ညီညတ

ြ ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ပုံမွန္ေကာင္စီအစည္းအေဝး၏ ထုတ္ျပန္
ေက်ညာခ်က္
ညီညတ
ြ ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ၏
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္
က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၂-ခုအတြက္

လြတ္ေျမာက္ေသာေနရာတေနရာ၌
ဤအစည္းအေဝးတြင္

ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းႏွင့္

(UNFC)

ဂ်ဴလိုင္လ
အဖဲ႔ဝ
ြ င္

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ

ေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မီတီ၏

ပုံမွန္ေကာင္စီအစည္းအေဝးကို
၁၆-ရက္ေန႔မွ

(KIO/KIA)

ထုတ္ျပန္ထားေသာ

၁၈-ရက္ေန႔အထိ

အား

ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေပၚ

အေလးထား

ၿပီးေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းခဲ့ၾကသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ မိမိတို႔(UNFC) မွ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေသာ တျပည္လုံးအတိုင္းအ
တာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စၿဲ ပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ကို အေလးမထားပဲ (UNFC)အဖဲ႔ြဝင္(KIO/KIA)အား
ယေန႔အထိတိုက္ခိုက္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ ေသာ
(UNFC)အဖဲ႔ြဝင္ (SSPP/SSA-N)၏ အေျခခံစခန္းတခုကိုလည္း လက္နက္ႀကီးမ်ဳိးစုံသုံးၿပီး ဇြန္လ ကုန္ပိုင္းက
တိုက္ခိုက္သိမ္းယူခ့ပ
ဲ ါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို

ဤသည္တို႔မွာ
ရိုးသား

ပါသည္။ထိုသို႔ရုိးသားမွန္ကန္မႈမရွိေသာ
နိုင္ငံအေရးကို

မွန္ကန္

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ
သစၥာရွိစာြ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေပၚလူမ်ိးစုံျပည္သူမ်ားႏွင့္

ကူညီအားေပးလိုေသာနိုင္ငံတကာအဖဲ႔ြအစည္းမ်ားႏွင့္အစိုးရမ်ားမွ

ေဖၚျပေန

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ

ယုံၾကည္အားေပးေထာက္

ခံမႈအလ်င္စလိုမျပဳၾကရန္တိုက္တြန္းပန္ၾကားလိုပါသည္။ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ
ရနိုင္မည္မဟုတ္သျဖင့္

နိုင္ငံတကာမွစီးပြားေရးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလုပ္ရန္မသင့္ေသးေၾကာင္းပန္ၾကားလိုပါသည္။

မိမိတို႔၏အေျခခံစခန္းကို လာေရာက္တိုက္ခိုက္သျဖင့္

ျပန္လည္ခုခံ တိုက္ခိုက္ေနရေသာ(KIO/KIA) ႏွင့္

(SSPP/SSA-N) တို႔အေပၚ (UNFC) အဖဲ႔ဝ
ြ င္အားလုံးမွ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံပါသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ၂၀၁၂-ခု

ေမလဆန္းတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မီတီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္း
သားအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားအားလက္ခံရန္ႏွင့္

ပါတီထူေထာင္၍ေရြးေကာက္ပဝ
ြဲ င္ေရး၊

ျပင္ဆင္လိုသည့္ကိစၥမ်ားရွိပါက

လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌

၂ဝဝ၈ြ ည္းပုံ
၂ဝဝ၈-ဖဲ႔စ
အမ်ား

အေျခခံဥပေဒအား

သေဘာတူဆႏၵႏွင့္အညီ

Page | 1

ေဆာင္႐ြ
႐က္
က
ြ ေ
္ ရး

စသည္တို႔သည္

တန္းတူၿပီးလြတ္လပ္ေသာ

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး

အစီအစဥ္မဟုတ္သျဖင့္

မိမိတို႔(UNFC) အဖဲ႔ဝ
ြ င္မ်ားမွ လက္မခံႏုိင္ပါ။
အျပန္အလွန္သံသယရွိေနၾကေသာ

အင္အားစုႏွစ္ခုအၾကား

ႏွစ္ဖက္စလုံးလက္ခံၿပီး

ေျပျပစ္ေအာင္

ျမင္နိုင္ေသာေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးအစီအစဥ္မွာ(၁) ဘက္တဖက္္မွၾသဇာလႊမ္းမိုးျခင္းမ႐ွိနိုင္ေသာလြတ္လပ္သည့္ေနရာမ်ဳိးတြင္ေဆြးေႏြးရန္။
(၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနသည့္ကာလတေလွ်ာက္တြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေစာင္႔
ၾကည့္ေရးအဖဲ႔ြထား႐ွိရန္။
(၃) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲ႔က
ြ ိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ (UNFC) အဖဲ႔ြဝင္မ်ားအပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား
အဖဲ႔အ
ြ စည္းအားလုံးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတူတကြေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကရန္။
(၄) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမႈအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအသိပညာရွင္ အ
တတ္ပညာ႐ွင္မ်ားပါဝင္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုံညီလာခံတခုေခၚယူက်င္းပရန္။ (အျခားအင္အားစုမ်ား
မွလည္း ၎တို႔အစုအတြင္းအထက္ပါညီလာခံမ်ိဳးက်င္းပလိုက က်င္းပခြင့္႐ွိရမည္။)
(၅) တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္ႏွင္႔ အစိုးရကိုယ္
စားလွယ္တို႔ အခ်ဳိးညီပါဝင္ၿပီးအင္အားစုအားလုံးလက္ခံႏုိင္ေသာပုံစံျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္အမ်ဳိးသားညီလာခံ
ႀကီးတရပ္ကို က်င္းပသြားရန္ျဖစ္သည္။
(၆) ထိုညီလာခံႀကီးမွသေဘာတူခ်မွတ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တမ်ဳိးသားလုံး၏သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ အ
သိအမွတ္ျပဳၿပီး သက္ဆိုင္ရာအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားမွ လက္ခံလုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚသြားရန္။
(၇) ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၅-ခု ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမွီ အၿပီးလုပ္ေဆာင္သာြ းရန္။
ဤသို႔ျဖင့္ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႔သည့္အေျပာင္းအလဲႏွင့္ စည္းလုံးညီညတ
ြ ္ေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံ
သစ္ကိုေဖၚေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း (UNFC) ၏သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ေက်ညာအပ္ပါသည္။

၁၃၇၄-ခု ဒုတိယဝါဆိုလဆန္း (၄)ရက္၊
၂၀၁၂-ခု ဂ်ဴလိုင္လ (၂၂) ရက္၊

ေကာင္စီအဖဲ႔ြဝင္မ်ား
ညီညတ
ြ ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

Page | 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful