ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII

ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT –
Partea I

MISIUNI ŞI ONORARII

GRUPUL DE LUCRU: PROFESII ŞI ONORARII COORDONATOR: conf. dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI AUTORI: conf. dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI arh. Cătălina BOCAN arh. Silvia MĂLDĂRESCU (onorarii, contracte) arh. Doina BUTICĂ (onorarii, contracte) arh. Alexandru PANAITESCU (onorarii, contracte)

Ediţia I – 2005

1

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII

CUVÂNT ÎNAINTE
Încheierea în condiţii normale a construcţiei unei clădiri, materializare cu succes a unei creaţii arhitecturale, presupune înţelegerea cu claritate a: solicitărilor beneficiarului (investitorului, viitorului utilizator al clădirii), naturii misiunilor (serviciilor) solicitate arhitectului în vederea realizării investiţiei precum şi responsabilităţile tuturor celor implicaţi în procesul de edificare, cu accent pe arhitect în raporturile sale cu investitorul (beneficiarului, clientul). Studiile teoretice şi practice îi pregătesc pe arhitecţi pentru a sprijini interesele beneficiarilor, pentru a-i asista pe parcursul tuturor etapelor de elaborare a unui proiect ca şi coordonatori al proiectanţilor de specialitate şi pentru a urmări execuţia lucrărilor. Obligaţia majoră a arhitectului este aceea de a fi consultant competent al clientului său, de a răspunde în mod eficient de materializarea investiţiei în termenele prevăzute. Beneficiarul are de asemenea un rol hotărâtor. El trebuie să furnizeze informaţii corespunzătoare referitoare la viitoarea investiţie, despre terenul pe care urmează a se construi şi despre bugetul preconizat destinat acesteia. În sarcina să revine şi efortul de a înţelege şi evalua propunerile arhitectului în diferitele etape de proiectare. Experienţe anterioare ne relevă faptul că cele mai reuşite şi de succes investiţii au fost precedate de acele colaborări între arhitect şi clientul său, caracterizate de un climat de încredere reciprocă şi bunăvoinţă. O asemenea atmosferă nu poate fi generată decât de stabilirea clară şi informarea reciprocă a sarcinilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor, în vederea protejării intereselor fiecăruia – arhitect şi client. O.A.R. recomandă în acest sens lista misiunilor de bază şi a extra-serviciilor arhitectului, tariful de referinţă corespunzător acestor misiuni precum şi modelul de contract de proiectare. Misiunile la care se angajează arhitectul pe parcursul proiectării unei clădiri sunt servicii de bază. În viziunea O.A.R., ansamblul serviciilor de bază sunt considerate toate eforturile de proiectare necesare şi suficiente ducerii la bun sfârşit a lucrării, astfel încât, în condiţiile respectării legislaţiei, nici unul dintre acestea nu poate lipsi. Aceste servicii numite de bază, sunt comune atât unor proiecte de scară mare cât şi unora de mai mică anvergură. În condiţiile în care, din anumite motive, arhitectul este însărcinat doar cu o parte din serviciile de bază, defalcarea misiunilor şi tarifele aferente se vor hotărî de comun acord cu clientul. O.A.R. consideră oportună calcularea onorarului arhitectului pentru serviciile de bază pornind de la costul total de realizare a investiţiei, respectiv o cotă procentuală din valoarea acesteia. O.A.R. consideră grila acestor cote procentuale, funcţie de tipul de program, complexitate, etc. ca fiind una rezonabilă. Tarife mai mici decât cele recomandate de O.A.R. nu pot acoperi în mod corespunzător cheltuielile de proiectare şi deci nu pot oferi garanţia unor proiecte de calitate. Multe proiecte pot solicita şi alte misiuni, diferite de cele de bază, care vor fi numite extra-servicii. În general, acestea pot fi tarifate funcţie de numărul de ore de proiectare, consulting, etc. În calitate de coordonator al întregului proiect, arhitectul cumulează în cadrul ofertei sale şi proiectarea de specialitate (inginerie de rezistenţă, de instalaţii). În vederea evaluării tarifelor de proiectare, clădirile sunt clasificate în 5 clase de tarifare conform tipului de program, complexitate, etc., iar pentru tarifarea orară a

Ediţia I – 2005

2

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII

extraserviciilor sunt prevazute 5 categorii de coeficienţi funcţie de tipul de activitate prestată, experienţa şi rolul arhitectului implicat. Este nuanţat şi clarificat raportul dintre misiuni şi onorarii prin prezentarea tipurilor de contract de proiectare şi subproiectare agreate de O.A.R., votate împreună cu întregul pachet în cadrul Conferinţei Naţionale din iunie 2005. Materialul oferit acum de către O.A.R. este structurat în două volume: MISIUNI ŞI ONORARII şi GHIDUL ARHITECTULUI. Primul, continuare a celui din 2003 – Ghidul pentru clienţi – , defineşte raporturile arhitectului cu drept de semnatură cu „exteriorul”; al doilea priveşte exercitarea profesiei dintr-o perspectivă „interioară”, insistând asupra proiectului şi cadrului legislativ specific. conf. dr. arh. Vlad Gaivoronschi

Ediţia I – 2005

3

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII

Cap.1 RELAŢIA ARHITECT - BENEFICIAR
1.1 Beneficiarul În momentul în care o persoană (fizică sau juridică) doreşte să construiască, să renoveze sau să transforme o construcţie existentă, acea persoană se transformă în beneficiarul unor servicii oferite de specialişti – arhitecţi, ingineri, antreprenori, constructori etc. Beneficiarul este cel mai în măsură să decidă ce vrea – proiect, funcţiune, amploare, precum şi câţi bani este dispus să investească. Tot el se ocupă de alegerea terenului, achiziţionarea lui sau a construcţiei existente. 1.2 Arhitectul Arhitectul este „omul de concepţie” care are capacitatea şi talentul, susţinute de pregătirea profesională, de a concepe un volum (sau spaţiu) construit şi de a-l amplasa, în toată complexitatea să plastico – arhitecturală şi tehnico – funcţională. Diploma de arhitect este acordată în urma unor studii de lungă durată (minim 5 ani) în cadrul cărora viitorul profesionist acumulează cunoştinţe indispensabile realizării şi execuţiei proiectului arhitectural. Exercitarea profesiei şi deţinerea titlului de arhitect cu drept de semnătură sunt reglementate în România conform Legii 184/2001, modificată şi completată cu Legea 43/2004. Profesarea ca arhitect cu drept de semnătură este posibilă doar dacă arhitectul respectiv este înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (publicat de Ordinul Arhitecţilor din România în Monitorul Oficial), ca membru al unei filiale teritoriale. Pe parcursul întregii sale cariere, arhitectul îşi ameliorează, perfecţionează cunoştinţele în cadrul unui proces de formaţie continuă. De asemenea, reabilitarea, restaurarea, organizarea de şantier, studiile peisagistice, studiile de impact, diagnosticul imobiliar, expertizele tehnice, verificarea proiectelor etc. sunt domenii unde arhitectul îşi manifestă competenţele. Din momentul înscrierii sale în O.A.R., arhitectul se angajează să respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect ce însoţeşte textul Legii 184/2001, respectiv obligaţiile profesionale faţă de beneficiari (secţiunea a 3-a) etc. Nerespectarea acestor prevederi poate antrena sancţiuni disciplinare (avertisment, vot de blam, suspendarea sau retragerea dreptului de semnătură, radiere din O.A.R 1.3 Alegerea arhitectului Pentru a construi, chiar pe un teren propriu, conform legislaţiei din România, beneficiarul trebuie să obţină o Autorizaţie de Construire împreună cu acordurile şi avizele aferente, conform legii. Participarea unui arhitect este obligatorie pentru concepţia şi întocmirea oricărui proiect de arhitectură ce urmează a fi supus unei cereri de Autorizaţie de Construire. Pentru clădiri de importanţă redusă (conform legii 401/2003), conform competenţelor oferite de lege este obligatorie doar participarea unui conductor arhitect sau urbanist (studii superioare de minim 3 ani). Abaterile de la proiect sau executarea fără proiect (şi fără autorizaţie de construcţie) atrage sancţiuni contravenţionale şi sau penale – conform legii 50/1991 republicate (amenzi de la 10.000.000 la 100.000.000lei şi chiar desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal) – şi de fapt înseamnă lipsirea construcţiei respective de instrumentul
Ediţia I – 2005

4

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII

principal de prevedere şi asigurare a calităţii. De asemenea, realizarea unei construcţii fără proiect generează compromisuri grave de ordin urbanistic, arhitectural şi tehnic, cât şi imposibilitatea de a prevedea şi de a controla corect execuţia şi costurile investiţiei. Astfel se induc cheltuieli suplimentare pe parcursul execuţiei sau ulterior, pentru modificări sau remedieri ale unor soluţii improprii. Alegerea unui arhitect se poate face ţinând cont de mai multe criterii. Se poate cerceta piaţa – Pagini Galbene (Aurii), reclame, reviste de specialitate; se pot obţine informaţii de la cunoştinţe, de la firme de construcţii sau de la filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România; se pot studia construcţii noi realizate şi discuta cu beneficiarii acestora. În urma acestui studiu de piaţă, beneficiarul se va decide – funcţie de notorietate (sau nu), experienţă (sau nu), stil de proiectare – ce arhitect va alege. În cazul în care nu este mulţumit de ceea ce a aflat sau a găsit, el poate organiza – împreună cu O.A.R. (sau nu) – concursuri de arhitectură şi urbanism pentru investiţii importante. 1.4 Arhitectul – şef de proiect Activitatea de proiectare este o muncă în echipă – arhitecţi, ingineri pentru structura de rezistenţă, ingineri pentru instalaţii (electrice, sanitare, termice, ventilaţii, aer condiţionat, gaze, geotehnicieni, specialişti tehnologi, topografi, etc.. Arhitectul este cel care se ocupă de partea de arhitectură a proiectului: • defineşte clar funcţiunile şi dispunerea lor în spaţiu • utilizează judicios suprafeţele • organizează volumele interioare şi cele exterioare • ţine cont de climatul şi situl ambiant în mijlocul căruia investiţia se va integra: orientare faţă de punctele cardinale, grad de închidere sau de deschidere faţă de vecinătăţi, organizarea acceselor şi a traseelor de mişcare, integrare armonioasă în cadrul mediului natural sau a structurii urbane existente; ţine cont de clădirile şi ansamblurile cu valoare de patrimoniu • alege o expresie arhitectonică potrivită în acord cu alegerea unei structuri, tehnologii şi materiale de construcţie şi de finisaj • alege un tip de încălzire şi de ventilare studiate în scopul limitării la maximum a viitoarelor consumuri de energie şi implicit a costurilor de întreţinere • personalizează proiectul, funcţie de concepţiile sale profesionale, raportându-se la cerinţele beneficiarului şi la bugetul acestuia, dar respectând legislaţia şi normativele în vigoare. Acest proiect defineşte prin intermediul părţilor desenate (planuri, secţiuni, faţade, planşe de prezentare, perspective, detalii etc.) şi părţilor scrise, implantarea de clădiri, compoziţia, organizarea şi expresia volumelor acestora precum şi alegerea materialelor şi culorilor. Dincolo de definirea proiectului de arhitectură, arhitectul este competent pentru a interveni la toate nivelurile proiectului, de la concepţie până la execuţia lucrărilor: • alegerea terenului • alcătuirea temei program • concepţie (studii pe variante, schiţe, perspective, simulări pe calculator, machete de studiu) • expertize (dacă sunt necesare) • evaluare economică • studiu de fezabilitate
Ediţia I – 2005

5

prestaţii necesare şi suficiente pentru îndeplinirea mandatului.eşalonarea şi respectarea termenelor .ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII • proiectul tehnic şi de execuţie.Suplimentare . arhitectură de interior. În general arhitectul este autorul proiectului. organizarea licitaţiilor pentru execuţia lucrărilor • urmărirea de şantier • recepţia lucrărilor.reprezentarea lui faţă de terţi . Fazele eşalonate sunt detaliate în capitolul următor. .prestaţii legate de arhitectură dar care ţin de alte domenii de activitate ale arhitecţilor altor specialităţi. În cazul unor lucrări de altă natură (restaurări. În cazuri particulare arhitectul poate elabora numai partea de arhitectură la o lucrare ce poate avea un specific preponderent ingineresc sau tehnologic. Exemple de extra-servicii ce pot intra în sarcina arhitectului: a.stabilirea fazelor determinante . Misiunile ordinare bazice ale arhitectului se grupează pe faze eşalonate în timp în cadrul unui proiect complet de investiţie STANDARD (clădire nouă. coordonează studiile şi echipa de proiectanţi de alte specialităţi.consilierea investitorului .Complementare .alcătuirea echipei de proiectanţi . amenajarea unei clădiri existente prin extindere.ordinare / uzuale / normale .) eşalonarea şi conţinutul fazelor misiunii pot să difere şi ele vor fi menţionate în caietul de clauze specifice (contractul propriu-zis). costul lor este inclus în onorariu de bază.5 Ierarhizarea serviciilor arhitectului Misiunile arhitectului în cadrul realizării unei investiţii pot fi de 2 categorii: 1.supravegherea editării . costul lor face obiectul unor onorarii distincte (suplimentare). deci nu se tarifează separat şi include în plus faţă de prestaţiile profesionale specifice: .participare la recepţie 1. coordonarea specialităţilor (inginerie de rezistenţă şi instalaţii. drumuri) • demersuri administrative • caiete de sarcini. În acest caz nu-şi asumă rolul de Şef Proiect Coordonator nici răspunderile respective. inginerii elaborează părţi din casă) . Servicii de bază .prestaţii ce pot apărea necesare sau pot fi cerute de investitor. dirijează realizarea lucrării. În acest caz este numit Şef Proiect Coordonator.coordonarea specialităţilor . proiecte de urbanism etc. Misiuni suplimentare: Ediţia I – 2005 6 . Extra-servicii pe care le subîmpărţim în: . costul lor face obiectul unor onorarii distincte (suplimentare). 2. Arhitectul este cel mai în măsură să îndeplinească misiunea de şef de proiect (proiectant general) şi de coordonator al acestuia (arhitectul concepe casa. iar costul lor se poate exprima în procente din onorariul total negociat. Misiunea de Şef Proiect Coordonator face parte din misiunile ordinare (servicii bazice).gestionarea bugetului proiectului . schimbarea destinaţiei sau modernizare).

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Completări la tema de proiectare. Investitorul trebuie să notifice în scris aprobarea fiecărei faze predate. machete . pentru programe complexe.Altele. amplasament sau monumente istorice . Ediţia I – 2005 7 . După achitarea onorariilor. Se recomandă ca orice transmitere de date sau dialog între părţi să se facă prin documente scrise.Completarea datelor de teren (topo.Consultanţa în probleme de peisagistică . aprofundarea documentării asupra sitului .Întocmirea cărţii construcţiei. În funcţie de specificul sau amploarea lucrării. dotări. design interior . .Altele. management al execuţiei. pentru a beneficia de prevederile Legii 184/2001 şi Legii 8/1996.PSI. etc.A.Planuri ce revin de obicei în sarcina antreprenorului .R.Studii de organizare a şantierului . expertize speciale. etc. probleme deosebite de securitatea la incendiu . poate fi necesară consultanţa unor specialişti în domeniul teoriei programelor de arhitectură .Memorii sau prezentări către terţi .Elaborarea de variante comparative (la Studiu de fezabilitate sau P. Absenţa observaţiilor scrise din partea investitorului – 15 zile de la finalizarea unei faze de misiune se consideră aprobarea ei şi decizia de continuare .6 Arhitectul şi dreptul de autor Proiectul arhitectural intră sub incidenţa legii dreptului de autor – inclusiv planşe. dirigenţie de şantier. expertize) .C.Consultanţa pentru lucrări de artă incluse în investiţie . geo. machete. pe detalii) .Documentaţie de demolare .Verificarea funcţionării în bune condiţii de exploatare ale obiectivului construit cu rolul de a verifica eventualele reparaţii ulterioare punerii în funcţiune a obiectivului . întocmirea proiectului conform execuţiei („as built”) .Controlul contractelor de execuţie cu antreprenorii.Întocmirea documentaţiei pentru licitaţia antreprizei .Consultanţa în domenii speciale. eventual elaborarea temei. . Dacă arhitectul doreşte ca un anumit proiect sau o lucrare să fie protejate. fluxuri tehnologice etc.Asistenţa pentru obţinerea avizelor în condiţiile reprezentării beneficiarului în relaţie cu autorităţile emitente . Misiuni complementare ce pot apărea necesare sau se pot solicita de către investitor: ..Consultanţa financiară.Desene specializate 3D. lucrări grafice ce fac parte din acesta. relevee. se poate ca aceasta să fie înscrisă la O. b. cu dată certă.Asistarea clientului la negocieri imobiliare.Consultanţa în probleme de patrimoniu. 1.Consultanţa în problemele de urbanism . Drepturile de autor asupra proiectului aparţin arhitectului.Consultanţa pentru probleme de mobilier. cum ar fi acustică.Calcularea de indici tehnico-economici.A. investitorul capătă dreptul netransmisibil de a utiliza rezultatul prestaţiilor arhitectului în scopul precizat în contract. întocmirea calculului de rentabilitate . urmărirea şi controlul execuţiei în vederea respectării dreptului de autor şi a intereselor clientului . părţile pot conveni încheierea contractului numai pentru una sau o parte din serviciile de bază sau (şi) extra-servicii (suplimentare sau complementare).

sub rezerva protejării intereselor investitorului. Arhitectul are dreptul de a-şi revinde. în scopul realizării de fotografii sau pentru alte activităţi promoţionale în plan profesional. investitorul poate pune la dispoziţia acestuia clădirea finită cu trei zile înainte de recepţia finală. în forma lor iniţială.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Arhitectul rămâne proprietarul documentaţiilor originale care trebuie păstrate în arhiva să timp de 10 ani. publica sau face publică lucrarea. La solicitarea arhitectului. Ediţia I – 2005 8 . sau într-o formă ce se poate reproduce. Investitorul sau un terţ pot face publică lucrarea arhitectului cu obligaţia menţionării autorului.

altele decât cele prevăzute prin regulamentele existente.U. Conţinutul diverselor faze.U. Plan Urbanistic Zonal – P. sau P. Serviciile de bază ocupă în sine întreg procesul de proiectare şi urmărire a lucrărilor de execuţie. conform legislaţiei. Fazele (etapele) de proiectare: O construcţie se realizează în etape succesive.G.2 SERVICII DE BAZĂ Serviciile de bază (uzuale. etc.U. 2.. reparaţie. a documentaţiilor de execuţie destinate contractării lucrărilor. În cazul în care pentru amplasamentul respectiv nu există un regulament urbanistic clar (aferent unui Plan Urbanistic General – P. fazele de proiectare necesare realizării unei investiţii fiind: • definitivarea şi completarea temei de proiectare • anteproiectul (proiectul preliminar. a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire. studiul de (pre)fezabilitate) • proiectul tehnic • documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi Autorizaţiei de Construire • alegerea constructorului şi pregătirea execuţiei • detaliile de execuţie şi urmărirea de şantier • recepţia lucrărilor şi finalizarea acestora. corp de clădire. de la stabilirea temei de proiectare până la recepţia finală a lucrărilor. extindere.) sau dacă ceea ce se doreşte nu este în concordanţă cu regulamentul urbanistic existent – prin Certificatul de Urbanism. reabilitare sau demolare a unei clădiri. Serviciile de bază includ şi coordonarea echipelor de proiectanţi de specialitate. tipul de finanţare.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Cap. refuncţionalizare.etape poate diferi funcţie de tipul. constructor sau beneficiar. ordinare. urmărirea de şantier.) prin care să se aprobe (sau nu) realizarea unor lucrări de construire. normale) reprezintă totalitatea misiunilor.Z. indiferent dacă aceştia sunt angajaţi de arhitect.D.1 Definitivarea şi completarea temei de proiectare Obiective: • stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării dorinţelor beneficiarului • corelarea solicitărilor investitorului cu condiţionările tehnico – urbanistice generate de amplasament • respectarea prevederilor specifice din legislaţia în vigoare Conţinut: • documentaţie scrisă ce reprezintă punctul de plecare pentru fazele următoare ale proiectului Ediţia I – 2005 9 .U. acestea sunt misiuni necesare şi obligatorii pentru realizarea în bune condiţii a lucrărilor de construire. etc.U. complexitatea investiţiei şi de ritmul de punere în operă. emitentul acestuia va cere întocmirea unor documentaţii de urbanism (P. sau Plan Urbanistic de Detaliu – P.D. ansamblu de clădiri. ce sunt necesare pentru întocmirea proiectului.Z.

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Beneficiarul stabileşte tema de proiectare care se va definitiva cu ajutorul arhitectului şi a altor specialişti. tehnico-profesionale şi legislative evidenţiate cu participarea arhitectului cum ar fi: . pantele caracteristice ale terenului. . energie electrică.nivelul dorit de reprezentare socială care să fie reflectat de noua construcţie. etc. eventual şi pentru selectarea proiectantului de arhitectură sau/şi al celui general sau în cazul organizării unui concurs de soluţii de arhitectură pentru viitoarea lucrare. direcţia vânturilor dominante şi sursele de poluare. dacă acesta nu a fost solicitat la cumpărarea terenului. . Pentru această etapă este necesară obţinerea certificatului de urbanism. comerţ. . etc). realizarea de afaceri imobiliare. definitivarea temei de proiectare trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: a) solicitările şi opţiunile beneficiarului (de natura obiectivă şi/sau subiectivă) determinate de: . condiţiile de microclimat. nivelul de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţile de asigurare a utilităţilor (apă-canal.necesităţi funcţionale specifice.). eventuale reţele edilitare care traversează terenul.Reglementările urbanistice corespunzătoare amplasamentului . turism.asigurarea unui anumit nivel de confort.nevoia de spaţii construite (după caz pentru locuit sau pentru servicii. . particularităţile de relief.opţiunile estetice.arhitect. . orientările optime faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes (naturale sau construite). Pentru investiţiile mici şi medii realizate din fonduri private. Funcţie de caz. Existenţa certificatului de urbanism este obligatorie pentru demararea şi definitivarea fazelor următoare de proiectare: anteproiectul şi proiectul tehnic. . beneficiarul (investitorul) poate încredinţa elaborarea temei de proiectare unui birou de consultanţă specializat în tipul dorit de investiţie. birouri. telefoane. Este de preferat ca toate datele de temă ce ţin de beneficiar să fie definitivate în totalitate cel mai târziu în prima parte de elaborare a anteproiectului şi consemnate într-o formă scrisă. starea tehnică şi valoarea de monument istoric sau de arhitectură a unor eventuale clădiri existente pe teren sau în zona imediat învecinată. producţie. completat şi detaliat dacă este cazul prin PUZ sau PUD) şi care se cunosc din certificatul de urbanism. Acestea sunt transmise arhitectului în scris sau se cristalizează treptat în discuţiile beneficiar .stabilite pe baza analizei situaţiei existente (după caz cunoscute din eventualul studiu de amplasament premergător începerii proiectării propriu-zise): relaţiile cu zonele imediat învecinate şi posibilităţile de acces. gaze. tema de proiectare poate fi fundamentată de studii şi variante de amplasament şi de studii de prefezabilitate.stabilite prin planurile de urbanism aprobate (PUG.Particularităţile naturale şi tehnico-edilitare ale amplasamentului . Pentru investiţiile de mari dimensiuni şi cu funcţiuni complexe. b) condiţionările urbanistice.posibilităţile financiare. condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unei clădiri existente la care se intervine pentru Ediţia I – 2005 10 . natura terenului de fundare (determinată printrun studiu geotehnic).

planurile tuturor nivelelor.Precizează pe planşe sau într-un memoriu scris suprafeţele interioare.T. secţiuni şi faţade caracteristice.2 Anteproiectul .Alcătuieşte echipa de proiectare pe specialităţi .ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII consolidări. utile şi desfăşurate. imagini tridimensionale. În realizarea unei investiţii. precum şi eventuale soluţii referitoare la structura de rezistenţă. El ghidează beneficiarul în procesul edificării şi îl ajută să îşi materializeze ideile obţinând maximum de profit în utilizarea unui amplasament.. studiul de (pre)fezabilitate Obiective: • propunerea unei soluţii de ansamblu coordonată cu condiţiile urbanistice şi cu mijloacele financiare ale investitorului • definirea condiţiilor contractuale Conţinut: • documentaţii ce prezintă soluţii de arhitectură şi tehnice.) – sunt opţionale.1:500/ 1:200) . . egal cu beneficiarul. estimări ale costului şi duratei execuţiei INVESTITORUL .Interpretează şi ilustrează tema prin: soluţii de amplasare a construcţiei şi de amenajare a incintei (plan de situaţie). volumetrice la nivel de concept / ansamblu sau de detaliu (sc.Consultă şi consiliază investitorul asupra soluţiilor.U.Furnizează : • Tema de proiectare • Actele de proprietate asupra terenului • Datele despre teren (topo. care îl reprezintă (pe arhitect). 2. Ediţia I – 2005 11 . tehnică sau de dotare. arhitectul este un partener esenţial. geo. suprafeţele construite la teren. dar necesare • Certificatul de urbanism • Plăteşte avansul convenit • Notifică în scris îndeplinirea fazei • Dacă nu se dă urmare misiunii clientul va plăti arhitectului cheltuielile de deschiderea comenzii ARHITECTUL . vecinătăţi.Estimează valoarea de investiţie şi perioada de execuţie . remodelări.T.proiectul preliminar. în urma analizării cerinţelor beneficiarului. etc.Se deplasează la amplasament .Cerinţele impuse de legislaţia şi normativele tehnice în vigoare în domeniul proiectării şi executării lucrărilor pentru asigurarea calităţii construcţiilor corelate şi completate cu prevederile din legislaţia altor domenii care determină anumite cerinţe specifice de natură funcţională. având acelaşi interes major pentru a obţine un proiect de calitate. P.O.Lansează o comandă scrisă către arhitect . la modalităţile de rezolvare a instalaţiilor inclusiv racordurile acestora şi la alte dotări necesare ce rezultă din tema de proiectare . supraetajări. C. extinderi sau la care urmează să se alipească la calcan viitoarea construcţie. explică acestuia condiţiile în care se poate realiza obiectivul.

aprofundarea documentaţiei asupra sitului. complementare) ce pot apărea în această fază sunt: completarea temei de proiectare. se discută din nou. pe baza cărora se execută lucrările de construcţii autorizate.O.09. elaborarea de variante comparative.Aprobă devizul general Ediţia I – 2005 12 . La investiţii de mare amploare. el are datoria să îl informeze asupra acestui lucru conform Codului deontologic al profesiei de arhitect. Anteproiectul este faza cea mai importantă a proiectului în care se manifestă capacitatea de creaţie a arhitectului. beneficiarul este liber să încredinţeze tema de proiectare direct unui singur arhitect agreat sau să organizeze o selecţie pentru stabilirea soluţiei de arhitectură şi desemnarea arhitectului proiectant. geo. 232bis/1996. Soluţia din anteproiect. gusturilor şi posibilităţilor financiare ale acestuia. Anteproiectul poate să cuprindă mai multe variante pentru soluţia de ansamblu a lucrării sau pentru anumite părţi importante ale acesteia. Anexa la Ordinul comun MF . Pe baza propunerilor şi a condiţiilor impuse prin Certificatul de Urbanism au loc discuţii cu investitorul. se pot face studii de prefezabilitate şi studii de fezabilitate (conţinutul cadru al acestora este dat în M. cadastru. desene specializate 3D. 1743/69/N/09. 2.MLPAT nr.1996) care stabilesc nivelul de rentabilitate al investiţiei. prin verificatori atestaţi .Iniţiază şi plăteşte verificarea proiectului. relevee. completarea datelor despre teren (topo. În faza de concepţie a investiţiei.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Extra-serviciile (suplimentare. întocmirea de expertize. studii de viitoare organizare a şantierului. se urmăreşte şi se controlează calitatea acestora Conţinut: • proiecte tehnice pe specialităţi: arhitectura. se fac modificări. În situaţia investiţiilor private. machete. Reprezentarea grafică cât mai convingătoare trebuie să ilustreze şi să susţină soluţiile propuse. Dacă arhitectul are convingerea că resursele financiare ale beneficiarului sunt insuficiente pentru scopul propus. structura de rezistenţă şi instalaţiile aferente construcţiei (piese scrise şi desenate). etc. trebuie să existe un dialog permanent cu beneficiarul până când soluţia adoptată corespunde nevoilor. conform cu Legea 10/1995 privind calitatea construcţiilor. inclusiv listele cu cantităţile de lucrări şi materiale (antemăsurătorile) şi caietele de sarcini. până se ajunge la o soluţie care să îl mulţumească. INVESTITORUL .3 Proiectul tehnic Obiective: • întocmirea tuturor documentaţiilor ce includ concepţia de realizare a unui obiectiv de investiţii. determinat de parametrii acesteia şi de posibilităţile de realizare. În cazul investiţiilor mari sau/şi cu impact urban important faza anteproiectului poate fi precedată de cea a unui concurs de arhitectură cu caracter închis (la care sunt invitaţi un număr de arhitecţi agreaţi) sau de un concurs public prin care să se stabilească soluţia de arhitectura transpusă apoi în proiectul pentru lucrarea respectiv. etc.). exploatare şi de amortizare în timp a lucrării. avizată de către beneficiar este punctul de plecare pentru fazele următoare.

sistematizarea verticală a terenului şi drumurile din incintă. Ediţia I – 2005 13 . energie electrică. Conţinutul-cadru al proiectului tehnic.T. C. bun de plată .S. exprimat de devizul general şi/sau de devizele pe diverse stadii de execuţie. . canalizare) şi gaze.Stabileşte parametrii clădirii: A.T. .6 ARHITECTUL .Supraveghează graficul de proiectare şi asigură predarea documentaţiilor complete la termen . platforme. etc... fiind detaliat în GHIDUL ARHITECTULUI.mobilier.) – dacă este cazul.O. parcaje.Coordonează şi corelează întocmirea proiectelor tehnice a celorlalte specialităţi .U. etc. A. reţea de calculatoare. sanitare (apă.Verifică respectarea prin proiect a legislaţiei în vigoare în construcţii.securitate. defalcat pe volume sau capitole pentru fiecare specialitate în parte este format din piese scrise şi desenate. 1.dotări şi instalaţii tehnologice – dacă este cazul.Propune un grafic al execuţiei .C.structura de rezistenţă. .ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII - Notifică în scris îndeplinirea fazei ( proces verbal. şi pentru protecţia muncii – dacă este cazul.. după caz.arhitectura şi finisaje – proiect director în cadrul proiectului tehnic. volume. stabilit prin lege ca un extras din proiectul tehnic.D.lucrări conexe construcţiei (amenajări exterioare. P. . . . etc.Consultă şi consiliază investitorul în alegerea soluţiilor şi materialelor . etc. ) Dacă sunt necesare sau se solicită pot apărea extra-servicii..întocmirea cererilor de ofertă (licitaţie) în vederea alegerii constructorului (antreprenorului) viitoarei construcţii.corelarea ritmului de execuţie cu posibilităţile financiare.determinarea nivelului real al costului investiţiei..organizarea de şantier. gaze.instalaţiile generale aferente construcţiei (inclusiv cele pentru incintă. întocmite în conformitate cu listele de cantităţi de lucrări şi de materiale. Proiectul tehnic constituie baza pentru: . TV. alarmare . în care se includ instalaţiile de încălzire (eventual de ventilaţie.Elaborează proiectul tehnic de arhitectură la o scară convenabilă coordonat cu soluţiile şi dimensionarea infra şi suprastructurii precum şi cu soluţiile de instalaţii interioare . împrejmuiri. electrice (pentru tensiuni normale de 220/380V şi pentru curenţi slabi: telefonie.C.).elaborarea documentaţiilor pentru avize/acorduri şi a proiectului de autorizare a executării lucrărilor de construcţii – P. telefoane). . . demolarea unor construcţii existente pe amplasament. . echipamentelor. . . dotări P. . etc. până la căminele de racord sau contoarele de branşament la reţelele publice de utilităţi).I. semnalizare. misiuni suplimentare sau complementare în sensul art. finisajelor.Determină nivelul calitativ al lucrării prin alegerea materialelor.A. climatizare). Proiectele de specialitate care formează proiectul tehnic pentru un obiectiv de investiţii sunt următoarele: .branşamentele şi racordurile la reţele edilitare (apă-canal.

C.U. etc.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII . situri deosebite (protejate). expertize speciale (monumente istorice.).Notifică în scris îndeplinirea fazei ( proces verbal. ) ARHITECTUL . bun de plată. conform cu conţinutul cerut de autoritatea în materie .C.Adaptează soluţiile arhitecturale de principiu sau de detaliu la prevederile unor avize.).Întocmeşte dosarul P.A. . etc. studii arheologice. analize de impact asupra vecinătăţilor în cazul în care sunt solicitate.5 Alegerea constructorului şi pregătirea execuţiei Obiective: • alegerea unui antreprenor (constructor) şi a unui diriginte de şantier. .recepţia lucrărilor de construcţie. 2. 2. tâmplării.C. învelitoare.Coordonează întocmirea dosarelor de obţinere a avizelor cerute prin C.Verifică respectarea prin proiect a legislaţiei în vigoare în construcţii . .4 Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi Autorizaţiei de Construire – extrase din proiectul tehnic Obiective: • întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism • întocmirea documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (A. cărămidă. dacă e cazul .C.A. (eventual a Autorizaţiei de Desfiinţare şi a Autorizaţiei pentru Organizarea de Şantier) Conţinut: • fişe tehnice. pe baza unor oferte făcute de constructor pe marginea proiectului existent Conţinut: • cereri de ofertă din partea beneficiarului şi oferte din partea posibililor constructori INVESTITORUL . documentaţii cu extrase din proiectele tehnice pe specialităţi şi memorii specifice pentru avize / acorduri specifice • P.Asistă clientul până la obţinerea autorizaţiei de construire. INVESTITORUL .Semnează cererea de A.efectuarea în avans a aprovizionării unor materiale cu pondere importantă în valoarea totală a lucrării (oţel-beton.Organizează licitaţia execuţiei dacă e cazul Ediţia I – 2005 14 . etc.Prospectează piaţa în vederea efectuării unor cereri de ofertă către potenţiali constructori .Plăteşte toate taxele legate de avize şi autorizaţii . Extra-serviciile (suplimentare – complementare) ce pot apărea la această fază sunt: documentaţii de demolare pentru obţinerea avizelor în sensul reprezentării beneficiarului în raport cu autorităţile în baza unei împuterniciri (scrise) a beneficiarului.

zgomot. Cererea de oferte din partea beneficiarului se face pe baza proiectului tehnic în mod similar pentru toţi ofertanţii şi conţine: .Pregăteşte documentaţiile de licitaţie dacă este cazul .oferta de preţ. Desemnarea constructorului se face pe baza analizei ofertelor primite de la diferitele antreprize. Constructorul face o ofertă care trebuie să cuprindă şi să expliciteze aspecte precum: . care să supravegheze execuţia şi contabilitatea antreprenorului şi să informeze arhitectul ARHITECTUL .piese desenate pentru toate specialităţile sau numai pentru părţile din proiect pentru care se doreşte contractarea lucrărilor. 2. astfel încât timpul necesar realizării şi costul său să nu se modifice pe parcursul execuţiei lucrărilor.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII - Încheie contractul de antrepriză Furnizează Autorizaţia de Construire imediat după obţinerea ei Angajează conform legislaţiei în materie un diriginte de şantier atestat.graficul de execuţie a lucrărilor . acustică. Arhitectul este obligat prin codul deontologic al profesiei de arhitect să nu presteze simultan pentru acelaşi client servicii de proiectare sau consulting şi servicii de execuţie şi comerţ cu materiale de construcţie.prezentarea principalelor lucrări realizate . şantierul şi urmărirea lucrărilor Ediţia I – 2005 15 .propunerea contractului de construire . Se poate stabili constructorul şi prin licitaţie publică. Există două tipuri de antreprize: antreprize (firme de construcţii) mai mici.C.Asistă investitorul la alegerea antreprenorului.prezentarea generală a firmei .caiete de sarcini .modul de asigurare a organizării de şantier .antemăsurători – liste cu cantităţi de lucrări şi de materiale . (sau chiar pe parcursul obţinerii acesteia) beneficiarul îşi poate căuta (ajutat de arhitect dacă doreşte) antreprize care să facă oferte concrete pentru execuţia lucrărilor. Extra-serviciile (suplimentare – complementare) pot fi conform celor de mai sus: studii speciale.recomandări de la alţi beneficiari . dar nu este recomandată la lucrări de amploare mică datorită costurilor sporite.6 Detalii de execuţie. În ambele cazuri se semnează un contract între beneficiar şi antreprenor ca executant al lucrărilor.Furnizează datele tehnice necesare pentru elaborarea ofertelor . care să presteze toate categoriile de lucrări necesare şi antreprize mai mari (generale) care să se ocupe de ansamblul lucrărilor şi să ofere în subantrepriză lucrări specifice. Lucrările se mai pot executa şi în regie proprie. influenţa asupra mediului înconjurător.memorii tehnice . Odată obţinută A. completând proiectul tehnic cu toată partea de detalii şi memorii specifice pe baza cărora se poate garanta obţinerea calităţii obiectivului (construcţiei).

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Obiective: • asigurarea cu detalii şi urmărirea astfel încât execuţia să respecte întocmai proiectul. furniturilor şi accesoriilor la nivel de detaliu . Poate formula observaţii asupra proceselor verbale de comandament în maximum 5 zile ARHITECTUL . organismelor de control abilitate. iar după caz.Definitivează alegerea materialelor.Verifică concordanţa execuţiei cu prevederile din proiecte . La loc vizibil. Ediţia I – 2005 16 ..Coordonează amplasarea şi listarea echipamentelor (utilaje. mobilier.Nu poate da dispoziţii directe antreprenorului sau să impună soluţii tehnice fără consultarea arhitectului. Obligaţiile beneficiarului. ale proiectantului şi ale executantului ulterioare autorizării sunt menţionate în Normele Metodologice de aplicare a legii 50/1991. beneficiar. trebuie afişat un panou de minim 90×60cm.Consultă şi consiliază investitorul în alegerea materialelor. Neconformitatea acestora cu documentaţia elaborată va fi semnalată beneficiarului şi executantului. .C. INVESTITORUL . proiectant general. Arhitectul are dreptul şi obligaţia de a urmări executarea întocmai a lucrărilor proiectate.) . în condiţiile în care arhitectul este atestat conform legii pentru a-şi asigura asemenea misiune controlul şi avizarea contractelor de execuţie cu antreprenorii funcţia de manager al investiţiei Odată ales executantul.Definitivează şi furnizează detaliile de arhitectură şi construcţii prin desene la scări de detaliu (1:20 – 1:1) . design interior • • • Extra-serviciile la această fază pot fi: dirigenţia de şantier. cu datele de identificare ale investiţiei: denumire. etc. furniturilor. prezenţa periodică sau la cerere a proiectanţilor pe şantier • verificarea conformităţii lucrărilor de execuţie cu autorizaţia de construire. executant (constructor). prescripţiile regulamentare în vigoare.Verifică şi vizează documentaţiile de execuţie elaborate de antreprenor dacă e cazul. • participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmărire a calităţii execuţiei prevăzut în PT. valabilitatea ei. • stabilirea soluţiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare. dotări.Asigură consultanţa pentru probleme de mobilier. . etc. conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995. pe toată perioada lucrărilor. data începerii şi terminării lucrărilor. se poate începe şantierul. Capitolul 6.Conduce comandamentele de şantier şi redactează procesele verbale . cerinţele investitorului şi coordonarea acestor detalii cu antreprenorii şi furnizorii • îndeplinirea obligaţiilor privind prezenţa arhitectului (proiectantului) pe şantier. numărul A. mobilierului. Legea 50/1991 republicată şi Legea 184/2001 republicată) Conţinut: • documentaţii de detaliu necesare pe parcursul execuţiei. adresă.

iar beneficiarul are obligaţia de a depune în copie la emitentul A.La cererea arhitectului îi poate pune la dispoziţie obiectivul finalizat cu 3 zile înainte de recepţie în scopul realizării de fotografii sau alte activităţi promoţionale în plan profesional . verificarea părţii financiare a lucrărilor.Organizează recepţia conform cu regulamentele în vigoare în domeniu . faţade) „as built”. dar el nu are drept de vot. secţiuni.C. fără emiterea unei noi A. verificarea funcţionării în bune condiţii de exploatare ai principalilor parametrii ai construcţiei după o perioadă distinctă de timp de la punerea în funcţiune (conform contractului de antrepriză) cu rolul eventualelor remedieri. arhitectul poate efectua: inspecţii periodice.Întocmeşte referatul de prezentare referitor la calitatea execuţiei în faza de terminare a lucrărilor .C..Achita ultima tranşă din onorariul total convenit inclusiv adiţionalele şi indexările dacă e cazul ARHITECTUL .Supraveghează întocmirea listei deficientelor de execuţie semnalate precum şi remedierea lor .7 Recepţia lucrărilor executate Această faza reprezintă (în general) încheierea misiunilor arhitectului INVESTITORUL . Prin dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrărilor şi cu acordul scris al beneficiarului se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate.Vizează procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. controlul stării diverselor categorii de lucrări. recepţia lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente este actul prin care beneficiarul declară că acceptă. Extra-serviciile la această fază pot fi: redactarea principalelor piese desenate ale proiectului executat (planuri. Recepţia se face conform regulamentului de recepţie aprobat prin HGR 273/1994.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Pe durata şantierului. Ediţia I – 2005 17 . Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi în conformitate cu documentaţia de execuţie. 2. reparaţii. numai dacă prin aceasta nu se modifică condiţiile de amplasament. alcătuirea structurală de ansamblu ori aspectul construcţiei sau dacă nu sunt periclitate rezistenţa şi stabilitatea clădirilor învecinate. Proiectantul va întocmi un referat în care îşi va exprima punctul de vedere cu privire la execuţia lucrărilor. Responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului. preia lucrarea (cu sau fără rezerve) şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. dispoziţiile de şantier cu rol de martor. Potrivit prevederilor legale în vigoare.Asistă investitorul la toate fazele recepţiei obiectului de investiţie .

în final fiind afectate grav atât interesele beneficiarului (clientului) cât şi prestigiul arhitectului şi al profesiei. 3. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a tuturor exigenţelor consacrate în practica profesională. prin soluţiile propuse. Realitatea constatată în practica din ultimii ani ne arată. etc. urmărirea de şantier. refuncţionalizare.3 Fazele de proiectare incluse în onorariul de bază Ediţia I – 2005 18 . corp de clădire. şi responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare destinate de către beneficiar (client) pentru realizarea lucrării respective. printre altele. Tendinţa unor beneficiari (clienţi) de a încredinţa proiectarea unei construcţii numai după criteriul celui mai mic onorariu şi eventuala acceptare a acestuia de către arhitect are consecinţe negative. un drept al arhitectului. extindere. ordinare. republicată. ansamblu de clădiri. care se reflectă atât în nivelul calitativ al proiectului cât şi al viitoarei lucrări.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Cap. ce sunt necesare pentru întocmirea proiectului pentru un obiectiv de investiţii.3 COSTURILE PENTRU PROIECTARE 3. fără excepţie. suplimentare şi a altor servicii conexe proiectării care fac obiectul contractului. până la recepţia finală a lucrărilor. în calitate de şef de proiect. reparaţie sau reabilitare a unei clădiri. aplicat la nivelul recomandat de Ordinul Arhitecţilor din România. conform Legii 184/2001. conform legislaţiei. Serviciile de bază includ şi coordonarea. Serviciile de bază ocupă în sine întreg procesul de proiectare şi urmărire a lucrărilor de execuţie. a echipelor de proiectanţi de specialitate. a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire. normale) reprezintă totalitatea misiunilor. constructor sau beneficiar. Valoarea contractată pentru un proiect trebuie să rezulte din însumarea onorariilor de proiectare recomandate pentru misiunile (serviciile) de bază.2 Servicii de bază Serviciile de bază (uzuale.1 Onorariile de referinţă (aprobate de Conferinţa Naţională a OAR din 30-31 mai 2005) ONORARIUL (TARIFUL DE PROIECTARE) constituie. onorariul. acestea sunt misiuni necesare şi obligatorii pentru realizarea în bune condiţii a lucrărilor de construire. Prin asumarea proiectării unei investiţii. a documentaţiilor de execuţie destinate contractării lucrărilor. negociat în mod liber cu beneficiarul (clientul) şi reprezintă costurile pentru îndeplinirea tuturor misiunilor de proiectare la care s-a angajat acesta. Având în vedere şi numai acest aspect al practicii de proiectare. caută să asigure un nivel financiar corespunzător îndeplinirii în cele mai bune condiţii a tuturor misiunilor profesionale asumate prin contract. arhitectul (proiectantul) practic îşi asumă. indiferent dacă aceştia sunt angajaţi de arhitect. 3. că acceptarea unor onorarii subevaluate (injuste) nu asigură bugetul de timp şi interesul necesar unui studiu aprofundat şi complet al problemelor ridicate de tema beneficiarului şi pentru găsirea soluţiilor optime la lucrarea de proiectare contractată.

coroborate cu prevederile din legislaţia şi normativele tehnice în vigoare. ONORARIUL (%) 15-20 40-45 10 30 Ediţia I – 2005 19 .4. cu alţi specialişti. Urmărirea de şantier şi recepţia lucrărilor executate. Defalcarea onorariului de bază pe faze de proiectare: Nr.1 3 FAZA DE PROIECTARE Anteproiectul Proiectul tehnic – P. împrejmuiri). . . permanentă sau periodică. ridicarea topo).1. 1 2 2.C. . completate şi definitivate cu condiţionările tehnico-urbanistice generate de amplasament.E.) .proiectul pentru autorizaţia de desfiinţare. stabilite în colaborare cu arhitectul-şef de proiect şi. Proiectul tehnic . alei. În onorariul de bază sunt incluse următoarele faze de proiectare (detaliate în capitolul 2): . .expertiza tehnică. 1943/2001).T. MLPTL nr. Detaliile de execuţie . exprimând intenţiile investiţionale.E. drumuri. .studiile de specialitate (de impact asupra mediului.releveele.D.T. . .consultanţa de specialitate din faza precontractuală.amenajările incintei (sistematizarea verticală.verificarea tehnică a proiectului. Aceste documentaţii şi servicii se vor tarifa separat. după caz.cheltuielile de deplasare în afara localităţii de reşedinţă a proiectantului. solicitările funcţionale şi alte opţiuni ale beneficiarului.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Tema de proiectare – elaborarea proiectului se face conform temei de proiectare stabilită de către beneficiar.A. .P. în funcţie de caz putându-se utiliza şi baza orară. Elaborarea şi definitivarea temei de proiectare (studiile de temă) nu sunt incluse în onorariul de bază.proiectul pentru autorizarea organizării de şantier.documentaţiile pentru avizele/acordurile specifice (stabilite prin Ord. . de inserţie în situri protejate şi privind monumentele istorice). .1 Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi Autorizaţiei de Construire (P.studiile privind terenul (geotehnic. crt. . Anteproiectul .A. . a executării lucrărilor de construire).2.2. (inclusiv antemăsurătorile şi caietele de sarcini) P. Nu sunt incluse în onorariul de bază: .obţinerea avizelor/acordurilor şi autorizaţiilor.C. . . .asistenţa tehnică (ca formă de supraveghere profesională. Aceasta determină concepţia de realizare a unei construcţii. şi documentaţiile pentru obţinerea avizelor/acordurilor Detaliile de execuţie – D.3.elaborarea şi definitivarea temei de proiectare.decoraţiunile interioare. .

c . II. b . . certificată de arhitect.5 iii.Onorariul de bază se referă la un proiect complex (care include toate specialităţile). e .1. poate fi de 10 30% şi se va deduce din fiecare fază de proiectare contractată.Valoarea totală a lucrărilor.Valoarea totală a lucrărilor include de asemenea şi costul mobilierului fix şi al tuturor echipamentelor.4 ÷ 1.Pentru calculul onorariilor de referinţă privind proiectarea construcţiilor.1. Arhitectul va fi informat de costurile acestor contracte separate. primele două faze.Onorariul pentru arhitectul şef de proiect reprezintă o cotă de 6-10% din total şi nu este inclusă în partea de arhitectură.Atunci când echipamente speciale nu au fost incluse în calculul valorii totale a lucrărilor. conform TABELULUI 1 şi 2. d .1 ÷ 1. .1. . 3.Avansul la contract. costul va fi estimat de arhitect ca şi cum lucrările ar fi încredinţate unui antreprenor. arhitectul are dreptul la un onorariu suplimentar pentru lucrările executate în legătura cu aceste echipamente speciale. cuprinde următoarele: i. proiectate de arhitect şi de subcontractanţii / consultanţii coordonaţi de către acesta (fie că sunt incluşi în contractul arhitectului sau sunt subiectul unor contracte separate de care arhitectul nu poate fi răspunzător).1. cu următorii factori de influenţă specifici: i. se va stabili un protocol între arhitect şi client care va stipula valoarea totală a lucrărilor incluzând şi încheierea de deviz a antreprenorului (respectiv cheltuielile indirecte şi profitul).15 ÷ 1.Cotele procentuale din valoarea de investiţie sunt precizate în TABELUL 3 pentru programe dezvoltate în clădiri noi. b .2 ÷ 1.Când lucrările de construcţie se vor executa în regie proprie.2 la construcţiile calculate pentru gradele seismice mai mari de 7. Pentru estimarea valorii de investiţie se pot folosi indicii de cost (Euro/mp suprafaţa desfăşurată) precizaţi în TABELUL 1 şi 2.Însumarea tuturor fazelor trebuie să fie de 100%. .1 la construcţiile calculate pentru gradele seismice de la 7 până la 7. d . .Onorariul de bază rezultat conform cotelor din tabelul 3 se corectează după caz.Valoarea tuturor lucrărilor executate.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII 4 Urmărirea de şantier şi recepţia lucrărilor executate 5 Note: a .Calculul onorariilor pe baza unui procent din valoarea lucrărilor este recomandat pentru evaluarea serviciilor de bază descrise anterior. .Când clientul este un antreprenor.4 Calculul onorariilor de referinţă 3.2 la proiectele ale căror programe se dezvoltă în clădiri existente Ediţia I – 2005 20 . .1 Calculul onorariilor de bază sub formă de cote procentuale din valoarea de investiţie a . . stabilit de la caz la caz la negocierea acestuia. .3 la construcţiile pentru care calculele de asigurare la seisme se impun realizate şi în domeniul postelastic v.5 iv. c . funcţie de caz. iii. v.1.2 la construcţiile proiectate pe terenuri dificile de fundare ii. din care onorariul pentru proiectul de arhitectură se recomandă să reprezinte 40-60% din total. iv.4. . acestea se împart în 5 clase de tarifare. .8 la clădirile foarte înalte (peste P + 12) proiectate în condiţii de unicat vi.1. dar şi celelalte putând varia în funcţie de gradul de complexitate a proiectelor.

1 ÷ 1.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Refolosirea proiectelor În situaţia refolosirii/adaptării proiectului unui obiect se va aplica o reducere a onorariilor cu următoarele procente: f . principii orientative.2 Calculul onorariilor folosind baza orară Se păstrează sistemul de calcul al onorariului dat de tabelul 8. -tariful pentru urmărirea lucrărilor de execuţie nu poate fi perceput pentru o perioadă de mai puţin de 4 ore.În situaţia în care clădirea existentă pe care se face intervenţia este monument istoric / de arhitectură / cu valoare arhitecturală sau se află într-o zonă protejată onorariile se corectează cu un factor specific. calcule tehnice şi economice.pentru timpul alocat deplasărilor. Următoarele tarife pot fi socotite astfel: . a branşării funcţionale la infrastructura edilitară. . modificări de faţade sau de funcţiuni locale. Intervenţii la clădiri existente i. .timpul necesar îndeplinirii sarcinilor Aplicarea tarifului orar Unitatea de bază pentru măsurarea timpului este ora. din Ordinul MLPAT 11/N în care ora medie de proiectare se stabileşte conform formulei prezentate în acel document sau se poate folosi tariful orar mediu de mai jos. stabilit după caz.3. .Când extinderile sunt evident independente de clădirea existentă se vor folosi cotele procentuale din tabelul 3 pentru clădirea nouă şi cotele procentuale majorate cu factorul mai sus pentru zona de joncţiune cu clădirea existentă. BAZA ORARĂ.2.Pentru lucrările de reparaţii şi restaurare se recomandă ca onorariile să fie stabilite în funcţie de orele necesare îndeplinirii sarcinilor şi tarifului orar descris la punctul 3. . . k.tariful orar de bază = salariul minim pe economie x 3/171. soluţii. în cadrul zilelor de odihnă şi sărbătorilor naţionale considerate zile de odihnă tariful suplimentar este de 60%.coeficientul stabilit în funcţie de activitate .În situaţia în care programele listate de TABELUL 1 şi cele asimilate lor sunt dezvoltate în clădiri existente prin intervenţii de modernizare.10% când din fondul de date de proiectare refolosit dintr-un proiect se preiau numai elemente parţiale.4. h.2. 3.conform anexa 4 ales pe baza activităţii prestate efectiv T . refuncţionalizare.50% în situaţia adaptării proiectului la teren. onorariile se corectează cu un factor care are valoarea între 1. însă se poate accepta şi cota procentuală ca alternativă. elaborări de soluţii. aşteptării. . Ediţia I – 2005 21 . restaurare.333 ore muncă/lună k . extindere. consolidare şi/sau reparare. statului la dispoziţie se aplică un tarif de 60% din tariful orar. l . j.onorariul pentru servicii T0 . g.tariful suplimentar pentru lucru între orele 20 şi 6 este de 30% din tariful orar.3. Se recomandă tarifarea extra-serviciilor după orele necesare îndeplinirii sarcinilor după următoarea formulă: TS = T0 x k x T unde: TS .4.35% în situaţiile de refolosire cu modificări care antrenează în proiectare mai multe specialităţi. nu se iau în calcul deplasările în interiorul localităţii. .

9.4 Alte costuri Onorariile pentru alte servicii suplimentare (prezentări.Cheltuieli de brevetare. . Tariful orar mediu se poate stabili pornind de la cea mai mică şi cea mai mare valoare a coeficientului de activitate. 7.C.A şi 8. Tarif zilnic mediu Se poate stabili un tarif zilnic mediu pe baza tarifului orar mediu.4. . mobilier urban şi dotări stradale) sunt precizate în TABELUL 4 (tabelul 6. planuri urbanistice zonale şi de detaliu. În afara tarifului pentru activitatea de proiectare propriu-zisă se mai iau în calcul următoarele costuri: . mobilare clădiri civile.3 Onorariile pentru proiectarea lucrărilor cu specific preponderent arhitectural (lucrări de plastică arhitecturală şi decoraţiuni interioare/exterioare la clădiri. cazare şi masă. legătorie. transmisii fax. respectiv suplimentarea în cazul deplasărilor în afara localităţii. acoperirea costurilor suplimentare pentru delegări prelungite. alte eventuale costuri care trebuie suportate de beneficiar. se pot stabili de comun acord.A din Ordinul MLPAT 11/N). 7.Plata poliţei pentru asigurarea proiectului cerută de beneficiar.32 preluate din Ordinul 11/N. machete ale obiectului şi alte cheltuieli ce decurg din acestea. a orelor necesare în medie pe zi pentru rezolvarea sarcinilor. respectiv activităţile diferă. .ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII .3.15.4. relevee. Pentru suplimentarea cheltuielilor. mai multe tarife orare medii.Orice alte cheltuieli (de exemplu traducerea documentaţiei) asupra cărora se cade de comun acord cu beneficiarul. convorbiri internaţionale. amenajare peisagistică. pe baza unei înţelegeri.Soluţii ce necesită tehnologii speciale cerute de beneficiar. arhitectul este obligat să ţină o evidenţă. 3. . 3.C şi D. Dacă serviciile. Ediţia I – 2005 22 .Cheltuieli suplimentare aprobate de beneficiar pentru transport. respectiv tarife zilnice medii. .Cheltuieli de multiplicare. care să poată fi consultată de către beneficiar. consulting) sunt precizate în tabelele anexă 6. .în cazul deplasărilor în afara localităţii se iau suplimentar în calcul orele petrecute pe drum.Relaţia cu autorităţile. de exemplu pentru situaţia în care se doresc mai multe exemplare din proiectul de autorizare în afara celor două ce se oferă în serviciile de bază. prototipuri şi altele legate de drepturile de autor cu care beneficiarul este de acord.15.

prelucrarea fructelor.mori .construcţii pentru îmbuteliere .mici pavilioane.pivniţe de vinuri .) .construcţii pt.parcaje acoperite .construcţii comerciale simple: .service .chioşcuri . sere. etc.construcţii agricole fără fluxuri tehnologice: . etc.anexe pentru instalaţii (centrale termice.şoproane. depozit gunoi) .tipografie .construcţii industriale cu fluxuri tehnologice: . cerinţe de proiectare reduse CUPRINDE .garaje pentru automobile VALORI MEDII ESTIMATE (EURO/M²) 200 CLASA II problemă medie. .depozite pe un nivel .silozuri . mobilier urban şi de grădină etc.staţii transport urban în comun etc.amenajări de spaţii verzi. de ventilaţie.grajduri mari . etc.anexe utilitare şi gospodăreşti (pavilion poartă. posturi de transformare etc.construcţii industriale fără fluxuri tehnologice : . tarabe de piaţă acoperite . . .construcţii ce nu se ridică la rang de clădire: .depozite multietajate sau pe un nivel pentru materiale periculoase .ateliere .brutărie . .depozite pe un nivel. . etc.grajduri.construcţii agricole cu fluxuri tehnologice: .ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII TABELUL 1 şi 2 CLASELE DE TARIFARE ALE PROGRAMELOR DE ARHITECTURĂ PENTRU CONSTRUCŢII ŞI VALORILE MEDII ESTIMATE DE INVESTIŢIE C+I EXPRIMATE ÎN EURO/M² (suprafaţa desfăşurată) FĂRĂ TVA GRUPA CLASA I TIP PROGRAM problemă simplă. cerinţe de proiectare medii 220 Ediţia I – 2005 23 . .

construcţii industriale cu fluxuri tehnologice complexe: .clădiri militare şi poliţieneşti simple . etc. frizerie.magazin .casă de cultură. mari bucătării.termocentrale .laboratoare industriale .servicii urbane sau comunale: . adăposturi. fast-food.hipodrom. tuneluri.sală de sport .clădiri de locuit: .casă unifamilială sub 200 mp .construcţii subterane simple (garaje.căpitănii .spălătorii de rufe.clădiri pentru transport: . etc. discotecă. rezervoare de apă.spălătorie auto .fabrici şi uzine .crematorii de ars deşeuri . etc.obiective militare sau poliţieneşti complexe: .clădiri comerciale: .centre de instrucţie .sală de fitness .gospodărie rurală .construcţii sportive şi de agrement simple: .gară mică şi construcţii feroviare simple . .poştă. .patinoar artificial .casă de vacanţă .debarcader. cinema.) .camping .piaţa . etc.staţii de pompieri . etc.primărie . bibliotecă .staţie benzină . etc. 350 300 240 300 250 350 350 300 380 300 400 380 280 380 450 400 450 500 420 Ediţia I – 2005 24 . . cerinţe de proiectare complexe .ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII CLASA III problemă medie. .show-room .închisori. expoziţie.

învăţământ preşcolar.clădiri bisericeşti: .obiective turistice şi de cazare: . .centre de reeducare. capele. motel .gări metropolitane .vile.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII CLASA IV problemă deosebită.şcoli generale şi şcoli medii . etc.centre sportive: .săli de sport cu tribune .şcoli profesionale . etc.cămine studenţeşti . general şi mediu: .obiective comerciale cu mai multe niveluri: . grădiniţe .staţii metrou 460 420 400 400 400 380 420 420 420 450 400 500 500 450 450 450 480 550 600 550 400 680 500 500 550 820 1200 1000 Ediţia I – 2005 25 . .hipodrom cu acces public.magazine.clădiri complexe pentru transport: . etc. blocuri de locuit . centre comerciale .clădiri de locuit: .obiective speciale: .aeroporturi .cabinete medicale sau veterinare .grădini zoologice şi case pentru animale .pensiune.case parohiale . etc.creşe. . .clădiri pentru birouri şi clădiri administrative . hotel (1-3 stele).ştranduri cu bazine artificiale .grădini botanice şi case pentru plante .cimitire. etc.centre pentru bătrâni .farmacie .cămine pentru nefamilişti . cerinţe de proiectare complexe .case mai mari de 200 mp .centre medicale de importanţă locală sau zonală: .club sportiv .staţie de ambulanţă.mânăstiri. . crematorii umane.cartiere rezidenţiale .

instituţii medicale naţionale .teatru de mari dimensiuni .ateneu filarmonic .clădiri de cazare şi comerciale reprezentative: .obiective complexe din sistemul sanitar: .hotel mare (4-5 stele) .studio de radio şi de televiziune.centru naţional de conferinţe. catedrală .clinici medicale.cazinou . .obiective culturale şi de agrement complexe: . etc.laboratoare medicale . etc. etc. .ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII CLASA V Problema deosebita.piscină olimpică cu public. galerie de artă .clădiri administrative complexe: .tribunal .muzeu.teatru. . sală de concerte .policlinică. centru medical . centre universitare .biserică.stadion .operă .obiective sportive reprezentative: .bancă centrală .sală mare de sport cu public .băi publice.clădiri din sistemul sanitar: .magazin universal .ambasadă .obiective cultural de excepţie: .învăţământ universitar: facultăţi. .centru de tratamente speciale şi centru balnear 900 1200 1000 750 700 700 1000 900 900 1000 1000 1700 900 900 950 900 1000 1200 1200 1500 1500 1300 1500 1500 Notă: valorile medii de investiţie C+I exprimate în EURO/m² vor fi actualizate în fiecare an de grupul de lucru privind onorariile şi exercitarea profesiei. etc. spitale.centre de reabilitare.circ . Ediţia I – 2005 26 .obiective bisericeşti: . . sanatorii . cerinţe de proiectare deosebite .

2 4700 5. CLASA V cota% euro ≥950 10% 4 000 1.. CLASA III cota% euro 500 7.4% 118 680 8.25% 19 700 19.75% 54 850 17.5 4580 3. crt. Ediţia I – 2005 27 ...0 28570 3.....0 165 4..0 42 9.25% 559 440 39.25% 148 350 15. 2...0 mp onorariile de proiectare prezentate sunt rezultatul calculului corespunzător limitei superioare a tranşei respective.2 85715 2.7 41500 2..3 300 000 euro onorariu de proiectare tranşe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 3 300 000 . (euro) mp 360 000 .2% ..9 2200 5.05% 9 940 CLASA IV cota% euro 700 8...9% 8 520 58...4 18...1 14300 4.3% .ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII TABELUL 3 CALCULUL ONORARIILOR DE BAZĂ SUB FORMĂ DE COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTIŢIE PENTRU CONSTRUCŢII NOI Nr.120 000 euro onorariu de proiectare tranşe cumulate onorariu / mp Ad.360 000 euro onorariu de proiectare tranşe cumulate onorariu / mp Ad.7 10.0 60000 3. 4.7 9430 3....0 375 7. Tranşe de calcul din valoarea de investiţie (fără TVA) cost C+M / mp (euro) tranşa minimă până la 40 000 euro onorariu de proiectare onorariu / mp Ad.5 80 6.85% ..2 3480 6.5 1500 3.0 1035 4...75% 3 500 95.0 115 5. 8.55% 1 469 440 34.95% 207 690 44.6 345 5...7 10525 5.7 125000 2.65% 76 790 48.0 6600 4.2% 1 679 360 53...... (euro) mp 40 000 .5 57 8.75% 7 100 35.7% 65 820 22. 6.0 29..2 42900 3..6 13800 3.6% 87 760 75...0% 639 360 60.1% 178 020 27.8 720 5.10 000 000 euro onorariu de proiectare tranşe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 10 000 000 . 20. (euro) mp 120 000 ...4 170 7.5% 3 000 61...5 240 6..0% 319 680 7.0 46.3% 23 640 CLASA II cota% euro 350 6.6 1160 6....1 100 000 euro onorariu de proiectare tranşe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 1 100 000 .4% 31 520 84...5% 479 520 24.4 500 4. 7.75% . 3.6% 839 680 6...5 3140 4.8% 43 880 9..2% 11 360 91. • onorariu / mp AD (euro) 5. 32..5 515 6.9 1570 5.0 20000 3..8% 237 360 68.25% 1 049 600 12.2 31580 4..75% 399 600 14. 29. onorariu de proiectare tranşe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp peste 30 000 000 euro onorariu de proiectare tranşe cumulate CLASA I cota% euro ≤240 5% 2 000 12. 5.2% 15 760 10.0 125 8.30 000 000 e..25% 2 500 37..9% 1 259 520 21.....35% 27 580 53..4% .6% 5 680 11......

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII • pentru proiectarea organizării de şantier se păstrează cotele procentuale din Ordinul 11/N. Ediţia I – 2005 28 .

A) COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTIŢIE PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR CU SPECIFIC PREPONDERENT ARHITECTURAL CLASIFICAREA LUCRĂRILOR .2* 10 % 5 731.6* 7% 28 137.8* 7% Grupa III Amenajare peisagistică Euro cota % 18 % 259.8* 10 % 5 356.8* 11 % 2 476.0 16 % 1 209.15.6 12 % 892.Grupa III – Amenajare peisagistică .Grupa II – Mobilare clădiri civile .Grupa I – Lucrări de plastică arhitecturală şi decoraţiuni interioare / exterioare la clădiri .8 10 % 748. prevăzute în art. Tranşa de calcul din valoarea de investiţie (fără TVA ) Euro cota % Grupa I Decoraţiuni interioare/exterioare Euro cota % 20 % 288.2* 8% 13 219. 6. tabelul 6.2* 4% Grupa IV Mobilier urban şi dotări stradale Euro cota % 12 % 172.8* 8% 31 060.6* 12 % 2 937.2* 6% 26 179. crt.8* 7% 10 900.2 15 % 1 123.6* 5% Grupa II Mobilare clădiri civile Euro cota % 14 % 201.25 Nr.2* 12 % 2 851.06.8* 9% 13 780.8* 9% 2 044.15.8* 5% tranşa minimă până la 1 440 valoare de proiectare tranşe cumulate 2 de la 1 440 la 7 200 valoare de proiectare tranşe cumulate 3 de la 7 200 la 21 600 valoare de proiectare tranşe cumulate 4 de la 21 600 la 50 400 valoare de proiectare tranşe cumulate 5 de la 50 400 la 144 000 valoare de proiectare tranşe cumulate 6 de la 144 000 la 360 000 valoare de proiectare tranşe cumulate 7 tranşa peste 360 000 * onorariile prezentate sunt rezultatul calcului corespunzător limitei superioare a tranşei respective Ediţia I – 2005 1 29 .6* 9% 5 529.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII TABELUL 4 (conform Ordinului MLPAT 11/N. vor fi tarifate cu aplicarea unui factor de influenţă specific k = 1.8* 6% 23 860.6* 8% 13 017.A la toate grupele.8* 8% 4 348.1994 Lucrările cu tratare plastică deosebită. prototipuri se calculează distinct conform ordin MLPAT 11/N din 01.Grupa IV – Mobilier urban şi dotări stradale Proiectarea pieselor unicat.

activitate de proiectare ce presupune responsabilitate. proiectant repartizat. situaţii care impun experienţă profesională. îndrumare teoretică în situaţii deosebite şi de mare responsabilitate în cadrul procesului de proiectare. rezolvarea independentă a părţilor ce necesită cunoştinţe profesionale medii. cunoştinţe în domeniul protecţiei monumentelor şi a amenajării teritoriului. Ediţia I – 2005 33 . Pregătire profesională universitară. rezolvarea unor părţi repetitive ce necesită cunoştinţe de specialitate obişnuite. consultanţă.56 RON Observaţie: Valorile calculate sunt valabile pentru un salariu minim pe economie de 330. 28.89 RON – 34. activitate de proiectare ce presupune responsabilitate.coeficient 3 Activitate tehnică sau birocratică desfăşurată sub îndrumare. cunoştinţe de aplicaţii de arhitectură pe calculator. analiza preţurilor şi verificarea facturilor. desenator tehnic.45 RON – 52. proiectare de amenajări interioare. Pregătire profesională universitară.67 RON Arhitect stagiar – coeficient 4 Activităţi ce presupun responsabilitate efectuate sub îndrumare. Pregătire profesională medie. 11. activităţi de prelucrare de date pe calculator şi de secretariat. cel puţin 3 ani de activitate profesională. 23. îndrumarea procesului de proiectare.00 RON Arhitect proiectant – coeficient 5 .33 RON Secretar birou . supraveghetor tehnic. pregăteşte devizele fără preţuri. devizier. dactilograf şi activităţi ajutătoare. cunoaşterea unei limbi străine cel puţin la nivel mediu. drept de semnătură.coeficient 2 Activităţi învăţate desfăşurate sub îndrumare. Pregătire profesională universitară şi drept de semnătură.11 RON Desenator/Tehnician CAD . activităţi de creaţie ce presupun responsabilitate. tehnician. Pregătire medie.6 Cunoştinţe profesionale largi.00 RON/lună.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII TABEL 5 COEFICIENTUL ÎN FUNCŢIE DE ACTIVITATEA TARIFAREA ORARĂ A SERVICIILOR PRESTATĂ PENTRU Proiectant arhitect cu experienţă de peste 10 ani – coeficient 7 . cunoştinţe în domeniul protecţiei monumentelor. reprezentare.9 Situaţii care impun cunoştinţe profesionale şi experienţă deosebite. 40. rezolvarea unor părţi ce necesită cunoştinţe profesionale deosebite. 17. activitate de generare de imagini pe calculator.

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Ediţia I – 2005 31 .

suprafaţa planşei măsurată în m. Numărul de elemente se evidenţiază grupat. clasice sau originale adaptate.0 1. numărul de elemente caracteristice de plastică arhitecturală. ni .0 3 1.p.6 4 2.idem se extrage din tabel numai pentru dificultatea de concepţie redusă ej .numărul de elemente de arhitectură caracteristice. crt.0 1. (1:20)n4=25. (1:50)n5=15.7 3.0 Dificultate de concepţie normală 1.6 2 1. (1:5)n2=40 (1:10)n3=35.tariful CCP stabilit conform pct.5 redusă 1.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Tabel anexă 6.tariful în lei calculat pentru realizarea unei planşe.1994) BAZA TARIFARĂ PENTRU ÎNTOCMIRE DE PLANŞE. (1:100)n6=10.7 2.7 3. în cazul planşelor de ansamblu numărul de detalii caracteristice.0 3. pe categorii având caracteristici similare determinate de scara de realizare (ni) şi de complexitatea lucrării definită prin dificultatea soluţiilor şi densitatea elementelor studiate pentru documentaţie (bk).0 deosebită 1.parametru caracteristic scării planşei: (1:1) n1=50.0 3. plan sau detalii T0 . Complexitatea şi densitatea desenului 1 0.15 C (Ordinul 11/N din 01.7 2. tratate distinct în alcătuirea detaliului etc.8 5. sub (1:1000)n7=5 b dk .06.11 din Ordinul 11/N (echivalent oră medie de proiectare a firmei) P . 5. pentru planşele de detalii. PLANURI SAU DETALII LA SCĂRI MARI IMPUSE ÎN CONDIŢII TEHNOLOGICE SPECIALE SAU PENTRU PREZENTĂRI T = (75 b dk x P + ni x∑ b dk x ej)xT0 (lei) Nr.0 În care: T . tratate distinct pe planşe. Ediţia I – 2005 32 .

T0 170 24010.T0 215 14242.T0 608 2140.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Tabel anexă 7.T0 300 2984.T0 110 8964.T0 790 3370.T0 80 1660.T0 150 scara 1:2000 830 700.T0 224 În zona rurală scara 1:500 700 920.T0 480 1640.T0 133 2876. crt. Ediţia I – 2005 33 . 1 2 Tranşa de suprafaţă ha În zona urbană scara 1:500 tranşa minimă (1:500) 1 tranşa minimă (1:2000) 2 valoare proiectare minimă pe tranşe tranşa de la minim 4 valoare proiectare tranşe cumulate tranşa de la 4-10 valoare proiectare tranşe cumulate tranşa de la 10-50 valoare proiectare tranşe cumulate tranşa de la 50-100 valoare proiectare tranşe cumulate tranşa peste 100 1000 1000.T0 125 18390.06.3 C şi D (Ordinul 11/N din 01.1994) PLANUL URBANISTIC ZONAL (C) SAU / ŞI DE DETALIU (D) (PLANURI DE AMPLASARE) T0 (oră medie de proiectare a firmei) /ha (lei) Nr.T0 461 3940.T0 205 12140.T0 490 6310.T0 360 scara 1:2000 460 3 4 5 6 Pentru studii la scara 1:1000 se interpolează valorile scărilor 1:500 şi 1:2000.T0 110 14484.T0 230 15510.T0 167 22592.T0 140 5642.

T0 2.06.9 1 5 valoare proiectare tranşe cumulate tranşă peste 2. mare 1.8 2.7 630.7 120.5 980.000 045.T0 1.9.T0 0.1 1 2 valoare proiectare minimă pe tranşă de la 50 la 200 valoare proiectare tranşe cumulate de la 200 la 500 valoare proiectare tranşe cumulate de la 500 la 2.1 240.4 3 90.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Tabel anexă 7.T0 1.T0 1.T0 0.2 300. crt.8 480.T0 1.T0 0.T0 0.4 345.1994) BAZĂ TARIFARĂ PENTRU ÎNTOCMIRE DE RELEVEE T0 (oră medie de proiectare a firmei) /mp (lei) Nr.T0 1.5 1. (Ordinul 11/N din 01.000 3 4 Ediţia I – 2005 34 . Tranşă de suprafaţă construită (sectorizată sau verticală) relevată (înscrisă pe o planşă) mp tranşă minimă până la 50 Dificultatea condiţiilor şi elementelor de relevat clădiri simple clădiri structurate clădiri cu structurate neordonat probleme şi ordonat densitate de elemente f.A.T0 0.1 945.6 1380.T0 1.4 75.

consultări tehnice.). 5.11 din Ordinul 11/N (echivalent oră medie de proiectare a firmei) (K) = coeficient de complexitate.la care se vor adăuga cote de părţi de ore apreciate . studii sau proiecte. referitoare la întregul proiect ce nu poate fi desfăcut în subansamble (analize tehnico-economice. Valoarea (Tb) reprezintă tariful de bază (în lei) al lucrării.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Tabel 8. inclusiv al echipei de lucru (N2) dacă este cazul . care se pune la dispoziţia beneficiarului sub formă de documentaţie. redactat complet (memoriu.7 . volumul şi importanţa problemelor solicitate în consulting. detaliilor.06. planuri.7 . testări.2x√Tb/To Alternativa 3: în situaţia acordării unei consultanţe cu caracter general (probleme teoretice. ETC. tehnico-economice juridice.. detalii sau alte informaţii necesare răspunsurilor cerute (extrase din activităţile de specialitate ce au fost prestate anticipat fie de firmă. Alternativa 2: în situaţia acordării unui consulting complex asupra unor documentaţii.). tehnologice. după caz). În relaţie. informaţiilor şi documentaţiilor folosite din patrimoniul tehnic şi tehnologic al proiectantului. de către proiectant în banca de date a unităţii sale. TEHNOLOGIC. părţii de lucrare.a documentaţiei respective se va determina cu C3=Tbx∑N. Ediţia I – 2005 35 .ori/şi . etc. ∑N reprezintă numărul de unităţi CCP convenţionale efectiv consumate de specialistul consultant (N1). soluţii.redusă K2 = 1. fie de specialistul proiectant). precum şi aceea corespunzătoare manoperei.care nu pot fi încadrate în tarife asimilate lor . etc. variante comparative opţionale.valoarea consultanţei .mare K4 = 2. scheme.0 . precum şi cu gradul de detaliere.32 (Ordinul 11/N din 01. note.1994) TARIF PENTRU ACTIVITĂŢI DE CONSULTING TEHNIC.CCP stabilit conform prevederilor de la pct.deosebită (C) = reprezintă valoarea conţinutului activităţii depusă de consultantul specialist (personal sau în echipă).simplă K3 = 1. a modului de prezentare şi a conţinutului fundamentărilor debitate la cerere. Valoarea (C) se determină astfel: Alternativa 1: în situaţia solicitării unui răspuns de specialitate. la care se referă consultanţa solicitată (recalculată actualizat ori aşa cum a fost înregistrată cu valoare de patrimoniu. precum şi a gradului de detaliere a materialului şi a soluţionărilor prin care se angajează să răspundă tuturor problemelor solicitate prin consultanţă. al planurilor.5 .pentru acoperirea contravalorii activităţii (N3) aferente documentării şi preluării de date.realist şi rezonabil . corelat cu gradul profesional statuat specialistului (prin condiţiile concurenţiale de piaţă). soluţii.) cu răspunsuri sintetice (însă. acesta are următoarele valori: K1 = 0. valoarea consultanţei se va putea determina cu C2 = 4. valoarea consultanţei se determină cu C1=0. proiect pentru părţi de lucrări sau obiective etc. PRIVIND PROBLEME GENERALE DE SPECIALITATE SAU SPECIFIC DE LUCRĂRI ELABORATE T = 3xT0 + KxC (lei) În care: T0 = tariful/u.2 xTb . TEHNICOECONOMIC. fără documentaţii şi detalii în scris). sau indexată. precum şi în cazul elaborării unor lucrări speciale .. etc. pentru ca acesta să fie utilizată în condiţiile convenite în comun.

de volumul acestora sau de natura obligaţiilor asumate de părţi. 2.legea calităţii în construcţii nr. furnizori sau alţi investitori (dacă este cazul) numai în activităţile legate direct de îndeplinirea misiunii sale.autor şi responsabil pentru partea de arhitectură Ediţia I – 2005 36 . 4. 7.autor şi Şef de proiect coordonator . el se poate completa cu clauze specifice sau se poate reduce prin scoaterea acelor clauze care nu au obiect. 50/1991 republicată . 10/1995 .GENERALITĂŢI 1.legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect nr. Pentru a fi opozabil în justiţie.CLAUZE GENERALE (Regulament referitor la misiunile şi onorariile arhitecţilor) A . ARHITECTUL va ţine cont de toate informaţiile profesionale şi legislaţia în vigoare aduse la zi.legea dreptului de autor nr. Raporturile de drept dintre părţi sunt reglementate de : . ca administraţiile publice.legea privind autorizarea construcţiilor nr. ARHITECTUL. Definiţii: INVESTITOR = persoana fizică sau juridică (privată sau de stat) pentru care se efectuează misiunea / misiunile şi care plăteşte onorariile. 5. Prezentul contract stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor ce încheie un contract de misiuni şi onorarii de arhitectură şi precizează bazele unei remuneraţii echitabile a arhitectului.clauze specifice ) .1 Modelul 1 CONTRACT DE ARHITECT PARTEA I . Contractele de proiectare prezentate în continuare corespund majorităţii tipurilor de lucrări de proiectare în construcţii.RESPONSABILITĂŢI 8. În funcţie de specificul lucrărilor de proiectare contractate în fiecare caz în parte. 8/1996 . 6. cu acordul INVESTITORULUI este în drept să reprezinte INVESTITORUL faţă de terţi. este bine să se asigure o formă cât mai completă şi precisă redactării contractului. ARHITECTUL trebuie să se comporte în virtutea conştiinţei sale profesionale şi să-şi pună în aplicare toate cunoştinţele de specialitate pentru a respecta interesele INVESTITORULUI. INVESTITORUL are obligaţia să transmită ARHITECTULUI toate documentele referitoare la investiţia în cauză. în caz de litigii ce nu se pot rezolva pe cale amiabilă. antreprenori. birouri / societăţi de arhitectură înscrişi în Tabloul Ordinului Arhitecţilor din România ANTREPRENOR = societatea / societăţile asociate (indiferent de forma de proprietate) care va / vor executa efectiv lucrările pe şantier. Clauzele specifice ale contractului (cuprinse în partea a II a) precum şi informaţiile primite de ARHITECT pentru îndeplinirea misiunii în cauza vor fi confidenţiale şi nu vor fi folosite reciproc în detrimentul părţilor.clauze generale + partea a II a .4 CONTRACTUL Propunerea formei de contract aparţine de regulă arhitectului (proiectantului). În funcţie de întinderea misiuni / misiunilor precizate în Partea a II a . ARHITECTUL poate ocupa una dintre cele doua poziţii de mai jos : .1.contractul semnat de părţi (partea I a . 184/2001 3. La lucrări de proiectare cu valoare sau/şi complexitate mare este recomandabil ca redactarea contractului să se facă cu colaborarea unui jurist. ARHITECT = arhitecţi.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Cap.1 Modele de contracte de proiectare 4.Clauze specifice . B . CONTRACT = Caietul de Clauze generale + Caietul de clauze specifice semnate de INVESTITOR şi ARHITECT 4.

13. INVESTITORUL va face apel la verificatori de proiect atestaţi.LITIGII 25. ARHITECTUL nu-şi asumă răspunderea profesională definită prin legile şi regulamentele în vigoare decât în măsura greşelilor sale personale şi a echipei constituite de el. 24. misiuni avizate şi acceptate de INVESTITOR. D . acesta trebuie să notifice ARHITECTULUI cu 2 săptămâni înainte aceasta hotărâre. 11. ARHITECTUL are dreptul de a-şi revinde lucrarea. Dreptul de autor asupra proiectului aparţine ARHITECTULUI. dar cu consimţământul INVESTITORULUI. fără renegocierea remuneraţiei.INDISPONIBILITĂŢI. F . sau într-o formă ce se poate reproduce. Orice reziliere a contractului din culpa INVESTITORULUI atrage după sine decontarea de către INVESTITOR către ARHITECT a onorariilor la zi pentru misiunile îndeplinite. 20.Importanţa investiţiei în plan social Ediţia I – 2005 37 . INVESTITORUL va comunica în scris ARHITECTULUI încheierea unor contracte de colaborare cu terţi. Orice motive de întârziere ce nu se datorează ARHITECTULUI şi pot genera nerespectarea termenelor pot conduce părţile la semnarea unui act adiţional de revizuire a perioadei de desfăşurare a misiunii. cu acordul scris al INVESTITORULUI. În cazul în care INVESTITORUL din motive independente şi neimputabile ARHITECTULUI hotărăşte denunţarea unilaterală a contractului.clauze specifice. INVESTITORUL sau un terţ pot face publică lucrarea ARHITECTULUI cu obligaţia menţionării autorului. 15. INVESTITORUL capătă dreptul netransmisibil de a utiliza rezultatul prestaţiilor arhitectului în scopul precizat în contract. 21. este notificată de cealaltă parte şi în termen de 5 zile nu remediază situaţia creată. înlocuitorul va fi propus numai de către ARHITECT sau împuterniciţii acestuia. 22. ARHITECTUL are dreptul să recurgă la colaboratori calificaţi în profesie dar răspunde de activitatea lor. cu confirmare de primire. 16. În acest caz ARHITECTUL gestionează bugetul misiunii (onorariul). Dacă una din părţi încalcă prevederile prezentului contract. În caz de litigiu referitor la îndeplinirea prezentului contract părţile convin să avizeze Consiliul Regional al Ordinului Arhitecţilor de care aparţine ARHITECTUL înainte de a face apel la alte proceduri judiciare. ARHITECTUL are dreptul de a publica sau face publică lucrarea. În acest caz. Pentru misiunea încredinţată ARHITECTUL este remunerat de către INVESTITOR cu un onorariu care este funcţie de : . conform legii nr.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII 9. Pentru îndeplinirea misiunii ARHITECTUL se poate asocia cu colaboratori din alte specialităţi tehnice în funcţie de amploarea lucrării sau de cerinţele INVESTITORULUI. INVESTITORUL pune la dispoziţia acestuia clădirea cu trei zile înainte de recepţia finală.DREPTUL DE AUTOR 14. în scopul realizării de fotografii numai pentru activităţi promoţionale în plan profesional.Gradul de complexitate a lucrării . fără punere în întârziere. în forma lor iniţiala. contractul încetează de drept de la data declaraţiei de reziliere făcută de partea îndreptăţită. El nu va putea fi tras la răspundere nici solitar nici în solidum pentru greşelile comise de alţi factori ce intervin în lucrare. După achitarea onorariilor. 10. 12. partea care a făcut notificarea este în drept să rezilieze contractul.Conţinutul şi amploarea misiunii . E . acestea vor fi considerate prestaţii suplimentare şi vor fi remunerate separat. La solicitarea ARHITECTULUI. ARHITECTUL rămâne proprietarul documentaţiilor originale care trebuie păstrate în arhivă sa timp de 10 ani. Dacă o rezolvare amiabilă nu este posibilă se va apela mai întâi la competenţa Comisiei de Arbitraj şi apoi la instanţe de drept comun. Dacă pe motiv de sănătate sau alte motive de forţă majoră ARHITECTUL devine indisponibil de a continua sau finaliza misiunea. conform condiţiilor stipulate în partea a II a . 18. Sarcinile şi răspunderile fiecăruia sunt prevăzute în convenţii. De asemenea are obligaţia plăţii la zi a serviciilor prestate de către ARHITECT. În acest caz terţii vor încheia protocoale de colaborare cu ARHITECTUL. 17. 26. Dacă reluarea lucrărilor reclamă actualizarea sau refacerea documentaţiilor.REMUNERAŢII 27. C . 23. legate de obiectul prezentului contract.10/1995 privind Calitatea în Construcţii pe care II plăteşte cu onorarii ce nu fac subiectul prezentului contract. REZILIERI 19.

iar dacă sunt obiecţiuni. multiplicări ale documentaţiei peste numărul de exemplare convenite. ARHITECTULUI i se cuvin daune de 0. 29. 38.MISIUNILE ARHITECTULUI . 39.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII 28.coordonarea specialiştilor implicaţi în proiect .alcătuirea echipei de proiectanţi .Misiuni suplimentare . costul lor face obiectul unor onorarii distincte. . coordonează studiile şi echipa de proiectanţi. costul lor face obiectul unor onorarii distincte. FAZA DE PROIECTARE ONORARIUL crt. el va plăti INVESTITORULUI o penalitate în valoare de 0. deci nu se tarifează separat şi include în plus faţă de prestaţiile profesionale specifice următoarele : . În acest caz nu-şi asumă rolul de Şef Proiect Coordonator nici răspunderile respective. . 34. valoarea penalităţilor nu va depăşi 15% din valoarea sumei datorate / fazei nepredate. iar costul lor se poate exprima în procente din onorariul total negociat. Totuşi. În sarcina INVESTITORULUI pot cădea o serie de cheltuieli suplimentare ce se vor deconta pe baza notelor justificative prezentate de arhitect. Suma totală convenită se plăteşte numai dacă toate misiunile sunt îndeplinite conform contractului. Reciproc.1 PAC şi documentaţiile pentru obţinerea avizelor / acordurilor 10 3 DETALIILE DE EXECUŢIE . Nr.Misiuni de bază .Misiuni complementare . Orice modificare de tema ce ar conduce la reproiectări constituie motiv de remuneraţii suplimentare stipulate prin acte adiţionale la contractul de bază. 37.stabilirea fazelor determinante . Onorariul ARHITECTULUI trebuie să corespundă unor prestaţii complete. 41. în termen de 6 zile de la data soluţionării obiecţiunilor de către ambele părţi. (%) 1 ANTEPROIECTUL (studiu de fezabilitate) 15-20 2 PROIECTUL TEHNIC . Conţinutul fazelor (detaliat în articolele 48 – 52). 30. 40. Onorariul se negociază în suma fără TVA. amenajarea unei clădiri existente prin extindere.Clauze specifice.PT (inclusiv antemăsurătorile şi caietele de sarcini) 40-45 2. urmând ca restul să fie plătit conform celor stabilite în capitolul 3 al Părţii a II a din Clauze specifice. deplasări excepţionale cerute de investitor.reprezentarea INVESTITORULUI faţă de terţi . Acest avans reprezintă un procent de 20% din suma totală convenită. G .consilierea INVESTITORULUI .15% pe zi întârziere din valoarea fazei nepredate.participarea la recepţie.DE 30 Ediţia I – 2005 38 .gestionarea bugetului proiectului . INVESTITORUL plăteşte distinct ARHITECTULUI TVA la cota zilei plăţii. schimbarea destinaţiei sau modernizare).ÎNDATORIRILE INVESTITORULUI 36. dirijează realizarea lucrării de proiectare.DERULAREA CONTRACTULUI . dacă ARHITECTUL nu predă documentaţia în termenele stipulate de prezentul contract. În mod obişnuit ARHITECTUL este autorul proiectului. 35. costul lor este inclus în onorariu. În cazul nerespectării termenelor menţionate anterior.supravegherea editării .15% pe zi întârziere din valoarea notelor de plată neonorate. În acest caz este numit Şef Proiect Coordonator. Este permisa indexarea onorariilor în condiţiile prevăzute în Partea a II a .prestaţii ce pot apărea necesare sau pot fi cerute de INVESTITOR. În cazuri particulare ARHITECTUL poate elabora numai partea de arhitectură la o lucrare ce poate avea şi un alt specific. Misiunile arhitectului în cadrul realizării unei investiţii pot fi de 3 categorii : . 30. 33. 31. De exemplu: documente foto sau grafice ale amplasamentului / sitului. ARHITECTUL are dreptul să pretindă un avans din onorariu la semnarea contractului. Părţile contractante pot conveni eşalonarea plăţii unor părţi din onorariu în funcţie de îndeplinirea fazelor misiunilor. Misiunea de Şef Proiect Coordonator face parte din misiunile de bază. Misiunile de bază ale ARHITECTULUI se grupează pe faze eşalonate în timp în cadrul unui proiect complet de investiţie STANDARD (clădire nouă.prestaţii legate de arhitectură dar care ţin de alte domenii de activitate ale arhitecţilor.eşalonarea şi respectarea termenelor .prestaţii necesare şi suficiente pentru îndeplinirea mandatului. INVESTITORUL trebuie să achite notele de plată sau facturile prezentate de către ARHITECT în termen de 6 zile de la primire în cazul în care nu sunt obiecţiuni.

Consultanţă în problemele de urbanism .notifică în scris îndeplinirea fazei.Consultanţă pentru lucrări de artă incluse în investiţie . situri / monumente istorice . fluxuri tehnologice etc. Ediţia I – 2005 4 39 .consultă şi consiliază INVESTITORUL asupra soluţiilor. 49.încadrarea în reglementările legislaţiei în construcţii. În funcţie de specificul sau de amploarea lucrării.propunerea unei soluţii de ansamblu coordonată cu condiţiile urbanistice şi cu mijloacele financiare ale INVESTITORULUI. estimări ale costului şi duratei execuţiei. . geo.interpretează şi ilustrează tema prin : .) . CONŢINUTUL MISIUNILOR PE FAZE 48.documentaţii ce prezintă soluţii tehnice şi de arhitectură. H.se deplasează şi vizitează amplasamentul. Misiuni suplimentare ce pot intra în sarcina ARHITECTULUI în condiţiile art.) eşalonarea şi conţinutul fazelor misiunii pot să difere şi ele vor fi evidenţiate în Partea a II a .tema de proiectare. . părţile pot conveni încheierea contractului numai pentru una sau o parte din misiunile de bază.15 zile de la finalizarea unei faze de misiune se consideră drept aprobare a fazei şi decizie de continuare a fazei. Se recomandă ca orice transmitere de date sau dialog între părţi să se facă prin documente scrise. 47. În cazul unor lucrări de altă natură (restaurări. etc. .Calcularea indicilor tehnico-economici . INVESTITORUL .Întocmirea documentaţiei pentru licitaţia antreprizei . .acceptarea de către ARHITECT a comenzii INVESTITORULUI. design interior . etc.Consultanţă pentru întocmirea cărţii construcţiei Misiuni complementare ce pot apărea necesare sau pot fi solicitate de către INVESTITOR în condiţiile art. ARHITECTUL având obligaţia să le introducă în proiect în termen de 10 zile de la data notificării. 40 : . 1/500 . FAZA ANTEPROIECTULUI = STUDIU DE FEZABILITATE Obiective: .Consultanţă în problemele de patrimoniu. Dacă datele nu sunt complete se poate apela la ARHITECT pentru misiuni suplimentare.Asistenţa clientului la negocieri imobiliare . geo. acestea vor fi notificate în scris de către INVESTITOR.Consultanţă în problemele de peisagistică .stabileşte graficul de desfăşurare al proiectului. 45. suplimentare sau complementare.Altele.stabileşte costul estimativ al investiţiei. . eventual elaborarea temei.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Urmărirea de şantier şi recepţia lucrărilor executate 5 42.plăteşte avansul convenit. faţade. 40 : .întocmeşte note explicative pentru soluţiile de principiu pentru structură şi instalaţii.alcătuieşte echipa de proiectare pe specialităţi.) . ARHITECTUL .soluţii de partiu. FAZA PROIECTULUI = PROIECT TEHNIC din care se extrage PAC (proiectul pentru autorizaţia de construire) Obiective: .sc. Absenţa observaţiilor scrise din partea INVESTITORULUI .Completarea datelor de teren (topo. Conţinut: . proiecte de urbanism etc.definirea condiţiilor contractuale.Consultanţă financiară. eventual volumetrii la nivel de concept .Clauze specifice. . .1/200. . INVESTITORUL trebuie să notifice în scris aprobarea fiecărei faze predate. .Completări la tema de proiectare. dotări.lansează comanda scrisă către ARHITECT . 46. .Consultanţă pentru probleme de mobilier. vecinătăţi.date despre teren (topo.acte de proprietate asupra terenului.furnizează ARHITECTULUI: . întocmirea calculului de rentabilitate . . În cazul în care sunt observaţii. arhitectură de interior. .

. dotări. mobilier.notifică în scris îndeplinirea fazei. instalaţii şi alte specialităţi implicate în proiect.. INVESTITORUL .întocmeşte devize pe categorii de lucrări pe baza de antemăsurători. faţade şi secţiuni la sc 1/50 coordonate cu structura de rezistenţă şi cu instalaţiile interioare.actualizează graficul de eşalonare a investiţiei. caiete de sarcini pe specialităţi. etc. ARHITECTUL .iniţiază şi plăteşte verificarea proiectului conform legii 10/1995 privind calitatea în construcţii prin verificatori atestaţi. . .evaluează costul investiţiei pe bază de indici şi/sau preturi informative întocmind un deviz general cu o toleranţă admisă de 20% cu consultarea unor antreprenori şi a unor furnizori.stabileşte parametrii clădirii : AC. Întocmirea documentaţiei pentru licitaţie poate deveni misiune suplimentară pentru ARHITECT.plăteşte taxa de Autorizaţie de Construcţie.asistă INVESTITORUL la alegerea ANTREPRENORULUI. . 43.coordonează amplasarea şi listarea echipamentelor (utilaje.organizează licitaţia execuţiei (dacă este cazul). .redactează caietele de sarcini. . .supraveghează graficul de proiectare şi asigură predarea documentaţiilor complete la termen. etc.pregătirea documentaţiei pentru încheierea unui contract de antrepriză prin încredinţare.supraveghează graficul de proiectare şi asigură predarea documentaţiilor complete la termen.elaborează planuri. .propune un grafic al execuţiei.).întocmirea dosarului pentru autorizaţia de construcţie.definitivează lista materialelor de construcţie inclusiv tablouri de confecţii şi finisaje. CUT. . . FAZA PREGĂTIREA EXECUŢIEI = caiete de sarcini şi antemăsurători Obiective: . . specificarea şi justificarea soluţiilor tehnice şi echipamentelor. .pune la dispoziţia ARHITECTULUI toate avizele eliberate de autorităţi referitoare la investiţia în cauză şi colaborează cu ARHITECTUL la obţinerea acestora. . .consultă şi consiliază INVESTITORUL în alegerea soluţiilor şi materialelor.furnizează Autorizaţia de Construcţie imediat după obţinerea acesteia.documentaţii de proiect definitiv care permit întocmirea unui deviz general pe baza de evaluări şi a obţinerii autorizaţiei de construcţie.acorda consultanţă în probleme de mobilier. . volume. evaluarea costului investiţiei . şi design interior. POT. . cerere de ofertă sau licitaţie. .întocmeşte dosarul PAC conform cu conţinutul cerut de autoritatea în materie. Dacă sunt necesare sau se solicită pot apărea misiuni suplimentare sau complementare în sensul art.alcătuieşte memoriul general incluzând memoriile tehnice de arhitectură.).încheie contractul de antrepriză. . . . etc.desene de execuţie pentru toate specialităţile la scara 1/50.plăteşte taxele legate de avize. ARHITECTUL . . . 44.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII . Conţinut: .semnează cererea de Autorizaţie de Construcţie. . Conţinut: .asigură respectarea prin proiect a legislaţiei în vigoare în construcţii.elaborează proiectul definitiv de arhitectură la o scară convenabilă ( 1/100 . coordonat cu soluţiile şi dimensionarea infra şi suprastructurii precum şi cu soluţiile de instalaţii interioare.notifică în scris îndeplinirea faze (proces verbal. AD. bun de plata.dimensionarea spaţiilor şi elementelor constructive. 50. structură. lista de echipamente. . . .aprobă devizul general. devize pe categorii de lucrări.1/50 ). 51. .asistă INVESTITORUL până la obţinerea Autorizaţiei de Construire.întocmeşte dosarele de obţinere a avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism şi reprezintă pe INVESTITOR pentru obţinerea acestora. INVESTITORUL . FAZA EXECUŢIEI = DETALII DE EXECUŢIE (DE) Obiective: Ediţia I – 2005 40 . în baza Autorizaţiei de Construcţie.

.asigurarea cu detalii şi urmărirea astfel încât execuţia să respecte proiectul.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII . INVESTITORUL . furniturilor. etc.INVESTITOR Sediu/ adresa Telefon/fax/email 1.achită ultima tranşă din onorariul convenit inclusiv adiţionalele şi indexările dacă este cazul (art. de acord cu clauzele menţionate mai sus.verifică concordanţa execuţiei cu prevederile proiectului. .CLAUZE SPECIFICE PREAMBUL Clauzele generale din Partea I. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe toata durata în care aceasta acţionează.orice dispoziţii date de INVESTITOR antreprenorului vor fi transmise acestuia prin intermediul ARHITECTULUI sub forma de dispoziţie de şantier. prescripţiile regulamentare în vigoare. 54. Încheiat astăzi……………………. îi pune acestuia la dispoziţie obiectivul finalizat cu 3 zile înainte de recepţie pentru activităţi promoţionale (art. FAZA FINALĂ = RECEPŢIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Această fază reprezintă încheierea misiunii ARHITECTULUI.definitivează alegerea materialelor. . După ce forţa majoră încetează . INVESTITORUL poate formula observaţii asupra hotărârilor luate în comandamentele de pe şantier în termen de 5 zile de la emiterea acestora.supraveghează întocmirea listei deficienţelor de execuţie semnalate şi vizează procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.1 .consultă şi consiliază INVESTITORUL în alegerea materialelor. .. desenele şi parametrii tehnici.Partea I . 52. la care nu se face referire în prezentul act. 1 . de calitate şi economice.… INVESTITOR. CAP.angajează conform legislaţiei în vigoare un diriginte de şantier atestat.INVESTITORUL nu poate da dispoziţii directe antreprenorului sau să impună soluţii tehnice fără consultarea ARHITECTULUI.Partea I .PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.la cererea ARHITECTULUI. vor fi respectate întocmai de către părţile semnatare ca făcând parte integrantă din contractul de arhitect. . ARHITECT.întocmeşte referatul de prezentare referitor la calitatea execuţiei la terminarea lucrărilor. .Dirigenţia de şantier poate fi asumată de ARHITECT numai ca misiune suplimentară. ARHITECTUL . Conţinut: . mobilierului.observă activitatea antreprenorilor şi furnizorilor în sensul concordanţei acesteia cu proiectul.17 . 53. 33. furniturilor şi accesoriilor la nivel de detaliu. . dar fără a prejudicia drepturile părţilor ce li se cuveneau până la apariţia forţei majore. Părţile se declară în cunoştinţă de cauză.asistă investitorul la fazele recepţiei obiectului investiţiei la terminarea lucrărilor. ARHITECTUL . care asigură legătura dintre INVESTITOR şi ARHITECT şi coordonează activitatea dirigintelui de şantier.documentaţii de detaliu necesare pe parcursul execuţiei şi prezenţa periodică/la cerere a proiectanţilor pe şantier.organizează recepţia conform cu regulamentele în vigoare în domeniu.Clauze Generale). responsabilităţile contractuale reintră în vigoare. 32. PARTEA a II a .Clauze Generale). . cerinţele investitorului şi coordonarea acestor detalii cu antreprenorii şi furnizorii.2 ARHITECT Sediu/adresa Telefon/fax/email Registrul Comerţului Ediţia I – 2005 41 . .definitivează şi furnizează detaliile de arhitectură şi construcţii prin desene la scări de detaliu (1/20-1/1). .verifică şi vizează documentaţiile de execuţie elaborate de antreprenor. 34. . . 35 . INVESTITORUL . .supervizează execuţia şi contabilitatea antreprenorului printr-un reprezentant pentru problemele tehnice.

2 .2 Modalităţi de plată .2 din Partea a II a .CLAUZE SPECIALE 7. Misiuni de bază privind art.1 Termenul de începere .. 6. CAP.2 Documentaţia proiectului se va întocmi în 6 exemplare.conform art. 50.Completări la tema de proiectare .Clauze Generale. 49.OBLIGAŢIILE INVESTITORULUI Obligaţiile investitorului sunt cele stipulate în Partea I . 5 . 3.. 3 .1 cap.Clauze Specifice Modalităţi de indexare .1.Consultanţă în probleme de peisagistica CAP. 3. 52 din partea I – Clauze Generale.momentul semnării contractului şi achitării avansului.3 şi art.OBIECTUL CONTRACTULUI 2.MISIUNILE ARHITECTULUI În cadrul prezentului contract arhitectul îşi asuma calitatea de : 3.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Cod Fiscal Cont CAP.1 Autor 3. dotări. 2. Încheiat astăzi………………….1. CAP.Clauze Specifice.Consultanţă pentru întocmirea cărţii construcţiei Misiuni complementare .35 din Partea I .TERMENE DE PREDARE A DOCUMENTAŢIILOR 5. Termene intermediare după predarea fazelor stipulate în tabelul 3.Consultanţă pentru probleme de mobilier.1 Onorariul total al ARHITECTULUI este: echivalent lei a …………. 2 (obiectul contractului) din Clauze Specifice. 48. Descriere 1 2 3 4 5 Anteproiectul (studiu de fezabilitate) Proiectul tehnic .DE Urmărirea de şantier şi recepţia lucrărilor executate Misiuni suplimentare: .1 Orice document elaborat privind acest contract va fi transmis în copie şi INVESTITORULUI.1 ARHITECTUL se obligă să întocmească în conformitate cu tema explicită pusă la dispoziţie de către INVESTITOR documentaţiile de proiect complex pentru investiţia: ………………………………………………………………………………………………………………………. 6 – ONORARII 6. 27 .Întocmirea documentaţiei pentru licitaţia antreprizei .4 din Partea a II a .2 Şef Proiect Coordonator Conţinutul fiecărei faze va respecta prevederile art.Clauze Specifice.clauze Generale şi art. design interior ..contract negociat în echivalent Euro Avansul convenit este de 20% şi se va plăti la semnarea contractului În momentul semnării prezentului document valoarea totală a investiţiei este estimată la …………. (fără TVA) incluzând şi onorariul pentru misiunile suplimentare şi misiunile complementare stipulate la art. 4 .PT (inclusiv antemăsurătorile şi caietele de sarcini) PAC şi documentaţiile pentru obţinerea avizelor/acordurilor Detaliile de execuţie .2 din Partea a II a . CAP..Consultanţă în probleme de urbanism . 7. 3. 51. 7 . (fără TVA) CAP. INVESTITOR ARHITECT Onorariu Termen de predare Termen de notificare Ediţia I – 2005 42 .

.............................2 Modelul 2 CONTRACTUL DE PROIECTARE NR............. nr..... după acceptarea lor de către Client.. Proiectantul General va încheia cu acestea contracte de subproiectare...... se impune elaborarea documentaţiilor de către firme de proiectare specializate sau persoane autorizate expres.. 1................................................... înscrisă la ......... (adresa completă).. fax ..........(banca)...... (după caz)....... Prezentul contract de proiectare se încheie între: ......... lista şefilor de proiect de specialitate...............ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII 4.. (proiectul de arhitectură) şi proiectele de specialitate ......... detalii de execuţie şi urmărire de şantier..... OBIECTUL CONTRACTULUI Art........................................................ reprezentată prin: DIRECTOR: .... În executarea obligaţiilor asumate...... S......... (anteproiect / studiu fezabilitate...................... ................. cu nr..L............... Art............ În cazul în care pentru unele părţi ale proiectului........ .......... Ediţia I – 2005 43 ....4 Volumul şi celelalte elemente caracteristice ale documentaţiilor sunt cele definite prin tema de proiectare anexată la contract (Anexa 1) şi corespund Misiunilor de proiectare definite în Anexa (2) la contract... din …………............... PĂRŢILE CONTRACTANTE Art..... asistenţă tehnică) pentru obiectivul de investiţie: ......................... reprezentat prin: DIRECTOR: .........arhitect cu drept de semnătură........ ... care este şi autorul principal al lucrării............................. deschis la ........ – proprietar............. adresa....................... eventual alte elemente de identificare) Lucrarea a fost comandată de Client prin comanda nr………..... În cazul în care pe parcursul derulării contractului................. ............. Proiectantul General / Proiectantul se obligă să elaboreze ..... CONTABIL ŞEF: ..... (programul).... Şeful de proiect complex va fi arh.................. tablou naţional....... cont curent ………...................... în calitate de Proiectant General / Proiectant de arhitectură şi .......................... cu sediul / domiciliul în ........1............. fax .... (CONTABIL ŞEF): ............. cont curent nr............................. cu sediul în ............. PAC + proiect tehnic. III............. ... Proiectantul General va asigura coordonarea tehnică a Subproiectanţilor şi va integra în proiect documentaţiile elaborate de aceştia................... / ..............………………. 2................................ 3................ II. ... ) ................... ale căror clauze şi termene vor fi concordante cu cele ale prezentului contract...... la fazele .......R..................... Proiectantul General va organiza şi coordona întreaga activitate de proiectare necesară realizării obiectivului.... în care scop va constitui o echipa de proiectare completă............. VOLUMUL LUCRĂRILOR ŞI TERMENELE DE PREDARE Art................. ......... înscrisă la ................................................... alcătuită din specialişti cu experienţă în domeniul proiectării de ....... precum şi cea a eventualilor subproiectanţi devin anexe la prezentul contract... (sau Codul numeric personal pentru persoane fizice). deschis la ……………................... prin legislaţia în vigoare sau în interesul lucrării................(Birou.... (denumire...... Societate..... la toate specialităţile implicate..... (adresa completă). cu nr... ..... se va constata necesitatea elaborării de documentaţii pentru eventuale alte lucrări ce nu au putut fi previzionate la data încheierii contractului........... tel..................... tel............ (după caz) ŞEF PROIECT (COMPLEX) ............... sau .... în calitate de Client............... (data) I..

............... Clientul va remite în scris Proiectantului........... + ..........faza 1) ... zile de la primirea facturii Proiectantului a avansului şi a onorariului aferent documentaţiilor predate la faza / termenul precedent.............faza Detalii execuţie .... Valoarea contractului se suplimentează prin acte adiţionale în cazul unor modificări şi/sau completări ale temei de proiectare.... 3) ............. 3 din contract... VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ Art............ (Valoarea contractului se poate înscrie şi în valută . faţă de tema iniţială de proiectare......... Modificările............. în care “Ti” reprezintă tariful indexat aferent fazei de proiectare.. Valoarea contractului înscrisă la alin.............................. următoarele informaţii / documente: .......faza 2) .....30%) ................ din diferite motive.............. 5..... după caz............ nu au putut fi angajate şi tarifate la întocmirea contractului şi care nu au la origine greşeli sau omisiuni ale Proiectantului. Valoarea totală a contractului este de: ....) Nerespectarea de către una din părţi a termenelor şi clauzelor convenite conduce la decalarea corespunzătoare a obligaţiilor şi termenelor pentru cealaltă parte şi..................... respectiv contractarea lucrărilor de execuţie).......Euro sau USD cu precizarea că decontarea se va face în lei la cursul Băncii Naţionale din ziua facturării. 4) ....... aşa cum este definită la art........urmărire de şantier .........ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII acestea vor fi considerate lucrări suplimentare faţă de volumul angajat iniţial şi vor face obiectul unor acte adiţionale..... 1 nu cuprinde decât onorariul aferent lucrărilor de proiectare / consultanţă.... în maximum . “k” reprezintă indicele de inflaţie....... după caz........... .remiterea către Proiectant a completărilor la Tema de proiectare în termenul stipulat la art.............................. 7............... Ediţia I – 2005 44 ............. IV............ mii lei (după caz) TOTAL ............. Art.......faza Proiect Autorizare Construcţie (PAC) ..semnarea de către Client a contractului în maxim .... ............... la obţinerea de avize / acorduri de principiu.... iar “To” reprezintă cota parte din onorariu defalcata pentru faza respectivă la data încheierii contractului.....................faza studii preliminare .(TVA) ................ în acest caz nu mai este necesar aliniatul privind indexarea)... prin negocierea ofertei de proiectare. TERMENELE DE PREDARE ALE DOCUMENTAŢIILOR de către Proiectant sunt: 1) .... alin.......... + ...................... Art...decontarea de către Client în maxim ........................ ...........(TVA) ... 5) ... pe baza tarifelor în vigoare ale Ord................ la aplicarea prevederilor din cap..etapa 2 ........... completările sau variantele ulterioare cerute de Client.....Avans (15 ... din România... Arh. respectiv a înştiinţării Clientului privind aprobarea fazei anterioare....alte clauze (referitoare...... zile de la primire şi concilierea eventualelor obiecţiuni în maxim ........................... 3............... Art... precum şi în cazul în care apar necesare activităţi de proiectare suplimentare care. pentru sumele rămase neachitate..................... (inclusiv deviz estimativ) ... menţionate explicit în Anexa (2)................................. cu prilejul fiecărei etape de facturaredecontare.. VIII al contractului.......... zile de la aceeaşi dată....................faza Anteproiect / Studiu fezab......... Valoarea contractului se majorează prin indexare periodică........ zile de la încheierea contractului... Termenele de predare sunt condiţionate de: ................... 2) ..... 6. (sau se convine că faza de elaborare a detaliilor se va desfăşura în paralele cu execuţia lucrărilor de către antreprenor) (Termenele de elaborare a documentaţiilor pentru fiecare fază se pot conveni în date calendaristice sau în durate exprimate în zile lucrătoare de la data primirii de către Proiectant a contractului semnat.......etapa 1 .................... Valoarea contractului se defalcă pe faze de proiectare după cum urmează: ..... În completarea datelor de tema....... ......... 8.........(etc) . mii lei şi a fost determinată.. după formula Ti = k x To..faza Proiect Tehnic şi cantităţi de lucrări ...................... expertiză..... conduc la renegocierea prin acte adiţionale a termenelor angajate... 3 din prezentul contract.. . mii lei + TVA (19%) .......... ............

. după caz... la sediul acestuia.) Art. la maximum .ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII (Pentru faza Detalii de execuţie se pot stabili valori defalcate pentru etapele intermediare de proiectare care. în .Să indice proiectantului sau să stabilească împreună cu acesta..12. VI.6.. exemplare. . Obligaţiile Proiectantului sunt următoarele: 15. precum şi asupra oricăror modificări ale acestuia ce pot apărea ca necesare... În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată. 10. conf. în . atât piesele scrise cât şi cele desenate. cu prevederile Legii calităţii în construcţii. Ediţia I – 2005 45 . Ambele părţi semnatare se obliga să încunoştinţeze partenerul în timp util asupra oricăror dificultăţi survenite în executarea contractului.. . omisiunile sau inadvertenţele din documentaţie semnalate de Client în condiţiile prevăzute la cap. pentru rezolvarea problemelor de competenţa să legate de situaţiile neprevăzute ce pot apare în derularea contractului..2.. 14...2. legate de obiectul contractului. 14. Plata eventualilor Subproiectanţi se va face prin intermediul Proiectantului general. Art.7.. zile de la sesizare. “Recepţia documentaţiilor” din contract. Art. 14.... .Să obţină pentru proiectant permisiunea de acces în zona lucrărilor pentru a culege datele tehnice necesare executării obligaţiilor contractuale.. . 14..11. Contractul de proiectare se adaptează prin acte adiţionale...Să asigure proiectantului accesul la toate informaţiile aflate în posesia sa sau disponibile la terţi. respectând normativele tehnice şi legislaţia în domeniu. (Valoarea defalcată pentru urmărire de şantier se poate constitui în garanţie de buna execuţie a proiectului în care caz se achită la recepţia finala a lucrărilor de execuţie).. zile de la primirea lucrării..4. . Clientul va face obiecţiunile cuvenite – în limitele Temei de proiectare şi a Misiunilor asumate de Proiectant (conf.Să comunice cu proiectantul numai prin şeful de proiect complex şi şefii de proiect de specialitate sau. 9. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art.1. prin alte persoane autorizate prin semnătura de aceştia.... la sesizarea Proiectantului.Să asigure în timp util obţinerea din partea forurilor în drept a aprobărilor / avizelor – tehnice şi financiare – ce cad în sarcina sa. conform legislaţiei în vigoare. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau Clientului în copie.. V. Art. .Să execute lucrările de proiectare. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate.... . RECEPTIA DOCUMENTAŢIILOR Art. Obligaţiile Clientului sunt următoarele: 14. dar în aceasta situaţie este recomandabil să se prevadă în contract o clauză de condiţionare a decontării facturilor Subproiectanţilor după ce Proiectantul general verifică şi avizează documentaţia predată de aceştia şi semnează explicit pentru "bun de plată"). semnat de Client la predarea documentaţiilor. la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractele de subproiectare.Să intervină prompt..3. conform termenelor angajate.. DECONTAREA LUCRĂRILOR se va face pe faze şi respectiv etape de proiectare. într-un termen convenit de comun acord...Să comande şi să plătească verificarea documentaţiilor de execuţie... partenerii contractului în legătură cu proiectarea şi respectiv executarea lucrărilor în şantier. 14.. zile după primirea facturii emise de către Proiectant.. . 14. fie se precizează ca se vor conveni prin act adiţional încheiat la începerea lucrărilor de execuţie în şantier. Art. Eventualele copii solicitate în plus de către Client sau Antreprenorul constructor se vor realiza contra cost. cu acordul ambelor părţi. 13.Să completeze sau să corecteze. convenite prin prezentul contract şi anexele sale. în cazul în care pe durata executării lui apar modificări ale condiţiilor sau datelor iniţiale avute în vedere la întocmirea lui. 14.. 15.... 15..8. anexa 1 şi anexa 2). 14.1. . prin proces-verbal de predare-primire a lucrărilor pentru fiecare fază decontabilă. concordant cu graficul de eşalonare a execuţiei propus de antreprenor). a normativelor şi legilor în vigoare – în maxim . Decontarea valorii lucrărilor ce vor face obiectul actelor adiţionale se va face la termenele indicate în acestea.. pe cheltuiala acestora. . neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea lucrărilor în forma predată. (eventual alte obligaţii ce ar rezulta ca necesare în funcţie de specificul documentaţiilor de proiectare comandate. (după caz se poate conveni că plata Subproiectanţilor persoane juridice să se facă direct către aceştia. Plata lucrărilor de proiectare nu este condiţionată de obţinerea aprobărilor sau avizelor ce potrivit legii se obţin de către Client.5... fie se convin în contract.

Clientul este răspunzător pentru: 17.9.Să întocmească conform prevederilor legale documentaţiile tehnice de obţinere a avizelor şi acordurilor.17. pentru fiecare caz.Să elaboreze detaliile de execuţie conform cu graficul de eşalonare stabilit de comun acord cu Clientul şi antreprenorul general. 16.8. informând Clientul asupra eventualelor greşeli de execuţie sau neconcordanţe faţă de proiect. Proiectul în întregul său.Să informeze pe Client asupra tuturor împrejurărilor neconforme cu situaţia avută în vedere la contractare şi să participe la soluţionarea problemelor ivite pe parcursul derulării contractului. după caz..respectarea legislaţiei tehnice şi juridice în vigoare în domeniul construcţiilor. . Proiectantul General este singurul în drept să opereze sau să autorizeze modificări ale proiectului întocmit. . . 16. VIII... DREPTUL DE PROPRIETATE Art... Partea care din culpa sa nu-şi execută obligaţiile din contract sau le execută necorespunzător datorează celeilalte părţi penalităţi. despăgubiri datorate Proiectantului ca drept de protecţie asupra propriei creaţii. privind data de la care se consideră întârzierile şi începe calcularea penalităţilor.respectarea Temei de proiectare.însuşirea în condiţiile contractului a documentaţiei de proiectare elaborate de Proiectant şi decontarea la termen a contravalorii prestaţiei. . Proiectantul nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru astfel de cazuri.. care în mod normal cade în sarcina Clientului)..Să urmărească modul de execuţie a lucrărilor în şantier.. Ediţia I – 2005 VII.Să dea soluţii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul execuţiei dacă se datorează unor omisiuni sau neclarităţi ale proiectului.. . 15. precum şi pentru conţinutul Temei de proiectare însuşite. .). conduce la plata de către Client a unor despăgubiri de 65%. Penalitatea se calculează cu formula: P = 0. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.10. 17. Totalul penalităţilor şi/sau despăgubirilor nu poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia se calculează penalitatea.5. . 21. (eventual alte obligaţii ce ar rezulta ca necesare în funcţie de specificul proiectului contractat)..ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII 15..calitatea şi fezabilitatea soluţiilor tehnico-constructive propuse în proiect. proprietatea Clientului.Să asiste pe Client şi să-l susţină tehnic la obţinerea avizelor şi acordurilor legale. precum şi despăgubiri. pentru a asigura la timp frontul de lucru în şantier. Utilizarea documentaţiilor de către Client pentru alte obiective sau scopuri decât cel de aprobare şi executare a investiţiei. Despăgubirile se datorează numai în măsura în care prejudiciul cauzat nu este acoperit prin plata penalităţilor.1. .6. .1 ... termenul la care le va plăti etc.. Art.. modul în care este notificat partenerul asupra penalităţilor. (Se va face o menţiune expresă privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de proiectare şi construcţie. 19.4..relaţiile administrative şi juridice.. .corectitudinea şi exactitatea informaţiilor tehnice şi datelor tehnologice transmise Proiectantului. 16. 15. 16. Se penalizează.3. întârzierile în îndeplinirea obligaţiilor contractuale.4.2. respectiv valoarea facturii neonorate la termenul prevăzut în contract. 17. până la data recepţiei finale a obiectivului.. . care cad în sarcina sa.2.realizarea etapelor de proiectare în termenele convenite... . Art. 15. . sau părţi ale acestuia..0. 15. 15. 15. după plata lor.Să analizeze şi să introducă în proiect recomandările forurilor de avizare legale.. 15. din valoarea actualizată a proiectului.3% x Ti pentru fiecare zi de întârziere...3. nu pot fi copiate.3. vândute terţilor sau puse la dispoziţia altor proiectanţi. în care Ti este contravaloarea defalcată a documentaţiei nepredate la timp. precum şi ale lucrărilor de construcţii-instalaţii executate după acesta.. Documentaţiile întocmite de Proiectant şi predate Clientului în copie devin. 20. Proiectantul General este răspunzător pentru: 16. Art. Acesta le va putea utiliza numai pentru obiectivul pentru care au fost proiectate şi contractate..1.7. (Se vor face menţiuni concrete. fără autorizaţia Proiectantului General. IX. cu autorităţile publice în legătura cu executarea contractului. PENALITĂŢI ŞI DESPĂGUBIRI Art. 46 . în vederea reparării prejudiciului cauzat din vina sa. fără acordul scris al Proiectantului. 18. în cazul în care Proiectantul General îşi asumă o astfel de obligaţie. .. în sensul articolului precedent..

elaborate pe parcursul derulării contractului. se referă în toate cazurile la zile lucrătoare. 27. prin concesiune exclusivă de la autorii documentaţiilor. Sistarea contractului din iniţiativa Clientului atrage după sine suportarea de către acesta a tuturor cheltuielilor efectuate de Proiectant până la data primirii înştiinţării scrise de sistare... alin. atunci când cealaltă parte nu şi-a executat obligaţiile contractuale ce îi revin. XI. Proiectantul General (sau coautorii proiectanţi de specialitate) va păstra originalul documentaţiei în arhiva sa. documentaţiile întocmite şi toate cheltuielile efectuate de Proiectant pentru şi în legătura cu prevederile contractului.. încheiate de Proiectantul General cu colaboratori alte persoane fizice şi juridice au fost cerute expres şi alte clauze speciale privind drepturile de autor / proprietate intelectuală. în totalitate sau în parte. Rezilierea contractului va putea fi cerută de una din părţi.% (uzual 20%) din valoarea fazei sau etapei ce urma a fi executată. (În cazul în care în contractele de subproiectare aferente prezentului contract. VIII din contract. Art. a borderoului de lucrări efectuate şi a tarifelor reactualizate la data plăţii. situaţie în care partea culpabilă suportă prevederile art. XII. Cheltuielile vor fi decontate de către Client în termen de maximum . Art. zile de la data comunicării sistării.. X. Activităţile prestate. nu poate depăşi o perioadă de 6 luni. În aceasta situaţie. vor fi decontate de către Client potrivit art. Orice litigii decurgând din executarea sau neexecutarea în tot sau în parte a contractului se vor rezolva pe cale amiabilă. cuprinse în documentaţia predată Clientului sau în studiile. XIV. rezolvărilor funcţionale. XIII. partea din culpa căreia se reziliază contractul datorează celeilalte părţi. fiecare din părţile contractante are dreptul de a renunţa la executarea contractului. în vecinătatea intrării principale se va monta o placă cu numele autorilor proiectului. ALTE CLAUZE ŞI PRECIZARI Art. Designul şi conţinutul plăcii va fi avizat de Proiectantul General. drepturile de autor şi proprietatea intelectuală asupra concepţiei de ansamblu.. 25 din prezentul contract. 28. iar termenul de executare a dispoziţiilor contractuale se prelungeşte cu durata împrejurărilor de forţă majoră. 25.. riscul contractului va fi suportat de partea debitoare a obligaţiei imposibil de executat. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forţă majoră. o despăgubire de .respectiv se recalculează corespunzător . dar nu mai puţin decât valoarea actualizată a tuturor cheltuielilor nedecontate sau nevalorificate. FORŢA MAJORĂ Art. Proiectantul General păstrează dreptul de folosinţă asupra materialelor documentare şi de calcul întocmite. SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI Art. 26. În caz ca aceasta nu este posibil. 22. notificând despre aceasta celeilalte părţi. Termenele din cuprinsul prezentului contract.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Art. 30. până la apariţia împrejurărilor de forţă majoră. se va menţiona obligatoriu numele autorilor şi al firmei (firmelor) de proiectare care au elaborat proiectul. LITIGII Art. RISCUL CONTRACTULUI Art. exprimate în număr de zile. Sistarea proiectării. Art. pe lângă penalităţile stipulate la cap. depăşirea acestei perioade duce implicit la rezilierea contractului. din cauze independente de voinţa unei părţi şi fără culpa acesteia. 24. proporţional cu partea de obligaţie neexecutată. 2. planşele şi documentele proprii. În cazul neexecutării obligaţiilor contractuale. solicitată de una din părţi. acestea se vor înscrie şi în contractul de faţă). Ambele părţi convin să păstreze deplina confidenţialitate asupra conţinutului lucrării şi a modului de derulare a contractului faţă de persoane fizice sau juridice care nu au legătură cu obiectul contractului. Dacă aceste împrejurări vor dura mai mult de 6 luni. pe baza procesului verbal de sistare. La punerea în folosinţă a obiectivului. În caz de publicitate sau mediatizare a lucrării (investiţiei). litigiile vor fi rezolvate de instanţa de judecată competentă. 29. tehnice şi estetice. Termenele şi valoarea contractului se decalează . 23. 26. din cauze ce îi sunt imputabile. efectuate direct sau indirect până la data rezilierii contractului.la reluarea activităţii după încetarea împrejurărilor de forţă majoră. precum şi al soluţiilor arhitecturale şi inginereşti la care a ajuns cu ocazia elaborării proiectului.. Ediţia I – 2005 47 . Proiectantul General deţine.

........C........... Încheiat astăzi ..................……. Sunt exceptate de la rigorile aliniatului precedent.. Clientul se obligă să încheie cu Antreprenorul general care va executa lucrarea o CONVENŢIE DE PROTECŢIA MUNCII... care au sau nu au legătură cu contractul..... Suprafaţa desfăşurată estimată .. (Aceasta clauză este prevăzută de legislaţia de protecţie a muncii..3 Modelul 3 (adaptat pentru lucrări mici şi medii) CONTRACTUL DE PROIECTARE nr.…........... cu sediul în ……………... în lipsa acestei “Convenţii”... .. ........ 31.... (Lista de semnături va cuprinde cel puţin persoanele indicate în art..... intră în vigoare la data primirii lui de către Proiectant.. 1 din contract şi se poate eventual extinde prin menţionarea şi a unor alte persoane cu răspundere ale proiectantului sau Clientului: Şef serviciu tehnic.. Capitolul II .nr.………………………………………………………………........C. PROIECTANT GENERAL.. CLIENT... cont nr……... 32.…..02.……………...………………….. mp.. având funcţia de …………………...... ………/……...... …….... nr.. 33..... deschis la ..... Nu poate fi invocată într-o asemenea situaţie voinţa unor terţe persoane fizice sau juridice.01......... cod unic…….…....………...…...........1.....OBIECTUL CONTRACTULUI Art.... INTRAREA ÎN VIGOARE Art.... Director. XV.... precizate în Anexa la acesta..... în vederea executării lucrărilor de construcţii pentru: Obiectul de investiţie ... din care 1 exemplar pentru Client şi 1 exemplar pentru Proiectantul General....….. nr..……nr….. în calitate de PROIECTANT GENERAL şi ……………………..... având funcţia de …………... zile de la data menţionată mai sus. şi se prevede obligatoriu în situaţia în care Proiectantul General şi-a asumat urmărirea de şantier şi/sau elaborarea detaliilor de execuţie concomitent cu execuţia în şantier a lucrărilor. Capitolul I ...... reprezentant ………………………. Ediţia I – 2005 48 ... …….. reprezentant ……….. decât dacă ambele părţi îşi dau explicit acordul........ cu condiţia ca eventualele obiecţiuni să fie conciliate în termen de maximum ...……..... înregistrată la R..... în cazul în care această clauză este omisă în contractul de proiectare.……..... Clauzele şi prevederile prezentului contract nu pot fi modificate sau denunţate – parţial sau total – de una din părţi şi nu pot face obiectul unor noi negocieri pe parcursul derulării contractului.. Art..….... Director....PĂRŢILE CONTRACTANTE Art....... sau de către Client..…/200.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Art... Şef oficiu juridic etc. Amplasat (adresa) în . costurile de tratament pentru o eventuală accidentare a proiectanţilor se vor face pe cheltuiala proprie).. semnat de către Client cu sau fără obiecţiuni... deschis la ……….. înregistrată la R............. cod unic …........ în 2 exemplare.…str. în calitate de BENEFICIAR.... Prezentul contract. …………………. aceasta va fi înregistrată de Antreprenorul general dacă este încheiată “Convenţia” menţionată la aliniatul precedent........……..... ………………………………………………………….. cont nr.. str……………...…………......... Regim de înălţime ... prin care antreprenorul să răspundă de asigurarea tuturor măsurilor privind Normele de Protecţia Muncii în şantier pentru personalul propriu... acele prevederi ale contractului care contravin actelor normative sau legilor în vigoare la data semnării contractului./…….... angajaţii Clientului şi reprezentanţii Proiectantului ce vor asigura urmărirea execuţiei sau asistenţa tehnică.. Face obiectul contractului elaborarea documentaţiilor tehnice.........) 4... cu sediu /domiciliu în ……..... În cazul accidentării unei persoane a Proiectantului...

A. 08.1:50 La predarea proiectului tehnic şi a documentaţiilor pt. (19%) : ……. BENEFICIARUL va transmite în scris PROIECTANTULUI observaţiile şi cererile de completare ale proiectului.proiectele pentru racordurile şi branşamentele aferente utilităţilor (apă-canal..04.VALOAREA LUCRĂRILOR CONTRACTATE Art. Art. Art. b . Lei la care se adaugă T. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor urbanistice aprobate pentru amplasamentul sus menţionat.05. c. Copiile suplimentare se vor tarifa separat.TERMENE DE EXECUŢIE ŞI EŞALONAREA PLĂŢILOR Art.întocmirea planurilor de urbanism (PUD sau PUZ). h .proiectele pentru decoraţiuni interioare.04 privind eşalonarea plăţilor. a avizelor/acordurilor şi a autorizaţiei de construire (după caz şi de desfiinţare) se vor elabora în numărul de exemplare solicitate de către autorităţile de avizare. PROIECTANTUL are obligaţia efectuării eventualelor modificări şi completări solicitate de către autorităţile de avizare la documentaţiile respective.. În valoarea de proiectare contractată la Capitolul III nu sunt cuprinse: a .verificarea tehnică a proiectelor (după caz şi expertiza tehnică).…. d. Dacă este cazul.. în limitele temei de proiectare şi ale prevederilor prezentului contract.07. gaze. Executarea activităţilor suplimentare stipulate la art.V. în 2(două) exemplare (în xerocopii sau copii heliografiate).detaliile de execuţie şi asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor de construire.V. Art. corelat cu eşalonarea plăţilor este următoarea: FAZA DE PROIECTARE Avans la semnarea contractului La avizarea de către benef.06. în termen de 15 zile lucrătoare de la predarea proiectului tehnic. care se întocmesc de proiectanţi autorizaţi în domeniu. Art. după caz şi de desfiinţare şi taxele aferente emiterii acestora.A. Valoarea lucrărilor de proiectare contractate stabilite la Capitolul II este de:……. . b. a autorizaţiei de construire. a anteproiectului şi/sau a temei de arhitectură sc. electrice. Lei T O T A L: .. Art. Termenele de predare ale documentaţiilor contractate la Capitolul II.ridicarea topografică a ternului. Capitolul VI . Proiectul tehnic (având conţinutul precizat în capitolul "B" din Anexa la contract) se va preda BENEFICIARULUI pe bază de proces-verbal..10.art.cheltuielile de deplasare. prezentate pe faze de proiectare. obţinerea avizelor şi a PAC (PAD) Urmărirea de şantier şi recepţia lucrărilor executate TOTAL: Cota % 20 25 50 5 TERMEN la …… de zile de la avans la ……de zile de la faza 02 la recepţia lucrărilor VALOARE T.CLAUZE CONTRACTUALE şi OBLIGATIILE PARTILOR Art. g şi h" pot face obiectul unor acte adiţionale la prezentul contract. f . Ediţia I – 2005 49 . BENEFICIARUL se obligă să achite contravaloarea lucrărilor de proiectare contractate la termenele prevăzute la Capitolul IV . f.12. formulate de către BENEFICIAR conform prevederilor de la art. pct. în cazul unor amplasamente aflate la distanţe mai mari de . recepţia acestora fiind constituită de acceptarea lor spre avizare."a.demersurile pentru obţinerea avizelor/acordurilor. e. i .studiu geotehnic. c . d . g . Art. 10.09. Documentaţiile pentru obţinerea certificatului de urbanism..08. la termenul stabilit prin contract. TOTAL 01 02 03 04 Capitolul V – RECEPŢIA DOCUMENTAŢIIOR DE PROIECTARE CONTRACTATE Art.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Capitolul III .11. PROIECTANTUL este obligat în termen de 20 zile lucrătoare să soluţioneze în scris observaţiile şi cererile de completare ale proiectului. km faţă de localitatea de reşedinţă a proiectantului.03. PROIECTANTUL va elabora documentaţiile tehnice prevăzute la Capitolul II şi în Anexa de la prezentul contract în conformitate cu tema aprobată de către BENEFICIAR. Lei Capitolul IV .. e . telefoane) sau eventualele proiecte de deviere a reţelelor existente pe amplasament.

pentru realizarea construcţiei situate pe amplasamentul menţionat la Capitolul II. Depăşirea cu mai mult de 5 zile lucrătoare a termenelor de plată prevăzute la Capitolul IV din prezentul contract. Părţile contractante vor căuta soluţionarea prin tratative directe a orice neînţelegeri sau dispute apărute pe parcursul derulării contractului. Capitolul XI . PROIECTANT GENERAL …………………………………….ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Art..19. Art.FORŢA MAJORĂ Art.. Capitolul VII . b . Art. pe durata îndeplinirii contractului. dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la data declarării stării de forţă majoră.de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de derulare a contractului. Prezentul contract + Anexa privind conţinutul documentaţiilor a fost încheiat în două exemplare originale. definindu-se cu toată claritate misiunile şi serviciile de proiectare de bază sau suplimentare contractate. îl obligă pe acesta să suporte toate cheltuielile efectuate de PROIECTANT până la data anunţării în scris a sistării sau rezilierii contractului.informaţia era cunoscută înaintea încheierii contractului. fără acordul scris al celeilalte părţi: a . Capitolul VIII . Art.21. O parte contractantă nu are dreptul. îl scuteşte pe acesta de orice răspundere în legătură cu acestea şi de orice consecinţă a lor. câte unul pentru fiecare parte şi s-au semnat astăzi …………….03 rezultă din însumarea onorariului de bază cu onorariile pentru misiunile suplimentare stabilite conform „Onorariilor de referinţă” aprobate de OAR..Se va da o mare atenţie formulării obiectului contractului..15. PROIECTANTUL se obligă să respecte termenele de predare prevăzute în prezentul contract. fiecare parte contractuală se poate adresa instanţelor judecătoreşti pentru rezolvarea litigiilor respective.% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere şi decalarea cu perioada respectivă a termenelor următoare de predare.14. Părţile contractante pot conveni de comun acord..22. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate.26.20. Capitolul X . Dacă părţile contractante nu reuşesc rezolvarea pe cale amiabilă a divergenţelor referitoare la îndeplinirea prevederilor prezentului contract. Anexa referitoare la fazele şi conţinutul documentaţiilor de proiectare face parte integrantă din contractul de proiectare. obligă pe BENEFICIAR la plata unor penalităţi de 0.Valoarea contractului de proiectare de la Capitolul III. Ediţia I – 2005 50 . Capitolul XII . cu precizarea acelora care nu fac obiectul contractului. care s-a făcut fără avizul scris al PROIECTANTULUI.DREPTUL DE AUTOR Art. Art.CONFIDENŢIALITATEA CONTRACTULUI Art.. Capitolul IX .27.SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI Art. BENEFICIAR ……………………………………. Sistarea din iniţiativa BENEFICIARULUI a elaborării lucrărilor de proiectare contractate.24. b .23. Art. pe toata perioada în care aceasta acţionează.de a face cunoscut conţinutul contractului.25. în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.% pe zi din valoarea contractului. Art. Cazurile de forţă majoră sunt cele stabilite de legislaţia în vigoare şi trebuiesc constatate şi declarate de o autoritate competentă. În caz contrar beneficiarul poate percepe penalităţi de 0. Cazul de forţă majoră va fi notificat în scris de partea contractantă care invoca aceasta situaţie.200…..16.17. BENEFICIARUL are dreptul de a folosi proiectul care face obiectul prezentului contract numai o dată. NOTE: .SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Art.MENŢIUNI SPECIALE Art. art. la modificarea sau completarea clauzelor contractuale prin încheierea de acte adiţionale. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor referitoare la contract dacă: a . Art. Art. .partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. Orice modificare sau abatere faţă de proiectul predat.18.13. Dreptul de autor asupra proiectului şi originalul acestuia aparţin PROIECTANTULUI.

sistem constructiv (structura).Întocmit conform normativelor tehnice în vigoare şi cuprinzând volume (sau părţi) de proiect distincte pentru fiecare specialitate în parte.01 .faţadele principale . .memoriu tehnic + programul de control al proiectantului la fazele determinante de execuţie. . finisaje. . detalii fundaţii (dacă este cazul detalii fundaţii şi tehnologia de execuţie pentru alipire la calcan). pe lângă conţinutul cadru al documentaţiilor contractate. ……. B.1:50 (1:100 în cazul construcţiilor de mari dimensiuni. relaţiile cu vecinătăţile. .02.1:100. B.plan de săpătură şi fundaţii. grinzi.sc. B .toate faţadele detaliate.constând din ilustrarea temei beneficiarului.minim două secţiuni caracteristice.Piese scrise . detaliate la sc. stâlpi.una sau două secţiuni . eventual simulare 3D sau perspectivă (pentru definirea volumetriei construcţiei). funcţionale.precizarea suprafeţelor: construită la sol. .2 .antemăsurători (listele cantităţilor de lucrări şi materiale). cu travei identice.1:2000 (2 exemplare).estimarea valorii de investiţie (la nivel de costuri medii/mp). cu elemente de studiu de fezabilitate. .02 .02 .planurile tuturor nivelelor.plan acoperiş. variante) privind modul de amplasare în incintă.memoriu tehnic. . . .1:100. 1:10.volumetrice.Piese desenate (dacă este cazul pentru fiecare corp de clădire în parte) . streaşină. 1:5. scară. ANEXA LA CONTRACTUL DE PROIECTARE nr. .ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII .02.PT .1:50.1:50 cofraj. sc. însoţit de planşele sc. .tablouri tâmplărie (ferestre.plan de situaţie 1:500 (după caz 1:200). cu menţiunea că plata se va face în lei la cursul BNR din ziua facturării. confecţii metalice. rezolvările arhitectural . FAZELE ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR DE PROIECTARE (pentru un imobil S+P+1 .…/200…. B.ANTEPROIECTUL . termohidroizolaţii. .1:100 la nivel de anteproiect).01. . armare şi detalii (secţiuni caracteristice) + extrase de armături pentru centuri. având precizate cotele generale ale construcţiei.planurile sc.1 . .01 .planurile tuturor nivelurilor diferite .STRUCTURA DE REZISTENŢĂ B. A. etc. cu referiri la instalaţii .detalii armare zidărie (dacă este cazul). suprafeţele interioare. Se prezintă următoarele planşe sc. A. tema de proiectare a beneficiarului şi fişa de tarifare a lucrărilor contractate. uşi). . . desfăşurată. Ediţia I – 2005 51 . CUT.sc.1:50) distinct pentru fiecare corp de clădire (unde este cazul): .Piese scrise: .detalii caracteristice lucrării proiectate sc. .dotări. etc. pe planuri cadastrale (topo) vizate de Oficiul de Cadastru .4E.planul de încadrare în zonă sc.planurile cofraj.acte de proprietate şi planurile cadastrale ale terenului (copii asigurate de către beneficiar). .1:100.antemăsurători (listele cantităţilor de lucrări şi materiale) + centralizator extrase de armătură.1:500 (2 exemplare).După caz valoarea contractului se poate exprima şi în Euro sau USD. utilă şi a indicilor caracteristici amplasamentului (POT. după caz pentru parapeţi.1:20.Documentaţia pentru obţinerea certificatelor de urbanism (construire şi/sau desfiinţare) . jardiniere. ..În cazul lucrărilor de mari dimensiuni şi/sau o complexitate funcţională ridicată este recomandabil să se anexeze la contract.01.memoriu justificativ (dacă este cazul. înălţimea maximă). armare + extrase de armături pentru toate planşeele din beton armat.ARHITECTURA B. inclusiv documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare pentru o construcţie existentă pe amplasament) A .2 .sc.1 . B. propuneri de mobilare.PROIECTUL TEHNIC . Într-o formă la alegerea proiectantului se prezintă minimum următoarele: .Piese desenate: .plan de situaţie (cu elemente de trasare) 1:500 sau 1:200. sâmburi din beton armat.plan de situaţie (cu indicarea variantei de amplasare propusă) sc.Definitivarea temei şi studiile preliminare (propuneri.

canal).1:2000.lista proiectanţilor.plan încadrare în zonă sc. studiu de inserţie în sit.sanitare (apă. salubritate-evacuarea molozului.Piese desenate (întocmite distinct pentru fiecare specialitate de instalaţie în parte) . etc.2 . amenajări şi împrejmuire incintă.declaraţie pe proprie răspundere că nu sunt litigii pe teren (autentificată).întocmită de expert atestat. 1:200 sau 1:10. întocmite de către alţi specialişti decât proiectantul lucrări. B.) C .planurile tuturor nivelurilor.numărul cadastral + intabularea în cartea funciară.PAC C. Proiectele şi documentaţiile tehnice în fazele PT/PAC şi pentru obţinerea avizelor/acordurilor vor fi completate cu documentaţii (neincluse în valoarea contractată). borderoul pieselor scrise şi desenate.electrice (220/380V) şi curenţi slabi (TV. Legii 50/1991 republicată). protecţia civilă.1 .ridicarea topografică a terenului. etc. B. B.Întocmite conform legislaţiei în vigoare Legea 50/1991 (republicată cu modificările şi completările ulterioare). . .).copia legalizată după actele de proprietate. C. . structură şi după caz instalaţii generale întocmite de verificatori tehnici atestaţi.1:50 şi detalii şarpantă (dacă este cazul). etc. desfiinţare).antemăsurători (listele cantităţilor de lucrări şi materiale) + liste de utilaje (centrala termică.1:50 planşee lemn (dacă este cazul). hidrofor). consolidări) . Beneficiarul trebuie să asigure actele referitoare la situaţia juridică a terenului şi anume: . gaz.toate faţadele.plan sc. .minim două secţiuni caracteristice.expertiza tehnică (la alipiri la calcan. .02.planurile sc.DOCUMENTAŢIILE TEHNICE PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR/ACORDURILOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI DE DESFIINŢARE . .studiu geotehnic (obligatoriu conf.1:500.03.DOCUMENTAŢIILE TEHNICE PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR/ACORDURILOR impuse prin certificatele de urbanism (construire.schemele instalaţiilor.03. reţelelor edilitare din incintă.01 . mediu. pentru emiterea acordului unic (energie electrică. . eventual desfăşurarea frontului stradal.planul de situaţie cu reţelele din incintă. MLPTL. .Piese scrise: .PROIECTUL PENTRU AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE . gaze).plan sc. Distinct pentru fiecare corp de clădire inclus în autorizaţie se prezintă: Arhitectură sc.planul acoperiş (învelitoare).ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII . C.02 . schemele tablourilor electrice. C. .2 . până la racordul de canalizare şi contoarele de branşament (electric.referatele de verificare ale proiectelor de arhitectură (după caz). extinderi.03 .alte detalii conform soluţiei adoptate în proiect. centrala termică. sanitar. telefoane. PSI.02. . . Sunt cuprinse soluţionările distincte ale fiecărui tip de instalaţie aferentă construcţiei şi incintei. .Piese desenate: Planuri privind amplasamentul . gaze. Direcţia Monumentelor Istorice ş. ventilaţii).memoriu tehnic (şi breviarul notelor de calcul pentru instalaţia de încălzire). Ediţia I – 2005 52 .INSTALAŢIILE GENERALE AFERENTE CONSTRUCŢIEI . . . . structura de rezistenţă şi instalaţii generale. sc.1 .certificat fiscal şi după caz: acordul autentificat al vecinilor ieşirea din indiviziune certificat număr poştal nou aprobarea de scoatere a terenului din circuitul agricol. .memorii de specialitate (după caz pentru acordul de mediu – studiu de impact. telefonie). apa-canal. cu traseele fiecărui tip de instalaţie.memorii tehnice: general + arhitectură.Piese scrise (întocmite distinct pentru fiecare specialitate de instalaţie în parte) .) şi pentru obţinerea avizelor specifice (cum ar fi după caz: Inspecţia de Stat în Construcţii.a.1:50 (1:100) . .încălzire centrală (climatizare.1:50 ale tuturor nivelelor.planul/planurile de situaţie cu amplasarea construcţiilor. . . apă. după caz acestea fiind: .

. la .. ...4 fotografii color . înreg... Ediţia I – 2005 53 ................ la Reg. cu sediul în ............. (ing...... în calitate de . expert....... C. de Ident... reprezentată prin DIRECTOR ........plan acoperiş.......1:50...................................... (autor principal............................2.......... .. Subproiectantul se angajează să colaboreze.............. cu domiciliul în .........................fişa tehnică a imobilului demolat. nr..... detalii fundaţii (dacă este cazul detalii fundaţii şi tehnologia de execuţie pentru alipirea la calcan)......................planurile tuturor nivelurilor.... .......... / ...............detalii caracteristice......................Piese scrise : ............................ ................ Proiectant general: ......... II..........schemele funcţionale ale instalaţiilor interioare: încălzire centrală....... ..................... reţele edilitare dezafectate..... str... în conformitate cu datele de tema şi celelalte clauze stabilite în Contractul de Proiectare nr............Piese desenate: .......1.2 .... (banca).. cod fiscal ..lista proiectanţilor......... ....... consultant)... demolări parţiale) întocmită de expert atestat MLPTL..... seria ... Prezentul contract se încheie între: .... tel.............. în calitate de Proiectant General..ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Structura de rezistenţă ........1 ........................ tel.plan fundaţii sc......una – două secţiuni caracteristice.....toate faţadele. care completează piesele scrise ale PAD (fac obiectul unor contractări separate)..expertiza tehnică (la alipirii la calcan..... cont curent nr....... la întocmirea proiectului: ....03..... Împrejmuirea şi organizarea de şantier (dacă este cazul) ......min10x13 cm... PĂRŢILE CONTRACTANTE Art............PAD C......1.......................... borderoul pieselor scrise şi desenate................. Beneficiar: ........... în calitate de autor / coautor / consultant / expert..03.../fax: .......... după caz: .... Com.....plan de încadrare în zonă sc. str...... Distinct pentru fiecare corp sau parte de clădire inclusă în autorizaţie se prezintă la sc.. ............ posesor al Cert................PROIECTUL PENTRU AUTORIZAŢIA DE DESFIINŢARE (demolare) ......... sanitare. .......... sub nr... elaborând documentaţia tehnică de specialitate pentru ...... După caz planurile vor fi ştampilate şi semnate de verificatorii tehnici atestaţi MLPTL Instalaţii generale ....... OBIECTUL CONTRACTULUI Art.. I.. ..........URMĂRIREA DE ŞANTIER ŞI PARTICIPAREA LA RECEPŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE În valoarea contractată conform onorariului de proiectare de bază este inclusă şi urmărirea de şantier obligatorie prin prevederile legale în vigoare privind verificarea conformităţii execuţiei lucrărilor cu autorizaţia de construire şi certificarea fazelor determinante precizate în programul inclus în proiect şi participarea la recepţia lucrărilor......... ..4 Modelul 4 ... ...........................(adresa completă).. . D ...... încheiat intre Proiectantul General şi .................... (adresa completă)........ ....D-l (D-na) arh. 4...............1:500 (1:200 )............. şi ......... planurile de situaţie cu amplasarea construcţiei. electrice..1:100 sau 1:50: .......memoriu tehnic general + prezentarea tehnologiei de demolare + 2 .... denumit în continuare Subproiectant....... coautor de specialitate.RELEVEUL CONSTRUCŢIEI CARE SE DEMOLEAZĂ .contract de subproiectare CONTRACT DE COMANDĂ / SUBPROIECTARE NR..... sc../fax ..... denumit în continuare Beneficiarul lucrării...1:2000........ C..............03 ..............)......................... Documente întocmite de alţi specialişti decât proiectantul lucrări...............................

.. Art.............. Art...... după recepţionarea şi acceptarea documentaţiilor de către Beneficiar/Proiectant General........4.........10..... VALOAREA CONTRACTULUI şi MODALITATEA DE PLATĂ Art.............. implicat în elaborarea proiectului.............. – să respecte deciziile conducerii ......... întocmită prin grija Proiectantului General şi aprobată de Beneficiar.1........... III............................................... V....... ........... şeful de proiect complex şi/sau autorul principal al lucrării şi îşi va asuma toate responsabilităţile impuse de legislaţia în vigoare autorilor de proiecte......................... RECEPŢIA DOCUMENTAŢIEI Art...2.............. sunt cele definite prin tema de proiectare ilustrată................... .. Art.......................... Termenul de predare a documentaţiei către Proiectantul General este ....................................................... legate de obiectul prezentului contract..... se va preda în forma finală la sediul Proiectantului General: a) ..în copii editate: ...................... cu standardele şi normativele tehnice..........12....... cu acordul ambelor părţi. în cazul în care pe durata executării lui apar modificări ale condiţiilor sau datelor avute în vedere la întocmirea lui............................. şi este condiţionat de: ............. 11............ – să corecteze documentaţia şi să o reediteze pe speze proprii în cazul unor lipsuri. pentru Beneficiar şi 1 exempl.9. mii lei.........4............mii lei şi reprezintă onorariul pentru elaborarea proiectului de specialitate în condiţiile stabilite prin clauzele prezentului contract............8........................ pentru Proiectantul General.......3....................................................... erori sau inadvertenţe din vina să......3..... Documentaţia tehnică /proiectul.................5.......... Plata onorariului se va face în maximum 7 zile de la încasarea de către Proiectantul General a contravalorii pentru avans şi pentru proiect.......... .. La începerea elaborării documentaţiilor Proiectantul General va plăti Subproiectantului un avans de .............1...... ........................................... – să asigure Subproiectantului accesul la toate informaţiile aflate în posesia sa sau disponibile la terţi.... cu indicaţiile Şefului de proiect complex..........6.în original (desene/planşe redactate pe calc/hârtie şi piese scrise dactilografiate) b) ................................. Art........................ Ediţia I – 2005 54 .................) .................. Proiectantul General se obligă: 12...(numele soc........ precum şi remuneraţia cuvenită autorului/coautorului pentru cesiunea exclusivă către Proiectantul General a drepturilor de utilizare a documentaţiilor respective........ constatate de Proiectantul General sau Beneficiar... acestea vor fi considerate ca lucrări suplimentare şi vor conduce la renegocierea corespunzătoare a contractului...........................11.. vor apare necesare modificări ale volumului şi/sau conţinutului documentaţiilor deja întocmite....................) privind modul de organizare a activităţii de proiectare..................7.......................... integral / pe faze de proiectare................ Restul onorariului se va plăti....................... şi să informeze în timp util Şeful de proiect complex asupra oricăror dificultăţi în executarea contractului.......... eşalonat pe faze de proiectare: ... ............ Volumul lucrărilor de proiectare şi celelalte elemente caracteristice ale documentaţiei ce se va elabora la specialitatea . este de ........ 11.... Proiect. VI.......................... cu legislaţia în vigoare în domeniul proiectării şi construcţiilor... Valoarea contractului.......... ce face obiectul prezentului contract......................................... Subproiectantul autor/coautor se obligă: 11..... VOLUMUL LUCRĂRILOR şi TERMENUL DE ELABORARE Art.............. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art..... ca urmare a modificărilor de tema cerute de Beneficiar şi acceptate de Proiectantul General........ pe parcursul derulării contractului.... Subproiectantul va întocmi proiectul de specialitate sub coordonarea tehnică a d-lui (d-nei) arh.......... Gen....... – să elaboreze documentaţiile / proiectul de specialitate în conformitate cu datele de temă...................... IV... Art...... În cazul în care.... (ing.......................... – să coopereze cu ceilalţi coautori ai proiectului şi cu personalul tehnic angajat de Proiectantul General.................. Documentaţia se considera recepţionată după ce este acceptată de Beneficiar........ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Art........ exempl.................. Prezentul contract se adaptează prin acte adiţionale.... 11. convenită de comun acord. după cum urmează: ..................

% x Vo pentru fiecare zi de întârziere. după plata lor..15.. respectiv neachitată la termenul convenit în prezentul contract....şi respectiv a Proiectantului General – 1 exemplar -. în întregul ei sau în parte. devin...21. Proiectantul general este în drept să considere contractul desfiinţat de drept. şi îi lasă în păstrare documentaţia întocmită. În caz de întârziere a predării proiectului din vina Subproiectantului.păstrarea în bune condiţiuni a lucrării (manuscrise.... – să protejeze drepturile morale şi patrimoniale ale autorului conform cu prevederile legale.respectarea temei de proiectare şi a legislaţiei tehnice în construcţii. drepturile sale patrimoniale de autor principal / coautor pentru proiectul întocmit. Proiectantul General este în drept să reţină din onorariul Subproiectantului sumele plătite ca penalităţi sau despăgubiri Beneficiarului. Art.. în care Vo este valoarea onorariului pentru documentaţia nepredată la timp.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII 12. PENALITĂŢI ŞI DESPĂGUBIRI. Ediţia I – 2005 55 .corectitudinea informaţiilor tehnice transmise Subproiectantului..16... 12..3. Documentaţiile întocmite de către autorul Subproiectant şi predate în copie Proiectantului General.. 12.17. pe care le poate cesiona prin prezentul contract.. Documentaţia tehnică predată Proiectantului General nu va putea fi copiată. copii) pe durata cesiunii. Dacă Subproiectantul nu predă documentaţia la termenele convenite sau la alte termene ulterioare acordate în scris de către Şeful de proiect complex. Subproiectantul este răspunzător pentru: .relaţiile administrative şi juridice cu Beneficiarul lucrării şi cu autorităţile legale în legătură cu executarea contractului..... – să organizeze activitatea de proiectare şi coordonare tehnică a specialităţilor implicate. iar termenele de executare a prevederilor contractului se prelungesc cu durata întreruperii cauzate de împrejurările de forţă majoră.13. REZILIEREA CONTRACTULUI. Subproiectantul cesionează Proiectantului general. Orice litigii decurgând din executarea sau neexecutarea în tot sau în parte a contractului. DREPTUL DE PROPRIETATE Art. cu începere de la data de .. . În caz că aceasta nu este posibil. fără autorizaţia scrisă a Subproiectantului autor / coautor. Art. Proiectantul General este răspunzător direct pentru: . Art. – să nu opereze modificări ale documentaţiei întocmite de autor / coautor fără a-i cere consimţământul.. Subproiectantul garantează că este autorul proiectului / documentaţiei întocmite la specialitatea să şi că este de drept deţinătorul exclusiv al drepturilor de proprietate intelectuală asupra concepţiei tehnice şi soluţiilor constructive cuprinse în proiect. Art. Rezilierea contractului va putea fi cerută de una din părţi. Art.. în exclusivitate.. .. când cealaltă parte nu şi-a executat obligaţiile contractuale ce îi revin.14. Art. . . proprietatea: Beneficiarului lucrării – ... – să informeze în timp util Subproiectantul asupra înţelegerilor survenite între Beneficiar şi Proiectantul General în legătură cu elaborarea documentaţiilor la specialitatea sa.18.. VIII..... exemplare .. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forţă majoră..calitatea documentaţiilor întocmite. . RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. Proiectantul general restituie / nu restituie Subproiectantului originalul documentaţiei. 12.decontarea la termenele stabilite a avansului şi onorariului..4. Aceştia le vor putea utiliza numai pentru obiectivul proiectat... Partea care din culpa sa nu-şi execută obligaţiile din contract sau le execută necorespunzător datorează celeilalte părţi penalităţi precum şi despăgubiri. . Penalitatea se calculează cu formula P = . modificată sau pusă la dispoziţia altor proiectanţi..20.respectarea graficului de predări de teme şi informaţii între specialităţi stabilit împreună cu Şeful de proiect complex şi şefii de proiect de la celelalte specialităţi. În astfel de situaţii Subproiectantul nu îşi asumă nici un fel de răspundere tehnică sau materială pentru pagubele pricinuite Beneficiarului lucrării... pentru executarea şi supravegherea lucrărilor în şantier... autorul fiind obligat să restituie avansul încasat.. planşe originale. VII. IX....2. După finalizarea lucrărilor în şantier şi recepţionarea construcţiei.. Art... Prin grija Proiectantului General se vor prevedea în Contractul de baza încheiat cu Beneficiarul lucrării clauze exprese referitoare la drepturile autorului şi cesionarului privind modul de utilizare al operei.. pe o perioada de: ..6..22. LITIGII Art.19... litigiile vor fi rezolvate de instanţa de judecată competentă.. în vederea reparării prejudiciului cauzat din vina sa. din cauze ce îi sunt imputabile.. se vor rezolva pe cale amiabilă.predarea la termenele stabilite a documentaţiilor finale către Proiectantul General..

..........................I......... ........................................... Director. vor fi necesare copii suplimentare după documentaţia predată....... seria. ca şi modificarea acestora................................... în 2 exemplare........... pe parcursul executării lucrării în şantier.... care au sau nu au legătură cu contractul. nu poate fi invocată într-o asemenea situaţie voinţa unor terţe persoane fizice sau juridice...% din valoarea reactualizată a documentaţiei..... ALTE CLAUZE Art....25.................................... Art............nr.... Încheiat astăzi . câte unul pentru fiecare parte...... vor fi considerate o încălcare a dreptului de autor.. fără acordul scris al Subproiectantului...... PROIECTANT GENERAL.......... pentru care Proiectantul General va datora Subproiectantului o despăgubire de ..................... Utilizarea documentaţiilor de către Proiectantul General în alte scopuri decât cel de avizare legală şi realizare în şantier a lucrărilor proiectate.........24........ Clauzele şi prevederile prezentului contract nu pot fi modificate sau denunţate – parţial sau total – în mod unilateral de către una din părţi....... Art....................... Art. X. C.........26........................23.......... Clauze suplimentare ...................... SUBPROIECTANT.. ......... Ambele părţi convin să păstreze deplina confidenţialitate asupra conţinutului documentaţiilor ce fac obiectul contractului şi asupra modului de derulare a acestuia....................ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Proiectantul General poate reproduce originalul aflat în păstrare fără a-l informa pe autor numai în cazul în care.... .... Ediţia I – 2005 56 ....... faţă de persoane fizice sau juridice ce nu au legătură cu obiectul contractului.... .................................

str. str.5. e–mail oariasi@rdslink. ap. demisol. Mureş. Piaţa Unirii nr. str.0232-267067. 0200 Târgovişte. fax 0256-245735.13. e– mail oar_prahova@hotmail.61.ro Sălaj Judeţele incluse Arad Ediţia I – 2005 57 . Olt şi 466370. tel.oartimis.4.4. Cluj şi e–mail oartransilvania@rdslink. Paulescu nr. ap. Timiş. et. e–mail oarag@geostar.11/9.ro Denumirea Arad Municipiul de reşedinţă şi adresa sediului 2900 Arad. e–mail oarsib@rdslink.Buzău. Bistriţa3400 Cluj Napoca. Argeş./fax 0262-215261 Satu-Mare Oltenia Dolj. et. str. str. jud.13.10.12.ft-mv@xnet.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII Cap. 5 ANEXE 5. jud. str. la filialele teritoriale sau la sediul central din Bucuresti. Galaţi. Suceava. e–mail oartimis@rdslink.ro Transilvania Alba. jud. e–mail adar@rdslink. jud.51. tel. Maramureş. V. tel. str. b-dul Al. Vlahuţă nr. Arad.0265-164435 Nord-Est Botoşani şi 5800 Suceava. tel. tel.ro Teleorman Prahova Prahova Ploieşti. Sibiu. orice arhitect sau / şi beneficiar poate contacta Ordinul Arhitecţilor din România. 0241Tulcea 520443. Giurgiu.3. e–mail oar. cam. str. jud. N./fax 0244-197515. www.com Sibiu-Vâlcea Sibiu şi Vâlcea 2400 Sibiu. Alecsandri nr. fax 0230-216035 Nord-Vest Maramureş şi 4800 Baia Mare. 0236-436127. Tineretului nr. tel. Călăraşi. Eremia Grigorescu nr.0259-428889. tel. cam. Dionisie Romanonr. jud. e–mail oarbh@rdslink. Alexandrescu nr. Unirii 16/21 tel. bl.1 Filialele teritoriale ale OAR Pentru toate informaţiile practice asupra domeniului construcţiilor şi contractelor referitoare la „arhitectul – şef de proiect”. e–mail oar@rdsct. oarcentral@xnet. Constanţa. Gorj. 22 Decembrie. BUCUREŞTI. 2200 Braşov.ro Braşov – Braşov. Tomis nr. jud. bl. jud. 1 Decembrie 1918.ro Bihor Bihor 3700 Oradea.arhitecţilor@oltenia. tel. jud. M. e–mail ordinul. fax.4. Pictor Arthur Verona nr. Unirii nr. cod 010312.19. bd. Năsăud./ fax 0234-122124. jud. jud. Severin 0256-491146.0230Suceava 551263. tel. Academiei nr. 0269-215251. Dâmboviţa. Braşov.23. bd.3.oar@rdslink. str.ro Argeş Argeş 0300 Piteşti. str. Kogălniceanu nr.ro Dobrogea Constanţa şi 8700 Constanţa. tel. Poet Gr.20. Prahova.0265166908.10.2. 5100 Buzău.143A.ro Dunărea de Jos Brăila şi Galaţi 6200 Galaţi. tel. nr. Buzău. tel. Bacău.214465.0238-710614. e – mail office./fax 0264-450375. Al. tel.19. Maramureş nr. Dolj. str. tel.0257-280266. tel. G-ral Magheru nr. jud. Ordinul Arhitecţilor din România – sediul central: str. tel. str. Covasna. jud.2. e–mail oar_bcnt@zappmobile. jud.ro Hunedoara Hunedoara 2700 Deva. / fax (+4)0213039415. sect. / fax 0213039226.0268Covasna – Harghita 471438 Harghita Bucureşti Bucureşti 70109 Bucureşti. jud. str.ro.0248. Bihor. tel. str.18-20. jud.ro Teleorman Mureş Mureş 4300 Târgu Mureş.ro Timiş Timiş şi Caraş1900 Timişoara. Tribunei 6. jud. dr. str. Est Ialomiţa şi Vrancea fax 0238-717950 Muntenia Vest Dâmboviţa. fax 0257228080. Ilfov şi cam.1.0245-216787. et.8. Cluj.Neamţ Bacău şi Neamţ 5500 Bacău. 1100 Craiova.18.ro Bacău . tel. nr. jud. sector 1. str.D2/13. Străpungerea Ştefan cel Mare.1./fax 0251Mehedinţi.1.ro Muntenia Sud.30. Cernat nr. jud. Hunedoara. e–mail oarbuc@rdslink. Iaşi. e–mail oargalatzi@xnet. tel.ro . tel.0254225207 Iaşi Iaşi 6600 Iaşi.

4 Modelul 4 Cap.2 Calculul onorariilor folosind baza orară 3.1 Modele de contracte de proiectare 4.1 Calculul onorariilor de bază sub formă de cote procentuale din valoarea de investiţie 3.4 Alte costuri Cap.4 Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi Autorizaţiei de Construire 2.4.1.5 ANEXE 5. studiul de (pre)fezabilitate 2.1 Modelul 1 4.3 Alegerea arhitectului 1.7 Recepţia lucrărilor executate Cap.6 Detalii de execuţie.2 SERVICII DE BAZĂ 2.4.1 Beneficiarul 1.1.1 RELAŢIA ARHITECT .2 Anteproiectul – proiectul preliminar.3 COSTURILE PENTRU PROIECTARE 3.5 Ierarhizarea serviciilor arhitectului 1.1 Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România Ediţia I – 2005 58 .1 Definitivarea şi completarea temei de proiectare 2.2 Servicii de bază 3.5 Alegerea constructorului şi pregătirea execuţiei 2.2 Arhitectul 1.4. şantierul şi urmărirea lucrărilor 2.4 CONTRACTUL 4.ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNDRUMĂTORUL EXERCITĂRII PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI ŞI ONORARII CUPRINS CUVÂNT ÎNAINTE Cap.1.1 Onorariile de referinţă 3.2 Modelul 2 4.4 Arhitectul – şef de proiect 1.3 Modelul 3 4.4.6 Arhitectul şi dreptul de autor Cap.3 Onorariile pentru proiectarea lucrărilor cu specific preponderent arhitectural 3.4 Calculul onorariilor de referinţă 3.3 Proiectul tehnic 2.BENEFICIAR 1.3 Fazele de proiectare incluse în onorariul de bază 3.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful