ÅBENT REFERAT

Aalborg Byråd
Mødet mandag den 28. maj 2001, kl. 16.00 i Medborgerhuset

Fraværende: Thomas Klitgaard. Til stede:

Punkt 1.

Ændring af byrådets forretningsorden.
00.01A10/1442. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at forretningsordenen ændres som anført i sagsbeskrivelsen. Mariann Nørgaard var fraværende.

-2-

Sagsbeskrivelse I forbindelse med behandlingen af en sag om en anden kommunes forretningsorden har Indenrigsministeriet truffet afgørelse om, at en bestemmelse om, at 5 af byrådets medlemmer kan kræve en sag udsat til næste byrådsmøde, er i strid med styrelsesloven. Indenrigsministeriet henviser i den forbindelse til bestemmelsen i styrelseslovens § 11, stk. 3, hvorefter afgørelser træffes ved stemmeflertal, hvis intet særligt er bestemt. Dette omfatter også processuelle spørgsmål. Endvidere vil bestemmelsen ikke være i overensstemmelse med initiativretten efter § 11, stk.1. Nordjyllands Amt, som har en lignende bestemmelse i amtsrådets forretningsorden, har spurgt nærmere ind til ministeriets opfattelse, og har tillige fået oplyst, at det ikke vil have betydning for bestemmelsens lovlighed, at der indføjes visse begrænsninger i mindretallets muligheder for at begære udsættelse af en sag. § 7 i byrådets forretningsorden er sålydende: ”Behandlingen af en sag kan udsættes på følgende måde: 1. Mindst fem medlemmer kan forlange, at en sag udsættes til det efterfølgende møde. 2. Mindst fem medlemmer kan forlange, at en sag udsættes og undergives behandling i Magistraten eller i det respektive stående udvalg. Magistrat/udvalg skal fremme en sådan sag med størst mulig hurtighed. Borgmesteren drager omsorg for, at sagen, når den er klar hertil, optages på byrådets dagsorden. 3. Udsættelse i øvrigt af en sag, f.eks. for at indhente yderligere oplysninger, kræver stemmeflerhed. Udsættelse på krav fra et mindretal kan kun finde sted én gang.” Det foreslås, at § 7 udgår og erstattes af følgende: Udsættelse § 7. Udsættelse af en sag, f.eks. for at indhente yderligere oplysninger, kræver stemmeflerhed. Beslutning: Udsat. Borgmesteren rejser spørgsmålet over for Indenrigsministeriet og søger oplyst, hvorfor mangeårig kommunal praksis nu skal ændres.

-3-

Punkt 2.

Ny styreform - evalueringsrapport.
00.01A01/520. Magistraten fremsender til byrådets orientering evalueringsrapporten ”Fra små kongedømmer til moderne republik? - en evaluering af mellemformstyrets indførelse i København Odense og Aalborg”.

Sagsbeskrivelse Evalueringsrapporten er tidligere udsendt til byrådets medlemmer. Beslutning: Til orientering.

-4-

Punkt 3.

Regnskabsrapport pr. 30. april 2001.
00.01S08/1450. Magistraten fremsender til byrådets orientering regnskabsrapport pr. 30. april 2001.

Sagsbeskrivelse Bilag er udsendt til byrådets medlemmer sammen med dagsordenen. Beslutning: Til orientering.

-5-

Punkt 4.

83 ungdomsboliger (ekstraordinær renovering) og 14 nye ungdomsboliger. Limfjordskollegiet, Bakkegårdsvej 28 - støtte (skema A).
03.02.12P20/111. Teknisk Forvaltnings brev af 11. april 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender følgende: - Ansøgning om støtte til modernisering og ombygning af kollegiet, at antallet af boliger reduceres fra 106 ét-rumsboliger til 83 ét- og to-rumsboliger, at den selvejende ungdomsboliginstitution omdannes til en selvejende almen boligorganisation med 2 afdelinger, - ansøgning om støtte til opførelse af 14 almene ungdomsboliger som en ny afdeling 2, - sammenlægning af de to afdelinger til én afdeling efter byggeriets færdiggørelse, og at de af kommunen udpegne to medlemmer af den nuværende bestyrelse fortsætter i den omdannede bestyrelse valgperioden ud, og at der fremover fortsat udpeges to medlemmer af kommunen til den nye organisationsbestyrelse. Magistraten anbefaler indstillingen. Nils Bell og Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse Bygherre: Den selvejende ungdomsboliginstitution Limfjordskollegiet. Beskrivelse af institutionen Limfjordskollegiet er opført i 1969 og ligger på et skrånende terræn med udsigt over Limfjorden øst for Bakkegårdsvej i Vejgaard. Grunden grænser mod nord, øst og syd til det ubebyggede og fredede Signalbakkeområde. Bebyggelsen består af 6 ens, niveaumæssigt forskudte blokke omkring en fælles parkeringsplads, der også fungerer som adgangsvej til kollegiet. Bebyggelsen er afgrænset af gavle og havemure, som optager de store spring i terrænet. Bygningerne er opført i gule teglsten med gennemgående vindues- og ydervægsbånd af træ. Tagkonstruktionen er udført af gitterspær med 20 graders taghældning og tagbeklædning af røde vingeteglsten. Stern og gavle er udført i træ. Der er i dag 106 stk. ét-rums boliger med eget bad og toilet. Der er fælles køkken og opholdsrum til hver blok. Boligerne er forholdsvis små og uden eget køkken. Bade- og toiletforholdene er trange og trænger til en generel renovering. Lydisoleringen mellem boligerne er ikke tidssvarende. Ifølge førsynsrapporten bærer bygningerne tydeligt præg af stor belastning som kollegiebyggeri. Taget er nedslidt og trænger til udskiftning. Indvendige overflader i fællesarealer er slidte. Der er huller i gulvbelægninger og loftsbeklædning. Køkkener er nedslidte, og badeværelser er nedslidte og fugtskadede. Rummene lever ikke op til nutidig standard. Varmesystemet viser begyndende tegn på nedbrydning, og de øvrige installationer er nedslidte og bør opdateres, da de ikke opfylder de nuværende krav og ønsker til tekniske installationer. Limfjordskollegiet har de seneste år haft en stor fraflytningsprocent (omkring 50%).

-6-

For at undgå yderligere bygningsskader og for at gøre kollegiet tidssvarende og attraktivt for de studerende er det besluttet at gennemføre en omfattende renovering og modernisering samt at opføre yderligere en blok med 14 nye ungdomsboliger. Dette kræver formelt frasalg af det areal, der skal bebygges med den nye afdeling. Samtidig ønsker kollegiet, at institutionen omdannes til en almen boligorganisation. Beskrivelse af arbejderne Projektet omfatter en renovering og tilbygning til de bestående blokke. Herved etableres 76 stk. étrums boliger og 7 stk. to-rums boliger med køkkenniche, bad og toilet til hver bolig. De eksisterende fælles køkkener og opholdsrum moderniseres, således at det bestående gangfællesskab kan bibeholdes i hver blok. Moderniseringen og renoveringen sker med respekt for bebyggelsens eksisterende bygningskvaliteter. Der er udarbejdet en ny lokalplan i forbindelse med byggeriet (lokalplan 11-010). Kollegiet er omfattet af en fredningsdeklaration, hvor Fredningsnævnet er påtaleberettiget for så vidt angår udvidelser af kollegiet. Et tidligere projektforslag med tilhørende lokalplanforslag blev forkastet af Fredningsnævnet. Afgørelsen blev stadfæstet af Naturklagenævnet. Det nu foreliggende projekt er den 26. september 2000 godkendt af Fredningsnævnet. Lokalplanen er godkendt af byrådet den 27. november 2000 (punkt 9). Den nye blok opføres på forarealet ned mod Bakkegårdsvej. Blokken underordner sig den eksisterende bebyggelses planløsning og udføres i udseende og materialevalg som de øvrige blokke. Der indrettes 14 stk. ét-rums boliger med køkkenniche, bad og toilet til hver bolig principielt som de renoverede boliger i de øvrige blokke. Samtidig sker der en bearbejdning af udearealerne. Parkeringspladsen reduceres til det halve, og den øverste del indrettes som fælles, udendørs opholdsareal. Projektet er optaget på det godkendte boligprogram for 2000. Økonomi De samlede omkostninger til renoveringen beløber sig til 24 mio. kr. Heraf afholder institutionen udgifter for 1 mio. kr. fra opsparede henlæggelser. De resterende 23 mio. kr. finansieres 100% med støttede realkreditlån i henhold til § 100 i Lov om almene boliger m.v. Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om støtte. De 14 nye boliger skal godkendes som almene ungdomsboliger efter § 115 i Lov om almene boliger m.v. De samlede omkostninger beløber sig til 7,2 mio. kr. og finansieres med 84% støttede realkreditlån, 14% kommunal grundkapital og 2% beboerindskud.

-7-

Finansiering - renoveringen
Renoveringsudgift Realkreditlån 30-årigt nominallån Kommunal årlig ydelsesstøtte 1) Kommunal garanti maksimalbeløb 2)

- - - Kr. - - 23.001.000 1) 2) 23.001.000 ca. 230.000 23.001.000

Kommunens andel af den samlede ydelsesstøtte udgør 20%. Staten betaler 80%. Den kommunale garanti på lånet skal omfatte den del af lånet, der ligger ud over 80% af ejendommens værdi. Det nøjagtige garantikrav er endnu ikke beregnet.

Sagen medfører ikke kommunal grundkapitalindskud. Der gives ikke ungdomsboligbidrag til de renoverede boliger.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 5%, omkostninger 21% og håndværkerudgifter 74%. Renoveringsudgiften pr. m2 etageareal er beregnet til 7.377 kr. Heraf udgør håndværkerudgiften 5.470 kr. pr. m2. Ifølge det nye driftsbudget er den årlige brutto boligafgift pr. m2 efter renoveringen beregnet til 577 kr., svarende til en månedlig husleje på 1.748 kr. for en 1-rums bolig og 2.460 kr. for en 2-rums bolig. Huslejen er i dag 1.420 kr. pr. måned for en lille 1-rums bolig. Da boligantallet reduceres, og de renoverede boliger ombygges og udvides arealmæssigt og bl.a. indrettes med køkkenniche i hver bolig, er det ikke muligt umiddelbart at sammenligne huslejerne før og efter renoveringen. Beboerne har via et ombygningsudvalg været inddraget i projektet og har på et beboermøde tiltrådt den fremtidige, budgetterede husleje for de renoverede boliger. Finansiering - nybyggeri
Anskaffelsessum Realkreditlån med 1-årig rentetilpasning (84%) Kommunal grundkapital (14%) Kommunal garanti (19%) Kommunal andel af ungdomsboligbidrag 3)

- - - Kr. - - 7.217.000 3) 6.062.280 1.010.380 1.371.230 ca. 18.600

Ungdomsboligbidrag er en løbende ydelse, der er indeksreguleret og udgør 137 kr. pr. m2 i 2001. Heraf betaler kommunen 20% og staten 80%.

Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af staten.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 12%, omkostninger 20% og håndværkerudgifter 68%. Anskaffelsessummen pr. m2 etageareal er beregnet til 10.629 kr. Ifølge driftsbudgettet for det første år for de nye boliger er den årlige brutto boligafgift pr. m2 beregnet til 586 kr. Den månedlige nettohusleje (med fradrag af ungdomsboligbidrag) er beregnet til 1.812 kr. pr. bolig.

-8-

De beregnede renoveringsudgifter og anskaffelsessummer med tilhørende budgetterede huslejer må betegnes som rimelige. Organisationsomdannelse I forbindelse med projektet ønskes den selvejende ungdomsboliginstitution omdannet til en selvejende almen boligorganisation. Omdannelsen er godkendt på et beboermøde og af institutionens bestyrelse, som ligeledes har godkendt de nye vedtægter. Vedtægterne bygger på normalvedtægter og giver ikke anledning til bemærkninger. Omdannelsen skal i henhold til § 2 i Lov om almene boliger m.v. godkendes af kommunalbestyrelsen. Ifølge vedtægterne ønsker man fortsat, at 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen udpeges af kommunen. Det er normalt, at et sådant ønske imødekommes. Ligeledes foreslås det godkendt, at de nuværende kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fortsætter i den omdannede bestyrelse valgperioden ud. Landsbyggefonden har efter reglerne i bekendtgørelse om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer foretaget en vurdering af driftsøkonomien i institutionen. Landsbyggefonden har ikke haft særlige bemærkninger udover, at kommunen skal godkende, at et underskud fra 1998/99 på 151.738 kr. afvikles over 5 år mod normalt 3 år (perioden kan normalt tillades forlænget i op til 10 år). Omdannelsen foreslås at træde i kraft den 1. juni 2001. Forsøg/godkendelse af underhåndsbud Bygherren har søgt By- og Boligministeriet om godkendelse og tilskud efter § 146 i Lov om almene boliger m.v. til at udføre forsøg under ministeriets projekt ”Nye samarbejdsformer” og samtidig ansøgt kommunen om anvendelse af underhåndsbud i forbindelse med omhandlede projekt. By- og Boligministeriet har den 11. december 2000 godkendt forsøgsprojektet og givet et tilskud på 300.000 kr. Teknisk Udvalg har den 7. december 2000 (punkt 13) godkendt forsøget, og at der anvendes underhåndsbud på en række vilkår, herunder at kommunen skal godkende den samlede entreprisesum i den endelige aftale mellem bygherre og entreprenør, og at kommunen forbeholder sig ret til at efterprøve prisen hos et uvildigt rådgivningsfirma. Projektets samlede økonomi har været gennemgået af forvaltningen og drøftet med de implicerede parter. Efter forskellige justeringer og tilretninger kan forvaltningen nu godkende økonomien som indstillet.

-9-

Beslutning: Godkendt. Anita Knakkergaard stemte imod.

- 10 -

Punkt 5.

Lokalplan 02-042 - Boligområde m.m. ved Tostrupvej, Godthåb. Tillæg 3.18 til kommuneplanen (byplanramme 3.2.2.B1) (1. forelæggelse).
01.02.05P16/248. Teknisk Forvaltnings brev af 25. april 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender forslag til lokalplan 02-042 og tillæg 3.18 til kommuneplanen. Magistraten anbefaler indstillingen. Nils Bell og Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse Denne lokalplan er udarbejdet for at imødekomme et ønske om at kunne etablere et nyt boligområde i det vestlige Godthåb. Boligerne skal kunne opføres som fritliggende enbolighuse i op til 1½ etage. Det nye boligområde vil komme til at indeholde mellem 25 og 30 boliger. Lokalplanområdet Området ligger i byzone i den vestlige del af Godthåb og omfatter et ca. 40.000 m2 stort privatejet areal, som i dag er tilplantet med grantræer. Langs den østlige afgrænsning af grunden, mod Tostrupvej er der et hegn med forskellige træer og buske som f.eks. elm, bøg, eg og røn. Sammen med beplantningen på den modsatte side af vejen danner hegnet et fint rumligt forløb og skal derfor bevares. Formål Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse (enbolighuse) i maksimalt 1½ etage, at offentligheden har adgang gennem området via stiforbindelser, at der udlægges udendørs opholdsarealer til fælles brug for områdets beboere, og at området vejbetjenes fra Tostrupvej. Anvendelse Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til boligformål. Inden for området kan der opføres bygninger til fælles brug for beboerne, samt mindre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning. Øvrige bestemmelser Inden for området må der alene etableres virksomhed/aktivitet, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad (miljøklasse 1-2). Lokalplanen indeholder bestemmelser om mindste grundstørrelse, bebyggelsens placering og omfang og om bebyggelsens udseende. Der er bestemmelser om opholds- og fællesarealer, hegn, beplantning og terrænregulering. Endelig er der krav om vej- og stibetjening af boligområdet, krav til

- 11 -

udlæg af parkeringsarealer, krav til tekniske anlæg samt betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug. Miljøkonsekvensvurdering Der er foretaget en vurdering af, om de planlagte aktiviteter generer omgivelserne. Gennemførelse af byggeri m.m. ifølge lokalplanen vil kun have ubetydelige virkninger for omgivelserne. Økonomi Gennemførelse af lokalplanen vil ikke medføre udgifter for Aalborg Kommune. Beslutning: Godkendt.

- 12 -

Punkt 6.

Lokalplan 08-052 - Erhvervsareal ved Langagervej, Nørre Tranders. Tillæg 5.27 til kommuneplanen (blad 5.2.1.H2) (1. forelæggelse).
01.02.05P16/228. Teknisk Forvaltnings brev af 20. april 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender forslag til lokalplan 08-052 og tillæg 5.27 til kommuneplanen. Preben Pedersen og Henrik Thomsen kan ikke anbefale indstillingen. Magistraten anbefaler indstillingen. Nils Bell og Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse Lokalplanen omfatter et areal mellem Humlebakken, Lemvigvej, Motorvej E45 og Langagervej. Området ligger i dag i landzone og anvendes til græsning. Lokalplanen giver mulighed for, at området kan udstykkes og bebygges med erhvervsbyggeri. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg 5.27 til kommuneplanen, der udlægger området til lettere erhverv. Lokalplanforslaget har tidligere været forelagt Teknisk Udvalg i mødet den 15. juni 2000 (punkt 2). Teknisk Udvalg kunne ikke anbefale lokalplanforslaget, men foreslog, at der blev reduceret i byggemulighederne. Dette er sket i nærværende forslag til lokalplan, idet bebyggelsesprocenten er reduceret til 55%, og en etagehøjde på maksimalt 4 etager/16 m i to afgrænsede områder, og 1 etage/6,5 m i resten af byggefeltet. Lokalplanområdet ligger ved afslutningen af en lavning, som skærer sig gennem det højere beliggende kridtbakkeland. Mod Humlebakken er der en terrænhævning, hvorfra der er god udsigt til det åbne land mod nord og kirken. Lokalplanens bestemmelser Lokalplanområdet er opdelt i delområderne A og B. Område A må anvendes til kontorer, undervisning, rekreative formål, institutioner, værksteder og lignende, boliger (alene boliger, der er nødvendige for virksomhedens drift). Område B må anvendes til boliger (åben-lav) og institutioner. Lokalplanens område ligger i landzone. Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres området fra landzone til byzone.

- 13 -

Lokalplanen indeholder tillige bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende. Der udlægges areal til parkering og etablering af vej- og stiadgange. Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser om beplantning, skiltning, tekniske anlæg, varmeforsyning, miljø mm. Miljøkonsekvensvurdering Området ligger i en afstand på lidt over 300 m fra Nørre Tranders Kirke. Den relativt store bebyggelse forventes at bevirke, at det meste af denne udsigt forsvinder. Ligeledes bliver udsigten til Nørre Tranders Kirke begrænset til partielle kig mod kirkens tårn. Erhvervsvurdering Der bliver etableret en IT-virksomhed i området, hvilket vil give flere arbejdspladser. Økonomi Vedtagelsen af lokalplanen medfører udgifter for Aalborg Kommune ved overførsel af arealet fra landzone til byzone. Samtidig åbner lokalplanen mulighed for efterfølgende salg af kommunalt ejede erhvervsarealer. Beslutning: Godkendt. Socialistisk Folkeparti, Preben Pedersen og Anita Knakkergaard stemte imod.

- 14 -

Punkt 7.

Lokalplan 05-059 - Boligområde m.m., ved Skalborg Banevej, Skalborg. Tillæg 2.63 til kommuneplanen (byplanramme 2.6.6.B2) (2. forelæggelse).
01.02.05P16/223. Teknisk Forvaltnings brev af 25. april 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender lokalplan 05-059 og tillæg 2.63 til kommuneplanen endeligt. I forhold til de godkendte forslag (januar 2001) er der foretaget følgende ændringer: Kommuneplantillægget Ingen ændringer. Lokalplanens redegørelse Side 6, Kommuneplanen, sidste afsnit, linie 4, tilføjes efter bebyggelsesprocenten: ”og anvendelse til andet end boligformål”. Side 7, Tekniske anlæg. Nyt afsnit om vandforsyning tilføjes: ”Vandforsyning: Den eksisterende private boring inden for lokalplanens område skal nedlægges efter reglerne i Vandforsyningsloven. Den fremtidige vandforsyning til området skal ske fra Aalborg Kommunale Vandforsyning.” Side 8, under B. Kloakering, sidste afsnit, linie 6-9: ”ledningen kan med kommunens tilladelse omlægges…” erstattes af ”Ledningen (inklusive deklarationsbælte) kan under forudsætning af kommunens godkendelse omlægges til et andet tracé, således at ledningen indpasses i bebyggelsesplanen. En tilladelse til omlægning af ledningen kræver, at der er fremsendt et kloakprojekt, der er godkendt af Spildevandsafdelingen.” Lokalplanens bestemmelser Side 12, Formålsbestemmelsens sidste afsnit: ”…minimum 10% af lokalplanområdet” ændres til ”…minimum 10% af den del af lokalplanområdet, der ligger sydøst for byggelinjen.” Side 13, 7.1 Fælles opholdsareal, 1. afsnit: ”…minimum 10% af lokalplanens område” ændres til ”…minimum 10% af den del af lokalplanområdet, der ligger sydøst for byggelinjen.” Side 13, 7.7 Terrænregulering, linie 2: ”eksisterende” erstattes af ”færdigreguleret”. Side 14, 7.6 Hegning. Nyt afsnit tilføjes: ”Levende hegn i skel, langs lokalplanområdets nordøstlige og sydvestlige afgrænsning, kan suppleres med trådhegn”. Side 14, 9.2 Kloakering, sidste afsnit: ”ledningen kan med kommunens tilladelse omlægges…” erstattes af ”Ledningen (inklusive deklarationsbælte) kan under forudsætning af kommunens godkendelse omlægges til et andet tracé, således at ledningen indpasses i bebyggelsesplanen. En tilladelse til omlægning af ledningen kræver, at der er fremsendt et kloakprojekt, der er godkendt af Spildevandsafdelingen.” Side 15, Forholdet til deklaration: Afsnittet slettes.

- 15 -

Bilag 2, Arealanvendelse samt Bilag 3, Illustrationsplan: Konsekvensrettet som følge af, at den eksisterende vejadgang til Ådalen, langs lokalplanområdets sydvestlige afgrænsning, fastholdes. Magistraten anbefaler indstillingen. Nils Bell og Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse 1. forelæggelse Byrådets møde den 22. januar 2001 (punkt 11). Denne lokalplan er udarbejdet for at gøre det muligt at opføre en ny bebyggelse ved Skalborg Banevej i Skalborg. Det nye boligområde vil komme til at indeholde op til 25 boliger. Boligerne opføres som tæt-lav bebyggelse i op til 1½ etage. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et ca. 1,3 ha stort privatejet areal beliggende mellem Skalborg Banevej og Øster Ådalen. Inden for området ligger der et gartneri, der ikke længere er i drift. Formål Lokalplanens formål er at sikre, at området anvendes til boligformål, nærmere bestemt til tæt-lav boligbebyggelse, at ny bebyggelse opføres i højst 1½ etage, at der højst opføres 25 boliger inden for lokalplanområdet, og at der udlægges fælles opholdsareal, svarende til minimum 10% af den del af lokalplanområdet, der ligger sydøst for byggelinien. Anvendelse Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til boligformål. Inden for området kan der opføres mindre tekniske anlæg. Øvrige bestemmelser Lokalplanen indeholder bestemmelser om mindste grundstørrelse, bebyggelsens placering og omfang og om bebyggelsens udseende. Der er bestemmelser om fælles opholdsareal, en beplantet støjvold, terrænregulering, udendørs oplag, belysning og hegning. Endelig er der krav om vej- og stibetjening af boligområdet samt krav til udlæg af parkeringsarealer, tekniske anlæg, miljø og oprettelse af grundejerforening. Miljøkonsekvensvurdering Der er foretaget en vurdering af, om de planlagte aktiviteter generer omgivelserne. Gennemførelse af byggeri m.m. ifølge lokalplanen vil kun have ubetydelige virkninger for omgivelserne. Økonomi Gennemførelse af lokalplanen vil ikke medføre udgifter for Aalborg Kommune.

- 16 -

Indsigelser/bemærkninger Der er modtaget i alt 5 indsigelser mod og 1 bemærkning til lokalplanforslaget. De er indsendt af følgende: 1. Nordjyllands Amt, Niels Bohrs Vej 30, Aalborg Øst. 2. Politimesteren i Aalborg, Jyllandsgade 27, Aalborg. 3. Vagn Graves Christensen, Klarupgårdvej 9, Aalborg SV. 4. Teknik og Anlæg, Vesterbro 14, Postboks 765, Aalborg. 5. Knud Erik Østergaard, Skalborg Banevej 9, Aalborg SV. 6. Christensen og Rottbøll Arkitekter, C. W. Obels Plads 39, Postboks 1649, Aalborg. I det følgende er indholdet af og forslag til svar på de enkelte bemærkninger/indsigelser gennemgået: 1. Nordjyllands Amt gør ikke indsigelse mod lokalplanforslaget. 2. Politimesteren i Aalborg bemærker, at oversigten skal sikres tilstrækkeligt ved udkørsel fra udstykningen på Skalborg Banevej. Oversigten er besværliggjort ved placering af støjvolden kombineret ved vejens linjeføring. Svar: I den endelige lokalplan er støjvolden trukket tilbage på grunden, således at oversigten er sikret. Indsigelsen er dermed imødekommet. 3. Vagn Graves Christensen ejer matr.nr. 22de og 22dg, som begge er pålagt landbrugspligt. Tilkørslen til matriklerne er indtil nu sket langs den sydlige kant af matr.nr. 22e, lokalplanområdets sydøstlige afgrænsning. Vagn Graves Christensen gør indsigelse mod, at tilkørslen skal ske gennem den nye bebyggelse og insisterer på, at vejadgangen føres uden om området. Svar: I den endelige lokalplan er bebyggelsesplanen revideret således, at den eksisterende vejadgang langs lokalplanområdets sydvestlige afgrænsning til indsigerens ejendomme fastholdes. Indsigelsen er dermed imødekommet. 4. Teknik og Anlæg foreslår at ændre en sætning vedrørende kloakering i redegørelsen, ”B. Kloakering” side 8 og i bestemmelserne, afsnit ”9.2. Kloakering” side 14. Svar: I den endelige lokalplan er sætningen ændret som ønsket. Ændringsforslaget er dermed imødekommet. 5. Knud Erik Østergaard gør indsigelse imod, at der ikke må udføres fast hegn i skellet mellem hans grund og lokalplanområdet, idet han forudser problemer med at holde hunde og børn borte fra sin grund. Herudover gør han opmærksom på, at der er forsyningspligt af vand og kloak fra matr.nr. 22e til nuværende og kommende ejere af hans ejendom og spørger, hvordan dette vil løses fremover. Svar: I den endelige lokalplan er der tilføjet et afsnit, der sikrer, at levende hegn i skel, langs lokalplanområdets nordøstlige og sydvestlige afgrænsning, kan suppleres med trådhegn. Indsigelsen er dermed imødekommet. Hvad angår forsyningspligt af vand og kloak fra matr.nr. 22e vil lokalplanens endelige vedtagelse ikke berøre eksisterende rettigheder, idet lokalplanen alene regulerer fysiske forhold og tilstande.

- 17 -

6. Preben Rottbøll, arkitekt på projektet, gør indsigelse mod pkt. 7.1, idet formuleringen ”lokalplanens område” ønskes erstattet med ”byggeområdet”. Begrundelsen er, at de ikke finder det rimeligt at skulle beregne fælles friareal af den del af lokalplanens område, der ikke må udnyttes p.g.a. støjforhold. Herudover beder Preben Rottbøll om, at stien fra lokalplanområdet til marken sydøst for ændres til adgangsvej med udlægsbredde på 5,0 m, idet ejeren af marken har en tinglyst vejret hen over matr.nr. 22e. (Denne del af indsigelsen er løst ved at fastholde den eksisterende vejadgang.). Svar: I den endelige lokalplan er ”lokalplanens område” erstattet af ”den del af lokalplanområdet, der ligger sydøst for byggelinien”. Indsigelsen er dermed imødekommet. Beslutning: Godkendt.

- 18 -

Punkt 8.

Lokalplan 08-048 - Boliger m.v. ved Smedegårdsvej, Aalborg Øst. Tillæg 5.25 til kommuneplanen (byplanramme 5.3.2.B3) (2. forelæggelse).
01.02.05P16/221. Teknisk Forvaltnings brev af 25. april 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender lokalplan 08-048 og tillæg 5.25 til kommuneplanen endeligt. I forhold til de godkendte forslag (december 2000) er der foretaget følgende ændringer: Lokalplanen Planbestemmelser Side 12, 8.3 Parkering ”Plejeboliger 1 P-plads pr. 4 boligenheder, Personale 1 P-plads pr. 2 ansatte, Forsamlingslokale 1 P-plads pr. 8 siddepladser. For øvrige anvendelsesområder henvises til bilag F, Parkeringsnormer.” ændres til ”Plejeboliger og støttecenter m.v. i alt 55 P-pladser”. Som vejledende tekst indsættes desuden ”Parkeringskravet for plejeboliger og støttecenter m.v. er lavere, end den vejledende P-norm foreskriver. I det omfang, der er tale om sammenfaldende ejer- og anvendelsesforhold med området omfattet af lokalplan 08041, Bolig- og serviceområde ved Smedegårdscentret, vil yderligere parkering kunne etableres der.” Bilag 2, Arealanvendelse Arealet til fælles parkering er blevet tilrettet, så det er i overensstemmelse med bilag 3. P-udlægget, der var placeret ved gavlene af ungdomsboligerne øst for adgangsvejen, er fjernet. Magistraten anbefaler indstillingen. Nils Bell og Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse 1. forelæggelse Byrådets møde den 22. januar 2001 (punkt 14). Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen vedrørende renovering og tilbygning af det eksisterende plejehjem Smedegården. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af 39 ungdomsboliger indrettet i de tidligere ældreboliger mod Smedegårdsvej. Der kan ved om- og tilbygning af plejehjemmet etableres 6 boliggrupper med i alt 69 boliger. De 5 boliggrupper med hver 12 plejeboliger dannes af de eksisterende plejehjemsboliger langs Rebildparken med inddragelse af 9 tidligere ældreboliger mod nord samt til- og ombygninger. Den sidste boliggruppe for senildemente indeholder 9 boliger og placeres syd for aktivitetscentret.

- 19 -

Vejadgangen til lokalplanområdet skal fortsat ske fra Smedegårdsvej, dog vil adgangsvejen blive rykket ca. 5 meter mod nordvest. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er i dag udbygget med et plejecenter med tilhørende pleje- og ældreboliger. Terrænet fremstår i dag som en reguleret vandret flade med skråninger, der optager terrænforskellene mod de omkringliggende områder. Langs den østlige afgrænsning mod Rebildparken er området skærmet af et ca. 2-3 m bredt beplantningsbælte, og tilsvarende er der langs sydskellet mod Rebildparken et eksisterende beplantningsbælte på 7-8 m. Beplantningsbælterne består overvejende af løvfældende træer og buske. I lokalplanområdet er der foretaget prøveudgravninger af Aalborg Historiske Museum. Forundersøgelsen viser ikke spor af historisk interesse. Lokalplanområdets omgivelser Syd for lokalplanområdet løber en sti, der forbinder Rebildparkens nordlige stisystem med Astrupstien. Vest for lokalplanområdet løber Astrupstien, der mod nord forbindes med Jerupstien og derefter tangerer Planetcentret, plejehjemmet Smedegården, Tornhøjcentret og -skole for endelig i Bundgårdsparken at tilslutte sig Mejrupstien. Nordvest for Astrupstien ligger Boligforeningen Himmerlands gårdhavehuse på græsklædte arealer. Bebyggelsen er opført i 1 etage med gule facadesten og har overvejende lukkede facader mod stien. Øst og sydøst for lokalplanområdet på den anden side af beplantningsbæltet ligger Rebildparken, et udbygget boligområde med parcelhuse fra 70’erne. Parcelhusene er overvejende opført i lyse teglsten med en taghældning på 25 - 30 grader og med bølge-eternit som tagbeklædning. Formål Lokalplanen skal åbne mulighed for at gennemføre en om- og tilbygning af det eksisterende plejehjem. Tilbygninger skal opføres inden for byggefelterne. Ved om- og tilbygning skal bebyggelsen til stadighed fremstå med en bebyggelsesform, materialeog farvevalg, der giver en sammenhængende karakter for lokalplanområdet. Friarealerne mod Astrupstien får parkkarakter, der harmonerer med de omkringliggende arealers bearbejdning omkring stien. Området skal vejbetjenes fra Smedegårdsvej. Anvendelse Området opdeles i 2 delområder A og B. Delområde A udlægges til offentligt formål (plejeboliger og støttecenter). Delområde B udlægges til boligområde (tæt-lav). Inden for delområde A kan der indrettes lokaler eller opføres bygninger (fælleshuse, redskabshuse, cykelskure m.m.) til fælles brug

- 20 -

for beboerne m.fl. Fælleshuse kan anvendes til formål som: Klinikker (dog ikke dyreklinik), kontorer, restaurant, service og tekniske anlæg. Inden for lokalplanens område kan der opføres transformerstationer og andre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer. Øvrige bestemmelser Lokalplanforslaget indeholder detaljerede bestemmelser for mindste grundstørrelse, bebyggelsens omfang og placering og udseende. Der er krav til vej- og stibetjening af boligområdet samt til udlæg af parkeringsarealer. Der er endelig bestemmelser om beplantning, terrænregulering, hegning og om tekniske anlæg. Miljøkonsekvensvurdering Der er foretaget en vurdering af, om de planlagte aktiviteter generer omgivelserne. Byggeri m.m. ifølge lokalplanen vil kun have mindre eller ubetydelige virkninger for omgivelserne. Økonomi Gennemførelse af lokalplanen vil ikke medføre udgifter for Aalborg Kommune. Indsigelser/bemærkninger Der er modtaget 2 skriftlige indsigelser mod eller bemærkninger til lokalplanforslaget. Indsigelserne/bemærkningerne er indsendt af følgende: 1. Larsen & Laursen, Rådgivende Ingeniørfirma, Badehusvej 18, Aalborg 2. Nordjyllands Amt, Niels Bohrs Vej 30, Aalborg Øst 1. Larsen & Laursen forespørger, om den godkendte bebyggelsesplan overholder det angivne krav til afstand mellem vigepladser på brandvejen på 30 m, jf. pkt. 8.2 Brandvej. I modsat fald ønskes kravet ændret til 42 m. Svar: Udformningen af vejarealet ud for boenhed 4 tilgodeser kravet om vigeplads. Kravet på de 30 m vurderes at være opfyldt for vejstrækningen som helhed. Indsigelsen er således imødekommet. 1. Larsen & Laursen gør indsigelse mod lokalplanens bestemmelser vedrørende parkeringskrav. Parkeringskravet ønskes set i sammenhæng med naboområdet syd for, der er omfattet af lokalplan 08-041, da der ikke er mulighed for at etablere tilstrækkeligt antal P-pladser, jf. P-normen. Svar: En lokalplan kan ikke regulere forhold for arealer, der ligger uden for lokalplanens afgrænsning. Da der er tale om sammenfaldende ejer- og anvendelsesforhold med området omfattet af lokalplan 08-041, vurderes det, at yderligere behov for etablering af parkeringspladser for området som helhed vil kunne tilgodeses der. Parkeringskravet fastsættes derfor efter det antal pladser, der realistisk set kan etableres inden for lokalplanområdet. Indsigelsen er således imødekommet.

- 21 -

2. Nordjyllands Amt meddeler, at der ikke gøres indsigelse mod lokalplanen. Beslutning: Godkendt.

- 22 -

Punkt 9.

Parkeringspolitik for Aalborg Vestby.
05.05.00G01. Teknisk Forvaltnings brev af 25. april 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender, at der gennemføres en parkeringspolitik for Vestbyen, der bl.a. indeholder indførelse af en ordning med parkeringslicenser i den østlige del af Vestbyen samt udpegning af områder til fremtidig placering af parkering, at der i budgetforslaget for 2002 vurderes en P-licensordning for beboere og erhvervsdrivende i området afgrænset af Vesterbro, Limfjorden og jernbanen, og at forslaget til parkeringspolitik i forbindelse med en kommende revision af Handlingsplan for Trafik og Miljø fremlægges i offentlighedsfase i 8 uger, jf. sagsbeskrivelsen. Henrik Thomsen kan ikke anbefale, at det grønne område i forbindelse med Fjordmarken inddrages til parkeringspladser. Magistraten anbefaler indstillingen. Nils Bell og Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse I Aalborg Kommunes Trafik- og Miljøhandlingsplan fra 1999 er Aalborg Vestby fremhævet som et område med specielle parkeringsproblemer. Problemerne er bl.a. opstået på baggrund af en omfattende byfornyelse i kvarteret, hvor der er nedlagt parkeringspladser i gårdene. Udbygningen af havnefronten har skabt øget aktivitet i området, ligesom det generelt øgede bilejerskab har medført, at der er flere biler pr. husstand i Vestbyen end tidligere. På den baggrund indstillede Teknisk Forvaltning til Teknisk Udvalgs godkendelse, at der gennemføres en parkeringsanalyse i Vestbyen. Indstillingen blev godkendt i mødet den 4. maj 2000 (punkt 7). Til registrering af parkeringsudnyttelsen i Vestbyen blev i december 2000 gennemført en parkeringsanalyse. Den havde det formål at bearbejde resultaterne med henblik på at beskrive de nuværende og fremtidige parkeringsbehov i Vestbyen. Der skulle endvidere stilles forslag til ny parkering med en hensigtsmæssig lokalisering i forhold til efterspørgslen samt vurderes en udvidelse af ordningen med beboer- og erhvervslicenser til Vestbyen. I notat fra den 15. marts 2001 har COWI udarbejdet et forslag til en parkeringspolitik for Aalborg Vestby. Der er efterfølgende sket en vurdering af de i notatet fremsatte forslag til placering af ny parkering. Disse er efterfølgende indarbejdet i forslaget til parkeringspolitikken. Forslaget til Parkeringspolitik for Vestbyen har tidligere været forelagt Teknisk Udvalg til drøftelse i mødet den 5. april 2001 (punkt 17).

- 23 -

Forslag til parkeringspolitik for Vestbyen Generelt: Der skal arbejdes på at forbedre parkeringsudbuddet i den østlige del af Vestbyen og at samle de eksisterende parkeringsmuligheder på trafikalt velbeliggende større anlæg, hvor der kan ske en fornuftig afsøgning uden at skabe uvedkommende P-søgende trafik i boligområderne. Placering af ny parkering: Parkeringskapaciteten i bydelen skal udbygges, og mulighederne skal prioriteres ud fra, om den nye parkering kan medvirke til at forøge parkeringskapaciteten i den østlige del af Vestbyen. Anvendelse af P-pladser: Kantstensparkeringen i den østlige del af Vestbyen skal forbeholdes kunder til lokale butikker og beboere i området. Heldagsparkering henvises til de større P-anlæg og andre områder, hvor der er større parkeringsreserver. Placering af ny parkering: Placeringen af mulig ny parkering på Fjordmarken, Gåsepigen og Herluf Trolles Gade er medtaget i Aalborg Kommunes Bykatalog. C. A. Olesens Gade kan være tvivlsom, da der i øjeblikket forhandles om arealets anvendelse til andet formål. Mulighederne indarbejdes i prioriteret rækkefølge i planlægningen for udbygning af Vestbyen samt i Aalborg Kommunes Trafik- og Miljøhandlingsplan: Fjordparken (terrænparkering) C. A. Olesens Gade (P-hus) Gåsepigen (P-hus) Herluf Trolles Gade (P-kælder).

Udnyttelse af kantstensparkering: Samtlige kantstensparkeringspladser i området afgrænset af Vesterbro, jernbanen og Limfjorden tidsbegrænses til maksimalt 2 timer i tidsrummet 09-17 (09-14). Der foreslås indført en særlig licensordning i området afgrænset af Vesterbro, jernbanen og Limfjorden, hvor beboere og erhvervsdrivende har mulighed for at erhverve en tilladelse til at parkere tidsubegrænset på kantstensparkeringspladserne. Tilladelsen gives til de personer, der har folkeregisteradresse i området samt er påført bilens registreringsattest som enten ejer eller bruger. Forslaget vurderes i budgetforslaget for 2002. Der skal arbejdes for at tidsbegrænse de private offentligt tilgængelige P-pladser. Dette kan dog kun ske efter forhandling med ejerne. Offentlighedsfase Parkeringspolitik for Aalborg Vestby gennemføres med baggrund i Færdselslovens § 92 og Lov om offentlige Veje § 107, stk. 2 (i forhold til beboer- og erhvervslicens).

- 24 -

Parkeringspolitikken for Aalborg Vestby indarbejdes i Aalborg Kommunes Handlingsplan for Trafik og Miljø. Den seneste Handlingsplan for Trafik og Miljø blev vedtaget af byrådet den 13. december 1999 (punkt 2), og med en planperiode på 4 år vil den reviderede plan skulle være klar til byrådets godkendelse i slutningen af 2003. Der vil til Trafik- og Miljøhandlingsplanen være en offentlighedsperiode på 8 uger. Notat ”Parkeringspolitik for Vestbyen, Forslag. COWI (dateret 15. marts 2001)” er udsendt til byrådets medlemmer sammen med dagsordenen. Beslutning: Der foretoges afstemning For 1. at stemte 27 imod 2 stemte 29 imod ingen stemte 27 imod 2

For 2. at

For 3. at

Indstillingen var herefter godkendt. Anita Knakkergaard ønskede ført til referat, at hun ikke kunne gå ind for placering på Fjordmarken.

- 25 -

Punkt 10.

Navngivning af ny vej - Siemens Kaj.
05.01.01G01. Teknisk Forvaltnings brev af 26. april 2001. Teknisk Udvalg kan ikke godkende indstilling om, at en del af en eksisterende vej navngives Siemens Kaj. Ib Rasmussen og Edgar Christensen ønsker sagen forelagt og afgjort af byrådet. Magistraten anbefaler, at en del af en eksisterende vej navngives Siemens Kaj. Nils Bell og Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse Der er tale om en vej i DAC-området, Nørresundby, lokalplan 12-053 vedtaget af byrådet den 19. juni 2000 (punkt 35). Hele vejen er tidligere navngivet Lindholm Brygge. Det foreslås nu, at den nederste del af vejen ændrer navn til Siemens Kaj. Plan over området ligger på sagen. Beslutning: Der foretoges afstemning om indstillingen fra Magistraten For stemte 17 Imod stemte 13 Indstillingen var herefter godkendt.

- 26 -

Punkt 11.

Limfjordsbroen - regnskab 2000.
05.01.30S02. Teknisk Forvaltnings brev af 27. april 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender regnskab 2000. Magistraten anbefaler indstillingen. Nils Bell og Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse Udvalget for Limfjordsbroen har godkendt regnskabet den 27. marts 2001. Driftsunderskuddet er på 5.776.960 kr. Statstilsvar for 2000 er indgået med 5.651.422 kr. For lidt modtaget statstilsvar på 125.538 kr. for 2000 refunderes af staten.
Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse

- - - Kr. - - Indtægter Lejeindtægter ........................................... Renteindtægter ........................................ I alt ..........................................................

25.000 -25.000 0

25.000 -25.000 0

54.086 59.614 113.700

29.086 84.614 113.700

Udgifter Personaleudgifter .................................... Vedligeholdelse og drift .......................... Andre udgifter ......................................... I alt .......................................................... Driftsunderskud .......................................

2.143.000 4.860.000 388.000 7.391.000 7.391.000

2.143.000 3.310.000 388.000 5.841.000 5.841.000

2.163.100 3.420.394 307.166 5.890.660 5.776.960

20.100 110.394 -80.834 49.660 49.660

Minus i kolonnen “Afvigelse” = mindreindtægter/mindreudgifter. Beslutning: Godkendt.

- 27 -

Punkt 12.

Limfjordsbroen - budget 2002.
05.01.30S02. Teknisk Forvaltnings brev af 27. april 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender budget 2002 og budgetoverslag 2003-2011. Magistraten anbefaler indstillingen. Nils Bell og Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse Udvalget for Limfjordsbroen har godkendt budget og budgetoverslag den 27. marts 2001. Udover byrådets godkendelse skal budget og budgetoverslag godkendes af Trafikministeriet. Efterfølgende oversigt viser beløbene for regnskab 2000, budget 2001 og budget 2002.
Regnskab 2000 Budget 2001 - - 1.000. kr. - Indtægter Lejeindtægter ................................................................. Renteindtægter ............................................................... Andre indtægter ............................................................. I alt ................................................................................. Udgifter Personaleudgifter ........................................................... Vedligeholdelse og drift ................................................ Andre udgifter ................................................................ I alt ................................................................................. Driftsunderskud ............................................................. 54 60 0 114 25 0 0 25 32 70 0 102 Budget 2002

2.163 3.420 307 5.890 5.776

2.228 1.570 363 4.161 4.136

2.258 7.750 418 10.426 10.324

Beslutning: Godkendt.

- 28 -

Punkt 13.

Elforsyningen - AKE Net - omdannelse af I/S Nordjyllandsværket til NV Net Amba.
13.00P19/7. Forsyningsvirksomhedernes brev af 9. maj 2001. Forsyningsudvalget indstiller til byrådet, at I/S Nordjyllandsværkets førstebehandlede forslag, inklusive protokollat, vedrørende omdannelsen af I/S Nordjyllandsværket til NV Net Amba godkendes, at der pålægges Aalborg Kommunes repræsentanter i I/S Nordjyllandsværkets repræsentantskab bundet mandat til at stemme i overensstemmelse med beslutningen vedrørende emnet i foranstående første “at”, alternativt at Aalborg Kommune godkender omdannelsen, hvis sagen afgøres ved skriftlig afstemning, at det godkendes, at Aalborg Kommunes repræsentanter i I/S Nørresundby Højspændingsselskab ved emnets behandling der - pålægges at stemme i overensstemmelse med beslutningen vedrørende emnet i foranstående første “at”, og at det godkendes, at I/S Nørresundby Højspændingsselskabs repræsentanter i I/S Nordjyllandsværkets repræsentantskab pålægges at stemme - alternativt at I/S Nørresundby Højspændingsselskab ved skriftlig afstemning forholder sig - i overensstemmelse med beslutningen vedrørende emnet i foranstående første og tredje “at”. Magistraten anbefaler indstillingen. Nils Bell og Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse Baggrund Med baggrund i den nye elforsyningslov nr. 375 af 2. juni 1999 med senere ændringer samt indgåede folketingsaftaler herom er det forudsat, at 150 kV-transmissionsselskaber overgår til selskaber med begrænset ansvar. I/S Nordjyllandsværket førstebehandlede derfor på ny på repræsentantskabsmøde den 28. november 2000 emnet vedrørende omdannelse af I/S Nordjyllandsværket til NV Net Amba med tilknyttet vedtægtsforslag. Senere har firmaet PA Consulting Group udarbejdet rapporten ”Undersøgelse af 150 kV-nettets fremtidige tilhørsforhold”. Derpå har I/S Nordjyllandsværkets repræsentantskab den 24. april 2001 foretaget en fornyet førstebehandling af selskabsomdannelsen til NV Net Amba, inklusive vedtægtsændringer og overgangsbilag, ud fra oplæg af henholdsvis 19. og 21. marts 2001. Til forslaget var knyttet følgende protokollat: ”I/S Nordjyllandsværkets repræsentantskab vedtog på sit ordinære møde den 24. april 1997 - ved godkendelse af bestyrelsens beretning - principielt at ville overføre ejerskabet til 150 kV-transmissions-nettet i Nordjylland til I/S Eltra (nu Eltra Amba).

- 29 -

Denne principbeslutning fastholdes, så bestyrelsen for NV Net Amba forpligtes til løbende at vurdere fordelagtigheden af at indgå i et tættere driftsmæssigt samarbejde/en selskabsmæssig sammenslutning med Eltra Amba”. Ved denne fornyede førstebehandling besluttede repræsentantskabet enstemmigt at oversende sagen til andenbehandling, inklusive det foreliggende vedtægtsforslag og overgangsbilag samt protokollat. Formalia I henhold til I/S Nordjyllandsværkets gældende vedtægters § 3.12, § 3.13.3 og § 3.14 skal selskabets vedtagelse vedrørende opløsning/omdannelse til NV Net Amba behandles af dets repræsentantskab 2 gange samt imellem disse 2 behandlinger forelægges de enkelte interessenters kompetente forsamlinger. Til godkendelse af forslaget ved andenbehandlingen kræves enstemmighed for så vidt angår ændring af bl.a. formålsbestemmelser, bestemmelsen vedrørende bestyrelsessammensætning samt fjernvarmebestemmelsen og for alt øvrigt, at 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer for, jf. vedtægternes § 3.12 og 13. Hvad angår pålæggelse af bundet mandat, kan det oplyses, at der såvel fra Indenrigsministeriet som fra Folketingets Ombudsmand i henholdsvis 1988 og 1990 er udtalt, at det, medmindre det modsatte er bestemt, tilkommer en kommunalbestyrelse at afgøre, hvordan kommunalbestyrelsens repræsentanter skal varetage kommunens interesser i forbindelse med afstemning om en sag i et fællesskabsorgan. Konkret er der i såvel I/S Nordjyllandsværkets gældende vedtægters § 3.14 som i I/S Nørresundby Højspændingsselskabs vedtægters § 15, stk. 1, samstemmende angivet, at repræsentantskabs-/bestyrelsesmedlemmerne er bundet af disses kompetente forsamlingers afgørelser vedrørende det relevante emne. I/S Nordjyllandsværket andenbehandler omdannelsen/etableringen på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 26. juni 2001, hvis sagen ikke afgøres ved skriftlig afstemning i henhold til § 3.14 i de gældende vedtægter. Realia I/S Nordjyllandsværkets nuværende hovedaktivitet er drift af transmissionsnet på 150 kV-niveau. Selskabets repræsentantskab principgodkendte imidlertid på det ordinære repræsentantskabsmøde den 24. april 1997, at ejerskabet til 150 kV-transmissionsnettet i Nordjylland skulle overføres til I/S Eltra (nu Eltra amba), og at der ville blive udarbejdet indstilling herom på det tidspunkt, hvor også de øvrige kraftværksområder var parate til at overføre ejerskabet af deres 150 kV-transmissionsnet. Med baggrund heri har det således hele sagsforløbet igennem været Aalborg Kommunes synspunkt, at 150 kV-transmissionsnettet hurtigst muligt skal overføres til Eltra amba. Da de øvrige kraftværksområder endnu ikke har truffet beslutning om overførsel af deres 150 kVtransmissionsnet til Eltra amba, lægger I/S Nordjyllandsværket derfor i stedet op til, at nok opretholdes principbeslutningen, men at selskabet nu omdannes til et andelsselskab med begrænset ansvar - NV Net Amba - med henblik på drift af det nordjyske transmissionsnet på 150 kV-niveau.

- 30 -

Dog således at der løbende sker en vurdering af fordelagtigheden af et tættere samarbejde/sammenslutning med Eltra Amba. Ved valget af amba-formen i NV Net Amba fastholdes forbrugerejerskabet. Forpligtelser over for Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen Igennem hele forløbet om I/S Nordjyllandsværkets fremtid har Aalborg Kommune over for I/S Nordjyllandsværket til stadighed påpeget, at interessenterne i I/S Nordjyllandsværket ved selskabets ophør fortsat hæfter solidarisk for opfyldelse af forpligtelser over for Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen, jf. § 6 i de gældende vedtægter for I/S Nordjyllandsværket. Dette vil derfor atter skriftligt og parallelt med den forestående repræsentantskabsbehandling blive erindret over for I/S Nordjyllandsværket - og dermed dets interessenter, som forpligtelsen ved oprettelsen af NV Net Amba vil overgå til. Økonomiske, erhvervsmæssige og miljømæssige konsekvenser Godkendelse af indstillingen har ikke direkte økonomiske, erhvervs- og/eller miljømæssige konsekvenser. Følgende bilag er tidligere udsendt til byrådets medlemmer: - Uddrag af referat fra I/S Nordjyllandsværkets repræsentantskabsmøde den 24. april 2001, i form af punkt 6 - Forslag af 19. og 21. marts 2001 til henholdsvis vedtægter og overgangsbilag for NV Net Amba. Beslutning: Godkendt.

- 31 -

Punkt 14.

Gasforsyningen - takstændringer.
13.04S29/3. Forsyningsvirksomhedernes brev af 9. maj 2001. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at gastaksterne for storforbrugere ændres pr. 1. maj 2001 i henhold til sagsbeskrivelsen. Magistraten anbefaler indstillingen. Nils Bell og Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse Takster Baggrunden for indstillingen er en ændring i Naturgas Midt-Nord I/S' pris pr. 1. maj 2001. Der foreslås følgende takstændringer:
Gældende takster pr. 1. april 2001 Nye takster pr. 1. maj 2001 - - - Kr. - - B forbrug over 200 m3 pr. år B1 Fælles Abonnement ……...................................................................... Kr./m3......................................................................................... B2.1 Erhvervstarif - proces Abonnement ……...................................................................... Kr./m3......................................................................................... B2.2 Erhvervstarif - rumopvarmning Abonnement ……...................................................................... Kr./m3........................................................................................

1.148 2,01

1.150 2,00

1.270 1,40

1.272 1,39

1.148 2,01

1.150 2,00

Forannævnte priser er anmeldt til Energitilsynet med virkning fra 1. maj 2001. Beslutning: Godkendt.

- 32 -

For lukkede døre
Punkt 15.

Ke•Mi•Lab - salg. • •
09.00Ø22/3. Forsyningsvirksomhedernes brev af 23. maj 2001. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender salget af Ke•Mi•Lab til MILJØ-KEMI A/S. Sigvart Sigvartsen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Forsyningsudvalget godkendte i mødet den 5. september 2000 (punkt 8), at Ke•Mi•Lab skulle udbydes til salg med henblik på at fastholde arbejdspladserne i Aalborg Kommune. Salget af Ke•Mi•Lab blev annonceret i dagspressen i februar måned 2001. Udbudsmaterialet blev sendt til alle potentielle købere, som henvendte sig til konsulentfirmaet. De potentielle købere blev samtidig med modtagelsen af udbudsmaterialet opfordret til at fremsende en interessetilkendegivelse senest primo marts 2001, hvori et antal konkrete oplysninger skulle fremgå. Aalborg Kommune har vurderet de indkomne tilbud og truffet et foreløbigt valg af køber med udgangspunkt i følgende udvælgelseskriterier: - Den tilbudte pris - Eventuelle betingelser og forbehold markeret i forhold til udkast til virksomhedsoverdragelsesaftalen - Købers hensigtserklæringer vedrørende realisering af udviklingspotentialer og strategi for regional vækst - Købers konkrete handlingsplan for forløbet umiddelbart efter overtagelsen i relation til medarbejderne m.v. Efter en afklaring og uddybning af dette bud er forhandlingsgruppen nået frem til at indstille, at Aalborg Kommune sælger Ke•Mi•Lab til MILJØ-KEMI A/S. Beslutning: Godkendt.

Mødet hævet kl. 18.30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful