புஹாாி தமிழில்

-1

TAMIL
: Er.M. ஹமீது சுல்தான்

இந்த மின்

ைல இனிய எளிய PDF
ெதாகுப்பில்.....

எ த்

பிரச்ைன இல்லாமல்

உங்கள் கணிணியில் பயன்ப த்தலாம்....

இலவச ெவளியீ . யா ம் எக்காரணங் ெகாண் ம் இைத
வியாபார ேநாக்கில் பயன் ப த்த ேவண்டாம்.

மின்

ல் (Digital Edition) ெதாகுப் ...
Er.M.ஹமீ

சுல்தான்.

http://www.tamilislam.webs.com

ப஧஺ரு஭டக்கம்

இற஫ச்பெய்த஻னின் ஆபம்஧ம் ....................................................................................................................2
ஈந஺ன் எனும் இற஫஥ம்஧ிக்றக............................................................................................................. 10
கல்யினின் ெ஻஫ப்பு ........................................................................................................................................ 17
உளூச் பெய்யது ........................................................................................................................................... 26
கு஭ித்தல் ......................................................................................................................................................... 53
ந஺தயிட஺ய் .................................................................................................................................................... 59
தனம்மும் ........................................................................................................................................................ 66
பத஺ழுறக ....................................................................................................................................................... 74
பத஺ழுறக ந஥பங்கள் .................................................................................................................................. 84
஧஺ங்கு ............................................................................................................................................................... 93
ஜும்ஆத் பத஺ழுறக.................................................................................................................................. 164
அச்ெ஥஻ற஬த் பத஺ழுறக.......................................................................................................................... 172
இருப஧ரு஥஺ள்கள் ....................................................................................................................................... 174
யித்ருத் பத஺ழுறக ................................................................................................................................... 183
நறம நயண்டுதல் .................................................................................................................................... 187
க஻பகணங்கள் ................................................................................................................................................ 197
குர்ஆ஦ிலுள்஭ ஸஜ்த஺ யெ஦ங்கள் .................................................................................................. 206
கஸ்ருத் பத஺ழுறக................................................................................................................................... 210
தஹஜ்ஜுத் .................................................................................................................................................... 216
நக்க஺,நதீ஦஺வுறடன ஧ள்஭ிய஺னி஬஻ல் பத஺ழுயதன் ெ஻஫ப்பு .................................................. 223

1

இ஺஫ச்ஸெய்தழனழன் ஆபம்஧ம்

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 1, ஋ண் 1
'ஸெனல்கள் அ஺஦த்தும் ஋ண்ணங்க஺஭ப் ஸ஧ளபொத்ஹத அ஺நகழன்஫஦. எவ்ஸயளபையபைக்கும் அயர்
஋ண்ணழனஹத கழ஺ைக்கழ஫து. எபையளழன் லழஜ்பத் (து஫த்தல்) உ஬கத்஺தக் கு஫ழக்ஹகள஭ளகக்
ஸகளண்டிபைந்தளல் அ஺தஹன அயர் அ஺ையளர். எபை ஸ஧ண்஺ண ஹ஥ளக்கநளகக் ஸகளண்ைளல்
அய஺஭ நணப்஧ளர். ஋஦ஹய, எபையளழன் லழஜ்பத் ஋஺த ஹ஥ளக்கநளகக் ஸகளண்ைஹதள அதுயளகஹய
அ஺நபெம்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ உநர் இப்த௅ கத்தளப்(பலி)
ஹந஺ைனழலிபைந்து அ஫ழயழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 1, ஋ண் 2
லளளழஸ் இப்த௅ லழரளம்(பலி) இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்க஭ழைம், 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭!
தங்களுக்கு இ஺஫ச்ஸெய்தழ ஋வ்யளபொ யபைகழ஫து?' ஋஦க் ஹகட்ைதற்கு, 'ெழ஬ ஹய஺஭க஭ழல் அது நணழ
ஏ஺ெ஺னப் ஹ஧ளன்பொ ஋ன்஦ழைம் யபைம். அவ்யளபொ யபையது ஋஦க்கு நழகக் கடி஦நளக இபைக்கும்.
அயர் (யள஦யர்) கூ஫ழன஺த ஥ளன் ஥ழ஺஦ளெ஧டுத்தழன ஥ழ஺஬னழல் அயர் ஋ன்஺஦யழட்டுப்
஧ழளழந்துயழடுயளர். ஹநலும் ெழ஬ ஹய஺஭க஭ழல் அ(வ்யள஦)யர் ஏர் ஆையர் ஹ஧ளன்பொ ஋஦க்குக்
களட்ெழன஭ழத்து, ஋ன்த௅ைன் உ஺பனளடுயளர். அப்ஹ஧ளது அயர் கூபொய஺த ஥ழ஺஦யழலிபைத்தழக்
ஸகளள்ஹயன்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) கூ஫ழ஦ளர்கள்' ஋஦ ஆனழரள(பலி) கு஫ழப்஧ழட்ைளர். ஹநலும்,
"கடும் கு஭ழபள஦ ஥ளள்க஭ழல் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்கு யலவ (இ஺஫ச்ஸெய்தழ) இ஫ங்குய஺த
கண்ஹைன். அயர் (யள஦யர்) ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭யழட்டு யழ஬கழச் ஸெல்லும்ஹ஧ளது (கு஭ழளழலும்)
அயர்க஭ழன் ஸ஥ற்஫ழனழலிபைந்து யழனர்஺ய ஸெளட்டும்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 1, ஋ண் 3
ஆனழரள(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.
"஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்குத் துயக்கத்தழல் இ஺஫ச்ஸெய்தழ தூக்கத்தழல் ஹதளன்பொம் ஥ல்஬
க஦ளெக஭ழஹ஬ஹன யந்தது. அப்ஹ஧ளது அயர்கள் ஋ந்தக் க஦ளெ கண்ைளலும் அது அதழகள஺஬ப்

2

ஸ஧ளள௃தழன் யழடின஺஬ப் ஹ஧ளன்பொ ஸத஭ழயளக இபைக்கும். ஧ழன்஦ர் த஦ழ஺நனழலிபைப்஧து அயர்க஭ழன்
யழபைப்஧நளனழற்பொ. லழபள கு஺கனழல் அயர்கள் த஦ழத்தழபைந்தளர்கள். தங்க஭ழன் குடும்஧த்தளளழைம்
தழபைம்஧ழ யபையதற்கு ப௃ன் ஧஬ இபளெகள் (அங்ஹக தங்கழனழபைந்து) யணக்க யமழ஧ளடுக஭ழல்
ஈடு஧ட்டிபைந்தளர்கள். அந்த ஥ளள்களுக்கள஦ உண஺யத் தம்ஹநளடு ஸகளண்டு ஸெல்யளர்கள். (அது
ப௃டிந்ததும்) நவண்டும் (தங்க஭ழன் து஺ணயழனளர்) கதவஜள(பலி) அயர்க஭ழைம் தழபைம்புயளர்கள். அஹத
ஹ஧ளன்பொ ஧஬ ஥ளள்களுக்குளழன உண஺யக் ஸகளண்டு ஸெல்யளர்கள். இந்த ஥ழ஺஬ லழபள கு஺கனழல்
அயர்களுக்கு ெத்தழனம் யபைம் ய஺ப ஥வடித்தது. (எபை஥ளள்) எபை யள஦யர் அயர்க஭ழைம் யந்து, 'ஏதும்'
஋ன்஫ளர். அதற்கயர்கள் '஥ளன் ஏதத் ஸதளழந்தய஦ழல்஺஬ஹன!' ஋ன்஫ளர்கள்.
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் இந்஥ழ஺஬஺னப் ஧ழன் யபைநளபொ யழ஭க்கழ஦ளர்கள்.
"அயர் ஋ன்஺஦ப் ஧ழடித்து ஥ளன் ெழபநப்஧டும் அ஭யழற்கு இபொகக்கட்டின஺ணத்தளர். ஧ழ஫கு
஋ன்஺஦யழட்டுயழட்டு நவண்டும் 'ஏதும்' ஋ன்஫ளர். (அப்ஹ஧ளதும்) ஥ளன் ஏதத் ஸதளழந்தய஦ழல்஺஬ஹன!
஋ன்ஹ஫ன். இபண்ைளயது ப௃஺஫பெம் அயர் ஋ன்஺஦ப் ஧ழடித்து ஥ளன் ெழபநப்஧டும் அ஭யழற்கு
இபொகக்கட்டி அ஺ணத்து ஋ன்஺஦யழட்டுயழட்டு நவண்டும் 'ஏதும்' ஋ன்஫ளர். (அப்ஹ஧ளதும்) ஥ளன் ஏதத்
ஸதளழந்தய஦ழல்஺஬ஹன! ஋ன்ஹ஫ன். அயர் ஋ன்஺஦ப் ஧ழடித்து ப௄ன்஫ளயது ப௃஺஫பெம் கட்டி
அ஺ணத்துயழட்டுயழட்டு,
'஧஺ைத்தய஦ளகழன உம்ப௃஺ைன இபட்ெக஦ழன் தழபைப்ஸ஧னபளல் ஏதும்! அயஹ஦ ந஦ழத஺஦
'அ஬க்'கழல் (கபைய஭ர்ச்ெழனழன் ஆபம்஧஥ழ஺஬) இபைந்து ஧஺ைத்தளன். ஏதும்! உம்ப௃஺ைன இபட்ெகன்
கண்ணழனம் நழக்கயன்' ஋ன்஫ளர்." ஹநலும், ஆனழரள(பலி) கூ஫ழ஦ளர். ஧ழ஫கு இதனம்
஧ை஧ைத்தயர்க஭ளக அந்த யெ஦ங்களுைன் (தம் து஺ணயழனளர்) கு஺யலிதழன் நகள் கதவஜள(பலி)
யழைம் ஥ைந்த ஸெய்தழ஺னத் ஸதளழயழத்துயழட்டுத் தநக்கு ஌தும் ஹ஥ர்ந்து யழடுஹநள ஋஦ தளம் உபொதழனளக
அஞ்சுயதளகளெம் கூ஫ழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது கதவஜள(பலி) அயர்கள் 'அவ்யளபொ கூ஫ளதவர்கள்;
அல்஬ளஹ்யழன் நவது ஆ஺ணனளக உங்க஺஭ எபைஹ஧ளதும் அல்஬ளஹ் இமழளெ஧டுத்தநளட்ைளன்;
(஌ஸ஦஦ழல்) தளங்கள் உ஫யழ஦ர்களுைன் இணங்கழ இபைக்கழ஫வர்கள்; (ெழபநப்஧டுஹயளளழன்)
சு஺நக஺஭த் தளங்கள் சுநந்து ஸகளள்கழ஫வர்கள்; ய஫ழனயர்களுக்களக உ஺மக்கழ஫வர்கள்;
யழபைந்தழ஦ர்க஺஭ உ஧ெளழக்கழ஫வர்கள்; உண்஺நனள஦ ஹெளத஺஦க஭ழல் (ஆட்஧ட்ஹைளபைக்கு) உதயழ
புளழகழ஫வர்கள்' ஋ன்஫ளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭த் தம் தந்஺தனழன் உைன் ஧ழ஫ந்தயபள஦
஥வ்ஃ஧ல் ஋ன்஧யளழன் நகன் 'யபளக'யழைம் அ஺மத்துச் ஸென்஫ளர்கள். ஥வ்ஃ஧ல், அெது ஋ன்஧யளழன்
நகத௅ம் அெது, அப்துல் உஸ்றளயழன் நகத௅நளயளர்.
'யபளக' அ஫ழனள஺நக் கள஬த்தழஹ஬ஹன கழ஫ழத்தய ெநனத்஺தத் தள௃யழனயபளக இபைந்தளர். ஹநலும் அயர்
லவப்பை ஸநளமழனழல் ஋ள௃தத் ஸதளழந்தயபளகளெம் இஞ்ஜவல் ஹயதத்஺த, லவப்பை ஸநளமழனழல் அயர் ஋ள௃த
ஹயண்டும் ஋ன்பொ அல்஬ளஹ் ஥ளடின அ஭ளெக்கு ஋ள௃துகழ஫யபளகளெம் கண் ஧ளர்஺யனற்஫ ஸ஧பைம்
யஹனளதழகபளகளெம் இபைந்தளர். அயளழைம் கதவஜள(பலி), '஋ன் தந்஺தனழன் ெஹகளதபன் நகஹ஦! உம்

3

ெஹகளதபன் நகன் கூபொய஺தக் ஹகளுங்கள்' ஋ன்஫ளர்கள். அப்ஹ஧ளது யபகள ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம்,
'஋ன் ெஹகளதபர் நகஹ஦! ஥வர் ஋஺தக் கண்டீர்?' ஋஦க் ஹகட்ைளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தளம் ஧ளர்த்த
ஸெய்தழக஺஭ அயளழைம் கூ஫ழ஦ளர்கள். (அ஺தக் ஹகட்ைதும்) யபகள, (஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம்)
'இயர்தளம், ப௄றளயழைம் இ஺஫யன் அத௅ப்஧ழன '஥ளப௄ஸ்' (ஜழப்ளவல்) ஆயளர்' ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டு,
'உம்ப௃஺ைன ெப௄கத்தளர் உம்஺ந உம்ப௃஺ைன ஥ளட்டிலிபைந்து ஸய஭ழஹனற்பொம் ெநனத்தழல் ஥ளன்
உனழபைைன் தழைகளத்தழபநள஦ இ஺஭ஞ஦ளக இபைந்தழபைக்க ஹயண்டுஹந!' ஋ன்பொம் அங்க஬ளய்த்தளர்.
அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள், 'நக்கள் ஋ன்஺஦ ஸய஭ழஹனற்஫யள ஹ஧ளகழ஫ளர்கள்?' ஋ன்பொ
ஹகட்ைளர்கள். அதற்கயர்கள் 'ஆம்! ஥வர் ஸகளண்டு யந்தழபைப்஧து ஹ஧ளன்஫ ெத்தழனத்஺தக் ஸகளண்டு
யந்த ஋ந்த ந஦ழதபைம் (நக்க஭ளல்) ஧஺கத்துக் ஸகளள்஭ப்஧ைளநல் இபைந்ததழல்஺஬. (஥வர்
ஸய஭ழஹனற்஫ப்஧டும்) அந்஥ள஺஭ ஥ளன் அ஺ைந்தளல் உநக்குப் ஧஬நள஦ உதளெஹயன்' ஋ன்பொ
கூ஫ழ஦ளர். அதன்஧ழன்஦ர் யபகள ஥வண்ை ஥ளள் யளமளநல் இ஫ந்துயழட்ைளர். இந்த ப௃தற் ஸெய்தழபெைன்
யலவ (இ஺஫ச்ஸெய்தழ) ெழ஫ழது கள஬ம் ஥ழன்பொ ஹ஧ளனழற்பொ.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 1, ஋ண் 4
'஥ளன் ஥ைந்து ஸென்பொஸகளண்டிபைந்தஹ஧ளது யள஦த்தழலிபைந்து எபை குப஺஬க் ஹகட்டு ஋ன்
஧ளர்஺ய஺ன உனர்த்தழப் ஧ளர்த்ஹதன். அப்ஹ஧ளது லழபள கு஺கனழல் ஋ன்஦ழைம் யந்த அஹத யள஦யர்
யள஦த்துக்கும் பூநழக்குநழ஺ைஹன ஏர் ஆெ஦த்தழல் அநர்ந்தழபைக்கக் கண்டு அச்ெப௃ற்ஹ஫ன்.
(ள௅ட்டிற்குத்) தழபைம்஧ழ யந்து (கதவஜளயழைம்) ஋ன்஺஦ப் ஹ஧ளர்த்துங்கள் ஋ன்ஹ஫ன். அப்ஹ஧ளது,
'ஹ஧ளர்஺ய ஹ஧ளர்த்தழனயஹப ஋ள௃ம்! (நக்களுக்கு) ஋ச்ெளழக்஺க ஸெய்பெம்!' (தழபைக்குர்ஆன் 74:01)
஋ன்஧து ஸதளைங்கழ 'அசுத்தங்க஺஭யழட்டு எதுங்கழ யழடும்!' ஋ன்஧து ய஺ப ஍ந்து யெ஦ங்க஺஭
இ஺஫யன் அபை஭ழ஦ளன்" ஋ன் இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ யலவ
(இ஺஫ச்ஸெய்தழ) ஥ழன்பொ ஹ஧ளனழபைந்த இ஺ைக் கள஬த்஺தப் ஧ற்஫ழக் கூபொம்ஹ஧ளது ஜள஧ழர் இப்த௅
அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர். அதன் ஧ழன்஦ர் யலவ (இ஺஫ச்ஸெய்தழ) (இ஺஫ச்ஸெய்தழ) அடிக்கடி
ஸதளைர்ந்து யப஬ளனழற்பொ ஋ன்பொம் அயர் கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 1, ஋ண் 5
அயபெப்஧ட்டு உங்கள் ஥ள஺ய அ஺ெக்களதவர்கள்" (தழபைக்குர்ஆன் 75:16) ஋ன்஫ தழபைக்குர்ஆன்
யெ஦த்஺த இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) யழ஭க்கும்ஹ஧ளது, '஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்கு இ஺஫ச்ஸெய்தழ
அபை஭ப்஧டும்ஹ஧ளது நழகுந்த ெழபநம் ஌ற்஧ட்ைது. இது அயர்க஭ழன் உதடுக஺஭ அயர்கள்
அ஺ெப்஧தன் ப௄஬ம் பு஬஦ளனழற்பொ. 'யலவ (இ஺஫ச்ஸெய்தழ)஺ன (ந஦஦ம் ஸெய்ன) அயெபப்஧ட்டு
உங்களு஺ைன ஥ள஺ய அ஺ெக்களதவர்கள். ஌ஸ஦஦ழல் அத஺஦ (உங்கள் ஸ஥ஞ்ெழல்) என்பொ
ஹெர்ப்஧தும் (உங்கள் ஸ஥ஞ்ெழல்) என்பொ ஹெர்ப்஧தும் (உங்கள் ஥ளயழன் ப௄஬ம்) ஏத ஺யப்஧தும்

4

஥ம்ப௃஺ைன ஸ஧ளபொப்஧ளகும். ஋஦ஹய ஥ளம் அத஺஦ச் ஸெயழ தளழ்த்தழக் ஹகட்பீபளக - ஧ழன்஦ர் ஥வர்
அத஺஦ ஏதும்஧டிச் ஸெய்யதும் ஥ம்ப௃஺ைன ஸ஧ளபொப்஧ளகும்" (தழபைக்குர்ஆன் 75:16-19) ஋ன்஫
யெ஦ங்க஺஭ அப்ஹ஧ளது அல்஬ளஹ் அபை஭ழ஦ளன்' ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டு, '஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
தங்க஭ழன் இபண்டு உதடுக஺஭ அ஺ெத்தது ஹ஧ளன்பொ அ஺ெக்கழஹ஫ன்' ஋ன்பொ ஸெளல்லித் தங்கள்
இபண்டு உதடுக஺஭பெம் இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஺ெத்துக் களட்டி஦ளர்கள்.
இந்த லதவ஺ற இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அயர்க஭ழைநழபைந்து றப௅து இப்த௅ ஜஶ஺஧ர் அ஫ழயழத்தஹ஧ளது,
'இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) தங்க஭ழன் இபண்டு உதடுக஺஭பெம் அ஺ெத்தது ஹ஧ளன்பொ அ஺ெக்கழஹ஫ன்'
஋ன்பொ கூ஫ழ அ஺ெத்துக் களட்டி஦ளர்கள்.
ஹநலும், இப்த௅ அப்஧ளஸ் ஸதளைர்ந்து,
'அதன் ஧ழன்஦ர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஜழப்பப௅ல்(அ஺஬) யபைம்ஹ஧ளது (அயர்கள் ஏதுய஺த) ஸெயழ
தளழ்த்தழக் ஹகட்஧஺த யமக்கநளக்கழ஦ளர்கள். ஜழப்ளவல் ஸென்஫தும் அயர்கள் ஏதழனது ஹ஧ளன்ஹ஫
஥஧ழ(றல்) அயர்களும் ஏதழ஦ளர்கள்" ஋஦ றப௅து இப்த௅ ஜஶ஺஧ர் கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 1, ஋ண் 6
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ந஦ழதர்க஭ழல் நழகப் ஸ஧பைம் ஸகள஺ைனள஭ழனளகத் தழகழ்ந்தளர்கள். (ெளதளபண
஥ளள்க஺஭ யழை) ஜழப்ளவல்(அ஺஬) அயர்கள் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭ பநமளன் நளதத்தழல்
ெந்தழக்கும்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) நழக அதழகநளக யளளழ யமங்கும் ஸகள஺ைனள஭ழனளகத் தழகழ்ந்தளர்கள்.
ஜழப்ளவல்(அ஺஬) அயர்கள் பநமளன் நளதத்தழன் எவ்ஸயளபை இபயழலும் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭ச்
ெந்தழத்து (அது ய஺ப) அபை஭ப்஧ட்டிபைந்த) குர்ஆ஺஦ ஥ழ஺஦ளெ஧டுத்துயளர்கள். இபையபைநளகத்
தழபைக்குர்ஆ஺஦ ஏதும் யமக்கப௃஺ைனயர்க஭ளக இபைந்தளர்கள். ஸதளைர்ந்து ள௅சும் களற்஺஫ யழை
(ஹயகநளக) ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஥ல்஬ களளழனங்க஭ழல் நழக அதழகநளக யளளழ யமங்கும்
ஸகள஺ைனள஭ழனளகஹய தழகழ்ந்தளர்கள்" ஋஦ இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 1, ஋ண் 7
(கு஺஫ரழக஭ழன் த஺஬யர்) அபூ சுஃப்னள஦ழைப௃ம் கு஺஫ரழக஭ழல் இ஺஫நபொப்஧ள஭ர்க஭ழைப௃ம்
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் (லஶ஺த஧ழய்னள ஋ன்஫ இைத்தழல்) ஏர் உைன்஧டிக்஺க ஸெய்தழபைந்தளர்கள்.
அச்ெநனத்தழல் (கு஺஫ரழக஭ழல் ெழ஬ர்) எட்ைகங்க஭ழல் யழனள஧ளளழக஭ளக ெழளழனள஦ ஥ளட்டிற்குப்
ஹ஧ளனழபைந்தளர்கள். அந்தக் கு஺஫ரழ யணழகக் கூட்ைத்தழல் எபையபளகச் ஸென்஫ழபைந்த அபூ
சுஃப்னள஺஦ (ஹபளநபுளழ நன்஦ர்) ஸலர்குலிஸ், ஺஧த்துல் ப௃கத்தஸ் ஆ஬னத்தழல் ப௃களநழட்டிபைந்த
தம்நழைம் அ஺மத்து யபைம்஧டித் தூத஺ப அத௅ப்஧ழ஦ளர். அந்தத் தூதர்கள் அபூ சுஃப்னள஦ழைம் யந்து
ஹெர்ந்தளர்கள். ஹபளநளபுளழனழன் அபெப் ஧ழபதழ஥ழதழகள் சூம அநர்ந்தழபைக்கும் தம் அ஺யக்கு அயர்க஺஭
அ஺மத்தழபைந்தளர். நன்஦ர் தம் ஸநளமழ ஸ஧னர்ப்஧ள஭஺பபெம் அ஺மத்து யபக்கூ஫ழ஦ளர்.

5

அபூ சுஃப்னளன் இது கு஫ழத்துக் கூபொம்ஹ஧ளது, (஋ங்க஭ழைம்) நன்஦ர் 'தம்஺ந இ஺஫ய஦ழன்
தழபைத்தூதர் ஋ன்பொ கபைதழக் ஸகளண்டிபைக்கும் அம்ந஦ழதபைக்கு உங்க஭ழல் நழக ஸ஥பைங்கழன உ஫யழ஦ர்
னளர்?' ஋஦க் ஹகட்ைளர். ஥ளஹ஦ அயபைக்கு நழக ஸ஥பைங்கழன உ஫யழ஦ன் ஋஦க் கூ஫ழஹ஦ன். உைஹ஦
நன்஦ர், (தம் அதழகளளழனழைம்) 'அய஺ப ஋ன் அபைஹக அ஺மத்து யளபைங்கள்; அயபைைன்
யந்தழபைப்஧யர்க஺஭பெம் ஋ன் ஧க்கத்தழல் ஸகளண்டு யந்து அயபைக்குப் ஧ழன்஦ளல் ஥ழபொத்துங்கள்' ஋ன்பொ
ஆ஺ணனழட்ைளர். ஧ழன்஦ர் தம் ஸநளமழ ஸ஧னர்ப்஧ள஭ளழைம், '஥ளன் அந்த ந஦ழத஺பப் ஧ற்஫ழ (அபூ
சுஃப்னள஦ழகழன) இயளழைம் ஹகட்ஹ஧ன். இயர் ஋ன்஦ழைம் ஸ஧ளய்பெ஺பத்தளல் அ஺த ஋ன்஦ழைம் கூ஫ழ
யழை ஹயண்டும் ஋ன்பொ அயபைைன் யந்தழபைப்஧யர்க஭ழைம் ஸநளமழ ஸ஧னர்த்துச் ஸெளல்' ஋஦
ஆ஺ணனழட்ைளர். ஥ளன் ஸ஧ளய் கூ஫ழ஦ளர்கள் ஋஦ இயர்கள் ஸெளல்லி யழடுயளர்கஹ஭ள ஋ன்஫ ஥ளணம்
நளத்தழபம் அப்ஹ஧ளது ஋஦க்கு இல்஺஬ ஋ன்஫ளல் இ஺஫யன் நவது ஆ஺ணனளக ஥஧ழ(றல்)
அயர்க஺஭ப் ஧ற்஫ழப் ஸ஧ளய்பெ஺பத்தழபைப்ஹ஧ன்.
஧ழ஫கு நன்஦ர் ஋ன்஦ழைம் ஹகட்ை ப௃தல் ஹகள்யழ, 'உங்க஭ழல் அயளழன் கு஬ம் ஋த்த஺கனது?' அதற்கு,
அயர் ஋ங்க஭ழல் ெழ஫ந்த கு஬த்஺தச் ெளர்ந்தயர் ஋ன்ஹ஫ன். 'இயபைக்கு ப௃ன்஦ர் உங்க஭ழல் னளஹபத௅ம்
஋ப்ஹ஧ளதளயது இந்த யளதத்஺தச் ஸெய்ததுண்ைள?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர். இல்஺஬ ஋ன்ஹ஫ன். 'இயளழன்
ப௃ன்ஹ஦ளர்க஭ழல், ஋யஹபத௅ம் நன்஦ர்க஭ளக இபைந்தழபைக்கழ஫ளர்க஭ள? ஋ன்஫ளர். இல்஺஬ ஋ன்ஹ஫ன்.
'அய஺பப் ஧ழன்஧ற்பொஹயளர் நக்க஭ழல் ெழ஫ப்பு யளய்ந்தயர்க஭ள? அல்஬து ெளநள஦ழனர்க஭ள?'
஋ன்஫ளர். நக்க஭ழல் ெளநள஦ழனர்கள் தளம் ஋ன்ஹ஫ன். 'அய஺பப் ஧ழன்஧ற்பொஹயளர்
அதழகளழக்கழன்஫஦பள? அல்஬து கு஺஫கழன்஫஦பள?' ஋ன்பொ யழ஦யழ஦ளர். அயர்கள் அதழகளழத்துச்
ஸெல்கழன்஫஦ர் ஋ன்ஹ஫ன். 'அயளழன் நளர்க்கத்தழல் த௃஺மந்த ஧ழன் அதன் நவது அதழபைப்தழபெற்பொ
னளஹபத௅ம் நதம் நள஫ழனழபைக்கழன்஫஦பள?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர். ஥ளன் இல்஺஬ ஋ன்ஹ஫ன். 'அயர்
இவ்யளபொ யளதழப்஧தற்கு ப௃ன் அயர் ஸ஧ளய் ஸெளல்஬க் கூடினயர் ஋ன்பொ ஋ப்ஹ஧ளதளயது ஥வங்கள்
ெந்ஹதகழத்ததுண்ைள?' ஋ன்஫ளர். ஥ளன் இல்஺஬ ஋ன்ஹ஫ன். 'அயர் யளக்கு நவ஫ழனது உண்ைள?'
஋ன்஫ளர். (இதுய஺ப) இல்஺஬ ஋ன்பொ ஸெளல்லியழட்டு, ஥ளங்கள் இப்ஹ஧ளது அயபைைன் ஏர் உைன்
஧டிக்஺க ஸெய்துள்ஹ஭ளம். அதழல் அயர் ஋ப்஧டி ஥ைந்து ஸகளள்஭ப் ஹ஧ளகழ஫ளர் ஋ன்஧து ஋ங்களுக்குத்
ஸதளழனளது ஋ன்ஹ஫ன். அப்ஹ஧ள஺தக்கு (஥஧ழ(றல்) நவது கு஺஫ கற்஧ழக்க) அந்த
யளர்த்஺த஺னயழட்ைளல் ஹயபொ ஋ந்த யளர்த்஺த஺னபெம் ஋ன்த௅஺ைன ஧தழலில் த௃஺மத்தழை ஋஦க்கு
யளய்ப்஧ழல்஺஬! 'அயபைைன் ஥வங்கள் ஹ஧ளளழட்டிபைக்கழ஫வர்க஭ள?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர். ஆம் ஋ன்ஹ஫ன்.
'அயபைைன் ஥வங்கள் ஥ைத்தழன ஹ஧ளளழன் ப௃டிளெகள் ஋வ்யள஫ழபைந்த஦?' ஋ன்஫ளர். ஋ங்களுக்கும்
அயபைக்குநழ஺ைஹன ஸயற்஫ழபெம் ஹதளல்யழபெம் நள஫ழ நள஫ழ யந்தழபைக்கழன்஫஦. ெழ஬ ெநனம் அயர்
஋ங்க஺஭ ஸயன்஫ழபைக்கழ஫ளர்; ெழ஬ ெநனம் ஥ளங்கள் அய஺ப ஸயன்஫ழபைக்கழஹ஫ளம் ஋ன்ஹ஫ன். 'அயர்
உங்களுக்கு ஋ன்஦தளன் ஹ஧ளதழக்கழ஫ளர்?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர். 'அல்஬ளஹ் எபைய஺஦ஹன
யணங்குங்கள்; அயத௅க்கு ஋த஺஦பெம் இ஺ணனளக்களதவர்கள்; உங்கள் ப௃ன்ஹ஦ளர்கள் கூ஫ழ
யந்தயற்஺஫ஸனல்஬ளம்யழட்டுயழடுங்கள்' ஋ன்கழ஫ளர். ஸதளள௃஺க, உண்஺ந, கற்பு ஸ஥஫ழ,
உ஫யழ஦ர்களுைன் இணங்கழ இபைத்தல் ஹ஧ளன்஫ ஧ண்புக஺஭ ஋ங்களுக்கு ஌ளெகழ஫ளர் ஋ன்ஹ஫ன்.

6

நன்஦ர் தம் ஸநளமழ ஸ஧னர்ப்஧ள஭ளழைம் ஸநளமழ ஸ஧னர்க்கச் ஸெளன்஦தளயது; 'அயளழன் கு஬த்஺தப்
஧ற்஫ழ உம்நழைம் யழெளளழத்ஹதன். அதற்கு ஥வர் உங்க஭ழல் அயர் உனர் கு஬த்஺தச் ஹெர்ந்தயர் தளம்
஋ன்பொ கு஫ழப்஧ழட்டீர். ஋ல்஬ள இ஺஫த்தூதர்களும் அப்஧டித்தளன். அயர்க஭ழன் ெப௄கத்தழலுள்஭ உனர்
கு஬த்தழல்தளன் அத௅ப்஧ப்஧ட்டுள்஭ளர்கள். உங்க஭ழல் னளஹபத௅ம் இந்த யளதத்஺த இதற்கு ப௃ன்
ஸெய்ததுண்ைள? ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன். அதற்கு ஥வர் இல்஺஬ ஋ன்பொ கு஫ழப்஧ழட்டீர். இயபைக்கு ப௃ன்஦ர்
னளஹபத௅ம் இவ்யளதத்஺தச் ஸெய்தழபைந்தளல், ப௃ன்஦ர் ஸெய்னப்஧ட்டு யந்த எபை யளதத்஺தப்
஧ழன்஧ற்஫ழத் தளன் இயபைம் ஸெய்கழ஫ளர் ஋ன்பொ கூ஫ழனழபைப்ஹ஧ன். இயளழன் ப௃ன்ஹ஦ளர்க஭ழல்
னளஹபத௅ம் நன்஦பளக இபைந்தழபைக்கழ஫ளர்க஭ள ஋ன்பொ உம்நழைம் ஥ளன் ஹகட்ைஹ஧ளது, இல்஺஬ ஋ன்பொ
ஸெளன்஦வர். இயளழன் ப௃ன்ஹ஦ளர்க஭ழல் ஋யஹபத௅ம் நன்஦பளக இபைந்தழபைந்தளல், தம் ப௃ன்ஹ஦ளளழன்
ஆட்ெழ஺ன அ஺ைன யழபைம்பும் எபையர் இயர் ஋ன்பொ ஸெளல்லினழபைப்ஹ஧ன். இவ்யளதத்஺தச்
ஸெய்யதற்கு ப௃ன் அயர் ஸ஧ளய் ஸெளல்யதளக ஥வங்கள் அய஺பச் ெந்ஹதகழத்ததுண்ைள? ஋ன்பொ
உம்நழைம் ஹகட்ஹைன். அதற்கு ஥வர் இல்஺஬ ஋ன்பொ கு஫ழப்஧ழட்டீர். நக்க஭ழைம் ஸ஧ளய் ஸெளல்஬த்
துணழனளத எபையர் இ஺஫யன் ப௃து ஸ஧ளய்பெ஺பக்கத் துணழனநளட்ைளர் ஋ன்ஹ஫ உபொதழனளக
஥ம்புகழஹ஫ன். நக்க஭ழல் ெழ஫ப்பு யளய்ந்தயர்கள் அய஺பப் ஧ழன்஧ற்பொகழன்஫஦பள? அல்஬து
ெளநள஦ழனர்க஭ள? ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன். ெளநள஦ழன நக்கள் தளம் அய஺பப் ஧ழன்஧ற்பொகழன்஫஦ர் ஋ன்பொ
கு஫ழப்஧ழட்டீர். அப்஧டிப்஧ட்ையர்கள் தளம் இ஺஫த்தூதர்க஺஭ (துயக்கத்தழல்) ஧ழன்஧ற்பொஹயளபளய்
இபைந்தழபைக்கழ஫ளர்கள். அய஺பப் ஧ழன்஧ற்பொகழ஫யர்கள் அதழகளழக்கழன்஫஦பள அல்஬து
கு஺஫கழன்஫஦பள ஋ன்பொம் உம்நழைம் ஹகட்ஹைன். அயர்கள் அதழகளழத்துச் ஸெல்கழன்஫஦ர் ஋ன்பொ
கு஫ழப்஧ழட்டீர். இ஺஫ ஥ம்஧ழக்஺க, ஥ழ஺஦ளெ ஸ஧பொம் ய஺ப அப்஧டித்தளன் (ய஭ர்ந்து ஸகளண்ஹை)
இபைக்கும். அயளழன் நளர்க்கத்தழல் த௃஺மந்த ஧ழன்஦ர் னளஹபத௅ம் அம்நளர்க்கத்தழன் நவது
அதழபைப்தழன஺ைந்து நதம் நள஫ழ இபைக்கழன்஫஦பள? ஋ன்பொ உம்நழைம் ஹகட்ஹைன். ஥வர் இல்஺஬ ஋ன்பொ
கு஫ழப்஧ழட்டீர். அப்஧டித்தளன் இதனத்தழல் த௃஺மந்த இ஺஫ ஥ம்஧ழக்஺கனழன் ஋மழல் (உபொதழனள஦து).
அயர் (஋ப்ஹ஧ளஹதத௅ம்) யளக்கு நவ஫ழனதுண்ைள? ஋஦ உம்நழைம் ஥ளன் ஹகட்ைஹ஧ளது, இல்஺஬
஋ன்஫வர். (இ஺஫ய஦ழன்) தழபைத்தூதர்கள் அப்஧டித்தளன் யளக்கு நவ஫ நளட்ைளர்கள். அயர் உங்களுக்கு
஋஺தக் கட்ை஺஭னழடுகழ஫ளர்? ஋ன்பொ உம்நழைம் ஹகட்ஹைன். அல்஬ளஹ்஺யஹன யணங்க ஹயண்டும்
஋ன்பொம் அயத௅க்கு ஋த஺஦பெம் இ஺ணனளக்கக் கூைளதஸதன்பொம் உங்களுக்கு அயர் ஌ளெயதளகளெம்
ெழ஺஬ யணக்கங்க஭ழலிபைந்து அயர் உங்க஺஭த் தடுப்஧தளகளெம் ஸதளள௃஺க, உண்஺ந, கற்புஸ஥஫ழ
ஆகழனயற்஺஫ உங்களுக்கு அயர் ஌ளெயதளகளெம் ஥வர் கூ஫ழ஦வர். ஥வர் ஸெளல்லினது அ஺஦த்தும்
உண்஺நனள஦ளல் (எபை கள஬த்தழல்) ஋ன்த௅஺ைன இபண்டு ஧ளதங்களுக்குப௃ள்஭ இந்த இைத்஺தபெம்
அயர் ஆளுயளர். (இப்஧டிப்஧ட்ை) ஏர் இ஺஫த்தூதர் (ஸயகு யழ஺பயழல்) ஹதளன்பொயளர் ஋ன்பொ
ப௃ன்ஹ஧ அ஫ழந்தழபைந்ஹதன். ஆ஦ளல் அயர் (அப஧ழக஭ளகழன) உங்க஭ழலிபைந்து தளம் ஹதளன்பொயளர்
஋ன்பொ ஥ளன் கபைதழனழபைக்கயழல்஺஬. அய஺பச் ஸென்஫஺ைபெம் யமழ஺ன ஥ளன் அ஫ழந்தழபைந்தளல் நழகுந்த
ெழபநப்஧ட்ைளயது அய஺பச் ெந்தழத்தழபைப்ஹ஧ன். (இப்ஹ஧ளது) ஥ளன் அயபபைஹக இபைந்தளல் அயளழன்
஧ளதங்க஺஭க் கள௃யழ யழடுஹயன்'.
புஸ்பளயழல் ஆளு஥ர் ப௄஬ம் ஸலர்குலிஸ் நன்஦ளழைம் ஸகளடுப்஧தற்களக தழஹ்னள யெம் ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் ஸகளடுத்தத௅ப்஧ழன கடிதத்஺தத் தம்நழைம் ஸகளடுக்குநளபொ நன்஦ர் ஆ஺ணனழட்ைளர்.

7

ஆளு஥ர் அத஺஦ நன்஦ளழைம் எப்஧஺ைத்தளர். நன்஦ர் அத஺஦ப் ஧டித்துப் ஧ளர்த்தளர். அந்தக்
கடிதத்தழல்,
அ஭யற்஫ அபை஭ள஭ன், ஥ழகபற்஫ அன்பு஺ைஹனளன் அல்஬ளஹ்யழன் தழபைப்ஸ஧னபளல்...
அல்஬ளஹ்யழன் அடினளபைம் அயத௅஺ைன தூதபைநள஦ ப௃லம்நத் ஋ன்஧ளர், ஹபளநளபுளழச் ெக்கபயர்த்தழ
ஸலர்குலிறஶக்கு ஋ள௃தழக் ஸகளள்யது: ஹ஥ர் யமழ஺னப் ஧ழன்஧ற்பொஹயளளழன் நவது ெளந்தழ
஥ழ஬யட்டுநளக! ஥ழற்க, இஸ்஬ளத்஺தத் தள௃ளெநளபொ உநக்கு அ஺மப்பு யழடுக்கழஹ஫ன்! ஥வர்
இஸ்஬ளத்஺த ஌ற்பீபளக! ஥வர் ஈஹைற்஫ம் ஸ஧ற்஫ழடுள௅ர்! அல்஬ளஹ் உநக்கு இபண்டு நைங்கு
ென்நள஦ம் யமங்குயளன். (இவ்ய஺மப்஺஧) ஥வர் பு஫க்கணழத்தளல் (உம்ப௃஺ைன) குடி நக்க஭ழன்
஧ளயப௃ம் உம்஺நச் ெளபைம். ஹயதத்஺த உ஺ைனயர்கஹ஭! ஥ளம் அல்஬ளஹ்஺யத் தயழப (ஹயபொ
஋ய஺பபெம்) யணங்கக் கூைளது; அயத௅க்கு ஋த஺஦பெம் இ஺ணனளக்கக் கூைளது;
அல்஬ளஹ்஺யயழட்டுயழட்டு ஥ம்நழல் ெழ஬ர் ெழ஬஺ப ஥ம்ப௃஺ைன இபட்ெக஦ளக ஆக்கழக் ஸகளள்஭க்
கூைளது; ஋ன்஫ ஋ங்களுக்கு உங்களுக்கும் ஸ஧ளதுயள஦ எபை ஸகளள்஺க஺ன ஹ஥ளக்கழ யந்து
யழடுங்கள். (இக் ஸகளள்஺க஺ன) ஥வங்கள் (஌ற்க நபொத்து) பு஫க்கணழத்தளல், ஥ளங்கள் ஥ழச்ெனளநளக
(அந்த எஹப இ஺஫யத௅க்குக் கவழ்ப்஧டிந்த) ப௃ஸ்லிம்கள் ஋ன்஧தற்கு ஥வங்கஹ஭ ெளட்ெழக஭ளக ஆம்
யழடுங்கள்"
஋ன்பொ கூ஫ப்஧ட்டிபைந்தது. நன்஦ர் தளம் ஸெளல்஬ ஹயண்டின஺த ஋ல்஬ளம் ஸெளல்லி, ஥஧ழ(றல்)
அயர்க஭ழன் கடிதத்஺தப் ஧டித்து ப௃டித்ததும் அங்ஹக எஹப கூச்ெலும் குமப்஧ப௃ம் நழகுந்து குபல்கள்
உனர்ந்து ஸகளண்ஹை ஹ஧ளனழ஦. ஥ளங்கள் அங்கழபைந்து ஸய஭ழஹனற்஫ப்஧ட்ஹைளம். அப்ஹ஧ளது
஋ன்த௅ைன் யந்தயர்க஭ழைம், ஹபளநர்க஭ழன் நன்஦ன் அய஺பக் கண்டு அஞ்சும் அ஭ளெக்கு
ப௃கம்நதழன் களளழனம் இப்ஹ஧ளது ஹநஹ஬ளங்கழயழட்ைது ஋ன்பொ கூ஫ழஹ஦ன். (அப்ஹ஧ளதழபைந்ஹத)
அயர்கள் தளம் ஸயற்஫ழன஺ையளர்கள் ஋ன்஫ ஥ம்஧ழக்஺கனழல் தழ஺஭த்தய஦ளகஹய இபைந்து யந்ஹதன்.
ப௃டியழல் அல்஬ளஹ் ஋஦க்குள்ஹ஭பெம் இஸ்஬ளத்஺த த௃஺மத்துயழட்ைளன்.
(஋ங்கள் நன்஦ர் அ஺மத்த களபணம் ஧ற்஫ழ) ெழளழனளயழலுள்஭ கழ஫ழத்தயர்க஭ழன் த஺஬஺நக் குபைளெம்
ஹபளநளபுளழனழன் நளநன்஦ர் ஸலர்குளைலின் அபை஺ந ஥ண்஧பைம் அல்அக்றள ஆ஬னத்தழன்
஥ழர்யளகழபெநள஦ இப்த௅ ஥ளத்தூர் ஋ன்஧ளர், கூ஫ழ஦ளர்.
'நன்஦ர் அல் அக்றள ஆ஬னத்தழற்கு யபை஺க தந்தஹ஧ளது எபை ஥ளள் கய஺஬ ஹதளய்ந்த
ப௃கத்தழ஦பளகக் களணப்஧ட்ைளர். அப்ஹ஧ளது அயளழன் அபெ஺யப் ஧ழபதள஦ழக஭ழல் ெழ஬ர் நன்஦ளழைம்
தங்க஭ழன் கய஺஬ ஹதளய்ந்த இந்தத் ஹதளற்஫ம் ஋ங்களுக்குக் கய஺஬஺னத் தபைகழ஫து ஋ன்பொ
கூ஫ழ஦ளர்கள்.
ஸலர்குலிஸ் நன்஦ர் யழண் ஹகளள்க஺஭ ஆய்ந்து ஹெளதழைம் ஸெளல்லுயதழல் யல்஬ யபளனழபைந்தளர்.
நன்஦ளழன் கய஺஬க்குக் களபணஸநன்஦ஸயன்பொ யழ஦யழனயர்க஭ழைம் அயர், 'இன்஫ழபளெ ஥ளன்
஥ட்ெத்தழப நண்ை஬த்஺த ஆபளய்ந்து ஸகளண்டிபைந்தஹ஧ளது யழபைத்த ஹெத஦ம் ஸெய்னப்஧ட்ையர்க஭ழன்

8

நன்஦ர் ஹதளன்஫ழயழட்ைதளக அ஫ழந்ஹதன்' ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டு, அ஫ழந்ஹதன்' ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டு,
'இக்கள஬ நக்க஭ழல் யழபைத்தஹெத஦ம் ஸெய்து ஸகளள்ளும் யமக்கப௃஺ைனயர்கள் னளர்?' ஋஦
யழ஦யழ஦ளர். 'பேதர்க஺஭த் தயழப ஹயபொ னளபைம் யழபைத்த ஹெத஦ம் ஸெய்து ஸகளள்யதழல்஺஬;
அயர்க஺஭ப் ஧ற்஫ழ ஥வங்கள் கய஺஬ப்஧ைளதவர்கள்; உங்கள் ஆட்ெழக்குட்஧ட்ை ஥கபங்களுக்ஸகல்஬ளம்
஋ள௃தழ அங்குள்஭ பேதர்க஺஭க் ஸகளன்பொ யழடுநளபொ கட்ை஺஭னழடுங்கள்' ஋ன்஫ளர்கள். இவ்யளபொ
அயர்கள் உ஺பனளடிக் ஸகளண்டிபைக்கும் ஹ஧ளஹத ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭ப் ஧ற்஫ழன தகயல் என்஺஫க்
ஸகளண்டு யந்தழபைக்கும் எபை ந஦ழத஺ப 'கஸ்றளன்' ஋ன்஫ ஹகளத்தழபத்தழன் குபொ஥ழ஬ நன்஦ர்
ஸலர்குலிளைைம் அத௅ப்஧ழனழபைந்தளர். அம்ந஦ழதர் அயளழன் ப௃ன் ஸகளண்டு யந்து ஥ழபொத்தப்஧ட்ைளர்.
அயளழைம் தகயல்க஺஭ப் ஸ஧ற்஫ ஸலர்குலிஸ், 'இய஺ப அ஺மத்துச் ஸென்பொ இயர் யழபைத்த ஹெத஦ம்
ஸெய்தழபைக்கழ஫ளபள? அல்஬யள? ஹெளதழபெங்கள்' ஋ன்பொ ஆ஺ணனழட்ைளர். அய஺ப அ஺மத்துச் ஸென்பொ
஧ளழஹெளதழத்தயர்கள் அயர் யழபைத்த ஹெத஦ம் ஸெய்தழபைப்஧தளகக் கூ஫ழ஦ளர்கள். அயளழைம் அப஧ழக஭ழன்
யமக்கம் ஧ற்஫ழ நன்஦ர் யழெளளழத்தஹ஧ளது, 'அயர்கள் யழபைத்த ஹெத஦ம் ஸெய்து ஸகளள்ளும்
யமக்கப௃஺ைனயர்கள் தளம்' ஋ன்஫ளர். உைஹ஦ ஸலர்குலிஸ், 'அயர் தளம் - (ப௃லம்நத்(றல்)
இக்கள஬த்தழன் நன்஦பளயளர்; அயர் ஹதளன்஫ழயழட்ைளர் ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர். ஧ழன்஦ர்
ஹபளநளபுளழனழலிபைந்த, தநக்கு ஥ழகபள஦ கல்யழன஫ழளெம் ஞள஦ப௃ம் ஸ஧ற்஫ழபைந்த தம் ஥ண்஧ர் எபையபைக்கு
எபை கடிதம் ஋ள௃தழயழட்டு 'லழம்ஸ்' ஋ன்஫ ஥கபத்தழற்குப் ஧னணநள஦ளர். அயர் லழம் றஶக்குப் ஹ஧ளய்
ஹெர்யதற்குள் ஧தழல் கடிதம் யந்தது. அக்கடிதத்தழல், ஸலர்குலிளைன் கபைத்துப்஧டிஹன,
இ஺஫த்தூதளழன் யபை஺க ஧ற்஫ழபெம் அத்தூதர் இயர் தளம் ஋ன்பொம் ஋ள௃தப்஧ட்டிபைந்தது.
(இதன் ஧ழ஫ஹக நன்஦ர் ஋ங்க஺஭ அயளழன் அ஺யக்கு அ஺மத்தளர். ஋ங்க஺஭ச் ெந்தழத்த ஧ழன்
஥ைந்ததளயது:)
லழம்ஸ் ஥களழலிபைந்த தம் ஹகளட்஺ை என்஫ழற்கு யபைநளபொ ஹபளநளபுளழனழன் ஧ழபப௃கர்கள்
அ஺஦யபைக்கும் நன்஦ர் ஆ஺ணனழட்ைளர். (அயர்கள் யந்து ஹெர்ந்ததும்) அந்தக் ஹகளட்஺ைனழன்
யளனழல்க஺஭ ஋ல்஬ளம் பூட்டி யழடும்஧டி உத்தபயழட்ைளர். ஹகளட்஺ைனழன் யளனழல்கள்
அ஺ைக்கப்஧ட்ை஦. ஧ழன்஦ர் நன்஦ர் அப்஧ழபப௃கர்கள் ப௃ன் ஹதளன்஫ழ 'ஹபளநள புளழனழ஦ஹப! ஥வங்கள்
ஸயற்஫ழபெம் ஹ஥ர்யமழபெம் ஸ஧஫ ஹயண்டும் ஋ன்பொம் உங்கள் ஆட்ெழ ஥ழ஺஬த்தழபைக்க ஹயண்டும் ஋ன்பொம்
஥வங்கள் யழபைம்஧ழ஦ளல் இந்த இ஺஫த்தூத஺ப ஌ற்பொக் ஸகளள்ளுங்கள்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர். (இ஺தக்
ஹகட்ைளெைஹ஦) களட்டுக் கள௃஺தகள் ஸயபைண்ஹைளடுய஺தப் ஹ஧ளன்பொ ஹகளட்஺ை யளெல்க஺஭
ஹ஥ளக்கழ அயர்கள் ஸயபைண்ஹைளடி஦ளர்கள். யளெல் அபைகழல் ஸென்஫தும் அ஺ய
தள஭ழைப்஧ட்டிபைப்஧஺த அ஫ழந்தளர்கள். அயர்கள் ஸயபைண்ஹைளடின஺தபெம் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன்
நவது ஥ம்஧ழக்஺க ஸகளள்஭ நளட்ைளர்கள் ஋ன்஧஺தபெம் நன்஦ர் ஧ளர்த்ததும் அயர்க஺஭ ஋ன்஦ழைம்
தழபைப்஧ழனத௅ப்புங்கள்' ஋ன்பொ (களய஬ர்களுக்குக்) கட்ை஺஭னழட்ைளர். (அயர்கள் தழபைம்஧ழ யந்ததும்)
'஥வங்கள் உங்கள் நதத்தழல் ஋வ்ய஭ளெ உபொதழபெைன் இபைக்கழ஫வர்கள் ஋ன்஧஺தச் ஹெளதழப்஧தற்களகஹய
஥ளன் ெற்பொ ப௃ன்஦ர் கூ஫ழன யளர்த்஺தக஺஭ கூ஫ழஹ஦ன். (இப்ஹ஧ளது உங்கள் உபொதழ஺ன)
ெந்ஹதகந஫ அ஫ழந்து ஸகளண்ஹைன்' ஋ன்பொ அயர் கூ஫ழனதும், அ஺஦யபைம் அயபைக்குச் ெழபம்

9

஧ணழந்த஦ர். அய஺பப் ஧ற்஫ழத் தழபைப்தழபெற்஫ளர்கள். ஸலர்குலிஸ் நன்஦஺பப் ஧ற்஫ழக் கழ஺ைத்த
க஺ைெழத் தகயல் இதுயளகஹய இபைக்கழ஫து" ஋஦ இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

ஈநளன் ஋த௅ம் இ஺஫஥ம்஧ழக்஺க

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 8
'யணக்கத்தழற்குளழனயன் அல்஬ளஹ்஺யனன்஫ழ ஹயபொ னளபைநழல்஺஬ ஋ன்பொம் ப௃லம்நத் அயர்கள்
இ஺஫த்தூதர் ஋ன்பொம் உபொதழனளக ஥ம்புதல், ஸதளள௃஺க஺ன ஥ழ஺஬ ஥ழபொத்துதல், றகளத்து
யமங்குதல், லஜ் ஸெய்தல், பநள஬ள஦ழல் ஹ஥ளன்பு ஹ஥ளற்஫ல், ஆகழன ஍ந்து களளழனங்க஭ழன் நவது
இஸ்஬ளம் ஥ழபொயப்஧ட்டுள்஭து' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ இப்த௅
உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 9
'ஈநளன் ஋த௅ம் இ஺஫஥ம்஧ழக்஺க அபொ஧துக்கும் ஹநற்஧ட்ை கழ஺஭க஭ளக உள்஭து. ஸயட்கம் ஈநளன்
஋த௅ம் இ஺஫஥ம்஧ழக்஺கனழன் எபை கழ஺஭னளகும்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 10
'஧ழ஫ ப௃ஸ்லிம்கள் ஋யபை஺ைன ஥ளளெ, ஺கனழன் ஸதளல்஺஬க஭ழலிபைந்து ஧ளதுகளப்புப்
ஸ஧பொகழ஫ளர்கஹ஭ள அயஹப ப௃ஸ்லிநளயளர். ஹநலும் அல்஬ளஹ்யளல் தடுக்கப்஧ட்ையற்஺஫யழட்டு
எதுங்கழனயஹப ப௃லளஜழர் ஋த௅ம் து஫ந்தயபளயளர்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள்
கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ அம்ர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 11
'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! இஸ்஬ளத்தழல் ெழ஫ந்தது ஋து?' ஋ன்பொ ஥஧ழத்ஹதளமர்கள் ஹகட்ைதற்கு
'஋யபை஺ைன ஥ளயழலிபைந்தும் கபத்தழலிபைந்தும் ஧ழ஫ ப௃ஸ்லிம்கள் ஧ளதுகளப்புப் ஸ஧ற்஫ழபைக்கழ஫ளஹபள

10

அயளழன் ஸெனஹ஬ ெழ஫ந்தது' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அபூ
ப௄றள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 12
'எபையர் இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்க஭ழைம் 'இஸ்஬ளத்தழல் ெழ஫ந்தது ஋து' ஋஦க் ஹகட்ைதற்கு,
'(஧ெழத்ஹதளபைக்கு) ஥வர் உணய஭ழப்஧தும் ஥வர் அ஫ழந்தயபைக்கும் அ஫ழனளதயபைக்கும் ற஬ளம்
கூபொயதுநளகும்' ஋ன்஫ளர்கள்" ஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ அம்ர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 13
'உங்க஭ழல் எபையர் தநக்கு யழபைம்புய஺தஹன தம் ெஹகளதபத௅க்கும் யழபைம்பும் ய஺ப (ப௃ள௃஺நனள஦)
இ஺஫஥ம்஧ழக்஺கனள஭பளக நளட்ைளர்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 14
'஋ன்த௅஺ைன உனழர் ஋யன் ஺கயெம் உள்஭ஹதள அயன் நவது ஆ஺ணனளக, உங்க஭ழல் எபையபைக்கு
அயளழன் தந்஺த஺னபெம் அயளழன் நக்க஺஭பெம் யழை ஥ளன் நழக்க அன்஧ள஦யபளகும் ய஺ப அயர்
ஈநளன் ஋த௅ம் இ஺஫஥ம்஧ழக்஺க உள்஭யபளக நளட்ைளர்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள்
கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 15
'உங்க஭ழல் எபையபைக்கு அயளழன் தந்஺த, அயளழன் குமந்஺தகள், ஌஺஦ன நக்கள் அ஺஦ய஺பபெம்
யழை ஥ளன் நழக அன்஧ள஦யபளகும் ய஺ப அயர் (உண்஺நனள஦) இ஺஫஥ம்஧ழக்஺கனள஭பளக
நளட்ைளர்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 16
'஋யளழைம் ப௄ன்பொ தன்஺நகள் அ஺நந்துயழட்ை஦ஹயள அயர் ஈநளன் ஋த௅ம் இ஺஫஥ம்஧ழக்஺கனழன்
சு஺ய஺ன உணர்ந்தயபளயளர். (அ஺ய) அல்஬ளஹ்ளெம் அயத௅஺ைன தூதபைம் எபையபைக்கு

11

நற்ஸ஫஺தபெம் யழை அதழக ஹ஥ெத்தழற்குளழன யபளயது, எபையர் நற்ஸ஫ளபைய஺ப அல்஬ளஹ்ளெக்களகஹய
ஹ஥ெழப்஧து, ஸ஥பைப்஧ழல் ள௅ெப்஧டுய஺த ஸயபொப்஧து ஹ஧ளல் இ஺஫ ஥ழபளகளழப்புக்குத் தழபைம்஧ழச்
ஸெல்ய஺த ஸயபொப்஧து' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அ஦ஸ்(பலி)
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 17
'ஈநளன் ஋த௅ம் இ஺஫஥ம்஧ழக்஺கனழன் அ஺ைனள஭ம் அன்ெளளழக஺஭ ஹ஥ெழப்஧தளகும். ஥னயஞ்ெகத்தழன்
அ஺ைனள஭ம் அன்ெளளழக஺஭ ஸயபொப்஧தளகும்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
஋஦ அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 18
'அல்஬ளஹ்யழற்கு இ஺ணனளக ஋த஺஦பெம் கபைதுயதழல்஺஬; தழபைடுயதழல்஺஬; யழ஧ச்ெளபம்
ஸெய்யதழல்஺஬; உங்கள் குமந்஺தக஺஭க் ஸகளல்யதழல்஺஬; ஥ழகழ்கள஬த்தழலும் யபைங்கள஬த்தழலும்
(னளர் நவதும்) அயதூபொ கூபொயதழல்஺஬; ஋ந்த ஥ல்஬ களளழனத்தழலும் (஋஦க்கு) நளபொ ஸெய்யதழல்஺஬
஋ன்பொ ஋ன்஦ழைம் எப்஧ந்தம் ஸெய்பெங்கள். உங்க஭ழல், (அயற்஺஫) ஥ழ஺஫ஹயற்பொகழ஫யளழன் ஥ற்கூலி
அல்஬ளஹ்யழைம் உள்஭து. ஹநற்கூ஫ப்஧ட்ை (குற்஫ங்க஭ழல்) ஋஺தனளயது எபையர் ஸெய்து,
(அதற்களக) இவ்ளெ஬கழல் தண்டிக்கப்஧ட்ைளல் அது அயபைக்குப் ஧ளழகளபநளம் யழடும்.
ஹநற்கூ஫ப்஧ட்ையற்஫ழல் ஋஺தனளயது எபையர் ஸெய்து, ஧ழன்஦ர் அல்஬ளஹ் அத஺஦ (னளபைக்கும்
ஸதளழனளநல்) ந஺஫த்துயழட்ைளல் அயர் அல்஬ளஹ்யழன் ஸ஧ளபொப்஧ழல் இபைக்கழ஫ளர். அயன் ஥ளடி஦ளல்
அய஺ப நன்஦ழப்஧ளன்; அயன் ஥ளடி஦ளல் அய஺பத் தண்டிப்஧ளன்' இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள்
தம்஺நச் சுற்஫ழத் ஹதளமர்க஭ழல் எபை குள௃ அநர்ந்தழபைக்கும்ஹ஧ளது கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 19
'எபை கள஬ம் ஸ஥பைங்கழக் ஸகளண்டிபைக்கழ஫து. அன்பொ ப௃ஸ்லிநழன் ஸெல்யங்க஭ழல் ஆடுதளன் ெழ஫ந்தது.
குமப்஧ங்க஭ழலிபைந்து நளர்க்கத்஺தக் களப்஧ளற்஫ழக் ஸகளள்஭ அந்த ஆட்஺ைக் கூட்டிக் ஸகளண்டு
அயன் ந஺஬க஭ழன் உச்ெழனழலும் ந஺ம ஸ஧ய்பெம் இைங்க஭ழலும் ஸென்பொ யளழ்யளன்' ஋ன்பொ
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அபூ றப௅த் அல் குத்ளழ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 20

12

'஥ல்஬யற்஺஫(ச் ஸெய்பெநளபொ) ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தம் ஹதளமர்களுக்குக் கட்ை஺஭னழட்ைளல்
அத்ஹதளமர்க஭ளல் இனன்஫ ஸெனல்க஺஭ஹன ஌ளெயளர்கள். இத஺஦ அ஫ழந்த ஥஧ழத்ஹதளமர்கள்,
'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ஥ழச்ெனநளக அல்஬ளஹ் தங்க஭ழன் ப௃ன் ஧ழன் ஧ளயங்க஺஭
நன்஦ழத்துயழட்ைளன். ஆ஦ளல், ஋ங்கள் ஥ழ஺஬ஹனள தங்க஭ழன் ஥ழ஺஬஺னப் ஹ஧ளன்஫தன்பொ'
஋ன்஫ளர்கள். உைஹ஦ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்க஭ழன் ப௃கத்தழல் ஹகள஧த்தழன் அ஫ழகு஫ழ ஸதளழபெம்
அ஭ளெ ஹகள஧ப்஧ட்ைளர்கள். ஧ழன்஦ள, '஥ழச்ெனநளக உங்கள் அ஺஦ய஺பபெம் யழை ஥ளன்
அல்஬ளஹ்஺ய ஥ன்கு அ஫ழந்தயத௅ம் அய஺஦ அதழகம் அஞ்சு஧யத௅நளஹயன்" ஋ன்பொ
இ஺஫த்தூதர்(றல்) கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 21
'஋யளழைம் ப௄ன்பொ தன்஺நகள் அ஺நந்துயழட்ை஦ஹயள அயர் ஈநளன் ஋த௅ம் இ஺஫஥ம்஧ழக்஺கனழன்
சு஺ய஺ன உணர்ந்தயபளயளர். (அ஺ய) அல்஬ளஹ்ளெம் அயத௅஺ைன தூதபைம் எபையபைக்கு நற்஫
அ஺஦த்஺தபெம் யழை அதழக ஹ஥ெத்தழற்குளழனபளயது; எபையர் நற்ஸ஫ளபை ய஺ப அல்஬ளஹ்ளெக்களகஹய
ஹ஥ெழப்஧து; குப்ளழலிபைந்து அல்஬ளஹ் அய஺ப யழடுத்த ஧ழன், ஸ஥பைப்஧ழல் ள௅ெப்஧டுய஺த ஸயபொப்஧து
ஹ஧ளன்பொ இ஺஫நபொப்புக்குத் தழபைம்஧ழச் ஸெல்ய஺த ஸயபொப்஧து' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள்
கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 22
(நபொ஺நனழல் யழெளப஺ணகள் ப௃டிந்த ஧ழன்) ஸெளர்க்க யளெழகள் ஸெளர்க்கத்தழலும் ஥பக யளெழகள்
஥பகத்தழலும் த௃஺மந்து யழடுயளர்கள். ஧ழன்஦ர் உள்஭த்தழல் கடுக஭ஹயத௅ம் ஈநளன் ஋த௅ம்
இ஺஫஥ம்஧ழக்஺க இபைப்஧ய஺ப (஥பகத்தழலிபைந்து) ஸய஭ழஹனற்஫ழ யழடுங்கள் ஋ன்பொ அல்஬ளஹ்
கட்ை஺஭னழடுயளன். உைஹ஦ அயர்கள் கபொத்தயர்க஭ளக அதழலிபைந்து ஸய஭ழஹனற்஫ப்஧ட்டு 'லனளத்'
஋ன்஫ ஆற்஫ழல் ஹ஧ளைப்஧டுயளர்கள். இந்த லதவ஺ற அ஫ழயழப்஧யர்க஭ழல் எபையபள஦ நளலிக்,
ஆற்஫ழன் ஸ஧னர் 'லனள' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) கூ஫ழ஦ளர்கஹ஭ள ஋ன்பொ ெந்ஹதகப்஧டுகழ஫ளர்... அவ்யளபொ
அயர்கள் அந்த ஆற்஫ழல் ஹ஧ளைப்஧ட்ைதும் ஸ஧பைம் ஸயள்஭ம் ஧ளபெம் ஏ஺ைக் க஺பனழல் யழ஺தகள்
ப௃஺஭ப்஧து ஹ஧ளன்பொ ஸ஧ளலிய஺ையளர்கள். அ஺ய ய஺஭ந்து நஞ்ெள் ஥ழ஫நளக இபைப்஧஺த ஥வர்
஧ளர்த்ததழல்஺஬னள?' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அபூ றப௅துல்
குத்ளழ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
(கு஫ழப்பு:) இஹத லதவ஺ற உ஺லப் அ஫ழயழக்கும்ஹ஧ளது (லனள அல்஬து லனளத் ஋ன்பொ)
ெந்ஹதகத்ஹதளடு அ஫ழயழக்களநல் 'லனளத்' ஋ன்த௅ம் ஆபொ ஋ன்பொ உபொதழனளகக் கு஫ழப்஧ழடுகழ஫ளர்.
ஹநலும் கடுக஭ஹயத௅ம் ஈநளன் ஋த௅ம் இ஺஫஥ம்஧ழக்஺க ஋ன்஧தற்குப் ஧தழ஬ளகக் கடுக஭ஹயத௅ம்
஥ன்஺ந ஋ன்஫ யளர்த்஺த஺னபெம் கு஫ழப்஧ழடுகழ஫ளர்.

13

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 23
'஥ளன் உ஫ங்கழக் ஸகளண்டிபைக்கும்ஹ஧ளது க஦யழல் நக்க஭ழல் ெழ஬஺பப் ஧ளர்த்ஹதன். அயர்க஭ழன் நவது
(஧஬ யழதநள஦) ெட்஺ைகள் அணழயழக்கப்஧ட்டிபைக்கும் ஥ழ஺஬னழல் ஋ன்஦ழைம் ஋டுத்துக்
களட்ைளப்஧ட்ை஦ர். அச்ெட்஺ைக஭ழல் ெழ஬ அயர்க஭ழன் நளர்பு ய஺ப ஥வண்டிபைந்தன் இன்த௅ம் ெழ஬
அதற்கும் கு஺஫யளக இபைந்த஦. உநர் இப்த௅ கத்தளப் (த஺பனழல்) இள௃஧டும் அ஭ளெ (஥வண்ை) ெட்஺ை
அணழந்தயர்க஭ளக ஋ன்஦ழைம் ஋டுத்துக் களட்ைப்஧ட்ைளர்கள்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள்
கூ஫ழனஹ஧ளது ஥஧ழத்ஹதளமர்கள், 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! (ெட்஺ைக்கு) ஋ன்஦ யழ஭க்கம்
தபைகழ஫வர்கள்? ஋஦க் ஹகட்ைதற்கு 'நளர்க்கம்' ' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் யழ஭க்கம்
தந்தளர்கள்" ஋஦ அபூ றப௅துல் குத்ளவ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 24
'அன்ெளளழக஺஭ச் ஹெர்ந்த எபையர் தம் ெஹகளதபர் (அதழகம்) ஸயட்கப்஧டுய஺தக் கண்டித்துக்
ஸகளண்டிபைந்தஹ஧ளது அவ்யமழஹன இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் ஸென்஫ளர்கள். உைஹ஦, 'அய஺ப(க்
கண்டிக்களதவர்கள்;)யழட்டு யழடுங்கள். ஌ஸ஦஦ழல், ஥ழச்ெனநளக ஸயட்கம் ஈநளன் ஋த௅ம்
இ஺஫஥ம்஧ழக்஺கனழன் ஏபம்ெநளகும்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 25
'ந஦ழதர்கள், யணக்கத்தழற்குத் தகுதழனள஦யன் அல்஬ளஹ்஺யனன்஫ழ ஹயபொனளபைநழல்஺஬; ப௃லம்நத்
இ஺஫த்தூதர் ஋ன்பொ உபொதழனளக ஥ம்஧ழ, ஸதளள௃஺க஺ன ஥ழ஺஬ ஥ழபொத்தழ, றகளத்தும் ஸகளடுக்கும் ய஺ப
அயர்களுைன் ஹ஧ளளழை ஹயண்டும் ஋ன்பொ ஥ளன் கட்ை஺஭னழைப்஧ட்டுள்ஹ஭ன். இயற்஺஫ அயர்கள்
ஸெய்து யழடுயளர்க஭ள஦ளல் தம் உனழர், உ஺ை஺நக஺஭ ஋ன்஦ழைநழபைந்து ஧ளதுகளத்துக்
ஸகளள்யளர்கள்.. இஸ்஬ளத்தழன் ஹயபொ உளழ஺நக஭ழல் (அயர்கள் யபம்பு நவ஫஦ளஹ஬) தயழப! ஹநலும்
அயர்க஭ழன் யழெளப஺ண இ஺஫ய஦ழைஹந உள்஭து' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள்
கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 26
'ஸெனல்க஭ழல் ெழ஫ந்தது ஋து?' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்க஭ழைம் யழ஦யப்஧ட்ைதற்கு,
'அல்஬ளஹ்஺யபெம் அயத௅஺ைன தூத஺பபெம் ஥ம்஧ழக்஺க ஸகளள்யது' ஋ன்஫ளர்கள். '஧ழன்஦ர் ஋து?'

14

஋஦ யழ஦யப்஧ட்ைதற்கு, 'இ஺஫யமழனழல் ஹ஧ளளழடுதல்' ஋ன்஫ளர்கள். '஧ழன்஦ர் ஋து?' ஋ன்பொ
ஹகட்கப்஧ட்ைதற்கு, 'அங்கவகளழக்கப்஧டும் லஜ்' ஋ன்஫ளர்கள்' ஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 27
'஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் ஥ளன் அநர்ந்தழபைந்தஹ஧ளது, ஥஧ழ(றல்) எபை குள௃யழ஦பைக்குக்
ஸகளடுத்தளர்கள். எபைய஺பயழட்டுயழட்ைளர்கள். அயர் ஋஦க்கு நழகளெம் ஹயண்டினயபளயளர்.
அப்ஹ஧ளது ஥ளன், 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ஌ன் அய஺பயழட்டு யழட்டீர்கள்? அல்஬ளஹ்யழன் நவது
ஆ஺ணனளக அய஺ப ஥ளன் இ஺஫஥ம்஧ழக்஺கனள஭ர் ஋ன்ஹ஫ கபைதுகழஹ஫ன்' ஋஦ ஹகட்ைதற்கு,
'அய஺ப ப௃ஸ்லிம் ஋ன்பொம் ஸெளல்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்." ெழ஫ழது ஹ஥பம்
஥ளன் நளெ஦நளக இபைந்ஹதன். ஸதளைர்ந்து ஥ளன் அய஺பப் ஧ற்஫ழ ஥ளன் அ஫ழந்தழபைந்த யழரனத்஺த
஋ன்஺஦பெம் நவ஫ழ நவண்டும் நவண்டும் கூ஫ழஹ஦ன். அதற்கு இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் ஧஺மன
஧தழ஺஬ஹன கூ஫ழயழட்டு, 'றஅஹத! ஥ளன் எபை ந஦ழதபைக்குக் ஸகளடுக்கழஹ஫ன்; ஆ஦ளல் ஥ளன்
ஸகளடுக்களதயர் ஋ன்஦ழைம் நழக ஹ஥ெநள஦யபளக இபைக்கழ஫ளர். (அயபைக்கு ஥ளன் ஸகளடுத்ததற்கு)
களபணம், ஌தும் ஸகளடுக்களதழபைந்தளல் (குற்஫ம் இ஺மத்து அத஦ளல்) அய஺ப இ஺஫யன் ஥பகழல்
ப௃கம் குப்பு஫த் தள்஭ழ யழடுயளஹ஦ள ஋ன்஫ அச்ெம் தளன்' ஋ன்஫ளர்கள்" ஋஦ றஅத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 28
'எபையர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் 'இஸ்஬ளநழ(னப் ஧ண்புக஭ழ)ல் ெழ஫ந்தது ஋து?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர். '஥வர்
உணய஭ழப்஧தும், அ஫ழந்தயர்களுக்கும் அ஫ழனளதயர்களுக்கும் ற஬ளம் கூபொயதுநளகும்' ஋ன்பொ
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் ஧தழல் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ அம்ர்(பலி)
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 29
'஋஦க்கு ஥பகம் களட்ைப்஧ட்ைது. அதழல் ஸ஧பைம்஧ளஹ஬ளர் ஸ஧ண்க஭ளகக் களணப்஧ட்ை஦ர்.
஌ஸ஦஦ழல், அயர்கள் ஥ழபளகளழப்஧யர்க஭ளக இபைந்த஦ர்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள்
கூ஫ழனஹ஧ளது, 'இ஺஫ய஺஦னள அயர்கள் ஥ழபளகளழக்கழ஫ளர்கள்?' ஋஦க் ஹகட்கப்஧ட்ைதற்கு
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள், 'கணய஺஦ ஥ழபளகளழக்கழ஫ளர்கள். உதயழக஺஭ ஥ழபளகளழக்கழ஫ளர்கள்.
அயர்க஭ழல் எபைத்தழக்குக் கள஬ம் ப௃ள௃யதும் ஥வ ஥ன்஺நக஺஭ச் ஸெய்து ஸகளண்ஹைனழபைந்தது, ஧ழன்஦ர்
(அயளுக்குப் ஧ழடிக்களத) என்஺஫ உன்஦ழைம் கண்டுயழட்ைள஭ள஦ளல் 'உன்஦ழைநழபைந்து எபைஹ஧ளதும்
஥ளன் எபை ஥ன்஺ந஺னபெம் கண்ைதழல்஺஬' ஋ன்பொ ஹ஧ெழயழடுயளள்' ஋ன்஫ளர்கள்" ஋஦ இப்த௅
அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

15

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 30
'஥ளன் அபூ தர்(பலி)஺ன (நதவ஦ளயழற்கு அபைம்லுள்஭) 'ப஧தள' ஋ன்஫ இைத்தழல் ெந்தழத்ஹதன்.
அப்ஹ஧ளது அயளழன் நவது எபை ஹஜளடி ஆ஺ைபெம் (அவ்யளஹ஫) அயளழன் அடி஺ந நவது எபை ஹஜளடி
ஆ஺ைபெம் கழைப்஧஺தப் ஧ளர்த்ஹதன். ஥ளன் (ஆச்ெளழனப௃ற்஫ய஦ளக) அ஺தப் ஧ற்஫ழ அயளழைம்
ஹகட்ைதற்கு, '஥ளன் (எபைப௃஺஫) எபை ந஦ழத஺ப ஌ெழயழட்டு அயளழன் தள஺னபெம் கு஺஫ கூ஫ழ யழட்ஹைன்.
அப்ஹ஧ளது ஥஧ழனயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்: 'அபூ தர், அய஺பபெம் தள஺னபெம் ஹெர்த்துக் கு஺஫ கூ஫ழ
யழட்டீஹப! ஥வர் அ஫ழனள஺நக் கள஬த்துப் ஧மக்கம் குடி ஸகளண்டிபைக்கும் ந஦ழதபளகஹய இபைக்கழ஫வர்!
உங்களு஺ைன அடி஺நகள் உங்க஭ழன் ெஹகளதபர்க஭ளயர். அல்஬ளஹ்தளன் அயர்க஺஭ உங்கள்
அதழகளபத்தழன் கவழ் ஺யத்தழபைக்கழ஫ளன். ஋஦ஹய எபையளழன் ெஹகளதபர் அயளழன் அதழகளபத்தழன் கவழ்
இபைந்தளல் அயர், தளம் உண்஧தழலிபைந்து அயபைக்கும் புெழக்கக் ஸகளடுக்கட்டும். தளம்
உடுத்துயதழலிபைந்து அயபைக்கும் உடுத்தக் ஸகளடுக்கட்டும். அயர்க஭ழன் ெக்தழக்கு நவ஫ழன
஧ணழக஺஭க் ஸகளடுத்து அயர்க஺஭ச் ெழபநப்஧டுத்த ஹயண்ைளம். அவ்யளபொ அயர்க஺஭ ஥வங்கள்
ெழபநநள஦ ஧ணழனழல் ஈடு஧டுத்தழ஦ளல் ஥வங்கள் அயர்களுக்கு உதயழனளனழபைங்கள்' ஋ன்பொ
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்' (இத஦ளல்தளன் ஥ளன் அணழயது ஹ஧ளல் ஋ன்
அடி஺நக்கும் உ஺ை அ஭ழத்ஹதன்" ஋஦ அபூதர் கூ஫ழ஦ளர்" ஋஦ நஃப௉ர் கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 31
இயபைக்கு (அலீ(பலி)க்கு) உதளெயதற்களகப் ஹ஧ளய்க் ஸகளண்டிபைந்ஹதன். அப்ஹ஧ளது அபூ ஧க்பள(பலி)
஋ன்஺஦ச் ெந்தழத்து '஋ங்ஹக ஸெல்கழ஫வர்?' ஋஦க் ஹகட்ைளர். ஥ளன் இயபைக்கு உதயப் ஹ஧ளகழஹ஫ன்
஋ன்ஹ஫ன். அதற்கயர் '஥வர் தழபைம்஧ழச் ஸெல்லும்; ஌ஸ஦஦ழல், 'இபண்டு ப௃ஸ்லிம்கள் தம் யளட்க஭ளல்
ெண்஺ைனழட்ைளல் அதழல் ஸகளன்஫யர், ஸகளல்஬ப்஧ட்ையர் இபையபைஹந ஥பகத்தழற்குத்தளன்
ஸெல்யளர்கள்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்' அப்ஹ஧ளது, 'இ஺஫த்தூதர்
அயர்கஹ஭! இயஹபள ஸகள஺஬ ஸெய்தயர்; (஥பகத்தழற்குச் ஸெல்யது ெளழ) ஸகளல்஬ப்஧ட்ையளழன் ஥ழ஺஬
஋ன்஦? (அயர் ஌ன் ஥பகம் ஸெல்஬ ஹயண்டும்?) ஋ன்பொ ஹகட்ைதற்கு, 'அயர் அய஺பக் ஸகளல்஬
ஹயண்டுஸநன்பொ ஹ஧பள஺ெ ஸகளண்டிபைந்தளர்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்' ஋஦ கூ஫ழ஦ளர்' ஋஦ அஹ்஦ஃப்
இப்த௅ ஺கஸ் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 2, ஋ண் 32
'இ஺஫஥ம்஧ழக்஺க ஸகளண்டு அதழல் அக்கழபநத்஺தக் க஬க்களதயர்களுக்ஹக (இம்஺நனழலும்
நபொ஺நனழலும்) அச்ெநற்஫ ஥ழ஺஬ உண்டு. ஹநலும் அயர்கஹ஭ ஹ஥ர்யமழ ஸ஧ற்஫யர்களுநளயளர்"
(தழபைக்குர்ஆன் 06:82) ஋ன்஫ இ஺஫யெ஦ம் அபை஭ப்஧ட்ைஹ஧ளது ஥஧ழத்ஹதளமர்கள் '஥ம்நழல் னளர்

16

அக்கழபநம் ஸெய்னளநலிபைக்க ப௃டிபெம்?' ஋஦க் ஹகட்ை஦ர். அப்ஹ஧ளது, '஥ழச்ெனநளக (அல்஬ளஹ்ளெக்கு
஋ய஺பபெம்) இ஺ணனளக்குயதுதளன் நழகப் ஸ஧பைம் அக்கழபநம்' (தழபைக்குர்ஆன் 31:13) ஋ன்஫
யெ஦த்஺த அல்஬ளஹ் அபை஭ழ஦ளன்" ஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

கல்யழனழன் ெழ஫ப்பு
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 57
'஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஸதளள௃஺க஺ன ஥ழ஺஬ ஥ழபொத்துயதளகளெம், றக்களத் யமங்குயதளகளெம்,
எவ்ஸயளபை ப௃ஸ்லிப௃க்கும் ஥ன்஺நஹன ஥ளடுயதளகளெம் உபொதழ ஸநளமழ ஋டுத்ஹதன்"ஜளவர் இப்த௅
அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 58
(ப௃ஆயழனளயழன் ஆட்ெழக் கள஬த்தழல் ஆளு஦பளக இபைந்த) ப௃கவபள இப்த௅ ரஶஅ஧ள(பலி) இ஫ந்த
஥ள஭ழல் ஜளவர் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) ஋ள௃ந்து ஹந஺ைனழல் ஥ழன்பொ இ஺஫ய஺஦ப் ஹ஧ளற்஫ழப்
புகழ்ந்துயழட்டு, 'புதழன த஺஬யர் யபைம் ய஺ப இ஺ணனற்஫ ஌க இ஺஫யத௅க்கு அஞ்சுய஺தபெம்,
அைக்கத்஺தபெம், அ஺நதழ஺னபெம் கை஺நனளகக் ஸகளள்ளுங்கள். இஹதள இப்ஹ஧ளது உங்க஭ழன்
புதழன த஺஬யர் யந்து ஸகளண்டிபைக்கழ஫ளர்' ஋ன்஫ளர்.
஧ழன்஦ர் ஸதளைர்ந்து, '(இ஫ந்த) த஺஬யபைக்களகப் ஧ழ஺ம ஸ஧ளபொக்கத் ஹதடுங்கள். ஌ஸ஦஦ழல் அயர்,
஧ளயம் நன்஦ழக்கப்஧டுய஺த யழபைம்஧க்கூடினயபளக இபைந்தளர்' ஋ன்஫ளர். ஹநலும், '஥ளன் எபை ப௃஺஫
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஸென்பொ 'இஸ்஬ளத்஺தத் தள௃ளெயதளகத் தங்க஭ழைம் உபொதழ ஸநளமழ ஋டுக்க
யந்தழபைக்கழஹ஫ன்' ஋ன்ஹ஫ன். அப்ஹ஧ளது அயர்கள், 'ப௃ஸ்லிம்கள் எவ்ஸயளபையபைக்கும் ஥஬ம் ஥ளை
ஹயண்டும்' ஋ன்பொ ஋஦க்கு ஥ழ஧ந்த஺஦ யழதழத்தளர்கள். அதன்஧டி உபொதழ ஸநளமழ ஸகளடுத்ஹதன்.
இந்தப் ஧ள்஭ழ யளெலுக்கு உளழனயன் நவது ஆ஺ணனளக ஥ழச்ெனநளக ஥ளன் உங்களுக்கு ஥஬ம்
஥ளடு஧ய஦ளக இபைக்கழஹ஫ன்' ஋ன்஫ளர்.
஧ழன்஦ர் ஧ளயநன்஦ழப்புத் ஹதடினயர்க஭ளக (ஹந஺ை஺னயழட்டு) இ஫ங்கழ஦ளர்கள்" ஜழனளத் இப்த௅
இ஬ளகள அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 59

17

'ஏர் அ஺யனழல் இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் நக்களுக்கு அ஫ழளெ஺ப யமங்கழக்
ஸகளண்டிபைந்தஹ஧ளதுஅயர்க஭ழைம் ஥ளட்டுப் பு஫த்து அப஧ழ எபையர் யந்தளர். 'நபொ஺ந ஥ளள்
஋ப்ஹ஧ளது?' ஋஦க் ஹகட்ைளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன் ஹ஧ச்஺ெத் ஸதளைர்ந்து
ஸகளண்டிபைந்தளர்கள். அப்ஹ஧ளது (அங்கழபைந்த) நக்க஭ழல் ெழ஬ர் '஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அம்ந஦ழதர்
கூ஫ழன஺தச் ஸெயழபெற்஫ளர்கள்; ஋஦ழத௅ம் அயளழன் இந்தக் ஹகள்யழ஺ன அயர்கள் யழபைம்஧யழல்஺஬'
஋ன்஫஦ர். ஹயபொ ெழ஬ர், 'அயர்கள் அம்ந஦ழதர் கூ஫ழன஺தச் ஸெயழபெ஫யழல்஺஬' ஋ன்஫஦ர். ப௃டியளக
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன் ஹ஧ச்஺ெ ப௃டித்துக் ஸகளண்டு, 'நபொ஺ந ஥ள஺஭ப் ஧ற்஫ழ (஋ன்஦ழைம்)
ஹகட்ையர் ஋ங்ஹக?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள். உைஹ஦ (ஹகட்ையர்)' இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! இஹதள
஥ளஹ஦' ஋ன்஫ளர். அப்ஹ஧ளது கூ஫ழ஦ளர்கள்.' அநள஦ழதம் ஧ளழ்஧டுத்தப்஧ட்ைளல் ஥வர் நபொ஺ந ஥ள஺஭
஋தழர் ஧ளர்க்க஬ளம்." அதற்கயர், 'அது ஋வ்யளபொ ஧ளழ் ஧டுத்தப்஧டும்?' ஋஦க் ஹகட்ைதற்கு, '஋ந்தக்
களளழனநளனழத௅ம் அது, தகுதழனற்஫யர்க஭ழைம் எப்஧஺ைக்கப்஧ட்ைளல் ஥வர் நபொ஺ந ஥ள஺஭ ஋தழர்஧ளபைம்'
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 60
'஥ளங்கள் ஹநற்ஸகளண்ை ஧னணம் என்஫ழல் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ங்களுக்குப் ஧ழன்ஹ஦ யந்து
ஸகளண்டிபைந்தளர்கள். ஸதளள௃஺கனழன் ஹ஥பம் ஋ங்க஺஭ ஸ஥பைங்கழயழட்ை ஥ழ஺஬னழல் ஥ளங்கள் உளூச்
ஸெய்து ஸகளண்டிபைந்தஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ங்க஭ழைம் யந்து ஹெர்ந்தளர்கள். அப்ஹ஧ளது
஥ளங்கள் ஋ங்கள் களல்க஺஭த் தண்ணவபளல் தையழக் ஸகளண்டிபைந்ஹதளம். (அ஺தக் கண்ைதும்)
'குதழங்களல்க஺஭ச் ெளழனளகக் கள௃யளதயர்களுக்கு ஥பகம் தளன்!' ஋ன்பொ இபண்டு அல்஬து ப௄ன்பொ
ப௃஺஫ தம் குப஺஬ உனர்த்தழ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅
அம்ர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 61
'நபங்க஭ழல் இப்஧டிபெம் எபைய஺க நபம் உண்டு. அதன் இ஺஬ உதழர்யதழல்஺஬. அது ப௃ஸ்லிப௃க்கு
உய஺நனளகும். அது ஋ன்஦ நபம் ஋ன்஧஺த ஋஦க்கு அ஫ழயழபெங்கள்?' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்)
ஹகட்ைளர்கள். அப்ஹ஧ளது நக்க஭ழன் ஋ண்ணங்கள் ஥ளட்டு நபத்தழன் ஧ளல் தழபைம்஧ழனது. ஥ளன் அ஺த
ஹ஧ளவச்஺ெ நபம்தளன் ஋ன்பொ கூ஫ ஸயட்கப்஧ட்டு அ஺தச் ஸெளல்஬ளநல் இபைந்ஹதன். ஧ழன்஦ர்
'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! அது ஋ன்஦ நபம் ஋ன்பொ ஋ங்களுக்கு அ஫ழயழபெங்கள்' ஋஦ ஹதளமர்கள்
ஹகட்ைளர்கள். அதற்கு அயர்கள் 'ஹ஧ளவச்஺ெ நபம்' ஋ன்஫ளர்கள்" ஋஦ இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 62

18

'நபங்க஭ழல் இப்஧டிபெம் எபைய஺க நபம் உண்டு. அதன் இ஺஬ உதழர்யதழல்஺஬. அது ப௃ஸ்லிப௃க்கு
உய஺நனளகும். அது ஋ன்஦ நபம் ஋ன்஧஺த ஋஦க்கு அ஫ழயழபெங்கள்?' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்)
அயர்கள் ஹகட்ைஹ஧ளது நக்க஭ழன் ஋ண்ணங்கள் ஥ளட்டு நபத்தழன் ஧ளல் தழபைம்஧ழனது. ஥ளன் அ஺த
ஹ஧ளவச்஺ெ நபம்தளன் ஋ன்பொ கூ஫ ஸயட்கப்஧ட்டு அ஺தச் ஸெளல்஬ளநல் இபைந்ஹதன். ஧ழன்஦ர்
இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! அது ஋ன்஦ நபம் ஋ன்பொ ஋ங்களுக்கு அ஫ழயழபெங்கள்' ஋஦த் ஹதளமர்கள்
ஹகட்ைதற்கு, 'ஹ஧ளவச்஺ெ நபம்' ஋ன்஫ளர்கள்" ஋஦ இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 63
஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் ஥ளங்கள் ஧ள்஭ழயளெலில் அநர்ந்தழபைந்தஹ஧ளது எட்ைகத்தழன் நவது
அநர்ந்தயபளக எபையர் ஧ள்஭ழக்குள் த௃஺மந்தளர். ஧ள்஭ழனழலுள்ஹ஭ எட்ைகத்஺தப் ஧டுக்க ஺யத்துப்
஧ழன்஦ர் அத஺஦க் கட்டி஦ளர். ஧ழன்பு அங்கு அநர்ந்தழபைந்தர்க஭ழைம் 'உங்க஭ழல் ப௃லம்நத் அயர்கள்
னளர்?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கஹ஭ள நக்க஭ழ஺ைஹன ெளய்ந்து அநர்ந்தழபைந்தளர்கள்.
'இஹதள ெளய்ந்து அநர்ந்தழபைக்கும் இந்த ஸயண்஺ந ந஦ழதர்தளம் (ப௃லம்நத்(றல்) அயர்கள்)' ஋ன்பொ
஥ளங்கள் கூ஫ழஹ஦ளம். உைஹ஦ அம்ந஦ழதர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭ 'அப்துல் ப௃த்தலி஧ழன் ஹ஧பஹப!'
஋ன்஫஺மத்தளர். அதற்கு ஥஧ழனயர்கள் '஋ன்஦ யழரனம்?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள். அப்ஹ஧ளது
அம்ந஦ழதர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் '஥ளன் உங்க஭ழைம் ெழ஬ ஹகள்யழகள் ஹகட்கப் ஹ஧ளகழஹ஫ன். ெழ஬
கடி஦நள஦ ஹகள்யழக஺஭பெம் ஹகட்கப் ஹ஧ளகழஹ஫ன். அதற்களக ஥வங்கள் ஋ன் ஹ஧ளழல் யபைத்தப்஧ைக்
கூைளது' ஋ன்஫ளர். அதற்கயர்கள் '஥வர் யழபைம்஧ழன஺தக் ஹகளும்' ஋ன்஫ளர்கள். உைஹ஦ அம்ந஦ழதர்
'உம்ப௃஺ைனம் உநக்கு ப௃ன்஦ழபைந்ஹதளபதுந இபட்ெகன் நவது ஆ஺ணனளகக் ஹகட்கழஹ஫ன்;
அல்஬ளஹ்தளன் உம்஺ந ந஦ழத இ஦ம் ப௃ள௃஺நக்கும் தூதபளக அத௅ப்஧ழ஦ள஦ள?' ஋ன்஫ளர். அதற்கு
அயர்கள் 'அல்஬ளஹ் ெளட்ெழனளக ஆம்!' ஋ன்஫ளர்கள். அடுத்து அயர் 'அல்஬ளஹ்யழன் நவது
ஆ஺ணனழட்டு உம்நழைம் ஹகட்கழஹ஫ன்; அல்஬ளஹ்தளன் இபயழலும், ஧கலிலுநளக ஥ளங்கள் ஍ந்து
ஹ஥பத் ஸதளள௃஺க஺னத் ஸதளள௃து யபஹயண்டுஸநன்பொ உநக்குக் கட்ை஺஭னழட்டிபைக்கழ஫ள஦ள?'
஋ன்஫ளர். அதற்கயர்கள் 'ஆம்! அல்஬ளஹ் ெளட்ெழனளக' ஋ன்஫ளர்கள். அடுத்து அயர் 'இ஺஫யன் நவது
ஆ஺ணனளக உம்நழைம் ஹகட்கழஹ஫ன்; அல்஬ளஹ்தளன் எவ்ஹயளர் ஆண்டிலும் கு஫ழப்஧ழட்ை இந்த
நளதத்தழல் ஥ளங்கள் ஹ஥ளன்பு ஹ஥ளற்க ஹயண்டும் ஋ன்பொ உநக்குக் கட்ை஺஭னழட்டிபைக்கழ஫ள஦ள?'
஋ன்஫ளர். அதற்கயர்கள் 'ஆம்! அல்஬ளஹ் ெளட்ெழனளக' ஋ன்஫ளர்கள். அடுத்து அயர், 'இ஺஫யன் நவது
ஆ஺ணனளக உம்நழைம் ஹகட்கழஹ஫ன்; அல்஬ளஹ்தளன் ஋ங்க஭ழல் யெதழ ஧஺ைத்தயர்க஭ழைநழபைந்து
இந்த (றகளத் ஋ன்த௅ம்) தர்நத்஺தப் ஸ஧ற்பொ ஋ங்க஭ழல் ய஫ழனயர்களுக்கு ஥வர் அத஺஦
யழ஦ழஹனளகழக்க ஹயண்டுஸநன்பொ உநக்குக் கட்ை஺஭னழட்டிபைக்கழ஫ள஦ள?' ஋ன்஫ளர். அதற்கு
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'ஆம் (இ஺஫யன் நவது ெளட்ெழனளக' ஋ன்஫ளர்கள். உைஹ஦ அம்ந஦ழதர் '஥வங்கள்
(இ஺஫ய஦ழைநழபைந்து) ஸகளண்டு யந்தயற்஺஫ ஥ளன் ஥ம்஧ழ ஌ற்கழஹ஫ன்' ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டு '஥ளன்,
஋ன்த௅஺ைன கூட்ைத்தளர்க஭ழல் இங்கு யபளநல் இபைப்஧யர்க஭ழன் தூதுய஦ளஹயன். ஥ளன்தளன்

19

஭ழநளம் இப்த௅ றஃ஬஧ள, அதளயது ஧஦} றஃது இப்த௅ ஧க்ர் ெஹகளதளபன்' ஋ன்பொம் கூ஫ழ஦ளர்" ஋஦
அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 64
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் எபை ந஦ழதளழைம் தம் நைல் என்஺஫க் ஸகளடுத்து அத௅ப்஧ழ அத஺஦ ஧ஹ்஺பன்
஥ளட்டு நன்஦ளழைம் எப்஧஺ைக்குநளபொ கட்ை஺஭னழட்ைளர்கள். அவ்யளபொ அம்ந஦ழதர் ஧ஹ்஺பன்
நன்஦ளழைம் எப்஧஺ைத்தளர். அயர் அ஺த (஧ளபெவக நன்஦ன்) கழஸ்பளயழைம் எப்஧஺ைத்துயழட்ைளர்.
அத஺஦க் கழஸ்பள ஧டித்துப் ஧ளர்த்துயழட்டுக் கழமழத்து ஋஫ழந்தளன். '(இச்ஸெய்தழ஺னக்
ஹகள்யழப்஧ட்ைதும்) ஥஧ழ(றல்) 'அயர்கள் ப௃ற்஫ளகச் ெழத஫டிக்கப்஧ை ஹயண்டும்" ஋ன்பொ அயர்களுக்கு
஋தழபளக (இ஺஫ய஦ழைம்) ஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள்" ஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி)
அ஫ழயழத்தளர்.
இந்த லதவ஺ற அ஫ழயழக்கும் இப்த௅ரழலளப் ஋ன்஧யர் இப்த௅ல் ப௃றய்னப் அயர்கள்
இவ்யளபொகூ஫ழ஦ளர்கள்' ஋஦ கபைதுகழஹ஫ன் ஋ன்஫ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 65
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் எபை நைல் ஋ள௃தழடும்஧டிக் கூ஫ழ஦ளர்கள். அல்஬து ஋ள௃தழை ஥ளடி஦ளர்கள்.
அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் 'அயர்கள் ஋ந்த நை஺஬பெம் ப௃த்தழ஺பனழைப்஧ைளநல்
஧டிக்கநளட்ைளர்கள்' ஋ன்பொம் ஸெளல்஬ப்஧ட்ைது. உைஹ஦ ஸயள்஭ழனழல் எபை ஹநளதழபம் ஸெய்தளர்கள்.
அதழல் ஸ஧ள஫ழக்கப்஧ட்டிபைந்த யளக்கழனம் 'ப௃லம்நத்ர் பறஶலுல்஬ளஹ்" ஋ன்஧தளகும். ஥஧ழ(றல்)
அயர்க஭ழன் ஺கனழல் அம்ஹநளதழபம் இபைக்கும் ஥ழ஺஬னழல் அதன் (஧஭ழச்ெழடும்) ஸயண்஺ந஺ன
(இப்ஹ஧ளதும் ஹ஥ளழல்) ஥ளன் ஧ளர்த்துக் ஸகளண்டிபைப்஧து ஹ஧ளலிபைக்கழ஫து" ஋஦ அ஦ஸ் இப்த௅
நளலிக்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
(இந்த ஥஧ழஸநளமழ அ஫ழயழப்஧யர்க஭ழல் எபையபள஦ ரஶஅ஧ள கூபொகழ஫ளர்கள்: ஋஦க்கு இத஺஦
அ஫ழயழத்த) கத்தளதள அயர்க஭ழைம், 'அதழல் ஸ஧ள஫ழக்கப்஧ட்டிபைந்த யளக்கழனம் 'ப௃லம்நத்ர்
பசூலுல்஬ளஹ்' ஋ன்஫ழபைந்தது ஋ன்பொ உங்க஭ழைம் னளர் கூ஫ழனது? ஋஦க் ஹகட்ஹைன். அதற்கயர்
'அ஦ஸ்(பலி) தளம் கூ஫ழ஦ளர்கள்' ஋ன்஫ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 66

20

'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் நக்களுைன் ஧ள்஭ழயளெலில் அநர்ந்தழபைந்தஹ஧ளது ப௄ன்பொஹ஧ர் யந்து
ஸகளண்டிபைந்த஦ர். அயர்க஭ழல் இபையர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭ ப௃ன்ஹ஦ளக்கழ யந்த஦ர்.
நற்ஸ஫ளபையர் ஸென்஫ளர். அவ்யழபையபைம் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ெ஺஧னழல் யந்து ஥ழன்஫ளர்கள்.
அவ்யழபையளழல் எபையர் யட்ைநள஦ அந்தச் ெ஺஧னழல் ஏர் இ஺ைஸய஭ழ஺னக் கண்ைஹ஧ளது அதழல்
அநர்ந்தளர். நற்஫யஹபள ெ஺஧னழன் ஧ழன்஦ளல் அநர்ந்து ஸயட்கப்஧ட்டு (க஺ைெழனழல்
உட்களர்ந்து)யழட்ைளர். ஋஦ஹய அல்஬ளஹ்ளெம் ஸயட்கப்஧ட்ைளன். ப௄ன்஫ளநயஹபள
அ஬ட்ெழனப்஧டுத்தழச் ஸென்஫ளர். ஋஦ஹய அல்஬ளஹ்ளெம் அய஺ப அ஬ட்ெழனப்஧டுத்தழ஦ளன்" ஋஦ அபூ
யளக்கழத் அல் ஺஬ள௉(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 67
'இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் ஏர் எட்ைகத்தழன் நவது அநர்ந்தழபைந்தளர்கள். எபையர் அதன்
கடியள஭த்஺தப் ஧ழடித்துக் ஸகளண்டிபைந்தளர். அப்ஹ஧ளது அயர்கள், 'இது ஋ந்த ஥ளள்?' ஋ன்பொ
ஹகட்ைளர்கள். அந்த ஥ளளுக்கு இன்த௅ம் எபை ஸ஧னர் சூட்டுயளர்கஹ஭ள ஋ன்பொ கபைதழ ஥ளங்கள்
ஸநௌ஦நளக இபைந்ஹதளம். 'இது ஥ஹ்பை஺ைன (துல்லஜ் நளதம் ஧த்தளம்) ஥ளள் அல்஬யள?'
஋ன்஫ளர்கள். அதற்கு 'ஆம்' ஋ன்ஹ஫ளம். அடுத்து இது '஋ந்த நளதம்?' ஋ன்஫ளர்கள். அந்த நளதத்துக்கு
இன்த௅ம் எபை ஸ஧னர் சூட்டுயளர்கஹ஭ள ஋ன்பொ கபைதழ ஥ளங்கள் ஸநௌ஦நளக இபைந்ஹதளம். 'இது
துல்லஜ் நளதநல்஬யள?' ஋ன்஫ளர்கள். ஥ளங்கள் 'ஆம்!' ஋ன்ஹ஫ளம். அடுத்து '(பு஦ழதநள஦) இந்த
ஊளழல், இந்த நளதத்தழல், இன்஺஫ன தழ஦ம் ஋வ்ய஭ளெ பு஦ழதநள஦ஹதள, அதுஹ஧ளன்பொ, உங்க஭ழன்
உனழர்களும், உ஺ை஺நகளும் பு஦ழதம் யளய்ந்த஺யனளகும்' ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டு 'இங்ஹக யபை஺க
தந்தழபைப்஧யர் யபளதயபைக்கு இச்ஸெய்தழ஺னக் கூ஫ழ யழைஹயண்டும்; ஌ஸ஦஦ழல், யபை஺க
தந்தழபைப்஧யர் அய஺ப யழை ஥ன்கு புளழந்து ஸகளள்ளும் எபையபைக்கு அச்ஸெய்தழ஺ன ஋டுத்துச் ஸெளல்லி
யழைக் கூடும்' ஋ன்஫ளர்கள்" ஋஦ அபூ ஧க்பள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 68
'஋ங்களுக்குச் ெலிப்ஹ஧ற்஧ட்டு யழைக் கூடும் ஋ன்பொ அஞ்ெழப் ஧ல்ஹயபொ ஥ளள்க஭ழலும் கய஦ழத்து
஋ங்களுக்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அ஫ழளெ஺ப யமங்கு஧யர்க஭ளக இபைந்தளர்கள்" ஋஦ இப்த௅
நஸ்ளேத்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 69
'இ஬குயளக்குங்கள்; ெழபநத்஺தக் ஸகளடுக்களதவர்கள். ஹநலும் ஥ல்஬யற்஺஫ஹன ஸெளல்லுங்கள்.
ெலிப்஧஺ைந்து ஏடியழடுநளபொ ஸெய்னளதவர்கள்; ஸயபொப்பூட்ைளதவர்கள்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்)
அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

21

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 70
'அப்துல்஬ளஹ் (இப்த௅ நஸ்ளேத்)(பலி) எவ்ஸயளபை யழனளமக்கழம஺ந அன்பொம் நக்களுக்கு அ஫ழளெ஺ப
கூபொம் யமக்கம் உ஺ைனயர்க஭ளய் இபைந்தளர். அப்ஹ஧ளது (எபை ஥ளள்) எபையர் அயர்க஭ழைம் 'அபூ
அப்துர் பஹ்நளஹ஦! தளங்கள் எவ்ஸயளபை ஥ளளும் ஋ங்களுக்கு அ஫ழளெ஺ப ஧கர்ந்தழை ஹயண்டும் ஋஦
ஸ஧ளழதும் யழபைம்புகழஹ஫ன்' ஋ன்஫ளர். அதற்கு (உங்க஺஭ச் ெலிப்஧஺ைனச் ஸெய்து யழடுஹயஹ஦ள ஋ன்பொ
அஞ்சுயதுதளன் இ஺தயழட்டும் ஋ன்஺஦த் தடுக்கழ஫து. ஥ளன் உங்களுக்குச் ெந்தர்ப்஧ச்
சூழ்஥ழ஺஬க஺஭க் கய஦ழத்து அ஫ழளெ஺ப கூபொகழஹ஫ன். அவ்யளபொதளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஥ளங்கள்
ெலிப்஧஺ைய஺த அஞ்ெழ ஋ங்களுக்கு அ஫ழளெ஺ப கூ஫ழயந்தளர்கள்' ஋ன்஫ளர்" ஋஦அபூ யளனழல்
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 71
'஋யபைக்கு அல்஬ளஹ் ஥ன்஺ந஺ன ஥ளடுகழ஫ளஹ஦ள அய஺ப நளர்க்கத்தழல் யழ஭க்கம் ஸ஧ற்஫யபளக
ஆக்கழ யழடுகழ஫ளன். (ஹ஧ளர் ஆதளனங்க஺஭) அல்஬ளஹ் ஸகளடுப்஧ய஦ளக இபைக்கழ஫ளன். ஥ளன் அ஺த
யழ஦ழஹனளகழப்஧ய஦ளக இபைக்கழஹ஫ன். இந்தச் ெப௃தளனத்தழல் எபைெளபளர் அல்஬ளஹ்யழன்
கட்ை஺஭஺னப் ஹ஧ணுயதழல் ஥ழ஺஬த்ஹத இபைப்஧ளர்கள். நபொ஺ந ஥ளள் யபைம் ய஺ப அயர்களுக்கு
நளபொ ஸெய்஧யர்க஭ளல் ஋ந்தத் தவங்கும் ஸெய்து யழை ப௃டினளது' இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள்
கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ ப௃ஆயழனள(பலி) தம் ஸெளற்ஸ஧ளமழயழல் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 72
஥ளன் இப்த௅ உநர்(பலி) உைன் நதவ஦ள ய஺ப ஸென்஫ஹ஧ளது அயர் யளனழ஬ளக '஥ளங்கள் ஥஧ழ(றல்)
அயர்களுைன் இபைந்தஹ஧ளது எபை ஹ஧ளவச்ெ நபக் குபைத்து ஸகளண்டு யபப்஧ட்ைது. அ஺தக் கண்ைதும்
'நபங்க஭ழல் எபை ய஺க நபப௃ள்஭து; அது ப௃ஸ்லிப௃க்கு உயநள஦நளகும்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்)
அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். உைஹ஦ அது ஹ஧ளவச்ெ நபம்தளன் ஋ன்பொ ஥ளன் கூ஫ழை ஋ண்ணழஹ஦ன்.
ஆ஦ளல் அப்ஹ஧ளது ஥ளன் அங்கழபைந்தயர்க஭ழஸ஬ல்஬ளம் யனதழல் நழக்க இ஺஭னய஦ளனழபைந்ததளல்
ஸநௌ஦நளனழபைந்து யழட்ஹைன். அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) 'அது ஹ஧ளவச்ெ நபம்!" ஋ன்஫ளர்கள்' ஋ன்஫ எஹப
எபை லதவ஺றத் தயழப (ஹயஸ஫த஺஦பெம்) அ஫ழயழத்தளக ஥ளன் ஹகட்ைதழல்஺஬" ஋஦ ப௃ஜளலழத்
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 73

22

'எபையபைக்கு அல்஬ளஹ் யமங்கழன ஸெல்யத்஺த அயர் ஥ல்஬ யமழனழல் ஸெ஬ளெ ஸெய்தல்;
இன்ஸ஦ளபையபைக்கு அல்஬ளஹ் அ஫ழளெ ஞள஦த்஺த யமங்கழ, அதற்ஹகற்஧ அயர் தவர்ப்பு
யமங்கு஧யபளகளெம் கற்பொக் ஸகளடுப்஧யபளகளெம் இபைப்஧து ஆகழன இபண்டு யழரனங்க஺஭த் தயழப
ஹயபொ ஋தழலும் ஹ஧பள஺ெ ஸகளள்஭க் கூைளது' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 74
'(ப௄றள(அ஺஬) அயர்கள் ஏர் அடினள஺பத் ஹதடிச் ஸென்஫தளக அல்஬ளஹ் கூபொம்) அடினளர் னளர்?
஋ன்஧தழல் இப்த௅ அப்஧ளறஶம், லஶர்பை இப்த௅ ஺கறஶ அல் ஧றளளழய்பெ ஋ன்஧ளபைம் தர்க்கழத்த஦ர்.
'அயர் கழழ்பொதளன்' ஋ன்பொ இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) கூ஫ழ஦ளர். அப்ஹ஧ளது அந்த யமழனளக உ஺஧
இப்த௅ கஅப்(பலி) ஸென்஫ளர். அய஺ப இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஺மத்து, '஥ளத௅ம் ஋ன்த௅஺ைன
இந்தத் ஹதளமபைம் ப௄றள(அ஺஬) னள஺பச் ெந்தழக்கச் ஸெல்யதற்கு இ஺஫ய஦ழைம் யமழகளட்டும்஧டி
ஹகட்ைளர்கஹ஭ள அந்தத் ஹதளமர் யழரனத்தழல் (அயர் னளர்? ஋ன்பொ) தர்க்கழத்துக் ஸகளண்ஹைளம்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அது யழரனநளக ஋துளெம் கூ஫க் ஹகட்டிபைக்கழ஫வர்க஭ள?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள்!
அதற்கு உ஺஧ இப்த௅ கஃபு(பலி), 'ஆம்!' ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டுத் ஸதளைர்ந்து, 'ப௄றள(அ஺஬) அயர்கள்
இஸ்பஹய஬ர்க஭ழன் ஧ழபப௃கர்களுக்கழ஺ைனழல் இபைந்த எபை ெநனத்தழல் எபையர் யந்தளர். '(ப௄றள
அயர்கஹ஭!) உம்஺ந யழைச் ெழ஫ந்த அ஫ழஞர் எபைய஺ப ஥வர் அ஫ழள௅பள?' ஋஦க் ஹகட்ைதற்கு
ப௄றள(அ஺஬) அயர்கள் 'இல்஺஬!' ஋ன்஫ளர்கள். அப்ஹ஧ளது இ஺஫யன் '஌ன் இ஺஬? ஋ன்த௅஺ைன
அடினளர் கழழ்பொ இபைக்கழ஫ளர்கஹ஭!" ஋ன்பொ ப௄றள(அ஺஬) அயர்களுக்கு அ஫ழயழத்தளன். உைஹ஦
ப௄றள(அ஺஬) அயர்கள் அய஺பச் ெந்தழக்கும் யமழ ஋ன்஦ஸயன்பொ இ஺஫ய஦ழைம் ஹகட்ைளர்கள்.
அதற்கு இ஺஫யன் நவ஺஦ அயர்களுக்ஸகளபை அ஺ைனள஭நளக ஌ற்஧டுத்தழ஦ளன். ஹநலும்
அயர்க஭ழைம் 'இந்த நவ஺஦ ஋ங்ஹக ஸதள஺஬த்து யழடுகழ஫வஹபள அங்கழபைந்து யந்த யமழஹன தழபைம்஧ழ
யழை ஹயண்டும்! அப்ஹ஧ளது அய஺ப (அங்கு) ஥வர் ெந்தழப்பீர்" ஋ன்பொ ஸெளல்஬ப்஧ட்ைது. அது ஹ஧ளன்பொ
(தம்ப௃ைன் ஸகளண்டு யந்த) நவன் கைலில் ஸதள஺஬ந்து ஹ஧ளய஺த ஋தழர் ஧ளர்த்தயர்க஭ளகத் தம்
஧னணத்஺தத் ஸதளைர்ந்தளர்கள். அப்ஹ஧ளது ப௄றள(அ஺஬) அயர்களுைன் யந்த இ஺஭ஞர் '஥ளம் எபை
஧ள஺஫ ஏபநளக எதுங்கழனஹ஧ளது அந்த இைத்தழல் நவ஺஦ ந஫ந்து யழட்ஹைன். (உண்஺நனழல்) ஥ழ஺஦ளெ
஧டுத்துய஺தயழட்டும் ஋ன்஺஦ ந஫க்கடித்தயன் ஺ரத்தள஺஦த் தயழப ஹயபொ னளபைநழல்஺஬' ஋ன்பொ
ப௄றள(அ஺஬) அயர்க஭ழைம் கூ஫ழனஹ஧ளது 'அை! அது தளஹ஦ ஥ளம் ஹதடி யந்த அ஺ைனள஭ம்!' ஋ன்பொ
ப௄றள(அ஺஬) அயர்கள் கூ஫ழயழட்டு இபையபைநளகத் தளம் யந்த யமழ஺ன ஹ஥ளக்கழப் ஹ஧ெழக்
ஸகளண்ஹை தழபைம்஧ழ஦ளர்கள். அங்ஹக கழழ்பொ (அ஺஬) அயர்க஺஭க் கண்ைளர்கள். ப௄றள, கழழ்பொ
இபையர் யழரனத்஺தத்தளன் அல்஬ளஹ் குர்ஆ஦ழல் கூபொகழ஫ளன்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்" ஋஦
உ஺஧துல்஬ளஹ் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ் அ஫ழயழத்தளர்.

23

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 75
'இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் ஋ன்஺஦ அ஺ணத்து 'இ஺஫யள! இயபைக்கு ஹயத ஞள஦த்஺தக்
கற்பொக் ஸகளடு' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 76
'஥ளன் ஸ஧ட்஺ைக் கள௃஺த என்஫ழன் நவது ஸென்பொ ஸகளண்டிபைந்ஹதன். அந்஥ள஭ழல் ஥ளன் ஧பைய யன஺த
ஸ஥பைங்கழக் ஸகளண்டிபைந்ஹதன். இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் நழ஦ளயழல் தடுப்பு ஋஺தபெம்
ப௃ன்ஹ஦ளக்களதயர்க஭ளகத் (தழ஫ந்த ஸய஭ழனழல்) ஸதளள௃து ஸகளண்டிபைந்தளர்கள். கள௃஺த஺ன
ஹநனயழட்டுயழட்டு (ஸதளள௃ஹயளளழன்) யளழ஺ெனழ஦ழ஺ைஹன கைந்து ஸென்பொ எபை யளழ஺ெனழல் ஥ளத௅ம்
புகுந்து ஸகளண்ஹைன். ஋ன்த௅஺ைன அச்ஸென஺஬ னளபைம் ஆட்ஹெ஧ழக்கயழல்஺஬" ஋஦ இப்த௅
அப்஧ளஸ்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 77
'஥ளன் ஍ந்து யனது ெழபொய஦ளக இபைக்கும்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் எபை யள஭ழனழலிபைந்து
(தண்ணவ஺ப ஋டுத்துத் தம் யளனழல் ஺யத்து) ஋ன் ப௃கத்தழல் எபை ப௃஺஫ உநழழ்ந்த஺த ஥ளன்
(இப்ஹ஧ளதும்) ஥ழ஺஦யழல் ஺யத்தழபைக்கழஹ஫ன்" ஋஦ நஹ்ப௄து இப்த௅ பபீளெ(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 78
(ப௄றள(அ஺஬) அயர்கள் ஏர் அடினள஺பத் ஹதடிச் ஸென்஫தளக அல்஬ளஹ் கூபொம்) அடினளர் னளர்?
஋ன்஧தழல் இப்த௅ அப்஧ளறஶம் லஶர்பை இப்த௅ ஺கறஶ அல் ஧றளழய்பெ ஋ன்஧ளபைம் தர்க்கழத்த஦ர்.
அப்ஹ஧ளது அந்த யமழனளக உ஺஧ இப்த௅ கஅப்(பலி) ஸென்஫ளர்கள். அய஺ப இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி)
அ஺மத்து, '஥ளத௅ம் ஋ன்த௅஺ைன இந்தத் ஹதளமபைம் ப௄றள(அ஺஬) னள஺பச் ெந்தழக்கச் ஸெல்யதற்கு
இ஺஫ய஦ழைம் யமழ களட்டும் ஧டி ஹகட்ைளர்கஹ஭ள அந்தத் ஹதளமர் யழரனத்தழல் (அயர் னளர்? ஋ன்பொ)
தர்க்கழத்துக் ஸகளண்ஹைளம். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அது யழரனநளக ஋துளெம் கூ஫க்
ஹகட்டிபைக்கழ஫வர்க஭ள?' ஋ன்பொ ஹகட்ைதற்கு உ஺஧ இப்த௅ கஃபு(பலி) 'ஆம்!' ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டுத்
ஸதளைர்ந்து, 'ப௄றள(அ஺஬) அயர்கள் இஸ்பஹய஬ர்க஭ழன் ஧ழபப௃கர்களுக்கழ஺ைனழல் இபைந்த எபை
ெநனத்தழல் எபையர் யந்தளர். '(ப௄றள அயர்கஹ஭!) உம்஺நயழைச் ெழ஫ந்த அ஫ழஞர் எபைய஺ப ஥வர்
அ஫ழள௅பள?' ஋஦க் ஹகட்ைளர்! அதற்கு ப௄றள(அ஺஬) அயர்கள், 'இல்஺஬' ஋ன்஫ளர்கள். அப்ஹ஧ளது
இ஺஫யன் '஌ன் இல்஺஬? ஋ன்த௅஺ைன அடினளர் கழழ்பொ இபைக்கழ஫ளஹப!" ஋ன்பொ ப௄றள(அ஺஬)
அயர்களுக்கு அ஫ழயழத்தளன். உைஹ஦ ப௄றள(அ஺஬) அயர்கள் அய஺பச் ெந்தழக்கும் யமழ
஋ன்஦ஸயன்பொம் இ஺஫ய஦ழைம் ஹகட்ைளர்கள். அதற்கு இ஺஫யன் நவ஺஦ அயர்களுக்ஸகளபை

24

அ஺ைனள஭நளக்கழ஦ளன். ஹநலும் அயர்க஭ழைம் கூ஫ப்஧ட்ைது. 'இந்த நவ஺஦ ஋ங்ஹக ஥வர் ஸதள஺஬த்து
யழடுகழ஫வஹபள அங்கழபைந்து யந்த யமழஹன தழபைம்஧ழ யழை ஹயண்டும்! அப்ஹ஧ளது அய஺ப அங்கு ஥வர்
ெந்தழப்பீர்" அது ஹ஧ளன்பொ (தம்ப௃ைன் ஸகளண்டு யந்த) நவன் கைலில் ஸதள஺஬ந்து ஹ஧ளய஺த ஋தழர்
஧ளர்த்தயர்க஭ளகத் தம் ஧னணத்஺தத் ஸதளைர்ந்தளர்கள்.
அப்ஹ஧ளது ப௄றள(அ஺஬) அயர்களுைன் யந்த இ஺஭ஞர் '஥ளம் எபை ஧ள஺஫ ஏபநளக ஏதுங்கழனஹ஧ளது
அந்த இைத்தழல் நவ஺஦ ந஫ந்து யழட்ஹைன். (உண்஺நனழல்) ஥ழ஺஦ளெ஧டுத்துய஺தயழட்டும் ஋ன்஺஦
ந஫க்கடித்தயன் ஺ரத்தள஺஦த் தயழப ஹயபொ னளபைநழல்஺஬' ஋ன்பொ ப௄றள(அ஺஬) அயர்க஭ழைம்
கூ஫ழனஹ஧ளது 'அை! அது தளஹ஦ ஥ளம் ஹதடி யந்த அ஺ைனள஭ம்!' ஋ன்பொ ப௄றள(அ஺஬) அயர்கள்
கூ஫ழயழட்டு இபையபைநளகத் தளம் யந்த யமழ஺ன ஹ஥ளக்கழப் ஹ஧ெழக் ஸகளண்ஹை தழபைம்஧ழ஦ளர்கள்.
அங்ஹக கழள்பொ(அ஺஬) அயர்க஺஭க் கண்ைளர்கள். ப௄றள, கழள்பொ இபையர் யழரனத்஺தத்தளன்
அல்஬ளஹ் குர்ஆ஦ழல் கூபொகழ஫ளன்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்" ஋஦ உ஺஧துல்஬ளஹ் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 79
'அல்஬ளஹ் ஋ன்஺஦ ஹ஥ர்யமழ நற்பொம் ஞள஦த்துைன் அத௅ப்஧ழனதற்கு உய஺நனளயது, ஥ழ஬த்தழல்
யழள௃ந்த ஸ஧பைந஺ம ஹ஧ளன்஫தளகும். அயற்஫ழல் ெழ஬ ஥ழ஬ங்கள் ஥வ஺ப ஌ற்பொ ஌பள஭நள஦ புற்க஺஭பெம்
ஸெடி, ஸகளடிக஺஭பெம் ப௃஺஭க்கச் ஸெய்த஦. ஹயபொ ெழ஬ தண்ணவ஺பத் ஹதக்கழ ஺யத்துக் ஸகளள்ளும்
தளழசு ஥ழ஬ங்க஭ளகும். அத஺஦ இ஺஫யன் நக்களுக்குப் ஧னன்஧ைச் ஸெய்தளன். அத஺஦ நக்கள்
அபைந்தழ஦ர்; (தம் களல் ஥஺ைகளுக்கும்) புகட்டி஦ளர்; யழயெளனப௃ம் ஸெய்த஦ர். அந்தப் ஸ஧பைந஺ம
இன்ஸ஦ளபை ய஺க ஥ழ஬த்தழலும் யழள௃ந்தது. அது (என்பொக்கும் உதயளத) ஸயபொம் கட்ைளந்த஺ப. அது
தண்ணவ஺பத் ஹதக்கழ ஺யத்துக் ஸகளள்஭ளெம் இல்஺஬; புற்பூண்டுக஺஭ ப௃஺஭க்க யழைளெநழல்஺஬.
இதுதளன் அல்஬ளஹ்யழன் நளர்க்கத்தழல் யழ஭க்கம் ஸ஧ற்பொ ஥ளன் ஸகளண்டு யந்த தூதழ஦ளல்
஧ன஦஺ைந்து, கற்பொத் ஸதளழந்து ஧ழ஫பைக்கும் கற்பொக் ஸகளடுத்தயபைக்கும் ஥ளன் ஸகளண்டு யந்த தூ஺த
஌஫ழட்டுப் ஧ளபளநலும் ஥ளன் ஸகளண்டு யந்த அல்஬ளஹ்யழன் ஹ஥ர் யமழ஺ன ஌ற்பொக் ஸகளள்஭ளநலும்
யளழ்கழ஫யத௅க்கும் உய஺நனளகும்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அபூ
ப௄றள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 80
'கல்யழ நக்க஭ழைநழபைந்து ந஺஫ந்து யழடுயதும் அ஫ழனள஺ந ஥ழ஺஬த்து யழடுயதும் நது அபைந்தப்
஧டுயதும் ஸய஭ழப்஧஺ைனளய் யழ஧ெளபம் ஥ைப்஧தும் நபொ஺ந ஥ள஭ழன் அ஺ைனள஭ங்க஭ழல் ெழ஬யளகும்'
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

25

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 3, ஋ண் 81
'஋஦க்குப் ஧ழன்஦ர் ஹயபொ ஋யபைம் உங்களுக்கு அ஫ழயழக்க ப௃டினளத ஥஧ழஸநளமழ என்஺஫ (இப்ஹ஧ளது)
஥ளன் உங்களுக்கு அ஫ழயழக்கப் ஹ஧ளகழஹ஫ன். 'கல்யழ கு஺஫ந்து ஹ஧ளய் யழடுயதும் அ஫ழனள஺ந
ஸய஭ழப்஧டுயதும் ஸய஭ழப்஧஺ைனளய் யழ஧ச்ெளபம் ஥ைப்஧தும் ஍ம்஧து ஸ஧ண்களுக்கு அயர்க஺஭
஥ழர்யம்க்கும் எஹப ஆண் ஋ன்஫ ஥ழ஬஺ந யபைம் அ஭ளெக்குப் ஸ஧ண்கள் நழகுதழனளயதும் ஆண்கள்
கு஺஫ந்து யழடுயதும் நபொ஺ந ஥ள஭ழன் ெழ஬ அ஺ைனள஭ங்க஭ளகும்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) கூ஫க்
ஹகட்டிபைக்கழஹ஫ன்" ஋஦ அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

உளூச் ஸெய்யது
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 132
'நதழ (அதழக உணர்ச்ெழனழ஦ளல் ஌ற்஧டும் கெழளெ) ஸய஭ழனளகும் ஆைய஦ளக ஥ளன் இபைந்ஹதன். (இது
஧ற்஫ழ அ஫ழன) நழக்தளத்(பலி) அயர்க஺஭ ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஹகட்குநளபொ ஌யழஹ஦ன். அயர் அது
஧ற்஫ழ அயர்க஭ழைம் யழ஦யழ஦ளர். 'அதற்களக உளூச் ஸெய்யதுதளன் கை஺ந. (கு஭ழக்க ஹயண்டின
கட்ைளனநழல்஺஬)' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்" ஋஦ அலீ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 133
எபையர் ஧ள்஭ழயளெலில் ஋ள௃ந்து ஥ழன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம், 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ஥ளங்கள்
஋ங்கழபைந்து இஹ்பளம் கட்ைஹயண்டும் ஋஦க் கட்ை஺஭னழடுகழ஫வர்கள்?' ஋ன்பொ ஹகட்ைஹ஧ளது 'நதவ஦ள
யளெழகள் 'துல்லஶ஺஬ஃ஧ள' ஋ன்஫ இைத்தழலிபைந்தும், ரளம் யளெழகள் 'ஜஶஹ்ஃ஧ள' ஋ன்஫
இைத்தழலிபைந்தும் ஥ஜ்த் யளெழகள் 'கர்ன்' ஋ன்஫ இைத்தழலிபைந்தும் இஹ்பளம் கட்ை ஹயண்டும்' ஋ன்பொ
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அப்துல்஬ள இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"னநன்' யளெழகள் 'ன஬ம்஬ம்' ஋ன்஫ இைத்தழலிபைந்து இஹ்பளம் கட்ை ஹயண்டும் ஋ன்பொம்
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள் ஋஦ ெழ஬ர் கபைதழக் ஸகளண்டிபைக்கழ஫ளர்கள்.
அல்஬ளஹ்யழன் தூதளழைநழபைந்து இந்த யளர்த்஺த யந்ததளக ஋஦க்குத் ஸதளழனயழல்஺஬" ஋ன்பொம்
இப்த௅ உநர்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 134

26

'எபையர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் இஹ்பளம் கட்டினயர் அணழன ஹயண்டின ஆ஺ைக஺஭ப் ஧ற்஫ழக்
ஹகட்ைதற்கு, 'ெட்஺ை, த஺஬ப்஧ள஺க, களல்ெட்஺ைகள், ப௃க்களடு (அல்஬து ஸதளப்஧ழ), ஧ச்஺ெச் ெளனம்
ஹதளய்த்த ஆ஺ை, அல்஬து ெழயப்புக் குங்குநச் ெளனம் ஹதளய்த்த ஆ஺ை ஆகழனயற்஺஫ (இஹ்பளம்
கட்டினயர்) அணழனக் கூைளது. ஧ளதணழகள் கழ஺ைக்கயழல்஺஬னள஦ளல் (கணுக்களல்ய஺ப)
உனபநள஦ களலு஺஫க஺஭ அயர் அணழந்து ஸகளள்஭஬ளம். (ஆ஦ளல்) கணுக்களலுக்குக் கவஹம உனபம்
கு஺஫பெம் ய஺ப அவ்யழபண்஺ைபெம் ஸயட்டியழைட்டும்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள்
கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 135
'ெழபொ ஸதளைக்கு ஌ற்஧ட்ையன் உளூச் ஸெய்பெம் ய஺ப அயத௅஺ைன ஸதளள௃஺க ஌ற்கப்஧ைளது" ஋ன்பொ
஥஧ழ(றல்) கூ஫ழ஦ளர்கள் ஋஦ அபுலஶ஺பபள(பலி) கூ஫ழனஹ஧ளது, லள்ப நவ்த் ஋ன்஫ இைத்஺தச்
ஹெர்ந்த எபையர் 'அபூ லஶ஺பபளஹய! ெழபொ ஸதளைக்கு ஋ன்஧து ஋ன்஦? ஋ன்பொ ஹகட்ைதற்கு அயர்கள்
'ெப்தத்துைஹ஦ள ெப்தநழன்஫ழஹனள களற்பொப் ஧ழளழயது' ஋ன்஫ளர்கள்" லம்நளம் இப்த௅ ப௃஦ப்஧ஹ்
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 136
'஧ள்஭ழயளெலின் ஹநல் பு஫த்தழல் அபூ லஶ஺பபள(பலி) அயர்களுைன் ஥ளத௅ம் ஌஫ழச் ஸென்ஹ஫ன். அபூ
லஶ஺பபள(பலி) உளூச் ஸெய்தளர். (உளூச் ஸெய்து ப௃டித்ததும்) '஥ழச்ெனநளக ஋ன்த௅஺ைன
ெப௃தளனத்தயர்கள் நபொ஺ந ஥ள஭ழல் உளூயழன் சுயடுக஭ளல் ப௃கம், ஺க களல்கள்
எ஭ழநனநள஦யர்கஹ஭! ஋ன்பொ அ஺மக்கப்஧டுயளர்கள். ஋஦ஹய, உங்க஭ழல் யழபைம்஧ழனயர் தம்
எ஭ழ஺ன அதழகப்஧டுத்தழக் ஸகளள்஭ட்டும்" ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கூ஫ழன஺தச் ஹகட்டிபைக்கழஹ஫ன்'
஋ன்஫ளர்கள்" த௃அய்கழ அல் ப௃ஜ்நழர் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 137
'ஸதளள௃ம்ஹ஧ளது களற்பொப் ஧ழளழயது ஹ஧ளன்஫ உணர்ளெ ஌ற்஧டுயதளக ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஥ளன்
ப௃஺஫னழட்ைதற்கு, '஥ளற்஫த்஺த உணபைம் ய஺ப அல்஬து ெப்தத்஺தக் ஹகட்குந ய஺ப
ஸதளள௃஺கனழலிபைந்து தழபைம்஧ ஹயண்ைளம்' ஋ன்பொ அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅
஺றத் இப்த௅ ஆளைம்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 138

27

஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கு஫ட்஺ை யழடும் அ஭ளெக்கு உ஫ங்கழன ஧ழன்பு (஋ள௃ந்து) ஸதளள௃த஦ர். ஥ளன்
஋ன்த௅஺ைன ெழ஫ழன தளனளர் ஺நப௄஦ள(பலி) அயர்க஭ழன் ள௅ட்டில் ஏளழபளெ தங்கழனழபைந்ஹதன்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அந்த இபயழன் ஆபம்஧த்தழஹ஬ஹன ஋ள௃ந்தளர்கள். (஧ழன்஦ர் தூங்கழ஦ளர்கள்)
இபயழன் ெழபொ ஧குதழ ஆ஦தும் நவண்டும் ஋ள௃ந்து, ஸதளங்க யழைப்஧ட்டிபைந்த எபை ஧஺மன ஹதளல்
துபைத்தழனழலிபைந்து, (தண்ணவர் ஋டுத்து) சுபைக்கநளக உளூச் ஸெய்தளர்கள்; ஧ழ஫கு ஸதளள௃யதற்கு
஥ழன்஫ளர்கள். ஥ளத௅ம் அயர்கள் உளூச் ஸெய்தது ஹ஧ளன்பொ சுபைக்கநளக உளூச் ஸெய்துயழட்டு,
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் அபைஹக யந்து அயர்க஭ழன் இைப்஧க்கத்தழல் ஥ழன்ஹ஫ன். உைஹ஦ ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் ஋ன்஺஦த் தழபைப்஧ழ அயர்க஭ழன் ய஬ப்஧க்கநளக ஥ழற்கச் ஸெய்தளர்கள். ஧ழன்஦ர்அயர்கள்
அல்஬ளஹ் ஥ளடின அ஭ளெ ஸதளள௃துயழட்டுப் ஧ழன்஦ர் நவண்டும் எபைக்க஭ழத்துப் ஧டுத்து
கு஫ட்஺ையழட்டு உ஫ங்கழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் கூட்டுத் ஸதளள௃஺கக்களக அயர்க஺஭ அ஺மத்தளர்.
உைஹ஦ ஋ள௃ந்து அயபைைன் (றஶப்லஶ) ஸதளள௃஺கக்குச் ஸென்பொ நக்களுக்குத் ஸதளள௃஺க
஥ைத்தழ஦ளர்கள். ஆ஦ளல் அயர்கள் (தழபைம்஧) உளூச் ஸெய்னயழல்஺஬" ஋஦ இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி)
அ஫ழயழத்தளர்.
இந்த லதவ஺ற அ஫ழயழப்஧யர்க஭ழல் எபையபள஦ அம்ர் ஋ன்஧யர் 'சுபைக்கநளக உளூச் ஸெய்தளர்கள்'
஋ன்஧ஹதளடு 'கு஺஫யளக' ஋ன்஫ யளர்த்஺த஺னபெம் ஹெர்த்துக் கூ஫ழ஦ளர். அம்ர் ஋ன்஧யளழைம் 'ெழ஬ர்
இ஺஫த்தூதளழன் கண்கள்தளம் உ஫ங்கும், அயர்க஭ழன் உள்஭ம் உ஫ங்களது ஋ன்பொ கூபொகழ஫ளர்கஹ஭!
(அது உண்஺நனள?)' ஋஦ ஥ளங்கள் ஹகட்ைதற்கு, '஥஧ழநளர்க஭ழன் க஦ளெ இ஺஫ய஦ழைநழபைந்து யபைம்
ஸெய்தழ (னள஦ யலவ)க்கு ெநநளகும்' ஋ன்பொ உ஺஧து இப்த௅ உ஺நர் கூ஫த் தளம் ஹகட்டிபைப்஧தளகளெம்,
அதற்குச் ெளன்஫ளக" உன்஺஦ ஥ளன் அபொத்துப் ஧லினழடுயதளக ஋ன் உ஫க்கத்தழல் க஦ளெ கண்ஹைன்"
(தழபைக்குர்ஆன் 37:102) ஋ன்஫ இ஺஫ யெ஦த்஺த அயர் ஏதழக் களட்டினதளகளெம் சுஃப்னளன் அயர்கள்
கூபொகழ஫ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 139
(லஜ்ஜழல்) ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அபஃ஧ளயழலிபைந்து (ப௃ஸ்தலிஃ஧ள) ஸென்பொ ஸகளண்டிபைந்தளர்கள்.
யமழனழல் எபை கணயளனழல் யளக஦த்஺தயழட்டு இ஫ங்கழச் ெழபொ஥வர் கமழத்தளர்கள். ஧ழன்஦ர் சுபைக்கநளக
உளூச் ஸெய்தளர்கள். அப்ஹ஧ளது, 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! தளங்கள் ஸதளமப் ஹ஧ளகழ஫வர்க஭ள?'
஋ன்பொ ஥ளன் ஹகட்ைதற்கு, 'ஸதளள௃஺க உநக்கு ப௃ன்஦ர் (ப௃ஸ்தலிஃ஧ளயழல்) ஥஺ைஸ஧பொம்' ஋ன்பொ
கூ஫ழயழட்டு யளக஦த்தழல் ஌஫ழ஦ளர்கள். ப௃ஸ்தலிஃ஧ள ஋ன்஫ இைம் யந்ததும்.
இ஫ங்கழ நவண்டும் உளூச் ஸெய்தளர்கள். இப்ஹ஧ளது உளூ஺ய ப௃ள௃஺நனளகச் ஸெய்தளர்கள். நக்ளழப்
ஸதளள௃஺க ஥஺ைஸ஧஫ப் ஹ஧ளகழ஫து ஋ன்பொ அ஫ழயழக்கப்஧ட்ைதும், ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் நக்ளழப்
ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் எவ்ஸயளபையபைம் தத்தம் எட்ைகங்க஺஭த் தங்குநழைங்க஭ழல்
஧டுக்க ஺யத்தளர்கள். ஧ழன்஦ர் இரளத் ஸதளள௃஺க ஥஺ைஸ஧஫ப் ஹ஧ளகழ஫து ஋ன்பொ
அ஫ழயழக்கப்஧ட்ைது. ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் இரளத் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள். (நக்ளழப், இரள ஆகழன)

28

இபண்டு ஸதளள௃஺ககளுக்கழ஺ைனழல் (ஹயபொ ஋துளெம்) அயர்கள் ஸதளமயழல்஺஬" ஋஦ உறநள இப்த௅
஺ஜத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 140
'இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) உளூச் ஸெய்தளர்கள். அப்ஹ஧ளது எபை ஺கத் தண்ணவ஺ப அள்஭ழ அ஺தக்
ஸகளண்டு தம் ப௃கத்஺தக் கள௃யழ஦ளர்கள். அதளயது எபை ஺கத் தண்ணவர் ஋டுத்து அதன் ப௄஬ஹந தம்
ய஬க்஺க஺னக் கள௃யழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் இன்ஸ஦ளபை ஺கனளல் தண்ணவர் அள்஭ழத் தம்
இைக்஺க஺னத் கள௃யழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஈபக் ஺கனளல் தம் த஺஬஺னத் தையழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர்
இன்ஸ஦ளபை ஺கத் தண்ணவர் அள்஭ழ அத஺஦ தம் ய஬க்களலில் ஸகளஞ்ெம் ஸகளஞ்ெநளக ஊற்஫ழ
அத஺஦க் கள௃யழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் இன்ஸ஦ளபை ஺கத் தண்ணவர் அள்஭ழத் தம் இைக்களலில் ஊற்஫ழக்
கள௃யழ஦ளர்கள். 'இப்஧டித்தளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் உளூச் ஸெய்ன ஧ளர்த்ஹதன்' ஋ன்பொம் இப்த௅
அப்஧ளஸ்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்" ஋஦ அதளளெ இப்த௅ னறளர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 141
'உங்க஭ழல் எபையர் தம் ந஺஦யழபெைன் உைலு஫ளெ ஸகளள்஭ச் ஸெல்லும்ஹ஧ளது 'அல்஬ளஹ்யழன் தழபை
஥ளநத்஺தக் ஸகளண்டு உைலு஫ளெ ஸகளள்஭ப் ஹ஧ளகழஹ஫ன். இ஺஫யள! ஋ங்க஺஭யழட்டு
஺ரத்தள஺஦த் தூபநளக்கு! (இந்த உ஫ளெ ப௄஬ம்) ஥வ ஋ங்களுக்கு அ஭ழக்கப் ஹ஧ளகும் (குமந்஺தப்)
ஹ஧ற்஫ழலும் ஺ரத்தள஺஦ அப்பு஫ப்஧டுத்து' ஋ன்பொ ஸெளல்லியழட்டு உ஫ளெ ஸகளண்டு அதன் ப௄஬ம்
அவ்யழபையபைக்கும் குமந்஺த யமங்கப்஧டுநள஦ளல் அக்குமந்஺தக்கு ஺ரத்தளன் ஋ந்த தவங்கும்
யழ஺஭யழப்஧தழல்஺஬' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ இப்த௅
அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 142
'கமழப்஧ழைத்தழற்குச் ஸென்஫ஹ஧ளது, 'இ஺஫யள! அபையபைக்கத் தக்க ஸெனல்கள், இமழயள஦
஧ண்஧ளடுகள் ஆகழனயற்஺஫த் தூண்டும் ஺ரத்தள஺஦யழட்டு உன்஦ழைம் ஧ளதுகளயல் ஹதடுகழஹ஫ன்'
஋ன்பொ கூபொம் யமக்கப௃஺ைனயர்க஭ளக ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் இபைந்தளர்கள்" ஋஦ அ஦ஸ்(பலி)
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 143
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கமழப்஧ழைத்தழற்குச் ஸென்஫தும் ஥ளன் அயர்களுக்களகத் தண்ணவர் ஺யத்ஹதன்.
அயர்கள் ஸய஭ழஹன யந்ததும் 'இந்தத் தண்ணவ஺ப னளர் ஺யத்தது?' ஋ன்பொ ஹகட்ைதற்கு (஋ன்஺஦ப்

29

஧ற்஫ழ) கூ஫ப்஧ட்ைது. உைஹ஦ 'இ஺஫யள! இயபைக்கு நளர்க்கத்தழல் ஥ல்஬ ஞள஦த்஺தக்
ஸகளடுப்஧ளனளக' ஋ன்பொ ஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள்" ஋஦ இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 144
உங்க஭ழல் எபையர் ந஬ம் கமழக்கச் ஸென்஫ளல் அயர் கழப்஬ள஺ய ப௃ன்ஹ஦ளக்கக் கூைளது. தம் ப௃துகுப்
பு஫த்தளல் (அ஺த) ஧ழன்஦ளல் ஆக்களெம் கூைளது. (஋஦ஹய) கழமக்கு ஹ஥ளக்கழஹனள, ஹநற்கு
ஹ஥ளக்கழஹனள தழபைம்஧ழக் ஸகளள்ளுங்கள்' இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அபூ
அய்பே஧ழல் அன்றளளழ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
(கு஫ழப்பு: ஹநற்கூ஫ப்஧ட்ை லதவஸ், கழப்஬ள ஸதற்கு யைக்களக அ஺நந்த நதவ஦ள, னநன், ெழளழனள
ஹ஧ளன்஫ ஥ளடுக஭ழல் யளள௃ம் நக்களுக்ஹக ஸ஧ளபைந்தும்.)

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 145
஥வர் உம்ப௃஺ைன ஹத஺யக்களக (ந஬ம் கமழக்க) உட்களர்ந்தளல் கழப்஬ள஺யஹனள, ஺஧த்துல்
ப௃கத்தஸ்஺றஹனள ப௃ன்ஹ஦ளக்கக் கூைளது ஋ன்பொ ெழ஬ர் ஸெளல்கழ஫ளர்கள். ஆ஦ளல் ஥ளன் எபைந்hள்
஋ங்கள் ள௅ட்டின் கூ஺பனழன் நவது (எபை ஹய஺஬னளக) ஌஫ழஹ஦ன். அப்ஹ஧ளது (தற்ஸென஬ளக) ஥஧ழ(றல்)
இபண்டு ஸெங்கற்க஭ழன் நவது ஺஧த்துல் ப௃கத்தஸ்஺ற ப௃ன்ஹ஦ளக்கழனயர்க஭ளக ந஬ம் கமழக்க
அநர்ந்தழபைக்கக் கண்ஹைன்" ஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
இச்ஸெய்தழ஺ன அயர்க஭ழைநழபைந்து அ஫ழயழக்கும் யளளைளெ இப்த௅ லப்஧ளன் அயர்க஺஭ (ஸதளள௃து
ப௃டித்த ஧ழ஫கு) ஹ஥ளக்கழ இப்த௅ உநர்(பலி) '஥வபைம் ஧ழட்ைங்க஺஭ பூநழனழல் அள௃த்தழத்
ஸதளள௃஧யர்க஺஭ச் ெளர்ந்தயர்தளம் ஹ஧ளலும்" ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். அதற்கு யளளைளெ,
'அல்஬ளஹ்யழன் நவது ெத்தழனநளக ஥ளன் அயர்கள் கு஺஫ ஸெளன்஦யளபொ ஸதளள௃ஹத஦ள ஋ன்஧஺த
அ஫ழன நளட்ஹைன்" ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்.
"பூநழபெைன் (தன் ஧ழட்ைங்க஺஭) அப்஧ழனயபளகளெம், ஧ழட்ைங்க஺஭ப் பூநழ஺னயழட்டு
அகற்஫ளதயபளகளெம் றஜ்தள ஸெய்து ஸதளள௃஧ய஺பத்தளன் (இப்த௅ உநர்) அயர்கள்
கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்" ஋஦ இதன் அ஫ழயழப்஧ள஭ர்க஭ழல் எபையபள஦ இநளம் நளலிக் கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 146

30

'஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ந஺஦யழனர் கமழப்஧ழைம் ஥ளடி ஸயட்ை ஸய஭ழப் ஸ஧ளட்ைல்களுக்கு இபளெ
ஹ஥பங்க஭ழல் (ள௅ட்஺ையழட்டு) ஸய஭ழஹன ஸெல்லும் யமக்கப௃஺ைனயர்க஭ளனழபைந்தளர்கள். ஸயட்ை
ஸய஭ழ ஸ஧ளட்ைல் ஋ன்஧து யழெள஬நள஦ தழ஫ந்த ஸய஭ழனளகும். ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம், 'உங்கள்
ந஺஦யழன஺ப (ஸய஭ழஹன ஸெல்லும் ஹ஧ளது) ப௃க்களடிட்டு ந஺஫த்துக் ஸகளள்஭ச் ஸெளல்லுங்கள்' ஋஦
உநர்(பலி) ஸெளல்லிக் ஸகளண்டிபைந்தளர். ஆனழத௅ம் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அ஺தச்
ஸெனல்஧டுத்தயழல்஺஬. ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ந஺஦யழ றவ்தள(பலி) இரள ஹ஥பநள஦ ஏர் இபயழல்
(கமழப்஧ழைம் ஥ளடி) ள௅ட்஺ையழட்டு ஸய஭ழஹன ஸென்஫ளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ந஺஦யழனளழல்
அயர்கஹ஭ உனபநள஦ ஸ஧ண்நணழனளக இபைந்தளர்கள். அயர்க஺஭ப் ஧ளர்த்த உநர்(பலி),
'றவ்தளஹய! உங்க஺஭ னளர் ஋ன்பொ புளழந்து ஸகளண்ஹைளம்' ஋ன்஫ளர். (அப்ஹ஧ளதளயது ஸ஧ண்கள்)
ப௃க்களடிடுயது ஧ற்஫ழன குர்ஆன் யெ஦ம் அபை஭ப்஧ைளதள ஋ன்஫ ஹ஧பள஺ெனழல் உபத்து அ஺மத்தளர்.
அப்ஹ஧ளதுதளன் ஸ஧ண்கள் ப௃க்களடு ஹ஧ளடுயது ஧ற்஫ழன யெ஦த்஺த அல்஬ளஹ் அபை஭ழ஦ளன்"
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 147
(஥஧ழ ள௅ட்டுப்) ஸ஧ண்கஹ஭! ஥வங்கள் உங்கள் ஹத஺யக்களக ஸய஭ழஹன ஸெல்஬ (இப்ஹ஧ளதும்)
உங்களுக்கு அத௅நதழன஭ழக்கப்஧ட்ஹை உள்஭து' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"ஸய஭ழஹன ஸெல்஬' ஋ன்஧தற்கு 'கமழப்஧ழைம் ஥ளடி' ஋ன்஧ஹத ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் கபைத்தளகும்" ஋஦
இந்த லதவஸ் அ஫ழயழப்஧ள஭ர்க஭ழல் எபையபள஦ லழரளம் கு஫ழப்஧ழடுகழ஫ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 148
'லப்றள(பலி)யழன் ள௅ட்டுக்கூ஺ப நவது எபை ஹய஺஬னளக ஥ளன் ஌஫ழஹ஦ன். அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் ெழளழனள஺ய ப௃ன்ஹ஦ளக்கழபெம் கழப்஬ளயழன் தழ஺ெ஺னப் ஧ழன்ஹ஦ளக்கழபெம்
அநர்ந்தயர்க஭ளகத் தம் (இனற்஺கத்) ஹத஺ய஺ன ஥ழ஺஫ஹயற்஫ழக் ஸகளண்டிபைக்கக் கண்ஹைன்" ஋஦
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 149
'஋ங்கள் ள௅ட்டுக் கூ஺ப நவது எபை ஥ளள் ஌யழஹ஦ன். அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் இபண்டு
ஸெங்கற்க஭ழன் நவது ஺஧த்துல் ப௃கத்தஸ்஺ற ப௃ன்ஹ஦ளக்கழனயர்க஭ளக அநர்ந்தழபைக்கக் கண்ஹைன்"
஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

31

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 150
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன் ஹத஺யக்களக ஸய஭ழஹன ஸென்஫ளல், ஥ளத௅ம் ெழபொகூன் எபையத௅ம்
தண்ணவர் ஥ழபம்஧ழன ெழ஫ழன ஹதளல் ஧ளத்தழபம் என்஺஫ ஋ங்களுைன் ஸகளண்டு ஸெல்ஹயளம். அந்தத்
தண்ணவர் ப௄஬ம் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தூய்஺நப்஧டுத்தழக் ஸகளள்யளர்கள்" ஋஦ அ஦ஸ் இப்த௅
நளலிக்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 151
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன் ஹத஺யக்களக ஸய஭ழஹன ஸென்஫ளல், ஥ளத௅ம் ெழபொயன் எபையத௅ம்
தண்ணவர் ஥ழபம்஧ழன ெழ஫ழன ஹதளல் ஧ளத்தழபம் என்஺஫ ஋ங்களுைன் ஸகளண்டு ஸெல்ஹயளம். அந்தத்
தண்ணவளழன் ப௄஬ம் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தூய்஺நப்஧டுத்தழக் ஸகளள்யளர்கள்" ஋஦ அ஦ஸ் இப்த௅
நளலிக்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 152
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கமழப்஧ழைத்தழற்குச் ஸெல்லும்ஹ஧ளது ஥ளத௅ம் எபை ெழபொயபைம் தண்ணவர் ஥ழபம்஧ழன
ஹதளல் ஧ளத்தழபத்஺தபெம், எபை ஺கத்தடி஺னபெம் சுநந்து ஸெல்ஹயளம். (ஹத஺ய஺ன ப௃டித்ததும்)
அயர்கள் தண்ணவபளல் தூய்஺நப்஧டுத்தழக் ஸகளள்யளர்கள்" ஋஦ அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
'஺கத்தடி ஋ன்஧து அதன் ஹநற்பு஫த்தழல் பூண் இைப்஧ட்டுள்஭ ஺கத்தடினளகும்' ஋ன்பொ ரஶஅ஧ள
கு஫ழப்஧ழடுகழ஫ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 153
'உங்க஭ழல் எபையர் (஋஺த) அபைந்தழ஦ளலும் அந்தப் ஧ளத்தழபத்தழற்குள் அயர் ப௄ச்சு யழை ஹயண்ைளம்.
தம் ய஬க்கபத்தளல் ெத்தம் ஸெய்னளெம் ஹயண்ைளம். (஧ள஦ங்கள்) அபைந்தும்ஹ஧ளது குடிக்கும்
஧ளத்தழபத்தழற்குள் ப௄ச்சு யழைளெம் ஹயண்ைளம்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
஋஦ அபூ கதளதள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 154
உங்க஭ழல் எபையர் ெழபொ஥வர் கமழத்தளல் அயர் தன்த௅஺ைன ய஬க்கபத்தளல் அ஺தத் ஸதளைஹயண்ைளம்.
இன்த௅ம் ய஬க்கபத்தளல் சுத்தம் ஸெய்னளெம் ஹயண்ைளம். (குடிப்஧யர்) தன்த௅஺ைன ஧ளத்தழபத்தழல்

32

ப௄ச்சுயழைஹயண்ைளம் ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள் அபூ கதளதள தன்த௅஺ைன
தந்஺தனழன் யளனழ஬ளக அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 155
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் இனற்஺கத் ஹத஺யக்களக ஸய஭ழஹன ஸென்஫ஹ஧ளது அயர்க஺஭த் ஸதளைர்ந்து
ஸென்ஹ஫ன். அயர்கள் தழபைம்஧ழப் ஧ளர்க்களநஹ஬ஹன ஸென்஫ளர்கள். அயர்க஭ழன் அபைகழல் ஥ளன்
ஸென்஫ஹ஧ளது, 'சுத்தம் ஸெய்யதற்களக ஋஦க்குச் ெழ஬ கற்க஺஭க் ஸகளண்டு யளபைம்.
஋லும்புக஺஭ஹனள, யழட்஺ை஺னஹனள ஸகளண்டு யபஹயண்ைளம்" ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். ஥ளன்
(கற்க஺஭ப் ஸ஧ளபொக்கழ) ஋ன்த௅஺ைன ஆ஺ைனழன் ஏபத்தழல் ஋டுத்துக் ஸகளண்டு யந்து ஥஧ழ(றல்)
அயர்க஭ழன் ஧க்கத்தழல் ஺யத்துயழட்டுத் தழபைம்஧ழஹ஦ன். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ந஬ஜ஬ம் கமழத்த
஧ழன்஦ர் அக்கற்க஭ளல் சுத்தம் ஸெய்தளர்கள்" ஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 4, ஋ண் 156
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கமழப்஧ழைத்தழற்குச் ஸென்஫ஹ஧ளது, ப௄ன்பொ கற்க஺஭க் ஸகளண்டு யபைநளபொ
஋஦க்குக் கட்ை஺஭னழட்ைளர்கள். ஥ளன் இபண்டு கற்க஺஭ப் ஸ஧ற்பொக் ஸகளண்ஹைன். ப௄ன்஫ளயது
கல்஺஬த் ஹதடிப் ஧ளர்த்ஹதன். கழ஺ைக்கயழல்஺஬. எபை யழட்஺ை஺ன ஋டுத்துக் ஸகளண்டு யந்ஹதன்.
அயர்கள் யழட்஺ை஺ன ஋஫ழந்துயழட்டு 'இது அசுத்தநள஦து' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அப்துல்஬ளஹ்
இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

c@tpy; (xt;nthU cWg;igAk;) xUKiw fOTjy;.
157/153. 'egp(]y;) mtHfs; c@r; nra;Ak;NghJ mtHfspd; cWg;Gf;fis xt;nthU Kiw
fOtpdhHfs;'' vd ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 23
(jiyiaj; jtpu kw;w cWg;Gf;fis) ,uz;L Kiw fOTjy;.
158/154. 'egp(]y;) mtHfs; c@r; nra;jNghJ mtHfs; cWg;Gf;fis ,uz;buz;L Kiw
fOtpdhHfs;'' vd mg;Jy;yh`; ,g;D i[j;(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 24
(jiyiaj; jtpu kw;w cWg;Gf;fis) Kk;Kiw fOTjy;
159/155. 'c];khd; ,g;D m/g;ghd;(uyp) xU ghj;jpuj;jpy; jz;¡H nfhz;L tur; nrhy;ypj;
jk; ,uz;L Kd; iffspy; %d;W Kiw Cw;wpf; fOtpdhH. gpd;dH jk; tyf;fuj;ijg;
ghj;jpuj;jpy; nrYj;jp> tha;f; nfhg;Gspj;J> %f;fpw;Fj; jz;¡H nrYj;jpdhH. gpd;dH jk;
Kfj;ij %d;W Kiw fOtpdhH. jk; ,uz;L iffisAk; %l;Ltiu %d;W Kiw fOtpdhH.
33

gpd;G jiyia <uf; ifahy; jltpdhH. gpd;dH jk; ,uz;L fhy;fisAk; fuz;il tiu
%d;W Kiw fOtpdhH. gpd;dH 'ahNuDk; vd;Dila ,e;j c@itg; Nghd;W nra;J>
gpd;dH jPa vz;zq;fSf;F ,lk; juhky; ,uz;L uf;mj;Jfs; njhOjhy; mtH Kd;dH
nra;j (rpW) ghtq;fs; kd;dpf;fg;gLk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd
c];khd;(uyp) $wpdhH'' `{k;uhd; mwptpj;jhH.
160/155. 'c];khd;(uyp)> c@r; nra;Ak;NghJ (kf;fsplk;) 'ehd; xU `jPi] cq;fSf;Fr;
nrhy;yl;Lkh? xU trdk; kl;Lk; ,y;iyahdhy; mij ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;ypapUf;f
khl;Nld;' vd;W $wptpl;L> 'xU kdpjd; mofpa Kiwapy; c@r; nra;J> njhoTk;
nra;thdhapd; mtd; njhOJ Kbf;Fk; tiu mtDf;Fk; njhOiff;Fk; ,ilapYs;s
ghtq;fs; kd;dpf;fg;gLfpd;wd' vd;W egp(]y;) mtHfs; $wpaij Nfl;bUf;fpNwd;
vd;whHfs;'' `{k;uhd; mwptpj;jhH.
mJ ve;j trdk; vd;W Fwpg;gpLk;NghJ 'ehk; mUspa njspthd mj;jhl;rpfisAk;> NeH
topiaAk; mjid ehk; Ntjj;jpy; kdpjHfSf;Fk; tpsf;fpa gpd;dUk; kiwg;gtHfis
my;yh`; rgpgpf;fpwhd;; NkYk; mtHfisr; rgpg;gtHfSk; rgpf;fpwhHfs;' (jpUf;FHMd; 02:159)
vd;w trdkhFk;'' vd cHth $wpdhH.
gFjp 25
c@tpd;NghJ %f;fpw;Fj; jz;¡H nrYj;jpr; rPe;Jjy;.
161/156. 'c@r; nra;gtH %f;fpw;Fj; jz;¡H nrYj;jp ntspahf;fl;Lk;; ky[yk;
fopj;Jtpl;Lf; fy;yhy; Rj;jk; nra;gtH xw;iwg; gilahfr; nra;aTk;' ,iwj;J}jH(]y;)
mtHfs; $wpdhHfs;'' vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 26
fw;fshy; Rj;jk; nra;Ak;NghJ xw;iwg; gilahfr; nra;jy;.
162/157. 'cq;fspy; xUtH c@r; nra;jhy; jk; %f;fpw;Fj; jz;¡Hr; nrYj;jpg; gpd;dH mij
ntspahf;fl;Lk;. ky[yk; fopj;Jtpl;Lf; fy;yhy; Rj;jk; nra;gtH xw;iwg; gilahfr;
nra;al;Lk;. cq;fspy; xUtH tpopj;njOe;jhhy; mtH> jhk; c@r; nra;Ak; jz;¡hpy; jk;
ifia Eiog;gjw;F Kd;dH fOtpf; nfhs;sl;Lk;. Vndd;why;> (J}q;fj;jpy;) jk; if
vq;Nf ,Ue;jJ vd;gij cq;fspy; vtUk; mwpakhl;lhH' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs;
$wpdhHfs;'' vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 27
c@r; nra;Ak;NghJ fhy;fis KOikahff; fOt Ntz;Lk;; jlTtJ NghjhJ.
163/158. 'egp(]y;) mtHfSld; ehq;fs; xU gazj;jpy; ,Ue;jNghJ egp(]y;) mtHfs;
vq;fistpl;Lk; gpd;jq;fptpl;lhhf;s;. ehq;fs; m]H Neuj;ij mile;jNghJ vq;fsplk; te;J
NrHe;jhHfs;. mg;NghJ ehq;fs; c@r; nra;J nfhz;bUe;Njhk;. (fhy;fisf; fOthky;)
fhy;fspy; <uf;ifahy; jltpf; nfhz;bUe;Njhk;. mg;NghJ> ',j;jifa Fjpq;fhy;fis eufk;
jPz;ll;Lk;' vd;W ,uz;L my;yJ %d;W Kiw cuj;j Fuypy; egp(]y;) $wpdhHfs;'' vd
mg;Jy;yh`; ,g;D mk;H(uyp) mwptpj;jhH.

34

gFjp 28
c@r; nra;Ak;NghJ tha; nfhg;gspj;jy;.
164/159. 'c];khd; ,g;D m/g;ghd;(uyp) xU ghj;jpuj;jpy; jz;¡H nfhz;L tur; nrhy;ypj;
jk; ,uz;L Kd; iffspy; %d;W Kiw Cw;wpf; fOtpdhHfs;. gpd;dH jk; tyf;fuj;ijg;
ghj;jpuj;jpy; nrYj;jp> tha;f; nfhg;gspj;J> %f;fpw;Fj; jz;¡H nrYj;jpj; rPe;jpdhHfs;.
gpd;dH jk; Kfj;ij %d;W Kiw fOtpdhHfs;. gpd;G jiyia <uf; ifahy; jltpdhHfs;.
gpd;dH jk; ,uz;L fhy;fisAk; fuz;il tiu %d;W Kiw fOtpdhHfs;. gpwF 'ehd;
c@r; nra;tijg; Nghd;Nw egp(]y;) mtHfs; c@r; nra;tij ghHj;jpUf;fpNwd;' vd;W
$wptpl;L> egp(]y;) mtHfs; vd;dplk;> 'ahNuDk; vd;Dila ,e;j c@itg; Nghd;W
nra;J> gpd;dH jPa vz;zq;fSf;F ,lk; juhky; ,uz;L uf;mj;Jfs; njhOjhy; mtH
Kd;dH nra;j (rpW) ghtq;fis my;yh`; kd;dpf;fpwhd;'' vd;W $wpdhHfs; vd;whHfs;''
vd `{k;uhd; mwptpj;jhH.
gFjp 29
Fjpfhy;fisf; fOTjy;.
,g;Dªhpd; c@r; nra;Ak;NghJ Nkhjpuk; mzpej
; pUf;Fk; ,lj;ijAk; fOtf; $batuhf
,Ue;jhHfs;.
165/160. 'kf;fs; c@r; nra;Ak; njhl;bapypUe;J c@r; nra;J nfhz;bUe;jNghJ mt;topNa
nrd;w mg+ `{iuuh(uyp) (vq;fisg; ghHj;J) 'c@it KOikahfr; nra;Aq;fs;.
epr;rakhf mGy; fh]pk; (K`k;kj;(]y;) mtHfs; 'Fjpfhy;fis rhpahff; fOthjtHfSf;F
eufk; jhd;' vd;W $wpdhHfs;' vd;whHfs;'' vd K`k;kj; ,g;D ]pahj; mwptpj;jhH.
gFjp 30
nrUg;G mzpe;jpUe;jhYk; ,uz;L fhy;fisAk; fOt Ntz;Lk; jlTjy; $lhJ.
166/161. 'cigJ ,g;D [{iu[; vd;gtH mg;Jy;yh`; ,g;D ckH(uyp) mtHfsplk;>
'mg;JHu`;khdpd; je;ijNa! cq;fs; NjhoHfspy; vtUk; nra;ahj ehd;F tp\aq;fis
ePq;fs; nra;tij fhz;fpNwd;' vd;whH. ',g;D [{iuN[! mit ahit?' vd ,g;D
ckH(uyp) Nfl;ljw;F> '(jth/gpd;NghJ) fmgJy;yh`;tpd; ehd;F %iyfspy; akd;
Njrj;ij Nehf;fpAs;s (`[Uy; m];tj;> Uf;Dy; akhdp Mfpa) ,uz;L %iyfisj; jtpu
kw;w %iyfis ePq;fs; njhLtjpy;iy vd;gij ghHj;Njd;. Kbapy;yhj Njhy; nrUg;ig
ePq;fs; mzptijg; ghHf;fpNwd;. ePq;fs; Milapy; kQ;rs; epwj;jhy; rhak; g+Rtijg;
ghHf;fpNwd;. NkYk; ePq;fs; kf;fhtpy; ,Ue;jNghJ (Jy;`[; khj) gpiwiaf; fz;lJNk
kf;fs; ,`;uhk; mzpe;j epiyapy; ePq;fs; (Jy;`[; khjk;) vl;lhtJ ehs;jhd; ,`;uhk;
mzpe;jijg; ghHj;Njd;' vd;W ,g;D [{iu[; $wpajw;F> 'fmgJy;yh`;tpd; %iyfisg;
nghUj;j tiu egp(]y;) mtHfs; akd; ehl;il Nehf;fpAs;s ,uz;L %iyfisj; jtpu
vijAk; njhl ehd; fhztpy;iy. Kbapy;yhj nrUg;igg; nghUj;j tiuapy; egp(]y;)
mzpe;J Kbapy;yhj nrUg;ig mzpe;J c@r; nra;tij ghHj;Njd;. vdNt mij
mzptij ehd; gphpag;gLfpNwd;. kQ;rs; epwj;ijg; nghUj;j tiu egp(]y;) mtHfs;
Milapy; kQ;rs; rhak; g+Rtij ghHj;Njd;. vdNt mijf; nfhz;L rhak; g+Rtij
tpUk;GfpNwd;. ,`;uhk; mzptijg; nghUj;jtiu egp(]y;) mtHfs; jq;fs; thfdk;
mtHfis Vw;wpf; nfhz;L (vl;lhk; ehs;) Gwg;gLk; tiu mtHfs; ,`;uhk; mzptij ehd;
ghHj;jjpy;iy' vd;W mg;Jy;yh`; ,g;D ckH(uyp) $wpdhH'' vd ]aPj; my; kf;Ghp

35

mwptpj;jhH.
gFjp 31
c@r; nra;tjpYk;> Fspg;gjpYk; tyg;Gwj;jpypUe;J Muk;gpj;jy;
167/162. 'egp(]y;) mtHfspd; kfs; i[dg;(uyp)apd; [dh]hit fOTk; ngz;fsplk;
egp(]y;) mtHfs;> 'mthpd; tyg;Gwj;jpypUe;J fOt Muk;gpAq;fs;. NkYk; mthpd; c@tpd;
cWg;GfisAk; fOTq;fs;' vd;W $wpdhHfs;'' ck;K mjpa;ah(uyp) mwptpj;jhH.
168/163. 'egp(]y;) mtHfs; nrUg;G mzptjpYk;> jiy Kb rPTtjpYk;> Rj;jk; nra;tjpYk;>
jq;fspd; vy;yh tp\aq;fisAk; tyg;Gwj;ijf; nfhz;L Muk;gpg;gij tpUk;gf;
$batHfshf ,Ue;jhHfs;'' vd Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 32
njhOifapd; Neuk; te;jJk; jz;¡iuj; NjLjy;.
'']{g;`{j; njhOifapd; Neuk; te;jJk; jz;¡H Njlg;gl;lJ. jz;¡H fpilf;ftpy;iy.
mg;NghJ jak;KKila trdk; mUsg;gl;lJ'' vd Map\h(uyp) $wpdhH.
169/164. 'm]H njhOifapd; Neuk; neUq;fpaNghJ egp(]y;) mtHfis ghHj;Njd;. kf;fs;
c@r; nra;tjw;Fj; jz;¡iuj; NjbdhHfs;. jz;¡Hk;ilf;ftpy;iy. egp(]y;) mtHfsplk;
nfhQ;rk; jz;¡H nfhz;L tug;gl;lJ. jz;¡H cs;s ghj;jpuj;jpy; egp(]y;) mtHfs;
jq;fspd; ifia itj;J mg;ghj;jpuj;jpypUe;J c@r; nra;AkhW kf;fSf;Ff;
fl;lisapl;lhHfs;. egp(]y;) mtHfspd; tpuy;fspd; fPNoapUe;jJ mq;fpUe;j filrp egH
c@r; nra;J Kbf;Fk; tiu jz;¡H Rue;J nfhz;bUe;jij ghHj;Njd;'' vd md];
,g;D khypf;(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 33
kdpjHfspd; Kb fOtpa jz;¡H.
kdpj KbapypUe;J fapWfSk; E}y;fSk; jphpj;njLg;gij mjh ,g;D mgP ugh`; Fw;wk; vdf;
fUjtpy;iy. ,t;thNw eha; Fbj;J kPjp itj;j jz;¡iuAk; eha; gs;spapy; ele;J
nrd;why; me;j ,lj;ijAk; mRj;jnkd mtH fUjtpy;iy.
''jz;¡H cs;s xU ghj;jpuj;jpy; eha; ef;fp me;jj; jz;¡iuj; jtpu NtW jz;¡H
,y;iynad;why; me;j jz;¡hpy; c@r; nra;ayhk;'' vd ]{`;hp $WfpwhH.
'']{`;hp nrhy;Yfpw ,r;rl;lk; 'ePq;fs; jz;¡iug; ngwhtpl;lhy; Rj;jkhd kz;zpy;
jak;Kk; nra;Aq;fs;'' (jpUf;FHMd; 04:43) vDk; ,iwtrdj;jpypUe;J ngwg;gLfpwJ.
(Vnddpy; jz;¡H vd;W nghJthf my;yh`; $Wtjhy;) eha; ef;fpaJk; jz;¡Hjhd;
vd;whYk; c@r; nra;gthpd; kdjpy; cWj;jy; Vw;gLfpwJ. vdNt me;jj; jz;¡hpy; c@r;
nra;tJld; jak;Kk; nra;J nfhs;s Ntz;Lk;'' vd R/g;ahd; $wpdhH.
170/165. 'md];(uyp) mtHfsplkpUe;J my;yJ md]pd; FLk;gj;jhhplkpUe;J ehq;fs; ngw;w>
egp(]y;) mtHfspd; Kb vq;fsplk; cs;sJ vd mgPjh vd;gthplk; $wpNdd;. mg;NghJ
mtH> 'egp(]y;) mtHfspd; xU Kb vd;dplk; ,Ug;gJ cyfk; kw;Wk; mjpYs;stw;iwAk;
36

tpl vdf;F kpf tpUg;gkhdjhFk;' vd;W $wpdhH'' K`k;kj; ,g;D ªhpd; mwptpj;jhH.
171/166. 'egp(]y;) mtHfs; (`[;[py;) jq;fs; jiy Kbiaf; fise;jhHfs;. mtHfspd;
KbapypUe;J Kjd; Kjyhf mg+ jy;`h(uyp) vLj;jhH'' md];(uyp) mwptpj;jhH.
172/167. 'cq;fspy; xUthpd; (jz;¡H) ghj;jpuj;jpy; eha; Fbj;jhy; mtH mg;ghj;jpuj;ij VO
Kiw fOtl;Lk;'' ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd;W vd mg+ `{iuuh(uyp)
mwptpj;jhH.
173/168. 'xU eha; jhfj;jpd; fhuzkhf <u kz;iz (ef;fp) rhg;gpLtij xUtH ghHj;jhH.
clNd mtH> jhd; mzpe;jpUe;j fhYiwia vLj;J mjpy; jz;¡H nkhz;L me;eha; jhfk;
jPUk; tiu nfhLj;jhH. vdNt my;yh`; mk;kdpjUf;F fUiz fhl;b mtiur;
RtHf;fj;jpy; Gfj;jpdhd;' ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd;W vd mg+
`{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
174/168. 'egp(]y;) mtHfspd; fhyj;jpy; eha;fs; gs;spthrypd; cs;Ns te;Jk; mjpy; rpWePH
fopj;Jk; nrd;W nfhz;bUe;jd. mjw;fhf mjpy; vtUk; jz;¡H njspf;ftpy;iy'' vd
mg;Jy;yh`; ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
175/169. (ehapd; %yk; Ntl;ilahLtijg; gw;wp) egp(]y;) mtHfsplk; ehd; Nfl;lNghJ>
'Ntl;ilf;fhfg; gapw;rp mspf;fg;gl;l ehia ePH mDg;gp> mJ (gpuhzpia) nfhd;why; mij
ePH rhg;gpL! Ntl;il eha; Ntl;ilahlg;gl;l gpuhzpapypUe;J (vijNaDk;)
rhg;gpl;bUf;Fkhdhy; mij ePH rhg;gplhNj! Vnddpy;> mJ jdf;fhfNt mijg;
gpbj;jpUf;fpwJ' vd;W $wpaNghJ> 'vd;Dila ehia mDg;GfpNwd;; Mdhy; (Ntl;ilapy;)
mNjhL NtnwhU ehiaAk; fhz;fpNwd;?' vd;W Nfl;Nld;. 'mg;gbahdhy; mij ePH
rhg;gplhNj! (Vnddpy;> ePH ck;Kila ehiaj;jhd; ,iwtdpd; ngaH nrhy;yp mDg;gpdPNu
jtpu NtW eha;f;F ePH ,iwtdpd; ngaH nrhy;ytpy;iy' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs;
$wpdhHfs;'' vd mjPa; ,g;D `hjpk;(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 34
Kd; gpd; ,uz;L Jthuq;fspypUe;J VJk; ntspahtjhy; kl;LNk c@ KwpAk;.
my;yh`; $wpdhd;:
''cq;fspy; xUtH kyk; fopj;jhy; (c@r; nra;a Ntz;Lk;)'' (jpUf;FHMd; 04:43) (c@r;
nra;j gpd;) xUthpd; gpd; Jthuj;jpypUe;J GO my;yJ Kd; Jthuj;jpypUe;J Ngd; Nghd;w
VjhtJ ntspahFkhdhy; mtH c@it jpUk;gr; nra;a Ntz;Lk;'' vd;W mjh ,g;D ugh`;
$wpdhH.
''xUtH njhOifapy; rg;jkhfr; rphpj;jhy; me;jj; njhOifiaj; jpUk;gj; njho Ntz;Lk;;
c@it jpUk;gr; nra;a Ntz;bajpy;iy'' vd;W [hgpH ,g;D mg;jpy;yh`;(uyp) $wpdhH.
''xUtH jk; clypYs;s KbiaNah> efq;fisNah fistjhy; my;yJ jk; fhYiwiaf;
fow;Wtjhy; c@itj; jpUk;gr; nra;a Ntz;bajpy;iy'' vd;W `]Dy; g]hp $wpdhH.
''njhlf;F Vw;gl;lhy;jhd; c@itj; jpUk;gr; nra;a Ntz;Lk;'' vd;W mg+ `{iuuh(uyp)

37

$wpdhH.
''jhJH hpfh' vd;w Aj;j fhyj;jpy; (vq;fSld;) egp(]y;) mtHfSk; ,Ue;jhHfs;. me;j
Aj;jj;jpy; xUtH mk;ghy; Fj;jg;gl;lhH. (Fj;jg;gl;l ,lj;jpypUe;J) ,uj;jk; gPhPl;L Xbf;
nfhz;bUe;jNghNj> mtH U$T ]{[{Jfisr; nra;J njhOJ nfhz;NlapUe;jhH' vd;W
[hgpH $wpdhHfs;'' vd mwptpf;fg;gLfpwJ.
''jq;fspd; clypy; fhaq;fs; ,Uf;Fk; epiyapy; K];ypk;fs; njhof; $batHfshf
,Ue;jhHfs;'' vd;W `]d; $wpdhH.
'',uj;jk; ntspahtjhy; c@itj; jpUk;gr; nra;a Ntz;bajpy;iy'' vd;W jh¥];>
K`k;kj; ,g;D myp> mjhT kw;Wk; `p[h]; thrpfs; MfpNahH $wpdhHfs;.
,g;D ckH(uyp) xU nfhg;Gsj;ij eRf;fpdhHfs;. mjpypUe;J ,uj;jk; ntspahdJ. Mdhy;
mtHfs; c@it jpUk;gr; nra;atpy;iy.
,g;D mgP mt;/gh ,uj;jkhfj; Jg;gpdhH (mjw;fhf c@itj; jpUk;gr; nra;ahkNy) jk;
njhOifia epiwNtw;wpdhH.
''xUtH ,uj;jk; Fj;jp vLj;jhy; mtH me;j ,lj;ij kl;Lk; fOtpdhy; NghJk;. (c@it
jpUk;gr; nra;a Ntz;bajpy;iy)'' vd;W ,g;D ckH(uyp) kw;Wk; `]Dk; $wpdhHfs;.
176/170. '`j];' Vw;glhjtiu> njhOifia vjpHghHj;J gs;spapy; ,Uf;ff; $batH
njhOifapy; ,Ug;gtuhfNth fUjg;gLthH' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;
vd mg+ `{iuuh(uyp) nrhd;dNghJ> mugp rhpahfg; Ghpahj xUtH 'mg+ `{iuuhNt!
'`j];' vd;why; vd;d?' vd;W Nfl;ljw;F mtH 'gpd; Jthuj;jpypUe;J ntspahFk; rg;jk;'
vd;W $wpdhH'' vd ]aPj; my; kf;Ghp mwptpj;jhH.
177/171. 'fhw;Wg; gphpAk; rg;jj;ijf; Nfl;Fk; tiu my;yJ ehw;wj;ij czUk; tiu
(njhOgtH njhOifiatpl;L) jpUk;gpr; nry;yf; $lhJ' ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs;
$wpdhHfs;'' vd;W vd mg;Jy;yh`; ,g;D i[J(uyp) mwptpj;jhH.
178/172. 'kjp vDk; fhk ePH ntspahFk; Mltdhf ,Ue;Njd;. (mjijg; gw;wp) Nfl;f
ntl;fg;gl;L> kpf;jhj; vd;gtiu egp(]y;) mtHfsplk; Nfl;FkhW gzpj;Njd;. mtH mJ gw;wp
mtHfsplk; Nfl;ljw;F> 'mjw;fhf c@r; nra;tJjhd; flik. (Fspf;f Ntz;ba
fl;lhakpy;iy)' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd myP(uyp) mwptpj;jhH.
179/173. 'xUtH (jk; kidtpAld;) clYwT nfhz;L ,e;jphpak; ntspahftpy;iyahdhy;
mthpd; rl;lk; vd;d? vd;W ehd; c];khd;(uyp) mtHfsplk; Nfl;ljw;F> 'mtH jk; Mz;
Fwpiaf; fOtptpl;L> njhOiff;F nra;tJ Nghd;W c@r; nra;a Ntz;Lk;. ,ij ehd;
egp(]y;) mtHfsplkpUe;J Nfl;Nld;' vd c];khd;(uyp) $wpdhH. NkYk; ,J gw;wp myp>
]{igH> jy;`h> cig ,g;D fmg; (uyp) MfpNahhplk; ehd; Nfl;ljw;F> mtHfSk;
,t;thNw $wpdhHfs;'' i]j; ,g;D fhypj;(uyp) mwptpj;jhH.
180/174. 'egp(]y;) mtHfs; md;rhhpj; Njhohfspy; xUtiu mioj;J tUkhW
MsDg;gpdhHfs;. jiyapypUe;J jz;¡H nrhl;Lk; epiyapy; mtH te;jhH. ,ijf; fz;l
egp(]y;) mtHfs; 'ck;ik mtrug;gLj;jp tpl;Nlhk; NghYk;?' vd;whHfs;. mjw;F mtH 'Mk;'
vd;whH. 'ePH (kidtpNahL clYwT nfhs;Sk;NghJ) mtrug;gl;L vLj;jhy;> my;yJ
,e;jphpak; ntspahfhkypUe;jhy;> mjw;fhf ePH c@r; nra;a Ntz;Lk;' vd;W
38

,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd mg+ raPJy;Fj;hp(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 35
xUtH kw;wtUf;F c@r; nra;a cjTjy;
181/175. 'egp(]y;) mtHfs; mu/gh ikjhdj;jpypUe;J (K];jyp/ghit Nehf;fp) te;J
nfhz;bUe;jNghJ xU gs;sj;jhf;fpy; nrd;W mq;F (,aw;ifj;) Njitia
epiwNtw;wpdhHfs;. gpd;dH> ehd; egp(]y;) mtHfSf;Fj; jz;¡H Cw;wpf; nfhLj;Njd;.
mtHfs; c@r; nra;jhHfs;. ',iwj;J}jH mtHfNs! ePq;fs; ,g;NghJ njhog; NghfpwPHfsh?'
vd;W ehd; Nfl;ljw;F> 'njhOk; ,lk; ckf;F Kd;dhy; (K];jyp/gh vd;w ,lj;jpy;)
tUfpwJ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd c]hkh ,g;D i]j;(uyp)
$wpdhH.
182/176. 'ehd; xU gazj;jpy; egp(]y;) mtHfNshL ,Ue;Njd;. egp(]y;) mtHfs;
(,aw;ifj;) Njitf;fhfr; nrd;whHfs;. ehd; egp(]y;) mtHfSf;F jz;¡H Cw;wpNdd;.
mjpy; egp(]y;) mtHfs; c@r; nra;jhHfs;. mg;NghJ jq;fs; Kfj;ijAk; ,uz;L
iffisAk; jOtpdhHfs;. fhYiwfspd; kPJ jltpdhHfs;'' vd KfPuh ,g;D \{mgh(uyp)
mwptpj;jhH.
gFjp 36
njhlf;fhd gpd;dUk; kw;w re;jHg;gq;fspYk; FHMd; XJjy;
''Fspf;Fk; miwapy; FHMd; XJtJk; c@tpd;wpf; fbjk; vOJtJk; Fw;wkpy;iy'' vd;Wk;>
(Fspf;Fk; miwapy; ,Ug;gtHfs;) fPohil mzpe;jtHfshf ,Ue;jhy; mtHfSf;F eP ]yhk;
nrhy;Y; mt;thwpy;iy vd;why; eP ]yhk; nrhy;yhNj'' vd;Wk; ,g;uh`Pk; efaP $wpdhH.
183/177. 'egp(]y;) mtHfspd; kidtpAk; vd;Dila rpwpa jhahUkhd ik%dhtpd; tPl;by;
ehd; jiyaizapd; gf;f thl;by; rha;e;J J}q;fpNdd;. egp(]y;) mtHfSk; mtHfspd;
kidtpAk; mjd; kw;w gFjpapy; J}q;fpdhHfs;. ,utpd; ghjptiu - nfhQ;rk; Kd; gpd;dhf
,Uf;fyhk; - egp(]y;) J}q;fpdhHfs;. gpd;dH tpopj;J mkHe;J jq;fspd; ifahy; Kfj;ijj;
jltpj; J}f;ff; fyf;fj;ijg; Nghf;fpdhHfs;. gpd;dH MY ,k;uhd; vd;w mj;jpahaj;jpd;
,WjpapYs;s gj;J trdq;fis XjpdhHfs;. gpd;dH vOe;J nrd;W njhq;ftplg;gl;bUe;j
gioa Njhy; igapypUe;J (jz;¡H vLj;J) c@r; nra;jhHfs;. mtHfspd; c@it ey;y
Kiwapy; nra;jhHfs;. gpd;dH njhOtjw;fhf vOe;jhHfs;. ehDk; vOe;J egp(]y;) mtHfs;
nra;jJ Nghd;W (c@) nra;Jtpl;L egp(]y;) mtHfspd; mUfpy; nrd;W epd;Nwd;. mtHfs;
jq;fspd; tyf;fuj;ij vd; jiykPJ itj;jhHfs;. vd;Dila tyf;fhijg; gpbj;J
(mtHfspd; tyg;gf;fk;) epWj;jpdhHfs;. ,uz;L uf;mj;Jfs; njhOjhHfs;. NkYk; ,uz;L
uf;mj;Jfs;> kPz;Lk; ,uz;L uf;mj;Jfs;> ,d;Dk; ,uz;L uf;mj;Jfs; kWgbAk; ,uz;L
uf;mj;Jfs; NkYk; ,uz;L uf;mj;Jfs; njhOjhHfs; gpd;G tpj;U njhOjhHfs;. gpd;dH
ghq;F nrhy;gtH tUk; tiu rha;e;J gLj;jhHfs;. gpwF vOe;J RUf;fkhf ,uz;L
uf;mj;Jfs; njhOJtpl;L RG`{j; njhOiff;fhf (tPl;iltpl;L) ntspNa nrd;whHfs;''
vd ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 37
czHtw;w epiyapy; kaq;fpdhNy jtpu c@ ePq;fhJ

39

184/178. 'xU #hpa fpufzj;jd;W Map\h(uyp) mtHfsplk; ehd; nrd;Nwd;. Map\h(uyp)
njhOJ nfhz;bUe;jhHfs;. kf;fSk; njhOjhHfs;. ehd; Map\h(uyp) mtHfsplk; te;J>
'kf;fSf;F vd;d NeHe;Jtpl;lJ?' vd;W Nfl;Nld;. (njhOifapy; epd;w) Map\h(uyp)
thid Nehf;fpj; jk; ifahy; Rl;bf; fhl;bdhHfs;. (njhOifapy; Ngrf; $lhJ vd;gij
czHj;Jtjw;fhf) ']{g;`hdy;yh`;' vd;Wk; $wpdhHfs;. mg;NghJ ,J (VjhtJ)
milahskh? vd;W ehd; Nfl;ljw;F Map\h(uyp) 'Mkhk; mg;gbj;jhd;' vd;W jiyahy;
irif nra;jhHfs;. clNd ehDk; (njhOifapy;) epd;W nfhz;Nld;. (ePz;l Neuk;
epd;wjhy;) ehd; kaf;fKw;Nwd;. (mjdhy;) vd; jiy kPJ jz;¡iu Cw;wpNdd;. egp(]y;)
mtHfs; jq;fspd; ciuapy; my;yh`;itg; Nghw;wpg; Gfo;e;Jtpl;L> 'vdf;F ,J tiu
fhl;lg;glhj RtHf;fk; eufk; cl;gl mj;jidg; nghUl;fisAk; ,e;j ,lj;jpNyNa
fz;Nld;. NkYk; epr;rakhf ePq;fs; cq;fs; kz;ziwfspy; kª`{j; j[;[hy; vd;gtdpd;
Fog;gj;Jf;F epfuhd Nrhjidf;F cs;shf;fg;gLtPHfs;. (mg;NghJ kz;ziwapy; mlf;fk;
nra;ag;gl;lthplk;) ',e;j kdpjiug; gw;wp ckf;F vd;d njhpAk;?' vd;W Nfl;fg;gLk;.
ek;gpf;ifahsH> vq;fsplk; NeH topiaAk; njspthd rhd;WfisAk; nfhz;L te;jhHfs;.
ehq;fs; Vw;W ek;gpg; gpd; gw;wpNdhk;' vd;W $WthH. mg;NghJ 'ey;ytuha; ePH cwq;FtPuhf!'
vd;Wk; 'epr;rakhfNt ePH egp(]y;) mtHfisg; gw;wp ,j;jifa cWjpahd
ek;gpf;ifAilatuhfNt ,Ue;jPH vd;Wk; mwpNthk;' vd (thdtHfshy;) $wg;gLk;.
eatQ;rfNdh 'vdf;F vJTk; njhpahJ. kf;fs; mtiug; gw;wp VNjh nrhy;ypf;
nfhz;bUf;ff; Nfl;bUf;fpNwd;. vdNt ehDk; mJ Nghd;W $wpNdd;' vd;ghd;' vd vdf;F
mwptpf;fg;gl;lJ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd m];kh(uyp)
mwptpj;jhH.
''m];kh(uyp) ,e;j `jPi] mwptpj;jNghJ 'epfuhd' vd;w ,lj;jpy; 'mLj;j gbahd' vd;W
$wpdhHfsh? 'ek;gpf;ifahsH' vd;w ,lj;jpy; 'cWjpapypUg;gtH' vd;W $wpdhHfsh?
'eatQ;rfd; vd;w ,lj;jpy; 're;Njfj;Jld; ,Ue;jtd;' vd;W $wpdhHfsh? vd;gJ vdf;F
epidtpy;iy vd;W $wpdhH'' vd;W /ghj;jpkh $wpdhH.
gFjp 38
''cq;fSila jiyiaAk; jlTq;fs;'' (jpUf;FHMd; 05:06) vd;w my;yh`;tpd; nrhy;iy
Mjhukhff; nfhz;L (c@tpy;) jiyia KOtJk; jlTjy;
NkYk;> 'xU ngz; Mizg; Nghd;W jd;Dila jiyia KOtJj; jlt Ntz;Lk;'' vd
,g;Dy; K]a;ag; $wpdhH.
''(c@tpy;) jiyapd; rpwpjsT kl;Lk; jltpdhy; NghJkhdjh?' vd ,khk; khypk;lk;
Nfl;fg;gl;ljw;F> gpd;tUk; `jPi] Mjhukhff; $wpdhH.
185/179. 'mg;Jy;yh`; ,g;D i[j;(uyp) mtHfsplk; xUtH te;J> 'egp(]y;) mtHfs; vg;gb
c@r; nra;jhHfs;? vd;gij vdf;F ePH nra;J fhl;l KbAkh? vdf; Nfl;ljw;F
mg;Jy;yh`; ,g;D i[j;(uyp) 'Mk;' vd;W $wpj; jz;¡H nfhz;L tuf; $wpdhH. mijj;
jk; ,uz;L Kd; iffspYk; Cw;wp ,UKiw fOtpdhH. gpd;dH %d;W tha; nfhg;Gspj;J>
%f;fpw;Fj; jz;¡H nrYj;jpr; rPe;jpdhH. gpd;dH jk; Kfj;ij %d;W Kiw fOtpdhH. gpd;dH
jk; ,uz;L iffisAk; %l;Ltiu ,uz;L ,uz;L Kiw fOtpdhH. gpd;dH jk; ,uz;L
iffisAk; jiyapy; itj;J Kd;Nd nfhz;L nrd;W gpd;G iffisg; gpd;Nd nfhz;L
te;J jiyiaj; jltpdhH. mjhtJ jk; ,uz;L iffisAk; jiyapd; Kd;gFjpapy; itj;J
gplhp tiu nfhz;L nrd;W gpwF mg;gbNa ve;j ,lj;jpypUe;J jlt Muk;gpj;jhNuh me;j
,lj;jpw;F jpUk;gf; nfhz;L te;jhH. gpd;dH jk; ,uz;L fhy;fisAk; fOtpdhH'' vd
a`;ah my; kh]pdp mwptpj;jhH.

40

gFjp 39
,uz;L fhy;fisAk; fuz;il tiu fOTjy;
186/180. 'mk;H ,g;D mgP `]d;> mg;Jy;yh`; ,g;D i[j;(uyp) mtHfsplk; egp(]y;)
mtHfspd; c@itg; gw;wpf; Nfl;lNghJ mg;Jy;yh`; ,g;D i[j;(uyp) xU ghj;jpuj;jpy;
jz;¡H nfhz;L tur; nrhy;yp> egp(]y;) mtHfs; nra;jJ Nghd;W> c@r; nra;J
fhl;bdhH. ghj;jpuj;jpypUe;J jz;¡iuj; jk; ifapy; Cw;wp Kd; ,uz;L iffisAk; %d;W
Kiw tha; nfhg;Gspj;J %f;fpw;Fj; jz;¡H nrYj;jpr; rPe;jpdhH. gpd;dH jk; ifiag;
ghj;jpuj;jpy; Eioj;J %d;W Kiw Kfj;ijf; fOtpdhH. gpd;dH jk; ,uz;L iffisAk;
%l;L tiu ,uz;L Kiw fOtpdhH. gpd;dH jk; ifia (ghj;jpuj;jpy;) EiojJ jk;
jiyiaj; jltpdhH. ,uz;L ifiaAk; jiyapy; itj;J Kd; gf;fj;jpypUe;J gpd; gf;fk;
nfhz;L te;J gpd;dH gpd; gf;fkpUe;J Kd; gf;fk; nfhz;L te;jhH. ,t;thW xU Kiw
nra;jhH. gpd;dH jk; ,uz;L fhy;fisAk; fuz;il tiu fOtpdhH'' a`;ah my; kh]pdp
mwptpj;jhH.
gFjp 40
kdpjHfs; c@r; nra;Jtpl;L kPjp itj;j jz;¡iug; gad;gLj;Jjy;.
jhk; gy; Jyf;fptpl;L kPjp itj;j jz;¡hpy; c@r; nra;AkhW jk; FLk;gj;jpdiu [hPH
,g;D mg;jpy;yh`; mDkjpj;jhH.
187/181. 'egp(]y;) mtHfs; xU ehs; eLg;gfypy; vq;fsplk; Gwg;gl;L te;jhHfs;. mtHfSf;F
c@r; nra;aj; jz;¡H nfhz;L tug;gl;L mjpy; mtHfs; c@r; nra;jhHfs;. mtHfs; kPjp
itj;j jz;¡hpypUe;J kf;fs; vLj;J mij jq;fspd; kPJ jltpdhHfs;. egp(]y;) mtHfs;
Y`iuAk; m]iuAk; ,uz;L ,uz;L uf;mj;Jf;fshf njhOjhHfs;. mtHfSf;F Kd;dhy;
xU ifj;jb ,Ue;jJ'' vd mg+ [{i`/gh(uyp) mwptpj;jhH.
188/181. 'egp(]y;) mtHfs;> jz;¡H cs;s xU ghj;jpuj;ijf; nfhz;L tur; nrhy;yp mjpy;
jq;fs; ,uz;L iffisAk; jq;fs; Kfj;ijAk; fOtpdhHfs;. mjpy; jz;zpiuj;
Jg;gpdhHfs;. gpd;dH vd;dplKk; gpyhy; mtHfsplKk; ,jpypUe;J ePq;fs; ,UtUk; FbAq;fs;;
cq;fspd; Kfj;jpYk; fOj;jpYk; Cw;wpf; nfhs;Sq;fs;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs;
$wpdhHfs;'' vd mg+ %]h my; m\;mhP(uyp) mwptpj;jhH.
189/182. 'jhk; Foe;ijahf ,Ue;jNghJ jk; tPl;bYs;s fpzw;wpypUe;J jz;¡H vLj;J
mij egp(]y;) mtHfs; jq;fspd; Kfj;jpy; ckpo;e;jjhf k`;%j; ,g;D ugPa;(uyp) vd;dplk;
$wpdhHfs;'' vd ,g;D»`hg; mwptpj;jhH.
''egp(]y;) mtHfs; c@r; nra;jhy; mtHfs; kPjp itf;fpw jz;¡iu vLj;Jf; nfhs;tjpy;
xUtUf;nfhUtH Nghl;bapl;Lf; nfhs;thHfs;'' vd;W cHth vd;gtH kp];tH vd;gtH
topahfTk; kw;w xUtH topahfTk; mwptpj;jhH. ,t;tpUtUk; xUtH kw;wtiu
nka;g;gpf;fpwhHfs;.
190/183. 'vd;Dila rpwpa jhahH vd;id egp(]y;) mtHfsplk; mioj;Jr; nrd;W
',iwj;J}jH mtHfNs! vd; rNfhjhp kfd; ,uz;L ghjq;fspYk; Ntjidahy;
f\;lg;gLfpwhd;' vdf; $wpaNghJ> egp(]y;) mtHfs; vd;Dila jiyiaj; jltp
vd;Dila mgptpUj;jpf;fhfg; gpuhHj;jpj;jhHfs;. gpd;dH egp(]y;) mtHfs; c@r;
nra;jhHfs;. mtHfs; kPjp itj;j jz;¡hpypUe;J ehd; Fbj;Njd;. gpd;dH egp(]y;)
41

mtHfspd; KJfpw;Fg; gpd;dhy; vOe;J epd;Nwd;. mg;NghJ mtHfspd; ,uz;L
G[q;fSf;fpilapy; egpj;Jtj;jpd; Kj;jpiuia ghHj;Njd;. mJ xU Gwh Kl;il Nghd;W
,Ue;jJ'' vd ]hapg; ,g;D aªJ(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 41
xU if ePhpy; tha; nfhg;Gspj;J %f;fpw;Fk; jz;¡H nrYj;Jjy;.
191/184. 'mg;Jy;yh`; ,g;D i[j;(uyp) ghj;jpuj;jpypUe;J jz;¡iuj; jk; ,uz;L Kd;
iffspYk; Cw;wpf; fOtpdhH. gpd;G xNu ifapy; jz;¡iu vLj;J tha; nfhg;Gspj;J
%f;fpw;Fk; jz;¡H nrYj;jpdhH. ,t;thW %d;W Kiw nra;jhH. gpd;dH jk; ,uz;L
iffisAk; %l;L tiu ,uz;L ,uz;L Kiw fOtpdhH. NkYk; jk; jiyiaj; jltpdhH.
(,uz;L ifahy;) NkYk; jk; jiyiaj; jltpdhH. (,uz;L ifahy;) jiyapd; Kd; GwKk;
gpd;GwKk jltpdhH. NkYk; jk; ,uz;L fhy;fisAk; fuz;il tiu fOtpdhH. gpd;dH>
,Jjhd; egp(]y;) mtHfspd; c@ vd;W $wpdhH'' a`;ah my; kh]pdp mwptpj;jhH.
gFjp 42
jiyf;F xU Kiw k]`; nra;jy;.
192/185. 'mk;H ,g;D mgP `]d;> mg;Jy;yh`; ,g;D i[j;(uyp) vd;gthplk; egp(]y;)
mtHfspd; c@itg; gw;wpf; Nfl;lNghJ> xU ghj;jpuj;jpy; jz;¡H nfhz;L tur;nrhy;yp>
c@r; nra;J fhl;bdhH. ghj;jpuj;jpypUe;J jz;¡iuj; jk; ifapy; Cw;wp Kd; ,uz;L
iffisAk; %d;W Kiw fOtpdhH. gpd;dH jk; ifiag; ghj;jpuj;jpy; Eioj;J (jz;¡H
vLj;J) %d;W Kiw tha; nfhg;gspj;J %f;fpw;Fj; jz;¡H nrYj;jpr; rPe;jpdhH. ,t;thW
%d;W Kiw nra;jhH. gpd;dH jk; ifiag; ghj;jpuj;jpy; Eioj;J %d;W Kiw Kfj;ijf;
fOtpdhH. gpd;dH jk; ifiag; ghj;jpuj;jpy; Eioj;J ,uz;L Kiw fOtpdhH. gpd;dH jk;
ifiag; ghj;jpuj;jpy; Eioj;Jj; jk; jiyiaj; jltpdhH. ,uz;L iffisAk; jiyapy;
itj;J Kd; gf;fj;jpypUe;J gpd; gf;fk; nfhz;L te;J gpd;dH gpd; gf;fkpUe;J Kd; gf;fk;
nfhz;L te;jhH. ,t;thW xU Kiw nra;jhH. gpd;dH jk; ,uz;L fhy;fisAk; fuz;il
tiu fOtpdhH'' vd a`;ah my; kh]pdp mwptpj;jhH.
gFjp 43
xUtH jk; kidtpAld; c@r; nra;tjy; kw;Wk; xU ngz; c@r; nra;J kPjk; itj;j
jz;¡iug; gad;gLj;Jjy;
ckH(uyp) xU fpU];Jtg; ngz;zpd; tPl;bypUe;J ntd;dPhpy; c@r; nra;jhHfs;.
193/186. 'egp(]y;) mtHfspd; fhyj;jpy; Mz;fSk; ngz;fSk; NrHe;J (Xhplj;jpy;) c@r;
nra;thHfs;'' vd mg;Jy;yh`; ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 44
egp(]y;) mtHfs; c@r; nra;j jz;¡iu kaf;fKw;wthpd; kPJ Cw;wpaJ
194/187. 'ehd; NehAw;wpUe;jNghJ egp(]y;) mtHfs; vd;id eyk; tprhhpf;f te;jhHfs;. ehd;
kaepiyapy; ,Ue;Njd;. mg;NghJ egp(]y;) mtHfs; c@r; nra;Jtpl;L me;jj; jz;¡iu
vd; kPJ Cw;wpdhHfs;. clNd ehd; kaf;fj;jpypUe;J (njspe;J) czHT ngw;Nwd;.
42

mg;NghJ egp(]y;) mtHfsplk;> ',iwj;J}jH mtHfNs! vd;Dila nrhj;Jf;F thhpR ahH?
vd;Dld; cld; gpwg;Gfs; kl;LNk vdf;F thhprhFk; epiyapy; ehd; cs;NsNd?' vd;W
ehd; Nfl;lNghJ ghfg;gphptpid gw;wpa (jpUf;FHMd; 04:176-tJ) trdk; mUsg;gl;lJ'' vd
[hgpH(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 45
Jzpfs; Jitf;fg;gLk; njhl;bapYk; tha; RUq;fpa kug;ghj;jpuk;> kuk; kw;Wk; fw;fspdhyhd
ghj;jpuq;fspYk; c@r; nra;jy;> Fspj;jy;.
195/188. 'njhOifapd; Neuk; te;jNghJ rkPgj;jpy; tPL cs;stHfs; (c@r; nra;tjw;fhf)
jq;fspd; tPLfSf;Fr; nrd;wdH. kw;wtHfs; jq;fptpl;ldH. mg;NghJ> egp(]y;) mtHfsplk;
jz;¡H epuk;gpa xU fy; njhl;b nfhz;L tug;gl;lJ. egp(]y;) mtHfs; mjpy; jq;fspd;
ifia tphpj;Jf; fOt Kbahj mstpw;F (mjd; tha;) rpwpajhf ,Ue;jJ. vQ;rpapUe;j
midtUk; mjpy; c@r; nra;jhHfs;'' vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
''md];(uyp) mtHfsplk; 'ePq;fs; vj;jid NgHfs; ,Ue;jPHfs;' vd;W ehk; Nfl;ljw;F
'vz;gJf;Fk; mjpfkhdtHfs; ,Ue;Njhk;' vdf; $wpdhH'' vd `{ikj; mwptpj;jhH.
196/189. 'egp(]y;) mtHfs; jz;¡H cs;s xU ghj;jpuj;ijf; nfhz;L tur; nrhy;yp mjpy;
jq;fspd; ,uz;L iffisAk; Kfj;ijAk; fOtptpl;L mjpy; ckpo;e;jhHfs;'' vd mg+
%]h(uyp) mwptpj;jhH.
197/190. 'egp(]y;) mtHfs; (vq;fsplk;) te;jNghJ nrk;gpdhyhd xU ghj;jpuj;jpy; jz;¡H
nfhz;L te;J nfhLj;Njhk;. mjpy; egp(]y;) mtHfs; c@r; nra;jhHfs;. jq;fspd;
Kfj;ijAk; %d;W KiwAk; iffis ,uz;L KiwAk; fOtpdhHfs;. NkYk; jq;fspd;
jiyiaj; jltpdhHfs;. (jq;fs; iffisj; jiyapy; itj;J) Kd; gf;fj;jpypUe;J gpd;
gf;fk; nfhz;L te;Jtpl;L> jpUk;g Kd; gf;fk; nfhz;L nrd;whHfs;. NkYk; jq;fspd;
,uz;L fhy;fisAk; fOtpdhHfs;'' vd mg;Jy;yh`; ,g;D i[j;(uyp) $wpdhH.
198/191. 'egp(]y;) mtHfSf;F Neha; mjpfkhk; Ntjid fLikahdNghJ> vd;Dila
tPl;by; jq;fp rpfpr;ir ngWtjw;fhfj; jq;fs; ,ju kidtpfsplk; mtHfs; mDkjp
Nfl;ljw;F mtHfSk; mDkjp toq;fpdhHfs;. (xU ehs;) egp(]y;) mtHfs; mg;gh];(uyp)
mtHfSf;Fk; NtW xU kdpjUf;Fkpilapy; (njhq;fpatHfshf) ntspapy; te;jhHfs;.
(mtHfspd; fhy;fisr; rhpahf Cd;w Kbahjjhy;) g+kpapy; mtHfspd; ,uz;L fhy;fSk;
Nfhbl;Lf; nfhz;Nl nrd;wd.
egp(]y;) mtHfs; jq;fspd; tPl;bw;Fs; nrd;W mtHfspd; Ntjid mjpfhpj;jNghJ 'tha;
jpwf;fg;glhj VO Njhy;ig jz;¡iu vd; kPJ Cw;Wq;fs;. ehd; kf;fSf;F cgNjrk;
nra;a Ntz;Lk;' vd;W $wpdhHfs;. mg;NghJ egp(]y;) mtHfspd; kidtpaUs; xUtuhd
`g;]h(uyp) mtHfSf;Fr; nrhe;jkhd xU fy; njhl;bapy; egp(]y;) mtHfis mku
itj;J> mtHfs; 'NghJk;' vd;W nrhy;Yk; tiu mtHfspd; kPJ jz;¡iu Cw;wpNdhk;.
gpd;dH kf;fSf;F cgNjrk; nra;tjw;fhf ntspapy; te;jhHfs;'' vd Map\h(uyp)
mwptpj;jhH.
'',J gw;wp mg;Jy;yh`; ,g;D mg;gh];(uyp) mtHfsplk; ehd; Nfl;lNghJ> 'egp(]y;)
mtHfisj; jhq;fpr; nrd;w ,Uthpy;) ,uz;lhktH ahH vd;gJ ckf;Fj; njhpAkh? vd;W
,g;D mg;gh];(uyp) Nfl;lhH. ehd; 'njhpahJ' vd;Nwd;. 'mtH jhk; myP(uyp)' vdf;

43

$wpdhH'' vd (,e;j `jP]; mwptpg;ghsHfspy; xUtuhd) cigJy;yh`; $WfpwhH.
gFjp 46
jl;ilahd ghj;jpuj;jpy; c@r; nra;jy;
199/192. 'vd;Dila je;ijapd; cld; gpwe;jhH. (mkH ,g;D mgP `]d;) mbf;fb c@r;
nra;gtuhf ,Ue;jhH. ,tH mg;Jy;yh`; ,g;D i[j; mtHfsplk;> 'egp(]y;) mtHfs;
vt;thW c@r; nra;a ePH fz;BH vd;gij vdf;F mwptpg;gPuhf' vdf; Nfl;lhH. mg;Jy;yh`;
,g;D i[j;(uyp) xU jl;ilahd ghj;jpuj;jpy; jz;¡H nfhz;L tur;nrhy;yp> mjpypUe;J
jk; ifapy; Cw;wp %d;W Kiw fOtpdhH. gpd;dH jk; ifia me;jg; gj;jpuj;jpy; Eioj;Jj;
jz;¡H vLj;J %d;W Kiw xNu if jz;¡uhy; tha; nfhg;Gspj;J %f;fpw;Fj; jz;¡H
nrYj;jpr; rPe;jpdhH. gpd;dH jk; ifia(g; ghj;jpuj;jpy;) Eioj;Jj; jz;¡H Nfhhp %d;W
Kiw Kfj;ijf; fOtpdhH. gpd;dH jk; ,uz;L iffisAk; %l;L tiu ,uz;buz;L Kiw
fOtpdhH. gpd;dH jk; ifahy; jz;¡H vLj;Jj; jk; jiyapd; Kd; gf;fkpUe;J gpd;
gf;fKk; gpd; gf;fkpUe;J Kd; gf;fk; gpd; gf;fkpUe;J Kd; gf;fKk; nfhz;L nrd;W
jiyiaj; jltpdhH. gpd; jk; ,uz;L fhy;fisAk; fOtptpl;L ',g;gbj;jhd; egp(]y;)
c@r; nra;a ghHj;Njd;' vd;W $wpdhHfs;'' a`;ah my; kh]pdp mwptpj;jhH.
200/193. 'egp(]y;) mtHfs; jz;¡H ghj;jpuj;ijf; nfhz;L tuf; $wpNghJ jz;¡Uld;
tha; tprhykhd xU ghj;jpuk; nfhz;L tug;gl;lJ. mjpy; egp(]y;) mtHfs; jq;fspd;
tpuy;fis itj;jNghJ mtHfspd; tpuy;fSf;fpilapypUe;J ePH Cw;W Rug;gij ghHj;Njd;.
mjpypUe;J vOgjpypUe;J vz;gJ NgH tiu c@r; nra;jij ehd; fzf;fpl;Nld;''
md];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 47
xU 'Kj;J' (,uz;L iffspd; nfhs;sT) jz;¡hpy; c@r; nra;jy;
201/194. 'egp(]y;) mtHfs; ehd;F 'Kj;J'tpypUe;J Ie;J 'Kj;J' tiu cs;s jz;¡hpy;
Fspg;ghHfs;. xU 'Kj;J' msT jz;¡hpy; c@r; nra;thHfs;'' md];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 48
(c@tpy;) fhYiwfspd; kPJ k]`; nra;jy;.
202. 'egp(]y;) mtHfs; (xUKiw c@r; nra;jNghJ) ,uz;L fhYiwfspd; kPJ k]`;
nra;jhHfs;'' vd ]/J ,g;D mgP tf;fh];(uyp) $wpdhH. mg;Jy;yh`; ,g;D ckH (jk;
je;ij) ckH(uyp) mtHfsplk; ,J gw;wpf; Nfl;lNghJ 'Mk;! egp(]y;) mtHfisg; gw;wpa
xU nra;jpia ]/J cdf;F mwptpj;jhy; mJ gw;wp NtW ahhplKk; Nfl;fhNj' vd;W
ckH(uyp) $wpdhH'' vd ]mj; ,g;D mgP tf;fh];(uyp) mwptpj;jhH.
203. 'egp(]y;) mtHfs; (,aw;ifj;) Njitia epiwNtw;Wtjw;fhf ntspNa nrd;wNghJ
xU ghj;jpuj;jpy; jz;¡Uld; mtHfis gpd;njhlHe;J nrd;Nwd;. egp(]y;) mtHfs;
jq;fspd; Njitia epiwNtw;wptpl;L te;jNghJ mtHfSf;Fj; jz;¡H Cw;wpNdd;. (mjpy;)
egp(]y;) mtHfs; c@r; nra;Jtpl;L ,uz;L fhYiwfspd; kPJ k]`; nra;jhHfs;'' vd
KfPuh ,g;D \{mgh(uyp) mwptpj;jhH.
204. 'egp(]y;) mtHfs; (c@tpy;) jq;fSila jiyg;ghifapd; kPJk; ,uz;L
44

fhYiwfspd; kPJk; k]`; nra;jij ghHj;Njd;'' vd mk;H ,g;D cka;ah(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 49
,uz;L fhy;fSk; Rj;jkhd epiyapy; fhYiwia mzpjy;.
206. 'ehd; xU gazj;jpd;NghJ egp(]y;) mtHfSld; ,Ue;Njd;. mtHfs; (c@r;
nra;jNghJ) mtHfspd; ,uz;L fhYiwfisAk; fow;Wtjw;Ff; Fdpe;Njd;. mg;NghJ
egp(]y;) mtHfs;> 'mijtpl;LtpLk;. fhy;fs; ,uz;Lk; Rj;jkhf ,Uf;Fk;NghJjhd;
ciwfis mzpe;Njd;' vd;W $wptpl;L mt;tpU fhYiwfspd; kPJk; k]`; nra;jhHfs;''
vd KfPuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 50
Ml;biwr;rp kw;Wk; khT rhg;gpLtjhy; c@r; nra;a Ntz;bajpy;iy.
mg+ gf;H> ckH> c];khd;(uyp) MfpNahH rhg;gpl;l gpd; c@r; nra;atpy;iy.
207. 'egp(]y;) mtHfs; (rikf;fg;gl;l) XH Ml;bd; njhilg; gFjp ,iwr;rpiag; rhg;gpl;l
gpd; c@r; nra;ahkNyNa njhOjhHfs;'' vd mg;Jy;yh`; ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
208. 'egp(]y;) mtHfs; Ml;bd; njhil ,iwr;rpia ntl;br; rhg;gpl;Lf; nfhz;bUe;jij
ghHj;Njd;. mg;NghJ njhOiff;fhf miof;fg;gl;lJ. clNd fj;jpiag; Nghl;Ltpl;Lj;
njhOjhHfs;; c@r; nra;atpy;iy'' mk;H ,g;D cka;ah(uyp) $wpdhH.
gFjp 51
khT rhg;gpl;l gpd;dH c@r; nra;ahky; tha; nfhg;gspj;jy;
209. 'ifgH NghH ele;j Mz;L egp(]y;) mtHfSld; ifgUf;Fr; nrd;Nwd;. ifgiu
mLj;Js;s ]`;gh vd;w ,lj;ij mile;jJk; egp(]y;) mtHfs; m]H njhOifiaj;
njhOjhHfs;. gpd;dH gaz czitf; nfhz;L tUk; gbf; $wpdhHfs;. mg;NghJ khitj;
jtpu NtW vJTk; nfhz;L tug;gltpy;iy. mijf; Fiof;Fk; gb fl;lisapl;lhHfs;. mJ
Fiof;fg;gl;lJk; mij egp(]y;) mtHfSk; ehq;fSk; rhg;gpl;Nlhk;. gpd;dH kf;hpg;
njhOiff;fhfr; nrd;wNghJ thia (kl;Lk;) nfhg;Gspj;jhHfs;. ehq;fSk; tha;
nfhg;Gspj;Njhk;. gpd;dH (mjw;fhf) c@r; nra;ahkNyNa njhOjhHfs;'' vd ]{itJ
,g;D E/khd;(uyp) mwptpj;jhH.
210. 'egp(]y;) mtHfs; vd; tPl;by; Ml;Lj; njhil ,iwr;rpiar; rhg;gpl;lhHfs;. gpd;dH
(mjw;fhf) c@r; nra;ahkNyNa njhOjhHfs;'' vd ik%dh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 52
ghy; Fbj;jhy; tha; nfhg;Gspf;f Ntz;Lkh?
211. 'egp(]y;) mtHfs; ghy; Fbj;J> tha; nfhg;Gspj;Jtpl;L> mjpNy nfhOg;G ,Uf;fpwJ'
vd;W $wpdhHfs;'' vd ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.

45

gFjp 53
J}q;fpdhy; c@r; nra;jYk; rpW J}f;fj;jpw;fhf c@r; nra;ahkypUj;jYk;
212. 'cq;fspy; xUtH njhOJ nfhz;bUf;Fk;NghJ fz; maHe;jhy;> mtiutpl;Lk; J}f;ff;
fyf;fk; ePq;Fk; tiu mtH (njhOtij tpl;Ltpl;L) J}q;fl;Lk;. cq;fspNy mtH fz;
maHe;J nfhz;Nl njhOjhy; mtH (njhOifapy;) ght kd;dpg;Gf; NfhUfpwhuh> jd;idg;
gopf;fpwhuh vd;gJ mtUf;Fj; njhpahJ' vd;W' ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
vd Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
213. 'cq;fspy; xUtH njhOifapy; fz; maHe;jhy;> jhk; vd;d xJfpNwhk; vd;gij(r;
rhpahf) mwpe;Jnfhs;Sk; tiu (njhOtij epWj;jptpl;L) J}q;fl;Lk;' vd;W
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 54
c@ Kwptjw;fhd fhuzk; vJTk; epfohkNyNa c@r; nra;jy;
214. 'egp(]y;) mtHfs; xt;nthU njhOiff;fhfTk; c@r; nra;thHfs;' vd md];(uyp)
$wpaNghJ> 'ePq;fs; vg;gbr; nra;tPHfs;?' vd md];(uyp) mtHfsplk; ehd; Nfl;ljw;F>
'c@it Kwpf;Fk; nray;fs; epfohkypUf;Fk; Nghnjy;yhk; xNu c@Nt vq;fSf;Fg;
NghJkhdjhfNt ,Ue;jJ' vd;W md];(uyp) $wpdhH'' mk;H ,g;D MkpH mwptpj;jhH.
215. 'ifgH NghH ele;jtUlk; egp(]y;) mtHfSld; ifgUf;Fr; nrd;Nwhk;. ']`;gh' vDk;
,lj;ij mile;jJk; egp(]y;) mtHfs; vq;fSf;F (m]H) njhOif elj;jpdhHfs;.
njhOJ Kbj;jJk; (gaz) czitf; nfhz;L tUk; gb $wpdhHfs;. mg;NghJ khitj;
jtpu NtW vJTk; nfhz;L tug;gltpy;iy. ehq;fs; rhg;gpl;Nlhk;; Fbj;Njhk;. gpd;dH kf;hpg;
njhOiff;fhfr; nrd;whHfs;. mg;NghJ thia (kl;Lk;) nfhg;gspj;J> c@r; nra;ahkNyNa
vq;fSf;F kf;hpg; njhOif elj;jpdhHfs;'' vd ]{itj; ,g;D E/khd;(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 55
rpWePH fopf;Fk;NghJ kiwf;fhjpypUg;gJ ngUk; ghtkhFk;
216. egp(]y;) mtHfs; kf;fh my;yJ kjPdhtpy; xU Njhl;lj;jpd; gf;fkhfr; nrd;W
nfhz;bUe;jNghJ> fg;hpy; Ntjid nra;ag;gLk; ,uz;L kdpjHfspd; rg;jj;ijr;
nrtpAw;whHfs;. mg;NghJ> ',tHfs; ,UtUk; Ntjid nra;ag;gLfpwhHfs;. xU nghpa
tp\aj;jpw;fhf (ghtj;jpw;fhf) ,tHfs; ,UtUk; Ntjid nra;ag;gltpy;iy'' vd;W
nrhy;yptpl;L> ',Ug;gpDk; (mJ nghpa tp\ak;jhd;) mt;tpUthpy; xUtH> jhk; rpW ePH
fopf;Fk;NghJ kiwg;gjpy;iy. kw;nwhUtH> Gwk;Ngrpj; jphpe;jhH' vd;W $wptpl;L xU NghPr;r
kl;iliaf; nfhz;L tur; nrhy;yp mij ,uz;lhfg; gpse;J xt;nthU fg;hpd; kPJk; xU
Jz;il itj;jhHfs;. mJ gw;wp egp(]y;) mtHfsplk; 'ePq;fs; Vd; ,t;thW nra;jPHfs;?'
vd;W Nfl;fg;gl;ljw;F> 'me;j ,uz;L kl;ilj; Jz;LfSk; fhahky; ,Uf;Fk; Nghnjy;yhk;
mtHfs; ,Uthpd; Ntjid Fiwf;fg;glf; $Lk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs;
$wpdhHfs;'' vd ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 56
rpWePH fopj;j gpd;dH fOTjy;

46

''mtH rpW ePH fopf;Fk;NghJ kiwg;gjpy;iy'' vd;W fg;hpy; Ntjid nra;ag;gLgtiug; gw;wp
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;. kdpjHfspd; rpWePiuj; jtpu NtW vijAk; mtHfs;
Fwpg;gpltpy;iy.
217. 'egp]y;) mtHfs; ,aw;ifj; Njitia epiwNtw;wr; nry;thHfshdhy; mtHfSf;fhf
jz;¡H nfhz;L nry;Ntd;. mijf; nfhz;L mtHfs; Rj;jk; nra;thHfs;'' vd md];(uyp)
mwptpj;jhH.
218. 'egp(]y;) mtHfs; ,uz;L fg;Ufisf; fle;J nrd;wNghJ ',tHfs; ,UtUk;
Ntjid nra;ag;gLfpwhHfs;. xU nghpa tp\aj;jpw;fhf (ghtj;jpw;fhf) ,tHfs; ,UtUk;
Ntjid nra;ag;gltpy;iy. mt;tpUthpy; xUtH> jhk; rpWePH fopf;Fk;NghJ kiwg;gjpy;iy.
kw;nwhUtH> Gwk;Ngrpj; jphpe;jhH' vd;W $wptpl;L> xU gRikahd NghPr;r kl;iliaf;
nfhz;L tur; nrhy;yp mij ,uz;lhfg; gpse;J xt;nthU fg;hpd; kPJk; xU Jz;il
itj;jhHfs;. mJ gw;wp egp(]y;) mtHfsplk;> ',iwj;J}jH mtHfNs! ePq;fs; Vd; ,t;thW
nra;jPHfs;?' vd Nfl;fg;gl;lNghJ 'me;j ,uz;L kl;ilj; Jz;LfSk; fhahky; ,Uf;Fk;
Nghnjy;yhk; mtHfs; ,Uthpd; Ntjid Fiwf;fg;glf; $Lk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;)
mtHfs; $wpdhHfs;'' vd ,g;Dmg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 57
gs;spthrypy; rpWePH fopj;j fpuhkthrpia> mtH rpWePH fopf;Fk; tiu egp(]y;) mtHfSk;>
kf;fSk; tpl;Ltpl;lJ
219. 'xU fpuhkthrp gs;spapDs; rpWePH fopg;gij egp(]y;) mtHfs; fz;lNghJ>
'mtiutpl;L tpLq;fs;' vd;W $wptpl;L> mtH rpWePH fopj;J Kbj;j gpd;dH jz;¡H nfhz;L
tur; nra;J mjd; kPJ Cw;wpdhHfs;'' vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 58
gs;spthrypy; rpWePH fopj;Jtpl;lhy; mjd; kPJ jz;¡H Cw;Wjy;.
220. 'xU fpuhkthrp gs;spthrypy; rpWePH fopj;Jtpl;lhH. clNd kf;fs; mtiug; gpbj;jdH.
egp(]y;) mtHfs; 'mtiutpl;L tpLq;fs;; mtH fopj;j rpWePhpd; kPJ xU thspj; jz;¡iu
Cw;Wq;fs;. ePq;fs; (vspikahd khHf;fj;jpy;) espdkhf vLj;Jr; nrhy;gtHfshf
mDg;gg;gl;Ls;sPHfs;. fbdkhf vLj;Jr; nrhy;yf; $batHfshf ePq;fs; mDg;gg;gltpy;iy'
vd;W $wpdhHfs;'' vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
221. 'xU fpuhkthrp te;J gs;spthrypd; xU gFjpapy; rpWePH fopj;jhH. mg;NghJ mtiu
kf;fs; tpul;bdhHfs;. (,ijf; fz;l) egp(]y;) mtHfs;> mtHfisj; jLj;J
epWj;jpdhHfs;. mk;kdpjH rpWePH fopj;J Kbj;j gpd;dH> xU thspapy; jz;¡H nfhz;L tuf;
fl;lisapl;lhHfs;. mJ rpWePhpd; kPJ Cw;wg;gl;lJ'' vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 59
rpW Foe;ijfspd; rpWePH
222. 'egp(]y;) mtHfsplk; XH Mz; Foe;ij nfhz;L te;J nfhLf;fg;gl;lJ. mf;Foe;ij>
mtHfspd; Milapy; rpWePH fopj;Jtpl;lJ. mg;NghJ (nfhQ;rk;) jz;¡H nfhz;L tur;
nra;J mijr; rpWePH gl;l ,lj;jpy; Cw;wpdhHfs;'' vd Map\h(uyp) mwptpj;jhH.

47

223. '(jha;g; ghiyj; jtpu NtW) czT rhg;gplhj vd;Dila rpwpa Mz; Foe;ijia
egp(]y;) mtHfsplk; nfhz;L te;Njd;. egp(]y;) mtHfs; mf;Foe;ijiaj; jq;fspd;
kbapy; cl;fhu itj;jNghJ> mf;Foe;ij egp(]y;) mtHfspd; Milapy; rpWePH
fopj;Jtpl;lJ. clNd jz;¡H nfhz;L tur; nra;J (rpWePH gl;l ,lj;jpy;) njspj;jhHfs;;
mijf; fOttpy;iy'' vd ck;K if];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 60
epd;Wk; cl;fhHe;Jk; rpWePH fopj;jy;
224. 'egp(]y;) mtHfs; xU r%fj;jhhpd; Fg;ig $sq;fs; NgFjp ,lj;jpy; epd;W rpWePH
fopj;jhHfs;. gpd;dH jz;¡H nfhz;L tuf; $wpdhHfs;. ehd; jz;¡H nfhz;L te;Njd;.
mjpy; egp(]y;) mtHfs; c@r; nra;jhHfs;'' vd `{ij/gh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 61
kw;nwhUtH gf;fj;jpy; rpWePH fopg;gJk; Rtw;wpdhy; kiwj;Jf; nfhs;tJk;.
225. 'ehDk; egp(]y;) mtHfSk; ele;J nrd;W nfhz;bUe;jNghJ egp(]y;) mtHfs; xU
Rthpd; gpd;dhYs;s xU $l;lj;jhhpd; Fg;ig Nkl;bw;F te;jhHfs;. cq;fspy; xUtH
vt;thW epw;ghNuh mijg; Nghd;W epd;wtHfshfr; rpWePH fopj;jhHfs;. mg;NghJ ehd;
nfhQ;rk; xJq;fpr; nrd;Nwd;. clNd egp(]y;) mtHfs; vd; gf;fk; if mirj;J
mioj;jhHfs;. ehd; te;J mtHfs; jq;fs; Njitia epiwNtw;Wk; tiu mtHfspd; gpd;
gf;fk; epd;W nfhz;bUe;Njd;'' vd `{ij/gh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 62
gpwhpd; Fg;ig Nkl;by; rpWePH fopj;jy;
226. 'mg+ %]h my; m\;mhP(uyp) rpWePH tp\aj;jpy; kpff; fz;bg;ghdtuhf ,Ue;jhH.
',];uNtyH r%fj;jpdhpy; ahUila MilapyhtJ rpWePH gl;lhy; mg;ghfj;ijf; fj;jhpj;J
tplf; $batHfshf ,Ue;jhHfs;' vdf; $WthH. 'mtH ,e;jg; Nghf;if khw;wpf;
nfhs;syhNk' vd `{ij/gh(uyp) $wptpl;L 'egp(]y;) mtHfs; xU r%fj;jhhpd; Fg;ig
Nkl;bw;F te;J epd;W rpWePH fopj;jhHfs;' vd;W $wpdhH'' vd mg+ thapy; mwptpj;jhH.
gFjp 63
,uj;jk; gl;l ,lj;ijf; fOTjy;
227. 'xU ngz;> egp(]y;) mtHfsplk; te;J 'vq;fspy; xUj;jpapd; Jzpapy; khjtplha;
,uj;jk; gl;lhy;> mts; vd;d nra;a Ntz;Lk;?' vd;W Nfl;ljw;F> 'me;j ,lj;ijr; Ruz;l
Ntz;Lk;; gpd;dH mijj; jz;¡uhy; Nja;j;Jf; fOt Ntz;Lk;; gpd;dH me;jj; JzpAld; eP
njhoyhk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd m];kh gpd;j; mg+ gf;H(uyp)
mwptpj;jhH.
228. 'mg+ `{ig\; vd;gthpd; kfs; /ghj;jpkh vd;w ngz;> egp(]y;) mtHfsplk; te;J>
',iwj;J}jH mtHfNs! ehd; mjpfk; cjpug;Nghf;Fs;s xU ngz;. ehd; Rj;jkhtjpy;iy.
vdNt ehd; njhOifiatpl;L tplyhkh?' vdf; Nfl;ljw;F> ',y;iy! mJ xUtpj Nehahy;
Vw;gLtjhFk;. mJ khjtplha; ,uj;jkd;W. cdf;F khjtplha; tUk;NghJ njhOifiatpl;L
tpL; mJ epd;Wtpl;lhy; ,uj;jk; gl;L ,lj;ijf; fOtptpl;Lj; njhOifia epiwNtw;W'
48

vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;. 'gpd;dH mLj;j khjtplha; tUk; tiu
xt;nthU njhOiff;Fk; eP c@r; nra;J nfhs;' vd;Wk; egp(]y;) mtHfs; mg;ngz;zplk;
$wpdhHfs;'' vd Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 64
,e;jphpak; gl;l Miliar; Ruz;bf; fOTtJk; ngz;zplkpUe;J gLtijf; fOTtJk;.
229. 'ehd; egp(]y;) mtHfspd; Milapy; ,e;jphpak; gl;l ,lj;ijf; fOTNtd;. me;j
MilNahL egp(]y;) mtHfs; njhOiff;Fr; nry;thHfs;. Milapy; <uk; njspthfj;
njhpAk;'' vd Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
230. 'Map\h(uyp) mtHfsplk; Milapy; gLk; ,e;jphpaj;ijg; gw;wp ehd; Nfl;ljw;F> '
egp(]y;) mtHfspd; Milapy; gl;l ,e;jphpaj;ijf; fOTNtd;. me;j MilNahL egp(]y;)
mtHfs; njhOtjw;fhfr; nry;thHfs;. fOtpajhy; Vw;gl;l <uk; mtHfspd; Milapy;
Mq;fhq;Nf fhzg;gLk;' vd;W $wpdhHfs;'' vd Riykhd; ,g;D a]hH $wpdhH.
gFjp 65
,e;jphpak; Nghd;wit gl;l ,lj;ijf; fOtpAk; mjd; milahsk; khwhjpUe;jhy; vd;d
nra;tJ?
231. 'Map\h(uyp) mtHfsplk; Milapy; gLk; ,e;jphpaj;ijg; gw;wp ehd; Nfl;ljw;F>
'egp(]y;) mtHfspd; Milapy; gl;l ,e;jphpaj;ijf; fOTNtd;. me;j MilNahL egp(]y;)
mtHfs; njhOtjw;fhfr; nry;thHfs;. fOtpajhy; Vw;gl;l <uk; mtHfspd; Milapy;
Mq;fhq;Nf fhzg;gLk;' vd;W $wpdhHfs;'' Riykhd; ,g;D a]hH mwptpj;jhH.
232. 'egp(]y;) mtHfspd; MilapypUe;j ,e;jphpaj;ijj; jhk; fOtpajhfTk; me;j Milapy;
Mq;fhq;Nf rpy ,lq;fspy; mjd; <uj;ijg; ghHj;jjhfTk; Map\h(uyp) $wpdhH'' vd
Riykhd; ,g;D a]hH mwptpj;jhH.
gFjp 66
xl;lfk;> ML kw;Wk; gpw fhy;eilfspd; rpWePH kw;Wk; mit fhl;lg;gLk; njhOtq;fs;
mg+ %]h(uyp) jk;kUNf rhzKk; ntl;lntspAk; ,Uf;Fk; epiyapy; 'jhUy; ghPj;' vd;w
,lj;jpy; njhOJtpl;L> (rhzkpUe;J ,lj;ijAk; ntl;l ntspiaAk; Fwpj;J) ',e;j
,lKk; me;j ,lKk; rkNk'' vd;whHfs;.
233. 'cfy;' my;yJ 'ciudh' Nfhj;jpuj;jpypUe;J rpyH kjPdhtpw;F te;jpUe;jdH.
kjPdh(tpd; rPNjhrk;) mtHfSf;F xj;Jf; nfhs;stpy;iy. vdNt xl;lfq;fsplj;jpy;
ghiyAk; mjd; rpW ePiuAk; mUe;JkhW mtHfSf;F egp(]y;) fl;lisapl;lhHfs;. clNd
mtHfs; mjd; %yk; NehapypUe;J epthuzk; mile;jJk; egp(]y;) mtHfspd; fhy; eil
Nka;g;ghsiuf; nfhiy nra;Jtpl;Lf; fhy;eilfisj; jq;fNshL Xl;br; nrd;wdH.
,r;nra;jp kW ehs; fhiy egp(]y;) mtHfSf;Ff; fpilj;jJk; mtHfisg; gpd;njhlHe;J
(gpbj;J tu) rpyiu mDg;gpdhHfs;. md;W ez;gfypy; mtHfs; gpbj;Jf; nfhz;L
tug;gl;lhHfs;. clNd egp(]y;) mtHfspd; fl;lisg;gb mtHfspd; iffSk; fhy;fSk;
ntl;lg;gl;L> mtHfspd; fz;fs; Njhz;b vLf;fg;gl;ld. '`Huh' vd;w (fUk;ghiw epiwe;j)
,lj;jpy; mtHfs; vwpag;gl;lhHfs;. mtHfs; jz;¡H Nfl;Lk; mtHfSf;Fj; jz;¡H

49

nfhLf;fg;gltpy;iy'' vd md];(uyp) mwptpj;jhH
'',tHfs; jpUbdhHfs;; nfhiy nra;jhHfs;; ek;gpf;if nfhz;l gpd;dH epuhfhpj;jhhHfs;.
my;yh`;Tf;Fk; mtDila J}jUf;Fk; vjpuhfg; NghUf;Fj; jahuhk;tpl;lhHfs;'' vd;W mg+
fpyhgh $wpdhH.
234. 'gs;sp thry; fl;lg;gLtjw;F Kd;dH> egp(]y;) mtHfs; Ml;Lj; njhOtj;jpy;
njhOjhHfs;'' vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 67
jz;¡hpYk; nea;apYk; mRj;jk; tpOe;jhy; vd;d nra;tJ?
''jz;¡hpd; epwk;> kzk;> Urp Mfpait khwhjpUf;Fk; tiu me;jj; jz;¡iug;
gad;gLj;JtJ jtwpy;iy'' vd;W ]{`;hp $wpdhH.
'',we;j gwitfspd; ,wf;iffs; jz;¡hpy; tpOtjhy; Fw;wkpy;iy'' vd;W `k;khj;
Fwpg;gpl;lhH.
''ehd;> %j;j mwpQHfs; gyiuAk; re;jpj;jpUf;fpNwd;. ,we;Jtpl;l ahid Nghd;w
kpUfq;fspd; vYk;Gfisj; jiy thUtjw;Fk; vz;nza; itj;Jf; nfhs;tjw;Fk;
gad;gLj;Jtij mtHfs; Fw;wkhff; fUjtpy;iy'' vd;W ]{`;hp $wpdhH.
''ahidj; je;jj;ij tpw;gid nra;tjpy; Fw;wkpy;iy'' vd;W ,g;D ªhPd; kw;Wk; ,g;uh`Pk;
$wpdhHfs;.
235. 'nea;apy; tpOe;Jtpl;l vypiag; gw;wp egp(]y;) mtHfsplk; Nfl;fg;gl;ljw;F> 'me;j
vypiaAk; mijr; Rw;wpAs;s nea;iaAk; vLj;J vwpe;Jtpl;L cq;fs; nea;ia ePq;fs;
rhg;gpLq;fs;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd ik%dh(uyp) mwptpj;jhH.
236. 'nea;apy; tpOe;Jtpl;l vypiag; gw;wp egp(]y;) mtHfsplk; Nfl;fg;gl;ljw;F 'me;j
vypiaAk; mijr; Rw;wpAs;s nea;iaAk; vLj;njwpe;Jtpl;L cq;fs; nea;ia ePq;fs;
rhg;gpLq;fs;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd ik%dh(uyp) mwptpj;jhH.
237. ',iwtopapy; xU K];ypKf;F Vw;gLk; xt;nthU fhaKk; <l;bahy; Fj;jg;gLk;NghJ
,Ue;jJ Nghy; kWik ehspy; mg;gbNa ,Uf;Fk;. mjpypUe;J ,uj;jk; gPwpl;L xLk;. Mdhy;
mjd; epwak; ,uj;jj;jpDila epwkhf ,Ue;jhYk; mjd; thil f];J}hp thilahfNt
,Uf;Fk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd mg+ `{iuuh(uyp)
mwptpj;jhH.
gFjp 68
Njq;fp epw;Fk; jz;¡hpy; rpWePH fopj;jy;
238. 'ehk; (fhyj;jhy;) gpe;jpatHfshfTk; (me;j];jhy;) Ke;jpatHfshfTk; ,Uf;fpNwhk;'
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
239. 'Xlhky; Njq;fp epw;Fk; jz;¡hpy; cq;fspy; vtUk; rpWePH fopj;Jtpl;Lg; gpd;dH mjpy;
Fspf;f Ntz;lhk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd mg+ `{iuuh(uyp)

50

mwptpj;jhH.
gFjp 69
njhOJ nfhz;bUg;gthpd; KJfpd; kPJ mRj;jkhd nghUl;fNsh> ,we;j gpuhzpfNsh
Nghlg;gLkhdhy; mjdhy; mthpd; njhOif tPzhtjpy;iy
'',g;DckH mtHfs; njhOifapy; epw;Fk;NghJ jq;fspd; Milapy; ,uj;jk; ,Ug;gijf;
fz;lhy; (njhOifapy; ,Ue;jthNw) me;j Milia khw;wptpl;Lj; jq;fspd; njhOifiaj;
njhlHthH.''
''xUtH njhOJ nfhz;bUf;Fk;NghJ jq;fspd; Milapy; ,uj;jNkh> ,e;jphpaNkh ,Uf;ff;
fz;lhNyh> jhk; fpg;yhTila jpiriatpl;Ltpl;L NtW jpirapy; njhOtjhff; fz;lhNyh>
jak;Kk; nra;J njhOJ nfhz;bUf;Fk;NghJ me;j Neuj;jpy; jz;¡H fpilj;Jtpl;lhNyh
njhOifia jpUg;gpj; njho Ntz;bajpy;iy'' vd;W ,g;Dy; K]a;ag;> \mgP $wpdhHfs;.
240. 'egp(]y;) mtHfs; fmgJy;yh`;tpy; njhOJ nfhz;bUe;jNghJ mg+ [`;Yk;
mtDila NjhoHfSk; mq;Nf mkHe;jpUe;jdH. mtHfspy; rpyH rpyiug; ghHj;J ',d;d
FLk;gj;jpdhpd; mWf;fg;gl;l xl;lfj;jpd; fHg;gg;igiaf; nfhz;L te;J K`k;kj; ][;jhr;
nra;Ak;NghJ mtUila KJfpd; kPJ NghLtjw;F cq;fspy; ahH jahH?' vd;W Nfl;ldH.
mg;NghJ mf;$l;lj;jpy; kpf ,ope;j xUtd; mijf; nfhz;L te;jhd;. egp(]y;) mtHfs;
][;jhr; nra;tijg; ghHj;jJk; mtHfspd; ,uz;L G[q;fSf;fpilapy; Nghl;Ltpl;lhd;. mij
ehd; ghHj;Jf; nfhz;LjhdpUe;Njd;. Mdhy;> mijj; jLj;J epWj;j vdf;F md;W rf;jp
,Uf;ftpy;iy. ,e;epfo;r;rpiag; ghHj;J mq;F mkHe;jpUe;j ,iwkWg;ghsHfs; xUthpd; kPJ
xUtH tpOe;J rphpj;jdH. egp(]y;) mtHfNsh jiyia caHj;j KbahjtHfshf
][;jhtpNyNa ,Ue;jhHfs;. mg;NghJ /ghj;jpkh(uyp) mq;Nf te;J> egp(]y;) mtHfspd;
KJfpd; kPJ Nghlg;gl;bUe;jij vLj;J mg;Gwg;gLj;jpdhHfs;. gpd;dH egp(]y;) mtHfs;
jq;fspd; jiyia caHj;jp 'ah my;yh`;! Fiw»fis eP ftdpj;Jf; nfhs;thahf' vd;W
%d;W Kiw $wpdhHfs;. mtHfSf;Ff; Nflhf egp(]y;) mtHfs; gpuhHj;jpj;jJ
Fiw»fSf;F ngUk; ftiyia Vw;gLj;jpaJ. Vnddpy;> 'me;efhpy; Nfl;fg;gLk;
gpuhHj;jidfs; mq;fPfhpf;fg;gLk;' vd mtHfSk; ek;gpapUe;hHfs;.
gpd;dH egp(]y;) mtHfs; (mq;fpUe;Njhhpd;) ngaHfisf; Fwpg;gpl;L> 'ah my;yh`;! mg+
[`;y;> cj;gh ,g;D ugPM> i\gh ,g;D ugPM> tyPj; ,g;D cj;gh> cka;ah ,g;D fyg;>
cf;gh ,g;D mgP KaPj; MfpNahiu eP ftdpj;Jf; nfhs;thahf!' vd;W $wpdhHfs;. VohtJ
xU eghpd; ngaiu egp(]y;) mtHfs; Fwpg;gpl;lhHfs;. mij ehd; kwe;Jtpl;Nld;.
vd;Dila capH vtd; ifapypUf;fpwNjh me;j my;yh`;tpd; kPJ Mizahf egp(]y)
mtHf;s Fwpg;gpl;l midtUk; gj;Ug; NghHf;fsj;jpy; 'fyPg;' vd;w gho; fpzw;wpy; nrj;J
tPo;e;J fple;jij ghHj;Njd;'' vd mg;Jy;yh`; ,g;D k];¥j;(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 70
Milfspy; vr;rpy; rsp Nghd;wit gLjy;
''`{ijgpa;ah cld;gbf;ifapd;NghJ egp(]y;) ntspNa nrd;whHfs;. mg;NghJ mtHfs;
thapYs;s rspia ckpOk;NghJ mJ mq;fpUe;j vtNuDk; xUthpd; ifapy;jhd; tpOk;.
mg;NghJ mtH mijj; jq;fspd; Kfj;jpYk; jq;fspd; NjhspYk; jltpf; nfhs;thH'' vd;W
cHth Fwpg;gpLfpwhH.

51

241. 'egp(]y;) mtHfs; jq;fspd; Milapy; ckpo;e;jhHfs;'' vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 71
jpuhl;ir urk;> kJ ghdk; Mfpatw;wpy; c@r; nra;jy; $lhJ
'',tw;wpy; c@r; nra;tij `]d;> mGy; Mypah MfpNahH ntWj;Js;shHfs;.
''(jz;¡H ,y;iyahdhYk;) jpuhl;ir urk;> ghy; Mfpatw;wpy; c@r; nra;tij tpl>
jak;Kk; nra;tNj vdf;F kpf tpUg;gkhdJ'' vd;W Fwpg;gpLfpwhHfs;.
242. 'Nghij jUk; xt;nthU ghdKk; tpyf;fg;gl;ljhFk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs;
$wpdhHfs;'' vd Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 72
xU ngz; jd; je;ijapd; Kfj;jpYs;s ,uj;jj;ijf; fOTjy;
''vd;Dila fhiyj; jltp tpLq;fs;. mJ Ntjidahf ,Uf;fpwJ'' vd;W mGy; Mypah
$wpdhH.
243. ']`;y; ,g;D ]mj; m]; ]hapjp(uyp) mtHfsplk; kf;fs; te;J> 'egp(]y;) mtHfspd;
fhaj;jpw;F vjdhy; rpfpr;ir nra;ag;gl;lJ?' vd;W Nfl;lNghJ> vdf;Fk; Nfs;tp
Nfl;fg;gl;ltUf;Fkpilapy; ahUk; ,Uf;ftpy;iy. ',e;j tp\aj;ij vd;id tpl mjpfk;
njhpe;jtH ahUk; vQ;rpapUf;ftpy;iy. myP(uyp) jq;fspd; Nflaj;ijf; nfhz;L te;jhH.
mjpy; jz;¡H ,Ue;jJ. /ghj;jpkh(uyp) me;jj; jz;¡uhy; egp(]y;) mtHfspd;
Kfj;jpypUe;j ,uj;jj;ijf; fOtpdhH. xU gha; vLf;fg;gl;L mJ fhpf;fg;gl;lJ. gpd;dH
me;jr; rhk;gy; egp(]y;) mtHfspd; fhaj;jpy; g+rg;gl;lJ' vd;W ]`;y; ,g;D ]mj; m];
]hapjp(uyp) $wpdhH'' vd mg+ `h]pk; mwptpj;jhH.
gFjp 73
gy; Jyf;Fjy;
''XH ,uT egp(]y;) mtHfsplk; jq;fpNdd;. mtHfs; gy; Jyf;fpdhHfs;'' vd;W ,g;D
mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
244. 'ehd; egp(]y;) mtHfsplk; nrd;wpUe;Njd;. mg;NghJ mtHfs;> jq;fspd; ifapYs;s
xU Fr;rpahy; gy; Jyf;fpaNghJ 'ct; ct;' vd;wijf; fz;Nld;. Fr;rpNah mtHfspd;
thapy; ,Ue;jJ. ,t;thW nra;jJ mtHfs; the;jp vLg;gJ Nghd;wpUe;jJ'' mg+ %]h my;
m\;mhP(uyp) mwptpj;jhH.
245. 'egp(]y;) mtHfs; ,uT (J}f;fj;jpypUe;J) tpopf;Fk;NghJ jq;fspd; thiaf; Fr;rpahy;
Rj;jk; nra;thHfs;'' vd `{ij/gh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 74
tajpy; %j;jthplk; gy; Jyf;Fk; Fr;rpiaf; nfhLj;jy;

52

246. 'ehd; xU Fr;rpiaf; nfhz;L gy; Jyf;Ftjhff; (fdT) fz;Nld;. mg;NghJ
vd;dplk; ,uz;L kdpjHfs; te;jhHfs;. mt;tpUthpy; xUtH tajpy; nghpatuhf ,Ue;jhH.
mt;tpUthpy; tajpy; rpwpathplk; gy; Jyf;Fk; Fr;rpiaf; nfhLj;Njd;. mg;NghJ> 'tajpy;
%j;jtiu Kw;gLj;JtPuhf!' vd;W vd;dplk; $wg;gl;lJ. clNd mt;tpUthpy; tajpy;
nghpatUf;F mf;Fr;rpiaf; nfhLj;Njd;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd
,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 75
c@Tld; J}q;Fjy;
247. 'eP cd;Dila gLf;iff;Fr; nry;Yk;NghJ njhOiff;Fr; nra;tJ Nghy; c@r;
nra;J nfhs;. gpd;dH cd;Dila tyf;ifg; gf;fkhfr; rha;e;J gLj;Jf; nfhs;. gpd;dH 'ah
my;yh`;! ehd; vd;Dila Kfj;ij cd;dplk; xg;gilj;Njd;. vd;Dila fhhpaq;fis
cd;dplk; tpl;Ltpl;Nld;. vd;Dila KJif cd; gf;fk; rha;j;J tpl;Nld;. cd;dplj;jpy;
MjuT itj;jtdhfTk; cd;idg; gae;jtdhfTk; ,ijr; nra;fpNwd;. cd;idtpl;Lj;
jg;gpr; nry;yTk; cd;idtpl;L xJq;fp tplTk; cd; gf;fNk jtpu Ntwplk; ,y;iy. ah
my;yh`;! eP ,wf;fpa cd;Dila Ntjj;ij ehd; ek;gpNdd;. eP mDg;gpa cd;Dila
egpiaAk; ek;gpNdd;' vd;w gpuhHj;jida eP nra;J nfhs;. (,t;thW eP nrhy;yptpl;L
cwq;fpdhy;) me;j ,utpy; eP ,we;Jtpl;lhy; eP J}a;ikahdtdha; Mk;tpLfpwha;. ,e;jg;
gpuhHj;jidia cd;Dila (,utpd;) filrpg; Ngr;rhf Mf;fpf; nfhs;'' vd;W vd;dplk;
,iwj;J}jH(]y;) $wpdhHfs;
ehd; egp(]y;) mtHfsplk; ,e;jg; gpuhHj;jidiaj; jpUk;g Xjpf; fhz;gpj;Njd;. mg;NghJ 'eP
mDg;gpa cd;Dila egpiaAk; ek;gpNdd; vd;gjw;Fg; gjpyhf cd;Dila u]{iyAk;
ek;gpNdd; vd;W nrhd;Ndd;. clNd egp(]y;) mtHfs; ',y;iy> eP mDg;gpa cd;Dila
egpia ek;gpNdd; vd;W nrhy;Yk;' vd vdf;Fj; jpUj;jpf; nfhLj;jhHfs;'' vd guhT ,g;D
M]pg;(uyp) mwptpj;jhH.

கு஭ழத்தல்
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 248
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கை஺நனள஦ கு஭ழப்஺஧ ஥ழ஺஫ஹயற்பொம்ஹ஧ளது ப௃த஬ளயதளகத் தங்க஭ழன்
இபண்டு ப௃ன்஺கக஺஭பெம் கள௃ளெயளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஸதளள௃஺கக்கு உளூச் ஸெய்யது ஹ஧ளல் உளூச்
ஸெய்யளர்கள். ஧ழன்஦ர் யழபல்க஺஭த் தண்ணவளழல் ப௄ழ்கச் ஸெய்து அ஺தக் ஸகளண்டு த஺஬ ப௃டினழன்
அடிப்஧ளகத்஺தக் ஹகளதுயளர்கள். ஧ழன்஦ர் அயர்கள் த஺஬னழன் நவது ப௄ன்பொ ப௃஺஫ ஺கனழ஦ளல்
தண்ணவ஺பக் ஹகளளழ ஊற்பொயளர்கள். ஧ழன்஦ர் தங்க஭ழன் உைல் ப௃ள௃யதும் தண்ணவ஺ப
ஊற்பொயளர்கள்" ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 249

53

'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் களல்க஺஭யழட்டுயழட்டு ஸதளள௃஺கக்கு உளூச் ஸெய்யது ஹ஧ளன்பொ உளூச்
ஸெய்யளர்கள். ஹநலும் தங்கள் நர்நஸ்த஬த்஺தபெம் உைலில் ஧ட்ை அசுத்தங்க஺஭பெம் கள௃ளெயளர்கள்.
஧ழன்஦ர் தங்க஭ழன் நவது தண்ணவ஺ப ஊற்பொயளர்கள். ஧ழன்஦ர் ெழ஫ழது ஥கர்ந்து ஥ழன்பொ தங்க஭ழன்
இபண்டு களல்க஺஭பெம் கள௃ளெயளர்கள். இதுதளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் கை஺நனள஦ கு஭ழப்஧ளக
இபைந்தது" ஋஦ ஺நப௄஦ள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 250
ஃ஧பக்' ஋ன்஫ எபை ஧ளத்தழபத்தழலிபைந்து ஥ளத௅ம் ஥஧ழ(றல்) அயர்களும் ஹெர்ந்து கு஭ழத்ஹதளம்" ஋஦
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
(கு஫ழப்பு: 'ஃ஧பக்' ஋ன்஧து இபண்டு ஺க ஸகளள்஭஭ளெ தண்ணவளழன் ஧ன்஦ழபண்டு நைங்களகும்)

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 251
'஥ளத௅ம் ஆனழரள(பலி) அயர்க஭ழன் ெஹகளதபபைம் ஆனழரள(பலி) அயர்க஭ழைம் ஸென்஫ழபைந்ஹதளம்.
அயர்க஭ழைம் அயர்க஭ழன் ெஹகளதபர் '஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் கு஭ழப்பு ஋ப்஧டினழபைந்தது?' ஋ன்பொ
ஹகட்ைதற்கு, 'றளளெ' ஹ஧ளன்஫ எபை ஧ளத்தழபத்தழல் தண்ணவர் ஸகளண்டு யபச் ஸெளல்லிக் கு஭ழத்தளர்கள்.
தம் த஺஬னழன் நவது தண்ணவ஺ப ஊற்஫ழ஦ளர்கள். அயர்களுக்கும் ஋ங்களுக்குநழ஺ைனழல் எபை தழ஺ப
இபைந்தது' ஋ன்பொ ஆனழரள(பலி) கூ஫ழ஦ளர்" ஋஦ அபூ ற஬நள அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 252
'ஜள஧ழர் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) அயர்களுைன் ஥ளத௅ம் ஋ன்த௅஺ைன தந்஺தபெம் ஹயபொ ெழ஬பைம்
அநர்ந்தழபைந்தஹ஧ளது, அயர்க஭ழைம் கு஭ழப்஺஧ப் ஧ற்஫ழ ஥ளங்கள் ஹகட்ைதற்கு, 'எபை றளளெ' அ஭ளெ
தண்ணவர் ஹ஧ளதும்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர். அப்ஹ஧ளது எபையர் 'அந்தத் தண்ணவர் ஋஦க்குப் ஹ஧ளதளது'
஋ன்஫தற்கு, 'உன்஺஦ யழைச் ெழ஫ந்த, உன்஺஦ யழை அதழகநள஦ ப௃டி ஺யத்தழபைந்த (஥஧ழ(றல்)
அயர்களுக்கு அந்த அ஭ளெ தண்ணவர் ஹ஧ளதுநள஦தளக இபைந்தது' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர். ஧ழன்஦ர் எஹப
ஆ஺ை஺ன அணழந்தயபளக ஋ங்களுக்குத் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்" ஋஦ அபூ ஜஅஃ஧ர் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 253
஥஧ழ(றல்) அயர்களும் (அயர்க஭ழன் ந஺஦யழ) ஺நப௄஦ள(பலி) அயர்களும் ஹெர்ந்து எஹப
஧ளத்தழபத்தழலிபைந்து கு஭ழப்஧யர்க஭ளக இபைந்தளர்கள்" ஋஦ இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

54

"நற்ஹ஫ளர் அ஫ழயழப்஧ழல் எபை 'றளளெ' அ஭ளெள்஭ ஧ளத்தழபம்" ஋ன்பொ கூ஫ப்஧ட்டுள்஭து.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 254
'஥ளஹ஦ள ப௄ன்பொ ப௃஺஫ ஋ன்த௅஺ைன த஺஬னழல் தண்ணவ஺ப ஊற்பொஹயன்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்)
அயர்கள் கூ஫ழ தளங்க஭ழன் இபண்டு ஺கக஭ளல் ஺ெ஺க ஸெய்து களட்டி஦ளர்" ஋஦ ஜஶ஺஧ர் இப்த௅
ப௃த்னழம்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 255
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் (கு஭ழக்கும் ஹ஧ளது) ப௄ன்பொ ப௃஺஫ தங்கள் த஺஬னழல் தண்ணவர் ஊற்஫க்
கூடினயர்க஭ளக இபைந்தளர்கள்" ஋஦ ஜள஧ழர் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 256
'உன் தந்஺தனழன் ெஹகளதபர் நக஦ள஦ லறன் இப்த௅ ப௃லம்நத் இப்஦ழ அல்ல஦ஃ஧ழய்னள
஋ன்஦ழைம் கை஺நனள஦ கு஭ழப்பு ஋ப்஧டி? ஋஦க் ஹகட்ைளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ப௄ன்பொ ஺க
஥ழ஺஫னத் தண்ணவர் ஋டுத்து அ஺தத் தங்க஭ழன் த஺஬னழல் ஊற்பொயளர்கள்; ஧ழன்஦ர் உைல் ப௃ள௃யதும்
ஊற்பொயளர்கள் ஋஦க் கூ஫ழஹ஦ன். அப்ஹ஧ளது '஥ளன் அதழகநள஦ ப௃டிபெ஺ைனய஦ளக
இபைக்கழஹ஫ஹ஦?' ஋஦ லறன் கூ஫ழனதற்கு, ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் உம்஺ந யழை அதழக
ப௃டிபெ஺ைனயர்க஭ளக இபைந்தளர்கள்' ஋ன்பொ கூ஫ழஹ஦ன்' ஋஦ ஋ன்஦ழைம் ஜள஧ழர்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்" ஋஦
அபூ ஜஅஃ஧ர் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 257
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கு஭ழப்஧தற்களக ஥ளன் தண்ணவர் ஺யத்தஹ஧ளது, அயர்கள் தங்க஭ழன் இபண்டு
ப௃ன் ஺கக஺஭பெம் இபண்டு அல்஬து ப௄ன்பொ ப௃஺஫ கள௃யழ஦ளர்கள். தங்க஭ழன் இைக்஺கனழல்
தண்ணவ஺ப ஊற்஫ழத் தங்க஭ழன் நர்நஸ்த஬ங்க஺஭க் குள௃யழ஦ளர்கள். தங்க஭ழன் ஺க஺னப் பூநழனழல்
ஹதய்த்துக் கள௃யழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் யளய் ஸகளப்பு஭ழத்து ப௄க்கழற்குத் தண்ணவர் ஸெலுத்தழ஦ளர்கள்.
தங்க஭ழன் ப௃கத்஺தபெம் இபண்டு ஺க஺னபெம் கள௃யழ஦ளர்கள். தங்க஭ழன் உைம்஧ழல் தண்ணவ஺ப
ஊற்஫ழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் தளம் கு஭ழத்துக் ஸகளண்டிபைந்த இைத்தழலிபைந்து ெழ஫ழது நள஫ழ ஥ழன்பொ
தங்க஭ழன் இபண்டு களல்க஺஭பெம் கள௃யழ஦ளர்கள்" ஋஦ ஺நப௄஦ள ஥஧ழ(றல்) அ஫ழயழத்தளர்.

55

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 258
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கை஺நனள஦ கு஭ழப்஺஧ ஥ழ஺஫ஹயற்பொம்ஹ஧ளது லழ஬ளப் ஧ளத்தழபம் ஹ஧ளன்஫
என்஺஫ ஸகளண்டு யபச் ஸெய்து அதழலிபைந்து தங்க஭ழன் ஺கனழல் அள்஭ழத் தங்க஭ழன் த஺஬னழன்
ய஬ப்பு஫ம் ஊற்பொயளர்கள். ஧ழன்஦ர் இைப்பு஫ம் ஊற்பொயளர்கள். ஧ழன்஦ர் தங்க஭ழன் இபண்டு
஺கக஭ளல் த஺஬஺னத் ஹதய்ப்஧ளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 259
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கு஭ழப்஧தற்குத் தண்ணவர் ஊற்஫ழஹ஦ன். அயர்கள் தங்க஭ழன் ய஬க்கபத்தளல்
தங்க஭ழன் இைக்஺கனழல் தண்ணவ஺ப ஊற்஫ழ இபண்டு ஺கக஺஭பெம் கள௃யழ஦ளர்கள். தங்க஭ழன்
நர்நஸ்த஬த்஺தக் கள௃யழ஦ளர்கள். தங்க஭ழன் ஺க஺னப் பூநழனழல் நண் ப௄஬ம் ஹதய்த்துக்
கள௃யழ஦ளர்கள். யளய் ஸகளப்பு஭ழத்து ப௄க்கழற்குத் தண்ணவர் ஸெலுத்தழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் தங்க஭ழன்
ப௃கத்஺தக் கள௃யழ஦ளர்கள். ஹநலும் தம் த஺஬னழன் நவது தண்ணவர் ஊற்஫ழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் ெழ஫ழது
எதுங்கழ ஥ழன்பொ தங்க஭ழன் இபண்டு களல்க஺஭பெம் கள௃யழ஦ளர்கள். அயர்க஭ழைம் துயள஺஬
ஸகளடுக்கப்஧ட்ைது. ஆ஦ளல் அயர்கள் அதழல் து஺ைக்கயழல்஺஬" ஺நப௄஦ள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 260
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கை஺நனள஦ கு஭ழப்஺஧ ஥ழ஺஫ஹயற்஫ழனஹ஧ளது (ப௃தலில்) தங்க஭ழன்
நர்நஸ்த஬த்஺தத் தங்கனழன் ஺கனழ஦ளல் கள௃யழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர், ஺க஺னச் சுயளழல் ஹதய்த்துக்
கள௃யழ஦ளர்கள். ஸதளள௃஺கக்குளழன உளூ஺யச் ஸெய்தளர்கள். கு஭ழத்து ப௃டித்துத் தங்க஭ழன் இபண்டு
களல்க஺஭பெம் கள௃யழ஦ளர்கள்" ஋஦ ஺நப௄஦ள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 261
'஥ளத௅ம் ஥஧ழ(றல்) அயர்களும் எஹப ஧ளத்தழபத்தழலிபைந்து கு஭ழப்ஹ஧ளம். அப்ஹ஧ளது ஋ங்கள் இபையளழன்
஺ககளும் அந்தப் ஧ளத்தழபத்தழல் நள஫ழ நள஫ழச் ஸெல்லும்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 262
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கை஺நனள஦ கு஭ழப்஺஧ ஥ழ஺஫ஹயற்பொம்ஹ஧ளது தங்க஭ழன் ஺க஺னக்
கள௃ளெயளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

56

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 263
'஥ளத௅ம் ஥஧ழ(றல்) அயர்களும் எஹப ஧ளத்தழபத்தழல் கை஺நனள஦ கு஭ழப்஺஧க் கு஭ழத்ஹதளம்" ஋஦
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 264
'஥஧ழ(றல்) அயர்களும் அயர்க஭ழன் ந஺஦யழனளழல் எபையபைம் ஹெர்ந்து எஹப ஧ளத்தழபத்தழலிபைந்து
கை஺நனள஦ கு஭ழப்புக் கு஭ழப்஧ளர்கள்" ஋஦ அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 265
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கு஭ழப்஧தற்களக, ஥ளன் தண்ணவர் ஺யத்தஹ஧ளது, அயர்கள் தங்க஭ழன் இபண்டு
ப௃ன்஺கக஭ழல் தண்ணவர் ஊற்஫ழ இபண்டு அல்஬து ப௄ன்பொ ப௃஺஫ கள௃யழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் தங்க஭ழன்
இைக்஺கனழல் தண்ணவ஺ப ஊற்஫ழ நர்நஸ்த஬த்஺தக் கள௃யழ஦ளர்கள். தங்க஭ழன் ஺க஺னப் பூநழனழல்
ஹதய்த்துக் கள௃யழ஦ளர்கள். யளய் ஸகளப்பு஭ழத்து ப௄க்கழற்குத் தண்ணவர் ஸெலுத்தழ஦ளர்கள். தங்க஭ழன்
ப௃கத்஺தபெம் இபண்டு ஺கக஺஭பெம் கள௃யழ஦ளர்கள். த஺஬஺ன ப௄ன்பொ ப௃஺஫ கள௃யழ஦ளர்கள்.
தங்க஭ழன் உைம்஧ழல் தண்ணவ஺ப ஊற்஫ழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் தளம் கு஭ழத்துக் ஸகளண்டிபைந்த
இைத்தழலிபைந்து ெழ஫ழது ஥கர்ந்து ஥ழன்பொ தங்க஭ழன் இபண்டு களல்க஺஭பெம் கள௃யழ஦ளர்கள்" ஋஦
஺நப௄஦ள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 266
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கு஭ழப்஧தற்களக ஥ளன் தண்ணவர் ஺யத்துத் தழ஺பனழட்ஹைன். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
தண்ணவ஺பத் தங்க஭ழன் ஺கனழல் ஊற்஫ழ எபை ப௃஺஫ஹனள, இபண்டு ப௃஺஫ஹனள கள௃யழ஦ளர்கள்.
஧ழன்஦ர் தங்க஭ழன் ய஬க்கபத்தளல் இைக்கபத்தழல் தண்ணவர் ஊற்஫ழத் தங்க஭ழன் நர்நஸ்த஬த்஺தக்
கள௃யழ஦ளர்கள். தங்க஭ழன் ஺க஺னச் சுயளழல் அல்஬து பூநழனழல் ஹதய்த்துக் கள௃யழ஦ளர்கள். யளய்க்கும்
ப௄க்கழற்கும் தண்ணவர் ஸெலுத்தழ஦ளர்கள். ஹநலும் தங்க஭ழன் ப௃கத்஺தபெம் இபண்டு ஺கக஺஭பெம்,
த஺஬஺னபெம் கள௃யழ஦ளர்கள். தங்க஭ழன் உைல் ப௃ள௃யதும் தண்ணவர் ஊற்஫ழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர்,
ெழ஫ழது ஥கர்ந்து ஥ழன்பொ தங்க஭ழன் இபண்டு களல்க஺஭பெம் கள௃யழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஥ளன்
அயர்க஭ழைம் எபை துயள஺஬஺னக் ஸகளடுத்ஹதன். அப்ஹ஧ளது, 'ஹயண்ைளம்' ஋ன்஧து ஹ஧ளல் தங்க஭ழன்
஺கனழ஦ளல் ஺ெ஺க ஸெய்தளர்கள்" ஋஦ ஺நப௄஦ள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"இபண்டு ப௃஺஫ ஺க கள௃யழ஦ளர்கள் ஋ன்஧ஹதளடு ப௄ன்஫ளயது ப௃஺஫ கள௃யழ஦ளர்கள் ஋ன்பொ

57

஺நப௄஦ள(பலி) கூ஫ழ஦ளர்க஭ள இல்஺஬னள ஋஦ ஋஦க்குத் ஸதளழனளது" ஋ன்பொ இந்த லதவஸ்
அ஫ழயழப்஧ள஭ர்க஭ழல் எபையபள஦ றஶ஺஬நளன் கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 267
("஥ளன் ஥பொநணப் ஸ஧ளபை஺஭ப் ஧னன்஧டுத்தழக் கள஺஬னழல் இஹ்பளம் அணழந்தய஦ளக இபைக்க
யழபைம்஧யழல்஺஬" ஋ன்பொ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) கூ஫ழன஺த ஥ளன் ஆனழரள(பலி)
அயர்க஭ழைம் கூ஫ழனஹ஧ளது) 'அல்஬ளஹ் அப்துர் பஹ்நள஦ழன் தந்஺தக்கு பஹ்நத் ஸெய்யள஦ளக!
஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்கு நணப் ஸ஧ளபைட்க஺஭ப் பூசுஹயன். அயர்கள் தங்க஭ழன்
ந஺஦யழனபைைன் இபளெ தங்கழயழட்டுப் ஧ழன்஦ர் கள஺஬னழல் இஹ்பளம் அணழந்தயர்க஭ளக
இபைப்஧ளர்கள். அயர்க஭ழைநழபைந்து ஥பொநணம் கநள௃ம்' ஋஦ ஆனழரள(பலி) கூ஫ழ஦ளர்" ஋஦ ப௃லம்நத்
இப்த௅ ப௃ன்தரழர் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 268
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் இபயழல் அல்஬து ஧கலில் தங்க஭ழன் ந஺஦யழநளர்க஭ழைம் கு஫ழப்஧ழட்ை ஹ஥பத்தழல்
தங்கக் கூடினயர்க஭ளக இபைந்தளர்கள். 'அயர்க஭ழன் ந஺஦யழனர் ஧தழஹ஦ளபை ஹ஧ர் இபைந்தளர்கள்' ஋஦
அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) கூ஫ழனஹ஧ளது ஥ளன் அயளழைம், அதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ெக்தழ
ஸ஧பொயளர்க஭ள? ஋ன்பொ ஥ளன் ஹகட்ைதற்கு '஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்கு ப௃ப்஧து ஹ஧ர்களு஺ைன ெக்தழ
ஸகளடுக்கப்஧ட்டுள்஭து' ஋஦ ஥ளங்கள் ஹ஧ெழக் ஸகளள்ஹயளம்' ஋஦ அ஦ஸ்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்" ஋஦
கதளதள அ஫ழயழத்தளர்.
நற்ஹ஫ளர் அ஫ழயழப்஧ழல் '஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்கு (அந்ஹ஥பத்தழல்) என்஧து ந஺஦யழனர் இபைந்த஦ர்"
஋ன்பொ கூ஫ப்஧ட்டுள்஭து.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 269
'஥ளன் அதழகநளக 'நதழ' ஋த௅ம் களந ஥வர் ஸய஭ழப்஧டு஧ய஦ளக இபைந்ஹதன். ஥ளன் ஥஧ழ(றல்)
அயர்க஭ழன் நகளு஺ைன கணயன் ஋ன்஧தளல் இது ஧ற்஫ழ அயர்க஭ழைம் ஹகட்டு யபையதற்கு
எபைய஺ப அத௅ப்஧ழஹ஦ன். அயர் ஸென்பொ ஹகட்ைஹ஧ளது, '஥வ உன்த௅஺ைன உபொப்஺஧க் கள௃யழயழட்டு
உளூச் ஸெய்து ஸகளள்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அலீ(பலி)
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 270

58

'('஥ளன் ஥பொநணப் ஸ஧ளபை஺஭ப் ஧னன்஧டுத்தழ, கள஺஬னழல் இஹ்பளம் அணழந்தய஦ளக இபைக்க
யழபைம்஧யழல்஺஬' ஋ன்பொ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) கூ஫ழன஺த ஆனழரள(பலி) அயர்க஭ழைம்
஥ளன் கூ஫ழனஹ஧ளது) '஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்கு ஥பொநணப் ஸ஧ளபைட்க஺஭ப் பூசுஹயன். அயர்கள்
தங்க஭ழன் ந஺஦யழனபைைன் இபளெ தங்கழயழட்டுப் ஧ழன்஦ர் கள஺஬னழல் இஹ்பளம் அணழந்தயர்க஭ளக
இபைப்஧ளர்கள்' ஋ன்பொ ஆனழரள(பலி) கூ஫ழ஦ளர்" ஋஦ ப௃லம்நத் இப்த௅ ப௃ன்தரழர் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 271
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் இஹ்பளம் அணழந்தயர்க஭ளக இபைக்கும் ஥ழ஺஬னழல் அயர்க஭ழன் த஺஬
ப௃டிக்கழ஺ைனழல் ஥பொநணத்தழன் ஧஭஧஭ப்஺஧ ஥ளன் (இன்பொம்) ஧ளர்ப்஧து ஹ஧ளன்பொ இபைக்கழ஫து" ஋஦
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 5, ஋ண் 272
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கை஺நனள஦ கு஭ழப்஺஧ ஥ழ஺஫ஹயற்பொம்ஹ஧ளது தங்க஭ழன் இபண்டு
஺கக஺஭பெம் கள௃ளெயளர்கள். ஸதளள௃஺கக்குளழன உளூ஺யச் ஸெய்யளர்கள். ஧ழன்஦ர் கு஭ழக்கத்
துயங்குயளர்கள். தங்க஭ழன் ஺கனளல் த஺஬ ப௃டி஺னக் ஹகளதுயளர்கள். த஺஬னழன் ஹதளல் ஥஺஦ந்தது
ஸதளழன யந்ததும் த஺஬னழன் நவது ப௄ன்பொ ப௃஺஫ தண்ணவ஺ப ஊற்பொயளர்கள். ஧ழன்஦ர் உைலின் இதப
஧ளகங்க஺஭க் கள௃ளெயளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

நளதயழைளய்
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 294
'஥ளங்கள் லஜ் ஸெய்யதற்களக நதவ஦ளயழலிபைந்து பு஫ப்஧ட்டுச் ஸென்ஹ஫ளம். 'றளழஃப்' ஋ன்஫ இைத்஺த
அ஺ைந்ததும் ஋஦க்கு நளதயழைளய் ஌ற்஧ட்டுயழட்ைது. அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள், ஥ளன் இபைந்த
இைத்தழற்கு யந்தளர்கள். அள௃து ஸகளண்டிபைந்த ஋ன்஺஦ப் ஧ளர்த்து, 'உ஦க்கு ஋ன்஦? நளதயழைளய்
஌ற்஧ட்டுயழட்ைதள?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள். ஥ளன் 'ஆம்!' ஋ன்ஹ஫ன். 'இந்த நளதயழைளய் ஆதப௃஺ைன
ஸ஧ண் நக்க஭ழன் நவது அல்஬ளஹ் ஌ற்஧டுத்தழனது. ஋஦ஹய கஅ஧துல்஬ளஹ்஺யத் ய஬ம்யபைய஺தத்
தயழப லளஜழகள் ஸெய்கழ஫ நற்஫ அ஺஦த்஺தபெம் ஥வ ஸெய்து ஸகளள்' ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டு ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் தங்க஭ழன் ந஺஦யழனபைக்களக நளட்஺ைக் 'குர்஧ள஦ழ' ஸகளடுத்தளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி)
அ஫ழயழத்தளர்.

59

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 295
'஥ளன் நளதயழைளபெைன் இபைக்கும் ஥ழ஺஬னழல் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் த஺஬ ப௃டி஺னச் ெவயழ யழடுஹயன்"
஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 296
'எபையர் 'தம் ந஺஦யழ கு஭ழப்புக் கை஺நனள஦ ஥ழ஺஬னழல் தம்ப௃ைன் ஸ஥பைங்க஬ளநள?
நளதயழைளய்க்களளழ தநக்குப் ஧ணழயழ஺ை ஸெய்ன஬ளநள?' ஋ன்பொ உர்யளயழைம் ஹகட்ைதற்கு உர்யள
'அது ஋ல்஬ளஹந ஋ன்஦ழைம் ெழ஫ழன யழரனம்தளன். (஋ன் ந஺஦யழனர்) ஋ல்ஹ஬ளபைஹந ஋஦க்குப்
஧ணழயழ஺ை ஸெய்யளர்கள். அவ்யளபொ ஸெய்யதழல் னளர் நவதும் ஋ந்தக் குற்஫ப௃நழல்஺஬.
ஆனழரள(பலி)ளெக்கு நளதயழைளய் ஌ற்஧ட்டிபைக்கும் ஥ழ஺஬னழல் அயர்கள் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் த஺஬
ப௃டி஺னச் ெவயழ யழடுயளர்கள். ஋஦ ஆனழரள(பலி) ஋ன்஦ழைம் கூ஫ழ஦ளர்' ஋ன்஫ளர்" ஋஦ லழரளம்
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 297
'஋஦க்கு நளதயழைளய் ஌ற்஧ட்டிபைக்கும்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ன்த௅஺ைன நடினழல் ெளய்ந்து
ஸகளண்டு குர்ஆ஺஦ ஏதும் யமக்கப௃஺ைனயர்க஭ளக இபைந்தளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி)
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 298
'஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் எபை ஹ஧ளர்஺ய஺னப் ஹ஧ளர்த்தழப் ஧டுத்துக் ஸகளண்டிபைந்தஹ஧ளது
஋஦க்கு நளதயழைளய் ஌ற்஧ட்ைது. நளதயழைளய்க் கள஬த்தழல் அணழபெம் துணழ஺ன ஋டுப்஧தற்களக
஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்குத் ஸதளழனளதயளபொ அந்த இைத்஺தயழட்டு ஥கர்ந்ஹதன். 'உ஦க்கு ஥ழஃ஧ளஸ்
(நளதயழைளய்) ஌ற்஧ட்டுயழட்ைதள?' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஹகட்ைளர்கள். 'ஆம்' ஋ன்ஹ஫ன்.
ஆனழத௅ம் அயர்கள் ஋ன்஺஦ அபைகழல் யபக் கூ஫ழ஦ளர்கள். ஥ளன் அயர்கஹ஭ளடு ஹ஧ளர்஺யக்குள்
஧டுத்துக் ஸகளண்ஹைன்" ஋஦ உம்ப௃ற஬நள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 299
'஥ளத௅ம் ஥஧ழ(றல்) அயர்களும் எஹப ஧ளத்தழபத்தழல் (என்஫ளக ஥வபள்஭ழ) கை஺நனள஦ கு஭ழப்஺஧க்
கு஭ழத்ஹதளம்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

60

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 300
'஋஦க்கு நளதயழைளய் ஌ற்஧ட்டிபைக்கும்ஹ஧ளது ஋ன் இடுப்஧ழல் ஆ஺ை஺னக் கட்டிக் ஸகளள்ளுநளபொ
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ன்஦ழைம் கூபொயளர்கள். (஥ளன் அவ்யளஹ஫ ஸெய்ஹயன்) அயர்கள் ஋ன்஺஦
அ஺ணத்துக் ஸகளள்யளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 301
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஧ள்஭ழயளெலில் 'இஃதழகளப்' இபைக்கும்ஹ஧ளது அங்கழபைந்தயளஹ஫ ஋ன்
(அ஺஫னழன்) ஧க்கம் த஺஬஺னக் களட்டுயளர்கள். ஥ளன் நளதயழைளய்க் களளழனளக இபைக்கும் ஥ழ஺஬னழல்
அயர்க஭ழன் த஺஬஺னக் கள௃ளெஹயன்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 302
'஋ங்க஭ழல் எபையபைக்கு நளதயழைளய் ஌ற்஧ட்டிபைக்கும் ஥ழ஺஬னழல் அ஺ணத்துக் ஸகளள்஭ ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் யழபைம்஧ழ஦ளல் நளதயழைளய் ஹ஧ளகும் இைத்஺தத் துணழனளல் கட்டிக் ஸகளள்ளுநளபொ
கட்ை஺஭னழட்டுயழட்டு அய஺ப அ஺ணத்துக் ஸகளள்யளர்கள். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன்
ந஦஺தக் கட்டுப்஧டுத்தழக் ஸகளள்யது ஹ஧ளன்பொ உங்க஭ழல் னளர் தன்த௅஺ைன ந஦஺தக்
கட்டுப்஧டுத்தழக் ஸகளள்஭ப௃டிபெம்?' ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 303
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன் ந஺஦யழனளழல் எபையபைக்கு நளதயழைளய் ஌ற்஧ட்டிபைக்கும் ஥ழ஺஬னழல்
அ஺ணத்துக் ஸகளள்஭ யழபைம்஧ழ஦ளல் கவமள஺ை஺னக் கட்டிக் ஸகளள்ளுநளபொ கட்ை஺஭னழடுயளர்கள்"
஋஦ ஺நப௄஦ள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 304
'லஜ்ஜஶப் ஸ஧பை஥ள஭ன்ஹ஫ள ஹ஥ளன்புப் ஸ஧பை஥ள஭ன்ஹ஫ள ஸதளள௃ம் தழைலிற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
ஸென்பொ ஸகளண்டிபைந்தஹ஧ளது ெழ஬ ஸ஧ண்களுக்கு அபைஹக அயர்கள் ஸென்பொ, 'ஸ஧ண்கள் ெப௄கஹந!
தர்நம் ஸெய்பெங்கள்! ஌ஸ஦஦ழல், ஥பக யளெழக஭ழல் அதழகநளக இபைப்஧து ஥வங்கஹ஭ ஋஦ ஋஦க்குக்
களட்ைப்஧ட்ைது' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ஌ன்' ஋ன்பொ அப்ஸ஧ண்கள்
ஹகட்ைதற்கு, '஥வங்கள் அதழகநளகச் ெள஧நழடுகழ஫வர்கள்; கணயத௅க்கு ஥ன்஫ழ ஸகட்ையர்க஭ளக

61

இபைக்கழ஫வர்கள்; நளர்க்கக் கை஺நபெம் அ஫ழளெம் கு஺஫ந்தயர்க஭ளக இபைந்து ஸகளண்டு ந஦
உபொதழனள஦ கணய஦ழன் புத்தழ஺ன நளற்஫ழ யழைக்கூடினயர்க஭ளக உங்க஺஭ யழை ஹயபொ னள஺பபெம்
஥ளன் களணயழல்஺஬' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழனஹ஧ளது 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭!
஋ங்களு஺ைன நளர்க்கக் கை஺நபெம் ஋ங்களு஺ைன அ஫ழளெம் ஋ந்த அடிப்஧஺ைனழல் கு஺஫யளக
உள்஭஦' ஋ன்பொ ஸ஧ண்கள் ஹகட்ை஦ர். 'எபை ஸ஧ண்ணழன் ெளட்ெழ ஏர் ஆணழன் ெளட்ெழனழல் ஧ளதழனளகக்
கபைதப்஧ையழல்஺஬னள?' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஹகட்ைததற்கு, 'ஆம்' ஋஦ அப்ஸ஧ண்கள் ஧தழல்
கூ஫ழ஦ர். 'அதுதளன் அயர்கள் அ஫ழளெ குன்஫ழனயர்கள் ஋ன்஧஺தக் களட்டுகழ஫து; எபை ஸ஧ண்ணழற்கு
நளதயழைளய் ஌ற்஧ட்ைளல் அயள் ஸதளள௃஺க஺னபெம் ஹ஥ளன்஺஧பெம்யழட்டு யழடுயதழல்஺஬னள?' ஋ன்பொ
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஹகட்ைதற்கும் 'ஆம்!' ஋஦ப் ஸ஧ண்கள் ஧தழல் கூ஫ழ஦ர். 'அதுதளன் ஸ஧ண்கள்
நளர்க்கக் கை஺நனழல் கு஺஫யள஦யர்க஭ளக இபைக்கழன்஫஦ர் ஋ன்஧தற்கு ஆதளபநளகும்" ஋ன்பொ
஥஧ழ(றல்) கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அபூ றப௅துல் குத்ளழ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 305
'஥ளங்கள் லஜ் ஸெய்யதற்களக (நதவ஦ளயழலிபைந்து) பு஫ப்஧ட்டுச் ஸென்ஹ஫ளம். 'றளழஃப்' ஋ன்஫
இைத்஺த அ஺ைந்ததும் ஋஦க்கு நளதயழைளய் ஌ற்஧ட்டுயழட்ைது. அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
஥ளன் இபைந்த இைத்தழற்கு யந்தளர்கள், அள௃து ஸகளண்டிபைந்த ஋ன்஺஦ப் ஧ளர்த்து, '஌஦ள௃கழ஫ளய்?'
஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள். 'இவ்யளண்டு ஥ளன் லஜ் ஸெய்ன ப௃டினளது ஋ன்பொ கபைதுகழஹ஫ன்' ஋ன்ஹ஫ன்.
'உ஦க்கு நளதயழைளய் ஌ற்஧ட்டுயழட்ைதள?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள். ஥ளன் 'ஆம்!' ஋ன்ஹ஫ன். அப்ஹ஧ளது
'இந்த நளதயழைளய் ஆதப௃஺ைன ஸ஧ண் நக்க஭ழன் நவது அல்஬ளஹ் ஌ற்஧டுத்தழனது. ஋஦ஹய
கஅ஧துல்஬ளஹ்஺யத் ய஬ம்யபைய஺தத் தயழர்த்து லளஜழகள் ஸெய்கழ஫ நற்஫ அ஺஦த்஺தபெம் ஸெய்து
ஸகளள்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 306
'஧ளத்தழநள ஧ழன்த் அபீ லஶ஺஧ஷ் ஋ன்஫ ஸ஧ண் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து, 'இ஺஫த்தூதர்
அயர்கஹ஭! ஥ளன் (இபத்தப் ஹ஧ளக்கழலிபைந்து) சுத்தநளயஹத இல்஺஬. ஋஦ஹய ஥ளன்
ஸதளள௃஺க஺னயழட்டு யழை஬ளநள?' ஋ன்பொ ஹகட்ைதற்கு, 'அது எபை ஥பம்பு ஹ஥ளய். அது
நளதயழைளனன்பொ. நளதயழைளய் ஌ற்஧டும்ஹ஧ளது ஸதளள௃஺க஺னயழட்டு யழடு. நளதயழைளய்க் கள஬ம்
கமழந்ததும் இபத்தத்஺தச் சுத்தம் ஸெய்துயழட்டுத் ஸதளள௃து ஸகளள்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்)
கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 307

62

'எபை ஸ஧ண் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து, 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ஋ங்க஭ழல் எபை ஸ஧ண்ணழன்
துணழனழல் நளதயழைளய் இபத்தம் ஧ட்ைளல் அயள் ஋வ்யளபொ (சுத்தம்) ஸெய்ன ஹயண்டும்?' ஋ன்பொ
ஹகட்ைதற்கு, 'உங்க஭ழல் எபைத்தழனழன் ஆ஺ைனழல் நளதயழைளய் இபத்தம் ஧ட்ைளல் அ஺தச்
சுபண்டியழட்டுப் ஧ழன்஦ர் அந்த இைத்தழல் தண்ணவர் ஸத஭ழத்து யழைட்டும். அதன் ஧ழன்஦ர் அந்த
ஆ஺ைபெைன் ஸதளள௃து ஸகளள்஭஬ளம்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦
அஸ்நள ஧ழன்த் அபீ ஧க்ர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 308
஋ங்க஭ழல் எபையபைக்கு நளதயழைளய் ஌ற்஧டும்ஹ஧ளது அயர் தன்த௅஺ைன ஆ஺ைனழல் இபத்தம் ஧ட்ை
இைத்஺தச் சுத்தம் ஸெய்யதற்களகஆ஺ைனழலிபைந்து இபத்த஺தச் சுபண்டியழட்டு, அந்த இைத்஺தக்
கள௃யழனப் ஧ழன்஦ர் ஆ஺ைனழன் இதப இைங்க஭ழலும் தண்ணவர் ஸத஭ழத்து அந்த ஆ஺ைபெைன்
ஸதளள௃யளர்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 309
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ந஺஦யழனளழல் எபையர் உதழபப் ஹ஧ளக்கழ஦ளல் இபத்தத்஺தக் களண்஧யபளக
இபைந்த ஥ழ஺஬னழல் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் இஃதழகளப் இபைந்தளர்கள். ெழ஬ ஹய஺஭ இபத்தத்தழன்
களபணநளக தநக்குக் கவஹம எபை தட்஺ை ஺யத்துக் ஸகளள்யளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"நஞ்ெள் ஥ழ஫ ஥வ஺பப் ஧ளர்த்ததளகளெம் 'இது இன்஦யளுக்கு ஌ற்஧டுகழ஫ என்஺஫ப் ஹ஧ளன்ஹ஫' ஋ன்பொ
ஆனழரள(பலி) கூ஫ழ஦ளர்" ஋ன்பொம் இக்ளழநள கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 310
'஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ந஺஦யழனளழல் எபையர் நஞ்ெள் ஥ழ஫ உதழபப் ஹ஧ளக்கு இபத்தத்஺தக்
களணும்ஹ஧ளது தநக்கடினழல் எபை தட்஺ை ஺யத்து ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் இஃதழகளப் இபைந்தயளபொ
ஸதளள௃தளர்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 311
'இ஺஫஥ம்஧ழக்஺கனள஭ர்க஭ழன் தளனள஦ எபையர் உதழபப் ஹ஧ளக்குள்஭ ஥ழ஺஬னழலும் இஃதழகளப்
இபைந்தளர்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

63

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 312
'஋ங்க஭ழல் எபையபைக்கு ஏர் ஆ஺ை நட்டுஹந இபைக்கும். அதழல்தளன் அயளழன் நளதயழைளய் ஌ற்஧டும்.
஌தளயது இபத்தம் அந்த ஆ஺ைனழல் ஧ட்ைளல் தங்க஭ழன் ஋ச்ெழ஺஬த் ஸதளட்டு அந்த இைத்தழல்
஺யத்துத் தங்க஭ழன் ஥கத்தளல் சுபண்டி யழடுயளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 313
'இ஫ந்தயர்களுக்களக ப௄ன்பொ ஥ளள்களுக்கு ஹநல் துக்கத்஺த ஸய஭ழப்஧டுத்துயதற்கு
தடுக்கப்஧ட்டுள்ஹ஭ளம். ஆ஦ளல் கணயன் இ஫ந்த ஧ழன்஦ர் அயத௅஺ைன ந஺஦யழ ஥ளன்கு நளதம்
஧த்து ஥ளள்கள் துக்கத்஺த ஸய஭ழப்஧டுத்த ஹயண்டும். இந்த ஥ளள்க஭ழல் ஥ளங்கள் சுபைநள இைஹயள,
நணப் ஸ஧ளபைட்க஺஭ப் பூெஹயள, ெளனநழைப் ஧ட்ை ஆ஺ைக஺஭ அணழனஹயள கூைளது. ஆ஦ளல்
ஸ஥ய்யதற்கு ப௃ன் த௄லில் ெளனநழைப்஧ட்டு தனளளழக்கப்஧ட்ை ஆ஺ைக஺஭ அணழன஬ளம். ஋ங்க஭ழல்
எபைத்தழ நளதயழைளனழலிபைந்து ஥வங்கக் கு஭ழக்கும்ஹ஧ளது நணப் ஸ஧ளபை஺஭ப் ஧னன்஧டுத்துயது
அத௅நதழக்கப்஧ட்டுள்஭து. ஹநலும் ஜ஦ளறள஺யப் ஧ழன்ஸதளைர்ந்து ஸெல்ய஺தயழட்டும்
தடுக்கப்஧ட்டுள்ஹ஭ளம்" ஋஦ உம்ப௃ அதழய்னள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 314
'எபை ஸ஧ண், ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து 'நளதயழைளய் ஥ழன்஫ ஧ழன்பு ஋ப்஧டிக் கு஭ழக்க ஹயண்டும்?'
஋஦ ஹகட்ைஹ஧ளது, ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அயள் கு஭ழக்கும் ப௃஺஫஺ன அயளுக்குக் கூ஫ழயழட்டு,
'கஸ்தூளழ ஺யக்கப்஧ட்ை ஧ஞ்஺ெ ஋டுத்து அத஦ளல் ஥வ சுத்தம் ஸெய்' ஋ன்஫ளர்கள். அப்ஹ஧ளது '஥ளன்
஋ப்஧டிச் சுத்தம் ஸெய்ன ஹயண்டும்?' ஋஦ அப்ஸ஧ண் ஹகட்ைளர். 'அ஺தக் ஸகளண்டு ஥வ சுத்தம் ஸெய்'
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். நவண்டும் அந்தப் ஸ஧ண் '஋ப்஧டி?' ஋ன்பொ
ஹகட்ைஹ஧ளது 'றஶ஧லள஦ல்஬ளஹ்! சுத்தம் ஸெய்து ஸகளள்!' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். உைஹ஦ ஥ளன்
அந்தப் ஸ஧ண்஺ண ஋ன் ஧க்கம் இள௃த்து 'கஸ்தூளழ க஬ந்த ஧ஞ்஺ெக் ஸகளண்டு இபத்தம் ஧ட்ை
இைத்தழல் ஺யத்துச் சுத்தம் ஸெய்' ஋ன்பொ அய஭ழைம் கூ஫ழஹ஦ன்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 315
'அன்றளளழப் ஸ஧ண்க஭ழல் எபையர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து 'நளதயழைளனழல் இபைந்த ஥ளன்
சுத்தநளயதற்களக ஋வ்யளபொக் கு஭ழக்க ஹயண்டும்?' ஋஦க் ஹகட்ைளர். 'கஸ்தூளழ க஬ந்த ஧ஞ்஺ெ
஋டுத்து ஥வ சுத்தம் ஸெய்' ஋஦ ப௄ன்பொ ப௃஺஫ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர்
அயர்கள் ஸயட்கப்஧ட்டுத் தங்க஭ழன் ப௃கத்஺தத் தழபைப்஧ழ஦ளர்கள். அல்஬து 'அ஺தக் ஸகளண்டு ஥வ

64

சுத்தம் ஸெய்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது ஥ளன் அந்தப் ஸ஧ண்஺ணப் ஧ழடித்து ஋ன் ஧க்கம்
இள௃த்து ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ன் ஧க்கம் இள௃த்து ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ன்஦ கு஫ழப்஧ழடுகழ஫ளர்கள்
஋ன்஧஺த அயளுக்கு யழ஭க்கழஹ஦ன்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 316
஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் லஜ்ஜதுல் யதளயழன்ஹ஧ளது இஹ்பளம் அணழந்ஹதன். அபொத்துக்
ஸகளடுப்஧தற்குளழன களல் ஥஺ை஺னக் ஸகளண்டுயபளத லஜ்ஜழன் 'தநத்துவ்' ஋ன்஫ ய஺க஺ன
஥ழ஺஫ஹயற்பொ஧யர்களுைன் இபைந்ஹதன். நளதயழைளய் ஌ற்஧ட்டுயழட்ை஺த உணர்ந்ஹதன்.
அபஃ஧ளயழன் இபளெ யபைம் ய஺ப ஥ளன் சுத்தநளகயழல்஺஬. அப்ஹ஧ளது ஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம்
இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! இன்பொ அபஃ஧ளயழன் இபளெ. ஥ளன் 'உம்பள'ச் ஸெய்துயழட்டுத் தழபைம்஧
இஹ்பளம் அணழந்து லஜ் ஸெய்யதளக ஥ழ஺஦த்தழபைந்ஹதன் ஋ன்ஹ஫ன். 'உன்த௅஺ைன த஺஬ப௃டி஺ன
அயழழ்த்து அ஺த யளளழயழட்டு உம்பள ஸெய்ய஺த ஥ழபொத்தழ யழடு. (லஜ்ஜழற்கு இஹ்பளம் அணழந்து
ஸகளள்)' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். அவ்யளஹ஫ ஥ளத௅ம் ஸெய்ஹதன்.
லஜ்ஜழன் கழளழ஺னக஺஭ ப௃டித்த ஧ழன்பு, லஸ்஧ளயழல் தங்கழன இைத்தழலிபைந்து தன்ப௅ம் ஋ன்஫
இைத்தழற்குச் ஸென்பொ, ஋஦க்கு யழடு஧ட்ை உம்பளயழற்கு அங்கழபைந்து இஹ்பளம் அணழந்து
யபையதற்களக ஋ன்஺஦ கூட்டிச் ஸெல்லுநளபொ (஋ன் ெஹகளதபர்) அப்துர்பஹ்நள஦ழைம் ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் கட்ை஺஭னழட்ைளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 317
துல்லஜ் நளதப் ஧ழ஺஫஺னப் ஧னணத்தழல் அ஺ைபெம் ஥ழ஺஬னழல் பு஫ப்஧ட்ஹைளம். அப்ஹ஧ளது 'உம்பளச்
ஸெய்ன யழபைம்புஹயளர் உம்பளயழற்களக இஹ்பளம் அணழந்து ஸகளள்஭ட்டும். ஥ளன் ஋ன்த௅ைன்
அபொத்துக் ஸகளடுப்஧தற்குளழன ஧ழபளணழ஺னக் ஸகளண்டு யபளதழபைந்தளல் உம்பளயழற்களக இஹ்பளம்
அணழந்தழபைப்ஹ஧ன்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது ெழ஬ர்
உம்பளயழற்களக ஹயபொ ெழ஬ர் லஜ்ஜழற்களகளெம் இஹ்பளம் அணழந்த஦ர். உம்பளயழற்களக இஹ்பளம்
அணழந்தயர்களுைன் இபைந்ஹதன். ஥ளன் நளதயழைளபெைன் இபைந்தஹ஧ளது அபஃ஧ள ஥ளள் யந்தது.
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் இது ஧ற்஫ழ ப௃஺஫னழட்ஹைன். '஥வ உன்த௅஺ைன உம்பள஺யயழட்டு யழடு;
உன்த௅஺ைன த஺஬ப௃டி஺ன அயழழ்த்து அ஺த யளளழ யழடு; ஧ழன்஦ர் லஜ்ஜழற்களக இஹ்பளம்
அணழந்து ஸகளள்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். ஥ளத௅ம் அவ்யளஹ஫
ஸெய்ஹதன். லஸ்஧ளயழல் தங்கழன இபளெ ஋ன்த௅஺ைன ெஹகளதபர் அப்துர் பஹ்நள஺஦ ஥஧ழ(றல்)
஋ன்த௅ைன் அத௅ப்஧ழ஦ளர்கள். தன்ப௅ம் ஋ன்஫ இைத்தழற்குச் ஸென்பொ ஋஦க்கு யழடு஧ட்ை
உம்பளயழற்களக அங்கழபைந்து இஹ்பளம் அணழந்ஹதன்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"இந்த ப௃஺஫னழல் ஸெய்த ஋தழலும் அபொத்துப் ஧லினழடுயஹதள, ஹ஥ளன்பு ஹ஥ளற்஧ஹதள நற்பொம் தர்நம்
ஸகளடுப்஧ஹதள இபைக்கயழல்஺஬" ஋ன்பொ லழரளம் கு஫ழப்஧ழடுகழ஫ளர்.

65

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 6, ஋ண் 318
'அல்஬ளஹ் கர்ப்஧ப் ஺஧னழல் எபை யள஦ய஺ப ஥ழனநழக்கழ஫ளன். கர்ப்஧ப் ஺஧னழல் யழந்து
ஸெலுத்தப்஧ட்ை ஧ழன்஦ர் அதன் எவ்ஸயளபை ஥ழ஺஬னழலும் நளற்஫ம் ஌ற்஧டும்ஹ஧ளது அந்த யள஦யர்,
'னள அல்஬ளஹ்! இப்ஹ஧ளது யழந்தளக இபைக்கழ஫து. னள அல்஬ளஹ்! இப்ஹ஧ளது 'அ஬க்' (கபைப்஺஧ச்
சுயற்஫ழன் ஸதளங்கும்) ஋த௅ம் ஥ழ஺஬னழல் இபைக்கழ஫து. னள அல்஬ளஹ்! இப்ஹ஧ளது ெ஺தத் துண்ைளக
இபைக்கழ஫து' ஋ன்பொ கூ஫ழயபையளர். அல்஬ளஹ் அ஺த உபையளக்க ஥ளடி஦ளல் அது ஆணள?
ஸ஧ண்ணள? ஥ல்஬ய஦ள? ஸகட்ைய஦ள? ஋ன்஧஺தபெம் அயத௅க்குச் ஸகளடுக்கயழபைக்கும் ஸெல்யம்
஋வ்ய஭ளெ? அயத௅஺ைன யளழ்஥ளள் ஋வ்ய஭ளெ? ஋ன்஧஺தபெம் கூ஫ழயழடுகழ஫ளன். ந஦ழதன் தன்
தளனழன் யனழற்஫ழல் இபைக்கும் ஹ஧ளஹத இ஺ய ஋ள௃தப்஧ட்டு யழடுகழன்஫஦' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்)
அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

தனம்ப௃ம்
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 334
஥ளங்கள் எபை ஧னணத்தழல் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் ஸென்ஹ஫ளம். '஺஧தளளெ' அல்஬து 'தளத்துல்
஺ஜஷ்' ஋ன்஫ இைத்஺த யந்த஺ைந்ததும் ஋ன்த௅஺ைன கள௃த்தணழ அபொந்து (ஸதள஺஬ந்து)யழட்ைது.
அ஺தத்ஹதடுயதற்களக ஥஧ழ(றல்) அயர்களும் நற்஫யர்களும் அந்த இைத்தழல் தங்கழஹ஦ளம். ஥ளங்கள்
தங்கழன இைத்தழல் தண்ணவர் இல்஺஬. அப்ஹ஧ளது அபூ ஧க்ர்(பலி) அயர்க஭ழைம் ெழ஬ர் யந்து, '(உங்கள்
நக஭ள஦) ஆனழரள ஸெய்த஺த ஥வங்கள் ஧ளர்த்தவர்க஭ள? ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭பெம் நக்க஺஭பெம்
இங்ஹக தங்கச் ஸெய்துயழட்ைளர். அயர்கள் தங்கழன இைத்தழலும் தண்ணவர் இல்஺஬; அயர்களுைத௅ம்
தண்ணவர் ஋டுத்து யபயழல்஺஬' ஋ன்பொ ப௃஺஫னழட்ை஦ர். அபூ ஧க்ர்(பலி) (஋ன்஦பைஹக) யந்தஹ஧ளது
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன் த஺஬஺ன ஋ன்த௅஺ைன நடி நவது ஺யத்துத் தூங்கழக்
ஸகளண்டிபைந்தளர்கள். '஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭பெம் நக்க஺஭பெம் தங்க ஺யத்துயழட்ைளஹன? அயர்கள்
தங்கழன இைத்தழலும் தண்ணவர் இல்஺஬; அயர்க஭ழைப௃ம் தண்ணவர் இல்஺஬' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.
அயர்கள் ஋஺தச் ஸெளல்஬ அல்஬ளஹ் ஥ளடி஦ளஹ஦ள அ஺தஸனல்஬ளம் ஸெளல்லியழட்டு, தங்க஭ழன்
஺கனளல் ஋ன்த௅஺ைன இடுப்஧ழல் குத்தழ஦ளர்கள். ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் த஺஬ ஋ன் நடினழன் நவது
இபைந்ததளல் ஥ளன் அ஺ெனளது இபைந்ஹதன். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கள஺஬னழல் யழமழத்ஸதமழந்தஹ஧ளதும்
தண்ணவர் கழ஺ைக்கயழல்஺஬. அப்ஹ஧ளது அல்஬ளஹ் தனத்தழன் யெ஦த்஺த அபை஭ழ஦ளன். ஋ல்ஹ஬ளபைம்
தனம்ப௃ம் ஸெய்தளர்கள்.
இது ஧ற்஫ழப் ஧ழன்஦ர் உ஺ஜத் இப்த௅ லஶ஺஭ர்(பலி) 'அபூ ஧க்ளழன் குடும்஧த்தளர்கஹ஭! உங்க஭ழன்

66

ப௄஬நளக ஌ற்஧ட்ை ஧பக்கத்துக்க஭ழல் இது ப௃த஬ளயதளக இல்஺஬. (இதற்கு ப௃ன்பும் உங்க஭ழன்
ப௄஬ம் ஋த்த஺஦ஹனள ஧பக்கத்துக்கள் ஌ற்஧ட்டுள்஭஦)' ஋஦க் கூ஫ழ஦ளர். அப்ஹ஧ளது ஥ளன் இபைந்த
எட்ைகத்஺த ஋ள௃ப்஧ழனஹ஧ளது அத஦டினழல் (களணளநல் ஹ஧ள஦) ஋ன் கள௃த்தணழ கழைந்த஺தக்
கண்ஹைளம்"஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 335
'஋஦க்கு ப௃ன்஦ர் னளபைக்கும் ஸகளடுக்கப்஧ைளத ஍ந்து யழரனங்கள் ஋஦க்குக்
ஸகளடுக்கப்஧ட்டுள்஭஦. ஋தழளழகளுக்கும் ஋஦க்குநழ஺ைனழல் எபை நளத கள஬ம் ஧னணம் ஸெய்பெம்
இ஺ைஸய஭ழனழபைந்தளலும் அயர்க஭ழன் உள்஭த்தழல் ஧னம் ஌ற்஧டுத்தப்஧டுயதன் ப௄஬ம் ஥ளன்
உதயப்஧ட்டுள்ஹ஭ன். பூநழ ப௃ள௃யதும் சுத்தம் ஸெய்னத் தக்கதளகளெம் ஸதளள௃நழைநளகளெம் ஋஦க்கு
ஆக்கப்஧ட்டுள்஭து. ஋ன்த௅஺ைன ெப௃தளனத்தழல் ஸதளள௃஺கனழன் ஹ஥பத்஺த அ஺ைந்தயர் (இபைக்கும்
இைத்தழல்) ஸதளள௃துஸகளள்஭ட்டும்! ஹ஧ளளழல் கழ஺ைக்கழ஫ ஸ஧ளபைள்கள் ஋஦க்கு
ல஬ள஬ளக்கப்஧ட்டுள்஭஦. ஋஦க்கு ப௃ன்பு ல஬ள஬ளக்கப்஧ட்ைதழல்஺஬. (நபொ஺நனழல்) ெழ஧ளளழசு
ஸெய்பெம் யளய்ப்புக் ஸகளடுக்கப்஧ட்டுள்ஹ஭ன். எவ்ஸயளபை ஥஧ழபெம் தங்க஭ழன் ெப௄கத்தழற்கு நட்டுஹந
஥஧ழனளக அத௅ப்஧ட்ைளர்கள். ஆ஦ளல், ந஦ழத இ஦ம் ப௃ள௃஺நக்கும் ஥஧ழனளக அத௅ப்஧ப்஧ட்டுள்ஹ஭ன்'
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ ஜள஧ழர் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்(பலி)
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 336
'ஆனழரள (தங்க஭ழன் ெஹகளதளழ) அஸ்நளயழைநழபைந்து எபை கள௃த்தணழ஺ன இபயல் யளங்கழனழபைந்தளர்.
அந்தக் கள௃த்தணழ களணளநல் ஹ஧ள஦து. இ஺த அ஫ழந்த ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் எபை ந஦ழத஺ப அத௅ப்஧ழ
அந்தக் கள௃த்தணழ஺னத் ஹதடி யபைநளபொ கூ஫ழ஦ளர்கள். ஹதடிப்ஹ஧ள஦யர் அ஺தக் கண்ஸைடுத்தளர்.
ஹதடிப் ஹ஧ள஦ அந்த இைத்தழல் ஸதளள௃஺கனழன் ஹ஥பம் யந்துயழட்ைது. அயர்க஭ழைம் தண்ணவர்
இபைக்கயழல்஺஬. ஋஦ஹய (உளூயழன்஫ழத்) ஸதளள௃துயழட்ைளர். இ஺தப் ஧ற்஫ழ ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம்
ப௃஺஫னழட்ைளர். அப்ஹ஧ளது அல்஬ளஹ் தனம்ப௃஺ைன யெ஦த்஺த அபை஭ழ஦ளன். அப்ஹ஧ளது உ஺ஜத்
இப்த௅ லஶ஺஭ர் ஋ன்஧யர் ஆனழரள(பலி) அயர்க஭ழைம் 'அல்஬ளஹ் உங்களுக்கு ஥ற்கூலி஺னத்
தபையள஦ளக! அல்஬ளஹ்யழன் நவது ஆ஺ணனளக ஥வங்கள் ஸயபொக்கக் கூடின ஋ந்த எபை யழரனம்
உங்களுக்கு ஌ற்஧ட்ைளலும், அ஺த உங்களுக்கும் நற்஫ ப௃ஸ்லிம்களுக்கும் ஥஬நள஦தளக அல்஬ளஹ்
ஆக்கழ யழடுகழ஫ளன்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்" ஋஦ உர்யள அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 337
'஥ளத௅ம் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ந஺஦யழனள஦ ஺நப௄஦ளயழன் அடி஺ந அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅
னறளபைம் அபூ ஜஶ஺லம் இப்த௅ அல்லளளழது இப்த௅ அஸ்ளைம்நத்தழல் அன்றளளழ(பலி)

67

அயர்க஭ழைம் ஸென்ஹ஫ளம். '஋ங்க஭ழைம் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'பீர்ஜநல்' ஋ன்஫ இைத்தழலிபைந்து யந்து
ஸகளண்டிபைந்தளர்கள். அப்ஹ஧ளது எபையர் அயர்க஺஭ ெந்தழத்து ற஬ளம் கூ஫ழனதற்கு, ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் ஧தழல் ஸெளல்஬ளநல் எபை சுயர் ஧க்கம் ஸென்பொ (அதழல் ஺க஺ன அடித்து) தங்க஭ழன்
ப௃கத்஺தபெம் இபண்டு ஺கக஺஭பெம் தையழன ஧ழன்஦ர் அயளழன் ற஬ளத்தழற்கு ஧தழல் கூ஫ழ஦ளர்கள்'
஋ன்பொ அபூ ஜஶ஺லம்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்" ஋஦ உ஺நர் ஋ன்஧யர் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 338
'எபையர் உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம் யந்து '஥ளன் கு஭ழப்புக் கை஺நனள஦ய஦ளக ஆம்யழட்ஹைன்.
தண்ணவர் கழ஺ைக்கயழல்஺஬. ஋ன்஦ ஸெய்னஹயண்டும்?' ஋ன்பொ ஹகட்ைஹ஧ளது, அங்கழபைந்த அம்நளர்
இப்த௅ னளளைர்(பலி) உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம், '஥ளத௅ம் ஥வங்களும் எபை ஧னணத்தழல் ஸென்ஹ஫ளம்.
(அப்ஹ஧ளது தண்ணவர் கழ஺ைக்களததளல்) ஥வங்கள் ஸதளமயழல்஺஬; ஥ளஹ஦ள நண்ணழல் புபண்டுயழட்டுத்
ஸதளள௃ஹதன். இந்஥ழகழ்ச்ெழ஺ன ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஥ளன் ஸெளன்஦ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
தங்க஭ழன் இபண்டு ஺கக஺஭பெம் த஺பனழல் அடித்து, அயற்஫ழல் ஊதழயழட்டு அவ்யழபை ஺கக஭ளல்
தங்க஭ழன் ப௃கத்஺தபெம் இபண்டு ப௃ன்஺கக஺஭பெம் தையழக் களண்஧ழத்து 'இவ்யளபொ ஸெய்தழபைந்தளல்
அது உ஦க்குப் ஹ஧ளதுநள஦தளக இபைந்தது' ஋஦க் கூ஫ழன ெம்஧யம் உங்களுக்கு ஥ழ஺஦யழல்஺஬னள?'
஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள்" ஋஦ அப்துர்பஹ்நளன் அப்றள(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 339
ப௃ந்தழன லதவஸ் இங்ஹக இைம் ஸ஧பொகழ஫து. அத்துைன் 'ரஶஅ஧ள' ஋ன்஧யர் இபண்டு ஺கக஭ளல்
பூநழனழல் அடித்து அயற்஺஫த் தம் யளனழன் ஧க்கம் ஸ஥பைக்கழ (ஊதழயழட்டு) ஧ழன்஦ர் தம் ப௃கத்஺தபெம்
இபண்டு ப௃ன் ஺கக஺஭பெம் தையழ஦ளர்" ஋ன்பொ கு஫ழப்஧ழட்ைளர் ஋஦க் கு஫ழப்஧ழைப்஧டுகழ஫து.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 340
஥ளன் உநர்(பலி) அயர்க஭ழைநழபைந்ஹதன். அப்ஹ஧ளது அம்நளர் இப்த௅ னளளைர்(பலி) உநர்(பலி)
அயர்க஭ழைம் '஥ளம் எபை ஧னணத்தழல் ஸென்஫ஹ஧ளது கு஭ழப்புக் கை஺நனளகழயழட்ைது' ஋ன்பொ கூ஫ழ
(தனம்ப௃ம் ஸெய்து களட்டி஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது) இபண்டு ஺கக஭ழலும் ஊதழக் களட்டி஦ளர்கள்" ஋஦
அப்துர்பஹ்நளன் இப்த௅ அப்றள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 341

68

'஥ளஹ஦ள நண்ணழல் புபண்ஹைன். இந்஥ழகழ்ச்ெழ஺ன ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஸெளன்஦ஹ஧ளது அயர்கள்
ப௃ன்஺ககளும் ப௃கப௃ம் ஹ஧ளதுநள஦தளக இபைந்தது' ஋஦ அம்நளர்(பலி) உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம்
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்க஭ கூ஫ழ஦ளர்கள்' ஋ன்பொ கு஫ழப்஧ழட்ைளர்" அப்துர்பஹ்நளன் இப்த௅
அப்றள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 342
ப௃ந்தழன லதவஹற இங்கு நவண்டும் இைம் ஸ஧ற்பொள்஭து.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 343
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன் இபண்டு ஺கக஺஭பெம் த஺பனழல் அடித்துத் தங்க஭ழன் ப௃கத்஺தபெம்
இபண்டு ப௃ன் ஺கக஺஭பெம் தையழக் களண்஧ழத்தளர்கள்" ஋஦ அம்நளர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 344
஥ளங்கள் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் எபை ஧னணம் ஸென்ஹ஫ளம். இபயழன் க஺ைெழ ஹ஥பம் யந்தஹ஧ளது
஋ங்களுக்கு தூக்கம் ஹநலிட்ைது. ஧னணழக்கு அ஺தயழை இன்஧நள஦ தூக்கம் ஋துளெம் இபைக்க
ப௃டினளது. அந்தத் தூக்கத்தழலிபைந்து ஋ங்க஺஭ (அதழகள஺஬) சூளழன ஸயப்஧ம்தளன் ஋ள௃ப்஧ழனது. ப௃தல்
ப௃த஬ளகத் தூக்கத்தழலிபைந்து ஋ள௃ந்தயர் இன்஦யர், அடுத்த இன்஦யர் அய஺ப அடுத்து இன்஦யர்
இந்த லதவஸ் அ஫ழயழப்஧ள஭ர்க஭ழல் எபையபள஦ அபூ பஜள ஋ள௃ந்தயர்க஭ழன் ஸ஧னர்க஺஭க்
கு஫ழப்஧ழட்டுக் கூ஫ழ஦ளர். அயபைக்கு அடுத்த அ஫ழயழப்஧ள஭பள஦ அவ்ஃப் அயர்க஭ழன் ஸ஧னர்க஺஭
ந஫ந்துயழட்ைளர். ஥ளன்களயதளகத் தூக்கத்தழலிபைந்து ஋ள௃ந்தயர் உநர் இப்த௅ கத்தளப்(பலி)
ஆயளர்கள்."
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தூங்கழ஦ளல் அயர்கள் தளநளகஹய தூக்கத்தழலிபைந்து யழமழக்கும் ய஺ப ஹயபொ
னளபளலும் ஋ள௃ப்஧ப்஧ை நளட்ைளர்கள். களபணம் அயர்க஭ழன் தூக்கத்தழல் ஋ன்஦ ஸெய்தழ
யபைஸநன்஧து ஋ங்களுக்குத் ஸதளழனளது. உநர்(பலி) தூக்கத்஺தயழட்டு ஋ள௃ந்து நக்களுக்கு ஌ற்஧ட்ை
(றஶப்ஹ் ஸதளள௃஺க தய஫ழப்ஹ஧ள஦) இந்஥ழ஺஬஺னப் ஧ளர்த்ததும் அல்஬ளலஶ அக்஧ர்!' ஋ன்பொ
ெப்தநழட்ைளர். அயர் தழைகளத்தழபநள஦ ந஦ழதபளக இபைந்தளர். அயர் ெப்தநழட்டுத் தக்பீர் ப௃மங்கழக்
ஸகளண்ஹை இபைந்தளர். அயர்க஭ழன் ெப்தத்஺தக் ஹகட்டு ஥஧ழ(றல்) அயர்களும் தூக்கத்தழலிபைந்து
஋ள௃ந்தளர்கள். உைஹ஦ நக்கள் தங்களுக்கு ஌ற்஧ட்ை இந்஥ழ஺஬஺ன ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம்
ப௃஺஫னழட்ைளர்கள். அப்ஹ஧ளது 'அத஦ளல் ஋ந்தப் ஧ளதழப்புநழல்஺஬. ஥வங்கள் இங்கழபைந்து
பு஫ப்஧டுங்கள்" ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கூ஫ழயழட்டு, அந்த இைத்஺தயழட்டும் பு஫ப்஧ட்ைளர்கள்.
ெழ஫ழது தூபம் ஸென்஫தும் அங்ஹக தங்கழ உளூச் ஸெய்னத் தண்ணவர் ஸகளண்டு யபச் ஸெய்து அதழல்
உளூச் ஸெய்தளர்கள். ஸதளள௃஺கக்களக அ஺மப்புக் ஸகளடுக்கப்஧ட்ைது. நக்களுக்குத் ஸதளள௃஺க

69

஥ைத்தழ஦ளர்கள். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஸதளள௃஺க஺ன ப௃டித்துயழட்டு தழபைம்஧ழப் ஧ளர்த்தஹ஧ளது, அங்கு
எபையர் கூட்ைத்துைன் ஸதளமளநல் த஦ழனளக இபைந்தளர். 'ஜநளஅத்துைன் ஥வர் ஸதளமளநலிபைக்கக்
களபணஸநன்஦?' ஋ன்பொ அயளழைம் ஹகட்ைஹ஧ளது, '஋஦க்குக் கு஭ழப்புக் கை஺நனளகழயழட்ைது.
தண்ணவர் இல்஺஬' ஋ன்பொ அயர் கூ஫ழ஦ளர். 'நண்ணழல் தனம்ப௃ம் ஸெய். அது உ஦க்குப்
ஹ஧ளதுநள஦து' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அயளழைம் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஧ழன்஦ர் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஧னணத்஺தத் ஸதளைங்கழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது நக்கள் அயர்க஭ழைம்
ஸென்பொ 'தளகநளக இபைக்கழ஫து; தண்ணவர் இல்஺஬' ஋஦ ப௃஺஫னழட்ைளர்கள். உைஹ஦ ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் தங்க஭ழன் யளக஦த்தழலிபைந்து இ஫ங்கழ, எபை ந஦ழத஺பபெம் அயர் ஸ஧ன஺ப அபூ பஜள
கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள். அவ்ஃப் ஋ன்஧யர் ந஫ந்துயழட்ைளர். அலீ(பலி) அயர்க஺஭பெம் அ஺மத்து' ஥வங்கள்
இபையபைம் ஸென்பொ தண்ணவ஺பத் ஹதடுங்கள்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். அயர்கள் இபையபைம் தண்ணவ஺பத்
ஹதடிச் ஸென்பொ ஸகளண்டிபைந்தஹ஧ளது, யமழனழல் எபை ஸ஧ண்஺ணச் ெந்தழத்தளர்கள். அயள் ஏர்
எட்ைகத்தழன் நவது இபண்டு ஹதளல் ஺஧க஭ழல் தண்ணவர் ஺யத்துக் ஸகளண்டு அதற்கழ஺ைனழல்
அநர்ந்தழபைந்தளள்.
'தண்ணவர் ஋ங்ஹக கழ஺ைக்கழ஫து?' ஋ன்பொ அவ்யழபையபைம் அப்ஸ஧ண்ணழைம் ஹகட்ை஦ர். 'தண்ணவர் எபை
஥ளள் ஧னண தூபத்தழல் இபைக்கழ஫து. ஋ங்களு஺ைன ஆண்கள் தண்ணவபைக்களகப் ஧ழன்தங்கழயழட்ை஦ர்'
஋஦ அப்ஸ஧ண் கூ஫ழ஦ளள். 'அப்஧டினள஦ளல் ஥வ பு஫ப்஧டு' ஋ன்பொ அவ்யழபையபைம் அப்ஸ஧ண்ணழைம்
கூ஫ழ஦ளர்கள். '஋ங்ஹக?' ஋ன்பொ அயள் ஹகட்ைளள். 'அல்஬ளஹ்யழன் தூதளழைம்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.
'நதம் நள஫ழனயர் ஋ன்பொ கூ஫ப்஧டுகழ஫ளஹப அயளழைத்தழ஬ள?' ஋ன்பொ அப்ஸ஧ண் ஹகட்ைளள். '஥வ கூபொகழ஫
அயஹபதளன்' ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டு அய஺஭ ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் அ஺மத்து யந்து ஥ைந்த஺தக்
கூ஫ழ஦ளர்கள்.
'அந்தப் ஸ஧ண்஺ண அயளு஺ைன எட்ைகத்தழலிபைந்து இ஫ங்கச் ஸெல்லுங்கள்' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் கூ஫ழயழட்டு, எபை ஧ளத்தழபத்஺தக் ஸகளண்டு யபச் ஸெளல்லி, அந்த இபண்டு ஹதளல்
஺஧க஭ழலிபைந்த தண்ணவ஺பப் ஧ளத்தழபங்க஭ழல் ஥ழபப்஧ழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் அந்த இபண்டு ஹதளல்
஺஧க஭ழன் அடிப்பு஫ யள஺னக் கட்டியழட்டுத் தண்ணவர் ஸெலுத்தும் ஹநற்பு஫ யள஺னக்
கட்ைளநல்யழட்டுயழட்ைளர்கள். '஋ல்ஹ஬ளபைம் யந்து தண்ணவர் குடிபெங்கள். ஹெகளழத்து ஺யபெங்கள்'
஋ன்பொ நக்களுக்கு அ஫ழயழக்கப்஧ட்ைது. யழபைம்஧ழனயர்கள் குடித்தளர்கள்; யழபைம்஧ழனயர்கள்
஧ளத்தழபங்க஭ழல் ஋டுத்து ஺யத்தளர்கள். கு஭ழப்புக் கை஺நனள஦ அயர்தளம் க஺ைெழனளக யந்தயர்.
அயபைக்கு எபை ஧ளத்தழபம் தண்ணவர் ஸகளடுத்து, 'இ஺தக் ஸகளண்டு ஹ஧ளய் உம் நவது ஊற்஫ழக்
ஸகளள்ளும்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். அந்தப் ஸ஧ண் தன்த௅஺ைன
தண்ணவர் ஋ந்ஸதந்த ய஺கனழஸ஬ல்஬ளம் ஧னன்஧டுத்தப்஧டுகழ஫து ஋ன்஧஺தக் கய஦ழத்துக் ஸகளண்ஹை
஥ழன்஫ளள். அல்஬ளஹ்யழன் நவது ஆ஺ணனளக அயளு஺ைன உள்஭த்தழல் ஥஧ழ(றல்) நவது இபைந்த
ஸயபொப்பு ஥வங்கழயழட்ைது. அந்த இபண்டு ஹதளல் ஺஧க஭ழலிபைந்து ப௃தலில் தண்ணவ஺ப
஋டுக்கும்ஹ஧ளது இபைந்த஺த யழை அதழகநள஦ தண்ணவர் ஧ழ஫கு அத்ஹதளல் ஺஧னழல் இபைப்஧து

70

ஹ஧ளன்பொ ஋ங்களுக்குத் ஸதளழந்தது. (தண்ணவர் கு஺஫னயழல்஺஬.) 'அந்தப் ஸ஧ண்ணுக்கு ஌தளயது
ஹெகளழத்துக் ஸகளடுங்கள்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். அயளுக்களகப்
ஹ஧ளவச்ெம் ஧மம், நளளெ ஹ஧ளன்஫யற்஺஫ச் ஹெகளழத்தளர்கள். அயளுக்குப் ஹ஧ளதுநள஦ உணளெ
ஹெர்ந்தது. அ஺தத் துணழனழல் ஺யத்துக் (கட்டி) அய஺஭ எட்ைகத்தழன் நவது அநபச் ஸெய்து உணளெப்
ஸ஧ளட்ை஬ப௃ள்஭ துணழ஺ன அயளுக்கு ப௃ன்஦ளல் ஺யத்தளர்கள். ஧ழன்஦ர், அந்தப் ஸ஧ண்ணழைம்
'உன்த௅஺ைன தண்ணவளழலிபைந்து ஋஺தபெம் ஥ளங்கள் கு஺஫க்கயழல்஺஬; அல்஬ளஹ்தளன் ஋ங்களுக்குத்
தண்ணவர் புகட்டி஦ளன்' ஋ன்஧஺தத் ஸதளழந்து ஸகளள் ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள்
கூ஫ழ஦ளர்கள்.
அந்தப் ஸ஧ண் தன்த௅஺ைன குடும்஧த்தழ஦ளழைம் கு஫ழப்஧ழட்ை ஹ஥பத்஺த யழைத் தளநதநளக யந்தஹ஧ளது,
'ஸ஧ண்ஹண! ஥வ ஧ழந்தழ யபக்களபணஸநன்஦?' ஋ன்பொ ஹகட்ைதற்கு 'ஏர் ஆச்ெளழனநள஦ யழரனம்
஥ழகழ்ந்தது. இபண்டு ந஦ழதர்கள் ஋ன்஺஦ச் ெந்தழத்து நதம் நள஫ழனயர் ஋ன்பொ கூ஫ப்஧ைக் கூடின அந்த
ந஦ழதளழைம் ஋ன்஺஦ அ஺மத்துச் ஸென்஫஦ர். அயர் இப்஧டிஸனல்஬ளம் ஸெய்தளர்' (஋஦ ஥ைந்த
஥ழகழ்ச்ெழக஺஭க் கூ஫ழ஦ளள்.)
அயள் தன் ஺கனழன் ஥டுயழப஺஬பெம், ஆட்களட்டி யழப஺஬பெம் யள஦த்தழன் ஧க்கம் உனர்த்தழ,
'அல்஬ளஹ்யழன் நவது ஆ஺ணனளக இந்த யள஦த்தழற்கும் இந்த பூநழக்கும் இ஺ைனழலுள்஭
சூ஦ழனக்களபர்க஭ழல் அயர் நழகச் ெழ஫ந்தயபளக இபைக்க ஹயண்டும். அல்஬து அல்஬ளஹ்யழன் நவது
ஆ஺ணனளக அயர் இ஺஫த்தூதபளக இபைக்க ஹயண்டும்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளள்.
஧ழன்஦ர் ப௃ஸ்லிம்கள் அந்தப் ஸ஧ண்஺ணச் சுற்஫ழ யளழ்ந்தயர்க஺஭ ஋தழர்த்துப் ஹ஧ளபளடி஦ளர்கள்.
அப்ஹ஧ளது அந்தப் ஸ஧ண் ஋ந்தக் குடும்஧த்஺தச் ெளர்ந்துள்஭ளஹ஭ள அந்தக் குடும்஧த்஺த அயர்கள்
என்பொம் ஸெய்னயழல்஺஬.
எபை ப௃஺஫ அந்தப் ஸ஧ண் தங்க஭ழன் கூட்ைத்தளளழைம், 'இந்த ப௃ஸ்லிம்கள் ஹயண்டுஸநன்ஹ஫
(உங்க஭ழைம் ஹ஧ளளழைளநல்) உங்க஺஭யழட்டு யழடுகழ஫ளர்கள் ஋ன்ஹ஫ கபைதுகழஹ஫ன். ஋஦ஹய ஥வங்கள்
இஸ்஬ளத்஺த ஌ற்பொக் ஸகளள்஭ யழபைம்புகழ஫வர்க஭ள?' ஋ன்பொ ஹகட்ைஹ஧ளது அயர்கள் ஋ல்ஹ஬ளபைம்
அயளு஺ைன ஹ஧ச்சுக்குக் கட்டுப்஧ட்டு இஸ்஬ளத்தழல் இ஺ணந்தளர்கள்" ஋஦ இம்பளன்(பலி)
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 345
(கு஭ழப்புக் கை஺நனள஦யபைக்குத்) தண்ணவர் கழ஺ைக்களயழட்ைளலும் அயர் ஸதளம
ஹயண்ைளநல்஬யள?' ஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அயர்க஭ழைம் அபூ ப௄றள(பலி)
ஹகட்ைதற்கு, 'இந்த யழரனத்தழல் ஥ளம் ெலு஺கன஭ழத்தளல் கு஭ழர் ஌ற்஧ட்ைளல் கூை நக்கள் தனம்ப௃ம்

71

ஸெய்து ஸதளம ஆபம்஧ழத்து யழடுயளர்கள்' ஋ன்பொ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி), அம்நளர் இப்த௅
னளளைர்(பலி) உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம் ('தண்ணவர் கழ஺ைக்களயழட்ைளல் தனம்ப௃ம் ஸெய்தளல்
ஹ஧ளதுநள஦து' ஋ன்பொ) ஸெளன்஦ ஸெய்தழ஺ன ஥வர் ஋ன்஦ ஸெய்ள௅ர்?' ஋ன்பொ அயர் ஹகட்ைளர். அதற்கு,
'(அம்நளர்(பலி) உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம் அச்ஸெய்தழ஺னக் கூ஫ழனஹ஧ளது) அ஺த உநர்(பலி) ஌ற்பொக்
ஸகளள்஭யழல்஺஬' ஋ன்஧து உநக்குத் ஸதளழனளதள?' ஋ன்பொ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி)
ஹகட்ைளர்.
'இதற்களகத்தளன் தனம்ப௃ம் ஸெய்ய஺த அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) ஸயபொத்தழபைக்கக்
கூடுஹநள?' ஋஦ ரகவக் அயர்க஭ழைம் ஥ளன் ஹகட்ைதற்கு, அயர் 'ஆம்! ஋஦ப் ஧தழ஬஭ழத்தளர்கள்" ஋஦
அஃநஷ் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 346
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அபூ ப௄ற அல் அஷ்அளழ(பலி) ஆகழஹனளபைைன் ஥ளத௅ம்
இபைந்தஹ஧ளது அபூ ப௄றள(பலி) அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அயர்க஭ழைம் 'அபூ
அப்தழர்பஹ்நளஹ஦! கு஭ழப்புக் கை஺நனள஦யபைக்குத் தண்ணவர் கழ஺ைக்களயழட்ைளல் அயர் ஋ன்஦
ஸெய்ன ஹயண்டும்?' ஋ன்பொ ஹகட்ைதற்கு, 'தண்ணவர் கழ஺ைக்கும் ய஺ப அயர் ஸதளம
ஹயண்டினதழல்஺஬' ஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) கூ஫ழனஹ஧ளது, '஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
அம்நளர் இப்த௅ னளளைர்(பலி) அயர்க஭ழைம், 'தண்ணவர் கழ஺ைக்களயழட்hல் தனம்ப௃ம் ஸெய்தளல்
ஹ஧ளதுநள஦து' ஋ன்பொ ஸெளன்஦ ஸெய்தழ஺ன ஥வர் ஋ன்஦ ஸெய்ள௅ர்?' ஋஦ அபூ ப௄றள(பலி) ஹகட்ைதற்கு,
'(அம்நளர்(பலி) உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம் அச்ஸெய்தழ஺னக் கூ஫ழன ஹ஧ளது) அ஺த உநர்(பலி) ஌ற்பொக்
ஸகளள்஭யழல்஺஬ ஋ன்஧து உநக்குத் ஸதளழனளதள?' ஋ன்பொ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) ஧தழல்
கூ஫ழ஦ளர். அப்ஹ஧ளது, 'அம்நளர்(பலி) அ஫ழயழப்஧஺தயழட்டு யழடுங்கள். 'தண்ணவர் கழ஺ைக்களயழட்ைளல்
தனம்ப௃ம் ஸெய்து ஸகளள்ளுங்கள்' ஋ன்஫ இந்த இ஺஫யெ஦த்஺த ஋ன்஦ ஸெய்ள௅ர்கள்?' ஋ன்பொ அபூ
ப௄றள(பலி) ஹகட்ைதற்கு, 'இந்த யழரனத்தழல் ஥ளம் அயர்களுக்கு அத௅நதழ யமங்கழயழட்ைளல்
னளபைக்களயது தண்ணவர் ஸகளஞ்ெம் கு஭ழபளகத் ஸதளழந்தளல் அதழல் உளூச் ஸெய்ய஺தயழட்டுயழட்டு
தனம்ப௃ம் ஸெய்யளர்' ஋ன்பொ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) தளம் ஸெளல்஬க்கூடின இந்த
யளர்த்஺தனழன் யழ஧ளவதத்஺தப் புளழனளநஹ஬ ஸெளல்லியழட்ைளர்.
இதற்களகத்தளன் தனம்ப௃ம் ஸெய்ய஺த அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) ஸயபொத்தழபைக்கக்
கூடுஹநள? ஋஦ ரகவம்ைம் ஥ளன் ஹகட்ைதற்கு அயர் 'ஆம்! ஋ன்஫ளர்" ஋஦ அஃநஷ் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 347

72

஥ளன் அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) நற்பொம் அபூ ப௄றல் அஷ்அளழ(பலி) ஆகழன இபையபைைன்
அநர்ந்தழபைந்ஹதன். அபூ ப௄றள(பலி) அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅நஸ்ளேத்(பலி) அயர்க஭ழைம் 'கு஭ழப்புக்
கை஺நனள஦யர் எபை நளத கள஬ம் ய஺ப தண்ணவ஺பப் ஸ஧஫யழல்஺஬னள஦ளல் அயர் தனம்ப௃ம் ஸெய்து
ஸதளம ஹயண்டினதழல்஺஬னள? 'நளனழதள' ஋ன்஫ அத்தழனளனத்தழல் யபைம், '஥வங்கள் தண்ணவ஺பப்
ஸ஧஫யழல்஺஬னள஦ளல் சுத்தநள஦ நண்ணழல் தனம்ப௃ம் ஸெய்பெங்கள்' ஋ன்஫ யெ஦த்஺த ஋ன்஦
ஸெய்ள௅ர்கள்?' ஋ன்பொ ஹகட்ைதற்கு, 'இந்த யழரனத்தழல் ஸ஧ளது அத௅நதழ ஸகளடுக்கப்஧ட்ைளல்,
தண்ணவர் ஸகளஞ்ெம் கு஭ழபளக இபைக்கும் ஹ஧ளஸதல்஬ளம் (நக்கள்) தண்ணவளழல் உளூச்
ஸெய்ய஺தயழட்டுயழட்டு நண்ணழல் தனம்ப௃ம் ஸெய்து யழடுயளர்கள்' ஋ன்பொ அப்துல்஬ள இப்த௅
நஸ்ளேத்(பலி) கூ஫ழ஦ளர். அப்ஹ஧ளது 'இதற்களகத்தளன் தனம்ப௃ம் ஸெய்ய஺த ஥வங்கள்
ஸயபொத்தவர்க஭ள?' ஋ன்பொ ஥ளன் ஹகட்ைதற்கு 'ஆம்!' ஋ன்பொ ஧தழ஬஭ழத்தஹ஧ளது, '஋ன்஺஦ எபை
ஹய஺஬க்களக ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அத௅ப்஧ழ ஺யத்தஹ஧ளது ஋஦க்குக் கழ஺ைக்கயழல்஺஬. ஋஦ஹய
஧ழபளணழகள் நண்ணழல் புபளுயது ஹ஧ளன்பொ புபண்ஹைன். இச்ஸெய்தழ஺ன ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம்
஥ளன் ஸெளன்஦ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன் இபண்டு ஺கக஭ளல் பூநழனழல் ஏர் அடி அடித்து,
஧ழன்஦ர் இபண்டு ஺கக஺஭பெம் தட்டியழட்டு, தங்க஭ழன் ய஬க்கபத்தளல் இைது பு஫ங்஺க஺னத்
தையழ஦ளர்கள். அல்஬து தங்க஭ழன் இைக்கபத்தளல் ய஬ப்பு஫ங்஺க஺னத் தையழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர்
இபண்டு ஺கக஭ளல் தங்க஭ழன் ப௃கத்஺தத் தையழயழட்டு 'இப்஧டிச் ஸெய்யது உநக்குப்
ஹ஧ளதுநள஦தளக இபைந்தது' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்' ஋ன்஫ ஸெய்தழ஺ன 'உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம்,
அம்நளர் ஸெளன்஦஺த ஥வங்கள் ஹகள்யழப்஧ையழல்஺஬னள?' ஋஦ அபூ ப௄றள(பலி) ஹகட்ைதற்கு,
'அம்நளர் ஸெளன்஦தழல் உநர்(பலி) தழபைப்தழப்஧ையழல்஺஬' ஋ன்஧து உநக்குத் ஸதளழனளதள? ஋஦
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) தழபைம்஧க் ஹகட்ைளர்" ஋஦ ரகவக் அ஫ழயழத்தளர்.
நற்ஹ஫ளர் அ஫ழயழப்஧ழல்: '஥ளன் அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி), அபூ ப௄றள(பலி) ஆகழன
இபையபைைன் அநர்ந்தழபைந்தஹ஧ளது, அபூ ப௄றள(பலி), அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி)
அயர்க஺஭ ஹ஥ளக்கழ '஋ன்஺஦பெம் உங்க஺஭பெம் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் (எபை ஹய஺஬க்களக)
அத௅ப்஧ழனஹ஧ளது ஋஦க்குக் கு஭ழப்புக் கை஺நனளகழ நண்ணழல் ஥ளன் புபண்ைதும், ஧ழன்஦ர் ஥஧ழ(றல்)
அயர்க஭ழைம் யந்து ஥ைந்த யழரனத்஺தச் ஸெளன்஦ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன்
ப௃கத்஺தபெம் இபண்டு ப௃ன் ஺கக஺஭பெம் எபை ப௃஺஫ தையழயழட்டு 'இப்஧டி ஥வர் ஸெய்தழபைந்தளல் அது
உநக்குப் ஹ஧ளதுநள஦து' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்' ஋஦ உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம் அம்நளர்(பலி)
கூ஫ழன஺த ஥வர் ஹகள்யழப்஧ட்ைதழல்஺஬னள' ஋஦ அபூ ப௄றள(பலி) ஹகட்ைளர்" ஋஦ ரகவக்' யளனழ஬ளக
'னஃ஬ள' அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 7, ஋ண் 348
'எபையர் ஜநளஅத்துைன் ஸதளமளநல் த஦ழனளக இபைப்஧த்஺தக் கண்ை ஥஧ழ(றல்) அயர்கள், '஥வர் ஌ன்
ஜநளஅத்துைன் ஸதளமயழல்஺஬?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள். அதற்கு அயர், 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭!

73

஋஦க்குக் கு஭ழப்புக் கை஺நனளகழயழட்ைது. தண்ணவர் கழ஺ைக்கயழல்஺஬' ஋ன்பொ கூ஫ழனஹ஧ளது
'நண்ணழல் தனம்ப௃ம் ஸெய்பெம்! அது உநக்குப் ஹ஧ளதுநள஦து' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள்
கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ இம்பளன் இப்த௅ லஶ஺றன் அல் குறளப௅(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

ஸதளள௃஺க
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 349
஥ளன் நக்களயழல் இபைந்தஹ஧ளது ஋ன்த௅஺ைன ள௅ட்டு ப௃கடு தழ஫க்கப்஧ட்ைது. (அது யமழனளக) ஜழப்ளவல்
(அ஺஬) இ஫ங்கழ ஋ன்த௅஺ைன ஸ஥ஞ்஺ெப் ஧ழ஭ந்தளர்கள். அ஺த றம்றம் தண்ணவபளல்
கள௃யழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஈநளன் ஋த௅ம் இ஺஫஥ம்஧ழக்஺க நற்பொம் ஞள஦த்தழ஦ளல் ஥ழபப்஧ப்஧ட்ை எபை
தங்கத் தட்஺ைக் ஸகளண்டு யந்து ஋ன்த௅஺ைன ஸ஥ஞ்ெழல் ஸகளட்டியழட்டு, அ஺த ப௄டி ஺க஺னப்
஧ழடித்து ப௃தல் யள஦த்தழற்கு ஋ன்஺஦ ஌ற்஫ழச் ஸென்஫ளர்கள். ப௃தல் யள஦த்஺த அ஺ைந்ததும் அந்த
யள஦த்தழன் களய஬ளழைம் 'தழ஫' ஋ன்஫ளர்கள். அவ்யள஦யர், 'னளர் அயர்?' ஋ன்பொ யழ஦யழனதற்கு
'஥ளஹ஦ ஜழப்ளவல்' ஋ன்பொ ஧தழல் கூ஫ழ஦ளர். அதற்கு அவ்யள஦யர், 'உம்ப௃ைன் ஋யஹபத௅ம்
இபைக்கழ஫ளர்க஭ள?' ஋஦க் ஹகட்ைளர். ஜழப்ளவல் ஆம்! ஋ன்த௅ைன் ப௃லம்நத் இபைக்கழ஫ளர்கள்' ஋ன்பொ
கூ஫ழ஦ளர்கள். அதற்கு யள஦யர் 'அயர் அ஺மக்கப்஧ட்டிபைக்கழ஫ளபள?' ஋஦க் ஹகட்ைளர். ஜழப்ளவல் 'ஆம்'
஋ன்஫ளர்கள்.
யள஦யர், ப௃தல் யள஦த்஺தத் தழ஫ந்ததும் ஥ளங்கள் அவ்யள஦த்தழல் ஌஫ழஹ஦ளம். அப்ஹ஧ளது அங்கு
எபையர் அநர்ந்தழபைந்தளர். அயளழன் ய஬ப்஧க்கம் ெழ஬ ந஦ழதர்களும் இைது நக்களும் ெழ஬
ந஦ழதர்களும் களணப்஧ட்ைளர்கள். அயர் தங்க஭ழன் ய஬ப்஧க்கப௃ள்஭ ந஦ழதர்க஺஭ப் ஧ளர்த்தளல்
ெழளழக்கழ஫ளர். தங்க஭ழன் இைப்஧க்கப௃ள்஭யர்க஺஭ப் ஧ளர்த்தளல் அள௃கழ஫ளர்.
இந்஥ழ஺஬னழலுள்஭ அயர் '஥ல்஬ ஥஧ழஹன! யபைக! ஥ல்஬ நகஹ஦ யபைக!' ஋ன்஫ளர். அப்ஹ஧ளது
ஜழப்ளவல்(அ஺஬) அயர்க஭ழைம் இயர் னளர்? ஋஦ ஹகட்ஹைன். 'இயர் தளம் ஆதம். அயளழன்
ய஬ப்஧க்கப௃ம் இைப்஧க்கப௃ம் உள்஭யர்கள் அயளழன் ெந்ததழக஭ழலுள்஭ ந஦ழதர்கள்.
ய஬ப்஧க்கப௃ள்஭யர்கள் சுயர்க்கயளெழகள்; இைப்஧க்கப௃ள்஭யர்கள் ஥பகயளெழகள். (஋஦ஹயதளன்)
அயர் தங்க஭ழன் ய஬ப்஧க்கம் ஧ளர்த்துச் ெழளழக்கழ஫ளர்; தங்க஭ழன் இைப்஧க்கம் ஧ளர்த்து அள௃கழ஫ளர்'
஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஧ழன்஦ர், ஜழப்ளவல்(அ஺஬) ஋ன்஺஦ இபண்ைளயது யள஦த்தழற்கு அ஺மத்துச் ஸென்஫ளர்கள். அந்த
யள஦த்தழல் களய஬ளழைம் 'தழ஫' ஋஦க் கூ஫ழ஦ளர். ப௃தல் யள஦த்தழன் களய஬ர் ஹகட்ை ஹகள்யழக஺஭ப்
ஹ஧ளன்ஹ஫ இயபைம் ஹகட்டுயழட்டுத் தழ஫ந்தளர். இந்த லதவ஺ற அ஫ழயழக்கும் அ஦ஸ்(பலி),
'யள஦ங்க஭ழல் ஆதம், இத்ளவஸ், ப௄றள, ஈறள, இப்பளலவம்(அ஺஬) ஆகழன ஥஧ழநளர்க஺஭க் கண்ைதளக

74

஥஧ழ(றல்) கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள். ப௃தல் யள஦த்தழல் ஆதம்(அ஺஬) அயர்க஺஭பெம் ஆ஫ளயது யள஦த்தழல்
இப்பளலவம்(அ஺஬) அயர்க஺஭பெம் கண்ைதளகக் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள். நற்஫ ஥஧ழநளர்க஺஭க் கண்ை
இைத்஺தக் கூ஫யழல்஺஬' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்.
'ஜழப்ளவல்(அ஺஬) ஋ன்஺஦ அ஺மத்துக்ஸகளண்டு இத்ளவஸ்(அ஺஬) ஧க்கநளகச் ஸென்஫ஹ஧ளது '஥ல்஬
஥஧ழஹன! யபைக! ஥ல்஬ ெஹகளதபஹப யபைக!' ஋஦ இத்ளவஸ்(அ஺஬) கூ஫ழனஹ஧ளது இம்ந஦ழதர் னளர்? ஋஦
஥ளன் ஹகட்ைதற்கு, 'இயர் இத்ளவஸ்(அ஺஬)' ஋஦ ஜழப்ளவல்(அ஺஬) ஧தழல் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஧ழன்஦ர் ப௄றள(அ஺஬) ஧க்கநளக ஥ளன் ஸென்஫ஹ஧ளது '஥ல்஬ ஥஧ழஹன யபைக! ஥ல்஬ ெஹகளதபஹப யபைக!'
஋஦க் கூ஫ழ஦ளர்கள். இயர் னளர்? ஋஦ ஥ளன் ஹகட்ைதற்கு, 'இயர்தளன் ப௄றள(அ஺஬)' ஋஦ ஜழப்ளவல்
கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஧ழன்஦ர் ஈறள(அ஺஬) ஧க்கநளகச் ஸென்஫ஹ஧ளது '஥ல்஬ ஥஧ழஹன! யபைக! ஥ல்஬ ெஹகளதபஹப யபைக!'
஋஦க் கூ஫ழ஦ளர்கள். இயர் னளர்? ஋஦ ஥ளன் ஹகட்ைதற்கு, 'இயர் ஈறள(அ஺஬)' ஋஦ ஜழப்ளவல்(அ஺஬)
கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஧ழன் இப்பளலவம்(அ஺஬) ஧க்கநளக ஥ளன் ஸென்஫ஹ஧ளது '஥ல்஬ ஥஧ழஹன யபைக! ஥ல்஬ நகஹ஦ யபைக!"
஋ன்஫ளர்கள். இயர் னளர்? ஋஦ ஜழப்ளவல்(அ஺஬) அயர்க஭ழைம் ஥ளன் ஹகட்ைதற்கு, 'இயர்
இப்பளலவம்(அ஺஬)' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அபூ லப்஧ள அல் அன்றளளழ(பலி) ஆகழஹனளர் அ஫ழயழக்கும் நற்ஹ஫ளர்
அ஫ழயழப்஧ழல், '஧ழன்஦ர் ஥ளன் ஹநஹ஬ ஸகளண்டு ஸெல்஬ப்஧ட்ஹைன். ஥ளன் ஌ணழனழல் ஌஫ழச்
ஸென்஫ஹ஧ளது ஋ள௃து ஹகளல்க஭ளல் ஋ள௃தும் ெப்தத்஺த ஸெயழபெற்ஹ஫ன்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்)
அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.த (ஸதளைர்ந்து)
"அல்஬ளஹ் ஋ன்த௅஺ைன உம்நத்தழன் நவது ஍ம்஧து ஹ஥பத் ஸதளள௃஺க஺னக் கை஺நனளக்கழ஦ளன்.
(அ஺த ஌ற்பொ) தழபைம்஧ழ யந்து ஸகளண்டிபைந்தஹ஧ளது, ப௄றள(அ஺஬) அயர்க஭ழன் ஧க்கநளகச் ஥ளன்
ஸென்஫ஹ஧ளது 'உங்கள் ெப௃தளனத்தழற்கு அல்஬ளஹ் ஋஺தக் கை஺நனளக்கழ஦ளன்?' ஋஦ அயர்கள்
ஹகட்ைளர்கள். ஍ம்஧து ஹ஥பத் ஸதளள௃஺க஺னக் கை஺நனளக்கழ஦ளன் ஋ன்ஹ஫ன். '஥வங்கள்
உங்களு஺ைன இ஺஫ய஦ழைம் தழபைம்஧ச் ஸெல்லுங்கள். உங்கள் ெப௄கம் அதற்கு ெக்தழ ஸ஧஫ளது' ஋஦
ப௄றள(அ஺஬) கூ஫ழ஦ளர்கள். ஥ளன் தழபைம்஧ச் ஸென்஫ஹ஧ளது அதழல் ஸகளஞ்ெத்஺த அல்஬ளஹ்
கு஺஫த்தளன். (அ஺த ஌ற்பொக் ஸகளண்டு) ஥ளன் ப௄றள(அ஺஬) அயர்க஭ழைம் யந்து ஸகளஞ்ெம்
கு஺஫த்துள்஭ளன் ஋ன்ஹ஫ன். '஥வங்கள் உங்களு஺ைன இ஺஫ய஦ழைம் தழபைம்஧ச் ஸெல்லுங்கள். உங்கள்
ெப௄கம் அதற்கு(ம்) ெக்தழ ஸ஧஫ளது' ஋ன்஫ளர்கள். ஥ளன் தழபைம்஧ழச் ஸென்ஹ஫ன். அதழல் (இன்த௅ம்)
ஸகளஞ்ெம் கு஺஫த்தளன். ஥ளன் ப௄றள(அ஺஬) அயர்க஭ழைம் யந்ஹதன். (இன்த௅ம் ஸகளஞ்ெம்

75

கு஺஫த்தளன் ஋ன்ஹ஫ன்). '஥வங்கள் உங்களு஺ைன இ஺஫ய஦ழைம் தழபைம்஧ச் ஸெல்லுங்கள். உங்க஭ழன்
ெப௄கம் அதற்கு ெக்தழ ஸ஧஫ளது' ஋ன்஫ளர்கள். ஥ளம் தழபைம்஧ச் ஸென்஫ஹ஧ளது '஍ந்து ஹ஥பத்
ஸதளள௃஺க஺னக் கை஺நனளக்குகழஹ஫ன். அது ஍ம்஧தழற்கு ெநம்; ஋ன்த௅஺ைன ஸெளல்லில் ஋ந்த
நளற்஫ப௃ம் ஌ற்஧டுயதழல்஺஬' ஋ன்பொ அல்஬ளஹ் கூ஫ழ஦ளன். ஥ளன் ப௄றள(அ஺஬) அயர்க஭ழைம்
யந்தஹ஧ளது 'உங்களு஺ைன இ஺஫ய஦ழைம் ஸென்பொ இ஺தபெம் கு஺஫க்குநளபொ கூபொங்கள்'
஋ன்஫ளர்கள். இ஦ழஹநல் ஋ன்த௅஺ைன இ஺஫ய஦ழைம் (கு஺஫த்துக் ஹகட்஧தற்கு) ஸயட்கப்஧டுகழஹ஫ன்
஋ன்பொ கூ஫ழஹ஦ன். ஧ழன்஦ர் ஜழப்ளவல்(அ஺஬) ஋ன்஺஦ 'ளைத்பதுல் ப௃ன்தலள' ஋ன்த௅ம் இைத்தழற்கு
அ஺மத்துச் ஸென்஫ளர்கள். அ஺தப் ஧஬ யண்ணங்கள் சூமந்தழபைந்த஦. அது ஋ன்஦ ஋ன்஧து ஋஦க்குப்
பு஬ப்஧ையழல்஺஬. ஧ழன்஦ர் சுயர்க்கத்தழல் புகுத்தப்஧ட்ஹைன். அதழல் ப௃த்துக்க஭ளல் உள்஭
கனழபொக஺஭ப் ஧ளர்த்ஹதன். சுயர்க்கத்தழன் நண் கஸ்தூளழனளக இபைந்தது' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்)
அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அபூ தர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 350
'அல்஬ளஹ் ஸதளள௃஺க஺னக் கை஺நனளக்கழனஹ஧ளது ஊளழலிபைந்தளலும் ஧னணத்தழலிபைந்தளலும்
இபண்டிபண்டு பக்அத்துக஭ளகக் கை஺நனளக்கழ஦ளன், ஧னணத்தழல் ஸதளள௃஺க இபண்டு
பகஅத்தளகஹய ஆக்கப்஧ட்டுப் ஧னணம் அல்஬ளத ஹ஧ளதுள்஭ ஸதளள௃஺க அதழகளழக்கப்஧ட்ைது" ஋஦
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 351
இபண்டு ஸ஧பை஥ளள்க஭ழலும் நளதயழைளய்ப் ஸ஧ண்க஺஭பெம் ள௅ட்டில் இபைக்கழ஫ கன்஦ழப்
ஸ஧ண்க஺஭பெம் ஸய஭ழஹனற்஫ழ (ஸதளள௃ம் தழைலுக்குப்) அ஺மத்துயபைநளபொம், அப்ஸ஧ண்கள்
ள௅ட்டிலிபைந்து ஸய஭ழனளகழ ப௃ஸ்லிம்கள் ஸதளள௃கழ஫ இைத்தழற்குச் ஸென்பொ அயர்க஭ழன் ஧ழபச்ெளபத்தழல்
க஬ந்து ஸகளள்஭ ஹயண்டும் ஋ன்பொம், ஸதளள௃ம் இைத்஺தயழட்டு நளதயழைளய்ப் ஸ஧ண்கள்
எதுங்கழனழபைக்க ஹயண்டும்' ஋ன்பொம் கட்ை஺஭னழைப்஧ட்ஹைளம்.
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் இந்தக் கட்ை஺஭஺னக் ஹகட்டுக் ஸகளண்டிபைந்த ஸ஧ண்க஭ழல் எபையர்
'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ஋ங்க஭ழல் ஋யபைக்ஹகத௅ம் அணழந்து ஸகளள்யதற்கு ஹந஬ள஺ை
இல்஺஬ஸன஦ழல் ஋ன்஦ ஸெய்யது?' ஋஦க் ஹகட்ைதற்கு, 'அயளு஺ைன ஹதளமழ தன்த௅஺ைன
(உ஧ளழனள஦) ஹந஬ள஺ை஺ன இயளுக்கு அணழனக் ஸகளடுக்கட்டும்' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
஧தழ஬஭ழத்தளர்கள்" ஋஦ உம்ப௃ அதழய்னள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 352

76

'ஜள஧ழர்(பலி) எஹப ஹயஷ்டி஺ன அணழந்து ஸகளண்டு அ஺தத் தங்க஭ழன் ஧ழைளழனழல் ப௃டிச்சுப்
ஹ஧ளட்ையர்க஭ளகத் ஸதளள௃தளர்கள். அயர்க஭ழன் இதப ஆ஺ைகஹ஭ள துணழ ஸதளங்க யழைப்஧டும்
கம்஧ழல் ஸதளங்கழக் ஸகளண்டிபைந்த஦. இயர்க஭ழைம் எபையர், 'எஹப ஹயஷ்டினழ஬ள ஸதளள௃கழ஫வர்கள்?'
஋ன்பொ ஹகட்ைதற்கு 'உன்஺஦ப் ஹ஧ளன்஫ ந஺ைனயர்கள் ஋ன்஺஦ப் ஧ளர்க்க
ஹயண்டுஸநன்஧தற்களகஹய இவ்யளபொ ஸெய்ஹதன். ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் கள஬த்தழல் ஋ங்க஭ழல்
னளபைக்குத்தளன் இபண்டு ஆ஺ைகள் இபைந்த஦?' ஋ன்பொ ஜள஧ழர்(பலி) ஹகட்ைளர்" ஋஦ ப௃லம்நத்
இப்த௅ அல் ப௃ன் கதழர் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 353
'ஜள஧ழர் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) எஹப ஆ஺ை஺ன அணழந்தயர்க஭ளகத் ஸதளள௃துயழட்டு '஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் எஹப ஆ஺ை஺ன அணழந்து ஸதளள௃த஺தக் கண்ஹைன்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ ப௃லம்நத்
இப்த௅ அல் ப௃ன்கதழர் ஋ன்஧யர் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 354
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் எஹப ஆ஺ை஺ன அணழந்து, அதன் இபண்டு ஏபத்஺தபெம் இபண்டு ஹதளள்க஭ழன்
நவது நளற்஫ழப் ஹ஧ளட்டு ஸதளள௃தளர்கள்" ஋஦ உநர் இப்த௅ அபீ ற஬நள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 355
'உம்ப௃ ற஬நள(பலி) அயர்க஭ழன் ள௅ட்டில் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் எஹப ஆ஺ை஺ன அணழந்து, அதன்
இபண்டு ஏபத்஺தபெம் இபண்டு ஹதளள்க஭ழன் நவது நளற்஫ழப் ஹ஧ளட்டு ஸதளள௃தளர்கள்" ஋஦ உநர்
இப்த௅ அபீ ற஬நள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 356
'உம்ப௃ ற஬நள(பலி) அயர்க஭ழன் ள௅ட்டில் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் எஹப ஆ஺ை஺ன அணழந்து, அதன்
இபண்டு ஏபத்஺தபெம் இபண்டு ஹதளள்க஭ழன் நவது நளற்஫ழப் ஹ஧ளட்டு ஸதளள௃த஺த
஧ளர்த்தழபைக்கழஹ஫ன்" ஋஦ உநர் இப்த௅ அபீ ற஬நள(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 357

77

'நக்கள ஸயற்஫ழ ஸகளள்஭ப்஧ட்ை ஆண்டு, ஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஥ளன் ஸென்஫ழபைந்தஹ஧ளது
அயர்கள் கு஭ழத்துக் ஸகளண்டிபைந்தளர்கள். அயர்க஭ழன் நகள் ஃ஧ளத்தழநள(பலி) ஥஧ழ(றல்)
அயர்களுக்குத் தழ஺பனழட்ைளர். ஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்கு ற஬ளம் ஸெளன்ஹ஦ன். அப்ஹ஧ளது,
'னளபயர்?' ஋஦க் ஹகட்ைளர்கள். '஥ளன் அபூ தளலி஧ழன் நகள் உம்ப௃லள஦ழ' ஋ன்ஹ஫ன். உைஹ஦,
'உம்ப௃லள஦ழஹன! யபைக!' ஋ன்஫ளர்கள். ஥஧ழ(றல்) கு஭ழத்து ப௃டித்த ஧ழன்஦ர் எஹப ஆ஺ை஺னச்
சுற்஫ழனயர்க஭ளக ஋ட்டு பக்அத்துகள் ஸதளள௃தளர்கள். அயர்கள் தங்கள் ஸதளள௃஺க஺ன ப௃டித்ததும்
'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ஋ன்த௅஺ைன ெஹகளதபர் ஥ளன் அ஺ைக்க஬ம் அ஭ழத்தழபைக்கும்
லஶ஺஧பளயழன் நக஺஦க் ஸகள஺஬ ஸெய்ன ஋ண்ணழபெள்஭ளர்' ஋ன்பொ ஥ளன் கூ஫ழனஹ஧ளது 'உம்ப௃
லள஦ழஹன! ஥வ அ஺ைக்க஬ம் அ஭ழத்தழபைப்஧யபைக்கு ஥ளங்களும் அ஺ைக்க஬ம் அ஭ழக்கழஹ஫ளம்' ஋ன்பொ
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். இச்ெம்஧யம் ப௃ற்஧கலில் ஥ைந்தது" ஋஦ உம்ப௃
லள஦ழ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 358
'எபையர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் எஹப ஆ஺ை஺ன அணழந்து ஸதளள௃ய஺தப் ஧ற்஫ழக் ஹகட்ைதற்கு,
'உங்க஭ழல் எவ்ஸயளபையபைக்கும் இபண்டு ஆ஺ைகள் இபைக்கழன்஫஦யள?' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்)
அயர்கள் ஹகட்ைளர்கள்" ஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 359
'உங்க஭ழல் எபையர் தன்த௅஺ைன ஹதள஭ழன் நவது ஋துளெம் இல்஬ளதழபைக்க ஏர் ஆ஺ை஺ன நட்டும்
அணழந்து ஸதளம ஹயண்ைளம்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அபூ
லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 360
'ஏர் ஆ஺ை஺ன நட்டும் அணழந்து ஸதளள௃஧யர் அந்த ஆ஺ைனழன் இபண்டு ஏபத்஺தபெம் நளற்஫ழ
அணழனட்டும்' (அதளயது ய஬ப்பு஫ ஏபத்஺த இைது ஹதள஭ழலும் அணழனட்டும்)' ஋ன்பொ
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 361

78

'஥ளங்கள் ஏர் ஆ஺ை நட்டும் அணழந்து ஸதளள௃யது ஧ற்஫ழ ஜள஧ழர் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்(பலி)
அயர்க஭ழைம் ஹகட்ைதற்கு, '஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் எபை ஧னணத்தழல் ஸென்஫ழபைந்ஹதன். எபை ஥ளள்
இபளெ ஋ன்த௅஺ைன எபை ஹய஺஬க்களக ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭ ஥ளன் ெந்தழத்தஹ஧ளது அயர்கள்
ஸதளள௃து ஸகளண்டிபைந்தளர்கள். ஋ன் நவது எஹப ஏர் ஆ஺ை நட்டுஹந இபைந்தது. அ஺த ஥ளன் ஹெர்த்து
ஸ஥பைக்கநளகச் சுற்஫ழக் ஸகளண்டு ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் அபைகழல் ஥ழன்பொ ஸதளள௃ஹதன். அயர்கள்
ஸதளள௃஺க஺ன ப௃டித்ததும், 'ஜள஧ழஹப! ஋ன்஦ இபளெ ஹ஥பத்தழல் யந்தழபைக்கழ஫ழர்?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள்.
஥ளன் யந்த ஹ஥ளக்கத்஺த அயர்க஭ழைம் ஸெளன்ஹ஦ன். ஸெளல்லி ப௃டித்ததும் 'இது ஋ன்஦? ஺க
களல்கள் ஸய஭ழஹன ஸதளழனளநல் (துணழனளல்) ஸ஥பைக்கநளகச் சுற்஫ழனழபைப்஧஺தப் ஧ளர்க்கழஹ஫ன்' ஋ன்பொ
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஹகட்ைளர்கள். ஥ளன் இது இபொக்கநள஦ ஆ஺ை ஋ன்பொ ஥ளன் கூ஫ழனதும் ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள், 'ஆ஺ை யழெள஬நள஦தளக இபைந்தளல் அதன் ஏர் ஏபத்஺த ய஬து ஹதள஭ழலும் நற்ஸ஫ளபை
எபத்஺த இைது ஹதள஭ழலுநளக அணழந்து ஸகளள்ளுங்கள். ஆ஺ை ெழ஫ழதளக இபைந்தளல் அ஺த
இடுப்஧ழல் அணழந்து ஸகளள்ளுங்கள்' ஋ன்஫ளர்கள்' ஋ன்பொ ஜள஧ழர்(பலி) யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்" ஋஦
றப௅த் இப்த௅ அல்லளளழஸ் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 362
'ெழ஬ ஆண்கள் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் ஸதளள௃து ஸகளண்டிபைந்தளர்கள். அயர்கள் ெழபொயர்க஺஭ப்
ஹ஧ளன்பொ தங்க஭ழன் (ெழ஫ழன) ஹயஷ்டி஺ன தங்க஭ழன் கள௃த்தழலிபைந்ஹத கட்டினழபைந்த஦ர். (இ஺தக்
கண்ை ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஆண்க஭ழன் ஧ழன்஦ளல் ஸதளள௃து ஸகளண்டிபைந்த) ஸ஧ண்க஭ழைம்,
'ஆண்கள் றஶஜஶதழலிபைந்து ஋ள௃ந்து அநபைம் ய஺ப ஥வங்கள் உங்களு஺ைன த஺஬க஺஭
றஶஜஶதழலிபைந்து உனர்த்த ஹயண்ைளம்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ றஹ்ல் இப்த௅ றஅத்(பலி)
அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 363
'஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் எபை ஧னணத்தழல் ஸென்஫ஹ஧ளது, 'ப௃கவபளஹய! தண்ணவர்ப் ஧ளத்தழபத்஺த
஋டும்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். ஥ளன் அ஺த ஋டுத்துக் ஸகளண்ஹைன்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஥ைந்து ஸென்பொ ஋ன் கண்ணுக்குத் ஸதளழனளத ந஺஫யள஦ இைத்தழற்குச் ஸென்பொ
அயர்க஭ழன் இனற்஺கத் ஹத஺ய஺ன ஥ழ஺஫ஹயற்஫ழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது அயர்கள் ரளம் (ெழளழனள)
஥ளட்டுக் கு஭ழர் ஆ஺ை஺ன அணழந்தழபைந்தளர்கள். உளூச் ஸெய்யதற்களக அதழலிபைந்து தங்க஭ழன்
஺க஺ன ஸய஭ழஹன ஋டுக்க ப௃னன்஫ளர்கள். அதன் ஺க இபொக்கநளக இபைந்ததளல் தங்க஭ழன் ஺க஺ன
அந்த ஆ஺ைனழன் கவழ்ப்பு஫நளக ஸய஭ழஹன ஋டுத்தளர்கள். ஥ளன் அயர்களுக்குத் தண்ணவர்
ஊற்஫ழஹ஦ன். அயர்கள் ஸதளள௃஺கக்குளழன உளூ஺யச் ஸெய்தளர்கள். தங்க஭ழன் இபண்டு
களலு஺஫க஭ழன் நவதும் (அயற்஺஫க் கள௃யளநல்) ஈபக்஺கனளல் நறஹ் ஸெய்து (தையழ)
ஸதளள௃தளர்கள்" ஋஦ ப௃கவபள இப்த௅ ரஶஅ஧ள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

79

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 364
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள், (ெழபொ யனதழல்) கஅ஧துல்஬ளஹ்யழன் கட்டுநள஦ப் ஧ணழ ஥ைந்தஹ஧ளது அ஺தக்
கட்டு஧யர்கஹ஭ளடு கற்க஺஭ ஋டுத்துச் ஸென்஫ளர்கள். அப்ஹ஧ளது அயர்கள் எபை ஹயஷ்டி
அணழந்தழபைந்தளர்கள். ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ஸ஧ளழன தந்஺த அப்஧ளஸ் '஋ன் ெஹகளதப஦ழன் நகஹ஦!
உன் ஹயஷ்டி஺ன அயழழ்த்து அ஺த உன் ஹதள஭ழன் நவது ஺யத்து அதன் ஹநல் கல்஺஬ ஋டுத்துச்
சுநந்து யப஬ளஹந' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் கூ஫ழ஦ளர்கள். அவ்யளஹ஫ ஥஧ழ(றல்) ஹயஷ்டி஺ன
அயழழ்த்து அ஺தத் தங்களு஺ைன ஹதள஭ழன் நவது ஺யத்தளர்கள். ஺யத்ததும் அயர்கள் நனக்கப௃ற்பொக்
கவஹம யழள௃ந்தளர்கள். அதற்கு ஧ழன்஦ர் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஥ழர்யளணநளக எபைஹ஧ளதும்
களட்ெழன஭ழக்கயழல்஺஬" ஋஦ ஜள஧ழர் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 365
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஏர் ஆ஺ை஺ன நட்டும் அணழந்து ஸதளள௃யது ஧ற்஫ழக் ஹகட்ைதற்கு
'உங்க஭ழல் ஋ல்ஹ஬ளபைம் இபண்டு ஆ஺ைக஺஭ ஺யத்தழபக்கழ஫ளர்க஭ள?' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
ஹகட்ைளர்கள்.
(உநர்(பலி) அயர்க஭ழன் ஆட்ெழ கள஬த்தழல்) ஧ழன்஦ர் எபையர் உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம் இது
யழரனநளக ஹகட்ைதற்கு 'அல்஬ளஹ் உங்களுக்கு யழெள஬நளக்கழனழபைந்தளல் ஥வங்களும் யழெள஬நளக்கழக்
ஸகளள்ளுங்கள்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர். ெழ஬ர் ஋ல்஬ள ஆ஺ைக஺஭பெம் அணழந்து ஸதளள௃தளர்கள். ஹயபொ
ெழ஬ர் எபை ஹயஷ்டிபெம் எபை ஹந஬ள஺ைபெம் அணழந்து ஸதளள௃தளர்கள். இன்த௅ம் ெழ஬ர் எபை ஹயஷ்டிபெம்
எபை ஹந஬ங்கழபெம் அணழந்து ஸதளள௃தளர்கள். ஹயபொ ெழ஬ர் ப௃ள௃க்களல் ெட்஺ை, ஹநல் ஹ஧ளர்஺யபெம்
அணழந்து ஸதளள௃தளர்கள். ஹயபொ ெழ஬ர் ப௃ள௃க்களல் ெட்஺ைபெம் ஹநல் அங்கழபெம் அணழந்து ெழ஬ர்
ஸதளள௃தளர்கள். அ஺பக்களல் ெட்஺ைபெம் ஹநல் அங்கழபெம் அணழந்து ெழ஬ர் ஸதளள௃தளர்கள்.
அ஺பக்களல் ெட்஺ைபெம் ெட்஺ைபெம் அணழந்தயபளகச் ெழ஬ர் ஸதளள௃தளர்கள். இவ்யளபொ ஧஬ யழதநளகத்
ஸதளம஬ள஦ளர்கள். ஹயஷ்டிபெம் ெட்஺ைபெம் ஋ன்஧தற்குப் ஧தழ஬ளக ஹயஷ்டிபெம் ஹநல் ஹ஧ளர்஺யபெம்'
஋ன்பொ உநர்(பலி) கூ஫ழனதளக ஥ளன் ஥ழ஺஦க்கழஹ஫ன்" ஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 366
'லஜ்ஜஶக்களக இஹ்பளம் அணழன யழபைம்புகழ஫யர் ஋ந்த ஆ஺ை஺ன அணழன ஹயண்டும் ஋ன்பொ எபையர்
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஹகட்ைதற்கு 'ெட்஺ை, ப௃ள௃க்களல் ெட்஺ை, ஸதளப்஧ழ, குங்குநச் ெளனம் ஧ட்ை
ஆ஺ை, ெழயப்புச் ெளனநழைப்஧ட்ை ஆ஺ை ஆகழனயற்஺஫ அணழனக் கூைளது. னளபைக்களயது ஸெபைப்பு
கழ஺ைக்களநலிபைந்தளல் ஹதளலி஦ள஬ள஦ களலு஺஫ அணழந்து ஸகளள்஭஬ளம். அந்தத் ஹதளலு஺஫னழல்

80

கபண்஺ைக்குக் கவஹம இபைக்கும் ய஺கனழல் ஹநல் ஧ளகத்஺த ஸயட்டி யழை ஹயண்டும்' ஋ன்பொ
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 367
'஺க஺ன ஸய஭ழஹன ஋டுக்க இன஬ளத அ஭ளெக்கு இபொககநளக ஆ஺ை஺னச் சுற்஫ழக் ஸகளள்ய஺தபெம்
எஹப ஆ஺ை஺ன அணழந்தழபைக்கும்ஹ஧ளது, நர்நஸ்தள஦ம் ஸதளழபெம் ஧டினளக இபண்டு
ப௃மங்களல்க஺஭பெம் ஥ளட்டி ஺யத்து உட்களபைய஺தபெம் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் த஺ை ஸெய்தளர்கள்"
஋஦ அபூ றப௅த் அல் குத்ளழ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 368
ப௃஦ள஧தள' 'ப௃஬ளநறள' ஋த௅ம் இபைய஺க யழனள஧ளபங்க஺஭பெம், ஺க஺ன ஸய஭ழஹன ஋டுக்க இன஬ளத
அ஭ளெக்கு இபொக்கநளக ஆ஺ை஺னச் சுற்஫ழக் ஸகளள்ய஺தபெம், எஹப ஆ஺ை஺ன
அணழந்தழபைக்கும்ஹ஧ளது, இபண்டு ப௃ட்டுக் களல்க஺஭பெம் ஥ளட்டி ஺யத்து உட்களபைய஺தபெம்
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் த஺ை ஸெய்துள்஭ளர்கள்" ஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
(கு஫ழப்பு: 'ப௃஦ள஧தள' கு஫ழப்஧ழட்ை எபை ஸ஧ளபை஺஭ ஋டுத்து ஋஫ழபெம்ஹ஧ளது அது ஋ந்தப் ஸ஧ளபை஭ழன்
நவது ஧டுகழ஫ஹதள அந்தப் ஸ஧ளபை஺஭ இவ்ய஭ளெ யழ஺஬க்குத் தபைகழஹ஫ன் ஋ன்பொ கூ஫ழ யழற்஧஺தக்
கு஫ழக்கும்.
'ப௃஬ளநறள' குயழக்கப்஧ட்ை ஸ஧ளபைட்க஺஭ப் ஧ழளழத்துப் ஧ளர்க்கயழைளநல் அ஺தத் ஸதளட்டுப் ஧ளர்க்க
நட்டுஹந அத௅நதழத்து யழற்஧஺தக் கு஫ழக்கும்.)

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 369
லஜ்ஜத்துல்யதள'யழற்கு ப௃ந்தழன ஆண்டு அபூ ஧க்ர்(பலி) (அயர்க஭ழன் த஺஬஺நனழல் ஥ளன்
லஜ்ஜஶக்குச் ஸென்஫ஹ஧ளது) ஋ன்஺஦ அ஫ழயழப்புச் ஸெய்஧யர்களுைன் துல்லஜ் நளதம் ஧த்தளம் ஥ளள்
அத௅ப்஧ழ ஺யத்தளர்கள். ஥ளங்கள் நழ஦ளயழல் ஥ழன்பொ, 'அ஫ழந்து ஸகளள்ளுங்கள்! இந்த ஆண்டிற்குப்
஧ழ஫கு ஋ந்த ப௃ஷ்ளழக்கும் லஜ் ஸெய்னக் கூைளது. ஥ழர்யளணநளக னளபைம் கஅ஧ள஺ய ய஬ம்
யபக்கூைளது' ஋ன்பொ அ஫ழயழத்ஹதளம்.
஧ழன்஦ர் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அலீ(பலி) அயர்க஺஭ அத௅ப்஧ழ, தழபைக்குர்ஆ஦ழன் 9-யது
அத்தழனளனத்தழல் எப்஧ந்த ப௃஫ழளெ ஧ற்஫ழக் கூ஫ப்஧டும் (ப௃தல் இபை஧து யெ஦ங்கள்) யழரனத்஺த

81

அ஫ழயழக்குநளபொ கட்ை஺஭னழட்ைளர்கள்.
஋ங்களுைன் அலீ(பலி) அயர்களும் துல்லஜ் நளதம் ஧த்தளயது ஥ளள் நழ஦ளயழல் ஥ழன்பொ 'இந்த
ஆண்டிற்குப் ஧ழ஫கு இ஺ண஺யப்஧ள஭ர் ஋யபைம் லஜ் ஸெய்னக்கூைளது; கஅ஧ள஺ய ஋யபைம்
஥ழர்யளணநளக ய஬ம் யபக் கூைளது' ஋ன்பொ அ஫ழயழத்தளர்கள்" அபூ லஶ஺பபள(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 370
'ஜள஧ழர்(பலி) எஹப ஹயஷ்டி஺ன சுற்஫ழக் ஸகளண்டு ஸதளள௃தளர். அயளழன் ஹந஬ள஺ை த஦ழனளக
஺யக்கப்஧ட்டிபைந்தது. ஸதளள௃து ப௃டித்ததும் 'அப்துல்஬ளஹ்யழன் தந்஺தஹன! உங்களு஺ைன
ஹந஬ள஺ை஺னத் த஦ழஹன ஺யத்துயழட்டுத் ஸதளள௃கழ஫வர்க஭ள?' ஋ன்பொ ஥ளங்கள் ஹகட்ைதற்கு, 'ஆம்!
உங்க஺஭ப் ஹ஧ளன்஫ ந஺ைனர்கள் ஋ன்஺஦ப் ஧ளர்க்க ஹயண்டுஸநன்஧஺த யழபைம்஧ழஹ஦ன். ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் இவ்யளபொ ஸதளள௃த஺த ஥ளன் ஧ளர்த்தழபைக்கழஹ஫ன் ஋ன்஫ளர்கள்" ஋஦ ப௃லம்நத் இப்த௅ அல்
ப௃ன்கதழர் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 371
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஺க஧ர் ஹ஧ளபைக்கு ஆனத்தநள஦ளர்கள். அங்ஹக ஥ளங்கள் அதழகள஺஬த்
ஸதளள௃஺க஺ன அதழகள஺஬னழன் ஸயண்஺ந ஸதளழபெம் ப௃ன்஦ர் ஸதளள௃ஹதளம். ஧ழன்஦ர் ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் தங்க஭ழன் யளக஦த்தழல் ஌஫ழ஦ளர்கள். அபூ தல்லள(பலி) அயர்களும் ஌஫ழ஦ளர்.
அயர்களுக்குப் ஧ழன்஦ளல் ஥ளன் ஌஫ழ அநர்ந்ஹதன். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஺க஧ர் கணயளனழத௅ள்
ஸென்஫ளர்கள். ஋ன்த௅஺ைன ப௄ட்டு ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ஸதள஺ை஺னத் ஸதளட்ைது. ஧ழன்஦ர்
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன் ஸதள஺ைனழலிபைந்த ஹயஷ்டி஺ன ஥வக்கழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்)
அயர்க஭ழன் ஸதள஺ைனழன் ஸயண்஺ந஺ன ஧ளர்த்ஹதன். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஊபைக்குள்ஹ஭
த௃஺மந்தஹ஧ளது 'அல்஬ளஹ் ஸ஧ளழனயன்! ஺க஧ர் ள௅ழ்ந்துயழட்ைது! ஥ழச்ெனநளக ஥ளம் எபை (஋தழளழக்)
கூட்ைத்தழைம் ஧஺க஺நபெைன் இ஫ங்கழ஦ளல் ஋ச்ெளழக்கப்஧ட்ை அம்நக்க஭ழன் கள஺஬ ஹ஥பம்
ஹநளெநள஦தளம்யழடும்' ஋ன்பொ ப௃ம்ப௃஺஫ கூ஫ழ஦ளர்கள். அவ்ளேர் நக்கள் தங்க஭ழன்
ஹய஺஬களுக்களக ஸய஭ழஹன யந்தஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭ப் ஧ளர்த்ததும், 'ப௃லம்நதும் அயளழன்
஧ட்ைள஭ப௃ம் யந்துள்஭ளர்கள்' ஋ன்பொ (஧தட்ைநளகக்) கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஥ளங்கள் ஺க஧஺பப் ஧஬யந்தநளகக் ஺கப்஧ற்஫ழஹ஦ளம். ஹ஧ளர்க் ஺கதழகஸ஭ல்஬ளம் என்பொ
ஹெர்க்கப்஧ட்ைஹ஧ளது 'தழஹ்னள' ஋ன்஫ ஥஧ழத்ஹதளமர் யந்து 'இ஺஫த்தூதள அயர்கஹ஭!
஺கதழக஭ழலுள்஭ எபை ஸ஧ண்஺ண ஋஦க்குக் ஸகளடுங்கள்' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர். '஥வர் ஹ஧ளய் எபை
ஸ஧ண்஺ண ஹதர்ந்ஸதடுத்துக் ஸகளள்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். அயர்
ஸென்பொ றஃ஧ழய்னள ஧ழன்த் லஶனய் ஋ன்஫ ஸ஧ண்஺ணத் ஹதர்ந்ஸதடுத்தளர். அப்ஹ஧ளது எபையர்
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து, 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! 'கு஺஫஭ள' நற்பொம் '஥஭வர்' ஋ன்஫ கு஬த்தழன்

82

த஺஬யழ றஃ஧ழய்னள ஧ழன்த் லஶனய் ஋ன்஫ ஸ஧ண்஺ணனள தழஹ்னளயழற்குக் ஸகளடுத்துள்஭வர்கள்.
அந்தப் ஸ஧ண் தங்களுக்ஹக தகுதழனள஦யள்' ஋ன்஫ளர். அப்ஹ஧ளது 'அப்ஸ஧ண்஺ணபெம்
தழஹ்னள஺யபெம் அ஺மத்து யளபைம்' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அயளழைம் கூ஫ழ஦ளர்கள். அப்ஸ஧ண்
அ஺மத்து யபப்஧ட்ைளர். அப்ஸ஧ண் யந்ததும் '஥வ ஺கதழக஭ழலிபைந்து ஹயஸ஫ளபை ஸ஧ண்஺ணத்
ஹதர்ந்ஸதடுத்துக் ஸகளள்' ஋ன்஫ தழஹ்னளயழைம் இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஥஧ழ(றல்) அப்ஸ஧ண்஺ண யழடுத஺஬ ஸெய்து ஧ழன்஦ர் அய஺பத் தழபைநணம் ஸெய்தளர்கள்.
இந்த லதவ஺ற அ஫ழயழக்கழ஫ அ஦ஸ்(பலி) அயர்க஭ழைம் றள஧ழத் ஋ன்஫ ஹதளமர், 'அபூ லம்ெளஹய
஥஧ழ(றல்) அப்ஸ஧ண்ணுக்கு ஋வ்ய஭ளெ நலர் ஸகளடுத்தளர்கள்?' ஋ன்பொ ஹகட்ைதற்கு 'அய஺பஹன
நலபளகக் ஸகளடுத்தளர்கள்; அதளயது அய஺ப யழடுத஺஬ ஸெய்து ஧ழன்஦ர் நணந்தளர்கள்' ஋஦க்
கூ஫ழ஦ளர்.
஥ளங்கள் (஺க஧ளழலிபைந்து) தழபைம்஧ழ யபைம் யமழனழல் 'றஃ஧ழய்னள' அயர்க஺஭ உம்ப௃ றஶ஺஬ம்(பலி)
நணப்ஸ஧ண்ணளக ஆனத்தப்஧டுத்தழ ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் இபயழல் எப்஧஺ைத்தளர். நபொ஥ளள்
கள஺஬ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் புது நளப்஧ழள்஺஭னளகத் ஹதளன்஫ழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) எபை
யழளழப்஺஧ யழளழத்து 'உங்க஭ழல் னளளழைநளயது ஌தளயது (ெளப்஧ழடுகழ஫) ஸ஧ளபைள்கள் இபைந்தளல்
ஸகளண்டு யந்து இதழல் ஹ஧ளடுங்கள்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். உைஹ஦ எபையர் ஹ஧ளவச்ெம் ஧மத்஺தக்
ஸகளண்டு யந்தளர். ஹயபொ எபையர் ஸ஥ய்஺னக் ஸகளண்டு யந்தளர். எபையர் நள஺யக் ஸகளண்டு
யந்தளர். (இப்஧டி ஋ல்ஹ஬ளபைம் ஸகளண்டுயந்த) அயற்஺஫ஸனல்஬ளம் ஹெர்த்து என்஫ளகக்
க஬ந்தளர்கள். அது ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் 'யலீநள' ஋த௅ம் நணயழபைந்தளக அ஺நந்தது" ஋஦
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"அயளு஺ைன உைல் ப௃ள௃ய஺தபெம் ந஺஫க்கும் யழதத்தழல் எஹப ஆ஺ை஺ன அணழந்தளலும் அது
அயளுக்குப் ஹ஧ளதுநள஦தளகும்" ஋஦ இக்ளழநள கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 372
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஃ஧ஜ்ர் ஸதளள௃஺க஺னத் ஸதளள௃யளர்கள். இ஺஫஥ம்஧ழக்஺கபெள்஭ ஸ஧ண்கள்
ஆ஺ைக஭ளல் தங்க஭ழன் உைல் ப௃ள௃ய஺தபெம் சுற்஫ழ ந஺஫த்தயர்க஭ளக அயர்களுைன்
ஸதளள௃யளர்கள். ஧ழன்஦ர் தங்க஭ழன் ள௅டுகளுக்குச் ஸெல்யளர்கள். அயர்கள் னளர் னளர் ஋ன்஧஺த
(ஸய஭ழச்ெநழன்஺நனளல்) னளபைம் அ஫ழனநளட்ைளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 8, ஋ண் 373

83

஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஧஬ யண்ணங்கள் உள்஭ ஏர் ஆ஺ை஺ன அணழந்து ஸதளள௃தஹ஧ளது அந்த
யண்ணங்க஭ழன் ஧க்கம் ஧ளர்஺ய஺னச் ஸெலுத்தழ஦ளர்கள். அயர்கள் ஸதளள௃஺க஺ன ப௃டித்ததும்,
'஋ன்த௅஺ைன இந்த ஆ஺ை஺ன ஋டுத்துச் ஸென்பொ அபூ ஜஹ்நழைம் ஸகளடுத்துயழட்டு, அயளழன்
(யண்ணங்கள் இல்஬ளத) ஆ஺ை஺னக் ஸகளண்டு யளபைங்கள். இந்த ஆ஺ை ெழ஫ழது ஹ஥பத்தழற்கு
ப௃ன்஦ர் ஋ன்த௅஺ைன ஸதளள௃஺க஺னயழட்டு ஋ன் கய஦த்஺தத் தழபைப்஧ழயழட்ைது' ஋ன்பொ
கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
நற்ஹ஫ளர் அ஫ழயழப்஧ழன்஧டி, '஥ளன் ஸதளள௃஺கனழல் ஥ழற்கும்ஹ஧ளது அந்த ஆ஺ைனழன் யண்ணங்க஺஭ப்
஧ளர்ப்஧தளல் அது ஋ன்஺஦க் குமப்஧ழ யழடுஹநள ஋஦ அஞ்ெழஹ஦ன்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்)
அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள் ஋ன்பொ உள்஭து.

ஸதளள௃஺க ஹ஥பங்கள்
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 521
றஶஹ்ளழ அ஫ழயழத்தளர்.
உநர் இப்த௅ அப்தழ஬ அள௉ஸ் எபை ஥ளள் ஸதளள௃஺க஺னத் தளநதப் ஧டுத்தழயழட்ைளர்கள். அப்ஹ஧ளது
உர்யள இப்த௅ றஶ஺஧ர் அயளழைம் யந்து ஧ழன்யபைம் ஥ழகழ்ச்ெழ஺னக் கூ஫ழ (அயளழன் ஸென஺஬க்
கண்டிக்க஬ள)஦ளர்கள்.
இபளக்கழல் இபைக்கும்ஹ஧ளது எபை ஥ளள் ப௃கவபள இப்த௅ ரஶஅ஧ள(பலி) ஸதளள௃஺க஺னத் தளநதப்
஧டுத்தழயழட்ைளர்கள். அப்ஹ஧ளது அபூ நஸ்ளேத் அல் அன்றளளழ(பலி), அயளழைம் யந்து, 'ப௃கவபளஹய!
இது ஋ன்஦? ஜழப்ளவல்(அ஺஬) அயர்கள் இ஫ங்கழ (ஃ஧ஜ்பைத்) ஸதளம, ஥஧ழ(றல்) அயர்களும்
ஸதளள௃தளர்கள். ஧ழன்பு (லுலர்) ஸதளம, ஥஧ழ(றல்) அயர்களும் ஸதளள௃தளர்கள். ஧ழன்பு (அறர்) ஸதளம
஥஧ழ(றல்) அயர்களும் ஸதளள௃தளர்கள். ஧ழன்பு (நக்ளழப்) ஸதளம ஥஧ழ(றல்) அயர்களும் ஸதளள௃தளர்கள்.
஧ழன் இரள ஸதளம, ஥஧ழ(றல்) அயர்களும் ஸதளள௃தளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஥஧ழனழைம் "இந்ஹ஥பங்க஭ழல்
ஸதளம ஹயண்டும் ஋ன்ஹ஫ உநக்குக் கட்ை஺஭னழைப் ஧ட்டுள்஭து' ஋ன்பொம் ஜழப்ளவல்(அ஺஬) அயர்கள்
கூ஫ழ஦ளர்கள். இ஺த ஥வர் அ஫ழனயழல்஺஬னள?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள்.
(இந்த ஥ழகழ்ச்ெழ஺ன உர்யள இப்த௅ றஶ஺஧ர், உநர் இப்த௅ அப்தழல் அள௉ஸ் அயர்க஭ழைம் கூ஫ழன
ஹ஧ளது) 'உர்யளஹய ஥வர் கூபொயது ஋ன்஦ஸயன்஧஺தக் கய஦ழத்துப் ஧ளபைம்! ஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்குத்
ஸதளள௃஺கனழன் ஹ஥பத்஺த ஜழப்ளவல்(அ஺஬) அயர்கள் ஥ழர்ணனழத்தளர்க஭ள?' ஋ன்பொ உநர் இப்த௅
அப்தழல் அள௉ஸ் ஹகட்ைளர்கள்.

84

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 522
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
சூளழன(஦ழ)ன் (எ஭ழ) ஋ன் அ஺஫னழல் (ந஺஫னளநல்) யழள௃ந்து ஸகளண்டிபைக்கும்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் அறர் ஸதளள௃யளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 523
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
அப்துல் ஺கஸ் குள௃யழ஦ர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து '஥ளங்கள் பபீஆ ஋த௅ம் ஹகளத்தழபத்஺தச்
ஹெர்ந்தயர்கள். (ஹ஧ளளழடுதல்) யழ஬க்கப்஧ட்ை நளதத்தழல் தயழப (஌஺஦ன நளதங்க஭ழல்) உங்க஭ழைம்
஥ளங்கள் யப இன஬ளது. ஋஦ஹய உங்க஭ழைநழபைந்து ஸ஧ற்பொச் ஸென்பொ ஋ங்களுக்குப்
஧ழன்஦ளலுள்஭யர்க஺஭பெம் அதன் ஧ளல் அ஺மக்கக்கூடின யழரனங்க஺஭ ஋ங்களுக்குக்
கட்ை஺஭னழடுங்கள்!' ஋ன்பொ ஹகட்ை஦ர். அதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள், '஥ளன்கு களளழனங்க஺஭
உங்களுக்கு ஌ளெகழஹ஫ன். அ஺யனளய஦: யணக்கத்தழற்குளழனயன் அல்஬ளஹ்஺யத் தயழப ஹயபொ
னளபைநழல்஺஬; ஥ழச்ெனநளக ஥ளன் அல்஬ளஹ்யழன் தூதபளஹயன் ஋ன்பொ உபொதழனளக ஥ம்புயது
ஸதளள௃஺க஺ன ஥ழ஺஬஥ளட்டுயது, றகளத் ஸகளடுத்து யபையது, க஦வநத் (ஹ஧ளளழல் ஸயன்஫ ஧ழன்
஋தழளழக஭ழைநழபைந்து ஺கப்஧ற்஫ப்஧ட்ை) ஸ஧ளபைட்க஭ழல் ஍ந்தழல் எபை ஧குதழ஺ன ஸ஧ளதுநக்கள்
஥ன்஺நக்களக) ஋ன்஦ழைம் எப்஧஺ைத்து யழடுதல், ஥ளன்கு களளழனங்க஺஭யழட்டு உங்க஺஭ ஥ளன்
தடுக்கழஹ஫ன். அ஺யனளய஦: (நது ஧ள஦ங்கள் ஺யத்தழபைந்த) சு஺பக்குடுக்஺க, யளய் குபொக஬ள஦
சுட்ை நண் குடு஺ய, தளர் பூெப்஧ட்ை ஧ளத்தழபம், ஹ஧ளவச்ெ நபத்தழன் அடிப்஧குதழ஺னக் கு஺ைந்து
ஸெய்னப்஧ட்ை ஧ளத்தழபம் ஆகழனயற்஺஫(ப் ஧னன்஧டுத்துய஺த)யழட்டும் உங்க஺஭த் தடுக்கழஹ஫ன்'
஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.
கு஫ழப்பு: ஹ஧ள஺தப் ஸ஧ளபைள்களுக்களகப் ஧னன்஧டுத்தப் ஧ட்ை இப்஧ளத்தழபங்க஺஭ப்
஧னன்஧டுத்த஬ளகளது ஋ன்஫ த஺ை, ஧ழன்஦ர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ளல் யழ஬க்கழக் ஸகளள்஭ப்஧ட்ைது
஋ன்஧஺தக் கய஦த்தழல் ஸகளள்க!)

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 524
ஜளவர்஧ழன் அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

85

ஸதளள௃஺க஺ன ஥ழ஺஬஥ளட்டுயது றகளத் ஸகளடுப்஧து, ப௃ஸ்லிம்கள் அ஺஦யபைக்கும் ஥ல்஬஺தஹன
஥ளடுயது ஆகழன களளழனங்களுக்களக ஥ளன் அல்஬ளஹ்யழன் தூதளழைம் உபொதழப் ஧ழபநளணம் ஋டுத்ஹதன்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 525
லஶ஺தஃ஧ள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளங்கள் உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம் அநர்ந்தழபைந்தஹ஧ளது, '஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஃ஧ழத்஦ள஺யப் ஧ற்஫ழக்
கூ஫ழன஺த உங்க஭ழல் அ஫ழந்தழபைப்஧யர் னளர்? ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள். (ஃ஧ழத்஦ள ஋ன்஫ யளர்த்஺தக்குச்
ஹெளத஺஦கள், துன்஧ங்கள் ஋ன்பொ ஸ஧ளபைளும் குமப்஧ங்கள் ஋ன்஫ ஸ஧ளபைளும் உண்டு.) ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் கூ஫ழன நளதழளழஹன ஥ளன் அ஺த அ஫ழந்தழபைக்கழஹ஫ன் ஋ன்ஹ஫ன். அதற்கு உநர்(பலி) '஥வர்
அதற்குத் தகுதழனள஦யர் தளம்' ஋ன்஫஦ர். எபை ந஦ழதன் தம் குடும்஧த்தழ஦ளழைப௃ம் தம்
ஸெளத்துக்க஭ழலும் தம் குமந்஺தக஭ழைப௃ம் தம் அண்஺ை ள௅ட்ைளளழைப௃ம் (அ஭ளெ கைந்த ஹ஥ெம்
஺யப்஧தன் ப௄஬ம்) ஃ஧ழத்஦ளயழல் (ஹெளத஺஦னழல்) ஆழ்த்தப்஧டும்ஹ஧ளது, ஸதளள௃஺க, ஹ஥ளன்பு,
தர்நம், (஥ல்஬஺த) ஌ளெதல், (தவ஺ந஺ன) யழ஬க்குதல் ஆகழன களளழனங்கள் அதற்குப் ஧ளழகளபநளகும்
஋ன்பொம் ஥ளன் யழ஺ைன஭ழத்ஹதன்.
அதற்கு உநர்(பலி), '஥ளன் இ஺தக் கபைதயழல்஺஬' ஋ன்஫஦ர். 'கை஬஺஬ ஹ஧ளல் அடுக்கடுக்களக
஌ற்஧டும் (஥஧ழக஭ளல் ப௃ன்஦஫ழயழக்கப்஧ட்ை) ஃ஧ழத்஦ள (குமப்஧ங்கள்) ஧ற்஫ழஹன ஹகட்கழஹ஫ன்' ஋ன்பொ
கூ஫ழ஦ளர்கள். இ஺஫஥ம்஧ழக்஺கனள஭ர்க஭ழன் த஺஬யஹப! அந்தக் குமப்஧ங்களுக்கும் உங்களுக்கும்
னளஸதளபை ெம்நந்தப௃நழல்஺஬. உங்களுக்கும் அந்தக் குமப்஧ங்களுக்கு நழ஺ைஹன ப௄ைப்஧ட்ை கதளெ
உள்஭து ஋஦ கூ஫ழஹ஦ன். 'அக்கதளெ தழ஫க்கப்஧டுநள? உ஺ைக்கப்஧டுநள?' ஋஦ உநர்(பலி)
ஹகட்ைளர்கள். ஥ளன் உ஺ைக்கப்஧டும் ஋ன்ஹ஫ன். 'அப்஧டினளனழன் அது எபைக்களலும் ப௄ைப்஧ைளது'
஋ன்பொ உநர்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.
ரகவக் கூ஫ழ஦ளர். அந்தக் கதளெ ஋துஸய஦ உநர்(பலி) அ஫ழயளர்க஭ள? ஋ன்பொ லஶ஺தஃ஧ள(பலி)
அயர்க஭ழைம் ஥ளங்கள் ஹகட்ஹைளம். 'ஆம்! ஧கலுக்குப் ஧ழன்஦ர் இபளெ ஋ன்஧஺த அ஫ழயது ஹ஧ளல்
அ஺த உநர்(பலி) அ஫ழயளர்கள். ஸ஧ளய்கள் க஬யளத ஸெய்தழ஺னஹன ஥ளன் அயர்களுக்கு
அ஫ழயழத்ஹதன்' ஋ன்பொ லஶ஺தஃ஧ள(பலி) கூ஫ழ஦ளர். அந்தக் கதளெ ஋துஸய஦ லஶ஺தஃ஧ள(பலி)
அயர்க஭ழைம் ஹகட்க ஥ளங்கள் அஞ்ெழ, நஸ்ப௉க்஺கக் ஹகட்கச் ஸெய்ஹதளம். அதற்கு லஶ஺தஃ஧ள(பலி)
'அந்தக் கதளெ உநர்(பலி) தளம்' ஋ன்஫ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 526

86

இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
எபையர் அன்஦ழனப் ஸ஧ண்஺ண ப௃த்தநழட்டு ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து (஧ளழகளபம் ஹகட்டு) இந்த
யழ஧பத்஺தக் கூ஫ழ஦ளர். '஧கலின் இபண்டு ஏபங்க஭ழலும் இபயழன் எபை ஧குதழனழலும் ஸதளள௃஺க஺ன
஥ழ஺஬ ஥ழபொத்துள௅பளக! ஥ழச்ெனநளக ஥ல்஬ களளழனங்கள் தவன களளழனங்க஺஭ அகற்஫ழயழடும்"
(தழபைக்குர்ஆன் 11:114) ஋ன்஫ யெ஦த்஺த இ஺஫யன் அபை஭ழ஦ளன். அப்ஹ஧ளது அந்த ந஦ழதர்
'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! இது ஋஦க்கு நட்டுநள?' ஋ன்பொ ஹகட்ைதற்கு '஋ன் ெப௃தளனம்
ப௃ள௃஺நக்கும்" ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 527
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
அல்஬ளஹ்ளெக்கு நழகளெம் யழபைப்஧நள஦ ஸெனல் ஋து? ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஥ளன்
ஹகட்ைஹ஧ளது, 'ஸதளள௃஺க஺ன அதற்குளழன ஹ஥பத்தழல் ஸதளள௃யதளகும்" ஋ன்பொ ஧தழல் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
அதற்கு அடுத்து ஋து? ஋ன்ஹ஫ன். 'ஸ஧ற்ஹ஫ளபைக்கு ஥ன்஺ந ஸெய்தல்" ஋ன்஫ளர்கள். அதற்கு அடுத்து
஋து? ஋ன்ஹ஫ன். 'இ஺஫யமழனழல் அ஫ப்ஹ஧ளர் புளழதல்" ஋ன்஫஦ர். ஋஦க்கு இயற்஺஫ ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் அ஫ழயழத்த஦ர். (ஹகள்யழ஺ன) ஹநலும் ஥ளன் அதழகப்஧டுத்தழனழபைந்தளல் ஥஧ழ(றல்)
அயர்களும் ஹநலும் ஸெளல்லினழபைப்஧ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 528
அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"உங்க஭ழல் எபையளழன் யளெலில் ஆபொ என்பொ (ஏடிக் ஸகளண்டு) இபைக்கழ஫து. அதழல் அயர் தழ஦ப௃ம்
஍ந்து ப௃஺஫ கு஭ழக்கழ஫ளர். அயளழன் ஹந஦ழனழலுள்஭ அள௃க்குக஭ழல் ஋துளெம் ஋ஞ்ெழனழபைக்குநள ஋஦க்
கூபொங்கள்" ஋ன்பொ ஹதளமர்க஭ழைம் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஹகட்ைளர்கள். 'அயளழன் அள௃க்குக஭ழல்
ெழ஫ழத஭ளெம் ஋ஞ்ெழனழபளது' ஋஦ ஥஧ழத் ஹதளமர்கள் கூ஫ழ஦ர். 'இது ஍ஹய஺஭த் ஸதளள௃஺கக஭ழன்
உய஺நனளகும். இதன் ப௄஬ம் அல்஬ளஹ் ஧ளயங்க஺஭ அகற்பொகழ஫ளன்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்)
அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 529

87

஺க஬ளன் அ஫ழயழத்தளர்.
'஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் கள஬த்தழல் இபைந்தயற்஫ழல் ஋த஺஦பெம் (இன்பொ) ஋ன்஦ளல் களண
ப௃டினயழல்஺஬' ஋ன்பொ அ஦ஸ்(பலி) கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள். 'ஸதளள௃஺க இபைக்கழ஫ஹத' ஋ன்பொ
அயர்க஭ழைம் ஹகட்கப் ஧ட்ைது. 'அதழல் கூை ஸெய்ய஺தஸனல்஬ளம் ஥வங்கள் (கூைக் கு஺஫ன) ஸெய்து
யழையழல்஺஬ஹனள? ஋஦த் தழபைப்஧ழக் ஹகட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 530
றஶஹ்ளவ அ஫ழயழத்தளர்.
அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) 'ைநளஸ்கஸ்' ஥களழலிபைக்கும்ஹ஧ளது ஥ளன் அயர்க஭ழைம் ஸென்ஹ஫ன்.
அயர்கள் அள௃து ஸகளண்டிபைந்த஦ர். '஌ன் அள௃கழ஫வர்கள்?' ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
கள஬த்தழல் ஥ளன் கண்ை஺யக஭ழல் இந்தத் ஸதளள௃஺க஺னத் தயழப ஹயபொ ஋த஺஦பெம் ஋ன்஦ளல்
(இன்஺஫ன ெப௄கத்தழல்) களண ப௃டினயழல்஺஬. அந்தத் ஸதளள௃஺கபெம் கூை ஧ளழ்஧டுத்தப் ஧ட்ை
஥ழ஺஬னழலுள்஭து' ஋஦ அ஦ஸ்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 531
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"எபையர் ஸதளள௃ம்ஹ஧ளது தம் இ஺஫ய஦ழைம் த஦ழ஺நனழல் உ஺பனளடுகழ஫ளர். ஋஦ஹய தம் ய஬ப்பு஫ம்
துப்஧ ஹயண்ைளம். ஋஦ழத௅ம் தம் இைது ஧ளதத்தழற்குக் கவஹம துப்஧ழக் ஸகளள்஭஬ளம்."
஋஦ அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"தநக்கு ப௃ன் பு஫நளகத் துப்஧஬ளகளது; ஋஦ழத௅ம் தம் இைது பு஫நளகஹயள, தம் ஧ளதங்களுக்குக்
கவஹமஹனள, துப்஧ழக் ஸகளள்஭஬ளம்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள் ஋஦ கதளதள
கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.
"தநக்கு ப௃ன்பு஫ஹநள தம் ய஬ப்பு஫ஹநள துப்஧ ஹயண்ைளம். ஋஦ழத௅ம் இைப்பு஫ஹநள தம் ஧ளதத்தழன்
கவஹமஹனள துப்஧ழக் ஸகளள்஭஬ளம்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள் ஋஦ ரஃ஧ள
கு஫ழப்஧ழடுகழ஫ளர்.

88

"ம்ப்஬ளத் தழ஺ெனழஹ஬ள தம் ய஬ப்பு஫ஹநள துப்஧஬ளகளது; ஋஦ழத௅ம் தம் இைப்பு஫ஹநள, தம் ஧ளதத்தழன்
கவஹமஹனள துப்஧ழக் ஸகளள்஭஬ளம்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள் ஋஦
அ஦ஸ்(பலி) யமழனளக லஶ஺நத் அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 532
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"றஜ்தளயழல் ஥டு஥ழ஺஬஺னக் க஺ைப்஧ழடிபெங்கள்! ஺கக஺஭ ஥ளய் யழளழப்஧து ஹ஧ளல் யழளழக்க஬ளகளது!
துப்பும்ஹ஧ளது தநக்கு ப௃ன்பு஫ஹநள தம் ய஬ப்பு஫ஹநள துப்஧஬ளகளது! ஌ஸ஦஦ழல் அயர் தம்
இ஺஫யத௅ைன் த஦ழ஺நனழல் உ஺பனளடிக் ஸகளண்டிபைக்கழ஫ளர்."
஋஦ அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 533
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"ஸயப்஧ம் கடு஺நனளகும்ஹ஧ளது (ஸயப்஧ம் தணழபெம் ய஺ப) லுல஺பத் தளநதப் ஧டுத்துங்கள்!
஌ஸ஦஦ழல் கடு஺நனள஦ ஸயப்஧ம் ஥பகத்தழன் ஸயப்஧க் களற்஫ழன் ஸய஭ழப்஧ளைளகும்."
஋஦ இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 534
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"ஸயப்஧ம் கடு஺நனளகும்ஹ஧ளது (ஸயப்஧ம் தணழபெம் ய஺ப) லுல஺பத் தளநதப் ஧டுத்துங்கள்!
஌ஸ஦஦ழல் கடு஺நனள஦ ஸயப்஧ம் ஥பகத்தழன் ஸயப்஧க் களற்஫ழன் ஸய஭ழப்஧ளைளகும்."
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 535

89

அபூ தர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ப௃அத்தழன், லுலபைக்கு ஧ளங்கு ஸெளல்஬ ப௃ற்஧ட்ைஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
'ஸகளஞ்ெம் ஸ஧ளபொ; ஸகளஞ்ெம் ஸ஧ளபொ" ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டு, 'கடு஺நனள஦ ஸயப்஧ம் ஥பகத்தழன்
ஸயப்஧க் களற்஫ழன் ஸய஭ழப்஧ைளகும். ஋஦ஹய ஸயப்஧ம் கடு஺நனளகும்ஹ஧ளது (லுலர்)
ஸதளள௃஺க஺னத் தளநதப் ஧டுத்துங்கள்!" ஋ன்஫ளர்கள். நணல் தழட்டுக஭ழன் ஥ழம஺஬ ஥ளங்கள்
஧ளர்க்கும் ய஺ப ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தளநதப் ஧டுத்துங்கள்!" ஋ன்஫ளர்கள். நணல் தழட்டுக஭ழன்
஥ழம஺஬ ஥ளங்கள் ஧ளர்க்கும் ய஺ப ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தளநதப் ஧டுத்துயளர்கள். (சூளழனன் ஥ன்஫ளகச்
ெளய்ந்து அறபைக்குச் ெற்பொ ப௃ன்஧ளகத்தளன் நணல் தழட்டுக஭ழன் ஥ழமல் ஸதன்஧டும்.)

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 536
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"ஸயப்஧ம் கடு஺நனளகும்ஹ஧ளது (ஸயப்஧ம் தணழபெம் ய஺ப) லுல஺பத் தளநதப் ஧டுத்துங்கள்!
஌ஸ஦஦ழல் கடு஺நனள஦ ஸயப்஧ம் ஥பகத்தழன் ஸயப்஧க் களற்஫ழன் ஸய஭ழப்஧ைளகும்."
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 537
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"இ஺஫யள! ஋ன்த௅஺ைன எபை ஧குதழ, நபொ஧குதழ஺னச் ெளப்஧ழட்டுயழட்ைது ஋ன்பொ ஥பகம் இ஺஫ய஦ழைம்
ப௃஺஫னழட்ைது. ஹகள஺ைனழல் எபை ப௄ச்சு யழடுயதற்கும் கு஭ழளழல் எபை ப௄ச்சு யழடுயதற்கும் இ஺஫யன்
அதற்கு அத௅நதழ யமங்கழ஦ளன். ஹகள஺ை கள஬த்தழல் ஥வங்கள் களணும் கடு஺நனள஦ ஸயப்஧ப௃ம்
கு஭ழர் கள஬த்தழல் ஥வங்கள் உணபைம் கடும் கு஭ழபைம் அதன் ஸய஭ழப்஧ளடுகள் தளம்."
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 538
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
"ஸயப்஧ம் கடு஺நனளகும்ஹ஧ளது (ஸயப்஧ம் தணழபெம் ய஺ப) லுல஺பத் தளநதப்஧டுத்துங்கள்!

90

஌ஸ஦஦ழல், கடு஺நனள஦ ஸயப்஧ம் ஥பகத்தழன் ஸயப்஧க் களற்஫ழன் ஸய஭ழப்஧ைளகும்."
஋஦ அபூ றப௅து(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 539
அபூ தர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளங்கள் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் எபை ஧னணத்தழலிபைந்ஹதளம். ப௃அத்தழன் லுலபைக்கு ஧ளங்கு
ஸெளல்஬ ப௃஺஦ந்தஹ஧ளது, 'ஸகளஞ்ெம் ஸ஧ளபொ' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஧ழன்஦ர் நவண்டும் ஧ளங்கு ஸெளல்஬ அயர் ப௃஺஦ந்தஹ஧ளது 'ஸகளஞ்ெம் ஸ஧ளபொ' ஋ன்஫஦ர். நணல்
தழட்டுக஭ழன் ஥ழம஺஬ ஥ளங்கள் ஧ளர்க்கும் ய஺ப தளநதப்஧டுத்தழ஦ளர்கள். 'கடு஺நனள஦ ஸயப்஧ம், ஥பக
ஸயப்஧த்தழன் ஸய஭ழப்஧ளைளகும். ஋஦ஹய ஸயப்஧ம் கடு஺நனளகும்ஹ஧ளது (லுலர்) ஸதளள௃஺க஺னத்
தளநதப் ஧டுத்துங்கள்! ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 540
அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் சூளழனன் ெளய்ந்தஹ஧ளது ஸய஭ழஹன யந்து லுலர் ஸதளள௃தளர்கள். நழம்஧ர்
(ஹந஺ை) நவது ஌஫ழ உ஬க ப௃டிளெ ஥ளள் ஧ற்஫ழபெம் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள். அந்஥ள஭ழல் ஧னங்கபநள஦ ஧஬
களளழனங்கள் ஥ழகள௃ம் ஋ன்பொம் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள். '஋஺தப் ஧ற்஫ழஹனத௅ம் ஋யஹபத௅ம் ஹகட்க
யழபைம்஧ழ஦ளல் அயர் ஋ன்஦ழைம் ஹகட்க஬ளம். இந்த இைத்தழல் ஥ளன் இபைக்கும் ய஺ப ஥வங்கள் ஋஺தப்
஧ற்஫ழக் ஹகட்ைளலும் உங்களுக்கு அ஫ழயழக்களதழபைக்க நளட்ஹைன்" ஋ன்பொம் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள். நக்கள்
நழகுதழனளக அம஬ள஦ளர்கள். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் '஋ன்஦ழைம் ஹகளுங்கள்" ஋ன்பொ அடிக்கடி
ஸெளல்லிக் ஸகளண்டிபைந்தளர்கள். அப்ஹ஧ளது லஶதள஧ள' ஋ன்஧யளழன் நகன் அப்துல்஬ளஹ் ஋ன்஧யர்
஋ள௃ந்து '஋ன் தந்஺த னளர்?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர். 'உன் தந்஺த லஶதள஧ள" ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) கூ஫ழயழட்டு
'஋ன்஦ழைம் ஹகளுங்கள்" ஋ன்பொ நழகுதழனளகக் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள். (இந்஥ழ஺஬஺னக் கண்ை) உநர்(பலி)
நண்டினழட்ைநர்ந்து 'அல்஬ளஹ்஺ய இபட்ெக஦ளகளெம் இஸ்஬ளத்஺த நளர்க்கநளகளெம்
ப௃லம்நத்(றல்) அயர்க஺஭ ஥஧ழ ஋ன்பொம் ஥ளங்கள் தழபைப்தழபெைன் ஌ற்ஹ஫ளம்' ஋ன்பொ கூ஫ழனதும்
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் நளெ஦நள஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் 'ெற்பொ ப௃ன் இந்தச் சுயற்஫ழன் ஥டுயழல் சுயர்க்கப௃ம்
஥பகப௃ம் ஋஦க்கு ஋டுத்துக் களட்ைப்஧ட்ை஦. (அவ்யழைத்தழல் கண்ைது ஹ஧ளல்) ஥ல்஬஺தபெம்
ஸகட்ை஺தபெம் ஥ளன் கண்டிபைக்கயழல்஺஬" ஋ன்஫ளர்கள்.

91

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 541
அபூ ஧ர்றள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஋ங்க஭ழல் எபையர் தம் அபைகழலிபைப்஧ய஺ப அ஫ழந்து ஸகளள்ளும் (அ஭யழல் ஸய஭ழச்ெம் ஌ற்஧டும்)
ெநனத்தழல் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் றஶப்லஶத் ஸதளள௃஧யர்க஭ளக இபைந்த஦ர். அபொ஧து (யெ஦ங்கள்)
ப௃தல் த௄பொ ய஺ப றஶப்லழல் ஏதுயளர்கள். சூளழனன் (உச்ெழனழலிபைந்து) ெளபெம்ஹ஧ளது லுலர்
ஸதளள௃஧யர்க஭ளக இபைந்த஦ர். அற஺பபெம் ஸதளள௃யளர்கள். (அறர் ஸதளள௃஺க஺ன ஥ழ஺஫ஹயற்஫ழன)
஋ங்க஭ழல் எபையர் நதவ஦ளயழன் க஺ைக் ஹகளடிக்குச் ஸென்பொயழட்டுத் தழபைம்஧ழ யந்தளல் சூளழனன்
உனழளழைன் (அதளயது எ஭ழ குன்஫ளநல்) இபைந்து ஸகளண்டிபைக்கும்.
இந்த லதவ஺ற அபூ ஧ர்றளயழைநழபைந்து அ஫ழயழக்கும் அபுல் நழன்லளல், 'நக்ளழப் ஧ற்஫ழ அபூ
஧ர்றள(பலி) கூ஫ழன஺த ஥ளன் ந஫ந்து யழட்ஹைன். இரள஺ய இபயழன் ப௄ன்஫ழல் எபை ஧குதழ இபைக்கும்
ய஺ப அல்஬து இபயழன் ஧ளதழ ய஺ப தளநதப் ஧டுததுயது ஧ற்஫ழப் ஸ஧பைட்஧டுத்த நளட்ைளர்கள் ஋஦
அபூ ஧ர்றள(பலி) கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்' ஋ன்கழ஫ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 542
அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளங்கள் ஥ண்஧கலில் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ஧ழன்ஹ஦ ஸதளள௃ம்ஹ஧ளது ஸயப்஧த்஺தத்
தயழர்ப்஧தற்களக ஋ங்கள் ஆ஺ைக஭ழன் நவது றஜ்தளச் ஸெய்஧யர்க஭ளக இபைந்ஹதளம்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 543
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கன் நதவ஦ளயழல் நக்ளழப், இரள஺ய ஌ள௃ பக்அத்க஭ளகளெம் லுலர் அற஺ப ஋ட்டு
பக்அத்க஭ளகளெம் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள்.
(இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) யமழனளக இ஺த அ஫ழயழக்கும்) ஜள஧ழர் இப்த௅ ஺றதழைம் இது ந஺ம
஥ள஭ழன்ஹ஧ளது ஥ைந்தழபைக்க஬ளஹநள? ஋ன்பொ அய்பேப் ஹகட்ைஹ஧ளது இபைக்க஬ளம்" ஋ன்பொ
஧தழ஬஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 544

92

ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
சூளழனன் (எ஭ழ) ஋ன் அ஺஫னழலிபைந்து யழ஬களத ஥ழ஺஬னழல் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அறர்
ஸதளள௃஧யர்க஭ளக இபைந்த஦ர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 9, ஋ண் 545
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
சூளழன(஦ழ)ன் (எ஭ழ) ஋ன்த௅஺ைன அ஺஫னழல் யழள௃ந்து ஸகளண்டிபைக்கும்ஹ஧ளது ஥ழமல் ஋ன்
அ஺஫஺னயழட்டும் உனபளதஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அறர் ஸதளள௃தளர்கள்.

஧ளங்கு
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 603
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
(ஸதளள௃஺கக்களக நக்க஺஭ அ஺மப்஧து ஧ற்஫ழ ஆஹ஬ளெ஺஦ ஥ைந்த ஹ஧ளது) ெழ஬ர் ஸ஥பை஧஺஧
ப௄ட்டுஹயளம் ஋ன்஫஦ர். ெழ஬ர் நணழ அடிப்஧தன் ப௄஬ம் அ஺மக்க஬ளம் ஋ன்஫஦ர். அ஺யஸனல்஬ளம்
பேத, கழ஫ழத்தய க஬ளச்ெளபம் ஋ன்பொ (ெழ஬பளல் நபொத்துக்) கூ஫ப்஧ட்ைது. அப்ஹ஧ளது ஧ளங்கழன்
யளெகங்க஺஭ இபட்஺ை இபட்஺ைனளகளெம் இகளநத்஺த எற்஺஫ப் ஧஺ைனளகளெம் கூபொநளபொ
஧ழ஬ளல்(பலி) ஌யப்஧ட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 604
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ப௃ஸ்லிம்கள் (நக்களயழலிபைந்து) நதவ஦ளயழற்கு யந்தஹ஧ளது ஸதளள௃஺கக்கு அ஺மப்புக்
ஸகளடுக்கப்஧டுயதழல்஺஬. அயர்க என்பொ கூடி ஹ஥பத்஺த ப௃டிளெ ஸெய்து ஸகளள்யளர்கள். எபை ஥ளள்
இது ஧ற்஫ழ ஋ல்ஹ஬ளபைம் க஬ந்தளஹ஬ளெழத்த஦ர். அப்ஹ஧ளது ெழ஬ர், கழ஫ழத்தயர்க஺஭ப் ஹ஧ளன்பொ நணழ
அடிபெங்கள் ஋ன்஫஦ர். ஹயபொ ெழ஬ர் பேதர்கள் ஺யத்தழபைக்கழ஫ ஸகளம்஺஧ப் ஹ஧ளன்பொ ஥ளப௃ம்
ஸகளம்பூத஬ளஹந ஋ன்஫஦ர். அப்ஹ஧ளது உநர்(பலி) 'ஸதளள௃஺கக்களக அ஺மக்கழ஫ எபைய஺ப
஌ற்஧டுத்தக் கூைளதள?' ஋ன்஫஦ர். உைஹ஦ ஧ழ஬ளல்(பலி) அயர்க஭ழைம் '஧ழ஬ளஹ஬! ஋ள௃ந்து
ஸதளள௃஺கக்களக அ஺மபெம்" ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) கூ஫ழ஦ளர்கள்.

93

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 605
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஧ளங்கழன் யளெகங்க஺஭ இபட்஺ை இபட்஺ைனளகளெம் 'கத்களநதழஸ்ற஬ளத்' ஋ன்஧஺தத் தயழப உள்஭
இகளநத்தழன் யளெகங்க஺஭ எற்஺஫னளகளெம் ஸெளல்லுநளபொ ஧ழ஬ளல்(பலி)
கட்ை஺஭னழைப்஧ட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 606
அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.
நக்க஭ழன் ஋ண்ணழக்஺கனழல் அதழகநள஦ஹ஧ளது, அயர்கள் அ஫ழந்தழபைக்கழ஫ ஌தளயது எபை ப௃஺஫னழல்
ஸதளள௃஺கனழன் ஹ஥பத்஺த அ஫ழந்து ஸகளள்஭ ஆஹ஬ளெழத்த஦ர். அப்ஹ஧ளது, ஸ஥பைப்஺஧ ப௄ட்டுயதன்
ப௄஬ஹநள நணழ அடிப்஧தன் ப௄஬ஹநள அ஫ழந்து ஸகளள்஭஬ளம் ஋஦க் கபைத்துெ ஸெளல்஬ப்஧ட்ைது.
ஆ஦ளல் ஧ளங்கழன் யளெகங்க஺஭ இபட்஺ை இபட்஺ைனளகளெம் இகளநத்தழன் யளெகங்க஺஭
எற்஺஫னளகளெம் ஸெளல்லுநளபொ ஧ழ஬ளல்(பலி) கட்ை஺஭னழைப்஧ட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 607
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஧ளங்கழன் யளெகங்க஺஭ இபட்஺ை இபட்஺ைனளகளெம் 'கத்களநதழஸ்ற஬ளத்' ஋ன்஧஺தத் தயழப உள்஭
இகளநத்தழன் யளெகங்க஺஭ எற்஺஫னளகளெம் ஸெளல்லுநளபொ ஧ழ஬ளல்(பலி)
கட்ை஺஭னழைப்஧ட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 608
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
ஸதளள௃஺கக்களக (஧ளங்கு ஋ன்஫) அ஺மப்புக் ஸகளடுக்கப்஧டும்ஹ஧ளது, ஧ளங்கு ெப்தத்஺தக் ஹகட்கக்
கூைளது ஋ன்஧தற்களகச் ெப்தநளகக் களற்பொப் ஧ழளழந்தய஦ளக ஺ரத்தளன் பு஫ப௃துகு களட்டி
ஏடுகழ஫ளன். ஧ளங்கு ஸெளல்லி ப௃டிந்ததும் தழபைம்஧ழ யபைகழ஫ளன். ஸதளள௃஺கக்கு இகளநத் கூபொம்
ஹ஧ளதும் ஏடுகழ஫ளன். இகளநத் ஸெளல்லி ப௃டிந்ததும் ப௃ன்ஹ஦ளக்கழ யந்து ஸதளள௃஺கனள஭ழக்கும்
அயளழன் ந஦தழற்குநழ஺ைனழல் இபைந்து ஸகளண்டு ஸதளள௃஺கனள஭ழ அயளழன் ந஦தழற்குநழ஺ைனழல்

94

இபைந்து ஸகளண்டு ஸதளள௃஺கனள஭ழ அதற்கு ப௃ன்பு ய஺ப ஥ழ஺஦த்தழபளத யழரனங்க஺஭ஸனல்஬ளம்
அயபைக்கு ஥ழ஺஦ளேட்டி, 'இ஺த ஥வ ஥ழ஺஦த்துப் ஧ளர்; அ஺த ஥வ ஥ழ஺஦த்துப் ஧ளர்,' ஋ன்பொ ஸெளல்லிக்
ஸகளண்டு இபைப்஧ளன். ஸதளள௃஺கனள஭ழ தளம் ஋த்த஺஦ பக்அத்கள் ஸதளள௃ஹதளம் ஋ன்பொ ெந்ஹதகம்
஌ற்஧டும் அ஭யழற்கு ஺ரத்தளன் அவ்யளபொ ஸெய்து ஸகளண்டிபைப்஧ளன்."
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 609
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ அப்தழர் பஹ்நளன் அ஫ழயழத்தளர்.
அபூ றப௅துல் குத்ளவ(பலி) ஋ன்஦ழைம் '஥வர் ஆடுக஺஭ ஹநய்ப்஧தழலும் களட்டுப் பு஫ங்களுக்குச்
ஸெல்யதழலும் ஆ஺ெப்஧டுய஺த களண்கழஹ஫ன். ஥வர் ஆடுகளுைன் ஸென்஫ளல் அல்஬து களட்டுப் பு஫ம்
ஸென்஫ளல் ஸதளள௃஺கக்களக ஧ளங்கு ஸெளல்லும்ஹ஧ளது குபல் உனர்த்தழச் ஸெளல்ள௅பளக! களபணம்,
ப௃அத்தழத௅஺ைன ஧ளங்கு ெப்தத்஺தக் ஹகட்கழ஫ ஜழன்஦ளக இபைந்தளலும் ந஦ழத஦ளக இபைந்தளலும்
ஹயபொ ஋துயளக இபைந்தளலும் அயபைக்களக நபொ஺ந ஥ள஭ழல் ஧ளழந்து஺ப ஸெய்யளர்கள்' ஋஦க்
கூ஫ழயழட்டு, இவ்யளபொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஸெளல்஬, ஹகட்ஹைன் ஋ன்பொம் கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 610
அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ந்தக் கூட்ைத்தழ஦ஹபளைளயது ஹ஧ளளழடுயதளக இபைந்தளல் க஭த்தழல் றஶபுஹ்
ஹ஥பம் யபைம் ய஺ப ஋ங்க஺஭ப் ஹ஧ளளழல் ஈடு஧டுத்த நளட்ைளர்கள். றஶபுஹ் ஹ஥பம் யந்ததும்
கய஦ழப்஧ளர்கள். ஋தழர் தபப்஧ழலிபைந்து ஧ளங்கு ஸெளல்லும் ெப்தம் ஹகட்ைளல் தளக்களநலிபைப்஧தும்
ஹகட்கயழல்஺஬னள஦ளல் தழடீர்த் தளக்குதல் ஥ைத்துயதும் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் யமக்கநளக
இபைந்தது. இந்஥ழ஺஬னழல் ஥ளங்கள் ஺க஧஺ப ஹ஥ளக்கழப் பு஫ப்஧ட்ஹைளம். இபளெ ஹ஥பத்தழல் அந்த
இைத்஺தச் ஸென்஫஺ைந்ஹதளம். றஶபுஹ் ஹ஥பம் யந்ததும் ஧ளங்கு ெப்தம் ஹகட்களததளல் ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் யளக஦த்தழல் ஌஫ழ஦ளர்கள். ஥ளன் அபூ தல்லளளெக்குப் ஧ழன்஦ளல் அயளழன் யளக஦த்தழல்
஌஫ழக் ஸகளண்ஹைன். ஋ன்த௅஺ைன ஧ளதம் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ஧ளதத்தழல் (அடிக்கடி) ஧டும்
(அ஭ளெக்கு ஸ஥பைக்கநளகச் ஸென்ஹ஫ளம்), அப்ஹ஧ளது ஺க஧ர் யளெழகள் தங்க஭ழன் நண்
ஸயட்டிக஺஭பெம் தள஦ழனம் அ஭க்கும் (நபக்களல் ஹ஧ளன்஫) அ஭஺யக஺஭பெம் ஋டுத்துக் ஸகளண்டு
஋ங்க஺஭ ஹ஥ளக்கழ யந்து ஸகளண்டிபைந்தளர்கள். ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭ப் ஧ளர்த்ததும் (கழலிபெைன்)
'அல்஬ளஹ்யழன் நவது ஆ஺ணனளக அஹதள ப௃லம்நத்! அயளழன் ஧஺ை!' ஋ன்஫஦ர். ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள், அம்நக்க஺஭க் கண்ைதும் 'அல்஬ளலஶ அக்஧ர்! அல்஬ளலஶ அக்஧ர்! ஺க஧ர் ள௅ழ்ந்தது!
஥ளம் எபை கூட்ைத்தழ஦஺பத் தளக்கழ஦ளல், அயர்க஭ழன் கள஺஬ப்ஹ஧ளது ஸகட்ைதளனழபைக்கும்"
஋ன்஫ளர்கள்.

95

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 611
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஧ளங்கு ஸெளல்஬ப்஧டுய஺த ஥வங்கள் ஸெயழபெற்஫ளல் ப௃அத்தழன் ஸெளல்யது ஹ஧ளல் ஥வங்களும்
ஸெளல்லுங்கள்."
஋஦ அபூ றப௅துல் குத்ளழ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 612
ஈறள இப்த௅ தல்லள அ஫ழயழத்தளர்.
ப௃ஆயழனள(பலி) எபை ஥ளள் ஧ளங்கு ெப்தத்஺தச் ஸெயழபெ஫ஹ஧ளது 'அஷ்லது அன்஦ ப௃லம்நத்ர்
பறஶலுல்஬ளஹ்' ஋ன்஧து ய஺ப ப௃அத்தழன் ஸெளல்யது ஹ஧ளன்ஹ஫ கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 613
னஹ்னள அ஫ழயழத்தளர்.
ப௃அத்தழன் 'லய்ன அ஬ஸ்ற஬ளத்' ஋ன்பொ கூபொம்ஹ஧ளது அ஺தச் ஸெயழபெபொ஧யர் '஬ளலவ்஬ ய஬ள
குவ்யத இல்஬ள஧ழல்஬ளஹ்' ஋ன்பொ ஸெளல்஬ ஹயண்டும். இவ்யளபொதளன் உங்கள் ஥஧ழனயர்கள்
ஸெளல்஬க் ஹகட்டுள்ஹ஭ன் ஋஦ ப௃ஆயழனள(பலி) கூ஫ழ஦ளர் ஋஦ ஋ங்கள் ெஹகளதபர்க஭ழல் ெழ஬ர்
அ஫ழயழத்துள்஭஦ர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 614
ஸெளல்ய஺தக் ஹகட்ை ஧ழன், 'பூபணநள஦ இந்த அ஺மப்஧ழன் இபட்ெக஦ள஦ அல்஬ளஹ்ஹய!
஥ழ஺஬னள஦ ஸதளள௃஺கக்குளழனயஹ஦! ப௃லநநது ஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்கு யள௉஬ள ஋ன்஫
அந்தஸ்஺தபெம் ெழ஫ப்஺஧பெம் யமங்குயளனளக! ஥வ யளக்க஭ழத்தயளபொ புகள௃க்குளழன இைத்தழல்
அயர்க஺஭ ஋ள௃ப்புயளனளக!' ஋ன்஫ துஆ஺ய ஏதுகழ஫யபைக்கு நபொ஺ந ஥ள஭ழல் ஋ன்த௅஺ைன
஧ளழந்து஺ப கழ஺ைத்து யழடுகழ஫து' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்" ஋஦ ஜள஧ழர்
இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

96

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 615
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஧ளங்கு ஸெளல்யதற்குளழன ஥ன்஺ந஺னபெம் ப௃தல் யளழ஺ெனழல் ஥ழன்பொ (ஸதளள௃யதற்குளழன)
஥ன்஺ந஺னபெம் நக்கள் அ஫ழயளர்க஭ள஦ளல் அதற்களக அயர்கள் ஹ஧ளட்டி ஹ஧ளட்டுக் ஸகளண்டு
யபையர். னளபைக்கு அந்த இைம் ஸகளடுப்஧து ஋ன்஧தழல் ெவட்டுக் குலுக்கழஸனடுக்கப்஧டும்
஥ழ஺஬ஹனற்஧ட்ைளலும் அதற்கும் தனளபளம் யழடுயர். ஸதளள௃஺க஺ன ஆபம்஧ ஹ஥பத்தழல்
஥ழ஺஫ஹயற்பொயதழலுள்஭ ஥ன்஺ந஺ன அ஫ழயளர்க஭ள஦ளல் அதற்களக யழ஺பந்து ஸெல்யளர்கள்.
றஶபுஹ் ஸதளள௃஺கனழலும் இரள (அதநள)த் ஸதளள௃஺கனழலும் உள்஭ ஥ன்஺ந஺ன
அ஫ழயளர்க஭ள஦ளல் தயழ்ந்தளயது (ஜநளஅத்) ஸதளள௃஺கக்கு யந்து ஹெர்ந்து யழடுயளர்கள்."
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 616
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ லளளழஸ் அ஫ழயழத்தளர்.
ந஺மனழ஦ளல் ஹெபொ ஌ற்஧ட்டிபைந்த எபை ஥ள஭ழல் இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) ஜஶம்ஆப் ஧ழபெங்கம்
ஸெய்தளர்கள். ஧ளங்கு ஸெளல்஧யர் 'லய்ன அ஬ஸ்ற஬ளஹ்' ஋ன்பொ ஸெளல்஬ ஆபம்஧ழத்தஹ஧ளது
'உங்கள் கூைளபங்க஭ழஹ஬ஹன ஸதளள௃து ஸகளள்ளுங்கள்' ஋ன்பொ நக்களுக்கு அ஫ழயழக்குநளபொ
கட்ை஺஭னழட்ைளர்கள். அப்ஹ஧ளது அங்கழபைந்தயர்கள் ெழ஬ர் ெழ஬஺ப ஆச்ெளழனநளகப் ஧ளர்த்த஦ர்.
'இந்த ஧ளங்கு ஸெளல்஧ய஺ப யழைளெம் ெழ஫ந்தயர்க஭ள஦ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஜஶம்ஆ
கட்ைளனநள஦தளக இபைந்தும் கூடு அவ்யளபொ ஸெய்தழபைக்கழ஫ளர்கள்!' ஋஦ இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி)
கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 617
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஧ழ஬ளல் இபயழ(ன் க஺ைெழனழ)ல் ஧ளங்கு ஸெளல்யளர். அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உம்நழ நக்தூம்
(றஶப்லஶக்கு) ஧ளங்கு ஸெளல்லும் ய஺ப உண்ணுங்கள்; ஧பைகுங்கள்."
இ஺த அ஫ழயழக்கும் இப்த௅ உநர்(பலி) 'அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உம்நழ நக்தூம் கண்஧ளர்஺ய

97

இல்஬ளதயபளக இபைந்தளர். அயளழைம் றஶபுஹ்ஹ஥பம் யந்துயழட்ைது ஋ன்பொ கூ஫ப்஧ட்ைளல்தளன்
஧ளங்கு ஸெளல்யளர்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 618
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
அதழகள஺஬ ஸயண்஺ந ஹதளன்஫ழ ப௃அத்தழன் றஶப்லஶக்கு ஧ளங்கு கூ஫ழனதற்கும் இகளநத்
கூபொயதற்கும் இ஺ைஹன ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் சுபைக்கநளக இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃யளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 619
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
றஶப்லஶத் ஸதளள௃஺க;களக ஧ளங்கு ஸெளல்஬ப்஧ட்ைதற்கும் இகளநத்தழற்குநழ஺ைனழல் சுபைக்கநளக
இபண்டு பக்அத்துகள் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஸதளள௃யளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 620
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஧ழ஬ளல் இபயழ(ன் க஺ைெழனழ)ல் ஧ளங்கு ஸெளல்யளர். அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உம்நழ நக்தூம்
(றஶப்லஶக்கு) ஧ளங்கு ஸெளல்லும் ய஺ப உண்ணுங்கள்; ஧பைகுங்கள்."
஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 621
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஥வங்கள் றலர் உணளெ உண்ணுயதழலிபைந்து ஧ழ஬ளலின் ஧ளங்கு உங்க஺஭த் த஺ை ஸெய்து
யழைஹயண்ைளம். இபயழல் தூங்கழக் ஸகளண்டிபைப்஧யர்க஺஭ ஋ள௃ப்புயதற்களகளெம் ஸதளள௃து
ஸகளண்டிபைப்஧யர்கள் தழபைம்஧ழ யபையதற்களகளெம்தளன் ஧ழ஬ளல் ஧ளங்கு ஸெளல்கழ஫ளஹப தயழப றஶப்லஶ
ஹ஥பம் யந்துயழட்ைது ஋ன்஧஺த அ஫ழயழப்஧தற்களக அன்பொ."

98

இவ்யளபொ கூ஫ழயழட்டுத் தம் ஺க யழப஺஬ ஹநலும் கவள௃நளக உனர்த்தழ ஺ெ஺க ஸெய்தளர்கள்.
஋஦ இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 622
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஧ழ஬ளல் இபயழ(ன் க஺ைெழனழ)ல் ஧ளங்கு ஸெளல்யளர். அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உம்நழ நக்தூம்
(றஶப்லஶக்கு) ஧ளங்கு ஸெளல்லும் ய஺ப உண்ணுங்கள்; ஧பைகுங்கள்"
஋஦ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 623
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஧ழ஬ளல் இபயழ(ன் க஺ைெழனழ)ல் ஧ளங்கு ஸெளல்யளர். அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உம்நழ நக்தூம்
(றஶப்லஶக்கு) ஧ளங்கு ஸெளல்லும் ய஺ப உண்ணுங்கள்; ஧பைகுங்கள்."
஋஦ இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 624
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"எவ்ஸயளபை ஧ளங்குக்கும் இகளநத்துக்குநழ஺ைனழல் எபை ஸதளள௃஺க உண்டு. யழபைம்஧ழனயர்கள்
ஸதளம஬ளம்."
஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ ப௃கப்஧ல்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 625

99

அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ப௃அத்தழன் ஧ளங்கு ஸெளன்஦தும் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் (ஸதளள௃஺கக்கு) யபையதற்கு ப௃ன் ஥஧ழத்
ஹதளமர்கள் (றஶ஦஦த் ஸதளள௃யதற்களக) தூண்க஺஭ ஹ஥ளக்கழ யழ஺பயளர்கள். இவ்யளஹ஫
஧ளங்கழற்கும் இகளநத்துக்கும் இ஺ைனழல் (அதழக ஹ஥பம்) இல்஬ளநலிபைந்தும் நஃளழபுக்கும் ப௃ன்பு
இபண்டு பக்அத் ஸதளள௃தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 626
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ஃ஧ஜ்பை ஹ஥பம் யந்து, ப௃அத்தழன் ஃ஧ஜ்பைக்கு ஧ளங்கு ஸெளன்஦தற்கும் ஃ஧ஜ்பைத் ஸதளள௃஺கக்கும்
இ஺ைஹன ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ள௃ந்து சுபைக்கநளக அயர்கள் ஋ள௃ந்து சுபைக்கநளக இபணடு
பக்அத்துகள் ஸதளள௃யளர்கள். இகளநத் ஸெளல்யதற்களக ப௃அத்தழன் அயர்க஭ழைம் யபைம் ய஺ப
ய஬ப்பு஫ம் ெளய்ந்து ஧டுத்துக் ஸகளள்யளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 10, ஋ண் 627
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ ப௃கப்஧ல்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"எவ்ஸயளபை ஧ளங்குக்கும் இகளநத்துக்குநழ஺ைனழல் எபை ஸதளள௃஺க உண்டு" ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் இபண்டு ப௃஺஫ கூ஫ழயழட்டு ப௄ன்஫ளம் ப௃஺஫ 'யழபைம்஧ழனயர்கள் ஸதளம஬ளம்" ஋ன்஫ளர்கள்.

gpuhahzj;jpd;NghJ xNu Kmj;jpd; ghq;F nrhy;y Ntz;Lk;.
628 khypf; ,g;D `{ithp];(uyp) mwptpj;jhH.
ehd; vq;fs; $l;lj;jpdH rpyUld; egp(]y;) mtHfsplk; te;Njd;. mtHfSld; ,UgJ
ehs;fs; jq;fpapUe;Njhk;. mtHfs; ,uf;f FzKilatHfshfTk; nkd;ikahdtHfshfTk;
,Ue;jhHfs;. vq;fs; FLk;gj;jhhplk; ehq;fs; nry;y Ntz;Lnkd;w vq;fs; MHtj;ijf;
fz;l egp(]y;) mtHfs; 'ePq;fs; nrd;W mtHfSld; jq;fp mtHfSf;F khHf;fj;ijf;
fw;Wf; nfhLq;fs;. njhOq;fs;. njhOifapd; Neuk; te;J tpLkhdhy; cq;fspy; xUtH
ghq;F nrhy;yl;Lk;; cq;fspy; nghpatH ,khkh ,Uf;fl;Lk;'' vd;W $wpdhHfs;.
gFjp 18

100

gazpfs; $l;lkhfr; nry;Yk;NghJ ghq;F> ,fhkj; nrhy;tJk; (`[;[pd NghJ)
mu/ghtpYk; K];jyp/ghtpYk; ele;J nfhs;Sk; tpjKk; Fspuhd ,uTfspYk; kio nga;Ak;
,uTfspYk; '$lhuq;fspy; njhOJ nfhs;Sq;fs;' vd;W Kmj;jpd; mwptpg;Gr; nra;tJk;.
629 mg+ jH(uyp) mwptpj;jhH.
ehq;fs; egp(]y;) mtHfSld; xU gazj;jpy; nrd;wpUe;Njhk;. (Y`H njhOiff;F)
Kmj;jpd; ghq;F nrhy;y Maj;jkhdNghJ 'nfhQ;rk; nghW'' vd;W egp(]y;) mtHfs;
Kmj;jpdplk; $wpdhHfs;. rpwpJ Neuk; fopj;J Kmj;jpd; ghq;F nrhy;yj; jahuhd NghJk;
kiyf; Fd;Wfspd; epoy; mNj mstpw;Fr; rkkhFk; tiu '(ghq;F nrhy;tijg;)
gpw;gLj;Jq;fs;'' vd;W egp(]y;) mtHfs; Kmj;jpdplk; $wptpl;L> 'epr;rakhf ,e;jf; fLk;
ntg;gk; euf ntg;gj;jpd; ntspg;ghlhFk;'' vd;W $wpdhHfs;.
630. khypf; ,g;D `{ithp];(uyp) mwptpj;jhH.
gazj;ij Nkw;nfhs;s tpUk;gpa ,UtH egp(]y;) mtHfsplk; te;jdH. mg;NghJ mtHfsplk;
'ePq;fs; ,UtUk; gazk; Gwg;gl;Lr; nrd;why;> njhOiff;fhf ghq;F nrhy;ypg; gpd;dH
,fhkj;Jk; nrhy;Yq;fs;. gpd;dH cq;fspy; nghpatH ,khkhf epd;W njhOif elj;jl;Lk;'
vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
631 khypf; ,g;D `{ithp];(uyp) mwptpj;jhH.
rk taJila ,isQHfshd ehq;fs; egp(]y;) mtHfsplk; nrd;Nwhk;. mtHfSld;
,UgJ ehs;fs; jq;fpNdhk;. egp(]y;) mtHfs; ,uf;f FzKilatHfshfTk;
nkd;ikahdtHfshfTk; ,Ue;jhHfs;. ehq;fs; vq;fs; FLk;gj;jpdhplk; nry;y
Mirg;gLtij mwpe;j egp(]y;) mtHfs; ChpypUf;Fk; vq;fs; FLk;gj;jpdiug; gw;wp
tprhhpj;jhHfs;. ehq;fs; mtHfisg; gw;wp tpthpj;Njhk;. mg;NghJ egp(]y;) mtHfs; 'cq;fs;
FLk;gj;jpdhplk; jpUk;gpr; nrd;W jq;Fq;fs;. mtHfSf;Ff; fw;Wf; nfhLq;fs;. vd;id
vt;thW njhof fz;BHfNsh mt;thNw njhOq;fs;. njhOif Neuk; te;jJk; cq;fspy;
xUtH ghq;F nrhy;yl;Lk;; cq;fspy; %j;jtH cq;fSf;F ,khkj; nra;al;Lk;'' vd;W
$wpdhHfs;. NkYk; mtHfs; nrhd;d rpy nra;jpfs; vdf;F epidtpypy;iy.
632 eh/gpT mwptpj;jhH.
kf;fhit mLj;Js;s 's[;dhd;' vd;w Chpy; kpff; Fspuhd XH ,utpy; ,g;D ckH(uyp)
ghq;F $wpdhHfs;. mjd; filrpapy; 'cq;fSila $lhuq;fspNyNa njhOJ nfhs;Sq;fs;'
vd;Wk; $wpdhHfs;. NkYk; 'gazj;jpd;NghJ> Fspuhd ,utpYk; kio nga;Ak; kionga;Ak;
,utpYk; Kmj;jpd; ghq;F nrhy;Yk;NghJ mjd; filrpapy; 'cq;fSila $lhuq;fspNyNa
njhOJ nfhs;Sq;fs;' vd;W nrhy;YkhW Kmj;jpDf;F egp(]y;) mtHfs;
fl;lisapLthHfs; vd;Wk; ,g;D ckH(uyp) $wpdhH:
633 mg+ [{i`/gh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; 'mg;j`;' vd;w ,lj;jpy; ,Ue;jNghJ mq;F te;j gpyhy;(uyp) njhOif
Neuk; (te;Jtpl;lJ) gw;wp egp(]y;) mtHfsplk; $wpdhHfs;. gpd;dH gpyhy; xU ifj;jbia
vLj;J te;J mij egp(]y;) mtHfs; Kd; ehl;btpl;Lj; njhOiff;fhf ,fhkj;
$wpdhHfs;.
gFjp 19

101

Kmj;jpd; ghq;F nrhy;Yk;NghJ jk; thia mq;F kpq;Fkhf mirf;fyhkh? ghq;F
nrhy;Yk;NghJ (tyg;gf;fKk; ,lg;gf;fKk;) jpUk;g Ntz;Lkh?
gpyhy;(uyp) ghq;F nrhy;Yk;NghJ jk; ,uz;L if tpuy;fisf; fhJfspy; itj;Jf;
nfhs;thHfs;.
,g;D ckH(uyp) ghq;F nrhy;Yk;NghJ ,uz;L tpuy;fisf; fhJfspy; itf;f khl;lhHfs;.
c@ ,y;yhky; ghq;F nrhy;tjpy; jtwpy;iy vd ,g;uh`Pk; me;efaP $wpdhHfs;.
ghq;F nrhy;tjw;F c@r; nra;tJ mtrpaKk; ]{d;dj;jhFk; vd mjh/ $wpdhH.
egp(]y;) mtHfs; vy;yh epiyfspYk; my;yh`;it epidg;gtHfshf ,Ue;jhHfs; vd
Map\h(uyp) $wpdhH.
634 mg+ [{i`/gh(uyp) mwptpj;jhH.
gpyhy;(uyp) ghq;F nrhy;Yk;NghJ (ghq;if ePl;br; nrhy;tjw;fhf) jk; thia mq;Fk;
,q;Fkhf mirg;gijg; ghHj;Njd;.
gFjp 20
'njhOif vq;fSf;Fj; jtwptpl;lJ' vd xUtH nrhy;yhk;.
'njhOif vq;fSf;Fj; jtwptpl;lJ' vd;W nrhy;tij ,g;D ªhPd; ntWj;jpUf;fpwhH. ehk;
njhOifia ngwtpy;iy vd;Nw nrhy;y Ntz;Lk; vd;Wk; $WfpwhH.
(gpd;tUk; `jP]py; 'jtwpg; Nghdij' vd;W egp(]y;) mtHfs; $wpAs;sdH. (egp(]y;)
mtHfs; $w;Wf;F khw;wkhf ,g;D ªhpDila fUj;J mike;Js;sJ.) egp(]y;) mtHfs;
$w;Nw rhpahdjhFk;.
635 mg+ fjhjh(uyp) mwptpj;jhH.
ehq;fs; egp(]y;) mtHfSld; njhOJ nfhz;bUe;Njhk;. mg;NghJ egp(]y;) mtHfs; rpyH
Ntfkhf tUk; rg;jj;ijr; nrtpAw;whHfs;. njhOifia Kbj;jJk; 'cq;fSf;F vd;d?
(,t;tsT Ntfkhf te;jPHfs;)'' vd;W mtHfsplk; Nfl;lhHfs;. mjw;F '([khmj;)
njhOiff;fhf tpiue;J te;Njhk;' vd;W gjpy; $wpdH. 'mt;thW nra;ahjPHfs;. njhOiff;F
tUk;NghJ mikjpahd Kiwapy; thUq;fs;. cq;fSf;Ff; fpilj;j uf;mj;ij [khmj;Jld;
njhOq;fs;. cq;fSf;Fj; jtwpg; Nghdijg; g+Hj;jp nra;Aq;fs;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;)
mtHfs; $wpdhHfs;.
gFjp 21
njhOiff;fhfr; nry;Yk;NghJ tpiue;J nry;yyhfhJ. mikjpahfTk; fz;zpakhd
KiwapYk; nry;yNtz;Lk;.
''cq;fSf;Ff; fpilj;j uf;mj;Jfis ([khmj;Jld;) njhOq;fs;; tpLgl;lijg; g+Hj;jp
nra;Aq;fs;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs; vd mg+ fjhjh(uyp) mwptpj;jhH.

102

636 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''ePq;fs; ,fhkj; nrhy;Ytijr; nrtpAw;why; njhOiff;Fr; nry;Yq;fs;. mg;NghJ ePq;fs;
mikjpahd KiwapYk; fz;zpakhfTk; nry;Yq;fs;. mtrukhfr; nry;yhjPHfs;.
cq;fSf;Ff; fpilj;j uf;mj;fis ([khmj;Jld;) njhOq;fs;; cq;fSf;Fj; jtwpg;
Nghdijg; g+Hj;jp nra;Aq;fs;.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 22
njhOiff;F ,fhkj; nrhy;Yk;NghJ ,khk; tUtijf; fz;lhy; kf;fs; vg;NghJ
vOe;jpUf;f Ntz;Lk;?
637 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''njhOiff;F ,fhkj; nrhy;yg;gl;lhy; vd;id ePq;fs; ghHf;Fk; tiu vOe;jpUf;f
Ntz;lhk;.''
vd mg+ fjhjh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 23
njhOiff;F mtrug;gl;L tpiue;J nry;yf; $lhJ. mikjpahfTk; fz;zpakhfTk; nry;y
Ntz;Lk;.
638 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''njhOiff;F ,fhkj; nrhy;yg;gl;lhy; vd;id ePq;fs; ghHf;Fk; tiu vOe;jpUf;f
Ntz;lhk;. mikjpiaf; filgpbAq;fs;.''
vd mg+ fjhjh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 24
(,fhkj; nrhd;d gpwF) VjhtJ fhuzj;jpw;fhfg; gs;spapypUe;J ntspNa nry;yhkh?
639 mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
,fhkj; nrhy;yg;gl;L> thpirfs; rhp nra;ag;gl;lTld; egp(]y;) mtHfs; (njhOif
elj;j) te;jhHfs;. mtHfspd; ,lj;jpy; epd;wJk; mtHfs; jf;gPH nrhy;thHfs; vd;W
ehq;fs; vjpHghHj;Njhk;. Mdhy; 'cq;fs; ,lj;jpNyNa epy;Yq;fs;'' vd;W $wptpl;Lj;
jpUk;gptpl;lhHfs;. mtHfs; Fspj;Jtpl;Lj; jiyapy; ePH nrhy;y vq;fsplk; tUk; tiu
ehq;fs; mg;gbNa epd;wpUe;Njhk;.
gFjp 25
,fhkj; nrhd;d gpd;G ,khk;> k/%k;fsplk; 'cq;fs; ,lj;jpNyNa epy;Yq;fs;' vd;W
nrhy;yptpl;Lr; nrd;W tpLtJk; mtH jpUk;gp tUk; tiu mtiu vjpHghHj;J epw;gJk;.
103

640 mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
mg+ `{iuuh(uyp) $wpdhH.
njhOiff;F ,fhkj; nrhy;yg;gl;lJ. kf;fs; jq;fs; thpirfisr; rhp nra;jdH. egp(]y;)
mtHfs; te;J Kd;Nd epd;whHfs;. mtHfspd; kPJ Fspg;Gf; flikahfp ,Ue;jhy;> 'cq;fs;
,lj;jpNyNa epy;Yq;fs;'' vd;W $wptpl;Lf; Fspf;fr; nrd;whHfs;. gpd;dH jiyapypUe;J ePH
nrhl;l te;J vq;fSf;Fj; njhOif elj;jpdhHfs;.
gFjp 26
xUtH 'ehk; njhotpy;iy' vd;W nrhy;yyhk;.
641 [hgpH ,g;D mg;jpy;yh`;(uyp) mwptpj;jhH.
fe;jf; Nghhpd;NghJ egp(]y;) mtHfsplk; ckH(uyp) te;J ',iwj;J}jH mtHfNs! #hpad;
kiwAk; tiu ehd; (m]H) njhotpy;iy' vd;whHfs;. Nehd;G itj;jpUe;jtHfs; Nehd;G
Jwe;j gpd; ,J ele;jJ. mjw;F egp(]y;) mtHfs; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf ehDk;
njhotpy;iy'' vd;whHfs;. gpd;dH egp(]y;) mtHfs; 'Gj;`hd;' vd;w ,lj;jpw;Fr;
nrd;whHfs;. c@r; nra;J m]H njhOjhHfs;. mjd; gpwF k/hpG njhOjhHfs;.
gFjp 27
,fhkj; nrhd;d gpd; ,khKf;F VjhtJ Njit Vw;gLtJ.
642 md];(uyp) mwptpj;jhH.
njhOiff;F ,fhkj; nrhy;yg;gl;l gpd; egp(]y;) mtHfs; gs;spapd; gf;fj;jpy; xU
kdpjNuhL me;juq;fkhf ciuahbf; nfhz;bUe;jhHfs;. njhOiff;F tuhky; ePz;l Neuk;
mtHfs; Ngrpf; nfhz;bUe;jjhy; kf;fs; J}q;fptpl;ldH.
gFjp 28
njhOiff;F ,fhkj; nrhd;d gpd; NgRtJ.
643 `{ikj; mwptpj;jhH.
ehd; jhgpj; my; Gdhdp ,lk; njhOiff;F ,fhkj; nrhd;d gpd;Ngrf; $batiug; gw;wpf;
Nfl;Nld;. mjw;F mtH> 'njhOiff;F ,fhkj; nrhy;yg;gl;l gpd; xUtH te;J egp(]y;)
mtHfSld; Ngrpf; nfhz;bUe;jhH. mjdhy; mtHfs; njhOiff;Fj; jhkjkhf te;jhHfs;'
vd;W md];(uyp) mwptpf;Fk; `jPi]f; $wpdhH.
gFjp 29
[khmj; njhOifapd; mtrpak;.
jd; kfd; kPJs;s ghrj;jpdhy; ,\hj; njhOif [khmj;ijtpl;L xU jha; jd; kfidj;
jLj;jhy; mtUf;Ff; fl;Lg;glyhfhJ vd;W `]d; (g]hp) $WfpwhHfs;.

104

644 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''vd;Dila capH vtDila fuj;jpypUf;fpwNjh me;j my;yh`;tpd; kPJ Mizahf!
tpwFfisf; nfhz;L tUkhW ehd; fl;lisapl;L mjd; gb tpwFfs; nfhz;L tug;gl;Lg;
gpd;dH njhOiff;F miof;FkhW ehd; cj;jutpl;L> mjd;gb miof;fg;gl;Lg; gpd;dH
xUtiu kf;fSf;Fj; njhOif elj;JkhW fl;lisapl;L> mjd; gb mtH njhOif
elj;jpg; gpd;dH njhOiff;F tuhkypUf;fpw Mz;fspd; tPLfSf;Fr; nrd;W tPl;NlhL
mtHfis vhpg;gjw;F ehd; epidj;jJz;L. vd;Dila capH ahUila ifapy; ,Uf;fpwNjh
mthpd; kPJ Mizahfg; gs;spapy; xU Jz;L ,iwr;rp> my;yJ Ml;Lf; Fsk;G
nfhLf;fg;gLfpwJ vd;W mtHfs; vtNuDk; mwpthHfshdhy; epr;rakhf ,\hj;
njhOiff;fhf [khmj;jpw;F te;J tpLthHfs;.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 30
[khmj;jhfj; njhOtjd; rpwg;G.
m];tj; ,g;D aªJ xU gs;spapy; [khmj; (njhOif) jtwp tpLk;NghJ NtW xU
gs;spthrYf;Fr; nry;thH.
md];(uyp) xU gs;spthrYf;F te;jNghJ mq;Nf njhOif Kbe;Jtpl;lJ. clNd ghq;Fk;
,fhkj;Jk; nrhy;yp [khmj;jhfj; njhOifia epiwNtw;wpdhHfs;.
645 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''jdpahfj; njhOtij tpl [khmj;jhfj; njhOtJ ,Ugj;NjO klq;F rpwe;jjhFk;.''
vd mg;Jy;yh`; ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
646 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''jdpahfj; njhOtij tpl [khmj;jhfj; njhOtJ ,Ugj;ije;J klq;F rpwe;jjhFk;.''
vd mg+ ]aPJy; Fj;hP(uyp) mwptpj;jhH.
647 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''xUtH jk; tPl;by; my;yJ fil tPjpapy; njhOtij tpl [khmj;Jld; njhOtJ ,Ugj;jp
Ie;J klq;F rpwe;jjhf ,Uf;fpwJ. mjhtJ> xUtH c@r; nra;J> mij mofhfTk;
nra;J> gpd;dH njho Ntz;Lnkd;w vz;zj;jpNyNa gs;spthrYf;Fg; Gwg;gl;lhy; mtH
vLj;J itf;Fk; xt;nthU fhybf;Fk; my;yh`; XH me;j];ij caHj;Jfpwhd;. xU
ghtj;ij mopf;fpwhd;. mtH njhOkplj;jpy; mtUf;fhf thdtHfs; gpuhHj;jpf;fpd;wdH. jq;fs;
gpuhHj;jidapy; ',iwth! eP ,e;j kdpjdpd; kPJ mUs; Ghpthahf! cd;Dila fUizia
mtUf;Fr; nrhhpthahf!' vd;Wk; $WthHfs;. cq;fspy; xUtH njhOifia
vjpHghHj;jpUf;Fk; Nghnjy;yhk; mtH njhOifapNyNa ,Uf;fpwhH.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.

105

gFjp 31
]{g;`{j; njhOifia [khmj;Jld; epiwNtw;Wtjd; rpwg;G.
648 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''xUtH jdpahfj; njhOtijtplf; $l;lhfj; njhOtJ ,Ugj;ije;J klq;F
rpwg;GilajhFk;. ]{g;`{j; njhOifapd;NghJ gfy; Neu thdtHfSk; ,uT Neu
thdtHfSk; xd;W NrUfpwhHfs;.''
,ij mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;Jtpl;L> ePq;fs; tpUk;gpdhy; 'epr;rakhf ]{g;`{ Neuj;jpy;
Xjg;gLk; FHMd;> rhl;rp $wf;$bajhf ,Uf;fpwJ'' (jpUf;FHMd; 17:78) vd;w trdj;ij
XJq;fs; vd;whHfs;.
649 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''jdpahfj; njhOtij tpl [khmj;jhfj; njhOtJ ,Ugj;NjO klq;F rpwe;jjhFk;.''
vd mg;Jy;yh`; ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
650 ck;K jHjh(uyp) mwptpj;jhH.
mg+ jHjh Nfhgkhf vd;dplk; te;jhHfs;. ePq;fs; Nfhgkhf ,Uf;ff; fhuzk; vd;d? vd;W
Nfl;Nld;. mjw;F> 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf egp(]y;) mtHfspd; r%fk; $l;lhfj;
njhOfpwhHfs; vd;gijj; jtpu NtW vijAk; mtHfsplk; ehd; fhztpy;iy!' vdf;
$wpdhHfs;.
651 'ahH ePz;l J}uj;jpypUe;J ele;J njhOiff;F tUfpwhHfNsh mtHfSf;F kw;w
vy;NyhiuAk; tpl mjpfk; ed;ik cz;L. [khmj; njhOifia vjpHghHj;jpUe;J ,khKld;
njhOfpwtUf;Fj; jdpahfj; njhOJtpl;Lj; J}q;fp tpLgtiu tpl mjpfk; ed;ikAz;L'
vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd mg+ %]h(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 32
Y`H njhOifia Muk;g Neuj;jpy; njhOtjd; rpwg;G.
652 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''xUtH (njhOtjw;fhf) ele;J tUk; ghijapy; xU Ks; kuf;fpis fplg;gijf; fz;L>
mij me;jg; ghijiatpl;Lk; mfw;Fk; gzpapy; <Lgl;lhH. mg;gzp mtiu (Muk;g Neuj;jpy;
njhOtijtpl;Lk;) gpw;gLj;jptpl;lJ. ,g;gbg;gl;l me;j kdpjUf;F my;yh`; ed;wp
nrYj;Jfpwhd;. mtUf;Fg; ghtkd;dpg;Gk; mspf;fpwhd;.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
653 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
'',iwtopapy; Fj;jpf; nfhy;yg;gLgtd;> tapw;Wg; Nghf;fpy; ,wg;gtd;> jz;¡hpy; %o;fp
khpg;gtd;> ,bghLfSf;fpilapy; rpf;fp ,wg;gtd;> Nghhpy; nfhy;yg;gLgtd; Mfpa Ie;J
106

NgHfSk; \`PJfs; MthHfs;. ghq;F nrhy;tjpYk; njhOifapd; Kjy;thpirapYk; cs;s
ed;ikia kf;fs; mwpthHfshapd; mjw;fhfg; Nghl;b Nghl;L Ke;jp te;J> mjd; tpisthf
mtHfspilapy; rPl;Lf; FYf;fp vLf;f Ntz;Lk; vd;w epiy Vw;gl;lhYk; mjw;Fk; mtHfs;
jahuhk; tpLthHfs;.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
654 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''njhOifia Muk;g Neuj;jpy; njhOtjd; rpwg;ig kf;fs; mwpthHfshdhy; mjw;fhf
tpiue;J nry;thHfs;. ]{g;`; njhOifapYk; mjkh(,\h)j; njhOifapYk; cs;s
ed;ikia mwpthHfshdhy; jto;e;jhtJ ([khmj;) njhOiff;F te;J NrHe;J tpLtH.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 33
mjpfkhd fhybfspd; %yk; ed;ikia ehLtJ.
655 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
'']ykhtpd; kf;fNs! fhybfis mjpfk; itg;gjd; %yk; ed;ikia ePq;fs; ehl
Ntz;lhkh?'
vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
''mtHfs; nra;j nray;fisAk; mtHfspd; (tpl;Lr; nrd;w) milahsq;fisAk; ehk;
vOJNthk;'' (jpUf;FHMd; 36:12) vd my;yh`; Fwpg;gpLtJ fhybfisj;jhd; vd
K[h`pj; $WfpwhH.
656 md];(uyp) mwptpj;jhH.
gd} ]ykh $l;lj;jpdH jq;fs; ,y;yq;fis egp(]y;) mtHfspd; rkPgj;jpy; mikj;Jj;
jq;f epidj;jdH. kjPdhtpy; tPLfisf; fhyp nra;tij egp(]y;) mtHfs; ntWj;jhHfs;.
'ePq;fs; mjpfkhff; fhybfs; vLj;J itj;J(j; njho tUtjd; %yk;) ed;ikiag; ngw
Ntz;lhkh?' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;:
gFjp 34
,\hj; njhOifia [khmj;jhfj; njhOtjd; rpwg;G.
657 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
'']{g;`{> ,\h Mfpa njhOiffis tpl Kdh/gpf; (Ntljhhp)fSf;Fg; ghukhd
njhOif NtW vJTk; ,y;iy. me;j ,uz;L njhOiffisAk; ([khmj;jhfj;)
njhOtjpYs;s ed;ikia kf;fs; mwpthHfshdhy; jto;e;jhtJ mj;njhOiff;F te;J
NrHe;J tpLthHfs;. ,fhkj; nrhy;YkhW Kmj;jpDf;F ehd; fl;lisapl;Lg; gpd;dH xUtiu
,khkhf epd;W njhOif elj;JkhW $wp> mjd; gpd;G vtNuDk; njhOiff;F tuhky;
,Ue;jhy; mtHfisj; jPapl;Lf; nfhSj;j ehd; epidj;Njd;.''

107

vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 35
,uz;L NgUk; mjw;F NkYk; cs;stHfs; [khmj;jhFk;.
658 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''njhOif Neuk; te;jJk; ePq;fs; ghq;F> ,fhkj; nrhy;Yq;fs;. cq;fspy; %j;jtH
cq;fSf;F ,khkj; nra;al;Lk;.''
vd khypf; ,g;D `{ithp];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 36
njhOifia vjpH ghHj;Jg; gs;spthrypy; cl;fhHe;jpUg;gJk; gs;sp thry;fspd; rpwg;Gk;.
659 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''cq;fspy; xUtH jhk; njhOkplj;jpy; c@Tld; ,Uf;Fk; Nghnjy;yhk; mtUf;fhf
thdtHfs; gpuhHj;jpf;fpwhHfs;. jq;fs; gpuhHj;jidapy;> ',iwth! ,tiu kd;dpj;J tpL!
,tUf;F eP fUiz Ghp!' vd;Wk; $WthHfs;. cq;fspy; xUtH njhOtjw;fhff; fhj;jpUe;J
njhOifjhd; mtiuj; jk; kidtp kf;fsplk; nry;y tplhky; jLj;J epWj;jpapUf;Fkhdhy;
mtH njhOifapy; ,Ug;gtuhfNt fUjg;gLthH.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
660 ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''my;yh`;tpd; epoiyj; jtpu NtW epoy; ,y;yhj ehshd kWik ehspy; my;yh`; jk;
epoiy VO NgHfSf;F mspf;fpwhd;. mtHfs;; ePjpia epiy ehl;Lk; jiytH> my;yh`;tpd;
tzf;f topghl;by; Cwpa ,isQH> gs;sp thry;fSld; jk; cs;sj;ijj; njhlHG gLj;jpa
xUtH> my;yh`;tpw;fhfNt ,ize;J my;yh`;tpw;fhfNt gphpfpw ,uz;L ez;gHfs;> caH
me;j];jpYs;s mofhd xU ngz; jtwhd topf;Fj; jk;ik miof;fpwNghJ> 'ehd;
my;yh`;it mQ;RfpNwd;' vd;W nrhy;Yk; kdpjH> jk; tyf;fuk; nra;Ak; jHkj;ij
,lf;fuk; mwpahjthW ,ufrpakhfr; nra;gtH> jdpikapy; ,Ue;J my;yh`;it epidj;Jf;
fz;¡H rpe;JgtH''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
661. `{ikj; $wpdhH:
'egp(]y;) mtHfs; Nkhjpuk; mzpe;jpUe;jhHfsh?' vd;W md];(uyp) mtHfsplk;
Nfl;fg;gl;lJ. mjw;F> 'Mk;! xU ehs; egp(]y;) mtHfs; ,\hj; njhOifia ,utpd;
eLg;gFjp tiu jhkjg; gLj;jpdhHfs;. mtHfs; njhOJ Kbj;j gpd;dH vq;fs; gf;fk; te;J
'kf;fs; njhOJtpl;Lj; J}q;fptpl;ldH. ePq;fs; njhOifia vjpH ghHj;J ,Uf;Fk;
Nghnjy;yhk; njhOifay; ,Ue;jtHfshfNt fUjg;gLtPHfs;' vdf; $wpdhHfs;. egp(]y;)
mtHfspd; Nkhjpuk; kpd;dpaij ehd; ,g;nghOJ ghHg;gJNghy; ,Uf;fpwJ' vd;W md];(uyp)
$wpdhH.

108

gFjp 37
fhiyapYk; khiyapYk; gs;spthapYf;Fr; nry;gthpd; rpwg;G
662. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
gs;spthrYf;F xUtH fhiyapNyh khiyapNyh nrd;why;> mtH fhiyapYk; khiyapYk;
nry;Yk; Nghnjy;yhk; RtHf;fj;jpy; mtUf;F chpa ,lj;ij my;yh`; jahH nra;fpwhd;.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 38
njhOiff;F ,fhkj; nrhy;yg;gl;lhy; flikahd njhOifiaj; jtpu NtW
njhOifapy;iy.
663. mg;Jy;yh`; ,g;Dkhypf;(uyp) mwptpj;jhH.
,fhkj; nrhy;yg;gl;l gpd;dH xUtH ,uz;L uf;mj;fs; njhOtij egp(]y;) mtHfs;
fz;lhHfs;. egp(]y;) mtHfs; njhOifia Kbj;j gpd;dH kf;fs; mk;kdpiur; #o;e;jdH.
']{g;`{ ehd;F uf;mj;fsh? ]{g;`{ ehd;F uf;mj;fsh?' vd;W mk;kdpiug; ghHj;J
egp(]y;) mtHfs; (Nfhgkhff;) Nfl;lhHfs;.
gFjp 39
[khmj;ijtpl;L tpLjw;Fhpa Neha;fs;.
664. m];tj; $wpdhH:
xU Kiw ehq;fs; Map\h(uyp) mtHfsplk; njhOifia tplhky; njhOtJ gw;wpAk;
njhOiff;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLg;gJ gw;wpAk; Ngrpf; nfhz;bUe;Njhk;. mg;NghJ
Map\h(uyp)> 'egp(]y;) mtHfs; jhk; kuzpg;gjw;Fr; rpy ehs;fSf;F Kd; Neha;tha;g;
gl;bUe;jhHfs;. njhOifapd; Neuk; te;j nghOJ ghq;Fk; nrhy;yg;gl;lJ. mg;nghOJ
''kf;fSf;Fj; njhOif elj;Jk; gb mg+ gf;fhplk; nrhy;Yq;fs;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;)
mtHfs; $wpdhHfs;. mjw;F mg+ gf;H nkd;ikahd cs;sKilatH; cq;fSila ,lj;jy;
epd;W njhOif elj;j mtuhy; KbahJ' vd;W nrhy;yg;gl;lJ. jpUk;gTk; egp(]y;)
mtHfs; Kjypy; $wpathNw $wpdhHfs;. jpUk;gTk; mtHfSf;F mNj gjpNy nrhy;yg;gl;lJ.
%d;whtJ KiwAk; mt;thNw ele;jJ. mg;NghJ> 'ePq;fs; egp å]{gpd; (moiff; fz;L
ifia mWj;j) ngz;fisg; Nghd;W ,Uf;fpwPHfs;. kf;fSf;Fj; njhOif elj;JkhW mg+
gf;hplk; nrhy;Yq;fs;!'' vd egp(]y;) mtHfs; kPz;Lk; $wpdhHfs;. mg+ gf;H(uyp) ntspNa
te;J njhOif elj;jpdhHfs;. egp(]y;) mtHfs; jkf;Fr; rpwpJ Rfk; fpilj;jij
czHe;jNghJ> ,uz;L ]`hghf;fspd; Njhs;fspd; kPJ ,uz;L iffisAk; Nghl;lthW>
fhy;fisj; jiuapy; Nfhbl;lthW Gwg;gl;lij ghHj;Njd;. egp(]y;) mtHfisf; fz;l mg+
gf;H(uyp) ,khKila ,lj;jpypUe;J gpd;thq;f Kad;whHfs;. mg;NghJ egp(]y;) mtHfs;
jq;fspd; ifapdhy;> 'cq;fs; ,lj;jpNyNa ,Uq;fs;' vd;W irif nra;jhHfs;. gpd;dH
egp(]y;) mtHfs; nfhz;L tug;gl;L mg+ gf;H(uyp)apd; gf;fj;jpy; mkHj;jg; gl;lhHfs;' vd;W
$wpdhHfs;.

109

egp(]y;) mtHfs; njhOjhHfs;. mtHfspd; njhOifiag; gpd;gw;wp mg+ gf;Uk; mg+
gf;Uila njhOifiag; gpd;gw;wp kf;fSk; njhOjhHfsh? vd;W m/k\; ,lk; Nfl;fg;
gl;lNghJ 'Mk;' vdj; jk; jiyia mirj;Jg; gjpy; $wpdhHfs;.
kw;NwhH mwptpg;gpy; egp(]y;) mtHfs; te;J mg+ gf;H(uyp) cila ,lg;gf;fkhf
mkHe;jhHfs;. mg+ gf;H(uyp) epd;W njhOjhHfs; vdf; fhzg;gLfpwJ.
665. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfspd; Neha; mjpfkhk; mjdhy; Ntjid fLikahdNghJ> vd;Dila tPl;by;
jq;fpr; ngWtjw;fhf kw;w kidtpahplk; mDkjp Nfl;lhHfs;. mtHfSk; mDkjp toq;fpdH.
mtHfs; ntspapy; tUk;nghOJ ,uz;L NgHfSf;fpilapy; njhq;fpathW te;jhHfs;. mg;NghJ
mtHfspd; fhy; tpuy;fs; g+kpapy; Nfhbl;Lf; nfhz;bUe;jd. egp(]y;) mtHfs; mg;gh];(uyp)
mtHfSf;Fk; NtW xU kdpjUf;Fk; ,ilapy;jhd; njhq;fpf; nfhz;L te;jhHfs;.
,e;j tp\aj;ij cigJy;yh`;> ,g;D mg;gh];(uyp) mtHfsplk; $wpaNghJ> 'Map\h(uyp)
ngaH Fwpg;gplhj me;j ,uz;lhtJ kdpjH ahH vd;W ckf;Fj; njhpAkh?' vd;W
Nfl;lhHfs;. ',y;iy' vd cigJy;yh`; gjpyspj;jhH. 'mtH jhk; myP ,g;D mgP jhypg;'
vd ,g;D mg;gh];(uyp) $wpdhH.
gFjp 40
kioapd; NghJk; NtW fhuzq;fSf;fhfTk; $lhuq;fspy; njhOJ nfhs;tJ
mDkjpf;fg;gl;lJ.
666. eh/gpT $wpdhH:
FspUk; fhw;Wk; epiwe;j XH ,utpy; njhOiff;fhf ,g;D ckH(uyp) ghq;F nrhd;dhHfs;.
gpd;dH 'cq;fs; $lhuq;fspNyNa njhOJ nfhs;Sq;fs;' vd;whHfs;. 'FspUk; kioAKs;s
,uTfspy; $lhuq;fspNy njhOq;fs; vd;W $WkhW egp(]y;) mtHfs; Kmj;jpDf;F
cj;jutpLthHfs;' vd;Wk; $wpdhHfs;.
667. k`;%j; ,g;D ugP/ $wpdhH:
ghHitaw;w ,j;ghd;gpd; khypf; jk; rKjhaj;jpw;F ,khkj; nra;gtuhf ,Ue;jhH. (xU ehs;)
egp(]y;) mtHfsplk;> ',iwj;J}jH mtHfNs! ,Ul;Lk; nts;sKkhf ,Uf;fpwJ! ehNdh
ghHitaw;wtd;. vdNt ePq;fs; vd; tPl;by; te;J njhOq;fs;. mt;tplj;ij ehd;
njhOkplkhf;fpf; nfhs;fpNwd;' vd;whH. egp(]y;) mtHfs; mthplk; nrd;W 'ehd; vq;Nf
njho Ntz;Lk; vd tpUk;GfpwPH?' vd;W Nfl;lhHfs;. mtH tPl;by; XH ,lj;ijf; fhl;bdhH.
mt;tplj;ij egp(]y;) mtHfs; njhOjhHfs;.
gFjp 41
gs;spf;F te;jpUg;gtHfSld; (tuhjtHfistpl;Ltpl;L) ,khk; njhOif elj;jyhkh?
kiof; fhyj;jpy; [{k;Mg; gpurq;fk; nra;a Ntz;Lkh?
668. mg;Jy;yh`; ,g;D `hhp]; $wpdhH:

110

kioapdhy; NrW Vw;gl;bUe;j xU ehspy; ,g;D mg;gh];(uyp) [{k;Mg; gpurq;fk;
nra;jhHfs;. ghq;F nrhy;gtH '`a;a my]; ]yh`;' vd;W nrhy;y Muk;gpj;jNghJ 'cq;fs;
$lhuq;fspNyNa njhOJ nfhs;Sq;fs;' vd;W kf;fSf;F mwptpf;fkhW fl;lisapl;lhHfs;.
mg;NghJ mq;fpUe;jtHfs; xUtUf;nfhUtH Mr;rhpakhfg; ghHj;jdH. ',e;j ghq;F
nrhy;gtiu tplTk; rpwe;jtHfshd egp(]y;) mtHfs; [{k;M fl;lhakhdjhf ,Ue;Jk; $l
mt;thW nra;jpUf;fpwhHfs;' vd ,g;D mg;gh]; $wpdhHfs;.
'(kiof; fhyq;fspy; gs;spapy; njhOkhW cq;fSf;F ehd; $wpf;) f\;lk; nfhLj;J
ePq;fSk; gs;spf;F te;J cq;fSila fhy; %l;Lfshy; kz;iz kpjpf;fr; nra;tij ehd;
ntWf;fpNwd;' vd;Wk; ,g;D mg;gh];(uyp) $wpdhH.
669. mg+ ]aPJy; Fj;hP(uyp) mwptpj;jhH.
xU ehs; kio nga;J> mjdhy; gs;sp thrypd; KfL xOf Muk;gpj;jJ. NghPr;r
kl;ilapdhy; gs;sp thry; KfL Ntag;gl;bUe;jJ. njhOiff;fhf ,fhkj; nrhy;yg; gl;L
egp(]y;) mtHfs; njhOif elj;Jk;NghJ jz;¡Uk; kz;Zk; fye;j ,lj;jpy; ]{[_j
nra;tij ghHj;Njd;. mtHfspd; new;wpapy; kz; gbe;jpUe;jijAk; fz;Nld;.
670. md];(uyp) mwptpj;jhH.
md;]hhpfspy; xUtH jk; cly; gUkdhf ,Ue;j fhuzj;jpdhy;> 'vd;dhy; cq;fSld;
njho Kbatpy;iy' vdf; $wp> egp(]y;) mtHfSf;fhf czT rikj;J mtHfisj; jk;
tPl;bw;F mioj;jhH. egp(]y;) mtHfs; mthpd; tPl;bw;F te;jNghJ> xU ghia tphpj;J
mjpy; rpwpJ jz;¡H njspj;Jg; gjg;gLj;jpdhH. mg;ghapy; egp(]y;) mtHfs; ,uz;L
uf;mj;fs; njhOjhHfs;.
[hUj; FLk;gj;ijr; rhHe;j xUtH 'egp(]y;) mtHfs; Y`h njhOif njhOjhHfsh?'
vd;W md];(uyp) mtHfsplk; Nfl;ljw;F 'md;iwa jpdj;ijj; jtpu mtHfs; Y`h
njhOjij ehd; ghHf;ftpy;iy' vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 42
czT Kd;Nd ,Uf;Fk;NghJ njhOiff;fhf ,fhkj; nrhy;yg;gl;lhy;...
,g;D ckH(uyp) czT mUe;jptpl;Lj;jhd; njhOiff;Fr; nry;thHfs;.
xUtH jk; Njitfis Kw;gLj;jptpl;Lj; njhOiff;F tUk;NghJ mthpd; cs;sk; kw;w
vz;zq;fistpl;Lk; fhypahf ,Uf;fpwJ. vdNt xUtH jk; (czTj;) Njitia
Kw;gLj;JtJ mthpd; Qhdj;jpYs;sjhFk; vd mGj;jHjh(uyp) $wpdhH.
671. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
'',uT Neu czT itf;fg;gl;Lj; njhOiff;fhf ,fhkj;Jk; nrhy;yg; gLkhdhy; ePq;fs;
czit Kjypy; mUe;Jq;fs;.''
vd Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
672. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''

111

'',uT Neu czT jahuhk; tpLkhdhy; k/hpGj; njhOifiaj; njhOtjw;F Kd;dhy; ,uT
czit mUe;Jq;fs;. cq;fs; czit(j; njhOifia tpl) Kw;gLj;Jq;fs;.''
vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
673. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
''cq;fspy; xUthpd; ,uT czit itf;fg;gl;L (k/hpGj;) njhOiff;F ,fhkj;Jk;
nrhy;yg;gl;L tpLkhdhy; Kjypy; czit mUe;Jq;fs;. czit cz;L KbtJ tiu
(njhOiff;fhf) mtrug;gl Ntz;lhk;.)
vd ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
,g;DckH(uyp)> czTitf;fg; gl;Lj; njhOiff;F ,fhkj;Jk; nrhy;yg;gLkhdhy; czT
mUe;jp KbtJ tiu njhOiff;F tu khl;lhHfs;. mtHfs; czT mUe;jpf;
nfhz;bUf;Fk;NghJ ,khk; XJtijr; nrtpAWthHfs; vd eh/gpT $WfpwhH.
674. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
''cq;fspy; xUtH czT mUe;jpf; nfhz;L ,Uf;Fk;NghJ njhOiff;F ,fhkj;Jk;
nrhy;yg;gl;lhy;> jk; Njitfis Kbg;gjw;F Kd;ghf mtrug; gl;L vOe;J tpl
Ntz;lhk;.''
vd ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 43
njhOiff;F ,khk; miof;fg;gLk;NghJ> mthpd; ifapy; czTg; nghUs;fs; VjhtJ
,Ue;jhy; vd;d nra;a Ntz;Lk;?
675. mk;H ,g;D cka;ah(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; Ml;Lj; njhilf; fwpia ntl;bj; Jz;lhf;fpr; rhg;gpl;Lf;
nfhz;bUe;jhHfs;. njhOiff;F miof;fg;gl;lJk; fj;jpia vwpe;Jtpl;L vOe;J c@r;
nra;ahky; njhOjhHfs;.
gFjp 44
xUtH jk; tPl;L Ntiyfspy; <Lgl;bUf;Fk;NghJ ,fhkj; nrhy;yg; gl;lhy; vd;d nra;tJ.
676. m];tj; $wpdhH:
egp(]y;) mtHfs; jq;fspd; tPl;by; vd;d nra;thHfs; vd Map\h(uyp) mtHfsplk;
Nfl;Nld;. mjw;Fj; jk; FLk;gj;jpw;F tPl;L Ntiyfspy; xj;jhir nra;thHfs;; njhOif
Neuk; te;jJk; njhOiff;fhf ntspNa nry;thHfs;' vd Map\h(uyp) $wpdhH.
gFjp 45

112

egp(]y;) mtHfspd; njhOifiaAk; mtHfspd; topKiwiaAk; fw;Wf; nfhLf;f
Ntz;Lnkd;w Nehf;fj;jpy; kf;fSf;Fj; njhOif elj;JtJ.
677. mg+ fpyhgh $wpdhH:
vq;fSila gs;sp thrYf;F khypf; ,g;D `{ithp];(uyp) te;J ',g;NghJ ehd; njho
tpUk;ghtpl;lhYk;) egp(]y;) mtHfs; vt;thW njhof; fz;NlNdh mt;thW cq;fSf;F ehd;
njhOif elj;JfpNwd;'' vd;W $wpdhHfs;.
ehd; mg+ fpyhghtplk; 'egp(]y;) mtHfs; vt;thW njhOjhHfs;' vd;W Nfl;Nld;. '(mjw;F
mk;H ,g;D ]yhkh vd;w) ,e;j KjpatH njhOjJ Nghd;W njhOjhHfs;' vdf;
$wpdhHfs;. me;j kdpjH tajhdtuhf ,Ue;jhH. Kjy; uf;mj;jpypUe;J ,uz;lhtJ
uf;mj;jpw;fhf ]{[{jpypUe;J vOk;NghJ ,Ug;gpy; mkHe;J gpd;dH epiyf;F tUthH vd;W
ma;åg; mwptpj;jhH.
gFjp 46
mwpT QhdKk; rpwg;Gk; cilatH jhk; ,khkj; nra;tjw;Fj; jFjpAilatH.
678 mg+ %]h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; NehAw;whHfs;. mtHfspd; Neha; fLikahdNghJ> 'mg+ gf;iu kf;fSf;Fj;
njhOif elj;jr; nrhy;Yq;fs;'' vd;whHfs;. mg;NghJ Map\h(uyp) 'mtH ,sfpa
kdJilatH. ePq;fs; epd;w ,lj;jpy; mtH epd;why;> mtuhy; kf;fSf;Fj; njhOif elj;j
KbahJ' vd;whHfs;. egp(]y;) mtHfs; kPz;Lk; 'mg+ gf;iu kf;fSf;Fj; njhOif elj;jr;
nrhy;Yq;fs;'' vd;whHfs;. Map\h(uyp) jhk; $wpaijj; jpUk;gTk; $wpdhHfs;. 'mg+ gf;iu
kf;fSf;Fj; njhOif elj;jr; nrhy;! epr;rakhfg; ngz;fshfpa ePq;fs; å]{/g; egpapd;
Njhopfshf ,Uf;fpwPHfs;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;: mg+ gf;hplk; xUtH
te;J (nrhd;dhH). egp(]y;) mtHfs; capUldpUf;Fk;NghJ mg+ gf;H(uyp) (,khkhf epd;W)
njhOif elj;jpdhHfs;.
679 Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; NehAw;wpUe;jNghJ 'kf;fSf;Fj; njhOif elj;Jk; gb mg+ gf;hplk;
$Wq;fs;' vdf; $wpdhHfs;. mjw;F> mg+ gf;H cq;fSila ,lj;jpy; epd;W njhOif
elj;JthHfshdhy;> mtHfs; mOtjd; fhuzj;jpdhy; kf;fSf;Ff; FHMidf; Nfl;fr;
nra;a mtHfshy; KbahJ. vdNt> ckH kf;fSf;Fj; njhOif elj;jl;Lk; vd ehd;
egp(]y;) mtHfsplk; $wpNdd;.
NkYk;> 'mg+ gf;H cq;fs; ,lj;jpy; epd;W njhOif elj;jpdhy; mjpfk; mtH mOtjdhy;
kf;fSf;Ff; FHMidf; Nfl;fr; nra;a mtuhy; KbahJ. vdNt> njhOif elj;Jk;gb
ckUf;Ff; fl;lisapLq;fs;' vd;W egp(]y;) mtHfsplk; $Wk; gb `g;]h(uyp)tplKk;
$wpNdd;.
mt;thNw `g;]h(uyp) egp(]y;) mtHfsplk; $wpaNghJ> 'epWj;J! epr;rakhf ePq;fs; jhk;
egp å]{/gpd; (moiff; fz;L ifia mWj;j) Njhopfs; Nghd;wtHfs;; kf;fSf;Fj;
njhOif elj;JkhW mg+ gf;hplk; $Wq;fs;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
mg;NghJ `g;]h(uyp) vd;dplk; 'cd;dhy; ehd; ve;j ed;ikAk; milatpy;iy' vdf;
$wpdhHfs;.

113

680 md];(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfspd; kuz Nehapd;NghJ mg+ gf;H(uyp) kf;fSf;Fj; njhOif
elj;jpdhHfs;. jpq;fl;fpoik md;W njhOifapy; thpirahf epd;W njhOJ
nfhz;bUe;jNghJ> egp(]y;) mtHfs; epd;wthW jq;fs; miwapd; jpiuia ePf;fp vq;fisg;
ghHj;jhHfs;. mg;NghJ mtHfspd; Kfk; Gj;jfj;jpd; fhk;jk; Nghd;W gpufhrpj;jJ. gpd;dH
mtHfs; Gd;dif nra;J rphpj;jhHfs;. egp(]y;) mtHfisg; ghHj;jjdhy; Vw;gl;l
kfpo;r;rpapd; fhuzkhf ehq;fs; Nrhjpf;fg;gl;L tpLNthNkh vd;W mQ;rpNdhk;. egpiag;
ghHj;j mg+ gf;H(uyp)> egpatHfs; njhOiff;F tUfpwhHfs; vdf; fUjpj; jkf;Fg;
gpd;dhYs;s thpirapy; NrHtjw;fhfg; gpd; thq;fpdhHfs;.
mg;NghJ egp(]y;) mtHfs; 'cq;fSila njhOifiag; g+Hj;jp nra;Aq;fs;' vd;W irif
nra;Jtpl;L miwapd; cs;Ns nrd;W jpiuiag; Nghl;Ltpl;lhHfs;. md;iwa jpdj;jpy;jhd;
egp(]y;) mtHfs; kuzkile;jhHfs;.
681. md];(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; %d;W ehs;fshf ntspapy; tutpy;iy. njhOiff;F ,fhkj; nrhy;yg;
gl;lJk; mg+ gf;H(uyp) njhOif elj;Jtjw;F Kd; nrd;whHfs;. mg;NghJ egp(]y;)
mtHfs; jq;fspd; miwapd; jpiuia caHj;jpg; ghHj;jhHfs;. egp(]y;) mtHfs; vq;fSf;Fj;
Njhw;wkspj;jNghJ mtHfspd; Kfj;ij tplTk; kfpo;r;rpahd ve;j xU fhl;rpiaAk; ehq;fs;
ghHj;jjpy;iy. egp(]y;) mtHfs; mg+ gf;H(uyp) mtHfisg; ghHj;Jj; njhOif elj;JkhW
jq;fs; ifapdhy; irif nra;J> jpiuiag; Nghl;L (tpl;L cs;Ns nrd;W)tpl;lhHfs;.
gpd;dH mtHfs; kuzkile;Jtpl;lhHfs;.
682. mg;Jy;yh`;(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfSf;F Ntjid mjpfkhdNghJ njhOifiag; gw;wp mtHfsplk; $wg;gl;lJ.
'mg+ gf;iu kf;fSf;Fj; njhOif elj;jr; nrhy;Yq;fs;'' vd;whHfs;. Map\h(uyp)> 'mg+
gf;H ,sfpa cs;sk; gilj;jtH; mtH (FHMid) Xjpdhy; mOif mtiu kpifj;J tpLk;'
vd;whHfs;. egp(]y;) mtHfs;> 'mtiuj; njhOif elj;jr; nrhy;Yq;fs;'' vd;whHfs;.
Map\h(uyp) jk; gjpiyNa jpUk;gr; nrhd;dhHfs;. egp(]y;) mtHfs; kPz;Lk; 'mg+ gf;iuj;
njhOif elj;jr; nrhy;Yq;fs;. ePq;fs; å]{/g; egpapd; Njhopfshf ,Uf;fpwPHfs;'
vd;whHfs;.
gFjp 47
Nehapd; fhuzj;jpdhy; njhOifapy; ,khkpd; gf;fj;jpy; epw;fyhkh?
683. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; jq;fspd; Nehapd;NghJ mg+ gf;H(uyp) mtHfis> njhOif elj;jf;
fl;lisapl;lhHfs;. mGgf;H(uyp) rpy ehs;fs; njhOif elj;jpdhHfs;. egp(]y;) mtHfs;
jq;fspd; Neha; rw;Wf; Fiwe;jij czHe;J ntspNa te;jhHfs;. mg;NghJ mg+ gf;H(uyp)
kf;fSf;Fj; njhOif elj;jpf; nfhz;bUe;jhHfs;. egp(]y;) mtHfis mg+ gf;H(uyp)
ghHj;jJk; gpd;thq;fyhdhHfs;. 'mg;gbNa ,Uq;fs;'' vd;W egp(]y;) mtHfs; irif
nra;jhHfs;. egp(]y;) mtHfs; mg+ gf;H(uyp) cila tpyhg; Gwj;ij xl;b mkHe;jhHfs;.
mg+ gf;H(uyp) egp(]y;) mtHfisAk; kf;fs; mg+ gf;H(uyp) mtHfisAk; gpd;gw;wpj;
njhOjdH.

114

gFjp 48
xUtH kf;fSf;F ,khkj; nra;a Kd; nrd;wNghJ Kjy; ,khk; te;Jtpl;lhy; Kd; nrd;w
,khk; gpd; thq;fpdhYk; gpd;thq;fhtpl;lhYk; njhOif $btpLk;.
684. ]`;y; ,g;D ]/J m];]hapjp(uyp) mwptpj;jhH.
mk;H ,g;D mt;g; FLk;gj;jhhpilNa rkhjhdj;ij Vw;gLj;Jtjw;fhf egp(]y;) mtHfs;
nrd;wpUe;jNghJ> mq;F njhOifapd; Neuk; te;Jtpl;lJ. mg;NghJ Kmj;jpd;>mg+ gf;H(uyp)
mtHfsplk; nrd;W> 'ehd; ,fhkj; nrhy;yl;Lkh! ePq;fs; njhOif elj;JfpwPHfsh?' vd;W
Nfl;ljw;F mg+ gf;H(uyp) 'Mk;!' vd;W $wptpl;Lj; njhOif elj;j Muk;gpj;jhHfs;. kf;fs;
njhOJ nfhz;bUf;Fk;NghJ egp(]y;) mtHfs; te;Jtpl;lhHfs;. egp(]y;) mtHfs;
thpirfis tpyf;fpf; nfhz;L Kd; thpirapy; te;J epd;whHfs;. ,ijf; fz;l kf;fs;
(,khKf;F epid¥l;Ltjw;fhf) if jl;bdhHfs;. ,khkhf epd;w mg+ gf;H(uyp) jk;
njhOifapy; jpUk;gpg; ghHf;f khl;lhHfs;. kf;fs; mjpfkhff; if jl;baNghJ jpUk;gpg;
ghHf;f khl;lhHfs;. kf;fs; mjpfkhff; if jl;baNghJ jpUk;gpg; ghHj;jhHfs;. mq;Nf
egp(]y;) mtHfisf; fz;lhHfs;. egp(]y;) mtHfs;> mg+ gf;H(uyp)iag; ghHj;J>
'cq;fSila ,lj;jpNyNa epy;Yq;fs;' vd;W irif nra;jhHfs;. jkf;F egp(]y;) mtHfs;
,e;j mDkjpia toq;fpajw;fhf mg+ gf;H(uyp) jk; iffis caHj;jp my;yh`;Tf;F ed;wp
nry;Yj;jpdhHfs;. gpd;dH mg+ gf;H(uyp)> gpd;thq;fp Kd; thpirapy; epd;whHfs;. egp(]y;)
mtHfs; Kd;Nd nrd;W njhOif elj;jpdhHfs;. njhOJ Kbj;jJk;> 'mg+ gf;Nu! ehd;
cq;fSf;Ff; fl;lisapl;l gpd;dUk; ePq;fs; Vd; cq;fs; ,lj;jpy; epw;fhky; Vd; cq;fs;
,lj;jpy; epw;fhky; gpd; thq;fp tpl;BHfs;'' vd;W Nfl;lhHfs;. mjw;F> 'mg+ F`hghtpd;
kfdhd mg+ gf;H my;yh`;tpd; J}jhpd; Kd; epd;W njhOif elj;JtJ rhpapy;iy' vd
mg+ gf;H(uyp) $wpdhH. gpd;dH egp(]y;) mtHfs; kf;fisg; ghHj;J> 'ePq;fs; vjw;fhf
mjpfkhff; if jl;bdPHfs;? xUtUf;F mthpd; njhOifapy; re;Njfk; Vw;gLkhdhy; mtH
Rg;`hdy;yh`; vd;W $wl;Lk;. mt;thW j];gp`; nrhy;Yk;NghJ nrhd;dtH gf;fk; (,khk;)
jpUk;gpg; ghHf;f Ntz;Lk;. if jl;LtJ ngz;fSf;Fj; jhd;'' vd;W $wpdhHfs;.
gFjp 49
FHMid kddk; nra;jpUg;gjpy; vy;NyhUk; rkkhf ,Ug;ghHfshdhy; mtHfspy; %j;jtH
,khkj; nra;al;Lk;.
685. khypf; ,g;D my;`{ithp];(uyp) mwptpj;jhH.
,isQHfshd ehq;fs; egp(]y;) mtHfsplk; nrd;Nwhk;. mtHfSld; Vwj;jho ,UgJ
ehs;fs; jq;fpapUe;Njhk;. egp(]y;) mtHfs; ,uf;f FzKilatHfshf ,Ue;jjhy; 'ePq;fs;
cq;fs; CHfSf;Fr; nrd;W mtHfSf;Ff; fw;Wf; nfhLq;fs;!'' vd;Wk; ,d;dpd;d
njhOifia ,d;dpd;d Neuj;jpy; njhOq;fs; vd;Wk; 'njhOif Neuk; te;jJk; cq;fspy;
xUtH ghq;F nrhy;yp> %j;jtH ,khkj; nra;a Ntz;Lk;'' vd;Wk; $wpdhHfs;.
gFjp 50
XH ,khk; NtnwhU FOitr; re;jpf;fr; nrd;why; mtHfSf;F ,khkj; nra;ayhk;.
686. ,j;ghd; ,g;D khypf;(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; (vd; tPl;bw;Fs; Eioa) mDkjp Nfl;lhHfs;. ehd; mDkjp nfhLj;Njd;.
'ck; tPl;by; vq;Nf ehd; njho Ntz;Lnkd ePH tpUk;GfpwPH'' vd;whHfs;. ehd; tpUk;gpa
115

,lj;ij mtHfSf;Ff; fhl;bNdd;. mtHfs; epd;wJk; ehq;fs; mtHfSf;Fg; gpd;dhy; mzp
tFj;Njhk;. mtHfs; ]yhk; nfhLj;jhHfs;. ehq;fSk; ]yhk; nfhLj;Njhk;.
gFjp 51
,khk; Vw;gLj;jg; gLtJ gpd; gw;wg;gl Ntz;Lnkd;gjw;fhfNt.
egp(]y;) mtHfs; jq;fspd; kuz Nehapd;NghJ cl;fhHe;jthW kf;fSf;Fj; njhOif
elj;jpdhHfs;.
',khk; jk; jiyia caHj;Jtjw;F Kd;dhy; xUtH jk; jiyia caHj;jptpl;lhy;> me;j
msT fhj;jpUe;Jtpl;L ,khikj; njhlu Ntz;Lk;' vd;W ,g;D k];¥j;(uyp) $wpdhH.
,khKld; ,uz;L uf;mj;fs; njhOgtH Kjy; uf;mj;jpy; ,khKld; ]{[_J nra;a
Kbahky; NghFk;NghJ ,uz;lhtJ uf;mj;jpw;Fhpa ,uz;L ]{[_JfisAk; nra;Jtpl;Lg;
gpd;dH Kjy; uf;mj;jpw;Fhpa ]{[_ij mtH nra;a Ntz;Lk;. xUtH xU ]**{[_J
nra;a kwe;J> epiyf;F te;Jtpl;lhy; mtH me;j ]{[_ijj; jpUk;gr; nra;aNtz;Lk; vd
`]d;(g]hP) $WfpwhH.
687. cigJy;yh`; $wpdhH:
ehd; Map\h(uyp) mtHfsplk; nrd;W 'egp(]y;) mtHfs; NehAw;wNghJ ele;j epfo;r;rpia
vdf;Fr; nrhy;tPHfsh? vd;W Nfl;Nld;. mjw;F mtHfs; 'Mk;! egp(]y;) mtHfSf;F Neha;
fLikahdNghJ 'kf;fs; njhOJtpl;lhHfsh?' vd;W Nfl;lhHfs;. ,y;iy> mtHfs;
cq;fis vjpH ghHj;Jf; nfhz;bUf;fpwhHfs; vd;W $wpNdhk;. mg;NghJ 'ghj;jpuj;jpy;
vdf;Fj; jz;¡H itAq;fs;' vd;whHfs;. mt;thNw ehq;fs; jz;¡H itj;Njhk;. mjpy;
mtHfs; Fspj;Jtpl;L vOe;jpUf;f Kad;whHfs;. mg;NghJ mtHfs; kaq;fp tpOe;Jtpl;lhHfs;.
gpd;dH mtHfspd; kaf;fk; njspe;jNghJ> 'kf;fs; njhOJtpl;lhHfsh?' vd;W Nfl;lhHfs;.
,y;iy; mtHfs; cq;fis vjpHghHj;J ,Uf;fpwhHfs; vd;W nrhd;Ndhk;.
mg;NghJ 'ghj;jpuj;jpy; vdf;Fj; jz;¡H itAq;fs;'' vd;whHfs;. mt;thNw ehq;fs; jz;¡H
itj;Njhk;. mtHfs; cl;fhHe;J Fspj;Jtpl;L vOe;jpUf;f Kad;whHfs;. mg;NghJ mtHfs;
kaq;fp tpOe;Jtpl;lhHfs;. gpd;dH mtHfspd; kaf;fk; njspe;jNghJ> 'kf;fs;
njhOJtpl;lhHfsh?' vd;W Nfl;lhHfs;. ,y;iy; mtHfs; cq;fis vjpHghHj;J
,Uf;fpwhHfs; vd;W nrhd;Ndhk;. mg;NghJ 'ghj;jpujjpy; vdf;Fj; jz;¡H itAq;fs;''
vd;whHfs;. mt;thNw ehq;fs; jz;¡H itAq;fs;'' vd;whHfs;. mt;thNw ehq;fs; jz;¡H
itj;Njhk;. mtHfs; cl;fhHe;J Fspj;Jtpl;L vOe;jpUf;f Kad;whHfs;. mg;NghJ mtHfs;
kaq;fp tpOe;Jtpl;lhHfs;. gpd;dH mtHfspd; kaf;fk; njspe;jNghJ> 'kf;fs;
njhOJtpl;lhHfsh?' vd;W Nfl;lhHfs;. ,y;i; ,iwj;J}jH mtHfNs! mtHfs; cq;fis
vjpHghHj;J ,Uf;fpwhHfs; vd;Nwhk;. mg;NghJ kf;fs; gs;spthrypy; ,\hj; njhOiff;fhf
egp(]y;) mtHfis vjpHghHj;jpUe;jhHfs;. clNd egp(]y;) mtHfs;> xUtiu mg+
gf;H(uyp) mtHfsplk; mDg;gp kf;fSf;Fj; njhOif elj;JkhW $wpdhHfs;. mk;kdpjH mg+
gf;H(uyp) mtHfsplk; te;J 'egp(]y;) mtHfs; kf;fSf;Fj; njhOif elj;JkhW
cq;fSf;Ff; fl;lisapl;lhHfs;' vd;whHfs;. mg+ gf;H(uyp) ,sfpa cs;sKilatHfshf
,Ue;jhHfs;. vdNt ckH(uyp) mtHfsplk;> 'ckNu! ePq;fs; kf;fSf;Fj; njhOif
elj;Jq;fs;' vd;whHfs;. mjw;F> ePq;fs; jhk; jFjpadhtHfs;' vd;W ckH(uyp)
$wptpl;lhHfs;. mg+ gf;H(uyp) egp(]y;) mtHfs; NehAw;w me;j ehs;fspNy kf;fSf;Fj;
njhOif elj;jpdhHfs;. gpd;dH egp(]y;) mtHfSf;Ff; nfhQ;rk; Rfk; fpilj;jNghJ>
mg;gh];(uyp) kw;Wk; xUthpd; cjtpNahL Y`H njhOiff;fhf ntspNa te;jhHfs;.
mg;NghJ mg+ gf;H(uyp) kf;fSf;Fj; njhOif elj;jpf; nfhz;bUe;jhHfs;. egp(]y;)
116

mtHfs; tUtijf; fz;l mg+ gf;H(uyp) jk; ,lj;jpypUe;J gpd; thq;fpdhHfs;. mg;NghJ
'gpd; thq;f Ntz;lhk;' vd mtHfSf;F irif nra;jhHfs;. jk;ik mioj;J te;j
,UthplKk;> 'vd;id mg+ gf;hpd; mUfpy; mkHj;Jq;fs;' vdf; $wpdhHfs;. mt;thNw
mtHfs; cl;fhuTk; itj;jhHfs;. egp(]y;) mtHfisg; gpd;njhlHe;J mg+ gf;H(uyp)
njhOjhHfs;. mg+ gf;H(uyp) mtHfisg; gpd;njhlHe;J kf;fs; njhOjhHfs;. egp(]y;)
mtHfs; cl;fhHe;J njhOjhHfs;.
ehd; mg;Jy;yh`; ,g;D mg;gh];(uyp) mtHfsplk; nrd;wpUe;jNghJ> egp(]y;) mtHfs;
NehAw;wpUe;jijg; gw;wp Map\h(uyp) vdf;F mwptpj;jij ehd; cq;fSf;Ff; $wth? vd;W
Nfl;Nld;. 'mjw;F nrhy;Yq;fs;' vd ,g;D mg;gh];(uyp) $wpdhH. mg;NghJ Map\h(uyp)
nrhd;dij mwptpj;Njd;. mjpy; vijAk; mtHfs; kWf;ftpy;iy vd;whYk;> 'mg;gh];(uyp)
cld; egp(]y;) mtHfis mioj;Jr; nrd;w ,d;ndhU kdpjhpd; ngaiu Map\h(uyp)
nrhd;dhHfsh?' vd;W Nfl;lhHfs;. ,y;iy vd;Nwd;. 'mtH jhk; myP(uyp)' vdf;
$wpdhHfs;.
688. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; NehAw;wNghJ> jq;fs; tPl;bNyNa cl;fhHeJ njhOjhHfs;. mtHfspd;
gpd;dhy; rpyH epd;wthNw njhOjhHfs;. mg;NghJ egp(]y;) mtHfs;> mkUk; gb irif
nra;jhHfs; mtHfs; njhOJ Kbj;j gpd;dH ,khk; gpd;gw;wg;gLtjw;fhfNt
epakpf;fg;gl;Ls;shH mtH U$T nra;jhy; ePq;fSk; U$T nra;Aq;fs;; mtH jiyia
caHj;jpdhy; ePq;fSk; jiyia caHj;Jq;fs;; mtH cl;fhHe;J njhOjhy; ePq;fSk;
cl;fhHe;J njhOq;fs;'' vdf; $wpdhHfs;.
689. md];(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; xU Kiw Fjpiuapd; kPJ VwpaNghJ fPNo tpOe;Jtpl;lhHfs;. mjdhy;
mtHfspd; tyJ tpyhg; Gwj;jpy; mb gl;lJ. vdNt mtHfs; xU njhOifia
cl;fhHe;jthNw njhOjhHfs;. ehq;fSk; mtHfSf;Fg; gpd;dhy; cl;fhHe;jthWnjhONjhk;
egp(]y;) mtHfs; njhOifia Kbj;jJk; ,khk; gpd;gw;wg; gLtjw;ffhfNt
epakpf;fg;gl;Ls;shH. mtHfs; epd;W njhOjhy; epd;W ePq;fSk; epd;W njhOq;fs;. mtH
U$T nra;jhy; ePq;fSk; U$T nra;Aq;fs;. mtH jiyia caHj;jpdhy; ePq;fSk;
jiyia caHj;Jq;fs;. mtH ]kp my;yh`**{ ypkd; `kPjh vd;W nrhd;dhy; ePq;fs;
ug;gdh tyfy; `k;J vd;W nry;Yq;fs;. mtH epd;W njhOjhy; ePq;fSk; epd;W
njhOq;fs;. mtH cl;fhHe;jJ njhOjhy; ePq;fs; vy;NyhUk; cl;fhHe;J vjhOq;fs;. vd;W
$wpdhHfs;. ,khk; cl;fhHe;J vnjhOjhy; ePq;fSk; cl;fhHe;J njhOq;fs; vd;W $wpaJ
egp(]y;) mtHfSf;F tpgj;jpd;NghJ Vw;gl;l Ke;ija Nehapd;NghJ MFk;. kuz
Nehapd;NghJ egp(]y;) mtHfs; cl;fhHe;J njhOjNghJ mtHfSf;F gpd;dhy; kf;fs;
epd;W njhOjhHfs;. mtHfis cl;fhUkhW egp(]y;) mtHfs; $wtpy;iy. filrpahf
cs;scs;sijjhd; vLj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. filrpahf cs;sJ egp(]y;) mtHfspd;
,r;nray;jhd; vd `**ikjp Fwpg;gpLfpwhHfs;.
gFjp 52
,khKf;F gpd;dhy; epw;gtH vg;NghJ R[_J nra;a Ntz;Lk;.
,khk; ]{[_J nra;jhy; ePq;fSk; ]{[_J nra;Aq;fs; vd md];(uyp) $wpdhH.
690. guhT(uyp) mwptpj;jhH.

117

egp(]y;) mtHfs; ]kp my;yh`{ ypkd; `kpjh vd;W nrhy;yp Kbj;J ]{[_Jf;Fr;
nrd;W jiyiag; g+kpapy; itg;gJ tiu vq;fspy; ahUk; ]{[_Jf;fhfj; jk; KJif
tisf;f khl;lhHfs;. egp(]y;) mtHfs; ]{[_Jf;Fr; nrd;w gpd;Gjhd; ehq;fs; ]{[_J
nra;Nthk;.
gFjp 53
,khKf;F Ke;jpj; jk; jiyia caHj;JtJ Fw;wkhFk;.
691. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''cq;fspy; xUtH njhOifapy; ,khik Ke;jpj; jk; jiyia caHj;Jtjhy; mthpd;
jiyiaf; fOijAil jiyahfNth my;yJ mthpd; cUtj;ijf; fOijAila
cUtkhfNth my;yh`; Mf;fp tpLtij mQ;r Ntz;lhkh?.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 54
mbikAk; tpLjiy nra;ag;gl;l mbikAk; ,khkj; nra;tJ.
Map\h(uyp)apd; mbik jf;thd; vd;gtH Map\h(uyp)Tf;F ,khkhf epd;W FHMidg;
ghHj;J XJthH.
jtwhd Kiwapy; gpwe;jtd;> fpuhkthrp> gUtkilahjtd; MfpNahH njhOif elj;JtJ
$Lk;. 'my;yh`;tpd; Ntjj;ij ed;whf Xjf; $batHfs; kf;fSf;F ,khkhf epd;W
njhOif elj;jl;Lk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
692. ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
Kjd; Kiwahf kjPdhtpw;F `p[;uj; nra; te;jtHfs;> Fgh vd;w gFjpapYs;s c];gh vd;w
,lj;jpy; jq;fpdhHfs;. egp(]y;) mtHfs; `p[;uj; nra;J kjPdhtpw;F tUtjw;F Kd;Gtiu
mg+ `{ijgh(uyp) mtHfspd;> mbik> ]hypk; jhk; kf;fSf;F ,khkhfj; njhOif
elj;jpdhH. mtH FHMid mjpfk; Xjpa tuhf ,Ue;jhH.
693. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
''cq;fSf;Fj; jiytuhf epakpf;fg; gLgtH fUg;G epwKila (ePf;Nuhthd) cyHe;j
jpuhl;irg; gok; Nghd;w jiyia cilatuhf ,Ue;jhYk; mtUf;Ff; fl;Lg;gLq;fs;.
mtHnrhy;tijf; Nfl;L elq;fs;.''
vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 55
,khkhfj; njhOif elj;JgtH KOikahfj; njhotpy;iyahdhy; gpd;dhy; epw;gtH
KOikg; gLj;j Ntz;Lk;.
694. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
118

''(,khkhf epakpf;fg; gLfpd;w) mtHfs; cq;fSf;Fj; njhOif elj;JthHfs;; mtHfs;
rhpahfj; njhOthHfshdhy; cq;fSf;Fk; mjd; ed;ik fpilf;Fk;; mtHfs; jtW
nra;thHfshdhy; mjw;Fhpa jPik mtHfSf;F cz;L. cq;fSf;F ePq;fs; nra;jjw;Fhpa
ed;ik fpilf;Fk;'.
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 56
Fog;gk; tpistpg;gtDk; gpj;mj;fs; nra;gtDk; ,khkj; nra;tJ.
'eP mtd; gpd;dhy; njhO! mtDila gpj;mj; mtDlNd ,Uf;fl;Lk;' vd `]d; (g]hP)
$wpdhHfs;.
695. cigJy;yh ,g;D mjP $wpdhH:
c];khd;(uyp) Kw;Wifaplg; gl;bUe;jNghJ> ehd; mtHfsplk; nrd;W 'ePq;fs; kf;fsf;Fj;
njhOif elj;Jfpw ,khkhf ,Uf;fpd;wPHfs;. cq;fspd; kPJ Nrhjid Vw;gl;bUg;gij
fhz;fpNwhk;. ,e;epiyapy; vq;fSf;Ff; Fog;gk; tpistpf;fpwtH. ,khkhfj; njhOif
elj;JfpwhH. mjdhy; ehq;fs; kdNtjid milfpNwhk;' vd;W $wpNdd;. mjw;Fj;
njhOif> kf;fs; nra;fpw nray;fspy; kpfr; rpwe;j nrayhFk;. kf;fs; mij mofhd
Kiwapy; nra;Ak;NghJ ePAk; mtHfNshL njhO. mtHfs; mjpy; jtwpiof;fpwNghj
mj;jtWfistpl;Lk; eP xJq;fpf; nfhs;' vd c];khd;(uyp) $wpdhH.
696. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;
''cq;fSf;Fj; jiytuhf epakpf;fg; gLgtH fUg;G epwKila (ePf;Nuhthd) cyHe;j
jpuhl;irg; gok; Nghd;w jiyia cilatuhf ,Ue;jhYk; mtUf;Ff; fl;Lg;gLq;fs;. mtH
nrhy;tijf; Nfl;L elq;fs;.
vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
'Ngbia (MZk; ngz;Zkw;wtH) gpd;gw;wp mtrpaNkw;gl;lhy; jtpu njhof; $lhJ' vd
]{`;hp $WfpwhH.
gFjp 57
,uz;L NgH kl;Lk; [khmj;jhfj; njhOk;NghJ ,uz;lhktH ,khKf;F tyg;Gwk; ,khNkhL
NrHe;J epw;gJ.
697. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
vd; rpwpa jhahH ik%dh(uyp) tPl;by; ehd; jq;fpapUe;j ,utpy; egp(]y) mtHfs; ,\hj;
njhOjhHfs;. gpd;dH (tPl;bw;F) te;J ehd;F uf;mj;fs; njhOjhHfs;. gpd;dH J}q;fp
vOe;jhHfs;. ehd; nrd;W mtHfspd; ,lg;Gwk; epd;Nwd;. vd;idj; jk; tyg;Gwkhf;fpdhHfs;.
Ie;J uf;mj;fs; njhOJ> gpd;dH ,uz;L uf;mj;fs; njhOjhHfs;. mtHfspd;
Fwl;ilnahypia ehd; Nfl;FksTf;F (Mo;e;J) cwq;fpdhHfs;. gpd;dH (]{G`;)
njhOiff;Fr; nrd;whHfs;.

119

gFjp 58
xUtH ,khKila ,lg;gf;fk; epw;Fk;NghJ ,khk; (njhOifapy; ,Ue;jthNw) me;j
kdpjiuj; jk; ifahy; tyg;gf;fkhf epWj;Jtjdhy; ,Uthpd; njhOifAk; ghohk; tplhJ.
698. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
(vd;Dila rpwpa jhahH) ik%dh(uyp)Tila tPl;by; egp(]y;) mtHfs; ,Ue;J ,utpy;
ehd; J}q;fpNdd;. mtHfs; c@r; nra;J njhOtjw;fhf epd;whHfs;. ehd; nrd;W
mtHfspd; ,lg;gf;fkhf epd;Nwd;. mg;NghJ mtHfs; vd;idg; gpbj;J mtHfspd;
tyg;gf;fkhf epWj;jpdhHfs;. gpd;dH gjpd;%d;W uf;mj;fs; njhOjhHfs;. gpd;dH mtHfs;
Fwl;il ntspahFk; mstpw;Fj; J}q;fptpl;lhHfs;. mtHfs; J}f;fj;jpy; Fwl;il tpLk;
tof;fKilatHfshf ,Ue;jhHfs;. gpd;dH Kmj;jpd; te;jNghJ gs;spf;Fr; nrd;W
njhOif elj;jpdhHfs;. mtHfs; c@r; nra;a tpy;iy.
gFjp 59
,khkj; nra;Ak; vz;zkpy;yhky; njhOgtiu kw;wtHfs; gpd;gw;wpj; njhOtJ.
699. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
vd;Dila rpwpa jhahH (ik%dh(uyp)) tPl;by; ehd; ,uT jq;fpNdd;. egp(]y;) mtHfs;
,utpy; vOe;J njhoyhdhHfs;. mtHfNshL ehDk; njhOtjw;fhf mtHfspd; ,lg;gf;fk;
epd;Nwd;. mg;NghJ (njhOifapy; epd;wthNw) vd; jiyiag; gpbj;J mtHfspd; tyg;gf;fk;
epWj;jpdhHfs;.
gFjp 60
,khk; njhOifia ePl;bj; njhOk;NghJ> mtrpaj; NjitAs;stHfs; ,khiktpl;L tpyfpj;
jdpj;Jj; njhOjy;.
700. [hgpH ,g;D mg;jpy;yh`;(uyp) mwptpj;jhH.
KMj; ,g;D [gy;(uyp) egp(]y;) mtHfSld; njhOJtpl;Lj; jk; rKjhaj;jpdhplk; nrd;W
mtHfSf;F ,khkhfj; njhOif elj;JgtHfshf ,Ue;jdH.
701. [hgpH ,g;D mg;jpy;yh`;(uyp) mwptpj;jhH.
KMj; ,g;D [gy;(uyp) egp(]y;) mtHfSld; njhOJtpl;Lj; jk; FOtpdhplk; nrd;W
mtHfSf;F ,khkhfj; njhOif elj;JtJ tof;fk;. (xU Kiw) ,\hj; njhOif
elj;Jk;NghJ 'my;gfuh' mj;jpahaj;ij XjpdhHfs;. mg;NghJ xUtH(njhOifia)tpl;Lk;
tpyfpr; nrd;whH. (njhOJ Kbj;jJk;) KMj; ,g;D [gy;(uyp) mtiuf; fz;bj;jhHfs;.
,r;nra;jp egp(]y;) mtHfSf;Fj; njhpa te;jNghJ '(ePnud;d) Fog;gthjpah?' vd;W
Kk;Kiw egp(]y;) mtHfs; KMj;(uyp)[ Nehf;fpf; $wpdhHfs;. NkYk;> eLj;jukhd ,uz;L
mj;jpahaq;fis Xjpj; njhOkhW mtUf;Ff; fl;lisapl;lhHfs;.
[hgpH(uyp) mtHfsplkpUe;J ,ij mwptpf;Fk; mk;H 'me;j ,uz;L mj;jpahaq;fis vitnad
[hgpH(uyp) Fwpg;gpl;lhHfs;. mJ vdf;F epidtpy; ,y;iy' vd;Wk; Fwpg;gpl;lhHfs;.

120

gFjp 61
,khk; njhOifapy; Fiwe;j Neuk; epw;wYk; U$T ][;jhf;fisg; g+uzkhf epiwNtw;wYk;.
702. mg+ k];¥j;(uyp) mwptpj;jhH.
,iwj;J}jH(]y;)! ,e;j kdpjH vq;fSf;Fj; njhOifia ePl;Ltjhy; ehd; /g[;Uj;
njhOifapd; [khmj;Jf;Fr; nry;tjpy;iy' vd;W xUtH egp(]y;) mtHfsplk; $wpdhH.
,ijf; Nfl;lJk; egp(]y;) mtHfs; Kd; vg;NghJk; mile;jpuhj Nfhgj;ij md;iwa jpdk;
mile;jhHfs;. '(tzf;f topghLfspy;) ntWg;ig Vw;gLj;JgtHfSk; cq;fspYs;sdH.
cq;fspy; vtNuDk; kf;fSf;Fj; njhOif elj;jpdhy; RUf;fkhf elj;jl;Lk;! Vnddpy;
kf;fspy; gytPdHfs;> KjpNahH> mYty;fs; cs;stHfs; ,Uf;fpwhHfs;'' vd;W mg;NghJ
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
gFjp 62
jdpj;Jj; njhOgtH tpUk;gpa msTf;Fj; njhOifia ePl;bf; nfhs;syhk;.
703. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
''kw;wtHfSf;Fj; njhOif elj;JgtH RUf;fkhfNt elj;jl;Lk;! Vnddpy; gytPdHfs;>
Nehahspfs;> KjpatHfs; mtHfspYs;sdH. jdpj;Jj; njhOk;NghJ mtH tpUk;Gk; msTf;F
ePl;bf; nfhs;syhk;.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 63
,khk; njhOifia ePl;Lk;NghJ mJgw;wpj; jiythplk; KiwapLtJ.
jk; kfd; njhOifia ePl;baNghJ 'kfNd! ePz;l Neuk; njhOif elj;jptpl;BNu! vd;W
mg+ ci]j; fz;bj;Js;sdH.
704. mg+ k];¥j;(uyp) mwptpj;jhH.
',iwj;J}jH! ,e;j kdpjH vq;fSf;Fj; njhOifia ePl;Ltjhy; ehd; /g[;Uj;
njhOifapd; [khmj;Jf;Fr; nry;tjpy;iy' vd;W xUtH egp(]y;) mtHfsplk; $wpdhH.
,ijf; Nfl;lJk; egp(]y;) mtHfs; Kd; vg;NghJk; mile;jpuhj Nfhgj;ij md;iwa jpdk;
mile;jhHfs;. (tzf;f topghLfspy;) ntWg;ig Vw;gLj;JgtHfSk; cq;fspYs;sdH.
cq;fspy; vtNuDk; kf;fSf;Fj; njhOif elj;jpdhy; RUf;fkhf elj;jl;Lk;! Vnddpy;>
kf;fspy; gytPdHfs;> KjpNahH> mYty;fs; cs;stHfs; ,Uf;fpd;wdH' vd;W
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
705. [hgpH ,g;D mg;jpy;yh`;(uyp) mwptpj;jhH.
xUtH (jz;¡H ,iwg;gjw;Fhpa) ,uz;L fkiyfis vLj;Jf; nfhz;L ,Us; #o;e;j
Neuj;jpy; te;jhH. KMj;(uyp) (,\hj;) njhOif elj;jpf; nfhz;bUg;gijg; ghHj;jJk; jk;
fkiyfis itj;Jtpl;L KMj;(uyp) cld; njhOifapy; NrHe;jhH. KMj;(uyp) 'gfuh'

121

my;yJ 'ep]h' mj;jpahaj;ij XjyhdhHfs;. clNd me;j kdpjH
(njhOifia)tpl;Ltpl;Lr;) nrd;whH.
,J gw;wp KMj;(uyp) Fiw $wpaJ me;j kdpjUf;Fj; njhpate;jNghJ> egp(]y;)
mtHfsplk; te;J ,J gw;wp Kiwapl;lhH. mg;NghJ egp(]y;) mtHfs; 'KMNj! ePH Fog;gk;
Vw;gLj;Jgtuh?' vd;W Kk;Kiw Nfl;lhHfs;. ']g;gp`p];kug;gp'> t\;\k;]p tS`h`h
ty;iyyp ,jhaf;\h' Mfpa mj;jpahaq;fis Xjp ePH njhOif elj;jf; $lhjh? epr;rakhf
ckf;Fg; gpd;dhy; KjpatHfs;> gytPdHfs;> mYtYilatHfs; cs;sdH' vd;W
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
gFjp 64
njhOifiar; RUf;fkhfTk; (mNj rkak;) g+uzkhfTk; njhOtJ.
706. md];(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; njhOifiar; RUf;fkhfTk; (ve;j xd;Wk; tpLglhky;) g+uzkhfTk;
njhOgtHfshf ,Ue;jdH.
gFjp 65
Foe;ijapd; mOFuiyf; Nfl;Fk;NghJ njhOifiar; RUf;fkhfj; njhOtJ.
707. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''ePz;l Neuk; njhOif elj;Jk; vz;zj;Jld; ehd; njhOifiaj; Jtf;FfpNwd;.
mg;NghJ Foe;ijapd; mOFuiy Nfl;fpNwd;. (vdf;Fg; gpd;dhy; njhOJ nfhz;bUf;Fk;)
me;jf; Foe;ijapd; jhahUf;Fr; rpukkspf;ff; $lhJ vd;gjdhy; njhOifiar; RUf;fkhf
Kbj;J tpLfpNwd;'.
vd mg+ fjhjh(uyp) mwptpj;jhH.
708. md]; ,g;D khypf;(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfis tplj;njhOifiar; RUf;fkhfTk; (mNj rkak;) g+uzkhfTk; njhOif
elj;jf; $ba NtW ve;j ,khkpd; gpd;dhYk; ehd; njhOjJ fpilahJ. xU Foe;ijapd;
mOFuiy mtHfs; Nfl;f NeHe;jhy;> mf;Foe;ijapd; jhahUf;Fr; rQ;ryk; Vw;gl;L tpLNkh
vd;w mr;rj;jpy; njhOifiar; RUf;fkhfNt Kbj;Jf; nfhs;thHfs;.
709. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
''ePz;l Neuk; njhOif elj;Jk; vz;zj;Jld; ehd; njhOifiaj; Jtf;FfpNwd;.
mg;NghJ Foe;ijapd; mOFuiy Nfl;fpNwd;. (vdf;Fg; gpd;dhy; njhOJ nfhz;bUf;Fk;)
me;jf; Foe;ijapd; jhahUf;Fr; rpukkspf;ff; $lhJ vd;gjdhy; njhOifiar; RUf;fkhf
Kbj;J tpLfpNwd;'.
vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
710. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''

122

''ePz;l Neuk; njhOif elj;Jk; vz;zj;Jld; ehd; njhOifiaj; Jtf;FfpNwd;.
mg;NghJ Foe;ijapd; mOFuiy Nfl;fpNwd;. (vdf;Fg; gpd;dhy; njhOJ nfhz;bUf;Fk;)
me;jf; Foe;ijapd; jhahUf;Fr; rpukkspf;ff; $lhJ vd;gjdhy; njhOifiar; RUf;fkhf
Kbj;JtpLfpNwd;'.
vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 66
njhOjtH> gpwF mNj njhOifiaj; jk; FOtpdUf;Fj; elj;JtJ.
711. [hgpH ,g;D mg;jpy;yh`;(uyp) mwptpj;jhH.
KMj; ,g;D [gy;(uyp) egp(]y;) mtHfSld; njhOJtpl;Lj; jk; rKjhaj;jpdhplk; nrd;W
mtHfSf;F ,khkhfj; njhOif elj;JgtHfshf ,Ue;jdH.
gFjp 67
,khk; jf;gPH $Wtij kw;nwhUtH cuj;Jf; $Wjy;.
712. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; kuzpg;gjw;F Kd; Neha;tha;g; gl;bUe;jNghJ gpyhy;(uyp) te;J njhOif
gw;wp mtHfsplk; mwptpj;jhHfs;. mg;NghJ egp(]y;) mtHfs; 'mg+ gf;iuj; njhOif elj;jr;
nrhy;Yq;fs;'' vd;whHfs;. mjw;F ehd; mtH ,sfpa kdk; gilj;jtH. cq;fs; ,lj;jpy;
mtH epd;why mOJtpLthH. mtuhy; Xj ,ayhJ vd;W $wpNdd;. 'mg+ gf;iuj; njhOif
elj;jr; nrhy;Yq;fs;'' vd;W kPz;Lk; $wpdhHfs;. ehDk; Kd; Nghd;Nw $wpNdd;. ehDk;
Kd; Nghd;Nw $wpNdd;. %d;whtJ my;yJ ehd;fhtJ Kiw 'ePq;fs; å]{/g;
egpapd;Njhopauhf ,Uf;fpwPHfs;. mg+ gf;iuj; njhOif elj;jr; nrhy;Yq;fs;'' vd;wdH.
(mjd;gpd;dH) mg+ gf;H njhOif elj;jpdhH. egp(]y;) mtHfs; fhy;fs; jiuapy;
,OgLkhW ,uz;L kdpjHfSf;fpilNa njhq;fpat;hfshf (g;gs;spf;Fr;) nrd;wdH.
mtHfisf; fz;l mg+ gf;H(uyp) gpd;thq;f Kad;whHfs;. njhOifia elj;JkhW mtUf;F
egp(]y;) mtHfs; irif nra;jhHfs;. mg+ gf;H(uyp)apd; tyg;Gwkhf egp(]y;) mtHfs;
cl;fhHe;jdH. egp(]y;) mtHfs; $Wk; jf;gPiu mg+ gf;H(uyp) kw;wtHfSf;Ff; Nfl;fr;
nra;jhHfs;.
gFjp 68
,khikg; gpd;gw;wpj; njhOgtiu kw;wtHfs; gpd;gw;wpj; njhOtJ.
''vd;idg; gpd;gw;wp ePq;fs; njhOq;fs;! cq;fSf;Fg; gpd;dhYs;stHfs; cq;fisg;
gpd;gw;wpj; njhol;Lk;'' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs; vd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
713. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; NehAw;wpUe;jNghJ gpyhy;(uyp) te;J njhOif gw;wp mwptpj;jhH.
'kf;fSf;fhfj; njhOif elj;Jk;gb mg+ gf;hplk; $Wq;fs;' vdf; $wpdhHfs;. mjw;F> 'mg+
gf;H cq;fSila ,lj;jpy; epd;W njhOif elj;JthHfshdhy;> mtHfs; mOtjd;

123

fhuzj;jpdhy; kf;fSf;Ff; FHMid Nfl;fr; nra;a mtHfshy; KbahJ. vdNt ckH
kf;fSf;Fj; njhOif elj;jl;Lk; vd ehd; egp(]y;) mtHfsplk; $wpNdd;.
NkYk;> mg+ gf;H cq;fs; ,lj;jpy; epd;W njhOif elj;jpdhy; mjpfk; mtH mOtjdhy;
kf;fSf;Ff; FHMidf; Nfl;fr; nra;a mtuhy; KbahJ. vdNt> njhOif elj;Jk; gb
ckUf;Ff; fl;lisaplq;fs; vd;W egp(]y;) mtHfsplk; $Wk;gb ckUf;Ff;
fl;lisapLq;fs; vd;W egp(]y;) mtHfsplk; $Wk; gb `g;]h(uyp) mtHfsplKk;
$wpNdd;. mtH> 'epr;rakhf ePq;fs; jhk; egp å]{/gpd; (moiff; fz;L ifia mWj;j)
Njhopfs; Nghd;wtHfs;. kf;fSf;Fj; njhOif elj;JkhW mg+ gf;hplk; $Wq;fs;' vd;W
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;. mg+ gf;H(uyp) njhOifiaj; Jtf;fpdhHfs;.
egp(]y;) mtHfs;> jk; Neha; ,NyrhFtij czHe;J jiuapy; fhy;fs; ,Ogl ,uz;L
kdpjHfSf;F ,ilNa njhq;fpf; nfhz;L gs;spf;Fr; nrd;whHfs;. egp(]y;) mtHfs;
tUtij czHe;j mg+ gf;H(uyp) gpd;thq;f Kad;whHfs;. egp(]y;) mtHfs; mtiu
Nehf;fpr; irif nra;Jtpl;L mg+ gf;hpd; ,lg; Gwk; mkHe;jhHfs;. mg+ gf;H(uyp) epd;W
njhOjhHfs;. egp(]y;) mtHfs; cl;fhHe;J njhOjhHfs;. mg+ gf;H(uyp) egp(]y;)
mtHfisg; gpd;gw;wpj; njhOjhHfs;. kf;fs; mg+ gf;H(uyp)iag; gpdg
; w;wpj; njhOjdH.
gFjp 69
,khKf;Fr; re;Njfk; Vw;gl;lhy; k/%k;fspd; $w;iw Vw;Wf; nfhs;syhkh?
714. mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; (ehd;F uf;mj; njhOifia) ,uz;L uf;mj;fspy; Kbj;Jtpl;lhHfs;.
',iwj;J}jH mtHfNs! njhOif(apd; uf;mj;fs;) Fiwe;Jtpl;ldth? my;yJ ePq;fs;
kwe;j tpl;BHfsh? vd;W Jy;aijd; Nfl;lhH. 'Jy;aijd; $WtJ cz;ikah?' vd;W
egp(]y;) mtHfs; Nfl;f> kf;fs;> 'Mk;' vd;wdH. cld;> kw;Wk; ,uz;L uf;mj;fis
egp(]y;) mtHfs; njhOif elj;jp ]yhk; nfhLj;jhHfs;. gpd;G jf;gPH $wp Kd;G nra;jJ
Nghd;W> my;yJ mij tplTk; ePz;l ][;jhr; nra;jhHfs;.
715. mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; Y`H njhOifia ,uz;L uf;mj;jhfj; njhOif elj;jpdhHfs;.
',uz;L uf;mj;fs; jhNd njhOif elj;jpdPHfs;?' vd;W $wg;gl;lJ. gpd;dH ,uz;L
uf;mj;fs; njhOif elj;jpag; gpd;G ]yhk; $wp> ,uz;L ][;jhf;fs; nra;jhHfs;.
gFjp 70
,khk; njhOifapy; moyhkh?
''vd;Dila ftiyiaAk; Jf;fj;ijAk; my;yh`;tplNk KiwapLfpNwd;'' (jpUf;FHMd;
12:86) vd;w trdj;ij (njhOifapy;) ckH(uyp) XjpaNghJ mtHfspd; mOFuiyf; filrp
thpirapy; epd;w ehd;Nfl;Nld; vd mg;Jy;yh`; ,g;D \j;jhj; Fwpg;gpLfpwhH.
716. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; NehAw;wpUe;jNghJ 'kf;fSf;Fj; njhOif elj;Jk; gb mg+ gf;hplk;
$Wq;fs;' vdf; $wpdhHfs;. mjw;F> 'mg+ gf;H cq;fSila ,lj;jpy; epd;W njhOif
elj;JthHfshdhy;> mtHfs; mOtjd; fhuzj;jpdhy; kf;fSf;Ff; FHMidf; Nfl;fr;

124

nra;a mtHfshy; KbahJ. vdNt ckH kf;fSf;Fj; njhOif elj;jl;Lk;' vd ehd;
egp(]y;) mtHfsplk; $wpNdd;.
NkYk;> mg+ gf;H cq;fs; ,lj;jpy; epd;W njhOif elj;jpdhy; mjpfk; mtH mOtjdhy;
kf;fSf;Ff; FHMidf; Nfl;fr; nra;a mtuhy; KbahJ. vdNt njhOif elj;Jk; gb
ckUf;Ff; fl;lisapLq;fs; vd;W egp(]y;) mtHfsplk; $Wk; gb `g;]h(uyp) mtHfsplk;
$wpNdd;.
mtHfsplk; $wpaNghJ> 'epWj;J> epr;rakhf ePq;fs; jhk; egp å]{/gpd; (moiff; fz;L
ifia mWj;j) Njhopfs; Nghd;wtHfs;. kf;fSf;Fj; njhOif elj;JkhW mg+ gf;hplk;
$Wq;fs;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;. mg;NghJ `g;]h(uyp) vd;dplk;
'cd;dhy; ehd; ve;j ed;ikAk; milatpy;iy' vdf; $wpdhHfs;.
gFjp 71
,fhkj; $Wk; NghJk; mjd; gpd;dUk; thpirfis xOq;F gLj;JtJ.
717. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
''cq;fspd; thpirfis Neuhf mikj;Jf; nfhs;Sq;fs;! ,y;iynadpy; my;yh`; cq;fs;
Kfq;fis khw;wp tpLthd;.''
vd E/khd; ,g;D g\PH(uyp) mwptpj;jhH.
718. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''thpirfis Neuhf;fpf; nfhs;Sq;fs;! epr;rakhf ehd; vd;Dila KJFf;Fg; gpd;GwKk;
cq;fisf; fhZfpNwd;.''
vd md];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 72
thpirfis xOq;F gLj;Jk;NghJ ,khk;> kf;fs; gf;fk; Kd;Ndhf;FtJ.
719. md];(uyp) mwptpj;jhH.
njhOiff;F ,fhkj; nrhy;yg;gl;lJ. egp(]y;) mtHfs; vq;fs; gf;fk; Kd;Ndhf;fp>
'thpirfis Neuhf;Fq;fs;! neUf;fkhf epy;Yq;fs;! Vnddpy; vd; KJFf;Fg; gpd;
GwkhfTk; cq;fis ehd; fhZfpNwd;'' vd;whHfs;.
gFjp 73
720. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''%o;fp ,we;jtHfSk; fhyuhtpy; ,we;jtHfSk; tapw;Nwhl;lj;jpy; ,we;jtHfSk; fl;blk;
,be;J tpOe;J ,we;jtHfSk; \`Pj;fshtH.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
125

721. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
([khmj; njhOiff;F) Ke;jp tUtjpy; cs;sij (rpwg;G) kf;fs; mwpe;jhy; mjw;fhfg;
Nghl;b NghLthHfs;. ]{G`;> ,\hj; njhOiffspd; rpwg;ig kf;fs; mwpe;jhy;
jto;e;NjDk; mjw;fhf te;J NrHthHfs;. Kjy; thpirapd; rpwg;ig mtHfs; mwpe;jhy;
(Nghl;b Vw;gLk; NghJ) rPl;Lf; FYf;fp (ahH Kjy; thpirapy; epw;gJ vd;gij)j;
jPHkhdpg;ghHfs;.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 74
thpiria xOq;F gLj;Jjy; njhOifia epiwT nra;af; $baitfspy; xd;whFk;.
722. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
''gpd;gw;wg; gLtjw;fhfNt ,khk; Vw;gLj;Jg; gl;Ls;shH. mtUf;F Kuz; glhjPHfs;! mtH
U$T nra;Ak;NghJ ePq;fSk; U$T nra;Aq;fs;! mtH ']kpmy; yh`{ypkd; `kpjh' vd;W
$Wk;NghJ ePq;fs; 'ug;gdhyfy;`k;J' vdf; $Wq;fs;! mtH ][;jhr; nra;Aq;fs;! mtH
][;jhr; nra;Ak;NghJ ePq;fSk; ][;jhr; nra;Aq;fs;! mtH cl;fhHe;J njhOk;NghJ
ePq;fSk; cl;fhHe;J njhOq;fs;! njhOifapy; thpirfis xOq;FgLj;jpf; nfhs;Sq;fs;!
Vnddpy;> thpiria xOq;F gLj;JtJ njhOifia moFwr; nra;tjhFk;'.
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
723. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''thpiria xOq;F gLj;Jq;fs;! thpirfis xOq;F gLj;JtJ njhOifia epiy ngwr;
nra;tjhFk;.''
vd md];**(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 75
thpirfis epiwT nra;ahjpUg;gJ Fw;wk;.
724. g\PH ,g;D a]hH $wpdhH:
md];(uyp) kjPdh te;jNghJ> 'egp(]y;) mtHfsplkpUe;J ePq;fs; mwpe;Js;s eilKiwf;F
khw;wkhf vq;fsplk; vijNaDk; fhz;fpwPHfsh?' vd;W Nfl;fg;gl;lJ. 'ePq;fs; thpirfis
xOq;FgLj;jpf; nfhs;tjpy;iy vd;gijj; jtpu NtW ve;jj; jtiwAk; cq;fsplk; ehd;
fhztpy;iy' vd;W md];(uyp) $wpdhH.
gFjp 76
Njhs; G[j;Jld; Njhs; G[j;ijAk; ghjq;fSld; ghjq;fisAk; NrHj;J thpirapy; epw;gJ.
vq;fspy; xUtH jk; fuz;ilf; fhiy kw;wthpd; fuz;ilAld; NrHj;jijg; ghHj;jpUf;fpNwd;
vd;W E/khd; ,g;D g\PH(uyp) Fwpg;gpLfpd;wdH.
126

725. md];(uyp) $wpdhH: 'cq;fs; thpirfis xOq;F gLj;jpf; nfhs;Sq;fs;! epr;rakhf
ehd; vd;Dila KJFf;Fg; gpd;GwKk; cq;fisf; fhz;fpNwd;'' vd;W egp(]y;) mtHfs;
$wpaJk; vq;fspy; xUtH jk; Njhs; G[j;ij kw;wthpd; Njhs; G[j;JlDk; jk; ghjj;ij
kw;wthpd; ghjj;JlDk; NrHj;Jf; nfhs;syhdhHfs;.
gFjp 77
,lg; Gwkhf epw;gtiu ,khk; jk; tyg;Gwkhff; nfhz;L te;jhy; mthpd; njhOif
g+uzkhf epiwNtWk;.
726. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
XH ,uT ehd; egp(]y;) mtHfSld; njhOk;NghJ mtHfspd; ,lg;Gwkhf epd;Nwd;.
mg;NghJ mtHfs; vd; jiyapd; gpd;Gwj;ijg; gpbj;Jj; jk; tyg;Gwj;jpy; vd;id
epWj;jpdhHfs;. njhOjJk; cwq;fptpl;lhHfs;. Kmj;jpd; te;jJk; vOe;J c@r; nra;ahkNy
njhOjhHfs;.
gFjp 78
,khKf;Fg; gpd; epw;Fk; xU ngz; $l thpirahff; fUjg;gLthH.
727. md];(uyp) mwptpj;jhH.
vq;fspd; tPl;by; egp(]y;) mtHfisg; gpd;gw;wp ehDk; kw;nwhU rpWtUk; njhONjhk;. vd;
jhahH ck;K]{iyk;(uyp) vq;fSf;Fg; gpd; epd;W njhOjhHfs;.
gFjp 79
gs;spthrypd; tyg;Gwj;jpYk; ,khKf;F tyg;Gwj;jpYk; epw;gJ.
728. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
XH ,uT ehd; egp(]y;) mtHfspd; ,lg;Gwk; epd;W njhONjd;. mtHfs; gpd;Gwkhf
vd;Dila ifiag; gpbj;J jk; tyg;Gwj;jpy; vd;id epWj;jpdhHfs;.
gFjp 80
,khKf;Fk; kf;fSf;FkpilNa RtH my;yJ jpiu ,Uf;fyhkh?
cdf;Fk; ,khKf;FkpilNa XH MW Xbf; nfhz;bUe;jhYk; mtiug; gpd;gw;wpj; njhOtjpy;
jtwpy;iy vd;W `]d; my;g]hP Fwpg;gpl;lhHfs;.
,khKila jf;gPH nrtpapy; tpOkhdhy; ,UtUf;fpilNa RtNuh eilghijNah ,Ue;jhYk;
gpd;gw;wyhk; vd;W mg+ kp[;y]; $WfpwhHfs;.
729. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; ,utpy; jk; miwapy; njhOgtHfshf ,Ue;jdH. mtHfspd; jiyia
kf;fs; ghHf;Fk; msTf;F me;j miwapd; RtH Fl;ilahf ,Ue;jJ. kf;fs; mtHfisg;
127

gpd;gw;wpj; njhoyhdhHfs;. kWehs; fhiyapy; kf;fs; ,J gw;wpg; Ngrpf; nfhs;s
Muk;gpj;jdH. ,uz;lhk; ehspy; egp(]y;) mtHfs; njhOjNghJ kf;fsk; mtHfisg;
gpd;gw;wpj; njhoyhdhHfs;. ,t;thW ,uz;L %d;W ,uTfs; nra;ayhdhHfs;. mjd;gpd;dH
egp(]y;) mtHf s; njhotuhky; cl;fhHe;Jtpl;lhHfs;. fhiyapy; kf;fs; ,J gw;wpg; Ngrpf;
nfhs;syhdhHfs;. ',uTj; njhOif cq;fspd; kPJ flikahf;fg;gl;L tpLNkh vd;W ehd;
mQ;rpNdd;; (mjdhNyNa tutpy;iy.)'' vd;W $wpdhHfs;.
gFjp 81
,uTj; njhOif
730. Map\h(uyp) $wpdhH;
egp(]y;) mtHfsplk; gha; xd;W ,Ue;jJ. gfypy; mij tphpj;Jf; nfhs;thHfs;. ,utpy;
mijNa miw Nghd;W mikj;Jf; nfhz;L njhOthHfs;. kf;fs; mtHfsUNf tpiue;J
te;J mtHfisg; gpd;gw;wpj; njhOthHfs;.
gFjp 82
njhOifiaj; Muk;gpf;Fk;NghJ jf;gPH $WtJ mtrpak;.
732. md]; ,g;D khypf;(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; Fjpiuapy; Vwpr; nrd;wNghJ mtHfspd; tyg;gf;fk; gprk;f; nfhz;lJ.
md;W VNjh xU njhOifia cl;fhHe;J njhOif elj;jpdhHfs;. ehq;fSk; mtHfSf;Fg;
gpd;dhy; cl;fhHe;J njhONjhk;. ]yhk; nfhLj;jJk;> ',khk; Vw;gLj;jg;gl;bUg;gJ mtH
gpd;gw;wg;gl Ntz;Lk; vd;gjw;fhfNt> vdNt mtH epd;W njhOjhy; ePq;fSk; epd;W
njhOq;fs;. mtH U$T nra;Ak; nghOJ ePq;fSk; U$T nra;Aq;fs;. mtH (U$tpypUe;J)
epkpUk;NghJ ePq;fSk; epkpUq;fs;. mtH ][;jhr; nra;Aq;fs;. mtH ]kpay;yh`{ ypkd;
`kpjh vd;W $Wk;NghJ ug;gdh tyf; fy;`k;J vdf; $Wq;fs;'' vd;W egp(]y;)
$wpdhHfs;.
733. md];(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; FjpiuapypUe;J tpOe;jjhy; RSf;F Vw;gl;lJ. mg;NghJ vq;fSf;F
cl;fhHe;J njhOif elj;jpdhHfs;. ehq;fSk; mtHfSld; cl;fhHe;J njhONjhk;.
njhOJ Kbj;jJk; egp(]y;) mtHfs; ',khk; Vw;gLj;jg; gLtJ gpd;gw;wg; gLtjw;Nf.
vdNt jf;gPH $Wq;fs;. mtH U$T nra;Ak;NghJ ePq;fSk; U$T nra;Aq;fs;. mtH
(U$tpypUe;J) epkpUk;NghJ ePq;fSk; epkpUq;fs;. mtH ]kpmy;yh`{ ypkd; `kpjh vdf;
$Wk;NghJ ug;gdh yfy; `k;J vdf; $Wq;fs;. mtH ][;jhr; nra;Ak;NghJ ePq;fSk;
][;jhr; nra;Aq;fs;' vdf; $wpdhHfs;.
734. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
'',khk; Vw;gLj;jg; gl;bUg;gJ gpd;gw;wg; gLtjw;Nf. vdNt mtH jf;gPH $Wk;NghJ ePq;fSk;
jf;gPH $Wq;fs;. mtH U$T nra;Ak;NghJ ePq;fSk; U$T nra;Aq;fs;. mtH ]kp
my;yh`{ ypkd; `ijh vdf; $Wk;NghJ ePq;fs; ug;gdh tyf;fy; `k;J vdf;
$Wq;fs;. mtH ][;jhr; nra;Aq;fs;. mtH cl;fhHe;J njhOif elj;Jk;NghJ ePq;fSk;
mtNuhL NrHe;J cl;fhHeJ njhOq;fs;. vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.

128

gFjp 83
njhOifiaj; Muk;gpf;Fk;NghJ Kjy; jf;gPhpy; ,uz;L iffisAk; caHj;JtJ.
735. mg;Jy;yh`; ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; njhOifiaj; Muk;gpf;Fk; NghJk; U$Tf;fhfj; jf;gPH $Wk; NghJk;
U$tpypUe;J jiyia caHj;Jk; NghJk; jk; Njhs;fSf;F Neuhfj; jk; Njhs;fSf;F
Neuhfj; jk; iffis caHj;JthHfs;. U$tpypUe;J caUk;NghJ ']kp my;yh`{ ypkd;
`kpjh> ug;gdh tyfy; `k;J' vd;W $WthHfs;. ][;jhTf;Fr; nry;Yk;NghJ ,t;thW
nra;a khl;lhHfs;.
gFjp 84
Muk;gj; jf;gPhpd; NghJk; U$Tf;Fr; nry;Yk; NghJk; U$tpypUe;J caUk; NghJk; ,uz;L
iffisAk; caHj;JtJ.
736. mg;Jy;yh`; ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; njhOifiaj; Muk;gpf;Fk;NghJ jk; Njhs; G[q;fSf;F Neuhf ,uz;L
iffisAk; caHj;Jtij ghHj;jpUf;fpNwd;. U$Tf;fhfj; jf;gPH $Wk; NghJk; ,t;thW
nra;jij ghHj;jpUf;fpNwd;. U$tpypUe;J jiyia caHj;Jk; NghJk ,t;thW nra;thHfs;.
']kpmy;yh`{ ypkd; `kpjh' vd;Wk; mg;NghJ $WthHfs;. ][;jhtpd;NghJ ,t;thW
nra;akhl;lhHfs;.
737. mg+ fpyh/gh $wpdhH:
khypf; ,g;D my; `{ithp];(uyp) njhOk;NghJ jf;gPH $wpj; jk; iffis
caHj;jpdhHfs;. U$Tf;Fr; nry;Yk; NghJk; jk; iffis caHj;jpdhHfs;. U$tpypUe;J
jk; iffis caHj;jpdhHfs;. egp(]y;) mtHfs; ,t;thW nra;Js;sjhfTk; mtHfs;
Fwpg;gpl;lhHfs;.
gFjp 85
iffis vt;tsT J}uk; caHj;j Ntz;Lk;?
egp(]y;) mtHfs; Njhs; G[k; tiu ifia caHj;jpajhf mg+ `{ikj;(uyp) jk;
NjhoHfsplk; $wpdhH.
738. mg;Jy;yh`; ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; njhOifapy; jf;gPH $wpdhHfs;. jf;gPH $Wk; NghNj jk; iffisj; jk;
Njhs; G[q;fSf;F Neuhf caHj;jpdhHfs;. U$Tf;Fj; jf;gPH $wpa NghJk; ,t;thW
nra;jhHfs;. ']kp my;yh`{ ypkd; `kpjh' vd;W $wpa NghJk; ,t;thW nra;jhHfs;.
'ug;gdh tyfy; `k;J' vd;Wk; $wpdhHfs;. ][;jhTf;Fr; nry;Yk; NghJk; ][;jhtpypUe;J
jiyia caHj;Jk; NghJk; ,t;thW nra;a khl;lhHfs;.
gFjp 86

129

,uz;lhk; uf;mj; Kbj;J vOk; NghJk; iffis caHj;j Ntz;Lk;.
739. ehgp/T $wpdhH:
,g;D ckH(uyp) njhOifiaj; Muk;gpf;Fk;NghJ jf;gPH $wpj; jk; iffis
caHj;JthHfs;. U$Tf;Fr; nry;Yk; NghJk; jk; iffis caHj;JthHfs;. ']kp
my;yh`{ ypkd; `kpjh' vdf; $Wk; NghJk; jk; iffis caHj;JthHfs;. ,uz;lhk;
uf;mj; Kbj;J vOk;NghJk; jk; iffis caHj;JthHfs;. egp(]y;) mtHfs; ,t;thW
nra;jjhfTk; Fwpg;gpl;lhHfs;.
gFjp 87
tyf;ifia ,lf;ifapd; Nky; itg;gJ.
740. ]`;y; ,g;D ]/J(uyp) mwptpj;jhH.
njhOk;NghJ xUtH jk; tyf; ifia ,lJ Flq;if kPJ itf;f Ntz;Lnkdf;
fl;lisaplg; gl;bUe;jhHfs;.
,jd; mwptpg;ghsHfspy; xUtuhd mg+ `h]pk; ',t;thW VtpaJ egp(]y;) mtHfs; vd;W
fUJfpNwd;' vd;whH.
gFjp 88
njhOifapy; cs;sr;rKk; gzpTk; ,Uf;f Ntz;baJ mtrpak;.
741. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''k;g;yhj; jpirapy; kl;Lk;jhd; ftdpj;Jf; nfhz;bUf;fpNwd; vd;W ePq;fs;
epidf;fpd;wPHfsh? my;yh`;tpd; Nky; Mizahf cq;fspd; U$Tk; gzpTk; vdf;Fj;
njhpahky; Nghtjpy;iy. vd; KJFf;Fg; gpd; GwkhfTk; ehd; cq;fisg; ghHf;fpNwd;.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
742. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''my;yh`;tpd; Nky; Mizahf U$itAk; ][;jhitAk; xOq;fhfr; nra;Aq;fs;! ehd;
vdf;Fg; gpd;Gwkhf - my;yJ vd; KJFf;Fg; gpd; ePq;fs; U$T nra;Ak; NghJk; ][;jhr;
nra;Ak; NghJk;cq;fisg; ghHf;fpNwd;.''
vd md]; ,g;D khypf;(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 89
jf;gPH $wpa gpwF Xj Ntz;bait.
743. md];(uyp) mwptpj;jhH.

130

egp(]y;) mtHfSk; mg+ gf;H(uyp) ckH(uyp) MfpNahUk; 'my;`k;J ypy;yh`p ug;gpy;
MykPd;' vd;Nw njhOifiaj; Jtf;FgtHfshf ,Ue;jdH.
744. mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; jf;gPUf;Fk; fpuhmj;Jf;Fk; ,ilNa rw;W Neuk; kTdkhf ,Ug;ghHfs;.
,iwj;J}jH mtHfNs! vd; je;ij jha; jq;fSf;F mHg;gzk;. jf;gPUf;Fk;
fpuhmj;Jf;FkpilNa ePq;fs; kTdkhf ,Uf;Fk; rkaj;jpy; vd;d $WtPHfs;? vd;W
Nfl;Nld;. ',iwth! fpof;Ff;Fk; Nkw;Ff;FkpilNa eP Vw;gLj;jpa J}uj;ijg; Nghy;> vdf;Fk;
d; jtWfSf;FkpilNa eP J}uj;ij Vw;gLj;Jthahf! ,iwth! ntz;ikahd Mil
mOf;fpypUe;J J}a;ikg; gLj;jg; gLtJ Nghy; vd; jtWfistpl;Lk; vd;idj; J}a;ikg;
gLj;Jthahf! jz;¡uhYk; gdpf;fl;bahYk; Myq;fl;bahYk; vd; jtWfisf; fOTthahf!
vd;W ehd; $WNtd;'' vd;whHfs;.
gFjp 90
745. m];kh gpd;j; mg+ gf;H(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; #hpa fpufzj; njhOifiaj; njhOjhHfs;. mg;NghJ ePz;l Neuk;
epiyapy; epd;whHfs;. gpd;dH U$it ePl;bdhHfs;. (U$tpypUe;J vOe;J) epw;Fk; NghJk;
ePz;l Neuk; epd;whHfs;. gpd;dH (kw;nwhU) U$T nra;jhHfs;. mijAk; ePl;bdhHfs;. gpd;G
U$tpypUe;J caHe;J> gpd;dH ][;jhr; nra;jNghJ ][;jhit ePl;bdhHfs;. gpd;dH
][;jhtpypUe;J vOe;jhHfs;. gpd;G (kw;nwhU) ][;jhr; nra;jNghJ mijAk; ePl;bdhHfs;.
gpd;G (,uz;lhk; uf;mj;Jf;fhf) vOe;J ePz;l Neuk; epd;whHfs;. (U$tpypUe;J vOe;J)
ePz;l Neuk; epd;whHfs;. gpd;dH (kw;nwhU) U$it ePl;bdhHfs;. gpd;G U$tpypUe;J
caHe;J> gpd;dH ][;jhr; nra;jNghJ mijAk; ePl;bdhHfs;. gpd;dH ][;jhtpypUe;J
vOe;jhHfs;. gpd;G (kw;nwhU) ][;jhr; nra;j NghJk; ePl;bdhHfs;. gpd;dH njhOifia
Kbj;Jtpl;L> 'RtHf;fk; vd; mUfpy; njd;gl;lJ; vdf;Fr; rf;jp ,Ue;jpUf;Fkhdhy; mjd;
Fiyfspy; xd;iw cq;fsplk; je;jpUg;Ngd;. ',iwth! ehDk; ,tHfSlNd ,Ue;J
tpLNtNdh?' vd;W ehd; vz;Zk; msTf;F eufk; vd; mUfpy; neUq;fpaJ. me;j eufj;jpy;
xU ngz;izg; g+id xd;W gpuhz;bf; nfhz;bUe;jJ. ',ts; ,e;j epiyia mile;jplf;
fhuzk; vd;d?' vd;W Nfl;Nld;. ',ts; ,e;jg; g+idiaf; fl;b itj;Jtpl;lhs;. jhDk;
mjw;F cztspf;ftpy;iy; g+kpapYs;s rpW caphpdq;fis cz;zl;Lk; vd;W mij ,ts;
mtpo;j;J tplTkpy;iy; mg;g+id grpahy; ,we;Jtpl;lJ' vd;W (thdtHfs;) $wpdhHfs;'
vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
gFjp 91
njhOk;NghJ ,khik Nehf;fpg; ghHitiaj; jpUg;gyhkh?
k;ufzj; njhOifia egp(]y;) mtHfs; njhOk;NghJ 'ehd; thq;fpaij ePq;fs; ghHj;j
rkaj;jpy;> eufj;jpd; xU gFjp kw;nwhU gFjpia tpOq;ff; $bajhf ghHj;Njd;' vd;W
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs; vd Map\h(uyp) Fwpg;gpl;lhHfs;.
746. mG k/kH $wpdhH:
'egp(]y;) mtHfs; Y`hpYk; m]hpYk; (vijNaDk;) XJthHfsh?' vd;W fg;ghg;(uyp)
mtHfsplk; Nfl;Nlhk;. mjw;ftH 'Mk;' vd;whH. 'ePq;fs; mij vg;gb mwpe;J nfhz;BHfs;?'
vd;W ehq;fs; Nfl;Nlhk;. 'egp(]y;) mtHfspd; jhb mirtjpypUe;J ,ij mwpe;J
nfhs;Nthk;' vd;W fg;ghg;(uyp) gjpyspj;jhH.
131

747. guhT(uyp) mwptpj;jhH.
ehq;fs; egp(]y;) mtHfSld; njhOk;NghJ> 'mtHfs; U$tpypUe;J jiyia caHj;jp
][;jhTf;Fr; nrd;wij ehq;fs; ghHf;Fk; tiu epd;W nfhz;bUg;Nghk;.
748. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfspd; fhyj;jpy; #hpa fpufzk; Vw;gl;lNghJ (mjw;fhfj;) njhOjhHfs;.
',iwj;J}jH mtHfNs! ePq;fs; epd;w ,lj;jpy; vijNah gpbf;f Kad;Wtpl;Lg;
gpd;thq;fpdPHfNs?' vd;W egpj;NjhoHfs; Nfl;ldH. 'vdf;Fr; RtHf;fk; vLj;Jf; fhl;lg;
gl;lJ. mjpypUe;J xU Fiyiag; gpbj;Njd;. mij ehd; vLj;jpUe;jhy; cyfk; cs;ssTk;
mij ePq;fs; Grpj;jpUg;gPHfs;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
749. md]; ,g;D khypf;(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; vq;fSf;Fj; njhOif elj;jptpl;L Nkilapy; VwpdhHfs;. mg;NghJ
fpg;yhj; jpirapy; jk; iffshy; irif nra;jhHfs;. 'ehd; cq;fSf;Fj; njhOif
elj;jpaNghJ ,e;jr; Rtw;wpy; RtHf;fj;ijAk; eufj;ijAk; cUtkhf fz;Nld;. ed;ik>
jPikfspd; tpisTfis ,d;W fz;lJ Nghy; vd;WNk ehd; fz;ljpy;iy'' vd;W Kk;Kiw
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
gFjp 92
njhOk;NghJ thdj;ij ghHg;gJ.
750. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''njhOk;NghJ jq;fs; ghHitfis thdj;jpy; caHj;JfpwtHfSf;F vd;d
NeHe;Jtpl;lJ?,ijj; jtpHj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; mtHfspd; ghHit
gwpf;fg;gl;LtpLk;.''
vd md]; ,g;D khypf;(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 93
njhOifapy; jpUk;gpg; ghHg;gJ.
751. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
njhOifapy; jpUk;gpg; ghHg;gJ gw;wp egp(]y;) mtHfsplk; Nfl;Nld;. 'XH mbahDila
njhOifia i\j;jhd; mjd; %yk; gwpj;Jr; nry;fpwhd;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs;
$wpdhHfs;.
752. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
NfhLfs; Nghlg; gl;l xU Nkyhil mzpe;J egp(]y;) mtHfs; njhOjhHfs;. ',jd;
NfhLfs; vd; ftdj;ijj; jpUg;gptpl;ld. ,ij mg+ [`;kplk; nfhLj;Jtpl;L kw;NwhH
Miliaf; nfhz;L thUq;fs;! vd;W $wpdhHfs;.

132

gFjp 94
njhOk;NghJ Vw;gLk; NjitfSf;fhfj; jpUk;gpg; ghHf;fyhkh?
mg+ gf;H(uyp) njhOif elj;Jk;NghJ egp(]y;) mtHfisj; jpUk;gpg; ghHj;jhHfs; vd;W
]`;y;(uyp) Fwpg;gpl;Ls;shHfs;.
753. mg;Jy;yh`; ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfis fpg;yhj; jpirapYs;s Rtw;wpy; vr;rpiyf; fz;lhHfs;. mijr;
Ruz;btpl;L kf;fis Nehf;fp> 'cq;fspy; xUtH njhOJ nfhz;bUf;Fk;NghJ jk;
Kfj;Jf;F vjpuhf ckpoyhfhJ; Vnddpy; mtH njhOk;NghJ ,iwtd; mtUf;F
Kd;dpiyapy; ,Uf;fpwhd;'' vd;W $wpdhHfs;.
754. md];(uyp) $wpdhH
(mg+ gf;H(uyp) ,khkhf epw;f) K];ypk;fs; /g[;Uj; njhOJ nfhz;bUe;jNghJ> egp(]y;)
mtHfs; Map\h(uyp)tpd; miwapYs;s jpiuia tpyf;fp kf;fs; mzptFj;J epw;gijg;
ghHj;jhHfs;. mJ kf;fSf;Fj; jpLf;fj;ij Vw;gLj;jpaJ. egp(]y;) mtHfs; Gd;dij
nra;jhHfs;. egp(]y;) mtHfs; gs;spf;F tug;NghfpwhHfs; vd;W vz;zp mg+ gf;H(uyp)
gpd;dhy; efHe;J thpirapy; NrHe;J nfhs;s Kw;gl;lhHfs;. jq;fs; njhOiffNs Fok;gpg;
NghFNkh vd;W K];ypk;fs; vz;zyhdhHfs;. cq;fs; njhOifiag; g+uzkhf;Fq;fs;!
vd;W egp(]y;) mtHfs; irif nra;Jtpl;Lj; jpiuiaj; njhq;ftpl;lhHfs;. md;iwa
jpdj;jpd; ,Wjpapy; egp(]y;) mtHfs; kuzkile;jhHfs;.
gFjp 95
gazj;jpd; NghJk; ChpypUf;Fk; NghJk; njhOk; vy;yhj; njhOiffspYk; ,khKk;
k/%k;fSk; mtrpak; (FHMd;) Xjpahf Ntz;Lk; vd;gJk; ve;nje;jj; njhOiffspy;
rg;jkpl;L Xj Ntz;Lk;? ve;nje;jj; njhOiffspy; rg;jkpd;wp Xj Ntz;Lk;? vd;gJk;.
755. [hgpH ,g;D ]Kuh(uyp) mwptpj;jhH.
($/ghtpy; mjpfhhpahf ,Ue;j) ]/J ,g;D mgP tf;fh];(uyp) kPJ $gh thrpfspy; rpyH
ckH(uyp) mtHfsplk; GfhH $wpdhHfs;. mtH Kiwahfj; njhOif elj;Jtjpy;iy
vd;gJk; mtHfspd; GfhHfspy; xd;whf ,Ue;jJ. clNd ckH(uyp) mtiu ePf;fptpl;L
mk;khH(uyp)[ mjpfhhpahf epakpj;jhHfs;. ]/ij (kjPdhTf;F) tutioj;J 'mg+ ,];`hf;!
ePq;fs; Kiwahfj; njhOif elj;Jtjpy;iy vd;W $/gh thrpfspy; rpyH $Wfpd;wdNu!
vd;W Nfl;lhHfs;.
mjw;F ]/J(uyp) 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! egp(]y;) mtHfs; njhOJ fhl;ba
Kiwg; gbNa njhOif elj;jpNdd;. mjpy; ve;jf; FiwAk; itf;ftpy;iy. ,\hTila
Kjy; ,uz;L uf;mj;fspy; ePz;l Neuk; XjpAk; gpd; ,uz;L uf;mj;fspy; RUf;fkhf XjpAk;
njhOif elj;JfpNwd;' vd;W gjpyspj;jhHfs;. 'ck;ikg; gw;wp ek;Kila fUj;Jk; mJNt'
vd;W ckH(uyp) $wpdhH.
mjd;gpd;dH xU egiu my;yJ rpy egHfis ]/J(uyp) clNd $/ghTf;F mDg;gp>
]/ijg; gw;wpf; $/gh thrpfsplk; tprhhpf;fr; nrhd;dhHfs;. tprhhpf;fr; nrd;wtH xU
gs;spthry; tplhky; mtiug; gw;wp tprhhpj;jNghJ midtUk; ]/ijg; w;wp ey;y tpjkhfNt
$wpdhHfs;. 'gd}mg];' $l;lj;jhhpd; gs;sp thrypy; tprhhpj;jNghJ> me;jf; $l;lj;ijr;
133

NrHe;j mg+ ]/jh vdg;gLk; c]hkh ,g;D fjhjh vd;gtH vOe;J> 'ePq;fs; tprhhpg;gjhy;
ehd; nrhy;fpNwd;. ]/J mtHfs; jk;J gilapYs;stHfsplk; vspikahf elg;gjpy;iy;
(nghUl;fis) rkkhfg; gq;fpLtjpy;iy; jPHg;G toq;Ftjpy; ePjpahf elg;gjpy;iy' vd;W
GfhH $wpdhH.
,ijf; Nfl;l ]/J(uyp) 'my;yh`;tpd; Nky; Mizahf! %d;W gpuhHj;jidfis
(ckf;nfjpuhf) ehd; nra;ag; NghfpNwd;' vd;W $wptpl;L> ',iwth! cd;Dila ,e;j
mbahH (mthpd; Gfhhpy;) ngha;auhfTk; Gfo; tpUk;gpg; GfhH $WgtuhfTk; ,Ue;jhy; mthpd;
MAis mjpfg; gLj;Jthahf! mthpd; tWikiaAk; mjpfg; gLj;Jthahf! mtiug; gy
NrhjidfSf;F Mshf;Fthahf!' vd;W gpuhHj;jid nra;jhHfs;.
,jd; gpwF me;j kdpjhplk; vtNuDk; eyk; tprhhpj;jhy; 'Nrhjidf;fhshd KJngUk;
tNahjpfdhk; tpl;Nld;. ]/jpd; gpuhHj;jid vd; tp\aj;jpy; gypj;Jtpl;lJ' vdf; $wf;
$batuhk;tpl;lhH. [hgpH(uyp) topahf ,ij mwptpf;Fk; mg;Jy; kypf; ,g;D cikH 'mjd;
gpwF ehDk; mtiug; ghHj;jpUf;fpNwd;; KJik apdhy; mthpd; GUtq;fs; mthpd; fz;fis
kiwj;jpUe;jd. ghijfspy; ele;J nry;Yk; ngz;fspd; kPJ (ghHit gwp Nghdjhy;)
Nkhjpf; nfhs;thH; ,e;j epiyapy; mtiu ghHj;jpUf;fpNwd;' vd;W Fwpg;gpl;lhH.
756. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''jpUf;FHMdpd; Njhw;Wthia (my;`k;J #uhit) XjhjtUf;Fj; njhOif $lhJ.''
,ij cghjh ,g;D ]hkpj;(uyp) mwptpj;jhH.
757. mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; gs;spf;F te;jhHfs;. xU kdpjUk; (me;j Neuj;jpy;) gs;spf;F te;J
njhoyhdhH. (njhOJ Kbj;jJk;) egp(]y;) mtHfSf;F mtH ]yhk; $wpdhH. egp(]y;)
mtHfs; gjpy; ]yhk; $wpdhHfs;.
me;j kdpjH Kd;G njhOjJ Nghd;Nw kPz;Lk; njhOJtpl;L te;J egp(]y;) mtHfSf;F
]yhk; $wpdhH. 'jpUk;gTk; njhOtPuhf! ePH njhoNt ,y;iy' vd;W ,iwj;J}jH(]y;)
mtHfs; $wpdhHfs;. ,t;thW %d;W Kiw ele;jJ. mjd; gpwF me;j kdpjH 'rj;jpa
khHf;fj;Jld; cq;fis mDg;gpAs;s ,iwtd; kPJ Mizahf ,t;thW njhOtijj; jtpu
NtW vijAk; ehd; mwpe;jpUf;ftpy;iy! vdNt vdf;Ff; fw;Wj; jhUq;fs;!' vd;W Nfl;lhH.
''ePH njhOiff;fhf epd;wJk; jf;gPH $Wk;! gpd;dH FHMdpy; ckf;Fj; njhpe;jtw;iw XJk;!
gpd;dH mikjpahf U$T nra;tPuhf! gpd;dH U$tpypUe;J vOe;J rhpahd epiyf;F
tUtPuhf! gpd;dH epjhdkhf ][;jh nra;tPuhf! ][;jhtpypUe;J vOe;J epjhdkhf
cl;fhHtPuhf! ,t;thNw ck;Kila vy;yhj; njhOifapYk; nra;J tUtPuhf! vd;W
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
758. [hgpH ,g;D ]Kuh(uyp) mwptpj;jhH.
]/J(uyp) ckH(uyp) mtHfsplk; 'egp(]y;) mtHfs njhOjJ Nghy; ehd; mtHfSf;F
k/hpG> ,\hj; njhOiffis elj;jpNdd;. mjpy; ehd; ve;jf; FiwTk; nra;atpy;iy.
Kjypuz;L uf;mj;fspy; ePskhfTk; gpe;jpa ,uz;L uf;mj;Jfspy; RUf;fkhfTk; XJNtd;'
vd;whHfs;. ,ijf; Nfl;l ckH(uyp) 'ehKk; ck;ikg; gw;w mt;thNw vz;ZfpNwhk;'
vd;whHfs;.
gFjp 96
134

Y`hpy; Xj Ntz;bait
759. mg+ fjhjh(uyp) mwptpj;jhH.
Y`H njhOifapd; Kjypuz;L uf;mj;fspy; 'my;`k;J' mj;jpahaj;ijAk; NtW ,uz;L
mj;jpahaq;fisAk; egp(]y;) mtHfs; XJthHfs;. (me;j ,uz;L uf;mj;fspy;) Kjy;
uf;mj;jpy; ePz;l mj;jpahaj;ijAk; ,uz;lhk; uf;mj;jpy; rpwpa mj;jpahaj;ijAk; XJthHfs;.
rpy rakq;fspy; rpy trdq;fis vq;fSf;Ff; Nfl;FkhWk; XJthHfs;. m]H njhOifapy;
(Kjy; ,uz;L uf;mj;fspy;) 'my;`k;J' mj;jpahaj;ijAk; NtW ,uz;L mj;jpahaq;fisAk;
XJthHfs;. ]{G`; njhOifapd; Kjy; uf;mj;jpy; ePz;l Neuk; XJthHfs;. ,uz;lhk;
uf;mj;jpy; Fiwe;j Neuk; XJthHfs;.
760. mg+ k/kH $wpdhH:
'egp(]y;) mtHfs; Y`hpYk; m]hpYk; (vijNaDk;) XJthHfsh?' vd;W fg;ghg;(uyp)
mtHfsplk; Nfl;Nlhk;. mjw;ftH 'Mk;' vd;whH. 'ePq;fs; mij vg;gb mwpe;J nfhz;BHfs;?'
vd;W ehq;fs; Nfl;Nlhk;. 'egp(]y;) mtHfspd; jhb mirtjpypUe;J ,ij mwpe;J
nfhs;Nthk;' vd;W fg;ghg;(uyp) gjpyspj;jhH.
gFjp 97
m]H njhOifapy; Xj Ntz;bait.
761. mg+ k/kH $wpdhH:
'egp(]y;) mtHfs; Y`hpYk; m]hpYk; (vijNaDk;) XJthHfsh?' vd;W fg;ghg;(uyp)
mtHfsplk; Nfl;Nlhk;. mjw;ftH 'Mk;' vd;whH. 'ePq;fs; mij vg;gb mwpe;J nfhz;BHfs;?'
vd;W ehq;fs; Nfl;Nlhk;. 'egp(]y;) mtHfspd; jhb mirtjpypUe;J ,ij mwpe;J
nfhs;Nthk;' vd;W fg;ghg;(uyp) gjpyspj;jhH.
762. Mg+ fjhjh(uyp) mwptpj;jhH.
Y`H njhOifapd; Kjypuz;L uf;mj;fspy; 'my;`k;J' mj;jpahaj;ijAk; NtW ,uz;L
mj;jpahaq;fisAk; egp(]y;) mtHfs; XJthHfs;.
gFjp 98
kf;hpg; njhOifapy; Xj Ntz;bait.
763. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
ehd; 'ty;KH]yhjp cHgd;' vd;w mj;jpahaj;ij XJk;NghJ mjidr; nrtpAw;w (vd;
jhahH) ck;Ky; /go;Y(uyp)> 'mUik kfNd! my;yh`;tpd; kPJ Mizahf> kf;hpg;
njhOifapy; egp(]y;) mtHfs; ,e;j mj;jpahaj;ij XjpaJjhd; ehd; mtHfsplkpUe;J
filrpahf nrtpAw;wjhFk;. eP mij Xjpajd; %yk; vdf;F epidTgLj;jptpl;lha;' vd;W
$wpdhH.
764. kHthd; ,g;D my;`fk; $wpdhH:

135

'kf;hpg; njhOifapy; rpwpa mj;jpahaq;fis ePq;fs; XJfpwPHfsh? egp(]y;) mtHfs; ,uz;L
nghpa mj;jpahaq;fspy; kpfTk; nghpa mj;jpahaj;ij Xj nrtpAw;Ws;Nsd;' vd vd;dplk;
i]j; ,g;D ]hgpj;(uyp) $wpdhH.
gFjp 99
kf;hpg; njhOifapy; rg;j khf XJjy;.
765. [{igH ,g;D Kj;apk;(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; kf;hpg; njhOifapy; 'J}H' mj;jpahaj;ij XJk;NghJ nrtpAw;Nwd;.
gFjp 100
,\hj; njhOifapy; rg;jkhf XJtJ.
766. mg+ uh/gpT $wpdhH:
mg+ `{iuuh(uyp) cld; ehd; ,\hj; njhOjNghJ ',j];]khTd; \f;fj;' vd;w
mj;jpahaj;ij Xjp (mjpy; ][;jhTila ,lk; te;jJk;) ][;jhr; nra;jhHfs;. ,J gw;wp
mtHfsplk; ehd; Nfl;lNghJ> egp(]y;) mtHfSf;Fg; gpd;dhy; (,e;j mj;jpahaj;jpw;fhf)
ehd; ][;jhr; nra;jpUf;fpNwd;. (kWikapy;) mtHfisr; re;jpf;Fk; tiu (mjhtJ
kuzpf;Fk; tiu) ehd; mij Xjp ][;jhr; nra;J nfhz;LjhdpUg;Ngd;' vd;W $wpdhHfs;.
767. guhT ,g;D M]pg;(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; xU gazj;jpd;NghJ ,\hj; njhOifapd; xU uf;mj;jpy; 'tj;jPdp
t];i]j; J}dp' vd;w mj;jpahaj;ij XjpdhHfs;.
gFjp 101
,\hj; njhOifapy; ][;jhTila Maj;ij XJtJ.
768. mg+ uh/gpT $wpdhH:
mg+ `{iuuh(uyp) cld; ehd; ,\hj; njhOjNghJ ',j];]khTd; \f;fj;' vd;w
mj;jpahaj;ij Xjp (mjpy; ][;jhTila ,lk; te;jJk;) ][;jhr; nra;jhHfs;. ,J gw;wp
mtHfsplk; ehd; Nfl;lNghJ> 'egp(]y;) mtHfSf;Fg; gpd;dhy; (,e;j mj;jpahaj;jpw;fhf)
ehd; ][;jhr; nra;jpUf;fpNwd;. (kWikapy;) mtHfisr; re;jpf;Fk; tiu (mjhtJ
kuzpf;fk; tiu) ehd; mij Xjp ][;jhr; nra;J nfhz;LjhdpUg;Ngd;' vd;W $wpdhHfs;.
gFjp 102
,\htpy; XJtJ.
769. guhT ,g;D M]pg;(uyp) mwptpj;jhH.
,\hj; njhOifapy; 'tj;jPdp t];i]j;J}dp' vd;w mj;jpahaj;ij egp(]y;) mtHfs; Xj
nrtpAw;Ws;Nsd;. mtHfis tpl mofpa Fuypy; NtnwtUk; Xj ehd; nrtpAw;wjpy;iy.
136

gFjp 103
Kjypuz;L uf;mj;fspy; ePz;l NeuKk; gpd; ,uz;L uf;mj;fspy; Fiwe;j NeuKk; XJtJ.
770. [hgpH ,g;D ]Kuh(uyp) mwptpj;jhH.
'njhOif elj;JtJ cl;gl vy;yh tp\aq;fspYk; kf;fs; ck;ikg; gw;wpg; GfhH
nra;Js;sdH' vd;W ckH(uyp) ]/J(uyp) mtHfsplk; $wpdhHfs;. mjw;F ]/J(uyp)
'Kjypuz;L uf;mj;fspy; ePskhfTk; gpe;jpa ,uz;L uf;mj;fspy; RUf;fkhfTk; XJNtd;.
egp(]y;) mtHfspd; njhOifia mg;gbNa gpdg
; w;Wtjpy; ehd; ve;jf; FiwAk;
nra;atpy;iy' vd;whHfs;. ,ijf; Nfl;l ckH(uyp) 'ehKk; ck;ikg; gw;wp mt;thNw
vz;ZfpNwhk;' vd;whHfs;.
gFjp 104
/g[;Uj; njhOifapy; Xj Ntz;bait.
/g[;Uj; njhOifapy; 'J}H' mj;jpahaj;ij egp(]y;) mtHfs; Xjpajhf ck;K ]ykh(uyp)
Fwpg;gpLfpwhHfs;.
771. ]a;ahH ,g;D ]yhkh $wpdhH:
ehDk; vd;Dila je;ijAk; mg+ gH]h(uyp) mtHfsplk; nrd;Nwhk;. 'flikahd
njhOiffis egp(]y;) mtHfs; vt;thW njhOthHfs;?' vd;W ehq;fs; Nfl;Nlhk;. 'ePq;fs;
Kjy; njhOif vd;W $wf; $ba ez;gfy; njhOifia (eL thdpypUe;J) #hpad;
rhAk;NghJ egp(]y;) mtHfs; njhOthHfs;. (gpd;dH) m]H njhOthHfs;. vq;fspy; xUtH
(m]H njhOJtpl;L) kjPdhtpd; filf; NfhbapYs;s jk; ,lj;jpw;Fj; jpUk;Gk;NghJ #hpad;
capUld; (xsp Fd;whky;) ,Ue;J nfhz;bUf;Fk;' vd;whHfs;. kf;hpg; gw;wp mg+ gH]h(uyp)
$wpaij ehd; kwe;Jtpl;Nld;. 'filrpj; njhOif vd;W ePq;fs; Fwpg;gplf; $ba ,\hitg;
gpw;gLj;Jtij egp(]y;) mtHfs; tpUk;GgtHfshf ,Ue;jdH. ,\hTf;F Kd;
cwq;FtijAk; ,\hTf;Fg; gpd; Ngrpf; nfhz;bUg;gijAk; egp(]y;) mtHfs;
ntWg;gtHfshf ,Ue;jdH. mWgJ Kjy; E}W trdq;fs; tiu Xjp itfiwj;
njhOifiaj; njhOJ Kbf;Fk;NghJ xUtH jk; mUfpy; mkHe;jpUg;gtiu mwpe;J nfhs;s
KbAk;' vd mg+ gH]h(uyp) $wpdhH.
772. mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
vy;yhj; njhOiffspYk; Xjg; gl Ntz;Lk;. egp(]y;) mtHfs; vq;fSf;Ff; Nfl;Fk;
tpjkhf Xjpatw;iw cq;fSf;ff; Nfl;Fk; tpjkhf XJfpNwhk;. egp(]y;) mtHfs; rg;jkpd;wp
Xjpaij ehq;fSk; rg;jkpd;wp XJfpNwhk;. 'my;`k;J' mj;jpahaj;ij kl;Lk; Xjpdhy; mJ
NghJkhFk;. mij tpl mjpfkhf Xjpdhy; mJ rpwe;jjhFk;.
gFjp 105
/g[;Uj; njhOifapy; rg;jkpl;L XJtJ.
egp(]y;) mtHfs; 'J}H' mj;jpahaj;ij Xjpj; njhOk;NghJ ehd; kf;fSf;Fg; gpd;dhy;
'tyk;te;J nfhz;bUe;Njd; vd;W ck;K ]ykh(uyp) Fwpg;gpl;lhHfs;.

137

773. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH. egp(]y;) mtHfSk; mtHfspd; NjhoHfspy; rpyUk;
'cf;fho;' vDk; re;ijia Nehf;fpg; Gwg;gl;ldH. (,e;j Neuj;jpy;) i\j;jhd;fSf;F
thDyfr; nra;jpfs; njhptJ jLf;fg;gl;Ltpl;lJ. (xl;Lf; Nfl;fr; nrd;w) i\j;jhd;fspd;
kPJ jPg;ge;jq;fs; vwpa gl;ld. (xl;Lf; Nfl;fr; nrd;w) i\j;jhd;fs; jk; jiytHfsplk;
(xU nra;jpAk; fpilf;fhky;) jpUk;gpaNghJ 'cq;fSf;F vd;d NeHe;jJ?' vd;W
Nfl;lhHfs;. 'thdj;Jr; nra;jpfs; vq;fSf;Fj; jLf;fg;gl;Ltpl;ld. vq;fspd; kPJ
jPg;ge;jq;fs; vwpag;gLfpd;wd' vd;W me;j i\j;jhd;fs; $wpdH. 'GjpanjhU epfo;r;rp
VNjDk; Vw;gl;bUf;f Ntz;Lk;. mjd; fhuzkhfNt jLf;fg;gl;bUf;f Ntz;Lk;. vdNt
ePq;fs; fPo;j;jpir> Nky;j;jpir vq;fDk; nrd;W vd;dntd;W MuhAq;fs;! vd;W jiytHfs;
$wpdH. i\j;jhd;fs; 'jp`hkh' vDk; gFjpia Nehf;fpr; nrd;wdH. 'cf;fho;' re;ijf;Fr;
nry;Yk; topapy; NghPr;r kuq;fSf;F mUfpy; egp(]y;) mtHfs; jk; NjhoHfSf;F /g[;Uj;
njhOif elj;jpf; nfhz;bUe;jhHfs;. mjpy; Xjg;gl;l FHMd; trdq;fis me;j
i\j;jhd;fs; Nfl;lNghJ> 'thdj;Jr; nra;jpfs; jLf;fg;gl ,e;jf; FHMNd fhuzk;'
vd;W $wpf; nfhz;L jk; jiytHfsplk; nrd;W> 'vq;fs; rKjhaNk! epr;rakhf ehq;fs;
Mr;rhpakhd xU Ntjj;ijr; nrtpkLj;Njhk;. mJ NeHtopiaf; fhl;Lfpd;wJ. vdNt mij
ehq;fs; ek;gpNdhk;. vq;fs; ,iwtDf;F ehq;fs; ,iz itf;fNt kl;Nlhk;' vd;W $wpdH.
clNd my;yh`; '[pd;' vDk; mj;jpahaj;ij ,wf;fpaUspdhd;. egp(]y;) mtHfSf;F me;j
mj;jpahaj;jy; mwptpf;fg;gLtJ [pd;fs; $wpaijg; gw;wpNa. (i\j;jhd;fs; $wpaijg; gw;wp
my;y.)
774. ,g;D mg;gh];**(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; ,iwtd; cj;juTf;Nfw;gNt (rpy njhOiffspy;) rg;jkpl;L XjpdhHfs;.
,iwtd; cj;juTf;Nfw;g (rpy njhOiffspy;) rg;jkpd;wp XjpdhHfs;. (Vnddpy;)
'ck;Kila ,iwtd; kwg;gtdy;y'' (jpUf;FHMd; 19:64) vd;Wk; 'my;yh`;tpd; J}jhplk;
cq;fSf;F mofpa Kd;khjphp cz;L'' (jpUf;FHMd; 33:21) vd;Wk; my;yh`; $wpdhd;.
gFjp 106
xU uf;mj;jpy; ,uz;L mj;jpahaq;fis XJtJk; mj;jpahaj;jpd; filrp trdq;fis kl;Lk;
XJtJk; mj;jpahaq;fis Kd; gpd;dhf XJtJk; XH j;jpahaj;jpd; Muk;gg; gFjpia kl;Lk;
XJtJk;.
'egp(]y;) mtHfs; 'my;K/kpd}d;' vd;w mj;jpahaj;ij ]{G`; njhOifapy; Xjpf;
nfhz;bUf;Fk;NghJ> '%]h(miy)> `h&d;(miy) gw;wpf; $wg;gLk; trdq;fNsh>
<]h(miy) mtHfs; gw;wpf; $wg;gLk; trdq;fNsh te;jJk; mtHfSf;F ,Uky; Vw;gl;lJ.
clNd U$T nra;jhHfs;' vd;W mg;Jy;yh`; ,g;D ]hapg; topahf mwptpf;fg;gLfpwJ.
ckH(uyp) Kjy; uf;mj;jpy; 'gfuh' mj;jpahaj;jpypUe;J E}w;wp ,UgJ trdq;fis
XjpdhHfs;. ,uz;lhk; uf;mj;jpy; 100 trdq;fSf;Ff; Fiwthf cs;s mj;jpahaq;fspy;
xd;iw XjpdhHfs;.
m`;d/g; Kjy; uf;mj;jpy; /f`;/G' mj;jpahaj;ijAk; ,uz;lhk; uf;mj;jpy; 'å]{/g;' my;yJ
'åD];' mj;jpahaj;ijAk; XjpdhH. ckH(uyp) ]**{G`; njhOifapy; ,t;tpuz;L
mj;jpahaq;fisAk; Xjpj; njhOj NthJ mtHfSf;Fg; gpd;Nd jhKk; njhOjjhfTk;
m`;d/g; Fwpg;gpl;lhH.
,g;D k];¥j;(uyp)> 'md;/ghy;' mj;jpahaj;ijAk; ehw;gJ trdq;fisAk; ,uz;lhk;
uf;mj;jpy; eLj;ju mj;jpahaq;fisAk; xd;iwAk; XjpAs;sdH.

138

,uz;L uf;mj;fspYk; xNu mj;jpahaj;ijAk; my;yJ XH mj;jpahaj;ij(g; gFjp gFjpahf)
,uz;L uf;mj;fspYk; XJtJ gw;wpAk; fjhjh Fwpg;gpl;lNghJ vy;yhk; my;yh`;tpd; NtjNk
vd;whHfs;.
774-(m) md];(uyp) mwptpj;jhH.
md;]hHfspy; xUtH 'Fgh' vDk; gs;spapy; ,khkj; nra;gtuhf ,Ue;jhHfs;. mtH
njhOifapy; ve;j mj;jpahaj;ij XJtjw;F Kd;Gk; 'Fy;`{ty;yh`{ m`j;' vDk;
mj;jpahaj;ijAk; Xjp tpl;Nl kw;w mj;jpahaj;ij XJguhf ,Ue;jhH. xt;nthU uf;mj;jpYk;
,g;gbNa nra;gtuhf ,Ue;jhH. ePH ,e;j (Fy;`{ty;yh`{) mj;jpahaj;ij Xjptpl;L mJ
Nghjhnjdf; fUjp kw;NwhH mj;jpaaj;ijAk; XJfpd;wPH! ,e;j mj;jpahaj;ij kl;Lk; XJk;!
my;yJ ,ijtpl;Ltpl;L NtnwhU mj;jpahaj;ij XJk;!' vd;W kf;fs; mthplk; Nfl;lhHfs;.
mjw;F mtH 'ehd; ,ijtpl;L tpl khl;Nld;. ePq;fs; tpUk;gpdhy; ,t;thW XjpNa
cq;fSf;F ,khkj; nra;fpNwd;. ePq;fs; tpUk;ghtpl;lhy; cq;fSf;F ,khkj; nra;tijtpl;L
tpLfpNwd;' vd;whH.
mk;kf;fs; mtiur; rpwe;jtuhff; fUjpajhy; NtnwtUk; jq;fSf;F ,khkj; nra;tij
mtHfs; tpUk;gtpy;iy. (,e;epiyapy;) egp(]y;) mtHfs;> mk;kf;fsplk; (xU Kiw
te;jNghJ> kf;fs;) ,r;nra;jpiaj; njhptpj;jdH. mg;NghJ egp(]y;) mtHfs; ',d;dhNu!
ck;Kila NjhoHfs; ck;ik typAWj;JtJ Nghy; ePH nra;tjw;F vd;d jil? xt;nthU
uf;mj;jpYk; ,e;j mj;jpahaj;ijNa ePH mtrpakhf;fpaJ Vd;?' vd;W Nfl;lhHfs;.
mjw;F mtH 'ehd; me;j mj;jpahaj;ij tpUk;GfpNwd;' vd;whH. 'epH me;j mj;jpahaj;ij
tpUk;GtJ ck;ikr; Rtdj;jpy; NrHf;Fk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
775. mg+ thapy;(uyp) mwptpj;jhH.
xUtH ,g;D k];¥j;(uyp) mtHfsplk; te;J 'ehd; K/g];]y;' mj;jpahaq;fis xU
uf;mj;jpy; XjpNdd;' vd;whH. (K/g];]y; vd;gJ 'fh/g;' mj;jpahak; Kjy; FHMdpd; filrp
tiu cs;s mj;jpahaq;fshFk;. ,t;tsT mj;jpahaq;fshFk;. ,t;tsT mj;jpahaq;fisAk;
xNu uf;mj;jpy; Xjpajhff; $wptpl;L ,J rhpah? vd;W mtH Nfs;tp Nfl;lhH.)
'ftpijfisg; gbg;gJ Nghy; mtruk; mtrukhfg; gbj;jPuh? egp(]y;) mtHfs; 'K/g];]y;'
mj;jpahaq;fspy; xNu khjphpahd mstpy; mike;j ,uz;buz;L mj;jpahaq;fis xNu
uf;mj;jpy; xjpaij ehd; mwpe;Js;Nsd;' vd;W ,g;D k];¥j;(uyp) $wptpl;L egp(]y;)
mtHfs; NrHj;J Xjpa K/g];]y; mj;jpahaq;fspy; ,UgJ mj;jpahaq;fisAk;
Fwpg;gpl;lhHfs;.
gFjp 107
gpe;jpa ,uz;L uf;mj;fspYk; /ghjp`h mj;jpahaj;ij Xj Ntz;Lk;.
776. mg+ fjhjh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; Y`H njhOifapd; Kjypuz;L uf;mj;fspy; 'my;`k;J' mj;jpahaj;ijAk;
Jiz mj;jpahaq;fspuz;ilAk; XJthHfs;. gpe;jpa ,uz;L uf;mj;fspy; 'my;`k;J'
mj;jpahaj;ij XJthHfs;. xU rpy trdq;fis vq;fSf;Ff; Nfl;FksTf;Fk; xJthHfs;.
,uz;lhtJ uf;mj;ij tpl Kjy; uf;mj;jpy; ePskhf XJthHfs;. ,t;thNw m]hpYk;
]{G`pYk; nra;thHfs;.

139

gFjp 108
Y`hpYk; m]hpYk; rg;jkpd;wp XJtJ.
777. mg+ k/kH mwptpj;jhH. egp(]y;) mtHfs; Y`hpYk; m]hpYk; XJgtHfshf
,Ue;jhHfsh? vd;W fg;ghg;(uyp) mtHfsplk; Nfl;Nld;. mjw;F mtHfs; 'Mk;' vd;wdH.
',ij vg;gb ePq;fs; mwpe;J nfhz;BHfs;?' vd;W jpUk;gTk; ehq;fs; Nfl;Nlhk;. mjw;F
fg;ghg;(uyp) mtHfs; 'egp(]y;) mtHfspd; jhbapd; mirT %yk; mwpe;J nfhz;Nld;' vd;W
tpilaspj;jhHfs;.
gFjp 109
,khk; xU rpy trdq;fis kw;wtHfSf;Ff; Nfl;Fk; tifapy; XJtJ.
778. mg+ fjhjh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; Y`Hj; njhOifapYk; m]Hj; njhOifapYk; ]{uj;Jy; /ghj;jp`hTld;
kw;NwhH mj;jpahaj;ijAk; XJgtHfshf ,Ue;jdH. rpy Neuq;fspy; (rpy trdq;fis)
vq;fSf;Ff; Nfl;Fk; gb XJthHfs;. (,uz;lhtJ uf;mj;ij tpl) KjyhtJ uf;mj;ij
ePskhf;FthHfs;.
gFjp 10
Kjy; uf;mj;jpy; ePz;l Neuk; XJtJ.
779. mg+ fjhjh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; Y`Hj; njhOifapy; KjyhtJ uf;mj;ij ePskhf;fp ,uz;lhtJ
uf;mj;ijr; RUf;fpj; njhOgtHfshf ,Ue;jdH. ,ijg; Nghd;W ]{G`{j; njhOifapYk;
nra;gtHfshf ,Ue;jdH.
gFjp 111
,khk; rg;jkpl;L 'Mkpd;' $WtJ.
'Mkpd; vd;gJ gpuhHj;jidahFk; vd;W mjh/ Fwpg;gpl;lhHfs;.
,g;D]; ]**{igH(uyp) kw;Wk; mtiug; gpd;gw;wpj; njhONthH gs;sp thry; vjpnuhypf;Fk;
msTf;F Mkpd; $WgtHfshf ,Ue;jdH.
mg+ `{iuuh(uyp) ,khik mioj;J 'Mkpd; $Wk; tha;g;ig vdf;Fj; jtWk;gbr; nra;J
tplhjPH' vd;W $WthHfs;. (mjhtJ Mkpd; $Wk; msTf;F k/%k;fSf;F mtfhrk; je;J
mLj;j mj;jpahaj;ij Jtf;FtPuhf! vd;gJ ,jd; fUj;J.
,g;D ckH(uyp)> Mkpd; $Wtij tplhkYk; MkPd; $Wtjpy; MHt%l;LgtHfshfTk;
,Ue;jdH. ,jpy; epiwa ed;ikfs; ,Ug;gjhf mtHfs; $w Nfl;bUf;fpNwd; vd;W eh/gpT
Fwpg;gpLfpwhHfs;.
780. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; mwptpj;jhHfs;.
140

'',khk; Mkpd; $Wk;NghJ ePq;fSk; Mkpd; $Wq;fs;! xUtH $Wk; MkPd; thdtHfs; $Wk;
MkpDld; xj;J mikhapd; mthpd; Kd;nrd;w ghtq;fs; kd;dpf;fg;gLfpd;wd.
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; MkPd; vd;W $WgtHfshf ,Ue;jhHfs; vd ,g;D »`hg; Fwpg;gpLfpwhH.
gFjp 112
MkPd; $Wtjd; rpwg;G
781. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; mwptpj;jhHfs;:
''cq;fspy; ahNuDk; MkPd; $wpdhy; thDyfj;jpy; thdtHfSk; MkPd; $Wfpd;wdH.
,t;thW thdtHfs; $Wk; MkpDld; vtUila MkPd; xj;J tUfpwNjh mthpd; Kd;
ghtq;fs; kd;dpf;fg;gLfpd;wd.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 113
k/%k; rg;jkpl;L MkPd; $WtJ:
782. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; mwptpj;jhHfs;:
'',khk; 'ifUy; kf;Y}gp miy `pk; tyo;ohyPd;' vd;W $Wk;NghJ ePq;fs; MkPd; $Wq;fs;!
Vnddpy; xUtH $Wk; Mkpd; thdtHfs; $Wk; MkpDd; xj;J mikhapd; mthpd;
Kd;nrd;w ghtq;fs; kd;dpf;fg;gLfpd;wd.''
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 114
thpirapy; NrHtjw;F Kd;Ng U$T nra;ayhkh?
783. mg+ gf;fuh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; njhOif elj;jpf; nfhz;bUf;Fk;NghJ U$T nra;jhHfs;. ehd;
thpirapy; te;J NrHtjw;F Kd;Ng U$T nra;J tpl;Nld;. ,J gw;wpg; gpwF egp(]y;)
mtHfsplk; ehd; Nfl;lNghJ> 'my;yh`; cd;Dila MHtj;ij mjpfg; gLj;Jthdhf!
,dpNky; ,g;gbr; nra;ahNj!'' vd;W $wpdhHfs;.
gFjp 115
U$Ttpd;NghJ jf;gPiu KOikahff; $WtJ:
784. KjHhp/g; mwptpj;jhH.

141

'g]uh' efhpy; myP(uyp)iag; gpd;gw;wp ,k;uhd; ,g;D `{i]d;(uyp) njhOjhHfs;.
(myP(uyp) egp(]y;) mtHfSld; ehq;fs; njhOj njhOifia epidT gLj;Jk; tifapy;
njhOif elj;JfpwhH! egp(]y;) mtHfs; FdpAk; NghJk; jhOk; NghJk; 'jf;gPH'
$WgtHfshf ,Ue;jdH' vd;W Fwpg;gpl;lhHfs;.
785. mg+ ]ykh mwptpj;jhH.
FdpAk; NghJk; epkpUk; NghJk; jf;gPH $wp mg+ `{iuuh(uyp) njhOif elj;jptpl;L 'ehd;
cq;fSf;F egp(]y;) mtHfspd; njhOif Nghd;Nw njhOJ fhl;bNdd;' vd;Wk;
$wpdhHfs;.
gFjp 116
][;jhtpd; NghJk; jf;gPiu KOikahff; $WtJ.
786. KjHhp/g; mwptpj;jhH.
ehDk; ,k;uhd; ,g;D `{i]Dk; myP(uyp)iag; gpd; gw;wpj; njhONjhk;. myP(uyp) ][;jhr;
nra;Ak; NghJk; jf;gPH $wpdhHfs;. ][;jhtpypUe;J jiyia caHj;Jk; NghJk jf;gPH
$wpdhHfs;. ,uz;L uf;mj;ij Kbj;J vOk;NghJk; jf;gPH nrhd;dhHfs;. njhOifia
Kbj;j gpwF vd; ifiag; gpbj;Jf;nfhz;L ',tH egp(]y;) mtHfspd; njhOifia vdf;F
epidT gLj;jptpl;lhH' vd;W ,k;uhd;(uyp) Fwpg;gpl;lhHfs;.
787. ,f;hpkh mwptpj;jhH.
xUtH 'kfhK ,g;uh`Pk;' vDkplj;jpy; njhOtijf; fz;Nld;. mtH FdpAk; NghJk; epkpUk;
NghJk; vOk;NghJk; jhOk; NghJk; jf;gPH $wpdhH. ,J gw;wp ,g;D mg;gh];**(uyp)
mtHfsplk; ehd; Nfl;lNghJ> ',J egp(]y;) mtHfs; njhOJ njhOif Nghy; ,y;iyah?
jhaw;Wg; Nghtha;' vd;W Fwpg;gpl;lhHfs;.
gFjp 117
][;jhtpypUe;J vOk;NghJ jf;gPH $WtJ.
788. ,f;hpkh mwptpj;jhH.
ehd; ,g;D mg;gh];**(uyp) mtHfsplk; te;J ,tH xU kilaH vd;Nwd;. mjw;F ,g;D
mg;gh];(uyp) 'cd; jha; cd;id ,oe;J tpll;Lk;; mk;kdpjH egp(]y;) mtHfspd; top
Kiwiar; nray; gLj;jptpl;lhH' vd;W $wpdhHfs;.
789. mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; njhOifiaj; Muk;gpf;Fk;NghJ jf;gPH $WthHfs;. U$tpypUe;J KJif
epkpHjJk;NghJ ']kpmy;yh`{ypkd; `kpjh' vd;W $WthHfs;. gpd;G epiyf;F te;J
'ug;gdh yfy; `k;J' kw;NwhH mwptpg;gpy; 'tyfy; `k;J' vd;ghHfs;. gpd;G (][;jhTf;fhff;)
FdpAk; NghJk; jf;gPH $WthHfs;. gpd;G jiyia (][;jhtpypUe;J) caHj;Jk; NghJk;
jf;gPH $WthHfs;. gpd;G (,uz;lhtJ) ][;jhr; nra;Ak; NghJk; jf;gPH $WthHfs;. gpd;G
mjpypUe;J jiyia caHj;Jk; NghJk; jf;gPH $WthHfs;. gpd;G mjpypUe;J jiyia

142

caHj;Jk; NghJk; jf;gPH $WthHfs;. ,t;thNw njhOifapd; vy;yh uf;mj;fspYk;
nra;thHfs;. ,uz;lhk; uf;mj;jpYk; vOk; NghJk; jf;gPH $WthHfs;.
gFjp 118
U$tpd;NghJ cs;sq;fis %l;Lf; fhy;fspd; kPJ itg;gJ.
egp(]y;) mtHfs; U$tpd;NghJ jk; iffis %l;Lf; fhy;fspd; kPJ gbAkhW itg;ghHfs;
vd;W mg+ `{ikj;(uyp) jk; rfhf;fs; kj;jpapy; Fwpg;gpl;lhHfs;.
790. K];mg; ,g;D ]/J mwptpj;jhH.
ehd; vd;Dila je;ijapd; tpyhg; gf;fkhf epd;W njhONjd;. mg;NghJ U$tpd;NghJ
vd;Dila ,uz;L iffisAk; ,uz;L njhilfspd; ,Lf;fpy; itj;Jf; nfhz;Nld;. ,ij
vd; je;ij jLj;J> 'ehq;fs; ,t;thW nra;J nfhz;bUe;Njhk;. mijtpl;Lk; ehq;fs;
jLf;fg;gl;L vq;fs; ififs %l;Lf;fhy;fspd; kPJ itf;FkhW cj;jutplg; gl;Nlhk;'
vd;whH.
gFjp 119
U$itg; g+uzkhfr; nra;ahtpl;lhy; (Vw;gLk; Fw;wk;)
791. i]j; ,g;D t`;G mwptpj;jhH.
U$itAk; ]**{[_ijAk; g+uzkhfr; nra;ahj xU kdpjiu `{ij/gh(uyp) fz;ldH.
mg;NghJ mtHfs; ePH njhoNt ,y;iy. ,e;j epiyapy; ePH kuzpj;Jtpl;lhy; K`k;kj;(]y;)
mtHfspd; khHf;fj;jpy; kuzpj;jtuhf khl;BH' vd;whHfs;.
gFjp 120
U$tpd;NghJ KJifr; rkkhf itg;gJ.
egp(]y;) mtHfs; U$T nra;Ak;NghJ jk; KJifr; nrt;itahf Mf;fpdhHfs;. vd;W mg+
`{ikj;(uyp) jk; NjhoHfs; kj;jpapy; Fwpg;gpl;lhHfs;.
gFjp 121
U$tpy; Fdptjw;Fk; epkpHtjw;Fk; chpa tuk;G.
792. guh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfspd; U$Tk; mtHfspd; ][;jhTk; ,uz;L ][;jhf;fSf;fpilapyhd
,ilntspAk; U$tpypUe;J vOe;J epkpHjYk; epw;wy;> cl;fhHjy; ePq;fyhf midj;Jk;
Vwj;jho rkmstpy; mike;jpUe;jd.
gFjp 122
g+uzkhf U$T nra;ahjtH jpUk;gTk; njho Ntz;Lk;.

143

793. mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; gs;spf;F te;jhHfs;. xU kdpjUk; (me;j Neuj;jpy;) gs;spf;F te;J
njhoyhdhH. (njhOJ Kbj;jJk;) egp(]y;) mtHfSf;F mtH ]yhk; $wpdhH. egp(]y;)
mtHfs; gjpy; ]yhk; $wpdhHfs;. gpd;G 'jpUk;gTk; ePH njhOtPuhf? ePH njhoNt ,y;iy''
vd;Wk; $wpdhHfs;.
me;j kdpjH Kd;G njhOjJ Nghd;Nw kPz;Lk; njhOJtpl;L te;J egp(]y;) mtHfSf;F
]yhk; $wpdhH. 'jpUk;gTk; njhOtPuhf! ePH njhoNt ,y;iy' vd;W ,iwj;J}jH(]y;)
mtHfs; $wpdhHfs;. (,t;thW %d;W Kiw ele;jJ). mjd; gpwF me;j kdpjH
'rj;jpakhHf;fj;Jld; cq;fis mDg;gpAs;s ,iwtd; kPJ Mizahf ,t;thW
njhOtijj; jtpu NtW vijAk; ehd; mwpe;jpUf;ftpy;iy! vdNt vdf;Ff; fw;Wj;
jhUq;fs;!' vd;W Nfl;lhH.
''ePH njhOiff;fhf epd;wJk; jf;gPH $Wk;! gpd;dH FHMdpy; ckf;Fj; njhpe;jtw;iw XJk;!
gpd;dH mikjpahf U$T nra;tPuhf! gpd;dH U$tpypUe;J vOe;J rhpahd epiyf;F
tUtPuhf! gpd;dH epjhdkhf ][;jhr; nra;tPuhf! ][;jhtpypUe;J vOe;J epjhdkhf
cl;fhHtPuhf! ,t;thNw ck;Kila vy;yhj; njhOifapYk; nra;J tUtPuhf!' vd;W
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
gFjp 123
U$tpy; JMf; Nfl;gJ.
794. 'egp(]y;) mtHfs; jq;fspd; U$tpYk; ][;jhtpYk; ',iwth! eP J}atd;; cd;idg;
Gfo;fpNwd;; vd;id kd;dpj;J tpL!'' vd;W $wf;$batHfshf ,Ue;jhHfs;'' vd
Map\h(uyp) mtpwpj;jhH.
gFjp 124
U$tpypUe;J vOe;jJk; ,khKk; gpd;njhlHgtHfSk; $w Ntz;bait.
795. 'egp(]y;) mtHfs; ']kpmy;yh`{ypkd; `kpjh' vdf; $wpagpd; 'my;yh`{k;k ug;gdh
t yfy;`k;J' vd;Wk; $WthHfs;. NkYk; U$T nra;Ak; NghJk; U$tpypUe;J caUk;
NghJk; jf;gPH $WthHfs;. ,uz;L ][;jhf;fis Kbj;J vOk;NghJk; 'my;yh`{ mf;gH'
vdf; $WthHfs;'' vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 125
my;yh`{k;k ug;gdh yfy;`k;J vd;W $Wtjd; rpwg;G.
796. ',khk; ']kpmy;yh`{ ypkd; `kpjh' vd;W $Wk;NghJ ePq;fs; 'my;yh`{k;k ug;gdh
yfy; `k;J' vdf; $Wq;fs;! ahUila ,e;jf; $w;W thdtHfspd; $w;Wld; xj;J
mikfpwNjh mthpd; Kd;ghtq;fs; kd;dpf;fg;gLfpd;wd'vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs;
$wpdhHfs;'' vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 126
797. mg+ ]ykh mwptpj;jhH.

144

mg+ `{iuuh(uyp) Y`H> ,\h> ]{G`; njhOiffspd; filrp uf;mj;Jfspy;
']kpmy;yh`{ ypkd; `kpjh' vd;W $wpagpwF Fd}j; XJthHfs;. mjpy;
,iwek;gpf;ifahsHfSf;fhf gpuhHj;jpg;ghHfs;. ,iwkWg;ghsHfisr; rgpg;ghHfs;.
798. md];(uyp) mwptpj;jhH.
kf;hpg;> /g[;H Mfpa njhOiffspy; Fd}j; XJjy; egp(]y;) fhyj;jpy; ,Ue;jJ.
799. hp/ghM ,g;D uh/gpT(uyp) mwptpj;jhH.
ehq;fs; egp(]y;) mtHfspd; gpd;Nd xU ehs; njhOJ nfhz;bUe;Njhk;. mtHfs;
U$tpypUe;J jiyia caHj;jpaNghJ ']kpmy;yh`{ ypkd; `kpjh' vdf; $wpdhHfs;.
mtHfSf;Fg; gpd;dhypUe;j xUtH 'ug;gdh t yfy; `k;J `k;jd; fªud; ja;apgd;
Kghufd; /gP`p' vd;W $wpdhH. njhOJ Kbj;jJk; ',e;j thHj;ijfisf; $wpatH ahH?'
vd;W egp(]y;) Nfl;lhHfs;. me;j kdpjH 'ehd;' vd;whH. 'Kg;gJf;Fk; Nkw;gl;l thdtHfs;
,ijg; gjpT nra;tjpy; Nghl;b Nghl;lij fz;Nld;'' vd;W egp(]y;) $wpdhHfs;.
gFjp 127
U$tpypUe;J jiyia caHj;Jk;NghJ epjhdj;ij Nkw;nfhs;sy;.
egp(]y;) mtHfs; U$tpypUe;J epkpUk;NghJ ed;F> Neuhf epkpHthHfs; vd;W mg+ `{ikj;
$wpdhHfs;.
800. ]hgpj; mwptpj;jhH.
md];(uyp) vq;fSf;F egp(]y;) mtHfs; njhOjJ Nghy; njhOJ fhl;bdhHfs;.
mj;njhOifapy; U$tpypUe;J jk; jiyia caHj;jpaJk; kwe;Jtpl;lhHfNsh vd;W ehq;fs;
Ngrpf; nfhs;Sk; msTf;F epw;ghHfs;.
801. guhT ,g;D M]pg;(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfspd; U$Tk; ]{[_Jk; U$tpYk; vOe;J epw;Fk; NeuKk; ,uz;L
][;jhf;fSf;F ,ilg; gl;l NeuKk; Vwf;Fiwa xNu msthf ,Ue;jd.
802. mg+ fpyhgh mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfspd; njhOif vt;thW ,Ue;jJ vd;gij khypf; ,g;D my;`{ithp];(uyp)
vq;fSf;Fj; njhOJ fhl;bdhHfs;. ,t;thW mtHfs; nra;J fhl;baJ ve;jj; njhOifapd;
NeukhfTk; ,Uf;ftpy;iy. mtHfs; epd;whHfs;. ed;F epd;whHfs;. gpd;dH U$T nra;jhHfs;.
gpd;dH jk; jiyia caHj;jpr; rpwpJ Neuk; kTdkhf epd;whHfs;.
gpd; ek;Kila nghpahH mg+ Giuj; njhOtJ Nghd;Nw khypf; ,g;D my;`{ithp]; njhOJ
fhl;bdhHfs;.
,e;j mg+ Giuj; njhOk;NghJ (,uz;lhk;) ][;jhtpypUe;J jiyia caHj;jpr; rw;W Neuk;
cl;fhHe;Jtpl;L (,uz;lhk; uf;mj;Jfshf) vOf;$batuhf ,Ue;jhH vd;W ma;åg;
Fwpg;gpLfpwhH.

145

gFjp 128
][;jhr; nra;Ak;NghJ jf;gPH $Wjy;.
,g;D ckH(uyp) %l;Lf; fhy;fisj; jiuapy; itg;gjw;F Kd; iffis itg;gtHfshf
,Ue;jdH vd;W eh/gpT Fwpg;gpLfpwhH.
803. mg+ ]ykhTk; mg+ gf;H ,g;D mg;jpH u`;khDk; mwptpj;jhH.
flikahd njhOiffspYk; mJ my;yhj (cghpj;) njhOiffspYk; ukshdpYk; ukshd;
my;yhj ehs;fspYk; xt;nthU njhOifapYk; mg+ `{iuuh(uyp)jf;gPH nrhy;gtHfshf
,Ue;jdH. epw;Fk;NghJ mtHfs; jf;gPH $WthHfs;. gpd;dH U$T nra;Ak;NghJ jf;gPH
$WthHfs;. gpd;d;h ][;jhr; nra;tjw;F Kd; ']kpmy;yh`{ ypkd; `kpjh ug;gdh t yfy;
`k;J' vd;W $WthHfs;. gpd;dH ][;jhTf;fhff; FdpAk;NghJ 'my;yh`{mf;gH' vd;W
$WthHfs;. gpd;dH ][;jhtpypUe;J jiyia caHj;Jk;NghJ jf;gPH $WthHfs;; gpd;dH
(,uz;lhk;) ][;jhr; nra;Ak;NghJ jf;gPH $WthHfs;. gpd;dH ][;jhtpypUe;J jiyia
caHj;Jk;NghJ jf;gPH $WthHfs;. gpd;dH ,uz;lhk; uf;mj;jpy; cl;fhHe;Jtpl;L vOk;NghJ
jf;gPH $WthHfs;. njhOif KbAk; tiu xt;nthU uf;mj;jpYk; ,t;thNw nra;thHfs;.
gpd;dH njhOifia Kbj;jgpd; 'vd;Dila capH vtd; trj;jpYs;sNjh mtd; kPJ
Mizahf! my;yh`;tpd; J}jhpd; njhOifiag; Nghd;Nw cq;fSf;F ehd; njhOJ
fhl;LfpNwd;. cyifg; gphpAk; tiu ,JNt egp(]y;) mtHfspd; njhOifahf ,Ue;jJ'
vd;Wk; Fwpg;gpl;lhHfs;.
804. mg+ `{iuuh(uyp)
mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; U$tpypUe;J jiyia caHj;jp ']kpmy;yh`{ ypkd; `kpjh ug;gdh
tyfy; `k;J' vd;W $wpa gpd; rpy kdpjHfspd; ngaHfisf; Fwpg;gpl;L mtHfSf;fhf
JMr; nra;thHfs;. ',iwth! tyPj; ,g;D my;tyPj;> ]ykh ,g;D `p\hk;> ma;ah\; ,g;D
mgP ugPM kw;Wk; ,iwek;gpf;ifahsHfspy; gytPdHfis eP fhg;ghw;Wthahf! ,iwth! 'KsH'
$l;lj;jpd; kPJ cd;Dila gpbia ,Wf;Fthahf! å]{/g;(miy) mtHfspd; fhyj;jpy;
Vw;gl;l (gQ;rkhd Mz;Lfisg; Nghy; ,tHfSf;Fk;) gQ;rj;ij Vw;gLj;Jthahf!'' vd;W
egp(]y;) mtHfs; $WthHfs;. (kjPdhTf;F) Nky;j; jpirapy; tho;e;j 'KsH' $l;lj;jpdH
md;iwa jpdk; egp(]y;) mtHfSf;F vjphpfsha; ,Ue;jdH.
805. md];(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; xU Kiw Fjpiuapd; kPJ VwpaNghJ fPNo tpOe;Jtpl;lhHfs;. mjdhy;
mtHfspd; tyJ tpyhg; Gwj;jpy; mb gl;lJ. mtHfis ehq;fs; Neha; tprhhpf;fr;
nrd;Nwhk;. njhOif Neuk; te;jJk; njhOifia cl;fhHe;jthNw njhOjhHfs;. ehq;fSk;
(mtHfSf;Fg; gpd;dhy;) cl;fhHe;jthW njhONjhk;. egp(]y;) mtHfs;> njhOifia
Kbj;jJk;> ',khk; gpd;gw;wg; gLtjw;fhfNt epakpf;fg;gl;Ls;shH! mtH jf;gPH $wpdhy;
ePq;fSk; jf;gPH $Wq;fs;; mtH U$T nra;jhy; ePq;fSk; U$T nra;Aq;fs;; mtH
(jiyia) caHj;jpdhy; ePq;fSk; (jiyia) caHj;Jq;fs;; mtH ]kpmy;yh`{ ypkd;
`kpjh vd;W nrhd;dhy; ePq;fs; ug;gdh tyfy; `k;J vd;W nrhy;Yq;fs;; mtH ][;jhr;
nra;jhy; ePq;fSk; ][;jhr; nra;Aq;fs;'' vd;W $wpdhHfs;.
gFjp 129
146

][;jhtpd; rpwg;G
806. mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
,iwj;J}jH mtHfNs! fpahkj; ehspy; vq;fs; ,iwtid ehq;fs; fhz KbAkh? vd;W
rpyH egp(]y;) mtHfsplk; Nfl;lhHfs;. mjw;F egp(]y;) mtHfs;> 'Nkfk; kiwf;fhj KO
epyitf; fhz;gjpy; ePq;fs; [ak; nfhs;tPHfsh?' vd;W Nfl;lhHfs;. egpj;NjhoHfs;
',iwj;J}jH mtHfNs! ,y;iy' vd;whHfs;. kPz;Lk; egp(]y;) mtHfs;> 'Nkfk; kiwf;fhj
#hpaidf; fhz;gjpy; ePq;fs; [ak; nfhs;tPHfsh?' vd;W Nfl;lhHfs;. mjw;Fk;
egpj;NjhoHfs; ',y;iy' vd;wdH. mjw;F egp(]y;) mtHfs; ',Nj Nghy;jhd; ePq;fs;
cq;fspd; ,iwtidf; fhz;gPHfs;' vd;W $wpdhHfs;.
njhlHe;J> 'fpahkj; ehspy; kf;fnsy;yhk; xd;W jpul;lg; gl;lJk; ahH vjid
tzq;fpdhHfNsh mijg; gpd; gw;wpr; nry;yl;Lk;' vd;W ,iwtd; $Wthd;. rpyH #hpaidg;
gpd;gw;WtH. NtW rpyH re;jpuidg; gpd;gw;WtH. kw;Wk; rpyH jPa rf;jpfisg; gpd;gw;WtH. ,e;j
r%fk; Kdh/gpf;Ffs; cl;gl mNj ,lj;jpy; epw;gH.
mg;NghJ ,iwtd; mtHfis Nehf;fp 'ehNd cq;fSila ,iwtd;' vd;ghd;! mjw;F
mtHfs; 'vq;fs; ,iwtd; vq;fsplk; tUk; tiu ehq;fs; ,q;NfNa ,Ug;Nghk;; vq;fs;
,iwtd; vq;fsplk; te;jhy; mtid ehq;fs; mwpe;J nfhs;Nthk;' vd;ghHfs;. gpd;dH
my;yh`; mtHfsplk; te;J 'ehNd cq;fSila ,iwtd;' vd;ghd;. mjw;F mtHfs; 'ePNa
vq;fspd; ,iwtd;' vd;ghHfs;.
gpd;G mtHfis ,iwtd; miog;ghd;. eufj;jpd; Nkw;gug;gpy; ghyk; xd;W Vw;gLj;jg; gLk;.
egpkhHfs; jj;jk; rKjhaj;jpdUld; mijf; flg;ghHfs;. mt;thW mijf; flg;ghHfs;.
mt;thW fle;J nry;gtHfspy; ehNd Kjy; eguhf ,Ug;Ngd;. md;iwa jpdj;jpy; ,iwj;
J}jHfisj; jtpu vtUk; Ngr khl;lhHfs;. ',iwth fhg;ghw;W! ,iwth fhg;ghw;W!' vd;gNj
md;iwa jpdk; ,iwj;J}jHfspd; Ngr;rhf ,Uf;Fk;. (NkYk; njhlHe;J) eufj;jpy; fUNty
kuj;jpd; Ks;isg; ghHj;jpUf;fpwPHfsh?' vd;W Nfl;lhHfs;. egpj;NjhoHfs; 'Mk;' vd;wdH.
mjw;F egp(]y;) mtHfs; 'epr;rakhf mJ fUNty kuj;jpd; Ks; Nghd;Nw ,Uf;Fk;.
vd;whYk; mjd; gUkid my;yh`;itj; jtpu NtW vtUk; mwpakhl;lhHfs;. mJ
kdpjHfspd; (jPa) nray;fSf;Nfw;g mtHfis ,Of;Fk;. ey;ywq;fs; KOtJk; mopf;fg;
gl;ltHfSk; mtHfSk; ,Ug;gH. fLfsT mky;fs; vQ;rpapUe;J mjdhy; (Kbtpy;) ntw;wp
ngw;wtHfSk; mtHfspy; ,Ug;gH.
euf thrpfspy; my;yh`; ehLgtHfSf;F mUs; nra;a vz;Zk;NghJ> my;yh`;it
tzq;fpf; nfhz;bUe;jtHfis eufpypUe;J ntspNaw;WkhW thdtHfSf;F cj;jutpLthd;.
thdtHfs; mtHfis ntspNaw;WthHfs;. ][;jhr; nra;j milahsj;ij itj;J ,tHfis
thdtHfs; milahsk; fhz;ghHfs;.
][;jhr; nra;jjdhy; (Vw;gl;l) tLf;fis eufk; jPz;Ltij eufj;jpw;F my;yh`; `uhkhf
Mf;fptpl;lhd;. mtHfs; eufpypUe;J ntspNaw;wg; gLthHfs;. ][;jhtpd; tLitj; jtpu
kdpjdpd; KO clk;igAk; eufk; rhg;gpl;L tpLk;. eufpypUe;J fhpe;jtHfshf
ntspNaWthHfs;. mtHfspd; kPJ capHj; jz;¡H (khTy; `ahj;) njspf;fg;gLk;.
Mw;Nwhuj;jpy; jhdpak; tsHtJ Nghy; mtHfs; nropg;ghthHfs;. gpd;dH mbahHfSf;fpilNa
my;yh`; jPHg;ig Kbj;J itg;ghd;.
Kbtpy; xU kdpjd; RtHf;fj;jpw;Fk; eufj;jpw;Fk; ,ilNa jq;Fthd;. euf thrpfspy;
filrpahf ,td;jhd; RtHf;fk; nry;gtd;. euf thrpfspy; filrpahf ,td;jhd; RtHf;fk;
nry;gtd;. mtDila Kfk; euif Nehf;fpa epiyapy; ,Ug;ghd;. mg;NghJ me;j kdpjd;
147

',iwth! vd; Kfj;ij eufj;ijtpl;Lk; jpUg;Gthahf! mjDila fhw;W vd;id ntSfr;
nra;Jtpl;lJ. mjDila #L vd;idf; fhpj;Jtpl;lJ' vd;ghd;.
mjw;F ,iwtd; ',t;thW nra;jhy; NtW vjidAk; eP Nfl;fhjpUg;ghah?' vd;W Nfl;ghd;.
mjw;F mk;kdpjd; 'cd; fz;zpaj;jpd; Nky; Mizahf NtW xd;iwAk; Nfl;f khl;Nld;'
vd;ghd;. my;yh`; mtdplk; ,J gw;wp cWjp nkhopAk; xg;ge;jKk; nra;J mtd; ehbaijf;
nfhLg;ghd;. mtDila Kfj;ij eufj;ijtpl;Lk; jpUg; tpLthd;.
RtHf;fj;jpd; ghy; mtDila Kfj;ijj; jpUg;gpaJk; mk;kdpjd; RtHf;fj;jpd; nropg;igf;
fhz;ghd;. ePz;l Neuk; kTdkhf ,Ug;ghd;. ePz;l Neuk; kTdkhf ,Ug;ghd;. gpwF
',iwth! vd;idr; RtHf;fj;jpd; thrYf;F mUfpy; nfhz;L nry;thahf! vd;W Nfl;ghd;.
mjw;F ,iwtd; 'Kd;G Nfl;lijj; jtpu NtW vjidAk; Nfl;f khl;Nld; vd;W vd;dplk;
eP cWjp nkhop mspf;ftpy;iyah?' vd;W Nfl;ghd;. mjw;F mk;kdpjd; ',iwth! cd;Dila
gilg;gpdq;fspy; ehd; kpfTk; JHghf;fparhypahf MfhkypUf;f Ntz;Lk;' vd;ghd;. mjw;F
,iwtd; 'eP Nfl;lijf; nfhLj;Jtpl;lhy; NtW vjidAk; Nfl;fhkypUg;ghah?' vd;W
Nfl;ghd;. mk;kdpjd; 'Nfl;f khl;Nld;. cd;Dila fz;zpaj;jpd; Nky; Mizahf NtW
vjidAk; Nfl;f khl;Nld;' vd;ghd;.
,J gw;wp mtdplk; cWjpnkhopAk; xg;ge;jKk; vLj;Jf; nfhz;L mtd; ehbaijf;
nfhLg;ghd;. mtidr; RtHf;fj;jpd; thrYf;fUfpy; nfhz;L nry;thd;. thrYf;F mk;kdpjd;
nrd;wJk; mjd; ftHr;rpiaAk; mjpYs;s nropg;igAk; kfpo;r;rpiaAk; fhz;ghd;. ePz;l Neuk;
kTdkhf ,Ug;ghd; mjd;gpd;dH ',iwth! vd;idr; RtHf;fj;jpd; cs;Ns nfhz;L
nry;thahf!' vd;ghd;. 'MjKila kfNd! Vd; thf;FkhWfpwha;? Kd;G nfhLj;jijj; jtpu
NtW vjidAk; Nfl;f khl;Nld; vd;W vd;dplk; eP cWjp nkhop vLf;ftpy;iyah?' vd;W
,iwtd; Nfl;ghd;.
mjw;F mk;kdpjd; ',iwth! cd;Dila glg;gpdq;fspy; kpfTk; JHghf;fpa rhypahf vd;id
Mf;fp tplhNj!' vd;ghd;. ,k;kdpjd;Dila epiy fz;L ,iwtd; rphpg;ghd;. gpd;G
RtHf;fj;jpy; Eiotjw;F mtDf;F ,iwtd; mDkjp mspg;ghd;.
mjd;gpd;dH ,iwtd; mk;kdpjid Nehf;fp 'eP tpUk;gf; $baijnay;yhk; tpUk;G' vd;ghd;.
mk;kdpjd; tpUk;gf; $baij vy;yhk; tpUk;Gthd;. mtd; tpUg;gj;ij(f; $wp) Kbj;j gpd;
,iwtd; mk;kdpjDf;F (mtd; Nfl;f kwe;jijnay;yhk;) epidT gLj;jp ',ij tpUk;G>
mij tpUk;G' vd;W (,iwtNd) nrhy;ypf; nfhLg;ghd;. Kbtpy; mtDila Mirfisr;
nrhy;yp Kbj;jtpd; 'eP Nfl;lJk; mJ Nghy; ,d;ndhU klq;Fk; cdf;F cz;L' vd
,iwtd; $Wthd;'' vd;whHfs;.
,r;nra;jpia mwptpj;j mg+ `{iuuh(uyp) mtHfsplk; mg+ ]aPj;(uyp) cdf;F eP Nfl;lJk;
mJ Nghd;w gj;J klq;Fk; fpilf;Fk;' vd;W ,iwtd; $Wtjhf ,iwj;J}jH(]y;)
mtHfs; $wpdhHfs; vd;W Ml;Nrgpj;jhHfs;.
mjw;F mg+ `{iuuh(uyp) 'xU klq;F' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;
vd;Wjhd; epidf;fpNwd; vd;whHfs;. mjw;F mg+ ]aPj;(uyp) 'gj;J klq;F' vd;W egp(]y;)
mtHfs; $w nrtpAw;Ws;Nsd; vd;whHfs;.
gFjp 130
][;jhtpd;NghJ iffis tphpj;J itg;gJ.
807. mg;Jy;yh`; ,g;D khypf; ,g;dp Gi`dh(uyp) mwptpj;jhH.
148

egp(]y;) mtHfs; njhOk;NghJ (][;jhtpy;) mtHfspd; mf;Fs; ntz;ik njd;gLk;
msTf;F ,uz;L iffisAk; tphpg;ghHfs;.
gFjp 131
][;jhtpd;NghJ fhy;tpuy;fisf; fpg;yhit Nehf;fp itg;gJ.
egp(]y;) mtHfs; ,t;thW nra;jjhf mg+ `{ikj;(uyp) Fwpg;gpLfpwhHfs;.
gFjp 132
][;jhitg; g+uzkhfr; nra;ahtpl;lhy; Vw;gLk; NfLfs;.
808. mg+ thapy; mwptpj;jhH.
U$itAk; ]{[{ijAk; g+uzkhfr; nra;ahj xU kdpjiu `{ij/gh(uyp) fz;lhHfs;.
mk;kdpjH njhOJ Kbj;jNghJ mtiu Nehf;fp 'eP njhotpy;iy'; ,e;epiyapy; eP
kuzpj;Jtpl;lhy; egp top my;yhj NtW topapy; eP kuzpj;jtdhtha;' vd;W $wpdhHfs;.
gFjp 133
VO cWg;Gfs; jiuapy; gLkhW ][;jhr; nra;jy;.
809. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
new;wp> ,uz;L iffs;> ,uz;L %l;Lf; fhy;fs;> ,uz;L fhy;fs; Mfpa VO cWg;Gfs;
gLkhW ][;jhr; nra;Ak; gb egp(]y;) mtHfs; fl;lisaplg; gl;lhHfs;. MilNah KbNah
(jiuapy; glhjthW) jLf;ff; $lhJ vd;Wk; fl;lisaplg; gl;lhHfs;.
810. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; mwptpj;jhH.
''VO cWg;Gfs; gLkhW ][;jhr; nra;Ak; gb ehk; fl;isaplg; gl;Nlhk;. MilNah KbNah
(jiuapy; glhjthW) jLf;ff; $lhJ vd;Wk; fl;lisaplg; gl;Nlhk;.
vd ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
811. guhT(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfSf;Fg; gpd;dhy; ehq;fs; njhOJ nfhz;bUe;Njhk;. mtHfs; ]kp
my;yh`**{ ypkd; `kpjh vd;W nrhy;yp Kbj;J (]{[{Jf;Fr; nrd;W) vq;fspy;
ahUk; (]{[_Jf;fhfj;) jk; KJif tisf;f khl;lhHfs;.
gFjp 134
%f;F jiuapy; glhjthW ][;jhr; nra;jy;.
812. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; mwptpj;jhH.

149

''new;wp> ,uz;L iffs;> ,uz;L %l;Lf; fhy;fs;> ,uz;L ghjq;fspd; Kidfs; Mfpa VO
cWg;Gf;fs; gLkhW ][;jhr; nra;Ak; gb ehd; fl;lisaplg; gl;Ls;Nsd;. MilNah KbNah
(jiuapy; glhjthW) jLf;ff; $lhJ vd;Wk; fl;lisaplg; gl;Ls;Nsd;.
new;wpiaf; Fwpg;gpLk;NghJ jk; ifahy; %f;if milahsk; fhl;bdhHfs;.
vd ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 135
fsp kz; kPJ ][;jhr; nra;tJ. %f;F> jiuapy; gLkhW ][;jhr; nra;tJ.
813. mg+ ]ykh mwptpj;jhH
ehd; mg+ ]aPj; my;Fj;hP(uyp) mtHfsplk; nrd;Nwd;. vq;fSld; jhq;fs; NghPr;r
kuj;Njhl;lj;jpw;F te;jhy; ehk; Ngrpf; nfhz;bUf;fyhNk vd;W Nfl;Nld;. mtHfSk;
Gwg;gl;ldH. iyyJy; fj;U ,uT gw;wp ePq;fs; egp(]y;) mtHfsplk; nrtpAw;wij vdf;Ff;
$Wq;fs;! vd;W Nfl;Nld;.
mg;Nghj mg+ ]aPj;(uyp)> 'egp(]y;) mtHfs; ukshdpd; Kjy; gj;J ehs;fs; ,/jpfhg;
,Ue;jhHfs;. ehq;fSk; mtHfSld; ,/jpfhf; ,Ue;Njhk;. mtHfsplk; [pg;hPy;(miy) te;J
'ePq;fs; Njlf; $baJ (iyyj;Jy; fj;U) cq;fSf;F ,dp tUk; (ehs;fspYs;sJ)'
vd;whHfs;. clNd egp(]y;) mtHfs; eLg; gj;J ehs;fs; ,/jpfhg; ,Ue;jhHfs;. ehq;fSk;
mtHfSld; ,/jpfhg; ,Ue;Njhk;. mtHfsplk; [pg;hPy;(miy) te;J> 'ePq;fs; Njlf; $baJ
cq;fSf;F ,dp tUk; (ehs;fspYs;sJ)' vd;whHfs;.
ukshd; ,Ugjhk; ehs; fhiyapy; egp(]y;) mtHfs; nrhw;nghopT nra;a vOe;jhHfs;. 'ahH
egpAld; ,/jpfhg; ,Ue;jhHfNsh mtHfs; jpUk;gpr; nry;yl;Lk;! iyyj;Jy; fj;U ,uT gw;wp
vdf;Ff; fhl;lg;gl;lJ. ehd; kwf;fbf;fg; gl;L tpl;Nld;. epr;rakhf mJ filrpg; gj;J
ehs;fspy; xw;iwahd ehspYs;sJ. ehd; fspkz; kPJk; jz;¡H kPJk; ][;jhr; nra;tJ
Nghy; fz;Nld;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
(mf;fhyj;jpy;) gs;spthrypd; KfL NghPr;r kl;ilfshy; mike;jpUe;jJ. thdj;jpy;
(kiof;fhd) ve;j mwpFwpAk; ehq;fs; fhztpy;iy. jpBnud Nkfk; jpuz;L kio
nghope;jJ. mg;NghJ vq;fSf;F egp(]y;) tHfs; njhOif elj;jpdhHfs;. egp(]y;)
mtHfspd; new;wp kPJk; %f;F kPJk; fspkz;> jz;¡hpd; milahsj;ij fz;Nld;. mtHfs;
fz;l fdit nka;g;gpg;gjhf ,J mike;jJ' vd;W Fwpg;gpl;lhHfs;.
gFjp 136
(njhOk; Kd;) Miliar; rhp nra;tJ> ,Wf;fkhff; fl;bf; nfhs;tJ; kiwtplq;fs;
njhpe;J tplhkypUg;gjw;fhf Miliar; NrHj;Jg; gpbj;Jf; nfhs;tJ.
814. ]`;y; ,g;D ]/J(uyp) mwptpj;jhH.
(egp(]y;) mtHfs; fhyj;J) kf;fs; rpwpjhf ,Ue;j jq;fspd; fPohiliag; gplhpfspd; kPJ
fl;bf; nfhz;L egp(]y;) mtHfSld; njhOgtHfshf ,Ue;jdH. (][;jhtpd; NghJ)
Mz;fs; ][;jhr; nra;J cl;fhUk; tiu ePq;fs; cq;fs; jiyia caHj;j Ntz;lhk;
vd;W ngz;fSf;Ff; $wg;gl;bUe;jJ.

150

gFjp 137
jiy kapH jiuapy; glhjthW jLf;ff; $lhJ.
815. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
VO cWg;Gfs; gLkhW ][;jhr; nra;Ak; gb egp(]y;) mtHfs; fl;lisaplg; gl;lhHfs;.
MilNah KbNah (jiuapy; glhjthW) jLf;ff; $lhJ vd;Wk; fl;lisaplg; gl;lhHfs;.
gFjp 138
njhOk;NghJ Mil jiuapy; gLtijj; jLf;ff; $lhJ.
816. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; mwptpj;jhHfs;:
''VO cWg;Gfs; gLkhW ][;jhr; nra;Ak; gb ehd; fl;lisaplg; gl;Ls;Nsd;. MilNah
KbNah (jiuapy; glhjthW) jLf;ff; $lhJ vd;Wk; fl;lisaplg; g;lLs;Nsd;.''
vd ,g;D mg;gh];**(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 139
][;jhtpy; Jjpg;gJk; gpuhHj;jpg;gJk;.
817. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; jq;fspd; U$tpYk; ][;jhtpYk; ']{g;`hd fy;yh`{k;k ug;gdh
tgp`k;jpf my;yh`{k;k/gpHyp'' (,iwth! cd;idg; Nghw;WfpNwhk;; ,iwth! vd;id
kd;dpj;J tpL) vd;W mjpfkjpfk; $WthHfs;. (,jh[hm... vd;w mj;jpahaj;jpy; $wg;gLk;)
FHMdpd; fl;lisia ,jd; %yk; nray; gLj;JthHfs;.
gFjp 140
,uz;L ][;jhf;fSf;Fk; ,ilg;gl;l Neuk;.
818. mg+ fpyhgh mwptpj;jhH.
'egp(]y;) mtHfs; njhOJ fhl;baij cq;fSf;F ehd; nra;J fhl;ll;Lkh?' vd;W khypf;
,g;D `{ithp];(uyp) jk; NjhoHfsplk; Nfl;lhHfs;. ,J ve;jj; njhOifapd; NeukhfTk;
,Uf;ftpy;iy. (mtHfs; njhOJ fhz;gpj;j NghJ) mtHf sepd;whHfs;. gpd;dH U$T
nra;jhHfs;. jf;gPH $wpdhHfs;. gpd;G jiyia caHj;jpr; rpwpJ Neuk; epd;whHfs;. gpd;G
][;jhr; nra;J> gpd;G jiyia caHj;jpr; rpwpJ Neuk; ,Ue;jhHfs;. ,Njh ek;Kila
nghpahH mk;H ,g;D ]ykh njhOtJ Nghd;Nw me;j egpj;NjhoH njhOJ fhz;gpj;jhHfs;.
me;jg; nghpatH mk;H ,g;D ]ykh njhO%NghJ %d;whk; uf;mj;jpNyh> ehd;fhk;
uf;mj;jpNyh cl;fhHe;J tplL vOgtuhf ,Ue;jhHfs;. Mdhy;> kf;fs; mt;thW nra;tij
vd;dhy; fhz Kbatpyi
; y vd;W ma;åg; vd;gtH Fwpg;gpLfpwhH.
819. khypf; ,g;D `{ithp];(uyp) mwptpj;jhH.
151

ehq;fs; egp(]y;) mtHfsplk; te;J (rpy ehs;fs;) jq;fpNdhk;. (ehq;fs; CH jpUk;Gk;
NghJ) 'ePq;fs; cq;fs; FLk;gj;jhhplk; nrd;wJk;> ,d;dpd;d njhOiffis ,d;dpd;d
Neuj;jpy; njhOq;fs;. njhOif Neuk; te;jJk; cq;fspy; xUtH ghq;F nrhy;yl;Lk;.
cq;fspy; KjpatH cq;fSf;F ,khkj; nra;al;Lk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs;
$wpdhHfs;.
820. guhT ,g;D M]pg;(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfspd; U$Tk; ]{[_Jk; ,uz;L ][;jhf;fSf;F ,ilg;gl;l NeuKk;
Vwf;Fiwa xNu msthf ,Ue;jd.
821. ]hgpj; mwptpj;jhH.
'egp(]y;) mtHfs; vq;fSf;Fj; njhOif elj;jpaJ Nghy; ehd; cq;fSf;Fj; njhOif
elj;Jtjpy; ve;j FiwAk; itf;f khl;Nld;' vd;W md];(uyp) $wpdhH. mtHfs;>
U$tpypUe;J jiyia caHj;jp> mtHfs; kwe;Jtpl;lhHfNsh vd;W $WksT epw;ghHfs;.
NkYk; ,uz;L ][;jhf;fSf;fpilapy; mtHfs; kwe;Jtpl;lhHfNsh vd;W epidf;FksT
mkHe;jpUg;ghHfs;. md];(uyp) nra;jJ Nghy; cq;fsplk; ehd; fhztpy;iy.
gFjp 141
][;jhtpd;NghJ iffis tphpf;fyhfhJ.
egp(]y;) mtHfs; iffis tphpj;Jf; nfhs;shkYk; %bf; nfhs;shkYk; ][;jhr;
nra;jhHfs; vd;W mg+ `{ikj;(uyp) Fwpg;gpl;lhHfs;.
822. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; mwptpj;jhHfs;:
''][;jhtpy; eLepiyiaf; filgpbAq;fs;. cq;fspy; vtUk; eha; tphpg;gijg; Nghy; iffis
tphpf;ff; $lhJ.''
vd md];(uyp) mwptpj;jhH
gFjp 142
xw;iwahd uf;mj;fis Kbj;jJk; cl;fhHe;Jtpl;L vOtJ.
823. khypf; ,g;D my;`{ithp];(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; njhOjij ghHj;jpUf;fpNwd;. mtHfs; njhOifapd; xw;iwg; gilapyhd
uf;mj;fspd;NghJ cl;fhuhky; (mLj;j uf;mj;Jf;fhf) Vokhl;lhHfs;.
gFjp 143.
xUuf;mj;ij Kbj;J mLj;j uf;mj;Jf;fhf vg;gb vOtJ?
824. mg+ fpyhgh mwptpj;jhH.

152

vq;fSila gs;sp thrYf;F khypf; ,g;D `{ithp];(uyp) te;J ',g;NghJ ehd; njho
tpUk;ghtpl;lhYk;) egp(]y;) mtHfis vt;thW njhof; fz;NlNdh mt;thW cq;fSf;F
ehd; njhOif elj;JfpNwd;' vd;W $wptpl;L vq;fSf;Fj; njhOif elj;jpdhHfs;.
ehd; mg+ fpyhghtplk; mthpd; njhOif vt;thW ,Ue;jJ vd;W Nfl;Nld;. mjw;F mg+
fpyhgh '(mk;H ,g;D ]ykh vd;w) ,e;j KjpatH njhOjJ Nghd;W ,Ue;jJ' vdf;
$wpdhHfs;. me;j KjpatH jf;gPiug; g+uzkhff; $WthH. Kjy; uf;mj;jpypUe;J ,uz;lhtJ
uf;mj;jpw;fhf ]{[_jpypUe;J vOk;NghJ ,Ug;gpy; mkHe;J gpd;dH epiyf;F tUthH vd
ma;åg; $wpdhH.
gFjp 144
,uz;lhk; ][;jhtpypUe;J vOk;NghJ jf;gPH $w Ntz;Lk;.
,uz;lhk; ][;jhtpypUe;J vOk;NghJ ,g;D]; ]{igH jf;gPH $WgtHfshf ,Ue;jdH.
825. ]aPj; ,g;D my;`hhp]; $wpdhH:
vq;fSf;F mg+ ]aPj;(uyp) njhOif elj;jpdhHfs;. mg;NghJ ][;jhtpypUe;J jiyia
caHj;Jk; NghJk; ][;jhr; nra;Ak; NghJk; ][;jhtpypUe;J vOk; NghJk; ,uz;lhk;
uf;mj;jpypUe;J vOk; NghJk; rg;jkhfj; jf;gPH $wpdhHfs;. NkYk; 'egp(]y;) mtHfs;
,t;thNw nra;jij ehd; ghHj;Js;Nsd;' vd;Wk; Fwpg;gpl;lhHfs;.
826. KjHhpg; mwptpj;jhH.
ehDk;> ,k;uhDk; myP ,g;D mgP jhypg;(uyp) mtHfspd; gpd;Nd njhONjhk;. mtHfs;
][;jhtpd;NghJ jf;gPH $wpdhHfs;. (][;jhtpypUe;J vOk; NghJk; jf;gPH $wpdhHfs;.)
,uz;lhk; uf;mj;jpypUe;J vOk; NghJk; jf;gPH $wpdhHfs;. ]yhk; nfhLj;J Kbj;jJk;
,k;uhd;9Uyp) vd; ifiag; gpbj;J> 'epr;rakhf ,tH K`k;kj;(]y;) mtHfspd; njhOif
Nghd;Nw njhOJ fhl;bAs;shH' vd;Nwh 'K`k;kj;(]y;) mtHfspd; njhOifia ,tH
vdf;F epidT gLj;jptpl;lhH' vd;Nwh Fwpg;gpl;lhHfs;.
gFjp 145
j\`;`{jpd;NghJ cl;fhUk; Kiw.
ck;Kj; jHjh(uyp) jk; njhOifapy; Mz;fs; cl;fhUtJ Nghd;Nw cl;fhHthHfs;. mtHfs;
khHf;fr; rl;lq;fis ed;F tpsq;fap ngz;kzpahf ,Ue;jhHfs;.
827. mg;Jy;yh`; mwptpj;jhH.
(vd;Dila je;ij) ,g;D ckH(uyp) njhOifapy; cl;fhUk;NghJ rk;kzkpl;L
cl;fhUtij ghHj;Njd;. rpW tajpddhf ,Ue;j ehDk; mt;thNw cl;fhHe;Njd;. ,ijf;
fz;l ,g;D ckH(uyp) 'njhOifapy; cl;fhUk; Kiw vd;dntd;why; cd; tyJ fhiy
ehl;b itj;J ,lJ fhiyg; gLf;if trkhf itg;gJ jhd;' vd;W $wpdhHfs;.
mg;gbahdhy; ePq;fs; kl;Lk; rk;kzkpl;L mkHfpwPHfNs vd;W Nfl;Nld;. mjw;F ,g;D
ckH(uyp) 'vd; fhy;fs; vd;idj; jhq;fhJ' vd;W tpilaspj;jhHfs;.
828. K`k;kj; ,g;D mk;H $wpdhH:

153

ehd; rpy egpj; NjhoHfSld; mkHe;jpUe;Njd;. egp(]y;) mtHfspd; njhOifiag; gw;wp
mg;NghJ Ngrpf; nfhz;Nlhk;. mq;fpUe;j mg+ `{ikj; m];]hapjP(uyp) 'egp(]y;) mtHfspd;
njhOif gw;w cq;fspy; ehd; kpfTk; mwpe;jpUf;fpNwd;. egp(]y;) mtHfs; jf;gPH $Wk;NghJ
jk; ,uz;L iffisAk; jk; Njhs; G[q;fSf;F Neuhf caHj;JthHfs;. U$T nra;Ak;NghJ
,uz;L iffisAk; %l;Lf; fhy;fspd; kPJ gbar; nra;thHfs;. gpd;dH jk; KJif (tisT
,d;wp) Neuhf;FthHfs;. (U$tpypUe;J) jiyia caHj;Jk;NghJ xt;nthU %l;Lk;
mjDila ,lj;Jf;F tUk; msTf;F epkpHthHfs;. mtHfs; ][;jhr; nra;Ak;NghJ jk;
iffis tphpf;fhkYk; %bf; nfhs;shkYk; itg;ghHfs;. jk; fhy; tpuy;fspd; Kidfisf;
fpg;yhit Nehf;fr; nra;thHfs;. ,uz;lhtJ uf;mj;jpy; mkUk;NghJ ,lJ fhy; kPJ
mkHe;J tyJ fhiy ehl;b itg;ghHfs;. filrp uf;mj;jpy; cl;fhUk;NghJ ,lJ fhiy
(tyg; Gwkhff;) nfhz;L te;J> tyJ fhiy ehl;b itj;Jj; jk; ,Ug;gplk; jiuapy;
gbAkhW cl;fhHthHfs;' vdf; $wpdhHfs;.
gFjp 146
egp(]y;) mtHfs; ,uz;lhk; uf;mj;jpy; cl;fhukNy vOe;Jtpl;L kPz;Lk; cl;fhutpy;iy.
vdNt Kjy; ,Ug;G fl;lhakhdjy;y.
829. mg;Jy;yh`; ,g;D Gi`dh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; xU Kiw Y`H njhOif elj;jpdhHfs;. mg;NghJ ,uz;lhk; uf;mj;jpy;
cl;fhukNy vOe;Jtpl;lhHfs;. kf;fSk; mtHfSld; vOe;Jtpl;lhHfs;. njhOifia
Kbf;Fk; jUzj;jpy;> egp(]y;) mtHfs; ]yhk; nfhLf;fg; NghfpwhHfs; vd;W kf;fs;
vjpHghHj;jpUe;jNghJ>cl;fhHe;j epiyapNyNa jf;gPH $wpdhHfs;. ]yhk; nfhLg;gjw;F Kd;
,uz;L ][;jhf;fs; nra;Jtpl;Lg; gpd;dH ]yhk; nfhLj;jhHfs;.
gFjp 147
Kjy; j\`;`{j;
830. mg;Jy;yh`; ,g;D Gi`dh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; xU Kiw vq;fSf;F Y`H njhOif elj;jpdhHfs;. mg;NghJ XH
,Ug;G flikahd epiyapy; (,uz;lhk; uf;mj;jpy; cl;fhuhkNy) vOe;Jtpl;lhHfs;.
njhOifapd; ,Wjpia mile;jJk cl;fhHe;j epiyapy; ,uz;L ][;jhf;fs; nra;jdH.
gFjp 148
filrpj; j\`;`{j;
831. mg;Jy;yh`; ,g;D k];¥j;(uyp) mwptpj;jhH.
ehq;fs;egp(]y;) mtHfspd; gpd;dhy; njhOk;NghJ 'm];]yhK myh [pg;hPy;> tkP fhaPy;>
m];]yhK myh /Gyhd;' vd;W $WgtHfshf ,Ue;Njhk;. egp(]y;) mtHfs; vq;fis
Nehf;fpj; jpUk;gp> 'epr;rakhf my;yh`;jhd; ']yhk;' Mf ,Uf;fpwhd;. cq;fspy; xUtH
njhOk;NghJ 'fhzpf;iffSk; tzf;fq;fSk; ghuhl;Lf;fSk; my;yh`;Tf;Nf chpad. egpNa
cq;fspd; kPJ ]yhKk; my;yh`;tpd; u`;kj;Jk; gufj;Jk; Vw;gll;Lkhf! vq;fspd; kPJ
my;yh`;tpd; ey;ybahHfs; midtH kPJk; ]yhk; cz;lhfl;Lk;' vd;W $wl;Lk;. ,ij
ePq;fs; $wpdhy; thdk; g+kpapYs;s midj;J ey;ybahHfSf;Fk; ]yhk; $wpdhHfs; vd
mikAk;. 'tzf;fj;jpw;Fhpatd; my;yh`;itj; jtpu ahUkpy;iy vd;W cWjpahf ek;GfpNwd;.
154

NkYk;> K`k;kj;(]y;) mtHfs; my;yh`;tpd; mbahUk; J}jUkhf ,Uf;fpwhHfs; vd;W
cWjpahf ek;GfpNwd;' vd;Wk; $wl;Lk;' vdf; $wpdhHfs;.
gFjp 149
]yhk; nfhLg;gjw;F Kd; Xj Ntz;ba JM.
832. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
'',iwth! fg;Uila Ntjidiatpl;Lk; cd;dplk; ghJfhg;Gj; NjLfpNwd;. j[;[hypd;
Fog;gj;ijtpl;Lk; cd;dplk; ghJfhg;Gj; NjLfpNwd;. thOk; NghJk; kuzpf;Fk; NghJk;
Vw;gLk; Fog;gj;ijtpl;Lk; cd;dplk; ghJfhg;Gj; NjLfpNwd;. ghtq;fistpl;Lk; flidtpl;Lk;
cd;dplk; ghJfhg;Gj; NjLfpNwd;'' vd;W egp(]y;) mtHfs; njhOifapy; JMr;
nra;jthHfs;. 'jhq;fs; flidtpl;Lk; mjpkhfg; ghJfhg;Gj; NjLk; fhuzk; vd;d?' vd;W
xUtH egp(]y;) mtHfsplk; Nfl;lNghJ 'xU kdpjd; fld; gLk;NghJ ngha; NgRfpwhd;;
thf;fspj;Jtpl;L mij kPWfpwhd;'' vd;W egp(]y;) mtHfs; tpsf;fkspj;jhHfs;.
833. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; jq;fspd; njhOifapy; j[;[hypd; Fog;gj;ijtpl;Lk; ghJfhg;Gj;
NjLtij nrtpAw;Ws;Nsd;.
834. mg+ gf;H(uyp) mwptpj;jhH.
vd;Dila njhOifapy; ehd; Nfl;gjw;F xu JMit vdf;Ff; fw;Wj; jhUq;fs; vd;W
egp(]y;) mtHfsplk; ehd; Nfl;lNghJ ',iwth! vdf;F ehd; ngUksT mePjp ,ioj;J
tpl;Nld;. cd;idj; jtpu ghtq;fis vtUk; kd;dpf;f KbahJ. vdNt kd;dpg;G
toq;Fthahf! NkYk; vdf;F mUs; Ghpthahf! epr;rakhf eP kd;dpg;gtDk; mUs;
GhpgtDkhtha; vd;W nrhy;tPuhf' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
gFjp 150
j\`;`{Jf;Fg; gpd; tpUk;gpa JMitf; Nfl;Lf; nfhs;syhk;; mJ fl;lhakpy;iy.
835. mg;Jy;yh`; ,g;D k];¥j;(uyp) mwptpj;jhH.
ehq;fs; egp(]y;) mtHfSld; njhOJ nfhz;bUf;Fk;NghJ 'mbahHfs; rhHghf
my;yh`;Tf;F ]yhk; cz;lhfl;Lk;. ,d;dpd;dhUf;F ]yhk; cz;lhfl;Lkhf' vd;W $wpf;
nfhz;bUe;Njhk;. (,jid mwpe;j egp(]y;) mtHfs; 'my;yh`;tpd; kPJ ]yhk;
cz;lhfl;Lkhf vd;W $whjPHfs;. Vnddpy; my;yh`;Nt ]yhkhf ,Uf;fpwhd;. vdpDk;
'fhzpf;iffSk; tzf;fq;fSk; ghuhl;LfSk; my;yh`;Tf;Nf chpad. egpNa cq;fspd; kPJ
]yhKk; my;yh`;tpd; u`;kj;Jk; gufj;Jk; Vw;gll;Lkhf! vq;fspd; kPJk; my;yh`;tpd;
u`;kj;Jk; gufj;Jk; Vw;gll;Lkhf! vq;fspd; kPJk; my;yh`;tpd; ey;ybahHfs; midtH
kPJk; ]yhk; cz;lhfl;Lk;' vd;W $wl;Lk;. ,ij ePq;fs; $wpdhy; thdk; g+kpapYs;s
midj;J ey;ybahHfSf;Fk; ]yhk; $wpdhHfs; vd mikAk;. 'tzf;fj;jpw;Fhpatd;
my;yh`;itj; jtpu ahUkpy;iy vd;W cWjpahf ek;GfpNwd;. NkYk; K`k;kj;(]y;) mtHfs;
my;yh`;tpd; mbahUk; J}jUkhf ,Uf;fpwhHfs; vd;W cWjpahf ek;GfpNwd;' vd;W
$Wq;fs;. ,t;thW $Wk;NghJ thdk; g+kpapYs;s vy;yh mbahUf;Fk; ePq;fs; ]yhk;
$wpatHfshtPHfs;. ,jd; gpwF cq;fSf;F tpUg;gkhf JMitj; NjHe;njLj;J mjd; %yk;
gpuhHj;jpAq;fs;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
155

gFjp 151
njhOJ Kbf;Fk; tiu new;wp> %f;fpy; gbe;j kz;izj; Jilf;fhkypUg;gJ.
gpd;tUk; `jP]pd; mbg;gilapy; njhOk;NghJ new;wpiaj; Jilf;fyhfhJ vd;W `{ikjP
$WfpwhH.
836. mg+ ]aPJy; Fj;hP(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; jz;¡Uk; kz;Zk; fye;j ,lj;jpy; ]{[_J nra;tij ghHj;Njd;.
mtHfspd; new;wpapy; kz; gbe;jpUe;jijAk; fz;Nld;.
gFjp 152
]yhk; nfhLg;gJ.
837. ck;K ]ykh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; ]yhk; nfhLj;jTld; ngz;fs; vOe;J tpLthHfs;. egp(]y;) mtHfs;
vOtjw;F Kd; rw;W Neuk; mkHe;jpUe;jhHfs;.
ngz;fs; Mz;fisr; re;jpf;fhj tifapy; jpUk;gpr; nry;tjw;fhf egp(]y;) mtHfs;
,t;thW jq;fpapUe;jjhf fUJfpNwd; vd;W ,g;D »`hg; Fwpg;gpLfpwhH.
gFjp 153
,khk; ]yhk; nfhLf;Fk; NghNj kw;wtHfSk; ]yhk; nfhLg;gJ.
,khk; ]yhk; nfhLf;Fk;NghJ gpd;dhy; njhOgtHfSk; ]yhk; nfhLg;gij ,g;D
ckH(uyp) tpUk;gf; $batHfshf ,Ue;jdH.
838. ,j;ghd;(uyp) mwptpj;jhH.
ehq;fs; egp(]y;) mtHfSld; njhONthk;. mg;NghJ egp(]y;) mtHfs; ]yhk;
nfhLf;Fk;NghJ ehq;fSk; ]yhk; nfhLg;Nghk;.
gFjp 154
,khKf;Fg; gjpy; ]yhk; $whky; njhOiff;fhf kl;Lk; ]yhk; nfhLg;gJ.
839 { 840. ,j;ghd; ,g;D khypf;(uyp) mwptpj;jhH.
''ehd; egp(]y;) mtHfsplk;> ,iwj;J}jH mtHfNs! ehd; vd; r%fj;jpdUf;Fj; njhOif
elj;Jgtdhf ,Uf;fpNwd;. vd; ghHit Fiwe;Jtpl;lJ. kiof; fhyq;fspy; vdf;Fk vd;
r%fj;jpdhpd; gs;spthapYf;FkpilNa jz;¡H XLfpwJ. vdNt jhq;fs; vd; ,y;yj;jpw;F
te;J XH ,lj;jpy; njho Ntz;Lk;. mt;tplj;ij (vd;Dila njhOkplkhf) ehd; Mf;fpf;
nfhs;s tpUk;GfpNwd; vd;Nwd;. ',d;\h my;yh`; nra;fpNwd;'' vd;W egp(]y;) mtHfs; $wp
t;lL kWehs; ez;gfypy; mg+ gf;H(uyp) cld; te;J (tPl;bd; cs;Ns tu) mDkjp
NfhhpdH. mDkjpj;Njd;. tPl;by; Eioe;jJk; cl;fhukNyNa 'ck;Kila tPl;by; ve;j
156

,lj;jpy; ehd; njho Ntz;Lnkd tpUk;GfpwPH?' vd;W Nfl;lhHfs;. tPl;bd; xU gFjpia ehd;
mtHfSf;Ff; fhl;bNdd;. egp(]y;) mtHfs; mt;tplj;jpy; epd;whHfs;. ehq;fs; mtHfSf;Fg;
gpd;dhy; thpirahf epd;Nwhk;. gpd;dH ]yhk; nfhLj;jhHfs;. mtHfs; ]yhk; nfhLj;jNghJ
ehq;fSk; ]yhk; nfhLj;Njhk;.
''my;yh`;tpd; nghUj;jk; ehb yhapyh` ,y;yy;yh`; vd;W $Wfpwthpd; kPJ eufj;ij
,iwtd; `uhkhf;fptpl;lhd;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
gFjp 155
njhOiff;Fg; gpd; Xj Ntz;ba jpf;Ufs;.
841. ,g;D mg;gh]; **(uyp) mwptpj;jhH.
kf;fs; flikahd njhOifia Kbf;Fk;NghJ rg;jkhfj; jpf;U nra;Ak; eilKiw
egp(]y;) mtHfs; fhyj;jpy; ,Ue;jJ. ,e;j jpf;hpd; rg;jj;ijf; Nfl;L kf;fs; njhOifia
Kbj;Jtpl;lhHfs; vd;gij ehd; mwpe;J nfhs;Ntd;.
842. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; njhOifia Kbj;Jtpl;lhHfs; vd;gijj; 'jf;gPH' %yk; ehd; mwpe;J
nfhs;Ntd;.
843. mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;jhH.
Vio kf;fs; rpyH egp(]y;) mtHfsplk; te;J 'nghUshjhur; nry;tk; ngw;wtHfs;
caHthd gjtpfisAk; epiyahd ghf;fpaj;ijAk; ngw;Wf; nfhs;fpwhHfs;. ehq;fs;
njhOtJ Nghd;Nw mtHfSk; njhOfpwhHfs;. NkYk; ehq;fs; Nehd;G itg;gJ Nghd;Nw
mtHfSk; Nehd;G Nehw;fpd;wdH. MapDk; mtHfSf;Fg; nghUshjhur; rpwg;G ,Ug;gjdhy;
jq;fs; nghUshjhuj;jpd; %yk; `[; nra;fpd;wdH;ck;uhr; nra;fpd;wdH; mwg;NghhpLfpd;wdH;
jHkKk; nra;fpd;wdH. (Viofshfpa ehq;fs; ,tw;iwr; nra;a Kbtjpy;iy)' vd;W
Kiwapl;ldH.
mjw;F egp(]y;) mtHfs; 'ehd; cq;fSf;F xU fhhpaj;ijf; fw;Wj; jUfpNwd;. mij
ePq;fs; nra;J te;jhy; cq;fis Ke;jptpl;ltHfis ePq;fSk; gpbj;J tpLtPHfs;.
cq;fSf;Fg; gpe;jp tUgtHfs; cq;fisg; gpbf;f ,ayhJ. ePq;fs; ve;j kf;fSld;
tho;fpwPHfNsh mtHfSk me;jf; fhhpaj;ijr; nra;jhy; jtpu mtHfspy; ePq;fs; kpfr;
rpwe;jtuhtPHfs;. (me;j fhhpakhtJ) xt;nthU njhOiff;Fg; gpd;Gk; 33Kiw ,iwtidj;
JjpAq;fs;; 33 Kiw ,iwtidg; GfOq;fs;; 33 Kiw ,iwtidg; ngUikg gLj;Jq;fs;'
vd;W $wpdhHfs;. ehq;fs; ,J tp\aj;jpy; gythwhff; $wpf; nfhz;Nlhk;. rpyH
]{g;`hdy;yh`; 33 KiwAk;> my;`k;Jypy;yh`; 33 KiwAk; my;yh`{ mf;gH 33 KiwAk;
$wyhNdhk;. ehd; egp(]y;) mtHfsplk; nrd;W ,J gw;wpf; Nfl;Nld;. mjw;F egp(]y;)
mtHfs; ']{g;`hdy;yh`p ty; `k;J ypy;yh`p ty;yh`{ mf;gH'' vd;W 33 Kiw
$Wq;fs;. ,jdhy; xt;nthU thHj;ijiaAk; 33 Kiw $wpdhHfs; vd mikAk;'. vd;W
tpsf;fk; je;jhHfs;.
844. KfPuh ,g;D \{mgh(uyp) mwptpj;jhH.
''tzf;fj;jpw;Fhpatd; my;yh`;itj; jtpu vtUkpy;iy. mtd; Vfd;> mtDf;F epfuhf
vtUkpy;iy. Ml;rp mtDf;F chpaJ. GfOk; mtDf;F chpaJ. mtd; midj;Jg;
157

nghUl;fspd; kPJk; Mw;wYs;std;. ,iwth! eP nfhLg;gijj; jLg;gtd; ,y;iy. eP
jLj;jiyf; nfhLg;gtd; ,y;iy. ve;j kjpg;GilatDk; cd;dplk; ve;j gaDkspf;f
KbahJ'' vd;W egp(]y;) mtHfs; xt;nthU flikahd njhOiff;Fg; gpd;Gk;
$wf;$batHfshf ,Ue;jdH.
gFjp 156
]yhk; nfhLj;jJk; ,khk; kf;fis Nehf;fpj; jpUk;GtJ.
845. ]Kuh ,g;D [{d;Jg;(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; njhOifia Kbj;jJk; vq;fis Neuhf Nehf;fpj; jpUk;GthHfs;.
846. i]j; ,g;D fhypj; my;[{`dP(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; '`{ijgpa;ah' vDkplj;jpy; vq;fSf;F ]{G`; njhOif elj;jpdhHfs;.
md;wpuT kio nga;jpUe;jJ. njhOJ Kbj;jJk; kf;fis Nehf;fp> 'cq;fSila ,iwtd;
vd;d $wpdhd; vd;gij ePq;fs; mwptPHfsh?' vd;W Nfl;lhHfs;. 'my;yh`;Tk; mtDila
J}jUNk ,ijg; gw;wp ed;F mwpe;jtHfs;' vd;W ehq;fs; $wpNdhk;.
''vd;id tpRthrpf;ff; $batHfSk; vd;id epuhfhpf;ff; $batHfSkhd vd; mbahHfs;
,uz;L gphpTfshf MdhHfs;. my;yh`;tpd; fUizapdhYk; mtDila
mUl;nfhilapdhYk; ekf;Fk; kio nghope;jJ vdf; $WgtHfs; vd;id ek;gp>
el;rj;jpuq;fis kWj;jtHfshtH. ,e;j el;rj;jpuj;jpdhy; vq;fSf;F kio nghope;jJ vdf;
$WgtHfs; vd;id epuhfhpj;J> el;rj;jpuq;fis tpRthrpj;jtHfshtH vd;W ,iwtd;
$wpdhd;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
847. md];(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; (,\hj;) njhOifiag; ghjp ,uT tiu jhkjg; gLj;jpg; gpd;dH
vq;fsplk; te;jhHfs;. njhOJ Kbj;jJk; vq;fis Neuhf Nehf;fp 'epr;rakhf kf;fs;
njhOJtpl;L cwq;fptpl;ldH. ePq;fs; njhOifia vjpHghHj;jpUg;gjhy; njhOifapy;
,Ug;gtHfshfNt MtPHfs;' vd;W $wpdhHfs;.
gFjp 157
]yhk; nfhLj;j gpd; njhOj ,lj;jpNyNa ,khk; mkHe;jpUg;gJ.
848. eh/gpT mwptpj;jhH.
,g;D ckH(uyp) flikahd njhOifiaj; njhOj ,lj;jpNyNa (]{d;dj;jhd
njhOiffisj;) njhOgtHfshf ,Ue;jdH. mg+ gf;H(uyp) mtHfspd; NguH fh]pk; ,g;D
K`k;kj; ,t;thW njhOJs;sdH. ',khk; flikahd njhOifiaj; njhOj ,lj;jpy;
cghpahd njhOiffisj; njhof; $lhJ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;
vd mg+ `{iuuh(uyp) mwptpj;Js;sdH. mJ Mjhug; g+HtkhdJ md;W.
849. ck;K ]ykh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; ]yhk; nfhLj;jJk; mNj ,lj;jpNyNa rpwpJ Neuk; ,Ug;ghHfs;.

158

ngz;fs; jk; ,y;yk; jpUk;gpr; nry;tjw;fhfNt mg;gbj; jq;fpAs;sdH vd;W ehk;
fUJfpNwhk; vd ,g;D »`hg; Fwpg;gpLfpwhHfs;.
850. ck;K ]ykh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; ]yhk; nfhLg;ghHfs;. mtHfs; ,y;yk; nry;tjw;F Kd; ngz;fs; jk;
,y;yq;fSf;Fr; nry;thHfs;.
gFjp 158
njhOif elj;jptpl;L> VNjDk; Njit epidTf;F te;jTld; kf;fisj; jhz;b ,khk;
nry;tJ.
851. cf;gh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfisg; gpd;gw;wp kjPdhtpy; ehd; m]H njhONjd;. mtHfs; ]yhk;
nfhLj;jJk; kf;fisj; jhz;b jk; kidtpahpy; xUthpd; ,y;yj;Jf;F Ntfkhfr;
nrd;whHfs;. mtHfspd; tpiuitf; fz;L kf;fs; jpLf;Fw;wdH. clNd egp(]y;) mtHfs;
jpUk;g te;J> jhk; tpiuthfr; nrd;wJ gw;wp kf;fs; tpag;gpy; Mo;e;jpUg;gijf; fz;lhHfs;.
'vd;dplk; ,Ue;j ([fhj; epjpahd) nts;spf; fl;b xd;W epidTf;F te;jJ. mJ vd;
ftdj;ijj; jpUg;gp tpLtij ehd; tpUk;gtpy;iy. mijg; gq;fPL nra;AkhW $wptpl;L
te;Njd;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
gFjp 159
njhOJ Kbj;j gpd; tyg;GwkhfTk; ,lg;GwkhfTk; jpUk;gp mkHe;J nfhs;tJ.
md];(uyp) jk; tyg;GwKk; ,lg;GwKk; jpUk;gp cl;fhUk; tof;fKilatHfshf ,Ue;jdH.
tyg;Gwk; kl;LNk jpUk;Gtij typAWj;jf; $batHfisf; Fiw $WgtHfshfTk; ,Ue;jdH.
852. ,g;D k];¥j;(uyp) mwptpj;jhH.
tyg;Gwk; jhd; jpUk;g Ntz;Lk; vd;W vz;zpf; nfhs;tjd; %yk; jd;Dila njhOifapy;
i\j;jhDf;Fr; rpwpjsTk; ,lkspj;jpl Ntz;lhk;. egp(]y;) mtHfs; gy rkaq;fspy; jk;
,lg;Gwk; jpUk;gf; $batHfshf ,Ue;jdH.
gFjp 160
gr;ir ntq;fhak;> g+z;L Nghd;wtw;iw cz;Zjy;.
''grpapd; fhuzkhfNth NtW fhuzq;fSf;fhfNth ahNuDk; ntq;fhak;> g+z;L Mfpatw;iw
cz;lhy; ek;Kila gs;spthriy mtH neUq;f Ntz;lhk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;)
mtHfs; $wpdhHfs;.
853. ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
'',e;j (ntq;fhar;) nrbapypUe;J rhg;gpLfpwtH ek;Kila gs;spia neUq;f Ntz;lhk;''
vd;W ifgH Nghhpd;NghJ ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.

159

854. [hgpH(uyp) mwptpj;jhH.
'',e;j (ntq;fhar;) nrbapypUe;J rhg;gpLfpwtH ek;Kila gs;spf;F tu Ntz;lhk;' vd;W
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
,ij [hgpH(uyp) thapyhf mwptpf;Fk; mjh/ ,lk; 'vjdhy; ,t;thW egp(]y;) mtHfs;
$wpAs;sdH?' vd;W ,g;D [{iu[; Nfl;ljw;F 'rikf;fg; glhj gr;ir ntq;fhaj;ijNa
egp(]y;) mtHfs; Fwpg;gpl;bUf;f Ntz;Lk;' vd;W mjh/ tpsf;fkspj;jhH.
kw;NwhH mwptpg;gpy; 'mjd; JHthiliaNa egp(]y;) mtHfs; Fwpg;gpl;bUf;f Ntz;Lk;' vd;W
mjh/ $wpdhHfs; vdf; fhzg;gLfpwJ.
855. [hgpH(uyp) mwptpj;jhH.
''g+z;L> ntq;fhak; Mfpatw;iwr; rhg;gpLfpwtH ek;Kila gs;spiatpl;L tpyk; mthpd;
,y;yj;jpNyNa mkHe;J nfhs;sl;Lk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;. (xU
Kiw) egp(]y;) mtHfsplk; gy tpjkhd JHthilAila jhtuq;fs; nfhz;L tug;gl;ld.
mJ gw;wp egp(]y;) mtHfs; tpguk; Nfl;lNghJ mjpYs;s fPiu tiffs; gw;wp tpsf;fk;
jug;gl;lJ.
jk;Kld; ,Ue;j xU NjhoUf;F mijf; nfhLf;FkhW ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs;
$wpdhHfs;. me;jj; NjhoH rhg;gpl tpUk;ghkypUg;gijf; fz;lNghJ 'ePH cz;ZtPuhf! ePH
re;jpf;fhj (gy tpjkhd) kf;fsplk; ehd; jdpikapy; ciuahl Ntz;bAs;sJ. (,jd;
fhuzkhfNt ehd; rhg;gpltpy;iy.)' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.
856.. mg;Jy; mª]; mwptpj;jhH.
xUtH md];(uyp) mtHfsplk; 'ntq;fhak; gw;wp egp(]y;) mtHfs; vd;d $wpdhHfs;' vd;W
Nfl;ljw;F md];(uyp) 'mr;nrbapypUe;J (tpistij) cz;ZfpwtH ek;ik neUq;f
Ntz;lhk;' my;yJ 'ek;Kld; njho Ntz;lhk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs;
$wpdhHfs;' vdf; Fwpg;gpl;lhHfs;.
gFjp 161
rpWtHfs; c@r; nra;tJk; c@Tk; Fspg;Gk; flikahtJk; [khmj;> ngUe;hs;fs;>
[dh]h Mfpa njhOiffspy; mtHfs; gq;nfLg;gJk; mtHfs; mzp tFj;J epw;gJk;.
857. ]{iykhd; i\ghdp $wpdhH:
'egp(]y;) mtHfs; jdpahf ,Ue;j xU fg;Uf;fUNf nrd;W ([dh]hTf;fhfj;) njhOif
elj;jpdhHfs;. kf;fSk; mzp tFj;J epd;wdH vd;W egp(]y;) mtHfSld; mg;NghJ
nrd;wpUe;j xUtH vdf;Ff; $wpdhH' vd;W \/gP nrhd;dhH. mthplk; ehd; mg+ mk;Nu
ckf;F ,ijf; $wpatH ahH? vd;W Nfl;Nld;. ',g;D mg;gh];(uyp)' vd;W mtH gjpy;
$wpdhH.
858. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; mwptpj;jhHfs;:
''[{k;M ehspy; Fspg;gJ> gUtk; mile;j xt;nthUthpd; kPJk; flikahFk;.''

160

vd mg+ ]aPj; my;Fj;hP(uyp) mwptpj;jhH.
859. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
vd;Dila rpwpa jhahH ik%dh(uyp) tPl;by; ehd; XhpuT jq;fpNdd;. ,utpy; xU gFjp
fope;jJk; egp(]y;) (cwf;fj;jpypUe;J) tpopj;jhHfs;. gpd;dH vOe;J nrd;W
njhq;ftplg;gl;bUe;j Njhy; igapypUe;J RUf;fkhf c@r; nra;jhHfs;. gpd;dH vOe;J
njhoyhdhHfs;. ehDk; vOe;J egp(]y;) nra;jJ Nghd;W c@r; nra;J mtHfspd;
,lg;Gwkhf epd;W nfhz;Nld;. mtHfs; vd;idg; gpbj;Jj; jk; tyg;Gwkhf epWj;jpdhHfs;.
gpd;dH my;yh`; ehbaijj; njhOJtpl;L Fwl;iltUksT gLj;Jwq;fpdhHfs;. mtHfsplk;
(]{g;`;) njhOif gw;wp Kmj;jpd; mwptpg;gjw;F te;jNghJ mtUld; njhOiff;fhfr;
nrd;whHfs;. (kPz;Lk;) c@r; nra;ahkNy njhOif elj;jpdhHfs;.
egp(]y;) mtHfspd; fz;fs; cwq;Fk;; cs;sk; cwq;fhJ vd;W rpyH $WfpwhHfNs vd;W
mk;hplk; Nfl;Nld;. mjw;ftH> 'egpkhHfspd; fdTfs; t`PahFk;' vd;W $wptpl;L>''kfNd!
cd;id ehd; mWg;gjhff; fdT fz;Nld;. (jpUf;FHMd; 37:102) vd;w trdj;ij Xjpf;
fhl;bdhHfs; vd R/g;ahd; $WfpwhH.
860. md]; ,g;D khypf;(uyp) mwptpj;jhH.
vd;Dila ghl;b Kiyf;fh(uyp) tpUe;J jahhpj;J egp(]y;) mtHfis (tpUe;Jz;z)
mioj;jhH. egp(]y;) mtHfs; tpUe;Jz;lhHfs;. gpd;dH> 'vOq;fs;; cq;fSf;F ehd;
njhOif elj;JfpNwd;'' vd;whHfs;. ehd; Gof;fj;jpdhy; fWj;Jg; Ngha;tpl;l xU ghaUNf
nrd;W jz;¡uhy; mijg; gjg;gLj;jpNdd;. egp(]y;) mtHfs; (,khkhf) epd;whHfs;.
vd;Dld; (vq;fs; tPl;by; tsUk;) mdhijr; rpWtUk; epd;whH. ghl;b vq;fSf;Fg; gpd;dhy;
epd;whH. egp(]y;) vq;fSf;F ,uz;L uf;mj;fs; njhOif elj;jpdhHfs;.
861. ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
ehd; xU ngl;ilf; fOijapd; Nky; Vwp te;Njd;. mg;NghJ ehd; gUtk; milAk; taij
neUq;fpatdhk; ,Ue;Njd;. egp(]y;) mtHfs; 'kpdh'tpy; (Kd;dhy;) RtH vJTkpd;wpj;
njhOif elj;jpf; nfhz;bUe;jhHfs;. ehd; thpirfSf;fpilNa fle;J nrd;W
(fOijapypUe;J) ,wq;fpf; fOijia Nka;tjw;fhf mtpo;j;J tpl;Nld;. gpd;dH tphpirapy;
NrHe;J nfhz;Nld;. ,J tp\akhf vtUk; vd;idf; fz;bf;ftpy;iy.
862. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; ,\hj; njhOifia xU ehs; jhkjg; gLj;jpdhHfs;. 'ngz;fSk;
rpWtHfSk; cwq;fptpl;ldH' vd;W ckH(uyp) $wpaJk; egp(]y;) mtHfs; Gwg;gl;L te;J
',e;jg;g+kpapy; cq;fisj; jtpu NtW vtUk; ,e;jj; njhOifiaj; njhotpy;iy'' vd;W
$wpdhHfs;. md;iwa jpdk; kjPdh thrpfisj; jtpu NtW vtUk; njhOgtHfshf
,Uf;ftpy;iy.
863. mg;JH u`;khd; ,g;D Mgp]; $wpdhH:
'egp(]y;) mtHfSld; (ngUe;hs; njhOiff;fhf ntspapy;) ePq;fs; nrd;wJz;lh?' vd;W
xUtH ,g;D mg;gh];(uyp) mtHfsplk; Nfl;ljw;F ,g;D mg;gh];(uyp) 'Mk;! vdf;F
mtHfSld; neUf;fkhd cwT ,y;yhjpUe;jhy; rpW taJila ehd; mjpy; fye;J
nfhz;bUf;f KbahJ. fªH ,g;D ]y;j;(uyp) cila ,y;yj;jpdUfpy; cs;s Nkilf;F
egp(]y;) mtHfs; te;jhHfs;. gpd;dH> nrhw;nghopT epfo;j;jpdhHfs;. gpd;dH ngz;fs;
161

gFjpf;F te;J mtHfSf;fg; Nghjid nra;jhHfs;. jHkk; nra;AkhW mtHfSf;F
typAWj;jpdhHfs;. ngz;fs; jk; Mguzq;fis vLj;J> gpyhy;(uyp) (Ve;jpa) Milapy;
NghlyhdhHfs;. gpd;dH egp(]y;) mtHfSk; gpyhYk; ,y;yk; jpUk;gpdhHfs; vd;W tpil
mspj;jhHfs;.
gFjp 162
,utpYk; ,Ul;bYk; ngz;fs; gs;spthrYf;Fr; nry;tJ.
864. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; (xU ehs;) ,\hitj; jhkjg; gLj;jpdhHfs;. 'ngz;fSk; rpWtHfSk;
cwq;fptpl;ldH' vd;W ckH(uyp) $wpaJk; egp(]y;) Gwg;gl;L te;jhHfs;. ',g;g+kpapy;
trpg;gtHfs; cq;fisj; jtpu NtnwtUk; ,j;njhOifia vjpH ghHj;jpUf;f tpy;iy'
vd;whHfs;. me;j ehs;fspy; kjPdhitj; jtpu Ntnwq;Fk; njhOif elj;jg; gltpy;iy.
,\hit mbthdj;jpd; nrd;ik kiwe;jjpypUe;J ,utpd; %d;wpy; xU gFjp foptJ tiu
kf;fs; njhOJ te;jdH.
865. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''cq;fsplk;> ngz;fs; ,utpy; gs;spthrYf;Fr; nry;y mDkjp Nfhhpdhy; mtHfSf;F
mDkjp toq;Fq;fs;.''
vd mg;Jy;yh`; ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 163
njhOJ Kbj;Jtpl;L ,khk; vOtij vjpHghHj;J kf;fs; mkHe;jpUg;gJ.
866. ck;K ]ykh**(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; fhyj;jpy; ngz;fs;> flikahd njhOifapy; ]yhk; nfhLj;j gpd;
vOe;J nry;thHfs;. egp(]y;) mtHfSk; mtHfSld; njhOj Mz;fSk; my;yh`; ehLk;
msTf;F mkHe;jpUg;ghHfs;. egp(]y;) mtHfs; vOe;jJk; Mz;fSk; vOe;J tpLthHfs;.
867. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; ]{G`; njhOJ Kbj;jJk; ngz;fs; NghHitfshy; NghHj;jpf; nfhz;L
(tPLfSf;Fg;) Gwg;gLthHfs;. ,Ul;bd; fhuzj;jhy; mtHfs; ahnud mwpag;gl khl;lhHfs;.
868. ' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;''
''ehd; njhOifia ePl;Lk; vz;zj;Jld; njhOifapy; epw;fpNwd;. mg;NghJ Foe;ijapd;
mOFuiyf; Nfl;lTld; mf;Foe;ijapd; jha;f;Fr; rpukk; mspf;ff; $lhJ vd;gjw;fhf vd;
njhOifiar; RUf;fpf; nfhs;fpNwd;.''
vd mg+ fjhjh my; md;]hhp(uyp) mwptpj;jhH.
869. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
162

ngz;fs; ,d;W ele;J nfhs;Sk; Kiwia egp(]y;) mtHfs; (,d;W fz;bUe;jhy;)
gd},];uhaPy; rKjhag; ngz;fs; jLf;fg;gl;lJ Nghy; ,e;jg; ngz;fisAk; (gs;spf;F
tUtijtpl;Lk;) jLj;jpUg;ghHfs;.
,jid mwptpj;j ck;uhtplk; 'gD ,];uhaPy; ngz;fs; jLf;fg;gl;bUe;jhHfsh?' vd;W
Nfl;Nld;. mjw;F mtH 'Mk;' vd;whH vd;W a`;ah ,g;D ]aPj; mwptpj;jhHfs;.
gFjp 164
Mz;fSf;Fg; gpd;dhy; ngz;fSk; njhOtJ.
870. ck;K]ykh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; ]yhk; nfhLj;jJk; ngz;fs; vOe;J tpLthHfs;. egp(]y;) mtHfs; mNj
,lj;jpy; rpwpJ Neuk; mkHe;jpUg;ghHfs;.
Mz;fspy; vtUk; ngz;fis neUq;Ftjw;F Kd;dhy; ngz;fs; jpUk;gpr; nry;tjw;fhfNt
,g;gb egp(]y;) nra;jpUf;fpwhHfs; vd;W fUJfpNwd; vd ]{`;hp $WfpwhH.
871 md];(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; ck;K ]{iyk;(uyp) cila tPl;by; njhOjhHfs;. ehDk; (vq;fs;
,y;yj;jpy; tsHe;j) mdhijr; rpWtUk; mtHfs; gpd; epd;Nwhk;. ck;K ]{iyk;(uyp)
vq;fSf;Fg; gpd;Nd epd;whH.
gFjp 165
]{G`; njhOjJk; ngz;fs; tpiuthfg; gs;spiatpl;L ntspNaWtJk; ngz;fs; Fiwe;j
NeuNk gs;spapy; jq;FtJk;.
872. Map\h(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; ]{G`; njhOifia ,Ul;by; njhothHfs;. ,iwek;gpf;ifAs;s
ngz;fs; (,y;yk;) jpUk;GthHfs;. ,Ul;bd; fhuzj;jhy; mtHfs; (ahnud) mwpag;gl
khl;lhHfs;. mtHfs; xUtH kw;nwhUtiu mwpa khl;lhHfs;.
gFjp 166
gs;spf;Fr; nry;tjw;fhfg; ngz;fs; jk; fzthplk; mDkjp ngWtJ.
873. ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; mwptpj;jhHfs;:
''cq;fspd; kidtpaH (gs;spf;Fr; nry;y) mDkjp Nfl;lhy; mij kWf;f Ntz;lhk;.''
vd mg;Jy;yh`; ,g;D ckH(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp
Mz;fSf;Fg; gpd; ngz;fSk; njhOtJ.
163

874. md];(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; ck;K ]{iyk;(uyp) cila tPl;by; njhOjhHfs;. ehDk; (vq;fs;
,y;yj;jpy; tsHe;j) mdhijr; rpWtUk; mtHfs; gpd; epd;Nwhk;. ck;K ]{iyk;(uyp)
vq;fSf;Fg; gpd;Nd epd;whH.
875. ck;K ]ykh(uyp) mwptpj;jhH.
egp(]y;) mtHfs; ]yhk; nfhLj;jJk; ngz;fs; vOe;J tpLthHfs;. egp(]y;) mtHfs; mNj
,lj;jpy; rpwpJ Neuk; mkHe;jpUg;ghHfs;.
Mz;fspy; vtUk; ngz;fis neUq;Ftjw;F Kd;dhy; ngz;fs; jpUk;gpr; nry;tjw;fhfNt
,g;gb egp(]y;) nra;jpUf;fpwhHfs; vd;W fUJfpNwd; vd ]{`;hp $WfpwhH.

ஜஶம்ஆத் ஸதளள௃஺க
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 876
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஥ளம் (஧ழ஫ப்஧ளல்) ஧ழந்தழனயர்கள். நபொ஺நனழல் ப௃ந்தழனயர்க஭ளஹயளம். ஋஦ழத௅ம் அயர்கள் ஥நக்கு
ப௃ன்ஹ஧ ஹயதம் ஸகளடுக்கப்஧ட்ைளர்கள். அயர்களுக்குக் கை஺நனளக்கப் ஧ட்ை இந்த ஥ள஭ழல்
அயர்கள் ப௃பண்஧ட்ை஦ர். அல்஬ளஹ் ஥நக்கு ஹ஥ர்யமழ களட்டி஦ளன். நக்கள் ஥ம்஺நஹன
஧ழன்ஸதளைர்கழ஫ளர்கள். (஋வ்யளஸ஫஦ழல், ஥நக்கு இன்பொ ஜஶம்ஆ ஋ன்஫ளல்) ஥ள஺஭க்கு பேதர்களும்
அதற்கு நபொ ஥ளள் கழ஫ழத்தயர்களும் யளப யமழ஧ளடு ஥ைத்துகழன்஫஦ர்.
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 877
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
'உங்க஭ழல் ஋யபைம் ஜஶம்ஆளெக்கு யந்தளல் கு஭ழத்துக் ஸகளள்஭ட்டும்"
஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 878

164

இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழல் உநர்(பலி) ஸெளற்ஸ஧ளமழளெ ஥ழகழ்த்தழக் ஸகளண்டிபைக்கும்ஹ஧ளது ஆபம்஧
கள஬த்தழஹ஬ஹன லழஜ்பத் ஸெய்த ஥஧ழத்ஹதளமர் எபையர் யந்தளர். அய஺ப உநர்(பலி) அ஺மத்து
'஌஦ழந்தத் தளநதம்?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள். அதற்கு அயர் '஥ளன் அலுயலில் ஈடு஧ட்டு யழட்ஹைன்.
஧ளங்கு ெப்தத்஺தக் ஹகட்டு(க் கு஭ழக்களநல்) உளூ நட்டும் ஸெய்துயழட்டு ஹயகநளக யபைகழஹ஫ன்'
஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர். அதற்கு உநர்(பலி) 'உளூ நட்டும்தளன் ஸெய்தவபள? ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
கு஭ழக்குநளபொ கட்ை஺஭னழட்டுள்஭஦ர் ஋ன்஧து உநக்குத் ஸதளழபெஹந!" ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 879
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழல் கு஭ழப்஧து ஧பையந஺ைந்த எவ்ஸயளபையளழன் நவதும் கை஺நனளகும்."
஋஦ அபூ றப௅துல் குத்ளழ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 880
அபூ றப௅த்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழல் கு஭ழப்஧து ஧பையந஺ைந்த எவ்ஸயளபையபைக்கும் கை஺நனளகும். ஹநலும் ஧ல்
து஬க்குயதும் கழ஺ைக்குநள஦ளல் ஥பொநணம் பூசுயதும் கை஺நனளகும்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்)
அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
அபூ றப௅த்(பலி) யமழனளக இ஺த அ஫ழயழக்கும் அம்ர் இப்த௅ றஶ஺஬ம் 'கு஭ழப்஧து அயெழனம்'
஋ன்஧஺த ஥ளன் உபொதழனளக அ஫ழஹயன். ஆ஦ளல் ஧ல் கு஬க்குயதும் ஥பொநணம் பூசுயதும் கை஺நனள
இல்஺஬னள ஋ன்பொ ஋஦க்குத் ஸதளழனயழல்஺஬. ஆ஦ளல் லதவளைல் அப்஧டித்தளன் உள்஭து' ஋ன்பொ
கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 881
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"

165

"ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழல் கை஺நனள஦ கு஭ழப்புப் ஹ஧ளல் கு஭ழத்துயழட்டுப் (஧ழன்஦ர்) ஧ள்஭ழக்கு யந்தளல் ஏர்
எட்ைகத்஺த இ஺஫யமழனழல் குர்஧ள஦ழ ஸகளடுத்தயர் ஧ள஺தனழல் குர்஧ள஦ழ ஸகளடுத்தயர் ஹ஧ள஬ளயளர்.
இபண்ைளம் ஹ஥பத்தழல் யந்தளல் எபை நளட்஺ைக் குர்஧ள஦ழ ஸகளடுத்தயர் ஹ஧ள஬ளயளர். ப௄ன்஫ளம்
ஹ஥பத்தழல் யந்தளல் ஸகளம்பு஺ைன ஆட்஺ைக் குர்஧ள஦ழ ஸகளடுத்தயர் ஹ஧ள஬ளயளர். ஥ளன்களம்
ஹ஥பத்தழல் யந்தளல் எபை ஹகளமழ஺னக் குர்஧ள஦ழ ஸகளடுத்தயர் ஹ஧ள஬ளயளர். ஍ந்தளம் ஹ஥பத்தழல்
யந்தளல் ப௃ட்஺ை஺னக் குர்஧ள஦ழ ஸகளடுத்தயர் ஹ஧ள஬ளயளர். இநளம் ஧ள்஭ழக்குள் யந்துயழட்ைளல்
யள஦யர்கள் ஆஜபளம்ப் ஹ஧ளத஺஦஺னக் ஹகட்கழ஫ளர்கள்."
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 882
அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழல் உநர்(பலி) ஸெளற்ஸ஧ளமழளெ ஥ழகழ்த்தும்ஹ஧ளது எபையர் யந்தளர். ஸதளள௃஺கக்கு ஌ன்
தளநதநளக யபைகழ஫வர்?' ஋ன்பொ உநர்(பலி) ஹகட்ைளர்கள். அதற்கு அயர் '஥ளன் ஧ளங்஺கக் ஹகட்ைதும்
உளூச் ஸெய்யதற்குத் தயழப (கு஭ழப்஧தற்கு) ஹ஥பநழல்஺஬' ஋ன்஫ளர். அதற்கு, 'உங்க஭ழல் எபைவ்h
ஜஶம்ஆளெக்குச் ஸெல்யதளனழபைந்தளல் கு஭ழத்துக் ஸகளள்஭ட்டும்' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கூ஫ழன஺த
஥வர் ஹகள்யழப் ஧ையழல்஺஬னள?' ஋ன்பொ உநர்(பலி) ஹகட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 883
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழல் கு஭ழத்துயழட்டு இனன்஫ய஺ப சுத்தநளகழத் தநக்குளழன ஋ண்ஸணய்஺னத் ஹதய்த்துக்
ஸகளண்டு தம் ள௅ட்டிலுள்஭ ஥பொநணத்஺தப் பூெழக் ஸகளண்டு ஧ள்஭ழக்கு யந்து (அங்கு ஸ஥பைக்கநளக
அநர்ந்தழபைக்கும்) இபண்டு ஥஧ர்க஺஭ப் ஧ழளழத்துயழைளநல், தநக்கு யழதழக்கப் ஧ட்ை஺தத்
ஸதளள௃துயழட்டு, இநளம் உ஺பனளற்஫த் ஸதளைங்கழனதும் யளய் ப௄டி நளெ஦நளக இபைந்தளல் அந்த
ஜஶம்ஆளெக்கும் அடுத்த ஜஶம்ஆளெக்கும் இ஺ைனழ஬ள஦ ஧ளயங்கள் நன்஦ழக்கப்஧டுகழன்஫஦."
஋஦ றல்நளன் ஧ளர்ளை(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 884

166

தளளேஸ் அ஫ழயழத்தளர்.
"ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழல் உங்களுக்குக் கு஭ழப்புக் கை஺நனளக இல்஬ளயழட்ைளலும் உங்கள் த஺஬஺னக்
கள௃யழக் ஸகளள்ளுங்கள்; கு஭ழபெங்கள்; ஹநலும் ஥பொநணம் பூெழக் ஸகளள்ளுங்கள்' ஋ன்பொ
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள் ஋஦ச் ெழ஬ர் கூபொகழ஫ளர்கஹ஭ ஋ன்பொ இப்த௅
அப்஧ளஸ்(பலி) அயர்க஭ழைம் ஹகட்ஹைன். அதற்கு கு஭ழப்஺஧ப் ஸ஧ளபொத்த ய஺ப ெளழதளன்; ஥பொநணம்
஧ற்஫ழ ஋஦க்குத் ஸதளழனளது' ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 885
தளளேஸ் அ஫ழயழத்தளர்.
ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழல் கு஭ழப்஧து ஧ற்஫ழ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள் ஋஦ இப்த௅
அப்஧ளஸ்(பலி) கூ஫ழனஹ஧ளது ஥பொநணப் ஸ஧ளபைஹ஭ள ஋ண்ஸணய்ஹனள எபையளழன் இல்஬த்தழல்
இபைந்தளல் அ஺தப்பூெழக் ஸகளள்஭ ஹயண்டுநள?' ஋ன்பொ அயர்க஭ழைம் ஹகட்ஹைன். அதற்கு அயர்கள்
'஋஦க்குத் ஸதளழன யழல்஺஬' ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 886
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஧ள்஭ழனழன் த௃஺மயளனழலில் ஧ட்ைள஺ை என்஺஫ (யழற்஧஺஦ ஸெய்ய஺த) உநர்(பலி) ஧ளர்த்தளர்கள்.
அப்ஹ஧ளது 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! இ஺த ஥வங்கள் யழ஺஬க்கு யளங்கழ ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழலும் தூதுக்
குள௃஺யச் ெந்தழக்கும் ஹ஧ளதும் அணழந்து ஸகளள்஭஬ளஹந' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் உநர்(பலி)
ஹகட்ைளர்கள். "நபொ஺நனழல் இந்தப் ஧ளக்கழனம் அற்஫யர்க஭ழன் ஆ஺ைஹன இது" ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் ஧தழல் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஧ழன்஦ர் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்குச் ெழ஬ ஧ட்ைள஺ைகள் யந்த஦. அதழல் ஏர் ஆ஺ை஺ன
உநர்(பலி)க்குக் ஸகளடுத்த஦ர். அதற்கு உநர்(பலி) '஧ட்ைள஺ை ஧ற்஫ழ ஹயபொ யழதநளக ஥வங்கள்
கூ஫ழயழட்டு அ஺த ஋஦க்குக் ஸகளடுக்கழன்஫வர்கஹ஭' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள். அதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
'஥வர் அணழயதற்களக இ஺த உநக்கு ஥ளன் தபயழல்஺஬' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். அந்த ஆ஺ை஺ன
நக்களயழல் இபைந்த ப௃ஷ்ளழக்கள஦ தம் ெஹகளதபபைக்கு உநர்(பலி) யமங்கழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 887

167

஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஋ன் ெப௃தளனத்தழற்குச் ெழபநநளம் யழடும் ஋ன்பொ இல்஬ளயழட்ைளல் எவ்ஸயளபை ஸதளள௃஺கக்கும் ஧ல்
து஬க்குநளபொ ஥ளன் கட்ை஺஭னழட்டிபைப்ஹ஧ன்."
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 888
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்: ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் இபயழல் (உ஫ங்கழ) ஋ள௃ந்ததும் ஧ல்
து஬க்குயளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 890
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
(஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் நபணஹய஺஭னழல்) அபூ ஧க்பை஺ைன நகன் அப்துர் பஹ்நளன் யந்தளர்.
அயளழைம் அயர் ஧ல் து஬க்கப் ஧னன்஧டுத்தும் குச்ெழ என்பொம் இபைந்தது. அத஺஦ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
஧ளர்த்தளர்கள். (அயர்க஭ழன் ஋ண்ணத்஺தப் புளழந்து ஸகளண்ை ஥ளன்) 'அப்துர் பஹ்நளஹ஦! அந்தக்
குச்ெழ஺னக் ஸகளடுப்பீபளக! ஋ன்ஹ஫ன். அயர் ஸகளடுத்ததும் அ஺த ஸயட்டி, ஸநன்பொ ஥஧ழ(றல்)
அயர்க஭ழைம் ஸகளடுத்ஹதன். ஋ன் ஸ஥ஞ்ெழல் ெளய்ந்து ஸகளண்டு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஧ல்
து஬க்கழ஦ளர்கள் ஋ன்பொ ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 891
அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழன் ஃ஧ஜ்ர் ஸதளள௃஺கனழல் 'அலிஃப் ஬ளம் நவம் றஜ்தள'஺யபெம்
'லல்அதள அ஬ல் இன்றளன்' ஋ன்஫ அத்தழனளனத்஺தபெம் ஏதக் கூடினயர்க஭ளக இபைந்த஦ர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 892
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

168

஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் ஧ள்஭ழயளெலில் ஥ைத்தப் ஧ட்ை ஜஶம்ஆளெக்கு அடுத்து ஧ஹ்஺ப஦ழல் உள்஭
ஜஶயளறள ஋த௅ம் கழபளநத்தழல் அப்துல் ஺கஸ் ஧ள்஭ழனழல்தளன் ப௃தன்ப௃த஬ளக ஜஶம்ஆ ஥ைந்தது.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 893
அ஫ழயழத்தளர்.
அய்஬ளயழன் அதழகளளழனளக இபைந்த பை஺றக் இப்த௅ லகவம், யளதழல்குபள கழபளநத்தழல், தளம் ஜஶம்ஆ
஥ைத்த஬ளநள ஋஦ இப்த௅ ரவலளபுக்கு ஋ள௃தழக் ஹகட்ைளர். அப்ஹ஧ளது ஥ளத௅ம் அயபைைன் இபைந்ஹதன்.
அக்கழபநளத்தழல் சூைளன் ஥ளட்ையபைம் ஧ழ஫பைம் இபைந்த஦ர். இப்த௅ ரவலளப், ஜஶம்ஆ ஥ைத்துநளபொ
பை஺றக் இப்த௅ லகவப௃க்குக் கட்ை஺஭னழட்ைளர்கள். இப்த௅ உநர்(பலி) யமழனளக றளலிம்
அ஫ழயழக்கும் ஧ழன்யபைம் ஥஧ழஸநளமழ஺ன அதற்கு ஆதளபநளக களட்டி஦ளர்கள்.
"உங்க஭ழல் எவ்ஸயளபையபைம் ஸ஧ளபொப்஧ள஭ர்கள் தம் ஸ஧ளபொப்஧ழன் கவழ் உள்஭யர்கள் ஧ற்஫ழ
எவ்ஸயளபையபைம் யழெளளழக்கப் ஧டுள௅ர்கள். த஺஬யர் ஸ஧ளபொப்஧ள஭ழனளயளர். அயர் தம் குடிநக்கள்
஧ற்஫ழ யழெளளழக்கப் ஧டுயளர்கள். ஏர் ஆண் நகன் தன் குடும்஧த்துக்குப் ஸ஧ளபொப்஧ள஭ழனளயளன். தன்
ஸ஧ளபொப்஧ழலுள்஭யர்கள் ஧ற்஫ழ அயத௅ம் ஹகட்கப் ஧டுயளன். எபை ஸ஧ண், கணய஦ழன் ள௅ட்டுக்குப்
ஸ஧ளபொப்஧ள஭ழனளயளள். அயள் தன்த௅஺ைன ஸ஧ளபொப்஧ழலுள்஭யர்கள் ஧ற்஫ழ யழெளளழக்கப்஧டுயளள். ஏர்
ஊமழனன் தன் ப௃த஬ள஭ழனழன் ஸெல்யத்துக்குப் ஸ஧ளபொப்஧ள஭ழனளயளன். அயன் தன்த௅஺ைன
ஸ஧ளபொப்பு ஧ற்஫ழ யழெளளழக்கப் ஧டுயளன்."
"ஏர் ஆண் நகன் தன் தந்஺தனழன் ஸெல்யத்துக்குப் ஸ஧ளபொப்஧ள஭ழனளயளன்" ஋ன்பொம் கூ஫ழ஦ளர்கள்
஋஦க் கபைதுகழஹ஫ன்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 894
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"உங்க஭ழல் ஋யபைம் ஜஶம்ஆளெக்கு யந்தளல் கு஭ழத்துக் ஸகளள்஭ட்டும்."
஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 895

169

஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழல் கு஭ழப்஧து ஧பையந஺ைந்த எவ்ஸயளபையளழன் நவதும் கை஺நனளகும்."
஋஦ அபூ றப௅துல் குத்ளழ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 896
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஥ளம் (஧ழ஫ப்஧ளல்) ஧ழந்தழனயர்கள் நபொ஺நனழல் ப௃ந்தழனயர்க஭ளஹயளம். ஋஦ழத௅ம் அயர்கள் ஥நக்கு
ப௃ன்ஹ஧ ஹயதம் ஸகளடுக்கப் ஧ட்ைளர்கள். அயர்களுக்குக் கை஺நனளக்கப் ஧ட்ை இந்த ஥ள஭ழல்
அயர்கள் ப௃பண்஧ட்ை஦ர். அல்஬ளஹ் ஥நக்கு ஹ஥ர்யமழ களட்டி஦ளன். நக்கள் ஥ம்஺நஹன
஧ழன்ஸதளைர்கழ஫ளர்கள். (஋வ்யளஸ஫஦ழல், ஥நக்கு இன்பொ ஜஶம்ஆ ஋ன்஫ளல்) ஥ள஺஭க்கு பேதர்களுக்கு
அதற்கு நபொ஥ளள் கழ஫ழத்தயர்களும் யளப யமழ஧ளடு ஥ைத்துகழன்஫஦ர்.
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 897
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
'஌ள௃ ஥ளள்களுக்கு தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்:
"஌ள௃ ஥ளள்களுக்கு எபை ப௃஺஫ த஺஬஺னபெம் ஹந஦ழ஺னபெம் கள௃யழக் கு஭ழப்஧து எவ்ஸயளபை
ப௃ஸ்லிப௃க்கும் கை஺நனளகும்."
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 898
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஌ள௃ ஥ளள்களுக்கு எபை ப௃஺஫ கு஭ழப்஧து அல்஬ளஹ்ளெக்களக எவ்ஸயளபை ப௃ஸ்லிப௃ம் ஸெய்ன
ஹயண்டின கை஺நனளகும்."

170

஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 899
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
"ஸ஧ண்கள் இபயழல் ஧ள்஭ழக்குச் ஸெல்யதற்கு ஥வங்கள் அத௅நதழபெங்கள்."
இ஺த இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 900
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
உநர்(பலி) உ஺ைன ந஺஦யழனளழல் எபையர் றஶப்ஹ், இரளத் ஸதளள௃஺கக஺஭ப் ஧ள்஭ழனழல்
ஜநளஅத்தளகத் ஸதளமச் ஸெல்யளர். அயளழைம் 'உங்கள் கணயர்) உநர்(பலி) ஹபளரக்களபபளகளெம்
இ஺த யழபைம்஧ளதயபளகளெம் இபைப்஧஺தத் ஸதளழந்து ஸகளண்ஹை ஥வங்கள் ஌ன் (஧ள்஭ழக்குச்)
ஸெல்கழ஫வர்கள்' ஋ன்பொ ஹகட்கப் ஧ட்ைது. அதற்கு 'அயர் ஋ன்஺஦த் தடுக்க ப௃டினளது. ஌ஸ஦஦ழல்
ஸ஧ண்கள் ஧ள்஭ழக்குச் ஸெல்ய஺த ஥வங்கள் தடுக்களதவர்கள் ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) கூ஫ழபெள்஭஦ர்' ஋ன்பொ
஧தழலு஺பத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 11, ஋ண் 901
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ அல் லளளழஸ் அ஫ழயழத்தளர்.
஧ளங்கு ஸெளல்஧யளழைம் எபை ந஺ம ஥ள஭ழல் 'அஷ்லது அன்஦ ப௃லம்நதர் பறஷலுல்஬ளஹ்' ஋ன்பொ
(஧ளங்கழல்) கூ஫ழன ஧ழ஫கு லய்ன அ஬ஸ்ற஬ளஹ் (ஸதளள௃஺கக்கு யளபைங்கள்) ஋ன்஧஺தக் கூ஫ளநல்
உங்கள் ள௅டுக஭ழஹ஬ஹன ஸதளள௃து ஸகளள்ளுகள் ஋ன்பொ கூபொம்' ஋஦ இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.
(இவ்யளபொ கூ஫ழன஺த) நக்கள் ஸயபொப்஧து ஹ஧ளல் இபைந்தஹ஧ளது '஋ன்஺஦ யழை நழகளெம்
ெழ஫ந்தய(பள஦ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் இவ்யளபொ ஸெய்துள்஭஦ர்' ஋ன்பொ ஥ழச்ெனநளக ஜஶம்ஆ
அயெழனநள஦து தளன்; ஋஦ழத௅ம், ஥வங்கள் ஹெற்஫ழலும் ெகதழனழலும் ஥ைந்து யந்து அத஦ளல்
உங்களுக்குச் ெழபநம் தபைய஺த ஥ளன் யழபைம்஧யழல்஺஬' ஋ன்பொம் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

171

அச்ெ஥ழ஺஬த் ஸதளள௃஺க
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 12, ஋ண் 942
ரஶஜப் அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஹ஧ளர்க்க஭த் ஸதளள௃஺க஺னத் ஸதளள௃துள்஭ளர்க஭ள? ஋ன்பொ றஶஹ்ளவ இைம்
ஹகட்ஹைன்.
'஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் ஹெர்ந்து ஥ஜ்துப் ஧குதழனழல் ஹ஧ளளழட்டிபைக்கழஹ஫ன். ஥ளங்கள்
஋தழளழக஺஭ ஹ஥பைக்கு ஹ஥ர் ெந்தழத்து அணழயகுத்ஹதளம். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ங்களுக்குத் ஸதளள௃஺க
஥ைத்தழ஦ளர்கள். எபை ஧ழhயழ஦ர் அயர்களுைன் இ஺ணந்து ஸதளம஬ள஦ளர்கள். நற்ஸ஫ளபை
கூட்ைத்தழ஦ர் ஋தழளழக஺஭ச் ெந்தழத்த஦ர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தம்ப௃ைன் உள்஭யர்களுைன் எபை
பைகூளெம் இபண்டு றஜ்தளக்களும் ஸெய்த஦ர். ஧ழ஫கு ஸதளமளத கூட்ைத்தழ஦ளழன் இைத்தழற்கு ஥ளங்கள்
ஸெல்஬, அந்தக் கூட்ைத்தழ஦ர் யந்த஦ர். அயர்கள் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் எபை பைகூளெம் இபண்டு
றஜ்தளக்களும் ஸெய்த஦ர். ஧ழ஫கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ற஬ளம் ஸகளடுத்த஦ர். உைஹ஦ இயர்க஭ழல்
எவ்ஸயளபையபைம் ஋ள௃ந்து தநக்களக எபை பைகூளெம் இபண்டு றஜ்தளக்களும் ஸெய்த஦ர்' ஋ன்஫
யழ஧பத்஺த அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) கூ஫ அ஺த றளலிம் தநக்கு அ஫ழயழத்ததளக றஶஹ்ளவ
யழ஺ைன஭ழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 12, ஋ண் 943
஥ளஃ஧ழளெ அ஫ழயழத்தளர்.
'(த஦ழனளகப் ஧ழளழந்து யப ப௃டினளத அ஭ளெக்கு ஋தழளழகளுைன்) க஬ந்துயழட்ைளல் ஥ழன்பொ ஸகளண்ஹை
றலள஧ளக்கள் ஸதளள௃யளர்கள்' ஋ன்பொ இப்த௅ உநர்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.
"஋தழளழகள் இ஺த யழைளெம் அதழகநளக இபைந்தளல் அயர்கள் ஥ழன்பொ ஸகளண்ஹைள யளக஦த்தழல்
அநர்ந்து ஸகளண்ஹைள ஸதளம஬ளம்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள் ஋஦ இப்த௅
உநர்(பலி) கு஫ழப்஧ழடுகழ஫ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 12, ஋ண் 944

172

இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஸதளள௃஺கக்களக ஥ழன்஫ளர்கள். நக்களும் அயர்களுைன் ஥ழன்஫஦ர். ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் தக்பீர் கூ஫ அ஺஦யபைம் தக்பீர் கூ஫ழ஦ர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் பைகூளெ ஸெய்தஹ஧ளது
அயர்க஭ழல் ெழ஬ர் (நட்டும்) பைகூளெ ஸெய்த஦ர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் றஜ்தளச் ஸெய்தஹ஧ளது
அயர்களுைன் றஜ்தளச் ஸெய்த஦ர்.
஧ழ஫கு இபண்ைளயது பக்அத்துக்களக ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ள௃ந்தஹ஧ளது றஜ்தளச் ஸெய்தயர்கள்
஋ள௃ந்து தங்கள் ெஹகளதபர்க஺஭஧ ஧ளதுகளக்கும் ஧ணழனழல் ஈடு஧ை, நற்ஸ஫ளபை கூட்ைத்தழ஦ர் யந்து
பைகூளெ ஸெய்து றஜ்தளளெம் ஸெய்த஦ர். நக்கள் அ஺஦யபைம் ஸதளள௃஺கனழல்தளன்
ஈடு஧ட்டிபைந்தளர்கள். ஆனழத௅ம் எபையர் நற்஫ய஺பப் ஧ளதுகளப்஧யர்க஭ளக இபைந்த஦ர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 12, ஋ண் 945
ஜள஧ழர் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
அகழ்ப்ஹ஧ளளழன்ஹ஧ளது கு஺பரவ இ஺஫நபொப்஧ள஭ர்க஺஭ ஌ெழக் ஸகளண்ஹை உநர்(பலி) யந்து
'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! சூளழனன் ந஺஫னத் துயங்கும் ய஺ப ஥ளன் அறர் ஸதளமயழல்஺஬'
஋ன்஫஦ர். அதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்க 'அல்஬ளஹ்யழன் நவது அ஺ணனளக ஥ளத௅ம் இது ய஺ப அறர்
ஸதளம யழல்஺஬" ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டு, புத்லளன் ஋ன்த௅நழைத்தழற்குச் ஸென்பொ உளூச் ஸெய்துயழட்டு,
சூளழனன் ந஺஫ந்த ஧ழ஫கு அற஺பபெம் அதன் ஧ழன்஦ர் நஃளழ஺஧பெம் ஸதளள௃த஦ர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 12, ஋ண் 946
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
அஹ்றளப் பெத்தத்தழலிபைந்து தழபைம்஧ழனஹ஧ளது ஋ங்க஭ழைம் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் '஧த௅ கு஺ப஬ளக்
கூட்ைத்தழ஦ர் யெழக்கும் இைத்஺த ஥வங்கள் அ஺ைபெம் ய஺ப அறர் ஸதளம ஹயண்ைளம்" ஋ன்பொ
கூ஫ழ஦ளர்கள்.
யமழனழஹ஬ஹன அறர் ஹ஥பத்஺த அ஺ைந்ஹதளம். '஧஦} கு஺ப஬ளக் கூட்ைத்தழ஦ர் யெழக்கும் இைத்஺த
அ஺ைபெம் ய஺ப ஥ளம் அறர் ஸதளமஹயண்ைளம்' ஋ன்பொ ெழ஬ர் கூ஫ழ஦ர். ஹயபொ ெழ஬ர் 'இந்த
அர்த்தத்தழல் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கூ஫யழல்஺஬; ஋஦ஹய ஥ளம் ஸதளள௃ஹயளம்' ஋ன்஫஦ர். இந்த
யழரனம் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஸதளழயழக்கப்஧ட்ைஹ஧ளது அயர்க஭ழல் ஋ய஺பபெம் ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் கு஺஫ கூ஫யழல்஺஬.

173

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 12, ஋ண் 947
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் இபைட்டிஹ஬ஹன றஶப்லஶத் ஸதளள௃துயழட்டு யளக஦த்தழல் ஌஫ழ஦ளர்கள். ஧ழ஫கு
'அல்஬ளஹ் நழகப் ஸ஧ளழனயன்! ஺க஧ர் ள௅ழ்ந்தது! எபை கூட்ைத்தழ஦ளழன் நவது ஥ளம் தளக்குதல்
ஸதளடுத்தளல் அயர்க஭ழன் ப௃டிளெ ஸகட்ைதளக அ஺நபெம்!" ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஺க஧ர் யளெழகள் ள௅தழக஭ழல் ஏடிக் ஸகளண்ஹை 'ப௃லம்நதும் அயளழன் ஧஺ைனழ஦பைம் யந்துயழட்ை஦ர்'
஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள், ஋தழளழக஭ழன் நவது தளக்கதல் ஸதளடுத்தளர்கள். ஹ஧ளளழல்
ஈடு஧ட்ையர்க஺஭க் ஸகளன்஫ளர்கள். ெழபொயர்க஺஭க் ஺கதழக஭ளகப் ஧ழடித்தளர்கள். (஺கதழனளகப்
஧ழடி஧ட்ை) றஃ஧ழய்னள(பலி) தழஹ்னள அல்கல்பீக்குக் கழ஺ைத்தளர்கள். ஧ழ஫கு ஥஧ழ(றல்)
அயர்களுக்குக் கழ஺ைத்தளர்கள். அய஺ப யழடுத஺஬ ஸெய்த஺தஹன நலபளக ஆக்கழ அய஺ப
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் நணந்தளர்கள்.
இச்ஸெய்தழ஺ன றள஧ழத் கூபொ஺கனழல் அயளழைம் 'அபூ ப௃லம்நஹத! ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ன்஦ நலர்
ஸகளடுத்தளர்கள் ஋ன்஧஺த அ஦ஸ்(பலி) அயர்க஭ழைம் ஥வங்கள் ஹகட்டீர்க஭ள?' ஋ன்பொ அப்துல்
அள௉ஸ் ஹகட்ைஹ஧ளது, 'அயளழன் யழடுத஺஬஺னஹன நலபளக' ஆக்கழனதளகக் கூ஫ழயழட்டுப்
புன்ப௃பொயல் புத்தளர். இந்தத் தகய஺ய லம்நளத் அ஫ழயழத்தளர்.

இபைஸ஧பை஥ளள்கள்
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 948
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
க஺ைள௅தழனழல் யழற்஧஺஦ ஸெய்னப்஧ட்ை ஧ட்டுக் கு஭ழபள஺ை என்஺஫ உநர்(பலி) ஋டுத்துக் ஸகளண்டு
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! இ஺த யழ஺஬க்கு யளங்கழக் ஸகளள்ளுங்கள்;
ஸ஧பை஥ள஭ழலும் தூதுக்குள௃யழ஦஺பச் ெந்தழக்கும் ஸ஧ளள௃தும் ஥வங்கள் அ஬ங்களழத்துக் ஸகளள்஭஬ளம்'
஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.
தற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள், 'இது (நபொ஺நப்)ஹ஧பொ அற்஫யர்க஭ழன் ஆ஺ைனளகும்' ஋஦க்
கூ஫ழ஦ளர்கள். ெழ஫ழது கள஬ம் கைந்தது. ஧ழ஫கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஧ட்டுக் கு஭ழபள஺ை என்஺஫
உநர்(பலி) அயர்களுக்குக் ஸகளடுத்தத௅ப்஧ழ஦ளர்கள். அ஺த ஋டுத்துக் ஸகளண்டு உநர்(பலி)

174

஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்தளர்கள். 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! இது (நபொ஺நப்) ஹ஧பொ
ஸ஧஫ளதயர்க஭ழன் ஆ஺ை ஋஦க் கூ஫ழயழட்டு இ஺த ஋஦க்குக் ஸகளடுத்தத௅ப்஧ழபெள்஭வர்கஹ஭' ஋ன்பொ
ஹகட்ைளர்கள். அதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'இ஺த ஥வர் யழற்பொக் ஸகளள்ளும்! அல்஬து இதன் ப௄஬ம்
உம் ஹத஺யக஺஭ பூர்த்தழ ஸெய்து ஸகளள்ளும்!" ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 949
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
'புஆஸ்' (஋த௅ம் ஹ஧ளர்) ஧ற்஫ழன ஧ளைல்க஺஭ இபண்டு ெழபொநழகள் ஋ன்஦ழைம் ஧ளடிக் களட்டிக்
ஸகளண்டிபைந்தஹ஧ளது ஋ன்஦ழைம் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் யந்தளர்கள். ஧டுக்஺கனழல் ெளய்ந்து தம்
ப௃கத்஺த (ஹயபொ பு஫நளகத்) தழபைப்஧ழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது அபூ ஧க்ர்(பலி) யந்து '஥஧ழ(றல்)
அயர்க஭ழன் அபைகழல் ஺ரத்தள஦ழன் இ஺ெக்கபையழக஭ள?' ஋ன்பொ கூ஫ழ ஋ன்஺஦க் கடிந்தளர்.
அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அபூ ஧க்஺ப ஹ஥ளக்கழ 'அவ்யழபைய஺பபெம்யழட்டு யழடுங்கள்" ஋ன்஫஦ர்.
அபூ ஧க்ர்(பலி) அயர்க஭ழன் கய஦ம் ஹயபொ பு஫ம் தழபைம்஧ழனஹ஧ளது, அவ்யழபை ெழபொநழக஺஭பெம்
யழபல்க஭ளல் குத்தழ (ஸய஭ழஹன஫ழ யழடுநளபொ கூ஫ழ)ஹ஦ன். அவ்யழபையபைந ஸய஭ழஹன஫ழயழட்ை஦ர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 950
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
எபை ஸ஧பை஥ள஭ழன்ஹ஧ளது சூைளன் ஥ளட்ையர்கள் ஹ஧ளர்க் கபையழக஺஭பெம் ஹகைனங்க஺஭பெம் ஺யத்து
யழ஺஭னளடி஦ளர்கள். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தளநளகஹயள, ஥ளன் ஹகட்ைதற்களகஹயள '஥வ ஧ளர்க்க
ஆ஺ெப் ஧டுகழ஫ளனள?' ஋஦க் ஹகட்ைளர்கள். ஥ளன் ஆம் ஋ன்ஹ஫ன். அயர்கள் ஋ன்஺஦த் தநக்குப்
஧ழன்பு஫நளக ஋ன் கன்஦ம் அயர்க஭ழன் கன்஦த்தழல் ஧டுநளபொ ஥ழற்க ஺யத்த஦ர்.
(஧ழ஫கு அயர்க஺஭ ஹ஥ளக்கழ) 'அர்஧ழதளயன் நக்கஹ஭! யழ஺஭னளட்஺ைத் ஸதளைபைங்கள்" ஋ன்பொ
கூ஫ழ஦ளர்கள். ஥ளன் ஧ளர்த்துச் ெலித்தஹ஧ளது 'உ஦க்குப் ஹ஧ளதுநள?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள். ஥ளன் ஆம்
஋ன்ஹ஫ன். 'அப்஧டினள஦ளல் (உள்ஹ஭) ஹ஧ள!" ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 951
஧பளஃ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

175

"஥ளம் ப௃தலில் ஸதளள௃஺க஺ன ஆபம்஧ழப்ஹ஧ளம். அதன்஧ழன்஦ர் (இல்஬ம்) தழபைம்஧ழ அபொத்துப்
஧லினழடுஹயளம். இவ்யளபொ ஸெய்கழ஫யர் ஥ம்ப௃஺ைன யமழப௃஺஫஺னப் ஹ஧ணழனயபளயளர்" ஋ன்பொ
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஸெளற்ஸ஧ளமழயழல் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 952
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
புஆஸ்(஋த௅ம் ஧ம஺நனள஦ ஹ஧ளர்) ஧ற்஫ழ அன்றளர்கள் பு஺஦ந்துள்஭யற்஺஫ அன்றளளழக஺஭ச்
ஹெர்ந்த இபண்டு ெழபொநழகள் ஋ன்ப௃ன்ஹ஦ ஧ளடிக் ஸகளண்டிபைந்தஹ஧ளது அபூ ஧க்ர்(பலி) யந்தளர்கள்.
அவ்யழபை ெழபொநழனபைம் ஧ளைம்கள் அல்஬ர். 'அல்஬ளஹ்யழன் தூதபை஺ைன இல்஬த்தழல் ஺ரத்தள஦ழன்
இ஺ெக் கபையழக஭ள?' ஋ன்பொ அபூ ஧க்ர்(பலி) ஹகட்ைளர்கள். இது ஥ைந்தது எபை ஸ஧பை஥ள஭ழன்
ஹ஧ளதளகும். அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'அபூ ஧க்ஹப! எவ்ஸயளபை ெப௃தளனத்தழற்கும் ஸ஧பை஥ளள்கள்
உள்஭஦. இது ஥ம்ப௃஺ைன ஸ஧பை஥ள஭ளகும்" ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 953
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ெழ஬ ஹ஧ளவச்ெம் ஧மங்க஺஭ உண்ணளநல் ஹ஥ளன்புப் ஸ஧பை஥ள஭ழல் (ஸதளள௃஺கக்கு) ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
பு஫ப்஧ை நளட்ைளர்கள்.
நற்ஹ஫ளர் அ஫ழயழப்஧ழல் அயற்஺஫ எற்஺஫ப்஧஺ை ஋ண்ணழக்஺கனழல் உண்஧ளர்கள் ஋ன்பொ
கூ஫ப்஧ட்டுள்஭து.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 954
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"(ஸ஧பை஥ளள்) ஸதளள௃஺கக்கு ப௃ன்ஹ஧ (குர்஧ள஦ழப் ஧ழபளணழ஺ன) அபொக்கழ஫யர் தழபைம்஧ளெம்
அபொக்கட்டும்!" ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள். அப்ஹ஧ளது எபையர் ஋ள௃ந்து 'நளநழெம்
யழபைம்஧ழ உண்ணக் கூடின ஥ள஭ளகும் இது; ெ஺தப் ஧ற்பொள்஭ இபண்டு ஆடுக஺஭ யழை ஋஦க்கு
யழபைப்஧நள஦ ஆபொ நளதம் ஥ழபம்஧ழன ஆட்டுக் குட்டி என்பொம் ஋ன்஦ழைம் உள்஭து' ஋ன்பொ கூ஫ழத் தம்
அண்஺ை ள௅ட்ைளர்(களுக்கும் ஸகளடுக்க ஹயண்டிபெள்஭து) ஧ற்஫ழபெம் கு஫ழப்஧ழட்ைளர். (ஸதளள௃஺கக்கு
ப௃ன்ஹ஧ அபொப்஧தற்கு ஹநற்கண்ை களபணங்க஭ளல் அயர் அத௅நதழ ஹகட்ைளர்) அயபைக்கு ஥஧ழ(றல்)

176

ெலு஺க யமங்கழ஦ளர்கள். இந்தச் ெலு஺க நற்஫யர்களுக்கும் உண்ைள இல்஺஬னள? ஋ன்஧து
஋஦க்குத் ஸதளழனயழல்஺஬.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 955
஧பளஃ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் லஜ்ஜஶப் ஸ஧பை஥ளள்தழ஦த்தழல் ஸதளள௃஺கக்குப் ஧ழன் ஋ங்களுக்கு உ஺ப
஥ழகழ்த்தழ஦ளர்கள். (அவ்ளெ஺பனழல்) '஥ம்ப௃஺ைன ஸதளள௃஺க஺னத் ஸதளள௃து, (அதன் ஧ழ஫கு) ஥ளம்
குர்஧ள஦ழ ஸகளடுப்஧துஹ஧ளன்பொ ஸகளடுக்கழ஫யஹப 'உண்஺நனழல் குர்஧ள஦ழ ஸகளடுத்தயபளயளர்.
ஸதளள௃஺கக்கு ப௃ன்ஹ஧ அபொத்து யழடுகழ஫யர் ஸதளள௃஺கக்கு ப௃ன் (தநக்களக) அபொத்தயபளயளர்.
குர்஧ள஦ழ ஸகளடுத்தயபல்஬ர்." ஋ன்பொ கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.
அப்ஹ஧ளது அபூ புர்தள இப்த௅ ஥ழனளர்(பலி), 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! இன்஺஫ன தழ஦ம்
உண்ணுயதற்கும் ஧பைகுயதற்கும் உளழன தழ஦நளகும் ஋ன்பொ யழ஭ங்கழ ஥ளன் ஸதளள௃஺கக்கு ப௃ன்ஹ஧
஋ன் ஆட்஺ை அபொத்துயழட்ஹைன். ஋ன் ள௅ட்டில் அபொக்கப்஧டும் ஆடுக஭ழல் ஋ன்த௅஺ைன ஆஹை
ப௃தன் ப௃தலில் அபொக்கப்஧டுயதளக அ஺நன ஹயண்டும் ஋ன்பொம் யழபைம்஧ழ (அபொத்து) யழட்ஹைன்.
஋஦ஹய ஥ளன் ஸதளள௃஺கக்கு யபையதற்கு ப௃ன்ஹ஧ ஋ன் ஆட்஺ை அபொத்து (அ஺தஹன) கள஺஬
உணயளகளெம் உட்ஸகளண்ஹைன்" ஋ன்஫ளர். அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) 'உம்ப௃஺ைன ஆடு நளநழெத்தழற்களக
அபொக்கப்஧ட்ை ஆைளகத்தளன் கபைதப்஧டும்" ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது அயர் 'இ஺஫த்தூதர்
அயர்கஹ஭! ஋ன்஦ழைம் ஏபளண்டு ஥ழ஺஫னளத ஆட்டுக்குட்டிகள் உள்஭஦. ஋ங்க஭ழைம் இபண்டு
ஆடுக஺஭ யழை யழபைப்஧நளக ஆபொ நளதம் ஥ழபம்஧ழன ஆட்டுக் குட்டி என்பொ உள்஭து. அ஺த அபொப்஧து
஋஦க்குப் ஹ஧ளதுநள? ஋ன்பொ ஹகட்ைளர். 'ஆம்! இ஦ழஹநல் உம்஺நத் தயழப ஹயபொ ஋யபைக்கும் அது
ஸ஧ளபைந்தளது" ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 956
அபூ றப௅த்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஹ஥ளன்புப் ஸ஧பை஥ள஭ழலும் லஜ்ஜஶப் ஸ஧பை஥ள஭ழலும் (஧ள்஭ழனழல் ஸதளமளநல்)
தழைலுக்குச் ஸெல்஧யர்க஭ளக இபைந்த஦ர். அயர்கள் ப௃தன் ப௃தலில் ஸதளள௃஺க஺னஹன
துயக்குயளர்கள். ஸதளள௃து ப௃டித்து ஋ள௃ந்து நக்க஺஭ ப௃ன்ஹ஦ளக்குயளர்கள். நக்கஸ஭ல்஬ளம் தங்கள்
யளழ஺ெக஭ழல் அப்஧டிஹன அநர்ந்தழபைப்஧ளர்கள். அயர்களுக்குப் ஹ஧ளத஺஦கள் ஸெய்யளர்கள்.
(யலிபெபொத்த ஹயண்டின஺த) யலிபெபொத்துயளர்கள்; (கட்ை஺஭னழைஹயண்டின஺த)
கட்ை஺஭னழடுயளர்கள். ஌ஹதத௅ம் எபை ஧குதழக்குப் ஧஺ைக஺஭ அத௅ப்஧ ஹயண்டினழபைந்தளல்
அத௅ப்புயளர்கள். ஋஺தப் ஧ற்஫ழஹனத௅ம் உத்தபயழை ஹயண்டினபைந்தளல் உத்தபயழடுயளர்கள். ஧ழன்஦ர்
(இல்஬ம்) தழபைம்புயளர்கள்.

177

நதவ஦ளயழன் ஆளு஥பளக இபைந்த நர்யளத௅ைன் ஹ஥ளன்புப் ஸ஧பை஥ளள் ஸதளள௃஺க஺னஹனள, லஜ்ஜஶப்
ஸ஧பை஥ளள் ஸதளள௃஺க஺னஹனள ஸதளமச் ஸெல்லும் ய஺ப நக்கள் இவ்யளஹ஫ க஺ைப்஧ழடித்து யந்த஦ர்.
(நர்யளன் ஆட்ெழனழல் எபை ஥ளள்) ஥ளங்கள் ஸதளள௃ப௄ தழைலுக்கு யந்தஹ஧ளது கள௉ர் இப்த௅ றல்த்
஋ன்஧யர் உபையளக்கழன ஹந஺ை என்பொ அங்ஹக தழடீஸப஦க் களணப்஧ட்ைது. அப்ஹ஧ளது நர்யளன்
ஸதளள௃யதற்கு ப௃ன்ஹ஧ அதழல் ஌஫ப௃னன்஫ளர். ஥ளன் அயளழன் ஆ஺ை஺னப் ஧ழடித்து இள௃த்ஹதன்.
அயர் ஋ன்஺஦ இள௃த்தளர். ப௃டியழல் அயர் ஹந஺ைனழல் ஌஫ழத் ஸதளள௃஺கக்க ப௃ன்ஹ஧ உ஺ப
஥ழகழ்த்த஬ள஦ளர். அப்ஹ஧ளது ஥ளன் அல்஬ளஹ்யழன் நவது ஆ஺ணனளக! ஥வங்கள் (஥஧ழ யமழ஺ன) நளற்஫ழ
யழட்டீர்கள் ஋ன்பொ கூ஫ழஹ஦ன்.
அதற்கு நர்யளன் '஥வ யழ஭ங்கழ ஺யத்தழபைக்கும் ஥஺ைப௃஺஫ ந஺஬ஹன஫ழயழட்ைது' ஋ன்஫ளர். ஥ளன்
யழ஭ங்களத (இந்தப் புதழன) ஥஺ைப௃஺஫஺ன யழை ஥ளன் யழ஭ங்கழ ஺யத்துள்஭ ஥஺ைப௃஺஫
அல்஬ளஹ்யழன் நவது ஆ஺ணனளகநழகச் ெழ஫ந்ததளகும் ஋஦ கூ஫ழஹ஦ன்.
அதற்கு நர்யளன் 'நக்கள் ஸதளள௃஺கக்ப் ஧ழ஫கு இபைப்஧தழல்஺஬' ஋஦ஹய ஥ளன் ஸதளள௃஺கக்கு ப௃ன்ஹ஧
உ஺ப஺ன அ஺நத்துக் ஸகளண்ஹைன்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 957
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஹ஥ளன்புப் ஸ஧பை஥ளள், லஜ்ஜஶப் ஸ஧பை஥ளள் ஸதளள௃஺கக஺஭த் ஸதளள௃துயழட்டுப்
஧ழ஫கு உ஺ப ஥ழகழ்த்துயளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 958
ஜள஧ழர் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஹ஥ளன்புப் ஸ஧பை஥ளள் ஸதளள௃஺க ஸதளமப் பு஫ப்஧ட்டுச் ஸென்பொ, உ஺ப
஥ழகழ்த்துயதற்கு ப௃ன் ஸதளள௃தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 959
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

178

஥஧ழ(றல்) கள஬த்தழல் ஹ஥ளன்புப் ஸ஧பை஥ள஭ழல் ஸதளள௃஺கக்களகப் ஧ளங்கு ஸெளல்஬ப்஧ட்ைதழல்஺஬;
ஸதளள௃஺கக்குப் ஧ழ஫ஹக உ஺பபெம் அ஺நந்தழபைந்தது.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 960
ஜள஧ழர்(பலி), இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) ஆகழஹனளர் கூ஫ழ஦ளர்கள்:
ஹ஥ளன்புப் ஸ஧பை஥ள஭ழலும் லஜ்ஜஶப் ஸ஧பை஥ள஭ழலும் ஧ளங்கு ஸெளல்஬ப்஧ட்ைதழல்஺஬.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 961
ஜள஧ழர் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் (ஸ஧பை஥ளள் ஸதளள௃஺கக்குத்) தனளபளகழத் ஸதளள௃஺க஺னத் துயக்கழ஦ளர்கள்.
஧ழ஫கு நக்களுக்கு உ஺ப ஥ழகழ்த்தழ஦ளர்கள். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் (உ஺ப ஥ழகழ்த்தழ) ப௃டித்து இ஫ங்கழப்
ஸ஧ண்கள் ஧குதழக்குச் ஸென்பொ ஧ழ஬ளல்(பலி) உ஺ைன ஺க நவது ெளய்ந்து ஸகளண்டு ஸ஧ண்களுக்குப்
ஹ஧ளத஺஦ ஸெய்தளர்கள்.
஧ழ஬ளல்(பலி) தம் ஆ஺ை஺ன ஌ந்தழக் ஸகளள்஭, ஸ஧ண்கள் தங்கள் தர்நத்஺த அதழல்
ஹ஧ளை஬ள஦ளர்கள்.
உ஺ப ஥ழகழ்த்தழ ப௃டித்துயழட்டுப் ஸ஧ண்கள் ஧குதழக்குச் ஸென்பொ அயர்களுக்குப் ஹ஧ளத஺஦ ஸெய்யது
இன்஺஫க்கும் இநளம்க஭ழன் நவது கை஺ந ஋஦ ஥வங்கள் கபைதுகழ஫வர்க஭ள? ஋஦ அதளஃயழைம்
ஹகட்ஹைன். அதற்கு '஥ழச்ெனநளக அது அயர்களுக்குக் கை஺நதளன். அயர்கள் ஋ப்஧டி இ஺தச்
ஸெய்னளநலிபைக்க ப௃டிபெம்?' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர் ஋஦ இப்த௅ ஜஶ஺பஜ் கூபொகழ஫ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 962
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளன், ஥஧ழ(றல்) அயர்கள், அபூ ஧க்ர்(பலி), உநர்(பலி), உஸ்நளன்(பலி) ஆகழஹனளபைைன் ஸ஧பை஥ளள்
ஸதளள௃஺கனழல் ஧ங்ஸகடுத்துள்ஹ஭ன். அயர்கள் அ஺஦யபைம் உ஺ப ஥ழகழ்த்துயதற்கு ப௃ன்ஹ஧
ஸதளள௃஧யர்க஭ளக இபைந்த஦ர்.

179

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 963
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள், அபூ ஧க்ர்(பலி), உநர்(பலி) ஆகழஹனளர் இபண்டு ஸ஧பை஥ளள்க஭ழலும் உ஺ப
஥ழகழ்த்துயதற்கு ப௃ன் ஸதளள௃஧யர்க஭ளக இபைந்த஦ர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 964
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஹ஥ளன்புப் ஸ஧பை஥ள஭ழல் இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளமத஦ர். அதற்கு ப௃ன்஦ம்
஧ழன்த௅ம் ஋஺தஹனத௅ம் ஸதளமயழல்஺஬. ஧ழ஫கு ஸ஧ண்கள் ஧குதழக்கு யந்த஦ர். அயர்களுைன்
஧ழ஬ளல்(பலி) இபைந்தளர். தர்நம் ஸெய்யதன் அயெழனம் கு஫ழத்து அயர்களுக்கு ஥஧ழ(றல்)
யழ஭க்கழ஦ளர்கள். ஸ஧ண்கள் (தங்கள் ஸ஧ளபைட்க஺஭ப்) ஹ஧ளை஬ள஦ளர்கள். ெழ஬ ஸ஧ண்கள் தங்கள்
கள௃த்து நள஺஬஺னபெம் ய஺஭னல்க஺஭பெம் ஹ஧ளை஬ள஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 965
஧பளளெ இப்த௅ ஆளைப்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"இன்஺஫ன தழ஦த்தழல் ஥ளம் ப௃தலில் ஸெய்ன ஹயண்டினது ஸதளள௃யதளகும். ஧ழ஫கு (இல்஬ம்) தழபைம்஧ழ
அபொத்ப் ஧லினழடுத஬ளகும். இவ்யளபொ ஸெய்கழ஫யர் ஥ம்ப௃஺ைன யமழப௃஺஫னழல் ஥ைந்தயபளயளர்.
ஸதளள௃஺கக்கு ப௃ன்஦ர் அபொக்கழ஫யர் அபொத்தது, தம் குடும்஧த்தழற்களக அயர் எதுக்கழன
நளநழெநளகும். அது குர்஧ள஦ழனழல் ஹெபளது' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
அப்ஹ஧ளது அபூ புர்தள இப்த௅ ஥ழனளர் ஋ன்பொ அ஺மக்கப்஧டும் அன்றளர்க஭ழல் எபையர் 'இ஺஫த்தூதர்
அயர்கஹ஭! ஥ளன் (ப௃ன்ஹ஧) அபொத்து யழட்ஹைன். ஋ன்஦ழைம் ஏபளண்டு ஥ழ஺஫ந்த ஆட்஺ையழைச்
ெழ஫ந்த ஆபொ நளதக் குட்டி என்பொ உள்஭து. (அ஺த அபொக்க஬ளநள?)' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்.
அதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'எபை யனது ஆட்டுக்குப் ஧தழ஬ளக அ஺த ஥வ அபொத்துக் ஸகளள்! இ஦ழ ஹநல்
உன்஺஦த் தயழப ஹயபொ ஋யபைக்கும் அது ஸ஧ளபைந்தளது" ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 966

180

றப௅த் இப்த௅ ஜஶ஺஧ர் அ஫ழயழத்தளர்.
இப்த௅ உநர்(பலி) உ஺ைன ஧ளதத்தழன் ஺நனப் ஧குதழனழல் அம்பு தளக்கழ அயர்க஭ழன் ஧ளதம்
யளக஦த்துைன் எட்டிக் ஸகளண்ை ெநனத்தழல் ஥ளன் அயர்களுைன் இபைந்ஹதன். ஥ளன் (கவஹம) இ஫ங்கழ
அ஺தப் ஧ழடுங்கழஹ஦ன். இது நழ஦ளயழல் இபைந்தஹ஧ளது ஥ைந்தது.
இச்ஸெய்தழ லஜ்ஜளஜஶ(஧ழன் பேறஶஃபு)க்குக் கழ஺ைத்து அயர் ஹ஥ளய் யழெளளழக்க யந்தளர். 'உம்஺நத்
தளக்கழனயர் னளஸபன்பொ ஸதளழந்தளல் (஥ையடிக்஺க ஋டுப்ஹ஧ளம்)' ஋ன்பொ அப்ஹ஧ளது கு஫ழப்஧ழட்ைளர்.
அதற்கு இப்த௅ உநர்(பலி) '஥வர் தளம் தளக்கழ஦வர்' ஋ன்஫ளர்கள். 'அது ஋ப்஧டி?' ஋ன்பொ லஜ்ஜளஜ்
ஹகட்ைளர். 'ஆபெதம் ஸகளண்டு ஸெல்஬க் கூைளத ஥ள஭ழல் ஥வர் தளம் ஆபெதம் தளழத்தவர்! லபம் ஋ல்஺஬னழல்
ஆபெதங்கள் ஸகளண்டு ஸெல்஬ப்஧ைக் கூைளது ஋ன்஫ ஥ழ஺஬னழல் ஥வர் லபம் ஋ல்஺஬னழல் ஆபெதங்க஺஭
஥ைநளை யழட்டீர்' ஋ன்பொ இப்த௅ உநர்(பலி) கு஫ழப்஧ழட்ைளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 967
றப௅த் இப்த௅ அம்ர் ( அ஫ழயழத்தளர்) இப்த௅ உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம் லஜ்ஜளஜ் யந்தளர். அப்ஹ஧ளது
஥ளத௅ம் அயர்களுை஦ழபைந்ஹதன். 'இப்த௅ உநர்(பலி) ஋ப்஧டி இபைக்கழ஫ளர்?' ஋ன்பொ (஋ன்஦ழைம்)
ஹகட்ைளர். ஥஬நளக உள்஭ளர் ஋ன்பொ கூ஫ழஹ஦ன்.
஧ழ஫கு இப்த௅ உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம் 'உம்஺நத் தளக்கழனயர் னளர்?' ஋ன்பொ லஜ்ஜளஜ் ஹகட்ைளர்.
'அபெதங்க஺஭ ஋டுத்துச் ஸெல்஬க் கூைளத ஥ள஭ழல் ஆபெதங்க஺஭ ஋டுத்துச் ஸெல்஬ உத்தபயழட்ையஹப
஋ன்஺஦த் தளக்கழனயர்' ஋ன்பொ லஜ்ஜள஺ஜ ந஦தழல் ஺யத்துக் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 968
஧பளளெ இப்த௅ ஆளைப்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
லஜ்ஜஶப் ஸ஧பை஥ள஭ழல் ஥஧ழ(றல்) ஋ங்களுக்கு உ஺ப ஥ழகழ்த்தழ஦ளர்கள். (அவ்ளெ஺பனழல்) 'இன்஺஫ன
தழ஦த்தழல் ஥ளம் ப௃தலில் ஸெய்ன ஹயண்டினது ஸதளள௃யதளகும். ஧ழ஫கு (இல்஬ம்) தழபைம்஧ழ அபொத்துப்
஧லினழடுத஬ளகும். இவ்யளபொ ஸெய்கழ஫யர் ஥ம்ப௃஺ைன யமழப௃஺஫னழல் ஥ைந்தயபளயளர். ஸதளள௃஺கக்கு
ப௃ன்஦ர் அபொக்கழ஫யர் அபொத்தது, தம் குடும்஧த்தழற்களக. அயெபப்஧ட்டுயழட்ைளர்; அது குர்஧ள஦ழனழல்
ஹெபளது' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது அபூ புர்தள இப்த௅ ஥ழனளர்
஋ள௃ந்து 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ஥ளன் ஸதளள௃யதற்கு ப௃ன்ஹ஧ அபொத்து யழட்ஹைன். ஋ன்஦ழைம்
ஏபளண்டு ஥ழ஺஫ந்த ஆட்஺ை யழைச் ெழ஫ந்த ஆபொநளதக் குட்டி என்பொ உள்஭து (அ஺த

181

அபொக்க஬ளநள?)' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்.
அதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'எபை யனது ஆட்டுக்குப் ஧தழ஬ளக அ஺த ஥வ அபொத்து ஸகளள்! இ஦ழ ஹநல்
உன்஺஦த் தயழப ஹயபொ ஋யபைக்கும் அது ஸ஧ளபைந்தளது" ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 969
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
"(துல்லஜ்) ஧த்து ஥ளள்க஭ழல் ஸெய்பெம் ஋ந்த ஥ல்஬஫ப௃ம் அய்னளப௃த் தஷ்ளவக் ஥ளள்க஭ழல் ஸெய்பெம்
஋ந்த ஥ல்஬஫த்஺தபெம் யழைச் ெழ஫ந்ததல்஬" ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) கூ஫ழ஦ளர்கள். 'ஜழலள஺த யழைளெநள?'
஋ன்பொ ஥஧ழத் ஹதளமர்கள் ஹகட்ை஦ர். 'தன்உனழ஺பபெம் ஸ஧ளபை஺஭பெம் ஧ணனம் ஺யத்துப் பு஫ப்஧ட்டு
இபண்஺ைபெம் (இ஺஫யமழனழல்) இமந்துயழட்ையன் ஸெய்த ஜழலள஺தத் தயழப' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்)
கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 970
ப௃லம்நத் இப்த௅ அபீ ஧க்ர் அஸ்றஃபீ அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளங்கள் நழ஦ளயழலிபைந்து அபஃ஧ளளெக்குப் பு஫ப்஧ட்டுக் ஸகளண்டிபைக்கும்ஹ஧ளது அ஦ஸ்(பலி)
அயர்க஭ழைம் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் ஥வங்கள் ஋வ்யளபொ தல்஧ழனள கூ஫ழக் ஸகளண்டிபைந்தவர்கள்?
஋ன்பொ ஹகட்ஹ஦;. அதற்கயர்கள் 'தல்஧ழனள கூ஫ழனயர்கள் தல்஧ழனள கூ஫ழ஦ர்; அது ஆட்ஹெ஧ழக்கப்
஧ையழல்஺஬ தக்பீர் கூ஫ழனயர் தக்பீர் கூ஫ழ஦ர்; அதுளெம் ஆட்ஹெ஧ழக்கப் ஧ையழல்஺஬' ஋ன்பொ
யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 971
உம்ப௃ அதழய்னள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ஸ஧பை஥ள஭ழல் (ஸதளள௃ம் தழைலுக்கு) ஥ளங்கள் பு஫ப்஧ை ஹயண்டுஸந஦ளெம் கூைளபத்தழலுள்஭ கன்஦ழப்
ஸ஧ண்க஺஭பெம் நளதயழைளய் ஌ற்஧ட்டுள்஭ ஸ஧ண்க஺஭பெம் பு஫ப்஧ைச் ஸெய்ன ஹயண்டுஸந஦ளெம்
஥ளங்கள் கட்ை஺஭னழைப் ஧ட்டிபைந்ஹதளம். ஸ஧ண்கள் ஆண்களுக்குப் ஧ழன்஦ளல் இபைப்஧ளர்கள்.
ஆண்க஭ழன் தக்பீபைைன் அயர்களும் தக்பீர் கூபொயளர்கள். ஆண்க஭ழன் துஆளெைன் அயர்களும்
துஆச் ஸெய்யளர்கள். அந்த ஥ள஭ழன் ஧பக்கத்஺தபெம் பு஦ழதத்஺தபெம் அயர்கள் ஋தழர்ப்஧ளர்கள்.

182

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 13, ஋ண் 972
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ஹ஥ளன்புப் ஸ஧பை஥ள஭ழலும் லஜ்ஜஶப் ஸ஧பை஥ள஭ழலும் (தழைலில் ஸதளள௃யதளல் தடுப்஧ளக) ஥஧ழ(றல்)
அயர்களுக்கு ப௃ன்஦ளல் ஏர் ஈட்டி ஥ளட்ைப்஧டும். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் (அ஺த ஹ஥ளக்கழத்)
ஸதளள௃யளர்கள்.

யழத்பைத் ஸதளள௃஺க
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 990
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர் :
எபையர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் இபளெத் ஸதளள௃஺க ஧ற்஫ழக் ஹகட்ைதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'இபளெத்
ஸதளள௃஺க இபண்டிபண்டு பக்அத்க஭ளகத் ஸதளம ஹயண்டும். உங்க஭ழல் ஋யபைம் றஶப்லஶத்
ஸதளள௃஺க ஧ற்஫ழ அஞ்ெழ஦ளல் அயர் எபை பக்அத் ஸதளமட்டும். அயர் (ப௃ன்஦ர்) ஸதளள௃யற்஺஫ அது
எற்஺஫னளக ஆக்கழ யழடும்" ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 991
஥ளஃ஧ழளெ அ஫ழயழத்தளர்.
இப்த௅ உநர்(பலி) (ப௄ன்பொ பக்அத்க஭ழல்) இபண்டு பக்அத்களுக்கும் எபை பக்அத்துக்குநழ஺ைஹன
ற஬ளம் ஸகளடுப்஧ளர்கள். (அவ்யழ஺ைஸய஭ழனழல்) தம் ெழ஬ ஹத஺யகள் ஧ற்஫ழபெம்
(குடும்஧த்தழ஦பைக்குக்) கட்ை஺஭னழடுயளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 992
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஋ன்த௅஺ைன ெழ஫ழன தளனளர் ஺நப௄஦ள(பலி) அயர்க஭ழன் ள௅ட்டில் ஥ளன் எபை ஥ளள் இபளெ தங்கழஹ஦ன்.
஥ளன் த஺஬ன஺ணனழன் ஧க்கயளட்டில் ெளய்ந்து தூங்கழஹ஦ன். ஥஧ழ(றல்) அயர்களும் அயர்க஭ழன்
ந஺஦யழபெம் தூங்கழ஦ளர்கள். இபயழன் ஧ளதழ ய஺ப ஸகளஞ்ெம் ப௃ன் ஧ழன்஦ளக இபைக்க஬ளம். ஥஧ழ(றல்)

183

தூங்கழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் யழமழத்து தங்க஭ழன் ஺கனளல் ப௃கத்஺தத் தையழத் தூக்கக் க஬க்கத்஺தப்
ஹ஧ளக்கழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஆலு இம்பளன் ஋ன்஫ அத்தழனளனத்தழன் இபொதழனழலுள்஭ ஧த்து
யெ஦ங்க஺஭ ஏதழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஋ள௃ந்து ஸென்பொ ஸதளங்கயழைப் ஧ட்டிபைந்த ஧஺மன ஹதளல்
஺஧னழலிபைந்து (தண்ணவர்) ஋டுத்து உளூச் ஸெய்தளர்கள். அயர்க஭ழன் உளூ஺ய ஥ல்஬ ப௃஺஫னழல்
ஸெய்தளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஸதளள௃யதற்களக ஋ள௃ந்தளர்கள். ஥ளத௅ம் ஋ள௃ந்து ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஸெய்தது
ஹ஧ளன்பொ (உளூச்) ஸெய்துயழட்டு ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் அபைகழல் ஹ஧ளய் ஥ழன்ஹ஫ன். அயர்கள்
தங்கள் ய஬க்கபத்஺த ஋ன் த஺஬ நவது ஺யத்தளர்கள். ஋ன்த௅஺ைன கள஺தப் ஧ழடித்து (அயர்க஭ழன்
ய஬ப்஧க்கம்) ஥ழபொத்தழ஦ளர்கள். இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃தளர்கள். ஹநலும் இபண்டு பக்அத்கள்,
நவண்டும் இபண்டு பக்அத்கள் நபொ஧டிபெம் இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃தளர்கள். ஧ழன்பு யழத்பைத்
ஸதளள௃தளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஧ளங்கு ஸெளல்஧யர் யபைம் ய஺ப ெளய்ந்து ஧டுத்தளர்கள். ஧ழ஫கு ஋ள௃ந்து
நற்பொம் இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃தளர்கள். இபண்டு பக்அத்துகள் ஸதளள௃துயழட்டு றஶபுலஶத்
ஸதளள௃஺கக்களக (ள௅ட்஺ையழட்டு) ஸய஭ழஹன ஸென்஫ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 993
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
"இபளெத் ஸதளள௃஺க இபண்டிபண்டு பக்அத்கஹ஭! ஥வ ப௃டித்துக் ஸகளள்஭ ஥ளடி஦ளல் எபை பக்அத்஺தத்
ஸதளள௃! அது ப௃ன்஦ர் ஸதளள௃த஺த எற்஺஫னளக ஆக்கழ யழடும்."
஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
(இபண்ைளயது அ஫ழயழப்஧ள஭பளகழன) களளைம், 'நக்கள் ப௄ன்பொ பக்அத்க஺஭ யழத்பளகத் ஸதளள௃ய஺த
஥ளம் களண்கழஹ஫ளம். ஋ல்஬ளஹந அத௅நதழக்கப் ஧ட்ைது தளம். இதழல் ஋ப்஧டிச் ஸெய்தளலும்
குற்஫நழல்஺஬ ஋஦ கபைதுகழஹ஫ன்' ஋ன்பொ கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 994
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஧தழஸ஦ளபை பக்அத்கள் ஸதளள௃஧யர்க஭ளக இபைந்த஦ர். அதுஹய அயர்க஭ழன்
இபளெத் ஸதளள௃஺கனளக இபைந்தது. அத்ஸதளள௃஺கனழல் எபை றஜ்தள஺ய உங்க஭ழல் எபையர் ஍ம்஧து
யெ஦ங்கள் ஏதும் ஹ஥பம் ஥வட்டுயளர்கள். ஃ஧ஜ்பைத் ஸதளள௃஺கக்கு ப௃ன் இபண்டு பக்அத்கள்
ஸதளள௃யளர்கள். ப௃அத்தழன் (ஃ஧ஜர்) ஸதளள௃஺கக்கு (அ஺மக்க) அயர்க஭ழைம் யபைம் ய஺ப
ய஬ப்பு஫ம் ெளய்ந்து ஧டுத்தழபைப்஧ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 995

184

அ஦ஸ் இப்த௅ ள௉ளழன் அ஫ழயழத்தளர்.
ஃ஧ஜ்பைத் ஸதளள௃஺கக்கு ப௃ன்த௅ள்஭ (றஶன்஦த்) இபண்டு பக்அத்க஭ழல் ஥வண்ை அத்தழனளனங்க஺஭
஥ளங்கள் ஏத஬ளநள? ஋ன்பொ இப்த௅ உநர்(பலி) அயர்க஭ழைம் ஹகட்ஹைன். அதற்கு '஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் இபயழல் இபண்டிபண்டு பக்அத்க஭ளகத் ஸதளள௃யளர்கள். எபை பக்அத்஺தக் ஸகளண்டு
அயற்஺஫ எற்஺஫னளக்குயளர்கள். ஧ளங்கு ஸெளல்லி ப௃டித்தளெைன் யழ஺பந்து இபண்டு பக்அத்க஺஭த்
ஸதளள௃யளர்கள்' ஋஦ இப்த௅ உநர்(பலி) கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 996
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
இபயழன் ஋ல்஬ள ஹ஥பங்க஭ழலும் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் யழத்பைத் ஸதளள௃கழ஫ளர்கள். (ெழ஬ ெநனம்)
அயர்க஭ழன் யழத்பை றலர் ய஺ப ஥வண்டுயழடும்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 997
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் யழளழப்஧ழல் குபொக்ஹக உ஫ங்கழக் ஸகளண்டிபைக்கும் ஸ஧ளள௃து ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் யழத்பைத ஸதளம ஋ண்ணும்ஹ஧ளது ஋ன்஺஦ ஋ள௃ப்புயளர்கள். ஥ளத௅ம் ஸதளள௃ஹயன்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 998
இ஺஫த்தூதர் றல் அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்:
"இபயழக஭ழன் க஺ைெழத் ஸதளள௃஺கனளக யழத்஺ப ஆக்கழக் ஸகளள்ளுங்கள்'.
஋஦ இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 999
றப௅த் இப்த௅ னறளர் அ஫ழயழத்தளர் ஥ளன் நக்கள ஸெல்லும் யமழனழல் அப்துல்஬ளஹ்
இப்த௅ணஉநர்(பலி) உைன் இபளெ ஧னணம் ஹநற்ஸகளண்டுடிபைந்ஹதன் ள௉ப்஺ல (ஸ஥பைங்குய஺த)
அஞ்ெழன ஥ளங்கள் யளக஦த்தழலிபைந்து இ஫ங்கழ யழத்பைத் ஸதளள௃துயழட்டுப் ஧ழன்஦ர் அயர்களுைன்

185

ஹெர்ந்து ஸகளண்ஹைன் அப்ஹ஧ளது அயர்கள் ஋ங்ஹக ஸென்஫ழபைந்தவர் ஋ன்பொ ஹகட்ை஦ர் ஥ளன் ள௉ப்஺ல
அஞ்ெழ யளக஦த்தழலிபைந்து இ஫ங்கழ யழத்பைத் ஸதளள௃ஹதன் ஋ன்ஹ஫ன் அதற்கயர்கள் அல்஬ளஹ்யழன்
தூதளழைம் உநக்கு அமகழன ப௃ன்நளதழளழ இல்஺஬னள? ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள் அல்஬ளஹ்யழன் நவது
ஆ஺ணனளக இபைக்கழஹ஫ன் ஋ன்ஹ஫ன் அப்ஹ஧ளது இப்த௅ உநர்(பலி) ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
எட்ைகத்தழன் நவதநர்ந்து யழத்பைத் ஸதளள௃தழபைக்கழ஫ளர்கள் ஋஦க் கூ஫ழ஦ளர்கள்

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 1000
இப்த௅ உநர்(பலி) கூ஫ழனதளயது
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஧னணத்தழன்ஹ஧ளது யளகணத்தழன் நவதநர்ந்து ஸதளள௃யளர்கள் கை஺நனள஦
ஸதளள௃஺க தயழப (உ஧ளழனள஦) இபளெத் ஸதளள௃஺கக஺஭ யளக஦ம் ஋த்தழ஺ெனழல் ஸென்஫ளலும்
ஸதளள௃து ஸகளண்டிபைப்஧ளர்கள் தம் யளக஦த்தழன் நவதநர்ந்ஹத யழத்பைம் ஸதளள௃யளர்கள்

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 1001
ப௃லம்நது கூ஫ழ஦ளர் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ள௉ப்லழல் கு஦}த் ஏதழ இபைக்கழ஫ளர்க஭ள? ஋ன்பொ
அ஦ஸ்(பலி) அயர்க஭ழைம் ஹகட்கப்஧ட்ைது. அதற்கு அயர்கள் 'ஆம்' ஋ன்஫஦ர். 'பைகூளெக்கு ப௃ன்பு
கு஦}த் ஏதழ இபைக்கழ஫ளர்க஭ள? ஋ன்பொ நவண்டும் இபைக்கழ஫ளர்க஭ள?' ஋ன்பொ நவண்டும் அயர்க஭ழைம்
ஹகட்கப்஧ட்ைது. அதற்கு 'பைகூளெக்குப் ஧ழன்பு ெழ஫ழது கள஬ம் (஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கு஦}த்
ஏதழ஦ளர்கள்) ஋஦ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 1002
ஆளைம் அ஫ழயழத்தளர்.
கு஦}த் ஧ற்஫ழ அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) அயர்க஭ழைம் ஹகட்ஹைன். அதற்கு அயர்கள் 'கு஦}த்
(஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கள஬த்தழல்) ஥஺ைப௃஺஫னழல் இபைந்தது தளன்' ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.
பைகூளெக்கு ப௃ன்஧ள? ஧ழன்஧ள? ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன். அதற்கு 'பைகூளெக்கு ப௃ன்பு தளன்' ஋ன்பொ
கூ஫ழ஦ளர்கள். பைகூளெக்குப் ஧ழ஫கு ஋ன்பொ ஥வங்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள் ஋஦ எபையர் ஋஦க்குக் கூ஫ழ஦ளஹப
஋ன்பொ அ஦ஸ்(பலி) அயர்க஭ழைம் ஹகட்ஹைன். 'அயர் ஸ஧ளய் ஸெளல்லி இபைக்கழ஫ளர். ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் பைகூளெக்குப் ஧ழ஫கு எபை நளதம்தளன் கு஦}த் ஏதழ஦ளர்கள். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் குர்ஆ஺஦
ந஦஦ம் ஸெய்த சுநளர் ஋ள௃஧து ஥஧ர்க஺஭ இ஺ண ஺யப்஧யர்க஭ழல் எபை கூட்ைத்தளளழைம் அத௅ப்஧ழ
஺யத்தளர்கள். இயர்கள் அந்த ப௃ஷ்ளவகவன்க஺஭யழைக் கு஺஫ந்த ஋ண்ணழக்஺கனழ஦பளக இபைந்த஦ர்.
அயர்களுக்கும் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்குநழ஺ைஹன ஏர் உைன்஧டிக்஺கபெம் இபைந்தது. (அந்த

186

ப௃ஷ்ளழகவன்கள் ஋ள௃஧து ஥஧ர்க஺஭பெம் ஸகளன்பொயழட்ை஦ர்.) அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
ப௃ஷ்ளவகவன்களுக்கு ஋தழபளக எபை நளதம் கு஦}த் ஏதழ஦ளர்கள் ஋ன்பொ அ஦ஸ்(பலி) யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 1003
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ளழஃல், தக்யளன் ஆகழன கூட்ைத்தழ஦பைக்கு ஋தழபளக ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் எபை நளதம் கு஦}த்
ஏதழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 14, ஋ண் 1004
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
நஃளழ஧ழலும் ஃ஧ஜ்ளழலும் கு஦}த் ஏதுதல் (஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் கள஬த்தழல் இபைந்தது.

ந஺ம ஹயண்டுதல்
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1005
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ ஺றத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ந஺ம ஹயண்டி(த் ஸதளள௃ம் தழைலுக்கு)ப் பு஫ப்஧ட்ைளர்கள். (அப்ஹ஧ளது) தம்
ஹந஬ள஺ை஺ன நளற்஫ழப் ஹ஧ளட்டுக் ஸகளண்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1006
அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் க஺ைெழ பக்அத்தழன் பைகூயழலிபைந்து த஺஬஺ன உனர்த்தழனதும் 'இ஺஫யள!
அய்னளஷ் இப்த௅ அபீ பபீஆ஺யக் களப்஧ளற்பொ; இ஺஫யள! ற஬நள஧ழன் லழரள஺நக் களப்஧ளற்பொ.
இ஺஫யள! யலீத் இப்த௅ யலீ஺தக் களப்஧ளற்பொ. இ஺஫யள! ஥ம்஧ழக்஺கனள஭ர்க஭ழல் ஧஬ள௅஦ர்க஺஭க்
களப்஧ளற்பொ. இ஺஫யள! ப௃மர் கூட்ைத்தழ஦ர் நவது உன்த௅஺ைன ஧ழடி஺ன இபொக்குயளனளக!

187

இயர்களுக்கு பேறஶஃப் ஥஧ழனழன் கள஬த்துப் ஧ஞ்ெத்஺தப் ஹ஧ளல் ஧ஞ்ெத்஺த ஌ற்஧டுத்துயளனளக!"
஋ன்பொ கூபொ஧யர்க஭ளக இபைந்த஦ர். ஹநலும் 'ம்ஃ஧ளர் கூட்ைத்஺த அல்஬ளஹ் நன்஦ழப்஧ள஦ளக!
அஸ்஬ம் கூட்ைத்஺த அல்஬ளஹ் களப்஧ளற்பொயள஦ளக! ஋ன்பொம் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கூபொயளர்கள்.
இது றஶப்லஶத் ஸதளள௃஺கனழல் ஥ைந்ததளகும் ஋஦ அபூ ள௉஦ளத் கூபொகழ஫ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1007
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
நக்கள் (இஸ்஬ளத்஺தப்) பு஫க்கணழக்கக் கண்ை ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'பேறஶஃப் ஥஧ழ கள஬த்து
஌மளண்டுப் ஧ஞ்ெம் ஹ஧ளல் இயர்களுக்கு ஌மளண்டுப் ஧ஞ்ெத்஺த ஌ற்஧டுத்துயளனளக!' ஋ன்பொ
஧ழபளர்த்தழத்த஦ர். அயர்களுக்குப் ஧ஞ்ெம் ஌ற்஧டுத்துயளனளக! ஋ன்பொ ஧ழபளர்த்தழத்த஦ர்.
அயர்களுக்குப் ஧ஞ்ெம் ஌ற்஧ட்டு அ஺஦த்஺தபெம் ஹயபபொத்தது. ஹதளல்கள், ஧ழணங்கள் ஆகழனயற்஺஫
உண்ண஬ள஦ளர்கள். அயர்கள் (ந஺ம ஹநகம் ஸதன்஧டுகழ஫ஹதள ஋ன்பொ) யள஦த்஺தப்
஧ளர்க்கும்ஹ஧ளது ஧ெழனழ஦ளல் பு஺க ப௄ட்ைத்஺தஹன களண்஧ளர்கள். இந்஥ழ஺஬னழல் அபூ றஶப்னளன்
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து, 'ப௃லம்நஹத! ஥வர் இ஺஫யத௅க்குக் கட்டுப்஧ை ஹயண்டும் ஋ன்பொம்
உ஫யழ஦ர்கஹ஭ளடு இ஺ணந்து யளம ஹயண்டுஸநன்ளெம் கூபொகழ஫வர். உம்ப௃஺ைன கூட்ைத்தழ஦ஹபள
அமழந்து ஸகளண்டிபைக்கழ஫ளர்கள். ஋஦ஹய அயர்களுக்களக அல்஬ளஹ்யழைம் துஆச் ஸெய்பெம்' ஋ன்பொ
கூ஫ழ஦ளர். அப்ஹ஧ளது ஧ழன்யபைம் யெ஦ங்க஺஭ அல்஬ளஹ் கூ஫ழ஦ளன்.
'஋஦ஹய, யள஦ம் எபை ஸத஭ழயள஦ பு஺க஺னக் ஸகளண்டு யபைம் ஥ள஺஭ ஥வர் ஋தழர்஧ளபைம்!
(அப்பு஺க) ந஦ழதர்க஺஭ச் சூழ்ந்து ஸகளள்ளும் 'இது ஹ஥ளயழ஺஦ ஸெய்பெம் ஹயத஺஦னளகும்.
஋ங்கள் இ஺஫யஹ஦! ஥வ ஋ங்க஺஭யழட்டும் இந்த ஹயத஺஦஺ன ஥வக்குயளனளக! ஥ழச்ெனநளக ஥ளங்கள்
஥ம்஧ழக்஺கனள஭ர்க஭ளக இபைக்கழஹ஫ளம்' (஋஦க் கூபொயர்).
஥ழ஺஦ளெபொத்தும் ஥ல்லு஧ஹதெம் அயர்களுக்கு ஋வ்யளபொ (அந்ஹ஥பம் ஧ன஦஭ழக்கும்? (ப௃ன்஦ஹநஹன
ெத்தழனத்஺த) யழ஭க்கு஧யபள஦ தூதர் அயர்க஭ழைம் யந்தழபைக்கழ஫ளர்கள்.
அயர்கள் அய஺பயழட்டுப் ஧ழன்யளங்கழ '(நற்஫யர்க஭ளல் இயர்) கற்பொக் ஸகளடுக்கப்஧ட்ையர்;
஺஧த்தழனக்களபர்' ஋஦க் கூ஫ழ஦ர்.
஥ழச்ெனநளக! ஥ளம் ஹயத஺஦஺னச் ெழ஫ழது (கள஬த்தழற்களக) யழ஬க்குஹயளம்; (ஆ஦ளல், ஧ழன்஦பைம்)
஥வங்கள் ஥ழச்ெனநளகத் (தவ஺நனழன் ஧க்கம்) தழபைம்புயர்கஹ஭.

188

எபை ஥ளள் ஥ளம் (உங்க஺஭ப்) ஸ஧பைம் ஧ழடினளகப் ஧ழடிப்ஹ஧ளம்; ஥ழச்ெனநளக (அந்஥ள஭ழல்) ஥ளம்
஧மழதவர்ப்ஹ஧ளம்'. (தழபைக்குர்ஆன்: 44:10-16)
கடு஺நனள஦ ஧ழடி ஋ன்஧து ஧த்பைப் ஹ஧ளளழல் ஌ற்஧ட்ைது பு஺க ப௄ட்ைப௃ம் கடு஺நனள஦ ஧ழடிபெம்
஥ைந்ஹத஫ழனது. அதுஹ஧ளல் ப௉ம் அத்தழனளனத்தழல் கூ஫ப்஧ட்ை ப௃ன்஦஫ழயழப்பும் ஥ழ஺஫ஹய஫ழனது.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1008
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ தவ஦ளர் அ஫ழயழத்தளர்.
'இயர் ஸயண்஺ந ஥ழ஫த்தயர்; இயபளல் ந஺ம ஹயண்ைப்஧டும். இயர் அ஦ள஺தகளுக்குப்
புகலிைநளகளெம் யழத஺யகளுக்குக் களய஬பளகளெம் தழகழ்கழ஫ளர்' ஋ன்பொ அபூ தளலிப் ஧ளடின
கயழ஺த஺ன இப்த௅ உநர்(பலி) ஋டுத்தளள்஧யபளக இபைந்த஦ர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1009
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ந஺ம ஹயண்டிப் ஧ழபளர்த்தழத்தஹ஧ளது அயர்க஭ழன் ப௃கத்஺த ஥ளன் ஧ளர்த்துக்
ஸகளண்டிபைந்ஹதன். அயர்கள் கவஹம இ஫ங்குயதற்குள் எவ்ஸயளபை கூ஺பனழலிபைந்தும் தண்ணவர்
யமழந்ஹதளடினது.
'இயர் ஸயண்஺ந ஥ழ஫த்தயர். இயபளல் ந஺ம ஹயண்ைப்஧டும். இயர் அ஦ள஺தகளுக்குப்
புகலிைநளகளெம் யழத஺யகளுக்குக் களய஬பளகளெம் தழகழ்கழ஫ளர்' ஋ன்஫ அபூ தளலி஧ழன் கயழ஺த஺ன
அப்ஸ஧ளள௃து ஥ளன் ஥ழ஺஦த்துக் ஸகளள்ஹயன்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1010
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
நக்களுக்குப் ஧ஞ்ெம் ஌ற்஧டும் ஸ஧ளள௃து உநர்(பலி), அப்஧ளஸ்(பலி) ப௄஬ம் (அல்஬ளஹ்யழைம்) ந஺ம
ஹயண்டு஧யர்க஭ளக இபைந்த஦ர். 'இ஺஫யள! ஥ளங்கள் ஋ங்கள் ஥஧ழ஺ன உன்஦ழைம் ஧ழபளர்த்தழக்கக்
ஹகளபைஹயளம். ஥வ ஋ங்களுக்கு ந஺ம யமங்கழ஦ளய். (இப்ஹ஧ளது) ஋ங்கள் ஥஧ழனழன் தந்஺தனழன் உைன்

189

஧ழ஫ந்தள஺ப உன்஦ழைம் ஧ழபளர்த்தழக்கக் ஹகளபைகழஹ஫ளம். ஋ங்களுக்கு ந஺ம யமங்குயளனளக!' ஋ன்பொ
உநர்(பலி) கூபொயளர்கள். அயர்களுக்கு ந஺ம ஸ஧ளமழபெம்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1011
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ ஺ஜத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ந஺ம ஹயண்டும்ஹ஧ளது தம் ஹந஬ள஺ை஺ன நளற்஫ழப் ஹ஧ளட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1012
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ ஺ஜத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தழைலுக்குச் ஸென்பொ ந஺ம ஹயண்டி஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது கழப்஬ள஺ய
ஹ஥ளக்கழனயர்க஭ளகத் தம் ஹந஬ள஺ை஺ன நளற்஫ழப் ஹ஧ளட்டு இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1013
அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழல் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஥ழன்பொ உ஺ப ஥ழகழ்த்தழக் ஸகளண்டிபைக்கும்ஹ஧ளது நழம்஧ர்த்
தழ஺ெனழலுள்஭ யளெல் யமழனளக எபையர் யந்தளர். ஥ழன்஫யளஹ஫ ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭ ஹ஥ளக்கழ
'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! களல் ஥஺ைகள் அமழத்துயழட்ை஦. ஧ள஺தகள் துண்டிக்கப்஧ட்டுயழட்ை஦.
஋஦ஹய ஋ங்களுக்கு ந஺ம ஸ஧ளமழனச் ஸெய்பெநளபொ அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ழபளர்த்தழபெங்கள்' ஋ன்பொ
ஹகட்ைளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன் ஺கக஺஭ உனர்ததழ, 'இ஺஫யள! ஋ங்களுக்கு ந஺ம
ஸ஧ளமழனச் ஸெய்யளனளக! இ஺஫யள! ஋ங்களுக்கு ந஺ம ஸ஧ளமழனச் ஸெய்யளனளக! இ஺஫யள!
஋ங்களுக்கு ந஺ம ஸ஧ளமழனச் ஸெய்யளனளக!' ஋ன்பொ ஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். அல்஬ளஹ்யழன் நவது
ஆ஺ணனளக யள஦த்தழல் தழபண்ை ஹநகத்஺தஹனள ஧ழளழத்து கழைக்கும் ஹநகங்க஺஭ஹனள (ந஺மக்குளழன)
஋ந்த அ஫ழகு஫ழக஺஭ஹனள ஥ளங்கள் களணயழல்஺஬. ஋ங்களுக்கும் (அதளயது நதவ஦ளளெக்கும்) 'றல்ஃ'
஋ன்஦ம் ந஺஬க்குநழ஺ைஹன ஋ந்த ள௅டும் கட்டிைப௃ம் இபைக்கயழல்஺஬. (ஸயட்ைஸய஭ழனளக இபைந்தது)
அப்ஹ஧ளது அம்ந஺஬க்குப் ஧ழன் பு஫நழபைந்து ஹகைனம் ஹ஧ளன்பொ எபை ஹநகம் ஹதளன்஫ழ யள஦த்தழன்
஺நனப் ஧குதழக்கு யந்து ெழத஫ழ ந஺ம ஸ஧ளமழந்தது. அல்஬ளஹ்யழன் நவது ஆ஺ணனளக ஆபொ ஥ளள்கள்
சூளழன஺஦ஹன ஥ளங்கள் ஧ளர்க்கயழல்஺஬. அடுத்த ஜஶம்ஆயழல் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஥ழன்பொ உ஺ப
஥ழகழ்த்தும்ஹ஧ளது எபையர் அஹத யளெல் யமழனளக யந்தளர். ஥ழன்஫யளஹ஫ ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭
ஹ஥ளக்கழ 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ஸெல்யங்கள் அமழந்துயழட்ை஦. ஧ள஺தகள்

190

துண்டிக்கப்஧ட்டுயழட்ை஦. ஋஦ஹய ந஺ம஺ன ஥ழபொத்துநளபொ அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ழபளர்த்தழபெங்கள்'
஋ன்஫ளர். உைன் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தம் ஺க஺ன உனர்த்தழ, 'இ஺஫யள! ஋ங்கள் சுற்பொப் பு஫ங்க஭ழல்
(இம்ந஺ம஺னப் ஸ஧ளமழனச் ஸெய்யளனளக!) ஋ங்களுக்குப் ஧ளதகநளக இ஺த ஥வ ஆக்கழ யழைளஹத.
இ஺஫யள! நணற்குன்பொகள், ந஺஬கள், ஏ஺ைகள், யழ஺஭ ஥ழ஬ங்கள் ஆகழனயற்஫ழன் நவது
(இம்ந஺ம஺னப் ஸ஧ளமழனச் ஸெய்யளனளக!)" ஋ன்பொ ஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். உைஹ஦ ந஺ம ஥ழன்஫து.
஥ளங்கள் ஸயனழலில் ஥ைந்து ஸென்ஹ஫ளம்.
இபண்ைளயதளக யந்த ந஦ழதர் ப௃தலில் யந்தயர்தளநள? ஋ன்பொ அ஦ஸ்(பலி) அயர்க஭ழைம்
ஹகட்ஹைன். அதற்கு அயர்கள் ஸதளழனளது' ஋ன்஫஦ர் ஋஦ ரளவக் கூபொகழ஫ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1014
அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழல் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஥ழன்பொ உ஺ப ஥ழகழ்த்தழக் ஸகளண்டிபைக்கும்ஹ஧ளது 'தளபைல்க஭ள'
஋த௅ம் யளெல் யமழனளக எபையர் யந்தளர். ஥ழன்஫யளஹ஫ ஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭ ஹ஥ளக்கழ, 'இ஺஫த்தூதர்
அயர்கஹ஭! ஸெல்யங்கள் அமழந்துயழட்ை஦. ஧ள஺தகள் துண்டிக்கப்஧ட்டுயழட்ை஦. ஋஦ஹய
஋ங்களுக்கு ந஺ம ஸ஧ளமழனச் ஸெய்பெநளபொ அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ழபளர்த்தழபெங்கள்' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன் ஺கக஺஭ உனர்த்தழ, 'இ஺஫யள! ஋ங்களுக்கு ந஺ம nhமழனச்
ஸெய்யளனளக! ஋ன்பொ ஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். அல்஬ளஹ்யழன் நவது அ஺ணனளக யள஦த்தழல் தழபண்ை
ஹநகத்஺தஹனள ஧ழளழந்து கழைக்கும் ஹநகங்க஺஭ஹனள ஥ளங்கள் களணயழல்஺஬. ஋ங்க஭க்கும் (அதளயது
நதவ஦ளளெக்கும்) 'றல்ஃ' ஋ன்த௅ந ந஺஬க்குநழ஺ைஹன ஋ந்த ள௅டும் கட்டிைப௃ம் இபைக்கயழல்஺஬.
(ஸயட்ை ஸய஭ழனளக இபைந்தது.) அப்ஹ஧ளது அம்ந஺஬க்கப் ஧ழன்பு஫நழபைந்து ஹகைனம் ஹ஧ளன்பொ எபை
ஹநகம் ஹதளன்஫ழ யள஦த்தழன் ஺நனப் ஧குதழக்கு யந்து ெழத஫ழ ந஺ம ஸ஧ளமழந்தது. அல்஬ளஹ்யழன் நவது
ஆ஺ணனளக, ஆபொ ஥ளள்கள் சூளழன஺஦ஹன ஥ளங்கள் ஧ளர்க்கயழல்஺஬. அடுத்த ஜஶம்ஆயழல் ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் ஥ழன்பொ உ஺ப஥ழகழ்த்தும்ஹ஧ளது எபையர் அஹத யளெல் யமழனளக யந்தளர். ஥ழன்஫யளஹ஫
஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭ ஹ஥ளக்கழ, ' இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ஸெல்யங்கள் அமழந்துயழட்ை஦.
஧ள஺தகள் துண்டிக்கப்஧ட்டுயழட்ை஦. ஋஦ஹய ந஺ம஺ன ஥ழபொத்துநளபொ அல்஬ளஹ்யழைம்
஧ழபளர்த்தழபெங்கள்' ஋ன்஫ளர். உைன் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தம் ஺கக஺஭ உனர்த்தழ 'இ஺஫யள! ஋ங்கள்
சுற்பொப் பு஫ங்க஭ழல் (இம்ந஺ம஺னப் ஸ஧ளமழனச் ஸெய்யளனளக!) ஋ங்களுக்குப் ஧ளதகநளக இ஺த ஥வ
ஆக்கழயழைளஹத. இ஺஫யள! நணற்குன்பொகள், ந஺஬கள், ஏ஺ைகள், யழ஺஭஥ழ஬ங்கள் ஆகழனயற்஫ழன்
நவது (இம்ந஺ம஺னப் ஸ஧ளமழனச் ஸெய்யளனளக!)' ஋ன்பொ ஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். உைஹ஦ ந஺ம ஥ழன்஫து.
஥ளங்கள் ஸயனழலில் ஥ைந்து ஸென்ஹ஫ளம்.
இபண்ைளயதளக யந்த ந஦ழதர்ப௃தலில் யந்தயர் தளநள? ஋ன்பொ அ஦ஸ்(பலி) அயர்க஭ழைம்
ஹகட்ஹைன். அதற்கு அயர்கள் 'ஸதளழனளது' ஋ன்஫஦ர் ஋஦ ரளவக் கூபொகழ஫ளர்.

191

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1015
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஜஶம்ஆ ஥ள஭ழல் உ஺ப ஥ழகழ்த்தழக் ஸகளண்டிபைந்தஹ஧ளது எபையர் யந்தளர்.
'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ந஺ம ஸ஧ளய்ந்துயழட்ைது. ஋ங்களுக்கு ந஺ம ஸ஧ளமழனச் ஸெய்பெநளபொ
அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ழபளர்த்தழபெங்கள்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் துஆச் ஸெய்ததும் ந஺ம
ஸ஧ளமழந்தது. ஋ங்க஭ளல் ஋ங்கள் இல்஬ங்களுக்குச் ஸெல்஬ இன஬யழல்஺஬. அடுத்த ஜஶம்ஆ ய஺ப
ந஺ம ஥வடித்தது. அப்ஹ஧ளது அந்த ந஦ழதஹபள அல்஬து இன்ஸ஦ளபை ந஦ழதஹபள ஋ள௃ந்து 'இ஺஫த்தூதர்
அயர்கஹ஭! இம் ந஺ம஺ன ஋ங்க஺஭யழட்டும் (ஹயபொ ஧குதழக்குத் தழபைப்஧ழ யழடுநளபொ அல்஬ளஹ்யழைம்
஧ழபளர்த்தழபெங்கள்' ஋ன்பொ ஹகட்ைளர். அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'இ஺஫யள! ஋ங்கள் சுற்பொப்
பு஫ங்க஭ழல் (ஸ஧ளமழனச் ஸெய்யளனளக) ஋ங்களுக்கு ஋தழபள஦தளக (இம்ந஺ம஺ன) ஆக்கழயழைளஹத'
஋ன்பொ ஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். உைஹ஦ ஹநகம் ய஬ப்பு஫ப௃ம் இைப்பு஫ப௃நளகப் ஧ழளழந்து ஸென்பொ ஹயபொ
஧குதழக஭ழல் ந஺ம ஸ஧ளமழந்தது. நதவ஦ளயழல் ந஺ம ஸ஧ளமழனயழல்஺஬.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1016
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
எபையர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து 'களல்஥஺ைகள் அமழந்துயழட்ைன் ஧ள஺தகள்
துண்டிக்ப்஧ட்டுயழட்ை஦' ஋ன்஫ளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் துஆச் ஸெய்த஦ர். அந்த ஜஶம்ஆயழலிபைந்து
நபொ ஜஷம்ஆய஺ப ஋ங்களுக்கு ந஺ம ஸ஧ளமழந்தது. ஧ழன்஦ர் அஹத ந஦ழதர் யந்து, 'ள௅டுகள்
இடிந்துயழட்ை஦. ஧ள஺தகள் துண்டிக்கப்஧ட்டுயழட்ை஦. களல்஥஺ைகள் அமழந்துயழட்ை஦. ந஺ம஺ன
஥ழபொத்துநளபொ அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ழபளர்த்தழபெங்கள்' ஋ன்஫ளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ள௃ந்து 'இ஺஫யள!
நணற்குன்பொக஭ழன் நவதும் ந஺஬க஭ழன் நவதும் ஏ஺ைக஭ழலும் யழ஺஭஥ழ஬ங்க஭ழலும் (இம்ந஺ம஺னத்
தழபைப்புயளனளக!)' ஋ன்பொ஧ழபளர்த்த஺஦ ஸெய்தளர்கள். உ஺ைக஺஭க் கள௃ளெயது ஹ஧ளல் அம்ந஺ம
நதவ஦ள஺யக் கள௃யழனது.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1017
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
எபையர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து 'களல்஥஺ைகள் அமழந்துயழட்ை஦. ஧ள஺தகள்
துண்டிக்கப்஧ட்டுயழட்ை஦. ஋஦ஹய அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ழபளர்த்தழபெங்கள்' ஋ன்஫ளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்

192

துஆச் ஸெய்த஦ர். அந்த ஜஶம்ஆயழலிபைந்து நபொ ஜஶம்ஆய஺ப ஋ங்களுக்கு ந஺ம ஸ஧ளமழந்தது.
஧ழன்஦ர் எபையர் யந்து, 'ள௅டுகள் இடிந்துயழட்ை஦. ஧ள஺தகள் துண்டிக்கப்஧ட்டுயழட்ை஦.
களல்஥஺ைகள் அமழந்துயழட்ை஦' ஋ன்஫ளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'இ஺஫யள! நணற்குன்பொக஭ழன் நவதும்
ந஺஬க஭ழன் நவதும் ஏ஺ைக஭ழலும் யழ஺஭ ஥ழ஬ங்க஭ழலும் (இம்ந஺ம஺னத் தழபைப்புயளனளக!)" ஋ன்பொ
஧ழபளர்த்த஺஦ ஸெய்தளர்கள். உ஺ைக஺஭க் கள௃ளெயது ஹ஧ளல் அம்ந஺ம நதவ஦ள஺யக் கள௃யழனது.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1018
அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ஸெல்யம் அமழயது ஧ற்஫ழபெம் நக்கள் ெழபநப் ஧டுயது ஧ற்஫ழபெம் எபையர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம்
ப௃஺஫னழட்ைளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ப௃஺஫னழட்ைளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ந஺ம ஹயண்டிப்
஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள்.
இதழல் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கழப்஬ள஺ய ப௃ன்ஹ஦ளக்கழனதளகளெம் ஹந஬ள஺ை஺ன நளற்஫ழப்
ஹ஧ளட்ைதளகளெம் கூ஫ப்஧ையழல்஺஬ ஋ன்பொ இஸ்லளக் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ் கூபொகழ஫ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1019
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
எபையர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து, 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! களல்஥஺ைகள் அமழந்துயழட்ை஦.
஧ள஺தகள் துண்டிக்கப்஧ட்டுயழட்ை஦. ஋஦அய அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ழபளர்த்தழபெங்கள்! ஋ன்஫ளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் துஆச் ஸெய்த஦ர். அந்த ஜஶம்ஆயழலிபைந்து நபொ ஜஶம்ஆய஺ப ஋ங்களுக்கு ந஺ம
ஸ஧ளமழந்தது. ஧ழன்஦ர் எபையர் யந்து 'ள௅டுகள் இடிந்துயழட்ை஦. ஧ள஺தகள்
துண்டிக்கப்஧ட்டுயழட்ை஦. களல்஥஺ைகள் அமழந்துயழட்ை஦' ஋ன்஫ளர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
'இ஺஫யள! நணற்குன்பொக஭ழன் நவதும் ந஺஬க஭ழன் நவதும் ஏ஺ைக஭ழலும் யழ஺஭ ஥ழ஬ங்க஭ழலும்
(இம்ந஺ம஺னத் தழபைப்புயளனளக!) ஋ன்பொ ஧ழபளர்த்தழத்த஺஦ ஸெய்தளர்கள். உ஺ைக஺஭க் க஧ளெயது
ஹ஧ளல் அம்நih நதவ஦ள஺யக் கள௃யழனது.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1020
இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
கு஺஫ரவகள் இஸ்஬ளத்஺த நபொத்தஹ஧ளது அயர்களுக்ஸகதழபளக ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்

193

஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். இத஦ளல் அயர்களுக்குப் ஧ஞ்ெம் ஌ற்஧ட்டு அமழளெக்கு ஸ஥பைங்கழ஦ளர்கள்.
ஸெத்தயற்஺஫பெம் ஋லும்புக஺஭பெம் கூை உண்ண஬ள஦ளர்கள். இந்஥ழ஺஬னழல் அபூ சுஃப்னளன்,
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து, 'லம்நஹத! உ஫யழ஦ர்கஹ஭ளடு இ஺ணந்து யளள௃நளபொ கூபொகழ஫வர்.
உம்ப௃஺ைன கூட்ைத்தழ஦ர் அமழந்து ஸகளண்டிபைக்கழ஫ளர்கள் . ஋஦ஹய அல்஬ளஹ்யழைம் துஆச்
ஸெய்ள௅பளக!' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர். அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'யள஦ம் ஸத஭ழயள஦ பு஺க
ப௄ட்ைத்஺த ஸய஭ழப்஧டுத்தும் ஥ள஺஭ ஋தழர் ஧ளர்ப்பீபளக!' (தழபைக்குர்ஆன் 44:10) ஋ன்஫ யெ஦த்஺த
ஏதழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் கு஺பரவகள் ஥ழபளகளழப்஧ழற்ஹக தழபைம்஧ழ஦ளர்கள். இ஺தஹன 'அயர்க஺஭ப்
ஸ஧பைம்஧ழடினளக ஥ளம் ஧ழடிக்கக் கூடின஥ள஭ழல்' (தழபைக்குர்ஆன் 44:16) ஋ன்஫ யெ஦ம் கூபொகழ஫து. இது
஧த்பைப் ஹ஧ளளழன்ஹ஧ளது ஥ழ஺஫ஹய஫ழனது.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் துஆச் ஸெய்ததும் ந஺ம ஸ஧ளமழந்தது. ஌ள௃ ஥ளள்கள் ந஺ம ஥வடித்தது. ஸ஧பைந஺ம
கு஫ழத்து நக்கள் ப௃஺஫னழட்ைஹ஧ளது 'இ஺஫யள! ஋ங்கள் சுற்பொப் பு஫ங்க஭ழல் (இம்ந஺ம஺னத்
தழபைப்புயளனளக!) ஋ங்களுக்கு ஋தழபள஦தளக ஆக்கழ யழைளஹத!' ஋ன்பொ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். உைஹ஦ ஹநகம் யழ஬கழனது. அயர்க஭ழன் சுற்பொப் பு஫த்தழல் ந஺ம ஸ஧ளமழந்தது.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1021
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஸயள்஭ழக்கழம஺ந உ஺ப ஥ழகழ்த்தும்ஹ஧ளது நக்கள் ஋ள௃ந்து ெப்தநழட்ை஦ர்.
'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ந஺ம ஸ஧ளய்த்துயழட்ைது. நபங்கள் சுபைம்யழட்ை஦. களல்஥஺ைகள்
அமழந்துயழட்ை஦. ஋஦ஹய ந஺ம ஸ஧ளமழச் ஸெய்பெநளபொ அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ழபளர்த்தழபெங்கள்' ஋ன்பொ
ஹகட்ை஦ர். அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'இ஺஫யள! ஋ங்களுக்கு ந஺ம ஸ஧ளமழனச் ஸெய்' ஋ன்பொ
இபண்டு ப௃஺஫ கூ஫ழ஦ளர்கள். அல்஬ளஹ்யழன் நவது ஆ஺ணனளக, அப்ஹ஧ளது யள஦த்தழல் ஋ந்த
ஹநகத்஺தபெம் ஥ளங்கள் களணயழல்஺஬. தழடீஸப஦ ஹநகம் ஹதளன்஫ழ ந஺ம ஸ஧ளமழந்தது. ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் நழம்஧ளழலிபைந்து இ஫ங்கழத் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள். ந஺ம அடுத்த ஜஶம்ஆ ய஺ப
஥வடித்தது. ள௄ள௄(அடுத்த ஜஶம்ஆயழல்) ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் உ஺ப ஥ழகழ்த்தும்ஹ஧ளது 'ள௅டுகள்
இடிந்துயழட்ை஦. ஧ள஺தகள் துண்டிக்கப்஧ட்டுயழட்ை஦. ந஺ம஺ன ஥ழபொத்துநளபொ அல்஬ளஹ்யழைம்
஧ழபளர்த்தழபெங்கள்'. ஋ன்பொ நக்கள் உபத்த குபலில் கூ஫ழ஦ர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் புன்஦஺க
ஸெய்தளர்கள். ஧ழன்஦ர் 'இ஺஫யள! ஋ங்கள் சுற்பொப்பு஫ங்களுக்கு (இ஺தத் தழபைப்புயளனளக!)
஋ங்களுக்கு ஋தழபள஦தளக இ஺த ஆக்கழயழைளஹத" ஋ன்பொ ஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். உைஹ஦
நதவ஦ள஺யயழட்டு ந஺ம யழ஬கழனது. அதன் சுற்பொப் பு஫ங்க஭ழல் ந஺ம ஸ஧ய்னத்
துயங்கழனது.நதவ஦ளயழல் எபை து஭ழபெம் யழமயழல்஺஬. நதவ஦ள஺ய ஥ளன் ஧ளர்த்தஹ஧ளது அது எபை
குன்஫ழன் நவது அ஺நந்தழபைப்஧஺தப் ஹ஧ளல் இபைந்தது.

194

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1022
அபூ இஸ்லளக் அ஫ழயழத்தளர்.
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ னள௉து(பலி) (ந஺மத் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தப்) பு஫ப்஧ட்ைளர்கள். அயர்களுைன்
஧பளஃ(பலி), ஺ஜத் இப்த௅ அர்கம்(பலி) ஆகழஹனளபைம் ஸென்஫஦ர். அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ னள௉து(பலி)
ந஺ம ஹயண்டிப் ஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். நழம்஧ளழல் ஌஫ளநல் த஺பனழல் ஥ழன்பொ உ஺ப ஥ழகழ்த்தழ஦ளர்கள்.
஧ழன்஦ர் ஧ளயநன்஦ழப்புத் ஹதடி஦ளர்கள். ஧ழ஫கு ெப்தநக ஏதழ, இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃஺க
஥ைத்தழ஦ளர்கள். ஧ளங்கும் இகளநத்தும் ஸெளல்஬யழல்஺஬.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1023
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ னள௉த்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ந஺ம ஹயண்டிப் ஧ழபளர்த்தழக்க நக்கஹ஭ளடு ஸென்஫஦ர். ஥ழன்஫யளபொ
அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். ஧ழ஫கு கழப்஬ள஺ய ஹ஥ளக்கழத் தழபைம்஧ழ஦ளர்கள். தம்
ஹந஬ள஺ை஺னபெம் நளற்஫ழப் ஹ஧ளட்ைளர்கள். அயர்களுக்கு ந஺ம ஸ஧ளமழந்தது.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1024
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ னள௉து(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ந஺ம ஹயண்டிப் ஧ழபளர்த்தழக்கப் பு஫ப்஧ட்ைளர்கள். கழப்஬ள஺ய ஹ஥ளக்கழத்
஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். தம் ஹந஬ள஺ை஺ன நளற்஫ழப் ஹ஧ளட்ைளர்கள். ஧ழன்஦ர் ெப்தநளக ஏதழ இபண்டு
பக்அத்கள் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1025
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ ஺ஜத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ந஺ம ஹயண்டிப் ஧ழபளர்த்தழக்கப் பு஫ப்஧ட்ைஹ஧ளது அயர்க஺஭ ஧ளர்த்ஹதன்.
அப்ஹ஧ளது அயர்கள் நக்களுக்கு ப௃து஺கக் களட்டிக் கழப்஬ள஺ய ஹ஥ளக்கழப் ஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். ஧ழ஫கு
தம் ஹந஬ள஺ை஺ன நளற்஫ழப் ஹ஧ளட்ைளர்கள். ஧ழன்஦ர் ெப்தநளக ஏதழ ஋ங்களுக்கு இபண்டு பக்அத்கள்
ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள்.

195

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1026
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ ஺ஜத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ந஺ம ஹயண்டிப் ஧ழபளர்த்தழத்தஹ஧ளது இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃஺க
஥ைத்தழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது தம் ஹந஬ள஺ை஺ன நளற்஫ழப் ஹ஧ளட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1027
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ ஺றத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ந஺ம ஹயண்டிப் ஧ழபளர்த்தழக்கத் தழைலுக்குச் ஸென்஫ளர்கள். கழப்஬ள஺ய ஹ஥ளக்கழ
இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள். தம் ஹந஬ள஺ை஺ன நளற்஫ழப்ஹ஧ளட்ைளர்கள்.
நற்ஹ஫ளர் அ஫ழயழப்஧ழல் தம் ஆ஺ைனழன் ய஬ப்பு஫த்i஺த இைது ஹதள஭ழன் நவது ஹ஧ளட்ைளர்கள் ஋ன்பொ
கூ஫ப்஧ட்டுள்஭து.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1028
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ ஺ஜத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் (ந஺மத் ஸதளள௃஺க஺னத்) ஸதளள௃யதற்களகத் தழைலுக்குப் பு஫ப்஧ட்ைளர்கள்.
துஆச் ஸெய்தஹ஧ளது அல்஬து துஆச் ஸெய்ன ஥ளடினஹ஧ளது கழப்஬ள஺ய ப௃ன்ஹ஦ளக்கழ஦ளர்கள். தம்
ஹந஬ள஺ை஺ன நளற்஫ழப் ஹ஧ளட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 15, ஋ண் 1029
அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
எபை ஸயள்஭ழக் கழம஺நனன்பொ எபை கழபளநயளெழ ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்தளர். 'இ஺஫த்தூதர்
அயர்கஹ஭! களல்஥஺ைகள் அமழந்துயழட்ை஦. குடும்஧ப௃ம் அமழந்தது. நக்களும் அமழந்தளர்கள்'
஋ன்஫ளர்கள். உைஹ஦ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஧ழபளர்த்தழப்஧தற்களகத் தம் ஺கக஺஭ உனர்த்தழ஦ளர்கள்.
அயர்களுைன் ஹெர்ந்து நக்களும் ஺கக஺஭ உனர்த்தழப் ஧ழபளர்த்தழத்தளர்கள். ஥ளங்கள்
஧ள்஭ழ஺னயழட்டு ஸய஭ழஹன யபையதற்குள் ந஺ம ஸ஧ய்தது. அடுத்த ஜஶம்ஆ ய஺ப ஋ங்களுக்கு ந஺ம
஥ழடித்தது. அஹத ந஦ழதர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் யந்து 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ஧னணம்
ஸெல்ஹயளர் கஷ்ைப் ஧டுகழன்஫஦ர். ஧ள஺த அ஺ை஧ட்டுயழட்ைது' ஋ன்஫ளர்.

196

கழபகணங்கள்
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1040
அபூ ஧க்பள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளங்கள் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் இபைந்தஹ஧ளது சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைது. உைஹ஦ ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் தங்க஭ழன் ஆ஺ை஺ன இள௃த்துக் ஸகளண்டு ஧ள்஭ழக்குள் த௃஺மந்ஹதளம். ஥ளங்களும்
த௃஺மந்ஹதளம். கழபகணம் யழ஬கும் ய஺ப ஋ங்களுக்கு இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள்.
஧ழ஫கு 'சூளழனத௅க்கும் ெந்தழபத௅க்கும் ஋யபை஺ைன நபணத்தழற்களகளெம் கழபகணம் ஧ழடிப்஧தழல்஺஬.
஋஦ஹய ஥வங்கள் கழபகணங்க஺஭க் கண்ைளல் ஸதளள௃ங்கள். அ஺ய யழ஬கும் ய஺ப ஧ழபளர்த்தழபெங்கள்'
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1041
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஋ந்த ந஦ழத஦ழன் நபணத்தழற்களகளெம் சூளழனத௅க்கும் ெந்தழபத௅க்கும் கழபகணம் ஧ழடிப்஧தழல்஺஬.
அ஺ய அல்஬ளஹ்யழன் அத்தளட்ெழக஭ழல் இபண்டு அத்தளட்ெழக஭ளகும். ஋஦ஹய ஥வங்கள்
கழபகணங்க஺஭க் கண்ைளல் ஋ள௃ந்து ஸதளள௃ங்கள்."
஋஦ அபூ நஸ்ளேத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1042
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஋ந்த ந஦ழத஦ழன் நபணத்தழற்களகளெம் யளழ்ளெக்களகஹயள சூளழனத௅க்கும் ெந்தழபத௅க்கும் கழபகணம்
஧ழடிப்஧தழல்஺஬. அ஺ய அல்஬ளஹ்யழன் அத்தளட்ெழக஭ழல் இபண்டு அத்தளட்ெழக஭ளகும். ஋஦ஹய
஥வங்கள் கழபகணங்க஺஭க் கண்ைளல் ஸதளள௃ங்கள்."
஋஦ இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

197

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1043
ப௃கவபள இப்த௅ ரஶஉ஧ள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் கள஬த்தழல் (அயர்க஭ழன் நகன்) இப்பளலவம்(பலி) நபணழத்த அன்பொ சூளழன
கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைது. இப்பளலவநழன் நபணத்தழற்களகஹய சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைதளக நக்கள்
ஹ஧ெழக் ஸகளண்ை஦ர். அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'சூளழனத௅க்கும் ெந்தழபத௅க்கும் ஋யபை஺ைன
நபணத்தழற்களகஹயள ஋யபை஺ைன யளழ்ளெக்களகஹயள கழபகணம் ஧ழடிப்஧தழல்஺஬. ஋஦ஹய ஥வங்கள்
(ம்பகணத்஺தக்) கண்ைளல் ஸதளள௃து அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ழபளர்த்தழபெங்கள்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1044
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கள஬த்தழல் சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைது. நக்களுக்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள். (அத்ஸதளள௃஺கனழல்) ஥வண்ை ஹ஥பம் ஥ழன்஫ளர்கள். (பையழலிபைந்து) ஋ள௃ந்து
஥வண்ை ஹ஥பம் ஥ழன்஫ளர்கள். இது ப௃தல் ஥ழ஺஬஺ன யழைக் கு஺஫ந்ததளக இபைந்தது. ஧ழன்஦ர் நற்ஸ஫ளபை
பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். இது ப௃தல் பைகூ஺ய யழைக் கு஺஫ந்ததளக இபைந்தது. ஧ழன்஦ர் ஥வண்ை ஹ஥பம்
றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள். ஧ழன்஦ர் ப௃தல் பக்அத்தழல் ஸெய்தது ஹ஧ளன்ஹ஫ இபண்ைளம் பக்அத்தழலும்
ஸெய்தளர்கள். கழபகணம் யழ஬கழனதும் ஸதளள௃஺க஺ன ப௃டித்தளர்கள். நக்களுக்கு உ஺ப
஥ழகழ்த்தழ஦ளர்கள். (அவ்ளெ஺பனழல்) அல்஬ளஹ்஺யப் புகழ்ந்து ஹ஧ளற்஫ழயழட்டு, 'சூளழனத௅ம் ெந்தழபத௅ம்
அல்஬ளஹ்யழன் அத்தளட்ெழக஭ழல் உள்஭஺யனளகும். ஋யபை஺ைன நபணத்தழற்ஹகள ஋யபை஺ைன
யளழ்ளெக்ஹகள அயற்பொக்குக் கழபகணம் ஧ழடிப்஧தழல்஺஬. கழபகணத்஺த ஥வங்கள் களத௅ம்ஹ஧ளது
அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ழபளர்த்தழபெங்கள். அய஺஦ப் ஸ஧பை஺நப் ஧டுத்துங்கள்; ஸதளள௃ங்கள்; தர்நம்
ஸெய்பெங்கள்" ஋ன்பொ கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள். ஹநலும் ஸதளைர்ந்து 'ப௃லம்நதழன் ெப௄தளனஹந! ஏர்
ஆஹணள, ஸ஧ண்ஹணள யழ஧ச்ெளபம் ஸெய்பெம்ஹ஧ளது அல்஬ளஹ் கடு஺நனளக ஹபளெம் ஸகளள்கழ஫ளன்.
ப௃லம்நதழன் ஹபளெம் ஸகளள்கழ஫ளன். ப௃லம்நதழன் ெப௃தளனஹந! ஥ளன் அ஫ழய஺த ஥வங்கள் அ஫ழந்தளல்
கு஺஫யளகச் ெழளழத்து அதழகநளக அள௃ள௅ர்கள்' ஋ன்பொம் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1045
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ அம்ர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கள஬த்தழல் சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைஹ஧ளது அஸ்ற஬ளத்து
ஜளநழஆ(ஸதளள௃஺கக்குத் தனளபளகுக!) ஋ன்பொ அ஺மப்புக் ஸகளடுக்கப்஧ட்ைது.

198

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1046
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கள஬த்தழல் சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைது. உைஹ஦ அயர்கள் ஧ள்஭ழக்குச்
ஸென்஫ளர்கள். நக்கள் அயர்களுக்குப் ஧ழன்஦ளல் அணழ யகுத்தளர்கள். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தக்பீர்
கூ஫ழ஦ளர்கள். ஥வண்ை ஹ஥பம் ஏதழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் தக்பீர் கூ஫ழ ஥வண்ை ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள்.
஧ழன்஦ர் றநழஅல்஬ளலஶ லிநன் லநழதள ஋ன்பொ கூ஫ழ ஥ழநழர்ந்தளர்கள். றஜ்தளளெக்குச் ஸெல்஬ளநல்
஥வண்ை ஹ஥பம் -ப௃தலில் ஏதழன஺த யழைக் கு஺஫ந்த ஹ஥பம்- ஏதழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் தக்பீர் கூ஫ழ ப௃தல்
பைகூ஺ய யழைக் கு஺஫ந்த அ஭ளெ பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். ஧ழ஫கு றநழஅல்஬ளலஶ லிநன் லதழநள
பப்஧஦ள ய ஬கல் லம்து ஋ன்பொ கூ஫ழயழட்டு றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள். இது ஹ஧ளன்ஹ஫ நற்ஸ஫ளபை
பக்அத்தழலும் ஸெய்தளர்கள். (இபண்டு பக்அத்க஭ழல்) ஥ளன்கு பைகூளெக்களும் ஥ளன்கு றஜ்தளக்களும்
ஸெய்தளர்கள். (ஸதளள௃஺க) ப௃டியதற்கு ப௃ன் கழபகணம் யழ஬கழனது. ஧ழ஫கு ஋ள௃ந்து அல்஬ளஹ்஺ய
அயத௅஺ைன தகுதழக்ஹகற்஧ புகழ்ந்தளர்கள். ஧ழன்஦ர் 'இவ்யழபண்டும் (சூளழனன், ெந்தழபன்)
அல்஬ளஹ்யழன் அத்தளட்ெழக஭ழல் உள்஭஺யனளகும். ஋யபை஺ைன நபணத்தழற்ஹகள யளழ்யழற்ஹகள
அயற்பொக்குக் கழபகணம் ஧ழடிப்஧தழல்஺஬. ஥வங்கள் கழபகணத்஺தக் களணும்ஹ஧ளது யழ஺பந்து
ஸதளள௃ங்கள்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஥ளன் உர்யளயழைம் உங்கள் ெஹகளதபர் நதவ஦ளயழல் சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைஹ஧ளது றஶப்லஶத்
ஸதளள௃஺க ஹ஧ளல் இபண்டு பக்அத் ஸதளள௃த஺தத் தயழப ஹயபொ ஋஺தபெம் ஸெய்னயழல்஬ஹன ஋ன்பொ
ஹகட்ஹை஦. அதற்கு அயர், ஆம்! அயர் ஥஧ழ யமழக்கு நளற்஫ம் ஸெய்துயழட்ைளர்' ஋ன்பொ
யழ஺ைன஭ழத்தளர் ஋஦ கள௉ர் இப்த௅ அப்஧ளஸ் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1047
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஸதளள௃தளர்கள். ஥ழன்பொ தக்பீர் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஥வண்ை ஹ஥பம் ஏதழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஥வண்ை ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். ஧ழன்஦ர் த஺஬஺ன
உனர்த்தழ றநழல்஬ளலஶ லிநன்லநழதள ஋ன்஫ளர்கள். ஋ள௃ந்து ப௃ன்ஹ஧ளன்ஹ஫ ஥ழன்஫ளர்கள். ஧ழன்஦ர்
஥வண்ை ஹ஥பம் ஏதழ஦ளர்கள். இது ப௃ன்பு ஏதழன஺த யழைக்கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு ஥வண்ை
ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். இது ப௃ந்஺தன பைகூ஺ய யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு
஥வண்ை ஹ஥பம் றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள். அடுத்த பக்அத்க஭ழலும் இது ஹ஧ளன்ஹ஫ ஸெய்தளர்கள். சூளழன
கழபகணம் யழ஬கழனஹ஧ளது ற஬ளம் ஸகளடுத்து நக்களுக்கு உ஺ப ஥ழகழ்த்தழ஦ளர்கள். (அவ்ளெ஺பனழல்)
'சூளழனன் ெந்தழபன் ஆகழன இபண்டும் அல்஬ளஹ்யழன் அத்தளட்ெழக஭ழல் உள்஭஺யனளகும்.
஋யபை஺ைன நபணத்தழற்களகஹயள யளழ்யழற்களகஹயள அயற்஫ழற்குக் கழபகணம் ஧ழடிப்஧தழல்஺஬.
கழபகணத்஺த ஥வங்கள் களணும்ஹ஧ளது ஸதளள௃஺கக்கு யழ஺பபெங்கள்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.

199

(கு஫ழப்பு: தழபைக்குர்ஆன் (தழபைக்குர்ஆன் 75:08) ஋ன்஫) யெ஦த்தழல் ெந்தழப கழபகணத்தழற்குப் ஧னன்
஧டுத்தப் ஧ட்ையளர்த்஺த஺ன இந்த லதவளைல் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் சூளழன கழபகணத்தழற்குப் ஧னன்
஧டுத்தழபெள்஭ளர்கள்.)

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1048
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் அ஫ழயழத்தளர்கள்.
"சூளழனத௅ம் ெந்தழபத௅ம் அல்஬ளஹ்யழன் அத்தளட்ெழக஭ழல் இபண்டு அத்தளட்ெழகள். ஋யபை஺ைன
நபணத்தழற்களகளெம் அயற்஫ழற்குக் கழபகணம் ஧ழடிப்஧தழல்஺஬. நள஫ளக அதன் ப௄஬ம் அல்஬ளல
தன்த௅஺ைன அடினளர்க஺஭ ஋ச்ெளழக்கழ஫ளன்'.
஋஦ அபூ ஧க்பள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1049-1050
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
எபை பேதப் ஸ஧ண்நணழ ஋ன்஦ழைம் னளெழக்க யந்தளள். அப்ஹ஧ளது அயள் 'கப்பை஺ைன
ஹயத஺஦னழலிபைந்து உன்஺஦ அல்஬ளஹ் களப்஧ள஦ளக!' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளள். ஥ளன் ஥஧ழ(றல்)
அயர்க஭ழைம் ந஦ழதர்கள் கப்பைக஭ழலும் ஹயத஺஦ ஸெய்னப்஧டுயளர்க஭ள? ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன்.
அதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள், 'கப்பை஺ைன ஹயத஺஦஺னயழட்டும் ஥ளத௅ம் அல்஬ளஹ்யழைம்
஧ளதுகளப்புத் ஹதடுகழஹ஫ன்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.
஧ழன்஦ர் எபை ஥ளள் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் யளக஦த்தழல் பு஫ப்஧ட்ைளர்கள். அப்ஹ஧ளது சூளழன கழபகணம்
஌ற்஧ட்ைது. ப௃ற்஧கல் ஹ஥பத்தழல் (இல்஬ம்) தழபைம்஧ழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஸதளம஬ள஦ளர்கள். நக்கள்
அயர்களுக்குப் ஧ழன்஦ளல் ஥ழன்஫ளர்கள். (அத்ஸதளள௃஺கனழல்) ஥வண்ை ஹ஥பம் ஥ழன்஫ளர்கள். ஧ழன்஦ர்
஥வண்ை ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். (பைகூயழலிபைந்து ஥ழநழர்ந்து ஥வண்ை ஹ஥பம் ஥ழன்஫ளர்கள். இது
ப௃தல் ஥ழ஺஬஺ன யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழன்஦ர் ஥வண்ை ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள்.
இது நதல் பைகூ஺ய யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு (பைகூயழலிபைந்து) ஥ழநழர்ந்து றஜ்தளச்
ஸெய்தளர்கள். ஧ழ஫கு ஥வண்ை ஹ஥பம் ஥ழன்஫ளர்கள். இது ப௃தல் ஥ழ஺஬஺ன யழைக் கு஺஫யள஦தளக
இபைந்தது. ஧ழ஫கு ஥வண்ை ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். இது ப௃தல் பைகூ஺ய யழைக் கு஺஫யள஦தளக
இபைந்தது. ஧ழ஫கு ஥ழ஺஬னழல் ஥வண்ை ஹ஥பம் ஥ழன்஫ளர்கள். இது ப௃தல் பக்அத்தழன் ஥ழ஺஬஺ன யழைக்
கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு ஥வண்ை ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். இது ப௃தல் பைகூ஺யயழைக்
கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு (பைகூயழலிபைந்து) ஥ழநழர்ந்து றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள். ஸதளள௃து
ப௃டித்து அல்஬ளஹ் ஥ளடின ஸெய்தழக஺஭ நக்களுக்குச் ஸெளன்஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் கப்பை஺ைன
ஹயத஺஦னழலிபைந்து ஧ளதுகளப்புத் ஹதடுநளபொ அயர்களுக்குக் கட்ை஺஭னழட்ைளர்கள்.

200

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1051
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ அம்ர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கள஬த்தழல் சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைஹ஧ளது அஸ்ற஬ளத்து ஜளநழஆ ஋ன்பொ
அ஺மப்புக் ஸகளடுக்கப்஧ட்ைது. ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் எபை பக்அத்தழல் இபண்டு பைகூளெகள்
ஸெய்தளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஋ள௃ந்து நற்ஸ஫ளபை பக்அத்தழலும் இபண்டு பைகூளெகள் ஸெய்தளர்கள். ஧ழன்஦ர்
அநர்ந்தளர்கள். அதன் ஧ழ஫கு கழபகணம் யழ஬கழனது.
அன்பொ ஸெய்த றஜ்தள஺யப் ஹ஧ளல் ஥வண்ை றஜ்தள஺ய ஥ளன் ஸெய்ததழல்஺஬' ஋ன்பொ ஆனழரள(பலி)
கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1052
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கள஬த்தழல் சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைது. ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அப்ஹ஧ளது
ஸதளள௃தளர்கள். அத்ஸதளள௃஺கனழல் கபள அத்தழனளனம் ஏதுந஭ளெக்கு ஥வண்ை ஹ஥பம் ஥ழன்஫ளர்கள்.
஧ழன்஦ர் ஥வண்ை ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். (பைகூயழலிபைந்து) ஥ழநழர்ந்து ஥வண்ை ஹ஥பம் ஥ழன்஫ளர்கள்.
இது ப௃தல் ஥ழ஺஬஺ன யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு ஥வண்ை ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள்.
இது ப௃தல் பைகூ஺ய யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள். ஧ழன்஦ர்
஥வண்ை ஹ஥பம் ஥ழன்஫ளர்கள். இது ப௃தல் ஥ழ஺஬஺ன யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு ஥வண்ை
ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். இது ப௃தல் பைகூ஺ய யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு ஥வண்ை
ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். இது ப௃தல் பைகூ஺ய யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு
(பைகூயழலிபைந்து) ஥ழநழர்ந்து ஥வண்ை ஹ஥பம் ஥ழன்஫ளர்கள். இது ப௃தல் ஥ழ஺஬஺ன யழைக் கு஺஫யள஦தளக
இபைந்தது. ஧ழ஫கு ஥வண்ை ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். இது ப௃தல் பைகூ஺ய யழைக் கு஺஫யள஦தளக
இபைந்தது. ஧ழ஫கு றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள். கழபகணம் யழ஬கழன ஥ழ஺஬னழல் ஸதளள௃து ப௃டித்தளர்கள்.
(ப௃டித்ததும்) 'சூளழனத௅ம் ெந்தழபத௅ம் அல்஬ளஹ்யழன் அத்தளட்ெழக஭ழல் இபண்டு அத்தளட்ெழக஭ளகும்.
஋யபை஺ைன நபணத்தழற்களகஹயள யளழ்யழற்களகஹயள அயற்஫ழற்குக் கழபகணம் ஧ழடிப்஧தழல்஺஬.
஋஦ஹய கழபகணத்஺த ஥வங்கள் கண்ைளல் அல்஬ளஹ்஺ய ஥ழ஺஦ளெ கூபைங்கள். ஋ன்பொ ஥஧ழ(ற஬)
அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது ஥஧ழத் ஹதளமர்கள் 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! ஥வங்கள் ஋஺தஹனள
஧ழடிக்க ப௃னன்பொ ஧ழ஫கு ஧ழன் யளங்கழனது ஹ஧ளல் ஥ளங்கள் கண்ஹைளஹந ( அது ஌ன்?)' ஋ன்பொ
ஹகட்ைளர்கள். அதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் '஥ளன் ஸெளர்க்கத்஺தப் ஧ளர்த்ஹதன். அதன் எபை
கு஺஬஺னப் ஧ழடிக்க ப௃னன்ஹ஫ன். அ஺த ஥ளன் ஧ழடித்தழபைந்தளல் இந்த உ஬கம் உள்஭஭ளெம் ஥வங்கள்
அ஺த உண்பீர்கள். ஹநலும் ஥பகத்஺தபெம் கண்ஹைன். அ஺த யழை ஹநளெநள஦ களட்ெழ஺ன
எபைஹ஧ளதும் ஥ளன் கண்ைதழல்஺஬. ஹநலும் ஥பகயளெழக஭ழல் ஸ஧ண்க஺஭ஹன அதழகநளகக் கண்ஹைன்'
஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! அது ஌ன்? ஋ன்பொ ஥஧ழத்ஹதளமர்கள் ஹகட்ை஦ர்.

201

அதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'ஸ஧ண்கள் ஥ழபளகளழப்஧தன் களபணத்தழ஦ளல்' ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்த஦ர்.
'அல்஬ளஹ்஺யஹனள ஥ழபளகளழக்கழ஫ளர்கள்' ஋ன்பொ ஹகட்கப்஧ட்ைதற்குக் 'கணய஺஦
஥ழபளகளழக்கழ஫ளர்கள்; கள஬ஸநல்஬ளம் எபத்தழக்கு ஥வ உதயழகள் ஸெய்து உன்஦ழைம் ஌ஹதத௅ம் எபை
கு஺஫஺னக் கண்ைளல் உன்஦ழைம் ஋ந்த ஥ன்஺ந஺னபெம் ஥ளன் களணயழல்஺஬ ஋ன்பொ கூ஫ழ யழடுயளள்'
஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1053
அஸ்நள ஧ழன்த் அபீ ஧க்ர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
எபை சூளழன கழபகணத்தழன்ஹ஧ளது ஆனழரள(பலி) அயர்க஭ழைம் ஥ளன் ஸென்ஹ஫ன். அப்ஹ஧ளது
ஆனழரள(பலி)ளெம் நக்களும் ஸதளள௃து ஸகளண்டிபைந்த஦ர். ஥ளன் நக்களுக்கு ஋ன்஦ ஹ஥ர்ந்தது ஋ன்பொ
ஹகட்ஹைன். அதற்கு ஆனழரள(பலி) தம் ஺கனளல் யள஦த்஺த ஹ஥ளக்கழச் ஺ெ஺க ஸெய்து
'றஶப்லள஦ல்஬ளஹ்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். ஌ஹதத௅ம் அ஺ைனள஭நள? ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன். 'ஆம்'
஋ன்஧து ஹ஧ளல் ஺ெ஺க ஸெய்தளர்கள். ஋஦க்கு நனக்கம் ஌ற்஧டும் அ஭ளெக்கு ஥ளத௅ம் (ஸதளள௃஺கனழல்)
஥ழன்ஹ஫ன். ஧ழன்஦ர் ஋ன் த஺஬னழல் தண்ணவ஺ப ஊற்஫ழக் ஸகளண்ஹைன். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
ஸதளள௃து ப௃டித்ததும் அல்஬ளஹ்஺யப் புகழ்ந்து ஹ஧ளற்஫ழயழட்டு '஥ளன் இதுய஺ப களணளத
அ஺஦த்஺தபெம் இந்த இைத்தழல் கண்ஹைன் ஸெர்க்கம், ஥பகம் உட்஧ை, ஹநலும் கப்பைக஭ழல்
தஜ்ஜளலின் ஹெளத஺஦ ஹ஧ளல் அல்஬து அதுற்கு ஸ஥பைக்கநள஦ அ஭ளெக்கு ஥வங்கள்
ஹெளதழக்கப்஧டுள௅ர்கள் ஋ன்பொ ஋஦க்கு யலவ (இ஺஫ச்ஸெய்தழ) (இ஺஫ச்ஸெய்தழ)
அ஫ழயழக்கப்஧ட்டிபைக்கழ஫து. உங்க஭ழல் எபையளழைம் யள஦யர் யந்து 'இம்ந஦ழத஺பப் ஧ற்஫ழ
உம்ப௃஺ைன ப௃டிளெ ஋ன்஦? ஋ன்பொ ஹகட்஧ளர். ஥ம்஧ழக்஺கனள஭ர் உபொதழபெை஦ழபைந்தயர் 'அயர்கள்
ப௃லம்நது ஥஧ழனளயளர்கள். ஋ங்க஭ழைம் ஸத஭ழயள஦ நளர்ககத்஺தபெம் ஹ஥ர்யமழ஺னபெம் ஸகளண்டு
யந்தளர்கள். ஥ளங்கள் அயர்க஭ழன் அ஺மப்஺஧ ஌ற்பொ, ஥ம்஧ழப் ஧ழன் ஧ற்஫ழஹ஦ளம்' ஋ன்பொ கூபொயளர்.
அயளழைம், ஥ல்஬யபளக ஥வர் உ஫ங்குள௅பளக! ஥ழர் ஥ம்஧ழக்஺கனள஭பளக இபைந்த஺த ஥ளம் ஥ழச்ெனநளக
அ஫ழஹயளம்' ஋ன்பொ கூ஫ப்஧டும். ஥னயஞ்ெகர் ெந்ஹதகத்தழலிபைந்தயர் (இக்ஹகள்யழக்குப் ஧தழல்
அ஭ழக்கும் ஹ஧ளது) 'நக்கள் ஋஺தஹனள ஸெளன்஦ளர்கள்; ஥ளத௅ம் ஸெளன்ஹ஦ன். ஋஦க்கு ஋துளெம்
ஸதளழனளது' ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழப்஧ளர்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1054
அஸ்நள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் சூளழன கழபகணத்தழன்ஹ஧ளது அடி஺நக஺஭ யழடுத஺஬ ஸெய்பெநளபொ
கட்ை஺஭னழட்ைளர்கள்.

202

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1055-1056
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
எபை பேதப் ஸ஧ண்நணழ ஋ன்஦ழைம் னளெழக்க யந்தளள். அப்ஹ஧ளது அயள் 'கப்பை஺ைன
ஹயத஺஦னழலிபைந்து உன்஺஦ அல்஬ளஹ் களப்஧ள஦ளக! ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளள். ஥ளன் ஥஧ழ(றல்)
அயர்க஭ழைம் ந஦ழதர்கள் கப்பைக஭ழலும் ஹயத஺஦ ஸெய்னப்஧டுயளர்க஭ள? ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன்.
அதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'கப்பை஺ைன ஹயத஺஦஺னயழட்டும் ஥ளத௅ம் அல்஬ளஹ்யழைம்
஧ளதுகளப்புத் ஹதடுகழஹ஫ன்' ஋ன்஫ளர்கள்.
஧ழன்஦ர் எபை ஥ளள் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் யளக஦த்தழல் பு஫ப்஧ட்ைளர்கள். அப்ஹ஧ளது சூளழன கழபகணம்
஌ற்஧ட்ைது. ப௃ற்஧கல் ஹ஥பத்தழல் இல்஬ம் தழபைம்஧ழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஸதளம஬ள஦ளர்கள். நக்கள்
அயர்களுக்குப் ஧ழன்஦ளல் ஥ழன்஫ளர்கள். (அத்ஸதளள௃஺கனழல்) ஥வண்ை ஹ஥பம் ஥ழன்஫ளர்கள். ஧ழன்஦ர்
஥வண்ை ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். (பைகூயழலிபைந்து) ஥ழநழர்ந்து ஥வண்ை ஹ஥பம் ஥ழன்஫ளர்கள். இது
ப௃தல் ஥ழ஺஬஺னயழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழன்஦ர் ஥வண்ை ஹ஥பம் றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள்.
இது ப௃தல் ஥ழ஺஬஺ன யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு ஥வண்ை ஹ஥பம் ;஥ழன்஫ளர்கள். இது
ப௃தல் பக்அத்தழன் ஥ழ஺஬஺ன யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். இது
ப௃தல் பைகூ஺ய யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள். அது ப௃தல் றஜ்தள஺ய
யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஸதளள௃து ப௃டித்து அல்஬ளஹ் ஥ளடின ஸெய்தழக஺஭ நக்களுக்குச்
ஸெளன்஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் கப்பை஺ைன ஹயத஺஦னழலிபைந்து ஧ளதுகளப்புத் ஹதடுநளபொ அயர்களுக்குக்
கட்ை஺஭னழட்ைளர்கள்.஧குதழ 13
஋யபை஺ைன நபணத்தழற்களகஹயள யளழ்யழற்களகஹயள சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧டுயதழல்஺஬.
இது ஧ற்஫ழ அபூ ஧க்பள(பலி) ப௄கவபள(பலி), அபூ ப௄றள(பலி), இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி), இப்த௅ உநர்(பலி)
ஆகழஹனளர் அ஫ழயழத்துள்஭஦ர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1057
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
"சூளழனத௅க்கும் ெந்தழபத௅க்கும் ஋யபை஺ைன நபணத்தழற்களகஹயள யளழ்யழற்களகஹயள கழபகணம்
஧ழடிப்஧தழல்஺஬. அவ்யழபண்டும் அல்஬ளஹ்யழன் அத்தளட்ெழக஭ழல் உள்஭஺யனளகும். ஋஦ஹய
கழபகணத்஺தக் களணும்ஹ஧ளது ஥வங்கள் ஸதளள௃ங்கள்."
஋஦ இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அ஫ழயழக்஫ழ஫ளர்கள்.

203

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1058
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கள஬த்தழல் சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைது. ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ள௃ந்து
நக்களுக்குத் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள். ஥வண்ை ஹ஥பம் ஏதழ஦ளர்கள். ஥வண்ை ஹ஥பம் பைகூளெச்
ஸெய்தளர்கள். ஧ழ஫கு த஺஬஺ன உனர்த்தழ நவண்டும் ஥வண்ை ஹ஥பம் ஏதழ஦ளர்கள். இது ப௃தலில்
ஏதழன஺த யழைக்கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு நவண்டும் ஥வண்ை ஹ஥பம் பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள்.
இது ப௃தல் பைகூ஺ய யழைக் கு஺஫யள஦தளக இபைந்தது. ஧ழ஫கு த஺஬஺ன உனர்த்தழ இபண்டு
றஜ்தளக்கள் ஸெய்தளர்கள். ஧ழன்஦ர் ஋ள௃ந்து இபண்ைளம் பக்அத்தழலும் இவ்யளஹ஫ ஸெய்தளர்கள்.
஧ழன்஦ர் ஋ள௃஥து (நக்க஺஭ ஹ஥ளக்கழ) 'சூளழனத௅க்கும் ெந்தழபத௅க்கும் ஋யபை஺ைன நபணத்தழற்களகஹயள
யளழ்யழற்களகஹயள கழபகணம் ஧ழடிப்஧தழல்஺஬. அவ்யழபண்டும் அல்஬ளஹ்யழன் அத்தளட்ெழக஭ழல்
உள்஭஺யனளகும். அயற்஺஫த் தன்த௅஺ைன அடினளர்களுக்கு அல்஬ளஹ் களட்டுகழ஫ளன். ஋஦ஹய
கழபகணத்஺த ஥வங்கள் களணும்ஹ஧ளது ஸதளள௃஺கக்கு ஥வங்கள் யழ஺பபெங்கள்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1059
அபூ ப௄றள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கழனளநத் ஥ளள் யந்துயழட்ைஹதள ஋ன்பொ அஞ்ெழத்
தழடுக்குற்பொ ஋ள௃ந்தளர்கள். உைஹ஦ ஧ள்஭ழக்கு யந்து ஸதளள௃தளர்கள். ஥ழற்஧து, பைகூளெச் ஸெய்யது,
றஜ்தளச் ஸெய்யது ஆகழனயற்஺஫ ஥ளன் அதுய஺ப ஧ளர்த்தழபளத அ஭ளெக்கு ஥வட்டி஦ளர்கள். (஧ழன்஦ர்
நக்க஺஭ ஹ஥ளக்கழ) 'இந்த அத்தளட்ெழகள் ஋யபை஺ைன நபணத்தழற்களகஹயள யளழ்யழற்களகஹயள
஌ற்஧டுயதழல்஺஬. ஋஦ழத௅ம் தன்த௅஺ைன அடினளர்க஺஭ ஋ச்ெளழப்஧தற்களக அல்஬ளஹ்
அத௅ப்புகழ஫ளன். இயற்஫ழல் ஋஺தஹனத௅ம் ஥வங்கள் கண்ைளல் இ஺஫ய஺஦ ஥ழ஺஦ளெ கூபளெம்
஧ழபளர்த்தழக்களெம் ஧ளயநன்஦ழப்புத் ஹதைளெம் யழ஺பபெங்கள்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1060
ப௃கவபள இப்த௅ ரஶஉ஧ள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
இப்பளலவம்(பலி) நபணழத்த ஹ஥பத்தழல் சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைது.
'இப்பளலவநழன் நபணத்தழற்களகக் கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைது' ஋ன்பொ நக்கள் ஹ஧ெழக் ஸகளண்ை஦ர்.
அப்ஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள், 'சூளழனத௅ம் ெந்தழபத௅ம் அல்஬ளஹ்யழன் இபண்டு அத்தளட்ெழக஭ளகும்.
஋யபை஺ைன நபணத்தழற்களகஹயள யளழ்யழற்களகஹயள கழபகணம் ஌ற்஧டுயதழல்஺஬. ஋஦ஹய ஥வங்கள்

204

கழபகணத்஺தக் கண்ைளல் அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ழபளர்த்தழபெங்கள். அது யழ஬கும் ய஺ப ஸதளள௃ங்கள்'
஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1061
அஸ்நள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ம்பகணம் யழ஬கழனஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஸதளள௃து ப௃டித்து உ஺ப ஥ழகழ்த்தழ஦ளர்கள்.
(அவ்ளெ஺பனழல்) அல்஬ளஹ்஺ய அயத௅஺ைன தகுதழக்ஹகற்஧ப் புகழ்ந்துயழட்டு 'அம்நள஧ஃது'
஋ன்஫ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1062
அபூ ஧க்பள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கள஬த்தழல் சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைஹ஧ளது இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1063
அபூ ஧க்பள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கள஬த்தழல் சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைது. உைஹ஦ ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன்
ஹந஬ள஺ை஺ன இள௃த்தயர்க஭ளகப் ஧ள்஭ழக்குச் ஸென்஫ளர்கள். நக்க஭ம் அயர்க஺஭ ஹ஥ளக்கழ
யழ஺பந்த஦ர். ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் நக்களுக்கு இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள்.
கழபகணம் யழ஬கழனதும் 'சூளழனத௅ம் ெந்தழபத௅ம் அல்஬ளஹ்யழன் இபண்டு அத்தளட்ெழக஭ளகும்.
஋யபை஺ைன நபணத்தழற்களகளெம் அயற்஫ழற்குக் கழபகணம் ஧ழடிப்஧தழல்஺஬. ஋஦ஹய
நபணத்தழற்களகளெம் அயற்஫ழற்குக் கழபகணம் ஧ழடிப்஧தழல்஺஬. ஋஦ஹய கழபகணம் ஧ழடித்தளல் அது
யழ஬கும்ய஺ப ஸதளள௃ங்கள்; ஧ழபளர்த்தழபெங்கள்' ஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
அயர்க஭ழன் நகன் நபணழத்தஹ஧ளது நக்கள் ஹ஧ெழனதற்கு நபொப்஧ளகஹய இவ்யளபொ ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1064
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

205

஥஧ழ(றல்) அயர்கள் இபண்டு பக்அத்க஭ழல் ஥ளன்கு பைகூளெச் ஸெய்து கழபகணத் ஸதளள௃஺க஺ன
நக்களுக்குத் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள். அதழல் ப௃தல் பைகூ஺ய ஥வண்ை ஹ஥பப௃ம் அதற்கடுத்த
பைகூ஺ய அ஺தயழைக் கு஺஫ந்த ஹ஥பப௃ம் ஸெய்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1065
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கழபகணத்ஸதளள௃஺கனழல் ெப்தநழட்டு ஏதழ஦ளர்கள். ஏதழ ப௃டித்ததும் தக்பீர் கூ஫ழ
பைகூளெச் ஸெய்தளர்கள். பைகூயழலிபைந்து ஥ழநழர்ந்ததும் 'றநழ அல்஬ளலஶ லிநன் லநழதள, பப்஧஦ள ய
஬கல் லம்து' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். ஧ழ஫கு நவண்டும் ஏதழ஦ளர்கள். இவ்யளபொ இபண்டு பக்அத்க஭ழல்
஥ளன்கு பைகூளெகளும் ஥ளன்கு றஜ்தளக்களும் ஸெய்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 16, ஋ண் 1066
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கள஬த்தழல் சூளழன கழபகணம் ஌ற்஧ட்ைது ஸதளள௃஺கக்குளழன தனளபளகுங்கள்' ஋ன்பொ
அ஺மப்஧தற்களக எபைய஺ப ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அத௅ப்஧ழ஦ளர்கள். (நக்கள் கூடினதும்) ப௃ன்ஹ஦
ஸென்பொ இபண்டு பக்அத்க஭ழல் ஥ளன்கு பைகூளெகளும் ஥ளன்கு றஜ்தளக்களும் ஸெய்து ஸதளள௃஺க
஥ைத்தழ஦ளர்கள்.
உங்கள் ெஹகளதபர் அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ றஶ஺஧ர் நதவ஦ளயழல் கழபகணத் ஸதளள௃஺க ஸதளள௃ம்ஹ஧ளது
றஶப்லஶத் ஸதளள௃஺க ஹ஧ளல் இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃த஺தத் தயழப ஹயபொ ஋஺தபெம் ஸெய்ன
யழல்஺஬ஹன ஋஦ உர்யளயழைம் ஹகட்ஹைன். அதற்கயர் 'ஆம்' அயர் ஥஧ழயமழக்கு
நளபொஸெய்துயழட்ைளர்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர் ஋஦ றஶஹ்ளழ கு஫ழப்஧ழட்ைளர்.

குர்ஆ஦ழலுள்஭ றஜ்தள யெ஦ங்கள்
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1067
இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் நக்களயழல் ஥ஜ்ப௃ அத்தழனளனத்஺த ஏதும்ஹ஧ளது றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள். எபை
ப௃தழனய஺பத் தயழப அயர்களுைன் இபைந்த அ஺஦யபைம் றஜ்தளச் ஸெய்த஦ர். அம்ப௃தழனயர் எபை

206

஺கனழல் ெழ஫ழன கற்க஺஭ஹனள நண்஺ணஹனள ஋டுத்துத் தம் ஸ஥ற்஫ழக்குக் ஸகளண்டு ஸென்பொ
'இவ்யளபொ ஸெய்யது ஋஦க்குப் ஹ஧ளதும்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர். ஧ழன்஦ர் அயர் கள஧ழபளகக் ஸகளல்஬ப்
஧ட்ை஺த ஧ளர்த்ஹதன்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1068
அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஸயள்஭ழக்கழம஺ந ஃ஧ஜ்ர் ஸதளள௃஺கனழல் அலிஃப் ஬ளம் நவம் தன்ள௉ல் ஋ன்஫
றஜ்தள அத்தழனளனத்஺தபெம் லல்அத்தள அ஬ல் இன்றளன் ஋ன்஫ அத்தழனளனத்iபெம் ஏதழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1069
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
றளத் அத்தழனளனம் ஏதப்஧டும்ஹ஧ளது றஜ்தளக் கட்ைளனநழல்஺஬. (ஆ஦ளல்) ஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
அந்த அத்தழனளனத்஺த ஏதும்ஹ஧ளது றஜ்தளச் ஸெய்த஺த ஧ளர்த்தழபைக்கழஹ஫ன்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1070
இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் நக்களயழல் ஥ஜ்ப௃ அத்தழனளனத்஺த ஏதும்ஹ஧ளது றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள்.
அக்கூட்ைத்தழல் எபைய஺பத் தயழப அயர்களுைன் இபைந்த அ஺஦யபைம் றஜ்தளச் ஸெய்த஦ர். அயர்
எபை ஺கனழல் ெழ஫ழன கற்க஺஭ஹனள நண்஺ணஹனள ஋டுத்துத் தம் ஸ஥ற்஫ழக்குக் ஸகளண்டு ஸென்பொ
'இவ்யளபொ ஸெய்யது ஋஦க்குப் ஹ஧ளதும்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர். ஧ழன்஦ர் அயர் இ஺஫நபொப்஧ள஭பளகக்
ஸகளல்஬ப்஧ட்ை஺த ஧ளர்த்ஹதன்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1071
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஥ஜ்ப௃ அத்தழனளனத்஺த ஏதழ றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள். அயர்களுைன் இபைந்த
ப௃ஸ்லிம்களும் இ஺ண஺யப்஧யர்களும் ஌஺஦ன நக்க஭ம் ஜழன்களும் றஜ்தளச் ஸெய்த஦ர்.

207

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1072
஺றத் இப்த௅ றளனழத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஥ஜ்ப௃ அத்தழனளனத்஺த ஏதழக் களட்டிஹ஦ன். அப்ஹ஧ளது அயர்கள்
றஜ்தளச் ஸெய்னயழல்஺஬.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1073
஺றத் இப்த௅ றள஧ழத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஥ஜ்ப௃ அத்தழனளனத்஺த ஏதழக் களட்டிஹ஦ன். அப்ஹ஧ளது அயர்கள்
றஜ்தளச் ஸெய்னயழல்஺஬.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1074
அபூ ற஬நள அ஫ழயழத்தளர்.
அபூ லஶ஺பபள(பலி) இதஸ்றநளளென் ரக்கத் அத்தழனளனத்஺த ஏதழ றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள். ஥ளன்
அயர்க஭ழைம் ஥வங்கள் றஜ்தளச் ஸெய்த஺த ஥ளன் ஧ளர்த்ஹதஹ஦ ஋ன்ஹ஫ன். அதற்கு அபூ
லஶ஺பபள(பலி) ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் றஜ்தளச் ஸெய்த஺த ஥ளன் ஧ளர்த்தழபைக்களயழட்ைளல் ஥ளத௅ம்
றஜ்தளச் ஸெய்தழபைக்க நளட்ஹைன்' ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1075
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் றஜ்தளச் ஸெய்பெம் யெ஦த்஺த ஋ங்களுக்கு ஏதழக் களட்டும்ஹ஧ளது அயர்கள்
றஜ்தளச் ஸெய்யளர்கள். ஋ங்களுக்கு ஸ஥ற்஫ழ஺ன ஺யக்க இைநழல்஬ளத அ஭ளெக்கு ஥ளங்கள்
அ஺஦யபைம் றஜ்தளச் ஸெய்ஹயளம்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1076

208

இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் ஥ளங்கள் இபைக்கும்ஹ஧ளது றஜ்தளச் ஸெய்பெம் யெ஦த்஺த ஋ங்களுக்கு ஏதழக்
களட்டுயளர்கள். அப்ஹ஧ளது அயர்கள் றஜ்தளச் ஸெய்யளர்கள். ஋ங்களுக்கு ஸ஥ற்஫ழ஺ன ஺யக்க
இைநழல்஬ளத அ஭ளெக்கு ஸ஥பைக்கழனடித்துக் ஸகளண்டு ஥ளங்கள் அ஺஦யபைம் றஜ்தளச் ஸெய்ஹயளம்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1077
பபீஆ இப்த௅ அப்தழல்஬ள அ஫ழயழத்தளர்.
உநர்(பலி) எபை ஸயள்஭ழக்கழம஺ந நழம்஧ளழல் ஥ழன்பொ ஥ஹ்ல் அத்தழனளனத்஺த ஏதழ஦ளர்கள்.
(அதழலுள்஭) றஜ்தள யெ஦த்஺த அ஺ைந்ததும் இ஫ங்கழ றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள். நக்களும் றஜ்தளச்
ஸெய்த஦ர். அடுத்த ஜஶம்ஆ யந்தஹ஧ளது அஹத அத்தழனளனத்஺த ஏதழ஦ளர்கள். அப்ஹ஧ளது றஜ்தள
யெ஦த்஺த அ஺ைந்ததும் (நக்க஺஭ ஹ஥ளக்கழ) 'ந஦ழதர்கஹ஭! ஥ளம் றஜ்தள யெ஦த்஺த
ஏதழனழபைக்கழஹ஫ளம். றஜ்தளச் ஸெய்கழ஫யர் ஥ல்஬஺தச் ஸெய்தயபளயளர். அயளழன் நவது ஋ந்தக்
குற்஫ப௃நழல்஺஬' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். ஹநலும் அயர்கள் றஜ்தளச் ஸெய்னயழல்஺஬.
஥ளநளக யழபைம்஧ழச் ஸெய்தளல் தயழப றஜ்தள஺ய அல்஬ளஹ் ஥ம்நவது கை஺நனளக்கயழல்஺஬ ஋ன்பொ
இப்த௅ உநர்(பலி) கூ஫ழ஦ளர் ஋஦ ஥ள஧ழஃஉ கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1078
அபூ பள஧ழளெ அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளன் அபூ லஶ஺பபள(பலி) உைன் இரளத் ஸதளள௃ஹதன். அயர்கள் இதஸ்றநளளென் ரக்கத் ஋ன்஫
அத்தழனளனத்஺த ஏதழ, றஜ்தளச் ஸெய்தளர்கள். இது ஋ன்஦? ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன். அதற்கு, '஥஧ழ(றல்)
அயர்களுக்குப் ஧ழன்஦ளல் இந்த யெ஦த்தழற்களக ஥ளன் றஜ்தளச் ஸெய்துள்ஹ஭ன். ஥஧ழ(றல்)
அயர்க஺஭ச் ெந்தழக்கும் ய஺ப ஥ளன் ஸெய்து ஸகளண்ஹை இபைப்ஹ஧ன்' ஋ன்பொ அபூ லஶ஺பபள(பலி)
யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 17, ஋ண் 1079
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் றஜ்தளச் ஸெய்பெம் யெ஦த்஺த ஋ங்களுக்கு ஏதழக் களட்டும்ஹ஧ளது அயர்கள்

209

றஜ்தளச் ஸெய்யளர்கள். ஋ங்களுக்கு ஸ஥ற்஫ழ஺ன ஺யக்க இைநழல்஬ளத அ஭ளெக்கு ஥ளங்கள்
அ஺஦யபைம் றஜ்தளச் ஸெய்ஹயளம்.

கஸ்பைத் ஸதளள௃஺க
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1080
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் (நக்களயழல்) ஧த்ஸதளன்஧து ஥ளள்கள் தங்கழ஦ளர்கள். அந்஥ளள்க஭ழல் கஸ்பைச்
ஸெய்தளர்கள். ஥ளங்களும் ஧த்ஸதளன்஧து ஥ளள்களுக்குப் ஧னணம் ஹநற்ஸகளண்ைளல் கஸ்பைச்
ஸெய்ஹயளம். (அ஺த யழை) அதழகநள஦ளல் ப௃ள௃஺நனளகத் ஸதளள௃ஹயளம்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1081
னஹ்னள இப்த௅ அபீ இஸ்லளக் அ஫ழயழத்தளர்.
'஥ளங்கள் நதவ஦ளயழலிபைந்து நக்கள஺ய ஹ஥ளக்கழ ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் பு஫ப்஧ட்ஹைளம். ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் நதவ஦ள தழபைம்பும் ய஺ப இபண்டிபண்டு பக்அத்க஭ளகத் ஸதளள௃தளர்கள்' ஋ன்பொ அ஦ஸ்(பலி)
கூ஫ழனஹ஧ளது ஥வங்கள் நக்களயழல் ஋வ்ய஭ளெ ஥ளள்கள் தங்கழ஦வர்கள் ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன். அதற்கயர்கள்
'஧த்து ஥ளள்கள் தங்கழஹ஦ளம்' ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1082
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்
஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைத௅ம் அபூ ஧க்ர்(பலி), உநர்(பலி) ஆகழஹனளபைைத௅ம் உஸ்நளன்(பலி)
உ஺ைன ஆட்ெழக் கள஬த்தழன் ஆபம்஧க்கட்ைத்தழல் உஸ்நளன்(பலி) உைத௅ம் நழ஦ளயழல் இபண்டு
பக்அத்க஭ளகத் ஸதளள௃ஹதன். ஧ழன்஦ர் உஸ்நளன்(பலி) ஥ளன்கு பக்அத்க஭ளகத் ஸதளம஬ள஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1083

210

லளளழறள இப்த௅ யலப்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் நழ஦ளயழல் ஋தழளழக஺஭ப் ஧ற்஫ழ ஋ந்த அச்ெப௃ம் இல்hத ஥ழ஺஬னழல் இபண்டு
பக்அத்க஭ளக ஋ங்களுக்குத் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1084
அப்துர் பஹ்நளன் இப்த௅ னள௉த் அ஫ழயழத்தளர்.
உஸ்நளன்(பலி) நழ஦ளயழல் ஋ங்களுக்கு ஥ளன்கு பக்அத்கள் ஸதளள௃஺க ஥ைத்தழ஦ளர்கள். இது ஧ற்஫ழ
இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) அயர்க஭ழைம் கூ஫ப்஧ட்ைஹ஧ளது 'இன்஦ளலில்஬ளலழ ய இன்஦ளஇ஺஬லழ
பளஜவஊன்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் '஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் இபண்டு பக்அத்க஭ளகத்
ஸதளள௃தழபைக்கழஹ஫ன். அபூ ஧க்ர்(பலி) உைத௅ம் நழ஦ளயழல் இபண்டு பக்அத்க஭ளகத்
ஸதளள௃தழபைக்கழஹ஫ன். உநர்(பலி) உைத௅ம் நழ஦ளயழல் இபண்டு பக்அத்க஭ளகத் ஸதளள௃தழபைக்கழஹ஫ன்.
இந்த ஥ளன்கு பக்அத்களுக்குப் ஧கபநளக எப்புக் ஸகளள்஭ப்஧ட்ை இபண்டு பக்அத்கள் ஋஦க்குப்
ஹ஧ளதும்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1085
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்களும் அயர்க஭ழன் ஹதளமர்களும் து஬லஜ் நளதம் ஥ளன்களம் ஥ளள் கள஺஬னழல்
லஜ்ஜழற்கு இஹ்பளம் கட்டினயர்க஭ளக யந்து ஹெர்ந்த஦ர். ஧லினழைப்஧டும் ஧ழபளணழ஺னக் ஸகளண்டு
யந்தழபைப்஧ய஺பத் தயழப நற்஫யர்கள் லஜ்஺ஜ உம்பளயளக நளற்஫ழக் ஸகளள்ளுநளபொ ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் கட்ை஺஭னழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1086
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
"஋ந்தப் ஸ஧ண்ணும் நணம் ப௃டிக்கத் தகளத ஆண் உ஫யழ஦பைைன் தயழப ப௄ன்பொ ஥ளள்களுக்கள஦
஧னணத்஺த ஹநற்ஸகளள்஭க் கூைளது'.
இத இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

211

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1087
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
"஋ந்தப் ஸ஧ண்ணும் நணம் ப௃டிக்கத் தகளத ஆண் உ஫யழ஦பைைன் தயழப ப௃ன்பொ ஥ளள்களுக்கள஦
஧னணத்஺த ஹநற்ஸகளள்஭க்கூைளது'.
஋஦ இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1088
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்
"அல்஬ளஹ்஺யபெம் இபொதழ ஥ள஺஭பெம் ந்கழ஧க் கூடின ஋ந்தப் ஸ஧ண்ணும் எபை ஧கல் ஏர் இபளெ
ஸதள஺஬ளெ஺ைன ஧னணத்஺த நணம் ப௃டிக்கத் தகளத ஆண் உ஫யழ஦ர் இல்஬ளநல் ஹநற்ஸகளள்யது
கூைளது'.
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1089
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்
஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் லுலர்த் ஸதளள௃஺க஺ன நதவ஦ளயழல் ஥ளன்கு பக்அத்க஭ளகத்
ஸதளள௃ஹதன். துல்லஶ஺஬ஃ஧ளயழல் இபண்டு பக்அத்க஭ளகத் ஸதளள௃ஹதன்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1090
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ஸதளள௃஺க ஆபம்஧த்தழல் இபண்டு பக்அத்க஭ளகத்தளன் கை஺நனளக்கப்஧ட்ைது. ஧னணத் ஸதளள௃஺க
அவ்யளஹ஫ ஥வடித்தது. (ஸெளந்த) ஊளழல் ஸதளள௃ம் ஸதளள௃஺க (஥ளன்கு பக்அத்க஭ளக) ப௃ள௃஺ந
஧டுத்தப்஧ட்ைது.

212

஥ளன் உர்யளயழைம் ஆனழரள(பலி) ஌ன் ப௃ள௃஺நனளக ஸதளள௃த஦ர் ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன். அதற்கயர்,
'உஸ்நளன்(பலி) யழ஭ங்கழனது ஹ஧ளல் அயபைம் யழ஭ங்கழயழட்ைளர். (அதளயது நக்கள஺யச் ஸெளந்த
ஊபளக இபையபைம் கபைதழயழட்ை஦ர்) ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1091
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அயெபநளகப் பு஫ப்஧டுயதளக இபைந்தளல் நஃளழ஺஧த் தளநதப் ஧டுத்தழ
இரளளெைன் ஹெர்த்துத் ஸதளள௃யளர்கள்.
இப்த௅ உநர்(பலி) இவ்யளஹ஫ ஸெய்யளர்கள் ஋ன்பொ ஥ளஃ஧ழளெ கூபொகழ஫ளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1092
றளலிம் அ஫ழயழத்தளர்.
இப்த௅ உநர்(பலி) ப௃ஸ்தலிஃ஧ள-யழல் நஃளழ஺஧பெம் இரள஺யபெம் ஜம்உச் ஸெய்து ஸதளள௃யளர்கள்.
எபை ப௃஺஫ இப்த௅ உநர்(பலி) நஃளழ஺஧த் தளநதப் ஧டுத்தழ஦ளர்கள். அயர்க஭ழன் ந஺஦யழ
றஃ஧ழனள(பலி) உைல் ஥஬ம் குன்஫ழ இபைந்தளர்கள். (அயர்க஺஭ப் ஧ளர்க்கச் ஸென்பொ
ஸகளண்டிபைந்தளர்கள்) அயர்க஭ழைம் ஸதளள௃஺க ஋ன்பொ ஥ழ஺஦ளெ ஧டுத்தழஹ஦ன். அப்ஹ஧ளதும் '஥ை'
஋ன்஫ளர்கள். இபண்டு அல்஬து ப௄ன்பொ ஺நல்கள் ஥ைந்ததுந யளக஦த்தழல் இபைந்து இ஫ங்கழத்
ஸதளள௃தளர்கள். ஧ழன்஦ர் '஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அயெபநளகப் பு஫ப்஧ை ஹ஥ர்ந்தளல் இப்஧டித்தளன்
ஸதளள௃யளர்கள்' ஋ன்பொ கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள். ஹநலும் '஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அயெபநளகப் பு஫ப்஧ை
ஹ஥ர்ந்தளல் நஃளழ஺஧த் தளநதப் ஧டுத்தழ ப௄ன்பொபக்அத்கள் ஸதளள௃ம் ற஬ளம் ஸகளடுப்஧ளர்கள். ஧ழன்஦ர்
ஸ஧ளழன இ஺ைஸய஭ழ ஌துநழன்஫ழ இரளளெக்கு இகளநத் ஸெளல்லி இபண்டு பக்அத்க஭ளகத்
ஸதளள௃யளர்கள். ஧ழன்஦ர் ற஬ளம் ஸகளடுப்஧ளர்கள். இரளயழலிபைந்து ஥ள்஭ழபயழல் ஋ள௃யது ய஺ப
உ஧ளழனள஦ ஸதளள௃஺ககள் ஸதளம நளட்ைளர்கள்.' ஋஦க் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1093
ஆநழர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்க஺஭ யளக஦ம் ஋த்தழ஺ெனழல் ஸகளண்டு ஸென்஫ளலும் அயர்கள் யளக஦த்தழன்
நவதநர்ந்து ஸதளள௃ய஺த ஧ளர்த்தழபைக்கழஹ஫ன்.

213

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1094
ஜள஧ழர் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ் அ஫ழயழத்தளர்
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் யளக஦த்தழல் ஸெல்லும்ஹ஧ளது கழப்஬ள அல்஬ளத தழ஺ெ஺ன ஹ஥ளக்கழ உ஧ளழனள஦
ஸதளள௃஺கக஺஭த் ஸதளள௃தழபைக்கழ஫ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1095
஥ளஃ஧ழளெ அ஫ழயழத்தளர்.
இப்த௅ உநர்(பலி) தம் யளக஦த்தழல் அநர்ந்து உ஧ளழனள஦ ஸதளள௃஺கக஺஭பெம் யழத்பைத்
ஸதளள௃஺கக஺஭பெம் ஸதளள௃துயழட்டு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் அவ்யளபொ ஸெய்ததளகளெம்
கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1096
அப்தழல்஬ளஹ் இப்த௅ தவ஦ளர் அ஫ழயழத்தளர்.
இப்த௅ உநர்(பலி) ஧னணத்தழன்ஹ஧ளது யளக஦ம் ஋த்தழ஺ெனழல் ஸென்஫ளலும் அதன் நவதநர்ந்து ஺ெ஺க
ஸெய்து ஸதளள௃யளர்கள். அவ்யளபொ ஸெய்ததளகளெம் கு஫ழப்஧ழடுயளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1097
ஆநழர் இப்த௅ ப஧ழஆ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் யளக஦த்தழன் நவதநர்ந்து யளக஦ம் ஋த்தழ஺ெனழல் ஸென்஫ளலும் தம் த஺஬னளல்
஺ெ஺க ஸெய்து உ஧ளழனள஦ ஸதளள௃஺கக஺஭த் ஸதளள௃யளர்கள். கை஺நனள஦ ஸதளள௃஺கனழன்ஹ஧ளது
இவ்யளபொ ஸெய்ன நளட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1098
றளலிம் அ஫ழயழத்தளர்.

214

இப்த௅ உநர்(பலி) இபயழல் ஧னணம் ஸெய்பெம்ஹ஧ளது தம் யளகத்தழன் நவதநர்ந்து ஸதளள௃யளர்கள்.
அயர்க஭ழன் ப௃கம் ஋த்தழ஺ெனழல் இபைக்கழ஫ஸதன்஧஺தப் ஧ற்஫ழக் கய஺஬ப் ஧ை நளட்ைளர்கள். ஹநலும்
'஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋த்தழ஺ெனழல் ஸென்஫ளலும் யளக஦த்தழன் நவது அநர்ந்து உ஧ளழனள஦
ஸதளள௃஺கக஺஭பெம் யழத்஺பபெம் ஸதளள௃யளர்கள் ஋ன்஫ளலும் கை஺நனள஦ ஸதளள௃஺கக஺஭
யளக஦த்தழன் நவதநர்ந்து ஸதளம நளட்ைளர்கள்' ஋ன்பொம் கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1099
ஜள஧ழர் இப்த௅ அப்தழல்஬ளஹ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தங்க஭ழன் யளக஦த்தழல் அநர்ந்து கழமக்கு ஹ஥ளக்கழத் ஸதளள௃யளர்கள்.
கை஺நனள஦ ஸதளள௃஺க஺னத் ஸதளம யழபைம்பும்ஹ஧ளது யளக஦த்தழலிபைந்து இ஫ங்கழக் கழப்஬ள஺ய
ஹ஥ளக்குயளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1100
அ஦ஸ் இப்த௅ ள௉ளழன் அ஫ழயழத்தளர்.
அ஦ஸ்(பலி) ளைளழனளயழலிபைந்து யந்தஹ஧ளது அயர்க஺஭ ஥ளங்கள் ஋தழர் ஸகளண்ஹைளம். ஍த௄த்தம்ர்
஋ன்஫ இைத்தழல் அயர்க஺஭ ஥ளங்கள் ெந்தழத்ஹதளம். அப்ஹ஧ளது அயர்க஭ழன் ப௃கம் கழப்஬ளளெக்கு
இைப்பு஫நளக இபைக்கும் ஥ழ஺஬னழல் கள௃஺தனழன் நவது அநர்ந்து அயர்கள் ஸதளள௃த஺த ஧ளர்த்ஹதன்.
கழப்஬ள அல்஬ளத தழ஺ெனழல் ஥வங்கள் ஸதளள௃கழ஫வர்கஹ஭ ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன். அதற்கயர்கள் ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் இவ்யளபொ ஸெய்த஺த ஥ளன் ஧ளர்த்தழபைக்களயழட்ைளல் ஥ளன் இவ்யளபொ ஸெய்தழபைக்க
நளட்ஹைன்' ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1101
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் ஹதளம஺ந ஸகளண்டிபைந்ஹதன். அயர்கள் ஧னணத்தழல் உ஧ளழத்
ஸதளள௃஺கக஺஭த் ஸதளள௃த஺த ஥ளன் ஧ளர்த்ததழல்஺஬. 'அல்஬ளஹ்யழன் தூதளழைம் உங்களுக்கு
அமகழன ப௃ன் நளதழளழ இபைக்கழ஫து' ஋ன்பொ அல்஬ளஹ் கூ஫ழ஦ளன்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1102

215

இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளன் ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் ஹதளம஺ந ஸகளண்டிபைந்ஹதன். அயர்கள் ஧னணத்தழன்ஹ஧ளது இபண்டு
பக்அத்க஺஭ யழை அதழகநளகத் ஸதளமநளட்ைளர்கள். அபூ ஧க்ர்(பலி), உநர்(பலி), உஸ்நளன்(பலி)
ஆகழஹனளபைம் இவ்யளஹ஫ ஸெய்துள்஭஦ர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1103
இப்த௅ அபீ ஺஬஬ள கூ஫ழ஦ளர்:
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் லுலளத் ஸதளள௃ததளக உம்ப௃ லள஦ழ(பலி)஺னத் தயழப ஹயபொ ஋யபைம்
அ஫ழயழத்ததழல்஺஬. '஥஧ழ(றல்) அயர்கள் நக்கள ஸயற்஫ழனழன்ஹ஧ளது ஋ன்த௅஺ைன இல்஬த்தழல்
கு஭ழத்துயழட்டு ஋ட்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃தளர்கள். அ஺த யழைச் சுபைக்கநளக ஹயபொ ஋ந்தத்
ஸதளள௃஺க஺னபெம் அயர்கள் ஸதளள௃த஺த ஥ளன் ஧ளர்த்ததழல்஺஬. ஆனழத௅ம் பைகூ஺யபெம்
றஜ்தள஺யபெம் ப௃ள௃஺நனளகச் ஸெய்தளர்கள்' ஋ன்பொ உம்ப௃ லள஦ழ(பலி) கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 18, ஋ண் 1104
ஆநழர் இப்த௅ ப஧ழஆ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் இபயழல் ஧னணத்தழன்ஹ஧ளது தம் யளக஦த்தழன் நவது அநர்ந்து அது ஸெல்லும்
தழ஺ெனழல் உ஧ளழனள஦ ஸதளள௃஺கக஺஭த் ஸதளள௃த஺த ஧ளர்த்தழபைக்கழஹ஫ன்.

தலஜ்ஜஶத்
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1120
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தலஜ்ஜஶத் ஸதளள௃யதற்களக இபயழல் ஋ள௃ந்ததும் 'இ஺஫யள! உ஦க்ஹக புகழ்
அ஺஦த்தும். யள஦ங்கள், பூநழ அயற்஫ழலுள்஭஺ய அ஺஦த்஺தபெம் ஥ழர்யம்ப்஧யன் ஥வஹன! உ஦க்ஹக
புகழ் அ஺஦த்தும். யள஦ங்கள் பூநழ அயற்஫ழலுள்஭யற்஫ழன் உளழ஺ந உ஦க்ஹக உளழனது. உ஦க்ஹக
புகழ் அ஺஦த்தும். யள஦ங்கள் பூநழ ஆகழனயற்஫ழன் எ஭ழ ஥வஹன! உ஦க்ஹக புகழ் அ஺஦த்தும்.
யள஦ங்கள் பூநழக்கு அபென் ஥வஹன! உ஦க்ஹக புகழ் அ஺஦த்தும். ஥வ உண்஺நனள஭ன். உன்
யளக்குபொதழ உண்஺ந. உன்த௅஺ைன ெந்தழப்பு உண்஺ந. உன்த௅஺ைன கூற்பொ உண்஺ந. ஸெளர்க்கம்

216

உண்஺ந. ஥பகம் உண்஺ந. ஥஧ழநளர்கள் உண்஺நனள஭ர்கள். ப௃லம்நது உண்஺நனள஭ர். நபொ஺ந
஥ளள் உண்஺ந. இ஺஫யள! உ஦க்ஹக கட்டுப்஧ட்ஹைன். உன்஺஦ஹன ஥ம்஧ழஹ஦ன். உன்நவது
உபொதழனள஦ ஥ம்஧ழக்஺க ஺யத்துள்ஹ஭ன். உன்஦ழைஹந தழபைம்புகழஹ஫ன். உன்஦ழைஹந ஥வதழ ஹகட்ஹ஧ன்.
஋஦ஹய ஥ளன் ப௃ந்தழச் ஸெய்த, ஧ழந்தழச் ஸெய்கழன்஫, இபகெழனநளகச் ஸெய்த, ஧ம்பங்கநளகச் ஸெய்த
஧ளயங்க஺஭ நன்஦ழத்துயழடு. ஥வஹன (ெழ஬஺ப) ப௃ற்஧டுத்து஧யன், (ெழ஬஺ப) ஧ழற்஧டுத்து஧யன்.
உன்஺஦த் தயழப யணக்கத்தழற்குளழனயன் ஹயபொ னளபைம் இல்஺஬. உன்த௅஺ைன உதயழனழன்஫ழ ஥஺ந
ஸெய்பெம் ஆற்஫ஹ஬ள தவ஺நனழலிபைந்து யழடு஧டும் ஆற்஫ஹ஬ள இல்஺஬' ஋ன்பொ கூ஫ழயளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1121-1122
இப்த௅ உநர்(பலி) கூ஫ழனதயளது.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கள஬த்தழல் எபையர் க஦ளெ கண்ைளல் அ஺த ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம்
஋டுத்து஺பப்஧து யமக்கம். ஥ளத௅ம் எபை க஦ளெ கண்டு அ஺த ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஋டுத்து஺பக்க
ஹயண்டும் ஋ன்பொ ஆ஺ெப்஧ட்ஹைன். அப்ஹ஧ளது ஥ளன் இ஺஭ஞ஦ளகளெம் ஧ள்஭ழயளெலில் உ஫ங்கக்
கூடினய஦ளகளெம் இபைந்ஹதன். இபண்டு யள஦யர்கள் ஋ன்஺஦ப் ஧ழடித்து ஥பகத்தழற்குக் ஸகளண்டு
ஸென்஫ளர்கள். கழணபொக்குச் சுற்பொச் சுயர் கட்ைப்஧ட்ைது ஹ஧ளல் அந்த ஥பகத்தழற்கும்
கட்ைப்஧ட்டிபைந்தது அதற்கு இபண்டு ஸகளம்புகளும் இபைந்த஦. அதழல் ஋஦க்குத் ஸதளழந்த ெழ஬
ந஦ழதர்களும் கழைந்த஦ர். அப்ஹ஧ளது ஥ளன் ஥பகத்஺தயழட்டும் அல்஬ளஹ்யழைம் ஧ளதுகளப்புத்
ஹதடுகழஹ஫ன் ஋ன்பொ கூ஫ழஹ஦ன். அப்ஹ஧ளது ஹயபொ எபை யள஦யர் ஋ன்஺஦ச் ெந்தழத்து ஥வர்
஧னப்஧ைளதவர் ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர். இவ்யளபொ ஥ளன் க஦ளெ கண்ஹைன். இக்க஦஺ய லஃப்றள(பலி)
அயர்க஭ழைம் கூ஫ழஹ஦ன். அயர்கள் ஥஧ழ(றல்) அயக்hள் 'அப்துல்஬ளஹ் இபயழல் ஸதளள௃஧யபளக
இபைந்தளல் அயர் ந஦ழதர்க஭ழஹ஬ நழகளெம் ஥ல்஬யர்' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். அதன் ஧ழன்஦ர் இபயழல்
கு஺஫ந்த ஹ஥பஹந தயழப ஥ளன் உ஫ங்குயதழல்஺஬.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1123
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஧தழஸ஦ளபை பக்அத்கள் ஸதளள௃யளர்கள். அதுஹய அயர்க஭ழன் (யமக்கநள஦)
ஸதளள௃஺கனளக இபைந்தது. அத்ஸதளள௃஺கனழல் உங்க஭ழல் எபையர் ஍ம்஧து யெ஦ங்கள் ஏதக் கூடின
ஹ஥பம் எபை றஜ்தளச் ஸெய்யளர்கள். ஃ஧ஜ்பைத் ஸதளள௃஺கக்கு ப௃ன்஦ளல் இபண்டு பக்அத்கள்
ஸதளள௃துயழட்டு ஃ஧ஜ்பைத் ஸதளள௃஺கக்களக ப௃அத்தழன் அ஺மக்கும் ய஺ப ய஬ப்பு஫ம் ெளய்ந்து
஧டுத்துக் ஸகளள்யளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1124

217

ஜஶன்துப்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஹ஥ளபெற்஫ஹ஧ளது ஏர் இபஹயள, இபண்டு இபளெகஹ஭ள ஸதளமயழல்஺஬.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1125
ஜஶன்துப்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் ஜழப்ளவல் (அ஺஬) ெழ஬ ஥ளள்கள் யபயழல்஺஬. அப்ஹ஧ளது கு஺஫ரவக்
கூட்ைத்஺தச் ெளர்ந்த எபை ஸ஧ண்நணழ 'இயளழன் ஺ரத்தளன் இய஺பயழட்டுயழட்ைளன்' ஋ன்பொ
கூ஫ழ஦ளள். அப்ஹ஧ளது 'ப௃ற்஧கல் நவதும் இபயழன் நவதும் ஆ஺ணனளக உம்ப௃஺ைன இ஺஫யன்
உம்஺நயழட்டு யழைளெநழல்஺஬; உம்நவது ஹகள஧ம் ஸகளள்஭ளெநழல்஺஬" (தழபைக்குர்ஆன் 93:1,2,3) ஋ன்஫
யெ஦ம் அபை஭ப்஧ட்ைது.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1126
உம்ப௃ ற஬நள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஏர் இபளெ யழமழத்ததும், 'றஶப்லள஦ல்஬ளஹ்! இந்த இபயழல்தளன் ஋த்த஺஦
ஹெளத஺஦கள் இ஫க்கப்஧ட்டுள்஭஦? ஋த்த஺஦ ஸ஧ளக்கழரங்கள் தழ஫க்கப்஧ட்டுள்஭஦. அ஺஫க஭ழல்
உள்஭ ஸ஧ண்க஺஭ ஋ள௃ப்஧ழ யழடுஹயளர் னளர்? இவ்ளெ஬கழல் ஆ஺ை அணழந்தழபைந்த ஋த்த஺஦ஹனள
ஹ஧ர் நபொ஺நனழல் ஥ழர்யளணழக஭ளக இபைப்஧ளர்கள்' ஋ன்பொ கு஫ழப்஧ழட்ைளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1127
அலீ(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஏர் இபயழல் ஋ன்஦ழைப௃ம் ஃ஧ளத்தழநள(பலி) அயர்க஭ழைப௃ம் யந்தளர்கள். '஥வங்கள்
இபையபைம் ஸதளமயழல்஺஬னள? ஋ன்பொ ஹகட்ைளர்கள். அப்ஹ஧ளது ஥ளன் இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭!
஋ங்க஭ழன் உனழர்கள் அல்஬ளஹ்யழன் ஺கனழலுள்஭஦. அயன் ஋ள௃ம்பும்ஹ஧ளஹத ஥ளங்கள் ஋ம ப௃டிபெம்
஋ன்பொ கூ஫ழஹ஦ன். இ஺த ஥ளன் கூ஫ழனஹ஧ளது ஋஦க்கு ஋ந்த நபொஸநளமழபெம் கூ஫ளநல் தழபைம்஧ழச்
ஸெல்஬஬ள஦ளர்கள். ஧ழன்஦ர் தம் ஸதள஺ைனழல் அடித்து 'ந஦ழதன் அதழகநளகத் தர்க்கம் ஸெய்஧ய஦ளக
இபைக்கழ஫ளன்' (தழபைக்குர்ஆன் 18:54) ஋ன்பொ கூ஫ழக் ஸகளண்ஹை தழபைம்஧ழச் ஸென்஫ளர்கள்.

218

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1128
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ெழ஬ அநல்க஺஭ச் ஸெய்ன யழபைம்புயளர்கள். (ஆ஦ளல்) ெழ஬ ெநனம் அயற்஺஫ச்
ஸெய்ன நளட்ைளர்கள். நக்களும் அ஺தச் ஸெய்து அயர்க஭ழன் நவது அது அச்ெஹந இதற்கு களபணம்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் எபைஹ஧ளதும் லுலளத் ஸதளள௃ததழல்஺஬. ஥ளன் லுலளத் ஸதளள௃து யபைகழஹ஫ன்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1129
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஏர் இபயழல் ஧ள்஭ழயளனழலில் ஸதளள௃தளர்கள். அயர்க஺஭ப் ஧ழன்஧ற்஫ழ நக்களும்
ஸதளள௃தளர்கள். நபொ஥ளள் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஸதளமதஹ஧ளது நக்கள் அதழகநள஦ளர்கள். ப௄ன்஫ளயது
இபயழஹ஬ள ஥ளன்களயது இபயழஹ஬ள நக்கள் தழபண்ைஹ஧ளது ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் யபயழல்஺஬.
றஶப்லஶ ஹ஥பம் யந்ததும் '஥வங்கள் ஸெய்த஺த ஥ழச்ெனநளக ஥ளன் ஧ளர்த்துக் ஸகளண்டுதளன்
இபைந்ஹதன். உங்கள்நவது இத்ஸதளள௃஺க கை஺நனளக்கப் ஧ட்டு யழடுஹநள ஋ன்பொ ஥ளன்
அஞ்ெழனதுதளன் உங்க஭ழைம் யபளநல் ஋ன்஺஦த் தடுத்துயழட்ைது' ஋ன்பொ கூ஫ழ஦ளர்கள். இது எபை
பந஬ளன் நளதத்தழல் ஥ைந்ததளகும்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1130
ப௃கவபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
ெழ஬ ெநனம் ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் களல்கள் ள௅ங்கும் அ஭ளெக்கு ஥ழன்பொ ஸதளள௃யளர்கள். இது஧ற்஫ழ
அயர்க஭ழைம் ஹகட்கப்஧டும்ஹ஧ளது '஥ளன் ஥ன்஫ழபெள்஭ அடினள஦ளக இபைக்க ஹயண்ைளநள?' ஋ன்பொ
ஹகட்஧ளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1131
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
"அல்஬ளஹ்யழற்கு நழகயழபைப்஧நள஦ ஸதளள௃஺க தளளேது(அ஺஬) அயர்க஭ழன் ஸதளள௃஺கனளகும்.
அல்஬ளஹ் யழற்கு நழக யழபைப்஧நள஦ ஹ஥ளன்பு தளளேது(அ஺஬) அயர்க஭ழன் ஹ஥ளன்஧ளகும். அயர்கள்
஧ளதழ இபளெ ய஺ப தூங்குயளர்கள். ஧ழ஫கு இபயழல் ப௄ன்஫ழல் எபை ஧குதழ ஹ஥பம் ஸதளள௃யளர்கள். ஧ழ஫கு

219

ஆ஫ழல் எபை ஧குதழ ஹ஥பம் உ஫ங்குயளர்கள். ஹநலும் எபை ஥ளள் ஹ஥ளன்பு ஺யத்து எபை ஥ளள்
ஹ஥ளன்஺஧யழட்டு யழடுயளர்கள்'.
இ஺த அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ அம்ர் இப்஦ழ ஆஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1132
நஸ்ப௉க் அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்களுக்கு யழபைப்஧நள஦ அநல் ஋து ஋ன்பொ ஆனழரள(பலி) அயர்க஭ழைம் ஹகட்ஹைன்.
அதற்கயர்கள் 'ஸதளைர்ந்து ஸெய்பெம் அநல்' ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள். (இபயழல்) ஥஧ழ(றல்)
அயர்கள் ஋ப்ஹ஧ளது ஋ள௃யளர்கள் ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன். அதற்கயர்கள் 'ஹெயல் கூளெம்ஹ஧ளது
஋ள௃யளர்கள்' ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.
நற்ஹ஫ளர் அ஫ழயழப்஧ழல் ஹெயல் கூளெம்ஹ஧ளது ஋ள௃ந்து ஸதளள௃யளர்கள் ஋ன்பொ களணப்஧டுகழ஫து.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1133
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋ன் ள௅ட்டில் (இபைக்கும்ஹ஧ளது) றலர் ஹ஥பம் யபைம் ய஺ப உ஫ங்களநல்
இபைந்ததழல்஺஬.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1134
அ஦ஸ் இப்த௅ நளலிக்(பலி) கூ஫ழனயதளயது:
஥஧ழ(றல்) அயர்களும் ஺றத் இப்த௅ றள஧ழத்(பலி) ளெம் றலர் ஸெய்த஦ர். றலர் ஸெய்து
ப௃டித்ததும், ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் (ஃ஧ஜர்) ஸதளள௃஺கக்கு தனளபளகழத் ஸதளள௃தளர்கள்.
அயர்கள் றலர் ஸெய்ததற்கும் ஸதளள௃ததற்கும் இ஺ைஹன ஋வ்ய஭ளெ ஹ஥பம் இபைந்தது ஋ன்பொ
அ஦ஸ்(பலி) அயர்க஭ழைம் ஥ளங்கள் ஹகட்ஹைளம். அதற்கயர்கள் 'எபையர் ஜம்஧து யெ஦ங்கள்
ஏதக்கூடின ஹ஥பம்' ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

220

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1135
அபூ யளனழல் அ஫ழயழத்தளர்.
'஥ளள் ஏர் இபளெ ஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன் ஸதளள௃ஹதன். ஥ளன் தய஫ள஦ எபை ப௃டிளெக்கு யபைந஭ளெக்கு
அயர்கள் ஥ழன்பொ ஸகளண்ஹை இபைந்தளர்கள்' ஋ன்பொ இப்த௅ நஸ்ளேத்(பலி) கூ஫ழனஹ஧ளது அந்தத்
தய஫ள஦ ப௃டிளெ ஋து? ஋ன்பொ ஹகட்ஹைன். அதற்கயர்கள் '஥஧ழ(றல்) அயர்களுைன்
ஸதளள௃ய஺தயழட்டுத் ஸதளள௃஺க஺ன ப௃஫ழத்து யழை஬ளம் ஋ன்பொ ஋ண்ணழஹ஦ன்' ஋ன்பொ
யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1136
லஶ஺தஃ஧ள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் தலஜ்ஜஶத் ஸதளள௃யதற்களக இபயழல் ஋ள௃ம்ஹ஧ளது ஧ல் து஬க்குயளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1137
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
எபையர் ஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் 'இ஺஫த்தூதர் அயர்கஹ஭! இபளெத் ஸதளள௃஺க ஋வ்யளபொ?' ஋ன்பொ
ஹகட்ைதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் 'இபண்டிபண்டு பக்அத்க஭ளகத் ஸதளம ஹயண்டும். றஶப்஺ல
(ஹ஥பம் யந்துயழடுஸந஦) ஥வர் அஞ்ெழ஦ளல் எபை பக்அத் யழத்பைத் ஸதளள௃ள௅பளக' ஋ன்பொ
யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1138
இப்த௅ அப்஧ளஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் இபயழல் ஧தழன்ப௄ன்பொ பக்அத்கள் ஸதளள௃து யந்த஦ர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1139

221

நஸ்ப௉க் கூ஫ழனதளது:
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழன் இபளெத் ஸதளள௃஺க ஧ற்஫ழ ஆனழரள(பலி) அயர்க஭ழைம் ஹகட்ஹைன்.
அதற்கயர்கள் ஃ஧ஜ்பை஺ைன றஶன்஦த் (ெழ஬ ஧தழஸ஦ளபை பக்அத்கள், (ெழ஬ ெநனம்) என்஧து
பக்அத்கள், ெழ஬ ெநனம் ஌ள௃ பக்அத்கள், (஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஸதளள௃யளர்கள் ஋ன்பொ
யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1140
ஆனழரள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஃ஧ஜ்பை஺ைன ப௃ன் றஶன்஦த் யழத்பை ஆகழனயற்஺஫ச் ஹெர்த்து இபயழல்
஧தழன்ப௄ன்பொ பக்அத்கள் ஸதளள௃யளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1141
அ஦ஸ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஹ஥ளன்பு ஹதளற்கநளட்ைளர்கஹ஭ள ஋ன்பொ ஥ளங்கள் ஥ழ஺஦க்குந஭ளெக்கு
ஹ஥ளன்஺஧த் ஸதளைர்ந்துயழட்டு யழடுயளர்கள். ஹ஥ளன்஺஧ யழை நளட்ைளர்கஹ஭ள ஋ன்பொ ஥ளங்கள்
஥ழ஺஦க்குந஭ளெக்குத் ஸதளைர்ந்து ஹ஥ளன்பு ஹ஥ளற்஧ளர்கள். ஥வர் அயர்க஺஭த் ஸதளமக்
கூடினயர்க஭ளகப் ஧ளர்க்க யழபைம்஧ழ஦ளல் அவ்யளஹ஫ ஧ளர்ப்பீர். அயர்க஺஭த் தூங்கக்
கூடினயர்க஭ளகப் ஧ளர்க்க யழபைம்஧ழ஦ளல் அவ்யளஹ஫ ஧ளர்ப்பீர்!

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1142
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
"உங்க஭ழல் எபையர் உ஫ங்கும்ஹ஧ளது ஧ழைளழனழல் ஺ரத்தளன் ப௄ன்பொ ப௃டிச்சுக஺஭ப் ஹ஧ளடுகழ஫ளன்.
எவ்ஸயளபை ப௃டிச்ெழன் ஹ஧ளதும் இபளெ இன்த௅ம் இபைக்கழ஫து, உ஫ங்கு ஋ன்பொ கூபொகழ஫ளன். அயர்
யழமழத்து அல்஬ளஹ்஺ய ஥ழ஺஦ளெ கூர்ந்தளல் எபை ப௃டிச்சு அயழழ்கழ஫து. அயர் உளூச் ஸெய்தளல்
இன்ஸ஦ளபை ப௃டிச்சு அயழழ்கழ஫து. அயர் ஸதளள௃தளல் நற்ஸ஫ளபை ப௃டிச்சும் அயழழ்கழ஫து. அயர்
நகழழ்ளெைத௅ம் ந஦ அ஺நதழபெைத௅ம் கள஺஬ப் ஸ஧ளள௃஺த அ஺ைகழ஫ளர். இல்஺஬ஸன஦ழல்
அ஺நதழனற்஫யபளக, ஹெளம்஧ல் ஥ழ஺஫ந்தயபளகக் கள஺஬ப் ஸ஧ளள௃஺த அ஺ைகழ஫ளர்'.
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

222

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1143
றப௃பள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் க஦யழல் கண்ை த஺஬ ஥சுக்கப்஧டும் ந஦ழத஺பப் ஧ற்஫ழக் கு஫ழப்஧ழட்டு 'அயர்
குர்ஆ஺஦க் கற்பொ ஸதளள௃஺க஺னத் ஸதளமளநல் உ஫ங்கழனயர்" ஋ன்பொ யழ஭க்கந஭ழத்தளர்கள்.
ஸதளமளநல் உ஫ங்கு஧யளழன் களதழர் ஺ரத்தளன் ெழபொ஥வர் கமழக்கழ஫ளன்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1144
அப்துல்஬ளஹ்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
எபையர் யழடிபெம் ய஺ப தூங்கழ ஸகளண்ஹை இபைக்கழ஫ளர். ஸதளள௃஺கக்கு ஋ள௃யதழல்஺஬ ஋ன்பொ
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைம் கூ஫ப்஧ட்ைது. அதற்கு ஥஧ழ(றல்) அயர்கள் '஺ரத்தளன் அயர் களதழல்
ெழபொ஥வர் கமழத்துயழட்ைளன்' ஋ன்பொ யழ஺ைன஭ழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 19, ஋ண் 1145
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
'஥ம்ப௃஺ைன இ஺஫யன் எவ்ஸயளபை இபளெம் கவழ் யள஦த்தழற்கு இ஫ங்கழ இபயழல் ப௄ன்஫ழல் எபை ஧குதழ
இபைக்கும்ஹ஧ளது, '஋ன்஦ழைம் னளஹபத௅ம் ஧ழபளர்த்தழத்தளல் அ஺த ஥ளன் அங்கவகளழக்கழஹ஫ன். னளஹபத௅ம்
஋ன்஦ழைம் ஹகட்ைளல் அயபைக்கு ஸகளடுக்கழஹ஫ன். னளஹபத௅ம் ஋ன்஦ழைம் ஧ளயநன்஦ழப்புக் N
களளழ஦ளல் அய஺ப ஥ளன் நன்஦ழக்கழஹ஫ன்' ஋ன்பொ கூபொயளன்'.
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

நக்கள,நதவ஦ளளெ஺ைன ஧ள்஭ழயளனழலில் ஸதளள௃யதன் ெழ஫ப்பு
஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 20, ஋ண் 1188

223

அபூ றப௅த்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்க஭ழைநழபைந்து ஥ளன்கு ஸெய்தழக஺஭ ஹகட்ஹைன். (1197யது லதவளைல் இது
யழயபநளகக் கூ஫ப்஧டுய஺தக் களண்க)

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 20, ஋ண் 1189
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் அ஫ழயழத்தளர்கள்:
'நஸ்ஜழதுல் லபளம், நஸ்ஜழதன் ஦஧யழ, நஸ்ஜழதுல் அக்றள ஆகழன ப௄ன்பொ ஧ள்஭ழக஺஭த் தயழப
(அதழக ஥ன்஺ந஺ன ஋தழர்஧ளர்த்து)ப் ஧னணம் ஹநற்ஸகளள்஭க் கூைளது.
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 20, ஋ண் 1190
இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
நஸ்ஜழதுல் லபள஺நத் தயழப ஌஺஦ன ஧ள்஭ழக஭ழல் ஸதளள௃ய஺த யழை ஋ன்த௅஺ைன ஧ள்஭ழனழல்
ஸதளள௃யது ஆனழபம் ஸதளள௃஺கக஺஭ யழைச் ெழ஫ந்ததளகும்'.
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 20, ஋ண் 1191
஥ளஃ஧ழளெ அ஫ழயழத்தளர்.
இப்த௅ உநர்(பலி) இபண்டு ஥ளள்கள் தயழப ஹயபொ ஥ளள்க஭ழல் லுலளத் ஸதளம நளட்ைளர்கள்.
நக்களளெக்கு அயர்கள் யபக்யடின ஥ள஭ழல் லுலள ஹ஥பத்தழல் யந்து கஅ஧ள஺யத் ய஬ம்யந்து
நக்களஹந இப்பளலவம் ஋த௅ம் இைத்தழல் இபண்டு பக்அத்கள் ஸதளள௃யளர்கள். கு஧ளப் ஧ள்஭ழக்கு
எவ்ஸயளபை ெ஦ழக்கழம஺ந அன்பொம் ஸென்பொ ஧ள்஭ழக்குள் த௃஺மந்ததும் ஸதளமளநல் ஸய஭ழஹன யப
நளட்ைளர்கள். ஹநலும் '஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கு஧ளப் ஧ள்஭ழக்கு ஥ைந்தும் யளக஦த்தழலும் யபைம்
யமக்கம் உ஺ைனயபளக இபைந்த஦ர்' ஋ன்பொம் கூ஫ழ஦ளர்கள்.

224

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 20, ஋ண் 1192
இப்த௅ உநர்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.
஥ளன் ஋ன்த௅஺ைன ஹதளமர்கள் ஸெய்தது ஹ஧ளன்ஹ஫ ஸெய்கழஹ஫ன். இபயழஹ஬ள, ஧கலிஹ஬ள ஋ந்த
ஹ஥பத்தழலும் ஸதளள௃஧ய஺ப தடுக்க நளட்ஹைன். ஆனழத௅ம் சூளழனன் உதழக்கும் ஹ஥பத்஺தபெம் ந஺஫பெம்
ஹ஥பத்஺தபெம் ஥வங்கள் ஹதர்ந்ஸதடுக்களதவர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 20, ஋ண் 1193
அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ தவ஦ளர் அ஫ழயழத்தளர்.
இப்த௅ உநர்(பலி) எவ்ஸயளபை ெ஦ழக்கழம஺நபெம் கு஧ளப் ஧ள்஭ழக்கு யபையளர்கள் '஥஧ழ(றல்) அயர்கள்
எவ்ஸயளபை ெ஦ழக்கழம஺நக஭ழலும் ஥ைந்தும் யளக஦த்தழலும் கு஧ளப் ஧ள்஭ழக்கு யபையளர்கள்' ஋ன்பொ
அ஫ழயழத்தளர்கள்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 20, ஋ண் 1194
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் கு஧ளப் ஧ள்஭ழக்கு ஥ைந்தும் யளக஦த்தழலும் யபையளர்கள். நற்ஹ஫ளர் அ஫ழயழப்஧ழல்
அங்ஹக இபண்டு பகஅத்கள் ஸதளள௃யளர்கள் ஋ன்பொ உள்஭து.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 20, ஋ண் 1195
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"
"஋ன்த௅஺ைன ள௅ட்டிற்கும் ஋ன்த௅஺ைன நழம்஧பைக்கும் இ஺ைப்஧ட்ை ஧குதழ சுயர்க்கத்தழன்
பூங்களக்க஭ழல் எபை பூங்களயளகும்."
஋஦ அப்துல்஬ளஹ் இப்த௅ ஺ஜத்(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 20, ஋ண் 1196
஋ன்பொ இ஺஫த்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூ஫ழ஦ளர்கள்"

225

"஋ன்த௅஺ைன ள௅ட்டிற்கும் ஋ன்த௅஺ைன நழம்஧பைக்கும் இ஺ைப்஧ட்ை ஧குதழ சுயர்க்கத்தழன்
பூங்களக்க஭ழல் எபை பூங்களயளகும். ஋ன்த௅஺ைன நழம்஧ர், ஋ன்த௅஺ைன லவ்லுல் கவ்றர்
அபைம்லுள்஭து'.
஋஦ அபூ லஶ஺பபள(பலி) அ஫ழயழத்தளர்.

஧ளகம் 1, அத்தழனளனம் 20, ஋ண் 1197
அபூ றப௅த் அல் குத்ளழ(றல்) அ஫ழயழத்தளர்.
஥஧ழ(றல்) அயர்கள் ஋஦க்கு ஥ளன்கு யழரனங்க஺஭க் கூ஫ழ஦ளர்கள்.
1. இபண்டு ஥ளள்கள் ஧னணம் ஸெய்பெம் ஸ஧ண்நணழ கணயஹ஦ள, நணம் ப௃டிக்கத்தகளத ஆண்
உ஫யழ஦ஹபள து஺ணனளக இல்஬ளநல் ஧னணம் ஸெய்னக்கூைளது.
2. ஹ஥ளன்புப் ஸ஧பை஥ளள் லஜ்ஜஶப் ஸ஧பை஥ளள் ஆகழன இபண்டு ஥ளள்களும் ஹ஥ளன்பு
ஹ஥ளற்கக்கூைளது.
3. றஶப்லஶத் ஸதளள௃தததழலிபைந்து சூளழனன் உதழக்கும் ய஺பபெம் அறர் ஸதளள௃ததழலிபைந்து சூளழனன்
ந஺஫பெம் ய஺பபெம் ஸதளமக்கூைளது.
4. நஸ்ஜழதுல் லபளம், நஸ்ஜழதுன்஦஧யழ, நஸ்ஜழதுல் அக்றள ஆகழன ப௄ன்பொ ஧ள்஭ழக஺஭த் தயழப
(அதழக ஥ன்஺ந஺ன ஋தழர் ஧ளர்த்து) ஧னணம் ஹநற்ஸகளள்஭க்கூைளது.

226

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful