I

c

T.om·or it
. ..1

1'"

''"''

II

s'ime, katundit Vokopola, qe per
, .... "' ..".," ..ac......

pittoreskeqendrtmtn

vlgantore

Natyres, qe i a dhurojne stlnat

saj. "Epir'i

kohes se vjeter ••

._- VI me vent te zbrazur, se ka mbetur rrezon dhe pjesen tjeter me tii madhe Fmc te meta argumentat per ande]: nga jan,uu,.",>,,/.,u mbetet Shenimet historike

ZBULIME PRE] OJURM1MESH H1STORIKE

te

Herodotit,

"':'i,,,,:,>,,.,h,:C

Eustathit

da~t, Plutarkut, Dlonys Perigjitiut, dhe shenirnet gjeografike iii ti.' Meletios e Barthelernyt e

Tomor'i sa]
shkruare per tempullin e argumentisht vend' i kesaj prej epopess'Omirit, pre] atit te tjerevehistorishkronjes te

dhe e bjenekete] ne veri t13 Po tii studjohen mire ato shenirne
e kesa] libreze simj ,

dhenat

mcrret vesh me mire e verteta
csht ndricuar plotesisht. Zbulim' i.sigurte i vi! I.' para .e me e verteta e historispellla2:gj

ris se races s'one illiro..,p ... ,,<:cv'-ell""
e cila po kerkojnem~ nprT'T.r\l" .. ' te vazhduarshme .nda] "gjurm dhe qe po i leme mbas dare. Dodona Pelazgjike e Toskeris ':Kaaenl qyteterlmit pelazgo-Iliriane dhe <Trf'lln._rnm

te

etyre quheshin , mali, praneose
faltorja e fameshme

To-

rnbi
e

burim
gjendeshln

, s kish pase mane ernrin
.Ashtu tregohet

ne

me uje shum
kohera

te

i,Pelazgevet pranedeti madhedeti •

prej 'disa ndodhet ne dhese pre]

. ''',

.....:~.

8

Histerishkronjes
dories,

dhe gieograie te
thote: Dodona dlrnerjuga (mesimvrija) f' Dodon prane dhe dhe mccale; burim' 1 ujerat e tija ne kohe

1. - Herodotij'liber IV-33) ben te. ciHH i ka pare edhe vete vizituar Dodonen, e. thote, i vjeteri i gji'the te tjerevet; .

dhe popu] f Evropes nga 2. - Hesiodi(liber" V permendin qytetin SeU 2)
Dodones dhe thone, e ase

. era der! mesnate; ke]o ermend edhe Plinius liber

pjellore ne drithna, me tufe tii rnedhaja dhenesh nga ata qe iperdredhin

ketu banojne dhe burra .te dhenare' te pasur ne bageti) lope) dhe ne kullotje( keti] vendi kane qene 10 qin, Sofokl. 1174 Hesiodit, gjendet n' anet e tejme, large ne kufit "d. m. tho nga an' e ketejme". 3. - Straboni (gjeograf, liber benflale per Thesalet dhe Epirotet)

nder'te huaj1!t,qe
"''''!''UUU.>.I~;J...,

14) thoHE p~mumba (pelje) in barbare me (gj uhe io

odones

vinin si ishte pyll me lisa e
banoret e rrethit

\1~I:ripi;:Y. •. >(rilh",i",(i·'>·n

thote i.se

te

nejillime
8, 17) thoU!;

pasta]
Tornarus

en e te mbjellin drithna, (Theopompo Celebratur), ka perqark nji qind burirnc

e vene Dodonen ne vent me larte nga
protis
gjendet

(Cameris)
faltorja

Talaret,3) rrezet

dhe mal'i Dcdones e Zeusit; Dodona fis Molosije, jane 11

mali; rreth keti] vendi jane ·dheramo
e tija ka shurne burime.; 4. Apollodhor Tekniku (libel' V, 12 dhe lib. VIII, 11)

e 274-275) qe banonin

thote

prape

prane Dodoue.:

Selijvet

shkon

prane

ketij te
dhe me emrln

erl,14, g;e51,1l,7eV, pre] Haoneve, stergiysbL'v(.: se mandej e mod kete qy;" 19. .1. VI, 21, VII, 4 e IX, 6) thote
q~ ben .frsnqet:

I) Si mbas shcnimcvet t~ histortshkronjeslt .grek. Ar~""ntiinnit
2) Qytetl Sella i Sellopis permendct

dhe ne Iaqe No. 30.
3) Tataret e Talarija - Lalaret Myzeqcs (Laterija).

.
e Lalerija, Keto ijal8

Pra mund til thuhet, se Talaret e atehershem

mund

te kene

Vegjeu .ctlle figji

me lei;!c enter quan rrern' i kane afr\m tiS m:.lI.it lfl,,·.k\, ,.

10

Zl',\JLlME PI<Ej GjURMIMESII

HISTORIKE

----------------

ZBULl,,\E

PRE] GJUPlvilMESIl

HISTORJl(E

11

prape, se Iisct qe banonin rreth Dorlones ishin: Selijte, Enianet, Perrevej et dhe Atharnanet, par Perreve] l't dhe Athamanet u debunne qe ketej prej Lapathevet (stergjyshvet te Lapevet te sotem), i3.. -- Stefan Byzandi (I. II, 3, IV, 16, VI, 2, 23) thote, se Dodona ishte qytct i Molosis. 14. - Eustathi (1. V!l, 16) thote, se fjaJa Dodone rrjeth nga tjala grcqishte dhidho, dhune (shqip me' dhane) .d. m. tho se kcjo fjale "Do do rte , tregon token pjellore te vendit ku esht Dodona, se cdhe veud"! sa] ka qerie quajtur fushe pJellore(dhotion pedllion); vend"! Dodones, thou: historishkronjesi, <quhesh dhe dhurat-dhenes (dr ithedheries greq. anisidhoros) dhe dhenes i mjetevet te rrojtjes (greq. zeidhoros); d. m.th; dhepjellore (shqip Dhedhana Dhodhona). J::). -~ Pindari (1. IV, 84) thote, qe prejPindite.kundrejt mjaft large, afer Peon eve I) jane dhe malet Dodoniane.> 16. -- Simias Rodios thote, se fronineZeusit, birit Saturnit (Shtunit Kronit) Dodona e pranoi kenaqesisht.
1) Pconct -- fis iHirian, qc banonin ne kohrr. ;\"101<rl.: c Goloburrlc e shtrlhcshin thellc mbrend.: , nit t'Ollrit,Dib@r,Shpilt, verl-perendlm te saj.

17. - Dionys Perigjitiu thote, se vend"i Dodones shtrihet mjaft i hapur. 18. - Straboni (lib. 7) thote prape, se Dodona c itohte kishte karnbane te rarnte shum tf;! madhe, qe tingllonte me ko he te gjate, kur e luante era ate dhe karnbanat e tjera. I::!. - Skymnos Hios (gjeograf. 1. Ill, 22, VI, 6 e VII, 6) thote, se mbrerida tokes (ne steret) banojne Selijte e Dodones, te perzjere me barbare (banore me gjuh jo greqishte), 20. - Polybios (lib. IV, 67) thole, se tempullin e Do dones Etolinjet (fis grek) dhe gjeneral'i 'tyre Dhorymahos i portikat (d. m. tho ndertesen me qemere) dhe shurne kOI1(atierorna) te keti] tempulli i prishi; ky gremisi dhe shenjte te priftervet. POI' mbas disa kohesh tempulli clhe u-vune ne 'te prape shume konsakrime te tjera Libius (lib. VIII, 24) thote,

mez' i shekullit
Augustit, perandorit
rnadhe.

te

se tempulli

i Do-

pare (qe pre] Krishtit).
Hi Romes, perrncndet

.

SI1[~NJM A, -- Paravejct kal1~ qcnc populI i Thesprotise n' Epir .mebanim no kr;\hjl1i:.~pr;j~(; lurn it Avas osc Aias a Aoos, tt! quajturc ndrvshe Paravca.iperment fjalor'l gjuhes grt'qi:~11tc i Skart.uo Biv.antit, nc pjesen e.ernrav-r r "\;rvel(em, shl{tuar.,'n,'Athine,llle"', !S51, qc do te thoto .« ia Thcsprotija ka qcne 'I!'. ih, 'il, se ndoshta -harrinte derine.. tumin Aoos (Vtosa), "1.!11. tho paranva pran ava, 10' .d'ille e sa] ndodhesh prane lumlt
/\V,lS

(Viosa)

HlP

emriu Parr.vca.

TllIIqidhitild., lill. II, kr. 80, thote midis tjerave dhe ketc:se 1000 Oreste, ne te cilet lsbte mllrl't Antiohu, 1111' Paruvciet ibashkushtronte Oroiclhi i Antiohut duke u perkujdesur per tao Horner! Il, II, kr. 1::-0tnotc, se Enianet pasonin Pcrrevejet, qe banonln rrethDodcnes til mer ... keqe. Pra, si duket Pcrevcjet e Hornerit c te Plutarhut I) jane Paravejet e Thuqldhidhlt (500vj. p.k). Keshtu merrct vcsh, se Selijet, Perrcvejet a Paravejet e Enianet sl edhe Orestet Jqinje .me

Par.wejct

bunnnin rrcth Dcdones e Tomorit,

. SHENIi\\ B, - Skarlato Biz anti ne Ijalorin e ti], I. I) ne pjesen e ernravet, (AUtine 1851) 111m Avas Aoos (Vjosll)e shcnone in Ittlrise. Orestet 2) !lrd Strabonit shenohen ban ore t' Orestladhes (krahine e vleter e Beratlt),

e

11) thote, se qyteti Dodona ishte e IV-te mbas Krishtit). (lib. VI, 8 e VI!!, 3) thote, se tempulli j Dote larte, VI, 7) thot~,.sa,do qe truaJJi esht i medhaja si Tonf3fi i~:· por Epiri dhe trima. (lib. VIII, 2) dhe Straboni (lib. VI, 19) prape qene me tej Pindit dhe se prej tjera gjera terheqese ne parje . 12) dhe Eustathi (lib. VI, 14) thone, me tej nga veriu i Thesprotis

(lib.VJI,

tj~ra,

J) Shih He {aq" n. Nr. 12 2) Orcstet tie kohi' mjaft Ie lashtd banonin no gjithe ",,;hin e Tomorlt dhe Beratit ; keta emrin . e paten t1"1.<1rri! Orestl I bir' i Agamemnonit (njerit nga prljesat e luHes. s~ Trojas}, Orr sti nga shkaku i vrasjes s' eml:s lij, qc o beri vctc, t1 Isheh nc qarkun e Beratit; pra nga ky mor(dhe ernrln Orestiadhc Bend" rr cthi i Tnmurit : ky goditi dhe qytetin Arc;osOrestikon nl! ket!! Krahinl!. (Strabontt libt:r VII, i«. vn, 8).

1159,
historishktoniesve
ka shkruare per Dodoncn

kr. B'

1 HjS] thote,

se

ne

dhe r;.ieo~raf.evct c vjcter jane ne haze te I1r0511\J·
e Touuirin (ne [anlne me 1&';9).

12

----------------~~--------------------------

ZBUI..IME PREj

GjURMIMESH

HISTORIKE

ZBULllvlE PRE] O]URMIMESH

J-lISTORl!(E

1".' <i

krahinen

Dodoniane esht nje vent i quajtur Ena,!) ku ka qene hirorja e Zeusit Dodonea. . 28. -- Nil librin "Voyage du Jeune Anacharsisen Grece dans le milieu du quatrieme siecle -- par l3artheterny,tol11e 2e -- Parisl.lbrairie Hachette 1873" faqe: 87,88,89,90 e 91 perrnende! midis tii tjerave pih Epirin, se ne kiHeudhetimte bereqe pre] anes se Thesalis ne kohl! tii vjeshtevet udha e .kasjelle. ne Gomf], qytet rreze rnalit te Pindit, dhe Jeune Anacharsls kahyre •.rna pas ne token e Athamanvet; qe ketu pastajka, shkuar drejtper

ne Ambraqi dhe nuk ka vajtur ne o rakullin.e J)0dones, 111egjithe qe nuk ishte large nga Athamanet, per arsye .seduhesh. shkuar nga veriu neper male te rnbushura medebore .esedimri ne qytetin Dodona ben mjaft i vrazhed (rigoroz)/Ne keto faqesi Iis me i shkelqyer tregohet fis i Molos~~vet eseue ..njei nga vendet veriore t' Epirit esht qyteti Dodona.rnetempulline Zeusit prane, me te vjetrin e gjithe tempujvet tetj.erete kohes se lashte. Dodona, thote, esht e goditur rreze Tomorit,.nga.J ciliburojn shurne burime te pa shterura. Ky tempull famendhe.'pasurit .u a detyron te huajvet qe vinin per fat-fhena; TernpulHiZeusit edhe portikat, qe e rethojne jane te dekoruara rne.$htatue te pa nurnerta si dhe me konsakrimet e. ofrimet pre]' gacligjithe popujve te dheut ; qytetin Dodona e rrahin ererat. Pyllin e Shenjte t' orakullit e rrethojne mocale (keneterajdhe shume tufebagetish kullosin neper Iivadhet e bukura te ketl]. vendi. Ne keto shenirne te Barthelernyt permendet me, se pre] dy pellumbash te ikurnga Theba e Egjyptit njeri erdhi ne Dodone t' Epirit dhe tjetri qendroi ne Libi t' Afrikes.Pellumbi quhesh me ernrin pelje, qe ne gjuhen e fiseve te vjetra t' Epirit kallzon
emrin plake.2)
1) Pre] Hcsyhios si edhe pre] Eustathit (VII, 16, 17) dhe Hesiodit (VII, IS)permcndet, se ternpull'i Dodoncs ka qene aler qytetevet Dodona dhe Ella. Ne historin e (B. D.) Zoto 1I\011osslt (1<I'1e·l22 vol. I.) kallzohct, se qytet : Enissa dhe Ella (a Ellada) kane qene qytete t'Orestiadhes s' Epirit (Toskcrls), Orestiauhe ne kohcn e lashtb ka qenc quajtur'qarku I Beratit bashkcme T'oruor icb e Sutovu. Pt"u,qytcti Ella Ita qunu lti!tcj ne kufl t veri ore U§Tosk~risa:ihtCt dhe Dodona. 2) Peljet ose plakat, qU pcrrnenden si Ialture to tempullit te Dodones i perm~nd dhe popullsija e rrethit Ie Toruorit te Shqiper is per ato tri (3) plaka qe grarija me teper i respektojne ne fund W MarsH e te parcu ditC Ie Prillit (d. m. tho 30,31 Mars e 1 Prill) Ie cdo moti. Pra, kur takon q~ keto trl dili.' bjen slri e bcjll W Itohct, thuhet, se 3 plakat u treguane t'egra e, kur koha shkon mire keto elile, atehere ptaknt permcnden t'urta e tU buta, Keto Iri dite tC plakavet grarija nuk punojne si per !';licnjc ndcrimi. SfiENIM, - Nje liQhje me emrin pelje (plake) do te kelc dhe ~uk'e pelies, qe esht IIje vend lie maje! veriore te T011l0rit lie Ijale (lie L. te Beratit).

Keto inforrnata Jeune Anacharsisi ka mardi n' Ambraq] Dodon~n,seatje qendro! derine dirnfr, thote Barthelemy. 2Q.-Pausanias(Jib. A'14) thote, se n' Epir esht mall To rnorme tjeraparje(seire) te bukura si edhe hierorja e Zeusi: ne.Dodone ashtflcthevegjeu i shenjte i Perendls. 30. - Eustathi (VII, 16, 17) dhe Hesio di (VII, 18) thor;e se orakull' j Dodones .Ishte ater qytctevet Ella tlhe Dodona, io large Ellopls (a Sellopis), ' 31.---- AthanasStagjiriti neshcnlmet e lija, "f. 28" ku lJi;'n fjaleper Dodonen e'thotesi te pacaktuare vendin e mallt Tomer, p~rment, se tetjere' ketemal e vene me larte e me tej nga veriu iPindiL Thote me, seMoIosinjet kane qene me te perrnendurit erne te Iameshniit nga Haonet, Sf: kishin dlie tempullin e nibu rrur te Dodones ne .krahin~n e 'tyre, 32. -- Nil faqen37 te broshures se tij P. Aravantinoi (1 shkron.shenime te Didymosit e Strabonit, qe permendln se d()~aemal' i saj kane qilne ne Jug~ teMolosis dhe ni' v(~ndc l11~.}telnga veriu i Thesprotis (C;ameris). "Sheriirne keto kupd~rshtoine njera tjetren, se Juga e Molosis esht pjesa e it;tes.>dhe vende. rn0 te] . nga veriu .i Thesprotis, d. m, tho ketej ngllkrahina. e Gjinokastres, jane pjesa tokore e rnalsiia ~e~a~itll1e~onlorin madheshtdr nemest te tyre.; "c'U,33ti>Puqevili (lib. II,8, lA, V, 6) flet duke caktuar vendin $:Rg.9011esne fuslH~zel1 e Janines. (Emrin Dudone e nxjer iE',:; "fjalagreqishte"koclhon" J) gje per te ellen Aravantinoi e <ige.iiquan shpotira-rnendlmet e tija.

l\liendimet e P. Araval1tinoit
ii';;ii.P.Aravantjnoi(t~59) ,,' s.tudjuarshenimet ne bcshuren e tij mbi Dcdonen

perkatese per kete ternpull, qt~ kane
fe vjeter, me gjithe qi~ bindd

Jti~torianet
., < ..::,,:,',,:::,,:::.,~I:i~:NIA\':--..

e ndryshem

'·0·:ipJ{Odlio~'.,l(ambaIl~. Per emrin e Dodones mjaire hj sforiuhkrcnje s kant uu.ndimin se k a "figos,,(d, m. tho vegie); Figoneos e DulluIl"os Zot'i "'ol11<)rit; dis;! :,:;I1~ln~ .. ~e~remer,njeth ngalumi Dodol1 i telllPullit ose Ugil zer'; gjemilllil t;; rell<iom';!"lIl ',tt!.r~vet,·lle·m~ulojne gjithnjc Tomori11, ;fjall\f1;r~q •.eviet.

#i' :.J r , .," '':"'f',r~;,;,:~:~,',:~~;/"~",-it:~i;,.,:;~;.'~~:"~~",,"0",, ' .:',;,

:',~ "

ZBULIME

Pi(E]

G]\Jl<l\\l,,\ESH

MENDIMESH

ZBULlME

PREj

GjUR1\UlIIESII

MENDIMESII

15

(:dhell,l Ie vobegta Ie katundevet
sikur
t~~ caktoje

L. tl: [aniues] s i qytctin e sa], prape pohon dhe thote n' epilogun e ti], senuk ka argumenta te plata; ashtu perserite e flete, qe vend i Dodones nuk dihet, se ne c' krahine esht, mbassi pas thenejes se ti] dhe historianet e vjeter e shenojne Dodonen neper ernra te ndysherne krahinash t' Epirit (Toskeris) se Iiset (tribute)e ndryshemele keti] vendi tuke sunduar kohe mbe kohe njeri tjetrin ijepnin emrin e vet per nje kohe te giate vendit gjithe. Keshtu d~ 111' th.,
kur kishin fuqin sundonjese Thesprotet mbi gjithe Epirin,i tere vendi quhesh Thesproti; e fitonin fuqin sundonjese Moloset, vendi ernrin e merrte Molos! clhe kur sundonin krahinate .tJera H~onet, quhesh i gjithe vendi Haoni etj. (faqe 23 brosh.e Aravafltinoit). Pervcc ketyre Aravantinoi nga shenimet~mbledhurathote, se Dodonen e ngriten Pelazget, andaj dheZeusi·· quhesh: Zot' i Pelazgevet. Dy shenojne pershkrimet e ketiFse ishin.Dodonat: njera e Molosis dhe tjetra e Thesalis (si mbas hist,orishkro-

e Zagorit (prane Me<;iqelit mal ne si malin Tomor te Dodones dhe katundin Kastrice Ksirovunin

te Zagorit te [anines dhe do

Pra, nga historishkronjesit

e rrnje njen e cakton

vendin c

Dodones

ne Iugin~'n e [anlnes e tjetri ne Cameri,

Po te besohet Me~iqeIi ose Ksirovuni si dhe Gardhiqi e Kastrica per vende te Dodones, bi]e vet-vetiu tregimi qe thote, se Dodona esht ne krahine prane deti dhe se pre] rnalit Tornuros te sa] duket deti, mbassi nga keto lartesira e vende nuk duket mire as horizondi i detit t' Arnbraqis e t' jonls,

Gjurmime vendesh dhe shenjash
V~nde dhe ~henla me emra shembellenJes p~rqark malit Tomor Ie Shqiperis sa lira
1. - Tomor (mali) dhe Tornorice (krahina e lumi a prroj' i saj).
SHENIM A. =: Slc permcndin disa gjeografohislorishkronjes W vjete.. ashtu pfrment edhe Plutarku n'[eten e Ptrros se Math qytetin Passaron n' juge te Molosis (sot lectij qytcti i suquncn g~rmadhat prane en' Jug! Ie [anmts) dhe mote Pmtarku, se n'ate qytet ndonhet tattorla e Zeuslt luft_~tar (naos Areiu Dlos) dhe nuk .permcnt ky shkrtmtar ndonje Dodone n'ato vise pranu Passaronit, slcpretendojne disa shkrlmtare Ie rillje per Me<;iqelin, Ksirovunin eli. Po te pran01:tet ~am~rija, si krahina e vjetcr Thesprotl dhe Ulicka c Sult si vcnde tc DocJOJlC5, q~ nga keto mund Ie duket dell, por prupe bijc Ijala (dhisqimeru Itohtc-keqe) e Omiril sepse Ulicka errethinae sajnuk kane ale Ie !toilet, qe tregohet pre] Epopcs s' Omlrit e Ie tjercve shkrimtnre me vone dhe emri Tomor, 51mal me I perrnendur per UIi<;ken kurrkundi nuk pcrtncndct: ashtu dhe . v~ndesit e rrethlnes se ketij mali nuk kane pasur e nul, kane ruajtur as me tc vogtin kujtim, kallz im " -ose gojedhene terrjedhur prej kohes paganore per te shenjtin e Tomorit te Dodones; por dhe rulunje Iushe nuk ndodhet prane ketij mali. \,',,: i' ,~/ SHENIM . B. -'- Sa per' germimct prance rreze malit Ulicka ne katundln Dramcshus, Zo{o Molossi(vol. 4, faqe '2fJ7shkruar me 1887 n' Athlne) thotc, se keto asnje shkrtrntar te ri geek 11111. ;kenaqen.ve~ se disa shkrlrntare 1e huaje slperflcie!a, qe nuk vizituane keto vent e nuk studjunuc . truallin eEpirlt. Ky shkrimtar perment ne faqe 211te vol. 4. e thole, se katundi Dramesnus esht vent. me germadha, ku u bene gerrnlme pre] ingjinierit fr~ltlcezMeinik dhe se vjeturlnat e gjetura ingjinlerl frenk i a dha arheologut grek Karapano si sende te Dodones,

lljesvet tt: vjeter).

Kundershtime

.Mendimesh
vjetra quhesh krahina e disahistorishkronjeste·

Me ernrln Thesproti ne -r. Carncrls se sotrne dhe prej kctij emil

rinje, te terhequre nga fjala Seli! .imle binductethoneprejvehtcs se lyre, se vend' i Dodones sh uli 1) i sotshem mekatundin Lopci, tts pandehur si vend L o;ijvet (tegjeogr.Meletios);

fl{(i
t.:.~i,.,••.•• '.•• .•,
·.

,

ashtu esht Dodone~,
. fundim

pandehur
2)

prej

tyre dne mali Ulicka

te

bindshem e. te pershtatshem me thenejetegjeografoe

prane te .• ilit jane. bere dhe germimepanjeperc

per

TOmpf I

I:,'. '~" ,
I"~

historishkronjesvet tevjeter. Ashtll esht pandehur. dhe Nemer<;ka, ne L teDropul1it p, te Leskovikut, si mal'i Dodones,
k Delvincs miJrenda kufiril g.ek e ne p. Ie Janin~s. 2) Me 1910e 1911ne Beral ka qene nje konsull grck i quajtur Rikaqis; ky ka sltkruar nj~ broshure IlIke prelentluar midis tjerave me baza.historike, 5' Tomor'i Berallt ~shtmal'i Dodon~8. I) Suli katund ne

·~i~~~~~1~;§f!~§~\~i~:~~:;i:!:~ r.~:;:i~::~:::E~~::
11;'\
~c.",

~~a;dz:et~:~~:!r~I~:~X~i~~;iZ~~lennh:I~~~~~:5dll~:'~e:~~IS~n~r:I~:~~j~:~~k:I~~nejevct te torlshkronjesvet, se nuk esht ne krahine prane deli dhe as ka pasur ndonie here emrin Tomer. Ve~ ketyre, ndryshime gjeologjike nuk perrnenden qe te kene ngjare ne keto vise; por gieograU Strabon e tjere nul; thone ndonje largim deli gjeologjikisht llga vendet e permcndura. Pra, nga sa pandeilel nje gJe e vertele ntbe nj'ane, mbe tjeter ane kejo kundershtohct ,velint. Ashtn dhesa Iltuhen prej historisltkronjesve te rlnje vet-vetiu jepct te kuptohet, se Iluk

hisdhe
prcj cshl

J.

2) Ne faqe 509 te Ilbrit "Popalo, lingua e letleralura Albanese. prof. Papas Gaet. Petrola, Palnr~()1931 :IX thote; se germime sistematike per kerkime vjcturinash (:mtikash u hene ne Thnd{e, k;;",'·,TheSl,II,Vlliri dhe Epir me klljdes me te math mbi Dodonen qe nga vi. 18m deri ISSO nga mi3ioni \. ,;lr,heologjik francez i Maqe<.lhonis.
.\i,

,~,>.
)'

F·'

16

ZBULIM8

PR8J 0JURMIMESH

VllNDESH

DHE SH£NJASH

2. Sulove a Selove, krahina ne veri e prane Tomorlt, 3. - Lubesha ose Lobesha (Lobesharebanoret), katund rreze Tomorit nga faqja perendimore e 'tij. 4. - Qafa e Dhodhonit, vend mbLkatundin Bargullas, ne faqen jugore te Tomorit, 5. - Pllaka e Dhodhonit, vend mbikatundinBargullas dhe nen ketl;! vend jane burime me uje shume·te.ftohet. 6. - Stradomi, vend ne rnajet veri ore . te Tomorit, , 7. - Cuka e peljes quhet maja verlore e Tomorit. 8. - Qyteza, vend i forte 'si tortese ne faqen perendimoni te Tomorit. 9. - Stoceni, era e fofte qe fryn ngamalidhe qeesht shum e ftohte. "Kjo shume here shkakton shi mbimalin Tcmor. e ne qarkun e Hj". 10.- Vrima e kuC;edreiS, burim pranekatunditSirakem~ tej katundit Bargullas, ne juge ,e rrezl! Tomorit. •.......•. .' . ... 11. - Vegjejct, birne mbi Tomorindhe metep!!r ngaana lindore e 'ti], ..12. - Sellta, katund ne Suloveyrne prrua (a lum iSelltes) prane e me vent qe quhet, Vidhan, afer rrezeve te .Tornortt; 13. - Shkernb' j Suloves, ku esht njc faltor' e vjeter me
shenja

18.. ~

<;esma

e Vitalenit,

hurim

shurn

i ftohet

tek qat' e

E verteta perkatese
Mbetet .vetem ce<thuhet, se argumentat e permendura
shum iperkasinTomoritte Shqiperis se lire ne lindje te qytetit Berat; . Per kete. mal fjalet:. Dhisqimeros, Selij, Tornuros a Trna1) Tornure, Tomuri .e Tomuriase, me burime shume, me lurn prare deti e se duket prej ketijdeti, me vende mccalishte, til hapura e pjellore shume si per dritha e per kullotje te gji:ls dhe me Lopeshet prane, jane te gjitha 'me vent. Pra, if; FjaHitTomuree Tomuri jane fjalet shqipe Temirat e prejte cilavet ka marre emrin qe ne kohe stergjyshore d. m. th .. mal'ite mirevet. ose i te rniravet a si Selija eperendivet teVjeter, qc zbrisnin mbi 'te ne mest a mjegulles per te biseduar .rnbi punerat e njerezvet e S. Pre] ketyrefjaleveka rrjedhuremri Tornuriase, qe tregon
1.

nen emalit
2. -

Tomor,te

quajture

Tornorice dhe vendesit e

Torno ric are.
Fjala "dhisqimeros" "dimerkeqe; e Ornirit ze vent plotesaperJdimen eItehte qe ka vete mali Tomor dhc rrcthina , qe mbulohetrne debore, e eila mban per gjithe vitin,

Tomor. 16. ...:_ Fusheza e Peshtanit, ne rreziH perendimorete, To... rnorit, ku jane germadha te vjetra, ketu ketije tedukura;kejo fusheze ndodhet midis katundeve Tomor, Lubeshe e Mimias; ne kete, nga sa tregohet, esht gjetur nje shtatue ushtarl ..te vjeter me shegjete ne dorf dhe nje pllake varri1 stil remake POt dhe ttl holla te vjetra greke e romake jane gjetur ne kete' vent dhe gjinden me teper ne kalan e Peshtanit si edhe n'ate rreth. Ashtu dhe nje pllake ieroglifike, d. m. tho me figura kafshesh te ndryshme esht gjetur ne katundin Peshtan.
17. -

germadhat e sa]a, prane katundit Selite, 14. - Devolli a (divus-a-divum] DivolIi, lum i 15. - Parja ose seir'i math qe c;faqetkurhipenne

Suloves.

malt vetem qe rnuaje! Korrik .e Gusht munt te ngjild dhe atehere ndjen nje te ftohet te keqe, se nje korent fryn gjithnje me fuqi e te pret akullima, e cila nl.:

=,..,......,~~

ri e ben klimen e rrethit tt Tomorit teper ie paduruar tepajetuarshme e dirnerkeqe, Gropat e Tornorit rri.jlll ,peborete vierer shekullore, qe esht e ngrire dhe nuk
8.
e epopes Omirike mund f'afrohddhe me fiaH~n Shqipe fjtfl1{~rJ'; l\t.;~;~htu si mal i tmerit u-klliste Iriken njerezis me shkreprun.u, vetefimat " deboren e madlie e t~ rtonnt c kcqe qe ka; ""q~ sa dhe me korentin e eres se ttohte; "siC(verteton dhe hist-(}rish!{ru~jjFsJ. 94 e 95 W volurnit W pare Ie historis so tl] (Athille 1!1:-13)",

L. te Tornorit ndodhet katundi Narta e Suloves. Ky katund i'sht po ,.'}jlrleIlIW'~le"!r ~rgo. Orestikon, qytet'I Orestladhes s' Epir'it (B. D.) Z. Mollo"; f.l22 vet. !.

.

nurnerim

Rreth e qark Tornorit [ane vshurne burime dhe me bejne njc sasi te madhe tuke i afruar numrit (100) nje qint.

lb

---,----_
(IS

ZBULIME

PRE] G]URMIMESH

ME KRAHASIME_,

19

tretct

s1 shkcmb,

n,,:: uxeutesrra

e forte c .licrlit te Korrikut

dhe esht e

, ,;i.Sa per burimet, qe pCrmi2JH Piinius-i (faq. 9 te k. libri), keto kane qelle e jane te shumta rreth e rrotull Tornoritu dhe ..pre] ld::l.\:I~C fOl'l:l~hen (2) dy prrenje te medhenje a lumenj, qe quhcn : 1 I 0 morices nga L. qe bashkohet me 1urnin Devoll dhe i Zagores sc Tomorit nga P. qe bashkohet. me Osunin. Tomori ne f}al.~ dil::er e vere gjindet i rnbuluar me re e J11jegulle. 4. '--- Selijt, qe banouin rreth malit te DodoneS .mundte thul:ct, se .. kane qene banoret e vjeter te Suloves, krahine qe

shtrihet qishte

FjC11a ..Sulove (Selijvet).

ne V. e rreze Tornorit me nje zgjerimtemjaftuarShe • ll1 2) ndoshta rrjeth prej fja](~s SuI ~seSeldhe fjalestllrOva, qe do me thene fushe ose vent'i Sulevet e i Selevet
. ,

. 5. --: Thencjes seGjeogr. Meletios (fag. 9 tek. lib.)i.pe[./ pyll me lisa e me vegjej (fig_iij) prane Dodonas ipershtaten mire pyjeve~ me lajt?~ e ~~gj~j rreth Tomorit dhembLfaqete tija, VegjclIvJ esbt nje fare pishe e bute me kokra terrumlJullakta t~. 11ledhaj.a, t~ cilat mbrenda tyne kane kokrame.te vogJasi lel~clc a 51 bajarn e qe ne ngreneje thelpinjete tyreuperngjajt1e b;~F~I~~vet; ket.? fare kokra te vogla quhen dhe.Jistiqe.(~tika). VegJcJct e bute sot per sot jane shurne terraIlene,keterreth por vegjeje t'.. ger ka shurne, te quajture dhe.vrne emrinpisM: e Por edhe arre J(J pasur e lea plote qarkuI Tomorit dhe mete

ys~,

valanos); andaj ndoshta ka mbetur dhe sot nje fare respckti ne keto vende per arren, prerjen e se ciles e kane si per keqe. 6. Qe nga vender e larta te Tomorit e ea me teper nga majat e tija duket nje pjes' e madhe e detit Adriatik. .. 7. - Sa per krahinen e Tomorit te Dodones, qe thuhet, se esht prane deti, nuk munt te thuhet ndryshe, vee se te vertetohet, se ke]o eshf krahina e Tomorit te Shqiperis se lire, se deti Adriatik ne rat e vjetra i ka pasur ujerat e tija (sot e 2500 e 3000 vjete) perll1brenda tokes se Myzeqes.!' e eila dhe ujerat e pllsev~t kaaqe te pershtatura per pi]e, nga se ka qene shtrat deti, vertetojne sheshit sharavidhct neper buzet e lumit Gjanica e gjetiu si dhe ne katundin Novosel e Sheqishte prane edhekumrishte deti ndodhet. Ujerat e detit jane shtytur pak prE:i rnbathjes se lurnejvet qe derdhen ne 'te ; sicr. provohet dhe tash, qe Adriatiku gjithnje esht tuke i Iene yzeqes. Por edhe kejo gje sikur mos te ngjante, prape unt .tl:! thuhet se Tomori esht shurn large detit, pse deti ga Sulova e nga Tornori nuk ka largesi te madhe drejt es.2) "Sot Tomori ndoclh et iarg Adriatikut deri aksimum ". ejanines, si nje fusheze fort e vogel - kush c ka fort e ngushte, krejt nje lugine, nuk i pershtatet iodit, te Dionys Perigjitiut, te Eustathit e ta medhaja bagetish, per livadhe dhe ara te shurnta tufe qesh e lopesh. Ashtu nuk ka rnundesi dhe me tufe dhenesh te shumta, qe tii kete pasur kejo e vogel dhe e ngushte ne krahasirn rne itheuejet per e. plote kullotje te krahines se Dodones. Keto zime te historishkronjesve teIarteperrnendure me
kallzohet, se Iiqen'I nrbufit rn~ pernara ka komunikuar me detln, por se nga e Shkumbin eshtz~n~ vend'i kornunlkimlt.
Prej htstorianlt Thuqidhidhi (grek) n~ shekullin c qe ndoshta ue kohen e giecgrafit Strabon ,~"i, he Talarl]a, si~ permtnt gjeografi (rrojtur no shekullin e lr~ ,"bas Krishtit!) eze. fjala LaH!rija, Pra, Talar~t e Strabonit, k. I., jane stcrgjyshM e Laiens e kaemrin Lalerija,

fameshmc ato

te

Lubeshes,

tushe

me gjeresf e pjellori te Iarueshrne ne dritlrra,

..Pra, nuk bi]e poshte as pak """'jd eTitusLibius(lib.VII, e. Dodones qe ushael1esltin •• .rne lende.1isashe vaI,angjidha:oh dhe do e mos keta '. hanin aso kohefistiqe (stika) nga te vcgjejevet te bute (fi: v ,kokra lajthish dhekok-. ra arresh, se arra quhesh aso kohl valangjidh'i.Zqtit (Ohios ,

3) per banorc]

. 1) Prej gjeologve AlJ3triakc (1917) csitte thene, sc TOllhH:ka mbr~uda hjeJl~e~ t~rn:th ujiq~ shkakton burimet c tija to shurnta. . .•.•..•.•••..•..••.••.•••.. ' . 2) SnIOI':', lH'til"i: 'e Beratit (Topalltija), Tomorlca dhe' pjesa lindore e [ug-Ilndore e Tornorit .ne kO,her;~! 111Ft!t to ia~;ilt" pcrnH'ndcshin me emrin Orestiadhi!!rte banore Orestet, • ..•... ' .... . 3) FJ:~I" ~:'cqi~htc c o.111~~·it figd§. e (~humesi) figjij me fjal~h shqipe Ie ....elltit t~ Tomorit vegjeue (SllllT1ll-SI) Vl:gjCjct, lame pl'rngJas'~n ngushf~; pra, figos d. m. tho pish' e butt! V~gje.' te

H ....

·ft".:."..

Kr;My:zeql~ia permendet me emrin Taulantija,

f.g

20

----------------~------------

ZBULIME

PREj

GjURMIMESH

ME KRAHASIME

shum i pershtaten rrethit te Tomorit, porea me teper tokes se gjere e pjellore te Iushes se Myzeqes,1) e cila per pjellorine saj e per kulIotjet e Iarneshrne permendetqe nekohiha.teRomakevet, qe Myzeqen e kishin grunar te Romes, Nii klHo lregime te pershtateshrne per Myzeqen krejt nuk puthirr.kundershtlme, Fusha e Myzeqes2) e fameshrne pergjete gjaIHi, qe ushqen, qendron gjithe dirnrin e mbuluare me tufe ie meqhaja ela... pesh, pel ash e kuajsh, po dhe ne vere Iivadhet esaj ish me Hi madhe per kullotje e plk arat pjelloretl!tokuyet te saja. Myzeqeja esht dhe vend. mo<;alsi.fu.shlqe te shkasin ujerat e-malevet, te kodravet perrreth e.ie dhe vertete puthiset theneja e gjeografitStrabon qe perrnent dhera mocalishteprane venditte mali Tomor ka Toka pjellore perqark tij dhe fus e plote kullotje rreze tij, p. sh. Iusheza e Peshtanite tjera, vlefsheme per bagetit ne kohe veremeteper,(se.u .. dim.e. r..•......•.. e l.·.ane · te mbuluara me dl:!bore).< '.• ./ Theneja e Hesiodit (faq.8 te k. Iib.), qe tregon Dodonefi dhe qytetin e saj He fundt' Epirit (Toskerls) d. m-. th.u' a~ete ketejme, esht krejt e pershtateshrne per. kete], sesi krye t'Epirit gjithnje historianet kane quajtur pjeser; Jugore te tij. dheifund pjesen veri ore, kufi me Illirin. Ashtu edhe Straboni (faq. 8tek. bukur thote, se te tjere Dodonen 3) e tregojne ie qenurenevetl me tej nga vender veriore te Thesprotis; "qe aji vent veriorfj
SHE.NIM. - Hesiodi (Nr. 2, faqe 8 k. Iib.) perrnent qe Ie lushes se Dodanes nga dredhln ose qe i heqln zvarre kemb~1 kur eein. Ketyre qeve bukur u pershtaten bua]t n'ecje. Bua]t ne MY7.eqe jane njli rrace e vleter dhe vietersln e rraces se. ketyreve e nj~ shtatue hunlli pre] guri arduazl t'erret, q' esht gjetur nli katundin Sheqlshte nen e vcndlt te quajtur Novosele prane Fierit: mjerlsht kete shtatue katundarete vendi! e gure q 'U duheshin, ala qe pere M,YZeaes g~"maclhat tbyene

-----------------rotis bije drejte

ZBULlME

I'RE;

GJURMIMESH

ME KRAIIASIME

__ .

3,1

ne krahinene Tomarit, po 1'i verne l'(' hartesgjeografik~ te Toskeris". . '" . ra.keto. vende do e mos jane dhe ato qe takcjne e pu·" . me then~jene Herodotit,qe. permcnt, s~. ~e nga. falt~rja vizitoretqe pre], Illiris .shgonin ne gJInn. Maliak ne J: enikuf (lib. IV, 33) e me thenejell e Pindarit; se qe me tc] ed~rL prane Peonevet, d. m; tho deri prane liqenit t' Ohrit, let Dodonia.ne (faq. 10 te k. lib). eje,tegjithavertetojne, se Oonona ka qen~: snden malin Tomor a nemajat .e tija e ne Jug" prane,qebente plot drithna e ushqente shume me dhenareelopare tii pasure shum e vent man thoteeDionys Perigjitiu ". umi Dodon i podones munt te thuhet lumi Tornose Tornorices nen Tonier ose Devolli a (clivus llii~i1iquhet dhe lurn' i S1110ves dhe shkon prane Por, sido .qofte, Tomorika ely lurnej ternedhen\F prane ti], ka edhe ely me te vegjel (Tornoqe formohen nga ujerat e ti] dhe nie nga ket~1 kete qene lumi Dcdon'". ijaeMeIetit, qe pennent aier Dotlones, munt di Lubesha, rreze Tomorit me banore qe quo (greqisht Lopessi), Prane Lubeshes esht dhe .me shum uje teo ftohet3). ICy katund ndodlJct IT eP~shtanit nga ana perendimore e '10Lubesnes perdore! dhe Lobeshe. "Nc rrokjen ",~... .... v., "",la 11k dy s figuron shkrqnja sit sh~ipe". ,,' dhanit katuncl ne L. c rreze Tornorrt prane lum: Vidhanit te Selites 5e Suloves si edhe kallzimcvel
.J

I) Myuqcja ndoshta W jete Sclloplla e lIesiodit shih f. 8 k. I.; nli kahlin e Rornakvet kJa quhesh Saura. 2) Pjcllorja e MyzeqcSi!, shurn epermendur nl! prcdhlme blmesh e kafsh~sh e ma teper drttnrash 'lyslt pre] kohesh tc vjetra, terhuql e shkaktol Ie behen dy (2) kollonl nga grekrit e vjeter kormthokorfiote n~ lJuz~ detijen e kesaj lushe: (a) Apotlonija (Pojani) dlie (b) Epldamna ose Durrachlum (Durrcsi). Pre] ketyre qyteteve qysh pre] 6 shekujsh para Kr. fillol treglitija e prodhlmevet te My~e(jest! me vendet e [ashnne. ....'., 3) 51, shdnohet dhe ni! faq. 12 W k, I. p~r sa shkruane historlant Zoto Molos! p~r qytetin Ella ose Sdla, qc <ihe nl' !. 8 k. I. pennclldet mbns Hesiodil.

dhe Denlli, ndoshta nga fjala llatine dcus-perc!ndi, d. m. th, (leo-Ill'" _ D;,oJli. Ky tum ne kohe W vjetra ka qt;n" I iHlbllsili<uar me' q~ sot ka e mrin Delli; atehere quhesh Lordha!l(. K,tI"'DLI"V~ Lubesh~ Tomor e Peshtan, rreze Tomorit, fonnohd dill:.:

le!~il\~rprrc>ii

' ujt! dirncr e vere, I(y tum I vogel shkcn nepi'r
dhe ky lurui Dodon. llga "[omori, e kant! uict tcper te Holle!, s('rriedhil1

ng:i

ZlJULlMI,

1'1<]oJ UJUh,

I

_ .. I'

id~AlIAS1ME

_-----------nit, rnund t'ushoshiten e Dhoodhooni 14. - <;uk' e peljes O, vent ne majat veriore te Tornorit. Ndoshta ky emer "pelie ", te jete aji qe perment gjeografi Meletios me kuptirn pellumba per tri grMe fatthenese te Dodoues. 15. - Sa per gjcrat terheqese ne parje qil shifen nga Tosic perrnent Straboni (N. 25 gjurmime historike te k. lib.) jane ie vertetuara dhe vertetohen gjithnje prej vizitoreve, kane hipur c qe hipin larte ne kele mal, nga panoramat mare qe ctaqen ne qarkun e math te tij me parje te detit tik, Iushes seMyzeqes, Ie qyteteve qe duken, mal eve e etj. prej lartesls se tij tejparese. 16. ~ E verteta .perkatese me shum rrenjet te forta i ka guIlin e emrit Tomar, qe perm ban si emer stergjysliore, ullore, te pavdekur, te paharruar e te pandryshuar ky mal te Beratitv, Mali Tomor e ka trasheguar vcte emrin e tij nuk thote,qe un jam Tornor i Zotit te Pelazgevet: besa te kish pasur goje do Ie gjemonte fort kundra atyre qe e "'U''''<''" dhe kerkojne 1'i humbasin vleften e madhe historike. i tij nuk esht kernbyer deri sot me emra te tjera. E pse ? ovetempopullsija e rrethit te ti], por edhe gjithe Shqiperija i mbajti per respekt te trasheguar nga stergjyshrit riane, te cilin erner asnje inflluence njerezore ose fca ndryshoi dot deri sot. "Por nje vsrtetim ben dhe me kallzirn te qyt. Ella (prane Dodones) n' OrestialUI:>·.~:;.r~la k esht Tomor"i Dodones Pelazgjike qe perrnendin ••• e vjeter dhe [o tjeter ; ky per Shqiperin e lire ent kornbetar shum i math, fort e teper i cmuahistoris se vjeter, por dhe ne baze Hi historis lyp gjurma vjetersi]e te kohes se vjeter per te it te sa].
48 W broshurcs s'Aravantinit (Janini! 1859) shcnohen komente (~hc krahinlls sil sai, se kinse kio II bashkua me "II! Ii' ]("S51Ost! tij, qe k~s[li krahine mbetet pa l u caktuar vendi, SC, nen:rlr~v'pt te mitropolivet te vjetra, ktsa] se Dodones I mbetet

crnrat,

DliOdhonit ne 0'" kane

dhe

pllak:
j;

).
.I

Ie oejne

te Dodol1~s.

a

uoclhooni

t:i

11.' Eres se forte te Tomorit, qe si stuhi eshr.e rreptc dhc kujtohct rue ernrin Stoceni prcj popullsis rrethore ndosh pcrshtatct er'e forte qe tunte kambanen e fempulIlt simbas ~)trab~nj.t. h:tjo ere esht legjendare nder popuilfn per' fuqln e

rrcpte qe ka, ku.~·~:rYI1 tue ardhur vetiut pre] TOl1lorit.Kejo e b~;n c~.he slium te ftohet kJil1len e Tom orit dhe populIi I'rretha:l,es se .larget e thote me Ijalet "po fryn Tomorja ose na preu
IOll1orFl". ,.:

"l:jal(~. Sto<;.eni, Ceres se TOllloFit, mjafti perngjan fjales qc esht ernri i nje perendijetiLvjCter, l11proJ~cs ,J plehrirnit t'aravet e tokavet pjelIore;keteperendi J1~.lo.sha t a kent! adhuruar dhe Pelazgo-illirianst ~ si populf bujk qe ishin ; por edlie Romakiil munt t' a kene'leneketeel11er p~·rellLl.~ie mprojtes iii plehrirnit te tokavet pjelloredhe fe
Stercen!US~11 (latll.1isht),

.

qes, qe plehroset

nga lumejt,

kur derdhinlle

'teo

:'. 12', -: Oyteza, vend ne faqe te TomoritngaP., esht~je ~ellt, t:;pcr ] for:: d~le shcmbiWen si keshtjelle peej natyre.111e ,_,t:~.e te. lllcdhenJ~ SI arka .. Ky vent gjindetmbik:atundinTomor,
nc~el1 ~.endet

""

I~CJO.fare, keslJtjclJe

qe peqlll:'nt

e malit) qe quhen <;uk'epeljes dhe Stradonatyrore, ndoshta.tejeteaJiventi Strabonituke thene, se Dodonaesht vent· i

(majat

ka rneritim studimr, se muntqepermentel11rin ate vent ose aty pranPte ovrettt Dodona: 13. ~- Stradomi ose Ster\! n Tomorvend Itohet dhe ne vrrti, ndodhet prane ""des .verior~te· (lart. 2510 ~1.); ndoshta kejo fjaji, ;'1',,,'111· gaJjalet n "a',,"~;,' tornu-clonn) d. m. tho banesa c .d,( nit, ose.e fernijet e tij. Prane vendit teStral! L -rdodhetdh

qytet per

Emri Qyteza

n'

Vccanerish: ky vent e ~raneQytczes, ne kn.:htcne me emrin she, trcgon theueja,

ka dhe ernrin C;UK' e ShenJli., . . . klW! nje shesh te bukur thuhet'sekaqeneki "Metamortosa, ose "Shen Sotiri, ecila ki-

lea qene ngrehur

mbi faltore

paganore,

.••••••

ka .pasur ka qene dhe q-nder Mltropolije here pas here qc nza -'\lIron,Ollle ne kohet e lashta perrnendct pre] shkrirntaresh dne ""v.,. .... '" kcte qerte katund'I sotshem Vo dica rrcz c 1'0IrS'.pe,I.lI1o.je me kernbe (8-10 kllornetra).

~,!

ZBULIME

PRE) G)URMI1I\ESH THtNi!jESH

THiONi:)ESH

25

Kallzlme, gojedhena, betime dhe vende me shembellime rreth Tomorit
Prej banorevet te rethit te Tomorit e te krahines st.-Sulo-, ves thuhen shume gojedhena, nga te cilatposhenohen>si te pershtatura me sheintrln e keti] mali ete ·triIluashme. pre] dijes se banorevet superstisionisht eJegjendarishtketQ; 1) Mbi kat. Gradecne L. te TomoiitkalIzohet, se nje shkemb ne rrezet e malit erreth atijshkembi 1:\sht kullot]e, te cilin banoret e katundit te permendur e te tii tjera e kane per. te mire dhe e quajnfpJIaja kiitii shkernb vene banoret e rrethit per ndihrne ndrejt keti] vendi gjindet pyll me vegjej (pisha). e 2) Nje gojedhene thote, se mbi kulminperse Tomorit ndodhet ne nje shkernb, vent te.pacaktuare, qe ruan nje dhi me keth prapa, te skalitura keto. ne "Kejo gojedhene munt qe te tregoje dhin Amalthija, Zeusin, kur e erna e tij Rea e pshehu ne rnaltYta te t' a ruajtur nga i ati Shtuni (Saturn i), qe hante ferriijeLe pas mythologjls Per plaken gojedhena thote, se,kuf d ne majet te malit per te kullotur dhln, ngriu nga u! ftohtit; u be gu~ . 3) Nje kallzim gojedhene tjeter thote, se ne.Tomornje}1ere moti rrinin tri motrat e Dhodhonit, te ciIat i•. pyesnin rnbretrit e vjeter per fatin e tyre e te mbreterivette tyre. 4) Nje kallzim i ri mbi gerrnadhat e fushezes se shtan thote, se atje esht gjetur sigurisht njeshtatue shegjete ne dore ; ke]o shtatue qe ruajtur ne kisben e top, por 1I muarti per muzeumin Kombtar ne Tirane(m(! ku dhe ndodhet. Ne kete fusheze tregohet me, setukeu toka gjithnje zbulohen monedha te. vjetra, jane gjeturshtylIa, por edhe nje pllake varri e madhe dhe e skaliture eshtgjendur
j;

punetoresh dhe. esht lene. prap ne vent e mbuluare. Pllaka njavarresh ka ,jh~ ne Vhtop. Ashtu thuhet, se ne kat. Pel:!sht gjetur· dhe nje pllake me figura kafshesh (malukatesh) ne tiL me .:njekrye njeriu ne mest, d. m. th, iero-

ir~re .Tomoritsuperstisionisht
equmesht"d.

pre] nie gojecthene

m. tho permendet mjalta e meliteqhequmesht'i Amalthls, ne pajtlm me mythologjin, seperendit '. ushqeheshin. me nektar (mjaIte) e se eu dhijaAmaIthijame qurnesht ne malin Ida te Kretes. arne. teper e kane si gje te shejnte dhe, kur . shejntrin e saL e respektojne aq teper sa i paster qe te lejohesh te hash pre] e shkaIjes. Ky respekt do e .mos rrenjen e it paganore se mjalta e marre pre] natyre dhe tnbetur nebesim me pandehje si ushqirn onje semundje.vgrari]», qe quhen si rnagjesha, ardhijea .lojfate}: pale mjalte te pangropo te jete trazuare mjalta, te mirat shkalur te sernurin, largohen (itH; ato [ane te zernruara dhe i semur. vdese, thote magjesba.!'
yshoreiduket se ka mbetur dhe Tomorin gojedhenisht: Pleqt e vi;nd i Tomer qe ne Shtator a qe ne Teter

..........\ •.• d. m. tho deshton

e nuk ben

1) Shtatuja ~sht ne pllill<e gurl Ie vendlt ~sht pandehur sl ikollizJJ1~ Krishtere,

me gjatesl

2-3 p~ilembe e gJ~r~sl 2 p~iie!l1b~ dhe

ZUULlME pr,E] GJUW,\IMgSII

TllilNEJP.SIl

ZBULIME

PRE} GJURMIMESH

THtNE]ESH

27

kat. Sirake, esht nje ke]o verime gojedhenisht zuvit, Tomar; zbras tapa. quhet e kucedres ; ketu rrjeth. nje burim, i cili pa pandehur nga 8. Tomori kallzohn me plak i Shqlperis, .me ",,","e here e mbush plote me uje vrimen ne fjale ; tuneI'i vrimes besim gojedhcnore, se me PIC,. r. be ky mal e pasta] tetjeret. pak nga pak, po prape rnbushet e prape zbrazet, I) here 9.-Nje gojcdhene thote, seTomori ka luftuarme malin ditee here me [ave. Banoret gojedhenlsht kete ngjar]e te Shpirager kuridrejt tij nga P. dhc i ka rene me shpate tukee hje zbrazjes e kane si shenje shiu dhe thone, se kete burirn bere Shpiragrin vija-vija ; 1) po dhe mali, Shpirager: i' ka •.rene ' moti e ruante njl! kucedre qe s'linte banoret e rrethit, Tornorit me gure, me qe s'i harrinte dot me shpatiL dhe,ii uje dhe e zinte burimin. ber~ gropa Tornorito: Tomori me shpaterr e Hj atehe.reka bL kat. Bargullas ne faqen [ugeperendirnore te To(prere) kodren e Beratit dhe i ka cuar Iurnln "Osun"Shpitagritc;uken e Abas Aliut, kallzohet se vend"! atjeshem per t' a rrexuar, e-Dhodhonit, ashtu nden kete vent esht dhe nje 10. -_ Nit! gojedhene tjeterthoHi simeprofetiastronomike, "Vitaleni", 2) nje cesrne tjeter me emrin "e Kontit., se mjegulla qe del ne kohe vere mbi Tomor dhe mjegulla e Hake e .madhe shkernbl (rrase), qe quhet pllaka e grykes se lumit devol! jane shenja shiu, keto vende kane nje fare respekti dhe barinjet nuk 11. - Ethet, kur i largohen nje Hisernuri, grarijagojecthellisht te shkelin ne to. thane. sc i mori Tomari ose iken ethet e vanene TOmor,d.m tho ershe popullorc e vjeter qe thuhet neper kae sheroi Tomori, n e Krishtelindjes, per urim te kesa] dite, 12. - Bletet neper shkembenjeteTo,morit pejne : "Sa lule mbi Tomor, aqe dhen'e dhi n' oborr", rnjalte. Gojedhena thote, se pre] kesaje mjaltenukimerr vjersha lulet e shumta te Tomorit dhe bagetit njeri nga frika e shkaljes dhe e vdekjese se temirate te cilat ushqehen me kW.I rnjalte, e zene me gur!! .'ateqe mal'i Zotit".Kete e perrnendin banoret e rreper Ie mane. te largta. ,13. ~ Mbi kat. Lobeshe ne faqe teTomorit,midi rrijne larte ne Tomer dhe xhindet rrijne beniesh, thole gojedhena, se ne n.ie shpellembrenda,~sht ujrash thote gojedhena e vendit. melle, qe askush s' afton dot atje nga frikaevdekjes, per ate Tornor., esht i rendornet si nder ruajne te mirat mellen, po dhe as hipenrlot njeri. ketij mali ashtu dhe nder ata te visevet 14. -- Vldhat e Iisat e m~dhenie edhe vegjejt e ne betim dhe keto fjale: "per ate mal; si edhc tjcrabhne te medhaj.: ell rrethit sup vren e kthjell ; per ate re", e tjera per i respekton dhe nuk i derntou M.''-'j, ,ile teper Tomorin, neper keta drunje copra rrobesh te semurl, kur u vjen gjumi rnbe darke, nella u shendet, thone, nga Tomori, neve syte c'na i mod,
15. e prane
;,2

E:;lIl nji\ besim, kinse ' kanin Vezuv te ltalis ; pra Ihuhet,

.iunikon nen CHIe me Vullkur filIon errupsioni i Ve-

Me tej kat. Bargullas

vrlme.si

tunel nen mal rreze Tomorit;

1) Mali : 'h,>ir,,""
2) Kcjo gL' db';" ;;alltet si (\1;·' '~i

n~ Iaqen e lij Iindore Vert" I' '{a 'j,I, t~ b~ra do e mos nga ujeral e shiravet, ~cuditcshme dhe do e mos ruythologjike, I p~rI1gjanluft~s seTltanvet me mythoIogjike tc Iultcs s' Olympit me Ossen (ti! dy male t~ Greq!s).

ml!,,·~I"~'''cpdr~sme nj~ lar~ mtnyre i p~mgjan atl] burlml, q~ perment .Athanas
VIt,1leni nga ljala uaune "VltaIIs. d. m. th.jctepares ose jetMh~l1e5,

28

ZBULIME

PRE} G}URMIMESH

THENE}ESH

• ZBULIME PRE] 0JURMllIIESH THENt]ESH

29

d. m. tho me nje vjershe perkedhelore i verber, ne pajtirn me mythologjin,

te verber. 22. - Tomori, kallzohet nga banoret e rrethit, se shkembe] plote vende bletesh e rnjalte shume, ie cilen..

perrnende! qe tregon

gjumi si nje send perendin e gjumit

Gojedhenisht

~<>".U<>lk:

nuk guxon t' a marre nga frika e denimit te Ie miravet, rnbi te dhe e ruajne ate mjalte. 23. - Nga respekti i math, qe kapopullsija ti] tek ky mal, perdoren nderimisht dhefjalet,.Baba d. m. tho ky respekt tregon nderirnin e drejhlar.kllndrej Iris .se ti] ; po dhe kurbetohen banorete.rrethit te raste perdorin dhe kete betirn "per BabaTomor". .. 24. - Kur fryn er' e madhe mbi malin. TOmor me munt te ngrenje dhe njerin perpjete fluturimthi,.popul
rrethit thone se esht zernruar Tornori, riga se u benHi

keto vcnde prane kat. Selita i kanf Ishehtazi antikakerkonjes tii hllaje ne .kaluara mardi tehoUae sende t' argjcllta c aegojedhenes pretendonjese ka prane sa] dlie mesidhoma nden shl<iimhin dhe ne kt:\te vent ndorrugetheIl~ nen mal si tune! "tune!' i Snloves.;

th'1l1et,se

kohembe

kohf dhekane

SuloveS (ne koMt e.Turqis) dhe nje greknga

erkonjesvekaIlzohet,

Mbi kat. Lobeshe esht nje ventrneemrin: ku ndodhet dhe nje bime (Iisi) e madhe ethatei kete e toin~ banoret e vendit dhe sa do qe esht e.thate njeri nga frika e ndonje denimi a sernundjeje. Ne Salove : 26. - Nil kete krahine ne V. te Tomorlt. e ngjitur m mal esht kat. Selita, prane te cilit shkon prrojase lum' i: .... ,"T'''' " dhe permendet nje vent me ernrin VidhanPrroj' lartesh buron .nga zall'i Tomorit dhe derdhet. ne . Devoll.Pranektmj katundi esht shkembi i Sulcvesdhe Gorica,mal.i Suloves V. e prane Tomorit. Mbi malin Gorica esht njekeshtjelI;~vj e forte dhe igojedhenisht thuhet, se ne kete tortese ka vjete si te holla te vjetra e thesare (hazinera), qe nga frika e .vdek nuk i ze njeri me dore, Prane keti] shkernbi til Sulov~s, sh ft! perrnendur n' ate rrethine, gojedhena. thote, se kaq

25. -

qedhonis,i iku, e/ketij shkernbi ndodhen blete, q£; i kant' mbumjatte, qe s' e merr dot njeri nga frika e xhinrtcvct. 1;'''.~1.4;~1In e malit Gorica duket dhe nje pje:;' e detit Adriatik. t. teSuloves ndodhet dhe nje burirn teper i thell\' vajtur ne dhomat e Ialtores se vjeter SI dhe ne veshtire,saqe nuk ngjitet clot njeri, se edhe vjeter, qe ka qene, esht e gremisure dhe .• Ne nje vent fe shkernbit thuhet, se esht nje rez,

ne kete vent Kocili prane nje thane te rnadhe g(~rmoi,

se .ka ardhur

e .keto

vende, thote gojedhena,
luituar

ka pasur drangonj
e Karabarunit
tL

eiletkane

me drangonjet

i.

t.PrendrClndite Suloves, me kembe 21h ore 2 ore me tit Selites, ndodhet nje gur j math, shpu:-elesh, ve, te holla e tjera sende per shcnumgrarija per femije. Gojedhena thote, se ·t:,,"t<;udi be res.
rrethitlcanenje fare respekti per

Ie

dhe vene

UlilO.

qytet I) j vjeter, ku duken shernblla germadhat .•. dhe me pretendim nje Ialtore e vjetrf me shume amanete te vjefshern, te cilet nuk i ka prekur me dore nj~ri nga frika e vdekjes,
I) Qytet'i vjeter nc Sulove ndoshta Zoto MoUossi "shif faqe 12 k. I.. te ieW Sella e SoUopis n~ rrethin e Orestladhes,

UshtlmateTcrucrlt, q~ cii!gjoi1en k011\' m\J,' k()!Ie e rr:dll', dulcet :~lUtICnH:.l1e· hkeputen mbrendu Hj e rrexohcn u'ujcrut e Uqenit ti' mrtll s L.t~Tomori\
,,', ••• on"

esht kat. Vhlhnn dhe nje furtese

i~ v.crcr,
t

kala r& kohli mjaft tt:: kaluare csht penll12rc11• ,r
fod'es(!ndodhen

e quajitift; 111\: mn.i e

qe thote. dhe
.

shtresu zajesh (gUJTcsh) me IlghTtt t(:

ZBULlME

PHEJ OJURMIMESH

THt:Ni::jESH

ZBULIME

PREj

OjURMIMESH

THttNEjESH

31

Gojedhena e kallzirne rreth Shpiragrlt dbe Beratit
L --- Ne faqen lindore te mali' ,il ne P. ta Beratit, rubit kat. Paltal ndodhet nje vrime ne Ull':: (;; nen shkembenje, si tunel i shkurter, dhe hyn permbrenda tokes si n]' a 10 metra aUje ku mbaron, larte pre] shk' ita uje ne nje gur, ka forme legeni. Ky tunel quhet '11 drangonjevet. Ketu venE e marrin uje me shurne grarija qe kane femijete vegjel ne Thuhet gojedhenisht, se kejo vrirne ka qene banesa e drangunjcvet

Berati si prej popullsis se tij dhe te rrethit quhet plak; gjekjo qe tregon se edhe popullsija gojedhenisht ruan ne gOlen e sajvjetersln e keti] qyteti, n' akordim me the'nejen "Tomori plak, per malin qe ka ne L. e ti], 5. Berati

te

keti] mali.

Tuneli ne fjale, tregohet, se ka edhe dy tunele te tjere rnbrenda malit, njerin me drejtim nga Tornori dhe tjetrin me thejtim nga Vlora. Gojedhena thote, se me anen e ketyre tuneleve .munikonin nie here moti nen dhe drangonjet e malit Shpirager ata W Tomorit dhe te Vlores. 2. - Vijat, (ridhat ase terragat), qekakymal,gojedhena
se i a ka

bere

Tomori

me shpate,

kur uzune

bashke, dhe

desh e rrexoi Tomori Shpiragrin,· thote gojedhena,· por se e mbajten kete mal nje buall dhe nje rnushke ; pra, andaj dhe sot jane te permcndura nje vrirne briri prej bualli e gje gjurme mushkc e l1.ie shkemb prane qaies se kat. Sinji~, mbi faqen jugelin-' dore te Shpiragrit (tek ura e thelle), 3. - Nc V. te kat. Veterrik (prane e ne V. te Beratitj.Iarte ne nje shkemb, thuhet .me pretendirn, se esht nje rezee hekurte, (~ mbuluare pre] hurdhjesh: nje e tille reze esht edhe nekat!':~l Vorleza te Suloves. Gojedhena thote,se ne keto reze lidheshin anije nie here moti, kur vendi ka qenedet. . 4. -_ Nc te caret te kodres se Beratit, ku shkon Osuni, larte udhes e nden Iortesen riga ana [ugcre e kesa] ndodhen si nj' a 18 shpella, qe vertetojne se jane bere pre] dore njeriu dhe rneritojne studjirn. Gojedhena e vendit thote, se ne. keto.shpella ne kohe te vjetra kane banuar asqitinjIt dare agjrimtare),
SHENIM, - l\y mil' c v~rtet()n dhe vel~ me emr!n e tlj tregimin e (ii, se quhet Sf7piragi'r(ose Shpireger, d. m. tho qUka I'" "If" In' 1 em!!r!t, trashl'gll"r pr,,\ kohes s~ vjetilr, e ruan dh« I.' ; im e goJMh~n~s per drangonjet "i 51 mbas besimlt paganore). ",ht te plote,

SH£NIN 1. - Kurbanet, q~ behen ne Tomor me 12 dite Ie cdo Oushti me festim madhtshtore, popullslja I a kushtone te Miril Ie kWj mali. "Ndoshta Ie jete I mbetur ky zakon qc lashtaz i, se pre) hlstorlaneve t@vjeli!r kal1zohet, qe nc Dodon@ kremtohesh Iest'e I) Naias •. SH£NIM 2. :-Ve~ k~tyre go)Mhtinave e kallzirneve jane dhe mjaflc ti! tjera te tilla neper 'gojen e banorevet te rre!hlt teTomorl! me teptr pcr k@li!mal dhe Ie gjitha kthehcn e ptrkthehen me tregime R~far~doshme kundrejt Shejntcrls tij dhe respektit me nderlm ti! math, qc supersttstonisht e trashegtmtsht qenga koha e vjeter permbajne per kete, SHtNIM3:~ Me.baze te gjurmlntevet me kranastme e te gjurmlmevel te te thenejevetvjen vetlu nje fare blndje me beslm se tempull l Dodones dhe qyteti Dodona munt te kene qene neper venue, qe Illlojne qe ngaQyteza mbl kat. Tornor e radhe luke u ndjekur gjurma neper katundet: Karkanjos, Peshtan (fushezenekallUl e tlj), Lobeshe, vertop, Kaplnove, Bargullas derl tek vendi qe quhet qafa dhe pllaka ~J~h()dh()nil. Ojatee lifer ketyre katundeve shkon luml Osun rreze Tomorit. Pra, mbetet te thuhet, se vetem gjurmlml me kasme ka per te dhene proven e gjalle vertetonjese, d. m. tho germlm!. Ashtil dhe neSulove, ne malt Gorlca, ne shkembin e permendur e ne faltoren legjendare me dhoma e thesare ka pert' u marrevesh prej germ!mit, se ~'ndodhet £Shehur ne token e kctyre ven, deve, qe gjlthnje gnjedhena popnllorekallzone, se di~ka gjendet atije, Oermadhat e qytetlt te vjeter ne Sulove dhe germadhat ketu-ketl]e neper fushezen e Peshtanit ndoshta te jene te qytetevet Ella e Dodona prane Tornorll e tempullit. 1) Festa Naia (nea) ne Dodone ka qene nje panagjlr (kremtim) i permotshem qe behesh per nder , te Zensit, Zotit te Dodones, i cili quhesh edhe Nalos.

Se

32

VjERSHll. EPILOGjIKE

VJETERSIS

fIlSTORfKE

Ti!. TOMORIT

an en,

"Tomarus

mons centum fondibus

circa radices.

Plinins, lib. VI, 7 e VIII, 8, 17".
I) Sterdomi (Saturnu-uoml), - 2) Cuk' e peljes. - 3) Stoceni. 4) Abas-All .•_ 5) Qafa e Dhodho- 7) Lobesha, - 8) Lumi.

nit, pllaka e Dhodhonit,

cesma Vitaleni e cesma e Kontit,

6) Qyteza,

Tomorit plak dhe historike tc Shqiperls se lire
je Tomori plak, i Zotit te Pelazgevet, e lhone historianet, tt: perrnent Orniri, l' u ialti Aqilehti, prijs'] Lapathcvet, burr' i Iuftes Trojes, trirni me i miri. Emr'i yt i vjeter, i farnshern Tornor, i perrnent Shqiptarit fisin stergjyshor, e rrefen Pelazgas, komb me te vjeter, qe ne kohe te lasht' ketu s' ka pastjeter.

A'ty p:an' buriml, ujera] shushuronin dhe gjethet e vegjeut fort fershelli . rn t t D .. rnn, .. r~ . e .. hodhomt 0 fat-fhenat rnendontn, qe Vlzltoret merrnin ne Dodon' kur vinin, Ti. T,omor'

lotH,

ti eli vjetersi
aJ'jth' 'II' YIJ' ,

I),

"k' . b' HI, qe ishin kiHOvende, me par' PeJazgji dhe sot permenden bukur m' ernrin Shqipel'i.
t a:;aJshpezes se shcjnt, qe rrinte mbi tv dhe rnbante mb' 1 1 I' Z·· ... (fa 1 CllSH! Do({onea .I

Tl nJohePeJazget

~rete? bijet

_e S~qjpes

ernri Shqipcl'i, mbulon ty )

Madheshtija

jote tmerr i jep shtegtarit, shkreptin' e gjernone Natyra mbi ty, ret te mblidhen grumbuU, ushtojn' 1art' alltarit, qe stergjyshet t' an' pan' ngritur tek ty.

qe ndoshta
t) Vlet~rsr-antiqlllte.

per Te gjithnje

2.:

2) Reae~s~oq'e SatU':llit(Krollit) cU,e e ema e Zeuslr.
K )0 Ilale esht shqipe, d. m. ill. reja e shiut.

/

!\(_;te

k sliejnt' stcrgjysh: Sl~_ljptar shenjtc kornbesis tij, q1.: ne ko h' tt; lasht' kete sirnbol kornbtar cdhc xot sternipi e mban n' Flarnurt tij. pali

~ie

Bind-i,

qe te

ate vent te shejnte'te

0 Tomer, arhcologet m' emrin tent gjejn' pran' teje ate te belmar vent,

Dodones Pelazgjike,
me cudi magjike.

q1: ka dhen' Iat-thena

jep-i dije boles edhe dituris, se esili zerneruar qielli i Shqiperis, qe fshilJcte vertet' e gjaJl' e historis, pcr dem' te kombit t' on' e gjith Arbens. Trego-i historis

te di]' te verteten,

TiS ngreh' cipen e errt' te zbuloj'te tshehten Tho-i, sc ke trasheguar erner pelazgjik' e se lea ndenjur mbi ty Zoti Dodonik.
F.IKONOMI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful