You are on page 1of 8

Πεξηγξαθή Τερλνινγίαο

Τα SteriPEN είναι φορητέσ ςυςκευέσ αποςτείρωςησ του νερού,


που καταςτρέφουν όλα τα υδρόβια μικρόβια με την χρήςη
υπεριώδουσ (UV) φωτόσ.
Είτε η προέλευςη του νερού είναι μια όαςη ςτην έρημο, είτε ένα
ποτάμι ή μια λίμνη γλυκού νερού, το SteriPEN αποςτειρώνει το
πόςιμο νερό και ςτα πιο απομακρυςμένα περιβάλλοντα
καταςτρέφοντασ ιούσ, βακτήρια και πρωτόζωα,
ςυμπεριλαμβανομένων των Giardia και Cryptosporidium.
Πολλαπλοί έλεγχοι από πανεπιςτήμια τησ Αμερικήσ και
ανεξάρτητουσ οργανιςμούσ έχουν αποδείξει την
αποτελεςματικότητα των ςυςκευών. Έχει αποδειχθεί η ικανότητα
του SteriPEN να αντιμετωπίζει τον E. coli, την ςαλμονέλα,
ςτρεπτόκοκκουσ, κοινούσ μύκητεσ, καθώσ και τα Giardia και
Cryptosporidum. Επίςησ αντιμετωπίζει μικροοργανιςμούσ που
προκαλούν πολιομυελίτιδα, διάρροια, ηπατίτιδα, τύφο, δυςεντερία,
χολέρα και πολλέσ άλλεσ ςοβαρέσ αρρώςτιεσ.

Όταν λοιπόν αναζητάτε έναν ελαφρύ, γρήγορο και αποτελεςματικό


τρόπο καθαριςμού του νερού ςασ, η λύςη είναι το SteriPEN.
Είναι ιδανικό για τουσ λάτρεισ τησ ελεύθερησ καταςκήνωςησ, τουσ
ορειβάτεσ, κυνηγούσ, ςτρατιωτικούσ, φυςιολάτρεσ, τουρίςτεσ-
ταξιδιώτεσ αλλά και για όλη την οικογένεια (μωρά και άτομα με
ευαιςθηςία ςτισ παθήςεισ που προκαλούνται από μολυςμένο νερό).

Η απνζηείξωζε πόζηκνπ λεξνύ γίλεηαη 6 απιά


βήκαηα
Πωο ιεηηνπξγεί ην SteriPEN™
Το SteriPEN™ χρηςιμοποιεί μικρού μήκουσ κύματοσ μικροβιοκτόνο
υπεριώδη ακτινοβολία για να απολυμαίνει το νερό. Στην
ςυγκεκριμένη περιοχή εκπομπήσ (υπεριώδησ) το φωσ μπορεί και
καταςτρέφει την ςυνοχή του DNA των βακτηρίων, ιών και
πρωτόζωων, καθιςτώντασ τα ανίκανα να αναπαραχθούν, άρα
ανίκανα να μολύνουν και να προκαλέςουν αςθένειεσ. Περιςςότερεσ
λεπτομέρειεσ για την δράςη του υπεριώδουσ φωτόσ μπορείτε να
βρείτε ςτον δικτυακό τόπο www.steripen.com (υπό καταςκευή είναι
και το www.steripen.gr).

Δοκιμές.
Στην Hydro-Photon, πιςτεύουμε ότι οι προςεκτικέσ δοκιμέσ είναι
μέροσ τησ επιτυχούσ και υπεύθυνησ ανάπτυξησ προΰόντων καθώσ
και του ελέγχου ποιότητασ. Εκτενήσ δοκιμέσ πραγματοποιήθηκαν
τόςο κατά την ανάπτυξη όςο και κατά την παραγωγή των όλων των
μοντέλων SteriPEN™. Για να δείτε όλεσ δοκιμέσ που
πραγματοποιήθηκαν από τα Πανεπιςτήμια τησ Arizona, του Maine,
του Ryerson, τα εργαςτήρια τησ A&L και το πανεπιςτήμιο
Επιςτημών Υγείασ του Oregon, επιςκεφθείτε το τμήμα “Testing” ςτο
www.steripen.com/testing.html.

Ποιότητα.
Στην Hydro-Photon, η ποιότητα των προΰόντων μασ έχει
πρωταρχική ςημαςία. Η ορθή λειτουργία και η ςωςτή εκπομπή
υπεριώδουσ φωτόσ έχει δοκιμαςτεί για κάθε ςυςκευή SteriPEN™.
Εγγύηςη ςυνοδεύει όλεσ τισ ςυςκευέσ η οποία καλύπτει
οποιοδήποτε καταςκευαςτικό λάθοσ ή αςτοχία υλικού.

Διάθεση.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μοντέλων και αξεςουάρ που καλύπτουν τισ
ανάγκεσ και του πιο απαιτητικού πελάτη. Σε πίνακα που ακολουθεί
θα βρείτε όλα τα διαθέςιμα μοντέλα, τα αξεςουάρ τουσ καθώσ
επίςησ και τισ ςυςκευαςίεσ ςετ.
Σπγθξηηηθόο Πίλαθαο ζπζθεπώλ
Classic Adventurer Traveler Journey

Πεξηερόκελα Παθέηνπ
Μπαηαρίες
Θήκη μεηαθοράς
Neoprene
Οδηγός Φρήζης
Classic Adventurer Traveler Journey
Μπλε -
Φρώμα Λεσκό - Μπλε Μαύρο - Κίηρινο Αζημί - Μαύρο
Πορηοκαλί
Βάξνο καδί κε κπαηαξίεο (γξ.)
Lithium 153 103 103 128
Nickel Metal Hydride 213
Ελδείμεηο
Οζόλε LCD κε ζύκβνια
Φωηεηλή έλδεημε (LED)
Ταηξηάδεη ζηελ ζήθε
θόξηηζεο κπαηαξηώλ
Χξόλνο απνζηείξωζεο (δεπη.)
0.5 λίηρο 48 48 48 48
1.0 λίηρο 90 90 90 90
Classic Adventurer Traveler Journey
Τύπος Μπαηαριών AA CR123 CR123 CR123
Τεμάτια μπαηαριών 4 2 2 2
Πιήζνο εθαξκνγώλ κε κπαηαξίεο κίαο ρξήζε
0.5 λίηρο 200 100 100 100
1.0 λίηρο 100 50 50 50
Πιήζνο εθαξκνγώλ κε επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο
0.5 λίηρο 200 50 50 50
1.0 λίηρο 100 25 25 25
Πλήθος τρήζεων ανά
8000 8000 8000 10000
λαμπηήρα
GREECE AIR AND WATER
ΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 499, ΠΑΤΡΑ 26221
ΤΗΛ: 2610277456 / FAX: 2610277363
Email: info@steripen.gr