r

03629237
GLAVNISTAB

~~~~~~~~~~i~"5G';"'"
22.05.199}.godinp.
.

VOJSKE '

936243811

:

,'.,

".-'.<~~:-~ d
, , .,il"
1';

':'

i"'

:

,!

l/RLO HI'lNO

,

' ,:

Borbenonaredjenje Gorazda' ' ,

za os16hadjanje sir'eg rejona

I

.• ',

.,.
J' ",'

za korpuse;
1

j

I'

¥if;:i~rnw~'
1< , ,~ " : 1;
.

za

WI

100.000 i za brigade

1

50. ceo

l.:-'~POOati o nepd;jat~i'j~;iz: !Bbr'ber.og naredjenja
02/2~402 '00 Ol.05.1993'~godiiiJ; .
'
-

i

aSv

RSlstrogQ pov.br.

'

..'

;

~

'f~~;::-~t.;';"YOjSka i~a zadatex ad oranzt vn:i.i:l d.?j3tvima u potpunost.I ocisti sreRS :,:o~;h~:'dnje'podrinje, r8zbije, i unisti mus.ltnanske oruzane formacije, U sirem rejonu Gorazda, a,muslimanskom mjestaj},u novnfstva civilnom stanovnistvu omoguci iseljavanje (pre-

drtlge krajeve (Centralni deo bivse BiH) ili da prihvati vlast Republike Scpske, i na taj nacin sGvori uslove za povratak srpskog stana levu i desnu obaiu I'.Drine. !{'oalicija cern de ad Vens - Ovenovog plana nece

3.,;.: Muslimansko-hrvats~a

biti nist8. aka izgube Gorazde i musl1mani napuste ovaj prostor. U tom kontekstu muslimanska prop2ganda u prvJ. plan stevlja situaciju u srednjem PodL'injugdje gotovo histericno trElzi ukidanje embarga na uvoz o['u~ja muslimanima:i vojnu intervenciju u BiB. U skladu sa tim u prvi plan stavija , ," ,..
,
','

one medjunarodne,aktimosti skih poloZaja~
"

koje bi mogle da dovedu do bombardovanja

srp-

,I ,
,

~ usade.jstvu
).,

Paralelno sa ovim vodi se J_iltel'Jzivna kampan.ja de se prostor Gorafde , Sarajevo i Tuzla prog'Iase 1·zastic8r.im zonama HI po ugledu na Srebrenicu i Zepu, sa _naT(]j2L~omda seLl ove l'(;jcn2 ,:]ovedu jal\:e snage UNPROFOR-8, koje bi
"

,

sa. ITlJslim811skim snagama :'i.rr·ale zadauak

.

da omoguce

realizaciju

~-j

"'em; radi
J'"
_ _,. '"'"._

'_;\'2:nC\'Cg

0::~1YE; •. SV2

sto mu:-::li.;,:::,(lS:':O
I' c.r _I

03629238

pali t i cko i vojno rukovodstvo sa

u pr'~)pagar:dnOirl,politicl·\.o;n
'J' _ .~ ..... ~,,_~_,~ j V-L.

i vojnom smi s Iu, dC?bro je usagl.aseno u3mjl:::::'2no na

;.',,'--.;F'::(.', .-:'~' rl'i~::'~ ·~'{""\"""l",'~.'·': r._.l,
• _..L.. '-" _

.L.T

......

........ j' .:._.._

'y •.--....... : I . ~~

_,.·.:j.-._;_._" .. :
• ~I.~

medjunar6dnu vo.mu interven-

ciju

nEt RS.

4. - ODLlJ,CIOSM: g/ s Ddnskog
a u sade.jstvu aa
8{;C:'::':3.:"]12

korpusa ~sa 1.gmtbr i dijelom'snaga

65. zmtp,
na sirem oko

HI\" ('IG nF'ocs.!!) i SRK (l.rpbr)

uz .sopatvenu pod-

rsl:u st.o pre razb.i t i .i uniSd ti musLimanske oruzane 'formacije

prostoru

Gor6;~da, a

pis

obezbedi.t.i cvr s'to drzanje dostignutH~ linija

Srebren.lce , Zepe I. na s/z f'rontakcrpuea i sprijeciid snaga ;]3 prevcu Kladanj'~ Kalesije i Vi t iruce .
Ci.l ] oper ac.ije : (l) n::mijeti neprijateljusto

prodor muslimanskih

(2) u sadej,stvu

vece gubitke u zivoj sili, , sa di.:ielom snaga TG "Focal!.i l.rpbr i snagama u dodiru,

manevarski bataljon zvornick~:.lPbr, jurisnL '. . " I:' ., . : odred 2.,bircanske .brigade,: !l.mtc'iz 2.rmtbr ~. 100 do 120 Ijudi, izvidjac-,' j, " ko di verzantskt odred iz btatunacke· brigade - Miovic, odred MUP-aiz Se- ;', uvodeCi 'svoze snage(l.gmtbr, , .,;
_ . .' . ~i
f . .; , :; ;,.

hqyi?a:,""
.
'

.'

Pclemis,

'(lr~e 9Mf~e snage po odiuei :Komandanta:~~\;ii;:l3G 6S.zmtp)

":

l !1

:, .

.' .

"

1i:,".':;

~

._ :: i

s~ P()i~l.:!:'u2.ne osnovtce .

uni~ti ti i razbt ti neprijate1jake
;'

'

snage
'.

i

sto pre :"

r:3 desnu i levu ob31~ r . DrIna , na osijeku: Ustipraca '- Brodar, (3): :::;za ::-.ipi ',~~z'.':6i ti. ;:l'2&r~pi:':;3\!::ll'.':'~::: ;::2;':: •. 2.·:'!";8C1.~~jstvu r:;~g&1l8 TJ-IJFoes" .. sa
izbiti i dijelom snaga l.rpbr,sa

kruzne osnov.ice , izvrsiti opsti .napad na Gora'"', r.JJrl~:U
1.1
Ipod sopscvenu k ont.ro 1u.

vd . +• +- • g v. . z e 1. ,S~aVl<...l ran'r< ,-,orazae 1.

Operaciju izvestiu

d'lije etape

trajanju

8 - 10 dana.

U prvojetapi
,

tra.janju 3'- 4 dana~ energicnim dejstvom razbiti i unistiti neprijateljske snige na s Lrem proatoru Us't.ipreca _, Medjedja, desnoj oba1.1

Ii r.Drina i le'Joj etapi
,\.1

"

obal i. r.Drina

i

r.Praeana

odsjeku: Ustipraca

- Brodar.

U drugoj
\

t['~j:.mju 5 do 6 dana, izv['siti
!":VC(12,~j_ SiJ jez(,,3i~ege)
...."..I..U
_(J..

sa k~'cj~~nE.' osr.ovfce ,
ka Gor'"xN11.. :"r.._ dLol...l.
;._
L,
.J." ,.

pregruprsavanje snagad produzi ti sa energfcnim napadom
ima oko Oorazda • . i doveatd

~J·c ·u-rl'·-'c.· .ov Ladat.i ,_p.. -:-. v

,':i~":';'''~~,+-'~imvf.sov ..... Vil~_.:" l:::.:.I..j, ... vi J

ga u pctpuno okl'u.zeil~e; 'teO na taj nac.in stvori ti uslo":9"" za .rezoruzenje os'tal ih m.l3lim~~r('3Id~1 :formacija,
nje u 'CentL~alnu)k);p' ili os canak u gradu pod uslovom 'cta' priznaju srpsku

pre.

8 civilnom .stanovmstvu omoguciti iseljava-

vlast,
Podrskusnaga ._,ir.:vodjen,jll opet;'Jci ,]'2 vrsi ti sopstvenim
snagama i

sr-edstvima,

;

_'

..
"
tiei.

- 3 ,-

03629239

"0362438'~f

Operac.i.jora ce ruxovcdt t t licnor<cmandant

Drinskog korpusa ~a: ,~KM Rogau
• ~ I

i

5.- Zadaci jedinica:,
5.1. - Dr-:LnSldkorpus' sa, ojacanjima Ipbr , juriSni izvidjacko-di
:.
,

(1 .gmtbr ;. manevarskf,\"iataljon l.mtc'i~;2.rtrrlbr-1Cx)do
~ t

Zvornicke 120 1judi , na

odrod '2.bircai~Ske brigade, verzantski
"," :: '
,

'od'red izbratunacke
,. ~ " _ ":
.,' .

brigade
,. ! -,

-: Miovic,' cdred MOP-a
_ - ':' , - .. : i: -,;.

it Sehovica i EG 65.,zmtp) Irna zadatak:

glavnim snagama ,I ,sto pre tzbiti

desnu i; levu obalu r-.Drina, .na osekurUstfpraca zde i staviti
,.

=Brodar , oalobodi tf, Gora,

pod kontrolugr-ad

Gorazde i celokupnoPodrinje; Kalesije

a pIs sprei Vitinice i

citi

prod~r muslimanskih 5naga iz pravca Kladnja;

obezbedi~i cvrsto drzanje dostignutlh poloZajaoko Sreb~enice i Zepe.i sprecd everrtualrn prodor musLirnanskfh snaga ka SandZaku. r 5.2~- l~,gmtbr se pretppc,inja\Ta- DrInskom korpusu do Izvrsenja zadatka (osloI;. •. ..badnjcmje' Corazda) • ::i : ~;"
,.' . j .:::

,j"

~j&C#ai\~tb~iga.Qe

sa, ~jJJ;tinam~bi diVizi~ i jav~c~ ~:.,:t~:;~EF2.3'}05'~1993 .godine'AiJt!~Kt.1 !D.K. (Rogatica-koman~~~: 1.pipbJ:~Utilqe\;cpCasova'" . , - - r.adr' izvrsenja iZVidj~i\jk: i tkrij~ma ~adatka. ::!i' ';','?' ;',',"!;':') ,

k~~i~.J~¥

" a,

.

".

,

!

i

'-It;;~X:'';i.:st(),preizbiti
~, ..'_., L. . .... "

Hercegovackt kO~pUS "F0C5a"), U sadejstW .; ~(3'1'1!,~~)' i SIlK • . .' " (1. rpbr), "snagane TG" IIFoca "~'izvrsi ti energfcan napad na izabrariim pravcfma ' ' " ,. na desnu obalu .rDr ine od usca Osentcke reke •• .'

(i;

do

usea Og- '

)t.!rt{ Iecevske :rijek,e. - Uhotdca brdo (tt.803), s,~Mravinjac' - ·s. Brekovi.·

a na levoj obali

rDr fne na liniju koji ce biti

r.
'''_,.
';:-,

·"::~·~'~~-·:f~~',:;;j)'~}-"{~:+~:'; -: ,': ':'~_ .,
/":"-:_;
.. -'

,;.;::i~>.Kornanda korpusa ce 'uputiti jednog starestnu naKM 3.plpbr ", " ':;'/';,.. )(jgovoranza angazovanje snaga HI( u ovoj operaciji. (
-,
II

'-

\ .'.
~'

"£i>6clrzava: rAG 1'G B
5.4.Sarajevsko

Foca.1I,. ;
/

- romani jski, korpus dijelo!ll snaga (Lrpbr ) izvrsiti

ener-

\

gicni nap~d na pravcupodgrab - Crni Vrh (tt.l406) - s.Cemernica, sa zadatkom:, sto pdje ov.ladat.l. linijom: a.Pog Ied (tt.1119) - Gradtna (tt.1275)
. . r . .

s.Bare,

a'Zatifn produzib. napad i izbiti u siri, ."_ ."...

rejon s~Cemerni,ca. biti

Komanda $RK ¢e odrepiti':je&'1og stare2:inu koji cena IKM 'DK(Rogatica) Odg6vo;~h""za ang3zo~anj'?' JedinicaSf\K i dijei~ snaga KAGSRK. . . 6.- Obezbedjenje
Borbena de.jstva bor-berrih

dejstava:

,

povezanih iorganizQvanih juriSnih grupa sa ,),:Jdm' cE!lnim, ,bo~nim i zace lnfm osiguranjem, posebno u posumijenim mjest.ima l tjesnacima. Prii{i'etanju u ,borbenom rasporedu nijednog
Lzvod.i t I metcdom med.jusobno

03629240 ..
S3

.-83624384f
'~

izvidjacldrJi jedinic8.ma

1

bocnim c~iguranjem

i

susjedima. Po izlasltu na 1inj_ju,bl~zeg i sledeceg zadatka, odmal1preci u odbranu sa cilje;i( sredjivanja cor oenog rasporeda , stval~ajuci. us love za izvrsenje

.narednog zadatka ,

.'

':;'"

_...,,'

i'

Sumljiva ~ t~skOpri~t:upacna.mjest~, prvo "obraditiUvatrom . dcske , ~ zat im .osvaja,t.i. ··pje'~adijOITl':: an prije otpoctnjanja D
-

sredstava pob/d

organlzovatd vezu I. Sadejstvo' po cilju, 'mjestu I. vrernenu ·U2 izradu i prouc~vanje osno,V11ihdokumematElKZ 'tt tom cilju .• svi uce~hici operacf.je

.

:"

.

det~ljno

.

mora-

ju hi ti ,vidno obi l jezerii na' :na<5inkako ce to regul Isatf

Komandant OK (tra-:

ka trobojke na l~jevomramenu).
6.1. - OQavjestajnO~be,zb'jednb~~,o6bezbeojenje:

. ;.·::Y .jedi~~~~.,.~c:pga Ql~I~~d~,',;i ., ..~. itor~i~a~i ~jednu iL, , .
:~'f"'::"j-'!" _ ...", ..... ...~,*,~~h~~,.','1

~oac~vati sto .: .. dublje ).1·l?/I?.neprija~e:pja:~Elc;l;i Qtk.riyanja e lemenata b/r·;··.·hvatahja "zivog OF;-:':.' .~.~ -~,;!, \"'.., ,~; -'.'..'. J~t ,,' 1;;'1· I~. • ; :0 ... J:i.:: . =: jezika"', i: nanosenja' lldara'pc/KM;' CV .r vamim eleinentima'.b/r., . . . .
~-'~ ... '~,.',;r,~~,~-,;, ~r~,

! dvije
!. .

,';-:1."

_._.

IIX1. k?j~
,'1'
j.~ : •

'

t,

~

;•

<

': .. -

~;.

,:

I

.

;, ;

~ ~
.,

.'

..

..," .~

._u

cilju.:z8.stitebl,r
}

.j.edi~ica.' i oticanja

tajnih

vojni(l.podataka,u

zoni iz-

"oc--;':--·nJ·a·· ·o··./d "> u~!;' ./:./:~

p.,..l·..,J-;t:>n·J··~"F.;.i·l· y,';'t' ""j1 ·"~7l.;rrl k"'e'~'-,-4~ .

·~·'!l:. ". >-::t~~
,

~ - ~ "'-

.~ .. ~ ..,.,.. <It)o.. mjesto za prihvat ratnih zaroblje'.
.

U jedinicamaranga
',gatici
i Rudom ..

brigade.o'rganizovati .

riika ,:kOje prvim .transpor-tom prebacd vati u' zatvor u Cajhicu,Visegradu,

Ro-

..

6.2.- Organ za·moraLt.vjer~~e
brigada;~beZbjediCT

i pravne poslove korpusa i brigada korpusa i

motivisanja.boraca

Intenzi me propagandne - psfhol.oske: pripreme u cilj,u za .dodetna naprezanja, od.lucnu borbu i .prdhvat izbjegL

cg\

log srpskog stanovmstva

na sopstvena

ognjista.

."

? .- Pozadrnsko obezbed.jen.je :
.JedtnIce-ko.je

izvode 'D£;Ipad,snabdjeti

sa 2 SdO i neophodnim

inz.alatom

za

rasCissav&'1je bar ikada u prepI'e~:a (sjekire, Jju u Rogatioi,. Visegradu,
,
.',-

motorne pil~e i 81.) u kern ci':

Cajnicu·,. Rudom i u 'IG "Foca" i Lrpbr u pr-Ipravnost'i ,

imati je-

dan dozer i jednu'dizalicu

Izvlacenju ranjenih i ~ogit1ulihlPosvetiti posebnu paZn~u pri cemu 1jekar, san.i tets:':.i orgsrn i':3redstv3 rrloraju bi ti u neposrednoj blizini jedinica na pravcu napada.: Po cijeni j. vec.i.n zr tava , ranjeni i pog.inul I se moraju izvuc i
SCJ

boisca,

zat.o

3U

i!,i odgovorn.i Komandanti i komandiri ~

jedinica.

03629241
_)

Cjelokup6~ zacatak lzvrsiti.
U tom cilju

uz utrosek 1,5 b/k municije za peSadijsko municije i 0,5 p/r goriva.

naoruzar~je: jedan b/k artiljerijske

sektor zapozadmu G8v -RS ce obezbedi ti po zahtevu Komande ., DK potrebne kolicine goriva i ~ES-a·i do 12,00 casova 25.05.1993.godine.
i

8.- Komandovanje lovitostRiK-a
., _.",. ~

veza:
U

Vezu or'gani.zovat i uz jedi.nstven srstem komandovanja, obezbedjujuci cje-

ne svim nivoima.
ij ;

organizaciji
.;

veze osloniti

se na sis-

tern veza TG "ViSegr3.d ,
'"

1. i 3.plpbr"
~

uz nepoarednu dogradnju i popunu u re-

sa ocgcvarajucun sreas cvama veze.
-l-

Organi.zovat

pokretni CV za potrebe G8V RS kojeg locirati jonu,Borika (Rygatica).
i poseban

Gotovost· veza u 04.00casova,26.05~1993.godine. Komanda DK ce saciniti'dokum~nta
.-

,
tBblicu signala).

KZ-(kodiranu kartu,i

~ :

.....

.-,' ~, . ;

;, I
I

i: :!
.:

Operaciju -izvesti

pod.naai yom "fvlAC" .'
C::'-" ' .-fv. COO •
1_

izraditi' u ,~azinjeri 1
,
to
'

K OM A 'NDAN

T

,',~)

r
\

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful