τρσυερό σεληνόυως..

ράζεθεο ηώξα ζηηο ζθέςεηο ζνπ γιπθπηάηε ησλ ππάξμεσλ .. ςπρή κνπ ... μαπισκέλε ζην απέξαλην βαζίιεην ησλ αηζζήζεσλ .. ζε ινύδεη ην ζειελόθσο .. ε αληαλάθιαζε ηεο αξραίαο αδειθήο ηεο Γεο δηαπεξλά ην δηάθαλν βιέκκα ζνπ .. εθζηαζηαζκέλνο ζε παξαθνινπζώ ζηε κπζηηθή δηαδξνκή ηνπ λνπ .. πξνζκέλνληαο ηελ αλάζα ζνπ ζηε αγθαιηά πνπ έθηηαμα γηα ζέλα .. από ην βεινύδηλν πέπιν ησλ άζηξσλ ηνπ παγθόζκηνπ ζπκπαληηθνύ καο θόζκνπ.. ε πγξή δέζηε βαξαίλεη ηελ αλάζα ..ηηο θηλήζεηο λσρειηθά..ζε βιέπσ πνπ πεηάο .. θνιπκπώληαο ζηα νλεηξά κνπ .. ηξπθεξό άγγηγκα αγλήο ζθέςεο,, ηώξα ζπκήζεθα όηη ήηαλ Παλζέιελνο .. όηαλ ζε θίιεζα.. αρλό πεξίγξακκα ζηελ αίζζεζε .. επαίζζεηε θαξδηαθή ζπλέπεηα .. νη ζθέςεηο ζνπ ζα κε νδεγήζνπλ .. ζηνλ αλάιαθξν ρνξό ζνπ .. ην πξσί ν Ήιηνο ζα ζε δεζηάλεη .. θαη ε ςπρή ζνπ ζα ελζσκαησζεί ζηελ αξκνλία .. ηέιεηα , όκνξθε , αιεζηλή αλάκλεζε.. ην πξσί..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful