P. 1
Modul BMM3108

Modul BMM3108

|Views: 362|Likes:
Published by Robin Kaufman

More info:

Published by: Robin Kaufman on Jul 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0KANDUNGAN ISI
 • 1.1.1 Fonetik Artikulasi
 • 1.1.2 Fonetik Akustik
 • 1.1.3 Fonetik Auditori
 • 1.2 Perbezaan Fonetik dan Fonologi
 • 1.3 Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu
 • 1.4 Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu
 • 1.5 Intonasi dalam Bahasa Melayu
 • 2.0KANDUNGAN ISI
 • 2.1Definisi Artikulasi dan Artikulator
 • 2.2 Alat-Alat Artikulasi
 • 2.3 Alat-Alat Artikulasi Vokal
 • 3.0KANDUNGAN ISI
 • 3.1Definisi Diftong dan Konsonan
 • 3.2Jenis-Jenis Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu
 • 3.3 Artikulasi Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu
 • 4.0KANDUNGAN ISI
 • 4.1Definisi Huruf Vokal, Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu
 • 4.2Jenis-Jenis Huruf Vokal, Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu
 • 4.3Konsonan Asal, Pinjaman, Gandingan dan Rangkap Bahasa Melayu
 • 5.0KANDUNGAN ISI
 • 5.1 Simbol Vokal Bahasa Melayu
 • 5.2 Simbol Konsonan
 • 5.4 Simbol Konsonan Gandingan dan Rangkap

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

TAJUK 1

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: • • • Konsep fonetik dan fonologi Matlamat sebutan baku Pelaksanaan Sebutan baku

Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa yang terhasil melalui mulut manusia. Fonologi lazimnya dibahagikan kepada dua bidang, iaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya, daerah pengeluarannya dan sifat fizikalnya. Fonemik ialah cabang fonologi yang menitikberatkan analisis sistem bunyi sesuatu bahasa yang dikaji pada masa tertentu khususnya untuk menghasilkan sistem tulisan. Pandangan yang ini, digambarkan dalam rajah di bawah, menjadi pegangan kita.
FONETIK FONOLOGI FONEMIK

Di Barat, kajian tentang fonologi telah bermula sejak awal tahun 1800 apabila para ahli bahasa memulakan kajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Namun demikian, penumpuan bidang fonologi moden lebih menekankan aspek sebutan, dan seterusnya meneliti aspek fizikal artikulasi sebutan yang sebenarnya. 1

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1.menjelaskan konsep fonetik dan fonologi; 2.membanding beza antara bidang kajian fonetik dan fonologi; 3.menerangkan matlamat sebutan baku bahasa Melayu; 4.menerangkan pelaksanaan sebutan bahasa baku bahasa Melayu. KERANGKA TAJUK-TAJUK

Fonetik dan Fonologi

Konsep fonetik dan fonologi serta perbezaannya

Matlamat sebutan baku bahasa Melayu

Pelaksanaan sebutan baku bahasa Melayu

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep fonetik dan fonologi, matlamat sebutan baku bahasa Melayu dan pelaksanaan sebutan baku bahasa Melayu.

1.1 Definisi

Apakah yang dimaksudkan dengan fonologi? Fonologi (daripada Greek: φωνή, phōnē, "suara, bunyi" dan λόγος, lógos, "perkataan, pertuturan, subjek perbincangan") ialah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu 2

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Mengikut Frank Parker (1994), fonologi merupakan suatu bidang yang mengkaji sistem bunyi sesuatu bahasa: iaitu rumus-rumus yang menentukan aspek sebutan. Dalam tradisi barat, pengkajian tentang bidang fonologi ini telah bermula sejak 200 tahun yang lalu, iaitu bermula lebih kurang pada awal tahun 1800, apabila para ahli bahasa memulakan pengkajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Sehubungan itu dengan kata lain, fonologi ialah ilmu tentang perbendaharaan fonem sesebuah bahasa. Dalam pengkajian fonetik, ahli bahasa mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafazkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tuhuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Fonetik (daripada perkataan Yunani φωνή (phonê) "bunyi" atau "suara") ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengan sifat fizikal bunyi (fon), serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori, dan persepsi neurofizikal. Ilmu fonetik mula dikaji seawal 2,500 tahun lalu di India purba, berikutan catatan Pāṇini mengenai tempat dan kelakuan penghasilan bunyi bagi bunyi konsonan di dalam buku bertarikh abad ke-5 SM dalam Bahasa Sanskrit. Sistem huruf Indik utama hari ini menyusun huruf konsonan mengikut klasifikasi Pāṇini. Menurut Rahimah Haji Sabran dan Rahim Sham (1985), bidang fonologi mengkaji sistem bunyi- bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus bagi sesuatu bahasa. Ini jelas daripada pendapat Henderson yang menyatakan “the study of the systematic organization of selected speech sounds in the spoken form of individual language has variously been called phonology”. Menurut Dal bor, salah seorang ahli linguistik Barat, “phonology is the study of the function and patterning of speech sounds“ yang bermaksud “fonologi ialah kajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia”. 3

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

Bagi Arbak Othman (1983), fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi ujar. Sebagai ilmu, fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memformulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya, manakala sebagai kemahiran, fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu. Selain itu, fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia, baik bunyi manusia, bukan bunyi bahasa, mahupun bunyi-bunyi marginal, dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi, yakni menurut Dr. Lufti Abas (1985). Menurut ahli linguistik Kenstowicz dan Kisserberth (1979) fonetik

ditafsirkannya sebagai “the study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics” yang bermaksud “pengkajian tentang bunyibunyi oleh manusia yang kita gunakan semasa bertutur ialah fonetik”. Para pengkaji fonologi menggunakan istilah-istilah teknikal ketika

menjelaskan sesuatu bunyi. Antaranya ialah, bunyi-bunyi itu dibahagikan kepada bunyi-bunyi vokal, konsonan dan diftong. Bunyi-bunyi itu diberi lambang yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Satu unit bunyi fonetik dinamakan fon dan diberi lambang tertentu dalam kurungan siku. Contohnya [o]. Satu unit bunyi fonem diberi lambang hampir sama dengan huruf dan ditulis dalam garis miring. Contohnya /o/. Huruf pula, seperti yang kita ketahui, tidak diapit oleh sebarang tanda baca. (Fonem ialah unit bunyi yang lebih besar daripada fon dan mempunyai fungsi tertentu dalam sesuatu bahasa.) Lazimnya fonetik dikaji secara berasingan. Hal ini demikian kerana bidang fonetik amat rumit dan bersifat teknikal. Fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa, iaitu ujaran atau pertuturan yang dihasilkan oleh manusia dengan mengecualikan bunyi seperti berdengkur, batuk, berdeham, bersiul, sebagainya. Ruang lingkup fonetik 4

Dari ketiga-tiga cabang ini. anak tekak. Kajian fonetik terbahagi kepada tiga cabang. iaitu fonetik akustik dan fonetik auditori agak kurang diberi perhatian kerana tiadanya peralatan dan kepakaran yang menyebabkan kesukaran untuk pengajaran. 5 . Proses ini adalah proses yang paling kompleks dalam kajian fonetik kerana proses ini melibatkan kajian yang bersifat mujarad. cabang ini juga melakukan pengelasan terhadap bunyi bahasa berdasarkan cara bunyi itu dikeluarkan oleh alat tutur (artikulator). seperti lidah. lelangit keras. Gelombang bunyi ini dapat diukur dengan menggunakan alat seperti spektrogram dan osiloskop. lelangit lembut. 1.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU merangkumi antara lain proses pertuturan atau penghasilan bunyi dan pengelasan. Sifat fizikal yang dimaksudkan di sini ialah gelombang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh pita suara. 1.1.2 Fonetik Akustik Cabang ini mengkaji sifat-sifat bunyi bahasa.1. dan sebagainya. fonetik akustik dan fonetik auditori.1 Fonetik Artikulasi Cabang ini mengkaji tentang cara penghasilan bunyi bahasa dan bahagianbahagian (artikulator) yang terlibat dalam penghasilan bunyi. fonetik artikulasi adalah cabang yang paling diberi tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran fonetik di Malaysia. bibir. frekuensi dan amplitud. iaitu fonetik artikulasi. Dua cabang lagi. Selain itu. Antara sifat yang diberi perhatian dalam kajian fonetik akustik termasuklah nada.3 Fonetik Auditori Cabang ini mengkaji tentang cara bunyi bahasa ditanggapi oleh pendengar melalui pendengaran dan diterjemahkan (persepsi) oleh otak.1. 1.

Asas kepada kajian fonologi. Aziz. Fonetik pula bermaksud bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan ia memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 1. 1. tidak dapat menghalusi segala variasi bunyi tersebut dan tidak dapat menghuraikan sistem bunyi semua bahasa yang dituturkan oleh manusia dengan sempurna. Dapat merumuskan. 2008: 90) 1. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa secara teliti dan terperinci dengan tujuan untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi secara spesifik. Input kepada kajian linguistik tinggi. Fonologi Mengkaji sistem bunyi-bunyi tertentu dalam pertuturan bagi sesuatu bahasa. Banding beza bahan tersebut. (Siti Hajar Abd. iaitu morfologi dan sintaksis. Perbezaan antara kedua-dua bidang kajian ini dapat dijelaskan menerusi jadual berikut: Fonetik Fenomena bunyi atau pertuturan manusia seluruhnya. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang fonetik artikulasi. kemudian bentangkan di dalam kelas anda. fonetik akustik.2 Perbezaan Fonetik dan Fonologi Fonologi ialah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang diucapkan oleh manusia yang berfungsi atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami bahasa yang difahami oleh kedua-dua belah pihak. Tidak dapat memerikan seluruh bunyi yang dihasilkan oleh manusia.3 Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu 6 . dan fonetik auditori. 2.

bahasa Melayu jelas sekali telah diperlengkapkan sebagai bahasa intelek dengan wibawa yang kukuh ”. bahasa Melayu khususnya bahasa Melayu baku menempuh banyak proses sejak zaman kesultanan Melayu lagi sehingga pada masa ini.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bahasa Melayu sekarang sudah berusia lebih 2000 tahun (Asmah. Namun sebagai bahasa yang hidup dan berkembang. bahasa Melayu baku menghadapi cabaran dan tekanan ekoran arus pemodenan dan globalisasi. dengan asas yang padu dan kukuh ini. sebutan baku di Malaysia telah ditetapkan dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kali Ke-3 (1956) yang memutuskan bahawa sebutan baku ialah sebutan fonemik (berdasarkan 7 . Kini. 2008 bahawa: ”Bahasa Melayu adalah bahasa yang mempunyai struktur dan bersistem. tatabahasa. Jika dilihat dari sudut usianya bahasa Melayu sudah boleh dikelaskan sebagai bahasa yang mantap dan kukuh. Menurut Awang Sariyan (2004). pendidik bimbang apatah lagi pejuang bahasa yang melihat kian hari bahasa Melayu kian tersisih. mempunyai struktur yang lengkap dan sempurna dari segi sistem ejaan.1999). Penggiat bahasa risau. sintaksis dan semantik. ia merupakan bahasa ilmu dan asas kepada perpaduan negara. Keyakinan negara dalam meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu adalah kerana bahasa ini sudah ada sistemnya yang tersendiri seperti ditulis oleh Rohizah Halim dan Sharifah Fazliyaton Shaik Ismail. dan kosa kata. Kegagalan meletakkan bahasa Melayu ditempat yang sewajarnya memberi kesan kepada perlaksanaan bahasa Melayu baku dengan jayanya. Bahasa baku ialah bahasa standard. Sebutan baku pula mencakup aspek fonologi sahaja. Bahasa Melayu baku mempunyai keseragaman dalam empat sistem yang utama iaitu fonologi. morfologi. alat komunikasi dalam urusan rasmi dan tidak rasmi. Ini boleh dilihat daripada peranannya sebagai bahasa rasmi bagi negara kita. Peranan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan pula tidak perlu dipertikaikan lagi.

ahli. Tujuan pembakuan bahasa Melayu adalah seperti yang berikut: i. dan tidak ada huruf yang senyap”. untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur serta mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah 1.ahli bahasa telah bersependapat tentang dasar sebutan baku Bahasa Melayu iaitu sebutan bagi kata bahasa Melayu hendaklah berdasarkan sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. Secara khusus. Perkara ini adalah bertepatan dengan keterangan K. iv.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ejaan) bukan berdasarkan kelaziman sebutan menurut dialek Riau-Johor. Untuk mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi formal atau situasi rasmi. sistem ejaan. kosa kata (perbendaharaan kata umum dan istilah). iii. Pelaksanaan sebutan baku di institusi pendidikan khususnya sekolah berjalan serentak dengan KBSM (1988). dan laras bahasa. supaya sistem sebutannya menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa.L pike dalam bukunya Phonemics (1943:57) iaitu ”Kata-kata dieja sebagaimana diucapkan dan diucapkan sebagaimana dieja. Untuk memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu. Garis panduan dasar umum tentang sebutan baku bahasa Melayu adalah seperti berikut : 8 . ii. Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa.4 Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu Menurut Awang Sariyan (1988:6).

Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘i’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [e]. Contoh: Huruf Vokal a Fonem/ bunyi [a] Ejaan saya berapa apa Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘i’. Ini bermaksud vokal ‘i’ perlu dibunyikan seperti mana dieja.Ini bermakna vokal ‘a’ disebut seperti mana dieja dan dieja seperti mana dilafazkan. Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘i’ perlu dibunyikan dengan [ i ]. di tengah atau di akhir kata. tertutup. setiap huruf dalam ejaan Rumi atau Jawi perlulah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkan. Sebutan Kata: Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola pada suku kata) sama ada kata dasar atau kata terbitan. Intonasi: Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam Bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Sebutan Huruf: Pada umumnya. Contoh: 9 Sebutan [sa ya] [be ra pa] [a pa] . sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Huruf dan fonem vokal ‘a’ Sebutan Baku Vokal ‘a’ dilafazkan dengan [ a ] pada bahagian mana pun ia terletak sama ada terbuka.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Ejaan Alih Mukim Hasil Sebutan baku [a lih] [mu kim] [ha sil] Sebutan Johor Riau [ a leh] [mu kem] [ha sil] Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘u’. KVK + KVK. KVK . Kata terbitan dengan imbuhan awalan Ejaan Pengajar Pengedar Terasa Berlari terangkat Sebutan baku [pe nga jar] [pe nge dar] [te ra sa] [ber la ri] [ter ang kat] Sebutan Johor-Riau [pe nga ja] [pe nge da] [te ra sé] [ber la ri] [ter ang kat] Sebutan baku [be tul] [la nun] [tu tup] Sebutan Johor-Riau [ be tol] [la non] [tu top) Kata terbitan bahasa Arab. Contohnya: Ejaan Betul Lanun tutup Penyebutan Kata Terbitan Kata terbitan mengikut garis panduan dasar umum tentang sebutan baku Bahasa Melayu hendaklah dilafazkan berdasarkan pola ejaan KV . Indonesia dan Inggeris 10 . Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘u’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [o]. Ini bermaksud vokal ‘u’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. KV + KV . Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘u’ perlu dibunyikan dengan [ u ].

5 Intonasi dalam Bahasa Melayu 11 . Ejaan Standard i) Bahasa Indonesia Sama bunyi Anda Merdeka Berbeza bunyi Bangsa ii) Bahasa Arab Sama bunyi Fatwa Takwa Beza bunyi Makna iii) Bahasa Inggeris [fra sa] Frasa drama [dra ma] [fra sa] [dra ma] [mak na] [mak né] [fat wa] [tak wa] [fat wa] [tak wa] [bang sa] [bang sé] [an da] [mer de ka] [an da] [mer de ka] Sebutan baku Sebutan Johor-Riau 1.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kata serapan Bahasa Arab . Indonesia dan Inggeris yang sudah sebati dengan bahasa Melayu dibunyikan seperti sebutan baku Bahasa Melayu.

Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. penjual ubat atau sarjan tentera.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam bahasa Melayu. keakraban. vi. ayat terbalik atau songsang atau ayat pasif dan seumpamanya. Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. 3 dan 4. positif atau negatif dan seumpamanya. Nada 2 memulakan ujaran dan nada 3 merupakan nada tekanan. Fungsi psikologi: Untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. sama ada sesebuah klausa atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan. ii. kebosanan. 12 . Intonasi bahasa Melayu dapat dikenali dan digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa ditandai dengan angka 1. 2. kekejutan. Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan. Fungsi gramatis: Untuk menandakan kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran. iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. ayat perintah. kemarahan. seperti kegembiraan. Fungsi ‘indexical’: Untuk menandai identiti seseorang. seperti khatib. iv. Fungsi struktur informasi: Untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dimaklumi dalam makna sesebuah ujaran iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. iii. kekecualian. Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagai makna sikap. ketakutan dan ratusan sikap yang lain. Angka 1 menandai nada yang paling rendah dan angka 4 menandai nada yang paling tinggi. v. Ada beberapa fungsi intonasi. Antaranya: i. sama ada ayat penyata biasa. ayat tanya. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Sebutan bagi Nama Khas Nama orang di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan orang yang empunya nama atau kebiasaan setempat atau kebiasaan antarabangsa.mad hat.rul éh.sen man.dé.la] [lim kéng yék] [but.nia her.la.san] [bos.vi.ngor da.na] [pyong.ze. Contohnya: Ejaan Selangor Darul Ehsan Bosnia-Herzegovina Pyongyang New Zealand Sunway Lagoon Sebutan [se.yang] [niu zi.ta] [jéms bÕnd] [nẼl.ros but.li] Nama tempat di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan sebutan setempat atau kebiasaan antarabangsa.gun] 13 .go.ros gha.ham.wéi le.lẼnd] [sun. Contohnya: Ejaan Muhammad Hatta James Bond Nelson Mandela Lim Keng Yaik Boutros Boutros-Ghali Sebutan [mu.

te.lo.da] atau (Federal Land Development Authority) (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan) [yu.ti.di.lé.ti.nan mul. Contohnya: Ejaan Felda UNESCO UMNO tadika ADUN Plus Sebutan [fél.dio té.ni.no.sia] [a.pi] atau (Dewan Bahasa dan Pustaka) [ti.mé. Contohnya: Ejaan DBP TLDM JKKK Sebutan [di.sia] [u.bi. Öik.lé.dia] Akronim atau singkatan yang terbentuk sebagai kata (dalam bahasa Melayu atau bukan bahasa Melayu) dilafazkan dengan dua cara iaitu (i) cara sebutan akronim menurut cara pemenggalan suku kata ejaan.gi me.mé.ka] atau (taman didikan kanak-kanak) [a.di. atau (ii) cara sebutan ungkapan atau nama yang penuh.dia] atau [a.pu.mi.la.ngi.dun] atau (Ahli Dewan Undangan Negeri) [plus] atau (Projek Lebuh Raya Utara-Selatan) Akronim yang tidak berbentuk kata dan singkatan jenis inisialisme dalam ejaan Rumi dilafazkan dengan dua cara.ké] atau (Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan 14 .ko] atau (United Nations Educational. Contohnya: Ejaan Bank Bumiputera Radio Televisyen Malaysia Universiti Teknologi Malaysia Agensi Pengiklanan Multimedia Sebutan [baângk bu.nés. Scientific and Cultural Organization) [am.él.gén.no] atau (United Malays National Organization) (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu) [ta. iaitu (i) cara sebutan singkatan menurut bunyi huruf Rumi.ké.ké.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Nama Khas yang lain yang mengandungi atau tidak mengandungi nama orang atau nama tempat dilafazkan menurut sistem sebutan baku bahasa Melayu.la.lé.syen me.gén. atau (ii) cara sebutan ungkapan atau nama yang penuh.ver.ém] atau (Tentera Laut Diraja Malaysia) [jé.si pe.vi.ra] [ra.si peng.si.nan mul.ti ték.

(1988). (1982). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raja Mukhtaruddin Raja Dain.él. Petaling Jaya: Mengapakah bahasa baku diperkenalkan di dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia? Apakah halangan yang akan timbul sekiranya setiap ahli di dalam masyarakat menggunakan dialek atau loghat masing-masing? 15 . Ilmu Fonetik dan Linguistik.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kampung) [ar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.ti. Agensi Penerbitan Nusantara. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. Awang Sariyan. (1977).o] atau (Palestinian Liberation Organization) (Pertubuhan Pembebasan Palestin) RTM PLO BACAAN TAMBAHAN Asmah Hj Omar.ém] atau (Radio Televisyen Malaysia) [pi. Sebutan Baku Bahasa Melayu.

Mengenal pasti alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal Menghuraikan jenis-jenis alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal KERANGKA TAJUK-TAJUK ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR DEFINISI ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR ALAT-ALAT ARTIKULASI Rajah 2.1: Kerangka Tajuk 1 ALAT-ALAT ARTIKULASI VOKAL 16 . Tumpuan khusus diberi kepada alat-alat artikulasi vokal yang digunakan untuk menghasilkan bunyi vokal.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK 2 SINOPSIS ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis alat-alat artikulasi yang terlibat untuk menghasilkan ujaran. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi artikulasi dan artikulator.

bibir dan gigi bawah yang terletak di bahagian bawah rongga mulut. bibir dan gigi bawah yang terletak di bahagian bawah rongga mulut. alat-alat artikulasi meliputi artikulator dan daerah artikulasi?. lelangit keras dan lelangit lembut. Alat artikulasi terbahagi kepada dua bahagian. tugas alat-alat ini saling bertindih termasuklah tugas menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. gusi. iaitu mengunyah makanan. gusi. 2. Bahagian alat pertuturan ini terletak di atas rongga mulut yang tidak boleh digerak-gerakkan dan hanya dapat didekati atau disentuh dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. 17 .BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 2. Oleh itu.2 Alat-Alat Artikulasi Tahulah anda bahawa. Daerah artikulasi termasuklah gigi atas. artikulasi atau alat pertuturan merupakan alat-alat yang terlibat dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa.1 Definisi Artikulasi dan Artikulator Untuk pengetahuan anda. Rajah 1 menunjukkan kedudukan alat-alat artikulasi manusia seperti bibir (atas dan bawah). menelan dan menghembus nafas. Artikulator merupakan bahagian alat pertuturan yang boleh digerakgerakkan. gigi. Daerah artikulasi ialah bahagian alat pertuturan di atas rongga mulut yang tidak boleh digerak-gerakkan dan hanya dapat didekati atau disentuh dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. lelangit keras dan lelangit lembut. 2. iaitu lidah. manakala daerah artikulasi ialah gigi atas. iaitu artikulator dan daerah artikulasi. Artikulator adalah bahagian alat pertuturan yang boleh digerakgerakkan seperti lidah. Alat-alat ini sebenarnya mempunyai tugas-tugas asas.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi dan jenis-jenis alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal.

Tenggorok Rajah 2. 1998:16-17) Kedudukan Artikulator Daerah Artikulasi 1. Rongga mulut 15. Gigi atas 4. Anak tekak 9. Lelangit lembut 8. Gigi bawah 5. Kedudukan lidah dapat dibahagikan kepada empat peringkat. Rongga tekak 13. Huruf-huruf tersebut ialah a. Bibir bawah 3.2: Alat-Alat Artikulasi 2. lidah. iaitu tinggi. o. dan u. i. Rongga hidung 14.3 Alat-Alat Artikulasi Vokal Anda perlu mengetahui bahawa.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU lelangit. Lidah 10. anak tekak. Bunyi vokal terhasil apabila udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa mengalami sebarang sekatan. iaitu bahagian lidah dan keadaan bibir. separuh tinggi. separuh 18 . Lelangit keras 7. e. ruang udara antara bahagian lidah yang berkenaan dan keadaan bibir. Pita suara 12. Alat-alat artikulasi vokal meliputi rongga mulut. Gusi 6. Bibir atas 2. Sistem Ejaan Rumi mempunyai lima huruf vokal yang digunakan untuk melambangkan enam fonem vokal atau bunyi vokal baku. dan rongga hidung (Nor Hashimah Jalaluddin. Jenis-jenis bunyi vokal dapat ditentukan berdasarkan kedudukan bahagian lidah. Epiglotis 11.

e. separuh sempit. iaitu [ε] dan []. a. Keadaan bibir semasa menghasilkan vokal belakang. Bunyi-bunyi [ε] dan [] merupakan bentuk sebutan harian dan juga perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris. o. Bahagian lidah yang terlibat pula terbahagi kepada tiga bahagian. Layari internet untuk melihat pergerakan bibir ketika menyebut bunyi vokal Bahasa Melayu. ruang udara dapat dibahagikan kepada empat juga. bibir bundar 19 . iaitu [i. iaitu neutral. hampar dan bundar. ] dan dua vokal tambahan dalam dialek Melayu. iaitu sempit. separuh luas dan luas. iaitu depan. Keadaan Bibir semasa menghasilkan vokal hadapan. seperti beg dan bos. u.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU rendah dan rendah. bibir terhampar. Dalam Bahasa Melayu standard terdapat enam jenis vokal yang dapat dihasilkan.3: Bahagian Lidah Seterusnya. Selaras dengan kedudukan bahagian lidah itu. tengah dan belakang lidah seperti yang ditunjukkan dalam linguagram (gambar lidah) yang berikut: D epan ham par T in g g s e m p it) (i i S e p a ru h tin g g i e (s e p a r u h s e m p it) S e p a r u h r e n dε h a ( s e p a r u h lu a s ) R e n d a(lu a s )a h T engah n e u tr a l B e la k a n g bundar u  o  Rajah 2. keadaan bibir terbahagi kepada tiga bahagian.

______________________________ vii.___________________________ v.______________________________ xii.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Rajah 2._______________________________ iii. labelkan alat-alat artikulasi yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa.__________________________ viii.______________________________ iv. i._______________________________ ii.___________________________ x.___________________________ vi.4: Keadaan Bibir AKTIVITI Secara berpasangan. berdasarkan rajah di bawah._______________________________ xi.___________________________ 20 .__________________________ ix.

2. (1980). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Ilmu Fonetik dan Linguistik. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Asas Fonetik. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Indirawati Zahid. Rencana Linguistik. Nyatakan perbezaan antara artikulasi dan artikulator. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan (penyunting) (1983). (1982). Nyatakan alat-alat artikulasi yang terdapat untuk kedudukan artikulator dan daerah artikulasi. TAJUK 3 ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR 21 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Mardian Shah Omar (2006). Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Abdullah Hassan. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN 1.

0 KANDUNGAN ISI 22 . HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi diftong dan konsonan Mengenal pasti jenis-jenis diftong dan konsonan Bahasa Melayu Menghuraikan artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK DIFTONG DAN KONSONAN DEFINISI DAN JENIS DIFTONG SERTA KONSONAN ARTIKULASI DIFTONG ARTIKULASI KONSONAN Rajah 3.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan artikulasi diftong dan konsonan yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi diftong dan konsonan. Perbincangan turut ditumpukan kepada definisi dan jenis diftong serta konsonan dalam Bahasa Melayu.1: Kerangka Tajuk 3 3.

gigi-gusi. [ai] dalam [pandai] pandai. 2006:42).2 Jenis-Jenis Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu Anda perlu mengetahui bahawa. menurut Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu (Marzukhi Nyak Abdullah. 3. sama ada letupan. jenis-jenis diftong dan konsonan serta artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu. iaitu [ai].2006:44). serta titik artikulasi atau daerah sebutannya. diftong (diphthong) ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut sebagai satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah contohnya. anak tekak dan lain-lain.1997:63). mengenai (Abdullah Hassan. 3. Bahasa Melayu mempunyai tiga bunyi diftong. [au] dan [oi]. Konsonan pula ialah semua bunyi selain vokal yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arus udara yang dilepaskan melalui paru-paru. geseran dan sebagainya. 3. Diftong boleh membentuk suku kata seperti dalam perkataan [# tupai #]. seperti dua bibir. sengauan. dan [au] dalam [pulau] pulau?. [# panau #] dan [# amboi #]. hentian sebahagian atau hentian sekejapsekejap (Abdullah Hassan.3 Artikulasi Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu 23 . Bunyi konsonan pula dapat dihuraikan berdasarkan cara penghasilannya. lelangit keras.1 Definisi Diftong dan Konsonan Tahukah anda. lelangit lembut. Keadaan sebegini membezakan diftong daripada deretan vokal contohnya. letusan. Sekatan itu dapat dilakukan dalam bentuk hentian sepenuhnya.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi.

lelangit keras. sengauan. iaitu diftong yang melibatkan perubahan yang sempit pada kedudukan lidah contohnya. iaitu gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah contohnya. Kedudukan alat artikulasi lidah ketika menyebut bunyi diftong adalah seperti berikut: Rajah 3. [ai] dalam [pandai] pandai. sisian. bunyi diftong bersifat satu suku kata yang melibatkan alat artikulasi lidah?. Hentian sepenuhnya dapat menghasilkan bunyi letupan (plosif). Bunyi Letupan 24 . [ai] dalam [pantai]. (ii) diftong lebar yang melibatkan perubahan yang luas pada kedudukan lidah contohnya. konsonan Bahasa Melayu meliputi bunyi letupan. iaitu diftong yang puncak kenyaringannya jatuh pada vokal pertama contohnya. Udara yang dilepaskan daripada paru-paru akan mengalami sekatan sepenuhnya sama ada di bahagian bibir. anda juga perlu mengetahui bahawa. letusan. [oi] dalam [sepoi] sepoi. geseran.2: Kedudukan Lidah Untuk Bunyi Diftong Seterusnya. malaran dan getaran. lelangit lembut atau pita suara. Kemudian udara akan dilepaskan serta-merta dan akan terhasillah bunyi letupan. (iii) diftong menurun. dan [aυ ] dalam [pulaυ ] pulau. [ai] dalam [pandai] pandai dan (iv) diftong sempit. Diftong Bahasa Melayu terdiri (i) diftong biasa.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Tahukah anda bahawa.

Kemudian arus udara itu dilepaskan perlahan-lahan. dan []. Ada juga pendapat yang menyatakan bunyi afrikat ini adalah hasil gabungan dua bunyi.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Fon [p] [b] [t] [d] [k] [g] [] Awal Akhir [pulau] [atap] [bumi] [rəbab] [talam] [liat] [datu] [kad] [kata] * [garau] [bεg] ** [ana] *bunyi [k] tidak dapat hadir pada akhir suku kata dalam bahasa Melayu. Sekatan sepenuhnya dapat menghasilkan bunyi letusan (afrikat). Bunyi sisian dalam bahasa Melayu dihasilkan dengan melakukan penyekatan terhadap arus udara yang dilepaskan oleh paru-paru di bahagian lelangit keras oleh hujung lidah menyebabkan udara hanya melalui kawasan sisi di kiri dan kanan rongga mulut. iaitu bunyi [t] digabungkan dengan bunyi [š] untuk menghasilkan bunyi [č]. Hentian sebahagian pula akan menghasilkan bunyi sisian. [n]. Ini menyebabkan udara yang dilepaskan dari paru-paru akan melalui rongga hidung dan terhasillah bunyi nasal [m]. Satu lagi bentuk sekatan yang dilakukan sepenuhnya akan mengeluarkan bunyi sengauan (nasal) yang dihasilkan dengan cara menurunkan anak tekak (uvula) untuk menutup rongga mulut (oral). Bunyi ini dihasilkan dengan cara menyekat arus udara sepenuhnya yang dilepaskan oleh paru-paru. geseran (frikatif) dan malaran. **bunyi [] adalah variasi kepada bunyi [k] dan hadir pada akhir suku kata dalam Bahasa Melayu. Ini menghasilkan bunyi [l]. manakala bunyi [d] pula digabungkan dengan bunyi [ž] untuk mendapatkan bunyi [j]. 25 . [].

Dalam bahasa Melayu hanya terdapat satu bunyi getaran. iaitu [r]. Bunyi malaran juga sama seperti untuk menghasilkan bunyi vokal. [š]. Bunyi Letusan [č] [cawan] [j] [jam] [caj] [mač] Bunyi Sengauan [m] [muda] [cium] [n] [niat] [jalan] [] [aa] [buja] [] [ai] * *Bunyi [] tidak dapat hadir pada akhir suku kata Bunyi Sisian [l] [lalu] [awal] 26 . Bentuk sekatan udara yang ketiga ialah hentian sekejap-sekejap. [v]. dan [h].BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bunyi geseran dihasilkan dengan menyempitkan saluran udara supaya udara yang melaluinya bergeser dan kedengaran bunyi berdesis. Bunyi malaran dalam bahasa Melayu ialah [w] dan [y]. Bunyi geseran dalam bahasa Melayu ialah [f]. [s]. Udara yang dilepaskan oleh paru-paru disekat dengan menggetarkan hujung lidah di lelangit keras. Untuk menghasilkan bunyi malaran. kedudukan artikulator adalah seperti menghasilkan bunyi geseran tetapi geseran yang dihasilkan adalah terlalu lemah. dan sesetengah ahli fonetik menamakannya bunyi separuh vokal. Bentuk ini menghasilkan bunyi getaran. [z].

(iii) Geseran gigi tak bersuara. 27 . [g]. [r]. [l]. dan [y]. [m]. [f]. seperti bunyi [b]. (iv) Geseran gigi bersuara. pita suara tidak digetarkan. Bunyi bersuara dihasilkan dengan menggetarkan pita suara. dan [h]. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah rapatan bibir bawah dan gigi atas itu tanpa menggetarkan pita suara. dan [maaf] ‘maaf’. Perbezaannya ialah. [s]. Cara mengeluarkan geseran bibir-gusi bersuara pula sama dengan cara mengeluarkan geseran [f]. (ii) Geseran bibir-gusi bersuara. [n]. Contoh sebutan: [vkal] ‘vokal’. Konsonan pinjaman Bahasa Melayu terdiri daripada (i) Geseran bibirgigi tak bersuara. [vərsi] ‘versi’. seperti bunyi [p]. (v) Geseran lelangit lembut tak bersuara dan (vi) Geseran lelangit lembut bersuara. [k]. Ketika mengeluarkan geseran bibir-gigi tak bersuara. [hafal] ‘hafal’. [t]. Contoh sebutan: [fiker] ‘fikir’. [d]. bibir bawah dirapatkan kepada gigi atas supaya membuat sempitan untuk udara keluar.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bunyi Geseran [f] [faseh] [alaf] [v] [vεn] * [s] [sarat] [awas] [z] [zat] [lafaz] [š] [šarat] [skuaš] [h] [harta] [sah] Bunyi Getaran [r] [rasa] [siar] Bunyi konsonan terbahagi kepada bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. Sebaliknya pita suara tidak digetarkan untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara. Lelangit lembut dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. [w]. dan [univərsiti] ‘universiti’.

dan [axer] ‘akhir’. Contoh sebutan: [ðalem] ‘zalim’ (dzalim). dan [haðer] ‘hadir’ (hadzir). penghasilan geseran lelangit lembut bersuara menunjukkan persamaan dengan cara menghasilkan geseran lelangit lembut tak bersuara. dan [hadeθ] ‘hadis’ (hadith). Contoh sebutan: [θalaθa] ‘Selasa’ (thalatha). Udara dikeluarkan dari paruparu dan dibiarkan bergeser pada sempitan di daerah lelangit itu tanpa menggetarkan pita suara. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah gigi itu tanpa menggetarkan pita suara. Ketika menghasilkan geseran lelangit lembut tak bersuara. Cara mengeluarkan geseran gigi bersuara pula.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Penghasilan geseran gigi tak bersuara ini menunjukkan daun lidah berada di antara gigi atas dengan gigi bawah. Akhirnya. ketika mengeluarkan bunyi [ð] pita suara digetarkan. sama dengan cara mengeluarkan geseran gigi tak bersuara. Contoh sebutan: [xabar] ‘khabar’. ketika mengeluarkan bunyi [] pita suara digetarkan. Menurut Raja Mukhtaruddin (1965:44). 28 . Perbezaannya ialah. [loat] ‘loghat’. bunyi ini sebenarnya terdapat dalam pertuturan orang Melayu ketika menyebut perkataan-perkataan Melayu seperti orang [a] dan [baa] sebagai kelainan kepada getaran gusi [r]. belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut supaya membuat satu sempitan. dan [bale] ‘baligh’. Contoh sebutan: [aeb] ‘ghaib’. Perbezaannya ialah. [iθnen] ‘Isnin’ (Ithnin). [axbar] ‘akhbar’. Lelangit itu sendiri dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. Lelangit lembut dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak.

BAHAN BACAAN 29 . berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap jenis diftong Bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Nyatakan jenis bunyi konsonan dan diftong untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. LATIHAN 1. Berikan juga sepuluh contoh perkataan yang mengandungi diftong dialek Melayu yang berbeza. Beri satu contoh perkataan untuk keenam-enam jenis konsonan pinjaman yang telah anda pelajari. (Beri contoh daripada beberapa dialek yang berbeza. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU AKTIVITI Secara berkumpulan.

Asmah Hj Omar. Mardian Shah Omar (2006). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1997). Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (1980). TAJUK 4 HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU 30 . (1975). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu.Bhd. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. (1977). Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. Indirawati Zahid. (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan. Marzukhi Nyak Abdullah. Lutfi Abas. Abdullah Hassan. Raminah Sabran dan Rahim Syam. (1985). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Abdullah Hassan.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis huruf yang terdapat dalam Bahasa Melayu. pinjaman. Huruf-huruf tersebut meliputi huruf vokal. GANDINGAN DAN RANGKAP BAHASA MELAYU 31 . iaitu konsonan asal. gandingan dan rangkap.1: Kerangka Tajuk 4 KONSONAN ASAL. Huruf konsonan pula diperincikan kepada konsonan asal.0 KANDUNGAN ISI JENIS-JENIS HURUF VOKAL. konsonan dan diftong dalam Bahasa Melayu Membandingkan jenis-jenis huruf konsonan dalam bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi dan jenis huruf dalam Bahasa Melayu Menghuraikan jenis-jenis huruf vokal. konsonan dan diftong. gandingan dan rangkap. pinjaman. KONSONAN DAN DIFTONG DALAM BAHASA MELAYU 4. PINJAMAN. KERANGKA TAJUK-TAJUK HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU DEFINISI HURUF VOKAL. KONSONAN DAN DIFTONG BAHASA MELAYU Rajah 4.

Bunyi vokal juga dipengaruhi oleh Konsonan pula pengaruh lidah.2006:44). Dengan perkataan lain. hentian sebahagian atau hentian sekejap-sekejap. Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa huruf ialah lambang dalam sistem bunyi bahasa yang daripadanya sesuatu perkataan dalam tulisan dibentuk? (Marzukhi Nyak Abdullah.1 Definisi Huruf Vokal. i. Sekatan itu dapat dilakukan dalam bentuk hentian sepenuhnya. e pepet. Rajah 4.2 di bawah menunjukkan huruf dan fonem (bunyi bahasa) dalam Bahasa Melayu. pinjaman. Huruf Vokal Fonem / Bunyi 32 Ejaan Sebutan . Perbincangan juga turut ditumpukan kepada jenis-jenis konsonan dalam Bahasa Melayu. Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu Anda perlu mengetahui bahawa dalam Bahasa Melayu terdapat enam huruf vokal. Seperti yang telah dipelajari. keadaan rongga mulut dan bentuk bibir. 4. konsonan dan diftong dalam Bahasa Melayu. diftong terbentuk apabila berlaku pengeluncuran bunyi-bunyi vokal. iaitu huruf a. gandingan dan rangkap serta artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu. iaitu konsonan asal. ialah bunyi yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arus udara yang dilepaskan melalui paru-paru. bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidak mengalami sekatan atau himpitan. jenis-jenis huruf vokal. 4.2 Jenis-Jenis Huruf Vokal.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. iaitu satu vokal mengeluncur dari satu vokal kepada vokal yang lain (Abdullah Hassan. 1977:42). u. e taling dan o. Diftong pula terhasil daripada gabungan bunyi vokal.

lik] [bo. terdapat 27 fonem atau bunyi konsonan yang ditunjukkan dalam rajah 4.jah] [zi.la] [ka.rat] [la.ran] .da] [fa.lem] [yu..da] [sé.rik] [ta.par] [qa.la] [ca.kah] [nge.la] [pa.rus] [wa.mak] [se.ga] [ka.ga] [ja.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU a e taling e pepet i o u [a] [é] [e] [i] [o] [u] ada semak selak bilik botol duduk [a.jam] [vi.3 di bawah.lak] [bi.di] [khai.lai] [ma.pa?] [ni‫؟‬mat] [qa.ham] [syi.tol] [du.zal] [har.pat] [sa.2: Huruf dan Fonem Vokal Bahasa Melayu Seterusnya dalam Bahasa Melayu juga.bus] [gha.duk] Rajah 4.ri] [ra.tat] [da. Huruf Konsonan b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p q r s sy t v w x y Fonem / Bunyi [b] [c] [d] [f] [g] [gh] [h] [j] (1)[k] (2) ? (3) ‫؟‬ (4)[q] [kh] [l] [m] [n] [ng] [ny] [p] [q] [r] [s] [sy] [t] [v] [w] [z] [y] 33 Ejaan bola catat dada fakir gabus ghazal harga jaga kala kapak nikmat kadi khairat lalai madah nafkah ngeri nyala papar qari rapat saham syirik tajam virus wajah xylem yuran Sebutan [bo.dah] [naf.ri] [nya.kir] [ga.

konsonan asal Bahasa Melayu terbahagi kepada tujuh. seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.4: Huruf dan Fonem Diftong Bahasa Melayu 4. iaitu ai. Daripada segi cara sebutan. 2006). iaitu letupan. letusan. getaran.al.4 di bawah.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU z [z] zapin [za. 34 . gandingan dan rangkap. Terdapat 18 fonem konsonan asal Bahasa Melayu. sisian.tai] [pu.3: Huruf dan Fonem Konsonan Bahasa Melayu Bahasa Melayu juga menunjukkan tiga bunyi diftong. au dan oi yang ditunjukkan dalam Rajah 4. Konsonan gandingan dan rangkap turut dikenali sebagai huruf gabung dan konsonan gabungan (Nik Safiah Karim et.5 di bawah.lau] [se. Huruf Diftong ai au oi Fonem / Bunyi [ai] [au] [oi] Ejaan pantai pulau sepoi Sebutan [pan. Sebenarnya terdapat 19 bunyi (fon) tetapi bunyi [?] dianggap variasi kepada bunyi [k] di akhir suku kata. Gandingan dan Rangkap Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa terdapat tiga jenis konsonan yang berbeza dalam Bahasa Melayu? Konsonan tersebut ialah konsonan asal. sengauan dan separuh vokal.poi] Rajah 4. pinjaman. Pinjaman. geseran. Bacalah modul ini seterusnya untuk memahami ketiga-tiga jenis konsonan tersebut.3 Konsonan Asal.pin] Rajah 4.

digantikan dengan huruf k menjadi makna. ‘u (‘umur) digugurkan. digunakan untuk mengeja perkataan pinjaman daripada Bahasa Inggeris contohnya.5: Konsonan Asal Bahasa Melayu Berdasarkan Sebutan Terdapat sepuluh konsonan pinjaman dalam Bahasa Melayu yang berasal daripada Bahasa Arab melainkan konsonan v. Sa’odah. 35 . Pada tempat lain. huruf ‘i (‘ilmu). sebagai darjah kebesaran yang dikurniakan oleh Sultan atau Yang Dipertuan Negeri. huruf hamzah digugurkan tetapi masih terdapat dalam perkataan seperti Dato’. Selain itu.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Daerah Sebutan KerasLelangit Gusi-L Keras Lelangit Lembut Gusi Bibir Cara Sebutan Pita Suara 6  h 1 Letupan Letusan Sengauan Geseran Getaran Sisian Separuh Vokal Tidak Bersuara Bersuara Tidak Bersuara Bersuara Bersuara Tidak Bersuara Bersuara Bersuara Bersuara Bersuara w p b 2 t d 3 4 5 k g č m f v r l y n j  s z Š  x Rajah 4. Konsonan v dipinjam daripada Bahasa Inggeris. Konsonan sy pula yang dipinjam lebih awal daripada Bahasa Arab. ‘a (‘alam). Huruf ain seperti dalam perkataan ma’na. Nor ‘Aini sudah ditiadakan. skuasy. Ejaan nama seperti ‘Abdullah.

Sebenarnya jika anda peka. Hanya konsonan gandingan dan rangkap dikurangkan daripada sembilan kepada lima. gh. Empat daripadanya dikekalkan penggunaannya hingga kini. ch. 2006:95-96). Kemudian senaraikan lima perkataan untuk setiap jenis vokal yang ditunjukkan. ny. iaitu kh. ny dan ng. (Abdullah Hassan. sh. empat konsonan gandingan dan rangkap ditukar menjadi konsonan tunggal. ng. terdapat sembilan konsonan gandingan dan rangkap yang digunakan. walaupun huruf berubah. konsonan gandingan dan rangkap sh diubah suai menjadi sy. iaitu empat kekal. Empat lagi konsonan gandingan dan rangkap dijadikan konsonan tunggal untuk memudahkan ejaan. dh dan th.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Seterusnya. manakala satu berubah satu huruf. tidak banyak huruf dipinda dalam Sistem Ejaan Rumi Baharu. iaitu ch menjadi c. Akan tetapi. dz menjadi z. teliti kedudukan vokal dalam Bahasa Melayu berdasarkan rajah di bawah. gh. Selain itu. Namun. 36 . dh menjadi d dan th menjadi s. AKTIVITI Secara berpasangan. iaitu kh. bunyi sebutannya tetap sama. dz. dalam sistem ejaan lama Bahasa Melayu.

Teliti kedudukan konsonan Bahasa Melayu berdasarkan rajah di bawah. Kemudian isikan konsonan yang dikosongkan untuk melengkapkan rajah tersebut.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN 1. Daerah Sebutan Lelangit Lembut 5 G č j   h Lelangit Keras Gusi KerasGusi-L Bibir Cara Sebutan Pita Suara 6  1 Letupan Letusan Sengauan Geseran Getaran Sisian Separuh Vokal b w b b 2 t d 3 4 l 37 .

Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mardian Shah Omar (2006). Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Lutfi Abas. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan. Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Abdullah Hassan. (2006).al. (2006). (1975).Bhd. (1980). Indirawati Zahid. Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. (1997). Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. 38 . (1985). Marzukhi Nyak Abdullah. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Raminah Sabran dan Rahim Syam.

anda seharusnya dapat: 1. simbol konsonan. simbol konsonan rangkap dan simbol diftong.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK 5 SIMBOL FONETIK DALAM BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui simbol fonologi dalam bahasa Melayu. Mengenal simbol-simbol fonologi bahasa Melayu. Simbol-simbol yang dimaksudkan ialah simbol vokal. KERANGKA TAJUK-TAJUK Simbol Fonologi Vokal Konsonan Diftong 39 . HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 2. Menggunakan simbol-simbol fonologi untuk mentranskripsikan bahan yang diperdengarkan oleh rakan mahupun pensyarah.

simbol konsonan rangkap.1 Simbol Vokal Bahasa Melayu Sistem ejaan bertujuan untuk mewakili bunyi yang digunakan oleh penutur sesuatu bahasa.1: Simbol Vokal Bahasa Melayu 40 . 5. simbol konsonan. berikut disenaraikan bunyi dalam bahasa bahasa Melayu untuk dipadankan dengan simbol ejaan (huruf).BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5. Huruf a e (pepet) e taling i o u Simbol bunyi [a] [e] [ə] [i] [i] [u] Jadual 5. Untuk mencapai tujuan tersebut.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang simbol fonologi yang meliputi simbol vokal. Dalam hal ini tumpukan hanya kepada ejaan Rumi sahaja. dan simbol diftong.

kita dapati ada simbol-simbol bunyi yang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yang mewakili dua huruf dalam bahasa Melayu.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5. dan 3.3: Simbol Diftong Berdasarkan senarai dalam jadual 1.2: Simbol Konsonan Huruf Gabungan Vokal ai au oi Simbol bunyi [ai] [au] [oi] Jadual 5.2 Simbol Konsonan Huruf b c d g h j k l m n p q r s t v w x y z Simbol bunyi [b] [č] [d] [g] [h] [j] [k]. [/]. [Q] [l] [m] [n] [P] [q] [r] [s] [š] [t] [v] [w] [z] [Y] [z] Jadual 5. 41 . 2.

4: Konsonan Gandingan dan Rangkap 42 .4 Simbol Konsonan Gandingan dan Rangkap Konsonan Rangkap gh ny ng sy th dz akh Simbol bunyi [] [ɲ] [ŋ] [∫] [θ] [ð] [x] Rajah 5.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5.

anda dikehendaki mencari sebuah petikan pendek yang panjangnya antara 30 perkataan hingga 50 patah perkataan. Ilmu Fonetik dan Linguistik. (1982). Selangor: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn Bhd. 2005. Agensi Penerbitan Nusantara. Petaling Jaya: Secara individu.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU BACAAN TAMBAHAN Radiah Yussoff dan Nor ‘Aini Ismail. kemudian transkripsikan petikan tersebut dengan menggunakan simbol-simbol fonologi yang telah anda pelajari? 43 . Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Linguistik Pengenalan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->