BÀI TẬP PHENOL CTTQ CnH2n-7(OH) I.

§ång ®¼ng - ®ång ph©n - danh ph¸p
Bµi 1. Hîp chÊt th¬m X cã CTPT lµ C7H8O a, Sè ®ång ph©n cña hîp chÊt th¬m X lµ: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 b, Sè ®ång ph©n cña X cã ph¶n øng víi Na lµ: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 c, Sè ®ång ph©n cña X võa ph¶n øng víi Na võa ph¶n øng víi NaOH lµ: A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Bµi 2. Hîp chÊt th¬m X cã CTPT lµ C8H10O a, Sè ®ång ph©n kh«ng t¸c dông víi Na vµ NaOH lµ: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 b, Sè ®ång ph©n X tháa m·n s¬ ®å sau lµ: X + NaOH → kh«ng ph¶n øng
(1) (2) Y  Y1  polime → →

O

O F H

2.

O – H ...F O - H...
...

F O – H...F O – H ...

3.

...

F

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Bµi 3. Hîp chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc C6H6O2. BiÕt X t¸c dông víi KOH theo tû lÖ sè mol 1:2, VËy sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña X lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Bµi 4. Cho phenol (X), p-crezol (CH3-C6H4-OH) (Y), rîu benzylic (Z). CÆp chÊt nµo sau ®©y lµ ®ång ®¼ng cña nhau ? A. X vµ Y B. X vµ Z C. Y vµ Z D. X,Y vµ Z Bµi 5. Tªn cña hîp chÊt CH3 lµ: Cl

Liªn kÕt nµo ®îc biÓu diÔn ®óng ? A. 1 B. 2 C. 2 vµ 3 D. 1, 2 vµ 3 Bµi 5. Cho c¸c chÊt: benzen, o-nitro phenol, p-nitro phenol. NhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt t¨ng dÇn theo thø tù nµo sau ®©y ? A. benzen < o-notro phenol < p-nitro phenol B. benzen < pnitrophenol < o-nitro phenol C. p-nitrophenol < o-nitro phenol < benzen D. o-nitro phenol < bnzen < p-nitrophenol III. TÝnh chÊt hãa häc A. S¬ ®å chuyÓn hãa - PTHH Bµi 1. Cho d·y chuyÓn hãa sau: Br2 / Fe NaOH / t 0 , p HCl Toluen  B → C → D .VËy D lµ: →  A. Benzyl clorua B. m-Metyl phenol C. o-Metyl phenol vµ p-metyl phenol D. o-clotoluen vµ pclotoluen Bµi 2. ChÊt h÷u c¬ Y cã CTCT: C8H10O. Y ph¶n øng víi CuO, to t¹o s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng ph¶n øng tr¸ng g¬ng vµ tháa m·n s¬ ®å:
(1) (2) Y  Y1  polistiren. VËy CTCT cña Y lµ: → →

OH A. 2-clo-4metyl phenol C. 4-metyl-2-clo phenol

B. 1-metyl-3-clo phenol 4 D. 1-clo-3-metyl phenol-4

CH2-OH

II. TÝnh chÊt vËt lÝ Bµi 1 . C©u nµo sau ®©y kh«ng ®óng ? A. Phenol còng cã liªn kÕt hidro liªn ph©n tö B. Phenol cã liªn kÕt hidro víi níc C. NhiÖt ®é s«i cña phenol thÊp h¬n nhiÖt ®é s«i cña etylbezen D. Phenol Ýt tan trong níc l¹nh Bµi 2. Thø tù t¨ng dÇn ®é ta trong níc cña d·y nµo sau ®©y ®óng ? A. bezen < phenol < etanol B. benzen < etanol < phenol C. phenol <benzen < etanol D. etanol < benzen < phenol Bµi 3. ChÊt nµo sau ®©y cã liªn kÕt hidro néi ph©n tö ? A. o-nitrophenol B. m-nitrophenol C. p-nitrophenol D. C¶ A vµ B Bµi 4. XÐt liªn kÕt hidro cã trong c¸c ®ång ph©n cña F-C6H4-OH 1.

A. C6H5-CH2CH2OH

D. C6H5-O-CH2-CH3 CH3 Bµi 3. Hîp chÊt h÷u c¬ X ®îc ®iÒu chÕ tõ etylbenzen theo s¬ ®å:
KMnO4 HNO3 / H 2 SO4 +C2 H 5OH C6 H 5C2 H 5  A  B  X . VËy CTCT cña X lµ: → → → H 2 SO4 H 2 SO4 ,t 0

B. H3C-CH-OH

C.

A. o-NO2-C6H4-COOC2H5 B. m-NO2-C6H4COOC2H5 C. ph¶n øng-NO2-C6H4-COOC2H5 D. C¶ A vµ C Bµi 4. Cho c¸c ph¶n øng sau: (A) + (B) → (C) + (D) ; (C) + (E) → Nhùa phenol foman®ªhit (E) + O2 → (H) ; (I) → (J) + (K) (J) → (L) ; (L) + Cl2 → (M) + (B) (M) + (N) → (C) + (D) ; Na + (F) → (N) + (K) VËy A, I, M cã thÓ lµ:

A. C2H5ONa, C2H6, C2H5Cl C. C6H5ONa, CH4, C6H5Cl Bµi 5. Cho s¬ ®å sau:

B. C6H5OH, C3H8, C3H7Cl D. §¸p ¸n kh¸c

OH

CH4 → X1 → X2 →X3 →X4 → VËy X2, X3, X4 lÇn lît lµ: A. C6H6, C6H5Br, C6H5ONa B. C2H2, C6H6, C6H5Br C. CH3OH, HCHO, C6H6 D. C6H6, C6H5Br, C6H5Br2 Bµi 6. Ph¶n øng nµo sau ®©y kh«ng ®óng ?

A.

OH OH + OH 3Br2 (dd) → Br Br OH Br CH3 OH + 2Br2 (dd) CH3 → Br Br ↓ + 2HBr CH3 OH + 2Br2 (dd) → Br CH3 ↓ + 2HBr Br ↓ + 3HBr

B. CH3 C. OH

+

2Br2 (dd)

→ Br

↓ + 2HBr

D.

OH CH3

Bµi 11. Cho 18,8 gam phenol t¸c dông víi 45 gam dung dÞch HNO3 63% (H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c vµ ®un nãng; hiÖu suÊt 100%). Hái khèi lîng axit picric (2,4,6-trinitro phenol) thu ®îc lµ bao nhiªu (trong c¸c gi¸ trÞ sau): A. 50g B. 34,35g C. 35g D. 45,85g Bµi 12. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp (X) gåm 2 phenol (Y) vµ (Z) ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau thu ®îc 83,6g CO2 vµ 18g H2O. Tæng sè mol cña (Y) vµ (Z) thu ®îc b»ng bao nhiªu (trong c¸c gi¸ trÞ sau): A. 0,3 mol B. 0,25 mol C. 0,2 mol D. 0,15 mol Bµi 13. Trung hßa hÕt 9,4 gam phenol b»ng V ml dung dÞch NaOH 1M (lÊy d 10% so víi lîng cÇn dïng). Hái V cã gi¸ trÞ bao nhiªu ( trong c¸c sè sau): A. 80ml B. 90ml C. 110ml D. 115ml Bµi 14. LÇn lît c¸c chÊt C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH vµo dung dÞch NaOH ®n nãng. Hái mÊy chÊt cã ph¶n øng ? A. Kh«ng chÊt nµo B. Mét chÊt C. Hai chÊt D. C¶ ba chÊt Bµi 15. Thuèc thö duy nhÊt cã thÓ dïng ®Ó ph©n biÖt ba chÊt láng: phenol, stiren vµ rîu benzylic lµ: A. Na B. dd NaOH C. dd Br2 D. Quú tÝm Bµi 16. §Ó ph©n biÖt phenol vµ rîu benzylic cã thÓ dïng thuèc thö nµo ? A. dd Br2 B. Na C. dd NaOH D. C¶ A vµ C Bµi 17. Phenol ph¶n øng ®îc víi d·y chÊt nµo sau ®©y: A. CH3COOH, Na2CO3, NaOH, Na, dd Br2, HNO3 B. HCHO, Na2CO3, dd Br2, NaOH. Na C. HCHO, HNO3, dd Br2, NaOH, Na D. C¶ A, B, C Bµi 18. Cho 15,5g hçn hîp 2 phenol A vµ B liªn tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng cña phenol t¸c dông võa ®ñ víi 0,5 lÝt dung dÞch NaOH 0,3M. C«ng thøc ph©n tö cña 2 phenol vµ % khèi lîng cña hçn hîp lµ: A. C7H7OH (69,68%) vµ C8H9OH (30,32%) B. C6H5OH (69,68%) vµ C7H7OH (30,32%) C. C6H5OH (30,32%) vµ C7H7OH (69,68%) D. KÕt qu¶ kh¸c

Br Bµi 7. Cho s¬ ®å biÕn hãa: C6H6 →X → C6H5OH → Y → C6H5OH . VËy X, Y lÇn lît lµ: A. C6H5Cl, C6H5NO2 B. C6H5NH2, C6H5ONa C. C6H5Cl , C6H5ONa D. C6H5COOH, C6H5Br Bµi 8. Phenol kh«ng ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y ? A. Na vµ dd NaOH B. Níc Br2 C. dd NaCl D. Hçn hîp HNO3 vµ H2SO4 ®Æc Bµi 9. Phenol cã thÓ ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y ?5 A. dd NaOH, Na B. dd Br2, dd HNO3 C. dd C2H5COOH, dd H2SO4 D. A, B ®óng Bµi 10. LÊy 11,75g phenol cho ph¶n øng hÕt víi níc brom d, hiÖu suÊt ph¶n øng 64%. Khèi lîng kÕt tña tr¾ng thu ®îc b»ng bao nhiªu (trong c¸c gi¸ trÞ sau): A. 26,48g B. 64,65g C. 41,375g D. C¶ A, B, C ®Òu sai

Bµi 4. Cho phenol (X), p-crezol (CH3-C6H4-OH) (Y), rîu benzylic (Z). CÆp chÊt nµo sau ®©y lµ ®ång ®¼ng cña nhau ? A. X vµ Y B. X vµ Z C. Y vµ Z D. X,Y vµ Z Bµi 5. Tªn cña hîp chÊt CH3 lµ: Cl OH A. 2-clo-4-metyl phenol B. 1-metyl-3-clo phenol- 4 C. 4-metyl-2-clo phenol D. 1-clo-3-metyl phenol-4 II. TÝnh chÊt vËt lÝ Bµi 6 . C©u nµo sau ®©y kh«ng ®óng ? A. Phenol còng cã liªn kÕt hidro liªn ph©n tö B. Phenol cã liªn kÕt hidro víi níc C. NhiÖt ®é s«i cña phenol thÊp h¬n nhiÖt ®é s«i cña etylbezen D. Phenol Ýt tan trong níc l¹nh Bµi 7. Thø tù t¨ng dÇn ®é tan trong níc cña d·y nµo sau ®©y ®óng ? A. bezen < phenol < etanol B. benzen < etanol < phenol C. phenol <benzen < etanol D. etanol < benzen < phenol Bµi 8. ChÊt nµo sau ®©y cã liªn kÕt hidro néi ph©n tö ? A. o-nitrophenol B. m-nitrophenol C. p-nitrophenol D. C¶ A vµ B Bµi 9. Cho c¸c chÊt: benzen, o-nitro phenol, p-nitro phenol. NhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt t¨ng dÇn theo thø tù nµo sau ®©y ? A. benzen < o-nitro phenol < p-nitro phenol B. benzen < pnitrophenol < o-nitro phenol C. p-nitrophenol < o-nitro phenol < benzen D. o-nitro phenol < bnzen < p-nitrophenol Bµi10.(TN-2007) Phªnol láng vµ rîu etylic ®Òu ph¶n øng ®îc víi A. dd NaOH B.dd Br2 C.dd Na2CO3 D. kim lo¹i Na III. TÝnh chÊt hãa häc A. S¬ ®å chuyÓn hãa - PTHH Bµi 11. Cho d·y chuyÓn hãa sau: Br2 / Fe NaOH / t 0 , p HCl Toluen  B → C → D .VËy D lµ: →  A. Benzyl clorua B. m-Metyl phenol C. o-Metyl phenol vµ p-metyl phenol D. o-clotoluen vµ pclotoluen Bµi1 2. ChÊt h÷u c¬ Y cã CTCT: C8H10O. Y ph¶n øng víi CuO, to t¹o s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng ph¶n øng tr¸ng g¬ng vµ tháa m·n s¬ ®å:
(1) (2) Y  Y1  polistiren. VËy CTCT cña Y lµ: → →

chuyªn ®Ò luyÖn thi ®¹i häc -tn -gv-t-q-t BÀI TẬP PHENOL
CTTQ CnH2n-7(OH) I. §ång ®¼ng - ®ång ph©n - danh ph¸p Bµi 1. Hîp chÊt th¬m X cã CTPT lµ C7H8O a, Sè ®ång ph©n cña hîp chÊt th¬m X lµ: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 b, Sè ®ång ph©n cña X cã ph¶n øng víi Na lµ: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 c, (§H-C§-KB-2007) Sè ®ång ph©n cña X ph¶n øng ®îc víi NaOH lµ: A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Bµi 2. Hîp chÊt th¬m X cã CTPT lµ C8H10O a, Sè ®ång ph©n kh«ng t¸c dông víi Na vµ NaOH lµ: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 b, Sè ®ång ph©n X tháa m·n s¬ ®å sau lµ: X + NaOH → kh«ng ph¶n øng
(1) (2) Y  Y1  polime → →

CH2-OH

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Bµi 3. Hîp chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc C6H6O2. BiÕt X t¸c dông víi KOH theo tû lÖ sè mol 1:2, VËy sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña X lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

A. C6H5-CH2CH2OH

D. C6H5-O-CH2-CH3 CH3 Bµi 13. Hîp chÊt h÷u c¬ X ®îc ®iÒu chÕ tõ etylbenzen theo s¬ ®å:
KMnO4 HNO3 / H 2 SO4 +C2 H 5OH C6 H 5C2 H 5  A  B  X . VËy CTCT cña X lµ: → → → H 2 SO4 H 2 SO4 ,t 0

B. H3C-CH-OH

C.

A. o-NO2-C6H4-COOC2H5 B. m-NO2-C6H4COOC2H5 C. ph¶n øng-NO2-C6H4-COOC2H5 D. C¶ A vµ C Bµi14. Cho c¸c ph¶n øng sau: (A) + (B) → (C) + (D) ; (C) + (E) → Nhùa phenol foman®ªhit (E) + O2 → (H) ; (I) → (J) + (K) (J) → (L) ; (L) + Cl2 → (M) + (B) (M) + (N) → (C) + (D) ; Na + (F) → (N) + (K) VËy A, I, M cã thÓ lµ: A. C2H5ONa, C2H6, C2H5Cl B. C6H5OH, C3H8, C3H7Cl C. C6H5ONa, CH4, C6H5Cl Bµi 15. Cho s¬ ®å sau: D. §¸p ¸n kh¸c OH

CH4 → X1 → X2 →X3 →X4 → VËy X2, X3, X4 lÇn lît lµ: A. C6H6, C6H5Br, C6H5ONa B. C2H2, C6H6, C6H5Br C. CH3OH, HCHO, C6H6 D. C6H6, C6H5Br, C6H5Br Bµi 16. Cho s¬ ®å biÕn hãa: C6H6 →X → C6H5OH → Y → C6H5OH . VËy X, Y lÇn lît lµ: A. C6H5Cl, C6H5NO2 B. C6H5NH2, C6H5ONa C. C6H5Cl , C6H5ONa D. C6H5COOH, C6H5Br Bµi 17. Phenol kh«ng ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y ? A. Na vµ dd NaOH B. Níc Br2 C. dd NaCl D. Hçn hîp HNO3 vµ H2SO4 ®Æc Bµi 18. Phenol cã thÓ ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y ? A. dd NaOH, Na B. dd Br2, dd HNO3 C. dd C2H5COOH, dd H2SO4 D. A, B ®óng Bµi 19. Cho lÇn lît c¸c chÊt C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH vµo dung dÞch NaOH ®un nãng. VËy mÊy chÊt cã ph¶n øng ? A. Kh«ng chÊt nµo B. 1 chÊt C. 2 chÊt D. C¶ 3 chÊt Bµi 20. Phenol ph¶n øng ®îc víi d·y chÊt nµo sau ®©y: A. CH3COOH, Na2CO3, NaOH, Na, dd Br2, HNO3 B. HCHO, Na2CO3, dd Br2, NaOH. Na C. HCHO, HNO3, dd Br2, NaOH, Na D. C¶ A, B,C
B. nhËn biÕt- bµi tËp vÒ phªnol

A. 26,48g B. 64,65g C. 41,375g D. C¶ A, B, C ®Òu sai Bµi 25. Cho 18,8 gam phenol t¸c dông víi 45 gam dung dÞch HNO3 63% (H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c vµ ®un nãng; hiÖu suÊt 100%). Hái khèi lîng axit picric (2,4,6-trinitro phenol) thu ®îc lµ bao nhiªu (trong c¸c gi¸ trÞ sau): A. 50g B. 34,35g C. 35g D. 45,85g Bµi 26. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp (X) gåm 2 phenol (Y) vµ (Z) ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau thu ®îc 83,6g CO2 vµ 18g H2O. Tæng sè mol cña (Y) vµ (Z) thu ®îc b»ng bao nhiªu (trong c¸c gi¸ trÞ sau): A. 0,3 mol B. 0,25 mol C. 0,2 mol D. 0,15 mol Bµi 27. Trung hßa hÕt 9,4 gam phenol b»ng V ml dung dÞch NaOH 1M (lÊy d 10% so víi lîng cÇn dïng). Hái V cã gi¸ trÞ bao nhiªu ( trong c¸c sè sau): A. 80ml B. 90ml C. 110ml D. 115ml Bµi 28. Cho 15,5g hçn hîp 2 phenol A vµ B liªn tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng cña phenol t¸c dông võa ®ñ víi 0,5 lÝt dung dÞch NaOH 0,3M. C«ng thøc ph©n tö cña 2 phenol vµ % khèi lîng cña hçn hîp lµ: A. C7H7OH (69,68%) vµ C8H9OH (30,32%) B. C6H5OH (69,68%) vµ C7H7OH (30,32%) C. C6H5OH (30,32%) vµ C7H7OH (69,68%) D. KÕt qu¶ kh¸c bµi tËp amin-anilin CT Amin no ®¬n chøc bËc 1 CnH2+3N hay CnH2n+1NH2 Amin th¬m (chøa 1 vßng benzen) ®¬n chøc, bËc 1 CnH2n-7NH2. Bµi 1. a, C H N cã bao nhiªu ®ång ph©n ? A.6
4 11 4 11

B.7 B. 4 B. C H N
3 9

C.8 C.. 5 C. C H N
4 11

D. .9 D. 6 D. C H N
5 13

b, C H N cã bao nhiªu ®ång ph©n bËc I ? A.3 A. C H N
2 7 7

Bµi 2. Amin nµo díi ®©y cã 4 ®ång cÊu t¹o ? Bµi 3. C H N cã bao nhiªu ®ång ph©n th¬m ? A. 1
9

B. 2

C. 3 B. CH – CH – CH NH
3 2

D. 4

Bµi 21. §Ó ph©n biÖt phenol vµ rîu benzylic cã thÓ dïng thuèc thö nµo ? A. dd Br2 B. Na C. dd NaOH D. C¶ A vµ C Bµi 22. Thuèc thö duy nhÊt cã thÓ dïng ®Ó ph©n biÖt ba chÊt láng: phenol, stiren vµ rîu benzylic lµ: A. Na B. dd NaOH C. dd Br2 D. Quú tÝm Bµi 23. §Ó ph©n biÖt phenol vµ rîu benzylic cã thÓ dïng thuèc thö nµo ? A. dd Br2 B. Na C. dd NaOH D. C¶ A vµ C Bµi 24. LÊy 11,75g phenol cho ph¶n øng hÕt víi níc brom d, hiÖu suÊt ph¶n øng 64%. Khèi lîng kÕt tña tr¾ng thu ®îc b»ng bao nhiªu (trong c¸c gi¸ trÞ sau):

Bµi 4. Amin nµo díi ®©y lµ amin bËc II ? A. CH - CH – NH
3 2 2 3

D. CH3 – N – CH2 – CH3 CH3 Bµi 5. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ c«ng thøc chung cña d·y ®ång ®¼ng amin th¬m (chøa 1 vßng benzen), ®¬n chøc, bËc nhÊt ? A.CnH2n-7NH2 B. CnH2n+1NH2 C. C6H5NHCnH2n+1 D. CnH2n-3NHCnH2n-4 Bµi 6. Cho amin cã cÊu t¹o: CH3- CH(CH3) – NH2. Tªn gäi ®óng cña amin lµ: A. Prop-1-ylamin B. etylamin

C. CH3 – NH – CH3

C. §imetylamin D. Prop-2-ylamin Bµi 7. C«ng thøc ph©n tö cña ®ietyl metyl amin lµ: A. C5H13N B. C4H11N C. C6H15N C5H11N

D.

Bµi 8. Tªn gäi cña amin nµo sau ®©y kh«ng ®óng ? A. CH3 – NH – CH3 ®imetyl amin B. CH3CH2CH2NH2 propan1-amin C. CH3 – CH – NH2 propyl amin CH3 D. C6H5 – NH2 anilin Bµi 9.CÆp ancol vµ amin nµo sau ®©y cã cïng bËc: A. (CH3)2CH – OH, (CH3)2CH – NH2 B. (CH3)3C – OH, (CH3)3C – NH2 C. C6H5NHCH3, C6H5CH(OH)CH3 D. (C6H5)2NH, C6H5CH2OH Bµi 10. C©u nµo díi ®©y kh«ng ®óng ? A. C¸c amin ®Òu cã tÝnh baz¬ B. TÝnh baz¬ cña c¸c amin ®Òu m¹nh h¬n NH3 C. Anilin cã tÝnh baz¬ yÕu h¬n NH3 D. TÊt c¶ c¸c amin ®¬n chøc ®Òu chøa sè lÎ nguyªn tö H trong ph©n tö Bµi 11. TÝnh baz¬ cña chÊt nµo sau ®©y m¹nh nhÊt ? A. C6H5NH2 B. NH3 C. CH3NH2 D. C3H7NH2 Bµi 12. Cho (1) NH3 ,(2)metyl amin , (3) anilin , (4) ®imetyl amin. TÝnh baz¬ t¨ng dÇn theo thø tù lµ: A. (1)<(3)<(2)<(4) B. (3)<(1)<(2)<(4 C. (1)<(2)<(3)<(4) D. (3)<(1)<(4)<(2) Bµi 13. Cho c¸c chÊt sau: 1. C6H5NH2 2. C2H5NH2 3. (C2H5)2NH 4.NaOH 5. NH3 TrËt tù t¨ng dÇn tÝnh baz¬ cña 5 chÊt trªn lµ: A. (1), (5), (2),(3), (4) B. (1),(2),(5),(3),(4) C. (1),(5),(3),(2),(4) D. (2), (1),(3),(5),(4) Bµi 14. TÝnh baz¬ cña c¸c chÊt t¨ng dÇn theo thø tù ë d·y nµo sau A. NH3< C6H5NH2< CH3NHCH3< CH3CH2NH2 B. NH3< CH3CH2NH2< CH3NHCH3< C6H5NH2 C. C6H5NH2< NH3< CH3CH2NH2< CH3NHCH3 D. C6H5NH2< NH3< CH3NHCH3< CH3CH2NH2 Bµi 15. ChÊt nµo sau ®©y cã tÝnh baz¬ m¹nh nhÊt ? A. NH3 B. C6H5NH2 C. (CH3)2NH D. (CH3)2CHNH2 Bµi 16. TrËt tù t¨ng dÇn tÝnh baz¬ cña d·y nµo sau ®©y kh«ng ®óng ? A. NH3< C6H5NH2 B. NH3< CH3NH2< CH3CH2NH2 C. CH3CH2NH2< CH3NHCH3 D. p – O2NC6H4NH2< p – CH3C6H4NH2 Bµi 17. NhËn xÐt nµo sau ®©y kh«ng ®óng ? A. Phenol lµ axit cßn anilin lµ baz¬ B. dd phenol lµm quú tÝm hãa ®á, cßn dd anilin lµm quú tÝm hãa xanh C. Phenol vµ Anilin ®Òu dÔ tham gia ph¶n øng thÕ vµ ®Òu t¹o kÕt tña tr¾ng víi dd Br2

D. Phenol vµ Anilin ®Òu khã tham gia ph¶n øng céng vµ ®Òu t¹o hîp chÊt vßng no khi céng víi hi®ro Bµi 18. Dung dÞch chÊt nµo díi ®©y kh«ng lµm ®æi mµu quú tÝm A. NH3 B. CH3CH2NH2 C. C6H5NH2 D. CH3CH2NHCH3 Bµi 19. Dung dÞch etylamin kh«ng t¸c dông víi chÊt nµo sau ®©y ? A. dd HCl B. FeCl3 C. níc Br2 D. Cu(OH)2 Bµi 20. Cho s¬ ®å sau: CH4 → X → C6H6 → Y → C6H5NH2 → Z → C6H5NH2 a, X lµ chÊt nµo sau ? A. CH3Cl B. C2H2 C. C6H12 D. C6H5OH b, Y lµ chÊt nµo sau ? A. C6H5CH3 B. C6H5OH C. C6H5NO2 D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng c, Z lµ chÊt nµo sau ? A. C6H5NH3Cl B. C6H5OH C. C6H5Cl D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng Bµi 21. T×m c©u sai trong c¸c c©u sau ? A. etylamin dÔ tan trong H2O do cã liªn kÕt H víi H2O: H H N - H . . .O - H . . . N - H C2H5 H C2H5 B. etylamin cã kh¶ n¨ng t¹o muèi víi baz¬ m¹nh C. etylamin cã kh¶ n¨ng t¹o kÕt tña víi dd FeCl3 D. etylamin cã tÝnh baz¬ do N cßn cÆp e cha liªn kÕt cã kh¶ n¨ng nhËn H+ Bµi 22. Cho dd metylamin cho ®Õn d lÇn lît vµo tõng èng nghiÖm ®ùng c¸c dd: AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Sè chÊt kÕt tña thu ®îc lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Bµi 23. Cho c¸c dd c¸c chÊt sau ®©y lÇn lît t¸c dông víi nhau tõng ®«i mét: NH3, (CH3)2NH, HCl, C6H5NH3Cl, FeCl3. Sè ph¶n øng x¶y ra lµ: A. 1 B. 5 C. 6 D. 7 Bµi 24. 3 lä mÊt nh·n chøa riªng rÏ: rîu etylic, anilin, níc. Cã thÓ nhËn biÕt anilin b»ng: A. H2O B. dd NaOH C. Br2 D. C¶ A, B , C ®Òu ®óng Bµi 25. Dïng níc Brom kh«ng ph©n biÖt ®îc 2 chÊt trong cÆp nµo sau ®©y ? A. dd anilin vµ dd NH3 B. anilin vµ xyclohexylamin(C6H11NH2) C. dd anilin vµ phenol D. anilin vµ benzen Bµi 26.(§H-C§-KB-2007).Cã 3 chÊt láng benzen,anilin,stiren,®ùng riªng biÖt trong 3 lä mÊt nh·n.Thuèc thö ®Ó ph©n biÖt 3 chÊt láng trªn lµ: A. dd phenolphtalein B.dd NaOH C. níc Br2 D.giÊy qu× tÝm Bµi 27. Thuèc thö trong d·y nµo sau ®©y kh«ng thÓ ph©n biÖt ®îc: phenol, anilin vµ benzen ?

A. dd Br2 B. dd HCl, dd NaOH C. dd HCl, dd Br2D. dd NaOH, dd Br2 Bµi 28. §Ó ph©n biÖt phenol, anilin, benzen, sitren ngêi ta lÇn lît sö dông c¸c thuèc thö ë d·y nµo sau ®©y? A. Quú tÝm, dd Br2 B. dd NaOH, dd Br2 C. dd Br2, quú tÝm D. dd HCl, quú tÝm Bµi 29. Cã thÓ ph©n biÖt phenol vµ anilin b»ng chÊt nµo sau ? A. dd Br2 B. dd HCl C. Benzen D. H2O Bµi 30. Cã thÓ ®iÒu chÕ C2H5NH2 tõ chÊt nµo sau ®©y ? A. C2H5Cl B. C2H5NO2 C. C2H5OH D. C¶ A, B, C, ®Òu ®óng Bµi 31. Ph¶n øng ®iÒu chÕ amin nµo díi ®©y kh«ng hîp lÝ ? A. CH3I + NH3 → CH3NH2 + HI B. 2C2H5I + NH3 → (C2H5)2NH + 2HI H C. C6H5NO2 + 3H2 → C6H5NH2 D. C6H5CN + 4H  F e/ C l  → C6H5CH2NH2 Bµi 32. Cã thÓ t¸ch riªng benzen vµ anilin b»ng d·y chÊt nµo nµo ? A. dd NaOH, dd Br2 B. H2O, dd HCl C. dd HCl, dd NaOH D. NaCl, dd Br2 Bµi 33. §Ó tinh chÕ anilin tõ hçn hîp: phenol, anilin, benzen, c¸ch lµm nµo sau lµ hîp lý ? A. Hßa tan hçn hîp trong dd HCl d, chiÕt lÊy phÊn tan. Thªm NaOH d vµ chiÕt lÊy anilin tinh khiÕt B. Hßa tan hçn hîp trong dd Br2 d, läc kÕt tña, ®Ò halogen hãa thu ®îc anilin C. Hßa tan trong dd NaOH d, chiÕt lÊy phÇn tan vµ thæi CO2 ®Õn d vµo ®ã thu ®îc anilin tinh khiÕt D. Dïng dd NaOH ®Ó t¸ch phenol, sau ®ã dïng Br2 ®Ó t¸ch anilin ra khái benzen Bµi 34. §Ó lo¹i CH3 – NH2 ra khái hçn hîp cã lÉn c¸c khÝ: C2H2, C2H4, C2H6, H2 ta dÉn hçn hîp trªn qua dd nµo sau ? A. dd H2SO4 B. dd Cu(NO3)2 C. dd FeCl3 D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng Bµi 35. X lµ amin ®¬n chøc bËc nhÊt chøa 23,73% nit¬. CTPT cña X lµ: A. C3H5NH2 B. C4H7-NH2 C. C3H7NH2 D. C5H9NH2 Bµi 36. Amin ®¬n chøc X chøa 19,718% nit¬ theo khèi lîng. CTPT cña X lµ: A. C4H5N B. C4H7N C. C4H9N D. C4H11N Bµi 37. §èt ch¸y hoµn toµn 1 amin ®¬n chøc, bËc 1 thu ®îc CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol:

Bµi 39. §èt ch¸y hoµn toµn 1 amin cha no, ®¬n chøc chøa 1 liªn kÕt C=C ë m¹ch c¸cbon thu ®îc CO2 vµ H2O theo tû lÖ A. C3H6N
D. C3H7N B. C4H8N

nH 2O : nCO2 = 9:8. CTPT cña amin lµ:
C. C4H9N

Bµi 40. §èt ch¸y 1 amin no ®¬n chøc thu ®îc CO2 vµ H2O cã tû lÖ mol

VCO2 : V H 2O = 2:5.

Amin ®ã cã tªn lµ g× ?

A. Metylamin B. §imetylamin C. Trimetylamin D. isopropylamin Bµi 41. §èt ch¸y hoµn toµn 1 amin ®¬n chøc no cã 1 liªn kÕt ®«i ë m¹ch C ta thu ®îc CO2 vµ H2O theo tû lÖ mol:

VCO2 : V H 2O = 8:11. CTPT cña amin ®ã lµ:

A. C3H6N B. C4H9N C. C4H8N D. C3H7N Bµi 42. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 amin no ®¬n chøc, m¹ch hë, bËc 1 kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc CO2 vµ H2O theo tû lÖ mol

VCO2 : V H 2O = 1:2. Hai amin cã CTPT lµ:
A. CH3NH2, C2H5NH2 B. C2H5NH2, C3H7NH2 C. C3H7NH2, C4H9NH2 D. C4H9NH2, C5H11NH2 Bµi 43. (§H-C§-KA-2007) Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1 amin no ®¬n chøc X thu ®îc 8,4 lÝt khÝ CO2, 1,4 lÝt khÝ N2 (c¸c thÓ tÝch ®o ë ®ktc) vµ 10,125g H2O. CTPT cña X lµ: A. C3H7N B. C2H7N C. C3H9N D. C4H9N Bµi 44. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 amin no ®¬n chøc ®ång ®¼ng liªn tiÕp ®îc hçn hîp s¶n phÈm khÝ cã tû lÖ

VCO2 : V H 2O = 8:17 ( ®o ë cïng ®k). CTPT

nCO2 : nH 2O = 6:7. Amin ®ã tªn gäi lµ g× ?
B. phenylamin D. propenylamin

A. propylamin C .isopropylamin

Bµi 38. §èt ch¸y 1 d·y ®ång ®¼ng cña metyl amin thu ®îc (thÓ tÝch c¸c khÝ ®o ë cïng ®k). CTPT cña amin lµ: A. C3H9N B. CH5N C. C2H7N C4H11N

VCO2 : V H 2O =2:3.
D.

cña 2 amin lµ: A. C2H5NH2, C3H7NH2 B. C3H7NH2, C4H9NH2 C. CH3NH2, C2H5NH2 D. C4H9NH2, C5H11NH2 Bµi 45. §èt ch¸y hoµn toµn 6,2g 1 amin no ®¬n chøc th× ph¶i dïng hÕt 10,08 lÝt O2 (®ktc). CTPT cña amin lµ: A. C2H5NH2 B. CH3NH2 C. C3H7NH2 D. C4H9NH2 Bµi 46. §èt ch¸y hoµn toµn 1 amin th¬m bËc nhÊt X thu ®îc 1,568 lÝt CO2, 1,232 lÝt h¬i H2O, 0,336 lÝt N2. §Ó trung hßa hÕt 0,05 mol X cÇn 200ml dd HCl 0,75M. C¸c khÝ ®o ë ®ktc. CTPT cña X lµ: A. C6H5NH2 B. (C6H5)2NH C. C2H5NH D. C7H11N3 Bµi 47. §èt ch¸y hoµn toµn m g 1 amin X b»ng 1 lîng kh«ng khÝ võa ®ñ thu ®îc 17,6g CO2, 12,6g H2O vµ 69,44 lÝt N2 (®ktc). Gi¶ thiÕt kh«ng khÝ chØ gåm N2 vµ O2 trong ®ã oxi chiÕm 20% thÓ tÝch kh«ng khÝ. X cã CTPT lµ: A. C2H5NH2 B. C3H7NH2 C. CH3NH2 D. C4H9NH2 Bµi 48. Cho lîng d anilin ph¶n øng hoµn toµn víi dd chøa 0,05 mol H2SO4 lo·ng. Khèi lîng muèi thu ®îc b»ng bao nhiªu ? A. 7,1g B. 14,2g C. 19,1g D. 28,4g Bµi 49. Mét hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp ph¶n øng võa ®ñ víi 0,1 lÝt dd H2SO4 1M cho ra 1 hçn hîp gåm 2 muèi cã khèi lîng lµ 20,2g. Khèi lîng vµ CTPT mçi amin lµ: A. 4,5g 2H5NH2; 5,9g C3H7NH2 B. 4,5g C3H7NH2; 5,9g C2H5NH2

C. 3,1g CH3NH2; 4,5g C2H5NH2 D. 4,5g CH3NH2; 3,1g C2H5NH2 Bµi 50. Trung hßa 3,1g 1 amin ®¬n chøc X cÇn 100 ml dd HCl 1M. CTPT cña X lµ: A. C2H5N B. CH5N C. C3H9N D. C3H7N Bµi 51. Cho 3,04g hçn hîp 2 amin no ®¬n chøc t¸c dông võa ®ñ víi dd HCl thu ®îc 5,96g muèi. BiÕt trong hçn hîp sè mol 2 amin b»ng nhau. CT 2 amin lµ: A. CH5N, C2H7N B. C3H9N, C2H7N C. C3H9N, C4H11N D. KÕt qu¶ kh¸c Bµi 52. Cho 9,85g hçn hîp 2 amin, ®¬n chøc bËc 1 t¸c dông võa ®ñ víi dd HCl thu ®îc 18,975g muèi. Khèi lîng HCl ph¶i dïng lµ: A. 9,521g B. 9,125g C. 9,215g D. 9,512g Bµi 53. Cho 20g hçn hîp gåm 3 amin ®¬n chøc ®ång ®¼ng kÕ tiÕp t¸c dông võa ®ñ víi dd HCl 1M, råi c« c¹n dd th× thu ®îc 31,68g hçn hîp muèi. a, ThÓ tÝch dd HCl ®· dïng lµ: A. 100ml B. 50ml C. 200ml D. 320ml b, CTPT cña 3 amin lµ: (BiÕt ph©n tö khèi c¸c amin ®Òu nhá h¬n 80) A. CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2 B. C2H3NH2, C3H5NH2, C4H7NH2 C. C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2 D. C3H7NH2, C4H9NH2, C5H12NH2 Bµi 54. Cho 15g hçn hîp 3 amin ®¬n chøc, bËc 1 t¸c dông võa ®ñ víi 50ml dd HCl 1M. Khèi lîng muèi thu ®îc cã gi¸ trÞ lµ: A. 16,825g B. 20,18g C. 21,123g D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful