng 2 400.000
9 Tõ ®Çu cÇu kªnh §ång lý ®Õn tØnh lé 303
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 800.000
10 §−êng khu vùc B·i MiÕu 500.000
11 §−êng khu v−ên qu¶ Xu©n L·ng 800.000
12 C¸c khu vùc cßn l¹i 350.000
XII Khu d©n c− x· Trung Mü
1 §−êng tõ UBND x· ®Õn ®Ëp Trung MÇu 550.000
§−êng tõ ®Ëp Trung MÇu ®Õn hªt Tr¹i lîn thuéc x· Trung
2 400.000

3 §−êng tõ Trung ®oμn 9 vμo xãm Gia khau 300.000
4 §−êng tõ b¶ng tin ( nhμ «ng D−¬ng T−) ®Õn hÕt ao Ba Gß 300.000
5 §−êng tõ ao Ba Gß ®Õn Dèc Tam S¬n 300.000
6 Tõ dèc Tam s¬n ®Õn th«n VÜnh ®ång 250.000
7 Tõ th«n VÜnh ®ång ®Õn cÇu ®en ( Tr−êng ®oμn cò) 300.000
8 Tõ b¶ng tin(Nhμ D−¬ng T−) ®Õn ng· t− th«n Trung mμu 450.000
9 Tõ dèc Tam s¬n ®Õn th«n Mü khª 250.000
10 Tõ Th«n Mü khª ®Õn th«n VÜnh ®ång 250.000
11 Tõ ng· 3 Thanh lanh ®i 338 250.000
12 Tõ ng· 3 tr¹i lîn qua Gia khau ®i Hå tr¹i ngçng 250.000
13 Tõ Mü khª ®i hå ®ång c©u 250.000
14 Tõ dèc Tam s¬n ®i §«ng thμnh, C¬ khÝ 250.000
15 Tõ ng· 3 nhμ Hîi DËu ®i xãm §ång lín cò 250.000
16 C¸c khu vùc kh¸c cßn l¹i 100.000
XIII Khu d©n c− thÞ trÊn Gia Kh¸nh
1 §−êng tõ ng· 4 ®Õn hÕt Z192 hÕt ®Þa phËn x· Gia kh¸nh 600.000
2 §−êng S¬n BØ ®i L−u Quang
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 500.000
- B¨ng 2 300.000
§−êng tõ ng· 3 cöa hμng dich vô ®i Minh Quang hÕt ®Þa
3
phËn x· Gia Kh¸nh
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 500.000
§−êng tõ ng· 3 cæng chî (nhμ Thoan Hoan) ®i VÜnh yªn
4
®Õn gãc cua Xãm Quang hμ (hÕt nhμ Anh Giíi)
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 1.200.000
- B¨ng 2 Bªn ph¶i phÝa Chî míi quy ho¹ch 1.000.000
- B¨ng 2 Bªn tay tr¸i ®èi diÖn Chî 500.000
PhÇn §−êng cßn l¹i tõ Gãc cua ( gi¸p Nhμ Anh Giíi) ®Õn
5 gi¸p ®Þa phËn H−¬ng s¬n (CÇu ®ång oanh) thuéc ®Þa phËn
Gia kh¸nh
- B¨ng 1 (MÆt tiÒn) 600.000
- B¨ng 2 300.000
§o¹n tõ cæng N«ng tr−êng Tam ®¶o ®Õn ng· 3 ®i Minh
6 600.000
quang
7 C¸c khu d©n c− cßn l¹i 300.000

B- b¶ng gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2H¹ng ®Êt (vÞ trÝ) Gi¸ ®Êt
TT
I §Êt trång c©y hμng n¨m vμ mÆt n−íc nu«i trång thuû
s¶n, ®Êt trång c©y l©u n¨m
1 X· §ång b»ng + Trung du
H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 60.000
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 59.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 58.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 56.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 54.000
H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 52.000
2 X· MiÒn nói
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 48.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 47.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 46.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 44.000
H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 42.000
II §Êt l©m nghiÖp, ®Êt rõng s¶n xuÊt
1 X· §ång b»ng + Trung du
H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 20.000
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 18.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 16.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 14.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 12.000
2 X· MiÒn nói
H¹ng 1 (VÞ trÝ 1) 16.000
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 14.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 12.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 10.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 8.000

huyÖn lËp th¹ch


(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 70/2008/Q§-UBND ngμy 31 /12/2008 cña UBND tØnh VÜnh Phóc)

a- b¶ng gi¸ ®Êt ë n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2Khu vùc, vÞ trÝ Gi¸ ®Êt
TT
§ÊT KHU D¢N C¦ VEN C¸C TUYÕN §¦êNG, Tô §IÓM
D¢N C¦, §ÇU MèI GIAO TH¤NG, TRôC §¦êNG GIAO
TH¤NG CHÝNH
A Khu vùc thÞ trÊn LËp th¹ch
§Êt hai bªn ®−êng tõ ng· t− thÞ trÊn ®i LiÔn S¬n ®Õn quèc lé
I
2C (TL 307)
1 §o¹n tõ ng· t− thÞ trÊn ®Õn hÕt C«ng an huyÖn (kiÓm l©m) 800.000
§o¹n tiÕp gi¸p KiÓm L©m ®Õn hÕt thÞ trÊn (gi¸p ®Þa phËn x·
2 500.000
Xu©n Hßa)
II §Êt hai bªn ®−êng tõ ng· t− thÞ trÊn ®i Tam S¬n (TL307)
1 §o¹n tõ ng· t− thÞ trÊn ®Õn ®−êng vμo Tr−êng d©n téc néi tró 800.000
§o¹n tõ ®−êng vμo Tr−êng d©n téc néi tró ®Õn hÕt ®Þa phËn thÞ
2 500.000
trÊn (CÇu Nãng )
III §Êt hai bªn ®−êng tõ ng· t− thÞ trÊn ®i Xu©n L«i (TL 305)
1 §o¹n tõ ng· t− thÞ trÊn ®Õn hÕt Tr−êng cÊp 2 thÞ trÊn 800.000
2 §o¹n tiÕp gi¸p Tr−êng cÊp II thÞ trÊn ®Õn gi¸p x· Xu©n L«i 600.000
IV §Êt hai bªn ®−êng tõ ng· t− thÞ trÊn ®i Tö Du
1 §o¹n tõ ng· t− thÞ trÊn ®Õn ng· t− Ao §×nh 800.000
2 §o¹n tiÕp gi¸p tõ Ao §×nh ®Õn hÕt thÞ trÊn 600.000
Hai bªn ®−êng tõ ng· t− Tr−êng PTTH Ng« Gia Tù ®i phμ
V
§øc B¸c (TL 306)
1 §o¹n tõ ng· t− ®Õn hÕt nghi· trang thÞ trÊn 500.000
2 §o¹n tiÕp gi¸p tõ nghi· trang thÞ trÊn ®Õn hÕt ®Þa phËn thÞ trÊn 400.000
3 §o¹n tõ ng· ba Long C−¬ng (thÞ trÊn) ®Õn bÕn phμ §øc B¸c 150.000
VI §−êng néi thÞ khu vùc thÞ trÊn LËp Th¹ch
1 §o¹n tõ Tr−êng Ng« Gia Tù ®i Th¹c trôc 600.000
2 §Êt hai bªn ®−êng tr−íc Kho b¹c ®Õn x−ëng xÎ cò 350.000
§Êt hai bªn ®−êng tõ xãm ¤ng Xu©n sang ®−êng 307 (nhμ «ng
3 300.000
Tμi )
§Êt ®−êng khu vùc tr−íc C«ng an huyÖn ®i theo Tö Du (®×nh
4 600.000
Th¹c Trôc)
5 §o¹n ®−êng tr−íc C«ng an huyÖn rÏ vμo khu chî thÞ trÊn 600.000
6 B¨ng hai §−êng tr−íc C«ng an huyÖn rÏ vμo khu chî thÞ trÊn 500.000
7 §o¹n ®−êng tr−íc Tr¹m ®iÖn 35KV ®i nghÜa trang thÞ trÊn 400.000
8 §o¹n ®−êng rÏ vμo TT d¹y nghÒ ®i Hoa Nam Long C−¬ng 500.000
9 §o¹n tõ nhμ «ng Tμi ®i vμo khu d©n c− bÖnh viÖn 300.000
10 §Êt khu d©n c− trong thÞ trÊn cßn l¹i 150.000
11 §o¹n tõ nhμ «ng LËp HËu ®i c©y x¨ng 32
- B¨ng 1: 600.000
- B¨ng 2: 350.000
§o¹n ®−êng phÝa sau trô së UBND thÞ trÊn ®Õn ®−êng cÊp 3 Ng«
12 600.000
Gia Tù
§o¹n ®−êng tõ c©y x¨ng 132 ®i tr−êng tiÒu häc thÞ trÊn (§Õn nhμ
13 350.000
«ng TÝch VÞ)
B §Êt khu d©n c− hai bªn ®−êng giao th«ng
I §o¹n tõ gi¸p thÞ trÊn LËp Th¹ch ®Õn Quèc lé 2C (TL 307)
§o¹n tiÕp gi¸p ®Þa phËn thÞ trÊn ®Õn hÕt trô së UBND x· Xu©n
1 250.000
Hoμ (cò)
2 §o¹n tõ UBND x· Xu©n Hoμ (cò) ®Õn ng· ba ®−êng ®i Ngäc Mü 200.000
§o¹n tiÕp gi¸p ng· ba ®i Ngäc Mü ®Õn hÕt trô së UBND thÞ trÊn
3 200.000
Hoa S¬n
4 §o¹n tiÕp gi¸p UBND thÞ trÊn Hoa S¬n ®Õn tr¹m b¬m 2 thÞ trÊn 300.000
Hoa S¬n
5 §o¹n tiÕp gi¸p Tr¹m b¬m 2 thÞ trÊn Hoa S¬n ®Õn Chî MiÔu 400.000
6 §o¹n tõ Chî MiÔu ®Õn cÇu §en 500.000
7 §o¹n tõ cÇu §en ®Õn hÕt thÞ trÊn Hoa S¬n 400.000
8 §o¹n tõ gi¸p thÞ trÊn Hoa S¬n ®Õn Quèc lé 2C 300.000
II §−êng tõ CÇu Nãng ®i x· Tam S¬n (TL307)
§o¹n ®−êng tõ CÇu Nãng ®Õn bÕn phμ Then 250.000
§o¹n tiÕp gi¸p tõ thÞ trÊn LËp Th¹ch ®i Tö Du - Bμn Gi¶n
III
(TL306)
1 §o¹n tiÕp gi¸p tõ thÞ trÊn ®Õn trô së UBND x· Tö Du (ng· ba) 300.000
2 §o¹n tiÕp Ng· ba Tö Du ®Õn gi¸p ®ª Bμn Gi¶n 200.000
§Êt hai bªn ®−êng tõ ng· ba Xu©n L«i ®Õn bÕn phμ Phó HËu
IV
(TL 305C)
1 §o¹n tõ ng· ba Xu©n L«i ®Õn ®ª TriÖu §Ò 200.000
2 §o¹n tõ ®−êng lªn ®ª TriÖu §Ò ®Õn hÕt Ng©n hμng TriÖu §Ò 250.000
3 §o¹n tõ Ng©n hμng TriÖu §Ò ®Õn phμ Phó HËu 200.000
4 §o¹n tõ chî S¬n §«ng ®Õn bÕn phμ Phó HËu 300.000
§o¹n hai bªn ®−êng tiÕp gi¸p thÞ trÊn ®i Xu©n L«i, Tiªn l÷,
V
§ång Ých (TL 305)
1 §o¹n tiÕp gi¸p tõ thÞ trÊn ®Õn hÕt chî Xu©n L«i 300.000
2 §o¹n tiÕp gi¸p tõ chî Xu©n L«i ®Õn hÕt x· §ång Ých 250.000
§Êt hai bªn ®−êng tõ gi¸p TØnh lé 306 ®i Cao Phong ®Õn ng· ba
VI 200.000
®ª TriÖu §Ò
Tõ ng· ba Nh¹o S¬n ®i §ång QuÕ, L·ng C«ng, Quang Yªn (TL
VII 150.000
307)
§o¹n tõ Tr−êng trung häc phæ th«ng b¸n c«ng TriÖu Th¸i ®i Tö
VIII 200.000
Du (Theo kªnh)
C §Êt khu d©n c− hai bªn ®−êng liªn x· cßn l¹i 150.000
D §Êt khu d©n c− hai bªn ®−êng liªn th«n 70.000
E §Êt khu d©n c− hai bªn ®−êng Quèc lé 2C ®i Tuyªn Quang
1 §o¹n tõ CÇu LiÔn S¬n ®Õn cÇu Trang 350.000
2 §o¹n tõ gi¸p cÇu Trang ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Hîp Lý 300.000
3 §o¹n tõ x· Quang S¬n ®Õn gi¸p Tuyªn Quang 250.000
4 §o¹n ®i tõ cÇu LiÔn S¬n (cò) ®Õn ng· ba ®i cÇu LiÔn S¬n míi 350.000
§Êt khu d©n c− trung t©m c¸c x· : Xu©n L«i, Tiªn L÷, V¨n
Qu¸n, Xu©n Hßa,Tö Du, Bμn Gi¶n , LiÔn S¬n, Hîp Lý, Th¸i
F 250.000
Hßa, B¾c B×nh, Ngäc Mü, Tam s¬n, L·ng C«ng, Nh©n §¹o,
§ång ThÞnh vμ §øc B¸c, Nh¹o S¬n
G §Êt khu d©n c− trung t©m c¸c x· cßn l¹i 200.000
H §Êt khu d©n c− kh¸c cßn l¹i 50.000
B- b¶ng gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2009

§¬n vÞ: ®ång/m2


Sè H¹ng ®Êt (vÞ trÝ) Gi¸ ®Êt
TT
I Gi¸ ®Êt trång c©y hμng n¨m, trång c©y l©u n¨m vμ mÆt
n−íc nu«i trång thñy s¶n
1 Khu vùc ®ång b»ng trung du
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 50.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 49.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 48.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 46.000
H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 45.000
2 Khu vùc miÒn nói
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 45.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 44.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 43.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 41.000
H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 40.000
II §Êt l©m nghiÖp , ®Êt rõng s¶n xuÊt
1 Khu vùc ®ång b»ng trung du
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 18.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 16.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 14.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 12.000
H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 10.000
2 Khu vùc miÒn nói
H¹ng 2 (VÞ trÝ 2) 16.000
H¹ng 3 (VÞ trÝ 3) 14.000
H¹ng 4 (VÞ trÝ 4) 12.000
H¹ng 5 (VÞ trÝ 5) 10.000
H¹ng 6 (VÞ trÝ 6) 10.000