ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ BUTTERWORTH ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1ΟΥ

ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Θέλουµε να υπολογίσουµε ένα ενεργό φίλτρο Butterworth 1ου
βαθµού µε συχνότητα αποκοπής 50Hz και ενίσχυση Α=2.5,
προκειµένου να το χρησιµοποιήσουµε στην είσοδο ενός τελικού
ενισχυτή audio, ο οποίος θα οδηγεί ένα sub-woofer. Το θεωρητικό
κύκλωµα του φίλτρου αυτού φαίνεται παρακάτω.

• Θα χρησιµοποιήσουµε τον τελεστικό ενισχυτή 741. Οι ακροδέκτες
του φαίνονται αναλυτικά στο παρακάτω σχήµα.

• Ισχύει ότι R=R1=10KΩ
• Ακόµη ισχύει : Α= 1 +

R2
⇒ R 2 = 15KΩ
R1

• Για τον υπολογισµό του πυκνωτή C θα έχουµε :
ISF= 10 4
FSF= 2 ⋅ π ⋅ f 1 ⇒ FSF ≅ 314 (όπου f1 η συχνότητα αποκοπής του
φίλτρου).
k = ISF ⋅ FSF ⇒ k = 3.14 ⋅ 10 6
1
C = ⇒ C = 3.18 ⋅ 10 −7 ⇒ C = 319nF
k

• Επειδή όµως θα χρησιµοποιήσουµε εξαρτήµατα του εµπορίου (δεν
µπορούµε να κάνουµε κι αλλιώς!), θα πρέπει να διαλέξουµε µια τιµή
για τον πυκνωτή από αυτές που υπάρχουν στο εµπόριο και η οποία
να προσεγγίζει όσο το δυνατών περισσότερο την τιµή που
υπολογίσαµε. Έτσι επιλέγουµε την τιµή C=330nF. Έτσι πρακτικά η
συχνότητα αποκοπής του φίλτρου µας θα κατέβει λίγο πιο κάτω από
τα 50Hz, κάτι που δεν µας πειράζει καθόλου. Έτσι τελικά έχουµε το
πλήρες κύκλωµα του φίλτρου που φαίνεται παρακάτω.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

• Το τυπωµένο κύκλωµα του φίλτρου σε φυσικό µέγεθος φαίνεται
παρακάτω (σε όψη εξαρτηµάτων).

Το σχέδιο για την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων φαίνεται παρακάτω
(όψη εξαρτηµάτων).

ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Β1 : Γέφυρα 12V DC σε σχήµα παραλληλόγραµµο, ώστε να ταιριάζει
στην πλακέτα.
C1=C2 : 1000µF/35V
T1 : Σταθεροποιητής 7812 (θετικός)
T2 : Σταθεροποιητής 7912 (αρνητικός)
C3=C4 : 100µF/25V
R=R1 : 10KΩ - 1/4W
R2 : 15KΩ - 1/4W
C : 330nF
IC1 : Τελεστικός 741 + βάση *
J1,J2 : Jumper-άκια (βραχυκυκλώµατα)
Ένας µετασχηµατιστής : 2x12V/3W
7 pins για πλακέτα
*Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις βάζουµε βάση, ώστε να µπορούµε να
κολλάµε πρώτα τη βάση άφοβα και έπειτα κουµπώνουµε πάνω της και
τον τελεστικό.
• Παρακάτω δίνονται τα σχήµατα των σταθεροποιητών, ώστε να είναι
πιο κατανοητή η τοποθέτησή τους πάνω στο κύκλωµα.

Για οποιαδήποτε ερώτηση…

nio_7@hotmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful