Editorjal - Għaliex ‘il quddiem?

Wara l-elezzjoni tal-2008 il-Partit Laburista għadda minn riformi kbar. Riformi li ġabuh partit aktar miftuħ, b’aġenda li tolqot l-ikbar strata ta’ nies possibbli. F’Marzu tal-2008, lokalment il-Partit Laburista esperjenza wkoll telfa fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali Mellieħa, fejn għalkemm bħala partit kiseb il-maġġoranza tal-ewwel preferenza tal-voti, xorta waħda tilef din l-elezzjoni. Wara dan ir-riżultat xejn pjaċevoli, il-ħidma politika kellha tiġi evalwata millġdid. Dan aktar u aktar fil-kuntest tar-riforma tal-Kunsilli Lokali, fejn il-Kunsill Lokali Mellieħa ngħata estensjoni ta’ sentejn oħra. Dan ifisser li għalkemm ilPartit Nazzjonalista litteralment seraq din l-elezzjoni għal tliet snin, ingħata sentejn żejda rigal mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali. Min jaf għaliex? U huwa propju minn hawn li ħareġ l-isem ta’ dan il-fuljett – il-fatt li l-ħidma u l-veduta politika mhix waħda retrospettiva iżda pro-attiva li tħares ‘il quddiem. Mingħajr ma nibqgħu imwaħħlin mal-passat, irridu nibdew inħarsu lejn il-futur u dak kollu li fih x’jgħaqqadna. Il-ħidma politika m’għandha qatt tiġi ġġudikata fuq inizjattivi li ma jrendux fit-tul taż-żmien jew inkella fuq l-ammont ta’ ċelebrazzjonijiet u attivitajiet li jiġu organizzati. B’evalwazzjoni oġġettiva se nibdew naraw mil-lenti tal-esperjenza dak kollu li tkun għaddejja minnu l-Mellieħa u nwasslulkom il-veduti tagħna f’dan ir-rigward. Matul dawn l-aħħar xhur il-Kumitat Lokali kien għaddej bil-proġett tarrinovazzjoni taċ-Ċentru Laburista Mellieħa. Minn hawnhekk nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk il-voluntiera u s-sostenituri finanzjarji kollha li għenu f’dan il-proġett, għax kieku mingħajrhom żgur li ma kienx ikun possibbli li jitwettaq, u fl-istess waqt niddedikaw din l-ewwel ħarġa għalihom ilkoll. Dan kollu jidħol sewwa mal-objettiv politiku, dak li nkunu dejjem aktar qribkom ilMelleħin. Nagħlqu dan l-ewwel editorjal billi nistiednu lil dawk kollha li għandhom xi jgħidulna billi jagħmlu dan permezz tal-email mellieha@partitlaburista.org. Lopinjonijiet ta’ kulħadd huma mixtieqa u rispettati, filwaqt illi kull tip ta’ kritika oġġettiva hi milqugħa.
Pġ. 6: Pġi. 2, 5: Rinovazzjoni taċ-Ċentru Laburista Mellieħa

Pġ. 3:

Tislima lil George Fenech

Pġ. 4:

Il-Festa tal-Vitorja 2011

Mill-Aġenda tal-Kunsill Lokali Mellieħa

Avviżi Ħajja Diplomatika
Għar-Raba’ sena konsekuttiva qed jiġi mniedi Kors dwar il-Ħajja Diplomatika mis-Segretarjat Internazzjonali tal-Partit Laburista. Dan il-kors hu mmexxi minn Dr. Alex Sceberras Trigona bil-kontribuzzjoni minn bosta ex-ambaxxaturi u ex-diplomatiċi ta’ Malta. Għal iktar informazzjoni ċempel iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fuq 21249900, jew inkella idħol fil-website www.partitlaburista.org.

Attivitajiet
Il-Kumitat Lokali Laburista Mellieħa se jorganizza Dinner Dance nhar is-Sibt 17 ta’ Diċembru 2011 firRamla Bay Hotel. Inħeġġukom taħsbu kmieni għal biljetti, mingħand il-membri kollha tal-Kumitat. Jattendu membri millamministrazzjoni tal-Partit Laburista.

Tombla
Min-nhar il-Ħadd 9 t’Ottubru 2011 reġgħet bdiet it-Tombla li issa qegħda tiġi organizzata fis-sala taċĊentru Laburista Mellieħa. Kulħadd hu mistieden jattendi u jittanta xortih waqt l-iktar tombla popolari mal-Melleħin!

“... Grazzi għall-qlub tajba ta’ diversi benefatturi flimkien mal-voluntiera tagħna rnexxielna naslu, u llum qegħdin nagħtu bħala rigal lill-membri u s-sostenituri tagħna, post attraenti, modern u fuq kollox li jixraq għażżminijiet tal-lum. Post fejn il-familji talmembri u l-ħbieb tagħhom, se jkunu jistgħu jqattgħu ftit ħin flimkien f’ambjent daqshekk rilassanti. Ħabat tajjeb għalhekk li dan il-proġett irnexxielna nwettquh fis-sena 2011, issena Ewropea għall-Volontarjat...” Silta mid-diskors tal-President talKumitat Lokali Laburista Mellieħa s-sur Michael Buttigieg fl-okkażjoni tal-ftuħ mill-ġdid taċ-Ċentru Laburista Mellieħa nhar it-22 ta’ Mejju 2011

Nhar il-Ħadd, 21 ta’ Awwissu, tħabbret il-mewt tal-artist Malti George Fenech fl-età ta’ 85 sena. Il-karriera tal-artist Mellieħi tmur lura għall-1948, meta ta’ 22 sena beda jistudja l-arti fl-Iskola tal-Arti talGvern. Il-ħiliet artistiċi tiegħu mill-ewwel laqtu lill-għalliema tiegħu, fosthom Emvin Cremona u Vincent Apap. Ftit tas-snin wara, rebaħ borża ta’ studju fir-“Reggia Accademia di Belle Arti” f’Ruma, waħda mill-eqdem u laktar akkademji tal-arti importanti fl-Italja. F’waħda mill-aħħar esebizzjonijiet tiegħu, fl-2009, Fenech ippreżenta x-xogħlijiet tiegħu ma’ ġenb dawk ta’ ibnu Gilbert. Is-sena l-oħra, il-kisbiet ta’ George ġew rikonoxxuti bl-għoti tal-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika millPresident ta’ Malta, Dr George Abela. Dan wara li numru ta’ snin ilu huwa kien wieħed minn tal-ewwel Melleħin li ġie onorat b’Ġieh il-Mellieħa mill-Kunsill Lokali Mellieħa. Fl-1973 iżżewweġ lil Doris, u kellhom żewġ ulied, Conrad u Gilbert. Fost il-poplu Malti u Għawdxi, l-artist jibqa’ l-aktar magħruf għall-pitturi tal-pajsaġġ Malti, partikolarment tal-inħawi tal-Mellieħa, fejn twieled, u qatta’ sigħat sħaħ jimraħ filwidien u l-irdumijiet, ipitter, b’vivaċità sempliċi, iżda mfawra b’serenità poetika, angoli aktarx minsijin tal-kampanja Maltija. Il-Kumitat Lokali Laburista Mellieħa jibqa’ grat lejn Ġorġ il-pittur kif kien magħruf mal-Melleħin, wara li saħansitra wera l-ħila tiegħu meta kien iddisinja tliet karrijiet li l-Kumitat Lokali ta’ dak iż-żmien kien daħal bihom għallkompetizzjonijiet organizzati mill-Partit Laburista. Dawn kienu magħrufa bħala Ir-Reġina tal-Fanal, Paċi u Progress u ieħor li jitratta t-tema Sportiva fis-snin tmenin (Ritratti: Anthony A. Cachia). George, permezz tal-pittura li għadha titgawda salġurnata tal-lum fis-sala tal-Kumitat Lokali Laburista Mellieħa, kien daħal ukoll għall-kompetizzjoni organizzata f’ġieh Jum ilĦelsien fl-1979 u klassifika fit-tieni post. Il-Kumitat Lokali Laburista Mellieħa juri s-sogħba tiegħu malfamilja Fenech f’dan il-mument iebes. Il-Mellieħa tilfet wieħed minn uliedha li minn dejjem ħadmu sabiex poġġew lil dan ir-raħal fuq il-mappa kulturali mhux biss Maltija iżda wkoll Ewropea.

Il-proġett tal-wesgħa ta’ quddiem l-uffiċċju tal-Kunsill Lokali - ikompli minn paġna 6
Dawk il-ħitan għoljin kienu se jiffurmaw il-parti ta’ taħt talwesgħa, xi ħaġa li waqt l-ebda laqgħa tal-Kunsill ma saret referenza għalihom. Minn informazzjoni li għandu dan ilfuljett jirriżulta li l-perit tal-Kunsill Lokali għamel xogħlu sewwa, u d-disinn li qed jimxi fuqu l-kuntrattur mhuwiex dak oriġinali tal-perit, iżda huwa disinn ikkummissjonat apparti. Barra minn hekk, nistgħu nikkonfermaw li d-data għal meta kellu jitlesta dan il-proġett kienet id-9 ta’ Settembru 2011. Din kellha tkun l-istess data li fiha tlesta l-monument li tpoġġa fuq ir-roundabout ftit metri ‘l bogħod minn din l-istess wesgħa. Roundabout li x-xogħol fuqha nbeda eżattament sena qabel. Possibbli kien hemm sena xogħol fuq din ir-roundabout?

Is-saga ta’ Triq Ġorġ Borg Olivier u parti minn Triq il-Kbira tkompli...
L-aħħar żvolta f’din is-saga seħħet ftit tal-jiem ilu meta ħarġet l-aħbar li Transport Malta se tkun qiegħda tirranġa l-parti t’isfel tal-bypass tal-Mellieħa u għalhekk it-traffiku kollu fiddirezzjoni taċ-Ċirkewwa se jiġi mdawwar minn Triq Ġorġ Borg Olivier. Dan ifisser li din it-triq se tiġi one-way għal kważi sena sħiħa, deċiżjoni li fl-opinjoni ta’ ħafna hi waħda żbaljata. Ittraffiku ‘l fuq se jgħaddi mit-Triq li tieħu għal Popeye Village jew inkella mit-toroq magħrufa bħala “ta’ wara l-knisja.”

Id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin, fejn ħareġ biċ-ċar li lkunsilliera Laburisti Melleħin huma kontra dan l-arranġament u qegħdin jitolbu li ssir aktar konsultazzjoni għax din issitwazzjoni jaf tkun daqqa kbira għall-komunita’ kummerċjali Minn hawnhekk nappellaw lil min hu responsabbli mill- Melleħija. Iċ-ċentru kummerċjali Mellieħi għandu ċertu proġetti kapitali fi ħdan il-Kunsill Lokali Mellieħa sabiex ikun importanza għall-Melleħin kollha, u dan għaliex hemm numru ta’ familji li jaqilgħu x’jieklu minn hemhekk. Dan iċ-ċentru hemm iktar pjanar serju ta’ dawn il-proġetti. kummerċjali m’għandu qatt jitnaqqas mill-importanza tiegħu.

Nhar it-8 ta’ Settembru 2011 il-komunità Melleħija ngħaqdet sabiex iċċelebrat il-festa Ad Unur Maria Bambina. Kienet festa li ħarġet diversi karatteristiċi tipikament Melleħin. Kellna festa tipikament Melleħija, mill-bidu sal-aħħar, fejn spikkat ilparteċipazzjoni tal-pubbliku Mellieħi f’dak kollu li kien għaddej fir-raħal. Prosit kbira lil dawk kollha nvoluti fl-organizzazzjoni tal-Festi esterni kif ukoll taċċelebrazzjonijiet reliġjużi fil-Parroċċa. Filwaqt li nuru l-apprezzament tagħna għax-xogħol siewi li wettaq lill-ex-Kappillan Dun Karm Mercieca, nifirħu lill-Kappillan Mellieħi lKanonku Dun Joe Caruana u nawgurawlu li jkompli l-ħidma fejjieda li kienet għaddejja filParroċċa Melleħija. Huwa ta’ pjaċir li ninnutaw id-diversi inizjattivi ġodda li ttieħdu waqt il-ġimgħa tat-tridu, fosthom l-attività mmirata speċifikament għaż-żgħażagħ Ignite your Faith. Kienet attività b’konkorrenza tajba, u nawguraw li bħalha jkun hemm iktar. Wieħed tajjeb li jħeġġeġ iktar żgħażagħ jibdew jagħtu sehemhom fil-Festa sabiex dejjem jitwieldu ideat friski u tkompli ddur ir-rota tal-volontarjat. Filwaqt li l-Grupp tal-Armar żejjen it-toroq Melleħin bl-armar tradizzjonali tal-festa, lGħaqdiet Mużikali żewqu dawn il-jiem hekk sbieħ bin-noti tagħhom. Assistejna għal erba’ kunċerti ta’ kwalita’ għolja ħafna, liema kunċerti setgħu iseħħu grazzi għad-dedikazzjoni murija kemm mid-diretturi mużikali u kif ukoll mill-mużiċisti. L-Għaqda Dilettanti tan-Nar Maria Bambina komplew urew is-sabiħ tat-tradizzjoni tagħhom bid-diversi spettakli li offrew matul din il-ġimgħa. Partikolarment wieħed jirreferi għall-ispettaklu li sar minn fuq il-knisja lejlet il-festa. Ħasra li dan l-ispettaklu kien mimli kontroversja, biss grazzi għad-determinazzjoni tal-Għaqda tan-Nar dan xorta waħda sar. Il-Kumitat Lokali Laburista għal darba oħra reġa’ ħa sehem bl-organizzazzjoni tal-marċ ta’ filgħodu. Dan il-marċ ilu jiġi organizzat għal iktar minn 35 sena, u llum daħal sew filkalendarju annwali. Inizjattiva ġdida li ħa l-Kumitat Lokali din is-sena, u li hi frott tal-ħidma li saret fuq iċ-Ċentru Laburista matul din l-aħħar sena, kienet dik li dawk il-partitarji li jkunu mċappsin biż-żebgħa ma jitħallewx jidħlu ġewwa matul il-marċ. Deċiżjoni li ntlaqgħet tajjeb minn dawk preżenti, u dan wera kemm kien għaqli dan il-pass: mhux biss biex jiġi konservat ix-xogħol li sar, iżda wkoll sabiex jitgawda aħjar il-marċ ta’ filgħodu minn kulħadd. L-għada tal-festa ġiet organizzata wkoll ħarġa għal Għawdex, fejn iktar minn 50 ruħ ingħaqdu mal-Għaqda Nisa Laburisti Mellieħa f’din il-mawra li issa wkoll daħlet fil-kalendarju tal-attivitajiet marbutin mal-festa tant għażiża għalina.

Donazzjonijiet lillGħaqdiet Mużikali Melleħin mill-Kunsill Lokali
Il-ġimgħa tal-festa kienet ikkaratterizzata min-numru ta’ kunċerti ta’ kwalità għolja ħafna mtella’ mit-tliet soċjetajiet mużikali Melleħin. Dawn it-tliet għaqdiet ibbenefikaw minn donazzjoni mill-Kunsill Lokali li hi riżultat dirett tal-Ftehim ta’ Koperazzjoni Kulturali u Mużikali. Dan il-ftehim ġie ffirmat fl-2002 mill-Kunsill Lokali ta’ dak iż-żmien, immexxi minn maġġoranza Laburista, u baqa’ jiġi mġedded kull tliet snin. Nawgurawlhom ilkoll sena oħra ta’ ħidma u suċċess b’risq ilkultura fil-Mellieħa!

L-Iljieli Melleħin 2011 - ikompli minn paġna 6
Għal darb’ohra rajna s-sehem attiv minn diversi għaqdiet Melleħin u produtturi lokali, flimkien ma’diversi artisti u kantanti mil-lokalità. Attrazzjoni speċjali għal din is-sena kien is-sehem ta’ Tribute Band barranija, li għal saghtejn sħaħ interpretat kanzunetti mir-ripertorju tal-grupp mużikali Ingliż: The Beatles. Għall-ewwel darba wkoll, matul it-tliet serati s-Santwarju Marjan tal-Madonna tal-Mellieħa kien miftuħ ghall-pubbliku. F’serata minnhom anke kien hemm programm ta’ mużika sagra mill-kor Għalenija immexxi mis-surmast Victor Cutajar. Din l-attrazzjoni kienet ferm aktar speċjali fid-dawl tal-fatt li l-maġġoranza tan-nies li attendew għal din l-attività kienu nies minn barra l-Mellieħa. Nistgħu ngħidu li din l-attività issa saret parti mill-kalendarju kulturali fuq skala nazzjonali, u nemmnu li għalkemm fiha piż finanzjarju b’mod sostanzjali, għandha tkompli, mhux biss li tiġi organizzata, imma li tkompli tikber u ttejjeb il-kwalità, għax barra li qiegħda tgħin fl-identità tagħna bħala Melleħin, qiegħda tgħin ukoll fis-sostenibiltà tal-komunità kummerċjali Melliħija.

F’dan iċ-Ċentru Laburista Ġejna llum niffesteġġjaw, U d-dehra ġdida tiegu Bir-raġun ninawguraw. Għaliex propju f’din is-sena, Sena tal-volontarjat Dan iċ-ċentru b’hidma sfiqa Wisq ġie msebbaħ u irranġat. Fih kont tara rġiel ħabrieka Jaħdmu, isistu b’impenn kbir, Kif ukoll b’tant sagrifiċċji, Biex dan ix-xogħol seta’ jsir. Propjetà ta’ Żeppi l-Qormi Did-dar kienet ilu s-snin, Wara kienet ukoll skola Għat-tfal subien Melleħin. Ta’ dal-post ta’ min jammira Karatteristiċi sbieħ, Żgur gost jieħu u jitpaxxa Kull min jidħol ġewwa fih. Żgur dawk il-benefatturi Tas-snin kollha li għaddew Sa jibqgħu f’moħħna, f’qalbna, Lilhom żgur qatt ma ninsew. Fosthom lil Lewis Wettinger, F’talbna llum niftakru fih, Kien wieħed mill-pijunieri Li mill-qalb ħadem bis-sħiħ. Grazzi kbira aħna lkoll ngħidu Lil min ħadem f’dal-kazin, Lil dawk li għenu fil-finanzi, Bihom aħna ferm kburin. Prosit kbira lill-voluntiera Li mill-qalb ħadmu tassew, B’dan ix-xogħol hekk eċċellenti L’huma kapaċi lilna wrew. Grazzi, grazzi lilhom ngħidu Għax tassew jixirqilhom, Ċert li llum f’din l-okkażjoni Applaws kbir jistħoqqilhom. Fl-aħħarnett nixtieq nawgura Lill-membri l-isbaħ futur, Biex bil-għaqda ta’ bejniethom Lill-Mellieħa jagħmlu unur!

Maria Grima 22 ta’ Mejju, 2011

L-Estensjoni tal-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali
B’referenza għall-istqarrija maħruġa mis-Sindku tal-Kunsill Lokali Mellieħa, is-Sur Robert Cutajar, it-tliet Kunsilliera Laburisti, John Buttigieg, Joseph Azzopardi u Clayton Bartolo, jiddikjaraw illi meta nhar it-Tnejn 25 ta’ Lulju 2011, ġiet diskussa l-mozzjoni biex isir il-konvenju għall-akkwist tal-binja li kienet isservi bħala s-sede tal-Mellieħa Sports Club, ivvutaw kontra l-mozzjoni hekk kif imressqa mis-Sindku. Ir-raġuni li għamlu dan ma kinitx waħda ta’ pika politika, jew għax ma ridux li dan ix-xiri ma jseħħx, imma għax dehrilhom li l-affarijiet ma kellhomx isiru bil-mod kif saru. L-ewwel nett il-proċess ta’ dan ix-xiri ma kellux jitlaq bil-mod kif telaq. Dan issuġġett tqajjem mis-Sindku għall-ewwel darba fil-Kunsill, f’Diċembru 2009, mingħajr ma kien imniżżel fuq l-aġenda u mingħajr ma kien hemm vot finanzjarju allokat għal dan il-għan fil-budget 2009/2010. Infatti kien fil-Budget 2010/2011 li ġie allokat vot għal dan ilgħan u li fuqu kien hemm qbil unanimu. Raġuni oħra għala vvutaw kontra , hija rraġuni li ma ntużax il-Bargaining Power waqt it-trattattivi mal-Mellieħa Sports Club, fis-sens li ma kienx hemm rieda li l-fond jinkiseb bl-aħjar prezz possibbli. Huwa veru li t-talba kienet ta’ €250,000 u li l-Kunsill Lokali Mellieħa se jħallas €210,000, biss meta tqis iċ-ċirkostanzi kollha marbutin ma’ dan il-fond, huma tal-fehma li l-post seta’ jinxtara bi prezz aħjar. Min-naħa tal-Kunsilliera Laburisti, il-punt tat-tluq f’dak li huwa prezz huwa li jintuża l-Bargaining Power sabiex jinġieb l-aħjar prezz għall-komunità Melleħija. Meta s-Sindku u sħabu marru għal-laqgħa ma’ delegazzjoni tal-Mellieħa Sports Club, s-Sindku qagħad jitkellem dwar il-bżonn urġenti għala l-Kunsill Lokali għandu jixtri dan il-fond, xi ħaga li wieħed diffiċli jifhem għala saret. Għax fejn qatt smajna b’xi ħadd li se jixtri joqgħod jiftaħar mal-bejjiegħ kemm hi ta’ ħtiega kbir l-binja li se jixtri? Għalkemm it-tliet Kunsillieri Laburisti kienu mistidena għal din il-laqgħa m’attendewx għax mill-bidunett urew li ma qalux mal-mod kif telqu l-affarijiet f’din il-materja, u ma kinux konvinti għala kellu jsir dan ix-xiri b’tant għaġġla. Dan meta l-istennija biex isir n-negozju kienet favur il-Kunsill Lokali. Huwa veru li f’dan ix-xiri hemm involuta għaqda sportiva Melleħija, però dan ma jfissirx li l-Kunsill ma kellux jagħmel ħiltu biex il-fond jiġi akkwistat bl-aħjar prezz possibbli. Hekk titlob is-serjetà u hekk jistennew dawk li eleġġew lil dawn il-Kunsilliera biex iservu fil-Kunsill Lokali Mellieħa. Fl-opinjoni ta’ dawn it-tliet Kunsilliera l-bżonn li jsir dan ix-xiri huwa wieħed biss ta’ konvenjenza politika. Dan joħroġ iktar biċ-ċar meta wieħed iqis li l-istqarrija ffirmata mill-Kunsill Lokali Mellieħa, iżda maħruġa mis-Sindku Nazzjonalista, ingħatat spazju fil-magażin tal-Kunsill Lokali mingħajr approvazzjoni jew notifika mill-kunsilliera.

L-Iljieli Melleħin 2011
Għar-raba’ sena konsekuttiva l-Kunsill Lokali Mellieħa organizza b’success edizzjoni oħra tal-attività kulturali u mużikali Iljieli Melleħin. Kienet attività li attirat eluf ta’ Maltin. Il-ftuħ uffiċjali sar ilĠimgħa 9 ta’ Settembru 2011, misSegretarju Parlamentari l-Onorevoli Chris Said, fil-preżenza tas-Sindku u l-Kunsilliera kollha tal-Kunsill Lokali Mellieħa. ... ikompli f’paġna 4

Il-proġett tal-wesgħa ta’ quddiem l-uffiċju tal-Kunsill Lokali
Matul l-aħħar ftit ġimgħat intom ilMelleħin innutajtu, u kkummentajtu, dwar il-bini li kien qed isir fil-wesgħa ta’ quddiem l-uffiċċju tal-Kunsill Lokali. Dik li kellha tiġi wesgħa ta’ rikreazzjoni u rilassament spiċċat f’nofs kontroversja minħabba l-ħitan għoljin li kienu qegħdin jikkaratterizzaw din l-istess wesgħa. ...ikompli f’paġna 3

Dawk kollha li jixtiequ jiltaqgħu u jitkellmu ma’ xi wieħed mill-Kunsilliera Laburisti Melleħin: John Buttigieg, Joseph Azzopardi u Clayton Bartolo huma mħeġġa jibagħtu email fuq mellieha@partitlaburista.org bil kummenti jew ilmenti tagħhom. Dan jingħadda bil-kunfidenzjalità kollha lil kunsillier/a kkonċernati u minn hemm jitkompla l-kuntatt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful