BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

TAJUK 1

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: • • • Konsep fonetik dan fonologi Matlamat sebutan baku Pelaksanaan Sebutan baku

Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa yang terhasil melalui mulut manusia. Fonologi lazimnya dibahagikan kepada dua bidang, iaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya, daerah pengeluarannya dan sifat fizikalnya. Fonemik ialah cabang fonologi yang menitikberatkan analisis sistem bunyi sesuatu bahasa yang dikaji pada masa tertentu khususnya untuk menghasilkan sistem tulisan. Pandangan yang ini, digambarkan dalam rajah di bawah, menjadi pegangan kita.
FONETIK FONOLOGI FONEMIK

Di Barat, kajian tentang fonologi telah bermula sejak awal tahun 1800 apabila para ahli bahasa memulakan kajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Namun demikian, penumpuan bidang fonologi moden lebih menekankan aspek sebutan, dan seterusnya meneliti aspek fizikal artikulasi sebutan yang sebenarnya. 1

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1.menjelaskan konsep fonetik dan fonologi; 2.membanding beza antara bidang kajian fonetik dan fonologi; 3.menerangkan matlamat sebutan baku bahasa Melayu; 4.menerangkan pelaksanaan sebutan bahasa baku bahasa Melayu. KERANGKA TAJUK-TAJUK

Fonetik dan Fonologi

Konsep fonetik dan fonologi serta perbezaannya

Matlamat sebutan baku bahasa Melayu

Pelaksanaan sebutan baku bahasa Melayu

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep fonetik dan fonologi, matlamat sebutan baku bahasa Melayu dan pelaksanaan sebutan baku bahasa Melayu.

1.1 Definisi

Apakah yang dimaksudkan dengan fonologi? Fonologi (daripada Greek: φωνή, phōnē, "suara, bunyi" dan λόγος, lógos, "perkataan, pertuturan, subjek perbincangan") ialah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu 2

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Mengikut Frank Parker (1994), fonologi merupakan suatu bidang yang mengkaji sistem bunyi sesuatu bahasa: iaitu rumus-rumus yang menentukan aspek sebutan. Dalam tradisi barat, pengkajian tentang bidang fonologi ini telah bermula sejak 200 tahun yang lalu, iaitu bermula lebih kurang pada awal tahun 1800, apabila para ahli bahasa memulakan pengkajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Sehubungan itu dengan kata lain, fonologi ialah ilmu tentang perbendaharaan fonem sesebuah bahasa. Dalam pengkajian fonetik, ahli bahasa mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafazkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tuhuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Fonetik (daripada perkataan Yunani φωνή (phonê) "bunyi" atau "suara") ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengan sifat fizikal bunyi (fon), serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori, dan persepsi neurofizikal. Ilmu fonetik mula dikaji seawal 2,500 tahun lalu di India purba, berikutan catatan Pāṇini mengenai tempat dan kelakuan penghasilan bunyi bagi bunyi konsonan di dalam buku bertarikh abad ke-5 SM dalam Bahasa Sanskrit. Sistem huruf Indik utama hari ini menyusun huruf konsonan mengikut klasifikasi Pāṇini. Menurut Rahimah Haji Sabran dan Rahim Sham (1985), bidang fonologi mengkaji sistem bunyi- bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus bagi sesuatu bahasa. Ini jelas daripada pendapat Henderson yang menyatakan “the study of the systematic organization of selected speech sounds in the spoken form of individual language has variously been called phonology”. Menurut Dal bor, salah seorang ahli linguistik Barat, “phonology is the study of the function and patterning of speech sounds“ yang bermaksud “fonologi ialah kajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia”. 3

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

Bagi Arbak Othman (1983), fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi ujar. Sebagai ilmu, fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memformulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya, manakala sebagai kemahiran, fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu. Selain itu, fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia, baik bunyi manusia, bukan bunyi bahasa, mahupun bunyi-bunyi marginal, dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi, yakni menurut Dr. Lufti Abas (1985). Menurut ahli linguistik Kenstowicz dan Kisserberth (1979) fonetik

ditafsirkannya sebagai “the study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics” yang bermaksud “pengkajian tentang bunyibunyi oleh manusia yang kita gunakan semasa bertutur ialah fonetik”. Para pengkaji fonologi menggunakan istilah-istilah teknikal ketika

menjelaskan sesuatu bunyi. Antaranya ialah, bunyi-bunyi itu dibahagikan kepada bunyi-bunyi vokal, konsonan dan diftong. Bunyi-bunyi itu diberi lambang yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Satu unit bunyi fonetik dinamakan fon dan diberi lambang tertentu dalam kurungan siku. Contohnya [o]. Satu unit bunyi fonem diberi lambang hampir sama dengan huruf dan ditulis dalam garis miring. Contohnya /o/. Huruf pula, seperti yang kita ketahui, tidak diapit oleh sebarang tanda baca. (Fonem ialah unit bunyi yang lebih besar daripada fon dan mempunyai fungsi tertentu dalam sesuatu bahasa.) Lazimnya fonetik dikaji secara berasingan. Hal ini demikian kerana bidang fonetik amat rumit dan bersifat teknikal. Fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa, iaitu ujaran atau pertuturan yang dihasilkan oleh manusia dengan mengecualikan bunyi seperti berdengkur, batuk, berdeham, bersiul, sebagainya. Ruang lingkup fonetik 4

anak tekak. 1. iaitu fonetik artikulasi.3 Fonetik Auditori Cabang ini mengkaji tentang cara bunyi bahasa ditanggapi oleh pendengar melalui pendengaran dan diterjemahkan (persepsi) oleh otak. fonetik akustik dan fonetik auditori.1.1 Fonetik Artikulasi Cabang ini mengkaji tentang cara penghasilan bunyi bahasa dan bahagianbahagian (artikulator) yang terlibat dalam penghasilan bunyi. Gelombang bunyi ini dapat diukur dengan menggunakan alat seperti spektrogram dan osiloskop. Kajian fonetik terbahagi kepada tiga cabang. lelangit lembut. Proses ini adalah proses yang paling kompleks dalam kajian fonetik kerana proses ini melibatkan kajian yang bersifat mujarad. 1. fonetik artikulasi adalah cabang yang paling diberi tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran fonetik di Malaysia. seperti lidah. frekuensi dan amplitud.Dari ketiga-tiga cabang ini. cabang ini juga melakukan pengelasan terhadap bunyi bahasa berdasarkan cara bunyi itu dikeluarkan oleh alat tutur (artikulator). Dua cabang lagi.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU merangkumi antara lain proses pertuturan atau penghasilan bunyi dan pengelasan. iaitu fonetik akustik dan fonetik auditori agak kurang diberi perhatian kerana tiadanya peralatan dan kepakaran yang menyebabkan kesukaran untuk pengajaran. Antara sifat yang diberi perhatian dalam kajian fonetik akustik termasuklah nada. 1. bibir. lelangit keras. Sifat fizikal yang dimaksudkan di sini ialah gelombang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh pita suara. 5 . Selain itu.1.1. dan sebagainya.2 Fonetik Akustik Cabang ini mengkaji sifat-sifat bunyi bahasa.

Fonologi Mengkaji sistem bunyi-bunyi tertentu dalam pertuturan bagi sesuatu bahasa. Input kepada kajian linguistik tinggi. dan fonetik auditori. Tidak dapat memerikan seluruh bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Fonetik pula bermaksud bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan ia memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut.2 Perbezaan Fonetik dan Fonologi Fonologi ialah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang diucapkan oleh manusia yang berfungsi atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami bahasa yang difahami oleh kedua-dua belah pihak. Perbezaan antara kedua-dua bidang kajian ini dapat dijelaskan menerusi jadual berikut: Fonetik Fenomena bunyi atau pertuturan manusia seluruhnya. (Siti Hajar Abd. Banding beza bahan tersebut. 2. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang fonetik artikulasi. Dapat merumuskan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 1. 2008: 90) 1. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa secara teliti dan terperinci dengan tujuan untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi secara spesifik. 1. tidak dapat menghalusi segala variasi bunyi tersebut dan tidak dapat menghuraikan sistem bunyi semua bahasa yang dituturkan oleh manusia dengan sempurna. Asas kepada kajian fonologi. iaitu morfologi dan sintaksis.3 Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu 6 . Aziz. fonetik akustik. kemudian bentangkan di dalam kelas anda.

2008 bahawa: ”Bahasa Melayu adalah bahasa yang mempunyai struktur dan bersistem.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bahasa Melayu sekarang sudah berusia lebih 2000 tahun (Asmah. ia merupakan bahasa ilmu dan asas kepada perpaduan negara.1999). sintaksis dan semantik. Sebutan baku pula mencakup aspek fonologi sahaja. Namun sebagai bahasa yang hidup dan berkembang. Menurut Awang Sariyan (2004). Jika dilihat dari sudut usianya bahasa Melayu sudah boleh dikelaskan sebagai bahasa yang mantap dan kukuh. pendidik bimbang apatah lagi pejuang bahasa yang melihat kian hari bahasa Melayu kian tersisih. Peranan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan pula tidak perlu dipertikaikan lagi. Bahasa baku ialah bahasa standard. Penggiat bahasa risau. Keyakinan negara dalam meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu adalah kerana bahasa ini sudah ada sistemnya yang tersendiri seperti ditulis oleh Rohizah Halim dan Sharifah Fazliyaton Shaik Ismail. tatabahasa. sebutan baku di Malaysia telah ditetapkan dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kali Ke-3 (1956) yang memutuskan bahawa sebutan baku ialah sebutan fonemik (berdasarkan 7 . dan kosa kata. bahasa Melayu baku menghadapi cabaran dan tekanan ekoran arus pemodenan dan globalisasi. bahasa Melayu khususnya bahasa Melayu baku menempuh banyak proses sejak zaman kesultanan Melayu lagi sehingga pada masa ini. morfologi. Ini boleh dilihat daripada peranannya sebagai bahasa rasmi bagi negara kita. Kini. bahasa Melayu jelas sekali telah diperlengkapkan sebagai bahasa intelek dengan wibawa yang kukuh ”. Kegagalan meletakkan bahasa Melayu ditempat yang sewajarnya memberi kesan kepada perlaksanaan bahasa Melayu baku dengan jayanya. alat komunikasi dalam urusan rasmi dan tidak rasmi. dengan asas yang padu dan kukuh ini. mempunyai struktur yang lengkap dan sempurna dari segi sistem ejaan. Bahasa Melayu baku mempunyai keseragaman dalam empat sistem yang utama iaitu fonologi.

dan tidak ada huruf yang senyap”.4 Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu Menurut Awang Sariyan (1988:6). Secara khusus. dan laras bahasa.ahli bahasa telah bersependapat tentang dasar sebutan baku Bahasa Melayu iaitu sebutan bagi kata bahasa Melayu hendaklah berdasarkan sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. ahli. sistem ejaan. iv. Garis panduan dasar umum tentang sebutan baku bahasa Melayu adalah seperti berikut : 8 . iii. Perkara ini adalah bertepatan dengan keterangan K. ii. Tujuan pembakuan bahasa Melayu adalah seperti yang berikut: i.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ejaan) bukan berdasarkan kelaziman sebutan menurut dialek Riau-Johor. kosa kata (perbendaharaan kata umum dan istilah). Pelaksanaan sebutan baku di institusi pendidikan khususnya sekolah berjalan serentak dengan KBSM (1988). Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa. untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur serta mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah 1. Untuk mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi formal atau situasi rasmi. supaya sistem sebutannya menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. Untuk memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu.L pike dalam bukunya Phonemics (1943:57) iaitu ”Kata-kata dieja sebagaimana diucapkan dan diucapkan sebagaimana dieja.

setiap huruf dalam ejaan Rumi atau Jawi perlulah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkan.Ini bermakna vokal ‘a’ disebut seperti mana dieja dan dieja seperti mana dilafazkan. Intonasi: Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam Bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan. Contoh: Huruf Vokal a Fonem/ bunyi [a] Ejaan saya berapa apa Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘i’. sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Ini bermaksud vokal ‘i’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. tertutup. Sebutan Kata: Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola pada suku kata) sama ada kata dasar atau kata terbitan. Huruf dan fonem vokal ‘a’ Sebutan Baku Vokal ‘a’ dilafazkan dengan [ a ] pada bahagian mana pun ia terletak sama ada terbuka. Contoh: 9 Sebutan [sa ya] [be ra pa] [a pa] . Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘i’ perlu dibunyikan dengan [ i ]. di tengah atau di akhir kata. Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘i’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [e].BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Sebutan Huruf: Pada umumnya.

KV + KV .BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Ejaan Alih Mukim Hasil Sebutan baku [a lih] [mu kim] [ha sil] Sebutan Johor Riau [ a leh] [mu kem] [ha sil] Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘u’. Indonesia dan Inggeris 10 . sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. KVK . Contohnya: Ejaan Betul Lanun tutup Penyebutan Kata Terbitan Kata terbitan mengikut garis panduan dasar umum tentang sebutan baku Bahasa Melayu hendaklah dilafazkan berdasarkan pola ejaan KV . Kata terbitan dengan imbuhan awalan Ejaan Pengajar Pengedar Terasa Berlari terangkat Sebutan baku [pe nga jar] [pe nge dar] [te ra sa] [ber la ri] [ter ang kat] Sebutan Johor-Riau [pe nga ja] [pe nge da] [te ra sé] [ber la ri] [ter ang kat] Sebutan baku [be tul] [la nun] [tu tup] Sebutan Johor-Riau [ be tol] [la non] [tu top) Kata terbitan bahasa Arab. Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘u’ perlu dibunyikan dengan [ u ]. Ini bermaksud vokal ‘u’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. KVK + KVK. Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘u’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [o].

5 Intonasi dalam Bahasa Melayu 11 . Indonesia dan Inggeris yang sudah sebati dengan bahasa Melayu dibunyikan seperti sebutan baku Bahasa Melayu.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kata serapan Bahasa Arab . Ejaan Standard i) Bahasa Indonesia Sama bunyi Anda Merdeka Berbeza bunyi Bangsa ii) Bahasa Arab Sama bunyi Fatwa Takwa Beza bunyi Makna iii) Bahasa Inggeris [fra sa] Frasa drama [dra ma] [fra sa] [dra ma] [mak na] [mak né] [fat wa] [tak wa] [fat wa] [tak wa] [bang sa] [bang sé] [an da] [mer de ka] [an da] [mer de ka] Sebutan baku Sebutan Johor-Riau 1.

ayat perintah. Fungsi struktur informasi: Untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dimaklumi dalam makna sesebuah ujaran iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. kemarahan. Intonasi bahasa Melayu dapat dikenali dan digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa ditandai dengan angka 1. ketakutan dan ratusan sikap yang lain. Fungsi gramatis: Untuk menandakan kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran. kekejutan. Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagai makna sikap. Antaranya: i. seperti khatib. positif atau negatif dan seumpamanya. Nada 2 memulakan ujaran dan nada 3 merupakan nada tekanan. 2. ayat terbalik atau songsang atau ayat pasif dan seumpamanya. 3 dan 4. Ada beberapa fungsi intonasi. kebosanan. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. vi.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam bahasa Melayu. penjual ubat atau sarjan tentera. Angka 1 menandai nada yang paling rendah dan angka 4 menandai nada yang paling tinggi. sama ada sesebuah klausa atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan. Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. sama ada ayat penyata biasa. iv. Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. ii. ayat tanya. keakraban. iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. 12 . Fungsi psikologi: Untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. Fungsi ‘indexical’: Untuk menandai identiti seseorang. seperti kegembiraan. iii. kekecualian. v. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan.

ze.rul éh.nia her.gun] 13 . Contohnya: Ejaan Selangor Darul Ehsan Bosnia-Herzegovina Pyongyang New Zealand Sunway Lagoon Sebutan [se.lẼnd] [sun.yang] [niu zi.li] Nama tempat di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan sebutan setempat atau kebiasaan antarabangsa.ta] [jéms bÕnd] [nẼl.ham.ngor da.go. Contohnya: Ejaan Muhammad Hatta James Bond Nelson Mandela Lim Keng Yaik Boutros Boutros-Ghali Sebutan [mu.san] [bos.mad hat.la.dé.vi.sen man.wéi le.la] [lim kéng yék] [but.ros gha.na] [pyong.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Sebutan bagi Nama Khas Nama orang di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan orang yang empunya nama atau kebiasaan setempat atau kebiasaan antarabangsa.ros but.

mé.vi.si pe. iaitu (i) cara sebutan singkatan menurut bunyi huruf Rumi.si peng.lo. Contohnya: Ejaan Felda UNESCO UMNO tadika ADUN Plus Sebutan [fél.él.ti.nan mul.sia] [u.nés.dia] Akronim atau singkatan yang terbentuk sebagai kata (dalam bahasa Melayu atau bukan bahasa Melayu) dilafazkan dengan dua cara iaitu (i) cara sebutan akronim menurut cara pemenggalan suku kata ejaan.gi me.da] atau (Federal Land Development Authority) (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan) [yu.ké] atau (Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan 14 .di.nan mul.syen me.la.pi] atau (Dewan Bahasa dan Pustaka) [ti.lé. Scientific and Cultural Organization) [am.gén.ngi.ti ték. Öik.dio té.mé.te.gén.no.ver.sia] [a.bi.ti.ko] atau (United Nations Educational.pu.di.ké.ka] atau (taman didikan kanak-kanak) [a.mi.ém] atau (Tentera Laut Diraja Malaysia) [jé.la.lé. atau (ii) cara sebutan ungkapan atau nama yang penuh.dun] atau (Ahli Dewan Undangan Negeri) [plus] atau (Projek Lebuh Raya Utara-Selatan) Akronim yang tidak berbentuk kata dan singkatan jenis inisialisme dalam ejaan Rumi dilafazkan dengan dua cara.ké. atau (ii) cara sebutan ungkapan atau nama yang penuh. Contohnya: Ejaan DBP TLDM JKKK Sebutan [di.ra] [ra.dia] atau [a. Contohnya: Ejaan Bank Bumiputera Radio Televisyen Malaysia Universiti Teknologi Malaysia Agensi Pengiklanan Multimedia Sebutan [baângk bu.ni.no] atau (United Malays National Organization) (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu) [ta.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Nama Khas yang lain yang mengandungi atau tidak mengandungi nama orang atau nama tempat dilafazkan menurut sistem sebutan baku bahasa Melayu.si.lé.

o] atau (Palestinian Liberation Organization) (Pertubuhan Pembebasan Palestin) RTM PLO BACAAN TAMBAHAN Asmah Hj Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Mengapakah bahasa baku diperkenalkan di dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia? Apakah halangan yang akan timbul sekiranya setiap ahli di dalam masyarakat menggunakan dialek atau loghat masing-masing? 15 . Ilmu Fonetik dan Linguistik.él. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. (1977).BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kampung) [ar. Agensi Penerbitan Nusantara. (1982).ti. Raja Mukhtaruddin Raja Dain. (1988).ém] atau (Radio Televisyen Malaysia) [pi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Awang Sariyan. Sebutan Baku Bahasa Melayu.

1: Kerangka Tajuk 1 ALAT-ALAT ARTIKULASI VOKAL 16 . HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi artikulasi dan artikulator. Mengenal pasti alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal Menghuraikan jenis-jenis alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal KERANGKA TAJUK-TAJUK ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR DEFINISI ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR ALAT-ALAT ARTIKULASI Rajah 2. Tumpuan khusus diberi kepada alat-alat artikulasi vokal yang digunakan untuk menghasilkan bunyi vokal.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK 2 SINOPSIS ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis alat-alat artikulasi yang terlibat untuk menghasilkan ujaran.

Artikulator merupakan bahagian alat pertuturan yang boleh digerakgerakkan. lelangit keras dan lelangit lembut. Daerah artikulasi termasuklah gigi atas. menelan dan menghembus nafas. 2. bibir dan gigi bawah yang terletak di bahagian bawah rongga mulut. Bahagian alat pertuturan ini terletak di atas rongga mulut yang tidak boleh digerak-gerakkan dan hanya dapat didekati atau disentuh dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. Oleh itu.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi dan jenis-jenis alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal. gusi. Alat-alat ini sebenarnya mempunyai tugas-tugas asas. gigi.2 Alat-Alat Artikulasi Tahulah anda bahawa. gusi. iaitu mengunyah makanan. artikulasi atau alat pertuturan merupakan alat-alat yang terlibat dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. lelangit keras dan lelangit lembut. tugas alat-alat ini saling bertindih termasuklah tugas menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Artikulator adalah bahagian alat pertuturan yang boleh digerakgerakkan seperti lidah. Daerah artikulasi ialah bahagian alat pertuturan di atas rongga mulut yang tidak boleh digerak-gerakkan dan hanya dapat didekati atau disentuh dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. Rajah 1 menunjukkan kedudukan alat-alat artikulasi manusia seperti bibir (atas dan bawah). bibir dan gigi bawah yang terletak di bahagian bawah rongga mulut.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 2.1 Definisi Artikulasi dan Artikulator Untuk pengetahuan anda. 17 . iaitu artikulator dan daerah artikulasi. Alat artikulasi terbahagi kepada dua bahagian. alat-alat artikulasi meliputi artikulator dan daerah artikulasi?. manakala daerah artikulasi ialah gigi atas. 2. iaitu lidah.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU lelangit. Bibir atas 2. Kedudukan lidah dapat dibahagikan kepada empat peringkat. e. Alat-alat artikulasi vokal meliputi rongga mulut. Huruf-huruf tersebut ialah a. o. iaitu bahagian lidah dan keadaan bibir. Epiglotis 11. dan rongga hidung (Nor Hashimah Jalaluddin. Gigi atas 4. dan u.2: Alat-Alat Artikulasi 2. Bibir bawah 3. Lelangit lembut 8. Rongga hidung 14. Lidah 10. anak tekak.3 Alat-Alat Artikulasi Vokal Anda perlu mengetahui bahawa. Rongga mulut 15. Gigi bawah 5. Sistem Ejaan Rumi mempunyai lima huruf vokal yang digunakan untuk melambangkan enam fonem vokal atau bunyi vokal baku. i. separuh 18 . Gusi 6. ruang udara antara bahagian lidah yang berkenaan dan keadaan bibir. Rongga tekak 13. Anak tekak 9. lidah. Bunyi vokal terhasil apabila udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa mengalami sebarang sekatan. 1998:16-17) Kedudukan Artikulator Daerah Artikulasi 1. iaitu tinggi. Tenggorok Rajah 2. Jenis-jenis bunyi vokal dapat ditentukan berdasarkan kedudukan bahagian lidah. Lelangit keras 7. separuh tinggi. Pita suara 12.

] dan dua vokal tambahan dalam dialek Melayu. bibir terhampar. iaitu neutral. Selaras dengan kedudukan bahagian lidah itu. hampar dan bundar. ruang udara dapat dibahagikan kepada empat juga. bibir bundar 19 . Bahagian lidah yang terlibat pula terbahagi kepada tiga bahagian. keadaan bibir terbahagi kepada tiga bahagian. seperti beg dan bos.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU rendah dan rendah. Keadaan bibir semasa menghasilkan vokal belakang. tengah dan belakang lidah seperti yang ditunjukkan dalam linguagram (gambar lidah) yang berikut: D epan ham par T in g g s e m p it) (i i S e p a ru h tin g g i e (s e p a r u h s e m p it) S e p a r u h r e n dε h a ( s e p a r u h lu a s ) R e n d a(lu a s )a h T engah n e u tr a l B e la k a n g bundar u  o  Rajah 2. separuh luas dan luas. iaitu [i.3: Bahagian Lidah Seterusnya. e. iaitu [ε] dan []. Dalam Bahasa Melayu standard terdapat enam jenis vokal yang dapat dihasilkan. Layari internet untuk melihat pergerakan bibir ketika menyebut bunyi vokal Bahasa Melayu. separuh sempit. u. o. iaitu depan. iaitu sempit. Bunyi-bunyi [ε] dan [] merupakan bentuk sebutan harian dan juga perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris. Keadaan Bibir semasa menghasilkan vokal hadapan. a.

i. berdasarkan rajah di bawah.___________________________ v._______________________________ xi.___________________________ 20 .__________________________ ix._______________________________ iii. labelkan alat-alat artikulasi yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa.4: Keadaan Bibir AKTIVITI Secara berpasangan.______________________________ xii.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Rajah 2.______________________________ iv.___________________________ x.______________________________ vii._______________________________ ii.__________________________ viii.___________________________ vi.

Nor Hashimah Jalaluddin (1998).BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN 1. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Nyatakan perbezaan antara artikulasi dan artikulator. Asas Fonetik. Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Ilmu Fonetik dan Linguistik. 2. (1982). Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. TAJUK 3 ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR 21 . Abdullah Hassan. Indirawati Zahid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Rencana Linguistik. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Mardian Shah Omar (2006). Nyatakan alat-alat artikulasi yang terdapat untuk kedudukan artikulator dan daerah artikulasi. (1980).

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan artikulasi diftong dan konsonan yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi diftong dan konsonan.1: Kerangka Tajuk 3 3. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi diftong dan konsonan Mengenal pasti jenis-jenis diftong dan konsonan Bahasa Melayu Menghuraikan artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK DIFTONG DAN KONSONAN DEFINISI DAN JENIS DIFTONG SERTA KONSONAN ARTIKULASI DIFTONG ARTIKULASI KONSONAN Rajah 3.0 KANDUNGAN ISI 22 . Perbincangan turut ditumpukan kepada definisi dan jenis diftong serta konsonan dalam Bahasa Melayu.

3 Artikulasi Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu 23 . 3. menurut Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu (Marzukhi Nyak Abdullah. 3. seperti dua bibir. 2006:42). dan [au] dalam [pulau] pulau?. hentian sebahagian atau hentian sekejapsekejap (Abdullah Hassan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. Bahasa Melayu mempunyai tiga bunyi diftong. jenis-jenis diftong dan konsonan serta artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu. Sekatan itu dapat dilakukan dalam bentuk hentian sepenuhnya.2 Jenis-Jenis Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu Anda perlu mengetahui bahawa. diftong (diphthong) ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut sebagai satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah contohnya.2006:44). iaitu [ai]. letusan. [au] dan [oi]. Diftong boleh membentuk suku kata seperti dalam perkataan [# tupai #]. Keadaan sebegini membezakan diftong daripada deretan vokal contohnya. sama ada letupan. lelangit lembut. [# panau #] dan [# amboi #]. anak tekak dan lain-lain. geseran dan sebagainya.1 Definisi Diftong dan Konsonan Tahukah anda. serta titik artikulasi atau daerah sebutannya. Bunyi konsonan pula dapat dihuraikan berdasarkan cara penghasilannya. sengauan. gigi-gusi.1997:63). lelangit keras. 3. mengenai (Abdullah Hassan. Konsonan pula ialah semua bunyi selain vokal yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arus udara yang dilepaskan melalui paru-paru. [ai] dalam [pandai] pandai.

bunyi diftong bersifat satu suku kata yang melibatkan alat artikulasi lidah?. dan [aυ ] dalam [pulaυ ] pulau. [ai] dalam [pandai] pandai dan (iv) diftong sempit. (ii) diftong lebar yang melibatkan perubahan yang luas pada kedudukan lidah contohnya. lelangit lembut atau pita suara. iaitu diftong yang puncak kenyaringannya jatuh pada vokal pertama contohnya. konsonan Bahasa Melayu meliputi bunyi letupan. Kemudian udara akan dilepaskan serta-merta dan akan terhasillah bunyi letupan. anda juga perlu mengetahui bahawa. Kedudukan alat artikulasi lidah ketika menyebut bunyi diftong adalah seperti berikut: Rajah 3. Diftong Bahasa Melayu terdiri (i) diftong biasa. geseran. Udara yang dilepaskan daripada paru-paru akan mengalami sekatan sepenuhnya sama ada di bahagian bibir. sengauan. sisian. [ai] dalam [pandai] pandai. Hentian sepenuhnya dapat menghasilkan bunyi letupan (plosif). [oi] dalam [sepoi] sepoi. (iii) diftong menurun. iaitu gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah contohnya.2: Kedudukan Lidah Untuk Bunyi Diftong Seterusnya. lelangit keras. [ai] dalam [pantai].BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Tahukah anda bahawa. iaitu diftong yang melibatkan perubahan yang sempit pada kedudukan lidah contohnya. malaran dan getaran. Bunyi Letupan 24 . letusan.

25 . Ini menyebabkan udara yang dilepaskan dari paru-paru akan melalui rongga hidung dan terhasillah bunyi nasal [m]. Sekatan sepenuhnya dapat menghasilkan bunyi letusan (afrikat). Hentian sebahagian pula akan menghasilkan bunyi sisian. Bunyi ini dihasilkan dengan cara menyekat arus udara sepenuhnya yang dilepaskan oleh paru-paru. iaitu bunyi [t] digabungkan dengan bunyi [š] untuk menghasilkan bunyi [č]. dan []. manakala bunyi [d] pula digabungkan dengan bunyi [ž] untuk mendapatkan bunyi [j].BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Fon [p] [b] [t] [d] [k] [g] [] Awal Akhir [pulau] [atap] [bumi] [rəbab] [talam] [liat] [datu] [kad] [kata] * [garau] [bεg] ** [ana] *bunyi [k] tidak dapat hadir pada akhir suku kata dalam bahasa Melayu. Bunyi sisian dalam bahasa Melayu dihasilkan dengan melakukan penyekatan terhadap arus udara yang dilepaskan oleh paru-paru di bahagian lelangit keras oleh hujung lidah menyebabkan udara hanya melalui kawasan sisi di kiri dan kanan rongga mulut. Satu lagi bentuk sekatan yang dilakukan sepenuhnya akan mengeluarkan bunyi sengauan (nasal) yang dihasilkan dengan cara menurunkan anak tekak (uvula) untuk menutup rongga mulut (oral). **bunyi [] adalah variasi kepada bunyi [k] dan hadir pada akhir suku kata dalam Bahasa Melayu. Ini menghasilkan bunyi [l]. [n]. Kemudian arus udara itu dilepaskan perlahan-lahan. []. geseran (frikatif) dan malaran. Ada juga pendapat yang menyatakan bunyi afrikat ini adalah hasil gabungan dua bunyi.

kedudukan artikulator adalah seperti menghasilkan bunyi geseran tetapi geseran yang dihasilkan adalah terlalu lemah. dan [h]. Udara yang dilepaskan oleh paru-paru disekat dengan menggetarkan hujung lidah di lelangit keras. [š].BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bunyi geseran dihasilkan dengan menyempitkan saluran udara supaya udara yang melaluinya bergeser dan kedengaran bunyi berdesis. Bentuk ini menghasilkan bunyi getaran. Bunyi malaran dalam bahasa Melayu ialah [w] dan [y]. [s]. Bunyi Letusan [č] [cawan] [j] [jam] [caj] [mač] Bunyi Sengauan [m] [muda] [cium] [n] [niat] [jalan] [] [aa] [buja] [] [ai] * *Bunyi [] tidak dapat hadir pada akhir suku kata Bunyi Sisian [l] [lalu] [awal] 26 . Bunyi malaran juga sama seperti untuk menghasilkan bunyi vokal. [v]. Bunyi geseran dalam bahasa Melayu ialah [f]. iaitu [r]. Dalam bahasa Melayu hanya terdapat satu bunyi getaran. Untuk menghasilkan bunyi malaran. Bentuk sekatan udara yang ketiga ialah hentian sekejap-sekejap. [z]. dan sesetengah ahli fonetik menamakannya bunyi separuh vokal.

(iv) Geseran gigi bersuara. 27 . [f]. (ii) Geseran bibir-gusi bersuara. [w].BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bunyi Geseran [f] [faseh] [alaf] [v] [vεn] * [s] [sarat] [awas] [z] [zat] [lafaz] [š] [šarat] [skuaš] [h] [harta] [sah] Bunyi Getaran [r] [rasa] [siar] Bunyi konsonan terbahagi kepada bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. (iii) Geseran gigi tak bersuara. Contoh sebutan: [vkal] ‘vokal’. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah rapatan bibir bawah dan gigi atas itu tanpa menggetarkan pita suara. [l]. pita suara tidak digetarkan. dan [y]. dan [h]. [t]. Perbezaannya ialah. Konsonan pinjaman Bahasa Melayu terdiri daripada (i) Geseran bibirgigi tak bersuara. Lelangit lembut dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. Ketika mengeluarkan geseran bibir-gigi tak bersuara. seperti bunyi [p]. seperti bunyi [b]. Contoh sebutan: [fiker] ‘fikir’. [g]. dan [univərsiti] ‘universiti’. [d]. bibir bawah dirapatkan kepada gigi atas supaya membuat sempitan untuk udara keluar. Bunyi bersuara dihasilkan dengan menggetarkan pita suara. dan [maaf] ‘maaf’. [m]. [s]. [hafal] ‘hafal’. [n]. (v) Geseran lelangit lembut tak bersuara dan (vi) Geseran lelangit lembut bersuara. Cara mengeluarkan geseran bibir-gusi bersuara pula sama dengan cara mengeluarkan geseran [f]. Sebaliknya pita suara tidak digetarkan untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara. [r]. [vərsi] ‘versi’. [k].

ketika mengeluarkan bunyi [ð] pita suara digetarkan. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah gigi itu tanpa menggetarkan pita suara. Perbezaannya ialah. sama dengan cara mengeluarkan geseran gigi tak bersuara. Contoh sebutan: [θalaθa] ‘Selasa’ (thalatha). [iθnen] ‘Isnin’ (Ithnin). [loat] ‘loghat’.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Penghasilan geseran gigi tak bersuara ini menunjukkan daun lidah berada di antara gigi atas dengan gigi bawah. dan [hadeθ] ‘hadis’ (hadith). dan [bale] ‘baligh’. [axbar] ‘akhbar’. bunyi ini sebenarnya terdapat dalam pertuturan orang Melayu ketika menyebut perkataan-perkataan Melayu seperti orang [a] dan [baa] sebagai kelainan kepada getaran gusi [r]. ketika mengeluarkan bunyi [] pita suara digetarkan. Contoh sebutan: [ðalem] ‘zalim’ (dzalim). dan [haðer] ‘hadir’ (hadzir). Lelangit lembut dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. Ketika menghasilkan geseran lelangit lembut tak bersuara. Menurut Raja Mukhtaruddin (1965:44). 28 . belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut supaya membuat satu sempitan. dan [axer] ‘akhir’. Akhirnya. Contoh sebutan: [aeb] ‘ghaib’. Lelangit itu sendiri dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. Contoh sebutan: [xabar] ‘khabar’. Perbezaannya ialah. Cara mengeluarkan geseran gigi bersuara pula. Udara dikeluarkan dari paruparu dan dibiarkan bergeser pada sempitan di daerah lelangit itu tanpa menggetarkan pita suara. penghasilan geseran lelangit lembut bersuara menunjukkan persamaan dengan cara menghasilkan geseran lelangit lembut tak bersuara.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU AKTIVITI Secara berkumpulan. Berikan juga sepuluh contoh perkataan yang mengandungi diftong dialek Melayu yang berbeza. Beri satu contoh perkataan untuk keenam-enam jenis konsonan pinjaman yang telah anda pelajari. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. BAHAN BACAAN 29 . LATIHAN 1. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap jenis diftong Bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. (Beri contoh daripada beberapa dialek yang berbeza. Nyatakan jenis bunyi konsonan dan diftong untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2.

(2006). Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. (1985). (1977). Mardian Shah Omar (2006). TAJUK 4 HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU 30 . (1997). Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Hj Omar. Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lutfi Abas. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Indirawati Zahid. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. Raminah Sabran dan Rahim Syam.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Abdullah Hassan. Marzukhi Nyak Abdullah. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Abdullah Hassan. (1975).Bhd.Bhd. (1980).

1: Kerangka Tajuk 4 KONSONAN ASAL. KONSONAN DAN DIFTONG BAHASA MELAYU Rajah 4. KONSONAN DAN DIFTONG DALAM BAHASA MELAYU 4. gandingan dan rangkap. Huruf-huruf tersebut meliputi huruf vokal. pinjaman. iaitu konsonan asal. konsonan dan diftong dalam Bahasa Melayu Membandingkan jenis-jenis huruf konsonan dalam bahasa Melayu. pinjaman. PINJAMAN. gandingan dan rangkap. konsonan dan diftong. GANDINGAN DAN RANGKAP BAHASA MELAYU 31 . HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi dan jenis huruf dalam Bahasa Melayu Menghuraikan jenis-jenis huruf vokal.0 KANDUNGAN ISI JENIS-JENIS HURUF VOKAL.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis huruf yang terdapat dalam Bahasa Melayu. KERANGKA TAJUK-TAJUK HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU DEFINISI HURUF VOKAL. Huruf konsonan pula diperincikan kepada konsonan asal.

Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa huruf ialah lambang dalam sistem bunyi bahasa yang daripadanya sesuatu perkataan dalam tulisan dibentuk? (Marzukhi Nyak Abdullah.1 Definisi Huruf Vokal. hentian sebahagian atau hentian sekejap-sekejap. Seperti yang telah dipelajari. iaitu satu vokal mengeluncur dari satu vokal kepada vokal yang lain (Abdullah Hassan. diftong terbentuk apabila berlaku pengeluncuran bunyi-bunyi vokal. ialah bunyi yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arus udara yang dilepaskan melalui paru-paru. 4.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. Huruf Vokal Fonem / Bunyi 32 Ejaan Sebutan . Rajah 4. Sekatan itu dapat dilakukan dalam bentuk hentian sepenuhnya. e taling dan o. u. Diftong pula terhasil daripada gabungan bunyi vokal. konsonan dan diftong dalam Bahasa Melayu. iaitu huruf a. i. Bunyi vokal juga dipengaruhi oleh Konsonan pula pengaruh lidah. bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidak mengalami sekatan atau himpitan.2006:44). 1977:42). Perbincangan juga turut ditumpukan kepada jenis-jenis konsonan dalam Bahasa Melayu.2 di bawah menunjukkan huruf dan fonem (bunyi bahasa) dalam Bahasa Melayu. jenis-jenis huruf vokal. pinjaman. keadaan rongga mulut dan bentuk bibir.2 Jenis-Jenis Huruf Vokal. Dengan perkataan lain. gandingan dan rangkap serta artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu. e pepet. iaitu konsonan asal. 4. Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu Anda perlu mengetahui bahawa dalam Bahasa Melayu terdapat enam huruf vokal.

par] [qa.lai] [ma.pat] [sa.2: Huruf dan Fonem Vokal Bahasa Melayu Seterusnya dalam Bahasa Melayu juga.lik] [bo.mak] [se.ri] [nya.jah] [zi.da] [sé.lak] [bi.pa?] [ni‫؟‬mat] [qa.rik] [ta.di] [khai.rus] [wa.ri] [ra. Huruf Konsonan b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p q r s sy t v w x y Fonem / Bunyi [b] [c] [d] [f] [g] [gh] [h] [j] (1)[k] (2) ? (3) ‫؟‬ (4)[q] [kh] [l] [m] [n] [ng] [ny] [p] [q] [r] [s] [sy] [t] [v] [w] [z] [y] 33 Ejaan bola catat dada fakir gabus ghazal harga jaga kala kapak nikmat kadi khairat lalai madah nafkah ngeri nyala papar qari rapat saham syirik tajam virus wajah xylem yuran Sebutan [bo..kir] [ga.zal] [har.ga] [ja.ran] .ham] [syi.tol] [du.kah] [nge.dah] [naf.lem] [yu.rat] [la.jam] [vi.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU a e taling e pepet i o u [a] [é] [e] [i] [o] [u] ada semak selak bilik botol duduk [a.tat] [da.bus] [gha.3 di bawah.da] [fa.duk] Rajah 4. terdapat 27 fonem atau bunyi konsonan yang ditunjukkan dalam rajah 4.la] [ka.la] [ca.ga] [ka.la] [pa.

letusan.5 di bawah. Bacalah modul ini seterusnya untuk memahami ketiga-tiga jenis konsonan tersebut. seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.3: Huruf dan Fonem Konsonan Bahasa Melayu Bahasa Melayu juga menunjukkan tiga bunyi diftong.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU z [z] zapin [za. geseran. sisian.3 Konsonan Asal.4: Huruf dan Fonem Diftong Bahasa Melayu 4. Sebenarnya terdapat 19 bunyi (fon) tetapi bunyi [?] dianggap variasi kepada bunyi [k] di akhir suku kata. gandingan dan rangkap. Terdapat 18 fonem konsonan asal Bahasa Melayu.poi] Rajah 4. iaitu letupan. Huruf Diftong ai au oi Fonem / Bunyi [ai] [au] [oi] Ejaan pantai pulau sepoi Sebutan [pan. Gandingan dan Rangkap Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa terdapat tiga jenis konsonan yang berbeza dalam Bahasa Melayu? Konsonan tersebut ialah konsonan asal.lau] [se.4 di bawah. 34 . Pinjaman. konsonan asal Bahasa Melayu terbahagi kepada tujuh. iaitu ai. pinjaman. getaran. Daripada segi cara sebutan. au dan oi yang ditunjukkan dalam Rajah 4.tai] [pu. Konsonan gandingan dan rangkap turut dikenali sebagai huruf gabung dan konsonan gabungan (Nik Safiah Karim et. sengauan dan separuh vokal. 2006).al.pin] Rajah 4.

huruf ‘i (‘ilmu). 35 . Ejaan nama seperti ‘Abdullah. skuasy.5: Konsonan Asal Bahasa Melayu Berdasarkan Sebutan Terdapat sepuluh konsonan pinjaman dalam Bahasa Melayu yang berasal daripada Bahasa Arab melainkan konsonan v. sebagai darjah kebesaran yang dikurniakan oleh Sultan atau Yang Dipertuan Negeri. ‘u (‘umur) digugurkan. ‘a (‘alam). huruf hamzah digugurkan tetapi masih terdapat dalam perkataan seperti Dato’. Huruf ain seperti dalam perkataan ma’na. digunakan untuk mengeja perkataan pinjaman daripada Bahasa Inggeris contohnya.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Daerah Sebutan KerasLelangit Gusi-L Keras Lelangit Lembut Gusi Bibir Cara Sebutan Pita Suara 6  h 1 Letupan Letusan Sengauan Geseran Getaran Sisian Separuh Vokal Tidak Bersuara Bersuara Tidak Bersuara Bersuara Bersuara Tidak Bersuara Bersuara Bersuara Bersuara Bersuara w p b 2 t d 3 4 5 k g č m f v r l y n j  s z Š  x Rajah 4. digantikan dengan huruf k menjadi makna. Konsonan sy pula yang dipinjam lebih awal daripada Bahasa Arab. Konsonan v dipinjam daripada Bahasa Inggeris. Pada tempat lain. Sa’odah. Nor ‘Aini sudah ditiadakan. Selain itu.

bunyi sebutannya tetap sama. 36 . ng. gh. Namun. iaitu kh. Empat lagi konsonan gandingan dan rangkap dijadikan konsonan tunggal untuk memudahkan ejaan. terdapat sembilan konsonan gandingan dan rangkap yang digunakan. AKTIVITI Secara berpasangan. sh. Kemudian senaraikan lima perkataan untuk setiap jenis vokal yang ditunjukkan. dalam sistem ejaan lama Bahasa Melayu. teliti kedudukan vokal dalam Bahasa Melayu berdasarkan rajah di bawah. walaupun huruf berubah. (Abdullah Hassan. 2006:95-96). empat konsonan gandingan dan rangkap ditukar menjadi konsonan tunggal. ny dan ng. iaitu ch menjadi c. iaitu empat kekal. ch. konsonan gandingan dan rangkap sh diubah suai menjadi sy. Empat daripadanya dikekalkan penggunaannya hingga kini. Sebenarnya jika anda peka. Selain itu. dz menjadi z. Hanya konsonan gandingan dan rangkap dikurangkan daripada sembilan kepada lima. dz. manakala satu berubah satu huruf. dh dan th. tidak banyak huruf dipinda dalam Sistem Ejaan Rumi Baharu. Akan tetapi. iaitu kh. gh. dh menjadi d dan th menjadi s.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Seterusnya. ny.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN 1. Daerah Sebutan Lelangit Lembut 5 G č j   h Lelangit Keras Gusi KerasGusi-L Bibir Cara Sebutan Pita Suara 6  1 Letupan Letusan Sengauan Geseran Getaran Sisian Separuh Vokal b w b b 2 t d 3 4 l 37 . Kemudian isikan konsonan yang dikosongkan untuk melengkapkan rajah tersebut. Teliti kedudukan konsonan Bahasa Melayu berdasarkan rajah di bawah.

Mardian Shah Omar (2006). Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1980). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Lutfi Abas. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Indirawati Zahid.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Nik Safiah Karim et. Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu.al. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (2006). Tatabahasa Dewan.Bhd. (1985).Bhd. (1975). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Marzukhi Nyak Abdullah. 38 . (1997).

2. Menggunakan simbol-simbol fonologi untuk mentranskripsikan bahan yang diperdengarkan oleh rakan mahupun pensyarah. Simbol-simbol yang dimaksudkan ialah simbol vokal. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. simbol konsonan. Mengenal simbol-simbol fonologi bahasa Melayu.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK 5 SIMBOL FONETIK DALAM BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui simbol fonologi dalam bahasa Melayu. simbol konsonan rangkap dan simbol diftong. KERANGKA TAJUK-TAJUK Simbol Fonologi Vokal Konsonan Diftong 39 . anda seharusnya dapat: 1.

simbol konsonan. 5. dan simbol diftong.1: Simbol Vokal Bahasa Melayu 40 .0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang simbol fonologi yang meliputi simbol vokal. Dalam hal ini tumpukan hanya kepada ejaan Rumi sahaja. Huruf a e (pepet) e taling i o u Simbol bunyi [a] [e] [ə] [i] [i] [u] Jadual 5. berikut disenaraikan bunyi dalam bahasa bahasa Melayu untuk dipadankan dengan simbol ejaan (huruf). simbol konsonan rangkap. Untuk mencapai tujuan tersebut.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5.1 Simbol Vokal Bahasa Melayu Sistem ejaan bertujuan untuk mewakili bunyi yang digunakan oleh penutur sesuatu bahasa.

3: Simbol Diftong Berdasarkan senarai dalam jadual 1. 2.2 Simbol Konsonan Huruf b c d g h j k l m n p q r s t v w x y z Simbol bunyi [b] [č] [d] [g] [h] [j] [k]. dan 3.2: Simbol Konsonan Huruf Gabungan Vokal ai au oi Simbol bunyi [ai] [au] [oi] Jadual 5.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5. kita dapati ada simbol-simbol bunyi yang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yang mewakili dua huruf dalam bahasa Melayu. 41 . [Q] [l] [m] [n] [P] [q] [r] [s] [š] [t] [v] [w] [z] [Y] [z] Jadual 5. [/].

4 Simbol Konsonan Gandingan dan Rangkap Konsonan Rangkap gh ny ng sy th dz akh Simbol bunyi [] [ɲ] [ŋ] [∫] [θ] [ð] [x] Rajah 5. 4: Konsonan Gandingan dan Rangkap 42 .BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5.

Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Agensi Penerbitan Nusantara.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU BACAAN TAMBAHAN Radiah Yussoff dan Nor ‘Aini Ismail. Linguistik Pengenalan. kemudian transkripsikan petikan tersebut dengan menggunakan simbol-simbol fonologi yang telah anda pelajari? 43 . Ilmu Fonetik dan Linguistik. Selangor: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn Bhd. 2005. Petaling Jaya: Secara individu. (1982). anda dikehendaki mencari sebuah petikan pendek yang panjangnya antara 30 perkataan hingga 50 patah perkataan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful