Task 1 Taksonomi

TAKSONOMI DAN DOMAIN Taksonomi ialah kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam pengelasan organisma berdasarkan

persamaan dan perbezaaan sifat organisma itu. [Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) ] - Dalam bidang pendidikan, taksonomi ialah satu model yang biasa digunakan untuk menganalisa bidang-bidang pendidikan. - Ia berkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkan bidang-bidang seperti pengetahuan, kesikapan dan psikomotor. - Terdapat tiga domain utama dalam pendidikan iaitu :Ø Domain Kognitif Ø Domain Afektif Ø Domain Psikomotor Ø Domain kognitif melibatkan perkembangan pemikiran pelajar. Ø Domain afektif melibatkan perkembangan sikap dan nilai pelajar. Ø Domain psikomotor melibatkan perkembangan kemahiran fizikal pelajar.

DOMAIN KOGNITIF - Domain kognitif membincangkan pengingatan semula atau pengecaman pengetahuan dan perkembangan kebolehan intelek dan kemahiran. - Objektif kognitif berubah-ubah daripada mengingati kembali dengan mudah bahanbahan yang telah dipelajari hinggalah kepada menggabung serta mensintesiskan idea dan bahan baru dengan cara yang asli dan kreatif. - Domain yang membincangkan pengetahuan seperti mengenal fakta-fakta, perangkaan, teori-teori dan kefahaman. - Merupakan domain yang utama berkaitan dengan kebanyakkan perkembangan pengujian masa kini.

kaedah. membuat klasifikasi. pasti. namakan. kembangkan.Menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri. TAHAP Pengetahuan Ingat kembali. cari. hukum. Pilih. terangkan. Penggunaan Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru. dll. kesilapan.Bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). . teori. . susun. definisi teori. mencantum idea menjadi satu. Sintesis Menyepadu. terangkan. termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip. Bezakan. menterjemah. hukum. Analisis Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil.1 Taksonomi Bloom . bina alat. Kefahaman Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain.Membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar. memberi contoh kepada konsep. ramalkan. mengenal idea. bezakan fakta daripada pendapat. menyelesaikan masalah. pilih. hasilkan. Bina. formula. usaha tersendiri. fakta asas.2. membuat ramalan. menterjemah draf. ISTILAH Nyatakan. peristiwa dll daripada pembelajaran yang lepas. Bina graf daripada data. selesaikan. tarikh. kaitan kenal di antara bahagian. tulis semula. labelkan. kenali struktur organisasi. .

dan mengamalkan sesuatu mengikut sistem nilai yang kompleks (characterizing by value complex). menafsir dan mengkritik Pilih. penerimaan (receiving). tindak-balas (responding). (1964) adalah antara penyelidik yang julungkali menggunakan terminologi ‘afektif’ (affective) dalam memperkenalkan satu lagi domain penting dalam hidup manusia.2 Domain Krathwohl Krathwohl dan rakan-rakan. . Krathwohl -Merupakan bidang berhubung dengan perasaan. berikan alasan. PENERIMAAN -Berhubung dengan kemahuan pelajar untuk memberi perhatian. -Pembelajaran dapat dijalankandengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif.Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik. -Konteks pengajaran menekankan kepada kebolehan mendengar. emosi dan sikap. Ia digunakan sebagai satu lagi objektif pengajaran di samping aras-aras yang terdapat dalam domain kognitif yang telah diperkenalkan oleh Bloom dan rakan-rakan pada tahun 1956. mengenal bahagian-bahagian ayat dan menjawab dengan lengkap. Jadual 2. -Tindakan pelajar mencerminkan satu kesedaran atau perhatian terhadap ransangan dan peristiwa atau persekitaran yang berhubung dengan domain afektif. . menyelaraskan sistem nilai (organizing a value set).Penilaian Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran. David R. menanyakan soalan. buktikan.1 Taksonomi Kognitif Bloom (1956) 2. Krathwohl mengkategorikan domain afektif sebagai terdiri daripada. kritikan. menilai (valuing). Diasaskan oleh.

pelajar dikatakan sedar dengan objek atau peristiwa jika berlaku semasa kehadiran mereka. pelajar bersedia dan rela untuk membuat reaksi yang mudah terhadap sesuatu objek atau situasi.Pada aras ini.Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapa nilai digunakan. (c) Perhatian yang terkawal atau terpilih – pelajar membezakan keseluruhan keadaan kepada 2 bahagian atau kepada bahagian-bahagian komponen dan kemudian memilih satu daripda aspek tertentu dan terus memberi perhatian GERAK BALAS . MENILAI . ORGANISASI -Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai. .sesuatu pengajaran harus disampaikan di dalam satu suasana atau keadaan yang bermakna dan menarik.Pelajar terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di antara nilainilainya.Perlakuan cenderung menjadi konsisten walaupun dalam keadaan yang berbeza jika kepercayaan itu boleh dipratikkan. .Pada peringkat ini perlakuan adalah didasarkan atas konsep dan prinsip yang telah dinuranikan sehingga menjadi kepercayaan. (b) Kesudian untuk menerima .Terdapat tiga perkara berhubung dengan aras ini iaitu: (a) Kesedaran .Melibatkan diri secara aktif terhadap sesuatu dan mendapat kepuasan daripadanya. . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful