HỌC SINH BỪNG SÁNG

Số TT 1 2 3 4 5

Tên học sinh Đức Tú Thái Hiếu Dũng

Tuổi 12 11 14 16 16

Lớp 3 2 4 6 5

Trường Học chung với trẻ bình thường Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Đình Chiểu Hoàng Văn Thụ Nguyễn Đình Chiểu

Tính cách

SÁNG

Môn học Yếu toán - Thích Tiếng Việt Yếu Toán, TV - Thích Tiếng Anh Yếu TV - Thích toán Thích các môn học thuộc Yếu toán

TNV phụ trách

Học lực

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful