You are on page 1of 1

Pravilnik za soobra}ajnite znaci, oprema i signalizacija na patot (Slu`ben vesnik na RM br.

47/10)
Oznaki na kolovozot- strelki za ozna~uvawe zadol`itelna nasoka na dvi`ewe

30.0

105.0

75.0

105.0

75.0

37.5 37.5

75.0

30.0

30.0

80.0
50.0

30.0

60.0

30.0

245.0

295.0

60.0

245.0

70.0

500.0

500.0

500.0

100.0

100.0

70
.7

70.0
30.0

50.0

155.0

205.0

45

.7
70

50.0

50.0

45

155.0

80.0

F = 1,21 m2

F = 1,48 m2

F = 1,48 m2
15.0

8.20 - strelka za ozna~uvawe


dvi`ewe vo edna nasoka

15.0

8.20 - strelka za ozna~uvawe


dvi`ewe vo edna nasoka

15.0

8.20 - strelka za ozna~uvawe


dvi`ewe vo edna nasoka