Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng

rông
MJC LJC
DANH MUC HINH VÊ ...................................................................................................... 3
DANH MUC BANG BIEU ................................................................................................. 6
LÒI MO DAU ...................................................................................................................... 7
CHUONG 1 GIOI THIEU VE CÔNG NGHE VA MUC TIÊU THIET KE LTE ............. 9
1.1 Gioi thiêu vê công nghê LTE .................................................................................... 9
1.2 So sanh công nghê LTE voi công nghê Wimax va nhùng triên vong cho công nghê
LTE ................................................................................................................................ 10
1.2.1 So sanh công nghê LTE voi công nghê Wimax ............................................... 10
1.2.2 Nhùng triên vong cho công nghê LTE ............................................................. 13
1.3 Muc tiêu thiêt kê LTE ............................................................................................. 15
1.3.1 Tiêm näng công nghê ....................................................................................... 15
1.3.2Hiêu suât hê thông ............................................................................................. 16
1.3.3 Cac vân dê liên quan dên viêc triên khai ......................................................... 18
1.3.3.1 Dô linh hoat phô va viêc triên khai ............................................................ 19
1.3.4 Kiên truc va su dich chuyên (migration) ......................................................... 21
1.3.5 Quan lý tai nguyên vô tuyên ............................................................................ 21
1.3.6 Dô phuc tap ...................................................................................................... 22
1.3.7 Nhùng vân dê chung ........................................................................................ 22
CHUONG 2 TONG QUAN VE TRUY NHAP VÔ TUYEN TRONG LTE .................... 23
2.1Hê thông truyên dân: duong xuông OFDM va duong lên SC-FDMA ..................... 23
2.2Hoach dinh phu thuôc kênh truyên va su thich ung tôc dô (Channel-dependent
scheduling and rate adaptation) ..................................................................................... 25
2.2.1 Hoach dinh duong xuông .................................................................................. 26
2.2.2 Hoach dinh duong lên ....................................................................................... 27
2.2.3 Diêu phôi nhiêu liên tê bao (Inter-cell interIerence coordination) ................... 28
2.3 ARQ hôn hop voi viêc kêt hop mêm (Hybrid ARQ with soIt combining) .............. 29
2.4 Su hô tro nhiêu anten (Multiple antenna support) ................................................... 29
2.5 Hô tro multicast va broadcast .................................................................................. 30
2.6 Tinh linh hoat phô ................................................................................................... 31
2.6.1 Tinh linh hoat trong säp xêp song công ............................................................ 32
2.6.2 Tinh linh hoat trong bäng tân hoat dông ........................................................... 32
2.6.3 Tinh linh hoat vê bäng thông ............................................................................ 33
CHUONG 3 KIEN TRUC GIAO DIEN VÔ TUYEN LTE ............................................. 34
3.1 RLC: radio link control diêu khiên liên kêt vô tuyên ........................................... 37
3.2 MAC: diêu khiên truy nhâp môi truong (medium access control) .......................... 38
3.2.2 Hoach dinh duong xuông. ................................................................................. 41
3.2.3 Hoach dinh duong lên. ...................................................................................... 43
3.2.4 Hybrid ARQ ...................................................................................................... 46
3.3 PHY: physical layer - lop vât lý ............................................................................... 50
3.4 Cac trang thai LTE ................................................................................................... 53
3.5 Luông dù liêu ........................................................................................................... 54
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
1
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
CHUONG 4 LOP VAT LY LTE ...................................................................................... 56
4.1 Kiên truc miên thoi gian toan phân (Overall time-domain structure) ..................... 56
4.2 So dô truyên dân duong xuông ................................................................................ 58
4.2.1 Tai nguyên vât lý duong xuông ........................................................................ 58
4.2.2 Cac tin hiêu tham khao duong xuông. .............................................................. 63
4.2.2.1 Cac chuôi tin hiêu tham khao va viêc nhân dang tê bao lop vât lý
(ReIerence signals sequences and physical layer cell identity) ............................. 64
4.2.2.2 Nhay tân tin hiêu tham khao (ReIerence signal Irequency hopping) ........ 65
4.2.2.3 Cac tin hiêu tham khao cho truyên dân da anten (ReIerence signals Ior
multi-antenna transmission) ................................................................................... 66
4.2.3 Xu lý kênh truyên tai duong xuông .................................................................. 67
4.2.3.1 Chen CRC .................................................................................................. 70
4.2.3.2 Mã hoa kênh ............................................................................................... 70
4.2.3.3 Chuc näng Hybrid-ARQ lop vât lý ........................................................... 71
4.2.3.4 Ngâu nhiên hoa muc dô bit ........................................................................ 71
4.2.3.5 Diêu chê dù liêu ........................................................................................ 73
4.2.3.6 Anh xa anten .............................................................................................. 73
4.2.3.7 Anh xa khôi tai nguyên .............................................................................. 73
4.2.4 Bao hiêu diêu khiên L1/L2 duong xuông ..................................................... 75
4.2.5 Truyên dân nhiêu anten duong xuông ........................................................... 77
4.2.5.1 Hai anten mã hoa khôi không gian-tân sô (SFBC) .................................... 79
4.2.5.2 Tao dang tia (beam-Iorming) ..................................................................... 79
4.2.5.3 Ghép kênh không gian ............................................................................... 80
4.2.6 Multicast/broadcast su dung MBSFN ............................................................... 81
4.3 Scheme truyên dân duong lên ................................................................................. 82
4.3.1 Tai nguyên vât lý duong lên ............................................................................. 82
4.3.2 Tin hiêu tham khao duong lên .......................................................................... 86
4.3.2.1 Nhiêu tin hiêu tham khao .......................................................................... 89
4.3.2.2 Tin hiêu tham khao cho viêc do kênh ........................................................ 90
4.3.3 Xu lý kênh truyên tai duong lên ....................................................................... 93
4.3.4 Bao hiêu diêu khiên L1/L2 duong lên .............................................................. 95
4.3.5 Dinh thoi som duong lên (Uplink timing advance) .......................................... 98
CHUONG 5 CAC THU TUC TRUY CAP LTE ............................................................ 101
5.1 Do tim tê bao (cell search) ..................................................................................... 101
5.1.1 Thu tuc do tim cell (cell search) ..................................................................... 101
5.1.2 Câu truc thoi gian/tân sô cua cac tin hiêu dông bô ........................................ 103
5.1.3 Do tim cell ban dâu va kê cân ......................................................................... 105
5.2 Truy câp ngâu nhiên ............................................................................................... 106
5.2.1 Buoc 1: Truyên dân Preamble truy câp ngâu nhiên ........................................ 107
5.2.2 Buoc 2: Dap ung truy câp ngâu nhiên ............................................................ 111
5.2.3 Buoc 3: Nhân dang dâu cuôi ........................................................................... 112
5.2.4 Buoc 4: Giai quyêt tranh châp ........................................................................ 113
5.3 Paging .................................................................................................................... 114
KET LUAN ...................................................................................................................... 116
CAC THUAT NGÜ VA TU VIET TAT ......................................................................... 117
TAI LIEU THAM KHAO ............................................................................................... 122
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
2
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
DANH MJC HINH VÊ
1.1 Kiên truc cua mang LTE
1.2 Lô trinh phat triên cua LTE va cac công nghê khac
1.3 Phân bô phô bäng tân lõi tai 2 GHz cua nguyên ban IMT-2000
1.4 Môt vi du vê cach thuc LTE thâm nhâp tung buoc vao phân bô phô cua môt hê
thông GSM dã duoc triên khai
2.1 Hoach dinh phu thuôc kênh truyên duong xuông trong miên thoi gian va tân sô
2.2 Môt vi du vê diêu phôi nhiêu liên tê bao, noi ma cac phân phô bi gioi han boi
công suât truyên dân
2.3 FDD vs. TDD
3.1 Kiên truc giao thuc LTE (duong xuông)
3.2 Phân doan va hop doan RLC
3.3 Vi du vê su anh xa cac kênh logic lên cac kênh truyên dân
3.4 Viêc lua chon dinh dang truyên dân trong duong xuông (bên trai) va duong lên
(bên phai)
3.5 Giao thuc hybrid-ARQ dông bô va không dông bô
3.6 Nhiêu tiên trinh hybrid-ARQ song song
3.7 Mô hinh xu lý lop vât lý don gian cho DL-SCH
3.8 Mô hinh xu lý lop vât lý don gian cho DL-SCH
3.9 Cac trang thai LTE
3.10 Môt vi du vê luông dù liêu LTE
4.1 Câu truc miên thoi gian LTE
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
3
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
4.2 Cac vi du vê viêc chi dinh khung phu duong lên/duong xuông trong truong
hop TDD va su so sanh voi FDD
4.3 Tai nguyên vât lý duong xuông LTE
4.4 Câu truc miên tân sô duong xuông LTE
4.5 Câu truc khung phu va khe thoi gian duong xuông LTE
4.6 Khôi tai nguyên duong xuông danh cho tiên tô chu trinh binh thuong
4.7 Câu truc tin hiêu tham khao duong xuông LTE danh cho tiên tô chu trinh binh
thuong
4.8 Câu truc tin hiêu tham khao trong truong hop truyên dân nhiêu anten duong
xuông
4.9 Xu lý kênh truyên tai duong xuông
4.10 Chen CRC duong xuông
4.11 Khôi mã hoa Turbo LTE
4.12 Chuc näng Hybrid-ARQ lop vât lý
4.13 Ngâu nhiên hoa duong xuông
4.14 Diêu chê dù liêu
4.15 Anh xa khôi tai nguyên duong xuông
4.16 Chuôi xu lý cho bao hiêu diêu khiên L1/L2 duong xuông
4.17 Luoi thoi gian/tân sô LTE
4.18 Cac phân tu kênh diêu khiên va cac ung cu kênh diêu khiên
4.19 Anh xa anten LTE bao gôm viêc anh xa lop sau qua trinh tiên mã hoa
4.20 Mã hoa hai anten khôi không gian-tân sô trong kêt câu khung nhiêu anten
LTE
4.21 Tao dang tia (beam-Iorming) trong kêt câu khung nhiêu anten LTE
4.22 Ghép kênh không gian trong kêt câu khung nhiêu anten LTE
4.23 Nhùng ký hiêu tham khao riêng tê bao va chung tê bao trong cac khung phu
MBSN
4.24 Kiên truc co ban cua truyên dân DFTS-OFDM
4.25 Kiên truc miên tân sô duong lên LTE
4.26 Câu truc khe thoi gian va khung phu duong lên LTE
4.27 Câp phat tai nguyên duong lên LTE
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
4
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
4.28 Nhay tân duong lên
4.29 Tin hiêu tham khao duong lên duoc chen vao trong khôi thu tu cua môi khe
thoi gian duong lên
4.30 Su hinh thanh tin hiêu tham khao duong lên miên tân sô
4.31 Phuong phap tao ra tin hiêu tham khao duong lên tu chuôi ZadoII-Chu co dô
dai tôt nhât
4.32 Truyen dan các tín híêu tham kháo tham dò kênh duòng íên
4.33 Xu íý kênh truyen táí duòng íên LTE
4.34 Ghép kênh dü ííêu và báo híêu díeu khíen duòng íên L1/L2
trong truòng hop truyen dan dong thòí UL-SCH và díeu khíen
L1/L2
4.35 Kíen trúc tàí nguyên duoc su dung cho báo híêu díeu khíen
L1/L2 duòng íên trong truòng hop không truyen dan dong thòí UL-
SCH
4.36 Ðe xuat d}nh thòí duòng íên
5.1 Tin hiêu dông bô so câp va thu câp
5.2 Viêc phat tin hiêu dông bô trong miên tân sô
5.3 Tông quan cua thu tuc truy câp ngâu nhiên
5.4 Miêu ta nguyên lý cua truyên dân preamble truy câp ngâu nhiên
5.5 Dinh thoi Preamble o eNodeB cho nguoi su dung truy câp ngâu nhiên khac
nhau
5.6 Su hinh thanh phân mo dâu truy câp ngâu nhiên
5.7 Viêc do tim phân mo dâu truy câp ngâu nhiên trong miên tân sô
5.8 Viêc thu nhân không liên tuc (DRX) cho tim goi (paging)
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
5
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
DANH MJC BANG BIEU
1.1 Tiên trinh phat triên cac chuân cua 3GPP
1.2 LTE va WiMAX
1.3 Cac yêu câu vê hiêu suât phô va luu luong nguoi dung
1.4 Yêu câu vê thoi gian gian doan, LTE-GSM va LTE-WCDMA
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
6
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
LOI MO BAU
Thông tin di dông ngay nay dã tro thanh môt nganh công nghiêp viên thông
phat triên rât nhanh va mang lai nhiêu loi nhuân cho cac nha khai thac. Su phat
triên cua thi truong viên thông di dông dã thuc dây manh me viêc nghiên cuu va
triên khai cac hê thông thông tin di dông moi trong tuong lai. Hê thông di dông thê
hê thu hai, voi GSM va CDMA la nhùng vi du diên hinh dã phat triên manh me o
nhiêu quôc gia. Tuy nhiên, thi truong viên thông cang mo rông cang thê hiên rõ
nhùng han chê vê dung luong va bäng thông cua cac hê thông thông tin di dông
thê hê thu hai. Su ra doi cua hê thông di dông thê hê thu ba voi cac công nghê tiêu
biêu nhu WCDMA hay HSPA la môt tât yêu dê co thê dap ung duoc nhu câu truy
câp dù liêu, âm thanh, hinh anh voi tôc dô cao, bäng thông rông cua nguoi su
dung.
Mäc du cac hê thông thông tin di dông thê hê 2.5G hay 3G vân dang phat
triên không ngung nhung cac nha khai thac viên thông lon trên thê gioi dã bät dâu
tiên hanh triên khai thu nghiêm môt chuân di dông thê hê moi co rât nhiêu tiêm
näng va co thê se tro thanh chuân di dông 4G trong tuong lai, do la LTE (Long
Term Evolution). Cac cuôc thu nghiêm va trinh diên nay dã chung to näng luc
tuyêt voi cua công nghê LTE va kha näng thuong mai hoa LTE dã dên rât gân.
Truoc dây, muôn truy câp dù liêu, ban phai cân co 1 duong dây cô dinh dê kêt nôi.
Trong tuong lai không xa voi LTE, ban co thê truy câp tât ca cac dich vu moi luc
moi noi trong khi vân di chuyên: xem phim chât luong cao HDTV, diên thoai thây
hinh, choi game, nghe nhac truc tuyên, tai co so dù liêu v.v. voi môt tôc dô 'siêu
tôc¨. Do chinh la su khac biêt giùa mang di dông thê hê thu 3 (3G) va mang di
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
7
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
dông thê hê thu tu (4G). Tuy vân con kha moi me nhung mang di dông bäng rông
4G dang duoc ky vong se tao ra nhiêu thay dôi khac biêt so voi nhùng mang di
dông hiên nay.
Xuât phat tu nhùng vân dê trên, em dã lua chon dê tai tôt nghiêp cua minh
la: 'Công nghê LTE cho mang di dông bäng rông¨. Dê tai se di vao tim hiêu tông
quan vê công nghê LTE cung nhu la nhùng kÿ thuât va thanh phân duoc su dung
trong công nghê nay dê co thê hiêu rõ thêm vê nhùng tiêm näng hâp dân ma công
nghê nay se mang lai.
Dê tai cua em bao gôm 5 chuong:
Chuong 1 Gioi thiêu vê công nghê va muc tiêu thiêt kê LTE
Chuong 2 Tông quan vê truy câp vô tuyên trong LTE
Chuong 3 Kiên truc giao diên vô tuyên LTE
Chuong 4 Lop vât lý LTE
Chuong 5 Cac thu tuc truy câp LTE
Tuy nhiên do LTE la công nghê vân dang duoc nghiên cuu, phat triên va
hoan thiên cung nhu la do nhùng gioi han vê kiên thuc cua nguoi trinh bay nên dô
an nay chua dê câp duoc hêt cac vân dê cua công nghê LTE va không thê tranh
khoi nhùng thiêu sot. Rât mong duoc su dong gop ý kiên cua thây cô va cac ban.
Sinh viên thuc hiên
Nguyên Minh Tâm
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
8
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
CHUONG 1 GIÓI THIJU VE CÔNG NGHJ VÀ MJC TIÊU THIET KE LTE
1.1 Giói thiçu vê công nghç LTE
LTE la thê hê thu tu tuong lai cua chuân UMTS do 3GPP phat triên. UMTS thê
hê thu ba dua trên WCDMA dã duoc triên khai trên toan thê gioi. Dê dam bao tinh
canh tranh cho hê thông nay trong tuong lai, thang 11/2004 3GPP dã bät dâu du an
nhäm xac dinh buoc phat triên vê lâu dai cho công nghê di dông UMTS voi tên
goi Long Term Evolution (LTE). 3GPP dät ra yêu câu cao cho LTE, bao gôm giam
chi phi cho môi bit thông tin, cung câp dich vu tôt hon, su dung linh hoat cac bäng
tân hiên co va bäng tân moi, don gian hoa kiên truc mang voi cac giao tiêp mo va
giam dang kê näng luong tiêu thu o thiêt bi dâu cuôi. Däc ta kÿ thuât cho LTE
dang duoc hoan tât va du kiên san phâm LTE se ra mät thi truong trong 2 näm toi.
Cac muc tiêu cua công nghê nay la:
- Tôc dô dinh tuc thoi voi bäng thông 20 MHz:
Tai xuông: 100 Mbps; Tai lên: 50 Mbps
- Dung luong dù liêu truyên tai trung binh cua môt nguoi dung trên 1
MHz so voi mang HSDPA Rel. 6:
Tai xuông: gâp 3 dên 4 lân; Tai lên: gâp 2 dên 3 lân.
- Hoat dông tôi uu voi tôc dô di chuyên cua thuê bao la 0 15 km/h. Vân
hoat dông tôt voi tôc dô tu 15 120 km/h. Vân duy tri duoc hoat dông khi
thuê bao di chuyên voi tôc dô tu 120 350 km/h (thâm chi 500 km/h tuy
bäng tân)
- Cac chi tiêu trên phai dam bao trong ban kinh vung phu song 5km, giam
chut it trong pham vi dên 30km. Tu 30 100 km thi không han chê.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
9
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 1.1 - Kiên truc cua mang LTE
- Dô dai bäng thông linh hoat: co thê hoat dông voi cac bäng 1.25 MHz,
1.6 MHz, 2.5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz va 20 MHz ca chiêu lên va xuông.
Hô tro ca 2 truong hop dô dai bäng lên va bäng xuông bäng nhau hoäc không.
Dê dat duoc muc tiêu nay, se co rât nhiêu kÿ thuât moi duoc ap dung, trong do
nôi bât la kÿ thuât vô tuyên OFDMA (aa truy cap phan chia theo tan sô truc
giao), kÿ thuât anten MIMO (Multiple Input Multiple Output - aa nhap aa xuat).
Ngoai ra hê thông nay se chay hoan toan trên nên IP (all-IP network), va hô tro ca
2 chê dô FDD va TDD.
1.2 So sánh công nghç LTE vói công nghç Wimax và nhùng triên vçng cho
công nghç LTE
1.2.1 So sánh công nghç LTE vói công nghç Wimax
Vê công nghê, LTE va WiMax co môt sô khac biêt nhung cung co nhiêu
diêm tuong dông. Ca hai công nghê dêu dua trên nên tang IP. Ca hai dêu dung kÿ
thuât MIMO dê cai thiên chât luong truyên/nhân tin hiêu, duong xuông tu tram
thu phat dên thiêt bi dâu cuôi dêu duoc täng tôc bäng kÿ thuât OFDM hô tro
truyên tai dù liêu da phuong tiên va video. Theo lý thuyêt, chuân WiMax hiên tai
(802.16e) cho tôc dô tai xuông tôi da la 70Mbps, con LTE du kiên co thê cho tôc
dô dên 300Mbps. Tuy nhiên, khi LTE duoc triên khai ra thi truong co thê WiMax
cung se duoc nâng câp lên chuân 802.16m (con duoc goi la WiMax 2.0) co tôc dô
tuong duong hoäc cao hon.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
10
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 1.2 Lô trinh phat triên cua LTE va cac công nghê khac.
Duong lên tu thiêt bi dâu cuôi dên tram thu phat co su khac nhau giùa 2
công nghê. WiMax dung OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple
Access môt biên thê cua OFDM), con LTE dung kÿ thuât SC-FDMA (Single
Carrier - Frequency Division Multiple Access). Vê lý thuyêt, SC-FDMA duoc
thiêt kê lam viêc hiêu qua hon va cac thiêt bi dâu cuôi tiêu thu näng luong thâp
hon OFDMA.
LTE con co uu thê hon WiMax vi duoc thiêt kê tuong thich voi ca
phuong thuc TDD (Time Division Duplex) va FDD (Frequency Division Duplex).
Nguoc lai, WiMax hiên chi tuong thich voi TDD (theo môt bao cao duoc công bô
dâu näm nay, WiMax Forum dang lam viêc voi môt phiên ban Mobile WiMax tich
hop FDD). TDD truyên dù liêu lên va xuông thông qua 1 kênh tân sô (dung
phuong thuc phân chia thoi gian), con FDD cho phép truyên dù liêu lên va xuông
thông qua 2 kênh tân sô riêng biêt. Diêu nay co nghia LTE co nhiêu phô tân su
dung hon WiMax. Tuy nhiên, su khac biêt công nghê không co ý nghia quyêt dinh
trong cuôc chiên giùa WiMax va TLE.
Bang 1.1: Tiên trinh phat triên cac chuan cua 3GPP
Phiên
bån
Thòi diêm hoàn tât Tính nãng chính / Thông tin
ReIease
99
Quí 1/2000
Giói thiêu UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) và WCDMA
(Wideband CDMA).
ReIease
4
Quí 2/2001
Bô sung môt sô tính nãng nhu mang lõi dua trên ÌP và có nhüng cåi tiên cho
UMTS.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
11
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
ReIease
5
Quí 1/2002
Giói thiêu ÌMS (ÌP Multimedia Subsystems) và HSDPA (High-Speed Download
Packet Access).
ReIease
6
Quí 4/2004
Kêt hop vói Wireless LAN, thêm HSUPA (High-Speed Upload Packet Access)
và các tính nãng nâng cao cho ÌMS nhu Push to Talk over Cellular (PoC).
ReIease
7
Quí 4/2007
Tâp trung giåm dô trê, cåi thiên chât luong djch vu và các úng dung thòi gian
thuc nhu VoÌP. Phiên bån này cüng tâp trung vào HSPA+ (High Speeed Packet
Evolution) và EDGE Evolution.
ReIease
8
Du kiên cuôi nãm
2008 hoãc dâu nãm
2009
Giói thiêu LTE và kiên trúc lai UMTS nhu là mang ÌP thê hê thú tu hoàn toàn
dua trên ÌP.
Hiên tai WiMax co loi thê di truoc LTE: mang WiMax dã duoc triên khai
va thiêt bi WiMax cung dã co mät trên thi truong, con LTE thi som nhât cung phai
dên näm 2010 nguoi dung moi duoc trai nghiêm. Tuy nhiên LTE vân co loi thê
quan trong so voi WiMax. LTE duoc hiêp hôi cac nha khai thac GSM (GSM
Association) châp nhân la công nghê bäng rông di dông tuong lai cua hê di dông
hiên dang thông tri thi truong di dông toan câu voi khoang 2,5 ti thuê bao (theo
InIorma Telecoms & Media) va trong 3 näm toi co thê chiêm thi phân dên 89°
(theo Gartner) nhùng con sô 'trong mo¨ dôi voi WiMax. Hon nùa, LTE cho
phép tân dung dung ha tâng GSM co sän (tuy vân cân dâu tu thêm thiêt bi) trong
khi WiMax phai xây dung tu dâu.
Bang 1.2: LTE va WIMAX
Tính nàng 3GPP LTE RAN1 802.16e/MobiIe WiMax R1 802.16m/MobiIe WiMax R2
Ghép kênh TDD, FDD TDD TDD, FDD
Bãng tân du kiên 700MHz ÷ 2,6GHz 2,3GHz, 2,5GHz, 3,3-3,8GHz2,3GHz, 2,5GHz, 3,3-3,8GHz
Tôc dô tôi da
(Download/Upload)
300Mbps /100Mbps 70Mbps /70Mbps 300Mbps /100Mbps
Di dông 350km/h 120km/h 350km/h
Pham vi phú sóng 5/30/100km 1/5/30km 1/5/30km
Sô nguòi dùng VoÌP dông
thòi
80 50 100
Thòi diêm hoàn tât chuân
Du kiên cuôi nãm 2008 hoãc
dâu nãm 2009
2005
Du kiên trong nãm 2009
Triên khai ra thj truòng 2009-2010/2012 2007-2008/2009 2010
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
12
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Thoi thê dôi thay, nhân thây loi thê cua LTE, môt sô nha khai thac mang
dã cân nhäc lai viêc triên khai WiMax va dã co nha khai thac quyêt dinh tu bo con
duong WiMax dê chuyên sang LTE, dang kê trong sô do co hai tên tuôi lon nhât
tai Mÿ la AT&T va Verizon Wireless. Theo môt khao sat do RCR Wireless News
va Yankee Group thuc hiên gân dây, co dên 56° nha khai thac di dông chon LTE,
chi co 30° di theo 802.16e. Khao sat cho thây cac nha khai thac di dông o Bäc
Mÿ va Tây Âu nghiêng vê LTE, trong khi cac nuoc moi phat triên (däc biêt la o
khu vuc châu A - Thai Binh Duong) thi ung hô WiMax.
Nhiêu hãng san xuât thiêt bi di nuoc dôi, môt mät tuyên bô vân ung hô
WiMax, mät khac lai dôc tiên dâu tu cho LTE. Ngay nhu Intel, dâu tau hâu thuân
WiMax, cung 'dôi giong¨. Ca Siavash M. Alamouti, giam dôc kÿ thuât Wireless
Mobile Group va Sean Maloney, giam dôc tiêp thi cua Intel, trong cac phat biêu
gân dây dêu cho räng WiMax co thê 'hoa hop¨ voi LTE.
Trong cuôc dua 4G, WiMax va LTE hiên la hai công nghê sang gia nhât.
Liêu hai công nghê nay co thê cung tôn tai dôc lâp hay se sat nhâp thanh môt
chuân chung? Hiêu näng cua WiMax va LTE tuong duong nhau, do vây viêc quyêt
dinh hiên nay phu thuôc vao yêu tô sän sang va kha näng thâm nhâp thi truong.
1.2.2 Nhùng triên vçng cho công nghç LTE
- Cac aai gia viên thông huong aên LTE.
Nhân thây tiêm näng to lon cua công nghê nay, nganh công nghiêp di
dông dang doan kêt xung quanh hê thông LTE voi hâu hêt cac công ty viên thông
hang dâu thê gioi: Alcatel-Lucent, Ericsson, France Telecom/Orange, Nokia,
Nokia Siemens Networks, AT&T, T-Mobile, VodaIone, China Mobile, Huawei, LG
Electronics, NTT DoCoMo, Samsung, Signalion, Telecom Italia, ZTE... Kê hoach
thu nghiêm va triên khai công nghê nay dang duoc cac công ty trên cung hop tac
thuc dây, du kiên vao khoang näm 2009-2010 se duoc thuong mai hoa dên voi
nguoi dung.
Mang NTT DoCoMo cua Nhât se di tiên phong khi dät muc tiêu khai
truong dich vu vao näm 2009.
Cac mang Verizon Wireless, VodaIone, va China Mobile tuyên bô hop tac
thu nghiêm LTE vao näm nay. Viêc triên khai co so hang tâng cho LTE se bät dâu
vao nua sau cua näm 2009 va kê hoach cung câp dich vu se bät dâu vao näm 2010.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
13
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Voi viêc danh duoc sô luong giây phép su dung bäng tân 700 MHz thu 2
sau Verizon, mang AT&T cung lên kê hoach su dung bäng tân nay cho LTE. Hãng
nay tuyên bô co du bäng thông 20 MHz danh cho LTE dê phu song 82° dân sô
cua 100 thanh phô hang dâu cua Mÿ. Nhu vây 2 mang chiêm thi phân lon nhât cua
Mÿ dêu chon LTE la giai phap tiên lên 4G.
Mang Telstra cua Uc gân dây cung dã xac nhân phat triên theo huong
LTE. Hãng TeliaSonera, nha cung câp lon nhât cho thi truong Bäc Âu va vung
Baltic cung cam kêt se su dung công nghê LTE cho cac thi truong cua minh.
Ngay 11/6/2008, theo Financial Times, cô phiêu cua Nortel, nha san xuât
viên thông nôi tiêng cua Canada, dã täng 13° khi hãng tuyên bô tâp trung cac nô
luc nghiên cuu không dây vao công nghê LTE thay vi công nghê dôi thu WiMAX.
- Tuong lai không con xa
Vao ngay 19/12/2007, hãng Nokia Siemens Networks dã công bô thu
nghiêm thanh công công nghê LTE voi tôc dô lên dên 173 Mb/s trong môi truong
dô thi voi nhiêu thuê bao cung luc. Trên bäng tân 2,6 GHz voi 20MHz bäng thông,
tôc dô nay dã vuot xa tôc dô yêu câu la 100 Mbps.

Giam dôc kÿ thuât cua hãng, ông Stephan Scholz phat biêu: 'Khi thê gioi
tiên gân dên con sô 5 ti thuê bao vao näm 2015, theo tiên doan cua chung tôi, cac
nha cung câp dich vu di dông se phai su dung tât ca cac bäng tân voi môt câu truc
mang don gian nhât va hiêu qua chi phi cao nhât dê phuc vu luu luong liên lac cao
hon 100 lân. Cuôc thu nghiêm thuc tê nay la môt chung minh ban dâu quan trong
cho khai niêm vê LTE¨.
Cuôc goi thoai dâu tiên giùa 2 diên thoai LTE dã duoc trinh diên vao Hôi
nghi Thê gioi di dông (Mobile World Congress) duoc tô chuc vao thang 2/2008 tai
Barcelona, Tây Ban Nha. Vao thang 3 vua qua, mang NTT DoCoMo dã thu
nghiêm LTE dat dên tôc dô 250Mbps.
Tai cac triên lãm viên thông quôc tê gân dây, cac nha san xuât Huawei,
Motorola, Ericsson. cung dã biêu diên LTE voi cac ung dung nhu xem tivi chât
luong cao HDTV, choi game online.
Cac cuôc thu nghiêm va trinh diên nay dã chung to kha näng tuyêt voi
cua công nghê LTE va kha näng thuong mai hoa LTE dã dên rât gân.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
14
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Truoc dây, muôn truy câp dù liêu, ban phai cân 1 duong dây cô dinh dê
kêt nôi. Trong tuong lai không xa voi LTE, ban co thê truy câp tât ca cac dich vu
moi luc moi noi trong khi vân di chuyên: xem phim chât luong cao, diên thoai
thây hinh, choi game truc tuyên, tai co so dù liêu v.v. Va hãy nho: vói tôc dç
siêu tôc.
1.3 Mµc tiêu thiêt kê LTE
Nhùng hoat dông cua 3GPP trong viêc cai tiên mang 3G vao mua xuân näm
2005 dã xac dinh dôi tuong, nhùng yêu câu va muc tiêu cho LTE. Nhùng muc tiêu
va yêu câu nay duoc dân chung bäng tai liêu trong vän ban 3GPP TR 25.913.
Nhùng yêu câu cho LTE duoc chia thanh 07 phân khac nhau nhu sau:
• Tiêm näng, dung luong.
• Hiêu suât hê thông
• Cac vân dê liên quan dên viêc triên khai
• Kiên truc va su dich chuyên (migration)
• Quan lý tai nguyên vô tuyên
• Dô phuc tap
• Nhùng vân dê chung
1.3.1 Tiêm nang công nghç
Yêu câu duoc dät ra la viêc dat tôc dô dù liêu dinh cho duong xuông la
100 Mbit/s va duong lên la 50 Mbit/s, khi hoat dông trong phân bô phô 20 MHz.
Khi ma phân bô phô hep hon thi tôc dô dù liêu dinh cung se ti lê theo. Do do, diêu
kiên dät ra la co thê biêu diên duoc 5 bit/s/Hz cho duong xuông va 2.5 bit/s/Hz
cho duong lên. Nhu se duoc thao luân duoi dây, LTE hô tro ca chê dô FDD va
TDD. Rõ rang, dôi voi truong hop TDD, truyên dân duong lên va duong xuông,
theo dinh nghia không thê xuât hiên dông thoi. Do do ma yêu câu tôc dô dù liêu
dinh cung không thê trung nhau dông thoi. Mät khac, dôi voi truong hop FDD,
däc tinh cua LTE cho phép qua trinh phat va thu dông thoi dat duoc tôc dô dù liêu
dinh theo phân lý thuyêt o trên.
Yêu câu vê dô trê duoc chia thanh: yêu câu dô trê mät phäng diêu khiên
(the control-plane latency requirements) va yêu câu dô trê mät phäng nguoi dung
(the user-plane latency requirements). Yêu câu dô trê control-plane xac dinh dô trê
cua viêc chuyên tu cac trang thai thiêt bi dâu cuôi không tich cuc khac nhau sang
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
15
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
trang thai tich cuc khi do thiêt bi dâu cuôi di dông co thê gui va nhân dù liêu. Co
hai cach xac dinh: cach xac dinh thu nhât duoc thê hiên qua thoi gian chuyên tiêp
tu trang thai tam tru (camped state) chäng han nhu trang thai Release 6 idle mode,
khi do thi thu tuc chiêm 100 ms; cach xac dinh thu hai duoc thê hiên qua thoi gian
chuyên tiêp tu trang thai ngu chäng han nhu trang thai Release 6 Cell¸PCH, khi do
thi thu tuc chiêm 50 ms. Trong ca hai thu tuc nay, thi dô trê chê dô ngu va viêc bao
hiêu non-RAN dêu duoc loai tru. (Chê dô Release 6 idle la 1 trang thai ma khi
thiêt bi dâu cuôi không duoc nhân biêt dôi voi mang truy nhâp vô tuyên, nghia la,
mang truy nhâp vô tuyên không co bât cu thuôc tinh nao cua thiêt bi dâu cuôi va
thiêt bi dâu cuôi cung không duoc chi dinh môt tai nguyên vô tuyên nao. Thiêt bi
dâu cuôi co thê o trong chê dô ngu va chi läng nghe hê thông mang tai nhùng
khoang thoi gian cu thê. Trang thai Release 6 Cell¸PCH la trang thai khi ma thiêt
bi dâu cuôi không duoc nhân biêt dôi voi mang truy nhâp vô tuyên. Tuy mang truy
nhâp vô tuyên biêt thiêt bi dâu cuôi dang o trong tê bao nao nhung thiêt bi dâu
cuôi lai không duoc câp phat bât cu tai nguyên vô tuyên nao. Thiêt bi dâu cuôi luc
nay co thê dang trong chê dô ngu).
Yêu câu dô trê mät phäng nguoi dung duoc thê hiên quan thoi gian dê
truyên môt goi IP nho tu thiêt bi dâu cuôi toi nut biên RAN hoäc nguoc lai duoc
do tu lop IP. Thoi gian truyên theo môt huong se không vuot qua 5 ms trong mang
không tai (unloaded network), nghia la không co môt thiêt bi dâu cuôi nao khac
xuât hiên trong tê bao.
Xét vê mät yêu câu dôi voi dô trê mät phäng diêu khiên, LTE co thê hô
tro it nhât 200 thiêt bi dâu cuôi di dông o trang thai tich cuc khi hoat dông o
khoang tân 5 MHz. Trong môi phân bô rông hon 5 MHz, thi it nhât co 400 thiêt bi
dâu cuôi duoc hô tro. Sô luong thiêt bi dâu cuôi không tich cuc trong tê bao không
noi rõ la bao nhiêu nhung co thê la cao hon môt cach dang kê.
1.3.2 Hiçu suât hç thông
Cac muc tiêu thiêt kê công näng hê thông LTE se xac dinh luu luong
nguoi dung, hiêu suât phô, dô linh dông, vung phu song, va MBMS nâng cao.
Nhin chung, cac yêu câu däc tinh LTE co liên quan dên hê thông chuân su
dung phiên ban 6 HSPA. Dôi voi tram gôc, gia dinh co môt anten phat va hai anten
thu, trong khi do thi thiêt bi dâu cuôi co tôi da la môt anten phat va hai anten thu.
Tuy nhiên, môt diêu quan trong cân luu ý la nhùng däc tinh nâng cao nhu la môt
phân cua viêc cai tiên HSPA thi không duoc bao gôm trong tham chiêu chuân. Vi
thê, mäc du thiêt bi dâu cuôi trong hê thông chuân duoc gia dinh la co hai anten
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
16
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
thu thi môt bô thu RAKE don gian vân duoc ap dung. Tuong tu, ghép kênh không
gian cung không duoc ap dung trong hê thông chuân.
Yêu câu luu luong nguoi dung duoc dinh rõ theo hai diêm: tai su phân bô
nguoi dung trung binh va tai su phân bô nguoi dung phân vi thu 5 (khi ma 95°
nguoi dung co duoc chât luong tôt hon). Muc tiêu hiêu suât phô cung duoc chi rõ,
va trong thuôc tinh nay thi hiêu suât phô duoc dinh nghia la luu luong hê thông
theo tê bao tinh theo bit/s/MHz/cell. Nhùng muc tiêu thiêt kê nay duoc tông hop
trong bang 1.3.
Bang 1.3 - Cac yêu cau vê hiêu suat phô va luu luong nguoi aùng
Phuong pháp do hiçu suât
Mµc tiêu duòng xuông so
vói co ban
Mµc tiêu duòng lên so vói
co ban
Luu luong nguoi dung
trung binh (trên 1 MHz)
3 lân 4 lân 2 lân 3 lân
Luu luong nguoi dung tai
biên tê bao (trên 1 MHz,
phân vi thu 5)
2 lân 3 lân 2 lân 3 lân
Hiêu suât phô
(bit/s/Hz/cell)
3 lân 4 lân 2 lân 3 lân
Yêu câu vê dô linh dông chu yêu tâp trung vao tôc dô di chuyên cua cac
thiêt bi dâu cuôi di dông. Tai tôc dô thâp, 0-15 km/h thi hiêu suât dat duoc la tôi
da, va cho phép giam di môt it dôi voi tôc dô cao hon. Tai vân tôc lên dên 120
km/h, LTE vân cung câp hiêu suât cao va dôi voi vân tôc trên 120 km/h thi hê
thông phai duy tri duoc kêt nôi trên toan mang tê bao. Tôc dô tôi da co thê quan lý
dôi voi môt hê thông LTE co thê duoc thiêt lâp dên 350 km/h (hoäc thâm chi dên
500 km/h tuy thuôc vao bäng tân). Môt yêu tô quan trong däc biêt la dich vu thoai
duoc cung câp boi LTE se ngang bäng voi chât luong ma WCDMA/HSPA hô tro.
Yêu câu vê vung phu song chu yêu tâp trung vao pham vi tê bao (ban
kinh), nghia la khoang cach tôi da tu vung tê bao (cell site) dên thiêt bi dâu cuôi di
dông trong cell. Dôi voi pham vi tê bao lên dên 5 km thi nhùng yêu câu vê luu
luong nguoi dung, hiêu suât phô va dô linh dông vân duoc dam bao trong gioi han
không bi anh huong boi nhiêu. Dôi voi nhùng tê bao co pham vi lên dên 30 km thi
co môt su giam nhe cho phép vê luu luong nguoi dung va hiêu suât phô thi lai
giam môt cach dang kê hon nhung vân co thê châp nhân duoc. Tuy nhiên, yêu câu
vê dô di dông vân duoc dap ung. Khi ma pham vi tê bao lên dên 100 km thi không
thây co däc tinh kÿ thuât vê yêu câu hiêu suât nao duoc noi rõ trong truong hop
nay.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
17
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Nhùng yêu câu MBMS nâng cao xac dinh ca hai chê dô: broadcast (quang
ba) va unicast. Nhin chung, LTE se cung câp nhùng dich vu tôt hon so voi nhùng
gi co thê trong phiên ban 6. Yêu câu dôi voi truong hop broadcast la hiêu suât phô
1 bit/s/Hz, tuong ung voi khoang 16 kênh TV di dông bäng cach su dung khoang
300 kbit/s trong môi phân bô phô tân 5 MHz. Hon nùa, no co thê cung câp dich vu
MBMS voi chi môt dich vu trên môt song mang, cung nhu la kêt hop voi cac dich
vu non-MBMS khac. Va nhu vây thi duong nhiên däc tinh kÿ thuât cua LTE co
kha näng cung câp dông thoi ca dich vu thoai va dich vu MBMS.
1.3.3 Các vân dê liên quan dên viçc triên khai
Cac yêu câu liên quan dên viêc triên khai bao gôm cac kich ban triên
khai, dô linh hoat phô, trai phô, su cung tôn tai va lam viêc voi nhau giùa LTE voi
cac công nghê truy câp vô tuyên khac cua 3GPP nhu GSM va WCDMA/HSPA.
Nhùng yêu câu vê kich ban triên khai bao gôm: truong hop ma hê thông
LTE duoc triên khai nhu la môt hê thông dôc lâp va truong hop ma LTE duoc
triên khai dông thoi voi WCDMA/HSPA hoäc GSM. Do do ma yêu câu nay se
không lam gioi han cac tiêu chuân thiêt kê. Nhùng yêu câu vê dô linh hoat phô va
triên khai se duoc phac thao chi tiêt hon trong phân 1.3.3.1.
Vân dê cung tôn tai va co thê hoat dông phôi hop voi cac hê thông 3GPP
khac va nhùng yêu câu tuong ung dã thiêt lâp ra nhùng diêu kiên vê tinh linh dông
giùa LTE va GSM, va giùa LTE va WCDMA/HSPA cho thiêt bi dâu cuôi di dông
hô tro nhùng công nghê nay. Bang 1.4 liêt kê nhùng yêu câu vê su gian doan, do
la, thoi gian gian doan dai nhât trong liên kêt vô tuyên khi phai di chuyên giùa cac
công nghê truy câp vô tuyên khac nhau, bao gôm ca dich vu thoi gian thuc va phi
thoi gian thuc. Co môt diêu dang chu ý la nhùng yêu câu nay không duoc chät che
cho läm dôi voi vân dê gian doan trong chuyên giao va hy vong khi ma triên khai
thuc tê thi se dat duoc nhùng gia tri tôt hon dang kê.
Yêu câu vê viêc cung tôn tai va co thê lam viêc voi nhau cung xac dinh
viêc chuyên dôi luu luong multicast tu phuong phap broadcast trong LTE thanh
phuong phap unicast trong ca GSM hoäc WCDMA, mäc du không co sô luong
cho truoc.
Bang 1.4 - Yêu cau vê thoi gian gian aoan, LTE-GSM va LTE-WCDMA
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
18
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
1.3.3.1 Dç linh hoçt phô và viçc triên khai
Nên tang cho nhùng yêu câu vê dô linh hoat phô la nhùng diêu kiên dê
LTE co thê duoc triên khai trên nhùng bäng tân IMT-2000 hiên hanh, nghia la kha
näng cung tôn tai voi cac hê thông dã duoc triên khai trên nhùng bäng tân nay, bao
gôm WCDMA/HSPA va GSM. Môt phân liên quan dên nhùng yêu câu LTE vê
mät dô linh hoat phô la kha näng triên khai viêc truy nhâp vô tuyên dua trên LTE
cho du phân bô phô la theo cäp hay don le, nhu vây LTE co thê hô tro ca Song
công phân chia theo tân sô (FDD) va song công phân chia theo thoi gian (TDD).
So dô song công hay viêc qui hoach song công la môt thuôc tinh cua
công nghê truy câp vô tuyên. Tuy vây, môt phân bô phô cho truoc thi cung duoc
liên kêt voi môt qui hoach song công cu thê. Hê thông FDD duoc triên khai theo
môt cäp phân bô phô, voi môt dai tân cho truyên dân duong xuông va môt dai tân
khac danh cho duong lên. Con hê thông TDD thi duoc triên khai trong cac phân
bô phô don le.
Lây môt vi du la phô cua IMT-2000 tai tân sô 2 GHz, goi la bäng tân
lõi IMT-2000. Nhu trinh bay trong hinh 1.3, no bao gôm cäp bäng tân 1920-1980
MHz va 2110-2170 MHz danh cho truy câp vô tuyên dua trên FDD, va hai bäng
tân la 1910-1920 MHz va 2010-2025 MHz danh cho truy câp vô tuyên dua trên
TDD. Chu ý la co thê vi nhùng qui dinh cua dia phuong va vung ma viêc su dung
phô cua IMT-2000 co thê khac so voi nhùng gi duoc trinh bay o dây.
Hình 1.3 Phan bô phô báng tan lòi tai 2 GH: cua nguyên ban IMT-2000
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
19
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Cäp phân bô cho FDD trong hinh 1.3 la 2 x 60 MHz, nhung phô kha
dung cho môt nha khai thac mang don le co thê chi la 2 x 20 MHz hoäc thâm chi
la 2 x 10 MHz. Trong nhùng bäng tân khac phô kha dung co thê con it hon nùa.
Ngoai ra, su dich chuyên cua phô dang duoc su dung cho nhùng công nghê truy
câp vô tuyên khac cân phai diên ra môt cach tu tu dê chäc chän räng luong phô
con lai phai du dê hô tro cho nhùng nguoi dung hiên tai. Vi vây, luong phô ban
dâu duoc dich chuyên toi LTE co thê tuong dôi nho, nhung sau do co thê täng lên
tu tu, duoc thê hiên trong hinh 1.4. Su khac nhau cua nhùng diên tiên phô co thê
xay ra se dân dên môt yêu câu vê dô linh hoat phô cho LTE duoi dang bäng thông
truyên dân duoc hô tro.
Hình 1.4 Môt vi au vê cach thuc LTE tham nhap tùng buoc vao phan bô phô
cua môt hê thông GSM aã auoc triên khai
Yêu câu vê dô linh hoat phô doi hoi LTE phai co kha näng mo rông
trong miên tân sô va co thê hoat dông trong nhiêu bäng tân khac nhau. Yêu câu vê
dô linh hoat trong tai liêu tham khao duoc liêt kê thanh danh sach cac phân bô phô
cua LTE (1.25, 1.6, 2.5, 5, 10, 15 va 20 MHz). Ngoai ra, LTE con co kha näng
hoat dông theo cäp phô cung nhu la don le. LTE cung co thê triên khai trong nhiêu
bäng tân khac nhau. Nhùng bäng tân duoc hô tro duoc chi rõ dua vao 'dôc lâp
phiên ban¨ ('release independence¨), nghia la phiên ban dâu tiên cua LTE không
phai hô tro tât ca cac bäng tân ngay tu dâu.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
20
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hon nùa, tai liêu tham khao cung xac dinh vê vân dê cung tôn tai va
läp dät chung voi GSM va WCDMA trên nhùng tân sô lân cân, cung nhu la su
cung tôn tai giùa nhùng nha khai thac va hê thông mang lân cân trên nhùng quôc
gia khac nhau nhung su dung phô chông nhau (overlapping spectrum). O dây cung
co môt diêu kiên la không co hê thông nao khac duoc yêu câu hop lê khi môt thiêt
bi dâu cuôi truy câp vao LTE, nghia la LTE cân phai co tât ca tin hiêu diêu khiêu
cân thiêt duoc yêu câu cho viêc kich hoat truy nhâp.
1.3.4 Kiên trúc và sµ d|ch chuyên (migration)
Môt vai nguyên täc chi dao cho viêc thiêt kê kiên truc LTE RAN duoc dua
ra boi 3GPP duoc liêt kê trong |86|:
- Môt kiên truc don LTE RAN duoc châp nhân.
- Kiên truc LTE RAN phai dua trên goi (packet), tuy vây luu luong lop
thoai va thoi gian thuc vân duoc hô tro.
- Kiên truc LTE RAN co thê tôi thiêu hoa su hiên diên cua nhùng hu hong
cuc bô` (single points oI Iailure`) ma không cân täng chi phi cho duong truyên
(backhaul).
- Kiên truc LTE RAN co thê don gian hoa va tôi thiêu hoa sô luong giao
tiêp dã duoc gioi thiêu.
- Tuong tac lop mang vô tuyên (Radio network layer: RNL) va lop mang
truyên tai (Transport network layer: TNL) co thê duoc loai tru nêu chi cân quan
tâm dên vân dê cai thiên hiêu suât hê thông.
- Kiên truc LTE RAN co thê hô tro QoS end-to-end. TNL co thê cung câp
QoS thich hop khi duoc yêu câu boi RNL.
- Cac co câu QoS co thê tinh toan dên cac dang luu luong dang tôn tai khac
nhau dê mang lai hiêu suât su dung bäng thông cao: luu luong mät phäng diêu
khiên (Control-Plane), luu luong mät phäng nguoi dung (User-Plane), luu luong
O&M, v.v.
- LTE RAN co thê duoc thiêt kê theo lôi lam giam biên dôi trê (delay
variation - jitter) dôi voi luu luong cân dô jitter thâp, vi du TCP/IP.
1.3.5 Quan lý tài nguyên vô tuyên
Nhùng yêu câu vê quan lý tai nguyên vô tuyên duoc chia ra nhu sau: hô tro
nâng cao cho QoS end to end, hô tro hiêu qua cho truyên dân o lop cao hon, va hô
tro cho viêc chia se tai cung nhu la quan lý chinh sach thông qua cac công nghê
truy câp vô tuyên khac nhau.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
21
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Viêc hô tro nâng cao cho QoS end to end yêu câu cai thiên su giùa thich ung
giùa dich vu, ung dung va cac diêu kiên vê giao thuc (bao gôm bao hiêu lop cao
hon) voi tai nguyên RAN va cac däc tinh vô tuyên.
Viêc hô tro hiêu qua cho truyên dân o lop cao hon doi hoi LTE RAN phai co
kha näng cung câp co câu dê hô tro truyên dân hiêu suât cao va hoat dông cua cac
giao thuc o lop cao hon qua giao tiêp vô tuyên, chäng han nhu qua trinh nén tiêu
dê IP (IP header).
Viêc hô tro chia se tai va quan lý chinh sach thông qua cac công nghê truy
câp vô tuyên khac nhau doi hoi phai xem xét dên viêc lua chon lai cac co câu dê
dinh huong cac thiêt bi dâu cuôi di dông theo cac dang công nghê truy câp vô
tuyên thich hop dã duoc noi rõ cung nhu la hô tro QoS end to end trong qua trinh
chuyên giao giùa cac công nghê truy câp vô tuyên.
1.3.6 Dç phúc tçp
Yêu câu vê dô phuc tap trong LTE xac dinh dô phuc tap cua toan hê thông
cung nhu la dô phuc tap cua thiêt bi dâu cuôi di dông. Vê co ban thi nhùng yêu
câu nay dê câp dên sô luong nhùng tuy chon co thê tôi thiêu hoa voi nhùng däc
tinh du thua không bät buôc. Diêu nay cung dua dên viêc tôi gian nhùng truong
hop kiêm thu cân thiêt.
1.3.7 Nhùng vân dê chung
Phân nay dê câp dên nhùng yêu câu chung trong LTE vê nhùng khia canh
liên quan dên chi phi va dich vu. Rõ rang, mong muôn dät ra la giam thiêu cac chi
phi trong khi vân duy tri hiêu suât yêu câu cho tât ca cac dich vu. Cac vân dê vê
duong truyên, hoat dông va bao duõng cung liên quan dên yêu tô chi phi. Nhu vây
không chi giao tiêp vô tuyên, ma viêc truyên tai dên cac tram gôc va hê thông
quan lý cung phai duoc xac dinh rõ. Môt yêu câu quan trong vê giao tiêp nhiêu
nha cung câp (multi-vendor interIaces) cung thuôc vao loai yêu câu nay. Ngoai ra
thi cac vân dê nhu: dô phuc tap thâp, thiêt bi dâu cuôi di dông tiêu thu it näng
luong cung duoc doi hoi.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
22
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
CHUONG 2 TONG QUAN VE TRUY NHAP VÔ TUYEN TRONG LTE
Trong chuong truoc, chung ta dã thao luân vê nhùng muc tiêu cua LTE va
tu nhùng thao luân nay thi rõ rang la LTE dã duoc phat triên voi nhùng muc tiêu
hoat dông manh me dang ghi nho. Va dên chuong nay thi chung ta se duoc cung
câp môt cai nhin tông quan vê môt sô däc diêm va thanh phân quan trong cua LTE.
Chuong 3 5 se di vao chi tiêt hon nùa vê vân dê truy câp vô tuyên LTE môt cach
tông quat cung nhu la nhùng däc tinh chu yêu cu thê cua no.
2.1 Hç thông truyên dân: duòng xuông OFDM và duòng lên SC-FDMA
Hê thông truyên dân duong xuông cua LTE dua trên công nghê OFDM. Nhu
dã biêt thi OFDM la môt hê thông truyên dân duong xuông hâp dân voi nhiêu lý
do khac nhau. Vi thoi gian ký tu OFDM tuong dôi dai trong viêc kêt hop voi môt
tiên tô chu trinh, nên OFDM cung câp du dô manh dê chông lai su lua chon tân sô
kênh (channel Irequency selectivity). Mäc du trên lý thuyêt thi viêc sai lêch tin
hiêu do kênh truyên chon loc tân sô co thê duoc kiêm soat bäng kÿ thuât cân bäng
tai phia thu, su phuc tap cua kÿ thuât cân bäng bät dâu tro nên kém hâp dân trong
viêc triên khai dôi voi nhùng thiêt bi dâu cuôi di dông tai bäng thông trên 5 MHz.
Vi vây ma OFDM voi kha näng vôn co trong viêc chông lai Iading lua chon tân sô
se tro thanh su lua chon hâp dân cho duong xuông, däc biêt khi duoc kêt hop voi
ghép kênh không gian (spatial multiplexing).
Môt sô loi ich khac cua kÿ thuât OFDM bao gôm:
• OFDM cung câp kha näng truy nhâp vao miên tân sô, bäng cach thiêt
lâp môt dô tu do bô sung (degree oI Iredom) cho khôi hoach dinh phu
thuôc kênh truyên (channel dependent scheduler) so voi HSPA.
• OFDM dê dang hô tro cho viêc phân bô bäng thông môt cach linh hoat,
bäng cach biên dôi bäng tân co so thanh cac song mang phu dê truyên
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
23
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
di. Tuy nhiên chu ý räng la viêc hô tro nhiêu phân bô phô doi hoi cân
phai co bô loc RF linh hoat (Ilexible RF Iiltering) khi do thi so dô
truyên dân chinh xac la không thich hop. Tuy nhiên, viêc duy tri câu
truc xu lý bäng tân co so giông nhau (the same baseband processing
structure), không phu thuôc bäng thông se noi long viêc triên khai dâu
cuôi.
• Hô tro dê dang cho viêc truyên dân broadcast/mulitcast, khi ma nhùng
thông tin giông nhau duoc truyên di tu nhiêu tram gôc.
Dôi voi duong lên LTE, truyên dân don song mang dua trên kÿ thuât DFT-
spread OFDM. Viêc su dung diêu chê don song mang cho duong lên dem lai ty sô
dinh trên trung binh (peak to average ratio) cua tin hiêu duoc truyên thâp hon khi
ma so sanh voi kÿ thuât truyên dân da song mang vi du nhu OFDM. Ty sô dinh
trên trung binh cua tin hiêu duoc truyên cang nho thi công suât phat trung binh dôi
voi môt bô khuêch dai công suât nhât dinh cang cao. Vi vây ma truyên dân don
song mang cho phép su dung hiêu qua hon bô khuêch dai công suât, dông thoi lam
täng vung phu song. Diêu nay däc biêt quan trong dôi voi nhùng thiêt bi dâu cuôi
bi gioi han vê näng luong. Tai cung môt thoi diêm, viêc cân bäng cân thiêt dê
kiêm soat lôi cua tin hiêu don song mang do Iading lua chon tân sô la vân dê nho
trong duong lên vi it gioi han trong nguôn tao tin hiêu tai tram gôc hon so voi thiêt
bi dâu cuôi di dông.
Tuong phan voi duong lên không truc giao cua WCDMA/HSPA (cung dua
trên truyên dân don song mang), thi duong lên LTE lai dua trên kÿ thuât phân tach
truc giao giùa nhùng nguoi dung trong miên thoi gian va tân sô (Trên lý thuyêt,
viêc phân chia nguoi dung truc giao co thê thuc hiên duoc trong miên thoi gian
chi bäng cach ân dinh toan bô bäng thông truyên dân duong lên cho môt nguoi
dung tai 1 thoi diêm, diêu nay co thê thuc hiên duoc voi duong lên nâng cao). Kÿ
thuât phân tach nguoi dung truc giao trong nhiêu tinh huông mang lai loi ich trong
viêc tranh duoc nhiêu trong tê bao (intra cell interIerence). Tuy nhiên, viêc phân
bô môt luong tai nguyên bäng thông tuc thoi rât lon cho nguoi dung lai không
phai la môt chiên luoc hiêu qua trong nhùng tinh huông ma chinh tôc dô dù liêu bi
gioi han boi công suât truyên dân hon la bäng thông. Trong nhùng tinh huông nhu
vây, môt thiêt bi dâu cuôi se chi duoc phân bô môt phân cua tông bäng thông
truyên dân va nhùng thiêt bi dâu cuôi khac co thê truyên song song trên phân phô
con lai. Vi vây ma duong lên LTE se bao gôm môt thanh phân da truy nhâp miên
tân sô (Irequency domain multiple access component), hê thông truyên dân duong
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
24
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
lên LTE nhiêu khi cung duoc xem nhu la hê thông Single Carrier FDMA (SC-
FDMA).
2.2 Hoçch d|nh phµ thuçc kênh truyên và sµ thích úng tôc dç (Channel-
dependent scheduling and rate adaptation)
Trung tâm cua hê thông truyên dân LTE la viêc su dung kÿ thuât truyên dân
chia se kênh truyên (shared channel transmission), khi do tai nguyên miên tân sô -
thoi gian duoc chia se tu dông giùa nhùng nguoi dung. Kÿ thuât nay tuong tu voi
phuong phap duoc dung trong HSDPA, mäc du cung thây rõ su khac nhau trong
viêc chia se tai nguyên giùa thoi gian va tân sô trong truong hop cua LTE va giùa
thoi gian va mã phân kênh (channelization codes) trong truong hop cua HSDPA.
Viêc su dung truyên dân chia se kênh truyên rât phu hop voi nhùng yêu câu dät ra
cua dù liêu goi do tai nguyên cân phai thay dôi nhanh chong cung nhu la cho phép
nhiêu công nghê quan trong khac duoc dung boi LTE.
Khôi hoach dinh (scheduler) se diêu khiên viêc phân phat tai nguyên chia se
cho nguoi dung tai môi thoi diêm. No cung quyêt dinh tôc dô dù liêu duoc su
dung cho môi duong truyên, do la goi la thich ung tôc dô va no la co thê xem la
môt phân cua bô scheduler. Scheduler la thanh phân chinh va mang tinh quyêt
dinh lon dôi voi hiêu suât cua toan bô duong xuông, däc biêt trong nhùng mang co
tai trong cao. Ca truyên dân duong lên va duong xuông dêu phai duoc hoach dinh
chät che. Dô täng ich thuc chât trong kha näng hê thông co thê dat duoc nêu däc
tinh kênh truyên duoc luu ý dên trong viêc quyêt dinh phân bô, va duoc goi la
hoach dinh phu thuôc kênh truyên. Kÿ thuât nay hiên dang duoc khai thac trong
HSPA, khi do scheduler duong xuông se truyên toi nguoi dung voi tôc dô dù liêu
tôi da nêu diêu kiên kênh truyên gäp thuân loi va trong môt chung muc nao do thi
kÿ thuât nay cung duoc ap dung cho duong lên nâng cao (enhanced uplink). Tuy
nhiên, ngoai miên thoi gian thi LTE cung truy câp toi miên tân sô, do viêc su dung
OFDM cho duong xuông va DFTS-OFDM cho duong lên. Vi vây dôi voi môi
miên tân sô, bô scheduler co thê lua chon cho nguoi dung kênh truyên co däc tinh
tôt nhât. Mät khac, viêc hoach dinh trong LTE co thê quan tâm dên su biên dôi
kênh truyên không chi trong miên thoi gian, nhu HSPA, ma con trong ca miên tân
sô. Diêu nay duoc minh hoa trong hinh 2.1.
Kha näng cua kÿ thuât hoach dinh phu thuôc kênh truyên trong miên tân sô
däc biêt hùu ich khi ma tôc dô cua thiêt bi dâu cuôi la thâp, noi cach khac nghia la
kênh truyên thay dôi châm theo thoi gian. Kÿ thuât hoach dinh phu thuôc kênh
truyên dua trên su thay dôi chât luong kênh giùa nhùng nguoi dung dê dat duoc
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
25
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
dô täng ich trong hiêu suât hê thông. Dôi voi nhùng dich vu nhay cam voi trê,
scheduler miên thoi gian co thê duoc hoach dinh cuõng buc cho môt nguoi dung
riêng biêt, cho du chât luong kênh truyên không dat duoc gia tri dinh. Trong
nhùng tinh huông nhu vây, viêc khai thac su thay dôi chât luong kênh truyên trong
miên tân sô se giup cai thiên hiêu suât cua toan hê thông. Dôi voi LTE, viêc quyêt
dinh phân bô (scheduling decisions) co thê duoc dua ra voi dinh ky sau môi 1ms
va dô chi tiêt trong miên tân sô la 180 KHz. Diêu nay cho phép nhùng su thay dôi
kênh truyên tuong dôi nhanh co thê duoc theo dõi boi bô scheduler.
2.2.1 Hoçch d|nh duòng xuông
Trong duong xuông, môi thiêt bi dâu cuôi se bao cao môt danh gia vê chât
luong kênh truyên tuc thoi cho tram gôc. Nhùng danh gia nay co duoc bäng cach
do luong môt tin hiêu tham khao, duoc truyên tu tram gôc va no cung duoc su
dung cho muc dich giai diêu chê. Dua trên nhùng danh gia vê chât luong kênh
truyên, scheduler duong xuông co thê ân dinh luong tai nguyên câp phat cho cac
nguoi dung va chât luong kênh truyên vân duoc dam bao. Trên lý thuyêt, môt thiêt
bi dâu cuôi duoc phân bô co thê duoc chi dinh môt tô hop bât ky cua cac khôi tai
nguyên rông 180 KHz trong môi khoang thoi gian phân bô 1ms. (1ms scheduling
interval).
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
26
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 2.1 Hoach ainh phu thuôc kênh trong miên thoi gian va tan sô.
2.2.2 Hoçch d|nh duòng lên
Duong lên LTE dua trên su phân cach truc giao giùa cac nguoi dung va
nhiêm vu cua scheduler duong lên la phân phat tai nguyên ca vê thoi gian va tân
sô (kêt hop TDMA/FDMA) cho cac nguoi dung khac nhau. Quyêt dinh phân bô
duoc dua ra sau môi 1 ms, co nhiêm vu diêu khiên nhùng thiêt bi dâu cuôi nao
duoc phép truyên di thuôc pham vi 1 cell trong suôt môt khoang thoi gian cho
truoc, va quyêt dinh tai nguyên tân sô nao duoc dung cho qua trinh truyên dân
cung nhu la tôc dô dù liêu nao dang duoc su dung. Chu ý räng chi môt miên tân sô
kê nhau co thê duoc câp cho nhùng thiêt bi dâu cuôi trong duong lên nhu la môt
hê qua cua viêc su dung truyên dân don song mang cho duong lên LTE.
Trang thai kênh truyên cung cân duoc quan tâm trong qua trinh hoach dinh
duong lên, tuong tu nhu hoach dinh duong xuông. Tuy nhiên, nhu se duoc thao
luân chi tiêt hon trong chuong 3, viêc thu thâp thông tin vê trang thai kênh truyên
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
27
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
duong lên không phai la môt tac vu don gian. Do do, môt sô phuong phap khac dê
thu phân tâp duong lên tro nên quan trong nhu môt phân bô sung cho nhùng tinh
huông khi ma tai do kÿ thuât hoach dinh phu thuôc kênh truyên không duoc su
dung.
Hình 2.2 Môt vi au vê aiêu phôi nhiêu liên tê bao, noi ma cac phan phô bi
gioi han boi công suat truyên aan
2.2.3 Diêu phôi nhiêu liên tê bào (Inter-cell interference coordination)
LTE cung câp su truc giao giùa nhùng nguoi dung trong môt tê bao trong ca
duong lên va duong xuông. Vi vây, hiêu näng cua LTE vê mät hiêu suât phô va tôc
dô dù liêu kha dung noi môt cach tuong dôi thi co nhiêu gioi han boi nhiêu tu
nhùng tê bao khac (inter-cell interIerence) hon so voi WCDMA/HSPA. Do do, cac
phuong phap dê lam giam va diêu khiên nhiêu liên tê bao co kha näng mang lai
nhùng loi ich thât su cho hiêu suât cua hê thông LTE, däc biêt vê mät cac dich vu
(tôc dô dù liêu, v.v.) co thê duoc cung câp cho nguoi dung tai biên tê bao (cell
edge).
Diêu phôi nhiêu liên tê bao la môt chiên luoc hoach dinh ma trong do tôc dô
dù liêu tai biên tê bao duoc täng lên bäng cach giam sat nhiêu liên tê bao. Vê co
ban, viêc diêu phôi nhiêu liên tê bao se dua dên nhùng gioi han chinh xac dôi voi
scheduler duong lên va duong xuông trong tê bao dê kiêm soat nhiêu liên tê bao.
Bäng viêc han chê công suât phat cua cac thanh phân phô (parts oI the spectrum)
trong tê bao, ma nhiêu xuât hiên trong nhùng tê bao lân cân thuôc thanh phân phô
nay se duoc giam bot. Thanh phân phô nay co thê duoc su dung dê cung câp tôc
dô dù liêu cao hon cho nhùng nguoi dung thuôc tê bao lân cân. Thuc ra thi hê sô
tai su dung tân sô la khac nhau dôi voi nhùng phân khac nhau cua tê bao.
Chu ý räng viêc diêu phôi nhiêu liên tê bao la môt chiên luoc hoach dinh
quan trong ma trong do cân quan tâm dên vi tri cua nhùng tê bao lân cân. Do do,
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
28
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
viêc diêu phôi nhiêu liên tê bao la môt vân dê triên khai voi pham vi lon va kho co
thê nhin thây duoc trong cac chi tiêt kÿ thuât. Diêu nay cung co nghia la viêc diêu
phôi nhiêu chi co thê duoc ap dung voi môt nhom cac tê bao dã duoc lua chon,
dua trên nhùng yêu câu triên khai riêng biêt duoc dät ra.
2.3 ARQ hôn hçp vói viçc kêt hçp mêm (Hybrid ARQ with soft combining)
Kÿ thuât ARQ hôn hop nhanh voi viêc kêt hop mêm (Fast hybird ARQ with
soIt combining) duoc su dung cho LTE vi nhùng lý do tuong tu nhu trong HSPA,
cu thê la kha näng cho phép thiêt bi dâu cuôi nhanh chong yêu câu truyên lai
nhùng khôi truyên tai thu duoc bi lôi va cung câp công cu cho viêc thich ung tôc
dô ân (implicit rate adaptation). Giao thuc co ban cung tuong tu voi cai duoc su
dung cho HSPA, do la phuong phap su dung nhiêu stop and wait ARQ hôn hop
song song (multiple parallel stop and wait hybrid ARQ). Viêc truyên lai co thê
duoc yêu câu nhanh chong sau môi goi truyên, do do co thê giam thiêu duoc
nhùng anh huong dên hoat dông cua nguoi dung cuôi do nhùng goi tin thu duoc bi
lôi gây ra. Su du thua gia täng (incremental redundancy) duoc su dung nhu la
chinh sach kêt hop mêm (the soIt combining strategy) va dâu thu se nho dêm
(buIIer) nhùng bit mêm dê co thê thuc hiên viêc kêt hop mêm giùa nhùng lân
truyên.
2.4 Sµ hô trç nhiêu anten (Multiple antenna support)
LTE ngay tu dâu dã hô tro kÿ thuât nhiêu anten tai ca tram gôc va thiêt bi dâu
cuôi nhu la môt phân không thê thiêu trong däc diêm kÿ thuât. Xét trên nhiêu mät
thi viêc su dung nhiêu anten la môt kÿ thuât quan trong dê dat duoc nhùng muc
tiêu manh me cho hiêu näng cua LTE. Nhu dã biêt thi viêc su dung nhiêu anten
duoc ap dung cho nhiêu truong hop voi nhiêu muc dich khac nhau:
• Nhiêu anten thu co thê duoc su dung cho viêc thu phân tâp (receive
diversity). Dôi voi truyên dân duong lên, kÿ thuât nay dã duoc su dung
cho cac hê thông tê bao tu nhiêu näm truoc. Tuy nhiên, khi ma câu hinh
hai anten thu tro thanh co so cho tât ca cac thiêt bi dâu cuôi LTE thi hiêu
suât duong lên cung duoc cai thiên dang kê. Phuong phap don gian nhât
cua viêc su dung nhiêu anten la kÿ thuât phân tâp thu cô diên dê khu
Iading, nhung loi ich thêm duoc do la viêc gioi han duoc nhiêu nêu cac
anten duoc su dung không chi cung câp su phân tâp dê chông Iading,
ma con dung dê triêt nhiêu.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
29
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
• Nhiêu anten phat tai tram gôc co thê duoc su dung cho phân tâp phat va
cac dang tao chum tia khac (beam Iorming). Muc tiêu chinh cua viêc tao
chum tia la cai thiên ty sô SNR hoäc SIR thu duoc, dông thoi cai thiên
näng suât hê thông va tâm phu song.
• Ghép kênh không gian, dôi khi cung duoc xem nhu la MIMO, viêc su
dung nhiêu anten cho ca may phat va may thu duoc hô tro boi LTE.
Viêc ghép kênh không gian dân dên viêc cho phép täng tôc dô trong
nhùng tinh huông ma diêu kiên kênh truyên co bäng thông bi gioi han
bäng cach tao ra nhiêu kênh song song.
Noi chung, cac kÿ thuât da anten dêu mang lai loi ich trong nhùng hoan canh
khac nhau. Vi du, tai ty sô SNR va SIR tuong dôi thâp, chäng han nhu khi tai
trong cao hoäc tai biên tê bao, viêc ghép kênh không gian se dem lai môt sô loi ich
nhât dinh. Dang le, trong nhùng truong hop nay, phai dung nhiêu anten tai dâu
phat dê nâng SNR/SIR bäng phuong phap tao chum tia (beam Iorming). Mät khac,
trong truong hop khi ma SNR va SIR tuong dôi cao, vi du nhu trong nhùng tê bao
nho, viêc nâng cao chât luong tin hiêu mang lai nhùng loi ich phu khi ma tôc dô
dù liêu thu duoc bi gioi han chu yêu boi bäng thông hon la do gioi han vê
SIR/SNR. Trong nhùng truong hop nhu vây, dang le ra phai dung kÿ thuât ghép
kênh không gian dê khai thac triêt dê nhùng trang thai kênh truyên tin cây. Hê
thông da anten duoc su dung duoi su diêu khiên cua tram gôc dê tu do co thê lua
chon duoc so dô phu hop cho môi duong truyên.
2.5 Hô trç multicast và broadcast
Phat quang ba nhiêu tê bao (multi-cell broadcast) nghia la viêc truyên di nhùng
thông tin giông nhau tu nhiêu tê bao. Bäng viêc khai thac kÿ thuât nay tai thiêt bi
dâu cuôi, viêc su dung hiêu qua näng luong tin hiêu tu nhiêu vung tê bao tai bô
phat hiên (the detection) cung cai thiên dang kê vung phu song. Kÿ thuât nay dã
duoc khai thac dôi voi truong hop broadcast/multicast nhiêu tê bao trong
WCDMA, khi do môt thiêt bi dâu cuôi co thê nhân tin hiêu tu nhiêu tê bao va kich
hoat viêc kêt hop mêm (soIt combine) nhùng tin hiêu nay tai bô thu.
LTE se tiên thêm môt buoc dê nâng cao hiêu qua broadcast nhiêu tê bao. Bäng
viêc truyên di không chi nhùng tin hiêu dông nhât tu nhiêu site tê bao (voi su diêu
chê va mã hoa dông nhât) ma con dông bô thoi gian truyên dân giùa nhùng tê bao,
tin hiêu tai thiêt bi dâu cuôi di dông se duoc tai hiên chinh xac nhu tin hiêu dã
duoc truyên di tu môt site tê bao don le va giai quyêt duoc hiên tuong truyên da
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
30
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
duong. Do kha näng chông lai hiên tuong truyên da duong manh me cua OFDM,
viêc truyên dân nhiêu tê bao nhu vây (multi cell transmission), cung duoc xem
nhu la truyên dân Mang don tân sô Multicast-Broadcast (MBSFN: Multicast-
Broadcast Single Frequency Network), khi do se không chi cai thiên cuong dô tin
hiêu thu duoc ma con loai tru duoc nhiêu liên tê bao. Vi vây, voi OFDM, luu
luong broadcast/multicast chi bi gioi han boi tap âm va trong truong hop voi
nhùng tê bao nho, co thê dat dên nhùng gia tri rât cao.
Cân phai chu ý räng viêc su dung truyên dân MBSFN cho broadcast/multicast
nhiêu tê bao doi hoi su chät che trong vân dê vê liên kêt thoi gian va dông bô
(synchronization and time alignment) cua nhùng tin hiêu duoc phat tu nhùng site
tê bao khac nhau.
2.6 Tính linh hoçt phô
Nhu dã duoc thao luân trong chuong 1, muc dô linh hoat phô cao la môt trong
nhùng däc tinh chu yêu cua công nghê truy nhâp vô tuyên LTE. Muc tiêu cua tinh
linh hoat phô la viêc cho phép triên khai truy nhâp vô tuyên LTE trong nhiêu phô
tân voi nhùng däc tinh khac nhau, bao gôm nhùng su khac nhau vê säp xêp song
công (duplex arrangements), bäng tân hoat dông, va kich thuoc cua phô tân kha
dung.
Hình 2.3 - FDD vs. TDD. FDD. Frequency Division Duplex, TDD. Time Divison
Duplex, DL.Downlink, UL. Uplink
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
31
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
2.6.1 Tính linh hoçt trong såp xêp song công
Môt phân quan trong trong nhùng yêu câu cua LTE vê mät tinh linh hoat phô
la kha näng triên khai truy nhâp vô tuyên dua trên LTE trong ca phô tân theo cäp
hoäc không theo cäp, nhu vây LTE co thê hô tro säp xêp song công phân chia theo
ca thoi gian va tân sô. FDD duoc minh hoa trong hinh 2.3a, theo do truyên dân
duong lên va duong xuông xuât hiên trong nhùng bäng tân khac va hoan toan tach
biêt. TDD theo nhu minh hoa trong hinh 2.3b, thi truyên dân duong lên va duong
xuông xuât hiên trong nhùng khe thoi gian không trung nhau. Do vây, TDD co thê
hoat dông voi phô không theo cäp (unpaired spectrum), trong khi FDD lai yêu câu
phô theo cäp (paired spectrum).
Viêc hô tro ca phô theo cäp va không theo cäp la môt phân trong däc diêm kÿ
thuât cua 3GPP tu phiên ban 99 (Release 99) thông qua viêc su dung truy nhâp vô
tuyên WCDMA/HSPA dua trên FDD dôi voi phân bô theo cäp va truy nhâp vô
tuyên TD-CDMA/TDSCDMA dôi voi phân bô không theo cäp. Tuy nhiên, diêu
nay dat duoc bäng cach su dung nhiêu công nghê truy câp vô tuyên tuong dôi
khac nhau va vi thê ma nhùng thiêt bi dâu cuôi co kha näng hoat dông voi ca FDD
va TDD vân con chua duoc phô biên. Mät khac, LTE co thê hô tro ca FDD va
TDD voi chi môt công nghê truy câp vô tuyên, dân dên viêc tôi thiêu dô lêch giùa
FDD va TDD cho nhùng truy nhâp vô tuyên dua trên LTE. Nhu la môt hê qua cua
diêu nay, phân tông quan vê truy nhâp vô tuyên hô tro ca FDD va TDD cua LTE se
duoc ban dên chi tiêt hon trong nhùng chuong tiêp theo, trong truong hop co su
khac nhau giùa FDD va TDD thi su khac nhau nay se duoc trinh bay rõ rang.
2.6.2 Tính linh hoçt trong bang tân hoçt dçng
LTE duoc triên khai dua trên co so theo nhu câu, co thê tao ra phô tân kha
dung bäng cach ân dinh phô tân moi cho thông tin di dông, chäng han bäng tân 2.6
GHz, hoäc bäng cach dich chuyên cho LTE phô tân hiên dang duoc su dung cho
công nghê thông tin di dông khac, vi du nhu nhùng hê thông GSM thê hê thu hai,
hoäc thâm chi la nhùng công nghê vô tuyên không phai cua di dông (non mobile
radio technologies) vi du nhu nhùng phô tân broadcast hiên nay. Hê qua la no yêu
câu truy nhâp vô tuyên LTE phai co kha näng hoat dông trong môt dai bäng tân
rông, it nhât la tu bäng tân thâp nhu 450 MHz cho dên bäng tân 2.6 GHz.
Kha näng vân hanh môt công nghê truy câp vô tuyên trong nhiêu bäng tân
khac nhau, tu ban thân no không co gi la moi. Vi du, nhùng thiêt bi dâu cuôi 3
bäng tân la rât phô biên, co kha näng hoat dông trên ca bäng tân 900, 1800, va
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
32
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
1900 MHz. Tu môt triên vong vê chuc näng truy câp vô tuyên, diêu nay không co
hoäc tac dông rât han chê va däc diêm kÿ thuât cua LTE không gia dinh bât cu môt
bäng tân cu thê nao. Nhùng cai co thê khac vê däc diêm kÿ thuât, giùa nhùng bäng
tân khac nhau chu yêu la viêc yêu câu nhiêu RF cu thê hon nhu công suât phat tôi
da cho phép, nhùng yêu câu/gioi han vê phat xa ngoai bäng (out oI band emission)
v.v. Môt nguyên nhân cho viêc nay la do nhùng rang buôc bên ngoai, duoc ap
dät boi nhùng khung quy dinh (regulatory bodies), co thê khac nhau giùa nhùng
bäng tân khac nhau.
2.6.3 Tính linh hoçt vê bang thông
Co liên quan dên kha näng triên khai truy nhâp vô tuyên LTE trên nhiêu bäng
tân khac nhau la viêc co thê vân hanh LTE voi nhùng bäng thông truyên dân khac
nhau trên ca duong xuông va duong lên. Lý do chinh cua viêc nay la sô luong phô
tân kha dung cho LTE co thê khac nhau dang kê giùa nhùng bäng tân khac nhau
va cung dua trên tinh trang thuc tê cua nha khai thac. Hon nùa, viêc co thê vân
hanh trên nhiêu phân bô phô tân khac nhau cung mang lai kha näng cho viêc dich
chuyên dân dân phô tân tu nhùng công nghê truy nhâp vô tuyên khac cho LTE.
LTE co thê hoat dông trong môt dai phân bô phô tân rông, do tinh linh hoat
trong bäng thông truyên dân la môt phân trong däc tinh kÿ thuât cua LTE. Dê hô
tro hiêu qua cho tôc dô dù liêu rât cao khi phô tân kha dung thi môt bäng thông
truyên dân rông la cân thiêt. Tuy nhiên, môt luong phô tân lon va dây du co thê
không phai luc nao cung dat duoc, hoäc do bäng tân hoat dông hoäc do su dich
chuyên dân dân tu môt công nghê truy nhâp vô tuyên khac, khi do LTE co thê hoat
dông voi môt bäng thông truyên dân hep hon. Hiên nhiên, trong nhùng truong hop
nhu vây, tôc dô dù liêu tôi da co thê dat duoc se vi le do ma bi giam xuông.
Däc diêm kÿ thuât lop vât lý LTE không dê câp dên vân dê bäng thông va
không dua ra bât cu gia dinh cu thê nao vê bäng thông truyên dân hô tro ngoai môt
gia tri tôi thiêu. Nhu se duoc biêt trong phân tiêp theo, däc diêm kÿ thuât vê truy
nhâp vô tuyên co ban bao gôm lop vât lý va cac tiêu chuân giao thuc, cho phép bât
cu bäng thông truyên dân nao näm trong khoang tu 1 MHz lên toi hon 20 MHz
theo tung buoc 180 KHz. Dông thoi, tai giai doan ban dâu, nhùng yêu câu vê tân
sô vô tuyên chi duoc chi dinh cho môt nhom nho bäng thông truyên dân gioi han,
tuong ung voi nhùng du doan liên quan dên cac kich thuoc phân bô phô va cac
diên tiên dich chuyên (migration scenarios). Nhu vây, trong thuc tê truy nhâp vô
tuyên LTE hô tro môt nhom gioi han cac bäng thông truyên dân, tuy nhiên nhùng
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
33
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
bäng thông truyên dân bô sung co thê dê dang duoc hô tro bäng cach câp nhât lai
däc diêm kÿ thuât cua RF.
CHUONG 3 KIEN TRÚC GIAO DIJN VÔ TUYEN LTE
Tuong tu voi WCDMA/HSPA cung nhu la hâu hêt nhùng hê thông truyên
thông hiên dai khac, quy trinh kÿ thuât danh cho LTE duoc câu truc thanh nhiêu
lop vât lý khac nhau. Mäc du co môt sô lop trong nhùng lop nay thi tuong tu voi
nhùng lop duoc su dung cho WCDMA/HSPA nhung vân co môt sô khac biêt,
chäng han nhu su khac nhau vê kiên truc tông thê giùa WCDMA/HSPA va LTE.
Chuong nay gôm co nhùng mô ta cho cac lop giao thuc bên trên lop vât lý, su
tuong tac giùa chung, va su giao tiêp voi lop vât lý.
Tông quan vê kiên truc giao thuc LTE cho duong xuông duoc minh hoa trong
hinh hinh 3.1 . Co môt vân dê se tro nên rõ rang hon trong phân thao luân tiêp theo
do la không phai tât ca nhùng phân tu duoc minh hoa trong hinh 3.1 dêu duoc ap
dung trong moi truong hop. Vi du nhu trong truong hop broadcast thông tin hê
thông thi MAC scheduling va hybrid ARQ dêu không duoc su dung. Hon nùa,
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
34
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
kiên truc giao thuc LTE liên quan dên duong lên thi tuong tu voi kiên truc duong
xuông trong hinh 3.1, mäc du cung co môt sô su khac biêt vê su lua chon dinh
dang truyên tai (transport Iormat selection) va truyên dân da anten (multi-antenna
transmission) va vân dê nay cung se duoc thao luân.
Dù liêu duoc truyên trên duong xuông duoi dang cac goi IP trên môt trong
nhùng tai tin SAE (SAE bearers). Truoc khi truyên di qua giao diên vô tuyên,
nhùng goi IP dên (incoming IP packets) se di qua nhiêu phân tu, duoc tông kêt
duoi dây va duoc mô ta chi tiêt hon trong nhùng phân sau:
• Giao thuc hôi tu sô liêu goi (Packet Data Convergence Protocol
-PDCP): thuc hiên viêc nén tiêu dê IP (IP header) dê lam giam sô luong
bit cân thiêt cho viêc truyên dân thông qua giao diên vô tuyên.
Co chê nén tiêu dê dua trên ROHC, môt thuât toan nén tiêu dê tiêu
chuân duoc su dung trong WCDMA cung nhu la trong cac tiêu chuân
thông tin di dông khac. PDCP cung dam nhiêm viêc mã hoa va bao vê
tinh toan ven cua dù liêu duoc truyên di. Tai phia thu, giao thuc PDCP
se thuc hiên công viêc giai nén va giai mã thông tin. Chi co môt phân tu
PDCP trên môt tai tin vô tuyên duoc câu hinh cho môt thiêt bi dâu cuôi
di dông.
• Ðiêu khiên liên kêt vô tuyên (Raaio Link Control - RLC): dam nhiêm
viêc phân doan / ghép nôi, diêu khiên viêc truyên lai, va phân phat lên
cac lop cao hon theo thu tu. Không giông nhu WCDMA, giao thuc RLC
duoc dinh vi trong eNodeB vi chi co môt loai node don trong kiên truc
mang truy nhâp vô tuyên LTE (LTE radio access network architecture).
RLC cung câp cac dich vu cho PDCP duoi dang cac tai tin vô tuyên.
Chi co môt phân tu RLC trên môt tai tin vô tuyên duoc câu hinh cho
môt thiêt bi dâu cuôi di dông.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
35
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 3.1 Kiên truc giao thuc LTE (auong xuông)
• Ðiêu khiên truy cap môi truong (Meaium Access Control - MAC). diêu
khiên viêc truyên lai hybrid-ARQ va hoach dinh duong lên, duong
xuông. Chuc näng hoach dinh duoc dinh vi trong eNodeB, va no chi co
môt phân tu MAC cho môt tê bao, cho ca duong lên va duong xuông.
Phân giao thuc hybrid ARQ co mät trong ca dâu cuôi phat va thu cua
giao thuc MAC. Khôi MAC cung câp cac dich vu cho RLC duoi dang
cac kênh logic.
• Lop vat ly (Physical layer PHY): diêu khiên viêc mã hoa / giai mã,
diêu chê / giai diêu chê, anh xa da anten (multi antenna mapping), va
cac chuc näng lop vât lý tiêu biêu khac. Lop vât lý cung câp dich vu cho
lop MAC duoi dang cac kênh chuyên tai (transport channels).
Nhùng phân sau se cung câp nhùng mô ta chi tiêt hon vê cac giao thuc RLC va
MAC cua LTE cung nhu la tông quan vê lop vât lý khi duoc nhin tu lop MAC,
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
36
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
trong khi nhùng chi tiêt dây du cua lop vât lý LTE se duoc dê câp dên trong
chuong 4. Nhùng thông tin khac co thê duoc tim thây trong däc tinh kÿ thuât cua
LTE va nhùng tham khao trong do.
3.1 RLC: radio link control - diêu khiên liên kêt vô tuyên
RLC LTE, tuong tu nhu WCDMA/HSPA, dam nhiêm viêc phân doan (nén tiêu
dê) cac goi IP, con duoc xem nhu la RLC SDUs, tu PDCP thanh nhùng don vi nho
hon, RLC PDUs (Nhin chung, cac phân tu dù liêu dên/tu môt lop giao thuc cao
hon thi duoc xem nhu la môt Don vi dù liêu dich vu SDU Service Data Unit va
phân tu tuong ung dên/tu môt lop giao thuc thâp hon duoc biêu thi nhu Don vi dù
liêu giao thuc PDU Protocol Data Unit). No cung diêu khiên viêc truyên lai cac
PDUs bi nhân nhâm, cung nhu la xoa bo nhùng PDUs bi nhân dôi (duplicate
removal) va ghép nôi cac PDUs nhân duoc. Cuôi cung, RLC se dam bao viêc phân
phat theo trinh tu cac RLC SDUs lên cac lop bên trên.
Co chê truyên lai RLC co trach nhiêm cung câp dù liêu phân phat không bi lôi
cho cac lop cao hon. Dê lam duoc diêu nay, se co môt giao thuc truyên lai hoat
dông giùa cac phân tu RLC tai dâu thu va dâu phat. Bäng viêc giam sat cac sô thu
tu di dên (incoming sequence numbers), RLC thu co thê phat hiên ra nhùng PDUs
bi thiêu. Cac bao cao trang thai se duoc phan hôi tro vê RLC phat, yêu câu truyên
lai cac PDUs bi thiêu. Khi phan hôi môt trang thai bao cao duoc câu hinh, môt bao
cao däc trung chi chua thông tin vê nhiêu PDUs va it khi duoc truyên di. Dua trên
bao cao trang thai thu duoc, phân tu RLC tai dâu phat co thê dua ra nhùng hanh
dông thich hop va truyên lai nhùng PDUs bi thiêu nêu duoc yêu câu.
Khi RLC duoc câu hinh dê yêu câu truyên lai cac PDUs bi thiêu nhu duoc mô
ta o trên, no duoc goi la dang hoat dông trong chê dô bao nhân (Acknowledged
Mode AM). Diêu nay cung giông nhu co chê tuong ung duoc dung trong
WCDMA/HSPA. Thông thuong AM duoc su dung cho cac dich vu dua trên TCP
nhu khi truyên tâp tin ma yêu tô phân phat dù liêu không bi lôi duoc dät lên hang
dâu.
Hình 3.2 Phan aoan va hop aoan RLC
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
37
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Tuong tu nhu WCDMA/HSPA, RLC cung co thê duoc câu hinh theo chê dô
không bao nhân (Unacknowledged Mode UM) va chê dô trong suôt (Transparent
Mode TM). Trong chê dô UM, se cung câp viêc phân phat dung thu tu lên cac
lop cao hon, nhung se không truyên lai cac PDUs bi thiêu. Thông thuong UM
duoc su dung cho nhùng dich vu nhu VoIP khi ma viêc phân phat không lôi không
quan trong bäng thoi gian phân phat ngän. TM, mäc du duoc hô tro, nhung chi
duoc su dung cho nhùng muc dich riêng biêt nhu truy câp ngâu nhiên.
Mäc du RLC co kha näng kiêm soat lôi truyên dân do nhiêu, su biên dôi kênh
truyên không thê du doan (unpredictable channel variations), v.v., nhung trong
hâu hêt truong hop nhùng lôi nay duoc kiêm soat boi giao thuc hybrid-ARQ dua
trên MAC. Viêc su dung co chê truyên lai trong RLC co thê vi vây ma tro nên
không cân thiêt. Tuy nhiên, nhu se duoc thao luân trong phân 3.2.4 duoi dây,
không phai truong hop nao cung vây va viêc su dung ca hai co chê truyên lai dua
trên MAC va RLC trên thuc tê cung co mät tich cuc khi ma co su khac nhau trong
viêc truyên tin hiêu phan hôi.
Ngoai viêc diêu khiên viêc truyên lai va phân phat theo trinh tu, RLC cung
chiu trach nhiêm viêc phân doan va ghép nôi theo nhu minh hoa trong hinh 3.2.
Dua trên quyêt dinh cua scheduler (scheduler decision), môt luong dù liêu nao do
duoc lua chon dê truyên di tu bô dêm RLC SDU va cac SDUs se duoc phân
doan/ghép nôi dê tao thanh RLC PDU. Do do, dôi voi LTE thi kich thuoc RLC
PDU thay dôi môt cach dông (varies dynamically), trong khi WCDMA/HSPA
truoc phiên ban 7 lai su dung kich thuoc PDU ban tinh (semi-static PDU size).
Khi ma tôc dô dù liêu cao, kich thuoc PDU lon dân dên phân mao dâu nho hon
tuong ung, con khi ma tôc dô dù liêu thâp, doi hoi kich thuoc PDU phai nho nêu
không thi tai trong se tro nên qua lon. Vi vây, khi tôc dô dù liêu näm trong khoang
tu môt vai kbit/s toi trên môt träm Mbit/s, kich thuoc PDU dông (dynamic PDU
sizes) se duoc diêu chinh boi LTE. Tu RLC, scheduler va co chê thich ung tôc dô
dêu duoc dinh vi tai eNodeB, va kich thuoc PDU dông se dê dang duoc hô tro cho
LTE.
3.2 MAC: diêu khiên truy nhçp môi truòng (medium access control)
Lop diêu khiên truy nhâp môi truong MAC quan lý viêc ghép kênh luân lý
(logical channel multiplexing), viêc truyên lai hybrid-ARQ, va hoach dich duong
lên, duong xuông. Trong khi công nghê HSPA su dung phân tâp vi mô duong lên
(uplink macro diversity) va vi thê no xac dinh ca nhùng tê bao phuc vu va không
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
38
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
phuc vu (serving and non-serving cells), thi LTE chi xac dinh môt tê bao phuc vu
vi không co phân tâp vi mô duong lên. Tê bao phuc vu (serving cell) la tê bao ma
thiêt bi dâu cuôi di dông duoc kêt nôi toi va tê bao ma chiu trach nhiêm cho viêc
hoach dinh va diêu khiên hybrid-ARQ.
3.2.1 Kênh logic và kênh truyên tai (logical channels and transport
channels)
MAC cung câp cac dich vu cho RLC duoi dang cac kênh logic. Môt kênh
logic duoc dinh nghia boi dang thông tin ma no mang theo va thuong duoc phân
loai thanh cac kênh diêu khiên, duoc dung cho viêc truyên dân cac thông tin vê
câu hinh va diêu khiên cân thiêt cho hoat dông cua hê thông LTE, va cac kênh luu
luong (traIIic channels), duoc su dung cho dù liêu nguoi dung. Tâp hop cac loai
kênh logic duoc chi dinh cho LTE bao gôm:
• Kênh diêu khiên quang ba (Broadcast Control Channel - BCCH): duoc
su dung cho viêc truyên dân thông tin diêu khiên hê thông tu mang toi
tât ca cac thiêt bi dâu cuôi di dông trong môt tê bao. Truoc khi truy nhâp
vao hê thông, môt thiêt bi dâu cuôi di dông cân phai doc nhùng thông
tin duoc truyên trên kênh BCCH dê tim ra cach thuc hê thông duoc câu
hinh, vi du nhu bäng thông cua hê thông.
• Kênh aiêu khiên tim goi (Paging Control Channel PCCH): duoc su
dung cho viêc tim goi cua cac thiêt bi dâu cuôi di dông ma mang không
biêt duoc vi tri cua no vê muc tê bao (cell level) va vi vây tin nhän tim
goi cân duoc truyên trong nhiêu tê bao.
• Kênh aiêu khiên aanh riêng (Deaicatea Control Channel DCCH):
duoc dung cho viêc truyên dân thông tin diêu khiên toi hoäc tu thiêt bi
dâu cuôi di dông. Kênh nay duoc su dung cho viêc câu hinh riêng le
tung thiêt bi dâu cuôi di dông vi du nhu nhùng tin nhän chuyên giao
khac nhau.
• Kênh aiêu khiên multicast (Multicast Control Channel - MCCH): duoc
dung cho viêc truyên dân thông tin diêu khiên duoc yêu câu cho viêc
tiêp nhân cua MTCH, xem phân duoi dây.
• Kênh luu luong aanh riêng (Deaicatea Traffic Channel - DTCH): duoc
dung cho viêc truyên dù liêu nguoi dung dên hoäc tu môt thiêt bi dâu
cuôi di dông. Dây la 1 loai kênh logic duoc dung dê truyên dù liêu
nguoi dung duong lên va duong xuông phi-MBMS (non-MBMS).
• Kênh luu luong multicast (Multicast Traffic Channel MTCH): duoc
dung cho truyên dân duong xuông nhùng dich vu MBMS.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
39
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Tuong tu voi kiên truc kênh logic duoc dung cho WCDMA/HSPA. Tuy
nhiên, khi so sanh voi WCDMA/HSPA, thi kiên truc kênh logic LTE co phân don
gian hon, voi viêc giam bot sô luong cac loai kênh logic.
Tu lop vât lý, lop MAC su dung cac dich vu duoi dang cac kênh truyên
tai (Transport Channels). Môt kênh truyên tai duoc dinh nghia boi nhùng däc tinh
ma thông tin duoc truyên di qua giao diên vô tuyên. Theo nhùng ghi chu tu HSPA,
nhùng phân duoc kê thua cho LTE, dù liêu trên 1 kênh truyên tai duoc tô chuc
thanh cac khôi truyên tai. Trong môi khoang thoi gian truyên tai (Transmission
Time Interval TTI), môt khôi truyên tai voi kich thuoc nao do duoc truyên di
qua giao diên vô tuyên khi không co su hiên diên cua ghép kênh không gian.
Trong truong hop ghép kênh không gian (MIMO`), co thê lên toi 2 khôi truyên tai
trên môi TTI.
Liên kêt voi môi khôi truyên tai la môt dinh dang truyên tai (Transport
Format - TF), xac dinh cach thuc ma khôi truyên tai duoc truyên di thông qua giao
diên vô tuyên. Dinh dang truyên tai bao gôm thông tin vê kich thuoc khôi truyên
tai, so dô diêu chê (the modulation scheme), anh xa anten (the antenna mapping).
Cung voi viêc phân bô tai nguyên, luu luong mã cuôi cung co thê nhân duoc tu
dinh dang truyên tai. Bäng viêc thay dôi cac dinh dang truyên tai, lop MAC co thê
vi vây ma nhân ra duoc cac tôc dô dù liêu khac nhau. Viêc diêu khiên tôc dô vi
vây ma con duoc xem nhu viêc lua chon dinh dang truyên tai.
Tâp hop cac loai kênh truyên tai duoc chi dinh cho LTE bao gôm:
• Kênh quang ba Broaacast Channel (BCH). co môt dinh dang truyên
tai cô dinh, duoc cung câp boi cac däc tinh kÿ thuât. No duoc dung cho
viêc truyên dân nhùng thông tin trên kênh logic BCCH.
• Kênh Paging Paging channel (PCH): duoc dung cho viêc paging
thông tin trên kênh logic PCCH. Kênh PCH hô tro viêc thu nhân không
liên tuc (discontinous reception DRX) nhäm cho phép thiêt bi dâu
cuôi di dông tiêt kiêm näng luong pin bäng cach ngu (sleeping) va chi
thuc (wake up) khi nhân PCH tai nhùng thoi diêm xac dinh truoc. Co
chê paging duoc mô ta co phân chi tiêt hon trong chuong 5.
• Kênh chia se auong xuông Downlink Sharea Channel (DL-SCH): la
kênh truyên tai duoc dung cho truyên dân dù liêu duong xuông trong
LTE. No hô tro nhùng däc tinh cua LTE nhu co chê thich ung tôc dô
dông (dynamic rate adaption) va hoach dinh phu thuôc kênh truyên
(channel-dependent scheduling) trong miên thoi gian va tân sô, hybrid
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
40
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
ARQ, va ghép kênh không gian (spatial multiplexing). No cung hô tro
DRX nhäm lam giam näng luong tiêu thu o thiêt bi dâu cuôi di dông
trong khi vân cung câp trai nghiêm luôn mo (always-on experience),
tuong tu nhu co chê CPC trong HSPA. DL-SCH TTI la 1 ms.
• Kênh multicast Multicast Channel (MCH): duoc dung dê hô tro
MBMS va duoc däc trung boi dinh dang truyên tai ban tinh va hoach
dinh ban tinh (semi-static transport Iormat and semi-static scheduling).
Trong truong hop truyên dân nhiêu tê bao (multi-cell transmission) su
dung MBSFN, câu hinh dinh dang truyên tai va hoach dinh duoc diêu
phôi giùa nhùng tê bao liên quan trong truyên dân MBSFN.
• Kênh chia se auong lên Uplink sharea channel (UL-SCH): la duong
lên tuong ung voi DL-SCH.
Hình 3.3 Ji au vê su anh xa cac kênh logic voi cac kênh truyên aan
Môt trong nhùng chuc näng cua MAC la viêc ghép cac kênh logic khac
nhau va anh xa cac kênh logic voi cac kênh truyên tai tuong ung. Không giông voi
MAC-hs trong HSDPA, MAC trong LTE hô tro ghép kênh cac RLC PDUs tu
nhiêu truyên tai vô tuyên khac nhau (radio bearers) vao cung khôi truyên tai. Vi co
môt vai môi quan hê giùa loai thông tin va cach thuc ma no duoc truyên di cho
nên vân tôn tai nhùng gioi han nao do trong viêc anh xa cac kênh logic voi cac
kênh truyên tai. Môt vi du vê anh xa cac kênh logic voi cac kênh truyên tai duoc
dua ra trong hinh 3.3. Nhùng anh xa khac cung duoc hinh dung.
3.2.2 Hoçch d|nh duòng xuông.
Môt trong nhùng nguyên lý co ban cua truy nhâp vô tuyên LTE la viêc
truyên dân chia se kênh truyên trên DL-SCH va UL-SCH, nghia la tai nguyên thoi
gian va tân sô duoc chia se dông giùa nhùng nguoi dung trong ca duong lên va
duong xuông. Scheduler la môt phân cua lop MAC va no diêu khiên viêc phân bô
tai nguyên duong lên va duong xuông. Hoach dinh duong lên va duong xuông
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
41
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
duoc tach roi trong LTE va nhùng quyêt dinh phân bô duong lên, duong xuông co
thê duoc dua ra dôc lâp lân nhau (trong nhùng gioi han duoc thiêt lâp boi su phân
chia UL/DL dôi voi hoat dông TDD). Hoach dinh duong lên se duoc ban dên
trong muc 3.2.3, trong khi phân con lai cua muc nay se tâp trung vao hoach dinh
duong xuông.
Nguyên täc co ban cho scheduler duong xuông do la quyêt dinh dông
(dynamically determine), trong môi khoang thoi gian 1 ms, nhùng thiêt bi dâu cuôi
nao duoc phép thu truyên dân DL-SCH va trên nhùng tai nguyên gi. Nhiêu thiêt bi
dâu cuôi co thê duoc hoach dinh song song, trong môi truong hop chi co 1 DL-
SCH trên môi thiêt bi dâu cuôi duoc hoach dinh, va no se duoc anh xa dông
(dynamically mapped) toi môt tâp hop tai nguyên tân sô duy nhât. Don vi thoi
gian-tân sô co ban trong scheduler con duoc goi la khôi tai nguyên (resource
block). Cac khôi tai nguyên duoc mô ta chi tiêt hon trong chuong 4 cung voi viêc
anh xa dù liêu toi tai nguyên vât lý, nhung vê nguyên täc co ban thi môt khôi tai
nguyên la 1 don vi rông 180 kHz trong miên tân sô. Trong môi khoang thoi gian
hoach dinh 1ms, scheduler se phân bô cac khôi tai nguyên cho môt thiêt bi dâu
cuôi dê tiêp nhân viêc truyên dân DL-SCH, môt su phân bô duoc su dung boi tiên
trinh lop vât lý se duoc mô ta trong chuong 4. Scheduler cung dam trach viêc lua
chon kich thuoc khôi truyên tai (transport-block). Nhu la môt hê qua cua viêc
scheduler diêu khiên tôc dô dù liêu, ma su phân doan RLC va ghép kênh MAC
cung se bi anh huong boi quyêt dinh phân bô (scheduling decision). Dâu ra tu
scheduler duong xuông co thê duoc nhin thây trong hinh 3.1.
Mäc du chiên luoc hoach dinh (scheduling strategy) la môt däc trung bô
sung va không duoc chi dinh boi 3GPP, muc tiêu chung cua hâu hêt nhùng
scheduler la loi dung su thay dôi kênh truyên giùa nhùng thiêt bi dâu cuôi di dông
va uu tiên hoach dinh truyên dân cho thiêt bi dâu cuôi di dông trên nhùng tai
nguyên co diêu kiên kênh truyên thuân loi. Vê mät nay, hoat dông cua scheduler
LTE vê co ban thi tuong tu voi scheduler duong xuông trong HSDPA. Tuy nhiên,
vi su dung so dô truyên dân duong xuông OFDM, LTE co thê khai thac su biên
dôi kênh truyên trong ca miên thoi gian va tân sô, trong khi HSDPA chi co thê
khai thac su biên dôi trong miên thoi gian. Diêu nay dã duoc dê câp dên trong
chuong 2 va duoc minh hoa qua hinh 2.1. Dôi voi nhùng bäng thông lon hon duoc
hô tro boi LTE, khi ma luong Iading lua chon tân sô (Irequency-selective Iading)
se thuong xuyên xay ra, kha näng khai thac su biên dôi kênh cua miên tân sô cua
scheduler se tro nên cang quan trong khi so voi viêc chi khai thac su biên dôi trên
miên thoi gian. Däc biêt tai nhùng tôc dô thâp, khi ma su biên dôi trong miên thoi
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
42
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
gian la tuong dôi châm so voi yêu câu vê dô trê duoc dät ra boi nhiêu dich vu, luc
nay kha näng khai thac ca su biên dôi miên tân sô se tro nên co loi.
Thông tin vê trang thai kênh truyên duong xuông, cân thiêt cho viêc
hoach dinh phu thuôc kênh truyên, duoc phan hôi tu thiêt bi dâu cuôi di dông toi
eNodeB thông qua nhùng bao cao chât luong kênh truyên (channel-quality
reports). Bao cao chât luong kênh truyên, con duoc biêt nhu Bô chi thi chât luong
kênh truyên (Channel-Quality Indicator), bao gôm nhùng thông tin không chi vê
chât luong kênh truyên hiên thoi trong miên tân sô, ma con nhùng thông tin cân
thiêt cho viêc dua ra nhùng quyêt dinh xu lý anten thich hop trong truong hop
phân kênh không gian. Co so cho nhùng bao cao CQI la viêc do luong nhùng tin
hiêu tham chiêu duong xuông (the downlink reIerence signals). Tuy nhiên, nhùng
nguôn phu vê hiên trang kênh truyên, vi du nhu su trao dôi kênh truyên trong hoat
dông TDD, cung duoc khai thac bäng cach cai dät môt scheduler riêng biêt nhu
môt su bô sung cho nhùng bao cao CQI.
Ngoai chât luong kênh truyên, môt scheduler hiêu näng cao cung phai cân
nhäc dên tinh trang bô dêm (buIIer status) va muc dô uu tiên trong quyêt dinh
phân bô (decision scheduling). Ca nhùng khac nhau vê loai dich vu cung nhu la
loai thuê bao (subscription type) co thê gây anh huong dên dô uu tiên khi hoach
dinh. Vi du, môt nguoi dung voice-over-IP voi môt däng ký thuê bao dät tiên phai
luôn duoc duy tri chât luong dich vu cho du tai trong hê thông dang o muc cao,
trong khi môt nguoi dung däng ký thuê bao chi phi thâp (a low-cost subscription)
dang tai vê môt Iile co thê phai duoc thoa mãn voi nhùng tai nguyên ma không
duoc yêu câu dê hô tro cho nhùng nguoi dung khac.
Su diêu phôi nhiêu, se thuc hiên viêc diêu khiên nhiêu liên tê bao trên co
so châm (slow basis) duoc dê câp dên trong chuong 2, cung la môt phân cua
scheduler. Khi chiên luoc hoach dinh không duoc uy nhiêm boi nhùng däc tinh kÿ
thuât, so dô diêu phôi nhiêu (nêu duoc su dung) la däc thu cua nha khai thac va co
thê näm trong pham vi tu nhùng triên khai tai su dung bâc cao don gian (simple
higher-order reuse deployments) toi nhùng so dô tiên tiên hon.
3.2.3 Hoçch d|nh duòng lên.
Chuc näng co ban cua scheduler duong lên thi tuong tu voi duong xuông,
cu thê la viêc quyêt dinh dông (dynamically determine) cho môi khoang thoi gian
1 ms, luc do nhùng thiêt bi dâu cuôi di dông truyên dù liêu trên kênh UL-SCH cua
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
43
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
no thuôc tai nguyên duong lên (uplink resources). Hoach dinh duong lên cung
duoc dung cho HSPA, nhung vi co su khac nhau giùa nhùng so dô da truy nhâp
duoc su dung (the diIIerent multiple-access schemes), cho nên vê khia canh nay
thi HSPA va LTE co môt vai su khac biêt dang kê.
Trong HSPA, tai nguyên chia se duong lên chinh la dô giao thoa cho phép
tai tram gôc. Scheduler duong lên HSPA chi thiêt lâp môt gioi han phia trên cho sô
luong giao thoa duong lên ma thiêt bi dâu cuôi di dông duoc phép tao ra. Dua trên
su gioi han nay, thiêt bi dâu cuôi di dông se tu dông lua chon môt dinh dang
truyên dân thich hop. Chiên thuât nay rõ rang dã tao ra su nhay cam cho duong lên
không truc giao ma trong truong hop nay la HSPA. Môt thiêt bi dâu cuôi di dông
không su dung tât ca tai nguyên ma no duoc câp se truyên tai muc näng luong
thâp hon, bäng cach ây co thê lam giam duoc nhiêu nôi tê bao (intra-cell
interIerence). Do do, tai nguyên chia se không duoc su dung boi môt thiêt bi dâu
cuôi di dông co thê duoc khai thac boi môt thiêt bi dâu cuôi di dông khac thông
qua viêc ghép kênh theo thông kê (statistical multiplexing). Vi co chê lua chon
dinh dang truyên tai duoc kêt hop trong thiêt bi dâu cuôi di dông dôi voi duong
lên HSPA, cho nên cân phai co bao hiêu ngoai bäng dê khai bao cho eNodeB biêt
vê su lua chon dã duoc tao ra.
Dôi voi LTE, duong lên thi truc giao va tai nguyên chia se duoc diêu
khiên boi scheduler eNodeB la nhùng don vi tai nguyên thoi gian tân sô. Môt tai
nguyên dã duoc chi dinh ma không duoc su dung triêt dê boi môt thiêt bi dâu cuôi
di dông nao do thi phân tai nguyên con lai cung không thê cung câp cho môt thiêt
bi dâu cuôi di dông khac su dung. Vi thê, do duong lên truc giao, ma dô loi giam
di dang kê trong viêc dê cho thiêt bi dâu cuôi di dông lua chon dinh dang truyên
tai khi duoc so sanh voi HSPA. Cho nên, ngoai viêc câp phat tai nguyên thoi gian-
tân sô cho thiêt bi dâu cuôi di dông, scheduler eNodeB con chiu trach nhiêm viêc
diêu khiên dinh dang truyên dân (kich thuoc tai trong, so dô diêu chê) ma thiêt bi
dâu cuôi di dông se su dung. Khi scheduler biêt duoc dinh dang truyên tai ma thiêt
bi dâu cuôi di dông su dung luc no phat di thi không cân phai bao hiêu ngoai bäng
tu thiêt bi dâu cuôi di dông toi eNodeB. Loi nhuân co duoc tu phôi canh vung phu
song (coverage perspective) khi tinh dên chi phi trên môi bit phat di cua thông tin
diêu khiên ngoai bäng co thê cao hon dang kê so voi chi phi truyên dù liêu khi tin
hiêu diêu khiên cân duoc thu voi môt dô tin cây cao hon.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
44
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 3.4 Jiêc lua chon ainh aang truyên aan trong auong xuông (bên trai)
va auong lên (bên phai)
Mäc du su thât la scheduler eNodeB se quyêt dinh dinh dang truyên tai
cho dâu cuôi di dông, nhung co môt diêu quan trong cân luu ý la quyêt dinh hoach
dinh duong lên duoc dua ra cho môi dâu cuôi di dông chu không phai cho môi tai
tin vô tuyên (radio bearer). Nhu vây, mäc du scheduler eNodeB diêu khiên tai
trong cua môt dâu cuôi di dông duoc hoach dinh, thi dâu cuôi vân chiu trach
nhiêm lua chon tu nhùng tai tin vô tuyên nao ma dù liêu duoc mang theo. Cho
nên, dâu cuôi di dông se tu dông diêu khiên viêc ghép kênh logic (logical-channel
multiplexing). Diêu nay duoc minh hoa trong phân bên phai cua hinh 3.4, noi ma
scheduler eNodeB diêu khiên dinh dang truyên tai con dâu cuôi di dông diêu khiên
viêc ghép kênh logic. Dê so sanh, trong tinh huông duong xuông tuong ung, khi
ma eNodeB diêu khiên ca dinh dang truyên dân va ghép kênh logic, duoc miêu ta
bên trai hinh ve.
Ghép kênh tai tin vô tuyên (radio-bearer) trong dâu cuôi di dông duoc
thuc hiên theo nhùng quy täc, thông qua cac thông sô ma co thê duoc câu hinh boi
bao hiêu RRC tu eNodeB. Môi tai tin vô tuyên duoc chi dinh su uu tiên va tôc dô
bit uu tiên (prioritized bit rate). Sau do dâu cuôi di dông se thuc hiên ghép kênh
song mang vô tuyên, nhu vây cac song mang vô tuyên duoc xu lý theo thu tu uu
tiên tuy tôc dô bit uu tiên cua chung. Nhùng tai nguyên con lai, nêu co, sau khi
hoan thanh tôc dô bit uu tiên se duoc dua dên nhùng song mang vô tuyên theo thu
tu uu tiên.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
45
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Dê tro giup cho scheduler duong lên trong môi quyêt dinh cua no, dâu
cuôi di dông co thê phat di thông tin hoach dinh (scheduling inIormation) toi
eNode bäng cach su dung môt tin nhän MAC. Rõ rang, thông tin nay chi co thê
duoc truyên di nêu dâu cuôi di dông vua duoc câp môt chân nhân hoach dinh hop
lê (a valid scheduling grant). Dôi voi nhùng truong hop khac, môt chi thi khi ma
dâu cuôi di dông cân tai nguyên duong lên se duoc cung câp nhu môt phân cua
kiên truc bao hiêu diêu khiên duong lên L1/L2 (the uplink L1/L2 control-signaling
structure), xem thêm trong chuong 4.
Hoach dinh phu thuôc kênh truyên thuong duoc su dung cho duong
xuông. Trên lý thuyêt, kÿ thuât nay cung co thê duoc su dung cho duong lên. Tuy
nhiên, viêc danh gia chât luong kênh truyên duong lên thi không don gian nhu
truong hop dôi voi duong xuông. Tinh trang kênh truyên duong xuông co thê
duoc do luong boi tât ca dâu cuôi di dông trong tê bao chi don gian bäng viêc theo
dõi tin hiêu tham khao duoc truyên boi eNodeB va tât ca cac dâu cuôi di dông co
thê chia se cung tin hiêu tham khao cho muc dich danh gia chât luong kênh truyên.
Tuy nhiên viêc danh gia chât luong kênh truyên duong lên lai yêu câu môt tin hiêu
tham khao thäm do (a sounding reIerence signal) duoc truyên di tu môi dâu cuôi
di dông cho nhùng eNodeB nao muôn danh gia chât luong kênh truyên. Môt tin
hiêu tham khao thäm do nhu vây duoc hô tro boi LTE se duoc mô ta thêm trong
chuong 4, nhung diêu nay lai di kem voi vân dê tông chi phi. Vi vây, nhùng
phuong phap duoc cung câp cho phân tân duong lên se tro nên quan trong nhu la
môt phân bô sung hoäc thay thê cho kÿ thuât hoach dinh phu thuôc kênh truyên
duong lên.
3.2.4 Hybrid ARQ
Hybird ARQ voi kêt hop mêm trong LTE dap ung môt muc dich tuong tu
voi co chê hybird-ARQ trong HSPA do la cung câp suc chiu dung dê chông lai
cac lôi truyên dân. No cung la môt công cu dê nâng cao näng suât. Khi ma nhùng
co chê truyên lai hybird-ARQ la nhanh, nhiêu dich vu cho phép môt hoäc nhiêu su
truyên lai, bäng cach thiêt lâp môt co chê diêu khiên tôc dô ân (vong läp kin) (an
implicit (closed loop) rate-control mechanism). Tuong tu voi phuong phap trong
HSPA, giao thuc hybrid-ARQ la môt phân cua lop MAC, trong khi hoat dông kêt
hop mêm duoc diêu khiên boi lop vât lý.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
46
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Rõ rang, hybrid ARQ không duoc ap dung cho tât ca cac dang luu luong.
Vi du, truyên dân broadcast, khi ma nhùng thông tin giông nhau duoc danh cho
nhiêu nguoi dung, thông thuong không phu thuôc vao hybrid ARQ. Vi vây, hybrid
ARQ chi duoc hô tro cho DL-SCH va UL-SCH.
Giao thuc hybrid ARQ trong LTE giông voi giao thuc tuong ung duoc su
dung cho HSPA, do la viêc su dung nhiêu tiên trinh stop-and-wait song song.
Trong luc tiêp nhân nhùng khôi truyên tai, dâu thu se tim cach giai mã khôi truyên
tai va khai bao cho dâu phat vê kêt qua cua hoat dông giai mã thông qua môt bit
don ACK/NAK dê chi thi viêc giai mã co thanh công hay không hoäc truyên lai
khôi truyên tai nêu duoc yêu câu. Nhùng chi tiêt khac vê truyên dân ACK/NAK
trong duong xuông va duong lên se duoc tim thây trong chuong 4. Dê tôi thiêu
hoa chi phi, môt bit don ACK/NAK duoc su dung. Rõ rang, dâu thu phai biêt bit
ACK/NAK thu duoc duoc liên kêt voi tiên trinh hybid-ARQ nao. Hon nùa, diêu
nay duoc giai quyêt bäng cach su dung cung môt phuong phap nhu trong HSPA
khi thoi diêm cua ACK/NAK duoc su dung dê kêt hop ACK/NAK voi môt tiên
trinh hybrid-ARQ nao do. Diêu nay duoc minh hoa trong hinh 3.6. Chu ý räng, dôi
voi truong hop hoat dông TDD, môi quan hê vê thoi gian giùa viêc tiêp nhân dù
liêu trong môt tiên trinh hybrid-ARQ nao do va viêc truyên dân ACK/NAK thi
không bi anh huong boi su phân bô duong lên/duong xuông.
Tuong tu voi HSPA, môt giao thuc không dông bô la co so cho hoat dông
hybrid-ARQ duong xuông. Vi vây, su truyên lai duong xuông co thê xay ra tai
moi thoi diêm sau khi viêc truyên dân duoc khoi tao va môt con sô tiên trinh
hybrid-ARQ tuong minh (an explicit hybrid-ARQ process number) duoc su dung
dê chi thi tiên trinh nao dang duoc dinh dia chi (addressed). Su truyên lai duong
lên, mät khac, lai dua trên môt giao thuc dông bô va su truyên lai xay ra tai môt
thoi gian xac dinh truoc sau khi khoi tao qua trinh truyên dân va sô tiên trinh
(process number) co thê nhân duoc hoan toan. Hai truong hop duoc minh hoa
trong hinh 3.5. Trong giao thuc hybrid-ARQ không dông bô, su truyên lai trên lý
thuyêt duoc hoach dinh tuong tu voi viêc khoi tao qua trinh truyên dân. Mät khac
trong giao thuc dông bô, thoi diêm truyên lai duoc cô dinh môt lân khi khoi dâu
qua trinh truyên dân duoc hoach dinh, phai duoc tinh dên cho hoat dông hoach
dinh. Tuy nhiên, chu ý räng scheduler se phân biêt tu phân tu hybrid-ARQ trong
eNodeB dâu cuôi di dông nao se thuc hiên truyên lai hay không.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
47
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 3.5 Giao thuc hybria-ARQ aông bô va không aông bô.
Hình 3.ô Nhiêu tiên trinh hybria-ARQ song song.
Viêc su dung nhiêu tiên trinh hybird-ARQ song song, duoc minh hoa
trong hinh 3.6, cho môi nguoi dung co thê dân dên su không liên tuc vê dù liêu
duoc phân phôi tu co chê hybrid-ARQ. Vi du, khôi truyên tai thu 5 trong hinh
duoc giai mã thanh công truoc khôi truyên tai thu 3, khi ma viêc truyên lai duoc
yêu câu. Vi vây, doi hoi phai co môt vai dang co chê säp xêp lai (some Iorm oI
reordering mechanism). Sau khi giai mã thanh công, khôi truyên tai duoc phân
kênh thanh cac kênh logic thich hop va thuc hiên viêc säp xêp lai trên môi kênh
logic bäng cach su dung cac sô thu tu (sequence numbers). Nguoc lai, HSPA dung
môt con sô thu tu MAC riêng biêt cho viêc säp xêp lai. Nguyên nhân cua viêc nay
la do su phu tro cho WCDMA va nhùng lý do vê vân dê tuong thich nguoc, kiên
truc RLC hoäc MAC vân duoc giù nguyên khi gioi thiêu HSPA. Mät khac, dôi voi
LTE, cac lop giao thuc duoc thiêt kê dông thoi, dân dên co it gioi han hon trong
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
48
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
thiêt kê. Tuy nhiên, nguyên lý däng sau su säp xêp lai thi tuong tu dôi voi cac hê
thông, chi co sô thu tu duoc su dung la khac nhau.
Co chê hybrid-ARQ se sua nhùng lôi truyên dân do nhiêu hoäc do nhùng
biên dôi kênh truyên không du doan duoc (noise or unpredictable channel
variations). Nhu dã duoc thao luân o trên, RLC cung co kha näng yêu câu truyên
lai, ma khi moi nghe lân dâu thi co ve la không cân thiêt. Tuy nhiên, mäc du su
truyên lai RLC hiêm khi cân thiêt khi ma co chê hybrid-ARQ dua trên MAC co
kha näng sua hâu hêt cac lôi truyên dân, nhung hybrid-ARQ dôi khi co thê thât bai
trong viêc phân phôi cac khôi dù liêu ma không bi lôi toi RLC, gây ra môt khoang
trông (gap) trong thu tu cua cac khôi dù liêu không lôi (error-Iree data blocks)
duoc phân phôi tôi RLC. Diêu nay thuong xay ra do tin hiêu phan hôi bi sai, vi du,
môt NAK duoc thê hiên sai thanh môt ACK boi dâu phat, la nguyên nhân cua viêc
mât mat dù liêu. Xac suât xay ra diêu nay co thê trong khoang 1°, môt xac suât
lôi rât cao dôi voi nhùng dich vu dua trên TCP yêu câu viêc phân phôi cac goi
TCP gân nhu la không duoc lôi. Môt cach cu thê hon, nghia la dôi voi nhùng tôc
dô dù liêu duoc duy tri trên 100 Mbit/s thi xac suât mât goi dù liêu châp nhân
duoc phai thâp hon 10
-5
. Vê co ban, TCP xem tât ca cac lôi vê goi dù liêu la do su
tät nghen. Cac lôi vê goi dù liêu vi vây se kich hoat co chê tranh täc nghen, voi
môt su täng lên tuong ung vê tôc dô dù liêu, va duy tri chât luong tôt tai nhùng tôc
dô dù liêu cao, RLC-AM se dap ung môt muc tiêu quan trong cho viêc dam bao
phân phôi dù liêu không bi lôi toi TCP.
Vi vây, tu nhùng thao luân o trên, lý do co hai co chê truyên lai nhu o
trên co thê duoc hiêu rõ trong phân tin hiêu phan hôi. Tuy co chê hybrid-ARQ
thuc hiên viêc truyên lai rât nhanh, no cung cân thiêt phai gui môt bit bao cao tinh
trang ACK/NAK toi dâu phat cang nhanh cang tôt môt lân cho môi chu ky TTI.
Mäc du trên lý thuyêt co thê dat duoc môt xac suât lôi thâp theo mong muôn vê
phan hôi ACK/NAK, nhung nhùng xac suât lôi rât thâp lai di kem voi chi phi
tuong dôi cao vê mät công suât truyên dân ACK/NAK. Viêc giù chi phi nay môt
cach hop lý thông thuong dân dên môt ty lê lôi phan hôi (a Ieedback error rate)
trong khoang 1° va nhu vây se quyêt dinh dên ty lê lôi du hybrid-ARQ (the
hybrid-ARQ residual error rate). Tuy nhùng bao cao trang thai RLC duoc phat di
it thuong xuyên dang kê so voi ACK/NAK hybrid-ARQ, nhung chi phi cua viêc
dat duoc dô tin cây 10
-5
hoäc thâp la kha nho. Vi vây, viêc phôi hop hybrid ARQ
voi RLC mang lai môt su kêt hop tôt giùa thoi gian khu hôi (roundtrip time) nho
va chi phi phan hôi vua phai khi ma hai thanh phân nay bô sung cho nhau.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
49
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Vi RLC va hybrid ARQ duoc dinh vi trong cung môt node, cho nên kha
näng tuong tac giùa chung tro nên chät che hon. Vi du, nêu co chê hybrid-ARQ
phat hiên duoc môt lôi không thê phuc hôi, viêc truyên môt bao cao trang thai
RLC co thê ngay lâp tuc duoc kich hoat thay vi phai doi dê phat di môt bao cao
trang thai theo dinh ky. Diêu nay se khiên cho RLC truyên lai cac PDUs bi mât
nhanh hon. Cho nên, trong môt muc dô nao do, viêc kêt hop hybrid ARQ va RLC
co thê xem nhu la môt co chê truyên lai voi hai co chê phan hôi trang thai.
Trên lý thuyêt, co cung môt su tranh luân duoc tao ra dôi voi truong hop
tuong ung trong HSPA. Tuy nhiên, viêc RLC va hybrid ARQ duoc dinh vi tai
nhùng node khac nhau trong HSPA nhin chung se lam cho su tuong tac giùa
chung tro nên không chät che.
3.3 PHY: physical layer - lóp vçt lý
Lop vât lý chiu trach nhiêm cho viêc mã hoa, xu lý hybrid-ARQ lop vât lý
(physical-layer hybrid-ARQ processing), diêu chê, xu lý da anten (multi-antenna
processing), va anh xa tin hiêu toi nhùng tai nguyên thoi gian-tân sô vât lý thich
hop. Môt cai nhin don gian vê viêc xu lý DL-SCH duoc dua ra trong hinh 3.7.
.Cac khôi lop vât lý duoc diêu khiên dông (dynamically controlled) boi lop MAC
duoc thê hiên bäng mau xam, con nhùng khôi vât lý duoc câu hinh ban tinh duoc
thê hiên bäng mau träng.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
50
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 3.7 Mô hinh xu ly lop vat ly aon gian cho DL-SCH
Khi môt dâu cuôi di dông duoc hoach dinh trong môt chu ky TTI trên kênh
DL-SCH, lop vât lý se nhân môt khôi truyên tai (hai khôi truyên tai trong truong
hop ghép kênh không gian) mang dù liêu dê truyên di. Voi môi khôi truyên tai,
môt CRC se duoc dinh kem va môi khôi truyên tai duoc dinh kem CRC nhu vây
duoc mã hoa riêng biêt voi nhau. Tôc dô mã hoa kênh, bao gôm tôc dô phu hop
cân thiêt, hoan toan duoc quyêt dinh boi kich thuoc khôi truyên tai, so dô diêu chê
(the modulation scheme), va luong tai nguyên duoc câp phat cho viêc truyên dân.
Tât ca nhùng dai luong nay duoc lua chon boi scheduler duong xuông. Phiên ban
du thua (redundancy version) duoc dung duoc diêu khiên boi giao thuc hybrid-
ARQ va no se tac dông dên qua trinh xu lý thich ung tôc dô (the rate matching
processing) dê tao ra tâp hop cac bit duoc mã hoa chinh xac. Cuôi cung, trong
truong hop ghép kênh không gian, viêc anh xa anten cung duoc diêu khiên boi
scheduler duong xuông.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
51
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 3.8 Mô hinh xu ly lop vat ly aon gian cho UL-SCH
Dâu cuôi di dông duoc hoach dinh thu tin hiêu duoc phat di va thuc hiên tiên
trinh lop vât lý nguoc lai. Lop vât lý tai dâu cuôi di dông cung thông bao cho giao
thuc hybrid-ARQ biêt viêc truyên dân co duoc giai mã thanh công hay không.
Thông tin nay duoc su dung boi môt phân cua chuc näng MAC hybrid-ARQ trong
dâu cuôi di dông dê quyêt dinh co yêu câu truyên lai hay không.
Viêc xu lý lop vât lý dôi voi kênh UL-SCH gân giông voi viêc xu lý DL-SCH.
Tuy nhiên, chu ý räng scheduler MAC trong eNodeB chiu trach nhiêm lua chon
dinh dang truyên tai cho dâu cuôi di dông va tai nguyên duoc su dung cho truyên
dân duong lên nhu duoc miêu ta trong muc 3.2.3. Viêc xu lý lop vât lý UL-SCH
duoc thê hiên duoi dang don gian qua hinh 3.8.
Cac kênh truyên tai duong xuông con lai cung dua trên cung môt quy trinh xu
lý lop vât lý chung nhu DL-SCH, mäc du co môt sô gioi han trong tâp hop nhùng
tinh näng duoc su dung. Dôi voi viêc quang ba thông tin hê thông trên kênh BCH,
môt dâu cuôi di dông phai co kha näng thu duoc kênh thông tin nay nhu la môt
trong nhùng buoc dâu tiên truoc khi truy câp vao hê thông. Do do, dinh dang
truyên tai phai duoc uu tiên gui toi cac thiêt bi dâu cuôi, va se không co môt su
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
52
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
diêu khiên dông tu dông (dynamic control) nao toi cac tham sô truyên dân tu lop
MAC trong truong hop nay.
Dôi voi truyên dân cac thông diêp nhän goi (paging messages) trên kênh PCH,
su thich ung dông cua cac tham sô truyên dân co thê duoc su dung trong môt vai
pham vi. Noi chung, viêc xu lý trong truong hop nay thi tuong tu voi viêc xu lý
DL-SCH thông thuong. MAC co thê diêu khiên viêc diêu chê, luong tai nguyên,
va anh xa anten. Tuy nhiên, trong truong hop duong lên chua duoc thiêt lâp khi
môt dâu cuôi di dông duoc tim goi, thi hybrid ARQ không thê duoc su dung vi luc
nay dâu cuôi di dông không thê phat di môt thông bao ACK/NAK.
Kênh MCH duoc dung cho truyên dân MBMS, diên hinh la nhùng hoat dông
mang don tân sô bäng viêc truyên tu nhiêu tê bao trên cung tai nguyên voi dinh
dang giông nhau tai cung 1 thoi diêm. Vi vây, viêc hoach dinh truyên dân MCH
phai duoc diêu phôi giùa nhùng tê bao liên quan va co chê lua chon tu dông tham
sô truyên dân boi MAC la không thê thuc hiên duoc.
3.4 Các trçng thái LTE
Trong LTE, môt dâu cuôi di dông co thê tôn tai trong nhiêu trang khac nhau
nhu duoc minh hoa trong hinh 3.9. Khi bât nguôn, dâu cuôi di dông o vao trang
thai LTE DETACHED (tach biêt LTE). Trong trang thai nay, dâu cuôi di dông
không duoc biêt dôi voi hê thông mang. Truoc khi diên ra bât cu su liên lac nao
giùa dâu cuôi di dông va mang thi dâu cuôi di dông cân phai däng ký hê thông
mang bäng cach su dung thu tuc truy câp ngâu nhiên dê vao trang thai LTE
ACTIVE (tich cuc LTE), LTE DETACHED la trang thai duoc su dung chu yêu khi
bât nguôn, môt khi dâu cuôi di dông dã duoc däng ký voi hê thông mang, no
thuong chuyên sang môt trong nhùng trang thai khac nhu LTE ACTIVE hoäc LTE
IDLE (rôi LTE).
Hình 3.9 Cac trang thai LTE.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
53
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
LTE ACTIVE la trang thai duoc su dung khi dâu cuôi di dông dã sän sang cho
viêc phat va thu dù liêu. Trong trang thai nay, dâu cuôi di dông duoc kêt nôi voi
môt tê bao cu thê trong mang. Môt hoäc nhiêu dia chi IP duoc gan cho thiêt bi dâu
cuôi di dông, cung nhu la 'Chi sô nhân dang tam thoi mang vô tuyên tê bao¨ (Cell
Radio Network Temporary IdentiIier CRNTI) dê nhân dang thiêt bi dâu cuôi,
nhùng thông sô nay duoc dung cho muc dich bao hiêu giùa dâu cuôi di dông va
mang. LTE ACTIVE co thê duoc chia thanh hai trang thai con la IN SYNC va
OUT OF SYNC, phu thuôc vao duong lên co duoc dông bô voi hê thông mang
hay không. Tu khi LTE su dung duong lên truc giao trên co so FDMA/TDMA, thi
viêc dông bô truyên dân duong lên tu nhiêu dâu cuôi di dông la cân thiêt sao cho
chung dên eNodeB tai cung môt thoi diêm (xâp xi). Thu tuc dê dat duoc va duy tri
su dông bô hoa duong lên duoc mô ta trong chuong 4, tom lai eNodeB se do thoi
gian dên cua cac phiên truyên dân tu môi dâu cuôi di dông o trang thai truyên tich
cuc (actively transmitting) va gui nhùng mênh lênh hiêu chinh thoi gian (timing-
correction commands) trong duong xuông. Miên la duong lên trong trang thai IN
SYNC thi viêc truyên dân duong lên dù liêu nguoi dung va bao hiêu diêu khiên
L1/L2 dêu co thê thuc hiên duoc. Trong truong hop không co su truyên dân nao
diên ra trong môt cua sô thoi gian xac dinh, su säp xêp thoi gian hiên nhiên la
không thuc hiên duoc, va duong lên se duoc thiêt lâp trang thai OUT OF SYNC.
Trong truong hop nay, dâu cuôi di dông cân thuc hiên môt thu tuc truy câp ngâu
nhiên dê khôi phuc lai su dông bô duong lên.
LTE IDLE la môt trang thai tich cuc thâp, ma khi dâu cuôi di dông trong trang
thai nay no se ngu trong phân lon thoi gian dê lam giam su tiêu hao nguôn pin.
Luc nay su dông bô duong lên không duoc duy tri va vi vây hoat dông truyên dân
duong lên duy nhât co thê xay ra la su truy câp ngâu nhiên dê chuyên sang trang
thai LTE ACTIVE. Trong duong xuông, dâu cuôi di dông co thê dinh ky thuc dây
dê duoc page cho nhùng cuôc goi dên nhu duoc miêu ta trong chuong 5. Thiêt bi
dâu cuôi di dông vân giù dia chi IP cua no va nhùng thông tin nôi bô (internal
inIormation) khac dê co thê nhanh chong chuyên sang trang thai LTE ACTIVE khi
cân thiêt. Vi tri cua thiêt bi dâu cuôi di dông se duoc cung câp cuc bô cho hê thông
mang sao cho it nhât mang cung co thê biêt dên nhom tê bao nao ma trong do viêc
paging cua dâu cuôi di dông duoc thuc hiên.
3.5 Luông dù liçu
Dê tom tät vê luông dù liêu duong xuông xuyên qua tât ca cac lop giao thuc,
môt vi du minh hoa duoc dua ra trong hinh 3.10 cho truong hop voi 3 goi IP, hai
goi trên môt tai tin vô tuyên va môt goi trên môt tai tin vô tuyên khac. Luông dù
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
54
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
liêu cho truong hop truyên dân duong lên la tuong tu. PDCP se thuc hiên (tuy
chon) viêc nén tiêu dê IP, sau do la mã hoa. Môt tiêu dê PDCP duoc thêm vao,
mang theo thông tin cân thiêt cho viêc giai mã o thiêt bi dâu cuôi di dông. Dâu ra
cua PDCP duoc cung câp toi RLC. Giao thuc RLC thuc hiên viêc hop doan hoäc
phân doan cac PDCP SDUs va thêm vao môt tiêu dê RLC. Tiêu dê nay duoc su
dung cho viêc phân phôi theo trinh tu (trên môi kênh logic) tai dâu cuôi di dông va
viêc nhân dang cac RLC PDUs trong truong hop cân truyên lai. Cac RLC PDUs
duoc chuyên tiêp toi lop MAC, lop nay co duoc sô luong cac RLC PDUs, sau do
kêt hop chung lai vao trong 1 MAC SDU va dinh kem môt tiêu dê MAC dê tao
thanh môt khôi truyên tai. Kich thuoc khôi truyên tai phu thuôc vao tôc dô dù liêu
tuc thoi duoc lua chon boi co chê thich ung duong truyên (the link adaptation
mechanism). Do do, co chê thich ung duong truyên tac dông dên ca hai tiên trinh
xu lý MAC va RLC. Cuôi cung, lop vât lý se dinh thêm 1 mã CRC vao khôi
truyên tai voi muc dich phat hiên lôi, thuc hiên mã hoa va diêu chê, sau do la phat
di tin hiêu thanh qua vao không gian.
Hình 3.1ô - Môt vi au vê luông aù liêu LTE
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
55
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
CHUONG 4 LÓP VAT LÝ LTE
Trong chuong truoc, chung ta dã thao luân vê kiên truc giao diên vô tuyên
LTE voi phân tông quan vê nhùng chuc näng va däc tinh cua cac lop giao thuc
khac nhau. Chuong nay se cung câp nhùng thông tin chi tiêt hon vê tinh trang hiên
tai cua phân thâp nhât trong nhùng lop giao thuc nay, lop vât lý LTE. Chuong tiêp
theo se di sâu hon vao nhùng thu tuc truy nhâp LTE cu thê, bao gôm truy câp ngâu
nhiên va do tim tê bao (cell search).
4.1 Kiên trúc miên thòi gian toàn phân (Overall time-domain structure)
Hinh 4.1 minh hoa vê kiên truc miên thoi gian bâc cao (high level time domain
structure) trong truyên dân LTE voi môi khung (vô tuyên) co chiêu dai T
Irame
÷ 10
ms bao gôm 10 khung phu co kich thuoc bäng nhau voi dô dai môi khung phu
T
subIrame
÷ 1 ms.
Dê cung câp su xac dinh vê thoi gian nhât quan va chinh xac, môi khoang thoi
gian khac nhau bên trong däc diêm kÿ thuât truy nhâp vô tuyên LTE co thê duoc
trinh bay thanh nhiêu don vi thoi gian co ban T
s
÷ 1/30720000. Nhùng khoang thoi
gian duoc phac hoa trong hinh 4.1 vi vây cung co thê duoc diên dat thanh T
Irame
÷
307200.T
s
va T
subIrame
÷ 30720.T
s
Hình 4.1 Cau truc miên thoi gian LTE
Trong cung môt song mang, nhùng khung phu (subIrames) khac nhau cua môt
khung co thê duoc su dung cho truyên dân duong xuông hoäc truyên dân duong
lên. Nhu duoc minh hoa trong hinh 4.2a, dôi voi truong hop FDD hoat dông
trong phô theo cäp (paired spectrum), tât ca cac khung phu cua môt song mang
duoc su dung cho truyên dân duong xuông (môt song mang duong xuông a
downlink carrier) hoäc truyên dân duong lên (môt song mang duong lên an
uplink carrier). Mät khac, dôi voi truong hop hoat dông cua TDD trong phô không
theo cäp (Hinh 4.2b), khung phu thu nhât va thu sau cua môi khung (khung phu 0
va khung phu 5) luôn luôn duoc chi dinh cho truyên dân duong xuông trong khi
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
56
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
nhùng khung phu con lai co thê duoc chi dinh môt cach linh hoat dê dung cho ca
truyên dân duong lên hoäc duong xuông. Lý do cua viêc ân dinh sän khung phu
thu nhât va thu sau cho truyên dân duong xuông la vi nhùng khung phu nay chua
cac tin hiêu dông bô LTE. Cac tin hiêu dông bô duoc truyên di trên duong xuông
cua môi tê bao va duoc dung vao muc dich do tim tê bao khoi tao (initial cell
search) cung nhu do tim tê bao lân cân (neighbor cell search). Nguyên lý cua viêc
do tim tê bao, bao gôm câu truc cua cac tin hiêu dông bô, se duoc mô ta chi tiêt
hon trong Chuong 5.
Theo nhu minh hoa trong hinh 4.2, viêc chi dinh môt cach linh hoat cac khung
phu trong hoat dông TDD cho phép tôn tai tinh không dôi xung khac nhau vê mät
luong tai nguyên vô tuyên (cac khung phu) duoc ân dinh cho truyên dân duong
xuông va duong lên môt cach tach biêt. Vi viêc ân dinh khung phu cân phai giông
nhau dôi voi cac tê bao lân cân dê tranh nhiêu nghiêm trong xay ra giùa truyên dân
duong lên va duong xuông giùa cac tê bao, tinh bât dôi xung duong xuông/duong
lên không thê thay dôi tu dông, vi du, trên nên tang khung liên tiêp (Irame by
Irame basis). Tuy nhiên, no co thê thay dôi trên môt nên tang châm hon dê thich
nghi voi cac däc tinh luu luong khac nhau chäng han nhu su thay dôi va su khac
nhau trong luu luong bât dôi xung duong xuông/duong lên.
Hình 4.2 Cac vi au vê viêc chi ainh khung phu auong lên/auong xuông trong
truong hop TDD va su so sanh voi FDD
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
57
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Nhùng gi duoc minh hoa trong hinh 4.1 dôi luc duoc xem nhu câu truc khung
tông quat hay câu truc khung dang 1 LTE. Câu truc khung nay duoc ap dung cho
ca FDD va TDD. Ngoai câu truc khung tông quat, khi LTE hoat dông voi TDD,
con co môt câu truc khung thay thê hay câu truc khung dang 2, duoc thiêt kê danh
riêng cho viêc cung tôn tai (coexistence) voi nhùng hê thông dua trên tiêu chuân
3GPP TD-SCDMA hiên thoi.
4.2 So dô truyên dân duòng xuông
4.2.1 Tài nguyên vçt lý duòng xuông
Nhu dã duoc dê câp trong phân tông quan vê truy nhâp vô tuyên o
chuong 2, truyên dân duong xuông LTE dua trên viêc ghép kênh phân chia tân sô
truc giao (Orthogonal Frequency Division Multiplex OFDM). Theo nhu mô ta
thi tai nguyên vât lý duong xuông LTE co thê duoc xem nhu môt mang luoi tai
nguyên thoi gian-tân sô (xem hinh 4.3), noi ma môi phân tu tai nguyên (resource
element) tuong ung voi môt song mang OFDM trong suôt môt khoang ký tu
OFDM (OFDM symbol interval) (trong truong hop truyên dân da anten, se chi
co môt mang luoi tai nguyên cho môt anten).
Hình 4.3 Tai nguyên vat ly auong xuông LTE
Dôi voi duong xuông LTE, khoang cach song mang OFDM duoc chon
voi AI ÷ 15 kHz. Gia thiêt môt thuc thi dâu phat/dâu thu dua trên FFT (an FFT-
based transmitter/receiver implementation), diêu nay tuong ung voi môt tân sô lây
mâu I
s
÷ 15000 . N
FFT
, voi N
FFT
la kich thuoc FFT. Don vi thoi gian T
s
duoc dinh
nghia trong phân truoc vi vây co thê duoc xem nhu thoi gian lây mâu cua môt
thuc thi dâu phat/dâu thu dua trên FFT (an FFT-based transmitter/receiver
implementation) voi N
FFT
÷ 2048. Diêu quan trong cân phai hiêu la mäc du don vi
thoi gian T
s
duoc gioi thiêu trong däc tinh truy nhâp vô tuyên LTE chi nhu môt
công cu dê xac dinh nhùng khoang thoi gian khac nhau va no không ap dät bât cu
môt rang buôc vê thuc thi dâu phat/dâu thu cu thê nao, chäng han môt tân sô lây
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
58
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
mâu xac dinh. Trong thuc tê, môt thuc thi dâu phat/dâu thu dua trên FFT voi N
FFT
÷ 2048 va môt tân sô lây mâu tuong ung I
s
÷ 30.72 MHz la thich hop cho nhùng
bäng thông truyên dân LTE rông hon, chäng han nhùng bäng thông khoang
15MHz va cao hon. Tuy nhiên, dôi voi nhùng bäng thông truyên dân nho hon, môt
kich thuoc FFT nho hon va môt tân sô lây mâu nho hon tuong ung cung co thê
duoc su dung rât tôt. Vi du, dôi voi cac bäng thông truyên dân trong khoang 5
MHz, môt kich thuoc N
FFT
÷ 512 va môt tân sô lây mâu tuong ung I
s
÷7.68 MHz
co thê se du.
Môt lý luân dê châp nhân môt khoang cach song mang phu 15 KHz cho
LTE do la no co thê don gian hoa viêc triên khai cac thiêt bi dâu cuôi da chê dô
WCDMA/HSPA/LTE. Gia su co hai kich thuoc FFT va môt khoang cach song
mang phu AI ÷ 15 kHz, tân sô lây mâu I
s
÷ AI. N
FFT
se la môt bôi sô (multiple) hoäc
uoc sô (submultiple) cua tôc dô chip WCDMA/HSPA I
cr
÷ 3.84 MHz. Cac thiêt bi
dâu cuôi da chê dô WCDMA/HSPA/LTE (multi mode WCDMA/HSPA/LTE
terminals) khi do co thê duoc triên khai dê dang voi môt mach dông hô don (a
single clock circuitry).
Ngoai khoang cach song mang phu 15 kHz, môt khoang cach song mang
phu rut gon AI
low
÷7.5 kHz cung duoc xac dinh cho LTE. Muc tiêu cu thê cua
khoang cach song mang phu rut gon do la truyên dân multicast/broadcast dua trên
MBSFN ma se duoc thao luân sâu hon trong phân 4.2.6. Nhùng thao luân con lai
trong phân nay va nhùng chuong tiêp theo se gia thiêt khoang cach song mang 15
kHz tru khi duoc trinh bay rõ rang theo cach khac.
Hình 4.4 Cau truc miên tan sô auong xuông LTE
Nhu duoc minh hoa trong hinh 4.4, trong miên tân sô, cac song mang phu
duong xuông duoc tâp hop lai vao trong nhùng khôi tai nguyên (resource blocks),
noi ma môi khôi tai nguyên bao gôm 12 song mang phu liên tiêp nhau tuong ung
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
59
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
voi môt bäng thông khôi tai nguyên danh dinh rông 180 kHz. Ngoai ra, con co môt
song mang phu DC không su dung näm o giùa phô tân duong xuông. Nguyên
nhân tai sao song mang phu DC không duoc su dung cho bât cu truyên dân nao la
vi no co thê trung voi tân sô bô tao dao dông nôi (local oscillator Irequency) tai
dâu phat tram gôc hoäc dâu thu cua thiêt bi dâu cuôi di dông. Hê qua la no co thê
phai chiu nhiêu cao không ty lê (it may be subject to unproportionally high
interIerence), vi du, do bô dao dông nôi bi ro diên.
Tông sô song mang phu trên môt song mang duong xuông, bao gôm song
mang phu DC, vi vây bäng N
sc
÷ 12. N
RB
¹ 1, voi N
RB
la sô luong cac khôi tai
nguyên. Däc diêm kÿ thuât lop vât lý LTE thât ra cho phép môt song mang duong
xuông co thê bao gôm bât cu sô luong khôi tai nguyên nao, trong khoang tu 6 khôi
lên toi trên 100 khôi tai nguyên. Diêu nay tuong ung voi môt bäng thông truyên
dân duong xuông danh dinh tu khoang 1 MHz lên toi it nhât khoang 20 MHz voi
môt dô chi tiêt rât nhuyên. Nhu dã duoc ban dên trong chuong 2, diêu nay mang
lai môt muc dô rât cao vê tinh linh hoat trong bäng thông/phô tân cua LTE, it nhât
tu goc dô däc tinh lop vât lý. Tuy nhiên, nhu cung duoc dê câp trong chuong 2,
nhùng yêu câu vê tân sô vô tuyên LTE, it nhât ngay tu dâu, cung chi duoc xac
dinh cho môt nhom nhùng bäng thông truyên dân gioi han, tuong ung voi môt
nhom gioi han cac gia tri co thê dôi voi sô luong cua cac khôi tai nguyên N
RB
.
Hinh 4.5 se phac thao chi tiêt hon câu truc miên thoi gian-tân sô cho
truyên dân duong xuông LTE. Môi khung phu 1ms bao gôm hai khe voi kich
thuoc bäng nhau co dô dai T
slot
÷0.5ms (15360.T
s
). Môi khe lai bao gôm môt sô
luong cac ký hiêu OFDM (OFDM symbols) kem theo tiên tô chu trinh (cyclic
preIix).
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
60
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.5 Cau truc khung phu va khe thoi gian auong xuông LTE. Môt khung phu
bao gôm hai khe thoi gian kich thuoc báng nhau. Môi khe bao gôm sau hoác bay
ky hiêu OFDM lan luot tuong ung voi truong hop tiên tô chu trinh binh thuong va
tiên tô chu trinh mo rông
Nhu dã biêt, môt khoang cach song mang phu AI ÷15 kHz tuong ung voi
môt thoi gian ký hiêu hùu dung T
u
÷1/ AI - 66.7µs (2048.T
s
). Theo do toan bô thoi
gian ký hiêu OFDM la tông cua thoi gian ký hiêu hùu dung va chiêu dai tiên tô
chu trinh T
CP
. Theo nhu minh hoa trong hinh 4.5, LTE xac dinh hai chiêu dai tiên
tô chu trinh, môt tiên tô chu trinh binh thuong va môt tiên tô chu trinh mo rông,
tuong ung voi 7 va sau ký hiêu OFDM trên 1 khe. Chiêu dai cua tiên tô chu trinh
chinh xac, duoc trinh bay qua don vi thoi gian co ban T
s
, duoc dua ra trong hinh
4.5. Cân phai chu ý räng, trong truong hop tiên tô chu trinh binh thuong, chiêu dai
tiên tô chu trinh cho ký hiêu OFDM dâu tiên cua môt khe thi lon hon môt chut, so
voi nhùng ký hiêu OFDM con lai. Nguyên nhân cua viêc nay chi don gian la lâp
dây toan bô khe 0.5 ms khi sô luong don vi thoi gian T
s
trên môt khe (15360)
không chia hêt cho 7.
Nguyên nhân cua viêc xac dinh hai chiêu dai tiên tô chu trinh cho LTE
bao gôm hai phân:
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
61
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
1. Môt tiên tô chu trinh dai hon, mäc du la kém hiêu nêu xét vê mät chi
phi, nhung no lai tro nên co loi trong môt sô môi truong däc biêt khi ma
trê lan truyên la rât rông, vi du trong nhùng tê bao kich thuoc rât lon.
Môt diêu quan trong cân phai nho la môt tiên tô chu trinh dai hon
không phai luc nao cung co loi dôi voi nhùng tê bao lon, cho du trê lan
truyên la rât rông trong nhùng truong hop nhu vây. Trong nhùng tê bao
lon, nêu hiêu suât duong truyên bi gioi han boi nhiêu hon la boi sai lêch
tin hiêu do phân tan thoi gian du (residual time dispersion) không duoc
bao vê boi tiên tô chu trinh, môt suc manh bô sung cho phân tan thoi
gian kênh vô tuyên, do viêc su dung môt tiên tô chu trinh dai hon, co thê
se không bu däp duoc su tôn thât vê mät näng luong tin hiêu thu duoc.
2. Nhu dã biêt, trong truong hop truyên dân multicast/broadcast dua trên
MBSFN, tiên tô chu trinh không chi bao phu phân chinh cua phân tan
thoi gian kênh thât su ma con bao phu phân chinh cua su khac nhau vê
thoi gian giùa nhùng truyên dân thu duoc tu cac tê bao liên quan trong
viêc truyên MBSFN. Trong hoat dông MBSFN, tiên tô chu trinh mo
rông vi vây ma thuong duoc cân dên.
Vi vây, viêc su dung chu yêu tiên tô chu trinh mo rông LTE la trong
truyên dân dua trên MBSFN. Cân phai chu ý räng cac chiêu dai tiên tô chu trinh
khac nhau co thê duoc su dung cho nhiêu khung phu khac nhau trong cung môt
khung. Theo môt vi du, truyên dân multicast/broadcast dua trên MBSFN co thê bi
han chê trong nhùng khung phu nao do dôi voi nhùng truong hop su dung tiên tô
chu trinh mo rông, cung viêc no liên kêt voi mao dâu tiên tô chu trinh bô sung
(additional cyclic preIix overhead), se chi duoc ap dung voi nhùng khung phu nay.
Khi xem xét vê câu truc miên thoi gian duong xuông, cac khôi tai nguyên
duoc dê câp o trên bao gôm 12 song mang phu trong suôt môt khe thoi gian 0.5
ms, nhu minh hoa trong hinh 4.6. Vi vây môi khôi tai nguyên bao gôm 12.7 ÷ 84
phân tu tai nguyên dôi voi truong hop tiên tô chu trinh binh thuong va 12.6 ÷ 72
phân tu tai nguyên dôi voi truong hop tiên tô chu trinh mo rông.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
62
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.ô Khôi tai nguyên auong xuông aanh cho tiên tô chu trinh binh thuong,
nghia la, co 7 ky hiêu OFDM trên 1 khe. Joi tiên tô chu trinh mo rông thi co 6 ky
hiêu OFDM trên 1 khe va nhu vay, tông công co 72 phan tu tai nguyên trong môt
khôi tai nguyên.
Hình 4.7 Cau truc tin hiêu tham khao auong xuông LTE aanh cho tiên tô chu
trinh binh thuong, nghia la co 7 ky hiêu OFDM trên 1 khe
4.2.2 Các tín hiçu tham khao duòng xuông.
Dê thuc hiên giai diêu chê duong xuông môt cach nhât quan (downlink
coherent demodulation), thiêt bi dâu cuôi di dông cân phai danh gia kênh truyên
duong xuông. Nhu dã dê câp , môt phuong phap don gian cho phép danh gia kênh
truyên trong truyên dân OFDM la chen thêm nhùng ký hiêu tham khao (known
reIerence symbols) dã biêt vao trong mang luoi tai nguyên thoi gian-tân sô
OFDM. Trong LTE, nhùng ký hiêu tham khao nay dêu duoc quy thanh nhùng tin
hiêu tham khao duong xuông LTE.
Theo minh hoa trong hinh 4.7, cac ký hiêu tham khao duong xuông duoc
chen vao bên trong nhùng ký hiêu OFDM thu nhât va thu ba cuôi cung cua môi
khe va voi môt khoang cach miên tân sô gôm 6 song mang phu. Hon nùa, co môt
su xen ke miên tân sô (a Irequency domain staggering oI three subcarriers) gôm 3
song mang phu giùa tin hiêu tham khao dâu tiên va tin hiêu tham khao thu hai.
Trong môi khôi tai nguyên, bao gôm 12 song mang phu trong suôt môt khe thoi
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
63
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
gian, vi vây ma o dây co 4 ký hiêu tham khao. Diêu nay dung cho tât ca cac khung
phu ngoai tru nhùng khung phu duoc su dung cho truyên dân dua trên MBSFN
(xem thêm o phân 4.2.6).
Dê danh gia kênh truyên qua toan bô mang luoi mang luoi thoi gian-tân
sô cung nhu la dê lam giam tap âm trong nhùng danh gia kênh truyên, thiêt bi dâu
cuôi di dông phai thuc hiên phép nôi suy/lây trung binh thông qua nhiêu ký hiêu
tham khao. Vi vây, khi thuc hiên danh gia kênh truyên cho môt khôi tai nguyên
nao do, thiêt bi dâu cuôi di dông co thê không chi su dung nhùng ký hiêu tham
khao trong khôi tai nguyên do ma con trong nhùng khôi tai nguyên lân cân o miên
tân sô, cung nhu la nhùng ký hiêu tham khao cua nhùng khe thoi gian hay khung
phu thu duoc truoc do. Tuy nhiên, pham vi dê thiêt bi dâu cuôi di dông co thê thuc
hiên phép tinh trung binh qua nhiêu khôi tai nguyên trong miên tân sô hay thoi
gian dua trên nhùng däc tinh kênh truyên. Trong truong hop dô chon loc tân sô
kênh truyên cao (high channel Irequency selectivity), kha näng thuc hiên phép
binh quân trong miên tân sô la gioi han. Tuong tu, kha näng tinh binh quân trong
miên thoi gian, do la kha näng su dung cac ký hiêu tham khao trong nhùng khe
thoi gian hay khung phu thu duoc truoc do, cung bi gioi han trong truong hop su
biên dôi kênh truyên diên ra nhanh (Iast channel variatons), vi du, do vân tôc cao
cua thiêt bi dâu cuôi di dông. Cung cân phai chu ý räng, trong truong hop TDD,
kha näng tinh binh quân thoi gian co thê bi gioi han, vi nhùng khung phu truoc do
thâm chi co thê không duoc chi dinh cho truyên dân duong xuông.
4.2.2.1 Các chuôi tín hiçu tham khao và viçc nhçn dçng tê bào lóp vçt
lý (Reference signals sequences and physical layer cell identity)
Noi chung, cac gia tri phuc hop (complex values) cua cac ký hiêu
tham khao se thay dôi giùa cac vi tri ký hiêu tham khao khac nhau cung nhu giùa
nhùng tê bao khac nhau. Vi vây, tin hiêu tham khao cua môt tê bao co thê duoc
xem nhu la môt chuôi hai chiêu, trong däc diêm kÿ thuât LTE duoc goi la môt
chuôi tin hiêu tham khao hai chiêu. Tuong tu voi mã ngâu nhiên hoa trong
WCDMA/HSPA, chuôi tin hiêu tham khao LTE co thê duoc xem nhu môt chi thi
dê nhân dang tê bao lop vât lý LTE. Co 510 chuôi tin hiêu tham khao duoc dinh
nghia trong däc diêm kÿ thuât LTE, tuong ung voi 510 nhân dang tê bao khac
nhau.
Vê mät chi tiêt, môi chuôi tin hiêu tham khao co thê duoc xem nhu
san phâm cua môt chuôi gia ngâu nhiên hai chiêu (a two dimensional pseudo-
random sequence) va môt chuôi truc giao hai chiêu (a two dimensional orthogonal
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
64
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
sequence). Co tông công 170 chuôi gia ngâu nhiên duoc dinh nghia trong däc
diêm kÿ thuât LTE, môi chuôi tuong ung voi môt trong sô 170 nhom nhân dang tê
bao. Ngoai ra, con co 3 chuôi truc giao duoc dinh nghia, môi chuôi tuong ung voi
môt nhân dang tê bao riêng biêt trong môi nhom nhân dang tê bao. Cac chuôi tin
hiêu tham khao va câu truc cua no la san phâm cua môt chuôi gia ngâu nhiên va
môt chuôi truc giao co thê duoc su dung nhu la môt phân cua viêc do tim tê bao
LTE (xem thêm Chuong 5).
Cac chuôi tin hiêu tham khao thuong duoc ap dung thich hop voi
nhùng tê bao thuôc cung môt eNodeB, nhùng tê bao nay duoc chi dinh cang nhiêu
cang tôt cac nhân dang tê bao lop vât lý (physical layer cell identities) trong cung
môt nhom nhân dang tê bao, nghia la duoc chi dinh nhùng tin hiêu tham khao dua
trên cung môt chuôi gia ngâu nhiên nhung khac cac chuôi truc giao. Bäng cach
lam nhu vây, su can nhiêu giùa nhùng tin hiêu tham khao cua cac tê bao khac nhau
cua cung môt eNodeB co thê duoc giam thiêu.
4.2.2.2 Nhay tân tín hiçu tham khao (Reference signal frequency
hopping)
Trong câu truc tin hiêu tham khao duoc phac hoa trong hinh 4.7,
cac vi tri miên tân sô cua cac ký hiêu tham khao la giông nhau giùa cac khung phu
liên tiêp. Tuy nhiên, cac vi tri miên tân sô cua cac ký hiêu tham khao cung co thê
khac nhau giùa nhùng khung phu liên tiêp, con duoc xem nhu la su nhay tân ký
hiêu tham khao.
Trong truong hop nhay tân ký hiêu tham khao, nhùng vi tri liên
quan cua cac ký hiêu tham khao trong môt khung phu la giông nhau nhu trong
hinh 4.7. Vi vây, viêc nhay tân co thê duoc mô ta nhu viêc thêm môt chuôi cac dô
lêch tân (Irequency oIIsets) vao mô hinh mâu ký hiêu tham khao co ban duoc phac
hoa trong hinh 4.7, voi dô lêch giông nhau cho tât ca cac ký hiêu tham khao trong
môt khung phu, nhung khac nhau giùa cac khung phu liên tiêp. Vi tri ký hiêu tham
khao p trong khung phu k vi vây co thê duoc trinh bay nhu sau:
Cac ký hiêu tham khao dâu tiên: p(k) ÷ (p
0
¹6.i¹oIIset(k)) mod 6
Cac ký hiêu tham khao thu hai: p(k) ÷ (p
0
¹6.i¹3¹oIIset(k)) mod 6
Voi i la môt sô nguyên. Chuôi cac dô lêch tân hay mô hinh nhay
tân (the Irequency hopping pattern) co môt chu ky voi dô dai la 10, nghia la mô
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
65
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
hinh nhay tân duoc läp lai giùa cac khung liên tiêp. Co 170 mô hinh nhay tân khac
nhau duoc dinh nghia, va môi mô hinh tuong ung voi môt nhom nhân diên tê bao.
Bäng viêc ap dung cac mô hinh nhay tân khac nhau cho nhùng tê
bao lân cân, co thê tranh duoc nguy co cac ký hiêu tham khao cua cac tê bao lân
cân va cham nhau liên tiêp. Diêu nay duoc däc biêt quan tâm khi nhùng ký hiêu
tham khao duoc truyên di voi môt näng luong cao hon so voi cac phân tu tai
nguyên con lai, va con duoc goi la viêc täng cuong näng luong tin hiêu tham khao
(reIerence signal energy boosting).
4.2.2.3 Các tín hiçu tham khao cho truyên dân da anten (Reference
signals for multi-antenna transmission)
Trong truyên dân da anten duong xuông, thiêt bi dâu cuôi di dông
phai co kha näng danh gia kênh truyên duong xuông tuong ung voi môi anten
phat. Dê lam duoc diêu nay, se co môt tin hiêu tham khao duong xuông duoc phat
di tu môi anten. Cân phai chu ý räng däc tinh truy nhâp vô tuyên LTE thuc ra la
noi dên cac công anten (antenna ports) hon la noi dên anten dê nhân manh räng
nhùng gi duoc dê câp dên không nhât thiêt la tuong ung voi môt anten vât lý don
(a single physical antenna). Thuc ra, môt công anten duoc dinh nghia boi su hiên
diên cua môt tin hiêu tham khao chuyên biêt vê công anten. Do vây, nêu cac tin
hiêu tham khao dông nhât duoc phat di tu nhiêu anten vât lý, nhùng anten nay
không thê duoc phân giai duoi goc dô môt thiêt bi dâu cuôi di dông va nhùng
anten co thê cung duoc xem nhu la môt công anten don. Tuy nhiên, dê don gian
hoa, se co hai gioi han anten duoc su dung sau dây:
- Trong truong hop hai anten phat (Hinh 4.8a), cac ký hiêu tham
khao cua anten thu hai duoc ghép kênh tân sô voi cac ký hiêu
tham khao cua anten thu nhât, voi dô lêch miên tân sô la 3 song
mang phu.
- Trong truong hop bôn anten phat (Hinh 4.8b), cac ký hiêu tham
khao cho anten thu ba va thu tu duoc ghép kênh tân sô bên trong
ký hiêu OFDM thu hai cua môi khe thoi gian. Chu ý räng cac ký
hiêu tham khao cho anten ba va tu chi duoc truyên di trong môt
ký hiêu OFDM cua môi khe.
Cung cân luu ý thêm la môt phân tu tai nguyên mang theo môt ký
hiêu tham khao cho môt anten nao do, va không co tin hiêu nao duoc truyên trên
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
66
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
nhùng anten khac. Vi vây, cac ký hiêu tham khao cua môt anten nao do không bi
nhiêu boi truyên dân tu nhùng anten khac trong cung môt tê bao.
Rõ rang, trong truong hop bôn anten phat, mât dô ký hiêu tham
khao miên thoi gian cua anten thu ba va thu tu duoc giam bot so voi anten thu
nhât va thu hai. Diêu nay duoc lam dê gioi han tông sô tin hiêu tham khao trong
truong hop dung 4 anten phat. Dông thoi, diêu nay cung tac dông tiêu cuc dên kha
näng theo dõi nhùng su biên dôi kênh truyên rât nhanh. Tuy nhiên, diêu nay co thê
duoc diêu chinh dua trên môt triên vong do la viêc ghép kênh không gian 4 anten
se duoc ap dung chu yêu cho nhùng truong hop voi dô di dông thâp (low
mobility). Lý do dê giù lai mât dô ký hiêu tham khao cao hon cho anten thu nhât
va thu hai trong truong hop su dung bôn anten phat do la co gia thiêt cho räng
nhùng tin hiêu tham khao nay se duoc su dung nhu la môt phân cua viêc do tim tê
bao khoi tao (initial cell search) trong luc thiêt bi dâu cuôi di dông chua thu duoc
dây du thông tin vê sô luong anten phat trong cung môt tê bao. Vi vây, viêc câu
hinh cac tin hiêu tham khao cua anten thu nhât va thu hai se duoc thuc hiên cung
luc ma không phu thuôc vao sô luong anten.
4.2.3 Xu lý kênh truyên tai duòng xuông
Nhu duoc thao luân trong chuong 3, lop vât lý giao tiêp voi cac lop cao
hon, ma cu thê hon la dên lop MAC bäng cac kênh truyên tai (Transport
Channels). LTE dã kê thua nguyên lý co ban cua WCDMA/HSPA, do la dù liêu
duoc chuyên dên lop vât lý trong dang khôi truyên tai (Transport Blocks) voi môt
kich thuoc nao do. Nêu xét chi tiêt hon vê câu truc khôi truyên tai, LTE dã lua
chon phuong phap tuong tu voi phuong phap duoc lua chon cho HSPA:
• Trong truong hop truyên dân anten don, chi co thê co tôi da môt khôi
truyên tai don kich thuoc dông cho môi TTI.
• Trong truong hop truyên dân nhiêu anten, co thê lên dên 2 khôi truyên
tai kich thuoc dông cho môi TTI, o do môi khôi truyên tai tuong ung
voi môt tu mã (codeword) trong truong hop ghép kênh không gian
duong xuông. Diêu nay ngu ý räng, mäc du LTE hô tro ghép kênh
không gian duong xuông lên toi bôn anten phat, nhung sô tu mã vân
bi gioi han o 2. Truyên dân da anten duong xuông duoc cung câp chi
tiêt hon trong phân 4.2.5.
Voi câu truc khôi truyên tai nay, viêc xu lý kênh truyên tai duong xuông
LTE, ma cu thê la xu lý DL-SCH (qua trinh xu lý cua cac kênh truyên tai duong
xuông khac cung tuong tu mäc du co thêm vao môt sô rang buôc), co thê duoc
phac hoa theo hinh 4.9 voi hai chuôi xu lý riêng biêt chinh, môi chuôi tuong ung
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
67
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
voi qua trinh xu lý cua môt khôi truyên tai don. Chuôi xu lý thu 2 tuong ung voi
khôi truyên tai thu 2, do vây chi xuât hiên o ghép kênh không gian duong xuông.
Noi chung, trong truong hop nay, hai khôi truyên tai co kich thuoc khac nhau
duoc kêt hop nhu môt phân cua viêc anh xa anten (Antenna Mapping) trong phân
thâp hon cua hinh 4.9.
Hình 4.8 Cau truc tin hiêu tham khao trong truong hop truyên aan nhiêu
anten auong xuông. (a) hai anten phat va (b) bôn anten phat.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
68
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.9 Xu ly kênh truyên tai auong xuông. Phan auoc gach gach chi co mát
trong truong hop ghep kênh không gian auong xuông, ao la khi hai khôi
truyên tai auoc phat song song trong môt TTI.
Hình 4.1ô Chèn CRC auong xuông, tinh toan va gán môt CRC vao môi khôi
truyên tai.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
69
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.11 Khôi mã hoa Turbo LTE
4.2.3.1 Chèn CRC
Trong buoc dâu tiên cua qua trinh xu lý kênh truyên tai, môt CRC
duoc tinh toan va gän vao môi khôi truyên tai (Hinh 4.10). CRC cho phép phia thu
phat hiên ra cac lôi con lai trong khôi truyên tai duoc giai mã. Chi thi lôi tuong
ung sau do co thê duoc su dung boi giao thuc hybrid-ARQ duong xuông.
4.2.3.2 Mã hóa kênh
Nhùng ban phat hanh dâu tiên cua chuân truy câp vô tuyên
WCDMA (truoc HSPA) cho phép ca mã hoa xoän (convolutional coding) va mã
hoa Turbo duoc ung dung cho cac kênh truyên tai. Voi HSPA, mã hoa kênh duoc
don gian hoa theo huong do la: chi co mã hoa Turbo duoc ung dung cho cac kênh
truyên tai liên quan dên HSPA (HS-DSCH cho duong xuông va E-DCH cho
duong lên). Diêu tuong tu cung dung voi kênh chia se duong xuông LTE, tuc la
chi co mã hoa Turbo co thê duoc ap dung trong truong hop truyên dân DL-SCH.
Câu truc tông thê cua mã hoa Turbo LTE duoc minh hoa trong
hinh 4.11. Mã hoa Turbo su dung lai hai tôc dô WCDMA/HSPA 1/2, cac bô mã
hoa tam trang thai thanh phân, nghia la tôc dô mã hoa tông công la R÷1/3. Tuy
nhiên, bô xen re (interleaver) bên trong bô mã hoa Turbo WCDMA/HSPA, dôi voi
LTE, dã duoc thay thê boi viêc xen re dua trên QPP (OPP: Ouadrature
Permutatíon Poíynomíaí - da thuc hoan vi câu phuong). Tuong phan voi bô
xen re WCDMA/HSPA hiên tai, bô xen re dua trên QPP se han chê tôi da su tranh
châp (contention), nghia la viêc giai mã co thê duoc song song hoa môt cach dê
dang ma không tao ra nguy co cho viêc dung dô khi truy câp vao bô nho cua bô
xen re. Dôi voi cac tôc dô dù liêu rât cao duoc hô tro boi LTE, viêc su dung kÿ
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
70
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
thuât xen re dua trên QPP vê thuc chât co thê lam giam duoc dô phuc tap cua bô
mã hoa/giai mã Turbo.
4.2.3.3 Chúc nang Hybrid-ARQ lóp vçt lý
Nhiêm vu cua H-ARQ lop vât lý duong xuông la dê trich tâp hop
bit chinh xac tu cac khôi bit mã duoc phân phôi boi bô mã hoa kênh duoc phat di
trong môt TTI cho truoc (Hinh 4.12). Sô bit phu thuôc vao sô luong khôi tai
nguyên duoc ân dinh, so dô diêu chê duoc chon, va thu tu ghép kênh không gian.
Cung cân chu ý räng môt vai phân tu tai nguyên trong môt khôi tai nguyên duoc
ân dinh se bi chiêm boi cac ký tu tham khao nhu duoc mô ta bên trên va bao hiêu
diêu khiên L1/L2 va se duoc thao luân sâu hon trong phân 4.2.4.
Nêu tông sô bit mã duoc phân phôi boi bô mã hoa kênh lon hon sô
bit co thê duoc phat di, chuc näng H-ARQ se trich môt tâp hop con cac bit mã,
dân dên tôc dô mã co hiêu luc R
eII
~ 1/3. Con nêu nhu tông sô bit mã nho hon sô
bit duoc phat, chuc näng H-ARQ se läp lai tât ca hoäc môt tâp hop con cua cac bit
mã, tuc la tôc dô mã co hiêu luc R
eII
· 1/3.
Dôi voi truong hop truyên dân lai, trong da sô truong hop, chuc
näng H-ARQ se lua chon môt tâp hop mã bit khac dê phat di, nghia la chuc näng
H-ARQ se cho phép Dô du thua gia täng (Incremental Redundancy).
4.2.3.4 Ngâu nhiên hóa múc dç bit
Ngâu nhiên hoa duong xuông LTE ngu ý räng khôi bit duoc phân
phôi boi chuc näng H-ARQ duoc nhân lên (phép toan XOR) boi môt chuôi ngâu
nhiên hoa muc bit (Hinh 4.13). Nhin chung viêc ngâu nhiên hoa dù liêu dã mã hoa
giup dam bao viêc giai mã o phia thu co thê tân dung môt cach dây du dô loi xu lý
duoc cung câp boi mã kênh (channel code). Không co ngâu nhiên hoa duong
xuông, bô giai mã kênh o dâu cuôi di dông it nhât la trên lý thuyêt co thê nhâm tin
hiêu nhiêu voi tin hiêu muc tiêu, do do không thê triêt nhiêu môt cach chinh xac.
Bäng viêc ung dung cac chuôi ngâu nhiên hoa khac nhau cho cac cell lân cân, cac
tin hiêu nhiêu sau khi duoc giai xao trôn se tro nên ngâu nhiên hoa, dam bao tân
dung dây du dô loi xu lý duoc cung câp boi mã kênh.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
71
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.12 Chuc náng H-ARQ lop vat ly trich ra tap hop bit mã auoc phat ai
trong môt TTI aã cho.
Hình 4.13 Ngau nhiên hoa auong xuông.
Nguoc lai voi HSPA, khi viêc ngâu nhiên hoa duong xuông duoc
dua dên cac chip phuc tap sau khi dan trai ra (ngâu nhiên hoa muc chip), LTE ap
dung ngâu nhiên hoa duong xuông dên cac bit mã cua môi kênh truyên tai (ngâu
nhiên hoa muc bit). Viêc ngâu nhiên hoa muc chip thi cân thiêt voi HSPA dê dam
bao dô loi xu lý duoc cung câp boi qua trinh dan trai co thê duoc su dung môt
cach hiêu qua. Mät khac, viêc ngâu nhiên hoa cac bit mã hon la cac ký tu diêu chê
phuc tap, ngu ý räng dô phuc tap thuc thi se tuong dôi thâp hon va không co tac
dông tiêu cuc dên hiêu suât trong truong hop LTE.
Trong LTE, ngâu nhiên hoa duong xuông duoc ung dung cho tât ca
cac kênh truyên tai. Ngâu nhiên hoa cung duoc ung dung cho bao hiêu diêu khiên
L1/L2 duong xuông (xem phân 4.2.4). Dôi voi tât ca cac kênh truyên tai duong
xuông ngoai tru MCH, cung nhu voi bao hiêu diêu khiên L1/L2, thi chuôi ngâu
nhiên se khac nhau dôi voi cac cell lân cân (ngâu nhiên hoa cell riêng biêt) dê dam
bao su ngâu nhiên hoa nhiêu giùa cac cell. Nguoc lai, trong truong hop truyên dân
dua trên MBSFN su dung kênh truyên tai MCH, viêc ngâu nhiên hoa nên giông
nhau voi tât ca cac cell chiêm môt phân trong truyên dân MBSFN nao do (ngâu
nhiên hoa chung cell) (xem thêm phân 4.2.6).
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
72
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
4.2.3.5 Diêu chê dù liçu
Diêu chê dù liêu duong xuông chuyên dôi môt khôi bit duoc ngâu
nhiên hoa thanh môt khôi ký tu diêu chê phuc tap tuong ung (Hinh 4.14). Bô so
dô diêu chê duoc hô tro cho duong xuông LTE bao gôm QPSK, 16QAM, va
64QAM, lân luot tuong ung voi 2, 4, va 6 bit trên môt ký tu diêu chê. Tât ca cac
so dô diêu chê nay co thê duoc dung trong truong hop truyên dân DL-SCH. Dôi
voi cac kênh truyên tai khac, co thê dua ra môt sô gioi han nao do. Vi du, chi co
diêu chê QPSK duoc ap dung trong truong hop truyên dân BCH.
Hình 4.14 Ðiêu chê aù liêu, chuyên aôi M bit thanh M/L ky tu aiêu chê phuc tap.
QPSK. L÷2, 16QAM. L÷4, 64QAM. L÷6.
4.2.3.6 Ánh xç anten
Anh xa anten xu lý dông thoi cac ký tu diêu chê tuong ung voi hai
khôi truyên tai (trong truong hop chung), va anh xa kêt qua dên cac anten khac
nhau (Chuân LTE thuong noi dên cac công anten antenna port, hon la noi dên
cac anten, môt công anten tuong ung voi truyên dân cua môt tin hiêu tham khao
duong xuông riêng biêt nhung co thê không tuong ung voi môt anten vât lý thât).
Nhu co thê duoc nhin thây trong hinh 4.9, LTE hô tro lên dên bôn anten phat. Anh
xa anten co thê duoc câu hinh theo nhiêu cach khac nhau dê cho ra cac so dô da
anten khac nhau bao gôm phan tap phat, tao cuc bup song (beam-forming), va
ghep kênh không gian. Chi tiêt hon vê antenna mapping va truyên dân da anten
duong xuông LTE duoc cung câp trong phân 4.2.5.
4.2.3.7 Ánh xç khôi tài nguyên
Anh xa khôi tai nguyên anh xa cac ký hiêu duoc phat di trên môi
anten thanh cac phân tu tai nguyên cua tâp hop cac khôi tai nguyên duoc ân dinh
boi MAC scheduler cho viêc phat di cac khôi truyên tai (xem hinh 4.15). Nhu
duoc thao luân trong chuong 3, su lua chon cac khôi tai nguyên nay co thê dua
trên danh gia chât luong kênh cua cac khôi tai nguyên khac nhau nhu duoc nhin
thây boi dâu cuôi di dông muc tiêu.
Nhu dã duoc dê câp trong chuong 3, scheduling duong xuông thuc
hiên trên môt co so khung phu (1ms). Do do, môt khôi tai nguyên duong xuông
duoc xac dinh nhu sô luong song mang phu trong suôt môt khe thoi gian 0.5 ms,
viêc ân dinh khôi tai nguyên duong xuông luôn luôn duoc thuc hiên duoi dang cac
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
73
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
cäp khôi tai nguyên, khi do môi cäp bao gôm hai khôi tai nguyên liên tiêp trong
môt khung con o miên thoi gian.
Gôp lai, môi khôi tai nguyên bao gôm 84 phân tu tai nguyên (12
song mang con trong thoi gian 7 ký tu OFDM) (12.6 ÷ 72 phân tu tai nguyên
trong truong hop tiên tô tuân hoan mo rông). Tuy nhiên, nhu dã duoc dê câp bên
trên, môt vai phân tu tai nguyên trong môt khôi tai nguyên se không co gia tri cho
viêc anh xa kênh truyên tai khi chung dã duoc su dung boi:
• Cac ký tu tham khao duong xuông bao gôm cac phân tu tai
nguyên không duoc su dung tuong ung voi cac ký tu tham khao
cua cac anten khac, nhu duoc thao luân o phân truoc.
• Bao hiêu diêu khiên L1/L2 duong xuông, se duoc thao luân
nhiêu hon trong phân tiêp theo.
Hình 4.15 Anh xa khôi tai nguyên auong xuông. Trong truong hop chung, sè co
môt nhom tai nguyên va môt anh xa tai nguyên tuong ung cho môi anten phat.
Khi tram gôc co dây du thông tin vê nhùng phân tu tai nguyên nao
duoc su dung cho cac tin hiêu tham khao duong xuông cung nhu tin hiêu diêu
khiên L/L2 va do do không co gia tri cho anh xa kênh diêu khiên, no co thê anh xa
thäng kênh truyên tai dên cac phân tu tai nguyên co hiêu luc con lai. Tuong tu, o
thoi gian tiêp nhân, dâu cuôi di dông biêt phân tu tai nguyên nao duoc su dung
cho tin hiêu tham khao duong xuông va diêu khiên L1/L2 va do do co thê trich dù
liêu kênh truyên tai môt cach don gian tu tâp hop cac phân tu tai nguyên chinh
xac.
Tai nguyên vât lý ma DL-SCH duoc anh xa dên duoc xem nhu la
kênh chia se duong xuông vât lý (PDSCH) trong chuân LTE.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
74
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
4.2.4 Báo hiçu diêu khiên L1/L2 duòng xuông
Dê hô tro truyên dân cac kênh truyên tai duong xuông va duong lên,
chinh xac hon la DL-SCH va UL-SCH, cân co bao hiêu diêu khiên duong xuông
liên kêt chinh xac (associated downlink control signaling). Bao hiêu diêu khiên
nay thuong duoc xem nhu bao hiêu diêu khiên L1/L2, chi ra räng thông tin tuong
ung tao ra môt phân tu lop vât lý (Lop 1) va môt phân tu lop MAC (lop 2).
Bao hiêu diêu khiên L1/L2 duong xuông liên quan dên truyên dân DL-
SCH va UL-SCH bao gôm:
• Cac thông diêp scheduling liên quan dên DL-SCH cân thiêt cho môt
dâu cuôi di dông duoc hoach dinh co thê nhân chinh xac, giai diêu
chê, va giai mã DL-SCH. Bao gôm cac thông tin vê phân bô tai
nguyên DL-SCH (tâp hop cac khôi tai nguyên), dinh dang truyên tai
va thông tin liên quan dên DL-SCH Hybrid ARQ. Bao hiêu nay do do
tuong tu voi HS-SCCH (High-Speed Shared Control Channel) duoc
dinh nghia cho HSPA.
• Cac thông diêp scheduling liên quan dên UL-SCH, däc biêt la cac
châp nhân scheduling se thông bao cho dâu cuôi di dông tai nguyên
duong lên nao va dinh dang truyên tai nao dê su dung cho truyên dân
UL-SCH. Bao hiêu nay do do tuong tu nhu E-AGCH (E-DCH
Absolute Grant Channel) duoc dinh nghia cho HSPA.
Khi co nhiêu dâu cuôi di dông duoc hoach dinh dông thoi, phai co kha
näng phat nhiêu thông diêp scheduling cho môi TTI. Môi thông diêp nhu vây duoc
phat di theo môt kênh diêu khiên L1/L2 duong xuông. Nhu duoc minh hoa trong
hinh 4.16, môi kênh diêu khiên tuong ung voi môt thông diêp scheduling don dâu
tiên duoc xu lý môt cach riêng biêt, bao gôm chen CRC, mã hoa kênh, ngâu nhiên
hoa muc bit, va diêu chê QPSK. Cac ký tu diêu chê sau do duoc anh xa dên tai
nguyên vât lý duong xuông, nghia la dên luoi thoi gian-tân sô OFDM. Tai nguyên
vât lý ma bao hiêu diêu khiên L1/L2 duoc anh xa dên trong chuân LTE duoc xem
nhu la kênh diêu khiên duong xuông vât lý (PDCCH).
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
75
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.1ô Chuôi xu ly cho bao hiêu aiêu khiên L1/L2 auong xuông.
Hình 4.17 Luoi thoi gian/tan sô LTE voi phan tu tai nguyên nao ao auoc su aung
boi cac ky tu tham khao auong xuông va bao hiêu aiêu khiên L1/L2.
Nhu duoc minh hoa trong hinh 4.17, cac kênh diêu khiên L1/L2 duoc anh
xa dên cac ký tu OFDM dâu tiên (lên dên 3 ký tu) trong môi khung con. Bäng
cach anh xa cac kênh diêu khiên L1/L2 dên khoi dâu cua khung phu, thông tin
diêu khiên L1/L2 bao gôm phân bô tai nguyên DL-SCH va dinh dang truyên tai,
co thê duoc lây ra truoc khi kêt thuc khung phu. Do do viêc giai mã DL-SCH co
thê bät dâu môt cach truc tiêp sau khi kêt thuc khung phu ma không phai cho doi
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
76
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
cho viêc giai mã thông tin diêu khiên L1/L2. Diêu nay se tôi thiêu hoa trê trong
viêc giai mã DL-SCH va do do tôi thiêu hoa toan bô trê truyên dân duong xuông.
Hon nùa, voi viêc phat kênh diêu khiên L1/L2 o bät dâu cua khung phu,
bäng cach cho phép viêc giai mã som hon thông tin diêu khiên L1/L2, cac dâu
cuôi di dông không duoc scheduling co thê tät mach thu cua chung trong phân lon
cua khung phu, kêt qua la công suât tiêu thu tai dâu cuôi duoc giam bot.
Nêu xét chi tiêt hon, tai nguyên vât lý ma tin hiêu diêu khiên L1/L2 duoc
anh xa dên thi bao gôm môt sô cac phân tu kênh diêu khiên, o do môi phân kênh
diêu khiên bao gôm môt sô phân tu tai nguyên duoc xac dinh truoc. Cac ký tu
duoc diêu chê cua môi kênh diêu khiên L1/L2 sau do duoc anh xa dên môt hoäc
nhiêu phân tu kênh diêu khiên phu thuôc vao kich thuoc, vê mät sô luong cac ký
tu diêu chê, cua môi kênh diêu khiên L1/L2. Luu ý räng kich thuoc nay co thê
khac nhau dôi voi cac kênh diêu khiên L1/L2 khac nhau.
Mang se bao hiêu rõ rang sô luong cac phân tu kênh diêu khiên trong môt
khung phu. Khi do, cac phân tu kênh diêu khiên co kich thuoc duoc xac dinh
truoc va duoc dät o bät dâu cua khung phu, diêu nay ngu ý räng môt dâu cuôi di
dông duoc scheduled se biêt cac phân tu tai nguyên nao duoc su dung boi cac
kênh diêu khiên L1/L2 va do do biêt duoc phân tu tai nguyên nao ma DL-SCH
duoc anh xa dên (cac phân tu tai nguyên con lai).
Tuy nhiên, cac dâu cuôi di dông không thông bao rõ rang vê câu truc diêu
khiên L1/L2 chi tiêt hon, bao gôm sô luong chinh xac kênh diêu khiên L1/L2 va
sô phân tu kênh diêu khiên ma môi kênh diêu khiên L1/L2 duoc anh xa dên. Dung
hon, dâu cuôi di dông phai cô gäng mo mâm giai mã nhiêu ung cu kênh diêu khiên
(control channel candidates) dê co kha näng tim ra kênh diêu khiên L1/L2 mang
thông tin scheduling dên dâu cuôi di dông cu thê nay. Vi du, hinh 4.18 minh hoa
truong hop cua sau phân tu kênh diêu khiên va kha näng dê anh xa cac kênh diêu
khiên L1/L2 dên môt, hai, hoäc bôn phân tu kênh diêu khiên. Nhu duoc nhin thây,
trong truong hop däc biêt nay, co 10 ung cu kênh diêu khiên khac nhau. Dâu cuôi
di dông giai mã môi ung cu nay va sau do kiêm tra CRC cho kênh diêu khiên hop
lê.
4.2.5 Truyên dân nhiêu anten duòng xuông
Qua trinh xu lý kênh truyên tai dã duoc mô ta trong phân 4.2.3 bao gôm
anh xa anten, luc do, no duoc mô ta don gian nhu qua trinh xu lý cac khôi ký tu
diêu chê tu hai khôi truyên tai duoc mã hoa va anh xa (dên bôn) anten phat. Nhu
duoc minh hoa trong hinh 4.19, thuc ra anh xa anten LTE bao gôm hai buoc riêng
biêt, anh xa lop va tiên mã hoa (Layer mapping and Pre-coding).
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
77
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.18 Phan tu kênh aiêu khiên va ung cu kênh aiêu khiên.
Hình 4.19 Anh xa anten LTE bao gôm anh xa lop, tiêp theo la tiên mã hoa. Môi ô
vuông tuong ung voi môt ky hiêu aiêu chê.
Hình 4.2ô Hai anten mã hoa khôi không gian-tan sô (SFBC) trong kêt cau aa
anten LTE.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
78
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Anh xa lop cung câp viêc giai ghép kênh cac ký tu diêu chê cua môi tu
mã (khôi truyên tai duoc mã hoa va diêu chê) thanh môt hoäc nhiêu lop. Do do, sô
lop thi luôn luôn it nhât bäng voi sô khôi truyên tai duoc phat.
Viêc tiên mã hoa trich ra chinh xac môt ký tu diêu chê tu môi lop, xu lý
dông thoi cac ký tu nay va anh xa kêt qua vao miên tân sô va anten (trong truong
hop thông thuong, viêc anh xa cung co thê trong miên thoi gian). Nhu duoc minh
hoa trong hinh 4.19, viêc tiên mã hoa co thê duoc thây nhu hoat dông trên vector
¸
v
i
voi kich thuoc N
L
, trong do môi vector bao gôm môt ký tu tu môi lop.
Viêc phân chia qua trinh anh xa anten thanh hai chuc näng riêng biêt, anh
xa lop va tiên mã hoa, dã duoc gioi thiêu trong chuân LTE co thê dinh nghia va
mô ta cac so dô truyên dân nhiêu anten khac nhau, bao gôm phân tâp phat vong ho
(open-loop transmit diversity), tao cuc bup song (beam-Iorming), va ghép kênh
không gian trong môt kêt câu da anten duy nhât. Vai vi du bên duoi cua so dô
truyên dân nhiêu anten duoc cho cung voi viêc thuc thi cua chung trong kêt câu da
anten LTE.
4.2.5.1 Hai anten mã hóa khôi không gian-tân sô (SFBC)
Trong truong hop hai anten SFBC (Hinh 4.20), co môt tu mã don
(không ghép kênh không gian) va hai lop. Anh xa lop giai ghép kênh cac ký tu
diêu chê cua tu mã trên hai lop. Tiên mã hoa sau do se ap dung mã không gian-tân
sô trên môi vector lop
¸
v
i
.
4.2.5.2 Tço dçng tia (beam-forming)
Trong truong hop tao dang tia (Hinh 4.21) co môt tu mã don
(không ghép kênh không gian) va môt lop don, tuc la anh xa lop la trong suôt.
Tiên mã hoa se dua vector tiên mã hoa
¸
w
voi kich thuoc N
A
dên môi ký tu lop x
i
.
Hình 4.21 Tao aang tia trong khung nhiêu anten LTE.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
79
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.22 Ghep kênh không gian trong khung nhiêu anten LTE (N
L
÷3, N
A
÷4).
4.2.5.3 Ghép kênh không gian
Voi truong hop ghép kênh không gian (Hinh 4.22), trong truong
hop chung, co hai tu mã, sô lop N
L
, sô anten N
A
, voi N
L
2 ≥ va N
A
≥ N
L
. Cu thê,
hinh 4.22 minh hoa truong hop ba lop (N
L
÷3) va bôn anten phat (N
A
÷4). Anh xa
lop giai ghép kênh cac ký tu diêu chê cua hai tu mã trên N
L
lop. Nhu duoc nhin
thây, trong truong hop ba lop, tu mã dâu tiên duoc anh xa dên lop dâu tiên trong
khi tu mã thu hai duoc anh xa dên lop thu hai va thu ba. Do do, sô ký tu diêu chê
cua hai tu mã se duoc gâp dôi sô luong ký tu diêu chê cua tu mã thu nhât dê dam
bao sô luong ký tu nhu nhau trên môi lop. Tiên mã hoa sau do dua vao ma trân W
kich thuoc N
A
x N
L
dên môi vector lop
¸
v
i
.
Nhin chung, ghép kênh không gian LTE cän cu vao tiên mã hoa
dua trên bang mã (codebook), tuc la voi môi su kêt hop cua sô luong anten N
A
va
sô luong lop N
L
, môt nhom ma trân tiên mã hoa duoc dinh nghia däc tinh kÿ thuât.
Dua trên viêc do tin hiêu tham khao duong xuông cua cac anten khac nhau, thiêt
bi di dông quyêt dinh chon môt dãy phu hop (sô luong cac lop) va ma trân tiên mã
hoa tuong ung. Nhùng thông tin nay sau do duoc thông bao dên mang. Trong khi
môt dãy don duoc bao cao co gia tri cho toan bô bäng thông hê thông, thi nhiêu
ma trân tiên mã hoa co gia tri cho nhùng phân khac nhau cua bäng thông hê thông
cung co thê duoc bao cao. Mang phai xem xét cac thông tin nay, nhung không
phai dua vao no khi quyêt dinh dãy nao va nhom ma trân mã hoa truoc nao duoc
su dung thât su cho truyên dân duong xuông. Khi mang co thê quyêt dinh chon
môt nhom ma trân mã hoa truoc khac voi cai dã duoc thông bao boi dâu cuôi di
dông, mang phai bao hiêu rõ rang cac ma trân mã hoa truoc nao duoc su dung boi
cac phuong tiên bao hiêu diêu khiên L1/L2 duong xuông.
Phuong phap tuong tu duoc su dung cho tao dang tia nhiêu anten
duong xuông, tuc la dua trên viêc do dac cac tin hiêu tham khao duong xuông cua
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
80
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
cac anten khac nhau, thiêt bi di dông se quyêt dinh chon môt vector mã hoa truoc
phu hop (tao dang tia) va thông bao cac thông tin nay dên mang. Mang cân phai
xem xét cac thông tin nay, nhung không phai dua vao no khi quyêt dinh vector mã
hoa truoc nao thât su duoc su dung cho truyên dân duong xuông. Tuong tu voi
truong hop ghép kênh không gian, mang phai bao hiêu rõ rang vector tao dang tia
nao duoc su dung cho dâu cuôi di dông. Nhu môt kêt qua, mã hoa truoc chi co thê
duoc su dung cho truyên dân DL-SCH ma không duoc su dung cho bao hiêu diêu
khiên L1/L2.
4.2.6 Multicast/broadcast su dµng MBSFN
Nhu duoc thao luân trong chuong 4, truyên dân OFDM mang lai môt sô
loi ich vê mät cung câp cac dich vu multicast/broadcast da cell, chinh xac hon la
kha näng tao truyên dân multicast/broadcast da cell dông bô nhu môt truyên dân
don qua kênh da duong. Nhu dã duoc dê câp trong chuong 2, loai truyên dân LTE
nay duoc dê câp nhu Multicast/Broadcast qua mang tân sô don (MBSFN).
LTE hô tro truyên dân multicast/broadcast dua trên MBSFN boi kênh
truyên tai MCH (Multicast Channel). Viêc xu lý kênh truyên tai MCH vê nhiêu
mät thi giông nhu dôi voi DL-SCH (Hinh 4.9), voi môt vai ngoai lê:
• Trong truong hop truyên dân MBSFN, dù liêu giông nhau duoc phat
voi dinh dang truyên tai giông nhau su dung nguôn tai nguyên vât lý
giông nhau tu nhiêu cell thông thuong thuôc cac eNodeB khac nhau. Do
do, dinh dang truyên tai MCH va phân bô tai nguyên không thê duoc
chon lua môt cach tu dông boi eNodeB.
• Khi truyên dân MCH nhäm dên (targeting) nhiêu dâu cuôi di dông dông
thoi, hybrid ARQ thi không thê duoc ung dung truc tiêp trong truong
hop truyên dân MCH.
Hon nùa, cung duoc dê câp trong phân 4.2.3, ngâu nhiên hoa MCH cân
giông nhau cho tât ca cac cell liên quan trong truyên dân MBSFN.
Danh gia kênh truyên cho viêc giai diêu chê kêt hop cua truyên dân
MBSFN không thê dua truc tiêp vao tin hiêu tham khao riêng cell thông thuong
duoc mô ta trong phân 4.2.2 khi cac tin hiêu tham khao nay không duoc phat di
boi cac phuong phap MBSFN va do do không phan hôi duoc kênh MBSFN tông
hop. Thay vao do, cac ký tu tham khao bô sung duoc chen vao cac khung phu
MBSFN, duoc minh hoa trên hinh 4.23. Cac tin hiêu tham khao nay duoc phat di
boi MBSFN, tuc la cac ký hiêu tham khao giông nhau duoc phat boi tât ca cac cell
liên quan trong truyên dân MBSFN (gia tri phuc tap giông nhau trong phân tu tai
nguyên giông nhau). Tin hiêu tham khao tuong ung vi vây co thê duoc su dung
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
81
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
truc tiêp cho viêc danh gia kênh MBSFN tông hop, cho phép giai diêu chê kêt hop
truyên dân MBSFN.
Hình 4.23 Cac tin hiêu tham khao chung tê bao va riêng tê bao trong cac
khung phu MBSFN. Chu y ráng hinh vè thê hiên môt tiên tô chu trinh mo rông
tuong ung voi 12 ky hiêu trên 1 khung phu.
Truyên dân MCH su dung MBSFN không duoc phép ghép kênh voi
truyên dân cua cac kênh truyên tai khac nhu DL-SCH trong cung khung con. Do
do, cung không co truyên dân bao hiêu diêu khiên L1/L2 duong xuông liên quan
dên truyên dân DL-SCH (dinh dang truyên tai, chi thi tai nguyên, va thông tin liên
quan dên H-ARQ) trong cac khung con MBSFN. Tuy nhiên, co thê co cac bao
hiêu diêu khiên L1/L2 duong xuông khac duoc phat trong cac khung con MBSFN,
vi du cac câp phat scheduling (scheduling grants) cho truyên dân UL-SCH. Kêt
qua la, cac tin hiêu tham khao 'riêng cell¨ thông thuong nhu duoc mô ta trong
phân 4.2.2, cung cân duoc phat trong cac khung con MBSFN, song song voi tin
hiêu tham khao dua trên MBSFN. Tuy nhiên, khi bao hiêu diêu khiên L1/L2 bi giù
lai trong phân dâu tiên cua khung con, chi cac ký tu tham khao riêng-cell trong ký
tu OFDM dâu tiên cua khung con duoc phat di trong cac khung con MBSFN
(cung nhu ký tu OFDM thu hai cua khung con trong truong hop bôn anten phat),
duoc minh hoa trong hinh 4.23.
4.3 Scheme truyên dân duòng lên
4.3.1 Tài nguyên vçt lý duòng lên
Nhu duoc dê câp trong phân tông quan duoc cung câp trong chuong 2,
truyên dân duong lên LTE dua trên kÿ thuât goi la truyên dân DFTS-OFDM. Nhu
duoc biêt, DFTS-OFDM la môt scheme truyên dân 'don song mang¨ PAR muc
thâp, no cho phép ân dinh bäng thông linh hoat va da truy câp truc giao không chi
trong miên thoi gian ma con trong ca miên tân sô. Do do, Scheme truyên dân
duong lên LTE cung duoc xem nhu FDMA don song mang (SC-FDMA).
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
82
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.24 Kiên truc co ban cua truyên aan DFTS-OFDM
Hinh 4.24 tom tät lai kiên truc co ban cua truyên dân DFTS-OFDM voi
DFT kich thuoc M thich hop voi môt khôi gôm co M ký tu diêu chê. Dâu ra cua
DFT sau do duoc anh xa dên dâu vao co chon loc cua môt IFFT kich thuoc N.
Kich thuoc DFT xac dinh bäng thông tuc thoi cua tin hiêu duoc truyên dân trong
khi phép anh xa tân sô xac dinh vi tri cua tin hiêu duoc truyên dân trong toan bô
phô duong lên co hiêu luc. Cuôi cung, môt tiên tô tuân hoan (cyclic preIix) duoc
chen vao cho môi khôi xu lý. Nhu duoc thao luân trong chuong truoc, viêc su
dung tiên tô tuân hoan trong truong hop truyên dân don song mang cho phép ung
dung môt cach dê dang kÿ thuât cân bäng miên tân sô hiêu suât cao co dô phuc tap
thâp tai phia thu.
Nhu duoc thao luân trong chuong truoc, trong truong hop chung, ca truyên
dân DFTS-OFDM tâp trung va phân tan dêu co thê su dung duoc. Tuy nhiên,
truyên dân duong lên LTE bi han chê voi truyên dân tâp trung, chäng han phép
anh xa tân sô cua hinh 4.24 anh xa dâu ra cua DFT dên dâu vao liên tuc cua IFFT.
Tu quan diêm thuc thi DFT, DFT kich thuoc M se bi ép buôc voi sô luong
la hai. Tuy nhiên, viêc ép buôc nhu vây thi xung dôt truc tiêp voi su mong muôn
dê co dô linh dông cao vê mät sô luong tai nguyên (bäng thông truyên dân tuc
thoi) co thê duoc ân dinh tu dông dên cac dâu cuôi di dông khac nhau. Tu quan
diêm su linh dông, tât ca cac gia tri co thê cua M phân nao duoc cho phép. Voi
LTE, duong giùa (middle-way) dã duoc châp nhân o noi ma kich thuoc DFT bi
gioi han voi cac tich cua cac sô nguyên 2, 3, va 5. Vi thê, cho vi du, voi kich thuoc
DFT la 15, 16, va 18 thi duoc cho phép nhung M÷17 thi không duoc cho phép.
Trong cach nay, DFT co thê duoc thuc thi nhu su kêt hop cua cac DFT co sô 2, 3
va 5 co dô phuc tap tuong dôi thâp.
Nhu duoc dê câp trong chuong truoc, va duoc thê hiên rõ rang trong hinh
4.24, DFTS-OFDM cung co thê duoc xem nhu truyên dân OFDM thông thuong
kêt hop voi DFT dua trên mã hoa truoc. Do do, nguoi ta co thê thuong noi dên
khoang cach song mang con trong truong hop truyên dân DFTS-OFDM. Hon nùa,
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
83
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
tuong tu voi OFDM, tai nguyên vât lý DFTS-OFDM co thê duoc xem nhu môt
mang luoi thoi gian-tân sô voi su rang buôc bô sung, do la tai nguyên thoi gian-
tân sô tông công duoc ân dinh dên cac dâu cuôi di dông phai luôn luôn bao gôm
cac song mang con liên tuc.
Cac thông sô co ban cua scheme truyên dân duong lên LTE dã duoc lua
chon dê cän chinh, cang nhiêu cang tôt, voi cac thông sô tuong ung cua duong
xuông LTE dua trên OFDM. Do do, nhu duoc mô ta trong hinh 4.25, khoang cach
song mang con DFTS-OFDM duong lên tuong duong voi AI÷15 KHz va cac khôi
tai nguyên bao gôm 12 song mang con duoc cung duoc xac dinh cho duong lên.
Tuy nhiên, nguoc voi duong xuông, duong lên không co cac DC-carrier không
dung duoc. Nguyên nhân la su co mät cua DC-carrier o trung tâm cua phô tân se
lam no không co kha näng câp phat toan bô bäng thông hê thông dên môt dâu cuôi
di dông don va vân giù thuôc tinh don song mang PAR thâp cua truyên dân duong
lên. Cung vây, do DTF dua trên mã hoa truoc, tac dông cua bât ky nhiêu DC se
duoc trai ra trên khôi M cac ký tu diêu chê va do do se it gây hai so voi truyên dân
OFDM thông thuong.
Hình 4.25 Kiên truc miên tan sô auong lên LTE
Vi vây, tông sô song mang con duong lên la N
SC
÷ 12 . N
RB.
Tuong tu nhu
duong xuông, voi duong lên, chuân lop vât lý LTE cung cho phép dô linh hoat rât
cao vê mät bäng thông hê thông tông công bäng cach cho phép bât ky sô luong
khôi tai nguyên duong lên nao trong khoang tu 6 khôi tai nguyên va cao hon. Tuy
nhiên, cung tuong tu nhu duong xuông, se co han chê la cac yêu câu tân sô vô
tuyên chi duoc chi dinh, it nhât la luc dâu, cho môt tâp hop cac bäng thông duong
lên gioi han.
Cung vê mät kiên truc miên thoi gian duoc lam chi tiêt hon, duong lên
LTE rât giông voi duong xuông, nhu co thê duoc nhin thây trong hinh 4.26. Môi
khung con duong lên 1ms bao gôm hai khe co dô dai bäng nhau T
slot
÷0.5 ms. Môi
khe sau do bao gôm môt sô luong cac khôi DFT kem theo ca tiên tô tuân hoan
(Cyclic PreIix - CP). Cung tuong tu duong xuông, hai dô dai tiên tô tuân hoan
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
84
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
duoc dinh nghia cho duong lên, tiên tô tuân hoan thông thuong va tiên tô tuân
hoan mo rông.
Hình 4.2ô Khung con auong lên LTE va cau truc khe. Môt khung con bao gôm
hai khe kich thuoc báng nhau. Môi khe bao gôm 6 hoác 7 khôi DFTS-OFDM
trong truong hop tuong ung voi tiên tô chu trinh binh thuong va mo rông.
Hình 4.27 Cap phat tai nguyên auong lên LTE
Nguoc voi duong xuông, cac khôi tai nguyên duong lên duoc ân dinh dên
môt dâu cuôi di dông phai luôn luôn duoc liên tiêp nhau trong miên tân sô, nhu
duoc minh hoa trong hinh 4.27. Chu ý räng, tuong tu nhu duong xuông, khôi tai
nguyên duong lên duoc dinh nghia nhu 12 song mang con DFTS-OFDM trong
suôt môt khe 0.5 ms. Tai cung môt thoi diêm, scheduling duong lên duoc thuc
hiên trên co so môt khung con 1 ms. Do do, tuong tu nhu duong xuông, ân dinh
tai nguyên duong lên duoc thuc hiên duoi dang cac cäp khôi tai nguyên liên tuc
trong miên thoi gian.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
85
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Trong hinh 4.27, tai nguyên duong lên duoc ân dinh tuong ung voi tâp hop
cac song mang con giông nhau trong ca hai khe. Noi môt cach khac, viêc nhay tân
sô liên khe (inter-slot) co thê duoc ung dung cho duong lên LTE. Nhay tân sô liên
khe ngu ý räng tai nguyên vât lý duoc su dung cho truyên dân duong lên trong hai
khe cua khung con không chiêm giù cac tâp hop cac song mang con giông nhau
nhu duoc minh hoa trong hinh 4.28. Chu ý räng, khi bäng thông truyên dân RF
dâu cuôi di dông bao phu toan bô phô duong lên, nhay tân sô duong lên la môt
hoat dông bäng gôc thuân tuý, don gian chi la su biên dôi phép anh xa DFT thanh
IFFT cua qua trinh DFTS-OFDM trong hinh 4.24.
Co it nhât hai loi ich tiêm tang cua viêc nhay tân sô duong lên:
• Nhay tân sô cung câp phân tâp tân sô bô sung, gia thiêt la cac buoc nhay co
bâc (order) bäng hoäc lon hon bäng thông kêt hop kênh.
• Nhay tân cung câp phân tâp nhiêu (lây trung binh nhiêu), gia dinh räng mô
hinh nhay tân thi khac nhau o cac cell lân cân.
Hình 4.28 Nhay tân duòng lên
4.3.2 Tín hiçu tham khao duòng lên
Tuong tu duong xuông, tin hiêu tham khao cho danh gia kênh cung cân
thiêt cho duong lên LTE dê cho phép giai diêu chê kêt hop o tram gôc. Do su khac
nhau giùa cac scheme truyên dân duong xuông va duong lên LTE (tuong ung voi
OFDM va SC-FDMA dua trên DFTS-OFDM) va su quan trong cua biên dôi công
suât thâp cho truyên dân duong lên, nguyên lý cua cac tin hiêu tham khao duong
lên thi khac voi cua duong xuông. Vê ban chât, viêc dê tân sô cac tin hiêu tham
khao duoc ghép voi dù liêu truyên dân tu cung môt dâu cuôi di dông la không thê
dôi voi duong lên. Thay vao do, tin hiêu tham khao duong lên duoc ghép kênh
thoi gian voi dù liêu duong lên. Däc biêt hon, nhu duoc minh hoa trong hinh 4.29,
tin hiêu tham khao duong lên duoc phat trong khôi thu tu cua môi khe duong lên
va voi môt bäng thông tuc thoi bäng voi bäng thông cua truyên dân dù liêu. Chu ý
räng, trong truong hop chung, nhay tân sô duong lên co thê duoc ung dung, ý noi
räng hai khe trong hinh 4.29 duoc phat trên cac tân sô khac nhau, vê ban chât co le
phân biêt nhau. Trong truong hop nay, phép nôi suy giùa hai khôi tin hiêu tham
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
86
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
khao cua môt khung con co thê không co kha näng nhu môt kênh, do su phân biêt
tân sô, vê ban chât co thê khac nhau giùa hai khôi.
Môt cach dê thuc thi tin hiêu tham khao duong lên la tao ra tin hiêu tham
khao miên tân sô X
RS
(k) voi dô dai M
RS
tuong ung voi bäng thông duoc ân dinh
(sô luong song mang con DFTS-OFDM duoc ân dinh hoäc, tuong duong voi kich
thuoc DFT tuc thoi) va dua dên dâu vao cua môt IFFT, nhu duoc minh hoa trong
hinh 4.30. Viêc chen tiên tô tuân hoan sau do duoc thuc hiên chinh xac nhu dôi
voi cac khôi duong lên khac. Theo nhiêu ý nghia, diêu nay co thê duoc xem nhu
viêc xac dinh tin hiêu tham khao duong lên nhu la môt tin hiêu OFDM. Tuy nhiên,
nguoi ta co thê mô ta tuong duong tin hiêu tham khao giông nhu môt tin hiêu
DFTS-OFDM bäng cach don gian lây IDFT kich thuoc M
RS
cua chuôi X
RS
(k) miên
tân sô. Chuôi kêt qua sau do co thê dua dên qua trinh xu lý DFTS-OFDM duoc
phac thao trong hinh 4.24.
Hình 4.29 Tin hiêu tham khao auong lên auoc chèn vao trong khôi thu tu cua
môi khe thoi gian auong lên. Gia su la tiên tô tuan hoan thông thuong, tuc la
bay khôi trên môt khe va không co nhay tan.
Hình 4.3ô Jiêc tao tin hiêu tham khao auong lên miên tan sô
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
87
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Cac tin hiêu tham khao nên co nhùng thuôc tinh nhu sau:
• Biên dô không dôi hoäc hâu nhu không dôi trên tuyên voi nhùng däc
tinh co ban cua scheme truyên dân duong lên LTE (don song mang
PAR thâp).
• Thuôc tinh tu tuong quan miên thoi gian tôt dê cho phép danh gia
kênh duong lên chinh xac.
Cac chuôi voi thuôc tinh nay thinh thoang duoc xem nhu cac chuôi
CAZAC (Constant-Amplitude Zero-Auto-Correlation).
Môt bô chuôi voi thuôc tinh CAZAC la bô chuôi ZadoII-Chu. Trong miên
tân sô, chuôi ZadoII-Chu dô dai M
zc
co thê duoc biêu thi nhu:
X
(u)
ZC
(k) ÷ e
-j
π
u
MZC
) 1 ( + k k

(4.1)
Voi la chi sô cua chuôi ZadoII-Chu trong bô chuôi ZadoII-Chu dô dai M
ZC
Sô luong chuôi ZadoII-Chu hiêu luc dua ra môt dô dai chuôi nao do, do la
sô gia tri co thê duoc cua chi sô u trong (4.1), bäng voi sô luong sô nguyên co liên
quan chu yêu dên dô dai M
ZC
. Diêu nay co nghia räng, dê co sô luong chuôi
ZadoII-Chu lon nhât va do do cuôi cung la sô luong tin hiêu tham khao duong lên
co hiêu luc se lon nhât. Chuôi ZadoII-Chu co dô dai tôt nhât thi duoc ua chuông
hon. Tai cung môt thoi diêm, dô dai M
RS
cua tin hiêu tham khao duong lên miên
tân sô nên duoc bäng voi bäng thông duoc ân dinh, tuc la bôi sô cua 12 (kich
thuoc khôi tai nguyên) thi hiên nhiên không phai môt sô tôt nhât. Do do, chuôi
ZadoII-Chu co dô dai tôt nhât không thê duoc su dung môt cach truc tiêp nhu tin
hiêu tham khao duong lên LTE. Thay vao do tin hiêu tham khao duong lên duoc
chuyên hoa tu chuôi ZadoII-Chu co dô dai tôt nhât.
Hai phuong phap dê lây tin hiêu tham khao duong lên dô dai M
RS
tu chuôi
ZadoII-Chu dô dai tôt nhât dã duoc dinh nghia trong chuân lop vât lý LTE:
1. Phuong phap 1 (su cät cut - truncation): Chuôi ZadoII-Chu co dô dai
M
ZC,
trong do M
ZC
la 'sô tôt nhât nho nhât¨ lon hon hoäc bäng M
RS
, bi
chät cut thanh dô dai M
RS
.
2. Phuong phap 2 (mo rông theo chu ky): Chuôi ZadoII-Chu dô dai M
ZC
,
trong do M
ZC
la 'sô tôt nhât lon nhât¨ nho hon hoäc bäng M
RS
, duoc mo
rông môt cach tuân hoan dên dô dai M
RS
.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
88
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.31 Phuong phap tao ra tin hiêu tham khao auong lên tù chuôi Zaaoff-
Chu aô aai tôt nhat. Chu y ráng trong truong hop chung, co nhiêu hon môt ky
tu co thê bi cát cut (phuong phap 1) hoác auoc mo rông theo chu ky (phuong
phap 2).
Hai phuong phap nay duoc minh hoa trong hinh 4.31. Cân luu ý räng
hinh nay gia su không phai truong hop nao cung cät cut hoäc mo rông theo chu
ky cua môt ký tu don. Cho vi du, nêu dô dai chuôi tham khao M
RS
÷96, tuong ung
voi 8 khôi tai nguyên, duoc mong muôn, phuong phap 1 co thê su dung chuôi
ZadoII-Chu co dô dai N
ZC
÷97 (môt sô tôt nhât) nhu môt diêm bät dâu. Tuy nhiên,
sô tôt nhât lon nhât nho hon hoäc bäng 96 la 89, ý noi räng phuong phap 2 se cân
su dung chuôi ZadoII-Chu dô dai N
ZC
÷89 nhu diêm bät dâu va ap dung viêc mo
rông chu ky 7 ký tu dê dat dên tin hiêu tham khao co dô dai 96 duoc mong muôn.
Rõ rang, ca hai phuong phap nay dêu giam quy mô thuôc tinh CAZAC
cua tin hiêu tham khao duong lên. Phuong phap tôi uu vê mät duy tri tôt nhât
thuôc tinh CAZAC trong sô nhùng thu khac phu thuôc vao dô dai chuôi tin hiêu
tham khao M
RS
huong toi. Do do, ca hai phuong phap dêu co ý nghia va co thê
duoc su dung, phu thuôc vao dô dai chuôi tin hiêu tham khao duoc mong muôn
hoäc tuong duong voi kich thuoc tai nguyên duoc ân dinh.
4.3.2.1 Nhiêu tín hiçu tham khao
Trong truong hop diên hinh, môt dâu cuôi di dông don se phat
trong môt tai nguyên duoc cho truoc (môt tâp hop song mang con nao do trong
suôt môt khung nao do) trong môt cell. Tuy nhiên, trong cac cell lân cân, thuong
co truyên dân duong lên dông thoi trong cung tai nguyên. Trong truong hop do,
diêu quan trong la dê tranh tinh huông ma o do hai dâu cuôi di dông trong cac cell
lân cân su dung tin hiêu tham khao duong lên giông nhau, khi do se kéo theo môt
nguy co tiêm näng cua nhiêu cao giùa cac truyên dân tin hiêu tham khao. Do do,
trong cac cell lân cân, cac tin hiêu tham khao duong lên nên duoc dua trên cac
chuôi ZadoII-Chu khac nhau (tu cac bô chuôi ZadoII-Chu giông nhau), tuc la cac
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
89
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
gia tri khac nhau cho chi sô u trong công thuc (4.1). Dê tranh viêc lâp kê hoach
cell qua phuc tap, diêu quan trong la sô luong cac tin hiêu tham khao duong lên co
dô dai nao do không duoc qua nho. Dây la nguyên nhân tai sao tin hiêu tham khao
duong lên duoc dua trên cac chuôi ZadoII-Chu dô dai tôt nhât, tôi da hoa sô luong
chuôi voi môt dô dai chuôi cho truoc.
Môt cach khac dê tao ra nhiêu tin hiêu tham khao duong lên la dua
vao thuôc tinh tu tuong quan zero cua cac chuôi ZadoII-Chu. Thuôc tinh nay ngu
ý räng viêc dich theo chu ky môt chuôi ZadoII-Chu thi truc giao voi chinh no. Do
do, nhiêu tin hiêu tham khao duong lên co thê duoc tao ra bäng cach dich theo chu
ky tin hiêu tham khao co ban giông nhau. Phuong phap nay co thê duoc su dung
khi hai cell duoc dông bô voi nhau va thuong trong truong hop cac cell thuôc vê
cung eNodeB. Phuong phap cung co thê duoc su dung nêu co hai dâu cuôi di dông
phat trên cung tai nguyên trong cung môt cell, no co thê xay ra trong truong hop
duong lên SDMA.
4.3.2.2 Tín hiçu tham khao cho viçc dò kênh
Hoach d}nh (scheduííng) phu thuôc kênh truyen
duòng xuong, trong cá míen thòí gían và míen tán so íà môt công
nghê LTE chu chot. Nhu duoc tháo íuân trong chuong truóc,
scheduííng phu thuôc kênh truyen duòng íên íà víêc an d}nh tàí
nguyên duòng íên den môt dáu cuoí dí dông phu thuôc vào chat
íuong kênh túc thòí cüng có the duoc su dung. Scheduííng phu
thuôc kênh truyen duòng íên có the gía tang toc dô dü ííêu dat
duoc và gíám nhíeu den các ceíí khác, bàng cách de cho dáu cuoí
dí dông phát dí trong các bang tán so có chat íuong tot cùng môt
íúc.
Ðe thuc híên scheduííng phu thuôc kênh trong míen
thòí gían và tán so, các dánh gíá chat íuong kênh míen tán so íà
cán thíet. Vóí duòng xuong, díeu này có the duoc hoàn thành
bàng cách dáu cuoí dí dông do chat íuong tín híêu tham kháo
ríêng-ceíí duòng xuong, nó duoc phát trên toàn bô bang thông
ceíí, và thông báo chat íuong kênh duoc dánh gíá den mang bàng
chí th} chat íuong kênh (COI-Channeí Ouaííty Indícator).
Nhu duoc thay trong hình 4.29, các tín híêu tham
kháo duoc su dung cho víêc gíáí díeu che ket hop duòng íên chí
duoc phát trên bang thông duoc an d}nh tu dông den móí dáu
cuoí dí dông. Các tín híêu tham kháo này do dó có the không
duoc su dung boí mang de dánh gíá chat íuong kênh duòng íên
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
90
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
cho bat ky tán so nào khác hon tán so duoc an d}nh híên taí den
dáu cuoí dí dông và vì vây có the không cung cap thông tín cán
thíet cho scheduííng phu thuôc kênh duòng íên trong míen tán so.
Ðe hó tro scheduííng phu thuôc kênh míen tán so duòng íên, víêc
thêm nhíeu hon các tín híêu tham kháo bang rông do dó cüng có
the duoc phát trên duòng íên LTE. Nhüng ký tu tham kháo này
duoc xem nhu tín híêu tham kháo dò kênh, de phân bíêt chúng
vóí các ký tu tham kháo (gíáí díeu che) duoc tháo íuân bên trên
và duoc mính hoa trong hình 4.29.
Nguyên íý co bán cho các tín híêu tham kháo dò kênh
thì tuong tu nhu nguyên íý cua tín híêu tham kháo gíáí díeu che.
Ðac bíêt hon, tín híêu tham kháo dò kênh cüng duoc dua trên các
chuóí Zadoff-Chu dô dàí tot nhat và duoc phát trong môt khoí
DFTS-OFDM hoàn toàn. Tuy nhíên, có vàí díeu khác nhau chu yeu
gíüa tín híêu tham kháo dò kênh và tín híêu tham kháo gíáí díeu
che:
• Nhu dã duoc de câp, các tín híêu dò kênh thuòng
có môt bang thông íón hon, có the íà íón hon
nhíeu so vóí tàí nguyên duòng íên duoc chí d}nh
cho môt dáu cuoí dí dông. Các tín híêu tham kháo
dò kênh có the thâm chí cán duoc phát boí các
dáu cuoí dí dông mà không duoc chí d}nh bat ky
tàí nguyên duòng íên nào cho truyen dan UL-SCH.
• Các tín híêu tham kháo dò kênh tíêu bíeu không
cán thíet pháí phát thuòng xuyên nhu các tín híêu
tham kháo gíáí díeu che. Trong nhíeu truòng hop,
các tín híêu tham kháo dò kênh së duoc phát ít
hon môt íán móí khung con.
• Pháí có khá nang phát các tín híêu tham kháo dò
kênh tù nhíeu dáu cuoí dí dông trong cùng bang
tán.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
91
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.3Z Truyen dán các tín hiêu tham khao dò kênh
duong lên
Neu víêc dò kênh duoc su dung trong môt ceíí,
mang an d}nh rõ ràng các khoí trong kíen trúc khung con duòng
íên cho truyen dan các tín híêu tham kháo dò kênh, nhu duoc
mính hoa trong hình 4.32. Các khoí này do dó không có ý nghía
cho truyen dü ííêu (UL-SCH).
Các khoí duoc an d}nh cho truyen dan các tín
híêu tham kháo dò kênh íà tàí nguyên duoc chía se, nghía íà
nhíeu dáu cuoí dí dông có the phát tín híêu tham kháo trong các
tàí nguyên này. Ðíeu này có the duoc thuc híên theo nhíeu cách
khác nhau:
• Có the íà môt khoí duoc chí d}nh cho tín híêu tham
kháo dò kênh trong móí khung con. Tuy nhíên, móí
dáu cuoí dí dông chí có the phát môt tín híêu tham
kháo dò kênh trong móí khung con thú N, túc íà N
dáu cuoí dí dông có the chía se tàí nguyên trong
míen thòí gían.
• Truyen dan tín híêu tham kháo có the duoc phân
tán, nghía íà chí có truyen dan trên móí sóng
mang con thú N (so sánh vóí tháo íuân truyen dan
DFTS-OFDM phân tán trong chuong truóc). Bàng
cách de cho các dáu cuoí dí dông khác nhau phát
trên các bô sóng mang khác nhau, mà tàí nguyên
dò kênh có the duoc chía se trong míen tán so.
• Các dáu cuoí dí dông khác nhau có the phát dong
thòí tín híêu tham kháo gíong nhau vóí su d}ch
chuyen theo chu ky khác nhau. Nhu duoc tháo
íuân bên trên, các phép d}ch khác nhau cua chuóí
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
92
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Zadoff-Chu thì truc gíao vóí nhau, vóí díeu kíên íà
víêc d}ch vuot quá su phân tán thòí gían kênh.
Trên thuc te, su ket hop các phuong pháp này có the
duoc su dung de chía se môt tàí nguyên duoc an d}nh cho truyen
dan các tín híêu tham kháo dò kênh gíüa các dáu cuoí dí dông
khác nhau trong môt ceíí.
Hình 4.33 Xu lý kênh truyen tai duong lên LTE
4.3.3 Xu lý kênh truyên tai duòng lên
Xu íý kênh truyen táí duòng íên LTE có the duoc phác tháo
theo hình 4.33. Khí không có ghép kênh không gían duòng íên
LTE, chí môt khoí truyen táí don duoc phát cho móí TTI.
• Chèn CRC: tuong tu nhu duòng xuong, môt CRC duoc
tính toán và duoc thêm vào móí khoí truyen táí duòng
íên.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
93
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
• Mã hóa kênh: Mã hóa kênh duòng íên dua vào mã Turbo
gíong nhau, bao gom cùng bô xen rë trong dua trên OPP
(OPP-based ínternaí ínteríeaver), nhu duoc su dung cho
duòng xuong.
• Chúc nang hybríd-ARO íóp vât íý: Các van de ve hybríd-
ARO duòng íên LTE íóp vât íý thì co bán gíong nhu chúc
nang duòng xuong tuong úng, túc íà chúc nang íóp vât
íý hybríd-ARO trích tù khoí bít mã hóa duoc phân phoí
boí bô mã hóa kênh, các bô bít chính xác de truyen dí
trong íán phát hoac phát íaí. Chú ý ràng, trong môt khía
canh nào dó, có môt vàí su khác nhau rõ ràng gíüa gíao
thúc hybríd-ARO duòng íên và duòng xuong, nhu hoat
dông không dong bô so vóí hoat dông dong bô. Tuy
nhíên, nhüng khác nhau này không duoc phán ánh
trong khía canh hybríd-ARO íóp vât íý.
• Ngau nhíên hóa múc bít: Tuong tu nhu duòng xuong,
ngau nhíên hóa múc bít cüng có the duoc úng dung cho
các bít mã trên duòng íên LTE. Muc dích cua ngau nhíên
hóa thì gíong nhu cho duòng xuong, dó íà de ngau
nhíên hóa nhíeu và do dó dám báo ràng íoí ích quá trình
xu íý duoc cung cap boí mã hóa kênh có the duoc su
dung hoàn toàn. Ðe dat duoc díeu này, víêc ngau nhíên
hóa duòng íên íà nhíêm vu cua dáu cuoí dí dông, túc íà
các dáu cuoí dí dông khác nhau su dung các chuóí ngau
nhíên hóa khác nhau.
• Ðíeu che dü ííêu: Tuong tu nhu duòng xuong, díeu che
dü ííêu duòng íên chuyen doí khoí bít duoc mã hóa/ngau
nhíên hóa thành khoí ký tu díeu che phúc tap. Các
nhóm so do díeu che duoc hó tro cho duòng íên LTE thì
tuong tu nhu duòng xuong, túc íà OPSK, 16OAM, và
64OAM, tuong úng vóí haí, bon và sáu bít trên môt ký tu
díeu che.
Khoí ký tu díeu che sau dó duoc dua den xu íý DFTS-OFDM
nhu duoc phác hoa trong hình 4.24, nó cüng ánh xa tín híêu den
bang tán duoc an d}nh.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
94
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
4.3.4 Báo hiçu diêu khiên L1/L2 duòng lên
Tuong tu nhu duòng xuong LTE, vóí duòng íên cüng cán
báo híêu díeu khíen ííên ket nào dó (díeu khíen L1/L2 duòng íên)
de hó tro truyen dan các kênh truyen táí duòng íên và duòng
xuong (DL-SCH và UL-SCH). Báo híêu díeu khíen L1/L2 duòng íên
bao gom:
• Báo nhân Hybríd-ARO cho các khoí truyen táí DL-SCH
nhân duoc.
• COI (chí th} chat íuong kênh), chí ra chat íuong kênh
duòng xuong khí duoc dánh gíá boí dáu cuoí dí dông.
Tuong tu vóí HSPA, báo cáo COI có the duoc su dung boí
mang cho scheduííng phu thuôc kênh duòng xuong và
díeu khíen toc dô. Tuy nhíên, tráí nguoc vóí HSPA và do
thuc te íà scheduííng duòng xuong LTE có the duoc thuc
híên trong cá míen thòí gían và míen tán so, báo cáo
LTE COI chí ra chat íuong kênh trong cá míen thòí gían
và tán so.
• Các yêu cáu scheduííng, chí ra ràng môt dáu cuoí dí
dông cán tàí nguyên duòng íên cho truyen dan UL-SCH.
Nguoc vóí duòng xuong, không có báo híêu duòng íên chí
ra d}nh dang truyen táí UL-SCH den mang. Ðíeu này duoc dua
trên gíá thíet ràng dáu cuoí dí dông íuôn íuôn dí theo các chap
nhân scheduííng thu duoc tù mang, bao gom d}nh dang truyen táí
UL-SCH duoc chí d}nh trong các chap nhân dó nhu duoc mô tá
trong phán 3.2.3. Vóí gíá thuyet này, mang së bíet truóc d}nh
dang truyen táí duoc su dung cho truyen dan UL-SCH và không có
nguyên nhân de báo híêu rõ ràng nó trên duòng íên. Vóí các
nguyên nhân tuong tu, cüng không có báo híêu rõ ràng cua thông
tín ííên quan den hybríd-ARO cho UL-SCH.
Báo híêu díeu khíen L1/L2 duòng íên duoc d}nh nghía bên
trên cán duoc phát trên duòng íên bat chap dáu cuoí dí dông có
bat ky dü ííêu kênh truyen táí duòng íên (UL-SCH) de phát hay
không và do dó bat ke dáu cuoí dí dông dã duoc an d}nh bat ky
tàí nguyên duòng íên nào cho truyen dan UL-SCH hay không.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
95
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.34 Chép kênh du liêu và báo hiêu dieu khién LJ/L2
duong lên trong truong hop truyen dán döng thoi UL-5CH và dieu
khién LJ/L2
Vóí nguyên nhân này, haí phuong pháp khác nhau có the
duoc su dung cho truyen dan báo híêu díeu khíen L1/L2 duòng
íên, phu thuôc vào víêc có hay không dáu cuoí dí dông dã duoc
an d}nh môt tàí nguyên duòng íên cho truyen dan UL-SCH.
1. Tàí nguyên duòng íên duoc an d}nh (truyen dan dong
thòí UL-SCH): díeu khíen L1/L2 duoc ghép kênh vóí
UL-SCH truóc khí xu íý DFTS-OFDM.
2. Không có tàí nguyên duòng íên duoc an d}nh (không
truyen dan dong thòí UL-SCH): díeu khíen L1/L2 duoc
phát trên các tàí nguyên tán so duoc an d}nh ríêng
cho báo híêu díeu khíen L1/L2 duòng íên.
Neu dáu cuoí dí dông dã duoc an d}nh môt tàí nguyên
duòng íên cho truyen dan UL-SCH, báo híêu díeu khíen L1/L2 dã
mã hóa së duoc ghép kênh vóí dü ííêu kênh truyen táí duoc mã
hóa và díeu che truóc khí xu íý DFTS-OFDM, nhu duoc mính hoa
trong hình 4.34. Ðíeu này có the duoc xem nhu ghép kênh theo
thòí gían cua dü ííêu kênh truyen táí và báo híêu díeu khíen L1/L2
và duy trì thuôc tính don sóng mang cua truyen dan duòng íên.
Nhu dã bíet, cán chú ý ràng khí dáu cuoí dí dông dã có tàí nguyên
duòng íên roí, không cán phát yêu cáu scheduííng rõ ràng nhu
phán cua báo híêu díeu khíen L1/L2. Do dó, díeu khíen L1/L2 chí
bao gom COI và báo nhân hybríd-ARO.
Cüng cán chú ý ràng, mang nhân bíet dáy du truyen dan
báo híêu díeu khíen L1/L2 tù môt dáu cuoí dí dông nào dó:
• COI duoc phát deu dan, trong nhüng khoáng thòí gían
xác d}nh truóc duoc bíet boí hê thong mang.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
96
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
• Báo nhân Hybríd-ARO duoc phát o nhüng khoáng thòí
gían cu the hop íý ííên quan den truyen dan duòng xuong
tuong úng (DL-SCH).
Do dó, mang có the trích phán kênh truyen táí và phán kênh
díeu khíen L1/L2 o phía thu môt cách chính xác truóc khí áp dung
gíáí mã ríêng bíêt móí mau thông tín.
Hình 4.35 liën trúc tài nguyên duoc su dung cho báo hiêu dieu
khién LJ/L2 duong lên trong truong hop không truyen dán döng
thoi UL-5CH.
Neu dáu cuoí dí dông không duoc an d}nh môt tàí nguyên
duòng íên cho truyen dan UL-SCH, thông tín díeu khíen L1/L2
(COI, báo nhân hybríd-ARO, và yêu cáu scheduííng) duoc phát
thay the trong tàí nguyên duòng íên duoc an d}nh ríêng cho díeu
khíen L1/L2. Nhu duoc mính hoa trong hình 4.35, các tàí nguyên
này duoc dat o rìa cua toàn bô bang thông hê thong có gíá tr}.
Móí tàí nguyên bao gom 12 sóng mang con (môt khoí tàí nguyên)
trong pham ví móí khe cua khung con duòng íên. Ðe cung cap
víêc phân tâp tán so, các tàí nguyên tán so này thì nháy tán trên
duòng bíên gíóí cua khe, dó íà môt tàí nguyên díeu khíen L1/L2
bao gom 12 sóng mang con o phán phía trên cua pho trong khe
dáu tíên cua khung con và môt tàí nguyên có kích thuóc nhu
nhau o phán thap hon cua pho trong suot khe thòí gían thú haí
cua khung con hoac nguoc íaí. Neu nhíeu tàí nguyên hon duoc
cán cho báo híêu díeu khíen L1/L2 duòng íên, cháng han, trong
truòng hop toàn bô bang thông truyen dan rat íón hó tro môt so
íuong íón nguòí dùng, các khoí tàí nguyên thêm vào có the duoc
an d}nh ke tíep các khoí tàí nguyên dã duoc an d}nh truóc dó.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
97
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Các nguyên nhân cho víêc dat tàí nguyên cho díeu khíen
L1/L2 o rìa cua toàn bô pho gom haí phán:
• Cùng vóí víêc nháy tán duoc mô tá bên trên, díeu này
së toí da hóa su phân tâp tán so duoc bíet boí báo híêu
díeu khíen L1/L2
• An d}nh tàí nguyên duòng íên cho báo híêu díeu khíen
o các v} trí khác trong pho , cháng han không o rìa, së
íàm b} phân mánh pho duòng íên, íàm cho nó không
có khá nang an d}nh bang thông truyen dan rat rông
den móí dáu cuoí dí dông don và van duy trì thuôc tính
don sóng mang PAR thap cua truyen dan duòng íên.
4.3.5 D|nh thòi sóm duòng lên (Uplink timing advance)
So do truyen dan duòng íên LTE dua trên DFTS-OFDM cho
phép su truc gíao nôí te bào duòng íên (upíínk íntra-ceíí
orthogonaííty), nghía íà truyen dan duòng íên duoc nhân tù các
dáu cuoí dí dông khác nhau không gây ra nhíeu ían nhau taí dáu
thu. Môt yêu cáu co bán cho su truc gíao duòng íên này de gíü íà
các tín híêu duoc phát tù các dáu cuoí dí dông khác nhau trong
cùng khung con nhung trong các tàí nguyên tán so khác nhau vóí
thòí gían den xap xí duoc dong chính o tram goc, hoac dac bíêt
hon, vóí dong chính saí d}nh thòí thì toí da íà môt thành phán cua
tíen to tuán hoàn. Ðe dám báo díeu này, LTE bao gom môt co che
duoc bíet nhu d}nh thòí sóm. Ve nguyên íý, díeu này gíong nhu
díeu khíen d}nh thòí truyen dan duòng íên duoc tháo íuân cho
OFDM duòng íên trong nhüng chuong truóc.
Ve mat ý nghía, d}nh thòí sóm íà su bù âm o dáu cuoí dí
dông gíüa khoí dáu cua khung con duòng xuong duoc nhân và
khung con duòng íên duoc phát. Bàng cách càí dat bô bù thích
hop cho móí dáu cuoí dí dông, mang có the díeu khíen d}nh thòí
cua các tín híêu duoc nhân o tram goc tù các dáu cuoí dí dông.
Ve tính chat, các dáu cuoí dí dông o xa tram goc së gap pháí tre
truyen íón hon và do dó cán bat dáu truyen dan duòng íên cua
chúng sóm hon môt chút, so vóí dáu cuoí dí dông o gán tram goc,
nhu duoc mính hoa trong hình 4.36. Trong ví du này, dáu cuoí dí
dông dáu tíên (MT-1) duoc dat gán tram goc và ch}u tre truyen
nho, T
P,1
. Do dó, vóí dáu cuoí dí dông này, môt gíá tr} nho cua dô
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
98
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
bù d}nh thòí sóm T
A,1
du de bù dap tre truyen và dám báo d}nh
thòí chính xác o tram goc. Mat khác, gíá tr} íón hon cua d}nh thòí
sóm duoc yêu cáu cho dáu cuoí dí dông thú 2 (MT-2), nó duoc dat
o khoáng cách íón hon tù tram goc và do dó ch}u tre truyen íón
hon.
Gíá tr} d}nh thòí sóm cho móí dáu cuoí dí dông duoc xác
d}nh boí mang dua trên phép do trên truyen dan duòng íên tuong
úng. Do dó, khí môt dáu cuoí dí dông thuc híên truyen dan dü ííêu
duòng íên, dü ííêu này có the duoc su dung boí tram goc thu de
dánh gíá d}nh thòí thu duòng íên và do dó íà nguon cho các díeu
khíen d}nh thòí sóm. Chú ý ràng bat ky truyen dan duòng íên nào
cüng có the duoc su dung cho dánh gíá d}nh thòí. Ví du, mang có
the íoí dung các truyen dan deu dan cua các báo cáo chat íuong
kênh trong duòng íên cho dánh gíá d}nh thòí khí vang mat truyen
dan dü ííêu tù môt dáu cuoí dí dông ríêng bíêt. Trong cách này,
dáu cuoí dí dông có the íâp túc khoí dông íaí truyen dan dü ííêu
truc gíao duòng íên mà không cán gíaí doan híêu chính d}nh thòí.
Dua trên các do dac duòng íên, mang xác d}nh chính xác
d}nh thòí duoc yêu cáu cho móí dáu cuoí. Neu d}nh thòí cua môt
dáu cuoí ríêng bíêt cán su chính xác, mang phát ra môt íênh d}nh
thòí sóm cho dáu cuoí dí dông ríêng bíêt này, chí th} cho nó den
châm hoac sóm d}nh thòí cua nó ííên quan vóí d}nh thòí duòng íên
híên taí. Thông thuòng, các íênh d}nh thòí sóm den môt dáu cuoí
dí dông duoc phát môt cách tuong doí không thuòng xuyên,
cháng han môt hoac vàí íán trên môt gíây.
Neu dáu cuoí dí dông không phát bat ky thú gì trên duòng
íên trong môt thòí gían dàí hon, không có truyen dan duòng íên
nào duoc thuc híên. Trong truòng hop dó, híêu chính thòí gían
duòng íên có the b} mat và víêc khoí dông íaí truyen dan dü ííêu
pháí duoc dí truóc boí môt pha híêu chính íaí d}nh thòí su dung
truy câp ngau nhíên, nhu duoc mô tá trong chuong tíep theo de
phuc hoí íaí híêu chính thòí gían duòng íên.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
99
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 4.36 De xuät djnh thoi duong lên
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
100
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
CHUONG 5 CÁC THU TJC TRUY CAP LTE
Nhùng chuong truoc dã mô ta cac so dô (scheme) truyên dân duong lên
(uplink) va duong xuông (downlink) LTE. Tuy nhiên, truoc khi truyên dù liêu, cac
dâu cuôi di dông cân phai kêt nôi dên hê thông mang. Trong chuong nay se mô ta
cac thu tuc cân thiêt cho môt dâu cuôi co thê truy câp vao mang dua trên LTE.
5.1 Dò tìm tê bào (cell search)
Do tim cell la môt thu tuc bäng cach do dâu cuôi tim duoc môt cell co kha
näng kêt nôi dên. Nhu môt phân cua thu tuc do tim cell, dâu cuôi thu duoc nhân
dang cua cell va danh gia dinh thoi khung cua cell duoc nhân dang. Ngoai ra, thu
tuc do tim cell cung cung câp viêc danh gia cac thông sô cân thiêt cho viêc tiêp
nhân thông tin hê thông trên kênh quang ba (broadcast), bao gôm cac thông sô con
lai duoc yêu câu cho truy câp hê thông.
Dê tranh viêc lâp kê hoach cell bi phuc tap thi sô luong nhân dang cell lop vât
lý cân phai du lon. Nhu duoc dê câp trong chuong 4, LTE hô tro 510 nhân dang
cell khac nhau, duoc chia thanh 170 nhom nhân dang cell, voi ba nhân dang cho
môi nhom.
Dê giam su phuc tap khi do tim cell, do tim cell cho LTE thuong duoc thuc
hiên qua nhiêu buoc, tuong tu nhu thu tuc do tim cell ba buoc cua WCDMA. Dê
tro giup cho cac dâu cuôi trong thu tuc nay, LTE cung câp 1 tin hiêu dông bô so
câp (Primary Synchronization signal) va 1 tin hiêu dông bô thu câp (secondary
synchronization signal) trên duong xuông. Cac tin hiêu dông bô so câp va thu câp
la cac dãy sô däc biêt, duoc chen vao hai ký tu OFDM cuôi cung cua khe thoi gian
dâu tiên cua khung phu (subIrame) 0 va 5 nhu duoc minh hoa trong hinh 5.1.
Ngoai nhùng tin hiêu dông bô, thu tuc do tim cell cung co thê khai thac cac tin
hiêu tham khao nhu môt phân trong hoat dông cua no.
5.1.1 Thu tµc dò tìm cell (cell search)
Trong buoc dâu tiên cua thu tuc do tim cell, dâu cuôi di dông su dung tin
hiêu dông bô so câp dê tim dinh thoi trên môt co so 5 ms. Luu ý räng tin hiêu
dông bô so câp duoc phat hai lân trên môi khung. Lý do la dê don gian hoa viêc
chuyên giao tu cac công nghê truy câp vô tuyên khac nhu GSM dên LTE. Do do,
tin hiêu dông bô so câp chi co thê cung câp dinh thoi khung voi khoang 5ms
không rõ rang.
Viêc thuc thi cua thuât toan danh gia la däc trung cua nha khai thac,
nhung môt kha näng la dê thuc hiên loc thich ung giùa tin hiêu thu duoc va cac
chuôi duoc danh riêng cho tin hiêu dông bô so câp. Khi dâu ra cua bô loc thich
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
101
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
ung dat dên gia tri tôi da cua no, dâu cuôi co thê tim duoc dinh thoi trên 1 co so 5
ms. Buoc dâu tiên cua cung co thê duoc su dung dê chän tân sô bô dao dông cuc
bô cua dâu cuôi di dông dên tân sô song mang tram gôc. Viêc chän tân sô dao
dông cuc bô dên tân sô tram gôc lam noi long cac yêu câu chinh xac trên bô dao
dông cua thiêt bi dâu cuôi di dông, kêt qua la giam duoc chi phi.
Dôi voi cac nguyên nhân duoc thao luân duoi dây, co ba chuôi khac nhau
co thê duoc su dung nhu tin hiêu dông bô so câp. Co môt phép anh xa (mapping)
môt - môt (one-to-one) giùa môi chuôi trong ba chuôi nay voi nhân dang cell trong
cung 1 nhom nhân dang cell. Do do, sau buoc dâu tiên, dâu cuôi dã tim duoc nhân
dang trong nhom nhân dang cell. Hon nùa, khi co môt phép anh xa môt - môt giùa
môi nhân dang trong nhom nhân dang cell va môi chuôi trong ba chuôi truc giao
duoc su dung khi tao tin hiêu tham khao theo nhu mô ta trong chuong 4, dâu cuôi
cung thu duoc nhân biêt tung phân vê câu truc tin hiêu tham khao trong buoc nay.
Tuy nhiên, thiêt bi dâu cuôi vân chua biêt duoc nhom nhân dang tê bao sau buoc
nay.
Trong buoc tiêp theo, dâu cuôi do tim nhom nhân dang cell va xac dinh
dinh thoi khung. Diêu nay duoc thuc hiên boi viêc theo dõi cac cäp khe thoi gian
ma o do cac tin hiêu dông bô thu câp duoc phat. Vê co ban, nêu (s1, s2) la môt cäp
chuôi hop lê, o do s1 va s2 lân luot tuong ung voi tin hiêu dông bô thu câp trong
khung phu 0 va 5, cäp nguoc lai (s2, s1) thi không phai la môt cäp chuôi co gia tri.
Bäng cach loi dung tinh chât nay, dâu cuôi co thê phân giai dinh thoi 5 ms co duoc
tu buoc dâu tiên trong thu tuc do tim cell va xac dinh duoc dinh thoi khung. Hon
nùa, khi su kêt hop (s1, s2) dai diên cho cac nhom nhân dang cell, nhom nhân
dang cell cung thu duoc tu buoc thu hai cua thu tuc do tim cell. Tu nhom nhân
dang cell, dâu cuôi cung thu duoc nhùng tin tuc vê viêc chuôi gia-ngâu nhiên nao
duoc su dung cho viêc tao ra tin hiêu tham khao trong cell.
Môt khi thu tuc do tim cell duoc hoan thanh, dâu cuôi nhân thông tin hê
thông duoc quang ba dê co duoc cac thông sô con lai, chäng han nhu bäng thông
truyên dân duoc su dung trong cell.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
102
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 5.1 Tin hiêu aông bô so cap va thu cap
5.1.2 Câu trúc thòi gian/tân sô cua các tín hiçu dông bç
Câu truc thoi gian/tân sô tông quat vua duoc mô ta vän tät bên trên va
duoc minh hoa trong hinh 5.1. Nhu duoc thây trong hinh, cac tin hiêu dông bô so
câp va thu câp duoc phat di trong hai ký tu OFDM dên sau. Câu truc nay dã duoc
lua chon dê cho phép xu lý kêt hop tin hiêu dông bô thu câp o dâu cuôi. Sau buoc
dâu tiên, tin hiêu dông bô so câp duoc nhân biêt va do do co thê duoc su dung cho
viêc danh gia kênh. Viêc danh gia kênh nay sau do co thê duoc su dung cho viêc
xu lý kêt hop tin hiêu nhân duoc truoc buoc thu hai dê cai thiên hiêu suât. Tuy
nhiên, su bô tri cua cac tin hiêu dông bô so câp va thu câp gân nhau cung ngu ý
räng dâu cuôi o buoc hai cân phai uoc luong duoc dô dai tiên tô chu trinh du co
thê không chinh xac. Nhung dây la môt hoat dông co dô phuc tap thâp.
Trong nhiêu truong hop, dinh thoi trong nhiêu cell duoc dông bô dê bät
dâu khung o cac cell lân cân trung khop nhau vê mät thoi gian. Vê mät nay môt
nguyên nhân la dê cho phép hoat dông MBSFN. Tuy nhiên hoat dông dông bô
cung ham ý räng truyên dân cua cac tin hiêu dông bô so câp trong cac cell khac
nhau xuât hiên o cung môt thoi diêm. Danh gia kênh truyên dua trên tin hiêu dông
bô so câp do do se phan hôi kênh ghep (composite channel) tu tât ca cac cell nêu
tin hiêu dông bô so câp cung duoc su dung trong tât ca cac cell. Môt cach hiên
nhiên, viêc giai diêu chê kêt hop cua tin hiêu dông bô thu câp thi khac nhau o cac
cell khac nhau, môt danh gia kênh tu cell co liên quan duoc yêu câu, không co
danh gia kênh ghép tu tât ca cac cell. Do do, LTE hô tro nhiêu chuôi cho tin hiêu
dông bô so câp. Trong truong hop thu nhân kêt hop trong cac cell duoc triên khai
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
103
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
dông bô vê thoi gian, cac cell lân cân co thê su dung cac chuôi dông bô so câp
khac nhau dê lam nhe bot vân dê danh gia kênh truyên duoc mô ta o trên. Hon
nùa, nhu duoc mô ta bên trên, tin hiêu dông bô so câp cung mang theo phân nhân
dang cell.
Hình 5.2 Jiêc phat tin hiêu aông bô trong miên tan sô
Tu môt phôi canh TDD (TDD perspective), viêc dinh vi tin hiêu dông bô
o doan cuôi cua khe thoi gian dâu tiên trong khung phu (subIrame), thay vi khe
thu hai, thi co loi hon khi no mang lai it han chê hon trong viêc tao ra thoi gian
bao vê giùa duong lên va duong xuông. Noi cach khac, nêu cac tin hiêu dông bô
duoc dät trong khe thoi gian cuôi cung cua khung phu, se không co kha näng dê
thu duoc thoi gian bao vê duoc yêu câu cho TDD boi viêc loai bo cac ký tu
OFDM duong xuông nhu duoc thao luân trong chuong 4. Cung cân chu ý räng,
dôi voi hoat dông TDD, viêc xac dinh cac tin hiêu dông bô ngu ý räng khung phu
0 va 5 luôn luôn la cac khung phu duong xuông.
Khi bät dâu thu tuc do tim cell, bäng thông cell không cân thiêt duoc nhân
biêt. Vê nguyên täc, viêc do tim bäng thông truyên dân co thê dã la môt phân cua
thu tuc do tim cell. Tuy nhiên, diêu nay se lam phuc tap toan bô thu tuc do tim
cell, no chi thich hop dê duy tri thu tuc do tim cell giông nhau ma không kê dên
toan bô bäng thông truyên dân cell. Khi do dâu cuôi co thê duoc thông bao vê
bäng thông thuc su trong cell tu kênh quang ba. Do do, dê duy tri câu truc miên
tân sô giông nhau cho cac tin hiêu dông bô ma không kê dên bäng thông hê thông
cell, cac tin hiêu dông bô luôn luôn duoc phat bäng cach su dung 72 song mang
phu trung tâm, tuong ung voi môt bäng thông khoang 1 MHz. Hinh 5.2 minh hoa
viêc phat sinh cac tin hiêu dông bô. 36 song mang phu trên môi phia cua song
mang phu DC trong miên tân sô duoc danh riêng cho tin hiêu dông bô. Bäng cach
su dung môt IFFT, tin hiêu miên thoi gian tuong ung co thê duoc tao ra. Dô lon
cua IFFT, cung nhu sô song mang phu dät thanh 0 trong hinh 5.2, phu thuôc vao
bäng thông hê thông. Cac song mang phu không duoc su dung cho truyên dân tin
hiêu dông bô thi co thê duoc su dung cho truyên dân dù liêu.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
104
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
5.1.3 Dò tìm cell ban dâu và kê cçn
Viêc tim môt cell dê kêt nôi dên sau khi dâu cuôi bât nguôn rõ rang la môt
viêc quan trong. Tuy nhiên, quan trong tuong duong la kha näng dê nhân dang cac
cell ung cu cho su chuyên giao nhu môt phân cua viêc hô tro tinh di dông, khi kêt
nôi dâu cuôi duoc di chuyên tu môt cell nay dên môt cell khac. Hai tinh huông nay
thuong duoc xem nhu la viêc do tim cell ban dâu va do tim cell kê cân.
Dôi voi do tim cell ban dâu, dâu cuôi thuong không biêt tân sô song mang
cua cac cell ma no dang tim. Dê xu lý truong hop nay, dâu cuôi cân do tim tân sô
song mang phu hop, co ban bäng cach läp lai thu tuc bên trên cho bât ky tân sô
song mang co kha näng duoc dua ra boi bô quét tân sô (Irenquency raster). Hiên
nhiên, diêu nay co thê thuong lam gia täng thoi gian duoc yêu câu cho viêc do tim
cell, nhung cac yêu câu vê thoi gian do tim cho viêc tim kiêm cell ban dâu thuong
tuong dôi la thoai mai. Cac phuong phap thuc thi däc biêt cung co thê duoc su
dung dê lam giam thoi gian tu luc bât nguôn dên khi môt cell duoc tim thây.
Chäng han, dâu cuôi co thê su dung bât ky thông tin bô sung ma no co va bät dâu
do tim trên cung tân sô song mang ma lân cuôi cung no duoc kêt nôi dên.
Mät khac, do tim cell lân cân co cac yêu câu vê thoi gian khät khe hon.
Viêc do tim cell cang châm, se lam cho thiêt bi dâu cuôi cang mât nhiêu thoi gian
hon truoc khi no duoc chuyên giao toi môt cell co chât luong vô tuyên trung binh
tôt hon. Diêu nay hiên nhiên se lam giam gia tri toan bô hiêu suât phô cua hê
thông. Tuy nhiên, trong truong hop chuyên giao tân sô bên trong (intra-Irequency
handover), dâu cuôi rõ rang không cân tim tân sô song mang o cac cell lân cân.
Ngoai viêc bo qua viêc do tim trên nhiêu tân sô song mang ra, viêc do tim cell lân
cân tân sô bên trong co thê su dung cac thu tuc giông nhu do tim cell ban dâu.
Cac phép do cho muc dich chuyên giao cung duoc yêu câu khi dâu cuôi
dang nhân dù liêu duong xuông tu mang. Do do, dâu cuôi phai co kha näng thuc
hiên viêc do tim cell lân cân ca trong nhùng truong hop nay. Voi viêc do tim cell
lân cân tân sô bên trong, diêu nay không phai la vân dê chinh khi cac cell ung cu
lân cân phat tân sô giông voi tân sô ma dâu cuôi vua nhân dù liêu o trên. Viêc
nhân dù liêu va do tim cac cell lân cân la nhùng chuc näng bäng gôc riêng biêt
don gian, hoat dông trên cac tin hiêu thu duoc giông nhau.
Tuy nhiên, truong hop chuyên giao tân sô bên ngoai thi phuc tap hon vi
viêc nhân dù liêu va do tim cell lân cân cân duoc thuc hiên o cac tân sô khac nhau.
Viêc trang bi cho dâu cuôi môt mach thu RF riêng biêt cho do tim cell lân cân thi
không phai la 1 giai phap hân dân nêu xét vê mät dô phuc tap, mäc du vê nguyên
lý la co thê. Do do, cac lô hông khi truyên dân dù liêu co thê duoc tao ra, trong
qua trinh dâu cuôi diêu chinh lai dên môt tân sô khac khi thuc hiên cac muc dich
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
105
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
do dac tân sô bên ngoai. Diêu nay duoc thuc hiên voi cach giông nhu cho HSPA,
cu thê bäng cach tranh scheduling dâu cuôi trong môt hoäc môt nhiêu khung phu
duong xuông.
5.2 Truy cçp ngâu nhiên
Môt yêu câu co ban cho bât ky hê thông tê bao nao la kha näng cho phép dâu
cuôi yêu câu thiêt lâp môt kêt nôi. Diêu nay thuong duoc biêt dên nhu la truy câp
ngâu nhiên va no phuc vu hai muc dich chinh trong LTE, do la viêc thiêt lâp dông
bô duong lên, va thiêt lâp môt nhân dang dâu cuôi duy nhât, C-RNTI, duoc biêt
dôi voi ca hê thông mang va thiêt bi dâu cuôi. Do do, truy câp ngâu nhiên không
chi duoc su dung cho truy câp ban dâu, nghia la, khi di chuyên tu
LTE¸DETACHED hoäc LTE¸IDLE dên LTE¸ACTIVE (xem chuong 3 trong phân
thao luân cua cac trang thai dâu cuôi khac nhau), ma con sau nhùng giai doan cua
tinh trang không tich cuc duong lên khi dông bô duong lên bi mât trong
LTE¸ACTIVE.
Hình 5.3 Tông quan cua thu tuc truy cap ngau nhiên
Toan bô thu tuc truy câp ngâu nhiên duoc minh hoa trong hinh 5.3, bao gôm
bôn buoc:
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
106
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
1. Buoc dâu tiên bao gôm viêc truyên dân phân mo dâu (preamble) truy câp
ngâu nhiên, cho phép eNodeB danh gia dinh thoi truyên dân cua dâu cuôi.
Dông bô duong lên thi cân thiêt khi dâu cuôi không thê phat bât ky dù liêu
duong lên nao.
2. Buoc thu hai bao gôm: mang phat môt lênh dinh thoi som (a timing
advance command) dê diêu chinh dinh thoi phat dâu cuôi, dua trên cac
phép do dinh thoi o buoc dâu tiên. Ngoai viêc thiêt lâp dông bô duong lên,
buoc thu hai cung ân dinh nguôn tai nguyên duong lên dên dâu cuôi dê
duoc su dung trong buoc thu ba cua thu tuc truy câp ngâu nhiên.
3. Buoc thu ba bao gôm viêc truyên dân nhân dang dâu cuôi di dông dên
mang bäng cach su dung UL-SCH tuong tu voi dù liêu duoc hoach dinh
(scheduled) thông thuong. Nôi dung chinh xac cua bao hiêu nay phu thuôc
vao trang thai cua dâu cuôi, du no co duoc biêt truoc do dôi voi mang hay
không.
4. Buoc thu tu va cung la buoc cuôi cung bao gôm viêc truyên dân môt thông
diêp giai quyêt tranh châp (a contention-resolution message) tu mang dên
dâu cuôi trên kênh DL-SCH. Buoc nay cung giai quyêt bât cu su tranh châp
nao xay ra do nhiêu dâu cuôi tim cach truy câp vao hê thông su dung nguôn
tai nguyên truy câp ngâu nhiên giông nhau.
Chi co buoc dâu tiên su dung quy trinh lop vât lý duoc thiêt kê riêng cho truy
câp ngâu nhiên. Ba buoc cuôi cung dêu su dung quy trinh lop vât lý giông nhu
duoc su dung cho truyên dân dù liêu duong lên va duong xuông thông thuong.
Trong phân tiêp theo, nhùng buoc nay se duoc mô ta chi tiêt hon.
5.2.1 Buóc 1: Truyên dân Preamble truy cçp ngâu nhiên
Buoc dâu tiên trong thu tuc truy câp ngâu nhiên la truyên dân môt
preamble truy câp ngâu nhiên. Muc dich chinh cua preamble la dê chi thi cho
mang su co mät cua môt thu nghiêm (attempt) truy câp ngâu nhiên va thu duoc
dông bô thoi gian duong lên trong môt phân cua tiên tô tuân hoan (cyclic preIix)
duong lên.
Nhin chung, truyên dân preamble truy câp ngâu nhiên co thê la truc giao
hoäc không truc giao dôi voi dù liêu nguoi dung. Trong WCDMA, preamble thi
không truc giao dôi voi truyên dân dù liêu duong lên. Diêu nay dem lai loi ich
trong viêc không phai câp phat bât cu nguôn tai nguyên nao cho truy câp ngâu
nhiên môt cach ban tinh. Tuy nhiên, dê kiêm soat nhiêu giùa truy câp ngâu nhiên
voi dù liêu, công suât phat cua preamble truy câp ngâu nhiên phai duoc diêu khiên
môt cach cân thân. Trong WCDMA, diêu nay duoc giai quyêt nho thu tuc biên dôi
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
107
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
công suât (power-ramping), khi do dâu cuôi se gia täng tu tu công suât cua
preamble truy câp ngâu nhiên dên khi no duoc do tim thanh công tai tram gôc.
Mäc du dây la giai phap phu hop voi vân dê nhiêu, nhung thu tuc ramping lai gây
ra trê trong toan bô thu tuc truy câp ngâu nhiên. Do do, tu trê nay ma thu tuc truy
câp ngâu nhiên không doi hoi biên dôi công suât lai tro nên co loi.
Trong LTE, viêc truyên dân cua preamble truy câp ngâu nhiên co thê
duoc thuc hiên truc giao voi cac truyên dân dù liêu nguoi dung duong lên va nhu
vây, thu tuc biên dôi công suât la không cân thiêt (mäc du cac däc tinh kÿ thuât
cho phép ramping). Truc giao giùa dù liêu nguoi dung duoc phat tu cac dâu cuôi
khac nhau va cac thu nghiêm truy câp ngâu nhiên dêu thuc thiên duoc o ca miên
thoi gian va tân sô. Mang se phat quang ba toi tât ca cac dâu cuôi thông tin vê
viêc: trong tai nguyên thoi gian tân sô nao thi truyên dân preamble truy câp ngâu
nhiên duoc cho phép. Dê tranh nhiêu giùa dù liêu va cac preamble truy câp ngâu
nhiên, mang se tranh säp xêp bât ky truyên dân duong lên nao o nguôn tai nguyên
thoi gian va tân sô do. Diêu nay duoc minh hoa trong hinh 5.4. Tu don vi thoi gian
co ban cho truyên dân dù liêu trong LTE la 1 ms, môt khung phu se duoc danh
riêng cho truyên dân preamble. Trong cac tai nguyên duoc danh riêng, preamle
truy câp ngâu nhiên se duoc phat di.
Hình 5.7 Minh hoa nguyên ly cua truyên aan preamble truy cap ngau nhiên.
Trong miên tân sô, preamble truy câp ngâu nhiên co môt bäng thông
tuong ung voi sau khôi tai nguyên (1.08 MHz). Diêu nay kha phu hop voi bäng
thông nho nhât ma LTE co thê hoat dông, sau khôi tai nguyên nay dã duoc thao
luân trong chuong 4. Do do, câu truc preamble truy câp ngâu nhiên giông nhau co
thê duoc su dung, không kê dên bäng thông truyên dân trong cell. Voi nhùng triên
khai su dung cac phân bô phô lon hon, nhiêu nguôn tai nguyên truy câp ngâu
nhiên co thê duoc xac dinh trong miên tân sô, mang lai su gia täng vê dung luong
truy câp ngâu nhiên.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
108
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Truoc khi truyên dân preamble, dâu cuôi thuc hiên môt thu nghiêm truy
câp ngâu nhiên dã thu duoc dông bô duong xuông tu thu tuc do tim cell. Tuy
nhiên dinh thoi duong lên thi chua duoc thiêt lâp. Bät dâu cua môt khung duong
lên o dâu cuôi duoc xac dinh co liên quan voi bät dâu cua khung duong xuông o
dâu cuôi. Do trê truyên giùa tram gôc va dâu cuôi, truyên dân duong lên do do se
bi trê tuong dôi voi dinh thoi truyên dân duong xuông o tram gôc. Do do, khi
khoang cach giùa tram gôc va dâu cuôi không duoc biêt, se co môt su không chäc
chän trong dinh thoi duong lên tuong ung voi hai lân khoang cach giùa tram gôc
va dâu cuôi, lên toi 6.7 µs/km. Dê tinh toan cho su không chäc chän nay va dê
tranh nhiêu voi cac khung phu tiêp theo ma không duoc su dung cho truy câp ngâu
nhiên, môt khoang thoi gian bao vê se duoc su dung, nghia dô dai cua preamble
thuc tê se ngän hon 1ms. Hinh 5.5 minh hoa dô dai preamble va khoang thoi gian
bao vê. Voi dô dai preamble LTE xâp xi 0.9 ms, 0.1 ms thoi gian bao vê cho phép
kich thuoc cell lên dên 15 km. O cac cell lon hon, su không chäc chän vê dinh thoi
co thê lon hon khoang thoi gian bao vê co ban, khoang thoi gian bao vê bô sung
co thê duoc tao ra bäng cach không säp xêp (scheduling) bât cu truyên dân duong
lên trong khung phu theo sau tai nguyên truy câp ngâu nhiên.
Preamble duoc dua trên ZadoII-Chu (ZC), chuôi |131| va chuôi dich tuân
hoan cua no. Cac chuôi ZadoII-Chu cung duoc su dung cho viêc tao ra tin hiêu
tham khao nhu duoc mô ta trong chuong 4, o do dã mô ta câu truc cua cac chuôi
nay. Tu môi chuôi ZadoII-Chu gôc X
) (u
ZC
(k), chuôi dich tuân hoan m-1 duoc tao ra
bäng cach dich tuân hoan môi [M
:c
/m|, voi M
ZC
la dô dai cua chuôi ZadoII-Chu
gôc.
Hình 5.5 Ðinh thoi Preamble o eNoaeB cho nguoi su aung truy cap ngau nhiên
khac nhau
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
109
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 5.ô Jiêc phat preamble truy cap ngau nhiên
Chuôi ZC dich tuân hoan so hùu nhiêu thuôc tinh hâp dân. Biên dô cua
chuôi la không dôi, diêu do dam bao viêc su dung bô khuêch dai công suât hiêu
qua va duy tri thuôc tinh PAR thâp cua duong lên don song mang. Cac chuôi cung
co su tu tuong quan tuân hoan lý tuong (auto-correlation), diêu nay thi quan trong
cho viêc thu danh gia dinh thoi chinh xac o eNodeB. Cuôi cung, su tuong quan
chéo giùa cac preamble khac nhau dua trên su dich chuyên tuân hoan |N/m| duoc
su dung khi phat cac preamble lon hon thoi gian truyên khu hôi lon nhât công voi
trê truyên lon nhât cua kênh. Vi vây, nho thuôc tinh tuong quan chéo lý tuong, ma
không co nhiêu bên trong cell do nhiêu thu nghiêm truy câp ngâu nhiên su dung
cac preamble duoc lây tu chuôi gôc ZadoII-Chu giông nhau.
Viêc sinh ra preamble truy câp ngâu nhiên duoc minh hoa trong hinh 5.6.
Mäc du hinh nay minh hoa viêc phat trong miên thoi gian, nhung viêc phat trong
miên tân sô co thê duoc su dung nhu nhau trong môt su thuc thi. Hon nùa, dê cho
phép viêc xu lý miên tân sô o tram gôc (duoc thao luân nhiêu hon bên duoi), môt
tiên tô tuân hoan duoc bao gôm trong viêc tao ra preamble.
Hình 5.7 Jiêc ao tim Preamle truy cap ngau nhiên trong miên tan sô
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
110
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Cac chuôi Preamble duoc chia thanh nhiêu nhom, môi nhom la 64 chuôi.
Nhu môt phân cua câu hinh hê thông, môi cell duoc chi dinh môt nhom bäng cach
xac dinh môt hoäc nhiêu chuôi ZadoII-Chu gôc va cac dich chuyên tuân hoan
duoc yêu câu dê tao ra tâp hop cac preamble. Sô luong nhom cân du lon dê tranh
su cân thiêt cho viêc lâp kê hoach chuôi cân thân giùa cac cell.
Khi thuc hiên môt thu nghiêm truy câp ngâu nhiên, dâu cuôi lua chon môt
chuôi ngâu nhiên tu bô chuôi duoc câp phat dên cell ma dâu cuôi dang cô gäng
truy câp. Chi cân không co dâu cuôi nao khac thuc hiên môt thu nghiêm truy câp
ngâu nhiên bäng cach su dung cung môt chuôi tai cung môt thoi diêm thi se không
co xung dôt xay ra va su thu nghiêm se duoc phat hiên boi mang voi môt kha näng
rât cao.
Xu lý tram gôc la môt däc diêm thuc thi, nhung nho tiên tô tuân hoan
näm trong preamle, viêc xu lý miên tân sô se co dô phuc tap thâp hon. Môt vi du
vê diêu nay se duoc chi ra trong hinh 5.7. Cac mâu trên môt cua sô duoc thu thâp
va chuyên dôi no thanh biêu diên trong miên tân sô bäng cach su dung FFT. Dô
dai cua sô la 0.8 ms, no bäng voi dô dai cua chuôi ZC không co tiên tô tuân hoan.
Diêu nay cho phép xu lý su không chäc chän vê dinh thoi lên dên 0.1ms va no phu
hop voi khoang thoi gian bao vê duoc xac dinh.
Dâu ra cua FFT, biêu diên tin hiêu thu duoc trong miên tân sô, duoc nhân
voi biêu diên miên tân sô liên hop phuc tap (the complex-conjugate Irequency-
domain representation) cua chuôi ZadoII-Chu gôc va kêt qua se duoc dua qua môt
IFFT. Bäng cach quan sat dâu ra IFFT, no co kha näng phat hiên ra su dich chuyên
cua chuôi ZadoII-Chu gôc nao dã duoc phat di va dô trê cua no. Vê co ban, dinh
cua dâu ra IFFT trong khoang i tuong ung voi chuôi duoc dich tuân hoan thu i va
dô trê duoc cho boi vi tri cua dinh trong khoang. Viêc thuc thi miên tân sô nay thi
hiêu qua vê mät tinh toan va cho phép phat hiên ra nhiêu thu nghiêm truy câp ngâu
nhiên su dung cac chuôi dich tuân hoan khac nhau duoc tao ra tu cung môt chuôi
ZadoII-Chu gôc; trong truong hop co nhiêu su thu nghiêm thi se chi co môt dinh
trong môi khoang tuong ung.
5.2.2 Buóc 2: Dáp úng truy cçp ngâu nhiên
Trong dap ung cho thu nghiêm truy câp ngâu nhiên duoc phat hiên, mang
se phat môt thông diêp trên DL-SCH, nhu buoc thu hai cua thu tuc truy câp ngâu
nhiên, bao gôm:
• Chi sô (index) cua chuôi preamle truy câp ngâu nhiên ma mang tim
thây va nho do viêc dap ung co hiêu luc.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
111
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
• Diêu chinh dinh thoi duoc tinh toan boi dâu thu preamle truy câp ngâu
nhiên.
• Môt châp hân hoach dinh, chi ra cac nguôn tai nguyên ma dâu cuôi se
su dung cho viêc truyên dân thông diêp trong buoc thu ba.
• Môt nhân dang tam thoi duoc su dung nhùng thông tin liên lac khac
giùa dâu cuôi va mang.
Trong truong hop mang phat hiên ra co nhiêu thu nghiêm truy câp ngâu
nhiên (tu cac dâu cuôi khac nhau), cac thông diêp dap ung riêng biêt cua nhiêu dâu
cuôi di dông co thê duoc kêt hop trong môt truyên dân duy nhât. Do do, cac thông
diêp dap ung duoc säp xêp trên DL-SCH va duoc biêu thi trên môt kênh diêu
khiên L1/L2 bäng cach su dung môt nhân dang duoc danh riêng cho dap ung truy
câp ngâu nhiên. Tât ca cac dâu cuôi dã phat preamble se giam sat cac kênh diêu
khiên L1/L2 dê dap ung truy câp ngâu nhiên. Trong däc tinh kÿ thuât, dinh thoi
cua thông diêp dap ung thi không cô dinh - dê co thê dap ung cho nhiêu truy câp
dông thoi môt cach dây du. No cung môt vai dô linh hoat trong su thuc thi tram
gôc.
Khi cac dâu cuôi thuc hiên truy câp ngâu nhiên o nguôn tai nguyên giông
nhau su dung preamble khac nhau, se không co xung dôt xuât hiên va tu bao hiêu
duong xuông no se dua dên cac dâu cuôi thông tin co liên quan. Tuy nhiên, vân co
môt kha näng chäc chän cua su tranh châp, do la khi nhiêu dâu cuôi su dung
preamble truy câp ngâu nhiên o cung thoi diêm. Trong truong hop nay, nhiêu dâu
cuôi se phan ung lai trên thông diêp dap ung giông nhau va tranh châp xuât hiên.
Viêc giai quyêt cac tranh châp nay la môt phân cua buoc tiêp theo nhu duoc thao
luân bên duoi. Tranh châp cung la môt trong nhùng nguyên nhân tai sao hybrid
ARQ thi không duoc su dung cho truyên dân dap ung truy câp ngâu nhiên. Khi
môt dâu cuôi thu môt dap ung truy câp ngâu nhiên duoc du dinh cho cac dâu cuôi
khac thi se bi sai vê dinh thoi duong lên. Nêu hybrid ARQ duoc su dung, dinh thoi
cua ACK/NAK cho môt dâu cuôi nhu vây se không dung va co thê gây nhiêu loan
bao hiêu diêu khiên duong lên tu nhùng nguoi su dung khac.
Trong luc thu nhân dap ung truy câp ngâu nhiên trong buoc hai, dâu cuôi
se diêu chinh dinh thoi truyên dân duong lên cua no va tiêp tuc dên buoc thu ba.
5.2.3 Buóc 3: Nhçn dçng dâu cuôi
Sau buoc thu hai, duong lên cua dâu cuôi duoc dông bô thoi gian. Tuy
nhiên, truoc khi dù liêu nguoi dung co thê duoc phat dên/tu dâu cuôi, môt nhân
dang duy nhât trong cell (C-RNTI) phai duoc ân dinh dên dâu cuôi. Phu thuôc vao
trang thai dâu cuôi, cung co thê cân dên viêc trao dôi thông diêp bô sung.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
112
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Trong buoc thu ba, dâu cuôi phat cac thông diêp cân thiêt dên mang su
dung cac nguôn tai nguyên duoc ân dinh trong dap ung truy câp ngâu nhiên o
buoc hai. Viêc truyên cac thông diêp duong lên voi cung cach giông nhu khi dù
liêu duong lên duoc hoach dinh thay vi gän no voi preamble o buoc thu nhât se co
loi hon do nhiêu nguyên nhân. Dâu tiên la luong thông tin duoc phat trong su
väng mät dông bô duong lên nên duoc giam thiêu khi nhu câu cho môt khoang
thoi gian bao vê lon dê tao ra truyên dân nhu vây se liên quan dên chi phi. Thu
hai, viêc su dung so dô phat duong lên thông thuong cho truyên dân thông diêp
cho phép diêu chinh dên so dô diêu chê va kich thuoc cho phép (grant size), chäng
han, cac diêu kiên vô tuyên khac nhau. Cuôi cung, no cho phép su dung hybrid
ARQ voi su kêt hop mêm cho thông diêp duong lên. Môt khia canh quan trong
sau cung, nhât la trong viên canh gioi han vê vung phu song, khi no cho phép su
dung môt hoäc nhiêu su truyên lai dê tâp hop du näng luong cho bao hiêu duong
lên dê dam bao kha näng du lon cua truyên dân thanh công. Chu ý räng truyên lai
RLC không duoc su dung cho bao hiêu RRC duong lên trong buoc ba.
Môt phân quan trong cua thông diêp duong lên bao gôm môt nhân dang
dâu cuôi vi nhân dang nay se duoc su dung nhu môt phân cua co chê giai quyêt
tranh châp trong buoc bôn. Khi truong hop dâu cuôi o trong trang thai
LTE¸ACTIVE, nghia la no duoc kêt nôi dên môt cell duoc nhân biêt va do do co
môt C-RNTI duoc ân dinh, C-RNTI nay duoc su dung nhu nhân dang dâu cuôi
trong thông diêp duong lên. Mäc khac, môt nhân dang dâu cuôi mang lõi duoc su
dung va mang truy câp vô tuyên cân bao ham (involve) mang lõi truoc khi dap
ung thông diêp duong lên trong buoc 3.
5.2.4 Buóc 4: Giai quyêt tranh châp
Buoc cuôi cung trong thu tuc truy câp ngâu nhiên bao gôm môt thông
diêp duong xuông cho viêc giai quyêt tranh châp. Chu ý räng tu buoc thu hai,
nhiêu dâu cuôi thuc hiên thu truy câp ngâu nhiên dông thoi su dung chuôi
preamble giông nhau trong buoc dâu tiên se nghe duoc thông diêp dap ung giông
nhau trong buoc thu hai va do do co nhân dang tam thoi giông nhau. Vi vây, trong
buoc thu tu, môi dâu cuôi nhân thông diêp duong xuông se so sanh nhân dang
trong thông diêp voi nhân dang ma chung dã phat trong buoc thu 3. Chi môt dâu
cuôi co duoc su trung nhau giùa nhân dang duoc nhân trong buoc 4 va nhân dang
dã phat di nhu môt phân cua buoc thu ba se thiêt lâp thu tuc truy câp ngâu nhiên
thanh công. Nêu dâu cuôi chua duoc ân dinh môt C-RNTI, nhân dang tam thoi tu
buoc thu hai duoc dê bat dên C-RNTI; nêu không dâu cuôi se giù C-RNTI ma no
vua duoc ân dinh.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
113
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Thông diêp giai quyêt tranh châp duoc phat trên DL-SCH, su dung nhân
dang tam thoi tu buoc thu hai cho viêc dinh vi thiêt bi dâu cuôi trên kênh diêu
khiên L1/L2. Kê tu khi dông bô duong lên dã duoc thiêt lâp, hybrid ARQ se duoc
ung dung cho bao hiêu duong xuông trong buoc nay. Cac dâu cuôi co su phu hop
giùa nhân dang ma chung phat di trong buoc thu ba va thông diêp nhân duoc trong
buoc thu tu cung se phat môt bao nhân hybrid ARQ trên duong lên.
Cac dâu cuôi không tim duoc su phu hop giùa nhân dang duoc nhân
trong buoc 4 va nhân dang tuong ung duoc phat di nhu môt phân cua buoc thu 3
se duoc xem nhu la dã thât bai trong thu tuc truy câp ngâu nhiên va cân khoi dông
lai thu tuc truy câp ngâu nhiên tu buoc 1. Hiên nhiên, không co phan hôi hybrid
ARQ nao duoc phat di tu cac dâu cuôi nay.
5.3 Paging
Paging duoc su dung cho thiêt lâp kêt nôi khoi tao mang. Môt giao thuc paging
hiêu qua se cho phép dâu cuôi ngu ma không cân xu lý may thu trong hâu hêt thoi
gian cho dên khi no thuc dây o nhùng khoang thoi gian duoc xac dinh truoc dê
giam sat thông tin paging tu mang.
Trong WCDMA, môt kênh chi thi paging riêng re duoc giam sat o nhùng
khoang thoi gian duoc xac dinh truoc, duoc su dung dê chi thi dên cac dâu cuôi
räng thông tin paging dang duoc phat. Vi chi thi paging ngän hon môt cach dang
kê so voi khoang thoi gian thông tin paging, diêu nay se lam tôi thiêu thoi gian
dâu cuôi duoc danh thuc.
Trong LTE, không su dung kênh chi thi paging riêng re vi kha näng tiêt kiêm
công suât la rât nho do khoang thoi gian ngän cua bao hiêu diêu khiên, tôi da ba ký
tu OFDM nhu duoc mô ta trong chuong 4. Thay vao do, co chê giông nhu truyên
dân dù liêu duong xuông trên DL-SCH duoc su dung va dâu cuôi di dông se giam
sat bao hiêu diêu khiên L1/L2 cho viêc ân dinh kê hoach duong xuông. Môt chu
trinh DRX duoc dinh nghia, no cho phép dâu cuôi nghi ngoi trong hâu hêt thoi
gian va chi thuc dây dê giam sat bao hiêu diêu khiên L1/L2. Nêu dâu phat hiên ra
môt nhom nhân dang duoc su dung cho paging khi no thuc dây, no se xu lý thông
diêp paging tuong ung duoc phat trên duong xuông. Thông diêp paging bao gôm
nhân dang cua cac dâu cuôi dang duoc tim goi va môt dâu cuôi không tim thây
nhân dang cua no se loai bo thông tin duoc nhân va nghi ngoi theo chu trinh DRX.
Hiên nhiên, khi dinh thoi duong lên không duoc nhân biêt trong suôt chu trinh
DRX, se không co bao hiêu ACK/NAK nao co thê xãy ra va nhu vây hybrid ARQ
voi su kêt hop mêm không thê duoc su dung cho cac thông diêp paging.
Chu trinh DRX cho paging duoc minh hoa trong hinh 5.8.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
114
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Hình 5.8 Jiêc nhan không liên tuc (DRX) cho paging.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
115
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
KET LUAN
Sau gân 3 thang lam dô an, duoc su chi dân tân tinh cua thây Trân Xuân
Truong, cung nhu su dông viên va ung hô tu gia dinh cung be ban dã giup cho
tôi hoan thanh dô an nay. Dây cung chinh la dip dê tôi co thê tu cung cô, hoan
thiên va nâng cao kiên thuc cua minh. Theo dung nhu yêu câu dê ra tu truoc,
dô an nay dã lam nôi bât nhùng uu diêm cua công nghê LTE, cung nhu cac kÿ
thuât tiên tiên duoc su dung trong công nghê nay. Tuy vân con dang duoc tiêp
tuc nghiên cuu, thu nghiêm va phat triên nhung voi nhùng kêt qua buoc dâu rât
kha quan cung nhu loi thê vê kiên truc mang don gian va kha näng dê dang tich
hop voi cac mang 3G va 2G hiên tai ma không cân thay dôi toan bô co so ha
tâng mang dã co, công nghê LTE dã chung to duoc tiêm näng manh me cua
minh so voi cac công nghê dôi thu ma diên hinh la WiMAX. Cho du duoc ra
doi muôn hon so voi WiMAX (dã duoc triên khai trên thi truong), công nghê
LTE moi nay vân co tinh canh tranh cao trong tuong lai, vi ngoai nhùng uu
diêm sän co, LTE con nhân duoc rât nhiêu su ung hô cua cac 'dai gia¨ trong
nganh công nghê viên thông, nhu Ericsson, Nokia-Siemens Networks, Alcatel-
Lucent, T-Mobile, VodaIone, va cac tâp doan lon khac moi gia nhâp nhu China
Mobile, Huawei, LG Electronics, NTT DoCoMo va Samsung.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
116
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
CÁC THUAT NGÙ VÀ TÙ VIET TAT
3GPP
Third Generation
Partnership Project
Tô chuc chuân hoa mang di dông thê
hê thu 3
A
AAS
Adaptive Antenna
System
Hê thông antenna thich ung
ACK
Acknowledgement (In
ARQ Protocols)
Bao nhân (trong giao thuc ARQ)
ACLR
Adjacent Channel
Leakage Ratio
Hê sô ro ri kênh lân cân
AGW
Access Gateway (in
LTE/SAE)
Công truy nhâp
AM
Acknowledged Mode
(RLC ConIiguration)
Chê dô bao nhân (câu hinh RLC)
AMC
Adaptive Modulation
And Coding
Mã hoa va diêu chê thich nghi
ARQ
Automatic Repeat-
Request
Yêu câu läp lai tu dông
B
BCCH
Broadcast Control
Channel
Kênh diêu khiên quang ba
BCH Broadcast Channel Kênh quang ba
BER Bit-Error Rate Ty lê lôi bit
BLER Block-Error Rate Ty lê lôi khôi
BM-SC
Broadcast/Multicast
Service Center
Trung tâm dich vu broadcast/multicast
BPSK
Binary Phase-ShiIt
Keying
Khoa dich pha nhi phân
BS Base Station Tram gôc
BSC Base Station Controller Khôi diêu khiên tram gôc
BTC Block Turbo Code Mã turbo khôi
BTS Base Transceiver Station Tram thu phat gôc
C
CC Convolutional Code Mã châp
CDM
Code-Division
Multiplexing
Ghép kênh phân chia theo mã
CDMA
Code Division Multiple
Access
Da truy nhâp phân chia theo mã
CN Core Network Mang lõi
CP Cyclic PreIix Tiên tô tuân hoan
CPC
Continuous Packet
Connectivity
Kha näng kêt nôi goi liên tuc
CPICH Common Pilot Channel Kênh hoa tiêu chung
CQI
Channel Quality
Indicator
Chi thi chât luong kênh truyên
CRC Cyclic Redundancy Kiêm tra tinh du tuân hoan
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
117
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
Check
CS Circuit Switched Chuyên mach kênh
D
DCCH
Dedicated Control
Channel
Kênh diêu khiên danh riêng
DCH Dedicated Channel Kênh danh riêng
DFE
Decision Feedback
Equalization
Cân bäng hôi tiêp dê quyêt dinh
DFT
Discrete Fourier
TransIorm
Biên dôi Iourier roi rac
DFTS-OFDM
DFT-Spread OFDM, See
Also SC-FDMA
OFDM trai phô DFT, cung duoc xem
nhu la SC-FDMA
DL Downlink Duong xuông
DL-SCH
Downlink Shared
Channel
Kênh chia se duong xuông
DPCCH
Dedicated Physical
Control Channel
Kênh diêu khiên vât lý danh riêng
DPCH
Dedicated Physical
Channel
Kênh vât lý danh riêng
DPDCH
Dedicated Physical Data
Channel
Kênh dù liêu vât lý danh riêng
DRX Discontinuous Reception Su thu nhân không liên tuc
DTCH
Dedicated TraIIic
Channel
Kênh luu luong danh riêng
DTX
Discontinuous
Transmission
Su phat không liên tuc
E
E-DCH
Enhanced Dedicated
Channel
Kênh danh riêng nâng cao
eNodeB E-UTRAN NodeB NodeB E-UTRAN
EPC Evolved Packet Core Lõi goi cai tiên
ETSI
European
Telecommunication
Standards Institute
Viên tiêu chuân viên thông Châu Âu
F
FCC
Federal Communications
Commission
Hôi dông truyên thông liên bang
FDD
Frequency Division
Duplex
Song công phân chia theo tân sô
FDM
Frequency Division
Multiplexing
Ghép kênh phân chia theo tân sô
FDMA
Frequency Division
Multiple Access
Da truy nhâp phân chia theo tân sô
FFT Fast Fourier TransIorm Biên dôi Iourier nhanh
G
GERAN GSM EDGE RAN Mang truy nhâp vô tuyên GSM EDGE
GPRS
General Packet Radio
Services
Dich vu vô tuyên goi tông hop
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
118
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
GSM
Global Sytem For Mobile
Communications
Hê thông truyên thông di dông toan
câu
H
HARQ Hybrid ARQ ARQ hôn hop
HSCSD
High Speed Circuit
Switched Data
Dù liêu chuyên mach kênh tôc dô cao
HLR Home Location Register Thanh ghi dinh vi thuong tru
HS-DSCH
High-Speed Downlink
Shared Channel
Kênh chia se duong xuông tôc dô cao
HSDPA
High Speed Downlink
Packet Access
Truy nhâp goi duong xuông tôc dô cao
HSPA
High Speed Packet
Access
Truy nhâp goi tôc dô cao
HSUPA
High Speed Uplink
Packet Access
Truy nhâp goi duong lên tôc dô cao
I
IEEE
Institute OI Electrical
And Electronics
Engineers
Viên kÿ su diên va diên tu
IFFT Inverse FFT FFT dao nguoc
IMS
IP Multimedia
Subsystem
Hê thông con da truyên thông IP
IMT-2000
International Mobile
Telecommunications
2000
Viên thông di dông quôc tê 2000
IR Incremental Redundancy Su du thua gia täng
ITU
International
Telecommunications
Union
Hiêp hôi viên thông quôc tê
L
LTE Long Term Evolution Su phat triên dai han
M
MAC Medium Access Control Diêu khiên truy nhâp môi truong
MBMS
Multimedia
Broadcast/Multicast
Service
Broadcast da truyên thông/dich vu
multicast
MBS
Multicast And Broadcast
Service
Dich vu multicast va broadcast
MIMO
Multiple Input Multiple
Ouput
Nhiêu dâu vao nhiêu dâu ra
MSC Mobile Switching Center Trung tâm chuyên mach di dông
N
NAK
Negative
Acknowledgement (In
ARQ Protocols)
Bao nhân thât bai (trong giao thuc
ARQ)
NodeB NodeB, a logical node
handling
transmission/reception in
Môt node logic diêu khiên viêc phat va
thu trong nhiêu tê bao. Co khi con xem
nhu tuong ung voi môt tram gôc.
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
119
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
multiple cells.
Commonly, but not
necessarily,
corresponding to a base
station
O
OFDM
Orthogonal Frequency
Division Multiplexing
Ghép kênh phân chia theo tân sô truc
giao
OFDMA
Orthogonal Frequency
Division Multiple Access
Da truy nhâp phân chia theo tân sô
truc giao
P
PAPR
Peak to Average Power
Ratio
Hê sô công suât dinh trên trung binh
PAR Peak to Average Ratio
Hê sô dinh trên trung binh (giông nhu
PAPR)
PCCH Paging Control Channel Kênh diêu khiên tim goi
PCH Paging Channel Kênh tim goi
PCI
Pre-coding Control
Indication
Chi thi diêu khiên tiên mã hoa
PDCCH
Physical Downlink
Control Channel
Kênh diêu khiên duong xuông vât lý
PDCP
Packet Data Convergence
Protocol
Giao thuc hôi tu dù liêu goi
PDSCH
Physical Downlink
Shared Channel
Kênh chia se duong xuông vât lý
PDU Protocol Data Unit Don vi dù liêu giao thuc
PHY Physical layer Lop vât lý
Q
QAM
Quadrature Amplitude
Modulation
Diêu chê biên dô câu phuong
QoS Quality oI Service Chât luong dich vu
QPSK
Quadrature Phase ShiIt
Keying
Khoa dich pha câu phuong
R
RAN Radio Access Network Mang truy nhâp vô tuyên
RB Resource Block Khôi tai nguyên
RF Radio Frequency Tân sô vô tuyên
RLC Radio Link Protocol Giao thuc liên kêt vô tuyên
RNC
Radio Network
Controller
Khôi diêu khiên mang vô tuyên
ROHC
Robust Header
Compression
Nén tiêu dê manh me
RRC Radio Resource Control Diêu khiên tai nguyên vô tuyên
RS ReIerence Symbol Ký hiêu tham khao
RSN
Retransmission Sequence
Number
Sô thu tu truyên lai
S
SC-FDMA Single Carrier FDMA FDMA don song mang
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
120
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
SDMA
Spatial Division Multiple
Access
Da truy nhâp phân chia theo không
gian
SFBC
Space Frequency Block
Coding
Mã hoa khôi không gian-tân sô
SIR
Signal To InterIerence
Ratio
Hê sô tin hiêu trên nhiêu
SNR Signal To Noise Ratio Hê sô tin hiêu trên tap âm
T
TD-CDMA
Time Dvision-Code
Division Multiple Access
Da truy nhâp phân chia theo mã va
thoi gian
TDD Time Division Duplex Song công phân chia thoi gian
TDM
Time Division
Multiplexing
Ghép kênh phân chia theo thoi gian
TDMA
Time Division Multiple
Access
Da truy nhâp phân chia theo thoi gian
TD-SCDMA
Time Division-
Synchronous Code
Division Multiple Access
Da truy nhâp phân chia theo mã dông
bô, phân chia theo thoi gian
TF Transport Format Dinh dang truyên tai
TFC
Transport Format
Combination
Su kêt hop dinh dang truyên tai
TM
Transparent Mode (RLC
ConIiguration)
Chê dô trong suôt (câu hinh RLC)
TTI
Transmission Time
Interval
Khoang thoi gian truyên dân
U
UE
User Equipment, the
3GPP name Ior the
mobile terminal
Thiêt bi nguoi dung, tên 3GPP dät cho
thiêt bi dâu cuôi di dông
UL Uplink Duong lên
UL-SCH Uplink Shared Channel Kênh chia se duong lên
UM
Unacknowledgement
Mode (RLC
ConIiguration)
Chê dô không bao nhân (câu hinh
RLC)
UMTS
Universal Mobile
Telecommunications
System
Hê thông viên thông di dông toan câu
UTRA
Universal Terrestrial
Radio Access
Truy nhâp vô tuyên mät dât toan câu
UTRAN
Universal Terrestrial
Radio Access Network
Mang truy nhâp vô tuyên mät dât toan
câu
W
WCDMA
Wideband Code Division
Multiple Access
Da truy nhâp bäng rông phân chia theo

V
VoIP Voice Over IP Thoai qua IP
Z
ZC ZadoII-Chu Chuôi ZadoII-Chu
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
121
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
TÀI LIJU THAM KHAO
|1| Erik Dahlman, SteIan Parkvall, Johan Sköld and Per Beming, ~3G Evolution
HSPA and LTE for Mobile Broadband¨, Acaaemic Press, 2007
|2| Rysavy Research, ~EDGE, HSPA and LTE broadband innovation¨, 3G
Americas, 2008
|3| ~The mobile broadband evolution: 3GPP Release 8 and beyond HSPA+,
SAE/LTE and LTE-advanced¨, 3G Americas, 2009
|4| H. Ekström, A. Furuskär, |. Karísson, M. Meyer, S. Parkvaíí, |.
Torsner
and M. Wahíqvíst, "Technical Solutions for the 3G Long-term
Evolution",
lEEE Communications Magazine, March 2006
|5| ~WiMax và LTE: Chiên hay hòa?¨, Tap chi PCWorld Viêt Nam, 2008
|6| www.tapchibcvt.gov.vn
|7| www.thongtincongnghe.com
|8| www.ieee.org
|9| www.3gpp.org
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
122
Dô an tôt nghiêp Công nghê LTE cho mang di dông bäng
rông
GVHD: ThS. Trân Xuân Truong SVTH: Nguyên Minh Tâm
123

 

  
 
!" 

%&'( )* (,'( /02222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 %&'( )* 45'7 489<2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222= >8 )@ A<2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222C (DE'7 F 78G8 (8H< /I J'7 '7(H /L )* 8M< (8N PN 2222222222222Q F2F 7R T UV 

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Q F2W X Y 
 

 UR 

Z[\ U] 
^ 
$`
Ua 
 

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Fb F2W2F X Y 
 

 UR 

Z[\22222222222222222222222222222222222222222222222Fb F2W2W '^ 
$`
Ua 
 

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222F3 F23 )c dT e fe 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Fg F232F V
" 
 

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Fg F232W(T YTh 

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222F= F2323  Uh
V id
jT[
e
U $`
f[222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Fk F23232F i 
 l U] U $`
f[222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FQ F232m Pe
$n U] Yo p Tq`
r$[ 
s222222222222222222222222222222222222222222222222222222222WF F232g tTu
iw ] 
Tqd
U Tqe
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222WF F232= x 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222WW F232C '^ 
Uh
V T 
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222WW (DE'7 W y'7 t<&' /I z<{ '(|} /J <{N' z~'7 22222222222222222222W3 W2F( 

 $TqV  ‚ƒ \T.

 ~„%) U] ‚ƒ id X…„%)&222222222222222222222W3 W2W( p c T fd $TqV U] Yo † x .

 r[ ˆi…ˆˆ ˆ YˆTi [ $[ ˆ [[ [ s2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Wg W2W2F ( p ‚ƒ \T.

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222W= W2W2W ( p ‚ƒ id 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222WC W2W23 VT .

 ‰T id e !] r8 ˆ$…ˆii ˆ$Šˆ$ˆ ˆ $ [ s2222222222222222222Wk W23 &zt ‹ Œ UR U fe Œ V r(q!$ &zt  YŠ ! s22222222222222WQ W2m Xo ‹ $Œ VT [ ˆ r)Ti iˆ [ ˆ [ YT$ s222222222222222222222222222222222222222222222222222WQ W2g (‹ $Œ Ti [Y U] !$[[Y 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223b W2= † i  l2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223F W2=2F † i  $ YŽ \e Y  2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223W W2=2W † i  $ !"   222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223W W2=23 † i  UV !"  222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222233 (DE'7 3 P8N' z 78&~ %8H' /J <{N' 2222222222222222222222222222222222222222222223m 32F z $[ i f $i ‘ VT f` id fe U Tqe 22222222222222222222222222222222222222222223C 32W )& VT f` $Tq ’ $‚ƒ rˆT [ˆYY $is222222222222222222222222223k 32W2W ( p ‚ƒ \T.

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222mF 32W23 ( p ‚ƒ id 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222m3 32W2m (q!$ &zt222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222m= 323 }({ qY[i i[qˆ$ … iR U’ iw2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gb 32m  $  222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222g3 32g T ^ iT22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gm 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ F X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" (DE'7 m G} /| • 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222g= m2F Pe $n V ƒ [ ]  r~Uˆ$[ii ˆ…[ Y $T T$ˆs222222222222222222222g= m2W X– $TqV ‚ƒ \T.

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gk m2W2F ] Tqd U’ iw ‚ƒ \T.

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gk m2W2W  † T [ fu ‚ƒ \T.

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222=3 m2W2W2F  T‹ † T [ fu U] U ’  e !] iR U’ iw rzˆŠˆ$ˆ ˆ Y [iY YˆjTˆ ˆY [ qY[i i[qˆ$ ˆii ˆ qs22222222222222222222222222222=m m2W2W2W 'uq  † T [ fu rzˆŠˆ$ˆ ˆ Y [i Š$ˆjTˆ q s22222222=g m2W2W23  † T [ fu $TqV [ [ ˆ rzˆŠˆ$ˆ ˆ Y [iY Š$ Ti …[ ˆ [ $[ YYY s22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222== m2W23 “— iw fd $TqV u ‚ƒ \T.

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222=C m2W232F ˜ z22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Cb m2W232W )™ š[ fd 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Cb m2W2323 x " (q!$…&zt iR U’ iw22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222CF m2W232m 'T d š[ x ! 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222CF m2W232g VT e ^ iT2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222C3 m2W232= › \ [ ˆ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222C3 m2W232C › \ f.

 ] Tqd 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222C3 m2W2m 4 T VT f` FœW ‚ƒ \T.

22222222222222222222222222222222222222222222222222222Cg m2W2g $TqV VT [ ˆ ‚ƒ \T.

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222CC m2W2g2F ([ [ ˆ ™ š[ f.

 f [ …  Y.

rX„4s222222222222222222222222222222222222CQ m2W2g2W  [ r!ˆ[…Š$ s222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222CQ m2W2g23 7 fd f [ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222kb m2W2= )Ti [Y œ!$[[Y Y— c )4X„'222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222kF m23 Xˆˆ $TqV ‚ƒ id 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222kW m232F ] Tqd U’ iw ‚ƒ id 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222kW m232W † T [ fu ‚ƒ id 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222k= m232W2F 'VT † T [ fu22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222kQ m232W2W † T [ fu U ž fd 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222Qb m2323 “— iw fd $TqV u ‚ƒ id 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Q3 m232m 4 T VT f` FœW ‚ƒ id 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Qg m232g p ƒ YR ‚ƒ id r<i f  [U[ ˆs222222222222222222222222222222222222222222Qk (DE'7 g › (Ÿ * z<{ |} 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FbF g2F %ž   e !] rˆii Yˆ[$s2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FbF g2F2F ¡ c ž   ˆii rˆii Yˆ[$s222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FbF g2F2W hT $n ƒ [ œ  Y.

¡[  † T  ! 2222222222222222222222222222222222222222Fb3 g2F23 %ž   ˆii ![ T U] fe ’ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Fbg g2W $Tq ’ T d 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Fb= g2W2F 4‚R F $TqV }$ˆ[!iˆ $Tq ’ T d 2222222222222222222222222222222222222222FbC g2W2W 4‚R W x $Tq ’ T d 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FFF g2W23 4‚R 3 '’  T T.

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FFW g2W2m 4‚R m 7u jTqe $[ h222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FF3 g23 }[ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FFm PN <|'2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FF= › (<| '7¢ /L £ /8N ¤2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FFC L8 8H< (&) P(5~22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FWW 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ W X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" F2F Pe $n ¡[  .

 F2W $   $` ¡[ U]   f F23 }” !.

l !"  i¦ W 7(§ ¡[ Tqd !u 8)…Wbbb F2m ) U† c UV  x ” ’ ¨ !‚R U] ” !.

l ¡[  .

 7X) ™ ‚Œ $` f[ W2F ( p c T fd $TqV ‚ƒ \T.

 $ V ƒ [ U]  Y.

W2W ) U† c UV VT .

 ‰T id e !]© – ]   l !p R !ª  YTh $TqV W23 „%% UY2 %% 32F Pe $n [ x r‚ƒ \T.

s 32W }” U] Œ z 323 /† c UV Yo \  fd i id  fd $TqV 32m / io[ a p  $TqV $ ‚ƒ \T.

 r!d $ s U] ‚ƒ id r!d us 32g 7[ x q!$…&zt  ! U] f  ! 32= 'VT e $  q!$…&zt Y Y 32C )   \— iw iR U’ iw – u %…X( 32k )   \— iw iR U’ iw – u %…X( 32Q  $   32Fb ) U† c UV iT ^ iT m2F hT $n V ƒ [ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ 3 X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" m2W  U† c UV U « p fT c ‚ƒ id œ‚ƒ \T.

 $ $‚ƒ Œ %% U] Yo Y Y UR „%% m23 ] Tqd U’ iw ‚ƒ \T.

 m2m hT $n V  Y.

‚ƒ \T.

 m2g hT $n fT c U] fˆ ƒ [ ‚ƒ \T.

 m2= P.

 ] Tqd ‚ƒ \T.

 ]  V .

T $  !  ‚ƒ m2C hT $n † T [ fu ‚ƒ \T.

 ]  V .

T $  !  ‚ƒ m2k hT $n † T [ fu $ $‚ƒ Œ $TqV VT [ ˆ ‚ƒ \T.

 m2Q “— iw fd $TqV u ‚ƒ \T.

 m2Fb ˜ z ‚ƒ \T.

 m2FF P.

 ™ š[ T$! m2FW x " (q!$…&zt iR U’ iw m2F3 'T d š[ ‚ƒ \T.

 m2Fm VT e ^ iT m2Fg › \ f.

 ] Tqd ‚ƒ \T.

 m2F= T‹ \— iw ! T VT f` FœW ‚ƒ \T.

 m2FC ‚R ƒ [ œ  Y.

 m2Fk   — fd VT f` U]  x — fd VT f` m2FQ › \ [ ˆ ![  U \ iR Y[T jT $  V ™ š[ m2Wb )™ š[ [ [ ˆ f.

 f [ …  Y.

$ fe hT fT VT [ ˆ m2WF  [ r!ˆ[…Š$ s $ fe hT fT VT [ ˆ m2WW 7 fd f [ $ fe hT fT VT [ ˆ m2W3 '^ fw T [ fu $d e !] U] T e !] $  fT c )4X' Pe $n – !u ¡[ $TqV %„X…~„%) m2Wg Pe $n V  Y.

‚ƒ id m2W= hT $n fˆ ƒ [ U] fT c ‚ƒ id m2WC h ] Tqd ‚ƒ id 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” m .

$ .

      !" m2Wk 'uq  ‚ƒ id m2WQ † T [ fu ‚ƒ id ‚Œ ˜ U] $ f.

 x ‚ ¡[ ‹ fˆ ƒ [ ‚ƒ id m23b Xo   ] † T [ fu ‚ƒ id V  Y.

m23F }‚–   $[ † T [ fu ‚ƒ id ¨ T‹ ¬[ŠŠ…T š ] .

-/1 2+ $ .W / . #@ .-D P4 Q1 & ?& . + . h m23W   !" #$& '" ) #+ .E1 / F6GHIJ => .-/1 2+ X B † T  ! Y– h U] x h g2W / † T  ! $ V  Y.-/1 2+ 6 7 => ?& . m233 34 25 #+  &1 -/1 D: 6BC6 m23g KL O > 1 HIJ m23= S U V .-/1 2+ 6BC6 #@ #@  .

g23 l jT[ ¡[ ¡ c $Tq ’ T d g2m )dT u Tqd iw ¡[ $TqV $ˆ[!iˆ $Tq ’ T d g2g [T g2= Xo   ]  ª T $Tq ’ T d g2C / ž    ª T $Tq ’ T d $ V  Y.

g2k / T ’ f id c r%z“s   a r[ s p ƒ }$ˆ[!iˆ ª ˆ'ˆ4 ‚ƒ Y— c $Tq ’ T d f 6BC6 .-/1 2+ &1 -/1 D: #R1  .E1 / F6G m23m 89: #+ . 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ g X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" F2W U] Z)&“  F2F e $   $`  T­ ¡[ 37}} F23  qdT T UV T YTh l U] i‚T i‚Œ ‚ƒ ® F2m {dT T UV ƒ [  © …7X) U] …Z%)& 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ = X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"     ]q [q ™ $ª ]  ]   U‰  $` $h [ U] [ i VT iŒ T’  ] f[ 2 Xo $` ¡[ p $‚ƒ U‰   ™ n ­q  ¯ U d xT U] $` f[  .

    R $ ‚– i[2 ( .

  
e x [© UR 7X) U] %)& i] 
^ 
U† c `
  
™ $`
 
¯ ª 
VT jT

 [2 Tq 
d
© p $‚ƒ 
U‰
 
] 
ª $ 
] 
` 
$¦ 
^ 

e UV T 
i‚Œ 
U] !" 
 
¡[  

 

 
e x [2 Xo $[ ƒ ¡[ 

  e x ![ UR   dT !`T ‚ Z%)& [q (X}& i] h qeT ` š `  x ‚Œ T T $Tq ’ ^ iT© ” [ ©   u UR .

 [© !"  $ ¡[ ‚ƒ Y— c 2 )° ®  .

    e W2g7 [q 37 U [  $` f ¨ ‚  ] f[  U‰  iR $d e R ™ !Ž T e ] $` f[ —  T­  e R š $h VT V " U] š ` Y¯ $ª ] T­  m7 $ ‚– i[© š i] r ˆ$ UiT s2  T — U] $  ‰ ]q ™ x ± " io Tq Uƒ ¡[   U] fu " ‚–  š[ ™ e $h  2 $‚R ”q© T.

$Tq ’ ^ iT© ! u  š F ‚ƒ ”q .

p ` fe .

2 $ ‚– i[ f \[ UR © ! š ` $Tq ’ h u  p Uc a in a – $ f U Tq`  \ˆ h i‚Œ [ (%/©  hq   © – [ˆ© ˆ $o Tqe © u – Yª ^ iT U2U² UR .

 ³YdT .

´2 š † i] Yo f ! ^[   e x 3 r37s U]  C X/( 'Tq‰ ) ” 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ .

$ .

      !"  e x ‚ rm7s2 Tq U ž f R ¶ ‚    !" $ m7 [ ‚Œ f· Ua Y¯ $[ VT [q l f ! Y UR ^    [q2 “Th ¨ ^ Uh V $d © ˆ ™ io[ a V ] .

 ¡[   i] ³     !" $ ´2 V ] Y¯ U]   `T l jT[ UV   ¸ ‚ i] ^ f¹ T’ U] ]  ‚Œ Y— c $   ]q ` š ` `T $¦ d UV ^ V " h ]  ]q Y¯ [ i2 V ] ¡[ ˆ ![  g ‚–  ! 7R T UV  U] c dT e fe  " l jT[ UV $Tq ’ U Tqe $  # Pe $n [ U Tqe  $ R U’ iw  %  ¡ c $Tq ’ Tq d  i]  U [ ‚Œ d xT© $` U] ] ¸ ‚ i] ^ R UV fe x ¡[ ‚ƒ $  !]q d ]q ‚[ V ’ ‚Œ e  Uh V ¡[   U] f ` $ f± ^ eT Yš 2 zh  ‚Œ Yo š š w fe ¡[ q U]  ! 2 X Ud o 'Tq‰ ) ” 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ k X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" &' ! ( * + .= >? AB . .  + 1 !7! 898 :8. *6 *2 * 3* 53 *6 i] e x ‚ ‚– i[ ¡[ T­ <)X 37}} $` 2 <)X e x ![ o[ $d Z%)& ™ ‚Œ $` f[ $d ] e R2 ` u !u †  $[  .

 ]q $ ‚– i[©  FFœWbbm 37}} ™ !Ž T o º \ p !‚R $` UV i”T ]    <)X UR d a  ˆ$ UiT rs2 37}} ° $[ qdT T [ © ![  u † ‹ !  © T h p Uc .

– © Y— c i   !"  š U] !"  R© – u š[ fe $n  UR  [ e ª U] u  f` " i‚Œ dT c ª e !p T T.

2 ° u f¹ T’  [ ‚Œ ] h U] o fe Yu ­ Y¯ $[ Ž p $‚ƒ $ W " R2  c dT ¡[  ]q i] … … .

 « x ƒ UR !"  Wb )(§ u \T.

 Fbb )!Y» u id  gb )!Y %T i‚Œ ^ iT $TqV u $T !  ¡[ ‚ƒ ® $d F )(§ Y UR  (X%}& zˆi2 = u \T.

 h 3 e m i » u id  h W e 3 i 2 (  .

 ‚T UR .

  Tq` ¡[ Td ![ i] b ‘ Fg fœ2 /  .

UR .

 ¨ Fg ‘ FWb fœ2 / Tq $  ‚Œ  f Td ![ Tq` UR .

 ¨ FWb ‘ 3gb fœ r ’ † gbb fœ ®q !" 

s  « dT $d
u u !u $ 
!
f† 
U® 
¡ Yš 
gf© u n † $ 
 U e
3bf2 ¨ 3b ‘ Fbb f   f 

e2

…

…

7/(% X2 $
“T”
$‚ƒ 

Q

X/( 'Tq‰
) 
”

$ 

 

  
 
!"    … ] !"  i   š `  UR  !" F2Wg )(§© F2= )(§© W2g )(§© g )(§© Fb )(§© Fg )(§ U] Wb )(§ u VT id U] \T.

2 (‹ $Œ u W $‚ƒ Œ ] !" id U] !" \T.

 !º [T ° f 2 ` ‚Œ c dT ]q© Y¯ š $h VT f¹ T’ R ‚Œ c © $ š l !’ i] f¹ T’ U Tqe ~„%)& r   !" # %& ' "s© f¹ T’ [ ˆ )8)~ r)Ti iˆ 8 T )Ti iˆ ~T T …  )* s2 '] $[ .

I8JKL >M N :O8P >R AE AB . I8JKL /V  © U] Z)[\ š Y. *6 >98 AB . *6 !7"7! DE FG AB . *6 >98 AB . ]q Y¯ q ] ] $d V 8} r[ii…8} ˆ $fs© U] ‹ $Œ u W e „%% U] %%2 !7" DE FG AB .

f ! ‚ ¸ š VT ` ‚–  2 u [  VT o[ $d V u 8}2 u [ VT ® f¹ T’ )8)~ ` u h i‚Œ $TqV œ ’ † T© ‚ƒ \T.

 ¨ $ T e e !p T T.

 VT ‚Œ " .

 !º f¹ T’ ~„%) ‹ $Œ $TqV u ^ iT [ ‚–  U] Uˆ2 ˆ iw Tqe © T­ Z)[\  rkbW2F=ˆs .

 u \T.

 .

 [ i] Cb)!Y© ž o fe š ` .

 e 3bb)!Y2 Tq d © f ‚Œ $` f[ $[ p $‚ƒ š ` Z)[\ ¸ Y¯ ‚Œ ” h id T­ kbW2F= rž ‚Œ a i] Z)[\ W2bs š .

 ‚– ‚– ° [ – 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Fb X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

 

  
 
!" 

 +
, /

0  23 / 4 5 6/7 ‚ƒ 
id
¨ e !p T T

 e
$ T š Yo f 
[T ^[ W 

2 Z)[\ ® 
~„%)& r~$ 
[i „$ˆjTˆ 
q %UY
)Ti iˆ &ˆYY ‘ !e
` ¡[ ~„%)s© ž
 ® 
f¹ T’ X…„%)& rX 
iˆ [$$ˆ$ … „$ˆjTˆ 
q %UY
)Ti iˆ &ˆYYs2 /V iw Tqe © X…„%)& ‚Œ e fe i] U T jTu –
U]  e !p T T

 dT c
" 
i‚Œ 
h –
~„%)&2 ž
š ‚T e –
Z)[\ U  ‚Œ e fe ‚– 
† UR u ‚– 
x %% rˆ %UY
%Tiˆ\s U] „%% r„$ˆjTˆ 
q %UY
%Tiˆ\s2 '‚Œ i© Z)[\ 
« ‚– 
† UR %% r ˆ !  ‚Œ 
!

T " [q© Z)[\ „$T [ i] U UR d !u )!iˆ Z)[\ † Œ „%%s2 %% $TqV ^ iT id U] \T.

  jT[ F fd  Y.

r® ‚– x ” [ ƒ [ s© ž „%%  $TqV ^ iT id U] \T.

  jT[ W fd  Y.

 / 0 / 8 9:.- . /.- .6317 0 89:-.=  B C 5D <F4 2 G 0 H I J 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FF X/( 'Tq‰ ) ” . $d ! 2 VT ]q š ¼[ š VT l  Y— c – Z)[\2 Tq d © Yo f !  f š w ¼[ jTqe p $ T e ^[ Z)[\ U] 2  .   #$ %!&''' #$ &!&''% ( ) *$ . 012345 - 51 151 $ /8 <1 4 < 9:-..   ! " 4 3 .7= >? 3$ @ 3A .

$ .

/G -$5 1< 4 . B $3 45O 012 9155$542 / 97= 0] 0 V ^ <]   4 #$ %!&''& #$ P!&''P YM 2$  @ 2ZU * . /K L. /K L.TU 0 V  W 4 K.M54< 4 O1 ..M11< :N 54< 4 O1 . 1337= QJ RM 0) 8 215133 S.      !" ( ) *$ G-.: .$ 363137 0 K. 1337 G-. .M11< .

a /K .- . <F4 2 G = B 5 C G J * ^ B  ( Z)[\ š iŒ e $‚R   Z)[\ ™ ‚Œ $` f[ U] e !p Z)[\ ¸ ™ š ° $d p $‚ƒ © ž   YR h ¸ u e " WbFb ‚ƒ ® R ‚Œ $u 2 Tq d U š iŒ e jT[ $a Y UR Z)[\2 ‚Œ   ] f[  7X) r7X) &YY[ s h ’ i]  !" $   ‚– i[ ¡[   [ .M111< 4 O1 b05$ 7 0 b:(b b05$ = ( ) *$ S b 0 O J 2h 5C . . 5BR <\ #$ P!&''X :F O J $A &''c d e$ &''g F B _G = 6 ` YM 2$ 0 K.

 $p p $‚ƒ   ] T UR fu W©g « Td ![ r ˆ 8 Š$[ ˆiˆY ½ )ˆ[s U] $ 3 " R š ` e p  e kQ¾ r ˆ 7[$ ˆ$s ‘ ^  Y.

³ $ –´ .

M3 %&'O! %!o!n'O o' n''.M3 !%''.M3 no'O! o!n'!%''O c' &''c d :: ::U j:: &Un(KkU &Uo(KkU nUnLnUc(Kk&Un(KkU &Uo(KkU nUnLnUc(Kk X'.A B <q _G r     $s :F O J $A   ! "#$%& '&# (  ! )"#$%& '&# ( ::U j:: X''-Kk l &Um(Kk n''. UR Z)[\2 (– ^[©   ’ c c   7X) š Y¿ r Tq U  T ‚ d e !ps $ f Z)[\ u \”q o ¨ T2  23 <=>?@  ( iM O > e <F O J A @ A 4 /:N 54<!.M3 no'O! %!o!n'O %'' &''o e$ &''g &''gL&'%'!&'%& &''XL&''c!&''g :F O J 2  &''g &'%' 2 O 4 24 \ 2B 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FW X/( 'Tq‰ ) ” .M3 !X'.M3 !%''.M54<7 : @ C 0 M p 3H .

$ .

      !" ƒ e l [q© ’ hq iŒ e ¡[ © Y.

] f[   ™ ” Ž i U $` f[ Z)[\ U] ™ š ] f[  jTqe p ¨ !± ‚ƒ Z)[\ ` Tq` Y[ ©  f` $ Y.

š š [ d Tl iR h )¹ i] &½ U] /ˆ$§ Z$ˆiˆYY2 ˆ fu Y zz Z$ˆiˆYY 'ˆY U] {[ fˆˆ 7$T o  ”q© š e g=¾ ] f[   a © « š 3b¾ ˆ kbW2F=ˆ2 Pu Y hq  ] f[   ª 4Ž )¹ U] ”q ÀT d UV © $ f  ‚R R $` r° ! i] ª fT Uo ”T › …  4  %‚– s   ¡  Z)[\2 'VT ™ Yu \Th e !p ‚R © ° Tqd !.

U ¡  Z)[\© ° f i .

 V T ‚ 2 '[q ‚ 8 ˆi© T ]T ’T T Z)[\© ¸ ³l a ´2 u X[U[Y )2 &i[T ©  .

 f¹ T’ Z$ˆiˆYY )!iˆ 7$T U] Xˆ[ )[i ˆq©  .

 e p ¡[ 8 ˆi© $   !`T  ”q VT $º Z)[\ š ` ³] Œ´ UR 2 $ T T[ m7© Z)[\ U]  i] [  Y  h 2 T [  ]q š ` ®   i’ [q Y¯ Y ’ ]  T­ T Á (T " ¡[ Z)[\ U] ‚– ‚– [T© U’q U jTqe p  [q c T U] qeT .

Y¿ Y] U] fu " ” ’ p $‚ƒ 2 !7"7" N :O8P >R AE AB . *6 A/  2 B 4 DE  G '’ hq V "  iR ¡[  ]q© ]    [ ] fe \T jT[  .

 UR T e   q U‰  ] T e R &i[ ˆi…Tˆ © $YY © „$[ ˆ ˆiˆœ~$[ ˆ© 'f[© 'f[ Xˆˆ Y 'ˆ $fY© &½© …)!iˆ© /[Š ˆ© [ )!iˆ© (T[ˆ© 7 iˆ $ Y© ' %)© X[YT © X [i © ˆiˆ 8 [i[© ¬222 Pe — U] $` f[  ]q [ ‚Œ   q $d ® Œ n ­q© o fe U] fu " WbbQ…WbFb Y¯ ‚Œ ‚–  š[ e UR ‚ƒ ® 2 ) ' %) ¡[ '’ Y¯ d  f ° c dT f[ $‚– p Uc U] " WbbQ2   /ˆ$§ Z$ˆiˆYY© /[Š ˆ© U] [ )!iˆ Tqd !.

Œ —  U] " [q2 / $` f[ – Yª    Y¯ !Ž T U] —[ Y[T ¡[ " WbbQ U] fe T h p Uc Y¯ !Ž T U] " WbFb2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ F3 X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" /R U ] ‚Œ Y.

i‚Œ hq  Y— c !"  Cbb )(§ x W Y[T /ˆ$§ ©  &½ ¸ id fe Y— c !"  ]q 2 (™ ]q Tqd !.

š ¡ !"  Wb )(§ ]  ` ¡ Yš kW¾ ” Y.

¡[ Fbb ] .

] T ¡[ )¹2 '‚ U’q W  e p  iR h ¡[ )¹ VT a i] u  e id m72 ) ˆiY $[ ¡[   ”q ¸ ™ \ ’ $` ˆ ‚R 2 (™ ˆi[X ˆ$[© ] T h iR h p $‚ƒ 4Ž ÀT U] U® 4[i ¸ [ fe Y¯ Y— c     p $‚ƒ ¡[   2 ']q FFœ=œWbbk© ˆ „ [ [i ˆY© l eT ¡[ '$ ˆi© ] Yu \Th U‰  l e ¡[ [ [[© ™ " F3¾ f ™ Tqd !.

’ $T  ‹ io d xT f ”q U]   [q U   .

 ¡ Z)&“2 DH I 64 J ) /] ]q FQœFWœWbbC© ™ 'f[ Xˆˆ Y 'ˆ $fY ™  !.

— ]    UR .

 id e FC3 )!œY $  $‚ƒ  p UR VT Td ![ ® in2 $d !"  W©= 7(§ UR Wb)(§ !"  © .

 ]q ™ U‚Œ \[ .

 qdT T i] Fbb )!Y2 7 .

 f¹ T’ ¡[ ™ ©  X ˆ[ Xi§ !`T ³P e R e  e Y.

g « Td ![ U] " WbFg© ˆ d ¡[ n ©  ] T h p Uc  Y¯ u Y— c h u  !"  UR hT $n  – u h U] T jTu † [ h ` c Uc i‚T i‚Œ id i [ – Fbb i 2 T — o e ]q i] x  ![ T jT[ $a  f  UV ´2 T a T d ^[ W  ™ ‚Œ $  ‰ U] ( p e R  r)!iˆ Z$i $ˆYYs ‚Œ l x U]  WœWbbk 4[$ˆi [© ”q 4[ '[2 /]  3 U¨[ jT[©  ' %) ™ —  e .

 Wgb)!Y2  $` i™ U‰  jT.

 e  ”q©  ] Yu \Th (T[ˆ© ) $i[© $YY ² ¸ ™ !`T ‰ UR  x c ‚ \ˆ U h i‚Œ [ (%/© – [ˆ i ˆ²  T — U] $  ‰ ]q ™ x ± fu " Tq Uƒ ¡[   U] fu " ‚–  š[ ™ e $h  2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Fm X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" $‚R ”q© T.

$Tq ’ ^ iT© ! u  F ‚ƒ ”q .

p ` fe .

2 $ ‚– i[ f \[ UR © ! š ` $Tq ’ h u  p Uc a in a – $ f U Tq`  \ˆ h i‚Œ [©  hq   © – [ˆ $o Tqe © u – Yª ^ iT U2U² /] ™q R >98 :SA UV F8W= :SA2 !7# XA :8W= :8Y: ZY *6 '^   ¡[ 37}} $ U u e  37 U] ®[ \T” " Wbbg ™ \ p .

 ‚Œ © ^ qdT T U] c dT 2 '^ c dT U] qdT T ]q ‚Œ x !º ] iT $ U" !u 37}} z Wg2QF32 '^ qdT T  ‚Œ [ ] bC  f [T ‚ Y[T • V " © T i‚Œ 2 • (T YTh .

{dT T ‚Œ ° $[ i] U . •  Uh V id jT[ e U $` f[ • Pe $n U] Yo p Tq` r$[ s • tTu iw ] Tqd U Tqe • x • '^ Uh V T !7#7! *8?J [ AB .

 ^ iT «  ‚ƒ \T.

 i] Fbb )! œY U] ‚ƒ id i] gb )! œY© f  $ ” !.

l Wb )(§2 P ] ” !.

l  –   .

 ^ iT « ¸ Y¯ « i ˆ2 % š© VT f ° $[ i] š ` !`T ‰ ‚Œ g ! œYœ(§ ‚ƒ \T.

 U] W2g ! œYœ(§ ‚ƒ id 2 '‚ Y¯ ‚Œ u iT’ ‚R ”q© ‹ $Œ u e „%% U] %%2 z¦ $] © .

 UR $‚ƒ Œ %%© $TqV ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

© ˆ p ¼[ f ` \Th  ƒ2 % š ] qdT T .

 ^ iT « ¸ f ` $® [T  ƒ2 )° f © .

 UR $‚ƒ Œ „%%© ° † ¡[   jT $   U] T  ƒ ‚Œ .

 ^ iT « ˆ  iw Tqe ª $d 2 {dT T UV $‰ ‚Œ [ ]  qdT T $‰ ° à VT f` r ˆ $i…i[ ˆ i[ ˆ q $ˆjT$ˆˆ Ys U] qdT T $‰ ° à ‚ƒ ® r ˆ TYˆ$…i[ ˆ i[ ˆ q $ˆjT$ˆˆ Ys2 {dT T $‰ $i…i[ ˆ \ p  $‰ ¡[ U Tq` ¨  $  e !p T T.

 f † o f [T Y[ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Fg X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" $  † o f š e !p T T.

  š ` — U] ’ ^ iT2 š [  \ p   \ p x h ‚Œ ` jT[ ƒ [ Tq` e ¨ $   $n r[ˆ Y [ ˆs à  ‚ $  zˆiˆ[Yˆ = iˆ ˆ© f š   ¡ c e Fbb Y»  \ p x [ ‚Œ ` jT[ ƒ [ Tq` e ¨ $  ¡ à  ‚ $  zˆiˆ[Yˆ = ˆiiÄ}(© f š   ¡ c e gb Y2 $ u [ ¡ c ]q©   $‰ e ¡ U] U ! T …z&' VT ‚Œ i $¨2 re zˆiˆ[Yˆ = iˆ i] F $  ] f e !p T T.

 f ‚Œ ’ !e .

 UR  $Tq ’ U Tqe © ¼[ i]©  $Tq ’ U Tqe f š !h x T † ] ¡[ e !p T T.

 U] e !p T T.

 ¸ f ‚Œ « p  ] Tqd U Tqe ]2 e !p T T.

 š ` ª $ e ¡ U] « iŽ ˆ .

  ^ fu ƒ [ c `2 $  zˆiˆ[Yˆ = ˆiiÄ}( i] $  f ] e !p T T.

 f ‚Œ ’ !e .

 UR  $Tq ’ U Tqe 2 Tq  $Tq ’ U Tqe !e e !p T T.

 [ ª $ e !] ] ‚ e !p T T.

 i f ‚Œ h !h x ] Tqd U Tqe ]2 e !p T T.

 in ]q š ` [ $ e ¡s2 {dT T $‰ ° à ‚ƒ ® ‚Œ ` jT[ ƒ [ ` $TqV š 8} ± ¨ e !p T T.

 R n !d z&' ° ‚Œ i ‚Œ ¨ iR 8}2 ƒ [ $TqV ˆ ‚R Y¯ f U‚Œ jT g Y $  f u rT i[ˆ ˆ $fs© ¼[ i] f š e !p T T.

 ] f \Th $ e !]2 “ UV ° qdT T .

 UR $‰ ° à VT f` © š ` ‹ $Œ † h Wbb e !p T T.

  ª $  † o f  ª fu  g )(§2 $ ‹ ” !.

$ – g )(§©   † h š mbb e !p T T.

 ‚Œ ‹ $Œ2 X.

i‚Œ e !p T T.

:S  c dT e fe  "  .= F=]: . f † o $ e !] f š $¦ i] ![ dT ‚ š ` i] [ –   f`2 !7#7" 8.

 Y¯ \ p i‚T i‚Œ ‚ƒ ® © T YTh l© i  © U® ¡ Yš © U] )4)X ” [2 '  T ©  qdT T ° †  š id jT[ e .

 T­ Y— c d !u = (X}&2 .

 UR $ .

© u p š [ ˆ U] [ [ ˆ T© $ f š   e !p T T.

 š .

 [ i] [ ˆ U] [ [ ˆ T2 Tq d © VT jT[ $a  i‚T w i] ^ ° † ” [ ‚ i]  ¡[ U u e (X}&   f ‚Œ ![  $ [ eT T­ 2 /  e© ° ® e !p T T.

 $  .

 T­ ‚Œ u p i] š [ [ ˆ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ F= X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" T   ! T z&P – u U ‚Œ c 2 ‚– o©  fd f [ ¸ f ‚Œ c $  .

 T­ 2 {dT T i‚T i‚Œ ‚ƒ ® ‚Œ p $¦ ˆ [ ` Yo ” !.

‚ƒ ® $T !  U] Yo ” !.

‚ƒ ® ” Up x g rf ] Qg¾ ‚ƒ ® š ‚Œ h i‚Œ .

– s2 )c dT T YTh l ¸ ‚Œ « $¦© U] $ T † ]q   T YTh l ‚Œ p ¼[ i] i‚T i‚Œ  .

 ˆ e !] † ˆ ! œYœ)(§œˆii2 '^ c dT e fe ]q ‚Œ l Œ $ !u F232  … A/ K # 2L 5 %* M 23 ID IDN DO PQ ^ _G_ UE 8.= F=]: XA :8W= U` L=S FE >98 A ab XA :8W= U` dW FE >98 A ab ‚T i‚Œ ‚ƒ ® $T !  r $d F )(§s ‚T i‚Œ ‚ƒ ®  !d e !] r $d F )(§© ” Up x gs (T YTh l r! œYœ(§œˆiis 3 i ‘ m i W i ‘ 3 i 3 i ‘ m i W i ‘ 3 i W i ‘ 3 i W i ‘ 3 i {dT T UV i  ¡ qeT ’ $T U] .

  Tq` ¡[  e !p T T.

  2 .

 h© b…Fg fœ   T YTh ‚Œ i] .

 [© U]  u  † .

 UR .

 [ – 2 U’ .

 id e FWb fϩ U T h T YTh [ U] .

 UR U’ .

 $d FWb fœ   .

 u Tq $  ‚Œ fe .

 $d ]  e !]2 .

 .

 [ š ` jTu iw .

 UR  .

 š ` ‚Œ e i’ e 3gb fœ r° ’ † e gbb fœ ®q T U] !"  s2 ) qeT .

jT[ $ ° ! i] p Uc ‚Œ T h !ª Y¯ [ !º UR h i‚Œ ] Z%)&œ(X}& ‹ $Œ2 {dT T UV U® ¡ Yš ¡ qeT ’ $T U] U e !] r! f† s© ¼[ i] fu  .

 [ ¨ U® e !] rˆii Y ˆs e e !p T T.

  $ ˆii2 .

 UR U e !] id e g f   ^ qdT T UV i‚T i‚Œ ‚ƒ ® © T YTh l U] i  U ‚Œ u !u $ R f !p u ‚ª !ª ‰T2 .

 UR ^ e !] š U id e 3b f   š Yo u    UV i‚T i‚Œ ‚ƒ ® U] T YTh l   i u   f` – ‚ U š ` h ’ ‚Œ2 Tq d © qdT T UV   U ‚Œ  x 2 P ] U e !] id e Fbb f   f hq š ° † f¹ T’ UV qdT T T YTh ] ‚Œ š $¦ $ $‚ƒ Œ ]q2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” FC .

$ .

      !" '^ qdT T )4)X ” [ \ p u [ e  !$[[Y rjTu ! s U] T [Y 2 '  T © Y¯ T h ^ p Uc .

– Y UR ^   š ` $ d !u =2 {dT T .

 UR $‚ƒ Œ !$[[Y i] T YTh l F ! œYœ(§© ‚– x UR fu F= fd /  !º  Y— c fu 3bb f! œY $ ‹ ” !.

l  g )(§2 (– ^[© š š ` T h p Uc )4)X UR « p Uc $d Yš [ © ¸ ‚ i] fe Œ UR  p Uc …)4)X f 2 /] ‚ U’q   ‚– d ° † f¹ T’ ¡[ š fu " T h  ƒ u p Uc U] p Uc )4)X2 !7#7# GA >] U? d8W e=K UY >8.A :O8P ZK8  qdT T id jT[ e U $` f[ ![   fp !u $` f[© i  l© $u l© Yo ®  U] i] U UR [T ^[ UR   $Tq ’ U Tqe f ¡[ 37}} ‚ 7X) U] Z%)&œ(X}&2 '^ qdT T UV fp !u $` f[ ![  $‚ƒ Œ ] .

 ‚Œ $` f[ ‚ i]  .

  i’ U] $‚ƒ Œ ] ‚Œ $` f[  ƒ UR Z%)&œ(X}& ° 7X)2 % š ] qdT T ]q Y¯ f i] R  dT T­ e fe2 '^ qdT T UV i  l U] $` f[ Y¯ ‚Œ  u e – $  F23232F2 /h V ®  U] š `  .

 ΠUR  .

 37}} f U] ^ qdT T ‚– x ™ e i’ $[ ^ VT f UV † i  ^[ U] 7X)© U] ^[ U] Z%)&œ(X}& e !p T T.

  ‹ $Œ ^   ]q2 4u F2m i fd ^ qdT T UV Yo  © š i]© ƒ [  ] h $ id fe U Tqe f u Tq` ^[   $Tq ’ U Tqe f [T© ![  u p Uc ƒ [ o U] ƒ [ o2 š VT  n w i] ^ qdT T ]q f ‚Œ ° ¯ iŽ .

 UR Uh V  $ Tq` [ U] q Ua f ] $` f[ o e   Y¯ ‚Œ ^  $p .

–  f`2 {dT T UV U ®  U] š ` i] U UR [T ¸ \ p U Tq` l i‚T i‚Œ Ti [Y ¨ ‚–  !$[[Y $  ] ‚–  T [Y $ u 7X) ° Z%)&© ° ® f š Y.

i‚Œ  $‚R2  RK # 2L O  / " S :T> 23 <AU>? 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Fk X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

A :O8P ZK8 'V u  ^ qdT T UV i  l i] ^ VT f ` š ` ‚Œ $` f[ $d ^ !"  8)…Wbbb ] © ¼[ i] fu " ®  UR  .      !" !7#7#7! fV d8 Eg: _h >M >8.

 ™ ‚Œ $` f[ $d ^ !"  ]q© ![  Z%)&œ(X}& U] 7X)2 )  id jT[ e ^ qdT T UV ° i  l i] fu " $` f[ U $Tq ’ U Tqe o[ $d  ® ” !.

l i] ˆ ° [q – i¶© ‚ U’q š ` ‹ $Œ u X  ” [ ˆ  Y.

r„%%s U] Y  ” [ ˆ ƒ [ r%%s2 X– Y  [q U jT Y  i] T † ¡[  $Tq ’ U Tqe 2 Tq U’q© ” !.

l $‚R   ¸ ‚Œ id fe UR jT Y  c `2 ( .

 „%% ‚Œ $` f[ ˆ ° ” !.

l© UR u  $TqV ‚ƒ \T.

 U] u  f ]  ‚ƒ id 2 ž .

 %%   ‚Œ $` f[ $  ” !.

l – i¶2 hq U† c i] l ¡[ 8)…Wbbb  Y.

 W& M WX # IZ \ :]^ K W_ => \``` 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FQ X/( 'Tq‰ ) ” . W 7(§© a i] !"  i¦ 8)…Wbbb2 '‚ $  !]q $   F23© š ![  ° !"  FQWb…FQkb )(§ U] WFFb…WFCb )(§ ]  $Tq ’ U Tqe o[ $d „%%© U] [ !"  i] FQFb…FQWb )(§ U] WbFb…WbWg )(§ ]  $Tq ’ U Tqe o[ $d %%2 n w i] š ` U  ^ jT p ¡[ p[ ‚– U] U® ] U Y— c l ¡[ 8)…Wbbb š ` f Y UR ^   ‚Œ $  !]q ª ”q2  V .

$ .

      !" ° ” !.

 „%% $   F23 i] W \ =b )(§© ‚ l fu c  ] f[   – i¶ š ` « i] W \ Wb )(§ ° ’ † i] W \ Fb )(§2 $ ^ !"  f l fu c š ` ž † – ^[2 '] $[© Yo p Tq` ¡[ l [ ‚Œ Y— c  ^   $Tq ’ U Tqe f  u ‰ $[  ¨ ¨ ` Ž Ž $º i‚Œ l ž i u ¡ ` ‹ $Œ ^ ‚ƒ ®  2 /  U’q© i‚Œ l ![ T ‚Œ p Tq` R š ` ‚– .

 ±© ‚ Y[T š š ` " id ¨ ¨© ‚Œ ` $   F2m2 Xo f [T ¡[ ^ ‰ e l š ` \uq $[ Y¯ e qdT T UV i  l  ‚R  !"  $TqV ‚Œ ‹ $Œ2  V >+ 2a Pb 2L / c   d WDE 23"  + 5 & :T> e DN 0 6 W& M {dT T UV i  l ž ± u š fu " ª $ $ V  Y.

U] š `  $ VT !"  f [T2 {dT T UV i  $ ] iT [ fu ‚Œ i fd ] [ Y  ” !.

l ¡[ rF2Wg© F2=© W2g© g© Fb© Fg U] Wb )(§s2 '] $[© ž š fu "   ˆ ° l ¸ ‚ i] – i¶2 ¸ š ` $` f[ $ VT !"  f [T2 '^ !"  ‚Œ ‹ $Œ ‚Œ « $¦ o[ U] ³ i’ d !u ´ r³$ˆiˆ[Yˆ ˆˆ ˆ ˆ´s© ¼[ i] d !u T d ¡[ f u ‹ $Œ h u  !"  [q ¨ T2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Wb X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" (– ^[© ] iT [ fu ¸ \ p UV Uh V ®  U] iŽ ° T UR 7X) U] Z%)& $d ^  Y.

i” ’ © ¸ ‚ i] Yo ®  ^[ ^ ] f[  U] .

  i” ’ $d ^ jT.

 [ f [T ‚ Y— c l  [T rUˆ$i[ Yˆ $Ts2 @ ”q ¸ š VT f i] f š .

 ] f ‚Œ qdT T Œ i f e !p T T.

 $Tq ’ U] © ¼[ i]  u š h u † T VT fVT  e ‚Œ qdT T U f† $Tq ’2 !7#7$ 58Y :OiA >M Fj klA A=mP nJ8 OK:8Eo ) U] Tqd Ž «  U e fe fe $n z&' ‚Œ ‚[ $[ !ª 37}} ‚Œ i fd $ Åk=Ɓ … ) fe $n – z&' ‚Œ h ’ 2 … Pe $n z&' u o[ $d š r[fˆ s© Tq U’q i‚T i‚Œ iR U] ƒ [ o U ‚Œ ‹ $Œ2 … Pe $n z&' š ` .

 `T š[ Yo  ¡[ Ç ^ ‚ ± c ! È rÇY iˆ Y Š Š[iT$ˆÈs ] f  "  † ‚ƒ $TqV r![f[Tis2 … Pe $n z&' š ` – u š[ U] .

 `T š[ Y.

i‚Œ [ e ™ ‚Œ R T2 … ‚–  iR  U Tqe rz[ ˆ $f i[qˆ$ z's U] iR  $TqV u r$[ Y$ ˆ $f i[qˆ$ 's š ` ‚Œ i $¨ eT «  jT[ ” e Uh V u T YTh .

2 … Pe $n z&' š ` ‹ $Œ tX ˆ … …ˆ 2 ' š ` T h tX † Œ f ‚Œ qdT T !ª z'2 …  – hT tX š ` †  e   i‚T i‚Œ [  f [T ` [ i T YTh Y— c !"  [ i‚T i‚Œ ° à VT f` r $i…}i[ ˆs© i‚T i‚Œ ° à ‚ƒ ® r<Yˆ$…}i[ ˆs© i‚T i‚Œ ~½)© U2U² … z&' š ` ‚Œ e fe ˆ i.

 i] u !e l $‰ rˆi[q U[$[ … É ˆ$s .

 UR i‚T i‚Œ  É ˆ$ h© U† c }œ8}2 !7#7% p=b dq :M8 =mW >B :=mY '^ qdT T UV jTu iw ] Tqd U Tqe ‚Œ [ $[ ‚ Y[T ‹ $Œ ” [ tX ˆ  ˆ © ‹ $Œ T jTu $TqV ª iR [ – © U] ‹ $Œ U [ Y¶ u ¸ ‚ i] jTu iw † Y  jT[   $Tq ’ U Tqe f [T2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ WF X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" / ‹ $Œ ” [ tX ˆ  ˆ qdT T u Yo ^[ † x ^[ p Uc© x c U]  VT f UV [ x r![  ! T iR [ – s UR ] Tqd z&' U]  ° † U Tqe 2 / ‹ $Œ T jTu $TqV ª iR [ – ž ± z&' u š fu " T h – hT ` ‹ $Œ $TqV T YTh [ U]  ¡[  [ x ª iR [ – jT[ [ e U Tqe © à  ‚ jT $   dT V 8} r8} ˆ[ˆ$s2 / ‹ $Œ [ Y¶ u U] jTu iw † Y  jT[   $Tq ’ U Tqe f [T ž ± u \ˆ \ e U io[ a i  – hT ` p ‚R  e !p T T.

  ˆ    $Tq ’ U Tqe † Œ ™ ‚Œ š $¦ ¸ ‚ i] ‹ $Œ tX ˆ  ˆ $ jT $  Tq` [ ^[   $Tq ’ U Tqe 2 !7#7r fV _sA :g_ {dT T UV x $  \ p  x ¡[ ] .

 ¸ ‚ i] x ¡[ e !p T T.

  2 /V – !u   ^ qdT T ]q V ’ e Y.

i‚Œ ^ ®q a š ` .

 `T š[ UR ^ ° † ‚ ¨[ f !Ž !T 2 VT ]q ¸ ‚[ e U .

 u ^ $‚ƒ Œ f` —  e 2 !7#7t N >] U? A= } ]q V ’ e ^ qdT T T $  UV ^ f†[  id jT[ e † U] p Uc2 z¦ $] ©  T.

° $[ i] u `T  † $ f U Tq $  T YTh qdT T h u  p Uc2  Uh V UV ‚ƒ $TqV ©  U] !u ‚Ê ¸ id jT[ e qeT .

 †2 '‚ U’q f « [ e U Tqe © ] U $TqV u e  $ .

 U] .

 jTu iw ¸ u ‚Œ \ p $¦2 ) qdT T jT[ $a UV [ e VT ] T h rTi …Uˆ $ ˆ$Š[ˆYs ¸ T U] i qdT T ]q2 '] $[    Uh V ‚ x h© e !p T T.

  dT c † " i‚Œ ¸ ‚Œ ž ±2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ WW X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

*w3 *vy *6 $ ‚– $‚R© n [ ™ u iT’ UV ^ c dT ¡[ U] ¨ ^ u iT’ ]q   $¦ $] i] ™ ‚Œ $` UR ^ c dT   ¯  R2 /] e ‚– ]q   n [ Y¯ ‚Œ T h    l jT[ UV Y. *vw x^ .      !" &' " *u p .

:S :O=m? kz| U` L=S y} >M U` dW D ~} ( . ° ` U] ]  jT[ $a ¡[ 2 ‚– 3 ‘ g Y¯ U] e – ^[ UV Uh V $Tq ’ U Tqe   l jT ¸ ‚ i] ^ ° † ¡ qeT c ` ¡[ š2 "7! .

 $TqV ‚ƒ \T.

 ¡[ o[ $d  ~„%)2 '‚ ™ !e   ~„%) i]  .

 $TqV ‚ƒ \T.

 h UR VT iw f [T2 /  ƒ [ fw o ~„%) ‚– .

 ] $ U fe ΠUR V .

T $  © d ~„%) T h ¡  ` .

 i Yo io[ a  Y.

fd r[ ˆi Š$ˆjTˆ q Yˆiˆ U qs2 )° ® $d iw Tqe   U Y[ i † T fd $TqV a ia  Y.

š ` ‚Œ f` Y !º f¹ T’ ” !º  †[ T© Yo x ¡[ f¹ T’ ” !º !Ž T $ª d f h $ U $` f[ .

 UR ^ e !p T T.

   !"  $d g )(§2 /  U’q ] ~„%) UR fu " U.

š $ U .

 i Š[ io[ a  Y.

Y¯ $ª ] Yo io[ a h  ‚ƒ \T.

© ° ! f ‚Œ fe Œ UR  fd f [ rY[ [i Ti iˆ\ s2 ) Y.

iŒ † f ¡[ f¹ T’ ~„%) ![  • ~„%) T h fu " $Tq ’ U] V  Y.

© !º  e i’  o !l YT rˆ$ˆˆ Š Š$ˆs f.

 p c T fd $TqV r[ ˆi ˆˆ ˆ YˆTiˆ$s Y UR (X}&2 ~„%) ‰ ] ‹ $Œ U ” !.

!"    i  © !º  !e l !"  – Yª ]  Yš [ c ` $TqV • 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ W3 X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" 2 Tq d n w $º i] U ‹ $Œ VT ” !.

l ž ±  u š ! ia z„ i  rŠiˆ\!iˆ z„ Ši ˆ$ s f š   Y– $TqV † \ i] f † Œ2 Tq d © U Tq $  hT $n \— iw !"  – Yª .

 [T r ˆ Y[ˆ ![Yˆ![ $ˆYY Y $T T$ˆs© f c T !"  Y¯ R i± U $` f[ T T.

2 • (‹ $Œ ‰ ]  U $TqV !$[[Y œTi [Y © f ] ^   .

 [T ‚Œ $TqV ¨ VT $ .

2 .

 UR ‚ƒ id © $TqV – Yš [ o[ $d f¹ T’ %„… Y$ˆ[ ~„%)2 / Y— c VT e – Yš [  ‚ƒ id ˆ i Ë Y.

« $d $T !  rˆ[f [Uˆ$[ˆ $[ s ¡[ † T ‚Œ $TqV h – f ] Y Y UR f¹ T’ $TqV [ Yš [ U† c ‚ ~„%)2 Ë Y.

« $d $T !  ¡[ † T ‚Œ $TqV ] ±    YTh $T !  .

 UR ! fTe  YTh h p ] [2 /  U’q ] $TqV – Yš [   Y— c T jTu – ! fTe  YTh ©  ƒ i] " U® ¡ Yš 2 VT ]q ° ! jT[ $a .

 UR ^ e !p T T.

 !p R UV " i‚Œ 2 ®  ƒ `© U ” !º  e ` f` Y i‹ ¡[ † T – Yš [  Š[ io[ a  Y.

i] Uh V ± $ ‚ƒ id U  † R $ T † T $ .

 – Y UR e !p T T.

  2 ‚– u UR ‚ƒ id f $o [ ¡[ Z%)&œ(X}& r¸ o[ $d $TqV – Yš [ s©   ‚ƒ id i o[ $d f¹ T’ ” $o [ ^[ ^ ‚ƒ ® $ V ƒ [ U]  Y.

r$d iw Tqe © U ” [ ‚ƒ ® $o [ š ` o ‚Œ $ V ƒ [ « !º  h p ] ! !"  $TqV ‚ƒ id  ‚ƒ ®  F ƒ `© VT ]q š ` o ‚Œ UR ‚ƒ id ” [s2 P¹ T’ ” ‚ƒ ® $o [ $ VT   T.

 [ i iŒ † $ U $ ‚Œ ‰T $ e !] r $[ ˆii ˆ$Šˆ$ˆ ˆs2 Tq d © U ” !.

 i‚Œ ] Tqd !"  x ƒ $h iR ‚ƒ ® i f u i] e i‚Œ T jTu $ ^   T.

 ] † .

 ^ iT !p R !ª  YTh $TqV – i] !"  2 $ ^   T.

 ‚ U’q© e !p T T.

 Y¯ « ‚Œ ” !.

  ¡[ l !"  $TqV U] ^ e !p T T.

 f š ` $TqV Y Y $d  l ž i2 /  U’q ] ‚ƒ id Y¯ ![  ]  [ $Tq ’ V  Y.

rŠ$ˆjTˆ q [ Ti iˆ [ˆYY ˆ s© .

 $TqV ‚ƒ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Wm X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" id VT f ¸ ‚Œ \ˆ ‚ i] .

 X iˆ [$$ˆ$ „%)& rX… „%)&s2 "7" EgA Ul _X :=VA ZW :O=m? >M Fj :A s :SA UV n Kd~ k_k: FAk=d8 Kk OK: KkK_:K:8Eo $T ” ¡[ .

 $TqV  i] U Y— c f¹ T’ $TqV [ Y¶ fd $TqV rY[$ˆ [ ˆi $[ YYY s© f š ] Tqd V  Y.

… ƒ [ ‚Œ [ Y¶ o  ^[ ^ ‚ƒ ® 2 P¹ T’ ]q ‚– o UR ‚–  ‚Œ ® $ (X%}&© ° ® ¸ hq $¦ Yo f [T $ U [ Y¶ ] Tqd ^[ ƒ [ U]  Y.

$ $‚ƒ Œ ¡[ U] ^[ ƒ [ U] ™ ” fd r[ ˆi§[ ˆYs $ $‚ƒ Œ ¡[ (X%}&2 / Y— c $TqV [ Y¶ fd $TqV $h ® Œ UR ^ qdT T ° $[ ¡[ ^ iT š ] Tqd  u [q l [ š ¸ ‚ i]  VT  jT[ $a f ‚Œ ® !ª 2 P.

 p rYˆTiˆ$s Y¯ VT f` U ” ] Tqd [ Y¶ ‚ƒ ®  ‹ ƒ `2 'š ¸ jTqe p .

 ^ iT ‚Œ Y— c  ‹ ‚ƒ $TqV © š i] a i] † x .

 U] š i] š ` \ˆ i]  ¡[ ! YˆTiˆ$2 XˆTiˆ$ i] ]  † U] [ † jTqe p iR .

 UR T YTh ¡[ ] ! ‚ƒ \T.

© ° ! $ ^  š u $a [2 u $TqV ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

 VT u ‚Œ p ° ¯2 " † o h $ fu "  .

 š ` ‚Œ eT ° † fd $TqV ‚Œ i‚T w e $ U jTqe p ” !.

© U] ‚Œ a i] p c T fd $TqV 2 P¹ T’ ]q [ ‚Œ f[  $ (X}&© f š YˆTiˆ$ ‚ƒ \T.

 Y¯ $TqV R ‚ƒ ® UR .

 ^ iT .

 [ eT VT f fd $TqV ° T’ iŒ U] $  ¨ o ] š   f¹ T’ ]q ¸ ‚Œ c  ‚ƒ id ” [ rˆ [ ˆ Ti fs2 Tq d © ] V ƒ [   ¸ $Tq ’ R V  Y.

© U Y— c ~„%) ‚ƒ \T.

 U] %„X…~„%) ‚ƒ id 2 /  U’q .

 UR ‹ V  Y.

© ! YˆTiˆ$ š ` io[ a ‚ƒ ® fd $TqV š ° † .

h 2 )° f © U p $  š ` jT[ ” e Yo !e l fd $TqV f « $ V ƒ [ © ‚ (X}&© ] ž $ u V  Y.

2 VT ]q ‚Œ  a[ $   W2F2 Pu " ¡[ f¹ T’ p c T fd $TqV $ V  Y.

° ! ^T † f ] .

 ¡[ e !p T T.

 i] h© š  f ¼[ i] fd $TqV [q l ’ ˆ ƒ [ 2 P¹ T’ p c T fd $TqV o[ $d Yo [q l h i‚Œ fd ^[ ^ ‚ƒ ® ` ‚Œ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Wg X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  " † $ T YTh .

2 .

 UR ^ p Uc q u UR $‰© YˆTiˆ$ V ƒ [ š ` ‚Œ p ‚Ê !x  ‚ƒ ® $d ! © ® h i‚Œ fd $TqV f  ‚Œ $p « 2 $ ^   T.

 ‚ U’q© U f[  Yo [q l h i‚Œ fd $TqV $ V  Y.

Y¯ n u T YTh ¡[ ] .

2 .

 UR © U jTqe p ” !.

rYˆTi ˆY Ys š ` ‚Œ ‚[ $[ UR p f· Y[T ‹ FY U]  e $ V  Y.

i] Fkb P(§2 VT ]q  ^ Yo [q l fd $TqV ‚– .

 [ š ` ‚Œ ˆ ¦ !ª ! YˆTiˆ$2 "7"7! EgA Ul U` L=S $ ‚ƒ \T.

© ‹ e !p T T.

 Y¯ !    UV h i‚Œ fd $TqV x ƒ $ .

2 '^   ]q š ‚Œ !º   i‚ƒ  † T [ fu© ‚Œ $TqV ¨ $ .

 U] š ¸ ‚Œ Y— c  c † u VT e2 %o[ $d ^   UV h i‚Œ fd $TqV © YˆTiˆ$ ‚ƒ \T.

 š ` h p i‚Œ ] Tqd h   ‚ƒ ® U] h i‚Œ fd $TqV U ‚Œ u !u2 $d iw Tqe © e !p T T.

 ‚Œ ” !.

š ` ‚Œ « p  l Œ !h f· ¡[  f.

 ] Tqd $ Fkb P(§ $ ‹ fu ƒ [ ” !.

FY2 rFY YˆTi  ˆ$U[is2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ W= X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  ‘ ]" f b + 6K "  L O  23 # %&2 "7"7" EgA Ul U` dW ‚ƒ id o[ $d Yo ”  $o [ ^[  ‚ƒ ® U] Uc ¡[ YˆTiˆ$ ‚ƒ id i] ” ] Tqd u UV ƒ [ U]  Y.

rfe Œ %)&œ„%)&s  ‚ƒ ® f [T2 tTqe p ” !.

‚Œ ‚[ $[ Y[T ‹ F Y© š Uc VT f` ^ e !p T T.

 ] ‚Œ  $TqV T  U F ˆii $ YT.

 fu ƒ [ $‚R© U] jTqe p ] Tqd  Y.

] ‚Œ ®  jT $  $TqV ¸ ‚ i] .

 ^ iT ] [ ‚Œ Y— c 2 n w $º « V  Y.

fV [T š ` ‚Œ h ^ e !p T T.

 $ ‚ƒ id ‚ i]  jTu ¡[ U Y— c $TqV – Yš [  ‚ƒ id 2 $  fd $TqV ¸  ‚Œ jT[ ” $ jT $   p ‚ƒ id © ‚– o ‚ p ‚ƒ \T.

2 Tq d © ‚ Y¯ ‚Œ u iT’ e – $ ‚– 3© U T ’  UV $  fd $TqV 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ WC X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" ‚ƒ id f u i]  Uc – u 2 % š© Y.

‚–  f ` T ” ’ ‚ƒ id $ª d jT[ $a ‚  !l YT  ^   T.

 f ] š f¹ T’ p c T fd $TqV f ‚Œ Y— c 2  V >+ 2a Pb 2L L & E Wg 4 %* L Ph B I K W3"S H 3 / # M Wf "7"7# f8?= _S8 8‚= d8W :Y aME n:O~Add 8:OƒOA AEEOk8K:8Eo T h Yo $o [ ^[ ^ ‚ƒ ® $  e !] $ u ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

2 /  U’q© T " ¡[ UV ° T YTh l U] .

 ^ iT fu c š  ‚– .

   š VT R !ª ‰T ¨ ^ e !] f r ˆ$…ˆii ˆ$Šˆ$ˆ ˆs – Y UR Z%)&œ(X}&2 % š©  ‚–  ` i] u U] VT f` ‰T id e !] š fu " [ i ^ iŒ † ’ Yo T YTh ¡[ .

 © ° ! UV °  p Uc r .

 ^ iT© U2U²s š ` ‚Œ T h ‚ƒ ®  !d e !] rˆii ˆˆs2 VT .

 ‰T id e !] i] e i‚Œ p ] $ š .

 ^ iT !d e !] ‚Œ " id !º   Y ‰T id e !]2 /V – !u © U VT .

 ‰T id e !] Y¯ ‚[ e ^ R † \ .

 UR YˆTiˆ$ ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

 $ e !] ` f` Y ‰T id e !]2 4º U e  YTh ¡[  ]  l r[$ Y Š ˆ Yˆ $Ts $ e !]© ] ‰T \Th $ ^ e !] i” ’ T ]  l ]q Y¯ ‚Œ u !R 2 ]  l ]q š ` ‚Œ Y— c ` T h .

 ^ iT [ – ^ ‚ƒ ® T e !] i” ’ 2 o $[   Y.

 Y— c  Y.

i] f [T .

 UR ^  f [T ¡[ e !]2 n w $º U VT .

 ‰T id e !] i] e i‚Œ p jT[ $a ] $ š  jT[ ” e Up $† ¡[ ^ e !] i” ’ 2 % š© 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Wk X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" U VT .

 ‰T id e !] i] Uh V $` f[ UR U iR U] fš š `   hq ‚Œ $   e f¹ T’ 2 VT ]q ¸ š ¼[ i] U VT .

A ZY: …_ J?J n maO8k vp †8: FEƒ: AEJa88 o P¹ T’ &zt ‹ Œ [ UR U fe Œ V r„[Y q!$ &zt  YŠ ! s ‚Œ Y— c  U  ^ iw ‚– o ‚ $ (X}&© c ` i] fu "   e !p T T. ‰T « š ` ‚Œ c UR š  e !] ™ ‚Œ io[ a © o[ $d ^ qdT T $` f[ $d ! ‚Œ ° $[2 "7# vp „ …_ >98 >8.

 [ š qdT T $TqV i ^ f.

 $TqV u T ‚Œ !p i‹ U] T h  c U † x .

 ­ ri $[ ˆ [[ [ s2 7[ x – !u ¸ ‚– o UR  ‚Œ Y— c  (X}&© š i] ‚–  Y— c VT Y [ [ &zt ‹ Œ Y Y rTi iˆ [$[iiˆi Y [ [ q!$ &zts2 / $TqV i š ` ‚Œ qdT T [ š Y[T ‹ š $TqV © š š ` u `T ‚Œ ^ u ‚ª e  ¡[ ‚ƒ ® T.

 ^ š T ‚Œ !p i‹ ”q $[2 Xo ‚ ¨[ [ " r $ˆˆ [i $ˆT [ qs ‚Œ Y— c ‚ i] † Y fe Œ V r ˆ YŠ !  Y $[ ˆqs U] T T Y¯ R r!TŠŠˆ$s ^ ! V ` š ` o U fe Œ V ^[ ^ i $TqV 2 "7$ Dj „ :O… 8?= K: n =d:8_d K:K F=__EO:o [q ¨ T ™ ‹ $Œ f¹ T’ VT [ ˆ u $ .

 U] e !p T T.

 ‚ i]  f ` eT $ ° ` f¹ T’ 2 “ $d VT °   U Y— c VT [ ˆ i] f¹ T’ jT[ $a ` ‚Œ ^ c dT  ¯ T " ¡[ 2 '‚ ™ !e   U Y— c VT [ ˆ ‚Œ c  VT $‚ƒ Œ UR VT c † f [T • 'VT [ ˆ T š ` ‚Œ Y— c  U T ” ’ r$ˆˆUˆ Uˆ$Y qs2 .

 UR $TqV ‚ƒ id © f¹ T’ ]q ™ ‚Œ Y— c   .

 e !] ¨ VT " $‚R2 Tq d © f ] hT   [ [ ˆ T $ª ] – Yª h u  e !p T T.

   T YTh ‚ƒ id ¸ ‚Œ u  f`2 }‚–  – u h ¡[ U Y— c VT [ ˆ i] f¹ T’ ” ’ T l ` ` f— Š[ © ‚ iŒ † d ‚Œ š i] U R ‚Œ ‰T eT  [ ˆ ‚Œ Y— c f « T h Yo ” ’ ` .

 Š[ © ] ž ® ` $ ‰T2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ WQ X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

 •      !" 'VT [ ˆ  $ .

 š ` ‚Œ Y— c  ” ’ U]   ® [ f r!ˆ[ Š$ s2 )c dT † ¡[ U ® [ i] u Ë Y.

X'z ° X8z T ‚Œ©  ƒ u " YTh .

 U]  ¡ Yš 2 7 fd f [ © f ¸ ‚Œ \ˆ ‚ i] )8)~© U Y— c VT [ ˆ u q U] q T ‚Œ ‹ $Œ !ª 2 /  fd f [ e U  " .

 $ ^   T.

 ] VT f fd $TqV š !"  !p R !º   $[ VT fd Y Y 2 • 'š T ©  f¹ T’ [ [ ˆ VT [ i iŒ † $ ^ ] u f [T2 /† c© Ë Y.

X'z U] X8z ‚– .

 h© à  ‚ f u $a [ ° !d e !]© U  fd f [ Y¯ ˆ i Y.

iŒ † h p 2 i¯© $ ^ $‚ƒ Œ ]q© u ® VT [ ˆ T ` ” X'zœX8z !º ‚–   ® [ r!ˆ[ Š$ s2 )° f © $ $‚ƒ Œ f ] X'z U] X8z ‚– .

 [© U† c ‚ $ ^ e !] ±© U ” [ h i‚Œ † T [ i ^ iŒ † c f ] .

 ^ iT T ‚Œ !p R ¡ qeT !ª !"  – i] R UV X8zœX'z2 $ ^ $‚ƒ Œ ‚ U’q©  i¯ $[ u ® f¹ T’  fd f [ ` f[  $ ` ^ $  fd $TqV ’q2 ( .

 [ [ ˆ ‚Œ Y— c ‚R Yo VT f` ¡[ $ .

 ` ¨ š š ` io[ a ‚Œ Y– ® Œ ‹ ‚ƒ $TqV 2 "7% „ :O… J=d:8AKF: >M aOEKkAKF: } jTu ! VT e !] rTi …ˆii !$[[Y s ¼[ i] U $TqV ^   .

 [T ¨ VT e !]2 4º U f[  f¹ T’ ]q e !p T T.

© U Y— c T jTu " i‚Œ † T ¨ VT U® e !] !  r ˆ ˆ ˆ s ¸ u  f` U® ¡ Yš 2 P¹ T’ ]q ™ ‚Œ f[  .

 UR $‚ƒ Œ !$[[Y œTi [Y VT e !] $ Z%)&© f š e !p T T.

 š ` ’ † T ¨ VT e !] U] f† U fe Œ V rYŠ ! ˆs ^ † T ]q ! T2 Y¯ e d !‚R ` ” [ T jTu !$[[Y VT e !]2 4º U $TqV f « ^ † T  h ¨ VT Y ˆ e !] rUR Yo VT e U] ™ š[  h s ] ž  ! ƒ [ $TqV ^[ ^ e !]© † T e !p T T.

  Y¯ ‚Œ  † \ ‚ † T ™ ‚Œ $TqV ¨ Y ˆ e !] – i¶ U] u jTqe ‚Œ ‚Œ $TqV [ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” 3b .

$ .

      !" ‚ƒ 2 % fu " .

 i ‚Œ $TqV [ ‚ƒ  ¯ ¡[ ~„%)© U $TqV VT e !] ‚ U’q rTi ˆii $[ YYY s© ¸ ‚Œ \ˆ ‚ i] $TqV ) –  Y.

)Ti [Y …4$[[Y r)4X„' )Ti [Y … 4$[[Y X iˆ „$ˆjTˆ q 'ˆ $fs© f š Y¯ f « u ‚ƒ  † T T ‚Œ ] ž i $¨ ‚Œ ‰T id e !]2 /  U’q© UR ~„%)© i‚T i‚Œ !$[[Y œTi [Y « !p R !ª ” U] $ $‚ƒ Œ UR ^ e !] ±© š ` e ^  $p $h [2  u n w $º U Y— c $TqV )4X„' !$[[Y œTi [Y VT e !] ž ± Yo ° ¯ $ Uh V UV id fe ƒ [ U]  ! rYq $ §[ [ ˆ [i ˆ s ¡[ ^ † T ‚Œ ¨ ^ Y ˆ e !] f [T2 "7r * d8 Eg: _h '‚ ™ ‚Œ u iT’ $ ‚– F© x i  l [ i] $ ^ ° † ¡ qeT ¡[  $Tq ’ U Tqe 2 )c dT ¡[ † i  l i] U  $` f[ $Tq ’ U Tqe $ VT l  UR ^ ° † f [T© ![  ^ Yo f [T UV YŽ \e Y  rTiˆ\ [$$[ ˆˆ Ys© !"   © U] f† ‚R ¡[ l  fu c 2  … iUU 2%7 UU7 iUUG i !j! U 2 % " UI!)k UUG ! U 2 %" UI!)k UGU"l I 6k mG mI 6 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ 3F X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" "7r7! * d8 Eg: :OE F‡_ LY_ FE AB )  jT[ $a $ ^ qdT T ¡[ UV ° † i  l i] fu " $` f[ $Tq ’ U Tqe o[ $d $ u l  ˆ ° ° f ˆ °© ‚ U’q š ` ‹ $Œ YŽ \e Y  ” [ ˆ u ƒ [ U]  Y.

2 „%% ‚Œ  a[ $   W23[© ˆ š $TqV ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

 \Th $ ^ !"  f U] ] ] ! 2 %% ˆ ‚  a[ $   W23!©   $TqV ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

 \Th $ ^ fˆ ƒ [ f $® [T2 % U’q© %% š `  UR l f ˆ ° rT [$ˆ Yˆ $Ts© $ f „%% i qdT T l ˆ ° r[$ˆ Yˆ $Ts2 / ‹ $Œ u l ˆ ° U] f ˆ ° i]  $ ° ` f¹ T’ ¡[ 37}} ¨ d !u QQ rzˆiˆ[Yˆ QQs  jT[ U Y— c $Tq ’ U Tqe Z%)&œ(X}& o[ $d „%% .

 UR ” !.

ˆ ° U] $Tq ’ U Tqe %…%)&œ%X%)& .

 UR ” !.

f ˆ °2 Tq d © VT ]q ‚Œ !º  Y— c VT  $Tq ’ U Tqe ‚– .

 f [T U] U  e ] ^ e !p T T.

 š fu "   UR u „%% U] %% U ž ‚[ ‚Œ l !e 2 )° f © š ` ‹ $Œ u „%% U] %% UR «   $Tq ’ U Tqe © e U .

 `T i ^[ „%% U] %% ^ $Tq ’ U Tqe o[ $d 2 '‚ i]  jTu ¡[ VT ]q©  l jT[ UV $Tq ’ U Tqe ‹ $Œ u „%% U] %% ¡[ Y¯ ‚Œ !] e e – $ ^ ‚– e ˆ© $ $‚ƒ Œ š Yo f [T ^[ „%% U] %%   Yo f [T ]q Y¯ ‚Œ $  !]q $¦ $] 2 "7r7" * d8 Eg: :OE a[ :ˆ Eg: UV ‚Œ $` f[ o[ $d – Yª ˆ T T© š ` $[ l  fu c !º  h p l  R    © à  !"  W2= 7(§© ° !º  p Tq`  l  [ ‚Œ Y— c      f © U† c ‚ ^  .

 7X) e x [© ° ’ † i] ^   U Tqe f u ¡[  r ‘!iˆ $[ ˆ iˆYs U† c ‚ ^ l  !$[[Y [q2 ( jTu i] š qdT T $Tq ’ U Tqe u š fu "   $  u !"  $ © † h i] ¨ !"  h ‚ mgb )(§ e !"  W2= 7(§2 Pu " U’ ]   $Tq ’ U Tqe $ VT !"  f [T© o !u ” š f š   i] R2 /† c© ^ e !p T T.

 3 !"  i] $h l !e © š fu "   $d u !"  Qbb© Fkbb© U] 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ 3W X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" FQbb )(§2 ¨ $` Ua UV x " $Tq ’ U Tqe © VT ]q f š °  $h e U] ° ` f¹ T’ ¡[ f u p !h x !"  c ` ]2 '^  š ` f UV ° ` f¹ T’ © ^[ ^ !"  f [T ¡ qeT i] U qdT T VT z„ c ` – ‚  YTh .

 [ © ^ qdT TœR UV \ ] !" rT Š ![ ˆYY s U2U² ) Tqd ” U ]q i] ^ $] !T !d ]© ‚Œ ° !ª ^ fT jTq p r$ˆTi[ $q !ˆYs© š ` f [T ^[ ^ !"  f [T2 "7r7# * d8 Eg: >? a[ :B š id jT[ e fu " $` f[ $Tq ’ U Tqe $d VT !"  f [T i] U š ` U’ ]  UR ^ !"  $TqV f [T $d u ‚ƒ \T.

 U] ‚ƒ id 2 w † ¡[ U ]q i] Y.

i‚Œ l  fu c  š ` f [T  f` ^[ ^ !"  f [T U] ¸ o[ $d   $ o e ¡[ ] f[ 2 (– ^[© U š ` U’ ] $d VT ” !.

l  f [T ¸ [ i fu "  U p Tq`   l  ¨ ^   $Tq ’ U Tqe f  2 š `  $  u ” !.

l  $ © † i  $ !"  $TqV i]  $ ° † f¹ T’ ¡[ 2 ` ‹ $Œ T jTu .

 ^ iT $h [ f l  fu c   !"  $TqV $ i]  e 2 Tq d © i‚Œ l  iR U] q ¡ š ` f u in ] ¸  ‚Œ© ° !"   ° Yo p Tq`   ¨   $Tq ’ U Tqe f © f š š `  UR !"  $TqV  – 2 (` d © $ ^ $‚ƒ Œ ‚ U’q© .

 ^ iT .

 [ š ` ‚Œ Y¯ U  i¯ š ] !p u \T.

2 ° ` f¹ T’ iR U’ iw f V ’ e Uh V !"  U] f ‚[ $[ !h x u p c ` ] UV !"  $TqV ‹ $Œ ]  $p .

 `T2 '‚ Y¯ ‚Œ !e $  e ˆ© ° ` f¹ T’ UV $Tq ’ U Tqe – !u ![  iR U’ iw U]  dT T­ [ x©  !h x !"  $TqV ] º $ fu ¨ F )(§ id R – Wb )(§ ˆ ¨ !‚R Fkb P(§2 ƒ© [ ![ T© ^ qdT T UV  Y.

U Tqe « ‚Œ « p  š ± !"  $TqV R © ‚– x UR ^ o id jT[ e  f† ‚R ” !.

l U]  ‰ e p Tq` r$[ Yˆ [$Ys2 '‚ U’q© $ o e $Tq ’ U.

Tqe ‹ $Œ š R  !"  $TqV © Tq d ^ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ 33 X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" !"  $TqV !l YT š ` ‰ ] ‚Œ ‹ $Œ !º  ’ ’ i ° ` f¹ T’ ¡[ z„2 &' # 53 *v‰ y + . *w3 *6 ‚– o UR Z%)&œ(X}& ¸ ‚ i] T e ^  .

 $TqV   f © jTq $  f¹ T’ ]  ‚Œ hT $n ] VT iR U’ iw f [T2 )° ® š Y.

iR $ ^ iR ]q   ‚– o UR ^ iR ‚Œ Y— c  Z%)&œ(X}& ‚ U š Y.

f ! © à  ‚ Yo f [T UV fe $n l ` ^[ Z%)&œ(X}& U] 2 ‚– ]q  š ^  u  iR [ x !d $d iR U’ iw© Yo ‚–  ^[ n © U] Yo [ e UR iR U’ iw2 l jT[ UV fe $n [ x  ‚ƒ \T.

 ‚Œ  a[ $     32F 2 š Uh V Y¯ $ª d $¦ $] – $  u iT’ e ˆ š i] f u h u ^  — ‚Œ  a[ $   32F VT ‚Œ c $ a $‚ƒ Œ2 /† c ‚ $ $‚ƒ Œ !$[[Y   .

   )& YˆTi U] q!$ &zt VT f ‚Œ Y— c 2 (– ^[© 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ 3m X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" fe $n [ x id jT[ e ‚ƒ id   ‚– o UR fe $n ‚ƒ \T.

 $   32F© ° ® ¸ š Y.

Yo f ! UV Yo io[ a p  $TqV u r $[ Y$ Š$[ Yˆiˆ s U] $TqV [ [ ˆ rTi …[ ˆ [ $[ YYY s U] Uh V ]q ¸ Y¯ ‚Œ u iT’ 2 %^ iT ‚Œ $TqV $d ‚ƒ \T.

6! U A" 2! ! ! .p o U  dT V 8} r8} ˆ[ˆ$s ` i] u Y. " ""I .UA. ‚R   š 8} $d $ ^ u X& rX& !ˆ[$ˆ$Ys2 $‚R f $TqV jT[ [ U Tqe © ^ š 8} e r  8} [fˆ Ys Y¯ jT[ VT  —© ‚Œ l fe ‚R ”q U] ‚Œ u e – $ ^  Y[T • : " c + b %& I 5 n o.

i‚Œ !  e U $TqV  jT[ [ U Tqe 2 – e  dT V o[ $d z~(© T’  dT V dT T­ ‚Œ Y— c $ Z%)& ¸ ‚ i] $  dT T­    f 2 }%} ¸ u U ™ š[ U] !u U † ] U ¡[ ^ iT ‚Œ $TqV 2 †[ T© [ x }%} Y¯ o  U u  U] u ™  2 « š  — }%} $d u U Tqe ‚Œ hT    e !p T T.

  2 • q L 6 0 I K 6 24 osP " 6 A" "I sAp u U ” œ  .

© VT f` U $TqV i© U] ” id  iR [ – ˆ x o2 P .

 ‚ Z%)&© [ x z ‚Œ p Up $ ˆ'ˆ4 U  « š i ˆ – $ fe $n  $Tq ’ U Tqe r $[ [ˆYY ˆ $f [$ ˆ T$ˆs2 z T h  p Uc }%} ‚R   u U Tqe 2 « š  — z $d u U Tqe ‚Œ hT    e !p T T.

  2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ 3g X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  V • .

 " c oDO )& p q L 6 0  4 DO o>!P ?!%% A" "I >?ApG VT f` U $TqV i q!$…&zt U] p ‚ƒ id © ‚ƒ \T.

2 x "  p ‚Œ p Up $ ˆ'ˆ4© U] š « š  — )&  e !]© u ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

2 } [ x q!$ &zt š ° $ u T T.

 U] T ¡[ [ x )&2 P.

 )& T h  p Uc z ‚R   fd i2 E 2 It o.% I I! V .]Rp VT f` U ™ š[ œ u ™© VT e œ u VT e© \ [ [ ˆ rTi [ ˆ [ [ s© U]  x " iR U’ iw dT !`T f 2 R U’ iw T h p Uc iR )& ‚R   fd Tq` u r $[ Y$ [ ˆiYs2 • '^  Y[T Y¯ T h ^  u e – UV  [ x z U] )& ¡[ ¸ ‚ i] l jT[ UV iR U’ iw f ‚Œ   ¨ iR )&© 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” 3= .

$ .

      !" $ f ^  e q ¡ ¡[ iR U’ iw Y¯ ‚Œ V ’ e $ ‚– m2 '^   f š ` ‚Œ   hq $ ° † f¹ T’ ¡[ U] ^ [ fu $ š2 #7! v | OKk8E d8Z AE:OEd Š U8?= Z8P d8W ZY: >B :=mY z © ‚– o ‚ Z%)&œ(X}&© u U ” r  dT Vs  š 8}© ž ‚Œ \ˆ ‚ i] z X%<Y© ¨ }%} ] ^ – Up ± – © z }%<Y r'  T ©   — ^ iT e œ ¨ iR [ x [ –   ‚Œ \ˆ ‚ i] – Up ^ iT p Uc X%< ‘ Xˆ$Uˆ %[ [ < U]  — ‚– x e œ ¨ iR [ x h – ‚Œ !`T p ‚ – Up ^ iT [ x }%< ‘ }$ i %[ [ < s2 'š ¸ VT f` U $TqV i  }%<Y !p ’ © ¸ ‚ i] \š[ !± ^ }%<Y !p ” rTi[ ˆ $ˆU[is U]  .

  }%<Y ’ ‚Œ2 T.

 ® © z Y¯ u !u U ” ˆ $  o  z X%<Y id  iR !d $d 2 – e $TqV i z š $  T h ^ iT ” f !p i‹  iR [ – 2 ` i] ‚Œ VT ]q© Y¯ š [ x $TqV i  ^[   — z T T U] T 2 4º U  Y  Y.

x o e r  YˆjTˆ ˆ T!ˆ$Ys© z T š `  $[ ^ }%<Y !p eT2  !  $  Y¯ ‚Œ u  $ª UV z © qdT T $TqV i  }%<Y !p eT2 P u  $  !  ‚Œ hT   © !  ° $‚ « x[  UV VT }%<Y U] † f ‚Œ $TqV 2 %o[ $d !  $  T ‚Œ©  — z T š ` ‚[ $[ ^ ]  † Œ U] $TqV i ^ }%<Y !p eT eT ‚Œ qdT T2 P z ‚Œ hT   ` qdT T $TqV i  }%<Y !p eT ‚ ‚Œ u ª $d © š ‚Œ a i] [   $ e ! ’ r&f iˆˆ )ˆ ‘ &)s2 VT ]q ¸ .

 ‚ – e ‚– x ‚Œ ® $ Z%)&œ(X}&2  ‚ƒ &) ‚Œ Y— c   p Uc o[ $d } ‚ f $TqV ’ ] qeT .

 " 23 N " sA 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ 3C X/( 'Tq‰ ) ” . ” ^ iT f !p i‹ ‚Œ ° id ] T2  V .

$ .

      !" ‚– o ‚ Z%)&œ(X}&© z ¸ š ` ‚Œ hT   ˆ e f ! ’ r< [f iˆˆ )ˆ ‘ <)s U] e $ YT.

r$[ Y[$ˆ )ˆ ‘ )s2 $ e <)© Y¯ T h U ” n x o id  iR [ – © ‚ Y¯ f $TqV i  }%<Y !p eT2  ‚ƒ <) ‚Œ Y— c  ^ p Uc ‚ /8} f ] U ” f i‹ f jT[ $a !º ƒ [ ” Ž 2 )© ° ® ‚Œ ‹ $Œ© ‚ « ‚Œ Y— c  ^ c † $d ! ‚ $Tq ’ T d 2 )° ® z š fu " f` Y i‹ $TqV  ‰T© Yo !e l fd $TqV f ` o rT $ˆ [!iˆ [ ˆi U[$[ Ys© U2U²© ‚ $ T e $‚ƒ Œ ^ i‹ ]q ‚Œ f` Y !ª [ x q!$…&zt o[ $d )&2 / Y— c – e $TqV i $ z š ` U  U’q ] $ª d f  e 2 Tq d © ‚ Y¯ ‚Œ u iT’ $  32W2m ‚R ”q© f u $‚ƒ Œ ] ¸ U’q U] U Y— c u [ – e $TqV i o[ $d )& U] z $d o e ¸ š ° † o f ] š Yo f [T $ U $TqV † T u 2 '] U VT f` U $TqV i U] ” ˆ $  o© z ¸ pT $  U ” U]  .

 ˆ ‚  a[ $   32W2 %o[ $d jTqe p ¡[ YˆTiˆ$ rYˆTiˆ$ ˆY s© i‚Œ ^ iT ] š ‚Œ io[ a ` $TqV ¨ ! z X%< U]  X%<Y Y¯ ‚Œ ” œ .

 ` ] z }%<2 % š© .

 UR   f† ‚R z }%< [q l   rU[$ˆY q [[iiqs© $ f Z%)&œ(X}& $‚R d !u C i Y— c f† ‚R }%< ! ¼ rYˆ…Y [ }%< Y§ˆs2 P ] .

 ^ iT [© f† ‚R }%< iR e  ] T ± – ‚– x © ž f ] .

 ^ iT h© ž ± f† ‚R }%< u ± eT f   u $a Y¯ $ª d jT iR 2 /  U’q© f .

 ^ iT º $ fu ¨ U] f! œY R $d $" )! œY© f† ‚R }%<  rq [ }%< Y§ˆYs Y¯ ‚Œ VT « !ª 2 ¨ z© YˆTiˆ$ U] – e † x .

 VT ‚Œ p Up ˆ'ˆ4© U] f† ‚R }%<  Y¯ ‰ ] ‚Œ ‹ $Œ 2 #7" | U8?= Z8P :O=m ‹_ JB8 :O` nJk8=J KAAFF AE:OEdo R VT f` $Tq ’ $‚ƒ )& jTu iw U  fd iT’ iw ri[i [ ˆi Ti iˆ\ s© U $TqV i q!$…&zt© U] p ‚ƒ id © ‚ƒ \T.

2 $ f  (X}& Y— c ” ’ U¼ ‚ƒ id rTi f [$ Uˆ$Y qs U] U  e š \ p u ^ e !] c Uc U] f 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ 3k X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" c Uc rYˆ$U [  …Yˆ$U ˆiiYs©   « \ p  e !] c Uc U  f š ” ’ U¼ ‚ƒ id 2 e !] c Uc rYˆ$U ˆiis i] e !] ] e !p T T.

  ‚Œ fe .

 R U] e !] ] pT $  U p U] VT f` q!$…&zt2 #7"7! 5W dE 8A >M ZW :O=m? :b8 ndE 8AKd AKdF Kk :OKF_EO: AKdFo )& T h  p Uc z ‚R   fd i2 ) fd i ‚Œ p ¼[ !ª   ] š [ ˆ U] ‚ƒ ‚Œ ” i ]  fd VT f` © ‚Œ ®  U $TqV    UV hT   U] VT f`  e   ¡[ .

 © U]  fd i‚T i‚Œ r $[ŠŠ [ ˆiYs© ‚Œ Y— c  ^ iT ‚ƒ ® 2 ’ Œ  i fd i ‚Œ « p  ![  • Pd VT f` jTu ! r4$[[Y $i [ ˆi … 4(s ‚Œ Y— c  U $TqV   VT f` .

 ¨  R h u  e !p T T.

  $  e !]2 $‚R f $Tq ’ U] .

© e !p T T.

   u a ^   ‚Œ $TqV $d fd 4( `   $[  x .

 ‚Œ hT   © U† c ‚ !"  ¡[ .

 u o. 2 • K  L 6 0 . A" "I A !I V .AA]p ‚Œ Y— c  U   a ¡[  e !p T T.

  ]  f !e ‚Œ Up $† ¡[ š UV x e !] rˆii iˆUˆis U] U  U’q Ž   a  ‚Œ $TqV $ VT e !]2 • K  L 6 0 P3 K oU!P !P A" "I A !I V UAA]p ‚Œ ®  U $TqV   VT f` R ° ¨ e !p T T.

  2 Pd ]q ‚Œ Y— c  U hT   $d i¶ ¨ e !p T T.

  U† c ‚ ^  Ž Tq` [ f [T2 • K  L 6 0 I % o>I % A" "I A !I >AA]p ‚Œ ®  U $TqV   VT f` ‚Œ qdT T U e ’ ¡[ )(© \ˆ  ‚R ”q2 • K ID IDN P3 K oU!P !P vv A !I UA]p ‚Œ ®  U $TqV ^ iT ‚ƒ ® e ° ¨ e !p T T.

  2 ”q i] F i fd i ‚Œ ® ` $TqV ^ iT ‚ƒ ® ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

 …)4)X r …)4)Xs2 • K ID IDN I % o>I % vv A !I V >A]p ‚Œ ®  $TqV ‚ƒ \T.

 ^ p Uc )4)X2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” 3Q .

$ .

      !" ‚– o UR fe $n fd i ‚Œ ®  Z%)&œ(X}&2 Tq d © f Y Y UR Z%)&œ(X}&©   fe $n fd i š  – u – © UR U u !R Y.

i‚Œ  i fd i2 ¨ iR U’ iw© iR )& Y— c  p Uc ‚R   fd $TqV u r$[ Y$ [ ˆiYs2 ) fd $TqV u ‚Œ p ¼[ !ª ^ ° † ]  ‚Œ $TqV jT[ [ U Tqe 2 ˆ ^  n ¨ (X}&© ^  ‚Œ fe ¨[ © ^ iT $d F fd $TqV u ‚Œ l x ]  f.

 $TqV u2 $ ‹ fu ƒ [ $TqV u r$[ YYY ˆ 8 ˆ$U[i ‘ 8s© f.

 $TqV u UR f† ‚R ] š ‚Œ $TqV jT[ [ U Tqe f f š Yo  ¡[  fd f [ 2 $ $‚ƒ Œ  fd f [ rÇ)8)~Ès© š ` id R W f.

 $TqV u $d ‹ 82 d fe UR ‹ f.

 $TqV u i] p  $TqV u r$[ Y$ „$[ … „s© \ p  x ] f.

 $TqV u ‚Œ $TqV  jT[ [ U Tqe 2 p  $TqV u ![   UV f† ‚R f.

 $TqV u© Y– VT e r ˆ Ti[ Yˆˆs© \ [ ˆ r ˆ [ ˆ [ [ s2 ® UR U ” !.

] Tqd © i‚T i‚Œ ™ T.

 ® š ` ’ ‚Œ ¨ p  $TqV u2 4º U [q l  p  $TqV u© iR )& š ` U  U’q ] ’ $[ ‚Œ  .

 ^ iT f [T2 / VT f` .

 U  U’q ] ž ‚Œ \ˆ ‚ U io[ a p  $TqV u2 ’ Œ  i fd $TqV u ‚Œ « p  ![  K j_ W/ V w "P% A !I owA]pG š p  $TqV u .

 V .A]p ‚Œ ®  U [   $d fd i }(2 Pd }( ‹ $Œ U T ’ f id c rY TY $ˆˆ ‘ %z“s º  e !p T T.  !I o. p © ‚Œ T h !ª  ° † f¹ T’ 2 'š ‚Œ ®  U $TqV ^   $d fd i 4(2 • K .

  e f " i‚Œ  !º  ¡ rYiˆˆ s U] « x r[fˆ Ts f ’ }( ^ ƒ ` \ p $‚R2 – e [ ‚Œ u š  e – $ ‚– g2 • K  %x DO )& V U"l I 6 T !P A !I oU TA]p i] fd $TqV u ‚Œ ®  $TqV ^ iT ‚ƒ \T.

 $ 2 'š ‹ $Œ ^ ° † ¡[ ‚ – e † x .

  rq [ $[ ˆ [[ s U] p c T fd $TqV r[ ˆi…ˆˆ ˆ YˆTi s $ V ƒ [ U]  Y.

© q!$ • 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ mb X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" &zt© U]  fd f [ rY[ [i Ti iˆ\ s2 'š ¸ ‹ $Œ %z“ º i] u " i‚Œ dT c ª e !p T T.

  $ f U T h $u iT ª r[i[qY… ˆ\ˆ$ˆ ˆs© ‚– o ‚ – e } $ (X}&2 %…X( 8 i] F Y2 • K I % V >I % A !I o>A]p ‚Œ ® ` ‹ $Œ )4)X U] ‚Œ ° $‚ !ª p  $TqV u ! ¼ U] p ! ¼ rYˆ…Y [ $[ Y$ Š$[ [ Yˆ…Y [ YˆTi s2 $ $‚ƒ Œ $TqV VT e !] rTi …ˆii $[ YYY s Y— c )4X„'© hT   p  $TqV u U] p ‚Œ VT .

 ^[ ^ e !] id jT[ $ $TqV )4X„'2 • K  %x DO IK V mI 6 % !P !I om TA]p i] ‚ƒ id ‚– x UR %…X(2  V ya Pb 2L %' / ) / 6K I" 2E / 6K L Ph ) $ ^ x " ¡[ )& i] U   fd i f [T U] \  fd i UR  fd $TqV u ‚– x 2 P .

 UR )&…Y $ (X%}&© )& $  ‹ $Œ  fd  z }%<Y ¨ VT $TqV u U Tqe f [T r$[ !ˆ[$ˆ$Ys U] ® f.

 $TqV u2 /  š U] .

 jT[ ^[ i  U]  x ] š ‚Œ $TqV  d U ^ R ] š $ U \  fd i UR  fd $TqV u2 ) U† c UV \  fd i UR  fd $TqV u ‚Œ ‚[ $[ $   3232 '^  \ f ¸ ‚Œ   T 2 #7"7" EgA Ul U` L=S 7 ) $ ^ Tqd iw – !u ¡[ $Tq ’ U Tqe i] U $TqV [ Y¶ fd $TqV $d %…X( U] <…X(© ¼[ i] ] Tqd ƒ [ U]  Y.

‚Œ [ Y¶  ^[ ^ ‚ƒ ® $ u ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

2 XˆTiˆ$ i]  ¡[ iR )& U] š VT f` U ” !l ] Tqd ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

2 ( p ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” mF .

$ .

      !" ‚Œ $ƒ $  U] ^ jTqe p ” !.

‚ƒ id © ‚ƒ \T.

 š ` ‚Œ ‚[ $[  i’ i [T r $ ^ R ‚Œ e i’ !ª Yo ” [ <œ% .

 UR  %%s2 ( p ‚ƒ id Y¯ ‚Œ !] e $ c 32W23© $ f  ž i ¡[ c ]q Y¯ ’ $T U] p ‚ƒ \T.

2 'Tqd Ž – !u YˆTiˆ$ ‚ƒ \T.

 š i] jTqe p  rq [[iiq ˆ ˆ$ ˆs© $ ‹ fu ƒ [ F Y© ^ e !p T T.

 ] ‚Œ  T $TqV %…X( U] $d ^ ] Tqd  2 'VT e !p T T.

 š ` ‚Œ p Y Y © $ ‹ $‚ƒ Œ « š F %… X( $d ‹ e !p T T.

 ‚Œ p © U] š Y¯ ‚Œ \  rq [[iiq [ˆs R ’ Œ ] Tqd  Y.

Tq h 2 – Up ƒ [ …  Y.

– !u $ YˆTiˆ$ ž ‚Œ a i] f.

 ] Tqd r$ˆYT$ˆ !ifs2  f.

 ] Tqd ‚Œ u e – $ ‚– m ® UR U \ ^ iT R ] Tqd U’ iw© ‚ UV Tqd Ž – !u   f.

 ] Tqd i] F – Up $ Fkb f(§ $ V  Y.

2 $ ‹ fu ƒ [ p FY© YˆTiˆ$ Y¯ ” !l  f.

 ] Tqd  e !p T T.

 ` e ’ U $TqV %…X(© Yo ” !l ‚Œ Y— c !ª e $  iR U’ iw Y¯ ‚Œ u $ ‚– m2 XˆTiˆ$ ¸ u $ U io[ a f† ‚R f.

 $TqV u r $[ Y$ …!ifs2 '‚ i]  jTu ¡[ U YˆTiˆ$ VT f` .

 ^ iT© ] Yo ” z U]  fd )& ¸ Y¯ !p u ‚ª !ª jTqe p ” !.

rYˆTi ˆY s2 T $[ ¨ YˆTiˆ$ ‚ƒ \T.

 š ` ‚Œ   hq $   32F2 )° ® e i‚Œ p rYˆTi Y $[ ˆqs i] ° $‚ !l YT U] f ‚Œ « p !ª 37}}© c dT T ¡[ T e ^ YˆTiˆ$ i] iŒ c Yo [q l fd $TqV ^[ ^ e !p T T.

  U] ‚T d p $TqV  e !p T T.

  $d ^ ] Tqd š VT f fd $TqV T’ iŒ2 /V ° ]q©  ¡[ YˆTiˆ$ UV – !u   ‚– o UR YˆTiˆ$ ‚ƒ \T.

 $ (X%}&2 Tq d © U  Y— c Y– $TqV ‚ƒ \T.

 ~„%)© š ` f[  Yo !e l fd $TqV $ u V ƒ [ U]  Y.

© $ f (X%}& « š ` f[  Yo !e l $ V ƒ [ 2 VT ]q ™ ‚Œ V ’ e $ ‚– W U] ‚Œ  a[ jT[   W2F2 .

 UR ^ !"  iR – ‚Œ ‹ $Œ !ª © f ] i‚Œ Š[ io[ a  Y.

rŠ$ˆjTˆ q…Yˆiˆ Uˆ Š[ s Y¯ ‚ƒ \Tqd \uq $[© fu " f[  Yo !e l fd ¡[ V  Y.

¡[ YˆTiˆ$ Y¯ $ª d ] jT[ $a f Y UR U « f[  Yo !e l $d V ƒ [ 2 ° ! ^ .

 h© f ] Yo !e l $ V ƒ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ mW X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" [ i] ‚– .

 ’ Y UR qdT T UV $‰ ‚Œ ° $[ !ª VT p Uc© in ]q fu " f[  u Yo !e l V  Y.

Y¯ $ª d š iŒ2  UV $  fd $TqV ‚ƒ \T.

©  e U p c T fd $TqV © ‚Œ u  ¨ e !p T T.

  R ˆ'ˆ4  jT[ ^ !  h i‚Œ fd $TqV r[ ˆi…jT[i q $ˆ$ Ys2 4  h i‚Œ fd $TqV © ž ‚Œ !e ‚ 4 « p h i‚Œ fd $TqV r[ ˆi…tT[i q 8 [ $s© ![  ^   f « UV h i‚Œ fd $TqV ƒ $ V  Y.

© ] ž ^    e U ‚[ $[ ^ jTqe p \— iw [ ˆ † Œ $ $‚ƒ Œ ” fd f [ 2 – Yª ^ !  t8 i] U i‚ƒ ^ † T [ eT ‚ƒ \T.

 r ˆ  i f $ˆŠˆ$ˆ ˆ Y [iYs2 Tq d © ^ T c UV $ fd $TqV © U† c ‚ Yo $[ l fd $TqV $   %%© ¸ ‚Œ f[  !º  ] ° YˆTiˆ$ $d ! ‚ Yo !l YT  ^ !  t82 '] h i‚Œ fd $TqV © YˆTiˆ$ T " [ ¸ u ” Ž e   $ ! r!TŠŠˆ$ Y [ TYs U] x ‚T d $ jTqe p ” !.

rˆY YˆTi s2 u ^ f [T UV i p Uc ¸ ‚ i] i Td ![ rYT!Y$ qˆs š ` ”q u ‚ª e ‚T d f p 2 /† c© ‚ƒ ® Uˆ…Uˆ$…8} UR " fw Td ![ Ž V u iT ‚Œ Tq $  h i‚Œ p Uc ® u $a  .

 [ ª x [© $ f ‚ƒ ® " fw Td ![ † h r[ i…Y YT!Y$ s [ u UV Šiˆ š ` u ‚Œ ±[ ™ UR ^ ] Tqd ] f ‚Œ qdT T ` ‹ $Œ ^ ‚ƒ ® f 2 Xo VT .

 ‰T© Y¯ o U VT f` ‰T id e !] $d – Yª ’ rYi ![YYs ‚Œ V ’ e $ ‚– W© ¸ i]  ¡[ YˆTiˆ$2 P e i‚Œ p f ‚Œ ¡q !ª ^ ° † f¹ T’ © Y– VT .

 ‰T r eT ‚Œ Y— c s i] ° ® ¡[ ] f[  U] š ` º $  U ¨ ^ $` f[ Y— c !’ [ – u rYiˆ ˆ$…$ˆ$ $ˆTYˆ ˆiqˆ Ys R ^ Y– d e – 2 #7"7# EgA Ul U` dW7 x " – !u ¡[ YˆTiˆ$ ‚ƒ id   ‚– o UR ‚ƒ \T.

© c ` i] U jTqe p  rq [[iiq ˆ ˆ$ ˆs ‹ fu ƒ [ F Y© in š ^ e !p T T.

  $TqV ^ iT $d fd <…X( ¡[ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ m3 X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" š T ] Tqd ‚ƒ id rTi f $ˆYT$ˆYs2 ( p ‚ƒ id ¸ ‚Œ ®  (X}&© ‚ U  š Yo f [T ^[ ^ Y– [ $Tq ’ ‚Œ Y— c r ˆ ŠŠˆ$ˆ Ti iˆ…[ˆYY YˆˆYs© d UV f†[  ]q   (X}& U] š U] Yo f !  f`2 $ (X}&© ] Tqd [ Y¶ ‚ƒ id † i] [ [  $ .

2 XˆTiˆ$ ‚ƒ id (X}& « e i’ R †[ $d Y.

i‚Œ [ [ ‚ƒ id ] e !p T T.

  ‚Œ  $[2 %o[ $d Yo R ]q© e !p T T.

  Y¯ o  io[ a p  $TqV † Œ2 e T’ ]q $¦ $] ™ $[ Yo q u ‚ƒ id f $o [ ] $ $‚ƒ Œ ]q i] (X}&2 ) e !p T T.

  f Y— c h u ] Tqd ] š ‚Œ h Y¯ $TqV x " i‚Œ h – © !º  hq š ` i] u ‚Œ ‰T e !] r $[…ˆii ˆ$Šˆ$ˆ ˆs2 % š© ] Tqd [ Y¶ f ‚Œ Y— c !ª e !p T T.

  š ` ‚Œ f[  !ª e !p T T.

  f  jT[ U  fd ˆ .

 fd rY [ Y [i Ti iˆ\ s2 /  – e io[ a p  $TqV u ‚Œ fe Œ $ e !p T T.

  .

 UR ‚ƒ id (X}&© d  u š ! T ] !" ` f[ !  ˆ'ˆ4 !e UV Yo io[ a ™ ‚Œ $[2 .

 UR © ‚ƒ id   $o [ U] ] Tqd [ Y¶ ‚Œ VT f` !ª YˆTiˆ$ ˆ'ˆ4 i] ^ – Up ] Tqd ƒ [ ‘  Y.

2 ) ] Tqd ™ ‚Œ « p ] f ‚Œ Y— c $ ` !ª e !p T T.

  ] š    ] Tqd ž i ¸ f ` T h  e !p T T.

  f Y— c 2 /  e© ‚ƒ id $o [© ] iŒ u  f` $ U ` e !p T T.

  io[ a p  $TqV u f ‚Œ Y Y UR (X}&2 d © ] U h ] Tqd ƒ [ …  Y.

 e !p T T.

  © YˆTiˆ$ ˆ'ˆ4 ž pT $  U VT f` p  $TqV rf† ‚R u $a © Y– VT es ] e !p T T.

  Y¯ Y— c 2 P YˆTiˆ$ !e ‚Œ p  $TqV u ] e !p T T.

  Y— c in š    f  u ! T ] !" ¨ e !p T T.

  R ˆ'ˆ42 Œ T’ š ‚Œ ¨ .

 u U® ¡ Yš rUˆ$[ˆ ˆ$Yˆ Uˆs f † e † $d ‹ !  ¡[  VT f` ] !" š ` [ –  f` Y UR † $TqV ^ iT f † T VT f`  ‚Œ T UR  ’q [ – 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ mm X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  V y 5 I' u f P L Ph " DO )& oWK / p 23 DO IK oWK _ p )° ® Yo ’ i] YˆTiˆ$ ˆ'ˆ4 Y¯ jTqe p p  $TqV u T T.

  © ‚ š VT jT[ $a  i‚T w i] jTqe p  p ‚ƒ id ‚Œ ‚[ $[ ‹ T T.

  x f u ‹ u U Tqe r$[ !ˆ[$ˆ$s2 '‚ U’q© ° ® YˆTiˆ$ ˆ'ˆ4 VT f` u $a ¡[ T T.

  ‚Œ p ©   T T.

 U pT $  io[ a ¨ ^ u U Tqe ] ] ^ iT ‚Œ [ ˆ2 d © T T.

  Y¯ o  VT f` U  fd i ri[i…[ ˆi Ti iˆ\ s2 VT ]q ‚Œ  a[ $  !d u ¡[   32m© – ] YˆTiˆ$ ˆ'ˆ4 VT f` p  $TqV u ž T T.

  VT f` U  fd i2 ` Y Y © $   T.

 ‚ƒ \T.

 ‚– x © f ] ˆ'ˆ4 VT f` u p  $TqV U]  fd i© ‚Œ dT u !d $   U¯2 7 fd u U Tqe r$[…!ˆ[$ˆ$s $ T T.

  ‚Œ o ˆ ^ jTq Ž©  jT[   Y.

] š ` ‚Œ hT   !ª ! T zz ¨ ˆ'ˆ42 )‹ u U Tqe ‚Œ « p Yo ‚T d U] .

 ! ‚T d r$$ §ˆ ! $[ ˆs2 X[T š T T.

  Y¯ o  fd Yš [ U Tqe © ‚ U’q  Yš [ U Tqe ‚Œ \— iw ˆ x o ‚T d ®q .

 ! ‚T d ¡[ n 2 '^ ] Tqd ž i© eT š© Y[T f ] ] .

 ! ‚T d Y¯ ‚Œ ‚[ e ^ Yš [ U Tqe ˆ x o ‚T d 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ mg X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" ` $Œ n YˆTiˆ$ ‚ƒ id $ ‹ jTqe p ¡[ š© T T.

  š `    p rYˆTi  Š$[ s R ˆ'ˆ !º  Y— c  Ž )&2 z¦ $] ©  ]q « š ` ‚Œ $TqV eT T T.

  U¨[ ‚Œ h h ’ p Œ i r[ U[i YˆTi $[ s2 .

 UR ^ $‚ƒ Œ f © « p f ] T T.

   ] Tqd ‚ƒ id Y¯ ‚Œ T h ‚  ¡[ fe $n ! T VT f` ‚ƒ id FœW r ˆ Ti f FœW $i…Y [i Y $T T$ˆs© \ˆ d $ ‚– m2 ( p c T fd $TqV ‚ƒ ‚Œ Y— c  ‚ƒ \T.

2 $d iw Tqe © f¹ T’ ]q ¸ š ` ‚Œ Y— c  ‚ƒ id 2 Tq d © U  h i‚Œ fd $TqV ‚ƒ id   f – u ‚ $‚ƒ Œ .

 UR ‚ƒ \T.

2   $ fd $TqV ‚ƒ \T.

 š ` ‚Œ i‚ƒ !ª h u T T.

  $ e !] « – u !º U ˆ ¦ † T [ fu ‚Œ $TqV !ª ˆ'ˆ4 U] h u  T T.

  š ` [ Y¶ ® † T [ fu c †  h i‚Œ fd $TqV 2 Tq d U  h i‚Œ fd $TqV ‚ƒ id i qdT T † T [ fu " ž r[ YT  $ˆŠˆ$ˆ ˆ Y [is ‚Œ $TqV ¨ ‹ T T.

   ^ ˆ'ˆ4 ] T.

  h i‚Œ fd $TqV 2 ) † T [ fu " ž ‚ U’q ‚Œ ‹ $Œ !ª Y¯ ‚Œ u d $ ‚– m© ‚ VT ]q i f˜ UR Uh V l  †2 /  U’q© ^ ‚–  ‚Œ T h ” ’ ‚ƒ id Y¯ $ª d jT[ $a ‚ i]  !l YT ° [q e f¹ T’ p c T fd $TqV ‚ƒ id 2 #7"7$ maO8k vp (q!$ &zt UR fe Œ V $   x  c † ‚– o UR – e q!$…&zt $ (X}& ‘ š i] T h Yx pT o ` .

 i  i‹ $TqV 2 'š ¸ i]  c ` ” [ " YTh 2 P ] ^ – e $TqV i q!$…&zt i] [ © VT p Uc  ° VT Yo $TqV i© !º  e i’ – e VT f` .

 ­ rUž i° f† s r[ i riYˆ is $[ ˆ… $i ˆ[ Ys2 ‚– o UR ‚–  $ (X}&© [ x q!$…&zt i]  ¡[ iR )&© $ f  fe Œ V ‚Œ VT f` !ª iR U’ iw2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ m= X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" z¦ $] © q!$ &zt f ‚Œ c  h u   i‚T i‚Œ 2 /† c© $TqV !$[[Y © f ] ^   .

 [T ‚Œ ]  VT ‚ƒ ® ©  ‚ƒ f c T U] q!$ &zt2 /  U’q© q!$ &zt « ‚Œ ‹ $Œ %…X( U] <…X(2 7[ x q!$ &zt $  .

 UR [ x ‚– x ‚Œ Y— c  (X}&© š i] U Y— c VT e $  Y …[ …[ Y Y 2 $ in e ’ ^ f.

 $TqV u© T T Y¯    u ™ f.

 $TqV u U] f[ !  T UV fe jTu ¡[  u ™  jT[ ! – &Pœ'&P ` « p U u ™ š ]  [q f ° $TqV i f.

 $TqV u eT ‚Œ qdT T2 '^  e f UV $TqV &Pœ'&P $ ‚ƒ \T.

 U] ‚ƒ id Y¯ ‚Œ   hq $ ‚– m2 ` .

 `T š[ †© ! – &Pœ'&P ‚Œ Y— c 2 z¦ $] © T T u !e ! &Pœ'&P T ‚Œ ‚Œ id fe UR e $  q!…&zt ]2 (– ^[© VT ]q ‚Œ u jTqe !º  Y— c ®  ‚–  ‚ $ (X}& f ƒ ` ¡[ &Pœ'&P ‚Œ Y— c ` fe Œ &Pœ'&P UR e $  q!$…&zt ] š2 VT ]q ‚Œ  a[ $   32=2 n w $º © .

 UR $‚ƒ Œ  %%© .

 jT[ UV ƒ [ ^[ U e ’ ^ iT $  e $  q!$…&zt ] š U] U $TqV &Pœ'&P   f !p u ‚ª !ª Yo ” !.

‚ƒ id œ‚ƒ \T.

2 ‚– o UR (X}&© [ x f  ! i] – Yª   q!$…&zt ‚ƒ \T.

2 /  U’q© Yo $TqV i ‚ƒ \T.

 š ` \uq $[ a ƒ ` Y[T f U $TqV ‚Œ fª U]  Y.

e $  q!$…&zt ‚ƒ  r[ ˆ\i q!$…&zt $ˆYY T!ˆ$s ‚Œ Y— c ` « p e $  ] [ ‚Œ p p[ « r[$ˆYYˆs2 Xo $TqV i ‚ƒ id © ° f © i o[ $d [ x  ! U] Yo $TqV i \uq $[  ƒ [ \ p $‚R Y[T f fª jT $  $TqV U] Y.

e $  r$ˆYY T!ˆ$s š ` ’ ‚Œ ] ] 2 ([ $‚ƒ Œ ‚Œ  a[ $   32g2 $ [ x q!$…&zt f  ! © Yo $TqV i $d iw Tqe ‚Œ p ‚– o UR U fª jT $  $TqV 2 )° f $ [ x  ! © ƒ ` $TqV i ‚Œ .

p  i f fª T jT $  $TqV ‚Œ p © u ‚Œ † e   p 2 Tq d © n w $º YˆTiˆ$ Y¯ ” ! ¨  — q!$…&zt $ ˆ'ˆ4 T T.

  ] Y¯ o $TqV i [q f 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ mC X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

 W P ?sz %" %" 7 / Y— c VT e $  q!$…&zt Y Y © ‚Œ  a[ $   32=© ‹ ‚ƒ ® š ` e Yo f id c UV ^ iT ‚Œ ” .      !"  ! V : " c W P ?sz { W+ 23 64 { W+7 " V | L .

 ¨ – e q!$…&zt2 /† c© f.

 $TqV u x g $   ‚Œ u ™ ]  $‚R f.

 $TqV u x 3© f ] U $TqV i ‚Œ qdT T2 /  U’q© ž ± u š U]  – e YŽ \e i rYˆ Š$ Š $ˆ$ˆ$ ˆ[ Ys2 X[T f u ™ ]  © f.

 $TqV u ‚Œ ” fd ]  fd i † Œ U] o U YŽ \e i $d ‹ fd i !º  Y— c  Y.

x o rYˆjTˆ ˆ T!ˆ$Ys2 '‚Œ i© (X}& ®  Y.

x o )& $d ! U YŽ \e i2 'Tqd ” ¡[ U ]q i] Yo c $Œ Z%)& U] ^ iw UV Uh V ‚– † ‚Œ© fe $n z ° )& U ‚Œ ^ Tqd f R T (X}&2 )° f © .

 UR ©  iR [ x ‚Œ e fe  ƒ© e š † R – $ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ mk X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" e fe2 Tq d © Tqd iw º Y[T Yo YŽ \e i   ‚– o .

 UR  .

© « š Y.

x o ‚Œ Y— c i] f [T2 – e q!$…&zt Y¯ Y—[ ^ i‹ $TqV  ‰T ° ^ !e l fd $TqV f o ‚Œ r Yˆ $ T $ˆ [!iˆ [ ˆi U[$[ Ys2 '‚ ™ ‚Œ u iT’ ª $d © z ¸ š fu " qdT T $TqV i© ] f R ˆ i T   š U¶ i] f  e 2 Tq d © ° ® Yo $TqV i z e f  e f ] – e q!$…&zt o[ $d )& š fu " Y—[ T e  i‹ $TqV © ‚ q!$…&zt f š ` h ! $ U ” .

  f.

 ^ iT ] f !p i‹ R z© ”q $[ fu $.

 r[s $ x o ¡[  f.

 ^ iT f i‹ rˆ$$$…Š$ˆˆ [ [ !ifYs ‚Œ ” .

 .

 z2 VT ]q ‚ƒ \uq $[ † T u  !p Y[© U† c© '&P ‚Œ ` Y[ ]  &P !ª T © i] Tqd ” ¡[ U h ^ iT2 “ YTh \uq $[ VT ]q š ` $ fu F¾© \ YTh i‹ $h [ .

 UR ^ p Uc o[ $d } qdT T U ” .

  š }  ‚ i] f ‚Œ i‹2 )  c ` – © ¼[ i] .

 UR ^ .

 ^ iT ‚Œ Tq $  $d Fbb )! œY   \ YTh h š ^ iT h ’ ‚Œ u h – Fb…g2 /V – !u © } \ˆ h u  i‹ UV š ^ iT i] Yo Ž ¯ 2  i‹ UV š ^ iT U  U’q Y¯ f† – e $ Ž ¯ © UR Yo " id ‚– x UV .

 ^ iT© U] Tq $  h i‚Œ .

 ^ .

 ^ iT [© z…&) Y¯  x  c dT jT[ $a  U u !u ” .

 ^ iT f !p i‹ R }2 /  U’q© ¨ ^ u iT’ ª $d © iw š [ – e $TqV i ‚ ª $d š ` ‚Œ `T $¦ $  † T u 2 Tq – e q!$…&zt o U $TqV i $h [ © š ¸  e u — ! !    $ &Pœ'&P R T ] [ ] .

‘ i ‹ T f· 82 )° ® $d iw Tqe š ` ‚Œ \ YTh i‹ h ˆ  T.

UV u  &Pœ'&P© ‚ ^ \ YTh i‹ $h h i f˜ UR † ‚– .

 [ UV °  YTh $TqV &Pœ'&P2 / ^ † ]q  Œ iw  ‚ƒ  e Ë i i‹ u  r[ Šˆˆ![f ˆ$$$ $[ ˆs $ fu F¾ U] ‚ U’q Y¯ jTqe p e Ë i i‹ ‚ q!$…&zt r ˆ q!$…&zt $ˆYT[i ˆ$$$ $[ ˆs2 Tq ^ !  $  z ‚Œ  † ‚ƒ \Tqd  f` Y UR &Pœ'&P q!$…&zt© ‚  † ¡[ U ‚Œ  ’q Fb…g ° h i] f ±2 /  U’q© U .

 Πq!$ &zt UR z [ i Yo fe Π.

^[ ƒ [ fx  r$T $ ˆs ± U] † u  U¨[ u f ] [ ]  ]q !l YT  [T2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ mQ X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" /  z U] q!$ &zt ‚Œ p Up $ ®  ˆ© d fu " ‚–  ^[ n $ª d ° ¯ – 2 /† c© eT – e q!$…&zt  ‚Œ i‹ f ` c © U $TqV !  $  z š ` [q i’ x ‚Œ f† [q U  u Œ `  !  $  ˆ p f·2 VT ]q Y¯ fe z $TqV i  }%<Y !p h [ – 2 d © $  x ] š© U fe Œ q!$ &zt U] z š ` \ˆ ‚ i] – e $TqV i UR [ – e u  $  2 $d iw Tqe © š ®  Yo $[ iT’ ‚Œ $[ .

 UR $‚ƒ Œ ‚– x $ (X}&2 Tq d © U z U] q!$ &zt ‚Œ p Up ^ ˆ f [T $ (X}&   T Y¯ i] Yo ‚–  ^[ n $ª d f ° ¯2 #7# ^ w| _mF8AKd dKmO ~ d9_ >‹: dq R U’ iw pT $  U ™ š[© \— iw q!$…&zt iR U’ iw rqY[i…i[qˆ$ q!$…&zt $ˆYY s© VT e© \— iw [ [ ˆ rTi …[ ˆ [ $ˆYY s© U] \ † T R ^ ] Tqd ƒ [ …  Y.

U’ iw † Œ2 )    – u UV U \— iw %…X( ‚Œ ‚[ $[ $   32C2 2 f.

 iR U’ iw ‚Œ VT f`  rq [[iiq $iiˆs !ª iR )& ‚Œ ` !º ]T \ © ž ^ f.

 U’ iw ‚Œ hT   ! ¼ ‚Œ ` !º ]T $Ž 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ gb X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  # ‘ >4 . )} It IE 2 It H _ " U TA] P T T.

  ‚Œ p $  T f· 8 $d fd %…X(© iR U’ iw Y¯ ’ f.

 $TqV u r[ f.

 $TqV u $ $‚ƒ Œ  fd f [ s [ ^ iT ` $TqV 2 /R ‹ f.

 $TqV u© z Y¯ ‚Œ † f˜ U] ‹ f.

 $TqV u ‚Œ † f˜ z ‚ U’q ‚Œ ™ š[ $d ! UR [T2 .

 ™ š[ fd © ![  .

 ® Œ  e © ] ] ‚Œ jTqe p !ª f† ‚R f.

 $TqV u© Y– VT e r ˆ Ti[ Yˆˆs© U] i‚Œ ] Tqd ‚Œ h  U $TqV 2 h u ^  i‚Œ ]q ‚Œ io[ a !ª YˆTiˆ$ ‚ƒ \T.

2 }d !u ‚ ¨[ r$ˆT [ q Uˆ$Y s ‚Œ ® ‚Œ VT f` !ª [ x q!$… &zt U] š Y¯  e jT $  \— iw † x .

 r ˆ $[ ˆ [  $ˆYY s ` $[ ’ Œ  ! ‚Œ ™ š[ † \ 2 T.

 ® © $ $‚ƒ Œ  fd f [ © U \ [ ˆ ¸ ‚Œ VT f` !ª YˆTiˆ$ ‚ƒ \T.

2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ gF X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  $ ‘ >4 . )} It IE 2 It H _ " m TA] T T.

  ‚Œ p T † T ‚Œ  U] o e $  iR U’ iw ‚Œ i2 R U’ iw T T.

  ¸  !  [ x q!$…&zt !e U $TqV š ‚Œ u ™ ]  [q f 2  ]q ‚Œ Y— c !ª  ¡[ x " )& q!$…&zt $ T T.

  ` jTqe p š qdT T $TqV i [q f 2 / \— iw iR U’ iw .

 UR fd <…X(  .

 UR U \— iw %…X(2 Tq d © n w $º YˆTiˆ$ )& $ ˆ'ˆ4 pT $  io[ a p  $TqV u T T.

  U] ] Tqd ‚Œ Y— c  $TqV ‚ƒ id ‚ ‚Œ dT u $ c 32W232 / \— iw iR U’ iw <…X( ‚Œ ` ‚R  – u jT[   32k2  fd $TqV u ‚ƒ \T.

 ž i ¸ o[ $d ®  jTq $  \— iw iR U’ iw T ‚ %…X(© ° ® š Y.

R $ ’ Œ ^ † " ‚Œ Y— c 2 .

 UR U jTu !   .

 $d fd 4(© T T.

  u š fu " T ‚Œ fd   ]q ‚ i] $ ^ !‚R T d $‚R f $Tq ’ U] .

2 % š© p  $TqV u u ‚Œ ‚T d — R  e !p T T.

© U] Y¯ f š Yo 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ gW X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" VT f`  o  rq [ $is ] R  [ Y.

$TqV ¨ iR )& $ $‚ƒ Œ ]q2 .

 UR $TqV    Ž a r[ ˆYY[ˆYs $d fd }(© Yo † x  ¡[  [ Y.

$TqV š ` ‚Œ Y— c $  U] U2 'š T © U \— iw $ $‚ƒ Œ ]q   ‚– o UR U \— iw %…X(  ‚ƒ 2 )& š ` VT f` U VT e© i‚Œ ] Tqd © U] \ [ ˆ 2 Tq d © $ $‚ƒ Œ ‚ƒ id ‚[ ‚Œ e i’ f T T.

  ‚Œ   a©   q!$ &zt f ` ‚Œ Y— c U  in ]q T T.

  f `   ! &Pœ'&P2 Pd )( ‚Œ ®  $TqV )4)X© `   i] ^    –  Y.

!º U $TqV ¨ VT e !] $d ® ] Tqd UR p  .

 [T ® F ƒ `2 /  U’q© U p $TqV )( u ‚Œ VT .

 ^[ ^ e !] id jT[ U] – e io[ a o  [ Y.

$TqV !ª )& i] f ` o ‚Œ2 #7$ GA :Og :G8 *6 $ © T T.

  š ` $ VT $ f [T ‚ ‚Œ  a[ $   32Q2 P !’ T © T T.

  ª U] $   %&(% r ! s2 $ $  ]q© T T.

  f ‚Œ !e .

 UR .

 2 $‚R f ‰ $[ !h x Yo id i ] ^[ T T.

  U]    T T.

   u " fw .

  !º  Y— c ¡ c $Tq ’ T d ` U] $   &8/ r † o s© %&(% i] $  ‚Œ Y— c ¡ qeT f !’ T © f T T.

  ™ ‚Œ " fw UR .

 © š ‚ƒ Tq` Y[  $ ^ $  f ‚ &8/ ° 8% r$‹ s2 % V A/  / 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ g3 X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  &8/ i] $  ‚Œ Y— c f T T.

  ™ Y¿ Y]  U U] T ^ iT2 $ $  ]q© T T.

  ‚Œ fe .

 UR e !] c ` $  2 ) ° VT p[ « 8} ‚Œ  e !p T T.

  © ¸ ‚ i] ³« Y.

’  ƒ  U Tqe e !]´ rˆii z[ 'ˆ $f ˆ$[$q 8ˆ Šˆ$ ‘ z'8s ` ’  e !p T T.

© ^  Y.

]q ‚Œ ®  c † ! T ^[ T T.

  U] 2 &8/ š ` ‚Œ [ ] [ $   i] 8' X{' U] ~< ~„ X{'© c T U] ‚ƒ id š ‚Œ  ! UR .

  [q f 2 ¨ f Y— c ‚ƒ id $o [ $d – Yª „%)&œ%)&©   U  ! $TqV ‚ƒ id ¨ VT T T.

  i]  e Y[ n e ˆ'ˆ4 ®  ƒ ` r\h \«s2 ¡ c ` ‚Œ U] Tq $  Yo  ! š[ ‚ƒ id ‚Œ u $ ‚– m© š i ˆ'ˆ4 Y¯ ƒ [ e ¡[  d $TqV ¨ ‹ T T.

  ª $  $TqV † o r[ Uˆiq $[ Y s U] — ^  i T « ƒ [ r … $$ˆ [ Ys $ ‚ƒ \T.

2 )‰ i] ‚ƒ id $ $  8' X{'   U $TqV ‚ƒ id ^ iT ‚ƒ ® U] ! T VT f` FœW VT š ` o ‚Œ2 $ $‚ƒ Œ f š Yo $TqV ] ‰ $[ $  —[ Yl ƒ [ \ p © Yo YŽ \e ƒ [ ` d i] f o ‚Œ© U] ‚ƒ id Y¯ ‚Œ e i’ $  ~< ~„ X{'2 $ $‚ƒ Œ ]q© T T.

   o  ¡ c $Tq ’ T d ` f c i Yo  ! ‚ƒ id 2 8% i] $  † o h© ] f T T.

  $ $  ]q š Y¯ ¡ $  iR ƒ [ ` i] u Yo dT [ T 2 n ]q Yo  ! ‚ƒ id f ‚Œ Tq $  U] U  U’q  $TqV ‚ƒ id Tq h š ` \uq $[ i] Yo $Tq ’ T d ` Tq` Y[ $   &8/2 $ ‚ƒ \T.

© T T.

  š ` p f· x ’q ` ‚Œ [ˆ ^ T a e ‚ ‚Œ dT u $ ‚– g2 e !p T T.

  U ^ p[ « 8} ¡[ š U] ^   ! r ˆ$ [i Š$[ s f ` š ` [ š Tq` Y[ $   &8/ f  e 2 /p $† ¡[ e !p T T.

  Y¯ ‚Œ T h c !  .

  Y[ † h  ¸ š ` !e e š e !] ] ] $ š U [ ¡[ T T.

  ‚Œ o 2 #7% =Œ kN d8.= ` š Ž UV iT ^ iT ‚ƒ \T.

 \Tqd jT[ h u  iR [ x© U† c  a[ ‚Œ ‚[ $[ $   32Fb $‚ƒ Œ UR 3 š 8}© [ š $d u U Tqe U] š $d u U Tqe f 2 T ^ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” gm .

$ .

      !" iT $‚ƒ Œ $TqV ‚ƒ id i] ‚– o2 }%} Y¯ o r ®q a s U  dT V 8}© Y[T š i] ™ š[2 ) dT V }%} ‚Œ d U]© [ ˆ   e U u ™ ª e !p T T.

  2 T $[ ¡[ }%} ‚Œ T h R z2 7[ x z o U Œ ° ”  }%} X%<Y U] d U] dT V z2 dT V ]q ‚Œ Y— c  U ” .

 ˆ $  o r $d ‹ fd is T T.

  U] U ’   z }%<Y $ $‚ƒ Œ  $TqV i2  z }%<Y ‚Œ Tq` e R iR )&© iR ]q š ‚Œ Y.

i‚Œ  z }%<Y© Y[T š fe Œ n i U] $ F )& X%< U] † f˜ dT V )& ` ]  f.

 $TqV u2 P† ‚R f.

 $TqV u c T U] .

 ^ iT x ƒ ‚Œ io[ a !ª – e † x ‚ƒ $TqV r ˆ i f [[ [ ˆ[ Ys2 % š© – e † x ‚ƒ $TqV  e u [ e $  \— iw )& U] z2 T.

 ® © iR U’ iw Y¯ † d F ™ z U] f.

 $TqV u UR c †  i‹© o ™ š[ U] VT e© Y[T š i]  † T ] jTu U] f [ 2 & … >+ 2a Pb 2L I{ P~ I 5 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ gg X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" &' $ (^ x*  *6 $ ‚– $‚R© n [ ™ u iT’ UV fe $n [ U Tqe UR  l jT[ UV ^ x " U] ° † ¡[  iR [ x f [T2 ‚– ]q Y¯ T h ^   e – UV   $  ¡[  h h $ ^ iR [ x ]q© iR U’ iw 2 ‚– e ˆ Y¯ Y”T – U] ^ ¡ c $Tq ’ c `© ![  $Tq ’ T d U] ž   e !] rˆii Yˆ[$s2 $7! 58Y :OiA J8? :`8 8K :EM _ˆ ny>OKdd :8J~kEJK8 F:O=A:=Oo (  m2F  a[ UV fe $n V ƒ [ !’ [ r iˆUˆi ˆ [ Y $T T$ˆs $ $TqV  UR ‹ fT rU Tqe s š VT ] Š$[ˆÌ Fb Y ![  Fb fT c š f† ‚R !º [T UR ] ‹ fT c YT!Š$[ˆ Ì F Y2 ` T h Yo \ p UV ƒ [ h jT U] † \ © ‹ fu ƒ [ f [T !d $ ° ` f¹ T’ $Tq ’ U Tqe š ` ‚Œ $  !]q ] VT – Up ƒ [ – !u YÌ Fœ3bCWbbbb2 '^ fu ƒ [ ‚Œ  a[ $   m2F U  U’q ¸ š ` ‚Œ ‰ ] Š$[ˆÌ 3bCWbb2Y U] YT!Š$[ˆÌ 3bCWb2Y  A* .

 L O  $ ®  Yš [ © ^ fT c rYT!Š$[ˆYs f [T ¡[ fT š ` ‚Œ Y— c  $TqV ‚ƒ \T.

 ° $TqV ‚ƒ id 2 '‚ ‚Œ  a[ $   m2W[© .

 UR $‚ƒ Œ „%% ‘  $ l ˆ ° r[$ˆ Yˆ $Ts© h u  fT c ¡[ Yš [ ‚Œ Y— c  $TqV ‚ƒ \T.

 r Yš [ ‚ƒ \T.

 ‘ [  i f [$$ˆ$s ° $TqV ‚ƒ id r Yš [ ‚ƒ id ‘ [ Ti f [$$ˆ$s2 )° f © .

 UR $‚ƒ Œ  ¡[ %% $ l f ˆ ° r(  m2W!s© fT c x h U] x Y T ¡[ ‹ fT rfT c b U] fT c gs iT iT ‚Œ « p  $TqV ‚ƒ \T.

 $ f 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ g= X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" ^ fT c ž i š ` ‚Œ « p   i  ` ®  u $TqV ‚ƒ id ° ‚ƒ \T.

2 w ¡[ U h p Y¿ fT c x h U] x Y T $TqV ‚ƒ \T.

 i] U  ^ fT c ]q x[  † T  ! 2  † T  ! ‚Œ $TqV $d ‚ƒ \T.

 ¡[ ‹ e !] U] ‚Œ ® U] c † ž   e !] fª r [i ˆii Yˆ[$s ¸ ‚ ž   e !] i” ’ r ˆ!$ ˆii Yˆ[$s2 'Tqd iw ¡[ U ž   e !]© ![  hT $n ¡[  † T  ! © Y¯ ‚Œ u e – $ ‚– g2 ˆ ‚  a[ $   m2W© U « p   i   fT c $   %%  † f .

 \x f [T UV ° i‚Œ ] Tqd U Tqe r fT cs ‚Œ h p  $TqV ‚ƒ \T.

 U] ‚ƒ id   ! 2 /  U h p fT c  u .

 [T .

 UR  e !] i” ’ ` $ ‰T d $a \uq $[ ^[ $TqV ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

 ^[  e !]© † !h .

 \x ‚ƒ \T.

œ‚ƒ id f ` [q l o © U† c© $d V u fT id e rŠ$[ˆ !q Š$[ˆ ![YYs2 Tq d © š š ` [q l $d V u ’ – ` † UR  ° † i‚T i‚Œ f [T à  ‚ Yo [q l U] Yo f [T $ i‚T i‚Œ !h .

 \x ‚ƒ \T.

œ‚ƒ id 2  A/ 2a Pb 2L 2 5 f 6 b DO IK €DO )& " DO N UU 23 %' %" %/ 2E iUU 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ gC X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" '^   ‚Œ  a[ $   m2F in ‚Œ \ˆ ‚ hT $n fT l jT [q hT $n fT  F 2 hT $n fT ]q ‚Œ c  u „%% U] %%2 '] hT $n fT l jT © f   UR %%© ž š hT $n fT [q e [q hT $n fT  W© ‚Œ e fe ] $d  U ®  rˆ\Y ˆ ˆs UR ^  .

 o[ $d dT T­ 37}} %…X%)& ƒ2 $7" D UŒ :O=m? kz U` L=S $7"7! *M8 =mW >‹: dq U` L=S '‚ ™ ‚Œ V ’ $  l jT[ UV $Tq ’ U Tqe ª ‚– W© $TqV ‚ƒ \T.

 o[ $d U  fd ” [  Y.

$o [ r~$ [i „$ˆjTˆ q %UY )Ti iˆ\ ‘ ~„%)s2 ˆ ‚ u   ] Tqd U’ iw ‚ƒ \T.

 š ` ‚Œ \ˆ ‚  i‚R ] Tqd ƒ [ …  Y.

r\ˆ   m23s© – ] ‹  — ] Tqd r$ˆYT$ˆ ˆiˆˆ s ‚– x UR Yš [ ~„%) $ YT.

 fu fw o ~„%) r~„%) Yq!i ˆ$U[is ‘ r $ $‚ƒ Œ $TqV [ [ ˆ © Y¯ « š  i‚R ] Tqd  [ ˆ s2  3 K 2 It DO )&  .

 UR ‚ƒ \T.

 © fu  Yš [ ~„%) ‚Œ a UR ͊ Ì Fg f(§2 7u e o T œT T o[ $d „„ r[ „„… ![Yˆ $[ Y ˆ$œ$ˆˆUˆ$ iˆˆ [ s© VT ]q ‚– x UR  Y.

ihq T ŠY Ì Fgbbb 2 |„„© UR |„„ i] f† ‚R „„2 – Up ƒ [ Y ‚Œ p ¼[ $  $‚R U  U’q š ` ‚Œ \ˆ ‚ ƒ [ ihq T ¡[ o T œT T o[ $d „„ r[ „„…![Yˆ $[ Y ˆ$œ$ˆˆUˆ$ iˆˆ [ s UR '„„ Ì Wbmk2 VT jT[ $a  u `T i] ° ® – Up ƒ [ Y ‚Œ R T $ ° † $Tq ’ U Tqe « ‚  c ` \ p ^ fu ƒ [ f [T U] š f  ° !h x $] !T UV o T œT T c ` ]© à   Y.

ihq 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” gk .

$ .

      !" T \ p 2 $ o e© o T œT T o[ $d „„ UR ' „„ Ì Wbmk U]  Y.

ihq T ‚– x ŠY Ì 3b2CW )(§ i] † Œ ^ !"  $TqV  $ – © à  ^ !"  fu Fg)(§ U] [ – 2 Tq d © .

 UR ^ !"  $TqV ± – © f† ‚R „„ ± – U]  Y.

ihq T ± – ‚– x ¸ š ` ‚Œ Y— c $h .

2 /† c© .

 UR  !"  $TqV $ fu g )(§© f† ‚R '„„ Ì gFW U]  Y.

ihq T ‚– x ŠYÌC2=k )(§ š ` Y¯ ¡2 ) iw iT’ ` h ’ fu  Yš [ c Fg P(§  š i] š š ` – u š[ U $` f[  e !p T T.

 [ e Z%)&œ(X}&œ2 7u Y— š [ f† ‚R „„ U] fu  Yš [ c ͊ Ì Fg f(§©  Y.

ihq T Š YÌ ÍŠ2 '„„ Y¯ i] ! Y.

rTi iˆs ° ‚R Y.

rYT!Ti iˆs ¡[ .

  Z%)&œ(X}& Š$ Ì 32km )(§2  e !p T T.

 [ e Z%)&œ(X}&œ rTi ˆ Z%)&œ(X}&œ ˆ$ [iYs f š š ` ‚Œ $` f[ ‰ ] UR   – r[ Y iˆ if $T $qs2 '] fu  Yš [ c Fg f(§© fu  Yš [ c $n a ͊iÌC2g f(§ ¸ ‚Œ \ p  2 )c dT c ` ¡[ fu  Yš [ c $n a š i] $TqV Ti [Y œ!$[[Y o[ $d )4X„' ] Y¯ ‚Œ u iT’ Y”T – $  m2W2=2 '^ u iT’ ž i $  ]q U] ^ ‚– e ˆ Y¯ u e fu  Yš [ Fg f(§ $¨ f ‚Œ $  !]q $¦ $] ˆ  f 2  A* .

 L # %& DO )&  '‚ ‚Œ  a[ $   m2m© $ V  Y.

©  Yš [ c ‚ƒ \T.

 ‚Œ ’ Œ i U] $ ^ f.

 ] Tqd r$ˆYT$ˆ !ifYs© – ] ‹ f.

 ] Tqd ![  FW Yš [ c id e [T ‚– x 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” gQ .

$ .

      !" UR !"  f.

 ] Tqd [ p $ Fkb f(§2 '] $[© ž š Yš [ c % f Y— c º ª ^[ l  ‚ƒ \T.

2 'Tqd ” Y[ Yš [ c % f ‚Œ Y— c  !h x $TqV ] i] U  š š ` $® UR  Y.

! [  ri[i Yii[ $ Š$ˆjTˆ qs T $ .

 ° T T ¡[ e !p T T.

  2 ( jTu i] š š ` u pT ‰T [ f Ë i r [q !ˆ YT!Ɉ T $$ [iiq  ˆ$Šˆ$ˆ ˆs© U† c© ! [  !p $ž 2 l Y.

Yš [ c $d Yš [ ‚ƒ \T.

© ![  Yš [ c %© U  U’q !º 'Y Ì FW2 'z4 Î F© UR 'z4 i] Y.

i‚Œ  f.

 ] Tqd 2 ° ` f¹ T’ iR U’ iw ’ $[  Yš [ ‚ƒ \T.

 š ` ![  !h x Y.

i‚Œ f.

 ] Tqd ]© $ fu ¨ = f.

 id R $d Fbb f.

 ] Tqd 2 VT ]q ‚– x UR !"  $TqV ‚ƒ \T.

 [ p ¨ fu F )(§ id R † h fu Wb )(§ UR  e $h Tq‰ 2 '‚ ™ ‚Œ !] e $ ‚– W© VT ]q [ i x $h [ UV † i  $ !"  œl  ¡[ © † h ¨ š ° † iR U’ iw2 Tq d © ‚ ¸ ‚Œ V ’ $ ‚– W© ^ qdT T UV  Y.

U Tqe © † h [q ¨ T© ¸ « ‚Œ \ p  š ^ !"  $TqV R © ‚– x UR š R   $p š ` .

 UR Y.

i‚Œ ¡[  f.

 ] Tqd 'z42 (  m2g Y¯  u e – hT $n V ƒ [ …  Y.

 $TqV ‚ƒ \T.

 2 )‹ fT c FY ![  [ fˆ UR f† ‚R !º [T š ] Yi Ìb2gY rFg3=b2Ys2 )‹ fˆ i ![  Y.

i‚Œ  fw T ~„%) r~„%) Yq!iYs f˜ ˆ V .

T $  rqi $ˆŠ\s2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ =b X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  ! A* .

 6 b 23 6! O  DO )& 7 >+ 6 b W" { 6! O  6a DE W 7 >‚ 6! W" { %/ "ƒ W_ 6t 5 „iU> I# IDN DH c 2E DO N L & . DO 23 L & . W. g + '‚ ™ !e © fu  Yš [ c ͊ ÌFg f(§ ‚– x UR ƒ [ fw T ^T c TÌFœ ͊ Ï ==2CÐY rWbmk2Ys2 ˆ š ] ! ƒ [ fw T ~„%) i] l ¡[ ƒ [ fw T ^T c U] VT ] V .

T $  }2 ˆ ‚  a[ $   m2g© \ p [ VT ] V .

T $  © V .

T $  !  ‚ƒ U] V .

T $  ª $ © ‚– x UR C U] Y T fw T ~„%) $d F fˆ2 VT ] ¡[ V .

T $  † \ © ‚Œ $  !]q jT[ – Up ƒ [ – !u Y© ‚Œ ‚[ $[ $   m2g2  u n w $º © $ $‚ƒ Œ V .

T $  !  ‚ƒ © VT ] V .

T $   fw T ~„%) T d ¡[ fˆ   iR – n © Y UR ^ fw T ~„%) ž i2 'Tqd ” ¡[ U ]q « – u i] ih q ] ! fˆ b2g Y f Y.

i‚Œ – Up ƒ [ Y $d fˆ rFg3=bs f [ e C2 'Tqd ” ¡[ U \ p [ VT ] V .

T $   ![  [   7/(% X2 $ “T” $‚ƒ =F X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" F2 ) V .

T $  ] – © ° ® i] f T eT \ UV ° †© ‚ š i $ª d š iŒ $  Y.

 $‚ƒ ° ! f ] $‰ i[ $TqV i] $h $ © U† c $ ^ e !] f† ‚R $h iR 2 ) VT jT[ $a  u R i] V .

T $  ] – f u in ] ¸ š iŒ .

 UR ^ e !] iR © ® $‰ i[ $TqV i] $h $ $ ^ $‚ƒ Œ ‚ U’q2 $ ^ e !] iR © eT T YTh ‚ƒ $TqV !p R !ª ‰T – i] !ª Y[ i † T ” ƒ [ ‚ r$ˆYT[i ˆ Yˆ$Y s f ‚Œ !u U !ª V .

T $  © Yx  !l YT  ” ƒ [ fd U Tqe © U Y— c  V .

T $  ] – © š ` Y¯ f !® Ž ‚Œ Yo l h UV ° " i‚Œ † T T ‚Œ2 W2 '‚ ™ !e © $ $‚ƒ Œ $TqV Ti [Y œ!$[[Y o[ $d )4X„'© V .

T $  f « ![ ¡  † ¡[ ” ƒ [ fd ’ Yo ] ž ![ ¡  † ¡[ Yo f [T UV ƒ [ ^[ ^ $TqV T ‚Œ ¨  e !] id jT[ $ U $TqV )4X„'2 $   )4X„'© V .

T $  ª $ U  U’q ] ‚ƒ ‚Œ  e 2 /  U’q© U Y— c ¡ qeT V .

T $  ª $  i] $ $TqV o[ $d )4X„'2  u n w $º  VT ] V .

T $  f [T š ` ‚Œ Y— c  VT fT c f [T $ ®  fT 2 ˆ U† c© $TqV Ti [Y œ!$[[Y o[ $d )4X„' š ` !p e $ ^ fT c ] š .

 UR ^ $‚ƒ Œ Y— c V .

T $  ª $ © ® U š id fe UR ] T V .

T $  !l YT r[ [i qi $ˆŠ\ Uˆ$ˆ[s© Y¯ « ‚Œ c UR ^ fT c ]q2 P \ˆ \ UV hT $n V ƒ [ ‚ƒ \T.

©  f.

 ] Tqd ‚Œ V ’ ª $d ![  FW Yš [ c $ YT.

 fˆ ƒ [ b2g Y© ‚  a[ $   m2=2 /  U’q ‹ f.

 ] Tqd ![  FW2C Ì km  — ] Tqd .

 UR $‚ƒ Œ V .

T $  !  ‚ƒ U] FW2= Ì CW  — ] Tqd .

 UR $‚ƒ Œ V .

T $  ª $ 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ =W X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

 g + . W.      !"  " & 3 K DO )& P3 " L & . n ˆ 6t 5 „iU> K ‡ 6! 23 D 2S M + n †\ # } 3 K " + 6& 3 K 7 # A* . DO S … I3S n † 6t 5 „iU> K ‡ 6!7 yE L & .

= :KJ ZbE U` L=S 7 ` o u VT e ‚ƒ \T. DO S … I3 n † 6t 5 „iU> K ‡ 6! $7"7" GA : 8. W. a 5 6_" DO )&  P3 " L & .

  h jT r i f ˆ$ˆ ˆTi[ s© e !p T T.

   u  fd $TqV ‚ƒ \T.

2 '‚ ™ V ’ © ‚–  – u   fd $TqV $ $TqV ~„%) i] ˜ d ^ fw T [ fu rf  $ˆŠˆ$ˆ ˆ Yq!iYs ™ !e U] $  i‚R ] Tqd ƒ [ …  Y.

~„%)2 $ © ^ fw T [ fu ]q VT ‚Œ jTq ] ^ † T [ fu ‚ƒ \T.

 2 ˆ  a[ $   m2C©  fw T [ fu ‚ƒ \T.

 ‚Œ ˜ U] !d $ ^ fw T ~„%) x h U] x ![ T.

 ® ¡[ ‹ fˆ U] UR fu  V  Y.

 = Yš [ c2 (– ^[© š Yo \ˆ f¯ V  Y.

r[ Š$ˆjTˆ q [ Y [ˆ$ Š $ˆˆ YT![$$ˆ$Ys  3 Yš [ c ^[ † T [ fu T d U] † T [ fu x [2 $ ‹ f.

 ] Tqd © ![  FW Yš [ c $ YT.

 fˆ ƒ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ =3 X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" [ © U  U’q ] ª ”q š m fw T [ fu2 VT ]q n  h u  fT c $¨ ^ fT c ‚Œ Y— c  $TqV o[ $d )4X„' r\ˆ d ª  m2W2=s2 `  fd $TqV jT[ ] !  i‚R  i‚R ƒ [ …  Y.

¸ ‚ i] ` i] u ” $ ^   fd $TqV © e !p T T.

  u o  YTqœihq $T !   jT[ VT fw T [ fu2 /  U’q© f o   fd $TqV  f.

 ] Tqd ] š© e !p T T.

  š ` f « Y— c ^ fw T [ fu $ f.

 ] Tqd š ] ž $ ^ f.

 ] Tqd i” ’ ª V  Y.

© ¸ ‚ i] ^ fw T [ fu ¡[ ^ fˆ ƒ [ [q fT c T ‚Œ $‚R š2 Tq d © U ` e !p T T.

  š ` o  † $T !  jT[ VT f.

 ] Tqd $ V  Y.

[q ƒ [ o[ $d ^ ° † fd $TqV 2 $ $‚ƒ Œ a ia  Y.

fd $TqV [ r [ ˆi Š$ˆjTˆ q Yˆiˆ U qs© fu " o  !  jT” $ V  Y.

i] R 2 ‚– o© fu " † !  jT” $ V ƒ [ © š i] fu " Y— c  fw T [ fu $ ^ fˆ ƒ [ [q fT c T ‚Œ $‚R š© ¸ !p R $ $‚ƒ Œ Yo !e l fd $TqV ‰ $[ [ rŠ[Y [ ˆi U[$[ Ys© U† c© U’ .

 [ ¡[ e !p T T.

  2 ¸  u n w $º © $ $‚ƒ Œ %%© fu " † !  jT” ƒ [ š ` !p R © U  ^ fT c $‚R š ’ † š ` f ‚Œ « p  $TqV ‚ƒ \T.

A ‹ kg :Y aME d9_ >‹: dq nvƒOA F8 KdF Fe=AF Kk _mF8AKd dKmO Add 8k:8:mo 'š T ©  $p x Œ riˆ\ U[iTˆYs ¡[  fw T [ fu Y¯ [q l ^[  Up $† fw T [ fu f [T ¸ ‚ ^[ ^ e !] f [T2 /  U’q© † T [ fu ¡[ e !] š ` ‚Œ \ˆ ‚ i] T‹ [ VT© $ ° ` f¹ T’ ‚Œ a i] T‹ † T [ fu [ VT2 ‚– o UR ™ T d š[ $ Z%)&œ(X}&© T‹ † T [ fu š ` ‚Œ \ˆ ‚ « p ` ’  e !] iR U’ iw 2 š gFb T‹ † T [ fu ‚Œ p ¼[ $ ° ` f¹ T’ © ‚– x UR gFb ’  e !] f [T2 /V ° e © ‹ T‹ † T [ fu š ` ‚Œ \ˆ ‚ Yu ­ ¡[ T‹ u T d [ VT r[  ˆ Y [i YˆT… $[ YˆjTˆ ˆs U] T‹ $o [ [ VT r[  ˆ Y [i $ [i 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ =m X/( 'Tq‰ ) ” . 2 $7"7"7! GA A=„8 : 8.= :KJ ZbE >M >8.

$ .

      !" YˆjTˆ ˆs2 š l  FCb T‹ u T d ‚Œ p ¼[ $ ° ` f¹ T’ © ‹ T‹ ‚– x UR $ Y.

FCb š ’  e !]2 '] $[© ž š 3 T‹ $o [ ‚Œ p ¼[© ‹ T‹ ‚– x UR ’  e !] $d ! $ ‹ š ’  e !]2  T‹ † T [ fu U] hT $n ¡[ š i] Yu ­ ¡[ T‹ u T d U] T‹ $o [ š ` ‚Œ Y— c ‚ i]  ¡[ U ž   e !] r\ˆ d ‚– gs2  T‹ † T [ fu ‚ƒ ‚Œ c † Œ UR ^ e !] T ®  ˆ'ˆ4© ^ e !] ]q ‚Œ « p ] VT ] .

= :KJ ZbE nvƒOA F8 Kd ƒOe=Am E__8 o $ hT $n † T [ fu ‚Œ  a[ $   m2C©  Up $† V  Y.  ’  e !] iR U’ iw rqY[i i[qˆ$ ˆii ˆ ˆYs $ ®  š ’  e !]© ¼[ i] ‚Œ « p ^ † T [ fu o[ $d ®  T‹ u T d ‚ f  T‹ $o [2 4º  i] ‚ U’q© Yo [ ‰T ^[ ^ † T [ fu ¡[  e !] f [T ¡[ ®  ˆ'ˆ4 š ` ‚Œ u `T2 $7"7"7" bm :ˆ : 8.

¡[  fw T [ fu i] .

 [T ^[  fT c id e2 Tq d ©  Up $† V  Y.

¡[  fw T [ fu ¸ š ` f [T ^[ ^ fT c id e© ž ‚Œ \ˆ ‚ i] Yo uq  fw T [ fu2 $ $‚ƒ Œ uq  fw T [ fu© ^ Up $† id jT[ ¡[  fw T [ fu $  fT c i] .

 [T ‚ $   m2C2 /  U’q© U uq  š ` ‚Œ u ‚ U d T‹  i  rŠ$ˆjTˆ q ŠŠYˆ Ys U]   T fw T [ fu – !u ‚Œ  a[ $   m2C© UR i .

 [T h u  fw T [ fu $  fT c© ‚ f [T ^[  fT c id e2 /p $† fw T [ fu $ fT c f U  U’q š ` ‚Œ $  !]q ‚ Y[T  fw T [ fu T d  rfs Ì rbÎ=2ΊŠYˆ rfss =  fw T [ fu x [ rfs Ì rbÎ=2Î3ΊŠYˆ rfss = /R i] Y.

Tqd 2 T‹  i  [q   uq  r ˆ Š$ˆjTˆ q  [ ˆ$ s š T f· UR ] i] Fb© ¼[ i] 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ =g X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

= :KJ ZbE AE :O=m? kz UK K: nvƒOA F8 KdF ƒEO J=d:8~K:K :OKFJ8FF8Eo $ $TqV [ [ ˆ ‚ƒ \T.      !"   uq  ‚Œ i° i ^[  fT id e2 š FCb   uq  f [T ‚Œ p ¼[© U] ‹   ‚– x UR š ’ e !]2 4º U c     uq  f [T ^ e !] i” ’ © š ` $ ‚Œ Tq –  fw T [ fu ¡[  e !] i” ’ U[ [T id e2 VT ]q ‚Œ ° ! jT[ ” f ^ fw T [ fu ‚Œ $TqV UR " i‚Œ [ – Y UR   — ] Tqd ž i© U] ž ‚Œ a i] U " ‚ƒ " i‚Œ † T [ fu r$ˆŠˆ$ˆ ˆ Y [i ˆ ˆ$q !Y s2 $7"7"7# GA : 8.

© e !p T T.

  u š fu "   fd $TqV ‚ƒ \T.

 ‚– x UR ‹ [ ˆ 2 ` i] ‚Œ VT ]q© Y¯ š † T [ fu ‚ƒ \T.

 ‚Œ  ¨ ‹ [ ˆ 2  u n w $º ° † $Tq ’ U Tqe o $[ i] š e  l [ ˆ r[ ˆ [ $ Ys – i] š e [ ˆ ` h  $º ^   ‚Œ V ’ e f h e i] ‚– x UR [ ˆ U’ iw – r[ Y iˆ qY[i [ ˆ [s2 o $[© l [ ˆ ‚Œ p ¼[ !ª Yo  ¡[ † T [ fu Tqd ! UV l [ ˆ 2 % U’q© eT  † T [ fu  h ‚Œ  ¨ VT [ ˆ U’ iw© ^ [ ˆ ]q f ` ‚Œ ” u ‚R š  e !p T T.

  U] ^ [ ˆ š ` ® ‚Œ \ˆ ‚ i] l [ ˆ – 2 Tq d © ` – u š[© Y¯ š [ R [ ˆ ‚Œ Y— c Y[T ”q … $ $‚ƒ Œ [ [ ˆ r(  m2k[s©  fw T [ fu ¡[ [ ˆ x [ ‚Œ  fd  Y.

UR  fw T [ fu ¡[ [ ˆ x h © UR i V  Y.

i] 3 Yš [ c2 $ $‚ƒ Œ !.

[ ˆ r(  m2k!s©  fw T [ fu [ ˆ x ![ U] x ‚ ‚Œ  fd  Y.

!d $ fw T ~„%) x [ ¡[ ‹ fˆ ƒ [ 2 n w $º  fw T [ fu [ ˆ ![ U] ‚ « ‚Œ $TqV $  fw T ~„%) ¡[ ‹ fˆ2 … ¸  i‚T w d i]  — ] Tqd [ ˆ fw T [ fu  [ ˆ ] š© U] f š † T ] ‚Œ $TqV $d 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ == X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" ^ [ ˆ f 2 /  U’q©  fw T [ fu ¡[ [ ˆ ] š f !p ‰T !ª $TqV ¨ ^ [ ˆ f $ ®  e !]2 z¦ $] © $ $‚ƒ Œ !.

[ ˆ © ’ fw T [ fu V ƒ [ ¡[ [ ˆ x ![ U] x ‚ ‚Œ u !R Y UR [ ˆ x h U] x [2 VT ]q ‚Œ i] ` R l Y.

† T [ fu $ $‚ƒ Œ ® m [ ˆ 2 ƒ© VT ]q ¸   dT o e fu " ˆ ¦ ^ Yo !e l fd $TqV $h [ 2 Tq d © VT ]q š ` ‚Œ VT « o[ $d $` Ua š i] U  fd f [ m [ ˆ Y¯ ‚Œ c ¡ qeT ^ $‚ƒ Œ UR   h ri !i qs2 w ` ^ i ’ fw T [ fu [ – [ ˆ x h U] x [ $ $‚ƒ Œ Y— c !.

[ ˆ š i] š u e $º ^ † T [ fu ]q Y¯ ‚Œ Y— c ‚ i]  ¡[ U ž   e !] fª r [i ˆii Yˆ[$s $ in e !p T T.

  ‚[ T ‚Œ q ¡  UV Y.

i‚Œ [ ˆ $ ®  e !]2 /  U’q© U hT    † T [ fu ¡[ [ ˆ x h U] x [ Y¯ ‚Œ o ® in ] f c T U] Y.

i‚Œ [ ˆ 2 $7"7# Ž dq ZW :O=m? :b8 U` L=S '‚ ‚Œ u iT’ $ ‚– 3© iR U’ iw [ e UR  iR [ – © ] c ` – i] e iR )& !º  fd $TqV u r %" A !I%s2 ™ fe ¨[ Tqd iw – !u ¡[ Z%)&œ(X}&© š i] ^ iT ‚Œ Tq` e iR U’ iw $  f.

 $TqV u r$[ Y$ 4ifYs UR f† ‚R ] š2 'eT \ e – UV hT $n f.

 $TqV u© ™ io[ a ‚–  ‚– o UR ‚–  ‚Œ io[ a (X}& • • $ $‚ƒ Œ $TqV [ ˆ – © « š ` š .

 [ f.

 $TqV u – f† ‚R  ‹ 82 $ $‚ƒ Œ $TqV VT [ ˆ © š ` id e W f.

 $TqV u f† ‚R  ‹ 8© ª š ‹ f.

 $TqV u ‚– x UR ¨ ™ rˆ$s $ $‚ƒ Œ  fd f [ ‚ƒ \T.

2 VT ]q c w $º © ° ® ‹ $Œ  fd f [ ‚ƒ \T.

 id R !.

[ ˆ © ‚ Y.

¨ ™ U !p R ª W2 $TqV [ [ ˆ ‚ƒ \T.

 ‚Œ T h e – $  m2W2g2 /R hT $n f.

 $TqV u ]q© U \— iw fd $TqV u ‚ƒ \T.

 © ] c ` i] \— iw %…X( rjT $  \— iw ¡[  fd $TqV u ‚ƒ \T.

 f ¸ ‚– o ° ® š d U] Y.

$] !T s© š ` ‚Œ  a[ ˆ   m2Q UR [ T‹ \— iw $d ! † © ‹ T‹ ‚– x 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ =C X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" UR jT $  \— iw ¡[ f.

 $TqV u – 2 T‹ \— iw x W ‚– x UR f.

 $TqV u x W© U’q « \Th ª  fd f [ ‚ƒ \T.

2 'š T © $ $‚ƒ Œ ]q© [ f.

 $TqV u š f† ‚R f [T ‚Œ fe Œ ‚  ¡[ U \ [ ˆ r& ˆ [ )[ s $  h – ¡[   m2Q2 $ A* .

 a 5 6_" " DO N L Ph L ! DO )& G op  ! / 23 oWp W& ! / 7 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ =k X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

# DN  n ƒ " DO N ‰ 6K 64  DO )& S n I3 6 6& L _ DN / %" %" " + =7 & AŠ AsA DO )& S a "/ 23 ‹ + AsA 23" ‚ 6& L _ 7 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ =Q X/( 'Tq‰ ) ” .      !"  % @} It 6K L _ DO )& 7 .

$ .

      !"  & e n W" $7"7#7!  v $ !‚R T d ¡[ jT $  \— iw fd $TqV u© z ‚Œ †  U] Ž U] ‹ f.

 $TqV u r(  m2Fbs2 z  †[ T  $[  i‹ ž i $ f.

 $TqV u ‚Œ u ™2 « p i‹ ‚– x Y[T š š ` ‚Œ Y— c !ª [ x q!$…&zt ‚ƒ \T.

2 $7"7#7" ‘ ’K ZW '^ !u ] T d ¡[ T­ $Tq ’ U Tqe Z%)& r $‚R (X}&s  u ™ š[ \Ž r UiT [i s U] ™ š[ T$! ‚Œ x c   fd $TqV u2 /R (X}&© ™ š[ fd ‚Œ – u š[ ˆ ‚R š i] « š ™ š[ T$! ‚Œ x c   fd $TqV u id jT[ e (X}& r(X…%X( ‚ƒ \T.

 U] …%( ‚ƒ id s2 VT ‚– o ¸ n UR fd [ Y¶ ‚ƒ \T.

 © x i] « š ™ š[ T$! š ` ‚Œ c $ $‚ƒ Œ $TqV %…X(2 hT $n l ` ¡[ ™ š[ T$! ‚Œ  a[ $   m2FF2 )™ š[ T$! Y— c i [ .

 Z%)&œ(X}& FœW©  ! ™ š[ $  ]  © ¼[ i] .

 ™ š[ l  i] zÌFœ32 Tq d © ! \ˆ $¯ r ˆ$iˆ[Uˆ$s !d $ ! ™ š[ T$! Z%)&œ(X}&© .

 UR © ™ ‚Œ [q e !ª U \ˆ $¯ o[ $d t}} rYZZ[ Y ! ! \ Z\ " !& Z&2 &"!2 … [ x Up T ‚– s2 ‚– u UR ! \ˆ $¯ Z%)&œ(X}& © ! \ˆ $¯ o[ $d t}} Y¯ e .

 [ Yo $[ h r ˆ s© ¼[ i] U u ™ š ` ‚Œ Y Y š[  ‰ ] ] f  $[ Tq – U c  f $Tq ’ U] ! R ¡[ ! \ˆ $¯2 .

 UR  .

 ^ iT $h [ ‚Œ ‹ $Œ !ª © U Y— c f¹ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” Cb .

$ .

      !" T’ \ˆ $¯ o[ $d t}} UV o h š ` i] u ‚Œ x ¡[ ! ™ š[œu ™ T$!2 $7"7#7# sA [ maO8k~ vp d9_ >‹: dq ' Uc ¡[ (…&zt iR U’ iw ‚ƒ \T.

 i] ` $† ’ Œ ! † \ ¨  f.

 ! ™ ‚Œ ” .

 !ª ! ™ š[ fd ‚Œ  $  8 $‚R r(  m2FWs2 X.

! c T U] Y.

i‚Œ f.

 ] Tqd ‚Œ h p © Y– VT e ‚Œ a © U] x o  fd f [ 2 ¸  n w $º  U]  — ] Tqd $  f.

 ] Tqd ‚Œ h p Y¯ !p e !ª  fw o [ fu ‚ ‚Œ u !d $d U] ! T VT f` FœW U] Y¯ ‚Œ u iT’ Y”T – $  m2W2m2 'eT l Y.

! ™ ‚Œ ” .

 !ª ! ™ š[ fd iR – Y.

! š ` ‚Œ © x " (…&zt Y¯ $† ’ Œ  ! ™© e .

 ™ š T io zˆŠŠ Ñ Fœ32 ž eT ‚ l Y.

! ™ ± – Y.

! ‚Œ © x " (…&zt Y¯ i° i h u ° ’ Œ ¡[  ! ™© x i] .

 ™ š T io zˆŠŠ Ò Fœ32 .

 UR $‚ƒ Œ $TqV i© $ [ Y.

$‚ƒ Œ© x " (…&zt Y¯ io[ a ’ Œ ™ ! f ` © ¼[ i] x " (…&zt Y¯  ‚ ¨[ [ " r8 $ˆˆ [i zˆT [ qs2 $7"7#7$ z= 8W ’K JsA UV a8: 'T d š[ ‚ƒ \T.

 c w $º f.

 ! ‚Œ ” .

 !ª x " (…&zt ‚Œ ” id r “~zs !ª T‹ T d š[ x ! r(  m2F3s2 '  T U T d š[ ^ iT ™ ™ š[ n u !u U u ™ ª †[ T š ` ’ c   q ¡ iŒ \— iw ‚Œ T h !ª ™ fd r[ ˆi ˆs2 P š T d š[ ‚ƒ \T.

© ! u ™ fd ª T T.

  † h i] $d iw Tqe š `  † T ‰T UR † T c dT© š f ` $ ‰T  † \ 2 4º U x c  T‹ T d š[ f [T  ˆii i” ’ ©  † T ‰T Y[T f ‚Œ u \ $ Y¯ $ª d T d š[© u !u ’ c q ¡ iŒ \— iw ‚Œ T h !ª ™ fd 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ CF X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  Ac X ] ?sz IE 2 It a  N W e DN / " + = e "7  |h K n DO )& 7 '‚Œ i UR (X}&© f U T d š[ ‚ƒ \T.

 ‚Œ ‚[ e  x Y[T f ] $u $[ r T d š[ x s©  c T d š[ ‚ƒ \T.

 e  ! ™ ¡[ ‹ fd $TqV u r T d š[ x ! s2 / T d š[ x    e UR (X}& ` u !u iŒ \— iw ‚Œ T h !ª jT $  ] $u š ` ‚Œ Y— c   T jTu2 )° f © U T d š[  ! ™ – i]  fw o VT e x © c w $º  x o Y¯ ‚– .

 h – U] f š  dT o e T YTh $ $‚ƒ Œ 2 $ © T d š[ ‚ƒ \T.

 ‚Œ x c  h u  fd $TqV u2 'T d š[ ¸ ‚Œ x c  ! T VT f` FœW ‚ƒ \T.

 r\ˆ  m2W2ms2 .

 UR h u  fd $TqV u ‚ƒ \T.

 $¨ )(© ¸ ‚ UR ! T VT f` FœW©   T‹ T d Y¯ f [T .

 UR  ˆii i” ’ r T d š[ ˆii $d ! s ` u !u Yo T d š[ ‰T ^[  ˆii2 '‚Œ i© $ $‚ƒ Œ $TqV o[ $d )4X„' Y— c fd $TqV u )(© U T d š[ d .

 [T UR h u  ˆii e  $ $TqV )4X„' ] š r T d š[ T ˆiis r\ˆ d  m2W2=s2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ CW X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

= VT e ^ iT ‚ƒ \T.      !" $7"7#7% f8?= AY kN d8.

 Tq` l f.

 ! ‚Œ T d š[ ]  f.

 fw o VT e x ‚– x r(  m2Fms2 4 Y– VT e ‚Œ ‹ $Œ ‚ƒ \T.

 ![  t}XP© F=t&)© U] =mt&)© i i‚Œ ‚– x UR W© m© U] = ! $d fw o VT e2 h u  Y– VT e ]q š ` ‚Œ ® $ $‚ƒ Œ $TqV %…X(2 .

 UR  fd $TqV u f © š ` ‚[ $[ Y.

R ] š2 /† c© « š VT e t}XP ‚Œ c $ $‚ƒ Œ $TqV 4(2  q L P~ I 5S 0 M > W 3 >€ 6t ' L c 7 z.T G Œ\S ‡ˆz?>G ŒS ˆz?>G Œˆ7 $7"7#7r “ Lg K: › \ [ ˆ \— iw  ƒ  fw o VT e ‚– x UR [ f.

 $TqV u r $ $‚ƒ Œ T s© U] \ fe jTu e  [ ˆ f [T rT­ ‚ƒ š e  l [ ˆ ‘ [ ˆ [ $ © – i] š e  [ ˆ © l [ ˆ ‚– x UR $TqV ¡[ † T [ fu ‚ƒ \T.

 $d ! ‚ š ` f ‚– x UR [ ˆ U’ iw ’ s2 '‚ š ` ‚Œ   hq $   m2Q© ‹ $Œ id e !.

[ ˆ 2 › \ [ ˆ š ` ‚Œ hT   ˆ VT  f [T ` $[  Y– [ [ ˆ f [T ![   / © " ' W.

 %n oW! v" p© U] ‰ 6K 64  2 e – UV [ ˆ [ [ U] $TqV [ [ ˆ ‚ƒ \T.

 ‚Œ T h $  m2W2g2 $7"7#7t “ Lg ZS8 :M8 =mW › \ f.

 ] Tqd \  fw T ‚Œ  $d ‹ [ ˆ ]   — ] Tqd ¡[ ’ Œ  f.

 ] Tqd ‚Œ h p !ª )& YˆTiˆ$ U   f.

 $TqV u r\ˆ   m2Fgs2 '‚ ‚Œ u iT’ $ ‚– 3© Yo io[ a  f.

 ] Tqd ]q š ` o[ $d  h i‚Œ fd ¡[  f.

 ] Tqd f [T ‚ ‚Œ   hq !ª T T.

  c dT2 '‚ ™ ‚Œ V ’ $ ‚– 3© YˆTi ‚ƒ \T.

 o $d – Yª fT c rFYs2 % š© f.

 ] Tqd ‚ƒ \T.

 ‚Œ \ p ‚ Y.

i‚Œ Yš [ c $ YT.

 fˆ ƒ [ b2g Y© U h p f.

 ] Tqd ‚ƒ \T.

 iT iT ‚Œ o ‚R   7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” C3 .

$ .

      !" ° f.

 ] Tqd © f š ‹ ° ![  [ f.

 ] Tqd id e $  fT  ª V ƒ [ 2 7 i© ‹ f.

 ] Tqd ![  km  — ] Tqd rFW Yš [  $ ƒ [ C fw o ~„%)s rFW2= Ì CW  — ] Tqd $ $‚ƒ Œ V .

T ] ª $ s2 Tq d © ‚ ™ ‚Œ V ’ !d $d © U]  — ] Tqd $  f.

 ] Tqd Y¯ f š $p U \ fd $TqV u f n ™ ‚Œ Y— c !ª •  fw o [ fu ‚ƒ \T.

 ![    — ] Tqd f ‚Œ Y— c ‚– x UR  fw o [ fu ¡[  [ ˆ f © ‚ ‚Œ u iT’ ª  $‚R2 4 T VT f` FœW ‚ƒ \T.

© Y¯ ‚Œ u iT’ VT – $  e ˆ2 • ! Ž ) 6& 3 K DO )& 7 " DO N S % n + n 3 K 23 + / ) 3 K DH c " ‚ ! / 7 P $ .

 š q ¡  UV ^  — ] Tqd ] ‚Œ Y— c   † T [ fu ‚ƒ \T.

 ¸ ‚ † T VT f` œW U] š f š $p  \ fd VT f` © š š ` \ à fd $TqV u e   — ] Tqd š T io ž i2 ‚– o© ª ƒ [ e ’ © T T.

  !e  — ] Tqd ] ‚Œ Y— c  † T [ fu ‚ƒ \T.

 U] VT f` FœW U] š š ` $† ^ iT fd $TqV u  – u ¨ ’ Œ   — ] Tqd † \ 2 ] Tqd U’ iw ] %…X( ‚Œ \ e ‚Œ \ˆ ‚ i] fd [ Y¶ ‚ƒ \T.

 U’ iw r}%X(s $ T­ 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Cm X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" $7"7$ GE 8.= U8?= Z8P !” " U` L=S ` ‹ $Œ $TqV  fd $TqV u ‚ƒ \T.

 U] ‚ƒ id © † \ – i] %…X( U] <…X(©  š ! T VT f` ‚ƒ \T.

 id fe † \ r[YY[ ˆ  i f $i Y [i s2 4 T VT f` ]q ‚ƒ ‚Œ \ˆ ‚ ! T VT f` FœW© « $[ $º   ‚– x  $]  ¨ iR U’ iw rR Fs U]  ¨ iR )& riR Ws2 4 T VT f` FœW ‚ƒ \T.

 id jT[ e $TqV %… X( U] <…X( ![  •   YˆTi id jT[ e %…X(  e  T T.

  ‚Œ p š ` ’ † \ © u VT e© U] u ™ %…X(2 4[    UV ” !.

] Tqd %…X( r ’ Œ  f.

 ] Tqd s© p  $TqV u U]  id jT[ e %…X( (q!$ &zt2 4 T ]q š ‚– o UR (X…X( r(…Xˆˆ X[$ˆ $i [ ˆis ‚Œ p ¼[ (X}&2   YˆTi id jT[ e <…X(© ° ! i]  h ’ YˆTi Y¯  !  T T.

  ] Tqd ‚ƒ id ] U] p  $TqV u ] ` Y— c  $TqV <…X(2 4 T ]q š ‚– o ‚ …&7( r…%( &!YiT ˆ 7$[ [ ˆis ‚Œ p ¼[ (X}&2 • P š VT T T.

  ‚Œ p  ƒ© u š fu "  VT  YˆTi  ‹ 82 )‹  ‚ U’q ‚Œ  ˆ fd VT f` FœW ‚ƒ \T.

2 '‚ ‚Œ  a[ $   m2F=© ‹ fd VT f` ‚– x UR   YˆTi – T d ‚Œ \— iw  $d ! © ![  ˜ z© ™ š[ fd © T d š[ x ! © U] VT e t}XP2  fw o VT e Y[T š ‚Œ \ e ] Tqd U’ iw ‚ƒ \T.

© ¼[ i] e i‚R ƒ [ …  Y.

~„%)2 ] Tqd U’ iw ] ! T VT f` FœW ‚Œ \ e $ T­ ‚Œ \ˆ ‚ i] fd VT f` ‚ƒ \T.

 U’ iw r}%(s2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Cg X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  " A‚ )} It " W/" 5 L 6 0 ‡€\ DO )& 7 # DE O  € # %& 2E # } 3 K 3" n DN %} Pb Wg / 6t ' 6_" DO )& 23 W/" 5 L 6 0 ‡€\7 '‚ ‚Œ  a[ $   m2FC©  fd VT f` FœW ‚Œ \ e  fw o ~„%) T d rid e 3 fw os $ ‹ fT  2 4º   \  fd VT f` FœW e fª T ¡[ fT c©  VT f` FœW ![  ” !.

] Tqd %…X( U] p  $TqV u© š ` ‚Œ ihq $[ $‚R f fe n fT c2 % š U u ™ %…X( š ` !Ž T  $o e Y[T f fe n fT c ] f u ƒ Œ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ C= X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  U u ™  VT f` FœW2 VT ]q Y¯ .

 `T š[ $‰ $ U u ™ %…X( U] š .

 `T š[ ] ! $‰ $TqV ‚ƒ \T.

2 (– ^[© UR U fd VT f` FœW ª !Ž T ¡[ fT c© !º    U u ™ YR –  VT f` FœW©  T T.

  f ‚Œ YˆTi š ` Ž T ¡[ n $  iR ¡[ fT c© fe jTu i]  YTh dT c T T.

 ‚Œ u !R 2 'eT \ e – © ] Tqd U’ iw ] † T VT f` FœW ‚Œ \ e   ![  Y.

  — fd VT f` © ª š ‹  fd VT f` ![  Y.

 — ] Tqd ‚Œ \ p $‚R2  fw o ‚Œ VT e ¡[ ‹ fd VT f` FœW Y[T š ‚Œ \ e ° VT  — fd VT f` c T U] f† ‚R© UV ° Y.

i‚Œ  fw o VT e© ¡[ ‹ fd VT f` FœW2 ‚T w $º f† ‚R ]q š ` f [T .

 UR  fd VT f` FœW f [T2 ) Y¯ ! T $¦ $] Y.

i‚Œ   — fd VT f` $  fT c2 P š©   — fd VT f` š f† ‚R ‚Œ \ p $‚R U] ‚Œ ° ª !Ž T ¡[ fT c© VT ]q c w $º  T T.

  ‚Œ YˆTiˆ Y¯ !e   — ] Tqd ] ‚Œ Y— c !ª  fd VT f` FœW U] š !e ‚Œ  — ] Tqd ] ] %…X( ‚Œ \ e r  — ] Tqd ž is2 Tq d ©  T T.

  f  ! $¦ $] UV hT $n VT f` FœW e – © ![  Y.

i‚Œ † \ fd VT f` FœW U] Y.

 — fd VT f` ] ‹ fd VT f` FœW ‚Œ \ e 2 n – © T T.

  u .

Ž ž u ™ VT x — fd VT f` r $i [ ˆi [ [ ˆYs ` š fu "   $[ fd VT f` FœW [   YˆTi e T T.

  c ` ]q2 /† c©   m2Fk  a[ $‚ƒ Œ ¡[ Y T  — fd VT f` U] fu " ` \  fd VT f` FœW e © [© ° !.

 — fd VT f` 2 '‚ ‚Œ   hq© $ $‚ƒ Œ ° ! ]q© š Fb x — fd VT f` f [T2 T T.

  u ™ ‹ x — ]q U] Y[T š f` $[ z fd VT f` Œ i2 $7"7% *O=m? kz 8?= K: U` L=S tT $  \— iw fd $TqV u ™ ‚Œ u $  m2W23 ![  \ [ ˆ © in š© š ‚Œ u – u ‚ jT $  \— iw  f.

 fw o VT e ¨ [ f.

 $TqV u ‚Œ ™ š[ U] \ re !.

s [ ˆ 2 '‚ ‚Œ  a[ $   m2FQ© o $[ \ [ ˆ ![  [ !‚R $d ! © \ iR U] V ™ š[ r[qˆ$ [ [ }$ˆ… s2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ CC X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  $ .# } 6K  L 6 0 23 c } 6K  L 6 0 7 % Ž ) ! W" { / ) IES !" I3 L e n7 >‚ 4 24 DH c 2E + 6t 5 L 7 & ] ! e n 6& 64  # %& oTiwAp " 6 *  ! 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Ck X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" › \ iR T h U u  fd  fw o VT e ¡[ ‹ ¨ ™ rf.

 $TqV u ‚Œ ™ š[ U] VT es ]  ° VT iR2 % š© Y.

iR   iT iT † h !º UR Y.

f.

 $TqV u ‚Œ 2 / V ™ š[ $† $[ † \  fw o VT e ¨ ‹ iR© \— iw  ƒ  fw o ]q U] \ fe jTu U] V  Y.

U] [ ˆ r $ $‚ƒ Œ  ‚ƒ © U \ ¸ š ` $ V ƒ [ s2 '‚ ‚Œ  a[ $   m2FQ© U V ™ š[ š ` ‚Œ hq ‚  $d Uˆ $ 2 UR f† ‚R |© $ š ‹ Uˆ $ ![  fw o ¨ ‹ iR2 Ä / ” [ jT $   \ [ ˆ ] [ x " $d ! © \ iR U] V ™ š[© ™ ‚Œ R T $ T­ š ` p ¼[ U] u  Y– $TqV VT [ ˆ f [T© ![  ” ’ Už ª rˆ …i $[ Y Uˆ$Y qs© o !n Yš r!ˆ[…Š$ s© U]  fd f [ $  fe hT [ [ ˆ Tq h 2 /] U† c !d ‚R ¡[ Y– $TqV VT [ ˆ ‚Œ ® UR U o ¡[ n $ fe hT [ [ ˆ 2 $7"7%7! K8 K: J‘ ’K ZS8 ZB 8K~:ˆ FS nD} o $ $‚ƒ Œ [ [ ˆ X„4 r(  m2Wbs© š ¨ ™ – rf  fd f [ s U] [ iR2 › \ iR u  fd  fw o VT e ¡[ ¨ ™ $d [ iR2 V ™ š[ Y[T š Y¯ c ™ f [ …  Y.

$d ‹ Uˆ $ iR 2 2 $7"7%7" *gE kg :8K naKJ~ƒEOJ8 o $ $‚ƒ Œ  [ r(  m2WFs š ¨ ™ – rf  fd f [ s U] iR – © x i] \ iR i] $ YT.

2 V ™ š[ Y¯ ‚[ Uˆ $ V ™ š[ l UR f† ‚R |? e ‹ fw o iR ) 2 Ä Ä  " P  " 6  L ! 7 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ CQ X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  :‰ 6K 64  " 6  L ! o|Œ9S |?Œp7 $7"7%7# •_ ZW ZB 8K /R $‚ƒ Œ  fd f [ r(  m2WWs© $ $‚ƒ Œ T © š [ ¨ ™© Y.

iR |© Y.

[ ˆ |?© UR | ≥ W U] |? ≥ |2 c `©   m2WW  $‚ƒ Œ ![ iR r|Ì3s U] !.

[ ˆ r|?Ìms2 › \ iR u  fd  fw o VT e ¡[ [ ¨ ™ $d | iR2 '‚ ‚Œ   hq© $ $‚ƒ Œ ![ iR© ¨ ™ T d ‚Œ \ e iR T d $ f ¨ ™ x [ ‚Œ \ e iR x [ U] x ![2 % š© Y.

fw o VT e ¡[ [ ¨ ™ Y¯ ‚Œ h Y.

i‚Œ fw o VT e ¡[ ¨ ™ x h ` u !u Y.

i‚Œ fw o ‚ [T $d ‹ iR2 V ™ š[ Y[T š ‚[ U] [ $’ Z f† ‚R |? ) | e ‹ Uˆ $ iR 2 2 '  T ©  fd f [ " x U] V ™ š[ o[ $d !u ™ rˆ!fs© x i] UR ‹ Yo fe Œ ¡[ Y.

i‚Œ [ ˆ |? U] Y.

i‚Œ iR |© š [ $’ V ™ š[ ‚Œ p ¼[ ° † f¹ T’ 2 %o[ $d U † T [ fu ‚ƒ \T.

 ¡[  [ ˆ f [T© e !p  jTqe p a ™q ® Œ rY.

i‚Œ  iRs U] [ $’ V ™ š[ ‚– x 2 '^   ]q Y[T š ‚Œ  ! e 2 $ f ™q – ‚Œ !  š $p ] ! !"   .

©   VT [ $’ V ™ š[ š $p ^  f [T ¡[ !"   .

 ¸ š ` ‚Œ !  2 ) u \ˆ \   ]q© ‚ f u o[ U] š f jTqe p ™q ] U] š [ $’ ™ š[ $‚R ] ‚Œ Y— c ’ Yo $TqV ‚ƒ \T.

2 P  š ` jTqe p a š [ $’ ™ š[ $‚R f UR  ™ ‚Œ  ! !ª T T.

  ©  u ! T $¦ $]  [ $’ ™ š[ $‚R ] ‚Œ Y— c !ª  ‚–  ! T VT f` FœW ‚ƒ \T.

2 }‚–  ‚– o ‚Œ Y— c   [ VT [ ˆ ‚ƒ \T.

© x i] o[ $d U   † T [ fu ‚ƒ \T.

 ¡[ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” Ä kb .

$ .

      !"  [ ˆ f [T© e !p  Y¯ jTqe p a Uˆ $ ™ š[ $‚R ® Œ r  [s U]  !    ]q e 2 )  u \ˆ \   ]q© ‚ f u o[ U] š f jTqe p Uˆ $ ™ š[ $‚R ] ’ Yo ‚Œ Y— c  $TqV ‚ƒ \T.

2 ‚– o UR $‚ƒ Œ  fd f [ ©  u ! T $¦ $] Uˆ $  [ ] ‚Œ Y— c  T T.

  2 '‚ fe jTu© ™ š[ $‚R « š ` ‚Œ Y— c  $TqV %…X( ] f ‚Œ Y— c  ! T VT f` FœW2 $7"7r =d:8AKF:”aOEKkAKF: F kX D} '‚ ‚Œ u iT’ $ ‚– m© $TqV ~„%) [ i Y.

iŒ † UV ° T h  p Uc Ti [Y œ!$[[Y [ ˆii© † \ – i] fu "  $TqV Ti [Y œ!$[[Y [ ˆii  ! ‚ $TqV – jT[ fd [ ‚ƒ 2 '‚ ™ ‚Œ V ’ $ ‚– W© i $TqV  ]q ‚Œ V ’ ‚ )Ti [Y œ4$[[Y jT[   Y.

– r)4X„'s2 ‹ $Œ $TqV Ti [Y œ!$[[Y o[ $d )4X„' !ª fd $TqV u )( r)Ti [Y [ ˆis2 / \— iw fd $TqV u )( UV VT °   .

 ‚ .

 UR %…X( r(  m2Qs© UR U] i • $ $‚ƒ Œ $TqV )4X„'© ^ iT .

 [T ‚Œ UR p  $TqV u .

 [T Y— c T ] Tqd U’ iw .

 [T ¨ VT ˆii  ‚ƒ T  ˆ'ˆ4 f [T2 % š© p  $TqV u )( U] ” !.

] Tqd f ` ‚Œ a io[  o  !ª ˆ'ˆ42 P $TqV )( Ž e r [$ˆ s VT T T.

   ƒ© q!$ &zt   f ` ‚Œ x c $o e $ $‚ƒ Œ $TqV )(2 • (– ^[© ¸ ‚Œ V ’ $  m2W23© T d š[ )(  .

 [T h u  ˆii id jT[ $ $TqV )4X„'2  fd $TqV U u VT e fe Œ ¡[ $TqV )4X„' f ` o[ $o e U] † T [ fu $d ˆii  ‚ƒ ‚Œ u $  m2W2W f  † T [ fu ]q f ‚Œ  !ª  ‚–  )4X„' U] š f u  ‚Œ fd )4X„' l Œ2 [q U] š©  fw o [ fu !l YT ‚Œ ˜ U]  fT c )4X„'© ‚Œ  a[ $d   m2W32  † T [ fu ]q ‚Œ  !ª )4X„'© x i]  fw T [ fu .

 [T ‚Œ !ª h u  ˆii id jT[ $ $TqV )4X„' r $p x .

 [T $  — ] Tqd .

 [Ts2 † T [ fu ‚– x U  U’q š ` ‚Œ Y— c 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” kF .

$ .

      !" $o e U  fd )4X„' l Œ©  u VT e fe Œ $TqV )4X„'2  A/ a 5 6_"  W3" 23 K W3" " / 6 b >wTi|7 A.

t  . 2 0 5 + L & . g + DH c 2E ‡\ 6t 5 K ‡ 6 b7 $TqV )( Y— c )4X„' f ‚Œ   fd UR $TqV ¡[  fd $TqV u f ‚ %…X( $ ® fT  2 % š© ¸ f š $TqV ! T VT f` FœW ‚ƒ \T.

 id jT[ e $TqV %…X( rp  $TqV u© « p ] Tqd © U]  id jT[ e (…&zts $  fT  )4X„'2 Tq d © š ` š  ! T VT f` FœW ‚ƒ \T.

 f ‚Œ $  fT  )4X„'© U† c  h YˆTi rYˆTi $[ Ys $TqV <…X(2 Pe jTu i]©  † T [ fu ³$d ˆii´  ‚ƒ ‚ ‚Œ u $  m2W2W© ¸  ‚Œ $  fT  )4X„'© Y Y UR † T [ fu o[ $d )4X„'2 Tq d © f ! T VT f` FœW !p ^ i $  T d ¡[ fT  © «  fw o [ fu $d …ˆii $ fw o ~„%) T d ¡[ fT  ‚Œ  $  fT  )4X„' r¸ ‚ fw o ~„%) x [ ¡[ fT  $ $‚ƒ Œ !.

[ ˆ s© ‚Œ  a[ $   m2W32 $7# DAJ :O=m? kz U` dW $7#7! *M8 =mW >‹: dq U` dW '‚ ‚Œ V ’ $  l jT[ ‚Œ T h $ ‚– W© $TqV ‚ƒ id o[ $d f¹ T’ a i] $TqV %„X…~„%)2 '‚ ‚Œ !e © %„X…~„%) i] Yˆˆ $TqV ³– Yš [ ´ }&z x h© š  h p !"  i  U] [ $Tq ’ $o [ f « $ V ƒ [ ] ž $ u V  Y.

2 % š© Xˆˆ $TqV ‚ƒ id ¸ ‚Œ \ˆ ‚ „%)& – Yš [ rX…„%)&s2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ kW X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  .

 H W_ L Ph UiT „iU> (  m2Wm š Ž i fe $n – !u ¡[ $TqV %„X…~„%) UR %„ f† ‚R > † Œ UR f.

  š > fw o VT e2 T $[ ¡[ %„ Y[T š ‚Œ \ e T U] š a ia ¡[ 8„„ f† ‚R |2 P† ‚R %„ \ p !"  x ƒ ¡[ † T ‚Œ $TqV $ f  \  Y.

\ p Up $† ¡[ † T ‚Œ $TqV $ ] ! l ‚ƒ id š T io2 T.

 ® © V .

T ] rqi $ˆŠ\s ‚Œ ˜ U] ‹ f.

 \— iw2 '‚ ‚Œ u iT’ $ ‚– $‚R© U Y— c V .

T ] $ $‚ƒ Œ $TqV – Yš [   x c   ‰ ] f¹ T’ ” !º V  Y.

T YTh [ š x h †[ T2 '‚ ‚Œ u iT’ $ ‚– $‚R© $ $‚ƒ Œ T © u $TqV %„X…~„%) ’ $T U] ” VT š ` Y— c ‚Œ2 Tq d © $TqV ‚ƒ id !p e UR $TqV ’ $T © à   \  Y.

¡[   m2Wm \ T $[ ¡[ %„ e T U] id c ¡[ 8„„2 ¨ jT[ ` o %„© %„ f† ‚R > Y¯ !p  !T UR Y.

i‚Œ i] [2 Tq d © U  !T ‚ U’q   \T  $o e UR Yo  T.

` š i  [ UV ° Y.

i‚Œ ] Tqd r!"  $TqV x ƒs š ` ‚Œ h p o  e  T T.

  f [T2 ¨ jT[ ` Yo i  © h u  $p š ` ¡[ )  ] ‚Œ 2 /R © ‚ƒ ^[ riˆ…[qs ™ ‚Œ h ’ ª – ] f† ‚R %„ !p R UR  † ¡[  Y.

Tqd W© 3© U] g2 /  e© U† c© UR f† ‚R %„ i] Fg© F=© U] Fk   ‚Œ  ‚ >ÌFC   f ‚Œ 2 $  ]q© %„ š ` ‚Œ o ‚ Yo fe Œ ¡[  %„ – Y.

W© 3 U] g š x ‚– .

 h2 '‚ ‚Œ V ’ $ ‚– $‚R© U] ‚Œ ` $¦ $] $   m2Wm© %„X…~„%) ¸ š ` ‚Œ \ˆ ‚ $TqV ~„%)  ‚ƒ fe Œ UR %„ o[ $d ™ $‚R2 % š© ‚ƒ [ š ` ‚ƒ š e fu  Yš [  $ $‚ƒ Œ $TqV %„X…~„%)2 (– ^[© 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” k3 .

$ .

      !" ‚– o UR ~„%)© ] Tqd U’ iw %„X…~„%) š ` ‚Œ \ˆ ‚  i‚R ƒ [ …  Y.

UR Yo $] !T !l YT © š i] ] Tqd ƒ [ …  Y.

l  ‚Œ h p e  T T.

  u iT iT ![   Yš [  id c2   Y.

– !u ¡[ Yˆˆ $TqV ‚ƒ id ™ ‚Œ io[ a ` " « © ] VT ] .

© UR   Y.

‚– x ¡[ ‚ƒ \T.

 o[ $d ~„%)2 % š© ‚ ‚Œ u $   m2Wg© fu  Yš [  %„X…~„%) ‚ƒ id ‚– ‚– UR ͊ÌFg P(§ U]  f.

 ] Tqd ![  FW Yš [  ‚Œ ¸ ‚Œ \ p  ‚ƒ id 2 Tq d © ‚Œ UR ‚ƒ \T.

© ‚ƒ id f š  %…[$$ˆ$ f ® ‚Œ2 'Tqd ” i] Yo š ° ¡[ %…[$$ˆ$ ª $T ” ¡[ l  Y¯ i] š f š fu " h ] ! !"   .

 e T T.

  – U] U ^ T † – Yš [ }&z h ¡[ $TqV ‚ƒ id 2 ¸ U’q© %„ o[ $d ™ $‚R©  ¡[ !h f· ‰T % Y¯ ‚Œ $u $[ $d f.

 )  fw o VT e U] š Y¯ † ”q Y UR $TqV ~„%)  ‚ƒ 2 ! .

 L # %& DO IK /  U’q© l Y.

Yš [  ‚ƒ id i] |X Ì FW 2 |z42 ‚– o ‚ ‚ƒ \T.

© UR ‚ƒ id © T­ iR U’ iw ¸   i  $h [ UV ° !"   .

 l  !º    !h f· Y.

i‚Œ f.

 ] Tqd ‚ƒ id ] $ fu ¨ = f.

 ] Tqd U] [ – 2 Tq d © ¸ ‚– o ‚ ‚ƒ \T.

© Y¯ š e i]  qdT T  Y.

U Tqe « ‚Œ « p © † h i] in T©  ’ Œ  !"  ‚ƒ id R 2 ¸ UV ° fe $n V ƒ [ ‚Œ i] e – © ‚ƒ id $h .

 UR ‚ƒ \T.

© ‚ š ` ‚Œ   hq $   m2W=2 )‹ fT  ‚ƒ id FY ![  [ fˆ š ] !º [T Yi Ìb2g Y2 )‹ fˆ Y[T š ![  Y.

i‚Œ  f.

 %„ f˜ ˆ u V .

T ] rqi }$ˆŠ\ … }s2 ¸ ‚– o ‚ƒ \T.

© [ ] V .

T ] 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ km X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" ‚Œ p ¼[ ‚ƒ id © V .

T ]  ‚ƒ U] V .

T ] ª $ 2 "  " DO IK 23 * .

 6!7 >+ 6 " W" { 6! 6a DE W 7 >‚ 6! W" { ˆ "ƒ † 6& UiT „iU> " DO N DH c 2E L & . W. DO 23 g + 7 # A* / 3 K DO IK '‚Œ UR ‚ƒ \T.

©  f.

 ] Tqd ‚ƒ id ‚Œ h p e T T.

  u iT iT ‚Œ id e [T $ V  Y.

© ‚ ‚Œ  $   m2WC2 n w $º © ‚– o ‚ ‚ƒ \T.

© f.

 ] Tqd ‚ƒ id ‚Œ p ¼[ ‚ FW Yš [  %„X…~„%) $ YT.

 fˆ b2g Y2 ®  ƒ `© YˆTi ‚ƒ id ‚Œ o $d – Yª fT  F Y2 % š© ‚– o ‚ ‚ƒ \T.

© h p ] Tqd ‚ƒ id ‚Œ o ‚R   ° f.

 ] Tqd id c $ V ƒ [ 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ kg X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" $   m2WC© ] Tqd ‚ƒ id ‚Œ h p ‚– x UR ’ Œ  Yš [  .

 [T $ u [ fˆ2 'š  f © U uq  Y.

id fˆ r ˆ$…Yi s š ` ‚Œ x c  ‚ƒ id 2 'uq  Y.

id fˆ c w $º ] Tqd U’ iw ‚Œ Y— c  $TqV ‚ƒ id $ [ fˆ ¡[ fT  f e ^  ’ Œ  Yš [  .

 [T ‚ ‚Œ  $   m2Wk2 n w $º © f !"  $TqV z„ T T.

  ![ ¡ ] ! l ‚ƒ id © uq  Y.

‚ƒ id i]   !" .

 T Tw© – u « i] Yo !e l  \ %„ ] 8„„ ¡[ jT $  %„X…~„%) $   m2Wm2 š † h [ iŒ † V ] ¡[ U uq  Y.

‚ƒ id  • • 'uq  Y.

T h ” ’  Y.

= :KJ ZbE U` dW ‚– o ‚ƒ \T. !l YT © u e i]  !‚R uq š !’ r$ˆ$s !º ° iR – !"  fe Œ fd 2 'uq  T h ” ’ ‰T rihq $T !  ‰Ts© u p $º    uq    f [T ª  ˆii i” ’ 2 $ bm :ˆ U` dW $7#7" * 8.

© † T [ fu   fd ¸  e ‚ƒ id `  u VT e fe Œ ª $ .

2 % Yo f [T ^[  Yˆˆ $TqV ‚ƒ \T.

 U] ‚ƒ id r ‚– x UR ~„%) U] X…„%)& o[ $d %„X…~„%)s U] Yo jT[ $a ¡[ !e l  YTh h $TqV ‚ƒ id © Tqd iw ¡[  † T [ fu ‚ƒ id   f UR ¡[ ‚ƒ \T.

2 /V !u h © U `  Y.

 † T [ fu ‚Œ  UR ^ iT $TqV ¨ ®  T T.

  i] f ` .

 UR ‚ƒ id 2 [q U] š© † T [ fu ‚ƒ id ‚Œ  fd ƒ [ UR ^ iT ‚ƒ id 2 ° ! – © ‚ ‚Œ  $   m2WQ© † T [ fu ‚ƒ id ‚Œ $ f.

 x ‚ ¡[ ‹ fˆ ‚ƒ id U] UR !"  x ƒ !º UR !"  ¡[ $TqV ^ iT2 n w $º © $ $‚ƒ Œ T © uq  Y.

‚ƒ id š ` ‚Œ x c © w š $º [ fˆ $   m2WQ ‚Œ $d   Y.

f [T© UV !u h š i¯ ” ! [T2 $ $‚ƒ Œ ]q©  YTq ^[ [ f.

 † T [ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ k= X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" fu ¡[ fT  š ` f š fu " ‚ fd © Yo ” !  Y.

© UV !u h š ` f [T ^[ [ f.

2 )  ` o † T [ fu ‚ƒ id i] $[ † T [ fu V  Y.

@zXrfs UR ] >zX ‚– x UR !"  ‚Œ h p rY.

i‚Œ Yš [  %„X…~„%) ‚Œ h p °© ‚– ‚– UR f† ‚R %„ x ƒs U] ‚[ e T U] ¡[ 8„„© ‚ ‚Œ  $   m23b2 / ˜ V .

T ] Y[T š ‚Œ o † \ ‚ .

 UR  f.

 ‚ƒ id f 2 ˆ VT w ¼[© VT ]q š ` ‚Œ \ˆ ‚ U \ p † T [ fu ‚ƒ id ‚ i] † T ~„%)2 Tq d © ‚ƒ [ š ` u ‚– ‚– † T [ fu .

 ‚ † T %„X…~„%) !º  – u ihq 8%„ f† ‚R )zX ¡[ T‹ “zXrfs V  Y.

2 T‹ fe jTu Y[T š š ` ‚[ e jT $  \— iw %„X…~„%) ‚Œ  u $   m2Wm2 % a 5 6_" DO IK DN Š 23" " 6& c D ‚ 6! O  DO IK 7 : _ %} I3 L & # "3 4 DO S c I3 W_ 6& K + 6! 23 64 n _ # 7 & y 5 " a 5 6_" DO IK L # %& 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ kC X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  † T [ fu d š ^ T † ‚ Y[T • 4d f l ° T ‚ f l $d Tqe UR ^ ° † – !u ¡[ Yˆˆ $TqV ‚ƒ id r– Yš [ }&z hs2 • T † o ‚– jT[ V ƒ [ .

`   fd ‚ƒ id † \ 2  T‹ UR T † ]q « u ‚Œ \ˆ ‚  T‹ &¬& r Y [ …&i Tˆ ¬ˆ$…&T …$$ˆi[ s2 ) ! T‹ UR T † &¬& i] ! T‹ ¬[ŠŠ…T2 $ V  Y.

© T‹ ¬[ŠŠ…T ] >§ š ` ‚Œ !`T p ‚ 6 r6 + Fs “ ¬rfs Ì ˆ π )¬ rTs …É T rm2Fs /R i] « Y.

¡[ T‹ ¬[ŠŠ…T $ ! T‹ ¬[ŠŠ…T ] >¬ X.

i‚Œ T‹ ¬[ŠŠ…T T io ‚[ $[  ] T‹ ] š© š i] Y.

 $p š ` ‚Œ ¡[ « Y.

T $ rm2Fs© !º UR Y.

i‚Œ Y.

Tqd š id jT[ ¡ qeT e ] >¬2 VT ]q š ¼[ $º © ` š Y.

i‚Œ T‹ ¬[ŠŠ…T iR h U] š T.

 ® i] Y.

i‚Œ † T [ fu ‚ƒ id š T io Y¯ iR h 2 T‹ ¬[ŠŠ…T š ] .

h   ‚Œ ‚[ T – 2 ®  ƒ `© ] >zX ¡[ † T [ fu ‚ƒ id V  Y.

d ‚Œ !º UR !"  ‚Œ h p © x i] ! Y.

¡[ FW rf† ‚R f.

 ] Tqd s   ` d f u Y.

.

h 2 % š© T‹ ¬[ŠŠ…T š ] .

h f ` ‚Œ Y— c   $o e ‚ † T [ fu ‚ƒ id 2 [q U] š † T [ fu ‚ƒ id ‚Œ Tq` š[ ¨ T‹ ¬[ŠŠ…T š ] .

h 2 ([ ‚–  ` ihq † T [ fu ‚ƒ id ] >zX ¨ T‹ ¬[ŠŠ…T ] .

h ™ ‚Œ p ¼[ $ T­ iR U’ iw  F2 }‚–  F rYo Ž c … $T [ s T‹ ¬[ŠŠ…T š ] >¬© $ š >¬ i] ³Y.

.

h ± h ´ iR – ° !º >zX© !p ° c ]  ] >zX2 }‚–  W rª $ ˆ T f·s T‹ ¬[ŠŠ…T ] >¬© $ š >¬ i] ³Y.

.

h iR h ´ ± – ° !º >zX© ‚Œ ª $   T ] e ] >zX2 W2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ kk X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  .DH / " a 5 6_" DO IK d ‚ P"vv A + P3 & * 7 A.

t  " DO N S n L H + 6t ' n 0 Wf ‹ b oDH / ‡p "ƒ DN g + !" 6‘ oDH / \p7 ([ ‚–  ]q ‚Œ  a[ $   m23F2  i‚T w $º   ]q u Y— f u $‚ƒ Œ ] ¸ Ž c ° ª $ ˆ T f· ¡[ fw o – 2 U† c© eT ] T‹ [ fu >zXÌQ=© ‚– x UR k f.

 ] Tqd © ‚Œ  T.

© ‚–  F š ` Y— c T‹ ¬[ŠŠ…T š ] '¬ÌQC r Y.

.

h s ‚ ` !Ž T2 Tq d © Y.

.

h iR h ± – ° !º Q= i] kQ© w š $º ‚–  W Y¯  Y— c T‹ ¬[ŠŠ…T ] '¬ÌkQ ‚ ` !Ž T U] c U ª $ T f· C fw o ` e † T [ fu š ] Q= ‚Œ  T.

2 z¦ $] © u [ ‚–  ]q VT u jTq T † &¬& ¡[ † T [ fu ‚ƒ id 2 }‚–  .

 ‚T UV ° Tq $  .

h T † &¬& $ Y.

^ x f c T U] ] T‹ † T [ fu >zX ‚R R2 % š© u [ ‚–  VT š w ¼[ U] š ` ‚Œ Y— c © c T U] ] T‹ † T [ fu ‚Œ  T.

° ‚– ‚– UR f† ‚R ] Tqd ‚Œ h p 2 $7#7"7! 8?= : 8.= :KJ ZbE $ $‚ƒ Œ `   © T T.

  – Y¯ $  ] Tqd ‚Œ $‚R r ’ Œ Yš [  ] š $ YT.

 fT ] šs $  ˆii2 Tq d © $  ˆii i” ’ © ‚ƒ š $TqV ‚ƒ id  ƒ $ ® ] Tqd 2 $ $‚ƒ Œ š© VT jT[ $a i] ` $   T.

 ] ª š [ T T.

  $  ˆii i” ’ Y— c † T [ fu ‚ƒ id .

 [T© f š Y¯ f ˆ Tq – V " ¡[ ‰T [ ^[  $TqV † T [ fu2 % š© $  ˆii i” ’ ©  † T [ fu ‚ƒ id d ‚Œ o[ $d  T‹ ¬[ŠŠ…T f [T r ¨  ! T‹ ¬[ŠŠ…T .

 [Ts© x i]  7/(% X2 $ “T” $‚ƒ kQ X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  $p f [T « Y.

T $  x rm2Fs2 ` $ U i’ fe ˆii jT x © VT jT[ $a i] Y.

i‚Œ  † T [ fu ‚ƒ id š ] ] š f ‚Œ jT ±2 ”q i] Tqd ” Y[ † T [ fu ‚ƒ id ‚Œ o[ $d  T‹ ¬[ŠŠ…T ] .

h © .

 [ š[ Y.

i‚Œ T‹ UR  ] T‹ $‚R2 )  f ` $[ VT † T [ fu ‚ƒ id i] o[ U] T † o ‚– jT[ §ˆ$ ¡[  T‹ ¬[ŠŠ…T2 T † ]q c w $º U p ˆ T f· T‹ ¬[ŠŠ…T   $o [ UR † š2 % š© VT † T [ fu ‚ƒ id š ` ‚Œ $[ !º  p ˆ T f· † T [ fu – !u .

 [T2 }‚–  ]q š ` ‚Œ Y— c f [ ˆii ‚Œ  ! UR [T U] ‚ƒ $ $‚ƒ Œ  ˆii T UV ® ˆ'ˆ42 }‚–  ¸ š ` ‚Œ Y— c eT š [ T T.

L "]1 ?o1 u W V 2-D1 #+ ^IYvGI!\2 Y !2 v!& _ f.W > 1 + . 2 .-/1 2+ m @ 1! '1 b .-/1 U b1c m .d b .-/1 U b1c &1 $ " / 1! => " d Pb 2> "` R1 1 6 7 e b f.-D P4 Q1 & = 1$ .-/1 2+ 2> = V .-/1 2+ X/( 'Tq‰ ) ” .= :KJ ZbE AE >8.A k– ZW J&] .-D P4 Q1 ?z "]1 .-/1 2+ .d & . L .-D .-D : + ?'1 R1 . &1 ?'1 d Pb m V 2-D1 b r1 "` 2O S@ s P\ 21 :Q ` #+ &1 " / 1! => d Pbc .`1 : .-D V &1 w #$& ..-D $& 2 g &1 -i1 -jc P\ 21 :Q ` #+  .-/1 U b1c .-D &> > ?o1 .-D => 1$" n . 1 V 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Qb xc  !" #L D: . 1 V 2-D1 #+ " d Pb 2> d L tj .m m @ #R1 2-D1 #+ .] .@ & .-D V .d b .`1 :Q ` =>& V 2-D1 #+ k / l1 m @ ..-/1 2+ u s .& V 2-D1  !" #$& +1G\22 .d b .@ .` .   $d ® ] Tqd $ ®  ˆii© š š ` \uq $[ $ $‚ƒ Œ ‚ƒ id X%)&2 $7#7"7" * 8.L "` . 1 .`1 .L "y .W b . > m @ .-D P4 Q1 H\ 21 :Q ` #+  .-D : + &> ?` ?'1 R1 \22c => R1 ?& V 2-D1 #+ .`1 .W ^P\ 21_ :Q ` #+  .`1 I  !" #$& > .L \22 #c ?o1 .

$ .

d b .`1 "> #R1 . !" #$& ) #+c .1 + 25 e!  !" #$& 1$ . L &1  -/1 D:c  !" #$& ) #+ P† .d b . L[ • f.-/1 2+c = +" i  !" #$& ?'1 `1 & .-D u .-D : ?z .-D u .` > b V => .!  !" #$& ) #+ =>  !" #$& 1$ .`1 &1 r1 ?'1 d • • 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ QF X/( 'Tq‰ ) ” .-D V . L_ .-D " }! &1 w x f1 + 25 i ?$ &  !" #$& ) #+ w -i1 s .-D s! +  y !&€€GI .`1 => =w =g m @ #R1 1 V: R1 d L & P\ 21 :Q ` #+ .  !" #$& 1$ .1 #5 s !" #$& > .m l1 m @ .-D U\" .-D : + .-/1 2+ &1 " d Pb S@ y D P\ 21 :Q ` #+ " d Pb .d b .-D : &1 "` #b ‚ HGƒ‚„ &> &> +c m => .L .-/1 2+ 6 7 f.-/1 2+ >& &  F6GHIJ I  !" #$& ) #+ + ?@ #R1 d L :$ : -/1 U + . g:c  ) #+ -/1 m "` ?'1 R1 2j ic m @ 2> 2j i P& =j > 1 + .… . L S~ ? ic  !" #$& ) #+ l1 . # ! e L 1.-/1 2+ .-D .W ?V #{ > 1 + ..W ] .-D : i "` 2d "y # 1 & Z$ m #$ '1 :  !" #$& ) #+ ‡ .-D $& 2 g ?+ + => .d b .`1 I  !" #$& ) #+ m @ g" d .@ :| ? O1 =j #5 s !" #$& ^1$ .W & "` .      !" & ?V #{ d Pb >& # i d Pb .

$ .

-& .      !" '(* .

  !# .

`1 m @ :  !" #$& &1 > 1 + > S > m @ .d b .W &  !" #$& ) #+ &1 "y # 1 & +c "y . 2 ^F6GHIJ_ I #b .-D s \&  # ! [ • Im @ 2> "` #b .-D " }! &1 w ‰ I #b > & .W ˆ >1 #b &1 #L O # 1 & .-D ! P‹c 1Š! 2> .-D $& 2 g ?+ +c :9: W # ! e! y QW X/( 'Tq‰ ) ” • • 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ ..d b .-D u .-D :| c 1Š! 2> u m   + "y Pm1 "!1 & k f ^P& P =j $& 2 g  ‚ HGƒ‚„ :|  &1 -i1 -j_ Œo1 .m #R1 m 5 1Š! &  .`1 m @ ! P‹ > 1 + &1 " / 1!   !" #$& m @ .-/1 2+ &    !" #$& ) #+c .`1 # ! : + ?` Pm1 "!1 # ! c "> > 1 + ) #+ m @ .`1 u m @ : "`  !" #$& ) #+ &1 "y # 1 & k fc k 2> f .-D V .`1 # ! m @ : ..E1 /  !" #$& 1b1 ! =j Ps W @ \& #{ # ! f.-D ! P‹ &1 " d Pb I .-D P4 Q1 &1 "` \22c "]1 V .d b .W &    !" #$& ) #+ 2> > 1 + .d b .d b .@ & .$ & fL = ) #+ .

$ .

-D : $& \& w ‰‰ K #R1 m 19: #+ #R1 1! .-D P4 Q1 .`1 # ! &1 "` \22 .i .-D & => ./ -0 &  $7#7# Ž dq ZW :O=m? :b8 U` dW ! '(* .-/1 U b1c "` II .-D V .@ ! P‹ "` > 1 + ..-/1 2+ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Q3 X/( 'Tq‰ ) ” .-/1 2+ 6 7c u "` #b  $ .-D +" =>& "y #b  $ . -& 1 2 34 25 #+  $ .-D : & "y v • IŽ II[ -i1 s .-/1 2+ 6 7 m @ .      !" !&€€GI w s 1!& =j ! c =j .d b . # 2> = W =-D  Ps :| / 1! #+ + s Lc Ps #L D: :-i1 :: > m @ .W &    !" #$& ) #+ 1.! .

$ .

      !" • „… m! #+[ „… m! #+ .-D : }! &1 w c m l1 U]  ..-/1 2+ 6 7 w -i1 s .E1 ?` P& =j &] . L :k ]: I m" Pi .d b .‘ #b ? . e! 1 + m! w 1b1 .`1 # ! P4 Q1  y 1 + m! # ! • S L .-/1 2+ @ ..mc m "` => Ps # ! ˆ >1 1.-D y D & .1 # ! > #R1 .-D P4 Q1 &> &> S@ .W 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Qm X/( 'Tq‰ ) ” .$" ?$& o1 2D   w U4 25 .@  .-/1 U b1c .k '1 .! 1!& k ? GY .-/1 2+ 2> " =Q e! .-D :$  &1 #! ] ? GY 2j: =g 25 • f1 + m! "k ?[ -i1 s .m ..L U4 25 ‚ HGƒ‚„ .`1c k 2> . 2 .-/1 U b1 • Ik '1 ? GY 2j: =g 25[ I =V . L ..-D .] .-D P4 Q1 & .-D . &1 2d : &~ : 2] IO 5 o1c &1 "` #! ] >& .-D "… m!C1 + m! > #b #5 s . L P! .-/1 U b1c .L ?'1 d .&] . L Kb #5 s .-/1 2+ 6 7 „Q .-/1 U b1c 1 + m! "k ? l1 m @ ..-/1 U b1 -i1 k1c k 2> k '1 2j: =g 25 ? GY  ‡ #b ? "… m! .-! . > c = 1 + m! .-/1 U b1c k 2> YZHKc B’Y„c => ’ Y„c -i1 k1 =j !c ?b => P ? + "` #5 s .& .-/1 2+ 6 7 2j: =g 25 w i ?$ 1b1 .`1 .m 2> .@ 1 + m! n => & .d b .m .E1 ?` +c .-D V . 2 [ -i1 s .-/1 U b1c .`1 #R1 . = ? G Y .-D k1 Q1 & ? "… + .-/1 2+ s! =>& "… ?& 1b1 ! c ?!& 1E" r1 ?` U\ † &1 s! + YZZ ^YZZG?!P\ \ !2 \ 2\!=\ _c .E .-D :| :b ?z ?` "… m! #+c ?` ? U . L .-D 1 V: ?z "… m! #+ m @ .-/1 2+ => .

$ .

` +c  1-D =j JHZ => & s L 2> P\ 21 .… . 1 ?z .-/1 2+ ?!& 1E"[ • Œ& g J ? GY & #b g .@ : ! #R1 => & .-/1 U b1c #R1 m ?& .`1 d > 1 + .-/1 2+_ .-/1 2+ l1 d ?& .`1 m ?V #{ .-/1 U b1 6 7c =j . #@ 6BC6 .d b .`1 .d b .L ? GY & F6GHIJ Œ& .-/1 2+ ?V V: . 2 #+  $ .-/1 2+ tj 1 + | -i1 sc l1 #R1 m ?& ˆ >1 e! R1 2+  ! .-D "R $ &1 :d ‰ ‰ tj 1$ L > c "]1 P† ?L -j . \& V: g P\ 21 .-/1 U b1 => .-D .`1 -i1 s =j JHZc ?& & IYv m @ .-D V .-D .-D : + .-/1 2+ u ! .-/1 2+ &  F6GHIJ f1-D =j .W 1Š! ?+ + d .-D P4 Q1 ?z "]1 & P\ 21 :Q ` #+ .@ y D   #+  $ .-D s  &1 $ " / 1! => " d Pbc ?& & 6 7 IYv u ! V 2-D1 #+ &1 $ " / 1! => d Pb • I + d P\ 21c u ! o1 "` .W ?V #{ > 1 + .-D $ 6GHIJ • IYv ^u W V 2-D1 #+_c u ! V 2-D1 #+ . #@ b .-/1 2+ => .d b .-D s! + 1$ L o1 .-D u .m ^.-/1 U b1 6 7 m @ .      !" $7#7$ GE 8.L "]1 S > .`1 2 R 2 R .d b .= U8?= Z8P !” " U` dW -i1 s .-/1 U b1 # .-/1 U b1 ^6GHIJ => F6GHIJ_ Œ& . #@ 6BC6 .@ ?& ˆ >1 m + .m ?V #@ .W ]1  $ F6GHIJ .-/1 2+ >& &  F6GHIJ ! #R1 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Qg X/( 'Tq‰ ) ” .-D P4 Q1 &  F6GHIJ => #R1 m 1 + | .d b ..-/1 2+ ^F6GHIJ_ . #@ 2+ #L >& .-D ‡ "]1c ?!& 1E" .W &1 V: g .-/1 2+ .W ]1  $ ..m .W ]1  $ F6GHIJ . #@ 6BC6 .

$ .

      !" 345 & .

6 - 89 :# ' . 1=>1? '(* . @5 . -& # . (* .

… .-D 19: #+ =j F6GHIJ -j # U4 25 ‚ HGƒ‚„ KR1 m > 1 + .d .-/1 2+ &  F6GHIJ B > 1 + .W ^#R1  .d b .-D : + > 1 + d Pb .e  ?& .E1 / F6GHIJ_[ .… ?Lc d O 5 o1 # . 1=>1? tj 1 + | > c ! :-i1 :: # ! m @ .-/1 2+ .i Pm1 "!1 e!  .-/1 2+ .`1 .-D V . 2 #+  $ => ?& . #@ 6BC6 .m[ • IYv .-/1 2+ &  F6GHIJc ?& .… . #@ 6BC6 ‡ "` .-D V .`1 >& .-D U\" . L -j # U4 25 ‚ HGƒ‚„c .-/1 2+ Ec #R1 d : + d P\ 21 ˆ >1 :d e! ?& .d b . #@ 6BC6 & . #@ 6BC6 u ?!& 1E" IYv => ?& g ? GY Il1 d O 5 o1c "]1 g ?L .-D "… m! => .W -j .… m > 1 + .1 #&$1 / 1! U .-D " }! &1 w ‰ S > m @ .d b . . * B1CDEF 89 ' . 'A .-D V .. #@ 6BC6 .… "… m! P† .mc .W ^  .`1 . #@ 6BC6 . #@ 6BC6 .-D : .. 2 #+  $ .d b .-D 19: #+ =j . #@ 6BC6 =>  w ` .-/1 2+c :Q ` =>& = m ! #R1 .E1 / F6GHIJ_[ .-D P4 Q1 &  ?& .W "` > 1 + .-D V .W "` > 1 + . #@ 6BC6 .W +1 & ?& .-/1 2+ f.~c &1 .-D ?L ?z b1 "]1 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Q= X/( 'Tq‰ ) ” .19: #+ \& / 1! e! .-D V .-/1 2+ W2 fL .`1 .

$ .

 #@ 6BC6 z :! "`  U -j # : Q1 1$ "… +1 ? "y " R1 .1 #&$1 / 1! Q @ D: 25 2+  ! . •      !" Œ& g J ? GY .L  .-/1 U b1 -i1 k1 ^6GHIJ_ & .-D : z .mc "]1 m @  :d #+  $ => :d #+ .

GH K 9 . & '(@ L/ .

@5 N . . -& # . # :# ' . 1=>1? '(* . (* .M .

d + e! # 1 & => "` > 1 + m # -j ! z :d V: i e! :‘ &1 P b #\ / 1! k ! e! # 1 & &~ 1-D 2] fL > 1 + i .-/1 2+c “1 ]c &1 -/1 D: &> ?` ?'1 R1  V 2j y D "` Pb 2-D1 2j 1-/ r1c #b > 1 + +" =>& m @ .~ z w! e! &> ?` ?'1 R1 b1 m 1 W „y > 1 + ?!& 1E" B Pm1 "!1 & ^"` #b > 1 +_ &1 :]" = "y #\ e! # 1 & .-D .-D " }! &1 w ‰Xc > 1 + > .`1 #R1 .m 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ QC X/( 'Tq‰ ) ” .-D V . #@ 6BC6 ?!& 1E" B Pm1 "!1 & z :d :! + e! :‘ &1 #\ .W +1 & .… .-/1 2+ &  F6GHIJc R1 .-/1 ?+ 1j e! #\c .W #L L: #b > 1 + . 'A . #@ 6BC6 f.-D V .-D : ! L &1 > 1 + .-D V .-/1 2+ S@ 1 V: = :| g: d Pbc > 1 + d Pb > w $ d + .W "` > 1 + . #@ 6BC6 ^IYvc ?& g ? GYc => + d P\ 21_ .-/1 2+ .d b .m 2> "` > 1 + ..-D d & ?& .W -j . * B1CDEFO fL . #@ 6BC6 .-D V .

$ .

`1 t Vc .`1 .`1 # ! #R1 1| ! n 2 ! ] . #@ Ir1 =j = $ d .@ 1.d  .-D .-/1 2+ e! O1 Pj" i "` Oc P& =j .-D : ‡ . #@ .-/1 2+ .$" ?$& .d b .`1 .E1 u z ]" 1bc &~ .d b .d b .` 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Qk X/( 'Tq‰ ) ” .-/1 2+ ^ :2# !G\22 & &1&!2 _c 1Š! 2>  .-D " }! &1 w ‰’ &1 = Q > c .m d ?– . #@ 6BC6 • .L UV: Uu .`1c "]1 m @ .-D g ‡ .E1 u P! .! #z .d b .-/1 U b1 .d b .d „` + d i ?$ & Ps s 1!& .d + ^„ GB_ .W / e!  .W / w b .-D ?L .~ ?` ?r D: & "y . > 1b1 .~ > 1 6BC6 z w! e! &> ?` :‘ 1E" ! :d[ • + & .-D .-D "R $ ?+ +c .W ?'1 R1  V `1 .`1 > c "` 1 W ˜ e! .`1 # ! &1 r1 # 1 & -1 &1 > 1 + d Pb # ! =j / 1! .-/1 2+ &1 .i Pm1 "!1 Z V: e!  .`1 z U! ]" 1b P† 1~: :$ n  2j i => & .W > 1 + .-D ?L ?z ?& .-/1 2+ 6 7 s! + ‚ HGƒ‚„ & :9: Ps s 1!& ` L ?>& . > c 6 7 ?!& 1E" "` i L .d b .mc =j .~ ? ic =j .E  .! 2> "` > :d e!  b d &> S@ .-/1 2+ • $7#7% fl :`8 F9J U` dW n_d8Z :8J8 Kk>KAo Hi .! m! Ps :| g: d Pb .W /  .-/1 2+ .d e! # 1 & . #@ .L "y .-/1 2+c 2>" & m #R1 m #$ '1 V ..-D : Œo1 > .W / Pj" t 1 + 25c .-D g => # 1 & .1 -i1 -j t "~ 5 1Š!c .i => =  w ` .-D g z ]" 1b ‡ .`1 z 1d ]" 1bc . #@ z =W  # &1 :‘ c “1 ] #R1 z w!c P† 2>" ?W :| "$ :‘ .-D $& 2 g & ƒ‚„ .d b .d b .d b .~ 1d ]" 1b => W n  ˜c PcB & . > P† b .-/1 2+ .-/1 2+ & ?& .`1 1..d b . 2>  .-/1 2+ > .W / Pj" 2> Ps ?r |" z .      !" I 1 + | & = .

$ .

`1 m @ 2g: k #z .-D "R $ &1 -i1 L: \& .d b +1 ? d Ps Uc "]1 : ! "` 2 .W ?z "]1 s! + :9: .d b fL .W / .-/1 2+ & .`1 .-D + d & "y .      !" ?r .mc # "` .. 1 .W / # =–1 "~  .-/1 2+ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ QQ X/( 'Tq‰ ) ” .d b .-/1 2+ => & . . 2 > m @ . 2 :$ .-D P4 Q1 & .-D : "` -i1 .e .W / .L "` .–: n  => .m 2> 1 E & . 2 .d b .d b .-/1 2+c "]1 U .@ ?r .& +  .-D s &1 -/1 D: . -j ?z "` :! u 2] .`1 +1 ? > c u W & m .~ e! ?& & V 2-D1 #+ &1 .-D + d & .mc u / 1! .] .`1 s   .`1 +1 ? &1 > c .~ z #&$1 2j i ‡ ]" 1b => & .-/1 2+ >& l1 m @ . 1 .-/1 2+ ] R1 -/1c 2 .W / s! + .-D .W / Pj" & .W / Pj" .& .-/1 2+ &1 "` / 1! > ic #R1 m  .m W n  2j i 8 W .&] u .W / e! "` .-D .-/1 2+ >& .@ :Q E 2] u / 1! .W / Pj" & "y . #@ .W / Pj" .W / U z ]" 1b „~ #c 1 W 2j i e! .-D U .W / P4 Q1 g: 1 +c .d b .b #R1 -/1 U +c “1 ] "` &~ => 2d + "` 1| fL .@ .W / e! m 2+  ! =j .-D P4 Q1 ?z ]" 1b . 2 s 1!& . 1 .d b .`1 k ^„ G _c m .-/1 2+c .d b .-/1 2+ m @ ?W "V => = #z .`1 2]  .d b .`1 2]  .W / Pj" IO 5 o1 ?V #{  .`1 .$" ?$& .W / t Qc "]1 m @ 2D Q1   .-/1 2+ "> #R1 d 1! .L g" &~ Pj" .W / .W U .`1 #R1 : ?V #{ k 1w + .d b .W / Pj" QcB .-/1 2+ -i1 k1 & . 2 ‡ "` .

$ .

      !" R T U 'V * '(* . -& 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Fbb X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" &' % “ * — * *vw x^ *6 '^ ‚– $‚R ™ u  Y– rYˆˆs $TqV ‚ƒ id rTi fs U] ‚ƒ \T.

 r i fs 2 Tq d © $‚R f $TqV ^ iT©  T T.

   u fe .

 e .

 2 $ ‚– ]q Y¯ u  ¡ c  e  T T.

 š ` $Tq ’ U]  o[ $d 2 %7! – :˜J :Y aME nAdd FKOAo %ž   ˆii i] ¡ c !º  š T T.

   ‚Œ ˆii š fu " fe .

 e 2 '‚  ¡[ ¡ c ž   ˆii© T T.

 T ‚Œ ’  ¡[ ˆii U]  p ƒ fT ¡[ ˆii ‚Œ ’ 2 '] $[© ¡ c ž   ˆii ¸ T h U    Y.

 e U e ’   .

 $d fd jTu ! r!$[[Y s© ![    Y.

ž i ‚Œ qdT T $Tq ’ .

2 ` $ U i’ fe ˆii !p x   Y.

i‚Œ ’  ˆii iR U’ iw  u ¡ iR 2 '‚ ‚Œ V ’ $ ‚– m© ‹ $Œ gFb ’  ˆii f [T© ‚Œ [ ] FCb š ’  ˆii© UR ![ ’  ‹ š2 ` u Yo x f ž   ˆii© ž   ˆii  ‚ƒ ‚Œ o jT[ VT !‚R© ‚– o ‚ ¡ c ž   ˆii ![ !‚R ¡[ Z%)&2 ` $Œ n  T T.

 $ ¡ c ]q© T h F † T  ! Y– h r}$[$q Xq $ §[ Y [is U] F † T  ! x h rYˆ [$q Yq $ §[ Y [is $d ‚ƒ \T.

2  † T  ! Y– h U] x h i]  ™q Y.

° ! © ‚Œ ˜ U] [ fw o ~„%) T.

 ® ¡[ fˆ ƒ [ T d ¡[ fT c rYT!Š$[ˆs b U] g ‚ ‚Œ  a[ $   g2F2 '] ^ † T  ! © ¡ c ž   ˆii ¸ š ` f[   † T [ fu ‚  $   ¡[ š2 %7!7! *™ :XA k– :˜J Add nAdd FKOAo $ !‚R T d ¡[ ¡ c ž   ˆii© T T.

  Y— c † T  ! Y– h `   p ƒ $d – Yª g Y2 ‚T w $º † T  ! Y– h ‚Œ [ i $d ‹ fT 2 w i] ` – u š[ U Tq` [ ¨   $Tq ’ U Tqe f ‚ 7X) e 2 % š© † T  ! Y– h « š ` T h p ƒ fT UR fu gY f $¦ $] 2 / o ¡[ T’   i] ° $‚ ¡[ ] f[ © ‚  fu " i] ` o ia † x ^[ † T T ‚Œ U]  T‹ ‚Œ ] $d  † T  ! Y– h2 P T $[ ¡[ ! ia † 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FbF X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" x  e $p .

 [ ¡[ š© T T.

 š `   ‚Œ p ƒ $d F – Yª g Y2 4‚R T d ¡[ ¸ š ` ‚Œ Y— c ` °  Y.

! [  c ! ¡[ T T.

  e  Y.

Yš [ $ .

2 / °  Y.

[  c ! e  Y.

$ .

 i] R i±  qdT T † \ $d ! [  ¡[ e !p T T.

  © fe jTu i] u ‚Œ †2 .

 UR  Tqd ” ‚Œ u iT’ ‚R ”q© š ![ T‹ f [T š ` ‚Œ Y— c ‚ † T  ! Y– h2 š  \ r[ s … r ˆ… … ˆs ^[ ‹ T‹ $ ![ T‹ ]q UR ’  ˆii $ ® F š ’  ˆii2 % š© Y[T !‚R T d © T T.

 ™   ‚Œ ’  $ š ’  ˆii2 (– ^[© f š  \ … ^[ ‹ ’  $ š ’  ˆii U] ‹ T‹ $ ![ T‹ $o [ ‚Œ Y— c f † T [ fu ˆ ‚ u $ ‚– m© T T.

 ¸ T ‚Œ ’ !e ¨  UV hT $n † T [ fu $ !‚R ]q2 Tq d © e !p T T.

 U ‚[ !e ‚Œ š ’  e !] Y[T !‚R ]q2 $ !‚R e ˆ© T T.

 ž   š ’  ˆii U] \ p p ƒ fT 2 VT ]q ‚Œ o !ª U ˆ ¦  ° fˆ ƒ [ ] ª š  † T  ! x h ‚Œ 2 /V – !u © eT rYF© YWs i] ° T‹ Œ i© ª š YF U] YW i i‚Œ ‚– x UR † T  ! x h $ fT c b U] g© ° ‚Œ i rYW© YFs   f u i] ° T‹ š $p2 4º  iŒ c † h ]q© T T.

 š ` ” u p ƒ g Y š ‚Œ ¨ !‚R T d $ ¡ c ž   ˆii U] \ p ‚Œ p ƒ fT 2 (– ^[© f Yo fe Œ rYF© YWs   š ’  ˆii© š ’  ˆii ¸ T ‚Œ ¨ !‚R x [ ¡[ ¡ c ž   ˆii2 ¨ š ’  ˆii© T T.

 ¸ T ‚Œ ^  x UV U T‹ u… T d ] ‚Œ Y— c  U $[ † T [ fu $ ˆii2 ) f ¡ c ž   ˆii ‚Œ ] ] © T T.

 ’   .

 ‚Œ jTu ! ` š ‚Œ   Y.

ž i© à  ‚ !"  $TqV ‚Œ Y— c $ ˆii2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FbW X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  ! a 5 { W+ %H * 23 c * %7!7" ]= :OiA :`8 8K”:ˆ FS A™K AGA : 8.= UŒ aV hT $n ƒ [ œ  Y.

l jT U¨[ ‚Œ u UŽ Ž !d $d U] ‚Œ  a[ $   g2F2 '‚ ‚Œ hq $   ©  † T  ! Y– h U] x h ‚Œ  $ [ fw o ~„%) e Y[T2 hT $n ]q ™ ‚Œ io[ a `  \— iw fe Œ † T  ! x h ª T T.

2 X[T !‚R T d © † T  ! Y– h ‚Œ ’ !e U] š š ` ‚Œ Y— c  U  fd 2 /  fd ]q Y[T š š ` ‚Œ Y— c  U \— iw fe Œ † T ’ ‚Œ $‚R !‚R x [ ` u T YTh 2 Tq d © Yo !.

$† ¡[  † T  ! Y– h U] x h  [T ¸ c w $º T T.

 ª !‚R [  u ‚R i‚Œ ‚Œ ] V .

T $  ® š ` f † \ 2 '‚ ”q i]   š x h2 $ VT $‚ƒ Œ© p ƒ $ VT ˆii ‚Œ  ! ` !Ž T fT ª  ˆii i” ’ $® fR [T UV ° ƒ [ 2 /V ° ]q Tqd ” i] `   )4X„'2 Tq d   ! ¸ ] w $º $TqV ¡[  † T  ! Y– h $  ˆii f [T \Th ª ®  ƒ `2  fd $TqV o[ $d † T  ! Y– h š Y¯ u  6K ‰ o""% ! !Ip ¨ h u  ˆii eT † T  ! Y– h ® ‚Œ Y— c $ h u  ˆii2 )  ` d © U u VT e fe Œ ¡[ † T  ! x h   f [T ª  ˆii f [T©   fd ¨ ˆii š id jT[ ‚Œ qdT T© f š  fd  ¨ h u  ˆii2 % š© ‹ $Œ VT T‹ † T  ! Y– h2 $ $‚ƒ Œ T ’ fe Œ $  ˆii ‚Œ $` f[ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Fb3 X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  ! UV ƒ [ ©  ˆii i” ’ š ` Y— c  T‹  ! Y– h f [T ` i]  !R Uh V  fd $TqV ‚Œ u ª $d 2 (– ^[© ‚ ‚Œ u !d $d © † T  ! Y– h ¸ [ ˆ  ’  ˆii2 ! y 5 / a 5 { W+ "  L # %& ¨ .

 u %% r%% ˆ$Yˆ Uˆs© U p Up † T  ! ª T.

 ¡[ fˆ ƒ [ T d $ fT c rYT!Š$[ˆs© [q U  fˆ x [©   š iŒ – f š [ i † e – $ U $[ ƒ [ !u U ^[ ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

2 'š  f © eT  † T  ! ‚Œ ° $ fˆ ƒ [ T.

 ® ¡[ fT c© Y¯ f š fu " ` T ‚Œ ƒ [ !u U ‚Œ qdT T %% !ª U i !±  fw o ~„%) ‚ƒ \T.

 ‚ ‚Œ u iT’ $ ‚– m2 ¸  n w $º © .

 UR  %%© U \ p  † T  ! c w $º fT c b U] g iT iT i]  fT c ‚ƒ \T.

2 P !Ž T ¡ c ž   ˆii© !"  ˆii f  e ‚Œ ’ !e 2 /V Tqd Ž© U ž   !"  $TqV š ` ™ i]  ¡[ ¡ c ž   ˆii2 Tq d © VT ]q Y¯ i] x ] ! ¡ c ž   ˆii© š « † Œ ` Tq $  ¡ c ž   ˆii .

 [T ] f f` e ] ! !"  $TqV ˆii2 P š T T.

 š ` ‚Œ  ! UV !"  o Yo $ ˆii ¨ fd jTu ! 2 % š© ` Tq $  hT $n V  Y.

.

 [T  † T  ! ] f f` e !"   .

 ˆii©  † T  ! iT iT ‚Œ !º  Y— c CW Yš [ c $T ”© ‚– x UR !"  fu F )(§2 (  g2W  U Y  † T  ! 2 3= Yš [ c $d ‹ †[ ¡[ Yš [ c % $ V  Y.

‚Œ ] $d  † T  ! 2 4º  Y— c  8„„© † T V ƒ [ ‚– x š ` ‚Œ $[2 iR ¡[ 8„„© ¸ ‚ Y.

Yš [ c ° ] b $   g2W© c T U] !"   .

2  Yš [ c f ‚Œ Y— c  $TqV † T  !   š ` ‚Œ Y— c  $TqV ^ iT2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Fbm X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" %7!7# – :˜J Add aK Uˆ= >M ZY A‹ /   ˆii ` fe .

 e Y[T f T T.

 !’ T $¦ $] i] U jT[ $a 2 Tq d © jT[ $a ‚– ‚– i] fu " ` ’   ˆii x — Yo Tq` [ ‚  ¡[ U ‹ $Œ †  © f fe .

 T T.

 ‚Œ Tq` ¨ ˆii ]q e ˆii f 2 ([   T.

 ]q ‚ƒ ‚Œ \ˆ ‚ i] U ž   ˆii ![ T U] ž   ˆii fe ’ 2 .

 UR ž   ˆii ![ T© T T.

 ‚ƒ f !e  Y.

Yš [ ¡[  ˆii ] š [  2 ` \— iw $‚ƒ Œ ]q© T T.

  ž    Y.

Yš [ ® Œ© – !u !º  i° i ¡ c !d $d !h f·  Y.

Yš [ š fu " ‚Œ ‚[ $[ !ª ! jT  Y.

rŠ$ˆ jTˆ q $[Y ˆ$s2 (` d © VT ]q š ` ‚ƒ i] [ " ƒ [ ‚Œ qdT T U ž   ˆii© ‚  qdT T UV ƒ [ ž   U   fe ˆii ![ T ‚ƒ ‚– .

 i] u 2  ‚–  o ° ! ¸ š ` ‚Œ Y— c ` i] u ƒ [ ¨ in !’ T e f ˆii ‚Œ   hq2 à  © T T.

 š ` Y— c !h f·  !l YT ] š š U] !Ž T ž   $d ®  Y.

Yš [ ] i T.

 ® š ‚Œ fe .

 e 2 )° f © ž   ˆii i” ’ š  qdT T UV ƒ [ fŽ fˆ – 2 / ž   ˆii ] ’© Y¯ i] e !p T T.

 ] h VT ƒ [ – $‚R f š ‚Œ Tq` [ R ˆii š h i‚Œ U Tqe $T !  .

– 2 VT ]q ` d Y¯ i] u $p ] ! T YTh l ¡[ .

2 Tq d © $ $‚ƒ Œ Tq` [  Y.

!d $ r $[…Š$ˆjTˆ q [ Uˆ$s© T T.

 $¦ $] f     Y.

Yš [ ª  ˆii i” ’ 2 '] U !± jT[ U ž   $d VT  Y.

Yš [ $[© U ž   ˆii i” ’  Y.

!d $ š ` Y— c  ¡ c .

 ‚ ž   ˆii ![ T2    c † Tq` [ ¸ ‚Œ qdT T f T T.

 [ ’ ^ iT ‚ƒ \T.

 ¨ 2 % š© T T.

 u š fu " o U ž   ˆii i” ’ u $ ^ $‚ƒ Œ ]q2 /R U ž   ˆii i” ’  Y.

!d $ © VT ]q f u i] Uh V † f  ˆii x — i” ’  Y.

.

 UR  Y.

] T T.

 U¨[ ’ ^ iT ª $d 2 / ’ ^ iT U] ž    ˆii i” ’ i] ^ x " !" .

 $d ! – u ©  $d  † T T ‚Œ .

 [T2 Tq d © $‚ƒ Œ Tq` [  Y.

!d ]   x – U  U ’ ^ iT U] ž   ˆii i” ’  ‚Œ o ª   Y.

f [T2 / $[ !p T T.

  T z„ $d ! ž   ˆii i” ’   f u i] F u  h eT \ UV ° x © ° ® UV Tqd iw i] š `2 % š©  il ‹ f $TqV ^ iT š ` ‚Œ $[© $ jT $  T T.

 VT « i e  Y.

f f o  c † 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” Fbg .

$ .

      !"   Y.

!d ]2 VT ]q ‚Œ o UR  .

 ‚ (X}&© c ` !º  $ YˆTi T T.

 $  ° VT fT c ‚ƒ \T.

2 %7" *O=m A‹_ z= 8W ) qdT T – !u !h f· .

 e !] ] i] fu "   T T.

 qdT T e i’ fe .

2 VT ]q ‚ƒ ‚Œ !e e ‚ i] $Tq ’ T d U] š c Uc [ c † † $ © š i] U e i’  ! ‚ƒ id © U] e i’ ’  T T.

 Tq h © …z'8© ‚Œ !e .

 UR u .

  U] e !p T T.

2 % š© $Tq ’ T d f « ‚Œ Y— c  $Tq ’ ![ T© ¼[ i]© f Tq` ¨ Ä%&(% ° Ä8% e Ä&8/ r\ˆ ‚– 3 $  u iT’ ¡[  $  T T.

 f [Ts© ] ž Y[T ^ [ ¡[   $ f † o ‚ƒ id f  ! ‚ƒ id !p h $ Ä&8/2 ! M j  b  h K ] ! ¡ c $Tq ’ T d ‚Œ  $   g23© ![  !.

!‚R 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Fb= X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" F2 4‚R T d ![  U $TqV  ª T r$ˆ[!iˆs $Tq ’ T d ©  ˆ'ˆ4  p ƒ $TqV ¡[ T T.

2 ! ‚ƒ id    e f T T.

 f ` !h f· ^ iT ‚ƒ id ]2 W2 4‚R x [ ![    i p ƒ YR r[  [U[ ˆ [ s ` VT « p ƒ T T.

© o[ $d   p ƒ ª !‚R T d 2 '] U e i’  ! ‚ƒ id © !‚R x [ ¸ h p T ] Tqd ‚ƒ id e T T.

 ` ‚Œ Y— c $ !‚R x ![ ¡[ ¡ c $Tq ’ T d 2 32 4‚R x ![ ![  U $TqV ’  T T.

  e  !º  Y— c <…X( ‚– o UR ^ iT ‚Œ p rYˆTiˆs  ‚ƒ 2 ' T † \ ¡[ ! T ]q c T U] $  ¡[ T T.

© ® š š ‚Œ !e $‚R š .

 UR  [q f 2 m2 4‚R x ‚ U] ¸ i] !‚R T.

 ® ![  U $TqV   u jTqe $[ h r[ ˆ …$ˆYiT ˆYY[ˆs ¨  e T T.

 $d fd %…X(2 4‚R ]q ¸ u jTqe !h x Yo $[ h ] \uq $[ VT T T.

    $Tq ’ U] .

 Y— c T ] Tqd $Tq ’ T d .

 [T2 « š !‚R T d Y— c jTq $  iR U’ iw ‚Œ e fe $d  $Tq ’ T d 2 4[ !‚R T.

 ® VT Y— c jTq $  iR U’ iw .

 ‚ ‚Œ Y— c  $TqV ^ iT ‚ƒ id U] ‚ƒ \T.

  ‚ƒ 2 $  e ˆ© ^ !‚R ]q Y¯ ‚Œ u e – 2 %7"7! 9A !| *O=m? kz ^OKJad :O=m A‹_ z= 8W 4‚R T d $ ¡ c $Tq ’ T d i] $TqV  $ˆ[!iˆ $Tq ’ T d 2 )c † † ¡[ $ˆ[!iˆ i] ` « p  Yo š ° ¡[ — r[ ˆ s $Tq ’ T d U] T ‚Œ  ! ƒ [ ‚ƒ id $   ¡[ V .

T ] rqi $ˆŠ\s ‚ƒ id 2 '  T © $TqV $ˆ[!iˆ $Tq ’ T d š ` i] $o [ ° f $o [ .

 UR ^ iT ‚ƒ ® 2 $ Z%)&© $ˆ[!iˆ   f $o [ .

 UR $TqV ^ iT ‚ƒ id 2 VT ]q ˆ i iŒ † $ U f u h !h x T ] Tqd ] $Tq ’ T d  ! ¼ 2 Tq d © ` f` Y ‰T ^[ $Tq ’ T d UR ^ iT©  YTh ¡[ $ˆ[!iˆ $Tq ’ T d u ‚Œ VT f`  ­ ’ 2 $ Z%)&© VT ]q ‚Œ u jTqe ƒ ¡ c !e l 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” FbC .

$ .

      !"  YTh rˆ$…$[ s© f š T T.

 Y¯ [ " ¨ ¨  YTh ¡[ $ˆ[!iˆ $Tq ’ T d e f š ‚Œ ž   ]   $ .

2 )° ® ”q i] u  ® Œ UR Uh V ‰T© ‚ ¡ c $[ i ”q $[ $‰ $ ] ! ¡ c $Tq ’ T d 2 % š© ¨ $‰ ]q ] ¡ c $Tq ’ T d f ž ± !e l  YTh i $ª d š iŒ2 $ © U $TqV ¡[ $ˆ[!iˆ $Tq ’ T d š ` ‚Œ o $o [ UR  $TqV ^ iT ‚ƒ ® ‚ƒ id U] ‚ U’q© ¡ c !e l  YTh i] f  e r° ®  ° † f¹ T’  $[ s2 $o [ ^[ ^ iT ‚ƒ ® ‚Œ ¨  T T.

 f [T U]  — $Tq ’ T d VT o ‚Œ ª u V ƒ [ U]  Y.

2 ) Y¯ jTu ! R h u  T T.

  UV U $ ] Tqd ƒ [  Y.

]   $TqV $ˆ[!iˆ $Tq ’ T d ‚Œ 2 ` $ ‰T ^[ ^ iT U]  $ˆ[!iˆ $Tq ’ T d ©  Y¯ $ YŽ \e !h f· $TqV ‚ƒ id ] ª T ] Tqd ƒ [ U]  Y.

š2 VT ]q ‚Œ  $   g2m2 ¨ – Up ƒ [ – !u $TqV ^ iT $  i] F Y© fT c Y¯ ‚Œ ] $d  $TqV $ˆ[!iˆ2 $  ] Tqd ‚Œ ] $d © $ˆ[iˆ $Tq ’ T d Y¯ ‚Œ 2 !# > u K It L Ph !WI!  h K 7 $ V  Y.

© $ˆ[!iˆ $Tq ’ T d š !"  ‚– x UR Y T f.

 ] Tqd rF2bk )(§s2 VT ]q f ® Œ UR !"  ± h ] š `  © Y T f.

 ] Tqd ]q ™ ‚Œ u iT’ $ ‚– m2 % š© hT $n $ˆ[!iˆ $Tq ’ T d .

 [T š ` ‚Œ Y— c © f f` e !"  $TqV $ ˆii2 /R ^ $` f[ Y— c  ” !.

l iR – © VT T ] Tqd $Tq ’ T d š ` ‚Œ \ p $ V  Y.

© [ i Yo [ " UV T i‚Œ $Tq ’ T d 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ Fbk X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" $‚R f $TqV $ˆ[!iˆ© T T.

 o  — $Tq ’ T d ™ T ‚Œ  ! ‚ƒ \T.

 ¨ ¡ c ž   ˆii2 Tq d p ƒ ‚ƒ id   ‚[ ‚Œ e i’2 4Ž T ¡[ fT ‚ƒ id ª T T.

 ‚Œ \ p š id jT[ UR !Ž T ¡[ fT ‚ƒ \T.

 ª T T.

2 % $‰ $TqV ^[ $ .

 U] T T.

© $TqV ‚ƒ id š Y¯ !p $‰ ‚– .

 UR p ƒ $TqV ‚ƒ \T.

 ª $ .

2 % š© f fu  ^[ $ .

 U] T T.

 f ‚Œ !e © Y¯ š Yo f Ž Ž $ p ƒ ‚ƒ id ‚– x UR [ i fu  ^[ $ .

 U] T T.

© id R =2C ÐYœf2 ` †  Yo f Ž Ž ]q U] ` $ ‰T UR  fT c e ˆ ] f ‚Œ Y— c  $Tq ’ T d © fu ƒ [ !u U Y¯ ‚Œ Y— c © ¼[ ] ¡[ $ˆ[!iˆ o e Y¯ Ž – FY2 (  g2g   ] $ˆ[!iˆ U] fu ƒ [ !u U2 /R ] $ˆ[!iˆ \h \« b2Q Y© b2F Y ƒ [ !u U  f† ‚R ˆii id e Fg f2 @  ˆii iR – © Yo f Ž Ž UV p ƒ š ` iR – fu ƒ [ !u U – !u © fu ƒ [ !u U !l YT š ` ‚Œ $[ !º  f YŽ \e rYˆTi s !h x $TqV ‚ƒ id $ fT c ˆ Y[T ] Tqd $Tq ’ T d 2 }$ˆ[!iˆ ‚Œ o[ $d ¬[ŠŠ…T r¬s© T‹ ÅF3FÆ U] T‹ p T ] ¡[ š2  T‹ ¬[ŠŠ…T ¸ ‚Œ Y— c  U $[ † T [ fu ‚ ‚Œ u $ ‚– m© ª š ™ u hT $n ¡[  T‹ ]q2 ¨ ‹ T‹ ¬[ŠŠ…T .

 @ r s o6p© T‹ p T ] …F ‚Œ $[ A !º  p T ] ‹ ’>^€Æ© UR >A i] ] ¡[ T‹ ¬[ŠŠ…T .

2 !! qf O . !WI! g !|"P!w " DO %} Pb  h K 6/ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FbQ X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  !" y 5 / !WI!  h K T‹ ¬ p T ] Yª ^T VT T † h 2 4d ¡[ T‹ i] f l© VT š u !u U Y— c ! fTe  YTh T jTu U] Tq $  T † }&z h ¡[ ‚ƒ id – Yš [ 2  T‹ ¸ š Yo o ‚– jT[ T ] iw ‚ª r[T …$$ˆi[ s© VT ]q   jT[ $a  U T  p ƒ † \ ª ˆ'ˆ42 T.

 ® © Yo ‚– jT[  ^[  $ˆ[!iˆ f [T o[ $d Yo p Tq` T ] Å'œÆ ‚Œ Y— c f  $ˆ[!iˆ iR – ƒ [ $TqV fx  iR h  UR $‰ $TqV iR h ¡[ fd 2 /  U’q© ƒ T † ‚– jT[  iw ‚ª © ] f š ‰T !d $ ˆii VT — $Tq ’ T d Y— c  $ˆ[!iˆ ‚Œ ihq ¨ T‹ .

 ¬[ŠŠ…T .

 [T2 / Y $[ $ˆ[!iˆ $Tq ’ T d ‚Œ  $   g2=2 )° ®   ]q  U $ V ƒ [ © ‚ U $ V  Y.

š ` ‚Œ Y— c ‚ [T $  Yo o 2 (– ^[© `  U \— iw V  Y.

ª $ .

 r‚Œ u iT’ VT – !d ‚Rs© V .

 . T ] ‚Œ ![  $ U $[ $ˆ[!iˆ2 !# y 5 PJ . !I!  h K "  L # %& 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FFb X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  T‹ }$ˆ[!iˆ ‚Œ [ ] VT š© ‹ š i] =m T‹2 '‚  ¡[ hT    .

© ‹ ˆii ‚Œ « p  š !º  \ p  ° VT T‹ ¬[ŠŠ…T .

 U]  p Tq` T ] ‚Œ qdT T ` $[ ’ Œ  $ˆ[!iˆ2 X.

i‚Œ š  ¡ iR ` $ Yo  e U i’ fe T‹ ­ ’ ^[  ˆii2 P o  — $Tq ’ T d © T T.

 io[ a T‹ T d ¨ ! T‹ ‚Œ h e ˆii ] T T.

 [ .

Ž $Tq ’2 «  f š T T.

 ] f o  — $Tq ’ T d !º  Y— c ®  T‹ ®  ƒ `   Y¯ f š \T  \uq $[ U] Yo — Y¯ ‚Œ  !ª  UR fu " $h [2 “— iw $ .

 i] ° ` o © ‚ ƒ V .

T ] º $ $ˆ[iˆ© U \— iw V  Y.

Y¯ š x h – 2 ) U† c UV VT ]q Y¯ ‚Œ « $[ $   g2C2  T $d —[ Yl ‚Œ T ’ U] Tq` l š ] !`T ‰ $ V  Y.

!º  Y— c „„2 ] —[ Yl i] b2k Y© š !º UR ] ¡[ T‹ ¬ f š V .

T ] 2 VT ]q  \— iw Yo f Ž Ž UV p ƒ id e b2FY U] š ® Œ UR fu ƒ [ !u U ‚Œ \ p 2 T $[ ¡[ „„© !`T ‰ † T T ‚Œ $ V  Y.

© ‚Œ ” UR !`T ‰ V  Y.

id Œ x r ˆ iˆ\… ÉT[ ˆ Š$ˆjTˆ q… [ $ˆ$ˆYˆ [ s ¡[ T‹ ¬[ŠŠ…T .

 U] fe jTu Y¯ ‚Œ ‚[ jT[ 8„„2 4º  jT[ Y T $[ 8„„© š š fu "  $[ Yo p Tq` ¡[ T‹ ¬[ŠŠ…T .

 ] ™ ‚Œ  U] $‰ ¡[ š2 /V – !u © « ¡[ T $[ 8„„ $ fu  ‚– x UR T‹ ‚Œ p T ] x U] $‰ ‚Œ !ª Up $† ¡[ « $ fu 2 / o V  Y.

]q   T jTu UV ° †  U]   $[ VT — $Tq ’ T d Y— c  T‹ p T ] f [T ‚Œ $[ ¨ ®  T‹ ¬[ŠŠ…T .

» $ $‚ƒ Œ š VT Yo —   Y¯ « š « $ ‹ fu ‚– x 2 %7"7" 9A "| fG_ s :O=m A‹_ z= 8W $  x  — $Tq ’ T d ‚Œ  ©  Y¯   $d %…X(© ‚ !‚R x [ ¡[ ¡ c $Tq ’ T d © ![  • « Y.

r ˆ\s ¡[ T‹ $ˆ[iˆ $Tq ’ T d ]    hq U] ƒ š U  x š T io2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FFF X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

 • • •      !" VT « p ƒ ‚Œ †  !ª T T $ˆ[iˆ $Tq ’ T d 2 ) h ’ p © « $[  T ] Tqd ] T T.

 Y¯ Y— c  U $TqV   $ !‚R x ![2 ) ’  ƒ ‚Œ Y— c ^   id i f ^[ T T.

 U] 2 $ $‚ƒ Œ   $[ š VT — $Tq ’ T d r ¨  T T.

 f [Ts©    x $d ! ¡[ VT T T.

  š ` ‚Œ fe Œ $  $TqV Tq h 2 % š©    x ‚Œ YŽ \e $d %…X( U] ‚Œ !`T p $d fd VT f` FœW !º  Y— c  ’  ‚Œ ] $d   x $Tq ’ T d 2 h u  T T.

 ™ $ˆ[!iˆ Y¯  Y  fd VT f` FœW `  x $Tq ’ T d 2 $ ° † f¹ T’ © p ƒ ¡[   x   f .

p … ` š `  x  VT $Tq ’  ƒ  q ¡2 'š ¸  U] i  $ Yo o $ .

2 P  T T.

 o $Tq ’ T d ª T ] Tqd .

 [T Y— c $ˆ[!iˆ f [T© Y¯ f š \T  \Th U] ¨ ! T ‚ƒ \T.

 š Y¯ ‚[ e  T T.

  š id jT[ 2 Tq d © U š fu " Ž Ž ¡[ Yo $[ h© š i] f VT T T.

 Y— c $ˆ[!iˆ $Tq ’ T d ª ® ƒ `2 $ $‚ƒ Œ ]q© VT T T.

 Y¯ u x i $d   x .

 [T U] $[ h \Th 2 / u jTqe  $[ h ]q i]  ¡[ !‚R e ˆ ‚ ‚Œ u iT’ !d ‚R2 $[ h ¸ i] $ ^ Tqd ” Y[ q!$ &zt   f ‚Œ Y— c  $TqV  x $Tq ’ T d 2 P T T.

 T  x $Tq ’ T d ‚Œ o p   T T.

 f   Y¯ !p Y[ UV p ƒ ‚ƒ id 2 'eT q!$ &zt ‚Œ Y— c © p ƒ ¡[ &Pœ'&P  T T.

 ‚ U’q Y¯ f n U] š ` ”q ‰T i ! T VT f` ‚ƒ id ¨ ^ ‚ƒ Y— c f 2 $ in T ’  x $Tq ’ T d $ !‚R [© T T.

 Y¯ VT « p ƒ $TqV ‚ƒ id ¡[ š U] e c e !‚R x ![2 %7"7# 9A #| ‹ kg Uˆ= A=S8 X[T !‚R x [© ‚ƒ id ¡[ T T.

 ‚Œ  ! ƒ [ 2 Tq d © $‚R f ^ iT ‚ƒ ® š ` ‚Œ e œ ¨ T T.

© ’  Tq h $ ˆii r…z'8s u ‚Œ h p e T T.

2 }c T U] $  T T.

© ¸ š `  e U $[ l  !l YT 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ X/( 'Tq‰ ) ” FFW .

$ .

      !" $ !‚R x ![© T T.

     e e  Y— c  T ] Tqd ‚Œ h p $  x $Tq ’ T d ª !‚R [2 / $TqV   ‚ƒ id UR ®  .

 ‚ f ^ iT ‚ƒ id ‚Œ p [q U  Ž š UR $ˆ[!iˆ ª !‚R x h Y¯ š iŒ – VT Tqd ” 2 T d i] i‚Œ   ‚Œ $ Yo UŽ °  ! ‚ƒ id d ‚Œ u `T f T T  fu ƒ [ !u U iR ` $[ $TqV ‚ U’q Y¯ id jT[ e †2 x [© U Y— c Y–  ‚ƒ id  ‚ƒ  $TqV    VT « e Y– VT e U] f† ‚R  r$[ Y§ˆs© à  ©  VT f U Tqe f [T2 T.

 ® © š  Y— c q!$ &zt UR Yo fe Œ V   ‚ƒ id 2 ) f†[  jT[ $a Y[T ® © h i] $ U‰ u R UV U® ¡ Yš © f š  Y— c  ° VT Yo $TqV i ` ’ Œ ¡ " i‚Œ  ! T ‚ƒ id ` u !u fu " ¡ iR ¡[ $TqV ]  2 n w $º $TqV i z f ‚Œ Y— c  ! T zz ‚ƒ id $ !‚R ![2 )  jT[ $a ¡[  ‚ƒ id ![  ’  T T.

 U  ’  ]q Y¯ ‚Œ Y— c ‚  ¡[ – e u jTqe $[ h $ !‚R !.

2 P $‚ƒ Œ T T.

 ª $ $  Ä&8/© ¼[ i] š ‚Œ fe .

 e ˆii ‚Œ ’ !e U] š š …z'8 ‚Œ h p © …z'8 ]q ‚Œ Y— c ‚ ’  T T.

 $   ‚ƒ id 2 )° f © ’  T T.

  i¦ ‚Œ Y— c U]  $Tq ’ U Tqe  ![ ] r UiUˆs  i¦ $‚R f  x   ‚ƒ id $ !‚R 32 %7"7$ 9A $| 8b8 e=mY: :OK A]_ 4‚R T.

 ® $ ¡ c $Tq ’ T d ![    ‚ƒ \T.

 U u jTqe $[ h2 n w $º ¨ !‚R x [© VT T T.

 o — $Tq ’ T d  ƒ Y— c T‹ $ˆ[!iˆ .

 [T $ !‚R T d Y¯ ˆ ‚Œ   x .

 [T $ !‚R x [ U] š š ’  ƒ .

 [T2 /  U’q© $ !‚R x ‚© ‹ T T.

 ’  ‚ƒ \T.

 Y¯ Y Y ’  $   UR ’  ] n ™ $ !‚R x 32 « T T.

 š ‚Œ Yo $® [T ^[ ’  ‚Œ ’ $ !‚R m U] ’  ™  ‚  ¡[ !‚R x ![ Y¯ e i’ ¡ c $Tq ’ T d ]  2 'eT T T.

 ‚[ ‚Œ h p  …z'8© ’  ƒ ¨ !‚R x [ ‚Œ V ! e …z'8» eT f T T.

 Y¯ ^ …z'8 ] š U¨[ ‚Œ h p 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FF3 X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"   u jTqe $[ h ‚Œ $d %…X(© Y— c ’  ƒ ¨ !‚R x [ U p Up e !p T T.

 $d fd VT f` FœW2 P` ¨ f  ! ‚ƒ id ™ ‚Œ e i’© q!$ &zt Y¯ ‚Œ x c  ! T ‚ƒ \T.

 $ !‚R ]q2  T T.

 š Yo ® Œ ^[ ’  ] n  $ !‚R x ![ U]  ’ ‚Œ $ !‚R x ‚ ¸ Y¯  ! ’ q!$ &zt $d ‚ƒ id 2  T T.

 f   ‚Œ Yo ® Œ ^[ ’  ‚Œ ’ $ !‚R m U] ’  ‚– x ‚Œ  ‚  ¡[ !‚R x 3 Y¯ ‚Œ \ˆ ‚ i] ™ h ! $ ¡ c $Tq ’ T d U]  fª  i ¡ c $Tq ’ T d ¨ !‚R F2 (` d © f š u  q!$ &zt ] ‚Œ  ¨  T T.

 ]q2 %7# ^K 8 }[ ‚Œ Y— c  e i’ fe .

 fª  2 ) [ x [ T jTu Y¯  T T.

 ¡ ] f  \— iw q T $ T e ƒ [ e f š x ’q ª ^ fu ƒ [ ‚Œ \ p $‚R `  Y  [ ¨ 2 $ Z%)&© fd « p [ $d $¯ ‚Œ  Y ª ^ fu ƒ [ ‚Œ \ p $‚R© ‚Œ Y— c ` « p e  T T.

 $º   [ [ ‚Œ 2 /  « p [ Ž –   f` Y UR fu ƒ [  [ © VT ]q Y¯ i] .

 `T ƒ [ T T.

 ‚Œ  x2 $ © f Y— c fd « p [ $d $¯ U  fu " e f  YTh i] $h ± fu ƒ [ Ž ¡[ ! T VT f` © .

 [ ![ fw o ~„%) ‚ ‚Œ u $ ‚– m2 [q U] š© – e .

 ‚ $TqV ^ iT ‚ƒ \T.

 $d %…X( ‚Œ Y— c U] T T.

  Y¯  Y ! T VT f` FœW U h p fe ‚ƒ \T.

2 ) T $  %z“ ‚Œ p ¼[© š  T T.

 « – $ T e ƒ [ U] « x ’q `  Y ! T VT f` FœW2 'eT T  $[ š ’  ‚Œ Y— c  [ f š x ’q© š Y¯ \— iw  [ ‚– x ‚Œ $d ‚ƒ \T.

2  [ ![  ’  ¡[  T T.

 [ ‚Œ   a U] T T.

 f   hq ’  ¡[ š Y¯ i !±  ‚Œ ’ U] « – ˆ T $  %z“2 (` d © f p ƒ ‚ƒ id f ‚Œ ’ !e $ YT.

T $  %z“© Y¯ f š ! T &Pœ'&P ] š ` \™q $[ U] ‚ U’q q!$ &zt UR Yo fe Œ V f ` ‚Œ Y— c    [ 2 T $  %z“ [ ‚Œ  $   g2k2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FFm X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !"  !$ y 5 64 I K b oUs@p " 7 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FFg X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" 53* x X[T  3  i]  ] ]  ]q2 © ‚Œ Yo « ’   ¡[ q $ “T” $‚ƒ © ¸ ‚ Yo  Ud U] ¡  ¨ [   ® !˜ ! ™ n ”q ¸ † i] p ` š ` o ¡ .

© ] U] ” [ fe x ¡[   2 ˆ n ‚ qdT T V $[ ¨ $‚R© ]q ™ i] l !’ ^ ‚T ` ¡[  © ¸ ‚  f¹ T’ d e ‚Œ Y— c $   ]q2 Tq U ž [ ‚Œ e c d xT© — U] $` ‚ UR ^ fe jTu !‚R T $h fu jT[ ¸ ‚ iŒ e UV fe $n  – u U] fu " ‰ ] † Œ UR   37 U] W7  ] f  [q l ] ! – Yª   ™ š©   ™ x ± ‚Œ V "  ¯ ¡[   Y UR   .

 ¡ ] `   i] Z)&“2 ® ‚Œ $[ ƒ T – Y UR Z)&“ r™ ‚Œ $` f[ $d p $‚ƒ s©   R ]q U š †  $[ [ $ ‚– i[© U  ] ^ ‚T ` Y¿ š© ž ’ ‚Œ $h VT Yo ¡  ¡[  ³ [´ $ ]   U‰ © ‚ $YY © 'f[…Xˆˆ Y 'ˆ $fY© &i[ ˆi… Tˆ © …)!iˆ© /[Š ˆ© U]  ’ ] iR f R [ ’ ‚ [ )!iˆ© (T[ˆ© 7 iˆ $ Y© ' %) U] X[YT 2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FF= X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" “ * x* š 1 *› 3* *œ* 37}} &&X &P &z &7Z &) &) &zt $ 7ˆ ˆ$[ }[$ ˆ$Y }$Ɉ &[ Uˆ & ˆ [ XqY ˆ &f iˆˆˆ r8 &zt }$ iYs &É[ˆ [ ˆi ˆ[f[ˆ z[ &ˆYY 7[ ˆ[q r œX&s &f iˆˆ )ˆ rz ŠT$[ s &[ Uˆ )Ti[ &  &T [ zˆˆ[ … zˆjTˆY 4$[[Y $i [ ˆi 4$[[Y [ ˆi 4 …$$$ z[ ˆ 4if…$$$ z[ ˆ 4$[[Y œ)Ti [Y Xˆ$Uˆ ˆ ˆ$ 4 [$q }[Yˆ…XŠ Pˆq 4[Yˆ X [ 4[Yˆ X [  $iiˆ$ 4if T$! ˆ 4[Yˆ $[ YˆUˆ$ X [  UiT [i ˆ ˆ…%UY )Ti iˆ\ ˆ %UY )Ti iˆ &ˆYY $ˆ 'ˆ $f qi }$ˆŠ\  TTY }[fˆ ˆ U q }i [ ˆi [ ˆi tT[i q 8 [ $ qi zˆT [ q FFC l x T­ š[   e x 3 ( .

 [ ˆ [ † x 4 ’ r $ [ x &zts ( Y.

$ž $« fd i” ’ l $Tq ’ e ! ’ rhT   zs )™ š[ U] VT e † {dT T i° i o  Pd VT f` jTu ! Pd jTu ! Ë i i‹ ! Ë i i‹ f.

 $T ” p Uc !$[[Y œTi [Y Pš[ p [ p ” $ .

 P.

 VT f` $ .

 )™ T$! f.

 $ T .

 )™ ’ 7 fd ” [ ˆ ™ [ $Tq ’ ” [ ˆ ™ ) i¦ V .

T ] Pu " fe .

 š id c Pd [ dT T « p h i‚Œ fd $TqV P` $[ † ‚ T ] X/( 'Tq‰ ) ” 4( 4( 4z 4z 4)…X 4}XP 4X 4X 4 4X %) %)& ' } } }8( t8 z 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ .

$ X .

 ˆf $T X ˆ %ˆ[ ˆ $i [ ˆi %ˆ[ ˆ [ ˆi %ˆY „ˆˆ![f jT[i§[ %Y$ˆ ˆ „T$ˆ$ $[ YŠ$ %„…X$ˆ[ ~„%)© Xˆˆ &iY X…„%)& % i f % i f X[$ˆ [ ˆi %ˆ[ ˆ }qY[i $i [ ˆi %ˆ[ ˆ }qY[i [ ˆi %ˆ[ ˆ }qY[i %[ [ [ ˆi %Y TTY zˆˆ %ˆ[ ˆ $[ŠŠ [ ˆi %Y TTY $[ YYY [ ˆ %ˆ[ ˆ [ ˆi …<z&' 'ˆ4 UiUˆ }[fˆ $ˆ T$ˆ[ ˆiˆT [ X [ [$Y 8 Y T ˆ „ˆˆ$[i T [ Y YY „$ˆjTˆ q %UY %Tiˆ\ „$ˆjTˆ q %UY )Ti iˆ\ „$ˆjTˆ q %UY )Ti iˆ &ˆYY „[Y „T$ˆ$ $[ YŠ$ 7X) %7 z&' 7ˆ ˆ$[i }[fˆ z[ Xˆ$UˆY      !" Tq` fd Pd VT f` ] $d Pd ] $d ” !º  e ` jTqe p 4e l ŠT$ˆ$ $ƒ $ ~„%) $u l %„© ¸ ‚Œ \ˆ ‚ i] X…„%)& ‚ƒ \T.

 Pd [ Y¶ ‚ƒ \T.

 Pd VT f` U’ iw ] $d Pd U’ iw ] $d Pd ^ iT U’ iw ] $d Xo T ’ f id c Pd i‚T i‚Œ ] $d Xo f id c Pd ] $d ” [ 'ˆ4 …<z&' ¦ š u e / dT T­ U‰  ”T ÀT %( %( %„ %„ %„X…~„%) % %…X( %}( %}( %}%( %z“ %( %“ 6 …%( ˆ'ˆ4 } X8 } „ „%% „%) „%)& „„ (  $TqV  id ![ X  ” [ ˆ  Y.

7 fd ” [ ˆ  Y.

[ $Tq ’ ” [ ˆ  Y.

4e l ŠT$ˆ$ [ ) $Tq ’ U Tqe 7X) %7 %p Uc U Tqe š l Œ 7z&' 7}zX 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FFk X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" 7i![i Xq ˆ „$ )!iˆ ( .

 $TqV   ] T [ Y T (q!$ &zt ( Xˆˆ $T X ˆ %[ [ (ˆ [ zˆY ˆ$ (…Xˆˆ % i f X[$ˆ [ ˆi ( Xˆˆ % i f }[fˆ &ˆYY ( Xˆˆ }[fˆ &ˆYY ( Xˆˆ <i f }[fˆ &ˆYY 8 Y T ˆ ~Š iˆ $[i & iˆ $ Y  ˆˆ$Y 8 Uˆ$Yˆ „„ 8} )Ti ˆ[ XT!YqY ˆ 8 ˆ$ [ [i )!iˆ ˆiˆT [ Y Wbbb 8 $ˆˆ [i zˆT [ q 8 ˆ$ [ [i ˆiˆT [ Y <  ˆ$ UiT )ˆT &ˆYY $i )Ti ˆ[ 4$[[Y œ)Ti [Y Xˆ$Uˆ )Ti [Y & 4$[[Y Xˆ$Uˆ )Ti iˆ 8 T )Ti iˆ ~TT )!iˆ X  ˆ ˆ$ 'ˆ[ Uˆ &f iˆˆˆ r8 &zt }$ iYs 'ˆ4© [ i[i ˆ [ i $[ YYY œ$ˆˆ  &zt ‹ Œ %^ iT Tq` fd .

 [ [  p Up ‚ƒ $n Pd [ Y¶ ‚ƒ \T.

 .

 [ $Tq ’ š ‚ƒ \T.

 .

 [ $Tq ’ š .

 [ $Tq ’ š ‚ƒ id .

 [ 7X) (&zt (z (X…%X( (X%}& (X}& (X<}& (XX% 8 8„„ 8)X 8)…Wbbb 8z 8< )& )4)X )4X )8)~ )X '&P 'ˆ4 / f¹ Y‚ U] — „„ u ‚Œ ( .

 [ $TqV  8} /‰   jT.

 e Wbbb Xo ‚ ¨[ [ " (  U‰  jT.

 e Xo $` ] VT f` $Tq ’ $‚ƒ 4$[[Y [ $TqV œp Uc Ti [Y %p Uc Ti [Y U] !$[[Y 'VT T U] VT T $[ $T ” Tq`   4 ’ h ! r $ [ x &zts ) ˆ i VT f` U U] T $ VT e !]2 š f ž \ˆ ‚ ‚– x UR $ .

2 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FFQ X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

 Ti iˆ ˆiiY2 iq© !T ˆˆYY[$iq© $$ˆY  [ ![Yˆ Y [ ~$ [i „$ˆjTˆ q %UY )Ti iˆ\ ~$ [i „$ˆjTˆ q %UY )Ti iˆ &ˆYY }ˆ[f &Uˆ$[ˆ }ˆ$ z[ }ˆ[f &Uˆ$[ˆ z[ }[  $i [ ˆi }[ [ ˆi }$ˆ…  $i 8 [ }qY[i % i f $i [ ˆi }[fˆ %[ [ Uˆ$ˆ ˆ }$ i }qY[i % i f X[$ˆ [ ˆi }$ i %[ [ < }qY[i i[qˆ$ tT[$[ T$ˆ &i Tˆ )Ti[ tT[i q Š Xˆ$Uˆ tT[$[ T$ˆ }[Yˆ XŠ Pˆq z[ &ˆYY 'ˆ $f zˆYT$ˆ 4if z[ „$ˆjTˆ q z[ f }$ i z[ 'ˆ $f $iiˆ$ z!TY (ˆ[ˆ$ $ˆYY z[ zˆYT$ˆ $i zˆŠˆ$ˆ ˆ Xq!i zˆ $[ YYY XˆjTˆ ˆ 'T!ˆ$ X iˆ [$$ˆ$ „%)&      !" y ~„%) ~„%)& ^ }&}z }&z }( }( }8 }%( }%} }%X( }%< }({ t&) tX t}XP z&' z4 z„ z z' z~( zz zX zX' X…„%)& 7 fd ” [ ˆ  Y.

$o [ [ $Tq ’ ” [ ˆ  Y.

$o [ ( Y.

 YTh « $d $T !  ( Y.

« $d $T !  r.

 ‚ }&}zs Pd VT f`   a Pd   a « p VT f` V ™ š[ Pd VT f` ‚ƒ \T.

 U’ iw 7[ x  c ^ iT š Pd [ Y¶ ‚ƒ \T.

 U’ iw – Up ^ iT [ x R U’ iw VT e !d T ‚– h i‚Œ p Uc Pš[ p [ T ‚– ) $Tq ’ U Tqe P.

 ] Tqd  Y.

U Tqe 7[ x id fe U Tqe P.

 VT f`  U Tqe ' dT V  ¯ VT f` ] Tqd U Tqe Pw T [ fu X.

x o $TqV i „%)& – Yš [ X/( 'Tq‰ ) ” p v D 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FWb .

$ .

 X[ [i %UY )Ti iˆ &ˆYY X[ˆ „$ˆjTˆ q 4if  X [i 8 ˆ$Šˆ$ˆ ˆ z[ X [i 'Yˆ z[ ˆ %UY …ˆ %UY )Ti iˆ &ˆYY ˆ %UY %Tiˆ\ ˆ %UY )Ti iˆ\ ˆ %UY )Ti iˆ &ˆYY ˆ %UY … Xq $ TY ˆ %UY )Ti iˆ &ˆYY $[ Y$ „$[ $[ Y$ „$[ ! [ $[ Y[$ˆ )ˆ rz ŠT$[ s $[ YYY ˆ 8 ˆ$U[i <Yˆ$ jTˆ © ˆ 37}} [ˆ Š$ ˆ !iˆ ˆ$ [i <i f <i f X[$ˆ [ ˆi < [f iˆˆˆ )ˆ rz ŠT$[ s < Uˆ$Y[i )!iˆ ˆiˆT [ Y XqY ˆ < Uˆ$Y[i ˆ$$ˆY $[i z[ &ˆYY < Uˆ$Y[i ˆ$$ˆY $[i z[ &ˆYY 'ˆ $f Zˆ![ ˆ %UY )Ti iˆ &ˆYY /ˆ ~Uˆ$ 8} ¬[ŠŠ…T      !" [ $Tq ’ ” [ ˆ f [ )™ š[ f.

 f [ …  Y.

( Y.

† T $d ‰T ( Y.

† T $d ” [ $Tq ’ ” [ ˆ ™ U] ƒ [ X  ” [ ƒ [ 7 fd ” [ ˆ ƒ [ [ $Tq ’ ” [ ˆ ƒ [ [ $Tq ’ ” [ ˆ ™  ! © ” [ ˆ ƒ [ p  $TqV u Xo fe Œ p  $TqV u e $ YT.

rhT   zs Pu ƒ [ $TqV e !p ‚ƒ ® © d 37}} ° e !p T T.

  ‚ƒ id Pd [ Y¶ ‚ƒ id e f ! ’ rhT   zs ( .

 U‰   ] T $Tq ’ U Tqe ° h ] T ) $Tq ’ U Tqe ° h ] T [ $Tq ’ !" $ ” [ ˆ ™ jT[ 8} T‹ ¬[ŠŠ…T X%)& X„4 X8z X'z * %…%)& %% %) %)& %…X%)& „ „ ) 8 < < <…X( <) <)X <z& <z&' I Z%)& /8} ¬ ž 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FWF X/( 'Tq‰ ) ” .

$ .

      !" *1 + * 5 y ÅFÆ $f %[i[ © X ˆŠ[ }[$fU[ii© Ó[ XfÔi [ }ˆ$ 4ˆ © Ÿ# 6>Ed=:8E D^ Kk *6 ƒEO Ea8d OEKkaKk © ?P! . !%%© WbbC ÅWÆ s%2 s!%! © Ÿ6 6¡ D^ Kk *6 aOEKkaKk 8E>K:8E © 9: ?! %S Wbbk Å3Æ Ÿ* JEa8d aOEKkaKk >Ed=:8E| #^^ vdKF ¢ Kk amEk D^ £¡ D 6” *6 Kk *6~Kk>KAk © 9: ?! %© WbbQ ÅmÆ J 7#P ™"c  ‚ P#› c œ K! 2PP&c „ „\ \ c H Z! #=!22c œ & P\ ! „ !2=Pc .

 .

 .

  .

 .

 .

Y Zc „! žž’ ÅgÆ ŸI8 KL >M *6| 8Y Km –K¤ © † }Z$i / '[© Wbbk Å=Æ 2 [!U 2U2U ÅCÆ 2   ˆ2 ÅkÆ 2ˆˆˆ2$ ÅQÆ 232$ 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FWW X/( 'Tq‰ ) ” . c W222 E# # L X.

$ .

      !" 7/(% X2 $ “T” $‚ƒ FW3 X/( 'Tq‰ ) ” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful