@V —;,/ wi V . V VV.

,
,_

V V, ’AA;
Gi V

VV V=V
AAA ’

,V
V_
,,;,._

AA A f ’V

ww /,=A 3 V ` ‘‘`'
i=¢ ' ’‘A VV
/

=,. V
%`,, L,. V ~,,

,,,AA6.AAA

V —A `’ iil ::.; V 5~r ·;,. V rr= ‘‘2‘·i ;·¤s‘ ·\;;V XA AAV ’ /;,»V_.,,;;,;, ;`r .=;
V V, Qs, ’‘‘A‘ ‘·=A
VV V4 ”
’ ·’j¢ vw

A VVV V ‘ .,’* ‘·’’ » ’’‘’
VVV

A}

W

, V’.. V ,».. V AAAA ‘A===

A_A=z ‘ ‘A VVV ’A »A AAA ;,’ A=V
AA ‘ =V
‘AA ‘

,VVV 5 ; V V==,I VVV ;=

v$‘_ V $¥z» ,%, ’r·· . VV_,,‘‘‘‘‘ ' '‘’*'
V - V; V Vzz.

VV V VVV:=·;%j2

»y~ VV, “ A'’% T A >

AA= VV ‘’‘r%A:-; %*’ AVV%’ ‘‘` AAV= V ·· ' `I A
§‘‘ A —

V ,AA AAAA »A; A~,A, V

;W

V, AAA :A·A ,_AA =< AAA;; "
AAAA A»

-- ··=· VV; AA

AAA= V VVV ' ‘A= ‘A‘A V4

VVV >;A A;¢ ‘‘AA A '

`‘'' % -. · A-A
-AA

_ .. ¤;· A ‘ VA. AA` VVV " · A
V

Ijlr V, '’‘A"‘‘ " AAV·· A AV A_A· VV VAA ——A
E ;AA‘‘

‘''’’’ ’ ,V -V

VV §‘'j A·~’ VAV- VV AAAA ''';’ 'V
= A ,_
AAA- »

7’

.¢Ve lv =A¢· ,AAAA =~A V '‘‘‘ A,A_V, V V. ‘E’’ AAA
AAVAAA
AAAAV VVVV 9, VVV V‘
¢r;

’ AAAA ‘AAAA= _AAA AAA‘·= AA.A ..VAAA ,=V VVAA VVV AV·· é VAA —AAVV AAVM VAAV AVVV V
VVVA ’

==A AAAV AAAA AAV AA VV
V

V A·· V ,'''A V VVV: A»V.A ‘· A A V AA=· ‘ AAVV
,‘ '
VAAA

` ;VVVV,VV4;V , AA AVA, I VA -A=- AAV . V- · VVAA MV
VV~

VAA ¤, “V* A~ A-·A V _ AA—A '/AA V V‘ V .%V;;,VVV;V¤; AAAAA-AA VV‘‘‘ AAAVA VV , VEZs;,, AA AAV AVAA
AAV

VV =A- .·V, VAAA . ”

. AAA V VV" V
V,V’ A-- ’-' ’A—AVVAV
'’` ‘‘’‘ VV V

[ AAA V VV
’A*VV AA

V V ,AAA AAAA AA

I VAAA AV ,,V»VrA AA=AAV » { V ¢V= -AAA AAVVA _VVV ;= VAAVAVA 1 ·,VVV A
AV A A--»V

’?",V , VV V, ·'€;·;}E; z;‘V

'V

A VVV VV , VV . ‘ A A
AA

VV- · _, A-V VV AVVV~ MwVV - VA AAAA VAVVA V-A-VV 1 V AAA . AV AAAA V 'ZVVVV,.AAA V V _
VAAA 4V'—
,

~ A AAAAA AAA _ A AAA VAVA V-V· V , AV
VV`

AA AVmVV

VV ·VAA I V -»A—VV V

AAAVA VA A ..,,=:·‘ VVAA 5VV »AV ;_ V==A -AA ’A=A' AAA AAAVV
VV‘ AAA
V

V A A·-V / VV V V A _, % V · VA’ X
V’’‘ ' · A · V A A VVVVVV
VA,. ; V V 3, VV V AAVAA—

,,*1 %VVz /V;},A 1AV MM VA- AA V Vs; VAVA
"' ·*· V

A , ’ ·AA-‘ VV :VV , A V—Vw ·A AAVA AAA· A-A ’ E: · -4:$Vz·· = ,-;VV $2, VV —AAAA MVVV
AV`AA : ''” AA 'AVi '‘‘ = ,5 ,A
EK V
1’'A “? AAA A '

V VAA VVAA V·.,,;·i#¤ yy. AAVAA 7 VV A

V AA2

V V ’ AA''·VAAA AAA AA‘AVA ` AA ’‘‘ AAAA VwAAAA`' VA A V VVVA A A AAAA V `'’A— V AAA AVi; .= ; A VVA AA “A ' V` , :,,,;_, ~V ‘V AAAV , V VV V V A V A-AAA Aig AAAA ·A ‘ AA—AAA V AAAV AAA VAA
`’A
VA 1A-V AV
V

AAA

V ‘‘“ V`
AA

—— ' —A‘A ‘‘AAA ·AAVA,V/Vy= V VVV=;gVV VV ~ V `VAA AAA A Qgi A V;V
I; M

“ ,,5

;,’V V

A VAA V VAA AAAA , V A {V aVV,, A V=*# VV V VV A AAAA "
j ‘ ’A i; I ,AAAzz; ~ V { ' _ ¤’¢;· VV iAAA
AA

V · VV V AAV AAA- M AA
VVAA `_‘,, ;;
»V

V A3 ‘ V. A VA— _'’Vy$y V =¤ ¤;*’ ’ V.,

AAAA '‘‘’ A AA‘ V AAAV AA ¢ A
AA AAAAAVV ,,,;V/V _¤ iir; ‘‘
rir

AAAVV ,AAA V‘ w ,, A_yA ¢ V ; EW, ·'V: ··iVVv'‘; -‘ ;V ;’‘· —’ »,,- , =. —;»rL‘
AAAAA AV V AQdyi V1 . `’ *’,, yr __; ,, ·q,v V Vygl A .·. V . V ‘ ,,V
r

A~A VV VV A A A— A”'` VAAA AAAAQU, V VV ,’` V ‘’’r·VV ·, V*

· ,,VVV, AAA AVV AAAA A* AV~V
AAJ A AAA {av % ;;;, ’ —;;’ ' · as · .. V V , V_ ; V
,V

V AVV AAA AAV: wg, ,,’AAA vv. ’~r V ;7 ’ VV r;;,, :yV ,,,, V iA”AAAA A AA V ’ AAAA · Vg AA, ;V
VVVVV V VVVQVV r.. #», VV;,_ E r,' _ »;,:`, " ;’V V17,; V `’ ’; V iw i! '''` ;1 · V V [ ’’’’VV :—" `V V ,ryr,
A

AAA ,, VV Vgrgag g~-; ;y,, vv ¤VVz¢ ,;V ,

AVVAA— .:,p,;, ;,:V,,;n4;/ AVAAA A2_ ‘’;` Z. V * ;;,_,, V. ’VVV V VVg, . ,, A —AA AAA Y ·2% Vgi »,’ _ ,_;,;, ‘'VV ’V’» ’·-. =zVVCV, V , ~ _r ·’=
e Se

· VV` W V = · ’;’_: V _ V ’.,. ; ‘ }, > V
*`VV=

—iyyl V

V,

{ ‘»=V

_,

r;V=~M

/ ,’_., i ’’—~* ;,—;, ==* V V,· V.V V
’'’;; ¢=· ‘ ;=‘ ’V;i·/..·VV·¤¤,
‘V M VVV, ' * * V=A·
VVVV

;»¢ ’,’;’ V VV,, VV.V V ·· ¤• VV= V.V ,,, V ‘VVV , I.. Vi V·· , ~ VV AZA VV., VV ,, VV · 4% ‘·=· VV ’V‘ **' ``, V ''V‘*' ,VV= V, '’“ ‘* V VVV VVV ’ VV ’E` V V ,LV V V=¢V< VV,V _ JVVVV VVV V V V VVVV ‘Vi ,=.z, ,—;, W A: 9*/;* % I'`, V ” ` V " V‘‘ W V =V V V=·· -··‘ V =;’ VV yr V '`’‘ VV VV VV., V· V V V VV ., ~’V "V¢€V,V1>VV_1 V VVVVVV ' VV,, gi EJ (
V

,¢r V,,_ /

M V VVVVW Y’~—’’’

,VV
VV

VV,.

· VV

V‘‘’‘ V

n ¤ 29 I
desembrc->’87

I I Editors

Builreia a lriformooro ae

Seccro a lmveshgaceoms Espeleolograues de
Ceriire Excursromsia
ALIGA
El 28 de Deeembre de l9o7 varem {er la oreeentaoio C yggdcppgl 152

del noetre primer "Eepeleo$ie", eo el aoe com a
primera Editorial i preeentacio del Botlleti deiem;

OSOG5 BAQCEMDNA

(Q3)25z1 L10 56
"Amigo;

YEDACOO

Jl Akyngmy
+ A BGMOH Cariioris
A Ferro
W

cion del nomera UNO, de noeetro Boletia
rrsemigosie/’... "

Cao eetae lioeae te hacemoe la preeeota

» I R EOUZOGZ
K W l\/llmle

I A En e noetre primer oontacte varem Jemanar ?'ajo+ fle·l$ $O€i$/ GH articles. O Lrliuiu, per an loqrms one O(]LJ€ll lllTl€l` OL/JFYl€!`O USSC} dl QY`lm&‘I`O fl?} UVM] lfji (1 e
Serie

JM SlClllO lvl R/lzuele

Ax/oi, virit urwe ;l»;;)rir`·/·%, lem lm DY`€%ti'Ht(JC,l?> rlol

Bwtlleti HO Y? i ja teriim articles perl prr>r»¤>r rin';

r \ ( J) l i \C gq)
—aoo©

'¤•&·rO, rhltim flerl tercer x/<;lUm. Creiem que lierri rirriri 5 ` 5 ,’lirlar la rioetra llrilulicirinio i QU? time sequit Caruso .
EVE Uf`t1(Zl©S fi SUQQV HUGHES,.

drém GLHUFWT VFW/rllo‘» lTlé‘» (JVW`,r’$ Pl \/'”‘¤f!`€ Ulllt, ‘¤I*]L
AIXG {NWS €:VW(C{WlUlli1 Dér l!ll¥‘Y\l,(1!/ ri*w~_rrirm·riT/ ‘r rl

` A 57; -/.,f5*4!Y~
\./V k,¤,»\.~.. .

5CC UA/*7

"~¤»,~r»;`/—e ;

rrir lr: l’i;lil Mirza ir/v_ lwriieri riirvjr-rt»·—, in (ie l/'":·»le·<vYw2e’ rw" ll rlv iirrri rmi/ri <.r¤rrr:»<ir;:r.rir <l€*l‘§ l<'¢>f{7JS l/Y'Nf.lL;€il</) Il? l’V»l,')’]fY1llt5`¤ »·*r Iilrirv
·rr·

f\'A_ wirC`f_(_rVQJ(¤r_¤ MMM UW UWUak/Q 5lbl€*VTi€f`|[ "`2l"JF`. E, UVJGW {oi
? QC3é e Barcelona

V`n(;'Qi€ 1 ’l/ljfl NOK} ¥l1$‘·>t;fW‘/ (]!`<\1l lf. 'l{* l<1 {»f»iT<1’lr1

la Qeaoioo o wo S aearlfloo, meoessorio
“e"f oro el cormrioor aels orlxcles

ggearer ers alias Sor resoonsooillior
oesaorors

Vim rim, iii, irwrirp ,i,i,],,,r,

.E·W]O
Tu?
err

TW

PI T f d' I d " L R rT' GOOFFTWG GSCCICI G .
Per A, B0t11er1

Des d’equestes 1101es v01em cemehter une m1 00 e1s eventetges 1 p0ss1b1es incenvenients

d'0quest0 p10te¥0rm0, que n0se1tres hem tr0·
pet en 1e seve ut111tz0010 en espe1ee10g1e. Durept e1 trehscurs de 5 enys 1'hem ut111tz0de emb mes 0 meeys (ertune 1 imteesitet, ques1

semere 0 10 Ceve Cuberes, je que 1'eny 1981

eps p1ehtejerem 0 1e $.1.E. 10 necessitet de
cemerer 0 censtruir dite p10te(0rm0, degut 0 10 1ent1tut ee1s m1tjehs ert1?10101s d'es0ens

(estreps) 0 10 q01er1e de 1'Aseenser de 10
00ve esmemtede.

Un eempehy de1 eestre qrup P. C0ste11s, ree
11tze 10 00pstru0010 d'equest0 p10te¥erm0,

tet seguiht 1es 1nd10e010ms 1 0requ1es de J.
L. Receurt QU e1 111bre "1e0h1ques de 10 Spe

1ée10g1e A1p1ne", de01d1mt—se e1 seu muntetge dequt 0 que 10 seve cempre ere preu d1(1011
01 hestre pe1s, 0er me es e0mer01e11tz0ve.

h1s ere, 0 les exp1er00100s remuntents, s'h0m ut111tz0t perxes de 00hstru0010 0es01ene (mer me1ment de pes 1 ve1um 0ehsider0b1es), 0 be 10 temeritet d'e1guhs espe1ee1egs per supe rer peus ep es0e1ed0 111ure. Per equest me
t1u hen restet sense exp10r0r grep que0t1tet

de p0ss1b1es 00¤t1mu0010hs 0 m01tes cevitets,

10 qu01 0ese ere ser1e p0ss1b1e emb equests
peus m1t]ehs de pregressie.

Ce0tr0ht—h0s en 1es 0er00ter1st1ques teehiques d'equest0 p10te(0rm0, em pr1— mer 1100 emumererem e1s 1h00nveh1ehts que h0s01tres hem trebet EU 1(us de
10 mete1xe;

1er.— Que mehte 1 punt d'0000retge {1xe 0 10 peret 1 tres mes de re0e10eme0t
0 10 mete1xe, emb 10 qu01 00se, s1 dite peret te re11eus mes e menys pr0nun»

010ts, pugu1h queder up 0 ees d'equests punts en 1'e1re, tet (ent que 1'es— pe1e01eg est1qu1 QU une s1tue010 10esteb1e, emb 10 qu01 00se 1es p0ss1h1es
meves {1XOC10¤5 (sp1ts) que pugu1 010ver me s1qu1n de1 tet (1eb1es.

Zen.- A1tre p0ss1b1e pr0b1eme (A) (que n0s01tres hem s01ventet s01d0nt 01
tub 0e0tr01 dues peees de met011), 00ns1ste1x que e1 tub tr0nsvers01 eh es sestehem e1s peus, bes0u10 0ep 01 cestet en re001zem e1 primer peu 01 0e0v1—

er 10 p1ete(0rm0 d/OOCOVOtQ€/ e1 que (0 que equeste s'1n01101 m01qret 00mp»
ter emb tehsers de beques 00eb1es 1 ems perte 1nst10t1vemeht e OQO{OV-NOS e1 tub 0e0treL (ent que tete 10 p10teF0rm0 s'1h011n1, me éssent eh equest

puht gens (0011 pujer—h1, me1gr0t 1’ejut de1s estreps.

3er.» Aquest pet ser up 000tr0seht1t, je que 1'evehtetge de guepyer elture
0 1'here de peser e1s sp1ts, pet reperter un 1h00mven1e0t 0 up 01tre equ·p

que v1hqu1 després de nese1tres, 1mpess1b111tent—1e meter1e1memt 0 sequir 10
v1e s1 00 és emb une 01tre p1et0(0rme. De tetes meneres NO és un pr0b1em0 10s01ub1e, pere que 001 te¤1r en 00ms1dere010.

4011.- L'O111w 10v00ve01e01 00e 11 1100em e2 00e e1 2e0 02 1e210 1101101 0 OWVGCS 0e2 0 WQUYS 10011000e2, 0e10 m01 GS 001 {GF 2e1v11 0e1 SUQGVOV ex110
01002 0 20211e2.

E0 00;u1 012 0ve0101ge2 00e 0em 110001 200 e12 2eg0e012;

1e1.- E1 d€<TCUS 1 00m001101 00e V€QV@$@¤tC 0e1 0 1'e20e1e01eg e1 1e1 0e 1e 00 0001 1LXQ 00 00201 e12 0e02. A me2 ex121e1x 000 0e1110 00110 me101.11 00, 1110000 0 000 0000 1 00001000 0 10 11x0010, 00e D€Vm€t 0' "022e00101-002"
101 QLXG 00000110 000 m11101 102101.10010 0e12 20112 1 00 me001 CCUSOWQOY
1210.

200. 1’0v000 00e 1e01e2e010, 00002 10 012100010 e011e e12 20112 e2 e1 0001e 00e 000 e12 v$tF€OS, 10 0001 0020 0e1me1 0v00001 100100me01 1 010010 10m0é, e2101v10 20112. 100101 0 1e011 QV€5€¤t 00001 11€1€VOV 01e0 0e 00002000 e0
1'0010011101.

3e1.- C00110110me01 0 10 Q€@€FG111ZCdO 001010 0e 00e e1 2¤0 110020011 e2 01

1011 1001 0e1 0e2 00m 0e1 v0100 0e 10 01010101m0 v01 0 011 00e e1 0e2 e2
1010 ESOC 0 1 1e2 01me021002, 00 000 01e0000, 200 0e 60x0 0m. 000e01 0e1
1e0100e01 e0 00 200 0'e20e1e010010.

De201e2 0e 00001-v02 10 002110 001010 2001e 1e2 OV€UTUtQ€5 1 e12 ?0000ve01 e012 0e 10 D1GtO{OFmO; VGCOWGOGW 10 2ev0 00021100010 0 00m010 0e1 10 01111 101 00e 001 1e 11 e0 00 0e011e 0 2e0010 0'e20e1e010g10 101 1 00e DEV 0m01111 -10 0101m00e01 001e0 UUE Ob1€Ct1U5 01012 0 SUQGFGV; e0 e1 002110 002 V0 e22e1 1 00011000 @$5QUt 10 C0v0 C00e1e2,0e10 21 00 1010 01x1 01 00 SGWQFQ 01 11e2 CC$51b1€S 0001002 0e mUT€F1G1 me2 1Udl$Q€¤SGb1€ 1 0001001 00m 010 COFd€S 20112, e10, 00e OQVWQYGU 000 011111z0010 mé2 0e0e101 0e1 0100.
001

M00e 0'011111;0010 0e 10 P1010101m0;

101.- C01.1000010 0e1 011me1 G¤COVUtQ€ 2011 1 102101.10010 0e 10 0101010100
m11j000001 10 2ev0 00e110 0e 200je0010. 201 10 00100 0e1 00 WOSQU€té 00exe.

200.- M00 1'0}01 0e1Se211e02 QU1UV 0 10 01010101m0, 01ev10me01 10 NUUTQW 002

3e1.- C10v01 11"2011" SQQUQOC e1 méi 011 0022101e 001.100001 1'00e110 0011e2 000e01, CO1.1OCCV e12 e211e02 1 002201 ~0 WOSQU€té d1OSS€QUVUUQO 0e1 1'00e
110 000 10 00100 d1USS€QUFO¤QC.

00001 10100:em 0 1e0e1i1 CQUQSTQS 0001001002 00 0000 000 0001 0/00001010e.
M01er101 0e0e220r1;

4011. We21e1 10 Q1UtG{OVWC 0e 1'00e110, 00101 0m0 1'0j01 0e12 SSYVGQS 1 102 101..01 00v0We01 10 0101010rm0 e0 1/000110 01COCOVOtQ€./ 100100me01, HES 1

L0 0101010100 1 10m0e dUF€m 000 0100 0001e20 0e1 0 m00101-10 1 0e2m00101-10. 00 001e11 5/€$tF€QS 0m0 QUGt1€ e2010002 001 000vx 0e 11x0010 0u 10 01010101

m0 0 10 001e1. AW€11€5 0e1 11002 1.5.A. e0 001e0 1001e2 00m 20112 010vem
1 000 me2 001 10 01010101m0, 1e00m00em 00 011111101 01000e1e2; 1e2 00e11e2

00 GQUQST 002 1e0e0 me2 01111101 00002 1'0m01e 010me11e 0’000e21e2 e02 0e: C · 1 _ _ _ . . i _ I me1 11XOI m0200e1002 {CCl11tUUt—¤O5 e1 1100011 e0 00012ev01 00Jle 0 0
B1RL1OGRAF1A;

G. MARBAC

0.1. RCCOURF, 1e00i00e2 0e 10 $0e1e01001e A1010e, 000. 21/-219.

AQUUYQS C0121110 Ve11e001000m1e010 [.R.C.C-C.E.

n Esnec1<?86. GS U€fI'|€S· . L C ` 545
Per/S.I.E.

INTRODUCCIO;

Le eresent cemeenye e Vege de Av1e eeteve plentejede 1nie1elment d’une eltve eee e que lee e’enve entev1evs e le gene, je que n1 ele ee)eet1ue even ele me» te;xes n1 temeee el temps d1spen1ble; e1xi dence le muntevem ee t1eue lleuqev, ee e d1v, ne eujevem el ve¥uq1 vee que ne mes indiepeneeble, je que equeet eey
e1 tveneeevt de mOL€VlOL 1'e¥eeteevem neeeltves mete1xes, veelitgent Fine e 5

v1etgee tveeeeevteet Leixuquee cevveguee (ele eltves enye util1tgevem nulee).
E15 ee;e;t1ue evev1etee ne even meeee eeeeveneedeve, bee1eement vem1vev elqunee CUVILGLS exelevedee enye entev1eve, tele cem el EOZU CABEZA JOULAGUA, BUEONA CA
NAL DE LA TEXA, EOZU LES CUERRIES, 1 eltres cev1tet$ de menev IWQOVLGOCIC, 1 vee

1;t1ev eveeeeee1ene eer genes eee eenegudee, ne eeetent, eele eeneevem eetev—nee—
n1 ene eetmene.

LES CAVITATS;.—

POZU CABEZA JOULAGUA (el33 m-);

¢q1eete CUVlLGL nevie eetet exelevede enye entev1eve evvibeet e une eve¥une1tet de — )O5 m., eeeeeet—ee en une eetvetev. Aqueet eny, mitjeneent une ?ee1l qeeebe— tvucc1e ee eeque eueevev el eee +1nel 1 ee eeecebvi une 1nteveeeent eent1nuec1e,

melqret tet, deeevee de devellev tvee eeue (P7) E)3 1 P7), le eev1tet {1nel1tge
ee;;nit1Vement, e le eete — 133 m.

BUEONA CANAL DE LA TEXA (—lO3 m-);

L'estvetev emb que {lOOLlZd equeete CCVILCL, eev en bu{e un Fevt eer¤ent d'Glf@,
ne euqe éeeer sueevede; ne ebetent, en el eeu d'entvede e/eeeedi e une ¥1neet<e
eveeiee e un eeneel 1 eeeeeevivem un eltve eeu, el qeel eeve, terne e COWUUlCUr

eve Ie geLer1e {1neI e Le beee del teveev eeu (P 2)).
POZUS D'ESTREMERU;

En Le gene 1n1e1eI de} Velle Eetvemevu e/exeleveven tree nevee cev1tete ee eece
1me5rtenc1e;

-Pezu Estremevu

Beee ellevqede d'em¤11ee dimeneiene ()2x2 m.) que ee~

eeIe1x une pve{unq1tet de 42 m. Leeelitgede ]'eny )?84

—P0zu Celguu d'Estremeru; Petite eevitet de —)O m , een]ede en une gene de wee
elev, une )5O m. eebve l’entev1er.

—P0zu Sobre Estremeru ; Evee de Ie gene de Le Cenelete, el eestet d'une ee};
ne el mig del reeelev Aeeeleix ele Sim. de DVO)UUdl
tet.

POZU L’ALMORZAL;

Eetite eev1tet de 24 m, de deenivell (+8, ~)6), eituede eev eete el Eegu lee
Leevriee.

POZU LES CUERRIES (-545 m.);

$itu¤ci6;.» El Eegu lee CUEVVIQS ee tvebe eituet e ene 50 m. eev eete el eellet neve de Ie eeeveeeie de Veqe Menend1,evee de) eemi que beixe e Veqe Meev Ee) OCC€dlV#h1 dee del ve{uq1 de Vege de Avie. el millev ee evendve el eemi de Cebee ge Muxe, meveet emb eintuve ve]e, ?1ne uee Levte cenel que be1xe °`ne e Menendi,

Pl 1
TC.
_ _.¤»

O 3 »;··r¤

YA ` ,K;} `I X
>< >

"»< X

A1A X` ‘ >*’(>< x ><
K*" x >~><»<X
»¤* ><7(,»<

* xYX

*x>< Y>*"
2}

iXr *,4*;* X ,1 ’YYx Y
»< ><>r " #
+ fr ”¤'

;·<* >‘»¢ **

42 8 l..¤=f=*° "

$7*

ah 4 ,¤ X X /\/_( K/fi yjxyx
x

KX

y*»<,_X ,\)`KX X Y ~* (5 xx xy _<>\

WU
,‘·¢"y

·‘ 30 ,.{*rv}’).` O 5
O5
4*

-//2t%U`

'I P. ESTFIEIVIERO
2 P_ COLGAL] E.
I\IIV}

3 p_ SOBFIE E.

’• ll
4‘’

.· ·'

.‘ .·
1 _»'

G \/Jx
\ ¢>®· y
;t

"'\ 7(

. J/;>(,%,(
$5*
Q ' ..16

»< 1 7,( `*.v»<»<

;_’( `/i: ‘>;;(%{‘
Y

A,./i" )‘)

(\*

"

— M -,,\**Z{“\

J1

N [VI

POZU ALIVIOFIZAL

1 e eeui egeter el cem1 de Vege Meer. Dee de le bece ee veuee eleremewt lee ce—
eenes de Veqe Meer.

Descripcié; Le cev1tet ereseete duee beeuee d'ecces. Le bece ll lle mes eltel, v1tIe¤Qeet ue estret eeu de 37 m. ees 51tUO ee ue meeedre d'ex1gue$ d1meee1ee$ eer ee c1rcule ue pet1t cure d'e1gue 1 ee el quel elebree tree eeue (?& 5; ?e 1 el euel eelleee emb el eeu erev1eeet de 10 bece l, $ltUOdC 0 25 w. 01 NE.
Del

Je l’eeter1ew. Le 0000 l eg 00 000 de 47,5 m. que eerte 0 000 sele de eetebles
e1me¤s1eee 1 ee ee eweseetee dues peee1b1l1tete de eeet1eeec1e eue eeemewerem
E1e ~jJ5 1 V1e 7212.

V10 —2|2;-— De 10 beee del P47 eurt 000 geler1e deecemdent, pretueemeet deecel— c;t;cede; tet $equ1et—le es trebe 000 remee—eeu de Bl m. de deee1vell, que meme e une sele de qrees d1me¤$1ee$ (EL SAL-OTE), eeui pedem epter eer d1tereets V1
es. A le eert ceetrel ee trebe 00 P lOl, el mee llerg de le CCVltCt, que t1ee

l;tze ee 00 empl1 meeedre 1 deepree d'uee remuetede 1 be1xeet 00 ? lu, err1bem
01 euet de maxlmq teederie de 10 v1e, 0 —2l2 m. Perel.lelemeet 01 P lOl eecere

ee deseeveleee uee eltre vert1cel, P 80 que V0 0 eerer e 10 eert eueer1er de 10
eese del ? lOl.

V10 —545;.— A uee 9 m. ebeee d'err1ber 0 le beee del P 47, une t1ee$tre eee per

met eelleeer emb 00 ?7 (eer1ll ee ee1guede de pedresl 0 le beee del eqel trebem
ue meeedre que e@`uee pert cemdugix e 10 bese del P 47 1 per l'eltre beede cemu

e1;e, 0 mltjU elgede, emb ele eeue due veeen de le bece ll. Aeue$te zeee ee une
wise COmOllCOdG 1 10 COWtlmUUClé de 10 VLC eeeere he ee mee; devellerem 00 ? le

emtuet 0 le zeee 1¤a@»m©¤1¤ del meendre 1 0 10 beee del duel eellecem emb l'ee— tret meeedre eue ve de le bece ll, eer 00 e1rcule 000 eet1te eueet1tet d OIQUU

due eemble eerdre'$ eece1xeeede per eetretere; 0001 10 cent1nuec1e leqiee eem~
bler1e remueter 01 meemdre eer e$sel1r 00 eivell me; emele 1 ee treberem 5

meg eedeveet, 0 le eeret eeeuerre, 00 "ee1t" que eemhle SIYUGT ee 00 llec in

~ewsewbl¤¤tl lG que 1n5tel_leet gqu1le Cerde. eeueéte Ceu mer um llee que me m
eere els 10 cm dlemplede; 00 0051001 O1X{ he terem 1 tereerem eederrere ee: et

eemble e»e ee eerd l'e1que, ee equeet pumt 000 eetrete eeteeere llerqe d um
6 ml, eue ee ve deeteedeet, eee eertere eete 10 vert1cel del "ze1t" 1 em veurem

le cerde eee 000 per 00 P 20, emb l/eetrede ue x1e eer1lle$e deeut 0 que eee hem dl_w~tel.ler just 501111 de 10 geteeere 1 m1q eeejets sebre el peu, un eee devellet trebem tree reeeelte de tecil sueerec1e {ee eeuest eunt. e tee eels
lOO m. ee llexter1er, ll€$tlU del l983 une terte creeeude 1meed1 de COUK1

Jer ll€><[)lOV`CCl€) de le CCM/itutl; e C(>mTii'1ueC1<5 um Fl 7 QUE me ;» he ile l,><,1l><n1r` tetelmeet, je que grec1ee e um eetit pemdel trebem le COWtl¤UUClO emb ue eeu V 35 m., eeetent mullet ee tempg de eluqee 1 melt pew1llee ee cue de creecude

tet $1tueet—ees ee uee cemede geler1e ee ue cestet de le euel s'ebre el eeeuev 2
271 m1g eeetruit eer uee dren eelede que eemeleve berrer el eee llerminue @3A

ue eee eueerede equeete eetweter 1 devellet el peu trebem une eelete em ees eerprev le euemtitet eleemeledee ereetee que h1 he, telmeet cem un rescler ex tCVlDf, 1 e eeet1euec1e ue p A3 emb lleetrede temeé beetemt estrete, que en; ex tue en el terminug 84 1 em l'e1gue elescele eer ue eieuee 1 eetretieeim ®wUU&IU

el duel ere l'ebjeet1u de cempeeye 861 Melgret tet, teu 1mpese1ble eueerer le
1 tembe e le beee del @43, greclee e une desebetruceze, es eeque develler lO m. meg time une eeve estreter; e1x1 dence, quee je eemblevem exWeur1de» tetes lee ee$e1b1l1tets de ceet1muee1e 1 dureet le remuetede del eeu. e’eceedi e une ti
eeetre erec1e$ e um eeedel d’ue$ 6 m. 1 eue en; deee ecees e le 1meertemt COUTI
nuec1e de le eev1tet

A le mete1xe t1me$tre $e'm$ preseetee dues eevea cemt1euec1e¤>· Une eelerie dee eeedeet emb ver1e$ b1turcec1eee 1 tetelmemt errebeseedes de ieee eue eeemenem
CO—XlNA— lOWN, 1 ue emeget @22 eue ee eeperevem treber ¤bu¤e de ter el eeedel,

el euel ée eerel.lel e l'eeter1er 1 segu1demeet emb ue Pl5 1eel1¤et déme eccee

9.E

mw NN
ww DQ ww UU!

22

D.O.&D.0.
;··;¤•»0•0r~·

0r~ 0 no v0 b 00 G.-g ·- ..·9 .- ..5‘ :0 Q O O G r` m cv . O - 0 .- 0 ·— 0 co 0

ua uv v

0 0 0 O .> O

a una waqnitica qaleria amb una seccia de 20 x 30 m, la GALEFlA DEL TllANlC La seva planta, d/GSDQCYE caatic pele nambraesae blace de grane qimeneiane ael
canta aeet reeta interramauaa per un F7 tarmat aer un manamental amunteqament

de blacs ineetablee que amenacen el qeecene, baixant el qual e abre un altre aau amb malts blace que iaicialment na tau davallat aer manca de material Arribate
aaui, lee areeaectives ae cantinuar na eren maeea esberancadaree, car na teniem mes eoruee i el aau que ee'n$ abria na eemblava gaire interessant; malqrat tat, graciee a un delicat tlanqueiq que cada cap que eg traveeeat ta que caiguin blace caa al aau, accedirem a una calada remuntant, en la base de la qual $'abria un aetit aritici aarrera el qual eentirem lleeaerancadar earall d aiqua que ens in aica l acces a un nau cure d'aiqua amb navee aaseibilitate de cantinuacia. L'en qema, amb mee material, qavallarem aqueet F l3 i accedirem al que anamenarem FIU
lNE$FEFAl.

Faaidament, i deepres de euberar un petit reeealt, arribem a una gana de raaiaa
eucceeeia de aaus malt deecamaaetas, anamenate FOUS FODFIGANYATS; la arimera ver tical, un qescaaast F23 traccianat ale 12 m, , en; situa en una saleta acuaaqa

aer un qrae blac de 2 x 3 m., que ene servira per lligar—bi la carqa aer al ee guent F XO, ja que l'extrema qescampaeicia dlqqueet bau {eu imaaeeible cap al tra inetalilacia, na aadent per tant, allunyarenae de l aigua i tent el descene egmgrgmeg en cae de bluqee. La base dlaqueet bau cambletament circular, ee acu aaaa ber una marmita na maesa aratunda, i la cantinuacia ee traba eeguint el me—
andre, Cue aqui camenca a ter~se un xic eetret, tins al eequent Fl? amb una ive tal lacié eeaaraqa de l`aiqua aer un curt aaeeama, deearee un F l0 i un F a,

aqui ia cansiderablement eetrete, desaree aels quale traaem un aaart a'aiqaa
que we del sustre i eequidemament un F 9 i un F ll també qescamaaetae, a canti

uacaq uv bvcxc F l? amb la seccia circular i un nau F 7. Aqui el neanare ee an

nee estret i jiticulta caneiderablement la aragreeeia 1 el transaart ae mate `al; nes enaavant, tree Curt$ QOUS, F5, F9 i F6 eas deixem en un tram del mean are awa wambraeeae reeealte i de aragreeeia baetant atletica, degprea de recar re¤ une 75 m, arribem a un F 5 eeguit d/un F 9 i un F 6, tat benetrant a un eectar amb nambrassae reeealte, la majaria qeeqrimaables. ELS CENT SALTS, es ec aqueet aunt an rebem per l`e$querre un atluent na exblarat aer manca de temaa el qual aarta la mateixa quantitat d aigua que el riu que eeguiem {ina ara. ihw
are; eluixe arribem a un F 8 inicialment eetret. G Cantinuacia el meaadre e> tcr

na marcadament baritzantal (LES FAMBLE5) i eg nambraea la aresencia de marmitee,

aqui irumpiudu arriba tins l,2 m. casa que {a la aragreeaia aansiaerablement mes
cawada, malqrat tat, desares de 80 m., es tarna a ter eetret i cantinuem aer ur
F 3 m. tree curte reeealts de 3,5 m. i 3 m. i un F 4, meg endavant un Ru i un

intene gateig aravinent Gel eastre, qeebree un reesalt eetret i lite de 7 m. i a cantinuacia un amali F l7 que sararenenmewt en; eitua en un imaartant cal.lec
tar que 3G m. riu amunt trabem eitanat i riu avall tambe eitwna qeeares A une

GG m. A la base del F l7 abservem une nivelle q aiqua a une 2 m aer eabre del eal, caea que e¤S Dermet Supaear que en ebaca de creicuda, el mateix F `7 aat queaar amb la base inundada. senee passibilitar la centinuaeic

20m

B0cA n

M

VW

Wm r
pu

POZ U LE‘5 CUERRIES `
PICS D’EUROPA — ASTURIES
topografia : S.I.E. — 86 ¤¤·¤ =¤*¥=

\~*.M¤‘¤"~.\
E L $4,

¤‘5§;'ULLP
ww} TG

Q '··~·•w···' ' ‘ "`O nktm

P¤¤F.=-545m REG': E.35‘|r¤

°\’~,3\ -10sm .,(\ ·#— ‘ M
P38

¤v=

UTM: s4.:s99 4794:76 1.450

DIBUIX I Josep Guarro

pac

PS3

150

Pzvh
¤—— ~

c0_ y`\\’\B lO*N\'\

\\\|
pza

"3‘

.._ ___~A/\·

Q cg,.

\O , [vi ,./ A2¢.@\\\p2¤
F15

j»»·~»}‘x..k ·*"

wu

6\

`H, -233m

ma

EI paw
SD

P23

¤¤eu

0 an m

,,20

*6
5/ POCAI
.;1 Z
P19IT

H13J" ?
\j*:"<: _:-··· ’

gem .. Q
0 ms X
k5°·

AA h Z
(iv P~¤\?\K {ii
b, “6""”"¤—H’°9
-50

44,, PHE
Pnsl

S ___c
-50 Om

gg

100

150

200

; l ¥ P7
psu
ELS

[ne

P8]- ar
R. c SA/r S‘°4r s ` R4
**·*‘kL¢%\¤¤
Les RAMELES

P3,___\ _ Q

ng; R

ss

, pw “"°‘~s¢T\

-545 m
eu. ¤AssE»<; MARWM

YITXA TECNICA— POZU LES CUERRIES;
Pau
?-47

Cords SO m.

I¤st©l.l¤ci©.
$01t boom.

Smit {race. 0 »W w.
‘T r·»>¤wa¢· <· -// Fr

Q /'
Pyle rj-W?

/b

TO rn. PO m. Y6 W.

Spit pcret &$©u@rrc.
¤cTwrQ

] · Y $¤*+ £r*¤#@W

SDLX $00re Q- m©©¤G{€

?—S,5
V 35

TO vw.
MF rm

mctwrcl
nmtwrcl.
Qfdf ‘Fr`F1r`F r· 7/)

il'?7
> ‘>

EO nw 511 m.
nwuteixu W
f¤c;C@1><;1

NCJKUVGI.

wufural » W Smit.

#>-9’>
D ‘;

Spit ?1p©str© ¢ W ¤pturpW
putwr©W.
Spit.
.».· \,»•._.,,.

`\ W.

»· ._;.>

03 Vi

2 pptpruW.
gpmt *rpcc. u WJ w.

° ”°

Z5 W.

W ¤pt»ruW wfpp blpq
2 *w;1W’m`;:W put Wr;:W.
5.pv* ¥‘r`r7C<i. C'; O TW

44 w. p_ ¤
7*

D W"

W 2 W? .
J ww

rw.1K.4r..1..

@7 O

2p** · W *“::twr<’:
"`T · » 'W<*W1wrr·

L` 'TW. ;> yy
*71 N.

w;·*·r¤:W · W srif.

~ ¤¤

’§ "T

.;:T ~r`<:W.
SI'? Wh

** 7*

W.? A.

®_7

,»~,$,,`\<;]
`\ .~ W`§`

'*"

<1f~,r:W.
., ‘* L4! »,¤.7i\.WW—,1

r\<1f~Jr.1W
ia ww
*` * "

rm:Wi.;v<:W

Ti m

wiz? " i.W OC:S%117w<_1.

ID cl C`|

T Q f` E I I` `
Per J, L. Cuevas

Eo aqpesta iota descriurem dos proqrames de topogratia espeleoiogica oer a caicoiodores programabies amp potacio "Logica Aiqebraica Real" de ia tirma CASIC. Ei primer eoosta d’p¤ programa "ciossic” de cooversio de coordeoades

ooiars a rectaogoiars, es a dir, permet sitoar ies estacions tOpOqr©€iqees resoecte pos eixos de ooordeaades, reterides ai Nord magoetic o geoqrotic.
seqoo es on proqrama dissemyat per I'execpcio d/aiqats reoatuts a on pia
verticai aroitrari.

Ei prooosit d'aooest petit trebaii oo es pas aiiioooar ai iector eo ia oti— i tzacié a'aopest tioos de metodes,qae ep detinitiva es seozili, sipo orosse· aoir una iiaia d'ipterca¤vi d'i¤tormacio i idees reterepts a ia otiiitzacio

de sister;- automatitzats per i'eiaboracio de topoqraties, mitjapeapt c;icp~
iadores oroqramapies o mitjapoapt 1'ori¤ador, a trcves deis botiietips d’ip— tormacié de ies eptitats. Coocretamept/ I/Os de ies caicwiadores otereix

certes aweptatqes com la redpida dimemsio i i’aoto¤omia d’aapestes, {ets que
cermeteo wtii;tzar—ies eo ei camo, eo camoaaves de certa doracio, pei coicui de ies poiigooais oreviamemt ai trebaii de qahimet.
PROGRAMA PEL CALCUL DE COORDENADES RECTANGULARS;
Liisiat;

Eix T;"DECLINACiO";?> D; "EOLiGONAL"A Lbi I "DI5TANCIA";?> A ”AZiMUT" 5a B;”EENDENY”;? > C; Rec (A cos C,(B+D)); i+X>XA J+ 9 YA A sim C+Z> Z A
A~R> R Goto W

Aqoest proqrama oreveo io correccio de Ia deciimacio maqmetiea, eo cas de awe

oo es copeqoi s'igoaia a @. Avans de comemoar wma poiigopai Eem d'assegorar
mos one hep estat esborrades ies memories; X/Y,Z/R. Ei procedimept per a exee cotar ia poiiaomai I'esqaematitzem eo ei aoadre seqoept;
Eitraio des dei teciat
P~¤ 7

Eaotaiia
EXE

DECLINACIC ?
EOLICONA

waior oeoignaqio EXE

EXE

DISTANCIA ?
AZIMUY ?
Coord X Coord Y

Distaocia Dewdent

EXE
ExE

EXE

EXE

Coord Z DISYANCIA

EXE

Ea ies bitercacioos sobstitoirem ei cootinqat de ies memories X/Y,E, per ies
eoordeoades de i'estacio oo es trobi ia bitorcacio i cootimwarem ei coicwl de

ia maoera oescrita. Ei recorregot reai es maotiadro acumoiat em ia memoria R

si ia recoperem ai tipai de i'execocio de ia poligomal, obtiadrem aqoesta
dada.

KY

PROGRAMA PER L'EXECUCIO D'ALCATS REBATUTS;

Com }'qnteri0r presentq }’0pcié de corregir }¤ declinqcié mqgneticc. L’qz1— mut de} pld de prqjeccié ve donut per un v¤}©r cqmprés entre OQ 1 }8OQ. E} prqgrqmq presentq des vq}0r$, e} primer cqrrespqn q }'db$ci$$q $0bre e} p}q,
e} segqn és }q cqcrdenqdq Z.
l}i$t¤t;

Eix }; "DECL}NAC}O";?> D; Lb} };"ELA";?> E;P)}8@é>G©t©}; ”EOL}GONAL"A Lb} 2; "D}STANC}A";?; A; "AZIMUT"; ?> B; "PENDENT"

?» C; A cds C cos (B~P+D)+ XaXA Agln C+Z—% Z G©t©.2.

ESQUEMA DE PROCEDIMENT Entrqdc des de} tec}¤t
EVO 2 EXE

Pqntq}}q DECLINACIO? PLA?
EOLIGOVAL
EXE

Vq}0r dec}in¤ci© EXE Azimut ©}c EXE
Distdnciq Azimut

DISYANCIA?
AZIMUY?

EXE EXE EXE EXE EXE

PENDENT? Vd}©r qbecieeq

Pendent

Ceord. Z
D}STANC}A?

Avuns de cqmeneqr, cemprobqrem que }es membriee X/Z, eqn esbqrrqdee. per u
}es bxturcuciene e} procediment és iguq} que en e} progrqmq qnteriqr, perq
dnb }es membries X,Z.

A wade d'exemp}e presentem ¤ cqntinudcié dee u};qte de }q p0}ig0nq} de }q
O©}eriq Rectq i }'Ae$ens0r de }q Cqvq Cuberes. Un d'e}}e eetd prqjectut eq

bre e} p}q prcmig de }¤ Gc}eriq Rectc (}50°) i }'u}tre he esté eqbre e}
p}u perpendicu}cr 609

233 .4

_3w

SC'

HU

Elg. }; PO}1QOOO} en p}¤nt¤ "Gu}eri¤ Renta i
L'0eeene0r" C. Cuberee.

3%

N5

DL

BO.

\50°

Fig. 2; Alqut de I0 poligomcl rsbctwt Sobre
el pI©m0|6OQ

Fig. 3 ; Alqct de I0 pcliqomcl rebutut $0bre

@1 plénolde TSO?

1508

608

PUNT DISYANCI/\ AZIMUT ?ENDENT
3.7 3OO 410,4 14,0
220
11

63
64 64 16
33 43

-10,4
-16 6

6,3

325
3OO 325
320

12,2
20,5 12,9
17.3

-23,9
-35,4 -43,7

60
64
64

-26,6 -46,6
-59,3

-12
-14 -16

330

-52,3
-58,9
69 78 78 83 83 89 101

65 66 66 68 68
67

-76,9 -90,0 -98,5
-98 5

-16

331
340 90
3410

-61,8
-61,8
-63,7

-14
-14

-104,0 -104,0 -110,6 -112,9

-13 -13
-12

W 340 340 340 340
14 18

-90

-63,7 -66,0 -70.3

67 67

-10

20
22

-72,9
-78,1
-67,4

108
122

-130,3
76 83
94

145,5 -146,6
-146,6
-147 6 -1476 -147 -150

55 90 260 20 90 90

130
130

-67,4
-70 -70
-70 -67

129
129 129 134

95 98

20

106
110

22

30

30 90

-67

134

113
116

150 -153 153 153
-156

24
is

290

32 90
90

-70
-70 -70
-75

136

136,
136
137

122 126 129 132 133 151
151 157

285

35

90
29

-75
-81

137 142 142
144 144

-156 163 163
-165 -165

310

12

BO 20
32 90

81 -80 -80 -80 -80
-81

355 34 35
355

24

149

159 162

-169
169 173

90
26

153

164 168
171

345 37 305

33 28
90 -86 -86

160
162

180
-184
-184

39 JO

315

28 90 -89
-88

165 165
16/

177

-188

188 195 2 203 0
203 4

45
42

-188
188 190 190 196

79

90
12

-88
-88 -88

167 169 169 175

2,3
AA

5,0
81)

90

208,4 213,0 219,0
226 1 233 8 237 8

-88 330 360
11

8,5
47 A8

45 40
40

-91

181 189
189

-202 -209 -216
216 -216 19 21

11,0

13

12,0
4,0

-89 90 110 52
42 -79

198 126

5O 5W

3,5
8,0
110

241,3
246 8

-83

197
195

252,2

-208 -208
-197

53

7,8

195
18/

260,0
2/0,1

54 55 56 57

15,3
6,4

130 100 85

38
40 51 57 45

-65

186

271,1

-194 -192 -187 -183
183

33

-66 -51
-45

186 186 186
186

278,3

15,0
11,41

90
95 80

289,9 299,5
302,0
315 3

46

3,5
GO 13,3

-42 -42

90

186

183

53

Dczrreres I0c0IiTz0ci0ns d’0rt rupesfre
Per J. R0II0re$

Ouem eeIIIem Iee derreriee de I0 deccde deIe vuIt0mt0 eee c0I {er b0I0e0 0eI que h0m eet0t Iee uItIme$ deecebertee d'0rt Rupeetre 0 Iee cevee deI Wiecmmt.

Ne 00I 0i:, que, ee I0 m0I0rI0 d'0queetee mevee I000IItz00I0me eIe eepeIeeIege,
DO t0mt seIe hi h0m e$t0t 0IIem$ ei me que, 0 mee, Igmerem I'exI$tem0I0 de mee tres 0'Art R0rIet0I 0 Ceves Imtemsememt vI$It0de$, eI que ees d0m0 um0 0I0r0 d@WC5tFCClO 0e que me ee eI meteix mIr0r um0 c0v0 que veure—I0

Oee de que eI IEBO (E0 IBZ 0mye I mig $egIe 0mterI0r 0 I'ee00t0Im000 tr000II0
d’AIt0wir0) E.IORRES I AMAI 0em0 0 cemeixer Iee pImture$ de I0 V0v0 qeI R0rteII

de Iee LIetree, 0 R0I0I$, I'excureI0mLeme I I'espeIe0I0gI0 00t0I0e0, h0m QOVtl—

0Ie0t 0Ig0ee5 vegedee em mevee deecebertee 00m I0 de C0quI eI IQOZ em eI C.E.C. gugd um primer peper, 0 eI de I'0vem0 de I0 M0Iet0 de C0rt0gem0 0I MO¤IeI0 em I.
OOAZALEZ URGELLES 0mb A.AVALO trebqrem um0 m0v0 pimture 00Ie0IItI00 que, 002te
riermemt Ieu ex00II0d0.

L0 gree e00rtumIt0t 0'um0 0utemtI00 00tIvIt0t eepeIe0I0IIgI00 0 I0 recer00 0’Mt
Rueeetre 00t0I0 ee peree 0I ee temir 00mtImuIt0t I/eeperit de c0I.I0b0r00Ie que 0rree00 I0 0es00bert0 0er eeeeIe0Iege 0IUIIde00m0 deI COUIUOL Rueestre de I0 Ee— rr0 de 00 RIet0t, ee ee eIe treb0IIe de 00me 00rtI0Ip0ree, 0 00rt 0eIs 0'UIIde—
c0e0,qeet de I0 U.E. de S0b00eII 1 de L’E.R.E. 0eI C.E.C.

EeetIeuew dence emumemr0 L, I breumemt reesemyqmt, Iee tr0b0IIe$ re0IIt;0de: 0
I0 Neetre IerI0 dee de IQSO;

AbrIc IX 0e I0 Zietet; Oeeceeeri per R.VINAS I E. SARRIA eI IQBO 0I 00eIumt de
I0 3err0 de I0 RIet0t, 0 UIIOec0m0.

Cqves 0e Iee C0Iehree; AI Rert de I0 SeIv0, 0I I982 ee dee00brIrem "Umee dIhuI—e

re0reeemt0¤00 um0 Qrqm emb0r000I0m, ueee 00I0r0e y 0tr0$ Im0qemee que eedri
e0eteeer ue0 reI00Iée 00m eI Arte CerImte" eegeme deI0 I0 eet0 de ereme0.

V0II0e0ervee—R0I0 ROIC: Vere I0 C0v0 de V0IIde0erve$, ee umee b0umes 0I terme de
0mt0 M0rI0 de MIr0IIe5, E.NAVARRO Ceecebri eI dI0 de I0 m0re de Oeu de Memteer

:01 de 1982 tree IIgures, I0 mee deeI000d0 ee um0 00br0 UULUVGIISTU 'EIQ. Ceva deI C00JII0; Cemegudc eeeeIe0I0gIC0weet dee 0e I903, 00t0Ieq000, euhII0000
ZZCILQdC um"§OmE40e ve00de5 I. R. GONZALEZ I I. I. RODRIGUEZ, I000IIt;em 0I m0r0
dee de I98Z 0m qrue de 0Imture$ 0 Iee eevee Derete.

geiq 0eI I0h00; Re: I0 Oev0 0eI I0000 h0m e0se0t me t0mt eeI$ qemer00;eee se0e—
ree d'ee0eIe0Ieqe 00t0I0me SI ee mIIere de 0ere0mee,I0 de I0 0eetr000 0 I0 ¥0r0— meue, IC er00;te e I0 0II0bets, eere me Ieu {INS eI mevemhre 0e IRZB qu0m 0IqL e’00ee0 je 0ue 0 Iee eerete h0v;ee 0Ieturee repeetree I Ierem dedee 0 ceeeixer
0er OIEZ»CORONEL eI IRES 0er0... 0mterI0rmemt um; bret0I5 quIx0rem 0me 00rbe re
0re 0I seu J0w0mt I0 eex0 {iII00I0; "I.I.M. de Q0e0deII I IIure Ihhe0IIe meme. Lqweese eI 00heI tres e00I0te, ue eeteIIIOrme I 0Itres Iiquree 0>quew0tI0ue>.
EIg.Z

C0v0 EeI0mer0; EI m0I0 We IROB J.RAORO I I.OE LA WEGA, veuem umee ?1qure» de G0

EIIEE 0 I0Z?E?0 C0Iemer0 0u¢0et ue0 ex00v0cIe I he d1vuI0uee 0I m0teIx GSLIU 0I

XVII Cemqreee N00I0m0I de ArqueeIegI0, I0 eeetr0 v;>it0 I 0e>terIere 0’0Itree es— 0eci0IIetee, 0em0etr0 que Ie; eretesee eieturee eree ¤IweIee t0quee e0tur0Ie se
SSVSG I0r¤0 ie? UIdG.

C0v0 Br;tue II; A IIGSLIU de I983 e/eIe0tuee mevee descebertee 0/Art E>quem0tI0 ee: R.VINAS, E.SARRIA I A. AIOMSC

A.0e I0 VOII 0"ImqI0; L’A005t de I993 ee emer0t per I.COMAS I J. RALLARE5 de I0
EIIIE. eer {er um0 00m00my0 de ereeeeccie d’Art Rueestre 0 I0 B0Ix0 Cerdmnyu que 0I0u 0mb I0 eee00bert0 0 I0 0It0 ceve q'0m 0emIumt de eieturee eequem0t1quee eI 0rImer treeet 0 I0 veesqmt $uq—eIrImem00 deecrit 0 I'ESRELEO$IE 00 28.

17

Aeel Berrebc de Gene; A. le Grenje d'E$cerp i per J.E. GOMEZ {OVEN deecpber
; tes, Semble eee e tibele de l983 des cebiubts de pibture rupestre ub d'ell$ ee
el Berrebc del Came, prrp de le Mime bederice, l'eltre ee; Belme del Berrenc de Sent Jeume; Cem l'enterier cemte pibturee de ceire eeeue—
metic.

Cenjubt Rupeetre de le Vell de le Ceme; A. MlR desc©br' el l9B5 uw cpnlubt de
piwturee eseuemetiqueeremjiAlbi Les Gerrigueel le bpticie epereixere queb e
le Geperelitet, reelitzede per el deecpbrider emb A.ALONSO.

queet trebell ebtri GN premee, eb une publicecié del Depertemebt de Culture de
Belme eels Meeete; Al meig de lQB5 ee dpne le beticie de le trebelle de dues pevee cevitete emb pibturee el terme de Fregibels durebt l9B3, e'estil llevpbe
ti.

Helmp de lee Llibreree; preper e l'ebterier, melgret el tempe YVUUSCOVVBQUY dee gel eee eegcebrimebt, ebcere bp be eetet preeebteee bi le deecripcié bi l'e$Ubi.

Cove de le leverbe; Ceve cebegude dee de eempre, vieitede per tptbem durebt el

il Cempememt Regipeel d'Eepeleelegie el l9f7, de Mergelet. Cetelpgeee, tilmeee tepegretiede. eetudiede, i ... Al l983 epcregué el primer grevet perietel rett— reliete de Cetelubve. let eeguit eg eetudiet i publicet per R.VlNA$ i l.M, but
LOLA del Depertement de Vrebietprie i Hietprie Aptige de le Ubivereitet de ber
celewe. lbig. Bl

Belmc d'eb Rec; Al lCpbgreee lbterbeciebel de Arte Rupeetre celebret e Cesp el

lgbi veierem cpm M. AD€ERlAS, M.J. MASSO i Ll. PALLEJA presebterem em el seu

de llbecpeer, eueb cercevem le d'e¤ perdige, i lpcelitzede des de l@2 [eve; de Cem Ceetellvi; A Olerdele, A. RUBlO i V. DEL CASllLLO locelitzereb bp T§§"§T?YJT§§A§I sectpr de Cem Ximet i lee presebtereb e l'eeme¤tet Cp¤¤res de
peep.

recent eeecebrimebt d une weve cevitet emb pibturee e Vebdellps, vere le Cpve "

cipetdureet el primer luetre de le decede del; vuitemte, pere sebum que bi be , eltres que edbuc restee ieeditee i eue lleticn i le prudebcie eee few deixer les el tieter, eeperem eee tet seguit vegib le llum. berp el que temee bi be ee l

Vibe eeui llemumerecip de lee trobelles ietee i divulgedee, eb terree del Pri

ube mubie de grevets i pibturee epv pevee meetree eArt eee, e lee perete de lee Cevee {etelebee. A irets ele eepeleelege veb deecebribt ern e
iiewzelireeele eetelewe, ibditerebts, Fl tebt spl; ebe tixem mei. Exemplee com , el de lee Cevee del Tebec 0 de le leverbe beurieb dlUV€fQOWylV·WC5/ lee plete '
ee dluee eepeleplege lee eeecebreixib v eue cebtibuim etirmebt eee, e eteurve
me bi be Art Rupeetre.

ree e grevete ereb elle cpm cebtibueb remequeb dee de te eeglee e deltree pe

rets de cevee i evebc; de Cetelubve 2 eel; bi be dies elterbetives; Que
Nevee trebnllee cer gewereeeii
—Mpbtsie
-Npeuere
»rDeer‘ie

3

—Alt cmperee
~AmOi©

-Cebce ee Berbere

—Lerdemve
-rripret

-Be;x Kemp

-Alt bebedee
—Les Gerriquee

lptel trebellee; l5

?ig. W; Cérmid de Vclldecerveg, simtwru
mcturcligtc. 5/ Nwvurro.

50 cm

TF! · l &i??&J*` fgsl rKjx
»— .1}*.* '~* `¤
wggn ’

F _ _ r1Q. 2; Pl¤YUV€$ ESGUQNGTIQUQS de I0 COVG
del Ycbcc 2/Di@z—C0r©¤@I

//w \\

?1g. J; Gruvct purietcl ¤uturuIi$tu de In

Eovu deG I0 Tuvermq, el primer 0 ©©cr@$cut Cmtulwmyu. S/Viicg
scm; \~__

\\\;
1O

\/isirs

cr ls Gsuffre d’Aphsnicé
Per A. Bstllsri

A sriseibie se C.E. des'sbri ls sue srribs que dsss isiei u¤ s ssueet svese. Ls srim lQ7l ?su, grub dslims s »l55 m., s seeee vieits ls reslitzs el
eeelendid bsu.

El li s'sgsst se l972 ssueet grub smb l’sjut se ls Oenssrmeris, istests tixsr
329 m.

un ternde eetembre se l972, um grub se tree €50€l€©l€Q$ J. smreret, . ser s deeeendir el psu, pers lee vislentee blugee vsn sbligsr s sl El ls
ls. srbss, R. Gomez, sesneegueixen el seecene dlssueet psu seeslint je vertlesl
Nsesltree dee de tele {ENDS, teniem interee per bsixsr s ssueet svene, germ sem

pre per sieegrubbsviem esigst L esmtibusves esiemt,isrmst ber 4 beres se ls S.l.E. se Bsreelsss, rustrsrien ssuli OGV5 leg bluges sue
mer istebt, ssmes Si be l'exblsrseis smb bsm tembs es ditieil, smb mets sgus
ees; sue vs reeultsr sitieultse sssst l'sugmest del esbsl ssigus. Us esp s 'extsrisr sleguem lee esrsee i deeidim tsrnsr sl esb se suisze dies.

trnte mstiue be bsviem bsetergst. Finslment, es us sent de E siee ur

xsuserisr slssueet, s esuss s'sixs vsm deeidir deixsr—bs esrrer, imie;sst lsev l
A lee duee eetmsnes, nsmee vsm esiseisir tree esmbsmve el J. RIOS, el M. RORO—
der sur s ben termini l’exblsrseié se l”svene. per ssvsnt tebiem see die; ser isetsl.lsr i d€S€QUlQUL ls esvitst. Aprsximsssmemt sl mig dis estrem smb sussi , 85 m. de ls primers tirsds, time sesmeesuir el semsOl seeesssri ser srribsr si

results extremsdsment perillses. lst i sixi, vsm estrsr s llsveme {is; sl mise sl sel bsu se 328 m. ss essiluis llsigus del trsm d'seeee sl psu i se ls bsrt /

NAT, i re ssueet esp ns blsvis, i sixs ems vs mer ereixer lee eeeersnees se be
7ml7m rise Lemtrsss del bsu dele?%rstee ssui um sltre esmpsnv esuibsrs ee

GOO m. se esrds. Us de msesltres i¤etsl.lsrs ele brimere psue se GO m., BO
niwxslon tot rust ni bs llse ber dues seresnee, el tereer de nsesltree elec
, tus el seecene de ls t;rsss restsnt se QJO m. serie, eenee ess trsecisnsment.

m. de esrss sue bsrts beslsst sims ur betste vsb esrtimt s miss sue vsis bsi—

Em vsig trebsr smb slsuse prsblemes em el deeure se ls ssvsllsss, dsse; ele QJO
XGPL time sue ls msls esrt is sue s'esresi ist juet suss em diepses s ier el sus ser emsslmsr el ZOO m. smb ls esrss de sO m, seesree s'u¤s bsms estsns se
llsits sesbsegueixs deeler els buelee 1 esntinusr el deeeeme. Nsmee em ssueets
tirsss, ub sel seeisebtsss, slinverteix susei be uns bers.

selsei see ee vs tsnesnt s meeurs sue eng snem ssrspsnt sl tene sel psu, em el
trsm Finsi ssueet vs resuist les simeseisme time srribsr sl esl. Ls blsmts ee
CilurrS 6 >< LO m.

El sou se 328 m. ee slensrmes simemsisne em ss extrem bssem veure uns srsn di

Ls terms j'sltsveu sel psu ess vs sludsr bsstsnt s e¤tensre'm2, lueilitsrt ls esmiuriieseifv emtre els Que GSJCCVGVW s bsix sel psu i ele que emesrs e>tsverr sl ninxsl. un esp tete s bsix, pulem per uns rsmbs ineetsble que ene snrts s ls
bses de L Oltim ssu se ls esvitst, sue te uns vertiesl se El m. smb uns rebi
wes reduidee. Bsixsst—ls is limslitzs l'exblsrseis se ls esvitst i esmebes
trisuem sl vsltsst s'u¤s bsrs i susrt esdseeu.

ss s ls meitst; brsbsblemest ssueet ee se l'Abbsriee el sou smb lee simeneisse l'ssbeete mee beest se llseeess i em eebeeisl sel srsm psu sele pirate; sm
s slrs rsres de brsese. Qusn estem eegstste, delxem de reeubersr i sugem s , l’eXterisr sn menjem sns mies i dsrmim unee susntee bsree. Al msti segment ter

On esp s dslt esmeneem s reeubersr lee esrdee smb el eietems sel "esestirs" es

ALT 1040

GOUFFRE UAPHANICE
Mdssif des Arbdilles

PM

Pyr. Atl.

m

RESEAU ues pmeas

k?124 P41 ·A

fw?) P17 11

245
..-4.-—l—-#4-—

PUITS DES PIRATES

328 m

IDU

Mécxndre des Z0r0|4;TnT1T€`\\
SU4
EXTRET de;

483

P. COURBON Atles des Grdndes G00{1CreeA du monde , W79, pug. 118.

mem 0 emtrcr en 10 ccvitmt 1 em sis hores Gccbem de trcure I0 restc de m0t@—

ricl cup 0 I'exteri0r, @111 1'mrdenem i @1 pw]@m. E1 dia s@gU@¤t 1”@mpr©@m en @1 wi¤tg@ d@ tornado 0 B0rc@10n0 00 s0?rim 1@@ h0b1t001$ r@t@nci0ns d@ tr0n@it 00@ s'0r1g0i¤@m @m @1s c0ps d@ s@tm0¤0 110rg@. E0 000@@t0 @s00rt1v0 @xp10r0ci0 v0m 0pr0¥1f0r 1'@xi@t@¤ci0 0/00 r@¥0gi comstruit
0@15 ¥r0nc@50s 0 uns 5 minuts d@ 10 b0c0 d@ 1’0v@0c 0mb @st0{0 1 cui¤0 d@ d1m@n—

$i0¤s p@tit@$, 0@r0 00@ s@rv@ix p@r 1'@st0nci0 d'0m @0010 d@ 3 0*5 p@r50n@$, 00@ d’01tr0 b0m00, és @1 més r@c0m0¤0b1@ p@r @¥@ct00r 0¤0 @x010v0ci0 d'00u@$t@s c0—

r0ct@r1st100@$, 000cs még g@mt p0t $@r pr0b1@m0t1c d0m0t @1 110rg t@w0s d'@@p@~
rc $0t0 @1 gr00 000.
ACCES;

Ag0?0r 10 n0c10m01 ZQO d'Osc0 0 P0mp10n0 1 @m 10 V011 d@1 R00c01, @m5 d@@v1@m
@00 0 000 d@ 1@$ d0@$ 000100s v10b1@s bé @@1 00s ¥r0¤t@r@r d@ L0rr00 10b@rt @15 wwaca d/@st10, 0 1'h1v@rn 1 00rt d@ 10 t0rd0r @@t0 t0¤c0t) 0 bé @1 005 0@ V01c0r 105 01r@cc10 R0mc@sv011@$ (pcs 0b@rt tot 1’0¤y). Um @00 0 ?100Q0 @0; 01vig01r0w

01 00b1@ M001@00—L10h0rr@, d'00 $0rt 000 015t0 0$?01t0d0 00@ 00550 m01t 00:00
0@1 0011 d’A00001c@, 00 @5 tr0b0 10 0000 d@ 1'0v@00 m01t v151b1@ 0@r00@ @1 5@0
v01t00t @5t0 t0000t 0mb f111@rr0 @501005.

FITXA TECNICA; CORBA 1NSTAL.LAC10.

YRAM
#+0 VT

1 0100 d@ 1@rr0 ‘r0v000
0 10 00r@t.
5O 10. 10.

41 m 2m

2 501t5 110000@1x d@1
000 0 5 m d@1 L@rr0.

17 W

20

50115 v0r`@r10 r1@1 000

$23 0

85

501t <1'055<:<g0r‘00011 0
1 @01110:10 <*$@1 m@000r`@.

501t5 0000010r0 A01 000.
ZOO M 2 SO
EO m

501t5 0i0X01

501t5 110v1 000.

I T ` d bl` cons periodiques
Per J. Lloret
l.RE$UM

I I` gques de I'Es’r¤T Espcmyol (1950
dee de IQSO t1ne el novembre de I986. S'1nventor1en QI QUbllCCClO¤$, omb 96 t1- ` 1_ _ `7 tole ooe repreeenten one 558 nomeroe oporegote ol Ilorg d oooeete 3/ onye.

l per1od1ooe$, eepeciticoment espeleoIog1ooee, €dltOd€$ orreo de I Eetot eomwol

Recoll de rev1etee, butllet1ne, tolls 1ntormot1oe 1 toto meno de pob

A mee d'oooeeto recop1loc1o docomentol, ee toc1l1ten, 1m:oe ono t1no omb co, dodes completes de contocte per o tote; lee VGVISLSS ooe dee del I981
t1ne oro, pon pobI1cot olgon nomero ( en totcl 37).

E1nolment, e'otere1x on complement e$tod1$t1c· ooont1tot de nomeroe per on e, GISYVLBUCIOUS QGOQVGLICO 1 t1polog1co del ed1tore.
2.PRESENTACIO

Per "pobI1coc1one periodiqoee eepeIeolog1qoee" entenem oqoellee qoe reoneixen
lee eegUentee corocterietiooee;

Editodee omb projecc1o de cont1no1tot. A1xo iocloo, tine 1 tot, oqoellee nom»
proeee rev1etee 1 botllet1ne dele owe nomee he orribot o veore Io llom el pr1—
IYISV VIUIIIEVO.

Aooeeto creteeo cont1no1tot plonejo monten1r—lo eempre el mote1x ene ed1tor. AIX6 exclco on comp de gron 1nteree· COWUUICGCIOUS de congreeoe noc1onoIe,em» ooe1e regionols 1, en generol, lee memor1eg d'octee de per1od1c1tot onool o
tmenol, com joronodee, COmQGm€DtS/ etc. Iemot1co eepec1t1coment eepeleologico o editodee per olgo que ee GGLIOQIX com o eeoeleoleg. A1X@ QQIOU lee nombroeieeimee rev1etee pobI1codee per centres excore1on1$tee, societots oroUeolog1qoes, etc., owe nob1twolment contenen or—
LICIGS reloc1onote omb el mon eobterron1.

L'ob]ect1o d'oooeet treboll ee doble;

DocomentoI;recordor oo1nee Son 0 non e1gUt, on e/non ed1tot, omb oo1no cont1~
nJ1tot, etc.

Eroctic; per ole comprodore, be$Conv1odor5, GSCVIQYOFS 1 Col.leCC1on1Ste$ en
generol. En oqoeet eent1t, ee toc1l1ten dodes completee de contocte, pero sole
per lee pobl1coc1one ooe podem con$1deror encoro v1vee.

Ionmote1x, lo tormo en qoe ee preeento el recoll, permetro ole ote cionote b1pI1oI1Is onor totxont oooelle exemplore ooe jo tenen 1 contr1bo1r ol eco control de llore p1bIM¤eooee per tol de poder plon1t1cor componyee de Der>e— cocio 1 optenc1o d'ooUeHe elements qoe ele monoo1n per completor "lo cole"

Aooeet 1nveotor1 oo ee ree mee one I/octooI1t;oc1o de l'ort1cle "Rev1etoe tspe—

leolog1cos Eeponoloe"/ pobl1cot per l'oUtor el I980l?), mot1vodo pel notoble ooment de titole nogot doront oooeete set ooye. Uno Irocc1o d'ooUeeto octUol1t~ zocio vo éeeer preeentodo el moio del I985 ol "Ier. Congree Cotolo d’Ie;eIenIo
g1o’ I3), comprenent eole lee rev1etee cotolonee 1 Un onex omh lee de Io reeto

del terr1tor1 dele Eoieoe Cotolons, qoe de moment reeto 1ned1to. Al IQSO porlo bem de menye de GO titole, omb one SOO nomeroe; oro ten1m Ql 1 558 reepect1vo
ment.

E1nolment, pregoem benevolencio per lee omieeione 1 errore, totolment 1nvolUn» torie, ooe pogU1 never h1 en oooeet oplec. I ene comploo ooro1r lo colJoporoc1o
de MONISERRAI UBACH 1 IARRES, rev1$oro del trepoll, 1 JULIA ERAIS MESIRE, cor

rectoro de l'A$pecte l1ngU1et1c. Iombe ogroe1xo l'ojot toc1l1tot per om1ce com
LUIS BOHIGAS QOLDAN (Contobr1o), JESUS MARIA LZ DE IEINA IAroboI 1 eepec1ol—
ment MANUEL J.GONZALEZ RIOS lAndolUc1o) 1 JOSE? EERNANDEZ PERIS IVolenc1o), G

55

mquest dcrrer @$p€ci¤Iitz©t em 10 br¤¤c¤ vclecxcnc d/cquegtc inferesscnt fruc

@15 de lc documemtucié sgneleolégicc hispunicm (4).
3.$ISTEMATICA

?r@se¤i€¤ 75 rii¤}$, ¤1tj¤w;amt 9* {itxes ordincdes ¤1¥¤b@t1c¤memt yer moms de Dublicmcions 1 5 c¤m;Ieme¤t$. Dintre de cudc {itxc 0Fer1m, d ucord cmb les ¤r@—
misrws de trsugila
:1tCi.

orqi ©d{#:r. t¤iitct c ic Que pertcnv.
J.

Amr©;¤ 'cerr@r.¢©¤er© i pig). V 5di caste}, weblscié 1 provimciu.
5¤·_y·wy`s;— ezgziauts iv cfwi <£'<;,;u©r`icié·

ais any; entre D¤ré¤t@si correspcmen 0 edicicns Om mc gwrt pus I mmy c';:c·i;ié i cqmegtm dede me sieet estimede.

E} emxs emb imterrogemt {em re{erémc1e e r@vi$tes que me mem eegut pes czmselter persemelmemt i sém, per temt, Supesets.
6.

Obaerweciems diverses;

Cemvis de dememimecié de Ie peblicecié deremt Ie save evelucie crem0le—
<: z <;¤: .

- Cemwig Je mem de I'editer.
Dh — edes ser? Ie eegeeericie.

Altres ceserveciemg gemerels.
num K n J; A

‘ e ‘» , @} *~ "·" " l> ¤wC:}» mm mwm vmW A »e »» ee.;;;e;1©m5 ser eee eeel, `M New ,e-get emelir I'eeeztet "3" de lee

l eedi nextel "J"S ttxee \eJre;e' mi eeee . em eqeellee queelcempleixem eme 0
ewbdeee ee 4es eeeiemiea eemdieiems.

— he i¤m~ixwm eee Gee exempler des de} FQRJ.

~ ep te~ee enmeirendec meTTcie: de Ie deeeeerieié de le reviste i/e {ima 1
tvf dvl grep edifer.
_; <;@g;e5§e1 “”;:’1€¢r`;’;, 1:] i$r`;‘*7©r LSC Q}gil, @1 ·‘%LJ§sfir`i;T€’Tr <> b€:SCG¤¤/u:ui>r` r§¤Ti¤’#:Wi1<:] e’¤<~
/

tere er :te¢;:f®¤e Pe jeieir le ime®mv@MemCie ie {setter ie cemte’ter ner wbte mfr mipetezijs mee; mewerwe. Yet i eix§,, les elfree 3/ revisteu vemem e»semVe»
L¤:':e¤ nw? $::1 mgferfeeji Der re"¤Cr`C<:r‘ le; e*wC;urC:

L'Uwem1er1 ¤e eieqt Lemon? e erimeieie ie xeeewbre %eI ‘V%6/ ehereemt demo; nm
:*er’i‘?;1·; Te if 1`:"¤;·‘s ’t=e;— Tel EQIEO, 6::* Tee 51* ei :>!*"2€2' x/<1]a;“m Chi: M,.·c‘;e1e’>rW"
Nf¤Ne .; wereri.
"’

»~.l~M,»~fJ\,,f~g,",

r ¢_; Re¥ere&;ie fmewerr uw ¢itxei.
ner»S;·e Qicet. ier*T.: iier’w;,e» :;:’;¤terif`:r CiU·w‘ii*’miT;:T

4-INV?NTARI
O K.
’\ /I` v~` U

Yr ,\,\]4/\Y>.».;. ‘ rr M
72`Y ,.~,..»_,-. 3,,,.Ar»,\ , .;`_,\-4\,A,, -4 ew · r*. A _
`

·s_ €_ \»!?I¥;_ All?/Te, 5—i€?//_ <%--V?/#“;’.
i¤~“i;s¢4 Ci`~i{.. Ayr {Y.

OVW.

T AS ri{i;{`E;L L VLC I V XM.
Acer get E
Q

**

J.

fTIT’Zi5**;] 'Qr*r*`»¤~ie·v·

`~Y`?"Q. *.N;·v;i;;rct{‘i1`: EJQQU. ZYVNQEG.
O3.;
!V AYN
r`

·\ ‘\,1,`,»—§ —·~ _, '_ r` ~ e`fUSCT C,><L.»')» J\,.{>»¤€i> DJDKSI fC!W’;*O:. (JI ef]? [`WQI fihi} LITW[)*;*”[r`()L_
4.
#*,.,4 w,J

W_WQ&Qs"`

1-1980.

Sense post. cont.
Oz1_

ANDALUCIA SUBTERRANEA.

**

Eederacion Andaluza de Eepeleologia.
Apartado 2.093.

29080 Malaga.
1/2-1979.3-1980. 4-1981. 5-1982. 6-1986.

Ele primers 5 ném. van éseer publicate auan la seu de la E.A.E. era a Gra nada i com editor del primer tigurapa el deeaparegut "Comité Andaluz de
Eepeleologia"
O5.

ANUARID DE LA E.E.E.

**

Eederacion Espaiola de Eepeleologia.
c. Erancesc Cambé, 14 9é B
08003 Barcelona.

"1979"-1980. "1980"-1981. "1981"-1982. "1982"—1983. "1983"—1984.
"1984"-1985. ”1985"—1986.

` Els primers tree eren editatg per la degapareguda "5ecCi©n E$D¤0O1O CQ
Eepeleologia"
06.

ARRl018A

Grupo Espeleologico Eeparta.
Barakaldo (Bizkaia1.
1-1981.

5enee poet cont.
07.

AVENC.

Escuela Provincial de Eepeleologia. Organizacion Juvenil.Espa6ola.
Valencia. 1-1974. 2-1975.

Deixa de publicar-ee.
08.

AVENC;

5ecci6 d'E$peleologia. Centre Excusionista ae Alcoi.
Alcoi (Alocant1.
1-1967. 2-1967. 3-1968. 5-1968. 6-1968. 7-1979. 8-1969. 9-1969. Senee post. cont.
O9.

BIBLIOGBAFIA ESBELEOLOGICA Hl5BANlCA

**

Centre de Documentacio Espeleologica. Apartat 32.110.
08080 Barcelona. 1-1980. 2-1981. 3-1981. 4-1982. 5-1984.

En preparacio els num 6,7 i 8.
WO. BOLETIN CANTABRO DE ESBELEOLOGIA
**

Eederacion Cantapra de Eeoeleologia.
c.Rupio, 2 29

39007 Santander (Cantabria1.

1-1981. 2-1982. 3-1982. Monogratico Udias-1983. 4-1984. 5-1984. 6-1986
Substitueix a "Noroeste" (ret.751.
NJ.

BOLE1lN DE AC1lVlDADE8 ESBELEDLDCICAS.

Grupo de Eepelologia. Club Deportivo Alona Mendi. 08ate 1Gipuzkoa1.
1-1976.

Senee poet. cont.
12.1.

BOLE1lN DE CDNTBIBUCION AL CATALDGO E5BELEOLOG1C0 DE LA BROV1NC1A DF
HUE5CA.

wa

Qrupc ie Envestigcciones Escelolégiccs ?e6¤ Gucrc. Centro Excusicnistc
Fei; Gumrn.
Yu·€$~j<`1.

’—Y?72. ?—Y?73, B—}Q73. 4—?974.
KJ

>¤<»· ~*’\<f r`~v‘¤*‘

wԤ}
__

EJLEYZN FE INFCRMACION SIR? (BOIS).
¤v¤. {Sent;}.
qm,,Q:¤¤¤
‘W©

Seccién ie }¤¤©$tigcci©¤es E$pe1@0légic©$. Umié Excwrgicmigtc de Cctclu

56. T/§·}@6é, 1~W967. 5—WQ67. 6—W@67. 7/8—WQ67. 9—?967. W—WQé@,?-WQ 3-}?7G. 4—970. €—E97F. Y/2—(F977). 3/&—(W978). 5—}980. 6—W9€W.
`

Cnw @5 pct Bemse ¤¤<+ ¢¤¤+ save mumerccié, uquegt butlleti hu timgut tres veqre per In ésscpeb 2;:er@nt$.
14.“·

Qi EYIN @EL CEU?] WE ES?ELEOLOGIA DEL MUSEO DE PREHISTORIA.
Bruno Esn@I@0]6gic¤. MDSQ0 de Erehistoriu
Eériumdar Vcumtubriu}.
:—»$T©.
G.
».]~`·{;Y'f' .¥Z[‘L§¤ [T" "/`TV`y’\ " ` ` ’

,V(7.·. L,\,:;. in &.,’......—.zLDUl·.\,`

Z

. Cvusc is Exnicruciones Subterrémecs. Centro Excursi©¤i$t¤ de Vrwwiliwmte,
~eé MD*>¤> ¤~`9©° 4-i¤82

;', »<—= *`/`~` "’~’¤*

.*. ¥7.?F?I ;?FF§rT1C$ECO 3.I.E.P.
lléiu J. .¤ME;nn we ;”wesT1QuC1©¤€S &$D@©CQC$. C€WtVG YYCUfSi®W1%YQ Eobivt
$. Quw€ei©w¤.

5. Y»T?x?. C» V6?. 3»?O6?. 4-‘@é8. 5—W’7©. 6»l@77. /—l@//.8/@—\@/H. }O»*9/%
IQY9. `Q-”?*@33—?@BW!4§?% . . »2.
K`. i¤.2’T—2=~ W ;r;i' ;”*'WE.

M. WSICWUTTJW *>DUI”-J@Q1pU pi\.
Y

. A®:rf0HT J45.

4. Q*i?@ Uuirix

¤, ff ·e:;i7V ily} Ur .’*7cr` VwD'¤. Ti;fgL»¥u.1:'>;1 HCAJZELJ {>{>4;>l¢;~‘Ul<3qEQ:`n {£*3I§*¢?;VWi
.`.rr' W

\f*’?.T:; véfzf EFWCI *"C:·»’C¤¤il’:F"` V`¢·¤Tr¤ iis? €”'s!ia*1<¤'5]O@Y<1. E<2¢¥<¤
.\..-,.,;,-m \ , ’ ' , Q` ".».

K · ·¤*— w ·@*c

5. ?¥f*** ¥~4nwur¤hwT, s»HsfitwEt npr in "F¤meruLi6n MuHrjl¤wu we Y»w¤Iuw}»—
l

pa. EE, Ewwl. dv¤@wnrvqwGn, »wbxt§tJYGm we] "D2]etE¤ }r1we¤tru] V.V.Y.W.{." ¤.
{’

`?.Y. F‘ E`IN 1N*“VU& TUV *.i.5.?.

E. <é~w+é Ywwi Uni bur Us E5ue]e®I®iiu. E@d:ru@i@w A“dl1bYQ GE V¤~tu¥§>¤
3*10UQ we `\rw¤¤@ QE¤rH®buY.
· _ ..1*/`,’

0. VU7[1TG€Si w©;©¤wr@jwJu. *w>ter’»rw¤¤t, wi *9YY, @1 Y.R.$.F., ll¤¤¤¤% amh

~¢» u VGLqqn, vm i¤i€Lur yve ultra ©;hl1;m@i€, UWD el mUt€I¥ ¤¤W, ~W1fm¥u rei E.E.5.N. 1 GQG @$5 tsri wu SH]UiV In Save Trujmzfnrig umh nl mjm ww
'W“¢i¤·;* QS ;SO€l€JlOGiCCSH (ref. ?3;.
70W€“ *?[N EQF .. &.... GANDFA

9. $er@*£ f’E>;e1¢el0q;¤. Ce¢t:e Excursiomigtu de Gundiu,

Aportot TOQ.
4678D Gondio (Volenciol.
D—l983. l—l983. 2—l984.
Eull intern.
21.

BOLEYIN SYD.

Grupo Espeleologico Stondord. Grupo de Empreso de Stondord S.A.
Modrid. —l978. 2—l979.

Publ. desoporegudo, substituido per "Covidodes y senos" (ret.29).
22.

BOLETIN TRlMESTRAL C.R.C.C.E.

Comité Costellono—Centro de Espeleologio. Eederooion Costellono de Mon—
tono.

Modrid. l—l979. 2—l979.

Pulls intormotius relotius o lo zono "Costellono—Centro". Editor desopore—

gut substituit per lo "Eederocion Modrileno de Espeleologfo". Substituido
ol "Boletin lntormotivo C.R.C.C.E." (ret.l8).
23.

BUYLLETI DE DIVULGACIO ESEELEOLOGICA.

Equip de Recerques Espelologioues. Agrupooio Excursionisto de Cotolunyo.
Boroelono.
O—l979. Sense oost. cont.
24.

BUTLLETI DE RELACIO D'ACllVlTAlS.

Grup d‘lnvestigocions Espeleologiques. Agrupocio Excursionisto de Grono
llers.

Gronollers (Borcelonol.
l—l97l.

Sense post. cont.
25.

BUTLLETI lNEORMATlU G.E.S.

**

Grup d'Explorocions Subterronies. Club Muntonyenc de Terrosso.
Eortol Cremot, 24 2on.
lerrosso (Boroelono).

l~(l979}. 2—l979. 3—l982. 4—l985.

A portir del num. 4 semblo que lo revisto posso o denominur—se "G.E.S.
Butlletl". (ret.9o).
26. CARBONATO.
**

Grup d'Explorooions 1 Recerques Subterronies. Agrupooio Exoursionlsto
Muntonyo.
c. Coroleu, 18.
OBOBO Boroelono.

l—l979. 2-l98l. 3—l983. 4—l984. 5—l98o.
27. CAVERNANGD

Grupo Espeleologico. Centro Excursionisto de Alioonte.
Alooont.

l—l9o?. 2-l9o9.

Sense post. cont.
28. CAVERNAS
**

Grup Espeleologic Bodolono. Centre d'Estudis Geogrotics. Cor de Morino
O89ll Bodolono (Boroelono).

l—l9o3. 2»l9o4. 3—l9o5. 4—l9o5. 5—l96S. 6—l9o5. 7—l9o6. 8-1966. 9—l9o7. lO—l9o8. ll—l969. l2—l970. l3—l970. l4—l970. l5—l970. l6—l97l. l7—l97l.

l8—l973. l9/20—l97o. 2l—l979. Especiol l—l986.

C) 7

?<?_l.

CAVIDADES Y SENOE.

**

Ascciucién Demortivc Cultural 5lD.
3.
4.

bdRO lg B Q. LCFCOF, . QBOUS Madrid.
l—l98é.
usvwex c©&¤ re.. Sbltil "EltiSYD" l{2ll

3Q.}

C.l.E.

Eentrc d"l¤ve2tig¤ci©w$ Espelsclégiques.
Q<1r€·:rLC:O<t.

;_1’U£{)

GPMQ 1 mwbll. ©@$¤3cr©qut$.
SL?
.

QEQQJEAR INEORMATIU

Egclwz Clb de Scbcdell. Umié E euxcurs10¤1$.
1 l JVTW (D

t¤ de Subedell

T~‘@7/. 2-lQ/B. 3—ll?78l. A—l980.
O.

Scmse cost. c©¤t. Emil; in¥©rm¤tiws interng.
FOMUNICAEIONES SOBRE EL CARST EN LA PROVINCIA DE MURCIA.

©;..

§FVVlCl` fe 1¤vesTiguciér, M©¤t@mimi©¤t© y Dclemsc de lc Nuturnlezc.
D;©,2ecié¤ Er©v*¤cicl de Murcia.
www Qin:.

`JTE 'D ROTC
;e¤s© assi. Qirr.

WA [HUGE DE DIVULGACION E$EELEOLCGlCA.
2.

$¤;;ié ;'irveiTigcCi©w5 Egseleoléglqwug. Centre Excwrsimmistu Align
7 `IlF"

J.

\rk’IlZ4l; 174-5.. Ljll,.

.Z*—¢.¤.

EVYQEPNTE we E$@EiECLUGlA.

$eccién ge E¤©ele¤l©¤{¤ Suwfdwlc de Sumfunder. Musec de Erehiitwriu.
juwtcwder Eumtwhviul

Y- $*5, Y—‘?6i. 3- Q5?. 4—FO5Q. €f¢»lQEl. 7_?O7?. 8 l975, Q/lO—lQ?2_
'l€*‘—(Z'\!}Y€·‘/`T1‘rl(`
J;t.:.

;y}LiRIl; VA.%WLlANUw UL E$EELEC£UciA.

Lvpws Lewejpwliulqe Vilumeve 1 céncnu.
yw>

Elura. Ui¤wtci6¤ do Vul

_mA.~ ._.;l‘ ‘¤..\4

woi .

Dw&u;url€l€ del Grqw editor mels vmIt¤¤#» zgl *979

$&iiif ¥ ;;L¤4 igig Sybter~h~i¤E. Club Ciw¤&uti; Uurc¤l0né».
»l/Ei.
O.
l).",E. ‘4V¤L.

J'. .

E1EYlEYN.

hnwl»¤cu. l'GT"lYUQl6W ‘wve¤ipu.
D.
G.

l Egamwl

I-R@7x’ 2-lvTQ$
DODS? D¤-i. CO¤f.

38T
Z.

EL TCPD ZUCO.

;@d©r¤Ci5¤ %r¤q©¤e5u #@ rsm©l€®l©Ql0.
3UUp/ /¤r¤QnzG.

l»EO7Q. 2—l@QU. 3/5—l98l.
\4>·¤»:»> ¤·~<+ rr

“*

B9}

,.

ENGINE.
.2.
J.

Vedermcié Bmlemr d`Esp@1@©l©gi¤.

Q. Verge de Lluch, WO Gntresol.
OYOOW Ciutct de Mullcrcm (Mallorca, Bclecrs}.

»l.

T»W?74. 2—W975. 3—\976. 4—}977. 5/6—Y979. 7—}@80. 8—}9SW. 9»W982. WO,}
WQBS. W2—W986.
40.}.

ESVELEO.

Club Almiwo Pcmulmr.
Madrid
.

H-(l9‘81>.
$e¤$@ mczt. cent. MJ.
2.

ESPELEO CLUB

Esueweo Club de Scbcdell. Umié Excursicbistc de Scbudell.
Scbudell (bcrcelbmcl.
l—l@70. 2»l970.

G.

publ. descbcregudc, sbugtituidb ber "Clrculbr lmlbrmbtiuu (re?. Bll.
ES?ELEOLEG.

V12}. 2.
A.

Eqqip be Recerques Egbeleclbgiqueg. Centre Excbrslbmibtu dc C©t©lu¤\u. ,yr’
CSOOZ Barcelona.

D.

}9é6. Z—l9é7. 3—l967. 4»l9é7. 5-l9é8. /-l968. 8—l969. @—l96@. NO-EVTO 1]»l970. l5—l@70. ld/l5—l97l. }6—l@72. l7—l973. l8—l@73. l@·F@74. PU *974. 2Z—}@74. 22—lQ75. 23—l976. Z4—l976. 25-l977. 26/2/-l@78. 28»l9T@. j?·l?Y?. 3U—l980. 3l»l980. 3Z—l98l. 33—l982. $4/35—l983. 3é—lW85.
Hm brecbrbcié ¤Q. .
m37
**

—l3.`.

E5?ELEClOGlA ASTURIANA.

Federccicb Pstbricmc de Esbeleblbgic.
Abcrtui SJO.
4.

SSGSO Oviedo iA$tori©5‘.

‘»l@EO. ?»lQ80. 3—l9SO?. 1-198}. ?~l@9l. 5—l@Ql_ 7-l983.

Plblicotg nor lo desobovegooo ”Colo@o;1ém Awtwriono do lo reGoroGi€m {ww
roeots do [goel&ologio"
`

**

~1:1_

Y$VY_EOSl&.

5@CClé o'lw¤o5nigu;;o¤> [>oolool5p~qo¤w. Centro rxQwr»;»mi»fu Al1qo.
J.

lo Y/*l1·"’io"m:T'

—l.

OBUWS borcelooo.

Y»Y9oY, P»E953. 3wl9o8. i»l@59. 5·l@70. 5»}?70. /»l@70_ B-W9 U. Vx}?/L EU- @7*F`—l@7?. l2~l?72. l3»l@/2. l%·?@/E. l5—l?/4. lo~l9/J. lf- V/v_
.

lg~iO7é “@»l@75. 20»l9/Y. 2E·l@79. ?2»F°7M. 23—F979. PJ lVHO. Tw-YVR
pj!.

><`·» />{_"

**

»·J.\.

ESPFLEO >JR_

3.

Sooleooo Grub: do Egoeleélogoi rmoodifoa. Aporiot égl
.

G

l8C€O Gronocu.

WKWQR? ?J9%7 IS—l@?%Q%. 4—l9€¤1. 5—l?85

rio; el bevor mow. Eb xitolovo "Bolotim l¤l@rwuti¢o” Mrwf W”,_ *~e»ll
lorootfo dv Qugrc ;¤ter¤.
**

¢1©.}.
J.

F$pEbEOTECNKCA.
;@d&ro@ion oleo qo.

Mdrlodo Esoeleoloi

C. Corrmwiu 5 29 izdo.
ZSOOA Moorid.

O—l977_ L~lQ7?. 2'3—l984.

vw

Iniciclment publicmdc pal descpcregut "Ccmité Regicncl Centro de Esp@]e0—
logic"
47_

ESYUDIOS DEL G.E.A.

**

Grupo Espsleolégico Almvés. Diputucién Feral de AI¤v¤. Conssjc de culturc. Depcrtcmemto de Publicccicnes.
Gcsteiz (Arabs).

’T9é2/63H-(IQGB). "}9é3/64"—]965. 3—T967. 4—(}97W). 5—}983. En prem$0 cl volém 6—W986.
Am *>.

EXPEDICION.

Grupo Egpoleologico Morcol Loubens.
Volémcio.

W—W978. 2/3—W978.

Sense cont. post.
EXFLORACIONS.

Espelooclub do Grocio.
c. Secretori Colomo, 3.
OBOZS Borcelono.

1-1977.2-1978.3-1979.4-1980.5-1981.

6-1982. 7-1983. 8-1984. 9-1985.

E15 primers mum. vom é$$or oditot$ pe]
porocio ol mum. 10-1986.

Grup Googroric do Grocio. Em pro
>|<>k

GULLS pERIGDIGG D'INFORMACIO GENERAL.

Eodorocio Cotolono d'E$peIoo1ogio. c. Comte}, 9 prol. 29
OBOOZ Borcolooo.

-1981. 2-1981. 3-1982. A-1982. 5-1982.

6-1982. 7-1983. 8-1983. 9-1983.

10-1983. 11-1984. 12--19841. 13-1984. 14 18-1986. 17-1986. 18-1986. 19-1986. 20

1984. 15-1985. 16-1985. 17-1985.
1986. 21-1986.
E.C.E.

Eu1I$ i¤1ormotiu$ do tot 1'ombit do Io
GEOS.

Grupo E$p©1©o1ogico Norbert Cogteret. Orgopizocioo Juvomil E;po6o1o.
Mod r i 61 .

0-119781. 1-119781
GE0 Y 810 KAR51.

1.M. Armemgou 1Editor1
8orp©1oou.

0-1964. 1-1964. 2-1964.3-1964. 5/6-1965. 7-1965. 8-1965. 9-1966. 10-1967. 11-1967. 12-1967. 13-1967. 14/15-1968. 16/17-1968. 18-1968. 19-1969. 20/ —21-1969. 22-1969. 23-1969. 24-1970. 25-1970. 26-1970. 27-1970. 28-1971.
29-1971. 29-1971. 30-1971. 31-1972. 32-1972. 33-1973.

pub1. de$oporegudo.
53.

@0085.

Grup E;pp1eo1o0ic. Soccio Expursiooisto. Fomemt Mortimonp.
Borpe1o¤o.

-1973. 2-1974. 3-1976, 4-1977. 5-1978. 6-1979. 7-1980. 8-1981. 9-1982.
10-1984.

E: pot donor por degoporegudo. E15 dos 01tims ¤0m$. jo vom éiser pub11—
pots. por um co1.1@ctiu ditoroot.
54

CRALLERA.

**

Grup Espe1o1ogip Lleidoto. Geptro Excursionisto de Lleido.
Aportot 242.
25080 Loido.
1-1984.

DD.

GRUPO ESpELEOLOGOS GRANADINOS.

Gruoo Espeleologos Grcnodinos.
Gronodu.
O—l@80.

publ. eubetituidc per "Spe$"
GRLTA

Eecuelo Crovinciol de Eepeleologio Jeeue Bellido. Orgonizocion Juvenil
Esoenolo. lAo<i¢`id

l976. Z—l97é. 3—l976. 4—l97o. 5—l977.
Senee oost. cont.
3/ .

lDQUBEBA.

**

Club Deoortivo. Universidod Politecnico de Volencio.
oeecaovis;

Joseo Pernondez Perle.

o. Hermenoe Villolongo, 25 ld?
46OZO Valencia. AoO2O Voleocio.
986.
35.

I;DOBA‘ES.

Cruo Esseleologic Pedrotorce. Agrupocio Excureionieto ?edrotorce.
Eercelonu.

l@7l. Z—l972. 3/4—l973. 5—l974. o»l975.
Senee ooet.cont. 59.

INFORMACICN ESPELEOLOGlCA DE LA S.E.C.E.S.

$.E.C.E.$. loetituto Veleontologico Frovinclul.
Sebnyell Moorcelonol.
`-l?/2. Senee oost.cont. GQ.

lXlLTASUN IZKUTUAK

**

Speleo Club Beti Coruntz.

Gcnorcouge. Bloque 34. ?—4O izdu.
QBOOJ Bilbo {Bi;k©i¤).

lrT@77. 2—l977. 3»l@77. 4—l978. 5—l?78. o—l978_ 7/9—l979. lO-l9%U.
1985.
**

lXODES.

Grupo Eeoeleclogico Lienenee lxodee.
Pzrineoe. Blooue 4, 39 derecbo.

l3OS Lu Linee de lo Concebcion (Cadiz}.
O—l995.

Full intorwctiu intern.
62.

iumAQ.

**

Seccion Esbeleologlcu. Club Deportivo. Eecuele lecnicu buperio de lrge~
nieroe lnduetriclee. Jnivereidod Politecnicu.
Aoortudo o.O}9.
ZQOQO Madrid.

l—lQ78. 2»l@78. 3»l979, 4»lO8O. 5—l@82. 6—l985.
63. KAllE.

Curoo Feoeleologico Edelweiee. Dioutocion @rovinciol.
burqoe.

O—!?72. l—l978. 2—l98l. 3»l983.
Sense ooet. soot.

64.

KARQEM.

5ecol6n de Exbloroclones Subterréneos. Club de Montana Antiguoe Alumnos
Son Jose. VulenCl©.

1-119751. 2- 1976.

publ. edztcdo con1untoment per les dues entitots citodee. Sense post.
COME.
**

6§_

KClBE.

Gruoo Eebeleoldgico Vlzcoino. Diputocion Forol del Senorio de Vizcoyo.
Aoortot bz

4808O Bilbo lblzkcicl

1-1969. 2-1970. 3-1971. 4-1972. 5-1974. 6-1976. 7-1977. 8-1978. 9-1979.
1O 111-1980. 10l21-1980. 11-1981. 12-1982. 18-1983.

Des del n6m. 10111 d€lX© de eubtitolor-ee "Boletin del G.E.V;" per eeser
"Reviete de Cienclo$"
**

66.1.

LA9lAZ.

Federoclé Volenciono d'Espeleologio.
peu de le Creu, 72 5e.
46801 Vclenc;o.

1-1978. 2-1974. 2-1975. 3-1976. 4-1977. 1-1978. 2-1978. Monogrolio l 1979. 8/4-1979. 5-1980. 7-1981. 9-1982. 10-1982. 11-1983. 14-1985. Mo
nogrolio l-1979.

Fl; nriwere nbm. eren editote bel deeopdregut "Comlte Volenciono de Eepe— leolooiol. {le nbm. 1 1 2 ee denominoren "Boletin lnlormotivo" (rel.92).
67.W. LEl2EAK.

bebeleologloko Eueko Bctzordeo 1?ederoci6n Veeco de Eebeleologlol.
Bllbo l81;kolo1. 1-1981. 2-1988.
Sense ooet. cont. 68.

LO5 SOYANOS DE LA llERRA.

Grupo Pspeleologleo de Sontonder. Club Albino lojobierro.
Sontonder lContuorio1.

-1979. 2/3-1979. 4-1979. 5-(19821.
Sense boet. conf.
**

69.1.

MEUl1ERRANEA.

Sruoo M€AltQV1CO9C dll¤ve>ilg©ClO¤S Speleologlques.
C. Andrade, 76 69-19. O8C?u Furaelodo.

1 1965. ZV`965. 3-1967. 4/5-1969. 6-1970. 7-1972, 8-1974. 9-1975. 10
1©77_

11-1979. 12-1982. 13-1985.

Beelcunert és fructo d'uno publ. oroueologlco, pero. ber eeeer editodo ber uw drum due ee delineix com eebeleologlc, lo incloem.
70_1_

MEMORlA DP AV11VlUAUE5.

$€CCléD de rsneleologlu. Grupo de Montno Vlvuc. Centro de Ensenoniu» ln
teorodoe.

Alcelé de Henoree 1Mudrld1 Meworlos 81*82-119821.
Senee ¤®sl. QOUY. 71.1.

1»11[M@1<l A5 »\.(§.1.).1’.%.

Asocloolon Céntnbro de DeFeneo 9otrimonio Subterroneo.
Sontonder 1Cont6bric1

wvivr-11®8@). ”T980/81"-119821.
5en$e oost. cont.

72

MES AVALL.

Seccié d'Expl0r¤ci0ns Subterrémies. Club d’esqu1 Puigmcl.
Bcrcelcnc.
W—l977.

Se¤$© post. cont.
73. MESETARIA
**

?eder¤c1©¤ de Espeleolcgic de 10 Riojc.
Mwro de I0 Mute, 5 Ccsc de Depcrte.

280éO Logroio (Lu Ricjc).
O—}982. W—l984.

El diposit legal de lc revi$t¤ correspcmic 0 lc provimcic de Burg0$. Aqu@$t$ dos nbm. v¤¤ ésser editcts per lc descpcregudc "Federcciém
C¤st@ll¤m¤—N©rt@ de Esp@l@0l0gf¤"
74 _

.*AOF\lOGF€/AF IAS ESPELEOLOGIC/XS.

Grupo ae Exploraciones Subierraneas. Sociedad Excureionieta de Malaga.
Malaga. O»l972. l—l972. 2—l973.0—l974. l-l975. 2—l97a. 3»l983.

Sense post. cont. Els primers nam. van éseer publicate com "Boletin lnior
mativo del C.R.S.E." ("Comite Regional Sur de Eepeleologia") (re{.94).
75.

NORDESTE

Eederacian Cantabra de Eepeleologia.
Santanaer (Cantabria)
l98l.

Aaueet nam. va eeser publicat per la desapareguda "Eederacian Noroeete de Eepeleologia" Subetituit pel "Boletin Cantabro de E$peleologia"
(rel. lOl.
76

NUESTRA ESEELEO.

**

Seccia d'E$peleologia La Senyera.
c. Eintor Eere Cabane$, 22.
460lQ Valencia.

O—l@8l. l—|98l. 2—l98l. 3»l98l. 4—l98l. 5—l98l. a—l98l. 7—l98l. 8-198 9—i982. lO—l982. ll—l982. l2—l983. l3—l983. l4—l984. l5~l985.
77 EOLJE.

Seccia d’Eepeleologia Gelera. Grup de Muntanya Celera.
Barcelona.
l—l9SO.

Senee poet.cont.
78.

S.l.E. lNEORMAClO

**

Seccia d’lnve$tigacione Eepeleologiquee. Centre Excureionieta Aliga.
c. Viladomat l52.
O80l5 Barcelona.

l»l97l. 2—l97l. 3/A»l97l. 5—l97l. a»l972. ‘—l985. 2»l985 3~l985. iKl°E;

Eulls inlormatius interne amb duee epoguee.
79. SlL.
**

Eederacian Leoneea de Espeleologia.
Apartat 7}

ZAOOSO Lean.

—l983. 2el984. 3—l985.

Aaueete tree nam. ban eigut editate per la deeapareguda ”Delegacian le. ea de la Eederacian Noroeete de Eepeleologia"
80. SIMA.

Grupo Juvenil de Eepeleologia. Organizacian luvenil Espanola.
Granada.

1·1964?. 2»1965. 3—1971.

Sense pest. cent.
**

8}.

SIMA

Grupo de Eetudice Eepeleclégicce. Orgcnizcciém Juvenil E$p060l¤.
plaza de Arriala, 5.

Malaga.
O—1984.
**

83_

S.l.S.

Seccia d'investigaciame Espelealagiques. Centres Excwreianista de 1erra—
ssa.

c. Raval de Montserrat, 13. 08221 lerrossa {Barcelona).

1—1970. 2-1971. 3-1973. 4—1975. 6-1978. 7-1979. 8-1981. 9-1982. 10-1986.
**

83.

801A TERRA.

Groo d'Exoloracions Sobterranies. Club Muntonyenc Boroelonée.
?laQa Relal, 3 ler.
08002 Barcelona.

1-1980. 2-1981. 3-1982. 4-1983. 5-1985. 6-1985. Eeoecial-1986.
84.12 SOTERRANIA.

Gruo Esoeleologic laloio. Agruoacio Excursionieto lalala.
Vilanova 1 la Geltrb. (Barcelona).
1-1968. 2-1971. 8-1972. 4-1891.
Senee post. cont.
85.1. SPELAIOM.

Esoeleo Gruo. Unio Muntanyenca Eramorunya.
Gava (Barcelona). 1-1976. 2-1976. 3-1976.

Senee poet. cont. Full lnrormatiu intern.
**

86.1.

SPELAION.

Seccio d'Exoloracions Subterraniee. Centre Excureionista de Valencia.
c. Caballers, 21 1er. 46001 Valencia. 1-1982. 2-1988. 8-1984.
**

87.1.

SBELEON.

Centre Excurelonisto de Catalunya.
c. Paradis, 10. 08002 Barcelona.

1-1950. 2-1951. 8-1952. 4-1958. 5-1954. 6-1955. 6-1955. 7 1956. 8-195/. 9-1958. 10-1959. 11-1960. 12-1961. 18-1962. 14-1968. 15-1964. 16-1965. 17-1970. 18-1971. 19-1972. 20-1978. 21-1974. Monogratia l-1975. 22-19/6.
28-1977. 24-1978. 25-1980. 26/27-1988.

Fine el volum 16 inclusiu, era oublicada per la HUnlver$idad de 0viedo"
(0vledo, Aeturiae).
88.1.

SBELEOSUB.

Grupo Eepelealégico Provincial. 0rganizac1on Juvenil repanola.
Almeria.

1-1967. 2-1967. 8-1969. 4-1971.

Sense poet. cont. En algune num. aparexia com "Eepeleoeur". (ret. 95).
**

89.1.

SPES.

Sociedad Grupo de [epeleoloqoe Granadinoe.
Apartat 581.
18080 Granada.

-1981. 2-1982. 8-1988. 4.1985.

90.l.

SUBTERRA.

Orgemizccién Juvemil E$p¤50l0.
Ciezc (Murcia).
XQYB?. 2—W978?.

Semge post. cont.
91}.

TALVS.

Crop Espeleclégic Yclps.
Scbcdell (Bcrcelomc).
1-1969. 2—W969.

Publi. descpcregudc, 0 1’h¤v@r—$—h1 {u$i0¤¤t el qrwp editor ding de 1'U¤;
Excursiomistc de Scbmdeii.
COM?LEMENY5.
wi
93. 94.
95.

BOLETIN INPORMATIVO; \/aura rei. 66 ("Lupicz").

BOLEYIN INPORMATN/O¢ Veure rei. 45 ("Eepeiee Sur").

BOLETIN INPORMATIVO DEL C.R.S.E.- Veure re?. 74 (Mcmegreiiee Eepeie6J`E>gic¤;~’/}.
ESPELEOSUR; \/eiire rei. B ("Spele6e6r").

96.

(5.55. BUTLLETI INPORMATIU; \/eure rewc. 25. ("Biitlleti imiermutiu (5.55.

5. DADE5 ESTADISTIQUES: TIEDLOGIA DEL5 EDITORS

E0biic0ci0ne €dl(Gd€5 per; —G:00e eepeieeibgics 0ert0nyents 0; Centree Excersienietee :33 Grupe d/Em0ree0
D.J.E.
Mueeue

:D4 :D9 D3 ;O2 ;O2 ;D6 ;O2

Ciube Eepertiue
Centres seciuie

Di00t0ci0ns
Universitute

—Eepe1e0ci0b$ 0 $©ciet0te espeieeiegiquee independents —Eeder0ci©n$(0 Antice Cemjee 0 Secciene)

.13
;i6

—Edit0re pr0te$ei0n0l$
~Centre$ Excureienistee ("$pele0n" t0mbe incles e0t0
Univereitdte}.

:O}
;OW

YW

5.2. GEOGRAFIA DELS EDITORS »B¤rcel0¤¤ ciutct
:23

»B¤rce10m¤ "Pr©v1nc1¤" ;}2

»Rest€ Cctclunyc
»V©lémcc ciwtct

(d’eI1$ 5 0 Scbcdell). (Lleidc).

—R@$t& ?0i$ Vclencid ; A
—B¤1€0rs
—Eusk¤di

(3 d'AI¤c0nt i T de Vcléncic provinciq).
(4 d'e]I@$ de Bizkcic).

—Cc¤tcbri¤
—M¤rci¤

(totes de Santander capital).
:WO

~A¤d0IuCi0

(d’e1Ies 4 de Granada i 3 de Malaga).

—Ar0g©n
—A5tur1©$

(Zaragoza i Hoesca).
x12

—M¤drid

(compren "Speleon, tambe inclos a Barcelona ciatat). (1] a Ia capital i ( a Ia provincia).

»BUrg0$
—L€©m

»R10]c

5.3. GUANTITAT Dk PUBLICACIONS PER ANYS
w°5O5 »‘?5(¥ (952 (953; (954;

O1
Ol

(959;

O1
O1

1968· 1969; 1970; 1971;
1972;

22 21

1977; 1978; 1979; 1980; 1981;

23 36
36

1961; Ol
OJ OW OW OW Ol

O2 O1
O3 D8 13 O9 21

31
24

1962;
1963;

29
42

(955;
1956;

19641; 1965;
1966;

1973; 1974;
1975;

17 16

1982; 1983;

40 32

E957;

15
24

1984;
1985;

23

(958;

1967;

1976;

23 1986; 17

6.N01E5

S.l.E. del Centre Excoreionieta Allga (Barcelona).

LLORET l PRIE10, J, 1980e "Revistas eepeleoloqicas e$panola$".— Jomar
Madrld, nQ 4. op39—44.
(3}

LLORET 1 PRIETO, J., 1985e "Revietas espeleoloaiawes catalanes". ler.

Conqree Catala d’Espeleolaa;a (Barcelona), lnedit. 7 op.
{4)

PERNANDEZ PERIS, J. 1984 "Bibllogratia Eepeleoloqica Valenciana(o0bllca—
clone; oerlodlcae 1959—1983)". Laoiaz (Valencia) 13; 37-47.

Per S. I. E.
HISTORIA;-—

AQU€5tO c0vit0t ee c0neg0d0 0eIe 00$t0rs de ViI0n0v0 de Meid; V0 eeser 0n €eIIs c0neq0t 0er ”X0m0n” eI 00e ene I0 V0 cit0r eI$ 0nyg YO. C0I 0er0 n0 c0n+0n0re
0C0est0 c0vit0t 00e ee tr000 0 I0 c0r0 S. 0eI M0nt$ec de R0bie5 0m0 eI ?0r0t 0e I I

I0 Gr0IIer0 00e ee tr0b0 0 I0 c0r0 N. deI Mentsec de R0bie5 i terme de LIimi0n0.
SITUACIO:

E5 tr0b0 0I terme de ViI0n0v0 de Mei0. $'0ccedeix 0eI @0mi 00e 00j0 0I 00bIe 0e R0biee. Un @00 00e$0d0 I0 cr0iII0 de I'ermit0 de Mei0 eeg0irem 0er I0 0i$t0 ting
0 tr000r eI eeg0n trenc0II 0 I0 dret0, 00j0rem 0er 000est ting 0 tr000r 0n n00

trePc0II, 000eSt 000 0 I'e$00err0 i en m0It m0I est0t. Des 0/0ci S/000r0 de 00— ·0r recte cc 0 I0 cin Ier0 0n ni n0 0n 005 de t0rrenter0 0e ene $it00 s0t0 de I P Q Q I’0venc, 0I 000I 5/hi 00j0 mitj0nQ0nt 0n0 0etit0 grim0000 0er I'es00err0.
COORDENADES:

L0n0it0d; IQ COI O2"
0tit0d; 429 OI' I2" AIt0r0 $.n.m. I3OO m.

DESCRIPCIO; I0 00c0 d’0ne 3x3 m s'00r0 0 0n5 25 vw eebre I0 Ivizse de I0

{ FORAT de /d 6RAll
vHHMAD{“m
UMUMS SM‘" D 5¤

cin0Ier0 e00eri0r 0eI Mcnteec
qi I0 r€0;0 »¥It0. P@f`<1CC€dIV` 0

I0 ;0vit0t, e’n00r0 de 00j0:
0 00 0etit Ieixé sit00t 0 I/es
J0ewr0 0eI t0r0t i fe; 0/000i rem0nt0nt 0e: 0n0 e$00er00 en; sit00vem 0 I0 00e0 d'entr000

0e I0 c0vit0t, I0 000I est0

T0rm0d0 0er 0n 0nic 000 de I6
w. de t0nd0ri0 00e 0Is —7 m

te 0n0 re0i$0 00e n0 eg 0Itw0
;0e0 00e I0 00rt 00ix0 de I0
00c0 0’entr000. L0 0I0nt0 te
,\;m

/X
{W

00 IIe00er0 ;n;Iin0ci0 vers
eI N.

[ yl I-in 1; _./ ,17

JH

<v§¤

·\£ .\,'

</

Per F.Rubin¤t

HISTORIA;.—

Aquestu ccvitmt comequdc d/cmtic pels m©r¤d0r$ d’Ab@Il¤ d’Ad©ns, els hi vc c1— ter cls companys de l'E.R.E. del C.E.C. 0 lc ccmpcnyc que cqueets vcrem reclitmx
0 I0 $err0 de $0mt Gerv0e el }905 0er0 que me v0 estqr I0c0litz0t. Reqlment ¥§0$ 0 1'ex0l0r0ci0 0ctu01, 00 es ten10 000 0000 0e que 0queet0 c0vi— t0t eetee v1e1t000, e¤c0r0 que 0 10 b0c0 v0rem tr0b0r 00e "e0it$" tet 1 que 10
e1tu0c10 0’00ueete 00 000e0 I0 ee0e0cié 0/eetqr e0 el Ile; mee 001e0t per 00 x0r.
SITUACIO;.—

Dee 0el més 0e] Gr0$, u00 0i$t0 e0e $1tu0 01 0011 0e $00t R00 0'A000e. Dee 0'0—

0i 1 e0 01re0010 S. 0u]0rem 0e1 110m 0e1 $err0t {100 0 tr0b0r u00 010g1er0, 10
0u01 eequsrem 000 0 1'qeet 0er 10 sev0 bqee, 00 01 00 u0 00mi, qu00 0rr1bem qu0e1 001t 0e 10 00re00 tr0b0rem u0 01 t0t $01 01 00et0t 0e1 00m1 1 005 metres wee e000v00t u0 b0e0, e1 qu01 $/101010 0es 0e1 00m1 vers 10 00re00. Dee 0e1 01 0000e 01t0t 001x0rem e0 0ire0010 N 0 10 00t0 1502, 10 00v1t0t ee tr0b0 0 005 SO
m, 00005 0 0rr1b0r 01 0011 0e 10 00t0 1502.
COORDENADES;.—

L00g1tu0; OQ A7' 2G"
L¤111u0; 429 201 O1 A1tur0 5.0.0, 1$40m.
PE$CRIPCIO;.—

B000 0e BXB m. 1 000 0e 28 m. 0e ?0000r10 10 005e 0e 9xA m. 10 000 r0m00 e0 01*

we0010 0 000 q01er10 0e 14 m, 0e 110rq000, 01 {1001 0'0q0e5t0 01 00 00 00uet 0e
2 m. 10t e1 terrq 0e 10 00v1t0t e5 000ert 0e 00000 0e 1e5 gr011e5 (e0 v0:em
COF00t0r` 00 0er1te001` 0/e11e51, 10 0000 C1/000e5t 00000 @5 00ii 0010010r entre <1<>5

1 tre5 metre5 0e qruix e0 e1 000et 11001 e1 re5t0 0105 0e1 00000. 10m0e e5 two
00 0eu 0 10 005e 0e1 000 0’e0tr000.
BIBLIOGRAFIA;

M1 ESCOLA BOADA, O.

D0t05 00r0 e1 000001m1e0t0 0e1 (Clit 0e 10 0err0 0e 000t

0erv05 ."M00t000" 09 115 00 100e108 C.F.V_ H0w0e1000,1@%é.
12) ESCOLA BOADA; O.

00t05 00r0 e1 000001m1e0t0 0e1 k0r5t 0e 10 0l0rr0 0e Quwf

0erv05,"E50e1e01e0" 0Q 2 00. 00-00 E,R.E.—C P C. 00rC¤10
00, 1967.

(Z1 BORRAS, J.
MINARRO, 1.1/1.
1/XLAVEFRA, P.

C0t01eq E50e1e010g10 0e C0t0100y0.V01.111_ P0110r5 10550 00. 129»134 E0. P011g10t0. B0r0e1000, 1978.

6/(/IZZER de 5’/INT ROC
mnnnsn mm na sum Tome; nnualnu
LAMETLLER

+ —°""

S.|.E. 4-4-BS

SM

·*,IZ28M

"€·¤€¥"-asm
···

GQ
NM

QQ

Visite
Fer A. B0t11er1

E0000est eetit 0rt1c1e 000em 0 ce0e1xer 10 v1s1t0 re011t2000 e1s 01es 21—22 1
YS zer s1s membres de 10 $.1.E. 0e1 C.E.A. 0 00zte1e Urz01e0. L'esme0t000 00 v1t0t és s1t0000 01 Messis 0'Ar00te pree de 10 00010010 0/000te, 0 10 erev10— CIC de G1e0zke0. E0s d€Cld1m 0 V1S1tGF71C deg0t 0 110r te0d0r10 »502 m 1 10

sev0 pess1b1e r0e10es0 tec01c0 10 00e se0e0s 10 teeegretie 0e1s gr0ps b0sces
e10 000 SUCCGS16 de ee0s mes 0 me0ys 110rgs (50,00, 80, 00, etc.) 000s1 be tcts se001ts; 0 mes e0 00 000 de setm000 00 eedr1em 0rr1sc0rV00s 0 00e00rr0es
0 me1t0t 0'000 exe1er0c10 eeme110000.

€0rt1w de B0rce1e00 0 1es 7 heres 0e1 vesere, v10t0em e0 des cetxes 1 s0m s1s

0erse0es; e0 v01t heres sem 01 b0rr1 0'Ar0e2 eree 0'000te, 01t1m0 eeb10c1e mes exveere 0 10 e0v1t0t, és 0 01r 00e 0 ve1t00ts de 1es tres de 10 m0t10000 e0s
eesew 0 0erm1r. E0s 010em 0 1es 7 0e1 m0t1 1 eememeem 1(UO10x1mUClé, tr100em d0es heres e0 0rr100r 0 10 0eeress1e de 0eq0r1tx0, 000est0 és 000 depresswe

0mb 200es de hesces 1 e0st0res de 0r00 be11es0; tet 000est 100ret es e0ve1t0t eer 000 c0de00 000t00y0s0 CQ1C1¤OSC 10 0001 10 e0s 0000010 10 d1SDO$1C1é de de tet e1 terre0v 0 00e s’esc01q010 c0v1t0ts {1US 1 tet 1meert00ts 1Ur201e0
1 G0;te10 Arr0Ke Leia 111, 0mbd0es de mes de 400 m de te000r10.1.

Cer00em 00 1100 eer 0 dO1W1V 00 d€lX€m e1s secs, tet 5€QU1t e0s 0e0100em 0 10 CC111fGV 10 hec0, 000 here wes t0r0 10 trebem, se0 1es 11 de1 m0t1, me00em 01— 0000 eese 1 ews 0drece0 0 10 c0v1t0t, sém 0100 10 00e 01 s1se 0eme00y h0 t10—

00t 00 petit 0e0tr0tem0s 10 0001 ces0 v01 01r 00e e0s teen 001 100 m de e0r00
eer eerse00. 10st01.1em 0mb r0e10es0 110s 01s 400 m, 0e0rt1r 0'0001 t001m 0et1
tes 01t1c01t0ts 0 1'here d'10st01.10r 1'01t1m 000 de 60 m de00t 0 00e e0 00 est

;0dret e1 001er 00 1es eerets es 0e1 tet UQQVQ 10 0001 0es0 c0m01100 10 tre00
110 0e1s se1ts. Ceseres de s0eer0r 000ests eet1ts 100e0ve01e0ts ce0t100em 000

e1 s1?0 term1001 01 0001 0rr1hem 0 ve1t00ts de 1es 6 de 10}t0r00 de1 d1ss0bte, e0 000est 000t e0s e0trete01m e0 ter 01000es teteqreties. Ks 0r0 0000 ceme0@0 10 t0sc0 mes em0re0y00er0, es 0 01r e010r 0 1’exter1er 1 c0rr0te10r e1 m0te
r101 00e ev1de0tme0t és tet me11. E0 set heres s0m 0 1'exter1er, 10 re00d0 es

bUW1dC 10 00e est0 e1eve0t; e0 e1 10ter1e1 de 10 c0v1t0t 00s01tres 10 h0v1em ebservet 00 eet1t 000me0t de1 00001 d'01000 10 0001 0es0 hUV1€m 1e10c1000t 10W
01000e0t 0wh 000 teweeste exter1er.

Arr1he0 01 eet1t reT001 00 h0v1em 0e1x0t e1s secs 1 e1 me010r, e0 0c0h0t e1 s0—
00t 000t 0 "reve0t0r" e0s 0e1xem 000re de c0st0t er e1s 0est1es sees de 00001

01c de eestut ee: 1'estreter 0e1 00stre m0001t1c h0b1t0e1e. 1000em 01000 0 10s
0 0e1 00t1, e1 010 es er0se0t0 ese10r1t 1 110e1x 00 esp1e00·H s01 e1 0001 e0s

0CeWOG0¢0 11Ps e1s eetxes 00 e0s re001m memes C100 deQ0t 0 00e 01 sise Cewnemy VQG11t7O 000 wQ@1dUdU exe1er0c10" 0rr1h0rt deseres H'000 este00. COmewqu 10 te diese ter0000 0 B0rce1e00 c0r0cter1t;000 000 sewere eer 1es 00mhr0s0s 000010tes 00t0mev11ist100es. A V01t00ts de 1es 0 de 10 t0rd0 sem 0 10s 00stres c0ses, se/0s 000t ee0s0r 00e 0e1ts cees es mes per111es e1 v10t0e ner 1es 00st1es mo r0ve11eses cerreteres 00e 10 00str0 0ct1v1t0t es0e1ee1001c0. 0001 00000 00 a00 S¤’%'t"0C1V'1O, DOC1e·m f11r` que 1,li‘&JC(1(1U C1 UQ1J€3St<,1 Cuvitut QUE, 11(1 <1a:1><<1t 1r)<
eece.

U jf 980111

O V "Q
} li
TE-W

VV

§`i;>
4U?
_\

9 243

afIue11t@\

502 Mw }j341

so

/ 201}

P 79

L-~-44

243

`wm

NM

341E J

2011

402

1Q GAZTELUKO URZULOA I
MO

Gulpuzcoa
111c;111d1© fowl

1\ x\
11121111dza

502

T©p©gr¤?i¤ dels grups AMET 1 GEE/ 1977

FITXA TECNICA ; -—
NQ POU POU CORBA

15
45

50

25

30

34 79 IO W XO ww
12

AO
80

12
25

10

12

mg
M

20

li
W6

10 30
GO

U
18

70
10

BIBLIOGRAFIA;

Cctélogo de Grande; Cmvidcdeg de E$p¤i¤—81 pmq. 20 1 112
Rev. "10¤0 L©c©" mg 3 1 5, 1981

u Explaracrans de Ia S.I.E.
E `n I' T` d ’|986 C1 SCUGI GS IU G .
Grallar ae! Sarranal (C—13),Nevera ael Prnarul1a(C-8)
Per $.l.E.

INTRODUCCIO;

La puplicacia pels campanys del ©.E.B. de l'esperat manaqratic a Escuain en l98a va representar un esaeveniment impartant en l estructuracia dels trepalls aue la S.l.E. duia a terme en aauest interesantissim relleu. Aauest Cavernas especial es d'una esplendida presentacia i malt interes— sant cantingut, malauradament es ple d'errades aue na tan sals cansisteimx

. I . . —` Q` » en aplits a inexactituts (que dlaltra panda diticilment paariem justi icar
en auant na es tracta a'una puplicacia arecipitaaa, ans al cantrari l apra

nu estat ajarnajx repetidament i carregits els esparranvs un i altre cap)
sina aue existeixen amisians en na citar els autars dels textes, ni els de

maltes de les taaaaraties, etc. aue curiasament sempla aue sals es praduei~ Xen auan es tracta de cal.laparacians a'altres arups.
Apareixen en aauest valum W3 tapaaraties sense aue cansti el seu autnr, dlelles lO san ariginals de la S.l.E. lB—l4, C—33, C—la, B—22, B—23, B—24
C—23, C 8 part, A—5 i A~a}.

Sempla ace names calqui mantenir les nastres siales als planals aue ja pavi
em puplicat anteriarment nasaltres mateixcs.

aauesta pa estat snlicitaaa expresament.

Es ta malt aiticil admetre aue na na existit una censura, un deliperat pra aasit de aisminuir l'apartacia dels altres cam si tes veraanya acceptar aue

Les descaliticacians de pac gust aue apareixen a l’apra crtada, tampe apun ten cap aauesta direccia. Disminuir a amaaar la participacia dels altres per esta: seaurs de aaaer destacar. Es una llastima peraue ninqu padra discutm el qran merit del trepall ael Baaalana, esaecialment les eecriticedee cam
panyes inicials, aue sais aueaen enterpalides per les aesatartunaaes acti
fads actuals.

De Let des ae les enriauidnres campanyes amp el G.€,B d'en Raman CANELA an prarectarem una tustraia "Arsip" d'Fscuain an tinau¥s capuda tatpam aue pr timqés aaelcam Def UOO!tUY/ DU5SO"@m Drmmressivamemt 0 umu exclusivitiacia "

apjectias, a una supardinaria, que tinalment amp la palitica actual sempla
Gidentitat.

aanatar un cert menvsareu nels aue nn acceptin renurcrar a les seves senyes / Evid€¤tW@¤t SGW els DriTeVs em lumemtur UGU@StO Sitpacia, tamhé sapem que al

per me de tatpam.

G.€.B. tenim encara pans amics i cantiem aue alaun Hxa les cases millnraran

Nasaltres aue tins ara paviem tinaut una esauisiaa cura en na terir als cam aanvs ael G.EiB., na ens callarem la veritat, cam ja els varem ter saper
apnrtunament. Cantrnuarem trepallant en el massis tant per tinalitzar les cavitats a les aue varem esser in¢itats, an es mante el record d'unes il.Iu

sians campartides i el ferment a’arrelaaes amistats. l peraue na, prasse

auint la tasca en d'altres inarets an creiem aue paaem ter alauna apartaci ansitiva.
L”art;cle aue cvu; pupliauem es una mastra inzcial alaauesta nova etc
43

GRALLAR DEL SARRONAL (C—|3), NEVERO DEL PINARILLO (C—8)

Aoooot oot1o oo oroo do lo S.l.E. do1c1o1rom COULJUUGV olo trooollo do toooqro—
{IC ooo oo voo1oo rool1tzoot ol Moooio d/Eoooo1o, obooooooto momootooiomoot do oot o d’oltroo ooooooyoo loo ooolo DCVIGW oboorv1t olo oootroo ootorooo dovoot ooo oovo (Pico o'Eorooo, lo Covo Coboroo, Toloro, Yoodoooro, otc,]. Elo oootroo trooollo d'ooooot oov o'hoo cootrot oo dlV@VS€S covitoto do lo zooo (C), d/oo txo olloo doooriorom oo oooooto ooto; El Grollor dol Sorroool (C—lB), covitot

molt oooogodo oor ooooltroo do oo to ooyo 1 oo o/oov1oo rool1tzot €SpOV©dlCOo
Woot oxolorociooo. El Novoro dol E1oor1llo (C-8), oo oomoo oo l1 oov1o dodi

oot oo Pocoooixomoot 1 toooorotio dol orimor trom to olgooo ooyo.
Eo oooooto ocooio oom moo1t1oot oo cowto tormo ol oootro LIDUS do troboll o

ESCUClU, oor orioor coo do ooo $llUlClCV€O loo €XQlOVCClOU$ 1 trobollo tooooroo {LCS do lo S.l.E. ol morgo dol G.E.B., (lo Botooo C—20, lo Foxototo C—l2, Covo Borborl. Hobitoolmoot loo oxoloroc1ooo o Eooooio loo tom olo oooo do ootoooo 1 moo oxcooo1roolmoot oovotitoot oo ooot. Eo oooooto oooo1o l1 d€dlCéF€m port do loo wocoocoo d'Aooot 1 lo mojor d1oooo1b1l1tot do tomoo ooo oo oormoo oooooo— Cloiv ooo roooltoto SGl]lSlCCCtOI`l$, oo oqooot o1oQo11C1o moooto, ooo QSLJGEQFW DOdUl
orooooo;w—loo oo loo oroooroo tomporodoo.
GRALLAR DEL SARRONAL (C—l3) E$CUAlN S.l.E. dol C.E A.
HISYORIA;

Aooooto CCVILCL too doocoborto l'ooy *97O ool G.E.B., ooooot oroo oo l'oomoo tot oox, dovollo {LDS o lo coto »lOO m coooiooroot 11ool1trooo lo CUVILCL oo oo mooodxo oor o ollo lmD€¤€tVCbl€. L'oov l@77 oo ooo1o do lo S.l.E. ooo to o1o com o o1oo;o toooorotior tioo o lroliiW ooot, ooooro lo t; G.E.B. 1 orr1· bo olo EQU m oo toooorio, oovoot ooo gotoooro ooo col dooobot1o1r; o'oboodooo l/oxolorocio oo ooooot ooot co#oo1ooot olo oompoovo dol Bodolooo lo oooo1o1l: tot do ooot1oooo1o m1tjooooot ooo ooooootrmoczo.
Qoofio oovo ooo tovd, l'oot1o oo YO8l, ol G.E.B. ooooro oooooto ootooowo 1 tzo

oo oovoo oolovioo; ooooot ooto1x oroo ooot1ooo loo €XDlOVOC1W¤5 ooooo1oot AIVGV
ooo toodor1oo —oOO?, -5OO m?. No ocoooooogm oooor SI jo ooo ll*GllL7UL lo tooo orotio. looooo oo oo oorwot oort1c1oor oo l’oxoloroo1o, Eoooo olo oovo 1 ol go, oo o dlF, 5 oovo Woo toro, ooooro ooooo oovor viot 1oooltoto toootoloo oolo trooollo dol G.E.E. ooo1o1® ooo jo bo or11bot ol moooot do COULIUUGY lo ooot<o topogrotio dol l@77; oo Joliol o Agoot o'ooo1oo, oo LOCOQ!UllU 1 oo
ooo1ootol.lo l"ovooo.
SITUAClO:.—

Com oo totoo loo oovttoto oo lo zooo {C} d'Eoooo1o ol o1llos oomi o ooo1w goo
5l$L€lX oo oot1lo1 lo ogoto ooo trovoooo

olo do Eoovtoloo F oo1o EIDE ol

IXCF ol ootxo oooot o ooo oodooo o`loooo ooo ooo oorro ol ooo. Uo ooo o "Soo V1ooooo” oojom o Coollo VICQLO; o oovtiv o'ooooot ooot oo vo *looooo]oot rox

ro;oo1 do Soo VlC€odC . A ooooooowoot F K1lomotroo o'ooooot ro1oo1 1o ool do lo droto oogoiot ooo ooooo oolt morcodo EIWS GVVlbCI orimor o lo bolmo do lo
ocototo 1 o ooco motroo ol ooo ool moto1x oom <oov1ooo brotxo ootorol oor lo

oool oo oo1o oomooomoot o lo zooo ooooriori. lo dolt d ooooot ooo Erootolmoot
olooro oo GSK/*€¥`{> Voooo, lTCL)¥`€lTl Cl/o:`r`1tior` o llov booo ovooqoot por lloogooco
;1oo orrioor o ooo tortoro oor lo oool oo oojo ,oo YO m oor. oo ooobot. oooooi

dlr o lo oootro droto oogoiot ol ooot1t oo lo morxo, oor ooo o1oolo1o do IDCC lo oool ooo oorto o lo oort oooo11or do l'ooooro rocoo. A ooco motroo d’ooooot soot oo trooo lo oooo do l'ovooo bootoot ooooctooolor oow or ootroo 1 oortoo
oo ooo oofooro do Qjvolloo ooo oo ol poo C/ootxoflo oo SITUC ooo 1o1oort<1ot oo
loo1o d oooooto oo1molo.

DESCRIPCIO;.—

L'entrede de le cevitet és censtiteide per en pee de 42 m llers perets sen re—

cebertes d’ene cepe de geene dipessitet per le gren eeentitet de grelles eee
eepiten en elle. Als pecs metres 1 e l'eseeerre del descens, precticent en pee

tit perdcl, s'eccedeix e le "Gelerie del Nie" d'ene tenderie de —5 m 1 en re

cerreget de 16 m ecebent en ene petite sele tete receberte de geene. Ternent el descens del pee, eeeest és semicirceler tins e ller meitet en s'emplie neteble
ment; en en extrem s'escee en pent de rece eee ecebe els pecs metres de ller
pese, emb ene dieclesi eee terme el seeen pee; tet el sel d'eeeest pee 1 pert

del principi de l'eltre es trebe recebert per ene greixede cepe de geene le eeel cese ens te en xic desegredeble le devellede. El segen pee, de tet. sen
des encedenets de 2O i BO m respectivement, e eixe he enemenerem "Vie directe"

leinent e le pese del primer d'eqeests pees s'1nicie le "Vie perel.lelef el principi de le qeel es le repise eee merce les dees vies, emb en primer pee de 22 m, le bese d'eqeestés censtiteide per ene sele rempese le qeel es trebe els pecs metres i eee ens ecendeeix entre teng 1 pedres seltes tins e en deble pee, seperet per en pent de rece, el eeel peseeix le desegredeble eeelitet de tenir le mejerie de les perets recebertes per ene cepe de mel—milk. Le ti d'eeeest pee ens perte e ene eltre rempe ne ten inclinede cem l'enterier pere ieeel de
desegredeble deget el teeg blenc ex1stent,, eeeeste ens cendeeix e ene mines
cele sele en s'escee ene tinestre le eeel perte e en pee de 9 m, eeeest, per sert, sense cep prebleme de teng. En ller bese le gelerie es eeelcem mes emple pere le il.lesie dere pee je qee els pecs metres, 1 despres de develler en
petit reselt, enem e perer e le bece d/en petit pee de 6 m emb en gren elec en

le seve peit seperier 1 en es pet reelitzer ene instel.lec1e bestent cemplice» de, Aqeest pee cemenice emp le gelerie en desembece le vie directe, es seeeeix en cerieder emb en pendent eprecieble tins erriber e le bece dlen eltre pee, eeeest de 6 m, en s'escelte, per primer cep, el degetell insistent del prime: etleent eee trepem e le cevitet. Ne s’he de descendii tet el pee, ens eterem en ene ceriese cernise {en eeeest pent els membres del G.?.B. l'eny l97O beixe ren ties le ti d’eeeest pee 1 Segeiree elmeendre ieteriei tips eee epserveien eee ere impenetreble). lernent e l'eltim pent es segeeix le cernise e mitie elcede tins eriieer e ene gelerie tesil eee recerre el meendre impewetieble pei llei peit sepeiier. A pecs metres en eltre pee de 5 m eee temeec hem de descendir el see tens, es segeeix per ene gelerie penjede; eeei le terme de meendre es especteceler amp en sel ple 1 les perets cempletement llises, le seve emplede Witjene es de 2 m 1 5 d'elcede; eeeeste dieclesi eeede tencede septedement, le ceetineecie le pertem e termini per en iesselt emp enes cerieses pestelles de rece eee tecili

ten ller descens. Altre veqede, cem en tete l'explerecie d'eqeest primes trem de l'evenc, ne hem d'err1ber el tens, e le bende dzete existeix ene qetenere penjede le eeel ens dee e ene dieclesi destenede, sense eeidze eleedel eessem

per eee Zepe de mel milk, 1 erribem e eee petite sele. En em ceetet d'eqeeste/ emtre blece, 5 escee ee pee dlll m, llers dimeesieps sen pesteet emplies; ie e le bese existeixen dees pessieilitets per e centineer Une e le nestre eseee re, eee els pecs metses ens tcepem e le bnce del pee de "l’Aeiedrem". eqe ste
tirede es eerie cemeletement, de 83,6 m.

L'eltre pessibilitet per e develler eeeest pee es per le drete, per en cendec
te el eeel ens cendeeix e en pee de 7 m, es teimet per petites teiresses, el

see tens ene sele 1 e en cestet dleeeeste erribe l'eigee eee despies cee pel
pee gren; en l'eltre extiem d'eeeestesele s'ebre l entrede del pee de l Aer drem, eeeeste tirede es de 75 m descempestes en en iepee els SO m del descens

cel destecer eee per eeeest cestet del pee els primers 3O m es eeixen pei en cendecte independent del pee gren. A le bese d/eeeest especteceler pee, i des
pres de seperer en cen de descelcements, en l'extrem centreri per en deseendim
ni he ene dieclesi eee ens cendeeix e "Fl Ceteinte" eee eeireseen e ene tene

A5

de geteneres i en s'eseeu el ees eue teu desebstruit eel G,E.B.. Aeueste qe— tenere, tet seguit, es ve estrenyent, és le zene enemenede de les "Mejeretes" eeeestes geteneres tenen en reeerregut dluns ZOO m, le eentinuecie és teree ee—
nese i mes encere euen es eerte elgun eetete.Llur ti es entre blecs i desenee—

ee e une gelerie emelie eer en eeesteme e clrculer un petit eebel d'eigue el
duel erribe e les geleries del "Puijemells"

Gelerles del puljemells:.— En el eunt ebens esmentet s’cseendeix eer le qele—
vie seguint unes dimensiens regulers de 2x4 m, el sel es eemeletement reeebert
de eelets de riere. Aixi reeerrem uns 7O m tins errlber e des etleents; el de

l'eseuerre nemes el eedem seguir un petit tres tles e un tus que ens berre el
ees eer e eeder remunter»le ens eeldrie emerer mitjens ertitleiels d escelede; e l'eltre etluent slerribe deseres de ereeticer en delieet tleneueig entre uns elees eneelxets. Sueerent el primer eseereell de 9 m. ens sltuem en ene gelerie

eseeedent eer le duel erribe un cebel d'eigue ne messe lmpertent el duel ve
ferment petites mermites.

D'eeteste terme erribem e le eese d'un eee eseendent de e m selvet teeilment eer eeeslcie, grecles e que les perets sen reeebertes de celede, le euel eese ens eermet mes punts de receleement. Belt d eeuest eeu le gelerae es blturee, Sl eentlnuem eer en erribe l/eieee enem eseendint tins errlber e le eese d`un eselendlt tus el euel tempec es remunte eer menee de meteriel dleseelede, sem e el,5 m reseeete e le getenere de "les Mereretes" lernent el eunt en ni hevie le extureeere, e le drete s'eseendelx per une gelerle/ edueste es eemeletement tesll 1 ens duu e une qetenere que centlnue tins un eltre tus, ee: llurs dimen
siens eelculem due eedrie tenlr e'el@ede mes de 4O m; eer eeuest eunt ne erre eule eee Lebel d'elgue 1 el sel es eemeletement enteeisset de serru/ eeuest

llee es e le eete —?O3 m le euel eese ens dene eue les deleries del "pw jmmnHs
eseendeixen 82 m reseeete el eunt de le qetenere de les "Me]0retes" eee es
situude e 285m de tenderle.

Reternem eltre eee e le sertide de le eetenere L eentlnuem le qelerie en drret e;e inverse/ es e dlr,be1xent e uns ZU m de reeerregut eeede tentede le een tlnuecle, hem de remueter en eetlt result d/l.5 m E eer une qetenere erribem e en eeu terres de 7 m due ens terne e eendulr e le qulerie due euedeve tentede

OqeeStO ZOHU es termudu per unO QClerl¤ de sestre beix pete de qren umpledu. ” eren euentltet de bless. En eeuest llec s'eseeu le qelerie de les Heli
cnes" equest nem ve denet eel tet eue sen qeleries remuntents emb dren quant]
tet de elecs selts eue ten bestent eerillese ller exelereeie A eees wetres es

En equest eunt es en temenee l`un1e llee un xi; leberintre de l'evene, tete

treee le gelerle "lubigew". eeueste es deseenHent ecehent els eqes metres ee
esceltem el serell de llOlQUG que errlbu ee: svte d @¤Mest
°

u¤ pu? lmereetieeble. lOr¤eW eltre vegede G lC Quleriu mee umplze QU? Pesnltres indlquem emb QFOUS lites de pedre; Grrlhem e un enteneument de hlecs ee: en
Es eet beixer tles "etluent eue es eer sete nestre e be Jesqrimeem entre bl®CS O be Der wm DOM de W3 W. A l0 bese G uquest eeu errlbe l uiquu Qwees el CCbGl mes 1WDOrtu¤t Cue GCut G le Quvltut; :emu¤tem ueuest lmphrtuwt ulleent uns 25 m tins e un eent due eem semere serle de menester llus dlestrees. tn neu e lldltim punt seeuim per un meendre eue es eebert de grens elees deserese del sO$tre, en elqens Dante le l¤Cl€¤uClG és 35 Qreus GW? mlqwre rews0l‘s de
e L A m. Nevement le gelerie terne e esser eleee el llerq dlens metres tins errieer e el "plesterente", eilurceeme sltuede e $@9m e le drete s ~hs~rve
un etluent emb eeee eigue es el "lriturcet"

Fl lrétwreet·.~ Es use eelerie de 2 X Q m eer terme mid i que vu escenelnt

lentement {INS errlber G une desvlecle en exlsteixen dues gcleries due ecuben els eees metres en tuses eer en elreule un petit Lebel d eiqee. ts remunte un
les eerets.

d'eeuests eetlts tuses tins Never dlebendener deqet e l estet descemecst de

T0rm0mt 0ltre 000 0 l0 b1tur00010 1 eegu10t el 0ure de l'01gu0 que 0rr100 de l0 g0ler10 DVl¤ClQOl, 0queet0 deece0de1x e0bt0d0me0t 0rr1000t 0 00 me00dre 00 lee 00rete 000re1xe0 t0rt0me0t 00l1dee 0el 00e de l'01qu0. Ale 000e metree, 1 dee0rée d’m0Ver d0V0ll0t 0lqu0 ee00r0ell, eme trebem d0V00t 00 0ur16e 00ee0m0
que e0e eet0lV10 um e0lt 1 000 mOVmltC 00 eme 00dr1em mullcr 0l1m01c0me0t. $'ee 000 00 000 +1001 de 5 m, el me00dre, e0 0queet 0u0t, 0600 une t0rte q1re t10e

00e 0le 00ce metree ee deet000; e0 0queet ll00 01 00 duee 00ee1b1l1t0te de 0r0— q1eee10; 000 0er 000 g0ler10 tee1l l0 q00l c0me000 e0 0m me00dre 0emj0t q0e ee e0 tr00t dl00 00e0ltree deece0d1m. Aqueetq q0ler10 tee1l ee V0 e0001x0000t t0r m00t 0et1te reeeqlte t10e 0rr1b0r 0 l0 0000 del 000 de 54 m. E0 l101ee qe0er0le te l’0V00t0tge, ree0e0te 0 l0 que 01rcul0 0er e0t0, de que 00 e0e m0llem t10e l'e0ll00 0mb l'0ltr0 e0t0 el 000 de 54 m. llur dee0Ve0t0tge 000e1ete1x e0 que
l0 0uj0d0 dele reee0lte eedeve eeg0t0d0r0 deg0t 0 que lee 00rete eém receber tee d'u0 t00q bl00c el q00l e0e +0 rell1e00r 000et00tme0t. El me00dre t0u dee 000ert 0er l0 5.l.E. 1 l'000mem AQUbtlC Pqrk, ele membree del G.E.B.el V0re0

d0m0r 0er 1m0r0ct100ble; el 0r100100l dee0V00t0tqe que te ee llOlQUG que CIV 0ul0 0er ell, 0ere 0»e0t0tqe te que l'0e0e0e 1 deeceme ee m0lt mee r001d 1 0et, t0t0 0queet0 V10 ee 10et0l.l0d0 0er l0 5.l.E. 0mb 00rd0 l1x0. Aqueet0 V10 e'1V 01010 e0 el meqmdre deet000t que 00V1em 10d100t 1 00 eurTl’0ltr0 V10; 00 000

de 9 m t10e 0 um re0eu, el eegue1x 00 0ltre de 5 m, 00 00ee0m0 el qu0l eme ee»
t0lV10 llClQUG, 00 0ltre 000 de 4 m eequit d'u0 0ltre de 8 m. A 000e metree e0e t100em 0mb d0e 00ue de 5 1 4 m, re00r:em 00 me00dre m0lt 00l1t u0e metree +1US 0rr100r 0 00 ee0e0t00ul0r 000 de 2l m, el q00l eeg00e 00 ll10et0l_lem ee»

deVe 0q00t10. A000e d'0:r100r 0 llur t00e e'ee00u 00 em0rme re0e0 el qu0l eme 00l tl00ue10r t10e 0rr100r 0 00 0ltre 000 de 6 m (mem dlGVlSCV que 0queet 000 de 2l m 1 llur tl00que1q 00 e60 1met0l.l0tel; 0l t0me de l/ult1m 000 ee tr0 00 l'e0ll00 0mb l0 V10 ee00, eeg0e1x 00 000 de I6 m 1 u0 0ltre de l5 m twte
jumte t0rme0 el 000 de 54 m.

51 ee d0V0ll0 0er l0 V10 e1xut0, 0 l0 bqee del00u de l6 m, 0 ll€5QU&YlU, ee l000l1tz0 000 0001t0016 000me00d0 de lee "Preeqe M6V1lee", ee 00 S€QUlt d/ee 0010elle m0lt dee00m00et0e 0er 00 0110ul0 00 000 0000l dlOlQUO el qu0l e'0ju0
t0 0mb l'0ltre de l0 V10 Aqu0t10 @0rk, Remumtqrem 3 ree0lte 1 l'0lt1m el V0rem

te01• 0ue 0b00d000r degut 0 l0 001qud0 de 0edree 0r0V000d0 0er l0 q10m dee00m
00e1016 de l0 2000.

A l0 00ee del 000 de 54 m, 0 de l5 eeq00e ee d0V0ll1 0e1 000 0 0ltr0 V10, e'ee
000 000 émOllG e0l0; em 0queet 000t l'01q00 e'em00ee0 t0rm0mt 00 10le e1l0 el

q00l ee 00t tlqqquejcr, m0lgr0t 01xe, 0e: eet0lV10r 000 mulle00 10teqr0l re00 m00em remu0t0r une 4m 1000e d'0queet 5ll6 1 00mt10001 0e: u0ee 00ler1ee t0e1le de lee qu0le e0m ouriveee lee l0rm00100e e0 llure 001ete. Azxibem 01xi 0 00 0ltre 000 de 6 m, 10 mem 00ee0t l0 Z000 lOUOdOdG 1 eme t100em em 000 e0l0 de li€I`l`C] $OlfO O0 G DOCS metree <;11eul0 llCllT]LJC; 00e0ltree l1 V0111 (lC)VlL1l el 00m

de "L0e Cl0000ee" e0 0000r dele 00etree 00m000Ve del G.E.B.; 0e1 lee QU!GCl€
r1et1quee de l0 00V1t0t 00d110 eeeer 00 ll00 1de0l 0er 0 re0l1tz0rV01 00 01
V00 Sl 00 t0r0 0erq0e llux {1 ee m0lt 0 l0 V0r0.

D€lXQUt 0queet DOVOdl$lOC ll00, el llU d0V0ll0 bruecqmemt, l0 qu0l 00e0 er:

00l1q0 0 remu0t0r 000 0 00ee 00r01eee eu0er10re 00 $llUStUlU um 00ee0m0 0er 0
0reu0r 0queet0 2000 l0 000l ee 00m0let0me0t deet000d0. A1x1 0rr10em 0 00 000e

de 0l00e em l0 q0ler10, em llur extrem e'0bre 00 m0qr1l10 000 de 53 m, d'0m0l0~

d0 000e1der00le, 1 que 0er llur V0l0m e0e 00dr10 ter ereure que ee mee 0r0tu0d
e1 m0 t0r0 perque 00e0ltree el V0m meeur0r duee Veg0dee COU3€CUtlVCS1 F0 el

eeu t00e e'ee000 000 t01m0e0 m0rm1t0 l0 qu0l 00 0rri0em 0 t000r j0 que l0 1me— t0l.l0c10 eqe 0llu0V0 eut101emtme0t de l0 c0Lq0d0 de ll01g00 00m 0er Veure'0e t100te e0 0queet0 m0rm1t0. L0 00ee dl0q0eet 000 ee V0 eetre0Ve0t r001d0memt m0lqr0t que l'0l00d0 del me00dre e0 0q0eet 0u0t ee 00re010ble; 000 r0m00— ee—

A7

corooll i ons sitoom o Io qolorio {incl, do sol comolotomont plo lo posoiblo

oo jo minimo i vo formont coriosoo rocolzodoo ol donor forto girs; on olqono
Ilocs Dodom occodir o pot1to$ golorioo ¥o$i1s los qools tornon o ooror, olo
oocs wotros, ol moondro. Aixi continoom lo morxo ol llorq do ZOO m fino o on lloc on s'obsovo on {orot circolor ponjot o lo porot ol qool podrio oforir

I/osoorongo d'on ooo por sobro ol $1Fo ooo os o pocs motroo d'oqoost pont, molgrot tot, on cop romoontot, oodové on pont do roco qoo torno o comonicor omb lo golorio in{orior; o oscosoomont 15 m d'oqoo$to golorio $'oocoo on oi~

¥o ooo ols mombros dol G.E.B. doooron por inrlonqoojoblo. En I/oltimo VLSl· to nootro o oqoosto covitot on mombro do Io $.I.E. oconsoqoi {lonqoo]or~lo o oolmo llioro trobont o continoocio ono minoscolo oolo 1 on oltro $i¥o ol
oool roqooririo l’ojod d’on oqoio d'immoroio . o oqooot ojro l'onomonorom
"ol omro dol Mo1otoro" on honor dol compony ooi ol Flonqoojo
Lo coto {mnol do lo covitot oo oitoo o ~603 m do {ondormo.

El rocorrogot boco—?on$ és do l.563,5 m.

Loo bmrorcociono 1 GFIUGWYS toooqroriofs por Io $.I.E. oo do }.WWO,9 N.

Por tont, ol rocoxrogot totol do Io covmtot os do 2,674,2 m.

iOm V
\i;q•\..,

iO,!1kELsE,nTnA. as

lD0m

wvsl
soc; doom

lm"`

~5GDm

I H "5 L } wss

¥·AEn00n0M IR\,`%rELs PuJAM0LLs
%%
M

/2
EL GATERINTO

T _`·%,\-\ ROCK`N'BLOCK

ELmnEuncAT

Vim I}

U L SARRONAL C · 13
ESCUAIN - OSCA
Topocmrm; S.I.E. 1986
DIBUIX : Josep Guarro

AQQLLLL. ALM M/_

* WO ¢2w2
·¤

PROF.: -604m

ILas1V"V- 6 ’ *X / 590 1 mn
LA c0Nv1=LuENcnA

REC_ ; z_53om

\ ry ggrf §
m \ EL cnAcK

E$°"“* L———·§°m

j§O_4J[!
sum DEL MALETERO

FITXA TECNICA DEL GRALLAR DEL SARRONAL (C—]3,Avenc GRALLAS).—ESCUAIN
Per 5.1.15.

Pow

Tram

Ancorctge
Spits p¤$$¤m¤¤$.

P—d2,4 m
P—22 m

6O m

BO m

Ncturcl (¥i 60 mts.),

Spit trcntcl.
P-? m TO m

Natural (pant da raca).
Nat0ral (pant de raca}.
Natural (na arribar a

?—6 m

TO m

?—5 m

TO m

la ti dal paul.
P—l] m W5 m

Spit blac. Spit lateral. SpitS aapqalera.
Spit tracci. a -55 m

P-75 m

BO m

El mcteix pow mer lc via directc.
?—83,é m[
p—9 m

WOO m

SpitS Sn "Y".

TO m

Spit tramtal.
Natural (pant de racal.

F-I3 m

T5 m

(SS pat davallar par l'
altra panda d@lS blacS

d@Sgrimpant).
Pusscmcns c -388 mts. (cordc fixc)
P-? m

Spit capqalera.
25

P—5 m

Spit tracci. a -? m
SpitS paSSamanS.

P-A rn

P—8 m

10

QSCOFDO.

Spit paSSamanS.
P—41 m

Spit lateral.
35

P-Z, m

Natural (baSe del pau paSSamanS per evitar

l'aigual.
P-6 m

1 Spit trantal.

P—}6 m

1 Spit cantell del pau.
22

P—75 m

1 Natural (plac encaixat

al terre,campte ele trecS1.
15

PaSSamanS (1 Spit
tinS 1 aaellal.

P-53 m

60

1 Natural pant de raca (ReaSSeguranqa amp l’anella del paSSama1.

(LG vic remuntcnt 0 —285 mts. é$ inst0I.l¤d¤ cmb cordc ?ix¤).

NOTA; D@$pré$ de 10 dcrrerc visitc nostrc 0 10 c0vit0t l'Ag0$t de }986, @5 de
ix0rem i¤$t0I.I0t$ més de ZOO mts. de c0rd0 ¥ix0 de I0 $.I.E. M01gr0t tot, 1

degut 0 possible; visites d'0ltr0 gent 1 0 I0 prebcble 00cié de l'0ig00 (cres—
cudes, etc.), pemsem que és ccensellcble 0n0r 0mb tot el m0teri0l que es vesse
my0 per 0 evitcr sorpreses.

FITXA TECNICA DEL NEVERO DEL PINARILLO DEL SARRONAL (C—8)-`ESCUAIN
Ecu Trqw

Amc0r0tge

F°—?2 m

AO m

spit 10ter01. Cpmptqr mecessqriqment 0mb um AO de c0rd0 degut 0 que s'h0 de d0v0II0r u¤0 r0mp0 de gel de tortu i¤c]i
NOCIO.

E—W6,6m
F’—9 m

W8m

spit 10ter0].

6m

spit cqmteii de r0c0.
(D0v0i]0r 3 mts. d’0—

quest peu tins 0 un re—
peu, c0¤ti¤u0r per 0

quest tins um0 tinestr0).
E—7 m

IO m

spit tr0mt01. spit I0ter01.
(Es rec0m0n0 d0v0110r

pei que este seguipt ei
me0ndre, dequt 0 i'estre—

ter de I/e¤tr0d0 dei p0uL

NOTA; Aquest ovenc té el gron inconvenient de que per pooo que siqui io neu que ooigui I0 continuocio quedo cioso, es recomono d'0n0r—ni 0 i'estiu.

B?

NEVERO DEL PINARILLO DE SARRONAL (C-8)-— ESCUAIN (OSCA)

00v10 estqt 00je0te d'ex0l0r0010 des de les 0r1meres 00m000yes del @.;.0. 0 Es0u010, 000s1der00t—l0 000 00v1t0t 000 1m00rt00t que 00 s00re00ss0v0 els 5O m, 00 00st00t 01 00v10 000 llege0d0 0lqu0 00d0l001 DGVIC s00er0t el gel
1 000t10u0v0, 00t ser 0l —8O m. Eer0 e0 re0et1des 000s100s que s'10te0t0 00

HISTORIA;.— Aq0est0 00v1t0t que 0rese0t0 000 0000 t001lme0t l000l1t200le ]0

es tr000 00ert 0quest 00s. L0 00str0 0r1mer0 t000qr0t10 0m0 0m10s del G.E.B. 00 0000sequ1 0ltr000ss0r els —4O m. J0 l'0g0st de l980, 000t10000t els 00s»
v1s1t0r 0quest0 00v1t0t tres mem0res de l0 5.l.E. d0v0lle0 t10s 0ls l37,5m 00 es d000 0er 00000d0 l'ex0l0r0010 1 t0000x0t10 e0 000 estret1ss1m0 g0t00e— r0 ldeixem 00ert0 l0 00ss101l1t0t que 00 qru0, 0m0 mes 000es, ultr000ss1
qquest 000t}.

tres tre00lls de t000gr0t10 0 Es00010 (C—20, C—l3, C»l2, C 5, et0). de01d1m

DESCRIPCIO.— L/000és 0 l0 00v1t0t es 00t dur 0 terme 0er tres e0tv0des, esse0t l0 mes t001l l0 que 00rres000 0 l0 0000 mes 0m0l10. Es d0v0lle0 12 mts. t10s 0 000 r0m00 de 0eu l0 qu0l d€SC@UC€lX {10s 0ls 34,5 mts. Aqui es 00 s'101010 l0

000t1000010 e0 00 00gle d’0quest0 r0m00, 0l 00st0t m0te1x d'00 es t0rme0 gr00s est0l0gm1tes de gel, 1 00 000v10 de d1re0010 0quest0 r0m00, s'es00u 00 0r1t101 0 l0 00ret e0tre 0l00s 1 0er 000 g0t00er0, desem00quem e0 00 0urt ress0lt de 4,5 mts. 0 l0 00se del qu0l es tr000 00 000 de l0,0 mts.; j0 0l terr0 d'0quest 000 se segueix 000 00ler10 de s0stre 001x 0 000 g0t00er0 d'ex1gues d1me0s100s h1 qu0l e0s 0000due1x 0 00 000 de 9,5 mts. Mulgrqt 01x0, 0er 0 00der 000t10u0r l I/ex0l0r0010, 00 0em d’00000r de 001x0r 0quest 000, 0ls 3 mts. s'es00u 000 00r

01s0 l0 qu0l seg01m t10s 0 000 g0t00er0 0er 00 s'ev1t0 l0 g0ler10 que 01 00 e0 el s0l de l'00ter10r 000 1 0er l0 qu0l Os 1m00ss10le 0v0000r degut 0 llur estre— t0r. A l0 ti de l0 g0t00er0 01 00 00 ress0lt de 5 mts. re000ert d'0rg1l0, 00 0ltre de 000 de 5,5 mts. 1 ]0 e0 qquest 000t tr00em l0 0r1mer0 000rt0010 01dr1— 00, seguim 00 me00dre dest000t el qu0l e0s 00l1g0 0 000r 0 m1tj0 0l00d0 dur00t 000 mes de 0O mts. t10s 0 00 0ltre ress0lt de 0,5 mts. E0 qquest 000t el me00dw> es t0 00st00t 1000m0de 0er l/estret0r t10s 0 00 0ltre 000 de 7 mts.; 0 000s me—
000r re0t00t 0er l'01g00 j0 que llur 0l0000 00 s00re00ss0 els GO 0m. 1 llur 0m—

tres de l0 00se d'0quest 000 s/es00u 000 0ltr0 g0t00er0, 0quest0 e0s 00l1g0 0

tru0010 e0s tr00em 0 l0 00se d'u0 tus, sequim l0 g0ler10 que v0 d0v0ll00t t10s 0 00 000 de 5,7 mts. desgr1m000le. E0s s1t0em e0 00 0ltre tus 00 tr00em 000 0l» tr0 000rt0010 d’01gu0, 000 0ltr0 g0ler10 0er 00 seguim l/ex0l0r0010 t10s 0 000 g0t00er0, 0quest0 de m0lt redu1des d1me0s100s, es 000t10u0 00s l5 mts. esse0t
lex0l0r0010 d'0q0est 0ve00.

0l0d0 és de l mts. A1x1 000t10uem 0l ll0rg d'00s 4O mts. {10s 0 00 000t el 000l e0s 00l des00struir 0er 0 000t1000r l0 0r0gress10; 00 000 00ss0d0 0quest0 des00s—

0r0gress1v0me0t mes estret0, e0 0q0est 000t, —l37,5 mts. es d000 0er t100l1t20d0 '
tres ses00u l0ve00 C—l2. A 00rt1r d/0001 01 00 v0r1es 00ss101l1t0ts d'0rr100r

SITUACIO.— 50rt10t de Cuell0 V10et0 00jem 0el 00s de l0 E0r0t0t0 00 0 000s me '

0 l0 0000 d'0quest0 00vit0t; l0 que 0re1em mes se021ll0 és l0 que 000s1ste1x e0 000t1000r tl00quj00t 0er s0t0 el E100r1ll0 de 50rr000l, t10s que tr000rem 00 00s
ex1ste1xe0 e0 ell0. E0 0quest 000t 0em de segu1r se0se 0uj0r mes t10s 0rr100r 0

0e0 v1s10le el qu0l e0s duu 0 l0 2000 del 50rr000l, m0lt 0ur10s0 0els 0r0res que
l0 0000, l0 qu0l és just 0000s que el terre0y d0v0ll1 t0rt0me0t e0 d1re0010 0l

es 00100t e0 000 2000 de r0s0lers se0se 000 000t de retere0010 ev1de0t.

00rr000 00 s'es00u el Ce?. Llur s1tu0010 ex00t0 es d1t101l de 0000ret0r j0 que

53

+··

3*+*

{**’
Q'~

(*-• ·•
xp +*

, gp 7 + ui
ac Ir '

I\ m E_’!1n

`;L1J

QQ
A °]j.
+4
-V

¥"·?'° /
’***

A XV U?

; \*,g

ZK C;
.(lcw

cz\\¤

L/Jwfrv wrv

DWr·#r¤Jrw·*rvw ’{’c·c»mWr¤#$¤ "

T"‘nT"

ESIEC W986.
rv·w¢>< -‘w

?x0gs¤mes de edlcwl new tome
v Tnrvwnvfv ’r·

Dcsrcreg 13CUiit7GC10¤$ H/crt xuoestze
QQ (`<E\/PQ rvfrvlrw

xx 7 ,, vlbltp

L; li; G`T7L)T;Y:i‘ Ti »/\:WWc:r’¤ir`€»

Emvewtusx de publicucicns peribdiqugg
¤<m¤Ye>?>}rw¤¤
::CL1&·1

]/ggtct Eamnrww] (YQQ

V/A

M,. \,`¤+ lJ»»,~

qq

Vigifu 2(JC1"Tee[x; `I·'*:·\rv·

Fxplv·¤;;w¤5 Ae lu S.I.?` c Eeguuin I'est1¤ de WQR6. Grallur Ge] Surxmnul

{C—}3), Ncvgyg del ?1mU;11l® ([.Q) _____v______Y H2
·~\

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful