You are on page 1of 1

ieebOeer, vesn¤bÛee peÙepeÙekeâej!

çeeŒeeRvee keâe efJemejlee?


DeeheuÙee osçeele keâOeer kegâCeeÛes veçeerye HeâUHeâUs} les meebielee Ùesle veener. ‘cenelcee’ cnCetve ceevÙelee heeJe}suÙee ceesnveoeme keâjceÛebo ieebOeer ÙeebÛes veçeeryener
mebpeÙe oòeÛÙee ‘cegVeeYeeF&’cegUs hegvne GpeU}s Deens. ieebOeer Je vesn¤ ÙeebÛÙeeefçeJeeÙe efnbogmLeeveele ogmeje keâesCeer vesleeÛe Pee}e veener. lÙee ieebOeerle Deelee jepeerJe
ieebOeer Je meesefveÙee ieebOeerbÛeer Yej he[}er. hegvne jeng} ieebOeer jebiesle GYes DeensleÛe. heCe keâe}ÛÙee 2 Dee@keäšesyej}e ieebOeer peÙebleer keâOeer veJns leer peesçeele meepejer
Pee}er leer mebpeÙe oòeÛÙee cegVeeYeeF&cegUs. heCe ÙeeÛe 2 Dee@keäšesyej}e osçeeÛes DeeCeKeer Skeâ megheg$e }e}yeneotj çeeŒeer ÙeebÛeerner peÙebleer Demeles. lÙeebÛes mcejCe
kegâ"slejer mejkeâejer heæleerves Pee}s Demes}ner, heCe lees meJe& DeewheÛeeefjkeâheCeeÛe "jlees. vesn¤ Je ieebOeeRFlekeâe mevceeve keâeB«esmeJeeuÙeebveer }e}yeneotj çeeŒeeRvee
keâOeerÛe efo}e veener. keâejCe çeeŒeerpeer ns {eWieer veJnles. les vesn¤bØeceeCes leeW[er meesvÙeeÛee ÛeceÛee IesTve pevce}s veJnles. ieefjyeerle pevceeme Dee}s Je ieefjyeerle ces}s.
lÙeebÛÙee ceg}ebveerner Jeef[}ebÛÙee veeJeeÛee DeeefCe heoeÛee Jeehej keâ¤ve heg{s heg{s kesâ}s veener. jepekeâejCeeÛee efyeveYeeb[Je}er Oeboe keâ¤ve çeeŒeerpeeRÛÙee ceg}ebveer efKemes
Yej}s veenerle. Deçee }eskeâefØeÙe, ØeeceeefCekeâ çeeŒeeRÛes mcejCener keâeB«esmeJeeuÙeebveer "sJe}s Demeles lej DeefOekeâ yejs "j}s Demeles. ieebOeerpeer ns oefjõerveejeÙeCeeÛes
hetpekeâ nesles. heCe lÙeebÛÙeeYeesJeleer ‘efye}e& çes"’Ûe nesles. ieebOeerpeer cnCele, ‘efnbogmLeeveÛÙee je°^heleerheoer ceer YebiÙeeÛÙee ceg}er}e yemeJeerve.’ ieebOeerpeer meebiele,
‘keâeB«esmeÛÙee jepÙeele keâesCeener ceb$Ùee}e heeÛeçes ®heÙes ceefnvee heieejehes#ee peemle heieej efceUCeej veener’; heCe lÙeehewkeâer keâenerÛe Dece}ele Dee}s veener. Deepe
keâeB«esmeÛÙee cebef$eceb[Ueleer} DeOex ceb$eer mJele:Ûe GÅeesieheleer Deensle lej Gj}s}s Yeeb[Je}oejebÛes nmlekeâ Deensle. heCe ieebOeerpeeRveer DeeheuÙeeYeesJeleer pecee kesâ}suÙee
Ùee OeefvekeâebÛÙee ØeYeeJeUerle lesJne Heâkeäle SkeâÛe Keje oefjõerveejeÙeCe nesTve ies}e, lÙeeÛes veeJe }e}yeneotj çeeŒeer. ne ceeCetme veeJeeØeceeCes yeneöj neslee. ieebOeer
Je vesn¤bÛÙee leg}vesle mJeeleb$Ùe}{Ÿeeleer} lÙeebÛes lÙeeie Je Ùeesieoeve eflelekesâÛe lees}ecees}eÛes nesles. heCe Ùee ceeCemeepeJeU cejlesJesUer Skeâ oce[erner veJnleer,
keâesCelÙeener yeBkesâle lÙeebÛes Keeles veJnles, lÙeebÛÙee cee}keâerÛee peefceveerÛee Skeâ yeesšYej legkeâ[ener veJnlee. lÙeebÛes mJele:Ûes Demes Iejner veJnles. vesn¤bØeceeCesÛe
çeeŒeerner De}eneyeeoÛes. De}eneyeeo}e Deevebo YegJeve ner vesn¤ kegâšgbyeeÛeer YeJÙe keâes"er nesleer. heCe çeeŒeeRÛes mJele:Ûes Demes IejÛe veJnles. lÙeebvee De}eneyeeo}e
Skeâ Iej efJekeâle IÙeeJeÙeeÛes nesles, heCe çesJešheÙeËle les pece}s veener. çeeŒeerpeeRveer Skeâ }neveçeer ceesšejiee[er efJekeâle Iesle}er nesleer. leer efJekeâle IesCÙeemee"er lÙeebveer
Skeâe yeBkesâletve keâpe& keâe{}s nesles. lÙee keâpee&Ûes nhles les DeeheuÙee heieejeletve oj ceefnvee Hesâ[erle Demele. çeeŒeerpeeRÛes efveOeve Pee}s lesJne ns keâpe& lÙeebÛÙee
[eskeäÙeeJej nesles Je veblej ceg}ebveer les Hesâ[}s. 1956 mee}er pesJne oef#eCesle DeefjÙee}tj ÙesLes Deeieiee[erÛee DeheIeele Pee}e lesJne veweflekeâ peyeeyeoejer mJeerkeâe¤ve
çeeŒeerpeeRveer jsuJes ceb$eerheoeÛee jepeerveecee efo}e. lÙee efoJeçeer les mejkeâejer ceesšejiee[erletve Iejer hejle ve Ùeslee yemeceOetve Iejer ies}s DeeefCe DeeuÙeeyejesyej lÙeebveer
helveer }ef}leeosJeerme meebefiele}s, ‘GÅeeheemetve DeeheuÙee Iejele Heâkeäle SkeâÛe Yeepeer keâjeJeÙeeÛeer!’ Deepe ceb$eerheoeJe¤ve keâe{}s lejer }eskeâ Je<ee&vegJe<ex mejkeâejer
yebie}s mees[eÙe}e leÙeej vemeleele. ieebOeerefiejer keâjCeeNÙeebveer keâOeerlejer çeeŒeerefiejerÛeerner heeves ÛeeUeÙe}e nJeerle. pÙee efoJeçeer les osçeeÛes hebleØeOeeve cnCetve efveJe[}s
ies}s lesJne les DeeheuÙee }neveçee Kees}erle Peeshe}s nesles. lÙeeÛe Kees}erle DeeF&, helveer Je ceg}s-ceg}er PeesheuÙee neslÙee. mekeâeUer les }Jekeâj G"}s. Leb[ heeCÙeeves
lÙeebveer DeebIeesU kesâ}er DeeefCe veblej les meeOÙee keâhe[Ÿeeefveçeer çeheLeefJeOeermee"er je°^heleer YeJeveele ies}s. vesn¤-ieebOeeRÛÙee keâeB«esmeceOÙes Demee Skeâ ‘çeeŒeer’ner nesTve
ies}e, heCe lÙeeÛes mcejCe Deepe kegâCee}eÛe veener.
peÙe peJeeve, peÙe efkeâmeeve!
çeeŒeerpeer çeeble Je mebÙeceer nesles, heCe DeepeÛÙee jepekeâejCÙeebØeceeCes [jheeskeâ veJnles. lÙeebÛeer ieebOeeRJej ßeæe nesleer. heCe je°^JeeoeÛÙee keâesCelÙeener ØeçveeJej lÙeebveer
le[pees[ kesâ}er veener. oef#eCesle ‘õefJe[ cegVes$e keâPeiece’Ûeer mJeleb$e õefJe[mLeeveeÛeer je°^efJejesOeer ceeieCeer meg¤ nesleeÛe lesJne ie=nceb$eer Deme}suÙee çeeŒeerpeeRveer lÙee
ÛeUJeUerÛes vesles meer. DeCCeeogjeF& Ùeebvee "CekeâeJetve meebefiele}s keâer, ‘ner Deme}er legceÛeer je°^õesner ÛeUJeU Deecner keâOeerner menve keâjCeej veener!’ lÙeeveblej
}iesÛeÛe lÙeebveer Skeâ keâece kesâ}s les cnCepes efnbogmLeeveer IešvesÛes SkeâesefCemeeJes keâ}ce og®mle keâ¤ve efnbogmLeeveeletve Hegâštve efveIeCÙeeÛee ØeÛeej keâjCes ns je°^õesner
ke=âlÙe Deens, Deçee DeeçeÙeeÛes efJeOesÙekeâ cebpetj keâ¤ve Iesle}s. ceb$eer cnCetve lÙeebveer ‘}e} Heâerleçeener’me melele efJejesOe kesâ}e Je lÙeeJej keâ[keâ GheeÙe Ùeespe}s.
osçeeÛÙee jepekeâerÙe DeeefCe meeJe&peefvekeâ peerJeveeleer} vee}eÙekeâer DeeefCe }eÛe}gÛehele vesmleveeyetle keâjCÙeemee"er ‘meer.yeer.DeeÙe.’ cnCepes meWš^} yÙegjes Dee@Heâ
FvJnsefmšiesçeveÛeer mLeehevee çeeŒeerpeeRcegUsÛe Pee}er ns Deepe efkeâleer keâeB«esmeJeeuÙeebvee ceenerle Deens? DeLee&le, veblej ÙeeÛe keâeB«esmeJeeuÙeebveer ‘meeryeerDeeÙe’}e mJele:Ûeer
‘yešerkeâ’ yeveJe}s DeeefCe keâeB«esme jepeJešerleÛe meer.yeer.DeeÙe.ves osçe efJekeâCeeNÙee keäJee$eesÛeer}e keä}erve efÛeš efo}er Je lÙee}e hejosçeele meškeâeÙe}ener ceole kesâ}er.
çeeŒeerpeeRveer heeefkeâmleeveJej osoerhÙeceeve efJepeÙe efceUJetve ‘peÙe peJeeve peÙe efkeâmeeve’ Deçeer yeg}bo Iees<eCee efo}er. leLeeefhe, Deepe keâeÙe efÛe$e Deens? keâeB«esmeÛÙee
jepÙeele Deepe peJeeve ve }{lee cejle Deensle DeeefCe ‘efkeâmeeve’ npeejeWÛÙee mebKÙesves DeelcenlÙee keâjerle Deensle. cee$e lÙeeÛe JesUer vekeâ}er ieebOeerefiejer}e Ye}leeÛe
Tle Dee}e Deens. Ûeebie}s Jeeiee, meÛeesšerves Jeeiee Demes meebieCÙeemee"er ieebOeerÛe keâçee}e nJesle? }e}yeneotj çeeŒeeRveer lej les melÙeeÛes ØeÙeesie DeeÛejCeele
DeeCe}s. heCe lÙee çeeŒeeRÛes meeOes mcejCener keâesCeer 2 Dee@keäšesyej}e lÙeebÛÙee pevceefoveer kesâ}s veener. Deecner cee$e lÙeebvee DelÙeble Deeojeves efJeveceü DeefYeJeeove
keâjerle Deenesle!