You are on page 1of 3

PITANJA SA VIŠESTRUKIM ODGOVORIMA 5

1. Sistemi za elektronsku razmenu podataka( EDI- Electronic Data Interchange):

• široko se koriste u bankrstvu
• uglavnom uključuju prenos podataka preko WAN-a
• mogu obuhvatiti razmenu transankcionih podataka ogranaka jedne organizacije
• obuhvataju elektronski prenos poslovnih transankcionih podataka preko
telekomunikacionih veza između računara trgovaca
• su sve ovo iznad.

2. Šta od sledećeg može da spaja različite međunarodne kancelarije nekog posla?

• LAN.
• DAN.
• PAN.
• FLAN.
• WAN.

3. Sistem klijent / server je:

• mrežno uređenje od personalnih računara i servera
• sporedni personalni računar
• sporedni personalni računar i sporedni server
• protokol prenosa podataka
• nijedno od gore pomenutih.

4. Šta od dole pomenutog nije tip servera?

• baza podataka
• mreža
• fajl
• laser
• aplikacije.

5. Korist od mreža ne uključuje:

• niska cena održavanja
• poboljšano deljenje informacije
• deljenje periferijskih jedinica
• bolje nadgledanje radnih sposobnosti zaposlenih
• nijedno od gore pomenutih.

Mreža sa dodatom vrednošću je: • WAN mreža koju dele kompanije • intranet • LAN mreža koju dele kompanije • INTERNET • jeftin mrežni operativni sistem. Softver koji podržava mrežne komunikacije je: • softver za elektronske sastanke • grupni rad • video konferencije • elektronska pošta (e-mail) • sve napred navedeno. • korišćenje Web pretraživača omogućuje konzistentnost i lako korišćenje interfejsa. 9.6. 8. 10. Propusni opseg opisuje: • brzinu modema • frekvenciju sa kojom se prenose podaci • kapacitet fajl servera • rastojanje između dva računara • nijedno od gore pomenutih. 7. • moguće je relativno lako kreirati web sajt. Korišćenje interneta za interne potrebe unutar kompanija je: • pravni sistem • intra-internet • intranet • ekstranet • nijedna od gore pomenutog. Internet pruža sledeće prednosti: • omogućuje kompanijama pristup novim tržištima. . • pruža jeftin metod uključenja manjih kompanija u WAN. • ili sve gore pomenuto.