You are on page 1of 4
Data inf. OK Farddator Driving computor Fahrten-Computer Ordinateur de conduite Ajotietokone Instruktionsbok Manuel d’Instructions Owner’s manual Ohjekirja Betriebsanleitung {CoP IRCHT voLNO te 1154906. 2000-F2691-8515 © Farddator e Volvos farddator ar ett elektroniakt instrument férbundet med 1va givare for hastighet och bransleférbrukning. Instrumentet ger foljande Information: © Tid (Time) © Avstand (Dis!) @ Hastighot (kmh) © Aktuell bransleférbrukning (V'100 km) © Genomsnittlig branslefOrbrusning (/1G0 km) © Total bransleforbrukning (Fuel) Las noga igenom denna instruktionsbok fére och i sam- band med instalining och Kalibrering av tarddatorn, VAL AV MATTSYSTEM Beroende pa var férddatom anvands kan fyra olka mAtt- system valjas. Stall valjaren p& cet méttsystem som ar aktuollt (M, E, U eller I), @ Funrtion —mmetrsky E (Europa) UCUSA) | imperiad Brirsie —Ltor Liter US gallons. imperial Gallons ‘Avstind Kilometer Kilometer Miles, Mis Mesignet Krink Milpsth Miles Bransletr- Kreliker —Le100km Miles Mlestmp (maining US cation gaton Ts 24 timmar 12 ummae 12 imma V2 ummar VALJARE FOR MATTSYSTEM — metrisht (M), Europa (E}, USA (U) ‘och Imperial (I) INSTALLNING AV KLOCKAN Klockan a en quartzkiocka och visar antingen 24 timmar (M och &) eller 12 timmar AMIPM (U oc I). © Valj matisystem M, E, U eller I. © Tryok In [ne © Stall in ratt td, timmar och minutermed H LI rsp = M knapparna. © Sekunderna nolistalls varje gang minutinstaliningen ancres. Efior att klockan stallts in kan matteystemet anéras utan att det paverkar klockans funktion. 2 AVSTANDSKALIBRERING For at) kompensera for variationer | dackstorlek, ulvax- ling och cackslitage maste avstandsfaktom kalibreras f6r att instrumentet skall visa ratt. © Kontrolicra att rait mattsystem (M, E, U, |) dr instailt. ® Nolistall avstandet genom att trycka in" ica 4 sekunder till datorn visar — — — — © Nolistdll bilens ordinarie tripmatare. @ Tryokin % ® Kir en stréicka pa ca 5—10 km ach stanna vid lamp: ligt tillfalle d& tripmataren visar en jmn siffra. © Kalibrera farddatorn med — + eller~ — sa att (ard: ator och trippmatare overensstammer. ® Farddatorn ar nu samkalibrerad med vagnens ordina: rie hastighetsmatare och vagmatare. Datorn kan ‘ocksé kalibreras mot en kand, uppmatt vagstracka. BRANSLEKALIBRERING For att kompensera ‘6r variationer | motorsiitage, tempe- ralur, bransletryck etc maste branslefaktom kalioreras {for ait instrumentet skall visa ratt © Kortroliera att ratt mattsystem (M, E, U, |) ar installt. © Nolistail branslefaktorn genom att trycka in P= | ca 4 sekunder tills datorn visar — — — — © Fyll tanken och kar tills ca 30—40 liter bensin gait At © Fyll tanken igen till samma nivé och notera patyila brdinslemanad. © Kalibrera férddatorn med — + eller~ [7 s& att tard dator och patylid bransiemangd éverensstammer. © Kalibreringen bor kontrolleras d@ och dé eftersom de yttre fOnutsatiningama inte ar konstanta, KALIBRERINGSFAKTORER ph tarda gOrs stromlos gar minnesfunktionen 1m lorae Dessutom maste datorn kalibreras pa nytt. For att undv- ka omkalibrering kan man darfor ta fram sina egna soect {fika kalibreringsvarden eri. nedan: © Tryck in @ Tryck in och nail inne + eller-! Farddatorn visar nu — 4 4 @Tryck n° Faiddatorn visar nu kalibreringsfak- torn for avsténd. FyIl | vardet pa sista sidan, © Gér motsvarande operation med Fuel-vardet. © Tryck in © Tryck in och nall inne _ + eller-| Farddatorn visarnu 54 44 @Tryck inf Farddetorn visar nu kalibreringsfak- torn {61 branste. Fyil | vardet pa sista sidan, ica 4 sekunder™) ica 4 sekuncer, (Om farddatomn gérs strémiss kan den snabbt program: meras igen med hialp av noterade vardon. © Tryck in | © Tryck in och hail inne | TW Tjek in| Ancra tH noterat vale for stingy, med hjalp av 1 + ochieller = © Gér motevarande cparation med Fuel-vardet © Tryck in © Tryck in och hall inne + eller — Farddatorn visar nu 4 fe Tryck in! Andre till noterad varde (67 bransi™ med hjalp av 1 + ochieller ~ 4+ eller-| Farddatomn visar