You are on page 1of 16

Folkehøgskole – et år for livet

ϲτόΗ ΔϴΒόθ
Ϟπϓ΃ ΓΎϴΣ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔγέΪϣ – ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍
Mac-had sare oo dadweyne – dugsi nololeed Γ˯ΎϔϜϟ΍ ήϳϮ
ΓήϓϮΘϤϟ΍ Δϴγ΍έΪϟ΍ νϭήόϟ΍ ϦϴΑ
kf;fs; cau;juf;fy;Yhup – tho;tpy; fy;tp fw;fNtz;ba xU fy;YhupϦϣ έΎϴΘΧϻ΍ ΐόμϳ Ϊϗ .ΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤ
ΔϠϴγϮϟ΍ ϲϫ viša
ΔϴΒόθϟ΍narodna
ΔϴϠϜϟ΍ ΖΤΒλ΃ϭ . ήοΎΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍
škola – životna škola
ϲϓ Ε΍ήΒΨϟ΍ β
ϰϟ· ϱΩΆϤϟ΍ ϖϳήτϟ΍ ΫΎΨΗϻ ΞϳϭήϨϟ΍ ϲϓ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϠϟ ϰϠϋ ΔΒϴσ ΍
Bách khoa ÿҥi chúng – trѭӡng cho cuӝc ÿӡi ngѭӡi và
.ΔϴϨϬϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ϭ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϠλ΍Ϯϣ vӟi xã hӝ
Trong lãnh vӵc giáo dөc Na Uy ÿôi khi tѭѫng ÿӕi nhӓ, hӑc
Bölge Halk okulu ˮ– ΔϴΒόθϟ΍ Bir hayat okulu
khó chӑn lӵa. NhiӅu thanh niên ӣ NaΔϴϠϜϟ΍
Uy xem ΍ΫΎϤϟ ,ξϳήϤΘϟ΍
giáo ÿѭa,
Ϧϣ bách
ϢϬ΋ΎϬΘϧ΍ ΪόΑ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϰϟ· ΏΎΒθϟ΍ ήΜ
khoa ÿҥi chúng là con ÿѭӡng ÿӇ ÿi tiӃp lên ΕΎϜΒηϭϛ΃ ϞΧΪϳ nhân. ϡϼ
ΔΟΎΤΑhӑcϪϧ΄Α
vҩn΍άϫvàϩέΎϴΘΧ΍
ngànhέήΒϳnghӅ.ϢϬϨϣ ήϴΜϜϟ΍ϭ .ΔϳϮϧΎΜϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΕΎϣΰϠΘδϣϭ
ήϳϮτΘϟ΍ .ϪΘγ΍έΩ ΔϠλ΍Ϯϣ ϞΒϗ ήΜϛ΃ Ξπϧϭ ήϴϜϔΗ ΔϨγ ϰϟ· ϰϠϋ Sinh ngӳ
ΰϴϛήΘϟ΍
TҥiϲϓsaoΔϤϬϣ
ΔϴϠϜϟ΍ chӑnΔΒΗήϣ
báchϥϼΘΤϳ
khoa ÿҥi ϡΎόϟ΍ chúng?
ΩΎηέϹ΍ϭ ϲμΨθϟ΍ âm nhҥc,
Ĉa sӕ thanh niên chӑn bách khoa
Ύπϳ΃ ϲϫ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ˯ΎϨΑϭ ΔϤϫΎδϤϟ΍ ,ϥϭΎόΘϟ΍ .ΔϴΒόθϟ΍ ÿҥi chúng sau môn có t
trѭӡng cҩp 3. NhiӅu ngѭӡi cho rҵng cҫn có thӡi giҧng dҥy
ή˷Βόϳ .Δϴγ΍έΪϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϝϼΧ ΎϬϟϭΎϨΗ ϱήΠϳ ΔϤϬϣ ϲϧΎόϣ ϞμΤϴγ ΎϤϧ·
gian ÿӇ suy nghƭ chӑn lӵa ÿúng ÿҳn cho ngành gian hӑc
ΎϤΑ hӑc
ήΜϛ΃caoϦϴϘϳhѫn.ϰϠϋSӵ ϥϮΤΒμϳ ϢϬϧ΄Α ϢϬϳ΃έ Ϧϋ
phát triӇn vӅ cá nhân và dүn ÿҥo Ώϼτϟ΍ ΎϬγέΩ ϲΘϟ΍
chú tâm.
ΔϨδϟ΍là Ϧϣ
phҫnϢϬ΋ΎϬΘϧ΍ ΪόΑ ΎϘΣϻ
quan trӑng trongϪϠϤϋ ϭ΃ ϪΘγ΍έΩ
chѭѫng trình ϥϮϠλ΍Ϯϴγ
cӫa trѭӡng ΔϨδϟ΍ Ϧϣ ˯
ήϳϮτΘϟ΍
Bách,ΔϴϨϬϤϟ΍
khoa ÿҥi ΕϼϫΆϤϟ΍
chúng. Hӧp .ΔϴΒόθϟ΍
tác, ΔϴϠϜϟ΍
tham ϲϓ gia vàΔϴγ΍έΪϟ΍
ý ϲϠϤόϟ΍
BáchϖϴΒτ
kho
ΔϴϠϜϟtѭӣng
΍ ϲϓ ϢϫΩϮΟϭ
tӵ do làϝϼΧcác Ώϼτϟ΍
tiêu ÿӅ ΎϬΌθϨϳ
chínhϲΘϟ΍ trongΔϜΒθϟ΍ϭ ϲΗ΍άϟ΍ÿӇ ίϭΎΠΗ
niên hӑc nhѭngρήΘθhӑ
ϰϠϋÿѭa ΎΑΎΠϳ· ή˷ΛΆΗϭ cѫ
ÿӃn nhiӅu Δόγ΍Ϯϟ΍
hӝi mӟi ΕΎϴϧΎϜϣϹ΍
hay hә trӧ ϢϬϴτόΗ
cho lãnhΔϴΒόθϟ΍
vӵc ΔλΎΧmìnhρϭήthe
hӑc vҩn và ngành nghӅ theo chiӅuϢϬΗΎϴΣϭ
.ΔϴϨϬϤϟ΍ huӟngϢϬΘγ΍έΩ
tӕt. nhѭ phҫn
thӵc tұp
Cánh cӱa mӣ Ώ΍ϮΑϷ΍ ΡΎΘϔϣ NӃu muӕ
Theo con sӕ thӕng kê trung ѭѫng cho thҩy gҫn 40 sinh.ήϬη΃ Ϣψόϣ sӁ ÿ
ϱΰϛήϤϟ΍ ˯ΎμΣϹ΍ Γή΋΍Ω Ϧϣ ΓέΩΎμϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ΢˷οϮΗ ρϭήηϭ .ΔΒ
phҫn trăm thanh niên gӕc ngoҥi quӕc bӓ dӣ bách kho
ϝϮλϷ΍ ϱϭΫ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ Δ΋ΎϤϟΎΑ  ϲϟ΍ϮΣ ϥ΃ ϰϠϋ ˯ΎϨΛ΃ ΐϟΎτϠϟ
chѭѫng trình hӑc cҩp 3. ChӍ có 3,6 phҫn trăm sinh ngoài ra
ϱϭΫviênϦϣ ΔΒϠτϟ΍
ÿҥi hӑc ΔΒδϧ
hay.ϱϮϧΎΜϟ΍ ϢϬϤϴϠόΗ
cao ÿҷng ϥϮϠλ΍Ϯϳ
là có gӕc ngoҥiϻ ΓήΟΎϬϤϟ΍
quӕc. ϡΎότϟ΍ Ω΍Ϊϋ·
NhiӅuίϭΎΠΘΗϻthanhΕΎόϣΎΠϟ΍ϭ
niên cҧmΕΎϴϠϜϟ΍
thҩy khó ϲϓ khăn
ΓήΟΎϬkhi
Ϥϟ΍ ϝϮλϷ΍
hӑc lên ϭ΃ Mӝt ΔΤϨϣnăm
ϰϠϋ
cao hѫn ÿӇ tìm mӝt công viӋc làm tӕt. Trѭӡng
ΓήϴΒϛ ΕΎΑϮόλ ϢϬϬΟ΍ϮΗ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ . ςϘϓ Δ΋ΎϤϟΎΑ νϭήϘϟ΍ϭ Ĉ tháng.
báchΐϏήΗ
ΕΎϴϠϜϟ΍ khoa.ϞϤόϟ΍
ÿҥi chúng
ϕϮγ ϰϟ·mong muӕnϢϬΘγ΍έΩ
ϢϬϟϮΧΩϭ có mӝtΔϠλ΍ϮϤϟ
ÿáp ӭng giúp hӑc
cho thanh niên gӕc ngoҥi quӕcÿӇ khích lӋ cho Các chҩt
Ϧϣ ΏΎΒθϠϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ϲγ΍έΪϟ΍ νήόϟ΍ ϲϫ ϥϮϜΗ ϥ΄Α ΔϴΒόθϟ΍ Ϯϫ ΔϴΒόθϟ΍
viӋc tiӃn xa hѫn trong hӑc vҩn, ngành nghӅ cNJng làm thӭc
΢ο΍ϭ έϮμΗ ϢϬϳΪϟ Ϧϳάϟ΍ϭ
nhѭ góp phҫn tham gia xã hӝi. ΓήΟΎϬϤϟ΍ ϝϮλϷ΍ ϱϭΫ ΢ϨϤϟ΍ ϕϭΪϨλ
hӑc sinh.
.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϤϫΎδϤϟ΍ ϭ ΔϴϨϬϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ,ϢϬΘγ΍έΩ ΔϠλ΍ϮϤϟ ϊϴτΘδϳϭ qua Quӻ ϥ
Trѭӡng bách khoa ÿҥi chúng có nhiӅu kinh viên, hӑc
ϒϴϟΎϜΗ .ϕϭΪ
ϥΎπΘΣϻ
nghiӋm Δόγ΍ϭ
vӟi Ε΍ήΒΧ
các hӑcΞϳϭήϨϟ΍
sinh cóϲϓgӕc ΔϴΒόθϟ΍
khácΕΎϴϠϜϟ΍
nhau vӅ ϯΪϟvăn Chi phí t
Ε΍ΩΎόϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍
hóa, khҧ ,ΕΎϐϠϟ΍
năng ngônϲϓngӳ,
ωϮϨΗtôn ,ΔϔϠΘΨϣ
giáoΕΎϓΎϘΛ
cNJng nhѭϦϣ Ώϼσ ÿҷng ÿҥi
phong tөc. Bách khoa ÿҥi chúng có
Ύϴγ΍έΩ Ύοήϋ ϡΪϘΗ ϥ΃ ΔϴΒόθϟ΍ ΕΎϴϠϜϟ΍ ϊϴτΘδΗϭ .ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϭ thӇ cho mӝt mѭӧn và
sӵ lѭҥ ϝϮλϷ΍
chӑn rӝng : ωϼσϻ΍
.ΓήΟΎϬϤϟ΍ ϱϭΫrãiϦϣtrong ngành
ΏΎΒθϠϟ nghӅ cNJng
ΎϴμμΨΗϭ nhѭ
ΎϴϋΎϤΘΟ΍ cҩp hӑc b
xã hӝi ÿӕi vӟi các thanh niên
ϢϬΘϐϟ Ϧ˷δΤΘΗϭ ,ϢϬΘγ΍έΩ ΔϠλ΍ϮϤϟ ϢϬΗ΍έϮμΗ ϲϨΘϐΗϭcó gӕc ngoҥi quӕc. ΕΎϴϠϜϟ΍
48.840ϙϮ k
Niên hӑc có thӇ hә trӧ tích cӵc cho viӋc lѭҥ chӑn Ϧϣ ϪΑΎη Ύϣϭ
ΔϴϠϤόϟ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ϊϔϨΗ ΓΪϳΪΟ ΔϜΒη ϖϠΧϭ ΔϴΠϳϭήϨϟ΍
hӑc vҩn, tăng kiӃn thӭc vӃ Na Uy, và tҥo nên mӝt Muӕn bi
.ΔλΎΨϟ΍ϭ ΖϧήΘϧϹ΍ ϰ
mҥng lѭӟi hӳu ích trong công viӋc chung cNJng www.fol
nhѭ riêng. ϝΎμΗϻ΍ ϰΟ
khoa ÿҥi
,ΏΎθϟ΍ ΎϬϠϤΤϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϠΒϘΘδϤϟ΍ ςτΨϟ΍ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ΪϳήΒϟ΍
tӯngΔτγ΍Ϯ
trѭӡ
ϖϴϘΤΗ ϖϳήσ ϲϓ ΔϤϬϣ ΓϮτΧ ϲϫ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϥ΄ϓ
Kart

Her finner du de 77
folkehøgskolene
i Norge
Pasvik •
• Øytun
russ
Tromsø land -
• Folkehøgskolen 69°Nord

Finl
For mer informasjon: and
• Trondarnes
• Soltun
www.folkehogskole.no • Lofoten

Bodø

• Sandvik
• Vefsn

• Nordnorsk Pensjonistskole

• Namdals

Sund • • Bakketun
Skogn •
• Fosen
nordsjøen Torshus •
Trondheim
Rødde • Peder Morset
Fredly • ••Trøndertun
Høgtun • • Nordmøre
i ge
er
• Molde
• Borgund
• Sunnmøre
• Møre
Sv
• Fjordane
• Nordfjord
• Sunnfjord
• Ringebu
• Sogndal
Valdres •
• Nansenskolen
Viken • •
Arbeiderbevegelsen
• Manger Hallingdal • • Elverum
• Voss • Ål Toten • •• Hedmarktoppen
• Nordhordland Vestoppland • Toneheim
Åsane • • Bjerkely
Hurdal Verk • • Revyskolen
Fana •Bergen • Hardanger Solbakken
Ringerike •
• Romerike
Oslo• Rønningen
• Sunnhordland Numedal • • Holtekilen
Danvik • • Follo
• Olavskulen Bømlo • Jeløy
Seljord • Buskerud •
• Sagavoll
Grenland • • Haugetun
• Karmøy Norsk Senter for Seniorutvikling • • Skjeberg
Fredtun • • Skiringssal
Solborg •Stavanger
Jæren •
• Risøy
Lundheim •
• Birkeland
Agder • Kristiansand
• Nordiska folkhögskolan i Kungälv
Innholdsfortegnelse 3

SS-
d

Innhold
inTervju Med FolKeHøgSKolelever s. 4

arabisk Ϟπϓ΃ ΓΎϴΣ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔγέΪϣ – ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ Γ˯ΎϔϜϟ΍ ήϳϮτΗϭ .ΔϴΗ΍άϟ΍ s. 6ΔϴϤϨΘϟ΍ϭ ΔϴμμΨΘ
.ΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΕϼϫΆϤϟ
Somali MaC-Had Sare oo dadWeYne – dugSi nololeed s. 7
ΓήϓϮΘϤϟ΍ Δϴγ΍έΪϟ΍ νϭήόϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ έΎϴΘΧϻ΍ ΐόμϳ Ϊϗ Ε΍ήΒΨϟ΍ βϳέΪΗϭ Γήϴϐλ ϑϮϔλ ϲϓ βϳέΪΘϟ΍
Tamil ΔϠϴγϮϟ΍ ϲϫ kf; ΔϴΒόθϟ΍
fs; ΔϴϠϜϟ΍
cau;jΖΤΒλ΃ϭ
uf;fy;Yhup .ήοΎΤϟ΍
– tho;t ΖϗϮϟ΍ ϲϓtp ϰϠϋ
py; fy; ΔΒϴσ b΍έΎϤΛ
fw;fNtz; a xU ϲτόϳ fy;ϦϴϤϠόϤϟ΍
Yhup s.ϊϣ8 ΔϟΩΎΒΘϤϟ΍ ΚϳΩΎΣϷ
ϰϟ· ϱΩΆϤϟ΍ ϖϳήτϟ΍ ΫΎΨΗϻ ΞϳϭήϨϟ΍ ϲϓ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϠϟ .ϲΗ΍άϟ΍ ήϳϮτΘϟ΍ ϯϮΘδ
Serbokroatisk viŠa narodna ŠKola – ŽivoTna ŠKola s. 10
.ΔϴϨϬϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ϭ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϠλ΍Ϯϣ
vietnamesisk Bách khoa ÿҥi chúng – trѭӡng cho cuӝc ÿӡi ,ξϳήϤΘϟ΍ ngѭӡi
,ΏϮγΎΤϟ΍ ,ΔϐϠϟ΍ khiӃu
và năng αέΪϳ 11ϥ΃ ΐϟΎτϟ΍
s. ÿѭӧc phân tích ϊϴτΘδϳ
ÿӇ
ˮ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ΍ΫΎϤϟ ΕΎϜΒηϭ ϡϼϋϷ΍ vӟi xã ,hӝi
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ,ΔοΎϳήϟ΍
hiӋn thӡi. ,ΔϴϟϭΪϟ΍
Sӵ giҧng dҥy ΕΎϗϼό
chia t
urdu s. 12 và bàn thҧo v
Ϧϣ ϢϬ΋ΎϬΘϧ΍ Trong lãnh vӵc
ΪόΑ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍giáo
ϰϟ· dөc Na Uy
ΏΎΒθϟ΍ ήΜϛ΃ÿôiϞΧΪϳ
khi tѭѫng ÿӕi nhӓ,
ΕΎϣΰϠΘδϣϭ hӑc ϲδϳέΪΘϟ΍
˯ϒϜϟ΍ hӓi kinh nghiӋm
έΩΎϜϟ΍ .ΎϫήϴϏϭ ϝΎμΗϻ
Tyrkisk ΔΟΎΤΑ Ϫϧ΄Α ΍άϫkhó
BÖlge chӑn lӵa.
ϩέΎϴΘΧ΍HalK NhiӅu
έήΒϳ oKulu thanh
ϢϬϨϣ ήϴΜϜϟ΍ϭ – Bir niên ӣ
.ΔϳϮϧΎΜϟ΍
HaYaT Na Uy
Δγ΍έΪϟ΍ xem giáo ÿѭa ÿӃn
oKuluϰϠϋ ΰϴϛήΘϟ΍ ϱήΠϳ .ΐϟΎτϟ΍ ϡΎϣ΃ s. kӃt quҧ khҧ
ΎϤ΋΍Ω quanΔΜϳΪΤϟ΍
14 ΔΣΎΘϣ ÿӇ phát ϢϴϠόΘt
bách khoa ÿҥi chúng là
ήϳϮτΘϟ΍ .ϪΘγ΍έΩ ΔϠλ΍Ϯϣ ϞΒϗ ήΜϛ΃ Ξπϧϭ ήϴϜϔΗ ΔϨγ ϰϟ·con ÿѭӡng ÿӇ ÿi tiӃp lên nhân. .ΐϟΎτϠϟ ϲΗ΍άϟ΍ ήϳϮτΘ
inTervju Med hӑc vҩnΔΒΗήϣvàϥϼΘΤϳ
ΔϴϠϜϟ΍ FolKeHøgSKoleelev
ϲϓ ΔϤϬϣ ngành ϡΎόϟ΍
nghӅ.ΩΎηέϹ΍ϭ ϲμΨθϟ΍ s. 15
Sinh ngӳ, máy tính, y tӃ, hӑc vӅ thӃ giӟi
Ύπϳ΃ ϲϫ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍
KonTaKTinForMaSjon ˯ΎϨΑϭ ΔϤϫΎδϤϟ΍ ,ϥϭΎόΘϟ΍ .ΔϴΒόθϟ΍ ϞμΤϴγ ΎϤϧ·ϭ
Tҥi sao chӑn bách khoa ÿҥi chúng?
,ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ s.ΝήΨΗ
âm nhҥc, báo chí, truyӅn
ΕΎϧΎΤΘϣ΍
15 thông ΪΟϮΗϻ
là tiêu b
ή˷Βόϳ .Δϴγ΍έΪϟ΍
Ĉa sӕ ΔϨδϟ΍
thanhϝϼΧ niênΎϬϟϭΎϨΗ
chӑn ϱήΠϳ
bách khoa ΔϤϬϣÿҥi chúngΎϬγέΩ
ϲϧΎόϣ sau ϲΘϟ΍môn ΕΎμμΨΘϟ΍
có thӇ theo ϰϠϋhӑc.ϱϮΘΤΗ ΓΩΎϬη
Giáo viênϰϠϋ tíchΐϟΎτ
cӵc
ΎϤΑ ήΜϛ΃ ϦϴϘϳ ϰϠϋ ϥϮΤΒμϳ ϢϬϧ΄Α ϢϬϳ΃έ Ϧϋ
trѭӡng cҩp 3. NhiӅu ngѭӡi cho rҵng cҫn có thӡi Ώϼτϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ giҧng dҥy tân kǤ sҹn sàng cho hӑc ,sinh
˯ΰΟ .Ύϫ΍ήΟ΃ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϴΒτΘϟ΍ ϰϠϋϭ ΐϟΎτ
redaKTør: TorΔϨδϟ΍ Ϧϣ ϢϬ΋ΎϬΘϧ΍
grønvik gian ÿӇ ΪόΑsuy
ΎϘΣϻnghƭϪϠϤϋchӑnϭ΃lӵaϪΘγ΍έΩ
ÿúngϥϮϠλ΍Ϯϴγ
ÿҳn cho ngành ϲϠϤόϟ΍ ϖϴΒτΘϟ΍
gianαΎγ΃
hӑc. ϰϠϋ ϡϮϘϳ triӇn
Sӵ phát ΔϴΒόθϟ΍cӫaΔϴϠϜϟ΍
tӯngϲϓhӑc Δϴγ΍έΪ
sin
ήϳϮτΘϟ΍
ProSjeKTleder: ,ΔϴϨϬϤϟ΍
hӑc
eleni Maria ΕϼϫΆϤϟ΍
cao
Stene hѫn. Sӵ.ΔϴΒόθϟ΍
phát triӇnΔϴϠϜϟ΍vӅ ϲϓ Δϴγ΍έΪϟ΍
cá nhân và dүnίϭΎΠΗ
ÿҥo ρήΘθΗ ΔϴΒόθϟ΍ ΕΎϴϠϜϟ΍ Ϣψόϣ .ΓήΒΨϟ΍ ΏέΎΠΗ
chú tâm.
ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ ϢϫΩϮΟϭ
là phҫn
i redaKSjonen: øyvind Krabberød
ϝϼΧ quanΏϼτϟ΍
trӑngΎϬΌθϨϳ
trongϲΘϟ΍ ΔϜΒθϟ΍ϭtrình
chѭѫng ϲΗ΍άϟ΍ ΔλΎΧ ρϭήη ΪΟϮΗ ϼϓ ϻ·ϭ ,ΔϨγ 18 ήϤόϟ ΐϟΎτ
cӫa trѭӡng
Bách khoa
eleni ÿҥi
Mariachúng.
Stene Hӧp tác, tham gia và ý
ϰϠϋ ΎΑΎΠϳ· ή˷ΛΆΗϭ Δόγ΍Ϯϟ΍ ΕΎϴϧΎϜϣϹ΍ ϢϬϴτόΗ ΔϴΒόθϟ΍
FoTo: geir Mogen, Folkehøgskolene, Bách khoa ÿҥi chúng không .có ΎϬϴϟ·thiϡΎϤπϧϼ
cӱ gì
deSign og laYouT: Tibe T tѭӣng tӵ do là các tiêu
reklamebyrå ÿӅ chính trong niên hӑc ÿӇ nhѭng hӑc sinh ÿѭӧc cҩp bҵng chӭng nh
.ΔϴϨϬϤϟ΍ ϢϬΗΎϴΣϭ ϢϬΘγ΍έΩ
ÿѭa ÿӃn nhiӅu cѫ hӝi mӟi hay hә trӧ cho lãnh vӵc mình theo hӑc, và ÿã ÿi hӑc qua
Ϣψόϣ .ήϬη΃ ΔόδΘϟ ϡϭΪΗ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΔϨδϟ΍ môn nà
iSBn 82-90340-36-2 hӑc vҩn và ngành nghӅ theo chiӅu huӟng tӕt. nhѭ phҫn thӵc hành. Kinh nghiӋm thӵc
Ώ΍ϮΑϷ΍ ΡΎΘϔϣ ρϭήηϭ .ΔΒϠτϠϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϡΎδϗϷ΍ ϲϓ ϥϮϨϜδϳ Ώϼτ
thӵc tұp là mӝt phҫn cӫa bách khoa ÿҥi
ϱΰϛήϤϟ΍ ˯ΎμΣϹ΍Cánh cӱa mӣ Γή΋΍Ω Ϧϣ ΓέΩΎμϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ΢˷ο ϮΗ ˯ΎϨΛ΃ ΐϟΎτϠϟ ΓΪϴϔϣ
NӃu muӕn ΓΎϴΣhӑc΢ϴΘΗlênΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϡΎδϗϷ΍
tiӃp cao ÿҷngϲϓhay ΔθϴόϤ
ÿҥ
ϝϮλϷ΍ ϱϭΫ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ Δ ΋ΎϤϟΎΑ 40 ϲϟ΍ϮΣ ϥ΃ ϰϠϋ ϡΎότϟ΍ Ω΍Ϊϋ· έΩΎϛ
Theo con sӕ thӕng kê trung ѭѫng cho thҩy gҫn 40 sinh sӁ ÿѭӧc tính thêm 3 ÿiӇm. Ĉa sӕ . ΔϋϮϨϤϣ Ε΍ήϜδϤϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ Ϟϛ .ϪΘϣΎ

ϱϭΫ Ϧϣ ΔΒϠτϟ΍ phҫn ΔΒδϧtrăm
.ϱϮϧΎΜϟ΍
thanhϢϬϤϴϠόΗ
niên gӕcϥϮϠλ΍Ϯϳ
ngoҥiϻ quӕc
ΓήΟΎϬϤϟ΍
bӓ dӣϭ΃ ΔΤϨϣ ϰϠϋ Ώϼτϟ΍
bách khoaϞμΤϳ .ΐϟΎτϟ΍
ÿҥi chúng cóϪΟ ΎΘΤϳΎϣ
giӟi hҥnΔΌϴϬΘΑ ϡϮ
sӕ tuәi
3.6 ίϭΎΠΘΗϻ ΕΎόϣΎΠϟ΍ϭ
chѭѫng trình ΕΎϴϠϜϟ΍
hӑc cҩpϲϓ ΓήΟΎϬcóϤϟ΍3,6ϝϮλϷ΍
3. ChӍ phҫn trăm νϭήϘϟ΍ϭ
sinh ngoài΢ϨϤϟ΍ raϕϭΪϨλ
không có ϝϼΧ Ϧϣ nào
giӟi hҥn ϲγ΍έΩ
khác.νή
ΓήϴΒϛ ΕΎΑϮόλ viênϢϬϬΟ΍ϮΗ
ÿҥi hӑcΏΎΒθϟ΍
hay cao Ϧϣÿҷng
ήϴΜϜϟ΍là .cóςϘϓ
gӕcΔ΋ΎϤϟΎΑ
ngoҥi quӕc. .ϲϣϮϜΤ
4 Intervju

Kamran Karimi – Foto og journalistikk var en genial linje! Jeg lærte


Oslo og Iran utrolig masse og fotolæreren var kjempeflink. Det var
bare å spørre så fikk du svar på alt du lurte på. I grunn
var lærerne mer som kamerater. Vi kunne snakke
sammen om alt mulig, og ble invitert til å spise frokost
Folkehøgskole var et nærmest ukjent hjemme hos dem.
begrep for Kamran Karimi, helt til han
selv havnet på folkehøgskole. Faget han – Etter året på fotojournalistikklinja fikk jeg tilbud om
valgte var fotojournalistikk Det ble et fotografjobb i den flerkulturelle avisa «Utrop». I dag
jobber jeg for ulike oppdragsgivere, sier den unge foto-
blinkskudd på mange måter. grafen. Fotoprøvene og referansene fra folkehøgskolen
gav ham en flying start.

– Jeg sluttet på allmennfag på videregående skole fordi Det sosiale livet ved skolen satte han stor pris på.
det ikke passet for meg. Jeg begynte å jobbe på en – Allerede fra første dag ble jeg venn med romkamera-
bensinstasjon. Gjennom jobben fikk jeg mange venner, ten min, og siden byen hvor folkehøgskolen lå, var et
deriblant en afrikaner med høy utdanning. Da han hørte lite sted, måtte man finne på noe sammen på folke-
om hva jeg hadde gjort tidligere og hva jeg hadde lyst høgskolen. Det var positivt, synes Kamran som er mest
til, sa han; Folkehøgskole må være tingen for deg! for- vant til storbylivet.
teller Kamran. – Vi ble i grunn som en stor familie på skolen. I dag har
jeg har venner fra skoletiden som jeg møter jevnlig i
– Personlig så reiste jeg til folkehøgskolen for å bli moti- byen, på bursdager og lignende.
vert for skole igjen. Jeg tenkte da jeg dro at om det ble
kjedelig og tungt å lære fagene, kunne jeg i hvert fall – Jeg kan anbefale folkehøgskole 110 prosent! Både
lære meg godt norsk, forteller Kamran som bare hadde fagene og lærerne motiverte meg virkelig til å lære. Nå
bodd noen få år i Norge før han begynte på folkehøg- kan jeg drive på med noe jeg virkelig liker, avslutter
skole. Han oppdaget fort at han kom til å lære mye mer Kamran.
enn norske gloser.
5

Vlora Selimi – Å flytte hjemmefra til en folkehøgskole var litt uvant,


Drammen og Kosovo men en fin måte å flytte hjemmefra på. Å bo på inter-
nat var hyggelig, synes Vlora.

– Jeg oppdaget at det var svært få jenter med innvan-


– De gode vennene jeg fikk på folkehøg- drer- eller minoritets­bakgrunn på folkehøgskolen. Det
skolen var noe av det mest positive med er dumt. Mange som ikke vet hva de skal gjøre, burde
folkehøgskoleåret, sier Vlora Selimi fra mye heller gått på folkehøgskole. Det er et friår fra
Drammen. lekser og eksamen som gir både mening, to tilleggs-
poeng og venner. Så kan man studere og jobbe resten
av livet, sier Vlora.

Hun begynte på folkehøgskole sammen med ei ven- Vlora har en bror på videregående skole. Hun håper
ninne. Venninna valgte å fordype seg i design og mote, også han tar et år på folkehøgskole når han er ferdig
mens Vlora valgte en linje med hovedvekt på sosiologi. der.
På denne linja lærte elevene blant annet om sosiale – Jeg kan anbefale andre ungdommer med innvandrer­
ulikheter og omsorgsarbeid. bakgrunn å gripe den muligheten folkehøgskole er.
Hadde det vært mulig skulle jeg gjerne gått et år til,
– Selv om dette var et år uten lekser og karakterer, sier Vlora med et smil.
lærte vi mye. Blant annet hadde vi på sosiologilinja en
praksisperiode. Jeg jobbet hos Blå Kors i Oslo. Der
lærte vi mye om uteliggernes tøffe liv i hovedstaden,
forteller Vlora.

Vlora kom til Norge fra Kosovo som barn. I og med


at det ikke finnes folkehøgskoler i Kosovo, kjente for-
eldrene hennes lite til dette skole­slaget, men støttet
henne i valget.
6 Arabisk

Ϟπϓ΃ ΓΎϴΣ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔγέΪϣ – ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲτόΗ ΔϴΒόθϟ΍ Δ


– ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲτόΗ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΔϨδϟ΍ .ΔϴΒόη ΔγέΪϣ  Γ˯ΎϔϜϟ΍ ήϳϮτΗϭ
Γ˯ΎϔϜϟ΍ ήϳϮτΗϭ .ΔϴΗ΍άϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ϭ ΔϴμμΨΘϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ ΓήϓϮΘϤϟ΍ Δϴγ΍έΪϟ΍ νϭήόϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ έΎϴΘΧϻ΍ ΐόμϳ Ϊϗ .ΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ϭ
ϴΘΧϻ΍ ΐόμϳ Ϊϗ .ΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΕϼϫΆϤϟ΍ϭ ΔϴμΨθϟ΍ ΔϠϴγϮϟ΍ ϲϫ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ΖΤΒλ΃ϭ .ήοΎΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ Ε΍ήΒΨϟ΍ βϳέ
ήοΎΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ Ε΍ήΒΨϟ΍ βϳέΪΗϭ Γήϴϐλ ϑϮϔλ ϲϓ βϳέΪΘϟ΍ ϰϟ· ϱΩΆϤϟ΍ ϖϳήτϟ΍ ΫΎΨΗϻ ΞϳϭήϨϟ΍ ϲϓ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϠϟ ϰϠϋ ΔΒϴσ ΍έΎϤ
ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϠϟ ϰϠϋ ΔΒϴσ ΍έΎϤΛ ϲτόϳ ϦϴϤϠόϤϟ΍ ϊϣ ΔϟΩΎΒΘϤϟ΍ ΚϳΩΎΣϷ΍ϭ .ΔϴϨϬϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ϭ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϠλ΍Ϯϣ
΍ϭ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϠλ΍Ϯϣ .ϲΗ΍άϟ΍ ήϳϮτΘϟ΍ ϯϮΘδϣ
ˮ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ΍ΫΎϤϟ ,ξϳήϤΘϟ΍ ,ΏϮ
Βόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ΍ΫΎϤϟ ,ξϳήϤΘϟ΍ ,ΏϮγΎΤϟ΍ ,ΔϐϠϟ΍ αέΪϳ ϥ΃ ΐϟΎτϟ΍ ϊϴτΘδϳ Ϧϣ ϢϬ΋ΎϬΘϧ΍ ΪόΑ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϰϟ· ΏΎΒθϟ΍ ήΜϛ΃ ϞΧΪϳ ΕΎϜΒηϭ ϡϼϋϷ
ΎΒθϟ΍ ήΜϛ΃ ϞΧΪϳ ΕΎϜΒηϭ ϡϼϋϷ΍ ,ϰϘϴγϮϤϟ΍ ,ΔοΎϳήϟ΍ ,ΔϴϟϭΪϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ΔΟΎΤΑ Ϫϧ΄Α ΍άϫ ϩέΎϴΘΧ΍ έήΒϳ ϢϬϨϣ ήϴΜϜϟ΍ϭ .ΔϳϮϧΎΜϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΕΎϣΰϠΘδϣϭ ˯ϒ
ϭ .ΔϳϮϧΎΜϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΕΎϣΰϠΘδϣϭ ˯ϒϜϟ΍ ϲδϳέΪΘϟ΍ έΩΎϜϟ΍ .ΎϫήϴϏϭ ϝΎμΗϻ΍ ήϳϮτΘϟ΍ .ϪΘγ΍έΩ ΔϠλ΍Ϯϣ ϞΒϗ ήΜϛ΃ Ξπϧϭ ήϴϜϔΗ ΔϨγ ϰϟ· ϰϠϋ ΰϴϛήΘϟ΍ ϱή
πϧϭ ήϴϜϔΗ ΔϨγ ϰϟ· ϰϠϋ ΰϴϛήΘϟ΍ ϱήΠϳ .ΐϟΎτϟ΍ ϡΎϣ΃ ΎϤ΋΍Ω ΔΣΎΘϣ ΔΜϳΪΤϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ ΔϤϬϣ ΔΒΗήϣ ϥϼΘΤϳ ϡΎόϟ΍ ΩΎηέϹ΍ϭ ϲμΨθϟ΍
ΎηέϹ΍ϭ ϲμΨθϟ΍ .ΐϟΎτϠϟ ϲΗ΍άϟ΍ ήϳϮτΘϟ΍ Ύπϳ΃ ϲϫ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ˯ΎϨΑϭ ΔϤϫΎδϤϟ΍ ,ϥϭΎόΘϟ΍ .ΔϴΒόθϟ΍
,ϥϭΎόΘϟ΍ .ΔϴΒόθϟ΍ ή˷Βόϳ .Δϴγ΍έΪϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϝϼΧ ΎϬϟϭΎϨΗ ϱήΠϳ ΔϤϬϣ ϲϧΎόϣ ϞμΤϴγ ΎϤϧ·ϭ ,
ϱήΠϳ ΔϤϬϣ ϲϧΎόϣ ϞμΤϴγ ΎϤϧ·ϭ ,ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ ΝήΨΗ ΕΎϧΎΤΘϣ΍ ΪΟϮΗϻ ΎϤΑ ήΜϛ΃ ϦϴϘϳ ϰϠϋ ϥϮΤΒμϳ ϢϬϧ΄Α ϢϬϳ΃έ Ϧϋ Ώϼτϟ΍ ΎϬγέΩ ϲΘϟ΍ ΕΎ
Ϭϳ΃έ Ϧϋ Ώϼτϟ΍ ΎϬγέΩ ϲΘϟ΍ ΕΎμμΨΘϟ΍ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ΓΩΎϬη ϰϠϋ ΐϟΎτϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ ϢϬ΋ΎϬΘϧ΍ ΪόΑ ΎϘΣϻ ϪϠϤϋ ϭ΃ ϪΘγ΍έΩ ϥϮϠλ΍Ϯϴγ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ
ϪΘγ΍έΩ ϥϮϠλ΍Ϯϴγ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ .Ύϫ΍ήΟ΃ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϴΒτΘϟ΍ ϰϠϋϭ ,ΐϟΎτϟ΍ ήϳϮτΘϟ΍ ,ΔϴϨϬϤϟ΍ ΕϼϫΆϤϟ΍ .ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ Δϴγ΍έΪϟ΍ ϲϠϤόϟ΍ ϖϴΒτΘϟ΍ α
ϴϠϜϟ΍ ϲϓ Δϴγ΍έΪϟ΍ ϲϠϤόϟ΍ ϖϴΒτΘϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ϡϮϘϳ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ ϢϫΩϮΟϭ ϝϼΧ Ώϼτϟ΍ ΎϬΌθϨϳ ϲΘϟ΍ ΔϜΒθϟ΍ϭ ϲΗ΍άϟ΍ ίϭΎΠΗ ρήΘθΗ
ϲΘϟ΍ ΔϜΒθϟ΍ϭ ϲΗ΍άϟ΍ ίϭΎΠΗ ρήΘθΗ ΔϴΒόθϟ΍ ΕΎϴϠϜϟ΍ Ϣψόϣ .ΓήΒΨϟ΍ ΏέΎΠΗϭ ϰϠϋ ΎΑΎΠϳ· ή˷ΛΆΗϭ Δόγ΍Ϯϟ΍ ΕΎϴϧΎϜϣϹ΍ ϢϬϴτόΗ ΔϴΒόθϟ΍ ΔλΎΧ ρϭήη
΍ ϢϬϴτόΗ ΔϴΒόθϟ΍ ΔλΎΧ ρϭήη ΪΟϮΗ ϼϓ ϻ·ϭ ,ΔϨγ  ήϤόϟ ΐϟΎτϟ΍ .ΔϴϨϬϤϟ΍ ϢϬΗΎϴΣϭ ϢϬΘγ΍έΩ
ϟ΍ ϢϬΗΎϴΣϭ ϢϬΘγ΍έΩ .ΎϬϴϟ· ϡΎϤπϧϼϟ
Ώ΍ϮΑϷ΍ ΡΎΘϔϣ Ϣψόϣ .ήϬη΃ Δό
Ώ΍ϮΑϷ΍ ΡΎΘϔϣ Ϣψόϣ .ήϬη΃ ΔόδΘϟ ϡϭΪΗ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ˯ΎμΣϹ΍ Γή΋΍Ω Ϧϣ ΓέΩΎμϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ΢˷οϮΗ ρϭήηϭ .ΔΒϠτϠ
΍ ϡΎϗέϷ΍ ΢˷οϮΗ ϝϮλϷ΍ ϱϭΫ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ Δ΋ΎϤϟΎΑ  ϲϟ΍ϮΣ ϥ΃ ϰϠϋ ˯ΎϨΛ΃ ΐϟΎτϠϟ ΓΪϴ
ρϭήηϭ .ΔΒϠτϠϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϡΎδϗϷ΍ ϲϓ ϥϮϨϜδϳ Ώϼτϟ΍
 ϲϟ΍ϮΣ ϥ΃ ϰϠϋ ˯ΎϨΛ΃ ΐϟΎτϠϟ ΓΪϴϔϣ ΓΎϴΣ ΢ϴΘΗ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϡΎδϗϷ΍ ϲϓ ΔθϴόϤϟ΍ ϱϭΫ Ϧϣ ΔΒϠτϟ΍ ΔΒδϧ .ϱϮϧΎΜϟ΍ ϢϬϤϴϠόΗ ϥϮϠλ΍Ϯϳ ϻ ΓήΟΎϬϤϟ΍ ϡΎότϟ΍ Ω΍Ϊϋ· έ
ϮϠλ΍Ϯϳ ϻ ΓήΟΎϬϤϟ΍ ϡΎότϟ΍ Ω΍Ϊϋ· έΩΎϛ .ΔϋϮϨϤϣ Ε΍ήϜδϤϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ Ϟϛ .ϪΘϣΎϗ·  ίϭΎΠΘΗϻ ΕΎόϣΎΠϟ΍ϭ ΕΎϴϠϜϟ΍ ϲϓ ΓήΟΎϬϤϟ΍ ϝϮλϷ΍ ϭ΃ ΔΤϨϣ ϰϠϋ Ώ
ΓήΟΎϬϤϟ΍ ϝϮλϷ΍ ϭ΃ ΔΤϨϣ ϰϠϋ Ώϼτϟ΍ ϞμΤϳ .ΐϟΎτϟ΍ ϪΟΎΘΤϳΎϣ ΔΌϴϬΘΑ ϡϮϘϳ ΓήϴΒϛ ΕΎΑϮόλ ϢϬϬΟ΍ϮΗ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ . ςϘϓ Δ΋ΎϤϟΎΑ νϭήϘϟ΍ϭ ΢ϨϤ
ϴΜϜϟ΍ . ςϘϓ Δ΋ΎϤϟΎΑ νϭήϘϟ΍ϭ ΢ϨϤϟ΍ ϕϭΪϨλ ϝϼΧ Ϧϣ ϲγ΍έΩ νήϗ ΕΎϴϠϜϟ΍ ΐϏήΗ .ϞϤόϟ΍ ϕϮγ ϰϟ· ϢϬϟϮΧΩϭ ϢϬΘγ΍έΩ ΔϠλ΍ϮϤϟ
ϭ ϢϬΘγ΍έΩ ΔϠλ΍ϮϤϟ .ϲϣϮϜΤϟ΍ Ϧϣ ΏΎΒθϠϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ϲγ΍έΪϟ΍ νήόϟ΍ ϲϫ ϥϮϜΗ ϥ΄Α ΔϴΒόθϟ΍ Ϯϫ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠ
ϫ ϥϮϜΗ ϥ΄Α ΔϴΒόθϟ΍ Ϯϫ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϒϴϟΎϜΗ ςγϮΘϣ ΢ο΍ϭ έϮμΗ ϢϬϳΪϟ Ϧϳάϟ΍ϭ ΓήΟΎϬϤϟ΍ ϝϮλϷ΍ ϱϭΫ ΢ϨϤϟ΍ ϕϭΪϨλ
ϟ΍ ϝϮλϷ΍ ϱϭΫ ΢ϨϤϟ΍ ϕϭΪϨλ Ϧϣ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΔΤϨϤϟ΍ .ϥϭήϛ  70.000 .ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϤϫΎδϤϟ΍ ϭ ΔϴϨϬϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ,ϢϬΘγ΍έΩ ΔϠλ΍ϮϤϟ ϊϴτΘδϳϭ ϥϭήϛ
,ϢϬΘγ΍έΩ ΔϠλ΍ϮϤϟ ϊϴτΘδϳϭ ϥϭήϛ  33 160 ϝΩΎόΗ ϲϣϮϜΤϟ΍ νϭήϘϟ΍ϭ ϒϴϟΎϜΗ .ϕϭΪϨμ
ϒϴϟΎϜΗ .ϕϭΪϨμϟ΍ Ϧϣ ϥϭήϛ  49 740 ν΍ήΘϗ΍ ΐϟΎτϟ΍
ϥΎπΘΣϻ Δόγ΍ϭ Ε΍ήΒΧ ΞϳϭήϨϟ΍ ϲϓ ΔϴΒόθϟ΍ ΕΎϴϠϜϟ΍ ϯΪϟ
όθϟ΍ ΕΎϴϠϜϟ΍ ϯΪϟ Ε΍ΩΎόϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ,ΕΎϐϠϟ΍ ϲϓ ωϮϨΗ ,ΔϔϠΘΨϣ ΕΎϓΎϘΛ Ϧϣ Ώϼσ
.ήόδϟ΍ ϦϤο ΔϠΧ΍Ω ϥϮϜΗ ϡΎότϟ΍ϭ ΔϣΎϗϹ΍ Ύϴγ΍έΩ Ύοήϋ ϡΪϘΗ ϥ΃ ΔϴΒόθϟ΍ ΕΎϴϠϜϟ΍ ϊϴτΘδΗϭ .ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϭ
ϣ ΕΎϓΎϘΛ Ϧϣ Ώϼσ :ωϼσϻ΍ ϰ
ϊϴτΘδΗϭ .ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϭ .ΓήΟΎϬϤϟ΍ ϝϮλϷ΍ ϱϭΫ Ϧϣ ΏΎΒθϠϟ ΎϴμμΨΗϭ ΎϴϋΎϤΘΟ΍
:ωϼσϻ΍ ϰΟήϳ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϠϟ ϢϬΘϐϟ Ϧ˷δΤΘΗϭ ,ϢϬΘγ΍έΩ ΔϠλ΍ϮϤϟ ϢϬΗ΍έϮμΗ ϲϨΘϐΗϭ ΕΎϴϠϜϟ΍ ϙϮϠΗΎϛ
μμΨΗϭ ΎϴϋΎϤΘΟ΍
ϢϬΗ΍έϮμΗ ϲϨΘϐΗϭ ΕΎϴϠϜϟ΍ ϙϮϠΗΎϛ ϭ΃  ZZZIRONHKRJVNROHQR ΔϴϠϤόϟ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ϊϔϨΗ ΓΪϳΪΟ ΔϜΒη ϖϠΧϭ ΔϴΠϳϭήϨϟ΍ Ϧϣ ϪΑΎη Ύϣϭ Δϴ
ϖϠΧϭ ΔϴΠϳϭήϨϟ΍ Ϧϣ ϪΑΎη Ύϣϭ ΔϴΒόθϟ΍ ΕΎϴϠϜϟ΍ ϙϮϠΗΎϛ ΐϠσ ϦϜϤϳ .ΔϴΒόθϟ΍ .ΔλΎΨϟ΍ϭ ΖϧήΘϧϹ΍ ϰϠϋ
.ΔλΎΨϟ΍ϭ ΖϧήΘϧϹ΍ ϰϠϋ ϊϗϮϤϟ΍ ϭ΃ ΎϨΒΗΎϜϣ ϝϼΧ Ϧϣ ΕΎϋϮΒτϣ ϝΎμΗϻ΍ ϰΟήϳ
ϝΎμΗϻ΍ ϰΟήϳ έΎδϔΘγϼϟ . ZZZIRONHKRJVNROHQR ,ΏΎθϟ΍ ΎϬϠϤΤϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϠΒϘΘδϤϟ΍ ςτΨϟ΍ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ΪϳήΒϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ϭ
Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ΪϳήΒϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ϭ΃ ,
22 47/ :ϒΗΎϫ ϰϠϋ ϖϴϘΤΗ ϖϳήσ ϲϓ ΔϤϬϣ ΓϮτΧ ϲϫ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϥ΄ϓ
43 00 ϭ΃
ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϥ΄ϓ ΔϓΎϘΜϟ΍ ,ϊϤΘΠϤϟ΍ Ϧϋ ΔϓήόϤϟ΍ ˯ΎϨϏ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΕΎΣϮϤτϟ΍
ϭ΃ LNI#LNIQR ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ΓΪϳΪΟ έΎϜϓ΃ ΏΎΒθϟ΍ ξόΑ ϰϟ· ΔϨδϟ΍ ϩάϫ ϲτόΗϭ .ΔϐϠϟ΍ϭ
ϼΧ Ϧϣ ΕΎΣϮϤτϟ΍
άϫ ϲτόΗϭ .ΔϐϠϟ΍ϭ LI#IRONHKRJVNROHQR .ϢϬΗΎϴΣ ϲϓ ϪΘϠλ΍Ϯϣ ϥϮϣϭήϳΎϣ ˯΍ί· ΓΪϴϔϣϭ
ϣϭήϳΎϣ ˯΍ί· ΓΪϴϔϣϭ
ˮ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϫΎϣ
όθϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϫΎϣ ΕΎϴΤΗ ϊϣ . ΔϨγ Ζδ˷γ΄Η ΞϳϭήϨϟ΍ ϲϓ ΔϴΒόη ΔϴϠϛ ϝϭ΃
ΔϴΒόη ΔϴϠϛ ϝϭ΃ ΞϳϭήϨϟ΍ ϲϓ ΔϴΒόθϟ΍ ΕΎϴϠϜϟ΍ ϲϓ κμΨΗ  ϦϴΑ Ϧϣ έΎϴΘΧϻ΍ ϡϮϴϟ΍ ΏΎΒη ϊϴτΘδϳϭ
ϴϟ΍ ΏΎΒη ϊϴτΘδϳϭ
Somali 7

Mac-had sare oo dadweyne (Folkehøgskole) – dugsi nololeed

Suuqa waxbarashada ee maanta way adag tahay in la same- bulshada. Waxbarashada oo laga bixiyo fasallo ay dhigtaan
eyo doorasho. Dhallinyaro badan oo Norway joogta ayaa u arday koobani, ka faa’iidaysiga waayo-aragnimada iyo wada-
adeegsata mac-hadka sare ee dadweyne (folkehøgskole) jid hadalada lala yeesho macalimiinta ayaa laga helaa fursado
ay u maraan waxbarashada iyo suuqa shaqada. fiican oo ku saabsan horumarinta qofeed.

Maxaa loo doortaa mac-hadka sare ee dadweyne (folke- Luqooyin, kombiyuutaro, maaddooyinka caafimaadka, wax-
høgskole)? barasho caalami ah, ciyaaro, muusig, warbaahinta iyo isgaar-
Inta ugu badan dhallinyaradu waxa ay qaadataa mac-hadka siinta ayaa ka mid ah maaddooyinka aad ku qaadan karo
sare ee dadweyne marka ay dhammeeyaan dugsiga sare ka mac-hadadan. Macalimiin u darban wax dhigidda iyo qalab
dib. Qaar badan ayaa ku sababeeya doorashada waxbaras- waxbarasho oo casri ah ayaa mar walba u diyaar ah ardayda.
hadan in ay u baahan yihiin hal sano oo ay ka helaan waayo- Horumarka aqooneed ee ardayga ayaa ah ta lagu jiheeyey
aragnimo nololeed iyo fursad ay kaga tashadaan wixii ay sii waxbarashada.
baran lahaayeen. Koboca qofeed iyo talo bixintu waa qayb
muhiim ah oo ka mid ah waxyaalaha lagu qaato mac-hadka Mac-hadka sare ee dadweyne ma laha wax imtixaano ah oo
sare ee dadweynaha. Wadashaqaynta, ka qayb qaadashada la galo, laakiin ardayda waxa la siiyaa shahaado ay ku taallo
iyo dhismaha dimuqraadiyadu iyana waa qaybo muhiim ah oo maaddooyinka ay soo qaateen, iyo waxyaalaha ay ka soo
lagu qaato mac-hadka sannadka oo dhan. Ardaydu waxa ay qayb qaateen sida manhajka iyo tababarrada. Waayo-
sheegaan in ay mac-hadka ka soo baxaan iyaga is huba oo aragnimada shaqo iyo tijaabooyinka shaqo waa qayb ka mid
ku kalsoon waxa ay doonayaan in ay bartaan ama ka shaqe- ah sannad dugsiyeedka mac-hadka. Haddii uu qofku rabo
eyaan mustaqbalka. Aqoonta waxbarasho, koboca qofeed in uu sii wato waxbarasho jaamicadeed ama mac-had sare,
iyo shabakadaha xidhiidh ee uu samaystay qofku inta uu ku waxa uu markaa mac-hadkan ka qaadanayaa saddex buundo
jiray mac-hadka ayaa siisa fursado cusub oo raad fiican ku tartameed.
samaysa noloshiisa waxbarasho iyo shaqo.
Mac-hadada sare ee dadweyne badan kooda waxa qofka
Albaab fure gelaya u shuruud ah in uu buuxiyey 18 sano jir, laakiin laguma
Warbixinta xafiiska dhexe ee tirakoobku soo saaray waxa ay xidho wax shuruudo ah oo kale gelitaan kooda.
sheegaysaa in 40% dhallinyarada asal ahaan ka soo jeeda
luqooyinka laga tiro badan yahay aanay dhammaystirin wax- Sannad-dugsiyeedka mac-hadka sare ee dadweyne waxa
barashada dugsiga sare. 3,6% ardayda dhigata jaamicadaha uu socdaa 9 bilood. Ardayda badankooduna waxa ay galaan
iyo mac-hadada sare oo keliya ayaa ah ajnebi. Dhallinyaro inta ay waxbarashada ku jiraan hoyga mac-hadka. Xeerarka
badan ayaa dareensan in ay adag tahay in la galo wax- nolosha hoyga waxbarashada ayaa ka caawiya ardayda
barasho sare iyo in la soo galo suuqa shaqada. Mac-hadada in hoyga ay deggan yihiin noqdo deegaan degmo fiican
sare ee dadweyne waxa ay doonayaan in ay dhallinyarada leh. Maandooriyuhu waa ka mamnuuc goobta. Shaqaalaha
ajnebiga ah u noqdaan fursad waxbarasho oo ku dhiiri gelisa cuntadu waxay isku dayaan in intii suuragal ah ay diyaa-
sii wadashada waxbarashada, nolosha shaqada iyo ka qayb riyaan cunto ku habboon baahiyaha kala duwan ee ardayda.
qaadashada arrimaha bulshada. Ardaydu waxa ay ka helaan sanduuqa dawladda ee deymaha
waxbarasho (Statens lånekasse) deeq maaliyeed (stipend) iyo
Mac-hadada sare ee dadweynaha ee Norway waxa ay waayo deyn. Isku celcelinta qiimaha uu ku kacayo sannad-dugsiyeed
aragnimo weyn u leeyihiin oo dhigata arday leh dhaqamo, mac-had sare oo dadweyne waa 70.000,- oo kr. Lacagtan
aqoon luqo iyo diimo kala duwan. Mac-hadada sare ee waxa ku jira cuntada iyo jiifka. Deeqda maaliyadeed ee laga
dadweyne waxa ay ardayda ajnebiga ah siin karaan fursado helo sanduuqa dawladda ee deymaha waxbarasho waa
waxbarasho aqooneed iyo bulsho oo fiican. Sannadka ay 32 560,- kr., qofkuna waxa uu deyn ahaan u qaadan karaa
mac-haddadan dhiganayaan waxa kor u kici kara xiisaha ay u sannadkaa ugu badnaan deyn dhan 49 740,- kr. oo uu ka
hayaan sii wadashada waxbarashada sare, waxa ay si fiican deynsan karo sanduuqa dawladda ee daymaha waxbarasho.
u sii baran karaan luqada norwejiga waxana ay samaysan
karaan shabakad xidhiidh oo ka caawin karta fursadaha Wixii warbixin dheeraad ah waxa aad ka heli kartaa:
shaqo iyo danahooda gaar ahaaneedba. www.folkehogskole.no ama tusmada (katalog) mac-hadka
sare ee dadweyne. Tusmo ay ku qoran yihiin dhammaan mac-
Wax uu doono ha noqdo qorshaha mustaqbal ee aad jeexa- hadyadu iyo buugyare warbixineed oo fudud waxa aad ka
taye, waxa uu mac-hadka sare ee dadweyne kuu noqon dalban kartaa xafiisyada yada ama barta internett ka ee
karaa tallaabo muhiim ah oo kaa caawinaysa in aad xaqiijiso www.folkehogskole.no. Haddii aad su’aal qabto nagala soo
waxyaalaha aad higsanayso, iyada oo uu kordhinayo aqoonta xidhiidh taleefanadan 22474300 ama farriin elektarooni ah (e-
aad u leedahay bulshada, dhaqanka iyo luqada. Ardayda qaar post) noogu soo dir cinwaankan: ikf@ikf.no ama
waxa ay sannadkan ka heli karaan fikrado cusub oo wax ku if@folkehogskole.no
ool ah oo ku saabsan waxa ay doonayaan in ay bartaan/noq-
daan mustaqbalka.
Salaan wacan
Waa maxay mac-had sare oo dadweyne?
Mac-hadkii sare ee dadweyne ee ugu horreeyey waxa laga Mac-hadyada sare ee dadweyne ee Norway
furay Norway sannadkii 1864. Maanta waxa ay dhallinyaradu
kala dooran karaan 300 oo maaddo oo lagu dhigto 77 mac-
had sare oo dadweyne. Hal sano oo la galo mac-had sare oo
dadweyne waxa laga helaa aqoon waxbarasho oo maaddo
iyo horumarin qofeed. Waxa maanta miisaanka bulshadu ay
saaraan horumarinta qofeed iyo aqoonta lagu isticmaalo
8 Tamil

kf;fs; cau;juf;fy;Yhup (folkehøgskole) – tho;tpy; fy;tp fw;fNtz;ba


xU fy;Yhup
,d;iwa fy;tpr;re;ijapy; vijj; njupTnra;tJ vd;gJ fbdkhf ,Uf;Fk;.
Nehu;Ntapy; gy ,isQu;fs; Nkyjpf gbg;igj; njhlu;tjw;Fk;> njhopy; tho;tpw;Fs;
nry;tjw;Nfhu; topahfTk;> topfhl;bahfTk; kf;fs; cau;juf;fy;Yhupia gad;gLj;jp
tUfpwhu;fs;.
Vd; kf;fs; cau;juf;;fy;Yhup?
ngUk;ghyhd ,isQu;fs; jkJ cau;jug;ghlrhiyia (videregående skole)
epiwTnra;j gpd; kf;fs; cau;juf;fy;Yhupapy; ,izfpd;whu;fs;. gyu; ,j;njuptpw;F
$Wk;; fhuzq;fs;> jhk; Nkw;nfhz;L vd;d nra;tnjd rpe;jpg;gjw;fhfTk; my;yJ
Nkw;gbg;igj; njhlu;tjw;FKd; jk;ik tsg;gLj;Jk; Mz;lhfTk; gpuNahfpg;gjw;fhf
$Wfpwhu;fs;. khztu;fspd; Ratsu;r;rpf;Fk;> topelj;jYf;Fk; ,k;kf;fs; cau;juf;-
fy;Yhup Kf;fpa ,lk; tfpf;fpwJ. ,f;fy;Yhupahz;by; ,ize;J nraw;gly;>
gq;Fgw;Wjy>; rdehaf nraw;ghl;bid fl;bnaOg;Gjy; Nghd;wtw;iw Kf;fpakhf
Fwpg;gplyhk;. khztu;fs; jhk; ,f;fy;Yhupahz;il G+u;j;jp nra;jgpd;G> Nkw;nfhz;L
jhk; vj;Jiwapy; njhlu;e;J fy;tpfw;f tpUk;GtJ my;yJ vt;tifj; njhopy; Gupa
tpUk;GtJ vd;w Kbit vLg;gjpy; kpfTk; njspthfpwhu;fs; vdf;fUJfpwhu;fs;. kf;fs;
cau;jug;ghlrhiyapy; khztu;fs; fl;bnaOg;Gk; Jiwrhu;e;j mwpT> RaKd;Ndw;wk>;
khztu; ,izg;Gtiy Nghd;wit mtu;fSf;F Gjpa topfs;> tha;g;Gf;fs; fy;tp>
njhopy;tho;T Mfpatw;wpy; rupahd jpirapy; nry;tjw;F topNfhYfpwJ.

thry;f;fjTfs; jpwf;fg;gLfpd;wd. (Gjpatopfs; tha;g;Gf;fs; jpwf;fg;gLfpd;wd)


Gs;sptpgu kj;jpa mYtyfj;jpd; fzpg;gPl;bd; gb Vwf;fiwa 40 tPjkhd rpWghd;ik
,dj;ijNru;e;j ,isQu;fs; jkJ Nkw;gbg;Gg;gapw;rpapid ,iltopapy;
epWj;Jfpwhu;fs;. cau;juf;;fy;YhupapYk; gy;fiyf;fofq;fspYk; 3.6 tPjkhd
khztu;fs; kl;LNk ntspehl;Lg;gpd;dzpiar; Nru;e;jtu;fshfj; jpfo;fpd;whu;fs;. gy
,isQu;fs; Nkw;gbg;ig njhlu;tJk;> njhopy; tho;tpDs; EistJk; fbdkhf
,Ug;gjhf czu;fpwhu;fs;. kf;fs; cau;jufy;Yhupfs; rpWghd;ik ,dj;ijr;Nru;e;j
,isQu;fSf;F> Nkw;nfhz;L fw;gjw;fhd <LghL> njhopy; tho;T> mj;Jld;
r%jhaj;Jld; ,ize;J ,aq;Fjy; Nghd;wtw;wpy; jk;ik Cf;Ftpg;gjw;fhd Xu;
fy;tpKiwia toq;Fk; jskhf mika tpUk;gfpwJ.
Nehu;Nt kf;fs; cau;jufy;Yhupfs; fyhr;rhu mbg;gil> nkhopj;jpwd;> rkak;> gz;ghL
vd;gtw;wpy; NtWgl;l gpd;dzpapy; cs;stu;fis khztu;fshff;nfhz;l ePz;lfhy
mDgtj;ij nfhz;Ls;sJ. ,f;fy;Yhupfs; ntspehl;Lg; gpd;dzpiaf;nfhz;l
,isQu;fSf;F kpfTk; rpwe;j fy;tpj;Jiwrhu;e;jJk;> NjhoikiaAk;
toq;ff;$baitahFk;.
,f;fy;tpahz;L> Nkw;nfhz;L fy;tpiaj; njhlu;tjw;Fk>; Nehu;Ntapa fy;tpawpit
mjpfupg;gjw;Fk; Jhz;Ltjw;Fk; kw;Wk; njhopy;> jdpg;gl;l tho;tpy; Gjpa njhlu;Gfis
cUthf;fTk; cjtpahf mikfpwJ.

vjpu;fhyj;jpl;lq;fs; vJthf ,Ue;jhYk;> jj;jkJ ,yf;Ffis epiyg;gLj;Jtjw;F


rKjha mwptpay;> fyhr;rhuk;> nkhop vd;gtw;wpy; Nkyjpf mwpit ngWtjw;F Xu;
Kf;fpa Muk;g epiyahf kf;fs; cau;juf;fy;Yhup mikayhk;. rpy khztu;fSf;F
,f;fy;tpahz;lhdJ vjpu;fhyj;jpy; ve;jj; Jiwapy; <Lglyhk; vd;w Gjpa
gpuNahrdkhd Nahridfis toq;FtjhfTk; mikfpwJ.
kf;fs; cau;juf;;fy;Yhup vd;why; vd;d?
KjyhtJ kf;fs; cau;juf;;fy;Yhup; Nehu;Ntapy; 1864 ,y; Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,d;W
,isQu;fs; 300 fy;tpj;Jiwrhu;e;j gpupTfspw;Fs; 77 cau;juf;;fy;Yhupfspy;
njupTnra;af;$bajhfTs;sJ. kf;fs; cau;juf;;fy;Yhupapy; xUtUlk; fy;tp
gapy;tjd; %yk; fy;tpj;Jiwrhu;e;j mwpitAk; Ratsu;r;rpiaAk; ngw;Wf;
nfhs;syhk;. KOikahd kdpjdJk;> mwptpaypdJk; tsu;r;rp ,d;iwa r%fj;jpy;
gad;gLj;j Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fg;gLfpwJ. rpW tFg;Gf;fshf fw;gpj;jy;>
Tamil 9

mDgtfw;gpj;jy; Kiw> Mrpupau;fSldhd fye;Jiuahly; Nghd;wit


Ratsu;r;rpia mjpfupf;f jFe;j re;ju;g;gk; toq;FfpwJ.
ePq;fs; fy;tpfw;ff;$ba rpy Jiwfshf nkhop> fzzp> Rfhjhuf; fy;tp>
ru;tNjrfy;tpfs;> tpisahl;Lj;Jiw> ,ir> njhlu;Grhjdk; Nghd;wtw;iw
Fwpg;gplyhk;. jpwiktha;e;j Mrpupau;fisAk; etPdrhjdq;fisAk; khztu;fs;
ve;NeuKk; ghtpf;f;$ba tha;g;G cz;L. Xt;nthU jdpg;gl;l khztupdJk;
Kd;Ndw;wk; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jjhf fUj;jpw;nfhs;sg;gLfpwJ.

kf;fs; cau;juf;;fy;Yhupapy; khztu;fs; ve;jtpj guPl;irf;Fk;


cl;gLj;jg;glkhl;lhu;fs;. Mdhy; khztu;fSf;F> mtu;fs; vt;tifahd
fy;tpj;Jiwapy; <Lgl;lhu;fs;> vt;tifahd ghlj;jpl;lk;> gapw;rpfis
epiwTnra;jhu;fs; Nghd;w tpguq;fis cs;slf;fpa mj;jhl;rpg;gj;jpuk; toq;fg;gLk;.
nraw;ghl;Lldhd Ntiy mDgtq;fs;> njhopw;gapw;rpfs; vd;gdTk; kf;fs;
cau;juf;;fy;Yhupahz;bd; Xu; mq;fkhFk;. khztu;fs; cau;fy;Yhup >
gy;fiyf;fofj;jpy; jkJ fy;tpia njhlu tpUk;Gk; gl;rj;jpy; Eiotpw;fhd 3
Gs;spfis kf;fs; cau;juf;;fy;YhupapypUe;J ngw;Wf;nfhs;tu;. mNefkhd kf;fs;
cau;juf;;fy;Yhupfspy; EisT mDkjpia khztu;fs; ngWtjw;F 18 taJ vy;iy
epge;jidia filg;gpbf;fpd;whu;fs;. Mdhy; ,ijj;jtpu NtW ve;jtpjkhd
gpuj;jpNaf mDkjp epge;jidfSk; Kd;itf;fg;gLtjpy;iy.
kf;fs; cau;juf;;fy;Yhupf; fy;tpahz;L xd;gJ khjq;fis nfhz;lJ. ngUk;ghyhd
khztu;fs; fy;Yhup tpLjpfspNyNa jq;Ffpwhu;fs;. tpLjpapy; cs;s rl;ljpl;lq;fs;
khztu;fis rpwe;j Kiwapy; ,ize;J tho;tjw;fhd #oiy mikf;f cjTfpwJ.
Nghijt];Jg;ghtid jilnra;ag;l;Ls;sJ. rkayiwapy; njhopy;GupNthu;
,aYkhdtiu khztu;fspd; khWgl;l Njitfis eptu;j;jpnra;Ak; Kiwapy;
czTfis jahupg;ghu;fs;. khztu;fs; mur fy;tpf;fld; nfhLg;gdT mYtyfk;
%yk; cjtpg;gzj;ijAk; flidAk; ngw;Wf;nfhs;thu;fs;. kf;fs; cau;juf;;fy;Yhupapy
Xu; fy;tpahz;bw;fhd ruhrupr; nryT Nehu;Nt[pa FNuhzu;fs; 69000
70.000 MFk;. murfld;
nfhLg;gdT mYtyfj;jpy; ,Ue;J 32560 33 160 FNuhzu;fis cjtpg;gzkhfTk; 48840
49 740
FNuhzu;fs; tiu fldhfTk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. czT kw;Wk; jq;Fkpltrjpr;
nryTfSk; Nkw;Fwpg;gl;l nryTfspy; cs;slq;Fk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,izaj;jsk; www.folkehogskole.no my;yJ kf;fs;


cau;juf;;fy;Yhupfspd; tpguq;fs; cs;slq;fpa ntspaPl;il ghu;f;fTk;. midj;J
fy;Yhupfspd; tpguq;fs; cs;slq;fpa ntspaPl;ilAk;> jdpj;jdpahd ghlrhiyfspd;
tpguq;fs; cs;slq;fpa Jz;Lg;gpuRuq;fisAk; vkJ mYtyfq;fspy; ,Ue;Jk;
my;yJ vkJ ,izaj;jsk; www.folkehogskole.no ,y; njhlu;Gnfhs;tjd; %yk;
ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tpfs; ,Ug;gpd; vkJ njhiyNgrp ,yf;fk; 22 39 64 50 / 23
35 00 f;F njhlu;G nfhs;sTk;. my;yJ vkJ kpd;dQ;ry; ikf@ikf.no my;yJ
5343 70
22 47
if@folkehogskole.no ,w;F mDg;gp itf;fTk;.

,g;gbf;F kjpg;gpw;Fupa

Nehu;Nt kf;fs; cau;juf;;fy;Yhupfs;


10 Serbokroatisk

Viša narodna škola (Folkehøgskole) – životna škola


Na današnjem tržištu obrazovanja je možda teško razvoj.
napraviti izbor. Mnogo omladine u Norveškoj je Jezici, informatika, zdravstveni predmeti, međunarodne
izabralo više narodnu školu kao put i smernicu za dalje studije, sport, muzičko obrazovanje, medije i
obrazovanje i radni život. komunikacije su neki od predmeta koji se mogu
studirati. Sve vreme učenici imaju na raspolaganju
Zašto viša narodna škola? angažovane učitelje i savremenu opremu. U centru
Većina omladine uzima višu narodnu školu posle pažnje je razvoj pojedinačnog učenika.
srednje škole. Mnogi obrazlažu izbor ove škole time
što im je potrebna godina za razmišljanje ili sazrevanje Nema nikakvih ispita u višim narodnim školama, ali
pre daljih studija. Lični razvoj i savetovanje zauzima učenici dobijaju svedočanstvo na kome stoji koje su
važno mesto u višoj narodnoj školi. Važne teme predmete imali i šta su učenici obradili od nastavnog
tokom školske godine su saradnja, užešće i izgradnja plana i prakse. Praktično radno iskustvo i radni testovi
demokratije. Učenici kažu da se osećaju sigurnijim u su deo školske godine u višoj narodnoj školi. Ukoliko
pogledu izbora daljeg obrazovanja ili rada posle jedne se želi ići na dalje studije pri višoj školi ili univerzitetu,
godine provedene u višoj narodnoj školi. Stručna dobijaju se tri konkurentna boda (konkurransepoeng).
saznanja, lični razvoj i mreža poznanstava koju su Kod većine viših narodnih škola postoji starosna
učenici stekli u višoj narodnoj školi im je dala nove granica od 18 godina, ali sem toga nema nikakvih
mogućnosti i uticalo je na obrazovanje i radni život u posebnih kriterijuma za upis.
pozitivnom pravcu.
Školska godina u višoj narodnoj školi traje 9 meseci.
Otvarač vrata Većina učenika stanuje u internatu. Pravila u internatu
Brojke iz Centralnog statističkog biroa pokazuju da treba da pomognu učenicima da steknu dobru
skoro 40 procenata omladine sa manjinskim poreklom sredinu stanovanja. Zabranjeno je korišćenje opojnih
prekida srednje obrazovanje. Samo 3,6 procenata sredstava. Osoblje kantine prilagođava ishranu koliko
studenata na višim školama i univerzitetima imaju je to moguće prema raznim potrebama učenika.
doseljeničko poreklo. Mnogim omladincima pada teško Učenici dobijaju stipendiju i kredit od Državne kase za
to da započnu srednje obrazovanje i da uđu na tržište finansiranje obrazovanja (Statens lånekasse). Prosečna
rada. Više narodne škole žele da postanu obrazovno cena godine u višoj narodnoj školi iznosi 70.000 kruna.
mesto za manjinsku omladinu kako bi je motivisala na Stipendija od Državne kase za finansiranje obrazovanja
dalje studije, radni život i užešće u društvu. čini 33 160 kruna dok se iznos do 49 740 kruna može
pozajmiti od Državne kase za finansiranje obrazovanja.
Više narodne škole Norveške imaju dugačko iskustvo Ishrana i smeštaj su uključeni u cenu.
u radu sa učenicima koji imaju različito kulturno
poreklo, znanje jezika, religiju i tradicije. Više narodne Za dodatne informacije možete pogledati
škole mogu doseljeničkoj omladini da pruže dobru www.folkehogskole.no ili katalog viših narodnih
školsku ponudu u pogledu sticanja stručnosti kao i škola. Preko naših kancelarija ili sajta
socijalnogživota. Jedna godina u školi može takođe da www.folkehogskole.no može se naručiti katalog svih
poveća motivaciju za dalje studije, da poboljša znanje škola i pojedinačna brošura određene škole. Ukoliko
iz norveškog jezika i da stvori nove mreže poznanstava imate pitanja možete nazvati telefon 22 47 43 00 ili
koje su korisne kako po pitanju traženja posla tako i u poslati e-poštu na ikf@ikf.no ili
privatnom životu. if@folkehogskole.no

Bez obzira na planove za budućnost, viša narodna


škola može da bude važan korak na putu realizacije S prijateljskim pozdravom
ličnih ambicija putem proširenih saznanja o društvu,
kulturi i jeziku. Za neke ova godina može takođe da Više narodne škole Norveške
pruži nove i korisne ideje o tome na čemu se treba
dalje zalagati.

Šta je viša narodna škola?


Prva viša narodna škola u Norveškoj je osnovana 1864.
godine. Danas omladina može da bira između
300 predmeta na 77 viših narodnih škola. Jedna
godina u višoj narodnoj školi daje stručna saznanja i
lični razvoj. Polaže se akcenat na razvoj cele ličnosti i
stručnosti koja se može koristiti u današnjem društvu.
Predavanja u malim razredima, razmena iskustava i
razgovor sa učiteljima daju dobre mogućnosti za lični
Vietnamesisk 11

Bách
Bách khoa khoa ÿҥi chúng ÿҥi– chúng trѭӡng cho–cuӝc trѭӡng ÿӡi cho
ngѭӡicuӝcvà năngÿӡi khiӃu ÿѭӧc phân ngѭӡi và năng
tích ÿӇ thích nghi khiӃu ÿѭӧc ph
vӟi xã hӝi hiӋn thӡi. Sӵ giҧng dҥy chia tӯng lӟp
Trong
Bách lãnhkhoavӵcÿҥi giáo dөc Na
chúng Uy ÿôi cho
– trѭӡng khi tѭѫng
cuӝc ÿӡi ÿӕi nhӓ, hӑc và
ngѭӡi hӓinăng kinh khiӃu
nghiӋm ÿѭӧc vӟithҧo
và bàn
phân xãvӟi
tích ÿӇhӝithíchhiӋn
thҫy, nghi thӡi. Sӵ giҧn

Trong
khó chӑn lӵa. lãnh NhiӅu vӵc thanh giáo niên ӣdөc Na Uy Na xemUy ÿôi giáo khi
vӟiÿѭa tѭѫng
xã ÿӃn
hӝi kӃt quҧ
hiӋn ÿӕi
thӡi. khҧ Sӵquan nhӓ,
giҧng ÿӇdҥy hӑc
phátchiatriӇntӯnghӓi
cá lӟpkinh nghiӋm và
bách khoalãnh
Trong ÿҥi vӵc
chúng giáolà dөc
con Na ÿѭӡng Uy ÿӇ ÿôiÿikhi tiӃp lên ÿӕi nhân.
tѭѫng nhӓ, hӑc hӓi kinh nghiӋm và bàn thҧo vӟi thҫy, cô
khó
hӑckhó
vҩn chӑnvà ngành
chӑn lӵa.lӵa. nghӅ.
NhiӅu NhiӅu
thanh niên thanh
ӣ Na Uyniên xem ӣ Na giáoUy ÿѭa xem ÿӃn kӃt quҧ khҧ quan giáo ÿѭatriӇn
ÿӇ phát ÿӃn cá kӃt quҧ khҧ qua
bách
bách
Tҥihӑc
saovҩn
khoa
khoa
chӑn
ÿҥi
và bách
ÿҥinghӅ.
chúng
ngànhkhoa
chúng
là con là con ÿѭӡngâmÿӇnhҥc,
ÿѭӡng
ÿҥi chúng?
ÿӇ ÿi tiӃp lên Sinhnhân.ÿi báo
ngӳ, tiӃp
máy lên
tính, y tӃ, hӑc nhân.
vӅ thӃ
chí, truyӅn thông là tiêu biӇu các
giӟi, thӇ thao,

hӑc
Ĉa sӕ vҩnthanh niên và chӑnngành bách nghӅ.khoa ÿҥi chúng sau môn có ngӳ,
Sinh thӇ theo máyhӑc. tính,Giáo y tӃ,viên
hӑc tích
vӅ thӃ cӵc, dөng
giӟi, thӇcө thao,
trѭӡng
Tҥi sao cҩp chӑn
3. NhiӅu bách ngѭӡi
khoacho ÿҥirҵngchúng? cҫn có thӡi giҧng
âm dҥy
nhҥc, tânbáo kǤchí,
sҹn truyӅn
sàng cho hӑclàsinh
thông tiêusuӕt
biӇuthӡi các
gian
ĈaÿӇsӕsuy thanhnghƭniênchӑn chӑn lӵabách ÿúngkhoa ÿҳn cho ngành sau gian
ÿҥi chúng mônhӑc.cóSӵ thӇpháttheotriӇn hӑc.cӫa Giáotӯng
Sinh
viên hӑc tích
ngӳ,
sinh
cӵc,ÿѭӧc
máy tính, y tӃ, hӑc
dөng cө
Tҥi
hӑctrѭӡng
cao sao cҩpchӑn
hѫn. Sӵ bách
phát triӇn
3. NhiӅu ngѭӡi vӅ cho
cákhoa
nhân
rҵngvà ÿҥi
cҫn dүncóÿҥochúng?
thӡi chúgiҧng
tâm. dҥy tân kǤ sҹn sàng cho âmhӑcnhҥc, sinh suӕt báo thӡi chí, truyӅn thô
là phҫn
gian ÿӇ quan suytrӑng
nghƭ trong
chӑn chѭѫnglӵa ÿúngtrình ÿҳn cӫa cho trѭӡng
ngành gian hӑc. Sӵ phát triӇn cӫa tӯng hӑc sinh ÿѭӧc
Ĉa hӑcsӕ
Bách caothanh
khoa Sӵ niên
ÿҥi chúng.
hѫn. phát Hӧp triӇnchӑn
tác,vӅtham bách
cá nhân gia và ýdүnkhoa ÿҥo ÿҥi
Báchchúchúng
khoa
tâm.ÿҥi chúng sau không cómôn thi cӱ có gì cҧ,thӇ theo hӑc. Giáo vi
trѭӡng
tѭӣng tӵ doquan
là phҫn cҩp
là các 3.tiêuNhiӅu
trӑng ÿӅ chính
trong chѭѫng ngѭӡi
trong cho
niêncӫa
trình ÿӇrҵng
hӑctrѭӡng nhѭng cҫn hӑccó sinhthӡiÿѭӧc cҩp bҵnggiҧng chӭng nhұn dҥyngành tân kǤ sҹn sàng ch
ÿѭaBách
ÿӃn khoanhiӅuÿҥi cѫ chúng.
hӝi mӟiHӧp hay tác,
hә trӧtham chogia lãnh
và vӵc
ý mìnhBáchtheokhoahӑc,ÿҥi vàchúng
ÿã ÿi hӑc không quacómôn thi cӱnàogìcNJngcҧ,
gian vҩnÿӇ
hӑctѭӣng và suy
tӵ ngành
do là cácnghƭ
nghӅ tiêu theo chӑn
ÿӅ chiӅu
chính huӟng lӵa niên
trong ÿúng
tӕt. hӑc ÿҳn cho
ÿӇ nhѭnhѭng
phҫn hӑc ngành
thӵc hành.
sinh ÿѭӧcKinh gian
cҩpnghiӋm
bҵng thӵc
chӭng hӑc. nhұnSӵ
hành và
ngành phát triӇn cӫa tӯ
hӑcÿѭa
Cánh
cao
hӑc cӱa
ÿӃn
vҩn mӣ
hѫn. Sӵ phát triӇn vӅ cá nhân
nhiӅu cѫ hӝi mӟi hay
và ngành nghӅ theo chiӅu huӟng tӕt.
hә trӧ cho lãnh vӵc thӵc
NӃu
mình
nhѭ

tұp
muӕn

theo
phҫnhӑc
dүn
mӝthӑc,
thӵc
phҫnÿҥo

lênhành.
cӫa
ÿã
tiӃp cao
bách
ÿi
Kinh
hӑc
ÿҷng
chú
khoa
qua
nghiӋm
tâm.
ÿҥi
môn
hay ÿҥi
chúng.
nào
thӵchӑc,hành
cNJng
hӑc và

Theophҫncon sӕquan thӕng kêtrӑng trung ѭѫng trong cho thҩy chѭѫng gҫn 40 trìnhsinh cӫa
sӁ ÿѭӧc
thӵc tұp làtính trѭӡng
mӝt thêm
phҫn3cӫa ÿiӇm.bách Ĉakhoasӕ các ÿҥitrѭӡng
chúng.
phҫn
Cánh trămcӱa thanhmӣniên gӕc ngoҥi quӕc bӓ dӣ báchNӃu khoa
muӕn ÿҥihӑcchúng có giӟi
caohҥn sӕ hay
tuәi ÿҥi
là 18,
Bách
chѭѫng
Theo trình
khoa
con sӕ hӑc
ÿҥi
cҩp 3.
thӕng
chúng.
kê ChӍ trung cóѭѫng
Hӧp
3,6 phҫn cho trăm
tác,
thҩy gҫn
tham
sinh40 ngoài
gia
sinhrasӁkhông

ÿѭӧc có
ýtínhlên
giӟi
tiӃp
thêm hҥn3 nào
ÿҷng
Bách
ÿiӇm. khác.
khoa
Ĉa sӕ các trѭӡng
hӑc, hӑc
ÿҥi chúng không
tѭӣng
viên
phҫnÿҥi trămtӵhay
hӑc docaolà
thanh các
ÿҷng
niên gӕc tiêu
là ngoҥi
có gӕcquӕc ÿӅ
ngoҥi chính
bӓ quӕc.
dӣ trong báchniên
khoa ÿҥi hӑc chúng ÿӇcó giӟinhѭng hҥn sӕ tuәi hӑc là 18, sinh ÿѭӧc cҩp bҵn
NhiӅu
chѭѫng thanh niênhӑc
trình cҧm cҩp thҩy3. ChӍkhócó khăn
3,6khi phҫn hӑc lên sinhMӝt
trăm nămraӣ không
ngoài trѭӡngcó bách
giӟikhoahҥn ÿҥinàochúng
khác. có 9
ÿѭa
caoviên
hѫn ÿӃn ÿӇ hӑc
ÿҥi tìmnhiӅu
mӝt
hay caocông cѫ viӋc
ÿҷng hӝi cómӟi
làlàm tӕt.
gӕc Trѭӡng hayquӕc.
ngoҥi hә trӧtháng.choĈa sӕlãnh ӣ nӝi trú. vӵc Luұt lӋmình ÿӡi sӕngtheo nӝi trú hӑc, sӁ và ÿã ÿi hӑc q
hӑc
bách
NhiӅu vҩn
khoa ÿҥivà
thanh chúngngành
niên mong
cҧm thҩynghӅ
muӕn khócó khăntheo
mӝtkhi chiӅu
ÿáphӑc ӭng huӟng
lên giúp Mӝthӑcnămsinh tӕt.
ӣ mӝt
trѭӡng môibách trѭӡngkhoanhѭ
sinhÿҥisӕng phҫn
chúng tӕtcó thӵc
ÿҽp.9 hành. Kinh ng
chocao
thanhhѫnniên ÿӇ tìm gӕcmӝtngoҥi công quӕcÿӇ
viӋc làm khích tӕt.lӋTrѭӡng
cho Cáctháng.
chҩt gâyĈa sӕ nghiӋn
ӣ nӝibӏtrú. cҩm.
Luұt Nhân
lӋ ÿӡi viên
sӕngnhànӝi bӃp trú sӁ
viӋc tiӃnkhoa
bách xa hѫn ÿҥitrong
chúnghӑc mong vҩn,muӕn ngànhcónghӅ mӝt cNJng
ÿáp ӭng làmgiúp thӭchӑcăn sinh
thíchmӝt ӭngmôi nhuthӵc
vӟitrѭӡng cҫusinhkhác tұp nhau
sӕng làcӫa
tӕt mӝt phҫn cӫa bác
ÿҽp.
Cánh
nhѭchogóp thanhcӱa mӣ
phҫn tham
niên gӕcgia xã
ngoҥi hӝi.
quӕcÿӇ
viӋc tiӃn xa hѫn trong hӑc vҩn, ngành nghӅ cNJng qualàm
khích lӋ cho hӑc sinh.
Các
Quӻ
chҩtHӑc gây
choănvay
thӭc
sinh ÿѭӧc
nghiӋn
thíchmѭӧn ӭngvà
bӏhӑc
cҩm.
vӟicҩp
NӃu
bәng
nhu
Nhân
hӑc

cҫu
muӕn
mѭӧn
viên
bәng
kháccho
nhàtiӅn
nhau
hӑc lên tiӃp cao ÿ
bӃp
sinhcӫa
Theo
Trѭӡng
nhѭ góp con
bách phҫn sӕtham
khoa thӕng
ÿҥi chúng
gia xã hӝi. kênhiӅu
có trung kinh ѭѫng cho viên, thҩy
hӑchӑc sinh.
sinh. Hӑc gҫn sinh40 ÿѭӧc hӑc sinhbәng sӁ ÿѭӧc
và mѭӧn tiӅntính thêm 3 ÿiӇm
nghiӋm vӟi các hӑc sinh có gӕc khác nhau vӅ văn Chiqua phíQuӻ
trung chobìnhvaycho mѭӧn mӝtvà nămcҩpӣhӑc trѭӡngbәngcao cho sinh
phҫn
hóa,
Trѭӡng
trăm
khҧ năng báchngôn
thanh
khoangӳ, ÿҥi tôn
niên
chúng giáo
gӕc
cócNJng
nhiӅunhѭ
ngoҥi
kinh
quӕc
ÿҷng
bӓchúng
ÿҥihӑc
viên,
dӣ sinh.
bách khoa ÿҥi chúng có giӟi
là 69.000. kr. Tӯ quӻ cho vay
chѭѫng
phong
nghiӋm tөc. vӟi trình
Bách cáckhoa
hӑchӑcÿҥi cҩp
sinhchúngcó gӕc có3.khác
thӇChӍ cho
nhau có
mӝt 3,6mѭӧn
vӅ văn phҫn
Chi vàphícҩp trămhӑcbình
trung sinh
bәng chochomӝt ngoài
sinhnăm viên hӑcrasinh
ӣ trѭӡng không
caosӁ có giӟi hҥn n
sӵ hóa,
lѭҥ chӑnkhҧ năng rӝng ngôn
rãi trong ngӳ,ngànhtôn giáo nghӅ cNJngcNJng nhѭ nhѭ cҩpÿҷng
hӑc ÿҥi
bәng 32.560
chúng kr.
là 69.000.và cókr.thӇ Tӯcho quӻmѭӧncho vay thêm
viên ÿҥi vӟihӑc hayniên cao ÿҷng thӇlà cómӝtgӕc ngoҥi quӕc.
70.000
xã phong
hӝi ÿӕi tөc. các thanh
Bách khoa ÿҥi có gӕc
chúng cóngoҥi quӕc.
cho 48.840
mѭӧn kr.vàTính
cҩp cҧ
hӑctiӅnbәng ăn cho
và ӣ.sinh viên hӑc sinh sӁ
NhiӅu
Niên
sӵ hӑc thanh

lѭҥ chӑn thӇrӝng
hә trӧniên
rãi tích
trong cҧm
cӵc chothҩy
ngành viӋc
nghӅlѭҥ khó
cNJng nhѭkhăn
chӑn cҩpkhi
hӑc bәng hӑc32.560 33lên 160 kr. vàMӝt có thӇ cho năm mѭӧn ӣ thêmtrѭӡng bách khoa
hӑcxãvҩn,
hӝi tăng
ÿӕi vӟi kiӃncácthӭcthanh vӃ Na niênUy, có vàgӕctҥo nên quӕc.
ngoҥi mӝt Muӕn biӃtkr.
48.840
49 740 thêmTính chicҧtiӃt.
tiӅnXinăn xem:
và ӣ.
cao
mҥng
Niên hѫn
lѭӟihӑchӳu ÿӇích
có thӇtìmhә trӧmӝt
trong công
tích cӵc công
viӋc chung
cho viӋc
viӋc cNJng làmwww.folkehogskole.no
lѭҥ chӑn tӕt. Trѭӡng hay làtháng. sә niên giám Ĉabách sӕ ӣ nӝi trú. Luұt l
bách
nhѭhӑcriêng.khoa ÿҥi chúng mong muӕn cówww.folkehogskole.no
vҩn, tăng kiӃn thӭc vӃ Na
mҥng lѭӟi hӳu ích trong công viӋc chung cNJng tӯng
Uy, và tҥo nên mӝt khoa mӝt
Muӕnÿҥi chúng.
biӃt ÿáp ӭng quagiúp
thêm Niên
trѭӡng mӝt có thӇ ÿһthay
chi giám
tiӃt. tҩt
Xin cҧ các
xem:
làvăn
hӑcchúng
trѭӡng
sә phòng
niên giám
sinh
hay
bách
mӝt môi trѭӡn
cho
Dùnhѭ
hoҥchthanh ÿӏnh tѭѫng
riêng. niênlaigӕc nhѭ thӃ ngoҥi
nào ÿi nӳa quӕcÿӇthì khích
tôi khoa
hay trênlӋchúng.
ÿҥi chowww.folkehogskole.no
mҥng Niên giámCác tҩt cҧ các chҩt gây
. NӃu
trѭӡng haynghiӋn bӏ cҩm.
Bách khoa ÿҥi chúng vүn là mӝt bѭӟc quan trӑng có tӯng thҳc mҳc
trѭӡng xinmӝt liêncó hӋ:thӇÿiӋn
ÿһtthoҥi
qua văn phòng chúng
viӋc
thiӃt
Dùthӵc
tiӃn
hoҥch trong
xaviӋc
ÿӏnh
hѫnthӵclaihiӋn
tѭѫng
trong
nhѭcác
hӑc
thӃhoài
nào bão,
vҩn,
ÿi nӳa ѭӟc
ngành
thì 22396450/2335
nghӅ cNJng
tôi hay trên mҥng
làm thӭc ăn thích ӭng vӟi nh
5370www.folkehogskole.no
hay gӱi ÿiӋn thѭ ÿӃn: . NӃu
nhѭ
muӕn
Bách góp
qua khoaviӋcphҫn
ÿҥi tăngtham
giachúng kiӃn
vүn là thӭcgia
mӝtvӅbѭӟc xã
xã hӝi,hӝi.
quan văntrӑng ikf@ikf.no
có thҳc mҳc hayxin if@folkehogskole.no
liên hӋ: ÿiӋn hӑc thoҥisinh. Hӑc sinh ÿѭӧc hӑc
hóathiӃt
và ngôn ngӳ. Vӟi
thӵc trong viӋcnhiӅuthӵc hiӋnngѭӡicác thìhoài
ÿây bão,
là năm ѭӟc 22396450/2335
22 47 43 00 5370 hay gӱi ÿiӋn thѭ ÿӃn:
chomuӕn
nhiӅuqua ý tѭӣng
viӋc giaquan tăng trӑngkiӃnÿӇthӭc quyӃt vӅ ÿӏnh
xã hӝi, chovăn Xinikf@ikf.no
chào thân hay ái if@folkehogskole.no qua Quӻ cho vay mѭӧn và cҩ
Trѭӡng
tѭѫng
hóa lai.
và ngôn bách ngӳ. Vӟikhoa nhiӅu ÿҥi ngѭӡi chúngthì ÿây là cónămnhiӅu kinh viên, hӑc sinh.
cho nhiӅu ý tѭӣng quan trӑng ÿӇ quyӃt ÿӏnh cho Trѭӡng Xin chàobáchthân khoaáiÿҥi chúng ӣ Na Uy.
nghiӋm
Bách
tѭѫng khoa vӟichúng
lai.ÿҥi cáclàhӑc gì? sinh có gӕc khác nhau vӅ văn Chi phí trung bình cho mӝt n
hóa,
Trѭӡng
ÿѭӧc
Bách
khҧ
thành
bách
khoa
năng
khoa
lұpÿҥi
ÿҥi
tӯ năm
chúng
ngôn
chúng
1864. là gì?
ÿҫu ngӳ, tôn giáo cNJng nhѭ
tiên ӣ
Ngày nay có ÿѭӧc
Na Uy Trѭӡng bách khoa ÿҥi chúng ÿҷngӣ Na Uy. ÿҥi chúng là 69.000. kr
phong
300Trѭӡng
môn khác tөc.
báchnhau Bách
khoa chia
ÿҥi ra khoa
ӣ 77ÿҫu
chúng ÿҥi
ngôi chúng
trѭӡng.
tiên ӣ Na MӝtUy có thӇ cho mӝt mѭӧn và cҩp hӑc bәng cho s
năm ӣ trѭӡng
ÿѭӧc thành báchlұp tӯkhoanămÿҥi chúng
1864. Ngày ÿӇ nay
ÿѭӧccókiӃn ÿѭӧc

thӭc
lѭҥ
300 tәngmôn
chӑn
quát
khác
rӝng
và nhau
tӵ phát chia
rãi
triӇn.
ra ӣPhát
trong
77 ngôi
ngành
triӇntrѭӡng.
con Mӝt
nghӅ cNJng nhѭ cҩp hӑc bәng 32.560 kr. và c
xãnămhӝiӣ trѭӡngÿӕi vӟi bách khoacác ÿҥi thanh chúng ÿӇ niênÿѭӧccó kiӃngӕc ngoҥi quӕc. 48.840 kr. Tính cҧ tiӅn ăn và
thӭc tәng quát và tӵ phát triӇn. Phát triӇn con
Niên hӑc có thӇ hә trӧ tích cӵc cho viӋc lѭҥ chӑn
hӑc vҩn, tăng kiӃn thӭc vӃ Na Uy, và tҥo nên mӝt Muӕn biӃt thêm chi tiӃt. Xin
12 Urdu

33 160 70.000

49 740

22 47 43 00
Urdu 13
14 Tyrkisk

Bölge Halk Okulu – Bir hayat okulu


Günümüz eæitim pazarqnda seøim yapmak güø ders arasqndan seøim yapabilmektedir. Bölge
olabilir. Norveø’te bir øok genø, bölge halk okulunu halk okulundaki bir sene, mesleki bilgi saælamakta
eæitim vemeslek hayatqnda ilerisi iøin bir yol ve bir yön ve kiåinin kendisini geliåtirmesini saælamaktadqr.
gösterici olarak kullanmqåtqr. Qnsanqn bir bütün olarak geliåimine ve günümüz
toplumunda kullanqlabilecek bir yetkinliæe önem
Niøin bölge halk okulu? verilmektedir. Küøük sqnqflarda öæretim, yaåayarak
Genølerin øoæu bölge halk okuluna liseden sonra gider. öærenme ve öæretmenlerle yapqlan görüåmeler, kiåinin
Bir øoæu bu okul seøimini, ilerideki eæitimlerinden geliåimi iøin iyi imkanlar saælamaktadqr.
önce düåünmek ve olgunlaåmak iøin bir seneye
ihtiyaølarq olmasq åeklinde aøqklar. Qnsanqn kiåisel Lisan, bilgisayar, saælqk dersleri, uluslararasq eæitim
geliåiminin ve kiåiye özel danqåmanlqk hizmetinin konularq, spor, müzik, medya ve iletiåim, eæitim
halk okulunda önemli bir yeri vardqr. Ortak øalqåma, alqnabilecek derslerden bazqlarqdqr. Qåine angaje
katqlqm ve demokrasi inåasq da okul yqlq boyunca olmuå öæretmenler ve modern teøhizat her zaman
önemli anahtar kelimelerdir. Bölge halk okulunda geøen öærencilerin kullanqmqna hazqrdqr. Her öærencinin
seneden sonra, öærenciler, ne eæitimi almak istedikleri geliåimi iøin ayrq ihtimam gösterilmektedir.
veya ne konuda øalqåmak istedikleri konusunda daha
emin bir hale geldiklerini ifade ederler. Mesleki yetkinlik, Bölge halk okulunda sqnav yoktur, fakat öærencilere
kendini geliåtirme ve bölge halk okulunda öærencilerin hangi dersleri aldqklarqnq ve müfredat programqndaki
inåa ettiæi yakqn øevre, onlara yeni imkanlar vermiå kitaplar ve stajda neler gördüklerini gösteren bir
ve eæitim ve meslek hayatqna olumlu yönde etki diploma verilir. Uygulamalq iå tecrübesi ve iå testleri
yapmqåtqr. bölge halk okulunda geøen senenin bir parøasqdqr.
Yüksek okul veya üniversitede eæitime devam
Bir kapq aøqcq edilecekse, insan buradan üø rekabet puanq ile
«Statistisk sentralbyrå»nqn (Devlet Qstatistik Genel ayrqlmaktadqr. Bölge halk okullarqnqn øoæunda
Müdürlüæü) verdiæi rakamlar, azqnlqk kökenli genølerin 18-yaå sqnqrq vardqr, fakat bunun dqåqnda hiø bir özel
yaklaåqk % 40’qnqn lise ve dengi okul eæitimini giriå åartq aranmaz.
yarqda kestiæini göstermektedir. Yüksek okul ve
universitedeki öærencilerin sadece % 3,6’sq göømen Bölge halk okulunda bir okul yqlq 9 ay sürer. Øoæunluk
kökenli genølerdir. Bir øok genø önceden aldqklarq yurtlarda kalqr. Yurt hayatq kurallarq öærencilerin
eæitimin üzerine alacaklarq ek bir eæitime baålamakta nesnel ve toplumsal yönleriyle birlikte iyi bir konut
ve iå pazarqna girmekte zorluklar yaåamaktadqr. Bölge øevresi edinmelerine yardqmcq olacaktqr. Alkollü
halk okullarq, azqnlqk kökenli genøler iøin, onlarq ve uyuåturucu maddeler yasaktqr. Mutfak personeli
daha fazla eæitim, meslek hayatq ve toplumda yer mümkün olduæu sürece yemekleri öærencilerin
almaya heveslendirecek bir eæitim olanaæq olmak deæiåik ihtiyaølarqna uygun hale getirir. Öærenciler
istemektedir. Statens lånekasse’den (Devlet Eæitim Kredisi Kurumu)
eæitim kredisi ve karåqlqksqz burs alqr. Bölge halk
Norveø’teki bölge halk okullarq, okullarda farklq kültürel okulunda bir
geømiåleri, lisan becerileri, din ve gelenekleri olan
öærencileri barqndqrmakta uzun tecrübeye sahiptir. senenin ortalama ücreti 70.000 kron’dur. Eæitim Kredisi
Bölge halk okullarq, göømen kökenli genølere mesleki Kurumu’ndan verilen karåqlqksqz burs 33 160 kr. olup,
ve sosyal aøqdan iyi bir okul imkanq saælayabilir. Devlet Eæitim Kredisi Kurumu’ndan 49 740 kr.’a kadar
Burada geøirilen bir sene aynq zamanda ek eæitim kredi alanabilir. Yiyecek ve yatacak masraflarq ücrete
iøin motivasyonu arttqrabilmekte, Norveøøe bilgisini dahildir.
geliåtirmekte ve hem åahsen hem de iå aøqsqndan
faydalq yeni øevreler yaratabilmektedir. Daha fazla bilgi iøin: www.folkehogskole.no veya
bölge halk okullarq kataloæuna bakqnqz. Bütün
Gelecek iøin planlar ne olursa olsun, bölge halk okulu okullarq iøeren katalog ve her okul iøin broåürler
toplum, kültür ve lisan bilgisini arttqrmak suretiyle øok ofislerimizden veya internett sitesi
arzulanan åeyleri gerøekleåtirmeye giden yolda önemli www.folkehogskole.no’dan sipariå edilebilir.
bir adqm olabilir. Bazqlarq iøin burada geøirilen sene, Sorularqnqz iøin 22 47 43 00 numaralq telefonu
aynq zamanda onlara ileride neye yatqrqm yapacaklarq arayqnqz veya ikf@ikf.no veya if@folkehogskole’ye
konusunda yeni ve faydalq fikirler verecektir. e-posta gönderiniz

Bölge Halk Okulu nedir? Saygqlarqmqzla


Norveø’te ilk bölge halk okulu 1864’te kuruldu.
Günümüzde genøler 77 bölge halk okulundaki 300 Norveø Bölge Halk Okullarq
Folkehøgskole – en skole for livet
I dagens utdanningsmarked kan det være vanskelig Språk, data, helsefag, internasjonale studier, idrett,
å velge. Mange ungdommer i Norge har brukt musikk, media og kommunikasjon er noen av fagene
folkehøgskole som en vei og retningsgiver videre i man kan studere. Engasjerte lærere og moderne utstyr
utdanning og yrkesliv. står til disposisjon for elevene hele tiden. Den enkelte
elevs utvikling står i fokus.
Hvorfor folkehøgskole?
De fleste ungdommer tar folkehøgskole etter På folkehøgskole er det ingen eksamener, men
videregående skole. Mange begrunner skolevalget elevene får et vitnemål der det står hvilke fag man har
med at de trenger et tenke- eller modningsår før videre tatt, og hva eleven har vært igjennom av pensum og
studier. Den personlige utviklingen og veiledningen har praksis. Praktisk arbeidserfaring og arbeidsprøver er
en viktig plass i folkehøgskolen. Samarbeid, deltakelse en del av folkehøgskoleåret. Skal man studere videre
og demokratibygging er også viktige stikkord gjennom på høgskole eller universitet, får man med seg tre
skoleåret. Elever utrykker at de blir sikrere på hva konkurransepoeng. De fleste folkehøgskoler har 18-
de vil utdanne seg til eller arbeide med etter året på års aldersgrense, men ellers stilles ingen spesielle
folkehøgskolen. Fagkompetanse, egenutvikling og opptakskrav.
nettverk elevene har bygd opp på folkehøgskolen
har gitt dem nye muligheter og påvirket utdanning og Et folkehøgskoleår varer i ni måneder. De fleste
yrkesliv i positiv retning. bor på internat. Regler for internatlivet skal hjelpe
elevene til å få et godt bomiljø. Rusmidler er forbudt.
En døråpner Kjøkkenpersonalet tilpasser maten så langt det er mulig
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten 40 etter ulike behov elevene har. Elever får stipend og lån
prosent av ungdom med minoritetsbakgrunn gjennom Statens lånekasse. Gjennomsnittspris for et
avbryter videregående opplæring. Kun 3,6 prosent av folkehøgskoleår er kr. 70.000. Stipendet fra Lånekassen
studentene på høgskoler og universitet er studenter utgjør 33 160 og man kan låne opp til kr.49 740 fra
med innvandrerbakgrunn. Mange ungdommer Statens lånekasse. Kost og losji inngår i prisen.
opplever det vanskelig å komme i gang med videre
utdanning og å komme inn på arbeidsmarkedet. For flere opplysninger: Se www.folkehogskole.no eller
Folkehøgskolene ønsker å være et utdanningstilbud for i folkehøgskolekatalogen. Katalog over alle skolene
minoritetsungdom som kan motivere til videre studier, og enkeltbrosjyrer over skolene kan bestilles fra våre
yrkesliv og samfunnsdeltakelse. kontorer eller på nettstedet www.folkehogskole.no.
For spørsmål ring tlf. 22 47 43 00 eller send e-post til
Folkehøgskolene i Norge har lang erfaring med post@folkehogskole.no
å ha elever på skolene med ulik kulturbakgrunn,
språkferdigheter, religion og tradisjoner.
Folkehøgskolene kan gi et godt faglig og sosialt Med vennlig hilsen
skoletilbud for ungdom med innvandrerbakgrunn. Året
kan også øke motivasjonen for videre studier, gi bedre Folkehøgskolene i Norge
norskkunnskap og skape nye nettverk som er nyttige
både i jobbsammenheng og privat.

Uansett framtidsplaner kan folkehøgskole være et viktig


skritt på veien for å realisere sine ambisjoner gjennom
økte kunnskaper om samfunn, kultur og språk. For
noen vil dette året også gi nye og nyttige ideer til hva
de skal satse på videre.

Hva er folkehøgskole?
Den første folkehøgskolen i Norge ble opprettet i 1864.
I dag kan ungdommer velge mellom 300 fag på 77
folkehøgskoler. Et år på folkehøgskole gir fagkunnskap
og selvutvikling. Utvikling av hele mennesket og
kompetanse som kan brukes i dagens samfunn
vektlegges. Undervisning i små klasser, erfaringslæring
og samtaler med lærerne gir gode muligheter for
personlig utvikling.
tibe t reklamebyrå
Kontaktinformasjon

Folkehøgskolene er eid av ulike typer organisa­sjoner


og stiftelser. Hver skole er tilknyttet ett av­ de to
informasjons­kontorene;Informasjonskontoret for
folkehøgskolen (IF) og Informasjonskontor for kristen Informasjonskontoret for folkehøgskolen
folkehøgskole (IKF). Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Åpningstidene for kontorene er 08.00 til 15.45 i Besøksadresse: Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo
vinter­halvåret og 08.00 til 15.00 mellom 15. mai og Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
15. september. Tlf: 22 47 43 00
Faks: 22 47 43 01
E-post: post@folkehogskole.no
Informasjon om folkehøgskoler i Norge kan du også
finne på www.folkehogskole.no Du kontakter begge kontorene på samme nummer.