You are on page 1of 32

La cultura del Treball

Educatiu en Xarxa (TX)


El rol dels PEE

LICs Sant Adrià de Besós

Jordi Collet
Coordinador de l’àrea d’educació i territori (IGOP)
Professor de sociologia. Universitat de Vic

22 de gener de 2009
Índex:
1. Elements de context social
2. El treball educatiu en xarxa
3. Perquè i per a què TX?
4. Què TX?
5. Com TX?
6. Quan?
7. Algunes conclusions ...
1. Elements de context social
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

 Època de canvis ... o canvi d’època


 Fragmentació i diversificació dels espais
de socialització
 Noves i velles desigualtats (educatives)
 Respostes educatives tradicionals en fort
qüestionament:
- Homogènies
- Descontextualitzades
- Segmentades
- Acumulatives
- Especialitzades
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

 L’educació juga un paper central en la


preocupació col·lectiva sobre com millorem
la qualitat de vida
 Entenent que educació no és només
escola
 Tot el que fa referència a educació (escola,
famílies, lleure, etc.) està cada vegada més
pressionat i tensionat (taula de nàufrag).
 Els problemes socials estan cada vegada
més presents dins del sistema educatiu i dins
de l’aula, així com els problemes escolars
dins la societat
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

Davant d’aquest context social i educatiu complex, i


d’una realitat escolar amb fortes dificultats:
 Fracàs escolar del 30%
 Cert enfrontament entre famílies i escola
 Altres agents que influeixen en educació
(publicitat, consum, grup iguals, ..)

Des del Departament d’educació es planteja dins del Pla


LIC un plojecte (PEE) per abordar conjuntament
l’educació d’infants i joves on tothom suma: escola +
famílies + entorn (entitats, barri, ajuntament, ...)

PEE com a projecte educatiu que busca un canvi


cultural: avançar cap al Treball Educatiu en Xarxa
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

PEE i Treball Educatiu en Xarxa: orígens i referents

1. ZEP (França)
- Fase 1. 1981 – 1999. Treball focalitzat, escolar
- Fase 2. 1999 – ara. Treball alhora universal (COM) –
focalitzat (recursos). REP (Xarxa Ed. Prioritària) educació –
territori – xarxa (partenariat)

2. EiC (Anglaterra)
- Pla de plans educatius i socials (1996): gifted and talented,
learning mentors (TEA), learning support units (TET), ...
- Principis: a) Expectatives elevades per a tothom b) Diversitat
d’estratègies per a la igualtat c) Treball en xarxa: escoles,
ajuntaments, empreses, ...
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

PEE i Treball Educatiu en Xarxa: orígens i referents

3. Community Schools (Holanda)


- Xarxa d’educació de suport als infants 0-18 i al seu
procés d’escolarització i socialització vs fragmentació espais i
agents de socialització (70’s)
- Agents implicats: escoles, famílies, associacions,
centres cívics, lleure, esport, ... . Iniciativa, supervisió i
avaluació: Ministeri d’Educació, cultura i ciència
- Xarxes alhora focalitzades (barris complexos) i universals
(barris heterogenis)
- Programes escola – comunitat
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

PEE i Treball Educatiu en Xarxa: orígens i referents


4. Referents teòrics
Agnes Van Zanten (Observatori del Canvi social – Paris VIII):
- De la “discriminació positiva” a “l’èxit territorial” evitant el “rescat
individual de la trampa territorial”
- Objectiu PEE-TX: mobilització de recursos humans (gir normatiu
individualista “salvem els bons – mèrits”) o element de justícia (igualtat
d’oportunitats i de resultats per a tothom)

Stephen J. Ball (Institut d’Educació – Universitat de Londres) :


- Estratègies educatives de classe mitjana (i alta): distinció.
- Sistemes educatius més segregats (més homogeneïtat intracentres i
més heterogeneïtat intercentres)
- Objectiu PEE-TX: per justícia, per cohesió social i per èxit educatiu per a
tothom, cal treballar per la heterogeneïtat – UN projecte educatiu
compartit per a tot el territori
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

PEE i Treball Educatiu en Xarxa: orígens i referents


4. Referents teòrics
David Gilborn (Institut d’Educació – Universitat de Londres)
- Context de “nou” racisme o discurs de la diferència:
“No cal que pensis en la teva superioritat, ni tan sols que menyspreïs o
culpis aquells que són diferents, per dir que la presència d'aquests estranys
constitueix una amenaça contra la nostra forma de vida.” (Barker, 1981: 18).
- “Blame de victim”: culpabilitzar la víctima (immigrant, classe
popular ...) del seu “fracàs” en el sistema educatiu, laboral, social ..
- Objectiu PEE – TX (i escoles antiracistes):
- QUÈ: Justícia: igualtat d’oportunitats real i de resultats
- COM: a) fort treball amb famílies i comunitat (TX) b) incloure
elements de treball sobre discriminació i desigualtat en el
currículum i la pràctica educativa quotidiana
(“conscienciació”)
2. El treball educatiu en xarxa
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

Objectius generals del PEE


• Incrementar l’èxit acadèmic
2. Buscar una escolarització més equilibrada per afavorir l’equitat
3. Potenciar l’equitat i la participació en el marc d’una escola inclusiva per
reduir desigualtats

4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua


comuna i de cohesió, (respecte i valoració de la diversitat lingüística)

5. Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic


6. Potenciar l’educació en el lleure (per a tothom)
7. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents que
operen en el territori:
• Enfortir la xarxa entre centres
• Enfortir la relació i el treball en xarxa entre centre i entorn
• Enfortir els vincles entre les famílies i el centre educatiu
8. Promoure la sostenibilitat en les actuacions
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

Fonaments del Treball educatiu en xarxa o Treball


integrat (ex. PEE, PEC, CA, ...):

 A problemes complexos, respostes complexes


 Construir i assolir UN projecte educatiu compartit
 Objectiu d’igualtat, respostes diverses
 Respostes contextualitzades: “sense context no hi
ha text”
 Respostes educatives integrals, interdisciplinàries i
per tant, objectius i projectes compartits.
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

Els principis del treball educatiu en xarxa (TX):


 Coresponsabilitat i compromís compartit (projecte
educatiu compartit)
 Participació. Concurrència o cooperació / nous i vells
agents, estructures i nivells
 Relacions de poder
 Pluralitat d’agents – unitat de projecte
 Interdependència: en educació “tothom és necessari
alhora que necessitat”
 Confiança i capital social
 Proactivitat i estratègia
 Proximitat – Territori – comunitat: sostenibilitat
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

Polítiques educatives
TX
tradicionals

Focus d’atenció Individual Context - Comunitari

Assistencialista / Transformadora
Finalitat
compensatòria -educativa

Posició davant del


Reactiva - visió Estratègica - visions
problema

Forma d’intervenció Sectorial Transversal – global

Subjecte de les Policèntric (escola,


Monocèntric (escola)
polítiques família, comunitat, ...)
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

Objectiu: Avançar en el canvi cultural cap a un treball


educatiu en xarxa permanent.
Els estadis del TX (gradació):
1. (re)coneixement dels diferents actors interns i externs
del context
2. Obrir els espais propis a l’entorn (extraescolars, escola
estiu, ...)
3. Coordinació: trobada dels diferents agents per posar en
comú pràctiques i estratègies
4. Cooperació - Participació mútua en les activitats,
pràctiques, quotidianitat...
5. Projecte educatiu compartit – coresponsabilitat en
objectius / processos / resultats
6. Projecte educatiu compartit: aprenentatge en xarxa
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

Objectiu: Avançar en el canvi cultural cap a un treball


educatiu en xarxa permanent
Condicions de possibilitat del TX:
 Temps: condicions garantides + flexibilitat pactada
 Temps: hores per al TX (LIC, mestres, aj., EAP, esplai ...)
 PEE/TX que formin part del projecte global
 Formació
 Espais d’intercanvi

PEE/TX: voluntarisme vs projecte - canvi cultural


3. Perquè i per a què el TX?
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

PER QUÈ TX?

 Per què reconeixem que sols/es no podem educar


(necessaris i necessitats). Que en molts aspectes estem
desconcertats, hi ha dificultats importants, i a tothom li és
difícil educar.
 Per què les estructures i les relacions sectorials,
indiferenciades i homogènies queden superades davant
els reptes actuals
 Per què el principi de la igualtat, si no va acompanyat
de la diversitat, i de l’autonomia individual, pot ser
fal·laç.
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

PER A QUÈ TX?

 Per a treballar des de la proximitat, malgrat les


dificultats de recursos i competències, en un projecte
educatiu conjunt i més coherent
 Per a treballar en educació, de la qual tothom n’és
coresponsable (participació real vs clients)
 Per entendre que escola, famílies, lleure, esport, etc.
malgrat les divergències, compartim objectius. I estem
al mateix cantó de la “trinxera”.
 Per què la comunitat col·labori AMB l’escola per
assolir junts uns objectius compartits per als nois/es
4. Què és TX (PEE)?
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

QUÈ ÉS TX (I)?
 El TX (PEE) no és un projecte neutre (no és una
metodologia, unes tècniques, uns recursos, ... sense
més, sense projecte)
 EL TX és un projecte polític (no partidista) que
aposta per uns objectius (què - PEE) i per unes
maneres de fer (com)
 El TX és un projecte que sorgeix d’una incomoditat
(necessitat?) de tots els agents educatius.
Especialment els més febles: família, comunitat, ...
 El TX és un projecte que intenta pensar, veure,
sentir i practicar una certa globalitat (xarxa)
educativa en correspondència a la globalitat dels
reptes.
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

QUÈ ÉS TX (II)?
 TX com a element constructor i clau d’un projecte
educatiu compartit:
 Zonificació – OME – repartiment equitatiu de la
complexitat educativa (NEE i matrícula viva)
 Projecte Educatiu de Ciutat
 Projecte Educatiu de Centre
 Projectes de l’ajuntament: transversalitat i
participació
 Educació al llarg del cicle vital 0-100
 EBE
 Etc.
5. Com es treballa des del TX?
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

Com treballa el Model Educació en Xarxa?


 Si no podem educar sols/es (necessitats i
necessaris): ens calen aliances. TX i PEE com a
“conspiració educativa” al barri, poble o ciutat.
 TX i PEE com a projecte participatiu
 TX i PEE com a canvi en les relacions de poder

2 col·lectius amb dificultat per arribar-hi (PEE)


 Què es demana als/les mestres i professors/es?
Implicació “egoista”
 Què es demana a les famílies? Implicació “egoista”
Context social / El TX / Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

Com treballa el Model Educació en Xarxa?


 Relacions horitzontals: contra la expertocràcia
 Organitzar, enfortir i diversificar lideratges (contra
el col·lapse del/a LIC, de l’escola, del tècnic/a
municipal..)
 Partir dels conflictes i els somnis (identitat real del
territori urbà i humà)
 Fomentar voluntats compartides i relacions de
confiança (capital social: relacions de confiança i
obligacions mútues)
 Importància del territori, la proximitat i la
confiança
6. Quan: els temps del TX i del
PEE?
Context social / Què és un PEE/ Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

Quan: els temps del TX i del PEE


 Idea de projecte: pensar també a mitjà i llarg termini
des del principi.
 Recordar que és l’objectiu del PEE el canvi cultural,
de relacions, de mirada... sobre l’educació dels diferents
agents, d’actituds, de relacions, etc.
 Sostenibilitat del projecte. Pregunta que ens podem fer és:
si demà traguessin els diners del PEE, la xarxa muntada, el treball
educatiu que fem, ... Es podrien mantenir?

**Debat: model TX i PEE activisme vs model TX i PEE


estructurador i estructurat – sostenibilitat
**Debat: mercantilització (Vidreres)
7. Algunes conclusions...
Context social / Què és un PEE/ Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

Conclusions I: què NO és un PEE


 El PEE NO és una Carta als Reis
 El PEE NO és un projecte només de l’escola; o
només de les famílies; o només del Departament; o
només de l’Ajuntament; ...
 El PEE NO és un projecte que ho arreglarà tot i
ràpidament (projecte – miracle)
 El PEE NO és un projecte genèric i abstracte
Context social / Què és un PEE/ Perquè i per a què/ Què/ Com/ Quan/ Conclusions

Conclusions II: les tres idees més importants


 No podem educar sols/es: aliances i complicitats.
En educació tots/es som necessaris i necessitats. Joc
de suma positiva.
 TX i PEE = Projecte. Volem assolir uns objectius i
treballem per aquests. La manera de treballa
integrada o en xarxa és imprescindible per assolir-los
(estratègia proactiva i preventiva)
 Sostenibilitat: aquest projecte és vostre i quan
s’acabi el PEE com a tal hauria de poder seguir la
MANERA de treballar educativament (canvi cultura
educativa - TX). Una manera (TX) que hauria de ser
útil, pràctica i eficaç
http://igop.uab.cat

Moltes gràcies !!

jordi.collet@uab.cat