ve}i je Tira` ovog broja jeraka! od 105.

000 prim

Dnevni avaz
petak, 8. 1. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5149 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik

-#/#6' 21 '.' 2#&#6+
Kamatne stope pred kraj 2009. padale i na kreditima za preduze}a i stanovni{tvo To zna~i da se situacija u BiH stabilizirala, ka`e Bar{
kom oktobra i novembra 2009. u odnosu na septembar, potvr|eno nam je u Centralnoj banci BiH. Aktivne kamatne stope s valutnom klauzulom na kratkoro~ne amatne stope u BiH po~ele su padati! Prosje~ne kamatne stope na kredite komercijalnih banaka blago su padale to-

SAZNAJEMO [ta pokazuju podaci CBBH

Virus H1N1

Vakcinacija: Odre|ene kompanije zaradile na desetine milijardi eura

Evropski parlament najavio istragu

K

kredite preduze}ima u oktobru su pale sa 8,82 na 8,63 posto, dok su kamate na kratkoro~ne kredite za stanovni{tvo sa 10,64 u septembru pale na 10,22 posto. 3. strana

Je li pandemija gripe podvala farmaceuta?
2. strana

Poplave u BiH

Skandalozno: Zbog nepreciznih presuda

(Foto: M. @ivojevi})

+ 4#60+ <.1 +0%+ -#0&+&#6+ 0# +<$14+/#"
9. strana

Provokacije: Gvardijan Filipovi} ocjenjuje

Sarajevo: Hrana prevo`ena u ~amcima Mostar: Pitanje vremena kada }e se Neretva po~eti izlijevati na pojedina imanja
(Foto: A. Du~i})

24+ # 1 8'*#$+,#/# 0# 2.'*#07 ,' +</+ .,16+0#

4. strana

Nabujale rijeke ugro`avaju na stotine stanovnika

Mostar u stanju pripravnosti
PROSTITUCIJA U BR^KOM

14. i 15. strana

Fini{ istrage o seks-aferi tek predstoji

11. strana

2

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

aktuelno

VIRUS H1N1 Evropski parlament najavio istragu

Je li pandemija podvala farmaceutskih kompanija?
Sa ju~era{njih protesta: Ukazano na agoniju

Ovo tvrdi Mirsad [abared`ovi}, isti~u}i da je dobro {to nismo nabavili ogromne koli~ine vakcina Enormne zarade farmaceutskih kompanija
Najave iz Vije}a Evrope da }e biti pokrenuta istraga o utjecaju farmaceutskih firmi na progla{enje pandemije svinjske gripe, pojedini bh. stru~njaci iz oblasti zdravstva i farmacije smatraju o~ekivanom. Istragu je inicirao dr. Volfgang Vodarg (Wolfgang), sada{nji predsjedavaju}i Odbora Parlamenta EU za zdravstvo, koji je pandemiju nove gripe nazvao najgorim medicinskim skandalom stolje}a.

Protest radnika Fabrike duhana Mostar

Za{to {ute Bevanda, Ljubi} i Mujezinovi}
Svoja prava uskoro }e tra`iti na ulicama Mostara i Sarajeva, poru~ili su radnici
Pedesetak radnika Fabrike duhana Mostar (FDM) ju~er su u krugu ovog preduze}a, koje je u 67-postotnom vlasni{tvu dr`ave, ponovo ukazali na agoniju u kojoj se nalaze vi{e od tri godine. Naime, toliko je pro{lo vremena od kada su posljednji put dobili pla}u, a doprinosi im se ne pla}aju ve} pet godina. U me|uvremenu, nakon propale privatizacije sa bugarskim kupcem „Pazard`ik BT“, FDM je vra}en dr`avi, a Agencija za privatizaciju FBiH ga ove godine ponovo planira prodati. No, to radnicima ne zna~i ni{ta. - Ima nas puno gladnih i bolesnih, ljudi nam umiru - kazala nam je radnica Zerina Kosi}. Pro{log ljeta nestalo je 12 tona cigareta o kojima se, kako ka`u radnici, jo{ uvijek ni{ta ne zna, a direktor Bakir Peku{i} je dao ostavku. Radnici su ju~er pozvali resornog federalnog ministra Damira Ljubi}a da kona~no ne{to poduzme te poru~ili da }e svoja prava uskoro tra`iti na ulicama Mostara i Sarajeva. - Za{to {ute ministar Vjekoslav Bevanda i premijer Mustafa Mujezinovi}, ako je ovo fabrika od federalnog zna~aja? Iz Agencije za privatizaciju nisu ispunili obe}anje da }e se s nama sastati nakon Bajrama. Neka se kona~no otkriju planovi za FDM - kazao je radnik Husein Behram. A. Du.

Neiskori{tene vakcine
Komisija Evropskog parlamenta trebala bi istra`iti jesu li stru~njaci koji su savjetovali progla{enje pandemije imali finansijske veze s kompanijama poput
Vakcinacija: Mnogo nejasno}a o efikasnosti za{tite

Vrana vrani o~i ne vadi
[abared`ovi} nagla{ava da su odre|ene farmaceutske kompanije na pandemiji zaradile na desetine milijardi eura. - Iza velikih stvari uvjek stoji profit, tako da nije bitno radi li se o zdravlju ili nafti. Smatram da istraga Evropskog parlaitisak farmaceutskih kompanija na WHO, nacionalna ministarstva i zdravstvene autoritete rezultirao je davanjem ve}eg zna~aja virusu. Opasnost od njega potencira se vi{e nego {to je to realno - isti~e [abared`ovi}. Mi{ljenja je da su Federalno ministarstvo zdravstva i epidemiolo{ke slu`be dobro postupili i nisu podlegli pritisku, za razliku od Srbije, koja je proglasila epidemiju i nabavila veliku koli~inu vakcina. - ^udna su i de{avanja u vezi s vakcinom. Malo je simptomati~no da se prvo nije znalo da je dovoljno jedno cijepljenje ve} dva. Francuzi se sada rje{avaju vakcina. Bojim se samo da razvijene zemlju EU ne poku{aju iskoristiti strah koji vlada u zemljama u tranziciji i ne prodaju im svoje neiskori{tementa ne}e dati spektakularne rezultate. To }e vi{e biti preventivni pritisak za budu}e pona{anje WHO. Ne}e biti krivaca, jer eksperti WHO su iz zemalja iz kojih dolaze i parlamentarci, a zna se da „vrana vrani o~i ne vadi“ - ka`e on. ne vakcine - ka`e [abared`ovi}. On strahuje da }e u svjetlu svih de{avanja s virusom H1N1 mnogi u BiH odustati od vakcinacije, a ionako je malo zainteresiranih. Nagla{ava da je dobro {to nismo imali novca za „enormnu nabavku vakcina, jer bismo ih vjerovatno naru~ili vi{e, tako da je dobro nekada biti i siroma{an“.

Reagiranje na saop}enje OHR-a

Vasi}: Incko nije u situaciji da prijeti RS
Vlada RS u potpunosti je opredijeljena za po{tivanje Ustava BiH i Dejtonskog sporazuma, ali je visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) grubo nasrnuo na pravni poredak u BiH i prekr{io i Ustav i Dejton, rekla je za Srnu Biljana Boki}, portparol premijera RS Milorada Dodika. Prema njenim rije~ima, ta~no je da Ustav BiH ne poznaje referendum, ali ga poznaje Ustav RS. - Visoki predstavnik odavno je iza{ao iz mandata koji mu je povjeren Dejtonskim sporazumom, kao i ovla{tenjima s bonske konferencije - istakla je Boki} reagiraju}i na stav OHR-a da je referendum, koji je predlo`ila Vlada RS predvo|ena SNSD-om, u suprotnosti s obavezama RS prema Ustavu BiH i da kr{i Dejton. Izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} izjavio je da je neprimjereno i neprihvatljivo da u pre-

[abared`ovi}: Nekada je dobro biti siroma{an

„GlaxoSmithClinea“, „Rochea“ i „Novartisa“, koji su profitirali na lijekovima i vakcinama. Te navode ju~er u Federalnom ministarstvu zdravstva, kako nam je rekao portparol Zlatan Per{i}, nisu `eljeli komentirati. S druge strane, Mirsad [abared`ovi}, predsjednik Farmaceutske komore Kantona Sarajevo, kategori~ki tvrdi da je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prebrzo proglasila pandemiju. - Mislim da farmaceutska industrija nije producirala virus, ali ga je previ{e eksploatisala. Pr-

Oprezne procjene
- Bojim se suprotnog efekta. Treba biti oprezan u procjeni ove gripe. Ne treba ni preuveli~avati ni minimizirati njenu opasnost i efekte. Za vakcinaciju sam posebno kod rizi~nih kategorija. Vakcina, u principu, podi`e imunolo{ki sistem - ka`e [abared`ovi}. Specijalista pedijatrije Jasminka Smlati}-Muhad`i} smatra da postoji mogu}nost la`iranja pandemije, ali da bi to istraga trebala utvrditi. - Tamo gdje su veliki novci mogu}e su i stvari koje se ne bi trebale de{avati. Ako se sjetimo pti~ije gripe, definitivno ima mjesta raznim {pekulacijama - ka`e dr. Smlati}Muhad`i}. E. HALA]

Vasi}: Tra`i Inckovo izvinjenje

dve~erje bo`i}nog blagdana OHR saop}ava prijetnje RS, navode}i da je to provokacija pravoslavnom narodu i vjernicima, i da bi im se Incko trebao izviniti. Vasi} je naglasio da visoki predstavnik nije u situaciji da prijeti RS, jer iza nje stoje sve velike sile koje su potpisale Dejtonski sporazum.

Oboljelo jo{ ~etvero
Ju~era{nja analiza na Mikrobiolo{kom fakultetu u Sarajevu potvrdila je svinjsku gripu kod ~etvero pacijenata, dvoje iz Sarajeva i dvoje iz Tuzle. U manjem bh. entitetu ju~er nije bilo prijavljenih novih slu~ajeva zaraze virusom H1N1. Kod dvojice mu{karaca na Internisti~koj terapiji KCUS-a stanje je i dalje kriti~no.

Ako ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Reis Ceri} predao prijedlog ugovora IZ s dr`avom
- Ovo je trebalo i ranije uraditi. Za{to ostala dva naroda, odnosno njihove vjerske ustanove, mogu imati taj sporazum, a IZ ne mo`e!? Ovakav odnos s dr`avom trebalo je urediti onoga trenutka kada je potpisan sporazum i sa SPC-om, odnosno s Vatikanom. (brisani prostor)

Demobilisani borci prijete masovnim protestima
Predsjednik Jedinstvene bora~ke organizacije FBiH Ahmo Begovi} izjavio je ju~er da }e ~lanovi tog udru`enja krenuti u masovne proteste ako Vlada FBiH ne udovolji njihovim zahtjevima. - Do{lo je do naru{avanja prava bora~kih kategorija u FBiH. Prije svega, mislim na Zakon o demobilisanim borcima u FBiH, koji prestaje va`iti krajem maja, kada }e se prekinuti sve obaveze FBiH prema toj kategoriji stanovni{tva - rekao je Begovi} za Srnu. On je istakao da }e 80.000 demobilisanih boraca do}i u skoro bezizlaznu situaciju. - Tra`imo alternativno rje{enje, odnosno da se toj kategoriji omogu}i zapo{ljavanje ili izvori prihoda od kojih mogu `ivjeti. Ako Vlada FBiH ne prona|e adekvatno rje{enje, bit }emo primorani da organiziramo masovne proteste na kojima }emo tra`iti smjenu kompletne izvr{ne i zakonodavne vlasti u FBiH - dodao je Begovi}.

aktuelno

Dnevni avaz, petak 8. januar/sije~anj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

„Avaz“ saznaje [ta su pokazali podaci CBBH

Kamate po~ele padati!
Blagi rast imale samo kamatne stope na kratkoro~ne kredite za preduze}a
Kamatne stope u BiH po~ele su padati! Prosje~ne kamatne stope na kredite komercijalnih banaka u na{oj zemlji blago su padale tokom oktobra i novembra 2009. u odnosu na septembar te godine, potvr|eno je „Dnevnom avazu“ u Centralnoj banci BiH (CBBH). Aktivne kamatne stope s valutnom klauzulom na kratkoro~ne kredite preduze}ima u oktobru su pale sa 8,82 na 8,63 posto, dok su kamate na kratkoro~ne kredite za stanovni{tvo sa 10,64 u septembru pale na 10,22 posto. Prosje~ne kamate na dugoro~ne kredite za preduze}a s osam posto pale su u oktobru na 7,98 posto, a dugoro~ni krediti za stanovni{tvo sa 10,22 na 10,09 posto. Taj trend nastavio se i mjesec kasnije, pa su kamate na dugoro~ne kredite za stanovni{tvo s oktobarskih 10,09 dodatno pale na 9,74 posto, dok su se stope za

Falsifikator historije
Ka~avendina mantija prekratka je da sakrije njegove la`i i licemjerno pozivanje na sudove i zakone ove zemlje
Vladika zvorni~ko-tuzlanski Vasilije Ka~avenda po ko zna koji put je poru~io da crkvu koja je u dvori{tu Fate Orlovi} u Konjevi}-Polju napravljena s njegovim blagoslovom - ne misli ru{iti. Dodu{e, naglasio je da je Srpska pravoslavna crkva (SPC) spremna spornu bogomolju ukloniti, ali da njeno desetogodi{nje izmje{tanje, navodno, ko~i Osnovni sud u Srebrenici, u ~ijim ladicama, kako je naveo, „ve} dvije godine le`i predmet“ koji bi trebao rije{iti pitanje vlasni{tva nad zemljom gdje bi novu crkvu trebalo premjestiti. Tako je, za one koji za njega nikada prije nisu ~uli „nagodni vladika“, ponovo prosuo pri~u o drugim krivcima za bezbo`ni~ki ~in otimanja Orlovi}a imanja, ~ime je prije ~etrnaest godina komandovala njegova ruka, usput tvrde}i da se sve to nekada zvalo Crkvi{te, ustvari da je zemlja bila crkvena, a ne od Orlovi}a. Preci supruga Fate Orlovi}, dakle, prema Ka~avendinoj teoriji, prije skoro okruglo pet stotina godina oteli su pravoslavnu zemlju pa na njoj, bajagi, sagradili ku}e i tekije i ogradili avlije, klali, ubijali i u grobnice zatrpavali i ko zna {ta sve nisu radili, dok, eto, prije petnaestak godina njegova „pravda“ nije stigla u Konjevi}-Polje, pa onda produ`ila do Srebrenice!!! Ups!!! U op}em napadu falsificiranja historije, Ka~avenda je ponovo zaboravio da se postojanje zemlje Bosne ne mjeri vremenom njegovog izbora na mjesto episkopa i dolaskom Radovana Karad`i}a na mjesto njegovog politi~kog gurua. Bar u Podrinju toliko je vidljivih tragova historije koji demantiraju Ka~avendinu tezu o pravoslavnom gruntu tog kraja, da je skoro postalo smije{no osvrtati se na rije~i koje svako malo izlije}u iz njegovih usta. Kako god Ka~avenda imenovao otetu zemlju Fate Orlovi}, na kojoj je protivno zakonima vjere kojoj i sam pripada sagradio bogomolju, njegova mantija prekratka je da sakrije njegove la`i i licemjerno pozivanje na sudove i zakone ove zemlje.

CBBH: Jeftiniji krediti za stanovni{tvo

Bar{: Situacija se stabilizira
- Premda to nisu znatni padovi, va`no je da kamate padaju. To zna~i da se situacija u BiH stabilizirala, iako to nije garancija da ne}e biti novih promjena kamata i navi{e. To zavisi od cijene kapitala. Ali, kako sada stvari stoje, a sude}i i prema izjavama predstavnika MMF-a, procjene su da ove godine kriza ne}e biti jaka kako se pretpostavljalo - ka`e Bar{.

Bar{: Blagi pad

dugoro~ne kredite preduze}ima sa 7,98 spustile na 7,75 posto. Isto tako, pale su i kamate za stanovni{tvo, i to sa 10,22 na 10,12 posto. Blagi rast imale su tek kamatne stope na kratkoro~ne kredite za preduze}a, koje su sa 8,63 porasle na 8,75 posto. - Vjerovatno ne bi trebalo biti novog rasta kamatnih stopa ove godine. Za sada nema naznaka da }e biti njihovog pove}anja - ka`e za „Avaz“ Zlatko Bar{, direktor Federalne agencije za baF. VELE nkarstvo.

PORTAL

www.dnevni avaz.ba

Osu|eni za zloupotrebu polo`aja i ovlasti UO BHRT-a uskoro }e raspisati i ne smiju dobiti pravo na pomilovanje konkurs za generalnog direktora
[ta se doga|a na dr`avnom RTV servisu
Ne padaju mi na pamet nikakve kadrovske promjene, ka`e Nermin Durmo, v. d. generalnog direktora
Upravni odbor BHRT-a na narednoj sjednici, koja }e biti odr`ana najvjerovatnije krajem ovog mjeseca, trebao bi donijeti odluku o raspisivanju konkursa za izbor novog generalnog direktora te ku}e.
Durmo: Vjerovatno }e se prijaviti

Pitanje: Treba li onemogu}iti da se Zakon o pomilovanju od zatvorske kazne primjenjuje na osobe osu|ene za zloupotrebu polo`aja i ovlasti?
A) DA 59% B) NE 38% C) Ne znam 3%

- Stanje je trenutno takvo, ja sam vr{ilac du`nosti direktora do raspisivanja konkursa, odnosno do imenovanja novog generalnog direktora BHRT-a. Ni{ta se tu posebno ne de{ava. Konkurs }e biti javan i nakon intervjua u konkursnoj proceduri UO }e odabrati novog direktora. Koliko znam, v. d direktora mo`e se biti dva mjeseca, ali taj je rok, naravno, probijan i ranije, i ne samo kod nas -

Agovi} ne otkriva daljnje korake
Mehmed Agovi}, nakon {to je ponovo, krajem pro{le godine, odlukom Upravnog odbora smijenjen s pozicije generalnog direktora BHRT-a, kratko nam je rekao da je jo{ rano govoriti o daljnjim koracima koje }e poduzeti. ka`e za „Avaz“ Nermin Durmo, v. d. direktor BHRT-a. Za eventualne kadrovske promjene u ovoj medijskoj ku}i tokom prijelaznog perioda Durmo ka`e da ih mo`e napraviti, ali da se one najvjerovatnije ne}e desiti. - Nemam namjeru mijenjati ljude, niti mi to pada na pamet. Jo{ ne znam ni ho}u li se ja prijaviti na taj konkurs. Najvjerovatnije ho}u, ali jo{ nisam donio definitivnu odluku - ka`e E. GORINJAC Durmo.

B

C

A

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 81.494 posjetioca

Zahtjev SBBBiH vladama u na{oj zemlji

Vratiti dr`avi njenu imovinu
Javnosti staviti na uvid podatke o korisnicima dr`avne imovine
Savez za bolju budu}nost (SBB) BiH tra`i od Vije}a ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Br~ko Distrikta da javnosti stave na uvid po- SBBiH: OHR-ovom popisu nedostaju datke o korisnici- podaci ma dr`avne imovine, na- pisanu dr`avnu imovinu. ~in na koji su do{li u po- Tim podacima raspola`u sjed i {ta se nakon toga do- katastri nekretnina koji se vode kod nadle`nih op}ina, ga|alo s tom imovinom. Na taj na~in javnost }e a prema mjestu u kojem se biti informirana i koji su nekretnina nalazi. Tek kada subjekti protuzakonito se dobiju ti podaci, mo}i }e do{li do te imovine, da li se formirati potpuna slika o nezakonitom privatizaci- stanju dr`avne imovine jom ili na drugi nezakonit isti~u u SBB-u. Tra`e da ta imovina na~in, navodi SBB u saop}enju za javnost. SBB bude vra}ena u posjed podsje}a da je nedavno vi- dr`ave BiH dono{enjem soki predstavnik u BiH Va- odgovaraju}eg zakona, lentin Incko (Inzko) obja- naprimjer revizijom privio popis dr`avne imovine, vatizacije ili sudskim i koji je sa~injen na osnovu upravnim putem. U suprpodataka koje su na za- otnom, dr`ava }e fakti~ki htjev OHR-a dostavili ze- biti razvla{tena od svoje mlji{noknji`ni uredi op}i- imovine, {to bi imalo dalekose`ne i vrlo {tetne ponskih sudova u BiH. - Me|utim, nedostaju sljedice po dr`avne interpodaci o tome ko koristi po- ese, upozorava SBBBiH.

4

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

aktuelno

PROVOKACIJE Nakon {pekulacija nekih medija u RS

Gvardijan Filipovi}: Pri~a o vehabijama na Plehanu je izmi{ljotina paranoika
Zbog paranoje ne daju Bo{njacima i Hrvatima da osnuju lova~ko dru{tvo, jer se boje da }e pu{kama sru{iti RS Povod za izmi{ljotine p~elar s bradom i ~obani
Gvardijan samostana Plehan kod Dervente fra Mirko Filipovi} ju~er je za „Dnevni avaz“ ocijenio sramnim konstrukcije agencije Srna i „beogradskog nacionalisti~kog tabloida Press“ o navodnoj namjeri vehabija da naprave bazu u blizini tog samostana i da zbog toga kupuju velike povr{ine zemlji{ta u tom kraju! koji je nosio bradu, prije ~etiri godine u blizini samostana napasao p~ele u vrijeme cvjetanja bagrema!? Ali, on je dobio dozvolu od vlasnika zemlje, a ~ak je i franjevcima poklonio nekoliko tegli meda.

Pisanje grafita
Nadalje, prema Filipovi}u, neistinito je i da su Bo{njaci iz Nemile i Vukoti}a kod Zenice grafitima na poru{enim ku}ama poru~ivali da }e „preuzeti zemlju na kojoj `ive Hrvati“. Glupave grafite prije vi{e godina ispisali su ~obani koji su prolazili tuda s ovcama, ali ponovo ne kod samostana, ve} u selu Mordan.

Hu{ka~ki ~lanci
Fra Mirko ka`e da je ogor~en manipulacijama koje su plasirali ti „novinari“, kao i ~injenicom da su te informacije „nekriti~ki prenijeli skoro svi portali, televizije i novine, ne provjeravaju}i ima li imalo istine u tim paranoi~nim izmi{ljotinama“. - Nikakve vehabije nitko oko samostana na Plehanu nikada nije vi|ao. To je paranoja koja je prisutna kod tih ljudi. Hrvatima i Bo{njacima ovdje ne daju da osnuju lova~ko dru{tvo, jer se boje da }e lova~ko dru{tvo pu{kama sru{iti Republiku Srpsku! To su paranoici koji od muha stvaraju medvjede - pri~a za „Avaz“ fra Mirko. Dodaje da je sve zapo~elo jo{ ljetos, kada se u samostanu pojavio, kako se predstavio, slu`benik SIPA-e iz Banje Luke i raspitivao o prodaji zemlje koju otkupljuje izvjesni Dizdarevi} iz bo{nja~kog sela

Nakon izjave {efa izraelske diplomatije

Alkalaj: BiH nije tlo za regrutiranje terorista
[ef bh. diplomatije Sven Alkalaj ocijenio je da je izjava ministra vanjskih poslova Izraela Avigdora Libermana (Lieberman), da u BiH postoji pogodno tlo za regrutiranje terorista, neutemeljena i da nanosi {tetu me|unarodnom ugledu BiH. Alkalaj je u telefonskom razgovoru s Libermanom izrazio negodovanje i istakao da je BiH ~vrsto opredijeljena za borbu protiv terorizma, saop}eno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) BiH. Alkalaj je naglasio da, prema informacijama bh. obavje{tajno-sigurnosnih agencija, kao i me|unarodnih organizacija, u BiH ne postoje centri za obuku terorista i nema }elija teroristi~kih organizacija, niti je na{a dr`ava pogodno tlo za takve aktivnosti. Alkalaj je pozvao Libermana da nadle`ne institucije Izraela dostave takve informacije nadle`nim institucija-

Fra Mirko Filipovi}: Ko plja~ka povratni~ke ku}e i {ume

Alkalaj: Izrazio negodovanje

ma BiH, ako raspola`u njima. On je dao nalog Ambasadi BiH u Izraelu da obavi razgovor u MVP-u Izraela povodom navedenog slu~aja. Mediji su prenijeli Libermanovu izjavu da je Balkan sljede}a destinacija globalnog d`ihada gdje se namjerava izgraditi infrastruktura, regrutirati aktivisti i usmjeriti fondovi u oblastima koje naseljavaju Bo{njaci i Albanci i da je BiH pogodno tlo za regrutiranje terorista.

Velika, koji `ivi u SAD. Fra Mirko je istra`itelju ljubazno dao kontakte ljudi iz sela Velika i sve se zavr{ilo na tome. - No, taj obavje{tajac SIPA-e nedavno se istim povodom ponovo pojavio u samostanu Plehan, i to s novinarom Srne. Fra Filip Zubak kazao im je da smo mi ina~e protiv prodaje zemlje, jer smo zato da se svi prognani Hrvati vrate, a ne da prodaju svoju zemlju. Ali, ako netko prodaje zemlju, ne mo`e im se zabraniti. Oni su potom govorili da se tu okupljaju vehabije i nebuloze o tome da su napravili vje`bali{te, {atore... Mi smo rekli da znamo

Novinar na obavje{tajnom zadatku
- Novinar koji je po obavje{tajnom zadatku posjetio samostan ima ~ak i moju izjavu, mada ja tada nisam bio kod ku}e i nismo se uop}e vidjeli niti ~uli. Ovakve udru`ene akcije obavje{tajne slu`be i novinara poznate su iz da tu `ive stariji ljudi i da se oni ne mogu baviti time. Druga stvar, to je tako nevjerovatno. Fra Filip je te tvrdnje nazvao glupostima. Uprkos tome, oni su napravili hu{ka~ki nadrilane ~lanke naveo je Filipovi}, dodaju}i da su zbog takvih podvala „u Zagrebu digli paniku i pitaju {ta se de{ava“. U cijeloj pri~i, ka`e fra Mirko, istinito je samo to da je Dizdarevi} otkupljivao zemlju i ni{ta vi{e. Nije istina da je ta zemlja u selu Kova~evci, u kojem je i samostan Plehan, ve} je u Brezicima i Stani}ima. No, da sve bude smje{nije, u selu Brezici nedavno je svu zemlju kupio Srbin koji `ivi u Kanadi. Da se radi o najobi~nijim manipulacijama, najbolje ilustrira ~injenica da je povod za pri~e o vehabijama bilo to {to je jedan mladi} iz Bugojna ili Busova~e, najgorih vremena po~etka rata, kada su sukobi vje{ta~ki izazivani sijanjem straha me|u ljudima kako bi strah izrodio agresivno{}u, a agresivnost bila dirigirana prema planovima izaziva~a rata - poru~io je fra Mirko. - Namjerno se di`u tenzije. Na svakoj poru{enoj hrvatskoj ku}i nalaze se po ~etiri slova S. ^ak pi{u ~itave teorije kako Hrvati ne postoje, da su to preobra}eni Srbi. Pa, ja bih od toga mogao napraviti ~itavu antihrvatsku histeriju. Sve su to konstrukcije smi{ljene da se podigne bura. To jednako uznemirava Bo{njake, Srbe i Hrvata, jer svi sada tuma~e na svoj na~in. Ru{i se povjerenje. To je nepotrebno svima, osim onima kojima treba nemir ocijenio je Filipovi}. Povratnike, ka`e, stra{i po{ast obijanja njihovih ku}a. Pita se {ta vi{e mo`e unijeti nemir od toga da je u jednom selu od 15 oplja~kano 13 ku}a. Kamioni iz nekih ku}a iznose sav namje{taj. Masovno se sijeku i {ume u vlasni{tvu Hrvata, ali se ni time policija F. VELE ne bavi.

Hrvatska politika otpisala je Posavinu
Fra Mirko ka`e da u Posavini vlada poprili~no beznadno stanje, jer se skoro nimalo ne ula`e u povratak i pobolj{anja stanja povratnika. - To ni{ta ne smeta. Smeta samo ako se povratnici `ele ne~im baviti. Odmah dolaze inspekcije, odmah se kontrolira, sumnji~i... - ka`e on. Dodaje da su bo{nja~ki i hrvatski povratnici ostavljeni na milost i nemilost vlastima RS. Bosanskohrvatska politika, nagla{ava, ovo podru~je je otpisala, a povratnicima se politi~ari bave tek pred izbore. Ina~e, Plehanska `upa nekada je imala 17 sela i 7.500 katolika. Sada ih ima jedva 150.

Zemljotres kod Banje Luke
Zemljotres ja~ine 2,4 stepena po Rihterovoj skali registriran je ju~er u 9.45 sati na podru~ju Slatine, 15 kilometara sjeveroisto~no od Banje Luke. Procijenjeni intenzitet potresa u epicentralnoj zoni bio je tri stepena Meraklijeve skale, javila je Srna.

Zaplijenjena imovina na bubnju
Kantonalni porezni ured Mostar danas }e iznijeti na javnu prodaju zaplijenjenu imovinu pet poreznih du`nika. Na bubanj ide imovina „Putnika“ (Prozor-Rama), „Tomy Tradea“ (^apljina), „Marisola“, „Zgoa“ i „Famanija“ iz Mostara, javila je Fena.

Silajd`i} primio komandanta Baira

Prisustvo EUFOR-a va`no za stabilnost
^lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} ocijenio je ju~er u razgovoru s komandantom EUFOR-a u BiH Bernhardom Bairom da je prisustvo EUFOR-a veoma va`no za o~uvanje sigurnosti i stabilnog okru`enja u na{oj dr`avi. Bair je izrazio zadovoljstvo saradnjom EUFOR-a i institucija BiH i naglasio da je stav BiH prema EUFOR-u veoma pozitivan, saop}eno je iz Silajd`i}evog kabineta.

pogledi

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

5

RAZGOVOR Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} za „Avaz“

Vojnici potpisuju ugovore umjesto radnog odnosa
Ne mogu zamisliti da vojnici iza|u na ulicu OSBiH krajem februara otpu{ta i prima 300 vojnika Socijalno i radno zbrinjavanje
Povodom najave o protestu vojnika starijih od 35 godina, kojima ugovori istje~u ove godine i koji }e nakon toga morati napustiti vojnu slu`bu, ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} ju~er je za „Dnevni avaz“ izjavio kako ne mo`e zamisliti da vojnici iza|u na ulice niti da te proteste neka institucija legalizira. isto toliko mladih vojnika. - Ovdje ima vi{e {pekulacija nego konkretnih zahtjeva. Razgovarat }u i s predstavnicima vojnika kojima ugovori istje~u ove godine. Preduzimamo sve mjere da ti ljudi na odre|en na~in budu socijalno i radno zbrinuti tokom ove godine - kazao nam je Cikoti}. Prema njegovim rije~ima, tempo otpusta odvijat }e se tako da ne budu povrije|eni ni Ustav ni zakoni i propisi BiH. - Tri mjeseca nakon prvog vala otpustit }emo jo{ 300 vojnika i isto toliko primiti. Veliki broj njih zbrinut }emo na jedan ili drugi na~in u okviru OSBiH, tako da }e ta cifra biti znatno manja od po~etnih 2.750 vojnika rekao nam je dr`avni ministar odbrane. On, me|utim, navodi da je to proces koji }e nakon 2010. kontinuirano te}i i da kona~no moramo prihvatiti da imamo profesionalnu vojsku u kojoj vojnici potpisuju ugovore umjesto radnog odnosa. - To je bolna promjena za prvu generaciju onih koji budu morali napustiti OSBiH. Nadamo se da }e za bh. vojnike, kao i za sve druge dr`ave koje imaju profesionalnu vojsku, to biti prolazni period u njihovoj radnoj karijeri, u okviru koje mogu provesti maksimalno 15 godina, odnosno do 35 godine `ivota - kazao je Cikoti}.

Tempo otpusta
Ve} danas }e imati sastanak sa svim klju~nim ljudima Ministarstva odbrane i OSBiH, na kojem }e utvrditi dinamiku otpusta. Kako sada stvari stoje, krajem februara bit }e otpu{teno oko 300 starijih i primljeno
Cikoti}: Bolna promjena za prvu generaciju

Zahirovi}: Promocija na{ih kulturnih vrijednosti

Li~nost dana

Hasan Zahirovi}

Razboriti vojnici
Prema njegovim rije~ima, vojnici koji se odlu~e na protest rade protiv sebe, protiv vojne organizacije i protiv dr`ave. Navodi i da su bh. vojnici razboriti i da je siguran da }e oni racionalno izabrati, a ne poslu{ati „one koji im savjetuju da idu na proteste“. - Meni je `ao {to dr`ava nema ozbiljniji odgovor na pitanje radnog zbrinjavanja ovih ljudi i {to je u ovom trenutku jedino MO sa OSBiH u situaciji da podnosi teret. Mi u svemu ovome imamo punu podr{ku Parlamenta, Predsjedni{tva i Vije}a ministara BiH, ali jedino mi preduzimamo konkreten aktivnosti - istakao je Cikoti}. S. RO@AJAC

^e{ki student
Zeni~ki glumac, koji trenutno `ivi u Brnu, na ~e{ki preveo nekoliko drama savremenih bh. pisaca
Glumac Hasan Zahirovi} iz Zenice je oti{ao u ^e{ku na postdiplomski studij i osim ulaganja u vlastito obrazovanje, odlu~io je svoj boravak u Brnu iskoristiti za promociju kulturnih vrijednosti svoje zemlje. Nakon {to je magistrirao teatrologiju na Filozofskom fakultetu Masarikova univerziteta u ovom ~e{kom gradu, na Zahirovi}evu inicijativu u program je uvr{teno i izu~avanje bh. dramske knji`evnosti. Uporedo s tim, Zahirovi} vrijedno prevodi savremene bh. dramske pisce. Tako su se na ~e{kom na{le drame „Igra plakanja“ Almira Im{irevi}a te „Re:Pinocchio“ i „Privi|enja iz srebrenog vijeka“ Almira Ba{ovi}a. Uskoro }e biti uprili~eno i scensko ~itanje „Privi|enja“ u teatru u Brnu, a Zahirovi} se pobrinuo da autorska prava na ovu dramu uzme „Aurapont“, ku}a koja zastupa kompletan rad Vaclava Havela. Trenutno prevodi drame Zlatka Top~i}a i Abdulaha Sidrana. Ro|en je 28. januara 1975. godine. Diplomirao je glumu na Fakultetu humanisti~kih nauka u A. G. Mostaru.

Reis Ceri} primio vojnog muftiju

Briga za one koji su `rtvovali va`an period `ivota u vojsci
Pripadnici OSBiH zaslu`uju bolju pa`nju i zbog toga {to su u~esnici pozitivnog procesa reforme odbrane
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} primio je ju~er vojnog muftiju Ismaila Smajlovi}a, koji ga je upoznao s problemima pripadnika Oru`anih snaga kojima istje~e ugovor u 2010. godini, javlja Mina. Vojni imami su prekju~er na sastanku u Sarajevu izvijestili Smajlovi}a o nepovoljnoj i neizvjesnoj situaciji vojnika kojima prestaje anga`man u OSBiH. U obrednim okupljanjima i redovnim razgovorima muslimani pokazuju optere}enost vlastitom perspektivom. Tra`e pomo} i podr{ku za bolje rje{avanje svog statusa. Reisu-l-ulema je pru`io podr{ku vojnom muftiji i imamima u njihovoj brizi za pripadnike OSBiH i zatra`io od njih ve}i anga`man u informiranju vojnika o njihovim pravima i mogu}nostima u procesu reforme. Odbrambeni sistem provodi reformu i on treba stalno napredovati. Ja~anjem i pobolj{anjem kadrovske strukture ne treba dovoditi u pitanje ljudsko dostojanstvo. Dr`avne strukture trebaju brinuti posebno o ovoj populaciji, koja je `rtvovala va`an period `ivota u sastavu vojske. Svakako, smatra reisu-l-ulema, tim vojnicima treba pomo}i da ne uni{te ono {to su gradili i u tome

Podr{kademokratska zajednica (HDZ) obai HDZ 1990 u BiH Milanu Bandi}u iz BiH HDZ-a pozvali Hrvatska
su svoje ~lanove, simpatizere i ostale gra|ane BiH s pravom glasa u Hrvatskoj, da se odazovu na drugi krug hrvatskih predsjedni~kih izbora, u nedjelju, 10. Januara, i daju svoj glas nezavisnom kandidatu za predsjednika Hrvatske Milanu Bandi}u, javila je Srna.

Hrvatski predsjedni~ki kandidat SDP-a

Josipovi} nije protiv tre}eg entiteta u BiH
Predsjedni~ki kandidat SDP-a Ivo Josipovi} kazao je za Fenu da }e Hrvatska sasvim sigurno nastaviti pomagati Hrvate u BiH, respektiraju}i suverenost BiH, te dodao da bi ta pomo}i mogla biti na kvalitetnijem nivou. Na novinarski upit smatra li da je tre}i entitet dobro rje{enje za Hrvate u BiH, Josipovi} je kazao kako na~elno nema ni{ta protiv takvog ustroja, ali i istakao da se mora voditi ra~una o tome da je rje{enje za BiH ono o kome se sva tri naroda dogovore. On je podsjetio da je putovao po BiH, bosanskoj Posavini, Jajcu, Biha}u i cijeloj Hercegovini, te dodao da, na`alost, hrvatski korpus u BiH nema jedinstven stav o budu}em ustrojstvu te zemlje.

Dr. Ceri}: Zadatak imamima

Smajlovi}: Predo~io probleme

Doprinos razvoju bh. dru{tva
- Pripadnici OSBiH zaslu`uju bolju pa`nju i zbog toga {to su u~esnici pozitivnog procesa reforme odbrane. Oni spadaju u srednju starosnu dob s dovoljno snage da pru`e doprinos razvoju bh. dru{tva - navedeno je u saop}enju.

se trebaju anga`irati svi razmjenom informacija i podr{kom u iskori{tavanju sposobnosti vojnih lica, njihovog iskustva i radinosti kao po`eljnih karakteristika. - O~ekujem da }e ovo razumjeti vojnici s kojima sam nedavno razgovarao i odgovorni u Ministarstvu odbrane u koje imam povjerenje, a od vojnih imama tra`im vi{e pa`nje za ovu populaciju - prenio je ef. Ceri} muftiji Smajlovi}u.

Josipovi}: Bez jedinstvenog stava

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

mozaik

SAOBRA]AJ Saradnja hrvatske firme i „@eljeznica Federacije BiH“

Niskopodni „Kon~arev“ voz uskoro na na{im prugama
Putnici }e imati na raspolaganju 176 sjede}ih i 229 staja}ih mjesta
„@eljeznice FBiH“ uskoro bi u upotrebi trebale imati niskopodni elektromotorni voz koji je proizveden u hrvatskoj firmi „Kon~ar - elektri~na vozila“ u saradnji sa stru~njacima iz @FBiH. Nakon ispitivanja u Centralnoj radionici „@eljeznica“ u Rajlovcu, ovaj voz saobra}at }e na linijama unutar na{e zemlje. - To je kompaktni ~etverodijelni voz s dva pogonska agregata i sa 176 sjede}ih i 229 staja}ih mjesta. Ako se poka`e da zadovoljava sve parametre, uslijedit }e i certificiranje, s obzirom na to da se radi o pilot-projektu. Na ovaj na~in na{i putnici }e dobiti voz ura|en po evropskim standardima za idu}ih 30 godina. Tako|er, voz }e ispunjavati uslove i za me|unarodni saobra}aj - rekao nam je Samir Kadri}, portparol @FBiH. Maksimalna brzina koju ovaj voz mo`e razviti je 160 kilometara na sat, a cijeli projekt vrijedan je 5,3 miliona eura. Finansiran je iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj, a u njemu su u~estvovale i doma}e firme poput „[inske industrije BiH“, kalesijskog TOK-a i „Bratstva“ iz Travnika. U izradi voza, kontroli, monta`i i na~inu odabira tehni~kih rje{enja mjese~no je u~estvovalo po deset in`injera @FBiH u proizvodnim pogonima „Kon~ara“, gdje su se ujedno educirali i pomagali u proizvodnji. - Radi se o uspje{noj saradnji bh. i hrvatske privrede na ovom projektu. Voz je sada u vlasni{tvu @FBiH, a bitno je napomenuti da se ovime stje~u uslovi za kvalitetnije uvezivanje regionalnog `eljezni~kog saobra}aja - ka`e Kadri}. E. G.
Kastro s gostima i suprugom

Objavljene nove fotografije

Kastro u javnosti sa suprugom
U javnost su pu{tene nove i po mnogo ~emu osebujne fotografije biv{eg kubanskog ~elnika Fidela Kastra (Castro). U seriji od sedam fotografija, vidi se Kastro kako sjedi u invalidskim kolicima tokom razgovora s predsjednikom Nikaragve Danijelom Ortegom i njegovom suprugom. Najneobi~nije je to {to je Kastro snimljen u dru{tvu svoje supruge Dalije Soto del Vale (Valle), koja stoji iza njega.

Istra`ivanje javnosti u Hrvatskoj

Kosor najpopularnija, Sanader najnepopularniji
Najpopularnija politi~ka li~nost u Hrvatskoj u januaru je premijerka Jadranka Kosor, ispred predsjednika Stjepana Mesi}a i predsjedni~kog kandidata SDP-a Ive Josipovi}a, dok je ubjedljivo najnepopularniji biv{i premijer Ivo Sanader, pokazala je anketa CRODemoskopa. Istra`ivanje koje provodi agencija „Promocija plus“ na uzorku od 1.500 ispitanika, pokazalo je da je podr{ka Vladi Hrvatske sada najvi{a od posljednjih parlamentarnih izbora ujesen 2007. godine, a SDP je trenutno najpopularnija stranka sa 33 posto podr{ke, s tim da joj popularnost raste zadnjih sedam mjeseci. Kosor je nakon vi{e od dvije godine s vrha najpozitivnijih politi~ara potisnula Mesi}a. Drugi predsjedni~ki kandidat Milan Bandi} na {estom je mjestu s pet posto glasova. Podr{ka gra|ana za ~lanstvo Hrvatske u EU je 48,9 posto, dok je protiv ~lanstva 39,9 posto ispitanih, pokazuje istra`ivanje.
Projekt vrijedan 5,3 miliona eura

Sretno prodajno mjesto listi}a u igri bingo

Dva „golfa“ i „audi TT“ iz jednog kioska u Zenici
Naj~e{}i kupci i dobitnici su penzioneri, ka`e Senad Mehmedi}
U posljednjem kolu emisije „TV Bingo {ou“ dva od pet „golfova 6“ oti{la su u Zenicu, i to kupcima listi}a na prodajnom mjestu u ulici Mar{ala Tita 55, prekoputa gradske Tr`nice. Nekoliko kola ranije dobitak je bio i „audi TT“, a po~etkom novembra listi} vrijedan oko 65 hiljada KM zavr{io je na istom mjestu. - Svako malo „zapadne“ nas neka premija. Naj~e{}i kupci i dobitnici su penzioneri, koji {etaju Titovom - ka`e vlasnik objekta Senad Mehmedi}, koji osim listi}a nudi i sva „Avazova“ izdanja. Tako je bilo i ovaj put, a Mehmedi} isti~e neobi~nu situaciju iz jednog od decembarskih kola binga. - Penzioner se ne}kao pola sata da li da uplati „plus“ ili obi~ni. Na kraju je odustao i vratio pola marke u d`ep. Ispostavilo se da je njegov broj svih {est kombinacija pogodio, dakle, dobio bi 100.000 KM. Do{ao je ovdje i pla~u}i nam pokazivao listi} A. D@. Zenica: Prodajno mjesto prekoputa Tr`nice - ka`e Mehmedi}.

Kosor: Potisnula Mesi}a

Gre{ka pogrebnog preduze}a

Me|u stvarima poslali bakin mozak
Ameri~ka porodica iz Albukerkvija tu`i pogrebno preduze}e „De Vargas“ iz Novog Meksika koje je poslalo mozak njihove bake u torbi zajedno s njenim li~nim stvarima. Porodica je otkrila {ta je u torbi osjetiv{i neugodan miris. Kada su ~lanovi porodice otvorili torbu, na{li su bakine stvari i vre}icu na kojoj je pisalo mozak. Mozak su naknadno pokopali s tijelom. Vlasnik pogrebnog preduze}a D`oni de Vargas (Johnny) okrivio je drugu firmu iz Jute. Neimenovana `ena poginula je u saobra}ajnoj nesre}i.

Ju~er na putu Livno - Kupres

Stradala jo{ dva divlja konja
Nepoznato vozilo udarilo je ju~er rano ujutro na putu Livno - Kupres, na prijevoju Borova Glava, kobilu i `drijebe, koji su od siline udara zadobili smrtne povrede. Rije~ je o divljim konjima s visoravni Kruzi iznad Livna, a uvi|ajem je utvr|eno da je `drijebe starosti do godinu smrtno stradalo na mjestu, dok su kobili slomljene obje prednje noge, nakon ~ega je usmr}ena injekcijom, rekao je za Srnu portparol Uprave policije MUP-a Ivica Vrdoljak. Na visoravni Kruzi godinama obitava ergela „ni~ijih“ konja koji u zimskim mjesecima dolaze na ovu saobra}ajnicu u potrazi sa solju. Divlji konji su turisti~ka atrakcija livanjskog kraja.

Dvije djevoj~ice oplja~kale banku
Dvije djevoj~ice u{etale su u Prvu nacionalnu banku u Sinsinatiju u SAD i predale blagajnici cedulju na kojoj je pisalo da zahtijevaju novac. Pisalo je da }e povrijediti zaposlene ako ne poslu{aju. Djevoj~ice, koje navodno imaju 12 i 14 godina, iza{le su s torbom punom novca. Blagajnice su pozvale policiju koja je po~ela potragu helikopterom i psima traga~ima. Jednu djevoj~icu opisali su kao ja~u, visoku 1,67 metara, odjevenu u majicu s kapulja~om i traperice. Druga je mr{ava, visoka oko metar i po i nosila je bejzbol kapu. Lokalna policija objavila je fotografiju jedne plja~ka{ice kako bi ih lak{e na{li.

Divlji konji: Atrakcija livanjskog kraja

mozaik

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Dragan Bjelogrli}

^ovjek `ivi privid slobode
- Ono gdje se kre}e svijet od devedesetih, naro~ito Amerika koja je neki svjetski lider, jeste vrsta tog novog finansijskog globalnog totalitarizma. U ime ljudskih sloboda se, zapravo, uskra}uje sloboda pojedinca, i ~ovjek, upadaju}i u mehanizam globalne postavke Bjelogrli}: Slosvijeta, ustvari `ivi privid slobode.
boda pojedinca (Glumac za „Ve~ernje novosti“)

Stefan Milenkovi}

Disciplina je moja osobina
- Mo`da je moja najva`nija osobina, ono {to me je i napravilo, {to kada se latim ne~ega to i zavr{im. Za to je najva`nija disciplina. A to je vaspitanje, nije genetika. Mi smo i kreativni i veliki individualci, ali nismo organizirani. Mene je to nau~io otac. Kad ne{to zagrizem, Milenkovi}: ne stanem dok potpuno ne ovladam time {to me je zai- Vaspitanje i (Violinista za „Blic“) genetika nteresiralo.

Edin Spre~o
Hutovo blato: Neki radnici ve} poslani ku}ama
(Foto: Arhiv „Avaza“)

Krojf i ja smo debitovali zajedno
Spre~o: Pakleni igra~

KRIZA Nezavidna situacija zbog manjka novca

Doveden u pitanje opstanak Parka prirode Hutovo blato
Iz bud`eta HNK predvi|eno 9.600 KM mjese~no, ali to je tek tre}ina potrebnog novca
Rad jo{ jednog preduze}a koje je u stopostotnom vlasni{tvu dr`ave mogao bi biti doveden u pitanje. Rije~ je o Parku prirode Hutovo blato, koji ima svjetski renome. Razlog takvoj tvrdnji direktor parka Nikola Novko nalazi u stavci bud`eta HNK za ovu javnu ustanovu u iznosu od 9.600 KM mjese~no. Zovko bi taj novac trebao podijeliti na 27 uposlenih, kao i na samu za{titu parka. No, konstatira da je to nemogu}e, jer se radi o tre}ini sredstava minimalno potrebnih za park. Govori nam da je s istom bud`etskom stavkom nekako prebrodio pro{lu godinu, ali pre`ivjeti 2010., kako tvrdi, s tim iznosom ne}e biti mogu}e. Neke radnike ve} je poslao ku}ama. - Na Skup{tini preduze}a usvojili smo finansijski plan koji }emo uputiti Vladi HN@. Nadam se da }e imati razumijevanje za ovaj jedinstveni park, ina~e je doveden u pitanje njegov rad - ka`e A. Du. Zovko.

- Pred debi u reprezentaciji Jugoslavije na utakmici u Roterdamu protiv Holandije, gdje smo dobili sa 2:0, pri{ao nam je Vlatko Konjevod i rekao da i za Holandiju debituje jedan igra~ koji je paklen i da na njega moramo obratiti posebnu pa`nju, te da se taj igra~ zove Johan Krojf. Eto, debitovali smo na istoj utakmici.
(Legenda @eljezni~ara za „Avazov Sport“)

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

¤

Kome odgovara da novac bude blokiran?
- Kako je mogu}e da je novac od naftne akcize pod blokadom i nema nikakvih planova? I to u zemlji koja prakti~no nema autoputeve, a ~ini se nema ni u planu da ih gradi. Suludo je dr`ati desetine miliona maraka blokiranim. [ta rade Federalna vlada i njeni ministri kada nemaju nikakav plan ili (^italac P S.) . njima odgovara da ga nemaju?

Neobi~an eksponat u Muzeju grada Zenice

Vremenska prognoza

8. 1. 2010.

Kamera kojom su fotografirani atentatori na princa Ferdinanda
Ja{arevi} kameru „na naselje“ darovao zeni~kom muzeju
Iako se ne zna ta~an datum, sigurno je da je proizvedena prije 1895. godine u Be~u. „Salon kamera“, prastari fotoaparat, zasigurno je fotografirala cijelu jednu historiju za dvanaest decenija svog rada. Danas je samo eksponat u historijskoj postavci Muzeja grada Zenice. - U BiH je 1910. godine kameru donio austrijski fotograf Valter Tau{ (Walter Tausch). Izme|u ostalog, njome su fotografirani sudnica i sudionici sudskog procesa pripadnicima Mlade Bosne 1914. godine, neposredno nakon atentata na Franca Ferdinanda - kazali su nam u zeni~kom Muzeju. Kameru je 1920. godine Tau{ prodao rahmetli Dervi{u Imamovi}u, prvom muslimanu fotografu u Zenici. Imamovi} je u svom studiju izradio znatan broj fotografija Zenice i Zeni~ana izme|u dva svjetska rata, da bi kamera od 1955. do 1969. godine bila u posjedu travni~kog fotografa Hazima Had`iemri}a. Prije ~etrdeset jednu godinu, 1969., u Zenicu je vra}a Murat Ja{arevi}, ugledni zeni~ki fotograf i dobitnik niza svjetskih priznanja i nagrada iz oblasti fotografije. Ja{arevi} je kameru „na naselje“ darovao Muzeju grada Zenice, u ~ijoj se stalnoj postavci ona sada nalazi, kao svjedok hiA. D`. storije BiH.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BANJA LUKA BIHA] 3 5 BR^KO 17

Obla~no s ki{om

Kamera: Danas muzejski eksponat

Tokom prijepoTUZLA 17 dneva ki{a se o~ekuje u jugozaZENICA LIVNO padnoj i zapadnoj 9 SARAJEVO Bosni, ponegdje u 8 Hercegovini. Ja~e nao10 bla~enje, pra}eno ki{om, GORA@DE tokom poslijepodneva ili krajem dana zahvatit }e Her11 cegovinu i zapadnu Bosnu, gdje MOSTAR se o~ekuju obilnije padavine, loka13 lno, pra}ene pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, prema kraju dana ponegdje jak, na sjeveru zeNEUM mlje isto~ni i sjeveroisto~ni, a u ostalim 15 podru~jima ju`ni i jugozapadni.

Biv{a pripadnica Armije RBiH te{ko oboljela

PETAK
8. 1. 2010.

SUBOTA
9. 1. 2010.

NEDJELJAK
10. 1. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

Jedini spas lije~enje u Turskoj
Murisa Kurjakovi}, 44-godi{nja Bi{}anka i biv{a pripadnica Armije RBiH, pro{le godine do`ivjela je dva mo`dana udara, zbog ~ega je izgubila vid. Vid se kasnije djelimi~no vratio, ali ona ima duple slike, glavobolju i visok krvni pritisak. Prema preporuci specijalista, lije~enje je mogu}e u turskoj bolnici „Acibadem“ u Istanbulu. - Operativni zahvat ko{ta izme|u 15.000 i 20.000 eura, {to zavisi od du`ine trajanja operativnog zahvata. U mojoj porodici niko ne radi, ni suprug, a ja sam izgubila posao nakon bolesti - pri~a Murisa, koja ima dvoje djece. Broj ra~una na koji mo`ete uplatiti novac za lije~enje Murise Kurjakovi} otvoren je u Raiffeisen banci: transakcijski broj 1610000000000011, broj ra~una M. D. 4255031002276300.

od 00C do 110C
DNEVNE TEMPERATURE

od 5 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 20C do 100C
DNEVNE TEMPERATURE

od 40C do 150C

od 90C do 140C

od 4C do 120C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Pod utjecajem ciklone biometeorolo{ke prilike }e biti nepovoljne, uz blago pobolj{anje u centralnoj i sjeveroisto~noj Bosni. Osobe sa psiho smetnjama imat }e izra`enije tegobe poput glavobolje, nervoze i depresije, a hroni~ni bolesnici trebali bi se suzdr`ati od ja~ih fizi~kih napora. U~esnicima u saobra}aju tako|er sugeriramo oprezniju vo`nju.

Grad Sarajevo
Izlazak 7.20 Zalazak 16.26

8. 1. 2010.
Izlazak 0.57 Zalazak 11.13

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Brzo - kratko
Identificirani posmrtni ostaci osam osoba

8

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

teme

Me|u `rtvama i trogodi{nja djevoj~ica
U Komemorativnom centru Tuzla ju~er su identificirani posmrtni ostaci osam `rtava nastradalih 1992. godine na podru~ju Zvornika, Bijeljine, Bratunca, Vlasenice i @epe. Troje `rtava je iz Zvornika, dvoje iz Bratunca, te po jedno iz Bijeljine, Vlasenice i @epe. Rije~ je o posmrKomemorativni centar Tuzla: Obavljena identifikacija tnim ostacima `rtava koje su ekshumirane iz masovnih grobnica Crni vrh kod Zvornika, Blje~eva kod Bratunca i Hrni}i kod Konjevi}-Polja. Me|u identificiranima je i trogodi{nja djevoj~ica, kao i petnaestogodi{nji dje~ak. Portparol Instituta za nestale osobe (INO) BiH Lejla ^engi} rekla je za Srnu da je identifikacijom rukovodio vje{tak sudske medicine Vedo Tuco. Identifikaciji su prisustvovale porodice nastradalih i predstavnici INOBiH.

PRAZNICI Pravoslavci {irom BiH proslavili Bo`i}

Mitropolit Nikolaj predvodio svetu liturgiju u Sarajevu
Liturgiji je prisustvovao i nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji}
Svetom arhijerejskom liturgijom odr`anoj u Sabornoj crkvi ro|enja Presvete Bogorodice u Sarajevu pravoslavni vjernici zapo~eli su proslavljanje najve}eg praznika Hristovog ro|enja Bo`i}a uz tradicionalnu poruku „Mir Bo`iji, Hristos se rodi!“. Liturgiju je u Sabornoj crkvi, u prisustvu vjernika, predvodio mitropolit dabrobosanski Nikolaj. Ove godine, za razliku od prija{njih, kada je ~itana poslanica patrijarha Pavla pro~itana je poslanica koju potpisuje mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, ~uvar trona srpskih patrijarha sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve (SPC). Poslanicu je pro~itao starje{ina Saborne crkve jerej Borislav Livopoljac, javila je Fena - Bo`i} nas sve i svagda poziva da `ivimo u bratoljublju i bogoljublju i jevan|eoskoj skromnosti `ive}i od djela ruku svojih, dr`e}i se novozavjetnog u~enja: da nika-

Aktivnosti na{e zemlje u UN-u

BiH predsjedava Komitetom za Liberiju
Aktivnosti BiH koje proizlaze iz ~lanstva u Vije}u sigurnosti UN-a, koje je po~elo 1. januara, obavljaju se planiranom dinamikom, izjavio je ju~er za Fenu Zlatan Burzi}, portparol Ministarstva vanjskih poslova BiH. Naveo je da Vije}em sigurnosti u januaru predsjedava Kina, sa ~ijim je stalnim predstavnikom ambasador BiH pri UN-u Ivan Barbali} ve} obavio konsultacije. Vije}e sigurnosti usvojilo je dnevni red za januar. Usagla{eno je da BiH predsjedava Komitetom uspostavljenim Rezolucijom 1521, koja se odnosi na Liberiju, te da ima ulogu potpredsjedavaju}e u jo{ dva komiteta koji se odnose na Sijera Leone i Liban.

Saborna crkva: Sa svete liturgije

(Foto: I [ebalj)

Kom{i} razgovarao s Aharbah

Maroko i BiH dijele iste vrijednosti
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} primio je ju~er dr`avnog sekretara za vanjske poslove Kraljevine Maroko Latifu Aharbah, koja je uru~ila Kom{i}u pismenu poruku koju mu je uputio marokanski suveren Muhamed [esti. Aharbah je iskazala podr{ku svoje zemlje BiH na njenom putu ka EU i NATO-u te izrazila stav da EU ne mo`e biti zaokru`ena cjelina bez svih zeKom{i} i Aharbah: Ja~anje saradnje malja jugoisto~ne Evrope. Naglasila je da Maroko i BiH dijele iste vrijednosti, da su demokratske zemlje koje nastoje uraditi najbolje u interesu mira i da su partneri u borbi protiv radikalizma i terorizma koji ne poznaje granice. Kom{i} je uputio usmenu poruku marokanskom kralju Muhamedu [estom i naglasio zainteresovanost i potrebu ja~anja ukupnih odnosa BiH s Kraljevinom Maroko.

da ne ~inimo drugima ono {to ne `elimo da nama drugi ~ine - navodi se u poslanici. Liturgiji je prisustvovao i na-

dbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji}. Bo`i} je obilje`en i u svim hramovima SPC-a u RS i {irom BiH.

Povratnici u Bratunac nemaju mira ni za Bo`i}

Topovski udari bacani u bo{nja~ka dvori{ta
Na sve strane su odjekivali rafali, kao da se ponovo zaratilo, ka`e Bahrudin Salihovi}
Bahrudin Salihovi}, predsjednik Mjesne zajednice Voljavica kod Bratunca, ju~er je u izjavi za na{ list o{tro osudio pravoslavne vjernike koji su na Badnju ve~er u bo`i}noj povorci prolaze}i kroz bo{nja~ka naselja Voljavicu, Zalu`je i Bilja}u provocirali povratnike pucnjavom iz automatskog oru`ja i bacanjem topovskih udara u njihova dvori{ta i na d`amiju. Neshvatljivo je ka`e da povorku s vi{e od 120 automobila i traktora nisu osiguravali pripadnici Policijske stanice u tom gradu. - Povorka je krenula iz Pobr|a. Do ulaska u Voljavicu nisu kori{tena pirotehni~ka sredstva, a nije se ~ula ni pucnjava. Prolaze}i kroz bo{nja~ka sela po~ela je masovna upotreba automatskog oru`ja. Na sve strane su odjekivati rafali, kao da se ponovo zaratilo - ka`e Salihovi}. On je podsjetio da u spomenutim selima uglavnom `ive majke koje su u proteklom ratu izgubile vi{e ~lanova porodice, a neke od njih i po ~etvoricu sinova i mu`a, te su ovakve i sli~ne provokacije porodica `rtava genocida nedoMs. M. pustive.

Obe}anje na~elnice Anke Papak-Dodig

Provokacija bilo u Gora`du i Rogatici

Oskrnavljen objekat u Bosanskoj Dubici

Sva drvarska naselja dobit }e struju
Na~elnica Drvara Anka Papak-Dodig izjavila je da }e uskoro biti zavr{ena elektrifikacija cjelokupnog podru~ja ove op}ine, ~ime }e preostala tri srpska povratni~ka naselja dobiti struju deset godina nakon povratka. Prema njenim rije~ima, rekonstrukcija niskonaponske elektromre`e u zaseoku Zagreda, na podru~ju Mjesne zajednice Vidovo Selo, u{la je u zavr{nu fazu, a nakon toga na red dolaze Gornja Kamenica i Podi}.

Metak razbio stakla na prozorima Pembe Kulovac
Osim onako kako i prili~i tom blagdanu, pravoslavni Bo`i} ju~er se u pojedinim dijelovima jugoisto~ne Bosne proslavljao i uz upotrebu automatskog naoru`anja, {to je uznemirilo povratnike u ta mjesta. - Od srijede nave~er sve do jutros (~etvrtak, op. a.) ~ula se paljba iz mitraljeza i automatskog naoru`anja. Pucali su nimalo se ne ustru~avaju}i i ne kriju}i da posjeduju takvo oru`je. Dok su timovi EUFOR-a kupili oru`je, tra`ili su ga od Bo{njaka, iako znaju da ga oni nemaju. Oni koji ga imaju, serbez ga, evo, koriste - kazao je za „Avaz“ Jasmin ef. Bajri}, imam d`amije iz Kaljine kod Sokoca. Rafalnom paljbom Bo`i} je proslavljen i u Rogatici, gdje je jedan hitac pogodio u prozor na stanu povratnice Pembe Kulovac u centru grada. Kulovac ka`e da je, zbog jake paljbe u gradu, no} provela na podu spava}e sobe. - Najvi{e se pucalo iz pi{tolja i automatskih pu{aka. Jutros (ju~er, op. a.) ustala sam nikakva. Otvorim prozor, kad vidim kuglu od metka. Pogodio je u {tok od prozora i razbio oba stakla - ka`e Pemba Kulovac. Uvi|aj su ju~er obavili pripadnici CJB Kulovac: Pokazuje gdje Rogatica. Al. B. je zavr{io metak

HNZ o izlasku na izbore u Hrvatskoj

Hrvati u BiH imaju vi{e {tete nego koristi
Hrvatska narodna zajednica (HNZ) pozvala je svoje simpatizere i sve Hrvate u BiH koji nemaju prebivali{te u Hrvatskoj, da 10. januara ne izlaze na izbore za predsjednika Hrvatske, s obzirom na to da „Hrvatima u BiH izlazak na izbore za bilo koju razinu vlasti u Hrvatskoj donosi vi{e {tete nego koristi“. - Relativno mali broj onih koji su sudjelovali u prvom krugu predsjedni~kih izbora 27. decembra pro{le godine, pokazuje da svijest o vlastitoj odgovornosti raste me|u Hrvatima u BiH - saop}io je HNZ.

Beganovi}: Izgorio dio plasti~ne ograde

(Foto: D. Stojni})

Na d`amiji odvaljeni vrata i prozor i zapaljena ograda
Glavni imam Med`lisa Islamske zajednice Bosanska Dubica Safet ef. Beganovi} ju~er je oko 12.15 sati prijavio policiji u ovom gradu da su na ^ar{ijskoj d`amiji, vjerskom objektu u izgradnji, odvaljeni drvena vrata i prozor. - U unutra{njosti objekta na{ao sam razbacane tepihe i pivske fla{e. Vani sam vidio izgorjelu plasti~nu ogradu koju smo postavili oko d`amije, u ~ijoj je blizini neko poku{ao zapaliti vatru - kazao nam je ju~er ef. Beganovi} neprijatno iznena|en incidentom koji se, prema njegovim pretpostavkama, dogodio najvjerovatnije ju~er u ranim jutarnjim satima. U Policijskoj stanici Bosanska Dubica ju~er nam je potvr|eno da se traga za po~iniocima incidenta. M. Z.

Nevolje u firmi „Sport-Form“ iz Fojnice

Zatra`en raskid ugovora s kupcem
Sindikat tekstila, ko`e, obu}e i gume BiH tra`it }e od Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu (SBK) raskid ugovora o kupoprodaji dr`avnog kapitala firme „Sport-Form“ iz Fojnice potpisanog 1. aprila 2004. godine te rje{avanje statusa i uvezivanje sta`a za 226 radnika te firme, javila je Fena. Ugovor o kupoprodaji dr`avnog kapitala te firme zaklju~en je izme|u Agencije i kupaca Nenada [avije (biv{i direktor) i Zvonka Bratu{e iz Fojnice, koji su se tim dokumentom obavezali da }e zadr`ati svih 226 radnika i u roku od tri godine zaposliti ih jo{ 50.

teme

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

9

SKANDALOZNO Zbog nepreciznih sudskih presuda

Ratni zlo~inci mogu se kandidirati na izborima
Ustav i Izborni zakon BiH ne tretiraju ovakve slu~ajeve, a u presudama nisu navedene bilo kakve pravne posljedice
Orlovi}: Sudije da ho}e, mogle bi rije{iti problem

Nakon prijetnje episkopa zvorni~ko-tuzlanskog

Orlovi}: Sudovi u RS slu{aju Ka~avendu, a ne zakon
Zaboravio je, jadan, da imam sedmero djece i da }e se Orlovi}i s njim tu`iti do sudnjeg dana, poru~uje Fata
Izjava episkopa zvorni~ko-tuzlanskog Vasilija Ka~avende da }e crkva sagra|ena u dvori{tu Fate Orlovi} u Konjevi}-Polju biti izmje{tena tek kada se sudski rije{i vlasni{tvo nad zemlji{tem dodijeljenim za gradnju nove crkve i da taj predmet „u sudu u Srebrenici stoji ve} dvije godine“ izazvala je o{tru reakciju brojnih `itelja u tom mjestu. Fata Orlovi} kazala nam je kako zna da se „Ka~avenda slu`i svim i sva~im“ da bi crkva {to broj njih je umro prirodnom smr}u, jedan broj je ubijen u toku rata, a od onih {to su pre`ivjeli neki su u BiH, a neki u inostranstvu. ^ula sam da Sud u Vlasenici ne mrda prstom da te ljude okupi i zavr{i prijenos zemlji{ta - rekla nam je Fata. Prema njenim rije~ima, ljudi koji se spominju kao nasljednici zemlji{ta na koje bi trebala biti izmje{tena crkva mogu se na}i, jer i oni koji `ive u inozamstvu do|u
Plav{i}: Pu{tena na slobodu Zari}: Umalo pobijedio Abdi}: Mogu}e kandidiranje

Pravosna`no osu|eni ratni zlo~inci koji su svoje kazne izdr`ali mogu se kandidirati na izborima u na{oj zemlji!? To proizlazi iz Ustava i Izbornog zakona BiH, koji, zapravo, u svojim odredbama uop}e ne tretiraju ovakve slu~ajeve.

[ta pi{e u Ustavu
U Izborni zakon BiH prepisane su odredbe iz Ustava BiH koje, izme|u ostalog, ka`u da niko ko je na izdr`avanju kazne izre~ene od Ha{kog tribunala i ko je pod optu`nicom tog suda, a nije se povinovao naredbi da se pojavi pred sudom, ne mo`e biti
S takvim slu~ajevima izborni sistem u na{oj dr`avi ve} se susretao, pa je na izborima 2004. godine za na~elnika op}ine Bosanski [amac umalo pobijedio Simo Zari}, kao kandidat Socijalisti~ke partije, koji je prije toga izdr`ao kaznu po ha{koj presudi.

Osnovni uvjeti
Glavni krivac za takve situacije su sudske presude u kojima se ne precizira oduzimanje bilo kakvih gra|anskih prava osu|enim ratnim zlo~incima. Tako, primjerice, Biljana Plav{i}, koja je nakon odslu`ene ha{ke presude pu{tena na slobodu, treba ispuniti samo tri osnovna ustavna uvjeta da bi se mogla kandidirati za neku funkciju. Ta tri uvjeta su: da je osoba punoljetna, da je dr`avljanin BiH i da ima prijavljeno prebivali{te na podru~ju na{e zemlje. U presudi kojom je ova zlo~inka osu|ena na 11 godina zatvora zbog najte`ih ratnih zlo~ina nije navedeno da joj se po odle`anoj kazni oduzima bilo kakvo pravo, pa ni to da bira i bude birana.

upisan u Centralni bira~ki spisak. Dakle, u tim slu~ajevima takva osoba ne mo`e biti kandidat, niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju. No, nakon {to postanu slobodni ljudi, oni ponovo imaju sva prava.
Formalno-pravno gledano, ako i najve}i balkanski krvolok Radovan Karad`i} bude pravosna`no osu|en te prije smrti odslu`i kaznu, bilo bi mogu}e da se i on kandidira na izborima u BiH. Isto se odnosi i na brojne druge zlo~ince poput Mom~ila Kraji{nika, Fikreta Abdi}a... Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH u ovim slu~ajevima su svezane ruke, jer taj organ ima nadle`nost samo da provodi zakone, a niko osim sudova ne mo`e nekome oduzimati bilo kakva prava.
M. KUKAN

Potvrda u pismu Dragi~evi}u
„Dnevni avaz“ je u posjedu pisma kojeg je jo{ u septembru 2008. godine Osnovni sud u Srebrenici uputio na adresu Miladina Dragi~evi}a, savjetnika u Vladi RS zadu`enog za rje{enje spora u vezi s crkvom u Konjevi}-Polju. du`e stajala u njenom dvori{tu, a on se istovremeno „slu`io parama koje mu je Dodik uplatio za izmje{tanje crkve“. Prema njenim rije~ima, ovaj slu~aj treba rje{avati Osnovni sud u Vlasenici, a ne u Srebrenici. - Ve}ina nasljednika zemlji{ta koje je zadruga „Guber“ iz Bratunca dodijelila SPC-u da gradi novu crkvu `ivjela je na podru~ju Nove Kasabe i Vlasenice. Jedan Prema sadr`aju pisma, za vi{e od 30 osoba koje se spominju kao pravni nasljednici zemlji{ta dodijeljenog SPC-u, „Guber“ je bio du`an pokrenuti postupak pred Osnovnim sudom u Vlasenici, a ne u Srebrenici, kako to poru~uje Ka~avenda. u Bosnu svakog ljeta. - Sudije da ho}e, mogle bi to zavr{iti. ^ula sam kako im je Ka~avenda poru~io da ote`u {to du`e, misle}i da }e se meni ne{to dogodi. Kako vidim, sudije Ka~avendu slu{aju bolje nego {to bi trebale slu{ati zakon. Ali, zaboravio je, jadan, da ja imam sedmero djece i da }e se Orlovi}i s njim tu`iti do sudnjeg dana - poru~uje A. HAD@I] Fata.

Svezane ruke
Bio je osu|en na {est godina zatvora za zlo~ine protiv ~ovje~nosti, ta~nije progone na politi~koj, rasnoj i vjerskoj osnovi, deportacije, te te{ke povrede @enevskih konvencija.

Godi{njica smrti nekada{njeg potpredsjednika Vlade RBiH

Vandalski ispad u Sarajevu
U toku je potraga za osobama koje su ju~er nacrtale kukasti kri` i ispisala uvredljive sadr`aje u sarajevskom tramvaju na relaciji Ilid`a Ba{~ar{ija, izjavio je za Srnu portparol Kantonalnog MUP-a Irfan Nefi}. - Na{i slu`benici su obavili razgovor u GRAS-u i do{li do saznanja da je u tramvaju, negdje na podru~ju oko Marindvora, neko od putnika primijetio natpise neprimjerenog sadr`aja, nakon ~ega je tramvaj povu~en iz saobra}aja i o~i{}en - rekao je Nefi}. On je potvrdio da su iz tramvaja broj 811 uklonjeni jedan nacrtani kukasti kri` i sitno pisani sadr`aj neprimjerenog karaktera. Neke od fa{isti~kih poruka glasile su „No`, kuka, Banja Luka“, „No` - kolac - Jasenovac“ i „Ubij ~ifuta, Zig hail (Sieg Heil)“.

Za ubistvo Hakije Turajli}a Fa{isti~ke poruke u tramvaju jo{ niko nije odgovarao
Nekada{nji potpredsjednik Vlade RBiH i istaknuti prijeratni rukovodilac sarajevske kompanije „Energoinvest“ Hakija Turajli} ubijen je na dana{nji dan 1993. godine. Turajli} je bio uspje{an poslovni ~ovjek, politi~ar demokratske orijentacije, a za „Energoinvest“ je sklopio brojne ugovore koji su zna~ili {irenje poslova na tr`i{ta Iraka, Irana, Pakistana, Malezije, Indonezije... Turajli} je 8. januara 1993. godine ubijen u Kasindolskoj ulici u Sarajevu kada je oklopno vozilo UNPROFOR-a, kojim se vra}ao sa sastanka na aerodromu s turskom delegacijom, zaustavila vojska bosanskih Srba zahtijevaju}i da se izvr{i inspekcija UN-ovog vozila. Pripadnici francuskog UNra. U tom momentu jedan od vojnika ispalio je rafal u Turajli}a. Za zlo~in koji je po~injen nad Turajli}em do sada niko nije odgovarao. Sud u Sarajevu 2002. godine osudio je Gorana Vasi}a na ~etiri i po godine zatvora zbog zlo~ina po~injenih u proteklom ratu u BiH protiv ratnih zarobljenika u srpskim zatvorima na podru~ju glavnog grada na{e zemlje. Me|utim, Vasi} je tada oslobo|en optu`nice koja ga je teretila za mu~ko ubistvo potpredsjednika Vlade RBiH. Po~ast Hakiji Turajli}u danas }e u 10.30 sati odati predstavnici „Energoinvesta“ na njegovom mezaru u haremu Ali-pa{ine d`amije u Sarajevu. Nakon toga, u 11 sati obi}i }e E. G. mjesto njegove pogibije.

Vlada Unsko-sanskog kantona

Usvojene mjere za ostvarivanje u{teda
Nacrt zakona o na~inu ostvarivanja u{teda u Unsko-sanskom kantonu izazvao je prije usvajanja dugotrajnu raspravu na ju~er odr`anoj sjednici Vlade USK. - Ukupna masa sredstava u bud`etu za pla}e bit }e umanjena za najmanje tri posto od ukupne mase iz novembra pro{le godine. Naknade za topli obrok i regres utvrdit }e se kolektivnim ugovorima, odnosno sporazumima sa sindikatima. Naknade za rad u komisijama se ukidaju, osim onih za polaganje stru~nih i ispita, gdje tro{kove snose kandidati - istakao ministar finansija USK Irfan Samard`i}, javila je Fena.

Sarajevo: S pro{logodi{njeg podsje}anja za zlo~in (Foto: Arhiv „Avaza“)

PROFOR-a tada su poslu{ali nare|enje i otvorili vrata transporte-

Bez obzira na stav CIK-a o RB-u

Bit }e izmijenjen Zakon o sukobu interesa
Za CIK nije bila sporna Razvojna banka
Federalni premijer Mustafa Mujezinovi} potvrdio je „Dnevnom avazu“ da }e, bez obzira na stav Centralne izborne komisije (CIK) BiH da Vlada nije u sukobu interesa zbog toga {to ujedno ~ini i Skup{tinu Razvojne banke (RB) FBiH, morati biti izmijenjen zakon koji regulira tu problematiku. To je potrebno radi drugih situacija, a ne zbog RB-a. Federalni i dr`avni zakoni o sukobu interesa, naime, uop}e ne tretiraju banke, nego javna i privatna preduze}a te, izme|u ostalog, ka`u da izabrani i imenovani zvani~nici i savjetnici ne mogu biti ~lanovi skup{tina u firmama. No, niz je situacija u na{oj zemlji u kojima su ~lanovi vlada i ~lanovi skup{tina. Takav je slu~aj s Vladom Kantona Sarajevo, koja je u sukobu intersa jer ujedno ~ini Skup{tinu Javnog preduze}a Gradski saobra}aj (GRAS). Sli~no je i sa skup{tinama Aerodroma Tuzla, „Unsko-sanskih {uma“, „Sarajevo{uma“ i brojnih drugih preduze}a u Srednjobosanskom, Hercegova~ko-neretvanskom kantonu... Zbog toga je CIK i dao preporuku za izmjene Zakona o sukobu interesa u FBiH, a kako nam je poja{njeno u toj instituciji, za njih nikada nije bilo sporno ~lanstvo Vlade FBiH u RB-u. Ina~e, Zakon o sukobu interesa RS omogu}io je zvani~nicima da mogu biti i ~lanovi skup{tina, zbog ~ega u manjem entitetu uop}e nema ovakvih problema kao u FBiH.
M. K. Mujezinovi}: Druge situacije

10
INTERVJU Rasim Ljaji}, predsjednik SDPS-a

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

teme

Ne}emo nijemo posmatrati poku{aj podjele Sand`aka
Ako neko ne mo`e da nam konkretno pomogne, neka nam ne poma`e O~ekujem da Uredba Vlade Srbije bude izmijenjena
Razgovarao: Faruk VELE
Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) i srbijanski ministar rada i socijalne politike Rasim Ljaji} vjeruje da je Uredba Vlade Srbije od 24. decembra pro{le godine, kojom je podru~je Sand`aka podijeljeno izme|u dva statisti~ka regiona, to jest centralne Srbije i zapadne Srbije, prije nesporazum nego smi{ljen ~in. U razgovoru za „Dnevni avaz“ on izra`ava uvjerenost da }e Vlada Srbije izmijeniti Uredbu o statisti~kim regionima tako {to }e sve sand`a~ke op}ine objediniti u jedan region.

kazao je da je to dio nastojanja starog ~ak stolje}e da se Bo{njaci raspar~aju „da bi nas mogli kontrolirati“.
- Ne, apsolutno to nema nikakve veze. I to iz ovih razloga o kojima sam govorio. Dakle, mi imamo ozbiljan politi~ki dogovor. Ako ba{ ho}ete, Sand`ak je ve} podijeljen. ^ak je i prije bio podijeljen. Mi to sada ispravljamo. Mislim da bi bilo bolje da nam se ne poma`e, ako neko realno ne mo`e da nam pomogne. Zna~i, vrlo je lako davati izjave, vrlo je lako davati proklamacije. Ponavljam, svako ko nam konkretno ne mo`e pomo}i, neka nam ne poma`e. Jer, ovo nije nimalo jednostavno iz prostog razloga {to mi `elimo do}i do ne~ega {to je pravedno za sve. Nije nau{trb bilo koga. A sada da se mi razme}emo rije~ima o historijskim podjelama, podjelama starim stotinu, dvije stotine, 1.000 godina... To ne vodi ni~emu. Mi smo mala zajednica u Srbiji i poku{avamo politi~kim i demokratskim sredstvima do}i do pune ravnopravnosti za svakoga ko `ivi u Srbiji, a posebno za Bo{njake, malu zajednicu od 150 hiljada ljudi.

Regionalni razvoj
- Vjerujem u to iz prostog razloga {to smo o ovome vodili polemiku na nivou vladaju}e koalicije i na nivou Parlamenta. Na{ uvjet tada
Ljaji}: Vrlo je lako davati izjave i proklamacije

edba definira podjelu na ove statisti~ke regione. Dakle,

je~ o zabuni?
- Mislim da se ovdje zaista vi{e radi o nesporazumu, odnosno da je Statisti~ki zavod Srbije, ne vode}i ra~una o politi~kom dogovoru koji je postignut, pripremio prvobitnu verziju Uredbe o podjeli Srbije na sedam statisti~kih regiona. Mi to iskreno nismo ni gledali, jer smo vjerovali na rije~. Dogovor je bio postignut i nema potrebe da se sumnja u to. Ja sam razgovarao i s koalicionim partnerima i oni su izrazili ~u|enje. Prije svega, tu mislim na partnere iz Demokratske stranke Borisa Tadi}a. Oni su mi dali uvjeravanja da }e to biti ispravljeno. U ponedjeljak su zakazani razgovori s predstavnicima Statisti~kog zavoda Srbije i resornih ministarstava da vidimo kako da iza|emo iz ove situacije.

Mladi} se ne mo`e vje~no kriti
Kako ste i najavljivali, krajem pro{le godine dali ste ostavku na poziciju koordinatora Tima za implementaciju Akcijskog plana za okon~anje saradnje s Ha{kim sudom, jer Ratko Mladi} nije uhap{en. Da li Srbija zaista mo`ete rije{iti pitanje zlo~inca Mladi}a?
- Ja sam i dalje predsjednik Nacionalnog vije}a za saradnju s Ha{kim tribunalom. Istina, ta funkcija nema dodira sa stvarnim operativnim potragama. Ona ima vezu s drugim vidovije bio da glasamo za Zakon o regionalnom razvoju ako sve sand`a~ke op{tine budu dio jednog regiona. Htjeli smo na taj na~in pokazati da su u pitanju privredni, ekonomski, saobra}ajni i drugi razlozi, prije nego politi~ki. Tada nam se iza{lo ususret. Re~eno je da mi glasamo za taj zakon, a da kasnije Urma saradnje s Tribunalom. U tom kontekstu ostat }u, dakle, u toj materiji. Vjerujem da se Mladi} ne mo`e vje~no kriti. Mislim da }e ovakav intenzitet i nivo potraga, ipak, dovesti do Mladi}a. Krajnje je vrijeme da se ta pri~a zavr{i, jer je Srbija sve vrijeme talac jednog ~ovjeka. Ne usu|ujem se vi{e da procjenjujem ho}e li to biti tokom ove godine, ali vjerujem da }e ono {to je do sada ura|eno i ono {to }e biti ura|eno kona~no dovesti do lociranja Mladi}a. ovdje se ne radi o politi~kim, niti administrativnim regionima, nego o statisti~kim regionima, ~iji je osnovni cilj da uravnomjeri regionalni razvoj u Srbiji. Namjera je da se on izjedna~i i da se privuku sredstva EU po osnovu regionalnog razvoja u Srbiji - ka`e Ljaji}.

A-sda podr`ala prijedlog reisa Ceri}a

Zakonom zabraniti vrije|anje IZBiH
Vrije|anja islama i muslimana prevr{ila mjeru
Stranka A-sda podr`ala je ju~er prijedlog reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri}a da se autonomija i sloboda Islamske zajednice u BiH za{titi posebnim ugovorom s dr`avom BiH kako su to ve} u~inile druge dvije konfesije, jer su, kako ocjenjuju u toj - saop}ila je A-sda. U toj stranci smatraju da je mogu}nost koja je predvi|ena Zakonom o slobodi religije - da dr`ava mo`e dodatno osigurati prava vjerskih zajednica, u slu~aju IZBiH vi{e nego opravdana te da je odbrana islamskih

Strpljivi i mudri
Mislite li da }e Uredba Vlade biti ukinuta i da ne}ete biti prevareni? [ta ako se to ne dogodi?
- Mi ne mo`emo prihvatiti da se sve to nijemo provodi. Posebno, jer nam je dato obe}anje. Mi `elimo, dakle, dati {ansu da se ovo ispravi. Svaki na{ sljede}i potez ne}e biti ishitren. @elimo da vidimo reakcije. Imamo uvjeravanja da }e se to ispraviti i ne treba stvarati pretjeranu tenziju, niti se razbacivati velikim rije~ima. Mi imamo poslanike u Parlamentu. Vidjet }emo kakva }e biti reakcija. Ja zaista o~ekujem da se Uredba ispravi. Do tada, bit }emo strpljivi i mudri. Sve drugo bilo bi lo{e za nas.

Tihi}eva SDA izabrala satanizaciju Bo{njaka
- Islamska zajednica se vi{e ne mo`e uzdati u demokratske i patriotske vrijednosti najja~e bo{nja~ke stranke, koja je postala ekspozitura dejtonskih islamofoba. Izme|u Islamske zajednice i Rafija Gregoristranci, vrije|anja islama i muslimana prevr{ila svaku mjeru. - Ugovor o dr`avnoj za{titi IZBiH jo{ je potrebniji kada se zna da je bo{nja~ka politika, predvo|ena Sulejmanom Tihi}em, postala jedan od progonitelja islamskih vrijednosti, umjesto da bude prva koja }e {tititi ki~mu bo{nja~kog identiteta jana (Raffi Gregorian), Tihi}eva SDA je izabrala sheme za satanizaciju Bo{njaka i islama, {to zna~i da su vjerska osje}anja muslimana ostala bez politi~ke za{tite - isti~e se u saop}enju A-sda. vrijednosti odbrana temeljnih ljudskih i gra|anskih prava, koja se kr{e svakodnevnim medijskim vrije|anjem vjerskih osje}anja muslimana. A-sda smatra da je potrebno dobiti ugovor koji }e sve subjekte zakonski obavezivati da ne smiju vrije|ati Islamsku zajednicu, niti sponzorirati islamofobiju.

Zaista vjerujete da je ri-

Ali, ipak, postoji li osnova za sumnju da se navodnim statisti~kim regijama na mala vrata uvodi definitivna podjela i Sand`aka u Srbiji? Komentiraju}i odluku o raspar~avanju Sand`aka reisu-lulema Mustafa ef. Ceri}

Provedba odluke o pove}anju akcize na cigarete

Inspektori kontrolirali distributere
Inspektori Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH ve} od prvog dana ove godine po~eli su kontrolu trgovaca cigaretama kako bi provjerili da li se pridr`avaju odluke o novoj akcizi na duhanske proizvode. - Na{i ljudi su, kako smo to i najavljivali, najprije posjetili velike distributere kazao je za na{ list portparol UIO-a Ratko Kova~evi} i dodao da zasad nisu primije}ene nepravilnosti. Inspektori su kontrolirali da li popisne liste odgovaraju stanju u skladi{tima. Na taj na~in `ele sprije~iti da trgovci zadr`e neprijavljene zalihe cigareta sa starim akciznim markicama koje bi kasnije prodavali po novoj cijeni, bez upla}ivanja razlike. Trgovci su morali do 1. januara napraviti popisne liste i dostaviti ih UIO-u do 10. ovog mjeseca, uz uplatu razlike izme|u nove i stare akcize na zate~ene zalihe. Kova~evi} napominje da }e se tek nakon toga mo}i izricati sankcije ako utvrde da neko nije dostavio liste ili uplatio razliku. Ina~e, po~etkom primjene ovog zakona, 1. jula prethodne godine, izdato je ne{to vi{e od 2.000 prekr{ajnih naloga protiv onih koji nisu dostavili liste na vrijeme, nisu izvr{ili popis svih proizvoda i sli~no. - Ovog puta o~ekujemo mnogo manje prekr{aja, jer su trgovci sada mnogo bolje informirani o svojim zakonskim obavezama - isti~e G. MRKI] Kova~evi}.

teme

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

11

TU@ILA[TVO TK Istraga o navo|enju na prostituciju

Jozi Banovi}u produ`en pritvor
Jedan od razloga za produ`enje pritvora je i „postojanje stvarne prijetnje naru{avanja javnog reda u slu~aju pu{tanja osumnji~enog na slobodu“
Jozo Banovi}, protiv kojeg Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona vodi istragu zbog sumnje da je u svojim ugostiteljskim objektima „Jet Star“ u @ivinicama i „Vila Sensi“ u Banovi}ima organizirao lanac prostitucije, provest }e u pritvoru jo{ 30 dana. Takvo rje{enje je na prijedlog Tu`ila{tva donio Kantonalni sud Tuzla. Kao razlog za produ`enje pritvora navedeno je kako „postoji mogu}nost da bi boravkom na slobodi osumnji~eni ometao postupak utjecajem na svjedoke te da bi mogao ponoviti krivi~no djelo koje mu se stavlja na teret“. Jedan od razloga za produ`enje pritvora je i „postojanja stvarne prijetnje naru{avanja javnog reda u slu~aju pu{tanja osumnji~enog na slobodu“. Banovi} je uhap{en i pritvor-

Emki}: Obavljena vje{ta~enja

Mujkanovi}: Bez novih detalja

Nakon otkrivanja maloljetni~ke prostitucije

Fini{ istrage o seks aferi tek predstoji!
U Br~kom do sada saslu{ano desetak osoba Ima li mjesta za bojazan od zata{kavanja
Kako novih detalja o istrazi o maloljetni~koj prostituciji u Br~kom nema, u javnosti je sve ra{irenije mi{ljenje da }e i tu aferu, poput mnogih drugih, pokriti pra{ina. Policija je, dodu{e brzo reagirala nakon {to je „Dnevni avaz“ otkrio da su u aferu uklju~ene u~enice Druge osnovne i nekoliko srednjih {kola i identificirala dvije maloljetnice sa snimaka tokom seksa s nepoznatim mu{karcima, a u{an - potvrdio nam je, pod uvjetom anonimnosti, izvor blizak istrazi. Glavni tu`ilac u Distriktu Zekerija Mujkanovi} u izjavi za na{ list nije `elio iznositi detalje o ovom slu~aju, jer „u principu ne govore o istra`nim radnjama koje provode“. - Javnosti se ~ini da se sve poku{ava zata{kati, ali radi se o obuhvatnoj i obimnoj istrazi koja se kontinuirano odvija i nije dobro

Objekt „Jet Star“ u @ivinicama: Banovi} uhap{en 9. decembra pro{le godine

en 9. decembra pro{le godine. Do narednog mjeseca, koliko }e mu

Ko je na spisku svjedoka
Izjave u Tu`ila{tvu, kako saznajemo, u narednim danima, kao svjedoci, trebali bi dati biv{i direktor tuzlanskog zatvora Hasan Hod`i}, vlasnik lokalne novine „Tuzlanski list“ Vahid Ibri{imovi}, biv{i direktor hotela „Tuzla“ Damir Bora, njegov kolega i nekada{nji Banovi}ev knjigovo|a Midhat Salihbegovi} i jo{ nekoliko lokalnih `ivini~kih biznismena. No, time spisak svjedoka nije zaklju~en, pa bi u Tu`ila{tvo mogla biti pozvana i jo{ neka zvu~nija imena.

trajati pritvor, Tu`ila{tvo TK trebalo bi okon~ati istragu i donijeti eventualnu odluku o podizanju optu`nice. Ve} danas po~et }e saslu{anje dijela svjedoka za koje istra`itelji imaju saznanja da su bili korisnici seksualnih usluga pet djevojka, od kojih su dvije 16-godi{nje u~enice drugog razreda srednje {kole. Za te usluge „ugledna klijentela“, koju ~ine direktori i biznismeni, pla}ala je od 50 do 200 maE. HUREMOVI] raka.

Hap{enje organizatora
Ina~e, zbog navo|enja maloljetnica na prostituciju uhap{eni su Fahira ^a~kovi}, Alma Karamuji}, Mile Gaji}, u ~ijoj su ku}i pru`ane seksualne usluge, i Slopotom i uhapsila nekoliko osoba koje je dovela u vezu s navo|enjem na prostituciju i snimanjem seksualnih odnosa. No, u javnosti se uveliko spominju imena dvojice visokorangiranih Vladinih slu`benika za koje se sumnja da su imali seks s maloljetnicama i da su to i snimali svojim mobitelima, ali nadle`ni u Distriktu nikako da ih privedu bar na informativni razgovor. - Do sada smo saslu{ali desetak osoba. Me|u njima su i roditelji dvije u~enice koje se nalaze na snimcima, a bilo je i potencijalnih svjedoka u ovim slu~ajevima. Do sada niko od slu`benika Vlade nije saslbodan Luki}, koji je pu{ten da se brani sa slobode po{to se njemu na teret stavljaju samo snimanje i distribucija pornografskih snimaka maloljetnica. da se ti detalji objavljuju. Trenutno se nastoje na}i i identificirati ostali akteri, nakon ~ega }e se kockice same slo`iti u smislu da }e onda biti poznati i „korisnici“ maloljetni~kih seksualnih usluga. Fini{ istrage u ovom predmetu tek predstoji - kazao nam je na{ izvor. Portparol policije u Br~kom Halid Emki} rekao nam je „da je istraga u toku, te da postoji odre|en broj vje{ta~enja“. - Sva saznanja koja budemo imali bit }e provjerena. Ako postoje bila kakva saznanja za bilo koga, uklju~uju}i i predstavnike vlasti u Br~kom, i oni }e se na}i pod istragom - kategori~an je Emki}. E. RA@ANICA

Ko {alje prijedloge predsjednici FBiH Borjani Kri{to

Pomilovanja ve}inom u rukama uposlenika Ministarstva pravde
Za{to je odbijeno smanjenje kazni za ~ak 36 osoba
Predsjednica Federacije BiH Borjana Kri{to nastavila je sa setom pomilovanja osu|enih osoba, pozivaju}i se na odgovaraju}i zakon usvojen po~etkom pro{le godine. No, za razliku od prednovogodi{njeg poteza, kada je potpuno oslobodila zatvorske kazne odane strana~ke kadrove osu|ene za zloupotrebu polo`aja Hazima Vikala, Mufida Loju, Halida Galija{evi}a, Peru Mad`ara ili Branka Goluba, a da ni dana nisu proveli u zatvoru, Kri{to je ovog puta, da li zbog burnih reakcija javnosti, oslobodila kazne samo tri osobe.

Na ~elu Komisije Adisa Begi}

Na prijedlog federalnog poslanika Ante ^olaka

Parlament odlu~uje o pripajanju Vare{a Sarajevskom kantonu
Provedba ove teritorijalne promjene iziskuje podr{ku oba doma
Kri{to: Nova odluka bez politi~ara Vidovi}: Imenovao Komisiju

Petero~lani tim
U pitanju su Jela Ivanovi}, ka`njena zbog ubistva, Samija Buturovi}, ka`njena zbog krivotvorenja isprava, i D`evad Rad`o, osu|en zbog te{kog ugro`avanja sigurnosti u saobra}aju. Istovremeno, uprkos prijedlogu famozne Komisije za pomilovanja u FBiH, Kri{to je do sada odbila dati svoj potpis za ukupno 36 osoba, za koje je, tako|er, bilo dato zeleno svjetlo za osloba|anje ili smanjenje zatvorske kazne. Istra`uju}i ko i kako predla`e pomilovanja u Komisiji koju je u

julu pro{le godine osnovao ministar pravde Feliks Vidovi}, na{ list do{ao je do saznanja da petero~lani tim sa~injavaju isklju~ivo uposlenici tog ministarstva, {to je, najbla`e re~eno, ~udno i dovodi u pitanje i objektivnost i autoritet tijela.

Otvoren prostor
Na ~elu Komisije nalazi se Adisa Begi}, nominalno stru~na savjetnica, i to upravo u Sektoru izvr{enja kaznenih sankcija Ministarstva pravde FBiH. To zna~i da je ona u direktnoj komunikaciji s

direktorima kaznenopopravnih ustanova, a samim tim otvoren je prostor manipulaciji da prolaz kod Komisije za pomilovanja mogu dobiti samo odabrani. U Komisiji je i pomo}nik ministra pravde Hidajet Halilovi}, poznatiji kao predsjednik Saveza lova~kih organizacija BiH, potom jo{ jedan pomo}nik ministra pravde - Ivan Mate{i}, a tu su i savjetnik ministra Vidovi}a Tihomir Marin~i} i \or|e Mi{elji}, nekada visokopozicionirani uposlenik Ministarstva pravde FBiH.
A. HAD@IARAPOVI]

Na sjednici Predstane iziskuje podr{ku oba dovni~kog doma Parlamenta ma Federalnog parlamenta. FBiH zakazanoj za 12. jaU septembru pro{le gonuar poslanici }e se, izdine Predstavni~ki dom je me|u ostalog, izja{njavati i podr`ao i inicijativu poslao inicijativi za pripajanje nika SBiH za pripajanje op}ine Vare{ Sarajevskom Olova Sarajevskom kantokantonu. Ovo je u sklopu nu, ali taj prijedlog jo{ nije izmjena Zakona o federado{ao pred Dom naroda. lnim jedinicama predlo`io ^olak: Ne - Vare{ je uvijek bio Ante ^olak, poslanik Klu- ~ekati ustavne bli`i sarajevskoj regiji i ba hrvatskih zastupnika promjene o~ekujem da }e kolege u PrHSS-HSP-HNZ-HZHB. edstavni~kom domu biti U izjavi za na{ list ^olak je po- korektne, onako kao {to smo i mi dsjetio da je prije nekoliko mjeseci bili glede Olova. Ne znam za{to to 90 posto, odnosno 4.000 gra|ana tako sporo ide u Domu naroda, Vare{a potpisalo peticiju za ulazak vjerovatno misle ~ekati ustavne pru sastav KS zbog nepovoljnog po- omjene. Me|utim, ~ekaju}i to, jalo`aja te op}ine u ZDK. Me|utim, dni ljudi mogu pocrkati - izjavio je provedba ove teritorijalne promje- ^olak. M. K.

Klub poznatih

Sead Hod`i}

12

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

teme

Smijenio bih sve potkupljive
Li~ni profil poznatog advokata
Ime i prezime: Sead Hod`i}. Datum i mjesto ro|enja: 10. juli 1948., Travnik. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti stan. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|enje djece (11. decembar i 22. avgust) i vjen~anje (14. maj). Koji automobil vozite: Nijedan. Kako se odmarate: Najradije na moru. Omiljeni muzi~ar: D`on Lenon (John Lennon). Volite li kuhati: Volim, ali mi `ena ne da. Najdra`a knjiga: „Vje~nik“, Ned`ad Ibri{imovi}. Omiljeni pisac: Tomas Man (Thomas Mann). Umjetnik kojeg cijenite: Pikaso (Picasso) i Goja (Goya). Za koji klub navijate: Sarajevo mi je simpati~no, ali nisam navija~. Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu. Jeste li ljubomorni: U principu, nisam. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Osmijeh i boju o~iju. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nisam je do`ivio, pa ne znam kako bih se pona{ao. Bavite li se sportom: Sada ne. Omiljena hrana i pi}e: Pite i kiselo mlijeko. Ko se brine o Va{em imid`u: Dijelom ja, dijelom supruga. Volite li i}i u {oping: Kao posmatra~. Jeste li sujevjerni: Nisam.

STATISTIKA Pora`avaju}i podaci 15 godina od Dejtona

Pola miliona bh. izbjeglica i dalje boravi u inozemstvu
BiH zemlja s najizra`enijim izbjegli~ko-raseljeni~kim problemom u Evropi
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u 100 zemalja {irom svijeta i danas, 15 godina od Dejtona, boravi vi{e od pola miliona osoba koje su zemlju napustile zbog rata na ovim prostorima. Istovremeno, status raseljenih osoba u BiH trenutno ima oko 39.000 porodica, odnosno 117.000 osoba. U posljednjih 14 godina skoro sva zauzeta imovina vra}ena je predratnim vlasnicima te je od 450.000 uni{tenih ku}a obnovljeno njih 320.000. Osim toga, procjenjuje se da oko 2.700 osoba `ivi u kolektivnim smje{tajima {irom BiH.

Hod`i}: U {opingu posmatra~

Priznati status
Ovo se navodi u univerzalnom periodi~nom pregledu o stanju ljudskih prava u BiH, sa~injenom krajem 2009. godine. U izvje{taju se ka`e i to da je BiH zemlja s najizra`enijim izbjegli~ko-raseljeni~kim problemom u Evropi. S priznatim izbjegli~kim statusom u na{oj zemlji boravi oko 187 osoba, dok je, prema evidenciji Ministarstva sigurnosti BiH, izdato oko 250 izbjegli~kih kartona. - Razlika u broju izdatih izbjegli~kih kartona i broja osoba koje trenutno borave u BiH je broj preseljenih izbjeglica u tre}e zemlje putem programa UNHCR-a, a kojima nikada nije prestao izbjegli~ki status u BiH - ka`e se u
Izbjegli~ki centar u Rakovici: I dalje raseljeno 39.000 porodica
(Foto: Arhiv „Avaza“)

Imate li ku}nog ljubimca: Imao sam psa, zvao sam je Moja curica, porijeklom je bila kineski lav, ali kako je umrla, vi{e nemam ljubimca. Koji je Va{ `ivotni moto: Raditi, biti ~estit i od koristi i drugima i sebi. Va{ najbolji prijatelj je: Mehmed Balti} iz Travnika i Sulejman Hrle. Pratite li politi~ku situaciju: Pratim. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Smijenio bih nekompetentne i potkupljive. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne bih.

izvje{taju. Najve}i broj izbjeglica koje trenutno borave u BiH jeste iz Srbije, Crne Gore, Palestine, Sirije, Tunisa, Makedonije, Al`ira, Albanije, Hrvatske, Moladavije i Saudijske Arabije.

Ugro`enost novinara
Osim podataka koji se ti~u izbjeglica i raseljenih osoba, u izvje{taju je posebna oblast posve}ena i pitanju slobode izra`avanja, slobode medija, raznim vidovima diskriminacije... Doma}i politi~ari posebno su imali zamjerke

Ima i napretka
U izvje{taju je na koncu navedeno da je u BiH ostvaren znatan napredak kada je rije~ o po{tivanju ljudskih prava. No, dodano je da se na tom pitanju i dalje treba raditi.

SMS
HE]INI LOPOVLUCI Svaka ~ast „Avazu“ za istra`iva~ko novinarstvo i otkrivanje He}inih lopovluka. Jo{ da do|u u Visoko pa vide {ta radi s „Bosnagrafom“, „Vemom“, „Viteksom“ i sli~no. Samo da tu`ioci i sud odrade svoje. Zejnil iz „Bosnagrafa“ TRO[E TU\E Zar nije sramota da voza~i iz slu`bi za odr`avanje puteva idu ku}ama na selo u drugi entitet preko vikenda i tro{e gorivo od firme, koje je ograni~eno po 115 KM za jedan mjesec? Zar to nije sramota premijeru Kantona Sarajevo? GLADNI RADNICI - Sramota da su tri fabrike u Klju~u zatvorene

Dnevni avaz 061-142-015
od kada je do{ao na vlast novi na~elnik. ^ak 2.000 ljudi gladuje, a on ni{ta ne poduzima i time istjeruje ljude iz svog grada. ZASUKATI RUKAVE - Dokle }e demobilisani borci prijetiti blokadama i protestima, kao da su samo oni branili BiH? Treba im ukinuti sve privilegije, jer se ne mo`e za njih vi{e raditi. Neka zasu~u rukave i zara|uju sebi i svojoj porodici, a ne da `ive na tu|i ra~un. Sa 16 godina bio sam pripadnik Armije RBiH i zamislite kada bi svi biv{i borci tra`ili ista prava, {to sigurno zaslu`ujemo? Ko bi taj iznos uspio platiti i gdje bi to odvelo ove napa}ene radnike koji jedva sebi i svojoj porodici obezbje|uju egzistenciju. Pozdrav, Sarajlija NEMA DA NEMA - Razumijem da je doba recesije, {tednje... Ali, ne razumijem da je vrijeme da li~na pratnja gospodina Kom{i}a poha|a {kolu skijanja, jer doti~ni ni na skijanje ne ide bez pratnje. PRAZNA OBE]ANJA Te{ko nama ako opet budu izabrani na sljede}im izborima iste stranke i isti ljudi. Ne}emo drugi put ni hljeba imati. Zato, narode, pamet u glavu! Treba tra`iti ljude koji otvaraju radna mjesta, fabrike. Dosta je prazne pri~e i obe}anja, a od toga se ne `ivi.

na dio koji se odnosi na odnos novinara i politi~ara. Kako je u izvje{taju navedeno da su novinari ugro`eni te da su vrlo ~esto izlo`eni cenzuri i sna`nom utjecaju nacionalnih stranaka, doma}i parlamentarci `estoko su se usprotivili ovakvim navodima, isti~u}i da ovakav izvje{taj ne smije iza}i izvan granica BiH. - Ovu zemlju niko ne mo`e odbraniti od nje same, jer ovdje Ustav kr{i ljudska prava - kazao je dopredsjedavaju}i Doma naroda Parlamenta BiH Ilija Filipovi}. Iako je u izvje{taju navedeno da je RAK ustanovio osnovna profesionalna pravila u elektronskim medijima, Filipovi} je ocijenio da je ova institucija dozvolila „raskala{enost i raspojasanost S. R. medija“.

ANKETA

me|u gra|anima Br~kog, Klju~a i Sarajeva Je li dosada{nji povratak prognanih u BiH bio uspje{an?
- Projekt povratka izbjeglih i prognanih osoba je neuspje{an. Povratnici nemaju nikakve uslove za normalan `ivot. Biljana
Dragi~evi}

Vlast je pala na ispitu
- Osim u Br~ko Distriktu, u skoro svim gradovima BiH dominantan je po jedan narod, {to dovoljno govori o neuspje{nom povra- Jusuf Zelenjakovi} tku prognanih. - Ne mo`e se biti zadovoljno, sve {to je ~injeno bilo je radi forme. Jedini primjeri uspje{nog povratka de{avali su se spontano, [efka kao u Kozarcu, Muratagi} naprimjer. - Mislim da dosada{nji povratak nije bio na zadovoljavaju}em nivou. Trebalo bi u ovoj godini mnogo vi{e raditi na povratku progna- Safet ^ukojevi} nih. - Nadle`ni ni{ta ne ~ine kako bi privukli narod da se vrati u svoje predratne domove i smatram da nijedan ozbiljan ispit nisu poDra`en lo`ili. Svrtan - Aneks 7 Mirovnog sporazuma bio je samo deklarativni cilj, dok su iza kulisa ~inili sve da ostvare pravi cilj, a to je doEnes vr{avanje etni~kog ~i{}enja. Salihovi} - Mnogo je raseljenih i njihov povratak te~e vrlo sporo. Nadam se da }e odgovorni u~initi vi{e da se povratak omaMustafa sovi.

Br~ko

- Nikako nisam zadovoljan, procenti su suvi{e mali. Mogli bi se tra`iti razlozi tome, ali bojim se da je suvi{e kasno i da se to ne mo`e popra- Fikret Bajri} viti. - Ja sam iz Huma kod Fo~e i tamo se vratilo vrlo malo ljudi. Nema ambulante, autobusa. Kako da se ljudi vrate kada moraju i}i 52 kilometra do Had`o prve ambulante? Be~irevi}

Sarajevo

Klju~

E. R. - F. B. - A. J. ^and`ija

teme

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

13

PRIVATIZACIJA Predstavnici Sport-Forma i Sindikata tekstila BiH

Raskinuti ugovor o prodaji i rije{iti probleme radnika
Nijedna odredba nije ispo{tovana Uklju~iti Vladu SBK u rje{avanje agonije firme iz Fojnice Pokretanje krivi~nog postupka
Sindikat tekstila, ko`e, obu}e i gume BiH tra`it }e od Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu raskid ugovora o kupoprodaji dr`avnog kapitala u firmi Sport-Form iz Fojnice potpisanog 1. aprila 2004., te rje{avanje statusa i uvezivanje sta`a za 226 radnika tog preduze}a. r~evi} kazao je da je, nakon {to nije ispunjena nijedna stavka iz ugovora, postupak 2008. godine vra}en Agenciji za privatizaciju u SBK koja je na{la novog kupca. Me|utim, prema njihovim saznanjima, radi o istom kupcu samo {to je promijenjeno ime direktora koji odbija razgovarati s radnicima. Oni su nakon sklapanja tog ugovora radili jedan mjesec, a zatim im je re~eno da idu ku}i i da }e biti pozvani kada po~ne proizvodnja.

Energoinvest: Najve}i skok cijene

Trgovanje 116.285 maraka

Bez transakcija dionicama fondova
Glavni indeks u plusu 2,2 posto
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 116.285 maraka, a u sklopu 50 transakcija ukupno je prometovano 115.470 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 1.168 KM, me|u fondovima nije bilo trgovine, obveznicama ratnih potra`ivanja 26.544, na primarnom tr`i{tu 52.828, a na sekundarnom 35.744 marke. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`ile su dionice Energoinvesta iz Sarajeva od 15,38 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao Rudnik soli Tu{anj iz

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,00% = 1.826,41 2,20% 0,89% 1.045,81 1.098,38

Isti kupac
Predsjednik Sindikata Ramiz Omanovi} kazao je na ju~era{njem sastanku s predstavnicima Sport-Forma da }e u iznala`enju rje{enja za te`ak polo`aj radnika te firme i poku{aju pokretanja proizvodnje biti iskori{tena sva zakonom predvi|ena sredstva, te za-

Veliki dugovi
Fojnica: Proizvodnja stoji ve} osam mjeseci

tra`eno uklju~enje Vlade SBK u taj proces.

Obaveze iz ugovora
Ugovor o prodaji dr`avnog kapitala Sport-Forma zaklju~ili su Agencija za privatizaciju u SBK i kupci Nenad [avija i Zvonko Bratu{a koji su se tim dokumentom obavezali da }e zadr`ati svih 226 radnika firme. Osim toga, u roku od tri godine morali su zaposliti 50 novih radnika, te ulo`iti dodatnih 350.000 KM. Po~etna vrijednost kapitala bila je ve}a od 9,8 miliona KM, a slobodnom pogodbom prodat je za 500.000 maraka od ~ega je 450.000 KM u certifikatima, a 50.000 u gotovini.

Najavio da }e, ako bude potrebno, biti pokrenut i krivi~ni postupak protiv Agencije za privatizaciju u SBK. - Kupoprodajni ugovor sa~injen je nakaradno i sve pokazuje da je bila namjera oplja~kati imovinu firme. Nijedna odredba iz ugovora nije ispo{tovana. Jedni ostaju na ulici, dok se drugi nelegalno bogate - rekao je Omanovi}. ^lan Sindikata firme Sport-Form Smail Ome-

Omer~evi} isti~e da je firma u velikim dugovima, proizvodnja stoji, a radnici nemaju rije{en status. Do kraja 2005. od ukupno 226 radnika radilo je tek njih stotinu. Omer~evi} ka`e da su ~lanovi Sindikata svi oni koji su tada bili uposlenici, te da od tada nisu ni primili pla}u. Na ju~era{njem skupu istaknuto je da Savez samostalnih sindikata BiH zajedno s granskim sindikatima tra`i reviziju privatizacije i svih kupoprodajnih ugovora dosad sklopljenih [. KUMA[IN u FBiH.

Tuzle od 11,02 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX nije se mijenjala u odnosu na pro{lo trgovanje i iznosi 1.826,41 poen. Indeksa SASX-10 dobio je na vrijednosti 2,2 posto i uzletio na 1.045,81 poen, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 sko~ila za 0,89 posto i iznosi 1.098,38 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Kursna lista SASE na dan 7. 1. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
16,00 23,53 23,16 22,01 21,52 20,01 20,08 5,55 3,99 31,94 8,01

Promjena kursa (%)
0,00

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
1

ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO OBVEZNICE RATNA POTRA OBVEZNICE RATNA POTRA OBVEZNICE RATNA POTRA OBVEZNICE RATNA POTRA OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA IVANJA IVANJA IVANJA IVANJA 73 102.597 2.245 4.398 1.671 1.678 1.345 10 15 783 95 550 1.168,00
OBVEZNICE FBiH

-1,70 0,19 0,04 -1,69 0,00
PRIMARNO TR@I[TE

24.361,17 5 519,69 3 967,95 3 359,72 2 335,892BH TELECOM 26.999,29 55,50 59,85 24.908,70 760,80 35.744,50 18 1 1 10 2 1

Upravni odbor UniCredit banke

Definirana pravila za pove}anje kapitala
Upravni odbor italijanske UniCredit banke na ju~era{njoj sjednici definirao je uvjete koji se odnose na pove}anje kapitala, koje je odobreno na vanrednoj Skup{tini dioni~ara 16. novembra 2009. godine. Pove}anje kapitala }e se provoditi izdavanjem novih obi~nih dionica nominalne vrijednosti od 0,50 eura, koje }e osigurati da regularno vlasni{tvo bude ponu|eno s pravom pre~e kupovine ve} postoje}im dioni~arima po cijeni od 1,589 eura po dionici. Kao rezultat, bit }e izdate 2.516.889.453 obi~ne dionice, pove}avaju}i temeljni kapital za 1,25 milijardi eura, a cjelokupna transakcija iznosit }e skoro ~etiri milijarde, saop}ila je UniCredit banka.

D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH RUDNIK SOLI TUŠANJ DD TUZLA

0,70 15,38 7,55 4,23 -11,02 -2,99

SEKUNDARNO TR@I[TE

RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST 64,99

Prognoza banke Citigroup za 2010.

Rast indeksa na svjetskim berzama od deset posto
[kodaAuto: Liderska pozicija u BiH

Rezultati prodaje novih automobila u BiH

Svako ~etvrto prodato vozilo marke „{koda“
I pored ekonomske krize 2009. }e ostati upam}ena kao godina dobrih poslovnih rezultata za kompaniju [koda u BiH. Potvr|uju}i priznanje koje je [kodi dodijelilo stru~no vije}e Superbrandsa, lani je prodato ukupno 2.380 automobila marke „{koda“, saop}ila je [kodaAuto. U segmentu A0 najvi{e je prodato modela „fabija“, njih 916, ~ime je ovaj model najprodavaniji mali gradski automobil u BiH. U segmentu A model „oktavija“ je najtra`enija u na{oj zemlji s ukupno prodatih 1.264 modela. Osim navedenih prodati su i 65 „rumstera“ i 101 model „superb“. Prodajni rezultati osigurali su [kodi lidersku poziciju u prodaji novih automobila, odnosno 25 posto u~e{}a na tr`i{tu BiH.

Milano: Izdavanje novih obi~nih dionica

Indeksi najve}ih svjetskih berzi u ovoj godini bi mogli porasti za dodatnih deset posto na krilima sna`nog rasta dobiti kompanija i niskih kamatnih stopa, stoji u najnovijem izvje{taju ameri~ke baCitigroup: Ra~una na dobit kompanija nke Citigroup. Analiti~ari nalekomunikacijskih izdanja. vedene banke ulaga~ima pr- MSCI AC World Index eporu~uju kupovinu dioni- mogao bi 2010. zavr{iti na ca japanskih kompanija kao 330 bodova, {to je rast od i ulazak na azijsko tr`i{te u deset posto u odnosu na krrazvoju. S druge strane, Ci- aj pro{le godine - navodi se tigroup smatra da su najma- u izvje{taju Citigroupa. nje isplativa ulaganja na beNavedeni indeks lani je rzama Latinske Amerike i zavr{io 31 posto u plusu, {to kontinentalne Evrope, pre- mu je bila najbolja izvedba nosi Bloomberg. od 2003. godine. Analiti~ari Za ovu godinu preporuka Citigroupa tako|er su proameri~kog bankarskog diva gnozirali rast dobiti po dioje kupovina dionica tehno- nici na globalnom nivou od lo{kog sektora, te prodaja te- 36 posto u ovoj godini.

14

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

teme

POPLAVE Rekordan protok na hidroelektranama na Neretvi

Mostar u stanju pripravnosti
Pitanje vremena kada }e se Neretva po~eti izlijevati na pojedina imanja
Br~ko: Odsje~eno 30 doma}instava
(Foto: E. Ra`anica)

Poplave na podru~ju Distrikta

Br~acima voda skoro do{la do grla
Ekipe Civilne za{tite 24 sata na terenu, gdje prate situaciju
Posljednje ki{e u Distriktu su podigle vodostaj ionako nabujalih rijeka, koje su se izlile i 30 doma}instava odsjekle od ostatka svijeta u rejonu Krep{i}a, Drenove i Donjeg Vuk{i}a. [ef Vladinog odjela za javnu sigurnost u Br~kom Ermin D`indi} u telefonskoj izjavi za „Dnevni avaz“ kazao je da, osim pobrojanih dijelova koje su poplave ugrozile, voda prijeti i na gradskom podru~ju. - U naselju Prnjavor poplavljeno je ko{arka{ko igrali{te, a voda je u{la i u nekoliko gara`a u obli`njoj stambenoj zgradi. Nadamo se da }e padavine prestati, kada bi se rijeke mogle povu}i u svoja korita. Ako voda nado|e jo{ za tridesetak centimetara, bit }e progla{ena uzbuna - kazao nam je D`indi}. Dodao je da su ekipe Civilne za{tite 24 sata na terenu, gdje prate situaciju, i na usluzi su gra|anima kojima je voda onemogu}ila normalnu putnu koE. R. munikaciju.
Mostar: Neretva narasla do ruba korita
(Foto: A. Huki})

Saop}enje iz „Elektroprivrede BiH“

Civilna za{tita u Mostaru u stanju je pripravnosti zbog rekordno sna`nog protoka Neretve na hidroelektranama. Kako nam je rekao Salih Mehi~evi}, na~elnik Gradske slu`be civilne za{tite i vatrogastva, HE Mostar ju~er je ispu{tala 1.200 kubika vode u sekundi. Naglasio je da stanje u Mostaru jo{ nije kriti~no, ali da }e sve zavisiti od daljnjih padavina.

- Ekipe su na terenu i u stalnoj komunikaciji s gra|anima. Jo{ nema izlijevanja Neretve iz korita rekao nam je Mehi~evi}. U centru Mostara, kako smo ju~er mogli vidjeti, Neretva je djelimi~no narasla do samog ruba korita i pitanje je vremena kada }e se po~eti izlijevati na pojedina imanja. Ju`no od Mostara ju~er u popodnevnim satima do{lo je do dje-

limi~nog prelijevanja Bune. Kako smo saznali u Civilnoj za{titi ^apljina, ju~er je kod Hutovog blata o{te}en jedan od nasipa koji {tite ju`ni kraj BiH, tako da je HE ^apljina privremeno obustavila rad na turbinama. Na lice mjesta iza{ao je i na~elnik op}ine Smiljan Vidi} kako bi se razmotrile mjere koje treA. Du. ba poduzeti.

Neretva pod kontrolom
Male mogu}nosti za plavljenje priobalnih naselja nizvodno od Konjica do Mostara
Zaposlenici „Hidroelektrana na Neretvi“, u ~ijem su sistemu HE Jablanica, Grabovica i Salakovac, uspje{no su proteklih dana odoljeli vodenom talasu nastalom nakon iznenadnog i brzog otapanja snijega i ki{nih padavina, saop}ila je „Elektroprivreda BiH“. Preljevne klapne pravovremeno su otvorene, kota nivoa vode smanjena je u prosjeku za 12 metara, ~ime su znatno umanjene mogu}nosti za plavljenje priobalnih naselja nizvodno od Konjica do Mostara. Rije~ je o poduzetim aktivnostima koje na najbolji na~in potvr|uju da se vodenom masom mo`e upravljati i u kriznim situacijama uz punu za{titu okoli{a, naro~ito stambenih i ekonomskih resursa priobalja, navodi se u saop}enju. Uz ve} poduzete mjere sigurnosti, uz punu pogonsku spremnost hidroelektrana, uvedena su i vanredna de`urstva, anga`iran kompletan kadrovski potencijal, osigurana je potpuna saradnja s Hidrometeorolo{kim zavodom te uvedena stalna kontrola hidroakumulacijskih jezera Jablanica, Grabovica i Salakovac. Sve to rezultiralo je smanjenim

Zbog izlijevanja rijeke Bosne kod Kaknja

Vatrogasci spa{avali svoju opremu
Kod mjesta Zli Brijeg poplavljeni pojedini industrijski objekti kao i pet porodi~nih ku}a
Tokom no}i nivo rijeke Bosne kod Kaknja pove}ao se za tridesetak centimetara. Najte`e stanje je u mjestu Doboj u neposrednoj blizini Vatrogasnog doma. Prema rije~ima komandira Profesionalne vatrogasne jedinice iz Kaknja Halima Kulovi}a, tokom no}i i vatrogasci su spa{avali svoju opremu. - Morali smo izvu}i svu mehanizaciju iz gara`a jer su poplavljene. Cijelu no} borimo se s nepogodom, a na svaki poziv gra|ana nastojimo poslati ekipu na lice mjesta i pomo}i onima koji su u nevolji - ka`e Kulovi}. Iz {taba Civilne za{tite u Kaknju doznajemo da se rijeka Bosna osim u Doboju izlila i kod industrijske ceste u neposrednoj blizini cementarskog mosta, a ova

Pove} (pove USP.

„Elektroprivreda BiH“: Pravovremena reakcija

Kakanj: Poplavljen put kod industrijske ceste

(Foto: A. Salihbegovi})

protokom vode koji trenutno iznosi 1.100 metara kubnih u sekundi umjesto o~ekivanih 1.500 metara kubnih, ~ime su otklonjene skoro sve opasnosti od plavljenja priobalja. U HE na Neretvi isti~u da }e se situacija s dotokom vode pratiti i u narednim danima te da su spremni da ukrote i naredni obilniji dotok vode u akumulacije.

dionica zatvorena je za saobra}aj. Na pojedinim mjestima na putnoj komunikaciji prema Donjem Kaknju kod mjesta Zli Brijeg po-

plavljeni su neki industrijski objekti kao i pet porodi~nih ku}a. Ekipe Civilne za{tite iz Kaknja Az. S. prate stanje na terenu.

Drina nije mirovala u BPK

Gornji Vakuf

Najte`e u Ustikolini
Rijeka Drina zaprijetila je ju~er i u svom gornjem toku izliv{i se iz korita na desnoj obali, u mjestima Sadba i Osanica kod Gora`da. Poplavljeni su lokalni putevi Osanica Muhova~e i Sadba - Ahmovi}i, ali su stanovnicima na raspolaganju alternativni pravci. Nagli rast nivoa rijeke, do kojeg je do{lo tokom no}i sa srijede na ~etvrtak, prijetio je potapanjem nekoliko pomo}nih objekata i vikendica na Osanici, Sadbi, Mravinjcu i Podobarku. Ugro`ena podru~ja ju~er je posjetio na~elnik op}ine Muhamed Ramovi} sa saradnicima. Drina se izlila i u op}ini Fo~a Ustikolina i ugrozila nekoliko pomo}nih objekata, a u mjestu Njuhe objekt u izgradnji. Prema rije~ima Mehe Hubjera, pomo}nika na~elnika op}ine Gora`de za poslove civilne za{tite, vodostaj Drine ju~er nije rastao, na kriti~noj mjernoj ta~ki iznosio je 260 centimetara i imao je Al. B. tendenciju opadanja.

Izlijevanje Vrbasa
Vodostaj Vrbasa na podru~ju op}ine Gornji Vakuf dostigao je maksimum na nekoliko lokacija te je mogu}e izlijevanje rijeke i plavljenje. U Donjem Vakufu vodostaj Vrbasa jo{ nije na kriti~nom nivou. Zabilje`ena je intervencija u staroj kotlovnici Mje{ovite srednje {kole, gdje su vatrogasci morali ispumpavati vodu iz podruma. Na podru~ju jaja~ke op}ine vodostaji svih rijeka su u D. M. porastu.

U Maglaju nema plimnog vala
Zbog posljednjih padavina nivo rijeke Bosne i na maglajskom podru~ju znatno je pove}an. Pripadnici Operativnog {taba civilne za{tite Maglaj tokom dana su obilazili najkriti~nija podru~ja. Prema posljednjim informacijama, poslije podne nivo Bosne je stagnirao. Iz Operativnog {taba tvrde da pri~e o plimnom valu nisu ta~ne i da gra|ani ne trebaju nasjedati na dezinformacije. Pod vodom je i podvo`njak u Lije{nici, stoga se voza~ima savjetuje kori{tenje magistraNe. B. lnog puta M-17 i, naravno, maksimalna opreznost.

teme

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

15

ZENICA Nakon vi{ednevnog rasta nivoa Bosne

Ugro`eni Nemila i Orahovica
U ova dva naselja nalazi se 4.000 stanovnika
Nivo rijeke Bosne ju~er je dosegao kriti~nih 395 centimetara u centru Zenice, ~ak 255 centimetara vi{e od nivoa uobi~ajenog u januaru, kazao nam je ju~er poslijepodne Sead D`anovi}, direktor Uprave Civilne za{tite ZDK. - Nivo se stabilizirao tokom no}i izme|u srijede i ~etvrtka, ali je ipak nastavio rasti, do podneva i sada (ju~er u 15.30 sati, op.a.) dvadeset centimetara je ni`i od kriti~ne ta~ke - rekao je D`anovi}. Sunce koje se pojavilo ju~er oko

Ote`an ulazak u grad i iz pravca Doboja

Sarajevo: Ki{a i narednih dana

(Foto: F. Fo~o)

Federalni hidrometeorolo{ki zavod

Naredne sedmice zahladnjenje
Za vikend se mo`e o~ekivati obilnija ki{a
Prema prognozama meteorologa, u BiH se i narednih dana mogu o~ekivati ne{to vi{e temperature i ki{a. Snijega u naredna dva dana mo`e biti jedino na zapadu zemlje i vi{im predjelima. - U danima vikenda, naro~ito u subotu, bit }e toplo, a u nedjelju ve} o~ekujemo zahladnjenje. Maksimalne temperature tada }e biti oko sedam stepeni, a ve} po~etkom naredne sedmice imat }emo jutarnje mrazove i temperature ispod nule. Maksimalne temperature bit }e do ~etiri Celzijeva stepena. Naredna sedmica bit }e bez padavina ka`e D`enan Zulum, meteorolog iz Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH. Posebno u sredi{njem dijelu BiH danas i za vikend mo`e se o~ekivati obilnija ki{a, a maksimalne dnevne temperature ne}e prelaE. G. ziti 12 Celzijevih stepeni.
Orahovica: Mje{tanima se ne mo`e pri}i
(Foto: A. D`onli})

Nestanci struje
U ZDK zabilje`eni su i nestanci struje, ali ve}ih problema nije bilo, iako je prijetilo da do|e do izlijevanja rijeke u slivu Nemile, ali i u pojedinim dijelovima Zenice.

Nemila: Voda ugro`ava elektrosistem

15 sati obradovalo je i voza~e na dionici magistralnog puta M-17. Zbog aktivnog klizi{ta saobra}aj je ve} nekoliko dana preusmjeren na regionalni put, do kojeg je voda gotovo dosegla ju~er prijepodne, pa je prijetila opasnost da saobra}aj Zenice i centralne BiH sa sjeverom bude potpuno prekinut. Manje sre}e imalo je oko ~etiri hiljade mje{tana dijela Nemile i naselja Orahovica, koji su od preksino} odsje~eni od ostatka op}ine. Ote`an je i ulazak u Zenicu iz pravca Doboja, a za sada su poplavljeni samo pomo}ni objekti i ba{te mje{tana uz rijeku Bosnu. - Najvi{e problema u svim poplavama imamo u Krsnom Polju i Uli{njaku u maglajskoj, te podru~ju Usore u istoimenoj op}ini. Nasre}u, ovaj put u tim op}inama nije bilo problema - ka`e D`anoA. D@. vi}.

Rijeka Spre~a izlila se iz korita

U opasnosti put Doboj - Tuzla
Zbog obilnih padavina pove}an je vodostaj rijeke Spre~e. Na podru~ju op}ine Doboj-Istok Spre~a se izlila i poplavila oko 400 hektara poljoprivrednog zemlji{ta na dijelovima mjesnih zajednica Mala Brijesnica, Klokotnica i Stani}-Rijeka. Poplavljeno je i zemlji{te dalje nizvodno prema op}ini Doboj. Vodostaj Spre~e u porastu je zbog stalnih padavina, a uo~en je i znatan porast nivoa rijeke Bosne, {to dodatno ote`ava situaciju. Nekoliko doma}instava na podru~ju Klokotnice, u zaseoku Bare, bilo je direktno ugro`eno. No, brzom intervencijom Civilne za{tite sprije~ena je ve}a materijalna {teta. Nadolaze}a voda tako|er prijeti da ugrozi i odvijanje saobra}aja na dijelu magistralnog puta Doboj - Tuzla. Uz to, mnogi lokalni putevi su poplavljeni, a na nekima je ote`ano odvijanje saobra}aja. Ovaj kraj poznat je po ~estim

Narednih dana situacija bi se mogla pogor{ati

Semberija `ivi u strahu
Ako ki{a nastavi padati, onda bi vodostaj Save i na podru~ju Semberije mogao dalje rasti, ka`e Drago Risti}
Ki{a koja posljednjih dana pada neprestano uzrokovala je visok nivo vodostaja Drine i Save te izlijevanje Drine u naseljima Janja i Amajlije, zbog ~ega je u Semberiji na snazi redovna odbrana od poplava. Vikend-naselje Amajlije ju~er je bilo pod vodom, a na podru~ju Janje nekoliko ku}a i dvori{ta poplavljeno je zbog izuzetno visokog niva podzemnih voda. Ako vodostaj Save nastavi rasti, situacija bi se mogla pogor{ati, potvr|eno je iz Op}inskog {taba civilne za{tite Bijeljina. Najte`a situacija ju~er je bila u selu Novi, jer je Sava narasla za 20 centimetara, a izlile su se i rje~ice Gnjica i Lukavac. Voda je u Novom do{la do prvih ku}a u naselju, na udaljenost manju od 500 metara. Presje~en je i lokalni put u selu, a pripadnici Civilne za{tite cijele no}i pratili su stanje na terenu. U pripravnosti je jedinica za spa{avanje stanovni{tva i materijalnih dobara, ako vodostaj Save bude i dalje rastao.

Doboj-Istok: Ve} nanesena velika (Foto: E. Muji}) {teta

plavljenjima, pri ~emu privreda i gra|ani ove op}ine trpe veliku maE. M. terijalnu {tetu.

Vodostaj Une iznad kriti~ne ta~ke

Na udaru prigradska biha}ka podru~ja
Padavine, koje ne prestaju dva dana, ponovo su zaprijetile poplavama u Unsko-sanskom kantonu (USK), a vodostaj Une, u odnosu na srijedu, ju~er je porastao za 20 centimetara i sada iznosi 105, {to je pet centimetara iznad kriti~ne ta~ke, javlja Onasa. Ovime su ugro`ena biha}ka prigradska podru~ja Pokoj, Kostela, Golubi} i Kulen-Vakuf. U porastu je i nivo Sane, koji je skoro 300 centimetara, zbog ~ega poplave prijete prigradskim naseljima Krkojevci, Poljak i Mahala. Na udaru su i poljoprivredne povr{ine. Saobra}aj za te{ka teretna vozila zabranjen je na prijevojima do osiguranja uvjeta za njihov prolazak.

U Zvorniku poplavljeno {etali{te
Janja: Ugro`eno vi{e ku}a
(Foto: G. Bobi})

- Sve zavisi od vremenskih prilika u narednim danima. Ako ki{a nastavi padati, onda bi vodostaj Save i na podru~ju Semberije mogao dalje rasti. Na{e ekipe su

spremne i ve} smo bili na kriti~nim ta~kama, gdje se naj~e{}e i izlijevaju Drina i Sava iz korita - rekao je Drago Risti}, {ef Op}inE. MUSLI skog {taba CZ.

Nabujala Drina poplavila je ju~er ujutro {etali{te i zvorni~ku gradsku pla`u, javlja Onasa. Poplavljeni su i temelji ugostiteljskih objekata na pla`i, a u vodi se na{ao i drvored topola, kao i prizemlje gradske javne gara`e i pomo}no igrali{te Fudbalskog kluba (FK) Drina. U Karakaju i ^elopeku poplavljen je dio oranica, ali za sada nema opasnosti od ve}ih poplava na teritoriji op}ine Zvornik, potvr|eno je u Civilnoj za{titi.

16

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

panorama

DOBOJ Povratnici u ^ar{iju uljep{ali Bo`i} Milki Gavrilovi}

„[arena vrte{ka“ u`ivo

Slatki snje`ni voz
Najmla|i Lukav~ani od stare godine oprostili su se zabavno-muzi~kim programom „Slatki snje`ni voz“, koji im je pripremila Radiotelevizija Lukavac. Bila je to sve~ana „[arena vrte{ka“, odnosno u`ivo istoimena dje~ija emisija. Nezaboravno dru`enje je okon~ano podjelom paketi}a sa ~ak M. Ka. dva Djeda Mraza.

Donijeli drva za ogrjev, hranu za ~itav mjesec i toplu rije~
Me|u prvima pomogli Perica Gojkovi} i Murvet Bajraktarevi} Oronule barake izgra|ene prije 45 godina Potrebno sistemski rije{iti ovakve slu~ajeve
U oronulim barakama na kraju grada `ive socijalno ugro`ene dobojske porodice. Me|u njima i Milka Gavrilovi} sa k}erkom Almom (39), koja od ro|enja boluje od cerebralne paralize. Mo`da proteklu no} ne bi pre`ivjele u hladnoj sobici bez hrane da nije bilo dobrih ljudi, kom{ija iz MZ ^ar{ija koji su pomogli da se i u Milkinom domu osjeti radost Bo`i}a. Nemaju}i kuda, Milka je zatra`ila pomo} od povratnika u ^ar{iju. Skromna penzija i 41 marka socijalne pomo}i za bolesnu k}erku nisu dovoljni da se kupi ogrjev i hrana. - Do{li su mi ljudi i rekli da je situacije kod Milke te{ka. Organizirali smo akciju. Me|u prvima su pomogli sugra|ani Perica Gojkovi} i Murvet Bajraktarevi} koji su kupili drva i hranu. Imaju sad hrane za naredni mjesec. Me|utim, postavlja se pitanje njihovog daljeg opstanka - isti~e Sejfudin Zoni}, predsjednik MZ ^ar{ija. - Umrla bih i gladna i smrznuta i sve {to je najgore. I ja i dijete. Pomogli su dobri ljudi. Sad je toplo, ima se {ta pojest. Pa i soka, i sva{ta {to su ljudi donijeli - ka`e Milka. Oronule barake su izgr-

Pola miliona KM siroma{nim
Livanjska op}ina je bud`etom za ovu godinu predvidjela 510.000 KM kao sredstva jednokratne nov~ane pomo}i socijalno najugro`enijim Livnjacima. Bud`etom je predvi|en i iznos od 20.000 KM za nabavku besplatnih ud`benika za najsiroma{nije u~eniA. Ka. ke.

Predstavnici MZ ^ar{ija posjetili su Milku i bolesnu Almu

Izdato 49 biometrijskih paso{a
U decembru pro{le godine u Bugojnu je izdato 49 biometrijskih paso{a, dok je broj primljenih zahtjeva za izdavanje putnih isprava bio 72. U istom izvje{tajnom periodu izdato je i 147 li~nih karata, 41 voza~ka dozvola. Odjavljeno je 89 vozila, produ`ene su 243 registracije, a registrovane su i 23 promjeAz. M. ne adresa.

Barake na kraju grada

a|ene prije 45 godina, poslije velike poplave u Doboju. Uz stanovnike baraka, ni{ta bolje ne `ive ni ostali stanovnici ^ar{ije

koji tra`e da se upravo ovdje odr`i naredna sjednica Skup{tine op{tine Doboj. - Do{li smo na lice mjesta i ovo je, po meni, ~emer

i bijeda. Inicirat }u u SO da se ovome posveti pa`nja isti~e Murvet Bajraktarevi}, odbornik u SO Doboj.
M. ^ABRI]

Vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Zavr{en projekt biha}kih srednjo{kolaca

Dvije zaostale pla}e koksarima Poja~ati interes isplatiti u ~etiri mjese~ne rate za posjete Muzeju
Povodom generalnog {trajka u koji su prekju~er stupili radnici lukava~kog GIKIL-a, ju~er je u Tuzli odr`ana vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. [trajk radnika u krugu je u toku, a kapije fabrike su zatvorene. - Fabrika radi, tehnolo{ki procesi se moraju odvijati. Me|utim, kapije su zatvorene i izvoza gotovih proizvoda ne}e biti sve dok ne udovolje na{im zahtjevima o isplati zaostalih pla}a - kazao je Miralem Osmi}, predsjednik sindikalne organizacije GIKIL-a. Vlada Tuzlanskog kantona na ju~era{njoj vanrednoj sjednici zatra`ila je od menad`menta GIKIL-a da u saradnji sa predstavnicima

Sportska oprema na dar
Delegat u Vije}u naroda RS Fadil Banjanovi}-Bracika posjetio je povratni~ku mjesnu zajednicu Glumina, javlja Fena. Banjanovi} je obi{ao prostor na kome je predvi|ena izgradnja sportskog igrali{ta i mladima Glumine uru~io sportsku opremu, koja je dar Ministarstva za omladinu i sport u Vladi RS-a. M. M.

Sa sjednice: Naredne sedmice novi sastanak

Drva za narednu grijnu sezonu
Donjovakufsko Udru`enje RVI svojim ~lanovima omogu}it }e nabavku ogrjevnog drveta pod povoljnim uslovima za narednu sezonu grijanja. Uplata se vr{i u vi{e mjese~nih rata, a cijena ogrijevnog drveta iznosi 58,55 KM po prostornom metru. Upis se vr{i u prostorijama Udru`enja RVI Donji Vakuf do 1. februara ove godine. D. M.

sindikata dogovore realizaciju Sporazuma koji su potpisali u julu ove godine, a koji defini{e isplatu zaostalih pla}a. Predstavnici Vlade TK }e od uprave kompanije tra`iti da dvije zaostale pla}e, umjesto u predlo`enih {est rata, izmiri u

~etiri jednake mjese~ne rate. Naredne sedmice zakazan je novi sastanak sa sindikatom i upravom fabrike na kojem bi se trebalo raspravljati o eventulanim problemima sa kojim se susre}e vi{e od 1.000 uposleA. Mu. nika GIKIL-a.

Gu`ve na {alterima u Bugojnu

Biha}ka Mje{ovita srednja {kola uspje{no je zavr{ila projekt „Posjetite Muzej“ koji je finansiralo Savezno ministarstvo obrazovanja, umjetnosti i kulture Austrije sa Udru`enjem „KulturKontakt Austrija“. Biha}ki srednjo{kolci turi- U~enici sa svojim nastavnicima sti~ko-ugostiteljskog smje- ncije lijepili plakate, dijelili ra ovim projektom po- pozivnice i drugi propagaku{ali su poja~ati interes ndni materijal i na kraju gra|ana i turista za posjete uradili prezentaciju projeMuzeju USK, obogatiti tu- kta. U~enice Sumeja ^ovi} risti~ku ponudu Biha}a i i Jovana Rodi} sa nastavniuspostaviti ja~u saradnju sa cama Ljiljanom Zukanovi} ustanovom Muzej USK. Za i Aidom Pe~enkovi} u dva mjeseca trajanja proje- Ambasadi Austrije u Sarakta u~enici su uradili anke- jevu prezentirali su projekt te u osnovnim, srednjim „Posjetite Muzej“, ali i pre{kolama i na Pedago{kom dstavili Biha} sa jo{ pet pet fakultetu u Biha}u, potom projektnih timova iz pet M. D. su u hotele i turisti~ke age- {kola u BiH.

„Markice“ osloba|aju pla}anja participacije
Posljednjih nekoliko dana na {alterima Poslovnice zdravstvenog osiguranja u Bugojnu vladaju velike gu`ve, a razlog je primjena Odluke o premiji - u~e{}u osiguranih lica u tro{kovima zdravstvene za{tite na podru~ju SBK, odnosno kupovine tzv. markica, koje se lijepe na zdravstvene knji`ice i u SBK ko{taju 25 KM. - Do Nove godine markicu je kupilo stotinu osiguranika, a za prvih pet dana 2010. godine oko 2.500. Uplatom premije sva osigurana lica oslobo|ena su pla}anja participacije za sve zdravstvene usluge, primarne, konzilijarno-specijalisti~ke i bolni~ke zdravstvene za{tite na podru~ju na{eg kantona - ka`e Muhamed Ali~elebi}, {ef Poslovnice zdravstvenog osiguranja u BugoAz. M. jnu.

Isklju~enje neplati{a sa mre`e
Preduze}e „Vodovod“ iz Bile}e po~elo je sa isklju~enjem vode neurednim plati{ama, rekao je direktor ovog preduze}a Borislav Vukoje, pi{e Srna. Isklju~enje je najavljeno prije mjesec, kada je sa du`nicima postignut dogovor o isplati duga, a {to ve}ina nije ispo{tovala. Vukoje je rekao da je najve}i du`nik „Kovnica“ sa dugom oko 100.000 KM, „Hidrogradnja“ 20.000 KM, dok dugovanja tri preduze}a u ste~aju „@itoprodukta“, „Jugomonta`e“ i Zemljoradni~ke zadruge „Agroprom“ iznose 71.000 KM.

panorama

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

17

KONJIC Porodica Jakovljevi} ne krije sre}u zbog povratka

Nigdje nebo nije tako plavo
Prije osam godina vratili se u svoj grad, me|u svoje kom{ije izbjegli~ki `ivot u Vi{egradu
Porodica Jakovljevi} prije osam godina vratila se u svoj dom u konji~kom naselju Ora{je. Rada, njen suprug Miroslav, te sinovi Miljan i Sa{a, ostvarili su svoj san da do|u na svoj ku}ni prag, gdje, kako nam reko{e, `ivot jedino vrijedi. - Najljep{e je vratiti se u svoje. @ivjela sam za povratak u Konjic i sretna sam {to sam ponovo u svom gradu, me|u svojim kom{ijama - kazala nam je Rada, koju smo posjetili za bo`i}ne blagdane. O izbjegli~kom `ivotu u Vi{egradu ne voli da pri~a, jer se to, po njenim rije~ima, ne mo`e ni opisati. Kao i njegova majka, Sa{a na `ivot gleda optimisti~no, iako je na dijalizi jo{ od srednje {kole, odnosno 1985. godine. - Od 2005.godine sam na peritonealnoj dijalizi ka`e nam Sa{a, koji kroz osmijeh dodaje da je trpezarija pretvorena u ordinaciju. Dijaliza je bila sastavni dio njegovog `ivota kroz cijeli ratni period, od Sarajeva do Beograda, a ta-

Te`ak

Limena glazba svirala u dvori{tu crkve

Pravoslavni Bo`i} u Travniku

Mali koncert za vjernike
Liturgijom koju je slu`io jerej Goran @ivkovi} u travni~koj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, te tradicionalnim paljenjem badnjaka po~elo je obilje`avanje pravoslavnog Bo`i}a u Travniku. Jerej Goran @ivkovi} u svojoj propovijedi pozvao je okupljene vjernike na pomirenje. Po zavr{etku liturgije u dvori{tu crkve uslijedilo je tradicionalno paljenje badnjaka, a slavlje su uveli~ali ~lanovi Muzi~kog dru{tva Travnik, popularna Limena glazba odr`av{i mali koncert za vjernike koji su K. K. izlazili iz crkve.

Na sanskoj Banji Ilid`i prona|en NUS

Mine nema ko da ukloni jer su demineri ostali bez posla
Rada opet u svom domu

Obnovili i vikendicu
Sa{a je trpezariju pretvorio u ordinaciju

Uz stan na Ora{ju, Jakovljevi}i su obnovili i i vikendicu u selu Bijela. - Povratni~ki `ivot u Konjicu je za nas lijep - ka-

zuje Rada, istaknuv{i da ~im do|u ljep{i dani ona i njen suprug idu do vikendice i bave se poljoprivredom.

ko je i sada u Konjicu. I Sa{a je stalno `elio povratak u svoj grad, jer re~e nam „nigdje nebo nije tako plavo kao u Konjicu“. Iako je zbog bolesti stalno u stanu, Sa{a ima i svoje `elje i snove. Ka`e da voli dobre M. ]. ljude i muziku.

Uz 33. godi{njicu pogibije D`emala Bijedi}a

Memorijalni uspon na Ina~ 16. januara
Povodom 33. godi{njice pogibije D`emala Bijedi}a, tada{njeg predsjednika Saveznog izvr{nog vije}a Jugoslavije i prvog saradnika Josipa Broza Tita, i ove godine bit }e uprili~em memorijalni planinarski uspon na mjesto avionske nesre}e na brdo Ina~ iznad Kre{eva. Tog 18. januara 1977. godine u nesre}i su `ivot izgubili, pored D`emala Bijedi}a, njegova supruga Razija i jo{ {est putnika i ~lanova posade. U organizaciji Planinarskog dru{tva „Vranica“ iz Fojnica memorijalni uspon na Ina~ bit }e izveden u subotu, 16. januara ove godine. U PD „Vranica“ i ove godine o~ekuju znatan broj po{tovalaca lika i djela D`emala Bijedi}a, pojedinaca i udru`enja koja nose njegoH. ^u. vo ime.

Skoro identi~na situacija kao u Doboj-Istoku, da nema ko ukloniti prona|en NUS, dogodila se i u Sanskom Mostu. U Policijsku stanicu Sanski Most Fikret Leti} iz Vrhpolja posljednjeg dana pro{le godine prijavio je da je na lokalitetu Banja Ilid`a prona{ao tri tenkovske mine, djelimi~no zakopane u zemlju. Mine su jo{ uvijek na istom mjestu i predstavljaju prijetnju lokalnom stanovni{tvu i lovcima. Na pozive nadle`noj civilnoj za{titi da uklone ovaj NUS odgovoreno je da je do{lo do prekida Programa deminiranja u okviru kojeg funkcioniraju i timovi za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava. A Progr-

Prona|ene tri tenkovske mine

am je prekinut jer Parlament FBiH nije usvojio izmjene i dopune Zakona o za{titi i spa{avanju do kraja 2009. godine, kako je bilo planirano. Deminerske timove sve ove godine uglavnom je finansirala Evropska komisija, a od 1. januara ove godine to je trebalo da bude obaveza doma}ih vlasti. S. M.

Udru`enje „Nada“ dobilo 3.500 eura
Predstavnici organizacionog odbora manifestacije „Duvanjske no}i“, koja je krajem pro{log mjeseca odr`ana u austrijskom gradu Salzburgu, donirali su 3.500 eura Udru`enju djece sa posebnim potrebama „Nada“ u Tomislavgradu, pi{e Srna.

D`emal Bijedi} prilikom posjete Fojnici 1970. godine

RADOVI

Kakanj

Cazin

Teo~ak

^etiri lokalna puta
U cazinskoj MZ Stijena - naselju Vilenja~a, u funkciju su stavljena ~etiri lokalna puta i to u zaseocima Gornji Halki}i, Nazi}i, Nuhi}i i Gornji Sadikovi}i. Ukupna du`ina sva ~etiri puta iznosi 850 metara, a vrijednost projekta je 125.000 KM. Iako ovi zaseoci imaju mali broj doma}instava, to im nije predstavljalo prepreku da se dobro organiziraju i uz pomo} op}ine asfaltiraju puteve, koji im sada omogu}uju bolju povezanost sa naseljem Vilenja~a, odnosno MZ Stijena i op}inom Cazin. U Vilenja~i je jo{ ostalo da se nastoji rije{iti problem S. J. dotrajale niskonaponske mre`e.
Uklanjanje starog parketa u {koli Uskoro bolji uvjeti za rad uposlenih

Sanacija fiskulturne sale
Ovih dana u toku je rekonstrukcija fiskulturne sale u O[„ 15 april“ u Doboju kod Kaknja. Kako ka`e direktor Jasminko Hasagi}, zahvaljuju}i Federalnom ministarstvu obrazovanja nauke kulture i sporta koje je za ovu namjenu izdvojilo 10.000 KM, radovi teku planiranom dinamikom. - U toku je skidanje starog parketa i postavljanje podloge. Radovi }e biti zavr{eni 31. januara. Fiskulturna sala bit Az. S. }e i okre~ena - isti~e Hasagi}.

Rekonstrukcija Doma zdravlja
Ovih dana privode se kraju radovi na rekonstrukciji i adaptaciji centralnog objekta Doma zdravlja Teo~ak. Radovi se izvode na drugoj eta`i odnosno u potkrovlju postoje}e zgrade gdje je ura|eno osam novih prostorija, od kojih su ~etiri namijenjene za administraciju a preostale ~etiri za specijalisti~ke usluge ginekologa, pedijatra, stomatologa i interniste. Projekt vrijedan 100.000 KM zajedni~kim sredstvima finansirali su Federalno ministarstvo zdravstva i JU Dom zdravlja Teo~ak, a izvo|a~ radova je preduze}e „Jusi} E. D`. Company“.

Vilenja~a: Problem dotrajala elektromre`a

18

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

SAOP[TENJE ZA JAVNOST
S obzirom na ~injenicu da {tampani i elektronski mediji konstantno plasiraju podatke odre|enih institucija o broju otpu{tenih radnika u Bosni i Hercegovini od oktobra 2008. godine, dok se, istovremeno, podaci o broju zaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih izostavljaju, Federalni zavod za zapo{ljavanje na ovaj na~in javnosti Bosne i Hercegovine prezentira ta~ne i potpune podatke o kretanjima na tr`i{tu rada u Federaciji Bosne i Hercegovine. Isti~emo da Federalni zavod za zapo{ljavanje ni u kom slu~aju nema namjeru da negira notornu ~injenicu da je od oktobra 2008. godine, usljed ekonomske krize, zabilje`en pove}an broj prijava na evidenciju nezaposlenih osoba po prestanku njihovog radnog odnosa. Me|utim, u istom periodu zabilje`en je i znatan broj osoba koje su se zaposlile sa evidencije nezaposlenih. Smatramo da javnost u Bosni i Hercegovini zaslu`uje da dobije potpune i ta~ne podatke kako bi stekla jasnu sliku o kretanjima na tr`i{tu rada u na{oj zemlji, jer jednostrano prikazivanje ~injenica bespotrebno stvara dodatne tenzije kod gra|ana. Imaju}i u vidu da je politi~ko i ekonomsko stanje u dr`avi te{ko, nepotrebno je nepotpunim informacijama o stanju na tr`i{tu rada dodatno uznemiravati javnost. Radi istinitog informiranja javnosti `elimo prezentirati ta~ne i potpune podatke Federalnog zavoda za zapo{ljavanje, koji su jedini relevantni kad je rije~ o kretanjima na tr`i{tu rada u Federaciji BiH, jer predstavljaju zbirni podatak sa evidencija nezaposlenih osoba svih kantonalnih slu`bi za zapo{ljavanje. Naime, u periodu januar-novembar 2009. godine na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa prijavile su se 48.822 osobe, dok je u istom periodu sa evidencije zaposleno 41.930 osoba. U maju, junu i septembru 2009. godine sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH je zaposleno vi{e osoba nego {to ih se prijavilo na evidenciju po prestanku radnog odnosa. U prilo`enoj tabeli su dostupni uporedni podaci. Upore|uju}i broj prijavljenih osoba na evidenciju po prestanku radnog odnosa sa brojem zaposlenih sa evidencije nezaposlenih u periodu januar-novembar 2009. godine mo`e se zaklju~iti da je na tr`i{tu rada u Federaciji BiH prisutna zna~ajna fluktuacija radne snage i da je razlika izme|u prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba i zaposlenih sa evidencije 6.892. Tako|er, u januaru 2009. godine, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u Federaciji BiH bilo je registrirano 428.688 zaposlenih, a u oktobru iste godine 425.873 osobe, {to zna~i da je u navedenom periodu broj zaposlenih manji za 2.815.

panorama

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

19

Bh. mozaik

TALENTI Vule Vojnovi}, Gora`danin koji od rata `ivi u ^ajni~u

Vje{ti majstor koji obi~noj cjepanici udahnjuje `ivot
Od drveta napravi {to po`eli Unikatni radovi stigli do evropskih zemalja i SAD Uskoro planira svoju prvu izlo`bu u Sloveniji
Da bosansko drvo mo`e dosti}i vrijednost zlata, kako za jednu cjepanicu dobiti 100, a za „okorak“ 1.000 KM, demonstrira Vule Vojnovi}, Gora`danin koji od rata `ivi u ^ajni~u. U skromnoj duboreza~koj radionici od razli~itih vrsta drveta ovaj umjetnik proizvodi predmete od ~ije ljepote zastane dah. Vule je ma{inbravar, ali je sklonost ka umjetnosti osjetio jo{ kao dje~ak. Svoje umije}e da od drveta napravi {to po`eli otkrio je tek u 40. godini `ivota.
Obru{avanje kamenja

Na magistrali Bugojno-Jablanica

Odron na putu prijetnja voza~ima
Poslije izrazito niskih temperatura koje su prouzrokovale smrzavanje tla, pad temperatura i jake ki{e izazvali su obru{avanje kamenja na mnogim lokacijama na magistralnom putu M-16.2 Bugojno-Jablanica. Aktivirana su stara klizi{ta, kao ona u Gra~anici i na Mostacu, ali i nova, pa se voza~i upozoravaju na oprez. Iako putari veoma brzo reagiraju ne`eljeni susret s obru{enim kamenjem na kolovozu s ozbiljnim posljedicama mo`e se dogoditi prije H. M. nego putari stignu.

„Kap ljubavi“ iz Tomislavgrada

Obi{li najugro`enije porodice
Bo`i}na akcija Duhovno-humanitarnog udru`enja „Kap ljubavi“ iz Tomislavgrada urodila je plodom. Tokom decembra sakupljana je humanitarna pomo} za najugro`enije porodice iz ove op}ine i podijeljena za bo`i}ne blagdane najugro`eni- Kombi „Kapi ljubavi“ jim sugra|anima ali i dijelu porodica iz drugih op}ina. Nevrijeme ih je omelo da do|u do sviju, pa se akcija nastavlja ovih dana. U akciji u Tomislavgradu sudjelovali su i u~enici osnovnih {kola iz Kazaginca, Bukovice i [ujice koji su se u humanitarne svrhe odrekli dijela svog d`eparca. Volonteri „Kapi ljibavi“ brinu o 297 porodica, a posredstvom posu{kog Centra za socijalni rad dodijelili su pomo} i za pet najugro`enijih porodica u ovoj op}ini. A. Ka.

Vule sa svojom }uprijom na Drini koju cijeni 1.000 KM

Jedna od Vuletovih skulptura

- S drvetom se ne mo`e mjeriti niti jedan drugi materijal, a u Bosni imamo najkvalitetnije drvo na svijetu. Na{e smr~evo drvo je tvr|e nego neki li{}ar u evropskim zemljama. Oni {to trupce re`u misle da su poku-

Bogate ljude ne {tedim
- Ako je ~ovjek siroma{an, a vidim da to voli, ja mu to poklonim. O cijenama se dogovaram, ali bogate ljude ne {tedim. Oni ne bi ni kupili ne{to ako je jeftino. Da mu prodam ne{to za 100 eura? Pa ne bi smio `eni ni do}i na o~i sa tako jeftinim poklonom - dodaje Vule.

pili svu pamet svijeta. Neka navrate ovdje da vide {ta se od kubika drveta mo`e napraviti. Garantujem da kubik bilo kojeg obra|enog drveta ne mo`e biti jeftiiji od 10.000 KM - ka`e Vojnovi}. Po~eo je sa izradom ramova za slike, a danas proizvodi namje{taj, razne statue, tabakere, u drvetu rezbari motive poput mosta Mehmed-pa{e Sokolovi}a, ikone svih pravoslavnih svetaca, lik gospe iz Me|ugorja i slike brojnih

bh. d`amija. Na desetine unikatnih radova isporu~eno je u evropske zemlje, a vi{e od 100 stiglo je i do SAD. Vje{ti majstor koji obi~oj cjepanici udahnjuje `ivot i ~ija djela poja~avaju bijes protiv drvosje~a koje tamane bosanske {ume, uskoro planira svoju prvu izlo`bu u Sloveniji. Potom }e, ka`e, obi}i sve ve}e centre biv{e Jugoslavije, od Banje Luke i Sarajeva, preko Beograda do Podgorice.
Al. BAJRAMOVI]

Skuplje grijanje u Lukavcu
S novom godinom Lukav~ani su dobili i ve}u cijenu grijanja. Naime, na decembarskoj sjednici Op}inskog vije}a Lukavac prihva}en je zahtjev JP „Rad“ da se od 1. januara 2010. godine grijanje pla}a 1,89 KM po metru kvadratnom. To je za 11,7 posto vi{e u odnosu na raniju cijenu od 1,70 KM. Distributer toplotne energije, JP „Rad“, pove}anje cijene grijanja pravda porastom cijena energenata, sirovina i maM. Ka. terijala, kao i ostalih tro{kova.

\aci iz Jusufovi}a jo{ uvijek ne idu u {kolu

Roditelji se protive pretvaranju jedne u~ionice u ambulantu
Rje{enjem da u~ionica bude u zbornici nisu zadovoljni
Roditelji u~enika iz Jusufovi}a i dalje ne daju da njihova djeca poha|aju nastavu u petorazrednoj {koli u Elkasovoj Rijeci, zbog neadekvatnih uslova, iako im je tre}a smjena ukinuta. Na~elnik op}ine Bu`im Mirsad [ahinovi} sastao se sa direktorom Doma zdravlja Rifetom [ahinovi}em, direktorom O[ Bu`im Ismetom I~anovi}em, pedagogom {kole Adnanom Nuhi}em, predsjedavaju}im Op}inskog vije}a Aganom Buni}em i Jusom Dedi}em, predstavnikom roditelja iz Jusufovi}a, ina~e uposlenikom u Op}ini Bu`im. Me|utim, sastanak nije donio rezultate jer je Juso Dedi} insistirao da se takav sastanak odr`i sa roditeljima djece iz Jusufovi}a, a ne samo sa njim i da se stane sa radovima u ambulanti u okviru {kolske zgrade u Elkasovoj Rijeci. Ovaj problem poku{ao se rije{iti pretvaranjem zbornice u u~ionicu, ali roditelji nisu zadovoljni malom prostorijom, niti `ele ambulantu u zgradi {kole jer se boje da bi |aci ~esto mogli dolaziti u dodir sa bolesnim osobama. Juso Dedi} isti~e da roditelji `ele da se prestane sa radovima, te da se u~enicima vrati njihova u~ionica. Tvrdi da djeca ne}e dolaziti na nastavu sve dok se ne ispune ovi N. VU^ELJ uslovi.
Nema ni nastre{nice

Propada zimska sezona u Kupresu

Gosti otkazuju aran`mane
Gosti otkazuju aran`mane u Sportsko-rekreativnom centru „^aju{a“, jer na Kupre{koj visoravni nema snijega, pi{e Srna. Prema informaciji iz hotela „Adriaski“, na skija{kim stazama uop{te nema snijega, a Hotel „Adria-ski“ vje{ta~ki snijeg „topovima“ nije mogu}e proizvesti, jer je za to potrebna temperatura od bar ~etiri stepena ispod nule. Iako su svi smje{tajni kapaciteti hotela „Adria-ski“ na ^aju{i bili rasprodati do 10. januara, mnogi gosti zbog nedostatka snijega i nemogu}nosti da koriste skija{ke staze otkazuju aran`mane i napu{taju smje{tajne kapacitete, kako u hotelskom, tako i u privatnom smje{taju. Vlasnik i direktor Centra „^aju{a“ na Kupre{koj visoravni Zvonko Bagari} prije dvije godine je za izgradnju vje{ta~koj jezera i nabavku ure|aja za proizvodnju vje{ta~kog snijega ulo`io vi{e od tri miliona KM, ali „topovi“ za zasnje`ivanje staza rijetko su u funkciji jer je temperatura vazduha iznad nule.

Neozna~ene autobuske stanice u Doboj Istoku
Autobuske stanice na podru~ju op}ine Doboj Istok ne zadovoljavaju ni osnovne standarde propisane zakonom. Iako se ve} godinama bud`etom planira njihovo ure|enje, vi{e od 10 godina ni{ta nije ura|eno po tom pitanju. Nisu ni ozna~ene adekvatnom signalizacijom a nedostaju i Er. M. nastre{nice.

Mala zbornica pretvorena u u~ionicu

20

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

21

INVESTICIJE Uspjeh Mikrokreditne fondacije Prizma

[vicarski gigant odobrio kredit od dva miliona eura
Finansijska korporacija Credit Suisse odlu~ila plasirati novac u BiH Jedna od najkonzervativnijih institucija na svijetu
Jedna od najve}ih svjetskih finansijskih korporacija Credit Suisse, uprkos globalnoj finansijskoj krizi, ulazi na bh. finansijsko tr`i{te putem Mikrokreditne fondacije Prizma i to kroz inicijalno kreditno zadu`enje od dva miliona eura, saznaje „Dnevni avaz“. U saradnji s Responsability Global Microfinance fondom, koji je osnovala {vicarska banka sa sjedi{tem u Cirihu, odobreno je inicijalno kreditno zadu`enje Mikrokreditnoj fondaciji Prizma koja }e taj novac dalje plasirati na bh. finansijsko tr`i{te.

Hypo grupa: Provjeru vr{i sedam minhenskih istra`itelja

Sastanak CSU iza zatvorenih vrata

Kako naplatiti {tetu od kupovine Hypo banke
Bavarska vladaju}a stranka CSU odr`ala je sastanak iza zatvorenih vrata o austrijskoj Hypo Alpe Adria banci, javlja ljubljanski „Dnevnik“, prenose agencije. Vode}e ljude Kr{}anskodemokratske unije mu~i kako }e njihovi glasa~i prihvatiti ~injenicu da je bavarska dr`avna banka BayernLB potro{ila deset milijardi eura pomo}i koje je dobila od savezne vlade, kao i ~injenicu da su za kupovinu klagenfurtskog Hypa potro{ili 3,7 milijardi eura poreznih obveznika. Bavarski premijer Horst Sihofer (Seehofer) je na kraju zatvorenog sastanka samo kratko kazao kako }e stru~ne slu`be bavarske dr`ave ustanoviti da li je mogu}e {tetu naplatiti od austrijske savezne dr`ave Koru{ke. Tako|er, ove su sedmice minhenski istra`itelji oja~ali ekipu koja se bavi Hypo grupom za ~etiri nova ~lana. Sada bi tih sedam istra`itelja trebalo ustanoviti da li je i za{to je bavarska dr`avna banka previ{e platila za preuzimanje austrijske banke i ko je od toga imao koristi.

Ukazano povjerenje
Generalni direktor Prizme Kenan Crnki} izjavio je za na{ list da je ova investicija uspjeh za fondaciju, ali i BiH u cjelini, s obzirom na to da je novac, kroz mikrokreditni sektor, u BiH odlu~ila plasirati finansijska korporacija svjetskog zna~aja. - Prizma je tokom pro{le godine zauzela lidersku poziciju na mikrofinansijskom tr`i{tu u BiH kao i {iroj regiji. Ovi uspjesi su utoliko zna~ajniji ako se uzme u

Credit Suisse: Najmanje pogo|ena krizom

Crnki}: Stabilnost i povjerenje

Dvanaest godina poslovanja
Mikrokreditna fondacija Prizma osnovana je uz pomo} sredstava vlade SAD prije 12 godina. U svom dosada{njem radu Prizma je podijelila 250.000 kredita u ukupnom iznosu od 370 miliona KM. Trenutno Prizma kroz svoju {iroko rasprostranjenu mre`u filijala i poslovnica opslu`uje vi{e od 50.000 aktivnih klijenata u stotinu op}ina u BiH.

obzir da je u godini velike ekonomske krize Prizma pokazala visok nivo stabilnosti i zrelosti. Posebno isti~em da smo i u godini krize, ne samo zadr`ali postoje}i kadar, nego i nastavili zapo{ljavanje novih radnika - ka`e Crnki}. On isti~e da je do realizacije uspje{nih rezultata krunisanih ugovorom s Credit Suisse bankom, izme|u ostalog, do{lo zahvaljuju}i velikom broju drugih renomiranih internacionalnih i doma}ih investitora koji su, kako ka`e, prepoznali stabi-

lnost Prizme i ukazali joj povjerenje odobriv{i joj vi{e od 50 miliona maraka kreditnih sredstava.

Velika grupacija
Credit Suisse banka osnovana je 1856. u Cirihu i predstavlja jednu od najve}ih bankarskih grupacija s najdu`om tradicijom na svjetskom nivou. Kako Crnki} navodi, rije~ i o jednoj od najkonzervativnijih finansijskih institucija koja je, zbog toga, najmanje pogo|ena finansijskom kriT. LAZOVI] zom.

Najava iz Vanjskotrgovinske komore BiH

Formiranje asocijacije bh. metalske i elektroindustrije
Pri Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) BiH uskoro }e biti formirana asocijacija koja }e okupiti firme bh. metalske i elektroindustrije. - Osniva~ka skup{tina asocijacije trebala bi biti odr`ana krajem januara. Napravit }emo presjek stanja kroz izvje{taje iz firmi, sagledati situaciju i definirati korake za pobolj{anje stanja - najavljuje predstavnik VTKBiH Midhat ^ehaji}, javlja Fena. On je kazao da ve} du`e vremena postoji inicijativa za formiranje takve asocijacije koja bi artikulirala zahtjeve na rje{avanju nagomilanih problema u ovoj oblasti od zajedni~kog interesa kao {to su snabdijevanje ele-

Izvr{ni sekretar UBBiH Mijo Mi{i}

Banke trebaju ulo`iti vi{e napora na prevazila`enju ekonomske krize
Komercijalne banke u BiH mogu i trebaju ulo`iti vi{e napora i anga`mana na prevazila`enju sada{njeg ekonomskog stanja, ali za to je potrebna ve}a pravna sigurnost, kazao je izvr{ni sekretar Udru`enja banaka BiH (UBBiH) Mijo Mi{i}, javlja Onasa. Prema njegovim rije~ima, dr`ava i entiteti moraju povla~iti poteze koji }e aktivirati doma}e resurse i stimulitati privrede subjekte. - Ova godina ne smije pro}i u ne~injenju, nepovjerenju i strahu. Ni po ~emu ne bi smjela li~iti na prethodnu. Zato 2010. moramo zapo~eti razumno i hrabro, s vi{e povjerenja i samopouzdanja - istakao je Mi{i}. Za bankarstvo, mi{ljenja je izvr{ni sekretar UBBiH, u ovoj godini }e biti uspjeh i da ostvari rezultate na nivou onih iz 2009. - Bankarski sektor u BiH u 2009. izdr`ao je sve udare uzrokovane globalnom finasijskom krizom. Dr`ava i entiteti nisu trebali sanirati banke i sve su opstale kao likvidne, sigurne i stabilne. Profitabilnost banaka u godini iza nas bit }e veoma skromna i znatno ni`a od prethodnih - istakao je Mi{i}. Me|utim, kako je naveo, trenutna profitabilnost banaka je bitna, ali u ovom vremenu i za du`i rok ne i najbitnija.

^ehaji}: Nagomilani problemi

ktri~nom energijom, repromaterijalima, dono{enje zakonskih regulativa koje se odnose na ovu oblast i drugo, a sve radi pribli`avanja EU, te povezivanja s regionalnim i evropskim asocijacijama iz te i sli~ne oblasti.

U Ekonomsko raspolo`enje u eurozoniekonomiju Evropi raste povjerenje u i Evropskoj
uniji u cjelini se i dalje zna~ajno pobolj{ava, {to potvr|uju i podaci za decembar kada je indeks ESI rastao ve} deveti mjesec zaredom, saop}ila je Evropska komisija. Indeks ekonomskog raspolo`enja (ESI) porastao je u zoni eura, sa 16 zemalja ~lanica, za 4,1 bod, na 92 poena, a u cijeloj EU za 2,5 bodova, na 91,3 poena.

Mi{i}: Potrebna ve}a pravna sigurnost

Prema podacima Feda
Tr`i{te rada u SAD se oporavlja, a ekonomija se pribli`ava trenutku kada }e stopa nezaposlenosti po~eti padati, izjavio je jedan visoki du`nosnik Ameri~ke centralne banke (Fed). D`ejms Bulard (James Bullard), predsjednik Fedovog ogranka iz Sent Luisa, tako|er je kazao da su primjetni znakovi stabiliziranja tr`i{ta nekretnina, prenosi Reuters. - Nezaposlenost }e jo{ neko vrijeme kasniti za oporavkom privrede, ali va`no je da se stanje popravlja - kazao je Bulard, dodav{i da u kratkoro~nom razdoblju Sjedinjene Dr`ave ne}e biti suo~ene s inflatornim pritiscima, te da }e Fed nastaviti ubrizgavati kapital u ekonomiju.

Bonitetna ku}a Dun & Bradstreet
Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,955830 1,955830 1,244460 1,247579 1,250698 1,307601 1,310878 1,314155 26,743529 26,810555 26,877581 0,074073 0,074259 0,074445 0,262199 0,262856 0,263513 0,725581 0,727399 0,729217 1,470299 1,473984 1,477669 0,565032 0,566448 0,567864 0,238268 0,238865 0,239462 0,191513 0,191993 0,192473 1,316157 1,319456 1,322755 0,920907 0,923215 0,925523 2,171089 2,176530 2,181971 1,359541 1,362948 1,366355 0,045530 0,045644 0,045758 2,011380 2,016421 2,021462

Ameri~ko tr`i{te rada se oporavlja Hrvatska s blagim rizikom poslovanja
Bonitetna ku}a Dun & Bradstreet (D&B) u izdanju mjese~ne publikacije „International Risk and Payment Review“ za teku}i mjesec dodjeljuje Hrvatskoj rejting DB3d, {to je svrstava u zemlje s blagim rizikom poslovanja. Prema podacima D&B-a, 24,5 posto pla}anja hrvatskih preduze}a stranim firmama kasnilo je vi{e od 30 dana od ugovorenih rokova. Vi{e od 64 posto pla}anja izvr{eno je u dogovorenom roku, dok je 9,9 posto pla}eno sa 60 ili vi{e dana zaka{njenja od ugovorenog roka. D&B predvi|a kako }e i u 2010. nezaposlenost i smanjenje pla}a rezultirati padom potro{nje. Nezaposlenost }e porasti na 9,3 posto, a banke }e sve te`e odobravati kredite doma}instvima.

22

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

biznis

FINANSIJE ^lan Izvr{nog odbora ECB-a Jirgen [tark

EU ne}e spa{avati Gr~ku
Rusija: Isporuka plina u skladu s dogovorom

Saop}enje kompanije Naftogaz

Njema~ka kancelarka Angela Merkel izazvala mnoge {pekulacije kada je u decembru izjavila da je pomo} ovoj zemlji odgovornost Evrope
Evropska unija ne}e spa{avati Gr~ku ako njen javni dug i dalje bude rastao, rekao je ~lan Izvr{nog odbora Evropske centralne banke (ECB) Jirgen [tark (Jurgen Stark), javljaju agencije. ice EU u odre|enom trenutku svojim novcem spa{avati Gr~ku - rekao je [tark u razgovoru za italijanski list „Il Sole 24“. Uprkos tome, analiti~ari smatraju kako [tarkova izjava ne zna~i da EU ne}e pomo}i Gr~koj u slu~aju nu`de, te da je njegova izjava samo retorika. Prema njihovom mi{ljenju, [tark `eli izjavom utjecati na gr~ku vladu i javno mnijenje kako bi prihvatili plan za sna`no smanjenje javne potro{nje, {to je nu`na mjera kako bi se finansijski manjak sveo u mastrihtske okvire od tri posto. Analiti~ari smatraju da

Ukrajina platila Gazpromu isporuku plina za decembar
Ukrajinska kompanija Naftogaz saop}ila je da je ruskom Gazpromu platila u cjelini i na vrijeme prirodni plin isporu~en tokom decembra 2009. godine. Obim godi{nje isporuke plina u potpunosti je u skladu s uvjetima ugovora koji su dvije strane potpisale 19. januara 2009., navedeno je u saop}enju ukrajinske naftne i plinske kompanije koje prenose agencije. Naftogaz je istakao da je obim tranzita ruskog prirodnog plina od Ukrajine do evropskih zemalja lani ukupno iznosio 96 milijardi kubnih metara. Ukrajinski ministar energetike Jurij Prodan precizirao je ranije da dug Gazpromu za decembarske isporuke plina iznosi 892 miliona dolara. Ka{njenja Ukrajine s pla}anjem dovela su u januaru 2009. do problema u snabdijevanju plinom evropskih zemalja, ostavljaju}i milione stanovnika bez grijanja. Evropa zadovoljava 25 posto potreba za plinom iz Rusije, a od toga 80 posto prolazi kroz plinovod preko ukrajinske teritorije.

Smanjenje potro{nje
Njema~ka kancelarka Angela Merkel izazvala je mnoge {pekulacije kada je u decembru izjavila da je pomo} Gr~koj odgovornost Evrope, te da }e ~lanice EU spa{avati Gr~ku ako to bude potrebno. - Takve izjave ne smiju se pogre{no interpretirati. Na tr`i{tima prevladava pogre{no uvjerenje da }e ~lan-

Trodnevni sastanak
Gr~ki premijer Jorgos Papandreu (Papandreou) obavezao se da }e svesti manjak u evropske okvire od tri posto do 2012. godine. Vezano uz kredibilnost plana za smanjenje manjka u javnim finansijama u gr~kom ministarstvu finansija po~eo je u srijedu trodnevni susret s predstavnicima ECB-a i EU, koji }e razmotriti detalje plana koji Gr~ka mora potvrditi do kraja januara.

ECB: Pogre{no mi{ljenje preovladava na tr`i{tima

Berzanski barometar za 7. 1. 2010. godine

bi ECB imao pravo intervenirati ako bi zbog gr~kih dugova bila ugro`ena eurozona.

Strogi uvjeti
Finansijska pomo} Gr~koj, ako bi do toga do{lo, bila bi odobrena uz vrlo stroge

Euro/dolar 1,4357 Nafta 82,82 po barelu Zlato 1.132,70 $ po unci 0,32% 0,35% 0,43%

uvjete, smatraju analiti~ari. Gr~ki ministar finansija George Papakonstantinou (Papaconstantinou) na [tarkovu izjavu odgovorio je da Gr~ka ne treba pomo} EU, jer je ve} poduzela korake za smanjenje manjka u finansijama i nadzor javnog duga.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

23

24

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

crna hronika

SREBRENIK Po`ar u prostorijama @upnog ureda

Ostalo samo zgari{te

(Foto: N. Bradari})

Samoaktiviranje lova~ke municije ometalo vatrogasce
Nakon intervencije koja je trajala dva sata vatra stavljena pod kontrolu Izgorjela arhiva, namje{taj i dio lova~kog naoru`anja
U zgradi @upnog ureda u Srednjoj [pionici kod Srebrenika prekju~er oko 16 sati buknuo je po`ar. Kako se pretpostavlja, po`ar je izazvala zapaljena svije}a, a vatra je zahvatila dvije prostorije na spratu zgrade, od kojih je jedna slu`ila i kao ostava za lova~ko naoru`anje i opremu.

^obe kod Maglaja

Vatra progutala {tale povratnika
Hajrudin Ja{i} i Hatid`a Pepelar uspjeli spasiti stoku Akcija pomo}i ugro`enima
U po`aru koji je izbio preksino} oko 20 sati u maglajskom selu ^obe potpuno su uni{tene {tale povratnika Hajrudina Ja{i}a i Hatid`e Pepelar. Stoka je spa{ena, ali je ugro`ena egzistencija ovih porodica, kojima su sto~arstvo i poljoprivreda izvor zarade. Do dolaska pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Maglaj, koji su u ga{enju u~estvovali sa dva vozila, po`ar su ve} gasili mje{tani ^oba, ali i susjednih naselja Novog [ehera, Domislice, Kopica... - Bilo je stra{no. Br- Ja{i}: Neka je zo sam ispu- `iva glava stio krave, imam ih pet, a Hatid`a jednu. Samo neka je `iva glava, sve }e se nadoknaditi - pri~a Hajrudin Ja{i}. Hatid`a Pepelar u po`aru je zadobila opektine po licu i rukama. - Kupila sam kravu pred Bajram, pozajmila sam pare da je nabavim, da imamo od ~ega `ivjeti ja i moje dijete koje {kolujem - dodala je. U Mjesnoj zajednici ve} planiraju akcije pomo}i porodicama Ja{i} i Pepelar.

Kompletna jedinica
Nakon dojave gra|ana stigla je s tri vatrogasna vozila kompletna Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik, koja se vi{e od dva sata borila s vatrenom stihijom. Zbog gustog dima u hodnicima i stubi{tu zgrade vatrogasci su se pomo}u ljestava popeli na terasu, a potom su se uz kori{tenje izolacionih aparata probili do prostorija zahva}enih po`arom. - Usljed visoke temperaPepelar: Opekla je vatra

Kori{tene ljestve kako bi se do{lo do po`ari{ta

(Foto: O. Mujki})

- Pokrenut }emo {iru akciju da pomognemo ovim vrijednim doma}inima koji su bili me|u prvim povratnicima na ovo podru~je. Vjerujem da }e pomo}i i pojedinci i institucije i u na{oj zemlji, ali i van njenih granica - izjavio je Munib Jusufba{i}, predsjednik Vije}a MZ ^obe. Na licu mjesta bili su istra`itelji Policijske stanice Maglaj, zajedno sa protivpo`arnim inspektorom ZDK Josipom [ainom. Prema informacijama iz MUP-a ZDK, o uzrocima po`ara jo{ je rano govoriti dok se ne okon~aju N. B. sve istra`ne radnje.

[mrkovima hla|ene prostorije

ture do{lo je do samoaktiviranja dijela lova~ke municije, {to je znatno usporilo na{u akciju, jer smo s puno opreza morali pristupiti ga{enju vatre. Zbog toga smo uz upotrebu ve}e koli~ine vode prvo pristupili hla|enju prostorije u kojoj je bilo lova~ko naoru`anje i municija, a nakon {to smo uspjeli spustiti temperaturu na siguran nivo, pristupili smo ga{enju vatre - isti~e Raib D`aferovi}, direktor PVJ Srebrenik, koji je rukovodio akcijom ga{enja. Zahvaljuju}i blagovremenoj i efikasnoj akciji vatr-

ogasaca po`ar je lokaliziran, ~ime je sprije~eno {irenje vatre na krov i ostale prostorije zapaljene zgrade, ali i na druge objekte u okviru kompleksa, kao i na zgradu katoli~ke crkve.

Sprije~eno {irenje
U zapaljenim prostorijama izgorio je dio lova~kog naoru`anja i municije, arhiva @upnog ureda, te kompletan namje{taj u dvije prostorije zahva}ene po`arom. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS O. MUJKI] Srebrenik.

Kantonalno tu`ila{tvo Zenica

Donja Sanica kod Klju~a

U pripremi optu`nica zbog smrti policajca
Tu`ila{tvo jo{ nije donijelo kona~nu pravnu kvalifikaciju krivi~nog djela
Kantonalni tu`ilac Adis Husi} saslu{ao je ju~er Semira Duvnjaka (19), koji je osumnji~en da je 26. decembra automobilom „jugo“ usmrtio zeni~kog policajca Amira Avdi}a, nakon {to se nije zaustavio na njegovo upozorenje da stane na raskrsnici u Zenici. Tako|er, saslu{an je i Kenan Huki} (23), koji je osumnji~en za pomaganje izvr{iocu nakon po~injenog krivi~nog djela. - Istraga je u toku, tako da o izjavama ne mogu govoriti. Saslu{ao sam ih po drugi put, a sada o~ekujem i nalaz sudskog saobra}ajnog vje{taka. Optu`nica bi mogla biti kompletirana sredinom sljede}e sedmice i predata na odlu~ivanje Kantonalnom sudu - kazao nam je tu`ilac Husi}. On je istakao da Tu`ila{tvo vodi istragu o krivi~nom djelu te{ka djela protiv sigurnosti saobra}aja te da je u toku ispitivanje dokaza o mogu}em umi{ljaju, koji je preduvjet da bi neko bio optu`en za ubistvo, tako da kona~na kvalifikacija u Tu`ila{tvu nije odre|ena. - Cilj Tu`ila{tva je da se slu~aj pripremi {to kvalitetnije, a na sudu je da odredi visinu kazne prema onome {to je po~inilac napravio kazao nam je Husi}. Advokat osumnji~enog Ramo Ajki} potvrdio nam je da je obavljeno saslu{anje te naglasio da njegov klijent u potpunosti prihvata krivicu i teret za djelo o kojem Tu`ila{tvo vodi istragu, a to je te{ka djela protiv sigurnosti, a ne ubistvo, kako je tra`ila policija od Tu`ila{tva u prvobitnom izvje{taju proA. D@. tiv Duvnjaka.

Bilo kasno za pomo}

(Foto: M. Dedi})

Umro nakon zabave u vikendici
U Donjoj Sanici kod Klju~a u zaseoku Donji Botonji}i prona|eno je be`ivotno tijelo 34-godi{njeg Mehmedalije Botonji}a. Njegov brat Fikret (31) prijavio je smrt u Slu`bu hitne pomo}i Doma zdravlja u Klju~u. Njih dvojica su bili na privatnoj zabavi u vikendici u Donjim Botonji}ima i nakon zabave odlu~ili su tu prespavati. Mla|i brat je u jutarnjim satima prona{ao be`ivotno tijelo u blizini gara`e u kojoj se nalazio agregat za struju. Sumnja da je Mehmedalija umro od gu{enja ugljenmonoksidom otklonjena je ljekarskim pregledom, kojim je ustanovljeno da se radi o zadesnoj smrti, pa je porodica odustala od obdukcije. M. D.

Odvo|enje Duvnjaka u Tu`ila{tvo ZDK

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

25

Ministarstvo sigurnosti BiH

LUKAVAC Neoprezno hodanje po tra~nicama

Voz usmrtio besku}nika Ragiba Sejdovi}a iz Kladnja
Mje{tani ka`u da je volio popiti, a `ivio u betonskim cijevima koje su slo`ene pored pruge
Putni~ki voz `eljeznica Republike Srpske koji dva puta dnevno saobra}a na relaciji Doboj - Tuzla prekju~er oko 16.30 sati u Lukavcu je udario i usmrtio pje{aka Ragiba Sejdovi}a (43) iz Kladnja koji se neoprezno kretao pored tra~nica. Smrt je konstatirao ljekar mrtvozornik iz lukava~kog Doma zdravlja. Voz broj 6607 koji su vozili ma{inovo|a Zdravko Trifkovi} i njegov pomo}nik Nedeljko Cvijanovi} zaustavio se nakon udesa oko dvije stotine metara dalje, a potom su policajci Policijske uprave Lukavac iza{li na uvi|aj kojim je rukovodio kantonalni tu`ilac Kasim Halil~evi}. - Ragib Sejdovi} je po-

Keler prona|en, slijedi deportacija
Pripadnici Slu`be za poslove sa strancima prona{li su u Tuzli njema~kog dr`avljanina Klausa Kelera (Keller) koji du`i period bez dokumenata nelegalno boravi u BiH, te su ga preksino} oko pono}i doveli u Imigarcioni centar u Isto~nom Sarajevu, potvrdio nam je Izet Nizam, zamjenik direktrora Slu`be za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH. Nizam nam je tako|er kazao da je za Kelerom svojevremeno bila raspisana Interpolova potjernica, koja je u me|uvremenu obustavljena. Keler je boravio u ekstradicionom pritvoru u KPZ Zenica, ~iji su ga slu`benici nakon obustavljanja potjernice pustili na slobodu. - Protiv Kelera je doneseno rje{enje o protjerivanju iz BiH i zabrani ulaska u na{u zemlju za period od tri godine. Uprava KPZ-a Zenica trebala je utvrditi

Keler: Nelegalan boravak

stanje ili obavijestiti Slu`bu za poslove sa strancima da su ga pustili na slobodu kazao nam je Nizam. U toku je postupak utvr|ivanja identiteta u saradnji sa slu`benicima Njema~ke ambasade u BiH, nakon ~ega }e Keler biti deportiran u svoju B. C. mati~nu zemlju.

Od udara na mjestu ostao mrtav

(Foto: H. ^ali})

Policijska uprava Posu{je

Izvr{ena neophodna mjerenja

dlegao te{kim ozljedama na mjestu udara. Naredio sam obdukciju tijela nastradalog, kao i uzimanje alko-testa. Pretpostavlja se da je Sejdovi} dolazio sa lukava~ke pijace i da je namjeravao ovdje prije}i `eljezni~ku prugu - izjavio je tokom uvi|aja tu`ilac Halil~evi}. Od mje{tana Lukavca saznali smo da je Sejdovi} ro|en u Kladnju, ali je kao besku}nik `ivio u Lukavcu i odao se alkoholu. Sa grupom besku}nika navodno je spavao izme|u nekoliko betonskih cijevi koje su slo`ene u blizini `eljezni~ke

Prona|en ukradeni „nisan patrol“
Slu`benici Policijske uprave Posu{je prona{li su u mjestu Gradac automobil „nisan patrol“ bh. registarskih oznaka, koji je ukraden u Mostaru prije tri dana. Vozilo je prevezeno u krug PU Posu{je, a potom je predato slu`benicima MUP-a HNK.

Na ulici u Zenici
Halil~evi}: Rukovodio uvi|ajem

pruge, gdje se nesre}a dogodila i gdje je na koncu izguH. ^ALI] bio `ivot.

Dvojica pretukla policajca na du`nosti
U zeni~koj ulici ZAVNOBiH-a Hazim Dilaver i Fahrudin Be}iri napali su ju~er pedesetak minuta nakon pono}i policajca Zdravka Kne`evi}a dok je bio na du`nosti, potvr|eno nam je u MUP-u ZDK. Policajac je dobio te{ke povrede, konstatirane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Obojica napada~a su uhap{ena i zadr`ana u prostorijama za zadr`avanje MUP-a A. D@. ZDK.

Ispred kazina u Tuzli

Pucao iz automatske pu{ke zbog gubitka novca
Nakon verbalne prepirke vi{e osoba ju~er sat iza pono}i do{lo je do upotrebe vatrenog oru`ja nedaleko od Sonog trga u Tuzli. Iz automatske pu{ke uzrak je pucao Mirsad A. (32) iz Tuzle, a sre}om povrije|enih nije bilo. U obli`njem kazinu na Sonom trgu on je izgubio odre|enu sumu novca, da bi potom udario rukom od sto, nakon ~ega su ga ~uvari reda odstranili iz kazina. Zajedno s njim bili su jo{ ro|aci Hasib A., Zehdin A. (47), Denis T. (27), Nesib T. (29) i Ramiz Z. (40). Nakon nesuglasica sa za{titarima u kazinu, Mirsad A. oti{ao je do svog automobila iz kojeg je uzeo pu{ku i pucao uzrak, a nakon toga je odbacio. - Sve uhap{ene osobe su saslu{ane i nakon toga pu{tene jer nema elemenata za odre|ivanje pritvora. Provjerama je utvr|eno da ranije niko od njih nije bio ka`njavan niti krivi~no gonjen, a ovo djelo okarakterizirano je kao izazivanje op}e opasnosti - kazao je tu`ilac Nihad Halil~evi}. Pregledom {ireg mjesta na kojem je do{lo do pucnjave policija je uvi|ajem prona{la automatsku pu{ku A. Mu. i gasni pi{tolj.

Ukraden „golf 3“
Policiji u Mostaru preksino} je prijavljeno da je ukraden automobil „golf 3“ koji je bio parkiran u ulici Kralja Tomislava. O kra|i su obavije{tene policijske patrole na terenu, dok istragu vode pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije.

Uhva}en s marihuanom
U Petrakijinoj ulici u sarajevskoj op}ini Stari Grad preksino} su policajci li{ili slobode K. N. (20), zbog posjedovanja i omogu}avanja u`ivanja droge. Kod njega su prona|ena i oduzeta tri paketi}a marihuane. Obavije{ten je tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu.

Policija pregledom terena na{la ba~enu pu{ku

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Nakon razbojni{tva u Nemiloj kod Zenice

Uhap{eni Zehrudin Kova~evi} i D`evad ^ehi}
Dvije osobe su uhap{ene nakon {to je policija okon~ala istragu zbog plja~ke benzinske pumpe „Hold Ina“ u naselju Nemila, petnaestak kilometara od Zenice. Uhap{eni su Zehrudin Kova~evi} (27) i D`evad ^ehi} (21), obojica iz Nemile, za koje se sumnja da su 30. decembra oko 19.20 maskirani i naoru`ani zra~nom pu{kom od radnika pumpe oteli 557 KM i mobitel „nokia“, a zatim pobjegli u automobilu „ford“. Kova~evi} je odranije poznat policiji kao izvr{ilac vi{e djela. On je pucao na sudsku policiju prilikom hap{enja zbog {umske kra|e, ali se iskazao i po dobru u akciji izvla~enja vozila stradalog ^eha prije dvije A. D@. godine.

26

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

crna hronika

SUDBINE Poginuo u Belgiji, ukopan u BiH

Takvu d`enazu Prozor ne pamti
Tarik Zajmovi} (20) namjeravao se ove godine vratiti u rodno mjesto
PS Travnik: Privedeni poznati policiji
(Foto: K. Kavazovi})

Policijska stanica Travnik

Par osumnji~en za kra|u 1.800 franaka
Slu`benici Policijske stanice Travnik rasvijetlili su slu~aj kra|e novca te poduzeli zakonske mjere protiv Emine F. (20) i Denisa A. (34), oboje iz Travnika, potvr|eno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Nakon operativnog rada slu`benici policije su priveli Eminu F. i Denisa A. zbog postojanja osnova sumnje da su prije izvjesnog vremena ukrali odre|enu sumu novca od Stipe L. iz travni~kog sela Lovri}i. Nezvani~no saznajemo da je rije~ o 1.800 {vicarskih franaka. Spomenuti par odranije je poznat policiji po vr{enju krivi~nih djela.
K. K. Nezapam}en ispra}aj
(Foto: H. Manov)

Razbojni{tvo u Lakta{ima

Oplja~kana pumpa „Gligi}“
Maskirani razbojnik, naoru`an pi{toljem, oplja~kao je ju~er oko sat poslije pono}i benzinsku pumpu „Gligi}“ u Lakta{ima. Kako je „Dnevnom avazu“ ju~er potvr|eno u Centru javne bezbjednosti Banja Luka, razbojnik je, prijete}i pi{toljem, od radnice pumpe zatra`io da mu preda sav novac, {to je ona i u~inila. Iako nisu `eljeli govoriti o ta~nom iznosu novca, saznajemo da je odneseno oko 2.000 maraka. - Razbojni{tvo se dogodilo u Kara|or|evoj ulici u Lakta{ima na spomenutoj benzinskoj pumpi. Povrije|enih nije bilo, a maskirani razbojnik je nakon plja~ke pobjegao u nepoznatom pravcu - potvr|eno je iz banjalu~ke policije. Na licu mjesta obavljen je uvi|aj, a u toku je rad na rasvjetljavanju djela i pronalasku po~inioca.
B. S.

Tragedija koju su do`ivjeli Mina i Tarik Zajmovi} iz Prozora, koji su od rata privremeni stanovnici Antverpena u Belgiji, potresla je sve stanovnike grada pod Makljenom. Njihov sin Tarik (20) poginuo je uo~i Nove godine na svega 300 metara od ku}e u ranim jutarnjim satima, na povratku sa jednog dru`enja s prijateljima.

Izbjegavao sudar
- Rastao se s jednim ro|akom i u jednoj ulici dugoj stotinjak me-

tara naletio je s „fordom“ na zale|ene tramvajske {ine, zaka~io stub rasvjete i ostao na mjestu mrtav. Na glavi iznad sljepoo~nice ostala je ranica kao nokat. Brzina nije mogla biti uzrok, to su potvrdili i belgijski policajci i oni pretpostavljaju da je neko naletio iz suprotnog pravca, a on je poku{ao izbje}i sudar - ka`u roditelji. Tarik je bio uzorno dijete, bez ikakvih poroka. Nikada nije imao konflikata s drugim ljudima. Nje-

gov `ivotni moto je bio: radi svoj posao i okreni se vjeri. Bio je istinski vjernik. Do kraja {kolske godine trebao je ste}i zvanje knjigovo|e, a svoje budu}e planove namjeravao je ostvariti u domovini. Bio je odu{evljen ~injenicom da je njegov otac na imanju u Borovnici podigao na 35 hektara vo}njak sa 2.000 stabala {ljiva, jabuka i kru{aka i da se roditelji planiraju ove godine trajno vratiti u rodni grad.

Htio na studije
- Svi njegovi pogledi bili su usmjereni ka BiH. Naumio je bio upisati agronomiju u Mostaru, nabavio je i nekoliko knjiga, a sanjao je da na brijegu u Borovnici napravi ku}u koja }e biti potpuno bijela. To smo saznali od njegove djevojke koja je otvorila stranicu na Facebooku, koja je za nekoliko dana dobila vi{e od 900 ~lanova - ka`u roditelji tragi~no stradalog Tarika. Mladi Tarik Zajmovi} ukopan je na groblju u Borovnici, uz bol i suze i na na~in kakav niko nije mogao ni pretpostaviti. Tako velika d`enaza u Prozoru nije zabilje`ena u zadnjih 40 godina.

Pokradena lova~ka ku}a prijavljeno da je provaljeno Policijskoj upravi Grude prekju~er je
u lova~ku ku}u koja se nalazi u mjestu Ru`i}i. Prema navodima iz prijave, provala je izvr{ena tokom posljednja ~etiri dana, a iz ku}e je odnesena odre|ena koli~ina namje{taja i drugih predmeta manje materijalne vrijednosti. Policajci su obavili uvi|aj i tragaju za lopovima.

Izgorjela {talaMaglaja preksino} u 20.25 sati izbio je po`ar U mjestu ^obe kod
na {tali vlasnika J. H. Pripadnici Vatrogasne jedinice Maglaj i mje{tani po`ar su lokalizirali oko 21.45 sati, a {tala je u potpunosti izgorjela.

Zajmovi}: Volio fudbal

H. MANOV

Karanovac kod Petrova

Pucano na ku}u na~elnika op}ine
Nepoznata osoba ili vi{e njih pucale su ju~er ujutro iz vatrenog oru`ja na ku}u na~elnika op}ine Petrovo Zorana Blagojevi}a u ozrenskom naselju Karanovac. Blagojevi} je rekao Srni da su ju~er u 4.26 sati na njegovu ku}u ispaljena tri hica iz automobila u pokretu koji se nakon toga velikom brzinom udaljio s mjesta doga|aja. U trenutku incidenta Blagojevi} je u ku}i bio sa suprugom Stojankom i k}erkom Majom. - Spavali smo kad nas je probudila pucnjava po krovu ku}e rekao je Blagojevi}, dodaju}i da je poku{ao da kroz prozor vidi odakle su hici do{li, ali da se automobil, ~iji model i registarske tablice nije uspio vidjeti, velikom brzinom udaljio. Blagojevi} ka`e da su na putu s kojeg je iz automobila pucano prona|ene pi{toljske ~ahure. - Zaprepa{ten sam i razo~aran, jer nikome nikada nikakvo zlo nisam u~inio, a posebno me napad na mene i moju porodicu dirBlagojevi}: Zaprepa{ten i razo~aran

Tuzla, @ivinice, Banovi}i i Kladanj 061-660-847;

Vlasenica,Srebrenica i Bratunac 065-174-704

nuo jer je izveden na najradosniji hri{}anski praznik Bo`i} - rekao je Blagojevi}. Uvi|aj su izvr{ili pripadnici Policijske stanice Petrovo, a istraga o ovom slu~aju je u toku.

oglasi
NASTAVNI^KI FAKULTET UNIVERZITETA „D@EMAL BIJEDI]“ U MOSTARU raspisuje fakulteta i Pravilnikom o postdiplomskom studiju Nastavni~kog fakulteta u Mostaru. Kandidati su du`ni prilo`iti: - Prijava na konkurs (obrazac prijave na web stranici: www.nf.unmo.ba) - diplomu o zavr{enom fakultetu (ovjerena fotokopija); - uvjerenje o polo`enim ispitima (ovjerena fotokopija); - dokaz o znanju stranog jezika (ako tokom studija nisu izu~avali strani jezik); - biografiju sa bibliografijom; - rodni list (original); - uvjerenje o dr`avljanstvu (original). Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti na adresu Nastavni~ki fakultet Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru, Sjeverni logor 88000, Mostar, sa naznakom „za konkurs za postdiplomski studij“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Sva dodatna obavje{tenja nalaze se na web stranici fakulteta, a mogu se dobiti na telefon 036/514-215; 036/514-205; 036/514-204.

Dnevni avaz petak, 8. januar/sije~anj 2010. 27

IPSA Institut d.o.o. Put `ivota bb 71000 Sarajevo U skladu sa planiranim razvojem HIDRO sektora Instituta objavljujemo

Za prijem studenata na Postdiplomski studij: Nau~no podru~je: dru{tvene nauke - Nau~no polje; odgojne nauke - grana; Kineziologija; Pedagogija; Primarno obrazovanje i Nau~no podru~je: prirodne nauke - Nau~no polje; Hemija; Nau~no polje: Biologija, u akademskoj 2009/10. godini za sticanje nau~nog stepena magistra edukacijskih nauka iz oblasti: sport i zdravlje, pedagogija, primarno obrazovanje i magistra prirodnih nauka oblast - hemija; oblast - biologija. Konkurs se raspisuje za 100 kandidata na slijede}a usmjerenja Kineziologija.......................................20 kandidata Pedagogija............................................20 kandidata Primarno obrazovanje 20 kandidata Hemija .................................................20 kandidata Biologija...............................................20 kandidata Kriteriji za upis na postdiplomski studij utvr|eni su Zakonom o univerzitetu, Pravilima Nastavni~kog

KONKURS

KONKURS
za prijem u radni odnos za sljede}a radna mjesta (pozicije): 1. Voditelj projekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .izvr{ilaca 2 2. Samostalni projektant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .izvr{ilac 1 Uslovi: Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati sljede}e osnovne uslove: - Visoka stru~na sprema (diplomirani in`enjer gra|evinarstva, VII1 - hidrotehni~ki smjer); - Minimalno 10 godina radnog iskustva u struci za poziciju broj 1, odnosno minimalno 7 godina radnog iskustva u struci za poziciju broj 2; - Stru~ni ispit iz struke gra|evinarstva, hidrotehni~kog smjera; - Iskustvo u radu sa referentnim softwerima iz oblasti hidrotehnike; - Voza~ka dozvola B kategorije; - Znanje engleskog jezika. Opis poslova i radnih zadataka: Od odabranih kandidata se o~ekuje brzo integrisanje u najve}u doma}u konsultantsku kompaniju i aktivno u~e{}e u radu i razvoju hidrotehni~kog sektora Instituta, a prvenstveno: - Priprema, planiranje i vo|enje slo`enijih projekata raznih vrsta hidrotehni~kih objekata i sistema, te integralno planiranje upravljanja vodnim resursima (poz 1); - Timski i/ili samostalan anga`man na izradi projektne dokumentacije svih nivoa u oblastima upravljanja i za{tite voda, sistema vodnosnabdijevanja, prikupljanja i tretmana otpadnih voda, regulacija i ure|enja vodotoka, sanacije deponija i klizi{ta, hidroinstalacija objekata i drugim oblastima hidrotehnike; - Timski i/ili samostalan anga`man na izradi planova, hidrolo{kih studija i studija za vodne akte, razli~itih vrsta elaborata, te druge planersko-studijske dokumentacije vezane za hidrotehni~ko gra|evinarstvo i vodnu okolinu, te op{tu vodoprivrednu problematiku. Ovaj Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, a prijave se mogu predati li~no ili poslati po{tom na adresu: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, Put `ivota bb, 71000 Sarajevo, odnosno na e-mail: ipsage@bih.net.ba

BO[NJA^KA USTANOVA „AN-NUR“ BiH
USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

KONKURS
Za upis novih polaznika u [KOLU RA^UNOVODSTVA u SARAJEVU I MOSTARU Otvorena {kola za sve zainteresirane za dodatnu edukaciju ili profesionalnu prekvalifikaciju. Uslov upisa je redovno poha|anje ili zavr{ena srednja {kola min. III stepen. Sa znanjem i DIPLOMOM o dopunskom stru~nom zvanju (upisuje se u radnu knji`icu) svr{eniku {kole omogu}uje se: - voditi ra~unovodstvo u radnom odnosu ili honorarno, - voditi ra~unovodstvo u svojoj knjigovodstvenoj agenciji, - a preduzetniku omogu}uje razumijevanje i temeljitije pra}enje ra~unovo|e ... Po~etak nastave januar 2010 godine. Vi{e informacija na http://www.nur.ba, tel 033/421 950, 062/422 143, e-mail:bunur@bih.net.ba

U PRODAJI JE NOVI BROJ

Alternativni lijek za va{u du{u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 038440 07 Mal Mostar, 04. 12. 2009. godine PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: JP HT d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. K. Branimira bb. TU@ENI: Dalibor Jovanovi} D. Jasenica bb. Mostar TU@BENI ZAHTJEV Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 208,59 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 92,75 KM po~ev od 17. 05. 2001. godine pa do isplate na iznos od 89,63 KM po~ev od 17. 06. 2001. godine pa do isplate na iznos od 26,21 KM po~ev od 17. 07. 2001. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH): 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~lan 334. st. 2. ZPP FBiH). Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Milan Risti}

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 011017 07 Ps Datum: 11. 12. 2009. godine Op}inski sud u Travniku po sucu Ivi @abi} u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog „GARDENIA“ d.o.o. Jelah, radi isplate potra`ivanja, v.p.s. 6.427,90 KM objavljuje:

OGLAS
Op}inski sud u Travniku, po sucu Ivi @abi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enika „GARDENIA“ d.o.o. Jelah, Mar{ala Tita b.b., sada na adresi Gornji Vakuf - Uskoplje, Trnova~ka b.b. radi duga, v.p.s. 6.427,90 KM, izvan ro~i{ta dana 15. 09. 2009. godine, donio je: PRESUDU - zbog propu{tanja Obvezuje se tu`enik isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 6.427,90 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 1.499,90 KM po~ev od 08. 04. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 2.109,80 KM po~ev od 08. 05. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 1.697,40 KM po~ev od 08. 06. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 1.120,80 KM po~ev{i od 08. 07. 2004. godine pa do isplate, te naknaditi iznos od 325,00 KM, na ime tro{kova postupka, a sve u roku od 30 dana po pravomo}nosti presude pod prijetnjom prinudne ovrhe. Sudac: Ivo @abi} POUKA: Protiv Presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Prijedlog se podnosi u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je uzro~io propust, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje, od dana kada je zato saznala. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propusta ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa - Presude zbog propu{tanja u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`eniku (~l. 348. st. 4. ZPP-a).

28

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

globus

VELIKA BRITANIJA Neuspio poku{aj dvoje biv{ih ministara

Burka kao zatvor za `ene

Premijer Braun izbjegao tajno glasanje o njegovom liderstvu
Nekada{nji sekretar odbrane Geof Hun (Geoff Hoon) i biv{a tajnica za zdravstvo Patri{a Hjuit (Patricia Hewitt) kazali da je „stranka duboko podijeljena“
Dvoje biv{ih ministara zatra`ilo je glasanje u redovima laburisti~kih parlamentaraca o tome da li britanski premijer Gordon Braun (Brown) treba ostati na poziciji lidera i tako potcrtali njegovu ranjivost nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora. ^esto se govorilo o pripremama svojevrsnog udara na Braunovu vladu kao i o prijetnjama njegovom liderstvu od 2007. godine otkako je preuzeo titulu od Tonija Blera (Tony Blair), ali se uspio izboriti s tim, no morat }e se nastaviti boriti do juna kada su na rasporedu izbori. U pismu svim laburisti~kim parlamentarcima, nekada{nji sekretar odbrana{e politi~ke nastupe. Zato smo do{li do zaklju~ka da je jedino rje{enje problema tajno glasanje u kojem }e svaki ~lan izraziti svoje mi{ljenje - stoji, izme|u ostalog, u pismu. Hun i Hjuit, koje mnogi vide kao saveznike Blera, dodaju da bi, ako ne bude tajnog glasanja, ovo nezadovoljstvo moglo biti nastavljeno i tokom predizborne kampanje, {to bi „skrenulo pa`nju s prave poruke stranke“. Pismo je dobilo podr{ku nekoliko stalnih kriti~ara Brauna koji tvrde kako je vrijeme za promjene, jer laburisti imaju 10 posto manje podr{ke u odnosu na glavne rivale, opozicione konzervativce. kolas Sarkozi (Nicolas Sarkozy) kazao je da burka „nije dobrodo{la“ u Francuskoj, domu najve}eg broja evropskih muslimana. Iako se Socijalisti~ka partija protivi no{enju burke, ne sla`e se s legalnom zabranom, kazao je portparol stranke Benoa Amon (Benoit Hamon). - Potpuno smo protiv burke koja je zatvor za `ene i kao takvoj joj nije mjesto ovdje. No, ad-hoc zakon ne bi donio `eljeni efekt - izjavio je Amon za francuski radio.

Stav francuske opozicije

Socijalisti protiv zabrane burke
Socijalisti iz redova francuske opozicije usprotivili su se dono{enju zakona koji zabranjuje no{enje burke, iako isti~u da se ina~e protive no{enju tog odjevnog predmeta. Njihov stav je objavljen uo~i parlamentarnog izvje{taja koji se odnosi na navedeni prijedlog zakona. Pro{log ljeta, francuski parlamentarci su odr`ali zasjedanje na kojem se govorilo o tome treba li zabraniti burku, koju muslimanke nose i koja prekriva cijelo tijelo. Predsjednik Ni-

Braun i Hjuit: Lo{i strana~ki nastupi

(Foto: AP)

Zahtjev poznatog reditelja

ne Geof Hun (Geoff Hoon) i biv{a tajnica za zdravstvo Patri{a Hjuit (Patricia Hewitt) kazali su da je „stranka duboko podijeljena“ u

vezi s pitanjem da li Braun treba ostati na ~elu. - Mnoge kolege izrazile su svoju frustraciju zbog utjecaja ove ~injenice na

Roman Polanski tra`i osudu u odsustvu
Poznati filmski reditelj Roman Polanski zatra`io je od sudije u Los An|elesu da ga osudi u odsustvu zbog seksualnog zlostavljanja 13-godi{nje djevoj~ice 1977. godine. Sudija Piter Espinoza (Peter) izjavio je da }e razmotriti zahtjev na saslu{anju 22. januara. Polanski (76) trenutno je u ku}nom pritvoru u svojoj vikendici u [vicarskoj i bori se protiv izru~enja u SAD. Tu`ioci tvrde kako se protive svakom naporu da se osudi Polanski prije pojavljivanja pred sudom. Espinoza je izjavio da `eli pravno obja{njenje za{to bi presuda u odsustvu bila odgovaraju}a. Tu`ilac Dejvid Volgrin (David Walgren) izjavio je kako Polanski ne bi trebao biti u stanju da se bori u slu~aju „iz komfora {vic-

Njema~ki ministar u posjeti Turskoj

Vestervele pozvao Ankaru da poja~a napore ka mjestu u EU
Njema~ki ministar vanjskih poslova Gvido Vestervele (Guido Westerwelle) urgirao je ju~er na vlasti Turske da poja~aju napore u provo|enju reformi kako bi njihova dr`ava bila bli`a Evropskoj uniji, te negirao da Berlin blokira poku{aje Ankare da se pridru`i bloku. Vestervele je kazao da vlada Njema~ke, na ~ijem je ~elu kancelarka Angela Merkel, ne}e stvarati prepreke turskim vlastima na putu u EU kako to neki prikazuju. - Neki se pitaju da li nova vlada Njema~ke `eli Turskoj zatvoriti vrata ~lanstva u EU. Jasno }u re}i: ono {to su se EU i Turska dogovorili stoji, a to se odnosi i na njema~ku vladu ~emu sam posve}en - kazao je Vestervele u Ankari gdje se susreo s premijerom Red`epom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdogan), predsjednikom Abdulahom Gulom i ministrom vanjskih poslova Ahmetom Davutoluom (Davutoglu). Konzervativna Demokr{}anska unija Angele Merkel objavila je kako bi voljela da Turska dobije status „privilegiranog partnera“ sa EU, dok Vestervele ima ne{to hrabriji stav. Dodao je da Turska jo{ nije ispunila klju~ne kriterije EU kao {to je otvaranje granica za gra|ane Kipra, kao i ciljeve za okoli{. Vestervele je pozvao i zvani~nu Nikoziju da da svoj doprinos me|udr`avnog rje{enja.

[vicarska vikendica gdje boravi Polanski

arske vikendice „ i da bjegunac „ne bi trebao diktirati sudski proces“. Polanski se suo~ava s kaznom dvogodi{njeg zatvora ako se izjasni krivim, iako se o~ekuje da }e njegovi advokati zatra`iti da ne odslu`i bilo kakvo dodatno vrijeme.

Vestervele s Davutoluom: Nema njema~kih prepreka

(Foto: AFP)

Odluka belgijske vlade

Poja~ane mjere sigurnosti tokom evropskih samita
Sigurnosne mjere za vrijeme odr`avanja evropskih samita u Briselu bit }e poja~ane, saop}ila je belgijska vlada, nakon {to su pro{log mjeseca aktivisti „Greenpeacea“ upali u zgradu u kojoj su se okupili lideri iz dr`ava EU. - Od sada }e biti dva ulaza. Jedan za {efove vlada, a drugi za ~lanove delegacija - objasnila je portparol belgijskog ministarstva unutra{njih poslova Margo Donkije (Margaux Donckier). Osim toga, sigurnosni sistem }e biti „integriran u globalni akcioni plan prije svakog samita“, kazala je ona. ^lanovi „Greepeacea“ uspjeli su u}i u unutra{njost zgrade sve do samog ulaza za {efove dr`ava i vlada EU, u trenutku kada su ovi stizali.

[ef kabineta predsjednika SAD izjavio

Baraku Obami muka i od Izraelaca i od Palestinaca
[ef kabineta ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack) Ram Emanuel (Rahm Emmanuel) nedavno je rekao izraelskom konzulu u Los An|elesu da je Obaminoj administraciji dosta i Izraela i Palestinaca, javio je ju~er izraelski vojni radio. Emanuel se sastao s generalnim konzulom Jakobom Dajanom prije dvije sedmice, poslije ~ega je Dajan o sastanku obavijestio izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. On je naveo kako mu je Emanuel rekao da je SAD muka od Izraelaca, koji usvajaju odgovaraju}e ideje mjesecima kasnije, kada vi{e nisu efektivne. Americi je, tako|er, muka od Palestinaca, koji nikada ne propuste priliku da propuste priliku, kazao je, navodno, Emanuel. [ef Obaminog kabineta upozorio je da }e, ako ne bude napretka u mirovnom procesu, ameri~ka administracija smanjiti u~e{}e u poku{ajima rje{avanja sukoba dva naroda jer se SAD moraju baviti drugim stvarima.

Emanuel: Izraelci kasne

globus

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

29

Ukratko

ZDRAVLJE Upozorenje Svjetske zdravstvene organizacije

Klimatske promjene najte`e }e pogoditi dr`ave u razvoju
Ako se situacija nastavi pogor{avati, produktivnost poljoprivrednog sektora i egzistencijalne zemljoradnje bit }e smanjena i do 50 posto
Direktorica Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Margaret ^en (Chan) upozorila je da klimatske promjene predstavljaju zna~ajnu prijetnju po ljudsko zdravlje, dodaju}i pritom da }e stanovni{tvo dr`ava u razvoju biti najte`e pogo|eno. S druge strane, ^en ka`e da }e neka podru~ja imati premalo vode, te da }e dugotrajne su{e negativno utjecati na tamo{nje usjeve.
[rinagar: Ubijeni napada~i u hotelu
(Foto: AP)

Sukobi sa separatistima u Ka{miru
[RINAGAR - Indijski vojnici su, poslije skoro dvodnevne akcije, ubili dvojicu separatisti~kih ekstremista koji su upali u jedan hotel u [rinagaru, ljetnoj prijestonici Ka{mira. Naoru`ani ekstremisti su u srijedu u{li u hotel, pri ~emu su ubili policajca i ranili jo{ jednog ~ovjeka, koji je ubrzo umro u bolnici. Zabarikadirani u petospratnoj zgradi hotela, ekstremisti su skoro 22 sata odolijevali napadu vojnika, na koje su otvarali vatru iz automatskog oru`ja i bacali bombe. Odgovornost za ovaj napad ekstremista preuzela je militantna islamisti~ka grupa „D`am-ul-mud`ahedin“, koja se zala`e za pripajanje indijskog dijela Ka{mira Pakistanu.

Sna`ne posljedice
- Pretpostavlja se da }e u sljede}ih 20 do 30 godina, ako se situacija nastavi pogor{avati, produktivnost poljoprivrednog sektora i egzistencijalne zemljoradnje biti smanjena i do 50 posto. Ako je to istina, mo`ete li zamisliti kako }e to utjecati na glad i na akutnu i hroni~nu neishranjenost - kazala je ^en. Nau~nici tvrde da }e se zagrijavanje Zemlje odvijati postepeno, te da }e se u~estalost i intenzitet ekstremnih vremenskih prilika pove}ati. Stoga }e, ka`u oni, posljedice sve ve}eg broja oluja, poplava, su{a i vru}ina biti sna`ne.

O~ita veza
Direktorica WHO-a ka`e da je razo~arana {to na pro{losedmi~noj klimatskoj konferenciji u Kopenhagenu nije postignut sporazum o klimatskim promjenama. No, dodala je da su poduzeti va`ni koraci koji }e, vjeruje ona, u kona~nici dovesti do sporazuma o zaustavljanju ili usporavanju klimatskih promjena. ^en ka`e da je vi{e nego o~ita veza izme|u klimatskih promjena i zdravlja. Naprimjer, kazala je, milioni ljudi }e zbog tih promjena imati premalo ili previ{e

Talibani tra`e razmjenu zarobljenika
KABUL - Talibanski kidnaperi zatra`ili su od ameri~kih snaga da oslobode njihovog zarobljenog komandanta u zamjenu za dvoje francuskih novinara koje su oni oteli pro{le sedmice na istoku Afganistana. [ef snaga sigurnosti za provinciju Kapisa Abdul Hamid Hakimi saop}io je da su teroristi uspostavili kontakt s njim i iznijeli svoje zahtjeve, javio je Reuters. Novinari francuske televizije „France 3“ oteti su pro{le sedmice na istoku Afganistana, zajedno s voza~em i prevodiocem koji su iz ove azijske dr`ave, ali je voza~ u me|uvremenu oslobo|en. Francuski vojnici, koji u~estvuju u operacijama NATO-a u Afganistanu, stacionirani su u Kapisi.

Veliki problemi }e biti zbog manjka i vi{ka vode

(Foto: AFP)

vode. Obilne poplave, ka`e ^en, mogu prouzrokovati gubitke `ivota uslijed utapa-

nja ili bolesti nastalih kao posljedica tih promjena, poput proljeva i kolere.

Najmanje sedam ubijenih u Egiptu

Nigerijac optu`en za napade

Svjedoci i sigurnosni zvani~nici saop}ili su da je rodbina sedam osoba ubijenih u napadu na vjernike koji su napu{tali bo`i}nu liturgiju u koptskoj crkvi razbijala ambulantna vozila u nemirima ispred bolnice u ju`nom egipatskom gradu Nag Hamadi zahtijevaju}i da im se vrate tijela radi ukopa. Sigurnosni zvani~nik izjavio je da je policija ispaljivala suzavac kako bi ju~er rastjerala masu. Zvani~nik i o~evici tra`ili su da ostanu anonimni zbog osjetljivosti teme, prenosi AP . Trojica naoru`anih napada~a iz vozila u pokretu zasula su vatrom iz automatskog oru`ja masu koja je izlazila iz crkve u Nag Hamadiju, a vo|a napada~a identificiran

Rodbina `rtava izazvala El-Kaida u Londonu nemire ispred bolnice vrbovala Abdulmutaliba
Nigerijac Umar Faruk Abdulmutalib, optu`en za poku{aj obaranja ameri~kog aviona, za El-Kaidu je anga`iran u Londonu, a sastao se i s radikalnim muslimanskim imamom iz SAD u Jemenu, izjavio je zamjenik jemenskog ministra za odbranu i sigurnost R{ad elAlimi. - Informacije koje posjedujemo potvr|uju da se on priklju~io El-Kaidi u Londonu - naglasio je El-Alimi, reagiraju}i na saop}enje jemenskog krila El-Kaide da ona stoji iza poku{aja ru{enja ameri~kog aviona na Bo`i}. SAD i druge zapadne dr`ave smatraju da bi Jemen, najsiroma{nija ara-

El-Kaida odgovorna za napad
VA[INGTON - Afganistansko krilo El-Kaide preuzelo je odgovornost za pro{losedmi~ni napad na ameri~ku bazu u Afganistanu u kojem se dvostruki agent pretvorio u bomba{a samoubicu te ubio sedam agenata CIA-e, tvrde}i da je napad odmazda za ubistva vo|a grupe. - On je detonirao svoj eksplozivni pojas, sakriven od o~iju nevjernika, kada su se okupljali ameri~ki i jordanski obavje{tajci - navodi Mustafa Abdul-Jazid, vo|a El-Kaide u Afganistanu, u izjavi postavljenoj ju~er na internetsku stranicu koju koriste organizacije povezane s El-Kaidom, prenosi Reuters.

Nag Hamadi: Strah od novog nasilja (Foto: AP)

Abdulmutalib: Susret s radikalnim imamom (Foto: AFP)

je kao musliman. Vra}anje tijela iz bolnice moglo bi se odgoditi iz straha da se sahrana ne pretvori u `ari{te novog nasilja.

pska dr`ava, mogao postati glavni centar El-Kaide za organiziranje teroristi~kih napada {irom svijeta.

Opsada Gaze

Krvavi sukobi u Sudanu
Anbar: Dva napada pro{le sedmice
(Foto: AP)

Stigao konvoj pomo}i Najmanje 139 mrtvih za milion i po Palestinaca zbog 5.000 `ivotinja
Me|unarodni konvoj humanitarne pomo}i sa 140 kamiona i automobila u{ao je preksino} u pojas Gaze gdje pod opsadom `ivi vi{e od milion i po Palestinaca. Konvoj je u palestinsku enklavu koja je pod izraelskom blokadom u{ao kroz grad Rafu, na granici s Egiptom. Konvoj, koji je nekoliko dana bio blokiran u Jordanu, stigao je u ponedjeljak u El-Arih, u egipatskom Sinaju. Ju~er je do{lo do sukoba egipatske policije i palestinskih ~lanova konvoja, jer su Palestinci bili nezadovoljni odlukom Egipta da dio konvoja pro|e kroz Izrael kako bi u{ao u Gazu. U tom sukobu povrije|eno je 50 osoba. Borci iz plemena Nuer ubili su najmanje 139 pripadnika suparni~kog plemena u napadu u udaljenoj regiji ju`nog Sudana, saop}io je ju~er jedan zvani~nik. - Oni su ubili 139 osoba i ranili 54. Niko ne zna koliko je napada~a ubijeno. Moglo ih je, me|utim, biti mnogo jer su brojni ljudi do{li da se bore - izjavio je za Reuters zamjenik guvernera dr`ave Varap Sabino Makana. Pripadnici Nuera napali su u subotu ~obane iz plemena Dinka u Tonju, jednom od najudaljenijih dijelova ju`nog Sudana, i oteli im oko 5.000 `ivotinja.

Sedam mrtvih u eksploziji bombe
BAGDAD - Najmanje sedam osoba, me|u kojima su ~lanovi porodice komandanta specijalnih ira~kih antiteroristi~kih snaga, poginulo je ju~er kada su eksplodirale tri bombe u stambenoj ~etvrti u gradu Hitu, blizu Ramadija, u zapadnoj ira~koj provinciji Anbar, saop}ila je policija. Bombe su podmetnute no} ranije ispred stana komandanta Valida el-Hitija i susjednih stanova, prenosi Reuters. El-Hiti je te{ko ranjen, a ubijeni su njegovi otac, majka, dvije sestre, brat i snaha, kao i advokat. U dvije eksplozije pro{le sedmice u Anbaru `ivot je izgubilo 27 osoba, a povrije|eno je vi{e od stotinu. Meta napada bio je guverner provincije Kasim Muhamed, koji je te{ko ranjen.

30

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U @EP^U Broj: 44 0 1 005622 02 I Datum: 14. 12. 2009. godine

oglasi

„ZAVOD ZA VODOPRIVREDU“ d.d. SARAJEVO Ul. Bra}e Begi} 42-46 71000 Sarajevo Na osnovu Odluke Nadzornog odbora dru{tva br. NO-21-34-13/09 od 17.12.2009.godine, Uprava dru{tva objavljuje

OGLAS-NATJE^AJ
o prikupljanju ponuda za prodaju nekretnina 1. Predmet prodaje su nekretnine u vlasni{tvu „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo koje se nalaze u Sarajevu na adresi : ul. Bra}e Begi} 42-46, upisane u zemlji{nim knjigama Op}inskog suda u Sarajevu: - ZK ulo`ak br.180, broj parcele 2065/E1, KO: SP_Sarajevo-Mahala LIV, u naravi poslovni prostor povr{ine 166 m2 . Na nekretninama je upisano pravo raspolaganja 1/1 u korist „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo - ZK ulo`ak br.167, broj parcele 2064/E1, KO: SP_Sarajevo-Mahala LIV, u naravi poslovni prostor povr{ine 333 m2 . Na nekretninama je upisano pravo raspolaganja 1/1 u korist „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo 2. Predmetne poslovne prostorije se nalaze u suterenu stambeno poslovne zgrade. Postoje tri odvojena ulaza, na brojevima 42, 44 i 46 tako da se prodaja ove nekretnine mo`e vr{iti kao prodaja jedinstvene nekretnine, ili pojedina~no po ulazima. 3. Pravo u~e{}a na ovom natje~aju imaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica, s tim {to su uz ponudu du`ni dostaviti: Pravno lice - Mati~ni karton i ovjereno Rje{enje o upisu u sudski registar ili ovjereno Rje{enje o obavljanju djelatnosti, a Fizi~ko lice - originalnu CIPS-ovu prijavu boravka ne stariju od mjesec dana i f-co li~ne karte. 4. Po~etna cijena predmeta prodaje je 1.950,00 KM/ m2 , s tim {to kupac pla}a porez na promet nepokretnosti, takse i sve druge naknade po osnovu prenosa vlasni{tva. 5. Ponu|a~i su du`ni da u ponudi pored cijene, navedu i na~in pla}anja, kao i podatke o ovla{tenom licu sa kontakt telefonima. 6. Zainteresovani ponu|a~i mogu razgledati predmet prodaje svakog radnog dana u vremenu od 08,00 15,00 sati. Poslovne prostorije se prodaju u vi|enom stanju. Kontakt telefon za najave i utvr|ivanje termina razgledanja predmeta prodaje: 033-213-858. 7. Ponude u zatvorenoj koverti, dostaviti preporu~enom po{iljkom ili na protokol dru{tva najkasnije do 08.02.2010.godine do 12,00 sati na adresu: „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo, ul. Bra}e Begi} 42-46, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Za Komisiju za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina dru{tva“. 8. Komisija za prikupljanje ponuda je ovla{tena da, u toku prikupljanja ponuda, a na zahtjev ponu|a~a, daje pismena poja{njenja u vezi sa kompletiranjem ponudbene dokumentacije. 9. Nakon isteka roka za prijem ponuda Komisija }e pristupiti otvaranju i provjeri ispunjenja tra`enih uslova, te rangiranju prispjelih ponuda po kriteriju najvi{e ponu|ene cijene. 10. U slu~aju da je ponu|a~ zainteresiran za kupovinu cjelokupne nekretnine, sa takvim ponu|a~em }e se dodatno pregovarati u smislu sni`avanja po~etne jedini~ne i ukupne prodajne cijene. Uprava i Nadzorni odbor „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo

Op}inski sud u @ep~u, stru~ni saradnik Juki} Ismar, u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja, 1. INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Obala Kulina Bana 9a Sarajevo, kao pravni sljednik UPI Banke dd Sarajevo, a ova kao pravni sljednik LT Gospodarska banka dd, 2. Mili}evi} Ilija sin Stipe, ^usto Brdo bb, @ep~e, kojeg zastupa punomo}nik Tikvina Dalibor, adv. iz Zenice, protiv izvr{enika „ZLATI]“ Export-import d.o.o. Maglaj, Ul. Aleja ljiljana bb, Maglaj, zastupan po zakonskom zastupniku Zlati} Jozi, Brankovi}i bb, @ep~e, radi izvr{enja prodajom nepokretnosti izvr{enika, donio je dana 14. 12. 2009. godine slijede}i:

ZAKLJU^AK
Odre|uje se TRE]A javna prodaja nekretnina za dan ~etvrtak, 14. 1. 2010. godine sa po~etkom u 11,00 sati i to: Nekretnine upisane u pl.br. 278 K.O. Brankovi}i (40) ozna~ene kao: - k.~. br. 504/2 zv. Vodenica u naravi njiva pov. 899 m2 upisana na ime izvr{enika „Zlati}“ Eksport-import d.o.o. Maglaj sa 1/1 dijela, utvr|ene vrijednosti 15.732,50 KM, prema nalazu vje{taka Josipa Marti}a od 19. 2. 2008. godine. - k.~.br. 504/2 zv. Vodenica u naravi dvori{te, povr{. 500 m2 upisano na ime izvr{enika „Zlati}“ Export-import d.o.o. Maglaj sa 1/1 dijela, utvr|ene vrijednosti 13.750,00 KM prema nalazu vje{taka Josipa Marti}a od 28. 4. 2008. godine. - Stambeni objekat dimenzija (17,35 x 8,40 + 5,85 x 6,00 m), ukupne netto povr{ine 398,95 m2 koji se sastoji od prizemlja, kata i potkrovlja i nalazi se na k.~. br. 504/2 zv. Vodenica u naravi ku}a i zgrada, pov. 181 m2, upisana na ime izvr{enika „Zlati}“ Export-import d.o.o. Maglaj sa 1/1, dijela, utvr|ene vrijednosti 293.156,50 KM prema nalazu vje{taka Bagari} Stanka od 28. 1. 2009. godine. - Nedovr{eni poslovni objekat vanjskih dimenzija 10,50 x 25,00 m, ukupne netto povr{ine 500,40 m2 koji se sastoji od podruma, prizemlja i kata i nalazi se na k.~. br. 504/2 zv. Vodenica u naravi dvori{te, povr. 500 m2 i k.~. br. 504/2 zv. Vodenica u naravi njiva pov. 899 m2 upisana na ime izvr{enika „Zlati}“ Export-import d.o.o. Maglaj sa 1/1 dijela, utvr|ene vrijednosti 123.877,50 KM prema nalazu vje{taka Bagari} Stanka od 28. 1. 2009. godine. - Anex uz nedovr{eni poslovni objekat vanjskih dimenzija 13,50 x 7,00 m, prizemne spratnosti, ukupne netto povr{ine 87,80 m2, koji se sastoji od prizemlja i nalazi se na k.~. br. 504/2 zv. Vodenica u naravi, dvori{te, pov. 500 m2 i k.~. br. 504/2 zv. Vodenica u naravi njiva pov. 899 m2, upisana na ime izvr{enika „Zlati}“ Export-import d.o.o. Maglaj sa 1/1 dijela, utvr|ene vrijednosti 21.950,00 KM prema nalazu vje{taka Bagari} Stanka od 28. 1. 2009. godine. Sve nekretnine su u posjedu izvr{enika. Javno nadmetanje odr`at }e se u zgradi ovog suda u @ep~u, Ulica Prva, sala broj 1, a do tog vremena primaju se prijave zainteresovanih kupaca na istoj adresi. 1. Na tre}em ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnine mogu biti prodane bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|ene vrijednosti. Ro~i{te }e se odr`ati i ako mu prisustvuje samo jedan ponu|a~. 2. Potencijalni kupci su du`ni polo`iti osiguranje u iznosu od 10.000,00 KM i o tome pru`iti dokaz sudu prije otvaranja ro~i{ta. Osiguranje se upla}uje na depozit suda kod Unicredit bank br. 3383102200057111. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena osim za 3 (tri) najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~ivanja javnog nadmetanja. 3. Najbolji ponu|a~-kupac je du`an da kupovnu cijenu po kojoj je nekretnina prodata polo`i sudu u roku ne du`em od 30 dana, ra~unaju}i od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne polo`i cijenu, prodaja }e se proglasiti nevaljanom i novim Zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponudiocu koji treba po prijemu tog Zaklju~ka sudu deponovati prodajnu cijenu u roku od 30 dana. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u ostavljenom roku, sud }e nekretninu ponuditi tre}em ponu|a~u pod istim uslovima. Ako kupci u ostavljenim rokovima ne polo`e prodajnu cijenu, sud }e oglasiti da je prodaja neuspjela i odredit }e novu prodaju. Ova pravila se primjenjuju i u slu~aju odustanka tre}eg ponu|a~a. 4. Ovaj Zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj plo~i suda, a dostavit }e se i nadle`nom organu poreske uprave. 5. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac. 6. Stranka mo`e o svom tro{ku objaviti Zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o Zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedene nekretnine izvr{i i neposrednom pogodbom do otvaranja ro~i{ta za javno nadmetanje. Stru~ni saradnik Juki} Ismar NAPOMENA: Protiv ovog zaklju~ka nema mjesta pravnom lijeku.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 P 014538 05 P Zenica, 21. 12. 2009. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Hamzi} Mirhunisa, postupaju}i po tu`bi tu`ioca LJUBLJANSKA BANKA dd Sarajevo u likvidaciji, Podgaj 3, koju zastupa likvidacioni upravnik Muhamed Mahmutovi}, protiv tu`enih Musli} Amna, Bambur Refija, Musli} Senad i Serdarevi} Azra, radi isplate duga, v.sp. 4.736,00 KM,

OBJAVLJUJE
Tu`enom Bambur Refiji dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 20. 09. 2005.godine, kojom tu`ilac potra`uje od tu`enih solidarno da isplate tu`itelju iznos od 4.736,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 08. 2005. godine, do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. Ovim putem tu`enoj Bambur Refiji dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62 st. 2. ZPP-a i tu`ena je du`na dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`ena da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Hamzi} Mirhunisa

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Mal 016309 09 Mal ^apljina, 22. 12.2009. godine Tu`itelj: JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar Tu`enik: Murat ^oli}, Primorska bb, Neum RADI: Isplate duga v.sp. 523,94 KM

OGLAS
U ovoj pravnoj stvari sud je dana 26. 08. 2009. godine donio slijede}u

PRESUDU (zbog propu{tanja)
Obvezuje se tu`enik platiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 30. 11. 2006. godine do 16. 11. 2008. godine iznos od 523,94 KM sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana 18. 12. 2008. kao dana podno{enja tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u ukupnom iznosu od 103,55 KM (sudske pristojbe na tu`bu i odluku, te tro{kove objave oglasa u dnevnim novinama); sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. Pravna pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat i prija{nje stanje. Stru~ni suradnik Boris Gali}

globus

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

31

Otu|enje table iz Au{vica

REGION Hrvatski predsjedni~ki izbori

Josipovi} najavio tu`bu protiv Bandi}a zbog klevete
Kandidat SDP-a istakao kako misli da }e Kosor ostati na ~elu Vlade i da je spreman s njom sara|ivati
Kandidat za hrvatskog predsjednika iz redova SDP-a Ivo Josipovi} na predizbornom skupu u Osijeku najavio je tu`bu protiv rivala u drugom krugu Milana Bandi}a zbog klevete. Uz to, gradona~elnika Zagreba je nazvao „bijednikom koji zbog svojih lo{ih izbornih rezultata mo`e tako nisko pasti“. - ^esto me pitaju ho}u li, kada budem izabran, raspisati izbore. To nije stvar volje, to zavisi o toga ho}e li pasti vlada i ho}e li do}i do takve situacije da se mora i}i u nove izbore. Sada mi se ~ini da je situacija stabilna i da }e Jadranka Kosor nastaviti svoj rad i ja sam spreman s njom sara|ivati u korist ~itave Hrvatske rekao je Josipovi} nakon {to derom, kandidat SDP-a obru{io se na na~in vo|enja kampanje suparni~kog kandidata. - Gospodin Bandi} sigurno nije moralna vertikala koja bi me prozivala. Osim toga, stvari koje on iznosi su zaista notorna la`. Tako bezo~no laganje, i u novinama i u eteru, moram priznati, jo{ nisam vidio i zbog toga je ovo mo`da najprljavija kampanja koja je bila u Hrvatskoj. ^uo sam da sam vlasnik velikih tvornica, da imam off-shore kompanije, milijarde ne znam ~ega, jo{ jedino nisam ~uo da sam silovatelj, ali sam ~uo da i takav filmi} pripremaju. Ovo {to se sada de{ava je, na`alost, tragedija hrvatske demokracije - rekao je Josipovi}.

Umije{an emigrant iz biv{e Jugoslavije
Emigrant koji `ivi u [vedskoj, porijeklom iz biv{e Jugoslavije, umije{an je u kra|u table iz Au{vica s natpisom „Rad osloba|a“, javile su agencije. Za sada nisu objavljene informacije iz koje biv{e jugoslavenske republike je 40-godi{nji emigrant koji je lopovima u Poljskoj osigurao automobil za kra|u. Agencije su prenijele da se vo|a {vedskih neonacista Anders H., naru~ilac kra|e table iz nacisti~kog logora u Poljskoj, koju su izvr{ila petorica Poljaka, sam prijavio policiji. Tu`ila{tvo iz Krakova tra`ilo

Tabla s logora

je od {vedskih vlasti da saslu{aju Andersa H. i njegovog sau~esnika iz biv{e Jugoslavije koji `ivi i radi u [vedskoj.

Vije}e sigurnosti UN-a

O Kosovu na sjednici 22. januara
Vije}e sigurnosti UNa raspravljat }e o situaciji na Kosovu na sjednici 22. januara, saop}ila je Kina, koja je u januaru preuzela predsjedavanje najmo}nijim tijelom svjetske organizacije. Isti~u}i da Kosovo ostaje va`na stavka u planu Vije}a sigurnosti, stalni predstavnik Kine pri UN-u @ang Je{ua (Zhang Jeshua) izjavio je da }e 22. januara biti razmatran izvje{taj {efa misije UN-a na Kosovu Lamberta Zanijera (Zannier), poslije ~ega }e uslijediti debata.

Josipovi}: Najprljavija kampanja u Hrvatskoj

ga je novinar Radija Osijek upitao o stanju u dr`avi poslije neuspjelog poku{aja povratka odbjeglog premi-

jera Ive Sanadera. Podsjetiv{i jo{ jednom na „dugogodi{nju uspje{nu saradnju“ Bandi}a sa Sana-

Zbog pravoslavnog Bo`i}a

Izvjestitelj EP za Hrvatsku

Odgo|ena Mesi}eva Svoboda zatra`io razja{njenje optu`bi protiv Sanadera posjeta Pri{tini
Posjeta hrvatskog predsjednika Stjepana Mesi}a nezavisnom Kosovu, planirana za ju~er, odgo|ena je za danas zbog toga {to se ju~er slavio pravoslavni Bo`i}. Srbijanski politi~ari su zbog Mesi}eve posjete zahladili odnose sa Zagrebom. Putovanje na pravoslavni Bo`i} politi~ari iz Srbije su ozna~ili kao jo{ jednu Mesi}evu provokaciju. Hrvatski lider dolazi na Kosovo na poziv predsjednika Fatmira Sejdiua, a tokom posjete bi trebao odr`ati govor zastupnicima Skup{tine te posjetiti pripadnike Hrvatske vojske i hrvatsku zajednicu u Janjevu. Mesi} }e biti progla{en po~asnim gra|aninom Pri{tine, a u susretima s kosovskim politi~arima trebao bi razgovarati o stanju Izvjestitelj Evropskog parlamenta (EP) za Hrvatsku Hanes Svoboda (Hannes Swoboda) zatra`io je razja{njenje optu`bi za korupciju protiv biv{eg hrvatskog premijera Ive Sanadera. - Razja{njenje je va`no za Hrvatsku. Premijerka Jadranka Kosor hrabro pristupa tome - naglasio je Svoboda u izjavi be~kom ekonomskom dnevniku „Virt{aftsblat“. Prema njegovim rije~ima, potrebno je istra`iti i optu`be za korupciju i protiv drugih, prije svega hrvatskih vlasti. Sanader se optu`uje da je umije{an u aferu u vezi sa austrijskom Hypo Alpe Adria bankom. Svoboda u Hrvatskoj vidi „masovnu nezainteresiranost pojedinih grupacija“ za razja{njenje optu`bi. Potpredsjednik frakcije

ST J AVAZ TWIST TOWER ZA V EN idikovac i „Ca OR ffe 35 “ OT V VNO A
Posjetite najnoviju turisti~ku atrakciju u regionu, toranj AVAZ TWIST TOWER u Sarajevu, ukupne visine ~ak 172 metra.

Svoboda: Masovna nezainteresiranost

Avaz Twist Tower ve} sada dnevno posjeti vi{e stotina gostiju koji ne skrivaju odu{evljenje. U~inite to i Vi, jer Avaz Twist Tower je najmoderniji objekat otvoren za javnost.

Mesi}: Dobio poziv od Sejdiua

u regiji. Posljednje Mesi}evo putovanje u mandatu dogodit }e se sredinom januara kada }e oti}i u Sloveniju.

socijaldemokratskih partija Evrope rekao je kako ne vjeruje da bi socijaldemokrate u Hrvatskoj `eljele provocirati prijevremene izbore.

Izmjena uredbe o teritorijalnim jedinicama Srbije

Sastanak lidera sand`a~kih partija s Cvetkovi}em
Poslanik Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) Meho Omerovi} izjavio je u Beogradu da }e do kraja sedmice biti odr`an sastanak predstavnika stranaka iz Sand`aka s premijerom Mirkom Cvetkovi}em i nadle`nim ministrima povodom zahtjeva za izmjenu uredbe kojom je {est sand`a~kih op}ina podijeljeno u dva regiona. - Realno je o~ekivati da }e do tog sastanka do}i do ponedjeljka - rekao je Omerovi} za Tanjug i dodao da je to inicirao Republi~ki zavod za statistiku. Stranke iz Sand`aka tra`e da Vlada Srbije izmijeni Uredbu o nomenklaturi statisti~kih teritorijalnih jedinica koju je usvojila 24. decembra. Po toj nomenklaturi su Novi Pazar i Tutin pripojeni regionu Centralne Srbije, a Prijepolje, Priboj, Nova Varo{ i Sjenica regionu Zapadne Srbije. Te stranke zahtijevaju da svih {est op}ina iz Sand`aka budu u sastavu jednog regiona.

Na raspolaganju Vam je i „Caffe 35“, iz kojeg se, uz osvje`enje, mo`e promatrati fantasti~na panorama Sarajeva.

DO VIDIKOVCA NA NAJVI[EM OBJEKTU u ovom dijelu Evrope, s kojeg se pru`a do danas nevi|en pogled na glavni grad BiH, za {ta su Vam na raspolaganju i najmoderniji teleskopi, vozite se najbr`im - panoramskim - liftovima na Starom kontinentu. Raspola`emo dovoljnim brojem parking mjesta

Prema stru~nom izboru najve}eg svjetskog proizvo|a~a fasada „Schuco“, toranj „Avaz Twist Tower“ svrstan je me|u 10 najljep{ih zgrada na svijetu

Dobro do{li!

Nakon velikog dobitka na lotu

Britanka sa{ila haljinu od milion funti
Hana Kuper (Hannah Cooper, 20), modna dizajnerica iz Velike Britanije, ~iji su roditelji osvojili d`ek-pot od 2,5 miliona funti, sa{ila je haljinu od nov~anica od po 20 funti. Novac je la`an, a nakon {to je haljina bila gotova, Hana je zbrojila i zaklju~ila kako na sebi nosi milion funti. - Svi znaju da su moji roditelji dobili na lotu i stalno me pitaju za to. Mislila sam da bi bilo zabavno napraviti haljinu od nov~anica. Morala sam prvo dobiti dozvolu od Engleske banke jer je kopiranje novca ilegalno - ka`e Hana i dodaje da je odu{evljena svojim djelom. Njeni roditelji osvojili su d`ek-pot prije tri godi-

32

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

kiosk

SKANDAL Priznanje supruge sjevernoirskog premijera

Robinson: Zbog ljubavnika sam se poku{ala ubiti
Ova zastupnica u parlamentu najavila povla~enje iz politike zbog depresije
ka, jako mi je `ao. Po~elo je sasvim nevino. Na`alost, kasnije smo imali vezu. Nije bilo emocija, ali moji postupci uni{tili su mi `ivot i `ivote ljudi oko mene - rekla je Iris Robinson. Iako je premijer razmi{ljao o razvodu, ipak je odlu~an spasiti svoj 40godi{nji brak. - Volim suprugu i uvijek sam joj bio vjeran. U duhu ljudskosti i pokajanja, Iris ima moj opro{taj. Ali, jo{ bitnije, znam da joj je Bog oprostio - rekao je Robinson. Iris Robinson je majka troje djece i bila je zastupnica u parlamentu. Odlu~ila se povu}i iz politike i javnog `ivota zbog borbe s depresijom. Iris Robinson (60), supruga sjevernoirskog premijera Pitera Robinsona (Peter), javnosti je priznala preljubu i krivicu te da se poku{ala ubiti. Prije devet dana supruga Pitera Robinsona najavila je povla~enje iz politike, okrivljuju}i stres nastao zbog vo|enja javnog `ivota. Ali, nakon toga se obratila novinarima izjavom u kojoj je priznala ljubavnu aferu prije 18 mjeseci zbog koje se u martu pro{le godine zamalo ubila. Tako|er je priznala namje{tanje poslova svom ljubavniku, ~ije ime nije otkrila. - Svi pla}aju veliku cijenu zbog mojih postupa-

Kuper u svojoj kreaciji

ne. Kupili su ku}u i novi automobil k}erki.

Rumuni novac ~uvali u starim ~izmama

@ena gre{kom bacila u{te|evinu od 40.000 eura
Prazni~no spremanje stana jednu je Rumunku umalo ko{talo sr~anog udara jer je, saznav{i da je u sme}e bacila 40.000 eura, zavr{ila u Hitnoj pomo}i. Naime, `ena je gre{kom bacila u{te|evinu od 40.000 eura koju je njen suprug dr`ao u starim ~izmama. - Bra~ni par je za Novu godinu primijetio nestanak u{te|evine i dao se u potragu za starim ~izmama. Nakon bezuspje{ne potrage od nekoliko dana, kona~no su se obratili nama - rekao je portparol policije Albe Julije, grada u centralnoj Rumuniji. Policija je slu~aj rije{ila za samo nekoliko sati, ali je u ~izmama ostalo samo 30.000 eura. - ^izme je uzela `ena koja pre`ivljava preturaju}i po kontejnerima i koja s mu`em i desetero djece `ivi u kolibi. Dio novca je potro{ila, a ostatak smo vratili vlasnicima - rekao je Julije.

Robinson: Suprug joj oprostio

Najtra`enije lice fotografirala Ani Lajbovic

Tajger Vuds skinuo se za naslovnicu „Vanity Faira“
Pod naslovom „Misterij sportske zvijezde koju smo mislili da poznajemo“ u broju za februar objavljen veliki editorijal s fotografijama
editorijal s fotografijama koje ovih dana analiziraju desetine ameri~kih psihologa. Razodjeven, s utezima u rukama i zavodni~kim pogledom, Vuds se prvi put prikazao u drugom svjetlu, potpuno razli~itom od figure suhe sportske zvijezde ~ije su izjave rijetko odstupale od stereotipa u stilu: „Bez obzira koliko sam dobar, uvijek mogu biti bolji.“ Nekoliko sedmica nakon {to je go do pasa stao pred objektiv glasovite Ani Lajbovic (Annie Leibovitz), Vudsu se dogodio 27. oktobra dan koji je ozna~io po~etak mo`da najve}eg sportskog skandala posljednjih decenija. Razmjere koje je afera dostigla uvjetovane su ponajprije imid`om „gospodina savr{enog“, na kojem je proslavljeni golfer radio od po~etka karijere. Dok njegove seksualne afere nisu iza{le na vidjelo, Vuds pred licem javnosti nikada nije u~inio ni{ta „ljudski“. Kada su krajem septembra snimili igra~a golfa Tajgera Vudsa (Tiger Woods), urednici ameri~kog „Vanity Faira“ nisu ni slutili da }e im ovaj zlatni de~ko biti vjerovatno najtira`nije lice s naslovnice u povijesti. Pod naslovom „Misterij sportske zvijezde koju smo mislili da poznajemo“ u broju za februar objavljuju veliki

Po~elo su|enje Anji Vedsvort

[efica iz banke u d`epovima iznosila hiljade dolara
Anja Vedsvort (Ania Wadsworth, 28) iz Londona u vi{e je navrata iz banke, u kojoj je pet godina bila upraviteljica poslovnice, izlazila sa oko 45.000 dolara u d`epu. Ukupno je od banke „Loyds TSB“ ukrala oko 1,6 miliona dolara. Vedsvort je po~ela kao obi~na zaposlenica i brzo se progurala do pozicije {efice. Od 2002. do 2007. godine manipulirala je ra~unima te niko nije primijetio prevaru. Bila je zadu`ena za punjenje bankomata. Priznala je na sudu da je uzela novac, ali tvrdi da ju je njen momak Kejt Predi (Keith Preddie, 30) prijetnjama smr}u prisilio na prevaru kako bi otplatio dugove dilerima. On je optu`en za pranje novca. - Obi~no je zadnja odlazila iz banke te bi tokom dana novac stavila sa strane i ponijela ga sa sobom na

Vuds u drugom svjetlu

Helmurto ima petosatnu rupu u sje}anju

Guta~ ma~eva hipnotizirao sam sebe pred ogledalom
Vedsvort: Negira kra|u

odlasku - ka`e tu`ilac Mark Paltengi (Paltenghi). Iako je priznala da je uzela novac, Anja ne `eli priznati kra|u, a njen momak negira pranje novca i da ju je prisilio na kra|u. Su|enje se nastavlja.

Britanski guta~ ma~eva i samouki hipnotizer uspio je tokom vje`be hipnoze pred ogledalom hipnotizirati samog sebe te kao zombi bespomo}no stajati nekoliko sati. Supruga 38-godi{njeg Hanibala Helmurtoa (Hann-

ibal) D`oana (Joanna) morala je mobitelom nazvati njegovog mentora, koji ga je potom izveo iz samoinduciranog transa. - Bila sam {okirana kada sam ga zatekla kako kao zombi stoji pred ogledalom u gleda sam u sebe - rekla je D`oana. Dodala je da su zjenice njenog mu`a bile vrlo ma-

le, {to je ina~e jedan od znakova da se osoba nalazi pod hipnozom. Helmurto je hipnozu vje`bao zbog ta~ke gutanja ma~eva. Ka`e da se ne sje}a ni~ega, osim da je ustao ujutro iz kreveta i po~eo vje`bati hipnozu. U stvarnosti, ima petosatnu rupu u sje}anju, ali ka`e da je njemu hipnoza ugodan osje}aj.

Helmurto: Bespomo}no stajao satima

kiosk

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

33

DRU[TVO Mo`e li se prevencijom zaustaviti crna statistika

Epidemija samoubistava prijeti i u na{oj dr`avi!
Za devet mjeseci 2009. godine u BiH su se dogodila 382 samoubistva, od ~ega 192 na podru~ju RS, a naj~e{}i razlozi su nezaposlenost, ugro`ena egzistencija i depresija
je da sve {to smo dalje ratu posljedice su izra`enije istakao je Abazovi}. Epidemija samoubistava izazvana neima{tinom i posljedicama koje je rat ostavio na bh. gra|ane uistinu je do{la na zabrinjavaju}i nivo. Za devet mjeseci 2009. u BiH su se dogodila 382 samoubistva, od ~ega 192 na podru~ju RS, a naj~e{}i razlozi su nezaposlenost, ugro`ena egzistencija i depresija. Naju~estaliji na~in suicida je vje{anje koje je registrirano u 271 slu~aju, zatim slijede samoubistva vatrenim oru`jem, u 91 slu~aju, te utapanjem i aktiviranjem ru~ne bombe.

Adekvatna pomo}
Ko snosi odgovornost za ovakvo stanje te{ko je re}i, ali neophodno je na}i sistem prema kojem bi deprimiranim ili bolesnim ljudima bila omogu}ena adekvatna pomo}. S druge strane, psihologinja Jasna Bajraktarevi} tvrdi da nije mogu}e dati bilo kakav stav o epidemiji samoubistava prije nego se uradi anamneza svakog od ljudi koji su sebi oduzeli `ivote pojedina~no. - Recesija i ekonomska situacija nisu razlozi zbog kojih ljudi sebi oduzimaju `ivot. Potrebno je biti jako dobro upoznat sa stanjem tih ljudi da bi se moglo govoriti o razlozima. Tako|er, rijetko ko ostavlja bilo kakav trag iza sebe po kojem bi se moglo znati {ta je uzrok odluke - kategori~na je Bajraktarevi}.

Bajraktarevi}: Te{ko govoriti o razlozima

Nervno rastrojstvo
Prema tvrdnjama policije, sociologa i psihijatara, uzroci samoubistava su naj~e{}e egzistencijalne prirode i du{evno stanje samoubice. U MUP-u RS navode da je motive suicida ~esto nemogu}e precizno i pouzdano utvrditi

te da su uzroci starost, strah od samo}e, bolesti i nervno rastrojstvo, i to naj~e{}e u kombinaciji sa siroma{tvom, socijalnim statusom, neizvjesno{}u i osje}ajem besperspektivnosti. Sociolog Dino Abazovi} tvrdi da je karakteristika poratnog dru{tva zapravo dezorganizacija socijalnog

dru{tva te da je nefunkcioniranje sistema institucija uveliko doprinijelo stanju u kojem se bh. gra|ani nalaze. - Poznato je da ima razli~itih razloga zbog kojih se pojedinci odlu~uju na samoubistva. Problem je {to dru{tvo nema izgra|ene mehanizme da preventivno i aktivno djeluje. ^injenica

Indijka na optu`eni~koj klupi

Biv{em ljubavniku stavila otrov u hranu i ubila ga
Biv{eg partnera otrov je paralizirao za manje od sata i umro je u bolnici
Njen suprug tada se lije~io od raka u SAD. Prestali su se vi|ati nakon {to je ^ema doveo djevojku ^ogu iz Indije. Sing je pozvala par na ve~eru kako bi pokazala da im ni{ta ne zamjera. Me|utim, sumnja se da je Sing ve} ranije poku{ala otrovati biv{eg partnera. Mjesec ranije, ^ema je proveo sedam dana u bolnici, ali ljekari nisu otkrili {ta mu je. Sing je na sudu izjavila da se ne osje}a krivom ni za ubistvo ni za poku{aj ubistva. Tu`ilac Edvard Braun (Edward Brown) rekao je kako je o~ito da je `ena po~inila zlo~in iz ljubomore i oholosti. Ljubomorna Indijka Lahvir Kaur Sing (44), koja `ivi u Londonu, otrovala je biv{eg ljubavnika Lahvindera ^emu (39) i njegovu zaru~nicu Gurd`et ^ogu (22). Smrtonosnu biljku umije{ala je u kari dvije sedmice prije vjen~anja para. Biv{eg partnera otrov je paralizirao za manje od sata i umro je u bolnici. Njegova zaru~nica pala je u komu, a pre`ivjela je jer nije pojela cijeli obrok. Sing i ^ema po~eli su tajnu vezu prije 15 godina jer su oboje bili u braku.

Par je zajedno bio 15 godina

Lopovi zavr{ili iza re{etaka

Oplja~kali prodavnicu pa tra`ili pomo} od policije
Dvadesetdvogodi{nji Rajan Densmor (Ryan Densmore) i godinu stariji Trevis Mekavenej (Travis McKeaveney) oplja~kali su jednu firmu u ameri~kom gradu Branfordu, a potom su zalutali automobilom i nisu mogli na}i izlaz na autoput. Kada im je dosadilo vrtiti se ukrug, zaustavili su se pored policijske patrole i upitali policajce kako najbr`e da stignu do autoputa. Dok su odlazili, policajac je uo~io da mladi}i na vozilu imaju ~udnu registarsku tablicu, krenuli su za njima i nakon 500 metara preprije~ili im put. Vidjev{i u automobilu predmete za koje su posumnjali da su ukradeni, provalnicima su odmah stavili lisice na ruke.

34

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

35

Uskoro veliki nau~ni skup

EKSKLUZIVNO Jasmin Geljo, bh. glumac sa kanadskom adresom

Svjetski kriti~ari o Me{i Selimovi}u
Skup }e biti odr`an u Sarajevu povodom stote godi{njice ro|enja velikog pisca
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH), u saradnji s PEN Centrom BiH, sve~ano }e obilje`iti stogodi{njicu ro|enja velikog bh. pisca Me{e Selimovi}a. Tim povodom ANUBiH }e 26. aprila, na dan ro|enja Selimovi}a, u svojim prostorijama uprili~iti jednodnevni me|unarodni nau~ni skup o njegovom knji`evnom djelu, a na kojem }e u~estvovati knji`evni teoreti~ari iz cijelog svijeta. Kada su u pitanju poznavaoci Selimovi}evog djela iz inozemstva, PEN (Keith Doubt) i Endrjua Vahtela (Andrew Wachtel) iz SAD, Zorana Milutinovi}a iz Engleske, Macieja Falskog iz Poljske, Zvonka Kova~a i Ivana Maji}a iz Hrvatske te Gojka Te{i}a iz Srbije. Generalni sekretar PEN Centra BiH Ferida Durakovi} isti~e da su se svi ovi ugledni kriti~ari i teoreti~ari knji`evnosti odmah odazvali pozivu da u~estvuju na skupu. Iz BiH jo{ nije utvr|en kona~an spisak u~esnika. - U sve~anom obilje`avanju ro|enja Me{e Selimovi}a mo`e u~estvovati svaka kulturna institucija

Vra}am se u Sarajevo!
Razgovarala: Anila GAJEVI]
Glumac Jasmin Geljo, koji skoro dvije decenije `ivi u Kanadi, u decembru je do{ao na „Audiciju“, kultnu predstavu koja je izvedena nakon 25 godina, i odlu~io da se zauvijek vrati u Sarajevo. S obzirom na to da u Kanadi i SAD gradi uspje{nu karijeru, u kojoj je zabilje`io uloge u filmovima sa Majklom Daglasom (Michael Douglas), An|elinom D`oli (Angelina Jolie), Kiferom Saterlendom (Kiefer Sutherlandom), Kim Besind`er (Basinger), Evom Hawke), ova je odluka prili~no radikalna. Razloge svog povratka u rodni grad otkriva ekskluzivno u intervjuu za „Dnevni avaz“ koji smo ovih dana vodili u Sarajevu.

Geljo: ^ovjek pripada tamo gdje je ro|en
(Foto: I. [ebalj)

Glumac sa uspje{nom karijerom, koju ima u Kanadi i SAD, nakon „Audicije“ odlu~io se za povratak u rodni grad Zapad je izgubio du{u @eli snimiti film u BiH
Bez razmi{ljanja. Pa to je moj rodni grad, a ka`u ljudi da ~ovjek pripada tamo gdje je ro|en, pa tako i ja. U Sarajevo se `elim vratiti iz prostog razloga {to, bez obzira na svu tugu, bol i zlo koji su se desili, ljudi i dalje imaju du{u, emociju i vremena za druge. Vjerujte mi, ovdje na Zapadu sve to je prili~no izgubljeno. Nema se vremena niza{ta osim trke za novcem. Svakako da je okupljanje „Audicije“ jo{ vi{e utjecalo na moje razmi{ljanje i odluku da se vratim u Sarajevo. govoreni posao.

Mislite li da }ete ovdje mo}i dovoljno raditi?
- Volio bih kada bi ljudi iz bran{e radili skupa i navijali jedni za druge, a ne bili jedni protiv drugih i zavla~ili se po kuloarima. Trebalo bi tu svu fantasti~nu energiju koja je uvijek postojala u Sarajevu pretvoriti u ne{to pozitivno i kreativno. Ja nikada nisam bio ni protiv koga ko svoj posao po{teno radi. Publike ima za sve i samo }e ona odabrati {ta voli da gleda, a {ta ne. Nadam se da tako razmi{ljaju i moje kolege.

Trka za novcem
Za{to ste odlu~ili da se vratite u Sarajevo i da li je na Va{u odluku utjecao susret sa kolegama iz „Audicije“?
- Ja sam od prvog dana dolaska u Kanadu stavio sebi u glavu da sam samo privremeno ovdje. I tako privremeno ostadoh, evo, vi{e od sedamnaest godina.

Selimovi}: Djelo koje osvaja ~itaoce i nau~nike

Publike ima za sve
Kako }e ova odluka utjecati na Va{u porodicu, ali i na inozemnu karijeru?
- Siguran sam da }u do}i sa svojim sinom koji se zaljubio u Sarajevo i ljude iz Sarajeva. Za suprugu vam jo{ ne mogu ni{ta re}i, pa neka to ostane bez odgovora. [to se ti~e karijere, uvjeren sam da mogu raditi na Zapadu i iz Sarajeva. Za{to da ne? Imam odli~nog agenta koji me predstavlja i u Kanadi i u SAD. Bude li me neko htio, nije problem sjesti u avion i odraditi do-

Centar se potrudio da u Sarajevu ugosti Renatu Lahman (Renate Lachmann), Angelu Rihter (Angela Richter) Roberta Hodela i Davora Beganovi}a iz Njema~ke, Darinku Sigrid Folkl (Voelkl) iz Austrije, Kita Dauta

koja smatra da mo`e doprinijeti obilje`avanju. Tako }e Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti organizirati izlo`bu, a u Narodnom pozori{tu Sarajevo bit }e izvedena Selimovi}eva „Tvr|ava“ - rekla nam je Durakovi}. A. Gr.

Holivudski glumci bez dignutih noseva
- Holivudski glumci s kojima sam radio su jako normalni i prizemni ljudi bez dignutih noseva. Svi smo se prelijepo dru`ili i navijali jedni za druge u svakom trenutku da {to Longoria, Ketrin ZetomD`ons (Catherine Jones), Itanom Houkom (Eaton bolje napravimo na{e uloge. Mislim da bi tako trebalo da funkcioni{u stvari u na{em poslu, jer mi se bavimo igrom, a ona bi trebala biti lijepa - ka`e Geljo. Naravno da bih se sutra vratio kada bi nekom pozori{tu trebao neko kao ja.

Planirate snimati i isproducirati film u BiH. O ~emu se radi?
- Ako uspijem zatvoriti finansijsku konstrukciju, budite sigurni da }e taj film biti jedan od najgledanijih u regiji. Rije~ je o komediji koja po~inje 1959. godine, a zavr{ava danas. Nadam se da }e se sve moje kolege iz „Audicije“ rado odazvati pozivu, kao i mla|e kolege o kojima razmi{ljam. Zanimljivo je to {to bi se radilo koprodukcijski u smislu ljudstva. Ekipa bi bila sastavljena od Kana|ana i Bosanaca.

Godi{njica smrti bh. pisca

Sje}anje na Hamdiju Muli}a
Danas se navr{ava 66 godina od smrti knji`evnika i pedagoga Hamdije Muli}a. Ro|en je u Konjicu 1881., gdje je zavr{io osnovnu {kolu, da bi ni`u gimnaziju i u~iteljsku {kolu zavr{io u Sarajevu. Kao u~itelj slu`bovao je u Konjicu i Hrasnici, a od 1913. godine pa sve do mirovine radio je u Sarajevu. Manji broj knji`evnih radova objavio je pod pseudonimom Ata Ner}es. Objavio je i dvije zbirke pripovijedaka „Iz `ivota za `ivot“ i „Iz na{e mahale“. U listu „Behar“ objavio je tridesetak pri~a, zabilje`io 27 narodnih pjesmama, tri pripovijetke i vi{e anegdota i zagonetki, javlja Fena.

Sarajevska filharmonija po~inje koncertnu sezonu

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - Kinoteka BiH u okviru programa „Sto godina“ organizira projekciju filmova ameri~kog reditelja D`ona Stard`esa (John Sturges). Tako }e danas biti prikazan film „Zakon prerije“ iz 1958. godine, a od 11. do 15. januara na repertoaru }e se na}i film „Veliko bjekstvo“ A. Gr. iz 1962. godine.

Truba~ Admir Vra~ nastupa 14. januara
Nakon uspje{nog Novogodi{njeg koncerta, Sarajevska filharmonija nastavlja s koncertnim aktivnostima u ovoj sezoni. Tako }e u Narodnom pozori{tu Sarajevo 14. januara biti uprili~en koncert mladog talentiranog truba~a Admira Vra~a, koji }e nastupiti uz Simfonijski orkestar Sarajevske filharmonije. Orkestrom }e dirigirati Samra Gulamovi}. Na repertoaru }e se na}i djela be~kih klasika Betovena (L. van Beethoven), Hajdna (J. Haydn) i Mocarta (W. A. Mozart). A. Gr.
Plakat koji najavljuje koncert

36

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

jet set

„ZAJEDNO ZA @IVOT“ Pripreme za koncert podr{ke Edi Mulahalilovi}u

Brojna ekipa na snimanju u Tuzli

Maya Sar u Tuzli snimila spot „Nespretno“

Udru`ili su se ljudi koji nikad nisu radili skupa
Ko ho}e da se uklju~i u projekt neka kupi kartu i dobro se provede u Zetri 6. februara, ka`e Edin brat Adi Ho}emo da jarana po{aljemo tamo gdje mu mogu pomo}i, poru~uje ]era
Pripreme za koncert podr{ke muzi~aru Edi Mulahalilovi}u, koji posljednju godinu vodi bitku s te{kom bole{}u, u punom su jeku. Na koncertu „Zajedno za `ivot“, koji }e biti odr`an 6. februara u sarajevskoj dvorani Zetra, nastupit }e Edini prijatelji Dino Merlin te ~lanovi grupa „Plavi orkestar“, „Bombaj {tampa“ i „Letu {tuke“. se kolege i prijatelji iz cijelog regiona, pa }e tako na koncert do}i i Dra`en @eri} @era. - @elimo publici prirediti istinski spektakl, i za tu priliku bit }e obezbije|ena vrhunska oprema. U Zetri }e biti zaista na{i pravi prijatelji. Osim muzi~ara, uklju~ili su se i agencije „Gramofon“, „Comunis“, „Prime Communications“ te mnogi drugi - ka`e Adi Mulahalilovi}. Tako|er nagla{ava da

Pjeva~ica na doma}em terenu
Prvi bh. spot u HD tehnici Uskoro na MTV-u

Pravi prijatelji
Kako ka`e Edin brat Adi, sa svih strana javljaju

Babovi}: Poruka muzi~ara i publike
Maya Sar: @eli na Evroviziju

Adi i Edo Mulahalilovi}: Podr{ka iz cijelog regiona

Mlada kantautorica Maya Sar snimila je svoj prvi spot za singl „Nespretno“, koji se ve} mjesec intenzivno vrti na radiostanicama. Maya je spot realizirala u svojoj rodnoj Tuzli u piceriji „Heartland“, koja je pretvorena u poslasti~arnicu u kojoj pjeva~ica uslu`uje posjetioce kola~ima, a nakon napornog dana, za svoju du{u, uz klavir, komponuje i pjeva. - Re`iju potpisuje produkcija „Arthur“ i sa velikim zadovoljstvom sam sara|-

ivala s njima - ka`e Maya i dodaje da je spot snimljen digitalnom filmskom kamerom „Red One“ i prvi je u BiH realiziran u vrhunskoj HD kvaliteti, te je spreman za emitiranje na MTV HD kanalu. Ova pjeva~ica je konkurisala i za bh. predstavnika na Eurosongu 2010. - Bit }u sretna ako `iri prepozna moju emociju i odlu~i da moja pjesma predstavlja BiH na Evroviziji poru~uje Maya Sar. L. S. R.

Gitarista „Bombaj {tampe“ Nedim Babovi} ka`e da je nastup na koncertu najmanje {to muzi~ari mogu u~initi za Edu. - Tu smo da pomogne-

mo prijatelju. Bit }e to vrhunski koncert, a najbitnije je da svi zajedno, muzi~ari i publika, po`elimo da Edo ozdravi ka`e Babovi}.

}e koncert biti „sto posto bosanski“. - Ko god ho}e da se uklju~i u ovaj projekt, ne treba davati donacije, treba samo da kupi kartu i da se dobro provede. A mi ob-

e}avamo vrhunski spektakl. Udru`ili smo snage u akciji „Zajedno za `ivot“, pa i ljudi koji nikad ranije nisu, sada rade zajedno ka`e Adi.

Velika spremnost
Bas gitarista „Plavog orkestra“ Samir ]ermida ]era I isti~e veliku spremnost prijatelja da pomognu Edi. - To je na{ jaran i ho}emo da ga po{aljemo u najbolju bolnicu na svijetu, tamo gdje mu mogu pomo}i. Poznajemo se skoro 30 godina i, ako treba, svirat }emo deset koncerata za Edu - poru~uje ]era. Karte za koncert „Zajedno za `ivot“ po cijeni od 15 KM od 15. januara bit }e pu{tene u uli~nu prodaju.

Manekenka Delila Softi}

Otkazala snimanje u Las Vegasu
Tuzlanska manekenka Delila Softi} januar }e provesti u BiH, iako na stolu ima ponude za nove modne anga`mane. Kako ka`e, `eli se posvetiti fakultetu, tako da }e u ovom periodu raditi sa doma}im dizajnerima. - U ponedjeljak sam odradila „shooting“ za novu kolekciju Huseina ^obi}a, a potom se bacila na pripremanje ispita jer `elim maksimalno iskoristiti januarski rok. Zbog fakulteta sam morala odbiti ponudu iz Las Vegasa, gdje sam trebala putovati na snimanje kataloga. Za februar ostaje otvorena opcija da prihvatim anga`man u Turskoj, a tako|er je uvijek aktuelna saradnja s „Fashion TV“ - uvjerava nas Delila. H. P.
\uro, ]era i Lo{a: Ako treba svirat }emo deset koncerata

L. SARAJLI]-RAMOVI]

Serija koncerata Hanke Paldum

Sevdalinke u ~uvenim austrijskim dvoranama
Hanka Paldum sa svojim orkestrom „Cultura Music“ odr`at }e u Austriji seriju koncerata pod nazivom „Sevdalinke, bosanskohercegova~ke ljubavne pjesme“. Prva dama bh. estrade pjevat }e u presti`nim dvoranama u kojima nastupaju brojne svjetske zvijezde. Tako }e Hanka u Be~u nastupiti 11. januara u ~uvenom „Konzerthausu“, dva dana poslije u Bludencu, a 15. januara u Gracu. - Koncert u Be~u predstavlja jednu vrstu premijere i promocije sevdalinki kao bosanskohercegova~kog kulturnog blaga na poznatim evropskim koncertnim pozornicama - ka`e Paldum. D. Z.
Paldum: U Be~u pjeva 11. januara

Softi}: Ponuda iz Turske

show biz

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

37
Lojtner: Filmska nada Holivuda

Sem Mendes re`ira nastavak

LOS AN\ELES Dodijeljene najpresti`nije ameri~ke nagrade

„Sumrak“ trijumfirao na „People’s Choice Awardsu“
D`oni Dep glumac decenije, „Dr. House“ najbolja TV dramska serija
Filmska saga o vampirima „Sumrak“, sa ~etiri osvojena trofeja, apsolutni je pobjednik dodjele nagrada „People’s Choice“ koja je odr`ana preksino} u Los An|elesu.

Danijel Kreg po tre}i put D`ejms Bond
Suprug glumice Kejt Vinslet (Kate Winslet), Sem Mendes (Sam) re`irat }e 28. nastavak serijala o D`ejmsu Bondu (James). Filmski prvijenac koji ga je proslavio bio je nagra|ivani „Vrtlog `ivota“. Prije toga Mendes je bio poznati pozori{ni re`iser. „Agenta 007“ osmislio je britanski pisac i novinar Jan Fleming (Ian). Nekoliko slavnih glumaca, poput [ona Konerija (Sean Connery), Rod`era Mura (Roger Moor) i Pirsa Brosnana (Pierce Brosnan), glumilo je slavnog agenta. Nastavak jo{ nema naziv, ali }e slavnog agenta po tre}i put glumiti Danijel Kreg (Daniel Craig). U kinima bi se film trebao pojaviti krajem 2011. godine.

Neovisni film
Vampiri su osvojili nagrade za najbolji film, najbolji serijal i najbolju filmsku ekipu, dok je mladi Tejlor Lotner (Taylor Lautner) primio nagradu kao najve}a mlada nada holivudskog glumi{ta. Sa{a Baron Koen (Sacha Cohen) dodijelio je D`oniju Depu (Johnny Depp) posebnu nagradu za filmskog glumca decenije. - Jedini razlog za{to smo svi mi ovdje, gore, ste vi poru~io je Dep publici. „Inglourious Basterds“ Kventina Tarantina (Quentin) progla{en je najboljim neovisnim filmom. Sandra

Bulok (Bullock) obilje`ila je ve~er dvostrukim slavljem. Nagrade je dobila za uloge u filmskim hitovima „The Proposal“ i „The Blind Side“.

Industrija zabave
Serija „Dr. House“ progla{ena je najboljom televizijskom dramskom serijom, a Hju Lori (Hugh Laurie) najboljim glumcem u istoj kategoriji. Dvije muzi~ke nagrade,

Bulok: Dvostruko slavlje

za najbolju pop pjeva~icu i najbolju novu umjetnicu, dobila je Lejdi Gaga (Lady). Priznanja „People’s Choice“ dodjeljena su 36. put zaredom, u 35 kategorija, i smatraju se najpresti`nijom ameri~kom nagradom u industriji zabave u kojoj se pobjednici biraju javnim glasanjem. Ove je godine putem interneta stiglo 60 miliona glasova, {to je najvi{e do sada.

Kreg: Film u kina sti`e krajem 2011. godine

Zbog nedostatka ideja

Prestaje snimanje serije „Izgubljeni“
Televizijska hit serija „Izgubljeni“ prestat }e se uskoro prikazivati jer su njeni producenti jednostavno ostali bez novih ideja, objavio je „Hollywood Reporter“. Serija koja je ve} {est sezona zanimala brojnu publiku {irom svijeta, o do`ivljajima grupe ljudi koji su nakon pada aviona ostali zarobljeni na pustom otoku, izgubila je svoj standard, priznaje njen kreator Dejmon Lindelof (Damon). Lindelof priznaje da su neke od prethodnih epizoda jednostavno bile lo{e, tako da ekipa nije `eljela da riskira da potpuno ostane bez ideja i da tek tako odr`ava seriju u `ivotu.

Na „Palm Springs Film Festivalu“

Maraja Keri pijana preuzela nagradu
Depu je nagradu uru~io Sa{a Baron Koen Ekipa TV serije „Dr. House“

[eril Kol nevinost izgubila sa 15 godina

Pjeva~ica {okirala britansku javnost

Na preksino} odr`anom „Palm Springs Film Festivalu“ pjeva~ica Maraja Keri (Mariah Carey) pripita je do{la na pozornicu da preuzme nagradu za najbolju sporednu glumicu u filmu „Precious“ i poku{ala se zahvaliti, ali nije uspjela.

Vidno pijana pjeva~ica doskakutala je do mikrofona i po~ela grliti voditelja, {to je potrajalo minutu, a kada je poku{ala odr`ati govor zahvale, nikako nije mogla sastaviti jednu re~enicu. Tako vesela i izgubljena, odu{evila je sve prisutne.

Kol: Supruga nogometa{a

[eril Kol (Cheryl Cole), pjeva~ica grupe „Girls Aloud“ i supruga engleskog nogometa{a E{lija Kola (Ashley Cole) {okirala je britansku javnost izjaviv{i da je prvi put seksualno iskustvo do`ivjela sa 15 godina. - Nevinost sam izgubila sa 15 godina. Ali sam ponosna na sebe jer sam de~ka prisilila da ~eka tri mjeseca prije toga. Pomisao da sam intimna s nekim koga ne poznajem me pla{i.

Smatram da svaki mu{karac prvo treba zaslu`iti tu intimnost - ponosno je rekla [eril. Za nogometa{a se udala sa 23 godine. - Tako je bilo sa skoro svim `enama u mojoj porodici. Prije njega sam imala samo tri duge veze. Prili~no sam konzervativna i svi|a mi se {to }u sa 33 ve} deset godina biti u braku - rekla je gospo|a Kol za ~asopis „Glamour“.

Keri: Nasmijala publiku

38

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

39

Sarajevo, 7. 1. 2009.

SAOP]ENJE ZA JAVNOST HO „MERHAMET“ MDD
U ovoj te{koj socijalno-ekonomskoj krizi gdje svakodnevno desetine uposlenika ostaju bez posla i egzistencije Merhamet je suo~en sa svakodnevnim zahtjevima od strane gra|ana za odre|ene vidove pomo}i, a naj~e{}e se to odnosi na uklju~ivanje u na{e kuhinje gdje dnevno pripremimo 10000 obroka. Nastojimo u granicama svojih mogu}nosti, u saradnji sa na{im partnerima, obezbijediti pretpostavke za funkcionisanje na{ih kuhinja, kao i realizaciju drugih projekata. Ve} du`i vremenski period od strane na{ih partnera smo informisani da se u ime Merhameta obra}aju pojedinci, predstavljaju}i se kao tzv. Savez dobrotvornih dru{tava „Merhamet“ u Bosni i Hercegovini, a koji je brisan iz Registra udru`enja Ministarstva pravde BiH broj: 07.50.1-116-4/05, od 10. 10. 2007. godine. Najnoviji primjer je nelegalno sazivanje Skup{tine nepostoje}eg Saveza dobrotvornih dru{tava „Merhamet“ u Bosni i Hercegovini, u Biha}u 08. 01. 2010. godine. S obzirom na ~injenicu da Savez pravno ne postoji, da njegove biv{e ovla{tene osobe nemaju vi{e nikakvih ovla{tenja u pravnom prometu (a protiv njih su podnesene i krivi~ne prijave za la`no predstavljanje), oni se i dalje pojavljuju i obmanjuju javnost. Po{tovani gra|ani, poslovni partneri, prijatelji i korisnici pmo}i HO „Merhamet“ MDD ovim putem `elimo da vas obavijestimo i upozorimo na kontinuiranu zloupotrebu imena i znaka Merhameta, koji ba{tini stoljetnu tradiciju, i namjerno poigravanje kako sa javno{}u tako i sa pravosudnim organima u na{oj zemlji. U prilog na{oj tvrdnji predo~avamo: - Rje{enje Ministarstva pravde BiH broj: 07.50-1-116-4/05, od 10. 10. 2007. godine kojim je ukinuta registracija udru`enja Savez dobrotvornih dru{tava „Merhamet“ u Bosni i Hercegovini, Ulica kralja Tvrtka 21, Sarajevo, upisanog u Registar udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, knjiga 1, broj RU 251/05, od 21. 02. 2005. godine. - Rje{enje Komisije za `albe Vije}a ministara Bosne i Hercegovine broj. 01-027/08, od 13. 11. 2008. godine, kojim je odbijena `alba udru`enja: „Savez dobrotvornih dru{tava „Merhamet“ u Bosni i Hercegovini podnijeta protiv rje{enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine broj: 07-50.1-116-4/05 od 10. 10. 2007. godine, kao neosnovana i potvr|eno rje{enje Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, broj: 07-50.1-116-4/05, od 10. 10. 2007. godine. La`no predstavljanje i nepostupanje po pravosna`nim odlukama suda sankcionisana su Krivi~nim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine. Pozivamo sve dr`avne institucije, nadle`na ministarstva pravde, tu`ila{tva svih nivoa da u skladu sa svojim nadle`nostima, poduzmu odgovaraju}e mjere u cilju izvr{avanja pravosna`nih sudskih presuda i rje{enja te time kona~no onemogu}e kontinuiranu zloupotrebu imena i znaka HO „Merhamet“ MDD.

Bosna i Hercegovina MINISTARSTVO PRAVDE

Bosna i Hercegovina MINISTARSTVO PRAVDE

BOSNA I HERCEGOVINA VIJE]E MINISTARA Komisija za `albe Broj: 01-02-7/08 Sarajevo, 13. 11. 2008. godine

Broj: 07-50.1-116-4/05 Sarajevo, 10. 10. 2007. godine Na onsovu odredbe ~lana 30. stav 2. a u vezi sa odredbom ~lana 34. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 32/01 i 42/03 - u daljem tekstu: Zakon) i ~lana 193. stav 1. Zakona o upravnom postupku („Slu`beni glasnik BiH“, br. 29/02 i 12/04) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u daljem tekstu: Ministarstvo), dana 10. 10. 2007. godine donosi

Na osnovu odredbi ~l. 37.- 41. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH, broj: 32/01, 42/03 i .../08) i odredbi ~l. 227.-233. Zakona o upravnom postupku („Slu`beni glasnik BiH, broj: .../02), Komisija za `albe (u daljem tekstu: Komisija) u sastavu: Marijan Baoti} - predsjednik Komisije, Slavica Vu~i} i Emir Mehmedovi} - ~lanovi Komisije, rje{avaju}i po `albi udru`enja „Savez dobrotvornih dru{tava ‘Merhamet’ u Bosni i Hercegovini“ protiv rje{enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine 07-50.1-116-4/05 od 10. 10. 2007. godine, na sjednici Komisije odr`anoj 13. 11. 2008. godine, u Sarajevu, donijela je

RJE[ENJE
Ukida se registracija udru`enja Savez dobrotvornih dru{tava „Merhamet“ u Bosni i Hercegovini, Ulica kralja Tvrtka 21, Sarajevo, upisanog u Registar udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, knjiga I, broj RU-251/05 od 21. 02. 2005. godine.

RJE[ENJE
Odbija se `alba udru`enja „Savez dobrotvornih dru{tava ’Merhamet’ u Bosni i Hercegovini“ podnijeta protiv rje{enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, broj: 07-50.1-116-4/05 od 10. 10. 2007. godine, kao neosnovana i potvr|uje se rje{enje Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, 07-50.1-116-4/05 od 10. 10. 2007. godine.

Obrazlo`enje
Udru`enje Savez dobrotvornih dru{tava „Merhamet“ u Bosni i Hercegovini upisano je 21. 02. 2005. godine u Registar udru`enja, knjiga I, broj RU-251/05, koji se vodi kod Ministarstva. Pravosna`nom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 009-0-P`-06-000250 od 09. 01. 2007. godine. Savezu dobrotvornih dru{tava „Merhamet“ u Bosni i Hercegovini zabranjena je upotreba u pravnom prometu naziva „Merhamet“, kao i dijela ili cijelog figurativnog `iga udru`enja Humanitarne organizacije „Merhamet“ Muslimansko dobrotvorno dru{tvo, za{ti}enog kod Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasni{tvo Bosne i Hercegovine pod rednim brojem Z008 od 10. 09. 1994. godine. Navedenu presudu Ministarstvu je dostavilo udru`enje Humanitarnih organizacija „Merhamet“ Muslimansko dobrotvorno dru{tvo iz Sarajeva, ul. Bistrik broj 2, radi izvr{enja iste: Obzirom da je Ministarstvo du`no postupiti po pravosna`noj presudi suda aktima kako slijedi: broj: 07-50.1-116/05 od 04. 04. 2007. godine, broj: 07-50.1-116-1/05 od 10. 07. 2007. godine, i broj: 07-50.1-116-2/05 od 30. 07. 2007. godine pozvan je Savez dobrotvornih dru{tava „Merhamet“ u Bosni i Hercegovini da, u skladu sa odredbama ~lana 30. stav 2. Zakona, podnese zahtjev za promjenu imena i znaka. Sarajevo, Trg BiH br. 1, Tel.: ++387 33 223-501; 223-502; 223-503; 223-505; 223-506; Fax: ++387 33 223-504; 223-507

Obrazlo`enje
Udru`enje „Savez dobrotvornih dru{tava ‘Merhamet’ u Bosni i Hercegovini“ je dana 31. 10. 2007. godine podnijelo `albu na rje{enje Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, 07-50.1-116-4/05 od 10. 10. 2007. godine, kojim je ukinuta registracija udru`enja „Savez dobrotvornih dru{tava ‘Merhamet’ u Bosni i Hercegovini“, ulica Kralja Tvrtka 21, Sarajevo, upisanog u Registar udru`enja MInistarstva pravde Bosne i Hercegovine, knjiga I, broj RU-251/05 od 21. 2. 2005. godine. Gore navedenu `albu podnosilac `albe je dopunio svojim aktom od 4. 3. 2008. godine. U prilogu su dostavljene kopije presude Apelacionog suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-P`-07-000017 od 6. 12. 2007. godine, Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: U-999/05 od 18. 10. 2006. godine i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 070-OUvp-07-000008 od 5. 12. 2007. godine. U `albi se navodi da je Ministarstvo pravde preuranjeno donijelo rje{enje o brisanju udru`enja, s obzirom na tok cijelog procesa i korespondenciju koja je vo|ena izme|u Ministarstva pravde i udru`enja. Nadalje podnosilac `albe isti~e da je presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 009-0-P`-06-000250 od 9. 1. 2007. godine neutemeljena i nije zasnovana na pravnim ~injenicama i dokazima, te da je u dono{enju presude u~estvovala kao

VREMEPLOV

8. januar 2010.

DOGODILO SE
1297. - Italijanski plemi} Fran~eskino Grimaldi (Franceschino) uspostavio je u Monaku dinastiju Grimaldi koja je i danas na vlasti. 1958. - ^etrnaestogodi{nji Bobi Fi{er (Bobby Fischer) pobijedio je na prvenstvu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u {ahu. 1998. - Arapski terorista Remzi Ahmed Jusuf (Ramzi Ahmed Yousef) osu|en je na do`ivotnu robiju, kao organizator podmetanja eksploziva 1993. godine u Svjetski trgovinski centar u Njujorku, kada je poginulo {est ljudi.

40
DEBLJINA Razvijen ure|aj koji prati brzinu unosa hrane
Prebrzi unos hrane povezan je s pove}anjem tjelesne te`ine

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

sveznadar
ISTRA@IVANJE Jo{ prednosti no}nog sna

41

Ta~no Neta~no
Gazi Husrev-begova 1.stolje}a? osnovana jebiblioteka u Sarajevu prije skoro pet naziv ~esto u 2.Siva eminencija jezna kako je naupotrebi, ali se ne stao?

ORDINACIJA

Dobro}udni tumor i pove}anje grudi
Radila sam ultrazvuk dojki zbog bola u lijevoj dojci. Ljekar mi je otkrio ‘’fibroadenom na 13 h“ lijeve dojke veli~ine 18x13 mm. Rekao je da se radi o dobro}udnom tumoru i preporu~io je kontrolu za {est mjeseci. Razmi{ljala sam da vam se javim zbog pove}anja grudi. Smijem li pove}ati grudi zbog ovoga tumora? Imam 22 godine i skoro da je tumor ve}i od same `lijezde dojke koje prakti~no ne postoje, ka`e ~itateljka iz Sarajeva. @ene koje izme|u 20. i 30. godine napipaju otvrdnu}e u dojci najvjerovatnije imaju fibroadenom. Kada se jednom javi, fibroadenom mo`e trajati cijeli `ivot. Postojanje fibroadenoma vrlo ~esto pobu|uje sumnju na malignitet. Biopsija je jedini siguran na~in kojim se mo`e odrediti prava priroda bolesti, iglom ili hirur{kim putem. Ne postoje dokazi o vezi fibroadenoma s pove}anim rizikom od pojave raka dojke.

Doc. dr. sc. Reuf Karabeg, specijalist op}e i plasti~norekonstruktivne hirurgije

Spavanje obnavlja ko`u lica i do osam puta br`e
No}ni tretman bit }e naju~inkovitiji ako spavanje traje izme|u sedam i devet sati te ako le`ite na le|ima
Tokom no}i }elije lica obnavljaju se do osam puta br`e, a iako se tijelo odmara, ko`a radi i „skida“ godine i bore, pokazuju istra`ivanja. - U vodoravnom, opu{tenom polo`aju temperatura tijela se smanjuje za oko pola stepena, no krv po~inje ja~e cirkulirati ko`om, a hormonalne promjene stvaraju nove proteine i poni{tavaju posljedice stresa i ultraljubi~astih zraka - poja{njava dr. Melvin Elson koji je vodio istra`ivanje. No}ni tretman bit }e naju~inkovitiji ako spavanje traje izme|u sedam i devet sati te ako le`ite na le|ima. Zbog spavanja na boku ili trbuhu lice }e biti polo`eno na jastuku, a ujutro }e biti „izgu`vano“. Naboranost }e kod mla|ih nestati odmah, ali kod starijih elastin i kolagen vi{e nisu toliko otporni.

3.Galina Sergejevna Uljanova je prva primabalerina Sovjetskog saveza?
1. TA^NO

Pet stolje}a Gazi Husrevbegove biblioteke
Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu osnovana je prije skoro pet stolje}a. Bilo je to na dana{nji dan, 8. januara 1537. godine. Biblioteka je posebna kulturno-nau~na ustanova za oblast islamskih nauka, islamskog kulturnog naslije|a i drugih srodnih nau~nih disciplina. Predstavljala je najzna~ajniju ustanovu ove vrste na Balkanu tokom cijelog osmanskog perioda. Fond Gazi Husrev-begove biblioteke broji oko osamdeset hiljada svezaka knjiga, naslova ~asopisa i dokumenata na orijentalnim, bosanskom i nekim evropskim jezicima. Periodika se sastoji od najstarijih listova {tampanih u Bosni i Hercegovini, nekih sarajevskih dnevnih listova, kao i gotovo svih naslova muslimanskih listova i ~asopisa koji su izlazili ili danas izlaze u Bosni i Hercegovini.
2. NETA^NO

1679. - Francuski istra`iva~ Rober Kavelije de la Sal (Robert Cavelier de la Salle) otkrio je vodopade Nijagare. 2002. - Kanadska policija uhapsila je Srbina Nikolu Kresovi}a, ~ije se ime nalazilo na potjernici Interpola, zbog optu`bi hrvatskih vlasti za ratne zlo~ine po~injene u Hrvatskoj 1992. godine. 2004. - Britanska kraljica Elizabeta dala ime „Kraljica Meri“ (Queen Merry) najve}em brodu na svijetu, namijenjenom za krstarenje. Brod je visok 345 metara, dug 72 metra i vrijedi oko 800 miliona US dolara.

Vaganje tanjira za lak{u borbu s kilogramima
Mandometar dovodi do prosje~no 11-postotnog smanjenja brzine kojom se hrana konzumira, ~ak i mjesecima nakon prestanka kori{tenja ure|aja
U [vedskoj je razvijen ure|aj nazvan mandometar koji uz pomo} ugra|ene vage prati brzinu kojom hrana nestaje s tanjira za vrijeme obroka. Nau~nici s Instituta „Karolinska“ smatraju kako je prebrzi unos hrane povezan s pove}anjem tjelesne te`ine. Testiranja provedena uz u~e{}e 106 pretile djece pokazala su kako je njegova primjena povezana sa smanjenjem unosa hrane i reduciranjem tjelesne te`ine. Utvr|eno je i kako mandometar dovodi do prosje~no 11postotnog smanjenja brzine kojom se hrana konzumira, ~ak i mjesecima nakon prestanka kori{tenja ure|aja. Kao pomo} korisnicima, ure|aj se mo`e podesiti tako da crta grafikone koji odra`avaju brzinu kojom jedu, a ako zatreba, mo`e se oglasiti i upozoravaju}im znakom.

RO\ENI
1589. - U Dubrovniku ro|en pjesnik Ivan Gunduli}. 1935. - Ro|en je ameri~ki muzi~ar Elvis Aron Prisli (Presley), „Kralj roka“, izuzetno popularan pedesetih i {ezdesetih godina 20. vijeka.

UMRLI
1324. - Umro istra`iva~ Marko Polo, najpoznatiji evropski srednjovjekovni putnik. 1642. - Umro italijanski astronom Galileo Galilej, jedan od najpoznatijih nau~nika svojega doba. 1896. - Umro francuski pisac Pol Verlen (Paul Verlaine), koji je poeziju obogatio novom muzikalno{}u, a lirski izraz novim nijansama. 1993. - U sarajevskom naselju Ned`ari}i ubijen je potpredsjednik Vlade BiH Hakija Turajli}. Na putu od Aerodroma do grada srpske snage su na kontrolnom punku u Ned`ari}ima zaustavile vozilo UN u kojem se nalazio Hakija Turajli}. Prilikom pretresa vozila, a u prisustvu oficira UN otvorili su vatru na potpredsjednika Vlade BiH. Hakija Turajli} je umro na putu do klinike UN. 1996. - Zairski teretni avion pao je na pijacu punu ljudi u centru Kin{ase, usmrtiv{i najmanje 350 lica. 2002. - U Albaniji je u 117. godini umrla @erime Hasan Bardi, jedna od najstarijih Albanki i jedna od nekoliko osoba na svijetu koje su `ivjele u tri vijeka. 2004. - Umro duhovni vo|a egipatske zabranjene organizacije „Muslimanska bra}a“ Ma’mun al Hodeibi (83).

Novo istra`ivanje objavljeno na „Annals of Internal Medicine“ ukazuje na opasnost doziranja teku}ih lijekova uz pomo} kuhinjske ka{i~ice. Zbog opti~ke varke mogli bismo uzeti neu~inkovitu koli~inu. Tokom istra`ivanja grupa prehla|enih volontera trebala je u ka{i~icu sipati propisani lijek. Ka{i~ice koje su koristili bile su razli~itih veli~ina pa su ovisno o njihovoj veli~ini dozirali osam posto premalo do 12 posto previ{e lijeka. - Sipaju}i lijek u srednje veliku ka{iku sudionici su zapravo uzimali premalu dozu. No, koriste}i ve}u ka{iku sipali su previ{e lijeka - rekao je dr. Brajan Vansink (Brian Wansink), voditelj istra`ivanja i direktor „Cornell Food and Brand Lab“.

Kod vas se operativni zahvat pove}anja grudi mo`e uraditi bez ikakvih prepreka. Za vrijeme operativnog zahvata uklanja se fibroadenom i {alje na patohistolo{ku analizu. Dok ste jo{ u op}oj anesteziji, dobiva se izvje{taj patologa o kakvom je tumoru rije~. Kada se potvrdi dobro}udnost, nastavljamo sa operacijom pove}anja grudi. Imat }ete dvostruku korist. @ivjet }ete sretno zbog saznanja da nemate rak dojke i imati lijepe grudi. Nagla{avam da se implantati ne mogu dovesti u bilo kakvu etiolo{ku vezu sa nastajanjem raka dojki. ^ak postoje studije koje govore suprotno: `ene sa ugra|enim implantatima imaju mogu}nost rje|eg obolijevanja od raka dojki u odnosu na populaciju koja tu proceduru nije imala. Ne govori se o tome da implantati spre~avaju rak dojki, ali zasigurno ga ne izazivaju. Ukoliko bi se eventualno ({to kod vas skoro sigurno nije slu~aj) PH analizom dokazao rak dojke, i tada imamo rje{enje. Trend u svijetu jeste da se pacijentica probudi sa rekonstruiranom dojkom, {to `ivot ~ini ljep{im, prihvatljivijim i optimisti~nijim.

Zbog spavanja na boku lice }e ujutro biti „izgu`vano“

Evo jo{ nekih savjeta. Tretman ljepote bit }e najbolji ako imate konstantan ritam spavanja i ustajanja. Oni sa suhom ko`om trebali bi upotrebljavati hidrata-

ntnije i kremaste proizvode. Proizvodi koji sadr`e vitamin A klju~ni su za mladala~ki izgled lica, no izlaganje suncu mo`e smanjiti njihovu u~inkovitost.

Predla`emo da pripremite

Pita sa suhim vo}em
Za tijesto: 25 dkg bra{na plus za kalup, 12,5 dkg maslaca plus za kalup, 1 jaje. Za fil: 5 dkg bra{na, 5 dkg {e}era u prahu, 1 jaje, 2 `umanca, 2,5 dl mlijeka, 2,5 dkg maslaca, 2 ka{ike samljevenih badema, 10 dkg gro`|ica, 10 dkg hurmi, 15 dkg suhih {ljiva, 25 dkg mje{avine oraha, badema, lje{nika, pistacija, kupovni preljev za torte. Na~in pripreme: Zamijesiti tijesto od bra{na, maslaca, jaja, malo soli i 3-4 ka{ike vode. Staviti u fri`ider na jedan sat. Za fil umutiti jaje i `umanca sa {e}erom. U smjesu umije{ati bra{no, a zatim pomalo vru}e mlijeko. Kuhati na pari da se zgusne. Skloniti sa {tednjaka i umije{ati samljevene bademe. O~istiti hurme i suhe {ljive, nasjeckati, pa njih i gro`|ice umije{ati u kremu. Neka se hladi. Tijesto razvaljati, utisnuti u nama{}en i pobra{njen kalup veli~ine 24 cm.

Kako je nastao izraz siva eminencija
Siva eminencija je naziv ~esto u upotrebi, ali se ne mo`e re}i da se ne zna kako je nastao. Koristi se kao za osobu s velikim utjecajem na pojedinog politi~ara ili dr`avnika i prvostepeno na njih, ali se mo`e odnositi i na druga visokorangirana lica. Izraz je nastao u Francuskoj 17. stolje}a, a odnosi se na sivu isposni~ku odoru francuskog redovnika Fransoa Leklera (Francois le Clerc du Tremblay). Lekler (na slici) ili, kako su ga jo{ zvali, „otac @oze“ (Joseph) obavljao je du`nost savjetnika kardinala Ri{eljea. Kako je imao veliki utjecaj na kardinala, dobio je nadimak siva eminencija (L eminence ’ grise). Izraz je vremenom poprimio {ire zna~enje i odr`ao se do na{ih dana.
3. TA^NO

1 2 3 4

Stranicu pokriti aluminijskom 5 Pe}i 15 minuta u rernipola sata. folijom. Staviti u fri`ider na 6 na 180 stepeni. sipati kremu i pe}i 15 7 Odstraniti foliju, narezanim vo}em minuta. Odmah posuti i utisnuti u fil. Ohla|eno preliti preljevom za torte.

^EP NA D@ONU KOPA^KE

ONI KOJI SE BAVE RONJENJEM

BIRA^, GLASA^

SLI^NO

URAN

ZABRANJENA TEMA

STARO IME [PANIJE AZEMINA ODMILJA VARNICE

SILNIK, NASILNIK (tur.)

KLICA

PRO@DRLJIVA @ENA

Povrat tro{kova {kolovanja demobilisanog borca
Obratio sam se Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida USK sa zahtjevom za refundacijom tro{kova {kolovanja, a sve u skladu sa ~l. 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca. Ministarstvu sam dostavio svu potrebnu dokumentaciju sa zahtjevom. Zahtjev sam uputio 24. septembra 2009., a odgovor sam dobio tek nakon ponovljenog zahtjeva 21. oktobra 2009. U odgovoru koji sam dobio 5. novembra 2009. godine stoji da povrat sredstava za {kolovanje ne}u dobiti iz razloga {to sam u radnom odnosu. U radnom odnosu su i dvojica mojih radnih kolega koji su se do{kolovavali u Banjoj Luci na privatnom fakultetu NUBL i dobili povrat sredstava pro{le godine, iako Kanton ili op}ina nisu suosniva~i tog fakulteta. Povrat tro{kova {kolovanja dobio je i sekretar na{e {kole i smatram da sam diskriminiran u ovom slu~aju. Da li imam pravo kao demobilisani borac ARBiH i logora{, po ~lanu 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca, na povrat tro{kova {kolovanja, pita A. Hamzi} iz Velike Kladu{e.
Prema dostavljenoj dokumentaciji mogu}e je zaklju~iti da ste zahtjev za refundaciju tro{kova {kolovanja podnijeli nakon dono{enja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica prema kojem kao zaposlena osoba ne ostvarujete spomenuto pravo. U odnosu na va{e kolege koje su, kako to navodite, u prethodnoj godini ostvarili pravo na povrat sredstava za tro{kove {kolovanja primijenjen je o~igledno Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica iz 2005. godine. Budu}i da niste istakli kada je sekretar {kole ostvario isto pravo, nije mogu}e komentirati proceduru koja je u odnosu na istog provedena. Ukoliko je i zahtjev sekretara podnesen u 2009. nakon dono{enja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, spomenuti zakon je prekr{en i u tom slu~aju mo`e se govoriti i o krivi~nom djelu. Ukoliko smatrate da i pored navedenog imate pravo na refundaciju tro{kova {kolovanja, mo`ete pokrenuti sudski postupak pred nadle`nih sudom uz pribavljanje relevantnih dokaza kojima }ete dokazati osnovanost tu`benog zahtjeva.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i} RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA TEJLOR SVIFT, ABRAKADABRA, ME, RIO, TRAP, ANAM SARAJ, RINAT, [EHER, IST, PIONIRI, STOJKOV, MIS 2037

ZAPO^ETI KRETANJE ZAJEDNICA @IVIH BI]A U MORSKOJ DUBINI @ENSKO IME OZLJEDA, POVREDA

Prva primabalerina Sovjetskog saveza
Ruska balerina Galina Sergejevna Uljanova je prva primabalerina Sovjetskog saveza. U~ila je balet kod Agripine Vaganove u Lenjingradu, a 1928. godine pridru`ila se ansamblu pozori{ta Kirov (nekada{nji Marinski teatar), gdje je po~ela plesati glavne uloge i razvijati jedinstven lirski i dramski stil kojim je izazivala ovacije. U Bolj{oj teatar pre{la je 1944., tokom 50-ih stekla je sa svojom trupom veliku slavu u Evropi i SAD. Prestala je plesati 1962., ali ostala je doajen baleta i nastavila raditi kao baletski pedagog u Bolj{om teatru. Ro|ena je 8. januara 1910., a umrla 21. februara 1998. godine.

FILMSKA ULOGA STARIJI FUDBALER ”VELE@A” KARABEG GLUMAC NA SLICI NIT U TKANJU, PREKO OSNOVE OTAC ODMILJA @ITELJ NJEMA^KE VANADIJ STARIJA ROK GRUPA

PJEVA^ICA VO]A U OVOM PRAVCU RIJEKA U [PANIJI INDIJ

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

STARA MJERA ZA TE@INU

42

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON „MJE[OVITA SREDNJA [KOLA“ NOVI TRAVNIK tel. br. 030/525-407 fax. 030/ 525-012 Na osnovu ~lana 100. Zakona o srednjoj {koli, ~lana 178. Pravila MS[ „308. slavna brdska brigada“ Novi Travnik i odluke Upravnog odbora broj 678/09 od 31. 12. 2009. godine raspisuje se slijede}i:

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta za II polugodi{te {k. 2009/10. godine 1. Profesor matematike (norma) .......................................1 izvr{. na odre|eno vrijeme do kraja {k. godine 2. Profesor matematike (norma) .......................................1 izvr{. na odre|eno vrijeme do povratka radnika a najdalje do kraja nastavne godine 3. Profesor elektrotehnike i automatike (norma) ............2 izvr{ioca na odre|eno vrijeme do kraja {kolske godine 4. Profesor saobra}ajne grupe predmeta (10 ~asova sedmi~no)......................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do kraja nastavne godine 5. Profesor njema~kog jezika (16 ~asova sedmi~no) ........1 izvr{ilac do povratka radnika sa trudni~kog bolovanja, a najdu`e do kraja nastavne godine 6. Nastavnik prakti~ne nastave (14 ~asova sedmi~no) (VSS, V[, VKV - zavariva~)...........................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do kraja nastavne godine 7. Profesor informatike (12 ~asova sedmi~no) .................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do kraja nastavne godine 8. Profesor daktilografije (2 ~asa sedmi~no)......................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do kraja nastavne godine USLOVI KONKURSA: Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljede}e uslove: Svi kandidati treba da imaju visoku stru~nu spremu, VII stepen, odgovaraju}i fakultet i odsjek predvi|en Zakonom o srednjoj {koli, odnosno Nastavnim planom i programom za tehni~ku i stur~nu {kolu. Radna mjesta koja su po konkursu raspisana na odre|eno vrijeme pod red. br. 1. i 3. radni odnos traje od po~etka II polugodi{ta do kraja {kolske godine, a za ostala radna mjesta do kraja nastavne godine sa dodatkom godi{njeg odmora. Kandidati su du`ni uz prijavu dostaviti slijede}a dokumenta: - Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (original ili ovjerenu kopiju), - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (ukoliko je polo`en), - Uvjerenje o dr`avljanstvu, - Uvjerenje o neka`njavanju, - Potvrda o du`ni ~ekanja na birou nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom, - Kao i druga uvjerenja na koja bi kandidati mogli dobiti bodove kao {to su: prosje~na ocjena ostvarena na fakultetu, socijalne prilike, zdravstveno stanje i drugo. Kandidati se mogu upoznati sa ostalim kriterijima za bodovanje koje je donijelo Resorno ministarstvo i uzeti iste u Srednjoj {koli. NAPOMENA: Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a za nepopunjena radna mjesta konkurs ostaje otvoren do adekvatne popune nastavnim kadrom. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu u zaglavlju konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. VD DIREKTOR Nesad Kuki}, prof.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 Mal 034185 07 Mal Mostar, 30. 11. 2009. godine OP]INSKI SUD MOSTAR po stru~nom saradniku Kemalu Maksumi}u, u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom d.d. Sarajevo - Direkcija Mostar, ul. Bra}e Feji}a b.b., zastupanog po zakonskom zastupniku direktoru protiv tu`enog Safeta Kelecije, Put za Opine 19 C, Mostar, radi isplate duga, v.sp. 2.077,05 KM vanraspravno dana 30. 11. 2009. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 2077,05 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 105,20 KM po~ev od 08. 05. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 1971,85 KM po~ev od 08. 06. 2007. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 187,30 KM, a sve u roku od 30 dana. Stru~ni saradnik Kemal Maksumi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a FBiH).

KANTONALNA JAVNA USTANOVA „DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA“ SARAJEVO, Nahorevska 195 Kantonalna javna ustanova „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo, Nahorevska 195 Obavje{tavamo da smo u „Slu`benom glasniku BiH“ br. 1/10 od 4. 1. 2010. objavili: Lot. 2. Nabavka mesa i mesnih proizvoda II Rok za podizanje tenderske dokumentacije: 20. 1. 2010. do 14,00 sati III Rok za dostavu ponuda: 2. 2. 2010. godine do 10,00 sati IV Otvaranje ponuda: 2. 2. 2010. godine u 11,00 sati (LOT 1) i isti dan u 12,00 sati (LOT 2). V Kontakt osoba: [u{ko D`evad, telefon: 033 210 926. DIREKTOR Prim. dr. ]ori} Goran
N

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
Za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku roba. I Predmet nabavke roba Lot. 1. Nabavka hrane i sredstava za odr`avanje ~isto}e

„Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo Na osnovu Pravilnika o radu Direktor Dru{tva donosi odluku o raspisivanju:

OGLASA
Za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme na poslove: 1. Prodava~ - vi{e izvr{ilaca Uslovi:- zavr{ena srednja Trgova~ka ili Ekonomska {kola. - poznavanje rada na ra~unaru - po`eljno radno iskustvo Uz prijavu prilo`iti: - CV - Svjedo~anstvo - kopiju li~ne karte i prijave o mjestu boravka. Prijave slati na adresu: „Duhanpromet“d.o.o. Sarajevo, Skenderpa{ina br. 27, ili dostaviti li~no na protokol Dru{tva, najkasnije do 15. 01. 2010. godine. Neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 089099 00 1 Stari broj: I-8392/00 Sarajevo, 23. 12. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja mldb. [EHOVI] ADNA, zastupana po zakonskoj zastupnici majci Eminovi} [ehovi} Samri, a ona po punomo}niku Galijatovi} Ekremu, advokatu iz Sarajeva, protiv izvr{enika [EHOVI] SAMIR, ul. Obala Kulina bana br. 33, Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje

1997. godine, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja radi naplate dospjelih obroka izdr`avanja za period od 29. 12. 1997. godine do 1. 11. 2000. godine u iznosu od 13.600,00 KM, kao i tro{kova ovog izvr{enja u iznosu od 498,00 KM, nala`e se izvr{eniku [ehovi} Samiru, a na obrascima P1, P2, P3, navede potpune podatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini, imovinskim pravima, kao i vrsti i visini nov~anih primanja i depozita, kao i mjesta gdje se isti nalaze i sudu potpisane obrasce dostavi u roku od 8 dana, uz upozorenje izvr{eniku da }e sud u skladu sa ~lanom 17. Zakona o izvr{nom postupku izvr{eniku izre}i nov~anu kaznu ukoliko ne postupi po ovom nalogu u ostavljenom roku sa napomenom da }e izvr{enik krivi~no odgovarati za davanje la`nog iskaza pred sudom, ako navede nepotpune ili neistinite podatke o tra`enim podacima. SUDIJA Vesna Merdanovi}, s.r. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek

ZAKLJU^AK
Broj I-8392/00 od 10. 2. 2006. godine Na osnovu izvr{ene isprave i to presude Op}inskog suda I Sarajevo broj: P-300/97 od 29. 12.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

43

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 072886 09 P Sarajevo, 11. 12. 2009. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Sl. Novine Federacije BiH“ broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, sudija Altijana [eta, u pravnoj stvari tu`itelja INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA, ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv tu`enih ZLATAREVI] ADISA iz Sarajeva, ul. Grada~a~ka br. 11 i PILAV DIA iz Sarajeva, ul. Porodice Ribar br. 37, radi utvr|ivanja i ~inidbe, objavljuje

DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR
Tu`itelj je dana 24. 5. 2005. godine podnio tu`bu protiv tu`enih Zlatarevi} Adise i Pilav Die, a dana 17. 2. 2009. godine istu po nalogu suda uredio U tu`bi se navodi da su tu`ena Zlatarevi} Adisa i pravni prednik tu`itelja UPI BANKA d.d. Sarajevo dana 12. 9. 2002. godine sklopili Ugovor o dugoro~nom kreditu u iznosu od KM 7.000,00, uz uslove da se kredit odobrava na period od 48 mjeseci po~ev od dana pu{tanja kredita u opticaj sa kamatom od 4 % na godi{njem nivou. Kao sredstvo obezbje|enja izvr{enja obaveza iz ovog kredita, tu`ena je akceptirala mjenicu od 22. 7. 2002. godine koja je dospjela na pla}anje dana 5. 5. 2005. godine. Mjenica je protestirana kod Op}inskog suda u Sarajevu dana 6. 5. 2005. godine, pod brojem 278/05. Stanje kredita na dan dospje}a predmetne mjenice iznosi 5.308,92 KM, pa se predla`e da sud donese presudu kojom }e se utvrditi da je dana 5. 5. 2005. godine dospjelo na pla}anje potra`ivanje tu`itelja Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH u iznosu od 5.308,92 KM, te da se tu`eni Zlatarevi} Adisa i Pilav Dia obavezuju da tu`itelju INTESA SANPAOLO BANCI d.d. Sarajevo solidarno isplate iznos od 5.308,92 KM i zakonsku zateznu kamatu po~ev od 5. 5. 2005. godine i iznos od KM 8,00 na ime tro{kova protesta mjenica kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Shodno iznesenom sadr`aju tu`be, tu`eni se pozivaju da u smislu ~lana 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku u roku od 30 dana od prijema tu`be, dostave sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaju ili osporavaju tu`beni zahtjev, te navesti druge podatke koje navode podnesci (~lan 334 ZPP-a). Ako tu`eni ospore tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enih. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Tu`eni dostavlja odgovor na tu`bu u dva primjerka pozivom na broj 65 0 P 072886 09 P . SUDIJA Altijana [eta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA SANSKI MOST OP]INSKI NA^ELNIK Broj:02-35-1199/09 Datum:07.01.2009.godine Na osnovu „Ugovora o realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma povratnika op}ine Sanski Most“, broj: 02-35-1199/09 od 24.11.2009. godine i Sporazuma o saradnji na realiziranju projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i Hercegovini u 2009. godini“ zaklju~enog izme|u Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i op}ine Sanski Most, Op}inski na~elnik objavljuje:

ma}instva, prijavljen za dobijanje pomo}i u rekonstrukciji nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova (IMG standardi), te da korisnik pomo}i nije primio pomo} u rekonstrukciji dovoljno da zadovolji utvr|ene standarde. 3. Posebni kriteriji Ispunjavanje posebnih kriterija slu`i Komisiji za odabir korisnika na op}inskom nivou kao temelj za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomo}i po prioritetima, te im poma`e da izvr{e odabir korisnika pomo}i u rekonstrukciji na transparentan na~in, po{tuju}i principe neisklju~ivog i jednakog prava na pristup pomo}i u rekonstrukciji od strane svakog potencijalnog korisnika. 3.1. Broj i starosna dob ~lanova porodice korisnika pomo}i koji su se prijavili za dobivanje pomo}i za rekonstrukciju. 3.2. Korisnik pripada kategorijama koje primaju: - Stalnu socijalnu pomo}; - Dodaci uz stalnu socijalnu pomo}; - Bez primanja. 3.3. Stambena situacija korisnika: - Podstanar; - Delo`iran ili privremeno rje{enje; - Besku}nik. 3.4. Nezaposlenost punoljetnih ~lanova obitelji; 4. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih kriterija

JAVNI POZIV
osobama romske populacije za rje{avanje stambenih problema u cilju stambenog zbrinjavanja socijalno ugro`enih kategorija Roma na podru~ju op}ine Sanski Most

Pomo} u rje{avanju stambenih problema Roma dodjeljuje se u okviru projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u BiH u 2009. godini“ i finanisira od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Realizacija }e se odvijati kroz projekat „Stambeno zbrinjavanje Roma povratnika op}ine Sanski Most“, koji se odnosi na rekonstrukciju romskih stambenih jedinica, onih porodica koje su u stanju socijalne potrebe. Odobrena sredstva kroz navedeni projekat iznose 150.000,00 KM. 1. Op}i kriteriji Op}i kriteriji su eliminatorni i obavezuju}i za sve korisnike pomo}i. Op}i kriteriji za utvr|ivanje potencijalnih korisnika pomo}i projekta rekonstrukcije romskih stambenih jedinica su: - Korisnik pomo}i je pripadnik Romske populacije; - Prebivali{te korisnika je op}ina Sanski Most; - Korisnik pomo}i je iskazao potrebu za rekonstrukcijom; - Korisnik pomo}i je socijalno ugro`ena kategorija; - Utvr|en je status vlasni{tva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom korisnika pomo}i koja je predmet rekonstrukcije; - Stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra se neuslovnom za stanovanje u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova; - Korisnik pomo}i/nosilac doma}instva i ~lanovi njegovog doma}instva nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova; 2. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih kriterija 2.1. Kopija li~ne karte; 2.2 Uvjerenje o prebivali{tu; 2.3. Popunjen prijavni obrazac - PRIJAVA za dobijanje pomo}i za rekonstrukciju ; 2.4. Dokaz o pripadnosti socijalno ugro`enim kategorijama Potvrda nadle`nog organa, JU „Centar za socijalni rad“ 2.5. Dokaz o vlasni{tvu/stanarskom pravu a. ZK (zemlji{no-knji`ni) izvadak; b. Izvod iz katastarske evidencije ne stariji od 6 mjeseci; c. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomo}i (izjava podnositelja prijave); Izjava da korisnik pomo}i/nosilac doma}instva i ~lanovi njegovog do-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 058474 07 I (stari broj: 065-0-I-07-003827) Sarajevo, 11.06.2009 Op}inski sud u Sarajevu, sudija Jasmina Begi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA DD, kao pravni sljednik UPI BANKE DD Sarajevo, Obala Kulina bana br. 9 a, protiv izvr{enika SAMIJA JAZVIN iz Sarajeva, ul. Kalemova br. 34, radi izvr{enja v.s. 1.956,62 KM na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na prijedlog tra`ioca izvr{enja

4.1. Porodice koje imaju vi{e ~lanova zajedni~kog stanovni{tva i njihova starosna dob Ku}na lista korisnika pomo}i ovjerena u op}ini prebivali{ta/privremenog boravka, ne starija od 6 mjeseci, izvod iz mati~ne knjige ro|enih za maloljetne ~lanove doma}instva, ovjerene fotokopije li~nih karata (CIPS) za punoljetne ~lanove. 4.2. Rje{enje od JU „Centra za socijalni rad“ o stalnoj osnovnoj nov~anoj pomo}i; 4.3. Kopija rje{enja o kori{tenju stambene jedinice ili ugovor o podstanarskom odnosu; 4.4. Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje za nezaposlena lica porodice. Podno{enje prijava i dokumenata: Prijava za rekonstrukciju stambenih jedinica u okviru projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma op}ine Sanski Most“ sa popunjenim obrascem prijave, izjavom i prate}om dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih kriterija, dostaviti na protokol Op}ine Sanski Most, svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati ili po{tom na adresu: OP]INA SANSKI MOST, ulica Banjalu~ka 3 sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA- NE OTVARAJ“. Obrazac prijave/izjava se mo`e podi}i na info pultu op}ine Sanski Most svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Prijave pristigle nakon ovog roka ne}e se razmatrati. Prijedlog rang - liste o izboru potencijalnih korisnika pomo}i bit }e objavljen na oglasnoj plo~i Op}ine Sanski Most u roku od 15 dana od dana isteka roka objave oglasa. Prigovor: Prigovor se podnosi Komisiji za odabir korisnika pomo}i u roku od 15 dana od dana javnog ogla{avanja preliminarne liste korisnika na oglasnoj plo~i. OP]INSKI NA^ELNIK Doc.dr. Sanjin Halimovi}

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 20. 8. 2008. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 30. 7. 2008. godine, na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice serijski broj AF0958289, protestirane dana 14. 3. 2008. godine kod Op}inskog suda u Sarajevu pod brojem 199/08, protiv izvr{enika Jazvin Samije iz Sarajeva, Kalemova br. 34, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.956,62 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 14. 3. 2008. do isplate, te tro{kova protesta u iznosu od 8,00 KM, kao i tro{kova izvr{nog postupka. Izvr{enje je odre|eno na nov~anim sredstvima-pla}i izvr{enika u skladu sa odredbama ~lana 138. ZIP-a koju izvr{enik ostvaruje kao uposlenik firme „WRC 1“ d.o.o. Sarajevo, te uplatom nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. U slu~aju nemogu}nosti izvr{enja na nov~anim sredstvima, odre|uje se izvr{enje popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari vlasni{tva izvr{enika, te prenosom nov~anih sredstava dobijenih prodajom na ra~un tra`ioca izvr{enja. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 78,24 KM SUDIJA Jasmina Begi} POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

44 Petak, 8. januar/sije~anj 2010. Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ukazane potrebe za popunu radnih mjesta raspisujemo

OGLAS
za prijem u radni odnos Komercijalista, m/` Broj izvr{ilaca: 2 Uslovi: Visoka stru~na sprema tehni~kog smjera Poznavanje rada na ra~unaru Poznavanje engleskog jezika Voza~ka dozvola B kategorije Po`eljno radno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima Mjesto rada: Messer Sarajevo Plin - Fabrika Sarajevo Sarajevo-Rajlovac i Messer Sarajevo Plin - Fabrika Lukavac Lukavac Prijavu sa dokazom o ispunjenju uslova i kra}om biografijom dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: Messer Sarajevo Plin d.o.o. Sarajevo Ulica dr. Fetaha Be}irbegovi}a 8 71000 Sarajevo ili na faks broj: 033 953 129 ili na e-mail: info@messer.ba „avaz-roto press“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, Sarajevo, raspisuje:

KONKURS
Za prijem komercijalista za podru~je Sarajevskog kantona.........................3 izvr{ioca Osnovni uslovi: Komunikativnost, Poznavanje rada na ra~unaru, Iskustvo na istim ili sli~nim poslovima, Posjedovanje voza~ke dozvole. Dodatni uslovi: Kreativnost i sposobnost timskog rada, Dinami~nost i inovativnost, Izrazite analiti~ke i komunikativne sposobnosti, Poznavanje tr`i{ta i lokalne zajednice, Visok stepen inicijative, samostalnosti i odgovornosti, Odgovornost i lojalnost dru{tvu,te spremnost za rad na terenu. Ukoliko posjedujete tra`ene vje{tine i `elite biti dio kompanije koja: Pru`a mogu}nost kontinuiranog razvoja u okru`enju koje postavlja svjetske standarde, Pru`a mogu}nost usavr{avanja i napredovanja, Obezbje|uje izvanredno radno okru`enje, po{aljite Va{e prijave, uz prilo`enu biografiju i dokaze o ispunjavanju uslova na adresu: „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, 71000 Sarajevo (sa naznakom za konkurs-komercijalista), ili na e-mail adresu pravna@avaz.ba. Krajnji rok za dostavu prijava je 15.01.2010. godine. Pristiglu dokumentaciju ne obavezujemo se vra}ati. Dodatne informacije mo`ete dobiti na kontakt telefon: 033/281-472

oglasi

Dnevni avaz

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

45

46

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

47

48

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
Na osnovu ~lana 71. stav 1. Statuta Javnog preduze}a „Radio televizija Unsko-sanskog kantona“ dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u Biha} a sukladno Odluci Nadzornog odbora od 30 12. 2009. godine, Nadzorni odbor dru{tva raspisuje

Dnevni avaz

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

49

KONKURS
za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju JP RTV USK-a d.o.o. Biha}
Ogla{avaju se pozicije: 1. predsjednik Odbora za reviziju dru{tva......................................................................1 ~lan 2. ~lan Odbora za reviziju................................................................................................2 ~lana Opis pozicije: Odbor za reviziju ima slijede}e nadle`nosti: - imenovati vanjskog revizora; - razmotriti godi{nju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizi~nih podru~ja i revizije koje }e se izvr{iti, te osigurati da pribavljena pitanja budu bez odlaganja i na dogovaraju}i na~in korigovana; - osigurati da interne kontrole u Dru{tvu budu adekvatne i funkcioniraju kako je predvi|eno; - podnosi Nadzornom odboru sa`ete mjese~ne izvje{taje o svojim mjese~nim sastancima; - vr{iti i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom. Izbor Predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju imenuje Skup{tina dru{tva, po prijedlogu Nadzornog odbora. Mandat Predsjednik i ~lanovi Odbora za reviziju biraju se za vrijeme od 4 (~etiri) godine, s mogu}no{}u ponovnog izbora. Naknada Naknadu za predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju odre|uje Skup{tina dru{tva. Uslovi Kandidat za izbor i imenovanje mora ispunjavati Zakonom propisane op}e uslove i to: a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (Dokaz: Uvjerenje o dr`avljanstvu), b) da je stariji od 18 a mla|i od 70 godina na dan imenovanja (Dokaz: Izvod iz mati~ne knjige ro|enih), c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od najmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja upra`njene pozicije za koju se kandiduje (Dokaz: Izjava kandidata svojeru~no potpisana a potpis u Izjavi ovjeren od nadle`nog organa uprave u Op}ini); d) da se na na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (Dokaz: Izjava kandidata svojeru~no potpisana sa ovjerenim potpisom u Izjavi kod nalde`nog organa uprave u Op}ini), e) da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup, niti da se protiv njega vodi krivi~ni postupak (Dokaz: Uvjerenje od Op}inskog i Kantonalnog suda), f) da mu pravosna`nom presudom nije zabranjeno obavljanje du`nosti za poziciju za koju se prijavljuje (Dokaz: Uvjerenje nadle`nog suda), g) da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske, izr{ne funkcije ili savjetnik zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija (Dokaz: Izjava kandidata svojeru~no potpisana a potpis u Izjavi ovjeren kod nadle`nog organa uprave u Op}ini), h) da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (Dokaz: Izjava kandidata svojeru~no potpisana a potpis u Izjavi ovjeren od strane nalde`nog organa uprave u Op}ini), i) da nije direktor, ~lan Uprave, predsjednk ili ~lan Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju u drugom privrednom dru{tvu (Dokaz: Izjava kandidata svojeru~no ptopisana a potpis u Izjavi ovjeren od strane nadle`nog organa uprave u Op}ini), j) da nije u sukobu interesa u li~nom i profesionalnom odnosu sa Dru{tvom u koje se prijavljuje na poziciju predsjednika odnosno ~lana Odbora za reviziju (Dokaz: Izjava kandidata svojeru~no potpisana a potpis ovjeren od nadle`nog organa uprave u Op}ini). Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova propisanih Zakonom ne mogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Posebni uslovi Pored navedenih op}ih uslova, kandidat koji se prijavljuje na Konkurs mora ispunjavati i posebne uslove i to: - VII stepen slo`enosti zanimanja, VSS zavr{en ekonomski ili pravni fakultet i - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima financija, ra~unovodstva ili privrednog prava. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, kao posebni uslovi uzimaju se u obzir i slijede}i kriteriji: - stru~ne i iskusvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvje{taja i vr{enja financijskog nadzora, te poznvanje zakona i propisa na podru~ju djelovanja Odbora za reviziju, - prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno vr{enje du`nosti, - sposobnost odlu~nog i nepristranog dono{enja odluka, - rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`mana i preporuka poslodavca i - po`eljno posjedovanje certifikata za samostalnog ra~unovo|u. U vezi posebnih uslova kandidati trebaju dostaviti uz Prijavu: - dokaz o stru~noj spremi (univerzitetska diploma, mo`e ovjerena fotokopija), - dokaz o radnom isiustvu (potvrda poslodavca kod kojeg je zaposlen ili ispis iz Zavoda PIO/MIO) Kandidat je du`an uz prijavu na Konkurs, koja sadr`ai kra}u biografiju, adresu, kontakt telefon, prilo`iti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su dokaz za ispunjavanje op}ih i posebnih uslova tra`enih Konkursom u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs }e biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i „Slu`benim novinama FBiH“). NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NE]E SE UZETI U RAZMATRANJE. Prijave na Konkurs dostavljaju se na adresu: Javno preduze}e „Radio televizija Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Biha}, ulica 502. vite{ke brigade broj 11, 77000 Biha} - Komisiji za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JP „RTV USK-a“ d.o.o. Biha}. Prijave se mogu slati po{tom preporu~eno ili donijeti na protokol preduze}a. Kandidati koje nakon intervjua predlo`i Komisija za izbor i imenovanje, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Kona~ni izbor i imenovanje, po prijedlogu Nadzornog odbora, izvr{it }e Skup{tina JP „RTV USK-a“ d.o.o. Biha}.

HAAK TRANS D.O.O. Igmanska 36 Telefon: 033/435 998/999 raspisuje

OGLAS
Za prijem radnika na radna mjesta: 1. KV voza~i na odre|eno vrijeme u doma}em i me|unarodnom saobra}aju...............................10 izvr{ioca USLOVI: Pored op{tih uslova utvr|enih zakonom, kandidat treba da ispunjava sljede}e posebne uslove: - Zavr{enu srednju saobra}ajnu {kolu za kvalifikovanog voza~a u drumskom saobra}aju do 35 godina starosti; - Posjedovanje CPC certifikata - licenca za voza~a Vanjskotrgovinske komore BiH; - Po`eljno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima upravljanja teretnim motornim vozilima B,C,E kategorije; - Poznavanje propisa u me|unarodnom saobra}aju i poznavanje jednog stranog jezika (engleski ili njema~ki); - Posjedovanje organizacijskih i komunikativnih sposobnosti; Prijave na oglas sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova oglasa dostaviti na adresu: HAAK TRANS d.o.o. Igmanska 36, 71320 Vogo{}a Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e testirani o poznavanju jezika. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 042144 08 P Sarajevo, 02. 06. 2009. godine

OBAVIJEST
za Zijada Salki}a, sina [e}e, ro|enog 13. 04. 1964. godine u Bratuncu, prijavljen na adresi u Sarajevu, ul. H. Kre{evljakovi}a br. 61 - u pravnoj stvari tu`iteljice Rusmire Salki} protiv tu`enog Zijada Salki}a donesena je Presuda koju Zijad Salki} osobno ili putem opunomo}enika mo`e podi}i u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, ul. [enoina br. 1, u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u dnevnim novinama, nakon proteka kojeg roka }e se dostava smatratiti urednom sukladno ~l. 348. st. 3. i 4. Zakona o parni~nom postupku, te da u daljem roku od 30 dana na Presudu mo`e ulo`iti `albu, sukladno ~l. 203. Zakona o parni~nom postupku. Sudija Silvana Brkovi}-Mujagi}

HAAK TRANS d.o.o. Sarajevo Privredno dru{tvo za {pediciju, transport i trgovinu Igmanska 36, 71320 Vogo{}a, Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 43 59 99; Fax: +387 33 43 59 98 www.haaktrans.ba

50

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
U novoj ku}i stan za studentice, bra~. par, kod bolnice Ko{evo. Tel. 061 196 800. Ve}i jednos. stan prednost studenti. Tel. 447-825, 061 335 327. Za dvije studentice sprat kompletno namje{ten, 200 KM po osobi, ^ekalu{a. Tel. 061 066 009. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba MALA DUBA - @IVOGO[]E - PRODAJEM POLUSRU[ENU DALMATINSKU KU]U SA BA[TOM, 100 M OD MORA, PRIZEMLJE + KAT, 2 x 42 M2. TEL. 061 177 711. 304-1TT PRODAJEM ^ETVEROSOBAN STAN U RADI]EVOJ, 4. SPRAT, 93 M2, 3 BALKONA. KOMPLETNO ADAPTIRAN. GRIJANJE ETA@NO. TEL. 061 177 711. 304-1TT ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. Dobrinja 2, trosoban, 82 m2, V sprat, 2 balkona, sun~an, dobra lokacija. Tel. 062 911 842. Dobrinja 3, stan suteren 50 m2, 50.000 KM, Salke Naze~i}a 1. Tel. 061 227 129. Dobro{evi}i, ku}a 8x12 m, dev. i 5.688 m2 zemlje, 1/1, cijena dogovor. Tel. 061 299 127. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoeta`. stan, Sok. Kolonija, 140 m2, komplet adaptiran, centr. grijanje. Tel. 066 813 051. Dvoeta`ni stan 100 m2, sa dvori{tem i gara`om, Ilid`a-Pejton. Tel. 062 649 370, 063 556 886. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Garsonjera 33 m2, Trg nezavisnosti, Alipa{ino, renovirana i lijepo namje{tena. Tel. 061 031 330. Garsonjera na Dobrinji 3, 27 m2, suteren, 1/1, 40.000 KM. Tel. 061 200 854. Hrasno, prodajem ku}u, Posavska 128A. Tel. 066 116 065. I. Sarajevo, prodajem parcelu sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Ilid`a-Plandi{te, Bos. ljiljana, stan dvoeta`ni, 150 m2, ba{ta 150 m2. Tel. 062 319 563. Ivanica kod Dubrovnika, plac 340 m2, pogled na more, gra|. dozvola. Tel. 061 483 358. Jednoipos. stan 44 m2, iznad Muz. {kole, ul. M. ^. ]ati}a, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Jednoipos. stan 47 m2, prizemlje, Bistrik, Hrvatin, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Jednos. stan Trg heroja, Hrasno, neboder, 9 sp. Tel. 061 905 212. Ku}a 200 m2 sa tri stana, gara`a, ba{ta, 300 m2, potrebna adaptacija, iznad {kole Logavina. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Ku}a i zemja u Crnoj Bari, op{tina Rogati}i, Srbija. Tel. 00387 61 206 645. Ku}a u strogom centru Sarajeva na 3,6 ari placa (kod gradske vije}nice). Tel. 00381 63 612 385. Lu`ani, stan 74 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 621-023. Ljubina kod Semizovca, prodajem vikendicu sa dva objekta. Tel. 061 192 073. M. Dvor, stan I sp., 50 m2. Tel. 061 209 930. Neum, Tiha luka, kompletno namje{ten stan 40 m2, terasa sa pogledom na more, cijena 1.700 EURa/m2. Tel. 061 147 336. Pofali}i, ve}a ku}a sa 3 pos. prostora (razra|ena) 600 m2, na placu od 650 m2, novogradnja. Tel. 061 411 717. Pofali}i: Humska, ku}a sa pos. prostorima 600 m2, na placu od 650 m2, novogradnja. Tel. 061 411 717. Pos. prostor 76 m2, Lu`ani. Tel. 066 234-531. Prodajem 2-soban stan naselje Kvadrant, ^. Vila, VII sprat. Tel. 061 219 234. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem pos. prostor na Dobrinji 3, suteren 27 m2, uredni papiri. Tel. 061 200 854. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem stan u Lu`anima, cijena po dogovoru. Tel. 033 621-023. Prodajem, izdajem, mijenjam pos. prostor za stan, Mojmilo 28 m2. Tel. 061 483 057. Radni~ka 122, prodajem ku}u, visoko prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Stan 92 m2, Titova, neboder „Parku{a“. Tel. 062 404 594. Stan Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, 3 sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Stan prodajem bez posrednika, 61 m2, renoviran, Grbavica I, 14 sp., cijena 2.400 KM/m2. Tel. 033 610550, 061 438 855.

MALI

OGLASI
Prodaja
Pe`o 207, 1,4, potpuno nov, kilometara 0, petero vrata, crveni, 55 kw, 75 ks, full oprema, MP3, sve pla~eno do registracije, garancija 2 godine, cijena 18. 500 KM.Tel. 061 555 156, Sarajevo. Penziner prvi vlasnik, prodaje Ladu 112-1.5 GLI, 16 V, sa pre|enih 25.000 km, god. 2004., skoro nova, metalik nebo plava, sve osim klime. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Prodaja i ugradnja novih i polovnih alnasera i alternatora svih el. ure|aja na vozilu. Tel. 062 921 867. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem polovne M+S gume 235/65/17 za terenca, solidne. Tel. 061 200 203. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Rav 4 D4D, 2.0, 2004. god., Pe`o 307 2.0 HDi, 2002. god. Tel. 061 257 470. Razni dijelovi za Opele, novije proizvodnje. Tel. 061 200 203. Reno Clio, 2000. god., 1.9 dizel, full oprema. Tel. 061 863 362. Reno Megan II, 1.6 16 V, 2003. god., full, Reno sport enter, crni, povoljno. Tel. 061 140 067. Reno Megan kupe 1.6 E, kraj 97. Cijena 6.000 KM. Tel. 062 694 641. Toyota Yaris 1.0 B, 2001./2002. god. sa ful opremom, u odli~nom stanju, mogu}a zamjena za jeftinije. Tel. 061 205 098. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju, tek registrovan. Tel. 061 253 170. VW Polo 1.4 benzin, 2001. god., full, extra. Tel. 061 139 610. VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. VW Touareg R5 TDI, proizv. 2007., pre{ao 62.000 km. Tel. 061 098 847. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Izdajem namje{tene stanove, jednosoban Malta i dvosoban Ko{evo, u zgradama. Tel. 061 233 078. 282-1Nd` Izdajem potkrovni namje{ten stan, privatna ku}a, dvjema studenticama ili zaposlenim `enama. Kirija 2 mjeseca unaprijed. Tel. 061 365 193. 250-1Nd` Izdajem prazan dvosoban stan na Grbavici, 400 KM. Tel. 066 367 221, 033 615-190. 243-1tt Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartman sa 6 le`aja, blizu hotela „Pahuljica“ Vla{i}. Tel. 061 210650. Apartmane izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, povoljno, sa upotrebom kuhinje na Vla{i}u u vikendici pored ski staze. Tel. 061 161 971. Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom 18-25 KM po osobi, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Atraktivan prostor 180 m2, nov s parkingom, Centar. Tel. 062 495 849. Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten ~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062 104 028. Ba{~ar{ija, izdajem sobe za spavanje, cijena 15 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Bu}a Potok, izdajem 2-soban polunamje{ten stan, samcima ili radnicima. Tel. 033 454-424. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Dvoipos. stan namje{ten, plin, kablovska. Tel. 211-881, Vele{i}i. Dvos. namje{ten stan na du`i period, Pofali}i, prvi kat. Tel. 061 194 955. Dvos. namje{ten stan zapos. bra~nom paru bez djece, priv. ku}a, sve odvojeno, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 616-136. Dvos. stan, c. grijanje, A. Bu}e. Tel. 061 268 476. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Garsonjera, S. Grad, M. Hrnjice. Tel. 033 237-335. Grbavica, dvos. fino opremljen stan u zgradi, I kat, eta`. gr. 500 KM. Tel. 061 145 853. Grbavi~ka 75/1, izdajem namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 141 610. Hrasno, A. B. [imi}a, I sp., dvos. namje{ten stan. Tel. 061 912 767. Hrasno, dvos. opremljen stan u zgradi, 3 sp., 450 KM. Tel. 062 465 466. Hrasno, sobe za no}enje, 15 KM po osobi. Tel. 061 134 836, Sarajevo. Izdajem gara`u kod Socijalnog. Tel. 061 803 662. Izdajem gara`u, privatna ku}a, Grbavica. Tel. 063 639 213. Izdajem granap sa inventarom. Tel. 061 182 061. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu sa grijanjem. Tel. 061 530 386, 033/469-795. Izdajem ku}u na tri eta`e c.g., 6 soba, salon, gara`a, parking, Vracatranzit. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Izdajem namje{ten jednosoban stan, centralno grijanje, posban ulaz, Vele{i}i. Tel. 061 803 662. Izdajem namje{ten stan na spratu ku}e. Tel. 066 116 065. Izdajem posl. prostor, prodajni, proizvodni, magacin + stan. Tel. 061 141 610. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor u centru Vogo{}e za trgovinu, sa inventarom. Mob. 061 819 182. Izdajem stan I. Andri}a. Tel. 061 349 669. Izdajem stan. Tel. 459-889. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem vikendicu na Jahorini, extra lokacija. Tel. 066 136 470. Jednokrev. soba, kuhinja, sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Jednos. namje{ten stan ozbiljnim djevojkama, nepu{a~ima, povoljno. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Jednos. namje{ten stan, ul. Pofali}ka, cijena 250 KM. Tel. 061 502 074. Jednos. prazan stan op{tina N. Grad, zvati od 16-22 h. Tel. 033 801524. Ko{evo, garsonjera manja, 24 m2, fino opremljena, I kat, centr., 300 KM+re`ije. Tel. 062 465 466. Ko{evo, tros. lux. opremljen stan, 2 parkinga, kamin, terasa. Tel. 061 145 853. Ku}a na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Moderno opremljen stan, novogradnja, cetnar, parking, 1000 KM. Tel. 061 142 704. Namje{ten jednoipos. stan pos. ulaz, centr. grijanje. Tel. 033 538535. Namje{ten kanc. prostor 20 m2, pos. centar Ko{. brdo, kod Robota. Tel. 061 259 968. Namje{ten stan sa centr. grijanjem u centru zapos. samcu ili samici. Tel. 033 444-843, Mjedenica. Namje{tena soba na spratu, grijanje, kablovska, studentici. Tel. 211-881, Vele{i}i. Namje{tene sobe ili sprat ku}e. Tel. 033 659 474, 061 866 090. Namje{tenu garsonjeru na Otoci, zapos. djevojci. Tel. 033 651-457. Namje{tenu garsonjeru u Pejtonu-Ilid`a, `enskoj osobi. Tel. 033 622-064, 061 361 288. Ned`ari}i, soba za zaposlene ili studente, plus dnevni boravak i ni{a. Tel. 061 304 854. Olimpijsko, izdajem dvosoban namje{ten stan, telefon, kablovska, parno. Tel. 061 228 659. Pansion na planini. Tel. 066 894 511. Pos. prostor 17,5 m2, u Tr`nom centru „Tom“ Lukavica. Tel. 065 952 967. Pos. prostor 50 m2, I sprat, 2 kancelarije kod Shopinga, Grbavica. Tel. 061 254 614, 061 395 062. Pos. prostor 92 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486558. Pos. prostor Mostarsko raskr{}e. Tel. 061 205 619. Pos. prostor na D. Malti, D`. Bijedi}a. Tel. 061 061 331. Pos. prostor na [ipu (nov), pogodan za sve namjene. Tel. 062 320 648. Pos. prostor na [ipu, 16 m2. Tel. 061 539 532. Poslovne prostore izdajem na [ipu (nove) od 35 i 69 m2, pogodne za sve namjene. Tel. 062 320 648. Povoljno prostor u centru Vogo{}e, 24 m2, za trgovinu. Tel. 061 819 182. Radnju na Ba{~ar{iji, 18 m2, pogodna za kancelariju. Tel. 061 902 596. Sobe blizu medic., gra|evine, DIF-a, vi{e medicinske. Tel. 443743. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sobe za samce. Tel. 062 644 055. Sobu djevojci kod bolnice Ko{evo, centr. grijanje, kuhinja, kupatilo. Tel. 213-629. Sobu u stanu studenticama, centralno grijanje, Aleja lipa. Tel. 062 317 608. Stan 60 m2, extra sre|en na M. Dvoru kod Holiday Ina, 600 KM. Tel. 061 142 704. Stan dvije spav. sobe i boravak, parking, kod Pozori{ta, 800 KM. Tel. 061 142 704. Stan kod Katedrale, izdaje se 45 m2, renoviran, namje{ten. Tel. 061 778 166. Stan namje{ten kod FDS studentima ili bra~. paru, c. grijanje, internet. Tel. 033 655-398. Stan u ku}i, 60 m2, sa grijanjem, prazan ili namjet{en, Pofali}i. Tel. 033 641-166. Super adapt. namje{ten jednos. stan u zgradi, II sp., Bistrik, ozbiljnim osobama, zvati od 17 h. Tel. 646-410. Tros. namje{ten stan, novogradnja na Stupu kod OMV pumpe, 600 KM. Tel. 063 963 894. Tros. namje{ten stan, ul. Radni~ka, Gravica. Tel. 062 272 537. Tros. stan lux. opremljen, novogradnja, na Stupu kod OMV pumpe, cijena 600 KM. Tel. 063 963 894.

Prodaja
Garsonjera u centru 22 m2 + terasa 7 m2, komplet renovirana, ul. Kralja Tomislava 19/4. Kontakt: 065 666 582. 195-1Nd` Ilid`a, stan 50 m2, dvoiposoban, I sprat, veliki balkon, useljiv, krasno naselje, 78.000 KM. Tel. 066 416 999. 312-1Nd` Olimpijska, jednoiposoban stan + veliki balkon, useljiv, vl. 1/1, 1.730 KM/m2. Tel. 066 448 391. 312-1Nd` Podajemo dvosoban stan na Alipa{inom polju, Geteova 4, Sarajevo. Mob. 061 271 631. 275-1Nd` Prodaje se jednosoban prizeman stan, povr{ine 31 m2, u ul. Zuke D`umhura, Ko{evsko brdo. Informacije mob. 061 156 174. De`urni u stanu 9. i 10./I od 9 do 11 sati. 338-1tt Prodaje se poslovni prostor na Dolac Malti 220 m2, ima 12 kancelarija, opremljen, ima dva mokra ~vora, povoljno, mo`e i iznajmljivanje. Tel. 062 335-381. 17467-1Nd` Prodajem ekskluzivan apartman na Bjela{nici. Visoko kvalitetna gradnja „OKI“, 51 m2, lo|a 8 m2, podzemna gara`a, interijer po mjeri. Tel. 061 139 792. 293-1Nd` Prodajem gara`u sa papirima, po~etak ^adord`ine, tri minute do Katedrale. Mob. 063 895 025. 354-1tt Prodajem posl. prostor 91 m2, Breka, preko puta ulaza u Ortopediju, `uta zgrada od fasadne cigle, luksuzno adaptiran, pogodan za sve namjene, prodaja bez posrednika. Tel. 061 214 152, 061 214 162. 293-1Nd` Prodajem stan 60 m2, u Sokolovi} Koloniji. Tel. 061 159 405. 17697-1Nd` Prodajem stan 78 m2, I sprat, Lo`ioni~ka, Malta - 128.000 KM i Grbavica 94 m2, trostran, I sprat. Tel. 061 926 069. 365-1tt Prodajem stan A. Polje 42 m2, IV sprat, c.g., balkon, Trg Solidarnosti, 70.000 KM. Tel. 061 926 069. 365-1tt Prodajem stan K. Brdo, 38 m2 + balkon - 66.000 KM. M. Dvor 48 m2, III sprat. Breka, J. Najtrahta, 80 m2, I sprat, adaptiran, uknji`en. Tel. 061 926 069. 265-1tt Prodajem stan M. Dvor, III sprat (kod Parlamenta), 56 m2, dvostran, uknji`en - 2.200/m2. Tel. 061 926 069. 365-1tt Stanovi novogradnja 45 i 51 m2. Uknji`eni. Idealna lokacija Betanija-Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena sa PDV-om 2.600 KM. Tel. 063 799 152. PTT Al. Polje, stan 77 m2, 5 kat, 4-soban. Tel. 061 167 930. Apatman u Neumu, povr{. 15 m2 uz samu obalu mora. Tel. 061 098 847. B faza A. Polje, prodajem 2 1/2 stan 64 m2. Tel. 033/473-482. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Cijena: 22.500 KM. Tel. 061 358 229. Centar Vogo{}e, Jo{ani~ka, jednos. stan 35 m2. Tel. 033/651-342, 062 535 901. Ciglane, uz ambasadu Kine, ~etverosoban stan 93,5 m2, I kat, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 033 668-802, 061 928 526. ^. Vila, Nedima Filipovi}a, nov dvosoban stan, visoki standard gradnje. Tel. 063 791 762, od 12 do 15 h.

Mercedes sprinter kombi bus, 9 sjedi{ta, god. 1999. Cijena fix. 8.000 EUR-a. Pe`o oltajmer, star 42 godine, pre{ao 40.000 km, fix. cijena 3.000 EUR-a. Tel. 061 147 197. 307-1tt Prodajem Mercedes Elegance E220 CDI, kraj 2001., redovno servisiran, registrovan do 3. 12. 2010. Tel. 061 134 604. 2-1Ze Alfa 166 2.4 JTD, 2000. god., registr., full oprema. Tel. 063 405 987, Sarajevo. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetlo-plava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938. Crysler status, kabrio, tek registrovan, 1998. god., full oprema, povoljno. Tel. 061 864 130. Dacija 1.4 Laurgeat, 2005. god., registr. do 8. 2010. god. Tel. 061 223 148. Dijelove za Golf 2, 90. god., 1.3 benzin. Tel. 061 206 689. Fiat Multipla, 2000. god., 1.9 JTD, full oprema, klima, park senzori, metalik. Tel. 061 923 420. Ford Eskort karavan 1.8 B, 16 V, 1996., reg. do 11. 2010., povoljno. Tel. 061 182 796. Ford Eskort Picoup, 1997. god., 1.8 D, 180.000 km, cijena 2.900 KM. Tel. 063 874 477, 033 710-560. Golf 2 1.6 dizel, 92. god., reg. do 25. 5. 2010. god., cijena 5.200 KM, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Golf 2 1.6, 87. god., reg. do 8. 2010., nove gume, 5 vrata, mala potro{nja, dobro o~uvan. Tel. 062 322 467. Golf 2, 1.3 benzin, 1988. god., dobro o~uvan, reg. do 1. 10. 2010., fixno 2.400 KM. Tel. 062 566 821. Golf 2, 1.8, 86. god. Tel. 061 156 260. Golf 2, dizel, 86. god., reg. do 7./10. god., 4 vrata, 5 brzina, metalik sivi. Tel. 061 206 689. Golf 4 1.9 TDI, 90 KS, 2001. god., zeder, pre{ao 105.000 km, registr. 9. 2010. Tel. 061 303 253. Golf II, TD, 85. god., registdr. 22. 5. 2010. god., cijena 2.950 KM. Tel. 061 867 378. Golf II, trubo dizel, 92., neregistrovan. Tel. 061 819 182. Golf III TD 1.9 na str. tablama, treba malo radova, 1993. god., Euro 3, povoljno. Tel. 061 606 611. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 25.000 KM. Tel. 061 195 938. Kia Pride 1.2 benzin, 2000. god., registrovan, cijena 3.500 KM. Tel. 062 735 611. Kombi T4, 91. god., putni~ki, u odli~nom stanju, reg. do 3. 2010. Tel. 061 202 201. Korsa C, 2002. god., 1.0 benz., ABS, servo, 2 vrata, 4x airbag, crvena, al. felge u odli~nom stanju, reg. do 10. 2010. Tel. 062 814 399, Sarajevo. M 190 D, 1.9, 88. god., tek registrovan, 5.500, zamjena za Pasat III ili Polo dizel. Tel. 061 242 223. Mercedes C 220 CDI, 2002. god, full. Tel. 061 139 610. Mercedes ML 270 CDI, 2004. god., crni, ko`a, klima, {iber, ASR, max full oprema, njema~ke table. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., registr. do 6. 2010. Tel. 061 145 887. Opel karavan 1990. god. sa ugra|enim plinom. Tel. 061 819 488. Pasat 4x4, TDI, 1.9 dizel, 2002. god., klima, tempomat, met. siva, alu+~eli~ne felge. Tel. 061 135 750. Passat 2004. god., Kvatro, str. table, kao nov, jedan vlasnik, 16.850 KM. Tel. 061 170 308.

Kupovina
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem stariji d`ip dizel 4x4, registrovan. Tel. 066 894 511.

Izdavanje
Centar - izdaje se poslovni prostor 30 m2, sa WC-om, atraktivna lokacija, za vi{e namjena, Ko{evo 30. Tel. 061 167 771. 17-1tt Izdaje se superkomforan namje{ten jednoiposoban stan 55 m2, kamin, sa eta`nim grijanjem, cca 10 min. od Skenderije. Tel. 061 905 221. 214-1tt Izdajem apartman na Bjela{nici, kapaciteta 4+1 le`aj. www.bjelasnica.9k.com Kontakt telefon broj: 00387 33 243 554 ili 00387 61 56 33 70. 135-1tt Izdajem dvosoban extra namje{ten stan na ^. Vili, 2. sprat, cent. grijanje, kablovska. Mjese~ni zakup 500 KM + re`ije. Kontakt telefon: 061 190 713. 285-1tt Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijanjem za 3 studenta ili radnika, ul. Humska 64. Povoljno! Tel. 619-120. 251-1tt Izdajem dvosoban stan na Grbavici „[oping“. Informacije na tel. 061 595 890. 274-1tt Izdajem dvosoban stan u centru, ulica Avde Jabu~ice 9. Tel. 061 461 130, 033 537-363. 333-1tt Izdajem namje{ten jednosoban stan, Otoka, centralno, 350 KM. Tel. 061 503 839. 207-1Nd`

Dnevni avaz
Stan u centru, Titova 147 m2, 2 sp., cijena po dogovoru. Tel. 061 225 810. Stan u strogom centru Sarajeva, 55 m2. Tel. 065 957 046, 00382 67 507-475. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u potkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. Troipos. stan sa gara`om na Grbavici. Tel. 061 202 497. Tros. stan u Vogo{}i, 74 m2, nov, 3 sprat, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Tros. u strogom centru grada, I kat, 85 m2, 3.400 KM/m2, eta`. grijanje, pogodan za kancelarije. Tel. 061 544 894. Zidanu gara`u u Logavinoj, Ba{~ar{ija. Tel. 061 544 894. VIDI! NAJPOZNATIJA SVJETSKA METODA LIJE^ENJA PRIRODNIM PUTEM: - STRAHA, DEPRESIJE, - NERVOZE I NAPETOSTI, - NEDOSTATKA SAMOPOUZDANJA, - POSLJEDICA [OKA I SVIH DRUGIH SLI^NIH PROBLEMA. BAHOVIM KAPIMA I TO SAMO U APOTECI "MIMULUS", SARAJEVO. TEL. 033/461-797. MOB. 061 511 850. 228-1ND@ U prodaji bukova iscijepana drva, povoljno. Tel. 061 930 139. 232-1Nd` Podni grija~i - 35 KM. Grija~i za plastenike - 35 KM. Elektri~ne deke - 40 KM. Tel. 033 522-864, 061 358 261. 281-1Nd` Rasprodaja bukovih cijepanih drva po cijeni od 55 KM, drveni ugalj 110 KM, kameni orah-kocka 145 KM. Bukovi briket 250 KM - 1 tona. Isporuka isti dan. Tel. 061 556 799. 286-1Nd` Prodaja bukovog ogrijevnog drveta kao i svih vrsta uglja (kamenog i drvenog). Drva po cijeni 55 KM iscijepana. Dostava isti dan. Tel. 062 203 119. 288-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva po cijeni od 55 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM. (Kreka) drveni 100 KM i bukovi briketi. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 288-1Nd` Totalna rasprodaja bukovih cijepanih drva I klase po cijeni od 45 KM po jednom metru. Nudimo i sve vrste uglja (drveni i kameni) po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do Vas je isti dan. Tel. 061 526 453. 299-1Nd` D.O.O. „PO[TENO“ - Bukova drva, spremna za lo`iti, extra suha i sirova, sa dostavom 1 m3 - 55 KM. Tel. 061 539 981. 302-1Nd` Prodajem {vedsku „Elektrolux“ pe} sa 4 eta`e, jedan pleh, za pekare, slasti~are i restorane, 1.500 KM. Tel. 033 430-550. 346-1tt „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem neulo`ene certifikate za otkup stana, povoljno kupujem dionice. Tel. 061 268 892. Odgajiva~ maltezera prodaje `enkice stare mjesec dana. Tel. 061 918 290. Prodajem kotao „Remaha“ 69 KW, sa gorionikom, povoljno. Tel. 061 212 794. Jaja prepelica, svje`a, 30 km. 9 KM, bespl. ku}na dostava. Tel. 061 256 914. Odli~no leglo maltezera stari mjesec dana, papiri, odgajiva~. Tel. 061 988 290. Ro{tilji, profesionalni, na ugalj sa haubom, 90x60, povoljno. Tel. 061 841 493. Kod ameri~kog distributera naru~ite jedini originalni noni |us za zdravlje. Tel. 062 342 150, 03 472713. Polovan plin. proto~ni bojler tip Mebo{ 14 KW, cijena 126 KM. Tel. 061 228 535. Vrlo povoljno, trosjed, dvosjed i fotelju. Tel. 033 646-540. Gorenje ve{ ma{ina manji kvar, povoljno, Ilid`a. Tel. 066 643 172. Za ugostiteljstvo, stolove, stolice, kafe aparat. Tel. 062 570 109. Trakice Contour za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 800 057. Crne mu{ke klizaljke br. 43. Tel. 203-200. Rash. vitrinu du` 1,50 m, 600 KM, kasa, vaga 150 KM i proto~ni bojler Vilijam, 100 KM. Tel. 062 966 403. Pe} plin, 2 rerne, 2 vitrine, 6 stolova, Kemple kasa, Oliveti. Tel. 061 985 001. Tende 6x3,5 na razvla~enje (metalni). Tel. 061 958 001. Motore za ve{ ma{inu 20 KM. Tel. 062 972 512. Ceklular 3 se}ije, 2 klupe, balk. vrata. Tel. 624-820. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 256-1TT Napa nova, povoljno, 50 KM. Tel. 457-121. Pegla na paru s kotli~em, povoljno. Tel. 457-121. Ve{ ma{ine Gorenje 130-150 KM, {porete struja-plin 80-150 KM, fri`idere ve}e, manje 80-150 KM, dostava besplatna. Tel. 533-631. Prof. miksetu i 6 zvu~nika, te telefax. Tel. 063 165 087. Ormare u dijelovima, spav. krevet s jogijem i dvije natkasne, ogledalo. Tel. 063 165 087. [iv. ma{. Singericu, povoljno. Tel. 033 225-038. ^etiri metra drva, ~utci+1 t uglja, KS ili mijenjam za auto. Tel. 066 894 511. Nov ugao, invalidska kolica, nova kada 160x70, balk. vrata i prozori 220x80, 140x160, vrata 200x84. Tel. 061 411 096, 537-908. Prodajem putopis „S esperantom po svijetu“, cijena 10 KM+po{tarina, poklon CD sa 400 fotosa. Tel. 033 659-750 i 066 897 870. Inventar za trgovinu: rashl. vitr., vaga dig., rafe i dr. Tel. 033 235-117, 061 265 588. SERVIS KOMPJUTERA INSTALACIJA WINDOWSA, ANTIVIRUSNA ZA[TITA, INTERNET ADSL I KABLOVSKI + WIRELES ROUTER. DOLAZAK BESPL. TEL. 033/207-266. MOB. 061 149 566. 322-1TT Nudimo Vam masa`e sa aroma terapi uljima, ~etveroru~ne masa`e, antistres, relax, itd. Radno vrijeme od 10-19 h. Zaka`ite Va{ termin. Ljubazne dame stoje Vam na usluzi. Tel. 062 563 349. 290-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 292-1Nd` ELEKTRI^AR i VODOINSTALASTER pov. i garantovano za v. ma{ine, pe}i, sanitarije, ~esme, osig., inst. i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271 181. 300-1Nd` Servis ra~unara, instalacija Windowsa, XP ili 7, umre`avanje, internet, Wi-Fi, za{tita. Tel. 061 337 178. 306-1Nd` Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 15707-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 15979-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 17939-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 17934-1Nd` Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja sa garancijom. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. 304-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 295-1Nd` Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola!!! Tel. 061 812 528. 17905-1Nd` Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom kvalitetno radi sve {to se ti~e vode, moderno, pod garancijom. Mob. 061 136 420. 126-1Nd` SZR TV SERVIS vr{i opravke svih TV aparata, uz besplatan dolazak, ra~un i garanciju. Mob. 061 139 093. Tel. 766-560. 260-1Nd` Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 323-1tt Vr{im: odvoz kabastog otpada, selidbe sa monta`om i demonta`om namje{taja. Prijevoz klavira, po dogovoru radna snaga. Tel. 061 864 999. 273-1Nd` Vr{im: popravku, monta`u i demonta`u namje{taja. Pravim po mjeri: kuhinje, ormare, ameri~ke plakare, police za knjige. Tel. 061 908 644. 273-1Nd` Bravar, popravljam i radim brave, gara`na vrata, ograde i ostalo. Dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. 282-1Nd` Postavljam parket, laminat, {ipod, brusim, lakiram i vr{im sve opravke na starim parketima. Tel. 061 813 204. 283-1Nd` VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, itd. Tel. 061 180 120, 061 132 149, 061 389 112. 284-1Nd` Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. 308-1Nd` Voda, grijanje, keramika. Eks. kvalitetno i povoljno. Iskustvo iz inostranstva. Pozovite. Tel. 061 182 737. 348-1tt PC SERVISER nudi usluge instaliranja windowsa, antivirus za{tite, hardwer opravke. Dolazak besplatan. Tel. 062 328 044. 357-1tt TRAVARKA IZ SARAJEVA: Sa veoma velikim uspjehom od 95-100%, lije~i ljekovitim biljem: MU[KI i @ENSKI sterilitet, psorijazu, ekscem, mujasil, opadanje kose, hemoroide, rane, opekotine (bez o`iljaka), bakteriju E. Colli, vitiligo, `ivce, miome, bijelo pranje, {titnja~u... Imam doma}e „jabukovo sir}e“ od „Zukvi“. Tel. 033 664-601 i 062 273 110. 360-1tt „RIGIPS“ - spu{teni i piramidni stropovi, armstrong, potkrovlja, hale, {oping centri i dr. Njema~ko iskustvo. Tel. 061 014 736, 061 415 031. 319-1Nd` Profesionalno snimam video kamerom i prebacujem snimke na DVD, instaliram video igrice za djecu, 1 igrica - 1 KM. Tel. 061 159 367. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621733. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i opravke sanitarnih ure|aja, monta`u I pro~epljenja. Tel. 033 535 659 I 062 139 034. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721.

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

51

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 18012-1Nd`
SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 17057-1ND@ Komplet opremu za buregd`inicu prodajem. Tel. 036 550 486, Mostar. Sto za kompjuter+sobni sto, povoljno. Tel. 473-884. Ku}ni sa~, povoljno. Tel. 473884. Invalidska kolica, masivna, nisu sklopiva, 400 KM. Tel. 061 548 278. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom-9 KM A, 10 KM S, meso za lije~enje mnogih bolesti, ja~a imunitet, za{tita od gripe, ten, glasne `ice, bespl. dostava. Tel. 061 268 859. Sadnice {ljive po`ega~e, vi{nje, orah, mu{mula, drenjak. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Lego igre nove, mali solarij, nov. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Prodajem najukrasniju lozu-cvijet grozd, raste preko 20 m. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Sto polovan za dnevnu sobu, unikad. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Cvije}e kaktusa, palme, puzavca, olijander lozu, cvijetnu. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Dugovje~ne dudove, `ive 50 god., sadnja do prolje}a. Tel. 033/227-077. Sadnice bijelog i crnog, {arenog duda, vrlo kvalitetne, ljekovite. Tel. 033/227-077, 062 357 862. Plin. pe} fasadna i na dimnjak, sa priklju~cima, kori{tena malo. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Plin. bojler Aristoh, fasadni polovan za dijelove, prodajem. Tel. 601 525 347. Sat. antena sa dva analogna resivera. Tel. 061 525 347. Ra~unar Pentium III, sa ugra|enim DVD, prodajem. Tel. 061 525 347. Me|unarodni tel. razgovori sa va{eg fix. broja, do 70 posto jeftiniji, doma}i do 20 posto. Tel. 061 243 891. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Drva i ugalj po povoljnoj cijeni, kao i bukove brikete. Tel. 061 234 598. Skije, {tapove, pancerice, brile, kacige, skafandere, lasteks hla~e, rukavice, jakne, izuzetno kvalitetno i izuzetno povoljno, uvoz iz Njema~ke, vr{imo i zamjenu. Tel. 061 902 930 Klizaljke sve vrste modela i brojeva, ve}i izbor, izuzetno kvalitetno i izuzetno povoljno, uvoz iz Njema~ke, vr{imo i zamjenu. Tel. 061 902 930. Role, kacige i {titnike, sve vrste modela i brojeva, ve}i izbor, izuzetno kvalitetno i izuzetno povoljno, uvoz Njema~ka, vr{imo i zamjenu. Tel. 061 902 930. Garderobu i obu}u, izuzetno kvalitetno i izuzetno povoljno, uvoz Njema~ka, dobra prilika za dalju prodaju, sekend hand. Tel. 061 237 110. Radijator uljani na struju, plinsku bocu i grijalicu na plin, kompjuter Pentium 3. Tel. 033/451737. Ve{ ma{inu Gorenje noviji model, francuski le`aj, dje~ija stolica za hranjenje, sama~ki le`aj, povoljna cijena. Tel. 033/451-737. Plakar prodajem za hodnik, neotpakovan, 200 KM. Tel. 062 475 656. Svjetle}u reklamu, veoma povoljno. Tel. 061 483 057. Kafe aparat sa bokalom, veoma povoljno marke Braun. Tel. 061 483 057. Metalna vrata desna, nova, 90x200, sa {tokom i bravom. Tel. 062 576 975, 033 486-128. Hladnjak 220 lit., 120 KM. Tel. 062 576 975, 033 486-128. Vinklo 40x40, 18 m, 40 KM. Tel. 062 576 975, 033 486-128. Plasti~no bure 200 lit., za vodu sa pipom i poklopcem, 30 KM. Tel. 062 576 975, 033 486-128.

Potra`nja
KUPUJEM ZEMLJU ZA GRADNJU KU]E OD 5001.000 M2. MO@E I SA DEVASTIRANIM OBJEKTOM. TEL. 061 259 735. 206-1ND@ KUPUJEM ZEMLJU OD 2.000 DO 3.000 M2. USLOV: RAVNICA I DOBAR PRISTUPNI PUT. TEL. 061 259 735. 205-1ND@ Kupujem trosoban stan na Dobrinji do 100.000 KM. Tel. 063 351 708. Hitno kupujem 1-soban ili 1,5soban stan Ko{evo, Vi{njik, ili Bjelave - oko Medic. fakulteta. Tel. 033 236-760. Zaposleni student tra`i namje{ten manji stan na du`i period u Sarajevu. Tel. 061 606 559. Potreban manji stan u zgradi za izdavanje do 50 m2 za poznatog klijenta (agencija). Tel. 061 031 330. Manji stan u zgradi do 60 m2, potreban za iznajmljivanje na du`i period, blizina centra. Tel. 061 522 190. Potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje (agencija) blizina centra, za ozbiljnu zaposlenu osobu, na du`i period. Tel. 061 522 190. Kupujem stan centar ili Novo Sarajevo, do 1.500 KM/m2. Tel. 061 211 678. Kupujem ve}u monta`. halu ili nudim kampanjonstvo, posjedujem zemlji{te. Tel. 066 894 511. Tra`im pos. prostdor za ugostiteljstvo, protuusl. zapo{ljavam jednog radnika. Tel. 066 894 511. Agenciji potrebno vi{e manjih stanova do 50 m2, za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323.

Zamjena
Mijenjam dvosoban stan (53 m2) i poslovni prostor (24 m2) u Travniku za odgovaraju}i u Sarajevu. Dolazi u obzir i ku}a uz dogovor. Tel. 061 486 227. 10-1Tr Mijenjam ili prodajem trosoban stan u Saraj polju, za manji. Tel. 061 202 497. U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Ku}a sa restoranom, mijenjamprodajem za Sarajevo, 8 km, od Dubrovnika. Tel. 061 141 669, 061 565 781. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za B. Luku. Tel. 033 542-668. Sarajevo-Zagreb, mijenjam za Zagreb ili prodajem 4-soban stan kod Holiday Ina, 160.000 KM. Tel. 00387 33 214-595, 00387 62 279 428.

„AKCIJA OGRIJEVA“. Ogrijev penzionerima SA i ZE-DO kantona na 4 jednake rate. Prodajem bukova drva u svim oblicima. Ugalj Banovi}i, te drveni ugalj Kreka. Tel. 061 670 068. 182-1Nd` Prodajem grabova i bukova drva (cijepana i metrice), slo`ena, pogodna za picerije i pekare. Drveni ugalj Kreka. Kameni Banovi}i (kocka i orah). Bukovi viso~ki briket. Tel. 062 669 739. 176-1Nd` AKCIJA: Bukovo ogrijevno drvo (cijepana, }utci, metrice) 60 KM - 1 m3. Drveni ugalj Kreka komad, Banovi}i kameni (orah, kocka). Isporuka na adresu besplatna. Tel. 061 855 460. 244-1Nd`

Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666-275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarskolakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Kombijem i luksuznim autom vr{im prevoz na more i planine. Tel. 033 240-884, 061 434 374. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, Terezije 32. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara, instalacija sistema, ugradnja dijelova, ~i{}enje virusa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515 560. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Prekucavam sve vrste radova na ra~unaru. Tel. 061 520 737. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njema~ki i engleski jezik, Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom radi monta`u novih kupatila i odr`ava staru instalaciju - ~isto, brzo, povoljno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948.

52

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Klimatiziranim i udobnim kombijem 7+1 nudim usluge prevoza na sve destinacije. Tel. 033 220 402 i 062 214 690. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Instrukcije iz turskog, engleskog jezika i matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Svadbeni ukrasi (bidermajer, ikebane, ru`ice, ma{nice) radim povoljno. Tel. 061 106 415. Engleski, u~ite uz pomo} ozbiljnog, stru~nog i uspje{nog instruktora, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Knjigovodstvo za STR, SUR, SZR i usluge uklju~ivo i obveznike PDV-a. Tel. 615-732. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. Kvalitetno i uz garanciju vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem laminata, rigipsa, {ipoda . Tel. 061 244 183 KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Dajem instrukcije osnovcima iz bosanskog jezika. Tel. 061 906 100, od 16-20 h. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Engleski i njema~ki uspje{no svi uzrasti, 5 KM ~as, dolazim ku}i. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Ugradnja blind vrata 50 KM i sve ostale sitne popravke. Tel. 061 542 493. Servis ra~unara, instalacija, windows XP vista, win7, office, antivi, rusi, mre`a i konekcija. Tel. 062 419 358. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Udobnim kombijem nudim usluge prevoza na sve destinacije kao i selidbe po bih i inostranstvo. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 268 155. Servis ra~unara, instalac. windowsa, antivirusna za{tita, internet rje{enja, dolazak besplatan. Tel. 061 812 308. Pru`am usluge medicinske, sportske i relaksiraju}e masa`e, molim ozbiljne ponude. Tel. 061 563 098. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. ^istim ku}e i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. ^istim ku}e i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha, namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Prevoz putnika i selidbe T4 kombijem, povoljno. Tel. 062 223 343, Pofali}ka 76. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Sve staklarske radove radim povoljno, dolazim na adresu. Tel. 061 842 343. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Usluge snimanja kamerom VHS-DVD svadbe, d`enaze, ostalo, kompjut. obrada i monta`a. Tel. 061 205 109. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Majstor povoljno malta, betonira, {aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061 269 883. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Peremo sve vrste }ilima, itisona, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Snimanje kamerom VHS-DVD svadbe, d`enaze i ostalo, kompjut. obrada, monta`a. Tel. 061 205 109. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagantovan. Tel. 061 204 144. @albe, tu`be, molbe i dr. pravne akte radim povoljno. Tel. 061 722 706. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Instalacija windowsa, programa, antivirusna i antispyware za{tita, seminarski radovi, dolazak besplatan. Tel. 061 812 308, 033 201-389. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, imam svu potrebnu literaturu, za sve uzraste. Tel. 063 657 404, Skenderija. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659250, 062 505 642. Agencija pru`a ra~unovodstvene i poslovne savjete za sve djelatnosti. Tel. 033 710-710, 061 218 550. Zavr{ni unutra{nji radovi, el., rigips, molerski, ugradnja vrata, prozora, itd, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 867 314. Iskusni vodoinstalater Vinko, radi u~inkovito usluge iz svije struke. S. Fra{te 13. Tel. 033 543-988, 061 968 031. Dijamantsko sje~enje i bu{enje armiranih betona, bez buke, pra{ine i vibracija. Tel. 061 336 558. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje kompjut. virusa, internet konekcija. Tel. 061 243 611. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Renoviranje stamb. prostora molerski elektro, vodoinst., kerami~arski i stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih Tv i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 145 887. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214-151. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Dimnjake zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. VKV elektromehani~ar, povoljno popravljam ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910. Potrebna djevojka za manikir i pedikir. Tel. 061 741 005. ^uvala bi dijete na Dobrinji. Tel. 062 482 901. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 033 645-439. Potrebna djevojka za rad u kafi}u (centar). Tel. 062 320 648. Potreban {anker ili dostavlja~ restoranu u centru grada. Tel. 033 552870. Saradnici potrebni za kat. prodaju {ved. kozmetike, uklju~enje bespl., zarada 30 posto+pokloni+kreditiranje. Tel. 049 214 707, 065 387 609. ^istim i odr`avam stamb i poslovne prostore. Tel. 061 537 404. Potrebni saradnici iz cijele biH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Agencijsko vo|enje knjigovodstvenih usluga za doo, dd i pravni subjekti. Tel. 063 917 256, 219 480. Gledanje u fild`an-{oljicu od kafe, vidovit na~in, savjeti i dr., (petak ne). Tel. 062 393 096. Vr{im selidbe odvoz kab. otpada, prevoz i ostalo, radnici obezbije|eni. Tel. 061 505 578. Veliki izbor poslova za rad u vlast. ku}i za ugledne inostr. firme uz dobru zaradu, zvati od 17-21 h. Tel. 061 702 893. Lije~im nepokretne osobe (mo`dani udar, sr~ani udar). Tel. 033 616-211. Potreban ~uvar za no~nu smjenu, restoran. Tel. 062 644 055. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, profesionalno. Tel. 062 760 012. Masa`a: relaks., sportska, elektropunktura, aroma-masa`a, refleksoterapija, dipl. maser-terapeut. Tel. 063 975 031. Pi{em seminarske, maturske i dipl. radove. Tel. 061 566 787. ^uvala bi dijete ili pokretnu `ensku osobu. Tel. 063 165 087, Skenderija. Tra`im partnerku za vo|enje ugost. objekta motel na planini. Tel. 066 894 511. Dvije radnice potrebne za ugostiteljstvo, motel na planini. Tel. 066 894 511. „Moja agencija“ - ra~unovodstvene usluge za preduze}a, udru`enja i ostale subjekte. Tel. 063 919 626, 061 894 526.

Stolar vr{i opravku starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Stolar - postavljam laminat, {ipod i ugra|ujem i popravljam stolariju. Tel. 061 219 000. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Instruiram matematiku i fiziku za osnovne {kole, dolazim na adresu. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molerskofarbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418086. Ginekolo{ka ordinacija „Bonus“, prim. dr. Dedi}-Nik{i} nudi sve ginekolo{ke trudni~ke usluge uz sigurnost i povoljne cijene. Pregled dojke besplatan. www.privatnaginekologija.com. Tel. 061 700 974. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ vr{i prevode svih vrsta sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Prekucavam i prevodim sve vrste tekstova sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 061 434 255. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. \ake, po~etnike obu~avam kompjutere i konverzacijski engl., viruse i ostale probleme na PC-u. Tel. 062 293 688, Ilid`a. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Ginekolo{ka ordinacija sa ultrazvu~nom dijagnostikom povoljno i stru~no pru`a usluge, Juki}eva, Sarajevo. Tel. 063 522 652. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 061 506 590. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Ugra|ujem alarme za ku}e i poslovne prostore po cijeloj BiH. Tel. 061 403 522, Vitez. Certificirani ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste preduze}a, radnji i udru`enja, radim normativna akta. Tel. 061 150 368. Profesor instruira francuski, latinski i italijanski. Tel. 061 566 590. Ra~unovodstvene, knjigovodstvene i kontrolne poslove, agencija EDNA, za DOO, STR, SZR, SUR. Tel. 066 442 454. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219-761. Saljevam stravu, gledam u grah, otklanjam nametnute vam probleme. Tel. 062 525 621.

Ponuda-potra`nja
Potrebno vi{e voza~a „B“ kategorije sa polo`enim dr`avnim ispitom za rad u taxi slu`bi u Sarajevu. Tel. 061 136 629. 247-1tt Firmi u Sarajevu potrebna ozbiljna i odgovorna osoba sa SSS, za rad na administrativnim poslovima. Potrebno poznavanje rada na ra~unaru. Tel. 061 136 629. 247-1tt Potrebna dva konobara, caffe „LONDON“. Tel. 061 134 344. 250-1tt Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Njegovala bih osobu kojoj je potrebna pomo}. Tel. 062 823 903. Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. Tra`im bilo kakav posao, ~i{}enje stanova i sl. Tel. 062 854 788. Potrebna konobarica za rad u kafi}u u centru Sarajeva. Tel. 061 278 917. Hitno potrebna djevojka za posao na poslu`ivanju u cafe clubu na Dobrinji Tel. 061 218 071 Frizerskom salonu “Madonna” potrebna 2 frizera sa iskustvom, jako povoljni uslovi. Tel. 061 181 424. Potrebne ozbiljne `ene za direktnu prodaju njema~kog proizvoda. Tel. 061 916 440.

Kupujem kori{teno ali o~uvano: Spava}u sobu, trpezarijski sto sa 6 stolica, ve{ ma{inu, ma{inu za su|e 2 osobe, fri`ider, kombinovani {poret, }ilim 2x3 m, televizor. Tel. 061 172 327. 324-1tt Ako nekome treba lijek PLETAL, poklanjam nepotpuno pakovanje. Tel. 033 658-707. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem lomljeno zlato, {orvane, dukate, almasli grane i zubarsko zlato. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, {orvane i dukate. Tel. 033 655598, 061 553 640. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), dobro pla}am. Tel. 061 400 190. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Neispravne {porete, struja-plin, ve{ ma{ine Gorenje kupujem. Tel. 533-631. Kupujem ro{tilj, fritezu i manji ledomat. Tel. 066 894 511. Iznajmljujem po dogovoru kompresorske i elektrotorne raznih ja~ina i veli~ina. Tel. 061 171 361, 062 786 472.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz petak, 8. januar/sije~anj 2010. 53

Postanite dio uspje{ne poslovne strategije u WOG centru! Svoje mjesto osigurajte uz najja~e brendove. Trenutno su u ponudi slobodni prostori za prodavnice sportske opreme, `enske odje}e, dje~ije odje}e, tehnike, ra~unarske opreme i robe {iroke potro{nje. Na raspolaganju vam je i slobodan kancelarijski prostor za banke, advokatske urede, turisti~ke agencije i druge namjene. U ponudi su prostori od 30 do 315 m2. Potrebnu dokumentaciju za prikupljanje ponuda mo`ete preuzeti u WOG centru Ulica Jo{ani~ka bb, Vogo{}a. Rok za dostavljanje ponuda je 19. januar 2010. godine. Dodatne informacije mo`ete dobiti na telefone: 033/580 887, 033/580-883, od 8:00 do 16:00 h. O~ekujemo vas u Wogu!

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 015536 04 Mal Mostar, 23. 11. 2009. godine

van ro~i{ta, dana 22. 12. 2008. donio je slijede}u: PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos od 2.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom koja te~e po~ev{i od 22. 03. 1999. godine pa do kona~ne isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 154,00 KM, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a). STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

DD „HIDROMETAL“ SARAJEVO
Gre{ka broja telefona u objavljivanju oglasa od 07. 01. 2010. godine o PRODAJI poslovno-proizvodnog objekta. Treba da glasi - informacije na telefon +381 64 1107454 Preds. Nadzornog odbora Lale Milinko

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Croatia Osiguranje dd Ljubu{ki N. Kordi}a bb Ljubu{ki protiv tu`enog Vinka Vuji~evi} Ote{ka 30 C Ilid`a Sarajevo radi duga, VSP: 2.000,00 KM

54

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
Pro{le su tri godine od kako je prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog

prim. dr. AHMEDA MULAOSMANOVI]A
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije @ivi u na{im sje}anjima. U subotu, 9. 1. 2010. u 12 sati okupi}emo se na mezarju Bukov~i}i i odati mu po~ast. O`alo{}eni: supruga Saliha i djeca Jasna, Mirza i Dino

1829-1tz

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana 8. 1. 2010. navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg tetka

na

FEHIM (MUHAMED) DAMAD@I]
Bol nije u suzama i rije~ima, bol je u na{im srcima... [utimo jer bilo {ta da ka`emo malo je... Sve rije~i su nedovoljne da iska`u koliko nam nedostaje{. Ni danas ni sutra, nikada ne}e{ biti zaboravljen... Uvijek }e{ biti sa nama u na{im mislima i srcima, vje~no voljen, nikad zaboravljen... Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote... Tevhid }e se prou~iti u petak, 8. 1. 2010. godine u 13,00 sati u ku}i `alosti, ul. Kre~anska br. 9 Tuzla. Tvoje: supruga Lutvija, k}erke Sanela i Lejla
1841-1tz

MILANA POPOVI]A - POPA
12. 1. 2007 - 12. 1. 2010.

MILANA POPOVI]A - POPA
12. 1. 2007 - 12. 1. 2010.
Sva ljudska dobrota, ljubav i plemenitost bila je u tebi. Dok budemo `ivjeli mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka je vje~ni pokoj tvojoj du{i. Tvoji: Tajka i Alica Kanje
27-1mo

FEHIM - IM]E DAMAD@I]

Tvoje sestre, bra}a i zetovi
1832-1tz

Nikad te ne}emo zaboraviti, `ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. U srcima onih koji su te voljeli i po{tovali. Neka je vje~ni pokoj tvojoj du{i. Tvoji Dragi i Adi
27-1mo

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 11 godina od smrti na{eg dragog

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE

DERVI[ (SALIHA) HAD@IOSMANOVI] [EFKIJE (MEHMEDA) ATI]A
iz Tuzle
iz Jajca (rahmetullahi alejha rahmeten vasiah) S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti je vje~ni rahmet i hvala. U ovim tu`nim danima bez tebe `elim zahvaliti rodbini iz Jajca, Zenice, Sarajeva i Tuzle koji su svojim prisustvom i toplom rije~ju poku{ali da ubla`e bol i tugu. Posebno se zahvaljujem kom{ijama i prijateljima iz Jajca na iskrenoj i nesebi~noj pomo}i i izrazima sau~e{}a. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. U ime porodice preminulog s ljubavlju i po{tovanjem, Sestra Saliha Arsi} Had`iosmanovi} 1840-1tz

HAZBIJA PA[EFENDI]
8. 1. 2003 - 8. 1. 2010.
Godine prolaze, a tuga i lijepo sje}anje na tebe traju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Emira, sinovi Adnan i Edin, snahe Belma 370-1tt i Amina i unuka Nejla Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

S tugom i po{tovanjem, Njegovi: sin Mirza, snaha Nedima, unuci Amila i Adnan
1839-1tz

SJE]ANJE

na

Dana 10. 1. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

MILANA (GOJKA) POPOVI]A - POPA
12. 1. 2007 - 12. 1. 2010.
Ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti. Ostane trag koji se ne mo`e izbrisati i bol koja se ne mo`e preboljeti. Zato ih zauvijek ~uvamo u svojim srcima, jer bol nije u rije~ima ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Neka je vje~ni pokoj tvojoj du{i. 27-1mo Tvoja supruga Amra Dana 8. 1. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage tetke, sestre i svastike

BE]A (SALKE) SMAJO
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Vje~no o`alo{}eni: supruga Zlata, sinovi Rusmir i Senaid, unuci Jasna i Mirza, snahe [uhreta i Na|a i brati} 1845-1tz Elmedin
SJE]ANJE na na{eg dragog

FEHIM - IM]E DAMAD@I]
Uvijek }emo te se rado sje}ati. S ljubavlju, Tvoje sestre i bra}a sa porodicama
SJE]ANJE
1837-1tz

na na{e drage prijatelje

ZULEJHA (MUMIN) HAKALOVI]
Tvoj plemeniti lik ostat }e uvijek u na{im srcima. Tvoji: Mirza, Lejla, Azra i Hamo
PTT

SUVAD (ADILA) KATANA
8. 1. 2005 - 8. 1. 2010.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. Po dobroti te pamtimo, a s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Punica [efika, {ure Senad i Azmir sa porodicom TU@NO SJE]ANJE
364-1tt

DRLJEVI]

[EMSU (ILJAZOVI])

i

IBRAHIMA

Porodica Kuluglija
1803-1tz

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 8. 1. 2010. navr{ilo se {esnaest godina od pogibije dragog nam sina i brata

NEDIM (ABDUSELAM) RIBI]
1950 - 1995.
Sretni i ponosni smo {to si bio dio nas, a tu`ni {to smo te tako rano izgubili. Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju i po{tovanjem sominjemo, a u srcima zauvijek ~uvamo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Meliha, Ismar, Nermin, Jasmina i Hana
PTT

NEDIM (ABDUSELAM) RIBI]
1950 - 1995.
Godine bola, tuge prolaze... Na{a ljubav i sje}anja ne blijede. S vjerom u Gospodara `ivimo. Tvoji: majka Rabija, sestra Nermana, Fadil, Adnan i Azra
PTT

ADMIRA - ADIJA [EHOVI]A
ro|. 20. 10. 1968 - pog. 8. 1. 1994.

Po dobroti i osmijehu te pamtimo, s ljubavlju spominjemo, a u srcu zauvijek ~uvamo. Porodica [ehovi}
231-1tt

Dnevni avaz

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

55

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog

[EMSE AHMI]A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Uspomene na tebe, tvoja djela i tvoje rije~i koje su nas prosvjetljavale }e vje~no `ivjeti u nama i sa nama. Tvoji unuci: [emso, Mehmed (Me{a) i Dino
PTT

Dana 8. januara 2010. navr{ava se {est mjeseci od kad nije sa nama na{ voljeni

Danas se navr{ava {est mjeseci kako je preselila na ahiret na{a rodica

MILORAD VUJOVI] (MI[O)
Nedostaje{ nam sve vi{e, nikakvo vrijeme ne mo`e izbrisati tugu za tobom, voljeni na{ Mi{o. @ivjet }e{ uvijek u na{im srcima, Tvoja supruga Ozrenka sa porodicom
372-1tt

SENIJA - SENA DENTIS
iz Rogatice Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 1. 2010. u 13 sati u d`amiji na ^engi} Vili I (kod okretaljke). @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. Tvoje rodice
303-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dugogodi{njem ~lanu, treneru i velikom prijatelju

na na{e voljene roditelje

ro|aku

HASANU (HAMDIJA) HAD@IBAJRI]U
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Igra~i, navija~i, simpatizeri, veterani i Uprava FK „Vratnik“
371-1tt

IBRI BI^I]U

IBRAHIM (FEHIM) VOLI]

ALIJA VOLI], ro|. OMER]AJI]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve njegove ljepote. Od porodice Bi~i}: Sabrije i Safije, Samira, Mersihe i 313-1nd` Emine, Elvira, Lejle i Vedada

1933 - 2000. 1938 - 2007. Uspomene i sje}anja na va{e drage likove i dobrotu u srcima ~uvaju va{a djeca, jer voljeni nikad ne umiru. Va{e: Berina, Jasminka, Almina, Amira i Azra sa porodicama 1836-1tz

SJE]ANJE

na na{u najdra`u tetku

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage

[EMSU (IBRAHUM) STO^EVI]
2001 - 2010.

HASNIJA KARI], ro|. HRBAT
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Djeca sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 1. 2010. godine u 14 sa275-1tt ti u ku}i Sedrenik 28.

HAMID [EHI]
1. 1. 2010 - 8. 1. 2010.
Dobre osobe `ive kratko, a ti si jedna od njih. Uvijek }emo te ~uvati u srcu i pamtiti tvoj lik. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Sestra Senka i zet Osman ^ukojevi}
273-1tt

Uvijek si s nama, nikada Te ne}emo zaboraviti. Tvoji: Jakub, Zlatan, Aida, Mirza, Zuhra i Esad
315-1tt

56

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
U ponedjeljak, 11. 1. 2010. godine navr{ava se sedam dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 8. 1. 2010. navr{avaju se 3 godine otkako nije sa nama na{a draga mama, nana i punica

ZLATKA (BOR^ILO) SLIPAC
8. 1. 2007 - 8. 1. 2010.
Vrijeme prolazi otkako vi{e nisi s nama, ali uspomene na tebe nikad ne}e izblijediti. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima kroz sje}anja. Bila si plemenita, uvijek voljena i nikad zaboravljena. Tvoji najmiliji: k}erke Didana, Senka i Eldina, zetovi Almir i Mirsad, unu~ad Dino, Damir, Melisa i Anesa 368-1tt Volimo te.

BELKISA SABRIHAFIZOVI], ro|. KRAJINI]
Tog dana prou~it }e se tevhid u 12.30 sati u d`amiji Hrasno. Zahvaljujemo svima koji su u ovim te{kim trenucima bili uz nas. Njeni najmiliji
367-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas, 8. 1. 2010. navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a plemenita i dobra mama, nana i punica

na{em prijatelju

HAJRIJA KARABEGOVI], ro|. RAMI] BAKIRU HABE[U
1923 - 2009.
iz Bosanskog Novog Zauvijek }emo se sje}ati prelijepih trenutaka koje smo provodili zajedno! Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: Amra, Dragan, Mija i Aljo{a Cvijeti} iz Kanade
366-1tt

Tvoji: k}erka [emsa, unu~ad Amer, Azra i Kerim i zet Hamdo Ro`ajac

363-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 8. 1. 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog mu`a, oca, dede i svekra

Dana 10. 1. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi brat

SUVAD (ADILA) KATANA
8. 1. 2005 - 8. 1. 2010.
Voljeni na{, „^ovjek ne vjeruje dok ne povjeruje u kader: da sve {to se doga|a biva Bo`ijom voljom i odre|enjem, kako dobro tako i zlo, i da zna da ono {to ga je sna{lo nije ga moglo zaobi}i, a ono {to ga je zaobi{lo nije ga moglo sna}i“. Uvijek }e{ postojati u na{im srcima kroz najljep{e uspomene, koje sa bolom podsje}aju na sve ono {to smo izgubili tvojim odlaskom. Volimo Te i nosimo u srcima zauvijek. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 364-1tt Supruga Azrina, sin Deniz, k}i Edna i majka Mejrema

RASIM (BEGO) KERLA
[utimo, bili {ta da ka`emo malo je... Rije~i su nedovoljne da iska`u koliko nam nedostaje{. Ni danas, ni sutra - nikada ne}e{ biti zaboravljen. Veliko ti hvala {to sa ponosom ka`emo da si dio nas i na{ih `ivota. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Hafiza, sinovi Suvad i Ahmed, snahe Jasminka i Nizama, unuci Nedim, Admir i Anes, 361-1tt unuka Amna
IN MEMORIAM

MIRSAD (ZILHA i UZEJR) KRD@ALI]
Uvijek si dio najljep{ih uspomena koje su na{a utjeha. Tevhid }e se prou~iti u Ferhatpa{inoj d`amiji u @ep~u iza podne namaza, 10. 1. 2010. godine. Tvoji: sestra Enisa, bra}a Re{ad, Ned`ad i D`evad sa po359-1tt rodicama i dajd`a Jusi} Akif s porodicom

NURUDIN IM[IRIJA
8. 1. 1997 - 8. 1. 2010.
Bio si i ostao na{ ponos. Porodica Dana 8. januara 2010. navr{ava se 13 tu`nih godina od kada nije sa nama na{ dragi
211-1tt

NURUDIN IM[IRIJA
S ljubavlju, tugom i ponosom, Naima, Emir, Nedim i Nurudin
211-1tt

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se godina od iznenadne i prerane smrti na{eg voljenog sina, brata, daje, ro|aka i prije svega velikog, iskrenog i skromnog ~ovjeka

Dana 7. januara 2010. navr{ilo se 10 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, punica, svekrva i nana

D@EMILA (HALIDA) MESIHOVI]A
1953 - 2009.
Dragi na{ voljeni, nije istina da vrijeme lije~i sve, na{e du{e pla~u, a sje}anja na tebe bole i nikada ne}e prestati, nedostaje{ nam beskrajno!!! Volimo te i voljet }emo te dok smo `ivi. U sje}anje na na{eg voljenog sina i brata tevhid }e se prou~iti 9. 1. 2010. godine u 11.00 h u Begovoj d`amiji. Tvoji najmiliji: mama Dika, sestre Aida sa sinom Vedranom i D`enana sa k}erkom D`esikom 229-1tt

FIKA - MEJRA MORO, ro|. HEBIBOVI]
Dani prolaze, a tuga i bol ne prestaju. Tvoj lik i dobrota vje~no }e ostati u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enet. Tvoji: suprug Omer, sin Samir, k}erka Imra, zet Amir, snaha Almedina, unuci Mirza, Hamza i Harun
330-1tt

Dnevni avaz
Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama na{ dragi

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

57

ENVER (SALKE) ZE^EVI]
@ivot nestane u trenutku, ali ljubav i po{tovanje prema tebi ostaju zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 8. 1. 2010. iza d`uma namaza u Tabhanskoj d`amiji u Visokom. Tvoja porodica
350-1tt

POSLJEDNJI SELAM

ocu mojih velikih prijatelja

Dana 8. 1. 2010. gdoine navr{ava se sedam tu`nih godina otkako nije vi{e sa nama na{ dragi

Dana 8. januara 2010. godine navr{ava se devet tu`nih godina od smrti na{e drage supruge i majke

NENAD VUKI]
8. 1. 2006 - 8. 1. 2010.

HAKIJA PLEHO
Neka vam Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Bahtanovi}: Hido, Mirela i Eman
296-1nd`

Dragi tata! Prolazi dan za danom, godina za godinom, a ljubav i uspomena na tebe ostaje dovjeka. Stari na{, volimo te uvijek i zauvijek! Tvoja @ivana sa djecom
336-1tt

MUJO BOJ^I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji
307-1nd`

KSENIJE VELATOVAC, ro|. KOVA^EVI]
Vrijeme prolazi, a beskrajna ljubav i lijepe uspomene na Tebe zauvijek ostaju. TVOJI: SUPRUG MUSTAFA I K]ERKA JASNA
9-1tr

POSLJEDNJI POZDRAV

Navr{ava se 40 dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi

na{em dragom bratu, djeveru i amid`i

Dana 8. 1. 2010. navr{ava se 15 tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{eg voljenog supruga, oca, punca, svekra i dede

HAMZA HAD@IAVDI]
1925 - 2009.

ISMET (KASIMA) KARAMEHMEDOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Sadeta, Amir, Fatima-Aida, Belma, Edin, Elena, Faruk, Nejra, Pablo-Ismet, Huan-Atif
301-1nd`

ISMETU VLADOVI]U
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Safet, Rasema, Amira, Aida, Hajrudin, Diana, Edin, Belma i Berina
342-1tt

O`alo{}eni: supruga Nizaheta, k}erka Admira, sin Izmir, snaha Tanja, unuci Rijad i Kerim i ostala rodbina i prijatelji
337-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 10 godina od kada nas je napustio na{ voljeni

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

mom prijatelju i kom{iji

na na{eg dragog

NUSRET (MUHAMEDA) DRNDA
Po dobru te pamtimo, s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo, a u srcu zauvijek ~uvamo. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Zlata, sinovi Ervin i Damir, snahe Adela, 349-1tt Medina i unu~ad Benjamin, Selma i Bakir

dragom bad`i, zetu i tetku

EMIN (ADEM) MU[INOVI]
7. 1. 2009 - 7. 1. 2010.
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

IBRI BI^I]U

IBRI BI^I]U

Tvoji: tetka Fata, tetak Huso, rodica Sanela i ro|ak Irfan PTT sa porodicama

Dana 8. 1. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti mog brata, {ure i daid`e

Dana 8. 1. 2010. navr{ava se deset godina od smrti dragog tate, dede i punca

Neka ti je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Mujo Pa{i} sa porodicom
297-1nd`

SJE]ANJE

Ejub Katica sa porodicom
305-1nd`

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 17 godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

bratu na{eg direktora Dana 9. januara 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e drage

AGO (ALAGE) VEJZAGI]
Dragi moj brate, molim dragog Allaha da ti da lijepi d`enet i vje~ni rahmet i da se tvoja du{a smiri, a u na{im srcima }e{ vje~no ostati voljen i nezaboravljen. Tvoja sestra Iska i Mujo sa djecom i porodica Kozi} Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije, 340-1tt Vi{egradska kapija 1.

DANILO (JEREMIJA) CUPARA
8. 1. 2000 - 8. 1. 2010.
Po vedrini, dobroti i plemenitosti te pamtimo, s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo. Tvoje k}erke Badema i Snje`ana sa porodicama
341-1tt

[EMSA (NUHI]) IMAMOVI]

ARIF (\EMKO) GANIBEGOVI]
8. 1. 1993 - 8. 1. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Nafija i sinovi Emir i Faruk
PTT

MIRALEM KURTOVI]

S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati. Tvoj suprug Smajo, Adis i Haris sa porodicom
356-1tt

JU. Z.Z.Z.Z. @ENE I MATERINSTVA Lokalitet - Had`i}i
329-1tt

58

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi Pro{lo je sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 7 dana kako je preselila na ahiret

ENVERA (ME[ANOVI]) FAZLI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet du{i. Tvoji: brat Hasan, snaha had`i Izeta, te porodica [kamo D`enana, Zijad i Adna
343-1tt

[EMSO (MEHMEDA) AHMI]
Ponosni smo {to smo te imali, a zauvijek tu`ni {to smo te izgubili. Smrt nije pitala koliko smo te voljeli i koliko }e{ nam nedostajati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Rapka, zet Fuad, unu~ad Elma i Elmedin
PTT

[EMSO (MEHMEDA) AHMI]
Velika je bol i tuga u na{im srcima. Uvijek }e{ biti sa nama, a mi sa tobom, a na{a ljubav }e vje~no trajati jer si nas volio kao {to smo i mi tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek o`alo{}eni: k}erka Almasa, zet Izudin, unuci Muamer, Ermin, snaha Adjana i praunuka Amina
PTT

SJE]ANJE

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci kako nije sa nama na{a draga

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

FATIMA (HALID) KALJANAC
Draga mama, Bilo koja rije~ slaba je utjeha onima koji ne mogu preboljeti i ~ije du{e zapla~u i kad zabole sje}anja. Bila si skromna i plemenita i takva si ostala do zadnjeg dana. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, jer si ti to zaslu`ila. Tvoji najmiliji: sin Mirsad, k}erke Jasmina i Zahida sa porodicama Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Ru|era Bo{kovi}a 353-1tt 149, Pofali}i.

SJE]ANJE

na na{e najdra`e

[A]IR (FEHIM) KAPO
1953 - 1993.
16 godina od pogibije

MESUD (FEHIM) KAPO
1960 - 2007.
3 godine od preseljenja

[EMSO (MEHMEDA) AHMI]
Ovaj dunjaluk nije vje~an, ali na{a ljubav i po{tovanje prema tebi je vje~na. Neka ti Allah d`.{. dodijeli sve d`enetske nagrade.

Va{a plemenitost i dobrota uvijek }e biti dio na{ih `ivota. Otac Fehim, majka Mejra, bra}a i sestre sa porodicama El-Fatiha Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret

289-1nd`

EDIN (UZEIR) ]UROVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u subotu u 13.00 sati. Tvoji najmiliji: majka Muniba, brat Nedim, nena Murata
339-1tt

Supruga Ema, sin Muharem, snaha Sabira, unuk [emso sa suprugom Murisom, unuka Aj{a sa suprugom Mirnesom, unuk Dino
PTT

IN MEMORIAM

HAKIJA TURAJLI]
8. 1. 1993 - 8. 1. 2010.

Rado se sje}amo na{eg prijatelja, velikog ~ovjeka, patriote i privrednika. BOKSERSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI BOKSERSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
N

Dnevni avaz
Navr{ava se ~etrdeset dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

59

ZINETA (EDHEM) GUTI], ro|. HUSEIN^EHAJI]
Neizmjerna je praznina i tuga u na{im srcima otkako nisi sa nama. Zauvijek }emo pamtiti tvoj dragi, plemeniti i vedri lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. TEVHID }e se prou~iti u NEDJELJU, 10. januara 2010. u 13.00 sati u porodi~noj ku}i u ULICI ME[INO ]O[E br. 14 - VRATNIK. Tvoji: sinovi Abdulah i Mufid, k}erke Lejla, [emsa i Amina, sestri} Jasminko, zetovi Mirza i Ned`ad, snahe Faketa, Zdravka, Azijada i Zlata, te unu~ad, praunu~ad, rodbina i prijatelji Dana 8. 1. 2010. navr{ava se tu`na godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi

262-1tt

had`i HUSEIN TABAKOVI]
Vrijeme prolazi ali tugu i bol ne lije~i, veliku prazninu u srcu ni{ta ne mo`e da ispuni. Tvoju ljubav i dobrotu vje~no }emo pamtiti jer smo ponosni {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Avdo, k}erka Ni|ara, unu~ad Aldin i Sandi i zet Miro
320-1tt

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, dedo i brat

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se tu`nih mjesec dana od smrti na{eg voljenog

ZAHID KARAHASANOVI] DAMIR ZORI^I]
Jo{ u nevjerici i {oku zbog tvog iznenadnog odlaska, ostaje{ u na{im srcima i mislima. Tvoja dobrota, po`rtvovanje i po{tenje su na{ zajedni~ki put. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, 10. 1. 2010. godine u 13.00 sati u ulici Zaima [arca 2. O`alo{}eni: supruga Jasminka, sinovi Amer i Haris, brat Faruk i ostala rodbina.
295-1tt

Ne postoje rije~i za bol i prazninu koja je ostala u na{im srcima, ali postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Puno nam nedostaje{. Tvoji najmiliji
319-1tt

Dana 10. 1. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog mu`a, oca, djeda, brata i svekra

Pro{lo je sedam dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi i nikad pre`aljeni

]AMIL (HAMZE) FAZLAGI]
U na{im srcima ostat }e{ vje~no voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja neutje{na porodica
334-1tt

]AMIL (HAMZE) FAZLAGI]
U sje}anje na na{eg dragog rahmetliju, prou~it }emo tevhid u ku}i rahmetlije u ulici Ramiza Sal~ina br. 190 u nedjelju, 10. 1. 2010. godine u 12.00 sati. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su u ovim te{kim trenucima bili uz nas. Njegovi najmiliji
334-1tt

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 7 dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi otac, dedo i punac

IBRAHIM (IDRIZ) KLISURA
1946 - 2010.

Dobrim ljudima je mjesto u D`enetu za svu dobrotu koju nesebi~no daju. Allah d`.{. najbolje zna tajne tvoje dobre du{e i nagradit }e te za sve dobro koje si ostavio na dunjaluku. Murisa, Kanita, Aj{a i Salko
321-1tt

POSLJEDNJI SELAM

bratu na{e drage kolegice Raze Mahmutovi}

KASIMU (D@AFER) BEGLEROVI]U

Od kolega iz FZ MIO/PIO: D`emo, Muho, Amra ^., Kika, Mikica, [uki, Ibro, Emin, Marko, Adem, Mirsada \., Ogi, Piknja~, Mirzet K., Edo K., Lida i Sabiha
335-1tt

60

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
Pro{la je godina od kako je preselila na ahiret na{a voljena

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

had`i TAIB (MUSTAFE) BOLI]
iz Baki}a
Dani prolaze, a tuga i bol u na{im srcima ostaju. Bio si na{a velika potpora i savjetnik, te{ko }emo se naviknuti bez tebe. Neka ti dragi Allah podari sve ljepote D`enneta, jer si ga zaslu`io. Tvoji: sin Sifet, k}erke Taiba i Jasmina, snahe Sena i Ramiza, zetovi Rahman i Jasmin, bra}a Ibrahim i Mehmed sa porodicama, te unu~ad i praunu~ad. Tim povodom prou~it }e se tevhid i hatma dova istog dana poslije d`ume namaza u 172-1nd` d`amiji u Olovu.

SABAHETA MUJEZINOVI], ro|. GRANILO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Po dobru }emo te pamtiti, od srca spominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. Mu{ki tevhid }e se prou~iti u petak, 8. 1. 2010. sa po~etkom u 11.30 (prije d`uma namaza) u d`amiji Kova~i - Hrasnica. Tvoja porodica
226-1nd`

Dana 7. 1. 2010. godine navr{ilo se 40 tu`nih dana od kako je iznenada preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, djed i svekar

RIFAT (KEMAL) HAD@I]
Tebe nema, ali si u na{im srcima. Smrt nije prekinula, niti umanjila ljubav prema tebi, niti je vrijeme umanjilo na{u tugu. Znao si koliko te volimo, ali nikad ne}e{ saznati koliko nam nedostaje{. Molimo dragog Allaha d`.{. da ga nagradi za sva njegova dobra djela, velikodu{nost, plemenitost i dobrotu lijepim d`enetom. O`alo{}eni: supruga Amira, k}erka Arnela, sin Adnan, unuci Faris i Haris, snaha Zedina Hatma dova }e se prou~iti u subotu, 9. 1. 2010. godine u 14.00 ~asova u ulici Mustafe Kameri}a 7/V.
269-1nd`

Pro{la je tu`na godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug i otac

SJE]ANJE

Dana 8. januara 2010. godine navr{ava se 17 godina od zlo~ina nad na{im

D@EVAD (]AMIL) BA[I] HAKIJA TURAJLI]
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u subotu, 9. 1. 2010. u 12.00 sati u d`amiji u Bukovici. O`alo{}ena porodica: supruga Tenzila, sin Haris i ostala mnogobrojna porodica. Neka ti je vje~ni d`enet i rahmet.
214-1nd`

Na`alost, ni ovaj broj godina nije bio dovoljan da odgovorni za ovaj gnusni zlo~in budu otkriveni i procesuirani. Neka ti je vje~ni rahmet i lahka zemlja bosanska. Tvoji: sestra ]amila, bra}a Halil i Alija sa porodicama
22-1tt

Dana 3. 1. 2010. navr{ila se godina kako je na ahiret preselio na{ suprug, otac i dedo

TU@NO SJE]ANJE

\EMIL (HALID) MESIHOVI]

MEHMED HAND@O
Tevhid na 40 dana prou~it }e se u d`amiji Tar~in-Japalaci u petak, 8. 1. 2010. prije d`ume namaza. O`alo{}ena porodica
272-1nd`

NUSRET (HASIB) HOD@I]
Danas se navr{ava godina otkada je na{ dragi mu` i otac preselio na ahiret. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Azra, sinovi Nermin, Armin i Jasmin
278-1nd`

MUHAMED (ASIM) SMAJI[
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u subotu, 9. 1. 2010. godine u 14.00 sati u ku}i rahmetlije, ulica Me{ino }o{e br. 18. Porodica
328-1tt

Neka ti Allah podari lijepi d`enet. Tvoji: punac Zahir, punica Lejla i {ura Nezir sa porodicom
238-1tt

Dana 11. 1. 2010. godine navr{i}e se 16 tu`nih i nezaboravnih godina od pogibije dragog Edhema

SJE]ANJE

na roditelje

\EMIL (HALID) MESIHOVI]
Godina dana od smrti. U na{im srcima ostaje{ zauvijek voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Supruga Enisa, sin Halid i k}erka Almis
238-1tt

EDHEM (HASANA) BEGI] IZET [EREMET
10. 1. 2005 - 10. 1. 2010.
Vrijeme prolazi, ti si uvijek tu, u na{im srcima. Porodica
117-1tt

MAIDA [EREMET
10. 1. 2008 - 10. 1. 2010.

Hatma dova }e se prou~iti 8. 1. 2010. u 12.40 u Begovoj d`amiji poslije d`uma namaza. S ljubavlju i po{tovanjem, 242-1tt Sin Nihad i k}erka Aida sa porodicom

Dnevni avaz

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

61

Dana 11. 1. 2010. godine navr{ava se godina od kada smo izgubili na{eg dragog mu`a i oca

FIKRETA CURI]A - KIKU

Uz tebe smo nalazili radost `ivota. Tvoja prisutnost nam je u~inila `ivot ljep{im i beskrajno sretnim. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem tvoji najmiliji: supruga Hasija i k}erka D`ana
248-1nd`

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 8. 1. 2010. navr{ile su se tri godine od smrti na{e supruge, majke i bake

Dana 7. januara 2010. godine navr{ava se 12 godina od smrti na{e drage

JANJA POSAVLJAK
S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se i ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: suprug Mile, k}i Ivanka sa porodicom, sinovi Ivica, Aco i Nikica sa porodicama Po~ivala u miru Bo`ijem.
274-1nd`

NADE GUTALJ
Voljena nikad ne umire. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Dana 8. januara 2010. godine posjeti}emo njenu vje~nu ku}u. Tvoj Ilija i mnogobrojna porodica
112-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje na na{u dragu sestru

SABAHETU - BAHU MUJEZINOVI] SELIM KASUM
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje i ljubav ostaju dok `ive oni koji te vole. Tvoja mama i sestre sa porodicama
279-1nd`

RABA KASUM
2. 2. 1984 - 8. 1. 2010.

8. 1. 2004 - 8. 1. 2010.

Kako vrijeme prolazi sve nam vi{e nedostaje va{a ljubav, bri`na rije~ i topli roditeljski zagrljaj. @ivjeli ste za nas, a mi }emo ~uvati uspomene na vas. Va{i najmiliji 188-1nd`

Dana 7. 1. 2010. godine navr{ava se 7 dana od smrti majke, punice i nane

Dana 9. januara 2010. godine navr{avaju se 2 tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 7 godina od smrti na{eg dragog

ALJE - ALIJE DIZDAREVI] NAZE (ARIF) KRUPALIJA
iz Breze

OMERA ^USTOVI]A
Dani i godine prolaze, a ljubav i uspomene ostaju za one koji te ne zaboravljaju. Ni{ta nam ne mo`e popuniti prazninu koju si ostavio iza sebe. Hvala ti za svu tvoju dobrotu koju si nam pru`io i {to si nas beskrajno volio. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Safija, k}erka Merima, sin Zlatko, zet Elvedin, 265-1nd` snaha Raifa i unu~ad, te porodice Muharemovi}

9. 1. 2008 - 9. 1. 2010.
Vrijeme prolazi, ali lijepa sje}anja i bol za tobom ostaju u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug had`i Haso, sinovi Sabahudin, Sead, Suvad, snahe Jasmina, Nizama, Muniba, unuke Amila, 276-1nd` Aida, Almasa i D`enana s porodicom Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Da ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. O`alo{}eni: k}erka Mulija, zet Mustafa, unuci Damir i 280-1nd` Admir

Dana 8. 1. 2010. navr{ava se 10 godina od kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 8. januara 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kada je preselila na ahiret na{a draga

DERVO (JUSUF) BIBER SAIMA HARA^I], ro|. D@EMID@I]
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji: suprug Ibrahim, sinovi D`evad i Nedim, snahe Behija i Amra, unu~ad Arijana, Amila, Lamija i Adi 331-1tt Pro{lo je sedam dana od tvog preseljenja, a mi jo{ mislimo da }e{ se pojaviti na vratima, nasmijan kao i uvijek {to si bio. Oti{ao si tamo gdje }emo se svi sresti. Mi smo Allahovi, mi }emo se njemu vratiti. Molimo Allaha d`.{. da podari lijepi d`ennet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: brat Murat sa suprugom, brati}i Mirsad i Jusuf sa porodicom i brati~ne Mirsada i Sabaheta sa porodicom PTT

ZULEJHA HAKALOVI]

Lijepa sje}anja ostaju sa nama zauvijek. Sestra Zahida sa k}erkama i zetovima
PTT

62

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz

Dana 7. 1. 2010. godine navr{ilo se sedam dana od smrti na{eg direktora

[EMSO (MEHMEDA) AHMI]
Vrijeme prolazi, ali ne bri{e na{e sje}anje na Tebe i Tvoj plemeniti lik. Neka Ti je vje~ni rahmet i neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. ZAPOSLENICI „INTER“ DOO i „INTER - GRADNJA“ DOO
N

Danas se navr{ava sedam dana od kako je preselio na ahiret dragi

[EMSO AHMI]
Veliki i dobri ljudi nastavljaju `ivjeti u dobrim djelima koja ostavljaju iza sebe. Hvala ti {to si bio veliki ~ovjek i neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. KOLEKTIV: DISTRIBUTIVNI CENTAR DD TE[ANJ KRA[EVO
PTT

Dnevni avaz
Dana 9. 1. 2010. navr{ava se bolna i te{ka godina otkada je oti{la na{a Maca

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

63

Dana 9. 1. 2010. navr{ava se 40 dana od kako je na ahiret preselila na{a draga mama, punica, nana i pranana

JOZEFINA - BEBA ANDRI]
Ledena zima je, bez tvog dodira da nas ugrije. Bez smijeha su na{e ulice i svaki dan je ni{ta bez tebe. Mi, tri tu`na lika ~uvamo uspomenu na tebe, `ive}i od sje}anja na one dane kad si nas bezuvjetno ~uvala u svome krilu ljubavi, koju si samo ti znala pru`iti. Jo{ jednom hvala ti za sve! Mirno spavaj, an|ele na{! Zauvijek neutje{ni tvoji: Tomo, Luka i Ana Misa }e se odr`ati 9. 1. 2010. godine u Crkvi Presvetog Trojstva u 17.00 sati.

ASIMA KAHRICA, ro|. ^ELJO
Tim povodom obavje{tavamo rodbinu i kom{ije da }e se prou~iti tevhid i hatma dova u subotu, 9. 1. 2010. u 12.30 sati u Bakijskoj d`amiji. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
332-1tt

Tvoje k}erke sa porodicama

325-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 8. 1. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke, nane, pranane, punice i svekrve

na na{u dragu tetku

BEDRIJA - BEDRA KADI]
9. 1. 1993 - 9. 1. 2010.
Ostat }emo Ti vje~no zahvalni za Tvoju ljubav i pa`nju. Tvoji: Sadija, Samija i Hikmet sa familijama, te Sejo i San~o iz Amerike
PTT

ENVERE FAZLI], ro|. ME[ANOVI]
Kroz `ivot }e nas pratiti tvoja dobrota, plemenitost i tvoja sjena. U na{im srcima i mislima ostaje{ za sva vremena. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Bjelave. Tvoji: suprug Taib, k}erka Alma, sin Selim-Sejo, unuke Maja, Naida, Nejra i Dijana, 316-1tt praunuk Zlatan, zetovi Edo i Jasmin i snaha Vesna

Dana 8. 1. 2010. godine navr{avaju se 3 (tri) godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi babu{a, dedo i pradedo

Osmog januara 2010. navr{ava se sedamnaest godina od ubistva na{eg dragog supruga i oca

SALKO (HALID) JUSUFOVI]
8. 1. 2007 - 8. 1. 2010.
Godine koje prolaze ne umanjuju ljubav, bol i tugu za voljenim i dragim ljudima. S ljubavlju i ponosom u srcu ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari d`enetske ljepote. Supruga Esma, k}erke Subhija, Senija i Sadija sa porodicama
301-1tt

HAKIJE TURAJLI]A
@ivot nestaje u trenu, ali sje}anja ostaju zauvijek. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im mislima i srcima. Tvoje: Jasmina, Selma i Samra
302-1tt

Dana 6. 1. 2010. navr{ile su se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga, oca, svekra i dedu

na na{eg dragog oca, punca i dedu

AHMEDA KADI]A
Dragi na{, dok `ivimo ~uvat }emo uspomene na tebe i obilaziti tvoj mezar. Nadamo se da ti je dragi Allah podario lijepi d`enet. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: supruga Esma, djeca Mustafa, Muhamed i Zumra, snahe, zet, unu~ad i praunu~ad
217-1nd`

BO@IDAR (ANTE) [ALIPUR
Dana 8. 1. 2010. navr{ava se 14 godina otkako nisi sa nama. S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima. Tvoji: supruga Saliha, sin Ranko, snaha Nermina, unuci 219-1nd` Zdravko i Maja

BO@IDAR (ANTE) [ALIPUR
Dana 8. 1. 2010. navr{ava se 14 godina otkako nisi sa nama. S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe i s po{tovanjem te spominjemo. Tvoji: k}erka Ranka, zet Hamo, unuci Nermin i Nermina
219-1nd`

SJE]ANJE

Dana 7. januara 2010. godine navr{ava se 5 godina od preseljenja na ahiret moga dragog supruga

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu merhumu

HUSNIJE AVDI]A had`i MUNIBA - hanuma PIHLJAK, ro|. KU^UK
8. 1. 2003 - 8. 1. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
308-1tt

TATJANA (RIMAC) SEVER
Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih godina kako nas je prerano napustila na{a voljena majka, supruga i baka. Ti si zvjezdica vje~no zaklju~ana u na{im srcima. Tvoji: suprug Tomislav, k}eri Sanja i Aleksandra sa 204-1nd` obitelji

S tugom koju vrijeme ne lije~i, s ljubavlju koja vje~no traje, zauvijek }u te se sje}ati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Mediha (Mida)
254-1tt

64

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
Pro{lo je 6 mjeseci od odlaska na bolji svijet na{e majke i nane

FATIMA-hanuma LOKVAN^I] - POTUROVI]
Hatma dova }e se pokloniti 8. 1. 2010. prije d`ume namaza u Hrasni~koj d`amiji El-Fatiha Porodica
277-1nd`

Dana 10. 1. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga

SALIHA KERKEN - HAD@IAHMETOVI]
Tvoje plemenito srce i dobrota vje~no }e nam nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Suprug D`emal sa Esvedinom, D`enanom, Ismarom i Lamiyom Hatma dova }e se prou~iti u petak, 8. 1. 2010. godine u Begovoj d`amiji u 12.40 sati iza d`ume namaza.
146-1nd`

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 8. 1. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac i dedo

OSMAN (MEHO) KUSTURA
iz Vi{egrada Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojima }e{ nam vje~no nedostajati. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: sinovi Salko i D`evad, k}erke [evala i Mirsada sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 1. 2010. godine u 15.00 sati u ulici Adulaha Bo{njaka 216-1nd` br. 10 - Sokolje.

HIMZO AVDI]
iz Vi{egrada Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i zauvijek ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Razija, djeca Safet, Muzafer, Pa{a i Mirsada sa porodicama Hatma dova }e se prou~iti u petak, 8. 1. 2010. godine u mesd`idu na Ko{evskom Brdu, 216-1nd` poslije d`ume namaza.

SJE]ANJE

Dana 8. 1. 2010. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

Dana 8. 1. 2010. navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{eg supruga i oca

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage

BRANIMIR - BRANO LEKI]
6. 1. 2009 - 6. 1. 2010.
Dragi Brano, Bol je duboka, istina prete{ka, a tuga neizmjerna. Negdje u samo}i i ti{ini i dalje }u s tobom dijeliti sve svoje brige, strahove, radosti... i Ti }e{ me ~uti. Tvoja Meliha U subotu, 9. 1. 2010. u 13 sati posjeti}emo Branino po~ivali{te i polo`iti cvije}e. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se u crkvi „Sveti Josip“ na Marijin Dvoru u ponedje189-1tt ljak, 11. 1. 2010. godine u 18 sati.

SALKO (HASIB) PERLA
Dani prolaze, a bol, tuga i praznina za tobom vje~no }e da ostane u nama. O`alo{}eni: supruga Dika, sinovi Hajrudin i Hasib, k}erke Hajrija i Suvada, zet Elvedin, snahe Hidajeta i Senka, unu~ad Adnan, Aida, Adisa, Emir, Taisa i Melisa
249-1tt

ISMET (HASAN) ^AN^AR
1942 - 2007.
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tebe. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoje: supruga Mejra, k}erke Edina i Mersiha
241-1tt

NEFISE (HUSE) ALENDAR, ro|. BILI]
Sje}anje na tebe, tvoju ljubav i po{tovanje prema nama vje~no }e `ivjeti u na{im srcima. Oni koji su te voljeli i koje si ti voljela.
220-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Dana 5. 1. 2010. godine navr{ilo se 6 mjeseci od smrti na{e drage majke, nane, punice i svekrve

U petak, 8. 1. 2010. godine navr{ava se 17 godina od pogibije na{eg dragog

Dana 10. januara 2010. godine navr{ava se pola godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke

FATA (SEFER) HOTA

ADMIRA (ALIJE) JELA[KOVI]A
@ivot nestaje u trenutku, a ljubav i sje}anje na tebe ostaju dok `ive oni koji te vole. Samo dragi Allah zna koliko nam nedostaje{. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah podari vje~ni d`enet. Porodice: Jela{kovi}, Bejdi} i D`aferagi}
258-1tt

HIBA KARAD@A

Hatma dova }e se pokloniti u d`amiji na Staroj Breci u petak, 8. 1. 2010. prije d`uma namaza. Porodica
272-1tt

Ponosni smo {to smo te imali. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Mahira, Maida, Selma i Mirsad
259-1tt

Dnevni avaz
Jedanaestog januara 2010. godine navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret moj dragi babo
Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 17 godina kako je preselio na ahiret na{ dragi POSLJEDNJI SELAM

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

65

Najdra`i moj

MUSTAFA (SULJE) BE[LI]

FIKRET - KIKO CURI]
5. 5. 1956 - 11. 1. 2009.
Dragi babo, te`ak je svaki dan bez tebe, jo{ uvijek ne vjerujem da nisi sa mnom. Godinu dana je pro{lo. Nema dana da ne pomislim na tebe i tvoj plemeniti lik. Voli te tvoj sin Kemal zauvijek.
375-1tt

Vrijeme prolazi, ali lijepa sje}anja i bol za tobom ostaju u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Fatima, sin Sabahudin (Kapo), k}erke Sabaketa i [uhra, zetovi Pa{an i Hasan (Bake), snaha Merima, unuk Amer sa suprugom Aidom, unuke Aldijana sa suprugom Samirom, Sabrina i Amina i unuk Tarik 287-1nd`

RAMO (JUSUFA) ROK[A
Moj babo, vrijeme prolazi ali uspomene na tebe vje~no }e ostati. Tvoji: D`emila, Ehlimana, Fikret, Anel i Amina
320-1nd`

HAKIJA PLEHO
Na{a ljubav nije bila ja~a od bolesti ali je vje~na, nesebi~na i iskrena. Tvoja Amira
315-1nd`

Danas, 8. januara 2010. navr{ava se {esnaest godina kako nije s nama na{ dragi

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{eg dragog komandanta

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci

ADMIR (SEID) [EHOVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i biti dio najljep{ih uspomena. Tvoj brat Samir, snaha Agnesa i brati~na Ilma
POSLJEDNJI SELAM
311-1nd`

ERVIN - STRELA (HRVOJA) BARI[I]
Pozdrav od Fo~aka Esada i Amila koji te nikada ne}e zaboraviti.
321-1nd`

ZARFIJI HOD@I]
Bol nije u rije~ima i suzama, ve} u srcu u kojem }emo te vje~no nositi. Dok `ivimo mi, `ivje}e{ i ti u na{im mislima. Tvoj jedini sin Zajko i snaha [aha
317-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

neni

neni

TARIK ZAJMOVI] ZARFIJI HOD@I], ro|. [TITKOVAC
Merso i Rahela
317-1nd`

ZARFIJI HOD@I], ro|. [TITKOVAC

11. 5. 1989 - 29. 12. 2009.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Po dobroti }emo te pamtiti, sa ponosom spominjati i u srcu uvijek nositi. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 325-1nd` Tvoj teti} Edin

Od unuka Me{e sa suprugom Amelom i sinovima Eldarom 317-1nd` i Dinom

Dana 10. 1. 2010. navr{avaju se 52 dana od smrti

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj radnoj kolegici

NURUDIN (HASAN) IMAMOVI]

RADOJA DOBRILA

RIFET (ALIJA) AJANOVI]
1950 - 1992.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

Tim povodom organizujemo tevhid u ku}i preminulog u Kne`ini, 10. 1. 2010. u 12.00 h. Porodica
379-1tt

Bila nam je ~ast i zadovoljstvo raditi i sara|ivati s tobom. Tvoji: ]amija, Hamsin, Emina i Edina SEKTOR FINANSIJA BHRT
N 314-1nd`

Dana 10. 1. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

IRFAN (MUSTAFA) [E]ERBEGOVI]
iz Tuzle Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 10. januara 2010. godine u 12,30 sati u ku}i `alosti, Stupine B-13/b. Porodica [e}erbegovi}

Ovim putem se zahvaljujemo rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su bili uz nas u ovim te{kim trenucima.

1846-1tz

Dana 9. 1. 2010. godine navr{i}e se 47 najbolnijih i najtu`nijih dana od preseljenja na ahiret moje drage i voljene majke i punice

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kako je preselio na{ dragi

ZINETA D@ANKO, ro|. KURSPAHI]
Draga moja majko, Tu`an je ovaj danas dan, tu`ni su i svi ostali koji prolaze bez Tebe, jer su svi ti dani puni praznine, beskrajne tuge, boli u srcu, suzama u o~ima. Iza tebe je ostala velika bol koju niko ne mo`e izlije~iti, ljubav koju mi niko ne mo`e uzeti i zahvalnost {to si bila moja majka. Sa velikim ponosom i po{tovanjem ~uva}u uspomene na Tebe, jer mojoj ljubavi prema tebi ni nebo nije bilo granica. Neka Svevi{nji bude milostiv prema Tvojoj dragoj i plemenitoj du{i i neka Te, draga moja maj~ice, nastani u dru{tvo najodabranijih. Voli te tvoja k}erka Behija - Behka i zet Selim Omeragi} 322-1nd`

had`i ef. HUSNIJA (MEHO) HINDIJA
U petak, 8. 1. 2010. godine poslije podne namaza prou~it }e se hatma dova u Begovoj d`amiji. Djeca
298-1nd`

66

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE
na na{eg dragog oca, mu`a, brata, daid`u Dana 10. 1. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage majke, svekrve i nane

SJE]ANJE

na

Dana 2. 1. 2010. godine navr{ilo se 40 dana od kako je na ahiret preselila na{a voljena majka, punica, svekrva i nana

ZINETA D@ANKO, ro|. KURSPAHI]
MALIK (SELMO) CAMOVI]
Sa nezaboravnim sje}anjem i dovama Uzvi{enom Gospodru za tvoju du{u, da ti Allah d`.{. uve}a dobra djela, moj babo, na ahiretu. Sin Harun, supruga Halima, brat Ismet, sestre Rahima, Selima i Hasima Tevhid i dova }e se prou~iti u subotu, 9. 1. 2010. u 14.30 h poslije ikindije-namaza u Jordanskoj d`amiji na Grbavici I. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN WASIAH. 324-1nd`

MILANA POPOVI]A - POPA
12. 1. 2007 - 12. 1. 2009.
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe ostaje. Neka ti je vje~ni pokoj. Punica Munevera
27-1mo

D@EMILA (SEJFO) KARI[IK, ro|. FEJZI]
Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Na{a srca to znaju, ali {ute i podnose bol za tobom koja }e trajati koliko i na{i `ivoti. U na{im srcima }e{ ostati voljena, a u mislima nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Ismet, snaha Fadila, unuka Ajla i unuk Ajdin 310-1nd`

Draga na{a majko, Ogromna bol, praznina i beskrajna tuga svjedo~e da smo uskra}eni za veliku ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no davala. Tvojim odlaskom promijenilo se sve, a sje}anje na tebe dio je na{ih `ivota u kojem }e{ nam zauvijek nedostajati. Uvijek }emo se ponositi {to smo te imali, a vje~no `aliti {to smo te izgubili. Tvoj dragi lik i tvoja plemenita du{a prisutni su i osta}e vje~no uz nas. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Hatma dova i Jasini }e se pokloniti u petak, 8. 1. 2010. godine na d`uma namazu u d`amiji Butmir. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u subotu, 9. 1. 2010. godine u 13,00 sati, ul. Butmirska cesta 265 Butmir. Tvoji najmiliji: sinovi D`evad i Sead, k}erke D`emila, Izeta, Advija i Behija sa svojim 322-1nd` porodicama

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se 47 dana otkako je preselila na ahiret moja nana

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg dragog

ZINETA D@ANKO, ro|. KURSPAHI]
Draga moja nano, Jo{ ne shvatam da te nema, da nema tvog toplog osmijeha, tvoga dragog lica, lijepih rije~i. U~inila si mi `ivot ljep{im, obogatila ga. Dok god sam `iv, `ivje}e{ i ti u meni. Uvijek }u te voljeti, draga moja nano. Tvoj unuk Kenan Ge`o
322-1nd`

prijatelju

RIFATA (ABDULAHA) PILJEVI]A
8. 1. 1993 - 8. 1. 2010.

ALEKSANDAR - SA[A [OTRI]

S ljubavlju i po{tovanjem njegovi najmiliji: supruga Remzija sa k}erkama, zetovima i unu~adima
377-1tt

Porodice Kajtaz i Dzykonski
29-1mo

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ava se 5 godina od kako je preselio na ahiret

Dana 9. 1. 2010. navr{i}e se godina kako je na ahiret preselio na{ voljeni suprug, otac, svekar, punac i dedo

SAFET (AVDO) LAVI]
1950 - 2005.
iz Konjica Velikodu{ni i plemeniti ljudi odlaze rano i tiho. Hvala ti za svu tvoju dobrotu koju si nam pru`io i {to si nas beskrajno volio. Po dobroti }emo te pamtiti i nikada te ne}emo i ne mo`emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica koja te se s ponosom sje}a.
PTT

dragoj

SMAJO (VEJSIL) KORO
9. 1. 2009 - 9. 1. 2010.
Vrijeme prolazi, ali ne bri{e na{a sje}anja na tebe. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Tevhid }e se prou~iti u petak, 8. 1. 2010. sa po~etkom u 11.00 sati u d`amiji Grivi}i - Had`i}i. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. 336-1nd` Porodica

MARIJI

Od njenih: Alme, Almira, \enane i Mirsada Uvijek }emo te se sje}ati po tvojoj dobroti i plemenitosti.
326-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

velikom ~ovjeku, ocu mojih prijatelja na na{eg dragog

ADEL OMERAGI] ADELA OMERAGI]A
8. 1. 2008 - 8. 1. 2010.
Svaki dan u ove dvije tu`ne godine su na{e misli ispunjene tobom. Tetka Minka sa porodicom
386-1tt

8. 1. 2008 - 8. 1. 2010.

AGANU (AHMETA) MUJANOVI]U

Vole te tvoja mama i brat Adin
386-1tt

Hasanovi} [emsudin - Seso
383-1tt

POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj majki, nani

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci, punici i nani

POSLJEDNJI SELAM na{oj voljenoj majci, svekrvi i nani

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci, punici i nani

Dana 8. 1. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage

]IMI [ORLIJA ]IMA (AVDO) [ORLIJA, ro|. [ABETA
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoja k}erka Adila, unuk Sead, snaha Besina, unuka Suvada, zet Rusmin, unuka Sejda, zet Alvir, unuka Adnela, praunu~ad D`enita, Amir, Aldina, 328-1nd` Armin, Amir i Ida

]IMI [ORLIJA
Da joj Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Muharemovi}: k}erka Enesa, zet Fudo i unuci Bakir i Haris
328-1nd`

Tvoja postojanost je neizbrisiva. Bila si i bit }e{ dio nas. S ponosom i po{tovanjem ~uvaju}i uspomene na tebe, vje~no }emo se sje}ati tvoje dobrote i ljubavi, koje si nam pru`ila. Tvoji: k}erka Vahida, zet Muharem, unuci Muamer i Mevludin i snaha Amela
328-1nd`

]IMI (AVDO) [ORLIJA, ro|. [ABETA
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Po dobroti }emo te pamtiti, s ponosom spominjati i u srcu uvijek nositi. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Vahid (Brada), snaha Mevlida, unuk Haris, unuka Elma 328-1nd`

[EFIKA (ISMET) @ERO ]IMI [ORLIJA
Da joj dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i vje~ni d`enet. Tvoji: k}erka [evka, zet Sejdalija i unu~ad Elna i Elnad Demir
328-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Mersiha sa 331-1nd` porodicom

Dnevni avaz
Dajd`inici i dajd`i

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

67

KANITA (SMAJO) BEGOVI], ro|. KANANOVI]
7. 7. 2009 - 7. 1. 2010.

AHMED (IBRAHIMA) BEGOVI]
22. 9. 1990 - 7. 1. 2010.
333-1nd`

^inimo dove Allahu d`.{. i nadamo se rahmetom - milo{}u Bo`ijom, nagradi d`ennetskim ba{~ama, za va{u plemenitost i dobrotu... Tevhid }e se prou~iti u ku}i merhuma, u subotu 9. januara u 15 h u ulici Geteova br. 14/IX. Va{a djeca

U petak, 8. januara 2010. godine navr{ava se sedam najtu`nijih dana u na{im `ivotima od kada nije vi{e sa nama na{a najdra`a

MERIMA KOVA^EVI], ro|. RIZVAN
Imali smo samo jednu `elju da nam ozdravi{, a sada `elja vi{e nemamo. Jako smo ponosni na Tebe i hvala Ti na svakom osmijehu i podr{ci koju si nam davala. Bez Tebe dan nije dan, no} nije no}. Ostala je vje~na tuga u na{im srcima. Vole te tvoji: sestre Dina i Amra i sestri} Edin Tog dana, u 15.00 sati okupiti }emo se na vje~nom po~ivali{tu na{e Merime, a potom u ku}i `alosti u Sarajevu, u ulici Hasana Su}eske 8/VI.

330-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

bratu na{e radne kolegice Mahmutovi} Razije

Dana 8. 1. 2010. godine navr{avaju se 43 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka i nana

Dana 2. 1. 2010. navr{ilo se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nane

HANKA DERVI[EVI], ro|. [ABI] KASIMU BEGLEROVI]U
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe, tvoj dragi i plemeniti lik, dok kucaju na{a srca spominjat }emo te i zahvaljivati Allahu d`.{. {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: suprug Osman, sinovi Sifet i Senaid, k}erka Mejra, zet Abid, snahe Mirsada, Mejra i Elma, te unu~ad Senan, Emina, Delila, Jasmina i Irfan 380-1tt

ZINETA D@ANKO
Nedostaje{ nam, draga mama, svakog trena, svake minute. Tvoj dragi i plemeniti lik, tvoje tihe umiruju}e rije~i, rije~i pune ljubavi i dobrote su tu sa nama i `ivje}e sve dok `ive oni koji te istinski vole i po{tuju, i zahvaljuju za svaku sekundu provedenu s tobom. Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji: D`evad, Behija, Esad, Adin i Nedim
339-1nd`

Kolegice i kolege iz FZ PIO/MIO (VI sprat i Centralna likvidatura)
332-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

dragom babi, puncu i dedu

ocu i dedi

MAJDI AJDARPA[I]
1991 - 2010.
Ljudi umiru tek kada sje}anja na njih izblijede. S ljubavlju }emo ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Biv{i razred II-3 Druge gimnazije Sarajevo generacija 2007/2011
337-1nd`

AHMET [LJIVO
Hvala ti za svu ljubav, plemenitost i dobrotu {to si nam nesebi~no darivao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Amila, zet Kemal i unuci Kenan i Edin
385-1tt

AHMET (SALIH) [LJIVO

Neka te u ti{ini d`enetskih ba{~i prati na{a ljubav ja~a od vremena i zaborava. Uvijek tvoji: k}erka Sabaheta, unuke Meliha i Mediha, 385-1tt zet Sulejman, praunuci Narcis i Melisa

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom babi, svekru i dedu dragom amid`i

Dana 7. 1. 2010. godine navr{ila se tu`na godina od preseljenja na{eg dragog oca i mu`a

AHMET (SALIHA) [LJIVO
Uvijek }emo se ponositi {to smo te imali, a vje~no `aliti {to smo te izgubili. Tvoj lik i plemenita du{a zauvijek }e ostati uz nas. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Jusuf, snaha Milanka, unuka Alma, unuk 385-1tt Adam sa porodicama

AHMET [LJIVO HAD@IJA
S ponosom i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti je vje~ni rahmet. Brati}i: Ned`ib, D`emal, Mahmut i Asim sa porodicama
385-1tt

ASIMA (MUJO) MEMI]A

O`alo{}eni: sinovi Admir i Emir i supruga Advija Dova }e se prou~iti u Centralnoj d`amiji S. Kolonija 8. 1. 2010. godine u petak, prije d`ume namaza.
335-1nd`

SJE]ANJE

Tu`ni zbog ~injenice da je 2. januara 2010. godine na{a {kolska kolegica

na najvoljenije roditelje

BEGTA[EVI] ISMET i DERVI[A
1977 - 2006.
...Sje}anja na vas ne umiru ni u snu, ali najvi{e se pla{im jutra, kad srce se stegne i {apne da VI vi{e niste tu. Neka je vje~ni rahmet, va{im plemenitim du{ama. S ljubavlju i po{tovanjem, NILA i ALE

D@ENANA SOKOLOVI] - BEBA
iznenada preselila na ahiret, suosje}amo sa bolom njene porodice, a dragoj Bebi `elimo lahku zemlju bosansku. Uvijek }emo se sa ponosom i po{tovanjem sje}ati velike prijateljice, koja nam je ostavila lijepe i neizbrisive uspomene. 382-1tt U~enici IVf razreda generacije 1965/69. godine I gimnazije u Sarajevu
PTT

68

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Tu`na srca i s boli u du{i javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi i nikad zaboravljeni

VLADO - BLAGO VASILJ
(pok. STJEPANA)

JUSUF (ZAJKE) GA^ANOVI]
preselio na ahiret dana 6. januara 2010. godine u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. 1. 2010. godine u 14.00 sati, poslije ikindija namaza i polazi ispred d`amije u @unovnici u Had`i}ima. Ukop je u mjesnom mezarju Grahori{}e - @unovnica. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMTEN VASI’AH. O@ALO[]ENI: supruga Fata, sinovi Admir i Zenir, snahe Aleksandra i Elvedina, unuci Armin i Faris, brat Rasim, snaha Abida, zet Huso sa porodicom, brati}, brati~na, sestri}i, sestri~ne, {ure Kasim i Ismet sa porodicama, svastike Fadila i Kasema, bad`e Zakir i Vekaz sa porodicama, te familije Ga~anovi}, [unj, Had`iabdi}, Sommer, Mahalija, Dupovac, Bajri}, Begovi}, Beganovi}, Karavdi}, Dedi}, Hasanovi}, Nuhanovi}, Isi}, Nizi}, Harba{ kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se u~iti istog dana u ku}i rahmetlije, ul. Igmanska 43, Had`i}i 338-1nd`

1931- 2010.
nakon kratke i te{ke bolesti, primiv{i sakrament umiru}ih, blago u Gospodinu preminuo 7. 1. 2010. u 79. godini. Posmrtna povorka dragog nam pokojnika kre}e u subotu, 9. 1. 2010. godine u 14.00 sati, ispred ku}e `alosti u Me|ugorju. Pokop }e biti na mjesnom groblju „Kova~ica“ - Me|ugorje. Po~ivao u miru Bo`jem! O@ALO[]ENI: supruga Ru`a, sin Dragan, k}erke Vicka i Jelena, nevjesta Mira, zet Mi}o, unu~ad Barbara, Valentina, Tatjana, Josip, Leo i Magdalena, praunuka Vanja, obitelji: Vasilj, Ivankovi}, Dodig, Dugand`i}, Bukmir, Pehar, An~i}, Burazer, Bradvica, Zeli}, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi i prijatelji 334-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MEHMED (HRUSTO) AHMETOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 6. januara 2010. godine u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. januara 2010. godine u 14.00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O@ALO[]ENI: supruga Fadila, sinovi Nusret i Ned`ad, snahe Amerisa i Milhata, unu~ad Lamija, Rijad, Tarik i Sarah, brat Mehemed, snaha Asima, brati}i Elvir, Emir i Samir sa porodicama, brati~na Sanela sa porodicom, sestri~na Zemira sa porodicom, {ure Asim i Fadil sa porodicama, te porodice Ahmetovi}, ]osovi}, Borovac, Tatli}, ^ekrli}, Hasovi}, Hrustemovi}, Had`i}, Kulovi}, Sarhatli}, Kajgana, Bezdrob, Ramovi}, Mu~aki, Vrane{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Panjina kula br. 119. 111 SJE]ANJE

ADEM (HUSO) SMAJOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 7. 1. 2010. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u PETAK, 8. 1. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju GRLI]A BRDO. O@ALO[]ENI: sinovi Hasib, Murat-Murga i Ago, snahe Hidajeta, Mevlida i Fatima, brat Uzeir sa porodicom, sestri} Sabir sa porodicom, sestri~ne Hanka i [evala sa porodicama, unu~ad Emir, Armin, Azra, Adnan, D`enita, D`ana i praunuk Ali, te porodice: Smajovi}, [alaka, Gec, Durmi}, Imamovi}, Kahved`i}, Mulaosmanovi}, Alihod`i}, Ra{idovi}, Ligata, Fehri}, Buturovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, MIHRIVODE 15 A. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

[EFIKA SU]ESKA, ro|. DEDOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 7. januara 2010. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. januara 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti (ul. Trg solidarnosti 33) sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Esad, k}erke Albina i Advija, sestre Sejda i Dika, unuci Albin, Jasmin, Almir, Muhamed, Armin, Esad i Midhat, praunuke Jasmina i Albina, praunuk Ilhan, snahe Hajrija, Aida, Amela i Nevzeta, sestri}i Fadil, Esad i Mirsad, te porodice Su}eska, Dedovi}, [ehbajraktarevi}, Avdi}, Tukelija, [erifovi}, Varaga, Mustajbegovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti, u ulici Trg solidarnosti br. 33/IV. 111

na dragog prijatelja

Dana 8. 1. 2009. godine navr{va se 40 najtu`nijih dana otkada je preselila na ahiret na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

]IMA [ORLIJA, ro|. [ABETA
preselila na ahiret dana 7. 1. 2010. godine u 91. godini. D`enaza }e se klanjati ispred Centralne d`amije u S. Koloniji dana 8. 1. 2010. godine u 13.00 (poslije d`ume namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin Vahid, k}erke Adila, Vahida, [evka i Zejnija, snaha Mevlida, zetovi Muharem, Fuad i Sejdalija, unu~ad Haris i Elma [orlija, Muamer i Mevludin Muslim, Bakir i Haris Muharemovi}, Elna i Elnad Demir, Suada Sakala{, Sejda [abanovi}, Sead i Adnela Hod`i}, Kasim Hod`i} sa porodicom, D`ehva Durakovi} sa porodicom, Fata [orlija sa porodicom, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, praunu~ad sa porodicama, porodice: [orlija, [abeta, Hod`i}, Muslim, Muharemovi}, Demir, Hajdarevi}, ^au{evi}, Durakovi}, Had`imusi}, Borovina, Vatrenjak, Pekmez, Bakaran, \opa, Duran, Sakala{, [abanovi}, Palavra, Kru{~ica, Tar~in, Be{irevi}, Kalkan, Mujezin, Kadi}, Muhovi}, Bekrija, Had`ovi}, Radu{i} i [kamo, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti, ulica Med`azi 16 u 13.00 sati S. Kolonija 328-1nd`

EMIN (ADEM) MU[INOVI]
Po dobroti te pamtimo, s po{tovanjem spominjemo. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji: Kusturica D`emil, Indira, Alen i Sa327-1nd` bina

JASMINA (HELJI]) GRCI]
Draga mama, imala si veliko srce, du{u i ljubav za sve nas. Dobrota kojom si zra~ila i ljubav koju si nam pru`ala, prati}e nas cijeli `ivot. Neka te u ti{ini prati na{a beskrajna ljubav ja~a od vremena i zaborava. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: Suvad, D`enana, Mersiha, Elvedin, Almir, Amel i Amila 387-1tt Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 1. 2010. u 13 h u d`amiji ^eljigovi}i.

POSLJEDNJI SELAM

na{em drugu, prijatelju i kom{iji

IBRO - BI]O (ADEM) BI^I]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. Po dobroti te pamtimo, a po dobrim djelima spominjemo. Tvoje kom{ije: Hasanovi} Mustafa - Violina i Jasmin, Mujanovi} Hazir - Jaro, Arukovi} Nihad - @uti, Turkovi} Enes - Enko, Ajanovi} Ramiz, Pa{i} Mujo i Seid, Efendi} Nihad, Maj~i} Adnan i Sanjin, Torlak Bajro, Semir i Almir, Adilovi} Sejo i Ajanovi} Meho Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet.

329-1nd`

SJE]ANJE

...Dan za danom prolazi, svaki isti, tu`an i prazan. Pro|e ih i ~etrdeset a bol ~etrdeset puta ve}a za na{om dragom maj~icom, punicom, nanom i prananom

na na{eg dragog

ASIM (MUJO) MEMI]
7. 1. 2009 - 7. 1. 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: bra}a Kasim i Nihad, sestra Vahida, snaha Indira, zet Izet, brati}i i sestri~na
340-1nd`

VAHIDA (EKICA) MILI], ro|. DETLI]
Mila na{a, neka ti dragi Allah d`.{. otvori sve d`enetske kapije. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 1. 2010. u 12 h u ku}i `alosti ulica [ejh Juje br. 26. Tvoji najmiliji
384-1tt

Dnevni avaz
Tu`nim srcem i s bolom u du{i javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

69

ALEKSANDAR - SA[A [OTRI]
pok. MILANA u srijedu, 6. 1. 2010. godine u 9 sati iznenada u 75. godini preminuo. Ispra}aj pokojnika kre}e ispred Mrtva~nice Sutina u 13 i 30 sati odakle povorka kre}e u Novo pravoslavno groblje „Bjelu{ine“, gdje }e biti i sahranjen. Prevoz obezbije|en sa Vrha avenije, Projektant, Gimnazija, Balinovac, Zahum, Tekija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Sutina. O@ALO[]ENI: sin Sergej, nevjesta Sanja, unuka Lea, porodice [otri}, Papi}, Ibrulj, Ga~i}, Vasiljevi}, Milo{evi}, ]erovi}, Mari}, Kajtaz, Dzykonski, Skalja, \uliman, Gusi}, Ivelja, Batini}, Vu~ur, Mikuli} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti Ul. kralja Tomislava br. 57, Mostar.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

29-1mo

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AHMET (SALIH) [LJIVO
preselio na ahiret u ~etvrtak, 7. januara 2010. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. januara 2010. godine na porodi~nom groblju ispred d`amije u Jele~u, u 13.00 sati. O@ALO[]ENI: supruga Adila, sin Jusuf, k}erke Sabaheta i Amila, zet Kemal, snaha Milanka, unu~ad Alma, Adam, Mediha, Meliha, Kenan i Edin, praunu~ad, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, {ura, svastika, bad`o sa porodicama, te porodice: [ljivo, O`egovi}, [ahbaz, Palalija, Medi}, Vi}entijevi}, Zeba, Rami}, Kurtovi}, Kamberi, Sal~in, Haznadar, Biti}, ^olpa, D`ubur, Had`i}, Merina, D`afi}, D`ini}, Srnja, Perviz, Pervan, Tuzlak, Nik{i}, Zametica, ^orbo, Kavazi}, [alaka i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prevoz je obezbije|en sa polaskom u 10,00 sati sa autobuskog stajali{ta Otoka relacijom - Ned`ari}i restoran Esmeralda (Stup) - Jele~ i nazad. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji u Jele~u. 385-1tt

BIDA (HAKIJA) KAND@ETOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 6. 1. 2010. godine u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. 1. 2010. godine poslije d`ume namaza (13.00 sati) u haremu d`amije Svrake, a ukop }e se obaviti na mezarju Boranje - Svrake. O@ALO[]ENI: sestre Rukija i Sija, sestri~ne Munevera i Sadeta, Smaji} Aldijana, Nedim, Lejla, sestri}i, snaha Hajra, te porodice: Kand`etovi}, Smaji}, Nuki}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u Centralnoj d`amiji u Vogo{}i poslije d`ume namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

AGAN (AHMET) MUJANOVI]
preselio na ahiret 27. 12. 2009. godine u [vedskoj u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. 1. 2010. godine poslije d`uma namaza na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: sinovi Mirsad i Irfan, snahe Vera i Amna, unu~ad Damir, Dino, Adnan i Mirza, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, brati}i i brati~ne sa porodicama, kao i brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije d`uma namaza (13.00 sati) u d`amiji Ugorsko. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 355-1tt

ZAKIRA - KIRA IHTIJAREVI], ro|. BOSTAND@I]
preselila na ahiret u srijedu, 6. 1. 2010. godine u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 8. 1. 2010. godine poslije d`uma namaza u haremu glavne d`amije u Hrasnici, a ukop obaviti u 13.15 sati na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: sinovi Midhat, Mirsad i Zlatan, k}erke Mirsada i Zlata, zetovi Selver, Sead i Nurdin, snahe Zuhra i Mirsada, djever Meho sa porodicom, unu~ad Damir, Sanjin, Amila, Asmir, Adnan, Amela, Azra, Admir i praunuka Ajla, te porodice: Ihtijarevi}, Bostand`i}, Mahmutovi}, Prlja~a, Suboti}, Sadikovi}, Salihaj, Guzonji}, Muharemovi}, Ademovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije d`uma namaza u glavnoj d`amiji u Hrasnici. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

MARIJA (ANTE) [APINA
preminula 6. 1. 2010. godine u 79. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 8. 1. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: Mirsad, \enana, Alma i Almir Ajdin, kom{ije i poznanici

111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MILICA (LAZARA) []EKI], ro|. KESER
preminula 6. 1. 2010. godine u 63. godini. Sahrana }e se obaviti dana 8. 1. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: porodice [}eki}, Stoji}, Skeled`ija i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

ZARFIJA HOD@I], ro|. [TITKOVAC
preselila na ahiret u srijedu, 6. januara 2010. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. januara 2010. godine u 13.30 sati na Gradskom groblju OBAD. O@ALO[]ENI: sin Zajko, k}erke Behija i Ajna, snaha [aha, zetovi Avdo i Mehmed, unu~ad Mehmed, Mersad, Elmedin, Had`ira, Ajna, Hasiba, Mersida, Mediha, Aida i Adin, praunu~ad, djever Ibro, jetrva Zarfija, snaha Raza, zaove Hanifa, [e}a i Habiba, brati}i Dino, Hitko, Hamed, Suad, Nesmir, Alija i Ibro, brati~na Suada, te porodice: Hod`i}, [titkovac, Rami}, Omerspahi}, Hrva~i}, ^av~i}, Kozi}, Otajagi}, D`anko, Bejtovi}, Vatre{, Kari}, Begovi}, Smaji}, Karovi}, Kulovac, [o{i}, ]esko, Gu{i}, Nuhanovi}, T abakovi}, Halimanovi}, @iga, Pod`i}, Halilovi}, Deved`ija, Helji}, Durmi{evi}, Omanovi}, Imamovi}, Ru~i}, Bogilovi}, Fazli}, Mednolu~anin, Zimi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici 111 E{refa Kova~evi}a br. 25 - Stupsko Brdo.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

111

ISMET (MUJO) VLADOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 6. 1. 2010. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u PETAK, 8. 1. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju GRLI]A BRDO. O@ALO[]ENI: supruga Bisera, sin Damir, brat Safet, snahe Rasema i Kerima, brati~ne Amira i Aida sa porodicama, brati}i Senad i Anis sa porodicama, dajd`i}i Alija i Hasan sa porodicama, teti}i Adil i [a}ir sa porodicama, teti~na Sevda sa porodicom, amid`i}i Adil, Ibro i Nusret sa porodicama, {ura Muhamed sa porodicom, Nada sa k}erkama Jasminom i Lejlom, svastika Bahra sa porodicom, te porodice: Vladovi}, Domanagi}, D`eko, Ba{i}, Bujak, Suljovi}, Bajraktarevi}, Hrvo, ]uzovi}, Bahti}, Komarica, Hamzi}, Halvad`ija, ^ori}, Su}eska, Bahto, Aganovi}, Sijer~i}, Ad`anel, Idriz, Damoni, @ubi, Puljo, Sarajli}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati, ul. Porodice Ribar 43/VIII. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

DOBRILA RADOJA, ro|. KUKI]
preminula 7. 1. 2010. godine u 62. godini. Sahrana }e se obaviti 9. 1. 2010. godine u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Vlajko, k}erke Aleksandra, Biljana i Marina, majka Stoja, otac Novak, sestra Vida, sestri}i Milijana, Mirko i Romana, djever Ranko, porodice Radoja, Kuki}, Lazi}, Trifkovi}, Mileti}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Habibe Sto~evi} br. 21/2 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RIFET (ALIJA) AJANOVI]
exhumacija iz Rogatice tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 28. juna 1992. godine u 42. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. januara 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en sa terminala na Ilid`i u 12.30 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: majka Had`ira, supruga ]amija, sin Hamsin, k}erka Emina, snaha Edina, brat Rusmir sa sprugom Fatimom, brati} Kemal, brati~na Merima, sestra Rabija sa suprugom Nusretom, sestri}i Mirza i Izet, sestri~na Mad`ida, {ura Meho i Nusret sa porodicama, svastike Refika sa suprugom Asimom i djecom, te porodice Ajanovi}, Jusupovi}, Krajina, Ro`ajac, Osmanovi}, Arslanovi}, Zulovi}, Kuli}, Omerbegovi}, Ahmi}, [abanovi}, Brgulja, D`ebo, Hod`i}, Bi~i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti, u ulici Skendera Kulenovi}a br. 18/III - Vogo{}a. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SALIH (HAJDARA) SALIHOVI]
preselio na ahiret dana, 6. 1. 2010. godine u 83. godini. D`enaza polazi u petak, 8. 1. 2010. godine ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, poslije d`uma namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju u selu Butkovi}i - Gora`de. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Emina, sinovi Smajo i Zijo, k}eri Hedija i Sehija, brat [emso sa porodicom, unuci, unuke, praunu~ad, snahe, zetovi, te porodice Salihovi}, Had`ovi}, Husejnovi}, Gr~o, Imamovi}, Mrguda, Hod`i}, Mali~evi}, Turulja, Had`ijamakovi}, Ku~, Kulelija, Aganspahi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 12-1go

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HASAN - HAD@IJA (HAMDIJA) HAD@IBAJRI]
preselio na ahiret u srijedu, 6. januara 2010. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. januara 2010. godine u 14.00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti (ul. N. Smailagi}a br. 16) sa polaskom u 13.00 sati i sa Mejdana na Vratniku u 13.15 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Hajrudin, Esad i Senad, sestra Fatima, snahe Fatima, Enida, Behija i Izeta, unu~ad Latifa, Mustafa-Muki, Lejla, Emir, Nermina, Selma, Muris i Mirza, praunu~ad, brati} Muhamed, brati~na Adila, sestri} Sabahudin sa porodicom, sestri~ne Igbala, Sabaheta i [uhra sa porodicama, te porodice Had`ibajri}, Bjedi}, D`inalija, Be{li}, Mehmedagi}, Fetahovi}, Skalonji}, Kafed`i}, Grbo, Hamidovi}, Pr{e{, Vra`alica, Kadu{i}, Tiro, Bajraktarevi}, Alihod`i}, D`ed`ibeg, Me{anovi}, ]ulo, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Nerkeza Smailagi}a br. 16/IV.

POKOPNO DRU[TVO

Dana 5. januara 2010. godine u 72. godini preminuo je

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

HUSO (MUSTAFE) MUSI]
Sahrana }e se obaviti 8. januara 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENA RODBINA

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

111

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

70

Petak, 8. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD TUZLA Broj Ps. 594/04 Tuzla, 07. 12. 2009. godine

oglasi

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Op}inski sud u Tuzli po sudiji Brkovi} Sadiji, u pravnoj stvari tu`ioca ENERGOPETROL DD Sarajevo, Podru`nica @ivinice u @ivinicama ul. Magistralni put bb @ivinice, protiv tu`enog FOR-TY-COMPANY DOO @ivinice, naselje Sjever I, bb @ivinice, radi duga, v.s.p. 5.139,07 KM, van ro~i{ta dana 07. 12. 2009. godine, donio slijede}u:

PRESUDU
- zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu na ime duga isplati iznos 5.139,07 KM, sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 159,96 KM po~ev od 3. 9. 2002. godine, pa do kona~ne isplate, - na iznos od 80,52 KM, po~ev od 15. 09. 2002. godine, pa do kona~ne isplate, - na iznos od 657,14 KM, po~e od 23. 09. 2002. goidne, pa do kona~ne isplate, - na iznos od 203,94 KM, po~ev od 30. 09. 2002. godine, pa od kona~ne isplate, - na iznos od 1.286,34 KM, po~ev od 07. 10. 2002. godine, pa do kona~ne isplate, - na iznos od 575,36 KM, po~ev od 14. 10. 2002. godine, pa do kona~ne isplate, - na iznos od 422,40 KM, po~ev od 15. 10. 2002. godine, pa do kona~ne ispalte, - na iznos od 360,91 KM, po~ev od 21. 10. 2002. godine, pa do kona~ne isplate, - na iznos od 107,58 KM, po~e vod 23. 10. 2002. godine, pa do kona~ne isplate, - na iznos od 122,20 KM, po~ev od 28. 10. 2002. godine, pa do kona~ne isplate, - na iznos od 450,40 KM, po~ev od 04. 11. 2002. godine, pa do kona~en isplate, - na iznos od 712,32 KM, po~e od 11. 11. 2002. godine, pa do kona~ne isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu do 275,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude.

Obrazlo`enje
Dana 24. 02. 2004. godine tu`ilac je Op}inskom sudu @ivinice podnio tu`bu protiv tu`enog radi naplate duga. Pismenim podneskom od 24. 02. 2004. godine, tu`ilac je uredio tu`bu i u tu`bi navodi: da je sa tu`enim bio u poslovnom odnosu da je tu`enom isporu~ivao robu iz svog proizvodnog asortimana. Za isporu~enu robu tu`ilac je tu`enom uredno ispostavio ra~une koje je tu`eni uredno zaprimio a na iste nije prigovarao niti ih je u platio. Kako tu`eni nije izvr{io svoju obavezu prema tu`iocu to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje glavnog duga, zakonskih zateznih kamata i tro{kova postupka. U tu`bi tu`ilac je predlo`io i da sud donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7., odnosno putem isticanja iste na Oglasnu tablu suda dana 16. 09. 2009. godine i objavljivanjem tu`be u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 27. 09. 2009. godine u ~emu je tu`eni obvije{ten dopisom od 11. 09. 2009. godine. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu (ra~uni broj: 5007006394 od 25. 8. 2002., 5007006415 od 31. 8. 2002. ra~un broj 5007006437 od 8. 9. 2002., 5007006487 od 15. 9. 2002., 5007006514 od 22. 9. 2002., 5007006549 od 30. 9. 2002. , 5007006576 od 6. 10. 2002., 5007006598 od 8. 10. 2002., 5007006611 od 13. 10. 2002., 5007006628 od 20. 10. 2002., 5007006664 od 27. 10. 2002., izvod iz otvorenih stavki kupca od 20. 1. 2004. godine), te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, s tim da je tu`enog obavezao i na pla}anje zateznih kamata koje tu`iocu pripadaju u skladu sa ~l. 277. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima i koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate tj. od dospjelosti svakog pojedinog ra~una pa do isplate. Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 275,00 KM a sastoje se od tro{kova sudske takse i takse na presudu u iznosu od 75,00 KM koja taksa je odre|ena u skladu sa vrijedno{}u predmeta spora (Sl. novine TK br. 5/09) te na ime tro{kova objavljivanja u dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM. SUDIJA Sadija Brkovi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno do dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 002091 07 Mal @ivinice, 01. 12. 2009. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JZU Klini~ki Centar Tuzla, protiv tu`ene Be}irovi} Adise iz @ivinica Sjever II, radi duga v.sp. 655,00 KM, pa kako sud tu`enom na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`beni zahtjev glasi: Obavezuje se tu`ena da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu 655,00 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, po~ev{i od dana dospije}a ra~una kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: Ra~un 9206, opomena zbog neizmirenih ra~una, mati~ni list, uputnica u bolnicu, izjava i otpusna lista. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom posutpku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni saradnik Tarik \ug

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 012968 09 Mals Dana, 15. 12. 2009. godine TU@ITELJ: DD za osiguranje „CAMELIJA“ Biha} TU@ENI: „MAK COMPANY“ DOO Gora`de Radi: isplate Vrijednost spora: 810,49 KM Na osnovu ~lana 348. stav 3., a u vezi sa ~l. 349. stavom 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i:

OGLAS
Poziva se tu`enik da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica. Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu sud }e ako su ispunjeni propisani uslovi donijeti presudu zbog propu{tanja (~lan 182. ZPP-a). SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je dana 20. 10. 2009. godine podnio tu`bu radi isplate duga od 810,49 KM sa zakonskom zateznom od 08. 08. 2008. godine pa do kona~ne isplate. Utu`eni iznos duga odnosi se na ime premije po osnovu obaveznog osiguranja o autoodgovornosti, po policama osigurnaja AO br. 090244126 od 08. 07. 2008. godine i AO br. 090244127 od 08. 07. 2008. godine i ra~unu broj 08002018 od 31. 07. 2008. godine. SUDIJA Had`i} Fikreta

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 091686 09 Ps Sarajevo, 14. 12. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Stojan Toj~i}, u pravnoj stvari tu`itelja COCA-COLA HBC B-H DOO SARAJEVO, Mostarsko raskr{}e bb Had`i}i, koga zastupa Branko Mari}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog ALL AKSA DOO SARAJEVO, radi duga vsp. 4.087,45 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje

Dnevni avaz
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

petak, 8. januar/sije~anj 2010.

71

Na osnovu ~lana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 12/03 i 34/03), Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje ~lanova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 810/09 od 29. 10. 2009. godine i Odluke o kriterijima za utvr|ivanje kandidata za ~lanove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 811/09 od 25. 10. 2009. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

OGLAS
Tu`itelj je dana 08. 05. 2009. godine podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga. Predlo`io je da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju plati iznos od 4.087,45 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 20. 09. 2007. godine pa do isplate, te mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Istovremeno je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, u smislu ~lana 182 ZPP-a, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Ovim putem se tu`enom dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbi ~lana 62 stav 2 ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70 i ~lana 71 ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, pozivom na gornji broj. Obavje{tava se tu`eni, da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama. SUDIJA Stojan Toj~i}

JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE ^LANOVA KOMISIJE ZA KONCESIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1. ^LAN KOMISIJE ZA KONCESIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - SEDAM (7) ^LANOVA Opis pozicije: U~estvuje u pripremi Dokumenta o politici dodjela koncesija i predlaganje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje, u~estvuje u provo|enju Dokumenta o politici dodjela koncesija i kontinuiranom pra}enju izvr{enja istog, obavlja funkciju i vr{i ovla{tenja u vezi sa dodjelom koncesija koje su u isklju~ivoj nadle`nosti Federacije Bosne i Hercegovine, u~estvuje u radu specijalne zajedni~ke komisije koja rje{ava sporove koji nastanu u vezi sa nadle`no{}u za dodjelu koncesija izme|u Federacije Bosne i Hercegovine i kantona, u~estvuje u postupku odobravanja studija o ekonomskoj opravdanosti potencijalnih koncesionih projekata, u~estvuje u odobravanju tekstova tendera za izbor najpovoljnijih ponu|a~a za dodjelu koncesija, u~estvuje u postupcima davanja ovla{tenja nadle`nim ministarstvima za pregovore o dodjeli koncesije po samoinicijativnim zahtjevima, u~estvuje u davanju saglasnosti za prijenos ugovora o koncesiji na drugog koncesionara, u~estvuje u proceduri odobravanja standardnih ugovora o pru`anju usluga kojima se ure|uju poslovni odnosi cjelokupnog rada koncesionara, u~estvuje u razmatranju `albi potro{a~a u vezi sa iznosima naknada, u~estvuje u odlu~ivanju o svakom podnesenom zahtjevu ili zahtjevom za reviziju postoje}ih ugovora i odluka, radi i druge poslove koji nisu nabrojani a iz domena su rada Komisije. 2. Op}i kriteriji za izbor i imenovanje kandidata za ~lana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine su: da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, da je zdravstveno sposoban, da je stariji od 18 godina, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objave upra`njenog polo`aja, da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo zbog krivi~nog djela protiv imovine, privrede, ustavnog poretka, zloupotrebe slu`benog polo`aja i druge odgovorne du`nosti, da mu nije izre~ena za{titna mjera u smislu Zakona o privrednim prestupima, odnosno Zakona o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine da nema direktnih ili indirektnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba li~nih interesa sa njegovim slu`benim du`nostima, da ne}e biti anga`iran na drugom poslu, niti vr{iti bilo koju funkciju ukoliko bude imenovan, da nije na funkciji u politi~koj stranci. 3. Kandidati za ~lana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: VSS, pravni, ekonomski ili trehni~ki fakultet Da je istaknuti stru~njak iz oblasti prava, ekonomije ili in`injerstva. 4. Pored navedenih kriterija, svakom kandidatu, prilikom procjene kvalifikacija i iskustva, uzet }e se u obzir i sljede}e: rezultati ostvareni u dosada{njem radu, sposobnost upravljanja i sklonost ka timskom radu, komunikacijske i organizacione sposobnosti, regionalna zastupljenost, 5. ^lanovi Komisije imenuju se, u smislu ~lana 10. i 11. Zakona o koncesijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 40/02 i 61/06) na period od pet godina, a predsjednik i zamjenik predsjednika Komisije imenuju se iz reda ~lanova Komisije. 6. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon kao i : fakultetsku diplomu uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od {est (6) mjeseci) ili kopiju CIPS li~ne karte, potvrdu o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS uvjerenje da mu nije izre~ena za{titna mjera u smislu Zakona o privrednim prestupima, odnosno Zakona o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine uvjerenje da nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo zbog krivi~nog djela protiv imovine, privrede, ustavnog poretka, zloupotrebe slu`benog polo`aja i druge odgovorne du`nosti ovjerene izjave; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objave upra`njenog polo`aja, - da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nema direktnih ili indirektnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba li~nih interesa sa njegovim slu`benim du`nostima, - da ne}e biti anga`iran na drugom poslu, niti vr{iti bilo koju funkciju ukoliko bude imenovan, - da nije na funkciji u politi~koj stranci. 7. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti. 8. Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 9. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom, sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - UTVR\IVANJE KANDIDATA ZA ^LANOVE KOMISIJE ZA KONCESIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE“ na sljede}u adresu: GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ALIPA[INA 41, SARAJEVO 10. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 069224 08 P Sarajevo, 09. 12. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja Kne`evi} Savo iz Vlasenice, zastupan po punomo}nicima Mari} Branko, Ivanovi} Dijana, Dizdarevi} Vi{nja i Radovanovi} Predrag - advokatima iz Sarajeva, protiv tu`enog An|a Savi} iz Isto~nog Sarajeva, Kninska br. 47, [a{ki} Fatima iz Vogo{}e ul. Bra}e Kr{o br. 5/I, radi poni{tenja ugovora o kupoprodaji nekretnina, priznanja prava vlasni{tva i predaje u posjed, v.s.p. 4.850,00 KM, objavljuje slijede}i,

OGLAS
POZIV
Za AN\A SAVI] IZ ISTO^NOG SARAJEVA, UL. KNINSKA BR. 47 Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan 17. 02. 2010. godine u 09,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 318/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripemnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79. 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). SUDIJA Nermina Sijer~i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 026858 07 Ps Sarajevo, 24. 12. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Stojan Toj~i}, u pravnoj stvari tu`itelja COCA-COLA HBC B-H DOO SARAJEVO, Mostarsko raskr{}e bb Had`i}i, protiv tu`enog FRANS DOO SARAJEVO, Trg me|unarodnog prijateljstva 3, radi duga vsp. 9.999,76 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje

OGLAS
Tu`itelj je dana 23. 07. 2009. godine podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga. Predlo`io je da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju plati iznos od 9.999,76 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 5.260,78 KM po~ev od 01. 06. 2005. godine, na iznos od 1.901,52 KM po~ev od 06. 06. 2005. godine, na iznos od 2.837,46 KM po~ev od 02. 07. 2005. godine sve do dana isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Istovremeno je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, u smislu ~lana 182 ZPP-a, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Ovim putem se tu`enom dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbi ~lana 62 stav 2 ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70 i ~lana 71 ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, pozivom na gornji broj. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama. SUDIJA Stojan Toj~i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 015222 04 Ps Sarajevo, 23. 12. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sedina Durakovi} u pravnoj stvari tu`itelja Avag Holding Ag., protiv tu`enog Bosna Auto Wag Doo, radi Isplata potra`ivanja v.s. 0,00 objavljuje:

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Avag Holding Ag, protiv tu`enog Bosna Auto Wag Doo radi isplata potra`ivanja v.s. 0,00, dana 23. 12. 2009. godine, donio je:

PRESUDU
Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju iznos od 118.896,89 EUR sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to na iznos od 100.565,47 EUR po~ev od 08. 05. 2000. godine na iznos od 6.518,55 EUR po~ev od 22. 02. 1999. godine i na iznos od 11.902,87 EUR po~ev od 01. 07. 2000. godine pa sve do dana isplate ili u protivvrijednosti u KM sa valutom prema kursu Centralne banke BiH na dan pla}anja, te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 35.851,35 KM, a sve u roku od 30 dana. Sudija Sedina Durakovi} Pouka: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dono{enja. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

72

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

sport

AFERE Izvje{taj njema~ke policije o la`iranju me~a u Turskoj

Hasagi} optu`en za namje{tanje utakmice u kojoj nije ni branio
To su velike la`i, ka`e na{ reprezentativni golman Pod sumnjom duel Istanbul BB - Gen~lerbirligi 3:1
Ibri~i}: Ugovor do 2014. godine

Na{ reprezentativac produ`ava ugovor

Ibri~i}u 250.000 eura godi{nje
Senijad Ibri~i} produ`it }e ugovor s Hajdukom, po kojem }e zara|ivati dvostruko vi{e nego do sada, 250.000 eura godi{nje, objavili su hrvatski mediji. Na{ reprezentativac spreman je staviti paraf na novi ugovor, po kojem bi vjernost splitskom klubu produ`io do 2014. Postoje}i mu isti~e 2012. godine, pa se Hajduk pla{io da bi ga neki evropski klub sljede}e zime mogao dobiti uz dosta manje obe{te}enje od o~ekivanog. - Mnogo sam puta rekao da mi se ne `uri i}i iz Hajduka i nemam ni{ta protiv da ostanem - izjavio je Ib(M. T.) ri~i}.

Kladioni~arski skandal otkriven u Njema~koj seli se u Tursku. Izvje{taj o namje{tanju utakmica koji je objavila njema~ka policija spominje na{eg reprezentativnog golmana Kenana Hasagi}a, prenijeli su turski mediji. Hasagi} je optu`en da je sa pomo}nim trenerom Arifom Erdemom u~estvovao u navodnom namje{tanju utakmice Istanbul BB Ge-n~lerbirligi 3:1. [to je naj~udnije, Hasagi} uop}e nije branio na ovoj utakmici. Navodno je golman Gen~lerbirligija Red`ep Ozturk (Recep) dobio 30.000 eura klade}i se na ovaj me~. - To nema nikakve veze

Hasagi}: Klub stao u odbranu

sa istinom, to su velike la`i izjavio je Hasagi}. Istanbul BB je stao u odbranu svog golmana i trenera. - Zatra`ili smo zvani~nu informaciju od Nogometnog saveza Turske. Potpuno podr`avamo Hasagi}a i Arifa. Mi smo klub koji je proizveo olimpijskog prvaka, a Arif je legenda turskog nogometa. Ne}emo nikome dozvoliti da blati na{ ugled - rekao je predsjednik Istanbula BB Gimi{dag (Gumusdag). Uz ovaj, spominje se jo{ 19 me~eva u svim turskim nogometnim ligama, a na 3.500 stranica izvje{taja se nalazi i dosta poznatih ljudi iz turskog nogometa. A. N.

Sejad Salihovi}, kapiten Hofenhajma

Puna mi je kapa pri~a o na{em potencijalu
Kapiten njema~kog fudbalskog prvoliga{a Hofenhajma i bh. reprezentativac Sejad Salihovi} izuzetno je ljut zbog stanja u ovom bundesliga{u. - Ekipi nedostaje discipline, koja nam mora biti na prvom mjestu. Izgubili smo timski duh koji nas je krasio u prvoj sezoni u Bundesligi. Puna mi je kapa trabunjanja o na{em potencijalu. Vrijeme je da napokon postanemo ekipa kakva smo bili rekao je Salihovi}. Kako prenosi njema~ki dnevnik „Kicker“, o{tra reakcija Salihovi}a uslijedila je nakon {to je hrvatski reprezentativac Josip [imuni} zakasnio na trening. Tako|er, [imuni} je zajedno sa

Tomislav Prosen, nekada{nji slovenski fudbaler

Namjestio sam utakmicu Vele` - Maribor 1968.
Nama je trebala pobjeda i mi smo pobijedili, sje}a se Muhamed Glavovi}
Utakmica Vele` - Maribor (5:1), odigrana u posljednjem kolu prvenstva biv{e Jugoslavije za sezonu 1967/68., bila je namje{tena, ustvrdio je akter tog me~a Tomislav Prosen u ju~era{njem izdanju zagreba~kih Sportskih novosti. Danas 66-godi{njak, Slovenac Prosen je u karijeri igrao za Maribor, Segestu, Nijmegen i Olimpiju. Priznao je da je 30. juna 1968. nastupio u la`iranoj utakmici. Vele` je trebao pobjedu za opstanak u Ligi. Dobio je sa 5:1, a svih pet golova dao je Du{an Bajevi}. Prosen isti~e da su Maribor~ani u Mostar doputovali s bijelom zastavom, bez trenera i kopa~ki, a da je na kraju on sa jo{ ~etvoricom svojih saigra~a nagra|en sa tada{njih 400.000 dinara. Nije naveo ko mu je dao novac, ali je istakao da je bio mlad i da je mito uzeo bez razmi{ljanja. ’’Ro|eni’’ su osvojili 14. mjesto, sa bodom vi{e od direktnog konkurenta ekipe OFK Beograda. Te sezone, ipak, niko nije ispao, jer je Liga pro{irena sa 16 na 18 klubova. Vele` je u spornom me~u igrao u sljede}em sastavu: Mari}, S. Primorac, Prskalo, A. Glavovi}, [esti}, Karamehmedovi}, Oru~evi}, S. Halilhod`i}, Bajevi}, M. Glavovi}, Kodri}. Od aktera te utakmice neki su danas aktivni kao treneri, neki, na`alost, nisu me|u `ivima, a jedan od onih koji se kroz maglu sje}a tog dvoboja je Muhamed Glavovi}. - Davno je to bilo, jako je te{ko sjetiti se te utakmice. Nama je trebala pobjeda i mi smo pobijedili. Sad ispade da je bila namje{tena. Znam da se i tada to pri~alo, ali {ta se zbilja de{avalo to je nakon 42 godine te{ko re}i - rekao je Glavovi} u ju~era{njoj izjavi za „Dnevni avaz“.
F. IBRULJ

Salihovi}: Ekipi nedostaje discipline

Borisom Vuk~evi}em i Brazilcem Karlosom Eduardom (Carlos) zakasnio i na fizi~ko testiranje. (A. Dr.)

Engleski klub u sve ve}im problemima

Crna Gora ostala bez selektora

Portsmut }e morati prodavati igra~e
Portsmut }e morati prodati nekoliko igra~a kako bi se klub odr`ao u `ivotu, rekao je izvr{ni direktor Piter Stori (Peter Storrie). - Ako `elimo da klub opstane, morat }emo prodavati. Me|utim, to }e biti odluka vlasnika - rekao je Stori za BBC. Biznismen iz Saudijske Arabije Ali el-Faraj je vlasnik 90 posto Portsmuta i jo{ nije isplatio decembarske pla}e igra~ima, iako je obe}ao da }e to uraditi do srijede. Portsmut je posljednji na tabeli engleske Premier lige i na meti je vladinog ureda za porez i carine zbog nepla}enih poreza. Klubu je zabranjeno kupovati igra~e zbog finansijskih dugova. - Novi vlasnik je do{ao preko no}i i, da budemo iskreni, ulo`io je dosta novca u klub. Mislili su da su u dobroj poziciji da zamjene finansiranje preko banaka i uvedu velikog investitora. Ali, to se nije desilo, iako se radi na tome. Moramo zakrpiti dugove i imati novac potreban za vo|enje premijerliga{kog kluba - ka`e Stori. Koga }e i koliko igra~a Portsmut morati prodati jo{ se ne zna. Prije nekoliko dana Stori je rekao kako su dobili nekoliko ponuda za bh. reprezentativca Asmira Begovi}a, ali da njega ne}e pr(A. N.) odavati.

Nije produ`en ugovor sa Zoranom Filipovi}em
Fudbalski savez Crne Gore odlu~io je da ne produ`i ugovor sa selektorom Zoranom Filipovi}em, koji je bez ve}eg uspjeha vodio tim u kvalifikacijama za SP . Biv{em fudbaleru Crvene zvezde ugovor je istekao posljednjeg dana 2009. godine, a prema rije~ima predsjednika FSCG Dejana Savi}evi}a, ekipi su neophodne promjene. Novi selektor bit }e imenovan do kraja januara, a ranije su mediji {pekulirali s imenom biv{eg trenera Partizana Slavi{e Jokanovi}a. (M. T.)

[imunovi} potpisao za Donkaster
Mario [imunovi} (20), doskora{nji fudbaler {vedskog drugoliga{a Degerfrosa, karijeru }e nastaviti u engleskom prvoliga{u Donkasteru. [imunovi} je ro|en u Ilija{u, a nastupao je za kadetsku reprezentaciju [vedske. Igra na poziciji desnokrilnog napada~a. F. S.
Begovi}: Nije na prodaju

sport

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

73

VELE@ „Ro|eni“ danas po~inju pripreme za prolje}e

Jedini novajlija Kazazi}, Babi} na listi `elja
Ibrakovi} do u detalje isplanirao 50 dana do po~etka sezone
Za fudbalere Vele`a danas }e zavr{iti odmor. Trener Abdulah Ibrakovi} obavit }e prozivku u 15 sati, a „Ro|eni“ }e prvi trening odraditi u subotu. Ibrakovi} je, kako ka`e, do u detalje isplanirao 50 dana pripremnog perioda. U prvoj fazi do 16. januara ekipa }e raditi u Mostaru. Potom je planiran sedmodnevni odlazak u Fojnicu. Nakon jo{ jednog perioda kod ku}e, za 5. februar zakazan je put u Antaliju (Turska) gdje }e „Ro|eni“ ostati 14 dana. - Uprava je u~inila sve kako bismo imali {to bolje uslove. Na{ je cilj izlazak u Evropu, ali smo svjesni kako nas o~ekuje izuzetno te`ak put i zbog toga su ove pripreme jako bitne - ka`e Ibrakovi}. Kada su u pitanju promjene u igra~kom kadru, od ranije su poznata imena {est igra~a koji su na transfer-listi. To su Edin [e~i}, Marko Jovanovi}, Adnan Kadri}, Arnel Stupac, Nermin Gosto i Adis Halilhod`i}. Adil Kajan i}i }e na posudbu. O novim igra~ima Ibrakovi} ka`e: - Zlatko Kazazi} }e nam se vratiti nakon kratke epi[abovi} i Glava{: Sloboda zaslu`uje bolje mjesto

Predstavljen novi trener na Tu{nju

Vlatko Glava{ spa{ava Slobodu
Danas prozivka i po~etak priprema
Vlatko Glava{ prihvatio se izazova da Slobodu poku{a spasiti od ispadanja. Ju~er je zvani~no predstavljen kao novi trener tuzlanskog tima, ~etvrti ove sezone nakon Sakiba Malko~evi}a, Adnana Osmanhod`i}a i Nermina Had`iahmetovi}a, s tim da su prva dvojica imali po dva mandata (Malko~evi}, dodu{e, nije vodio ekipu ni na jednoj utakmici). - Situacija nije nimalo lagana, ali volim izazove. Sloboda je veliki klub svijetle tradicije i zaslu`uje bolje mjesto - izjavio je Glava{ na predstavljanju. S klupskim ~elnicima dogovorio je saradnju za {est mjeseci. Ka`e da ga lijepe uspomene ve`u za Tuzlu, jer je 1983. slu`io vojsku u ovom gradu i, kao ~lan sportske ~ete, izvjesno vrijeme i trenirao na Tu{nju kod trenera Omera Jusi}a. Glava{ }e prozivku fudbalera obaviti danas u 13 sati. Prvi dio priprema bit }e u Tuzli, dok je predsjednik Salih [abovi} izrazio nadu da }e ekipa zavr{nu fazu pred po~etak proljetne polusezone odraditi u Antaliji (Turska). U protivnom, rezervne opcije su E. M. Medulin i Ulcinj.

D`afi}, Jugo i Asim [kalji} najbli`i odlasku
Iako Ibrakovi} isti~e `elju da zadr`i prvotimce iz minule polusezone, svjestan je da }e to biti te{ko ukoliko bude inostranih ponuda. - Samo nakon prodaje igra~a mo`emo razmi{ljati o novim imenima. Za sada su najbli`i odlasku Adin D`afi}, Amer Jugo i Asim [kalji} - ka`e Ibrakovi}.
Ibrakovi}: Sedam dana u Fojnici, 14 u Antaliji

zode u ^e{koj. Radi se o igra~u koji mo`e konkurirati za vi{e pozicija u defanzivi i nema sumnje da }e poja~ati konkurenciju u ekipi. Tra`imo rje{enje na

lijevom boku, a `elja Vele`a je 28-godi{nji Ivica Babi}, svojevremeno mladi reprezentativac BiH koji je u karijeri igrao za Ora{je, Slobodu i Zvijezdu. F. I.

Mladi Travni~ani zanimljivi Turcima

Tabakovi} i Kola{inac na probi u Bolusporu
Tabakovi} i Kola{inac: Putuju u Tursku

Biv{i kapiten Slobode u novoj sredini

Mladi stoper Travnika Senad Tabakovi} (18) i napada~ Jasmin Kola{inac (21) zapeli su protekle jeseni za oko skautima turskog drugoliga{a Boluspora.

Stoga su dobili poziv da se priklju~e ekipi Boluspora na pripremama u Ankari i odigraju nekoliko testutakmica, te danas kre}u S. P. na put.

Adnan Sarajli} potpisao za Budu}nost
Biv{i kapiten Slobode Adnan Sarajli} pre{ao je u Budu}nost iz Banovi}a. Ugovor sa klubom iz Tuzle mu je istekao, pa je kao slobodan igra~ ju~er potpisao na {est mjeseci za vode}i tim Prve lige FBiH. - Mislim da svojim iskustvom mogu pomo}i novom klubu da izbori ulazak u Premijer ligu BiH kazao je Sarajli}, koji }e se danas priklju~iti pripremama Budu}nosti. S druge strane, s Banovi}anima trenutno ne trenira najbolji strijelac Nermin Haski}, kome je uprava dozvolila desetodnevno odsustvo te se sada nalazi u

Bo`idar Rado{evi} u @eljezni~aru

^elik od danas ponovo u pogonu

Mladi golman Hajduka Omer Kopi} dolazi na Grbavicu proziva u 11 sati
Prvi novi igra~ s kojim je @eljezni~ar dogovorio prelazak na Grbavicu je mladi hrvatski golman Bo`idar Rado{evi}. Ro|en 4. aprila 1989. godine u Splitu, Rado{evi} je ponikao u Hajduku, odakle je posu|ivan Hrvacama, Mosoru i Imotskom. Jo{ uvijek je pod ugovorom sa klubom iz Splita do 2013. godine, pa }e u @eljezni~ar tako|er do}i na posudbu „Plavima“. Prvi golman @elje Ibrahim [ehi} nema pravo nastupa u prvom kolu proljetne polusezone protiv ^elika zbog tri `uta kartona, a jo{ uvijek se oporavlja od povrede, pa su na Grbavici `eljeli poja~ati konkurenciju na poZ. [. ziciji ~uvara mre`e. Dana{njom prozivkom u 11 sati na Bilinom polju nogometa{i zeni~kog ^elika po~et }e pripreme za proljetnu polusezonu, u kojoj pulene Omera Kopi}a o~ekuje `estoka borba za opstanak. Sigurno je da na okupljanju ne}e biti Bojana Puziga}e, koji se vratio u Borac, i Zorana Deketa, s kim je ju~er zvani~no raskinut ugovor. Tako|er, izostat }e Kolumbijac Fil D`ekson (Phill Jackson) zbog dodatnih sedam dana odmora te stoper Bojan Markovi}, koji je dobio dozvolu kluba da do 16. januara ode na probu i poku{a realizirati transfer u, navodno, neki od ruskih kluboV. B. va.

Sarajli}: Istekao ugovor sa Slobodom

Rusiji na probi u jednom E. M. tamo{njem klubu.

Osipa se igra~ki kadar Modri~a Maxime

Povreda napada~a Juventusa

Trezege pauzira mjesec
Napada~ Juventusa David Trezege (Trezeguet) sljede}i mjesec provest }e na lije~enju ~lanka, zbog povrede koju je zadobio u srijedu tokom pobjede nad Parmom od 2:1. Dobra vijest za trenera ]iru Feraru (Ciro Ferrara) je da se pak oporavio Vin}enco Jakinta (Vincenzo Iaquinta), koji je u oktobru operirao koljeno, a koji bi se uskoro mogao na}i u konkurenciji za ekipu.
(M. T.) Trezege napu{ta teren nakon povrede

Radulovi} na probi u holandskom Venlu
Nakon odlaska Mladena Boji}a u banjalu~ki Borac, na izlaznim vratima Modri~a Maxime je i Ognjen Radulovi}, mladi fudbaler sredine terena. Radulovi} odlazi na probu u redove holandskog prvoliga{a Venla. Skauti ovog kluba Radulovi}a prate jo{ od pro{le godine sa kvalifikacionog turnira za Evropsko prvenstvo do 19 godina, kada je mladi Modri~anin pru`io dobre partije. - U Holandiji }u provesti mjesec i nadam se da }u zadovoljiti ukuse novog kluba. Bit }u presretan ako iskoristim priliku u Venlu - rekao S. M. je Radulovi}.

Me|unarodni fudbal

Liverpul dovodi Maksija
Liverpul je blizu dovo|enja napada~a Atletiko Madrida Argentinca Maksija Rodrigeza (Maxi Rodriguez) za 1,5 miliona eura. Prema navodima {panskog lista „Marca“, igra~ je ovu vijest objavio u svla~ionici Atletika. Rodrigez: Napu{ta Atletiko Ovaj novac Madri|ani }e iskoristiti za kupovinu drugog argentinskog napada~a, Eduarda Salvija (Salvio), kojeg La(A. N.) nus cijeni 8 miliona eura.

74

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

sport

STATISTIKA Objavljen poredak za 2009. godinu

Bh. klubova nema me|u 350 najboljih
Barcelona na vrhu, ispred ^elzija i Man~ester junajteda
Iako smo ~esto skloni mi{ljenju da je prolazak dva ili tri pretkola nekog od takmi~enja dobar nastup bh. fudbalskih klubova u Evropi, nova rang-lista najboljih svjetskih klubova za 2009. godinu jo{ jednom nas vra}a u stvarnost. Naime, na popisu 350 najboljih klubova na svijetu, kojeg je objavio Me|unarodni institut za fudbalsku historiju i statistiku (IFFHS), nema nijednog iz BiH. O~ekivano, najbolja je Barcelona. Katalonci su osvojili {est trofeja. Postali su prvaci Evrope i svijeta, osvojili titulu prvaka [panije, zatim Kup ove zemlje i Superkup, kao i evropski Superkup, {to im je bilo vi{e nego dovoljno za naslov najboljeg svjetskog kluba. Barcelona ima 49 bodova vi{e od drugoplasiranog ^elzija, dok je tre}i Man~ester junajted. Partizan je na 52. mjestu najbolje plasirani klub sa prostora biv{e Jugoslavije. Zagreba~ki Dinamo se

Izvinjenje igra~a Atletika
Igra~i Atletiko Madrida i trener Kike San~ez Flores (Quique Sanchez Flores) uputili su navija~ima javno izvinjenje zbog sramnog poraza 0:3 u prvom me~u osmine finala {panskog Kupa kralja od Uelve, koja se bori za opstanak u Drugoj ligi. - Ja sam kriv - rekao je odbrambeni igra~ Toma{ Ujfalu{i (Tomas Ujfalusi), koji je dobio crveni karton nakon dvadeset minuta igre. Rezultati prvih utakmica osmine finala Kupa [panije: Selta Vigo - Viljareal 1:1, Alkorkon - Rasing 2:3, Valensija - Deportivo 1:2, Uelva - Atletiko 3:0, Barcelo(A. N.) na - Sevilja 1:2.

Venger za Fabregasa tra`i Iguaina
Real Madrid ve} se du`e vrijeme zanima za Fran~eska Fabregasa (Francesco). Me|utim, menad`er Arsenala Arsen Venger (Arsene Wenger) nije imao namjeru pustiti svog klju~nog igra~a. Prema pisanju {panske „Marce“, to bi se moglo promijeniti. Navodno je Venger du`e vrijeme odu{evljen argentinskim nogometa{om Gonzalom Iguainom (Higuain) iz Reala. Kako je objavljeno, Francuz bi bio voljan pustiti Fabregasa u Real ako bi dobio Iguaina. Real je ina~e ranije objavio kako Iguain mo`e i}i samo uz od{tetu od (N. D.) 35 miliona eura.

Busaka sudija godine
[vicarcu Masimu Busaki (Massimo Busacca) pripala je titula za najboljeg fudbalskog sudiju u 2009. godini prema izboru IFFHS-s. Poredak prvih deset: 1. Busaka ([vicarska), 2. Roseti (Italija), 3. Veb (Engleska), 4. Lariondo (Urugvaj), 5. De Blekere (Belgija), 6. Kantaljeho ([panija), 7. Gonzales ([panija), 8. Alarkon (^ile), 9. [tark (Njema~ka), 10. Baldasi (Argentina).

Viera u Sitiju
Francuski internacionalac Patrik Viera (Patrick Vieira) je u ~etvrtak potvrdio da napu{ta Inter i prelazi u Man~ester siti kako bi dobio priliku da igra i izbori mjesto u reprezentaciji Francuske na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi. Viera, ~ija je karijera u posljednje vrijeme obilje`ena povredama, posljednji me~ za Francusku odigrao je jo{ septembra 2007. godine protiv [kotske. - Sebi sam postavio cilj, `elim Viera: @eli na Svjetsko na Svjetsko prvenstvo. Va`no prvenstvo mi je pre}i u Siti i pokazati treneru Robertu Man}iniju (Mancini) da sam isti igra~ kao {to sam bio dok je (A. N.) on vodio Inter - rekao je Viera.

Utakmica Sarajevo - Trnava: Potrebno vi{e od pretkola

Busaka: Ispred Rosetija i Veba

nalazi na 80. poziciji, Crvena zvezda je 119., Slaven Belupo 190., Maribor 210., Rabotni~ki iz Skoplja 254., Rudar iz Velenja 316., a splitski Hajduk 335. Poredak prvih deset: 1. Barcelona ([panija), 2.

^elzi (Engleska), 3. Man~ester junajted (Engleska), 4. [ahtjor (Ukrajina), 5. Verder (Njema~ka), 6. HSV (Njema~ka), 7. Arsenal (Engleska), 8. Estudijantes (Argentina), 9. Kruzeiro (Brazil) i 10. Galatasaraj (Turska). (N. D.)

Kada Rajmond Domenek napusti Francuze

Blan prvi kandidat za selektora
Aktuelni trener Bordoa Loran Blan (Laurent Blanc) bit }e najozbiljniji kandidat za selektora Francuske nakon {to Rajmond Domenek (Raymond Domenech) napusti kormilo „Trikolora“ poslije Svjetskog prvenstva, izjavio je predsjednik Francuske fudbalske federacije @an-Pjer Eskalat (JeanPierre Escalattes). - Blan je primjerna osoba, dokazao se i kao fudbaler i kao trener - rekao je Eskalat. Blan, ~lan reprezentacije koja je 1998. godine osvojila titulu prvaka svijeta, trenutno s velikim uspjehom vodi Bordo. Osim Blana, za kormilo Francuske konkurisat }e Didije De{amp (Didier Deschamps), @an Tigana (Jean) i aktuelni Domenekov asistent Alen Bogosijan (Alain Boghossi(M. T.) an).
Blan: Dokazao se kao igra~ i trener

Albanci pla}aju Realu 2,5 miliona eura
Real Madrid }e zaraditi 2,5 miliona eura zbog odigrane prijateljske utakmice sa albanskim {ampionom Gramozi Erseke, ~iji je vlasnik naftni magnat Rezart Ta~i (Taci). Real }e u Albaniji igrati 20. januara. - Ugovor je potpisan i sve je spremno za me~. Ne}e biti odsutnih. Dolazi najja~i tim Reala, uklju~uju}i i predsjednika Florentina Pereza - rekao je Milton Nu{i (Nushi), portparol Ta~ijeve kompanije „Taci Oil“. Gramozi Erseke }e biti poja~an sa nekoliko igra~a iz drugih klubova. Pro{le godine Ta~i je u Albaniju doveo Milan, koji je (A. N.) igrao prijateljski me~ protiv KF Tirana.

Ostavka Kontea u Atalanti
Trener italijanske Atalante Antonio Konte (Conte) podnio je ju~er ostavku nakon serije lo{ih rezultata. Posljednji neuspjeh tima iz Bergama je prekju~era{nji poraz na doma}em terenu od Napolija (0:2). Konte je preuzeo Atalantu u septembru pro{le godine, ali nije uspio opravdati o~ekivanja ~elnika kluba. Atalanta je pretposljednja, 19. u Seriji A sa samo 13 bodova.

Kaseres iza{ao iz bolnice bez oka i s metkom u glavi
Biv{i argentinski bek Fernando Kaseres (Caceres) iza{ao je iz bolnice, dva mjeseca nakon {to je ~udom izbjegao smrt. ^etrdesetogodi{nji Kaseres u novembru pro{le godine napadnut je u svom vozilu, a tom prilikom pucano mu je u glavu. Dugo je bio u komi i izgubio je jedno oko, ali je ostao `iv, mada mu je metak i dalje u glavi. Ljekari su izjavili da je to {to je pre`ivio pravo (M. T.) ~udo.

Sudar defanzivca Intera i Pelisijea

Kivu zadobio frakturu lobanje
Pobjeda Intera protiv Kjeva u 18. kolu italijanske Serije A ostala je u sjeni te{ke povrede defanzivca tima iz Milana Kristijana Kivua (Christian Chivu). U jednom vazdu{nom duelu do{lo je do `estokog sudara glavama Kivua i kapitena Kjeva Ser|ija Pelisijea (Sergi Pellisier), a Rumun je zadobio frakturu lubanje. Odmah nakon utakmice igra~i i vodstvo kluba posjetili su Kivua u bolnici i za`eljeli mu brz oporavak, iako su i sami svjesni kako ga ne terenu ne}e biti du`e vrijeme. (N. D.)

Patrik Berger zavr{io karijeru
Biv{i ~e{ki nogometni reprezentativac Patrik Berger okon~ao je karijeru. ^lan reprezentacije koja je nastupila u finalu Evropskog prvenstva 1996. u Engleskoj, na ovaj korak se odlu~io zbog problema s koljenima. Trideset{estogodi{nji vezni igra~ karijeru je zapo~eo i zavr{io u Sparti iz Praga. Nastupao je jo{ za Borusiju Dortmund, Liverpul, Portsmut i Aston Vilu. (M. T.)

Kivua odnose s travnjaka

(Foto: AP)

sport

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

75

Teniski turniri u svijetu

RUKOMET EHF donio {okantnu odluku

Te{ka pobjeda Federera nad Gulbisom
Prvi teniser svijeta Ro`er Federer (Roger) namu~io se na putu do polufinala turnira u Dohi. Latvijca Ernestsa Gulbisa, nekada{njeg u~esnika Sarajevo opena, dobio je nakon tri seta velike borbe. Za razliku od njega, Rafael Nadal je svog protivnika Stiva Darsisa (Steve Darcis) pobijedio sa osvojenih osam gemova, po{to je Belgijanac predao me~ zbog povrede. Teniseri: DOHA: Nadal ([panija) - Darcis (Belgija) 6:1, 2:0 Darcis predao, Troicki (Srbija) Kubot (Poljska) 4:6, 6:4, 7:6, Federer ([vicarska) -

Danijel [ari} ne mo`e igrati za BiH u Finskoj
Rumunska igra za zelenim stolom, smatraju u na{em Savezu ne ~ini jedan igra~ ve} kolektiv, ka`e [ari}
Golman Barcelone Danijel [ari} ne}e mo}i nastupati za rukometnu reprezentaciju BiH u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u [vedskoj 2011., koje nas o~ekuju za sedam dana u finskoj Vanti. [okantnu odluku donijela je Evropska rukometna federacija, pozivaju}i se na ta~ku 3 ~lana 7 pravilnika o reprezentativnim nastupima.

Reprezentaciju
u kojem smatraju da je sve zapravo rumunska igra za zelenim stolom. Tome u prilog navode ~injenicu da zbog istog pravila svojevremeno nisu mogli za druge zemlje igrati ni Mirko Alilovi} (Hrvatska), Dragan Po~u~a (Srbija) i jo{ neki.

Nadal: Darsis predao me}

7:6, Enen (Belgija) - Cink (Ma|arska) 6:2, 3:6, 7:6,

[panija prvi finalista u Pertu
Mje{ovita teniska reprezentacija [panije prvi je finalista Hopman kupa u australskom Pertu. Uo~i posljednjeg kola u A grupi [paniji je bio neophodan samo set za prGulbis (Latvija) 6:2, 4:6, 6:4. BRIZBEJN: Stepanek (^e{ka) - Odesnik (SAD) 7:6, 6:1. Teniserke: BRIZBEJN: Petkovi} (Njema~ka) Hantuhova (Slova~ka) 6:4, 6:2, Ivanovi} (Srbija) - Pavlju~enkova (Rusija) 6:2, vo mjesto u grupi. Kako je Marija Hoze Martinez San~ez (Jose Sanches) slavila s 2:0, [panci su osigurali finale. Najbli`e finalu iz grupe B je Velika Britanija. Klajsters (Belgija) - Safarova (^e{ka) 6:1, 0:6, 6:4. OKLAND: Vikmajer (Belgija) - Krum (Japan) 6:2, 6:2, Per (Izrael) - Kirilenko (Rusija) 6:0, 3:6, 6:1, Peneta (Italija) - Cibulkova (Slova~ka) 6:1, 6:2, Skjavone (Italija) - Korne (Francuska) 6:2, 6:3. (N. D.)

Probuditi inat
Nakon svega, najvi{e o{te}eni Danijel [ari} mi{ljenja je da sve {to se nenadano desilo mo`e otjerati vodu na na{ mlin. - Kako se u na{em narodu ka`e, od kukanja nema selameta. Ne mogu vam opisati koliko mi je `ao {to ne}u nastupati u kvalifikacijama, ali isto tako reprezentaciju ne ~ini jedan igra~ ve} kolektiv. Apelovao bih svojim suigra~ima da pretvore ovo u na{u prednost, probude u sebi inat i daju maksimum te izbore bara`, a onda akobogda da svi zajedno probamo izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo - kazao je fenomenalni golman. Bh. rukometa{i, ina~e, danas putuju u Crnu Goru, gdje }e 9. i 10. januara u Budvi i Baru odigrati kontrolne utakmice s doma}om reprezentacijom. A. ^ULI]

Sporni uvjet
- Zaprepa{teni smo ~injenicom da je [ari} skinut sa spiska i iznena|eni postupkom EHF-a. Iako ispunjava prva dva uvjeta, da je dr`avljanin BiH te da je pro{lo tri godine od njegovog posljednjeg nastupa za reprezentaciju druge zemlje

[ari}: Od kukanja nema selameta

Citirat }u: „Igra~i trebaju da ispune obavezu nastupa za dr`avu koja je u pitanju za ne manje od 12 mje-

Odbijen i Rutenka
Sa istim problemom kao i na{, susreo se i Rukometni savez Bjelorusije ~ija reprezentacija ne}e mo}i ra~unati na Serheja Rutenku, jednog od najboljih igra~a svijeta i tako|er (u ovom slu~aju SCG), ne ispunjava jednu, u najmanju ruku nebuloznu ta~ku. ~lana Barcelone. Sve i da je pozvan na EP, na njemu ne bi mogao igrati ni Milan Torbica, a ~ak sedam igra~a Velike Britanije zbog istog razloga skinuto je sa spiska. seci“... Kontaktirali smo i Svjetsku rukometnu federaciju, ~ovjeka zadu`enog za

ova pitanja Patrika [tauba, koji smatra da [ari} zaista ne ispunjava kriterije, ali je doslovno naglasio da je ova ta~ka stupidna i da }e insistirati na njenom ukidanju na Kongresu IHF-a u aprilu u Rimu. Mislim da ovo pravilo postoji isklju~ivo da bi se mogle praviti manipulacije - kazao je na ju~era{njoj vanrednoj konferenciji za novinare generalni sekretar Smajo Kara~i}. EHF je, tako, nakon prekinute utakmice bara`a sa Ma|arskom udario jo{ jednu pljusku na{em Savezu

Austrijanac osvojio ^etiri skakaonice

Pripreme rukometa{a Bosne BH-Gasa

Holpert i Me{ter mogu}a poja~anja
U Sarajevu }e „Studenti“ biti do 13. januara, kada odlaze u Pulu
Rukometa{i Bosne BHGasa su se nakon novogodi{njih praznika vratili u trena`ni proces i u dvorani „Ramiz Sal~in“ po~eli pripreme za nastavak sezone. „Studenti“ }e u Sarajevu raditi do 13. januara, kada odlaze u Pulu, gdje }e obaviti glavni dio zimskih priprema u trajanju od dvije sedmice. Povratak u Sarajevo je predvi|en za 26. januar gdje }e bh. prvak trenirati sve do nastavka takmi~arske sezone i prvenstvene utakmice sa Zrinjskim (5. februar). Budu}i da finansijska situacija ograni~ava mogu}nosti dovo|enja provjerenih igra~a, Bosna tra`i mlade i perspektivne rukometa{e, pa tako s ekipom u posljednje vrijeme treniraju Jozef Holpert (21) i Savo Me{ter (19). - Njih dvojica igrali su za srbijansku Crvenku, pro{li su sve mla|e kategorije reprezentacije Srbije, a bili su i na {irem spisku A selekcije. Holpert je lijevo krilo, a Me{ter srednji bek. Tu su za sada, treniraju, do{li su da se upoznaju sa atmosferom u timu i na~inom na koji mi radimo. Nisu potpisali ugovor, ne mo`e se re}i ni da su na probi, ali ako se otvori mogu}nost, postoji {ansa da ih u skoroj budu}nosti anga`ujemo. [to se priprema ti~e, sve ide prema planu. [estorica igra~a je na pripreNjaradi: Bosna tra`i mlade i perspektivne rukometa{e

Kofler: Dvije pobjede u Svjetskom kupu

Kofler jo{ ne vjeruje
Prije ~etiri godine Andreas Kofler (Kopfler) ostao je bez olimpijskog zlata za samo 0,1 bod! Ipak, bolan poraz iz Torina Kofler je u me|uvremenu nadoknadio serijom sjajnih rezultata, a posljednji u nizu postigao je prije dva dana, osvajanjem presti`ne titule pobjednika turneje ^etiri skakaonice. Austrijski skija{-skaka~ zavr{io je na {ampionskom postolju i pored toga {to je na posljednjoj skakaonici u Bi{ofshofenu postigao tek peti rezultat. - Nikad se nisam usudio ni pomisliti da bih mogao osvojiti jednu ovakvu titulu. Ovo je fantasti~no, jo{ uvijek ne mogu vjerovati - rekao je 25-godi{nji Kofler. Novi {ampion je trijumfovao u Oberstdorfu, ~etvrti je bio u Garmi{-Partenkirhenu i rodnom Inzbruku. Na pomenutim ZOI u Torinu ipak se domogao zlatne medalje i to u ekipnoj konkurenciji, dok je u Svjetskom kupu pro{le godine bio drugi na malim skakaonicama. U 161 nastupu u Svjetskom kupu dva puta je osvojio prvo mjesto, dok je 13 puta zavr{avao na pobjedni(E. J.) ~kom postolju.

mama reprezentacija, pa smo odlu~ili uzeti nekoliko juniora - kazao nam je pomo}ni trener Bosne Nenad A. ^. Njaradi.

^elik konsolidira redove

Stigli Edhem Sir}o i Tarik Kasumovi}
Zeni~ki ^elik, nakon sastanka s na~elnikom op}ine Husejinom Smajlovi}em, kre}e u konsolidaciju redova i borbu za opstanak u Premijer ligi za rukometa{e. Tako nam je prenio predsjednik kluba Pane [krbi}, koji je potpisao ugovore s iskusnim Edhemom Sir}om i talentiranim Tarikom Kasumovi}em. - Dogovorili smo se da nema predaje. Do izbora trenera, ekipu }e voditi pomo}nik Sanjin Aldoba{i}. Krajem sedmice treba se priklju~iti golman Jo{ko Juki}, dok je Davorinu Prskalu istekao ugovor i on je odlu~io prihvatiti ponudu italijanske Ankone - ka`e [krbi}. Ponovo je uspostavljen kontakt sa srednjim bekom Nenadom Te{i}em iz [apca sa kojim se Zeni~ani jesenas nisu uspjeli dogovoriti o finansijskim detaljima. U klubu su pristali na zahtjev za raskid ugovora sa Almirom Osmanhod`i}em i SaV. B. mekom Liborom.

Tozo donirao opremu i lopte rukometa{ima Gora`da
Gora`danin Uzeir Tozo, poduzetnik u [vedskoj, donirao je ovda{njem Rukometnom klubu komplet dresova i nekoliko lopti. Za RK Gora`de, koji, kao i ve}ina bh. sportskih kolektiva, ima velikih problema sa E. A. finansiranjem, ova donacija je veoma zna~ajna.

76

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

sport

KO[ARKA Uo~i `rijeba kvalifikacija za Eurobasket 2011.

BiH u tre}em {e{iru
Za {est mjesta borit }e se 15 reprezentacija
Tanjevi} tokom me~a protiv Montepaskija

Izvla~enje 16. januara u Njema~koj

Fenerbah~e na minus 43 u Sijeni

Bo{a deprimiran nakon debakla
Ko{arka{i Fenerbah~e Ulkera pretrpjeli su katastrofu u me~u 9. kola Eurolige na gostovanju kod Montepaskija. Italijanski tim je u Sijeni pregazio turskog viceprvaka sa 101:58. Iako njegova ekipa uo~i posljednjeg kola ima {ansu za prolaz me|u 16, Bogdan Tanjevi} bio je deprimiran nakon me~a. - Pokazali smo da nismo borci, jako sam razo~aran rekao je na{ stru~njak na kormilu Fenera. Dvojica bh. igra~a u redovima Fenerbah~ea nisu bila pretjerano uspje{na, Damir Mr{i} imao je tri, a Emir Preld`i} {est poena. Henri Domerkant (Henry Domercant) ubacio je devet ko{eva za Montepaski. Mirza Teletovi} (15 poena, 7 skokova) blistao je u novom trijumfu Kaha Laborala, dok je Ratko Varda zabilje`io ~etiri poena i devet skokova za Prokom. Partizan je pobjedom nad Litvos ritasom osigurao plasman u drugu fazu. Rezultati: GRUPA A: Montepaski - Fenerbah~e Ulker 101:53. GRUPA B: Partizan - Litvos ritas 97:67. GRUPA C: Kaha Laboral Marusi 73:65. GRUPA D: Panatinaikos - Prokom 74:66, Real Madrid - Oldenburg 73:60. Sino} je odigrano preostalih sedam me(E. J.) ~eva.
Imena rivala bh. ko{arka{i }e saznati 16. januara
(Foto: J. Had`i})

Poraz Lejkersa u gradskom derbiju

Mu{ka ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovina uo~i `rijeba kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2011. u Litvaniji svrstana je u tre}u jakosnu grupu. U tre}em {e{iru su jo{ Belgija i Finska. Nosioci su

Poljska, Makedonija i Latvija. U ostalim jakosnim grupama su Izrael, Velika Britanija i Bugarska (2. grupa), Italija, Portugal i Ma|arska (4), Ukrajina, Crna Gora i Gruzija (5). Evropska ko{arka{ka fe-

@enska selekcija u B-diviziji
Umjesto za Evropsko prvenstvo 2011. u Poljskoj, na{e ko{arka{ice borit }e se kroz B-diviziju za plasman u vi{i rang i pravo nastupa u kvalifikacijama za EP 2013. BiH i [vedska nosioci su u `rijebu B-divizije, u
Duel pod ko{em Kembija (Klipers) i Odoma (Lejkers)

kojoj }e nastupiti ukupno osam reprezentacija podijeljenih u dvije grupe. Me~evi su na rasporedu izme|u avgusta 2010. i septembra 2011. godine. Dvije najbolje reprezentacije idu u A-diviziju.

deracija (FIBA Europa) objavila je da su jakosne grupe napravljene na osnovu rezultata sa posljednjih takmi~enja. @rijeb }e se odr`ati 16. januara u njema~kom Frejsingu, u blizini Minhena. Selekcije }e biti `rijebane u tri grupe od po pet ekipa. Nakon dvokru`nog bod-sistema pobjednici grupa i dva najbolja drugoplasirana ste}i }e pravo nastupa na EP. Preostalih devet selekcija razigravat }e u bara`u za jedno dodatno mjesto na Eurobasketu, ali i za opstanak u A-

diviziji. Sastavi grupa govore da je pred na{im timom nimalo naivan zadatak, jer bi nas u `rijebu ~ak i iz slabijeg {e{ira mogle zapasti kvalitetnije reprezentacije, poput Italije i Crne Gore. Kvalifikacije }e se igrati izme|u 2. i 29. avgusta ove godine, a bara` u avgustu 2011., neposredno pred po~etak EP-a. Uz doma}ina Litvaniju, na EP su se direktno kvalifikovale [panija, Srbija, Gr~ka, Slovenija, Hrvatska, Francuska, Turska, Rusija i E. J. Njema~ka.

^elik ostao bez poja~anja
Bek Sr|an Golubovi} (22 godine, 190 centimetara), koji je pred Novu godinu potpisao ugovor sa ^elikom i u nedjelju odigrao prvenstvenu utakmicu protiv Mladosti, napustio je Zenicu. Trener Marko Trbi} i direktor Alija Por~a poku{ali su saznati razloge zbog kojih se mladi ko{arka{ odlu~io vratiti u rodni Prijedor, ali nisu dobili odgovor. - Ni{ta nam nije rekao, osim da `eli i}i ku}i. Poku{ali smo mu objasniti da do kraja sezone ne mo`e igrati ni za jedan drugi klub ako mu ne damo ispisnicu. On je rekao da to zna, ali da ipak `eli i}i ku}i. Sada ga mo`emo suspendirati, ali jo{ nismo odlu~ili {ta }emo uraditi - ka`e Por~a. V. B.

Nakon incidenta s pi{toljima

Deset poku{aja bilo je potrebno ko{arka{ima Los An|eles klipersa pa da u gradskom derbiju napokon savladaju Lejkerse (102:91). Aktuelni NBA prvaci, nakon devet uzastopnih pobjeda u me|usobnim susretima, izgubili su od Klipersa prvi put od 12. aprila 2007. godine. Pobjednike je predvodio odli~ni bek Beron Dejvis (Baron Davis) sa 25 poena i deset asistencija, kod Lejkersa je prednja~io Kobi Brajant (Kobe Bryant) sa 33 ko{a i osam dodavanja. Fantasti~an susret odigran je u Majamiju, gdje su gostuju}i Boston seltiksi nakon produ`etka slavili sa 112:106. Junak trijumfa „Zelenih“ bio je plej Re`on Rondo (Rajon), koji je sa si-

Klipersima bitka za Los An|eles Sr|an Golubovi} oti{ao ku}i
renom za kraj regularnog toka pogodio za izjedna~enje (101:101), da bi u dodatnih pet minuta sam postigao vi{e poena nego doma}i Hit (6:5) za kona~nih 112:106. Rondo je imao 25 poena, a bek Majamija Dvejn Vejd (Dwyane Wade) 44, najvi{e koliko je jedan igra~ gubitni~ke ekipe ubacio ove sezone. Rezultati: LA klipers LA lejkers 102:91, Atlanta Nju D`ersi 119:89, Klivlend - Va{ington 121:98, Orlando Toronto 103:108, Majami Boston 106:112 (produ`etak), San Antonio - Detroit 112:92, Feniks - Hjuston 118:110, Juta - Memfis 117:94, Minesota - Golden stejt 101:107, Oklahoma - Nju Orleans 92:97.
(E. J.)

[tern suspendirao Arenasa
NBA komesar Dejvid [tern (Stern) suspendirao je Gilberta Arenasa na neodre|eno vrijeme nakon {to je otkriveno da Ol-star bek Va{ington vizardsa ne samo da ~uva ~etiri pi{tolja u klupskoj svla~ionici, nego da ih je i potegao u jednoj `u~noj raspravi sa saigra~em D`avarisom Kritentonom (Javaris Crittenton). Za svaku utakmicu koju propusti, Arenas, koji je suspendiran na svoj 28. ro|endan, izgubit }e 147.200 dolara iz ugovora vrijednog 16 miliona za teku}u sezonu. Iako Arenas tvrdi da je sve bilo samo {ala, [tern nije mislio tako, a ni lokalna policija, koja je tako|er pokrenula istragu. (E. J.)

Slavija dovela Mihajlovi}a i Miljkovi}a
Slavija }e u nastavak sezone u}i ja~a za dvojicu ko{arka{a. Rije~ je o centru Sa{i Mihajlovi}u (34 godine, 203 centimetra), koji je prethodno igrao za Tami{ u Srbiji, te pleju Milanu Miljkovi}u (23, 185), nekada{njem ~lanu makedonskog Pelistera. S druge strane, raskinut je ugovor s centrom Sabahudinom Hod`i}em (217, 25) od kojeg se, prema rije~ima G. I. trenera Bojana Kusmuka, puno vi{e o~ekivalo.

Arenas: Kazna za ro|endan

sport

Dnevni avaz, petak, 8. januar/sije~anj 2010.

77

Lista kandidata

IZBORI „Dnevni avaz“ i „Sport“ biraju Sportsku li~nost 2009.

Izet Ra|o dao prvu peticu Larisi Ceri}
Delali} je osvojio sve {to se mo`e osvojiti, ka`e predsjednik Olimpijskog komiteta BiH
Izet Ra|o, predsjednik Olimpijskog komiteta BiH, u izboru za Sportsku li~nost 2009. godine pet bodova dao je Larisi Ceri}. - Prednost joj dajem nad ostalim zato {to je u d`udu, zna~i olimpijskom sportu, postigla vrhunske rezultate, kako u juniorskoj, tako i u seniorskoj kategoriji. Smatram je najperspektivnijom bh. takmi~arkom u budu}nosti - istakao je Ra|o. ^etiri boda dodijelio je Sabahudinu Delali}u. - O njemu se ne treba mnogo pri~ati. Osvojio je sve {to se mo`e osvojiti, krase ga ljudske i sportske vrijednosti. Po{to nemaju dva prva mjesta, morao sam ga staviti na drugu poziciju.

1Hamza Ali} (atletika) 2 Irma Balijagi}boks) (profesionalni 3 Larisa Ceri} (d`udo) 4 Adnan ]ati} boks) (profesionalni 5 Sabahudin Delali} (sjede}a odbojka)

6 Edin D`eko (fudbal) 7 Mirsada Suljkanovi} (karate) 8 Emma [kaljo (strelja{tvo) 9 Mirza Teletovi} (ko{arka) 10 Muhamed Toromanovi} (rukomet)

Glasajte i osvojite vrijednu nagradu

Nagrada ide Murisu Had`i}u u Lukavac
Svakog dana dijelimo bon za kupovinu sportske opreme u vrijednosti od 200 KM
Uz ~lanove Ocjenjiva~kog suda, i na{i ~itaoci imaju priliku kreirati ishod izbora Sportske li~nosti BiH u 2009. godini, ali i osvojiti vrijednu dnevnu nagradu - kupon bon za kupovinu sportske opreme u vrijednosti od 200 KM u prodavnicama kompanije „Sport Life“. Glasati mo`ete putem SMS-a na broj 091-310107. Poruka treba da sadr`i klju~nu rije~ GL, zatim razmak, pa redni broj kandidata za kojeg glasate (kao na fotografiji u prilogu).

Kako glasati (umjesto xx upisati redni broj kandidata)

Bodovi
Larisa Ceri} . . . . . . . . . . . .5 Sabahudin Delali} . . . . . . .4 Hamza Ali} . . . . . . . . . . . .3 Edin D`eko . . . . . . . . . . . .2 Emma [kaljo . . . . . . . . . . .1

Ra|o: Ceri} je najperspektivnija bh. sportistkinja

Delali}: Ljudske i sportske vrijednosti

Na tre}em mjestu je Hamza Ali}: - Iz perspektive BiH i uvjeta u kojima trenira, on posti`e vanserijske rezultate. Hamza je, nakon Larise, na{ najperspektivniji sporta{ na me|unarodnom pla-

nu. Krase ga sjajne ljudske osobine, a posebno skromnost. Dva boda pripala su golgeteru na{e nogometne reprezentacije, a jedan Emmi [kaljo. - Edino D`eko je nogo-

metni brilijant, svjetska zvijezda, ~ovjek sa kojim se Bosanci i Hercegovci ponose. Za Emmu mogu re}i da je veliki potencijal u strelja{tvu i jo{ jedna sportistkinja na koju BiH u budu}nosti mo`e ra~unati.

SMS {aljite na broj 091/310-107
Cijena poruke iznosi 0,35 KM + PDV. Glasanje je po~elo u petak, 1. januara, i trajat }e do subote, 20. januara. Svakog dana izvu}i }emo po jednog dobitnika nagrade. Ju~er je izvu~en broj te-

Sr|an Mili~evi}, reprezentativac BiH u stonom tenisu

Stonoteniski reprezentativac BiH Sr|an Mili~evi} u izboru za Sportsku li~nost 2009. godine najvi{u ocjenu dodijelio je bh. atleti~aru Hamzi Ali}u. - Po{to sam i sam u individualnom sportu, znam kako je te{ko napraviti dobar rezultat. Hamza je definitivno zaslu`io najvi{u ocjenu. Poznato je u kakvim uslovi-

Prvo mjesto Hamzi Ali}u Superiorno do zlata u Parizu
Predstavljamo kandidate Larisa Ceri}
Poznato je u kakvim uslovima radi, a opet je deveti na svijetu Osvojila najsjajnije medalje kao juniorka i seniorka
Travni~anka Larisa Ceri} iza sebe je ostavila veoma uspje{nu sportsku godinu. Ova 19-godi{nja d`udo reprezentativka BiH do{la je do najboljeg rezultata dosada{nje karijere. Na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Parizu superiorno je pobijedila sve protivnice i osvojila zlatnu medalju. Radi se o izvanrednom uspjehu ~lanice D`udo kluba Nippon iz Sarajeva. U 2009. godini takmi~ila se kao junorka i seniorka. Osim {to je prvakinja BiH, Ceri} je u godini za nama osvojila najsjajnije medalje na balkanskim prvenstvima u juniorskoj, ali isto tako i seniorskoj konkurenciji. Uz sve to, uspje-

lefona dobitnika za srijedu, 6. januar. Pripada 34-godi{njem Murisu Had`i}u iz Lukavca. - Glasao sam za Edina D`eku, na{eg najboljeg fudbalera i ambasadora UNICEF-a - kazao nam je Had`i}. Ime dobitnika za ~etvrtak objavit }emo u sutra{njem broju „Dnevnog avaza“. Ako imate ikakvih pitanja, za sve informacije mo`ete se obratiti na brojeve telefona 033-281-356 ili 033-281-418.

Bodovi
Hamza Ali} . . . . . . . . . . . .5 Edin D`eko . . . . . . . . . . . .4 Emma [kaljo . . . . . . . . . . .3 Larisa Ceri} . . . . . . . . . . . .2 Adnan ]ati} . . . . . . . . . . . .1
Mili~evi}: D`eko je pokazao kako se predstavlja BiH Ali}: Na drugom mjestu u poretku

Ceri}: Uspje{na godina

Trenutni poredak
Edin D`eko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Hamza Ali} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Sabahudin Delali} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Mirza Teletovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Larisa Ceri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Muhamed Toromanovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Adnan ]ati} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Mirsada Suljkanovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Emma [kaljo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Irma Balijagi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

ma radi, da nema odgovaraju}e pomo}i, a opet je ostvario deveto mjesto na Svjetskom prvenstvu istakao je Mili~evi}. Bodove su dobili i Edin D`eko, Emma [kaljo, Larisa Ceri}, te Adnan ]ati}. - D`eko je pokazao kako se predstavlja dr`ava u svijetu. Znamo kako je oti{ao iz BiH i {ta je sve

napravio. Biti najbolji igra~ Bundes lige, te voditi na{u reprezentaciju do bara`a nije mala stvar. Emma [kaljo je izjedna~ila svjetski rekord i zaslu`ila je da se na|e na ovom spisku, kao i Larisa Ceri} i Adnan ]ati}, koji su u protekloj godini ostvarili vrhunske rezultate - istakao je Mili~evi}.

la se srebrnom medaljom okititi na Mediteranskim N. D. igrama u Peskari.

NA[I PARTNERI

PETAK 8. 1. 2010.

20.00
POLITI^KI MAGAZIN, TV ALFA

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

Alfa Marker
U politi~kom magazinu istra`eno je: Za{to Sulejman Tihi} ne mo`e biti bo{nja~ki lider i za{titnik, kopiraju li Dodik i ^ovi} ratni sporazum Boban Karad`i}? Ekipa „Markera“ istra`ila je biografije i djela svih pomilovanih politi~ara iz redova SDA i HDZ-a. Otkriveni su i zvani~ni podatci UN-a da su muslimani najbrojnija nacija na zemaljskoj kugli i istra`ujemo ho}e li EU za tridesetak godina biti islamizirana! Istra`uje se i slu~aj brisanja sa spiskova 200 biv{ih pripadnika HVO-a koji su tek 2004. godine, na osnovu la`ne dokumentacije, ostvarili pravo na invalidske naknade. Urednik: Ekrem Mili}
17.30 KONA^NO PETAK! 21.20 CSI: MIAMI 22.00 RED CARPET 19.00 VIJESTI U 7 20.35 GRAND SHOW

22.25
SERIJA, BHT 1

Hotel Babilon
Ana je presretna kada kompanija „De Rigueur“, vrlo uspje{ni proizvo|a~i odje}e, odr`i modnu reviju u hotelu „Babilon“. Oni lansiraju novu kolekciju, a Ana je njihov veliki fan. Vrlo brzo se zbli`ila s glavnim dizajnerom Dankanom, ali saznaje da situacija u „De Rigueuru“ nije tako sjajna kao {to se ~ini.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.00 Mini school, 4/14 09.15 Japanske pri~e, animirana serija, 4/43 09.25 Be Ha Te bebe 09.30 Princ od papira, igrana serija, 1/43 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 4/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 38/130, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Lifestyle magazin, r. 13.15 Tajna trojice mudraca, strani dokumentarni program, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Retrovizor, muzi~ki program, r. Program za djecu i mlade 15.00 Mini school, 5/14 15.15 Japanske pri~e, animirana serija, 5/43 15.25 Ozie Boo, animirana serija 15.30 Tajanstveni vitez, animirana serija, 14/25 15.55 Nau~ni klub, obrazovna serija, 1/15 16.15 BH info 16.45 Avenija Ocean, igrana serija, 39/130 17.30 Kona~no petak! 18.45 Business News 18.50 Klaun Kiri, animirana serija 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 5/32 20.05 Taras Buljba, ruski igrani film 22.15 BHT vijesti 22.25 Hotel Babilon, igrana serija, 1/8 23.20 No} prije, ameri~ki igrani film, r. 00.50 Taras Buljba, ruski igrani film, r. 03.00 Kona~no petak!, r. 04.15 Pregled programa za subotu

07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 @ivot u divljini, igrana serija, 8. epizoda 10.00 Duh iz Australije, igrana serija, 13. epizoda 10.30 Pozitivna geografija: Koraj, zabavni program 11.00 Hayd u park, program za mlade 11.30 Sehara: Smijeh, dokumentarni program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dolina sunca, igrana serija, 79. epizoda 13.05 ^arolija, igrana serija, 26. epizoda 13.55 Po{teno, talk show, r. 15.15 Vijesti 15.20 @ivot u divljini, igrana serija, 9. epizoda 16.05 Viza za budu}nost, igrana serija, 149. epizoda 16.40 Milan i Enis, ske~evi 16.45 [oni i njegovo stado, crtani film 17.00 Federacija danas 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 80. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.10 Na{a mala klinika, igrana serija, 28. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 Tomica i prijatelji, crtani film 19.26 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo Show 21.20 CSI: Miami, igrana serija, 13. epizoda 22.05 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 43. epizoda 22.44 Dnevnik 3, najava 22.45 BH pjesmarica, muzi~ki program 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 Ciklus horor petkom: Chycky postaje tata, ameri~ki igrani film /Z/ 01.00 Pregled programa za subotu

08.00 Mala {kola, dje~ija igra 08.05 Sveznalica, dje~ija igra 08.10 Top Shop 08.30 Udri mu{ki, zabavna emisija 09.30 Princ iz Bel Aira IV, 15/26, humoristi~ka serija 10.00 Kralj Queensa V, 18/25, humoristi~ka serija, r. 10.25 Exkluziv, zabavna emisija, r. 10.55 Odred za ~isto}u-USA I, 23/35, zabavna emisija, r. 11.20 Stol za 4, kulinarski show, r. 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Rat bendova, muzi~ki show, r. 15.25 Top Shop 15.35 Bestseller TV 15.55 Princ iz Bel Aira IV, 16/26, humoristi~ka serija 16.25 Kralj Queensa V, 19/25, humoristi~ka serija 16.55 OBN Info 17.00 Na{a mala klinika I, 25/37, humoristi~ka serija 17.55 Odred za ~isto}u-USA I, 24/35 (23/35), zabavna emisija 18.20 [mekeri u kuhinji, zabavni program 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Jurski park (12), film 22.00 Red Carpet, showbiz emisija 23.00 Vrisak 2 (18), film, r

06.40 Jingl televoting ZMBT 06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Pocoyo 2, crtani film 09.35 Aladin, crtani film 10.00 Ple{i, ple{i, igrana serija, 15.epizoda 11.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 56.epizoda 11.40 Jingl televoting ZMBT 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.01 Jingl televoting ZMBT 12.06 Victoria, igrana serija 13.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 122. epizoda 14.10 Jingl televoting ZMBT 14.15 ZMBT, profili 14.55 Jingl televoting ZMBT 15.00 Survivor, plemenski savjet Izbacivanje! 16.00 Survivor, profili 16.20 Sport centar 16.21 Luda ku}a, igrana serija 17.00 Zauvijek susjedi, igrana serija 17.40 Vijesti 17.50 „Zvijezda mo`e{ biti ti“ na zadatku! 18.08 Jingl televoting ZMBT 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Sport plus, sportski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 19.55 Jingl televoting ZMBT 20.00 Kartel, igrani film 21.58 Vremenska prognoza 22.00 Izbori, igrani film 00.10 Sport centar 00.15 Planinski put, igrani film 00.55 Jingl televoting ZMBT 01.00 VIP, igrana serija 01.45 Jingl televoting ZMBT

08.00 Ljubav je vje~na 09.00 BH net, jutarnji program 10.00 Magi~na privla~nost 11.00 Dodir s neba 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Ami G show 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.25 Made in Banja Luka 14.35 Sportissimo 14.40 Just for laugh 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Ljubav je vje~na 16.55 Emisija Repsol 17.00 Magi~na privla~nost 17.45 Gusto kulinarstvo 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Ski report 18.25 Sarajevo on line 18.40 Made in Banja Luka 18.55 Gusto kulinarstvo 19.00 Emisija Repsol 19.05 Dodir s neba, serija 20.00 My Big Fat Greek Life, serija 20.35 Grand show 22.35 Dolazak, film (Arrival) 1996

TV Alfa
07.00 12.00 13.00 14.00 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 00.00 00.15 Alfa mozaik Vijesti Kviz super ke{ SMS ^AT Istina Vijesti U centru pa`nje Rije~ slika pokret Profili Marker SMS ^AT Vijesti SMS CHAT Pono}ne vijesti SMS CHAT

19.40 Poznati 20.05 Zabranjena ljubav, serija 21.00 Bingo {ou zabavno-muzi~ki program 22.15 Film 23.45 Na kraju dana

TV Mostar
14.00 SMS RTM-a 16.20 Sport centar 16.21 Luda ku}a, igrana serija, 120. epizoda 17.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 56. epizoda 18.00 Grad, revijalni program 19.00 RTM Vijesti 19.30 Vertikale duha, emisija iz kulture 22.00 Izbori, igrani film 00.00 Sport centar 00.05 Planinski put, igrani film

17.05 19.00 20.00 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30

SMS CHAT Dnevnik Iz arhiva tv Liberty TV Bonaventura Igrana serija Dnevnik, r. Glas Amerike

22.00 23.00 23.30 00.00 00.20 02.00

Zabranjena ljubav, serija Vijesti TV Sahar Glas Amerike Vijesti IC Mladi i lijepi, film Pepsi top spot

20.00 21.00 21.30 22.00

Gost i ona Sfera, emisija iz kulture TV izlog Zabranjena ljubav - serija

19.00 19.30 20.00 21.00

Dnevnik TV Travnik Auto vizija Muzi~ki program Igrani film

TV Cazin
19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 23.30 Liberty TV, repriza Svjetlost islama, repriza TV Panorama Hronika USK, inf. program Zehra Film Glas Amerike

HIT TV
19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.05 00.00 00.05 Objektiv I Trimph Frame Zabranjena ljubav Scena Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV USK
17.30 18.10 19.00 19.30 20.05 21.15 21.30 21.45 22.35 TV {kola, r. Dok. program Dnevnik TV USK Dnevnik FTV Dok. program Saop}enja i reagiranja Hronika TV USK Igrana serija Igrani film

TV KISS
19.00 19.20 19.30 20.00 Dnevnik KISS Sport i marketing DNEVNIK HRT Euromaxx, magazin o stilu `ivota 20.35 Rubala show, gl. kontakt emisija 22.05 Dnevnik KISS, r.

19:30 Monitor 20:05 TV monodrama: [uti An|o 21:00 Folk talenti Renomea, muzièka emisija 22:30 Pregled dana 23:00 Svijet Renomea 00:30 Igrani film: Tajne nisu vje~ne 02:00 Igrani film: Nigdje u Africi

TV Bugojno
16.20 Sport centar 16.21 Luda ku}a, igrana serija 17.00 Zauvijek susjedi, igrana serija 17.40 Muzika 18.00 Vijesti Sje}anja 18.15 Dokumentarni program 19.00 Informator Sje}anja 19.30 Aktuelno - inf. program 19.55 Vijesti 20.00 Igrani film 22.00 Izbori, igrani film 00.00 Sport centar

TV Visoko
20.05 20.35 21.00 21.50 22.35 22.50 Sje}anja Vijesti U dru{tva sa... Zabranjena ljubav Vijesti TV strane

TV TK
17.15 Iskoristi trenutak, strani dokumentarni program 18.00 Eko Dnevnik obrazovni program 18.15 Frej`er, humoristi~ka serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV

TV Kakanj
19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija Glas naroda ADS kviz

TV Zenica
18.00 18.05 18.30 19.00 19.30 19.50 Iz dana u dan Frej`er, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki program Obavje{tenja

BN
16:00 16:15 17:45 18:00 18:30 19:00 Vijesti Pri~e kraj kazana, r. Muzi~ki izlog Danas u Srpskoj Svijet na dlanu Sport flash

TV Gora`de
08.00 Dnevnik 08.30 Reprizni program

TV Travnik
18.05 Muzi~ki program 18.20 BH veza

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.00
SERIJA, HRT 2

21.00

VISOKI NAPON

19.45

U@IVO: PIKADO

17.00

FUDBAL

18.15 PREGLED EUROLIGE

20.00 ISTRA@IVANJE PLANETE ZEMLJE

18.30

THE HILLS

21.15 ULTIMATIVNI CHART SHOW

20.15

RUSH HOUR

17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.10 Greh njene majke, TV serija 21.00 Visoki napon, kviz 22.00 Vijesti

14.30 U@IVO: Biatlon 16.00 U@IVO: Tenis ATP turnir u Dohi 17.40 Tenis 17.45 U@IVO: Tenis ATP turnir u Dohi 18.30 Biatlon 19.00 Eurogolovi 19.10 Biatlon 19.45 U@IVO: Pikado 20.30 Timbersport 22.00 Poker

14.00 Tenis: ATP turnir u Dohi 16.00 Snouboard 17.00 Fudbal 18.00 Sport 18.30 Kuglanje 19.30 Vijesti 19.45 Ko{arka 20.00 Snouboard 21.00 Hokej na ledu 22.00 Hokej na ledu

12.30 U@IVO: ATP Chennai 1/4 finala (2 me~a) 17.30 NBA Action 18.00 NBA Live 18.15 Pregled Eurolige 19.15 U@IVO: EBEL: Medve{~ak Jesenice 21.00 WTA Brisbane 1/2 finale i ATP Chennai 1/4 finala 00.00 Euroliga Magazin

18.00 Upoznajte domoroce 19.00 Nisam znao da... 19.30 Sekunde do katastrofe 20.00 Istra`ivanje planete Zemlje 21.00 Tabu: Ekstremi tijela 22.00 Apokalipsa: Drugi svjetski rat 23.00 Istra`ivanje planete Zemlje

15.30 MTV and the movies 16.00 Run’s house 16.30 Life of Ryan 17.00 Cribs 17.30 Teen cribs 18.00 3 from 1 18.10 Fresh/new 18.30 The Hills weekend 19.30 Fresh/new 20.00 Just see MTV 21.00 MTV world stage: Muse

16.00 Porodica u problemima 17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Expolosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 20.15 Ko `eli biti milioner?, kviz 21.15 Ultimativni Chart show

14.05 O~ajne ku}anice, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Rush Hour, film 22.10 Walking Tall, film

Umorstva u Midsomeru
Bernabija i D`onsa odvuku s omra`enog tim-bildinga radi istrage eksplozije u stanici za vu~u kojom upravljaju zapovjednik teritorijalne vojske Met Parkes i njegov sin D`ejms. D`ejms je neumoljiv u poslu i sa `enama, ali je li sposoban za pale` i ubistvo?

PETAK 8. 1. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Nema potrebe da se `alite. Za ljubav treba sre}a, a za sre}u ustupci, tolerancija, razgovori... 21. III - 20. IV Posao: Nije povoljan trenutak za zna~ajne odluke. Zato, energiju usmjerite negdje drugo. Zavr{ite zaostale obaveza. Zdravlje: Pripazite na ishranu. Ljubav: Iskreno i otvoreno porazgovarate sa parBIK tnerom. Peckanja i dvosmislenost ne vode rje{enju problema. 21.IV - 22.V Posao: Prili~no ste umorni. Bilo bi dobro da predahnete i ostavite poslove za drugu priliku. Tako dobijate na vremenu. Zdravlje: Pazite i koliko jedete.
BLIZANCI Ljubav: ^eznete za partnerom, ali iz kaprica poOVAN

17.05

DOLINA SUNCA

12.32

OPREZNO S AN\ELOM

19.25

DOCTOR WHO

23.45

TREPTAJ

09.00 Vijesti 09.05 Dolina sunca, TV novela, 79/210 **.** Mala TV 10.00 Prvi Bo`i} vanzemaljca, crtani film 10.25 Dje~aci Pavlove ulice, film, 1. dio 12.00 Vijesti 12.15 Nauka i Biblija, dokumentarni program, 6/10 13.05 Bo`i}na pjesma, film 14.40 Studenica, nebo na zemlji, dokumentarni program (5) 15.00 Grof Sava Vladislavi}, dokumentarni program 15.30 Nauka i Biblija, dokumentarni program, 7/10 16.30 Srpska danas 17.05 Dolina sunca, TV novela, 80/210 17.50 Izbor ciganskog cara u Dubici, reporta`a 18.00 Bo`i}ni TV bingo 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 19.58 Sport 20.10 Intervju Rajko Kuzmanovi}, predsjednik RS 21.00 Muzi~ki intermeco **.** Filmski maraton 21.15 Elenina sudbina, serijski film, 3/3 (12) 22.55 Ciklus australskog filma Du{ica, film (16) 00.35 Uhvati zvijezdzu Padalicu - film (12) 02.00 Ukr{tene sudbine, film (12) 03.30 Lov na piranu, film (12)

07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 09.13 10.00 10.15 11.10 12.00 12.32 13.20 14.10 14.19 14.20 14.32 14.40 15.05 15.35 16.10 16.20 17.50 18.20 18.35 19.30 19.56 20.01 20.04 20.06 20.10 21.15 22.55 23.10 23.15 23.25 00.15 01.00 02.45 04.45 05.30 06.15

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Dolina sunca, telenovela* Vijesti Istra`ivanje vremena, dokumentarna serija (53’)* Divani o dukatima, dokumentarni film (2/2) Dnevnik Oprezno s an|elom, telenovela* McLeodove k}eri 4, serija* Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra TV kalendar TV izlo`ba Glas domovine Drugo mi{ljenje: Suvremene ovisnosti Znanstvena petica Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Iza ekrana Kod Ane Dolina sunca, telenovela* Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Predsjedni~ki izbori - bonus PREDSJEDNI^KI IZBORI - 2. krug, su~eljavanje Za {aku dolara, talijansko-{panjolski film* Vijesti Poslovne vijesti Vijesti iz kulture Drugi red partera, emisija o kazali{tu Zvjezdane staze: Voyager 6, serija* Podzemna igra, brazilski film (12)* Vip Music Club LP* Divani o dukatima, dokumentarni film (2/2) Oprezno s an|elom, telenovela* Skica za portret

06.55 @deronja, crtana serija* 07.15 Nove pustolovine Jure iz D`ungle, crtana serija* 07.40 TV vrti}: @ivot u obitelji vodenkonja: Album maraka* Cipelice lutalice: Zimske radosti 08.15 Dexterov laboratorij, crtana serija* 08.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu* 09.00 Gem, set, me~ - serija za djecu* 09.25 Vip Music Club 10.00 Ally McBeal 5, serija* 10.40 MVP: Najkorisniji primat, kanadsko-ameri~ki film za djecu* 12.10 Znanstvene vijesti 12.20 Skica za portret 12.30 Pod filipinskom zastavom, dokumentarni film 12.55 Pola ure kulture 13.20 Prijatelji 7, humoristi~na serija* 13.45 Razred, humoristi~na serija* 14.05 Ksena - princeza ratnica 5, serija* 14.50 Kod Ane 15.05 Puni krug 15.20 Izazovi: Vatreni an|eli, ju`noafri~ki dok. film za mlade 15.35 TV vrti}: @ivot u obitelji vodenkonja: Album maraka Cipelice lutalice: Zimske radosti 16.15 Zvjezdane staze: Voyager 6, serija* 17.05 Drugi red partera, emisija o kazali{tu 18.00 Vijesti na Drugom 18.20 Panorama - Zagreb, Sisak, Karlovac, Krapina 18.50 VIP Music Club 19.25 Doctor Who 1, serija za mlade* 20.15 Rukomet, Interwetten cup: Hrvatska - Austrija, prijenos 21.55 Vijesti na Drugom 22.10 Paul Merton u Kini, dokumentarna serija (12)* 23.00 Umorstva u Midsomeru, serija (12)* 00.35 Ljupka Dimitrovska: Tebi pjevam, snimka koncerta

07.15 Jackie Chan, crtana serija 07.40 Pocoyo, crtana serija 08.00 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.15 Ezo TV, tarot show 10.20 Lude 70-e, serija 11.20 Na{i najbolji dani, serija 12.20 IN magazin 13.10 Na{a mala klinika, serija 14.10 Provjereno, informativni magazin 15.10 Nesavjesno lije~enje, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Na{a mala klinika, serija 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Krvavi zlo~in, igrani film 21.45 Tko sam ja?, igrani film 23.45 Treptaj, igrani film (15)* 01.45 Vidoviti Milan, tarot show (18)* 02.45 Privedite osumnji~ene, igrani film (15)* 04.30 Vodi~ za mu{karce, igrani film (12)* 05.55 IN magazin 06.35 Kraj programa

kazujete ravnodu{nost. Tako se veza ne u~vr{}uje, kvari se. Posao: S optimizmom gledajte u budu}nost. Vrijeme vam je naklonjeno, mnogo toga kre}e u `eljenom pravcu. Zdravlje: Prolazne tegobe.
23.V - 22.VI

Ljubav: Osje}ate silno zadovoljstvo, jer znate da ste u pravu. Opustite se i nastavite dalje, kako ste zamislili. 23.VI - 22.VII Posao: Ponude koje dobijate, ispunjavaju vas sre}om, podi`u elan. Materijalna satisfakcija nije bezna~ajna. Zdravlje: Uglavnom, dobro.
RAK

Ljubav: Sve bi bilo bolje ako zaboravite pro{lost. S optimizmom krenite dalje, pa }e uslijediti ljubavna sre}a. 23.VII - 22.VIII Posao: Ne anga`irate se na na~in kako vi to ina~e znate. Treba vam predah, kako biste obnovili radnu energiju. Zdravlje: Pripazite na na~in ishrane.
LAV

Ljubav: Izme|u vas i partnera vlada napeta atmosfera. Ni jedno ni drugo ne `elite popustiti, tvrdo23.VIII - 22.IX glavi ste. Posao: Poka`ite vi{e interesovanja za poslove koje obavljate, pa }e i materijalna nadoknada biti bolja. Zdravlje: Kre}ite se vi{e.
DJEVICA

Ljubav: Ako ste i bje`ali od partnera, uvi|ate da je nemogu}e pobje}i. Prihvatite situaciju i sve }e biti bolje. 23.IX - 22.X Posao: Ako bolje zara|ujete, to ne zna~i da mo`ete nekontrolirano tro{iti. U{tedite ne{to novaca za kasnije. Zdravlje: Ja~ajte imunitet.
VAGA

23.20
FILM, BHT 1

No} prije
Po{to je izgubila opkladu, napopularnija djevojka u {koli mora da ide na maturu s najve}im {mokljanom u {koli. Problem nastaje kad se {mokljan izgubi na putu ka maturskoj `urci i umjesto na Beverli Hilsu, tinejd`eri zavr{avaju u sumnjivom dijelu grada... Uloge: Kijanu Rivs, Lori Louglin, Tereza Saldana Reditelj: Tom Eberhart

22.35 Dolazak
FILM, PINK BH

Kao da previ{e cijenite sebe, a partnera ~ak i omalova`avate. 23.X - 22.XI Posao: Izbjegavajte suvi{ne diskusije sa kolegama. Pogotovo {to vam se smije{i samostalan, unosan posao. Zdravlje: Nervozni ste. Ljubav: Niste zadovoljni statusom. Ipak, o~ekujte susret ili razgovor, koji mo`e biti zna~ajan u budu}nosti. 23.XI-22.XII Posao: Morate prihvatiti i kritiku, pogotvo kada i sami znate da je opravdana. Shvatite ne~iju dobronamjernost. Zdravlje: Dobro.
STRIJELAC

[KORPIJA Ljubav: Ne igrajte se vatrom, mo`ete se opr`iti.

Zejn Zimski je astrofizi~ar u NASAu. Kada otkrije signale iz svemira za koje vjeruje da su od inteligentnih bi}a neke daleke planete on to prijavljuje svojim {efovima, ali ubrzo biva otpu{ten. On kre}e da istra`uje na svoju ruku i emitovanje radio talasa ga uvodi u pravi „Hi~kokovski“ lavirint parajnoje i intriga. Serija neo~ekivanih doga|aja }e ga navesti da povjeruje da su vanzemaljci svuda oko nas. Uloge: ^arli [in, Lindzi Kruz, Ri~ard [if Reditelj: Dejvid Tovi

Jurski park

Ljubav: U va{em je interesu da i ljubav posmatrate realno. Tako }ete, na najbolji na~in, izbje}i razo~arenja. 23.XII-21.I Posao: Ra~unajte na gubitak, do kojeg mo`e do}i zbog trenutne rasijanosti. Svei }e se rije{iti na najbolji na~in. Zdravlje: Smanjite unos soli.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Susret s osobom koja vam je draga, uno-

20.00
OBN
Jednu od glavnih uloga ovdje igra ~ovjek iza kamere, majstor specijalnih efekata Sten Vinston i njegova ekipa stru~njaka. O`ivljavanje dinosaura na filmskom platnu ko{talo je oko 80 miliona dolara no sve to se vi{estruko vratilo. Uloge: Sem Nil, Lora Dern, D`ef Goldblum Reditelj: Stiven Spilberg

Izbori

22.00
HAYAT TV
U srednjoj {koli Trejsi Flik mo`da nije najbolja, ali je svakako najaktivnija u~enica u {koli. Njena predanost izvan{kolskim aktivnostima i promociji vlastite li~nosti treba kulminirati u njenoj kampanji za izbor predsjednika u~eni~kog vije}a. S obzirom da nema nikakvih protukandidata, taj se izbor ~ini gotovom stvari i va`nim korakom u budu}oj politi~koj karijeri. Uloge: Metju Broderik, Riz Viterspun, D`esika Kembll Reditelj: Aleksander Pejn

si vedrinu u svakodnevnicu. Sve postaje mnogo veselije. Posao: Ne gubite nadu, sve }e se dobro okon~ati. [to je va`no, nagrada uskoro slijedi u materijalnom vidu. Zdravlje: Ugro`ava vas duhanski dim.
22.I-19.II

FILM

FILM

Ljubav: Ovo je izuzetno sretan dan. Va{ sentimentalni `ivot se sre|uje. O~ekuju vas prijatni 20.II-2O.III trenuci. Posao: Ako `elite uspjeti, morate pokazati vi{e inicijative i samostalnosti u radu. Iza|ite slobodno s idejama. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.

RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sara-

jevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-

363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Sladevski: Zapaljeno tijelo

Ubijena mlada manekenka
MAJAMI - Zapaljeno tijelo mlade „Playboyeve“ manekenke Pole Sladevski (Paula) na|eno je u kontejneru u jednoj ulici u Majamiju. Njeno tijelo izgorjelo je do te mjere da ju je policija uspjela identificirati tek pomo}u zubarskog kartona. Sladevski je tokom praznika boravila na Floridi sa svojim momkom, koji je prijavio njen nestanak. Uzrok smrti nije poznat.

Bijonse: Uz nju bili Lohan, Sajmons, Bon D`ovi...

Neki ameri~ki mediji digli glas protiv pjeva~ice

BIJONSE PJEVALA GADAFIJEVOM SINU
[pekulira se da je na tom nastupu zaradila dva miliona dolara
LOS AN\ELES - Neki ameri~ki mediji digli su glas protiv pjeva~ice Bijonse (Beyonce), jer je nastupila na Sent Bartsu na do~eku Nove godine u organizaciji najmla|eg sina libijskog predsjednika Muamera Gadafija. Pro{le godine na istoj je ga`i nastupila Maraja Keri (Mariah Carey) koja je navodno za svoj nastup dobila milion dolara, a za nastup Bijonse {pekulira se o ~ak dva miliona. Uz nju su na proslavi navodno bili i Lindzi Lohan (Lindsay), Rasel Sajmons (Russell Simmons) i D`on Bon D`ovi (Jon Bon Jovi), a najsporniji je doma}in proslave 33-godi{nji Hanibal Gadafi koji ve} ima podeblji dosje zbog nasilni~kih ispada. [tavi{e, za Bo`i} je intervenirala policija, jer je pretukao svoju suprugu, biv{u manekenku, 29-godi{nju Alin Skaf (Aline), nanijev{i joj ozbiljne tjelesne povrede. Gadafi mla|i se izvukao diplomatskim imunitetom.

Turjalbe: Izbacuje pepeo

Opasnost od vulkana
SAN HOSE - Stepen opasnosti, nakon erupcije vulkana Turjalbe, 40 kilometara udaljenog od glavnog grada Kostarike koji od utorka izbacuje pepeo, poja~an je ju~er sa „zelenog“ na „`uti“, javila je Dr`avna komisija za vanredne situacije. - Pepeo je ve} po~eo prekrivati neka predgra|a San Hosea, a donio ga je vjetar - rekla je zvani~nica komisije Vanesa Rosales.

Tadi} za Bo`i} na Kosovu
VISOKI DE^ANI - Predsjednik Srbije Boris Tadi} poru~io je ju~er s Kosova kako je Bo`i} povod da se pojedinci ali i narodi na Balkanu izmire u ime zajedni~ke budu}nosti. - Danas je praznik mira, i uvijek je prilika na ovaj dan uputiti poruku pomirenja, mo`da iznad svega ovdje na Kosovu gdje je potrebno da se ljudi pomire me|u sobom, da se pomire u porodici, ali da se pomire i narodi, da se prona|e rje{enje za muke i probleme koji poti~u iz pro{losti, jer nas sve nesumnjivo zajedno ~eka budu}nost - rekao je Tadi}. Srbijanski lider kazao je da poruku mira upu}uje svojim sunarodnjacima, ali i Albancima i svim drugim narodima Balkana, koji su u pro{losti pre~esto bili razdirani podjelama i ratnim sukobima.
Voz izvu~en nakon dva sata
(Foto: AFP)

Iskosa

Rekordna kazna od 200.000 eura
CIRIH - Jedan {vicarski milioner ka`njen je sa 200.000 eura zbog vo`nje brzinom od 100 kilometara na sat u svom „ferariju testarosi“ kroz selo u kantonu Sent Galen. Kantonalni sud izrekao je kaznu koja prema{uje dosada{nji rekord od 75.000 eura, koliko je 2008. godine morao platiti jedan voza~ „por{ea“ u Cirihu zbog serije saobra}ajnih prekr{aja.

Novi kvar voza ispod Laman{a
LONDON - Putnici „Eurostara“ opet su imali poreme}en raspored nakon {to se jedan od vozova ove firme zaglavio u tunelu ispod Laman{a zbog novih kvarova uslijed ekstremne hladno}e. Ta~an razlog dvosatne blokade tunela izme|u Velike Britanije i Francuske nije odmah bio objavljen, a ona se desila kada je novi talas niskih temperatura pogodio sjever Evrope i izazvao saobra}ajni haos. Nakon dva sata, voz je izvu~en, a putnici su nastavili putovanje drugim vozom.

Tadi}: Poruka pomirenja

(Foto: AFP)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful