You are on page 1of 32

"Makina-

erremintak beste
sektore batzuk
baino hobeto
eusten dio krisiari"
Endika
Gandarias
MUko iraskasle
2009ko urtarrilaren 9a > Egubakoitza > IX. urtea > 359. zenbakia > Doan banatzekoa www.goiena.net eta ikerlaria > 07

G2a Zaborrez egindako


objektuak ikusgai
Aretxabaletan > 25
ARRASATE
Madrilgo dirua Aldaiko parkea eta
Santa Marina urbanizatzeko > 12
BERGARA
Urtarril bukaerarako amaituko
dituzte San Pedroko lanak > 14
ELGETA
Zapateroren 186.000 euroekin
teilatuak konponduko dituzte > 21

BEHERAPENAK > URTARRILAREN 7TIK MARTXOAREN 31RA IRAUNGO DUTE


JENDARTEA > ELURTEA

Bailarako merkatariak pozik Gidariengan


eragina izan
daude Gabonetako salmentekin du elurrak
KRISIA Horrek eragindako BEHERAPENAK Aurreko GASTUA Kontsumitzaileen Istripu larririk ez da
egon, baina besteak
beldurrari aurre egiteko, urteetan %20-30 arteko elkartearen arabera, EAEn
beste, Gatzaga eta
Gabonetan eskaintza bereziak deskontuekin hasi dira gurean; batez beste, 102 euro gastatuko Kanpanzar itxita
egon dira Debagoienean ere aurten %50 ere ikus daiteke dugu beherapenetan > 02-03 egon dira > 04

Bihar, zapatua,
elurtutako
zirkuituaren
gainean ibiliko
dira ziklistak
Bihar egingo dute Osintxuko
2. ziklo-krosa, eta lasterketa
hori Espainiako Koparako
baliagarria izango da –dome-
kan Itsasondon egingo dute
azken lasterketa–. Horrek era-
karrita, Euskal Herriko eta
kanpoko ziklista mordoa ani-
matuko da proban parte har-
tzera, nahiz eta, erretratuak
erakusten duen moduan, zir-
kuitua erabat zurituta egon.
Horrek ez du inor atzera
botako; hori bai, ziklistek
aurreikusita zutena baino
gehiagotan bota beharko dute
bizikleta bizkarrera, eta
korrika egin. > 24 ZURI-ZURI Sumofic-Lokatzako Anartz Gartzia, Jon Rivero eta Unai Martinez zirkuitua probatzen, eguaztenean. XABIER URTZELAI

AURKIBIDEA DEBAGOIENA > ARANTZAZU ONGIZATEA > ZAHARREN EGOITZA

Debagoiena > 04
Gutunak > 06
Milioi bat Zaharren
Elkarrizketa > 07 eta erdi euro egoitza berria
Herriak > 09-23
Kirola > 24
Arantzazura udaberrirako
Kultura > 26
Sailkatuak > 27
Bisitariendako Debagoieneko nagusiei zerbitzu
emango dien egoitza berriko
Berri-zakua > 28-29 harrera zentroa lanak martxa onean doaz. Aretxa-
Telebista-irratia > 30 egiteko lanak baletan egiten dihardute, Izurie-
tara bidean, eta martxo edo api-
Non-zer > 31 finantzatuko ditu rilerako zabalik egotea espero
hala, Aldundiak > 04 dute agintariek. > 18
GOIENKARIA
02 ASTEKO GAIA 2009ko urtarrilaren 9a

NEGUKO BEHERAPENAK > DESKONTU HANDIAK LEHENENGO EGUNETIK

Prezio erdian
dauden
produktuak
topa ditzakegu
hasieratik
EZ OHIKOA Aurreko urteetan, GABONAK Krisiak eragindako
ibarreko saltzaileak %20-30 arteko beldurrari aurre egiteko, Gabonetan
deskontuekin hasi dute eta amaiera eskaintza bereziak eta %20
arte ez dute %50 eskaini inguruko deskontuak egin dituzte

MIRIAN BITERI > BERGARA nean %50eko deskontuekin hasi


Gabonen ostean kontu korronte- ziren eta egun horretan, goizean,
an dirua izatea lortu dutenek Askotariko iritziak mugimendu handia egon zela
badute datozen egunotan zertan azaldu digu: "Normalean %30-
gastatu; nahi izanez gero, behi- daude. Batzuek %40ko deskontuekin hasten gara,
tzat. Joan den eguaztenean, urta- diote aurten diru baina aurten deskontu indar-
rrilak 7, neguko beherapenak tsuekin hasi gara: %50ekoare-
hasi ziren Euskal Autonomia gutxiago gastatuko kin. Genero larregi ez dugu eta
Erkidegoko eta, hortaz, Deba- horrelakoetan zaila izaten da sal- Herritar bat Arrasateko denda batean, deskontua duen produktua arretaz begiratzen duela.
goieneko saltokietan. Martxoa-
dugula eta beste tzea. Taila gutxi geratzen dira eta
ren 31n amaituko dira horiek. batzuek orain arte ez dago aukera asko. Hori ez da
Kontsumitzaileen eta Erabil- lehenago asko saldu dugulako,
tzaileen Federazio Independen- erosi ez duguna baizik eta aurten, aurreikuspe- teko aukera izan dugu-eta baila- GABONETAN, SALMENTA ONAK
teak –FUCI- jakinarazi du aurten merkeago lortzeko nak zeintzuk ziren ikusita, gene- rako dendetako erakusleihoetan Ibarreko merkatariak, orokorre-
Euskal Autonomia Erkidegoko ro gutxiago ekartzea erabaki eta hortaz, Olentzerok eta bere- an, ez dira azken asteotako sal-
herritarrek 102 euro gastatuko aprobetxatuko dugulako". ziki, Erregeek opari merkeago- mentaz kexatzen. Arrasateko
dituztela neguko beherapenetan; ak egin ahal izan dituzte. Salto- Arantza Arantzabalek, esatera-
hau da, joan den urtean baino %15
dugula AURREIKUSPENAK EGITEA, ZAILA ki gehienek %20 inguruko des- ko, azpimarratu du azken
gutxiago. Elkargo horren esane- Aretxabaletako Aretxarte mer- kontua eskaini dute. momentuan jendea erostera ani-
tan, arropa eta osagarriak erosi- katarien elkarteko Alberto Asen- matu dela eta salmentak "nahi-
ko dituzte gehien. Beste aditu Aurten Gabonetako sioren arabera ere zaila da jaki- ko ondo" joan direla: "Opari mer-
batzuek, hala ere, ez dute bat tea beherapenetan salmentak nola DAT U A keagoak egin direla igarri badu-
kanpainari
egin iritzi horrekin. Nabarmen- joango diren esatea. "Teorian, bizi gu ere, nahiko ondo saldu dugu,
du dute bizi dugun krisi ekono-
mikoak beherapenetan eragin
positiboa izan dezakeela eta orain
arte erosteko aukera izan ez dute-
nendako garai aproposa izan dai-
dagokionez,
Debagoieneko
merkatariak pozik
dugun krisi ekonomikoagatik
diru gutxiago gastatuko dela dio-
te baina auskalo zer gertatuko den.
Amaitu arte ez dugu jakiterik
izango nola joan diren". Bergara-
102 EURO
bereziki Olentzero eta Errege
bezperetan". Hala ere, aipatu du
arlo baten eta bestearen artean
ezberdintasunak daudela.
Arantzabalen arabera, krisi
tekeela. daude salmentekin; ko Bedelkarreko presidente Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen ekonomikoak eragina izan du
Logikoa denez, datozen hila- Olentzero eta Errege Ander Berraondok ere gauza bera Federazio Independenteak -FUCI- Gabonetan deskontu eta promo-
beteotako salmentak onak izatea esan du horren harira. egindako inkesta baten arabera, zio horiek lehenago jartzerako-
espero dute Debagoieneko mer- bezperan ondo Oñatiko Olalde zapata den- Euskal Autonomia Erkidegoan 18 an: "Arropa eta zapata dendetan
katariek. Arrasateko Ibai-Arte dan, bestalde, zeruari begiratu- urtetik gorako herritar bakoitzak eta altzairuen saltokietan igarri
merkatarien elkarteko presiden-
saldu zuten gurean ko diote. Datozen asteotan egiten 102 euro gastatuko ditu. dute bereziki krisia. Denboral-
te Arantza Arantzabalen esane- duen eguraldiak baldintzatuko dian produktu gutxi saldu dituz-
tan, "lehen erosi ez duena, agian ditu salmentak. Hango Kristina te eta egoera horri irtenbidea
orain erostera animatuko da. Bikuñak esan duenez, "Eguraldi ESANAK emateko, horrelako ekimenak
Dirua aurreztu duenarendako ona egiten badu krisia igarriko abian jarri dituzte saltzaileek.
garai ona izan daiteke oraingoa, dugu. Guk eguraldi txarra behar "Berdin saldu dugu Arrasateko denda gehienetan
eguneroko gauzak merkeago dugu eta oraingoz ondo portatzen egon dira deskontuak, %20 ingu-
erosteko aukera izango du-eta. ari da. Lehenengo egunean mugi- eta promozio bereziak rukoak".
Krisiak beherapenetan lagundu mendua izan genuen". erdi presionatuta Oñatiko Arantxa Markule-
dezake". Esan bezala, neguko behera- tak ere deskontu bera izan du; bai-
penak ofizialki eguaztenean hasi jarri ditugu, ondoko na ez udazkeneko salmentak txa-
%50EKO DESKONTUAK ziren. Baina, aurten aurreratu rrak izan direlako: "Irailean eta
Oñatiko Markuleta dendako direla esan dezakegu. Izan ere,
saltoki gehienek jarri urrian oso ondo saldu genuen;
Arantxa Markuletak zaila ikus- azken asteotan eta, bereziki, dituztelako" azaroa eta abendua, bestalde,
ten du beherapenetan zer gerta- Gabonetan eskaintza bereziak hilabete arraroak izaten dira eta
tuko den aurreikustea. Eguazte- eta deskontu esanguratsuak ikus- Arantxa Markuleta > Saltzailea salmentek beherazko joera har-
GOIENKARIA
2009ko urtarrilaren 9a
ASTEKO GAIA 03

netan. Hortaz, batzuek promozio


bereziak eskaini dituzten bitar-
tean, beste batzuek beherapenak
hasi arte itxaron dute.
Asensiok aurreko saltzaileen
iritziarekin bat egin du. Denbo-
raldiko salmentak ez direla txar-
to joan aipatu du: "Azaro hasie-
ran ondo saldu genuen, baina
hilabete horretako erdialdetik
astebetera bitartean, ez genuen
ezer saldu. Azaroa hilabete arra-
roa da, sekula ez duzu jakiten zer
gertatuko den. Gabon ingurue-
Harpidedunen
tan, bestalde, egoera hobetu egin
dela esan dezakegu; nahiko ondo
saldu dugu".
txokoa
Bergarako Bedelkar elkarteko
ordezkariak eguazten iluntzean Urtarrileko zozketa
bildu ziren Gabonetako kanpaina-
ren gaineko balorazioa egiteko.
Hango presidente Ander Berraon- Sariak irabazteko
dok helarazi digunez, herriko mer-
katariak "pozik" daude. HARPIDETU!
INGURUKO HERRIEI BEGIRA Tel.: 943 08 10 50
Bergaran ere saltoki askok 40 euro abendura arte
eskaintza bereziak eta deskon-
tuak eskaini dituzte: "Krisiak
eragin duen beldurragatik egin
dugu hori. Krisiaren psikosiaga-
tik jendeak itxaroten du eta ez du SARRERAK
erosten. Guk inguruko herrietan,
Donostian eta El Corte Inglesen
egiten denari begira egoten gara.
Gabonetan eskaintza bereziak BRUESA GBC- IURBENTIA BILBAO BASKET
eta deskontuak jarri zituztela BRUESA GBC- CAJASOL
ikusi genuen eta handik astebe-
tera herriko toki askotan bide
bera jarraitu zuten". Bada, hala
ere, hasiera ofiziala errespetatu UMEENTZAKO
duena ere Bergaran. LIBURUAK
Berraondok, bestalde, eske-
Pamiela argitaletxearen umeentzako
rrak eman nahi izan dizkie azken
asteotan herriko dendetan eros-
liburuak.
ketak egin dituztenei: "Kalean
jendea ibili da eta giroa izan da
herrian. Domingo Irala kale
XABIER URTZELAI berrituan, esaterako, mugimen-
du handia egon da; musikaz giro- ZIRA
tuta egon da, gainera. Datozen
asteotan ere berdin jarraitzea
EKFB Euskal
tzen dute. Baina, hori urtero ger- Aretxabaletako Alberto Asen- espero dugu. Eskertzekoa da
Selekzioko zira bat.
tatzen da. Guk beste urte batzue- siok ere ez du deskonturik jarri garai hauetan ere bezeroek gugan
tan bezala saldu dugu eta promo- bere dendan. Beherapenen hasie- duten konfiantza".
zio bereziak erdi presionatuta ra ofiziala errespetatzearen alde- Neguko beherapenak, esan
jarri ditugu, ondoko saltoki gehie- koa da bera. Gogorarazi digu bezala, hemen dira eta norberak
nek jarri dituztelako eta jende- herriko saltokietako erakusleiho- jakingo du hortik aurrera zer
ak eskatu dituelako". etan denetarik egon dela Gabo- egin behar duen. KAMISETA
Olalde zapata dendan ere ez
dira kexatzen. Kristina Bikuñak
Danbakako
nabarmendu du zapata denden KO N T S U M I T Z A I L E E N DA KO H A I N B AT G O M E N D I O
kamiseta bat.
kasuan eguraldiak eragin zuzena
duela salmentetan: "Aurtengo > EROSKETA ARDURATSUAK ehun mota eta garbitzerakoan
Gabonetan eguraldiak lagundu Kontsumitzaileen eta Erabiltzaile- egin beharrekoa azaldu behar da.
digu; euria, hotza eta elurra egin en elkargoek hasi berri diren
du-eta. Krisia egon badago, baina beherapenetan, erosketa arrazio- > PREZIO BI
baita beharra ere. Eguraldi txa-
rrarekin zapatak bustitzen bazaiz-
kizu beste batzuk erosi behar ditu-
nalak egiteko deia egin dute.
Beherapenek prezioaren jaitsieran
baino ez dutela eragina eduki
Produktuak beherapenen aurretik
zuen prezioa eta deskontua
aplikatu ostean, kopuru berria
SARI NAGUSIA
zu derrigorrez. Denbora ona egin behar gogorarazi dute, inoiz ez izan behar du jarrita. PARTE-HARTZAILE GUZTIEN
izan balu, krisi ekonomikoa iga- produktuen kalitatean edo ARTEAN ZOZKETATUKO DA
rriko genuke". kontsumitzaileen eskubideetan. > KREDITU TXARTELAK
Normalean kreditu txartelak URDAIBAIKO URRESTI
DETAILETXOA BEZEROEKIN > AURREKONTUA AURRETIK onartzen dituzten dendek, LANDETXEAN GAU BAT
Deskontuak eguaztenean iritsi Etxetik irten baino lehen, aurre- egunotan ere onartzera behartuta
ziren Olalde zapata dendara: kontu bat egitea eta hori betetzea daude.
emakume eta umeen produktue- gomendatu dute.
tan %30 eta gizonezkoetan %10. > EROSITAKOA ALDATU
Bikuñak azaldu du, urtero egiten > KONPARAZIOA Urtean zehar aldaketak egiten
duten moduan, bezeroei detaile- Zerbait erosi aurretik, hainbat dituzten saltokiek, beherapen
txoak eman dizkietela azken aste- dendetatik pasatzea eta horietan garaian ere horiek egin beharko
an. "Ohitura dugu erosketekin prezioa eta kalitatea konparatzea- ditu.
batera, galtzerdi edo antzeko zer- ren garrantzia azpimarratu dute.
bait ematea. Aurten zertxobait > ZIURTAGIRIA
hobetu dugu hori eta galtzerdi > ETIKETAK BEGIRATU Aldaketa bat egin edo produktu- www.toprural.com/urresti
Benetako landetxea Urdaibaien!
pare bat eman beharrean, bi opa- Erosketak egin aurretik, aldi ren bat itzuli nahi dugunean, Taldeentzat %10-eko deskontua
ritu ditugu; baina besterik ez. berean, produktuen etiketa arreta erosketa horren ziurtagiria
Zozketan sartuko dira: 09-01-12tik 09-04-22ra jasotakoak
Eskaintzarik ez dugu izan". handiz begiratu behar da. Taila, erakutsi beharko dugu.
04 DEBAGOIENA GOIENKARIA
2009ko urtarrilaren 9a

> ARANTZAZU
Aizkorri-Aratzeko
harrera zentroa
Diputazioak egingo du
Aizkorri-Aratz parkeko natu-
ra baliabideak antolatzeko
planaren barruan, parke
naturalera doan jendeari
harrera egiteko parketxe bat
eraikitzea komenigarritzat jo
dute. Bisitariei zuzendutako
harrera zentroa egiteko lanak
Diputazioak finantzatuko
ditu. Hain zuzen ere, Diputa-
tuen Kontseiluak onartu du
1.500.000 euro bideratzea lan
horiek finantzatzako. Harre-
ra zentroen helburua da bisi-
Kanpazar gaina, zuri-zuri eguazten goizean. ARRITXU BARRUSO Autoak elurrez goraino Leintz Gatzagan, herenegun. ARRITXU BARRUSO tariak parkeen natura eta
kultura alorreko balioetara
hurbiltzea, betiere ordenare-
EGURALDIA > ELURTEAK kin eta segurtasunarekin.

Urteko lehen elurteek nagusiki > HITZARMENA


Aita Mennin

gidariei eragin dizkie arazoak geldialdiekin


jarraituko dute
Aita Menni ospitaleko enpre-
Ibarreko errepideak eguena, hainbat autoren arteko teko. Gainerako herrietan ere lantegietannormaltasuna izan da sa batzordeak mobilizazioak
txapa istripua gertatu zen 8:00ak udal langileek eta herritarrek nagusi; zonalde menditsuetan deitu ditu datozen egunotara-
zabalik egon arren, aldera Arrasatetik Kanpazarre- gogor egin behar izan dute lan egu- izan dituzte arazo handienak. ko. Hamar hilabete darama-
ra bidean eta, ondorioz, ilaran gel- notan. Hala ere, eskoletan eta tzate negoziaketetan eta
gidariek arazo ugari dirik zeuden autoak izotzetan tra- EGURALDIA, HOBERA oraindik ez dute akordiorik
izan dituzte ibarreko batuta geratu ziren. Ordu eta erdi Elur-kota, hasieran, 200-300 metro lortu 2008ko enpresa hitzar-
inguru egon zen bide zaharra itxi- DAT U A inguruan kokatuko da, egunak menerako. Gauzak horrela,
errepideetan; istripu ta. Bezperan, eguaztenean, beste aurrera egin ahala igotzen joan- "zuzendaritzaren jarrera
larririk ez da izan

T. MADINA/E. MENDIBIL > ARRASATE


Ibarreko errepideak zabalik egon
istripu txiki bat gertatu zen Arla-
banen, ondoriorik gabe. Gatzaga
eta Udana itxita izan ziren goizez.
Errege egunean hasi ziren
elurteek, Elgetan, Gatzagan,
–1ºC TENPERATURA
go da eta egunaren amaieran 700
metrotan kokatuko da. Izotza
nonahi botako du berriro gaur.
Bihar, zapatua, eguraldiak hobe-
ra egingo du. Dena dela, goizean
itxiaren aurrean" eta Gabo-
netako geldialdiei jarraipena
emanez, mobilizazioekin
jarraituko dute hilaren 12tik
22ra eta urtarrilaren 26tik
diren arren, elurrak oztopo uga- Antzuolan eta Oñatin izan duten Elurrarekin batera, hotz handia hodei ugari egongo da eta han- 30era. Komiteak orain arteko
ri sortu die ibarreko gidariei. eragin handiena. Aipatutako izan dugu egunotan ibarrean. hemenka euria egin dezake. Elur- mobilizazioen balorazio arra-
Hala ere, Ertzaintzak emandako herrietan gatza barra-barra zabal- Termometroek zero azpiko kota goizean goiz 700-800 m ingu- kastatsua egin du. Jarraipe-
datuen arabera, ez da istripu aipa- du behar izan duten trafikoaren tenperatutak markatu dute, atzo, ruan kokatuko da. 2-7ºC bitarte- na %95ekoa izan dela diote
garririk gertatu, zorionez. Atzo, eta herritarren joan-etorria erraz- esaterako. ko tenperatura izango dugu. batzordeko iturriek.

JENDARTEA > ERROLDA

Populazioa gora ibarrean eta


behera Arrasaten eta Bergaran
Gipuzkoan biztanleriak nabarmen egin du gora; Gatzagak 13 biztanle gehiago ditu;
Antzuolak, 34; Oñatik, 60 biztan-
Aretxabaletak 87 biztanle irabazi ditu le irabazi ditu; eta Eskoriatzak,
73. INEren datuen arabera, Are-
A. BARRUSO/E. MENDIBIL > BERGARA Elgetak, azkenik, biztanle baka- txabaleta izan da gorakada han-
Gipuzkoan, orokorrean, biztan- rra galdu du 2007 urtearekiko. diena izan duena iaz 87 pertsona
leriak nabarmen egin du gora. Gainontzeko ibarreko herrietan gehiago erroldatu baitziren Are-
2008ko urtarrilari dagozkion joera goranzkoa izan da. Leintz txabaletan.
datuak argitaratu berri ditu
Espainiako Estatistikako Institu-
tu Nazionalak. Horien arabera,
herri gehienek gorako joera izan Debagoiena, herriz herri*
duten biztanleriari dagokione-
HERRIA 2007 2008 JOERA
an. Hala ere, bada salbuespenik,
eta gure ibarrean Arrasate, Ber- ANTZUOLA 2.121 2.145 + 34
gara eta Elgetak beherakada izan ARETXABALETA 6.559 6.646 + 87 GOIENKARIA
dute. Gipuzkoan 11 udalerri baka- ARRASATE 22.116 21.974 – 142
BERGARA 14.823 14.746 – 77
rrik izan dira biztanleria galdu
ELGETA 1.051 1.050 –1
Kooperatibismoa zabaltzeko hitzarmena
dutenak, eta horietako hiru Deba-
goienekoak dira, beraz. ESKORIATZA 3.958 4.071 + 73 Mondragon Unibertsitateak eta Diputazioak Debagoienean hezkun-
LEINTZ GATZAGA 250 263 + 13 tza, kultura eta politika publikoen arloetan kooperatibismoa zabaltze-
ARETXABALETAREN GORAKADA OÑATI 10.756 10.816 + 60 ko hitzarmena sinatu dute. Ondorioz, Mondragon Unibertsitateak,
Arrasatek, esaterako, 142 biztan- GUZTIRA 61.634 61.711 + 77 Lanki ikertegiaren bidez, hainbat arlo landuko ditu berrikuntza
le galdu ditu 2007 urtearekiko; *ARAMAIOKO DATUAK EZ DAUDE. ITURRIA: INE soziala, hezkuntza, kooperatiben indartzea eta politika publikoen
Bergarak 77 gutxiago ditu eta esparruetara balio kooperatiboak eramateko
GOIENKARIA
2009ko urtarrilaren 9a
PUBLIZITATEA 05

Debagoieneko
OSASUN
ZERBITZUAK

AKUPUNTURA ERREUMATOLOGIA ORTOPEDIA


INTEGU GORASARRI ZUBIZARRETA, XABIER DOKTOREA ORTO LAGUN
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34 TROJAOLA ZULUETA, LURDES DOKTOREA Arrasate / Kontzezino 2 / 943 79 89 34
ETXEBERRIA ANA Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13 OSASUN-DIAGNOSTIKOAK
LORENZO M. JOOSTEN FISIOTERAPEUTAK UDALAITZ MEDIKU-ZENTROA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA)
Arrasate / Arrasate Pasealekua 29, Ezk behea / 943 79 29 13 ANDONI ETA MARIA BASTERRETXEA Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22
Arrasate / Garibai etorbidea 6B / 943 77 03 96
ALBAITARIAK ARZAK MIREN OSTEOPATIA
ETXEBERRIA JULIO (DEBAGOIENEKO ALBAITARI OFIZIALA) Bergara / Artekalea 1-1H / 943 76 43 71 BENGOA NEREA
Bergara / 609 54 16 13 BASTERRETXEA MARIA Arrasate / Azoka kalea 4 / 659 58 66 89
Bergara / Artekalea 1-1H / 943 76 43 71 ETXEBERRIA ANA
ANALISI KLINIKOAK Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13
LABORRA ISABEL HOMEOPATIA
Bergara / Oxirondo 4-1B / 943 76 32 06 AMAIA IRIARTE (MEDIKU HOMEOPATA) PODOLOGOAK
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11 / 943 08 11 00 / 695 78 19 21 AZPIAZU ARANTZAZU
BARNE MEDIKUNTZA Bergara / Herri Lagunak z/g / 943 76 41 32
IRIGOIEN VICTOR KIROPRAKTIKA ZENTROA ERDIKO KLINIKA PODOLOGIKOA
Bergara / Oxirondo 4-1B / 943 76 32 06 LARRAÑAGA ANDREA Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46
Arrasate / Erdiko kalea 22, 3. eskuma / 943 79 92 83 IKERLEKU PODOLOGIA ZENTROA
DENTISTAK Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84
AGIRRE HORTZ KLINIKA LOGOPEDIA OINEZ PODOLOGIA KLINIKA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23 PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45
ARANBURU HORTZ KLINIKA Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46 PSIKIATRA
ARRASATE HORTZ KLINIKA MASAJISTAK GALLASTEGI PABLO
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23 ABUIN JOSE LUIS Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64
ARREGI HORTZ KLINIKA Arrasate / San Josepe 10, behea D – Kiroldegian
Arrasate / Zerkaosteta 19, behea / 943 79 71 90 Arrasate / Mendia Jauregia. PSIKOLOGOAK
ASTIAZARAN SOLOZABAL 943 77 01 33 / 943 77 16 77 AGIRRE ENARA - PSIKOTERAPEUTA
Bergara / Iparragirre 1, behea / 943 76 27 95 ARANTZETA JUAN MARI Antzuola / Olaran etxea 3, MA10 / 670 45 19 62
BENGOA SAN MIGUEL ANGEL Elgeta / Salbador 28 / 943 76 80 54 GARMENDIA LANDER
Aretxabaleta / Durana 14, 1. / 943 79 05 57 AZPEITIA IRUNE Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86
BERGARA HORTZ KLINIKA Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43 NUÑEZ TXOMIN
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77 ELORTONDO FLOREN Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16
CAVIGLIA SILVANA Aretxabaleta / Basabe industrialdea D, z/g / 629 77 85 84 PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54 ETXEBERRIA ANA Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77
GOROSABEL J. ALBERTO Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88
UROLOGOAK
IRIARTE IRURETA ANE MAITE
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45
OPTIKAK LLUCH ALBERTO (UDALAITZ MEDIKU-ZENTROA)
ARRASATE OPTIKA Arrasate / Ferrerias 56 / 943 79 44 22
IRIARTE IDOIA Arrasate / Kontzezino 6 / 943 79 25 98
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65
LOPEZ DE GOIKOETXEA
BEGIONDO OPTIKA YOGA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21 AREDHANA YOGA ETA GESTALT PSIKOTERAPIA ZENTROA
Arrasate / Alfontso X. Jakintsua 5 / 943 79 17 74
INSTITUTO OPTICO Aretxabaleta / Santa Kurtz 24 / 616 96 57 95.
MAZMELA BOLINAGA ENRIKE Arrasate / Kale Barria 32 / 943 79 71 68 SAMADHI YOGA
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36
ITZIAR OPTIKA Bergara / Masterreka 13, behea / 943 76 11 38 / 639 235 753
SAINZ MALKORRA ANA Oñati / Kale Barria 32 / 943 71 82 88
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69
ITZIAR UGARTE OPTIKA
Arrasate / Arrasate Pasealekua 35-37 / 943 08 26 87
DERMATOLOGIA PORTALOI OPTIKA
TAMAYO CONCEPCION Arrasate / Erdiko kalea 10 / 943 79 65 56
Oñati / Atzeko kalea 6, behea / 620 124 843 / 943 71 61 82

ENTZUMEN ZENTROAK
INSTITUTO OPTICO – BIOACUSTICA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68
ITZIAR UGARTE OPTIKA - AMPLIFON
Arrasate / Arrasate Pasealekua 35-37 / 943 08 26 87

Iragarkia jarri nahi baduzu,


deitu 943 25 05 05 zenbakira.
GOIENKARIA
06 GUTUNAK 2009ko urtarrilaren 9a

Gora, Danbaka eman nahi dizkiet Adi Holde-


nekoei eta, bestalde, esan nahi
Marinako bidegurutzea oso
arriskutsua iruditu zait
Kontuan izanda, gainera,
eskualde honetan ezker
OHARRAK
eta gure musika dut epaimahaiak aurten oso
zaila izan duela eta seguru ere
korrikalarientzat. Askotan
bakarka doaz eta Moiua
abertzaleak duen indarra (ez
dela lagun talde bat).
taldeak! zaila izango duela finalean,
irabazlea aukeratzeko. Epai-
kalean gora Errekalderantz
abiatuta, autoek aurreratzen
Plazako baranda errotik
atera zuten, epaitegiari eraso,
'Urtekaria 08'
Abenduaren 26an banatu zen Berga-
Mikel Etxeberria mahaikide izatea ez da batere dituzte korrikalarien segurta- Sarkozy eta Bruni ezkondu, ra, Antzuola eta Elgetako Urtekaria-
Arrasate erraza. suna kolokan jarriz. Nire Usondoko parkeko komuna n, 2008. urteari begiratua egiten
Gora, Danbaka; gora, gure ustez, bidegurutze bakoitzean konpondu eta abar luze bat, zitzaion horretan, Bergarako albiste
Flipatu egin dut Danbaka musika taldeak eta jarrai pertsona bat egon beharko baina Aittor eta Mikel? bat ez genuen sartu, pasa egin zitzai-
Musika Lehiaketarekin dezatela urte askotan! A, ia litzateke autoei bidea moztuaz, Ahaztea? Ez da posible. gun: Aittor Arantzabal eta Mikel
aurten. Sekulako maila ahaztu egin zait: aurtengo txirrindulari probak egiten Nahita ahaztea? Ez da posible. Garaiondo bergararren atxiloketa eta
erakutsi dute talde guztiek, Danbakarako ateratako kamise- diren moduan; zergatik Datu hori ez jasotzea? Ez da kartzelaratzea. Otsailaren 11n izan
orain arte egin diren beste bi tak ere oso politak, eta baita korrikalarien probetan ez? posible. Norbaitek erabaki du ziren atxiloketa horiek. Euskal Herrian,
edizioetakoak nabarmen eszenografia ere. Horretan, datu hori isiltzea? Posible da. guztira, ezker abertzaleko 14 kide atxi-
gaindituz. Antolaketa, beti berriro asmatu du Danbakak. Zuek esango duzue zer gertatu lotu zituen Espainiako Poliziak eta
bezala, bikaina izan da eta oso den. Oker ez banago, 2008ko horietatik, 11 kartzelaratzeko agindua
gustura jarraitu ditut GOITBn Aittor otsailaren 11ko gauean eman zuen Garzon epaileak. Batasu-
eman diren kontzertuak.
Aurten, sekula baino hobeto San Silvestre: Arantzabal eta gertatu zen. neko Mahai Nazionala berregiteko
"ahaleginean aritzea" eta, ondorioz,
entzuten da, gainera, taldeen
musika telebistatik. Bereziki
korrikalariak Mikel Garaiondo "ETAko kide edo laguntzaile izatea"
egotzi zien epaileak. Bergarako udal-
gustatu zait Gabonetan ikusi autoen artetik Jose Ramon Kortabarria Eskerrik asko, batzak, atxiloketa horien aurkako eta
dudana; hau da, talde guztien
abesti banarekin egindako Miren Plazaola
Bergara
zuen atxilotuak libre lagatzea eskatzeko
mozioa onartu zuen. EAEk aurkeztu
saioa. Horrek eman digu
aurten Danbaka izan denaren
Oñati GOIENKARIAko 2008ko
Bergara aldeko Urtekaria
laguntzagatik zuen mozioa eta EAJ, Aralar eta EAren
aldeko botoak ere jaso zituen.
ideia garbia eta erakutsi digu Urte amaieran, San Silvestre hartu nuenean, zuzenean Jose Lazkano GOIENKARIAk barkamenak eska-
taldeen maila bikaina. karrera famatua egiten denez otsailera joan nintzen, berga- (Bergarako Etxerat-en izenean) tunahi dizkie irakurleei, Bergarako albis-
Bestalde, lerro hauek idatzi gure herrian, balkoian jarri rar bi hauen atxiloketa eta Bergara teen errepasoa egiterakoan kanpoan
nahi ditut zorte onena opatze- eta karrera ikusteko gogoare- kartzelaratzea ze egunetan laga zelako; eta errua aitortzen du. Adie-
ko finalista geratu direnei eta kin egon naiz. izan zen jakiteko neure dudak Eskerrik asko euskal presoen razi nahi du, bestalde, argi eta garbi,
kanpoan geratu direnei ere Hasi da karrera, eta nituelako. Ez nengoen seguru izenean Gabonetan egiten ez zela fede txarrez egin eta inork ez
animuak emateko. korrikalariak pasatzen diren 11n ala 12an izan zen. Dudak dugun ekintza-kanpainan duela erabaki datu hori isiltzea.
Danbaka.com webgunean (oso bitartean, zein den nire kendu beharrean, kriston gurekin bat egin duzuen
ona, portzierto, eta baita harridura, euren artean haserrea harrapatu nuen. Jo guztioi.
bikaina Youtube-n sortu den autoak ikustean, eta ez korri- hona eta jo hara, ez nuen Asko izan zarete, urtero GOIENKARIA berritua
gunea) irakurri ahal izan dut kalariak saihesten, baizik eta inongo aipamenik ikusi. Nola bezala, zuen elkartasuna Aurrerantzean, Asteleheneko Goienka-
hainbat jende ez dagoela korrikalariak eurak autoak liteke bi herritar abertzale eta bideratu duzuenok, dela ria 40 orrialdekoa izango da; hau da,
finalisten aukeraketarekin saihestu behar. ezkertiar politika egiteagatik ekitaldietan parte hartuz, dela 8 orrialde gehiago izango ditu. Bere-
gustura; edo, hobeto esanda, Lotsagarria iruditzen zait atxilotu eta espetxeratu, eta ekarpen ekonomikoak eginez. ziki indartu egingo da herrietako infor-
Adi Holden finalerako sailkatu gidari batzuen aldetik, karrera inongo aipamenik ez egitea Hortaz, Bergarako herritarrei, mazioa. Urteko harpidetza kuota 40
izanarekin kritiko agertu bat dagoenean ez errespetatzea herrian eta eskualdean dendariei eta beste guztiei, euro izango da, Asteleheneko Goien-
direla, epaimahaiaren eraba- anbulantzia noiz pasako herritarrongandik gertuen gure eta haien partetik, karia jasotzearren 44 astean, etxean
kiarekin kritiko. Nik animuak autoak mugitzeko. Santa dagoen komunikabideak. eskerrik asko. edo harpidedunak adierazitako tokian.

IRAKURLEAREN GUTUNAK Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karak-
tere edo 50 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. GOIENKARIAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin bate-
ra bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen Barrenkalea 33 Telefonoa: Faxa: Posta elektronikoa:
eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak. 20570 BERGARA 943 25 05 05 943 25 05 12 goienkaria@goiena.com

EGOITZA NAGUSIA LAGUNTZAILEAK

BERGARA 20570 Barrenkalea 33 • Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 12


Posta-e: goienkaria@goiena.com
Argiraratzailea Goiena Komunikazio Zerbitzuak Kooperatiba Elkartea • Nafarroa
etorbidea 2 • 20500 ARRASATE
Lehendakaria Estepan Plazaola Zuzendari nagusia Inazio Arregi ORDEZKARITZAK
Zuzendaria Eneko Azkarate Erredaktore burua Monika Belastegi Sailetako ARRASATE 20500 Otalora Lizentziaduna 31 • 132 p.k. • Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 00
arduradunak Edu Mendibil (Herriak), Xabi Urtzelai (Kirola), Iñaki Iturbe (Diseinua), Mireia Posta-e: arrasate@goiena.com Eusko Gipuzkoako Arrasateko Bergarako Oñatiko
Larrañaga (Publizitatea) Erredakzioa Ubane Madera, Iker Barandiaran, Mirari Altube, Mirian ARETXABALETA 20550 Durana 11 • Tel.: 943 79 86 21 • Faxa: 943 77 18 54 Jaurlaritza Foru Aldundia Udala Udala Udala
Biteri, Larraitz Zeberio, Arritxu Barruso, Jasone Zabala, Mireia Bikuña, Arantzazu Ezkibel, Irati Posta-e: aretxabaleta@goiena.com
Agirreazaldegi, Oihana Elortza, Jokin Bereziartua, Nerea Menor Oinarrizko diseinua Goio
Arana MaketazioaImanol Soriano, Kepa Oxel Arrieta PublizitateaMireia Larrañaga, Amaia Publizitatea Arrasate 20500 Nafarroa etorbidea 2 • Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 09
Mundiñano, Ziortza Martín, Itxaso Berezibar, Aintzane Muruamendiaraz Testuen zuzenketa Posta-e: publi@goiena.com
Sergio Azkarate Harpidetza eta banaketa Marta Leturia Administrazioa Agurtzane Harpidetza Arrasate 20500 Nafarroa etorbidea 2 • Tel.: 943 08 10 50
Gaintzarain, Ane Berezibar, Iratxe Bengoa. Posta-e: harpidetza@goiena.com
Aretxabaletako Eskoriatzako Antzuolako Aramaioko Elgetako Leintz Gatzagako
Udala Udala Udala Udala Udala Udala
OJD erakundeak Lege Gordailua: NA-3329/2000 • ISSN: 1577-1210
ikuskatutako astekaria Tirada: 19.400 ale • Difusioa: 19.056 ale.

GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen IRITZIA eta GUTUNAK orrialdeetan, edo kolboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

AROTZ LANETAN BEHAR


DUZUN GUZTIA
Ateak
Leihoak
Horma-armairuak
Tarimak
Parket flotatzaileak
Sukaldeak
Telleria 19 B-0-2 B-0-3 // Bergara
Tel.: 943 76 47 19 // 610 88 40 20
www.goiena.net/blogak/azkarate
Lursorua
GOIENKARIA
2009ko urtarrilaren 9a
ELKARRIZKETA 07

Enpresa arloko Toribio Echeva- gikoa Donostia eta Arrasateko minta sektorerako sistema berri- ko doktore tesi batetik abiatu-
rria sarietan, Enpresa Asmoak Prosens enpresari eman zioten. tzaileak garatzen egiten du lan, tako proiektua izanik, bultza-
izeneko atalean, sari teknolo- Prosens enpresak makina-erre- eta, Mondragon Unibertsitate- tzaileetako batekin izan gara.

Endika Gandarias > Mondragon Unibertsitatean irakasle eta ikertzailea

"Makina-erreminta beste sektore asko


baino hobeto eusten ari zaio krisiari"
IRATI AGIRREAZALDEGI > ARRASATE Bada pentsatzen duenik krisi
Endika Gandarias durangarra orain garaian berrikuntzari baino
dela bost urte sartu zen ikerkuntza- beste kontu batzuei errepara-
ren eta berrikuntzaren munduan tu behar zaiela gehiago.
doktore tesiaren harira. Mikrome- Enpresen errentagarritasu-
kanizatuaren munduko beharrei na beti buruan izan behar da, bai-
erantzuna bilatzen hasi eta Microm na honek berrikuntzarekin ez du
monitorizazio sistema berritzailea topo egiten. Mundu honek aurre-
asmatu zuen. Mondragon Unibertsi- ra egiten dihardu etengabe eta kri-
tatearen, Ideko-IK4 zentro tekno- si garaian berrikuntzaren alde-
logikoaren eta Cardiffeko Uniber- ko apustu sendoa egiten duten
tsitatearen arteko elkarlanetik irten enpresek epe ertainera oinarri
da Toribio Echevarria saria lortu duen sendoagoak izango dituzte.
proiektua, beste lankide batzuekin
partekatzen diharduena. Zertan bereizten da gure mer-
katua beste batzuetatik?
Toribio Echevarria saria ga- Makina-erremintaren sekto-
rrantzitsua izan da, ezta? reak berrikuntzaren trenari hel-
Bai, proiektu oso garrantzi- du zion orain dela bost urte, behar
tsuak aurkeztu dira eta sariak izanaren ondorioz. Orduan lan-
orain arteko bidean jarraitzeko datutako lehen haziak egun lehen
indarra eman digu, produktu fruituak ematen hasi dira eta
berritzaile eta balio gehigarri krisiari beste sektore asko bai-
handikoak sortzen. Sariak gure no hobeto eusten ari zaio.
produktuen merkaturatzea erraz-
tuko digula uste dut. Sektorean, oro har, azken urte-
otan egin diren berrikuntzarik
Zertan datza Prosens enpresa- nabarmenenak zeintzuk dira?
ren proiektua? Doitasun eta konplexutasun
Monitorizazio sistema berri- handiko piezei erantzuna eman-
tzaileak merkaturatuko dituen go dieten baliabide berriak azpi-
egitasmoa da. Helburua da maki- marratu behar dira. Esaterako,
na-erreminta sektoreko euskal makinen granitozko oinarriak,
enpresei eta Europakoei lehiakor- buruetako tenperatura kontrola-
tasuna sendotzeko eta prozesu tzeko sistemak eta sentsoreak.
produktiboak hobeto ulertzeko
baliabideak eskaintzea. Asmo Etorkizunean, teknologian,
horrekin Microm produktua mer- zerk izango du pisu handien?
katuratuko dugu 2009ko udarako. Orain arteko berrikuntzek
piezen mekanizazioan parte har-
Makina-erreminta sektorera- tzen duten aldagaiak ezagutzeko
ko sistema berritzaileak gara- sistemak garatzera eraman gai-
tzen diharduzue. Zein berri- tuzte. Aurrera begira, mekaniza-
kuntza behar ditu sektoreak? tu nahi den pieza lortzeko den-
Gaur egungo makina-erre- bora errealean lan baldintzak
mintaren munduak konplexuta- automatikoki egokituko dituz-
sun eta doitasun handiagoko eta ten sistemak garatuko dira.
tamaina txikiagoko piezei eran-
tzuna emateko beharra du. Bes- Endika Gandariasek Protens proiektuko kideekin eskuratu du Toribio Echevarria saria. GOIENKARIA Zein dira etorkizuneko asmoak?
talde, garraioaren sektoreaz gain, Epe motzera Prosens proiek-
osasun, bioteknologia, informa- tua sendotzea eta haren bidera-
zio sistema eta bestelako sektore garritasuna ziurtatzea. Europa-
batzuek azkenaldian euren pie- PROSENS LEHIA BERRIKUNTZA ko herrialdeetara Microm pro-
zen behar izanak areagotu dituz- duktua helaraztea izango da
te. Azken hamarkadetan gozatu "Monitorizazio sistema "Asiarekin eta Ekialdeko "Makina-erremintak erronka nagusia. Aurrera begi-
dugun lehiakortasun ekonomi- berritzaileak herrialdekin lehia orain dela bost urte ra, produktu berritzaile gehiago
koa desagertu egin da ekialdeko merkaturatuko dituen ekonomikoa heldu zion merkaturatuko ditugu eta gure
herrialdeen eta Asiaren etorrera- harreman sarea mundu osora
egitasmoa da" desagertu egin da" berrikuntzaren trenari"
rekin. Ezinbestekoa zaie gure hedatzeko asmoa dugu.
enpresei euren lehiakortasuna
hobetzea balio gehigarri handi- Ikasleei zer esango zenieke?
ko piezak sortuz. Horren adieraz- Merkaturatuko dugun lehen eta azkarrean antzemango du eta Saria bultzada ekonomikoa Ikasketa teknikoez gain, apro-
le dira monitorizazio arloan azken produktuaren azken garapen eta enpresetan onarpen oso ona izan- ere bada zuendako. Krisi betxa ditzatela zeharkako ezagu-
urteotan merkaturatutako laser balioztapenak egiten eta enpresa- go duen ustea dugu. Beste hain- garaian berri ona da, ezta? tzak berenganatzeko aukerak:
sistema edo haztatze-zundak. ren antolakuntza, esplotazio bat funtzioren artean, makinen Hasieran edozein laguntza eta hizkuntza, talde lana, lidergoa...
modu eta bestelako lanetan dihar- talken kalteak murriztea, erre- errekonozimendu ondo etorria Eta, nola ez, ekintzaile izatera ani-
Mondragon Unibertsitatetik dugu. Microm sentsorearekin minta apurketak antzematea eta da, eta, krisi garaian, inoiz bai- matu nahiko nituzke, esperien-
abiatutako ideiarekin saria ira- irtengo gara merkatura. Erre- neurketa eta mekanizazio eragi- no beharrezkoagoa da gure enpre- tzia interesgarria izateaz gain
bazi ez ezik, enpresa ere sortu mintaren eta piezaren arteko kon- ketak aldi berean egitea ahalbi- sei lehiakortasunean lagunduko asebetetasun handia eskaintzen
duzue. Zertan diharduzue? taktua era oso zehatz, fidagarri detuko du, orain arte ezin zena. dieten ekimenak bultzatzea. baitu.
GOIENKARIA
08 PUBLIZITATEA 2009ko urtarrilaren 9a
Herriak
> ARRASATE > BERGARA > ARETXABALETA > ESKORIATZA
Gobernuaren San Pedro kalea Zine Ekologikoa Oposizioak atzera
dirulaguntza, Aldai urtarril urtarrileko hiru bota du
Arrasate > 12-13 Bergara >14-15 Oñati > 16 Aretxabaleta > 18 eta Santa amaierarako eguaztenetan gobernuaren
Eskoriatza > 19 Antzuola > 20 Elgeta > 21 Aramaio > 22 Leintz Gatzaga > 23 Marinarako > 12 bukatuta > 14 Arkupen > 18 aurrekontua > 19

BERGARA > AZPIEGITURAK

Asteon hasi berri dira Bergarako


kanpoko igerilekuko lanekin
MAIATZA
Udarako dena prest
egotea gura dute;
maiatzaren 29a da
lanak amaitzeko epea

ITXIERA SISTEMA
Etorkizunean
igerilekua estaltzea
posible egingo duen
sistema jarriko dute

ARANTZAZU EZKIBEL > BERGARA


Eguaztenean hasi zituzten Berga-
rako kanpoko igerilekuko lanak;
eta, dena ondo badoa, maiatzaren
29rako bukatuta egon beharko
dute lanok. Hori da Martin Etxe-
berria Bergarako kirol zinego-
tziak esan diguna. Eguraldi ona
egitea ezinbestekoa da lanak aurre-
ra eramateko; hortaz, eguaztene-
ko eguraldia ez zen aproposena
izan lanokin hasteko. Batez ere
hondeatze lanetan garrantzitsua Agorrosingo berdegunean eguaztenean hasi ziren lanean; eguraldia ez zuten lagun izan. A.E.
da eguraldi txarrik ez egitea.
Gaur egun berdegunea dago-
en tokian egingo da 380 metro koa- ESTALTZEKO OINARRIAK DAT U A rrik egongo da zabalik, eta hortik
droko igerilekua. Esan behar da Etorkizunean kanpoko igerilekua pasa beharko dute berdegunetik
igerilekuak lau gune izango ditue-
la: hiru jolasguneak izango dira
estaltzeko aukera aurreikusi dute
Udaleko eta kiroldegiko ardura- 1.688.000 EURO
igerilekura doazen guztiek. Pasa-
bide horretan putzu bat eta dutxa
Abonuan ez dute
aldaketarik egingo
eta beste bat igeri egiteko gunea. dunek, eta horren araberako egongo dira; modu horretan, guz-
Igerilekuak zortzi kaleko igerile- proiektua egin du Antzibar enpre- tiek busti beharko dute alde bate-
ku baten tamaina izango du. sak. Izan ere, beste herri batzue- Aurrekontua hasieran uste zena tik bestera pasatzerakoan. Oraingoz ez dute abonuan
tako igerilekuak aztertu dituzte eta baino txikiagoa izango da. Lanak Bestalde, barruko eta kanpo- aldaketarik egitea aurreikusi
JOLASA ETA KIROLA konturatu dira etorkizunean estal- 2.521.000 eurotan atera zituen ko igerilekuak lotuta egongo dira; Udaleko ordezkariek. Aurrerantze-
Lehenengo jolaslekuan sei metro tzen hastea oso zaila dela. Etxebe- enkantera Udalak; azkenean, izan ere, barruko igerilekuko albo- an funtzionamendu bera izango
garaierako txirrista egongo da. rriak hauxe dio: "Ez baduzu dena 1.688.992 eurotan esleitu ditu. etako kristalak zabaltzeko auke- du Agorrosinek bergararrentzat;
Bigarren jolas lekuak sakonera prest uzten estaltzeko, gerora oso ra egongo da. baina ibarreko gainontzeko
txikia izango du eta ume txi- zaila da estaltzea; hortaz, dena herrietako abonatuekin zer egin
kientzat izango da. Gune horre- prest utziko dugu egunen batean egongo lirateke, igerilekua estal- BERDEGUNEA, ERRESPETATUTA pentsatzen dabiltza. Adibide
tan ere txirrista bat egongo da. estali gura bada modu samurre- tzeko plakak desplazatzeko; eta Gaur egun 3.500 metro koadroko bezala, abonu mankomunatuak bi
Hirugarren gunea ur azkarretan an egiteko". alboak ere tapatu egingo dira. berdegunea du igerilekuak, eta aukera eskaintzen ditu Arrasaten:
jolasteko ibai antzerako bat izan- Bergarako Udalak, inbertsio- Modu horretan, gaur egungo erai- lanen ondoren ere berdeguneak gune bustia eta gune lehorra.
go da. Laugarren gunea, erdiko aren garrantzia kontuan hartuta, kinaren fatxadara iritsi ahal izan- azalera bera izango du, baina bes- Agorrosin kirolguneko bazkideek
gunea, igeri egiteko aproposa ahalik eta etekin handiena atera go da estalkia. te era batera antolatuta. Ipintza 18 euro ordaindu beharko dituzte
izango da. 1,20 eta 1,40 metroko gura dio lanari. Hala, igerilekua futbol zelai osteko gunera eta hilero, orain arte bezala, bainue-
sakonera izango du igerilekuak estaltzeko itxiera sistema izango DUTXATIK PASA BEHARRA saihesbide azpira hedatuko dute txeko zerbitzua erabiltzeko
toki horretan. du igerilekuak. "Igerilekuaren Kanpoko igerilekua 0,80 metroko berdegunea edo solariuma. aukerarekin. Bestalde, 15 euro
Lanek ez dute barruko igeri- aldamenetan jarriko dituzte zuta- garaiera izango duen hesi batek Igerilekuak bi sarrera-irteera ordaindu beharko dute bainuetxe-
lekuko egunerokotasunean eragi- beak", azaldu du Etxeberriak. itxiko duen eremu barruan egon- izango ditu: berdegunetik nagusia rik gabe. Bergaran dagoen hilero-
nik izango, eta gaur egungo mar- Zutabeek honoko neurriak izan- go da, eta igerilekutik hesira bitar- eta barruko igerilekutik bestea. hilero ordaintzeko sistemarekin,
txarekin jarraitu ahal izango dela go dituzte: bost metro garai, 5,4 teko tartean barruko igerilekuan Urtean zehar 800 erabiltzaile ditu urteko zenbait hiletan bazkide
azaldu digu Etxeberria zinego- metro zabal eta 35 metro luze. dauden moduko baldosak egongo Agorrosinek, eta udan 1.300 ingu- izateari uko egiteko aukera dauka
tziak. Zutabe horien gainean errailak dira. Hesi hori puntu baten baka- ru izaten ditu. Agorrosingo erabiltzaileak.
GOIENKARIA
10 ATARIA 2009ko urtarrilaren 9a

zerbitzuak eguraldia

G U A R D I A KO FA R M A Z I A K
TENPERATURAK
ARRASATE
DEBAGOIENEAN EUSKAL HERRIAN
Zapatua, 10
Domeka, 11
Astelehena, 12
Español
Ruiz
Etxeberria
Araba Etorb., 14
Nafarroa Etorb., 1
Zarugalde, 42
943 79 18 65
943 79 14 09
943 77 16 30
Tenperatura baxua izango da,
MINIMOA
Martitzena, 6 1 oC
Martitzena, 13 Azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15
MAXIMOA
Eguaztena, 14
Eguena, 15
Egubakoitza, 16
Azkoaga
Corcuera
Irizar
Iturriotz, 17
Maisu Aranbarri
Erguuin, 11
943 79 79 99
943 79 22 26
943 79 12 39
baina ostarteak zabalduko
dira eta eguzkia izango da
nagusi aspaldiko partez aste-
Eguena, 1 15 oC
ASTEKO
BERGARA
Zapatua, 10
Domeka, 11
Estella
Estella
Matxiategi, 5
Matxiategi, 5
943 76 19 63
943 76 19 63
Zapatua, 10
Zapatuan eguraldiak hobera
egingo du. Dena dela, goizean
an zehar. Tenperatura maxi-
moa ez da zazpi gradutik igo-
ko eta minimoa zero gradu
EURIA (l/m2) 36,3 L
Astelehena, 12 Mozos Iparragirre, 2 943 76 12 15 Max. Min. Euria
Martitzena, 13 Urrutikoetxea Oxirondo, 4 943 76 11 74 hodeiak egongo dira eta euria inguruan izango da. Gau par-
Eguaztena, 14 Zabala Barrenkale, 25 943 76 16 87 Eguaztena, 31 15 ºC 3 ºC - l/m2
Eguena, 15 Guallar San Antonio, 5 943 76 11 05 egin dezake. Arratsaldetik tean izotza bota dezake Eus- Eguena, 1 15 ºC 4 ºC - l/m2
Egubakoitza, 16 Estella Matxiategi, 5 943 76 19 63 aurrera ostarteak. kal Herriko barrualdean. Egubakoitza, 2 12 ºC 8 ºC - l/m2
OÑATI Zapatua, 3 12 ºC 8 ºC - l/m2
Zapatua, 10 Barrenetxea Kale Zaharra, 1 943 78 01 22 Domeka, 4 8 ºC 4 ºC - l/m2
Domeka, 11 Barrenetxea Kale Zaharra, 1 943 78 01 22
Astelehena, 12 Garate Kale Barria, 42 943 78 05 58 Astelehena, 5 6 ºC 4 ºC 13,1 l/m2
Martitzena, 13 Garate Kale Barria, 42 943 78 05 58 Martitzena, 6 2 ºC 1 ºC 23,2 l/m2
Eguaztena, 14 Juldain Kale Barria, 6 943 78 11 28 Bergarako San Juan auzoan jasotako datuak.
Eguena, 15 Juldain Kale Barria, 6 943 78 11 28
Egubakoitza, 16 Anduaga San Lorentzo, 3 943 78 21 16
Domeka, 11
ARETXABALETA ILARGIA URTARRILA
Zapatua, 10 Juan Fraile Herriko Plaza, 10 943 79 21 99 Tenperaturak gora egingo du
Domeka, 11 Juan Fraile Herriko Plaza, 10 943 79 21 99 eta ostarteak nabarmenduko
Astelehena, 12 Agirre E. Gorosarri plaza (Esko) 943 71 48 28
Martitzena, 13 Agirre E. Gorosarri plaza (Esko) 943 71 48 28 dira. Hego-ekialdeko haizeak
Eguaztena, 14 Agirre E. Gorosarri plaza (Esko) 943 71 48 28 joko du, indarrarekin leku
Eguena, 15 Agirre E. Gorosarri plaza (Esko) 943 71 48 28 garaietan. Ilbehera Ilbete Ilgora Ilberri
Egubakoitza, 16 Agirre E. Gorosarri plaza (Esko) 943 71 48 28 18 11 4 26

TELEFONO JAKINGARRIAK U R B A N OA K
oharrak eta deialdiak
((112)) ARRASATE
SOS DEIAK Gorostizatik Eroskira (2 Linea ) ARRASATE Bergarako Udalak Zerbitzuan, 943 25 20 08 Bergarako batzoki-
OSASUNA ETA LARRIALDIAK 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 eta 21:00. > Nortasun Agiria egite- patchwork eta antzer- telefono zenbakian. ko zozketan 1.146 zenba-
Osakidetza (Larrialdia)............................943 46 11 11 IBILBIDEA: Gorostiza, Erguin B, Arimazubi, Ale- ko aukera ki tailerrak antolatu kia izan da saritua.
DYA (Antzuola) ........................................943 78 71 57 cop, Uribarri, San Andres, Garibai, ospitalea, Bite- Nortasun Agiria ditu, urtarriletik mar- ARRASATE Txartelaren jabeak bi
Gurutze Gorria (Elorregi).......................943 76 55 76 ri, Legarre, Musakola eta Eroski.
Suhiltzaileak ..........................................943 78 28 00 egiteko aukera izango txora. Izenematea zaba- > Kilo bat angula ira- pertsonarendako aste-
Ertzaintza ...............................................943 53 47 20 Eroskitik Gorostizara (2 Linea )
08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, da urtarrilaren 27an lik dago kultura etxean. bazteko aukera burua talasoterapia zen-
Osasun Etxeak
Arrasateko ospitala ...........................943 03 53 00 16:35, 17:35, 18:35, 19:35, 20:35 eta 21:35. eta 29an. Bi egunotan Arrasate Pilota Tal- tro batean irabazi du.
Antzuola..............................................943 76 62 23 IBILBIDEA: Eroski, J. Bengoa, S. Teresa, C. Obre- ere, norbera joatea BERGARA deak kilo bat angula
Aramaio..............................................945 44 53 40 ro, Obenerreka, Makatzena, Iñarra, S. Frantzis-
Aretxabaleta........................................943 71 19 59 ko, Muxibar, Zarugalde, Erguin A eta Gorostiza. derrigorrezkoa da. > Urteko lehen odol ate- zozketatuko du Santa ARRASATE
Bergara...............................................943 03 54 00
Gorostizatik Eroskira (1 Linea )
Txanda aldez aurretik ratzea hilaren 21ean Ageda egunean, otsai- > KZguneko ikastaroak
Elgeta..................................................943 03 54 00 hartu behar da, BAZen Bergarako Odol laren 5ean. Txartelak urte hasieran
Eskoriatza............................................943 71 44 52 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 eta 21:30. (943 25 20 00). Emaileen Elkarteak euro baten truke dau- Arrasateko KZGu-
Oñati ...................................................943 03 54 30 IBILBIDEA: Gorostiza, Erguin B, Zarugalde, Muxi-
bar, S. Frantzisko, Iñarra, Makatzena, Obene- aditzera eman duenez, de salgai. neak hamar ikastaro
Udaltzaingoak
Antzuola .............................................943 76 62 46 rreka, C. Obrero, Galizia, Bengoa eta Eroski. ARRASATE, urteko lehen odol ate- antolatu ditu urtarrile-
Arrasate...............................................943 79 14 39 Eroskitik Gorostizara (1 Linea ) ARETXABALETA ratzea urtarrilaren BERGARA rako. Besteak beste,
Aretxabaleta........................................943 71 18 63 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05,
Bergara................................................943 77 91 06 > Sahararen aldeko pro- 21ean egingo dute, > Langabeendako ikas- Comprende y realiza una
15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:05 eta 21:05.
Eskoriatza ...........................................943 71 44 07 IBILBIDEA:Eroski, Musakola, Legarre, Maala, Ospi- duktuak batuko dituzte Seminarioko lokalean, taroak Miguel Altunan página web;El consumi-
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46 talea, Garibai, San Andres, Arimazuri, Alecop, Nubi eta Iesbaa 18:00etatik 20:30era. Miguel Altuna ins- dor en la red; Curso de
Oñati ....................................................943 78 04 11 Uribarri, Erguin A eta Gorostiza. elkarteek V. Piztu Itxa- titutuak honako ikasta- Administración; edo
GARRAIOAK
BERGARA ropena elikagai bilke- ARRASATE roak antolatu ditu: Comuníquese con prove-
PESA.........................................................902 10 12 10 ta kanpaina hasi dute. > Inauterietako kartel batetik, ebaketa eta jan- edores y clientes median-
Taxiak San Lorentzo/San Juandik irteerak
Arrasate ...............................................943 79 12 22 07:00, 07:55, 08:50, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, Arrasate eta Aretxaba- lehiaketa tzigintza (150 ordu); bes- te correo electrónico.
Aramaio..............................................945 44 50 33 12:40, 13:30, 14:10, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, letako zenbait denda- Inauterietako kar- tetik, office teknikari Argibideak: 943 79 35 54.
Aretxabaleta........................................943 77 12 64 19:00,19:40 eta 20:20. Geralekuak: S. Juan (Torun-
Bergara ................................................943 79 12 22 tan honako produk- tel lehiaketara lanak ikastaroa, 210 ordukoa.
sa), Amillaga (Manso), S. Lorentzo (Soraluzen),
Eskoriatza ...........................................943 71 40 59 Matxiategi (Mizpildi okindegia), Zurradero, San tuak batuko dituzte aurkezteko epea urta- Langabezian dauden BERGARA
Oñati....................................................943 78 03 65 Antonio (Zumelaga), Martoko gainean, Zubiau- Tindoufera bidaltzeko: rrilaren 30era arte izan- emakumeei, iraupen > Euskal dantzen ikas-
DEBAGOIENA rre, Ozaeta (Brunet), Labegaraieta (Ekonoma-
toan) eta Zabala jatetxea. hegaluzea oliotan, sar- go da zabalik. Irabazle- luzeko langabeei, lehen taroak Jardunekin
Mankomunitatea....................................943 79 33 99 dinak oliotan, pasta, ak 400 euroko saria jaso- enplegu bila daude- Jardun euskara
Hiltegia (Zubillaga)..................................943 78 15 12 Labegaraieta/Olabarrenetik irteerak
Nekazaritza ganbera ..............................943 76 10 15 07:20 , 08:30 (Olatik), 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, arroza, azukrea, lekale- ko du. Teknika librea nei... zuzenduta daude. elkarteak euskal dan-
Zerga Bulegoa........................................943 76 58 63 12:00, 13:50 (Olatik), 14:25 (Olatik), 16:20, 17:00 ak eta konpresak. erabili ahal izango da Argibideak 943 76 93 94 tzen ikastaroak anto-
Hondakindegi alternatiboak (Olatik), 17:35, 18:25, 19:20, 20:00 eta 20:30. Gera- eta lan guztiek 2009 telefono zenbakian. latu ditu. Erromeriako
Arrasate ...............................................943 77 11 43 lekuak: Labegaraieta, Ozaeta, Zubiaurre, Mar-
Bergara...............................................943 76 44 42 toko,San Antonio, Espoloia (Mintegi), San Pedro, ARETXABALETA Inauteriak Arrasate dantzen ikastaroa
Oñati....................................................943 78 36 67 Arrurriaga (Konde), Zubieta, Mugertza, San > Psikoterapia, medita- esaldia eraman behar- BERGARA otsailetik martxora
Kiroldegiak Lorentzo, Amillaga eta San Juan.
Aramaio ..............................................945 44 53 35 zioa eta yoga ko dute. Argibideak > Batzokiko zozketan izango da, martitzene-
Arrasate ...............................................943 77 16 77 ARAMAIOKO AUTOBUSA Honako ikastaroak udaletxean, Kultura saritutako zenbakia tan, 19:30etik 20:30era;
Aretxabaleta........................................943 71 26 28
Bergara................................................943 76 56 41 eta tailerrak emango eta fandangoa eta arin-
Arrasate Aramaio Gasteiz
Elgeta..................................................943 76 82 84 07:00 07:15 08:00 ditu Aretxabaletako arina ikastekoa, urta-
Eskoriatza............................................943 71 53 28 10:00 10:15** Yoga eta Psikoterapia OÑATI rrilean hasiera mailan
Oñati.....................................................943 71 63 75 11:00 11:15
Kultura Etxeak Taldeak urtarrilean: > GPSa erabiltzen ikasteko oinarrizko eta otsailetik maiatze-
Antzuola .............................................943 76 60 65 12:00 12:15** 13:00
15:15 15:30 16:15 psikoterapia eta norbe- ikastaroa gaztelekuan, hilaren 20an eta 22an ra maila guztietan.
Aramaio ..............................................945 44 53 74
Arrasate...............................................943 77 01 05 17:20 17:35 re buruaren garapena, Oñatiko gaztelekuak antolatuta GPSa era- Eskolak eguenetan,
Aretxabaleta ........................................943 71 10 27 18:30 18:45** 19:30
19:00 19:15 eguaztenetan, 19:30ean; biltzen ikasteko oinarrizko ikastaroa izango 19:30etik 21:00etara.
Bergara................................................943 77 91 58
Eskoriatza...........................................943 71 46 88 21:10 21:25** meditazio eta thailan- da urtarrilaren 20an (martitzena) eta 22an Argibideak: 943 76 36 61.
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46 Gasteiz Aramaio Arrasate diar masajea, hilaren (eguena), 19:00etatik 21:00etara. Plaza muga-
Oñati....................................................943 78 03 53 07:50 08:05
08:30 09:00 09:15 17an, 10:00-14:00; eta tuak dira (hamabi lagun gehienez). 20 euro BERGARA
Udalak
Antzuola .............................................943 76 62 46 10:15 10:30 yoga eta norbere haz- bazkideendako, 40 gainerakoendako. Argibi- > Bergara KEren zozke-
Aramaio ..............................................945 44 50 16 11:15 11:30 kuntza, urtarrilaren deak 943 71 82 57 zenbakian. tako emaitza
Arrasate .............................................943 79 09 00 13:10 13:45 14:10
Aretxabaleta........................................943 71 18 62 16:20 17:00 17:20 10ean hasita, 10:00-14:00. Bergara KEren
Bergara ...............................................943 77 91 00 17:35 17:50 Argibideak: 616 96 57 95. Gabonetako zozketan
Elgeta ..................................................943 76 80 22 19:15 19:30
Eskoriatza ...........................................943 71 44 07 19:30 20:10 20:25 12.917 (lehen saria) eta
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46 Izardun orduak, eskaeraren arabera, auzoeta- BERGARA 943 25 05 05 19.807 (bigarren saria)
Oñati ....................................................943 78 04 11 koendako. Bezperan deitu: 629 54 59 23 > Patchwork eta antzer- goienkaria@goiena.com izan dira saritutako
ki ikastaroak, aukeran zenbakiak.
GOIENKARIA
2009ko urtarrilaren 9a
ATARIA 11

kale inkesta 5 galdera...

Beherapen bereziak izango dituzue aurten dendetan? Marian


Ortiz
Eki-Lur parafarmaziakoa
Bergara

Pasa berri dugun Gabon

1. sasoian jendeak asko


eta gaizki jaten du?
Orokorrean bai. Gabonetan
mahai inguruko ospakizunetan
barneratzen diren kaloriak
behar direnak baino askoz
Koro Zabaleta Jesus Mari Elkoro Manolita Bengoetxea Mari Karmen Carrasco Maite Agirre gehiago izaten dira. Alkohol-
Koro Zabaleta dendakoa Elkoro Millar dendakoa Gili-gili dendakoa Ume dendakoa Amagara estetika zentrokoa dun edariak eta gozo gauzak ere
Arrasate Arrasate Arrasate Arrasate Arrasate gehiago jaten dira.

Aurten lehenago hasi gara Guk beherapenak beha- Beherapenak %50ean ipi- Abenduan hasi ginen. Urtarril amaieran eskain- Jaien ondoren jendea
beherapenekin; abendua-
ren 15ean hasi nintzen
%30eko beherapenekin.
rrean astebeteko eskain-
tza bereziak ipintzen ditu-
gu. Artikulu zehatz
ni ditugu arropa batzue-
tan, ez guztietan. Gabon
jaietan ondo saldu dugu.
Orain %30ko deskontuak
egiten ari gara. Urtean
zehar ez da askorik saldu
tza berezia egin nahi dugu.
Makina berri bat ekarri-
ko dugu zentrora, besteak
2. joaten da zuen denda-
ra erremedio bila?
Bai. Etortzen zaizkigun beze-
Urtarril ondoren, behar- batzuekin eskaintza bere- Hiriburuetan lehenago eta genero asko dago den- beste, gaztetze-tratamen- roen artean badira Gabonetan
bada, %40ra igoko dugu. ziak egiten dira beherapen hasten dira eta guk ere dan. Udaberriko arropa du berriarekin. Erosleak hartu dituzten kiloak kendu
Ondoren, ez dakigu zer garai honetan. Datorren halaxe egin behar dugu berrian %5eko deskontua zuhurrak izaten ari dira nahian etortzen direnak. Beste
gehiago egingo dugun. astean hasiko gara. saldu nahi baldin badugu. egingo dugu. krisi garaian. batzuek gibela garbitzeko pro-
duktuak eskatzen dituzte, edo
garbitzaile orokorrak. Draina-
tzaileak, garbitzaileak, gibela
garbitzeko infusioak eta gantza
txistuak usteak uste erretzeko produktuak dira
Irati Agirreazaldegi gehien saltzen direnak.

Halako kasuetan, egin-


Urte berrian
ere zaharrak
3. dako gehiegikeria guz-
tiak alde batera uzteko
zer da gomendagarriena?
Lehenik eta behin, gorputza

berri garbitzeko garbitzaile bat hartu-


ko genuke hamabost egunetan,

U
rte berri, asmo berri. behintzat. Horrek sistema diges-
Esaera bete denik tiboari laguntzen dio: gibela,
gurean ez da igerri. urdaila... Produktu horiekin die-
Asmoak berriak edo ta hipokalorikoa konbinatzea eta
zaharrak, baina txarrak. kirol pixka bat egitea ere kome-
Urtezahar gauetik Urtebe- ni da, horrela gorputza barrutik
rri egunera bazen ondo eta kanpotik hobetzeko.
pasatzeko aukera, baina
egokia ote da batzuek Gero eta gehiago dira
dibertitzeko hautatu zuten
era? Antzuolan eta Elgetan
urte berria loretan. Plazako
4. urte guztian zehar
zaintzen direnak?
Bai. Geroz eta jende gehiago
lore ontziak lurrean dago egunean zehar eta zenbat
Antzuolan eta Salbador jaten duenari arreta handiagoa
kalekoak jasotzen Elgetan jartzen diona. Janari osasunga-
bazen nahiko lan. Herriko rri, ekologiko eta kalitatezkoak
giroa loratzeko, landareei, bilatzen dituzte.
gutxienez, errespeto; eta
herritarren poltsikoei ere Zein izango litzateke

Traste zaharrez beteta kalea Bergaran


GOIENKARIA apur bat edukiz gero
hobeto. Krisi garaian ez
gaude-eta horrelakoak
5. dietarik gomendaga-
rriena Gabonetan har-
tutako kaloria eta toxina guz-
Gabon jaien ostean, Bergaratik iritsi zaigu kexua. Kontua da Ikerleku kalean –Novedades zine- ordaintzeko. tiak alde batera uzteko?
ma aretoko bidea– jendeak ohitura daukala traste zaharrak epea baino lehenago ateratzeko Urte berriak gurean Lehen egun osoan pina baka-
kalera. Martitzenetan batzen ditu Mankomunitateak traste horiek. Ondorioz, kalea trastez batera eta bestera ekarri du rrik jatea gomendagarria izan-
betetzen da eta egoera horrek asko oztopatzen du oinezkoendako bidea. apurketa eran ordaina. go litzateke. Ondorengo egune-
Horrela jokatzeko tontotu tan barazkiak. Ogia jatorduetan
egin gara, baina? Urtarrile- ikusi ere ez. Gozokiak eta kalo-
ko aldapari ea hartzen ria asko dituzten jakiak, ahal
asteko datua diogun pixkanaka tamaina, dela, ekidin.
neurri txikian bada ere,

61.711 behintzat krisiari aurre


egiteko adina.
Krisia, urte berria izan
arren zaharretik arrastaka
Espainiako Estatistikako Ins- dakargun karga astun
titutu Nazionalak emandako bezain bizia. Astuna, denon
datuen arabera, 61.711 biztan- gainetik dabilelako etxe
le dira gaur egun Debagoie- batean eta bestean zer
nean. Aretxabaletak izan du suma; eta bizia edo azkarra
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak gorakada handiena: 87 biz- guztion atzetik datorrelako
diruz lagundutako aldizkaria tanle gehiago. Arrasatek, krisiaren indarra. Joan da
Bergarak eta Elgetak behera urte zaharra eta hala ere
egin dute aurreko urteko betikoa esan beharra: Zer
datuekiko. berri? Zaharrak berri.
ARRASATE
GOIENKARIA
12 2009ko urtarrilaren 9a

KRISIA > ESPAINIAKO GOBERNUAREN DIRULAGUNTZA LAPURRETAK


> UMEAK
Ludoteka ibiltaria
Bi atxilotu,
San Andresen izango
da, bihar hasita
Bihar, zapatua, hasi eta urta-
Dirua Aldai eta Santa lapurreta
ahalegina
rrila bukatu arteko zapatu guz-
tietan, San Andres auzoko
Bedoñabe Herri Eskolan izan-
go da Txatxilipurdi elkartearen
ludoteka ibiltaria. 3 eta 12 urte
Marinarako gura dute egitearren
Xaramela eta
bitarteko umeei zuzendutako Espainiako Gobernuak Zeppelin tabernetan
zerbitzua da hori, 11:00etatik
13:30era zabalik egongo dena. ia lau milioi euroko ibili dira lapurrak
Eta iragarri dute, besteak bes-
te, "musikaren inguruko ekin-
dirulaguntza dauka oraingo honetan
tza ugari" egingo dituztela. Arrasateko Udalari
U.M. > ARRASATE
bideratzeko Eguazten goizaldean bi gazte
atxilotu zituen Ertzaintzak
> ESKAINTZA Arrasateko taberna bitan lapu-
Ardo ondua eta Udalak Aldaiko rreta egiten ahalegintzearren.
pintxoa euro baten parkearen proiektua Lekukoek esandakoaren ara-
truke, eguenetan bera, Arimazubi plazan dau-
eta Santa Marina den Xaramela eta Zeppelin
Kontsumo beherakadari aurre tabernetan ahalegindu ziren
egiteko, Arrasateko hainbat
auzoarena aurkeztu lapurreta egiten. Hain justu,
tabernarik iragarri dute egue- ditu hori eskuratzeko Xaramelako pertsiana eta ate-
nero, 18:00etatik 21:00etara, ak indarrez zabaldu zituzten.
ardo ondua eta pintxoa euro
baten truke eskainiko dutela, UBANE MADERA > ARRASATE IHES EGITEN AHALEGINDU
Taberna hauetan: Monte, Hila- Krisiari aurre egiten laguntzeko, Herrizaingo Sailak emanda-
rion, Amets, Lorategi, Dublin, Madrilgo Gobernuak dirulagun- ko informazioaren arabera,
Txoko eta Hotel Mondragon. tzak bideratu behar ditu Estatu- Santa Marina auzoa berriro urbanizatzeko lanak hasita daude, Galizia kalean. U.M. goizaldeko laurak inguruan,
ko udaletara. Laguntza bereziak 22 eta 33 urteko bi gizonezko
dira, obra publikoak eta enplegua atzeman zituzten taberna
sustatzeko erabili beharrekoak. auzoa berriro urbanizatzeko era- niako Gobernuak Arrasateko barruan, inguruko auzotar
> GERTAKARIA Bada, gurera etorrita, Espai- bili gura dute Espainiako Gober- Udalaren proiektuak gauzatzeko batek zaratak entzuten zebi-
Gazte bat hil da niako Gobernuak jakinarazi du nuaren dirulaguntza. Hala adie- baimena ematen badu, aurten len abisua eman eta gero. Bi
Gesalibarren, kamioi Arrasateko Udalari ia lau milioi razi du Patxi Arburuak, Obra eta hasi eta bukatu beharko dituzte- gazteak atxilotu egin zituzten;
euroko dirulaguntza tokatzen zaio- Zerbitzu Saileko arduradunak. la, hori da-eta gobernu zentralak hori bai, biak ala biak ahale-
batek harrapatuta la, baldin eta Udalak urtarrilaren Hark gaineratu du akaso beste ipini duen baldintzetako bat. gindu ziren poliziarengandik
Eguaztenean, 20 urteko gaz- amaiera baino lehen aurkezten proiekturen bat aurkezteko auke- "Beraz, oso-oso bizkor ibili behar ihes egiten. Are gehiago,
te bat hil egin zen Gesalibar badio eskaera, dirulaguntza inber- ra ere baduela Arrasateko Uda- dugu kontu honekin. Guk aurkez- batek barra bat bota zion poli-
auzoan, ustez kamioi batek titzeko proiektu eta guzti. lak, baina oraindik hori zehazte- tutako proiektuen gaineko eran- zia bati; eta besteak ihes egi-
harrapatuta San Juan de Dios ke dutela. Dena den, esan du "lis- tzuna ere laster-laster jakinara- tea lortu zuen atxiloketaren
ospitale psikiatrikoaren AURTEN HASI ETA BUKATU to" ibili beharko dutela, ziko digutela pentsatzen dugu. unean, nahiz eta gerotxoago
barrutian. Ospitaleko gaixoa Eta dagoeneko eskaera egin ere urtarrilaren amaiera baino lehen Zenbait udaletan hasi dira dago- beste patruila batek atxilotu
zen gaztea. Ertzaintza gerta- egin du Udalak: Aldain parke aurkeztu beharko dute-eta. Era eneko erantzunak jasotzen", dio egin zuen. Epailearen esku
era ikertzen dabil orain. berria egiteko eta Santa Marina berean, aditzera eman du Espai- Obra Saileko arduradunak. geratu ziren biak.

Eider Zabala Casteig (Kolg. Zenb.: 520)


Fisioterapia
Osteopatia
R.P.G. Errekuperazio postural globala

Idurre Osa Salegi (Kolg. Zenb.: 239)


Podologoa

Tel.: 943 77 07 89 Zarugalde 16 behea Arrasate Astelehenetik aurrera zabalik

Guk egindakoak:
- Sukalde altzariak
- Horma-armairuak

• Lurrindegia - Trastelekurako IBABE GARAJEA


armairuak
Garagartza auzoa
• Kabina
MEKANIKA, TXAPA ETA PINTURA
Tel.: 943 79 76 58
• Fotodepilazioa Erakusketa berria

ARRASATE
Ekutio kalea pab. 14-15 Gesalibar auzoa z/g.
Olarte kalea 10 Uribarri auzoa 4
Tel.: 943 79 52 50 Tel. faxa: 943 79 01 82
Tel.: 943 79 99 61 • ARRASATE
GOIENKARIA
2009ko urtarrilaren 9a
ARRASATE 13

Bixente Pagoaga > Baserritarra


> ERRUGBI TALDEA
Bazkide laguntzaile
"Ez da traste egiteko kanpaina
hasi dute
zaharrak erakustea, Seniorrek gaur jokatuko dute
Mojategin Elorrioren aurka

kultura da tresnok
eta bihar neskek Iruñean dute
partidua, La Unicaren aurka.
Partiduez gain, bazkide

gordetzen dutena"
laguntzaile kanpaina abiatu
dute Arrasate Rugby Taldeko-
ek. Txartelak 8 euro balio du
eta norgehiagoka guztiak doan
ikusteko aukera ematen du
JON BEREZIBAR > ARRASATE Haur asko harritu ere egingo bazkide laguntzaile izateak.
Itxura dotorea eta luxuzko gidaria ziren. Aurten, gainera, seniorren
izan du Santamas Komisiñuek Kul- Zekorrei muturrean ipintzen eta nesken partiduen atsede-
turaten ipini duen baserriko lana- zitzaien uztaiari batzuek pier- naldietan opariak zozkatuko
besen erakusketan. Bixente Pago- cing deitu zioten. Grazia eman dituzte bazkideen artean.
aga arduratu da tresnen nondik zidan horrek. Asko gozatu dute
norakoak azaltzeaz, eta pozik dago, txikienek.
erakusketa bera beretzat ere "abes-
garria" izan delako. Gehien umee- Eta ulertu egiten zuten? > ZIKLOTURISTAK
kin disfrutatu duela dio. Erakuske- Ahal denik eta egokien azal- Lizentziak egiteko
ta hilaren 15era arte egongo da zaba- tzen saiatu nintzen. Adibidez, epea zabaldu du
lik Kulturateko klaustroan. azaltzen nien kutxan garia gor-
Debagoiena taldeak
detzen zela eta baita ere kutxa-
Gustura bete dituzu gidari txo txikiagoak edukitzen zituela Bixente Pagoaga, Mitarte Garai bere baserriaren aurrealdean. J.B. Debagoiena zikloturista tal-
lanak? aldamenean eta horietako bate- deak urteroko lizentzia epea
Oso aberasgarria izan dela an gorde ohi zela diru apurra, ego- zabaldu du, haiek berritu
iruditzen zait. Galbidean den kul- ten zenean. Horregatik deitzen Eta zerbait igarri duzu faltan? biltzen baserrietan. Lehengo eta baita partaide berriek
tura bat da erakusten dena, eta zaio gaur egun ere kutxa, hain Baserriko jarduera nagusie- ehun lana, karda eta karrantxa, lizentzia egin dezaten ere.
mantentzeko ahalegina egin zuzen ere. nak jasota zeuden, baina, esate adibidez, oraindik ere egiten Urtarrileko zapatu guz-
behar da. Lan handia egin da eta baterako, neurri batzuk falta dira. Erakusketan, gainera, tietan egongo dira Ignazio
Udalak bildutako tresnak jabeei ziren. Bazeuden anega erdiak, bazeuden erakusgai artile lan Zuloaga 10ean daukaten
erosteko ahalegina egin beharko baina anega osoa falta zen, 42 batzuk eta gizon batek esan zidan bulegoan, 10:00etatik
luke. Erakusketaren asmoa ez da "Udalak tresnok kilokoa. Lakaria ere falta zen, eta horiek erositakoak zirela, eta 14:00etara.
traste zaharrak erakustea erakus- beste neurri asko. Baina, lana- nik ezetz. Baserrietan oso lan Horrez gainera, arropa
tearren, kultura bat da tresnok
erosteko ahalegina egin bes aldetik, ia guztiak daude. finak egiten ziren. Baserrita- erosteko zerrenda ere jarri-
erakusten dutena, eta gorde beha- beharko luke, kultura Gaur egun, gainera, erakuske- rrek ez dute zertan lan horietan ko dute, eta nahik duenak
rra dagoena, hain zuzen. gordetzeko" tan daudenetik bat ere ez da era- trauskilak izan. egin ahalko du eskaera.

KIROLA > ARRASATE, SAN JUAN ETA 'BERRIA' TXAPELKETAK

Herrien arteko txapelketak 15 urte, 1.500


gaur eta bihar Uarkapen ume eta makina
17:00etan hasita, ketari dagokionez, herriko bat sorpresa
Murua eta Llodiok Azpeitiko
kadete, gazte eta bikotearen aurka jokatuko dute
nagusien partiduak eta Murgiondo eta Etxezarretak Hamabosgarren urtez, itxi ditu
Bergararen aurka. Horren oste- jada ateak Txikilandia haur-
egongo dira gaur an, sasoi bateko pilotariek parkeak. Joandako domeka,
euren txapelketaren partiduak hilaren 4a, izan zen egunik
egingo dituzte. Horietaz gain, jendetsuena. Ur jolasak eta Txan
J.B. > ARRASATE Berria egunkariak antolatuta- Magoaren ikuskizunak ume eta
Pilota-hitzorduz josita dator ko seigarren txapelketa da guraso asko erakarri zituen
asteburua. 17:00etan hasita, bihar Arrasaten. Arrasate eta Musakolako haur parkera. Guztira
benjamin eta alebinetan Arra- Txaruta (Elizondo, Nafarroa) 1.500 bat neska-mutikok jardun
sate txapelketa jokatuko da eta elkarteen arteko neurketare- dute aurten Txatxilipurdi elkarte-
San Juan txapelketa benjamin, kin hasiko da. Hiru mailatako ak antolatutako parkean ekintze-
alebin eta infantiletan, bedera- bikote banak jokatuko dute par- tan, jolasetan eta tailerretan.
tzi bikoterekin. Arrasate txapel- tidua (kadete-gazte-heldu). Antolatzaileak, beraz, pozarren. MIREN ARREGI

UGARTE
Industria
Eguneko menua - Kartako menua hornidurak
Espezialitateak:
legatz kokotxak eta txuletak
San Andres auzoa 2. 5-6
Pab.
Araba Etorbidea 3 ARRASATE Tel.: 943 79 55 82 Tel.: 943 -71 21 41
Faxa: 943 - 71 21 40
BERGARA
GOIENKARIA
14 2009ko urtarrilaren 9a

> GAZTEAK
Gazte informazio gunea ordubete goizago
zabalduko dute zapatuetan aurrerantzean
Gazte informazio guneak ordutegia estreinatuko du urte berria-
rekin batera. Hain justu, zapatu goizetan ordubete lehenago zabal-
duko dute. Hala, honako ordutegia izango du: eguen eta eguba-
koitzetan, 16:00-20:00; eta zapatuetan, berriz, 09:00-13:00.

> IKASTAROA
Oraindik ere izenematea zabalik dago Jardunek
antolatutako dantza solte ikastaroan
Eskolak atzo, eguena, hasi baziren ere, Jardunetik jakinarazi dute
oraindik ere izena emateko aukera dagoela fandango eta arin-
arin ikastaroan. Urtarrilean hastapen eskolak emango dituzte
eta otsailetik maiatzera, maila guztiak. Eskolok eguenetan izan-
go dira, 19:30ean, Ipintza institutuan. Argibideak: 943 76 36 61.

Batzoki aurrean dihardute azken zulatze lanak egiten galtzadarriak jarri aurretik. M.B.

> ZOZKETA
AZPIEGITURAK > SAN PEDRO KALEA Bergarako Orfeoiko eta batzokiko Gabonetako
zozketek ere badituzte irabazleak

San Pedro kalea urtarril Orfeoitik jakinarazi dute Gabonetako loterian saritua izan zen 08993
zenbakidun txartelak dituztenek dagoeneko jaso ahal dutela dirua
San Martin plazako Kutxan. Batzokiko zozketan, berriz, astebu-

amaierarako bukatuta rua talasoterapia zentro batean egokitu zaio 1.146 zenbakiari.

> TASAK
Gabonetako oporraldiaren ostean, herenegun ekin eguraldi txarra tarteko, atzera- Azokako eta azoka txikiko udal tasak ordaintzeko
zieten lanei; kalearen erdia adokinatzea falta da
pen txiki bat baino ez dute izan, epea zabalik dago otsailaren 27ra arte
udal iturriek azaldu dutenez. Hala,
20 eguneko luzapena eskatu zion 2008ko laugarren hiruhilabeteko tasen ordainagiriak ordaintzeko
MONIKA BELASTEGI > BERGARA lur azpiko azpiegitura berritu enpresa eraikitzaileak Udalari. epea zabalik dago. Ordainketa egin daiteke udaletxeko diru-bilke-
Eguaztenean ekin zieten berriz egin dute. Horrekin batera, kale ta zerbitzuan, baimendutako finantza erakundeek egokitutako bule-
San Pedro kalea urbanizatzeko erdian galtzada-harriak jarrita ARIZNOA PLAZA goetan, kutxazainetan edo Internetez. Mugaeguna da otsailaren 27a.
lanei; izan ere, Gabonetan geldi daude. Zabalotegirako kalexka- San Pedro kaleko lanak egin
egon dira, Udalarekin eta denda- tik Ariznoa plazara arteko zatia aurretik, Artekalen eta Goenka-
riekin hala adostuta. dago egiteko. len jarri zituen galtzada-harriak
Lanok martxa onean doaz, Lanok Egaralur eta LSG Elek- Udalak, erdigunea oinezkoenda-
eta, Udaletik jakinarazi dutenez, trizitatea enpresek egiten dihar- ko bihurtzeko ahaleginean.
urtarril bukaerarako bukatuta dute elkarlanean eta aurrekontua Orain, San Pedro eta Artekalea
egongo dira. Dagoeneko lanik 644.785 euro da. Irail amaieran hasi lotzea falta da; hau da, Ariznoa
handienak eginda daude; hau da, ziren lanak eta ordutik izandako plazan galtzada-harriak jartzea.

UDALA > DEIALDIA Kultura ekintzetarako lagun-


tzaile lanpostuetarako baldin-

Zabalotegi aretorako tzak dira, besteak beste: 16 urte


beteta izatea, 2. hizkuntza eska-

arduraduna behar du Udalak kizuna edo baliokidea eta gida-


baimena indarrean.
Bietan ala bietan, instantziak GOIENKARIA
M.B. > BERGARA Kultura arduradun postura- aurkezteko azken eguna da urta-
Zabalotegirako eta Udalak anto-
latutako bestelako kultura ekital-
ko lehiaketa-oposizioan parte
hartzeko, besteak beste baldintza
rrilaren 16a. Instantziok alkate-
udalburuari zuzenduko zaizkio
Mariskadaren irabazlea: 1.919
dietarako aldi baterako kultura hauek bete beharko dira: 16 urte eta Udaleko erregistro nagusian Ezker abertzaleak abenduaren 24an urtero egiten duen marisko
arduraduna eta kultura ekintze- beteta izatea, 3. hizkuntza eska- aurkeztuko dira. otzararen zenbaki irabazlea 1.919 izan zen. Irudian pozik ageri dira
tarako bi laguntzaile kontratatze- kizuna edo baliokidea eta gida- Informazio gehiagorako jo irabazleak otzararekin. Ezker abertzaletik eskerrak eman nahi
ko deialdiak egin ditu Udalak. baimena indarrean. www.bergara.net helbidera. dizkiete parte hartu zuten herritar guztiei.

ak
Tabe • Afariak KONDE
ANTIA
y

PANADEROKUA
rn
Ka

• Plater konbinatuak
a

HARATEGIA URDAITEGIA
• Ogitartekoak

• Hanburgesak Txahal, idi,


• Sandwichak txerri, bildots,
untxi eta
Gosari bereziak • Entsaladak DESKONTUAK baserriko oilaskoak.
Renove plana etxetresnetan Burdiñate 1
09:00etatik zabalik! 943 76 02 57
Toki Eder plaza 3
Masterreka 2. BERGARA Matxiategi 8. BERGARA
943 76 14 87
Matxiategi 3, behea • Bergara • Tel.: 943 76 70 11 Tel.: 943 76 26 10 Tel.: 943 76 15 09 BERGARA
GOIENKARIA
2009ko urtarrilaren 9a
BERGARA 15

FUTBOLA > BERGARA-ANTZUOLA

Igoera eta mailari eustea,


derbiko helburuak
Lehen itzuliko azken
partidua jokatuko dute
Bergarak eta Antzuolak
bihar (15:45): lehenak
sailkapeneko goiko Virginia Imaz, Encantadas antzezlaneko momentu batean. VIRGINIA IMAZ

aldean daude eta


bigarrenak, zuloan ANTZERKIA > 'ENCANTADAS'

JASONE ZABALA > BERGARA Emakume eredu ezberdinak


Bihar derbia izango da Agorrosin-
go futbol zelaian (15:45); lehen
itzuliko azken partidua izango
aztergai Virginia Imazekin
da. Etxekoak, sailkapenean sen- Aktore-klown-aren reak emakume ereduen ingu-
do daude lehenengo postuan (36 ruan hausnartzen du; Imazen
puntu) eta antzuolarrak, berriz, eskutik gaur, ustez, antzezlanak gizarte kri-
beheko aldean (13 puntu). tika egiteko balio du.
Derbiak, baina, beti izaten
22:30ean,
dira desberdinak; edozelan ere, Zabalotegin HAINBAT PROTAGONISTA
esan beharra dago Manu Diazek Antzezlanean, Loti Ederra bene-
entrenatzen duen taldea sasoi J. Z. > BERGARA tako maitasun muxuak esna-
puntu ezin hobean dagoela txapel- Jon Urteaga eta Ibai Azkarate, joan den denboraldiko partiduan. GOIENKARIA Virginia Imaz aktoreak Encan- tzen ez duen arte, haren sexua-
ketako garai honetan. "Taldea tadasantzezlana egingo du gaur litatea lo dago. Egoera horrek
ondo dago; lesionatuta egon diren Zabalotegi aretoan eta sarrera Imazi aukera ematen dio beste
jokalariak errekuperatu ditugu BELDURRIK EZ BAINA ERRESPETUA tzen dabil eta horregatik dago 5 euro izango da. Antzezlaneko protagonista batzuen egoera
eta hori igarri egin du taldeak; Antzuola taldearen egoera, berriz, lehen postuan, baina beldurrik protagonista Pauxa izeneko pai- ere islatzeko; besteak beste,
aldagelan dagoen giroak ere guztiz bestelakoa da. Igor Larre- gabe eta errespetu osoz saiatuko lazoa da. Pauxak Loti Ederra Sirenita maitemindu ondoren
laguntzen du. Antzuola beheko ak eta Iban Unanuek zuzentzen gara zerbait positiboa eramaten dela uste du, eta, Printze Urdi- bere ahotsa galtzen du hanka
aldean egon arren, partidu zaila duten taldea beheko zuloan dago Agorrosinetik, mailari eusteko na azaltzen ez denez, 700 urtez batzuen ordez; eta Piel de Asno
izango da; derbiak beti izaten dira sartuta, baina taldea ondo ikus- helburuarekin". lo egon ostean esnatu egin da. deiturikoak aitaren sexu gehie-
desberdinak". Diazen ustez, orain ten du Larreak: "Azken hiru par- Antzezlan horrekin, Imaz akto- gikerietatik ihes egin nahi du.
daramaten puntu aldea– bigarren tiduak talde indartsuen aurka BTLS, MUTRIKURA
doan Zestoari bederatzi puntu jokatu ditugu– Mutriku, Ilintxa BTLS taldeak (19 puntu), bestal-
ateratzen dizkiote– martxora arte eta Lazkao– eta hiru berdinketa de, Mutrikuko taldeari (26 puntu)
mantentzen badute, faboritoak atera ditugu, garrantzitsuak gure- egingo dio bisita. Mutriku goian
izan daitezke udaberrian prefe- tako. Biharko derbia desberdina dago sailkapenean, eta aurkari > ERAKUSKETAK > ZINEMA EMANALDIAK
rente mailara igotzeko. izango da. Bergara oso ondo joka- zaila izango dute bergararrek. Domekara arte, Bost zinema emanaldi
urtarrilak 11, taila eta Zabalotegi aretoan
zeramika erakusketa asteburuan zehar
Bergarako taila elkartearen Zabalotegi aretoan zinema
Etxera ARRI eta Buztinzale zeramika
elkartearen eskutik, taila eta
emanaldiak egongo dira ume
eta helduendako.
eramaten dugu Industri hornidura
Latigilloak
zeramikaz egindako piezen Bihar, Kung Fu Panda
erakusketa dago Aroztegi are- umeendako saioa egongo da,
Zerbitzua Bergaran + 1,80 € toan etzira arte. 17:00etan. Helduendako bi saio
Erakusketa ikusi nahi egongo dira: No es país para
Osintxu, Antzuola edo
duenarendako ordutegia viejospelikula eskainiko dute,
Soraluzera + 2 € ondorengoa izango da: gaur, 19:30ean eta 22:30ean. Dome-
egubakoitza, 18:00etatik kan, umeendako Bee Movie
20:30era; zapatuan, 12:00eta- eskainiko dute, 17:00etan; eta
943 25 06 77 Telleria 2, BERGARA
Tel.: 943 76 19 04
tik 14:00etara eta 18:00etatik helduendako, 19:30ean, No es
20:30era; eta domekan, país para viejos. Helduen sarre-
Fraiskozuri plaza 7 (Frontoi parean) Faxa: 943 76 43 03 12:00etatik 14:00ak arte egon- rak hiru euro balio du eta ume-
BERGARA Sakelakoa: 656 78 64 84 go da zabalik. enak, berriz, bi euro.

HORNIDURA INDUSTRIALAK
JAUJA
Tel.: 943 76 34 50 • 943 76 32 48
Faxa: 943 76 32 52
KIROLAK
Mintegi kalea 1 E-mail: gaztelu.s.a@euskalnet.net Irizar 2. BERGARA
20570 BERGARA Web: www.ferreteriagaztelu.com 943 76 14 95
OÑATI
GOIENKARIA
16 2009ko urtarrilaren 9a

Interesatuek udal UDALA > ALOKAIRURAKO DEIALDIA


bulegoetan aurkeztu
behar dituzte eskaerak,
hilaren 15a baino lehen,
eta, deialdian
Herri Eskolako atezainaren
zehaztutako irizpideen
arabera, punturik
etxea errentan emango dute
gehien lortzen duen
etxea alokairuan hartu gura dute- Bestalde, epaimahaiak hain- EGIN BEHARREKO LANAK ratuko dute epaimahaiko kideek.
hautagaiari bost urteko nek hilaren 15a baino lehen aur- bat irizpide hartuko ditu kontuan Herri Eskolako atezainaren etxea Deialdian argitaratutako irizpi-
keztu behar dituzte eskaerak udal aukeraketa egiteko: alde batetik, errentan hartzen duenak ez du de guztiak kontuan hartuta egin-
kontratua egingo diote bulegoetan. euskaraz jakitea, garbitasun zer- hileroko errenta dirutan ordain- go dute zerrenda eta bost urteko
bitzuetan eta mantentze-lanetan duko; hain zuzen, ikastetxearen kontratua egingo diote puntu
MIREIA BIKUÑA > OÑATI HIRU BALDINTZA egiaztaturiko esperientzia eta eraikinean maizterrak egin gehien lortzen dituen hautagaia-
Errekalde Herri Eskolan dagoen Deialdia egin baino urtebete lehe- eskatzailearen formazioa. Bes- behar dituen lanen bidez ordain- ri. Eskatzaileen artean berdinke-
atezainaren etxea errentan ema- nagotik Oñatin erroldatua egotea; teak beste, Lanbide Heziketako duko ditu. Egin beharreko lanak tarik balego, egoera ekonomiko
tea erabaki zuen Udalak abendua- jabetzan etxebizitzarik ez eduki- erdi mailako modulua, lanerako 400 eurotan finkatu dituzte udal larrienean nor dagoen aztertuko
ren 18ko tokiko gobernu batza- tzea; eta adinez nagusi izatea dira prestakuntza ikastaroak eta lan- arduradunek. Horregatik, egin lukete. Gizarte Ongizate Depar-
rrean. Horren harira, Kontserje- lehiaketan parte hartzeko bete bide hastapeneko tailer orduak beharko dituen lanetan forma- tamentuak emango luke egoera-
arena bezala ezagutzen duten beharreko baldintzak. baloratuko dituzte. zioa eta esperientzia izatea balo- ran gaineko irizpena.

MUSIKA

Ganbara
Txikik,
urrezko
garaikurra
M.B. > OÑATI
Aitor Biainek zuzentzen duen
Ganbara Txiki abesbatzak
urrezko garaikurra eskuratu-
zuen Errenteriako 62. Gabo-
netako lehiaketan, Arrasate-
ko Goikobalu eta Errenteria-
ko Orereta abesbatzekin
batera. Abenduaren 27an
jokatutako lehiaketan bede-
ratzi talde lehiatu ziren; bes-
teak beste, Tolosako, Erren-
teriako, Zumarragako, Lezo-
ko eta Oñatiko abesbatzak.
Katrin Iturraldek, Iñaki Tola-
retxipik eta Jesus Mari Sagar-
nak osatu zuten epaimahaia.

LEHEN LEHIAKETA
MIREIA BIKUÑA
Lehen aldiz lehiaketan parte
Gasteizko Cegasako Cegasako zuzendaritzak Gasteizko plantan
kaleratu gura dituen 240 langileendako
Zuzendaritzak dio 22 milioi euro galdu dituela
eta Gasteizko planta mantentzea ez dela
hartu eta saria irabazi ondo-
ren, beste hainbat proiektu
langileek manifestazioa aurkeztu duen enplegu-erregulazioko espe-
dientearen aurka protesta egiteko, Gasteizeko
"errentagarria". Enpresako komiteko kide
Juan Carlos Ramosek esan zuen ez daudela
dituzte esku artean Ganbara
Txikikoek; besteak beste,
egin zuten Oñatin eta Oñatiko lantegietako ehunka langile bildu ados enpresak aurkeztutako galeren datue- Frantziara bidaia egingo dute
ziren hilaren 3an Oñatin. Informazio-orriak kin, urte osoan jasotako eskaerei erantzuteko eta hainbat kontzertu egingo
banatu zituzten nonahi. lau txandatan lanean egon dira-eta. dituzte Euskal Herrian.

Gizarte Zerbitzuetan ZERBITZUAK > PENTSIOEN EGUNERATZEA > DEIALDIA


emango dute zerbitzua Inauteri herrikoia
astelehenetik Pentsioak eguneratzeko laguntza egiteko entsegua
egingo dute bihar
egubakoitzera,
09:00etatik 14:00etara zerbitzua jarri du abian Udalak Otsailaren 21ean ospatuko
den Inauteri zapatuan festa
herrikoia antolatzeko deial-
dia egin zuen Oñatz taldeak
M.B. > OÑATI netik egubakoitzera gaude bule- GUTXIENEZ 700 EURO Orain arte pertsona askok ez abenduan. Ordutik eguazte-
Pentsioak eguneratzeko aukera goan, 09:00etatik 14:00etara. Pen- Eusko Jaurlaritzak onartu duen zuten pentsioa osatzeko eskubi- nero (20:00etan) eta zapaturo
duten herritarrei informazioa tsioak eguneratzeko beharrez- Pentsioak Osatzeko Legearen derik, beste senide batzuekin bizi (12:00etan) elkartu ohi dira
eman, eta hala dagokien kasue- ko informazio eta laguntza eman- arabera, pentsio txikienak jaso- zirelako eta guztien diru-sarre- Errekaldeko lokalean dantza
tan tramiteak eta eskaerak egi- go diegu interesatuei", esan du tzen dituzten herritarrek pen- rak kontuan hartzen zituztelako. prestatzeko. Bihar, zapatua,
teko langile bat jarri du Udalak. zerbitzuko arduradun Jone Etxe- tsioa osatzeko aukera izango Lege berriarekin gehiagok izan- entsegu berria egingo dute
Zerbitzuaren beharra dutenek berriak. Era berean, aldez aurre- dute. Horren harira, gutxienez go dute aukera pentsioa osatze- eguerdian. Dantza egin gura
Bidebarrieta kaleko Gizarte Zer- tik ordua hartzea komeni dela 700 euro jaso ahalko dituzte hile- ko, pentsiodunen errenta baka- duten herritar guztiak gonbi-
bitzuetara jo dezakete. "Astelehe- esan du. ro, hamabi ordainsari urtean. rrik hartuko dute-eta kontuan. datu gura dituzte.
GOIENKARIA
2009ko urtarrilaren 9a
PUBLIZITATEA 17

Aretxabaletan gai organikoa


banatzen hasi gura dozu?
Aretxabaletako Udalak, Debagoieneko Mankomunitatea, GFA eta Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioarekin
elkarlanean gai organikoak aparte jasotzeko esperientzia jarri zuen martxan Irailean.

Horretarako marroi koloreko edukiontziak ipini dira herrian. Edukiontzi hauek giltza bidez irekitzen dira eta erabili
ahal izateko ezinbestekoa da izena ematea. Parte hartzen dutenei etxean gai organikoa banatzeko kuboa eta poltsa
konpostagarriak banatuko zaizkie, sailkapena behar bezala egin ahal izateko.

Ekimen hau Gipuzkoako Udalerri batzuetan egingo den probako esperientziaren parte da. Zuk ere parte hartu nahi
baduzu eta oraindik ez baduzu izenik eman, orain bigarren aukera bat duzu. Horretarako, hiru bide dituzu:

• Telefonoz: 943 08 10 01
• Posta elektronikoz: anabel@aretxabaleta.net
• Arkupe Kultur Etxera hurbilduz.

Izen emateko epea: urtarrilaren 12tik 23ra.


ARETXABALETA
GOIENKARIA
18 2009ko urtarrilaren 9a

INGURUMENA > INGURUMEN HILABETEA

Zine Ekologikoa
antolatu du Udalak
hausnarketa bultzatzeko
Hiru eguaztenetan (19:00) botako dituzte filmak rriko dira hiru eguaztenetan, eta
gaiaren gaineko filma ikusi ondo-
eta ondoren eztabaidarako tartea sortuko dute ren, ikusleen artean sortutako Izurieta auzora bidean egiten dabiltzan zaharren egoitza. M.A.
eztabaida gidatuko dute.
Zor ekologikoari eskainita-
Ekologistak Martxan taldeko Iñaki Barcena, ko bi film emanda hasiko dute LANAK > ZAHARREN EGOITZA
zinema-foruma hilaren 14an eta
Carlos Alonso eta Martin Mantxo etorriko dira Iñaki Barcena EHUko irakasle
eta adituak jardungo du gaiaren Proiektua ikusgai dago
MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA aukeratutako hirurak, inguru- inguruan. Gehiegikeriaz beteta-
Ingurumen Hilabetea antolatu
du Ingurumen Sailak gaurkota-
menarekin ez ezik, etorkizuna-
rekin eta bizi dugun krisiarekin
ko gaur egungo gizarte, politika
eta ekonomia ereduaren gaine-
alegazioak aurkezteko
suna duten hainbat gairen gaine- zerikusi zuzena dutenak. Gaiaren ko filma emango dute: Nork nori Udaberrian zabalduko dute Izurietara bidean
ko hausnarketa eta eztabaida sor- sarrera egingo duten adituak eto- zor? Ekologistak Martxan talde-
tzeko asmoarekin. Debagoieneko ak berak ekoiztutako filma da, egiten dabiltzan zaharren egoitza berria
Mankomunitatearen eskutik Bir- hain zuzen, eta euskaraz botako
ziklatuz sortu izeneko erakuske- dute. Gaia osatzeko Plantando M.A. > ARETXABALETA ikusi gura izanez gero Hirigin-
ta egongo da ikusgai hil osoan Zine Ekologikoa carbono cosechamos miseria fil- Izurietara bidean egiten dabil- tza Sailera jo besterik ez dute
Arkupeko erakusketa aretoan ma ere emango dute. tzan zaharren egoitza berriaren interesatuek.
eta Udalak Zine Ekologikoa anto-
Egitaraua: lanak martxa onean doaz, Hiri-
latu du hiru eguaztenetan ema- Urtarrilak 14 (19:00) KLIMA ALDAKETA ETA PETROLIOA gintza Sailaren esanetan. Hala, UDABERRIAN ZABALTZEKO
teko (19:00). Gaia: Zor ekologikoa Urtarrilaren 21ean klima aldake- RS Debagoiena Egoitza SL Alegaziorik egonez gero azter-
Filmak: Nork nori zor eta ta izango dute berbagai Carlos enpresak jarduera abian jartze- tu egin beharko dituzte, eta
ZOR EKOLOGIKOA BERBAGAI Plantando carbono cosechamos Alonso aditua lagun, eta orain- ko baimen eskaera egin zuen, ondoren Aldundira bidaliko du
Ingurumena gero eta garrantzi miseria dik itxaropenerako biderik bada- abenduaren 26ko Gipuzkoako proiektua Udalak. Aldundiak
Hizlaria: Iñaki Barcena (euskaraz)
handiagoa duen gaia dela jakinik goela erakutsiko duen filma bota- Aldizkari Ofizialean iragarrita- aldaketak proposa diezaioke
eta kezkatzen hasteko arrazoiak Urtarrilak 21 (19:00) ko dute: Reclaim Power. koaren arabera. Jarduera legez- proiektuari hobekuntzak egite-
daudela uste izanik, eztabaidara- Gaia: Klima aldaketa Urtarrilaren 28an, ostera, tatzeko proiektua ikusgai dau- ko, eta horiek egindakoan zabal-
ko tartea sortu gura izan du Uda- Filma: Reclain Power petrolioaren gaineko hausnar- kate orain udaletxean, eta jar- tzeko baimena lortuko du RS
lak herritarren artean. Hala, Eko- Hizlaria: Carlos Alonso keta egingo dute Arkupen elkar- duera horregatik kaltetuak izan Debagoiena Egoitza SL enpre-
logistak Martxan taldearekin tutakoek Martin Mantxo kidea- daitezkeen herritarrek alega- sak. Hirigintza teknikariak
harremanetan jarri eta Zine Eko- Urtarrilak 28 (19:00) rekin. Petrolioaren agortzea iri- zioak aurkezteko aukera izan- jakinarazi digu aurtengo uda-
logikoa eskainiko dute urtarrile- Gaia: Energia-Petrolioa tsi dela eta desagerpen horrek go dute datozen egunetan. Hain berrian, martxo edo apirilean,
Filma: Crudo despertar
ko hiru eguaztenetan (19:00). Joxe ekonomian eragingo dituen ondo- zuzen, urtarrilaren 23a bitarte- zabaldu gura dutela Debagoie-
Hizlaria: Martin Mantxo (euskaraz)
Anjel Antxia zinegotziaren esa- rio larrien berri emango du fil- an aurkeztu beharko dituzte neko nagusiendako izango den
netan gai oso interesgarriak dira mak: Crudo despertar. alegazio horiek, eta proiektua egoitza berria.

ZINEMA LEHIAKETA > ARATUSTEETAKO KARTELA

'High School Kartela hautatzeko


Musical' eta
James Bond lehiaketa abian da
aste bukaeran Aratusteen berri izango dira kartelak. Edozelan
ere, baldintza batzuk bete
M.A. > ARETXABALETA emango duen kartela beharko dituzte, hauexek: neu-
Abenduan jarri zuten abian zine- rria 50x70 zentimetrokoa izan-
ma, eta herritarrek harrera bikai-
egiteko dei egin go da, eta ordenagailuan egi-
na egin diote. Aste bukaeran dute; lanak hilaren nez gero, DIN-A3an aurkez dai-
paregabeko aukera dute akzioa teke. Eta derrigorrez testu hau
gustuko dutenek, James Bonden 23rako eroan behar izan behar du: Aratusteak Are-
azken filma emango dute-eta: dira Arkupera txabaleta 2009.
007 Quantum of solace. Gaur eta Irabazleak 300 euro jasoko
bihar, zapatua, 22:00etan eman- ditu. Eta egoki ikusiz gero, aur-
go dute; domekan, 19:30ean; eta M.A. > ARETXABALETA keztutako kartel guztiekin era-
astelehenean, 16:00etan. 4 euro da Aratusteak iragarriko dituen kusketa antolatuko du Kultu-
sarrera. M.A. kartela hautatu gura du Kul- ra Sailak. Epaimahaia, Kultu-
Gaztetxoen artean arrakasta tura Sailak, eta lehiaketa bidez ra batzordearekin batera,
handia izan duen filma ere eman-
go dute domekan (17:00): High Scho-
Arrasatearrendako lehen postuak egingo du, iaz legez. Otsailaren
22an ospatuko dugu Aratuste-
herriko hainbat lagunek osatu-
ko dute, eta hartutako erabakia
ol Musical 3. Sarrera 3 euro da. Futbol eskola arteko Gabonetako txapelketa jokatu dute Ibarra futbol domeka, baina dagoeneko urtarrilaren 30ean jakinarazi-
Eta eguenean, hilak 15 (19:30), zelaian, abenduaren 23an hasi eta urtarrilaren 5a bitartean. Bigarren zabaldu du lanak aurkezteko ko dute.
Honeydripper film amerikarra aldiz antolatu dute Debagoieneko futbol eskolen arteko txapelketa, eta epea eta urtarrilaren 23a bitar- Iaz deitu zuen lehen aldiz
izango da zineklubean jatorriz- Arrasate, Bergara, Oñati eta Aretxabaletako mutikoek jardun dute nor- tean eroan behar dira Arkupe Udalak Aratusteetako kartel
ko hizkuntzan; hau da, ingelesez. gehiagokan: batetik, 1998an jaiotakoek; eta bestetik, 1999 eta 2000koek. kultura etxera. Lehiaketan edo- lehiaketa eta orduan Haritz
2007an Donostiako Zinemaldian Giro bikaina izan da txapelketan, eta, antolatzaileek sariari aparteko nork parte hartu ahal izango Larrinaga aretxabaletarraren
hartu zuen parte filmak. garrantzirik ez eman arren, arrasatearrak izan dira nagusi bi mailetan. du, eta gura bezala egin ahal lana saritu zuten.
GOIENKARIA

ESKORIATZA
2009ko urtarrilaren 9a
19

GABONAK > BALORAZIOA

Oso harrera ona izan dute


antolatutako ekimenek
Gabon zahar eguneko txa bat antolatzen dena herrian.
Antolatzaileek azaldu dutenez,
martxa, Olentzero eta herritarrek hala eskatuta, aben-
erregeak eta haur duaren 27an hasi ziren esanda-
ko kirol ekimena antolatzen.
parkea egon dira
60 KORRIKALARITIK GORA
Guztira, 60 eta 70 lagun ingu-
M.B. > ESKORIATZA ruk parte hartu zuten horretan,
Eskoriatzako Udala oso pozik gehienak eskoriatzarrak. Zir-
dago Gabonetan zehar egin kuitua plazatik irten eta herri-
diren ekimenek izandako harre- ko kaleetan 850 metro egin oste-
rarekin. Ohikoa den moduan, an, hasierara bueltatzen ziren
umeekin lotutako ekimenak korrikalariak, han zegoen-eta
arrakastatsuak izan dira, hala helmuga. Bost buelta eman
nola Intxaurtxueta kiroldegian behar izan zituzten.
jarrita egon den haur parkea, Ekimenak izandako harre-
Olentzeroren etorrera eta erre- ra ikusita, bigarren martxan
geen kabalgata. pentsatzen hasi dira antolatzai-
Aurtengo egitarauan leak: "Giro ona izan zen plazan;
Abenduaren 29ko osoko bilkuran aurrekontuaren gainean jardun zuen udalbatzarrak. MIRIAN BITERI aurreikusita ez zegoen Gabon hurrengoa denbora luzeagoare-
zaharreko San Silbestradia ize- kin antolatuko dugu. Dagoene-
neko martxak ere herritarren ko ideiaren bat edo beste badu-
UDALA > 2009KO AURREKONTUAK interesa bereganatu du. Lehe- gu; esaterako, haurrendako eta
nengo aldia da horrelako mar- helduendako ibilbidea egitea".

Oposizioak atzera bota


du gobernuak egindako
aurrekontu orokorra
Hilabete honetan proiektua sakonago aztertzeko ALKATEAREN HITZAK
Horren harira, Lasagabasterrek
konpromisoa hartu dute zinegotzi guztiek erantzun zion Udalaren egoera
ekonomikoagatik hartu dutela
MIRIAN BITERI> ESKORIATZA nuz kanpoko erakundeek edo esandako erabakia: "Liberatuen
Oposizioko taldeek atzera bota alderdi politikoek jasotzen dituz- soldatak izoztu eta zinegotzien
zuten datorren urterako udal tenak. Hortaz, partidaz partida laguntzak kendu nahi ditugu.
gobernuak prestatutako aurre- proiektu osoa aztertu eta akor- Etsenpluaren bidez predikatu
kontu orokorra, joan den abendua- dioak lortzearen alde agertu zen behar dugu".
ren 29an. Osasun arazoak zirela Merino. Lasagabasterrek oposizioko
medio, udal gobernuan dagoen EAJko Aitor Urrutiak "auke- taldeen jarrerarekin ez dela harri-
Dorleta Lezeta zinegotziak ezin ra handirik" ez dagoela eta irten- tu azaldu zuen. Baina aurretik Haur asko izan da kiroldegian jarri den haur parkean. M.B.
izan zuen osoko bilkuran parte bidea topatzea samurra ez dela egin diren Hazienda batzordee-
hartu, eta EAJ, EA, PSE eta Ezker onartu bazuen ere, udal gober- tan seriotasun falta egon zela eta,
Batua-Berdeak taldeetako ordez- nuaren kontuak mahai gainean ondorioz, urtarriletik aurrera
kariak 2009ko aurrekontuak sako- uztea ere eskatu zuen. EAko Kar- egingo diren batzordetan gogoz
nago aztertu eta haiek estutzea- melo Lezetaren arabera ere, jarduteko dei egin zuen. Oharta- > MUSIKA
ren alde azaldu ziren egun har- aurrekontuak hobeto begiratu razi zuen, aldi berean, aurrekon- Dagoeneko salgai daude urtarrilaren 30eko
tan egindako osoko bilkuran. behar dira. PSEko Iñaki Pierru- tu orokorra ezin izango dela asko- Benito Lertxundiren kontzerturako sarrerak
Udalaren egoera ekonomiko gues, bestetik, "arduratuta" ager- rik aldatu, Udalaren egoera eko-
txarra kontuan hartuta, aurkez- tu zen, udal gobernuak alderdi nomiko txarragatik baldintzatuta Jakina denez, urtarrilaren 30ean Benito Lertxundi abeslari orio-
tutako aurrekontu orokorra sin- politikoen dirulaguntzak bertan dagoelako. tarrak kontzertua eskainiko du Eskoriatzan. Asteon, kantaldi horre-
plea dela gogorarazi zien zinego- behera uztea erabaki duelako: Elizateetako ordezkari Leire tarako sarrerak salgai jarri dira. Aldez aurretik eskura daitezke,
tzi guztiei Pedro Lasagabaster "Zinegotzien lan politikoa aintzat Okaranzak, bestalde, ez zuen oso- hamahiru eurotan, honako tokietan: Eskoriatzan, Dorleta libu-
alkateak. Bost milioi euro ingu- ez hartzea arduratzekoa da". ko bilkuran hitzik hartu. ru dendan, Inkernun, Goxotxikin eta Igehiken; Aretxabaletan,
rukoa izatea da aurreikuspena. kioskoan; Arrasaten, Monte tabernan; eta Oñatin, Turismo Bule-
Gobernuaren asmoa da gastu goan. Leihatilan bertan erosten duenak hamabost euro ordaindu
arruntak ahalik eta gehien kon- beharko ditu sarrera bakoitzagatik.
trolatzea. Oraindik zehazteke Gobernuaren aurrekontua, kapituluka
dauden inbertsioak egitea ere
aurreikusi du; baina horiek apar- ARLOA KOPURUA EUROTAN
te doaz. Espainiako gobernuak Hirigintza, Obra eta zerbitzuak, > ERRETIRATUAK
emandako 700.000 euro pasatxo- Ingurugiroa eta Elizateak 1.886.197 Abuztura bitartean bainuetxeetara joateko
rekin egin nahi dira. Hazienda eta enplegua 707.217 eskaerak aurkez daitezke urtarrilaren 16ra arte
Gizarte Ongizatea, Drogomenpekotasuna,
TALDEEN IRITZIA Emakumea eta Osasuna 302.397 Bainuetxeetan eskaintzen dituzten tratamendu termalak jasotze-
Ezker Batua-Berdeak taldeko Kultura, Euskara, Gazteria, Jaiak, ko programan plaza eska dezakete erretiratuek eta, orokorrean,
zinegotzi Juan Luis Merinok pentsiodunek. Urtarriletik abuztura arteko txandetarako, biak
Hezkuntza, Kirola eta Museoa 1.579.724
"aldebakarreko" aurrekontuak barne, urtarrilaren 16ra arte egin ahal izango dute esandako eska-
Administrazioa Orokorra 409.844
direla salatu zuen. Ez daudela era; iraileko txandetarako, berriz, maiatzaren 16ra arte.
ondo banatuta eta hainbat parti- GUZTIRA 4.885.381 Irteerak hamabi egunekoak izango dira. Horren gaineko infor-
da bertan behera utzi dituztela ITURRIA: ESKORIATZAKO UDALA mazio gehiago gura duena Imsersorekin edo Udaleko Gizarte Zer-
salatu zuen. Esaterako, gober- bitzuekin jar daiteke harremanetan.
ANTZUOLA
GOIENKARIA
20 2009ko urtarrilaren 9a

JAIAK > GABONAK


bere ustez > ELKARTASUNA
Sahararako jatekoak
Juan Antonio Lizarralde eta konpresak
jasotzen hasi dira

omentzeko kontzertua
Herri Eskolak, Udalak eta
Anelkar elkartasun taldeak
bultzatuta, Saharako herria-
Alaitz Jauregi ren aldeko kanpaina ipini

Kriston
bolia
arrakastatsua izan zen dute abian aste honetan. Urta-
rrilaren 20ra bitartean, Herri
Eskolan, Eroski supermer-
katuan, Kalebarren janari
dendan eta Aixa frutategian
Gabonetako ekintzekin gustura dauden arren, Udaletik kezka azaldu dute
in dou! urteko lehen egunean plazako lorontziak apurtuta agertu zirelako
jasoko dituzte Sahararako
gauzak. Jasoko dituzten jate-
koak dira: hegaluzea eta sar-

O
hikua izaten da fetxa dinak oliotan, pasta, arroza,
honek allegatzen die- IRATI AGIRREAZALDEGI > ANTZUOLA azukrea eta lekaleak. Horre-
nian urteko balantze Gabon giroko ekitaldi ugari izan taz gain, konpresak ere jaso-
bat itxia, ezta? Ni konturatu da Antzuolan: Olentzeroren eto- ko dituzte. Herritarrei lagun-
naizena da urtian-urtian gau- rrera, umeen parkea, pailazoak, tza ematea eskatu diete.
zak azkarregi aldatzen goia- Kepa Igartzaren ikus-entzunez-
tzela, eta gizartia ez gaela pre- koa, argazki erakusketa... Udala
parauta honi danai aurre itxe- gustura dago ekitaldiok izan
ko. Zertan, adibidez? "Urte duten erantzun onarekin. Arra- > KIROLA
gutxin barruan" danok lan kastatsuena izan zen Gabon kan- Pilota txapelketari
itxera, norbere gastuak tripli- tuen kontzertua, Juan Antonio gaur ekingo diote,
katzera, preziuak zoratzekuak Lizarralde misiolari antzuolarra
izatera pasau dia adibidez. omentzeko egindakoa. Eliza lepo-
obrengatik eten ostean
Honek ze dakar? Gu atze- raino bete zen, eta, antolatzaile- Frontoiko obrengatik geldi
tik jarraitxu ezinda bizitzia: en esanetan, oso ekitaldi hunki- egon ostean, gaur ekingo dio-
etxe bat erosteko loterixia garria izan zen. Antolatzaileek ez te berriz pilota txapelketari.
tokau bihar, oporreta juteko ezik, Lizarralderen senideek ere 18:00etan hasita honako par-
ekitaldira gerturatutakoei eske- tiduak jokatuko dira: Zubi-
rrak eman zizikieten. Txarli; Segurola-Pajaro;
"Urtian-urtian Aitzol-Endika; eta Irimo-Ota.
gauzak aldatzen LORONTZIAK LURREAN Bigarren taldekoek hilaren
Ekitaldiak arrakastatsuak izan 10ean jardungo dute,
goiatz eta gizartia eta Gabon giro polita sortu bada Adin guztietako jendeak hartu zuen parte Gabonetako kontzertuan. MARI PAZ UGALDE 10:00etan hasita. Hauek izan-
ez dao preparauta ere, izan da kezkatzeko arrazoi- go dira jokoan: Untzarri-
honi aurre itxeko" rik. Urteberri egunean plazako Balerdi; Bidaurre-Jongu; Iñu-
lorontziak eta zuhaixkak honda- ten dieten indarra aprobetxatuz, herriko plaza txukun jartzeko rrigarro-Torre; eta Palomo-
tuta agertu ziren."Urteari ongie- euren irriak sortzen dituzten gastua herritarrek ordaindu Galardi. Sailkapenean, talde
kreditua eskatu bihar, kotxe torria emateko modu kuriosoa ekintza tristeak egin zituzten", dutenez, Udaletik "hori guztia bakoitzeko lehenak Iñurri-
bat erosteko beste bost saldu dute baten batzuek. Gauak eta diote Udaletik. Ez da horrelako- egin zutenei eragindako kalteak garro eta Ota dira, oraingoz.
bihar, lan bat topatzeko mun- kontsumizio gehiegizkoak ema- ak gertatzen diren lehen aldia, eta, ordaintzera" gonbidatu dituzte.
du erdi zapaldu bihar...
Krisisian sartu gala ta
harritxu itxen ga? Hola bizi- > ZERBITZUAK
tzia nahi du benetan? Nun Abenduaren 19a
laga ditxu lehengo baloriak? KIROLA > OMENALDI PARTIDUAK ezkero zabalik dago
Gure umiak hazteko astirik
liburutegi berria
be eztauku ta! Ezta gure etxia
txukun eukitzeko be, ez eta
umiak kalian lehen bezela
Bergarako beteranoak irabazle Torresoroako liburutegia urte
amaieran zabaldu zuten, aben-

Barkeroren omenezko partiduan


gorde-gordeka jolasteko, ez duaren 19an. Ordutegia lehen-
luze pasiatzeko, etxian ezer go bera da: astelehenetik egue-
ein barik egoteko… nera 16:45etik 19:30era eta egu-
Alkarri muturka alkar bakoitzetan 19:00etara
lagundu biharrian, ta dana I.A. > ANTZUOLA Bestalde, Gabonetan, aben- bitartean. Aztertzen dihardu-
itxota bizi galako! Ez dakitx
Neska-mutikoek areto Hilaren 3an jokatu zuten Berga- duaren 30ean, neska-mutikoek te liburutegia goizez zabaltze-
noraino allegauko dan hau futbol txapelketa rako eta Antzuolako beteranoek Alfonso Castroren omenez areto ko aukera ere. Liburutegia
dana, baina pentzau deigun, Xabier Barkeroren omenezko par- futbol txapelketako finalak joka- berria izanik sumatu dute jen-
neuregandik hasitxa, beran-
jokatu zuten tidua. Bergararrak 1-2 nagusitu tu zituzten. Nesketan Landatxo- deak txartel eskariak egin
dugi izen baino lehen bene- Gabonetan, Alfonso ziren. 0-2 aurretik joan ziren ber- taldeak irabazi zuen; benjamin dituela eta jakinarazi dute
tan holako mundua nahi gararrak eta Mikel Jauregik mailan Anaitasunak; eta alebine- interesatuek liburutegira joan
doun. Castroren omenez penaltiz sartu zuen etxekoen gola. tan Txapeldunak taldeak. behar dutela horretarako.

GAILUR
ANTZUOLA taberna eta
gozotegia
LARREA Apainketak eta
isolamenduak

Apainketarako eta
industriarako pinturak
Pladurrezko dibisioak Zoruen kutxilatu

eta
TABERNA bernizatzea
Paper margotuak

Moketak eta tapizatuak
Kalegoi 21 ANTZUOLA Kalegoi 21 Kalegoi 21
676 997 400 Tel.: eta faxa 943 76 64 07 Tel.: eta faxa 943 76 64 07
Kalebarren 17 Biltegia: 943 78 70 40 Poltsikokoa 616 277 999 Buztinzuri 13 ANTZUOLA Poltsikokoa 616 277 999
ANTZUOLA / BERGARA Tel.: 943 78 70 32 ANTZUOLA / BERGARA
ANTZUOLA
GOIENKARIA

ELGETA
2009ko urtarrilaren 9a
21

UDALA > AZPIEGITURAK

Zapateroren dirulaguntzak
teilatuak konpontzeko
LAGUNTZARIK EZEAN, AURTEN EZ
Udaletxeko eta Elgetan udalbatzar berezia egi-
kiroldegiko teilatuak tekoak ziren eguenean, eraba-
kitzeko dirulaguntza hori zer-
berritzeko baliatuko tan erabili. Onartzekoak ziren
diru hori baliatzea udaletxeko
da iragarritako dirua eta kiroldegiko teilatuak kon-
pontzeko. "Dirua horretara
I. A. > ELGETA bideratzeko arrazoi nagusia da
Krisiari aurre egiteko, Jose beste erakundeek ez dutela diru-
Luis Rodriguez Zapatero Espai- laguntzarik ematen horrelako
niako presidenteak batez ere kontuetarako", esan digu Oxel
inbertsioetan oinarritutako Erostarbe alkateak.
neurri sorta iragarri zuen. Dirulaguntza horiek jaso-
Laguntzak biztanleriaren tzen dituzten ala ez zain egon
arabera banatuko dira eta Elge- beharko dute teilatuen konpon-
tak 186.015 euro jasoko ditu. keta lanak egiteko. Laguntza-
Udalek urtarrilaren 24ra arte- rik ezean, aurten, behintzat,
Gabonetako umeen parkean sekula baino jende gehiago ibili da, antolatzaileen esanetan. IRATI AGIRREAZALDEGI ko epea dute dirua zertan balia- berrikuntza horiek ez dituzte-
tuko duten jakinarazteko. la egingo esan digu alkateak.

GABONAK > BALORAZIOA

Gabonetako ekintzetako > ERAKUSKETA


'Begiradak' argazki
erakusketa hilaren
> ZINEMA
Domekan hasiko dira
umeendako neguko

parte-hartzearekin pozik 30era arte Espaloian


Aitor Aulestiarte Berrizen bizi
den argazkilari ondarrutarra-
ren lanak ikusgai izango dira
zinema saioak
Maala Guraso elkarteak bultza-
tuta, domekan, urtarrilaren
11n, izango da neguko domeka
Urteberri egunean lorontziak lurrean botata ere hondatu egin dute Gabonetan. gaurtik (urtarrilak 9) hilaren arratsaldeetako zinema saioe-
"Egun argiz egindakoa izanda, 30era bitartean Espaloian. Afri- tako lehena. Doraemon filma
agertu zirela-eta Udalak haserrea azaldu du burua eutsi zuenik ere egon da", kara, Ganbiara egindako bidaia emango dute, 17:30ean, Espa-
dio alkateak, euren harridura eta batean ateratako argazkiak ipi- loian. Sarrerak bi euro balio
IRATI AGIRREAZALDEGI > ELGETA izan da. Lehenengo egunean saia- haserrea erakusteko kaleratu niko ditu ikusgai. Denak zuri- du eta Goibekoko bazkideen-
Gabonetarako ekintza mordoa tu ginen jolasen eta tailerren duten idatzian. beltzean, eta, erakusketaren dako merkeagoa izango da:
antolatu da herrian eta Udaletik bidez umeei erakusten eurek sor- "Mutikokeriok legearen babe- izenburuak adierazten duen euro bat. Datorren astean Herri
zoriondu egin nahi dituzte anto- tutako gauzekin ere ondo pasa sik ez daukate eta neurriak har- moduan, hango biztanleen begi- Eskolan paper bat ipiniko dute,
laketa lanean jardun dutenak. daitekeela, eta badirudi umeei tzea bada dagokiona, hartu egin radak islatuko dira argazki umeendako zinema saioak
Txokolate jana, musika emanal- puzgarriak baino gehiago gusta- beharko dira. Herritarrok ezin horietan. Umeen zein helduen antolatzeko gertu dauden gura-
dia, Olentzeroren etorrera, bete- tu zitzaizkiela lehenengo egune- duguna aguantatu da inpunita- aurpegiak ikusiko ditu, batik soek izena eman dezaten,
ranoen pilota txapelketako fina- ko ekintzak". te osoarekin edozer egitea libre bat, Espaloira joaten denak. boluntario jarduteko.
lak, umeen pilota eta bolo txapel- dela pentsatzea. Elgetan zaila da
ketak, umeendako parkea, APURKETAK gauza hauek isilean egitea, eta
guatekea eta kantuak izan dira, Hala ere, urte hasieran dena ez inork ez ikusteko modurik one-
besteak beste. "Elgeta herri bizia da poztekoa izan Elgetan. Izan na ez egitea dela gogoratu nahi
den seinale" direla esan digu Oxel ere, Salbador kaleko lorontzi diegu herritar guztiei", dio Oxel
ELGETAKO ETXEGINTZA S.L.
Telefonoak: 943 79 83 08 - 615 70 34 72
Erostarbe alkateak. berriak lurrean agertu ziren urta- Erostarbe alkateak.
Rebeka Ubera zinegotziaren rrilaren 1ean eta lehenago Ara- Lorontziak jadanik ipini
KONPROMISORIK GABEKO BISITA
esanetan, "arrakastatsua izan da larren egoitza egon zen Jabier dituzte dagokien lekuan, Salba- BIZITZEKO GERTU
Gabonetako parkea eta parte- Errastiren lokaleko erakusleiho- dor kalean, eta berriz horrelako-
hartzea sekula baino handiagoa ko kristala hautsi eta pertsiana rik ez gertatzea espero dute.
ELGETAN - TORREALDEA

2 logelako etxebizitza + 2 garaje itxi


KIROLA > PILOTA TXAPELKETAK
36.407.000 pzta-tik aurrera
Arantzabal-Telleria eta Peñalver-De Vega
bikoteak irabazle herriko pilota txapelketan 3 logelako etxebizitza + 2 garaje itxi

Frontoia beteta izan 40 urtetik gorakoetan Alex NESKA-MUTIKOEN FINALAK 40.327.000 pzta-tik aurrera
Arantzabalek eta Alberto Telle- Helduek ez ezik, umeek ere izan
zen finalaren egunean riak jokatu zuten finala Jose Mari dute pilotarako aukera. Hain
eta umeen pilota Zubiaurreren eta Iñaki Ugartebu- zuzen, neskek palaz eta mutiko-
4 logelako etxebizitza + 2 garaje itxi
ruren aurka. Lehenengo bikotea ek eskuz jardun zuten, lagunen
txapelketa ikusten ere izan zen nagusi (22-14). Aurrez ere eta etxekoen animuekin pilotaz
jende asko izan zen irabazitakoak dira herriko pilo- gozatuz eta frontoian giro poli- 56.481.000 pzta-tik aurrera
ta txapelketa. David Peñalverrek ta sortuz. Benjamin aurrekoetan
eta Txomin de Vegak jokatu zuten Malen Campos eta Egoitz Maña-
I. A. > ELGETA 40 urtez azpikoen finala Unai rikua izan ziren irabazle; ben-
Garaje itxiak
Kirolak izan du bere tartea Gabo- Alkortaren eta Etor Garateren jaminetan Ainhoa Zeziaga eta
netan ere. Abenduaren 26an fron- aurka. Partidu hartan ere lehen Etor Zubiaurre; alebinetan Iba- 1.997.000 pzta-tik aurrera
toia jendez beteta zela jokatu ziren bikotea izan zen nagusi (22-7). ne Zubiaurre eta Josu Mañari-
helduen pilota txapelketako fina- Txapelketan jardun duten pilota- kua; infantiletan Maitena Maña-
lak, eta, antolatzaileen esanetan, riek elkarrekin afalduz ospatu rikua eta Enrike Romero; eta
sekulako giroa izan zen. zuten torneoaren amaiera. kadete mailan Iñaki Olaortua.
ARAMAIO
GOIENKARIA
22 2009ko urtarrilaren 9a

ERAKUSKETA > BUZTINGINTZA

Buztingintzaren
aztarnekin,
galtzear dagoen
ofizio baten bila
Araban oso hedatua eta penintsulako beste buztingintza
gune batzuetan ez bezala, Araba-
miretsia izan den ko buztingintza beste guztietatik
buztingintzaren gaineko bereizten da piezak erabat edo par-
tzialki estaltzen dituen marra zuri
erakusketa egon da batengatik.
Arabako Diputazioak ofizio
Gabonetan Aramaion; zahar horren azken pintzeladekin Aramaioko osoko bilkuren aretoa, buztinez egindako tresnaz beteta. GOIENKARIA

70 etxeko tresnatik erakusketa ibiltaria prestatu zuen


duela lauzpabost urte eta Gabone-
gora izan dira ikusgai tan izan da Aramaion erakusketaΩ z ontziak, pitxarrak, txongilak, kazo- erakutsitako teknika tradiziona- ARABAN GARAPEN AZKARRA
gozatzeko aukera. lak, platerak, katiluak, loron- letan oinarrituta egindakoak. Euskal Herriko gune menditsuetan
M.ARREGI/A. BARRUSO > ARAMAIO tziak...; guztiak errepika ezinak, Erakusketan ipinitako 70 pie- artzaintza medio trantsumantzia
Ziur, inoiz, gure etxe eta baserrie- 70 OBJEKTUTIK GORA bakarrak. Gabon garaian Ara- za horiez gain, Federiko Garmen- egiten zenez, buztinezko tresnak ez
tan, amak ganbarara traste zaha- 70 piezatik gora ipini dituzte era- maioko osoko bilkuren aretoa dia buztingile profesionalaren era- ziren aproposenak batetik bestera
rren baten bila bidali gaituenean kusgai osoko bilkuren aretoan. 70 apaindu duten buztinezko etxe- kustaldiaz ere gozatu ahal izan ibiltzeko eta horregatik, Araban
aurkitu dugula buztinez eginda- pieza, hainbat buztingileren arte- tresnak 1989. urte inguruan egin- zuten herrian, nahiz eta ez zen jen- eta Nafarroan garatu zen beste
ko katilu, plater edo ontziren bat; lanak. Guztiak ere, etxeko erabil- dako lanak dira, euren arbasoek de askorik egon. guneetan baino lehenago.
eta gure barruan ontzi, katilu edo penerako egindakoak, hala nola
plater horrek dagoeneko ezerta-
rako balio ez duen baieztapena
egin dugula, artisau lan horren
balioaz eta tradizioaz ohartu edo Federiko Garmendia > Buztingilea
pentsatzen ipini ere egin gabe.
Bada, gure herrian hainbat
eta hainbat familiaren diru eta bizi
"Etxeko tresnak egitetik bizi ginen, plastikoa sortu arte"
iturri izan den buztingintza etor-
kizun hurbilean desagertzeko M.A > ARAMAIO Zer-nolako objektuak egin izan dituzu?
arrisku itzela duen ofizioa da; izan Elosuan jaio zen Federiko Garmendia, Euskal Herriak eman Denetarik: itsulapikoak, katiluak, platerak, pitxarrak...,
ere, dagoeneko ez da Euskal duen azken buztingile tradizionala. 8 urterekin hasi zen etxeko tresnak, azken finean. Izan ere, orduan, ez zen plas-
Herrian buztingile tradizionalik ofizio horretan, eta egun, 86 urterekin, buztinarekin lane- tikoa existitzen eta urik ere ez zegoen gure etxeetako itu-
gelditzen. Zeramika tradiziona- an jarraitzen du; buztingile jaio eta horrela hilko dela dio rrietan. Horregatik, ur bila iturrira joan behar izaten zen eta
lak etxeko ekonomiaren barruan Garmendiak. Abenduaren 19an, Aramaion izan zen buz- pitxarrak behar izaten ziren horretarako.
funtzionaltasun zentzua galdu du, tinarekin erakustaldia egiten.
baina hori ez da inondik inora Zer eskaini dizu ofizioak?
arrazoi pieza errepika ezin horiek Bizi guztia eskaini diozu buztingintzari; beraz, pentsatze- Zoriontsu izan naiz nire bizi guztian. Nekez genuen bizi
duten balioaz eta tradizio kultu- koa da garai baten bizi izateko adina ematen zuela. izateko beste, baina zoriontasuna eman dit buztingintzak.
ralaz gizartea ez ohartarazteko. Ozta-ozta. Lan handia egin behar izan dugu bizi guztian
Euskal Herriari dagokionez, Ara- eta nekez heltzen ginen horrekin bizi izatera. Garai haiek Jendeak baloratzen du zuen lana?
bako buztingintza tradizionalak txarrak izan ziren orokorrean, eta buztingileentzat ere bai. Oso gutxi. Jendeak ez du erakusketa eta halakorik ikusi
garrantzi handia izan du. Iberiar Hala ere, orain baino gehiago ateratzen zen. nahi. Aramaion ere oso jende gutxi hurbildu zen ikustera. GOIENKARIA.

> KULTURA
Gazteendako filmak
eskainiko dituzte
egubakoitzetan
Triki-poteoa eta Gazteei zuzendutako filmak
eskainiko dituzte egubakoitz
Urtezaharreko gauetan Aramaion hemendik
aurrera. Gabonetan hasi zuten
brindisa, urtero ekimena, abenduaren 25ean.
Hura izan zen lehena, eta
hitzordu hemendik aurrera, egubakoi-
tzero eskainiko dituzte filmak,
Urtezahar egunean, Aramaioko gazteei zuzenduta. Gaur gaue-
presoen aldeko taldeak antolatuta, an, 22:15ean, Clint Eastwood
triki-poteoa egin zuten herrian. aktore eta zuzendariaren gaur
Urtero bezala, 40 lagun elkartu filma ikusi ahalko da. Hura II.
ziren alaitasunean eta lagun artean, Mundu Gerran girotutako fil-
urteko azken txikitoak hartzera. ma da.
Baina horrekin ez ziren amaitu Domekan, berriz, Colegas
urteko azken eguneko ospakizunak; en el bosque II filma eskaini-
izan ere, gauerdia pasatuta, Gazte ko dute, arratsaldeko boste-
Asanbladak brindisa egin zuen, tan. Marrazki bizidunez egin-
2009ari ongietorria egiteko. GOIENKARIA dako filma da.
GOIENKARIA

LEINTZ GATZAGA
2009ko urtarrilaren 9a
23

EGURALDIA > ELURTEA

Kaleak arriskutsu egon


dira elurrarekin,
errepideak ez hainbeste
Martitzen eta eguaztenean elurra izan zen protagonista, eta ikastolako
autobusa ez zen iritsi; eguenean, ostera, izotzak eragin zuen arriskua
MIRARI ALTUBE > LEINTZ GATZAGA arazorik izan pasatzeko. Atzo, tzean utzi genituela aparkatuta
Urteko lehen egunek elurra eka- eguena, izotza izan zen protago- askok, bestela larri ibili behar
rri dute, elur askotxo, batez ere nista. Izozte handirik ez zuen herritik irteteko". Eta baserrie-
Gatzagako tontorrik garaieneta- bota, baina bideetako elur apu- tarako bideetan ere kontu han-
ra. Martitzen goizean, Errege rra gogortu eta arriskutsu bihur- diarekin ibili behar izan dute.
Eguna, Gatzagako errepidea itxi- tzeko beste bai. Udalaren
ta egon zen eta eguaztenean ere kamioiari pala jarri eta geratu UMEAK, POZIK
askotan geratu zen zurituta. barik ibili da egunotan, bide baz- Elur egunak gustuko dituztenak
Horregatik, herriko umeak Ariz- terrak garbitu eta gatza botatzen. umeak dira, eta egunotan gura
mendi ikastolara eroaten dituen Hala ere, kaleak errepidea beste jolas egiteko aukera izan
autobusa ez zen iritsi urte berri- baino askoz arriskutsuago egon dute Gatzagan. "Eguazten arra-
ko lehen eskola egunean. direla jakinarazi digute hainbat tsalde guztian jolasean pasatu
Arlabango errepidea, ostera, herritarrek: "Lehenengo, elurra- zuten, herri inguruko zelaietan
behin eta berriz ibili ziren gar- gatik, eta gero, izotzagatik; eske- lehenengo eta iluntzean karka-
bitzen eta automobilek ez zuten rrak autoak Dorletako bideguru- ban", diosku guraso batek. Gatzagako kaleak oso arriskutsu egon dira elurragatik eta izotzagatik. MIRARI ALTUBE

> UDALA
Andramari eta Olaun
Goikoa baserriak
Hainbat mutiko aurtengo egutegian
futbol eskolen Udalak dagoeneko banatu die
2009ko egutegia gatzagarrei;
txapelketan hain zuzen, Gabon jaiak apro-
betxatu zituen banatzeko.
Aretxabaletan jokatu duten Ohitura duen legez, Gatzaga-
Debagoieneko futbol eskolen ko baserrien argazkiak jarri
arteko Gabonetako txapelketan ditu egutegi horretan, bi base-
Gatzagako hiru mutikok jardun rri hautatu ditu: Dorletako
dute: Xabier Fernandezek, Aratz ermita alboan dagoen Andra-
Oñederrak eta Asier Urizarrek. mari eta Arlabango errepide-
Aretxabaletako futbol eskolako aren beste aldean dagoen
kideak dira hirurak eta dagoeneko Olaun Goikoa.
bi denboraldi daramatzate. Banatutako egutegiak,
Lehenengo posturik ez lortu arren, gainera, herritarrendako
gustura jardun dute txapelketan interesgarria den informa-
eta garaikurra ere jaso zuten zioa dakar; hainbat telefono
(argazkian, Oñederra eta Urizar). M.A. zenbaki, esaterako.

Elektrizitatea

* Elektragaiak * Proiektuak
* Instalazioak * Argiztapena
* Automatismoak * Bobinaketak

Musakola auzoa 26. Kataide Industrialdea 5. pabilioia. 214 posta-kutxa • ARRASATE


Tel.: 943 79 78 15 / 943 77 10 42 Faxa: 943 77 14 76
24 KIROLA GOIENKARIA
2009ko urtarrilaren 9a

ZIKLO-KROSA > SORALUCE E. KOOP. SARI NAGUSIA, OSINTXUKO 2. ZIKLO-KROSA


asteburuko
hitzorduak

Puntako ziklistek baieztatu dute FUTBOLA

bihar Osintxun izango direla Bigarren maila


Reala-Rayo Vallecano
Domeka. 17:00. Anoeta.

Gazteen euskal liga


Aretxabaleta-Lengokoak
Zapatua. 17:45. Ibarra.
Egunotan bota duen Bergara-Sestao River
Domeka. 17:30. Ipintza.
elurrak ez ditu ziklistak Preferente maila
kikildu, Osintxun izango Aretxabaleta-Aloña Mendi
Domeka. 16:30. Ibarra.
dira onenak Idiazabal-Mondra
Zapatua. 16:30. Ibarra.
Lehenengo erregionala
Mondra-Aretxabaleta
Espainiako Kopako Zapatua. 18:00. Mojategi.
Mutriku-BTLS
azken bi probak izango Domeka. 15:45. San Miguel.
Bergara-Antzuola
dira Osintxukoa eta Zapatua. 15:45. Agorrosin.
Itsasondokoa Ohorezko gazte maila, Kopa eta
jaitsiera
Tolosa-Aloña Mendi
Zapatua. 11:00. Tolosa.
XABIER URTZELAI > BERGARA
Emakumezkoak, igoera fasea
Eguaztenean bota zuen elurrare- Allerru-Arizmendi B
kin, Sumofic-Lokatzako ziklista Zapatua. 15:30. Lezo.
gazteak Osintxuko zirkuitu berria Mondra-Intxaurdi B
Zapatua. 16:00. Mojategi.
probatzen ibili ziren, bihar aurre-
an ze erronka izango duten ikus- Emakumezkoak, Kopa
teko: "Asfaltozko jaitsieran gatza Aloña Mendi-Amaikak Bat
Zapatua. 16:30. Azkoagain.
bota beharko dugu, badaezpada",
Arizmendi-Eibartarrak-Eibar
adierazi du Lokatzako ordezkari Sumoficekoek eguaztenean erakutsi zuten ez diotela eguraldiari beldurrik, nahiz eta elurrak proba gogortuko duen. XABIER URTZELAI Zapatua. 15:30. Almen.
Iñigo Larrañagak. Lasterketa
arriskuan egon daitekeen ere gal- ESKUBALOIA
detu diogu, zirkuitua zuri-zuri Suarez, Egoitz Murgoitio, David ikusgarria duen Jose Antonio go ditu, besteak beste Rosa Bra- Euskadiko Txapelketa, senior
dagoela ikusita, baina horrek ez Seco edota Aketza Peña modu- Hermida ere Osintxun izango da vo, Isabel Castro, eta Euskal gizonezkoak
du Larrañaga arduratzen: "Ez, ko ziklistak, lasterketak ze mai- bihar. Herriko txapeldun Ione Muxika. Ford Mugarri Arrasate-Portugalete
Zapatua. 17:30. Iturripe.
gehiago arduratzen nau ziklistak la izango duen erakusten dute- Emakumezkotan ere punta- Puntako ziklista horiekin bate-
Osintxura etortzeko errepideak nak. Eta hori gutxi balitz, men- ko ziklistak izango dira bihar- ra ibarreko hamabost ziklista Euskadiko Txapelketa, senior
emakumezkoak
egoera onean egoteak". diko bizikletarekin palmares ko proban. Antolatzaileek aha- inguru izango dira bihar proban. Verkol Aloña Mendi-Elorrio esku.
legin berezia egin dute horretan, Zapatua. 16:30. Zubikoa.
PARTE-HARTZE HANDIA eta gainera, gizonezkoen eta Euskadiko Txapelketa,
Euskal Herriko txirrindulariekin emakumezkoen sariak berdindu emakumezko kadeteak
batera gainontzeko lurraldeetatik Ordutegia egin dituzte. Gainera, mendiko Verkol Aloña-Matiko kirolak
Domeka. 10:30. Zubikoa.
ere ziklista asko gerturatuko dira bizikletako munduko kopa txa-
asteburuan gurera, izan ere, bihar 10:00: Elite mailako emakumez- peldun Marga Fullanaren parte- Gipuzkoako lehen territoriala
koak eta gazteak, master 30, 40 Ormaiztegi-Soraluce BKE
eta etzi Osintxun eta Itsasondon hartzeak kolore biziagoa eman- Zapatua. 18:30. Ormaiztegi.
egingo dituzten lasterketetan era- eta 50. (40 min). go dio probari; badirudi Fulla-
bakiko da Espainiako Kopa. 11:00: Kadete mailako gizonezko nak ziklo-krosa aukeratu duela Gipuzkoako big. territoriala
eta emakumezkoak (30 min). Aloña Mendi-Urola Super BM
Elite mailan Javier Ruiz de mtb denboraldia prestatzen has- Domeka. 12:00. Zubikoa.
Larrinagak eta Tino Zaballak 12:00: Gazte mailako gizonezko- teko. Ereintza-Arrasate Eskubaloi.
duelu ederra izango dute, bi ak (40 min). Dena dela, lasterketarako Zapatua. 19:00. Errenteria.
ziklisten artean bederatzi pun- 13:00: Elite mailako gizonezkoak faboritoa azken hiru probak ira-
tuko aldea baino ez dagoelako. eta 23 urtez azpikoak (60 min). bazi dituen Rocio Gamonal da, SASKIBALOIA
Atzerago daude Unai Yus, Isaac baina kontrario gogorrak izan- Marga Fullana. WWW.MARGAFULLANA.COM Lehen nazional maila
Viajes Marfil-Mondragon Uniberts.
Zapatua. 18:15. Iruña.

Senior mailako gizonezkoak


Autorrecambios B-Soraluce BKE
Egubakoitza. 21:00. Beasain.
FUTBOLA > PREFERENTEA Errotaundi-Soraluce BKE
Domeka. 16:30. Azpeitia.

Urteko lehena,
Erroibide-Aloña Mendi.
Zapatua. 19:00. Irun.

Senior mailako emakumezkoak

eta gainera derbia


Eskoriatza KE-Oiarso
Zapatua. 18:00. Intxaurtxueta.

Gazte maila, gizonezkoak


Erroibide Irun-Aloña Mendi
Zapatua. 17:00. Irun.
Lider dagoen UDAk tzen ahaleginduko direlako.
UDA izan da urtea indartsuen Gazte maila, emakumezkoak
Aloñaren bisita izango amaitu duen taldea, baina kon-
BKL CAF-Soraluce BKE
Zapatua. 12:15. Beasain.
du domekan Ibarra tuz oñatiarrekin, ligan bi parti-
du baino ez dituzte-eta galdu. ERRUGBIA
futbol zelaian (16:30) Hala, bi talde horiek derbiare- Gizonezko seniorrak
kin hasiko dute domekan 2009a. Arrasate-Elorrio (lagunartekoa)
Egubakoitzean. 19:30. Mojategi.
X.U. > BERGARA MONDRAK, IDIAZABALEN Emakumezko seniorrak
Orain momentuan preferenteko Mondrak (20) kolpe gogorra jaso La Unica-Arrasate
Zapatua. 16:00. Iruñean.
jabe dira Aretxabaleta (31) eta zuen UDAren kontra, urteko
Tolosa (31), baina oraingo aste- azken partiduan (1-2). Baina
ZIKLO-KROSA
buruan Tolosak baino kontrario burua berriro altxatu eta sailka-
gogorragoa izango du Aretxaba- penean parean dagoen Idiazaba- Soraluce E.Koop. Sari Nagusia, 2.
Osintxuko ziklo-krosa
letak, Aloñako (28) mutilak are- len zelaian lan ona egiten ahale- Zapatua. 10:00etan hasita.
txabaletarrei Gabonetako gindu beharko dute bihar, Osintxun egin duten zirkuituan.
Igartua eta Elgarresta, iaz Ibarran jokatutako derbian. ARTXIBOA turroiak kontrako eztarritik sar- 16:30ean.
G2a Goienka2a > KULTURA ETA AISIALDIA

> DANBAKA > LIBURUTEGIAK > ALBERTO COTO


Finalean, urtarrilaren 'Neguko Gida' kaleratu Kalkulugilea GOITBko
16an, Petti izango da dute bailarako 'Erreportajea' saioko
musikari gonbidatua > 26 liburutegiek > 26 protagonista izango da > 30

Birziklatutako materialarekin
egin daitekeenaren erakusle
'Zaborreria, birziklatuz
sortu' erakusketa dago
ikusgai Aretxabaletako
Arkupe kultura etxean

Plastika eta natura


elkarlotzen dira Birbira
taldearen erakusketa
bitxi horretan

MIREN ARREGI > ARETXABALETA


Iraunkortasunaren, natura zain-
tzearen edota birziklapenaren
garrantziaz ohartzen ari da gizar-
tea pixkanaka-pixkanaka, betiere
erakunde, eragile, eta instituzio-
en kontzientziazio kanpainen bul-
tzadaren laguntzarekin. Birzikla-
pena da kontzientziazio horren
eragile edo oinarri nagusia, eta
herritarrok ari gara ingurumena
garraisika eskatzen ari den iraun-
kortasun horrekin bat egiten.
Geroz eta gehiago birziklatzen
dugu, eta geroz eta gehiago gara BIRZIKLATUZ SORTU Erakusketa hilaren 31ra arte ikusi ahalko da Arkupe kultura etxean. MIRARI ALTUBE
ingurumenaren garrantziaren
jabe, nahiz eta oraindik egiteko
dagoen bide guztian lehen urra- Duela bost urte sortu zuten taldea, dizkio ateak, zalantzarik gabe. dituzten birziklatutako materia- ESANAK
tsak diren horiek. birziklapenaren eta ikastetxeeta- Badirudi ikastetxeetan batez ere lekin egindako irudien egiturak
Gizartea ekologiaren garran- ko plastika irakasgaiaren kon- hondakinen berrerabilpenak alda- eta koloreak ez dute uzten-eta bat "Iraunkortasuna,
tziaz ohartarazteko bide horre- tzeptuan aldaketa bat emateko keta eta iraultza kontzeptuala eka- oharkabean pasatzen.
tan, urtero, gure herrietako uda- helburuarekin, batetik, eta, bota- rriko duela etorkizun hurbilean Laten tapoiekin egindako koa-
natura eta plastika
letan ingurumenarekin lotuta tzen ditugun gauzen erabilgarri- eta Zaborreria, birziklatuz sortu droak, xaboi-ontziekin egindako elkarlotuz, plastikaren
hainbat kanpaina antolatzen dituz- tasunaz jabetuz, hondakinen erakusketa aldaketa horren bes- txori edo bestelako animaliak,
te. Horietako kanpaina bat Are- sorrera murrizteko helburuare- te erakusle bat da. ureztagailuarekin sortutako aur-
kontzeptua aldatzea
txabaletan gauzatuko dute urta- kin, bestetik. pegia, jogurt poteekin egindako da Birbira taldearen
rrilean zehar; hain zuzen ere, ingu- Bereziki umeei zuzendutako BERRERABILIZ, ARTEA EGINEZ lanparak, plastikoarekin eta
rumen hilabetea antolatu dute erakusketa dela diote egileek, bai- Aretxabaletako Arkupe kultura jogurt poteen gainazaleko pape-
helburuetako bat"
bertan. Horren barruan, beste na plastikak eta naturak bat egi- etxean sartzen dena ez da oharka- rak erabiliz egindako dragoia, Ines Gereka > Erakusketaren egilea
batzuen artean, nabarmentzekoa ten duten erakusketa horrek bes- bean pasatuko erakusketa gela lurrin-ontziekin egindako karra-
da hilaren 31ra arte Arkupe kul- telako publikoari ere irekitzen ondotik, Birbira taldekoek ekarri marroak... Guztiak bereziak,
tura etxean erakusgai ipini duten bakarrak eta, batez ere, erakar- bizi eta alaiak erabiliz egindako
erakusketa: birziklatutako mate- garriak. Irudimen kontuekin objektuak dira guztiak, nolabait
rialekin jostailu, jantzi zein objek- motz dabilen edonori, ikuspegia umeei zuzenduriko erakusketa
tuak egin daitezkeela erakusten zabaldu eta ideia berrien mun- batek beharrezko duen osagaia-
du erakusketak. duan murgiltzeko bidea eskain- ren adierazle.
Birbira talde nafarraren esku- tzen dio erakusketak. Denetari-
tik datorkigu erakusketa, baina ko materiala erabiltzen dute, gai- ESKOLA ORDUETAN BISITAK
Aretxabaletan egoteaz gain, Zabo- nera, baina oinarria plastikoa, Debagoieneko Mankomunitateak,
rreria, birziklatuz sortudeituriko- ontziak eta beira dira. "Ez dugu bestetik, eskola orduetan erakus-
ak badu Debagoienarekin beste ez kolarik ez halakorik erabiltzen keta ikustera joateko irteerak anto-
lotura bat; izan ere, Birbira talde- materialak elkarlotzeko, guztia latuko ditu. Gainera, Arrasaten,
ko kideetako bat –bi dira– oñatia- birziklatutako edo naturako Bergaran eta Oñatin ere ipiniko
rra da: Ines Gereka biologoa, hain materialekin egiten dugu", dio dute gerora erakusketa. Aretxaba-
zuzen ere. Beste kidea, berriz, Ines Gerekak. Kolorea da erakus- letako ordutegia goizez 11:00etatik
Amaia Zinkunegi da, nafarra eta ketari dagokionez nabarmen dai- 13:00etara eta arratsaldez 18:00eta-
Arte Ederretan lizentziaduna. Xaboi-ontziak. MIREN ARREGI Arropak ere egin dituzte. MIREN ARREGI tekeen aspektuetako bat. Kolore tik 20:00etara izango da.
GOIENKARIA
26 KULTURA 2009ko urtarrilaren 9a

DANBAKA > FINALA "ahots berezi, distiradun eta erre-


gistro zabalekoa" azpimarratu

Hiru talde, hiru


zuen epaimahaiak. Azkenik, Nor-
man "potentzia handiko" taldea
da, "aberatsak erritmikoki eta
irmoki indartsuak", epaimahaia-

proposamen ren ustez. Final zabala aurrei-


kusten da, hortaz.

SARIA IRABAZLEEI ETA IKUSLEARI

ezohiko eta bi Petti eta banda elektrikoaren


emanaldiak irauten duen bitar-
tean aukeratuko ditu epaima-

disko jokoan haiak Danbaka lehiaketako tal-


de onena eta Debagoieneko tal-
de onena. Bi sariak berberak
dira: disko baten grabazioa eta
Gaztelupeko Hotsak-ek eta Dan-
Ikuslearen saria finaleko egunean bertan bakak elkarlanean kaleratzea.
erabakiko dute kontzertura gerturatzen direnek Bergarako Adi Holden –finaleko
talde debagoiendar bakarra–
lehiaketako irabazlea balitz, saria
Berako Petti musikariak banda elektrikoa Debagoieneko beste talde baten-
tzat joango litzateke, finalera hel-
ekarriko du finalari amaiera dotorea emateko Pettik bere banda ekarriko du; finalerako talde gonbidatu moduan datoz. GOIENKARIA du ez den bigarren talde deba-
goiendar onenarentzat, hain
zuzen. Norman edo The Wet Ban-
JOKIN BEREZIARTUA > BERGARA BERRITASUNAK FINALEAN Band eta azkenik, Norman. Zuze- ko arrazoiak ezberdinak dira dek irabaziko balu, Adi Holdenek
III. Danbaka musika lehiaketa Finala, beraz, datorren egubakoi- neko musika, baina, ez da hor bakoitzaren kasuan. Hala, Adi irabaziko luke Debagoieneko tal-
datorren egubakoitzean amaitu- tzean izango da, 22:30ean, Espa- etengo. Izan ere, Petti eta bere ban- Holden aukeratzeko, epaima- de onenaren saria. Adi Holdenek,
ko da. Lehiaketa geografikoki loian. Zazpigarren eta azken ema- da elektrikoa igoko dira Espaloi- haiak talde bergararraren "esze- hortaz, ziurtatua du saria.
zabaltzeko hautua egin den hiru- naldi berezi horrek aldaketa txi- ko taula gainera, talde gonbidatu naratze basati eta muturrekoa" eta Publikoaren saria irabazten
garren edizio hau heldu da azken ki batzuk izango ditu. Aipaga- moduan. "ongi egituratutako eta intentsi- duen taldeak, bestalde, 1.300 euro-
kontzertura, itxarondako final rriena da hiru finalistek eskaini- tate handiko emanaldia" nabar- ko saria jasoko du Arrasateko
handira. Atzean sei emanaldi ko duten kontzertuen iraupena 40 FABORITORIK EZ mendu zituen. The Wet Band hau- Lazkano Musika dendan gasta-
gogoangarri utzi ditugu, Deba- minutukoa izango dela; hau da, Hiru finalistek aukera berberak tatzeko, ordea, gitarra jotzailea- tzeko. Ez ahaztu, gainera, bozka-
goieneko, Debabarreneko eta hamar minutu gehiago. Adi Hol- dituzte lehiaketa irabazteko, ez ren lana, "tresnari probetxu tuko duten ikusleen artean snow
Durangaldeko 24 musika talderen den igoko da lehena, gero The Wet dago faboritorik. Finalean egote- guztia" atereaz, eta kantariaren taula zozkatuko dutela.
ordu erdiko 24 erakustaldi. Aurre-
ko bi edizioetan gertatu bezala,
estilo aniztasuna izan da nagusi,
baina hirugarren edizioan, aurre-
ko biak gutxietsi barik, musika-
rien maila handia nabarmendu
beharra dago. Hala, epaimahaiak
inoiz baino lan zailagoa izan du
hiru finalistak aukeratzeko.
Joan den abenduaren 22an
Asteleheneko Goienkaria-n jaki-
narazi ziren hiru finalistak: Ber-
garako Adi Holden, Mutrikuko
The Wet Band eta Eibar eta Onda-
rroako Norman. The Wet Band. JOSETXO ARANTZABAL Norman. JOSETXO ARANTZABAL Adi Holden. JOSETXO ARANTZABAL

DEBAGOIENA > 'NEGUKO GIDA' > ESKORIATZA


Benito Lertxundik urtarrilaren 30ean emango duen

Literatura, musika eta zinema kontzerturako sarrerak azkar dabiltza saltzen


Joan den abenduaren 20an Arrasateko Amaia antzokia lepo bete

onena, hotzari aurre egiteko zuen Benito Lertxundik; kontzertua baino aste bi lehenago agor-
tu ziren sarrera guztiak. Orduan sarrera gabe geratu zirenak orain
dute aukera, urtarrilaren 30ean, Eskoriatzako pilotalekuan. Sarre-
rak badaude oraindik, baina interesatuak azkar ibili beharko du.
Debagoieneko helburuarekin, Debagoieneko riko gaiak lantzen dituzten ele- Izan ere, Eskoriatzako Udaleko Kultura Sailak adierazi duenez,
Mankomunitateak 2009ko Negu- berriak dira nagusi. sarreron salmenta azkarra ari da izaten.
Mankomunitateak ko gida atera berri du; Hotzaren Sarrerak erosteko: Eskoriatzan, Dorleta liburu dendan, Inker-
liburu, disko eta filmak kontrako sekretuak bataiatu dute. MUSIKA ETA ZINEMA ERE BAI nun, Goxotxikin eta Igehik-en; Aretxabaletan, Kioskoan; Arrasa-
Sekretuok dira Debagoieneko Debagoieneko udal biblioteken ten, Monte tabernan; eta Oñatin, turismo bulegoan. Aldez aurre-
gomendatzen dituen udal liburutegietan eskura dai- Neguko gida-n literatura da pro- tik erosita, 13 euro eta txarteldegian, 15 euro.
tezkeen liburu gomendagarrie- tagonista nagusia. Hala ere, libu-
'Neguko gida' atera nak. Beraz, zer nahi duen ez rutegian lor daitezkeen disko eta
berri du; ibarreko udal dakien irakurleari zer irakurri film batzuk ere gomendatzen dira.
aholkatzea da gidaren eginbehar Ez dira agian musika dendetan > ARGAZKI LEHIAKETA
liburutegiak biltzen ditu nagusia. edo zinematan aurkitzen diren Zabalik da Debarroa ekimenak antolatzen duen
izenburuak, baina horrek ez du argazki lehiaketan izena emateko epea
ADINEN ARABERAKO LITERATURA esan nahi kalitatezko lanak ez
J.B. > BERGARA Ibarreko udal liburutegi guztie- direnik. Besteak beste, Jason Gure landa ingurunearenganako kontzientzia eta hurreratze
Negu gorria aurtengoa, etxean tan eskuragai dagoen gida horren Collett-en Here´s to being here jarrera hartzea helburu nagusi duen Debarroa, menditik itsaso-
goxo-goxo geratzera animatzen literatura eskaintza adinen ara- diskoa eta Sidney Lumet zuzen- ra egitasmoak hirugarrenez antolatu du argazki lehiaketa. 2008-
duen horietakoa. Etxean geratzea bera sailkatuta dago, guztira bost dari izan zuen Antes que el dia- 2009 ikasturtean parte hartzeko maiatzaren lehena baino lehen
ez da zertan egun osoa telebista- mailatan: 0 urtetik aurrera, 6 blo sepa que has muerto pelikula aurkeztu beharko dira argazkiak. Argazkiek Debarrena eta Deba-
ri begira egotearen sinonimo urtetik aurrera, 9 urtetik aurre- famatua daude eskuragai. goieneko landa eremua islatu behar dute: landa paisaia, landa
izan, eta badaude asperdura eki- ra, gazteak eta helduak. Txikie- Gainera, bestelako informa- inguruko biztanleak, nekazaritza jarduerak, folklorea eta ohitu-
diteko bestelako alternatibak. nentzako marrazki eta ipuinez zio erabilgarria ere badakar rak, baserriko produktuak... Sariak, garaikurrez gain, bideo
Hala, galbidean dagoen ira- gain, gazte eta helduentzako gidak, hala nola liburutegien tele- kamera, argazki kamera eta MP4 bat izango dira, hurrenez hurren.
kurtzeko zaletasuna bultzatzeko eskaintzari dagokionez, deneta- fono, helbide eta ordutegiak. Beste edozein informaziotarako deitu 94 630 07 30 telefonora.
GOIENKARIA
2009ko urtarrilaren 9a
IRAGARKI SAILKATUAK 27

Oñati. Hiru logelako etxebi- ka dauka lepokoan. Guretzat 'Enciclopedia de los dino-
1/ ETXEBIZITZAK zitza ematen da errentan
Olakuan. Guztiz berritua eta
IRAGARKI SAILKATUAK balio sentimental haundia
dauka. 943 79 96 55 .
saurios', 'La tierra y sus fenó-
menos'. Bakoitza 8 euro,
Eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
101. SALDU jantzia. Garajea aukeran. 665 denak 25 euro. 679 74 00 61.
72 87 89 edo 657 72 25 70. 943 25 05 05 sailkatuak@goiena.com
Antzuola. 88 metro koadro- http://www.goiena.net/sailkatuak Airis T620. PDA, GPS, WIFI,
8/ DENETARIK BT kotxeko kargadorea,
ko etxebizitza salgai. Balkoia, PARTIKULARREN IRAGARKIAK ORDAINDUTAKO ATALAK: ETXEBIZITZA SALDU/ALOKATU. LOKALA SALDU/ALOKATU.GARAJEA SALDU/ALOKATU. MOTORRA SALDU.
garajea, trastelekua eta igo- Iragarki partikularretan astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
etxekoa, soportea kotxea-
104. ERRENTAN HARTU rendako, bluetooth 2.0,
gailua. Etxeak 7 urte ditu. GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik. 801. SALDU
250.000 euro. Deitu 697 78 Arrasate. Bikote arduratsu memoria txartela sd/mmc,
Argazki kamera salgai. Olym- GPS integratua sirf iii, wifi...
07 29 telefonora. eta garbiak logela bakarre- Oñati. Neska langile batek lanak aurrera eramateko Debagoiena. Emakume boli- Debagoiena . Gizonezkoa pus 790 SW. 7.1 M, 3xZOpt, salgai. 160 euro, deitu tele-
ko apartamentua hartuko pertsona bat behar du etxe- gertu egong nintzateke. Yair. viarra, legezko paperak lanerako gertu. Deitu 663 51
Aramaio. Etxebizitza saldu Shock+Waterproof, FaceDe- fono honetara. 665 72 44 36.
luke errentan. 666 21 88 95 bizitza osatzeko. Bi logela 699 63 12 02 dituena, nagusiak zaindu 44 94 zenbakira.
edo errentan ematen da tection… Berri-berria eta
edo 943 77 07 01 ditu etxeak, herri erdian dago edo garbiketa lanak egite- Snowboard taula salgai.
Ibargoian. Hiru logela, sukal- Bergara. Emakumea gertu Debagoiena. Mutil ardura- garantiarekin. 200 euro. 660
Arrasate. Etxebizitza hartu- eta interesatua langilea izan ko gertu. Deitu 636 91 93 81 43 64 29 Nitro etxekoa. 150 neurrikoa.
dea, egongela eta komuna. etxeko lanak egiteko edo tsua gertu garbiketa, sukal-
ko nuke errentan erdigune- dadila nahiago dut. Otsail telefonora. Fijazioekin. 43 1/3 neurriko
620 59 86 55. adineko pertsonak zaintze- de laguntzaile edo bestela- B as e rr i t ar a l k a nd o r a e t a
an. Bi edo hiru logela. Pre- edo martxotik aurrera sar- Salomon botak ere bai. Era-
ko. Orduka. 680 87 38 66 Deb a goi en a . Emakumea ko lanetarako. 638 61 85 10 abarkak salgai. Bost urtetik
Aretxabaleta. 72 metro koa- sazkoa. 636 25 56 68 tzeko aukera. 655 71 33 66. bili gabeak. 300 euro. 663
Bergara. Garbiketa lanak gertu etxeko lanak egiteko. Debagoiena. Mutila gertu aurrerako umeentzat. Gal-
droko etxebizitza salgai erdi- 04 53 99
Bergara. Baserria errentan egiteko eta ume zein adine- 615 72 15 17 edozein lan egiteko. Deitu tzerdiak opari. 656 78 64 64
gunean. Aukera ona. 659 64 Umeentzako bideoak. VHS
67 38. hartuko nuke Bergaran edo ko pertsonen zaintza lanak Deb a goi en a . Emakumea 667 28 83 21 zenbakira. Baxera-garbigailua, edalon- umeentzako bideoak salgai.
inguruan. 665 70 21 92 burutzeko gertu nago. Gra- gertu garbiketa lanak egin
Oñati. 90 metro koadroko 4/ LANA Debagoiena. Nagusiak zain- tzi-garbigailua, lau lanpara 656 78 64 64.
Bergara. Etxebizitza behar ciela. 699 63 12 02 edo nagusi zein umeak zain- errustiko, mahaiak eta aul-
etxebizitza salgai Bideba- duko nituzke gauetan. Espe-
dut errentan. 699 66 33 63 Bergara. Neska gertu zaha- tzeko. Deitu 697 93 73 32 zen- rientzia eta geriatria ikas- kiak salgai. 649 84 67 09
rrietan. Hiru logela, bi bai-
edo 689 20 13 17 401. ESKAINTZAK rrak zaintzeko eta etxeko bakira. taroa dauzkat. Erreferen- 2 808. BESTELAKOAK
nugela, ganbara (etxearekin Bergara. 1.500 m ko lursai-
bat eginda) eta garajea. 656 Bergara. Etxebizitza erren- Aramaio. Pertsona ardura- lanak egiteko. 646 28 55 02 Deb a goi en a . Emakumea tziekin. 618 93 59 29 la salgai bi etxebizitzako Klarinetea. Umeendako egu-
79 88 12. tan hartuko nuke. Deitu 658 tsu eta euskalduna behar da Debagoiena 39 urtetako gertu garbiketa lanak egi- Debagoiena. Nagusiak zain- etxea egiteko. 648 19 22 81 rrezko klarinetea erosiko
28 90 86 telefonora. umeak zaintzeko. Deitu 685 gizonezkoa egun erdiko lan teko edo umeak zaintzeko. tzeko gertu nago. Esperien- nuke. 655 74 89 19.
73 58 55 telefonora. Deitu 667 28 83 21 telefono Bikiendako karroa. Bikiak
Debagoiena. Etxea erren- baten bila dabil, taberna tzia eta erreferentziak dauz- paseatzeko karroa. Kapa-
103. ERRENTAN EMAN zenbakira.
tan hartu nahi nuke, pertso- batean edo bestelako lan kat etxeko lanetan. 686 52 zoak oparitzen ditugu. 943
Arrasate. Etxebibitza ema- batean. Iñaki. 608 49 89 93 15 98 806. GALDU
na batentzako. 653 70 84 09. 402. ESKAERAK Deb a goi en a . Emakumea 79 41 15 edo 675 00 56 17.
ten da errentan Ferrerias gertu haurrak edo pertso- Aretxabaleta. Gabon zahar
Zaragoza. Unibertsitatetik Debagoiena . Ostalaritzan Debagoiena. Neska ardura- Bizikleta. Bigarren eskuko
kalean. Gela bat, sukaldea, Arrasate. Emakume euskal- na nagusiak zaintzeko edo gauean poltsikoko telefo-
gertu 4 logela, egongela, bi lan egingo nuke. Segituan tsua gertu garbitasun edo bizikleta salgai. Polita eta
egongela eta komuna. 619 duna gertu edozein laneta- garbiketa lanak egiteko. Dei- noa galdu nuen Orly, Ezku-
komun, garajea eta aire giro- hasteko gertu. Nahiago Arra- sukalde lanak egiteko. Bai- egoera onean. 90 euro. 679
34 88 52. rako. 659 82 75 18 tu 627 18 34 79 telefono zen- tu eta Izartu tabernen arte-
tua duen etxebizitza ematen saten bada. 666 75 73 21 ta harategi edo arrandegi- 74 00 61
Arrasate. Etxebizitza ema- Arrasate. Mutil arduratsua bakira. an. Samsung zuria da. 943
dut errentan. 659 58 56 83. rako ere. Manipulatzaile
Debagoiena. 23 urteko muti- Aldizkariak. Motorren eta 79 00 80 edo 656 72 59 21.
ten da errentan Erguinen. gertu goizetan taberna, Deb a goi en a . Emakumea txartela daukat. 666 21 88
elkarte edo atarteak garbi- la gertu garbiketa, sukalda- autoen gaineko aldizkariak
Oso egoera onean. Bikote gertu nagusiak edo umeak 95 edo 943 77 07 01 Arrasate. Gutun-azal zuria
tzeko. Deitu 943 77 07 01 edo ritza edo bestelako laneta- saltzen ditut. Asier. 617 17
batentzat egokia. Deitu 620 105. ETXEAK OSATU zaintzeko orduka edo etxe- galdu nuen, diruarekin,
rako. Nahiago Arrasaten Debagoiena. Neska gertu 15 88
15 15 08 telefonora. 666 21 88 95 telefono zen- an bertan bizi izaten. Deitu abenduaren 9an Seber Altu-
A n t z u o l a . Pertsona bat bada. 943 05 79 13 nagusi edo umeak zaintze- be plazan. Sarituko da. 619
bakietara 686 45 72 56 telefono zen- Rockman pedala . Gitarra
Arra sa te . Logela bateko behar dugu etxebizitza osa- ko. Etxean bertan bizi iza-
Debagoiena. 39 urteko gizo- 34 88 52.
apartamentua ematen da tzeko. 607 59 18 49 Arrasate. Mutila gertu erai- bakira. teko prest nago. Deitu 680 akustikoa simulatzen duen
kuntza, nekazaritza edo bes- na egun erdiz lan egiteko Rockman pedala, 70 euro- Telefono mugikorra galdu
errentan erdigunean. 500 Deb a goi en a . Emakumea 67 69 88 telefonora.
Arrasate. Pertsona bat behar telako lanetarako. Deitu 679 gertu. Iñaki. 608 49 89 93 tan. 607 21 19 69 nuen Oñatin. Nokia 6500
euro hilean. Bulego ordute- gertu nagusiak zaintzeko.
dugu etxea osatzeko. 200 Debagoiena. Paperak dituen modeloa. 943 71 80 85.
gian deitu. Deitu 943 77 13 37 79 56 zenbakira. Debagoiena . Edozein lan Idazmakina elektrikoa saldu
euro (ura, kalefakzioa eta Gauez edo goizetan orduka. mutil gaztea peoi moduan
02 telefonora. Arrasate. Neska prest edo- mota egiteko gertu nago, 697 93 73 32 nahi dut. Egoera onean dago.
argia) hilero. Unibertsitate- lan egiteko gertu. Deitu 626
zein lanetarako arratsaldez. goizez zein arratsaldez. Mar- Kartutxoak ere baditut. 50
Oñati. 90 metro koadroko tik gertu. 652 73 46 19 Deb a goi en a . Emakumea 17 60 57 telefonoa. 807. AURKITU
636 91 92 83 garita. 688 68 13 63 euro. 666 00 94 07
etxebizitza berria ematen da gertu orduka, egun osoz eta
errentan Kurtzebide kalean. Bergara. Bolu auzoan per- D e b a g o i e n a . Emakume Oñati. Betaurreko batzuk aur-
tsona bat behar da etxebi- Bergara. Edozein lan mota etxean bertan bizi izaten Kateak. Autoarendako elurre- kitu ditut Arantzazutik Gomiz-
Santa Marina plaza ondoan. egiteko gertu nago. Maria arduratsua arratsaldeetan tarako kateak salgai. 215-
zitza osatzeko. Sukaldea era- lan egiteko. Deitu 688 68 13 tegira doan bidean. Ikusteko
Hiru logela, bi bainugela, lan egiteko gertu. Nagusiak
garajea eta trastelekua. Dei- biltzeko eskubidearekin. 670 Eugenia. 628 23 50 55
edo umeak zaindu, eta gar-
63 telefonora. 5/ IRAKASKUNTZA 75/16 neurrikoak. Mikel. 638 betaurrekoak dira. Txikiak
85 86 68 46 62 72 eta zuriak. 627 64 91 89.
tu 652 71 74 33 telefonora. Bergara. Edozein motatako bitasun lanak. 618 34 09 35 Deb a goi en a . Emakumea
gertu sukaldean lagundu, 501. JASO Ordenagailuko hiru joko ori-
garbitasun lanak egin eta ginal eta berriak salgai. Oso
Arrasate. DBHko lehenengo
nagusiak zaintzen lan egi- dibertigarriak. 8 urtetik gora- 802. EROSI
mailarako eskola partiku-
teko. Ile apaintzaile lagun- koentzat. Hiru CDko pack Arrasate. Abenduaren 11n
DEBA tzaile ere bai. Legezko pape-
larrak emateko gertu dago-
batean. 'La trilogía Dragons kolpea eman zidaten auto-
en norbait behar da. 669 61
GARAIA rak ditut. Deitu 666 21 88 52 99 .
lair'. 20 euro. 679 74 00 61. an, BM supermerkatu pare-
an aparkatuta zegoela. Auto
INMOBILIARIA 95 edo 943 77 07 01 telefo- Ordenagailuko lau joko ori-
INMOBILIARIA
Telesforo Aranzadi 2 no zenbakietara. granatea da. Inork ezer iku-
Ibargarai 3 • BERGARA ginal eta berriak salgai. Buru-
T: 943 76 21 80 F: 943 76 06 37 502. EMAN si badu, deitu mesedez. 943
Tel. / Faxa: 943 76 97 97 Deb a goi en a . Emakumea ko estrategia lantzen dute.
www.inmokorosti.com 77 10 20 edo 676 78 22 35
ETXEBIZITZAK SALGAI lanerako gertu. Deitu 696 83 Bergara. Aranerrekan. Inge- 'Dracula twins', 'Trimal Prey',
ETXEBIZITZAK SALGAI
BERGARA
89 37 telefonora. les eskolak ematen ditut.
Bergara: • Artekale, 89 m2, ondo. Azterketak prestatzeko edo
• Zabalotegi 80 m2. Eguzkitsua. Bista onak. Debagoiena. Eraikuntzan BERGARAKO UDALA
• Arrizuri, 97 m2, garajearekin.
• Simon Arrieta 80 m2. Eguzkitsua. Ondo. Berritua. • Matxiategi, 65 m2, berritua eta aukera ona. edo galdaketa enpresa bate- eskola laguntzarako. 616 12
• Zubieta 80 m2. Berritua. Ganbararekin. • Matxiategi, 88 m2, eguzkitsua, oso ondo. 56 29. Bergarako Udala Zabalotegi aretoko kultur ekintzetara-
• Elusu baserria. Berritua. Oso ondo. • Artekale, 70 m2, oso ondo. an lan egingo nuke. Deitu 627 ko eta Udalak antolatutako beste kultura ekitaldi eta
• Bidekurutzeta 60 m2. Berritua. Gazteentzat. • Bolu, 103 m2, oso eguzkitsua. 14 30 15 zenbakira. jaialdietarako bi laguntzaile eta arduradun lan-poltsak
• Zubiaurre 67 m2. Berritua. Eguzkitsua. • Zubieta 65 m2, ondo, hortuarekin. osatzera doa lehiaketa-oposizio bidez.
• Zabalotegi 60m2. Oso ondo • Zubiaurre, 82 m2 + 42 m2, ondo. Debagoiena. Esperientzia-
• Barrenkale 82 m2. Berritua. • Aranerreka, 87 m2, oso ondo. 7/ ANIMALIAK Lehiakideen baldintzak:
• Aranerreka, 95 m2, oso ondo. • Bidekurutzeta, duplexa, oso ondo. dun emakumea garbitasun Oinarrietan jasotakoak eta, besteak beste,
• Masterreka. 46 m2. Eraikuntza berria. Oso ondo. • Artzamendi, 88 m2, eguzkitsua, oso ondo. lanak egin eta pertsona
• Bidekurutzeta 103 m2. Duplexa. Oso ondo. • San Lorentzo, 81 m2, eraikuntza berria. ondorengoak.
• Boni Laskurain 90 m2. Oso ondo. • Martoko, 87 m2, ondo, garajearekin. nagusiak edo umeak zain- 703. EMAN
• Azkarruntz 69 m2. Prezio ona. • San Pedro, 88 m2, ondo. - Bi laguntzaile
tzeko gertu. 14:00etatik Katakumea. Sei hilabeteko a) 16 urte beteta izatea.
• San Pedro 65 m2. Ganbararekin. • Ibargarai, 80 m2 oso ondo eta eguzkitsua.
• Artekale 62 m2. Berritua. • Koldo Eleizalde, 87 m2 oso ondo. aurrera. Deitu 618 12 07 44 baserriko katakume emea b) Eskola Graduatua, FPI edo parekoa den tituluaren
• Zubiaurre 58 m2. Eguzkitsua. • Urdangarin pasealekua,132 m2, berritzeko. telefonora. jabe izatea.
• Kruz Gallastegi 65 m2. Eguzkitsua. • Zabalotegi 80 m2, eguzkitsua, berritua. opari. Deitu 943 76 21 71 tele- c) 2.H.E, derrigorrezkoa.
• Aranerreka 90 m2. Oso ondo. • Elorregi 70 m2, terrazarekin, eguzkitsua, oso ondo.
Debagoiena. Esperientzia- fono zenbakira. e) Oinarrietan jasotakoak.
• Osintxu 62 m2. Prezio ona. • Simon Arrieta 80 m2, berritua, oso ondo.
• San Lorentzo 68 m2. Berritua. • Matxiategi, 73 m2, berritzeko. dun emakumeak umeak edo Katakumeak oparitzen ditut. - Arduraduna
• Zubiaurre 55 m2. Berritua. 114.192 €. • Simon Arrieta, 57 m2, terrazarekin.
• Etxebizitza berrien eraikuntza San Pedron, • Zurradero, 81 m2, oso ondo.
nagusiak zainduko lituzke. Zurixkak eta begi urdinekin. a) 16 urte beteta izatea.
Zubiaurren eta Bidekurutzetan. • Simon Arrieta, 80 m2, berritua. Oso ondo. Baita garbitasun lanak egin b) Batxillerra, FPII edo parekoa den tituluaren jabe
• San Lorentzon etxe berriak • Zubieta, 125 m2, terraza eta ortuarekin. 943 78 05 13. izatea.
• Zabalotegi, 50 m2, berritua. Oso eguzkitsua.
ere. Deitu 680 30 24 64 tele- c) 3.H.E, derrigorrezkoa.
Antzuola: • Bidekurutzeta, 111 m2, oso ondo. fono zenbakira.. Katuak opari egiten ditut. d) Gida baimena indarrean.
• Buztinzuri, Sagasti, Antigua, Zurrategi, Beheko auzoa • Etxebizitza berrien erainkuntza Maduran, San Pedron, Zurixkak eta begi urdindu- e) Oinarrietan jasotakoak.
Etxe onak. Masterrekan, Zubiaurren eta Bidekurutzetan. Debagoiena. Etxean bertan
• Errekalde 70 m2. Garajearekin. nak. 943 78 23 91 .
bizi izaten lan egingo nuke. Instantziak aurkezteko epearen amaiera
• Beheko auzoa. Berritua. 150. 253 €. SORALUZE
• Baltegieta, 83 m2, berria. Instantziak aurkezteko epea bukatuko da
634 84 11 72 2009ko urtarrilaren 16an.
Elgeta: • Sagarerreka, 58 m2, aukera ona.
• San Roke 72 m2. Berritua. Debagoiena. Geriatria ikas- 704. BESTELAKOAK
• San Roke 80 m2. 80 m2-ko ganbara eta lokalarekin. ANTZUOLA Oinarriak Idazkaritzako bulegoetan,
• Salbador 90 m2. Berritua. • Eguzki auzoa, 85 m2, oso eguzkitsua. ketak dituen emakumea Setter arrazako txakur emea eta www.bergara.net webgunean.
• Antigua 55 m2, erdi berritua. nagusiak zaintzeko gertu. galdu zen azaroaren 16an
Soraluze: Bergara, 2008ko abenduaren 23a.
• Atxuri 49 m2. 117.618 €. ELGETA Estefania. Deitu 659 12 42 Bolibar inguruan. 12 urte ALKATEAK BERGARAKO UDALA
• San Roke, 75 m2, ia berria. 25 telefonora. ditu, Zuri izenekoa, eta pla-
GOIENKARIA
28 BERRI-ZAKUA 2009ko urtarrilaren 9a

hildakoak

• Kontxita Arana Azkarate. Arrasaten, urtarrilaren 1ean. 81 urte.


• Luis Maria Zangitu Alberdi. Bergaran, urtarrilaren 2an. 61 urte.
• Jose Agirre Goitia. Oñatin, urtarrilaren 3an. 76 urte.
• Tomas Unanue Makazaga. Aretxabaletan, urtarrilaren 3an. 80 urte.
• Julia Llodio Bengoa. Arrasaten, urtarrilaren 3an. 99 urte.
• Juan Cruz Muxika Arregi. Antzuolan, urtarrilaren 4an. 82 urte.
• Pedro Balanzategi Arrazola. Arrasaten, urtarrilaren 4an. 59 urte.
• Iñaki Rollan Fernandez. Arrasaten, urtarrilaren 4an. 38 urte.
• Felisa Zubizarreta Heriz. Arrasaten, urtarrilaren 5ean. 92 urte.
• Pilar Irigoien Duhalde. Arrasaten, urtarrilaren 5ean. 88 urte.
• Idoia Fernandez Gorroñogoitia. Arrasaten, urtarrilaren 5ean. 48 urte.
Antonio Mediavilla eta Maria Gonzalez Eskoriatzako San Pedro elizan ezkondu ziren 1959ko urtarrilaren 5ean. Urrezko ezteiak ospa- • Benedicta Gardoki Mazmela. Aramaion, urtarrilaren 5ean. 76 urte.
tzeko, familia guztiarekin elkartu ziren eliza berean eta gero bazkaria egin zuten. Familiako guztien partetik zorionak, bikote! • Antonio Hervas Gomez. Oñatin, urtarrilaren 5ean. 71 urte.

bono fotoa ESKER ONA ESKER ONA

Kontxita Julia
Arana Azkarate Llodio Bengoa
Agustin Bergaretxeren alarguna
Donostian hil zen 2009ko urtarrilaren 1ean, 81 urte zituela. 2009ko urtarrilaren 3an hil zen, 99 urte zituela.

Hileta-elizkizunera joandakoei Hileta-elizkizunera joandakoei


eta samin-agurrak eta samin-agurrak
bidali zenizkigutenei, bidali zenizkigutenei,
eskerrik asko sendikoen izenean. eskerrik asko sendikoen izenean.

Arrasaten, 2009ko urtarrilaren 9an. Arrasaten, 2009ko urtarrilaren 9an.

Garmendia Ardoek
emandako ESKER ONA ESKER ONA

ardo botila packa* Sulmira Jacinto


Alonso Estevez Suinaga Larrañaga
zozketatuko du GOIENKARIAk Jesus Urrestarazuren alarguna

asmatzaileon artean! 2008ko abenduaren 20an hil zen, 79 urte zituela. Bergaran hil zen 2008ko abenduaren 24an, 81 urte zituela.

Hileta-elizkizunera joandakoei Hileta-elizkizunera joandakoei


eta samin-agurrak bidali zenizkigutenei,
eskerrik asko sendikoen izenean. eta samin-agurrak
* Larchago iskillarapeko ekologikoa 2008. — bidali zenizkigutenei,
Larchago kriantza 2006. Ondrak zapatuan, urtarrilaren 10ean,
19:30ean Agustinoen elizan. eskerrik asko sendikoen izenean.
Larchagoko Izarbe bereziki
aukeratutako erreserba 2001. Oñatin, 2009ko urtarrilaren 9an. Bergaran, 2009ko urtarrilaren 9an.

ERANTZUNA ...................................................................
...........................................................................................
IZEN-DEITURAK ................................................................
ESKELAK
GOIENKARIAn eskela jarri nahi baduzu, deitu telefono honetara eguen eguerdia baino lehen:
...........................................................................................
943 25 05 05
TELEFONOA.......................................................................
Edo zatoz ordezkaritza batera, eguazten eguerdia baino lehen:

Ekarri txartela MARTITZEN EGUERDIRAKO Arrasate


Goiena: Otalora lizentziaduna 31. 943 25 05 05. / Goiena: Nafarroa etorbidea 2. 943 25 05 05.
Goienako edozein egoitzara
Bergara
Goiena: Barrenkalea 33. 943 25 05 05.
Oñati
Biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 943 78 10 65.
Aretxabaleta
Goiena: Durana 11. 943 79 86 21.
Aramaio
Kintelena janaridenda: Nardeaga 11. 945 44 50 22
Elgeta
Ugari janari denda: Andra Mari plaza 2. 943 76 80 98
Antzuola:
Itzar liburu denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62.

Eskelaren prezioa: 100 euro.


Prezio berezia: egubakoitzeko eta asteleheneko GOIENKARIAn, bietan, argitaratuz gero, 120 euro.
ASTELEHENEKO GOIENKARIAko harpidedunak: 90 euro
Prezio berezia: egubakoitzeko eta GOIENKARIAn, bietan, argitaratuz gero, 110 euro.

Goienkaria: astero, 50.000 irakurle. (CIES)

AURREKO ZENBAKIKO IRABAZLEA


Arrasateko Luis Mari Herizendako izan da
ardo botila packa erosketa-txartela. Zorionak!
Galderaren erantzun zuzena: 1928
GOIENKARIA
2009ko urtarrilaren 9a
BERRI-ZKUA 29

OROIGARRIA OROIGARRIA ESKER ONA

Pedro Pedro Pedro


Balanzategui Arrazola Balanzategui Arrazola Balanzategui Arrazola
'Aizkora' 'Aizkora' 'Aizkora'
2009ko urtarrilaren 4an hil zen, 59 urte zituela. 2009ko urtarrilaren 4an hil zen, 59 urte zituela. 2009ko urtarrilaren 4an hil zen, 59 urte zituela.
Arrasatear petoa
ezkertiar sutsua Haren anai-arrebak: Patricio eta Consuelo Larreina, Hileta-elizkizunetara etorritakoei
lagunen lagun ona Jose Mari eta Arantza Ezkurra. Ilobak: Mª Luisa eta eta samin-agurrak
Juan, Mikel eta Arantza, Olaia eta Ibon, eta Koldo.
eta batez ere, Iloba-bilobak: Xabi, Egoitz, Maddi eta Aines. bidali dizkuguzuenei,
osaba ezin hobea Lehengusuak eta gainerako ahaideak. eskerrik asko sendikoen izenean.
Betirako gure bihotzetan "osaba Kepa"

Zure ilobak.
Arrasaten, 2009ko urtarrilaren 9an. Arrasaten, 2009ko urtarrilaren 9an.
Arrasaten, 2009ko urtarrilaren 9an.

OROIGARRIA OROIGARRIA OROIGARRIA

Vicente Egizabal Lafuente Salvador Mena Guijarro Salvador Mena Guijarro


'Txanpi' 'Meneta' 'Meneta'

2008ko abenduaren 23an hil zen, 75 urte zituela. 2008ko abenduaren 22an hil zen, 59 urte zituela. 2008ko abenduaren 22an hil zen, 59 urte zituela.
Bizitzak nahi izan zuen
Urte askotan tabernan lanean ibilitakoa zu guregana ekartzia,
eta pelotazale amorratua, Zu beti zinen zure Meneta tabernan auzo honi laguntzia,
saltsero xamarra, bihotz onekoa eta gu makina bat bider pasatzen ginen auzoko jaietan, jai eta festa askotan utzi baitzenigun
eta gure artean oso maitatua. beti umoretsu, eskuzabala zinen, zure margoen presentzia.
Auzoko jaietan beti lagundu zenigun Orain, gure ondotik joan zara
beti laguntzen pentsetan, eta gelditu zaigu bihotzian atsekabia,
pelota partidak antolatzen, ez zaitugu inoiz ahaztuko, denen gainetik baitzinen gizon elegantia.
jai egitaraua hobetzen. zure irrifarria geratuko da gure bihotzetan. Ez adiorik, berriz elkartuko gara,
Gure eskerrik beroena Txanpi laguna, ordurarte, Meneta jauna,
ez zaitugu inoiz ahaztuko. zu ezagutzia izan da guretzako ohoria

Musakolako Alkatetza (Jai Batzordea). Astokilo eguneko lagunak. Musakolako Alkatetza (Jai Batzordea).
Arrasaten, 2009ko urtarrilaren 9an. Arrasaten, 2009ko urtarrilaren 9an. Arrasaten, 2009ko urtarrilaren 9an.

URTEURRENA URTEURRENA URTEURRENA

Juanita Antonio Cipri


Milikua Iarza Iturricastillo Askasibar Garitaonandia Lizarralde
Juan Arinen alarguna

Lehen urteurreneko meza Lehen urteurreneko meza Lehen urteurreneko meza


domekan, urtarrilaren 11n, domekan, urtarrilaren 11n, domekan, urtarrilaren 11n,
12:00etan 12:00etan Elgetako Andre Maria 12:00etan
Bergarako Santa Marina parrokian. Jasokundearen parrokian. Bergarako Santa Marina parrokian.

Elizkizunetara joango zaretenoi, Elizkizunetara joango zaretenoi, Elizkizunetara joango zaretenoi,


aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

URTEURRENA URTEURRENA URTEURRENA

Itziar Pablo Felix Maria


Lete Egaña Uribesalgo Macazaga Iturrino Uribarri
Domingo Lizarralderen alarguna
2008ko urtarrilaren 30ean hil zen, 54 urte zituela.
Lehen urteurreneko meza domekan, urtarrilaren
Lehen urteurreneko meza Lehen urteurreneko meza 11n, 12:00etan Bergarako Santa Marina elizan.
domekan, urtarrilaren 11n, domekan, urtarrilaren 11n, —
Gu beti zurekin
11:00etan 12:00etan zu betirako gurekin.
Maite zaitugu
Antzuolako Errukizko Amaren parrokian. Bergarako Santa Marina parrokian.
Emaztea eta gurasoak.
Elizkizunetara joango zaretenoi, Elizkizunetara joango zaretenoi, Elizkizunetara joango zaretenoi,
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Babeslea:

URTEURRENA URTEURRENA

Izaskun
Izaskun Etxegoien Arzuaga
Etxegoien Arzuaga

Lehen urteurreneko meza Inoiz ez zaitugu ahaztuko Beilatokia


zapatuan, urtarrilaren 10ean, Izas, beti egongo zara Etengabeko zerbitzua
19:00etan gure bihotzetan. Lore koroak
Oñatiko Mikel Goiaingeruaren parrokian. Eskelak
Tramite guztien bideratzea
Elizkizunetara joango zaretenoi, Zure lagunak.
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. Oñatin, 2009ko urtarrilaren 9an. Amilaga 39, Bergara Tel./Faxa: 943 76 12 99
e-posta: euskalduna@harrespil.net
GOIENKARIA
30 TELEBISTA-IRRATIA 2009ko urtarrilaren 9a

Alberto Coto telebegi


Oihane Agirre

kalkulugilea 'oagirre@goiena.com'

'Erreportajea'-n Bataila berria


eguaztenetan
Kalkulu mentalean
S
Guinness errekor, 13 munduko asoian sasoikoa.
errekor eta hiru domina olinpiko- Gabonetan
munduko txapelduna ren jabe da. Batuketak, erroak eta nazka-nazka
da Alberto Coto biderkaketak dira Cotoren espe- eginda bukatu nuen
zialitatea. Gainera, historiako edo- perfumeen iragarkie-
asturiarra zein data esanda, Coto, segundo kin. Eta orain, hauen
gutxian, data hura asteko zein lekua hartu dute
GOIENKARIA > BERGARA egunean izan zen esateko gai da. bildumen gaineko
Pedro Biteriren omenez abenduan Arrasaten izan zenean kalku- iragarkiek: hegazki-
Arrasaten antolatu zuten hitzal- lu mentalean maisu den Cotoren nen gaineko bildu-
di zikloan hartu zuen parte Alber- erakustaldia ikusterik izan ez mak, liburuenak...
to Coto asturiarrak. Coto kalku- zenutenok eguaztenean duzue Urte berriarekin
lugilea da, eta ez, gainera, nola- horretarako aukera. batera, saio berriak
nahikoa; izan ere, kalkulu eskaintzen hasi dira.
mentalean munduko txapelduna GOITB, 'Erreportajea' Tartean, aste hone-
da; asturiar hori sei txapel, bi > Eguaztena, 22:15 Argazkian, Alberto Coto, Arrasaten eskainitako erakustaldian. GOIENKARIA tan Cuatro kateak
estreinatu berri duen
La batalla de los
coros saioa. Lankidea
den Amaia Txintxu-

Benito rreta oñatiarra


tartean zela jakin

Lertxundi nuenean, nire etxeko


mandoaren jabe egin

entzutera nintzen. Gaueko


bederatzi eta erdie-
tan hasi zen saioa.
UBANE MADERA > ARRASATE 'Harmailatik' kirol Casting-aren gaineko
Urtarrilaren 30ean Benito bideoak eskaintzen
Lertxundik kontzertua egin-
saioan, futbola eta hasi ziren. Behin eta
go du Eskoriatzako kirolde- Osintxuko krosa berriro imajina
gian. Bada, Eskoriatzako berberak eskaini
Udalari esker, Arrasate Irra- Osintxun bihar goizeko hamarre- zizkiguten. Amaia
tiko entzuleek aukera izan- tan egingo den ziklo-krosa eta ikusi nuenerako
go dute sarrerak lortzeko. Bi domekan jokatuko den preferente baziren gaueko
bide daude: irratira deitzea mailako Aretxabaleta eta Aloña hamaikak! Saioak ez
(943 25 05 05) edo mezua bidal- Mendi futbol taldeen arteko dut uste arrakastarik
tzea Internetez (irratia@goie- norgehiagoka eskainiko dituzte izango duenik,
na.com edo Goiena.net-en sar- astelehenean Harmailatik saioan. audientziak ikusi
tu eta irratiko blogean). Zoz- Horretaz gain, baina, Huheziko besterik ez dago.
keta egingo dute urtarrilaren ikasleek egindako Zaldibar areto Baina Amaiari
azkeneko astean. futbol txapelketaren gaineko zorterik onena opa
erreportajea ere eskainiko dute. diot, aurrez ere ikusi
Arrasate Irratia, ahal izan dugu eta
'Igo Autobusera' GOITB, 'Harmailatik' ahots ederra duela.
> Egubakoitza, 11:30etik > Astelehena, 22:15
12:00ak bitartean GOIENKARIA > Martitzena, 18:05

arrasate irratia astea GOITBn


FM 107.7
Egubakoitza, 9 Zapatua, 10 Domeka, 11 Astelehena, 12 Martitzena, 13 Eguaztena, 14 Eguena, 15
Zapatua
10:00 Asteko gainbegiratua. 13:15 Marrazki bizidunak: 08:00 Marrazki 08:00 Trikitraka trikiton. 13:15 Marrazki bizidunak. 13:15 Marrazki bizidunak. 13:15 Marrazki bizidunak. 13:15 Marrazki bizidunak.
Amaia Doyague arraunlaria; Igor Elordui
AEKko Komunikazio arduraduna; Ibili Muka Muka. bizidunak. 09:00 Marrazki 13:45 Erlo klip. 13:45 Ikusten. 13:45 Ikusmira. 13:45 Euskal herria lau
munduan geltokian, Iñaki Araiz; Manu 13:45 Ur eta lur. 10:30 Trikitraka trikiton. bizidunak. 14:15 Eltze beroa. 14:15 Eltze beroa. 14:15 Gure saltsan haizetara.
Romano Golden Apple Quartet taldeko 11:30 Golb tb. 11:30 28 klip. 14:45 Berriak.
kidea; lorategiaren geltokian kaktusen 14:15 Eltze beroa. 14:45 Berriak. 14:45 Berriak. 14:15 Eltze beroa.
12:00 Euskal herria lau 12:00 Erloklip. 15:10 Ilunpean.
gainen egingo dute berba... 14:45 Berriak. 15:15 Abesbatzak. 15:10 Harmailatik. 14:45 Berriak.
haizetara. 12:30 Ikuskizuna. 15:50 Golb tb.
15:15 Berbaire. 15:45 Erreportajea. 15:50 Solaskide. 15:15 Ikusmira.
Domeka 12:30 Ikusmira. 13:00 Erreportajea. 16:20 28 Klip.
10:00 Asteko gainbegiratua. 16:20 Erloklip. 15:45 Ikuskizuna.
16:15 Ikusten. 13:00 Eltze beroa. 13:45 Solaskide. 16:15 28 klip. 16:45 Berriak.
14:30 Trikitraka trikitron. 14:15 Eltze beroa. 16:45 Berriak. 16:15 Zaharrak berri.
Astelehenetik egubakoitzera 16:45 Berriak. 16:45 Berriak. 17:15 Marrazki bizidunak.
10:00-12:00 Igo autobusera! 15:30 Marrazki bizidunak. 15:15 Gure saltsan. 17:10 Marrazki bizidunak. 16:45 Berriak.
17:15 Marrazki bizidunak. 17:15 Marrazki bizidunak. 17:45 Solaskide.
Albistegia 18:00 Erreportajea. 15:45 Marrazki bizidunak. 17:35 Erreportajea. 17:15 Marrazki bizidunak.
Eguraldiaren iragarpena (Joxe Landa) 18:00 Ilunpean. 17:45 Danbaka. 18:15 Ur eta lur.
18:30 Solaskide. 18:15 Trikitraka trikiton. 18:05 Harmailatik. 18:00 Erreportajea.
Ibili Munduan geltokia 18:45 Berriak. 18:45 Berriak. 18:45 Berriak.
19:00 Erreportajea. 19:15 Erreportajea. 18:45 Berriak. 18:45 Berriak.
Elkarrizketak 19:15 Marrazki bizidunak.
Lorategiaren gelltokia 19:15 Marrazki bizidunak. 19:30 Berbaire. 19:45 Solaskide. 19:15 Marrazki bizidunak.
19:15 Marrazki bizidunak. 19:15 Marrazki bizidunak.
Zozketak 19:45 Goiena Magazinea. 20:30 Golb tb. 20:15 Danbaka. 19:45 Goiena Magazinea. 19:45 Goiena Magazinea.
19:45 Goiena Magazinea. 20:45 Zaharrak berri. 19:45 Goiena Magazinea.
Zorion agurrak 21:00 Ikusten. 21:15 Euskal herria lau
20:45 Gure saltsan. 20:45 Golb tb. 20:45 Danbaka 20:45 Danbaka.
(parte hartzeko: 943 71 17 31) 21:15 Goiena Magazinea.
12:05 Arrasate Irratiko albistegi laburra. 21:15 Goiena Magazinea. 21:30 Ilunpean. haizetara. 21:15 Goiena Magazinea. 21:15 Goiena Magazinea. 22:15 Erreportajea. 21:15 Goiena Magazinea.
12:20 Izarren ordua: abesti ezagunak. 22:15 Solaskide. 21:45 Berbaire.
22:15 Solaskide. 22:15 Harmailatik. 22:15 Ilunpean. 22:45 Euskal herria lau 22:15 Berbaire.
13:00 Euskadi Irratiko albistegia. 22:45 Erreportajea. 22:45 Golb tb.
14:00 Igo autobusera! (errep.). 22:45 Danbaka. 23:30 Danbaka. 23:15 Ilunpean. 23:00 Erreportajea. 23:00 Ikuskizuna. haizetara. 23:15 Erreportajea.
17:00, 19:00, 21:00, 23:00 Arrasate 13:45 Goiena Magazinea. 23:30 Goiena Magazinea.
00:30 28 klip. 00:00 Itsasora begira. 23:30 Goiena Magazinea. 23:15 Goiena Magazinea. 23:45 Goiena Magazinea.
Irratiko albistegi laburra.
17:15 Zorion agurren tartea (errep.). 00:45 Emisio amaiera. 01:00 Emisio amaiera. 00:30 Emisio amaiera. 00:30 Emisio amaiera. 00:30 Emisio amaiera. 00:15 Emisio amaiera. 00:45 Emisio amaiera.
GOIENKARIA
2009ko urtarrilaren 9a
NON-ZER 31

Urtarrilak 9-16
Zuon ekitaldien berri iragartzeko, bidali informazioa
eguazteneko eguerdia baino lehen.
Posta elektronikoa: kultura@goiena.com
Tel.: 943 25 05 01/02 • Faxa: 943 25 05 13

behar dira lanok. 200 euroko


Kontzertua Zinema Erakusketa saria emango dute.
Argibide gehiago Udaleko Kultura
batzordean, 943 76 62 46 telefonoan.

ARETXABALETA
> Kartel lehiaketa Arastusteak
iragartzeko
Aratusteak iragarriko
dituen kartela hautatu gura du
Kultura Sailak. Honako
baldintza hauek bete beharko
dira: neurria 50x70 zentimetro-
koa izango da, eta ordenagai-
luan eginez gero, DIN-A3an
aurkez daiteke. Eta derrigo-
ARRASATE OÑATI BERGARA rrez testu hau izan behar du:
> Punk-rock jaialdia gaur gauean > 'Lejos de ella', alzheimerraren gaineko > Taila eta zeramika lanak Aroztegiko Aratusteak Aretxabaleta 2009.
Arrasateko 3.60 aretoan filma Oñatiko zineklubean aretoan, domekara arte Irabazleak 300 euro jasoko ditu.
Subversion X eta Disturbio taldeek Zineklubeko denboraldi berriari ekin Zeramika eta taila kolektiboetako Lanak urtarrilaren 23ra bitartean
emanaldia egingo dute gaur, egubakoitza, diote Oñatin dagoeneko. Eguenean, hilak kideek erakusketa jarri dute Aroztegin. jasoko dituzte Arkupe kultura etxean.
3.60 aretoan. Haiekin batera Sospechosos 15, Lejos de ella eskainiko dute, 20:00etan. Hain zuzen ere, Bergarako Taila Elkarte-
talde oñatiarra izango da. Musikal Lazka- Alzheimer gaitza jorratzen du Sara ko eta Buztinzaleko lagunek 40 bat lan
no eta Ekaitz (Arrasate), Boga (Oñati) eta Polleyren filmak. Julie Chistie aktore ekarri dituzte Barrenkaleko aretora. Zinema
Etxagin (Bergara) sarrerak salgai. ezaguna Oscarretarako izendatu zuten iaz. Erakusketa domekara arte dago zabalik.
ARETXABALETA
> Zine Ekologikoa eta adituen

Musika BERGARA
> 'Azur'-en argazkiak Bergarako
kultura etxean, Ingurumen
Hilabeteren barruan. Antola-
tzia da gaia. Lan guztiak DVD
euskarrian bakarrik aurkez
hitzaldiak astero
Zor ekologikoaren gainean
Artekale pizzerian tzaileen asmoa da hondakin daitezke, eta gutun-azal ondoko filmak emango dituzte
ARRASATE Azur bergararraren hainbat kontzeptuaren gaineko haus- batean, lanaren eta egilearen hilaren 14an: Nork nori zor eta
> Danbakako finala datorren lan daude ikusgai Artekale narketa bideratuz sormena gaineko datuak idatzi beharko Plantando carbono cosechamos
egubakoitzean Elgetan pizzerian; Euskal txokoak lantzea. dira. Gehienezko iraupenak 5 miseria. Emanaldiaren
The Wet Band, Norman eta postal bildumako jatorrizko Erakusketa urtarril osoan, Arkupen. minutukoa izan behar du. aurretik Iñaki Barcenaren
Adi Holden taldeek jokatuko argazkiak dira. Lanak entregatzeko epea ekainaren hitzaldia izango da. Urtarrila-
dute Danbaka musika lehiake- Erakusketa urtarrilaren 31ra arte dago BERGARA 22ra arte dago zabalik. ren 21ean klima aldaketa
tako finala. Pettiren kontzer- ikusgai. > BEKE elkartearen erakusketa izango dute berbagai Carlos
tua izango da aurretik. datorren egubakoitzetik ANTZUOLA Alonso aditua lagun, eta
Egubakoitzean, hilaren 16an, ARRASATE Bergarako Emakumeen > Trikitixa Egunerako logotipo itxaropenerako biderik
Espaloian, 22:30ean. > Baserriko lanabesen erakus- Kultur Elkartearen eskulanak lehiaketa deitu dute badagoela erakutsiko duen
keta Kulturaten ikusgai. 2009ko Trikitixa Egunerako filma emango dute. Reclain
BERGARA Santamas Komisiñuek Aroztegin, urtarrilaren 16tik 25era. logotipoa aukeratzeko lehiaketa Power. Azkenik, hilaren 28an,
> Bikustik taldearen kontzertu antolatuta, eguenera arte,m deitu dute antolatzaileek. Martin Mantxoren eskutik,
akustikoa hilaren 15era arte. Bixente Edozeinek parte har dezake. energia-petrolioa izango da
Datorren egubakoitzean, hilaren 16an, Pagoaga dihardu gidari Lehiaketak Derrigorrez sartu beharreko aztergai, Crudo despertar
Zabalotegiko aretoan, 22:30ean. lanetan. esaldia hauxe da: Deba Goiene- filmaren laguntzaz.
ARRASATE ko Trikitixa Eguna 2009, Eguaztenero, Arkupen, 19:00etan.
ESKORIATZA ARETXABALETA > Film labur lehiaketa deitu du apirilak 25, Antzuola. Norberak
> Fiachras taldea Aitzorrotz > 'Birziklatuz sortu' erakusketa Emakume Txokoak nahi beste lan egin ditzake, DEBAGOIENA
Kultur Elkartearen eskutik ibiltaria Arrasateko Emakume euskarri digitalean eta papere- > Zinema emanaldiak Aretxaba-
Datorren egubakoitzean, hilaren 16an, Birbira talde nafarrak Txokoak Labur-Laburrak film an, gutun-azal eta goitizen letan, Bergaran, Arrasaten,
Inkernun, 22:30ean. birziklatutako hondakinekin labur lehiaketa antolatu du, sistemaren bidez. Antzuolako Oñatin, Elgetan eta Aramaion
erakusketa jarri du Arkupe eta emakumeenganako biolen- Udal Kultura Batzordera bidali Aretxabaletan, 007 Quan-
tum of solace. Gaur eta bihar,
Antzerkia zapatua, 22:00etan, Arkupen;
PROPOSAMENA domekan, 19:30ean; eta astele-
BERGARA henean, 16:00etan. Domekan,
> Virginia Imazen 'Encantadas' 17:00etan, High School Musical 3.
gaur Zabalotegin OÑATI Bergaran, No es país para
Gaur, egubakoitza, Zabalotegiko > 'Txotxongiloak, viejos zapatuan, 19:30ean eta
aretoan, 22:30ean. Sarrera. 5 euro. mundu bat' 22:30ean, eta domekan, 19:30ean;
bihar Kung Fu Panda 17:00etan
OÑATI
erakusketa eta domekan, ordu berean, Bee
> Yllanaren 'Brokers', domekan, Corrado Massaci Movie.
hilaren 18an italiarraren Txotxongiloak, Arrasaten, Amaia antzo-
Sarrerak 10 euro balio du mundu bat izenburuko kian, Quemar después de leer;
eta aurrez ere eros daiteke, erakusketa jarriko dute zapatuan 19:30ean eta 22:00etan,
kultura etxean. kultura etxean. Azken domekan 19:30ean eta astelehe-
Emanaldia hilaren 18an, 19:30ean, urteotan Ondarroan bizi nean 20:30ean.
Santa Ana antzokian. den Massacik txotxongiloa- Oñatin, La buena nueva gaur
ren jatorrian arakatu du, eta bihar 22:30ean; domekan,
herrialde askotako ohitura 19:30ean eta 22:30ean, eta
Erakusketak eta tradizioak ezagutzeko. astelehenean 19:30ean. Zapatuan
Txotxongilo mota ezberdi- eta domekan, 17:00etan, Olentze-
ELGETA nak ekarriko ditu Oñatiko ro eta oparien eguna.
> Aitor Aulestiarteren erakusketara. Elgetan, Doraemon dome-
'Begiradak' Espaloian Erakusketa urtarrilaren 20tik kan, 17:30ean, Espaloian.
Aitor Aulestiarte argazkila- otsailaren 15era arte izango da zabalik. Aramaion, gaur, Cartas
riaren lanak Espaloia Kafe Astelehenetik domekara bitartean, desde Iwo-Jima, 22:15ean kul-
Antzokian. 18:30etik 20:30era. tura etxean. Domekan, Colegas
Espaloian, hilaren 30era arte. en el bosque II, 17:00etan.
2009-01-09
EGOITZA NAGUSIA
Barrenkalea 33, 20570 BERGARA
Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 12 • Posta-e: goienkaria@goiena.com
Harpidetza: 943 08 10 50 • Posta-e: harpidetza@goiena.com

Ontziak garbitzeko ideia ona


HARRASKA Etxeko harraska ikusita PATENTEA 2005ean hasi zen lanean eta ASMAKIZUN FERIA Camargoko II.
bururatu zitzaion Luis Javier Arrietari 2008ko maiatzean patentatu zuen Asmakizunen Ferian ideia bikainaren
harraska-ontzi-garbigailu sistema asmakizuna Industria Ministerioan diploma jaso zuen Arrieta arrasatearrak

ARANTZAZU EZKIBEL > ARRASATE lituzke bueltak eta beste bi minu-


Aspalditik dabil Arrieta harras- tuz beste aldera. Horrela, 10 minu-
ka-ontzi-garbigailu delakoarekin tuz. Gero, harraska hustuko litza-
lanean. "Etxeko harraska ikusi- teke, eta ostera ur hotzez bete.
ta bururatu zitzaidan", azaldu Berriro hustuko litzateke eta
du Arrietak. Harraskak eta ontzi- ostera bete, oraingoan ur beroa-
garbigailuak larregi okupatzen rekin. Azkenik, haize sistema
dutela dio; gainera, ohiko ontzi- baten bidez ontziak lehortuko
garbigailu batek 2 kilowatt behar lirateke.
ditu: "potentzia larregi", Arrieta- "Sistema honek 180 watt
ren ustez. behar ditu, ohiko ontzi-garbigai-
lu batek baino hamar aldiz gutxia-
PATENTEA 2008AN go. Gainera, ez dauka deskaltzi-
2005eko azaroan aurkeztu zuen fikagailu beharrik, ezta deter-
lehenengo aldiz ideia Arrietak; gentea botatzeko sistema
eta, lan handia egin ondoren, mekaniko beharrik. Guk botako
2008ko maiatzean patentatu zuen genuke eskuz, ohiko harrikoan
asmakizuna. "Ohiko harraska egiten dugun moduan", dio. Ontzi garbigailu
bat da, baina taparekin. Harras- posizioan, tapa itxita.
karen barnealdean saski bat ASMAKIZUN FERIAN, DIPLOMA
dago, bertan platerak edo beste- Azaroan Camargoko (Kantabria)
lakoak sartzeko. Mekanismo guz- II. Asmakizunen Ferian izan zen
tia, ostera, harraskaren beheal- Arrieta eta ideia bikainaren
dean egongo litzateke", dio. Tapa diploma jaso zuen. Prototipoa
jarritakoan harraska urez bete- egitea zenbat kostako litzateke-
tzen hasiko litzateke; behin mai- en galdetuta, 300.000 euro ingu-
la batera iritsitakoan, azpialde- ru izango liratekeela dio; eta, Harraska moduan
ko motorra bueltaka hasiko litza- behin hasita, sei hilabeteko lana erabiltzeko posizioan.
teke, modu horretan ura mugituz. izango litzatekeela uste du Arrie-
Bi minutuz alde batera emango ta arrasatearrak. ARRIETA Ideia asmatu du Arrietak; orain, prototipoa egitea falta da. A.E.

ahobero iturri onetik piperrautsa ai, ene!


Mikel Irizar > www.goiena.net/blogak/piperrautsa
"Nahiko kudeaketa Apirilaren 26an
txukuna ari da jokatuko da Aloñako
mendi lasterketa; 5.a
Zuri eta beltz
egiten Jose Bono;
izango da aurtengoa
E
lur zuri artean ari naiz idazten, Errege egunean.
ez da aurrekoak Gaua beltz dago ordea. Ipuineko Errege Magoak
baino okerrago 15,5 kilometroko lasterketa distiratsu iritsi omen ziren ekialdetik, baina
izango da eta apirilaren 26an egungo gure ekialdean –hurbilean bezala urrunagoan-
edo meritu jokatuko da. Euskal Herri bonben distira da nagusi.
txikiagoz ari" mailan jokatzen den lasterke- Zuria eta beltza nahasten zaizkit, halaber, nire
ta gogorrenetarikoa da; izan bizitzan. Arlo profesionala argitsu dabilkit, erakargarri.
Josu Erkoreka > EAJko diputatua ere, guztira 2.200 metroko Finkatu samar ditut hurrengo txanparako helburuak eta Hondartza artifiziala
gorabehera du lasterketak. hauek lortzeko beste indar sumatzen dut nigan. Baina egun hotzetarako
Gutxirekin konformatzen da Hau da, zortzi kilometroan hiritar gisa ilun dakusat etorkizuna. Hauteskundeetatik
Espainiako Diputatuen Kon- 1.000 metro igotzen dira. haratago arazo sakonak ditugu eta horiek larriagotu Japoniako Kyushu irlan dago
gresuko ordezkari Erkoreka. Aurtengo lasterketa bos- besterik ez dira egiten, urteak joan ahala. hondartza artifiziala. Egun hotze-
Aurrekoak baino okerrago ez garrena izango da. Iaz, Bera- Zuri eta beltz abiatzen dut urtea. Txinan, Yin eta tarako egokia: eguraldi ona eta
egiteak edo meritu txikiagoz ko Fernando Etxegarai izan Yang bitasuna omen. Hurbilago, gure bi katuei ere tenperatura egokia urte guztian.
ez ibiltzeak ez du esan gura zen helmugan azkarrena, horrelaxe deitzen diegu: Txuri eta Beltxi.
kudeaketa ona denik. 1:15:42ko denbora eginda. http://www.sarda.es/

Eraman dotoretasuna zure etxera

Zubillaga auzoa 1
OÑATI
Tel.: 943 71 63 22
Faxa: 943 78 15 51