You are on page 1of 8

NESS R16 (100-690)

• ชุด ควบคุมระบบแบบไร้สาย 16 โซน พร้อมด้วยโซนแบบมีสายเพิ่มพิเศษอีก 1 โซน เหมาะสำาหรับบ้านที่


ตกแต่งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ติดตั้งง่ายเพียงเสียบปลั๊กไฟฟ้าที่บ้านของท่านก็ใช้งานได้ทันที
• ใช้งานง่ายแสนง่ายระบบมีอุปกรณ์ครบชุดในตัว Built in ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งเสียงแจ้งเหตุ Siren ,
ระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุ Auto Dialer
• แป้น กดรหัสพร้อมจอแสดงผลแบบ LCD Keypad และ แบตเตอรี่สำารองในตัวเอง ชุดควบคุมของ NESS
R8 ใช้กับ อุปกรณ์ไร้สาย ของ NESS ได้ทุก ชนิด
• รูปแบบการออกแบบสวยงามเล็ก บางกะทัดรัดด้วยมิติที่เล็กเหลือเชื่อ แต่ความสามารถเกินตัว
• พร้อม คุณสมบัติพิเศษในตัว คือความสามารถในการ เปิด / ปิดระบบผ่านระบบโทรศัพท์บ้าน หรือ
โทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนทางเตือนผ่านทางโทรศัพท์

OVERVIEW
ชุดกันขโมยไร้สาย NESS R16 รูปแบบสวยงาม ติดตั้งง่าย เหมาะสำาหรับบ้านสร้างเสร็จ ไม่ต้องเดินสาย ชุด
ควบคุมมี แป้นควบคุม สั่งงาน และ ลำาโพงส่งเสียงในตัว สามารถใช้กับอุปกรณ์ไร้สายของ NESS อาทิ

• อินฟาเรด ตรวจจับ ความเคลื่อนไหวแบบไร้สาย


• แป้นควบคุมแบบไร้สาย

• พวงกุญแจควบคุมแบบไร้สาย
NESS Radio Products
NESS RKP RADIO KEYPAD
Part No. 100-001

แป้นควบคุมไร้สายของ NESS ใช้ติดตั้งในบริเวณทางเข้าออก สำาหรับสถานที่มีการใช้งานเปิด / ปิด ระบบ


ใช้งานได้แบบหลายรหัสหลายคน แป้นควบคุมไร้สายหนึ่งตัว นับเป็น 1 อุปกรณ์รีโมทควบคุม ไม่เกี่ยวข้องกับ
โซนตรวจจับ 1 แป้นควบคุมไร้สาย สามารถใช้รหัสที่เป็นรหัสเลขได้อีก 25 รหัสเพิ่มเติม ชึ่งเป็นรหัสที่แยกจากตู้
ควบคุมหลักอีกทีหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน
แป้นควบคุมไร้สาย ใช้แบตเตอรี่ แบบ Lithium 9V ก้อนสี่เหลียม อายุการใช้งาน 3 – 5 ปี โดยประมาณ ขึน้
อยู่กับการใช้งานมาก หรือน้อย ในแต่ละวัน

NESS RSS RADIO SIREN SATELLITE


Part No. 106-081
ใหม่ล่าสุดจาก NESS ลำาโพงไร้สาย ความดัง 116 เดซิเบล ใช้ร่วมกับชุดควบคุมของ NESS ได้ทุกรุ่นโดย
ไม่ต้องการงานเดินสายสัญญาน ปลอดภัยด้วยชุดป้องกันการงัดแงะ หรือทำาลาย ( Onboard Tamper Switch) พร้อม
แบตเตอรี่สำารองไฟกรณีไฟฟ้าดับ

NESS RK3 RADIO KEY


Part No. 100-664

รีโมท ควบคุมการเปิด / ปิดแบบ 3 ปุ่ม RK3 ใช้เป็นอุปกรณ์ เปิด / ปิด ระบบ และมีปุ่มกดขอความช่วย
เหลือฉุกเฉินอีก 1 ปุ่ม รวมกันเป็น 3 ปุ่ม ( ปุ่มฉุกเฉินที่ 3 นี้ สามารถโปรแกรมเพื่อใช้เป็นรีโมทเปิด / ปิดไฟฟ้าบ้าน
สำาหรับ ชุดควบคุม D8x ก็ได้ถ้าต้องการ
แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบ Lithim 3 V CR2032 อายุการใช้งาน 5 ปี ถ้าแบตเตอรี่กำาลังไฟอ่อน สามารถหาซื้อ
มาเปลี่ยนได้เอง

NESS RK4 RADIO KEY


Part No. 100-067

รีโมท ควบคุมการเปิด / ปิดแบบ 4 ปุ่ม RK 4 ใช้เป็นอุปกรณ์ เปิด / ปิด ระบบ มีปุ่มกดขอความช่วยเหลือ


ฉุกเฉิน และปุ่มที่ 4 เป็นปุ่มกดเพื่อใช้ควบการเปิด / ปิดไฟฟ้าบ้าน หรือประตู รีโมทบ้านก็ได้ รวมทั้งหมดเป็น 4 ปุ่ม
แบตเตอรี่ ที่ใช้เป็นแบบ Lithium 3 V อายุการใช้งาน 10 ปี ( ถ้ากดไม่เกิน 7 ครั้งต่อวัน ) รูปลักษณ์การ
ออกแบบ สวยงาม เล็กกะทัดรัด แต่ดูภูมิฐานเมื่อใช้งาน ออกแบบใกล้เคียงรีโมทรถยนต์คันหรู
NESS R12 SUPERVISED WIRELESS PIR
Part No. 100-691

ตรวจ จับความเคลื่อนไหวไร้สาย ระยะ 12 เมตร ระบบบ้องกันการตรวจจับที่ผิดพลาด จากการทดสอบใช้งานใน


ประเทศไทย โดยปรับเทียบการใช้งานระยะหวังผล 8 ถึง 10 เมตร โดยวิศวกรจาก บริษัท เอ - เทค โซลูชั่น กว่า 4 ปี
ของการทดสอบการใช้งานในประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อนชื้น ไม่เคย Fault Alarm เลยแม้แต่ครั้งเดียว

ระยะ สูงที่เหมาะสมแก่การติดตั้งคือ 2.1 เมตร ปรับระยะ Range ที่ 9 เมตร แนะนำาให้ติดตั้งระยะการตรวจจับที่


ระยะนี้ นอกจากนี้ยังมีระบบประหยัด แบตเตอรี่ โดยการ ปิดตัวเองหลังจากการตรวจจับครั้งแรกไปแล้ว ดั้งนั้นการ
ใช้งานของ แบตเตอรี่จากการทดสอบ อยู่ที่ 3 – 5 ปี โดยใช้แบตเตอรี่ แบบ Lithium 9V ก้อนสี่เหลียม

NESS R15 SUPERVISED WIRELESS PIR


Part No. 100-663

ตรวจจับความเคลื่อนไหวไร้สาย ระยะ 15 เมตร ระบบบ้องกันการตรวจจับที่ผิดพลาด แบตเตอรี่จากการ


ทดสอบ อยู่ที่ 3 – 5 ปี โดยใช้แบตเตอรี่ แบบ Lithium 9V ก้อนสี่เหลียม
NESS R15PET Pet Aware WIRELESS PIR
Part No. 100-663PET

ตรวจจับความเคลื่อนไหวไร้สาย ระยะ 15 เมตร และไม่ตรวจจับสัตว์เลียงขนาดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ที่อยู่


ภายในบ้าน ระบบบ้องกันการตรวจจับที่ผิดพลาด แบตเตอรี่จากการทดสอบ อยู่ที่ 3 – 5 ปี โดยใช้แบตเตอรี่ แบบ
Lithium 9V ก้อนสี่เหลียม

NESS RR1 WIRELESS MINI REED SWITCH


Part No. 100-662

อุปกรณ์ ป้องการเปิดประตู / หน้าต่าง ออกแบบให้มีระบบป้องกันการงัดแงะ ทำาลายอุปกรณ์ การใช้งาน


ของ แบตเตอรี่กินกระแสน้อยทำาให้ใช้งานได้นาน 3 – 5 ปี มีระบบรายงานเมื่อแบตเตอรี่มีกำาลังไฟอ่อน และได้เวลา
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

Ness RR2 Universal Transmitter


Part No. 100-527
อุปกรณ์ ป้องการเปิดประตู / หน้าต่าง สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ตรวจจับแบบมีสายได้ ออกแบบให้มีระบบ
ป้องกันการงัดแงะ ทำาลายอุปกรณ์ การใช้งานของ ใช้แบตเตอรี่ แบบ Lithium 9V ก้อนสี่เหลียม มีระบบรายงานเมือ
แบตเตอรี่มีกำาลังไฟอ่อน
มีระบบวิเคราะห์การสั่นสะเทือน ด้วยตัวเอง เพื่อปรับทดให้ได้ความไวตามที่ต้องการในแต่ละสถานที่การ
ติดตั้ง

NESS RPB Radio Panic button


Part No. 100-283

ปุ่ม ขอความช่วยเหลื่อไร้สาย สามารถยึดติดถาวรตามตำาแหน่งที่ต้องการ หรือนำาติดตัวไปได้ภายในบริเวณ


50 – 80 เมตร ตามที่ต้องการ เพื่อขอความช่วยเหลือ

NESS Radio Interface


Part No. 100-200

เป็น อุปกรณ์ต่อพ่วงกับชุดควบคุมแบบมีสาย D8x D16x เพื่อขยายเป็นระบบผสมไร้สายได้ สามารถเพิ่ม


โซนไร้สายได้ตามจำานวนโซนมีสายที่มีอยู่ เข่น D8X มี 8 โซน เมื่อติดอุปกรณ์นี้เข้าไปก็จะได้โซนไร้สายเพิ่มอีก 8
โซน หรือ ถ้าเป็น D16X ก็ได้เพิ่มอีก 16 โซน รวมเป็นมีสาย 16 โซน และ ไร้สายอีก 16 โซน
โซนตรวจจับไร้สายในระบบของ NESS เป็นโซนเฉพาะอุปกรณ์ตรวจจับ เช่น 16 โซนไร้สาย สามารถ ติด
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ 16 ตัว
ส่วนอุปกรณ์ไร้สายควบคุมการเปิด / ปิด ระบบ เช่น RK3 RK4,RKP สามารถมีได้อีก 55 อุปกรณ์ ในชุด
ควบคุม D8X