You are on page 1of 2

PITANJA BROJ 9

1.Šta od sledećeg nije glavni element projekta procesa upravljanja?


• Procena (Estimation).
• Projektovanje Sistema.
• Plan.
• Monitor.
• Vremenski raspored(Schedule).
2. Šta od sledećeg nije glavni predmet projekta?
• Vreme.
• Struktura.
• Kvalitet.
• Troškovit.
3.Šta je od sledećeg glavni cilj PRINCE projekta?
• Isporuka na vreme.
• Ostati u okvirima budžeta.
• Postići specificiran kvantitet.
• Postići specificiran kvalitet.
• Sve napre pomenuto.
4. Šta od sledećeg može biti pobuda ocean a srednje etape u PRINCE
projektu?
• Provera progresa etape.
• Kada je potrebno započeti sledeću etapu pre ocene krajnje etape.
• Nivoi tolerancija etape su premašeni.
• Ocena krajnje etape.
• Prvi,drugi i treći odgovor.

5. Šta od sledećeg pretenduje da predstavlja prednost AON metode uodnosu


na AOA metodu notacije mrežnog dijagrama?
• Većina računarskih softvera koriste AON pristup.
• AON nema potrebu za lažnim aktivnostima da bi očuvao logičke veze.
• AON dijagrami imaju jasniju notaciju od AOA.
• Istorijski se više koristio AON metod.
• Prvi,drugi i treći odgovor.

6. Šta je od sledećeg posebno korisno za nadgledanje napredovanja projekta


u odnosu na plan?
• Mrežni dijagrami.
• Dijagrami toka
• Grafovi oprerećenja
kapaciteta.
• Ganttove karte.
• Sve iznad. 7. Šta od sledećeg nije razlog za skraćenje
vremena završetka projekta?
• Izbegavanje penala zbog kašnjenja završetka.
• Eliminacija kritičnih deonica projekta.
• Dobijanje podstreka za raniji završetak.
• Oslobađanje resursa za druge projekte.
• Smanjenje vremena razvoja proizvoda za tržište. 8.Šta je od sledećeg korist od
pristupa mrežne analize?
• Eliminše potrebu za prosuđivanje upravljanja.
• Izbegava se potreba za strukturiranim pristupom.
• Izvodi prognozu bez grešaka.
• Dozvoljava nadgledanje napredovanja u odnosu na plan.
• None of the above.
9. Ganttova karta pokazuje:
(Naznaka: više od jednog odgovora je moguće.)
• Ukupno vreme preklapanja na projektu.
• Aktivnosti koje se odvijaju paralelno.
• Vreme preklapanja različitih aktivnosti na projektu.
• Sekvenciju aktivnosti.
• Nejedno od pomenutog.

10.Za project se smatra da je promašen ako je on:


(Naznaka: više od jednog odgovora je moguće.)

• Potrošio značajno više od predviđenog budžeta.


• Nije zadovoljio poslovne zahteve.
• Ne zadovoljava korisniške zahteve.
• Premašio značajno predviđen datum isporuke.
• Nijedan od pomenutih.