You are on page 1of 2

ESTUDI SOBRE EL NIVELL ACSTIC A L'IES RAMON CID DE BENICARLO.

INTRODUCCI Els alumnes de l'assignatura de MMCC de 1r de Batxillerat han dut a terme durant el segon trimestre del curs una srie de mesures per comprovar el nivells sonors que s'estableixen en algunes zones de l'institut. Aquestes zones triades han estat: La cafeteria La consergeria La sala de professors. Els passadissos del centre. Una aula de batxillerat. Les mesures s'han dut a terme amb un sonmetre connectat a una consola porttil de la marca PASCO que es disposa al laboratori de Fsica de l'institut. Les especificacions tcniques del sonmetre sn les segents: Nivell sonor Baix: 30 70 dBA/dBC Mitj : 50 90 dBA/dBC Superior: 70 110 dBA/dBC Sensibilitat 0.1 dB METODOLOGIA Les mesures s'han realitzat al llarg dels matins, deixant el sonmetre en un lloc que s'ha considerat adequat (normalment situat en el centre de l'espai fsic on s'han realitzat les mesures). Aquestes mesures s'han pres durant dies diferents per tal de comprovar-ne la veracitat. No s'han realitzat aquestes mesures en dies on, per circumstncies excepcionals (excursions, vagues, ...) s'hagi considerat que l'activitat al centre no hagi estat la d'un dia normal. En els estudis noms hem mesurat els dBA (s la magnitud estndard quan es mesura el nivell acstic que pot afectar l'sser hum) CONCLUSIONS Desprs d'analitzar les dades s'ha arribat a les segents conclusions: 1. Existeix una gran diferncia (que es podia esperar) entre el nivell sonor en les hores lectives i les hores d'esbarjo o d'entrada o sortida de classe. Aix es nota sobretot en els passadissos i en la cafeteria del centre. En aquests intervals de temps els nivells sonors pugen de mitjana uns 15 dB. Si tenim en

compte que les mesures corresponen a magnituds logartmiques, l'augment s molt important. 2. En contra del que cabria esperar, la sala de professors i la consergeria sn els dos espais ms sorollosos del centre si es t en compte la mitjana de tota una jornada lectiva matutina. La mitjana de les mesures de tot un mat reflecteixen uns 60 dB en els dos llocs. Hem de recordar que, ja que aquest nivell s una mitjana de tot un mat, aproximadament el 50% del temps es sobrepassen aquests nivells. En el darrer informe publicat per la OMS, es recomana, com a norma general, no sobrepassar els 55 dB en el lloc de treball. 3. El lloc que aconsegueix el mxim d'intensitat sonora sn els passadissos de l'institut a l'hora de l'acabament de les classes diries i durant el segon esbarjo, ens els quals s'arriba a nivells sonors que sobrepassen els 90 dB. 4. El nivell sonor a les aules de batxillerat durant el desenvolupament de la tasca docent est al voltant dels 40-50 dB. 5. Si confrontem aquestes dades amb el que diu la llei 7/2002 de la Generalitat Valenciana de protecci contra la contaminaci acstica, es pot concloure que la normativa, en general, no es compleix. Durant les classes l'ambient es pot considerar com a poc sorolls, per en els intervals entre classe i classe i, sobretot, a les sortides a l'esbarjo o a l'acabament de les classes, els nivells sonors arriben a extrems difcilment justificables. A ttol de comparaci, es pot dir que els pics de quasi 90 dB que s'assoleixen en els passadissos sn els mateixos que es poden assolir amb la maquinria d'una indstria pesada (on els treballadors han d'anar protegits contra el nivell sonor). Mesures proposades Establir una campanya d'informaci entre l'alumnat, professorat i personal no docent del

sorolls.

centre per tal de prendre conscincia de la importncia d'aconseguir un espai de treball lliure de Aprofundir en aquest estudi en els propers anys i veure si es modifiquen els hbits al nostre

centre pel que fa als nivells sonors.