JARDAN KOD ZVORNIKA

U~enik se
ubio o~evim
pi{toljem
SAFET NADAREVI]
Ponosan sam
{to }e me
trenirati Pape
SPORTSKA LI^NOST
Glasajte i
osvojite
nagradu
ODLUKE Koga je Kri{to oslobodila zatvora
Na listi osobe osu|ene zbog zloupotrebe polo`aja, Hazim Vikalo,
Pero Mad`ar, Branko Golub, Mufid Lojo i Halid Galija{evi}
Crnki}: Pod lupom najprije uvjerenja o pripadnosti oru`anim snagama
Dionica autoputa u Jo{anici: Novac od SCT-a potra`uje vi{e od 30 kompanija i privatnih lica iz BiH
Bh. gra|evinari `rtve nove afere s koridorom 5C
21/+.18#0+
21.+6+ě#4+ +
16/+ě#4+
PDV: Luksuz najni`e oporezovan
7$H*+56+
214'<0#
<.#61+*.,'$
Ora{je: Nalaz obdukcije potvrdio
<#68145-+ 564#Ĝ#4
'08'4ĝ'*+Ě
7/411&&41)'
Otkri}e: Je li Studentski parlament farsa
/+0+56#45687
21&8#.,'0
(#.5+(+-#6"
Zakoni
„Avaz“ saznaje
Ministar Zahid Crnki} za „Avaz“
Revizija boraca
trajat }e godinu i po
11. str.
1
0
.

s
t
r
.
7. str.
Dnevni avaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik utorak, 5. 1. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5146 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
Z
akon o pomilovanju u
FBiH, o~ekivano nije
dao nikakav rezultat u
smislu ubla`avanja ili
ukidanja kazni „borcima koji su
osu|eni za uzimanje kilograma
krompira“.
Fakti~ki, set pomilovanja
osu|enika, koji je posljednjih da-
na 2009. potpisala predsjednica
FBiH Borjana Kri{to, zatvorske
kazne oslobodio je politi~are koji
su zloupotrijebili polo`aj za ne-
namjensko tro{enje dr`avnog no-
vca i trojicu otmi~ara!? 3. strana
Slovenci du`ni 4 miliona eura
Faksimil obavje{tenja o raskidu ugovora
2. strana
9. str.
6
1
.

s
t
r
.
58. str.
16. str.
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 2
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
He}o dijelio novac i
za ljekovito bilje
- Koliko je rudara u rudnicima
poginulo zbog neispravnih instalaci-
ja? Kakva je sudbina radnika „Kri-
vaje“, koju su zdu{no uni{tili ljudi iz
Vlade FBiH? Danas renomiranih firmi nema ili su pred uni{te-
njem, dok mnogim privatnicima i {akom i kapom dijeli Vahid
He}o, koji u`iva za{titu Harisa Silajd`i}a, ~ovjeka koji se vezi-
vao sa srbijanskim energetskim podzemljem. (teutonac)
PORTAL - komentar dana
Redovni i beneficirani
penzioneri u Federaciji BiH
danas }e dobiti svoje ~ekove
za decembarsku penziju,
kazao nam je ju~er portpa-
rol Federalnog zavoda
PIO/MIO Zarif Safi}.
Kao {to je i najavio, uvi-
dom u stanje na ra~unu
ustanovljeno je da je priku-
pljeno dovoljno novca za
redovne penzije. U Zavodu
su jo{ samo ~ekali da Vlada
FBiH uplati sedam miliona
KM kako bi danas i benefi-
cirani penzioneri dobili pe-
nzije.
I to je ispo{tovano jer je
ju~er poslijepodne Federa-
lno ministarstvo finansija
uplatilo sedam miliona
KM, potvrdila nam je po-
rtparol ovog ministarstva
Amela Mulavdi}. E. Ha.
Mulavdi}:
Upla}en
novac
Prikupljen novac za decembar
Danas isplata redovnih
i beneficiranih penzija
Prihodi na{e zemlje od carina
ove godine }e, prema procjenama,
biti za oko 68 miliona ni`i nego
2009., kazao je za „Dnevni avaz“
direktor Uprave za indirektno
oporezivanje (UIO) BiH Kemal
^au{evi}.
Razlog za ovo smanjenje
^au{evi} vidi u tome {to je od 1.
januara po~ela tre}a faza primje-
ne Privremenog sporazuma sa
EU, u skopu Sporazuma o stabi-
lizaciji i pridru`ivanju. U okvi-
ru ove faze sni`ene su carine na
dio poljo-
privrednih, ali i na neke druge
proizvode, poput garderobe.
Carine na odre|ene proizvo-
de ve} su ukinute, dok se na pr-
eostali dio sni`avaju sukcesivno,
po~etkom svake godine.
- Ovogodi{nji pad prihoda bit
}e neuporedivo manji, jer su u pr-
ve dvije faze carine na ve}inu
proizvoda ukinute. Naprimjer,
lani smo imali 360 miliona
KM manje oprihodovano
zbog druge faze sporazuma -
podsje}a ^au{evi}.
Pad prihoda u prvoj fazi
bio je 118 miliona. Ova faza
trajala je samo {est mjeseci,
od potpisivanja Sporazuma
1. jula 2008. do kraja te go-
dine.
Sada ostaju jo{ tri faze
sni`avanja carina u sklopu
primjene sporazuma, ko-
je }e uslijediti u naredne
tri godine. ^au{evi} isti~e
da }e u njima tako|er bi-
ti manje drasti~an pad
prihoda, sli~an ovogo-
di{njem. G. MRKI]
Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH
Prihodi od carina ni`i
za 68 miliona maraka
Pad neuporedivo manji nego u prve dvije faze
primjene Privremenog sporazuma sa EU
Od 30. decembra pro{le
godine stupio je na snagu
Sporazum o slobodnoj trgovi-
ni s Iranom, kazao nam je
^au{evi}, isti~u}i da, istina, s
tom zemljom skoro da i ne-
mamo trgovine.
To je 36. zemlja s kojom
BiH ima slobodnu trgovinu.
Slobodna trgovina
s Iranom
^au{evi}:
Manje
prihoda
Po~ela isplata decembarskih penzija u RS
Isplata decembarskih penzija u RS po~ela je ju~er, i to za kori-
snike koji penziju dobivaju putem komercijalnih banaka, po-
tvr|eno je Onasi u Fondu PIO RS, dok }e oni koji penzije primaju
putem po{te, svoja primanja dobiti danas i sutra. Prosje~na visina
penzija iznosi 320 KM, najni`a 160, a najvi{a 1.564 KM.
„Avaz“ saznaje Nova afera u vezi s gradnjom koridora 5C
Slovenci bh. gra|evinarima
ostali du`ni ~ak 8 miliona KM!
Kompanija SCT poslala bh. firmama obavijesti da raskida ugovore Gra|evinarima
prijeti propast Ho}e li vlasti FBiH dopustiti da stranci uzmu nove poslove
Slovenska kompanija SCT, ko-
ja zajedno sa bh. firmom BBM
izvodi radove na sarajevskoj zao-
bilaznici na koridoru 5C, ukupno
je podizvo|a~ima radova iz na{e
zemlje ostala du`na ~ak ~etiri mi-
liona eura (oko osam miliona KM)
za zavr{ene poslove na dionici
izme|u Jo{anice i Butila, saznaje
„Dnevni avaz“.
Nova afera
Ovo je nastavak afere u vezi sa
SCT-om, najve}om gra|evinskom
firmom u Sloveniji, protiv ~ijeg su
direktora Ivana Zidara i drugih oso-
ba slovenski organi otvorili istra-
gu zbog sumnje da su putem fikti-
vnih savjetodavnih firmi u vi{e
dr`ava, me|u kojima se nalazi BiH,
oprali vi{e od osam miliona eura.
Ukupno od Slovenaca svoj novac
potra`uje vi{e od 30 kompanija i pr-
ivatnih lica iz na{e zemlje, koji su s
njima sklopili ugovore. Me|u njima
su: „Hidrogradnja“, Tvornica ceme-
nta Kakanj, GP „Put“, „Bosman“,
„Sara kompani“, „Centrotrans“,
Muamer Dizdar, Elvedin Rizvo,
„Euroviva“, „Grimig“, „Dmde“,
„OK Transport“, „Univerzaltrans“,
„Bosnaputevi“, „Medimpex“,
„Huma~ki}“, „Drinjakovi}“, „Hajra
Trans“, „BH Bauunternehumungs“,
Rasim Keli}, Mustafa Karali}, Mi-
rso Ja{arevi}, Smail Had`i}, Tiho-
mir Perkovi}, „Winora“, Adnan
Ga~anovi}, „Biss“, „Ruding“, Enver
[krijelj, „Maglaj Primus“, „LM
Gas“, „Seanis“, „Biss“, „Sandiv“ i dr.
Agonija bh. gra|evinara zbog
Slovenaca traje ve} mjesecima. No-
vca nema, a kompanije prijete obu-
stavom radova i tu`bama radi po-
vrata svog novca. [tavi{e, zbog ovih
dugovanja mnogi na{i gra|evina-
ri uskoro bi mogli propasti!
Uprkos dugovanjima, kompa-
nija SCT - BBM poslala je
izvo|a~ima obavje{tenje o raskidu
ugovora!? U dokumentu koji je u
posjedu na{eg lista navodi se da
SCT-BBM zaklju~no sa 18. dece-
mbrom 2009. godine „raskida sve
ugovore koji se odnose na najam
mehanizacije anga`irane na proje-
ktu sarajevske zaobilaznice“. U
dokumentu su tek ovla{ spomenu-
li da }e pristupiti potpisivanju
ugovora za narednu godinu, ali ne
s kim i {ta }e biti s dugovanjima.
Direktor „Hidrogradnje“ Se-
min Ma{i} potvrdio je „Avazu“ da
Slovenci duguju njegovoj kompa-
niji u ovom projektu. Ukupna du-
govanja za sada iznose 50.000 KM.
- Na{ dug nije velik u odnosu
na ostale izvo|a~e. Dio duga jo{
nije dospio. U januaru }emo sjesti
s njima i vidjeti mo`e li to biti pr-
oblem za daljnju realizaciju ugo-
vora. @elimo vidjeti ho}emo li i
mi do}i u problem kao {to su do{li
mali izvo|a~i na sarajevskoj zao-
bilaznici. Poku{at }emo dogovor-
iti na~in pla}anja da ne bi bilo i
ve}ih dugovanja - rekao je Ma{i}.
Postojanje dugovanja potvrdio
nam je i generalni direktor GP
„Put“ Admir Eminovi}, ali nije `elio
re}i koliko SCT duguje toj firmi.
- Poku{avamo naplati svoja du-
govanja. Istina, ne{to smo ve} na-
pla}ivali. No, ~uo sam o postoja-
nju velikih dugova drugim firma-
ma iz BiH. Postoje obe}anja da }e
sve biti izmireno - tvrdi Eminovi}.
Isplata avansa
Kako saznajemo, novac bh.
gra|evinara zapravo je blokiran u
Sloveniji. Jer, nakon {to u BiH bu-
du ovjerene fakture za izvr{ene
poslove na{ih kompanija, one se
{alju u strane banke koje finansir-
aju projekt.
Novac se odobrava na ra~une
centrale SCT-a u Ljubljani. Zna-
tan dio novca se zaustavlja i uzima
u Sloveniji, a tek dio {alje u BiH.
Ispostava SCT-a u BiH tako posta-
je nelikvidna i ne mo`e ispuniti
svoje obaveze.
- Sve u startu ide na veliku pr-
evaru. Slovenci, jednostavno,
anga`iraju na{e firme, mehaniza-
ciju i brojne radnike. Daju im
ne{to avansa i oni naivno po~nu
raditi. Nakon toga ostaju im du`ni
ogromne svote, a novac uzimaju
sebi. Sada je namjera da ugovori
budu raskinuti pa }e firme iz BiH
„izvisiti“ - tvrdi „Avazov“ sagovo-
rnik detaljno upoznat s ovim
slu~ajem.
Uprkos poku{ajima, ju~er ni-
smo uspjeli dobiti informaciju o
dugovanjima u SCT-BBM-u u Sa-
rajevu. Oni ju~er nisu odgovarali
na na{e pozive. F. VELE
Projekt izgradnje sarajevske
zaobilaznice vrijedan je ~ak 52
miliona eura, a Slovenci su posao
dobili zahvaljuju}i najpovoljni-
joj ponudi, koja je za ~ak 16 mi-
liona eura bila ni`a od drugopla-
siranog ponu|a~a. Na{i gra|evi-
nari tvrde da su bile u pitanju ne-
realne, to jest damping cijene i
da se smi{ljeno i{lo na prevaru.
Na to je upozoreno i prije sklapa-
nja poslova, ali vlasti FBiH su se
oglu{ile.
Gra|evinari vjeruju da bi se
sli~an scenariji mogao ponovo
dogoditi ako vlasti FBiH uskoro
i definitivno proglase naju-
spje{nijim hrvatski konzorcij
„Vijadukt“ Zagreb i „Hering“
[iroki Brijeg za gradnju 9,5 kilo-
metara duge dionice autoputa na
koridoru 5C Kakanj - Bilje{evo.
Damping cijene kao dio prevare?
Zidar: Gdje je
novac
Faksimil obavje{tenja o raskidu ugovora: Gra|evinari prijete tu`bama
Smanjenje broja uposlenih u Gradskoj upravi Mostara
Bez posla ostaje 80 osoba
Nakon {to je izabran za prvog
~ovjeka Mostara, Ljubo Be{li}, ka-
ko je i najavio, otpo~eo je s racio-
nalizacijom uposlenih u Gradskoj
upravi. Tako je ve} posljednjeg da-
na pro{le godine donio odluku o
raspisivanju internog konkursa za
popunu radnih mjesta za na-
mje{tenike u Gradskoj upravi.
Prema rije~ima Miroslava La-
ndeke, Be{li}evog savjetnika za
odnose s javno{}u, ranije raspisa-
ni interni oglas je poni{ten zato
{to su sada{nje okolnosti znatno
druga~ije od onih u vrijeme njego-
vog provo|enja prije tri godine.
- Sada u Gradskoj upravi imamo
340 namje{tenika, a novim na-
tje~ajem trebat }e 241, tako da ih je
99 vi{ak. Po sili zakona, ima onih ko-
ji }e s ovom godinom u mirovinu, ta-
ko da, prema nekim procjenama, oko
80 namje{tenika ostaje bez posla - re-
kao nam je Landeka. M. Sm.
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010.
3
Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)
Franken{tajnovska
reforma Ustava
Ho}e li Brisel ostati odlu~an da ovog puta
ne progleda kroz prste politi~kim liderima u BiH
Ambiciozne najave {panskog predsjedavanja Evropskom uni-
jom da }e poku{ati o`iviti proces razgovora o ustavnim promjenama
u BiH, mogle bi vratiti aktuelne bh. politi~ke lidere u butmirski ri-
ng iz kojeg su se, za sada, povukli bez `rtava.
[panija najavljuje da ne}e odustati od projekta koji je inaugurir-
ao trokut Brisel - Va{ington - [tokholm, iako su neki klju~ni akteri
tog procesa, lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik HDZBiH
Dragan ^ovi}, objavili neuspjeh inicijative te digli ruke od pregova-
ranja o promjenama Ustava BiH, barem do narednih izbora.
[panski stav jasno govori da se EU ovog puta ne}e kockati pri-
ncipima po kojima BiH, bez prilago|avanja Ustava Evropskoj pove-
lji o ljudskim pravima te uspostave funkcionalnije dr`avne struktu-
re, ne}e i ne mo`e ni milimetar biti bli`e ~lanstvu u EU.
Ono {to bi, me|utim, moglo zabrinjavati jeste da naizgled pat-
pozicija u kojoj EU priti{}e, a bh. lideri ne pokazuju spremnost za
kompromis, prijeti da izrodi jo{ jednu franken{tajnovsku reformu,
kakva je, primjerice, ura|ena s policijom. Tada je duga blokada evr-
opskog puta BiH, zbog umora, nezainteresiranosti i neprincipije-
lnosti me|unarodne zajednice i posebno EU, okon~ana ~asnim izla-
zom kroz nefunkcionalan dogovor o reformi policije.
Istina, on je tada omogu}io BiH potpisivanje Sporazuma o stabi-
lizaciji i pridru`ivanju sa EU, ali ne i su{tinsku reformu i una-
pre|ivanje rada policije i ostalih agencija za provo|enje zakona.
Pou~en ovakvim iskustvom, Brisel je ovog puta odlu~an da ne
progleda kroz prste politi~kim liderima, potpuno svjestan koliko bi
te{ke i duboke posljedice dugotrajna blokada evropskog puta mogla
imati po BiH. Podr{ka Va{ingtona u ~vrstom stavu sada bi mogla bi-
ti presudna.
Najave da bi kao „jedino realno rje{enje“, umjesto pravih usta-
vnih promjena, moglo biti ponu|eno samo usvajanje amandmana
na Ustav BiH po osnovu presude Suda za ljudska prava u Strazburu,
ne}e ostaviti ozbiljnijeg odjeka u me|unarodnoj zajednici.
Iako apsolutno neophodne, te promjene Ustava BiH, bez uspo-
stavljanja funkcionalnije i efikasnije dr`avne vlasti, bile bi samo pu-
canj u prazno.
Komentar dana
\oko NINKOVI]/ TO JE TO
Zakon o pomilovanju u FBiH,
usvojen u maju pro{le godine,
o~ekivano nije dao nikakav rezu-
ltat u smislu ubla`avanja ili po-
tpunog ukidanja kazni „borcima
koji su osu|eni za uzimanje kilo-
grama krompira“ ili osobama
„koje su zaslu`ile smanjivanje za-
tvorske kazne“.
Fakti~ki, set pomilovanja
osu|enika, koji je posljednjih dana
pro{le godine potpisala predsje-
dnica FBiH Borjana Kri{to, zatvo-
rske kazne oslobodio je politi~are
koji su zloupotrijebili polo`aj za
nenamjensko tro{enje dr`avnog
novca i trojicu otmi~ara!?
Isplate novca
Tako je od izre~ene zatvorske
pravosna`ne presude potpuno
oslobo|en Hazim Vikalo, neka-
da{nji premijer Tuzlanskog ka-
ntona, svojevremeno optu`en za
davanje bud`etskih pozajmica,
nabavku boja i kupovinu auto-
mobila.
Potpuno je oslobo|en i Izet
Tursunovi}, osu|en za zloupotre-
bu polo`aja i ovlasti. Iz afere
„Po{tanska banka“, pomilovana
su dva aktera, njen nekada{nji di-
rektor Mufid Lojo i ~lan Upra-
vnog odbora Halid Galija{evi}.
Obojica su bila osu|ena zbog
protuzakonitog na~ina davanja
kredita iz te banke, pomo}u kojih
su rije{ili i vlastito stanarsko pita-
nje.
Uz Vikala, politi~ki na-
jzvu~nija pomilovana imena su
nekada{nji na~elnik op}ine Kise-
ljak i predsjedavaju}i Doma nar-
oda Parlamenta FBiH Pero
Mad`ar, osu|en tako|er zbog zlo-
upotrebe polo`aja, te nekada{nji
prvi ~ovjek Srednjobosanskog
kantona Branko Golub.
Golub je bio upleten u aferu
isplate novca s ra~una Gospodar-
ske komore na ra~une HDZBiH,
u ukupnom iznosu od oko 45.000
KM, zbog ~ega je bio pravo-
mo}no osu|en na {est mjeseci za-
tvora. Kao i svi navedeni, ni on
nikada nije kro~io nogom u za-
tvor, valjda zato {to tamo nema
mjesta, ali je do~ekao da bude po-
milovan.
Zadu`ili stranke
Osim njih, na listi se nalaze
jo{ i osu|enici za krivi~no djelo
otmice (!?), Zdeslav Smoljan,
Martin Paponja i Nedeljko Obad,
koji su za to „djelo“ bili osu|eni
na osam mjeseci zatvora.
Tako se institut pomilovanja
sveo na amnestiranje osoba s ja-
kim politi~kim vezama ili onih
koji su svoje stranke zadu`ili zlo-
upotrebljavaju}i polo`aj.
A. HAD@IARAPOVI]
Kri{to: Stavila potpis Lojo: Krediti Po{tanske banke Vikalo: Bud`et Tuzlanskog kantona
Prema va`e}em zakonu, pomi-
lovanje daje predsjednik FBiH, a
prije dono{enja odluke predsje-
dnik }e „obaviti konsultacije s po-
tpredsjednicima FBiH“. Zahtjeve
za pomilovanje i kona~an izvje{taj
o svakoj osobi priprema Ministar-
stvo pravde FBiH, a prijedlog ko
}e biti pomilovan daje posebna
Komisija za pomilovanja.
Pomilovanje se, ina~e, ne
mo`e dati osobama osu|enim za
krivi~na djela ratnog zlo~ina,
zlo~ina protiv ~ovje~nosti i
zlo~ina genocida. Prema dostu-
pnim podacima, pomilovanje je
zatra`ilo skoro 600 osoba, jer
FBiH pune ~etiri godine nije
imala propis koji regulira to pi-
tanje.
[ta ka`e zakon
Ve}a grupa zatvorenika ze-
ni~kog KPZ-a 26. oktobra pro{le
godine za{ila je usta u znak prote-
sta {to je Biljana Plav{i}, koja je bi-
la osu|ena na 11 godina zbog ra-
tnog zlo~ina u BiH, pu{tena iz
{vedskog zatvora Hilsenberg na
slobodu nakon izdr`ane dvije
tre}ine kazne, dok se zahtjevi za-
tvorenika iz FBiH za pomilovanje
i uvjetni otpust nisu ni razmatrali.
No, sada su uglavnom pomi-
lovani oni koji su trebali i}i u
zatvor, ali tamo nisu ni kro~ili.
Uzaludno za{ivali usta
Istra`ivanje me|u turskim dr`avljanima
BiH drugi najve}i
saveznik Turske
Turci smatraju da je Bosna i
Hercegovina njihov drugi najve}i
saveznik u svijetu, ve}i i od SAD,
pokazalo je najnovije istra`ivanje
Organizacije za me|unarodna
strate{ka istra`ivanja (USAK) iz
Ankare, prenose turski mediji.
Znatan broj ispitanika smatra
da je upravo BiH najve}i me|u-
narodni saveznik Turske, odmah
iz Azerbejd`ana, koji je histori-
jski, ekonomski i politi~ki uvijek
bio najbli`i ovoj dr`avi.
Podaci uglednog istra`iva~kog
centra govore da 19,5 posto Tura-
ka smatra Azerbejd`an najve}im
saveznikom, 13 posto njih smatra
da je to BiH, a SAD 12,5 posto.
Samo 2,75 posto turskih dr`avlja-
na dr`ave Evropske unije smatra
najboljim saveznicima.
Istra`ivanje je obavljeno u ne-
koliko najve}ih turskih gradova,
Ankari, Istanbulu, Izmiru, Adani
i Trabzonu, a dio je velikog proje-
kta ispitivanja promjene u tur-
skoj vanjskoj politici. T. L.
Ankara: Na{a zemlja bli`a nego
Va{ington
ODLUKE Predsjednica FBiH potpisala akt
Kri{to pomilovala
politi~are i otmi~are
Na listi osobe osu|ene zbog zloupotrebe polo`aja, Hazim Vikalo, Pero Mad`ar,
Branko Golub, Mufid Lojo i Halid Galija{evi} Osu|enici nisu zavr{ili u zatvoru
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 4
Ministar saobra}aja i ve-
za RS Nedeljko ^ubrilovi}
rekao je da }e Vlada RS radi-
ti na osavremenjavanju aer-
odroma u Mahovljanima
kod Banje Luke i da }e do
kraja februara biti zavr{eni
pregovori o nabavci dva avi-
ona za „Sky Srpsku“.
On je dodao da je planira-
no da aerodrom bude osavre-
menjen dodatnom opremom
i prostorom, koji je neopho-
dan za ve}i broj putnika, leto-
ve i za razli~ite avione.
Govore}i o izgradnji auto-
puta Banja Luka - Gradi{ka,
^ubrilovi} je za „EuroBlic“
najavio da }e se saobra}aj ov-
om dionicom odvijati u avgu-
stu ove godine i da }e u to vri-
jeme po~eti i izgradnja mosta
na Savi i autoputa Banja Lu-
ka - Doboj, prenijela je Srna.
Radnici „@eljeznica FB-
iH“, ta~nije ~lanovi Samo-
stalnog sindikata `eljezni~-
kih radnika BiH, 12. januara
}e ponovo stupiti u {trajk.
Kako nam je rekao pre-
dsjednik Sindikata Munir
Spahi}, ovakva odluka done-
sena je zbog nepo{tivanja Pr-
otokola o rje{avanju sindika-
lnih zahtjeva koji su potpisa-
li Uprava „@eljeznica“, te Fe-
deralno ministarstvo prome-
ta i komunikacija.
- Iz tog protokola Uprava
je jedino ispo{tovala isplatu
materijalnih tro{kova. Za se-
ptembar je ispla}ena samo
neto pla}a, a radnicima nisu
upla}eni krediti i sli~no.
Tra`imo i da Uprava odmah
isplati doprinose za penzio-
no i zdravstveno osiguranje
za avgust i septembar pro{le
godine, te da pla}u za okto-
bar uplati do 10. januara - re-
kao je Spahi}.
Me|utim, kako ka`e, za
njih je najbitnije u ovom
slu~aju da se ne primijene
tre}e izmjene Pravilnika o
radu prema kojima se sma-
njuju pla}e ve}ini zaposle-
nika. Spahi} podsje}a da su
nakon posljednjeg {trajka
pristali na ~etvrte izmjene
Pravilnika prema kojem
ne}e biti smanjenja pla}a.
- Ako bi se primijenile
tre}e izmjene, ve}ina zapo-
slenika bi dobila manju
pla}u izme|u 100 do 600
maraka, jedan dio bi za-
dr`ao istu pla}u, dok bi
opet nekima porasla prima-
nja. Kategorije koje imaju
ionako nisku pla}u od 430
maraka tada bi dobile 330.
To je za nas neprihvatljivo -
ka`e Spahi}, te dodaje da
ima podr{ku jo{ dva manja
sindikata. E. G.
Nakon {to su se u javno-
sti pojavile pri~e da je an-
ga`man na{ih medicinara u
Libiji ~ista prevara, organi-
zator odlazaka Safet [ubo,
vlasnik sarajevske firme
„Dino kompani“, ju~er je u
izjavi za na{ list pozvao po-
liciju i sve inspekcije da pr-
ovjere ovaj projekt.
Ukrali testove
- Plasira se pri~a da poli-
cija ve} vodi istragu. Ako se
do sada nije uklju~ila, pozi-
vam ih da do|u i provjere
dokumentaciju, ljude, odla-
ske. Neka se zna istina.
Odre|eni ljudi nastoje iz-
mi{ljotinama minirati proje-
kt pomo}u kojeg se, sukcesi-
vno, mo`e zaposliti 10.000
medicinara iz ove regije. Li-
bija je poseban naglasak sta-
vila na BiH - ka`e [ubo.
Tvrdi da je do sada iz re-
gije oti{lo stotinjak medici-
nara u Libiju, a od toga ih
je vra}eno troje, ali ne sa-
moinicijativno. Dvojica
mladi}a iz BiH ukrala su
testove za engleski jezik u
bolnici u Bengaziju. Test su
polo`ili bez gre{ke, ali je
glavna sestra tra`ila pona-
vljanje, nakon ~ega su pali.
Dodatni tro{ak
- Obojica su bili dobri
radnici, ali zbog kra|e je
bolnica insistirala da se vr-
ate. Gospo|a iz Srbije mor-
ala se vratiti zbog hepatitisa
C. Iako je bila zdravi nosi-
lac, ona se, prema njiho-
vom zakonu, morala vratiti
- tvrdi [ubo.
No, isti~e [ubo, povra-
tak ovih ljudi iskori{ten je
da bude uni{ten projekt.
- Zato sam odlu~io sto-
pirati sve aktivnosti u BiH i
sve prebaciti u Beograd. To
}u u~initi sljede}e sedmice,
nakon {to jo{ jedna bh. tura
ode u Libiju. Na{i ljudi
morat }e nekoliko puta i}i
u Beograd da dogovore put,
{to }e im biti dodatni
tro{ak - ka`e organizator
odlazaka.
Ina~e, zainteresirani ka-
ndidati direktno su s dele-
gacijom libijskog ministar-
stva zdravstva dogovarali
uvjete rada, bolnicu i pla}u.
Koliko je [ubi poznato, do
sada libijska strana nikome
nije ostala du`na.
]amil Kreso, {ef kabi-
neta direktora Federalne
uprave policije, ju~er nam
je potvrdio da oni ne is-
tra`uju anga`man bh. me-
dicinara u Libiji. Iz SIPA-e
ju~er nismo dobili odgovor
na ovo pitanje. E. HALA]
Regulatorna agencija za
komunikacije (RAK) oduzela
je preduze}u „Balkan pres -
TV Balkan“ dozvolu za emiti-
ranje te izrekla nov~ane kazne
Televiziji Vikom i Radiostani-
ci [iroki Brijeg zbog kr{enja
pravila i propisa Agencije.
„Balkan presu - TV Ba-
lkan“ oduzeta je dozvola za
emitiranje jer je utvr|eno da
stanica nije po~ela s redovnim
emitiranjem programa u skla-
du s uvjetima dozvole izdate
6. septembra 2007. godine, sa-
op}eno je iz RAK-a. Televiziji
Vikom izre~ena je nov~ana
kazna od 5.000 KM, a Radio-
stanici [iroki Brijeg od 1.000
KM zbog na~ina izvje{tava-
nja o neredima u [irokom Br-
ijegu 4. oktobra 2009. Pisme-
na upozorenja izre~ena su Ra-
dio-televiziji RS i RTVFBiH,
prenijela je Srna.
Nakon {to je kompanija
„M:tel“ ve} 2. januara objavi-
la broj SMS i MMS poruka
koje su korisnici ove mre`e
poslali za novogodi{nje pra-
znike, poznat je i broj poruka
poslanih s brojeva „BH Tele-
coma“ i „HT-Eroneta“.
Kako nam je rekla Na|a
Lutvikadi}, portparol „BH
Telecoma“, korisnici ovog
operatera za novogodi{nje
praznike poslali su 14 milio-
na i 612 hiljada SMS poruka.
Korisnici HT Eroneta
poslali su oko 6. miliona, a
„M:tel-a“ vi{e od 10. mil-
iona poruka, tako da ispada
da su bh. gra|ani poslali vi{e
od 30 miliona novogo-
di{njih ~estitki putem SMS i
MMS poruka. E. G.
Grani~na policija BiH po-
ja~ala je mjere sigurnosti na
aerodromima u na{oj zemlji, a
posebno u Sarajevu, nakon
{to su to u~inile i zemlje EU
nakon nedavnog poku{aja te-
roristi~kog napada na ame-
ri~ki avion koji je letio ka De-
troitu, saznaje „Dnevni avaz“.
Direktor Grani~ne poli-
cije Vinko Duman~i} po-
tvrdio je ju~er za na{ list da
su snage sigurnosti na aero-
dromima na vi{em stepenu
aktivnosti, u {ta su uklj-
u~ene i poja~ane provjere.
No, kako je pojasnio, radi
se o mjerama koje su podu-
zete samoinicijativno.
- Na{i slu`benici na aer-
odromima, posebno u Sara-
jevu, sami su poja~ali mjere
opreze. To zna~i da se vi{e
nego redovno provjeravaju
i putnici i prtljag i da su
~e{}i kontradiverzioni pre-
gledi. To je mjera koju smo
poduzeli u skladu sa sli~ni-
ma na aerodromima {irom
Evrope - ka`e Duman~i}.
Prema njegovim rije~-
ima, ovakav postupak ne
zna~i da se BiH na bilo ka-
kav na~in ve`e uz terori-
sti~ki napad, koji je {irom
svijeta ponovo izazvao lan-
~anu reakciju sigurnosnih
slu`bi, ve} da je to stvar pro-
cjene da se „ionako visok ste-
pen opreza“ jo{ poja~a.
- Ina~e, stanje je redovito.
BiH ne spada u grupu ri-
zi~nih zemalja i, u tom smi-
slu, nismo imali nikakvih
posebnih zahtjeva. Na{i slu`-
benicu i do sada su savjesno
radili svoj posao - ka`e Du-
man~i}. T. LAZOVI]
ANGA@MANI Nakon {pekulacija da je rije~ o ~istoj prevari
[ubo pozvao policiju da provjeri
odlaske bh. medicinara u Libiju
Nastoje izmi{ljotinama uni{titi ponudu o zapo{ljavanju 10.000 ljudi
iz regije, ka`e organizator odlazaka Projekt preba~en u Srbiju
Sarajevski aerodrom: Ja~e kontrole putnika i prtljaga
Nakon teroristi~kog napada u Detroitu
Poja~ane mjere sigurnosti
na aerodromima u BiH
Vi{i stepen opreza uveden samoinicijativno,
ka`e direktor Vinko Duman~i}
[ubo je najavio podiza-
nje tu`be protiv BHT-a 1,
na kojem je prikazana
emisija o odlasku bh. me-
dicinara u Libiju.
- Predstavljen sam sko-
ro kao kriminalac. Jedan
od mladi}a koji je vra}en
u BiH, dao je izjavu i sve
slagao, a nekoliko dana
kasnije molio me da po dr-
ugi put konkuri{e za odla-
zak u Libiju - isti~e vla-
snik „Dino kompanija“.
Najavio tu`bu protiv BHT-a
Ambasada SAD u Sar-
ajevu, uprkos posljednjim
de{avanjima, radi prema
ustaljenom rasporedu.
Kako nam je re~eno iz
Pres-slu`be, Ambasada ra-
di prema redovnom raspo-
redu. Na na{ upit jesu li
poduzete bilo kakve pose-
bne mjere sigurnosti, re~-
eno je da ta pitanja „ne ko-
mentiraju“.
Ambasada SAD u Sarajevu radi redovno
Ministar saobra}aja i veza Nedeljko ^ubrilovi}
Vlada RS pregovara o nabavci dva aviona
[ubo: Predstavljaju me kao kriminalca
Podaci tri telekom operatera o porukama
Vi{e od 30 miliona ~estitki
Samostalni sindikat najavljuje
@eljezni~ari sljede}eg utorka opet u {trajku
Tra`e uplatu doprinosa i primjenu ~etvrtih izmjena Pravilnika o radu
@eljezni~ari: S jednog od ranijih {trajkova (Foto: Arhiv „Avaza“)
Regulatorna agencija za komunikacije
TV Balkan ostao bez dozvole
RTV FBiH: Pismeno upozorenje
pogledi
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 5
Povratak biv{eg premijera i ne-
prikosnovenog lidera HDZ-a Hr-
vatske Ive Sanadera na politi~ku
scenu, kao i njegovo ju~era{nje
ekspresno isklju~ivanje iz stranke
~iji je bio po~asni predsjednik, iza-
zvat }e najve}e poslijeratne trusove
u politi~kom `ivotu susjedne Hr-
vatske.
Sanader, iako kompromitiran
brojnim aferama i u javnosti om-
ra`en zbog imid`a bjegunca s pre-
mijerske pozicije dogrla zadu`ene
zemlje, prema procjenama, uskoro
}e izazvati veliki rascjep u doneda-
vno najja~oj hrvatskoj stranci. Nije
daleko ni mogu}nost formiranja
nove stranke u Hrvatskoj. Mo`da i
nekog novog HDZ-a 1990.
Ovim pu~em Sanader }e doda-
tno oslabiti hrvatsku desnicu, io-
nako razbijenu u prvom krugu
izbora za predsjednika Hrvatske.
Poprili~no istro{en godinama vla-
sti, evropskim putem, aferama i
op}om krizom, Sanaderovim uda-
rom HDZ Hrvatske mogao bi do}i
na rub ambisa. Od nekada{njeg
ujedinitelja HDZ-ova, Sanader }e
o~igledno postati razbija~ vlastite
stranke. Slabljenjem HDZ-a, sko-
ro pa ustoli~eni dvopartijski si-
stem u Hrvatskoj do}i }e pod veli-
ki test, a otvaranje neke nove stra-
nice hrvatske politi~ke historije
skoro da je izvjesno. F. V.
Sanader: Kompromitiran brojnim aferama
Li~nost dana Ivo Sanader
Razbija~ HDZ-a
Ovim pu~em Sanader }e dodatno oslabiti
ionako razbijenu hrvatsku desnicu
INTERVJU Ivo Banac, profesor emeritus na Univerzitetu Jejl
Ivo Sanader mo`e
izazvati raskol HDZ-a
Bandi}eva pobjeda vodit }e u rascjep SDP-a Pri~a o korupciji prodavanje magle
Razgovarao:
Faruk VELE
Dr. Ivo Banac, redovni profesor
historije na Sveu~ili{tu u Zagrebu i
profesor emeritus na presti`nom
ameri~kom Univerzitetu Jejl, vjer-
uje da }e najavljeni povratak biv{eg
premijera Hrvatske Ive Sanadera,
ali i posljednji predsjedni~ki izbori,
izazvati zna~ajne posljedice na poli-
ti~koj sceni te zemlje.
Nova frakcija
Na pitanje kakve bi to poslje-
dice mogao imati Sanaderov po-
vratak, jedan od najistaknutijih
hrvatskih intelektualaca u poslje-
dnjih dvadesetak godina, isti~e
da „sve ovisi o tome kako }e vo-
dstvo HDZ-a na to reagirati“.
- Prema novinskim vijestima,
izgleda da je vodstvo HDZ-a spre-
mno na drasti~ne mjere i da se mo`e
dogoditi da Sanader bude izba~en iz
HDZ-a. Mo`e se dogoditi da on
onda formira neku svoju frakciju,
jer u stranci sigurno ima onih koji
su mu vjerni. Kakve su posljedice
za HDZ, te{ko je re}i. Ako Sa-
nader doista otpadne i odne-
se dovoljno zastupnika iz
vladaju}e stranke, on
mo`e dovesti u pitanje
stabilnost sada{nje
Hrvatske vlade. Mo-
`e li se gubitak na-
doknaditi ubaciva-
njem neke oporbe-
ne u novu HDZ-
ovsku koalici-
ju, primje-
rice, tako
da HNS
u|e u ko-
aliciju sa HDZ-om, to je te{ko re}i.
Postoji ~itav niz kombinacija i inte-
resa.
Ima li povratak Ive Sanadera
veze s predsjedni~kim izborima i
kakve?
- Mo`e se tvrditi da je drugi
krug stvorio priliku za Sanadero-
vu akciju. Zacijelo nije slu~ajno
da se ovo de{ava u trenutku kada
se vodi `estoka borba izme|u dva
kandidata. Dakle, imamo stra-
na~kog kandidata Ivu Josipovi}a,
koji predstavlja SDP, domina-
ntnu oporbenu stranku, ali ima-
mo i Milana Bandi}a, jakog ne-
strana~kog kandidata, koji pre-
dla`e restrukturiranje op}enite
hrvatske strana~ke scene. Bandi}
tvrdi da u Hrvatskoj strana~ki si-
stem vi{e ne funkcionira. U tom
kontekstu, Sanaderova akcija, po-
sebno ako se zavr{i rascjepom
HDZ-a, mo`da }e dovesti do
lan~ane reakcije.
Primjerice, kada bi Bandi} po-
bijedio na izborima, mislim da to
neminovno vodi u rascjep SDP-a.
Paralelno s mogu}im rascjepom u
HDZ-u, imate posve novu situaci-
ju. Nemojte zaboraviti da je u Hr-
vatskoj tijekom posljednjih deset
godina, bez obzira na to {to su ma-
nje stranke sudjelovale u ra-
zli~itim koalicijama, postojao ne-
kakav dvopartijski sistem. S jedne
strane bio je HDZ, a s druge SDP.
Ho}e li, prema Vama, nastati
rascjep unutar HDZ-a?
- Ne znamo mnogo, ali mo`emo
pretpostaviti da, ako se
HDZ odlu~i na
izbacivanje Sana-
dera, onda to si-
gurno vodi u
rascjep -
te{ko je re}i
kakvih ra-
zmjera.
Ne `elim predvi|ati. Mislim da je
situacija izuzetna i da je mogu}
~itav niz posljedica.
Kome u ovom trenutku odgova-
ra Sanaderov povratak? Predsta-
vlja li povratak „miniranje“ Ba-
ndi}a i nagovje{taj pobjede Ive
Josipovi}a, ili }e desiti suprotno?
- To je te{ko re}i. Prije svega,
mislim da je premijerka Kosor
postupila dosta neodgovorno ka-
da je jednostavno rekla da HDZ
ne}e zauzimati stav o drugom kr-
ugu predsjedni~kih izbora. Nije
jasno na osnovu ~ega je zauzela
takav stav u nedjelju uve~er. Nije
nam poznato da se ikakvo stra-
na~ko tijelo, poput Predsje-
dni{tva HDZ-a, sastalo i donijelo
nekakvu odluku. ^ini se da je to
bio ishitren potez.
Sanader je to dobro iskoristio da
bi rekao kako HDZ ne mo`e stajati
postrani u jednom ovako krupnom
pitanju. Mislim da je doista tako, da
HDZ ne mo`e izbje}i da zauzme
stav o tome koga podr`ava, odnosno
koga ne podr`ava u drugom krugu.
[to se samih izbora ti~e, prerano je
za bilo kakva ozbiljna predvi|anja o
izgledima kandidata.
Prividna prednost koju Josi-
povi} mo`da jo{ u`iva ne mora
nu`no potrajati do nedjelje. Uo-
stalom, Sanaderov potpuno nepr-
edvidiv iskorak, koji skre}e pozo-
rnost sa samih izbora, stvorio je
posve novu dinamiku, tako da je
potpuno nemogu}e predvidjeti
kako }e se sve ovo zavr{iti.
Politi~ki potresi
Kakve posljedice po Hrvatsku
mogu izazvati aktuelni politi~ki
potresi, unutar vlasti i me|u stra-
nkama?
- Posljedica }e zacijelo biti.
Kakvih, morat }emo pri~ekati.
Ali, to govori da je sustav, koji je
bio vrlo dobro uhodan, postao
kontraproduktivan. On se sasto-
jao od dogovora vlasti i pozicije,
odnosno HDZ-a i SDP-a, ovi-
sno o tomu tko je na vlasti. Taj
sustav o~ito nije mogao
rje{avati niz pitanja i jedno-
stavno je dotrajao. Ina~e, u
Hrvatskoj je skoro dva de-
setlje}a postojao relativno
stabilan strana~ki sustav -
posve netipi~an za niz
drugih tranzicijskih ze-
malja. Mo`da to s bosa-
nskog stajali{ta ne
izgleda tako, jer u vas
postoje nacionalne stra-
nke, koje nisu ideolo{ki
obojene.
Naj~e{}e spominjana obja{njenja
za krizu, prema meni, nisu klju~.
Primjerice, histeri~no nabi-
ldani diskurs o korupciji jedno-
stavno je prodavanje magle. Gla-
vni problem su bezidejnost
dru{tvene i politi~ke elite i kultu-
ra manipulacije - medijska proi-
zvodnja politike.
U Hrvatskoj niste mogli u}i u
Sabor, koji je ionako tre}erazre-
dna politi~ka ustanova, a da niste
bili dobri sa strana~kim vo-
dstvom, ~esto jednim ~ovjekom.
Pobunu protiv takvog sustava pr-
edvodi Milan Bandi}, premda ni-
sam siguran da je takvo {to plani-
rao. To mu se dogodilo. Izbor ni-
je bio njegov. On predstavlja
odgovor na trenutne dru{tvene
izazove. Bandi} obavlja posao ko-
ji je va`niji od njegove politi~ke
kampanje i politi~kih ambicija.
[ta, prema Vama, zna~e sta-
vovi Milana Bandi}a da bi tre}a
federalna jedinica u BiH mogla
postati neminovnost?
- Treba odvojiti bitno od nebi-
tnog. Bandi} nagla{ava da cjelovi-
tost BiH mora biti hrvatski va-
njskopoliti~ki prioritet. Na pita-
nje koji bi strani glavni grad kao
predsjednik prvi posjetio, odgo-
vara da je to Sarajevo. Za Josipo-
vi}a je to Brisel. Bandi} ima jake
zavi~ajne veze u zapadnoj Herce-
govini, ali je blisko povezan i s ni-
zom bo{nja~kih politi~kih i ku-
lturnih lidera. Upravo zato {to
potje~e iz BiH, on je predmetom
jedne vulgarne kulturtregerske
kampanje u kojoj, na`alost, sudje-
luju prominentni duhovi, va`ni u
hrvatskoj kulturi, ali posve li{eni
demokratske {irine. Moj odgovor
nije izravan, ali jeste ponuda za
razmi{ljanje.
Bandi} je predmet vulgarne kulturtregerske kampanje
Podr{ka iz Mostara Milanu Bandi}u
Gradski odbor HDZBiH Mostar pozvao je svoje ~lanove, simpa-
tizere HDZBiH i sve gra|ane Mostara, koji imaju pravo glasa na pr-
edsjedni~kim izborima u Hrvatskoj, da u nedjelju, 10. januara, iza|u
na birali{ta te svoj glas daju nezavisnom kandidatu Milanu Bandi}u,
javila je Fena.
Banac: Prividna
prednost Josipovi}a
ne mora potrajati
do nedjelje
Biv{i hrvatski premijer i lider
vladaju}e Hrvatske demokratske
zajednice (HDZ) Ivo Sanader
izba~en je iz HDZ-a sino}, dan
nakon {to je najavio mogu}nost
povratka u politiku. Sanader vi{e
nije po~asni predsjednik HDZ-a,
ali ni obi~ni ~lan te stranke. Pre-
dsjednica HDZ-a Jadranka Kosor
potvrdila je sino}, nakon sjednice
Predsjedni{tva stranke, da je Sa-
nader izbrisan iz ~lanstva. Ona je
na vanrednoj pres-konferenciji
ocijenila da je „stranci nanijeta
nepopravljiva {teta“.
- Predsjedni{tvo HDZ-a
odlu~ilo je izbrisati iz ~lanstva
dosada{njeg po~asnog predsje-
dnika stranke Ivu Sanadera na-
kon njegovoj ju~era{njeg (pre-
kju~era{njeg) istupa i najave o po-
vratku u politiku - rekla je Kosor
novinarima.
Za brisanje je glasalo 16, pro-
tiv je bilo troje ~lanova Predsje-
dni{tva, a dvoje je bilo suzdr`ano,
javili su hrvatski mediji. Nakon
sjednice Predsjedni{tva HDZ-a
oglasio se i Sanader.
- Prihva}am odluku Predsje-
dni{tva stranke ukoliko je to za
dobrobit HDZ-a - izjavio je on za
Hinu.
Dan nakon najave o povratku u politiku
Ivo Sanader izba~en iz stranke
Kosor: Nepopravljiva {teta
$
Dnevni avaz, utorak,
=E 5. januar/sije~anj 2010.
Ukratko
Urednicima recesija prva vijest
Urednici i direktori američkih
medija sastavili su popis deset
najvažnijih vijesti koje su, prema
njihovom mišljenju, obilježile
prošlu godinu. Na prvom mjestu
čvrsto stoji vijest o neuravno-
teženom razvoju američke privrede,
koju smatraju važnijom čak i od
vijesti o inauguraciji američkog
predsjednika Baraka Obame (Ba-
rack), čovjeka koji je u manje od
godinu svog mandata dobio No-
belovu nagradu za mir.
Na trećem mjestu nalazi je ve-
lika reforma američkog zdravstve-
nog sistema. Odmah potom, ame-
rički urednici su svrstali vijest o
bankrotu "General Motorsa" i
"Chryslera", simbola američke au-
tomobilske industrije. Vijest o pan-
demiji svinjske gripe nalazi se tek
na petom mjestu, dok je eskalacija
nasilja u Afganistanu i odluka
predsjednika Obame da u tu zemlju
uputi dodatnih 30.000 vojnika zau-
zela šestu poziciju.
Smrt kralja popa Majkla Džek-
sona (Michael Jackson) nalazi se na
sedmom mjestu liste najvećih vijesti
prošle godine, a osma je vijest o
pokolju u Fort Hudu, američkoj
vojnoj bazi u kojoj je vojni psihijatar
ubio 13, a ranio 30 osoba. Deveta je
vijest o smrti Edvarda Kenedija
(Edward Kennedy), dok je deseta
vijest sretna - o prisilnom spuštanju
aviona na rijeku Hadson koje je
proteklo bez ljudskih žrtava.
Američki mediji
Abramovič i Žukova ugostili 250 ljudi
Novogodišnja zabava
od 3,5 miliona eura
Roman Abramovič napravio je
za Novu godinu raskošnu zabavu
na svom imanju na karipskom
otoku Sent Bart. Slavlje za 250
gostiju koštalo je oko 3,5 miliona
eura, a zvanice su zabavljali Bi-
jonse, Gven Stefani i Princ.
Abramovič je na ekstravagan-
tan način želio proslaviti kupo-
vinu raskošnog imanja na Sent
Bartu koje je platio 60 miliona
eura, pa je organizirao novogo-
dišnju zabavu. Samo na piće, hra-
nu i prijevoz gostiju do Kariba
Ambramovič je potrošio 1,4 mi-
liona eura, dok su izvođači plaćeni
dva miliona.
Tačno u ponoć ispaljen je spek-
takularan vatromet s jahte, a osim
Abramovičeve partnerice Darije
Žukove, među zvanicama su bili i
holivudski glumac Orlando Blum
i njegova vjerenica Miranda Ker,
glumica Lindzi Lohan, Džej Zi,
Ašer i mnogi drugi.
Sent Bart je za Novu godinu
bilo jedno od najviše čuvanih
mjesta na svijetu jer je o sigurnosti
gostiju brinulo nekoliko stotina
tjelohranitelja.
Abramovič slavio na otoku Sent Bart
Vilijam: Ne želim biti kralj u sjeni
Britanski princ Vilijam (Wil-
liam, 27) izjavio je da nema nam-
jeru ni na koji način potkopavati
ulogu svog oca, prestolonasljed-
nika Čarlsa (Charles), nego je
odlučan da se u narednih ne-
koliko godina posveti napredo-
vanju u vojnoj karijeri.
Princ je želio jasno okončati
špekulacije o navodnom preuzi-
manju većih kraljevskih zadu-
ženja. Svjestan nagađanja koja
kruže, princ je zadužio svog se-
kretara za odnose s medijima da
razjasni kako on nema namjeru
biti kralj u sjeni, niti na bilo koji
način ometati svog oca u naslje-
đivanju krune. Vilijam želi, kao
Princ prekinuo špekulacije
Vilijam: Vojna karijera
budući glavnokomandujući oru-
žanih snaga, tačno znati šta znači
biti pripadnik tih snaga, rekao je
jedan dvorski zvaničnik.
Ugroženo 30 kuća
POPLAVE U Krepšiću i Donjem Vukšiću kod Brčkog
Ako bude većih kiša, odnosno vodostaja, onda će biti proglašeno
vanredno stanje, kaže Mićo Simikić
Brčko: Poplavljeni putevi prema dva sela (Foto: E. Ražanica)
"Avazov" dopisnik iz Brčkog
novinar godine u Distriktu
Novinar "Dnevnog avaza"
Edin Ražanica izabran je, na os-
novu glasanja posjetilaca portala
www.infobrcko.com, za novinara
godine u Distriktu. Ražanica je
dobio 445 glasova, ili 40,4 posto.
Kako se navodi na portalu,
drugo mjesto pripalo je novinaru
Radio Brčkog Savi D. Teodo-
roviću, a treće Dževidi Hu-
kičević, novinarki Federalne te-
levizije.
Prema izboru portala www.infobrcko.com
Ražanica: Dobio 40,4 posto glasova
Lutvo Kurić ostao bez
stana i pola penzije
Dobitnik nagrade iz Kembridža izgubio spor
Mora platiti 7.000 maraka troškova za sudski spor
Penzioneru Lutvi Kuriću, di-
plomiranom ekonomisti iz No-
vog Travnika, koji je nedavno
dobio prestižnu međunarodnu
nagradu od Univerziteta u Kem-
bridžu (Velika Britanija), država
je smanjila penziju za 50 posto.
Penzija mu je smanjena radi
naplate sudskih troškova, u iznosu
od 7.000 KM, zbog spora koji
je vodio kako bi vratio
stan koji mu je prije
rata dodijeljen u
zgradi u tadašnjoj
ulici Veljka Vla-
hovića, a danas u
ulici Stjepana
Radića na bro-
ju 20 u centru Novog Travnika.
- Općina Novi Travnik, kao
svom radniku, još prije rata
mi je dodijelila stan u iz-
gradnji. Zgrada se završavala
pred početak rata i u taj stan
nisam se mogao useliti zbog
ratnih zbivanja. Otišao sam u
izbjeglištvo. Dok sam bio u
izbjeglištvu, u stan su se na
nezakonit način use-
lile druge osobe.
Poslije rata
podnio sam
tužbu radi po-
vrata otetog
stana. Nažalo-
st, sud u No-
vom Travni-
ku nakon ne-
koliko ročišta je prekinuo po-
stupak, ali je Općinski sud u
Travniku nastavio proces.
Sud je taj spor riješio u korist
osoba koje su mi otele stan. Uz to
me obavezao da platim enormne
sudske troškove - priča nam Ku-
rić. Da sve bude još zanimljivije,
Kurićev bivši radni kolega koji je
u isto vrijeme dobio susjedni stan
slučaj je riješio pozitivno za svega
godinu.
Tokom procesa koji trajao de-
vet godina Kurić je sam sebe
zastupao, jer nije imao novca za
advokata.
Lutvo Kurić s porodicom da-
nas živi u drugom dijelu Novog
Travnika, u stanu za koji ot-
plaćuje kredit. K. K.
Tražit će pravdu u Strazburu
Kako su u Kembridžu pre-
poznali njegove naučne radove i
dostignuća, Lutvo je uvjeren da će
i u Strazburu, na Međunarodnom
sudu, prepoznati pravdu. Sada o
odlasku u Veliku Britanju da pri-
mi nagradu Univerziteta u Kem-
bridžu više i ne razmišlja.
Kurić: Oteli
su mi stan
Na području Distrikta, zbog
kiša u Sloveniji i Hrvatskoj i
porasta vodostaja rijeke Save, u
posljednjih 48 sati zabilježene su
poplave, a najugroženiji je dio
sela Krepšić i Donji Vukšić, pot-
vrdio je Mićo Simikić, šef Vla-
dinog pododjela za zaštitu i
spašavanje.
- U Krepšiću je poplavljen put
u dužini od 400 metara i zbog toga
je odsječeno 15 kuća. U Donjem
Vukšiću voda je preplavila put i
presjekla komunikaciju sa 15 do-
maćinstava. Na tim mjestima stal-
no dežuraju ekipe Civilne zaštite,
koje su na usluzi stanovnicima -
kaže Simikić.
On navodi da je vodostaj Save
jučer počeo lagano opadati, ali da
postoji bojazan zbog najavljenih
novih kiša, kada bi se vodostaj
naglo mogao povećati.
- Ako bude većih kiša, od-
nosno vodostaja, onda će biti pro-
glašeno vanredno stanje - kazao je
Simikić.
Zvanko Bjelonić iz Krepšića
kazao je da je poplava već sada
načinila veliku štetu te izrazio
bojazan zbog prognoze da se na-
rednih dana očekuju obilnije pa-
davine. E. R.
%
=E
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010.
Jorgos Papandreu
Reforme na Balkanu
treba unaprijediti
- Svaka zemlja zapadnog Balkana bit će ocijenjena na
osnovu vlastitih zasluga. Zato proces reformi treba dodatno
unaprijediti. Ubrzanje ka evropskim integracijama zah-
tijeva suštinske akcije, istrajnost u rješavanju još neriješenih
pitanja i odlučnost u ostvarivanju napretka. Većina žitelja
zapadnog Balkana ima zajedničku viziju: evropske in-
tegracije kao krajnji cilj. (Grčki premijer za "Večernje novosti")
Zijad Gračić
Trudio sam se da
me posao ne iskrivi
- Broj mojih godina, neko iskustvo koje sam imao
kada je počeo ovaj period televizije i sapunica, imao je
najviše utjecaja na to da često pojavljivanje na ekranu
nije bitno utjecalo na mene. To je jedan razlog, a drugi
razlog, možda zvuči neskromno ali je istinito, ja sam se
zaista trudio, i kada sam bio mlađi, da me neki uspjesi
ili taj moj posao kojim se bavim ne iskrive. (Glumac za "Nacional")
Zoran Lukić
Sušić je sušta
suprotnost Blaževiću
- Pape je sušta suprotnost Blaževiću. I prije nego što će
nešto reći on dobro razmisli. Možda zbog svog tem-
peramenta neće imati podršku medija i navijača, kao što
je imao njegov prethodnik. Ne daje bombastične izjave.
Ipak, lijepo je čuti da je jedna nogometna legenda dobila
šansu da radi kao selektor u svojoj zemlji.
(Nogometni stručnjak za "Avazov Sport")
Papandreu:
Suštinske
akcije
Gračić: Godine
i iskustvo
Lukić: Legendi
šansa u svojoj
zemlji
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 5. 1. 2010.
[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393
redakcija(avaz.ba
VRIJEME
DANAS
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Grad Sarajevo 5. 1. 2010.
UTORAK
5. 1. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -4
0
C do 7
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 2
0
C do 11
0
C
SRIJEDA
6. 1. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 11
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 5
0
C do 13
0
C
^ETVRTAK
7. 1. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 3
0
C do 11
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 6
0
C do 14
0
C
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no promjenljivo
ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano
Država na prosjačkom štapu
- Čitam u "Avazu" na šta su ministri i njihova svita trošili novac iz
budžeta i postaje mi jasno zašto nam je država u stanju u kojem jeste.
Kako ćemo napredovati kada vlast, dinamikom kojom se smjenjuje,
samo zadovoljava svoje apetite, koji su itekako veliki. Ako nastave
raditi onako kako je radio ministar Hećo, uskoro ćemo biti država na
prosjačkom štapu. (Čitalac Salem P.)
BANJA
LUKA
BR^KO
5
4
3
5
6
9
9
BIHA]
TUZLA
GORAŽDE
MOSTAR
Danas će preo-
vladavati pretežno
oblačno vrijeme. U
jutarnjim satima, mjes-
timično sa snijegom, koji
će postepeno prijeći u sus-
nježicu i kišu, koja se može
lediti u dodiru sa tlom. In-
tenzivnije padavine očekuju se u
južnim i jugozapadnim područji-
ma, dok bi u ostalim dijelovima naše
zemlje trebale biti izraženije prema
kraju dana. Vjetar, slab do umjeren,
istočni i jugoistočni.
LIVNO
4
ZENICA
6
SARAJEVO
6
NEUM
Izlazak 22.33
Zalazak 9.58
Izlazak
Zalazak
7.21
16.23
Bruno [trbac nastupio
pred 20.500 gledalaca
Zeničanin Bruno Štrbac, jedan
od deset odabranih zabavljača na
utakmicama NBA kluba Klivlend
kavalirs, imao je čast da nastupi za
ovaj klub kao zabavljač na meču
kojim je obilježen rođendan Le-
brona Džejmsa (LeBron James).
- Iako nisam izabran među
dvojicu zabavljača "Cleveland Ta-
lent Showa", menadžment Kli-
vlend kavalirsa me kontaktirao,
kazali su da svi prepričavaju moju
tačku sa "skidanjem glave". Poz-
vali su me da nastupim u po-
luvremenu utakmice NBA lige
protiv Atlante, u programu po-
vodom Lebronovog rođendana -
kazao nam je Štrbac.
Tačka je trajala šest minuta, a
počela je uz ples, ali i lebdenje
papirne ruže u zraku, koja se
nakon što je zapaljena, pretvorila
u pravu, što je oduševilo više od
20.500 posjetilaca u areni.
Inače, mladi Zeničanin je sin
nekada poznatog mađioničara na
balkanskim prostorima, koji je
nastupao pod pseudonimom Ni-
koss, a već petnaestak godina živi
u SAD. A. Dž.
SPEKTAKL Zeničanin imao iluzionističku tačku na NBA utakmici
Izveo tačku na meču na kojem je obilježen rođendan Lebrona Džejmsa
Klivlend: Bruno sa saradnicom na parketu NBA lige
Zatvorski stražar Enver
Šehić umro od droge!
Iz zatvora u Orašju "Dnevnom
avazu" su potvrdili da je u subotu
od predoziranja drogom umro
njihov službenik Enver Šehić
(26) iz Živinica, koji je bio zat-
vorski stražar.
- Obdukcija je pokazala da je
Šehić umro zbog predoziranja. U
vrijeme uživanja opojnih droga
nije bio na dužnosti - kazali su
nam iz oraškog zatvora.
U Komemorativnom centru u
Tuzli saznali smo i detalj više:
smrt su izazvale "psihoaktivne
supstance".
Prema nezvaničnim informa-
cijama, jedan od zatvorenika oba-
vijestio je nadzornika straže da
nekoliko službenika koristi nar-
kotička sredstva, ali nadzornik se,
prema istom izvoru, na to nije
obazirao.
Nadzornika jučer nismo us-
pjeli dobiti, jer je, kako su nam
njegovi saradnici rekli, bio u
Živinicama, na Šehićevoj džena-
zi.
Uprkos nastojanjima da od
uprave dobijemo i zvaničnu pot-
vrdu o upozorenjima, čelnici zat-
vora nisu se oglasili.
E. R.
Prema zvaničnim informacijama iz Orašja
Nalaz obdukcije potvrdio da su smrt izazvale "psihoaktivne supstance"
Zatvor u Orašju: Uprava upozoravana
Strahuju da im bebe ne umru od hladnoće
Ogorčen zbog katastrofalne si-
tuacije u kojoj se nalazi više od
stotinu mostarskih Roma, predsje-
dnik Udruženja "Neretva" Šemsi
Supnaj kazao nam je:
- I mi smo ljudi, i mi imamo
djecu!
Supnaj se obratio našem listu
ukazujući na nepravdu prema ovoj
populaciji u Mostaru.
- Duže od deset godina čekamo da
konačno na Bišću Polju počne iz-
gradnja romskog naselja sa 30 stam-
benih jedinica. Od gradskih i kan-
tonalnih vlasti stalno dobivamo iz-
govor da nema donatora. I ove zime
romske bebe bi na ulicama mogle
umrijeti od hladnoće. Treba li čekati
da se to desi kako bi se počelo rješavati
ovo pitanje - upitao je Supnaj.
On je podsjetio na slučaj po-
rodice Halilović, čiji je najmlađi
član, beba stara tri mjeseca, od
hladnoće na mostarskim ulicama
umro prije dvije godine.
- Ta porodica i danas živi na
ulici, a ima ih još nekoliko koji
spavaju na ulici i u ruševinama,
dakle pod vedrim nebom. Meni je
drago da je Grad Mostar samo u
roku od sedam dana počeo rješavati
probleme porodica u kolektivnom
smještaju Konak, ali zašto Romi
moraju čekati duže od deset godina?
Meni to liči na diskriminaciju -
kazao je Supnaj. A. Du.
Šemsi Supnaj ukazao na težak položaj mostarskih Roma
Oblačno s
padavinama
Opća slika s odmicanjem dana će biti lošija, ponajviše zbog nestabilnog vremena, mada će
izvjesno olakšanje nastupiti usljed porasta temperatura. Hronični bolesnici i meteoropati imat će
izraženije tegobe vezane uz svoje bolesti, stoga bi trebali umanjiti aktivnosti, a kao reakcije na
pogoršanje vremena moguće su glavobolja, promjena raspoloženja i nesanica.
Supnaj: Vlasti ih ignoriraju
teme
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 8
Brzo - kratko
Direktor „BH-Gasa“ Almir Be~arevi}
Do prolje}a iste cijene plina
Prema zahtjevu Vlade FBiH, „BH-
Gas“ }e u prva tri mjeseca iz vlasti-
te dobiti subvencionirati opskrbu
distributivnih potro{a~a priro-
dnim plinom, tako da u zimskom
periodu sigurno ne}e biti posku-
pljenja plina, izjavio je za Onasu
direktor „BH-Gasa“ Almir Be~are-
vi}. Prema njegovim rije~ima, pro-
mjena cijene mo`e se o~ekivati na
prolje}e, i to u vidu uskla|ivanja s
porastom ruske cijene plina.
- Me|utim, zbog relativno manje
potro{nje u tom periodu o~ekuje
se da ne}e biti sna`nijeg „udara“
na standard gra|ana u BiH - ista-
kao je Be~arevi}.
Pojasnio je da prema okvirnim pr-
ocentima, u prvom kvartalu ruski porast cijena plina iznosi oko 15
posto, a u drugom i tre}em kvartalu trebao bi se kretati od pet do se-
dam posto.
Be~arevi}: Nema poskupljenja
U RS 7., 8. i 9. januar neradni dani
Vlada RS donijela je zaklju~ak da 8. januar ove godine proglasi
neradnim danom, kada ne}e raditi entitetski organi i organizacije,
organi jedinica lokalne samouprave, javna preduze}a i ustanove. U
RS je i 9. januar, Dan RS, neradni dan, kao i 7. januar, kada pravo-
slavni vjernici proslavljaju Bo`i}, javila je Srna.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi}
Raspadom BiH nastala bi Palestina
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} upo-
zorio je da bi eventualnim raspadom sa-
da{nje BiH u srcu Evrope nastala isla-
mska dr`ava koja bi se mogla odr`ati jedi-
no uz pomo} fundamentalisti~kog re`ima.
Mesi} smatra da bi u slu~aju osamosta-
ljenja RS sada{nju BiH „napustili“ i
Hrvati, te da bi na preostaloj teritoriji
s bo{nja~kim stanovni{tvom „narednih
50 do 70 godina nastali novi centri ter-
orizma“.
- To bi bila nova Palestina u srcu Evrope
- izjavio je Mesi} austrijskoj novinskoj
agenciji APA, prenijela je Srna.
Ministar vanjskih poslova Vuk Jeremi}
BiH je najva`niji susjed Srbije
[ef diplomatije Srbije Vuk Jeremi} rekao
je ju~er da je za Srbiju najva`niji susjed
BiH, ~iji su stabilnost i prosperitet
klju~ni za zapadni Balkan.
Jeremi} je na ambasadorskoj konferenci-
ji u Beogradu kazao kako }e Srbija nasta-
viti da ohrabruje predstavnike sva tri ko-
nstitutivna naroda u BiH da postignu sa-
glasnost o neophodnim reformama, koje
}e ubrzati put BiH ka EU. On je ponovio
da }e Srbija podr`ati bilo koji dogovor
prihvatljiv za sve strane u BiH, isti~u}i
potrebu za pragmatizmom i kompromi-
som, javila je Srna.
Episkop Vasilije uputio bo`i}nu poslanicu
Udaljiti se od poroka mr`nje i zavisti
Episkop zvorni~ko-tuzlanski Vasilije
Ka~avenda uputio je ju~er bo`i}nu posla-
nicu sve{tenstvu, mona{tvu i svim pravo-
slavcima.
- Bo`i} je uvijek bio vrijeme kada su brisa-
ne razlike izme|u bogatih i siroma{nih, ka-
da su zaboravljane sva|e i pra{tane uvrede
i kada su se i najlju}i neprijatelji mirili.
Ovo treba da bude vrijeme kada }emo se
vi{e nego ikada udaljiti od poroka mr`nje i
zavisti, od sva|e i nesloge, od la`i i klevete
- istakao je Vasilije, prenijela je Onasa.
Bo`i}nu ~estitku uputili su ~lan Predsje-
dni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} i mini-
star za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet
Halilovi}.
Bud`et Op}ine Fo~a
Za Alad`a d`amiju 10.000 KM
Iz bud`eta za 2010. godinu, ~iji su tro{kovi zbog op}e krize smanjeni za
20 posto, Op}ina Fo~a izdvojit }e 10.000 KM potpore za izgradnju
Alad`a d`amije najavljenu za prolje}e. Prema rije~ima predsjedavaju}eg
SO Lutve [ukala, iako se radi o simboli~nom iznosu, ovakva odluka
odbornika izuzetno je zna~ajna, jer je na ovaj na~in i lokalni parlament
dao podr{ku obnovi jednog od najzna~ajnijih spomenika u BiH. Al. B.
Mesi}: Centri terorizma
Jeremi}: Prihvatljiv dogovor
Ka~avenda: Brisanje razlika
Povodom slanja na{ih vojnika
u misiju ISAF u Afganistanu,
Oru`ane snage (OS) BiH sa~inile
su stru~nu analizu stanja u toj ze-
mlji i uputile je Dr`avnom mini-
starstvu odbrane na razmatranje.
Kako je za „Dnevni avaz“ ju~er
potvrdio na~elnik Zajedni~kog
{taba generalpukovnik Miladin
Miloj~i}, za odlazak na{ih vojnika
u Afganistan, odnosno za uklj-
u~ivanje u kontingente u toj ze-
mlji, i dalje su aktuelne sve zemlje
o kojima se do sada govorilo
(Njema~ka, Turska i Danska).
- Daljnja procedura je poli-
ti~ka, a ne vi{e vojna. [tab je za-
vr{io svoj stru~ni dio posla. Ako
ministar ispostavi dodatne zahtje-
ve [tabu, a vjerujem da ne}e, onda
prijedlog odluke ide Predsje-
dni{tvu BiH - istakao je Miloj~i}.
Prvi ~ovjek OSBiH tvrdi da }e
Zajedni~ki {tab nastaviti posao
koji je do sada radio, navode}i da,
osim obuke vojnika koja je pri-
marna, o~ekuje i dodatno
anga`iranje BiH u misiji ISAF.
- Vjerujem da }emo ove godine
dobiti MAP. Ne bih u ovom trenu-
tku mogao re}i kada bismo to mo-
gli o~ekivati. Oru`ane snage BiH i
tu su svoj dio posla uradile i zbog
toga optimisti~no gledam na na{
prijem u MAP - ka`e Miloj~i}.
Kada je rije~ o slanju vi{kova
oru`ja iz BiH u Afganistan,
na~elnik Zajedni~kog {taba navo-
di da je to u{lo u tehni~ku fazu re-
alizacije.
- Mnogo toga vi{e ne zavisi
od nas. Sada druge institucije tr-
ebaju obezbijediti dozvole. Kada
je rije~ o vojsci, mi smo svoj dio
posla zavr{ili - zaklju~io je Mi-
loj~i}. S. R.
Ministar odbrane BiH Selmo
Cikoti} iznio je u izjavi za na{ list
procjenu da se NATO na apri-
lskom samitu, nakon decembarske
odbijenice na zahtjev za prijem u
Akcioni plan za ~lanstvo (MAP),
ne}e baviti pitanjem prijema na{e
zemlje u MAP. Me|utim, ve}a
o~ekivanja Cikoti} ima od junskog
zasjedanja ministara odbrane ze-
malja ~lanica Saveza.
Jasna poruka Saveza
- Ne treba zaboraviti jasnu por-
uku Saveza da nema prijema BiH
u MAP dok ne bude pomaka u bu-
tmirskom procesu, odnosno izgra-
dnji efikasnije i organiziranije
dr`ave. NATO je jasno rekao da
ne}e nagra|ivati politike koje ra-
zgra|uju dr`avu - rekao je Cikoti}.
Drugim rije~ima, od BiH se
tra`i da otvori proces izmjene
Ustava, bez ~ije temeljite reforme
nema osnova razmi{ljati o punopr-
avnom ~lanstvu u Savezu. Upravo
u toj ~injenici Du{anka Majki},
~lanica Komisije za odbranu i si-
gurnost Parla-
menta BiH,
vidi kamen
spoticanja
na putu ka
NATO-u.
-
Ne vjerujem da }e se i{ta zn-
a~ajno, a pogotovo ne reforma
Ustava BiH, desiti u godini izbo-
ra, jer su stranke sada daleko ma-
nje spremne na revolucionarne
korake. To zna~i da }e BiH vjero-
vatno u ovoj godini ispuniti samo
obaveze koje se odnose na ukida-
nje viznog re`ima, a sve ostalo }e
sa~ekati neko drugo vrijeme - ka-
zala je Majki}.
Kazna zbog RS
Dr`avni poslanik i ~lan Komi-
sije [efik D`aferovi} smatra da je
odbijanjem na{eg zahtjeva za
MAP Savez donio pogre{nu odlu-
ku.
- Svako usporavanje puta BiH
ka NATO-u hrabri antibosanske
snage i zagovara~e raznoraznih
referenduma... Ne treba BiH
ka`njavati jer ne postoji spre-
mnost politi~ara iz RS da se u
ovom trenutku BiH uspostavi
kao funkcionalna dr`ava, u kojoj
bi sistem odlu~ivanja bio mnogo
jednostavniji bez entitetskog gla-
sanja... - rekao je D`aferovi}.
S. [KULETI]
NATO Nakon decembarske odbijenice
BiH ni u aprilu ne}e
biti na dnevnom redu
Svako usporavanje puta BiH ka NATO-u hrabri antibosanske
snage i zagovara~e raznoraznih referenduma...
Iako je Ministarstvo ispunilo
tehni~ke uvjete, zamjenica mi-
nistra odbrane Marina Pende{
isti~e da je za MAP neophodno
ispuniti i obe}anje da }emo
u~estvovati u mirovnim operaci-
jama. Spomenula je i nerije{eno
pitanje pokretne i nepokretne
vojne imovine i zadatke koje je
Vije}e za implementaciju mira
(PIC) postavilo bh. institucija-
ma.
- Mora se napraviti otklon od
pri~e o izbornoj godini i vidjeti
{ta je interes dr`ave - ka`e Pe-
nde{.
U~e{}e u mirovnim misijama
Generalpukovnik Miladin Miloj~i} za „Avaz“
OS zavr{io pripreme za Afganistan
U opticaju sve zemlje koje su bile i ranije O~ekujemo ove godine prijem u MAP
Miloj~i}: [tab je svoje zavr{io
Cikoti}:
Butmirski
proces
Majki}:
Kamen
spoticanja
D`aferovi}:
Pogre{na
odluka
teme
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 9
OTKRIVAMO Kako je osnovan Studentski parlament
Falsificiran potpis podvaljen
Ministarstvu pravde KS?
\elilovi} ka`e da Statut nikada nije usvojen Odgovornost
Ministarstva obrazovanja KS i rukovodstva Univerziteta
Originalni \elilovi}ev potpis Kopija posljednje strane Statuta
Studentski parlament Univer-
ziteta u Sarajevu uspostavljen je
prije dvije godine Statutom ove
organizacije, na kojem se, prema
svemu sude}i, nalazi falsificirani
potpis Bilfana \elilovi}a, otkrio
je „Dnevni avaz“.
Razli~iti potpisi
Naime, ovaj statut, kao osni-
va~ki akt SP-a, trebao je biti
usvojen na Osniva~koj skup{tini
u decembru 2007. godine, a da bi
postao va`e}i, morao ga je potpi-
sati \elilovi} kao predsjednik
Skup{tine SP-a.
Me|utim, \elilovi} je za na{ li-
st kazao da Statut tada nije pri-
hva}en, nego je vra}en na doradu,
a da Skup{tina nakon toga vi{e ni-
kada nije odr`ana, {to zna~i da Sta-
tut nikada zvani~no nije usvojen.
No, „Avaz“ je saznao da ovaj
dokument ipak postoji i da se na-
lazi u Ministarstvu pravde Sara-
jevskog kantona, od kojeg smo
zatra`ili njegovu kopiju. Kada
smo je dobili, pokazali smo je
\elilovi}u, koji nam je kazao da
potpis koji stoji na ovom doku-
mentu nije njegov.
Do{li smo i do originalnog
\elilovi}evog potpisa, koji se na-
lazi i na njegovoj li~noj karti i po-
tpuno se razlikuje od onoga na
Statutu koji ve} dvije godine sto-
ji u kantonalnom ministarstvu.
Tako|er, na kopiji koju smo
dobili iz Ministarstva primjetne
su linije oko mjesta na kojem se
nalazi potpis, a jedan dio pe~ata
je prazan, {to mo`e biti dodatni
pokazatelj da se radi o falsifikatu.
Tra`i se krivac
Ostaje da se vidi ko je falsifici-
rao \elilovi}ev potpis i u njegovo
ime predao ovaj dokument Mini-
starstvu.
Ako se poka`e da je sve ovo
ta~no, odgovornost }e, izme|u osta-
lih, snositi Ministarstvo obrazova-
nja KS, s obzirom na to da su preko
njega aktivnosti ove organizacije fi-
nansirane novcem bud`etskih kori-
snika. G. MRKI]
Jo{ ve}u odgovornost snosit
}e rukovodstvo Univerziteta, jer
su predstavnici SP-a ~lanovi Se-
nata Univerziteta u Sarajevu.
Senat, koji je i ina~e davao
punu podr{ku SP-u, 8. jula
pro{le godine javno je pozvao
sve studente da uplate po pet
maraka za aktivnosti Stude-
ntskog parlamenta kao „krovne
studentske organizacije na Uni-
verzitetu“. Na ovaj na~in, pre-
ma na{im informacijama, pri-
kupljeno je 35.000 KM.
Predstavnici SP-a ~lanovi Senata
Negiranje zlo~ina
Nema istrage
protiv Dodika
Okru`ni sud u Bijeljini ne}e
narediti provo|enje istra`nog po-
stupka protiv premijera RS Milor-
ada Dodika zbog negiranja
zlo~ina, a na osnovu krivi~ne pri-
jave koju je podnio gradona~elnik
Sarajeva Alija Behmen, potvr|eno
je za Radio RS u Okru`nom sudu
Bijeljina, prenijela je Fena.
Krivi~na prijava je podnese-
na nakon {to je Gradsko vije}e
Grada Sarajeva zatra`ilo od Be-
hmena da podnese prijavu pro-
tiv Dodika zbog uvredljivih
izjava o zlo~inima nad gra|ani-
ma Sarajeva i Tuzle. Dodik je
ranije u svojim izjavama negirao
da su zlo~ine na Tuzlanskoj ka-
piji i sarajevskoj pijaci Markale
po~inili pripadnici vojske RS.
Sud BiH u 2009. godini izrekao
je vi{e od 400 godina zatvorskih ka-
zni, objavio je Birn. U tekstu pod na-
slovom „Neizvjestan, ali predan rad
na procesuiranju ratnih zlo~ina“ na-
vodi se da su se Sud i Tu`ila{tvo BiH
u petoj godini rada na procesuiranju
ratnih zlo~ina suo~ili s najve}im po-
te{ko}ama do sada, koje su u jednom
trenutku dovele u pitanje i nastavak
ve} zapo~etih su|enja.
I pored problema, uz brojne priti-
ske, u toku 2009. godine okon~ano je
12 predmeta, te izre~eno deset nepra-
vosna`nih presuda protiv 16 osoba,
potvr|eno je 18 optu`nica, dok je po-
krenuto na desetine istraga. Izre~eno
je 28 presuda protiv vi{e od 40 biv{ih
pripadnika vojnih i policijskih stru-
ktura, te paravojnih formacija u BiH.
Apelaciona vije}a Suda BiH izrekla
su 13 presuda, a sklopljeno je i pet
sporazuma o priznanju krivice.
Sud BiH: Brojni pritisci
Rezultati institucije u 2009. godini
Sud BiH izrekao vi{e od
400 godina zatvorskih kazni
Udru`enje „@ena-`rtva rata“ za-
tra`ilo je od Tu`ila{tva za ratne
zlo~ine Srbije punu saradnju. Uzima-
ju}i u obzir da se pred Tu`ila{tvom za
ratne zlo~ine Srbije vodi proces za ra-
tne zlo~ine protiv Brane Gruji}a i dr-
ugih, a uhap{en je i Darko Jankovi}
zvani Pufta, zatra`ile su od Tu`ila{tva
BiH i Tu`ila{tva Srbije za ratne
zlo~ine intenziviranje me|usobne ko-
munikacije.
Udru`enje je podsjetilo da je Ja-
nkovi} izvr{io genocid u Zvorniku
nad bo{nja~kim djevoj~icama, dje-
vojkama, `enama kao i mu{karcima,
te ubijao i silovao `ene, ubijao i pre-
mla}ivao mu{karce, vr{io plja~kanja,
javila je Fena.
Udru`enje „@ena-`rtva rata“
Zatra`ena saradnja tu`ila{tava BiH i Srbije
Dodik: Uvredljive izjave
Masovna grobnica kod Zvornika: Monstruozni zlo~ini nad Bo{njacima
Prema svjedo~enjima zvor-
ni~kih Bo{njaka, koji su uspjeli
pre`ivjeti torture logora ^elopek,
Ekonomija i Ciglana, prekju~er u
Srbiji uhap{eni Darko Jankovi}
Pufta pamtit }e se kao rijetko
vi|en monstrum.
Bijeg u Italiju
- Pufta je najvi{e „radio“ s
no`em. Nakon {to bi dobro izuda-
rao `rtvu, onda bi se uhvatio no`a.
Najsla|e mu je bilo ljudima odsije-
cati u{i, zatim nos, a onda, kad bi
vidio da `rtva izdi{e, odsjekao bi
njegov spolni organ. U{i je kupio u
najlon kesu i nosio ih sa sobom.
Takvog ~ovjeka nikada nisam vi-
dio. Bilo je i drugih zlo~inaca koji
su sa Puftom dolazili me|u zaro-
bljenike i isto tako bili svirepi, ali
to {to je radio Pufta, malo ko je ra-
dio - tvrdi jedan od zvorni~kih
Bo{njaka koji je pre`ivio torture
logora u ^elopeku i Ekonomiji, a
koji je govorio pod uvjetom da
ostane anoniman.
Darko Jankovi} Pufta porije-
klom je iz Kraljeva i po~etkom rata
priklju~io se jedinici „Pivarski“ ko-
ja je skupa sa „@utim osama“ u Po-
drinju, posebno u Zvorniku, po~ini-
la najmonstruoznije ratne zlo~ine
nad zarobljenim bo{nja~kim civili-
ma.
Nakon rata, svi ~lanovi ovih
jedinica, uglavnom, smjestili su
se u unutra{njosti Srbije i ve}ina
ih je `ivjela od ratnog plijena ko-
ji su donijeli iz Bosne. Prema
izvorima „Dnevnog avaza“, Ja-
nkovi} se prije desetak godina
domogao Italije, odakle je ~esto
dolazio u Srbiju. Znaju}i da ga
tra`e, vje{to je izbjegavao
hap{enje i tek prije nekoliko dana
pripadnici MUP-a Srbije su ga lo-
cirali, a potom uhapsili i prebaci-
li u Okru`ni sud u Beogradu.
Poziv sudija
- Postoje stra{ne ispovijesti lo-
gora{a o Puftinim zlo~inima.
Njega je Tu`ila{tvo za ratne zlo-
~ine Srbije me|u prvima optu`ilo
za te{ke ratne zlo~ine koje je
po~inio na podru~ju Zvornika, ali
ga je bilo te{ko uhapsiti. O~eku-
jem da }e se svi svjedoci koji su
iskusili njegove torture, ali i oni
koji su gledali {ta je radio drugi-
ma, odazvati pozivu sudija Vije}a
za ratne zlo~ine iz Beograda kako
bi ovaj monstrum napokon odgo-
varao za svoja zlodjela - kazao
nam je Mevludin Lupi} iz
Udru`enja nestalih Zvorni~ana.
Svjedo~e}i u jednom od pre-
dmeta u kojem se sudilo drugim
po~iniocima zlo~ina na podru~ju
Zvornika tokom 1992. godine,
za{ti}eni svjedok „T“ iz Zvornika
u detalje je opisao Jankovi}evo
i`ivljavanje nad zarobljenicima
koji su dr`ani u prostoru Ciglane
i Ekonomije u Karakaju, gdje su
mu~eni i ubijeni mnogi zvorni~ki
Bo{njaci. A. HAD@I]
Nakon hap{enja zvorni~kog d`elata u Srbiji
Pufta zarobljenicima
odsijecao u{i i noseve
Darko Jankovi} Pufta porijeklom je iz Kraljeva i
po~etkom rata priklju~io se jedinici „Pivarski“
- Jedne ve~eri, polovinom ju-
na, Pufta, Sa{a i Savo u{li su u
prostoriju sa zatvorenicima i pr-
ozvali Ismeta ^iraka i Envera
Dautovi}a. Pufta je oti{ao s
Ismetom i Enverom dok su ova
dvojica stajala napolju pored vr-
ata. Za~uli su se u`asni krici.
Nakon nekog vremena Enver se
vratio, a Pufta mu je no`em
odsjekao komad ko`e na ruci na
kojem se nalazila tetova`a polu-
mjeseca. Sa{a je rekao Enveru
da je dobro {to se nije derao i vi-
kao, jer ko god se dere i vi~e,
Pufta ga sredi. ^iraka su zatim
izveli i odvezli automobilom
nedaleko od Ciglane. ^ula su se
~etiri pucnja nakon ~ega se Pu-
fta vratio - stoji u izjavi
za{ti}enog svjedoka „T“ datoj
sudijama Vije}a za ratne zlo~ine
u Beogradu 22. januara 2009.
godine.
^uli su se u`asni krici
Premijer RS Milorad Dodik osu-
dio je i odbacio navode iznesene u sa-
op}enju za javnost Udru`enja Pokret
„Majke enklave Srebrenica i @epa“
od 30. decembra pro{le godine.
Dodik je ovom pokretu poru~io
kako nisu relevantni da sude da li
postoji saradnja izme|u Vlade RS i
Ha{kog tribunala, isti~u}i i kako je
neta~no da RS `eli prekinuti sara-
dnju s Ha{kim tribunalom i dovesti
u pitanje nastavak sudskih procesa.
- Vlada RS saosje}a i razumije
bol svih koji su u ratu izgubili svoje
najmilije i zala`e se da svi koji su
po~inili ratne zlo~ine ili su odgovo-
rni za njih, bez obzira na etni~ku pr-
ipadnost, moraju da odgovaraju pr-
ed sudovima - navodi se u saop}enju
Vlade RS.
Dodik odbacio navode majki Srebrenice
Ratni zlo~inci moraju odgovarati
teme
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 10
Nezaposleni borci: Ne odustaju od protesta
Demobilisani borci ispred Vlade ZDK
Problem u Sarajevu,
protest u Zenici
Kantonalna vlada osigurala novac
Tridesetak demobilisa-
nih boraca okupilo se ju~er
prije podne ispred zgrade
Vlade Zeni~ko-dobojskog
kantona (ZDK) u Zenici,
~ime su nastavili pro{le se-
dmice zapo~ete proteste
zbog ka{njenja isplate mje-
se~nih naknada za nezapo-
slenost. Kako su najavili,
okupljat }e se svakog dana
dok ne dobiju obe}ano.
Pro{le sedmice uzalud
su blokirali i magistralni
put M-17, zbog ~ega je Ze-
nica vi{e sati bila u sao-
bra}ajnom kolapsu. Borci-
ma s podru~ja ZDK, kojih
je oko 8.000, posljednja na-
knada ispla}ena je prije
mjesec i po, za juli 2009.
- Kantonalna vlada osi-
gurala je oko 450.000 KM za
avgustovske naknade, ali
d`aba kad nam FBiH nije
dozna~ila oko milion mara-
ka. Nadam se da }e u prote-
stu na drugoj lokaciji privu}i
pa`nju, ali mi od toga vi{e ne
mo`emo u~initi, {to oni ra-
zumiju - kazao nam je pre-
mijer ZDK Miralem Gali-
ja{evi} nakon razgovora s de-
legacijom boraca. A. D`.
^eka se transfer od 2,4 miliona KM
Narednih dana isplata
za TK, USK i SBK
Po 150 maraka nare-
dnih dana trebali bi dobiti
nezaposleni demobilisani
borci s podru~ja Tuzla-
nskog, Unsko-sanskog i
Srednjobosanskog kanto-
na. Oni su lani naknade
dobili samo za {est mjeseci.
- Budu}i da se njima
duguje i sedmi krug ispla-
ta, oni }e biti prioritet, dok
}e odmah potom iz bud`eta
FBiH biti povu~en i novac
za osmi krug za demobili-
sane borce iz Zeni~ko-do-
bojskog kantona - izjavio je
ju~er za na{ list federalni
ministar za pitanja boraca
Zahid Crnki}.
Prema njegovim ri-
je~ima, u ovogodi{njem
bud`etu FBiH osigurano je
20 miliona maraka pomo}i
zavodima za zapo{ljavanje,
koji su obavezni osigurati
naknade za demobilisane
borce. Taj novac planiran
je za isplate nedostaju}ih
sredstava za naknade koje
}e biti ispla}ivane do 31.
aprila ove godine, nakon
~ega se ukida Zakon o demo-
bilisanim borcima, o ~emu je
Vlada FBiH ve} utvrdila Pr-
ijedlog i uputila ga u parla-
mentarnu proceduru.
- Iz tih 20 miliona KM
uzet }emo prvo 2.416.000
KM da izmirimo obaveze iz
sedmog kruga podjele za
TK, USK i SBK, a odmah
potom poku{at }emo parti-
cipirati i za ostale isplate.
Potrebno je samo da s Mini-
starstvom finansija na|emo
model, odnosno da dobijem
dozvolu upotrebe tog tra-
nsfera pomo}i kantonalnim
zavodima za zapo{ljavanje -
rekao je Crnki}. M. K.
Zahtjev na~elnika op}ine Cazin
Ogre{evi} tra`i sanaciju puteva
Na~elnik op}ine Cazin
Nermin Ogre{evi} zatra`io
je od Federalne direkcije za
izgradnju, upravljanje i
odr`avanje autocesta da hi-
tno rije{i problem uru{ava-
nja prometnice magistra-
lnog puta M-402 u mjestu
[epi}i, na lokalitetu Jo{ani.
Taj put, kako je kazao
na~elnik, u nadle`nosti je
Federalne direkcije.
- Uru{avanje je ozbi-
ljno ugrozilo sigurnost vo-
za~a u saobra}aju, ali i
mje{tana ovih naselja. Bu-
du}i da op}inskoj admini-
straciji sti`u brojne pri-
tu`be gra|ana zbog uru-
{avanja na dijelu dionice
ovog magistralnog puta,
neophodno je da nadle`ni
rije{e ovaj problem i po~nu
sanaciju klizi{ta - ka`e
Ogre{evi}. M. D.
ZAKONI Federalni ministar Zahid Crnki} za „Dnevni avaz“
Revizija 110.000 boraca
trajat }e oko godinu i po
Ljudi ne}e morati obnavljati dokumentaciju i donositi je u nadle`ne slu`be
Zakon o provo|enju ko-
ntrole zakonitosti kori{te-
nja prava iz oblasti bo-
ra~ko-invalidske za{tite
FBiH stupio je na snagu s
Novom godinom i on }e
obuhvatiti reviziju oko
110.000 korisnika naknada
po osnovu bora~kih prava.
Kako je za „Dnevni avaz“
potvrdio federalni ministar
za pitanja boraca Zahid Cr-
nki}, cijeli proces mogao bi
potrajati oko godinu i po.
Ko su prioriteti
- Ulazimo u te`ak i obi-
man posao. Sada imamo rok
od 15 dana da donesemo po-
dzakonske akte o formira-
nju revizorskih timova i ti-
ma za koordinaciju, sklopi-
mo sporazume s Instituom
za medicinsko vje{ta~enje,
Zavodom PIO/MIO i Mini-
starstvom odbrane BiH, ko-
je raspola`e arhivima - ka`e
Crnki}.
^lanovi revizorskih ti-
mova, prema Crnki}u, ne}e
mo}i biti ljudi koji su do
sada vodili postupke i izda-
vali uvjerenja, nego }e se
tra`iti kompetentni, hra-
bri, nezavisni i stru~ni lju-
di.
- Moramo utvrditi i pri-
oritete. Prvo }e na reviziju
i}i uvjerenja o pripadnosti
oru`anim snagama te oko-
lnostima stradanja, a zatim
}e RVI biti upu}ivani na
ocjenu vojnog invaliditeta.
Za {ehidske porodice pro-
vjeravat }e se pripadnost
oru`anim snagama i oko-
lnosti stradanja - isti~e Cr-
nki}.
Dodatni nalazi
Kod dobitnika ratnih
priznanja kontrolirat }e se
da li je neko stekao to pra-
vo, a oti{ao da `ivi u Srbiji,
Crnoj Gori ili negdje dru-
go, kao i slu~ajevi nosilaca
Partizanske spomenice koji
su umrli, a op}inske slu`be
to jo{ nisu prijavile. Na pr-
ovjeru }e i}i i oni koji su
prava ostvarili do 1992. go-
dine, da se vidi ima li onih
koji se vi{e ne nalaze u
BiH. Svi koji budu nezado-
voljni rje{enjima, ka`e Cr-
nki}, mo}i }e pokrenuti
spor na Vrhovnom sudu
FBiH.
- Ljudi ne}e biti obave-
zni obnavljati papirologiju i
donositi dokumentaciju, jer
sva dokumentacija ve} po-
stoji u nadle`nim slu`bama.
Ratni vojni invalidi ne}e
morati pla}ati ocjene invali-
diteta Institutu, kao {to je to
slu~aj kod neratnih invali-
da. No, ako Institut otkrije
ne{to sumnjivo, tra`it }e se
dodatni nalazi - zaklju~uje
Crnki}. M. KUKAN
Crnki}: Te`ak i obiman posao
Zakonom o reviziji pre-
dvi|ene su i kazne koje se
kre}u od 500 do 15.000
KM za pojedince i institu-
cije koji ne daju potrebnu
dokumentaciju, daju la`ne
podatke, izjave, nalaze, fa-
lsificiraju dokumentaciju,
ne po{tuju rokove. Pre-
dvi|ene su i suspenzije, di-
sciplinski i prekr{ajni po-
stupci, a za sve nepravilno-
sti u postupku revizije i za
one po~injene u ranijim
postupcima izdavanja uvje-
renja predvi|eno je i hitno
podno{enje krivi~nih pri-
java.
Kazne od 500 do 15.000 KM
oko 110.000 korisnika
koji }e biti predmet revi-
zije
103.000 korisnika po
Zakonu o pravima brani-
laca, odnosno broj RVI i
{ehidskih porodica,
me|u kojima je 20.000
onih koji su korisnici po
vi{e osnova
3.600 starih korisnika
koji su prava ostvarili do
1992.
5.344 dobitnika na-
jvi{ih ratnih priznanja
2,8 miliona KM
izdvojeno u ovogo-
di{njem bud`etu FBiH
za finansiranje revizije
Brojke
Statisti~ki podaci
U BiH 506.444
nezaposlenih
Prema podacima zavoda
i slu`bi za zapo{ljavanje u
BiH, sa 30. novembrom
2009. godine na evidencija-
ma su prijavljene 506.444
nezaposlene osobe, {to je za
2.357 osoba ili 0,47 posto
vi{e nego 31. oktobra.
Od ukupnog broja regi-
striranih nezaposlenih oso-
ba u novembru bilo je 13.509
novoprijavljenih osoba koje
tra`e posao. Broj osoba bri-
sanih s evidencije zavoda i
slu`bi je 11.449, ka`e se u sa-
op}enju Agencije za rad i za-
po{ljavanje BiH.
Rajko Vasi} nakon izjave o referendumu u RS
Ivani} i PDP podanici me|unarodnih mentora
Izvr{ni sekretar SNSD-a
Rajko Vasi} izjavio je da se
lider PDP-a Mladen Ivani},
tvrdnjom da referenduma u
RS ne}e biti dok je SNSD
na vlasti, promovira kao
glavni dostavlja~ informaci-
ja i analiza me|unarodnim
akterima u BiH.
- Zahtjev PDP-a u Nar-
odnoj skup{tini RS da vlast
organizuje referendum o
otcjepljenju naru~en je po-
liti~ki potez kojim su PDP
i Ivani} prihvatili poda-
ni~ki i kolaboracionisti~ki
odnos prema dijelu
me|unarodnih mentora, a
s glavnim zadatkom da se
slabi i dezavui{e SNSD, te
da se RS izlo`i avanturi-
zmu kako bi jednom zauvi-
jek bila pokopana na poli-
ti~koj i ustavnoj karti BiH
- naveo je Vasi} u izjavi za
medije, javila je Srna.
Ivani} je za „Dnevni
avaz“ izjavio da referendu-
ma ne}e biti dok je SNSD-
a te naglasio da je protiv
prijedloga PDP-a u Naro-
dnoj skup{tini RS da bude
organiziran referendum o
nezavisnosti, glasala vlada-
ju}a koalicija - SNSD, So-
cijalisti~ka partija i DNS.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi}
Preispitati sve odluke visokih predstavnika
Predsjednik RS Rajko
Kuzmanovi} izjavio je ju~er
da je logi~no da, nakon tra-
nsformacije OHR-a, budu
preispitane sve odluke viso-
kih predstavnika. On je do-
dao da to ne zna~i da }e sve
odluke „biti derogirane i uki-
nute“, ali ih treba preispitati.
- Treba zadr`ati one odlu-
ke koje su dale dobre rezulta-
te i one koje su dobile sagla-
snost parlamenata - kazao je
Kuzmanovi}, javila je Fena.
On je novinarima u Ba-
njoj Luci kazao da su visoki
predstavnici do sada name-
tnuli vi{e od 700 raznih
odluka i rje{enja, a prema
njemu, „najproblemati~niji
su zakoni koji su nametnuti,
~ime se visoki predstavnik
stavio u funkciju zakonoda-
vca, ~ak i ustavotvorca“. Ogre{evi}: Ugro`ena sigurnost
Vasi}: Dostavlja~ informacija
teme
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 11
Izlazak BiH iz ekonomske
krize mjesecima je tema sjedni-
ca dr`avnih parlamentaraca.
No, bez konkretnih rje{enja.
Posljednjih dana mogla se ~uti i
inicijativa za pove}anje stope
PDV-a na luksuz. Sramotnim je
ocijenjeno da je porez na luksuz
u BiH najni`i u regionu, te da
je stopa oporezivanja zlata i
hljeba ista.
Male stope
- Neprimjereno je da BiH ima
ovako male porezne stope na lu-
ksuz, a ovako velike na `ivot -
istakao je poslanik Narodne stra-
nke Radom za boljitak Jerko Iva-
nkovi} Lijanovi}.
Njegove tvrdnje podr`ali su i
drugi poslanici s kojima smo
ju~er razgovarali. Me|utim, oni
strahuju da bi diferenciranu sto-
pu PDV-a zloupotrijebili trgo-
va~ki lobiji. Poslanik SDA Salko
Sokolovi} prijedlog za pove}anje
stope PDV-a na luksuz ne smatra
lo{im, ali dodaje da bi prvo treba-
lo pove}ati akcize na te proizvo-
de.
- Akcize su pove}ane na cigar-
ete i ne{to malo na alkoholna
pi}a. Dio luksuzne robe, kao {to
su proizvodi od zlata, srebra,
ko`e, krzna i ostalog, uop}e nije
u{ao u fazu akciznog proizvoda i
pove}anja - istakao je Sokolovi}.
Na {tetu dr`ave
Predsjednik Komisije za fina-
nsije i bud`et Predstavni~kog do-
ma Parlamenta BiH Sadik Bahti}
smatra da bi ta komisija bespogo-
vorno podr`ala pove}anje stope
PDV-a na luksuz, ali da to u
ovom trenutku ne mo`e pro}i ni-
ti bi se time pove}ali prihodi u
BiH.
- Hrvatska i Crna Gora su to
uradile pa se pokazalo da su im
prihodi bili dosta ni`i. Takvim
potezom profitirali bi samo trgo-
vci na {tetu dr`ave. Definitivno
sam za to da se pove}a porez na
luksuz, ali putem akciza - ka`e
Bahti}. S. RO@AJAC
PDV Luksuz u na{oj zemlji najni`e oporezovan
U BiH isti porez
na zlato i hljeb
Pove}anje stope PDV-a na luksuz zloupotrijebili bi trgova~ki lobiji, isti~e
Sokolovi} Primjer Hrvatske i Crne Gore
U Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH
ju~er su nam rekli da otkako se primjenjuje novi Za-
kon o PDV-u nikada iz Parlamenta BiH nisu dobili
inicijativu, odnosno zatra`ili mi{ljenje o pove}anju
poreza na luksuzne proizvode.
- Do sada su Upravnom odboru UIO dolazili pri-
jedlozi da se PDV ukine ili da se smanji na osnovne
`ivotne namirnice. UO UIO je uvijek dao negativne
primjedbe na izmjenu stope PDV-a - nagla{ava por-
tparol UIO Ratko Kova~evi}.
Bez inicijative iz Parlamenta BiH
Kova~evi}:
Negativne
primjedbe
Lijanovi}: Porez na
`ivot
Sokolovi}: Pove}ati
akcize
Bahti}: Profitiranje
trgovaca
Kraj kalendarske 2009. godine
u SDA Unsko-sanskog kantona
obilje`ili su vanredni izbori u
op}inskim organizacijama, name-
tnuti odlukom Predsjedni{tva
SDABiH zbog naru{enih odnosa i
podjela me|u lokalnim strana~kim
funkcionerima. Organizacije SDA
Cazin, Bu`im, Bosanska Krupa,
Velika Kladu{a, Biha}, Bosanski
Petrovac i Sanski Most odr`ale su
vanredne izborne skup{tine u star-
oj godini, dok SDA Klju~ to treba
u~initi prvih dana januara. Potom
bi uslijedili izbori u Kantonalnom
odboru SDA.
Predsjednik Povjereni{tva KO
SDA USK Edham Velad`i} sma-
tra da su rezultati provedenih va-
nrednih izbora o~ekivani, tim pr-
ije {to su po~etkom 2009. odr`ane
redovne izborne skup{tine. Isto-
vremeno, uvjerenja je da bi ovo
„~i{}enje“ trebalo dovesti do po-
zitivnog raspleta u SDA USK.
- U ve}ini rukovodstava po-
tvr|eni su sada{nji predsjednici uz
manje promjene u izvr{nim odbo-
rima. To sam o~ekivao i to sam re-
kao i na Predsjedni{tvu SDA u Sa-
rajevu. U Bosanskom Petrovcu,
Sanskom Mostu, Bu`imu i Velikoj
Kladu{i izabrani su dosada{nji pr-
edsjednici, dok je u Bosanskoj Kr-
upi do{lo do izbora novog predsje-
dnika Ned`ada Be{irevi}a - ka`e
Velad`i}.
Iako mnogi posmatra~i vjeruju
u suprotno, Velad`i} ne priznaje
kako bi mu bilo dra`e da je u SDA
Cazin do{lo do promjene u vrhu,
gdje je obnovljen mandat Nijazu
Hu{i}u, njegovom protivkandida-
tu za mjesto prvog ~ovjeka KO
SDA USK. M. DEDI]
Velad`i} jo{ razmi{lja ho}e li
se kandidirati za predsjednika
KO SDA USK.
- Kantonalno povjereni{tvo
uskoro }e se sastati i predlo`iti
Predsjedni{tvu SDA koliko }e
~lanova ~initi novi saziv KO
SDA USK i sa koliko }e ~lanova
svaka op}inska organizacija pa-
rticipirati u ovom organu. Sta-
tut je tu jasan. [to se ti~e moje
kandidature, iako sam umoran i
prezasi}en, ja u politici nisam
samo zbog sebe - ka`e Velad`i}.
Jo{ razmi{lja o kandidaturi
Vanredni izbori u OO SDA USK
Ve}inom ostali stari predsjednici
Rezultati provedenih vanrednih izbora o~ekivani, smatra Velad`i}
Velad`i}: Pozitivan rasplet
Sud BiH: Ja~anje kapaciteta
Sud BiH izrazio je ju~er zado-
voljstvo zbog usvajanja dr`avnog
bud`eta za ovu godinu, koji mu
omogu}ava nesmetano funkcio-
niranje. Usvojeni bud`et, kako je
saop}eno, garant je dosljedne rea-
lizacije tranzicionog plana koji
predvi|a integraciju osoblja iz
Ureda registrara u Sud BiH.
- Tako|er, odobreni bud`et
daje mogu}nost imenovanja jo{
devet sudija, {to }e uveliko dopr-
inijeti efikasnosti rada ove insti-
tucije. Sud BiH tako }e biti u mo-
gu}nosti dosljedno provesti tra-
nzicioni plan i zamijeniti
me|unarodne sudije doma}im i u
narednom periodu potpuno
oja~ati doma}e kapacitete - ka`e
se u saop}enju Suda BiH.
Sud BiH zadovoljan usvajanjem bud`eta
Zamjena me|unarodnih sudija
doma}im je omogu}ena
Partija demokratskog progre-
sa (PDP) zatra`ila je ju~er od Vla-
de RS da stavi van snage odluku o
poskupljenju struje i tako zausta-
vi lanac lo{ih efekata koji }e
ote`ati `ivot gra|ana u manjem
bh. entitetu.
- Vlada RS treba da kona~no
vidi u kako te{koj situaciji `ivi
ve}ina ljudi u RS. Smanjenje
pla}a i pove}anje cijena te kriza
stvorili su ambijent u kojem }e
ova odluka Vlade biti neizdr`iv
udarac na ku}ne bud`ete - rekao
je ju~er novinarima u Banjoj Lu-
ci ~lan Izvr{nog odbora PDP-a
Igor Crnadak. Crnadak: Te{ka situacija
Zahtjev PDP-a Vladi RS
Staviti van snage odluku
o poskupljenju struje
Stranka demokratske aktivnosti
(A-sda) smatra da niko nema pravo
ulijevati gra|anima BiH dodatnu
nesigurnost, a najmanje oni koji su
ih svojim neradom doveli u sa-
da{nji polo`aj. Ova stranka zahtije-
va od vlasti BiH, „umjesto `alopoj-
ki i crnila“, maksimalan anga`man
i temeljit rad na programima za pr-
evazila`enje te{kog perioda.
- Vrijeme je da nam poka`u
svoju stru~nost i kona~no opra-
vdaju svoje velike pla}e. Dijagno-
ze i prognoze stanja ionako }e
uspostavljati analiti~ari, a od pre-
dstavnika vlasti jedino {to se
o~ekuje je rad - navodi A-sda u
saop}enju za javnost.
A-sda kritizira vlasti BiH
Umjesto `alopojki, raditi
na prevazila`enju krize
Ministar industrije,
energetike i rudarstva RS
Slobodan Puhalac ocijenio
je da je zajedni~ka kompa-
nija za prijenos elektri~ne
energije „personifikacija
odnosa u BiH“ i da napori,
i uz dobru volju, nisu do-
veli do su{tinske normali-
zacije „Elektroprijenosa
BiH“.
- I dalje ostaje zna~ajan dio nei-
skori{tenih investicionih sredstava,
a nema pomaka u dogovoru o nor-
malizaciji rada te kompanije.
Bit }e vrlo te{ko i ostaje da se
vidi {ta }e pokazati konkursi
koji su u toku i eventualno
nova garnitura ljudi u toj ko-
mpaniji - rekao je Puhalac
novinarima u Banjoj Luci,
javila je Fena.
On je dodao da je „Elek-
troprijenos BiH“ svojevre-
meno napravljen kao poli-
ti~ki potez i ponovio da je neopho-
dno „dobro ra{~istiti ra~une i i}i na-
prijed“.
Puhalac: Nema
pomaka
Ministar industrije, energetike i rudarstva RS
Puhalac: „Elektroprijenos“ personifikacija BiH

Dnevni avaz, utorak,
JAA 5. januar/sije~anj 2010.
Nema opuštanja!
PANDEMIJA Primjetan pad broja inficiranih virusom H1N1
Mirsada Hukić savjetovala građanima da se vakcinišu i protiv sezonske i protiv
nove gripe Dva pacijenta i dalje u teškom stanju
Od nove gripe u BiH je do sada
oboljelo oko 1.200 osoba. Na sa-
rajevskoj Mikrobiologiji od 31.
decembra do jučer potvrđeno je
sedam novih slučajeva zaraze, šest
iz Sarajeva i jedan iz Mostara.
Na Klinici za infektivne bo-
lesti Sarajevo nalazi se 25 pa-
cijenata i niko od njih nije u
životnoj opasnosti. Nažalost, još
su životno ugrožena dvojica mu-
škaraca koja su zbrinuta na In-
ternističkoj terapiji Kliničkog
centra Univerziteta u Sarajevu
(KCUS).
Nema promjena
- Oni su u vrlo teškom stanju i
kod njih nema nikakvih prom-
jena nabolje. Dobra je vijest da je
treći muškarac s Internističke te-
rapije prebačen na našu Infek-
tivnu kliniku. On je ranije ta-
kođer bio u teškom stanju, ali se
oporavio, s tim da mu još ne
funkcionira jedno plućno krilo i
na potpomognutom je disanju.
On će svoje liječenje završiti na
ovoj klinici - kaže portparol
KCUS-a Biljana Jandrić.
Ona je istakla da je u poslje-
dnje vrijeme osjetan pad aktiv-
nosti virusa H1N1, što je vidljivo
i kroz manji broj potvrđenih
slučajeva, ali i broj zbrinutih pa-
cijenata. No, u KCUS-u ističu da
njihove mjere i aktivnosti ostaju
na istom nivou, jer se već ovog
mjeseca očekuje novi val pan-
demijske gripe u kombinaciji sa
sezonskom.
Manje kontakata
Institut za zaštitu zdravlja Re-
publike Srpske registrirao je još
jednog oboljeloga, a riječ je o
djetetu školskog uzrasta iz Banje
Luke. Trenutno su u Kliničkom
centru Banja Luka smještena 72
pacijenata, a na Odjelu intenzivne
njege su dva bolesnika.
Epidemiolozi i dalje savjetuju
građanima da se pridržavaju mje-
ra prevencije, a najbolju zaštitu
vide u vakcinaciji. To je savje-
tovala i Mirsada Hukić, direk-
torica Mikrobiološkog instituta u
Sarajevu.
- Sigurno će gripe još biti. Njena
sezona je u ova doba godine.
Tačno je da imamo malo zatišje.
Očito je da su se ljudi pazili, a i
raspust je pa je manje kontakata.
Sve to doprinosi smanjenju broja
inficiranih. Najvažnije je da se
ljudi vakcinišu i protiv sezonske i
protiv pandemijske gripe kada
dođe nova vakcina. S dokazanih
697 slučajeva nove gripe, u FBiH
je vjerovato još tri puta više obo-
ljelih, a oni se nisu javljali lje-
karima - kaže Hukić.
Istakla je da pandemijska gripa
nije poštedjela ni medicinsko oso-
blje. Tako se od ove bolesti liječilo
i više ljekara te hemijskih inžinje-
ra s Mikrobiološkog instituta i
laboranata. E. HALAĆ
ANKETA
Nije ni bilo mjesta panici
- Pratim redovno
vijesti o toj gripi
i dobro je da
jenjava i gripa i
strah od nje. Nije
bilo bezazleno, a
najgore je što je
pogađalo naj-
mlađe.
- Nisam ni raz-
mišljao o toj gri-
pi, a išao sam i u
Srbiju, gdje je baš
harala. U svakom
slučaju, dobra je
vijest da polako
prestaje opasnost
od zaraze.
- Nisam se
plašila, jer je sve
to nekako pre-
više dramatizo-
vano, mada je bi-
lo toliko smrtnih
slučajeva. Bitno
je da je suzbije-
na.
Jeste li se prestali bojati svinjske gripe?
Jovan
Nikić
Dragan
Stojanović
Slobodanka
Jeremić
- Što se tiče
straha od svinj-
ske gripe, nisam
ga ni imala. Ne
bojim se jer nije
bilo gripe u ve-
likoj mjeri kod
nas.
- Nisam se ni
plašio toliko. Bi-
lo je i gorih epi-
demija. Mislim
da nije bilo
mjesta panici,
ali, evo, stanje se
normalizuje.
- Prošlo je, ako
je bilo, i to je
najvažnije. Mis-
lim da je više u
pitanju bila pro-
paganda nego što
je stvarno vladao
strah kod ljudi.
Vasvija
Hrelja
Edhem
Imamović
Dževad
Saradžić
- Nisam se ni ra-
nije bojao, jer ne
vjerujem da je
nova gripa toli-
ko opasna. To je
samo dobar mar-
keting za zaradu
novca.
- Straha nije ni
bilo.
Čak mnogo i ne
znam o novoj
gripi, ali čisto
sumnjam da je
opasna koliko je
prikazuju.
- Strah još posto-
ji, jer to što broj
oboljelih opada,
ne znači da gripa
i prolazi. Mislim
da će se ona vra-
titi još jača.
E. M.-A. J.-A. Mu.
Edo
Jusić
Vedran
Kezić
Žaklina
Kerošević
B
i
j
e
l
j
i
n
a
S
a
r
a
j
e
v
o
T
u
z
l
a
061-142-015
Dnevni avaz
SMS
Ime i prezime: Emir Selimo-
vić.
Datum i mjesto rođenja: 2.
januar 1967. godine, Bihać.
Gdje živite - s roditeljima,
podstanar ili imate vlastiti
dom: Živim s porodicom kod
roditelja.
Bračno stanje: Oženjen.
Bitni datumi u Vašem životu:
Datum kada je Bajram.
Koji automobil vozite: "Mer-
cedes".
Kako se odmarate: S porodi-
com.
Omiljeni muzičar: Halid Beš-
lić.
Volite li kuhati: Ne.
Najdraža knjiga: "Derviš i
smrt".
Omiljeni pisac: Meša Selimo-
vić.
Umjetnik kojeg cijenite: Ab-
dulah Sidran.
Za koji klub navijate: Jedin-
stvo Bihać.
Koga biste poveli na pusti
otok: Ne bih išao tamo.
Jeste li ljubomorni: Da.
Šta najprije primjećujete kod
osoba suprotnog spola: Po-
našanje.
Biste li ikada oprostili nev-
jeru: Ne.
Bavite li se sportom: Da.
Omiljena hrana i piće: Meso i
voće, a od pića voda.
Ko se brine o Vašem imidžu:
Država.
Volite li ići u šoping: Ne
volim.
Jeste li sujevjerni: Ne.
Imate li kućnog ljubimca: Ri-
bice u akvariju.
Koji je Vaš životni moto: Da
pravda bude zadovoljena.
Vaš najbolji prijatelj: Baja.
Pratite li političku situaciju:
Da.
Da imate 15 minuta vlasti,
šta biste prvo uradili: Uh,
malo vremena.
Biste li učestvovali u šouu
realnosti: Ne.
Klub poznatih
Emir Selimović
Selimović: Pravda na prvom mjestu
Lični profil komandira Policijske stanice Bihać
Država je zadužena
za brigu o imidžu
NERMINKA I
HILMO
- Gledam sino}
Dnevnik FTV i
Nerminku Emri}
kako tvrdi da je
Razvojna banka
FBiH po stopi od
pet posto davala
kredite za izgrad-
nju poslovnih
zgrada u Sarajevu.
Te novce ljudi
vra}aju, Banka na-
pla}uje glavnice i
kamate, a Nermin-
ka preska~e da
ka`e da je najvi{e
novca dato Hilmi i
Muji Selimovi}u,
koji su podigli vi{e
od 100 miliona
KM, i to sa kama-
tom od samo dva
do ~etiri posto,
ni{ta novoga na-
pravili nisu, niti su
koga zaposlili da
radi. FTV direk-
tno po~inje da radi
za ratno-profitersku
mafiju, koja je nov-
ce izbacila izvan
BiH.
OSPORAVANO
PRAVO - Iako je u
"Službenom listu"
objavljeno da su
višestruki dobrovo-
ljni davaoci krvi os-
lobođeni plaćanja
liječenja i da im se
od 1. januara 2010.
obavezno moraju
ovjeravati zdrav-
stvene knjižice, to
pravo i dalje nam
osporavaju. Višes-
truki davalac krvi
iz Breze
STRANCI U BiH
- Dodik neće ići na
sastanak u Španiju,
jer je principijelno
protiv učešća stra-
naca u političkom
životu u BiH.
Inače, stranci bi
trebali aplicirati za
bh. pasoš i ako ga
dobiju, učestvovati
na opštim izbori-
ma koji su u ok-
tobru ove godine,
ako žele da se za
nešto u BiH pitaju.
PREMIJEROVO
OBEĆANJE - Sret-
na Nova svima, a i
premijeru Mujezi-
noviću ako ovo
čita. Poručujem
mu da održi
obećanje branioci-
ma kojima je
dužan osam nakna-
da. Premijeru, dao
si obećanje. A i ni-
je sve u novcu.
MANJE GASA -
Napokon jedna do-
bra vijest kada su u
pitanju luđaci za
volanom. Tim oso-
bama - višestrukim
prekršiocima u sao-
braćaju - nije mjes-
to u automobilu,
već na ljekarskim
pretragama. Nadam
se da je ovo početak
procesa u kojem će
nadležni stati ukraj
potencijalnim ubi-
cama na cestama.
POVRATNIČKE
MUKE - Sramota
je vidjeti i čuti o
patnjama povratni-
ka. Tim ljudima
ponuđena je slamka
spasa i nakon toga
su prepušteni na
milost i nemilost.
Nevesinje nije jedi-
ni primjer. Mnogi
povratnici, ustvari
većina, žive na ru-
bu egzistencije i sa-
mo Bog zna kako
preživljavaju.
Krug KCUS-a: Ljekari i dalje na oprezu
među građanima Bijeljine, Sarajeva i Tuzle
Uvođenje novih mjera po potrebi
Načelnica Epidemiologije u
Institutu za zaštitu zdravlja RS dr.
Janja Bojanić izjavila je jučer za
"Dnevni avaz" da RS tek očekuje
pojava infekcija virusom H1N1 u
različitim talasima i područjima.
- Situacija je pod kontrolom,
ali je i dalje krajnje neizvjesno
zbog pojave sezonske gripe ili
drugog talasa nove gripe. Epi-
demija nikako nije iza nas. Nove
mjere uvodit će se zavisno od
epidemiološke situacije. Za sada
nema potrebe za tim. Cilj vak-
cinacije je smanjenje broja obo-
ljelih - kaže Bojanić. V. S.
!
F=H==
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010.
Jabuku iz trećeg puta zagrizao pa
krunu i žezlo ponio Sinan Bašić
BOSANSKA DUBICA Na tradicionalnom zubanju izabran 167. ciganski car
Nosilac ove počasne titule privremeno boravi u Njemačkoj gdje radi kao moler Po ocjeni
sudija, takmičenje bilo fer i korektno bez kršenja pravila
Sinan Bašić (32) iz Bo-
sanske Dubice preksinoć je
krunisan za 167. ciganskog
cara. Počasnu titulu Bašić,
koji inače privremeno bo-
ravi u Njemačkoj gdje radi
kao moler, osvojio je na već
tradicionalnom zubanju
koje je preksinoć održano u
prepunoj dubičkoj sport-
skoj dvorani.
Od 1843. godine
U jakoj konkurenciji čak
osam takmičara, koji su sje-
deći za velikom sofrom po-
kušavali da zagrizu jabuku,
Bašiću je to pošlo za rukom
iz trećeg puta.
- Ove godine takmičenje je
bilo jako teško. No, imao sam
dobrog pomoćnika koji mi je u
pravom trenutku nabacio ja-
buku i uspjeh nije izostao - kazao
je ponosno Bašić, koji je publici
u dva navrata pokazao i kako se
zubima uspješno hvata dunja.
On je obećao da će tokom
2010. godinu titulu cara uz
počasti koje mu pripadaju, kru-
nu, žezlo, lentu, plašt, te novac
prikupljen prodajom oraha to-
kom fešte, opravdati tako što će
siromašnim Romima pomoći
da lakše dođu do ogrjeva, knji-
ga, a moguće i posla.
Ruke na leđima
Inače, takmičenje koje je
uz igru i pjesmu potrajalo
do ranih jutarnjih sati po
ocjeni sudija bilo je fer i
korektno bez kršenja pra-
vila koja su pratila tri kruga
ove neobične borbe koja
traje još od 1843. godine.
- Osam takmičara, među
kojim su dva Bošnjaka, dva
Hrvata, dva Srbina i dva Ro-
ma, sjede za sofrom i zubima
love jabuku koja visi na laksu.
Ruke su na leđima i nikako se
ne smiju koristiti. Borba
počinje u trenutku kada se na
znak sudije jabuka zanjiše, a
onaj ko je uhvati u letu taj
postaje car - pojasnio je pravila
Izet Mulabdić, predsjednik
Udruženja "Zubanje 1843" iz
Bosanske Dubice.
Novom caru Sinanu Ba-
šiću titulu je predao prošlo -
godišnji Emran Kajtazi, na
svečanosti čiji je pokrovitelj,
kao i prethodnih godina, bila
Opština Bosanska Dubica.
M. ZGONJANIN
Osam takmičara sjedeći za sofrom borilo se za jabuku (Foto: D. Stojnić)
Okrunjeni Sinan Bašić
Sanja i trubači iz Vranja
Izbor novog ciganskog
cara u Bosanskoj Dubici uve-
ličao je i zanimljiv voditeljski
par, glumac Željko Kasap i
poznata hrvatska pop zvi-
jezda i voditeljica Sanja Do-
ležal, koja je malo vodila pro-
gram, a malo i pjevala uz
grupu "Latino", Dragana Ko-
jića Kebu, Dijanu i Dejana
Ćuluma, glumicu Radenko
Ševo i obavezne trubače koji
su na feštu u Bosansku Du-
bicu došli iz Vranja.
Niska uspjeha od daleke 1949. godine
Blagdansko ozračje u
Usori dodatno su upotpu-
nili i članovi KUD "Izvor"
iz Žabljaka koje je ovih
dana obilježilo 60 godina
uspješnog postojanja i ra-
da. Ovo je jedno od najus-
pješnijih KUD-a u BiH.
Nastalo je 1949. godine
pod nazivom "Jedinstvo", a
2004. godine pobijedili su
na Olimpijadi narodnog
stvaralaštva u Mađarskoj.
Briljirali su i dvije godine
poslije u Francuskoj.
- BiH su na kraju po-
sebno istaknuli, naše
društvo i našu domovinu,
zato jer smo bili najza-
nimljiviji i najkvalitetniji,
mogu to s ponosom reći -
kazala je Ružica Ivić, um-
jetnička voditeljica KUD
"Izvor" Žabljak
Svečanost su uveličale
brojne zvanice, među ko-
jima kantonalni i općinski
čelnici.
Uz usorska KUD-a,
nastupilo je i KUD "Čiče"
iz Hrvatske sa kojim je
potpisana povelja o bra-
timljenju, a uručene su
plakete najzaslužnijima za
veliki jubilej društva.
Potpisana je i povelja o
suradnji sa zavičajnim klu-
bom usorskoga kraja iz Za-
greba, kao i pristupnica za-
grebačkoj Udruzi bosan-
skih Hrvata "Prsten".
M. Č.
KUD "Izvor" iz Usore obilježio 60 godina postojanja
Pobijedili na Olimpijadi narodnog stvaralaštva u Mađarskoj 2004. godine
Uručene plakete najzaslužnijima za veliki jubilej Društva
Marko Kopić (42) iz
Matića kod Orašja prvi ra-
dni dan 2010. godine dugo
će pamtiti. Naime, Općin-
sko vijeće odlučilo je da
uplati novac za dodijeljeno
mu građevinsko zemljište.
- Ja i moja supruga Man-
da imamo tri kćerke i pet
sinova, od kojih najstarije
ima 16 godina, a najmlađe
dvije i pol. U blizini kuće u
kojoj živimo Opština je pro-
davala placeve te smo se
odlučili za kupovinu jed-
nog. Prijatno smo se iz-
nenadili kad smo poslije
sjednice OV saznali da su
vijećnici, njih 25, odlučili
da solidarno plate iznos od
1.522,40 KM, na čemu smo
im neizmjerno zahvalni -
kaže Marko Kopić, koga
smo zatekli na njegovom
radnom mjestu vozača
Opštine Orašje dok je preu-
zimao donaciju.
- Imati osmero djece ve-
liko je bogatstvo ali još veća
obaveza pa je ovaj naš gest
samo mali znak pažnje ovoj
hrabroj obitelji - rekla je
jedna vijećnica OV Orašje.
E. Đ.
Solidarnost vijećnika u OV Orašje
Desetočlanoj obitelji
odlu~ili platiti plac
Invalidi došli po pomoć
Po 30 KM
invalidima rada
za praznike
Za svojih 20 zdravstveno
i socijalno najugroženijih
članova, Udruženje invalida
rada Zvornik iz skromnih
sredstava izdvojilo je po 30
KM kako bi ih obradovali
za praznike.
- Na području opštine Zvor-
nik ima oko 700 invalida
rada i većina od njih je u
nezavidnoj zdravstvenoj i
socijalnoj situaciji - kaže Ra-
denko Josipović, predsjed-
nik Udruženja. Osim niskih
invalidnina najveći problem
je neadekvatna zdravstvena
zaštita i mizerna novčana
naknada za tuđu pomoć i
njegu koja mjesečno iznosi
41 KM. M. M.
U Cazinu bez
posla 8.641
osoba
Prema podacima Biroa ra-
da Cazin, u novembru u ovoj
službi evidentirano je 8.641
nezaposleno lice, od čega se
njih 192 u ovu službu javilo
prvi put. Od ukupnog broja
evidentiranih nezaposlenih
osoba, od početka godine u
Biro rada prvi put su se pri-
javila 2.302 lica. U novembru
94 osobe dobile su zaposlenje,
a njima treba pridružiti i čet-
vero građana koji su posred-
stvom Biroa rada zaposleni u
inostranstvu. S. J.
Bendžo u
"Reumalu"
Posljednjeg dana decem-
bra 2009. godine u sali ho-
tela "Reumal" u Fojnici po-
dijeljeni su novogodišnji
paketići za djecu uposlenih
u RR Centru "Fojnica". Po-
dijeljeno je 140 paketića a
djecu je zabavljao igrom i
pjesmom "Čika Bendžo" iz
Sarajeva. H. Ču.
Stipendiranje
u Jablanici
U općini Jablanica pot-
pisani su ugovori sa 110
dobitnika stipendija iz
općinskog budžeta za škol -
sku 2009/10. godinu.
Načelnik općine Salem De-
dić potpisao je ugovore sa
24 srednjoškolca, 85 stude-
nata i jednim polaznikom
postdiplomskog studija.
Pomoć za školovanje na
ovaj način dobijaju i
učenici generacije, natpro-
sječni studenti, studenti
deficitarnih zanimanja,
kao i djeca korisnika bo-
račke zašite i socijalno
ugroženih porodica. H. M.
Paketići za djecu
w
w
w
w
Kopić: Neizmjerno zahvalni
Sinan u momentu kada je zagrizao jabuku
"
Dnevni avaz, utorak,
F=H== 5. januar/sije~anj 2010.
Bubamara savladala Vlašić
Turbe
Turnir u stonom tenisu
U organizaciji stonote-
nisera veterana iz Breze
održan je novogodišnji tur-
nir u stonom tenisu. Zbog
još uvijek nedovršenih ra-
dova na dvorani u Brezi,
turnir je održan u Fojnici, u
hotelu "Reumal".
Učestvovali su takmič-
Breza Srebrenik
Pobjednička ekipa novogodišnjeg turnira
Kušljugić, Čustović i Ganić u "Reumalu"
Prvi Muhamed Omerčić
U prostorijama mjesne
čitaonice u Dubokom Po-
toku održan je novogodišnji
turnir u šahu, na kojem su
nastupila 34 takmičara s po-
dručja Srebrenika i Tuzle.
Pobjednik turnira je Muha-
med Omerčić, drugi je Nijaz
Smajlović, treći Mehmed
Salkić, četvrti Hamzalija
Odobašić, dok je petu po-
ziciju izborio Samir Sma-
jlović.
Predstavnici MZ Du-
boki Potok pobjedniku su
uručili diplomu i novčanu
nagradu u iznosu od 50
maraka. O. M.
TAKMI^ENJA
Omerčić dobio diplomu i 50 maraka
Novogodišnji turnir za
pionire, koji je u Turbetu
organizovao FK Vlašić, os-
vojila je ekipa Bubamara iz
Travnika.
U uzbudljivom finalu
pred 500 gledalaca Buba-
mara je savladala tim
Vlašića rezultatom 2:1,
dok su u utakmici za treće
mjesto pioniri NK Trav-
nik savladali ekipu Gau-
čosi.
Za najboljeg igrača tur-
nira proglašen je Amar
Đulabić, golmana Adin
Selman a strijelca Ernad
Karalić. Pehar za fer-play
dobila je ekipa Croatia,
dok je priznanje za naj-
mlađeg igrača turnira do-
bio Faris Đelilbašić. S. P.
Polutan sa procvjetalim kaćunima
Kaćuni u januaru
Kaćuni se uz visibabe po-
javljuju kao prvi vjesnici
proljeća. Da su klimatske
promjene sve poremetile po-
kazuje i primjer iz fojničkog
naselja Kehići u MZ Prokos.
Emin Polutan (63) je prvog
dana 2010. u blizini svoje
kuće u Kehićima ubrao bu-
ket procvjetalih kaćuna.
- Volim šetati po prirodi
i u blizini sela na jednoj
njivi pod krošnjom kruške
jerbasme primijetio sam
kaćune. Na ovoj lokaciji na-
lazio sam prvih visibaba ve-
oma rano, ali ovo me je
začudilo. Ja ne pamtim, a ka-
zivali su mi i stariji od mene
da ne pamte, da su se i kaćuni
ikada pojavljivali u ovo doba
godine - kaže Emin. H. Ču.
Posljedica klimatskih promjena
Dejan prva beba u Novoj godini
U porodilištu u Derventi
Stipendija i učeniku generacije
Općina Donji Vakuf ras-
pisala je konkurs za dodjelu
stipendija redovnim studen-
tima u akademskoj 2009./-
2010. godini u mjesečnom
iznosu od 100 KM. Od 40
stipendija, po jedna je pla-
nirana u kategorijama učeni-
ka generacije, studenata sa
posebnim potrebama i istak-
nutih sportista.
Sa tri stipendija bit će
stipendirani studenti sa
natprosječnim uspjehom,
studenti iz socijalno ugr-
oženih kategorija sa četiri, a
djeca šehida, poginulih bo-
raca, RVI i dobitnika ratnih
priznanja i odlikovanja sa
pet stipendija.
Redovni studenti od prve
do šeste godine studija koji
nisu obuhvaćeni jednom od
navedenih kategorija mogu
računati na ukupno 25 sti-
pendija. D. M.
Obezbijedio paketiće za siromašnu djecu
što još uvijek ima humanih
ljudi koji su spremni da
pomognu onima koji su u
stanju socijalne potrebe.
- Suljić već dvije godine
pomaže socijalno najugroženi-
je, ne samo na ovaj način, već i
finansiranjem adaptacija ku-
patila u kućama u kojima žive
socijalno ugrožene porodice -
rekao je načelnik Mićić.
Kako kaže Milan Simeu-
nović, direktor bijeljinskog
Centra za socijalni rad, pa-
ketići su uručeni naju-
groženijoj kategoriji djece
koja mjesečno primaju po 50
KM na ime socijalne pomoći,
a trenutno Centar za socijalni
rad brine o 300 djece iz ra-
zličitih kategorija. E. M.
Humanista Bijeljinac Rahman Suljić
Načelnik opštine Der-
venta Milorad Simić po-
sjetio je derventsko poro-
dilište i uručio poklone pr-
vorođenoj bebi u ovoj go-
dini. Nataša Vaselić (19) iz
Donjih Cerana rodila je
dječaka Dejana.
- Ovo mi je prvi porod,
presrećna sam. Posebno mi
je drago što je Dejan prva
beba rođena u Novoj godini
- kaže majka Nataša.
Kako kaže Mirko Šaran,
direktor Doma zdravlja u
Derventi, u sklopu kojeg
radi porodilište, u 2009. go-
dini ukupno su rođene 202
bebe. N. S.
Načelnik obišao Natašu
Stipendiranje u Donjem Vakufu
Građani će imati "svog" policajca
Na sanskoj općini zaži-
vljava projekt tzv. kvartov-
skog policajca što je uo-
bičajeni oblik rada zapa-
dnoevropskih policijskih
službenika. Radi se o pro-
jektu koji je počeo u de-
cembru prošle godine i
čijom bi se realizacijom po-
većala sigurnost građana i
njihove imovine.
U Bihaću je ovim pro-
jektom obuhvaćeno pet, u
Cazinu i Sanskom Mostu
po dva, a u Velikoj Kladuši
jedan policajac. Vehbija
Huzejrović, komandir PS
Sanski Most, kaže da je
gradsko područje podijelje-
no na dva dijela i za njih su
zaduženi kvartovski poli-
cajci.
- Oni će pratiti i evi-
dentirati probleme na koje
im ukazuju građani, kako bi
ih policijske snage us-
pješnije rješavale - kaže Hu-
zejrović.
Oba sanska policajca u
ovom pilot-projektu MUP-a
USK-a prošla su adekvatnu
obuku. Oni će svakodnevno
u komunikaciji sa građanima
uspostavljati odnos povje-
renja kako bi što bolje
uočavali i rješavali probleme
u svom dijelu grada. S druge
strane, građani na ovaj način
dobijaju "svog" policajca.
M. D.
SIGURNOST Realizacija pilot-projekta MUP-a USK-a
Kvartovski policajac je uobičajeni oblik rada u zapadnoj Evropi
Svakodnevna komunikacija sa stanovništvom
Policajci u USK: Uspostavljat će odnos povjerenja
Novo radno mjesto
Fadil Balić, koordinator u MUP-u
USK, za ovaj pilot-projekt kaže da će
trajati do marta ove godine kada će se
sagledati efekti i eventualno odlučiti šta i
kako dalje. Balić izbjegava izraz "kvar-
tovski" i radije govori o policajcu u za-
jednici. Dodaje da, ukoliko dođe do stalne
primjene u praksi, morat će se promijeniti
i Zakon o policijskim službenicima USK i
u njemu uvesti novo radno mjesto.
Balić: Projekt
do marta
Paketiće dobila i djeca u bolnici (Foto: G. Bobić)
Povodom novogodišn-
jih praznika, a u saradnji sa
opštinskom upravom, Bi-
jeljinac Rahman Suljić već
drugu godinu zaredom obe-
zbijedio je novogodišnje
paketiće i humanitarnu po-
moć za najugroženije po-
rodice koje inače koriste
pomoć Centra za socijalni
rad u Bijeljini.
Ove godine novogo-
dišnje paketiće Suljić je
obezbijedio za 50 djece iz
ugroženih porodica, te još
20 djece koja se trenutno
nalaze na Dječijem od-
jeljenju bijeljinske bolnice.
Uručujući paketiće djeci,
načelnik opštine Mićo
Mićić je istakao da je dobro
ari iz Tuzle, Dubrovnika,
Ilijaša i Breze. Prvo mjesto
pripalo je Senadu Čusto-
viću iz Ilijaša, drugi je Mu-
ris Kušljugić iz Tuzle, a
najbolje plasirani predstav-
nik Breze bio je Jakub Ga-
nić koji je osvojio treće
mjesto. S. G.
#
F=H==
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010.
Bh. mozaik
w
Ponoćni turnir zadnjeg
vikenda u januaru
Tradicionalni ponoćni turnir u malom fudbalu "Brod
2010" u organizaciji JU Sportsko - kulturni centar održat
će se posljednjeg vikenda u januaru, odnosno od petka 29.
do nedjelje 31. januara. Nagradni fond iznosi 12.000 KM,
a turnir se igra u četiri uzrasne kategorije pionirskoj,
kadetskoj, seniorskoj i konkurenciji veterana. N. S.
U općinskoj kasi 8,3 miliona KM
Na posljednoj sjed-
nici u prošloj go-
dini, kalesijski vi-
jećnici su usvojili
budžet za 2010. ko-
ji će iznositi 8,3
miliona KM. Od
toga 25 posto će
otići za plaće upo-
slenih i nadoknade
vijećnicima, po 21
posto iz budžeta će
se izdvojiti za kapitalne grantove i kapitalne izdatke.
Načelnik Rasim Omerović u tekućoj budžetskoj rezervi
imat će 50.000 maraka.
Odlukom vijećnika u Komisiju za odabir korisnika pro-
grama pomoći u obnovi stambenih jedinica u cilju po-
vratka izabrani su: Mujo Tosunbegović, Fahrudin Ha-
lilčević, Sead Mulalić, Milan Dragutinović, Jovo Mar-
ković, Jovica Marković i Miladin Erić. F. S.
Kalesijski vijećnici usvojili budžet
Sa sjednice Op}inskog vje}e
Po 150 KM za 30 siromašnih porodica
Povodom predstojećeg pravoslavnog Božića, već petu godinu
zaredom, Gradska uprava Mostara i osiguravajuća kuća
“Hercegovina osiguranje” jučer su u Centru za socijalni rad, sa
150 KM darovali 30 socijalno ugroženih porodica.
Novčanu pomoć uručili su mostarski gradonačelnik Ljubo
Bešlić i generalni direktor “Hercegovina osiguranja” Bruno
Krtalić, te Zora Dujmović, direktorica mostarskog Centra za
socijalni rad. M. Sm.
Centar za socijalni rad Mostar
w
Saradnja Kalesije i Zenice
Članovi Gradskog KUD-a Halisije, BZK Preporod i hor
ilahija i kasida Nuru Ayni Kalesija gostovali su u Zenici.
- Ovo je nastavak naše saradnje sa prijateljima iz
Kalesije. Tokom prošle godine imali smo dvije zajedničke
likovne izložbe, a pokrenuli smo i projekt likovne ko-
lonije „Stara Bosna“ koja je održana na Vranduku. Naši
glumci su se u Kalesiji predstavili sa pozorišnom pred-
stavom „Bošnjačka svadba“ - kazala je Amna Sofić,
predsjednica BZK Preporod Zenica. F. S.
Vrijednost oba vozila je 500.000 KM
Bogatija za još jedna
ambulantna kola
Nakon što je sanskoj Općoj bolnici prije dva mjeseca iz
Švedske dovezao i darovao ambulantno vozilo marke
"Mercedes", Sanjanin Alen Balić, koji živi u ovoj zemlji,
prvih dana 2010. godine u bolnički krug dovezao je još
jedna "Mercedesova" ambulantna kola. Vrijednost oba
vozila je 500.000 KM.
- Vozila su stara pet godina i posjeduju savremenu
medicinsku opremu i aparate, uključujući i EKG-uređaj.
Zahvaljujući prijateljima iz Švedske i razgranatim ve-
zama uspio sam u namjeri koju sam najavio početkom
2009. godine - kaže Balić.
Direktor Opće bolnice dr. Kemal Grbić oduševljen je Ba-
lićevim angažiranjem jer je jedna od slabih tačaka no-
vootvorene ustanove bio vozni park. Sanski medicinari sada
imaju najmodernija vozila ovakve vrste na USK.
"Mercedesova" ambulatna kola koristit će se za transport
pacijenata u kliničke centre u Sarajevo, Tuzlu i Banju
Luku. M. D.
Opća bolnica u Sanskom Mostu
Općinska komisija odbila 135 prijava
Na konkurs Općine Bu-
gojno za dodjelu stipendija u
akademskoj 2009/2010. godini
pristiglo je 287 zahtjeva od čega
je općinska komisija pozitivno
riješila 152 zahtjeva. Na adresu
resorne općinske službe je, ka-
ko kaže pomoćnik načelnika
za privredu i društvene dje-
latnosti Sead Karahodžić, sti-
glo i 38 prigovora.
- Mi smo unazad neko-
liko godina pokazali isprav-
nost pristupa pitanjima sti-
pendiranja naših studenata,
a kao potvrda došli su re-
zultati Centra civilnih ini-
cijativa. Po njihovom is-
traživanju, Općina Bugojno
je rangirana na treće mjesto u
FBiH po politici stipendi-
ranja studenata, odmah iza
Čapljine i Novog Grada Sa-
rajevo, čiji su budžeti znatno
U Općinu Bugojno stiglo 287 zahtjeva za stipendije
Ostale blijede fotografije i sjećanja
Sa 40 milicionera koji su
živjeli kao složna porodica,
Stanica za bezbjednost sao-
braćaja CSB Doboj prije ra-
ta bila je jedna od uspješni-
jih u bivšoj državi. Nakon
17 godina, tridesetak ih se
sastalo i podsjetilo na stara
vremena. Ni jedan od njih
više nije u aktivnoj poli-
cijskoj službi. Mnogi su u
zasluženoj mirovini. Neki
nisu među živima. Ideja da
se okupe "saobraćajci iz
onoga sistema" potekla je
od Sulje Mešića iz Maglaja i
Zorana Devića iz Doboja.
- Svi ovi ljudi koji su
danas ovdje su se tokom
rata morali naći tamo gdje
su se našli, ali ja nisam
došao do saznanja ni o je-
dnom od njih da je napravio
nešto čega bi se mi, njihove
kolege stidjeli - ističe Bog-
dan Nikolić, bivši načelnik
CSB Doboj.
Nema više bratstva i je-
dinstva. Ostale su blijede
fotografije i sjećanja. Ima
nešto drugo što, vele bivši
milicionari ovdašnji narodi
čuvaju.
- Nek se politika skine sa
scene, narod će napraviti ze-
mlju sebi po mjeri. Ovo je
jedan od dokaza. Ja znam za
dosta slučajeva gdje se ljudi
iz raznih kolektiva i dan
danas posjećuju privatno, ali
ne daju nam oni koji
odlučuju o našim sudbina-
ma - kaže Esad Hamzić,
bivši komandir Stanice za
bezbjednost saobraćaja CSB
Doboj. M. Č.
Poslije 17 godina sastali se policajci "iz onog sistema"
Dobojski milicioneri na susretu nakon 17 godina
Radio ide u likvidaciju, traži se
novi način informisanja opštine
Odbornici Skupštine
opštine Bratunac donijeli
su odluku da 31. decembra
2009. godine prestane sa ra-
dom preduzeće "Naša riječ"
u čijem sastavu je lokalni
Radio-Bratunac.
Odluka je donesena na
prijedlog načelnika opštine
Nedeljka Mlađenovića koga
je SO zadužila da sačini pri-
jedlog mjera za prevazi-
laženje teškoća u Radio Bra-
tuncu, čiji izvještaj o radu
SO nije usvojila zbog lošeg
stanja u tom kolektivu, ne-
potizma, lošeg finansijskog
poslovanja i nezakonitog
prijema u radni odnos.
Privatni ili javni
Zaključeno je da načel-
nik opštine imenuje komi-
siju koja će obaviti popis
imovine i sačiniti finansij-
ski izvještaj za gašenje ove
javne ustanove. U drugom
zaključku ove odluke za-
duženo je nadležno odjelj-
enje da iznađe novi način
informisanja opštine.
Ova odluka donesena je
shodno Zakonu o javnim
preduzećima i ustanovama,
kojim se preduzeća obave-
zuju da usklade svoju or-
ganizaciju i poslovanje sa
odredbama ovog zakona,
što od njegovog donošenja
2004. godine do danas
Opština kao osnivač, ali ni
rukovodstvo Studija Bratu-
nac nisu učinili.
Povučena odluka
- Radio može biti samo
privatni ili djelovati kao jav-
ni servis, ne može biti
opštinski. Od četvoro zapo-
slenih direktoru je istekao
mandat, ali on svakako sa još
jednim radnikom treba u
penziju. Dvoje radnika os-
taje i za njih ćemo pokušati
naći rješenje. Iz budžeta je
izdvojeno 35.000 KMza in-
formisanje i razmotrićemo
mogućnost da ih angažira -
mo kao dopisnike RTRS-a -
kazao je Nedeljko Mlađeno-
vić, načelnik Bratunca.
Odbornici su tokom ne-
koliko prethodnih sjednica,
kada se na dnevnom redu
našao izvještaj Radija, go-
vorili o nepravilnostima u
radu i nedomaćinskom od-
nosu direktora Slobodana
Petrovića.
U okviru više skupštin-
skih odluka koje su usvo-
jene bez ili uz kratku ras-
pravu, sa dnevnog je reda
povučena Odluka o ime-
novanju člana Nadzornog
odbora SO Bratunac, jer
SDA nije ponudila novog
kandidata na mjesto Zekira
Dubičića, koji je dao os-
tavku. Trenutno u Nadzor-
nom odboru SO trenutno
nema Bošnjaka.
Ms. MUSTAFIĆ
BRATUNAC Odbornici u SO ugasili još jedno preduzeće
Direktoru istekao mandat, ali on svakako sa još jednim radnikom treba u penziju
Sa sjednice: Bilo govora o nepravilnostima u radu Radija
Na frekvenciji
Radija RS
Preduzeće "Naša riječ"
formirano je ratne 1992.
godine i u njegovom sas-
tavu od 1993. godine je
Radio-Bratunac, koji je
posljednjih nekoliko go-
dina emitovao program
na frekvenciji Radija Re-
publike Srpske.
Suvišno je predlagati
- Nadzorni odbor se nije ni u prošlom, ali ni ovom sazivu
oglasio po bilo kojem pi-
tanju. Suvišno je predlagati
bilo koga. Odbili smo da
predložimo kandidata i zbog
toga što Sead Mehmedović
nije dva puta imenovan za
načelnika Odjeljenja za pri-
vredu, iako je načelnik u
izjavi za medije tvrdio da će
na sljedećem konkursu u ad-
ministraciju opštine biti
uposlen Bošnjak. Niko od
naših prijedloga nije pri-
mljen u NO ili UO neke od
javnih institucija, iako is-
punjavaju sve kriterije - na-
vela je odbornica Hiba Ra-
mić neke od razloga.
veći od našeg. U BiH smo po
istom istraživanju na 16.
mjestu - kaže Karahodžić.
Od 135 zahtjeva koje je
općinska komisija za stipen-
dije odbila najviše je apli-
kacija za studente prve i dru-
ge godine studija. Az. M.
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 16
Iz ku}e ukraden nakit
Lopovi su ukrali zlatni nakit vrijedan oko 2.500 KM iz ku}e
vlasni{tvu D. T. iz Velike Obarske kod Bijeljine. Iz Centra javne
bezbjednosti Bijeljina saop}eno je da su nepoznati po~inioci te{ku
kra|u izvr{ili 2. januara tako {to su u{li u ku}u kroz prozor.
Kantonalni sud u No-
vom Travniku odredio je da-
nas pritvor Ismetu Deli}u
zvanom [utko, koji je 1992.
godine ubio Sabahudina
Ahmi}a i pobjegao u SAD.
Deli}, koji je 17 godina
bio nedostupan sudu, ekstr-
adiran je iz SAD 30. dece-
mbra, ju~er je doveden u
Kaznenopopravni zavod
Busova~a.
Prema optu`nici, Deli} se
tereti da je u julu 1992. godine, nakon
`estoke sva|e i fizi~kog obra~una,
pucao u Sabahudina Ahmi}a.
Nakon obra~una Ahmi} je
podlegao povredama, a Deli}
pobjegao u Ameriku.
Prema nalogu Kantona-
lnog suda Novi Travnik,
Uprava policije FBiH za
njim je raspisala me|unaro-
dnu potjernicu, na osnovu
koje je policija u ameri~kom
gradu Harisburg, u Pensilva-
niji, uhapsila Deli}a.
Ismet Deli} ro|en je
1954. godine u selu Poto~ani kod
Novog Travnika.
Deli}:
Pritvoren u
KPZ Busova~a
Nakon 17 godina bjekstva
SAD izru~ile Ismeta Deli}a
U mjestu Jardan kod Zvornika
ju~er oko 14 sati hicem u glavu iz
o~evog pi{tolja samoubistvo je
izvr{io 17-godi{nji M. B., u~enik
tre}eg razreda Srednje ekonomske
{kole u Zvorniku. Kako smo nazva-
ni~no saznali, radi se o Marku
Bo{njakovi}u, koji je samoubistvo
izvr{io u pomo}nom objektu u blizi-
ni porodi~ne ku}e u kojoj je bila nje-
gova baka, koja je prva i ~ula pucanj.
Maloljetnik je na mjestu ostao
mrtav. Zvorni~ka policija izvr{ila
je uvi|aj, a o razlozima zbog kojih
se odlu~io na ovaj tragi~ni korak
za sada se mo`e samo naga|ati.
Nezvani~no smo saznali da su po-
vod da maloljetnik digne ruku na
sebe bile navodno lo{e ocjene u
{koli. Oni koji su ga poznavali
ka`u da se radilo o mirnom i si-
mpati~nom mladi}u.
Otac nastradalog mladi}a radi
u Zvorni~koj {pediciji, majka po-
sjeduje salon ljepote, koji je ju~er
bio zatvoren, tako da nismo uspje-
li saznati ne{to vi{e o uzrocima
ove za porodicu Bo{njakovi} veli-
ke nesre}e, koja ima jo{ jednog sta-
rijeg sina. M. M.
Ku}a u kojoj se desila tragedija
Jardan kod Zvornika
U~enik se ubio hicem
iz o~evog pi{tolja
Nakon {to su mje{tani u subo-
tu obavijestili de`urnu slu`bu Po-
licijske stanice Nemila da je u rije-
ci Bosni zapa`en mu{ki le{ kako
pluta, a koji su na obalu izvukli pr-
ipadnici Profesionalne vatrogasne
brigade Zenice, poku{ava se utvr-
diti identitet utopljenika.
Radi se o osobi starosti oko 45
godina, visine 190 cm, dobro ra-
zvijenog kostura i mi{i}a, tamno-
kestenjaste kose rje|e na tjemenu,
nepotpunih i istro{enih zuba, a
osoba ~iji opis je dat nije obrezana.
- Molimo gra|ane da ukoliko ra-
spola`u informacijama koje mogu
pomo}i u identificiranju da ih do-
stave nadle`noj policijskoj stanici
pozivom na broj 122, saop}eno je
ju~er iz MUP-a ZDK. A. D@.
Policija tra`i pomo}
gra|ana u identifikaciji
Nakon pronalaska le{a u rijeci Bosni
Mjesto gdje je na|en utopljenik
Tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva
u Sarajevu ju~er je, nakon sa-
slu{anja, Kantonalnom sudu upu-
tio prijedlog za odre|ivanje pritvo-
ra 20-godi{njem Jasminu Murato-
vi}u iz Sarajeva, koji je no`em
te{ko ranio svog oca Nusreta Mu-
ratovi}a (59).
Incident se desio prekju~er po-
la sata iza pono}i u porodi~noj
ku}i u Trebevi}koj ulici.
Navodno, mladi} je u sukob s
ocem do{ao nakon {to je ovaj u pi-
janom stanju po~eo maltretirati
njega i njegovu majku.
- Protiv mladi}a je otvorena istr-
aga zbog poku{aja ubistva na mah,
{to zna~i da je djelo po~injeno u afe-
ktu ili usljed uznemirenosti - poja-
snila je Jasmina Ifti}, portparol
Tu`ila{tva Kantona Sarajevo.
Nusret Muratovi} zadobio je
vi{e ubodnih rana po grudnom
ko{u te posjekotine po licu i ruci.
Smje{ten je na Torakalnu hirurgi-
ju Klini~kog centra Ko{evo i u sta-
bilnom je stanju. L. S.
No`em ranio oca u Sarajevu
Predlo`en pritvor za Jasmina Muratovi}a
Rajko Savi} (47), optu`en za
ubistvo Branislava Gari}a (46), po-
tpredsjednika SDS-a i lidera ove
stranke u Doboju, odustao je da-
nas od svjedo~enja u svoju korist
pred Okru`nim sudom Doboj.
Milenko Radonji}, Savi}ev br-
anilac, kazao je da njegov branje-
nik mo`e pratiti su|enje, ali da ne
mo`e svjedo~iti.
- Imaju}i u vidu njegovu bole-
st, terapiju koju prima i stanje u
kojem se nalazi, odustajem od sa-
slu{anja - naveo je Radonji}.
Savi} je trebao svjedo~iti o svom
odnosu sa Gari}em, kao i o okolno-
stima koje su prethodile ubistvu.
Su|enje se nastavlja 1. februara,
kada }e se o Savi}evoj ura~unljivo-
sti izjasniti sudski vje{taci UKC iz
Tuzle, a izno{enje zavr{ne rije{i pla-
nirano je za 5. februar. S. ^.
Sa predaje policiji u Sarajevu
Su|enje za ubistvo u Doboju
Savi} odustao od svjedo~enja u svoju korist
U krugu biha}ke firme „@ito-
prerada“ u Mlinskoj ulici preksi-
no} oko 19 sati od strujnog udara
poginuo je 21-godi{nji Semir
\ulki} iz Biha}a, zaposlen u za{ti-
tarskoj firmi. Radi se o nesretnom
slu~aju, koji je prouzrokovan nei-
spravnom grijalicom.
De`urnom ljekaru biha}ke Po-
liklinike dr. Amiru Ceri}u oko
19.20 sati javljeno je da je potrebna
hitna intervencija u „@itopreradi“.
Medicinski radnici su na licu
mjesta prona{li nastradalog \ul-
ki}a koji je prevezen u Kantonalnu
bolnicu Biha}, ali je zbog zadobi-
venih povreda umro u 20.20 sati.
Uvi|aj na mjestu tragedije obavi-
li su slu`benici Odjela kriminali-
sti~ke policije Prve policijske stani-
ce. Oni su ustanovili da je do pogibi-
je 21-godi{njeg \ulki}a do{lo zbog
rukovanja neispravnom elektri~nom
grijalicom. Nezvani~no saznajemo
da je nesretni mladi} do{ao u posje-
tu prijatelju za{titaru koji je te no}i
radio. \ulki} je rukom pomjerio gr-
ijalicu koja je izazvala kratki spoj. Ta-
ko je, vjerovatno, svojom smr}u spa-
sio `ivot kolegi.
Istraga o ovom doga|aju se na-
stavlja. M. D.
BIHA] Nesretan slu~aj u krugu „@itoprerade“
Strujni udar usmrtio
Semira \ulki}a
Rukom pomjerio neispravnu elektri~nu grijalicu dok je sjedio s
prijateljem za{titarom koji je bio na poslu
\ulki}: Smrt u 21. godini
17
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010.
Bezuspješna potraga za
7-godišnjom Anom Stojišić
Već sedmi dan, od 29.
decembra prošle godine ka-
da je prijavljen nestanak,
traje potraga za sedmogo-
dišnjom Anom Stojišić iz
Mačkovca kod Lopara.
Dat opis
Djevojčica je nestala u
nedjelju, 27. decembra, oko
13.30 sati, a prema dosa-
dašnjim rezultatima poli-
cijske istrage, najvjerovat-
nije se radi o utapanju u
nabujaloj rijeci Gnjici koja
teče pored porodične kuće
Stojišića.
Prema riječima Riste
Radića, komandira Policij-
ske stanice Lopare, u mo-
mentu kada je nestala, dje-
vojčica je na sebi imala cr-
vene pantalone sa šarama i
gumene čizmice, a policaj-
ci, vatrogasci i brojni
mještani još nisu uspjeli da
je pronađu.
Sve činjenice upućuju
da je djevojčica upala u ri-
jeku, ali pretraga korita u
dužini od nekoliko kilome-
tara za sada nije urodila
plodom. Portparol CJB Bi-
jeljina Dragomir Perić
jučer je potvrdio da zbog
zamućenosti vode ronioci
još uvijek nisu bili an-
gažirani, a u potragu se
uključila i policija sa po-
dručja Loparama susjedne
općine Čelić.
Zakasnjela prijava
Anin nestanak prijavio
je njen otac Slobodan, tek
dva dana nakon nestanka, a
prema izjavi Aninog brata
Anđelka, posljednji put je
viđena pored rijeke. Navodno,
brat je vidio kako se sa strme
obale okliznula u rijeku.
Porodica Stojišić, osim
Anđelka i Ane, ima još je-
dnog sina i tri kćeri, a Vlada
RS prošle godine izgradila
im je porodičnu kuću. Anin
nestanak su kasno prijavili
jer su vjerovali da je otišla
kod bake i djeda. E. M.
NESTANAK Upala u rijeku Gnjicu kod Lopara
Pretraga korita bez rezultata, a ronioci još nisu angažirani zbog mutne vode Roditelji
nisu odmah prijavili nestanak jer su mislili da je kod bake i dede
Brat pokazuje gdje se djevojčica okliznula i upala u rijeku (Foto: G. Bobić)
Radić: Vjerovatno utapanje
Za pokušaj ubistva 26 mjeseci zatvora
Nevenko Kapetanović iz
Gornje Bistrice kod Fojnice
osuđen je nepravosnažnom
presudom Kantonalnog suda
Novi Travnik na jedinstvenu
kaznu zatvora u trajanju od
dvije godine i dva mjeseca
zbog pokušaja ubistva i ne-
dozvoljenog držanja oružja ili
eksplozivnih materija.
U presudi se navodi da
je Kapetanović 21. aprila
prošle godine oko 18 sati sa
oko 1,5 metara udaljenosti,
bez ikakvog razloga i po-
voda, ispalio jedan metak
Marku Barešiću u stomak i
nanio mu tešku tjelesnu po-
vredu opasnu po život te
mu oštetio lijevi bubreg.
Prethodno je Kapetano-
vić ispod neispravnog ka-
miona koji se nalazio u dvo-
rištu kuće Barešića uzeo au-
tomatsku pušku kalibra
7,62 milimetara, koju je
prethodno sakrio.
Kapetanović je u nam-
jeri da ubije Barešića došao
do ulaza u dvorište njegove
kuće u izgradnji, nakon pre-
thodne prepirke sa Milom
Markovićem u susjednoj kući
Joze Markovića u naselju
Gornja Bistrica kod Fojnice,
navodi se u presudi. K. K.
Kantonalni sud Novi Travnik
Badžaka i Dizdara
ispratilo više
hiljada građana
Dženaze dvojici mladića,
Aldinu Badžaku (19) i El-
dinu Dizdaru (18), koji su
preksinoć pet minuta iza po-
noći poginuli u saobraćajnoj
nesreći na putu Mostar -
Blagaj, klanjane su jučer.
Badžaku je dženaza kla-
njana na haremu u Malom
Polju, gdje je i ukopan, dok su
dženaza i ukop Dizdaru oba-
vljeni na haremu u Kosoru.
U prisustvu više hiljada
građana dženazu 16-go-
dišnjaku predvodio je glav-
ni mostarski imam Salem
ef. Dedović. Tokom džena-
ze okupljeni su stajali po-
gnutih glava, a cijelim Ko-
sorom vladao je muk is-
prekidan glasom glavnog
imama i ponekim jecajem.
Od dvojice mladića, po-
red građana Blagaja, opro-
stili su se i brojni Mostarci i
Čapljinci. A. Du. Detalj sa dženaze Eldinu Dizdaru u Kosoru (Foto: A. Dučić)
I pored intervencije vatrogasaca vozilo u potpunosti izgorjelo
Vlasniku kafića
zapaljen "pasat"
U Ulici 126. brigade u
Ilijašu u noći s nedjelje na
ponedjeljak ispred broja 59
zapaljen je automobil "pasat",
vlasništvo Envera Šehića iz
Ilijaša. Dojavu o požaru na
automobilu policajci i vatro-
gasci su dobili oko 1,30 sati
od vlasnika koji je automobil
u plamenu ugledao s prozora
svoga stana.
Požar su primijetili i os-
tali stanari koji su na vri-
jeme reagirali i sklonili svo-
ja vozila parkirana u blizini,
pa je tako izbjegnuta veća
materijalna šteta. I pored
brze intervencije ilijaških
vatrogasaca, automobil je u
potpunosti izgorio, a iz
unutrašnjosti su spašeni
Šehićevi lični dokumenti i
kompletna dokumentacija
od njegovog kafića.
Šehić je vlasnik kafića
"Mistik", jednog od najo-
miljenijih okupljališta mla-
dih Ilijašana.
Uviđaj su izvršili pri-
padnici MUP-a KS i Pete
PU Ilijaš te se očekuje da će
istraga dati odgovor na pi-
tanje kako je zapaljen "pa-
sat". S. S.
Na parkingu u Ilijašu
Teško povrijeđen
pješak Milan Štrbac
U saobraćajnoj nesreći
koja se dogodila prekjučer
oko 7 sati na lokalnom putu
Donji Dubovići - Donji Pe-
trovići kod Krupe na Uni
teške tjelesne povrede za-
dobio je pješak 56-godišnji
Milan Štrbac. U njega je
udario automobil "pežo" ko-
jim je upravljao Vladimir
Kovačević.
Uviđaj na licu mjesta
obavili su pripadnici Cen-
tra javne bezbjednosti Ba-
nja Luka, a prema riječima
portparola banjalučke po-
licije Gospe Arsenović,
uzroci i okolnosti ove sao-
braćajne nesreće bit će nak-
nadno utvrđeni. B. S.
Nesreća kod Krupe na Uni
Dvojica napala policajca
U ulici Branilaca u Vi-
sokom prilikom usposta-
vljanja javnog reda i mira P.
Dž. (19) i H. A. (21) fizički
su napali pripadnika Po-
licijske stanice Visoko H. J.
(40). Policajac je tom pri-
likom zadobio lakše povre-
de i zadržan je u Kanto-
nalnoj bolnici Zenica.
Nasilnici su lišeni slo-
bode i zadržani u prosto-
rijama Policijske stanice
Visoko. Izvršen je uviđaj.
Incident u Visokom
Nasilnici privedeni u PU Visoko
w
Odnijeli kasu iz kuće
U Smailbegovićima
kod Breze lopovi su pro-
valili u kuću vlasništvo S.
S. iz Breze, odakle su ukra-
li metalnu kasu u kojoj se
nalazila određena količina
zlatnog nakita i drugih
predmeta. Istražitelji Po-
licijske stanice Breza tra-
gaju za lopovom.
w
Opljačkana kladionica
Nad radnicom u sport-
skoj kladionici "Premier" koja
se nalazi u Hrasničkoj cesti
na Ilidži kod Sarajeva dvojica
nepoznatih muškaraca prek-
jučer su izvršila razbojništvo.
Uz prijetnju pištoljem,
uzeli su izvjesnu količinu
novca, a zatim su pob-
jegali iz kladionice.
(Foto: S. Spahić)
Kod Blagaja klanjane dvije dženaze
18
Dnevni avaz, utorak,
crna hronika 5. januar/sije~anj 2010.
Terenac udario u
grupu mladića, dvojica
teže povrijeđena
Dvije osobe teško su po-
vrijeđene u saobraćajnoj ne-
sreći koja se dogodila u ne-
delju oko 23 sata na regio-
nalnom putu Prnjavor -
Čelinac u mjestu Donji Vi-
jačani kada je terenac "mi-
cubiši pajero" kojim je upra-
vljao Momir Bogičević (58)
iz Prnjavora naletio na gru-
pu od četiri mladića koji su
se kretali spomenutim pu-
tem.
Tom prilikom teže su
povrijeđeni Dragan Cvija-
nović (15) i Jovan Prera-
dović (19), oba iz Donjih
Vijačana, koji su, nakon uk-
azane prve medicinske po-
moći, prevezeni u banjalu-
čku bolnicu.
Kako smo obaviješteni
iz policijskih izvora, Bo-
gičević, s kojim je u terencu
bila još jedna osoba, nakon
udesa je pobjegao, da bi na
ulazu u Prnjavor bio zaus-
tavljen. Bogičević je prive-
den u Policijsku stanicu Pr-
njavor, gdje je zadržan s ob-
zirom na to da je Okružno
tužilaštvo u Banjoj Luci za-
tražilo njegov pritvor.
D. Č.
Donji Vijačani kod Prnjavora
Vozač uhvaćen poslije kratkotrajnog bijega (Foto: D. Čolić)
Ukraden pa zapaljen
automobil "pežo"
Policijskoj stanici Vitez
preksinoć oko 23 sata pri-
javljeno je da je u selu Ma-
rosi izbio požar. Po dolasku
na lice mjesta policijska pa-
trola utvrdila je da gori au-
tomobil "pežo" (DU- 26-06).
Vozilo je u požaru u pot-
punosti uništeno, utvrđeno
je tokom uviđaja koji su oba-
vili istražitelji Odjela krimi-
nalističke policije PU Trav-
nik.
Policijskoj stanici Vitez
jučer oko 4,45 sati obratio se
Ilija J. iz Viteza te prijavio da
mu je tokom noći s nedjelje
na ponedjeljak ukraden
"pežo", a utvrđeno je kako je
riječ o vozilu koje je tokom
noći zapaljeno. Istražitelji
PU Travnik vode istragu ka-
ko bi rasvijetlili ovaj slučaj.
K. K.
Marosi kod Viteza
Oborena pješakinja
Pedesetčetverogodišnja
Ešefa J. iz Bugojna teško je
povrijeđena u saobraćajnoj
nesreći koja se dogodila pre-
kjučer u mjestu Kopčić,
općina Bugojno, potvrđeno
je iz Ministarstva unutra-
šnjih poslova SBK.
Pješakinju je udario
"ford eskort" (808-J-001) ko-
jim je upravljao Rasim D. iz
Donjeg Vakufa. Nakon uka-
zane prve pomoći u Domu
zdravlja u Bugojnu, Ešefa J.
je zbog težine povreda tran-
sportirana u Kantonalnu
bolnicu u Travniku.
Uviđaj koji bi trebao ras-
vijetliti okolnosti pod ko-
jima je došlo do ove nesreće
obavili su istražitelji Odjela
kriminalističke policije PU
Bugojno.
K. K.
Kopčić kod Bugojna
w
Izgorio krov i
sprat kuće
U mjestu Potklečje kod
Zavidovića izbio je požar
na kući vlasništvo F. A.
Tom prilikom pričinjena je
materijalna šteta na krovu i
jednom spratu kuće. Po-
vrijeđenih nije bilo, a požar
su ugasili vatrogasci.
Presudama za pomagače u ubistvu
Denisa Mrnjavca svi nezadovoljni
Apelaciono vijeće Vr-
hovnog suda Federacije
BiH zakazalo je za 13. ja-
nuar 2010. godine sjednicu
na kojoj će biti razmatrane
žalbe na presudu Kanto-
nalnog suda u Sarajevu ko-
jom je Ademir Lelović osu-
đen na 15 godina zatvora
zbog pomaganja Nerminu
Sikiriću u ubistvu Denisa
Mrnjavca (16), učenika Ka-
toličkog školskog, a koje se
desilo 5. februara 2008. go-
dine u tramvaju u Sara-
jevu.
Dodao oružje
Ubistvo koje je pokre-
nulo val protesta građana
Sarajeva, te nakon kojeg je u
ovom kantonu uveden po-
licijski sat za maloljetnike,
počinjeno je pri bezobzir-
nom nasilničkom pona-
šanju.
Istom presudom Berin
Talić je zbog nasilničkog
ponašanja, odnosno nano-
šenja lakših ozljeda Mrnja-
vcu, te pomoći u sakrivanju
noža u kafiću "Orijent",
osuđen na jedinstvenu kaz-
nu zatvora od četiri godine.
Lelovićeva majka Armina
Milić oslobođena je optužbi
za pomaganje počiniteljima
nakon učinjenog krivičnog
djela.
Objašnjeno je da se po
zakonu majci koja štiti svo-
je dijete ne može izreći zat-
vorska kazna.
Leloviću i Taliću pro-
dužen je pritvor do pra-
vomoćnosti presude, a na
ovu presudu žalili su se i
Kantonalno tužilaštvo i od-
brana.
Tužilac Edin Muratbe-
gović kazao nam je da se u
odnosu na Ademira Lelo-
vića žalio zbog visine kaz-
ne, smatrajući da je ona
trebala biti viša. Tužilac je
smatrao da sud nije naveo
razloge za olakšavajuće
okolnosti zbog kojih je Le-
loviću izrečena blaža san-
kcija. Za ovo krivično djelo
predviđena je najmanja ka-
zna zatvora od deset godina
ili dugotrajni zatvor.
Udarac šakom
Prema navodima iz pre-
sude, Lelović je taj koji je u
tramvaju prepunom putni-
ka započeo svađu sa njemu
nepoznatim Denisom Mr-
njavcem, jer ga je ovaj "kri-
vo" pogledao. Lelović je bio
taj koji je zatim udario Mr-
njavca bokserom u glavu te
dodao nož Sikiriću koji je
16-godišnjaku nanio smr-
tonosne ozljede u stomak.
Tužilaštvo je naročito
nezadovoljno prekvalifika-
cijom krivičnog djela u od-
nosu na Berina Talića, os-
tajući kod teze da je i on
odgovoran za saizvršilaštvo
pri ubistvu, a ne da se samo
nasilnički ponašao, kako je
navedeno u presudi. Ut-
vrđeno je da ja Talić udario
šakom Mrnjavca prije nego
što će ga Sikirić napasti
nožem.
Saznajemo da je Lelovi-
ćeva odbrana uputila dvije
žalbe na spomenutu pre-
sudu. U završnim riječima
odbrana je za Talića i Lelo-
vića zatražila oslobađajuću
presudu.
Nakon razmaranja žalbi
vijeće Vrhovnog suda
FBiH će naknadno donijeti
odluku o potvrđivanju ili
ukidanju presude.
B. CERIĆ
ŽALBE Apelaciono vijeće Vrhovnog suda Federacije BiH
Na sjednici zakazanoj za 13. januar raspravljat će se po žalbama koje su odbrana i
tužilaštvo uložili na visine kazni za Ademira Lelovića i Berina Talića
Sedma dojava o bombi u Drugoj gimnaziji
Drugoj gimnaziji Mos-
tar, smještenoj na lokalitetu
Univerzitetsko sportsko-re-
kreativnog centra "Mithad
Hujdur Hujka" u Sjever-
nom logoru, jučer ujutro
upućena je dojava o pod-
metnutoj bombi. Pripadni-
ci policije su pretražili ci-
jelu zgradu, a zgrada škole
je odmah ispražnjena.
Nakon pregleda ut-
vrđeno je da je dojava bila
lažna.
Direktor škole Zlatko
Hadžiomerović izjavio je da
je ovo sedma dojava o pod-
metnutoj bombi u poslje-
dnjih desetak dana, prenosi
Onasa.
Lelović prilikom izricanja 15-godišnje kazne
Mrnjavac: Nevina žrtva
Talić: Dobio četiri godine
Izašao prije ubadanja nožem
Sarajevski advo-
kat Izet Baždarević,
koji zastupa Ademi-
ra Lelovića, kazao
nam je da je u odbra-
ni angažirana i Vas-
vija Vidović, te da su
zajednički uložili
dvije žalbe Vrhov-
nom sudu. Osnova
odbrane je zahtjev
za ukidanje prvoste-
pene presude, a pre-
ma Baždarevićevim riječi -
ma, odbrana negira da je
Lelović u tramvaju predao
nož Sikiriću.
Prema svjedoče-
nju Lelovića, on je
pred ulazak u tram-
vaj vratio nož Si-
kiriću. Također,
odbrana negira da
je Lelović u tram-
vaju dao znak Siki-
riću i rekao mu
"Sad ga", što je pre-
ma navodima iz op-
tužnice bio znak za
ubadanje Mrnjav-
ca. Odbrana tvrdi da je
Lelović već izašao iz tram-
vaja kada je Sikirić zbog
nastradaloga.
Sikirić
izdržava kaznu
Maloljetni Nermin Si-
kirić je za ovo ubistvo
ranije pravomoćno osu-
đen na deset godina zat-
vora, što je maksimalna
kazna propisana za ma-
loljetnike. On ovu kaznu
već izdržava u KPZ Ze-
nica.
Baždarević:
Ukinuti
presudu
Sjeverni logor u Mostaru
w
Pokraden
Mašinski fakultet
U Fakultetskoj ulici u
Zenici opljačkane su pro-
storije Mašinskog fakul-
teta, odakle je ukraden
kompjuter, monitor i ske-
ner. Službenici PU I Ze-
nica izvršili su uviđaj na
mjestu događaja.
'
>EEI
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010.
Lanjski izvoz vrijedan
10 miliona maraka
Fabrika obuće Bema iz
Banje Luke prošlu godinu je
završila uspješno, ispunivši
sve obaveze prema društvu i
radnicima, s ostvarenim iz-
vozom vrijednim deset mi-
liona KM, potvrdio je teh-
nički direktor ovog predu-
zeća Marinko Umićević.
On je kazao da je Bema
uprkos teškim uvjetima u
privredi lani primila 100
novih radnika.
- Nije bilo otpuštanja
radnika, s tim da 250 ra-
dnika nije radilo dva mje-
seca zbog iznenadnog i
nenajavljenog otkazivanja
ugovora njemačke firme
Ara - rekao je Umićević.
Prema njegovim riječi-
ma, Bema je u nabavku
novih mašina i sanaciju
objekta uložila milion KM.
On je istakao da fabrika
planira u ovoj godini za-
držiti postojeća radna mje-
sta, zaposliti 150 novih ra-
dnika, nastaviti saradnju s
Ministarstvom odbrane
BiH, te početi proizvod-
nju za domaće tržište.
Bema trenutno zapo-
šljava 750 radnika od ko-
jih 600 u Banjoj Luci i 150
u Mrkonjić-Gradu, javlja
Srna.
Uspješno poslovanje firme Bema
Umićević: Ambiciozni planovi
Bihać: Pripreme za tržišnu utakmicu u EU
Izgradnja kapaciteta za
održiv ekonomski razvoj
Lokalna agencija za raz-
voj PLOD Centar iz Bihaća i
Privredna komora Unsko-sa-
nskog kantona partneri su
projektu FIRMA koji spon-
zoriraju američka Agencija
za međunarodnu pomoć
(USAID) i švedska Međuna-
rodna organizacija za razvoj i
saradnju (SIDA).
Oni će zajednički rea-
lizirati projekt podrške sek-
toru drvoprerade gdje PK
USK ima značajno iskus-
tvo. S druge strane, PLOD
Centar će u konzorciju s
Udrugom poduzetnika Že-
pče, zeničkom Agencijom
za razvoj ZEDA, Agenci-
jom za ekonomski razvoj
općine Prijedor PREDA,
Udruženjem za poduzet-
ništvo i posao LINK iz Mo-
stara pod imenom BH Met
Net implementirati aktiv-
nosti iz projekta FIRMA u
sektoru lake industrije.
FIRMA je petogodišnji
projekt koji je startovao u
septembru prošle godine
čiji je glavni cilj pomoć BiH
u izgradnji konkurentnih
kapaciteta za tržišnu utak-
micu u Evropskoj uniji.
- Podrška sektorima dr-
voprerade, lake industrije i
turizma kroz implementi-
ranje aktivnosti iz projekta
FIRMA jedan je od načina
da se da poticaj održivom
ekonomskom razvoju, rastu
zaposlenosti i povećanju
prihoda - kažu u PLOD
centru. M. DEDIĆ
Projekt FIRMA u Bihaću
Francuzi skrivali novac u inozemstvu
Većina od skoro 3.000 Francuza, čija su se imena
pojavila u dokumentima ukradenim iz švicarske filijale
međunarodne finansijske grupacije HSBC, već je kon-
taktirala nadležne institucije u Francuskoj tražeći da
izmiri porezne obaveze prema državi. U Francusku su
se vratili štedni ulozi građana uloženi u švicarske ban-
ke u ukupnom iznosu od gotovo tri milijarde eura.
w
U Crnoj Gori 30.000 nezaposlenih
Crna Gora ispratila je staru godinu s više od 30.000
nezaposlenih osoba, što je značajan rast u odnosu na
početak 2009. Nezaposlenost je rasla u posljednjih 16
sedmica, saopćeno je iz crnogorskog Zavoda za zapošlja-
vanje. U Crnoj Gori je lani radilo i 17.000 stranaca, što je
znatno manje nego prethodnih godina, kada je u toj
zemlji bilo zaposleno i do 40.000 stranih radnika.
w
Lani prodate samo tri veterinarske stanice
Agencija za privatizaci-
ju Srednjobosanskog kan-
tona planirala je prošle go-
dine prodaju pet preduzeća
iz komercijalnog sektora,
ali privatizacija je počela
samo u jednom slučaju, dok
u ostalim nije bilo interesa
kupaca ili preduzeća nisu
bila spremna za privatiza-
ciju.
Privatizacija je počela
samo u slučaju Sportsko-re-
kreacionog centra Vlašić,
ali je i ovaj slučaj nakon tri
javna poziva završio na su-
du i čeka se rješenje Kan-
tonalnog suda Novi Trav-
nik po žalbi travničke firme
Ozon.
Tokom 2009. planirana
je i prodaja dva poljopri-
vredna preduzeća, PD Vla-
šić Travnik i PP Vlašić Vi-
tez, ali zbog činjenice da
nisu izvršene revizije u
ovim preduzećima privati-
zacija nije počela.
Prodaja veterinarskih sta-
nica je počela i od devet pla-
niranih privatizirane su tri u
Busovači, Travniku i Foj-
nici. I ovdje je Agencija za
privatizaciju naišla na pro-
bleme i opstrukcije općin-
skih vijeća. Iako zakonski
rokovi za privatizaciju ve-
terinarskih stanica istječu u
januaru 2010., treba biti pro-
dato još šest tih stanica.
- Prodaja nije tekla pla-
niranim tempom kako je
bilo predviđeno Progra-
mom privatizacije za 2009.
iz više razloga. Jedan je što
smo naišli na veliki otpor
prilikom privatizacije vete-
rinarskih stanica i komu-
nalnih preduzeća u oblasti
čistoće.
Međutim, tu smo naišli
na opstrukciju općina i
općinskih vijeća - kaže Želj-
ko Radoš, direktor Agen-
cije za privatizaciju.
Programom privatizaci-
je za 2009. planirana je pri-
vatizacija 17 komunalnih
preduzeća, 12 iz oblasti vo-
dovoda i kanalizacije i pet
iz oblasti čistoće. Nijedno
nije prodato, a razlog je
nepostojanje zakona o jav-
nom dobru što onemogu-
ćava privatizaciju ovih pre-
duzeća. K. K.
Općinske vlasti opstruirale privatizaciju u SBK
Nije bilo kupaca ili firme nisu bile spremne za promjenu vlasnika
SRC Vlašić: Proces pokrenut ali je završio na sudu
Dogovoriti izmirenje
duga tokom 2010.
Šumsko-privredno
društvo (ŠPD) Zeničko-do-
bojskog kantona nalazi se
pred kolapsom, a za njim će
u propast otići i sve firme
koje se snabdijevaju siro-
vinom iz ove firme, tvrde u
Sindikatu ŠPD-a.
Milionski dugovi
Krajem 2009. godine
Sindikat ove firme najavio
je da će obustaviti isporuku
trupaca drvoprerađivačima
od kojih potražuju milion-
ske dugove. Ipak, Uprava
ŠPD-a nije poslušala Sin-
dikat, te je 31. decembra
obustavila isporuku drveta
dužnicima.
- Odluka Sindikata ŠPD
da sa 31. decembrom obus-
tavi isporuku trupaca svim
firmama koje ne izmire svo-
ja dugovanja do tog datuma
je autonomna i Uprava se
ne ponaša prema odlukama
Sindikata, nego Upravnog
odbora i rukovodnih struk-
tura. Upravni odbor ŠPD-a
donio je odluku da sa Kri-
vajom 1884, Stupčanicom i
ostalim dužnicima potpiše
sporazum o izmirenju duga
tokom 2010. godine - kazao
nam je direktor ŠPD-a Mir-
sad Međić, dodajući da od
Sindikata nema nikakvu
najavu eventualnog štraj-
ka.
Prema njegovim riječi-
ma, nastavljeno je prim-
jenjivanje odluke da se za
novu sirovinu, kako ove
dvije firme, tako i ostalih,
traži avansno plaćanje i to
se poštuje, pa su nastavljene
i isporuke.
Međić je istakao da je
Vlada FBiH pred Novu go-
dinu izmirila oko 60 posto
svog dugovanja prema od-
luci o subvencioniranju 12,5
posto cijene trupaca za Kri-
vaju 1884.
Sindikat šuti
Sindikat se za sada ne
oglašava o svojim daljnjim
postupcima, kao i o tome
što je ostao bez odgovora na
zahtjev da Federalna i Vla-
da ZDK preispitaju svoje
aktuelne odluke o dostavi
trupaca Stupčanici Olovo i
Krivaji 1884 Zavidovići
pod povoljnijim cijenama,
kao i da se preispita odluka
o formiranju Krivaje 1884
bez bankovnih garancija sa
ŠPD-om.
A. Dž.
PRIVREDA ŠPD ZDK nije obustavio isporuku trupaca
Vlada FBiH izmirila 60 posto obaveza prema odluci o subvencioniranju
12,5 posto cijene drveta za Krivaju 1884
ŠPD: Tražit će avansno plaćanje

Dnevni avaz, utorak,
>EEI 5. januar/sije~anj 2010.
Berzanski barometar za 4. 1. 2010. godine
Euro/dolar 1,4397
0,51
w
Nafta 81,08 $ po barelu
2,17%
w
Zlato 1.118,60 $ po unci
2,04%
w
Dvostruku recesiju
očekuje 40 posto firmi
Gotovo 40 posto velikih
japanskih kompanija oc-
jenjuje da je recesija u dva
vala, od koje strahuju mno-
gi japanski ekonomisti, vr-
lo vjerovatna ili vjerovatna,
pokazalo je ispitivanje koje
je provela agencija Kjodo.
U ispitivanju o stanju
japanske ekonomije poslije
glavnog vala svjetske eko-
nomske krize učestvovalo
je 109 vodećih japanskih
kompanija. Anketa, prove-
dena u novembru i decem-
bru, pokazala je da 40 njih,
odnosno 37 posto, očekuje
daljnji pad ekonomske ak-
tivnosti u Japanu.
Na pitanje s više po-
nuđenih odgovora o razlo-
zima za tako lošu prognozu,
26 kompanija je odgovorilo
da je tome kriva aprecijacija
japanske valute, 24 kako će
padu doprinijeti činjenica da
će prestati primjena mjera
koje je država preduzela da bi
pomogla privredi, a 23 je
navelo sve dublju deflaciju.
Međutim, 56 anketira-
nih kompanija ocijenilo je
da će se japanska ekono-
mija oporaviti u drugoj
polovini 2010. godine.
Ispitivanje japanskih kompanija
Japan: Brojni razlozi za
pesimizam
Jat: Stroga kontrola troškova
Gubitak Jat Airwaysa
veći od 14 miliona eura
Avioprijevoznik iz Srbi-
je Jat Airways očekuje gu-
bitak od 14 do 15 miliona
eura za 2009., ali je u 2010.
ušao s ciljem da umjesto
gubitaka ostvari profit.
Generalni direktor kom-
panije Srđan Radovanović
ocijenio je da je proteklu go-
dinu u Jatu obilježio početak
procesa temeljnog restruktu-
riranja kompanije, koji je,
prema njegovim riječima,
već dao vidljive efekte.
- Vladi Srbije dostavili
smo prijedlog mjera za daljnje
poslovanje Jata, koji je zas-
novan na povećanju broja
putnika, smanjivanju rashoda
i rekonstrukciji kompanije.
Započeli smo s provođenjem
tih mjera, koje će doprinijeti
nastojanjima da se nacionalna
aviokompanija vrati na po-
ziciju regionalnog lidera u
vazdušnom saobraćaju - rekao
je Radovanović.
Kada je riječ o finan-
sijskim pokazateljima, za
prvih šest mjeseci Jat je
imao gubitak od 12 miliona
eura, prenosi B92.
- Sada ipak očekujemo
gubitak od 14 do 15 miliona
eura, što je upola manje u
odnosu na 2008. To smo
postigli zahvaljujući strogoj
kontroli troškova i uštedama
u drugoj polovini godine -
istakao je Radovanović.
Poslovanje srbijanskog avioprijevoznika
Hyundai očekuje rast prodaje
Najveći južnokorejski pr-
oizvođač automobila Hyun-
dai objavio je jučer kako
predviđa da će 2010. godine
uspjeti povećati prodaju do
17 posto, zahvaljujući novim
modelima i očekivanom opo-
ravku svjetske privrede.
Grupacija Hyundai, u
okviru koje posluju Hyun-
dai Motors i Kia, računa da
će ove godine prodati ukup-
no 5,4 miliona vozila, u po-
ređenju sa 4,63 miliona u
2009., prenijele su agencije.
Hyundai, četvrti proiz-
vođač vozila na svijetu na
osnovu prodaje u prvoj po-
lovini 2009., uspio je po-
većati obim prodaje za deset
posto, na 3,1 milion au-
tomobila.
Zahvaljujući novim modelima vozila
Prodajom Hypo banke
finansirani desničari
Njemačka pokrajina Ba-
varska zatražit će 650 mi-
liona eura od austrijske po-
krajine Koruške kako bi na-
mirila gubitak nastao nakon
što je njemačka javna re-
gionalna banka BayernLB
kupila Hypo Group Alpe
Adria banku 2007. godine,
koja je u međuvremenu na-
cionalizirana kako bi se iz-
bjegao njen stečaj, piše bečki
dnevnik "Die Presse".
Otvorena istraga
Sumnje u nepravilnosti i
počinjenje kaznenih djela
okružuju kupovinu Hypo
banke koju je BayernLB ku-
pio za 3,2 milijarde eura.
Unutrašnji izvještaj ba-
varske banke pokazao je da je
ona nepromišljeno i po pre-
visokoj cijeni kupila Hypo,
šestu po veličini austrijsku
banku koju je vlada u Beču
nacionaliziranjem sredinom
decembra spasila od stečaja.
Kako piše list, bavarski
premijer Horst Sihofer
(Seehofer) traži i da se vrati
višak vrijednosti koji je rea-
lizirala grupa ulagača koji
su kupili udjele u Hypo
banci prije nego ju je preu-
zeo BayernLB.
"Die Presse" piše, ne na-
vodeći izvor, da su prodajom
austrijske regionalne javne
banke BayernLB-u finansi-
rane političke stranke.
Stranka ultradesnice
BZO Jerga Hajdera (Joerg
Haider) koja je na vlasti u
Koruškoj, dobila je navodno
27 miliona eura, a njen kon-
zervativni saveznik OVP
koji sudjeluje u regionalnoj
vladi, 13 miliona. Austrijsko
pravosuđe o tome provodi
istragu.
Lažne izjave
Radi rasvjetljavanja afe-
re, tri opozicione stranke u
bavarskom parlamentu
namjeravaju bivše čelnike
BayernLB-a i Hypo banke
ispitati pod zakletvom pred
ad hoc parlamentarnim is-
tražnim povjerenstvom,
piše njemački dnevnik
"Sueddeutsche Zeitung".
Čelnici koji budu dali
lažne izjave mogu dobiti
najmanje godinu zatvora.
FINANSIJE Bavarska će tražiti 650 miliona eura odštete
Regionalni zajmodavac BayernLB 2007. godine kupio austrijsku banku
Partija BZO Jerga Hajdera navodno dobila 27 miliona eura
Hypo banka: Sumnje u nepravilnosti prilikom kupovine
Prijete li Evropi nove
nestašice energije?
Isporuke energije Evro-
pi mogle bi biti ponovo
poremećene ove zime, na-
kon što je Rusija prekinule
isporuku nafte susjednoj
Bjelorusiji zbog spora u ve-
zi s carinskim dažbinama,
piše londonski "Guardian".
Spor će ponovo probu-
diti zabrinutost širom
Evrope zbog sve veće ovis-
nosti od ruske energije i
političkog utjecaja koji Ru-
sija zbog toga uživa.
Sporovi između Rusije i
njenih susjeda zbog snab-
dijevanja energijom postali
su redovna pojava počet-
kom svake godine, kada se
ugovaraju isporuke. Pone-
kad imaju ozbiljne poslje-
dice po ostatak Evrope, koji
od Rusije ovisi za gotov sav
plin i dobar dio nafte.
U ovo vrijeme prošle go-
dine, Rusija je prekinula
snabdijevanje Ukrajine pli-
nom, što je dovelo do pre-
kida isporuka Evropi. Zbog
toga je veleprodajna cijena
plina naglo skočila, a mi-
lioni domaćinstava u is-
točnoj Evropi danima su
bili bez grijanja.
Snabdijevanje plinom je
osjetljivije od snabdijevanja
naftom, jer se plin tran-
sportira fiksnim plinovodi-
ma koji se mogu otvarati i
zatvarati, dok se nafta može
isporučivati i tankerima iz
svih dijelova svijeta.
Malo je vjerovatno da će
aktuelni spor Rusije i Bje-
lorusije dovesti do nestašica
nafte i njenih prerađevina u
Evropi, jer će zemlje moći
kupovati i na drugim mjes-
tima, doduše po višoj cijeni,
piše "Guardian".
Agencije su jučer javile da
ruska nafta normalno teče
naftovodom prema Evropskoj
uniji kroz Bjelorusiju, uprkos
neriješenom sporu dvije
država zbog cijene, saopćila je
bjeloruska državna naftna
kompanija Belneftekhim.
Rusija je 1. januara ob-
ustavila snabdijevanje bjel -
oruskih rafinerija naftom, jer
su posljednjeg dana 2009. pr-
opali pokušaji dvije država da
dogovore cijene i tranzitne
tarife za rusku naftu koja
preko Bjelorusije ide u EU za
2010. Razgovori o ovom pi-
tanju nastavljeni su jučer.
Naftni spor Rusije i Bjelorusije
Rusija: Sporovi Rusije i susjeda redovni svake zime
w
Novartis preuzima ostatak Alcona
w
T-Mobile i službeno pripojen HT-u
Švicarski Novartis najavio je preuzimanje potpune
kontrole nad međunarodnom oftalmološkom grupaci-
jom Alcon za ukupno 39,3 milijarde dolara, radi di-
versifikacije i udaljavanja svog poslovanja od lijekova na
recept. Novartis je saopćio da će povećati svoj udio u
Alconu na 77 posto, odlučivši iskoristiti opciju ku-
povine dodatnog 52-postotnog udjela u toj kompaniji od
prehrambene grupacije Nestle za 28,1 milijardu dolara.
Pripajanje kompanije T-Mobile Hrvatskim teleko-
munikacijima (HT) obavljeno je zadnjeg dana prošle
godine. Do pripajanja je došlo ugovorom koji su HT i
T-Mobile Hrvatska sklopili 29. oktobra prošle godine.
Upisom pripajanja u sudski registar, koje je izvršeno
31. decembra, T-Mobile Hrvatska je prestao postojati, a
HT je postao njegov sveopći slijednik te stupio u sve
pravne odnose pripojenog društva.
Na Sarajevskoj berzi
ju~er je ostvaren promet od
73.283 marke, a u sklopu 44
transakcije ukupno su pro-
metovana 25.194 vrijedno-
sna papira.
Promet na kotaciji ko-
mpanija iznosio je 14.200
KM, me|u fondovima
2.747, obveznicama ratnih
potra`ivanja 3.475, na pr-
imarnom tr`i{tu 31.560, a
na sekundarnom 21.300
maraka.
Najve}i rast vrijednosti
zabilje`ile su dionice Euro-
pe iz Sarajeva od 14,29 po-
sto, dok je najve}i dnevni
pad registrirao Energopetr-
ol od 12,94 posto.
Vrijednost indeksa fo-
ndova BIFX pala je za 1,16
posto, na 1.817,75 poena.
Indeks SASX-10 izgubio je
na vrijednosti 1,61 posto i
skliznuo na 1.036,19 poena,
dok je vrijednost indeksa
primarnog slobodnog tr`-
i{ta SASX-30 potonula za
0,54 posto i iznosi 1.091,24
poena, saop}ila je Saraje-
vska berza.
biznis
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 21
Dioni~ko društvo Zvani~ni
kurs (KM)
Vrijednost Broj
transakcija
Promjena
kursa (%)
ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 15,94 -2,61 126 2.008,72 2
SARAJEVO OSIGURANJE 8,50 1,15 1.435 12.192,15 3
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA 4,50 -4,86 296 1.332,00 3
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA 25,02 0,10 9.068 2.269,275ENERGOINVEST
D.D. SARAJEVO 4,95 0,20 1.400 6.885,00 3
ENERGOPETROL DD SARAJEVO 10,50 -12,94 104 1.092,00 1
IK BANKA DD ZENICA 94,51 -0,62 113 10.680,01 5
JP ELEKTROPRIVREDA BIH 30,00 -2,12 180 5.400,00 1
TVORNICA CEMENTA KAKANJ 25,25 1,00 196 4.949,10 3
EUROPA D.D. SARAJEVO 40,00 14,29 33 1.320,00 1
NAMJEŠTAJ DD GRADA^AC 10,20 -4,67 500 5.100,00 1
@ELJEZARA ILIJAŠ D.D. ILIJAŠ 2,48 0,00 6.000 14.880,00 1
OBVEZNICE FBiH
PRIMARNO TR@I[TE
SEKUNDARNO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Kursna lista SASE na dan 4. 1. 2010.
Koli~ina
BIFX 1,16% 1.817,75
SASX-10 1,61% 1.036,19
SASX-30 0,54% 1.091,24
Vrijednost indeksa

Energopetrol: Pad cijene od 12,94 posto
Trgovanje 73.283 marke
Nafta{i sru{ili
glavni indeks
Slab po~etak u novoj godini
SAD
Lani zatvoreno
137 banaka
U Sjedinjenim Dr`ava-
ma lani je bankrotiralo
137 banaka, objavila je Fe-
deralna korporacija za osi-
guranje bankarskih depo-
zita (FDIC). Od toga su u
prvom polugodi{tu 2009.
s finansijskog tr`i{ta ne-
stale 44 banke, a u dru-
gom 93, navodi FDIC, ko-
ji kontrolira rad regiona-
lnih banaka i ima pravo
da odlu~uje o prestanku
njihovog rada, ako ne
ispunjavaju funkcije u
skladu sa zakonom.
Stroga regulativa pre-
dstavlja najbolji na~in za
spre~avanje da se finansi-
jske {pekulacije otrgnu ko-
ntroli i dovedu privredu u
novu krizu, izjavio je pre-
dsjednik Ameri~ke centra-
lne banke (Fed) Ben Berna-
nke.
To je najop{irniji kome-
ntar Bernankea o toj temi
otkad je uru{avanje tr`i{ta
nekretnina dovelo do na-
jdublje finansijske krize od
Drugog svjetskog rata, a
mo`da i najgore u modernoj
historiji, prenijele su svje-
tske agencije.
Kriti~ari optu`uju Fed
da je podsticao rast {pekula-
tivnog balona u sektoru ne-
kretnina time {to je, poslije
recesije iz 2001., predugo
odr`avao kamatne stope pr-
eniskim.
Bernanke je u govoru na
godi{njem sastanku Ame-
ri~kog ekonomskog udru`-
enja branio postupke Feda,
istakav{i kako su izuzetno
niske kamatne stope bile
neophodne da bi se ponovo
pokrenula privreda i stvori-
la nova radna mjesta poslije
ra~unovodstvenih skanda-
la koji su 2001. potresli Wal
Street.
Prvi ~ovjek Feda izjavio
je da su direktne veze
izme|u niskih kamatnih
stopa i naglog rasta cijena
nekretnina veoma slabe.
Du{an Kova~evi}, ste~a-
jni upravnik drvne industr-
ije DIP Kozara iz Bosanske
Dubice, potvrdio je na{em
listu da }e nakon posljednje
propale prodaje ovog predu-
ze}a za proizvodnju na-
mje{taja, koje se od 2008.
nalazi u ste~aju, ~etvrta lici-
tacija biti organizirana
po~etkom februara 2010.
godine.
Novi tender
- Nije se pojavio ni drugi
kupac niti je polo`io depo-
zit u prethodnim licitacija-
ma. Odbor povjerilaca do-
nio je odluku o raspisivanju
novog tendera i to 11. febr-
uar u Banjoj Luci - kazao je
Kova~evi}.
On ka`e kako je odboru
povjerilaca skrenuo pa`nju
da Kozara ne mo`e biti pro-
data ni`e od tre}ine njene
vrijednosti, odnosno ne is-
pod 3,8 miliona KM.
Strate{ki partner
Kova~evi} je podsjetio
da je na tre}oj licitaciji Ko-
zaru kupio prijedorski
advokat Milenko Tomi} za
skoro 4,2 miliona maraka.
- Dostavio nam je dopis
da je sklopio ugovor s fir-
mom Auto-^a~ak, a potom
nam je i ~a~anska banka po-
slala pismo namjere da To-
mi}u za ove namjene `eli
dati kredit, {to u slu~aju Za-
kona o ste~aju ne pije vode.
Poslije toga, ovu licitaciju
proglasio sam neuspjelom i
imovinu Kozare ponudio
drugom na listi koji nije
uplatio depozit - kazao je
Kova~evi} ne `ele}i precizi-
rati bi li se kao strate{ki pa-
rtner mogla pojaviti i Vlada
RS.
Prema njegovim ri-
je~ima, u Kozari nisu zabri-
nuti za ishod prodaje, jer je
preduze}e mnogim investi-
torima atraktivno, pa ~ak i
ruskim kupcima koji su po-
kazali interes za ovu firmu.
M. ZGONJANIN
Cijene nafte
porasle su ju~er
na svjetskim tr`-
i{tima na 81 dolar
za barel (159 lita-
ra), najvi{i nivo u
vi{e od dva mjese-
ca, poduprte vije-
stima da je Rusija
obustavila isporu-
ke nafte Bjelorusi-
ji, te niskim te-
mperaturama u
SAD.
Cijene barela
sirove nafte por-
asle su na ameri~kom tr`i{tu
za 1,63 dolara, na 81,08 dola-
ra, nakon {to su nakratko
dosegnule 81,16 dolara, na-
jvi{i nivo od 26. oktobra.
Nade u oporavak ame-
ri~ke privrede pored ostalih
pozitivnih vijesti omogu}ile
su nastavak uzleta cijene na-
fte nakon {to su u pro{loj
godini porasle za 78 posto,
po najve}oj godi{njoj stopi
u desetlje}u.
Od pozitivnih podataka
izdvajaju se najnoviji izvje-
{taji iz Kine i Indije. Kine-
ske tvornice pove}ale su pr-
oizvodnju, dok je stopa rasta
indijske proizvodnje ubrza-
la u decembru prvi put u
posljednja tri mjeseca.
PRIVATIZACIJA Uskoro ~etvrta licitacija industrije namje{taja
Kozara interesantna i
ruskim investitorima
Firma ne smije biti prodata za manje od 3.800.000 maraka, koliko
je tre}ina njene vrijednosti, nagla{ava Kova~evi}
DIP Kozara: Atraktivno preduze}e (Foto: D. Stojni})
Guverner Ameri~ke centralne banke Ben Bernanke
Regulativa najbolja odbrana od {pekulacija
Bernanke: Optu`en za podsticaj rasta {pekulativnog balona
Tr`i{te energenata
Cijena nafte na najvi{em
nivou u dva mjeseca
Nade u oporavak omogu}ile rast cijena

Dnevni avaz, utorak,
C>KI 5. januar/sije~anj 2010.
Pulja: Treća provincija po broju žrtava
Sve više umrlih od
osiromašenog urana
(Od specijalnog izvještača
"Dnevnog avaza" iz Rima)
U Italiji su ponovo na
dnevni red došle žrtve osi-
romašenog urana. Prošle
godine sud u Firenci osudio
je ministarstvo odbrane zb-
og loše zaštite vojnika na
vojnim misijama van Italije
i odredio sumu od 545.000
eura odštete porodici umr-
log vojnika koji je obolio od
karcinoma nakon misije u
Somaliji.
Ovo ministarstvo sada je
izgubilo i parnicu na rims-
kom sudu i morat će isplatiti
1,4 miliona eura odštete po-
rodici vojnika koji je umro u
26. godini nakon što se vra-
tio s misije na Kosovu.
Jučer je okončana jed-
nodnevna konferencija "Žr-
tve urana" koju je otvorio
Antonio Gabelone, predsje-
dnik provincije Leće u Pu-
lji. Provincija Pulja je treća
regija u Italiji nakon Kam-
panje i Sardinije po broju
žrtava osiromašenog urana.
Prošle sedmice registri-
rana je smrt vojnika koji je
1993. bio na ratištu u So-
maliji, odakle se vratio
teško bolestan s dijagno-
zom galopirajuće leukemi-
je. On nije jedini pripadnik
italijanske vojske koji je
obolio nakon misija u
državama gdje je korišten
osiromašeni uran od Soma-
lije, pa do BiH i Kosova.
Njegovo ime je dodato
na listu od 250 mrtvih voj-
nika, od kojih je samo 75
sahranjeno u posljednje dv-
ije godine. Prisutan je i ve-
liki broj civilnih žrtava koje
su oboljele od bolesti izaz-
vanih osiromašenim ura-
nom. S. MIHALJINAC
Ministarstvo odbrane isplaćuje visoke
odštete porodicama
Žrtve opasnog materijala
Uredba Vlade
je protivna Ustavu
Bošnjačko nacionalno
vijeće (BNV) saopćilo je
jučer da je Uredba Vlade
Srbije o nomenklaturi sta-
tističkih teritorijalnih je-
dinica, kojom su Novi Pa-
zar i Tutin pripojeni re-
gionu Centralne Srbije, a
Prijepolje, Priboj, Nova Va-
roš i Sjenica regionu Za-
padne Srbije, protivna Us-
tavu.
Time je dovedeno u pi-
tanje ostvarivanje manjin-
skih prava sandžačkih Bo-
šnjaka, ocijenio je BNV, i
uputio pismo srbijanskom
premijeru Mirku Cvetko-
viću sa zahtjevom da na
prvoj narednoj sjednici
Vlade ta odredba bude iz-
mijenjena tako da šest
"sandžačkih općina" bude u
sastavu jednog regiona.
Stav Bošnjačkog nacionalnog vijeća
Srbija podnijela tužbu
protiv Hrvatske za genocid
Pravni zastupnici Srbije
jučer su Međunarodnom su-
du pravde u Hagu podnijeli
tužbu protiv Hrvatske za ge-
nocid nad Srbima tokom ra-
ta od 1991. do 1995. godine,
potvrđeno je "Dnevnom ava-
zu" u diplomatskim krugo-
vima.
U tužbi se navode podaci o
“zločinima počinjenim u Go-
spiću, Sisku, Pakračkoj po-
ljani, Karlovcu, Osijeku, Pau-
linom Dvoru, Medačkom
džepu, na Maslenici i tokom
operacija “Bljesak” i “Oluja”.
Srbijanski mediji navode
kako su u tužbi predočeni i
podaci o žrtvama i to ne samo
onima koje su stradale u su-
kobima do 1995., nego i oni-
ma koje su stradale nakon rat-
nih okršaja ili u pokušajima
da se vrate iz izbjeglištva.
Hrvatska je 1999. godine
Međunarodnom sudu prav-
de podnijela tužbu u kojoj
traži da Srbija bude pro-
glašena krivom za kršenje
Konvencije o genocidu, kao i
da sud naloži Beogradu da
kazni sve počinioce zločina,
da Hrvatskoj vrati kulturna
dobra i plati ratnu odštetu u
iznosu koji bi utvrdio sud.
Pravnici su već upozorili
da Hrvatska nema gotovo ni-
kakve šanse da dobije ovaj
proces na pravnomterenu, a
Srbija još manje. Jer, ljestvica
za dokazivanje genocida,
prema mišljenju pravnih ek-
sperata, previsoko je podi-
gnuta već u slučaju Bosne i
Hercegovine protiv Srbije
pred Međunarodnim sudom
pravde.
Tom presudoms početka
2006. godine, Srbija je pro-
glašena prvom državom os-
uđenom za kršenje Konven-
cije o genocidu. Utvrđeno je
kako je mogla, a nije sp-
riječila, niti kaznila počinioce
genocida u Srebrenici.
I ovom presudom je na-
loženo da se haški optuženici
za genocid - prvenstveno
Ratko Mladić, u što skorijem
roku nađu u Haškom tri-
bunalu, što se još ne nazire.
S. ŠKULETIĆ
HAG Pred Međunarodnim sudom pravde
Slučaj BiH protiv Srbije previsoko podigao ljestvicu u dokazivanju
genocida, tvrde pravni eksperti
Ugledni imami i građani ne slažu se s vladom
Francuski ministar va-
njskih poslova Bernar Ku-
šner (Bernard Kouchner)
ocijenio je jučer da se neki
ugledni iranski imami i
građani ne slažu s tamo-
šnjom vladom. Prema Ku-
šneru, većina "veoma vi-
soko rangiranih šiita" ne
slaže se s vladom i os-
porava njene religiozne
vrijednosti.
Iranske vlasti bezus-
pješno pokušavaju zaus-
taviti proteste koji su se
rasplamsali u toj državi
nakon reizbora predsjed-
nika Mahmuda Ahmedi-
nedžada u junu. Iranski
opozicioni lider Mirhu-
sein Musavi izjavio je u
petak da je njegova država
u ozbiljnoj krizi i pozvao
na reforme, istakavši da je
spreman umrijeti u pro-
testima.
Francuska se, uz ne-
koliko drugih zapadnih
država, protivi iranskom
nuklearnom programu na
kojem insistira Ahmedi-
nedžadova vlada.
Francuski ministar Kušner o stanju u Iranu
MSP u Hagu: Na tužbu odgovoreno tužbom
Nastavlja se vođenje
pogrešne politike
Lider LDP-a Čedomir
Jovanović ocijenio je da
Srbija, podnošenjem kon-
tratužbe protiv Hrvatske,
Jovanović: Pogoršanje
odnosa
nastavlja voditi pogrešnu
politiku i na taj način "dra-
matično" pogoršava odno-
se s državama s kojima bi
morala imati najbolju i
najrazvijeniju saradnju.
- Kontratužba protiv
Hrvatske posljednji je
primjer pogrešnog pristu-
pa i tumaranja u našoj
vanjskoj politici - rekao je
Jovanović i dodao kako je
vlast u Srbiji "dužna" da
shvati da kandidatura za
članstvo u EU obavezuje
Srbiju da se počne ponašati
kao evropska država, kojoj
su prioriteti europeizacija i
uspostavljanje najboljih
mogućih odnosa sa sus-
jedima.
Voz udario u hotel "Holiday Inn"
Finski saobraćajni zva-
ničnici saopćili su da je sko-
ro prazan putnički voz uda-
rio u hotel na glavnoj želj-
ezničkoj stanici u Helsin-
kiju, izazivajući štetu ali ne
i žrtve. Timo Sarinen (Saa-
rinen) iz Uprave finskih
željeznica izjavio je da je
voz udario u hotel "Holiday
Inn" jučer ujutro nakon što
su mu otkazale kočnice.
Kazao je da su tri člana
željezničkog osoblja bila u
vozu, ali da nije bilo put-
nika. Nije javljeno da je bilo
ko zadobio ozbiljnije po-
vrede. Portparol finskih
saobraćajnih vlasti Ana Jo-
kela (Anna) izjavila je da je
stanica bila upozorena na
dolazak voza prije nego što
je udario u hotel.
Saobraćajna nesreća u Finskoj
Helsinki: Pričinjena šteta, nema žrtava (Foto: AFP)
!
C>KI
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010.
Obješena lutka s likom Baraka Obame
Američka Tajna služba
objavila je da istražuje sve
činjenice u vezi s prona-
đenom lutkom s likom pre-
dsjednika SAD Baraka Oba-
me (Barack) koja je obje-
šena u rodnom gradu ne-
kadašnjeg lidera Džimija
Kartera (Jimmy Carter).
Objavljeno je da je lutka
obješena na konopcu ispred
crveno-bijelo-plavog znaka
na kojem je pisalo "Plejns,
Džordžija. Dom Džimija
Kartera, našeg 39. predsje-
dnika). Svjedoci su kazali
kako je na imitaciji Obame
pisalo njegovo ime.
Gradonačelnik Plejnsa
LE Godvin III (Godwin) iz-
javio je da su vatrogasci ski-
nuli lutku, dok je portparol
Tajne službe potvrdio da je u
toku istraga slučaja.
Incident u rodnom gradu Džimija Kartera
Disident
podnio žalbu
Kina
Kineski disident Liu
Džijaobo (Xiaobo) žalio
se na presudu o optužb a-
ma za rušenje vlasti, ali
ima malo nade da će nje-
gova kazna od 11 godina
zatvora biti promijenje-
na, kazao je jučer njegov
advokat Šang Baođun
(Shang Baojun).
Džijaobo je osuđen 25.
decembra na sudu u Peki-
ngu na 11 godina zatvora
za "poticanje na rušenje
državne moći", što je izaz-
valo žestoke osude iz SAD,
Evropske unije i drugih
zapadnjačkih vlada.
Rekordne padavine u Pekingu i Seulu
Rekordne snježne pada-
vine paralizirale su tokom
vikenda i jučer zračni i ces-
tovni saobraćaj na sjeve-
roistoku Azije, prinudivši
aerodrome u Kini i Južnoj
Koreji da otkažu veliki broj
letova, pekinške škole na
zatvaranje, a najavljuje se
da još lošije vrijeme dolazi u
narednim danima. Najma-
nje jedna osoba je poginula,
dok su barem dvije nestale
u planinama centralnog Ja-
pana nakon što je veliki
snijeg prekrio regiju.
Kinesku prijestonicu
Peking prekrio je najveći
snježni prekrivač u prote-
klih šest decenija, a tamo-
šnje agencije javljaju da je
njegova visina iznosila 30
centimetara.
No, neki su snijeg is-
koristili za svoje radosti, bi-
lo da je riječ o dječijem gru-
dvanju ili o vjenčanju.
Na pekinškom aerodro-
mu otkazano je ili odgo-
đeno blizu 1.200 letova u
nedjelju, dok je jučer ta ci-
fra iznosila više od stotinu,
objavio je AFP. U južno-
korejskom Seulu palo je 26
centimetara snijega, što je
rekord od 1937. godine ot-
kako se vode podaci o pa-
davinama.
Slično kao u kineskoj, i
u prijestonici Južne Koreje
otkazane su na desetine le-
tova.
Vremenske nepogode na sjeveroistoku Azije
Peking: Vjenčanje na snijegu (Foto: AFP)
Srbijanska mafija
osma na svijetu
Srbijanska mafija pro-
glašena je osmom najjačom
mafijom na svijetu prema
popisu koji su zajedno ob-
javili londonski "Daily Ne-
ws" te španski dnevnik "Di-
ario". Iza nje su se našle čak
i zloglasna albanska te ma-
fija s Jamajke.
Trijade četvrte
Kriterij za ulazak na top
deset najjačih svjetskih ma-
fija bilo je učešće u orga-
niziranom kriminalu na po-
dručju više država, te u ak-
tivnostima poput trgovine
drogom, oružjem ili slič-
nim ilegalnim robama.
Prema popisu, srbijan-
ska mafija je visoko pozi-
cionirana jer posluje u de-
setak država, povezana je s
aktivnostima poput kri-
jumčarenja droge, plaćenih
ubistava, reketiranja, nam-
ještanja klađenja, kontrole
kockarnica te krađa. Uz to,
na Interpolovoj listi nalazi
se 350 državljana Srbije koji
često važe kao najbliži sa-
radnici vođa najvećih nar-
ko-kartela na svijetu.
Prvo mjesto na popisu
evropskih medija zauzela je
ruska mafija za koju se
procjenjuje da ima više od
pola miliona članova koji
kontroliraju i do 70 posto
ruske privrede. U stopu je
slijedi italijanska "Cosa No-
stra", jedna od najstarijih na
svijetu. Treće mjesto zau-
zeli su kolumbijski nar-
ko-karteli ispred kineskih
trijada, poznatih po kri-
jumčarenju ilegalnih imi-
granata, a vjeruje se da Ki-
nezi drže dvije trećine svjet-
skog tržišta kokaina.
Sa 110.000 članova u 2.500
porodica japanske jakuze su
zauzele peto mjesto. Meksič-
ka mafija, nastala u američ-
kim zatvorima od pritvorenih
pripadnika uličnih bandi, na-
lazi se na šestom mjestu.
Nemilosrdni Izraelci
Izraelci su sedmo mjes-
to, a često ih se povezuje s
ruskom mafijom. Važe kao
nemilosrdni, a drže mono-
pol nad izvozom hašiša te
ekstazija u Evropu i SAD.
Iza osmoplasirane srbi-
janske nalazi se albanska
mafija čiji pripadnici poštu-
ju kodeks ponašanja star
gotovo šest stoljeća. Top de-
set najjačih mafija zatvaraju
Jamajčani čija je mafija s
aktivnim djelovanjem po-
čela 1950. godine.
ISTRAŽIVANJA Zajednički popis evropskih listova
Jedan od kriterija za ulazak na top deset, gdje su Rusi na vrhu, bilo je učešće u
organiziranom kriminalu na području više država
Italijanska "Cosa Nostra" zauzima drugo mjesto
Džijaobo: Malo nade
Od sutra je u prodaji novi
broj magazina „Azra“
AZRA - takve pri~e ho}u
Mia Martina BARBARI]
Pjeva~ica u Ministarstvu okoli{a
Kenan ADEMOVI]
Sljedbenik bogate
porodi~ne tradicije
\ole \OGANI
Na{i ljudi vole narodnu muziku
Neobi~na &originalna BiH
Sufizam u na{oj zemlji
Bosanski dervi{i
"
Dnevni avaz, utorak,
C>KI 5. januar/sije~anj 2010.
Klizišta odnijela najmanje 68 života (Foto: AP)
Zatvaranje nuklearnih elektrana
RIO DE ŽANEIRO- Tuka
Žordao (Tuca Jordao), gra-
donačelnik Angre dos Rei-
sa, grada gdje je dugotrajna
i obilna kiša ovih dana od-
nijela 44 života, zatražio je
da nuklearne centrale An-
gra I i Angra II privremeno
prekinu s radom iz opreza.
- Ne treba se izlagati riziku,
moramo spriječiti moguće
probleme - rekao je Žordao,
prvi čovjek turističkog gra-
da, 159 kilometara udalje-
nog od Rija, u kojem su
jedine dvije brazilske nu-
klearke. On je kazao da ne-
ma nikakvih operativnih
problema ni radioaktivnog
curenja u samim centrala-
ma, ali je riječ o mjeri opre-
za.
Na ovom području u pro-
teklim danima u poplavama
i odronima poginulo je naj-
manje 68 osoba.
Ukratko
Krvavi sukobi u DR Kongo
KINŠASA - Najmanje 150
osoba ubijeno je u prošlo -
sedmičnim sukobima između
vladinih trupa i naoružanih
grupacija u pokrajini Ekvator
u Demokratskoj Republici
Kongo, saopćila je jučer mi-
sija UN-a u toj državi.
Radio Okapi objavio je da
su 157 pobunjenika i jedan
pripadnik kongoanske voj-
ske, poznate kao FARDC,
poginuli između 31. decem-
bra i 1. januara u mjestu
Injele na sjeverozapadu
države, gdje se nasilje raz-
buktalo prošlog oktobra.
Sukobi između zajednica
Injele i Monzaja izbili su
zbog prava na ribarenje u
ovoj oblasti, a od tada je više
pobunjeničkih grupa naja-
vilo da će pokrenuti borbu
protiv vlade u Kinšasi.
Lavine u Švicarskim Alpama
BERN- Najmanje četiri oso-
be poginule su u dvjema la-
vinama u Švicarskim Alpama
u nedjelju, saopćila je jučer
švicarska policija. Policija
kantona Berna objavila je da
su najmanje tri osobe po-
ginule u dolini Dimtigu, 40
kilometara južno od Berna.
Dvije uzastopne lavine, na-
vodi policija, obrušile su se
na grupu skijaša, a nakon
pola sata i na spasioce koji
su im stigli u pomoć. Nije
jasno koliko je osoba iz-
vučeno iz lavine i koliko ih
je još zatrpano. U drugoj
nesreći u kantonu Valaj,
muškarca je zatrpala lavina
blizu grada Verbijea, ne-
daleko od južne granice s
Francuskom i Italijom.
Indija: Više od 40 mrtvih od hladnoće (Foto: AP)
Brodolom na indijskoj rijeci
KALKUTA- Strahuje se da
je najmanje 18 osoba po-
ginulo nakon što se nakr-
cani brod prevrnuo u rijeci u
istočnoj Indiji, saopćio je
jučer Srikumar Mukardži
(Mukherjee), ministar civil-
ne odbrane države Zapadni
Bengal.
- Nesreća se desila na rijeci
Rupnarajan blizu grada
Kolgata, 80 kilometara ju-
gozapadno od Kalkute -
saopćio je Mukardži, te do-
dao “da su šanse za nalaženje
preživjelih veoma male", pre-
nosi AP. Lokalno stanov-
ništvo spasilo je desetak put-
nika, a jedan je uspio do-
plivati na sigurno.
Više od 40 osoba umrlo je od
hladnoće na sjeveru Indije,
što je primoralo vlasti da ju-
čer zatvore na hiljade škola.
Detaljni pretresi
putnika iz 14 država
Američka administracija
uvela je jučer nove sigur-
nosne mjere na aerodromi-
ma, dok su ambasade SAD i
Velike Britanije u Jemenu
ostale zatvorene, a sve zbog
strahova od mogućih napada
terorista El-Kaide.
Veliki pritisak
Nakon novog upozo-
renja za Božić u obliku
neuspjelog napada u ame-
ričkom avionu, strožijim
mjera provjere bit će pod-
vrgnuti putnici i letovi iz 14
država, dok će se na svim
aerodromima provoditi "na-
sumični" pretresi putnika.
Predsjednik SAD Barak
Obama (Barack) bio je pod
velikim pritiskom da po-
jača mjere sigurnosti nakon
što je priznao propuste koji
su umalo rezultirali tra-
gično. Loš detonator i pri-
sebnost putnika spriječili
su 23-godišnjeg Nigerijca
Umara Faruka Abdulmu-
taliba, koji se obučavao u
kampu El-Kaide u Jemenu,
da se raznese u avionu i tako
odnese na desetine života.
Svi putnici koji dolaze iz
ili preko Kube, Irana, Su-
dana, Sirije, Afganistana,
Libije, Nigerije, Pakistana,
Somalije, Jemena, Alžira,
Libana, Saudijske Arabije i
Iraka bit će detaljno pre-
tresani, a njihov prtljag će
biti posebno skeniran.
Zatvorene ambasade
Preksinoć su na među-
narodnom aerodromu u Nju-
arku bili privremeno obus-
tavljeni letovi jer je jedan čov-
jek bez odobrenja ušao u spe-
cijalno osigurano područje,
objavili su zvaničnici. Na hi-
ljade osoba bilo je u zračnoj
luci čiji su letovi odgođeni.
I na glavnom jemen-
skom aerodromu u Sani po-
jačane su sigurnosne mjere,
dok su ambasade SAD, Ve-
like Britanije kao i još ne-
koliko država ostale zatvo-
rene zbog strahova kako bi
se ovdje mogli realizirati
napadi ogranka El-Kaide za
Arabijski poluotok.
Obamin savjetnik za pro-
tivterorističke aktivnosti Džon
Brenan (John Brennan) upo-
zorio je na moguće napade
El-Kaide u Jemenu. No, dodao
je da ne postoje planovi o
slanju snaga u ovu državu kako
bi se borile protiv terorista.
- Ne bih rekao da ot-
varamo drugi front. Ovo je
nastavak borbi koje su već u
toku i koje su počele do-
laskom ove administracije -
istakao je Brenan.
SAD Strožije mjere na američkim aerodromima
Privremena obustava letova u zračnoj luci Njuark jer je jedan čovjek bez
odobrenja ušao u specijalno osigurano područje
Njuark: Odgođeni letovi hiljada putnika (Foto: AP)
Osumnjičeni za pripremu
napada s El-Kaidom
Petorica Amerikanaca
muslimana, osumnjičenih
da su putem interneta kon-
taktirali militantne grupe
kako bi izvršili terorističke
napade, izjavila su jučer u
pakistanskom sudu kako su
samo željeli pružiti finan-
sijsku i medicinsku pomoć.
Studenti, u dvadesetim
godinama iz američke
države Vridžinije, uhapšeni
su prošlog mjeseca. Poli-
cijski zvaničnici kazali su
kako imaju dokaze da je
petorka kontaktirala taliba-
ne, te da su zajednički pla-
nirali napade u Pakistanu.
Osumnjičeni su se jučer
pojavili u sudu za protiv-
terorizam u pakistanskom
gradu Sargodi i tamo će
ponovo doći 18. januara,
kazao je advokat odbrane
Muhamed Amir Kan.
- Pet uhapšenih muška-
raca negirali su kontakte s
El-Kaidom ili nekim dru-
gim militantnim grupama.
Na sudu su izjavili kako su
htjeli ići u Afganistan da
pomognu braći muslimani-
ma kojima je potrebna fi-
nansijska ili medicinska
pomoć - rekao je Kan.
Predstavnici policije ka-
zali su na sudu da su Ame-
rikanci bili u kontaktu s
operativcem El-Kaide koji
je poznat pod imenom Sej-
fulah. Također, zatražena je
doživotna kazna zatvora.
Petorica Amerikanaca na sudu u Pakistanu
Policija vodi osumnjičene: Željeli pomoći (Foto: AP)
w
Jak potres na Pacifiku
Blizu 500 kuća jučer je uništeno ili
oštećeno u žestokom zemljotresu od 7,2 ste-
pena po Rihteru koji je pogodio Solomonske
Otoke i izazvao paniku, ali ne i teže povrede.
Epicentar potresa bio je 103 kilometra od
grada Gizo na ovom pacifičkom arhipelagu.
Poginulo pet stranih vojnika
Četvorica američkih i jedan bri-
tanski vojnik poginuli su u dvije
odvojene eksplozije bombi na jugu
Afganistana, saopćili su jučer NA-
TO i britansko ministarstvo od-
brane. Amerikanci su ubijeni u
eksploziji bombe ručne proizvo-
dnje, a britanski vojnik je izgubio
život u sličnoj eksploziji tokom
patrole u provinciji Helmand.
Napadi u Afganistanu
kiosk
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 25
SRBIJA Inicijativa nakon slu~aja iz Beograda
Serijski silovatelji bit
}e hemijski kastrirani?
Optu`enima bi mogla biti ponu|ena ili hemijska kastracija ili te{ka kazna
do 15 godina zatvora, smatra advokat Bo`o Prelevi}
Serija silovanja diljem
Srbije, izme|u ostalog i ma-
loljetnica, kulminirala je
ovih dana privo|enjem je-
dnog Beogra|anina optu`-
enog da je, otkako je u septe-
mbru iza{ao iz zatvora, u ko-
jem je bio zbog silovanja,
iznova ~ak ~etiri puta po~-
inio ovo krivi~no djelo.
Materijalni motivi
Krivi~nim zakonom Sr-
bije za djelo silovanja pre-
dvi|ena je zatvorska kazna
od dvije do 15 godina.
Me|utim, statisti~ki poda-
ci pokazuju da su u ~ak 70
posto slu~ajeva te kazne na
granici zakonskog mini-
muma.
- Statistika pokazuje da
blaga kaznena politika mo-
`e biti jedan od uzroka ova-
kve pojave. Mislim da sada,
naro~ito poslije nove refor-
me pravosu|a, mi s pravom
moramo zahtijevati od su-
dova da imaju jednu dru-
ga~iju krivi~nu politiku i
da se ipak ovom pitanju pr-
istupa na druga~iji na~in. I
jedino {to mo`emo o~eki-
vati to je efikasno sudstvo i
kazne u kratkom roku, ko-
je bi sprije~ile ponavljanje
ovakvih djela - ka`e izvr{ni
direktor Komiteta pravni-
ka za ljudska prava Milan
Antonijevi}.
Pra}enje i lije~enje
Vrlo ~est slu~aj su prija-
vljena djela silovanja iza
kojih stoje ili bra~ne ucjene
ili neki drugi materijalni
motivi.
- Me|utim, kada je ri-
je~ o nesumnjivim slu~aje-
vima silovanja ili pono-
vljenih djela silovanja,
dru{tvo mora na neki
na~in ukloniti tu vrstu
opasnosti. Moje razmi{lja-
nje ide za tim da bi se
optu`enima mogla ponu-
diti opcija, zna~i ili hemi-
jska kastracija ili te{ka ka-
zna koja bi bila na granici
maksimuma, a to je 15 go-
dina zatvora - smatra Bo`o
Prelevi}, advokat i biv{i
doministar policije.
Prelevi} ka`e da se kod
silovanja u recidivu mo`e
govoriti o ~itavom nizu pr-
opusta. Sigurno je da takve
osobe tu sklonost pokazuju
i tokom izvr{avanja zatvor-
ske kazne i one se zato mo-
raju podvrgnuti pra}enju i
lije~enju.
Prelevi}: Zagovornik ideje
London u strahu od 11-godi{njeg kriminalca
Policija ~eka da dje~ak napuni
12 godina kako bi ga uhapsili
Iako ima jedan od najve}ih dosjea u Velikoj Britaniji, prema britanskim zakonima
ne mo`e u zatvor dok nema barem 12 godina
Oru`ani napad, plja~ka,
provala, kra|a, vo`nja bez
dozvole, preprodaja ukrade-
ne robe... Popis zlo~ina oko-
rjelog kriminalca od kojeg
posljednju godinu drhti
ju`ni London gotovo nema
kraja. Ali, bez obzira na to
da je u policiju priveden
vi{e od 50 puta, taj prijestu-
pnik ni jednu no} nije pro-
veo iza re{etaka.
Kriminalac s jednim od
najve}ih dosjea u Britaniji
ima, naime, samo 11 godi-
na, a prema britanskim za-
konima, dok ne napuni 12
policija mu, kao ni sud, ne
mogu ni{ta. Kriminalnu
karijeru taj je dje~ak, ~iji
identitet nije objavljen,
po~eo ve} u devetoj godini
`ivota, odmah nakon {to je
oduzet majci alkoholi~arki
i smje{ten u dje~iji dom u
ju`nom Londonu.
Prvi prijestup bio mu je
kra|a bicikla nakon koje je
uhap{en, a potom pu{ten.
U samo nekoliko mjeseci
postao je ~lan bande CYT.
- Specijalizirao se za pr-
ovale. Male je gra|e pa se
lako provla~i kroz prozor
ili kroz uske prolaze. Redo-
vno ga hvatamo, ali ne
mo`emo ni{ta u~initi, pri-
vedemo ga i odmah pusti-
mo - ka`u policijski izvori.
Iako ne mo`e biti os-
u|en na zatvorsku kaznu,
sud je dje~aka ve} nekoliko
puta poku{avao nadzirati.
Elektronska narukvica nije
se pokazala dobrim rje-
{enjem jer ju je mali krimi-
nalac odmah skinuo, dobro
znaju}i da za to jo{ ne mo`e
biti ka`njen.
- Nemamo izbora, ~e-
kamo njegov 12. ro|endan
da ga napokon mo`emo
uhapsiti i predati sudu -
ka`u u londonskoj polici-
ji.
Dje~ak je svjestan da mu sud ne mo`e ni{ta
Stiv Fejbs (Steve Fabes,
29) iz Londona izra~unao
je da }e mu za vo`nju bici-
klom od oko 80.000 kilo-
metara trebati pet godina.
- Sjedio sam u kafi}u s
atlasom u jednoj ruci i pi-
vom u drugoj i razmi{ljao
koliko bi mi vremena tre-
balo da pre|em {est konti-
nenata ka`e Fejbs, koji je
po struci ljekar.
On planira obi}i svijet
kako bi skupio novac za zdr-
avstveni centar „Merlin“ ko-
ji pru`a besplatnu pomo}
ljudima {irom svijeta koje su
zadesile prirodne katastrofe,
ratovi ili epidemije. Spremio
je sve {to mu treba da
pre`ivi, od opreme za ka-
mpiranje do mini-sudopera.
- Ovo je `ivotna prilika.
U isto sam vrijeme smrtno
prestra{en i uzbu|en - ka`e
Fejbs, koji naput kre}e ove
sedmice. Fejbs: Put }e trajati pet godina
Britanski ljekar u humanitarnoj misiji
Biciklom na put oko svijeta kako bi sakupio novac za bolnicu
I NASA radi na projektu povratka na Mjesec
Me|unarodni tim nau~-
nika otkrio je za{ti}eni kanal
u Mjesecu, ogromnu, dubo-
ku rupu, koja djeluje pogo-
dno za stvaranje kolonija na
Zemljinom satelitu, ili za
postavljanje lunarne baze.
Vertikalna rupa, koja se na-
lazi u vulkanskom regionu
Marijus hils, {iroka je oko 65
metara, a procjenjuje se da
njena dubina iznosi vi{e od
80 metara.
Nau~nici ka`u da je na-
jva`nije to {to je rupa ta-
nkim slojem lave za{ti}ena
od o{trih temperatura Mje-
seca i udara meteora, {to je
pogodno za dalja istra`iva-
nja u cilju mogu}eg nase-
ljavanja satelita.
Ovakvi tuneli na Mjese-
cu otkriveni su ranije, ali
nau~nici isti~u da je ova ru-
pa va`na zbog svog {tita,
kao i zbog toga {to se ~ini
stabilnom. Pe}ine u obliku
cilindra postoje na Zemlji,
a tako|er su prona|ene i na
Marsu. Stvaraju se proto-
kom lave, vulkanskim eru-
pcijama, seizmi~kim akti-
vnostima ili uru{avanjem
tla usljed udara meteora.
NASA radi na planovi-
ma o povratku na Mjesec
do 2020. godine i postavlja-
nju privremene lunarne
kolonije do 2025.
Istra`ivanja svemira
Rupa na Mjesecu
pogodna za koloniju?
Pli{ani medvjed posta-
vljen ispred ulaza u polici-
jsku stanicu u jednom gra-
di}u u ameri~koj saveznoj
dr`avi Oregon izazvao je
veliku paniku, po{to se
odmah posumnjalo na po-
dmetnutu bombu.
Odmah je pozvana ekipa
za uklanjanje mina i eksplo-
zivnih naprava, a zgrada i
parking su evakuirani. Me-
|utim, kada je pli{ani me-
dvjed podvrgnut rendge-
nskim zracima, utvr|eno je
da ne sadr`i nikakav ek-
splozivni materijal.
Igra~ka koju je najvjero-
vatnije izgubilo neko dije-
te, sada se nalazi na portir-
nici policijske stanice gdje
~eka da vlasnik jednog da-
na do|e po nju.
Blokirana policijska stanica u Oregonu
Pli{ani medvjed izazvao paniku
Neimenovana Britanka
(45) pre`ivjela je pad sa zlo-
glasne litice Bi~i Hed kraj
Istburna. Sko~ila je sa stije-
ne visoke 183 metra, padala
62 metra i sletjela na gre-
ben. Izvukla ju je spasila~ka
slu`ba i helikopterom pre-
bacila u bolnicu.
@ena je slomila nogu, a
policija jo{ istra`uje je li pa-
la ili sko~ila. Slu~ajni prola-
znik vidio je `enu na rubu
litice, poznate po samoubi-
stvima, i pozvao pomo}.
Litica je visoka 183 metra
Britanka se oporavlja u bolnici
Pre`ivjela pad sa zloglasne litice
$
Dnevni avaz, utorak,
KJKH= 5. januar/sije~anj 2010.
izazov, ali i zado-
voljstvo raditi s
njima. Iako se
tek upoznaje-
mo, vidim da će
uslijediti vrlo
lijep proces ra-
da - smatra
naš reditelj.
Mustafić
je u Sloveniju
sa sobom po-
veo i stalne saradnike iz Hr-
vatske, scenografa Dragutina
Broza i dramaturginju Željku
Udovičić. Kostimograf je Leo
Kulaš, s kojim je Mustafić
sarađivao na predstavi "Igra-
jući žrtvu" koju je prošle go-
dine režirao u SNG-u Nova
Gorica.
Premijera predstave "Bliže"
bit će upriličena 5. februara.
A. GAJEVIĆ
Dino Mustafić, najan-
gažiraniji sarajevski reditelj
u regiji, nakon uspješne
predstave "Igrajući žrtvu",
koju je postavio u Novoj
Gorici, ponovo je u Slo-
veniji.
Trenutno se nalazi u
Mariboru, gdje u Sloven-
skom narodnom gledališču
(SNG) priprema predstavu
"Bliže" Patrika Marbera
(Patrick).
Savremena drama
Komad "Bliže" bio je
Mustafićev izbor s obzirom
na to da je riječ o savre-
menoj intimističkoj drami
koja govori o potrazi za lju-
bavlju.
- Ovo je drama našeg
vremena i zato mi je poznati
Marberov tekst bio zani-
mljiv. Ona govori o usa-
mljenicima koji žele u sebi
naći i probuditi emociju
spram partnera, ali suočava-
jući se sa sopstvenim pro-
blemima, nesigurnostima i
emotivnim ponorima u sa-
vremenom svijetu - priča
nam Mustafić.
Izazov i zadovoljstvo
Probe sa slovenskim an-
samblom počeo je nepos-
redno prije Nove godine, da
bi se jučer vratio na scenu u
mariborskom teatru. Kako
kaže, trenutno su probe u
prostoru koje idu sasvim
dobro. Glumački ansambl
čine glumci iz matičnog po-
zorišta Eva Kraš, Matevž
Biber, Branko Jordan i Na-
taša Matjašec-Rošker.
- Riječ je o mlađim
glumcima i predstavlja mi
Sarajlije će moći kupiti prepoznatljive plakate
Prodajna izložba
ratnih plakata
U sarajevskoj galeriji
"Duplex" večeras će biti zat-
vorena izložba ratnih pla-
kata "Pozdrav iz Sarajeva"
Dade Hadžihalilović i Bo-
jana Hadžihalilovića, a tom
prilikom bit će organizi-
rana prodaja reprintova.
Novac od prodaje pla-
kata ići će, kako nam je
rekao Hadžihalilović, u hu-
manitarne svrhe.
- Na posljednjem danu
izložbe okupit će se ljudi koji
su bili s nama te 1993. godine
kada su plakati nastali, ali i
prijatelji iz Centra "Andre
Malraux", s obzirom na to da
je izložba organizirana po-
vodom obilježavanja 15. go-
dišnjice Centra - ističe
Hadžihalilović.
Publika će tako i večeras
vidjeti 20 ratnih plakata,
nastalih 1993. godine, a
predstavljaju simbole op-
sjednutog Sarajeva. Naime,
na svakom od izloženih pla-
kata nalazi se riječ Sarajevo,
ali u kontekstu različitih
svjetskih brendova. A. Gr.
Plakati, nastali 1993. godine, djelo su Dade
Hadžihalilović i Bojana Hadžihalilovića
Večeras u galeriji "Duplex"
Hadžihalilović: Humanitarne
svrhe
Strip-autori o stereotipima
Zagrebačko udruženje
"Odo' ja!" raspisalo je kon-
kurs za izložbu "Stereos-
trip" koji će biti otvoren do
15. januara.
Svoje radove mogu pri-
javiti i strip-autori iz BiH.
Tema je "Stereotip", a au-
tori se mogu na ozbiljan,
angažiran ili humorističan
način baviti pojavama po-
put rasizma, vjerske netr-
peljivosti, šovinizma, ho-
mofobije i drugih vrsta dis-
kriminacije.
Organizatori ističu da je
osim stripa moguće slati i
fotografije, video, skulpture
i slike.
Svi radovi koji do zadatog
roka stignu na e-mail adresu
stereo.strip yahoo.com bit
će selektirani od stručnog
žirija koji čine Leonida Ko-
vač, Frano Dulibić, Darijo
Antunović, Esad Ribić, Da-
niel Kovač i Ivan Fijolić.
Izložba će biti otvorena
od 5. do 15. februara u Klu-
bu SC u Zagrebu, a pratit će
je i katalog sa reprodukci-
jama uvrštenih radova. A. G.
Otvoren konkurs za izložbu u Zagrebu
w
KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - U galeriji
"Collegium artisticum" da-
nas će biti otvorena izložba
"Božić i vaskrs/uskrs na sta-
rim čestitkama" autora Se-
nada J. Hodovića. Izložba će
biti organizirana povodom
božićnih praznika, a o njoj
će govoriti mitropolit da-
brobosanski Nikolaj i histo-
ričarka umjetnosti Ljiljana
Ševo. Izložba Senada Hodo-
vića, inače direktora Zavičaj-
nog muzeja Visoko, bit će ot-
vorena do 15. januara. A. G.
Glamočak: Najvažnije je da
publika voli ovu predstavu
U Pozorištu mladih 15.
januara bit će upriličena
50. izvedba predstave "Vre-
menski tunel" Nenada Ve-
ličkovića u režiji Admira
Glamočaka, a koja je na
sceni ovog sarajevskog po-
zorišta premijerno odigra-
na 19. aprila 2007. godi-
ne.
Tako će se na sceni 50.
put zajedno naći Ajla Ca-
brera, Alen Muratović, Al-
din Omerović, Alija Aljović,
Sanin Milavić, Semir Kri-
vić, Edhem Husić, Drago
Buka, Sead Bejtović, Suada
Ahmetašević, Elma Ahme-
tović i Mirza Tanović.
- Uistinu su rijetke pri-
like da kod nas neka pred-
stava doživi 50. izvedbu, što
govori da se sav trud koji
smo uložili u nastajanje
ovog komada isplatio i da
nije bio uzaludan. Naj-
važnije od svega je da pu-
blika voli gledati ovu pred-
stavu kako u Sarajevu tako i
van njega - rekao nam je
Glamočak.
Podsjećamo, predstava
"Vremenski tunel" gostova-
la je na 12. jugoslovenskom
festivalu u Užicu 2007. go-
dine, a godinu kasnije na
manifestaciji "Dani Saraje-
va u Beogradu" i Festivalu
komedije "Mostarska liska",
gdje je proglašena i naj-
boljom predstavom. A. Gr.
Komad Nenada Veličkovića 15. januara na sceni Pozorišta mladih
Glamočak: Rijetka prilika
Predstava koja je proglašena najboljom na festivalu komedije
"Bliže" Dine Mustafića
ANGAŽMANI Sarajevski reditelj ponovo u Sloveniji
Nakon komada "Igrajući žrtvu" druga predstava u Sloveniji Drama našeg vremena u
SNG-u Premijera 5. februara
Kraš, Biber, Jordan i Matjašec-Rošker: Mladi glumački ansambl
Mustafić: Potraga
za ljubavlju
Pedeseta izvedba "Vremenskog tunela"
%
AJ IAJ
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010.
Babović: Februar će
biti u našem znaku
Ljubitelji pjesama "Bom-
baj štampe" konačno će u
februaru moći kupiti novi
album ove sarajevske grupe.
CD pod nazivom "Neka DJ
odma' dole siđe", koji sadrži
12 pjesama, na tržište u ci-
jelom regionu plasirat će
"Croatia Records".
- Zakasnili smo sa štam -
panjem, ali ipak smatram da će
februar biti u našem znaku -
kaže Nedim Babović, gitarista
"Bombaj štampe". D. Z.
Novi album "Bombaj štampe"
"Bombaj štampa": Zakasnili sa štampanjem
Vanja Babić nije
među prvih deset
Malezijska prijestonica
Kuala Lumpur u novogo-
dišnjoj noći bila je domaćin
izbora Miss Tourism In-
ternational. Pobijedila je
Njemica Sara Elzanovski
(Sarah Elzanowski), dok
bh. predstavnica Vanja Ba-
bić nije ušla u prvih deset.
- Žao mi je što nisam
ostvarila bolji rezultat, ali
takmičenje u Maleziji je za
mene dragocjeno iskustvo.
Djevojke iz više od 40 ze-
malja su bile veoma druž-
eljubive, što nije karakteris-
tično za takmičenja ljepote.
Sada mi je prioritet da se
odmorim u Trebinju, a po-
tom se vraćam poslovnim
obavezama - govori Babić i
dodaje da je uveliko u pre-
govorima za nove modne an-
gažmane u Beogradu. H. P.
Miss Tourism International
Babić: Bh. predstavnica u Maleziji
Hari skija na
Kranjskoj Gori
Nakon što je u najluđoj
noći pjevao u hotelu "Splen-
did" u Bečićima, a dan kas-
nije na gradskom trgu u
Ljubljani održao sjajan ko-
ncert, Hari Mata Hari oti-
šao je na odmor.
Naš pjevač, već po ob-
ičaju, januarske dane pro-
vodi skijajući na Kranjskoj
Gori sa svojom životnom
saputnicom Jasminkom i
djecom.
- Odmor mi je zaista bio
potreban. Umoran jesam,
ali i zadovoljan, jer je prvi
dio turneje "Sreća" naišao
na sjajne reakcije publike.
Vrhunac je bio koncert u
Ljubljani, gdje nas je više
od 20.000 ljudi čak četr-
deset minuta vraćalo na bis
- kaže nam Hari, koji će
nakon zimskog predaha na-
staviti sa koncertnim ak-
tivnostima. L. S. R.
Odmor nakon koncerta
Jasminka i Hari: Zajedničko zimovanje
Podrška teško bolesnom
muzičaru Edi Mulahaliloviću
Šestog februara u Olim-
pijskoj dvorani Zetra u Sa-
rajevu bit će održan koncert
podrške teško oboljelom mu-
zičaru Edi Mulahaliloviću.
Pozitivna energija
Na ovom koncertu nas-
tupit će Edine kolege i pri-
jatelji Dino Merlin te čla-
novi grupa "Plavi orkestar",
"Bombaj štampa" i "Letu
štuke".
U humanu akciju "Za-
jedno za život" mogu se
uključiti svi ljudi dobre vo-
lje, a prihod ostvaren od
prodaje ulaznica za koncert
i prikupljenih donacija bit
će iskorišten za nastavak
Edinog liječenja, koji već
godinu vodi borbu sa tešk-
om bolešću.
Uz muzičare koji će nas-
tupiti u Zetri, svoj doprinos
dat će brojne sarajevske
agencije, sponzori, dvorana
Zetra, ekipa koja će se po-
brinuti za produkciju kon-
certa i drugi.
- Zetra će 6. februara biti
mjesto okupljanja izvrsnih
muzičara koji će svojom po-
zitivnom energijom i mu-
zikom publici prirediti ne-
zaboravno veče. Nadamo se
da će publika uživati i da će
u velikom broju podržati
ovu humanitarnu akciju -
kaže glasnogovornica pro-
jekta Ismeta Dervoz, i do-
daje da će se ulaznice po
cijeni od 15 KM moći ku-
piti od 15. januara kod
uličnih prodavača.
Uspješna karijera
Braća Edo i Adi Mu-
lahalilović su osamdesetih
godina započeli uspješnu
autorsku, izvođačku i pro-
ducentsku karijeru. Njihova
pjesma "Ostani", u izvedbi
Alme Čardžić i Dejana La-
zarevića, predstavljala je
1994. godine BiH na Eu-
rosongu. Edo i Adi ostvarili
su i niz drugih uspješnih
muzičkih projekata u BiH i
inozemstvu. L. S. R.
SARAJEVO Humana akcija "Zajedno za život"
Na koncertu 6. februara u dvorani Zetra nastupit će Dino Merlin, "Letu štuke" i drugi
Mulahalilović: Borba s teškom bolešću
Dino Merlin: Podrška prijatelju
U Zetri i "Letu štuke"
Uspješan test u Budvi
"Plavi orkestar" uspj-
ešno je u Budvi odradio
test uoči izlaska novog al-
buma i regionalne turne-
je. Članovi kultnog benda
oduševili su skoro 20.000
posjetilaca, koji su se na
dočeku 2010. godine oku-
pili na trgu u Budvi. Usi-
jana atmosfera i euforija
kao u stara vremena "Plav-
cima" je dodatno dala kri-
la pred povratničke kon-
certe u Ljubljani 26. fe-
brura, te u Zagrebu i Be-
ogradu 13., odnosno 27.
marta. Uskoro se očekuje i
objava datuma sarajev-
skog koncerta.
Saša Lošić Loša, Saša
Zalepugin, te Samir i Ad-
mir Ćeremida, nakon kraće
pauze, 10. januara će se oku-
piti u Zagrebu gdje će u
studiju kod Janka Mlina-
rića Trulog definitivno za-
vršiti novi album, koji će,
nakon deset godina disko-
grafske pauze, biti obja-
vljen početkom narednog
mjeseca. L. S. R.
"Plavi orkestar" pred povratnički CD i turneju
Euforija na novogodišnjem koncertu "Plavcima" dala krila pred objavljivanje
novog albuma, nakon deset godina pauze
"Plavci" u Budvi: Euforija kao u stara vremena
&
Dnevni avaz, utorak,
IDM >E 5. januar/sije~anj 2010.
Da i najveće holivudske zvijezde imaju svoje
mušice dobro je znano, ali ne i to da je jedna od
najvećih zavodnica iz filma "Seks i i grad" 53-
godišnja Kim Katral (Cattrall) vrlo nesigurna
kad su u pitanju njene zavodničke sposobnosti.
- Nikad ne bih mogla ući u bar i zavesti
muškarca, nemam takav predatorski karakter.
To nije u mom stilu. Jako sam nesigurna kad su
takve stvari u pitanju - izjavila je glumica koja
je nedavno prekinula petogodišnju vezu s
Alanom Vizom (Wyse).
Orlando Blum izveo striptiz
Glumac Orlando Blum
(Bloom) striptizom je šokirao
goste u restoranu u Las Ve-
gasu. Incident se dogodio dok
je Orlando večerao u itali-
janskom restoranu s djevoj-
kom, supremodelom Miran-
dom Ker (Kerr) i prijatelj-
ima. Dobru zabavu društva
prekinuo je konobar, koji je
slučajno prolio vino po Or-
landovoj skupoj košulji.
No, umjesto da poludi
zbog nezgode, glumac se sa-
mo nasmijao, obavio neko-
liko telefonskih poziva, i po-
slije pola sata njegov asistent
mu je donio u restoran tri
nove košulje. Orlando je iza-
brao jednu, i umjesto da se
povuče u osamu, skinuo se
gol do pasa pred gostima i
počeo se presvlačiti. S ob-
Na večeri u Las Vegasu
Blum sa Mirandom Ker
zirom na njegov fino iskle-
sani torzo, gosti, osobito že-
nski dio, nisu mu zamjerili,
a on se nesmetano nastavio
dalje zabavljati.
Roni Vud (Ronnie Wood)
mogao bi biti izbačen s tur-
neje sa "Stonesima" ako ne
prestane piti. Roker, navo-
dno, pije dvije boce votke
dnevno, što najviše zabri-
njava njegovu porodicu.
Bend je već, navodno, pro-
našao zamjenu ako Vud ne
prestane piti.
- Ako ga iko može nat-
jerati da sluša, onda su to
članovi grupe. Mik Dže-
ger (Mick Jagger) mu je
dao do znanja da se mora
ostaviti alkohola inače ne-
će ići na turneju - rekao je
prijatelj članova benda.
Pomoć mu je ponudio i
jedan prijatelj koji vodi
kliniku za rehabilitaciju u
Kembridžu.
"Stonesi": Da li će ih poslušati?
Kolege upozorile Ronija Vuda
Prestani piti ili ništa od turneje
Šer rasprodaje imovinu
Pop pjevačica Šer (Cher)
počela je prodavati svoje ne-
kretnine, ali nije poznato je
li se našla u finansijskim
problemima ili ima neke
druge razloge. "The Kailua
Konan" na Havajima bit će
na aukciji 18. januara, a
očekuje se da će imanje po-
stići cijenu između 8 i 12
miliona dolara.
Kuća koja se nalazi na
imanju ima šest posebno
uređenih soba i pogled na
okean, a Šer, navodno, pro-
daje i kuću s imanjem u
Malibuu za 40 miliona do-
lara.
Finansijski problemi ili...
Šer:
Milioni
za imanja
Duet Krevica i
Džeksona
Novo na internetu
Na internetu se pojavila nova pjesma
Majkla Džeksona (Michael Jackson), piše
portal TMZ.com, za koju se tvrdi da je
neobjavljeni duet kralja popa i Lenija Kre-
vica (Lenny Kravitz).
U numeri nazvanoj "Another Day" Džek-
son pjeva stihove iz Krevicove pjesme
"Storm". U međuvremenu, Krevic je otkrio
da je, kratko prije smrti, popularni pjevač s
njim snimio duet, a to iskustvo opisao je kao
"nešto najdivnije što je doživio u jednom
studiju".
Isječak nove pjesme koji traje manje od
minut i po već je izazvao veliko interesovanje
Džeksonovih fanova.
Metju Mekonahi
dobio kćerku Vidu
Prinova u porodici
Glumac Metju Mekonahi (Matthew Mc-
Conaughey) i njegova djevojka Kamila Alves
(Camila) trećeg januara dobili su kćerku.
Djevojčica je dobila ime Vida.
- Vida na portugalskom znači život, i to je
ono što nam je Bog podario ovog jutra -
napisao je glumac na svojim internetskim
stranicama. Dodao je kako se i majka i
dijete osjećaju dobro. Brazilska maneken-
ka i glumac u vezi su od 2006. godine, a već
imaju sina Levija kojeg su dobili prije 17
mjeseci.
Mekonahi sa
djevojkom
Kamilom Alves
Kim Katral:
Nesigurna sam
zavodnica
Nikad ne bih mogla ući u bar i
zavesti muškarca, priznala je
53-godišnja glumica
HOLIVUD Zvijezda filma i TV serije "Seks i grad"
Katral:
Nedavno
prekinula
petogodišnju
vezu
UTORAK, 5. JANUAR/SIJE^ANJ 2010. GODINE
specijalni prilog
Aktuelni Golf VI na
tr`i{tu se nalazi tek ne{to
vi{e od godinu, a iz Vo-
lkswagena su ve} po~ele
„curiti“ informacije o se-
dmoj generaciji, koja bi
trebala sti}i 2012. godine.
Tako se britanski „Au-
toexpress“ domogao pr-
vih rendera Golfa VII iz
kojih je vidljivo da }e
„narodni kompakt“ biti
dizajnerska evolucija
aktuelne generacije, sa
ne{to nagla{enijim linija-
ma.
Ipak, najve}a novost
jeste da bi nakon Passata
CC (Confort Coupe) i bu-
du}i Golf mogao imati ne-
obi~nu verziju kupe-li-
muzinsku uzvedbu, svoje-
vrsnu jeftinu alternativu
Audiju A5 Sportback i
sli~nom dru{tvu.
Iako }e biti elegantna li-
muzina, Golf CC }e u pra-
vom porodi~nom maniru
posjedovati preklopiva za-
dnja sjedi{ta, ali }e imati
osjetno kvalitetniju i luksu-
zniju unutra{njost. S. Pa.
Budu}i Golf imat }e i CC izvedbu
Golf VII i Golf CC: O~ekuju se 2012. godine
Prvi renderi Volkswagenovog kompakta
Koncept e-tron: Audi ula`e u budu}nost
Planovi njema~kog proizvo|a~a
Audi planira investirati
7,3 milijarde eura
^ak 80 posto ukupnih investicija koncern }e
do 2012. investirati u razvoj novih proizvoda
Njema~ki proizvo|a~
Audi nastavlja ulagati u no-
ve proizvode i modernizaci-
ju proizvodnih postrojenja,
a planirane investicije za pe-
riod 2009. do 2012. godine
iznose 7,3 milijarde eura.
Audi i dalje intenzivno
ula`e u svoju budu}nost, a
~ak 80 posto ukupnih
investicija ili 5,9 milijardi
eura koncern }e do 2012.
godine investirati u razvoj
novih proizvoda, daljnje
optimiranje konvenciona-
lnih pogonskih agregata,
kao i u koncepte elektro i
hibridnih modela.
Marka s ~etiri prstena
}e, osim toga, do 2015.
pro{iriti paletu svojih mo-
dela sa trenutnih 34 na 42
modela.
U narednim godinama
Audi }e intenzivirati i mo-
delsku inicijativu. Tako }e
se u 2010. godini pojaviti
na tr`i{tu, izme|u ostalih,
novi modeli A1, A7, A8 i
R8 Spyder. Krajem 2010.
godine Audi }e predstaviti
Q5 u hibridnoj verziji, koji
}e po~etkom 2011. sti}i na
tr`i{te kao prvi Audijev
SUV na hibridni pogon.
I. S.
Prodato 525 automobila,
najtra`eniji model 207
Peugeot je u 2009. go-
dini u Bosni i Hercegovi-
ni prodao 525 vozila, a
njegov 207 je sa ukupno
167 plasiranih primjeraka
ponovo je bio najtra`eniji
model. Sa 95 prodatih vo-
zila 308 je na drugom
mjestu, dok je Boxer tre}i
(80).
- Autoindustrija je po-
go|ena recesijom i osjetili
smo pad potra`nje auto-
mobila. [to se ti~e konkr-
etno Peugeota, prodaja je
pala za otprilike 29 posto
u odnosu na pro{lu godi-
nu, ali uzimaju}i u obzir
da je cjelokupno tr`i{te
palo za 35 posto, Peugeot
dr`i zadovoljavaju}u po-
ziciju - istakao je Deniz
Bejtula, direktor prodaje i
marketinga u kompaniji
„Vermont“, generalnom
uvozniku i distributeru
Peugeot proizvoda za
BiH.
Tr`i{no u~e{}e Peuge-
ota u 2009. godini ve}e je
nego u 2008. i poraslo je sa
4,4 na 4,8 odsto. M. T.
Peugeot 207: Plasirano 167 primjeraka
Dobri rezultati Peugeota u BiH u 2009.
NOVITETI Uskoro sti`e model italijanskog proizvo|a~a
Giulietta novi ponos Alfe
Model na po~etku dolazi sa dva benzinska i dva dizelska motora, a o~ekuje se i sportska verzija
Alfa je potvrdila - no-
va perjanica italijanskog
proizvo|a~a, koja }e biti
predstavljena na Sajmu
automobila u @enevi u
martu ove godine, ponijet
}e slavno ime Giulietta.
Uz informaciju o imenu,
pojavile su se i prve
slu`bene fotografije, kao i
tehni~ke specifikacije.
Ve}ih iznena|enja ka-
da je u pitanju nasljednik
modela 147 nema. O~eki-
vano za Alfu, to je i dalje
prelijep automobil prepo-
znatljivog rukopisa koji
jasno povezuje Giuliettu s
manjim Mitom i ve}om
Alfom 159, pa ~ak i Alfom
8C Competizione.
To se vidi po prepozna-
tljivoj masci hladnjaka, ele-
gantno-sportskim bo~nim
linijama sa skrivenim kva-
kama stra`njih
vrata i efektno rije{enom
stra`njem kraju.
Iznena|enja nema
niti ispod haube.
Giulietta le`i na FIAT-
ovoj C-Evo platformi, a s
me|uosovinskim razma-
kom od 2.630 mm te du`in-
om od 4.350 i {irinom od
1.800 mm pru`a sasvim do-
voljan komfor, u potpuno-
sti na nivou klase.
Ve} po~etni paket doni-
jet }e bogatu opremu, osobi-
to u pogledu sistema za akti-
vnu i pasivnu sigurnost, kao
{to su VDC (Vehicle dyna-
mic control) ili DST (Dy-
namic steering tor-
que). Prema najavi iz Alfe, u
Giulietti }e mjesto na}i i
hvaljeni sistem DNA po-
znat iz Mita.
Na po~etku, u ponudi
}e biti po dva benzinska i
dizelska motora, a svi }e
biti opremljeni turbopu-
nja~ima. Dizelski 1,6-lita-
rski agregat ima 105 KS, a
2,0-litarski 170.
Osnovni 1,4-litarski
benzinac razvija 120 KS,
a vrh ponude u
po~etku prodaje bit
}e 1,4-litarski Mu-
ltiair od 170 KS.
Naknadno se
o~ekuje i spor-
tska izvedba
Quadrifoglio
Verde sa 235 KS
izvu~enih iz mo-
tora od 1.750 ccm.
M. T.
Alfa Giulietta:
Prepoznatljiv
rukopis
Efektan stra`nji kraj
30 Utorak, 5. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz
oglasi
Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje
~lanova nadzornog odbora u gospodarskom
dru{tvu u kojemu ovlasti i obveze vlasnika na te-
melju dr`avnog kapitala vr{e tijela Grada Mostara
kako slijedi:
1. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar
- ^lan/ica Nadzornog odbora............. 5
I OPIS POZICIJA
- ^lanovi Nadzornog odbora imaju odgovornost i
ovla{tenja i du`ni su da postupaju u skladu sa odr-
edbama Zakona o gospodarskim dru{tvima
(„Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99,
45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i
7/09), Zakona o javnim poduze}ima („Slu`bene
novine Federacije BiH“, br. 8/05 i 81/08), drugim
zakonima, propisima, Statutom Dru{tva i poslo-
vnom etikom, kao i
-nadzor poslovanja dru{tva,
-nadzor rada uprave,
-usvajanje izvje{taja uprave po polugodi{njem i
godi{njem obra~unu sa bilancom stanja i bila-
ncom uspjeha i izvje{}em revizije,
-podnose skup{tini godi{nje izvje{}e o poslovanju
dru{tva koji obvezno uklju~uje izvje{}e revizora,
izvje{}e o radu nadzornog odbora i odbora za revi-
ziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godi-
nu,
-predla`e raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i
na~in pokri}a gubitka.
^lanovi nadzornog odbora „MOSTAR PARK-
ING“ d.o.o. Mostar imenuju se na razdoblje od
~etiri (4) godine po~ev{i od dana kona~nog imeno-
vanja uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skla-
du sa Zakonom.
Na prvoj sjednici nadzornog odbora, ~lanovi
izme|u sebe biraju predsjednika .
II OP]I KRITERIJI ZA IMENOVANJE
Svi kandidati za ~lana nadzornog odbora koji su
predmet ovog oglasa trebaju ispunjavati slijede}e
op}e kriterije:
1. da su dr`avljani Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18, a ne stariji od 65 godina,
3. da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be kao rezu-
ltat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u
Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) go-
dine prije dana objavljivanja upra`njene po-
zicije,
4. da nisu izabrani du`nosnici, nositelji izvr{ne
du`nosti ili njihovi savjetnici u smislu Zako-
na o sukobu interesa („Sl.glasnik BiH“, broj
16/02),
5. da se na njih ne odnosi ~lanak IX 1. Ustava
Bosne i Hercegovine,
6. da nisu na du`nosti u politi~koj stranci,
7. da se protiv njih ne vodi kazneni postupak,
8. da u posljednjih 5 (pet) godina nisu osu|iva-
ni za kaznena djela protiv imovine, gospoda-
rstva, ustavnog poretka ili zloporabe slu`be-
ne du`nosti,
9. da im presudom nije zabranjeno obavljanje
aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora,
10. da nemaju privatni/financijski interes u
Dru{tvu u ~iji se Nadzorni odbor kandidira,
11. da nisu direktori ili ~lanovi uprave Dru{tva,
12. da nisu dioni~ari s 50 posto i vi{e dionica, di-
rektori i ~lanovi uprave bilo kojeg dioni~kog
dru{tva kao i vlasnik 50 posto i vi{e vla-
sni{tva, direktori i ~lanovi uprave bilo kojeg
dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u,
13. da nisu predsjednici ili ~lanovi nadzornog ili
upravnog odbora dru{tva s ve}inskim
dr`avnim kapitalom ili institucije,
14. da nije izabrani du`nosnik, nositelj izvr{nih
funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o su-
kobu interesa u institucijama vlasti Bosne i
Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj:
13/02, 16/02, 14/03 i 12/04),
15. da nisu osobe koju isklju~uju odredbe Zako-
na o gospodarskim dru{tvima („Slu`bene no-
vine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00,
2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i
7/09),
16. da nisu osobe koju isklju~uju odredbe Zako-
na o javnim poduze}ima („Slu`bene novine
Federacije BiH“, broj: 8/05 i 81/08),
17. da nisu osoba koju isklju~uju odredbe Ure-
dbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije
Bosne i Hercegovine u gospodarskim
dru{tvima sa sudjelovanjem dr`avnog kapi-
tala („Slu`bene novine Federacije BiH“, br-
oj: 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07,
74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 40/09 i
52/09),
18. da ne postoje druge zakonske smetnje za oba-
vljanje poslova u Nadzornom odboru za koji
se kandidira.
III POSEBNI KRITERIJI
Pored op}ih kriterija, kandidati za predsjednika i
~lanove nadzornih odbora moraju ispunjavati sli-
jede}e posebne kriterije:
- visoka stru~na sprema (VII stupanj)
- najmanje 5 godina radnog sta`a u struci na-
kon stjecanja visoke stru~ne spreme
- poznavanje propisa koji reguliraju rad gospo-
darskih dru{tava-javnih poduze}a
- sposobnost upravljanja financijskim i lju-
dskim resursima i naklonjenosti timskom ra-
du,
- rezultati rada ostvareni tijekom karijere,
- znanje i sposobnosti razumijevanja poslo-
vnih izvje{}a, poznavanje gospodarskog pra-
va i ukupnog zakonodavstva na podru~ju dje-
lovanja Nadzornog odbora, korporativnoga
upravljanja i strategije poslovne etike.
IV PODNO[ENJE PRIJAVA
Prijava na javni oglas podnosi se na posebnom
obrascu „Prijava na javni oglas“ koja se mo`e do-
biti u pisarnici Gradske uprave Grada Mostara,
Ulica Adema Bu}a broj 19, a dostupna je i na Web
stranici Grada Mostara.
Uz prijavu na javni oglas, kandidati su du`ni pri-
lo`iti u izvorniku ili ovjerenom presliku dokaze o
ispunjavanju uvjeta, i to:
- Uvjerenje o dr`avljanstvu ili preslika osobne
iskaznice CIPS,
- Izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- Dokaz o {kolskoj spremi-diploma o visokoj
stru~noj spremi,
- Dokaz o ukupnom radnom iskustvu
ste~enom u struci,
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kri-
vi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca),
- Uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo
(ne starije od tri mjeseca),
- Uvjerenje da nije osu|ivan za gospodarski
prijestup (ne starije od tri mjeseca).
Od kandidata koji u|u u u`i izbor zatra`it }e se
dostavljanje dodatne dokumentacije.
Podnositelji prijava sa kojima se ne stupi u konta-
kt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje
prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem pro-
cesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i iz-
bor pozvat }e se na intervju pred Povjerenstvo za
izbor koju je imenovao Gradona~elnik Grada Mo-
stara. Nakon obavljenog intervjua temeljem doku-
mentiranih odluka svakog ~lana Povjerenstva, Po-
vjerenstvo }e pismenom preporukom predlo`iti
rang listu s najboljim kandidatima Gradona~elni-
ku Grada Mostara.
Prije intervjua, kandidati su du`ni dati poda-
tke o ranijim neposrednim rukovoditeljima, od
kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o
kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e
iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti
do sukoba interesa u slu~aju njegovog imeno-
vanja.
Sve informacije o tijeku postupka kandidiranja su
transparentne, osim ako informacije o podnosite-
ljima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o
za{titi osobnih podataka BiH („Sl.glasnik BiH“,
broj 32/01).
Kona~no imenovanje kandidata vr{i Gradsko vi-
je}e Grada Mostara. Kona~no imenovane osobe
imaju pravo na naknadu za rad prema ugovoru ko-
ji odobrava skup{tina dru{tva.
Bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e
podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, sukla-
dno zakonu.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od
dana objavljivanja u Slu`benim novinama Federa-
cije BiH, Dnevnom avazu, Dnevnom listu, na
Web stranici Grada Mostara i na oglasnoj plo~i u
Gradskoj upravi Grada Mostara. Rok za po-
dno{enje prijava ra~una se od dana posljednjeg
objavljivanja javnog oglasa.
Prijave na propisanom obrascu s tra`enim doku-
mentima treba dostaviti osobno na protokol u Gr-
adsku upravu Grada Mostara ili preporu~enom
po{tom na adresu:
Grad Mostar Ulica Adema Bu}a broj 19,
Povjerenstvu za izbor i imenovanje ~lanova na-
dzornih odbora,
s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS-NE
OTVARATI“.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se ra-
zmatrati.
Gradona~elnik
Ljubo Be{li}
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Hercegova~ko-neretvanski kanton
GRAD MOSTAR
Temeljem ~lanka 259. a u vezi s ~lankom 310. Zakona o gospodarskim dru{tvima (Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 84/08), ~lanka 8. Zakona o javnim po-
duze}ima (Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:08/05 i 81/08), te na temelju Statuta Grada Mostara („Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara“, broj: 04/04 ~lanak 43), Gradona~elnik raspisuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA
U GOSPODARSKOM DRU[TVU U KOJEMU NA TEMELJU DR@AVNOG
KAPITALA OVLASTI I OBVEZE VR[E TIJELA GRADA MOSTARA
POTRA@ITE NA
KIOSCIMA
ALTERNATIVNI
LIJEK ZA VA[U DU[U
oglasi
Dnevni avaz utorak, 5. januar/sije~anj 2010. 31
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE
MALE VRIJEDNOSTI ILID@A
Broj: Mal-3852/05
Sarajevo, 04. 09. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Ivana Kr`elj, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - „ELEK-
TRODISTRIBUCIJA“ SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`ene HOD@I] EMIRE, iz Sarajeva, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a broj
4, radi duga, v.s. 84,30 KM, u skladu sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje sljede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Tu`enoj se nala`e da tu`itelju isplati dug u iznosu od 84,30 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to:
- na iznos od 51,70 KM po~ev od dana 21. 05. 2004. godine pa do isplate,
- na iznos od 24,60 KM po~ev od dana 20. 06. 2004. godine pa do isplate,
- na iznos od 4,70 KM po~ev od dana 21. 07. 2004. godine pa do isplate,
- na iznos od 3,30 KM po~ev od dana 31. 07. 2004. godine pa do isplate,
i da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 14,20 KM, a sve u roku od 15 dana.
Stru~ni saradnik
Ivana Kr`elj, s.r.
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.
Na osnovu odluke Upravnog odbora {kole od 24. 12. 2009. godine, Gimnazija - Bugojno, raspisuje
KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta za rad u nastavi i to:
1. Profesor engleskog jezika - 1 izvr{ilac, puna norma ~asova na neodre|eno radno vrijeme
2. Profesor njema~kog jezika - 1 izvr{ilac, 10. ~asova sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 31. 08. 2010. godine.
Kandidat treba da ispunjava uslove propisane Zakonom o srednjoj {koli, Pravilnikom o pedago{kim standardima za srednje {kole
(Sl. novine SBK, br. 15/02), odobrenim Nastavnim planom i programom.
Uz prijavu dostaviti:
1. Diploma o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu, original ili ovjerena kopija,
2. Uvjerenje o dr`avljanstvu, original ili ovjerenu kopiju,
3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerenu kopiju,
4. Uvjerenje o neka`njavanju.
Radi bodovanja prijavljenih kandidata, na osnovu Kriterija o bodovanju propisanih od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kultu-
re i sporta SBK-a kandidati su du`ni dostaviti i sljede}e dokaze:
a) Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu ili ovjerenu kopiju,
b) Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom,
c) Dokaz prosjeka ocjena sa mati~nog fakulteta,
d) Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu (u obrazovanju) nakon diplomiranja,
e) Socijalne prilike (samo ako kandidat `ivi u porodici u kojoj niko nije zaposlen u porodici ili nema stalni izvor prihoda),
f) Zdravstveno stanje (invaliditet).
Sa svim prijavljenim kandidatima bit }e obavljen intervju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijavu sa dokumentima dostaviti na adresu {kole:
GIMNAZIJA - Bugojno, Zlatnih ljiljana bb, 70230 Bugojno ili predati u sekretarijat {kole.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Broj: 42 0 Mal 000996 02 Mal
Zavidovi}i, 24. 12. 2009. godine
Op}inski sud u Zavidovi}ima, stru~na saradnica Deli} Fikreta, u pravnoj stvari tu`itelja TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. SARAJEVO,
ul. Augusta Brauna br. 2, zastupanog po punomo}niku Berberovi} Edinu, uposleniku tu`itelja, protiv tu`enog ELEZOVI] AKADEMA,
iz Zavidovi}a, Naselje solidarnosti br. 20, radi naplate regresnog duga v.s. 1.215,00 KM, nakon odr`ane i zaklju~ene glavne javne
rasprave dana 24. 11. 2009. godine, u prisustvu punomo}nika tu`itelja, a u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog, donio je da-
na 24. 12. 2009. godine, sljede}u:
PRESUDU
Tu`eni ELEZOVI] AKADEM, iz Zavidovi}a, Naselje solidarnosti br. 20, je du`an tu`itelju TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. SARAJEVO,
ul. Augusta Brauna br. 2, na ime regresne naknade {tete isplatiti iznos od 1.215,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na nave-
deni iznos, po~ev od 19. 03. 2000. godine, pa do kona~ne isplate, te da mu naknadi i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od
360,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Sud je pripremno ro~i{te i glavnu raspravu vodio u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog, a u skladu sa ~lanom 84 stav 2 i
~lanom 97 stav 4 Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine FBiH 53/03).
Tokom glavne rasprave pro~itani su odnosno izvr{en je uvid u sljede}e dokaze: izvr{en je uvid u materijalne dokaze: zapisnik o
utvr|ivanju o{te}enja na vozilu od 06. 01. 2000. godine, obavijest o likvidaciji - nalog za isplatu {tete, obra~un visine {tete od 17.
05. 2000. godine, nalog blagajni - uplatnicu br. 87 od 19. 03. 2000. godine, zabilje{ku o saobra}ajnoj nezgodi sa materijalnom
{tetom od 01. 01. 2000. godine.
Na osnovu izvedenih dokaza, cijene}i iste pojedina~no i u njihovoj me|usobnoj povezanosti, a shodno ~lanu 8. Zakona o par-
ni~nom postupku FBiH, sud je utvrdio da je tu`beni zahtjev tu`itelja osnovan.
Uvidom u zapisnik o utvr|ivanju o{te}enja na vozilu od 06. 01. 2000. godine, je utvr|eno da je u istom konstatovano koja su
o{te}enja nastala na putni~kom vozilu registarskih oznaka broj: 541-J-425 vlasni{tvo Mehi} Mejhadina, tj. vozilu tre}eg lica na ko-
me je prouzrokovana materijalna {teta.
Uvidom u obavijest o likvidaciji - nalog za isplatu {tete od 18. 05. 2000. godine, utvr|en je iznos {tete za isplatu vlasniku o{te}enog
vozila i to u iznosu od 1.215,00 KM.
Iz obra~una visine {tete od 17. 05. 2000. godine, proizilazi ta~an iznos ukupne materijalne {tete iskazan pojedni~ano, a {to ukupno
iznosi 1.215,00 KM.
Iz naloga blagajni - uplatnicu br. 87 od 19. 03. 2000. godine, je vidljivo da je navedeni iznos od 1.215,00 KM tu`itelj isplatio
o{te}enom Mehi} Mejhadinu.
Uvidom u zabilje{ku o saobra}ajnoj nezgodi sa materijalnom {tetom od 01. 01. 2000. godine, je utvr|eno da je tu`eni upravljao pu-
tni~kim motornim vozilom marke „VW Golf 19 E“, reg. oznake 898-E-782, bez odgovaraju}e voza~ke dozvole, te nastala o{te}enja
na vozilima, kao i u~esnici i na~in nastanka saobra}ajne nezgode.
^lanom 82 stav 1 Zakona o osigurnaju imovine (Sl. novine FBiH br. 2/95) je propisano“ o{te}ena osoba kojoj je {teta nanesena
upotrebom vozila ~iji se vlasnik odnosno korisnik nije osigurao od automobilske odgovonrosti podnosi od{tetni zahtjev jednom od
dru{tva za osiguranje koja se bavi osiguranjem od automobilske odgovornosti.
^lanom 78 stav 2 Zakona o osigurnaju imovine (Sl. novine FBiH br. 2/95) koji je bio na snazi u vrijeme nastanaka {tete, predvi|eno
je da „Dru{tvo za osiguranje koje nadoknadi {tetu o{te}enoj osobi, a nije bilo u obavezi isplate prema uvjetma za osiguranje od auto-
mobilske odgovonrosti, ima pravo na regres prema osobi koja je odgovorna za {tetu i to za ispla}eni iznos {tete, kamatu i tro{kove.
Prema tome, tu`itelj koji je o{te}enom naknadio {tetu iz osnova predmetnog {tetnog doga|aja koju je skrivio tu`eni, stupa u prava
o{te}enog i mo`e s osnovom zahtjevati da mu tu`eni i regresira pla}eni iznos.
Ostvarenje regresnog prava tu`itelja predvi|enog naprijed navedenim zakonskim odredbama uslovljeno je ispunjenjem obaveze
tu`itelja iz kog osnova mu pripada regresno pravo. Sama rije~ „regresirati“ zna~i naknaditi sebi pri~injenu {tetu.
[teta je definisana odredbom ~lana 155 Zakona o obligacionim odnosima, kao umanjenje ne~ije imovine (obi~na {teta) i spre~ava-
nje njenog pove}anja (izmakla korist). Kako je tu`itelj u toku postupka dokaza ispunjenje svoje obaveze na naknadu {tete
o{te}enog, dokazao je da je tim izdatkom tj. isplatom naknade o{te}enom, umanjena njegova imovina.
Stru~na saradnica:
Deli} Fikreta
POUKA: Protiv ove presude mo`e se izjaviti `alba u roku od 15 dana od dana dono{enja presude, Kantonalnom sudu u Zenici, pu-
tem ovog suda. Presuda se mo`e pobijati samo zbog povrede odredaba parni~nog postupka i zbog pogre{ne primjene materijalnog
prava. @alba se podnosi u ~etiri istovjetna primjerka.
NAPOMENA: Dostava presude smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ove presude u dnevnim no-
vinama. (~l. 348. st. 4. ZPP-a F BiH)
Terenska verzija hibridne Ampere
Opel je najavio razvoj svojevrsne terenske verzije hi-
bridne Ampere, koja }e od originala vjerovatno preu-
zeti i pogonsku tehnologiju. Konceptni model o~ekuje
se sljede}e godine, a produkcijski tek 2013. S. Pa.
auto market
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 33 32
Uporedo sa predstavlja-
njem novih generacija svo-
jih poznatih SUV i tere-
nskih vozila, japanska To-
yota nije zaboravila ni svog
radnog konja - svima po-
znati i izuzetno popularni
model Hilux. Tako }e japa-
nski pick-up u modelsku
2010. godinu u}i sa nekoli-
ko tehni~kih novosti.
Oja~ani 2,5-litarski D-
4D dizelski motor zahva-
ljuju}i ve}em turbopunja-
~u i preciznijem ubrizga-
vanju goriva umjesto 118
KS sada razvija 142 KS.
Pove}an je i obrtni mome-
nt na 343 Nm, pa je Hilux
osjetno br`i i sposobniji za
terensku vo`nju ili vu~u
tereta. Ukupna nosivost
pove}ana je za 35 kg.
Nije poznato da li }e
do}i do korekcije cjeno-
vnika. S. Pa.
Oja~ani Toyota Hilux
Novi Hilux: Blage tehni~ke izmjene
Japanci obnovili radnog konja
Volvo }e na sajmu auto-
mobila u Detroitu predsta-
viti elektri~ni C30 BEV,
svoj novi korak prema eko-
lo{ki ~istim automobilima
budu}nosti. Motor koji is-
poru~uje 111 KS snagu crpi
iz 280 kg te{kih litij-ions-
kih baterija te je s jednim
punjenjem u trajanju od
osam sati sposoban ponudi-
ti autonomiju od 150 km.
Performanse su prila-
go|ene gradskoj i me|ugra-
dskoj vo`nji, sa ubrzanjem
do 100 km/h za 10,5 sekundi
i maksimalnom brzinom od
130 km/h. Testna flota od 50
primjeraka bit }e uru~ena
odabranim korisnicima koji
}e prototipove koristiti u
svakodnevnim uvjetima vo-
nje i skupljati vrijedne info-
rmacije, kako bi se sve eve-
ntualne gre{ke otklonile pri-
je serijske proizvodnje, koja
se o~ekuje 2011.
Posebna pa`nja posve-
}ena je sigurnosti. Tako je
elektri~ni motor smje{ten
na mjesto standardnog mo-
tora i za{ti}en je zonama gu-
`vanja, dok su baterije na
poziciji gdje se kod obi~nog
C30 nalazi rezervoar za gori-
vo, daleko od zone deforma-
cije koja nastaje prilikomsu-
dara te nema bojazni da }e
se baterije zapaliti u slu~aju
te`e havarije. S. Pa.
Umjesto nove generaci-
je, ~iji je razvoj stopiran
zbog ekonomske krize,
Volvo }e u 2010. godini na
tr`i{te uvesti blago rediza-
jnirani XC90. Najve}u no-
vost predstavlja dodatni
par sjedi{ta u prtlja`niku,
~ime XC90 postaje sedmo-
sjed i na taj se na~in dista-
ncira od novog XC60. Po-
nuda motora ostaje ista.
Volvo XC90 sa sedam sjedi{ta
Volvo C30 BEV debitira u Detroitu
[vedski kompakt u
ekolo{kom ruhu
Testna flota broji 50 primjeraka, serijska
proizvodnja po~inje 2011.
Elektri~ni Volvo C30: Autonomija od 150 km
Koncept dogodine, produkcijska izvedba 2013. godine
Superbrzi automobili mo-
gli bi uskoro na svjetskom
tr`i{tu dobiti jednog neo-
bi~nog konkurenta - turski
Onuk Sazan!
Automobil je oblikovao
Ekber Onuk, u znak sje}a-
nja na svog sina koji je po-
ginuo 1996. godine u sao-
bra}ajnoj nesre}i.
Turski „bolid“ jo{ je u
fazi konstrukcije, pa se po-
uzdano ne zna {ta }e ga po-
kretati, jer su dvije opcije -
Corvettin motor od 512 KS
ili Renaultov agregat iz Ni-
ssana 370 Z, koji bi imao
485 KS.
Navodno }e Onuk Sazan
biti proizveden u svega pet
primjeraka, a njihova cijena
jo{ nije poznata. M. T.
Onuk Sazan: Samo pet primjeraka
Onuk Sazan - zvijer s Bosfora
Turci pripremaju superautomobil
Bilo je samo pitanje vre-
mena. Nakon berline, cou-
pe i karavanske izvedbe mo-
dela Megane, do{lo je vrije-
me i za novu coupe-cabrio
izvedbu, koja }e kao pravi
ljetni novitet sti}i nakon
premijere na sajmu auto-
mobila u @enevi.
Vjerovatno najatrakti-
vniji ~lan porodice Megane
dizajnerski }e imati dovo-
ljno personalnosti. Pokre-
tni tvrdi krov, osim meta-
lne varijante, mo`e biti iz-
ra|en i od stakla.
Ponuda motora uklju-
~ivat }e pet dizelskih i tri
benzinske jedinice, poznate
iz ostalih Megane verzija,
dok }e najzanimljiviji izbor
nesumnjivo predstavljati
2,0-litarski Tce benzinac sa
180 KS. S. Pa.
Ljetni {minker
iz Francuske
Megane CC: Tvrdi krov i u staklenoj varijanti
Renault Megane CC bit }e
predstavljen u @enevi
Pripremio:
Slaven PA[AJLI]
B
urna recesijska 2009.
godina kona~no je iza
nas. Automobilsko tr-
`i{te se ve}inompo~elo opo-
ravljati od posljedica slabe
kupovne mo}i.
Raspored snaga na tr`i-
{tu zna~ajno se promijenio,
pa mnogi proizvo|a~i u
2010. godinu gledaju kao
na priliku za povratak. U
skladu s brojnim najavama,
ve} sada se mogu naslutiti
najva`niji noviteti, uz, nar-
avno, pokoje iznena|enje.
Krenimo redom:
Novosti iz Audija
ALFA ROMEO: Po~astit
}e nas Giuliettom, naslje-
dnicom modela 147 u ko-
mpaktnoj klasi, koja }e lje-
potom oduzeti dio kupaca
VW Golfu i kompaniji. Ma-
leni Mito dobit }e vrhu-
nsku Quadrifoglio Verde
izvedbu.
ASTON MARTIN: Kona-
~no }e predstaviti dugoo-
~ekivanu limuzinu Rapide.
Rivalski Bentley tako|er
uvodi luksuznu limuzinu
Mulsanne.
AUDI: U 2010. godini „Go-
spodar prstenova“ nastupa
sa nekoliko novosti u ra-
zli~itim klasama. U pitanju
su novi A8, A7, R8 Spyder,
te maleni A1. Sportski TT
do`ivjet }e redizajn, dok
}e ostali modeli ugla-
vnom dobivati nove
motore i mjenja~e.
BMW: Va`i sli~no
kao i za Audi. Predsta-
vit }e novu seriju 5 u
limuzinskoj i karava-
nskoj izvedbi, krajem godi-
ne i novi X3, te redizajnira-
ne modele serije 3 i X5. Na-
javljene su i hibridne izve-
dbe X6 i serije 7.
CHEVROLET: Uzburkat
}e vodu me|u gradskimma-
li{anima novim Sparkom.
Cruze }e dobiti novi 2,0-li-
tarski dizelski agregat od
125 KS, dok }e SUV Capti-
va biti blago osvje`ena.
CITROEN: Sezona novite-
ta ve} je otvorena novim
C3. Kasnije sti`e i luksuzni
DS3, a krajem godine i ele-
ktri~ni automobil. C4 Pica-
sso do`ivjet }e rediza-
jn, a ostali modeli tehni~ke
novosti u vidu novih moto-
ra.
DACIA: Planiran je samo
jedan novitet, prvi rumu-
nski SUV Duster.
FERRARI: Strasti }e cijelu
godinu podgrijavati mode-
lom 458 Italia.
FIAT: Probu|eni div iz To-
rina donosi nam Punto
Eva, novog Dobla, a kasnije
i 500 sa dvocilindarskimmo-
torom. Ni ku}ni tuner Aba-
rth ne}e sjediti besposlen,
sti`u „napucane“ verzije
Grandea i Evo Punta, te
500 C.
FORD: Jo{ je-
dan proizvo-
|a~ s velikim
pl anovi ma
po~astit }e
nas tre}om
generacij om
Focusa, {to je
jedna od najzna-
~ajnijih svjetskih
premijera ove godine, te
novim C-MAX i Grand C-
MAX modelima, dok }e S-
MAX, Galaxy i Mondeo
pro}i kroz zatezanje bora.
HONDA: Imat }e prili~no
mirnu sezonu sa samo je-
dnim novitetom, sportskim
CR-Z. Isto va`i i za Jaguar
(XJ), Lamborghini (Galla-
rdo SV), Maserati (Gran
Cabrio), Mazdu (MPV 5),
Rolls Royce (Ghost) i Suzu-
ki (Swift).
HYUNDAI: Ve}i dio kore-
jskog dvojca planirao je u
2010. na tr`i{te uvesti ~etiri
noviteta - osvje`eni Santa
Fe, novi ix35, Genesis i re-
dizajn malog i20.
KIA: Predstavit }e Vengu i
novi Sportage.
Povratak Lade
LADA: Ruska kompanija
polako se budi iz zaborava
pa za 2010. najavljuju osvje-
`enu Nivu i kombi izvedbu
Priore.
MITSUBISHI: Zasad je
najavljen samo novi kom-
paktni crossover.
MERCEDES: Gigant iz
[tutgarta najavljuje
pregr{t noviteta,
kao {to su E klasa cabrio,
E63 AMG T, SLS AMG, S
klasa Coupe, te osvje`eni
Smart ForTwo, R klasa, Vi-
ano i Maybach.
NISSAN: Najva`niji novi-
teti 2010. godine su roa-
dster izvedba modela 370Z,
te nova Micra, dok }e lu-
ksuzna ameri~ka divizija
izvr{iti prodor na evro-
psko tr`i{te dize-
lskim modelima EX, FX i
M37.
OPEL: Na krilima uspjeha
nove Astre i Insignije, sti`u
nam nova Meriva, osvje`e-
na Corsa i Antara, zatimka-
ravanska i Ecoflex izvedba
Astre.
PEUGEOT: U ovoj godini
}e kroz gotovo sve svoje
modele provu-
}i nove 1,6 i 2,0 HDi
dizela{e, dok najve}u novo-
st predstavlja nova genera-
cija limuzine 408, te ele-
ktri~ni Ion.
RENAULT: Megane poro-
dicu zaokru`it }e limuzi-
nom Fluence, te pomo-
dnom CC izvedbom, kakvu
}e dobiti i maleni Twingo.
SAAB: Iako je sudbina
ovog proizvo|a~a krajnje
neizvjesna, za 2010. godinu
pripremljeni su novi 9-5 te
SUV 9-4X.
[KODA: Noviteti su kara-
vanski Superb te „facelift“
izvedbe Fabije i Roomstera.
Kompaktni Lexus
TOYOTA: U modelskoj
2010. bit }e predstavljene
redizajnirane izvedbe goto-
vo svih modela u ponudi, a
najve}a novost jeste ko-
mpaktni Lexus.
VOLVO: Iako je prakti~no
ve} potpao pod kinesku
vlast, po~astit }e nas no-
vom generacijom limuzine
S60, koja }e krajem godine
dobiti i karavansku verziju
V60.
VOLKSWAGEN: Unasto-
janju da odr`i tr`i{ni pri-
mat pripremio je nekoliko
noviteta, kao {to su Touar-
eg, Polo GTI i Cross Polo,
te novi Passat u limuzi-
nskoj i karavanskoj izve-
dbi. Phaeton, Sharan, Tour-
an i Caddy pro}i }e kuru za-
tezanja bora.
Ford spremio tre}u
generaciju Focusa
Chevroletov adut maleni Spark Dacia zavr{ila svoj prvi SUV Duster ^etiri nova
modela Hyundaija Povratak Lade [koda redizajnira Fabiju i Roomster
SVI NOVITETI 2010. [ta nam donosi nova automobilska godina
Ford spremio tre}u
generaciju Focusa
Ovako bi trebao
izgledati novi
Ford Focus
Fluence: Renault
zaokru`uje
porodicu Megane
Peugeot
408: Novitet
iz Francuske
ix35: SUV iz
Hyundaija
Najava
budu}eg VW
Touarega
Ferrari 458 Italia:
As iz Maranela
Rapide: Aston
Martin predstavlja
dugoo~ekivanu
limuzinu
34 Utorak, 5. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz utorak, 5. januar/sije~anj 2010. 35
„avaz-roto press“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost d.o.o. Sarajevo, ul.
Te{anjska br. 24a, Sarajevo, raspisuje:
K O N K U R S
Za prijem u radni odnos:
Direktora marketinga (1 izvr{ilac)
Uslovi:
VSS ekonomskog smjera,
Poznavanje rada na ra~unaru,
Poznavanje engleskog jezika,
Radno iskustvo iz oblasti marketinga od 3 godine,
Radno iskustvo na rukovode}im poslovima.
Posebne vje{tine
Kreativnost, analiti~nost i sposobnost upravljanja timskim radom.
Ukoliko posjedujete tra`ene vje{tine i `elite biti dio kompanije koja:
Pru`a mogu}nost kontinuiranog razvoja u okru`enju koje postavlja svjetske
standarde,
Pru`a mogu}nost usavr{avanja i napredovanja,
Obezbje|uje izvanredno radno okru`enje,
po{aljite Va{e prijave, uz prilo`enu biografiju i dokaze o ispunjavanju uslova na
adresu: „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, 71000 Sarajevo (sa
naznakom za konkurs - Direktor marketinga), ili na e-mail adresu pra-
vna@avaz.ba.
Krajnji rok za dostavu prijava je 16.01.2010. godine.
Pristiglu dokumentaciju ne obavezujemo se vra}ati.
Dodatne informacije mo`ete dobiti na kontakt telefon :033/281-472
auto market
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010.
36
SAVJET VI[E
Kompanija ASA Au-
to, generalni zastupnik i
distributer vozila koje pr-
oizvodi koncern Volkwa-
gen, ve} dugo je na bosa-
ns kohe r c e gova ~ kom
tr`i{tu neprikosnoveni li-
der po prodaji novih au-
tomobila. Tako je bilo i u
minuloj godini.
Po~etkom 2009., u
intervjuu za na{ list dire-
ktor ASA Auta Senad
Olov~i} kazao je da je gla-
vni cilj zadr`ati udio u
bh. tr`i{tu koji je tada
iznosio blizu 42 posto.
Povla{ten status
- U 2009. godini imali
smo izazov o~uvanja udjela
na bh. tr`i{tu u slo`enim
uvjetima recesije i ~in-
jenice da je ASA Auto 1. ja-
nuara ostao bez povla{te-
nog statusa. Pred nama je,
dakle, bio veoma te`ak za-
datak, ali smo dobrom stra-
tegijom uspjeli na kraju ne
samo o~uvati ve} i pove}ati
udio na 45 posto od svih
prodatih automobila u BiH
- kazao je Olov~i} u razgo-
voru za „Dnevni avaz“ na
samom kraju 2009.
U BiH je, kao i u
ve}ini zemalja svijeta,
evidentan pad u broju pr-
odatih novih automobila.
U odnosu na isti period
2008. godine, u prvih 11
mjeseci 2009. je, prema
procjenama, plasirano za
36 posto manje vozila.
- Ta stopa kod ASA Au-
ta je ne{to ni`a i ona iznosi
31 posto, {to zna~i da je
negativni trend kod nas
bio manji nego kod osta-
tka. Ukupno smo prodali
blizu 4.500 automobila,
{to iz putni~kog, {to iz pri-
vrednog programa - dodao
je direktor ASA Auta.
^etvrtina novih auto-
mobila na bh. cestama
napravljena je u proizvo-
dnim pogonima [kode.
- Protekla godina je
definitivno bila u znaku
[kode, koja je sa u~e{}em
od 25 posto na tr`i{tu po-
tvrdila lidersku poziciju.
Zbog dobrog odnosa
ulo`eno-dobiveno, po-
znatog kvaliteta, kao i
stabilne vrijednosti mar-
ke, i Volkswagen je zabi-
lje`io rast od 2,5 posto.
Sve u svemu, mo`e se
zaklju~iti da je ASA Auto
zabilje`ila jedan od na-
jboljih uspjeha u prote-
klih 14 godina, koliko po-
stoji na tr`i{tu - rekao je
Olov~i}.
Ekonomska kriza
Kako stvari stoje, eko-
nomska kriza }e biti prisu-
tna na bh. tr`i{tu i ove go-
dine, no to ljude iz ASA
Auta ne obeshrabruje.
- U 2010. godini prije
svega `elimo o~uvati udio,
odr`ati sistem likvidnosti
i sposobnosti da odgovori-
mo na sve izazove tr`i{ta,
koje }e, prema prognoza-
ma, biti sli~no kao u 2009.
- istakao je Olov~i}. I. S.
Olov~i}: Sli~ne prognoze
i za 2010.
Goru}e pitanje u se-
gmentu prodaje novih
automobila je, prema ri-
je~ima na{eg sagovorni-
ka, zakonska regulativa.
- Smatramo da bi bi-
tan aspekt uvo|enja
ve}eg reda u okviru uvo-
za novih i rabljenih vo-
zila u BiH bio kona~na
primjena u praksi Zako-
na o homologaciji uve-
zenih vozila.
ASA Auto je u sara-
dnji sa ostalim uvozni-
cima, kao i sa instituci-
jama BiH, napravila
iskorak da se ovaj zakon
po~ne primjenjivati. Ci-
ljevi su ve}a sigurnost i
kultura saobra}aja, a po-
seban je aspekt eko-
lo{ki, {to je ve} norma-
lan trend u savremenim
dr`avama - kazao je
Olov~i}.
Zakon o homologaciji
Ford priprema ekolo{ke modele
Testiranje elektri~nih Focusa i Transita
Ameri~ki Ford najavio je
da po~inje dvogodi{nji pro-
gram testiranja elektri~nih
verzija Focusa i Transita.
U sklopu testiranja, oko
25 vozila bit }e uklju~eno u
normalne saobra}ajne uvje-
te u Kelnu, sjedi{tu Fordo-
ve evropske filijale.
Vo`nja }e uklju~ivati is-
tra`iva~e i potro{a~e koje
odabere Ford, a podaci o po-
na{anju modela bit }e kontr-
olirani kompjuterima koji
mogu testirati vi{e od 10.000
vozila.
Ford je prvi ameri~ki pr-
oizvo|a~ koji je ponudio hi-
bridne modele, ulo`iv{i
izme|u 300 i 500 miliona
dolara u svoj pogon u Mi-
~igenu za izradu elektri~nih
vozila i baterija.
M. T.
Lamborghini Urraco je-
dan je od manje poznatih
modela italijanskog proi-
zvo|a~a iz Sant Agate. Ele-
gantno klinasto tijelo ovog
2+2 kupea djelo je Mer~ela
Gandinija (Marcello), koji
je tada radio za studio Ber-
tone.
Strogi zakon
Urraco je zapravo bio za-
mi{ljen kao jeftinija izvedba
supersportske Miure, odno-
sno konkurencija italija-
nskim automobilima ide-
nti~ne koncepcije, Ferrariju
Dino i Maseratiju Merak, te
Porscheu 911.
Du`inom od 4.250, {iri-
nom od 1.760, visinom od
1.160 mm i me|uosovi-
nskim razmakom od 2.450
mm, Urraco je bio idealno
odmjeren automobil, svoje-
vrsna kombinacija Miure i
Espada, a nudio je dovoljno
prostora za ~etiri osobe.
Neovisni McPherson ovjes
nudio je vrhunske vozne
sposobnosti.
Urraco je bio dostupan u
tri varijante P200, P250 i
P300, {to je aludiralo na zapr-
eminu V8 pogonskih agrega-
ta, odnosno 2,0, 2,5 i 3,0 litra.
Posebnu pa`nju privla~i
2,0-litarski agregat, kojim
su kupci izbjegavali pla}an-
je dodatnih da`bina po str-
ogom italijanskom zakonu
o motorima zapremine iz-
nad 2.000 kubika.
Ipak, sa svojih 180 KS
nije bio dostojan Lambor-
ghini imena pa je i prona{ao
put do samo 66 kupaca.
Ameri~ka verzija
Urraco se oku{ao i na
ameri~kom tr`i{tu, zbog
~ega je dobio ve}i prednji
branik i stro`iju kontrolu
ispu{nih plinova, koji su
djelimi~no ugu{ili motor.
Ipak, ameri~ki Urraco PIII
(P250 Tipo III) imao je sa-
mo 21 mu{teriju.
Lamborghini Urraco je
u periodu od 1973. do 1979.
godine proizveden u samo
791 primjerku. Dokazao se
kao jedan od najboljih La-
mborghini GT automobila,
te je poslu`io kao osnova za
jo{ dva vrhunska, ali manje
poznata modela - Silhoue-
tte i Jalpa. S. Pa.
Lamborghini Urraco (1973 - 1979)
IZ HISTORIJE
Jeftina verzija Miure
Proizveden u samo 791 primjerku Idealno odmjeren automobil
Lamborghini
Urraco: Vrhunske
vozne sposobnosti
[ta trebate znati o lancima
Nije naodmet trening na suhom
Montiraju se na pogonske to~kove Naju~inkovitiji u kombinaciji sa zimskim gumama
Postavljanje lanaca za
ve}inu je voza~a veliki pro-
blem, stoga ne bi bio nao-
dmet poneki trening na su-
hom prije nego {to zagusti.
Lanci se, kao {to je po-
znato, montiraju na pogo-
nske to~kove, kako bi se po-
ve}ao kvalitet prijenosa sna-
ge na zale|enu ili snje`nu
podlogu.
Uputstvo za upotrebu
Obi~no se uz njih dobije
i odgovaraju}e uputstvo.
Treba znati da su lanci na-
ju~inkovitiji u kombinaciji
sa zimskim, a ne ljetnim
gumama.
Prije postavljanja lanaca
trebalo bi provjeriti njiho-
vu ispravnost te da li uop}e
odgovaraju profilu gume, a
~ak i nakon stavljanja potr-
ebno je povremeno se zau-
staviti i provjeriti njihovu
zategnutost, kako olaba-
vljene karike ne bi o{tetile
lak na blatobranu.
Lance bi trebalo isklj-
u~ivo koristiti na snijegu ili
ledu, a nipo{to na asfaltu
bez snijega, jer to mo`e
o{tetiti i gume i ovjes va{eg
automobila, a dakako i ce-
stu. Tako|er, treba napome-
nuti da je magi~na granica
brzine sa lancima 50 km/h.
Plasti~ni surogati
Klasi~ni lanci su jo{
uvijek najbolji izbor, mada
postoje i plasti~ni surogati,
koji se lagano montiraju i
omogu}avaju vo`nju po
asfaltu, ali zato imaju ne{to
lo{ije karakteristike na sni-
jegu. S. Pa.
Lancima je potrebna i
odgovaraju}a njega. Osim
{to se znaju nepopravljivo
zaplesti, gotovo ih redovno
zbog djelovanja soli i me-
hani~kih o{te}enja sna`no
napada hr|a.
Zato bi kori{tene la-
nce poslije zime trebalo
temeljito oprati i osu{iti,
a potom premazati anti-
korozivnim sredstvom,
jer }e samo tako dugo
slu`iti.
Odgovaraju}a njega
Lanci na to~kovima: Ne br`e od 50 km/h
Senad Olov~i}, direktor ASA Auta
U uvjetima recesije
zabilje`ili veliki uspjeh
Sa 42 posto udjela u prodaji novih
automobila u BiH u 2008. porasli na 45
!%
ILA=@=H
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010.
Jelovnici u restoranima koji uključuju informaciju o
kalorijskoj vrijednosti pojedinih jela podstiču pos-
jetitelje na promjene u konzumaciji hrane, sugerira novo
istraživanje.
U obuzdavanju apetita gostiju najučinkovitiji su bili
jelovnici na kojima je bilo navedeno i koliko je kalorija
dnevno potrebno prosječnoj odrasloj osobi, objavio je
"American Journal of Public Health".
Obavezu navođenja kalorijske vrijednosti jela imaju res-
torani u Njujorku, Kaliforniji te još nekim američkim saveznim
državama.
Istraživači sa
Univerziteta
"Yale" pratili su
ponašanje 303 is-
pitanika nakon
što im je podi-
jeljeno više tipo-
va jelovnika. Po-
kazalo se kako je
informacija o ka-
loričnosti hrane
bila povezana s
prosječno 14 po-
sto manjim un-
osom kalorija.
Ta~no
Neta~no
1.
Praško proljeće bilo je razdoblje
političke liberalizacije u
Čehoslovačkoj?
2.
Škotski inženjer Džems Vat
izumitelj je parnog stroja novog
tipa?
3.
Rt Horn je najjužnija tačka Južne
Amerike, ali se ne zna kako je
dobio ime?
1. TAČNO
Praško proljeće vrijeme
demokratizacije
Praško pro-
ljeće bilo je raz-
doblje političke
liberalizacije u
Čehoslovačkoj.
Počelo je na da-
našnji dan, 5. ja-
nuara 1968., a
trajalo do 21. av-
gusta te godine,
kada je Sovjetski
savez sa svojim saveznicima iz Varšav-
skog pakta (izuzev Rumunije) okupirao
zemlju.
Aleksandar Dubček, koji je u tim
događajima igrao glavnu ulogu, u aprilu
je pokrenuo poljoprivredne i industrij-
ske reforme, dopunio i izmijenio ustav
da bi garantirao građanska prava, au-
tonomiju Slovačke i demokratizaciju
vlasti i komunističke partije.
Sovjetski savez i države članice
Varšavskog pakta, uplašene demokra-
tizacijom Čehoslovačke, u avgustu su
izvršile invaziju i svrgle Dubčeka, a
potom postepeno uspostavile kontrolu
postavljanjem najtvrdokornijih komu-
nista na vodeća mjesta u državi.
2. TAČNO
Sretnim slučajem do
izuma parnog stroja
Škotski
inženjer Džems
Vat (James Watt)
izumitelj je par-
nog stroja novog
tipa. Patentirao
ga je na današnji
dan, 5. januara
1769. godine.
Njegov stroj je za osiguranje broja okre-
taja imao centrifugalni regulator, što je
zapravo bilo poboljšanje stroja kojeg je
izradio Tomas Njukomen. Pri tome Va-
tu se 1764. godine desio sretan slučaj:
zamolili su ga da popravi umanjeni mo-
del Njukomenova stroja koji je služio u
nastavi na Sveučilištu, a kojeg je izumio
oko 25 godina prije Vatova rođenja. Da
bi popravio parni stroj, Vat ga je trebao
detaljno istražiti te je otkrio da je posve
nedjelotvoran.
Priča se da mu je rješenje za popravku
palo na pamet jednog dana 1765. godine
dok je šetao parkom Glassgow Green.
Shvatio je da je ključ bolje djelotvornosti
u tome da se para kondenzira u od-
vojenom spremniku i tako cilindru i
klipu omogući da uvijek ostanu vrući.
3. NETAČNO
Kako je Rt Horn
dobio ime
Rt Horn je
najjužnija tačka
Južne Amerike,
ali se ne može
reći da se ne zna
kako je dobio
ime. Nazvan je
Horn prema ro-
dnom mjestu holandskog moreplovca
Vilema Shautena koji ga je obišao 1616.
godine. Plovidba kroz uzburkane vode
oko rta je opasna, a klima je vjetrovita i
hladna tokom čitave godine.
Rt Horn je dio otoka Horn južnog
arhipelaga Ognjene zemlje. Pruža se
južno u Drejkov prolaz.
Pet trikova
da sakrijete
stomačić
Omiljene farmerke su vam
tijesne, malo vam “kipi” sa
strane, pa ste u problemu.
Sigurno se svaka žena ba-
rem jednom našla u nedoumici
šta da obuče u takvoj situaciji.
Pogledajte kako možete, pra-
vim izborom garderobe, naj-
bolje prikriti stomačić.
Zaboravite uske majice.
Izraženiji stomak predstavlja
problem kada želite da nosite
top ili uske majice. Birajte be-
bi-dol modele od pamuka ili
lana koje će naglasiti poprsje.
Ne nosite pantalone sa
džepovima. Također, ne nosite
pantalone uske na butinama, a
široke na dnu. Pokušajte da
birate modele sa bočnim raj-
sferšlusom.
Komotan sako. Sako,
blejzer, džemper na preklop...
izaberite model koji nije uzak i
ne steže.
Pažljivo birajte materi-
jale. Vjerovali ili ne, haljine, a
naročito ako su od poliestera ili
likre, dodatno ukrupnjavaju
stomak.
Tašna čuva stomak. I mo-
dni detalji vam mogu “ići na-
ruku” u skrivanju. Ako nosite
šal omotan oko tijela ili malu
torbicu, to će smanjiti izgled
stomaka.
MODA Lijepa uprkos manama
Izraženiji stomak predstavlja problem kada
želite da nosite top ili uske majice. Birajte
bebi-dol modele od pamuka ili lana
I modni detalji vam mogu “ići naruku” u skrivanju
Kolač sa
šipkom
Potrebno je: litar mlijeka, 20
dkg riže okruglog zrna, pola mahu-
ne vanilije, 23 dkg šećera, 2 šipka, 2
kašike sirupa od šipka, 10 dkg
mljevenih badema, 10 dkg uše-
ćerenih korica agruma, 7 dkg kek-
sa amaretta, 2 jaja, 2 žumanca, 1 dl
likera od mandarina, 1 limun, 2,5
dl umućenog slatkog vrhnja, so.
Način pripreme:
1. Kekse navlažiti likerom.
Rižu sipati u provrelu sasvim
malo posoljenu vodu. Poslije 5
minuta ocijediti, pa sipati u
provrelo mlijeko sa vanilijom.
Kuhati i povremeno promi-
ješati da riža upije mlijeko.
2. Umiješati 14 dkg šećera,
ali izvaditi vaniliju. Prerezati i
očistiti oba šipka, a dok to
radite skupljajte sok.
3. U rižu umiješati usitnjeni
keks sa likerom od močenja,
bademe i ušećerene korice. Za-
tim umiješati jaja te žumanca.
4. Karamelizirati preostali
šećer u plehu veličine 20x30
cm. Kad požuti, umiješati pro-
cijeđeni sok od šipka te miješati
i zagrijavati da se rastopi.
5. Sipati pripremljenu smje-
su od riže. Peći jedan sat, a po
potrebi i duže, u rerni zagri-
janoj na 150 stepeni.
6. Još topli kolač narezati,
pa natopiti sirupom od šipka.
Uz to ponuditi slatko vrhnje.
Ukrasiti zrncima šipka.
Kulinarski kutak
Prodaja
Pasat 2.0 TDI, 2006. god., 4
motion, sportline oprema. Pasat
1.9 TDI, 2003. god., 15.500 KM.
Tel. 061 482 799. 121-1Nd`
Reno Clio 1.5 DCI, dizel, 2002.
god., full oprema. Reno Scenic
1.6, 16V, 2001. god., full oprema,
extra stanje vozila. Tel. 061 869
323. 116-1Nd`
Smart 2001. god., klima, panor-
ama krov, 8.500 KM, Golf V TDI,
2005., kao nov, tek uvezen. Tel.
061 557 793. 121-1Nd`
Audi „jaje“, 1988. god., dizel,
odli~no stanje, cijena 3.800 KM, hi-
tno. Tel. 061 471 982.
Audi 2.7 TDI, Allroad karavan,
2001. havariasn, sa novim dijelovi-
ma, za zamjenu. Tel. 061 930 495.
Audi 80, 1987. god., benzin, crv.
boja, u extra stanju, cijena po dogo-
voru. Tel. 061 534 734.
Auto radar detektori Cobra i
Whisteer, xenon kompleti i naviga-
cije za automobile, garancija 1 god.
Tel. 066 271 815.
Autostakla „Rule“, original
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugra-
dnjom. Garancija 5 godina. Stup,
Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061
413 317.
BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L,
2003. god., benzinac, automatic, full
oprema, svijetlo-plava metalik,
pre{ao 86.000 km. Cijena do registr-
acije 48.000 KM. Tel. 061 195 938.
Bora 1.9 TDI, 2003. god., klima,
ko`a, {iber, CD, extra stanje, 14.400
KM. Tel. 062 600 111.
Citroen C2 1.4 HDI, 2006. god.,
mogu}a zamjena za Punta I. Tel. 063
506 303.
Dijelove za Golf 2, 90. god., 1.3
benzin. Tel. 061 206 689.
Dijelovi za Golf 1, vrlo povoljno.
Tel. 061 311 373.
Dijelovi za Reno 18, Reno 18
TL, 1983. u voznom stanju. Tel. 033
523 006.
Fiat Punto 1.3 dizel, multijet,
2004. god., registr., ugra|en veliki
servis. Tel. 061 784 754.
Fiat Punto, 2003. god., novi mo-
del, full oprema. Tel. 065 735 282.
Fiat Punto, 98. god., turbo dizel.
Tel. 061 842 374.
Fiat Stilo 1.9 JTD, 2002. god., 5
vrat,a plava met., full oprema+kli-
matronik, ugra|en servis, 8.500 do
reg. Tel. 062 212 474.
Fiat Stilo, 2002. god., JTD, 115
KS, full, reg., mo`e zamjena za sku-
plje i karavan. Tel. 061 359 749.
Ford Mondeo 2.0 TDCI, 2005.
god., full oprema, plava met. kara-
van. Tel. 061 144 162.
Ford Mondeo TDCI, full, 2001.
god., 2.000 kubika. Tel. 061 475 353.
Golf 2 1.6 dizel, 92. god., registr-
ovan do 25. 5. 2010. god., odli~an u
voznom stanju, cijena 5.200 KM.
Tel. 062 692 777 iza 16 h.
Golf 2 dizel, 1.500 KM, tek regi-
strovan, hitno. Tel. 062 506 865.
Golf 2 dizel, 1.6, 87. god., 5 brzi-
na, servo, extra odr`avan. Tel. 062
396 605.
Golf 2 dizel, GTD, limarija nova,
5 novih guma, dupla svjetla i magle-
nke, 3.3050 fix. Tel. 033 422-530.
Golf 2, 1.6 dizel, 92. god., registr-
ovan do 25. 5. 2010. god., cijena
5.200 KM, zvati iza 16 h. Tel. 062
692 777.
Golf 2, dizel, 86. god., reg. do
7./10. god., 4 vrata, 5 brzina, metalik
sivi. Tel. 061 206 689.
Golf 2, turbo dizel, tek registro-
van,1.500 KM. Tel. 062 506 865.
Golf 2. 89. registr. 12. 12. 2010,
god. odli~no st., cijena povoljna. Tel.
061 722 515, Sarajevo.
Golf 3 karavan TDI, 1997. god.,
cijena po dogovoru. Tel. 420-606,
0621 390 579.
Golf 3 karavan, TDI, 97. god., ci-
jena po dogovoru. Tel. 033 420-606,
062 390 579.
Golf 5, god. 2007., Peugeot 607,
2.2. HDI, god. 2001., povoljno. Tel.
061 783 405.
Golf IV SDI, 2002. god., karavan,
bijeli, registr., uvezen, 2009., 11.000
fix. Tel. 061 132 141.
Golf V 2.0 SDI, 2007. god., regi-
strovan, dig. klima, ko`ni volan, na-
slon za ruke, multilock, cobra, ala-
rm, kupljen u BiH. Tel. 066 364 848.
Hunday Atos, 2002. god., pogo-
dan za dostavu, cijena 6.100 KM.
Tel. 061 202 816.
Hunday Sonata 2004. god.,
pre{ao 160.000 km, cijena 12.800
KM. Tel. 061 160 159.
Jeep Grand Cherokke, 2005.
god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, au-
tomatic, xenon farovi, CD player,
klima, pre{ao 82.000 km, crvena me-
talik. Cijena do registracije 25.000
KM. Tel. 061 195 938.
Kadet karavan 1.7 dizel, 91. god.,
tek registrovan, ove gume, izvrsno
o~uvan. Tel. 033 544-397.
Kombi Ducato furgon, 2.8 TD,
maxi, registr. do 8. 2010., cijena
11.700 KM, 2001. god. Tel. 061 153
130, 061 196 744.
Lada 112 1.5 GLI, 16 V, hacbak,
2004. god., 25.000 km, kao nova, reg.
do 2. 6. 2010. Tel. 033 410-525, 061
927 080.
Marruti, 91. god., u dobrom sta-
nju. Tel. 061 374 620.
Megan 1.5 DCI, 06. god., 11.900
KM, Land Rover Frelender TD 4,
03. god., 18.900 KM, automatik. Tel.
061 133 750.
Mercedes 190 benzin+plin, tek
registrovan, kuka, {iber, {iroka la-
jsna, u dobrom stanju, povoljno. Tel.
061 714 795.
Mercedes E 320, 4-matic, ugra-
|en plin, 2001. god., full oprema,
ko`a, cobra, mo`e i zamjena za ma-
nje. Tel. 061 146 657.
Mercedes ML 320, 2003. god.,
reg. do 6. 2010. Tel. 061 145 887.
Mercedes ML 320, benzin+plin,
2003. god., registrovan do 6. 2010.
Tel. 061 145 887.
Nissan putni~ki kombi, 2.5 dizel,
registrovan. Tel. 061 130 450.
Nissan Terano 2003., klima, c. br-
ava, kombi Iveko, dugi, visoki, dupli
to~kovi. Tel. 061 132 921, Tuzla.
Octavia TDI, tour, stara 5 mjese-
ci, siv. metalik, 24.000 KM. Tel. 033
481-210.
Opel Kadet 1.3 E, suza, 1988. ci-
jena 2.200 KM. Tel. 062 183 913.
Opel Kadet Suzy 1.4 povoljno,
reg. do 6. 5. 2010, u dobrom stanju.
Tel. 061 082 451.
Opel karavan 1.6 B, 1990., sa
ugra|enim plinom. Tel. 061 819 488.
Pasat TDI, karavan, 2004. god.,
reg. i ispravan. Tel. 033 440-268.
Passat Kvatro 2004. god., str. ta-
ble, full, kao nov+zimske gume,
16.800 KM. Tel. 061 549 399.
Pe`o 206 HDI, 2.0. 90 KS, 2001.
god., met. siva, reg. do 15. 10. 2010.
Tel. 061 213 033.
Pe`o 307 HDI, 2 vrata, bijeli, ko`a,
klima, extra stanje. Tel. 061 188 305.
Prodaja i ugradnja alnasera, alte-
rnatora i ostalih el. ure|aja na vozi-
lu. Tel. 061 365 193.
Prodaja i ugradnja novih i polo-
vnih alnasera i alternatora svih el.
ure|aja na vozilu. Tel. 062 921 867.
Prodajem i ugra|ujem za sva au-
ta ogledala za retrovizore, povoljno.
Tel. 061 529 970.
Prodajem ili mijenjam za jeftini-
je, Seat Ibizu, 2006. 1.4 benzin. Tel.
061 186 064.
Prodajem za Golfa alnaser, alte-
nator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033
531-996, 063 639 176.
Rav 4 D4D, 2004. god., Pe`o 307
HDI, 2008. god. Tel. 061 257 470.
Reno 18 TL, 1983. u voznom sta-
nju, pre{ao 85.000 km, prvi vlasnik, i
dijelovi za isti. Tel. 061 527 290.
Reno 4, kao nov, pre{ao 50.000.
Tel. 062 547 989.
Reno Clio, 2000. god., 1.9 dizel,
full oprema. Tel. 061 863 362.
Reno Megan Coupe, 2001., full
oprema, gara`iran, extra o~uvan, re-
gistr., do jula 2010. Tel. 061 338 433.
Reno Megan kupe 1.6 E, kraj 97.
Cijena 6.000 KM. Tel. 062 694 641.
Skuter Yamaha 250, god. 2001.,
mo`e zamjena, 2.400 KM. Tel. 061
061 481.
Smart 2001., full, u izuzetno do-
brom stanju. Tel. 061 178 800.
[koda Felicija 1.9 dizel, 99. god.,
reg. do aprila. Tel. 061 106 848.
[koda Felicija 1.9, dizel, 99. god.,
registr. do aprila. Tel. 061 106 848.
[lep prikolica 2004. god., male
gume, kipa, reg., mo`e zamjena. Tel.
061 136 638, Visoko.
Tri vanjske Tubles auto gume
155x70x13. Tel. 033 534-087 i 062
682 690.
Vectra 02. god., i Passat TDI, 04.
god., automatik, dizel, mo`e povla-
stica. Tel. 061 133 750.
Volvo S 80, 99. god., full oprema,
ko`a, mijenjam za jeftinije, stanje
odli~no, nedavno registr. Tel. 061
965 054, 033 611-943.
VW Kedi, 1999. god., bijele boje,
dizel, u extra stanju, tek registrovan.
Tel. 061 253 170.
Za Pasat el. motor za podizanje
stakla za prednje lijeva vrata. Tel.
061 260 598.
Zadnju {ofer{ajbu i stakla vrata
sa Reno 4 GTL. Tel. 033/534-087 i
062 682 690.
Kupovina
Ford Ka ili neko drugo auto ku-
pujem. Tel. 062 322 467.
Kupujem havarisana i ostala vo-
zila. Tel. 061 274 441.
Kupujem havarisana vozila Pasat
3 i Golfove. Tel. 061 206 689.
Kupujem ispravna i havarisana
vozila. Tel. 062 915 635.
Izdavanje
Izdajem apartman na Bjela{ni-
ci, kapaciteta 4+1 le`aj. www.bje-
lasnica.9k.com Kontakt telefon
broj: 00387 33 243 554 ili 00387
61 56 33 70. 135-1tt
Izdajem kompletno namje{te-
nu garsonjeru sa centralnim gri-
janjem kod Merkatora, op{tina
Novi Grad. Tel. 066 738 280.
128-1tt
Izdajem luksuzno opremljen
trosoban stan od 70 m2, u centru.
Tel. 061 141 822. 123-1tt
Izdajem namje{ten dvo. stan na
Grbavici, kod @elj. stadiona. Tel.
061 381 175. 115-1tt
Izdajem prazan stan Radni~ka
(Kova~i}i). Tel. 065 050 316.
100-1Nd`
Izdajem trosoban namje{ten stan
na Grbavici, Radni~ka 19 C - 450
KM. Tel. 061 566 171. 115-1Nd`
Apartman na Bjela{nici, kapaci-
tet 4+1 na dan 80 EUR-a. Tel. 061
563 370, 033 243-554.
Apartmane izdajem na Bjela{ni-
ci. Tel. 062 320 648.
Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten
~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062
104 028.
Ba{~ar{ija, izdajem sobe za spa-
vanje, cijena 15 KM po osobi. Tel.
061 192 073.
Blizu @eljezni~ke stanice sobe,
TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061
135 345.
Centar - Papagajka, nudim
no}enje u luksuzno opremljenim
apartmanima. Tel. 061 724 725.
Centar, izdaje se pos. prostor 30
m2 sa WC-om, atraktivna lokacija.
Tel. 061 167 771.
Ciglane tros. i na Breci trosoban,
750 KM. Tel. 061 214 306.
Dobrinja 2, pos. prostor vel. 12
m2, kod Merkatora, dobro opre-
mljen, povoljno. Tel. 061 366 684,
033 235-199.
Dobrinja 5, izdajem posl. prostor
u centru, mo`e radnja, trgovina ili
kafana, opremljeno za kafanu. Tel.
033 638-006.
Dvoipos. stan kod Merkatora,
namje{ten. Tel. 061 537 739.
Dvos. opremljen stan na Grbavi-
ci, 500 KM. Tel. 061 214 306.
Dvosoban 70 m2, opremljen,
bliz. Katedrale. Tel. 061 214 306.
Ferhadija, II sprat, izdajem pos.
prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu.
Tel. 061 166 090.
Gara`u izdajem na du`e vrijeme,
Zagreba~ka kod Kanadske ambasa-
de. Tel. 033 610-550, 061 438 855.
Grbavica, dvos. fino opremljen
stan u zgradi, I sp., eta`. grijanje, 500
KM, izdajem. Tel. 061 145 853.
Grbavi~ka 75/1, izdajem na-
mje{ten jednosoban stan. Tel. 061
141 610.
Hrasno, A. B. [imi}a, I sp., na-
mje{ten dvos. stan, 500 KM. Tel. 061
912 764.
Hrasno, dvos. fino opremljen
stan, 3 sp., cnetr. grijanje, 450 KM.
Tel. 062 465 466.
Izdajem prazan dvoiposoban stan,
centr. gr. ul. Grada~a~ka, Sarajevo 350
KM plus re`ije. Tel. 033 458 375.
Hrasno, dvos. opremljen stan u
zgradi, 3 sp., centr. gr. 450 KM. Tel.
062 465 466.
Izdajem gara`u, privatna ku}a,
Grbavica. Tel. 063 639 213.
Izdajem granap sa inventarom.
Tel. 061 182 061.
Izdajem namje{ten stan na spra-
tu ku}e. Tel. 066 116 065.
Izdajem posl. prostor, prodajni,
proizvodni, magacin + stan. Tel. 061
141 610.
Izdajem poslovni prostor sa h.
opremom za ~i{}enje, mogu}nost pr-
odaje. Mob. 062 165 566.
Izdajem vikendicu na Jahorini,
extra lokacija. Tel. 066 136 470.
Jednos. stan sa centr. grijanjem,
namje{ten u Dobrinji. Tel. 061 809
769.
Kanc. prostor 230 m2 kod OHR-
a, I sprat, novogradnja, parking. Tel.
061 214 306.
Ko{evo, tros. lux. opremljen stan
u zgradi, terasa, kamin, 2 parkinga.
Tel. 061 145 853.
Ko{evo, tros. lux. opremljen
stan, dva parking mjesta, kamin, ter-
asa, 20 m2. Tel. 062 465 466.
Na Ilid`i zas. stan lijepo namje{ten
sa kablovskom, grijanjem i ba{tom na
du`i period. Tel. 061 702 171.
Namje{ten stan 70 m2, centr. gri-
janje, kablovska TV, telefon. Tel. 033
657-697, 061 507 240.
Namje{tene sobe, sprat ku}e. Tel.
033 659-474.
Namje{tenu sobu, cntr. grijanje,
upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 521-
618, 061 529 838.
Opremljen tros. stan u blizini
OHR-a, I sp., priv. ku}a, 450 KM.
Tel. 061 214 306.
Pos. prostor 100 m2, izdajem ul.
D`. Bijedi}a. Tel. 061 201 115.
Pos. prostor 20 m2, pogodan za
vi{e namjena, Ilid`a-Pejton. Tel. 061
170 914.
Pos. prostor 30 m2, Breka, pogo-
dan za zanatsko-brija~ku djelatnost.
Tel. 061 336 079.
Pos. prostor 50 m2, Grbavica
(kod [opinga), I sp., za kancelarije.
Tel. 061 254 614, 061 935 062.
Pos. prostor na D. Malti, D`. Bi-
jedi}a. Tel. 061 061 331.
Pos. prostor u Hrasnom, preko
puta Robot komerca. Tel. 535-052.
Poslovne prostore izdajem na
[ipu (nove) od 35 i 69 m2, pogodne
za sve namjene. Tel. 062 320 648.
Sobe za preno}i{te i dnevni bora-
vak, TV, kupatilo. Tel. 061 357 909.
Sobe za preno}i{te i dnevni bora-
vak. Tel. 062 644 055.
Stamb. kanc. prostor 120 m2, 1
kat, u strogom centru, povoljno. Tel.
061 537 739.
Stan dvos. namje{ten u zgradi
kod Dr`avne bolnice, 600 KM, ul.
Kalemova. Tel. 061 304 016.
Stan namje{ten, studentima ili
bra~. paru kod FDS, centr. grijanje,
internet. Tel. 033 655-398.
Stan u ku}i, 60 m2, sa grijanjem,
Pofali}i, R. Bo{kovi}a. Tel. 033 641-
166.
Troipos. stan na D. Breci, opre-
mljen, 600 KM. Tel. 061 214 306.
Trosoban, przaan stan 80 m2 na
D. Malti, 500 KM. Tel. 061 214 306.
U blizini Katedrale stan tros., 70
m2, neopremljen. Tel. 061 214 306.
U Hrasnom, A. B. [imi}a, na-
mje{ten dvos. stan, 500 KM. Tel. 061
912 764.
Vi{e kanc. prostora. Tel. 061 214
306.
Vi{e lux. opremljenih stanova,
strancima. Tel. 061 214 306.
Vi{njik, dvos. fino opremljen
stan u zgradi, eta`. grijanje izdajem.
Tel. 062 465 466.
Vi{njik, dvos. finoopremljen
stan, II sp., eta`. gr., 500 KM. Tel.
061 145 853.
Vrlo povoljno pos. prostor 51
m2. Tel. 061 183 276.
Za samce izdajem sobe, povo-
ljno. Tel. 061 357 909.
Zenica - centar, izdaje se pos. pr-
ostor pogodan za mikrokreditne ba-
nke, urede, predstavni{tva, apoteke,
zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895.
www.nekretnine.ba
Prodaja
Mostar, Lu~ki most, ekskluzi-
vna novogradnja, od 48 do 80 m2,
gratis gara`a i kuhinja. Ve} od
2.200 KM/m2 sa PDV-om. Tel.
061 499 229. 1865-1Mo
Prodaje se poslovni prostor na
Dolac Malti 220 m2, ima 12 ka-
ncelarija, opremljen, ima dva mo-
kra ~vora, povoljno, mo`e i izna-
jmljivanje. Tel. 062 335-381.
17467-1Nd`
Prodajem 2,5-stan/III na Grba-
vici, c.g., t. int. Tel. 066 337 406.
PTT
Prodajem ku}u u Ned`ari}ima
10x10, sa pomo}nim objektom
7x8, 600 m2 zemlje, useljiva. Po-
voljno. Tel. 063 892 380, 033 460-
903. 138-1Nd`
Prodajem stan 60 m2, u Soko-
lovi} Koloniji. Tel. 061 159 405.
17697-1Nd`
Prodajem stan A. Ferhatovi}a,
Ko{evo, 37 m2, adaptiran, c.g.,
uknji`en - 79.000 KM. K. Brdo
38 m2, II sp. - 66.000 KM. Centar
48 m2, III sprat. A. Brauna, Ce-
ntar 56 m2, IV spr. - 2.300/m2.
Tel. 061 926 069. 126-1tt
Prodajem stan A. Smajlovi}a, 53
m2, I sprat, jednoiposoban (novije
zgrade) - 88.000 KM i Dobrinja,
53 m2, II sprat - 1.650 KM/m2.
Tel. 061 926 069. 126-1tt
Prodajem vikend ku}u u Kije-
vu nova, ugra|ena elektro insta-
lacija, ugra|eni prozori, omaltana
iznutra i sa vana, ulaz sa asfalta,
stanica GRAS, 100 metara proda-
vnica, 100 metara povr{ine, ku}e i
zemlje 500 m2. Cijena 35.000
KM. Tel. 061 520 392, 062 387
728. 135-1Nd`
Stanovi novogradnja 45 i 51
m2. Uknji`eni. Idealna lokacija
Betanija-Pionirska dolina. Visoki
standard gradnje. Parking mje-
sto. Cijena sa PDV-om 2.600 KM.
Tel. 063 799 152. PTT
„Loris“ 95 m2, useljiv, papiri
~isti. Tel. 061 899 923.
Adapt. manja bos. ku}a sa 174
m2 zemlji{ta, iznad Bistrika, povo-
ljno. Tel. 061 260 598.
Anex, Prijedorska, stan 54 m2,
83.000 fix., potrebna adaptacija. Tel.
061 875 350.
Anex, ul. Vrbovska, ku}a sa dva
stana i ops. prostorom, povoljno.
Tel. 061 260 598.
Apartman prodajem na Bjela{ni-
ci. Tel. 061 225 164.
Azi}i, Stup, prodajem 7.000 m2
zemlji{ta, stamb. poslovnog kvalite-
ta. Tel. 065 877 065.
B. Potok, stan 57 m2+7,5 m2.
lo|a na VI sp., nov, useljiv, 120.000
KM. Tel. 065 834 901.
B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s
sa gara`om i 470 m2 zemlji{ta. Tel.
061 260 598.
Bare-[ip, gara`a, novogradnja,
iza Sam-shopa, 15,5 m2. Cijena:
22.500 KM. Tel. 061 358 229.
Betanija-Slatina, zemlja 30 dun.,
mo`e i na parcele. Tel. 061 249 155.
Bjelave 53 m2, II sp., potpuno
adaptiran, moderan stan, trosoban,
145.000 KM. Tel. 062 340 180.
Bjelave 53 m2, II sp., potpuno
adaptiran, moderan, sun~an stan
145.000 KM. Tel. 062 340 180.
Centar, 80 m2, priz., ul. Ko{evo,
biv{a K. Tomislava, kod II gimn., tr-
os., pogodan za pos. stamb. ili posl.
prostor svih namjena. Tel. 061 069
614.
Centar, Kemal begova 75 m2+55
m2 ba{ta, renoviran, 209.000 KM.
Tel. 061 875 350.
Centar, ul. Pru{~akova, kod
MUP-a jednos. 38 m2, 3 sp., 2.300
KM/m2. Tel. 061 269 835.
Ciglane, D. Ibrahim bega, 83 m2,
totalno renoviran stan, 220.000. Tel.
061 875 350.
^. Vila, Nedima Filipovi}a, nov
dvosoban stan, visoki standard gra-
dnje. Tel. 063 791 762, od 12 do 15 h.
^. Vila, prodajem stan dvoiposo-
ban 64 m2, III sprat, balkon, c.g.,
izuzetno funkcionalan, 130.000 KM.
Tel. 063 876 844.
^apljina, novogradnja, ku}a 9x9
sa oku}nicom, 800 m2, sa po-
ku}stvom. Tel. 063 416 579.
Dev. ku}a sa zemlji{tem 580 m2
na Pofali}ima, Humska. Tel. 061 130
450.
Dobrinja 2, stan useljiv 55+4
m2, super lokacija, 1/1, cijena dogo-
vor sa vlasnikom. Tel. 065 658 796.
Dobrinja 2, trosoban, 82 m2, V
sprat, 2 balkona, sun~an, dobra loka-
cija. Tel. 062 911 842.
Dobrinja II, 4-soban na III sp.,
110.000 KM. Tel. 061 269 835.
Dobrinja III, ul. K. Prohi}a, sta-
novi 2,5 i 2,5,5-sobni, 67 i 78 m2.
Tel. 061 249 155.
Dobrinja, novogradnja, stanovi
od 51-70 m2, kreditiranje BBI ba-
nka, bez `iranata. Tel. 061 398 786.
Dubrovnik, prodajem dvosoban
stan u Gru`u, V sprat, ustakljen ba-
lkon sa pogledom na Gru{ku luku.
Tel. 00385 20 418-192.
Dvos. stan 57 m2, extra stanje, 1
sp., ul. D`. Bijedi}a. Tel. 061 260
598.
Dvos. stan Grbavica 53 m2, plin,
ure|en. Tel. 061 488 548, 061 177
787.
Faleti}i, zbog selidbe prodajem
ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2,
uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304
599, 033 665-419.
Fojnica, [~itovo, ku}a p+s+p sa
gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jefti-
no. Tel. 061 260 598.
Grada~ac, ku}a blizu centra 350
m2, na placu od 1.000 KM. Tel. 061
855 944.
Grbavica 71 m2, 140.000 KM, tr-
os. 14 sp., kod caffe-a Kapucino. Tel.
061 875 350.
Grbavica kod ambulante, stan 61
m2, renoviran, II sp., 130.000 KM.
Tel. 601 875 350.
Grbavica, jednos. stan 38
m2+lo|a, V kat, lift, sre|en, 2.200
KM/m2. Tel. 062 465 466.
Grbavica, kod [opinga, 38 m2,
IV sp., odvojena spava}a soba, plin,
74.000 KM. Tel. 061 269 835.
Grbavica-[oping, troipos. stan
(renoviran) sa gara`om. Tel. 061 964
797, 033 617-742.
Hitno prodajem objekat odf
3.000 m2 u Sarjevu, namjene pos.-
prozv-stambene sa parkingom, po-
voljno. Tel. 061 130 504.
Hitno, povoljno prodajem po-
tpuno dev. vikendicu sa 3 dun.
{umei 200 m2 pod vo}em, sve 1/1,
Paljevo-Reljevo. Tel. 061 226 007.
Hrasno, prodajem ku}u, Posa-
vska 128A. Tel. 066 116 065.
Hrasno, ul. Porodice Ribar, 38
m2, VI sp., lift., centr. grijanje,
80.000 KM. Tel. 061 269 835.
I. Sarajevo, prodajem parcelu sa
svim komunalijama. Tel. 062 437
558.
Ilid`a-ku}a kod stare op{tine sa
483 m2 stamb. prostora i 676 m2 ze-
mlji{ta. Tel. 065 877 065.
Ilid`a-Pejton, 4-soban stan sa ga-
ra`om. Tel. 061 964 797,033 617-742.
Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos.
prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2,
jeftino. Tel. 065 877 065.
Jednoipos. stan 47 m2, prizemlje,
Bistrik, Hrvatin, povoljno. Tel. 033
442-998 i 062 139 085.
Jednos. sa balkonom+hobi soba,
adaptiran, plin. grijanje, kablovska
TV, N. Grad. Tel. 061 777 908.
Jednos. stan 37 m2, u Vogo{}i,
prodajem. Tel. 065 877 065.
K. Brdo, ul. Juki}eva 56 m2,
124.000 KM. Tel. 061 875 350.
K. Brdo, ul. Muh. Had`ijahi}a,
jednos. 35 m2, vis. pr., urre|eno ku-
patilo, plin, 62.000 KM. Tel. 061 510
964.
Kod BBI centra 108 m2, pogo-
dno za pos. prostor, 4-soban. Tel. 061
875 350.
Kod Muz. {kole, ul. M. ]. ]ati}a
jednoipos. stan. Tel. 033 442-998 i
062 139 085.
Kromolj, op{t. centar, dvije ku}e
sa 2.000 m2 zemlje, mo`e i pojedi-
na~no. Tel. 061 249 155.
Ku}a 200 m2 sa 3 stana, ba{ta
300 m2, potrebna adaptacija, iznad
{kole Logavina. Tel. 033 442-998 i
062 139 085.
Ku}a na Ilid`i-Pejton 12,5x11,5
m2, prizemlje+2 eta`e, sa gara`om i
pos. prostorom, cijena dogovor. Tel.
061 226 007.
Ku}a S. Grad, ul. Arapova, ku}a,
gara`a, ba{ta, lijep pogled. Tel. 061
135 661.
Ku}a u strogom centru Sarajeva
na 3,6 ari placa (kod gradske vije}ni-
ce). Tel. 00381 63 612 385.
Ku}a, Tuzlanska, dvije eta`e i
vo}njak, za gradnju ku}e, cijena po-
voljna. Tel. 051 669 019.
Ljubina kod Semizovca, proda-
jem vikendicu sa dva objekta. Tel.
061 192 073.
M. Dvor, 44 m2, 130.000 KM, re-
noviran sa stvarima (prizemlje). Tel.
061 875 350.
Makarska, prodajem namje{ten
stan 35m2, 75.000 EUR-a. Tel. 061
700 612.
Malta, stan 46 m2, sa 22 m2 tera-
se na IV sp., stan 30 m2, grijanje, Ju-
ki}eva. Tel. 065 834 901.
Mejta{, 50 m2, 135.000 dvoso-
ban. Tel. 061 875 350.
38 Utorak, 5. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz
OGLASI
MALI
N. Sarajevo, Paromlinska, dvoi-
pos. stan 64 m2, novogradnja,
150.000 KM. Tel. 061 214 580.
Na Ilid`i-Lu`ani, 58 m2, 3 sp.,
cijena po dogovoru. Tel. 033 623-
534.
Neum, Tiha luka, kompletno na-
mje{ten stan 40 m2, terasa sa pogle-
dom na more, cijena 1.700 EUR-
a/m2. Tel. 061 147 336.
Novoizgra|en dvoipos. stan
67,35 m2 u Hrasnom kod Bosmala.
Tel. 061 145 887.
Otoka kod Tr`nog centra Mer-
kur 56 m2, 98.000 KM, veliki dvos.
Tel. 061 875 350.
Otoka, dvos. stan 55 m2, odli~no
c.g., kabl., TV, jako uslovan, vlas.
1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz
doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h.
Pofali}i: Humska, ku}a sa pos.
prostorima 600 m2, na placu od 650
m2, novogradnja. Tel. 061 411 717.
Prodajem 2 1/2 stan 67 m2, C fa-
za, Al. Polje. Tel. 063 792 233.
Prodajem 2-soban stan naselje
Kvadrant, ^. Vila, VII sprat. Tel.
061 219 234.
Prodajem 3,5 hektara zemlji{ta u
Vlakovu. Tel. 061 225 164.
Prodajem dvosoban stan 56 m2
+ balkon, 14. sprat, povoljno, na D.
Malti. Tel. 061 272 611.
Prodajem posl. prostor Nova Br-
eka, 46 m2. Tel. 062 940 479.
Prodajem stan, Vrbovska 9/3,
kompletno adaptiran. Tel. 062 812
183.
Prodajem dvosoban stan 55 m2,
novogradnja 3 sprat @ivinice. Tel:
004915205749616 ili 061 881 578.
Prodajem 2-soban stan kod Kate-
drale, 67 m2, 2. sprat. Tel. 061 245 474.
Radni~ka 122, prodajem ku}u,
visoko prizemlje, sprat, 450 m2
oku}nice, 210.000 KM. Tel. 065 185
108.
Radni~ka, ku}a sa 600 m2+600
m2 zemlje, sa urban. projektom, 6
stanova. Tel. 065 834 901.
Rakovica, [. gaj, vikend ku}a
10x8,30, p+s+p, struja, voda, tel., c.
grijanje+p. objekat 6x6 pod
plo~om, papiri uredni, mo`e zamje-
na za stan. Tel. 033 404-728, 062 391
882.
S. Grad kod ~e{ke ambasade,
dvoeta`. stan 95 m2, 180.000 fix. Tel.
061 875 350.
Skenderija stan 88 m2, vrlo po-
voljan za kancelarije, 2.500 KM/m2.
Tel. 061 142 704.
Sok. kolonija ku}a sa 350 m2 ze-
mlje, djelimi~no obnovljena. Tel.
061 279 155.
Stan 107 m2, Grbavica. Tel. 033
649-851.
Stan 147 m2, Titova, strogi ce-
ntar, 2 kat, cijena po dogovoru. Tel.
061 225 810.
Stan 34 m2 sa ustakljenim balko-
nom, M. Dvor, II sp., 3.000 KM/m2.
Tel. 062 569 990, 033 243-554.
Stan 50 m2, II sprat, M. Dvor.
Tel. 061 225 164.
Stan 67 m2 na Stupu, povoljno.
Tel. 065 717 776.
Stan 77 m2, Otoka, adapt., sat za
vodu, 2 nova lifta, cnetr. grijanje,
XIV sp., 1.800 KM/m2. Tel. 061 908
868.
Stan 85 m2 na Dobrinji 4, povo-
ljno. Tel. 033 542-614.
Stan na Grbavici 53 m2, preko
puta pijace. Tel. 062 964 598.
Stan S. Grad, „Papagajka“ 6 spr-
at, renoviran 41 m2, 112.000 KM.
Tel. 061 875 350.
Stan u centru, Titova, 147 m2, 2
sprat, cijena po dogovoru. Tel. 061
225 810.
Stan u Hrasnom 69 m2, cijena
po dogovoru. Tel. 061 813 387.
Stan u strogom centru Sarajeva,
55 m2. Tel. 065 957 046, 00382 67
507-475.
Stup, Bojni~ka 109, prodajem
ku}u sa pos. prostorom, stan u po-
tkrovlju, plus podrum sa svim pri-
klju~cima, useljivo i funkcionalno,
ulaz sa glavne ceste, parking za pet
auta. Mob. 062 735 608.
Tros. stan 82 m2, Olimpijska, 4
sp. Tel. 033 546-556.
Tros. stan 83 m2, Ciglane Gor-
nje, povoljno. Tel. 061 177 787, 061
488 548.
Tros. stan u Vogo{}i, 74 m2, nov,
nedovr{en, 3 sprat, povoljno. Tel.
033 442-998 i 061 139 085.
Trosoban stan, centar, Bolni~ka,
88 m2, povoljno. Tel. 061 375 995.
U Orebi}u ku}a 200 m2 na placu
800 m2. Tel. 00385 20 714 199.
Ul. Alipa{ina 50 m2,
145.000KM, dvos. sa balkonom. Tel.
601 875 350.
Vikend ku}a, selo Ketenovi}i,
kod Sokoca 45 KM od Sarajeva,
asfalt do vrata, mo`e zamjena za vo-
zilo, uslov bo{njak.Tel. 061 200 203.
Visoko, Prijeka, ku}a 240 m2,
p+s+s, sa gara`om i oku}nicom 500
m2. Tel. 033 640-064, 061 153 130.
Vrazova, 2 stana 114 i 52 m2,
idealno za pos. prostor. Tel. 061 875
350.
Zemlja na Faleti}ima, 500 m2.
Tel. 061 130 450.
Potra`nja
Hitno kupujem 1-soban ili 1,5-
soban stan Ko{evo, Vi{njik, ili Bje-
lave - oko Medic. fakulteta. Tel. 033
236-760.
Kupujem stan centar ili Novo
Sarajevo, do 1.500 KM/m2. Tel. 061
211 678.
Kupujem stna u Sarajevu manje
kvadrature. Tel. 033 214-944.
Kupujem trosoban stan na Do-
brinji do 100.000 KM. Tel. 063 351
708.
Potrebno vi{e stanova praznih i
namje{tenih u zgradi za iznajmljiva-
nje. Tel. 061 214 306, 033 203-127.
Zaposleni student tra`i na-
mje{ten manji stan na du`i period u
Sarajevu. Tel. 061 606 559.
„AKCIJA OGRIJEVA“. Penzi-
onerima ogrijev na 4 jednake ra-
te. Prodaja drva, ugalj Banovi}i
(kocka, orah), te drveni ugalj.
Koli~ina zagarantovana. Dostava
odmah. Tel. 061 670 068.
17-1Nd`
Prodajem opremu za frizerski
salon, 4 radna mjesta u dobrom
stanju. Tel. 061 241 791. 122-1tt
U prodaji su iscijepana bukova
drva, drveni ugalj, kameni orah i
kocka. Isporuka po dogovoru.
Tel. 061 556 799. 119-1Nd`
VELIKA AKCIJA!!! U prodaji
su bukova cijepana drva po cijeni
od 55 KM. Ugalj (Banovi}i) ko-
cka, orah 140 KM. (Kreka) drve-
ni 100 KM i bukovi briketi. Ispo-
ruka isti dan. Tel. 061 247 186,
061 785 535. 105-1Nd`
AKCIJA: Bukovo ogrijevno
drvo (metrice, }utci, cijepana) 60
KM 1 m3, drveni ugalj Kreka 1 t
110, Banovi}i (orah, kocka) 150
KM. Prevoz obezbije|en. Tel.
061 855 460. 128-1Nd`
U prodaji su bukova izrezana i
iscijepana drva. Ugalj Kreka i
ugalj Banovi}i, orah i kocka. Mo-
gu}a dostava i u vre}ama. Ko-
li~ina zagarantovana! Tel. 061
837 390. 96-1Nd`
U prodaji su bukova cijepana
drva, kao i ugalj (drveni + kame-
ni) povoljno. Tel. 061 565 221.
111-1Nd`
„Ku}e snova“ - katalog projekata
najljep{ih ku}a na 165 stranica. Ci-
jena 18 KM + po{tarina. Tel. 035
204-325, 062 180 957.
Harmonika vrata prodaja i ugra-
dnja svi modela i dimenzija. Tel. 061
512 294.
Prodajem Braunove mre`ice za
brijanje i el. aparate. Tel. 061 323
906.
Prodajem dobro o~uvane polo-
vne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061
156 309.
Prodajem neulo`ene certifikate
za otkup stana, povoljno kupujem
dionice. Tel. 061 268 892.
Prodajem kotao „Remaha“ 69
KW, sa gorionikom, povoljno. Tel.
061 212 794.
Nov tanjir sat. antene 60 cm. Tel.
033 534-087 i 062 682 690.
Prodajem pe} za centralno grija-
nje od 110 KW, kao nova. Tel. 063
809 515.
Manji usisiva~ njema~ki, o~uvan
i nekori{ten marke AEG. Tel. 033
534-087 i 062 682 690.
TV mre`astu antenu krovnu ili
prozorsku. Tel. 033 534-087 i 062
682 690.
Novu sezonsku i dobro o~uvanu
mu{ku, `ensku i dje~iju obu}u i
odje}u. Tel. 033 534-087 i 062 682 690.
Ve}u koli~inu i zalihu bi`uterije.
Tel. 033 534-087 i 062 682 690.
O~uvan sobni ugao, plave boje,
sa tabureima. Tel. 033 458-217, 061
347 263.
Bijele vise}e zidne kuh. eleme-
nte. Tel. 033 534-087 i 062 682 690.
Razne vrste plin. gorionika as
diznama i bez ru~ne izrade. Tel. 033
534-087 i 062 682 690.
Manju, o~uvanu, drvenu komo-
du. Tel. 033 534-087 i 062 682 690.
O~uvan i nekori{ten el. {poret
marke „Rade Kon~ar“. Tel. 033 534-
087 i 062 682 690.
Polovna drvena vrata sa {tokom
dim. 240x90, bez {takla. Tel. 033
534-087 i 062 682 690.
Dva lustera sa po jednim sija-
li~nim mjestom. Tel. 033 534-087 i
062 682 690.
Samostoje}u barsku pepeljaru.
Tel. 033/534-087 i 062 682 690.
Uvozno mu{ko odijelo svijetlije
boje. Tel. 033/534-087 i 062 682 690.
Novo uvoz. mu{ko odijelo crno,
prugasto sa prslukom. Tel. 033 534-
087 i 062 682 690.
Prodajem svje`e jabukovo sir}e
prve klase uz ku}nu dostavu. Mob.
062 139 269.
Manju mehani~ku ra~un. ma{i-
nu prodajem. Tel. 033 534-087, 062
682 690.
Dva zimska duga mu{ka {tof. ka-
puta. Tel. 033 534-087 i 062 687 690.
Razne vrste knjiga iz raznih
oblasti, sve po 2 KM. Tel. 033 534-
087 i 062 682 690.
@enski dugi balon mantil sa ka-
pulja~om. Tel. 033 534-087 i 062 682
690.
El. armaturu sa osigura~ima i
zvonom za el. instalaciju. Tel. 033
534-087 i 062 682 690.
Prodajem 80 dkg kalaja u {ipka-
ma za letovanje. Tel. 033 534-087 i
062 682 690.
Dijelovi vodoopreme za kupati-
lo, emajl-kadu 160 cm i umivaonik.
Tel. 033/534-087 i 062 682 690.
Tel. marke „Iskra Kranj“ sa br-
oj~anikom. Tel. 033 534-087 i 062
682 690.
Bundu od nutrije br. 44 i bundu
od nerca br. 44, bunde su kao nove.
Tel. 062 226 975, 654-096.
Drvene prozore 2,4x1,40 i 75x75
cm. Tel. 061 917 200.
Dobro o~uvane, ru~no ra|ene
original orijentalne (nepal, persija)
}ilime. Tel. 033 452-018.
Trpezarijski sto, TV sto~i}, i sto
za dnevni boravak+sanduk za po-
steljinu, 150 KM. Tel. 061 272 743.
[iv. i {trika}u ma{inu, povoljno.
Tel. 061 272 743.
Dnevne pelene i ~ar{afe za odra-
sle. Tel. 061 272 743.
Gorenje zamrziva~ ladi~ar, povo-
ljno. Tel. 061 272 743.
Komplet inventar za slasti~arnu,
buregd`inicu, pe} dvije eta`e plin.
Tel. 061 311 784.
Rabljenu obu}u i odje}u na veli-
ko, 20 pari skija, 20 pari pancerica i
10 {tapova. Tel. 061 511 779, Saraje-
vo.
^etiri prozora drvo, novi, termo
staklo. Tel. 033 451-309.
Me|unarodni tel. razgovori sa
va{eg fix. broja do 70 posto jeftiniji.
Tel. 061 191 935.
Sto posto efikasno sredstvo za tr-
ajno uni{tenje `ohara. Tel. 601 243
891.
Nove lego igre, plin. pe}, sto za
dnevni boravak, unikat, 115x60x40
cm. Tel. 033 227-077, 062 357 862.
Sadnice bijelog i crnog duda,
{areni, po`ege {ljive i bijele vi{nje,
breze, bagrem bijeli, crveni. Tel. 062
357 862, 033 227 077.
Sobno cvije}e razno i ukrasno,
vanjsko, lozu, cvijetnu, raste do 50
m. Tel. 033 227-077, 062 357 862.
Prodajem autotone sadnice dud,
{ljiva po`ega~a, vi{nja, mu{mula,
drenjak, dunju, crveni bagrem. Tel.
033 227-077, 062 357 862.
Sadnice duda i dr. vo}a, ukra-
snih sadnica, cvijetna loza bogato
cvijeta. Tel. 033 227-077, 062 357
862.
Police za videoteku, original, po-
voljno. Tel. 061 303 780.
Me|un. tel. razgovori do 70 po-
sto jeftiniji, bespl. priklju~ak. Tel.
061 191 935.
^istu uvoznu `ivu, prera|enu na
aparatima. Tel. 033 534-087 i 062
682 690.
Najpovoljnije, najkvalitetnije
aluminijske `aluzine 20 KM, tra-
kaste zavjese, vanjske roletne, ha-
rmonika vrata. Tel. 061 501 401.
15707-1Nd`
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI
Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Za-
nusi, Iberna, Bira), {poreta, bojle-
ra. Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 15979-1tt
KIRBY - Dubinsko usisavanje,
pranje, ispiranje svih vrsta tepi-
ha, namje{taja, auta, pranje por-
tala, generalna ~i{}enja stanova i
firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima
„GLANZ“. Tel. 061 350 688.
17939-1Nd`
TV VIDEO DVD SERVIS
svih marki i modela aparata. Gar-
ancija, dolazak na ku}nu adresu,
novi daljinski za TV. Sa povjere-
njem. Tel. 033/650-400, 033/610-
000. 16243-1Nd`
„HIGIJENA“ - Dubinsko pra-
nje, usisavanje i ispiranje tepiha
(1 KM = m2) i namje{taja: ugao
= 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel.
061 141 944. 17934-1Nd`
VODOINSTALATER - ELE-
KTRI^AR popravka i ugradnja
instalacija, sanitarija, bojlera, aut.
osigura~a, el. pe}i, uti~nica, preki-
da~a itd. Tel. 061 180 120, 061 132
149, 061 389 112. 103-1Nd`
Profesionalno snimam video ka-
merom i prebacujem snimke na
DVD, instaliram video igrice za dje-
cu, 1 igrica - 1 KM. Tel. 061 159 367.
Instruiram matematiku za sve
{kole i fakultete, uspje{no i povo-
ljno. Tel. 061 549 242.
Instrukcije engleski, njema~ki i
prevod. Tel. 061 339 306.
Radim molersko-farbarske po-
slove brzo, ~isto i povoljno, radno
iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174
192, 033 210-791.
Vodoinstalater - svi vodoinstala-
terski radovi - kvalitetno, brzo, pre-
cizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-
733.
Povoljno dajem instrukcije iz
matematike i informatike. Tel. 061
358 339.
Kombi prevoz namje{taja, seli-
dbe, odvoz kabastog otpada, povo-
ljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139
453.
Stolar, izrada i monta`a kuhinja,
plakara, predsoblja, zamjena bagla-
ma. Tel. 062 944 952.
Peremo }ilime rainbow ma{in-
om u va{em stanu, ili ru~no u prao-
nici sa dostavom na adresu: Tel. 061
202 630, 033/673-284.
Dajem ~asove iz matematike i
statike |acima i studentima, uspje-
{no. Tel. 526-945.
Vodoinstalater odr`ava staru i po-
stavlja novu instalaciju, ~isti bojlere,
sve uz garanciju. Tel. 061 497 622.
Lektoriram i korigiram sve pisa-
ne tekstove, dugogodi{nje iskustvo.
Tel. 033 658-707, 062 165 429.
Staklar sa iskustvom radi sve vr-
ste staklarskih usluga, dolazimo na
adresu. Tel. 061 609 947.
Profesor daje instrukcije iz fra-
ncuskog, latinskog, ruskog i bosa-
nskog. Tel. 033 526-521.
Instruiram |ake i studente iz
matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9
KM. Tel. 033 621-976.
Strunu, `eludac namje{tam, li-
je~im stru~no bezbolno, uspje{no,
bolove u le|ima. Tel. 061 504 986.
Agencija „Rosa“ vr{i usluge
~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel.
033/533-721.
Profesorica engleskog jezika da-
je ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700,
033/657-038.
Lije~im vanjske i unutra{nje he-
moroide. Tel. 061 533 146.
Adaptacija stanova i ku}a, posta-
vljanje plo~ica, laminata, kre~enje i
drugo. Tel. 061 510 373.
Kombijem prevozim kabastu ro-
bu. Tel. 061 204 061.
Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
Rainbow dubinsko pranje }ili-
ma, namje{taja, generalke u stanu,
ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033
666-275.
Molerske usluge uredno, kvali-
tetno. Tel. 062 127 525.
Staklar - radimo sve staklarske
radove, dolazimo na adresu. Tel. 061
842 343.
Profesorica dr`i instrukcije iz
matematike i fizike. Tel. 522-016.
Prevoz stvari, namje{taja i osta-
log ve}im kombijem, radna snaga,
povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-
lakirerske poslove, dolazim na adre-
su. Tel. 062 332 702.
Kombijem i luksuznim autom
vr{im prevoz na more i planine. Tel.
033 240-884, 061 434 374.
[ivanje trajnih autopresvlaka za
sva vozila, popravak sjedi{ta, tapaciru-
nga neba. Tel. 061 215 658, Terezije 32.
VKV kre~enje stanova, pouzda-
no i stru~no, molerski majstor [er-
bo. Tel. 062 921 864.
Kombi prevozom vr{im selidbe,
prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena
povoljna. Tel. 061 817 424.
Bravar, povoljno radi sve bravar-
ske usluge. Tel. 062 940 731, 033
691-260.
Stolar-tapetar, povoljno radi po-
pravke stolarske i tapetarske. Tel.
061 606 651, 066 620-342.
Iskusna profesorica engleskog,
njema~kog i francuskog daje ~asove
i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-
616.
Servis ra~unara, instalacija siste-
ma, ugradnja dijelova, ~i{}enje viru-
sa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515
560.
VKV moler - radi molersko-far-
barske poslove, povoljno. Tel. 061
507 683.
Iznajmljujem play station 2 i 3 sa
igricama. Tel. 061 201 341.
Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
Bravar radi ograde, kapije, gele-
ndere ulazna i gara`na vrata, zatvara
balkone. Tel. 061 526 205.
Elektri~ar: el. instalacije, auto-
matski osig., indikatori za banju, el.
bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061
312 435.
Prekucavam sve vrste radova na
ra~unaru. Tel. 061 520 737.
Molerske usluge. Tel. 062 922
323, 066 205 151.
Popravljam TV svih modela, pr-
ofesionalno i na va{oj adresi. Tel.
061 365 690, 033 653-311.
Autoprevoznik manjim kamio-
nom vr{i prevoz kabastog otpada,
pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847.
Registracija i prevod vozila. Tel.
061 134 597.
Drva re`em motornom `agom,
radim i druge poslove. Tel. 061 491
463.
Prevodim engleski 5 KM/str. i
povoljno dajem instrukcije. Tel.
643-990.
Sudski tuma~ za njema~ki i
engleski jezik, Ko{evo 36, Sarajevo.
Tel. 061 108 144.
Tapetar sa iskustvom presvla~i
ku}anski i kancelarijski namje{taj.
Tel. 061 620 057.
Servis ra~unara „Aki“, popra-
vka, nadogradnja, instalacija, inter-
net konekcija, antivirusna za{tita,
dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061
545 375.
Instrukcije iz matematike, fizi-
ke, i elektrotehnike za u~enike
osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061
812 528.
Vr{im selidbe modernim ko-
mbijem sa radnom snagom u dr`avi
i vani. Tel. 061 227 189.
KV vodoinstalater sa dugogo-
di{njim iskustvom radi monta`u
novih kupatila i odr`ava staru insta-
laciju - ~isto, brzo, povoljno. Tel.
061 349 294.
Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari,
radna snaga po potrebi. Tel. 062 385
762.
Extra povoljno! Kombi prevoz i
selidbe. Tel. 061 147 361.
Elektri~ar VKV za ku}ne el.
instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel.
618-907.
Molerski radovi. Tel. 061 579
971.
Prevoz robe, selidbe kombijem,
povoljno, radna snaga po dogovoru.
Tel. 061 513 948.
Stolar vr{i opravku starog i izra-
du novog namje{taja, stolarije, ste-
peni{ta, podova i sl. Tel. 061 312
956.
Stolar - postavljam laminat,
{ipod i ugra|ujem i popravljam sto-
lariju. Tel. 061 219 000.
Radim grijanje, mijenjam ko-
nvektore radijatorima i ostale popr-
avke - povoljno. Tel. 033 800-514,
061 922 476.
Radim centralno grijanje i pre-
pravke grijanja. Tel. 062 316 826.
Prevoz putnika luksuznim mer-
cedesovim kombijem na sve desti-
nacije. Tel. 061 862 323.
Profesor matematike sa isku-
stvom daje instrukcije |acima i stu-
dentima tokom godine. Tel. 033
473-574, 061 382 301.
Izvodim sve vrste elektroradova.
Tel. 061 156 340.
Molersko farbarski radovi, gle-
tovanje, molovanje, lakiranje stolar-
ije. Tel. 061 262 895.
Instruiram matematiku i fiziku
za osnovne {kole, dolazim na adre-
su. Tel. 062 417 695.
Radim povoljno sve molersko-
farbarske radove, uklju~uju}i i sto-
lariju. Tel. 061 397 187.
Vr{im prevoz putnika sa klima-
tiziranim kombi vozilom, {irom
BiH i dalje. Tel. 061 222 310.
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika, povoljno. Tel. 061 274 111.
Profesorica instruira matemati-
ku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu
godinu fakulteta, brzo i uspje{no.
Tel. 033 235-141, 061 188 451.
Iskusna profesorica daje instru-
kcije iz engleskog i arapskog jezika.
Tel. 033 611-023.
Rigips, el. instalacije i moleraj
radim povoljno. Tel. 066 205 286.
Elektri~ar - usluge el. instalacija,
interfoni, alarmi, gromobrani, el.
usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-
086.
Ginekolo{ka ordinacija „Bonus“,
prim. dr. Dedi}-Nik{i} nudi sve gi-
nekolo{ke trudni~ke usluge uz sigu-
rnost i povoljne cijene. Pregled do-
jke besplatan. www.privatnagineko-
logija.com. Tel. 061 700 974.
Instruiram matematiku uspje-
{no. Tel. 061 841 439.
Povoljno i kvalitetno ~istim sta-
nove i poslovne prostore. Tel. 062
401 619.
Vodoinstalater obavlja sve vrste
vodoinstalaterskih usluga, opravke,
adaptacije. Tel. 061 696 133.
Kompletnu adaptaciju, moleraj,
rigips, prezide, keramiku, laminat.
Tel. 062 226 904.
Profesor daje instrukcije iz ma-
tematike za osnovce i srednjo{kolce.
Tel. 062 467 237.
Prof. francuskog, ovla{teni su-
dski tuma~ vr{i prevode svih vrsta
sa ovjerom. Tel. 061 480 069.
Iscjeljenje duhovnim putem po
o~enju Brune Groninga, medicinski
dokazano. Tel. 062 519 449.
Presnimavanje sa video kaseta
na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523.
Prekucavam i prevodim sve vr-
ste tekstova sa engleskog na bosa-
nski i obratno. Tel. 061 434 255.
Kvalitet i garancija, sve vrste br-
avarije, jeftino i povoljno. Tel. 062
522 901.
Povoljno i kvalitetno ~istim sta-
nove i poslovne prostore. Tel. 062
401 619.
\ake, po~etnike obu~avam ko-
mpjutere i konverzacijski engl., vir-
use i ostale probleme na PC-u. Tel.
062 293 688, Ilid`a.
@ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo uz garanciju.
Tel. 061 184 796.
Postavljamo, brusimo i lakiramo
sve vrste podova. Tel. 061 032 059.
Servisiranje ra~unara, ~i{}enje
virusa. Tel. 062 654 140.
[ivanje pantalona mu{kih, `en-
skih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo
korekcije odje}e. Tel. 033 204-093.
Profesor - dajem instrukcije ma-
tematike i fizike, dolazim ku}i. Tel.
033 204-453, 061 914 014.
Elektri~ar - vr{i opravke i mo-
nta`u el. instalacija, pe}i, bojlera,
aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123.
KV vodoinstalater vr{i opravku
stare vodoinstalacije, radim nanovo
banje, uz garanciju. Tel. 033 643-
141, 061 562 531.
Vr{im prevoz robe, selidbe, ko-
mbijem, obezbije|ena radna snaga
uz dogovor. Tel. 063 872 529.
Vr{im usluge prevoza putnika i
robe. Tel. 061 367 103.
Kvalitetno i povoljno postavlja-
nje, bru{enje i lakiranje svih vrsta
parketa i podova kao i laminata. Tel.
061 134 260.
^istim ku}e i poslovne prostore i
peglam ve{. Tel. 061 580 063.
Povoljno vr{imo bru{enje i laki-
ranje svih vrsta parketa i {ipoda uz
garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262
868
Moler-majstor kre~i, gletuje, far-
ba stolariju. Tel. 062 282 243.
VKV moler radi sve vrste mol.
radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062
214 519.
Prof. daje instrukcije iz fizike za
popravni i srednjo{kolcima, dola-
zim na adresu. Tel. 061 227 739.
Zidar, gradimo ku}e od temelja
do krova. Tel. 234-890.
Vr{imo presvla~enje i popravku
svih vrsta namje{taja uz garanciju.
Tel. 061 210 832, 033 459-539.
Kvalitetno i povoljno uni{tava-
mo `ohare i druge insekte uz gara-
nciju. Tel. 063 503 408.
Dnevni avaz utorak, 5. januar/sije~anj 2010. 39
„VIAGRA-PFIZER“ ORIGI-
NAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20
MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA
@ENE. ZA DU@I SEX. DOSTA-
VA. UPUTSTVO. DISKRECIJA.
NE RIZIKUJTE SA DUPLJACI-
MA. TEL. 061 702 404.
13643-1Nd`
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I
EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS
(VPC 4 KM). VIAGRA + CIA-
LIS + LEVITRA + BILJNA =
HIT + PODESNA I ZA BOLE-
SNE! TEL. 061 807 485, 063 838
936, 065 234 239.“ 14973-1TT
„GARANTUJEMO PRIROD-
NO IZLIJE^ENJE SVIH BOL-
ESTI (GRIPU I PREHLADU ZA
6 SATI), BOLOVA I, UMORA I
NESANICE! JA^A PODM-
LA\UJE I PRODU@UJE @IVOT!
TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065
234 239.“ 15289-1TT
SEX DO LUDILA! ORIGI-
NAL! KAMAGRA GEL - 100
MG, CIALIS - 20 MG, BE-
ZOPASNO PO VA[E SRCE.
DISKRECIJA, DOSTAVA. DO-
STAVA POUZE]EM. TEL. 062
942 815. WWW.VIAGRA.BA
17057-1ND@
Instalacija sistema, programa,
antivirusna za{tita, prekucavanje te-
kstova, ugradnja novih kompone-
nti. Tel. 062 204 541.
Knauf - ugradnja rigipsa i
amstronga. Tel. 061 531 888.
Termofasade - rigips, {panski zi-
dovi, molraj, veoma povoljno uz ga-
ranciju. Tel. 061 270 971.
Prekucavam sve vrste tekstova
na ra~unaru. Tel. 061 872 581.
Kvalitetno i uz garanciju vr{im
ugradnju svih vrsta parketa sa
bru{enjem i lakiranjem laminata, ri-
gipsa, {ipoda . Tel. 061 244 183
Kombi prevoz, selidbe, dovoz
materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061
27 94 05.
Radim rigips, zidove, stropove,
obloge, moleraj, laminat. Tel. 061
904 895, 062 672 562.
Ve}a ekipa majstora radi stiro-
por fasade sa na{im ili va{im materi-
jalom. Posjedujemo svoje skele. Ta-
ko|e radimo od temelja do krova.
Tel. 061 270 729, 062 216 268.
Presvla~im kau~e i sve opravke,
dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932,
062 522 986.
Profesor daje instrukcije iz ma-
tematike za osnovce i srednjo{kolce
tokom godine. tel. 061 244 251.
Opravka b. tehnike, grijalica,
usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugr-
adnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo
povoljno. Tel. 061 262 411.
Ameri~ko - dubinsko usisavanje,
pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522
239.
Prori~em budu}nost iz ciga-
nskih karata, povoljno, jeftino. Tel.
061 906 100, od 16-20 h.
Obavljam adaptacije i ostale
gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061
442 263.
Ugradnja blind vrata 50 KM i
sve ostale sitne popravke. Tel. 061
542 493.
Servis ra~unara, instalacija, wi-
ndows XP, vista, win7, office, antivi-
rusi, mre`a i konekcija. Tel. 062 419
358.
Prof. daje sate gitare. Tel. 063
930 078.
Servis svih tipova ve{ ma{ina i
drugih ku}anskih aparata, dolazak
besplatan. Tel. 061 551 035.
Stolar, popravka vrata, prozora,
kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412.
Bravar/varilac VKV - profesio-
nalna izrada i monta`a bravarskih
radova. Tel. 066 213 714.
Blindirana vrata, profesionalna
izrada i monta`a, vrhunski kvalitet,
povoljno. Tel. 066 213 714.
Saznajte budu}nost kroz tarot
karte. Tel. 062 531 615.
Vi{i fizioterapeut obavlja rehabi-
litaciju nakon mo`danog udara, ma-
nuelna masa`a. Tel. 061 314 081.
Vr{im povoljno registraciju fir-
mi. Tel. 061 206 761.
Dipl. ing. el. uspje{no instruira
matematiku, fiziku, elektrotehniku.
Tel. 062 327 168.
Prevodim sa slovena~kog na bo-
sanski. Tel. 061 828 134.
Prevodim njema~ko-bosanski,
bosansko-njema~ki, za 10 KM po
stranici. Tel. 061 543 703.
Vodoinstalater - popravlja i
instalira vodovodne instalacije i ko-
mplet kupatila. Tel. 063 918 655.
Kre~enje od pola marke, gleto-
vanje po dogovoru. Tel. 062 506 865.
Dipl. in`injerka instruira mate-
matiku za popravne i prijemne ispi-
te. Tel. 227-990.
Izrada i ugradnja kuhinja, orma-
ra i predsoblja, zamjena baglama,
dolazim na adresu. Tel. 062 944 952.
Elektri~ar, izvodim sve vrste el.
radova, kvarovi, nove instal., itd.
Tel. 061 398 483.
Instrukcije - matematika - usp-
je{no i povoljno. Tel. 061 571 973.
Prof. francuskog, ovla{teni su-
dski tuma~ - radi sve vrste prevoda
sa ovjerom. Tel. 061 480 069.
VKV stolar vr{i popravku vrata,
prohora, zamjena baglama, svih vr-
sta na kuhinjama, plakarima. Tel.
033 677-549.
Crtam idejna rje{enja za legali-
zacije i urban. dozvole. Tel. 061 537
576.
Gledam u karte. Tel. 061 220
957.
Masa`a sportska, medicinska,
relaxiraju}a, aroma terapija. Tel. 061
712 710.
Uni{tavamo `ohare, moljce, mr-
ave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve.
Tel. 061 928 535.
Student Muzi~ke akademije daje
privatne ~asove klavira i teorije mu-
zike. Tel. 062 105 906.
Lektura i korektura svih vrsta
tekstova. Tel. 061 447 137.
Ku}ni majstor, sve vrste popra-
vki. Tel. 061 032 059.
Postavljam sve vrste podova,
bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032
059.
Profesorica klavira daje ~asove i
instrukcije. Tel. 063 214 599.
Student Muzi~ke akademije dr`i
instrukcije harmonike, klavira, sat
10 KM. Tel. 063 639 915.
Instrukcije iz engleskog i bosa-
nskog za djecu i odrasle, prevodi.
Tel. 065 572 966.
Mijenjam o{te}ene radijatorske
~lanke i vr{im ostale popravke na
grijanju. Tel. 645-475.
Laminate, brodski pod posta-
vljamo povoljno i kvalitetno. Tel.
061 311 622.
Postavljam, brusim i lakiram sve
vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423
025.
Renoviranje stamb. prostora,
molerski, elektro, vodoinst., podo-
polaga~ki, kerami~arski, stolarski
radovi. Tel. 061 357 201.
Servis ra~unara C10, windows
sistem, instaliranje arapski, progr-
am i dr. Tel. 062 692 198.
Mol. radove izvodim uredno, kva-
litetno i povoljno. Tel. 062 214 519.
Moler radi kre~enje, gletovanje,
kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235
190.
^istim ku}e i poslovne prostore
i peglam ve{. Tel. 061 580 063.
Centralno grijanje radim povo-
ljno, monta`a, servis, popravke. Tel.
061 105 425.
Sve vrste {ivanja `. konfekcije
kao i sve vrste prepravki veoma kva-
litetno. Tel. 065 695 706, Alipa{ino p.
Kerami~arske i vodoinstalater-
ske radove radimo kvalitetno i po-
voljno. Tel. 062 165 539 i 061 182
737.
Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1
KM, moleraj 0,50 KM, garancija za
posao, Meho. Tel. 065 061 422.
Parketarski poslovi, njema~ko
iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel.
062 326 694.
Dipl. odgajateljica poma`e u
odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063
897 129.
Veoma povoljno prevodim sa
engleskog i na engl. jezik. Tel. 061
262 479.
Prevozim kombijem razne vrste
roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel.
061 216 925, 033 691-384.
Uni{tavamo `ohare 100% efika-
sno, u va{em stambenom ili pos. pr-
ostoru. Tel. 061 243 891.
Vodoinstalater montira satove za
vodomjere. Tel. 061 105 425.
Udobnim kombijem nudim
usluge prevoza na sve destinacije
kao i selidbe po bih i inostranstvo.
Tel. 033 511 492 i 061 899 883.
Pravim torte i razne kola~e po
narud`bi. Tel. 061 842 180.
Molersko-farbarske usluge i ker-
ami~arski radovi, brzo, ~isto i kvali-
tetno. Tel. 066 883 697.
Instrukcije - engleski jezik, po-
voljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i.
Tel. 061 481 182.
Instrukcije - matematika, povo-
ljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel.
061 481 182.
Uspje{no gledam u karte i grah.
Tel. 061 530 386, 033 469-795.
Kerami~ari 2 majstora, brzo i
kvalitetno postavljamo sve vrste ke-
ramike. Tel. 061 525 310, 062 214
879.
Kerami~arski radovi. Tel. 062
165 539.
Povoljno postavljam parkete, la-
minat i {ipod, brusim i lakiram, po-
voljno. Tel. 062 967 811.
Bravar, sve vrste brav. radova,
ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567.
Povoljno, elektri~ar, opravka el.
instalacija, sig. ure|aja i razvodnih
tabli, uti~nica, prekida~a. Tel. 061
133 829.
Stolar, opravka, monta`a, izrada
kuhinja, plakara, namje{taja, vrata,
prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033
463-353.
Med. sestra pru`a usluge infuzi-
ja, injekcija, ispiranje uha, obradu
rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka.
Tel. 641-144.
Vr{im popravke, prepravke, mo-
ntiranje, lakiranje ku}nog namje{ta-
ja i stolarije. Tel. 061 250 763.
Kuhinje, ameri~ki plakari, mo-
nta`a namje{taja, posavljam laminat
od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648.
Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje
1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062
506 865.
Monta`a i ugradnja svih vrsta
kamenih radova, keramike, renovir-
anje stanova. Tel. 062 843 850.
Moler. Tel. 061 867 007.
^istim ku}e i poslovne prostore
i peglam ve{. Tel. 061 580 063.
Profesionalno ~i{}enje stanova,
poslov. prostora, tepiha, namje{taja.
Povoljna cijena. Tel. 061 210 017.
Zidarski radovi, adaptacija, gra-
dnja. Tel. 062 536 204.
Prevoz putnika i selidbe T4 ko-
mbijem, povoljno. Tel. 062 223 343,
Pofali}ka 76.
Povoljno i kvalitetno radim gri-
janje, mijenjam konvektore radija-
torima i ostale popravke. Tel. 033
800-514, 061 922 476.
Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel.
061 274 144.
Bravarski radovi, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078. Staklar
radi sve vrste staklarskih usluga, do-
lazim na adresu. Tel. 061 609 947.
Serviser rashl. tehnike popra-
vljam fri`idere, zamrziva~e, rashla-
dne vitrine, komore. Tel. 061 143
019.
Povoljno prevozim sve vrste ro-
ba, usluge selidbe, odvoz kabastog
otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-
954.
Vr{im prevoz robe, stvari, seli-
dbe, povoljno, kombi Iveco, nosivo-
st 1,5 t, na svim destinacijama sa i
bez radnika. Tel. 061 811 115.
Vodoinst. vr{i opravke i adapta-
cije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h.
Tel. 061 233 517.
VKV bravar radi ugradnju bra-
va, PTT sandu~adi, ormara, kani{li,
ramova, povoljno. Tel. 061 507 683.
Stolar, opravka, izrada i monta`a
kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije,
postavljanje laminata, lamperije i
podova. Tel. 061 502 739.
Elektroinstalaterski radovi te
opravka elektroinstalacija. Tel. 033
611-542.
Moler VKV radi mol. farb. po-
slove, povoljno. Tel. 061 507 683.
Iskusna prof. engleskog, nje-
ma~kog i francuskog daje ~asove i
prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-
616.
Sve staklarske radove radim po-
voljno, dolazim na adresu. Tel. 061
842 343.
Vr{im prevoz kombijem, ljudi,
stvari, radna snaga po potrebi obe-
zbije|ena. Tel. 062 385 762.
Rainbow dubinsko usisavanje
tepiha, sjede}ih garnitura, jogi ma-
draca. Tel. 061 916 272.
Instrukcije iz hemije, studenti-
ma i u~enicima, dolazim na adresu.
Tel. 615-901.
Radim sve vrste limarsko gra|.
radova. Tel. 062 151 468.
Kiroprakti~ar-fizioterapeut usp-
je{no lije~i oboljelu ki~mu,
uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus
patiju, diskus hermiju, spondilozu,
oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061
172 516, 033 227-182.
Va{ majstor rje{ava sve va{e ele-
ktro kvarove u va{em stanu, opra-
vka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel.
061 262 411.
Izvodim sve vrste radova u
gra|evini, sitne i krupne, zamjena
prozora, vrata, uz popust 20%. Tel.
061 501 835.
Pomo} u u~enju djeci od 7-9 go-
dina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061
926 361.
Zidar - izvodim zanatske rado-
ve: malterisanje, zidanje, poslove,
itd. Tel. 062 941 894.
Kirby dubinsko usisavanje i pra-
nje tepiha, etisona i tapac. namje{ta-
ja, najkvalitetnijim kirbijevim {am-
ponima. Tel. 062 118 202.
Vr{im ugradnju svih vrsta par-
keta sa bru{enjem i lakiranjem, la-
minata, rigipsa, {ipoda i keramike.
Tel. 033 659-573.
Detaljno izra|ujem natalne hor-
oskope za 2009. god. (ljubav, posao,
novac i zdravlje). Tel. 062 104 226.
Postavljam laminate, panel par-
kete i ostale vrste parketa. Tel. 061
828 391.
Sve vrste brav. radova povoljno.
Tel. 062 389 567.
Usluge snimanja kamerom
VHS-DVD svadbe, d`enaze, ostalo,
kompjut. obrada i monta`a. Tel. 061
205 109.
Servis ku}. el. instalacija, ugra-
dnja bojlera, napa, lusteri i ostalo.
Tel. 061 205 109.
Povoljno uz garanciju radimo te-
rmo fasade, moleraj, {panski zid.
Tel. 061 278 188.
Mol. farb. poslovi, povoljno,
kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973.
Sve za kompjuter, rje{avanje pro-
blema, instalacija programa, ugradnja
dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793.
U~enicima, srednjo{kolcima
instrukcije iz matematike, fizike,
mehanike, ma{inskih elemenata.
Tel. 033 625-196, Ilid`a.
^asovi engleskog jezika za djecu
i odrasle, vikendom dvo~as (90
min.) 10 KM. Tel. 061 334 895.
Njema~ki jezik - instrukcije i pr-
evod, kucanje svih radova na
ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559.
Profesorica dr`i ~asove iz mate-
matike i fizike. Tel. 033 219-559.
Radimo termo fasade, profesio-
nalno i povoljno. Tel. 061 102 126.
Radimo zidanje, {alovanje i kro-
vove kvalitetno i povoljno. Tel. 033
673-645.
Zidam dimnjake za cent. grija-
nje, profesionalno, moja skela. Tel.
061 102 126.
Majstor povoljno malta, betoni-
ra, {aluje plo~e, stepeni{ta i krov.
Tel. 061 269 883.
Vr{im pranje tepiha i itisona, be-
splatna ku}na dostava. Tel. 061 922
937.
Peremo sve vrste }ilima, itisona,
mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo
po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213
732.
Iskusan profesor engleskog pre-
vodi stru~nu literaturu i tehni~ku
dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel.
062 757 808.
Snimanje kamerom VHS-DVD
svadbe, d`enaze i ostalo, kompjut.
obrada, monta`a. Tel. 061 205 109.
Moler sa radnim iskustvom,
izvodi sve mol. farb. radove, brzo,
kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345.
Rainbow pranje i dubinsko usi-
savanje }ilima i tapac. namje{taja,
kvalitet zagantovan. Tel. 061 204
144.
@albe, tu`be, molbe i dr. pravne
akte radim povoljno. Tel. 061 722
706.
Povoljno i uz garanciju moleraj,
prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd.
Tel. 062 226 904.
Elektri~ar opravlja {porete, bo-
jlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja
osigura~e. Tel. 063 155 868.
Adaptiramo stanove, voda, stru-
ja, keramika, rigips, moleraj... Tel.
063 155 868.
Moler kre~i, gletuje zidove, rigi-
ps, povoljno i kvalitetno. Tel. 061
325 307.
Instalacija windowsa, programa,
antivirusna i antispyware za{tita, se-
minarski radovi, dolazak besplatan.
Tel. 061 812 308, 033 201-389.
Vodoinstalater opravlja ~esme,
vodokotli}e, sifone, ventile, penzio-
nerima jeftinije. Tel. 061 205 803.
Stolar, izrada i monta`a kuhinja,
plakara, predsoblja, zamjena bagla-
ma, kvalitetno. Tel. 062 944 952.
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika, imam svu potrebnu literatu-
ru, za sve uzraste. Tel. 063 657 404,
Skenderija.
Instrukcije iz matematike, fizike
i elektrotehnike za u~enike osno-
vnih i srednjih {kola. Tel. 061 812
528.
Peremo sve vrste }ilima, itisona,
tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2,
dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-
250, 062 505 642.
Agencija pru`a ra~unovodstvene
i poslovne savjete za sve djelatnosti.
Tel. 033 710-710, 061 218 550.
Zavr{ni unutra{nji radovi, el., ri-
gips, molerski, ugradnja vrata, pro-
zora, itd, kvalitetno, povoljno. Tel.
062 867 314.
Iskusni vodoinstalater Vinko,
radi u~inkovito usluge iz svije stru-
ke. S. Fra{te 13. Tel. 033 543-988,
061 968 031.
Dijamantsko sje~enje i bu{enje
armiranih betona, bez buke, pra{ine
i vibracija. Tel. 061 336 558.
Vr{im selidbe i sve vrste prevoza
sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165
009.
Profesor instruira matematiku
sve uzraste, povoljno, uspje{no, do-
lazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329
172.
Kerami~ki radovi od 8 KM, la-
minat od 3 KM, brzo, kvalitetno,
povoljno. Tel. 062 422 040.
Kirby dubinsko usisavanje i pra-
nje tepiha, etisona i tapac. namje{ta-
ja, najkvalitetnijim kirbijevim {am-
ponima. Tel. 062 118 202.
Antivirusna za{tita ra~unara,
instalacija windowsa, ~i{}enje ko-
mpjut. virusa, internet konekcija.
Tel. 061 243 611.
Profesorica daje instrukcije iz fi-
zike, srednjo{kocima za popravni.
Tel. 061 227 439.
Renoviranje stamb. prostora
molerski elektro, vodoinst., kera-
mi~arski i stolarski radovi. Tel. 061
357 201.
Uspje{no i povoljno tokom cijele
godine dajem instrukcije iz mate-
matike. Tel. 220-173.
Instrukcije iz engl., njema~kog i
ruskog jezika. Tel. 061 803 042.
Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el.
{tednjaka i TA pe}i, bojlera sa
~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061
803 042.
Usmjeravanje analognih i dig.
sat. i zemaljskih Tv i radio antena,
monta`a i servis. Tel. 061 803 042.
Profesorica violine daje ~asove
po~etnicima i u~enicima ni`e muz.
{kole. Tel. 061 145 887.
Vr{im sve vrste molerskih rado-
va (kre~enje, gletovanje, farbanje
stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Po-
fali}i.
VKV elektri~ar - popravljam sve
ku}anske aparate i radim sve vrste
elektroinstalacija. Tel. 061 276 187,
Kova~i.
Engleski jezik - podu~avam i pr-
evodim. Tel. 061 533 935 i 214-151.
Instrukcije iz matematike i fizi-
ke. Tel. 457-066.
Kuhinje, ameri~ki plakari, mo-
ntiram namje{taj, postavljam lami-
nat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648.
Dimnjake zidamo. Tel. 061 154
540.
Kamen lijepimo bunja sedra.
Tel. 061 154 540.
Kamine zidamo {amotom, grija-
nje eta`no i topla voda iz kamina.
Tel. 061 154 540.
Instrukcije iz matematike usp-
je{no i povoljno. Tel. 466-736, 061
506 755.
VKV elektromehani~ar, povo-
ljno popravljam ve{ ma{ine, el.
{porete, bojlere, indikatore. Tel. 061
563 910.
Dekorater-tapetar presvla~i po-
voljno namje{taj u radioni ili kod
vas. Tel. 061 156 728.
Monter povoljno opravlja stari i
montira novi namje{taj, radi seli-
dbe. Tel. 061 202 840.
VKV vodoinstalater. Tel. 061
530 205.
Stolar - ameri~ki plakari, kuhi-
nje, komode, moderan dizajn. Tel.
061 574 210.
Elektri~ar, popravak ku}nih
aparata, instalacija, povoljno. Tel.
066 340 887.
Vodoinstalater - adaptacija star-
ih i instaliranje novih kupatila,
pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel.
062 806 819.
Profesionalno ~i{}enje va{ih
ku}a, stanova, pos. prostora i tapaci-
ranog namje{taja. Tel. 061 144 899.
Gledanje u fild`an, {oljicu, na
poseban vidovit na~in, uz pomo},
savjete i drugo. Tel. 033 661-185, 062
393 096.
Usluge reklamiranja na renomi-
ranom radiu 300 puta mjese~no, za
pravna i fizi~ka lica. Tel. 061 245
070.
Usluge odgoja i njega djece do
10 god. starosti nudi dipl. odgajate-
ljica. Tel. 062 992 625.
Servisiram i ba`darim sve vrste
tlakomjera, povoljno, uz garanciju.
Tel. 061 188 903.
Kerami~arske usluge postavlja-
nje laminata, rigipsa, elektro insta-
lacija i moleraj. Tel. 062 466 093.
Izrada plo~astog namje{taja, ku-
hinja, ameri~kih plakara, ormara,
stolova, prema katalogu i zahtjevu.
Tel. 062 466 093.
Profesor instruira francuski i la-
tinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033
223-347.
Ponuda-potra`nja
Kafe baru STEFANEL u ul.
Mar{ala Tita 50 Sarajevo, potre-
ban konobar. Informacije i razgo-
vor od 16 do 17 sati, dana 4, 5, 6.
januara 2010. godine u kafe baru.
18010-1Nd`
Restoranu na Marijin Dvoru,
potreban {anker. Tel. 062 387
663. 147-1tt
Pobolj{ajte ili zapo~nite posao
bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i
320 biznis kredita. Tel. 032 244-417.
Zaposlenje i useljenje {irom svi-
jeta, bro{ura „Informator“, na
na{em jeziku. Tel. 032 244-417.
Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa,
parfema, raznih proizvoda. Bro{ura
„Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417.
Hemijska ~istionica ~isti odje-
vne predmete od: ko`e, krzna i te-
kstila, najjeftinije u gradu, tradicija
od 1947. god. Tel. 063 638 955.
Njegovala bih osobu kojoj je po-
trebna pomo}. Tel. 062 823 903.
Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dora-
de sa radnim iskustvom, tra`i posao
(redovna primanja). Tel. 061 684
706.
Tra`im bilo kakav posao, ~i{}en-
je stanova i sl. Tel. 062 854 788.
Buregd`inica „Forino“, ul.
Mar{ala Tita br. 30. Potrebne 2 ra-
dnice za poslu`ivanje. Tel. 061 778
526, 033 213 813.
Studentica politi~kih nauka
tra`i ozbiljan posao. Tel. 061 605
844.
Masa`a med. i sportska sa kiro-
praktikom protiv bolova, stresa,
umora, udara. Tel. 062 271 294.
Konobar VKV sa radnim isku-
stvom, radio bi za vikend i radnim
danima od 17 h. Tel. 061 228 524.
Potrebne dvije radnice za rad u
motelu na planini. Tel. 066 894
511.
Tra`im partnerku za ugostite-
ljstvo-motel na planini. Tel. 066
894 511.
Zaradite novac radom u slob.
vrijeme, monta`a raznih artikala.
Tel. 063 347 564.
Usluge ~i{}enja stanova, pegla-
nje ve{a, povoljno. Tel. 062 814
752.
Tra`im bilo kakav stalan posao
na podru~ju Zenice, radim za 200
KM, momak 38 god. Tel. 061 745
466.
Penzioner, radio bi kao no}ni
~uvar i portir, parking. Tel. 062 434
929.
Radio bi kao no~ni ~uvar. Tel.
062 569 123.
^istim i odr`avam urednim va{
stamb. prostor, brzo, kvalitetno,
pedantno. Tel. 062 760 012.
Vozio bi sa B kat. ili neke dr.
poslove, imam iskustva 7 god. Tel.
061 431 995.
Potrebni saradnici iz cijele BiH
za prodaju kozmetike, zarada min.
30% + kreditiranje + stimulacija.
Tel. 033 655-178, 061 225 424.
^istim i odr`avam stanove i po-
sl. prostore. Tel. 061 537 404.
^uvala bi dijete u svom stanu,
Dobrinja. Tel. 062 482 901.
Izgledaj dobro i zaradi novac,
uklju~. bespl. Oriflem kozmatika,
zarada 30 posto. Tel. 061 622 304,
032 403 508.
Ginekol. ordinacija sa ultra-
zvu~nom dijagnostikom, povoljno
i stru~no daje usluge. Tel. 063 522-
652, Juki}eva, Sarajevo.
Potrebni ozbiljni saradnici
{irom BiH za kat. prodaju {ved.
kozmetike, iskoristite akciju bespl.
uklju~enja. Tel. 061 326 160.
^istim stanove i posl. prostore.
Tel. 033 645-439.
Povoljno ~istim stamb. i pos.
prostore. Tel. 061 537 404.
^istim stanove i opsl prostore
kvalitetno i povoljno. Tel. 061 183
591.
Fast food-u potrebni radnici sa
iskustvom, mu{karci. Zvati poslije
17 h. Tel. 061 309 809, 062 802 712.
^istim brzo i kvalitetno stamb.
i pos. prostore. Tel. 061 516 910.
Ako nekome treba lijek PLE-
TAL, poklanjam nepotpuno pako-
vanje. Tel. 033 658-707.
Kupujem stare njema~ke marke
i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
Kupujem lomljeno zlato, {or-
vane, dukate, almasli grane i zubar-
sko zlato. Tel. 061 965 126.
Kupujem lomljeno i zubarsko
zlato, {orvane i dukate. Tel. 033 655-
598, 061 553 640.
Umjetni~ke slike, filateliju, stari
nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne,
ordenje, zna~ke i ostalo kupujem.
Tel. 033 456-505, 061 214 405.
Kupujem dionice svih vrsta, pr-
odajem certifikate za otkup stanova.
Tel. 061 337 593.
Poklanjam rasne ma~i}e,
nau~ene na red. Tel. 203-717.
40 Utorak, 5. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
Telefon/adresa...........................................................
.
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
Dnevni avaz utorak, 5. januar/sije~anj 2010. 41
Pro{la je tu`na godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac i dedo
had`i AVDIBEG (BEGLERBEGA) BUDNJO
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se mu{ki-`enski tevhid prou~iti u srijedu, 6. 1. 2010. godi-
ne u 12.15 sati u Alibegovoj d`amiji - Sokolovi} Kolonija
O`alo{}ena porodica: supruga Zahida, sinovi Fahrudin i Sabahudin, snahe Nermina i Lejla, unuke [ejla i Selma
Neka ti je vje~ni d`enet i rahmet.
127-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj kolegici
MERIMI KOVA^EVI],
ro|. RIZVAN
Revsar d.o.o. Sarajevo N
POSLJEDNJI SELAM
mami i supruzi
ESMA LOJO,
ro|. GRADI[I]
Ti si dokaz da dobre osobe `ive kra-
tko. Samo oni koji su te poznavali znaju da si bila prepu-
na najljep{ih ljudskih osobina.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: sin Emir, k}erka Emina i suprug Enis
133-1nd`
Dana 5. 1. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana
od kako nije vi{e sa nama na{ dragi
BAJRO HUKARA
Ponosni smo {to smo te imali.
Po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i
nikad zaboraviti.
Tvoji najmiliji: supruga, sinovi, bra}a, sestre, unu~ad i
snahe 140-1nd`
Dana 4. 1. 2010. navr{ilo se 40 dana od kada nije sa nama
na{ dragi brat, djever i amid`a
HILMO (ADEMA) VELI]
Vrijeme prolazi, ali lijepa sje}anja i
bol za tobom ostaju u na{im srcima
i dio su na{eg `ivota.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Ramiz, [efika, Nesim, Nesima, Nermina, Adna i Ammar
152-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
suprugu na{e radne
kolegice Bekire
MIRALEMU
KURTOVI]U
Radne kolege iz „Elektrodistribucije“ poslovnice Centar
146-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
sestri na{e radne kolegice
MERIMI KOVA^EVI]
@ana, Naza i Miralem
153-1tt
Danas se navr{ava 7 dana od prerane smrti na{e drage i
voljene sestre i tetke
VEZIRE MA[I],
ro|. KADRI]
Rano te ubra{e najljep{i cvijete,
ni{ta tugu za tobom ubla`iti ne}e,
volimo te, du{o moja. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srci-
ma, nedostaje{ nam svakog trena.
Tvoji neutje{ni: sestra Sabina, sestri~ne Anela i Aldijana
sa sinom Adinom, zet Adis i Vanja 137-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj sestri i tetki
VEZIRA MA[I],
ro|. KADRI]
Jo{ uvijek ne mo`emo vjerovati da
nisi sa nama, a ve} je pro{lo 7 dana
otkako si napustila ovaj svijet.
Mnogi nam iz dana u dan govore
kako vrijeme ljie~i sve, ali smo sigurni da uspomenu i
ljubav na tebe izlije~iti ne mo`e. Nikada te ne}emo zabo-
raviti, neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote onog
svijeta jer si ti to zaslu`ila.
Ponosni smo {to smo imali tebe kao sestru i tetku.
Tvoja sestra Jasmina, sestri~na Adisa i sestri} Haris sa
djevojkom Erminom 138-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage
roditelje
SALKO
HAD@INURBEGOVI]
19. 2. 1979 - 4. 1. 2010.
ZARFA
HAD@INURBEGOVI]
4. 1. 1995 - 4. 1. 2010.
Sin Ibrahim i sestra Nadija sa porodicom
1822-1tz
Utorak, 5. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz 42
SJE]ANJE
na na{e najmilije
SAFET (HASAN) LUKOVAC
1. 1. 1956 - 26. 11. 2009.
MIRSAD (HASAN) LUKOVAC
2. 7. 1961 - 24. 12. 2009.
Dani, mjeseci... Postoji milion rije~i koje su izgovorene, a postoje i one koje nikada ne}e biti... Ali, ne postoji ni jedna rije~ kojom bismo opisali koliko nam nedostajete.
Sretni smo {to smo vas imali, a neizmjerno tu`ni {to vi{e niste s nama.
U na{im srcima osta}ete zauvijek voljeni, a u mislima nikada zaboravljeni.
Va{i najmiliji: Ismet, Izet, Ejub, Hajra, Mevlida, Nefa, Elida, Alen, Edin, Sejo, Aida, Adnan, Azra, Haris, Ajdin, D`enan, Amina, Lejla, Adin, Nejla, Elvira, Edina i Mirela 134-1nd`
SJE]ANJE
RAGIB - GIBE MULAHASI]
5. 1. 2000 - 5. 1. 2010.
Uvijek si u na{im srcima.
Tvoji: `ena Novka, sinovi Adem i Elvir, snaha Jasna, unuke Ena i Azra
139-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
MERIMI KOVA^EVI] RIZVAN
Rano si oti{la, a sje}anje na tvoj plemeniti lik i dobrotu uvijek }e ostati u na{im srcima.
Hanifa Julevi} sa porodicom 129-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
mu`u na{e radne kolegice
MIRALEM KURTOVI]
Uposlenici Informativnog centra
Elektrodistribucija Sarajevo 141-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragoj sestri, zaovi i tetki
ESMI LOJO, ro|. GRADI[I]
Dobrotom i ljubavlju si nas ispunila. Tvoj osmijeh }emo pamtiti, u
srcima te zauvijek ~uvati i po lijepom spominjati.
Molimo Allaha d`.{. da te nagradi d`ennetom.
Tvoj brat Muhamed, snaha Minela i brati} D`elil 142-1nd`
Dana 5. 1. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana kako je na ahiret
preselio suprug, otac, punac, svekar i dedo
ALIJA (HASAN) STOVRAG
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i
dobrotu.
O`alo{}ena porodica
Ovom prilikom zahvaljujemo se dr. Olgi Hasanbegovi} kao i osoblju „Ku}ne njege“ Do-
ma zdravlja Gora`de Fatimi Salkovi} i Zahidu Korjeni}u koji su pru`ili veliku i nese-
bi~nu pomo} u te{kim trenucima. 04-1go
POSLJEDNJI SELAM
PEMBA TAHIROVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tahirovi} [emsudin, Suada, Adnan i Mirza
144-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj
MERIMI KOVA^EVI]
Zoran Turkovi} i uposlenici d.o.o. BILANS Mostar
N
SJE]ANJE
na na{eg dragog
BESIM - BR]E KAJMOVI]
5. 1. 2008 - 5. 1. 2010.
iz Travnika
Pro|e jo{ jedna godina, a na{e sje}anja na tvoj lik i dobrotu jo{ uvijek su svje`a.
Ne pro|e ni dan, a da te se ne sjete tvoji: ME[A, DIBEK, ULEMA, RO\ENI, VIS,
KULE, MEMO, LIMAR i TERZA 6-1tr
SJE]ANJE
dr. GORDANA
KOVA^EVI]
Pro{lo je 6 tu`nih mjeseci od kada nisi tu, ali zauvijek
}e{ biti u na{im srcima i mislima.
Higijensko-epidemiolo{ka slu`ba JZU Dom zdravlja
Tuzla 1819-1tz
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMI KOVA^EVI],
ro|. RIZVAN
Ortopedija international d.o.o.
143-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom suprugu i ocu
NED@AD KUDINOVI]
Ostali smo bez glasa, bez rije~i, bez osmi-
jeha...
Tuga i bol su u{li u na{a srca, nema tvog
osmijeha, tvojih toplih rije~i da otjeraju
ovu gorku istinu i da nam nasmije{ dan.
Vje~no ti hvala za svaki osmijeh, sretni smo {to si bio dio na{ih
`ivota.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote.
Tvoji: supruga Alma, sin Rijad i k}i Sanela 150-1tt
Dnevni avaz utorak, 5. januar/sije~anj 2010. 43
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
MERIMI KOVA^EVI]
Draga na{a Meri,
Beskrajno smo tu`ni i poti{teni tvojim preranim odlaskom na vje~ni po~inak, a sretni
{to smo te poznavali.
Tuga i bol nije u rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati.
Tvoji Fuad Balta i Mustafa Mehanovi} 110-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom dedi
JUSO (HAMED)
JA[AREVI]
Tvoj unuk Ervin
Vje~no }e{ ostati u mom
srcu.
78-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog
BESIM - BR]E KAJMOVI]
5. 1. 2008 - 5. 1. 2010.
iz Travnika
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i nikada zaboraviti.
Tvoji: Mira, Sanela, Dijana, Dragan, Irio i Vedran 7-1tr
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMI KOVA^EVI]
Na{oj voljenoj kolegici i prijateljici, velikom ~ovjeku, stru~njaku i borcu. Po dobroti
}emo te pamtiti, a s ljubavlju i po{tovanjem spominjati.
Meliha, Haris, Merisa i Emina Ba{i}
149-1tt
Dana 5. 1. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od kada je na
ahiret preselila na{a draga sestra
SAFIJA MURATOVI], ro|. OMERBA[I]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu i bol za tobom, niti mo`e izbrisati sje}anje na
tebe, tvoju plemenitost, ljubav i dobrotu. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi
d`enet i vje~iti rahmet.
Tvoj brat Ismet i sestre Samija i D`evada
151-1tt
Dana 5. januara 2010. godine navr{ava se godina od kada nije sa nama na{a draga
SAFIJA MURATOVI], ro|. OMERBA[I]
Ljubav i sje}anje na Tebe `ivje}e vje~no u nama.
Sinovi Nermin i Adnan, unuci Sanjin i Ma{a, snahe Mirsada i Snje`ana
151-1tt
POSLJEDNJI SELAM -
POZDRAV
MIRALEM
(HUSNIJA)
KURTOVI]
Bratu na{eg direktora Mi-
thata Kurtovi}a
Uposlenici Dispanzerskog
centra - Otoka
148-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMI
KOVA^EVI]
Od porodice @ili}: Safija,
Zulfer i djeca
154-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMI
KOVA^EVI]
Izgubili smo iskrenog pri-
jatelja, a veliki gubitak
ima i ra~unovodstvena
struka.
Prof. dr. Murat Sinanagi}
Mr. Ramiz Kikanovi}
1820-1tz
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom dedi,
dedu{ki
NED@AD
KUDINOVI]
Tuga i bol nisu u rije~ima ne-
go u srcima gdje }e{ zauvijek
ostati voljen, po{tovan i nikad
zaboravljen. Neka ti dragi Al-
lah d`.{. podari vje~ni rahmet
i sve d`enetske ljepote.
K}erka Adisa, zet Semir,
unuk Adis i unuka Larisa
150-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom
NED@ADU
KUDINOVI]U
Neka mu dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tetka Envera
150-1tt
Dana 5. 1. 2010. navr{ava se 6 godina od smrti na{eg dragog
had`i BE]IRA ALISPAHI]A
Sa svakom godinom koja pro|e sje}anja na tebe i lijepe uspomene sve su ja~e. Molimo
dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga had`i Sevlija, k}erke Senada, Fehma, D`evada i D`ana sa porodicama
155-1tt
Utorak, 5. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz 44
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj kolegici
MERIMI KOVA^EVI]
Savez ra~unovo|a, revizora i financijskih djelatnika FBiH
Savez ra~unovo|a, revizora i finansijskih radnika FBiH
N
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj kolegici
MERIMI KOVA^EVI]
Komisija za ra~unovodstvo i reviziju BiH
N
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom i cijenjenom radnom kolegi
HAKIJI SMAJI]U
S po{tovanjem,
United Nations Development Programme
Razvojni program Ujedinjenih Nacija
N
Dana 5. 1. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg
voljenog
OMER (BAJRE)
TABAKOVI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol i
tugu za tobom, niti mo`e izbrisati sje}an-
je na tebe, tvoju ljubav i dobrotu.
Skrili smo te tamo gdje zaborav ne mo`e
te na}i,
tamo gdje ljubav ima tvoj lik, i tamo gdje tu-
ga nosi tvoje ime.
Puno, puno te vole
Tvoji najmiliji: supruga Sabaheta, k}erka Sena, sinovi Senad i
Vedad, zet Senad, snahe Armida i Amra, unuk Sanin, unuke Asja,
Naida i Deja
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet 125-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
MIRALEM (HUSNIJA)
KURTOVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Sulejman i Karim Hebib s porodicom 131-1tt
Dana 5. 1. 2010. godine navr{ava se dvanaest godina od
kako je na ahiret preselila na{a draga
LEJLA BAJRAMOVI],
ro|. ^USTOVI]
Draga majko, vrijeme nije lijek ne-
go samo svjedok na{e velike boli.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: sin Nermin, snaha Amra i unuk Anel
99-1nd`
Danas se navr{ava godina od kada je preselila na ahiret na{a draga
majka
NEDELJKA (VINKO) MUHI]
Tim povodom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti u ne-
djelju, 10. 1. 2010. u 12 h u Plavoj d`amiji, Vogo{}a.
O`alo{}eni suprug Osman i sin Sead
101-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em prijatelju
KLJAHO MURATU
Porodice Reki} i Mu{anovi}
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. 107-1nd`
Dnevni avaz utorak, 5. januar/sije~anj 2010. 45
Danas se navr{ila prva sedmica od kako nas je napustio na{
NADIR POROBI]
S tugom i nevjericom proveli smo ove prve dane bez njega, a na{a bol zbog njegovog
iznenadnog odlaska trajat }e i u danima i godinama koje dolaze.
O`alo{}eni: supruga D`evida, k}erke Selma i Nadija, bra}a Ibrahim i Safet sa supruga-
ma i djecom, sestra Namka sa mu`em i djecom, i ostala mnogobrojna rodbina, prijate-
lji i kom{ije.
PTT
POSLJEDNJI POZDRAV
najdra`oj
MERIMI KOVA^EVI], ro|. RIZVAN
Tvoje o~i su bile na{ sjaj, tvoj osmijeh je bio i na{.
Kako `ivjeti bez sjaja i osmijeha.
Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni i prazni {to smo te izgubili.
Sa nama `ivi{ i ti.
Vole te tvoji: sestre Dina i Amra i sestri} Edin
123-1nd`
TU@NO
SJE]ANJE
na na{e drage
NUSRET
VRA@ALICA
5. 1. 1995 - 5. 1. 2010.
NEZIRA VRA@ALICA,
ro|. PINJO
25. 10. 1980 - 5. 1. 2010.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Va{i sinovi Mirsad i Ibrahim, snahe Jasmina i Rasema, unu~ad
Jasmin, Mirsada, Irma, Emir i Ermin 93-1nd`
Dana 5. 1. 2010. godine
navr{ava se 7 dana od smrti
RAMIZE
KO[TREBI]
Neka ti dragi Allah d`.{. po-
dari lijepi D`enet.
Tevhid }e se prou~iti 5. 1.
2010. godine u 13.00 sati u
ku}i `alosti, ul. Nerkeza Sma-
ilagi}a broj 6/IV.
Zahvaljujemo se na pomo}i
Macan Slobodanu, Re|o
Almasi, Kuburi} Sabitu i \uli.
Tvoji: snaha Maksuma, brati}
Haris sa porodicom i brati~na
Aida sa porodicom 97-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
po{tovanoj
MERIMI
KOVA^EVI]
RIZVAN
Udruga ra~unovo|a i
revizora @upanije
posavsko-ora{ke
PTT
POSLJEDNJI POZDRAV
cijenjenoj i po{tovanoj
MERIMI KOVA^EVI]
Ahmed [ehi} sa porodicom
106-1nd`
Navr{ilo se ~etrdeset dana
otkako nije sa nama na{
dragi
D@EMAL
MUJ^INOVI]
Neka mu dragi Allah po-
dari lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoja supruga Binka
130-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
svekrvi i neni
PEMBI
TAHIROVI],
ro|. [UBO
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvat }emo uspomenu na tebe.
Molimo dragog Allaha d`.{.
da ti podari lijepi D`enet i
vje~ni rahmet.
El-Fatiha!
Tvoje: snaha Ziza, unuke Ai-
da i Alma sa porodicom, unu-
ka Amela 110-1nd`
Dana 5. 1. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako
nisi vi{e sa nama, draga majko i nano
ENISA SENDO
Draga majko i nano!
Kroz `ivot }e nas pratiti tvoja dobr-
ota, plemenitost i tvoja sjena.
U na{im srcima i mislima ostaje{ za
sva vremena.
Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije, dana 5. 1. 2010. u
13.00 sati u ulici Tuzlanska br. Niz VI, Lamela C, II sprat.
K}erka Esma i unuk Mustafa 132-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
prijatelju
KLJAHO
MURATU
Neka ti je vje~ni rahmet.
Dino i Ena Reki}
109-1nd`
SJE]ANJE
[EVALA
SADIKOVI]
Uspomene na tebe `ivjet }e
dok `ive oni koji te vole.
Neka ti Allah d`.{. podari
sve ljepote d`eneta.
Tvoji: k}erka Samira, zet
Samir, unuke Segmedina i
Sajra 98-1nd`
KRISTIFOR (MI]E) PAPAZ
Dragi ujko,
Kako smo daleko, sve si nam bio u
`ivotu.
Na{e najbolje godine bili smo s to-
bom. Tvoja plemenitost i dobrota ostat }e u nama dok
god `ivimo.
Hvala ti za sve {to si u~inio za nas.
Voljeni nikad ne umiru.
Tvoj sestri} Savo Babi} sa porodicom 94-1nd`
KRISTIFOR (MI]E)
PAPAZ
Dragi tata,
@ivio si tiho i polako, a oti{ao izne-
nada i brzo. Ostavio si neizbrisivu bol u na{im srcima.
Hvala ti za sve, dragi tata.
Tvoja k}erka Cica Mo~evi} sa porodicom 94-1nd`
Dana 5. 1. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg
dragog
SALEM (HAMDE)
KARA^I]
Pro{lo je 7 dana od tvog preseljenja, a mi
jo{ mislimo da }e{ se pojaviti na vratima
nasmijan kao i uvijek {to si bio. Oti{ao si
tamo gdje }emo se svi sresti. Mi smo Allahovi, mi }emo se Njemu
vratiti. Molimo Uzvi{enog Allaha d`ele{anuhu da podari lijepi
d`enet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: supruga [erifa, k}erke Haldinama i Alma, zet Edin, unuka
Adna i porodica ^urt. 102-1nd`
SJE]ANJE
MIDHAT - MITA
PREMILOVAC
5. 1. 1992 - 5. 1. 2010.
Supruga Zora, sinovi Zlatko i Dragan, nevjesta Divna i
unuka Sun~ica 1915-1mo
Dana 5. januara 2010. (utorak) navr{ava se 7 tu`nih dana
kako je preselila na ahiret na{a majka, nana i pranana
ENISA SENDO,
ro|. BAJREKTAREVI]
Draga Majko!
Bilo koja rije~ slaba je utjeha onima
koji ne mogu preboljeti i ~ije du{e
zapla~u kad zabole sje}anja.
Bila si skromna i plemenita i takva
si ostala do zadnjeg dana.
Neka Svevi{nji bude milostiv prema Tvojoj plemenitoj
du{i i neka Te nastani u dru{tvu najodabranijih, a nama
neka podari sabur. AMIN!
Tvoji tuguju}i: k}erka Sena, unuci Senad i Mirza, zet Ve-
zir, praunuci Dino, Ervin, Hena i Daris 129-1tt
POSLJEDNJI SELAM
HAKIJI SMAJI]U
Izet i Zahid s porodicama
138-1tt
Utorak, 5. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz 46
POSLJEDNJI POZDRAV
direktorici FEB d.o.o. Sarajevo
MERIMA KOVA^EVI]
Kolektiv Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
N
POSLJEDNJI POZDRAV
dugogodi{njem ~lanu upravnog odbora Udru`enja
ra~unovo|a i revizora Kantona Sarajevo
MERIMI KOVA^EVI]
Udru`enje ra~unovo|a i revizora Kantona Sarajevo
125-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MERIMI KOVA^EVI]
Salki} Mujo sa porodicom 124-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
bratu na{eg prijatelja
MIRALEM - MIRO
KURTOVI]
Zike, Dragan i Spare
136-1tt
SJE]ANJE
Dana 5. 1. 2010. godine navr{ava se godina od kako je
preselio na ahiret na{ dedo, svekar i
otac
HASIB EJUBOVI]
Neka Ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Ajdin, D`an, Faris, Zerina i Azem 395-1tr
POSLJEDNJI POZDRAV
iskrenom i dugogodi{njem prijatelju
MERIMI KOVA^EVI]
Uposlenici Privredne {tampe d.o.o. Sarajevo
117-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMI KOVA^EVI]
Moja bol nije u rije~ima, ve} u srcu gdje }e{ i ostati.
Tvoja Amina 118-1nd`
Dana 5. 1. 2010. navr{avaju se dvije godine od kako je preselio na
ahiret na{ dragi suprug, otac i brat
ARMAN (SENADINA) BAKIJA
15. 3. 1960 - 5. 1. 2008.
Samo veliki ljudi kao {to si ti bio odlaze tako iznenada, a ostavljaju
iza sebe ogromnu dobrotu i ljubav koju si imao za sve.
Tvoje po{tenje i dobrota ostat }e nam putokaz koje smrt ne mo`e preki-
nuti. Samo oni koji su te voljeli, a ima nas puno, znaju koliko su izgubili.
Tuga u na{im srcima nikad ne}e prestati, ali }e sje}anja na tvoj ~astan `ivot i veliko srce biti vje~ni.
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet, jer to zaslu`uje{.
Tvoja supruga Senada, k}erka Nadina, sinovi Nadin, Armin, Senadin i Amer, sestra Ar-
mana Travnjak sa porodicom i Emina [krbo sa porodicom 14-1mo
IN MEMORIAM
SAKIB (OMERA) D@INALIJA
5. 1. 2005 - 5. 1. 2010.
Oni koji se vole nikad se ne zaboravljaju!
S ljubavlju, tugom i po{tovanjem,
Seka, Amila i Alma 113-1nd`
Dana 5. 1. 2010. godine navr{ava se osam godina od smrti na{e drage
supruge, majke, punice i nane
HAFE HUSEINOVI], ro|. AHMI[
Sve ove godine `ivi{ u na{im srcima. Neizmjerno te volimo.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet.
Tvoji: suprug Kasim, k}erke Zita i Aida, zetovi Asim i Esad, i unuci Hanan i [ahza
PTT
Pro{lo je sedam dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi
MEHMEDALIJA - ALJO (MU[AN) ^ELIK
U sje}anje na na{eg dragog rahmetliju prou~it }emo tevhid u ku}i
rahmetlije, ul. Hladivode br. 31 u srijedu, 6. 1. 2010. godine u 11.00
sati.
Zahvaljujemo svima koji su u ovim te{kim trenucima bili uz nas.
Njegovi najmiliji 124-1tt
POSLJEDNJI SELAM
bratu na{eg direktora
MIRALEM - MIRO KURTOVI]
Begajeta, Nijaz, Zlatko, Nermina, Mirsada, ]amil, Akir, Mirjana, Hajrudin S., Hajrudin
B., Ragib, Haris, Mirela, Sejda 107-1tt
SJE]ANJE
BE]IR ALISPAHI]
2004 - 2010.
Porodica: supruga had`i Sevlija, sin Kemal, snaha Ai{a, unuke Azra, Zerina, Neira
118-1tt
Dnevni avaz utorak, 5. januar/sije~anj 2010. 47
POSLJEDNJI POZDRAV
po{tovanoj kolegici
MERIMI KOVA^EVI]
Uposlenici Deloitte Sarajevo
N
Danas, 5. 1. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kada je preminula na{a draga
VENCESLAVA [AGI, ro|. KRSTI]
Vrijeme prolazi, ali ne bri{e na{a sje}anja na Tebe. Nedostaje nam Tvoja snaga i ljubav
kojom si uvijek uspijevala da sve nas obraduje{ i ohrabri{.
Zahvalni smo svima koji Te ne zaboravljaju.
S ljubavlju i po{tovanjem prema Tebi danas }emo se sastati na groblju Bare.
O`alo{}ena rodbina i prijatelji
134-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom dedi
MURAT (AVDO) KLJAHO
Unuk Adi
104-1nd`
Dana 5. 1. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog
NURIJE - D@EVADA D@AMBEGOVI]A
iz Travnika
Nema rije~i kojima se mo`e iskazati na{a tuga i bol. Puno nam nedostaje{. Hvala ti za
svu tvoju dobrotu koju si nam pru`ao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
O`alo{}eni: supruga Hatema, k}erke Zilha i Azra, zet Amir, unu~ad \ena, Amra i
Amina 1-1tr
Veliko hvala
Dr. Abel Balti}
g|a Trkulja Mikica
gdin E}o Izet
Za nesebi~nu podr{ku u najte`im trenucima za na{eg
dedu Murata.
Obitelj Kljaho
104-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom zetu
MURATU KLJAHI
Od {ure Rade Jankovi}a sa porodicom
104-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom
MURATU
Moj Murto,
mnogo }e{ mi nedostajati.
Tvoja svastika Zaga sa djecom 104-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom
MURATU
Od svastike Zore Gazivoda sa djecom
104-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em radnom kolegi
MIRALEMU - MIKIJU
KURTOVI]U
Radne kolege: Izeta, Azra, Hajra i Lejla
91-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg prijatelja
MURAT KLJAHO
Od familija Topalovi} i Hod`i}
92-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MURAT KLJAHO
U na{im srcima }e{ ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen.
Pa{i} Adi, Senada i D`ana
108-1nd`
SADIKOVI]
NURKA i SAMIR
Dragi na{i Sadikovi}i, puno vas vole va{i kumovi: Senada, Adi i D`ana 108-1nd`
Utorak, 5. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz 48
Dana 5. 1. 2010. godine navr{ava se 16 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina, brata i daid`e
KURTAGI] ([ABANA) [EFIK
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na rastanak s tobom. @ivimo sa vjerom i `eljom da tvoja plemenitost bude nagra|ena Allahovom milo{}u
i d`enetskom ljepotom.
Tvoji: majka Fetka, otac [aban, sestre Esveda i Emina sa porodicama 16834-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj i iskrenoj prijateljici
MERIMI KOVA^EVI]
Iako ti je `ivot bio kratak, osta}e{ nezamjenjiva u svojim inicijativama za unapre|enje i ujedinjenje ra~unovodstvene profesije na cijelom prostoru BiH.
Pokreta~ si svih inicijativa za lak{e savladavanje nerije{enih pitanja iz oblasti ra~unovodstva u FBiH.
Hvala ti za sve i neka ti je lahka ova lijepa bosanska zemlja.
Vje~no tvoji uposlenici firme
„A`urnost“ d.o.o. Sarajevo sa direktorom M. Mehanovi} 109-1tt
POSLJEDNJI SELAM
PEMBA (HASAN) TAHIROVI]
Draga majko i neno,
Bilo koja rije~ slaba je utjeha onima koji ne mogu preboljeti i ~ije du{e zapla~u i kada
zabole sje}anja. Bila si skromna i plemenita i takva si ostala do zadnjeg dana.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet jer si ti to zaslu`ila.
Tvoji: k}erka Rukija, unuk Ismir, unuka D`enana i snaha Aida
76-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mojoj dragoj majci, svekrvi i neni
PEMBA (HASAN) TAHIROVI]
Draga majko, te{ka je i bolna istina da vi{e nisi sa nama. Tvoja
plemenitost i tvoj osmijeh vje~no }e `ivjeti u na{im srcima i mislima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote.
Tvoji: sin Adem, snaha Mediha i unuka Admira 75-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
PEMBA (HASAN) TAHIROVI]
Draga majko i nano,
Tvoj lik, plemenitost i dobrota }e zauvijek ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah
d`.{. podari sve ljepote d`eneta i neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Ramiz, snaha Zubejda, unuci Osman i Admir 75-1nd`
Dana 5. 1. 2010. godine navr{ava se godina od kada vi{e nije sa nama
dragi nam
RASIM (MU[ANA) D@ANANOVI]
Tevhid }e se prou~iti u utorak, 5. 1. 2010. godine u 15.00 sati, u ul.
Trg me|unarodnog prijatejstva 8/12 u Sarajevu.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Ponosni smo {to smo te imali, tvoju plemenitu du{u i dobrotu nikad ne}emo zaboraviti.
Tvoja porodica 90-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
PEMBA (HASAN) TAHIROVI]
Draga majko i neno,
Te{ko je rije~ima iskazati tugu i prazninu koju si ostavila svojim odlaskom.
Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet.
Tvoji: sin Asim, snaha Selma, unuk Jasmin i unuka Jasmina 77-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj
MERIMI KOVA^EVI],
ro|. RIZVAN
Draga rodice,
Te{ka je spoznaja da te vi{e nema.
Puno }e{ mi nedostajati.
Zumreta Trako, Me{a, Lejla i Adi 67-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMI KOVA^EVI],
ro|. RIZVAN
Od obitelji Peri~i} i Rizvan iz Rijeke
67-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
mojoj dragoj
MIRI
Tvoja tetka Almasa
67-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
MIRI
Tvoje rodice Nuska i Caca sa porodicom
67-1nd`
Navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage
majke i nane
MEL]E ^AMD@I],
ro|. MANDRA
Familije: Deli}, Ljutika, Halilovi}, Tozo, Karavdi}, Sokolar,
Mandra, Duri}, Bucalovi}, Majstorovi}, ^amd`i} 108-1tt
SJE]ANJE
had`i BE]IR ALISPAHI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: supruga had`i Sevlija, sin Dervo, snahe Suada i
Alma, unuci Rusmir i Senad i praunuka Lamija 106-1tt
Dnevni avaz utorak, 5. januar/sije~anj 2010. 49
POSLJEDNJI POZDRAV
kolegici
MERIMI KOVA^EVI]
Od Saveza ra~unovo|a i revizora Republike Srpske
165-1bl
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMI KOVA^EVI]
Hvala za sre}ne godine na{eg dru`enja.
VERA BJELICA
147-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMI KOVA^EVI]
Draga na{a Meri, tuga i bol nisu u rije~ima nego u srcima gdje }e{ zauvijek ostati volje-
na, po{tovana i nikad zaboravljena.
Tvoje Ismeta i Safija sa porodicama 150-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
drugarici
MERIMA KOVA^EVI], ro|. RIZVAN
Kasim D`aji}
149-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj
MERIMI KOVA^EVI]
S bolom u srcu i tugom u du{i.
Nedostajat }e{ mi.
Tvoja Su.
S po{tovanjem, Suada s porodicom 150-1nd`
Dana 5. 1. 2010. navr{ava se sedam dana od smrti na{e drage supru-
ge, majke, svekrve i nane
VEZIRA (NEZIR) MA[I]
Ljubavi na{a, sedam dana je pro{lo kako nisi sa nama. Bol je velika,
neizbrisiva i neizlje~iva. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima, topla i mi-
la sa svojom ljubavi koju si nam nesebi~no pru`ala. Molimo dragog Allaha da ti podari
lijepi d`enet.
Tvoji neutje{ni: suprug Kasim, sinovi Kemo i Mirza, unuka Emela, snaha Samira i sve-
kar Mehmed i svekrva Mejra 156-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
MERIMI KOVA^EVI]
S ljubavlju i po{tovanjem
Lila i Edin Zuki}
150-1nd`
Dana 5. januara 2010. godine navr{ava se pet godina od kada je preselila na ahiret na{a
draga i plemenita
SULTANIJA (ISOVI]) ALTUMBABI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoji najmiliji: suprug Sakib, k}erke Amela i Lejla 1818-1tz
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMI KOVA^EVI]
Uspomene na plemenitu osobu i dobru dugogodi{nju saradnju traja}e zauvijek.
Direktor Midhat Arifovi} i uposlenici Porezne uprave FBiH N
U utorak, 5. 1. 2010. godine navr{ava se 6 godina od kada je na ahiret
preselila na{a draga
SEHIJA HOD@I], ro|. D@EVLAN
Inna lillahi ve inna ilejhi rad`i’un
Porodica 143-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMI KOVA^EVI]
Uposlenici AGENCIJE „AFIP“ dd Sarajevo
N
POSLJEDNJI SELAM
PEMBA TAHIROVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Tahirovi} [erifa, Fahrudin, Sabina, Rijad, [evala He}o i
Ammar 144-1nd`
TU@NO
SJE]ANJE
na moje
roditelje
MILKA BANOVI],
ro|. GRABOVI^KI]
5. 1. 2009 - 5. 1. 2010.
MIJO (MARKO)
BANOVI]
10. 12. 2009 - 5. 1. 2010.
iz Tuzle
Svojim odlaskom u mom srcu ostavili ste ogromnu prazninu i
tugu, a bol ostaje vje~na.
Sin Nikola i snaha Nada 1821-1tz
Utorak, 5. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz 50
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj predsjednici
MERIMI KOVA^EVI]
Ponosni smo {to smo te dugo poznavali i sara|ivali s tobom, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili.
UDRU@ENJE-UDRUGA RA^UNOVO\A I REVIZORA FBiH
N
SJE]ANJE
U utorak, 5. januara 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci kako
nije sa nama na{ dragi
MIRSAD (KASIM) HAFIZOVI]
5. 7. 2009 - 5. 1. 2010.
Tvoj vedri duh, plemenito srce i dobrota vje~no }e nam nedostajati.
Tvoji: djeca Alisa i Adis, brat Mustafa, sestra Suada i sestri~na Mirela sa porodicama 15-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj
MERIMI KOVA^EVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }u uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik.
S po{tovanjem,
Cakan 16-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMI KOVA^EVI]
S po{tovanjem,
AJDIN
148-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj kolegici i saradnici
MERIMA KOVA^EVI],
ro|. RIZVAN
Udru`enje internih revizora u BiH, priznatog kao
Institut internih revizroa u BiH kod IIA Global
N
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMI KOVA^EVI]
S po{tovanjem,
LJILJA
148-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mome zetu i na{em tetku
MEHMEDU KARAICA
S ljubavlju i po{tovanjem,
Nermina, Alma, Amra i Benjamin
145-1nd`
PEMBA TAHIROVI],
ro|. [UBO
Ljubav i sje}anje na tebe `ivjet }e
vje~no u nama, a tvoj plemeniti i
mili lik ostat }e vje~no u na{im srci-
ma.
Neka ti dragi Allah podari d`enet i d`enetske ljepote.
Tvoji: k}erka Fatima, zet Be}ir, unuk Amir sa porodicom,
unuka Almira sa mu`em i unuk Damir 112-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je preselila
na ahiret na{a draga
AJKUNA (RAMIZ)
MEZIBUR
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoja k}erka Armina, zet Senad, unu~ad Ernad i Edmira
113-1tt
Dnevni avaz utorak, 5. januar/sije~anj 2010. 51
Dana 5. januara 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine
od smrti na{eg dragog supruga, sina i brata
MUGDIM \ELI]
Vrijeme prolazi, ali sje}anja na tebe ne prestaju nikada.
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima.
Tvoji najmiliji 111-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
bratu i daid`i
SALIH - D@EMO \ERZI]
Sestra Me{i} [emsa, Me{i} [emso sa porodicom, Omi} Jasna i Ernad
163-1tt
Dana 3. 1. 2010. godine navr{ile su se dvije godine od kada nas je napustio na{ voljeni
MIRSAD - ^ARLI \UKANOVI]
Bio si nam najve}a podr{ka, na{a stabilnost i na{ ponos cijeloga `ivota.
Zato je veoma te{ko naviknuti se da `ivimo bez tebe.
Vole te tvoji:
Majka D`evahira, brat Sead, snaha Halida, brati~ne Aida i Azra, i brati} Adnan
N
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
MERIMA KOVA^EVI]
izuzetnoj `eni, saradnici i prijateljici.
Jelena, Marin i Milan
N
POSLJEDNJI POZDRAV
MERIMA KOVA^EVI]
Revicon
N
POSLJEDNJI POZDRAV
dobrom i voljenom ujaku
BRACI MIJATOVI]U
Od njegovog sestri}a Zdravka Lipovca sa surpugom
Ljiljom i sinovima 153-1nd`
Pro{lo je sedam tu`nih dana od prerane smrti moje drage
snahe
VEZIRE
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
Djever \emo, jetrva Ramiza sa djecom Amrom, Almom
i Edinom 165-1tt
NIJAZ RAMI]
Pro{lo je {est tu`nih dana od prese-
ljenja na ahiret na{eg dragog i nikad
zaboravljenog supruga, oca, djeda,
punca i svekra.
Tvoja porodica ti `eli sve d`enetske ljepote.
Tvoji najmiliji: supruga Rasema, sin Nihad, k}erka Mir-
ela, zet Bajazit, snaha Adisa, unu~ad Emrah, Sumea i
Imran 164-1tt
BEGO RAMI]
Posljednji selam na{em Begi, svekru
i djedu
Neka ti je vje~ni rahmet.
Od snahe Raseme, unuka Nihada, unuke Mirele, zeta Ba-
jazita, snahe Adise i praunu~adi Emrah, Sumea i Imran
164-1tt
Dana 6. januara 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{e
D@EVAHIRE MAKSI], ro|. BALI]
Tevhid }e se prou~iti poslije podne namaza 6. januara 2010. u Carevoj d`amiji.
Porodica Maksi}
Ovim putem se zahvaljujemo kom{ijama, prijateljima i rodbini
koji su bili uz nas u ovim te{kim trenucima.
159-1tt
BEGO RAMI]
Posljednji selam na{em ocu, svekru
i djedu.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Od sina Miralema, snahe Mirsade, unuka Mirnela, snahe
Emine i praunuka Armana - Ru`e 164-1tt
Utorak, 5. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz 52
POSLJEDNJI POZDRAV
mojoj dragoj
MERIMI KOVA^EVI]
Meri,
Nedostajat }e{ mi.
Lejla Ceri} s porodicom 150-1nd`
Dana 4. 1. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od smrti
na{eg dragog
SULEJMANA (SALIHA)
GAFI]A
S tugom te se sje}aju sinovi Zlatan i Neven sa porodicama
89-1nd`
IDRIZ (ADEM) KOSO
5. 1. 1982 - 5. 1. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Supruga Nada, sin Gordan, snaha Enisa, unuke Amila i
Idna
89-1tt
SJE]ANJE
AVDO (HAMIDA) JELA^I]
5. 1. 2000 - 5. 1. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodice Jela~i} i Mo}evi} 105-1tt
TU@NO SJE]ANJE
JUSUF BISER
5. 1. 1998 - 5. 1. 2010.
U NA[IM SRCIMA ]E[ OSTATI ZAUVIJEK.
Tvoji najmiliji: supruga Vahida, k}i Indira sa porodicom
i sin Narcis sa porodicom 140-1tt
TU@NO
SJE]ANJE
REUF ^ELIK
1984 - 2010.
ERMIN ^ELIK
1990 - 2010.
Supruga i majka Halima, sin i brat Kemal ^elik sa
porodicom i sestra Renka Aganovi} sa porodicom
02-1go
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em uva`enom dugogodi{njem zaposleniku
SALIHU \ERZI]U - D@EMI
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog sau~e{}a.
Energoinvest, d.d. - Sarajevo
N
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom D`emici
SALIH - D@EMO \ERZI]
Bio si uvijek i osta}e{ u na{im mislima i na{im srcima.
Jasmin, Emir, Anita, Sekina, Omar, \enan, Fe|a, Dunja, Amela, Vedran i Jan
151-1nd`
Dana 3. 1. 2010. godine navr{ile su se dvije godine od smrti istaknutog i zaslu`nog ~lana izvi|a~ke organizacije Bosne i Hercegovine
MIRSAD - ^ARLI \UKANOVI]
Velika hvala za tvoj dugogodi{nji i stru~ni rad, nama poklonjeno vrijeme i nesebi~no izvi|a~ko srce...
„Logorske no}i suzama ispra}am, one su za me najljep{i san, a sada zbogom logorske no}i, divno ste sjale, ja moram po}“...
S po{tovanjem!
Izvi|a~i Sarajeva i Bosne i Hercegovine N
Dnevni avaz utorak, 5. januar/sije~anj 2010. 53
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom i plemenitom zetu i tetku, dobrom ~ovjeku
IRFANU [E]ERBEGOVI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ba{~e.
Tvoji Ma{ovi}i
157-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog kolegu
D@EVADA - D@EKIJA BA[I]A
S po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na Tebe.
Kolektiv JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo
158-1tt
SJE]ANJE
Dana 4. 1. 2010. navr{ilo se pet godina od smrti na{e majke i bake
SAVETA BIBANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se i ~uvamo uspomenu na tebe.
Tvoja majka Svjetlana i unuk Samer
N
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom bratu
RADOSLAVU -
BRACI
MIJATOVI]U
Sestra Slava, Leon i Toni
137-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
RADOSLAVU -
BRACI
MIJATOVI]U
Jadranka, Mak i Caci
137-1tt
POSLJEDNJI SELAM
voljenom suprugu
MEHMED
(HAMDIJE)
KARAICA
Neka je vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i i
hvala ti za 49 godina zaje-
dni~kog `ivota.
Tvoja Aji{a 141-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog daid`u
RAMIZ - RAM^E
(MEHO) BABI]
5. 1. 2001 - 5. 1. 2010.
U srcima onih koji te vole, ti
`ivi{ i `ivjet }e{ vje~no.
Neka ti dragi Allah d`.{. po-
dari sve d`enetske ljepote i
neka je rahmet tvojoj pleme-
nitoj du{i.
Tvoji: sestri} Osman-Osa, Aj-
ka, Irhan i Nejla 139-1tt
POSLJEDNJI SELAM
voljenom ocu,
dedi i svekru
MEHMED
(HAMDIJE)
KARAICA
Tvoji: Taib, Bahra, Zerina
i Emina
141-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj rodici
MERIMI
KOVA^EVI],
ro|. RIZVAN
Uvijek }emo Te pamtiti.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica Omerba{i}: Nu-
sret, Mirza, Alma i Nejla
sa mu`em Almirom
120-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
amid`i
MEHMED
(HAMDIJE)
KARAICA
Ferid i Suad sa
porodicama
142-1tt
Dana 5. 1. 2010. godine
navr{avaju se 2 godine od
smrti na{eg oca i supruga
SENAD
(MUSTAFE)
NUSPAHI]
Postoji ne{to {to nikad
ne}e umrijeti, a to su lju-
bav i sje}anje na tebe.
Tvoji: Munevera, Edin i
D`enita
122-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
MERIMI KOVA^EVI]
Bila si veliki ~ovjek, dobar prijatelj, a prijatelj je pola du{e.
Nedostajat }e{ nam.
Tvoji Pe{tovi}i: Elma, Jadran, Vedran, Goran i Nijaz
150-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mojoj dragoj dajd`i~ni
ESMA LOJO,
ro|. GRADI[I]
Po dobroti te pamtimo, s
ljubavlju i po{tovanjem
spominjemo, a u srcu zau-
vijek ~uvamo.
Neka je vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: Lunja Halid i Ra-
sema s porodicom 130-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom tati, dedi
i svekru
MEHMED
(HAMDIJE)
KARAICA
Tarik, Samra, Amina i
Na|a
142-1tt
Dana 5. 1. 2010. navr{avaju se
2 godine od preseljenja na
ahiret na{eg dragog
]AMIL (MUSA)
DINA
S tugom u srcu, s ljubavlju i
po{tovanjem uvijek }emo te se
sje}ati.
Molimo Uzvi{enog Allaha
d`.{. da ti podari lijepi d`en-
net i vje~ni rahmet.
Tvoji: Mejrema, Musa, Fati-
ma, Ilda, Edina, Sajra, Alen,
Tahir i Izeta 166-1tt
POSLJEDNJI SELAM
legendi
MEHMEDALIJA -
ALJO (MU[AN)
^ELIK
S po{tovanjem,
Tatli} Jusuf, Ziba, Elvisa,
Amir, Lejla i Amna
155-1nd`
Utorak, 5. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz 54
POSLJEDNJI SELAM I SJE]ANJE
NEZIRA [OGOLJ
4. 1. 2010.
EJUB [OGOLJ
30. 12. 1991.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, a va{im du{ama neka je vje~ni rahmet.
Inna lillahi ve ina ilejhi rad`iun.
Porodica Ga{i
167-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
SANEL BEHA
Bol za tobom je neutje{na i podijelit }emo je sa tvojom
porodicom.
Neka ti dragi Allah podari d`enet.
Kum Suljo sa porodicom 158-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em
SANEL BEHA
Oti{ao si nam prerano, ali mi te ni-
kad zaboravit ne}emo. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima...
Tvoj amid`a Nezir, strina Ediba, amid`i} Ramiz sa supr-
ugom, amid`i~na Merima, nana [evka i amid`a Amir
160-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em
SANEL BEHA
Amid`i}u, zar si morao tako rano
da ode{...
Iako smo tek zakora~ili u `ivot.
Ti si ostavio svima nama toliku duhovnost i dobrotu...
^ujemo tvoj glas, kao da si tu, sa nama... Neopisiva tuga,
nikada te zaboraviti ne}emo...
Ami|i} Ramiz sa suprugom i ami|i~na Merima 160-1tt
Dana 5. 1. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je
preselila na ahiret na{a draga supruga i majka
ZAHIDA AHMETA[EVI]
iz Bogu{i}a - Gora`de
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enet i vje~ni
rahmet.
Suprug Mustafa, k}erke Vehida i Sehija sa porodicama
168-1tt
POSLJEDNJI SELAM
HAKIJI SMAJI]U
Oti{ao je veliki ~ovjek koji je ~inio
dobra djela, pomagao kako svojim
najbli`im tako i svima nama. Nedo-
stajat }e nam njegovi savjeti i podr{ka koju je nesebi~no
davao svima. Bo`e podari mu d`enet, a njegovim sabur.
Svastika Samka, {ura Nusret s djecom, ad`o Ibro, Admi-
ra i Muhamed 159-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg najdra`eg supruga, oca,
svekra i dedu
RAMIZ zv. RAM^E
(MEHO) BABI]
5. 1. 2001 - 5. 1. 2010.
Iza tebe je ostala velika praznina i tuga.
Ponosni smo {to smo te imali.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: supruga Olga, k}i Zehra, sin Vedimir-Aba, snaha
[a~ira, unuk Vildan i unuka Nejira 133-1tt
Dana 5. 1. 2010. godine
navr{avaju se 3 tu`ne
godine od prerane smrti
na{ih voljenih
had`i NURKA-hanuma (IBRO)
SADIKOVI], ro|. SPAHI]
SAMIR (SUFJAN)
SADIKOVI]
Ako u ti{ini d`enetskog mira ~ujete dove ili osjetite suze, znajte to vam {alju oni koji vas vole i kojima
mnogo nedostajete. Smrt nije i ne mo`e biti kraj, jer postoje sje}anja na vas i ljubav ve}a od zaborava.
Ibro Spahi}, Amra Vra`alica i Elvedina Katana sa porodicama 170-1tt
SJE]ANJE
SAMIR i NURKA SADIKOVI]
5. 1. 2007 - 5. 1. 2010.
U na{im srcima ostat }ete zauvijek voljeni, a u mislima nikada zaboravljeni.
Familija Sadikovi} 157-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em drugu
SANELU (RAMO) BEHI
^uvat }emo uspomenu na TEBE i pamtit }emo te po tvojoj dobroti.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet, a tvojoj porodici sabur.
Tvoja stara raja: Damir B., Fazla, ^era, Ado, D`eno, An}i, Adis M., Biske, Hare, Luked,
Adem, Daut, Jale, Almedin i Elda 127-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{e najdra`e
D@INALIJA
NAZA, ro|. KAROVI]
2. 6. 1973 - 5. 1. 2010.
OMER
26. 8. 1983 - 5. 1. 2010.
[A]IR
6. 7. 1987 - 5. 1. 2010.
SAKIB
5. 1. 2005 - 5. 1. 2010.
K}erka i sestra Safija U`i~anin
Sinovi i bra}a: Hasan, Hazim i Zulfo 114-1nd`
SJE]ANJE
Dana 5. 1. 2010. godine
navr{ava se 40 dana kako
nije sa nama na{a
AZEMA LUKA^,
ro|. TUTI]
Uvijek }e{ biti u na{im
srcima.
Tvoji najmiliji
161-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom ro|aku
BRACI MIJATOVI]U
Njegovi: Miro, Rada i Suzana
169-1tt
POSLJEDNJI SELAM
ALEMA OV^INA,
ro|. NUKI]
1959 - 2. 1. 2010.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji: sinovi Jasmin i Mirnes, Emina, Mirza i Skaka 104-1tt
Tre}eg januara prestalo je da kuca srce na{eg dragog i
plemenitog zeta i tetka
IRFANA
[E]ERBEGOVI]A
iz Tuzle
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodice: Agi}, Kondo i Kirli} 144-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
ESMA (NAZIF) LOJO,
ro|. GRADI[I]
preselila na ahiret u nedjelju, 3. januara
2010. godine, u 48. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. januara
2010. godine u 13.00 sati na gradskom
groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: suprug Enis, k}erka Emina, sin Emir, otac Na-
zif, majka [evala, sestra Nazifa, sestri}i D`enan i Nedim, brat
Muhamed, brati} D`elil, snaha Minela, svekar Uzeir, svekrva Za-
hida, zaova Enisa, zet Aziz, amid`a Salko, amid`i}i Esad, Latif i
Dervo, amid`i~na Asima, zet [emso, te porodice Lojo, Gradi{i},
Kr{o, Sirbubalo, ^olo, Musli}, Imamovi}, Kunovac, Pa{ali},
Osmanspahi}, Borovina, Kobiljar, Osmankovi}, Lunja, Bejti},
Had`imusi}, Aganovi}, Granulo, [abeta, ]ori}, Deli}, Had`i},
Sulji}, Podrug, Lindov, Tafro, [ahovi}, te ostala mnogobrojna ro-
dbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji na Otesu. 111
Dnevni avaz utorak, 5. januar/sije~anj 2010. 55
Obavje{tavamo prijatelje, saradnike i poslovne partnere da je na{a draga
MERIMA KOVA^EVI]
(direktor FEB-a)
preminula 1. januara 2010. godine u Sarajevu
Zajedni~ka komemorativna sjednica preduze}a FEB, Udru`enja - Udruge ra~unovo|a i revizora FBiH, Save-
za ra~unovo|a, revizora i finansijskih radnika FBiH i Komisije za ra~unovodstvo i reviziju Bosne i Hercego-
vine odr`a}e se 5. januara u 13.30 sati u Komemorativnom centru Bare.
Sahrana }e se obaviti 5. januara 2010. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju Bare.
PREDUZE]E FEB SARAJEVO
N
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj direktorici
MERIMI KOVA^EVI]
Ostali smo bez glasa sa tugom i boli u srcima.
Bila si nam vi{e od direktora, od prijatelja... bila si na{a Meri.
Voljeli smo te i Ti si voljela nas.
Vje~no Ti hvala za svaki trenutak proveden s tobom, za svaku lijepu rije~, za svaki osmijeh...
Ponosni smo {to si bila na{a direktorica i dio na{ih `ivota.
Zaposlenici preduze}a FEB: Elma, Suada, Ljilja, Ismeta, Safija, Amira, Jasmina, Dina, Azra, Almasa, Amela,
Edin, Muhamed, Emir i Ajdin
N
Utorak, 5. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz 56
Tu`nim srcem i bolom u du{i javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ voljeni
IRFAN (MUSTAFA) [E]ERBEGOVI]
1929 - 2010.
preselio na ahiret dana 3. januara 2010. godine u 81. godini.
Ispra}aj }e se obaviti u utorak, 5. januara 2010. godine (20. Muharema 1431. h.g.) u 13.30 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli.
D`enaza }e se klanjati ispred D`indijske d`amije, a zatim na mezarju Bukov~i}i.
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije d`enaze u ku}i `alosti - Stupine B-13/b.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Had`era, k}erke Amra i Indira, unu~ad Emina, Amar, Omar i Ena, bra}a Jusuf, Nihad, Sead i Hajrudin, sestre Advija i Hanumica, zetovi D`avid i Sihanuk, porodice:
[e}erbegovi}, Muli}, Karapand`i}, Habibovi}, ^amd`i}, Huri}, Ali}, Ponjavi}, Zaimovi}, Agi}, Ma{ovi}, Numi}, D`ini}, Bajramovi}, ]ati}, \uli}, ostala rodbina i prijatelji 1823-1tz
Svim na{im prijateljima i poznanicima sa bolom u srcu javljamo da je 4. 1. 2010. godine u 6.30 sati u 72. godini preminuo
SAFER (\ULAGE) HOGI]
iz Srebrenika
D`enaza umrlog }e se obaviti dana 5. 1. 2010. godine, a kre}e u 14 sati ispred ku}e `alosti u Srebreniku na mezarje u Donji Srebrenik.
O`alo{}eni: supruga Refija, sinovi Samir i Jasmin, snahe Danira i Zahida, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
1824-1tz
Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
NED@AD (SALKO) KUDINOVI]
iz Visokog
preselio na ahiret u subotu, 2. januara 2010. godine u 58. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. januara 2010. godine u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2.
O@ALO[]ENI: majka Tenzila, supruga Alma, sin Rijad, k}erke Adisa i Sanela, zetovi Semir i Ha-
ris, unu~ad Adis i Larisa, sestra Na|a - Amra, snaha \i|a, brati} Adnan, brati~ne Lejla i Aida, se-
stri} Amar, sestri~na Ilda, punica Sena, {ura Adnan sa porodicom, tetka Envera, prijatelj Salih, te
porodice Kudinovi}, Deli}, Gluhovi}, Jaj~anin, Buri}, Efendira, ]osi}, Jakubovi}, Gojak, Hro-
mad`i}, Kr{lak, [kugor, Alihod`i}, Pojski}, Ferzan, Avdovi}, Be{i}, Hod`i}, Sir}o, Kamari}, Lo-
go, Trebinjac, i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti Nahorevska br. 123.
Prevoz obezbje|en sa trolejbuske stanice Jezero, u 13.30 sa stajali{tem kod Vije}nice.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
150-1tt
Tu`nim srcem javljamo da je na{ dragi i dobri
RADOSLAV - BRACO MIJATOVI]
preminuo 3. 1. 2010. godine u 68. godini.
Sahrana }e se obaviti u utorak, 5. 1. 2010. godine u 14,00 sati na groblju Stup.
O@ALO[]ENI: supruga Kata, sinovi Darko i Zdenko sa djecom, sestre Jela, Slava i
Ru`ica, te porodice: Mijatovi}, Lipovac, Martina, Bo{njak, ^ampara, Jeli}, ^ehi} i
ostala rodbina i prijatelji
Ku}a `alosti ul. Vahide Maglajli} 7, Dobrinja.
152-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SANEL (RAME) BEHA
preselio na ahiret dana 31. 12. 2009. godine u 24. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. 1. 2010. godine na mezarju
Grahovi{te - Barice poslije ikindije namaza u 14,30 sati.
Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti Donji Hotonj IV br. 82, poslije ikindije
namaza u 14,30 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA
O@ALO[]ENI: majka Mersada, supruga Elifa, k}erka Samra, sestra Sanela, brat Ar-
nel, nana [evka, amid`e Nezir, Amir, D`ulaga, dajid`e Ra{id i Mersad, tetke Senada i
Muamera, zet Rusmir, sestri} Ajdin, strine Hazema, Diba i Fatima, dajd`inice Esma,
Namira i Hasnija, tetak Zahid, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i i teti~ne, punac i punica,
svastike, te porodice: Beha, Hrnji}, Planja, Deli}, Bajri}, Kundak, Kova~evi}, Kle-
npi}, Devi}, Ibi{evi}, Mujagi}, Sipovi}, Mujanovi}, Sinan, Huri}, [abi}, Bogdani},
I{ari}, Hajdarevi}, Kerla, Dervi{evi}, Selimovi}, Zuko, Be}ar, Bulbul, Rami}, ^osovi},
Zuki}, Smaji}, Mandra, Baru~ija, Halilovi}, Selmanovi}, U`i~anin, Hod`i}, ^au{evi},
kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
160-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
BEGO (MEHMEDA) RAMI]
preselio na ahiret dana 4. 1. 2010. godine u 75. godini.
D`enaza }e se obaviti utorak, 5. 1. 2010. godine na mezarju u Dr-
agoradima. D`enaza }e se klanjati pred d`amijom u Dragoradi-
ma poslije ikindije namaza u 14,30 sati.
Tevhid }e se prou~iti isti dan u d`amiji u Dragoradima poslije ikindije namaza u
14,30 sati.
Prevoz obezbije|en iz Podlugova u 12,00 sati sa stajanjem N. Ilija{, St. Ilija{, Male{i}i,
D. Vogo{}a, Semizovac, Srednje, D. ^evljanovi}i i Gajevi, kao i u povratku.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA
O@ALO[]ENI: supruga Nazifa, sin Miralem, sestra Rahima, unu~ad Nihad, Mirnel i
Mirela, praunu~ad Emrah, Sumea, Imran i Arman, snahe Rasema, Mirsada, Adisa i
Emina, zetovi Bajazit i Atif, sestri}i i sestri~ne, teti}i i teti~ne, amid`i}i i amid`i~ne,
{ure Re{id i Zahid sa porodicama, te porodice: Rami}, [e}i}, Dilberovi}, [abi}, Sali-
hba{i}, Babi}, Kla~ar, Jakubovi}, Ple}an, D`aferovi}, Medi}, ^akal, Me{i}, Muratovi},
Karavdi}, Mujezinovi}, Mrkonji}, Pa{i} i Huseinovi}, kao i ostala mnogobrojna ro-
dbina, prijatelji i kom{ije 161-1tt
S tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{a draga
BELKISA
SABRIHAFIZOVI],
ro|. KRAJINI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 4. janu-
ara 2010. godine, u 92. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. januara 2010. godine u 13.30
sati na gradskom groblju Bare.
O@ALO[]ENI: k}erka Sidika, sin Azam i snaha Anna, unuka
Jasmina sa Esadom, sestre Subhija i Suada, sestri}i Fariz, Tarik,
Sead i Namik, sestri~na Amira, brati}i Emir, Edo, Sre}ko i Sa{a,
brati~na Alisa, snahe Mirsada, Halima i Dezi, djeveri}i D`emil i
Esad, djeveri~ne Anisa, Mira, Hajrija, Jasminka i Azra, zaovi}
Ferid, zaovi~ne Ferida i Vasva, jetrve Nafija i Ata sa porodicama,
te porodice Sabrihafizovi}, Krajini}, [e~i}, Had`ijusufovi}, Mu-
janovi}, Mahi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Hrasno. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
JUSO (HAMED)
JA[AREVI]
preselio na ahiret u subotu, 2. januara
2010. godine, u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 6. januara
2010. godine u 13.00 sati na gradskom gro-
blju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred picerije „Ragazzi“ u Hrasnom sa pola-
skom u 12.15 sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: supruga Had`ira, sin Sejad, k}eri Samija i Sadija,
snaha Nevresa, zetovi Safet i Muharem, unu~ad Ervin, Elvira, Senad,
Elvir, Senad, Senada i Sejo, snahe Senada, Emina, Alena i Arnela, zet
Bajro, praunuci Adnan, Admir, Emrah, Emel i Said, brat Fehim, sestra
Hasnija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastike Nezira i Mina sa
porodicama, te porodice Ja{aravi}, Begovi}, Oru~, Beri}, ]ubara, De-
daji}, Mu{i}, @uni}, Hubani}, Haskovi}, D`anko, Trgo, Kadri}, Kari},
Aganspahi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Posavska br. 37. 78-1nd`
Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{ dragi
MURAT (AVDO) KLJAHO
preselio na ahiret u nedjelju, 3. januara
2010. godine, u 82. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. januara
2010. godine u 13.00 sati na gradskom gr-
oblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti
iz ulice Br~anska br. 1 sa polaskom u 12.10 sati, do groblja i na-
zad.
O@ALO[]ENI: supruga Zlatana, sin Zlatan, k}erka Senada,
snaha Sabina, zet Adamir Pa{i}, unu~ad Adi i D`ana, brati} Se-
nad sa porodicom, snaha Fatima sa porodicom te porodice Klja-
ho, Reki}, Pa{i}, Cvetkovi}, Jankovi}, Gazivoda, Mu{anovi},
Murti}, Kafed`i} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Istiklal na
Otoci. 111
Dnevni avaz utorak, 5. januar/sije~anj 2010. 57
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je dana 4.
1. 2010. preselila na ahiret na{a draga
VAHIDA (BRAHO)
DERVI[EVI]
u 68. godini.
O@ALO[]ENI: suprug Vehbija, k}i Enisa, sinovi Ha-
sim i Rasim, zet i snahe, unu~ad te mnogobrojna porodi-
ca, ro|aci, prijatelji i kom{ije D`enaza }e se obaviti u
Gusinju, 5. januara iza podne namaza. 154-1nd`
Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da nas je 1. januara u 53. godini zauvijek napustila na{a najdra`a
MERIMA KOVA^EVI], ro|. RIZVAN
Sahrana }e se obaviti 5. 1. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare.
O@ALO[]ENI: sestre Elvedina i Amra, sestri} Edin, kume ]amila i Aida, porodice Rizvan, Fehimovi}, Omerba{i}, Komarica, Pe{tovi}, ^ohodar, Trako, Peri~i},
Pej~inovi}, Bjelan, Flisar, Delali}, Sako~, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Ku}a `alosti ul. Hasana Su}eske br. 8/VI. 85-1nd`
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MEHMED (HAMDIJA)
KARAICA
preselio na ahiret u subotu, 2. januara
2010. godine, u 73. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. januara
2010. godine u 13.00 sati na gradskom gr-
oblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en sa autobuskog sta-
jali{ta Park (kod Predsjedni{tva) u 12.00
sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: supruga Aji{a, sinovi Taib i Tarik, snahe Bahra i Sa-
mra, unuke Zerina, Amina, Emina i Na|a, brati}i Ferid i Suad i bra-
ti~na Jasmina Fo~o-Solak sa porodicama, {ura Ahmed Teskered`i} sa
porodicom, svastike Jasmina i Nermina sa porodicama, bad`o Jusuf,
rodice Bedra Zuki} i Aji{a Busulad`i} sa porodicama, prijatelji Ibra-
him i Namik, prije Mila i D`emka, tetka Rabija Teskered`i}, snaha
Meli}a, Dobra~a Midho i Luca, Minka Momirski, Brdari} Meliha, te
porodice Karaica, Teskered`i}, D`ebo, Bajramovi}, Ja{arevi}, Kuki},
Vukoti}, Tatli}, Fo~o, Hod`i}, Lazovi}, Zuki}, Busulad`i}, Demiro-
vi}, Had`ibegi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Tina Ujevi}a br. 7/NPR.
EL-FATIHA 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
HAKIJA (HALID) SMAJI]
preselio na ahiret u nedjelju, 3. 1. 2010.
godine u 58. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. 1. 2010.
godine u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo.
O@ALO[]ENI: supruga ]amka, sin Mu-
kades, k}erka Mahira, snaha Jasmina, unu-
ka Sajra, snaha Muamera sa djecom, brat
Ramo, sestre Bahrija i Safija, brati} Muhamed, brati~na Mubera, se-
stri}i Meho, Amel i Sidik, sestri~na Nermina, zetovi Mujo i Mirsad,
{ure Izet, Zahid i Nusret sa porodicama, svastika Samka, bad`o
Ibro, amid`i}i Fadil, Mustafa i Abdulah sa porodicama, amid`i~ne
Fata, [evka, Adila, Behara i Behija sa porodicama, tetke Vezira, Iza i
[evala sa porodicama, prijatelji Nail Kadri} i Emin Osmanovi} sa
porodicama, te porodice Smaji}, ]ati}, Kapo, Osmanovi}, Mumino-
vi}, Porobi}, Alispahi}, Peco, Durmi{evi}, Kuli}, Kurti}, Be}irovi},
Kadri}, Alibegovi}, Tvrtkovi}, Lokvan~i}, Lepenica, Ad`amija,
^oli}, D`anko, He}o, Kozadra, Kar{i}, Hod`i}, Dervi{evi},
^au{evi}, Mahmutovi}, [aki}, Klico, Kuko, Alagi}, Spori{evi},
[ljivnjak, Kora}, Hajdarevi}, Muka~a, Durmo, Agi}, Ahmetspahi},
Hrustemovi}, Perva, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul.
Kasima Had`i}a 46.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
BAHRA (MUHAREMA) D@INDO
27. 4. 1928 - 3. 1. 2010.
preselila na ahiret u 82. godini.
D`enaza }e se obaviti, 6. 1. 2010. godine (srijeda) u 14.00 sati na groblju Bare.
O@ALO[]ENI: k}erka Jasminka, sin Nihad, snaha Nina, unuci Amar i Nives, mno-
gobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
121-1tt
Sa neizmjernim bolom javljamo da je nakon vrlo kratke i te{ke bolesti, 29. decembra
2009. godine u Torontu preminuo
DRAGAN [AROVI]
(25. 8. 1960 - 29. 12. 2009)
Majka Zora sa porodicom
114-1tt
Sa velikom tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
DRAGAN [AROVI] GAGO
poslije kratke i te{ke bolesti preminuo u Torontu u 49. godini.
O`alo{}ena porodica [arovi}
114-1tt
... za ovaj tenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
ILHANA (ASIM)
SOFOVI]
preselila na ahiret 30. 12. 2009. godine u
36. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. 1. 2010.
godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: otac Asim, brat Fahrudin, sestra Esana, snaha
Fazila, brati~ne Delila i Nadira, nena Ned`iba, amid`a [ahmo,
strina Hana i njihova djeca Vildana i Nedim, tetke Esma, Ifeta,
E{efa, Had`ira, Hajrija i Zemina, tetci Suljo, Osman i Rasko, te-
ti}i, teti~ne, dainica Azema, dajd`i}i, dajd`i~ne, te porodice Sofo-
vi}, D`aferovi}, Mulaosmanovi}, Ahmetspahi}, Tiro, Ze}ovi},
Bukva, Zeba, D`anko, [i{i}, D`uho, ^ovrk, Raoni}, Haskovi},
\ip, Kadri}, Hurem, Begovi}, Jeli}, Svraka, Peljto, Karovi},
Had`i}, Gazibara, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13.00 sati, ul.
Nade`de Petrovi} 10., Aerodromsko naselje.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Sa `alo{}u javljamo, rodbini, prijate-
ljima i poznanicima da je na{a draga
NEZIRA (SALKA)
[OGOLJ,
ro|. AD@AMIJA
preselila na ahiret dana 4. 1. 2010.
godine u 86. godini.
D`enaza }e se klanjati u utorak, 5. 1.
2010. godine u 12.00 sati ispred Sina-
nbegove d`amije, a ukop }e se obavi-
ti na mezarju @u`elo - ^au{evi}i.
RAHMETULLAHI ALEJHA
RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: sin Hajro, k}er-
ke Zahida, Ferida i Vahida, zetovi
Alija, Ismet i Ibro, snaha Dina,
bra}a [aban i Muhamed, sestre
Hajra i Mulija, unu~ad i prau-
nu~ad, te ostala mnogobrojna ro-
dbina, prijatelji i kom{ije 03-1go
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz
umrlih iz Zapadne Europe specijalnim
pokopnim vozilima i organizuje
d`enaze na teritoriji BiH.
"BAKIJE"
"BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo,
pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim
cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i je-
dnostavnu organizaciju d`enaze na po-
dru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercego-
vine, te najpovoljnije uslove za prijevoz
umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljed-
njeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom
mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj
lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj
blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom
trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostu-
pan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
sport
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 58
Cocali}: Ugovor na 3,5 godine
Stoper @eljezni~ara odlazi u Gr~ku
Cocali} potpisuje
za Panionios
„Plavima“ 75 hiljada eura i 15 posto
od narednog transfera
@eljezni~ar i Panionios
ipak su postigli dogovor, pa
}e stoper „Plavih“ Edin Co-
cali} nastaviti karijeru u
Gr~koj.
Nakon {to je Panionios
izrazio `elju da anga`ira
Cocali}a, pojavili su se ne-
sporazumi oko obe{te}en-
ja. @eljezni~ar je, prema pr-
avilu naknade za trenira-
nja, imao pravo na 220 hi-
ljada eura, a Panionios je
nudio 50 hiljada.
Na sre}u igra~a ipak je
do{lo do sporazuma, jer u
protivnom Cocali} ne bi
mogao oti}i u Panionios jo{
godinu, do isteka 2010.
- Postigli smo dogovor,
mislim da je ovo dobro
rje{enje za sve. @eljezni~ar
}e dobiti 75 hiljada eura, te
15 posto od narednog tra-
nsfera Cocali}a, a tu je jo{ i
otpisanih desetak hiljada
eura duga koje je klub imao
prema igra~u.
Bez obzira na poslje-
dnjih par mjeseci, Cocali} je
uvijek bio korektan i na ter-
enu i van njega, godinama je
igrao za @elju i zaslu`io je da
sa Grbavice ode dignute gla-
ve. @elimo mu sre}u u na-
stavku karijere - rekao je
D`elaludin Muharemovi},
direktor @eljezni~ara.
Cocali} }e potpisati
ugovor na 3,5 godine, a pr-
ema pisanju gr~kih medija
u Panionisu se nadaju kako
}e vrlo brzo postati standa-
rdan prvotimac. Z. [.
Ekipa @eljezni~ara kr-
enut }e sa pripremama 16.
januara, a nakon nekoliko
dana u Sarajevu, planiran
je odlazak u Sombor kra-
jem mjeseca.
U zavisnosti od vreme-
na, @eljo }e provesti u So-
mboru 8 do 12 dana, a za
12. februar dogovoren je
odlazak u Me|ugorje, na
drugu fazu priprema.
Sombor, pa Me|ugorje
Na okupljanju Zvijezde 20 igra~a
Igra~i Zvijezde na okupljanju: Do 27. januara u Grada~cu
]urguz o~ekuje poja~anja
Novi trener Zvijezde Gr-
ada~ac Zoran ]urguz ju~er
je obavio prozivku igra~a.
]urguzu i njegovom po-
mo}niku Amiru Durguto-
vi}u, koji je u fini{u jesenje
polusezone vodio ekipu, na
okupljanju se javilo 20 igra~a.
To su: Elvis Kari}, Zor-
an Brkovi}, Jasmin Mora-
njki}, Rusmir Jusi}, Veli-
bor Vasili}, Sr|an Savi},
Armin Deli}, Amir Ha-
mzi}, Vedad Omeragi}, Se-
nad Husi}, Nermin Husei-
nba{i}, Muamer Nezi},
Ediz Sancakli, Fuad Gazi-
begovi}, Sanel [ehri}, Se-
nedin O{trakovi}, Ermin
Kadi}, Adis Iskri}, Aleksa-
ndar Panti} i Nedim \on-
li}.
- Do 27. januara trenirat
}emo u Grada~cu, a nakon
toga idemo na more, u
Ulcinj ili Makarsku. Plani-
rali smo osam test utakmi-
ca - ka`e ]urguz.
On o~ekuje niz novih
igra~a u narednim danima.
- Prije svega, trebaju
nam dvojica napada~a i
dvojica veznih igra~a - do-
daje ]urguz. D`. DELI]
REPREZENTACIJA Bh. stoper se nada odlasku u Englesku
Bolton i Stouk zagrizli
za Safeta Nadarevi}a
Ponosan sam {to }e me trenirati Su{i}, ka`e pouzdani odbrambeni igra~
Nakon novogodi{njih
praznika koje je proveo u
rodnom Cazinu sa porodi-
com, Safet Nadarevi} je u
nedjelju krenuo put Tur-
ske. Njegov Eski{ehirspor
se od ju~er nalazi na pripre-
mama u Antaliji.
Klju~na utakmica
- Ve} u nedjelju igramo
Kup utakmicu sa Fener-
bah~eom na na{em stadio-
nu. To }e biti jako va`an su-
sret, mo`da i klju~ni za ovaj
stru~ni {tab kojem se trese
stolica. Samo pobjeda ih
spa{ava - ka`e Nadarevi}.
Nas je vi{e interesovalo
{ta se de{ava sa transferom
u engleski Bolton koji je
najavljen iza Nove godine.
- Menad`er mi je rekao
da bih u idu}i ponedjeljak ili
utorak trebao i}i u Englesku
na zavr{ne pregovore. Iako
se ~ini da je kona~na stvar,
nikada se ne treba zalijetati.
Premijer liga je san svakog
igra~a i igrati u njoj bi bio
veliki uspjeh - dodaje Safet.
Iako je Bolton najko-
nkretniji, prepreka transfe-
ru bi mogla biti smjena me-
nad`era Gerija Megsona
(Gary Magson).
- Vidjet }emo kako }e se
stvari razvijati, jer Bolton
jo{ nije prona{ao novog me-
nad`era. Tako|er, zaintere-
sovan je i Stouk siti. Meni je
svejedno u koji }u od ova
dva kluba oti}i. Va`no mi je
da zaigram u Engleskoj - go-
vori Nadarevi}.
Jedva ~eka `rijeb
Pred Novu godinu repre-
zentacija je dobila novog se-
lektora. Najbolje nogometa{e
BiH }e u pohod na Evropsko
prvenstvo 2012. godine vodi-
ti Safet Su{i}.
- Zna se ko je Pape i {ta
zna~i za na{ nogomet. Drago
mi je {to }e nas voditi takva
veli~ina, ponosan sam {to }e
me trenirati Su{i}. Jedva
~ekam `rijeb kvalifikacija za
Evropsko prvenstvo i prijate-
ljske susrete tokom prolje}a -
rekao je Nadarevi}. A. N.
Nadarevi}: Po~ele pripreme
Sarajevski Olimpik po~eo pripreme
Na prozivci samo 13 igra~a iz prvog dijela sezone
Prvi trening pohodilo i desetak fudbalera koji su na probi
Pola sata iza osam uju-
tro i pola stepena ni`e od
minus 8, ju~er su na stadio-
nu Grbavica po~ele pripre-
me sarajevskog premijerli-
ga{a Olimpika. Odra|en je
lak{i trening, a drugi je
uslijedio poslije podne na
Ko{evu.
[ef stru~nog {taba Edin
Prlja~a ka`e da mu je sada
najbitnije da se uvjeri u ka-
kvom su stanju igra~i do{li
s odmora.
- Tokom sedmice }emo
imati testiranja da vidimo
na kakvom su nivou igra~i
{to se ti~e fizi~ke spreme.
Ve} smo napravili program
priprema, ali }emo ga kori-
girati u zavisnosti od potre-
ba tima - ka`e Prlja~a.
Na raspolaganju Prlja~i
je samo 13 igra~a iz prvog
dijela sezone, {to svakako
svjedo~i osipanju igra~kog
kadra, ali u klubu planiraju
dovesti poja~anja.
- Svakako o~ekujem po-
ja~anja na par pozicija u ti-
mu. Imamo `elje i uspostavi-
li smo neke kontakte. Mi-
slim da }emo uspjeti dovesti
odre|ene igra~e i popuniti
mjesta na kojima smo defici-
tarni - mi{ljenja je Prlja~a.
Ina~e, na prvom treni-
ngu ovog kluba u 2010. go-
dini pojavilo se desetak
igra~a koji su na probi.
Uglavnom se radi o
igra~ima koji nisu iz Pre-
mijer lige BiH, ve} iz ni`ih
rangova takmi~enja.Oli-
mpik 9. ovog mjeseca putu-
je na pripreme u Makarsku.
N. DEMIROVI]
Sa treninga na Grbavici (Foto: J. Brutus)
Od igra~a iz prvog dije-
la sezone na prozivci su bi-
li sljede}i igra~i: Dragan
Vrani}, Bruno Prli}, Mua-
mer Kurto, Vedran Je{e,
Nikola Kolarov, Mladen
Risti}, Kliment Nasto-
vski, Azur Velagi}, Muha-
med Suba{i}, Zoran Rajo-
vi}, [aban Pehilj, Milo{
Vidovi} i Nihad Suljevi}.
Spisak igra~a
Sedmodnevni kamp kadetske reprezentacije BiH u Me|ugorju
Selektira se nova generacija
Stru~nom {tabu kade-
tske nogometne selekcije
BiH danas do 12 sati u SRC
„Circle“ trebaju se javiti po-
tencijalni bh. reprezentati-
vci, igra~i ro|eni 1994. godi-
ne, koji }e se pripremati u
Me|ugorju do 12. januara.
Selektor Velimir Stojni}
pozvao je 24 kandidata. To
su: Admir Pe~enkovi}
(Kapfenberg, Austrija) i
Hidajet Hanki} (Akademi-
ja Linz, Austrija) - golma-
ni, Erdal Gljiva (@eljezn-
i~ar), Amar [aki} (Radnik,
Had`i}i), Marko Mrgud
(Sutjeska, Fo~a), Rado{ Jo-
tanovi} (Borac), Aleksa-
ndar Kondi} (Borac), Alem
Meraji} (Olimpik), Sandro
Marin (Zagreb), Du{an Mi-
lo{evi} (Radnik Bijeljina) -
odbrana,
Igor Kuzmanovi} (Bo-
rac), Aladin Varatanovi}
(Sarajevo), Nikola Danilo-
vi} (Sutjeska, Fo~a), Marin
Tomas (Marsonija), Armin
Konjhod`i} (Radnik Had-
`i}i), Alden Be{i} (Saraje-
vo), Mom~ilo Zec (Borac),
Aleksandar Ne{kovi} (Slav-
ija), Armin ]erimagi} (@el-
jezni~ar), Nail Rahmanovi}
(Sloboda) - srednji red, te
Armin Hod`i} (@eljezn-
i~ar), Ismar ^omaga (Sara-
jevo), Erol Mrzi} (Sarajevo)
i Mihajlo Savanovi} (Borac)
- napada~i.
Istu selekciju BiH nare-
dne jeseni o~ekuje kvalifika-
cioni turnir za Evropsko pr-
venstvo 2011. godine. Izabr-
anike selektora Stojni}a ugo-
stit }e reprezentacija Estoni-
je, a u grupi su jo{ i selekcije
Austrije i Njema~ke.
Ina~e, poziv je ponovo
odbio Ognjen O`egovi},
kadet beogradske Crvene
zvezde, ranije fudbaler Bo-
rca, koji se navodno nada
pozivu srbijanskog selekto-
ra! I. I.
(Foto: D`. Deli})
sport 59
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010.
U prvim me~evima gru-
pe B teniskog Hopman ku-
pa, Velika Britanija i Rusija
ostvarile su te{ke pobjede
od 2:1 nad Kazahstanom,
odnosno Njema~kom.
Britanci su Kazahstan
dobili zaslugom Endija Ma-
reja (Andy Murray), koji je
dobio Andreja Golubeva sa
6:2, 6:2, te u dublu sa Lor-
om Robson (Laura) Golu-
beva i Jaroslavu [vedovu
6:3, 5:7, 12:10. U `enskom
singlu [vedova je pobijedila
Robson sa 4:6, 6:3, 6:0.
U drugom me~u, Igor
Andrejev je pobijedio Fili-
pa Kol{rajbera (Philipp
Kohlschreiber) sa 6:3, 6:7,
6:3, dok je njema~ka tenise-
rka Sabine Lisicki savlada-
la Elenu Dementijevu sa
6:4, 6:1. U igri parova, ru-
ski dubl dobio je njema~ki
sa 6:4, 7:6. (M. T.)
@astin Enen (Justine He-
nin) u stilu se vratila tenisu.
Belgijanka, koja se prije 20
mjeseci oprostila od akti-
vnog igranja, pa nedavno pr-
omijenila tu odluku, u pr-
vom kolu turnira u Brizbe-
jnu savladala je Ruskinju
Nadiju Petrovu sa 7:5, 7:5.
Dvadesetsedmogodi{nja
Enen tenis je napustila u
maju 2008. godine kada je
bila prva na WTA listi, a
minulih pet mjeseci prove-
la je pripremaju}i se za po-
vratak.
Tako|er u Brizbejnu,
Ana Ivanovi} je u susretu
protiv Jelene Doki} ostvar-
ila prvu pobjedu nakon pet
mjeseci.
Rezultati: MU[KARCI:
Falja (Kolumbija) - [ardi
(Francuska, 7) 6:4, 6:4, Gi-
kel (Francuska) - Pe~ner
(Njema~ka) 6:3, 6:1, Ode-
snik (SAD) - Kleman
(Francuska) 6:4, 7:6, Gaske
(Francuska) - Nieminen
(Finska) 6:3, 4:6, 6:4, Ste-
panek (^e{ka, 2) - Milmen
(Australija) 6:4, 6:0, Belu~i
(Brazil, 8) - ^ela (Argenti-
na) 6:3, 3:6, 6:1, Levi
(Izrael) - Lodra (Francuska)
6:2, 6:0, Rodik (SAD, 1) -
Lu~ak (Australija) 7:6, 6:2.
@ENE: Enen (Belgija) -
Petrova (Rusija, 2) 7:5, 7:5,
Pavlju~enkova (Rusija) -
Klejbanova (Rusija, 5) 6:4,
2:6, 6:2, Safarova (^e{ka) -
Grenefeld (Njema~ka) 6:7,
6:4, 6:1, Karatant~eva
(Kazahstan) - Delakva
(Australija) 6:2, 0:6, 7:6,
Ba~i nski
([vicarska)
- Kudrjavceva (Rusija)
6:4, 7:6, Ivanovi} (Sr-
bija, 3) - Doki} (Aus-
tralija) 7:5, 1:6, 6:3,
Vin~i (Italija) - Erani (Ital-
ija) 6:4, 2:6, 6:2, Hantuho-
va (Slova~ka, 4) - Ivanova
(Rusija) 6:1, 6:7, 6:1, Vi-
znijak (Kanada, 6) - Vo-
skoboeva (Kazahstan)
6:2, 6:2, [avaj (Ma|ars-
ka) - Peng (Kina) 5:7,
6:4, 6:2. (M. T.)
Pripreme rukometne re-
prezentacije u Sarajevu za
predstoje}e kvalifikacije u
Finskoj, nakon kojih }emo
znati da li nas u junu o~eku-
je jo{ jedan bara` ili }emo
sre}u potra`iti u nekom na-
rednom ciklusu, ulaze u
svoju predzavr{nu fazu.
Na{i najbolji rukome-
ta{i nisu imali previ{e vre-
mena da slave Novu i
opra{taju se od stare godi-
ne. Nakon samo tri dana
odmora, ponovo su na oku-
pu.
Imperativ bara`a
Cilj je jasan, prolazak u
bara` name}e se kao imper-
ativ, sve drugo bilo bi ta-
pkanje u mjestu ili ~ak kor-
ak unazad. Jak tempo na tr-
eninzima stoga se doima
kao jedino logi~no rje{enje.
- Atmosfera je od po~et-
ka bila dobra, a sada kad su
se priklju~ili i ostali sui-
gra~i jo{ je bolja. Priprema-
mo se za te tri utakmice zai-
sta jako, treniramo mo`da i
`e{}e nego ina~e - nasmijan
je bio Vuka{in Stojanovi}.
Snimanje protivnika
Popularni Kale jedan je
od ~etiri na{a igra~a iz vjer-
ovatno najbolje lige na svi-
jetu, {panskog Asobala. Jo{
su tu Danijel [ari}, Nikola
Prce i Darko Martinovi}, a
interesantno, sva ~etvorica
su pred po~etak sezone pro-
mijenili klupske dresove.
Stojanovi} je sada u Arago-
nu, Martinovi} u Toledu,
Prce u Ademaru, a [ari} u
Barceloni.
- Slo`io bih se sa Stoja-
novi}em, treninzi su napor-
ni, ali smo svjesni da u Fi-
nskoj ne}e biti popravnog.
U tri dana odigrat }emo tri
utakmice i tu }emo malo
{ta mo}i ispravljati ili do-
ra|ivati.
Zato sada dobro analizi-
ramo kvalitete na{ih proti-
vnika, gledamo snimke sa
njihovih utakmica. Imamo
jo{ dosta uraditi, ali jedno
znam: morat }emo dati svi
120 posto svojih mogu}no-
sti, kako nas ne bi zadesilo
ne{to nepredvi|eno. [to se
taktike ti~e, nadam se da
}emo i protiv Crnogoraca,
9. i 10. januara, jo{ bolje ui-
grati neke akcije - kazao je
Martinovi}. A. ^ULI]
Odbojka{ice br~anskog
Jedinstva danas }e u Mari-
boru (18 sati) odigrati prvi
susret tre}eg kola ^elend`
kupa protiv ekipe Nova
KBM Branik.
- Na{e protivnice su ve-
oma kvalitetna i iskusna
ekipa koja ve} niz godina
konstantno brani titulu pr-
vaka Slovenije. Pored toga,
uspje{no u~estvuje i u In-
ter ligi u kojoj imaju za-
pa`ene rezultate. Definiti-
vno nas o~ekuje vrlo te`ak
protivnik - ka`e trener Je-
dinstva Goran Had`i}.
S ekipom je u Sloveniju
otputovala i Hasna Beba
Pe{tali}, ali je njen nastup,
zbog bolesti, neizvjestan.
Uzvratni susret bit }e
odigran 13. januara u dvora-
ni Gimnazije u Br~kom. J. B.
Iza odbojka{a Kaknja
je dosad najuspje{nija go-
dina u kojoj su odbranili
duplu krunu u BiH, zatim
osvojili jesenji naslov, pla-
sirali se u polufinale Kupa
te izborili prolaz u tre}e
kolo ^elend` kupa.
Upravo u ovom me|u-
narodnom takmi~enju
imaju priliku ostvariti hi-
storijski podvig. Na putu
ka osmini finala stoji im
ma|arski predstavnik Di-
jamant, s kojim }e ve~eras
(18 sati) u Kapo{varu odi-
grati prvi duel. Revan{ je
u Kaknju 13. januara.
- Dobili smo potrebne
informacije o protivniku,
na osnovu kojih mislim da
Dijamant nije bolja ekipa
od na{e i da nemamo razlo-
ga da strahujemo. Igraju do-
sta jednostavno, uglavnom
se oslanjaju na kapitena
[andora Kantora, iskusnog
i prekaljenog internaciona-
lca, kojem moramo posveti-
ti posebnu pa`nju.
Ono ~ega se najvi{e
pla{im jeste ~injenica da igr-
aju dosta brzo i to jedino
mo`e poremetiti na{u ko-
ncepciju - ka`e trener Ka-
knja Almir Begi} te izra`ava
uvjerenje da }e u dvoboju sa
Ma|arima odlu~ivati nija-
nse, bolje re}i ve}i motiv i
trenutna inspiracija.
I kapiten Almir Aga-
novi} smatra da Ma|ari
nisu bauk.
-Trebamo koristiti {to
ja~i servis i udaljiti ih {to
dalje od mre`e te osigurati
da na{ korektor Salihovi}
do|e do punog izra`aja.
Na{a je sre}a, ali i velika pr-
ednost, {to imamo tri izvr-
sna prima~a-puca~a, prije
svih Kubanca Luisa Her-
nandeza, koji }e sigurno
dobrano namu~iti Ma|are
- mi{ljenje je iskusnog
Aganovi}a. M. KOM[O
RUKOMET „[panski“ dvojac na pripremama radi punom parom
Martinovi} i Stojanovi}:
Moramo dati 120 posto
Treniramo ja~e nego ikad, a valjda }emo se na koncu sa
dobrim vijestima vratiti iz Finske, ka`e krilo Aragona
Stojanovi} na treningu: Odli~na atmosfera u ekipi
Kako se bli`i datum fi-
nalnog obra~una, selektor
Ra|a je u sve ve}oj nedou-
mici. Primoran je da spi-
sak od 20 igra~a skrati za
dva imena. Martinovi} i
Stojanovi} prili~no su si-
gurni...
- Da, ali je ipak {teta i zai-
sta mi je veoma `ao {to svi
koji smo bili zajedno na pri-
premama ne}emo biti skupa
i u Finskoj. Svi momci su
zaista super, svi su doprini-
jeli odli~noj atmosferi...Bar
se nadam da }emo se i iz Cr-
ne Gore, ali {to je bitnije, i iz
Finske, vratiti zadovoljni, sa
dobrim vijestima - dodao je
Stojanovi}.
Dvojica moraju otpasti
Selektor Ra|a ju~er je
medijima imao saop{titi
jednu dobru i jednu lo{u
vijest. Prvo lo{a. Zbog pr-
oblema sa le|ima iz ko-
nkurencije je definitivno
otpao golman Ratko Vujo-
vi}, koji se ne}e pojavljiva-
ti na pripremama. Dobra
je da Prce polako zabora-
vlja povredu sko~nog
zgloba te da je po~eo raditi
maksimalnim intenzite-
tom.
Vujovi} otpao, Prce radi maksimalno
U Brizbejnu novi debi Belgijanke
Odbojka{i Kaknja u Ma|arskoj
Protiv Dijamanta
puni optimizma
Trener Almir Begi} smatra da }e u dvoboju
tre}eg kola ^elend` kupa odlu~ivati nijanse
Begi}: Dijamant nije bolji
Odbojka{ice Jedinstva igraju u Sloveniji
Detalj iz susreta drugog kola protiv Ponte Delgade
Za osminu finala dvoboj
sa Maribor~ankama
Ana Ivanovi} proslavila
prvu pobjedu nakon
pet mjeseci
Enen se vratila
u stilu
Enen: Bolja
od Petrove
(Foto: AFP)
Hopman kup u tenisu
Pobjede Britanaca i Rusa
sport
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 60
Ko{arka{ice zeni~kog ^e-
lika, koje su prvi dio sezone
okon~ale na drugom mjestu i
sa samo jednim porazom, od
ju~er su ponovo u pogonu.
Treninzima se, prema najavi,
priklju~ila i bugarska krilna
ko{arka{ica Radosava Ba~va-
rova, koja je pro{log mjeseca
bila na probi.
- Dolaskom Ba~varove
kompletirali smo ekipu.
Me|utim, poku{at }emo se
dogovoriti sa reprezentati-
vkom Aidom Pilav, koja se
vratila iz Gr~ke, kako bi
nam se i ona priklju~ila, ma-
kar dok ne prona|e novi
inostrani anga`man.
Ona bi nam svakako do-
brodo{la svojim kvalitetom
i iskustvom, pogotovo {to
nas u periodu od 9. do 23.
januara o~ekuje ~ak pet uta-
kmica - ka`e trener Behudin
Bajgori}. V. B.
Pilav: Vratila se iz Gr~ke
Zeni~ke ko{arka{ice nastavile s radom
Stigla Ba~varova,
`ele dovesti i Pilav
Bez pravog plejmejkera,
nakon {to je Ko~ergin prije
nekoliko dana napustio eki-
pu, Leotar nije mogao parir-
ati Igokei, pa su Aleksandr-
ov~ani u Trebinju ostvarili
11 pobjedu u 12 utakmica
Prvenstva BiH za ko{arka{e.
Istovremeno, Mladost je
u Mrkonji} Gradu serijom
od 8:0 u posljednje dvije mi-
nute kreirala preokret za po-
bjedu protiv ^elika.
Leotar SL IAT 68
Igokea 72
Sportska dvorana „Milo{
Mrdi}“ u Trebinju. Gledala-
ca: 700. Sudije: Petar Obra-
dovi} (^apljina), Ante Drmi}
i Vladimir Mari} (Tomislav-
grad). Rezultat: Leotar SL
IAT - Igokea 68:72 (14:21,
15:19, 22:20, 17:12).
LEOTAR SL IAT: Vu-
kajlovi} 2, Anti} 3, V. Ale-
ksi} 19, [arenac 7, Radulo-
vi}, S. Aleksi}, Zagorac,
\urasovi} 5, Markovi} 9,
Seten~i} 4, Ninkovi}, Gli-
{ovi} 19. Trener: Radomir
Kisi}.
IGOKEA: Vu~enovi},
Janju{evi} 10, Bocka 13,
\urkovi} 5, Djurica, Zujo-
vi} 15, Komatina 7, Popovi}
9, Goranovi} 9, Fekete 4, Jo-
vi~i}, Tomazovi}. Trener:
Drago Karali}. M. P.
Mladost 63
^elik 56
Arena Komercijalne ba-
nke u Mrkonji} Gradu. Gle-
dalaca: 650. Sudije: Bojan
Jovani} (Banja Luka), Har-
is Bjedi} (Sarajevo) i Aco
Okuka (Kiseljak). Rezultat:
Mladost - ^elik 63:56
(15:19, 17:16, 18:14, 13:7).
MLADOST: Stojako-
vi}, Mihajlovi}, Milinovi} 4,
Ka{}elan 12, Radanovi},
Blanu{a 15, Vidovi}, Ke`i}
5, Gemaljevi} 11, Velimiro-
vi} 10, Timoti}, Vukovi} 6.
Trener: Slobodan Jankovi}.
^ELIK: Begagi} 3, Av-
dibegovi} 15, Jahi} 9, Dedi},
Sadiba{i} 6, Pezer, Rizvi} 4,
Andelija 12, Golubovi} 4,
Sulji}, Pra{ovi} 3. Trener:
Marko Trbi}. V. B.
Rezultati 12. kola: Slobo-
da - Grude 78:74, Mlado-
st - ^elik 63:56, SL IAT
Leotar - Igokea 68:72, Zri-
njski HTM - Slavija 82:62.
Danas: Sutjeska - Borac
Nektar (19), Hercegovac -
^apljina Lasta (19).
1. Igokea 12 11 1 1004:798 23
2. Sloboda 12 8 4 934:866 20
3. Zrinjski 12 7 5 824:857 19
4. ^apljina 11 7 4 852:832 18
5. Hercegovac 11 7 4 867:879 18
6. ^elik 12 5 7 883:867 17
7. Mladost 12 4 8 873:895 16
8. Sutjeska 11 5 6 799:837 16
9. Borac 11 5 6 759:806 16
10. Leotar 12 4 8 818:864 16
11. Grude 12 4 8 844:922 16
12. Slavija 12 3 9 770:844 15
Tabela
Prvenstvo BiH za ko{arka{e
Igokea u Trebinju
nastavila niz
Mladost serijom od 8:0 do
preokreta protiv ^elika
S utakmice u Trebinju: Leotar nemo}an bez plejmejkera
(
F
o
t
o
:

P
.

M
u
c
o
v
i
}
)
Bio je to derbi, ali samo
na papiru. Ko{arka{i Los
An|eles lejkersa u duelu vo-
de}ih ekipa Zapadne konfe-
rencije NBA lige deklasirali
su Dalas maverikse 131:96.
Koliko su aktuelni prva-
ci bili dominantni dovoljno
govori da su ve} u prvom
periodu imali plus 20, a da
im za uvjerljivu pobjedu ni-
je bio potreban zna~ajniji
anga`man lidera Kobija Br-
ajanta (Kobe Bryant, 15 po-
ena).
Najefikasniji kod Lejker-
sa, koji imaju najbolji omjer
u Ligi (27-6), bio je plej
D`ordan Farmar (Jordan) sa
24 ko{a. Maverikse je pre-
dvodio Dirk Novicki (Now-
itzki) sa 22. Ipak, Lejkerse je
zabrinula povreda centra Pa-
ua Gasola, koji je napustio
parket zbog povrede tetiva.
Seriju Klivlenda od se-
dam uzastopnih pobjeda
neo~ekivano je prekinuo
[arlot (91:88). Kavalirsima
je presudio bek Bobketsa
Flip Marej (Murray) „tro-
jkom“ u posljednjoj minuti.
Rezultati: Klivlend -
[arlot 88:91, Njujork - Indi-
jana 132:89, Toronto - San
Antonio 91:86, Denver - Fi-
ladelfija 105:108, LA lejke-
rs - Dalas 131:96. (E. J.)
Duel Brajanta (Lejkers) i Novickog (Dalas)
Aktuelni NBA prvaci uvjerljivi u derbiju
Lejkersi s pola snage protiv Dalasa
U nedjeljnim, ve~ernjim
utakmicama na evropskim
parketima, na{i su ko{ar-
ka{ki internacionalci bili vr-
lo zapa`eni. Centar Ratko
Varda sjajno je po~eo u dr-
esu poljskog prvaka Proko-
ma, koji je u 15. kolu savla-
dao Stal sa 102:98, a na{ je
reprezentativac za 13 minu-
ta igre postigao 14 poena i
upisao ~etiri skoka.
Odli~an je bio i Mujo
Tuljkovi} (15 p i 6 sk) u dre-
su Anvila u pobjedi na go-
stovanju kod Trefl Sopota
(80:73). U derbiju 12. kola
italijanske lige Beneton, kod
kojeg nije u igru ulazio na{
Jasmin Huki}, pora`en je od
Sijene (80:92) Henrija Do-
merkanta (Henry Domerca-
nt, 8 p i 3 ukl).
U 10. kolu gr~ke lige Pa-
nionios Nenada Markovi}a
o~ekivano je pora`en, ali je i
pru`io solidan otpor prvaku
Panatanaikosu (76:80). Ko-
losos vrlo dobrog Sa{e Vasi-
ljevi}a (7 p, 6 sk i 6 as)
o~ekivano je pora`en od eu-
roliga{a Marusija (73:79).
Sjajan je bio i Ned`ad Si-
nanovi} u dresu Klinike Ri-
nkon, koja je 17. kola Druge
{panske lige savladala Korne-
lu (80:73). Na{ je ko{arka{ odi-
grao svoju najbolju utakmicu
otkako je stigao u [paniju - za
ne{to manje od 29 minuta igre
postigao je 18 poena, upisao
~ak 16 skokova, 3 blokade i 2
asistencije, te prikupio ~ak 36
indeksnih poena.
Ponovo je dobru partiju
pru`io i Admir Ali} (17 p, 3
sk i 2 as), ali je njegov
De~in potpuno neo~ekiva-
no pora`en u 21. kolu ~e{ke
lige kod ku}e od Ostrave
(72:79). V. B.
Na{i ko{arka{i na evropskim terenima
Odli~an start Varde u Prokomu
Zapa`eni nastupi Tuljkovi}a, Sinanovi}a i Ali}a
Varda: Za 13 minuta postigao
14 poena
Suad [ehovi} osoba je
koja se ne skriva od javnosti
ni kad je dobro ni kad je
lo{e. Kapiten Ko{arka{kog
kluba Bosna ASA BH Tele-
com pro{le je sedmice jasno
rekao da igra~i zbog nago-
milanih dugovanja stupaju
u {trajk, a ju~er je objasnio
razloge zbog kojih su u ne-
djelju ponovo po~eli sa tre-
ninzima.
- [trajk smo prekinuli na
datu rije~, ali i zbog samog
kluba. Uvjeren sam da }e
klupski ~elnici ispo{tovati
obe}ano. S na{e strane ne}e
biti vi{e poteza sli~nih {tra-
jku - tvrdi [ehovi}.
Sama rije~ „{trajk“ ne
zvu~i nimalo pozitivno, jo{
gore u javnosti odjekne kad
se i desi, ali vode}i Bosnin
strijelac smatra da je ekipa
sposobna vratiti povjerenje
navija~a, mo`da ve} 10. ja-
nuara, kada u 15. kolu NLB
lige u Sarajevo sti`e slove-
nski prvak Union Olimpija.
- Ako budemo igrali sla-
bo ni reakcija publike ne}e
biti bolja. Ipak, mi }emo ur-
aditi sve da do toga ne do|e,
tim prije {to smo igra~ki ja~i
u odnosu na prvi dio sezone
- isti~e kapiten „Studenata“,
kojeg hrabri dolazak u eki-
pu centra @arka Rako~evi}a
i krila Milana Milo{evi}a te
povratak oporavljenog pleja
Zlatka Jovanovi}a.
- Olimpija je izuzetno ja-
ka, sa 12 podjednakih ig-
ra~a, i bori se za finalni tu-
rnir NLB lige, ali mi }emo
stisnuti zube i odigrati {to
bolji me~ - izjavio je [e-
hovi}. (E. J.)
KO[ARKA Suad [ehovi}, kapiten Bosne ASA BH Telecom
Mo`emo vratiti podr{ku navija~a
[trajk smo prekinuli na datu rije~, ali i zbog samog kluba, ka`e vode}i strijelac „Studenata“
[ehovi}a smo pitali ra-
zmi{lja li o promjeni sredine
ve} u ovoj sezoni, s obzirom
na prili~no dobre partije u
NLB ligi te ~injenicu da, kao
{to su i u Bosni potvrdili,
ve}ina igra~a zbog neispu-
njenih obaveza iz ugovora
mo`e napustiti klub.
- Ne, niti jednog mome-
nta, ~ak ni u vrijeme pauze,
jer ne mislim da je vrijeme
za tako ne{to. Jedino sam
se konsultirao sa mena-
d`erom nakon najava iz
kluba da bismo mogli biti
sankcionirani zbog {trajka
- ka`e [ehovi}.
Ne razmi{lja o odlasku
[ehovi} i saigra~i na treningu (Foto: B. Nizi})
- Edin D`eko me odu{-
evio. Imao je odli~nu sezo-
nu u Njema~koj, a domini-
rao je i u nogometnoj repr-
ezentaciji BiH. U kvalifi-
kacijama za Mundijal
bio je na{ najbolji
strijelac. On je,
po meni, spo-
rtska li~no-
st BiH u
2009.
Tim je rije~ima biv{i se-
lektor nogometne repreze-
ntacije BiH Bla` Sli{-
kovi} obrazlo`io peticu
na{em nogometnom asu u
izboru Sportske li~nosti
BiH u 2009. godini.
- D`eko se u 2009. pri-
klju~io mre`i od preko 200
ambasadora UNICEF-a u
cijelom svijetu, {to je, ta-
ko|er, veliki uspjeh - do-
dao je Baka.
Smatra da je drugu po-
ziciju zaslu`ila d`udistki-
nja Larisa Ceri}.
- Osvojeno zlato na
Svjetskom juniorskom pr-
venstvu u Parizu je uspjeh
vrijedan pa`nje, posebno
jer se radi o individualnom
sportu - rekao je Sli{kovi}.
Tre}e mjesto pripalo je
Sabahudinu Delali}u, kapi-
tenu reprezentacije BiH u
sjede}oj odbojci.
- Na{i odbojka{i su
aktuelni svjetski i evropski
prvaci, i to je uspjeh vrije-
dan pa`nje - pojasnio je.
Sli{kovi} je na svoju li-
stu od pet najboljih uvrstio
i ko{arka{a Mirzu Teleto-
vi}a, te karatistkinju Mir-
sadu Suljkanovi}.
sport
Dnevni avaz, utorak,
5. januar/sije~anj 2010. 61
Edin D`eko . . . . . . . . . . .5
Larisa Ceri} . . . . . . . . . . .4
Sabahudin Delali} . . . . .3
Mirza Teletovi} . . . . . . .2
Mirsada Suljkanovi} . . . .1
Bodovi
1
Hamza Ali}
(atletika)
2
Irma Balijagi}
(profesionalni boks)
3
Larisa Ceri}
(d`udo)
4
Adnan ]ati}
(profesionalni boks)
5
Sabahudin Delali}
(sjede}a odbojka)
6
Edin D`eko
(fudbal)
7
Mirsada Suljkanovi}
(karate)
8
Emma [kaljo
(strelja{tvo)
9
Mirza Teletovi}
(ko{arka)
10
Muhamed Toromanovi}
(rukomet)
Lista kandidata
NA[I PARTNERI
Najuspje{nija bh. bo-
kserka Irma Balijagi} Adler
ro|ena je 7. februara 1982.
godine u Sarajevu. Godinu
za nama sigurno }e najvi{e
pamtiti po odbrani titule
prvakinje svijeta u profesi-
onalnoj WIBA verziji.
U Zenici je protiv buga-
rske bokserke Galine Gu-
mliske na suveren na~in za-
dr`ala {ampionski pojas.
- Svakako da mogu biti
jako zadovoljna ~injenicom
da sam odbranila titulu, ali
bio je to stvarno veoma
te`ak put. Imala sam mno-
go organizacijskih proble-
ma, a borim se i s raznim
podvalama koje vladaju u
svijetu boksa.
Iza mene niko ne stoji i
te{ko mi je samoj protiv ne-
kih lobija, posebno iz SAD.
^injenica je da dolazim iz
BiH, a to je za sve na{e spo-
rtiste posebno te{ka oko-
lnost - ka`e Balijagi} Adler.
Ina~e, u karijeri ima 11
pobjeda iz isto toliko me~eva,
a uskoro joj slijedi borba za
odbranu titule. N. D.
Uz ~lanove Ocjenji-
va~kog suda, i na{i ~itaoci
imaju priliku kreirati ishod
izbora Sportske li~nosti
BiH u 2009. godini, ali i
osvojiti vrijednu dnevnu
nagradu - kupon bon za ku-
povinu sportske opreme u
vrijednosti od 200 KM u
prodavnicama kompanije
„Sport Life“.
Glasati mo`ete putem
SMS-a na broj 091-310-
107. Poruka treba da sadr`i
klju~nu rije~ GL, zatim ra-
zmak, pa redni broj kandi-
data za kojeg glasate (kao
na fotografiji u prilogu).
Cijena poruke iznosi 0,35
KM + PDV.
Glasanje je po~elo u pe-
tak, 1. januara, i trajat }e do
subote, 20. januara. Svakog
dana izvu}i }emo po jednog
dobitnika nagrade.
Ju~er smo izvukli dobitni
broj telefona za nedjelju, 3.
januar. Javila nam se 22-go-
di{nja Mostarka Sanja Hara-
mba{i}, koja je u nedjelju
poslala ~etiri poruke, sve s
glasom za Edina D`eku.
- Jednostavan je razlog,
D`eko mi je najdra`i fu-
dbaler - rekla je Sanja.
Ime dobitnika za pone-
djeljak objavit }emo u su-
tra{njem broju „Dnevnog
avaza“.
Ako imate ikakvih pita-
nja, za sve informacije
mo`ete se obratiti na broje-
ve telefona 033-281-356 ili
033-281-418.
Selektor rukometne repr-
ezentacije BiH Vojislav Ra|a
u izboru Sportske li~nosti za
2009. godinu najvi{u ocjenu
dao je nogometa{u Volfsbur-
ga Edinu D`eki.
- D`eko je svoju ekipu
predvodio u gotovo svim
utakmicama pro{le i polo-
vici ove sezone. Nezabora-
vni su i njegovi nastupi u
dresu reprezentacije. Ono
{to je pokazivao na terenu
bila je glavna pri~a tokom
protekle godine u svim bh.
medijima. O~ito je da ima
mentalitet igra~a za velike
utakmice i ne ~udi {to je
izazvao veliki interes vo-
de}ih evropskih velikana
poput Milana, Man~estera i
^elzija - smatra Ra|a.
U njegovom izboru na-
{li su se jo{ rukometa{ Mu-
hamed Toromanovi}, odb-
ojka{ Sabahudin Delali},
ko{arka{ Mirza Teletovi} i
bokser Adnan ]ati}.
- Da sam ikako mogao,
Toromanovi}u bih dao 20
bodova. U svojoj prvoj se-
zoni sa Koldingom se do-
mogao naslova prvaka Da-
nske, a odli~no su nam po-
znati i njegovi nastupi u re-
prezentaciji.
Godinu je obilje`ila i sje-
de}a odbojka, pa je stoga u
konkurenciji i Delali}. Ko{-
arka{ki sam zaljubljenik, pa
nisam mogao izostaviti ni
Teletovi}a, a svoje mjesto
me|u najboljih pet zaslu`io
je i vrhunski bokser kakav je
Adnan ]ati} - ocijenio je
Ra|a.
Glasajte i osvojite vrijednu nagradu
Dobitnica Mostarka
Sanja Haramba{i}
Svakog dana dijelimo bon za kupovinu
sportske opreme u vrijednosti od 200 KM
SMS {aljite na broj
091/310-107
Kako glasati (umjesto xx
upisati redni broj kandidata)
IZBORI „Dnevni avaz“ i „Sport“ biraju Sportsku li~nost 2009.
Baka Sli{kovi}: Petica
ambasadoru UNICEF-a
D`eko me je odu{evio, ka`e biv{i bh. selektor
D`eko:
Odli~na
sezona
Sli{kovi}: Drugo mjesto Larisi
Ceri}
Vojislav Ra|a, selektor rukometne reprezentacije BiH
D`eko je igra~ za velike utakmice
Edin D`eko . . . . . . . . . . . .5
Muhamed Toromanovi} . .4
Sabahudin Delali} . . . . . . .3
Mirza Teletovi} . . . . . . . . .2
Adnan ]ati} . . . . . . . . . . . .1
Bodovi
Ra|a: Petica bh. dijamantu Delali}: Godina u znaku
sjede}e odbojke
Predstavljamo kandidate Irma Balijagi}
Borba u ringu i van njega
Najbolja bh. bokserka u 2009.
odbranila svjetsku titulu
Balijagi} Adler: Te{ko protiv
lobija
Trenutni poredak
Edin D`eko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Mirza Teletovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Sabahudin Delali} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Hamza Ali} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Larisa Ceri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Muhamed Toromanovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Adnan ]ati} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Mirsada Suljkanovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Emma [kaljo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Irma Balijagi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Makedonski fudbalski re-
prezentativac Goran Pandev
potpisao je petogodi{nji ugo-
vor sa ~etverostrukim italija-
nskim prvakom Interom i
novi dres obu}i }e ve} u srije-
du protiv Kjeva. Pandev u
Inter sti`e kao slobodan
igra~, jer je nedavno raski-
nuo ugovor s Laciom. Make-
donski napada~ na arbitra`i
je zatra`io (i dobio) prekid
saradnje s rimskim klubom,
nakon {to je pet mjeseci bio
van kadra.
Pandev izgleda ne}e biti
jedini igra~ koji ove zime iz
Lacija ide u Inter, jer bi nje-
govim stopama mogao i bek
Aleksandar Kolarov. (M. T.)
Makedonac dobio pravnu bitku s Rimljanima
Pandev pobjegao iz Lacija i potpisao za Inter
SATELITSKI TV PROGRAM
UTORAK 5. 1. 2010.
BHT1
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.00 Mini school, 1/14
09.15 Japanske pri~e, animirana
serija, 1/43
09.25 ^udesni svijet, obrazovna
serija, 50/52
09.40 Nema problema
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija,
2/313
11.00 Dimenzija vi{e 2009, program
iz kulture, r.
12.00 BHT vijesti
12.15 Zemlja svjetlosti, francuska
mini serija, 4/4, r.
13.45 Moda je ..., magazin, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Naked.TV, r.
15.00 Mini school, 2/14
15.15 Japanske pri~e, animirana
serija, 2/43
15.25 Otvori prozor, obrazovni
program, 16/30
15.40 Pauci, dokumentarni film
15.55 Dje~iji festivali
16.15 BH info
16.45 Avenija Ocean, igrana serija,
37/130
17.30 Moja mala kuhinja
17.35 Muzi~ki program
17.45 Fla{irana voda, strani doku-
mentarni program
18.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna
serija, 31/40
18.45 Business News
18.50 Klaun Kiri, animirana serija
19.00 Dnevnik
Sport
19.35 Retrovizor, muzi~ki program
20.05 BiH u 2009, specijalna emisija
21.00 Kad tebe ne bude,
humoristi~ka serija, 1/8
21.35 Radost putovanja i kulinarski
u`ici: Venecija
22.00 BHT vijesti
22.10 Tema dana
23.45 Punk - Aditude, muzi~ko-do-
kumentarni program
00.15 BiH u 2009, specijalna emisija, r.
01.10 Radost putovanja i kulinarski
u`ici - Venecija, r.
01.30 Pregled programa za srijedu
FEDERALNA TV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 @ivot u divljini, igrana serija, 6.
epizoda, r.
10.00 Boo u pokretu - Bo i Buba koja
grli, crtani film
10.30 Pozitivna geografija - Gornji
Vakuf, zabavni program, r.
11.00 Jedna pri~a: Vlado Kero{evi},
dokumentarni program
11.35 Rezovi, humoristi~ka serija, 3.
epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Dolina sunca, igrana serija, 76.
epizoda, r.
13.00 ^arolija, igrana serija,
23. epizoda
13.50 Jane Doe: Da, dobro se toga
sje}am, ameri~ki igrani film
/RP/
15.15 Vijesti
15.20 @ivot u divljini, igrana serija, 7.
epizoda
16.05 Viza za budu}nost, igrana
serija, 146. epizoda
16.45 Milan i Enis, ske~evi
16.50 Tomica i prijatelji, crtani film
17.00 Federacija danas, informativni
program
17.25 Dolina sunca, igrana serija, 77.
epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.10 Na{a mala klinika, igrana
serija, 25. epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.05 Upitnik, kviz
19.26 Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Loto, prijenos izvla~enja
20.30 Moljac, jugoslavenski
igrani film /RP/
21.58 Dnevnik 3, najava
22.00 Zauvijek mlad, igrana serija,
10. epizoda
22.29 Loto, dobitna kombinacija br-
ojeva i dva jokera
22.30 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.00 Ka`iprst: Kozarac , dokume-
ntarni program, 2. epizoda
23.30 Hayd u park, program za mlade
00.00 Na drugi na~in, 16. emisija
00.20 Pregled programa za srijedu
OBN
08.00 Mala {kola,
dje~ija igra
08.05 Sveznalica,
dje~ija igra
08.10 Top Shop
08.30 Udri mu{ki,
zabavna emisija
09.30 Princ iz Bel Aira IV,
12/26, humoristi~ka
serija, r.
10.00 Kralj Queensa V,
15/25, humoristi~ka
serija, r.
10.25 Exkluziv, zabavna
emisija, r.
10.55 Skrivena kamera-
PopCorn, 6/50, zabavna
emisija, r.
11.20 Stol za 4, kulinarski
show, r.
11.55 OBN Info
12.10 Top Shop
12.30 Rat bendova, muzi~ki
show, r.
15.25 Top Shop
15.35 Bestseller TV
15.55 Princ iz Bel Aira IV,
13/26, humoristi~ka
serija
16.25 Kralj Queensa V,
16/25, humoristi~ka
serija
16.55 OBN Info
17.00 Na{a mala klinika I,
22/37, humoristi~ka
serija
17.55 Skrivena kamera-
PopCorn, 7/50,
zabavna emisija, r.
18.20 Stol za 4, kulinarski
show
18.55 OBN Info
19.15 Exkluziv, zabavna
emisija
20.00 Grad an|ela I,
13/13, dramska
serija
20.50 Spasi me (12), film
22.40 Plja~ka stolje}a (16),
film, r.
00.30 Grad an|ela I, 13/13,
dramska serija, r.
HAYAT TV
06.40 Jingl televoting ZMBT
06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji
program
08.20 Hayatovci, dje~iji program
09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film
09.30 Pocoyo 2, crtani film
09.35 Aladin, crtani film
10.00 Ple{i, ple{i, igrana serija, 12.
epizoda
11.00 Zauvijek susjedi, igrana serija,
53. epizoda
11.30 Muzi~ki program
11.40 Jingl televoting ZMBT
11.45 Vijesti
11.59 Biometeorolo{ka prognoza
12.01 Jingl televoting ZMBT
12.06 Victoria, igrana serija
13.00 Sve }e biti dobro, igrana serija,
117. epizoda
14.10 Jingl televoting ZMBT
14.15 ZMBT, profili
14.55 Jingl televoting ZMBT
15.00 Survivor, povratak u civiliza-
ciju, reality show
16.00 ZMBT, profili
16.20 Sport centar
16.21 Luda ku}a, igrana serija
17.00 Zauvijek susjedi,
igrana serija
17.40 Vijesti
17.50 „Zvijezda mo`e{ biti ti“
na zadatku!
18.08 Jingl televoting ZMBT
18.13 Biometeorolo{ka prognoza
18.15 Recept za dobar `ivot,
revijalni program
19.00 Vijesti u 7, informativna
emisija
19.27 Vremenska prognoza
19.29 Stanje na putevima
19.30 Sport
19.40 Horizonti
19.55 Jingl televoting ZMBT
20.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni
program
22.10 Survivor, reality show
23.25 Dobre namjere, igrana serija,
46.epizoda
00.10 Sport centar
00.15 Jingl televoting ZMBT
00.20 VIP, igrana serija
01.10 Jingl televoting ZMBT
PINK BH
08.00 Ljubav je
vje~na
09.00 BH net, jutarnji
program
10.00 Magi~na
privla~nost
11.00 Dodir s neba
11.55 Vremenska
prognoza
12.00 Info top
12.10 Show time
14.00 Info top
14.10 Sarajevo
on line
14.25 Made in
Banja Luka
14.35 Sportissimo
14.40 Just for laugh
15.00 Anali, serija
15.50 Info top
16.00 Ljubav je
vje~na
16.55 Emisija Repsol
17.00 Magi~na
privla~nost
17.45 Gusto
kulinarstvo
18.00 Info top
18.15 Vremenska
prognoza
18.20 Ski report
18.25 Sarajevo
on line
18.40 Made in
Banja Luka
18.55 Gusto
kulinarstvo
19.00 Emisija Repsol
19.05 Dodir s neba,
serija
20.00 My big fat
greek life,
serija
20.35 Grand parada
22.00 Rezervne ubice,
film (Replacement
Killers) 1998
00.00 Strate{ka
komanda, film (Strategic
Command) 1997
21.35 RADOST PUTOVANJA I KULINARSKI U@ICI: VENECIJA 22.00 ZAUVIJEK MLAD 19.15 EXKLUZIV 19.00 VIJESTI U 7 16.00 LJUBAV JE VJE^NA
Kad tebe
ne bude
D`imi odlu~uje biti „pravi“
tata - roditelj bez Dijanine
pomo}i. No, zbog toga
po~inju trpjeti njegov po-
sao i dru{tveni `ivot. On
djecu {alje prljavu u {kolu,
tjera ih da `ive u mraku ka-
ko bi u{tedjeli novac, a za-
tim biva uvrije|en kada
djeca napuste dom i odu
`ivjeti sa Dijanom.
SERIJA, BHT 1
21.00
U tu|oj ko`i
Kada Dagova biv{a supruga
nagazi Vejna zbog ne-
pla}enih alimentacija, Vejn
mora hitno srediti stvari kako
se njihova prevara ne bi razo-
tkrila. Dalia mu se pridru`i u
smicalici kojom }e se oslo-
boditi Dagove biv{e i njene
agresivne odvjetnice.
Uloge: Edi Izard, Mini Dra-
jver, Noel Fi{er, [enon Mari
Vudvord
SERIJA, HRT 2
23.30
Rezervne
ubice
D`on Li je pla}eni ubica i
najbolji je u svom poslu,
sve dok ne odbije da
izvr{i atentat i time po-
ka`e svoju slabost.
Zbog toga mora biti
ka`njen i to cijenom so-
pstvenog `ivota.
Uloge: ^ou Jun-Fat, Mi-
ra Sorvino, Majkl Ruker
Reditelj: Antoin Fukva
FILM, PINK BH
22.00
RTS
16.35 Datum
16.40 Vjerski kale-
ndar
17.00 Dnevnik
17.20 Slagalica
17.45 Beogradska
hronika
18.25 Oko magazin
19.00 Srbija na vezi,
program za di-
jasporu
19.30 Dnevnik
20.10 Bela la|a, TV
serija
21.05 48 sati-svadba
21.50 Vijesti
Eurosport
12.30 Ski-trke
13.00 U@IVO: Tenis
ATP turnir u
Dohi
16.30 U@IVO:
Ski-skokovi
18.00 Tenis
18.05 Tenis
19.00 Eurogolovi
fle{
19.10 U@IVO:
Pikado
22.45 Freeride Spirit
23.00 Reli Dakar
23.45 Ski-skokovi
00.45 Reli Dakar
Eurosport 2
13.00 Fudbal
Svjetski
kup Ju`na
Afrika
13.30 Svi sportovi
14.00 Hokej na
ledu
15.00 Snouboard
16.30 Hokej na
ledu
18.15 Ko{arka
20.00 Ko{arka
21.45 Vijesti
22.00 Hokej na
ledu
Sportklub
19.15 NBA Live
19.30 Pregled FA
Cup
20.00 Fudbal mo-
ndijal magazin
20.30 Pregled
{kotske lige
21.00 U@IVO: Carling
Cup: Blekburn
- Aston vila
23.00 Barca TV:
Barcelona -
Viljareal
01.00 U@IVO: NHL:
Nju D`ersi -
Dalas
National G.
16.00 Invazija me-
duza
17.00 Izgubljeni u
Kini: Brana tri
kanjona
18.00 Najve}i kruzer
na svijetu
19.00 Nisam znao
da...
19.30 Sekunde do
katastrofe
20.00 Velik, ve}i,
najve}i:
Teleskop
21.00 Najte`i
popravci
MTV Adria
16.00 Run’s house
16.30 Life of Ryan
17.00 Cribs
17.30 Teen cribs
18.00 3 from 1
18.10 Fresh/new
18.30 Just see MTV
21.10 Hip hop chart
21.50 3 from 1
22.00 Under one
Roof
22.30 Randy
Jackson
presents:
America’s be-
st dance crew
RTL
17.30 Me|u nama,
serija
18.00 Explosiv
18.30 Exclusiv
18.45 RTL
aktuelnosti
19.05 Sve {to je
va`no, serija
19.45 Dobra vreme-
na, lo{a vre-
mena, serija
20.15 CSI: Majami,
serija
21.15 Dr. House,
serija
22.15 Monk, serija
PRO 7
14.05 O~ajne
ku}anice,
serija
15.00 Mi smo
porodica
17.00 Taff
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi,
crtani film
19.10 Galileo
20.15 Simpsonovi
20.45 Simpsonovi
21.15 Dva i po
mu{karca
23.10 Smije{no je
smije{no
16.00 INVAZIJA MEDUZA 21.00 U@IVO: CURLING CUP 18.30 JUST SEE MTV 20.00 KO[ARKA 20.15 SIMPSONOVI 22.15 MONK
TV Alfa
06.55 Alfa promocija
07.00 Alfa mozaik
12.00 Vijesti
13.00 Kviz super ke{
14.00 SMS CHAT
18.00 Vijesti
18.30 U centru pa`nje - tema dana
19.00 Rije~, slika, pokret
19.30 Liberti
20.05 Arena
21.00 Poznati
22.00 Vijesti
22.30 SMS ^AT
00.00 Vijesti
00.15 Jukebox
TV TK
17.15 Velikani XX vijeka, strani do-
kumentarni program
18.15 Frejzer
19.00 Dnevnik RTV TK
19.30 Bestseller TV
19.40 Poznati
20.05 Zabranjena ljubav, serija
21.00 Aktuelno
22.00 Liberty TV
22.30 Crne knjige
22.45 Na kraju dana
TV Mostar
17.00 Zauvijek susjedi, igrana ser-
ija, 53. epizoda
18.00 Grad, revijalni program
19.00 RTM Vijesti
19.30 Urban Music Puls
20.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabav.
program
22.10 Survivor, reality show
23.10 Dobre namjere, igrana seri-
ja, 46. epizoda
TV Gora`de
19.00 Dnevnik
20.00 Reporta`a
20.30 Balkandisc, muzi~ka emisija
22.00 Igrana serija
22.30 Folk takt
23.00 Dnevnik, r.
23.30 Glas Amerike
TV Visoko
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.35 Vijesti
21.00 Svijet mladih
21.30 Zabranjena ljubav
22.20 TV Liberty
22.50 Vijesti, r.
23.00 TV strane
TV KISS
17.30 Ekran zdravstva r.
18.45 Povijest Bosne i marketing
19.00 DNEVNIK KISS
19.30 DNEVNIK HRT
20.00 Extra plus, kontakt emisija
21.10 Reporta`a
21.40 Dnevnik KISS, r.
22.00 Film
TV Kakanj
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.25 Frej`er, serija
21.00 Budimo humani
21.30 Turska, zemlja snova
22.00 Zabranjena ljubav, serija
TV USK
19.00 Dnevnik TV USK
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Intervju
21.50 Dokum. program
21.30 Hronika USK
21.45 Igrana serija, r.
22.35 Folk time
23.05 Igrani film
TV Zenica
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
19.55 Obavje{tenja
20.00 O tome se govori, informati-
vni magazin
21.00 TV Liberty
21.30 TV izlog
22.00 Zabranjena ljubav, igrana
serija
23.00 Zenica danas, r.
23.30 VOA - Glas Amerike
00.00 O tome se govori, r.
TV Cazin
19.30 Muzi~ki program, repriza
19.58 EPP
20.00 TV panorama
20.28 EPP
20.30 Da se ispri~amo... zabavni
program
21.00 Igrani program
21.45 Sportski mozaik, sportski
program
22.15 Igrani program
23.30 Glas Amerike
00.00 Odjava programa
TV Travnik
18.00 Vijesti
18.05 Kola`ni program „BONA
VENTURA“
18.35 Muz. program
19.00 Dnevnik TV Travnik
19.25 Slijedi... preporu~ujemo...
19.30 Muz. program
19.55 Slijedi... preporu~ujemo
20.00 Marketing fis shop...
20.05 Igrana serija
21.00 Igrani film
23.00 Dnevnik TV Travnik (repriza)
HIT TV
19.00 Objektiv I
19.25 Triumph
20.00 Zabranjena ljubav
21.00 Utorkom u`ivo - muzi~ka
emisija
22.00 Objektiv II
22.35 Put oko svijeta
23.00 Glas Amerike
23.30 Triumph
00.00 Tri minuta
00.05 Film
BN
16.00 Novosti
16.20 Zlatna planeta, kviz
17.15 TV serija: Sponzoru{e
18.00 Danas u Srpskoj, informati-
vni program
18.25 Monitoring
19.00 Sport fle{
19.30 BN monitor
20.10 Sponzoru{e, TV serija
20.55 Marketing - 10
21.00 Glot frket
22.15 Loto
TV Bugojno
16.21 Luda ku}a, igrana serija
17.00 Zauvijek susjedi, serija
17.40 Muzika
18.00 Vijesti
18.10 Putevi spasa - vjerska
emisija
18.40 Muzika
19.00 Informator
19.30 Aktuelno, info. program
19.55 Vijesti
20.00 Zvijezda mo`e{ biti ti -
zabavni program
22.10 Survivor - reality show
23.10 Dobre namjere -
igrana serija
23.55 Sport centar
00.00 VIP - igrana serija
17.45 BEOGRADSKA HRONIKA 13.00 U@IVO: TENIS
UTORAK 5. 1. 2010.
RTRS
09.00 Vijesti
09.10 Dolina sunca, TV novela,
76/210
**.** Mala TV
10.00 Naruto, crtana serija, 36/52
10.25 Tim Galaksi, crtana serija,
36/52
10.50 Prijatno djeco!, obrazovni
program, 4/26
11.05 Herbarijum - Cvekla
11.10 Mts magazin, zabavni program
11.35 Sestrice, serija, 57/108
12.00 Vijesti
12.15 Nauka i biblija, dokumentarni
program, 3/10
13.05 Profajler, serija, 47/84(12)
14.05 Studenica, nebo na zemlji, do-
kumentarni program (2)
14.30 Slava eparhije Zahumsko-he-
rcegova~ke, reporta`a
14.45 Nove avanture Vilijama Tela,
crtani film
15.35 Degrasi, nova generacija (3.
sezona), serija
16.00 Samo ljubav, vjera i nada -
reporta`a
16.30 Srpska danas
17.00 Vremenska prognoza
17.05 Dolina sunca, TV novela,
77/210
18.00 Nauka i Biblija, dokumentarni
program, 4/10
19.00 D`imbo i d`et set,
crtana serija, (8)
19.05 Upitnik, kviz
19.25 Finansijske
novosti
19.30 Dnevnik
19.58 Sport
20.10 Poaro,
serija, 9/38 (12)
21.00 Muzi~ki poster
21.15 Ploviti srcem,
film (12)
22.50 Info profil
23.05 Sport
23.13 Finansijske
novosti
23.15 Profajler, serija,
46/84 (12)
00.00 Frej`er, humoristi~ka serija,
250/265
HRT 1
07.35 Vijesti
07.40 Dobro jutro, Hrvatska
08.35 Vijesti
08.40 Dobro jutro, Hrvatska
09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom
09.10 Dolina sunca, telenovela*
10.00 Vijesti
10.15 Arkti~ki krug: Nestaje snijeg, a
mogli bi i sjeverni medvjedi -
dokumentarna serija (51’58“)*
11.15 Danny na moru 1, dokumenta-
rna serija*
11.40 Kulturna ba{tina: Utvrde oko
Karlovca
11.55 Ep reporta`a
12.00 Dnevnik
12.30 Oprezno s an|elom, telenovela*
13.20 McLeodove k}eri 4, serija*
14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe
14.40 Me|u nama: Onomastika -
povijest nastanka prezimena
15.35 Prosidba divojke u Mu}u, emi-
sija pu~ke i predajne kulture
(27’59“)
16.10 Hrvatska u`ivo - Vijesti
16.20 Hrvatska u`ivo
17.40 Najslabija karika, kviz*
18.20 Kod Ane
18.35 Dolina sunca, telenovela*
19.20 Ep reporta`a
19.30 Dnevnik
20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom
20.10 Globalno sijelo
20.45 [krinja: Minijatura (50’30“)
21.35 Ep reporta`a
21.40 Poslovni klub
22.10 Ep reporta`a
22.20 Otvoreno
23.15 Vijesti
23.45 Drugi format
00.40 Zvjezdane staze: Voyager 6,
serija*
01.25 Ksena - princeza ratnica 5,
serija*
02.10 Zakon i red: Odjel za `rtve 9,
serija (12)*
02.55 U tu|oj ko`i 1, serija (12)*
03.40 Danny na moru 1, dok. serija*
04.05 Globalno sijelo
04.35 Poslovni klub
05.05 Oprezno s an|elom, telenovela*
HRT 2
06.50 @deronja, crtana serija*
07.10 Garfield i prijatelji,
crtana serija*
07.35 TV vrti}:
Danica: Danica i koza
Gusarske pri~e: ^i{}enje
snijega
Matylda: Kod ku}e je najbolje
Profesor Baltazar: Pingvin
^arli
08.10 Dexterov laboratorij, crtana
serija*
08.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za
djecu*
09.00 Gem, set, me~ - serija za djecu*
09.25 Vip Music Club
10.00 Ally McBeal 5, serija*
10.45 Dvorac moje majke, francuski
film (94’)*
12.20 Dokuteka - Branko Lenti}:
Me|imurski naj, dokumentarni
film (1973.) (57’06“)
13.20 VIP Music Club
13.55 Razred, humoristi~na serija*
14.15 Ksena - princeza ratnica 5,
serija*
15.00 Kod Ane
15.15 Koga briga? Antisocijalno po-
na{anje
15.45 TV vrti}:
Danica: Danica i koza
Gusarske pri~e: ^i{}enje
snijega
Matylda: Kod ku}e je najbolje
Profesor Baltazar: Pingvin
^arli
16.20 Zvjezdane staze: Voyager 6,
serija*
17.05 Drugi format
18.00 Vijesti na Drugom
18.15 @upanijska panorama
18.45 Svjetski ski kup: @drijeb star-
tnih brojeva (m), prijenos*
19.45 Crtani film
20.05 Ciklus antifa{isti~kog filma:
Kasno je za heroje, film (128’)*
22.20 Vijesti na Drugom
22.40 Zakon i red: Odjel za `rtve 9,
serija (12)*
23.30 U tu|oj ko`i 1, serija (12)*
00.15 Snje`na kraljica: Earth, Wind
& Fire - snimka koncerta
01.30 Kraj programa
Nova TV
07.00 Jackie Chan,
crtana serija
07.25 Pocoyo,
crtana serija
07.45 Tomica i prijatelji,
crtana serija
08.00 Ezo TV, tarot show
10.05 Lude 70-e,
serija
11.05 Na{i najbolji dani,
serija
12.05 IN magazin
12.55 Na{a mala klinika,
serija
13.55 Najbolje godine,
serija
14.55 Super luzeri,
igrani film
17.00 Vijesti
Nove TV
17.25 Na{a mala klinika,
serija
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.00 Najbolje
godine, serija
21.00 Beethoven,
igrani film
22.45 Vijesti
23.00 Zakon brojeva,
serija
00.00 Seinfeld, serija
00.30 Televizijska posla ,
serija
01.00 Ubojita Jane,
serija
02.00 Vidoviti Milan,
tarot show (18) *
03.00 Osam ludih no}i,
igrani film (12) *
04.30 Zakon brojeva,
serija
05.15 Seinfeld, serija
05.40 Televizijska posla,
serija
06.05 IN magazin
06.40 Kraj programa
20.10 POARO 17.40 NAJSLABIJA KARIKA 22.40 ZAKON I RED 23.00 ZAKON BROJEVA
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Dobro se zatvoriti pred drugima, pa i pred
partnerom. Ali, samo do odre|ene granice i povr-
emeno.
Posao: Prijatelji se poznaju ba{ u najve}oj krizi.
Iako sada{nju situaciju smatrate u`asnom, ipak }ete uspjeti.
Zdravlje: Osje}ate zamor.
Ljubav: Nedostaje vam smirenost kada su u pita-
nju delikatne stvari. Na|ite snage za razgovor sa
partnerom.
Posao: Saznat }ete veoma ugodnu novost, koja
}e vas, makar na kra}e vrijeme, izbaviti iz finansijskih proble-
ma.
Zdravlje: Prijeti grlobolja.
Ljubav: O~ekujte dosta ugodno iznena|enje. To
}e vas vratiti u va{ stari, dobro uhodani na~in
`ivota.
Posao: Brza reakcija omogu}it }e da se uklju~ite u
podjelu dobiti. Potom slijedi ugoda i osje}aj zadovoljstva.
Zdravlje: Problemi sa cirkulacijom.
Ljubav: Situacija }e se ponovno u potpunosti sta-
bilizirati, pa }ete tako imati veliki prostor za ostva-
renje planova sa partnerom.
Posao: Ubrzo }ete se uspjeti izvu}i iz neugodno-
sti, a u tome bi vam u najve}oj mjeri mogla po-
mo}i osoba s kojom ste nekad bili bliski.
Zdravlje: Glavobolja kao posljedica nervoze.
Ljubav: Prava je {teta ako previ{e vremena pro-
vodite na poslu ili s prijateljima. To {kodi odnosu
sa partnerom.
Posao: Dobro razmislite o mogu}im posljedicama
prije nego {to se definitivno upustite u novi posao.
Zdravlje: Izbjegavajte konfliktne situacije.
Ljubav: Osje}ate da ste najsretniji kada ste sami,
kada vas svi ostave na miru, uklju~uju}i i partne-
ra.
Posao: Voma uspje{an dan. Me|utim, stalno ima-
tena umu da za vas nije dovoljno biti dobar, ve} najbolji.
Zdravlje: Problemi sa samopouzdanjem
Ljubav: Sredite emocije. U suprotnom, lako se
mo`e desiti da osoba do koje vam je stalo pomi-
sliti da ste nepouzdani.
Posao: Nije vrijeme da vam bude `ao ulo`enog
novca. Otvara se mogu}nost da posao potpuno procvjeta.
Zdravlje: Bez promjena.
Ljubav: Mo`ete biti sasvim zadovoljni. Pogotovo
ako ste iskoristili pru`enu {ansu na najbolji mo-
gu}i na~in.
Posao: Jo{ jedanput sve provjerite prije nego kre-
nete na jedan poslovni sastanak. Sitnica je dovo-
ljna za neuspjeh.
Zdravlje: Svakodnevno pro{etajte.
Ljubav: Treba ulo`iti poprili~no napora da se
izvu~ete iz situacije koja vam se ne dopada i budi
nezadovoljstvo.
Posao: Shvatit }ete da ste previdjeli sitnicu. Zbog
toga sada imate pune ruke posla, ~ak i nepredvi|enog.
Zdravlje: Netipi~no razdra`ljivi.
Ljubav: Ako budete i dalje odugovla~ili, proko-
ckat }ete sve mogu}nosti za ostvarenje davna-
{nje `elje.
Posao: Nemojte zanemariti rad. Samo vas posao
mo`e, i to na pravi na~in, izvu}i iz trenutne krize.
Zdravlje: Umor zbog preoptere}enosti.
Ljubav: Ne ~ekajte ono {to ste odavno propustili.
Pomirite se sa ~injenicama i poku{ate sre}u na dr-
ugom mjestu.
Posao: Nemojte prebrzo odustati, jer jo{ ni{ta nije izgubljeno.
Kad razmislite, sve skupa i nije tako lo{e.
Zdravlje: Pazite na prehranu.
Ljubav: Uzmite mali odmor i prepustite se u`iva-
nju sa partnerom. To je dobro, doprinosi va{im
dobrim odnosima.
Posao: Ispunjavaju se i one najskrivenije `elje.
Promjena vam mo`e samo koristiti. Prihvatite novu ponudu.
Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz
^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna
hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski
kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},
Kultura Anila Gajevi},
Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,
281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sara-
jevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i pro-
daja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22
(poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i
257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel:
049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-
363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:
036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgra-
da Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel:
030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Pe-
tra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
Valerija masira Jeronima
kako bi mu ubla`ila gla-
vobolju. Marijana govori
Elisi da je prona{le neke
videosnimke u Pakovoj
sobi i boji se da postoje i
snimci njih dvije. Helena
se povjerava Kamili i go-
vori joj o njenim proble-
mima s Arturom. Tatijana
odlu~uje uraditi test za tr-
udno}u jer sumnja da je
trudna.
17.05
RTRS
Da bi se odr`ala potra`nja za
fla{iranom vodom, godi{nje se na
reklamu utro{i i po 10 miliona fu-
nti! Pitali smo ljude koji tro{e na{
novac, koliko tro{e na fla{iranu vo-
du i osjve`avaju}e napitke. Vladi-
na odjeljenja: vi{e od milion funti;
Savjet za Englesku i Vels blizu 5
miliona funti. ^ak je i BBC pro{le
godine potro{io vi{e od 300.000
funti na fla{iranu vodu i to samo u
svojim londonskim uredima.
DOKUMENTARAC, BHT 1
17.45
SERIJA
Dolina sunca
12.06
HAYAT TV
Fla{irana
voda
Viktorija
FILM, OBN
20.50
SERIJA
Spasi me
Frejzer je nesretno zaljubljen
u lijepu i bogatu \inu. Kada
je netko iznenada otme, on
to vidi kao priliku da se do-
ka`e i mo`da kona~no osvoji
njeno srce. Zbog toga se on
udru`uje s Mekom, bunto-
vnikom koji ima nera{~i-
{}ene ra~une sa otmi~arima
pa se tako|er `eli obra~unati
s njima.
Uloge: Majkl Dudikof,
Stiven Dorf, Ejmi Dolenz
Reditelj: Artur Alan
Sidelman
Kristijan i Irena dogovorili su s
Ivanom termin za veliku fe{tu
proslave braka. Eva moli
Andriju da ostane s njom u
pustom pansionu jer se os-
je}a izgubljeno i usamljeno.
Sofija se zabrine kada joj Kar-
lo ka`e da radi dvije smjene
kako bi zaradio i napokon
oti{ao od ku}e. Vidjev{i Sko-
ku kod Julije u uredu Andrija
`eli razgovarati s njim.
LJUDI I DOGA\AJI
Pad mosta
u izgradnji
PEKING- Sedam gra|evinskih
radnika poginulo je ju~er kada
se most u izgradnji sru{io na no-
vom aerodromu u Kunmingu u
ju`noj Kini, javila je zvani~na
novinska agencija D`inhua. Po-
vrije|ene su 34 osobe, od kojih
osam te{ko. Uzrok nesre}e, iza-
zvane ru{enjem 38 metara dugog
i 13 metara {irokog dijela mosta,
jo{ nije poznat.
LOS AN\ELES - Riana (Ri-
hanna), popularna pjeva~ica s
Barbadosa, odlu~ila se oku{ati i
u nekim drugim vodama, pa je
napisala knjigu „Posljednja dje-
vojka na zemlji“, javljaju strani
tabloidi.
U njoj je pisala o pojedinostima
iz svoje karijere, a izme|u osta-
log, nalaze se detalji sa snimanja
njenog posljednjeg albuma „Rat-
ed R“ te komentar Rihaninog kr-
eativnog direktora Sajmona He-
nvuda (Simon Henwood).
Knjiga od 144 stranice na}i }e
se na tr`i{tu za nekoliko mjese-
ci. Riani je u slavi „pomogao“
njen biv{i momak Kris Braun
(Chris Brown) koji ju je bruta-
lno pretukao kao i curenje u ja-
vnost privatnih fotografija na
kojima je pjeva~ica naga.
SO^I - Prva dva ~ovjeka Rusije,
predsjednik Dmitrij Medvedev i
premijer Vladimir Putin, ~ini se
nigdje vi{e ne idu jedan bez dru-
gog pa su tako zajedno oti{li i na
skijanje.
Medvedev i Putin pozirali su fo-
toreporterima u ruskom skija-
li{tu Krasnaja Poljana, a s Me-
dvedevom je na odmor do{la i
njegova porodica, kako bi tamo
proveli novogodi{nje praznike.
Isto skijali{te za ~etiri godine
ugostit }e i dio Zimskih olimpi-
jskih igara, koje }e biti odr`ane
u obli`njem So~iju. Putin i Me-
dvedev su nakon zajedni~kog
skijanja razgovarali i s ostalim
turistima te pozirali pred kame-
rama i davali autograme, preni-
jele su ju~er strane novinske
agencije.
Bitijevih
12.700 `ena
LOS AN\ELES - Dobitnik Os-
kara, glumac Voren Biti (Warren
Beatty) u svojoj biografiji je napi-
sao da je u krevet odveo blizu
12.700 `ena. Bio je s mnogim po-
znatim `enama poput D`ejn Fo-
nde (Jane), D`oan Kolins (Joan
Collins), Natali Vud (Natalie Wo-
od), Madone (Madonna)... Uspu-
tni i grupni seks te „ukradene“ po-
ljupce, ka`e, ne ra~una.
Iskosa
Djeda Mraz
saobra}ajac
MINSK- Jedan vidno pijani ~ov-
jek obu~en u odijelo Djeda Mraza
stao je ju~er na raskrsnicu u gla-
vnom gradu Bjelorusije i poku{ao
regulisati saobra}aj. Policiji se to
nije svidjelo i privela ga je u }eliju
zatvora na trije`njenje. Ina~e, po-
licija u Minsku saop}ila je da je
tokom novogodi{njih praznika u
}eliju za trije`njenje privela ~ak
osmoricu Djeda Mrazeva.
Riana: Detalji sa snimanja posljednjeg albuma
Uskoro Rianina knjiga
DUBAI - Uz veli~anstveni vatro-
met i u prisustvu 6.000 zvanica,
ju~er je zvani~no otvorena najvi{a
zgrada na svijetu „Burj Dubai“ za
koju se vlasti nadaju da }e ozn-
a~iti prekretnicu nakon godine
obilje`ene finansijskom krizom.
Otvaranje tornja dolazi u trenu-
tku kada se Dubai suo~ava s ja-
vnim dugom ve}im od 100 milija-
rdi dolara.
Prema mi{ljenju analiti~ara,
„Burj Dubai“ mogao bi biti po-
sljednji „faraonski“ projekt po
kojima se emirat proslavio u
svijetu.
[eik Muhamed bin Ra{id el-Ma-
ktum, 60-godi{nji vladar grada
dr`ave, nada se da }e ova gra|evi-
na i prate}i objekti, na ~iju je
izgradnju potro{eno 20 milijardi
dolara, pomo}i Dubaiju da popra-
vi reputaciju.
Najvi{i toranj na svijetu, ~ija visi-
na prelazi 800 metara, ima 200
spratova, od kojih je 160 namije-
njeno stanovanju, a navodno je
prodato 90 posto zgrade.
Nerazdvojni premijer i predsjednik Rusije (Foto: AFP)
Putin i Medvedev na skijanju
TOP VIJESTI
Veli~anstven doga|aj u Dubaiju
OTVORENA NAJVI[A ZGRADA NA SVIJETU
Zdanje ima 200 spratova, od kojih je 160 namijenjeno stanovanju
Sa otvaranja tornja „Burj“: Potro{eno 20 milijardi dolara (Foto: AFP)
Povrije|ene 34 osobe
Biti s Madonom