Avaluació en els implicats

Mesura l'impacte que la formació ha tingut en els participants, valorant la satisfacció i l'efectivitat de l’aprenentatge.

NIVELLS

ASPECTES A TENIR EN COMPTE Informació sobre com l'acció ha respost a les expectatives dels participants i el grau d'aplicabilitat que han percebut en l'acció formativa (utilitat a nivell pràctic en l’acompliment del seu treball). És possible trobar-se amb una actitud negativa cap a l'avaluació produïda per la desconfiança relacionada amb l’ús dels resultats. Com es pot solucionar? Explicant amb claredat que la finalitat de l'avaluació és ajudar el participant en el seu desenvolupament.

COM AVALUAR (MATERIALS/ACCIONS) •Qüestionari que permet donar una puntuació a cada aspecte i incloure comentaris.

MOMENT DE MESURAMENT En finalitzar la formació (recent acabada).

1. REACCIÓ

• Qüestionaris, activitats, simuladors, jocs o casos pràctics.

• Durant l'acció formativa. • Immediatament després. • Transcorregut un temps.

2. APRENENTATGE

3. TRANSFERÈNCIA DE COMPORTAMENTS

•Utilitzar, sempre que sigui possible, un grup de control. •Deixar passar cert temps perquè tingui lloc un canvi de conducta. •Realitzar una enquesta o entrevista. •Repetir l'avaluació en els moments apropiats.

• Enquestes o entrevistes a una o més de les persones següents : participants, el seu supervisor immediat, els seus subordinats, altres que puguin observar directament la seva conducta. • Accions de seguiment com tallers posteriors o reunions amb caps directes dels participants.

•Avaluar, si és possible, abans i després de l'acció formativa. Cal deixar passar un temps perquè es produeixi l'assimilació però sense retardar-la en excés, ja que es podria córrer el risc que l'assimilació i comprensió dels nous coneixements no es reflectissin de manera fidel a les avaluacions.