P. 1
Ep o Gilgamešu

Ep o Gilgamešu

|Views: 6|Likes:
Published by Pentakosiomedimni

More info:

Published by: Pentakosiomedimni on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2012

pdf

text

original

ПРВА ПЛОЧА

Све је видео он, господар земље.
Упознао је свакога и свачије знање и дело,
све је размео.
Видео је !иво" и рад љди.
#знео је на све"ло "ајне и скривене с"вари,
$дрос", као понор д%ока, %ила м је јасна.
&онео је вес"и из времена пре великог по"опа.
&гим п"ем и'ао је даљин.
$чно је %ило дго п"овање и "его%на во!ња.
Св мк дао је па"ник написа"и клиновима.
У "врдом камен клесана с сва дела
и све па"ње.
(илгаме', по%едоносни јнак,
саградио је зид око Урка. Високо као %рег ди!е се све"и )рам
"вр*еном град.
Чврс"о, као од "ча, ле!и нас"и "емељ. Под за'"и"ом зви'ене к+е,
којој пре%ива %ог не%а,
далеко се пр!а !и"ни,а града,
прекрасно спреми'"е. Сјајном %елином %лис"а све"л
краљевска пала"а.
-ео дан с"оје с"ра!ари на %едемима,
а и но+ %диј ра"ни,и.
Само једна "ре+ина (илгаме'а је човек,
а две "ре+ине %ог.
С дивљењем и с"ра)ом
гледај гра*ани његов лик,
по лепо"и и снази
никада м нис видели равног.
Лава "ера из свог склони'"а,
)ва"а га за %рад и про%ада.
&ивљег %ика лови %рзином
и снагом свог лка.
.егова реч и говор град с закон.
Син је ва!нија краљева воља
него очева !еља.
Чим син пос"ане човек,
сл!%и је великог пас"ира
као ра"ник и лова,, чвар с"ада,
надзорник градње и писар
или слга све"ог )рама.
(илгаме', човек %ола и радос"и,
није моран.
/а њега, јакога, дивнога, мдрога,
морај да раде млади и с"ари,
мо+ни и незна"ни.
Урков сјај "ре%а да сија
пред свим градовима земље.
(илгаме' не п'"а љ%авни, њеном драгом,
ни к+ерк силнога њеном јнак.
.и)ово јадиковање допире до велики) %огова,
%огова не%а, господара све"ога Урка0
1Ви с"е с"ворили мо+ног дивљег %ика
и %рада"ог лава.
(илгаме', на' кнез јачи је од њи).
2е+е"е на+и њем равнога.
Силна је његова мо+ над нама.
2е п'"а љ%авни, њеном драгом,
2и к+ерк јнака њеном м!.3
.и)ово јадиковање чо је Ан, %ог не%а.
Он позове велик Арр,
%огињ ве'" о%ликовањ.
14и си, Арр, с"ворила љде и !иво"иње
заједно са $ардком, јнаком.
С"вори сада лик који %и %ио сличан (илгаме',
%и+е које %и %ило као он,
но не само пс"ињска !иво"иња.
2ека за"им до*е "ај силни Урк.
2ека се %ори с (илгаме'ом,
а "ада %ди спокојан, Урче53
6ад "о ч Арр, с"вори мислима %и+е
као '"о је !елео Ан, %ог не%а.
Она опра рке, зе %ла"о
и овла!и га својом %о!анском
мајчинском пљвачком.
О%ликова 7нкида, с"вори јнака
о!ивљеног крвљ и да)ом
%ор%еног %ога 2ини%а.
Сада он с"оји сам с"епи,
длакав по ,елом "ел.
6ао !ене "аласа м се дга коса,
пр!а се као п'ени,а.
2и'"а не зна о земљи ни о љдима.
6рзнима је одевен као Смкан,
%ог њива и с"ада.
Са газелама једе "рав по пољ.
Са с"оком пије на заједничком појил.
Са мно'"вом !иво"иња гра се ре,и.
2а "ом појил неки лова, пос"ави замке.
7нкид се спро"с"ави "ом човек,
који је долазио да поји свој с"ок.
8едног дана, па и дргог, и "ре+ег
с"оји 7нкид пре"е+и " на појил.
Лова, га опази и дго гледа не"реми,е.
Са с"оком се вра+а на"раг "ор.
Спопада га ср9%а,
незверена и мрачна ли,а виче од %еса.
:ол о%зе његово ср,е, јер се пла'ио.
7нкид м се причино као чдови'"е из планине.
Лова, поди!е глас и рече своме о,0
1Оче, неки је човек до'ао издалека, са планине,
чини се као да је по"омак Ана.
Силна је његова снага,
непрес"ано л"а по с"епи.
/аједно са !иво"ињама с"оји на на'ем појил.
С"ра'ан је његов лик,
не смем м се при%ли!и"и.
/асо је јам за )ва"ање кој сам ископао,
покидао замке које сам пос"авио.
4ако с ми измакле из рк
све пољске !иво"иње.3
О"а, рече син, лов,0 1#ди Урк (илгаме'.
(овори м о некро"ивој снази дивљега.
#змоли за се%е млад !ен
која се посве"ила #'"ари,
%огињи љ%ави,
и одведи је са со%ом.
6ад с"ока до*е на појило,
нека она з%а,и са се%е свој оде+
да %и он зео %јнос" њеног "ела.
6ад је гледа, при%ли!и+е јој се.
4ако +е се о"*и"и с"о,и
која је с њим расла по пољ.3
Лова, сасл'а очеве речи и о"иде.
Уп"и се према Урк, *е кроз капиј,
с"и!е пред краљева вра"а
и пред краљем паде ничи,е.
4ада поди!е рк и овако рече (илгаме'0
12еки је човек до'ао издалека, с планине.
.егове снаге с силне
као војска не%еског %ога.
Велика је његова мо+ ,елој с"епи,
непрес"ано л"а по пољ.
2оге с м с"ално са с"оком на појил.
С"ра'но га је гледа"и,
не смем да м се при%ли!им.
Он ме спречава да копам јаме,
да пола!ем мре!е и пос"ављам замке.
/а"рпао ми је јаме, раздерао мре!е
и покидао замке.
4ако с ми измакле из рк
!иво"иње мога поља.3
(илгаме' рече њем, лов,0
1#ди само, мој ловче,
поведи са со%ом млад !ен
из све"ог #'"ариног )рама.
Одведи м је.
6ад он до*е са !иво"ињама на појило,
нека она з%а,и са се%е одело
да %и зео %јнос" њеног "ела.
6ад је гледа, он +е јој се при%ли!и"и.
4ако +е се он о"*и"и с"о,и
која је расла с њим пољ.3
Лова, сасл'а његов реч и оде.
&оведе млад !ен из #'"ариног )рама.
Они по*о'е и гоња) мазг најкра+им п"ем.
4ре+ег дана с"иго'е
и о%ре"о'е се на одре*еном пољ.
Лова, и !ена спс"и'е се на "ло
недалеко од појила.
8едан дан, па и дрги дан
задр!а'е се на ис"ом мес".
С"ока долази и пије на појил.
Водене !иво"иње се грај ре,и.
4 је и он, 7нкид, сна!ни по"омак не%а.
Са газелама једе "рав,
са с"оком заједно лоче вод.
;иво се гра с мно'"вом води.
Погледа га све"а !ена,
њега, човека пног снаге,
дивљег момка, човека с планине.
Он )ода преко поља, мо"ри наоколо,
при%ли!ава се.
14 је он, !ено5 О"криј своје грди,
о"криј %ре!љак радос"и
да %и зео %јнос" "вога "ела5
2е чекај д!е, погледај његов радос"5
6ад "е гледа, он +е "и се при%ли!и"и.
Уз%ди по!д њем,
примами га замк !ене5
О"*и+е се својој с"о,и,
која је расла с њим пољ.
.егова +е прса чврс"о на "е%и почива"и53
4ада !ена о"крије своје грди,
о"крије %ре!љак радос"и
да %и он зео %јнос" њеног "ела,
Она не оклева'е и опази његов по!д.
Спс"и свој оде+,
а он је гледа и %а,и на земљ,
Уз%дила је по!д њем,
примамив'и га замк !ене.
Чврс"о с почивала његова прса
на све"ој сл!%ени,и %о!јој.
:или с сами.
<ес" дана и седам но+и
познавао је 7нкид !ен,
сјединив'и се с њом љ%ави.
/аси+ен %јно'+ њеног "ела,
поди!е 7нкид ли,е и погледа по с"епи.
Погледом је "ра!ио !иво"иње.
4ек '"о с га гледале,
газеле скок по%его'е.
Пољске с !иво"иње зми,але пред њим.
Ч*ење о%зе 7нкида.
$ирно је с"ајао као прикован.
Окрен се !ени и седе до њени) ног.
Погледа је очи, и кад она проговори,
његове је 'и сл'а)0
17нкид, "и си леп, "и си као %ог5
/а'"о )о+е' да јри'
с дивљим !иво"ињама по пољ=
По*и са мном Урк,
град опасан %едемима.
&о*и све"и )рам,
пре%ивали'"е Ана и #'"аре5
&о*и сјајн к+
којој с"анје (илгаме',
примеран јнак,
Сна!ан као дивљи %ик, он мо+но влада,
њем равног не+е' на+и народ.3
4ако м рече,
а он се о%радова "оме '"о је чо.
7нкид рече њој, сл!%ени,и #'"ариној0
1Ус"ај, !ено моја5
Води ме све"о пре%ивали'"е Ана и #'"аре,
"амо где %орави (илгаме',
примеран јнак,
где влада он, дивљи %ик,
силан ме* љдима5
>о+ да га изазовем на %ор%,
звонким гласом зва+ јакога,
о%јави+ сред Урка0
?# ја сам силан5?
4ако + +и и промени"и сд%ин.
Родио сам се с"епи,
снага је мојим довима5
Сопс"веним +е' очима гледа"и '"а ја чиним.
8а знам како +е се све догоди"и.3
;ена и 7нкид до* до града
и * кроз капиј.
<арени с +илими прос"р"и по ли,ама.
@ди )одај %елим оделима
и с врп,ама око главе.
#з даљине %рје )арAе и звче Aрле.
Свечанос" је све"ковала дањ и но+.
Лепо развијене девојке,
пне !иво"а свим довима,
играј пролазе+и.
6лич+и диго'е јнаке из њи)ове одаје.
Све"а !ена лази прва #'"арин )рам.
#з све"и'"а зима свечано одело.
Сјајним оделом ки"и 7нкида,
крепи га )ле%ом и вином с ол"ара %огиње.
При%ли!је м се једна посве+ена и видови"а
и рече м овако0
17нкид,
нека "и велики %огови подаре дг !иво"5
>о+ да "и пока!ем (илгаме'а,
човека %ола и радос"и.
4ре%а да га види' и погледа' м ли,е,
као сн,е сјаји м око.
Од ми'и+а, "врди) као "ч,
једар је његов високи с"ас.
.егово је "ело пно кро+ене сви'не снаге.
2ије моран ни дањ ни но+.
#зазива с"ра) као Адад, %ог олје.
<ама', %ог сн,а, милос"ив је (илгаме'.
7а, %ог д%ине, подарио м је мдрос".
:о!анско "ројс"во иза%рало га је за владара
и просве"лило м паме".
Пре но '"о си си'ао с планине
и до'ао из с"епе,
ве+ "е је сл"ио (илгаме'.
Сањао је чдан сан Урк.
Про%дио се иза сна,
причао је мај,и сан и рекао0
?$ајко, ове сам но+и видео нео%ичан сан.
/везде с с"ајале на не%.
4ада оне падо'е на мене као сјајни ра"ни,и.
Војска је %ила као један човек.
Пок'ао сам га поди+и,
али ми је %ио пре"е!ак.
Пок'ао сам да га о"ргнем,
али га нисам могао ни пома+и.
@ди из Урка с с"ајали
и посма"рали призор.
Саги%али с се и љ%или м ноге.
4ада сам га с"исно као !ен,
преврно "ако да сам ле!ао на њем
и %а,ио га к "војим ногама.
4и си га примила за сина
и с"авила за ме као %ра"а. ?
Ри'а", господари,а и мајка,
зна да "мачи снове
и о%јасни овако син, кнез0
?4о '"о си видео звезде на не%
и како је Анова војска пала на "е%е
као један човек,
"и га )"ео поди+и, но %е'е "и пре"е!ак,
)"ео га с"рес"и, а ниси могао,
"о '"о си га с"исно као !ен
и %а,ио к мојим ногама,
а ја га примила као сина,
"о значи0 до+и +е један јаки.
6ао мно'"во ра"ника силне с његове снаге.
#зазва+е "е на %ор%,
%ори+е се с "о%ом.
2ад њим +е %и"и "воја рка,
ле!а+е до моји) ног.
Узе+ га за сина,
%и+е "и као %ра".
&рг +е "и %и"и %ор%и,
%и+е "и прија"ељ.?
Погледај, 7нкид, "о је сан
и "мачење господари,е и мајке.3
4ако је говорила посве+ена и видови"а,
а 7нкид напс"и зви'ен #'"арин к+.
&РУ(А ПЛОЧА
7нкид прекорачи праг )рама
и с"пи на ли,.
Све"ина се зачди
кад гледа с"епског човека.
.егово сна!но "ело
надвисје све силне град.
6ао "аласи сп'"а м се дга %рада и коса.
38нак из Анови) %регова
до'ао је град.3
8нак из Урка препречје п" све" к+.
Сва се војска скпила
и нас"па про"ив њега,
али је од%ија његов пре"е+и поглед.
Пред чдесном појавом клања се народ,
пада м пред ноге и %оји се као де"е.
6ао %ог, (илгаме' је прос"р"а пос"еља
од +илима )рам
да се краљ сједини са самом #'"аром,
%огињом плоднос"и.
(илгаме' излази из свог двора
и при%ли!је се.
7нкид с"оји на дверима )рама
и пречи м да *е.
6ао два рвача )ва"ај се ко'"а,
на лаз све"е к+е,
и даље се %оре на ли,и.
6ао војска ле!и 7нкид
над пас"иром земље.
4ада га овај с"и'"е као !ен
и преврн "ако да је ле!ао изнад њега.
Поди!е га и %а,и мај,и пред ноге.
&иви се народ (илгаме'овој снази.
У очајној ср9%и виче на њега 7нкид.
/амр'ена је и скови"лана коса мо+не главе.
Он је до'ао са с"епе,
па није познавао ни маказа ни %ријача.
7нкид се справи и погледа про"ивника.
$рачно пос"аде његово ли,е
и "мран његов изглед.
Рке м падо'е на морна %едра,
очи м се напни'е сзама.
Ри'а", господари,а и мајка,
)ва"и га за рке0
14и си мој син, данас сам "е родила.
4воја сам мајка, а овај овде "и је %ра".3
7нкид о"вори с"а и рече Ри'а"и господари,и0
1$ајко, ја сам %ор%и на'ао %ра"а.3
(илгаме' м рече0 14и си мој прија"ељ,
%ори се одсада за ме53
&а %и за'"и"ио кедрове
далекој 'ми %огова,
:ел је пос"авио чвара >м%а%
на с"ра) љдима.
.егов глас је као завијање олје,
да)ом његови) с"а 'ми дрве+е,
с"ра'но )чи његово да)"ање.
Свако ко залази планин кедрова
%оји се с"ра'ног чвара 'ме.
6о год се при%ли!и све"ом гај
др'+е ,елим "елом.
(илгаме' рече 7нкид0
1>м%а%а, чвар 6едрове 'ме,
вредио је %ога <ама'а,
сдиј д)ова и љди.
Пос"ављен за чвара све"и) кедрова,
не по'"је никакве грани,е,
излази из 'ме на !ас љдима.
Он чини да дрве+е 'ми као рла'е %ре.
Сваког %ија ко год се при%ли!и.
# јакога р'и његова рка.
$оје ср,е "ра!и да прона*ем с"ра'нога
и да га савладам.
Прија"ељ,
ми не+емо %еспослено мирова"и Урк,
не+емо ра*а"и де, #'"арином )рам,
по+и +емо за пс"оловинама
и јначким делима.
С "о%ом + опе" лови"и по с"епи.3
7нкид рече прија"ељ (илгаме'0
1$ора да је с"ра'ан >м%а%а, коме идемо.
6а!е' да је силан и сна!ан.
# ми "ре%а да кренемо да се %оримо с њим=3
(илгаме' рече њем, 7нкид0
1Прија"ељ,
)ајдемо заједно до све"ог кедра,
заједно +емо се %ори"и про"ив >м%а%е
и %и+емо неприја"еља %огова и љди53
4Р7BА ПЛОЧА
7нкид *е сјајн краљев дворан.
.егово ср,е је "еско%но
и лепр'а као п"и,а не%еска.
Он чезне за с"епом
и пољским !иво"ињама.
(ласно јадикје и не да се задр!а"и,
опе" се !ри из града дивљин.
(илгаме' је !алос"ан,
јер је о"и'ао прија"ељ.
Он се ди!е, сакпи најс"арије из народа,
поди!е рк и рече кнезовима0
1Чј"е ме, м!еви, и погледај"е ме5
8а, ја !алим за 7нкидом,
ја, ја плачем з%ог њега.
6ао нарикача ди!ем јадиковк.
<"а +е ми ра"на секира о %ок,
"ољага р,и, мач о појас,
радос" очима,
свечана оде+а која ми о%)ва"а "ело C
'"а +е ми све "о=
Подигао се демон и св ми радос" загорчао.
О"и'ао је 7нкид, мој прија"ељ,
напољ је ме* пољским !иво"ињама.
Он проклиње све" !ен која га је завела
и срдно се моли <ама', %ог сн,а.
4ре%ало %и да почива на 'ареним саговима
и да с"анје пала"и мени слева.
Силни,и земље "ре%ало %и да м љ%е ноге,
"ре%ало %и да м сл!е сви љди.
>о+ да ,ео народ "гје за њим.
2ека љди носе !ало%на одела,
подерана и запра'ена.
Огрнг лављом ко!ом јри+ по пољ,
"ра!и+ га с"епи.3
Сам, с здигн"ом рком,
с"оји 7нкид с"епи.
Проклиње лов,а, срдно се моли <ама'
и виче0
1<ама', осди прокле"о ловчево дело5
Уни'"и м %ога"с"во,
одзми м м'к снаг5
2ека га мче сви демони,
нека се појаве змије,
пред његовим пла'љивим кораком.3
4ако он проклиње лов,а,
реч м извире из пног ср,а.
А онда га не'"о нагна
да прокне и заводљив !ен0
1>о+ да "и одредим сд%ин, !ено5
2е %ило краја данима "вога !иво"а5
2ека моје кле"ве с"оје над "војом главом5
2ека "и ли,а %де пре%ивали'"е,
а сан гао крај зида.
2ека "и ноге век %д морне и рањаве.
Просја,и, од%ачени, изоп'"ени
дара+е "е по о%разима.
4рпим глад и !е* ме мчи.
/а"о '"о си мени про%дила !дњ,
а ја )"ео да је познам,
'"о си ме с мог поља одвела град,
%ди прокле"а53
Речи његови) с"а чо је <ама',
%ог !арког подневног сн,а.
17нкид, пан"ер с"епе,
за'"о проклиње' све" !ен=
Она "и је дала )ран са с"ола %огиње
какв само %ог до%ија.
&ала "и је вино да пије'
какво само краљ до%ија.
&ала "и је свечано одело и појас.
Сјајнога (илгаме'а "и је дала за прија"еља.
Велики (илгаме' је "вој прија"ељ.
Он "и даје да почива' на 'ареним саговима,
да с"анје' њем слева
%лис"авој к+и,
да "и љ%е ноге великани земље
и да "и сл!е сви м!еви.
У град Урк "гј љди за "о%ом,
носе подерана одела, пос"а пра'ином.
(илгаме' пре%а,је лавље крзно преко ле*а
и )и"а пољем.
Он долази с"еп да "е "ра!и.3
7нкид сасл'а речи јакога %ога <ама'а.
Пред господом својим %огом,
мири он своје ср,е.
О%лак пра'ине засја даљини.
<ама' чини да за%лис"а %елом све"л.
&олази (илгаме',
лавље м крзно све"л,а као зла"о.
7нкид се вра+а с прија"ељем град.
2ове %оли о%зимај 7нкидово ср,е.
Он говори прија"ељ '"а га "и'"и0
14е'ке сам снове видео ове но+и,
прија"ељ мој.
2е%о је рлало,
а земља м одговарала др)"ањем.
Сам сам се спро"с"авио некоме јаком.
Ли,е м је %ило мрачно као но+.
Укочено је %љио очима.
:ио је сличан с"ра'ном пс"ињском пс
који 'крг+е з%има.
6ао јас"ре% имао је сна!на крила и кан9е.
Чврс"о ме је згра%ио и %а,ио понор,
пс"ио ме да зароним с"ра)ови" д%ин.
4е!ином %рда ле!ало је не'"о на мени.
6ао огромна с"ена
чинио ми се "ере" влас"и"ог "ела.
4ада је прео%разио мој лик,
а рке ми пре"ворио п"ичја крила0
?Ле"и само д%ље, д%ље с"ан "аме,
#ркалино пре%ивали'"е.
Спс"и се с"ан из кога нема изласка онима
који с једном с"пили њ.
#ди доле п"ем којим нема повра"ка,
чији смер не скре+е ни лево ни десно5
У*и к+ чији љди не "ре%ај све"ла.
Пра) им је )рана, а %ла"о им је јело.
О%чени с перје,
с крилима као 'и'ми'и и сове.
2е виде све"ла, !иве "ами.?
4ада сам с"пио пре%ивали'"е под земљом.
4 с с"ргн"е с глава краљевске капе,
пони!ени с они
који с седели на прес"ол
и који с владали земљом
од прадавни) дана.
У к+и "аме кој сам 'ао
с"анје све'"еник и његов слга,
с"анј и сами љ%им,и велики) %огова,
с"анје 7ре'кигал,
краљи,а земље и подземног све"а.
Пред њом клечи писари,а земље,
"искје клином имена глин
и чи"а и).
7ре'кигал поди!е глав и гледа ме0
?Упи'и ми и овога5?
7"о "о је сан.3
(илгаме' рече њем, 7нкид0
1Узми свој %оде!
и посве"и га злом д) смр"и5
&одај "оме сјајно огледало,
нека га оно одагна.
С"ра +емо !р"вова"и
злосл"ном сдији У"киј
да про"ера седморо зли).3
6ад је следе+ег ј"ра гранло сн,е,
о"вори (илгаме' висок капиј )рама,
изнесе с"о од еламак дрве"а,
напни медом +п од ,рвеног камена,
масла,ем напни здел из лапислазлија,
пос"ави све на с"о
и ос"ави %ог сн,а да ли!е.
Ч74ВР4А ПЛОЧА
А <ама', %ог сн,а, рече (илгаме'0
1Спреми се
да се с прија"ељем %ори' про"ив >м%а%е5
Он је пос"ављен за чвара 6едрове 'ме.
6роз 6едров 'м води п" на :рег %огова.
>м%а%а ме је вредио,
за"о иди"е и %иј"е га53
(илгаме' је чо реч господњ
и позвао све кнезове из народа.
С 7нкидом је 'ао дворан.
# (илгаме' о"вори с"а и рече0
1<ама' нас је позвао
да се %оримо про"ив >м%а%е.
2ека је мир с вама и ,елим народом53
2ајс"арији ме* кнезовима града с"аде
и рече0
1<ама' је век '"и"ио свога прија"еља,
сјајног (илгаме'а.
2ека његова за'"и"ничка рка не %де далеко5
С"ра'ан је срди"и чвар 6едрове 'ме.
<ама', који "и је о%јавио поче"ак %ор%е,
вра"ио "и је прија"еља
да "е неповре*еног сачва5
2ека с"оји за "е као за'"и"ник
и чва "вој !иво", о краљ5
4и, пас"ир на', '"и"и нас од неприја"еља53
Они напс"е з%орно мес"о,
а (илгаме' рече 7нкид0
1Прија"ељ, сада мо!емо и+и )рам 7галма)
све"ој све'"ени,и.
>ајдемо Ри'а"и, мај,и и господари,и5
Она је видови"а,
предви*а %д+нос" и сд%ин.
2ека %лагослови на'е кораке.
2ека поло!и на' сд%ин
сна!н рк %ога сн,а.3
Они од )рам 7галма)
и сре"н све" све'"ени,,
краљев мајк.
Она је размела све речи сина и рече0
12ека "и <ама' %де милос"ив53
/а"им с"пи комор свечани) одела.
Вра"и се све"ом наки"
завијена %ел )аљин,
са зла"ним '"и"овима на прсима,
са "ијаром на глави,
са зделом воде р,и.
Она по'кропи под,
а онда се спне с"епени,ама "орња.
Високо горе под сло%одним не%ом
здизао се мирисни кад.
Просипала је !р"вено зрневље
и дигла рк према зви'еном <ама'0
1/а'"о си мом син (илгаме' дао ср,е
чија пла)ови"ос" не налази мира=
Опе" си га до"акао,
јер )о+е да иде далеким п"ем
до пре%ивали'"а >м%а%е.
$ора да издр!и %ор% кој јо' не позна.
#+и +е п"ем који јо' не позна.
Од дана када по*е до дана кад се вра"и,
док не доспе до 6едрове 'ме,
док не савлада сна!нога >м%а%,
док не осве"и криви,
и не ни'"и с"ра) земље C
све "е дане, <ама',
кад %де' !део за Ајом,
за својом љ%љеном,
нека се она одвра"и од "е%е5
4ако нека "е Аја подсе+а на (илгаме'а.
&окле год "и %де скра+ивала љ%авни ле!ај,
нека "и је ср,е %дно
и нека мисли на њега
док се неповре*ен вра"и.3
4ако је измолила помо+ !ене %ога <ама'а.
У плавичас"им о%ла,има
дизао се кад према не%.
Она си*е, позове 7нкида и рече0
17нкид, "и јаки, "и си ми радос" и "е)а.
/а'"и"и ми (илгаме'а, сина,
и принеси !р"в зви'еном <ама'.3
Они по*о'е на п" и одо'е према север.
8о' издалека гледа'е :рег све"а,
пре%ивали'"е %огова.
Овамо и) је водио п" кроз 6едров 'м.
6ад пред со%ом гледа'е "ам 'ме,
ос"ави'е за со%ом 'а"оре.
Сами се при%ли!ава) с"ановима %огова.
8о' издалека гледа јнаке
>м%а%ин чвар 'ме.
Видев'и и) како се при%ли!ј,
по*е им ссре".
.егово је "ело %ило одевено
седам чаро%ни) огр"ача.
<ес" и) је одло!ио и променио "ако
да доњи до*о'е горе.
6ао дивљи %ик да'++и од %еса,
до"рчи и зарла с"ра'ним гласом0
1&о*и"е само да вас %а,им јас"ре%овима
да вас про!др.3
Али <ама', %ог сн,а, за'"и"и јнаке,
ни'"и мо+ чаро%ни) огр"ача чвара 'ме.
2ини%, %ог ра"ника,
даде снаг њи)овим ркама,
"е они %и'е дива,
>м%а%иног чвара 'ме.
7нкид о"вори с"а и овако рече (илгаме'0
1&раги прија"ељ, не+емо и+и даље 'м,
ни"и +емо и+и њен "ам5
Сви с ми дови као одзе"и,
рка ми је кочена.3
(илгаме' рече њем, 7нкид0
12е %ди пла'љив, прија"ељ мој,
не %ди пла'љив и ккави,а.
$и морамо и+и даље
и самом >м%а%и окрен"и своје ли,е.
2исмо ли %или његовог чвара 'ме=
/ар о%оји,а нисмо вични %ој=
2апред, на :рег %огова5
Уздај се <ама'а и не+е' се %оја"и.
2ес"а+е коченос"и рке.
Скпи снаг и одпри се сла%ос"и5
&о*и, )ајдемо5
/аједно +емо се %ори"и.
:ог сн,а нам је прија"ељ
и он нас 'аље %ор%.
/а%орави на смр".
4ада не+е %и"и никаквог !аса.
:димо опрезни 'ми,
о%азиримо се на све с"ране
да нас не %и )ва"ио јаки
из свог скрови'"а.
:ог који "е је за'"и"ио недавној %ор%и
нека сада за'"и"и мог сап"ника5
Сви +е крајеви земље слави"и на'а имена53
Они нас"ави'е п" и с"иго'е до 6едрове 'ме.
Ус"а им занеме'е и сами се зас"ави'е.
П74А ПЛОЧА
D"е+и с с"ајали и гледали 'м0
гледај кедрове,
чд посма"рај висин с"а%ала.
(ледај 'м и далек чис"ин кда се лази,
" је 'ироки п" којим пролази >м%а%а
поносним и силови"им кора,има.
Уре*ени с п"еви и п"ељ,и,
начињене с лепе с"азе.
Они гледај :рег кедрова, пре%ивали'"е %огова
и високо горе све"и )рам %огиње #рнини.
Пред )рамом с"оје кедрови дивној %јнос"и.
П"ни,има годи сена дрве+а,
кедрови с пни клик"ања.
Под њима пзи "рнови"а 'икара,
а "амо се !%ње зелени ме* ма)овином.
$ирисно ,ве+е и повиј'е
скривај се под кедровима
гс"ом грмљ.
&вос"рки са" с )одали, и дрги, и "ре+и.
$чно је пос"ало п"овање,
све с"рмији је %ивао п"
према :рег %огова.
>м%а% нис нигде ни видели ни чли.
2о+ се спс"ила на 'м,
звезде се појавиле
и они лего'е спава"и.
Рано ј"ро про%ди 7нкид прија"еља0
1Сањао сам сан, прија"ељ,
а сан који сам видео
%ио је заис"а с"ра'ан.
О%оји,а смо с"ајали пред вр)ом %рда,
"ада се с ""њавом грмљавине
ско"рља с"ена, која се %ила надвисила.
8едан човек је %ио смрвљен,
док смо ми о%оји,а одле"ели с"ран
као си"не пољске м'и,е,
за"им смо %или на п" за Урк.3
4ада краљ рече прија"ељ0
1Сан који си сањао до%ар је.
Сан који си видео, прија"ељ мој,
изванредан је, има до%ро значење.
<"о си видео да се %рег ср'ио
и смрвио "ре+ег човекаE "о значи0
)ва"и+емо и %и+емо >м%а%.
:а,и+емо поље његов ле'ин
и о првој зори вра"и+емо се к+и.3
4ридесе" са"и с п"овали,
на%ројали с ве+ "ридесе" са"и.
Пред снчаним %огом ископали с јам,
<ама' с подигли своје рке.
(илгаме' се спне
и с"ане на )мк из%ачене земље,
%а,и зрневље јам и рече0
1:рдо, донеси сан5
&ај снове 7нкид, зви'ени <ама'53
>ладан ве"ар про)ји кроз дрве+е,
долазио је с"ра'ан ви)ор.
(илгаме' рече прија"ељ да легне,
па и сам ле!е.
Сагно се пред олјом
као %рдска ра! на ве"р,
пао је на колена
и подпро морн прија"ељев глав.
Сан, какав о%зима љде,
"е'ко паде на 7нкида.
Усред но+и нес"аде сна.
Он се справи и рече прија"ељ0
12иси ли ме звао, (илгаме'=
6ако "о да сам %дан=
2иси ли ме се до"акао=
/а'"о сам "ако препла'ен=
2ије ли овда про'ао неки %ог=
/а'"о ми је ,ело "ело "ако немо+но=
Прија"ељ мој, опе" сам сањао,
а сан који сам видео %ио је с"ра'ан0
2е%о је јечало, а земља одговарала рлањем,
при%ли!ивали с се "амни олј,и о%ла,и,
мрачно с се скпљали и гомилали,
мња је засве"лила,
огањ је скно вис,
о%ла,и с се све ви'е 'ирили,
као ки'а падала је смр".
8о' једном засве"ле,
а "ада се ва"ра гаси.
2еки човек кога је %ио гром
пос"аде пепео.
>ајдемо даље,
посаве"ова+емо се на )асрама
ме* кедровима.3
(илгаме' о"вори с"а и рече прија"ељ0
17нкид, "вој сан је до%ар,
радосно је његово значење.
4е'ка +е %и"и %ор%а,
али +емо ипак %и"и >м%а%.3
$чно се спињ даље све до вр)а %рда,
где %јни кедрови окр!ј к+ %огова.
У заслепљј*ој %елини
сија све"и "орањ %огиње #рнини.
4ада се зач с"ра)ови"о да)"ање,
а дрве+е за'ми.
Виде'е самог >м%а% како долази.
<апе је имао као лав,
а "ело покривено %ронзаним љскама,
на ногама јас"ре%ове кан9е,
на глави рогове дивљег %ика,
а реп и д распло*авања
завр'авали се змијском главом.
1Ус"ани, 7нкид5
<ама' %ог сн,а, нека нам поклони !иво"53
Они одапн с"реле, %а,е и пра+ке.
Све се ово од%и на"раг,
он ос"аде неповре*ен.
Сад с"оји пред њима.
Ве+ је )ва"ио 7нкида својим кан9ама.
Пого*ен паде >м%а%а,
а (илгаме' м одр%и глав
с љскас"ог вра"а.
/а"им зе'е мо+но "ело
и одвко'е га поље.
:а,и'е га п"и,ама да га про!др.
2а високој мо"ки одне'е глав с роговима
као знак по%еде.
Пењ се одва!но даље према :рег %огова.
6роз дивн %јнос" кедрова с"и! на вр).
4ада повиче глас с %рега,
јави се #рнинин глас0
1Вра"и"е се5
Свр'ено је ва'е дело.
Окрени"е се опе" према град Урк,
он вас чека5
2а Све"о %рдо где с"анј %огови,
не мо!е се спе"и ниједан смр"ник.
Онај који погледа ли,е %оговима
мора мре"и53
# они се окрен'е,
и*а) гдрама
и непро)одним п"евима,
%ора) се с лавовима и зима) им крзно.
2а дан пног месе,а вра"и'е се к+и град.
(илгаме' је носио глав >м%а%е
на свом ловачком копљ.
<7С4А ПЛОЧА
Он опра своје ор!је
и осве"ла краљевске красе,
оче'ља кос која м је падала на вра",
з%а,и са се%е прљаво одело
и о%че чис" оде+.
/аогрн се пор%љеним огр"ачем
и опаса %едра.
2а глав с"ави "ијар.
Чврс"о с"егне појас.
Леп је %ио (илгаме'.
4ада се распламса по!да %огињи љ%ави.
Сама #'"ар поди!е своје око ка (илгаме'0
1&о*и, (илгаме', %ди мој љ%авник5
Поклони ми своје семе, а), поклони ми га5
:ди ми м!, ја + "и %и"и !ена5
&а+ запрегн"и кола,
она с од лапислазлија и зла"а,
зла"ни с им "очкови,
њи)ови рогљи кра'ени с драгљима.
У запрези +е' има"и сваки дан
најлеп'е и најсна!није коње.
Под мирисом кедрова *и мој к+5
6ад %де' мојој зви'еној к+и,
љ%и+е "и ноге сви
који седе на прес"ол,
пра) +е пас"и и велики,
и краљеви земље.
<"о год за!ели "воје ср,е
са %регова и из долина,
доне+е "и они као данак.
Сва говеда, ов,е и козе "воји) с"ада
нека се о%лизне.
2ека "и до* %лагом на"оварене мазге.
2ека пред свима пројри
коњ "воји) %орни) кола.
4вом сјајном пас")
ниједан не+е %и"и раван53
(илгаме' о"вори с"а и говори,
мо+ној #'"ари он рече0
1/адр!и за се%е своје чари5
Презирем плод "вог %ес"идног,
заводљивог "ела.
2е "ре%а ми "вој )ле%,
не+ )ран кој ми "и даје'.
Одвра"но је "воје јело,
иако нди' )ран %огова.
2икакв ми радос" не пр!а "вој пе)ар,
иако ми нди' напи"ке велики) %огова.
>о+ да "е )ва"им "војој подмклос"и5
Вр+е је "воје нас"ојање,
али "и је ср, )ладно+а
као по"ајна с"ра!ња вра"а
која проп'"ај ледени ве"ар,
као %лис"ава к+а која јаке %ија,
као слон који з%а,је седло,
као смола која про!дире %акљоно',
као ме)р за пливање
који п,а под пливачем,
као вапнена,
који не чвр'+је градске зидине,
као ,ипела која "и'"и свога власника5
(де је љ%авник кога +е' воле"и пос"ојано=
(де је "вој пас"ир коме %и век %ила верна=
4ре%а да чје' сва своја срамо"на дела.
>о+ да се о%рачнам с "о%ом0
#з године годин горко рас"!је' 4амза,
мла*аног љ%авника, %ога проле+а.
/аљ%ила си се пас"ира
оки+еног 'ареним перјем,
"кла си га, сломила м крило.
Он с"оји 'ми и јадикје0
капи, капи, моје крило5
/аволела си лава, јер је кип"ео од снаге,
седам и седам п"а си м копала јам.
/аволела си коња, пн по%едничке радос"и
нападао је неприја"еља,
али је осе"ио "вој %ич, мамзе и мчење.
/аволела си и сна!ног с"аре'ин пас"ира,
вредно "и је сипао !р"вено зрневље,
сваки дан "и је клао младо јаре.
4кла си га својим '"апом
и од њега начинила вка.
Про"ерали с га његови влас"и"и пас"ири,
његови м влас"и"и пси раздир крзно.
6оначно си заволела #'лана,
вр"лара свог не%еског о,а.
6ад год си )"ела, доносио "и је ки"е ,ве+а,
,ве+ "и је сваки дан %лис"ао с"о.
:а,ила си своје око на њ и мамила га0
?>оди #'лан, да једемо од )ле%а %огова,
пр!и само рк5
6'ај са мном сла"ко во+е5?
4ада "е%и рече #'лан0
?<"а "ра!и' од мене=
/ар моја мајка није пекла и зар ја нисам јео,
"ре%а ли да једем јела за свој пропас",
јела која +е ми пос"а"и "рње и чичак=?
6ад си "о чла, дарила си и њега '"апом,
пре"ворила си га &алал,
*%ри'"е си м дала за с"ан.
Сад се ви'е не пење )рам
и не силази %а'".
$ој љ%ав !ели',
а пос"па+е' са мном као и с њима.3
6ад "о ч #'"ар, о%зе је с"ра)ови" гнев,
она се спе на не%о.
С"пи пред Ана, о,а,
и пред Ан", не%еск мајк,
и с"аде пред њи)0
1Оче на не%, (илгаме' ме је проклео,
он ми је као зла на%ројао сва моја дела.
Пос"пио је са мном срамо"но.3
Ан о"вори с"а, говори
и рече зви'еној #'"ари0
14и си дакле "ра!ила (илгаме'ов љ%ав,
а он је на%ројао "воје пакос"и.
6ако је срамо"но пос"пио (илгаме'53
#'"ар о"вори с"а и рече Ан, о,0
1С"вори ми чаро%ног %ика, не%ески оче,
да %ије (илгаме'а5
2ека с"рава и !ас о%зм (илгаме'а5
Ако не сли'а' мој мол%
и не с"вори' ми чаро%ног %ика,
"ада + раз%и"и вра"а пакла,
сви +е *аволи иза+и из Подземља,
сви који с давно помрли
опе" +е се вра"и"и.
# %и+е "ада ви'е мр"ви) него !иви)53
Ан о"вори с"а и рече мо+ној к+ери, #'"ари0
1Ако чиним оно '"о "и "ра!и',
нас"а+е "ада седам гладни) година.
8еси ли сакпила довољно !и"а ам%аре=
8еси ли дала да роди довољно "раве
и зелени за с"ок=3
#'"ар рече Ан, о,0
1/а љде је сакпљено дос"а !и"а,
а за с"ок има довољно "раве и зелени.
2ека седам зли) година до*е,
довољно је сакпљено за љде и с"ок.
/а"о га само по'аљи5
>о+ да !ивам кад се (илгаме' при%ли!и
да)"ање чаро%ног %ика53
:ог не%а је чо њене речи.
# Ан јој сли'а мол%.
С :рега %огова по'аље с"ра'ног %ика
и п"и га према град Урк.
Он %есно јри преко сева и поља.
Пс"о'и земљ пред зидовима града.
.егово ва"рено да)"ање ни'"ава
с"о"ин љди.
Чим дојри овамо, 7нкид скочи с"ран
и )ва"и га за крај репа.
:ик се да'++и о"ргне,
с"реми се на двес"о љди
и све и) по%ије.
6ад да'++и дојри и "ре+и п",
7нкид м се поново спро"с"ави,
скочи с"ран
и )ва"и га чврс"о за корен репа.
(илгаме' м зари мач грди,
а %ик )роп++и паде на "ло.
7нкид о"вори с"а и рече (илгаме'0
1Прија"ељ, ми смо прославили своја имена,
%или смо не%еског %ика53
6ао лова, исксан лов на дивље %икове,
(илгаме' рас"ави глав од мо+ног "рпа
изме* 'ије и рогова.
6ад с "ако савладали не%еског %ика,
мирили с своје ср,е,
пред <ама'ем, %огом сн,а, падо'е ничи,е.
&иго'е се пред <ама'ем и одо'е.
Пред зидинама града одмори'е се о%а дрга.
4ада се #'"ар попе на зидине града Урка,
скочи на њи)ов кров и изрече кле"в0
18ао "е%и, (илгаме', "рип" јао,
смр" и пропас" "е%и
јер си ми опе" скривио
и %ио не%еског %ика53
4ако је клела господари,а %огова
и 7нкид је чо речи #'"арине.
Он о"кин д дивљем %ик
и %а,и јој га ли,е0
1Само да "е мог до)ва"и"и,
и "е%и %и) чинио као њем,
красио %и) "е његовим ,ревима53
4ада #'"ар скпи све девојке из )рама,
све !ене и све'"ени,е љ%ави
и нареди да о"почн "!аљк.
# оне с оплакивале о"кин"и д чаро%ног %ика.
(илгаме' је сазвао све мајс"оре,
ве'"е зана"лије.
Чдом с се мајс"ори чдили
великим савијеним роговима.
4е!или с по "ридесе" Aн"и лазрног камења,
два прс"а %ила им је де%ела кора.
Преко 'ес" с"о"ина ли"ара ља,
колико с могла да приме о%а рога,
поклони (илгаме' своме %ог Лгал%анди
као ље помазања,
несе рогове )рам %ога за'"и"ника
и чврс"и и) на прес"ол
%о!анског владара.
У 7Aра" опра'е рке и по*о'е.
Одлазе и ја' ли,ама Урка.
# сви љди Урка с"оје окпљени,
прома"рај и) и чде се.
(илгаме' овако рече з%ор !ена своје пала"е0
16о је леп ме* м!евима=
6о је диван ме* ра"ни,има=3
1(илгаме' је леп ме* м!евима5
(илгаме' је диван ме* ра"ни,има53
4ако "о звчи радосном з%ор !ена.
Весео је (илгаме', слави радос"ан празник.
/в,и Aрле и песме за игр
зазвча'е сјајној дворани.
#спр!ени почивај ра"ни,и на но+ном ле!ај.
Почива 7нкид и види слике сн.
&и!е се 7нкид, прича своје снове
и овако рече (илгаме'0
С7&$А ПЛОЧА
1/а'"о се саве"ова) велики %огови=
/а'"о ми спремај велик поги%иј, прија"ељ=
Чдан је %ио мој сан који сам видео,
његов крај нагове'"ава несре+.
/гра%ио ме орао мједеним кан9ама
и носио че"ири са"а висин.
Он ми рече0
?Погледај доле на земљ5 6ако она изгледа=
Погледај море5 6ако "и се оно чини=?
А земља је %ила као %рег,
а море као мала вода.
# опе" је ле"ео че"ири са"а висин
и рекао0
?Погледај доле на земљ5 6ако она изгледа=
Погледај море5 6ако "и се оно чини=?
А земља је %ила као вр",
а море као речи,а која га на"апа.
# опе" је ле"ео че"ири са"а висин
и рекао0
?Погледај доле на земљ5 6ако она изгледа=
Погледај море5 6ако "и се оно чини=?
А земља је %ила као ка'а од %ра'на,
а море као валов за вод.
8о' ме је два са"а носио вис
и "ада пс"ио да паднем.
А ја сам падао, падао
и ле!ао размрскан на "л.
У!асн", про%дио сам се.3
(илгаме' ч речи 7нкида
и поглед м се смрачи.
Он поди!е свој глас и рече 7нкид,
прија"ељ0
1/ао д) +е "е спопас"и својим кан9ама.
8ао, велики с %огови досдили несре+5
Лези, јер "и је чело врело.3
7нкид ле!е и на њега са*е демон,
зао д) грозни,е за)ва"и м глав.
(овори вра"има као !ивом човек0
1Вра"а гаја, кедрова капијо,
"и нема' паме"и5
Че"рдесе" сам са"и "рчао
док сам иза%рао "воје дрво,
док сам гледао високи кедар.
4и си од правог дрве"а.
Седамдесе" и два лак"а је "воја висина,
а двадесе" и че"ири "воја 'ирина.
Од "врде с с"ене исклесани с"%ови
и лепо је засво*ен "вој горњи лк.
Саградио "е је кнез 2ипр.
&а сам само знао, "и капијо,
да +е' пос"а"и пропас",
а ова лепо"а мојом несре+ом,
секир %и) подигао и размрскао "е.
Сплео %и) пле"ер од 'и%а...3
4ада (илгаме' подигне гласн јадиковк и рече0
1Прија"ељ мој,
са мном си проп"овао %регове и пс"иње,
прија"ељ мој,
са мном си делио све опаснос"и,
прија"ељ мој, сан се испнио5
Сд%ина се не мо!е зас"ави"и53
# на дан кад је видео слик сн,
почео се сд%оносни сан испњава"и,
:олес"ан ле!и 7нкид.
Ле!и на ле!ај од +илима,
један дан, дрги дан
%нило га др!и чврс"о.
4ре+и дан, че"вр"и дан ле!и он и спава.
Пе"и, 'ес"и и седми,
осми, деве"и и десе"и дан ле!и 7нкид
и његова %ол пос"аје велика.
8еданаес"и и дванаес"и дан
заје,а 7нкид ва"ри грозни,е.
Он зове свога прија"еља и говори м0
1Проклео ме господар воде !иво"а,
прија"ељ мој, као онај
који сред %ор%е проклиње неприја"еља.
Прија"ељ мој, онај кога %ор%и %иј
мр"ав је.
А ја сам %ор%и %ијен53
ОС$А ПЛОЧА
Чим засја први ј"арњи зрак,
ди!е се (илгаме'
и прис"пи прија"ељев ле!ај.
$ирно је ле!ао 7нкид.
4и)о с се дизале грди и опе" сп'"але.
4и)о је ис"и,ао из с"а да) његове д'е.
А (илгаме' је плакао и говорио0
17нкид, млади прија"ељ,
где "и је ос"ала снага,
где "и је ос"ао глас=
(де је мој 7нкид=
8ак си %ио као лав и дивљи %ик,
%рз си %ио као газела.
6ао %ра"а сам "е волео, "е%е, "е%е5
Великим сам чинио ме* свим кнезовима
"е%е, "е%е5
Све лепе !ене Урка волеле с "е%е,
"е%е5
У 6едров 'м и'ао сам с "о%ом,
дањ и но+ %ио си са мном.
Са мном си донео глав >м%а%е
"вр*ени Урк,
а знемиравани с"ановни,и %регова
осло%о*ени од немани
непрес"ано с нас %лагосиљали.
$и смо %или чдесног %ика који је да)"ао.
$о!да "е је погодио његов о"ровни да)=
$о!да велики %огови ипак нис одо%рили
'"о смо сплам"ели ср9%ом на #'гар
и %или %ика који је послан с не%а=3
B"е+и је седео з прија"ељев ле!ај,
а поглед м је л"ао даљин.
(илгаме' опе" погледа 7нкида.
$ирно је ле!ао 7нкид и спавао.
17нкид, прија"ељ моји) млади) година5
4 ле!и сада пан"ер с"епе који је све чинио
да се спнемо на :рег %огова,
да о%оримо и %ијемо не%еског %ика,
да савладао >м%а%,
који је с"ановао 6едровој 'ми.
6акав "е је "о д%оки сан сада )ва"ио=
4ако си мрачан и не чје' ме ви'е53
Али овај не поди!е своји) очиј.
(илгаме' до"акне његово ср,е,
али оно ви'е није к,ало.
4ада он покри прија"еља као невес".
Сличан лав, поди!е он свој "!ан глас.
Сличан лави,и пого*еној копљем, зарла он.
Чпао је свој кос и раз%а,ивао.
Подерао је свој оде+
и о%као пра'н, !ало%н.
Чим је засјао први ј"арњи зрак,
поди!е (илгаме' нов "!аљк.
<ес" је дана и 'ес" но+и оплакивао 7нкида,
прија"еља.
Све док није седмог дана
осванло ј"арње рменило,
ос"авио га је непокопаног.
Седмога дана са)рањје (илгаме' прија"еља
и нап'"а град Урк.
Он !ри напоље с"еп.
4амо га ссре+е лова,
који копа јаме за лавове.
Лова, проговори краљ
и овако рече (илгаме'0
1Узви'ени владар,
"и си %ио с"ра'ног чвара 6едрове 'ме,
"и си свладао самога >м%а%,
господара 6едровог %рега,
својом си рком %ијао лавове %реговима,
"и си %ио силнога %ика
кога је послао %ог не%а.
/а'"о с "и о%рази "ако %леди и пали,
а "воје ли,е "ако погр!ено=
/а'"о "и је д'а оја*ена,
а с"ас погр%љен=
/а'"о је јадиковка "вом ср, "ако гласна=
/а'"о личи' на п"ника далеки) п"ева=
/а'"о "и је ли,е опаљено од ве"ра, пљска
и подневног сн,а=
/а'"о "ако немирно !ри' преко поља=3
(илгаме' о"вори с"а, говори и рече м0
1$ога прија"еља,
који ми је %ио привр!ен као веран коњ,
пан"ера с"епе, 7нкида, мога прија"еља,
који је све чинио
да се спнемо на :рег %огова,
да )ва"имо и %ијемо чаро%ног %ика,
да савладамо >м%а% на :рег кедрова
и да гдрама %ијамо лавове,
мога прија"еља,
који је са мном делио све опаснос"и C
њега је с"игла љдска сд%ина.
<ес" сам га дана и 'ес" но+и оплакивао,
све до седмог дана
ос"авио сам га непокопаног.
Сд%ина прија"еља "ако "е'ко ле!и на мени,
за"о !рим преко поља
и "ра!им даљине.
6ако само мог "о да пре+"им,
како да се изјадам=
Прија"ељ кога волим
пос"ао је земља.
7нкид, мој прија"ељ,
пос"ао је као %ла"о земље5
/ар не+ и ја мора"и да се смирим као он
и да не с"анем довека=3
&7В74А ПЛОЧА
(орко оплакје (илгаме' 7нкида,
свога прија"еља,
и јри преко поља0
1/ар не+ и ја, и ја као 7нкид мре"и=
&'а ми је разривена %олом.
Упла'ио сам се смр"и и за"о јрим преко с"епе.
Одлазим мо+ном У"напи'"им,
који је на'ао вечни !иво",
!рим да с"игнем к њем.
6ада но+ сам с"епи спазим лава,
пос"ајем пла'љив.
Поди!ем глав и срдно се молим Син, месе,.
# 2инCУрми, господари,и 4вр*аве !иво"а,
сјајној ме* %оговима,
п+ене с моје моли"ве0
Сачвај"е ми !иво"53
Уморан ле!е на починак и но+и виде сан0
$лади се лав играо и радовао !иво".
А он поди!е секир с %ока,
извче мач из појаса,
а "ада C паде 'иљас"а с"рела ме* њи)
као копље
и размрви земљ.
Он сам пропаде разјапљен јаз.
Про%ди се пла'ен и по*е даље.
6ад се следе+ег ј"ра појави зора,
он поди!е очи и гледа велик планин.
#ме планине је $а'.
4о с два %рега '"о носе не%о.
#зме* %регова надсво*ена је Снчева капија,
из које излази сн,е.
&ва дива чвај %рдск 6апиј не%а.
@дска им "ела с"р'е из земље само грдима.
Скорпионима сличан, доњи део "ела
пр!ај Подземни све".
С"ра'ни с и језови"и,
а њи)ов поглед нагове'"а смр".
.и)ов поглед као мња р'и %регове долин.
(илгаме' и) гледа и кочи се.
Од !аса м се смрачи ли,е.
Он се осмели и поклони.
Скорпион човек повиче својој !ени0
1Човек који долази к нама
има "ело и месо као %огови53
Скорпион човек одговара !ена0
1&ве његове "ре+ине с %ог,
а једна "ре+ина је човек53
Скорпион човек виче
и говори прија"ељ %огова, (илгаме'0
1Про'ао си дг п", нео%ични п"ниче,
до'ао си све до мене.
Пре'ао си %регове који се "е'ко прелазе.
>о+ да знам "вој п".
Овде с пос"ављене грани,е "воме п"овањ.
>о+ да знам ,иљ "вога п"овања53
(илгаме' одговори њем, скорпион човек,
и рече0 14гјем за 7нкидом, прија"ељем,
пан"ером с"епе.
.ега је с"игла љдска сд%ина.
:ојим се сада смр"и и за"о јрим с"епом.
Сд%ина 7нкида "ако "е'ко ле!и на мени,
прија"ељ кога волим пос"ао је пра).
7нкид, мој прија"ељ, пос"ао је као %ла"о земље.
/а"о сам јрио земљама,
за"о сам се пењао преко планина
и до'ао све до "е%е.
>"ео %и) да одем до У"напи'"има, мога прао,а.
Он је доспео Скп'"ин %огова,
"ра!ио је и на'ао !иво".
/а смр" и !иво" )о+ да га пи"ам53
Скорпион човек о"вори с"а
и овако рече (илгаме'0
12икада за љде није %ило, (илгаме',
про)одни) с"аза кроз ове %регове.
2ико јо' није прокрчио п" кроз ов планин.
&ванаесе" двос"рки) са"и
про"е!е се пе+ински лана,
који води кроз %регове не%а.
(с"а је "ама,
ни "рачка све"ла нема пе+инској јарзи
из које излази сн,е
кад се изнад земље појави,
и који опе" залази
када се вра"и с п"а по не%еском океан.
$и чвамо капиј "ог мрачног п"а.
/а %реговима ле!и море,
које окр!је све крајеве земље.
4и не мо!е' и+и п"ањом сн,а,
јер она води пре%ивали'"е све"ли) %огова.
2икада јо' човек није про'ао кроз "амни клана,.
#за Снчеве капије с"анје "вој прао"а,.
&алеко, на '+ воденог "ока,
с оне с"ране Вода смр"и с"анје У"напи'"им.
2икаква ла*а не мо!е превес"и човека преко.3
(илгаме' је размео говор дива и рекао м0
1П" ме води кроз непрекидн па"њ.
Одре*ене с ми с"ра'не мке и %оли.
4ре%а ли чемер и јадиковањ
да проводим своје дане=
&опс"и ми сада да *ем планин,
да видим У"напи'"има,
да га пи"ам за !иво" који је он на'ао.
Пс"и ме да про*ем и да на*ем !иво".3
Скорпион човек о"вори с"а, говори,
и рече (илгаме'0
1>ра%ар си "и, (илгаме',
има' силн снаг.
#ди, (илгаме', и прона*и п"5
:регови $а' ви'и с од сви) %регова земље.
&%око овој планини
с"ене с"варај с"равично мрачан клана,.
2ека %и сре"но с"игао до клан,а5
2ека "и је о"ворена Снчева капија,
кој ми чвамо.3
(илгаме' је чо ове речи и крено.
По'ао је п"ем који м је означио див.
П"ањом сн,а иде (илгаме'.
/а два са"а с"игао је до "амног клан,а.
(с"а је %ила "ама,
није %ило ни "рачка све"ла.
2е види он '"а ле!и пред њим,
ни '"F ле!и иза њега.
4ри је двос"рка са"а и'ао.
(с"а је %ила "ама,
није %ило ни "рачка све"ла.
2е види он '"а ле!и пред њим,
ни '"а ле!и иза њега.
Че"ири је двос"рка са"а и'ао.
(с"а је %ила "ама,
није %ило ни "рачка све"ла.
2е види он '"F ле!и пред њим,
ни '"а ле!и иза њега.
Пе" је двос"рки) са"и и'ао.
(с"а је %ила "ама,
није %ило ни "рачка све"ла.
2е види он '"а ле!и пред њим,
ни '"F ле!и иза њега.
<ес" је двос"рки) са"и и'ао.
(с"а је %ила "ама,
није %ило ни "рачка све"ла.
2е види он '"а ле!и пред њим,
ни '"F ле!и иза њега.
Седам је двос"рки) са"и и'ао.
(с"а је %ила "ама,
није %ило ни "рачка све"ла.
2е види он '"а ле!и пред њим,
ни '"а ле!и иза њега.
Осам је двос"рки) са"и и'ао.
4ада он гласно повиче.
(с"а је %ила "ама,
није %ило ни "рачка све"ла.
4ама м не доп'"а да види
'"а ле!и пред њим,
а '"а ле!и иза њега.
&еве" је двос"рки) са"и и'ао,
"ада осе"и северни ве"ар.
Погн" м је с"ас,
напред м је окрен"о ли,е.
(с"а је %ила "ама,
није %ило ни "рачка све"ла.
&есе" је двос"рки) са"и и'ао.
4ама поп'"а, све"лос" се %ли!и5
8еданаес" је двос"рки) са"и и'ао.
6лана, се 'ири и он гледа први "рак сн,а.
&ванаес" је двос"рки) са"и и'ао,
"ада се расве"ли.
Опе" га о%асја све"лос" пног дана.
Пред њим је ле!ао перивој %огова,
он га гледа.
Силови"им кора,има по*е ка Вр" %огова.
Р%ини с м плодови,
" висе спле"ови лоза чаро%ног изгледа.
&рго дрво носи лапислазли.
# разне дрге плодове,
вредне да се по!еле,
носи дрве+е вр".
У зракама сн,а привлачно %лис"а вр".
# (илгаме' поди!е рке %ог сн,а <ама'0
1&го је и мчно %ило моје п"овање5
$орао сам %ија"и !иво"иње дивљине,
њи)ова сам крзна морао вија"и "ело,
а њи)ово месо %ила ми је )рана.
:ило ми је доп'"ено
да про*ем кроз %рдск капиј
и про'ао сам кроз клана, с"ра'не "аме.
Преда мном ле!и Вр" %огова,
а иза њега 'ироко море.
Пока!и ми сада п" до У"напи'"има, далеког.
Пока!и ми сада ла*ара
који +е ме "амо сигрно превес"и
преко Све"ског мора и преко Вода смр"и
да %и) на'ао !иво".3
<ама' га сасл'а, за%рин се
и овако рече (илгаме'0
16да се !ри', (илгаме'=
;иво" који "ра!и' не+е' на+и53
(илгаме' рече њем, зви'еном <ама'0
1У јад само+е л"ао сам с"епом,
звезда за звездом је залазила,
а ја сам годинама ле!ао но+
на пс"ом пољ.
2и сн,е, ни месе,, ниједна звезда
није се појавила мрачном клан,.
&ај да "е виде моје очи, сн,е,
да се наси"им "војим лепим све"лом5
У даљини је нес"ало "аме
и опе" ме о%асјава пно све"ло.
6ад %и само смр"ник смео да погледа сн,е око=
2е "ре%а ли да и ја "ра!им !иво"
и да га на*ем завек=3
А <ама' је размео његове речи
и рекао (илгаме'0
1#ди Сидри Са%и"и,
мдрој !ени са :рега %огова.
Она седи на прес"ол,
Вр" %огова крај мора
и чва с"а%ло !иво"а.
#ди ка Вр", који ле!и пред "о%ом5
Она "и мо!е показа"и п"
до У"напи'"има далеког.3
(илгаме' ч ове речи и по*е.
Пред со%ом гледа Вр" %огова.
У %јној пно+и с"оје кедрови,
на дрве+ %лис"ај племени"и драгљи.
6ао морска "рава пр!а се под дрве+ем
зелени смарагд.
&раго камење ,ве"а овде као "рње и чичак.
СаAир је семе плода.
(илгаме' спорава кораке
и поди!е очи према Вр" %огова.
&7С74А ПЛОЧА
Прес"о %огиње Сидри Са%и" с"оји високо
над о%алом мора.
4 она седи и чва лаз Вр" %огова.
2оси појас чврс"о везан око %окова.
.ено је "ело о%авијено дгом )аљином.
4ра!е+и јри (илгаме' на све с"ране,
"ада по*е према капији.
Одевен је крзном дивљи) !иво"иња,
с"ра'ан је његов лик,
%оговима м је слично "ело.
У ср, м је %ол,
налик је на п"ника далеки) п"ева.
Са%и" гледа даљин,
говори сама се%и
и "ра!и саве" свом ср,0
18е ли "о мо!да онај
који )о+е да *е Вр" %огова=
6да "о иде силним кора,има=3
6ад га Са%и" %лиз спази,
за"вори свој капиј,
за"вори вра"а и засне и).
(илгаме' одлчи да продре н"ра.
Он поди!е рк и поло!и секир на капиј.
# (илгаме' рече %огињи Са%и"и0
1Са%и", '"а си "о видела
кад си за"ворила вра"а=
Свој си капиј за"ворила преда мном
и заснла је.
Разлпа+ вра"а и раз%и+ засн53
Са%и" о"вори вра"а
и говори м на лаз Вр".
Она рече њем, (илгаме'0
1/а'"о с "и о%рази "ако пали=
/а'"о "и је чело "ако мрачно на%орано=
/а'"о "и је "ако рас"!ена д'а,
а с"ас погн"=
/а'"о је %ол "воме ср,=
Личи' на п"ника далеки) п"ева.
По"амнео си од олјног ве"ра и сн,а,
ли,е "и је опаљено од подневног !ара.
/а'"о си "ако !рио издалека преко с"епе=3
(илгаме' рече Са%и"и, %огињи0
16ако да ми о%рази не %д пали,
а чело мрачно на%орано=
6ако да ми не %де рас"!ена д'а
и погн" с"ас=
6ако да не %де %оли мом ср,=
6ако да не %дем сличан п"ник
далеки) п"ева=
6ако да ми ли,е не %де препланло
од олјног ве"ра и сн,а
и од подневног !ара опаљено=
6ако да не јрим далеко преко с"епе=
$ога младог %ра"а, пан"ера с"епе, 7нкида,
мога младог прија"еља,
који је све чинио
да се спнемо на :рег кедрова,
да )ва"имо и %ијемо не%еског %ика,
да савладамо >м%а%,
који је пре%ивао 'ми кедрова,
да горским клан,има %ијамо лавове,
мога прија"еља,
који је са мном делио све опаснос"и и мке,
кога сам волео, "ако јако волео C
њега је с"игла љдска сд%ина.
&ан и но+ сам плакао за њим
и нисам га поло!ио гро%.
Чекао сам и веровао
да мој прија"ељ мора о!иве"и
од мог гласног дозивања.
Седам дана и седам но+и ле!ао је "
као зга!ени ,рв.
4ра!ио сам !иво",
али га ви'е нисам на'ао.
/а"о сам јрио с"епом
сличан човек дивљине.
Сд%ина прија"еља "ако "е'ко ле!и на мени.
6ако само да "о пре+"им=
6ако да се изјадам=
$ој прија"ељ кога волим пос"ао је пра).
7нкид, мој прија"ељ,
пос"ао је као %ла"о земље5
/ар не+ и ја мора"и да се смирим као он
и да не с"анем довека=
4е%е сада гледам, Са%и",
да не %и) гледао смр", које се %ојим.3
Са%и" рече овако (илгаме'0
1(илгаме', кда !ри'=
;иво" који "ра!и' не+е' на+и.
6ад с %огови с"ворили љде,
смр" с одредили за њи),
а !иво" задр!али за се%е.
/а"о једи и пиј, (илгаме',
напни своје "ело,
дан и но+ само се весели5
2ека "и је сваки дан радосна све"ковина5
Весели се и дан и но+ з )арA, Aрл и игр5
О%,и чис" оде+,
опери и пома!и свој глав
и окпај "ело све!ој води5
Весело гледај де,
која "е )ва"ај за рке5
Радј се нарчј !ене5
/а"о се вра"и Урк, свој град,
као слављени краљ и јнак53
2о, (илгаме' рече њој, Са%и"и0
1&ос"а, Са%и", пока!и ми п" до У"напи'"има.
Уп"и ме да с"игнем до њега5
6ако да до*ем до њега=
Уп"и ме5
Ако је мог+е, пре+и + преко мора,
ако није, јри+ и даље о%алом53
Са%и" рече њем, (илгаме'0
12иједног мес"а нема крај овог мора
са кога %и ико могао сре"но пре+и преко
и сре"но прис"а"и.
2иједан који је овамо с"игао од прадавни) дана
није могао пре+и преко мора.
#с"ина, преко мора плови <ама', силни јнак,
али осим %ога сн,а,
ко "амо прелази=
4е'ка је пловид%а преко Све"ског мора,
"е!ак је п" до Вода смр"и,
које с пред далеким дргим све"ом.
6ако +е', (илгаме', доспе"и преко мора=
Па ако и до*е' до Вода смр"и,
'"а +е' "ада чини"и=
Али погледај, " је УрC<ана%и,
У"напи'"имов ла*ар,
"амо где ле!е санд,и с камењем5
Управо је о"и'ао 'м да скпља "раве
и %ере јагоде.
По"ра!и га5
Ако је мог+е, пре*и с њим преко,
ако није, вра"и се53
6ад "о ч (илгаме',
ди!е секир и заден ор!је за појас.
Он крене и си*е до о%але мора.
6ао %ачено копље за"вори се капија вр"а
изме* њега и %огиње.
(илгаме' гледа даљин
и на '+ реке опази ла*.
4амо прави своје кораке,
ка У"напи'"имовом превозном чам,.
Он "ра!и ла*ара
који %и га сигрно превезао
преко 'ироког мора
и преко Вода смр"и.
С"и!е до реке и спори корак.
4 ле!и ла*а, он !ри д! о%але,
али не налази ла*ара.
Види како " ле!е само санд,и
напњени камењем.
Одлази 'м и виче0
1Ла*ар, ја "е "ра!им5
Превези ме преко мора и преко Вода смр"и53
/вао је гласно, али одговора није %ило.
(илгаме' се вра"и санд,има
и раз%ије и) ср9%и.
По*е и вра"и се 'м.
.егове очи гледа'е УрC<ана%ија
и он с"пи преда њ.
УрC<ана%и рече њем, (илгаме'0
1Ре,и ми своје име, ка!и ми га5
8а сам УрC<ана%и,
ла*ар У"напи'"има, далеког.3
(илгаме' рече њем, УрC<ана%иј0
1(илгаме' ми је име.
&о'ао сам из земаља Анови) %регова.
Пре'ао сам далеки п" од изласка сн,а
и сада коначно видим "е%е, УрC<ана%и5
&ај да гледам У"напи'"има, далеког53
УрC<ана%и рече (илгаме'0
1/а'"о с "и о%рази "ако пали=
/а'"о "и је чело мрачно на%орано=
/а'"о "и је д'а "ако рас"!ена
и погн" с"ас=
/а'"о је %ол "воме ср,=
Личи' на п"ника далеки) п"ева.
По"амнео си од олјног ве"ра и сн,а,
ли,е "и је опаљено од подневног !ара.
/а'"о си !рио издалека преко с"епе=3
(илгаме' рече њем, УрC<ана%иј, ла*ар0
16ако да ми о%рази не %д пали,
а чело мрачно на%орано=
6ако да ми не %де рас"!ена д'а
и погн" с"ас=
6ако да не %де %оли мом ср,=
6ако да не личим п"ник далеки) п"ева=
6ако да ми ли,е не %де препланло
од олјног ве"ра и сн,а
и од подневног !ара опаљено=
6ако да не јрим далеко преко с"епе=
$ога младог %ра"а, пан"ера с"епе, 7нкида,
мога младог прија"еља,
који је све чинио
да се спнемо на :рег кедрова,
да )ва"имо и %ијемо не%еског %ика,
да савладамо >м%а%,
који је пре%ивао 6едровој 'ми,
да %ијемо лавове горским клан,има,
мога прија"еља,
који је са мном делио све опаснос"и и мке,
7нкида, кога сам волео, "ако јако волео C
њега је с"игла љдска сд%ина.
<ес" сам га дана и 'ес" но+и оплакивао
и нисам га поло!ио гро%.
Упознао сам с"ра) од смр"и
и за"о сам јрио преко с"епе.
Сд%ина мог прија"еља "ако "е'ко ле!и на мени.
/а"о долазим из даљине,
за со%ом имам дг п".
6ако само да "о пре+"им=
6ако да се изјадам=
$ој прија"ељ, кога волим, пос"ао је пра).
7нкид, мој прија"ељ,
пос"ао је као %ла"о земље.
/ар не+ и ја мора"и да легнем као он
и да се не дигнем довека=3
# (илгаме' рече УрC<ана%иј, ла*ар0
1Па сад, УрC<ана%и,
како + до+и до У"напи'"има=
Уп"и ме како + доспе"и до њега5
Пока!и ми "ајни п"5
Ако је мог+е, пре%роди+ море,
ако није, јри+ даље о%алом53
УрC<ана%и, ла*ар, рече њем0
14воје с рке, (илгаме',
онемог+иле сре"ан прис"анак,
"и си раз%ио оне сандке,
сам си се%и спречио прелаз
преко пли+ака 'мни) Вода смр"и.
Раз%ијени с санд,и с камењем,
па "е не мог превес"и до Ос"рва !иво"а.
#пак, (илгаме', зми с %ока секир,
спреми се, иди до 'ме
и о%ори с"о двадесе" с"а%ала,
"ако да свака греда износи 'ездесе" лака"а.
#здељај и), за'иљи и донеси53
6ад "о ч (илгаме', зе свој секир,
оде 'м и о%ори с"о двадесе" с"а%ала,
издеља и) "ако
да је свака с"рана износила 'ездесе" лака"а
и за'иљи и).
Скпи и) и донесе УрC<ана%иј.
Они се попе'е на ла* на"оварен с"а%лима,
доведо'е је на с"аласано море
и с"релови"о одједри'е.
$есе, и пе"наес" дана дг је п".
2о гле, ве+ "ре+ег дана
с"и!е УрC<ана%и до Вода смр"и.
УрC<ана%и рече њем, (илгаме'0
1Укопај једно с"а%ло,
и секиром га чврс"и "ло.
4воја рка не сме додирн"и Воде смр"и,
јер +е' мре"и.
Узми дрго с"а%ло и чврс"о га "исни "ло.
&ај овамо и "ре+е, (илгаме'5 Укопај га5
&ај овамо че"вр"о, (илгаме'5 Укопај га5
&ај овамо пе"о, (илгаме'5 Укопај га5
&ај овамо 'ес"о, (илгаме'5 Укопај га5
&ај овамо седмо, (иламе'5 Укопај га5
&ај овамо осмо, (илгаме'5 Укопај га5
&ај овамо деве"о, (илгаме'5 Укопај га5
&ај овамо десе"о, (илгаме'5 Укопај га5
&ај овамо једанаес"о, (илгаме'5 Укопај га5
&ај овамо дванаес"о, (илгаме'5 Укопај га53
С"о двадесе" с"а%ала по"ре%ио је (илгаме'.
/а"им о"копча појас с %окова,
од%а,и лавље крзно
и извади сна!ном рком јар%ол.
У"напи'"им гледа даљин,
говори сам се%и
и саве"је се свом ср,0
1/а'"о с нес"али %родски санд,и с камењем=
А неко ко нема моје доп'"ење
плови ла*ом5
4ај '"о долази, "ај не мо!е %и"и човек5=
/агледам0 није ли "о љдско %и+е=
/агледам0 није ли "о човек=
/агледам0 није ли "о %ог=
Сасвим ми је сличан.
$о+ном рком за%ија греде %рзе Воде смр"и
"ако да оне замењј сандке с камењем,
које је УрC<ана%и о%ично доле сп'"ао.
Сада сигрно вк ла* овамо д! греда.
Скоро +е %и"и на о%али ос"рва.
2о ве+ с по"ре%љени сви с"%ови.
4ада с"рана, поди!е јар%ол,
расколи га секиром,
"исне о%адве греде вод
и сна!ним зама)ом с"и!е ла*а на о%ал.3
У"напи'"им силази из к+е
и !ри према с"ран,.
# У"напи'"им рече (илгаме'0
1Ре,и ми своје име, ка!и ми га5
8а сам У"апи'"им, који је на'ао !иво".3
(илгаме' рече њем, %ла!еном У"напи'"им0
1(илгаме' ми је име.
&о'ао сам овамо од Анови) %регова.
Пре'ао сам дги п" од изласка сн,а.
Сада најзад гледам "е%е, У"напи'"има, далеког53
У"напи'"им м рече0
1/а'"о с "и о%рази "ако пали=
/а'"о "и је чело мрачно на%орано=
/а'"о "и је д'а "ако рас"!ена,
а с"ас погн"=
/а'"о је %ол "воме ср,=
Личи' на п"ника далеки) п"ева.
По,рнео си од олјног ве"ра и сн,а,
од подневног !ара опаљено "и је ли,е.
/а'"о си !рио издалека преко с"епе=3
(илгаме' рече њем, У"напи'"им, далеком0
16ако да ми о%рази не %д пали,
а чело мрачно на%орано=
6ако да ми не %де рас"!ена д'а
и погнг с"ас=
6ако да не %де %оли мом ср,=
6ако да не %дем сличан п"ник далеки) п"ева=
6ако да ми ли,е не %де препланло
од олјног ве"ра и сн,а
и од подневног !ара опаљено=
6ако да не јрим далеко преко с"епе=
$ога младог %ра"а, пан"ера с"епе, 7нкида,
мога младог прија"еља,
који је све чинио
да се спнемо на :рег кедрова,
да )ва"имо и %ијемо не%еског %ика,
да савладамо >м%а%,
који је пре%ивао кедровој 'ми,
да %ијемо лавове горским клан,има,
мога прија"еља,
који је са мном делио све опаснос"и и мке,
7нкида, кога сам волео, "ако јако волео C
њега је с"игла љдска сд%ина.
<ес" сам га дана и 'ес" но+и оплакивао
и нисам га поло!ио гро%.
Упознао сам с"ра) од смр"и,
за"о сам јрио преко с"епе.
Сд%ина прија"еља "ако "е'ко ле!и на мени.
/а"о долазим издалека овамо,
за мном је ос"ао дги п".
6ако само да "о пре+"им=
6ако да се изјадам=
$ој прија"ељ, кога волим,
пос"ао је пра).
7нкид, мој прија"ељ,
пос"ао је као %ла"о земље.
2е+ ли ја мора"и да се смирим као он
и да не с"анем довека=3
# (илгаме' рече У"напи'"им0
1$ислио сам, идем до У"напи'"има, далеког,
)о+ да видим њега, %есмр"ног,
који је на'ао !иво".
4ако сам по'ао и п"овао земљама,
п"овао сам преко %регова
који с "е'ко про)одни,
прелазио сам преко река и мора.
2исам се задовољио сре"ним !иво"ом,
до си"а сам се напио %оли,
па"ња ми је %ила )рана.
&о Са%и"е нисам јо' %ио с"игао
а одело ми %е'е ве+ давно подерано.
$орао сам лови"и дивље п"и,е, дивокозе,
јелене и газеле и јес"и њи)ово месо.
Лава, пан"ера и пс"ињског пса
морало је да %ије моје копље,
њи)ова крзна морала с ме одева"и.
2ека д'е мрли) за"воре свој капиј,
смолом и камењем нека је за"рпај5
>о+ да ни'"им д)ове смр"и,
нека прес"ане њи)ово клик"ање.
У"напи'"име, "и ми о%јави !иво"5
4и си га с"екао.3
У"напи'"им рече њем, (илгаме'0
12емој јадикова"и и немој се љ"и"и.
:огови и љди имај различи"е сд%ине.
О"а, и ма"и с "е родили као човека.
#ако с "воје две "ре+ине %о!анске,
једна "ре+ина је човек
и она "е вче љдској сд%ини.
Човек није одре*ен вечни !иво".
Смр" је с"ра'на,
сваком !иво" она пос"авља ,иљ.
/ар градимо к+е завек=
Печа"имо ли говоре за вечнос"=
/ар %ра+а завек деле %а'"ин=
/ар човек вечно !ива радос" с"варања=
2оси ли река сваки дан високе "аласе
и доноси ли земљи поплав=
/ар п"и,е клил и кирипа век гледај проле+е=
/ар +е њи)ово око довека гледа"и сн,е=
О"када с дани започели, ни'"а није "рајно.
2е личи ли једно дргом
новоро*ено де"е и смр"=
/ар нис о%оје о%еле!ени зна,има смр"и=
6ад чвар и вра"ар п'"а д'
из Подземља на све"ло
и новоро*ене поздрави сн,е,
"ада се одма) сакпљај силни Аннаки,
велики д)ови,
и $аме"м, која с"вара сд%ин,
да заједно одреде "ок !иво"а.
Они одре*ј дане !иво"а,
али не %роје дане смр"и.3
87&А2А7С4А ПЛОЧА
(илгаме' рече њем, У"напи'"им, далеком0
1(ледам "е, У"напи'"име,
"и ниси ни ве+и ни 'ири од мене,
"и си ми сличан као о"а, син.
4и ниси дркчије гра*ен него ја,
и "и си човек као и ја.
Али ја сам немиран
и с"ворен сам да се %орим.
А "и си се клонио %ор%и,
ле!и' мирно на својим ле*има.
6ако си само доспео Скп'"ин %огова,
како си "ра!ио и на'ао !иво"=3
У"напи'"им м рече0
1>о+, (илгаме', да "и поверим
један непозна" дога*ај
и о"кријем једн "ајн %огова.
<рипак је град на 7Aра",
"и га и сам познаје'.
4о је с"ари град.
&го времена с м %огови %или наклоњени.
4ада они одлчи'е да по'аљ по"оп.
2а саве"овањ %огова седео је и 7а,
%ог д%ина.
$ојој к+и од "рске
испричао је одлк %огова.
?6+о од "рске, к+о од "рске5
/ид, зид5 6оли%о од "рске, чј5
4и, човече из <рипака,
У"напи'"име, сине У%араC4"а,
сагради дрвен к+,
подигни је ла*5
Ос"ави %ога"с"во, "ра!и !иво",
презри поседовање, спаси !иво".
&онеси ла* !иво"но семе сваке врс"е5
Одма) сагради ла*.
Сразмерна нека %де д!ина 'ирини5
Спс"и је сла"ководно море
и покриј кровом5?
С)ва"ио сам и рекао %ог 7и,
своме господар0
?Учини+, господар, како заповеда',
са с"ра)опо'"овањем + следи"и
"воје заповеди.
Али '"а + ре+и град, народ
и најс"аријима ме* њима=?
7а о"вори с"а и рече своме слзи, мени0
4и љдско чедо, "ре%а да им ка!е'0
Велики %ог :ел гледа ме попреко,
и за"о не+ ви'е да с"анјем ва'ем град
не+ ви'е да видим :елов земљ.
>о+ да одем до сла"ководног мора
и да с"анјем код 7е,
који ми је милос"ив господар.
А вас +е %лагослови"и свакаквим %ога"с"вима.?
6ад је за%лис"ао први "рак сн,а,
почео сам све спрема"и.
О"и'ао сам до сла"ководног мора,
при%авио дрво и смол,
направио план ла*е и на,р"ао га.
Сва моја свој"а, јаки и сла%и,
ла"и'е се посла.
У месе, великог <ама'а %е'е завр'ена ла*а.
Све '"о сам поседовао на"оварио сам,
на"оварио сам и сре%ро, и зла"о,
и !иво"но семе сваке врс"е.
-ел свој породи, и нај%ли! род%ин
кр,ао сам на ла*.
Велик с"ок и мале !иво"иње
догнао сам њ.
/ана"лије сви) ве'"ина
пс"ио сам да *.
:ог ми је дао одре*ен рок0
?Увече, кад владари "аме пс"е с"ра)ови" ки',
*и ла* и за%рави вра"а5?
6ад до*е "о време,
владари "аме пс"и'е с"ра)ови" ки'.
(ледао сам невреме, %ило је с"ра'но5
У'ао сам ла* и за%равио вра"а.
Огромн сам %арк препс"ио кормилар.
6ад је ј"ро осванло,
поди!е се ,рно о%лачје као гаврани.
:еснели с сви зли дси,
све"лос" се пре"ворила "ам.
8!ни ве"ар је ""њао,
воде с %че+и )јале
и ве+ дос"игле планине,
срчиле се на све љде.
:ра" %ра"а није ви'е препознавао.
# сами се %огови пла'и'е по"опа,
по%его'е и попе'е се на Анов :рег %огова.
<++рени као пси гра) се ме* со%ом.
#'"ар виче као !ена "е'ком поро*ај,
завија лепи глас дивне %огиње0
?Лепа земља про'ли) времена пос"ала је %ла"о,
јер сам ја р*аво саве"овала
Скп'"ини %огова5
6ако сам само могла Скп'"ини %огова
да дам "ако р*ав заповес"=
6ако сам само могла да ни'"им све своје љде=
6ао ме"е! %и"ке однела и) је поплава.
/ар сам за"о дала да се љди ра*ај
да сада као ри%ље легло испњавај море5=?
# сви %огови плач с њом,
погн"и седе %огови и плач.
$ка њени) %оли за"вара им с"а.
<ес" дана и 'ес" но+и
по"о,има је падала ки'а.
Седмог дана попс"и по"оп,
%ила је "и'ина као после %и"ке.
$оре се смирило,
а злоко%на олја с"и'ала.
Посма"рао сам време, сасвим се с"и'ало.
Сви с се љди пре"ворили %ла"о.
Пс"о и једнолично %ило је "ло земље.
О"ворио сам окно
и све"лос" ми је о%асјала ли,е.
Пао сам ничи,е, сео сам и плакао,
плакао сам и сзе с ми "екле низ ли,е.
Погледао сам на далек воден пс"ињ.
(ласно сам јадиковао,
јер с погинли сви љди.
После дванаес" двос"рки) са"и
ди!е се једно ос"рво.
Ла*а је пловила према %рд 2исир.
2асела је и чврс"о ос"ала на њем.
<ес" дана др!ао је %рег ла*
и није јој ви'е дао да се заљља.
6ад нас"аде седми дан,
зе) гол%а и пс"и) га.
(ол% оде и опе" се вра"и.
2ије на'ао мес"о где %и се зас"авио
и за"о се вра"ио.
Узе) лас"ави, и пс"и) је.
Лас"ави,а одле"е и вра"и се.
2ије на'ла мес"а где %и се зас"авила
и за"о се вра"ила.
Узе) гаврана и пс"и) га.
(авран одле"е,
виде како вода прес'је,
чепрка, !дере и грак+е
и не вра"и се ви'е.
4ада сам и) све пс"ио напоље,
на све че"ири с"ране
и принео јагње као !р"в,
!р"вено зрневље просо сам на вр) %рда,
спалио сам кедрово дрво и мир".
:огови с дисали мирис.
Угодно се дизао мирис %оговима ноздрве.
6ао м)е скпили с се над !р"вом.
6ад је с"игла господари,а %огова,
поди!е велике драгље
које јој је Ан дао начини"и као наки"0
?Ви %огови5 6ао '"о никад не+ за%орави"и
наки" од драгља на мом вра",
"ако + мисли"и на ове дане
и никад и) не+ за%орави"и5
2ека сви %огови до* на !р"в,
:ел нека не до*е5
2е разми'љај+и, он је послао по"оп
и моја љдска чеда осдио на пропас".
Велики :ел до*е и гледа ла*,
"ада се :ел расрди,
разљ"и се на %огове0
?6оје је "о !иво %и+е из%егло пропас"=
По мојој казни није "ре%ало да ос"ане !ив
ниједан човек5?
0
2ини%, %ора, ме* %оговима,
о"вори с"а и рече силноме :ел0
?6о осим 7е мдро пос"па=
4а, 7а све разме, пн је о%зира5?
7а, %ог д%ине, о"вори с"а
и рече силноме :ел0
4и, %о!е, владар, "и, силни,
како си само могао
"ако непроми'љено да изазове' по"оп=
Онај који гре'и
нека свој гре) и носи5
Онај који зло чини
нека зло и окаје.
Али пази да не %д сви ни'"ени.
6азни само зле да сви не пропадн5
Умес"о '"о си пс"ио по"оп,
могао си поди+и лава да прореди љде.
Умес"о '"о си послао по"оп,
могао си да по'аље' неман
да смањи љдс"во.
Умес"о по"опа могла је до+и глад
да %и покорила земљ.
8а, ја нисам издао "ајн %огова.
1Врло мдром3 дао сам да види слике сн,
и "ако је сазнао за "ајни план %огова.
А ви с"е сада ос"али празни) рк5?
7а *е ла*, зме ме за рке,
изведе са !еном на копно,
заповеди јој да клекне пред мене,
с"пи пред нас,
поло!и на нас рке
и %лагослови нас0
?&о сада је У"напи'"им %ио смр"ан човек,
сад нека %де са својом !еном једнак нама
и нека с"анје далеко на мор,
"амо где "ич реке.?
4ако ме даљи'е %огови
и дадо'е ми да !ивим далеко на '+ реке.
Али који +е се од %огова "е%и смилова"и=
6о +е "е довес"и пред %огове
да на*е' !иво" који "ра!и'=
Пок'ај само да не спава' 'ес" дана
и 'ес" но+и53
4ек '"о је (илгаме' сео,
спс"и се на њега сан као јак ве"ар.
У"напи'"им рече својој !ени0
1Погледај јакога који "ра!и !иво",
сан га сале+е као ве"ар53
А !ена рече њем, У"напи'"им, далеком0
1&одирни га да ос"ане %дан5
&ај м да се опе" здрав вра"и
п"ем којим је до'ао.
6апијом кроз кој је иза'ао
нека се опе" вра"и к+и свој земљ.3
У"напи'"им рече њој, !ени0
1А), "и са!аљева' љде5
Пе,и )ле%ове за њега
и с"ави м и) з глав53
6ада је он спавај+и клоно за зид ла*е,
испече она за њ )ле%ове
и с"ави м и) з глав.
2аслоњен на зид ла*е,
ле!ао је (илгаме'.
У"напи'"им рече њем, који је спавао0
1/а први )ле% је "ес"о заме'ано,
дрги )ле% је ме'ен,
"ре+и )ле% је овла!ен,
че"вр"и је %ра'ном пос"
и с"ављен пе+,
пе"и )ле% је пос"ао сме*,
'ес"и )ле% је го"ово...3
4ада га он изненада додирне
и с"ана, се про%ди.
(илгаме' рече њем, У"напи'"им, далеком0
1Уморног савладао ме сан,
као неки силни спс"ио се на ме.
2агло си ме додирно и про%дио.3
У"напи'"им м рече0
1<ес" )ле%ова је %ило испечено,
а "и си ве+ чврс"о спавао.
4ре%ало је да "е )ле%ови одр!е %дним.3
(илгаме' рече њем, У"напи'"им, далеком0
1<"а "ре%а сада да чиним, У"напи'"име=
6да да се окренем=
Сан ме је 'чепао као раз%ојник,
мом сн седи смр".
У мојој одаји или ма где %ило,
седи она, смр"53
У"напи'"им рече УрC<ана%иј, ла*ар0
1УрC<ана%и, нека "е ви'е не види моја о%ала,
мес"о превоза нека "е не пс"и овамо.
2е сме' ви'е превес"и ниједног смр"ног човека
ма како силно "е!ио за мојим пре%ивали'"ем5
Човек кога си овамо довео
има прљаво одело.
;иво"ињска с м крзна одзела лепо" "ела.
Одведи га, УрC<ана%и, до мес"а за кпање,
нека се окпа води,
нека од%а,и своја крзна
да и) море однесе5
2ека опе" %де лепо његово "ело5
2ека м глав о%авије нови повез,
сјајним оделом одени м "ело
да м покрије голо"ињ.
&ок опе" не до*е свој град,
док се својим п"ем не вра"и к+и,
нека се не подере ово одело,
нека ос"ане ново све дане53
4ада га поведе УрC<ана%и са со%ом
и одведе на мес"о за кпање,
он се опра води
и од%а,и своја крзна
да и) море однесе.
2овом лепо"ом синло је његово "ело.
2ови м је повез о%авио глав,
о%као је раско'н оде+,
која је покривала 'егов голо"ињ. &ок опе" не до*е свој град,
док се својим п"ем не вра"и к+и,
не "ре%а да се подере ово одело,
"ре%а да ос"ане ново све дане5
(илгаме' и УрC<ана%и попе'е се на ла*,
прави'е је на "аласе
и одма) о"плови'е.
4ада рече !ена У"напи'"им, далеком0
1О"и'ао је (илгаме',
много је он пре"рпео
и поднео много мка.
<"а +е' м да"и да сре"но с"игне домовин=3
(илгаме' ч ов реч,
до)ва"и %родск мо"к
и погра %арк опе" %ли!е о%али.
У"напи'"им рече њем, (илгаме'0
1(илгаме', дго си )одао,
много си пре"рпео
и поднео много мка.
<"а да "и дам да сре"но с"игне' домовин=
>о+ да "и одам једн "ајн,
)о+ да "и ка!ем о чдо"ворној "рави.
4рава је слична "рн,
а рас"е д%око мор,
"рн је као је!ева %одља,
,ве"а далеком сла"ководном мор.
6ад " "рав до%ије' своје рке
и једе' од ње,
на+и +е' вечн младос" и вечни !иво".3
(илгаме' сасл'а његове речи
и они крен'е далеко преко мора.
С"иго'е до далеког сла"ководног мора.
4ада он скине свој појас,
з%а,и горњ оде+,
привеза "е'ко камење за ноге.
Оно га повче д%око велико море
и он опази "рав сличн "рн.
Уз%ра "рав и чврс"о је др!а'е р,и,
одсече "е'ко камење
и изрони поред ла*е.
Попе се чама, поред ла*ара
и др!а'е ркама чаро%ни ,ве" мора.
(илгаме' рече УрC<ана%иј, ла*ар0
1УрC<ана%и, ево имам "рав5
Ово је "рава која о%е+ава !иво".
Сада +е %и"и испњена !арка "е!ња човекова,
%и+е м сачвана младос" пној снази.
>о+ да је однесем
мој зидом "вр*ени Урк,
да+ свима јна,има да јед од ње,
)о+ да је поделим многима.
#ме %иљке је ?с"ара, опе" пос"аје млад?
8а, ја )о+ од ње да једем
да опе" вра"им пн снаг своје младос"и53
&вадесе" с двос"рки) са"и п"овали даље
и гледали комади+ земље.
Приспели с после "ридесе" са"и
и "ада с се одмарали.
(илгаме' гледа језеро,
)ладна и све!а %ила је његова вода.
У'ао је њ и кпао се годној све!ини.
2ека змија осе"и мирис "раве
до'ња се и зе "рав.
(илгаме' се вра"и и прокле змиј.
4ада он седе и заплаче,
сзе м по"еко'е низ ли,е.
Погледа очи УрC<ана%иј, ла*ар0
1/а кога с се, УрC<ана%и, "рдиле моје рке=
/а кога кр!и и ис"иче крв мога ср,а=
Радио сам, али мени самом "о није донело
ни'"а до%ро.
/а ,рва који гми!е земљи
до%ро сам чинио5
4рава ме водила по мор.
Одсада +емо из%егава"и море и реке,
а ла*а нека ле!и з о%ал.3
&вадесе" с двос"рки) са"и п"овали даље
и гледали "орањ )рама.
После "ридесе" двос"рки) са"и
зас"ави'е се да се одморе
и подиго'е очи
према град са све"им )рамом.
4ада до*о'е до Урка
и *о'е град са високим зидовима.
(илгаме' рече њем, УрC<ана%иј, ла*ар0
1Попни се на зид, УрC<ана%и5
#ди по зидинама Урка,
јако "вр*еног града5
(ледај како је сна!но "емељен,
како је високо нас" %рег )рама.
Погледај силне гра*евине,
сагра*ене с од опека,
а све с "е опеке испечене5
Седам мдри) мајс"ора, моји) саве"ника,
предло!или с ми планове.
2ека "и припадне земљи'"е на подрчј града,
и вр" и одаја за !ене нека "и припадн5
У Урк "ре%а да сагради' свој к+53
&ВА2А7С4А ПЛОЧА
(илгаме' влада Урк,
град с високим зидинама.
Он не мо!е да се смири.
&озива све'"енике, чаро%њаке и оне '"о призивај мр"ве0
1&озови"е ми 7нкидов д)5
Ре,и"е ми
како мог да гледам 7нкидов сен=
>о+ да га пи"ам за сд%ин мр"ви)=3
2ајс"арији ме* све'"ени,има рече0
1(илгаме',
ако )о+е' да си*е' Подземни све",
до пре%ивали'"а великог %ога мр"ви),
"ада мора' до+и прљавој оде+и.
2е сме' се намаза"и скпо,еним љем,
јер +е "е, привчени његовим мирисом,
опколи"и непо!ељни д)ови.
2е сме' лк поло!и"и на земљ,
јер +е "е окр!и"и сви они
које си смр"ио.
2е сме' р,и др!а"и !езло,
јер +е' рас"ера"и д'е мр"ви).
2е сме' има"и ,ипеле на ногама,
сме' само нечјно )ода"и.
2е сме' пољ%и"и !ен кој воли',
он кој не подноси' не сме' "+и.
2е сме' милова"и де"е које воли',
оно које не "рпи' не сме' казни"и,
јер +е "е знемирава"и
јадиковање љди под земљом.3
(илгаме' оде велик пс"ињ
до капије Подземља.
&о*е до мрачног #ркалиног с"ана0
Своје кораке правља према пре%ивали'"
из кога не излази ви'е онај
који једном *е.
#'ао је п"ем, п"ем %ез повра"ка.
#'ао је до пре%ивали'"а,
чији с"ановни,и не "ре%ај све"ла,
пра) земље им је )рана,
а %ла"о је њи)ово јело.
Они не виде све"ло, седе "ами.
У перје с о%чени
и имај крила као п"и,е.
Он зак,а на вра"а
и рече вра"ар ове речи0
1>еј, вра"ар, о"вори свој капиј
да мог +и.
Ако капиј не о"вори',
раз%и+ вра"а и сломи+ засн53
Вра"ар о"вори прв капиј
и скиде м огр"ач.
Водио га је кроз седам капија
и скидао м оде+
да %и наг 'ао ,арс"во мр"ви).
Он с"пи пред велик %огињ 7ре'кигал
и рече0
1Пс"и 7нкида, мога прија"еља,
да до*е к мени
да га пи"ам за сд%ин мр"ви)53
Али је с"ра!ар и кљчар %огиње
чврс"о др!ао мр"вога,
%огиња га није п'"ала.
Узви'ена 7ре'кигал рече овако (илгаме'0
1Вра"и се на"раг5
4и не мо!е' виде"и мр"вога.
2ико "е није овамо звао.3
О!ало'+ен, спне се (илгаме', зе свој оде+
и про*е кроз седам капија.
&о*е до д%оке воде
и замоли 7, мдрог %ога д%ине0
1По'аљи ми овамо 7нкидов сен5
Подземље га чврс"о др!и.3
О"а, д%ине ч његове речи
и рече силноме 2ергал, владар мр"ви)0
1О"вори одма) рп земљи5
&оведи горе 7нкидов д)
да проговори своме %ра" (илгаме'.3
6ад "о ч силни 2ергал,
о"вори одма) рп земљи
и доведи горе 7нкидов сен.
Они се препозна'е,
а ипак ос"адо'е један дргом далеко.
Разговарали с.
(илгаме' је викао,
а сена је др)"авим гласом одговарала.
(илгаме' о"вори с"а и рече0
1(овори, прија"ељ мој,
говори, прија"ељ мој5
О%јави ми сада закон земље
кој си видео53
18а "и "о не мог ре+и, прија"ељ,
ја "и "о не мог ре+и.
Ако %и) "и о"крио закон земље кој сам видео,
"и %и сео и заплакао.3
1Па )о+ да седнем и да плачем довека53
1Погледај, прија"еља којега си при)ва"ио,
којем се ср,е "воје о%радовало,
њега !дер ,рви као с"аро одело.
7нкид, прија"ељ,
кога је "воја рка додиривала,
пос"ао је %ла"о земље,
пн је пра'ине,
по"оно је пра),
пра) је пос"ао.3
(илгаме' )"еде јо' да пи"а,
али нес"аде сене 7нкидове.
(илгаме' се вра"и Урк,
град с високим зидинама.
Високо се ди!е )рам Све"ог %рда.
(илгаме' ле!е да спава,
а смр" га гра%и
сјајној дворани његове пала"е.
7П О УРУЧ6О$ 6РА@У (#Л(А$7<У
(о"ово код сви) народа, почев'и од најс"арији) времена па све до данас, књи!евнос"
%и се могла о%еле!и"и једним делом или једним именом као њеним предс"авником, њеним
сим%олом. 4ако нпр. при помен и"алијанске књи!евнос"и свако +е помисли"и C &ан"е0
Божанстбена комед-ја; немачка књи!евнос" изазива нама ис"о "ако име једног пис,а и
његовог дела C (е"е0 Фауст, сим%ол енглеске књи!евнос"и свакако је <експир, 'панске
Серван"есов Дон Кихот који је далеко пре'ао ске оквире ове књи!евнос"и, а при
помен рске нема "ога ко не %и помислио C &ос"ојевски или 4олс"ој. У класичној
књи!евнос"и помен на грчк несмњиво +е свакако подсе"и"и на позна"а два >омерова епа
Илијаду и Одисеју. Али мали је %рој љди који познај дело, једно од најс"арији)
књи!евни) дела оп'"е, из књи!евнос"и чије с се кон"ре одавно изг%иле древној
про'лос"и, дело које није само њен сим%ол него је својом д%оком )мано'+ сим%ол
сви) искрени) с"ремљења од најс"арији) времена па до данас. 4о је дело које је %ило
размљиво љдима пре GHHH година, а ос"ало је размљиво и дана'њем човек, сим%ол
који кроз "а не%ројена с"оле+а није ос"арио, него је ос"ао вечно млад, као да се домогао
оне чдесне 1"раве %есмр"нос"и3 кој је "ако грчеви"о "ра!ио, на'ао и завек изг%ио
главни јнак "ога дела. 2и они) ви'е од IJHH година, које је провело "ами 1подземног
све"а3, није м одзело ни'"а од лепо"е и све!ине. 4о је еп о рчком краљ (илгаме'
из с"аре месопо"амске књи!евнос"и.
$е* свим епосима, легендама и ми"овима ове књи!евнос"и, еп о (илгаме' је по
свом о%им најве+и, а по садр!ај највреднији и најсавр'енији. #ако је као ,елина
сас"ављен око KLHH. године пре на'е ере, он је несмњиво нас"ао, %ар појединим својим
деловима, далекој смерској про'лос"и. :ио је преведен и на )ри"ски и )е"и"ски језик.
# овај је еп позна" неколико варијана"а као и епоси о с"варањ све"а и #'"арином п"
пакао. У једној се (илгаме' зове 2имрод M2имрдN, дргој #зд%ар, док се 7нкид
назива и 7аC%ани, а једној новијој вавилонској варијан"и У"напи'"имово је име
6асиса"ра, од којег је и нас"ало грчко име 6сис"рос. Све ове варијан"е имај главном
ис"и садр!ај0 (илгаме'ово прија"ељс"во с 7нкидом, њи)ова заједничка %ор%а с >м%а%ом
и не%еским %иком, 7нкидова смр", У"напи'"имова прича о великом по"оп и (илгаме'ов
п" подземни све".
(лавни јнак епа (илгаме', 1човек %ола и радос"и3, %ио је краљ Урк. 6ао '"о
с краљеви пре по"опа по"пно легендарне личнос"и, о чем нам сведочи њи)ова
неверова"на с"арос" и д!ина владања MO владара владало је, наводно, преко IHH HHH
годинаN, "ако ни сви владари после по"опа прона*ени краљевским лис"ама, које с
сас"ављене не'"о пре IHHH. године пре н. е., нис јо' осло%о*ени легенде, нис по"пно
'ли ис"оријск с"варнос". # њи)ова д!ина владања, иако кра+а од они) пре по"опа,
ипак је неверова"на. 4ри прве динас"ије после по"опа, она из 6и'а са IP краља, из Урка
M7ре)аN с KI краљева и она из Ура са Q краља, "ре%ало %и да с владале о"прилике
ис"овремено. Према на"пис на плочи који је Л. Вли на'ао р'евинама )рама код 4ел
елCО%еида, )рам је подигао АCаниCпада, син $есCаниCпаде, краља Ура. 4о %и, према "оме,
%ио дрги краљ R динас"ије из Ура, који краљевским лис"ама није помен", а "име је
доказано да ова динас"ија није ви'е легендарна него ис"оријска. А по'"о је о"прилике
ис"овремено владала и динас"ија из Урка, којој је краљ (илгаме' пе"и по ред, "о се и
његова легендарнос" налази ве+ на р% ис"оријске с"варнос"и. Владао је Урк,
после сви) пс"оловина век се поново вра+ао Урк, а по повра"к с %езспе'ног п"а
подземни све" мро је својој пала"и Урк.
У једној )имни (илгаме' се слави као )ерој и сдија покојника0
(илгаме', савр'ени краљ,
Сдијо Аннакија, зви'ени испи"ивач,
2ајзна"нији ме* љдима,
6оји оком о%)ва"а' све с"ране све"а,
Управи"ељ земље, господар подземља5
4и си сдија и испи"је' као %ог.
Овде "ре%а помен"и да с нарочи"о прво до%а све мрле краљеве сма"рали
%оговима, па с им " час" чес"о јо' и за !иво"а казивали. $ноги с владари додавали
своме имен име неког %ога као нпр.0 АмарCСин, РимCСин MСин, %ог месе,аN,
2а%полазар, 2а%наид M2а%, %ог мдрос"и и "рговинеN, 2ергалC'арC'р M2ергал, краљ
подземљаN, па његов син Ла%а'иC$ардк, АмелC$ардк M$ардк, главни вавилонски %огN
и многи дрги.
&рга личнос" епа, 7нкид, дивљи човек с"епе, кога је од %ла"а с"ворила Арр,
%огиња о%ликовања, разликовао се од ос"али) љди "име '"о је по ,елом "ел %ио
косма", али кога је после ме*со%не %ор%е везало искрено прија"ељс"во с краљем
(илгаме'ом. $о!да је ово и не)о"ична сим%олика где се "ако %лиском однос налази
краљ M1две "ре+ине %ог, а једном "ре+ином човек3N с %и+ем које је, ис"ина, %ило човек,
али је својим спољним изгледом и начином !иво"а M1са газелама једе "рав, са с"оком
лоче вод3N ви'е личило на !иво"ињ.
У"напи'"им M1млади,а човечанс"ва3N, (илгаме'ов прао"а,, који је са својом !еном после
великог по"опа с"екао %есмр"нос", %ио је пореклом из <рипака M<рпакаN. 2ије позна"о
да ли је %ио краљ, али краљевским лис"ама од пре по"опа осми, последњи краљ, владао је
<рипак, но име м није позна"о. У"напи'"имов ла*ар УрC<ана%и приказан је као
једнос"аван, о%ичан човек. Он је једини могао да плови преко 1Све"ског мора3 и 1Вода
смр"и3. #с"о с "ако споредне и једнос"авне личнос"и лова, и његов о"а,.
>м%а%а, чдови'но %и+е, како је описан еп, !иво нас подсе+а на %икове с
љдским главама који с као склп"ре на"природне величине кра'авали пор"але мноC
ги) краљевски) пала"а Вавилона и Асирије. :ио је чвар 6едрове 'ме, али је знемиравао
љде %реговима, па је вредио и самог <ама'а, %ога сн,а. Он и чдесни не%ески %ик,
кога је на #'"арин за)"ев послао Ан да %ије (илгаме'а јер је вредио #'"ар, једини с
предс"авни,и зла овоме еп. .и) с заједнички савладали (ипгаме' и 7нкид, '"о се и
овде мо!е про"мачи"и као по%еда до%ра над злом.
Од мес"а којима се з%ивај дога*аји овога епа првом ред "ре%а помен"и град
Урк. Он је, з ос"але смерске градове, %ио један од ,ен"ара ране смерске кл"ре.
Ле!ао је з 7Aра", који данас, мењај+и кроз векове свој "ок, "ече око KH км западно од
његови) р'евина. #с"о "ако померио је и 4игар свој "ок не'"о према ис"ок. (рад је %ио
опасан високим %едемом. <лги, дрги краљ RR динас"ије из Ура MIILOCIIIO. пре н. е.N,
помиње једном на"пис велики зид који с називали (илгаме'овим. Осим краљевске
пала"е, Урк с %или сагра*ени )рамови и !и"ни,е. 4ако је о"копан један )рам са ви'е
приземни) прос"орија з дго двори'"е. Према првом спра" )рама водило је с"епени'"е, а
колико је )рам %ио висок није позна"о. &рги рчки )рам сагра*ен је на асAал"ној
подлози, а зидови с н"ра'ње с"ране %или с о%ојени %ело и ,рвено или кра'ени
мозаи,има ви'е %оја. У једном од њи) налазио се и велики #'"арин кип, који с 7лам,и
приликом освајања смерски) градова и разорења Урка однели свој главни град Сз,
одакле га је вра"ио Урк "ек после ви'е од KJHH година асирски краљ Аср%анипал. У
овом је град прона*ена %азал"на с"ена на којој с рељеA приказане две с,ене из лова,
једна изнад дрге. У првој лова, про%ада лава копљем, а дргој га га*а с"релом.
2ајс"арије глинене плоче са сликовним писмом по"ич "ако*е из Урка, па није ни чдо
'"о се (илгаме' приписје и његов изм. #з књи!ни,е овог града при%авио је
Аср%анипал препис епа о (илгаме'.
С"епа и поља чес"о се помињ као мес"а где с се "ако*е з%ивали дога*аји. 1:рег
%огова3, који опкољава 6едрова 'ма, двап" је %ио ,иљ (илгаме'ова п"овања0 први
п" с прија"ељем 7нкидом по"рази за >м%а%ом, а дрги п" када је сам п"овао "ра!е+и
прао,а У"напи'"има. #д+и за "ам ,иљем, кренли с према север. 4ај %рег је верова"но
Ли%ан, јер кедрова има само јо' #ндији и северној АAри,и. &рго п"овање водило га је
кроз планин $а'. 2а геограAским кар"ама с"арога све"а записано је северном дел
$есопо"амије име планине $асис. #ако нас ово име подсе+а на планин $а', мало је
верова"но да с њ сма"рали оном легендарном ппанином кроз чији клана, пролази но+
сн,е и којим је и'ао и (илгаме'. #за 1Вр"а %огова3 налази се, према опис еп,
1Све"ско море3. &а ли је "о %ило Средоземно море, које се прос"ире западно одма) иза
Ли%ана, "е'ко је ре+и. #с"о је "ако "е'ко с"анови"и где је %ило У"напи'"имово
ос"рво које с опкољавали 1'мни пли+а,и Вода смр"и3, а до којег се долазило плове+и
1Све"ским морем3. $ес"о са којег се полази на У"напи'"имово ос"рво налази се, према
еп, на 1'+ реке3. Спомиње се и 1сла"ководно море30 Смер,има је најс"арије време
%ила позна"а 1слана вода3 Персијског залива и 1сла"ка вода3 7Aра"а и 4игра, која је при
чес"им поплавама могла %и"и слична 1сла"ководном мор3. # еп о с"варањ све"а
ме'ање слане и сла"ке воде предс"ављало је прво%и"ни )аос. $е*"им, слана и сла"ка
вода налазе се на јг, а (илгаме' јс п"овао на север. 4о %и се могло про"мачи"и "ако
'"о с се Смер,и, с"варај+и овај еп о (илгаме', сло%одно сл!или овим појмовима
преме'"ај+и и) према по"ре%и и развој дога*аја. 2о, сла"ке воде ипак има и северном
дел $есопо"амије, нпр. језеро Ван. 2а повра"к (илгаме' се кпао једном језер када м
је змија крала 1"рав %есмр"нос"и3.
7п се мо!е подели"и на два го"ово једнака дела. У први) седам плоча ре*ај се дога*аји
с извесном ведрином и %ор%ено'+, али ве+ садр!е кли,е мрачне човекове сд%ине која се
полако при%ли!ава. &рги део епа, од осме до дванаес"е плоче, зас"р" је неком зви'еном
се"ом, а главни мо"иви с с"ра) од смр"и и "е!ња за вечним !иво"ом.
У првом дел описан је (илгаме'ов однос према спољном све", а дргом његов однос
према самом се%и, према свом н"ра'њем најин"имнијем %и+. У верном дрговањ и дC
%оком прија"ељс"в с 7нкидом (илгаме' до!ивљје "е!ак дара, з%ог прија"ељеве
смр"и. Осе+ај г%и"ка %лиског %и+а, који, како се по свем чини, (илгаме' јо' није до!иC
вео, мења га из основа. У осмој плочи, која се мо!е сма"ра"и првим вр)н,ем епа, ка
којем, врло до%ро сми'љеној града,ији, све право неодољиво и сд%ински "е!и,
(илгаме' "гје и јадикје за прија"ељем. .егове једнос"авне речи д%око нас дирај, и ми
са дивљењем мо!емо с"анови"и да се човек од пре GHHH година племени"о'+ и д%ином
своји) осе+ања ни'"а није разликовао од човека новијег времена и да је "а своја осе+ања и
мисли мео да иска!е савр'еном песничком о%лик. /а"о с правом мо!емо ови) неколико
с"рани,а %роји"и ме* нај%оље које с с"аријој књи!евнос"и написане.
У"напи'"имова прича о великом по"оп клапа се овај еп као велика епизода,
зас"ављај+и за "рен"ак "ок дога*аја. Са драма"ске с"ране она је највреднији део епа.
/анимљива је с,ена којој с описани %огови како под "иском с"ра'не непогоде, кој с
сами изазвали0
по%его'е и попе'е се на Анов :рег %огова.
<++рени као пси гра) се ме* со%ом.
Чини се као да је непозна"и песник једва дочекао да %огове, који с %или "олико
зви'ени над љдима и који) с се сви %ојали, прика!е %еднима и немо+нима пред
природним силама, о%ичним смр"ни,има које је о%зео неописив с"ра). 2ије м ни "о %ило
дос"а, него и) јо' злрадо поре*је с псима. Све нам ово доказје како с њи)ови %огови,
с"ворени према љдском о%лик, према љдским врлинама и манама, доис"а %а' %лиски
љдима и морали да "рпе као и љди. Од осме плоче па даље (илгаме' је "еловљење
човековог с"ра)а од смр"и и "е!ње за %есмр"но'+. Он не мо!е да с)ва"и да +е и он
1мора"и да се смири и да не с"ане довека3 као његов прија"ељ 7нкид. >ва"а га паничан
с"ра). Он сам ка!е0
/ар не+ и ја, и ја као 7нкид мре"и=
&'а ми је разривена %олом.
Упла'ио сам се смр"и и за"о јрим преко с"епе.
Али " нема помо+и. У"напи'"им и његова !ена с ла*арем УрC<ана%ијем последњи с
ме* љдима који с с"екли %есмр"нос" јер0
6ад с %огови с"ворили љде,
смр" с одредили за њи),
а !иво" задр!али за се%е.
Угледав'и У"напи'"има, (илгаме' је зач*ен његовим љдским ликом0
4и ниси ни ве+и ни 'ири од мене,
"и си ми сличан као о"а, син.
4и ниси дргачије гра*ен него ја,
и "и си човек као и ја.
(илгаме' м право завиди на с"еченој %есмр"нос"и и пи"а0
6ако си само доспео Скп'"ин %огова,
како си "ра!ио и на'ао !иво"=
8о' пре него '"о м је испричао како је до'ло до по"опа и како је с"екао %есмр"нос",
У"напи'"им м на врло сликови" начин приказје пролазнос" свега '"о !иви, па и
човека0
/ар п"и,е клил и кирипа век гледај проле+е=
/ар +е њи)ово око довека гледа"и сн,е=
О"када с дани започели, ни'"а није "рајно.
2е личе ли једно дргом
новоро*ено де"е и смр"=
/ар нис о%оје о%еле!ени зна,има смр"и=
Ре"ко је када ова јединс"всна AилозоAска мисао "ако верљиво и јасно изречена. У
овој ис"ини крије се кли,а песимизма, глас подземног све"а који зове, али који човек
приг'је и за"омљје се%и, за%оравља га !иво"ној %ор%и и "е!њи за сре+ом, "е!њи
да се на!ива сви) радос"и !иво"а. Али он +е се једнога дана јави"и, "ај немољиви глас, и
'"а човек преос"аје него да се помири с 1љдском сд%ином3= (илгаме' је грчеви"о
"е!ио за %есмр"но'+ и, кад м змија краде "рав којом се "а %есмр"нос" могла с"е+и, нас
д%око дира (илгаме'ово очајање0
/а кога с се, УрC<ана%и, "рдиле моје рке=
/а кога кр!и и ис"иче крв мога ср,а=
Радио сам, али мени самом "о није донело
ни'"а до%ро.
/а ,рва који гми!е земљи
до%ро сам чинио5
(илгаме', 1човек %ола и радос"и3, али ви'е %ола и па"ње него радосног !ивања,
не г%и над. 6ао '"о сваке године #'"ар проваљје пакао по"рази за својим
љ%авником, %огом 4амзом, "ако и он !ели да као последње "очи'"е свом јад види
мрлог прија"аља 7нкида, и од њега лично сазна 1закон !иво"а и смр"и3. Али 7нкид је
могао да м ка!е само ово0
7нкид, прија"ељ,
кога је "воја рка додиривала,
пос"ао је %ла"о земље,
пн је пра'ине,
по"оно је пра),
пра) је пос"ао.
&го и мчно је %ило п"овање, очајна %ор%а за смислом !иво"а, али је све %ило
залд. :ез "е)е, кој није могао да на*е ни подземном све" код свог нај%ољег
прија"еља, (ипгаме' мире.
Својом д%оком )мано'+ овај еп се зди!е изнад крвави) с"рани,а ис"орије ове
земље двеј река. :ила је "о ис"орија која се и с"аром времен, а нарочи"о ис"орији
Асирије, ви'е писала окр"но'+ него саче'+ем и љ%ављ за човека.
Ако ово с"ање (илгаме'ове по"и'"енос"и и "еско%е з%ог с"ра)а пред смр+ ос"авимо
по с"рани, мада се оно ви'е или мање ве+ој или мањој мери јављало и код дрги) љди
с"аро до%а као и данас, овда нам ос"аје да јо' једном па!љиво посл'амо онај дрги глас
"и) давни) времена. 6раљ (илгаме' и с"епски човек 7нкид с"оје један поред дргога као
прија"ељи и %ра+а. Смр" овог дргог предс"авља за (илгаме'а "ако "е!ак г%и"ак да га он
ничим ви'е не мо!е надокнади"и. 4 је, дакле, вреднос" човека поједин,а здигн"а изнад
ис"оријски) з%ивања "и) времена. 6акво је значење "ада имао човеков !иво"= /ар није
Сена)ери% )иљадама !иви) заро%љеника дао одра"и ко!, )иљаде на%ија"и на кола, и !иве
зи*ива"и градске %едеме 2иниве= /ар нис и даље кроз све векове љди %ез разлога %или
мчени и %ијани= Подсе"имо се само како с римски ,ареви слали не%ројене љде да и)
раздир дивље звери ради весељавања гледала,а или како је ис"о "ако огроман %рој љди
горео на ломачама средњега века по ,еCлој 7вропи име 1најви'е и најсве"ије
правичнос"и3. А све с "о %или невини љди који нис могли с)ва"и"и '"а се "о и за'"о се
"о с њима чини. 2апро"ив, пламен ломача неCс"ао је велики %рој напредни) и чени)
љди, који с заис"а %или 1све"ло свога времена3. 6акве ли с"ра'не ироније5 /ар нис после
"олико )иљада година модерни Сена)ери%и, не начив'и ни'"а о )манос"и, сл!е+и се,
на!алос", "ековинама нове ,ивилиза,ије, милионе љди и даље слали смр" и мчили и) на
разне дрге раAиниране начине=
/ар нам се овај еп не чини као позив на ме*со%но %ра"с"во, %ез о%зира на разлике које
деле љде на расе, народе и кас"е= Али овај позив није далеко допирао. Пре него '"о с га
могли ч"и дрги народи, он је иронијом сд%ине преко IJHH година %ио занемео под
р'евинама некада'њи) раско'ни) пала"а.
$е* свим ос"алим епосима ове књи!евнос"и, којима се %огови ме* со%ом %оре за
превлас" или поједина, !ели да се докопа влас"и, па чак и о"а, преваром син скра+је
%есмр"нос", овом еп (илгаме'ове "е!ње се зди! изнад љдске се%ичнос"и. #ако се из
с"ра)а пред смр+ дао грчеви"о "рагање за вечним !иво"ом, и "о за се%е лично, чим се
домогао оне чдесне "раве која м "о омог+је, он не једе од ње, како %и се "о очекивало,
него одлчје0
>о+ да је однесем
мој, зидом гвр*ени Урк,
да+ свима јна,има да јед од ње,
)о+ да је поделим многима.
2е чини ли нам се (илгаме'ов лик ве+и од Проме"еја, који је од %огова крао само
ва"р и донео је љдима, док је (илгаме' )"ео да љде чини %есмр"нима, дакле равним
%оговима= Али (илгаме', човек ви'е па"ње него радос"и, није могао да спе "ом. #ако
1две "ре+ине %ог, а једном "ре+ином човек3 сд%ина кој с м одредили 1силни Аннаки,
велики д)ови, и $аме"м, која с"вара сд%ин3, неминовно га је водила смр". 2ије
могао да извр'и дело, ос"ао је само сим%ол.
6ао све"ла "ачка чији зрак, премо'+ј+и поноре прос"ора и времена, допире до нас,
овај еп све"ли дирљивим сјајем човечнос"и кроз с"ра)о"е сви) времена, позивај+и љде
да га следе и да испне "о с"ародревно, једно од први) заве'"ања које је ос"ало као %а'"ина
свим познијим поколењима па и нама данас. &а ли +емо " далек порк разме"и зависи
од нас сами), од на'е до%ре воље, од на'е спремнос"и да кроз нејасни и неразмљиви 'м
векова раза%еремо и чјемо "!ни глас не"е'ене д'е и сломљеног ср,а, глас рчког
краља (илгаме'а.
Станислав Пререк
СА&Р;А8
(#Л(А$7<
Прва плоча.................................................................... J
&рга плоча ................................................................ KJ
4ре+а плоча ................................................................ KO
Че"вр"а плоча............................................................... IP
Пе"а плоча..................................................................... IO
<ес"а плоча............................ ,..................................... PP
Седма плоча.................................................................. QH
Осма плоча.................................................................... QP
&еве"а плоча................................................................. QL
&есе"а плоча.................................................................. JQ
8еданаес"а плоча........................................................... GG
&ванаес"а плоча............................................................ LL

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->