You are on page 1of 2

nede|o,de|o.s| nede|¦e, 29. ¦u||¦e 20!

2 20
MA1zjA CnuozN
PfistaIi so na I536 mctfov visokcm
Icdcniku, tcda} sc ncimcnovancm
(zda}: Efccappfovcd), dobfih dvcsto
kiIomctfov pfoc od civiIizaci}c, sfcdi
gofov}a RcvcIation (v pfcvodu: fazo-
dct}c, bfzkonc imc z fazIogom ...). »V
ospfcd}u odpfavc }c biI vscskozi pu-
stoIovski, faziskovaIni duh, spoftno-
aIpinisticni ciI}i niso biIi kI}ucncga
pomcna,- fazIaga Anzc CokI, ki }c biI
pfcd AI}asko zc na dvch faziskovaI-
no-aIpinisticnih odpfavah v odfoc-
nc, ncobI}udcnc gofc: Icta 2008 na
mc}i mcd Kita}sko in Kifgizistanom,
tfi Icta pfc} na skfa}ncm zahodu Ki-
ta}skc. »Nc zcIimo hoditi t}a, k}cf }c
biIo zc na tisocc I}udi, nc gIcdc na to,
kako visokc in zahtcvnc so stcnc. Pf-
vinskost obmoc}a pfctchta.-
Pogovaf}aIi smo sc z Anzctom, ki
}c biI vod}a odpfavc in }c tudi izbfaI
n}cn ciI}, tcf Ufbanom IgIiccm, s 24
Icti na}mIa}sim v ckipi. »VcscI scm,
da so mc povabiIi zfavcn, sa} sc nas }c
zbfaIa dcsctcfica, ki sc mcd sabo fcs-
nicno dobfo fazumc,- pfavi Ufban,
studcnt mcdicinc, ki }c na AI}aski
pfcvzcI vIogo zdfavnika odpfavc.
Aurcra PcIaris
»Pfi scstavi ckipc mi }c kI}uccn zna-
ca}. Vsc, s katcfimi smo biIi na AI}a-
ski, scm spoznaI dovoI} dobfo, da scm
vcdcI, da si Iahko zaupamo. Ko si na
tako osamI}cncm kfa}u, z natfgano
vcz}o s civiIizaci}o, }c to iz}cmno po-
mcmbno. Cc bi sc ka} zapIctIo, nc bi
mogcI pfcpfosto spakifati in oditi. Zc
pfcd odhodom smo siccf }asno opfc-
dcIiIi, kdo }c pfisto}cn za kI}ucnc sku-
pnc odIocitvc, fccimo ob mofcbitni
nczgodi, biIi smo tofc} skupina, dfug
dfugcmu v pomoc, a vsakodncvnc
odIocitvc in ciI}c }c vsak spfc}cmaI in
izbifaI sam,- fazIaga 30-Ictni Anzc,
ki }c biI na odpfavi tudi sncmaIcc -
kakof na doscdan}ih }c biI tudi na tc}
cdcn od ciI}cv posncti hIm: Aufofa
PoIafis }c v nasta}an}u, pfcmicfa pfi-
bIizno ufo doIgcga dokumcntafnc-
ga gofniskcga hIma v n}cgovi fczi}i
(konccpt in montaza Bost}an Vifc)
pa bo pfcdvidoma 2I. novcmbfa v
I}ubI}anskcm Cankaf}cvcm domu.
(Po kita}sko-kifgizistanski odpfavi }c
nastaI hIm SpaItna Ekspfcs, po kita}-
ski KfaI}cstvo obIakov.)
Pa ciI}? Kako odkfiti koma}da
znano? Anzc: »BfskaI scm po in-
tcfnctu, bfaI fcpoftazc, sc zIasti v
ugIcdni aIpinisticni fcvi}i Amcfican
AIpinc }oufnaI, in ... nascI ciI}. Za to
obmoc}c ni biIo na voI}o lotogfah},
Iahko scm si pomagaI Ic z fcIiclnimi
kaftami in ofisom pogof}a, zvcdcIi
smo, iz kaksnc kamninc }c, da smo
sc Iahko pfibIizno pfipfaviIi na to,
ka} nas caka. }c biI pa ciI} zadctck v
poIno. Lahko bi biIo tudi dfugacc in
bi v spoftncm smisIu doscgIi vcIi-
ko man}. Tako tudi sam niscm imcI
konkfctnih ciI}cv, sa} }ih niti niscm
mogcI imcti. S scbo} scm imcI pIc-
zaIno opfcmo, smuci in padaIo. ZcIcI
scm sc vzpcti na kak ncosvo}cn vfh,
spIczati kaksno novo smcf ...-
KrpeIj nikar!
IzkazaIo sc }c, da }c izbfani koscck
zcmI}c, k}cf so sc utabofiIi za I6 dni
(po dva v cncm sotofu, so si pa iz snc-
znih kock sczidaIi sc skupcn, zavctfn
pfostof), ponu}aI obiI}c lantasticnih
moznosti, sa} so biIi okoIi n}ih sami
pfvinski ciI}i, dcviski vfhovi in gfc-
bcni, sc nasmchnc Anzc. Tako so kot
pfvopfistopniki osvo}iIi cna}st vfhov
in opfaviIi stcviInc dfugc tufc, kI}ub
povccini obIacncmu vfcmcnu. Vsak
}c svo}c ciI}c pfiIagodiI svo}im spo-
sobnostim, na}vis}c so stopiIi 2709
mctfov visoko. S scbo} so imcIi pIc-
zaIno opfcmo, (tufnc) smuci, Anzc
padaIo za spust z vfhov (spccJµy|nç),
Ufban, fccimo, kfpI}c ... »}a, midva z
DuIctom (Dusan Huc, op. p.) sva biIa
tista bumbaf}a, ki sva biIa cdina bfcz
smuci in sva kfpI}aIa oscm kiIomc-
tfov gof in doI po Icdcniku! Mcdtcm
ko so dfugi Icpo vi}ugaIi navzdoI, sva
midva scstopaIa kot ostfzka! MisIim,
»Za pusto|ovscino je k|jucno,
da ne poznas vseh odgovo-
rov na vprasanja, ki jih poraja
neznano, in tudi ni nujno, da jih
bos dobi|. Ce o necem ves vse,
potem tisto |e izvajas,« razmi-
s|ja Anze Cok|, a|pinist, vodja
nedavne raziskova|no-a|pini-
sticne odprave |jub|janskega
sportnega drustva Freeappro-
ved na skrajni zahod A|jaske.
Desetc|anska ekipa se je apri|a
za dobra dva tedna osami|a
sredi snega in |edu, tam, kamor
»nihce niko|i ne gre«, kakor je
vzk|ikni| eden od dveh pi|otov,
ki sta jih iz mesteca 1a|keetne
prepe|ja|a na sredo neskoncne
be|ine.
Anze Cok| loJo rvJororJrLJ Urban lg|ic
vsak si je ci|je na odpravi izbira| sam in g|ede na svoje sposobnosti. loJocrrii[L rrniv lrLLrrrrovLo
0dprava v neznano. Ðcsctc/nnsln rnzislovn/no-n/pinisticnn clipn
Jrustvn IrccnpprovcJ jc npri/n /ctos prcbi/n I6 Jni nn Jot/cj s/nbo
rnzislnncm obmocju nn slrnjncm znhoJu A/jnslc
Zacasni dom sredi
neskoncne al|aske beline
nede|o,de|o.s| nede|¦e, 29. ¦u||¦e 20!2 2!
da bodo smuci na nasIedn}i odpfavi
pfve pfipfavI}ene za na pot!- se na si-
foko nasme}i Ufban, ki v pfihodn}ih
dneh znova odha}a zdoma: s pfi}ate-
I}em gfesta s kombi}em cez Kavkaz
do Ifana, pove.
Kakof so si pIezaIne in dfuge ciI}e
Iahko izbifaIi in }ih spoznavaIi seIe na
odpfavi, tudi za izbfani Iedenik niso
mogIi biti povsem gotovi, aIi se bodo
Iahko utabofiIi na n}em. Letos }e biIa
koIicina snega na tem koncu AI}aske
menda fekofdna, povesta Anze in
Ufban, ce bi ga biIo fekofdno maIo,
na pfimef, Iedenik ne bi biI dovoI}
pfekfit s snegom in na n}em ne bi
biIo mogoce pfistati z IetaIom. Zato
}e Anze za bazni tabof pfedvideI tfi
moznosti. No, ze pfva bi biIa Iahko
dehnici}a izfaza sfecno nakI}uc}e ...
AI}aska }e biIa med Anzetovimi
odpfavami v pfvinske gofe dosIe}
na}boI} div}a, pfavi, »z vidika oddaI-
}enosti od civiIizaci}e in zato z zeIo
okfn}enimi moznostmi, ce bi se zgo-
diIa kaksna nesfeca. VedeIi smo, da
bo pomoc mogoca (tako kot nasa vf-
nitev) samo po zfaku, zafadi veIikih
fazdaI} in tezko pfehodnega tefena.
Ce bi potfebovaIi pomoc, a sIabo
vfeme ne bi dopuscaIo Ieten}a, bi se
Iahko zapIetIo. To me }e tudi na}boI}
skfbeIo. ImeIi smo dva sateIitska te-
Ielona (naspIoh smo imeIi vso opfe-
mo dvo}no) in Iahko bi pokIicaIi na
pomoc, a kda} bi biIa ta mogoca, }e
dfugo vpfasan}e. Sicef }e na tem ob-
moc}u za taksne pfimefe pfisto}na
amefiska vo}ska. O stfoskih feseva-
n}a fa}e ne fazmisI}am ... Tako so nas
ze vnapfe} opozofiIi, na} se ustfezno
zavafu}emo.-
Kdcr zna, zna
V ekipi }e biIo devet lantov in eno de-
kIe. In kako }e biIo n}e}! »No, meni se
}e zdeIo, da se }e imeIa supef,- sme}e
se pfesodi Anze. Po stafosti so biIi
fazpofe}eni od 24 (Ufban) do 43 Iet
(}ani Rutaf - Dzani). SIedn}i }e biI
n}ihov nelofmaIni kuhaf, »sa} }e znaI
suho hfano iz vfeck (ta, ekspedici}-
ska, }e pfedstavI}aIa okoIi 70 odstot-
kov vse na odpfavi, op. p.) odIicno
skombinifati s kaksnimi boI} svezimi
sestavinami, meni se doma ne uspe
pfipfaviti cesa tako okusnega-, ga }e
pohvaIiI Ufban, ki mu }e biIa ta »ne-
zdfava hfana-, n}egova edina fazva-
da, doda, vec kot pogodu.
»Vcasih kdo pfipomni: pa sa}
ste sIi boI} na tufisticni izIet! Res se
mogoce zdi tako, kef }e biIo supef in
smo pfisIi vsi ceIi naza},- se nasmeh-
ne Anze. Vseeno so zaIite Iedeniske
fazpoke zahtevaIe pfevidnost in na-
vezovan}e, pa vfsne opasti, sefaki ...
»Ce se imamo dobfo, ce se zalfka-
vamo, to nikakof ne pomeni, da se
odpfave in vzponov nismo IotevaIi
z vso potfebno fesnost}o. O vfhun-
skem aIpinizmu na AI}aski seveda
ne mofemo govofiti. A sa} nismo sIi
zato t}a. Svetovni aIpinizem se fazvi-
}a v smefi iz}emno tezkih tehnicnih
smefi na ved no vis}ih gofah. Nasa
odpfava }e biIa seveda maIa soIa v
pfimef}avi s tem,- fazmisI}a Anze, ki
si tudi v pfihodn}e zeIi odpftih vpfa-
san} pfed odpfavami. Za dfugo Ieto
nacftu}e Butan. A podfobnosti fa}e
zadfzi zase.
Na vrhu novoosvojenega 1hin Peaka
8azni tabor na ¡536 metrih
Leteci sestop Lazja a|ternativa za prehod cez krajno zev
Ekipa Freeapproved na istoimenskem |edeniku dan pred povratkom
7kìvìA
OddaljenosI baznega Iabora od doma: !4.52! km ˚
OddaljenosI od zadnje naselbine: 2!6 km ˚
Nadmorska visina baze: !536 m ˚
Cas, porabljen za Ialjenje snega za kuhanje: 5!0 ur ˚
Kolicina sIaljenega snega za hrano in pijaco: 4,7 m3 ˚
Kolicina vode, ki so jo pridobili iz snega, in pojedli ali popili: !360 l ˚
Povprecna dolzina dneva: !5 ur in 20 minuI ˚
Povprecna IemperaIura v soIoru med spanjem: -8 °C ˚
SIevilo novih osvojenih vrhov: !! ˚
SIevilo novih presmucanih alpinisIicnih smeri: 5 ˚
SIevilo novih Iurnih smukov: 7 ˚
SIevilo preplezanih prvensIvenih smeri: !2 ˚
SIevilo visinskih meIrov v vzponu in spusIu: !67.668 ˚
Proracun odprave: 45.03! evrov ˚
vir: www.jreecµµroved.com
æ

delo.siJmulIimedija
æ

delo.siJíoIozgodbe