You are on page 1of 2

PITANJA SA VIŠESTRUKIM ODGOVORIMA 2

1.Koja je od komponenti sistema odgovorna za obezbeđenje rada sistema da


bi on ispunio svoje ćiljeve?

• Ulazi.
• Procesiranje.
• Izlazi
• Povratna sprega.
• Kontrola.

2.Sa stanovišta sistema, završeni proizvodi i informacija su primeri:

• Ulazi.
• Procesiranje.
• Kontrola.
• Povratna sprega.
• Izlazi.

3.Šta od sledećeg opisuje razmenu između sistema i drugih sistema ili između
sistema i neke spoljnje agencije?

• Interfejs.
• Suprasistem.
• Granice.
• Podsistem.
• Okruženje.

4.Sistem koji odgovora na promene u okruženju i menja svoj rad sa njima


poznat je kao

• meki sistem.
• deterministički sistem.
• zatvoreni sistem.
• sistem zasnovan na verovatnoći.
• adaptivni sistem.

5.Sa stanovišta resursa koji podržavaju informacione sisteme, procedure koje


koriste ljudi su primeri:

• softverskih resursa.
• resursa podataka.
• tehničkih resursa.
• ljudskih resursa.
• hardverskih resursa
6.Koja od sledećih nije jedna od pet kompetitivnih snaga koje je identifikovao
Porter:

• Tok novopridošlih konkurenata.


• Procena snage kupaca.
• Procena snage dobavljača.
• Tok promena u globalnoj ekonomiji.
• Tok zanavljanja proizvoda ili usluga.

7.Koja kategorija informacionih sistema,zasnovana na računarima,je ogovorna


za podršku funkcionalnoj oblasti organizacije?

• Računarski sistemi krajnjeg korisnika.


• SIstemi za automatizaciju ofisa.
• Poslovni informagioni sistemi.
• Ekspertski sistemi.
• Strategijski informacioni sistemi.

8.Koja kategorija informacionih sistema,zasnovana na računarima,je ogovorna


za podršku poboljšanju efikasnosti primenom informacionih tehnologija za
opšte administrativne poslove ,kao što je kreiranje poslovnih dokumenata?

• Računarski sistemi krajnjeg korisnika.


• SIstemi za automatizaciju ofisa.
• Poslovni informacioni sistemi.
• Ekspertski sistemi.
• Strategijski informacioni sistemi.

9.Šta od sledećeg definiše širinu sistema?

• Granice.
• Proces.
• Okolina.
• Mehanizam povratne sprege.
• Interfejs.

10.Informacioni sistem uvek:


(napomena: više od jednog odgovora je tačno.)

• transformiše ulaze u informaciju.


• zahteva hardver čak i ako je to samo olovka
• je zasnovan na računarima.