You are on page 1of 12

CTY TNHH XY LP

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

TR THIN

C LP - T DO - HNH PHC

----

---

-----@ @ @----

H S NNG LC
CNG TY TNHH XY LP TR THIN
TR S : 490/9 BNH QI, PHNG 28, QUN BNH THNH, TP. H CH MINH
IN THOI : 08. 5563498 - 5561822 - FAX : 08 . 5561822

Nm 2008

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

C LP T DO HNH PHC
-------*****-------

BNG LIT K CC HP NG THC HIN


Tn Hp
ng

Tng gi tr
Hp ng

Gi tr do
nh thu
thc hin

Thi hn Hp ng

Tn c quan k
Hp ng

Loi cng trnh

(Xut ho
n )
K.cng

H.thnh

01/HKT

228.026.553

228.026.553

01/06/ 2004

01/09/2004

Bu in Bnh
Thun

Bu cc Long Sn PCLB 2003

02/HKT

85.253.306

74.537.130

01/06/ 2004

01/09/ 2004

Bu in Bnh
Thun

Bu cc VHX Tn Phc

14/HKT

232.153.903

211.318.911

15/06/2004

15/09/ 2004

Bu in Bnh
Thun

Ct anten 95m Tzon 45m Hm Tn

15/HKT

105.229.166

105.405.077

15/06/ 2004

15/09/ 2004

Bu in Bnh
Thun

Cc ct anten dy co Bnh Thun

42/HKT04

127.266.117

127.266.117

20/08/ 2004

20/10/ 2004

Bu in Bnh
Thun

Bu cc cng trnh ph Long Sn

43/HKT

170.833.292

160.401.018

26/08/2004

26/10/ 2004

Bu in Bnh
Thun

Ct anten t ng 30m Trm VT Long Sn

44/HKT

451.557.287

438.677.930

03/09/ 2004

03/01/ 2005

Bu in Bnh
Thun

Nh lm vic Trm VT Phan R Ca

09/HKT04

124.112.694

117.079.605

20/12/ 2004

03/03/ 2005

Bu in Bnh
Thun

M rng Nh lm vic BTT Hm Tn

11/HKT

46.107.228

43.022.424

06/12/ 2004

06/01/ 2005

Bu in Bnh
Thun

Bu cc cng trnh ph Tn Phc

776/HCT
V

88.198.143

88.198.143

24/08/ 2004

24/09/ 2004

Bu in Long
An

Bo dng cc ct anten Long An 2004

04/HTK

61.656.074

61.656.074

19/07/ 2004

19/08/ 2004

T/tm K/nng
T/hnh c gii
GTVT Thun
An

Thit k Khu St Hch li xe Thun An

03/HTC

53.478.975

53.478.975

30/07/ 2004

30/09/ 2004

Bi th Nht
Hnh

16/HTC

105.600.000

105.600.000

08/10/ 2004

08/12/ 2004

Cty TNHH Tn
Quang Minh

Phn Nhn cng Nh xng Tn Quang Minh

12/H
CT

34.444.197

30.141.152

26/11/ 2004

16/12/ 2004

Cty BT Tin
Giang

Bo dng ct anten 51m Trm VT G Cng ng

17/HTT

10.000.000

10.000.000

06/12/ 2004

21/12/ 2004

Cty TNHH
Ngn nh

18/HKT

99.568.456

97.753.148

26/11/ 2004

16/12/ 2004

Cty BT Tin
Giang

Ct anten 45m Trm VT Tn M Chnh M Tho

13/HKT

158.000.000

158.000.000

17/01/ 2005

07/04/ 2005

Bu in Bnh
Thun

Bu cc Ho Thng

Nhn Cng Nh ph

Thit k Xng Ngn nh

05/HKT

3.183.533

2.796.544

30/03/2005

30/04/ 2005

Cty BT Tin
Giang

Thu hi ct anten t ng 12m Ch Go

06/HKT

11.185.303

11.185.303

30/03/2005

30/04/ 2005

Cty BT Tin
Giang

Nng ct anten dy co t 30m ln 36m Trm VT Thnh


Nht

17/HKT

99.850.000

98.186.000

15/04/2005

30/04/2005

Cty BT Tin
Giang

Xy ct anten dy co 45m Trm VT Ch Bng

18/HKT

11.609.968

11.609.961

25/06/2005

25/08/2005

Cty BT Tin
Giang

Bo tr ct anten dy co 24m Trm VT Tn Ph

19/HKT

27.183.374

27.183.374

25/06/2005

25/08/2005

Cty BT Tin
Giang

Bo tr cc ct anten Trm VT Tn Thnh, Ph ng,


Tn Ty

20/HKT

35.884.599

35.884.597

25/06/2005

25/08/2005

Cty BT Tin
Giang

Bo tr cc ct anten Trm VT Xun ng, Qn Long,


Bnh Phc Nht, Bn Tranh

21/HKT

12.507.228

12.507.228

30/08/2005

10/09/2005

Cty BT Tin
Giang

Bo tr ct anten dy co 30m Trm VT Ph Tn

22/HKT

7.104.948

7.104.933

30/08/2005

10/09/2005

Cty BT Tin
Giang

Nng ct anten dy co 27m Trm VT M Phc Ty

23/HKT

7.434.311

7.434.312

30/08/2005

10/09/2005

Cty BT Tin
Giang

Nng ct anten dy co 24m Trm VT Thin H

38/HKT05

336.981.000

285.141.000

12/08/2005

27/12/2005

Cty XD TV
T tnh Bnh
Dng

Nh Ph Bnh Dng

39/HKT05

336.981.000

285.141.000

12/08/2005

27/12/2005

Cty XD TV
T tnh Bnh
Dng

Nh Ph Bnh Dng

24/HKT

74.043.121

74.043.121

27/10/2005

05/01/2006

Bu in Bnh
Thun

Bu in VHX Tn An

25/HKT

84.437.133

84.437.133

27/10/2005

05/01/2006

Bu in VHX Tn Thng

26/HKT

111.607.908

111.607.908

07/10/2005

15/11/2005

Bu in Bnh
Thun
Cty BT Tin
Giang

27/HKT

70.681.747

70.681.747

07/10/2005

07/11/2005

Cty BT Tin
Giang

Xy ct anten dy co 36m Trm VT Long Bnh

28/HKT

5.008.637

5.008.637

07/10/2005

15/10/2005

Cty BT Tin
Giang

Thu hi ct anten dy co 21m Vm Lng

29/HKT

8.021.232

8.021.230

07/10/2005

15/10/2005

Cty BT Tin
Giang

SBD ct anten dy co 18m Thi Sn

31/HKT

174.240.000

169.822.400

06/09/2005

06/10/2005

Cty TNHH HIM


LAM

Lp dng Tr li cao 41m sn Golf Trung Tm TDTT


Ba Son Tp HCM

32/HKT

57.559.761

57.559.761

10/11/2005

10/12/2005

Cty BT Tin
Giang

Xy ct anten dy co 30m Trm VT Cm Sn

33/HKT

57.762.122

57.762.122

10/11/2005

10/12/2005

Cty BT Tin
Giang

Xy ct anten dy co 30m Trm VT M Hnh Trung

34/HKT

51.011.319

51.011.319

10/11/2005

10/12/2005

Cty BT Tin
Giang

Xy ct anten dy co 30m Trm VT Tn Thnh

35/HKT

44.518.507

44.518.507

15/12/2005

30/01/2006

Cty BT Tin
Giang

Bo tr ct anten t ng 49m Trm VT Long nh

36/HKT

43.565.167

43.565.167

15/12/2005

30/01/2006

Cty BT Tin
Giang

Bo tr ct anten t ng 49m i VT An Hu

37/HKT

44.830.653

44.830.653

15/12/2005

30/01/2006

Cty BT Tin
Giang

Bo tr ct anten t ng 49m i VT Ha Khnh

38/HKT

44.278.300

44.278.300

10/10/2005

20/12/2005

Nguyn Th Thu
Hng

Nhn Cng Nh ph

Xy ct anten dy co 45m Trm VT Thanh Bnh

86.100.000

86.100.000

10/02/2006

Cty CTT &


DVCC huyn
Chu c

n chiu sng L Hng Phong ,TT Ngi Giao,Chu


c ,BR-VT

166.091.000

166.091.000

17/3/2006

Cty CTT &


DVCC huyn
Chu c

n chiu sng Bnh Ba- Bc ,Chu c ,BR-VT

41/HKT

45.392.515

45.392.515

31/03/2006

20/04/2006

Cty BT Tin
Giang

Bo tr ct anten t ng 49m i VT Tn Phc

42/HKT

5.091.160

5.091.160

31/03/2006

10/04/2006

Cty BT Tin
Giang

Thu hi ct anten 24m Bnh Ninh

43/HKT

5.149.294

5.149.294

31/03/2006

10/04/2006

Cty BT Tin
Giang

Thu hi ct anten 24m Long Bnh

44/HKT

5.133.683

5.133.683

31/03/2006

10/04/2006

Cty BT Tin
Giang

Thu hi ct anten 27m Trm VT G Cng Ty

45/HKT

24.179.257

24.179.257

25/03/2006

22/05/2006

Cty BT Tin
Giang

Lp tm anten dy co 18m phc v nng cp ct t


ng trm VT Tn Ty t 18m ln 36m

46/HKT

204.750.219

204.750.219

10/07/2006

10/09/2006

Cng ty VT Tn
An, Long An

Sn bo tr 5 ct Anten t ng Mc Ho, c Hu,


Cn c, Vnh Hng, ng Thnh

47/HKT

47.472.000

47.472.000

25/07/2006

02/09/2006

Bu in Bnh
Thun

Sn bo tr ct Anten t ng 30M bu cc Long Sn

48/HKT

33.290.000

33.290.000

25/07/2006

02/09/2006

Bu in Bnh
Thun

Sn bo dng ct Anten t ng 20 M bu cc Mi
N, Tp. Phan Thit

49/HKT

18.395.000

18.395.000

25/07/2006

02/09/2006

Bu in Bnh
Thun

Thay th n tn hiu ct Anten t ng 70M trm VT


Cao Ct, o Ph Qu.

50/HKT

7.507.494

7.507.494

10/07/2006

10/08/2006

Cty BT Tin
Giang

Bo tr ct Anten day co 21M trm VT Tn Thnh, G


Cng ng.

51/HKT

7.348.957

7.348.957

10/07/2006

10/08/2006

Cty BT Tin
Giang

Bo tr ct Anten dy co 21M trm VT Tn Trung, G


Cng ng

52/HKT

48.158.798

48.158.798

08/07/2006

08/08/2006

Cty BT Tin
Giang

Bo tr ct Anten dy co 49M i VT Ch Go, huyn


Ch Go

53/HKT

16.001.338

16.001.338

10/07/2006

10/08/2006

Cty BT Tin
Giang

Nng bo tr ct Anten dy co 30M Trm VT Hu M


Ph, Ci B

54/HKT

5.103.271

5.103.271

20/07/2006

20/08/2006

Cty BT Tin
Giang

Thu hi ct Anten dy co 30M trm VT Ph M, Tn


Phc.

55/HKT

83.781.830

83.781.830

20/07/2006

30/08/2006

Cty BT Tin
Giang

Xy dng tr Anten dy co cao 36M trm VT M


Phong, Tp. M Tho

56/HKT

15.084.000

15.084.000

25/07/2006

02/09/2006

Bu in Bnh
Thun

Thay th n tn hiu ct Anten t ng 30M bu cc


Ph Qu, o Ph Qu

57/HKT

14.234.632

14.234.632

20/08/2006

20/09/2006

Cty BT Tin
Giang

Bo dng sn ct Anten t ng 40M Trm VT Bnh


c, tp. M Tho

58/HKT

12.335.432

12.335.432

20/08/2006

20/09/2006

Cty BT Tin
Giang

Bo dng sn ct Anten dy co 30M trm VT Ph


Tn, G Cng ng

59/HKT

31.317.223

31.317.223

20/08/2006

25/10/2006

Cty BT Tin
Giang

Bo dng sn ct Anten t ng 49M i VT Chu


Thnh, Chu Thnh

60/HKT

12.100.000

12.100.000

29/08/2006

15/092006

Cty TNHH TM
Him Lam

Bo tr 22 tr li cao 36M_cng trnh nh tp Gold Ba


Son

62/HKT

8.920.475

8.920.475

20/09/2006

20/10/2006

Cty BT Tin
Giang

Sn bo dng ct Anten dy co 18M trm VT Bnh


An, G Cng ng

63/HKT

18.979.647

18.979.647

20/09/2006

20/10/2006

Cty BT Tin
Giang

Sn bo dng ct Anten dy co 36M trm VT Thnh


Nht, G Cng Ty

38B/HXD/CTT
49/HXD/CTT

64/HKT

25.377.154

25.377.154

20/09/2006

30/10/2006

Cty BT Tin
Giang

Sn bo dng ct Anten dy co 45M trm VT M


Tn, Ci B

65/HKT

46.309.333

46.309.333

05/09/2006

15/10/2006

Cty BT Tin
Giang

Thay thn tr Anten dy co 27M Trm VT Thin


Trung, Ci B

66/HKT

151.866.000

151.866.000

03/04/2006

03/08/2006

Cty TNHH TM
Him Lam

Gia c tr li Trung tm TDTT BaSon

67/HKT

27.895.498

27.895.498

15/10/2006

25/11/2006

Cty BT Tin
Giang

Lp tm Anten dy co cao 18M phc v lp mng truy


nhp V5.2 trm VT Tn Thi, G Cng Ty

68/HKT

16.318.489

16.318.489

01/11/2006

10/11/2006

Cty BT Tin
Giang

Thu hi thit b Drmass v thit b Viba cc trm VT


thuc tnh Tin Giang ,nm 2006

69/HKT

23.444.045

23.444.045

15/11/2006

05/12/2006

Cty BT Tin
Giang

Thay th h thng n cnh bo anten cc i VT:Cai


Ly ,G Cng,Vnh Kim, Ch Bng-TG 2006

48/HTVGS

5.848.461

5.848.461

Phng h tng
kinh t ,huyn
Chu c

T vn gim st thi cng xy dng b sung lp t h


thng an ton giao thng trn ton Huyn Chu c

50/HTVGS/HTKT

7.947.836

7.947.836

Phng h tng
kinh t ,huyn
Chu c

n chiu sng tng i chin thng Bnh Ga

70/HKT

141.619.411

141.619.411

25/11/2006

71/HKT

16.300.000

16.300.000

173/HXD/CTDT

147.606.000

73/HKT

6.202.029

30/12/2006

Cty BT Tin
Giang

XD ct anten dy co cao 45m Trm VT ng Sn-G


Cng Ty TG 2006

29/11/2006

Bu in tnh
Tin Giang

Thi cng phn in ,sn nc ,hon thin thch cao v


v sinh cn h Unit 13,14 tng 5

147.606.000

02/12/2006

Cty CTT &


DVCC huyn
Chu c

Ci to n chiu sng Bnh Ga Bnh Trung ,Chu


c ,BR-VT

6.202.029

19/12/2006

25/12/2006

Cty BT
Tin Giang

75/HKT

10.909.091

10.909.091

15/12/2006

18/12/2006

Cty C Phn
KThut in
Ton Cu

76/HKT

5.038.531

5.038.531

19/12/2006

25/12/2006

Cty BT
Tin Giang

77/HKT

9.872.115

9.872.115

19/12/2006

25/12/2006

Cty BT
Tin Giang

1009/H XD

174.904.556

02-07/HXD

22.231.000

78/H KT

8.043.295

201.495.781

11/12/2006

11/03/2007

Cty BT
Tin Giang

22.231.000

04/01/2007

23/01/2007

Cty BT

Thu hi ct anten dy co cao 33m Trm VT M Phc


Ty Cai Ly-TG 2006

Thay th dy cp chng st tr anten t ng cao 125m


i truyn hnh Bc Liu

Cn chnh cc ct anten dy co cc trm VT:Tn


Thnh ,Ph ng ,Ph Tn,-G Cng ng v Ng
Hip- Cai Ly-TG 2006
Thay th kim thu st anten t ng 51m i Vin Thng
TX G Cng ng Tnh Tin Giang 2006

Ni ct anten t 20m ln thnh 36m trm VT Tn Ty


G Cng ng Tin Giang

SBD ct anten 30m Bu Cc Long Sn Sui Nc

Bnh Thun
8.043.295

12/01/2007

22/01/2007

Cty BT
Tin Giang

Thu hi ct anten co cao 27m tr m VT Thi n Trung


Ci B & Kim thu st h thng Dramass tr AT 118m
M Tho TG

89/HKT

10.148.234

10.148.234

06/04/2007

06/05/2007

Cty BT
Tin Giang

90/HKT

25.521.342

25.521.342

06/04/2007

06/05/2007

Cty BT
Tin Giang

91/HKT

12.480.776

12.480.776

06/04/2007

06/05/2007

Cty BT
Tin Giang

92/HKT

10.658.697

10.658.697

06/04/2007

06/05/2007

Cty BT
Tin Giang

93/HKT

11.449.885

11.449.885

06/04/2007

06/05/2007

Cty BT
Tin Giang

646/HXD

168.517.504

647/HXD

152.468.836

648/HXD

195.633.273

649/HXD

144.747.090

94/HKT

266.626.640

168.517.504

28/05/2007

08/08/2007

Bu in
Tin Giang

150.426.836

28/05/2007

08/08/2007

Bu in
Tin Giang

195.633.273

28/05/2007

08/08/2007

Bu in
Tin Giang

144.747.090

28/05/2007

08/08/2007

Bu in
Tin Giang

650/HXD

121.978.000

651/HXD

121.978.000

652/HXD

121.978.000

653/HXD

121.978.000

209.404.123

120.103.000

1/06/2007

01/06/2007

28/06/2007

30/06//2007

Cty CP u T
& PT a Oc
Khang Gia
Bu in
Tin Giang

124.091.000

01/06/2007

30/06//2007

Bu in
Tin Giang

119.243.000

01/06/2007

30/06//2007

Bu in
Tin Giang

120.103.000

01/06/2007

30/06//2007

Bu in
Tin Giang

Thay n cnh bo khng lu cc trm VT: Thnh


Cng ,ng Sn ,Tn Ph ,TT Vnh Bnh G Cng
Ty-Tin Giang 2007
Bo dng ,sn ct anten dy co 45m trm VT Thnh
M- Tn Phc TG 2007

Bo dng ,sn ct anten dy co 30m trm VT Thnh


Ho- Tn Phc TG 2007

Bo dng ,sn ct anten dy co 27m trm VT Tn


Lp- Tn Phc TG 2007

Bo dng ,sn ct anten dy co 30m trm VT Thnh


Lc- Cai Ly TG 2007

Ct anten t ng cao 40m Trm VT Long Trung Cai


Ly

Ct anten t ng cao 40m Trm VT Trung An Cai


Ly

Ct anten t ng cao 40m Trm VT M c Ty-Ci


B

Ct anten t ng cao 40m Trm VT Tn Hng-Chu


Thnh

Chung c Khang Ph
Ca pan st

Ct anten dy co cao 36m Trm VT Tn Thi G


Cng Ty

Ct anten dy co cao 36m Trm VT Tn Phc G


Cng ng

Ct anten dy co cao 36m Trm VT M Li A Ci


B

Ct anten dy co cao 36m Trm VT M Thnh Nam


Cai Ly

654/HXD

121.978.000

655/HXD

121.978.000

656/HXD

121.978.000

657/HXD

121.978.000

658/HXD

121.978.000

95/HKT

19.212.776

123.289.000

01/06/2007

30/06//2007

Bu in
Tin Giang

117.234.000

01/06/2007

30/06//2007

Bu in
Tin Giang

117.234.000

01/06/2007

30/06//2007

Bu in
Tin Giang

121.251.352

01/06/2007

30/06//2007

Bu in
Tin Giang

119.816.000

01/06/2007

30/06//2007

Bu in
Tin Giang

19.212.776

27/06/2007

27/07/2007

Cty BT
Tin Giang

96/HKT

10.739.264

10.739.264

27/06/2007

27/07/2007

Cty BT
Tin Giang

97/HKT

57.860.717

56.673.05

27/06/2007

27/07/2007

Cty BT

Ct anten dy co cao 36m Trm VT M Tnh An Ch


Go

Ct anten dy co cao 36m Trm VT Qun Long Ch


Go

Ct anten dy co cao 36m Trm VT Bnh Ph G


Cng Ty

Ct anten dy co cao 36m Trm VT Tn Trung G


Cng ng

Ct anten dy co cao 36m Trm VT Long Hng Chu


Thnh

BD,sn ct AT dy co 36m Trm VT M Lng Ci


B TG

BD,sn ct AT dy co 21m Trm VT Tn Thanh Ci


B TG

BD,sn ct AT t ng 51m i VT TX G Cng TG

Tin Giang
Cty BT
Cty BT

98/HKT

10.679.956

10.679.956

27/06/2007

27/07/2007

Cty BT
Tin Giang

BD,sn ct AT dy co 21m Trm VT Hi Xun Cai


Ly TG

Cty BT
Cty BT

99/HKT

13.678.155

13.678.155

27/06/2007

27/07/2007

Cty BT
Tin Giang

100/HKT

57.860.717

56.997.690

27/06/2007

27/07/2007

Cty BT
Tin Giang

BD,sn ct AT dy co 27m Trm VT Hi C Ci B


TG

BD,sn ct AT t ng 51m i VT Cai Ly- Cai Ly


TG

101/HKT

7.292.966

7.292.966

26/06/2007

30/06/2007

Cty BT
Tin Giang

726/HXD

140.612.771

737A/H
KHBT

127.110.907

737B/H
KHBT

127.110.907

737C/H
KHBT

127.110.907

737D/H
KHBT

127.110.907

103/HKT

4.183.811

140.612.771

12/07/2007

12/09/2007

Bu in
Tin Giang

127.110.907

18/07/2007

18/08/2007

Bu in
Tin Giang

125.556.907

18/07/2007

18/08/2007

Bu in
Tin Giang

124.696.907

18/07/2007

18/08/2007

Bu in
Tin Giang

124.696.907

18/07/2007

18/08/2007

Bu in
Tin Giang

4.183.811

23/07/2007

02/08/2007

Cty BT
Tin Giang

104/HKT

4.293.216

4.293.216

23/07/2007

02/08/2007

Cty BT
Tin Giang

105/HKT

4.730.441

4.730.441

24/07/2007

02/08/2007

Cty BT
Tin Giang

106/HKT

4.730.441

4.730.441

24/07/2007

02/08/2007

Cty BT
Tin Giang

107/HKT

4.730.441

4.730.441

24/07/2007

02/08/2007

Cty BT
Tin Giang

109/HKT

11.055.802

11.055.802

10/07/2007

27/07/2007

CtyTNHH

Lp t tru cu thang cp nhp i Host M Tho TP


M Tho TG

Ct AT t ng cao 40m Trm VT Hng Thnh


Tn Phc TG

Ct AT dy co cao 42m Trm VT Thanh Bnh- Ch


Go TG

Ct AT dy co cao 42m Trm VT Bnh Ninh- Ch Go


TG

Ct AT dy co cao 42m Trm VT Tn Hi ng- Chu


Thnh - TG

Ct AT dy co cao 42m Trm VT Dng im- Chu


Thnh TG

Thu hi ct anten dy co cao 18m Trm VT M Tnh


An Ch Go TG

Thu hi ct anten dy co cao 18m Trm VT Tn Ty


G Cng ng
Thu hi ct anten dy co cao 21m Trm VT Tn Trung
G Cng ng
Thu hi ct anten dy co cao 21m Trm VT Bnh ng
G Cng ng
Thu hi ct anten dy co cao 21m Trm VT Tn Thnh
G Cng ng
Phn sn nc ,sn du v phn v sinh

Tin Hc K
136/TMNCK07

64.515.000

64.515.000

43/H-XD

102.850.000

102.100.000

20/07/2007

26/07/2007

110/HKT

15.042.728

15.873.160

03/09/2007

10/09/2007

Cty CP C Kh
& Xy Lp
Cng Nghip

Cung cp thit b v lp t h thng thu lc

Ban Qun Trang


Thnh Ph

Sa cha h thng in chiu sng

Cty BT
Tin Giang

Sa cha h thng n cnh bo khng lu cc Trm


VT:Cm Sn,M Hnh Trung,Tam Bnh,Nh Qu,M
Phc Ty,-Cai Ly-TG

112/HKT

93.832.200

93.832.200

04/09/2007

11/09/2007

Cty TNHH
Thng Mi
Him Lam

Bo tr 01 tr li cao 42m .Cng trnh sn tp Golf Ba


Son TPHCM

113/HKT

96.349.000

96.349.000

04/09/2007

12/09/2007

Cty TNHH C
in Thch
Anh

Lp dng ct anten dy co cao 18m,21m d an Nortel

114/HKT

27.500.000

27.500.000

04/09/2007

12/09/2007

Cty TNHH C
in Thch
Anh

Sn xut v lp t 02 b gi anten ng Nai

01.HKT/
NT
XLTT

505.988.000

505.988.000

21/09/2007

25/10/2007

Cty TNHH Nh
Nc Mt
Thnh Vin
Nhit inTh
c

Sa cha ng khi S2

58/H-XD

8.447.000

8.447.000

25/09/2007

30/09/2007

Ban Qun Trang


TP

btng tr in, lp t aptomat

115/HKT

111.298.000

111.298.000

24/10/2007

24/11/2007

Cty TNHH C
in Thch
Anh

67/H-XD

640.000.000

640.000.000

13/11/2007

12/12/2007

Ban Qun Trang


TP

116/HKT

53.900.000

53.900.000

15/11/2007

25/11/2007

Cty TNHH C
in Thch
Anh

Lp dng ct Anten dy co cao 15m 18m d n


Nortel

25/PDC PM
Cty
TNHH Tr
Thin

712.238.846

712.238.846

5/11/2007

07/01/2008

Nh my ch
bin
Condensate,
KCN Ci Mp,
Huyn Tn
Thnh, BR-VT

Nh xng sa cha c kh, phng th nghim, Nng


cp ng ni b, Nh v sinh, Trm gc

117/HKT

5.125.141

5.125.141

16/11/2007

26/11/2007

Cty in Bo
in Thoi TG

Thu hi ct Anten dy co 42m i VT G Cng ng


GC TG

118/HKT

6.614.216

6.614.216

16/11/2007

26/11/2007

Cty in Bo
in Thoi TG

Thu hi ct Anten dy co 36m i VT Ci B Ci B


TG

119/HKT

6.723.217

6.723.217

16/11/2007

26/11/2007

Cty in Bo
in Thoi TG

Thu hi ct Anten dy co 36m Trm VT Thin H


Ci B TG

120/HKT

12.026.643

12.026.643

16/11/2007

26/11/2007

Cty in Bo
in Thoi TG

Sa cha h thng n cnh bo cc Trm VT: An


Hu, Ho Khnh, Thin H, thuc i VT Ci B Ci
B

Lp dng ct Anten dy co cao 18m 21m d n


Nortel

Thay bia granite, xy mi hai m tp th, p , lm


mi vnh khuyn

121/HKT

13.811.877

13.768.052

26/11/2007

15/12/2007

Cty in Bo
in Thoi TG

BD, sn ct AT dy co 21m Trm VT ng Hng


Phc Ch Go

122/HKT

13.753.482

13.709.656

26/11/2007

15/12/2007

Cty in Bo
in Thoi TG

BD, sn ct AT dy co 21m Trm VT Thnh Cng


G Cng Ty TG

123/HKT

41.424.637

41.424.637

26/11/2007

15/12/2007

Cty in Bo
in Thoi TG

BD, sn ct AT dy co 45m Trm VT Tn M Chnh


TP M Tho

124/HKT

20.432.188

20.432.188

26/11/2007

15/12/2007

Cty in Bo
in Thoi TG

BD, sn ct AT dy co 27m Trm VT Tn Phong Cai


Ly TG

125/HKT

18.933.889

18.933.889

26/11/2007

15/12/2007

Cty in Bo
in Thoi TG

BD, sn ct AT dy co 27m Trm VT Ng Hip Cai


Ly TG

126/HKT

43.913.884

43.913.884

26/11/2007

20/12/2007

Cty in Bo
in Thoi TG

BD, sn ct AT t ng 49m Trm VT Tam Bnh Cai


Ly TG

127/HKT

43.913.884

43.913.884

26/11/2007

20/12/2007

Cty in Bo
in Thoi TG

BD, sn ct AT t ng 49m Trm VT M Phc Ty


Cai Ly TG

02.HKT/
NT
XLTT

106.979.500

106.979.500

30/11/2007

10/01/2008

Cty TNHH Nh
Nc Mt
Thnh Vin
Nhit inTh
c

Xy dng hng ro bo v xung quanh Cng ty (Pha c


x nhn vin)

1256/HXD

352.305.685

352.305.685

27/11/2007

06/02/2008

Bu in Tnh
Tin Giang

Ct anten t ng cao 40m Trm VT Kim Sn Chu


Thnh TG

1257/HXD

392.402.161

392.402.161

27/11/2007

06/02/2008

Bu in Tnh
Tin Giang

Ct anten t ng cao 40m Trm VT Vnh Hu G


Cng Ty TG

1258/HXD

499.091.638

499.091.638

27/11/2007

06/02/2008

Bu in Tnh
Tin Giang

Ct anten t ng cao 40m Trm VT Hu M Trinh


Ci B TG

1259/HXD

246.436.537

246.436.537

27/11/2007

28/01/2008

Bu in Tnh
Tin Giang

Ct anten t ng cao 36m Trm VT Bn Tranh Ch


Go TG

128/HKT

9.266.148

9.266.148

20/12/2007

25/12/2007

Cty in Bo
in Thoi TG

Sa cha phc hi dy tip t cho tr anten Trm VT


Tn Thi G Cng Ty TG

1156/HXD

157.893.477

157.893.477

31/12/2007

31/01/2008

Bu in Tnh
Tin Giang

Xy dng ct anten dy co cao 36m Trm VT M


Phong TP M Tho Tin Giang

1157/HXD

158.053.523

158.053.523

31/12/2007

31/01/2008

Bu in Tnh
Tin Giang

Xy dng ct anten dy co cao 36m Trm VT Ph Tn


G Cng ng Tin Giang

129/HKT

50.325.000

50.325.000

02/01/2008

20/01/2008

Cty TNHH C
in Thch
Anh

Lp dng ct Anten dy co cao 15m 18m d n


Nortel

130/HKT

38.500.000

38.500.000

10/01/2008

25/01/2008

Cty C Phn C
in Thch
Anh

Lp dng ct Anten dy co cao 36m d n Nortel

131/HKT

194.700.000

194.700.000

29/02/2008

15/03/2008

Cty C Phn C
in Thch
Anh

Lp dng ct Anten dy co cao 36m , 45m d n Nortel

132/HKT

259.600.000

259.600.000

15/03/2008

15/04/2008

Cty C Phn C
in Thch
Anh

Lp dng ct Anten dy co cao 36m , 45m d n Nortel

8808/HDXL/
BTS

62.289.603

62.289.603

04/04/2008

04/05/2008

Vin Thng Si
Gn

Xy dng c s h tng trm BTS HCN07_008

8908/HDXL/
BTS

49.224.480

49.224.480

04/04/2008

04/05/2008

Vin Thng Si
Gn

Xy dng c s h tng trm BTS HCN07_915

9008/HDXL/
BTS

78.371.050

78.371.050

04/04/2008

04/05/2008

Vin Thng Si
Gn

Xy dng c s h tng trm BTS HCN07_266

9108/HDXL/
BTS

69.922.218

69.922.218

04/04/2008

04/05/2008

Vin Thng Si
Gn

Xy dng c s h tng trm BTS HCN07_952

133/HKT

78.862.300

78.862.300

22/04/2008

22/05/2008

Vin Thng
Tin Giang

Lp dng ct anten t ng cao 18m

134/HKT

72.194.100

72.194.100

22/04/2008

22/05/2008

Vin Thng
Tin Giang

Lp dng ct anten t ng cao 15 m

144/HD.LT.
2008

194.038.095

194.0380.95

08/04/2008

28/05/2008

Cty LD KT KD
KCX Si GnLinh Trung

Sn hng ro mt tin- KCX-CN Linh Trung III

173/HD.LT.
2008

36.671.296

36.671.296

28/04/2008

28/05/2008

Cty LD KT KD
KCX Si GnLinh Trung

Lp dng hng ro, mt ng D khu lu tr cng nhn

13608/HDXL/
BTS

115.124.438

115.124.438

22/05/2008

22/06/2008

Vin Thng Si
Gn

Xy dng c s h tng trm BTS HCN073_085

13708/HDXL/
BTS

110.006.302

110.006.302

22/05/2008

22/06/2008

Vin Thng Si
Gn

Xy dng c s h tng trm BTS HCN072_090

13808/HDXL/
BTS

103.491.553

103.491.553

22/05/2008

22/06/2008

Vin Thng Si
Gn

Xy dng c s h tng trm BTS HCN072_100

13908/HDXL/
BTS

106.804.445

106.804.445

22/05/2008

22/06/2008

Vin Thng Si
Gn

Xy dng c s h tng trm BTS HCN072_162

135/HKT

126.249.000

126.249.000

28/05/2008

28/06/2008

Vin Thng
Tin Giang

Lp dng ct anten dy co cao 39m, Knh 2 Tn


Phc- Tin Giang

136/HKT

594.957.000

594.957.000

30/05/2008

15/07/2008

Vin Thng
Bnh Thun

XL 04 ct anten dy co 42m Phong Ph 2, Vnh Tn,


Tin Li, Tin Thnh

137/HKT

474.908.500

474.908.500

24/06/2008

15/08/2008

Vin Thng
Bnh Thun

XL 07 ct anten dy co t gic 300x300 trm c


Long, Ph Ti, Bnh Tn, Phan R Thnh, Hm Cng,
Phc Hi.

138/HKT

589.749.600

589.749.600

30/06/2008

15/08/2008

Vin Thng
Bnh Thun

Xty lp ct anten t ng cao 40m trm BTS Sng


Ly, huyn Bc Bnh.

139/HKT

359.634.523

359.634.523

30/07/2008

14/09/2008

Cty TNHH Yn
Trung

05 Thn tr anten Bnh Thun

140/HKT

33.000.000

33.000.000

30/07/2008

30/07/2008

Cty CP Qung
Co Truyn
Thng Yn
nh

Gia cng gn thanh inox ln xe y hng

2008SCL/TDTT

600.000.000

600.000.000

15/08/2008

24/09/2008

Cty TNHH NN
MTV Nhit
in Th c

i tu ng khi t my hi nc S3

142/HKT

839.711.427

839.711.427

09/09/2008

09/10/2008

Vin Thng
Bnh Thun

Xy Lp 04 ct anten 42m trm BTS Hng Thi, Hng


Thi 2, Lng Bnh, Lng Sn