El Poble

:
El CEIP Torres de Balàfia està situat a Sant Llorenç de Balàfia, poble que forma part del municipi de Sant Joan de Labritja. Sant Llorenç de Balàfia és un poble que gairebé no ha canviat al llarg dels anys. Les cases es troben disseminades i actualment consta de 1.300 habitants aproximadament. El nucli de població està format per l'església, l'escola, alguns edificis públics i comercials i un poc més allunyat del Institut de Secundària Balàfia.
Antònia Tutora Infantil

Equip de mestres:

Trets d’identitat:
Pluralisme i valors democràtics: valors basats en el pluralisme, la convivència, el respecte a la diversitat, la solidaritat, la no competitivitat i l’educació no consumista.

Rosa Directora

Relació amb l’entorn: activitats que possibilitin una obertura a l’entorn i al món en general són un element molt important al nostre centre. Llengua d’aprenentatge:el català és la llengua

vehicular del centre; es valoren i treballen totes les llengües dels alumnes.

Susana Tutora Primer cicle Anglès

Inés Tutora Anglès

Albert Tutor

Coeducació:currículum obert i des del currículum ocult, som molt sensibles al llenguatge i als missatges que poden ser pejoratius per a la igualtat de sexes. Atenció a la diversitat: la qual volem potenciar i que cal respectar. L’atenció individualitzada de

L’escola:
Podem catalogar l'escola com "una escola petita", tenint en compte que el nombre d'alumnat en total és aproximadament de 60 alumnes. L'organització dels grups és per cicles: - Educació Infantil: nenes i nenes de 3, 4 i 5 anys. - Primer cicle: nens i nenes de primer i segon curs. - Segon cicle: nens i nenes de tercer i quart curs. - Tercer cicle: nens i nenes de cinquè i sisè

Segon cicle Tercer cicle

l’ensenyament és prioritari. Aconfesionaltat: el centre pretén ser respectuós amb totes les religions i creences. Noves tecnologies: potenciar l’ús de les TIC és una

Fernando Religió

Pep Educació física

Joan Pedagogia terapèutica

Marga Música

necessitat de la societat actual i per tant del nostre alumnat. Socialització: Som un centre petit i les relacions humanes es donen d’una forma més personal i individualitzada. Educació integral: Contraposada a una educació

caracteritzada en la consecució de continguts.

Quina metodologia fem servir?
El centre porta a terme una metodologia activa: els alumnes construeixen el seu propi aprenentatge, els mestres esdevenen mediadors, orientadors del discurs i guies. Les fonts d’aprenentatge són múltiples i reals. Per què ho fan?

On ens podeu trobar?

Sant Llorenç

Carretera de Santa Gertrudis a Sant Llorenç

PATICIPATIVES CURIOSES AUTÒNOMES

AUTÒNOMES

PER FORMAR PERSONES
CRÍTIQUES SOLIDÀRIES

RESPONSABLES

COOPERATIVES

Sant Llorenç 3 Sant Llorenç de Balàfia, 07812 Eivissa Tlf / fax: 971 325 032 e-mail: cptorresdebalafia@educacio.caib.es