MON[TORUL OFICIALAL ROMP.N[El, PARTEAI, Nr 231/13.

IV2010

5

ACTE ALE ORGANELOR DE SPEClALlTATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE ,
MINISTERUL ADMtN[STRATIEI SIINTERNELOR AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU ~I puaUCITATE
IMOBILIARA

ORCIN pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recuncasterea autorizarii persoanelor fizjce !?i juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unul stat care apartine Spatlului Economic European in vederea realizarii ~i verificarii lucrartlor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei !?i al cartografiei pe taritorlul Romaniei
AV811dtn vedere prevederlle art. 6 din Ordonanta GuvernulUI nr. 10/2000 privind desfasurarea activita1ii de realizare ~I de venficare a IUcrariior de specialltate din domeniile cadastrului, geodeZlei ~j cartografiei de catre persoanete fizlce 'iii [uridtce autorizate pe tenter ul Rornaniei, aprobata cu modificari ~i campletari prin Legea nr. 795/200', Tn temeiul art 9 alin, (5) din Hatatarea Guvemului nr. 1.210/2004 pnvind organiz:area ~I fUnC~!Dnarea Agen~iei Na~ionale de CadastnJ ~i Publlcitate Imobiliara. republioata, cu modlficarile ultertoare directorul general al Agentiel Imobiliara emite prezentul ordln Nationale de Cadastru
!j>i Publicltate

Art. 1. - Se aproba Regulamentul privlnd autorzarea sau recunoasterea autorizarli persoanelorfizice ~i[urldlce rornane, ale unui alt stat membru al Uniurtii Europene sau ale unui slat care apar1ine Spa\iului Economic European in vederea rea[lzarfi ~i verificarii lucrMlor de speclalitate in derneniul cadastrulut, al geodeziei !?I al cartografiel pe leritoriul Romanie.i. prevazul in anexa care face parte integranta din prezentul ordln. Art. 2. - Prezentul ordin se publici in Monitorul Oticial al Romaniai, Partea I Direetorul getleral al Agen~iel Natlonale
de Cadastru BUCl:lfe~U.29 martle 2010
~j

Publicilate Imobiliara,

Mlhai Busuioc Nr 107

privind autorizarea sau recunoasteraa autori:r:arli persoaneJor flzlce ~j juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunll EUfOpene sau ale unui stat care anartine Spatiului Economic European in vederea realizarii ~i verificani lucrarilor de specialitate in domenlul cadastrului, al geodezlei ~i al cartografieJ pe terftoriul Romaniai

REGULAMENT

CAPITOLUL I DispozitH generale Art 1. - (1) Prezentul regulament stabileste cadtullegal pentru autorizarea sau recunoasterea autori~arii persoanelor flzice ~i juridice care pot sa realizeze ~i verlfice tucrart de specialitale (2) In sensul prezentulul reguJament. termenii ~i expresille de mal jos au urmstoerete semnlfica~ii: a) p8lSoan;!J fizica -cetalean sl unui slal membru al Uniunii Europene sau (ill unul stat care apartlne Spa~lului Economic European. lual Individual, In calitate de suoleet de drept civil. Jiind U ularul unor drepturi ~I obllgatli ce alcatlJiesc contlnutul (sportulul Juridic civil: b) persoanlJ j~r/dici'j ~ enlltate care are sediul social in unul dintre stalele rnernbre ale Uniunli Europene sau ale Spa~ului Economic European. reprezentata de una sau mai mfJlte persoane flzice. constituila eu respsotarea cerintelor legale de fond ~i de fol'ma. de sine sla!atoars" ce are un patrimomu

sa

distinct, in scopul desfa~urarii unei a ctLVita1I specifice, cu toate drepturlle !;Ol obligatii1e ce decurg dill aceasta, c) fuor~ri de sper:iefitate - Iucrari ill domeniul cadastrulu I,al geodezlei !ili al cartografiei. (3) Calilatea de persoane autonzatili se ob Ine prln emiterea de catre Agen~a Na\lonala de Gadastru ~i Publicilate Imobiliara, idenliflcata In contlnuare prin abrevierea A NCPI, sau de catre oficiile de cadastru ~i publiCitale Imobihara. identfflcate in contlouare prin abrevierea OCPJ, a certltlcatulul de autorizare, act ce dovedeste cornpetenta tehnica ~I insu~lrea reglementarilor lega[e Tn vigoar-e a persoanetor fizice ~ijuridice care pot reallzeze ~isa verifice lucnliri de specialltate, (4) Lucrarile de specialltate reall.z.ate de carre persoanele autonzate potrMt prevederllor prezentulul regulamenl, stamprlate de executant, nu pot I utillzate decst data sunt receptlonate de. ANCPI sau OCPI. dupe caz, potnvlt reglementanlor in I/igoare. Art. 2. - (1) RealJzarea luoririlor de speclsmare cupnnde executa rea operaliwnilor de teran ~I de blrou, Intoernlrea

sa

6

MONITORLJl

OFtCIAL AL ROMANIEI.

PARTEA I.

!'Jr. 231/

3.1V 2010

documentelor tehnlce care compun lucrarea. asumarea responsabll1taili corectitLidinii datelor ~t a eocumentelor grafice !j;1textuafe pnn semn~ilura ~I ~tampila, precum ~i prezentarea acestora la ANCPl sau OCPt dupe caz, pentru receptie (2 Verirlcarea lucra(lor ronsts 1n execularea operathrnllor de verfficare la teren ~i la birou, conform Regularnsntului de avizare. vermeare ~I raceptie a lucrarilor de specialltate dm domenlul cadastrului, al geode'Z1ei, al topografle', al fOlogrammeiriei ~i al cartografiei ~i asumarea raspunderll eu privire ia corectitudinea IUCl"8ni verifleale. Art. 3. - (1) Aulonzarea are ca scop asigurarea premise lor pentru desfa~urarea actlvitEi\llor de speciatitale in condiliile indepllnlrii cerintelor tehruce ~i calitative prevazute 'in regulamentele, instruc,iunile ~i normela tehnice eleberate de ANCPI. (2) Prin autorizare se atesta capacitatea tehnico-profesionala a persoanelor trzrce sau juridice sa execute lucrarl de spedahtate recunoscute ofieral ~i destinate a fi preJuate in baza de date cadastrale i?i in tondul naVonal de geodez,ie 9; cartografie. (3' Ateslarea eapacita ii tehnlco-profeeienale se realizeaza prin verificarea rnvefului de pregatire profesionlilla !j1i a postbilita1Hor tenruce de e>::eculare a lucrarllor de spElclalllate ale persoanelor fizice ~i juridice care solioita autorlzarea. (4) On de oate ori se rnsene ldentitatea Wne! persoane flzlce in lucrarile de specialitate, numele se inserle cu tcate literele rnari. iar prenumele numai cu prima litera mare. preeum ~i Iniliala tatalui ell litera mare. CAPITOLUL II ~I recunoasterea autorizarll

Autorizarea

pecsoanelor

flzice

Art. 4. - (1) Autorizarea persoanelor fiztce se so lie ita ~i se aceroa pentnJ una dil1tre categorlile A. B, C, 0 sau E. (2) Persoanele lztce autorizate in categona A pot executa urrnatoarele tipuri de lucrari de specialitate: a) eele crevazute la aln (3) ~j (4); b) prolectarea ~I realizarea rete1elor de spnjin pentru lucranle de speclalilate, c) proiee area ~I realJZarea lucrartlcr de cadastru general; d) reallzarea ~i actuahzarea hartitor. (3) Persoanele fizice autorizate in categoria B pot executa urmatoarele tlpurl de lucrari de specialltats: a) cele preVBzute la alin. (4); b) tntocrnlrea planurilor de situatle necesare stlJdiilor ~j proiectelor din dornenlul construcfiilor; a! crbatttsmulul. al amenajarli tsrltoriului. dellmitarea unitatilor-admtnislr'ati teritortate: c) executarea rnasuratorllor necesare realizer;i sau aclualizaril sistemelor mformallonale specifics domaniulul de ac ivilale, d) lntoorruraa documentatHiortopografice pnvmd stabilifea ~j evaluarea terenurlJor aHale 7n patrimoniul socleLaplor cornerciale cu capital de stat. pntrivit legil; e) executarea masuralorilor ~l a luerarilor tehnice Oecesare intocmiril documenlatmor privlnd exproprlarea penlru ulflllate publica; f) proiectarea !1oi realizarea re1ele1orde indeslre pentru rucrari de specialitate; g) trasarea ~; malerializarea pe teren a !lmitelor imobilelor ~j a conslruc\iilor. {4) Persoanele fizjce aulorjzate Tn categona C pot executa urmeloarele lIpWri de IUe-ran de specialitale: a) intocmirea planurilor de amplpSament ~i delimitare; b) intocmirea planurllor de silua!ie neeesare studillor de prefezabililafe sau fezabllitate de interes local.

c) intocmirea planurilor parcelare; d) intocmirea documenla~iilor de scoalere sau reintroducere din circuitul agncol a lerenlJrilor; e)execlltarea !\Jcrarllar lopografiee necesare punerli in posesie a Ulularilor prevazLj\1 de Isgile fondt,llul funciar. (5) Persoanele tlzice autorizate in categona 0 pot executa urmatoarele Upuri de lucrarl de speclalnate: a) execularea ~i verlficarea, in cadrul procesului de control intern al oalita\ii. a luerarilor din cateqoria A, b) proieclarea,exe<lutarea ~I completarea retelelor geodezice de referin~. c) proiectarea ~I realizarea lucrarilor de fotogrammelOe. (6) Persoanele fizice autorizate rn categoria E pol executa lucrari de special tate numat la nlvelul unitali10r adrnmistratlvterltortale la care sunt angajate Lucrarile pe care Ie pot executa sunt; planur; parcelare, plpnurf de situat1e pentru studiI de prefezabilitate ~llsau fezabitila1e =iii pentru retele ediJllare locale. (7) ANCPIIOCPI. dupa caz, organizeaza gratuit, la cerere, p(Qgrame de pregatire profesionala eu angajatli unitaldor admintstratlv-teritcriale Tn vederea autorizaru in categoria E. (8) Oricare dintre persoanele autorizate in categoride A-D poate fI angajata fn structura funclionala a servicillor comunitare pentru cadastru ~I agricullUra al unita!;i administrativ-terttoriale pentru executarea lucranlor prsvazute la alln. (6). precum ~I pentru cele necesare procedurii suecesorale. Lucrarile de speolalltate executa Ie de caIre aceste persoane S6 fae numai in numele ~i pe seama autorltalil executive. (9) Niciuna dir"jlre persoanele prevazute la alln (6) ~i (8) nu poate executa nicio lucrare de specialitate in nurne pmpriu. Art. 5. - Pot sctlcua aulonzarea persoanefe fizice care indeplinesc condrliile de stud,i ~I de vechime stabilile pentru una dimre categoriile A, B, C, 0 sau E. prevazute In anexa nr. 1. Art. 6. - 1n ederea ob inerii autcrizaril. persoana fizica. cetale-an roman. prezinta un dosar de autorizare la Aft.lCPI sau OCPI. dupa caz, care cuprinde urmatoarele documente: a) cerare-tlp pentru autorlzare, conform anexel nr. 2; b) curriculum vitae, conform anexer nr 3: c) Ilsla a lucrilrilor de specialltate realizats ~i a celor la care a partlolpat, specifJclmd: denumirea lucraril. zona in care aceasta este amp lasata , perioada de executle, suprafata aproxirnativa a IUcraril. tipulluorani; d) diplome de studli, Utluri ~tiin ifice, cursuri de pregatire ~j perfec\iopare; e) documente de atestare a experientet profesionate. cum ar ft: camet de munea aetuallzat, vizat pentru conformilate, adevennte, asttel Incat sa poata fi facuta echlvalarea cu categorille de autorizare pr~vazute la art 4; 1) certifloat de eazrer judlciar, in capie; g) certfficat de caner fiscal, Tn cople~ h) chitanta pentru plata taxei de aulorizare, in eople; i) eopie de pe buletinul de ldentltate sau de pe cartea de rdentltate, dupa caz. Art. 7. - (1) in vederea recunoasteru autorizarii, oeta1enii unui stat membru al Uniunll Europene sau ai unu! slat care apartine Spatiulul Economic European depun Is ANcpr un dosar cu urmaloarefe doeumente: a) eerere penlru recunoa~terea autorizarii: b) copie de pe cartea de identitate saU de pe pa~aporl, valabile; c) curriculum vrtae. confonn anexei nr. 3.: d) COp I; ale diplomelor, ale certificalelor sau ale Htlurilor care alesta pregatirea profesionala in domenlul de speciafltate, recunoscute in condI\ilie Legil nr. 20Q/2004 privlnd recllno8!jlterea diplomelor ~I callficarilor profesionale pentru profesiile regie menta e din Romanta, eLI modlficarile ~I

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA

I,

r. 231/13 IV 2010

7

complelarile ultsrioare, inso\ite de documentul pri"lnd curicula scolara ~istag rile efeoluate in tunpul formarll preleslonale: e) documente de atestare a expeliente' profeslonale astral incal sa poalS fi facuta ecbrvalarea ou categorlile ete autorlzare prevBzute 113rt. 5: a f} certiflcal de cazier judiclar sau all document echlvatem. in copie, emfs confonn prevederilor legale ate statutui membru ale
Urtiuni] Europene sau al unui stat care aparpne Spa~iului Economic European g) ehitanla penlru plata taxel de autorizare. in copie; h) certlfica1 de eezier fiscal, in copie: I, lists cU lI.JcrarUede speciaUtate realizate ~j a celor la care a parncipat. cuprinzand: denumirea lucrarii, zona in care aceasta este amplasata. perloada de execuus, suprafata aproximatMi a lucraril pullucrarll (2} Documentele prevAzute 13 alin (1) trebure sa fie inso\fte de 0 iraouoere in limba rornana, efectuatA de un tradueator autorizat de Ministerul Justitiel, sau de 0 traducere oficiala

spe.clal cesunat acestul scop.

Art 10. - (1) Dosarele de autorizare pentru categorlile A ~i D se depun la sed lui ANCPI. iar pentru categoriile B, C $i E. la sedh.J1OCP!. (2) Eviden\a dosarelor de autorizare se line lntr-un reglstru (3~ Dosarele de autorizare, mditerent de declzia comlslei de

autorlaare, de admitere sau de resplngere a sollcitaril, raman in
arhiva ANCpl respectiIJ a OCPI (4) Secrelarul comlsiel de autorizare raspunde de regislrul de eviden~a a dosarelor de autorizare, precum ~I de integralitatea ~I arnivarea acestora Art 11 - (1) Acl/vltalea de autonzare a persoanetor fizice esle organrzata ~l coordonata de ANCPI pentru toate categorille

echivalen18 . (3) Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene Or! ai unui stat care apartlne SpaUului Econorruc European Lrebule sa
TndeplinBasca aceleasl eondi\ll solleitats cetatenllor romanl in vederea autotizarli, Art. 8. - (1) Persoanele fizice care apartln urun stat membru al Uniunli Europene sau unul stat component al Spal1u1uI Economic European pol solloJta recuneastereadocurnentutul prin care se autorizeaza executarea de lucran de spectalitate. sub rezerva efectuani umJi stagiu de pregatire cu durata intre 0 luna ~I 6 IUni, in perloada slagiului persoana frzica are obhgatia realizeze. Tn colaborare cu persoane fitice sau juridtce autonzate sa. desfa~oare lucrarl de specralitale pe terrtoriul Romaniel, eel puUn 0 iucrare de tlpul ~i complexltatea calor

de luerarl de specrslltate. (2) Autorizarea persoanelor fizice care solicita categorta B, C ~i E este orgamzala numai de OCPI dIn jude~ul in care soUcltanlul TSI are cemicillul fiscal. Art. 12' (1) Autorizarea persoanelor flzice pentru categoriHe de (ucrM A ~I 0 se face de catre ANCPl orin comtsia de autorlzere (2) Prin ordln al directorului general al ANCPI se numesc cornlsta de autorizare SI comisla de solutionare a contestatiilor cu prlvlre fa rezultatele' examenulul de autortzare. .
(3) Ccmisla de autorlzare este constltuita la nivellli ANCPI din speclali!?li in domenlul cadastrulul, al geodeziei sau al cartografiel ~ este formata din presedinte, 6 membri dlntre care unul va fi desernnat supleantul presedlntehn, liii 3 membri suplean\i. (4) In cazul imposibllit.a\ll partlclparii la ~edlntele corrusier de autonzare a unui membru titular, pre~edintele cornisier convoaca unul dintre rnembril suplean\! (5) MembnJl supteant par1,lcipa cu drepturi depline la lucrarile comislei de autorizare, in absente membrului Utular pe care 71 fnlocui~te (5) Comisia de autorizare se intrune~te legal in prezenta a 5 membri. (7) Secretariatul comisiei de autorlzare este aSlgurat de 0 persoans din structura fimcl10nala a ANCPI. numita de directorul general al ANCPI. (8) In vederea constltulril comisiel de autortzare, Dlreotia de cadaslru stabileste 0 !ista CU eel pUlln 9 specian~ti in domeniiJe de specratttate. care se bucura de presligilt profesronal 51 de autoritate morala. (9) Oormsta de solution are a contestajlilor se constituie. cand este cazul. in urma sus\lnerli examenulur de au orlzare. din 3 specialisti "n domeniul cadastrulul, al geodeziel. allopografial si al cartografiei. a iii decat cei din cornrsia de autortzare. Arl. 13 - (1) Autorizarea Tn categoriile de luorari B, C ~i E se face de catrs eornisia de autortzare. organlzata la ntvelul OCPI Cornponenta cornlsiel esle stabilita prin ordin al dnectorulul general al ANCPI, la propunerea dtreclorului OCPI. cu avizul consultativ al Directiei de cadastru. (2) Comisia oe autorlzara a OCPI este compusa din pressdinte, 4 mernbri. dintre care unul va fi desemnat supleantul prel?edintelul ~I 2 membri suplean~. (3) Rrevederile art. 12 alio (4) !iii (6~ se aplic:a in mod

sa

(3) Se excepteaza de Ia prevederiJe alin. (1) soliciLanth care demonstreaaa pri" documente eli au realizat pe teriloriul Rornanlet, direct sau in colaborare cu persoane fTzice arl I uridice autorizate, eel putln a lucrare din categoria de lucrarl de

pentru care soncila recunoasterea autorizarii. (2) La sfa~lIul perioacel de staglu solicitantuJ depune lucrarea de specialitate executata pe teritoriul Rornaniei la ANCP!, recepllonatii in prealabil, de catre OCPI sau ANCPI. dupa caz,

specialitate pentru care solicila autortaarea. (4) Comisia de autortzare dln cadnJI ANCPI anallzeaza rrosarul depus ~I lucrarea de specialitate in oamita in perioada stagiului SI dispune echivalarea dccumenunul de autortzare, (5) in' cazut in care sollcitantLlI ntJ lndeptineste condi\ilIe rninirne pentru incadrarea intr-o categorie de autorizare, conform prevederrlor prezentulul regulemenl, comisia de autortzare dispune, motival, respirlgerea echivelarii autorlzinl. Solicnantul este tnformat in scrts asupra moLivuluI resplngerfi. Art 9. - (1) Sunt autorizate la cerere Fciraexarninare. cu plata taxei legale pentru categoria 0, persoanele flzice rornane care au studii universitare de IlcenV~iIn speclalita\ile geodezie. topografie sau cadastru ~i care lndeollnesc eel put1n ul'la dlntre
urmatoarele condlVI: a) au tillul de doctor in domeniul ~tlinlelor Iflgjnerel?U 1n oricare dintre specialitatile; geodezie. cartografie. cadastru, lopografie. fotograrpme rie sau teledeieqle, b) au atestal de cercetalor !jiUinv Ie principal. gradul 1. consUrer categoria A, class I, gradul 1, expert calegoria A. clase 1. gradul 1, Inglner gradul 1, inginer proiectant gradol lA, cartograf gradul 1. cu 0 vechtme Tn domeniile de speclalltate de minimum 10 anL (2) Pentru -autortzare. persoarrele prevazute la alin (1 (rebuis sa depuna un dosar conform prevederHor art 6,

corespunzator. (4) Comisla de aulorizare sa intrune~te legal in prezen¥i a
eel pu\in 3 membri. (5) Tn vederea constituirji comlsle de alltorizare la nivelul OCPI, Serviclul de cadastru stabllesle 0 lista au eel pulin 4 spec1aliSli in domeniul cadaslrului. al geOdezjei, allopografiel $i aJ cBrtagrafiei care se buoura de prestigiu pro'fesional ~j de autaritate morela. Din comisla de aulorizare fae parte, obligatarlu. inginerul-~ef. reglstratoruJ~~er ~I 0 persoana fjzica

8

MONITORUL OFICIALAL

ROM·

lEt. PARTEA I, Nr, 231f13.1V.2010 Art. 18 (1) Exammarea candidatilor care solicita autorixsrea pentru categoriile de lucrari B. C sau E cons Ie in: a) proba pracuca masuraton la taren sr orelucrarea datelor; b) proba sensa, conform ternaucu stabillte de ANCPL (2) Temalloa se elaboreaza de ANCPI ~i este adusa la cunostinta candidafilor prin afisarea pe pagina de intemet ~i la sedrul oficiului leritorial cu eel putm 10 zila lnamte de data axaminarii Ourata probei practice es e de maximum doua are, pa parcursul unel singure zlle. Art. 19. - (1) Oeciziile comisiel de autorizare se lntocmesc conform anexei nr. 4 (2) Deciziile luate In urma exarninarii se afJ~eaza pe pagina de Internet a ANCPl sau a OCPI ~i ta sediul acestora. dupa csz, in maximum 3 zile lucratoare de la data celei de-a doua probe a examenului. Art. 20 - Deciziile comisiel de autonzare pot f contestate in seris, terrnen de 48 de ore. de Ja afi~rea rezullatelor. Art 21 - (1 ) ContestatHle se analtzeaza ln termen de 10 zne calendaristice de la Tnreglstrarea lor de catre corntsia de solutlonare a contestatiilor. (2) Deoizia comisiei de solutionare a contesiatlltor se comunica in serts contestatarulul. Art 22. - (1) In urma promovaril examenulul de aulorizare. persoana fjzu:;a prime~ta de laANCPI sau, dl:.lpa caz, de la OCPI un certlficat de autorizare, conform anexel nr. 5. (2) Tn lermen de 30 de zile de la emiterea certiflca1ulul de autorizare. persoanele fizice T~iprooura ~t.amplla de autorizare, conform anexel nr 6, penlru categoria de lucrsrl de specialitate pentru care a ob\lnul autorlzarea ~i inatnteaza la ANCPI. respectiv la OePl, rormSlul acesteia impreuna cu specimenul de semnawra. (3) Oriee persoana fizlc::a autorizata poate solioita exarninarea pentru 0 alta ealegone. dac:a Indepllneste condiV-lIe prevaz'ute de regulament. (4) Certlficalul de autorizare ss emite Iotr-un exemplar. iar fnainte de detasarea cotoruhn se scaneaza si se arnlveaza Tn termatelectronic la OCPI1ANCPI. dupa caz, ' Art. 23. - (1) Persoanele fizice autorizate au unnatoarale drepturi: a) sa desfasoare activlta\' 1n domenlul eadastrulul. al geodeziej, aI topografiei ~ial cartografieil b) sa acorde aslstenta tehnh::a In cadrul cateqorlilor de luorM in care au primit automates; c) sa perceapa onorarii peruru ac lvitatile de speclalitate desfa~urate; d),sa i~i uslfna la recep ie h.lcrarile de speelalitate executate; s e) depuna ~i rid ice In numele beneficiarului lucranr de speelatltate documentaiiile Tnreglstrate la OCPI/ANCPI. in vederea avizijr I/recepliei; f) participe la lieitatii; g) sa de~na ~isa foloseasca stamplla: h) sa se ccrrstltule In asocia ii profeslonale, potrlvit reglementarilor Jegale in vigoare; i) sa soliene st sa primeasca date ~I informa~1I din arhiva OCPI/ANCPI, necesare executarii lucrarilor de speclalttate, cO respectarea prevederilor legale in vigoare, j) sa acorde aSlsten\a tehnica, consul ama ~i sa. vertflce lucrarlle realizate de persoane autorizate penliU categorlile A. 8 sau C, in c8zul persaanelor fizioe autorizate in categoria 0; k) sa ceara in numele bel'leficiarului l\,Iorani de specialitate efectuarea oricartli serviciu de calte ANCPI/OCPI, daca este fmputemicit de acesta; I) sa rerum motival realizarea unor IUCfari de speClalitate. ca. unnare a solicilarii in sens a beneficlarulUI. Refuzul sa formuleaza in scris se Tnreglstreaza in registrul de elo'lden\il a lucrerllor realizaleJrefuzate !iiI sa transmite solicrtantului.

autorizata, care se bucura de- presuqiu moral ~I profeslanClJI.eu domiclliul nscal in Jude~ulrespectiv. (6) Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de 0 perscana din struetura func\ionala a DePt, numlta de directorul OCPI (7) Comisia de soluucnaraa contestatiilor sa constitute prin decizle a dirsotorulul DCPI. cand este cazul, in unna sus~nerii exarnenulul de autonzare: cornlsia de solullonare a contesta\iilor este constituita din 3 specrahsu in dorneruul cadastrulur, al geodeZlel, al topografiel ~I al cartografier. alii cecat eel din comlsia de autorizare Art 14. - (1) Mandatul fiecarei cornisn de autortzare este de 2 ani. (2) 0 persoana nu poate f1 membra in acela~j mandat in mal mull de dou~ eornlsil de auterlzare. (3-) Compnnen a romislei de autonzare se poate modifica. prin ordln al dlrecton.IIL1i general al ANCPI cu respectarea prevederilor art 12 si 13, in eazurl bine Justificate. (4) in exerelta rea alribu!iilor sale eornrsia de a utorizare adoptii decfzii cu votul maJorlta~iImembrllor prezentl; in caz de parhate de volurt. valul presedlrrtelul este declsiv. Art~ 15. - (1) Componenta dosarelor de autorlzare este verificala de secretarul comli1iiel de autorlzare. care intocme~te 'isteJe cu solicitarile primite, cornunlea solicltan~i1or data de exarnmars s.tabilftEide pr~edlnte ~iconvoaca rnernbrll cornlslel, pnn dispozi\ie a presedmtelui comisiei de autcrizare. (2) Secretarul prezmta eomlslei de auronzare dosarele persoanelor fizice sau juridlce sollcitante, (3) Membrii cornlsie: de autorlzare SUn' convocali prin dispozitle a preseolntehn ori de ~te on es e nevole, aslfel incat dosarele de autortzare sa fie solLitionate in mod operativ Art 16. - (1) lnaiote de programarea candldatllor la proba practicaiscrisa, cornisia de autorizare anallzeaza dosarele prezentate ~i decide: a) admiterea dnsarului; b) solicitarea depurreru si a altar documente: C) respinqarea dosarului, (2) gedin1ele COfTl'Slelde autorrzare S8 eonserrmeaza in procese-verbale ale liedinielor. (3) in silua\la prevazuta (a alin. (1) lit. b). dosarul poate fi completalo slngura data in termen de 30 de zile de la primlrea adresel prln cam se solicita ccrnpletaraa. (4} Til cazul necompletarti la termen sau al cornpletarf necorespunz;atoare. dosarul se respinge. (5) ln cazul respingerif dosarulut de autorizare sau al nepromovarll exarnenulul de autorlzare. taxa nu se restrture. Art. 17 - (1) Examenul de autorizare consta in doua probe' o proba scrisa ~i 0 probll practicalin'terviu, in functle de €ategona de autorizare sol1c1tatii. (2) Promavarea exarnenulul se va face cu nota minima 7, rezultata din media arnmatica a notelor obtinute 1a eele doua probe, nola minima de promovare a fiecarei probe Mind 5. (3) Exarninarea candida\ilor care solicits autarizarea pentru categotiile de l!Jain A !iiI0 consla il1 sustmerea de caire aCB$tia a unel probe scrise ~j a unui inlervil.L (4) Tematica pentru proba scr'lsa ~I pentru inier'Viu se elaboreaza de Directia de cadasttu ~iasle afi~ata pe pagina de In eroet a ANCPI ori poate fi pLlsa la dispoziVa soljci~nplor la depunBfea dosarului sau l.acarere. ,5) Tn cadrLl! interv.ulu· oandidatul pregat~te, la alegere. in vederea prezentarii, pe langa temetica predz.ata la alln. (4), 0 lucrare de speclahtate la care a particlpat personal, astJ'el inca sa euprinda aspecte, din categoriile de aUlorizare solicitate. (6) Interviul se su~,"e dupa promovarea probel sense.

,n

sa

sa

sa

MONITORULOFICJALAL

ROMANJEI. PARTEAl. Nr, 231/13.1V2010 CAPITOLUL III Autortzarea Art. 25. -

9

(2) Persoanele fizlce autcrlzate in categona E nu beneficiaza de dreptuflte prevazute la alin. (1) lit c), f). k) !;ll I). Art. 24. - (1) Persoanele 1lzice autorizate au urrnatoarele oblfgatli a) sa respecte standardele. metodoloqhle, normele regulamentele ~i insln.l~runil8 elaborate de ANCPI, precum I?i celeJalle dispoti\ii legale in vigoare; b) si;! Incheie conventie cu beneficiarul pentru executa rea lucrarilor de specla1Jtate,conform prevederiler legale Tn vigoare; c) sa il"ltocmeasca ~i sa tina la zi un registru de eviden~a a tucrartlor de specialitate rearrzate/refuzate ~i un regislrU de evidenta a lucrarilor verificate. dupa caz, conform anexei nr. 7: d) sa anun~e in scns, in Lerman de 15 zlie. ANCPIfOCPI despre orice modificare a dornlclllulul fiscal $i a datelor de contact Inscrise in evidenteJe acestora: e) puna la dlspozi'i~ persoanelor imputero1cite de ANCPI sau OCPI datele necesare pentru verlfrcarea acUvita~;; la categoriile de luorari in care au fost autorlzate, precum $1 registrele de eVldenla a lucrarilor reallzate/llerificate; f) sa realizeze numai luerir' de speclaatate din domeniile in care sunt autorizate; g) sa nu pretinda sau sa nu tncaseae aite onorarll decat eele stabilite pctnvlt Jegil ~i regulamentelor ANCPI' h) pastreze minimum 3 ani lucrarlle de specialitate aviza e/receptronate de catre OCPlfANCPt. pe care sa fie mentionate numarul de 'nreglstrare Is OCPIIANCPI 'iii nurnarul de ordine din registrul propriu de eVidenta a lucrarilor adresele de motivare penttu Iucrarile refuzate: i) sa se prezinle,ln urma convocarit, la sedlul ANCPI/OCP1, la data ~i ora stabilite. Persoana con vooatB, aflata in Imposlbilitate de a se prezenta, eamunica OCPI in scris. in limp util. motivuJ neprezentani, astfel ea intainrrea poata Ii

l?i recunoasterea autorlzarii persoanelor jurldice

Activitalea de reaUzare ~ de veriflcar'e a !ucrarilor ~j al cartagrafiel poate fi realizala de persoane juridice care au in statutul ~1 in contractu I de sceietate ea obiect de aclivitate principal .Activrlatl de inginerie !;ii consultanta tehrllca legate de aceste dcmenil, conform Clasificarii activlta1,lor din economia na~ionala. Art 26. - (1 ) Autcrtzarea perscanelor jurldlce se solletti! si

din domenlul eadastrulul, al gaodeziel

se acorda in conlorrnitate cu prevederile anexei nr, 8, asUeL
a III-a - pelllru categorille de lucrari B C; a II-a - pernru catego(ia de lucran A I - pentru Gategorla de lucrarl 0; S. clasa speciala. (2) Se pot auloriza in class speclala ~i persoane juri dice care nu Tndepllnesc condi1iile art. 27. pentru a executa Iucran de cadastru, de geodezie !;"ii de cartografie ,n interesul propriU al instltu\iei publiceipersoanel jundice eu capital majoritar sau partIal de stat ~I CtJ allgalali proprll Prin fl'lferes proprlu se lote1ege reallzarea lucrarilor de cadasttu, de geodezie, de cartografie in folosul angajaloll.llui (3) Lucrarile executate de persoanele jurldice autorizale in class S sunt ~l.ampifate numai de caIre aces tea, eu men ionarea persoanel Ozlce autorlzate care a executa lucrarea de

sa

a) clasa b) clasa c) clasa d) clssa

sa

,I

specialltate,
27. - (1) Persoanele Juridiee care solicita ANCPI au obllgalia sa dovedeasca prin documente justificative: a) nurnarul persoanelor fizice autcrizate Tn calitate de asocial. administrator sau almajal pe 0 perloada nedeierminata, cu norma tntreaga. In funelie de etasa sollcifata; b) deunerea mijloacelor necesare realizanl ;;i lIerrficarii lucrarilor de specialltate: dotarsa tehnica adecvata. logistica ocrespunzatoare, asigurarea condlpilor optime de desfa~urare a lucrarflor de teran ~i de blrou, c) de~nerea unui sediu sucial sau a unul lac unde se exercita gestlunea adminisfrahva ~j conduce rea erecllva a afacerllor. in cazul in care acestea nu se reanzeaza la secllul social declaral. (2) Documentele sunt fnso\lte de un raport de verificare. intoemit ~I semnat de jr1ginertJl-~er al DC?I din judetul in care persoana juridica 19'iare sedlul social Art. 28. - ( ) in vederea ob~lnerii autorlzaril. persoana juridica rnfi!Olata in Romanla depune la ANCPI un dosar de autorizare, care con~ne: Art

autorlzarea

reproprarnata, j) sa refaca lucrarile de specialitate executate, la solicitarea ANCPI{OGPJ, in termenul stablllt; k) sa execute luerari de speolalitate cu aVIZ de execut,ie ~i pe baza de documente $i date provenite dtn surse autonzate: I) sa nu aducA atmgere probrtaUi Wiprestigiului prafesional; m) sa nu refuze repelat ~i nejustificat executa rea de lucrarl de spectalltate $1 sa nu condlponeze incheierea conven mar pentru executarea lucriirilor de spacialnate de stlputarea un or clauza lnechltabile: n) sa det na certificat metrologic vaJabil pentru aparatura de rnasural utillzata. Hcenle penlru sistemul de prograrne penlru computere ~l procedunte de apucsre a lor furnizate odelta cu compu erul sau separat 0) sa· roloseasca~t.ampila numai pernru lucrarile de a) cererea-up prin care sollcita autorizarea. conform an$ei specialilate executate in nume propnu, nr.2; (2) Persoanele flzice autottrate In categoria E nu au b) raportuJ de verifioare, prevBzut la art. 27 atin, (2); obliga~ile prevazule la alin (1) Itl. b), c}, g), m)~r 0) c) documentele prevm:ule in anexa nr 9; 3) Persoanele fizice autorizale nu pol executa lucran de d) chestionarul de evaluare. conform anexel nr. 10; speclatitate pe seama si in numele petsoanei juridice e) chilenIa pentru plata taxei de autortzare: neautorizata, cu axceptla persoanelor Dzlce autcrlzate Tn f) ilsta persoanelor ftzire aulorlzate, angaJate . pe baza caTOra categoria E. care pot executa li.Jcrari de speciaJitate pentru se autorlzeaza firma. unitatea admlOistratlv-lerloriala angajatoare - primariaJconsiliul g) certiflcat de cazier fiscal. local=-. unde sum angaJale. (2) Dosarul are paginile numerotate, iar documentele se (4) Persoanele flzice autorizate angajate in cadrul persoanelor jurjdice autorizate completeaz3 in registrul de prezinta in ordlnea men\ionata la alin (1). Art. 29. - (1) fn vederea r.ecunoBl?terii autorlzarii. persoanele evidenl-Cia rucrartlar realtzateJreftJzate ~i in registrul de eviden\il a lucrarilor verlficate ata IUCfarile de specialitate executate in juridice infiintata intr~un stat membru al Unlunii Europene sau 81 Spa,iului Economic European depun la ANCPI un dosar de nume pr.opriU. cal ~i lucrarile executale in numele persoanel autorizare cu urrnaloarele documente: iurtdice a) carerea pon care soOcita reCUnOB!?tereaautorizarii; (5) Perssanele fTZlce 8utorizale sunt supuse controlului de cafre ANCPI/OCPI 0 data Ia 3.aOl sau on de cate ori este nevole b) dedaratia priVind sediul social !?i sediL.1I secundar

sa

10

MONITORUL OFICIALAL

ROMANfEl, PARTEAI, Nr. 231/13.IV.201Q propus de directerul Directiei de cadastru si aprobal de dlreclorul

c) certificatui sau once document [ustlfieativ, In copie. car-e ca persoana juridlc8 este inregistrata in SlaWI care apartme Uniunii Europene sau Intr-urt slat care apartlne Spaiiului Economic European emis de autorilatea cornpetenta a statului de origlne; d portofoltul au lucran de speclalltate executate; e) cazierul fiscal sau alt document echlValent, emis eontcrm prevederilor legale ale statu lui membru al Umunii Europene sau ale unui stat care aparune Spatiului Economic European; 1) chltanta pentru plata taxel de autonzare. (2) Docurnentele soficitate la alin. (1) trebute sa fie Tnsotite de o raducere efectuala de un 1raducator autorizat de Mlnlsterul JustJllei sau de 0 traducere oficiala echivalenta. Art. 30 - (1) Persoanele jurldice inrlintate intr-un stat membru at Uniunfi Europene sau tnir-un slat care apartme Spa~iului Econormc European pol soliclta reeunoasterea documentulUl prin care se aulorizeaza realizarea tucrarilor de specialitate. (2) Persoanele juridice prectaate la alin. 1) au obligatia sa dovedeasca prln documente jusUficative a) nurnarul persoanelar flzice autorlzate sa execute lucrari de specialitate in Romania, in calitate de asnciat, administrator sau angajat pe 0 perioada nedeterminata cu norma intrea9a~ b) delinerea mljloacefor neeesara reaUzilfli ~J venficariI lucranlor: dotarea tehnlca adecv'ata, logistica corespunzatoare. asigurarea condl~mor optlme de desFal?urare a IUCfarilor de teren 51 de blrou; c) de~nerea unul sediu secundar de desfa~urare a activit a ii in Romania (3) In vederea recunoasteril autorlzartl, persoanele juridice infiintate inu-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat care aparpne Spatiului Economic European trsbuie sa indeplineasca aceleasl condilii solicitate perscanelor juridice rornane in vecerea autonzarii Art. 31. - ( ) Autorizarea se rea lizeaza , la solloitarea persoanelor ]uridice, de eatre comisia de autorrzare constitulta la nivelul ANCPI. (2) Cosarele de autorlzare pentru perseans [uridics se inregls1reaza ta ANCPI intr-un regjstru special destlnat acestui scop ~ se arhiveaza prin grija secretarului cornlslei de

sa probeze

general al ANCPL ProgramuJ de control se aduce Ja cunosun a
persoanelor juridice autorizate in termen de 7 zile de ta aprobare. Art 37. - (1 Persoanele juridlce autorizate au urmatoarele a)

dreplurl;

Art. 32. - (1} Comisia de autonzare anallzeaza dosarul. evatueaza conditiile tehruce, de personal ~ifinanciare indeplinlte de persoana juMdic:a respectlvB !?i decide admiteJea/respingerea autorizilrii Tntr-o clasa corespunzatoare. (2) Pre edenle art. 12 alln (3)-{8) ~i ale art- 14 alln. (4) S8 apUca in mod corespunzater Art. 33. - (1) Certtficatul de aotortzare a persoanelor JlIridice este semnat de presedfntele comisrer de autorizare si de dlrectorul !;jeneral al ANCPt (2) Modelul certi lcatului de autonzare esta prezentat In

aulorizare.

anexa nr 11

Art. 34 - (1) Certiflcatul de autorlzare a persoanelor jurldice este valabil pe 0 perioada de 5 am, urmand a fi relnnoit in aceleasi conditii ca la autorizare. (2) Orlce persoana jundica autorlzata poate sollc!1a erteand examinarea pentru 0 alta clasa. Art. 35. ~ANCPI controleaza activitatea persoanelor Juridlce: aUlorizate in ceea ce prive~te cal.itatea lucrarilor de specialitat~ executate. aparatura, sistemu( de programe pentru compulere ~I procedurile de aplioare a lor fumizate odata cu computerul sau ulterior. persona luI angajat autorlzat. Art 36 - Persoane1e juridice sunt supuse conlrolului de persoanele impulermcite de ANCPlla un ln1el"'ial de: 2 arl! sau ali de cate ori asle nevola. conform programutui de control

c) sa acarde consullanta tehn lea de specialitale pentru clasa de lucriri In care sunt autorlzate: d) sa execute lucrari de specialltate ~l masumtori pentru clasa de lucrari Tn care sunt autorizate; e) sa oelinii ljii sa foloseasea stampila 2) Persoanete juridice autonzale in class S nu au dreptul sa partlcipe la licilalii in nume prepriu, avand oa obtect realizarea lucrarilor de speciahtate din domemul cadasmrlu]. al geodeziei ~l al cartografiei. Art. 38. - Persoanele juridice autorizate au urrnatoarele obliga\ii: a) respecte loate aclele ~i dispozitllte legale, regulamentale, rnetodoloallte, normele ~i InSlruc\iunile tehrnce, elaborate de ANCPI; b) sa aslgure perf~ionarea profeslonala a personalulul de speclalllate; c) sa prezmte Is ANCPI, respecti la DePl, specimenul de stampila, conform anexei nr, 6. in termen de 30 de zile de la primirea certlflcallJlul de autorizare d) sa nolifice in sons la ANCPI, in termen de 15 zile de la aparitle, mcdlficarea corldi!illor care au oeterminat autorizarea: modiflcsrea statutului de funcnonare modjffcarea sedlulul soolal/secundar rnodificarea s ructuril a5001a11l0r. a administr-atorilor sau a persoanetor rlZice autorizate, a angajatl10r permanenf in baza carera a fost autorizaLa persoana juridica, sancuunile comerelale primIte. starea de faliment: e) sa in~liinteze ANCPI despre infiinlare3 sedlllor secundare; 1) sa refeca lucririle de spacialitate executate, la solicflarea OCPI, in termenul stabiU : gj sa execute lucren de specla'litate au avtz de execu Ie !iii pe bad de documents ~ date provenite din surse autcnzate: h) sa nu aduca atingere probi~11 ~j presilgiului profeslonal; I) nu refuze repetal ~i nejustilicat executarea lucrarllor de specialltats 61 sa nu conditloneze j['lcheierea con\len~ilor pentru execularea iucrarifor de specialitate pon stjpularea unor clauze nechilabile, j) sa asigure prezenta persoanei fizice autorlzate angajale la convoearea OCPI sau a unul reprezentant al lioneL in cazul in care eel care a executat lucrarea de speclalltate no se poate prezenta; } sa detina certtficat metrologic vaJabi! pentru aparatura de rnasura; utltlzata, indiferent dace este in proprietate sau inchirlali, ~I licente penlru sistemul de programe pentru computere ~I procedurile de apllc.are a lor furnlzate odata cu computerul sau ulterior; I) sa tntecrneesca si lina Ie zi un reglstru de evidenta a lucrarllor de specialltate realizateJrefuzate ~i un registru de evidenta a lucrarilor verificale. dupa caz conform an exe i nr, 7.

b} sa Incheie conventii de colaborare

sa participe

la !tcitatii conform prevederilor legale;

sa

sa

sa

Raspunderea

ju(idica

CAPITOLUL IV sancponarea persoanelor Juridice autorizate

,i

fizice ~i

cau-e

Art. 39. - (1) Persoanele f1zice~Ijwidice aulorizate rasplJod civil, disciplJnar, penal. dupa caz, pentn.J neTndepOrilree sau indeplinirea defectuoasa a obhga\Jilor eEl Ie revin, conform prezentulUl regulament ~f legilor in vigoare.

MONITORUL'OFICIAL

AL ROMANIEI.

PARTEA I. Nr. 231113.IV.2010

11

(2) R§spunderea disciplinara 8 persoanei fizice sau juridice aulorizale nu exclude ce!elalle forme de raspundare juridica (3) Raspunderea discipllnara a persoaneJor fizice sau juridlce autorizate poete angajata in urrnatoarele eazun: a) nerespeclarea dtspozitillor legale, a meledologiilor, a nannelor tehnice. a regu!amentelor ~j a msiruc iuniJor elaborate sau avizate de ANCP1; b) executarea luerariler de specialftate fara aVlz de executle sau pe baza de documente ~j date provenne din surse neautonzate; c) refuzul nejuslifica de a executa lucrarl de speeialltate si/sau condi\ionarea incheieril convert mar de stlpularea uncr clauze mechltabite: d) conditronarea lncheieriiconver1tiilor C\.J beneficiarii lucrarilor de speolalrtate prin clauze care stipUleaza prestaui supUmentare. care nu au l-B9atura ell obiec ul aeestera sau care. d~i au tegatura., in alte conditii. nu ar fi sOlicitate de beneHiciar. e) perceperea unor onerarf care dep~esc onorariile slabilite in condi!iile Legii nr, 217/2007 psntru stabilirea crileMlior de baza a taxelor ~i tarifelor afarente elaborarli,anaH'tei ~i verlflc.Aril documentatlilor cadastrale pentru inscrierea Tn cartea funciara a terenuri/ar agrlcole; f) savar~irea oricaror tapte de nalora sa aduca atingere onoarei probilatn ~ipres igiuluj prefesional, g) neinreglstrarea lucrarilor despeclalltate/a soliciiarilor in regislrul de eviden\a a lucrarilor realizaleirefuzate. ArL 40. - (1) Sanqiunile disclplinare care pot fi apllcate persoanele flzice ~i juridice sunt: a) avertisrnant, b) amanda de Ie 50 lei la 1.000 lei inclusiv; c) suspendarea cerlificatului de autorizare pe a perioadil de la 0 lUna la 3 lun;; d) relragerea certificatului de autorizare, (2) Punerea in aplicare a sanctiurulor prevazute la alln. (1) se face conform prevederilor prezenlutui regulamel1t. precum I)ti altar prevederl legale in ma ene. (3) Suma provenita din amenzite prevazute la alin (1) lit. b) se face venit la bugetul de statibugetuJ local, potrivU prevederTIor Ordonantei Guvernulu! nr. 212001 privmd regirnul juridic al contraventhlor; aorobata cu modificari ~i complelM prin Legea nr, 180/2002, cu modlficarile ,?i completanle ullerioare Art. 41. - Persoanele fizice :;;i jlJridice autonzate sunt sanctionate cu avertismeni in cazul prime; aoatert, Tn shuatla in care nu se aphca sancuunea suspendarli sau a re~rageril certificatului de aulonzare Art 42. - (1) Persoana fizlca aulorl~ala este sanctJbnata eu amenda de la 50 lei la 500 lei inclusiv, in urrnatoarele cazurr a) dupa prirnul averusment; b} pentru neil1deplinirea oricare! obligaW prevazute la art 24 alin, (1) lit. a), d). g), j). I), m) ~i 11) (2) Persoana flZica autoriLala este sanctionata cu amend! de la 500 lei Ie 1.000 lei Inclusiv, dupa aplicarea amenzh prevazute fa alin. (1) sau pentru incalcari ale orlearor obliga ii prev8zute la art. 24 alln (1) lil c), e). h), k) ~I Q). Art. 43. - Persoana jurldica autorizata esIe sanctionata cu amanda de la 200 lelia 1.000 lei Inclusiv, in t'unC\Jede gravitatea faptel, pentru. a) nerespectarea obJigaPltor prevazute la art 39; b) incalcarea continua a prevederllor prezentulUl regulament ~1ale leg lIar in vigoare. ulterior aplioorli sanc~unll cu avertismen MM.- Plata arnenzilor care S8 cuvin bugetului de stat se face Is CEe BANK -5 A on la unitaWe Trezorenel Stalului iar amenzlle cuvenite bugelelor locale sa achita la CEC BANKSA sau la casierlile auloritatilor adminisltatJei publice locale on

n

ale altar Ins1ilulii publica abllitate sa adrrnnlstreze veniturlle bugetelor locate. Art 45 - (1) Dreptul persoanelor flzice SaLl jundice de a reaUza lwcrari de spBClalitate se suspenda in urmatoarele cazim; a} cand Irnpotriva persoanei flzice sau jundice autorizate s·a dispus sanetiunea disciplinara de suspendere a dreptului de 8 realiz.a luctarl de speclaUtate, pe 0 penoada de la 0 luna la 3 funi; b) ln caz de plerdere sau distrugere a certlllcatulul de autorlzare ~i/sal.l a ~tanipllei. pana la refacerea acestora: c) in caa de incapacitate temporara de rnunca, constatata in cOndl\iIIe legiL pe ourata extstentel acesteia: d) pe 0 perioada de a luna, in caz de neplata a amenzIi, dupa 30 de zile de la data cornunlcarn procesului-verba! de constatare; e} pe a perioada de la a luna Is 3luni. in cazul neprezentarii nemotlvate la oonvocarea OePt. t) pe 0 perloada de 0 luna de Is data constatarii, in cazul nerespectsrn prevederllor art- 39 slln (3) lit d); g) pe 0 penoada. de 3 luru de la data constatartl, pentru nerespectarea prevedenlor art 24 alln. (1) lit. 0) (2) Suspendarea dureaza pana Is tncetarea cauzel care a determ lnat-o. (3) Prevederile aim. (1) lit. e) sa apllca ~ persoanelor juridice autorizate. care au angajale persoane flzice sSI1G\ionate pentru luoranle de specialitate executate in numele persoanei juridlce autorizate. (4) La Identlficarea uner modific,ari etectuate de persoana fizica sau JUridici autorizata iJ1 doeumentete recep ,ionate de OCP"ANCPI. ulterior recep~ei, se aphca saflc!iunea suspendarii eertlftcatulul pe a perioada de 3 luni, indiferent de data constatarii tapte: (5) lmccrrurea documentatlilor rara exeeutarea masuffiloril.or la teren se sanctioneaza cu suspendarea certiticatului de autorlzare pe 0 perioada de 3 luni indiferent de data constatarf 'apteL (6) in cazul axecutarii IUcrarllar de speoialitate fara iflcHeierea oonven ei de prestari de sarvldl se aplica sanctiunea suspendarf certificalulul de autorizare pe 0 perloada de 0 luna, indiferent de data constatarll faptei. (7) Th caaul neprezentarft, rnotiv, la convocarea OCPI jn legalura ell IwemMle executate, OCPI aplloa sane iunea suspendarii certiflcatului pe a peri.oada de la 0 luna la 3 luni. Arl. 46. - (1) Raspunderea disGlpllnara a persoanelor jurldlce autorizate este angajat8 pentru faptele proprii precum ;>i penttu actele savar~/te de persoanele fizice autorlzate angajate. (2) Penlru faptele proprii persoana iuridica autorizala raspunde prin reprezentantii sai legal! (3) La constatarea conditillor de suspendare. ANCPI anun\Ci in scris persoana Juridica auionzata despre susoendarea certifrcatului de autorizare. Art 47 - (1) Dreptul de a reaHza luctirl de speclalilate se retrage in urmatoarele eazurl: a) oand lrnpotnva persoanei autortaete se dispune sancpunea disciplinara de retragere a cer1ificawlUI de autortzare: b) eand se constata es Bunt il1depliOlle conditiile penlru a treia suspendare a dreptull,lj de a realiza luerar! de speclalitate in uillmii 3 anI' c) cand persaana autorizata executa lucriirl de specialila!e pentru categonile de rucrarl pentru care nu este au orizaLi sau in perioada in care alUarizarea esle suspendata. (2) Persoal1ele ale caror cerLificate de autorlzare sunl retrase pot soliclta a noua autorizare dupa 3 ani de la data relrageni aces lora.

rani

12

MONITGRUL OFtCIALAL

ROMAN lEI. PARTEA I, Nr. 231/13.IV.2010 confectionarf respectiv. unei noi starnplle se mregislreaza specunenul

Art 48 (1) Certificatul de autortzare valabilitatea in urmatoarele cazun:

j~i lnceteaza

a) Is cererea persoanei autorizate; b) in cazul depfl~irli nejustiflcate e termenului de ridicare a certificatului de autarizare sau a lermenului de inaintare a specrrnenuloi de ~tampila. prevazu1e in prezentul regul8men~

c) la decesul sau la declararea judecatareasca a mortfl: persoana automata este condamnata printr-o hotarnre judecatoreasca ramasa definitive ~i irevoeabilA in legawra cu actlvltatea sa; e)Tn cazul punerli sub interdlc Ie a persoanel aulorlzate prin hotarare judecatoreasca definitive ~i irevocabila: f} in cazul inceiBrii call1A~1 persoana juridicii. de (2) Certificatul de aulortzare Tn categoria E esle valabil pe perioada in care parsoana fiZica este angajata in baza unui contract de muncafraport de servlclu, de catre unitatea adminislraUv-IerJtoriala Art. 49. - Abalerlre disciplinare sava~ite de persosnele fizlce {)I juridlce autarizate se constata de caire persaaneJe Tmputemicite prin ordin al direclbrului general aj ANCPI sau al directorulet DGPI. dupa caz, care intocmese un preces-verbal de constatare, contorm snexei nr, 12. Art. 50 - (1) Aplicarea sanetiunilor disciplinare se face aslfel: a) amenda li'i avertlsmemut se apliea prin procesul-verbal de constatare a abaterf disCiplinere incheiat de carre persoansle
d) csnd imputemjaite, b) suspends rea dreptulul de realizare a lucrarllor de

speclalttate se apnea la propunerea persoanelor impulemiclte care au constatat abaterea. avizata de inginerul-~ef al OCPlldrrectorul Direc~el de cadastru. prin declzie a direotorutui OCPI sau prin ordin al directorului general a1ANCPI. dupa caz, (2) Sancpunea se aplica de OCPt in cazul in care abaterea discipltnara se realizeaza pe raza teritoriala de competenta a acestuta, mdiferenl de emitentul certificatului de autorizare (3) Retragerea certificatului de autonzare se face la propunerea dirsctorulu: OCPI prin ordln al directoruJui general al
ANCPl.

(:3) Geodezii cu drept de semnatura. aulorizali prin Ordinul GeooezUor din Romania suru autorij1:8Vde crept ~I sUnt obliga~i ca in termen de 8 lunt de la intra rea In vigoare a prezentului regulement sa ob\ina cerllflcatul de autorlzare ~1~Iampila, tn ca!egarflle prevazute de prezentol regulament, CU plata taritelor legale. (4) Persaanele fizice autorizate de ANCPIIOCPI anterior anului 2007, Tn terneiul Regulamentulul privirtd autorlzarea persoanelor flzice ~i juridice care pot sa realizeze l?1 sa venfice lucrari de specialitate in domeniile cadastrulul, geodeziei si cartoqratlel pe tertloriul Romaniei. aprobat prin Ordinul ministrulul adrnlnistrafiei publica nr, 538/2001 ). cu modilioarile ~[ ccmpletarile ulterinare, sunt obligate ca in termen de 8 luni de la inlrareain vigoare a prezentulut regulament sa 1!?1 reinnojas~ certificatul de auterizare ~Istarnpua, pMn depunerea unul nou dosar de autorizare care con~na certlficatul vechi ~i ~tampila, cu plata tamelor tegale. fera reexaminare. (5) Geodezii cu drept de semnatura t;ii persoanele flzice autorizate care nu se conformeaza prevederilor alin. (3) ~I (4) nu pot depune lucr~ spre avizare la ANCPilOCPI dlJpa expirarea termenuluL Art. 55 - Raspunderea pentru aptlearea sancdunltor prevazute de prezentul regulamen! fevineANCPl/OCPI Art. 56. - 1n cazlllin care persoana fizlca sau Juridlc8 sohci{j reexarnlnarea in vederea aL!1oriziirli se achita 0 noua taxa de

sa

au tori:zare.

Art. 67. - Modetele de ~ta'mpila penlru persoanele flzice !?i juridioe autorizate sunt prezentate tn anexa nr. 6. Arl 58. - (1) Documentatllte intocmlte de persoanele Juridlce autonzate sunt starnpltale de catre persoana fizica autarizata care executalver1f1cli lucrarea $1de oatre perspana juridlca autorizata. . (2) Documentatd1e intocmlte de persoanele lizlce avand categoria E sunt starnpilate de aeastea ~i de lnstitutia la care sunt ~ngajate :;;i in numele careia executa lucrarea. Art. 59. - Tabelul persoanelor flzice iii Juridice autorizate se afi!?eaza pe pagina de imernet a ANCPI ~i se actualizeaza perms nent. Art. 60. - OC?} ~n eviden a persoaoetor fizice autorizate din categoriile B. C, E ~i 0 comunlea ANCPJ.
Art 61. (1) ANCPI construleste
0

Art. 51. - Impctrivs ordlnulul sau a declziei de sarrctlonare partea nemullumita poate face contestatte in termen de 30 de zile de la cornunicare, la instanta de contenoios adrninlstratrv cornpetenta, potrlvit legiL Art. 52 - Pe durata suspendarii dreptulur de executare a luorarilor de speoiatltate sau a ratragerii certificalului de aulorizare persoanele flzice ~i juridlce autorlzate nu au dreptul sa faea uz de certlficatul de autorizare !iiIde ~tampila, acordate de ANCPI. respactiv de oept. lncalearea prevederilor acesnn articol canstituie Infrac~lune si se pedepseste coniorm legllor in vigoare.
CAPITOLULV Dispozitii finale

platforrne electromca

Art. 53. - Remunerarea membrilor comisiei de a torizare se va face potrivit legil Art 54. - (1) Persoanele fizlce ~i jurldlce autorizale sunt obligate sa anur!te ANCPIIOCPt degradarea. dlstrugerea sau plerderea cerUficatului de autonzare orl a starnpllel in termen de 7 zite de la constatare. (2) ANCPIIOCPI eUbereaza un dupllcat al certificatuJui de aulorizare respecllv. cu un numar nau de serie, la saHcilarea scrisa. prezentata de persoana in c::.auz8 Sollcitarea este Tnsotita de un exemplar al ziarului in care s-a pub1icat declaratia de nulitate ~I de chrtanta pentru plata tarifului Tn cazul

prin intermediul careia se face schlmbul de-infomla~i prlvind lista per:soane!or FlZlce si juridice autorizate pentru executarea lucrarilor de specialTtate de pe tentonul Romfiniei ~i cea a celcr stabilili pe terl1oriu! altor state rnembre ale Uniunij Eu ropene ca re presteaza servieii pe terltorlul Romanlei. procedurite de autorlzare ~I rnasurne dlsciplinare definitive dispuse. (2) ANCPI coopereaza, prin Intennediul Sisternulur de inrormare in cadrul pietei interne. SIPI. cu autontatlle compelente din celelalte state membre ale Uniunii Europene in vederea asiguraril controlului prestatcritor de servloi !il al servlclilor pe care acestla Ie presteaza .. Art. 62. - Taxa de autorlzare se stabtle!,>te prin ordln al mlnislrulul administra1ief ~[ iniemeler. Taxa de- autonzare se achita de soncitant odata cu depunerea dosarulur de autorizare sau reautorjzare. Art. 63. - Anex-ele nr, 1-12 fae parte integranta din
prezentul regulamen

., Abrogal pi'in Ort!inul minlslruluf adminlstratiel ~ inlemelO( nr. &11201(J IlI1vlr!d abrogarea ufiDt acte nonnative.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA

r. Nr 231'13.IV2010

13
ANEXA Nr. 1

Ii reoulamsnt

Condilii minime de autorizare pentru persoane fiz Ice
CategOrl9 de sutonzare

Stud!!

DomenfuJ

Ve.ahimea minimA TnspedalllBle
(a"'l)

0

Studii unlversitare de licents

SUL

Geodezie, cadastru lopografie, cartografie. topografie min lera Geodezie, oadaslru, topografie, c:artografie. opografle miniera Geodezie, c:adastru, topo,grafie, cartogr.:lfie. topografie miniera sau studii echlvalente Geodezte, cadastru, opografie, cartografie, topogr;;jfle miniera Geodezle, cadas1ru, topograne, cartografie. topografie minieri sau studii echivalente Cadaslru, topografie. cartografi.e,. fapografie mlnlsra Cadastru, topografie cartografie, topografie

7 3

A

StudTi universitare de licenta/StudU supsdoare de scurts durata

SUL

SSSD

5

Studii universitare de HcenWStudii superioare de sourta durala

SUL

2
3

SSSO

I:
4 4 3
1

B

Studil postlioeale Studll medii de specialitate Slud!i de reconversie profesionala

SUL,

miniera

SSSD

Cadastru. topog~ffe. cartogralie, topografie miniera Cadastru. topografle. cartografie. topografie miniera

StLJdli universitare de Iic~n~a/Sludii superioare de $Curta

SUL

durata

Alte speciaJitatl ... 3 semestre Tn specialitatJIe cadastru, topografie, cartografle Cadastru,lopografie, cart'?9.rafle .. topografie mlnle~ sau sl!Jdh ech Ivalente Cadastru. lopografie. cartografie. tapGgrafie

2

SSSD C
Studli posUiceale

1

-

miniera

2

A1tespecianta~ + cursuri de reeonversle profesianata Cadastru, topografie, cartograile, lopografie

3 3

Studii medii de

specialitate

SUL.

mlniera

Stud II de reconversie protesionala

SSSO -

Cadastru, topografie. cartogratle. topografie miniera Cursuri de pregatire prafeslonala organizate/recunoscute de ANCPI/OCPI

2

E

Minimum studii medii

SUL-

SSSD -

stud» urllllersltare de ficen\8 studU superioare de scurta durafa

14

MONITORULOFICIALAL

ROMANIEI

PARTEA I, Nr. 231/13.IV.2010

fa requ/amenl
Model de cerere pentru autorizarea Caire ANCPIIOCPI ..•........... Domnule/Ooamn~ presedinte alIa comisiei de autortzare. jude\ul str e-mail SubsemnatulfSubsemnata ' nascutlnascuta Tn localltatea . __ _ , avand cetatenla , domrcillatldomicllta~ in localilalea _ nr , bl. ...• sc ., et. ap , sectorulljodetul , lelefon , cod numeric personal') U_LU-'_I_LLLIJ_U, posesorfposesoare alii:! diplomei inglnerJsubmglner/tehn;cian, seria/nr _ prernoua , eliberata de .. din solielt autortzarea in categoria de IUc.ri!lri lBIC/D. A persoanelor fizlce

ANEXA Nt. 2

. . , de

.

Tn sustlnerea cerenl anexez urmatoarete: 1 curriculum vitae; 2.lIsla de ILJcrM de specialltate reaJlzate ~ia celcr la care am participat (denumirea lucranl, amptasarnent, tipuri de lucrari de special,ilate reaUzale etc.): 3. copi! ale actelor de sludn/spe&lslizari; 4. copla carnetului de munca, vizat: 5. certificat de cazier judiciar, original; 6. certlficat de cazier fiscal, original; 7. chitanta taxa autonzare, copie.

Semnatura
Data _

.
..

OJ Sau

ectllvalenl.

Model de eerere-tip CatreANCPI

pentru solicitarea

autorizarii

persoanelor

juridlce

Domnuie/Doaml18 presedlrue alla comisiei de sutortzare, ................................................................
(denumlrea persoanel{Vnd1ce)

_

sooetate comerciala Inrnatriculata in .)

_

,

CUI") et. ...• ap in cahtate de

_ , cu sediul in loealitatea str nr , bl. sc. . , sectorul{judelul , telefon , tax . , reprszenlata prin .. solicit autorizarea ca persoana juridica pentru a reallza ~i verifica lucrari de specialitate din domeniile cadasrrulut geodeziei !?Icartografiei in clasa: I 0111O/lll 0, conform prevederilor Reguiamentului privind autorizarea sau recunoaslerea au ortzarii persoanelor tilice ~I juridice romans, ale unui stat membru al Uniunil Europene sau ale Ullui stat care apartlne SpaliUlui Economic European Tn vederea reallzerii si veriflcArillucrarilor de specialitate in demeniul cadastrutul, al geodeziei ~ial cartografiei pe teritoriul Romanie!. aprobat fnrl~u~t~i~~~:~:~~~~~~:~~::~~:~~~~~ .~~~O~~~~.d~.~a.~:~~~ ..~~. ~ ~~~~l~.te. ~

I.~.~.~.i~:~~. ~: ~~: ~.~~~~~.~ _

.

Semnatura Data

"

. .

'J Se

men~orleaza statui Tn care a fast infilnla1a socletatea . •• ) Saw ei:hl\lalent

MONITORUL OFICrALAL ROMANIEI. PARTEAI. Nr. 231f13.1V.2010

15
ANE)(ANf ~Jam.f1J ~

Curriculum vitae
Informa~i personale Nume I Prenume
Adre5a(e)

(mode/earopean)

rel~!on,oane}
Fax(url

MobiL

E-fT1.alI(urtl NaI1ot'lallli3\e(..tiJ\i)
Data !l8$lerii Sex

locul de munca vim I Domeniul

ocupa~onal Experienta profesionalil
Perioada Funcpa sau poslul OQJpat

A!;(lvitBtt llpuJ

SI responsabi

ilall prinCipa'1E! de adi 'ale
Penaatla

Numele s a<lre.sa angajatorUllIl

acffVIIA¥! sau sector:ul

Educafie ~ifarmare
Callhcarea diploma oblinulil
Discillllnele princlpale studiate J campa aIllt! orQfesioIlClIe doband e

Nurnele ~lllpollnsliluliei de jtJv3(amOOII furnl20rulw de formare Ni'.'elul in claslFlCarea nallooelA sau
rl'll~llonai;\

Aptltudini ~i cempetente pet soil ale

Umba(i) matema{e) Umba(lj s1rBina(e) cunoscuta(e) Autoevaluare
N£IIeI eflWpefJn (*)

in~legere
Ascullare
I

I

Cifire

Vorbire Participate Ie Dlscurs oral conversa\le

--

Serlere
ElI'pnmare sensa
I.

limbe

Umba

-

I

~-r-

-I

i

.1

competente ~r abiHtalJ sociale Competente ~I pUlJdlni a
organizatorice

Competente ~j aptitudini lenruce Competente ~ aptitudinj de utillzare a calcUiatorului Competente ~iaptiludinl arbsaee Aile competente ~I aptitudini
PeoniS(e) de canducere
Infonna~ii suplimentare Anex-e
I) Anexa nr. 3 este reprodu~
jn- facslmll,

16

MONITORUl

OFICIALAL

ROMANIEI, PARTEA" Nr. 231113.IV.2010

Iimqull/room
AGENTIA NATIONALA DE CADASpRU ~I PUBLlC1TATE IMOB.ILlARA OF1CIUl DE CADASTRU $1 PUBllCITATE lMOBIUARA Data '" __ Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane flZice

AN.EXA Nr.-1

Tn conforrrdtate cu prevederile RegulamentuJui privind autorizarea saw recunoasterea autonzarti persoanelor fizlGe :;;1 jurjdice rornsne, ale unul alt stat membru al Uniunlt Europene sau ale unui stat care apartine SpaVului EconomIc ElJropean in vederea reallzarii ~I verificaru lucrarilor de specialitate In dornernul cadastrului, al geode:ziei ~i al cartografiel pe teritOriul Romanie!, aprobat pnn Ordinul directoruhn general al Agen1iel Nationale de Cadastru ~i PubllcHate Imoblliara nr 107/2010, meri1bril comisiei de antonzare procedand la exarninarea candidatllor/analiza dosareior, decide: r
crt.

NUrrwie $1prertumBle
candidatulul

Ca!egona sajjcUalfi

Nota la proba strisf

Nota Is Interviu/ Nela la probs pradica

Nota finaIB:

AdmislR.espl11S

Prenurnsle l?1 nurnele pre~edintelui comisiei de autorizare
Semnstura " .._ .

..

AGENTIA NATIONA.LA DE CADASTRU !iiI PUBUCITATE IMOBIUAAA
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLIC1TATE lMOBILIARA

Data .... RezOltatele axamenului de autorfzare pentru persoane jurldfce

ln conformltate cu prevederlle Regulamenlulwi pr'ivind autorizarea sau reeunoasterea autorizarii persoanelor fizice sl juridlce romane, ale unui alt stat membru al Unfunii Europene sau ale unu: stat care aparune Spatiulul Economic European in vsderea realiZall1l!?iverificarfl lucrarllor de speclalitate in domeniul cadastrului, al geodeziei ~J al cartografiei pe teritoriul Rornaniei, aprobat prin Ordinul direclorullH general al Agenllei Natlonale de Cadastru si Publicitale Imobiliara nr 107/2010, membrii camisiei de autorizare procedand la analiza dosarelor. decide:
r 01..

Denumlrea pers03!1el Juoou;e

Clasa solicnla.tfl

Clasa aoordata

Prenumele!?i numele presedlntelui cornisiei de autorizare SemniUura __.

.

MONITQRUL OFIC1ALAL ROMMlIE1,

PARTEAI,

Nr.231113.IV,2010

17

.. ..
0-

.· .... . · •• • •

.. .. • •
0-

• •. . ,.
0-

·
• ..

..

• • • • • • • • .•.
;.

· • .•.

• •

-):

..

· .. .. · • .. •

U

~

..~ ...... ·c
:v

2.
~

.'"CI

i
j

J

18

MONITORULOFICIAlAL

ROMANIEI, PARTEAI. Nr 231/131V.2010
ANEXANc 6') fa tegcdsmenl

Serra, ...

r. .•. _.....

(prenumelc ~irnnnele persosnei fiziee)

~

...

CERTlflC

T

DE AU1·ORlZ..·\RE
Seria Nr .

'j Aoexa

nr. 6 &ste

1ll!;l1l:lOusAin faCSlmll.

AtJEXANr 7 l<I!Wulam8l!!

Prenumele ~I numeleldenumlr-ea persoanei fizice~uridlce automate Certiflcat de autorizare nr "" din... pentru csteqerta de lucrari ..

..

Regislru de evidenti a lucrarilor realizate/refuzate
Nt. c;tt. WCl'a1'e-

Nr de inreglstrare fa )
OCPlfANCPI

acceplata/resplns§'

lipliliutririi

Conlraal de servlc~ (nr. !ii1 dal4)

Resplnse de OCP1(ANCPI

rc.ecaPl!,onal !lI

Observa~r-~)

Prenumele

~j

numeleJdenumirea persoanel flzjce/juridice autortaate
din pentru cateqona de lucrin .

_..

Certiftcat de autonzare nr

MONITORUL OFICIALAL Registru
t,

ROMANIEI. PARTE/d.

r, 231'13IV~D10

19

de evidenFI a lucrarilor lipul lucrani

verificate-'-)
Contract de seNI(:.i (nr ~I data)

NUmeleJDenumlrea

crt.

exeoutanlului

Nr. de Tnreglstrare Tn regfslOJI execulanlulLlI

Dala verlfteani

CalifiCalivacordal

(AdmlsIResJ)lns)

'J Nr. crt allucranl resQlf\Se S8 va irece ~ Pto adl'e"Sa de motlvare a I1IrUZllluL ~) Persoanele jundioe vor treee prenumele ~ nurnele p)efSoaneJ I1zJcecare a mspuns de lucrare. plin aplicarea ~mpl ~) Sa va completa numai de persoanele autorizate care au dreplul sa execLrle verificarea ILJa-anlor

el. MOO
/jJ

Nr.

8

reguJament

Conditii minima de autorizare
de au onzare

pentru perscane Juridice
Do1Dre

Clasa

Numlir de petsoane fi2ice 31.Jtorlza1e(PFA)

angale1e

Cll

norma intreaga

I

5 PFA, din care minimum 1 PFA categoria 0

2 statil totale ) 1 receptor GPS (L 1, L2)·) 3 calcuJatoare PC 3 imprimante 1 plotterAO 2 scanere Ijcen~ soft de prelucrare masurstori 2 autoturtsrne sedlu

"
III

3 PFA. din care minimum 1 PFA cateqoria A

2 sta jj tatale

2 caloulatoare PC 2 imprimante

1 receptor GPS

1 autoturtsm sedlu 1 PFA de categoria A. B sau D

licente soft de prelucrare masurthori

1 ploUer 1 scanner

1 slFlpe tolQls 1 calculator PC 1 imprimanta 1 scanner 1 licen\i!l soft de prelucrare masurmorl 1 autoturism sedlu-punct de lucru 2 statli Iota Ie 2 receptoare GPS 4calculatoare PC 2 irnprimante 1 plotter
2scanere 1 autotcrism sediu Sa aiba un compartiment functional de cadastru

S

Mintmum 0 persoana autortzati'l in cateqorla de !ucran pe care Ie executa

2 !jeenie soft de prelucrare masuratori

.) Persoanele/unoll:e

care desfal?oara

fologrammel!:l~.

ad11lilati de fotogralflmelHe

po

sa de\u,a Il'llocul

slri illef lolale sa'\J 81 receptoarelof

GPS ~paralura de preluerare

1<1 mqu/amenl

A roN" 9

docurnerrtelor

LISTA depuse la ANCPI iO vederea autorizarii persoanelor juridi.ce

1. CopLide pe deeurnantele privind rnfiin~area. organlZarea it func1jionarea persoanei jurldice: 1.1. certiflcatul de inregistrare la OflclUj Na\ional al Registrulu; Comer\.uILJi· 1 .2. aotul constitutiv at persoanei Juridice; 1.3. statutul societBtii cornerclate; 1.4. codul jlscal: 1.5 certificat de cazier fiscal

20

MOrrJlTORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. PARTEA I. Nr. 231/13.lV.201 0

2. Copij ale documentelor reprezemaraulur legal. adminislratorului .sau asociatulul autorizat ~I ale angaja\lIor permanentl autorjza~ ce persoane nzice pentru domeniul Tncare solrcita au orizarea (carte de munca. contract individual de munoa pe pEmoada nedeterminata. autortzana perseanei fizice angajate I~ firma), 3. Chestionaf1,ll de evaluare. Operator economic,
(semnatura autorizam) ANEXANr.

Candidatul

_
(der1iJmlrl,la. perseanel jLrrldlGEl)

.
Ches1ilonar de svaluare

& requfament

ra

I. Informa\1i generate 1 Denumirea.. .

_

.

2. Codul fiscal . _ 3. C-adul unic de fnregistrare 4. Adresa sedlulul central "
S. Telef"n .•._

. _ _
Fax E-mail

Data _

_
_

.. _
.

. _ .

S. Certificatu1 de inmatHClulafelin~eglstrare ..__ 7. Obiectul principal de activttale

__
I"umil'lrul. data ~llocul de TnmatrloUlare.rrnregislrafe)

_

_

_

_

..
..

(In confoonitale cu prevederlle din ststutul propnlJ)

8. Birourile fllialelorJsucursalelor locale. daca este cazul

.

.

9. Capitalul social _ ._ . 10. Contracts derulate (Iucran de specialitate din clomenille cadastrului. geodeziei!i'i cartografiei) - daca este cazul Nr.
DeniJmlreal

(8dreSE! complele, telefQrllteleXlfax" certlfiCB1e de JnttlatrlolHlIrefinregls~re)

crt
0

Oblectul contrattului

Nurnele bel1eficiarulul/ ~Iel'ltulul
Adresa

Calitatea
preslatonltu

Prejullotal al oontra~ullJl
4-

procenl irldep!,n't
de prastator

[%) 5

Penoacla ete derular

a coniracwlul 6

1

2.

3

II, Listi cu echipamentulfsoftullmijloacete de transport (depnute 1n vederea desfa~lIraril activitatii de specialltate)
1ipuJ de echljt1amenl

Descriere. produr:ator. veehime
(in ani)

(ncu. fn star:e burull. oecesll-a repal"i;l~1 mil'!ore1

Stim~aeot!ipamenlulul
ii nUmarul disponibll

(de Ia elljs:;1 sa ata,eaza copie
a 8ctulul de inchiriare)

Prollrletatetlnt>l11rlere

III. Lista cu personalul

de specialltate

angajat pe-rmanent
Vecl"1ime
(se ata~

umele " preriUmele

Calegona autonzArfl

FU(1o~a

{In cadrul fi'nnsi)

de munca certlficale)

copll Qe pe cametete

Operator economic,
(semna.llJr<! aulonzata)

MONITORUL OFICIAl Al ROMAN lEI, PARTEAI, Nr, 231 /13,IV 2010

21

ii
~ 0
H

-------

l~ ~ ~


rJ:J

:.(~

~

.{I)-

I
.-

Q Q::
-( -(
~ ~

U ....
Q CO
~ ~

"_ ::::
........
~

~ ~

.. l:i" ~ ..... .. "IS S ~ .. .. .. :: ....... b .. ''"':) ~ t: .. .. ..... ;"" .. t:: 0.0 t:i .. ¢.) C .. .~ ....... ~ ..
~.

.. :::: .. ..

· .. ..
0

.. .. •

.. .. .. .....:

·

.. .. .. .. .. ..

'ti

:: .....

g
Vl

p. .J

I::.l

l-(

0
., .....
~

)l:::J

.. ~ .. ::: (.- (:::
......
'"b
~ ~

~
~.

.....J

00

:z: ......
~

- .. -< - ,_
~ ~ ~ ..

< rt.;j Z
~

.. ..

0 -(

.. ..

..

.. :::: .. t: .. .. (;IfJ
·0

:: ......

-..

.. .. ..
• ..

t.J .. .. ~ ..... .. ...... ..... ~ ~.., .. 'tt ~ -.. .. (,j N .. ..
'""l

... ..

. ._ , ._
~

~

9

~

.. .. •

.~

~ ;...
(
)~

ZU
~~

..(

~~

.It ....
11::
~ ~

.. " -. ::z .Q ... u .., .. .. .. .. ..

.. .. ..

::: ......
~ ~ ~

........

.J CO
~

..... ~
.. =: .. .c::> .. ..... .. .. I".,) .. .. .. .. .. ~ .. !! .. .. .. ~
.

.. .... ..
.. .. .. .. .. .. ..
.. ..-

;.,.

;::r -.. ~ ;:: '1Col'} .f:: :::1 r;_:,
~~ .",.. ~ ~ ~ ..,_. \J

0tJ ... .......

-~ ~
~

.. .. I:J f"l

'*' ..

..

•.

~

c;:::

Z
~

S
~ ~ ~ ~

:I..,

-=s:

~ ..... ......

-(

1J

.. .. ....... (',J .. .. .. ..
~
f,oIo).

.. .. .. .. .. .. ..

c' "'::s

~ ~

~

'" .~

~

...

..
0-

....
a
clJ
'Qj _.

.~

c:

CD .c cu ~ra ~ - ""D n:I n:I N 'iij.

'(i3

...__

~
fJ)

,ttl

'tI
c:a

... ra U :a 0
CD CD ....

... ..... til
:::I

E

"'0

-c
.\.,..,

e J! E 0 CJ ro U
c
~I

~

,'! Q. 111· o !l c ,!a ~ ,£ m
~-

::J

Z .a

cu

r.c ra

:::I

:e

" 't=

· ·
~
0..
,.

.- Cd
ttO
;n

vr
N
Ii.} 11)

c::1 0 ...... . ..... N
Q)

...... "d
0
II)

~

(I)

0
:::I rtI CD

... c

.....:..· · .u'{d · C)
,

""
I-

ttl

u
It) U'l 11)

·00 ......
::I

~

o..~
-0

'i:
CD
(II

"'0 ,_; ~ ....... .-, r:n

I-i ..... 1m "[j :.a . r:J 1!'3 8~ · ..........· .~ ........ ....... "iii -u V · s: _. :::3 C a 10 · 5 IV t'l .......... ~ ;:l ::J C';j . ......, 5 Eb.~ eo;; ,..... to:: 0

en

U'

,""
U'.I

b '0 til.
ro:

«i fA ~

. -o
~

t':i .... d

JCa

c:

(.)

4)

c

:..

IV _.
1;1'] 11)

_ ~

._'

._
4)

.
,.

'E IU
'iJ

ttl _.

11) _.

.s ~
!U U

?B ~
ro "'CI
(!)

.~

~.

E
.!!
om
III

'3
::>

.s
Q..

],
I!,

~

.
......
E .~
,~

en
II>

v

._1 ,....
IZI

OJ

~

i
0;:

$'
l

{'j

--'

>

oU

0 "0

E

1: c::: u ttl t::: c.,.. e, 4-

0

19 (OJ

_g

<

+-'

U

Q

c ._ rl .. .n t\I IlJ
.-.1

tfJ (.r..l

--

I-i Q)

ctI

....:1
::I <II

U

0

t:

u ::J.

-4:

.

I

~,

'"

22

MONITORUL

OFICIALAL

ROMANJEI.

PARTEA I, Nr. 231/13.1V.2010 A I!IEXA Nr 12 Ii IJ!!lIJJaroerrl

PROCES-VERBAL

Nr.

.

data

..

Subsamnatul, _ i'n cali tate de reprezentant at ANCPIIOCPI. salarlal la " . pentru constatarea abaterilor disciplinare l?i a plica rea sancpunitor tn conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 pcivind desfa~urafea aclivita\.i de realizare ~i de venficare a lucriirilor de speolalltate din dameniile cades rului, geodezlei ~i cartografiel de catre persoanele f1zioe sl juridice autorizate pe teritoriul Romamel. aprobata cu modificad ~i oornpletan prin Legea nr 79512001, am constalat urrnatoarele.

1. Locul constatarf
UAT _ . autorizate Aut.oriza,ia cu serla nr domiciUat ..•.... _.__ str ,.......................... ...._ nr . emi5a/emis de .. . la data .•_ . cu sediul in judetul/(sectorul) .. .
SC ,

lcealltstea

, jude\lJ1

.

2. Identitatea persoanei

Prenumele!lli numele (cfenumirea) (cu sediul) injude\ul (sectorul) Iocalitatea bl. . ,sc. . et. ap CIIBI serta nr avand ooupalia . salanat al localitalea , str nr 3 Descrierea abaterf

el

ap

..

Fapta eonstatata Centravenienlul

constituie abatere disclpJinara $i se senctloneaza a luat clJno~n~a de conpnulul procesului-verbal

cu avertismenVamenda/suspendare.

SemniUlJra

persoanei autonzate

!?i ~lampiJa

MINJSTERUL

MEOrULUI

SI PAoURILOR

ORDIN privind constituirea ~i functlonarea Comisiei de analiza tehnidi

la nivel central

Avand In vedere prevederife art. 1 din Procedure de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul rninistrulu] mediului ~i dez.voltarii durabile nr. 1.79812007. in temeiul art. 7 alio. (2) din Hotararea Guvemulw nr 44512009 priviod evaluarea impactului anumilor proiecte publics ~i private asupra medlulul ~I al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvemulul nr, 1.635/2009 privind organizarea si funcncnarea MIOIsterului Mediului ~I Paduri[or ministrul Art. 1. rnediului !?i padurilor Comisia emite prezentut leMIca ordin,

Se constitule

de analiza

Ia nivel

na '01131, finanle gestionarea (2) cornponenta autorita\lIor

administratie de urgenta. nominala

~j

inteme.

protectie

ciVila !iii

central denumita

in conlinuare

CAT. organism consultativ. far'a
pe langa autorltatea
~I

situa\lijor

personalltate juridJc-a care funqloneaza publica centrale pernru protectla Art. 2 dlrec (1) CAT se compune mediulul

a CAT se aproba de pre~edintele de conducaterll prevazute la alin. (1).

padurilor. al autorita ii paduritor din cadrul

acesteia. pe baza propunenlor formulate
publice centrale. (3) Membrti CAT sun! reprezentaf (4) in funct1e de specificul supune procedurilor publice/forurl

dln reprezentanf
~l

publics centrale pentru protec~la rnediului ilor ~i comparllmentelor

La nivel de secrelar de stat, sau actlvli8\Ji care se in componenta CAT ai autoritatilor

de speclalitate
~j

~i 81 autorltatilor
turlsm, sanatate,
51

dfrector general sal! dlrector, dupa eaz. proieotului de reglementare, de ljithnta

pubuce centrale peruru dezvoltare regionala agrlcullure st dezvoltare rurala, transporurrt econorrue corner; ~J medlu de Macari.

infraslructura.

pre~edintele decide oooptarea alter reprezentanu na\ionale

cllltura ;Si patrimon!U

;>1 cul(ura/lnslitu~1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful