TRONG
Tong bien IJp :
PHAM VAN THI~U

so NAy
cAp
Tr3 Tr5

TIM HI~U SAu TH£M VAT LY SO

Thu ky Taa
fJOAN

Ral Tl/OO TRt:N TRAI DAT QUAY
SOi,1f1 :

NGOC

CAN

O~ RA

KY

NAy

BAN BIEN TAP :
Ha Huy

Bang,

Nguyen Van Buu, Doan Ngoc Can, TO Ba Ha, L~ Nhu Hung, Bul ThE" Hung, Nguyen ThE" Kh61, Hoang Xuan Nguyen. Nguy~n Nguyen Van

TRUNG HQC co SO, TRUNG HQC PH6 THONG, OANH CHO cAc LOP KHONG CHUYEN vAT LY, OANH CHO cAc BANYEUTOAN GIAI o~

KY rnuoc

Tr7

Phan
Quang

Xuan

(Pho truang ban),

TRUNG HQC co SO, TRUNG HQC PH6 TH()NG, OANH CHO cAc UJP KH()NG CHUYEN vAT LY, OANH CHO cAc BANYEUTOAN GIOITHltu cAe o~ THI
Tr14

Doan Van Ro
Pharn Van Thleu Chu Dlnh Thuy, vo Drnh Tuy.

(Truong ban),

TRI SU & PHAT HANH
Le Thl Phuong Dung, Trinh Tlen Binh. Dan Thi 1 hu Hang

+ f)~ THI HOC SINH GI61 VAT LY (fNG OUNG COA TRUNG QU6C LAN TH(f 5 . . VAT LV & VAT

ueu Mal

Tr21

Dla chi hen lac va dat mua bao
TOA SOAN

VAT LY & TUOI TRE

CACBON- vAT LI~U COA KY NGUYENMOl ( Tiep thea ky trlIUc) VAT LV & 001 S6NG HOLOGRAPHY
Tr24. 25 & Bia3

Ha NOI Tel: (04) 37669209 Email: tapchivatlytuoitre@gmail.com

10 - DaD Tan Thu Le, Q. Ba Dlnh,

• B~n c6 tM alt mua baa a Buu ai~n
• Cic linh

pina Nam c6 the dat mua ts! Trung tsm Ph,j/ trten KflCN v,i OV (CENTEC), 1-101V,1/ Iy TP. I-IL~, 40 D6ng Khot, Q.l, TP. HeM. DT : (08)382Yl954 Emnil : dL'leC@hcm.ipt. vn
CIA: 7200£)

tAu LAC BO VL& IT

Tr26 & Bia4

Anh

d(U' Mila 1I1li t'erm

Ina 1: Kiult IIdf'1I 1'((11 trnc qlJ(tI (I,SST) {/I,U tre«
P(wluJ1I (Chi Le).

I

l

Giay phep xuat ban 56: 100/GP-BVHTT, ngay 26.7.2005 cua B('I van h6a Thong tin. in t<;liGong ty GP Nha in Khoa ho C va Gong ngh~, 189/89 Hoang Hoa Tham, ... Q. Ba Dlnh, Ha N('Ii. In xong va nop luu chieu thfmg 8 nam 2010.
_~ _ __ __ _

____J

Nhung khang dinh nay deu lien quan den gia toc rai tlf do cua v~t tai cac nai khac nhau tren Tral 8at fa khac nhau. mtilill h~ quy chieu fa v~t hay ~ v~t dllqc Ch9n fam moc de' xet chuye'n dQng cue cec vat khac. I thi quy tac c¢ng van toc trong truong h9P nay co d~ng 1. c¢ng voi gia t6c cua diem nay doi voi M$t Troi.I do cua vat tren Trai flat.) thl vat nay I~i chuyen d¢ng theo duong parabol. co the gan he tea do voi mot vat moe.. chinh la cac diem a ben SO 84 THANG 8 . co the lay M$t Trot lam vat moe nhu v$y.I rai It. de lam h$ quy chieu dling yen K. tuc la van toc cua may bay doi voi Trai 8al. la khong doL Nhung cung co truong h9P khOng chi vat chuyen d(>ng co gia toe doi voi h$ d¢ng K' rna chinh ~ K' nay lai chuyen dqng co gia t6c doi voi h$ quy chieu dung yen K. I j v=all+all=(al +.II + iii (2) 2. Mot thi du Iy thu ve truonq h9P nhu the.1chuyen d(>ng co tinh tuang doi. Trong thi cu vua xet van toe cua h$ d¢ng K'. flo la do tren mat dat co nhung diem kh6ng tham vao chuyen d¢ng quay cua Trai 8at. (1) Vi V. Khi d6 gia tee cua vat rai tren Trai 8at trong h$ toa d¢ gan voi M$t Troi (h$ K) b~nggia toe cua v$t doi voi h$ tea do gan voi m¢t diem dUQc ch9n tren Trai 8M (h$ K').ky hieu la K'. 0 day g a gian tinh tu luc vat roi khoi may bay. vi du diem 0 (Hinh 2.~ I T . dung yen ngoai Trai flat.. Nhung lay cai gi lam h$ quy chieu dung yen? 6 day lay Dat quay lam h$ quy cbieu dung yen nhu the co h9P Iy kh6ng? Can phai gan h$ toa d¢ voi cai gi tren Tral flat quay de co the xem h$ nay dung yen la h9P Iy? se rrai a K') la \'. 8ieu nay co nghia la chuyen d¢ng cua cung mot vat khi xet trong cac i he quy chieu khac nhau la khac nhau (Thea d. Tuy nhi{m' de xsc dinh vi tri cua cac v~t fa phai gan VaG o h~ quy chieu mQf h~ t9a dQ. neu he K' chuyen d(>ng doi voi h$ K voi gia toc kMng d6i 11 . Theo conq thuc (2). bang vecto gia toc cua h$ tea d¢ chuyen d¢ng doi voi h$ dung yen c¢ng voi vecto gia toc cua vat doi voi h$ tea d¢ chuyen d¢ng. Lieu dieu do co dung khong? Trong bal nay chunq ta se co gang tra loi cau hoi nay.TiM HIEU 5Au THEM VAT LV 50 cAp ROI TV DO TR~N TRAI OAT QUAY Thinh thoanq ta van bat g~p dieu khang dinh rang: do Tra: 8at quay xung quanh true cua no nen tr9ng luc tac dl.nh nglJTa. khOng tham gia vao chuyen d¢ng quay cua Trai flat.12)1. Nhung chung ta co the lam don gian han ma khong can phai lay v$t moc ben ngoai Trai 8at lam h$ dung yen K. vi v~y h~ toe d¢ g~n lien vai mQt die'!l nao do tren be m~t Trai Dat (trtf hai dia cue) chuyen rIQng co gia toc. v$n toc cua vat doi voi may bay (h$ . + V. Tu d6 v =v c + gt V~y van tee cua vat trong h$ K va trong h$ K' ta khac nhau. vecto gia t6c cua vat roi.ky hieu la he K. thi v~n toc v cua v~t doi voi h$ K 5e bEing Truce het. Thi du. Can luu y rang Trai flat quay xung quanh true cua no. Nhu ca biet ~~ '. c¢ng voi veeto van toe cua he K' doi voi h$ K. 6 day t la thai gian tinh tu thOi diem ban dfiu. Nhung trong he toa do gan lien voi mot diem nao d6 tren mat dat. thai diem nao do v$n toc cua may bay (cung la van toc cua he K') d6i voi h$ K la v. v = V'. Thi du.2010 3 .Jnglen mot vat nhung cho khac nhau tren Trai 8at la khac nhau. Thi du. . Vi v~y khi noi den he toa do gan vai h~' quy chi€u chUng ta cOng ngam hie'u fa noi ve h~ quy chieu). Co the khang dinh mot each khac la: tr9ng luonq cua cung mot vat nhung nai khac nhau tren Trai flat la khac nhau.).. dU9Cdo doi voi h$ toa d¢ dung yen. chinh la van toe rai tu do nen Iavecto gia toe rai tu do. Do do quy dao chuyen d¢ng cua vat va van toe cua no trong hai h$ quy chieu la khac nhau. Tu conq thuc nay ro rang la doi voi he quy chieu dung yen K vat chuyen d¢ng voi gia toe it bang a = . Ca trong truong hop nay thi vecto van toe cua vat doi voi h$ quy chieu K VaGbat ky thoi diem nao cung bang vecto van toc cua no doi voi h$ quy chieu K'. Neu qui uoc xem h$ toa do qan lien Trai 8at la dung yen . con t la thOi a c. neu qan mot h$ loa d¢ voi mot may bay dang bay voi toc do khong doi theo phuong ngang thi trong he toa d¢ nay mot va: dU9C iha rai se chuyen d¢ng xuong duoi theo mot duong thang dung (Hinh 1.con v~t chuyen d¢ng doi voi h$ K' voi gia t6c a. do la 5t. = gt . khi do he t9a do gan lien voi may bay la h$ chuyen d¢ng .

Nhu v$y chung :a co the so sanh cac ket qua do gia tee roi fu do cua vat 0 dia cue va tai m(>tdiem khac nao do tren mat dat.l do cua vat tren dja cue va tren xich dao Trai Dat. vi d¢ <p nho hon gia toe (l)2R 6 xich dao. Vi chuyen d¢ng rai I. Sl. Tren hinh 5 ban kinh vong tron do duoc ky hi$u la r. tao thanh mot qoc (I).. SU dl. song song voi vonq tron xich dao. a a a hieu rang gia toe (1)2. a Y 113 ang so hap dim. vi d¢ <p bat ky.lng quy tac conq vecto chung ta thay vecto g kh6ng huang vao tam Trai Dat. rna la huang den x mot diem nao do tren true mmjlO" quay cua Trai Dat. Tat nhien 6 fren xch dao.l do cua vat doi voi h$ toa d¢ dung yen g bang tong gia toe cua vat doi voi h$ chuyen d¢ng g' va gia tee cua h$ chuyen d¢ng doi voi he dung yen w2R). Bay gio huang cua gia toc g va gia toc oi. ra rang rang. Bay gio chunq ta S9 xet su rai tu do cua v$t mot cho tllY y (dau d6 giOa xich dao va dia cue Trai Dat). VI vay trong heu het cac truong hop co the xem h$ quy chieu gArl VOl cac diem dia cue la dung yen. duoc do mot diem bat ky nh6 hon gia tee 9 duoc do tren dja cue. Vi v$y (Xem tiep trang 24) ij7' 4 s6 78 THANG 2 . nho hon rat nhieu so voi 9 (xem dean ngay duoi day). thi dl. Nhung phep do gia toe lren xich dao duoc tien hanh doi voi h$ quy chieu gan lien vai mot diem tren xich d?o. nen mot each gan dung ta co: g .I quay cua Trai Dat kh6ng anh huang gi den luc Tral Dat hut v$t (bo qua su khac nhau ve Il. do su quay cua Trai Dat.). nho han g d do dja cue mot IUQng (l)2R: g'=g-m:R (4) De dang a M nay bang g = rR_:'- . Khi d6 thea c6ng thuc (2) chunq ta co the viet g = g' + £02 R (3) (gia toc roi tl. a day (f) v$n toc goc cua chuyen a Tu hinh 5. Gia trj cua gia toc g' nh$n duoc khi do tren xich dao doi voi h$ toa d6 chuyen d¢ng co gia toe (thuac do) S9 khac so vai gia tri do tren dja cue. Lap IGiicac I$p luan tren chung ta 59 di den ket lu$n la: gia toc roi Il. a x I:mlill la gia trj gia t6c rai tu do d6i voi h$ quy chieu dung yen. V$n toc goc quay III cua Trai Dat nho vi chu ky quay cua Trai Dat bang m¢t ngay dem.. Muon V?y r6 rang chi can tinh oiR. van nhu dja cue.dia cue rna true quay Trat Dat di qua chunq. la vi d¢ cua diem rna tai d6 do gifi toe g'.2010 . '" g - or'R coscp . Tren dia Cl. Gia tr! gia tee rai Il. do lon gia toe d¢ng quay quanh lruc cua Trai Dat.li chuyen d(>ng c6 gia toc doi vai h$ quy chieu dung yen da dUQc ch9n. gia toe rai tu do g'. w'r = iV' Rcoscp . Chung ta da xet cac truong hop rai tl.).IC. Thl. Gia toe huang tam nay cOng huang theo ban kinh tCilixich dao va tam Trai Dat.). Gia toe nay huang theo ban kinh dja cue den tam Trai Dat. Ban than no li. . Bay gio chung ta xet xem gia trj cua g' 6 vi d¢ <p kMc g bao nhieu. R6 rang rang. tuc 113 oi voi h$ quy chieu chuyen d¢ng c6 gia toe. do tren xich dao. rna huang hoi lech ve phia xich dao (Hinh 5. do sue hut cua Trai mit gay ra. R la ban kinh cua no. tuc bang 86164 giay. Vi d¢ Ian cua thanh phan gia toe De a a huang tam a'If = we. Diem d6 la tam cua vong iron vi tuyen. 4.I do g'.lc ra thi cac diem dia cue tham gia cbuyen d¢ng quay hang narn cua Tral Dat quanh M~t Troi.true nay duoc huang theo tIL'Cquay Trai Dat.. bay gio gia toc huang tam. ti so r/R bang cos<p. de do gia toc (Hinh 3. gia trj tuyet doi cua gia ioc g.I do g' cua vat khi do tren xich dao bang bao nhieu? De do g' cung can dat mot x thuoc do tai day (Hinh 4.Ic hut 6 dja cue va 6 xieh dao do Trai Dat kh6ng thuc su la hinh caul. kh6ng huang ve tam Trai Dat nhu ra gia tee 6 tren xich dao.l 6 xich dao. Noi mot each khac.l d(>ngthcimg. Tuy nhien gia tee qoc cua cnuyen d¢ng nay nho han nhieu gia toe qoc cua chuyen d¢ng quay ngay dern cua Trai mit. M la h khoi luqng va R 113 an kinh b Trai mit. Tren truc nay can d~t mot cal thu6c do."_javat 6 diem dung yen cua Trai Dat (cac dia cue) la chUye. Chinh thuac do chuyen d¢ng cimg voi Trai Dat theo duong tron xich dao va vi v$y chuyen d(>ng voi gia toc huang tam bang 0/ R . di qua diem do gia toe. 6 day 3. day true tea do cung duac huang ve tam d9C mmitl theo ban kmh Trai Dat 6 xch dao. dean biet duoc ket qua do do: theo dinh IU$t thu hai cua Newton va dinh lu?t van vat hap dan. co cac vach chia theo don vi dai. Ky hieu gia toe nay la g'. cho nen de rno ta chuyen d(>ng nay chi can mot truc toa do. DGiiIUQng g=y~ M . trong cong thuc (4).

R. Binh 1 chua chat long a 20°e.Ic la bao nhieu? Bo qua luc ma sat. Co ba binh each nhlet giong het nhau. Tim dl$n tro RJ va di¢n tro RAB. thOi diem nay.OCIII (hai hinh trt. Biet chat tao nen hai kh6i tru co EI = 1:'-2 = 1 va Ell =X. giua C va D (hinh vel. = 1OQ.Oelll nquoi ta khoet mot hoc cOng hinh tru co ban kinh R 2 = 2. R2 = 3m2. mat dQ di¢n tich la P.1i du kich len roi l<.lidap trung dinh thi khoanq each vua x toi thieu pMi bang bao nhieu? a I/~~ a a so«. ~ . Co mot con lac don chieu dai t (coi qua cau con lac ta chat l I: I diem.2010 5 .mg VaGdau day A mot It. Co bon di$n fro la. b) Hoi sau rat nnieu ian rot di rot I~i cac chat long trong ba binh tren voi nhau va binh 3 duoc chua day chat long thi nhiet dQ chat long moi blnh bang bao nhieu? a Bo qua su trao doi nhiet voi binh chua va moi truong.XS. De CS2f84. R. DQ giam do duoc dac trung bai hang so dien rnoi E. = 7 . Trong mot khoi tru dac.77.Khi dat mot khoi chat vao mot di$n truonq nqoal khoi chat do sa b! phan cue. Dung tay keo qua cau cho day thang. = 10. SO 84 THANG 8 . Neu sau khi day can lac bj dinh can lC. roi long VaG trong do mot kh6i tru tich dien deu (voi mat dQ di$n tich la Pc = 1.VAI'lY & TUOI THE Rq = 5Q. C. Khi thay doi di¢n tro R i\B giua A va B nguai ta Ihay rang no khonq phu thuoc vao d¢ Ian cua bien tro.I phan cue cua kh6i chat lam giam cuonq dQ dien truang ben trong khoi di$n mol.. Co mot he ronq roc duoc mac nhu hinh va .OX. R4 R ~ va mot bien Ira mac J. Iich dien deu (voi xC/m ban kinh 1 ).Yen Lee. Do cal dan dan VaG Irong ong nghi$m cho toi khi ml. binh 2 chua chat long a 40°e. Mol ong nqhiern Ihuy tinh co khoi luang M = X(Jg va co dung tich \ = Millli. D¢ dai day tla xac dinh nhung x co the thay doi va mol Ian thay dol lam cho tinh tranq dao d¢ng khac nhau).I do..Hoi chat long chua trong binh 1 co nhi$t co bang bao nhieu? TH1/84. IUQngcat trong ong nghi¢m Nuoc do duoc la III = 12g. Sili Xuan H<.J co true song TH2/84. D va E nhu hinh ve. mot di$n tro chua biet la R. 11 . Moi rong roc co tr9ng luc:mg O. 1<. r TRUNG HOC CO CS1/84. SO CS5/84.. Cho khci luang rieng cua nuoc la f) = Ig / ('/1/ Xac dinh khoi IUQngrieng cua Ihuy linh lam ong nghi$m va rnuc nuoc dang len trong binh khi tha ong nqhiern. Vinh PhUc) song voi nhau. Nguai ta dung day noi co diem tro khong dang ke de noi cac chot. Can phai noi nguon dien va di$n tra Ro tren voi cac chot nhu the nao de long conq suat toa nhi$t tren cac di$n tra la Ian nhat? Conq suat do bang bao nhieu? RI =20Q. nang deu vat M ta phai tac dl. khoi IUQng day con lac khong dang ke). binh 3 chua chat lonq asrc. huang sang trai d¢ cao qua c8U khong vuot qua diem O. tren mat phang vuong g6c vOl fruc cua kh6i fru do. Sau khi buonq tay. a) Sau vai Ian rot chat long 10binh nay sang binh khac.lu 12Flm. TH3/84. M¢t mach di$n qorn ba dien trc da biet la = 60Q. Mol nguon dien co hieu di$n the {l = 12\/ duoc mac noi tiep voi di$n tro a) Tim cuonq dQ di$n truono ben trong khoi tru nho b) Va buc tranh cac duang dang the cua di$n truOng trong khoi fru rno. V~t M co tr9ng luang 20N.5N. Duoi diem treo 0 theo phuong thang dUng. nquoi la thay binh 3 duoc chua day chat long nhiet d¢ con binh 2 chi chua 1/3 the tich chat long nhi$t d¢ 4"'~)C. rat dai. eng nqhiern dUQC tha noi vao Irong bmh nuoc hinh tn:J co ban kmh trong bang R = 5clII. CS4I84. each 0 khoanq / j ! x (x < ~ co mot cal dinh co djnh tai J. = 40Q va R4 = XOQ duoc noi vai nhau qua cac chct A.10-7 C / 111') co cung ban kinh vOi hoc. TRUNG HOC PH6 THONG a Cat CS3/84. St.Jc(GV Trtlcmg THe$. B. tuc 113 uat hi$n cac dien tich x phan cue cam ung. 10 R. chua cung mot lo~i chat long toi mot nua the Iich cua moi binh. Khoang each hai lruc cua hai khoi tru 113 a = 5 Ilcm.~ diem C nhu hinh ve. = 20n. qua cau dao dQng It.lc nuoc Irong binh ngang mi$ng ong nqhiern (Hinh vel.

Trong chat long cac phan tli duoc sap xep kha chat. Sau va cham dqng luqng cua B la IOkg.10 Js va van toe anh sang (' = 3. tac dl!ng len moi phan tli khong chi co di$n truong ngoai rna con co ca di~n truong tao boi cac phan tli khac. Hoi h9C sinh nay da ihuc hi$n mot conq T2184.T3/84..m / s cung chuyen dqng sang phai tren mot duong thimg ngang Iron nhu hinh ve. P va tam thuy tinh thi de co anh ro net cua vat tren P thi V?t phai d~t 6 dau? 0.y thuqc R. Nhu v~y. suat Young cua fhep E = 2.~~.0 cm. cii~n Ii = /3f"E vai fJ lei ci¢ phBn cl!c cua 2) Trllong ~ trang mQt hinh cau phBn Cl/C cieu bang p E~ = . hang so Planck h = 6. Mqt II! di$n cau tao b6i hai m~t cau kim loai. Mqt photon tia X (ky hi$u la v) c6 buoc s6ng Ao = ().Trong bai toan nay can tinh hang so di$n moi cua mot chat di$n moi long gom cac phan tLi khong phan CI.. Trong m6 hinh nay nguoi ta gia thiet rang mot phan hi rieng bi$t 6 tam mot hoc hinh cau nam ben Irong chat di$n mol dong nhat (khong tinh den cau true cua phan tli d6).._. Mqt h9C sinh "nghich ngqm" dpng" trOll~ phOng thi nghi$m vat Iy ca gan uon cong'chiec thuoc bang thep thanh mot vong tron kin.625. N6i mot each khac. G¢ y: 1) Khi ci~t mQt phfln ttl cua cMt cia cho vao trong mQt di¢n trllong E . ta se dung rno hinh Lorentz-Lorentz.28 m c6 anh ro net thu duoc tren phim nnua P 6 sau vat kinh 12. Biet g6c I~p b6i phuong truyen cua photon \' voi phuong truyen cua photon I' ' bang () = 60". I' ~ L3/84. a) Hay luang luqng cat ra Irong chal di$n mol mot hoc cau.~ vOi P lei vecic phBn cl!C cua chat ciang xet . I'~ . Hai vat A...m Is.mg. Tinh buoc song de Broglie cua electron truce va cham. thi sa cam ling trang no mQt m6men Ming phBn CI!C ttl do. OANH CHO CHUyt:N VAT LV cAc LOP KHONG L1/84. Kich muoc cua hoc cau nay khong quan trc. f)~1 vao giOa L va P mot tam thuy tinh hai mat song song co vi tri va dQ day nhu hinh ve. 10 ) I kg .to (ciay chinh /8 m6men /llang cue cua mc. dq phan cue cua phan fu va mat dq phan tli trong khuon kho cua me hinh dang xet. chum sang di gan true chinh thau kinh va ehiet suat tam thuy tinh la 1... B co dqng luqng la P. Hay tinh ACIAB? 6 so 84 THANG 8 . Gia su 51. . chieu rQng b = 6cf11.0 em OANHCHOcACB~NYt:UTOAN T1/84. Cho tam giac ABC c6: tan L4 : tan LB : tan LC = I : 2 : 3 . chieu day d = I 111m...5.mgtren vo cau trong 113 bao nhieu? f)i$n the tren vo cau ngoai la bao nhieu? 2) f)i$n dung cua tl! la bao nhieu? b) Tim cong thuc lien h$ hang so di$n moi e cua chat di$n rnoi da cho.lC c6 dq phan ClJC p.. = Skgm I s va P B = 7 kg. Hoi tY khoi luqng cua A va B nam Irong pham vi nao? L2184. Tim tat ca cac ham so r : R ~ R thea man dieu kien: I(x + y) = I(x)e" \ H voi m9i x.. ta duoc electron dung yen va photon v' (xem hinh vel. /OX mis.__ .. M~t cau trong liep dat. Coi vat kinh may al1h nhu mot thau kinh hqi II! rnonq. 10 IIPa.1. Dc? phBn Cl/C lien h~ vai tnrOng trong kh6i cMt bOi h~ thtic P = (l:" -1)£0£ TH4I84. b6i v~y can phai tinh den anh huang Ian nhau cua chung. gia su ta co mot chat di$n moi du Ion ph~n CI.0 em I - j 12. My bieu dien cuonq dq di$n Iruong trong hoc qua E(I va dq Ion vecto phan CI. Sau va cham.. Biet m~t co phan tLi (hic so phan tli trong mot don vi the tich) ta n.IC cua di$n mol bang bao nhieu? Cho crueu cai cua tnuoc L = 1 m. Cho khoi luqng nghi cua electron 14 111" = 9. f)e tinh den anh huang nay.IC deu trong mot di$n truong nqoai deu c6 cuonq dq Eo . Tlm nghi$m nguyen cua phuong trinh sau: (x 2 - y~) = 1 + 16y /' e TH5I84. ban kinh R I va R2 d?t dong tam (xem hinh vel. A duoi B va sau d6 va cham fruc di$n voi B. 1) Tim vi tri anh cua v$t sau khi d~t tam thuy tinh. 1) Neu di$n luqng cua vo cau ngoai la Q thi di$n luc. M¢t vat d~t truce vat kinh may anh L va each L mot khoang 2. 2) Neu giO nguyen vi tri L.90 em L - / / / / p 9.201 0 .5t cion vi thd tich cua cMt cio).1 pnan cue cua di$n moi 113 dong nhat (~eu).J 2511 m va mot electron chuyen dqng voi v$n toe khong doi va cham voi nhau.

::=) + 9 ~ 25 ::=) y ~ 4 8 . So sanh cong rna moi Ilfc da thlfc hi~n? = = TRUNG HOC CO CS1/81.l 0 H$ thue can bang cua don bay eo d~ng: F. sinal cosrz v~t len d<)eao h thi phai nang dau A len d<)eao II I' VI h nh6 = ="5 4 ::=) h.. CS2/81.>ngtam 0 cua tam van.. cosrz A =---. De nang v~t len de)cao h rat nhO so va. = -Ph 5 Thay s6 ta duoc 600(5-3sina) (= 43 50(5-3sina) cosa . luc F I huang len eo diem d?t t~i A. Song r¢ng 600m. F. =. Nguoi chay doc theo B bo song m<)tdean AC ---~----:"'"'""--roi boi sC!ng song theo huang hqp voi phuong ngang 1 g6c ex (hinh ve) sao eho A C l' I van toe tong hop cua nguoi va dong ehay co huang CB Ta eo thoi gian sang song cua nguoi gam 2 giai doan A I. ngllai co the bai va.1'" s l~. = 5-3sina cosa ::=) 3.GIAI DE KY reuoc SO V~y thoi gian sang diem B it nhat ta t 50.mg life nang VaGmep ben phBi tam van. = A~-~(~~.la Iii dau A cua tam van Tam van ehiu tac dl:mg cua 311. ngllCJita tnuc hi~n theo hai cecr: cach thli nh5t la tee dt.AB = P. m~t da't. M¢t v~t c6 trQng Ill(Jng P d~t tren m¢t tam van bang kim lo~i cting dong cMt fiet di~n deu.2+ 9 va luc F 2 huang len eo diem d?t t~i B.1e:r9ng luqng P cua v~t t ~ huang xuong.~-Tl-------B -p P 5 1 r. = . Ion hon 2005. v~n toc 3mls va ch~y tren M vai B vsn toc 4mls.. tr9ng luqng : diem d?t t~i 0 I Ta tim y . Hoi thai gian I ngan nMt rna ngllai nay co I ---7 the' thlfc hi~n de tai a la bao nhieu? Cach rna ngllai nay da thlfc hi~n de den a? A aM I Giai. 5 4AB Suy ra F.mg Ilfc nang vao mep ben trai tam van va cach thCrhai la tee dl. ~ van toe nuoc ehay la Giai.3 sin a suy ra thOi gian sang song it nMt la cosa t = SO'Ymin ~ Tac dl:lng Il:Ie nang VaG rnep phai B cua tam van. thi thOi gian sang song ta t = 2505.AB 5 - F"AB . s6 84 THANG 7 . oa 5 p Vi thanh dang eMt tiet di$n deu nen OB AB TacO: AC=S . )i. cosa Cong rna lue FI thue hien Iii A.-h4 10 959 8 Bat y = 5 . \'3 (so val be song) Ta giai bai trong truong hop tong quat.. = 4h.OA= r. That v~y tu truonq hop tong quat ta thay neu nguoi nay sang song voi goe a = 0.C v. = _2_ P. P.' V.. aiet trQng Ill(Jng cua tam van la PIS.. " f..-= 5 52 theo Bunhiaeopsky ta co y.AC+-.!_ I 10 AB AB 5 .cusa + 3sina Suy ra . Tam van ehiu tac dl:mg cua 3 h. 5 =2 AB AB v.v. G91 van toe chay cua nguoi la v1 van toc boi Ia v2.AB= P--+-. M¢t ngllai dting t~i diem A ben M song va can sang diem a Mn kia (hlnh vel. tr9ng luqng PIS cua tam van huang xu6ng eo diem d?t t~i trc.(vl .-+-.C 1'1 - (2) v~ sina Tu (1) va (2) ta eo AC = AB.2010 ::=) Ymlll = 4 P.BC + -.' \I. v~cosrz 4AB P AB Dodo' . () 1 I. Tu r min .lc : tr9ng luqng P cua vat huang xuong.'" = -P. 4AB nen BC' =--.(VI . . cach mep trai tam van me)t do~n bang 115 chieu dai cua tam van (Tam van d~t tren m~t dat).•. sinal . nllac cMy vai v~n toc 1mis.cosa + sma - =~ cua tam van huang xuong eo AB P AB P..5 2 . diem tl.4 200 s. Vi BC = 5 = . II nen ta COlgan dung: ~ BC AB nen muon nang V~y tong thOi gian sang song la: t (= = t1 + t2 +--AB AB.

Le Trung Lam BA1.45 C) 1l ve. Tu hinh 4i6 /'1/ II II' n ('~ oooe \! . £)ong Son.2 = 0. hay " (4) ~ iA. Tu Ky. = 1.2010 8 s6 84 THANG .8A. Kim Ngan 9A.lnhHung 90. ta duoc: i. Hai DIIC1ng. VtlGng Nh?! Quan 9C. Dao MC. Nguyen NgQCAnh 9A. Tp.1 . Thanh Hoa. Cam Khe. i.THCS Maricurie Ha N9i. Va Th. Tinh s6 ea mr(Je phai muc 0 mai thung A va B cfe' nuo: 0 thung C e6 nhi~t d¢ la 450C.2So e) Rut gQn phuong trinh tren ta cuoc (IA = flJ3' V$y theo bai ra la cOng co lie =n.Chu H6ng Cuc'JngBC. THCS Th! Iran Song Thao. Dung m¢t ea de mue /: = IOn C va mue nuoc Cae ampe ke ehi gia trj 1. Ha Quang Thang 9C. i2. HUY$n l. ca la mo Khi do nuoc vao Ihung C thi nuoc do vao tu thunq B toa nhiet can nuoc do vao lu thung A va nuoc Ihung C thu nhiet. Nguyen Tn! Thanh Binh BA.8A.i6 = '». Thanh Binh BA. i5' i61an Iuot la cuonq d(>dong di$n qua tusx: 0 thung 0 A e6 nhi~t d¢ thung B e6 nhi~t d¢ R2. = r. Huyen ru Ky..Sh = ~ Ph 10 2 9 -Ph . Le Trung Lam 8A 1. Rs' R6 va iA. THCS Phan B9i Chau. THCS Nghi Thai. = -. Cho m?ch cfi~n nhtJ hinh ve Cho RI =JQ. Ta co phuong trinh can bang nhiet sau: = i4R4 + i(iR6 a il + 3iJ = 414 + 10i" ra: i AB (3). R3=3Q R6=/OQ Cae ban eo 1i1i giiili dung: Do Thanh TUng 91.ap Thach.R. THCS Thi Iran S6ng Thao. Ha Quang Thang 9C.Bo qua sl! trao doi nhi~t vai mai tnrang. Dien Chau. ampe ke A2 chi 1. Kim Van Nam.= . 8 3 3 S o san h hai cong: -A. R4=4Q. Ta co: U'IB A u I:. Cam Khe.Chu Hong Cuang BC. CS4I81. Nguyen Hoang L¢c. AC AB = _!_ 5 ~ = Sh Cong rna luc F 2 muc hi$n la: . THCS tap Thach. 1= mon" (45° e - lOll e}t- 1'110' 11. Tim ClJang d¢ dong di~n qua cac di~n tra R2. + i. Va Th.Thanh Hoa. Ninh Binh. THCS Cao Xuan Huy. . Thanh Hoa. < i: .i4. Oien CMu. Nguy~n Th. Huy$n Nghi Lac. Kim Van Nam.61/ . suy ra 4i6 .RS va hi~u di~n tM VAO' Bo qua di~n tro clla cec ampe M va day n6i. binh ehita va ea muc. -- =]_ P. Cao Th. Vinh Phue. (2) vao (3). Do Thanh TUng 91. THCS Cao Xuan Huy. Nguyen Chich. va Th. thung C da e6 san m¢t ItJqng nuoc bang tong s6 ea nuoc vita mue 0 hai thung A va B do them vao. + iJRJ ¢ kh6i IUQng nuoc chua trong rno. 8 . cac di$n tra R" Giai. THCS. THCS Hai Hau. A~ 4 2 Ldi giai tren la ella ban: Ph<. " = i. CS3/81.GQi i1. = -3. HUY$n Lap Thach. THCS Yen Lac.lmTh. Rs=5Q. GQi s6 ea ntJoe phBi mue 0 thung A la 11 A' 6 thunq B la no' V$y 56 ca nu6c da co a thung C la ne = 11 A + 2 11 /J • GQi M~t khac: U. Ngh~ An. Giai. Le Hoang Anh BA. Ph?m Thl Yen Nhi 9C. = fiB' Do do de nuoc a thung C c6 nhiet " V$y ampe ke A1 chi 1. Dong di$n c6 chieu nhu hinh ve. + il = i6 + iA. Kim Dinh Thang. THCS L~p Thach. Tp.EI = i. THCS Truong Han Sieu. THCS Yen Lac.I Tronq. THCS Ly Tl. J. Qu}mh 90. Ninh Binh. = The (1). I1ll C (4So C . al 1/2 _ Ph 4 . Kim Dinh TMng BA. Yen tac.i. Minh Phuong 9A1. Nguyen Hoang L¢c. Ngh~ An. Tu (4). Yen Nhi 9C.V'ay -A.2A.1. D~ng va Hi~p. QU}lflh. Cae b. R3. R4.t. i3. Ian luot la cuong d(> dong dlen qua cac ampe ke A" A2. = I OOIl C I~I = roi do vao thung C ehLra ntJoe 0 nhi~t d¢ niia = i R" + i"R = iJR'2 + i"R) 4 56 2So C. Ph':' ThQ. ta suy = i.Ph?m Anh Thuy 9B. Vinh Phuc.4.8 . R2=2Q. D~ng va Hi~p.n c61c)1giai dung.~ F =]_P 2 10 Vi A I F2 - tiC AB = _S_ AB - AB =- cCfl P h2 0 ~ 1B d(>45()C Ihi phai muc a moi Ihung A va B m(>tIUQngca ruoc nhu nhau va bang IUQng nuoc co san 6 thung C. Nam £)jnh.2A va 1. THCS Phan Boi Chau. S 5 nen neu mu6n nang vat len d(>cao h nho thi phai nang dau Bien d(>cao 172 sao cho: !!_ = h. Hai Dlfdng. THCS Lien CMu. Ngh~ An. Nguyen NgQC Anh 9A. Doan Ta Quan 90. Phu ThQ.THCS Maricurie Ha N9i. " + 4i(.

! + 11M l( Pc 1'" 111 r._/11 + p.. I) ~ f1//'---J\1 .6-0. Vi vat n$ng va cue nu6c da ban dau chim. Dao Mqnh Hung 90.M ~o . 86 Thanh Tung 91.145M .) ) ... ab la cqnh ngang chieu dai II' bc dai I. = Ilg / CII1'. Ilfqng ri{mg cua chi. Gi~n tra R. cua nlfac cia va cua nlfOC Ian Ilfqt la: 1'. . Huy$n Cam Khe. > lOp" + ( Ill - p.. THCS Yen l. (p. Ninh Sinh. - 1'" )1'. Phu ThQ.. = 0. Mt)t khung day dan hinh chcr nh~t abcd ci~t trang m~t ph~ng th~ng cit1ng. = 1. theo de bai vat n$ng va cue nu6c da rnoi (co khoi IUQng M + f:. Huyen Lap Thacn. theo de bai. Bay gia tha cho khung day rai tl! do.lCnuoc da chim trong nuoc se nong len toi ('nC'.. +- Pol AI) TRUNG HOC PH6 THONG TH1/81.122M.l45M . Nguyen Thi Thuy Linh 57 Ngo Ouyen.6A U I/i 111( I . Nguyen Hoang LQc 9A.41' C5S/81.K ) . ta co: 111< '0 ca [ (t 1+ CdO'. = iii .=0.!. THCS Ihi Iran Song Thao. Thai Sinh..122111 + Sau mot thai gian du dai..!!.2.8 • dl:mg VaGkhung day thl!C hi~n cong la bao nhieu? Q t· Q' ~ III + .(10 V?y U = 4. khi do noi (11/ + M + ! ..-AI P. t)] 30 = ['I 1+-""-.1 . r.4 + 0._ TIl + t~.Lao Cai.. Biet rang sau khi khung day tien VaG tli trlfang cho den tnsx: khi cenn ab qua bien P P .9)11 =- II 90 At "" (). THCS Truong Han Sieu. The ill vao (2) ta duoc i4 = 3i() = O.. RI + i.)p" + Mv/). Giai. Hoi ca qua trinh tli khi khung d a· (' day Mt ciau rai xuong p t P. nhi~t nang chay cua nuo: cia A.{f). = 2.. V~y m co gia tr! narn trong khoang 0. tuy khung day chju 11. - Tai nut C: i. nen trQng luang cua chung Ion han II.m ).6A.n = O. Hi! N(li. TP.\/) .1c Ampe nhung do gia toc tronq truong can khung day van roi xuong." khOi Ilfqng khung day m. Nguyen Van Son 9C. Lao Cai.ac. Nglfai ta but)c mt)t cuc nlfoc cia khOi Ilfqng M va a nhi~t dt) . Vay I.lCday Acsimet. r: I)" (AI + 11M) Sau khi canh de di VaG vung ttl truonq. THCS Ihi Iran 80ng Hung. P. NglfOi ta tMy rang ban ciau CIjCmrac cia va v~t n~ng chim xuong.P")f~( M 10= 4. = --.1 22M < m < 0. TP.6A ~ ~ ~i.=().. = O.2A..t )1'. Vinh Phuc..0. 1/1 r::l < (I'" .. = 340) / g .2=(). u thi v~n toc khung day cia ..) p.I ~ 111('.(PC VaGmt)t v~t n~ng Mng chi a nhi~t dt) = (pC.9g / em' < (I>" . CI.=il-i. nhlfng sau m(Jt tMi gian chung Iqi no. = O.4A. Gqt tai gia tri toi Ga. Vay khoi luang toi thieu cua vat n$ng fIl".. Hoi khoi Ilfqng m clla v~t n~ng nam trong khoang gia tti nElO?Biet kho.lc nuoc da I1Al = C.. Pol = O. GQi khoang each khi canh dc rai 9 SO 84 THANG 8 .4A .1 =·--·--. 10(111 AI). ('.'340 ]11 -". I- p...R. Phia dliai khung la khu vue tli trlfang cieu. > M( E" 1'.p. len. thi: nu6c dong bang tren Cl. cam ling tli B. cien khi cqnh ed cua no den bien QQ' thi Il!e ••••• ampe cua tli (rlfang tac 11. < I)".. P - 11/ + AI + 11M 1 Giai: GQi van toc khung day khi canh dc chuyen dQng den bien PP' cua vung tu truong la I') p" lml'i = mgh (1) ~ 1// + AI + 11M < f}_. -1>].p" ) < (II. va f) 1/ = I" / em 1 l" I • nhi~( dung rieng cua nuoc cia C.·.I 'J = i.O. (f). = 0.4V.THCS Maricurie..M (I I -I ).6. ~il\1 V~y 1.. ~ 11/ (P.9 (1-0.0145M 90 ' Tuc la 111".2 .·· I.1J l(g. THCS Lap Thach. .P"lP" Ail + l nun A.i. Cqnh dliai cua khung day cach PP' khoang h.. dong thoi co them mot IUQng o f. Chu Hong CLfcmgBC.\l > f!. Ninh Sinh.-Pd)P. Ha Quang Thang 9C.2010 .V~y i" = O. 0 80i chieu v6i ket qua cua phan tren. co phlfang th~ng goc vai m~t ph~ng khung day Gioi hqn tren dlfOi khu vue nay la cec cilfang PP' va QQ' cung song song vai ab va chung csci: nhau khoang H (H > I.f. roi sau cia tha hai v~t VaGmt)t thung nlfaC Ion a oPe. Cae ban e61ai gild dung..t) Sau khi ket thuc dong bang nay.M1<:ii len.

Goi co dai doan day duoi thanq la x va de.~ Sau khi toan be. • + A.{ +:t. (De bai dang tren s6 81 cho thieu dcr ki~n chieu cao cua ban H = 0.5. Hai DLfdng. Cang sqi day giCra v~t va tn! cfung tren m?t ban va cap cho v~t v~n toc ban cJau 1'0 = 4111/s theo phllang ngang thang goc vai day. khep kin nhll hinh ve. tron. (3) Khi canh dc rai xuong khoang ."Ii I thl cong cua Ir9ng Il.60m (4) b) G9i P la diem tren m~t ban khi day vua dut. -11/(1(/.-(3) " /IlI'. MQI m?t ban Iron tran cf~t ngang. Hoi: == IIIg. BP la phan day duoi tharq.hl) (5) = --:. \'01 Cac ban eo 1m giai dung: Nguyen Dl1e Nhan. ban kinh 1m.lmMinh Hi~p A3K38 THPT Chuyen Phan Boi Chau.. con cfau kia bUQc VaG v~t nM khOi Illqng III = 7. thi: + . Biet rang khi Ilfc cang sqi day bEing To = :: N thi day dLrt va t(llac khi day cJLrtv~t luon luan chuyei? dQng t(en ban.!: Sh. thi: I'. van toe vat la 1'0' Sau khi day dut vat thuc hien chuyen de.H .i + ·JR·: ~g XC TH2/81. _!. (-0.- Sh. ta co: II == = ·1 = A. Sinh PhLfde. (2) Tu do lim duoc: Dieu kien de van toe cue dai la: F '" ---. conq cua h. == 0 =} :( = -A: == -lIIgtlh~ == -lIlg(/.uc cang cua day lam Ihay doi phuong van t6c cua vat la luc huang tam: Tudo .5m .lc Ampe cung bang khong. = 1'0 (1) l.lm Van KMi 12A2 THPT Thanh Mien 1. = -lIIg 1).= /.>qua trinh la .lng VaG toan b6 khung day deu bang khong.f'. Quang Ngai. Tran / Gi6n 11 Ly THPT Chuysn Quang Trung. Khi khung day chuyen d¢ng deu duoc khofmg Sh: = l. lam O. D¢ Ion cua van lac val khong doi. N 13/1 I'" R /((1' I R -"-- Luc Ampe lac dunq VaG khung day: F == 8// == __ . day nhe khong gian va rnern nen truce khi day dut van tee cua vat luon vuong goc vot day va luc cang cua day doi voi vat kh6ng ihuc hien cong.. thi canh ab di VaG tu truonq (qua PP'). = I 2I1J\'(~ . day: / .> khung day di VaG truonq cho den khi canh dc den bien duoi QQ' thi luc Ampe tac dl..nigh (4) 4 28'/1 ' Sau khi dat van toe 1'0' khung day thuc bien chuyen d¢ng deu. khung day chi chiu tac dl.8111.Do do conq cua luc Ampe trong toan be. Ph<. Ptiem Qu6e D6 11B THPT Chuven te Khiet.pMn day duoi thang tren ban dai bao nhieu? bl Tinh khoang cach ngang tCr cfie'm day cfLrt t(en ban den diein rai tren cfa'tla bao nhieu? Giai:a) Vi m~1 ban tran nhan.lng cua tr9ng II. /tl va conq cua luc Ampe la A. Dao M<. -2 1 .> van toc vat Ion luc do la 1\ nhu chi ra tren hinh. aJ Khi day cJLrt. Thai Nguyen. Ph<._ + Ii) + 2B'/ '14 1 III'!!.lnh Chien 11 Ly THPT Chuyen.(6).. Ngh~ An. gr" 2 (6) (5) Quang duang nern ngang la v.111 +--' --." R:'. = • .-.lC. mQt cfau gan vai 1 cfiem tren 10 l~ + x' (8) Thay so ta cuoc s = 2. Gan lam 0 la hinh In! dung co cfinh ma thiet di~n ngang la dllong cong 16i. _ mgR cJllong cong.>ng nem ngang voi van toe ban dau 1'0' G9i thai gian nem ngang la I. MQt sqi day nhO memo khOng gian. Khoang each ngang tu diem rai tren dal den tam 0 la: s = ~[ + ~ R ~ . • tu Thay so .(7) tim dUQc: S == [I'" ~. tMnh th~t xin loi bqn tioc) SO 84 THANG 8 . Nguyen Tien DOng 11Al THPT Quy Hap 2.102kg.lc la A.VR1Y&TUOITAE xuong bien PP' la Sh I' van toe d~t cue dai "11 thl suat dien dong cam ung luc do la I' == nt.x' ] + x' (7) Tu (5).r t.1-.r = O. Khi v~t chuyen cfQng tten m~t ban thi day cu6n quanh ttu dung. Nguyen Ba DOng A3K37. Tu dinh lu~t bao toan nang IUQng: A.. . . Qua trinh canh dc chuven d¢ng xuong duoi khoanq tlh2 thi cong tr9ng luc la :II' va cong luc ampe la nhung van toe khung day chua thay doi. 1111'1- (3) Tu (1) va (3) la tim duac: Ill' ~c R2 :I. == II/. "" va dong qua khung .2010 .

l m6ng c6 ban kinh trong va ngoai la r va r + dr. Ngh. Qua trlnh tang toe la tlic thai nen xem nhu v~n toe chat long thay doi kh6ng dang ke.)y P (.. Do do thai gian mang thting(tan het) la: t = R v = _}_1M 2V~ Phan nang lugng m~t ngoai cua mang xa phOng da chuyen thanh d<)ng nang chuyen d¢ng cua chat long. khi d6 chu ky dao dQngcua tMy ngan Mng T 2' Coi qua tinh nen gian khi la do~n nhi~t. thd UchpMn ong chtia tMy ngan rtit nhOso vai th€ tich qua cau. Ngh~ An.lng rieng P . tuc la h!e rna sat nhOt can bang tr(_mg h!c: . cMt long trong ong mao dan co khOi Itlr.Jngcua tfC)ngII/C.ta co: pV' =PI(V-SX)' =P2(V+SX)Y = 2Rffi :::: 0. Phuong trinh chuyen d<)ng cho thuy ngan: = D. ap suat khNrong cec qua cau a ttqng thai tinh la II (mmll g). Sau thCligian bao nhi{w thi cMt long cMy Mt khOi 6ng mao dan dllOi tac dl.fJ. Xet thai diem m~t thuy ngan trong mOi nhanh djch chuyen mot doan x so voi VTCB. NhOm FM512A1.10-4 N / em. => PI ( r) = Pll-Vsx)Y ::::1 + V . S la tiet di$n ~ng. Thanh H6a.nh tY so nhi~t dung (' va ('vcua khi ngllai ta do chu ky dao dQng nho T I cua thuy ngan trong mQtong tMy tinh hinh ch[{ U M hai dau. cung chieu dai.2n 1- Giai: TUOng tugng tach 6ng mao dan ra mot ong dong dong true. ta co: Znrdr dW = _}_dm. PhBn nang IlIr!ng nao cua mang chuye'n Ma thBnh d¢ng nang cua cMt long? TH4I81.PI)S 2 Mn kinh R. Biet the' tich mai qua cau la v (cm'~).. 80 qua sec cang be m~t. p la khoi lugng rieng cua thuy ngan trong ong hinh chO U. ap suat khi trong cac qua cau la PI va P2 . Ng6 Dire Hoang A3K37 THPT Chuyen Phan B¢i Chau.S = -2pgSx => x' + 2pgS x m =0 Thuy ngan trong ong dao d<)ng dieu hoa voi chu ky (1) Khi g~n vao hai mi$ng ong hai qua cau lon.\'" TH5I81. M¢t mang Giai: Sau khi mang duoc choc tc:titam cua no thi mang SEl tan dan. h~ so cang m~t ngoai a = 3. Khi hai dau ong de h6: Xet h$ ~i thoi diem m~t thtiy ngim trong moi nhanh djch chuyen khoi VTCB m<)t doc:tn x. ap suat khi trong moi qua tau la h(mmHg) ling voi P = pgh . Nguyen Van Mf}nh 11 A1 THPT Hau L¢C4. Sau d6 ngllai ta g~n vao hai mi~ng ong hai qua cau lan. rong giong nhau: Khi h$ 6 trc:tng thai can bang. Nguyen Ba Dung. KhOi IlIqng cua mang M = Ig. khoi lugng dm va dQng nang dW. V = [ 7~2 -1 Sh 1 211 = pg 411 . P( sx sa Dang A3K37 THPT Chuyen P2 = P 1+ s\. +--+ m 2prS mV l x= 0 Chu ki dao d¢ng cua thtiy ngan trong ong la: T . Dd XBC d. ta xet mot vanh mang xa phong nam giOa ban kinh r va r + dr dang co van toc V. Tai thai diem ban kinh hinh tron da tan co ban kinh r. Phan mang xa phOng da tan tao thanh hinh tron ban kinh tang dan. Xac djnh tMi gian thUng mang xa phOng neu cnoc mang t~i tam cua n6.1. Chieu dai cua m¢t ong mao dan dlfl'lg dting la L.cae blpn e61a1 giai dung: 1.2rrrdr (2) TU (1) va (2) ta tim cuoc: v Cae ban e61a1 giai dung: Phf}m Van KMi 12A2 THPT Thanh Mien 1. h~ nhat la 11 . Qua trinh tang toc cua chat long coi nhll ttic thCli. luu luqng chat 16ng chay qua vanh ong tru la: 11 . so (2 S ¢::>x . Phf}m Van KMi 12A2 THPT Thanh Mi~n TH3/81. An. xa phOng dllr!c cang tren mQt chiec vong ban kinh R Mng day manh. ta co: mx" = ~. dv ¢::> dv = _p_ rdr pL1C1'-g = 112nrL- 2S (1 + r Sh / V) 2 In (2) => v = I o dt 21] pg rdr re (1) va (2) ta de dang tim duoc: r s6 84 THANG 8 .rsx) ( V :::: V 111.v2 (1) dm=M-nR2 2 £><)ngnang nay co dugc do 51. Hay tim c6ng thtic tinh y. Hai Dtldng. Hili Dtldng. va co ban kinh r. Giai: Ki hi$u m la khoi lugng.52s Ta thay v~n toc v khOng doi trong qua trinh mang thung.S = (-2pgx Pg + P2 . Cae blpn cO Ibi gial dung: Nguyen Phan B¢i CMu. rang Mng tMy tinh giong nhau co chtia cMt khi can nghien cliu.1 giam nang lugng m~t ngoai: dW = 2a.2 Xet m<)t ong tl1..201 0 T.

cue duai mang dau duong. bBn A.. C I va C 2 mac noi tiep.?g = _I = --_ £12 T 3g - = -T 6 = -I.i- - - = XV.1': V~y chu ky toi da cua ngu6n di$n de hat kh6ng va cham vai ban cue Ala: T.dQ = Lttrdr:v = J!1L_dr 21] Ii \ 4 tt.OCnI. s6 esc iu: CI = 5pF. 1'1 (T) -2 < 2~ I. hop luc tac dl..= ~ gr-8 24 6 Vi I <2 T 2 Cae b~n c6 ICrtgiai dung: Nguyen f)ue NMn 11 Ly THPT Chuyen Quang Trung. Ph9m Van KMi 12A2 THPT Thanh Mi¢n 1.lt chiu tac dl:mg cua hai h:lc: .fc Cu . glan: I. : o I--t-h-t-t-:-:::---2T I L2181. Q~ =CP2 =6.gr. = g co huang len tren. 7.~n /U'qng di qua moi nguon la baa nhieu? = ilia.7 . \' = £II I II =-aT 2 .! . .. = .= 11 V~y sau moi nua chu ky hoan chinh hat lal tra ve vi tri ban dau. + mg = mtl1 ~ tl2 = 3g huang xuong duai 2) VI trong mOi nua chu ky. gia toe hat la (/2: I~. trQng tuc.Ic do di$n truong FE = 2mg co huang thay doL Trong nua chu ky dau di$n truong huang xuong duai. THPT Nang Cong 1.+ . = - VI.2010 . Hi$u di$n the va di~n tich nen C J la: U2 =E2 =2~'./. van tee hat giam deu trong khoang thOi 1 .lt kh6ng doi nen gia toc trong moi nua chu ky kh6ng doL Nua chu ky nat len duoc d9 cao II I va van toe diem cuo: ta VI va tri so di$n nch tren cac ban cue C I' C 2 la: QI = Q2 = FIC"" = 15.. c2: 0 tren la duong. Hai Dlldng. T I =-0---=-1' 2 63 T 3 I 6 . Trong mot chu ky tong do cao hat di len: I . I. ~ d 6 . OANH CHO cAe CHUY~N VAT LV LOP KHONG Trong khoang thoi gian nay hat di xuong duoc quang duong: hl = -£1. d~t n8m ngang trong m~t ph~ng th~ng dung nhU' hinh 1.10 . nen thoi gian con li. Ban dau khoa K ngat mqch.. d. Trong sa do m?ch cJi~n. 4 b va len T 6 I 24 them 2 rrpgr II' = rrpgR II 21] 811 duoc do.E2 = a Giai.Il. con FE huang len tren. 1) Trong vung di$n truong hi. = 2pF. J T 2 ' T.= -gT Thai gian de chat long chay het khoi ong la: 1------ _ n R'L _ S11L Q J>gR~ . JO-{' C Dau di$n tich tren ban cue C I' la arn. thay doi: cue tren mang dau am. Tqi t = 0 co m¢t hqt rnang di~n am Mn qua 16 nM tren B VBO git1a 2 bBn cue A B. G9i gia toe cua chu ky dau la (/1: F( mg Hoi sau khi khOa K dong mqch. Giai.. 1. Hai ban kim lo<)iph~ng A. Tim dieu ki~n de hqt khong va chC)mva.. ' FE = 2mg ~ tl.g ([Jill-- Cae b~n eo 1C1i giai dung: Thanh Hoa. = CCIC! + C\ I = 15 IlF S" Trong nua chu ky sau FE huang xuong duai.'tV(1I7 toc ban dau cua hqt khOng dang ke ve d¢ Ian It."I I Sau khi d6ng khoa K: dau di$n tich tren C.1 Nua sau chu ky. Binh Phllde. Chung dtJqc noi va. '3g .10-1 . di$n dung t uong d uong cua c h'ung la C."a\ = {g (6d ) = 6.tr.6. H = hi + h. 2- I 2 1 = .1~ = -. Khi ngat khoa K. Le Nh?t Linh 11C2. sd tuc la .(. C! = 3pF. cao: II. I .li a nua chu ky sau hat di xuong (khoang thOi gian 13) vai gia tee kh6ng doi: 1=--1.mgChin long chay qua ong la: 0= - - v .long gap do. nguon di~n xoay chieu co chu ky T nnu hinh 2.trqng luc mg huang xuong duai . Gia st.gT. B song song cach nhau rn¢t khoang d = O. Luu 1U(. Hay xac djnh gia toc cua hC)ttrong m¢t chu kyo 2. . .=-ol/"'=-al I 2 ' I 2 (T)2 - 2 =-gT- I X .-) L1/81.C. suat di~n d¢ng hai ngu6n 2V. = .gr. 10 = 6.10"C 12 so 84 THANG 8 . Do do yeu cau de hat kh6ng cham voi ban Ala: H = hi + h. CI ~= -1fJ. 0 duai ta co: II. 1.lng vao hi..

{ 2- = Q. lap 12A1. de dang thay (1) dung. Thai Binh.10-6 = 35. ta co: + I) SIIm-k kell m-I e = ~~ vOi v la v~n toc xe d~p. Sm-k \:. Ha Nhu~n f)6ng.~)( 2. RIc. La EJinh Tuan. Yin Bai. Nguyen 880 NgQC. THPT £lQi Can. Chting minh rang.ta co Do 66x y + 42. ¢:} II nr-I 2m _ (2k .dq. lap 10A1.Q2 OANH CHO cAc B~N yt:U ToAN T1/81.k) ¢:}OS(m-2)(m-k)+1 Cho k chay tu 0 toi tn-t. Nguyen Van Hoang. Nguyen van Hieu. ha. lap 10A1.. Thanh H6a. vai mQi s6 nguyen dllang m. Tn. THPT chuyen Ly TI! Tr<. va HuyHoang. lap 9C.10-1> C 2/:-1 )sm! Con su thay doi di~n luqng qua nguon EI bang Sl.2 + 9/ ¢:} =9 Tong tro trong mach Ii:! Z = . Nguyen Mgnh TUng. THPT £long Thl.. Nam Dinh. Voi Voi ~)( 2. T2I81. Tim tat ca cec nghi~m (5x+3y)(7x2 nguyen cua phl10ng trinh: _!_ J RIc. THPT chuyen Hi TInh. quay thea banh xe d~p ban kfnh r. lap 12A1.t}. lap 11B7. cos 2 (WI + q.\)'2 + 9y>: 3 va 9:3 nen 35x3: 3 => x: 3 2 s6 84 THANG 8 . THPT Hoang Mai. La Nh~t Unh. THPTTayThW Anh. )it Til E 35x3 + 66x2y + 42xy2 +9y3 = 9.~ }. lap 11C2.1. + Q. Mt'. Nguyen van Tuan... Bac Ninh. Nguyen f)tic Huy.m-l}(2) rr» 1. ta se chung minh : m 2m-(2k+l) That v~y: 2m-(2k ---- + I) m S m. THPT Nguyen Luong sang. 2 2)C6ng suat trung binh bong den tinh trong mot chu ky T: p= Cae b~n e6 Ie)!giai dung: Nguyen KhBc ThBng.rcmg Nguyen Van Tan. =UI =IOV. Ta co: 35x' + 66x2 y + 42. to la v~n toe g6c cua Mnh xe d~p.2--.1O-{'C Hi~u di~n the va di~n tich tren C J: =20. THPTLuongTai I.QI = Q.lYAnh. 1.m m ( 1) Sm! = . = o»: = .J R2 +9~y+3i) =9 13 + I}w2 . = 56. Nght An. dong thai tu (4) suy ra tan 0 = -Rr vL VOl v . mt'. lap 12A 1.2k -I S m(m . Q. lap 10A1. THPT HAi H~u A.10-6 -15...1O-oC Truce khl dong K. THPT oe Luong. lap 10 Toan 1. . La Van TfQng. Ttf thOng cua cui)n day phLJ thui)c tMi gian thea quy lu~1 <I> = <1>" cos wt va. 1) Suat di~n d¢ng may phat t' 1 ( 2-m I 3) 111 2m 2-. dong thOi chUng minh tan m= 1.k ¢:} 2m . lap 10T7. =CPI Q. Tg Ba Trung. . THPT chuyen LEiKhiet.10-6 C L3I81.4. THPT £lo Luong I. lap10A3.QI = 50..RI" sinO (3) 0= -Llllwsin + RIo cosO (4) va e (3) va (4) la yeu cau cua de ra. TIm c6ng suat cue d~i cua may phat? Gial. THCS Vinh TUOng. nMm FMF5. lap 11A1. Tran Nguyen Quy.Dau di~n tich tren C I khong thay dol nhung hl~u dl~n the va dien tich: 'VI =EI +E2 =IOV. lap 11A1. U.JIcUQn dtW c6 d9 tl! cam L n6.2.Jtchiec xe d~p c6 gan may phat cfi~n g6m: nam cham vTnh ciiu c6 uu quay. thi (2Giai. va Vi~tAnh.' ta co: 6.2010 . Quang Ngai. Nguyen Viet Hung. =50. THPT Nong GOng I. lap 11A 1. va suat di$n d¢ng: = W¢II sin WI = Co sin ox Giai. va.. = -!!_(l/Jo coswt)= dl dl wl/Ju sin WI (1) Vi dong I = II) dong qua den COS (WI + ()) dt ehay qua cuon day cling la (2) e = L ell + RI TU (1) va (2) va sau khi can bang cac h¢ 56 0 sin ox cos Wi ta nit ra: Wl/JII = -L1l1w cos fJ . H6 van Dang. La f)gi Thanh. THPT H~u L9<. Nguyen EJU'cAnh.Q:_ qua nguon £:.!.."0 2. Sau khi dong khoa K ban cue dual C 3 n6i v61d nhung di~n luqng tren C 3 kh6ng thay doi nen sl. Can Thct.I'thay doi di¢n luqng 0 cue duoi C I va tren CIIC C 2 chinh la di¢n luqng 6.lng. dau cfi~n tra R la day t6c Mng den. Ha van KMnh. lap 11A1. lap 10T7. tong dien tlch 6 cue duoi C I va cue tren C J bang khong. Phgm f)ang Hili. lop 12A10.Ithay dol dl~n luqng 6 cue tren C I truoc va sau khi dong khoa K: 6. THPT chuyEin vrnh Phuc.IkE {O. Neu dong di~n 0 cuon day phat ra la I" cos (WI + e) thi hay tim phuong trinh lien h$ giua 10 va (). lap 10A2. lap 10T2.

giua day cua roa va banh Ian co ma sat D.d deu khac kMng. Ket lu~n nao sau day la dung? + OQ" . (3. LAOQ = Leop = a nen AO. duang thang nay la true doi xung cua ABCD. Le Minh Nh~t. den 15W binh thuang C.2AO. THPT Nang Cong I. va Vi~t Anh. Ninh Sinh. DHQG. lop 10T2. kim am pe ke khong quay. OC la hai trong so ba duang th~ng tren. nMm FMF5 . M(>t h9C sinh nhat mot cuon sach qiao khoa vat Iy tu du6i nan nha len mat ban. Ha Van Khanh. lop 11Al. THCS Marie Curie. lopl0A3. Nguyen Bui Vi~t CLfC'mg. nhi$t dung kha 16n B. den 15W bj chay dill. THPT Do Luong I. Dung von ke kiern tra thay: hi$u di$n thEi giOa cac diem a. THPT Dilk Ha. sau khi dong cong tac di$n. Nam ajnh.cosa (Xem tiep trang 20) cJr rnem 14 s6 84 THANG 8 . THPT chuyEin Hi! TInh. Vi the khoang each giua cac d(>ehia tren can don la : A.cos(X = AQ~ = CP~ = OC~ + Op2 . TrfJang hqp 2.nen 5x + 3_r =3 va GIOI THIEU cAe DE THI 7 x~ + 9xI' + 3 \'~ = 3. ta co: A()" 5. va Huy Hoang. Va Duy Van. moi cau3 diem) 1. Le Nguy~n Hai Anh. THPT chuyEinVinh Phuc. lop 10A2 Toan.ii. THPT Luong Tai I. lop ttToan. T3/81. Mat khac. Kom Tum: l va Thi Thu Hien. Khi dung luoi dao xoay de 99t but chi. Nguy~n Van Tuan. n~ THI HOC SINH GI61 VAT LY liNG DUNG CUA mUNG ouoc LAN THO' 5 I.O. bat dau tu nurn treo can ra xa. THPT D¢i Can. OA. lop 10Al. esc gia trj nao? Giai. Le Nh~t Linh.l nhu trong mach di$n hinh 1. lop lOA 1. Qua moi d7nh cua tli giac do dl/Tlg cec dllCJng th~ng qua O. cac vach mau dan C.1J B. a) Chling minh rang dfJang th~ng con Igi cOng co tinh cMt tren. Nguy~n Van Hieu.oQ. a) Khong mat tinh tong quat gia su OA. Sac Ninh: Do Thanh TUng. Thai Sinh. lop 12Al0.OQ=CO.. OC khong trung nhau va cat bien cua tll giac tai hai diem P va Q tuong ung.y)=(O:1). b va giua cac diem b. THPT Quynh Luu I. Chu HlIang Giang. THPT Hoang Mai.op 11A1. 0 nam tren AC. den 100W binh thuang B. giua cue tay va giay co ma sat B. lop 9A.10J C. Can cu vao kh6i IUQngcuon sach va chieu cao m~t ban ban hay du tinh h9C sinh do da ton mot cong it nhat la : A. deu nhau B. Truang hop nao sau day co ma sat nghi ? A.-4).2010 . Khi dung day cua roa de truyen chuyen d(>ng. DHKHTN.OP (dinh Ii ham so sin). lop 11C2. Ngh~ An: Nguy~n Hoai Baa. lop 10Al. den 100W bj chay dill. neu OD thoa man tinh chat tren thi OB eOng th6a man). vi kieh co cua don can khong nhat thiet phai dong deu nan ba trubng hop tren deu co the dung duoc. Nguyen M?nh TUng. Ba trong bOn dfJang th~ng tren co tinh chat sau: Moi dfJang th~ng chia tli giac thanh hai pMn co di~n tich Mng nhau. lop 10 Toan 1. Do do. khoi IUQng rieng kha nho. Cho ta giac ABCD ngogi tiep m(>t dllling tron tam O. Lo~iciu hoi chon m9t dap an (33 diem. THPT Hau Loc 4. THPT chuyEinLeiKhiel. lop l1T1. THPT chuyEin DHSP Hi! N{li.01J 3. lop 11A 1. THPT Tay Th~y Anh. T? Ba Trung. khoi THPT chuyEin Toan Tin. lop 12A1. lOp 10 Ly. thuang dung von ke de kiem tra. neu OB thoa man tinh chat tran thi OD cOng thoa man tinh chat do (nguQc l. lop 10A2. lop llA1. Khi do. 6.O. 4. TrfJang h(Jp 1. cac vach thua dan D. Ph?m NgQc Thanh. H6 Van Dang.20C.inh 0 to vi hon hop nay co: A. Vi dl.tang Nguyen Van Tan.1J D. THPT Nguyen Sinh Khiem. diem nong eMy kha thap D. Nguy~n Van Hoang. Trong cac thi nghi$m ve di$n g?P khi ho mach. Ve mua dong 6 mien bac.. b) Hoi cac goc cua tli giac co the nh~n Neu biet m(>tgoc cua tli giac Mng 72°. cac lai xe 0 to thuang dung hon hop nu6e va con trong h$ thong lam l. lop 11Al. Trr. Quang Ngai. Vi dubng cao ha tu 0 xu6ng cac caoh cua fu giae bang nhau nen AQ=CP. Cae ban c6 leti giai dung: Ptem Dang Hai. THPT chuyen Luong Van TW. Theo dinh Iy ham cosin. lop 10T7. Thanh H6a. giua mat duang va lop 0 to co ma sat C. Le Van TrQng. Khi 0 to phanh gap. diem sol kha thap C. Giua hai vach chia canh nhau tren can don ung v6i su sai khac va khoi IUQng la nhu nhau. lop 91.d va giua cac diem b. THPT Dong Thuy Anh. Nguyen Viet Hung. 2.oP. THCS Hai H~u. e deu bang khong nhung hieu di$n the giua cac a. Tu dieu ki$n cua de bai ta co hai tam giac AOQ va COP co di$n tieh bang nhau. ca hai den deu binh thuang. giua luoi dao va but chi co ma sat. den kh6ng sang. Giai ta duoc nghi$m cua phuong trinh ta: (x. ca hai den deu bi chay D. Lay hai bong den di$n "220V-15W" va "220V-100W" mac n6i tiep vao nguon di$n 380V thi A. Vinh Long. Nguy~n Due Anh. Khi sat cue tay tren giay. bat dau tu num treo can ra xa.

... mat can dung Guong dec tren tran cua bac sy tai mOi h9n9 la .. II. Chat nai am pe ke khong tat D. 11.. 5. (e) Hoi nUDC lay bang khO lam tam ngung ket thanh 9i9t mua .t C.lng may don gian..78.. e..lng cu quang h9C sau nguoi ta da su dl.. Diem soi cua nuoc thap han diem sol cua dau. .. B6ng den da bi chay hoac den 6 vi tri tiep xuc khong tat. Sau khi can xong phat hi$n minh da nharn de v$t 6 rna can ben phai ma qua can de 6 ben traL Khong can can I~i.8g. Nhu v$y cong suat toa nhiet cua bep S9: A.. Uu diem cua no la : 1.. .. quan sat gi9t rnau 10lung trong dung dich co the phan dean duoc khai lu<. kg i 11l~. bang 1000W D.. 9. Banh xe treo tren day cap cua can cau la banh xe treo 6 dinh cot ca la ... Lo~itau hoi dien cho trong (27 diem. (c) Hoi nuoc tren tang may g$p chat long tanh hoa thanh gi9t mua .A. va banh sau cua xe dap la t 4. (d) Hoi nUDC tren tang may g$p lanh ngung tl.06.... moi cau 3 diem) 1. Nhi$t d¢ cua 9i9t nuoc roi vao qua thap B... 6 cung m¢t d¢ sau trong chat long.... cung chieu dai nhung rno han mot chut. mau von co cua anh.. nho han 1000W B.6g C.. (e) thau kinh 10m. H9 da dung phuong phap do khai lugng rieng doi vai san pham kiem tra. 19idl. (c) guong 16m. Nhu v$y.d. De xac dinh khai lugng rit'mg cua mau nguai ta khong dung tV trong ke vi can qua nhieu mau mau rna dung phuong phap don gian sau. a...I thay doi the tich sau khi tao thanh hon hop con va nuoc).. Trang phuc cho thieu nhi tap boi ihuc chat la tam xcp nhe dec tren lung dung lam phao boi..c D.1t ng a thuy tinh dl.. n6ng chay thanh mua.81 . I s6 84 THANG 8 . 7. Khi ran thuc an thuang thay : neu vai 9i9t nuoc roi vao chao dau dang soi thi dau ban toe len kern theo am thanh sol "xeo xeo" dO d¢L Nguyen nhan cM yeu cua hien tugng nay la: A.. Biet tren rna co ba qua can : 50g.. Chat nai day vai nguon di$n khOng tat B. (Khong tinh den Sl. (b) Bang khO hap thu nhiet de n6ng chay . Hay dian ten day du may don gian vao cac vj tri thich hop. khoi lugng rieng cua nguai la 1. phan tren cua 9i9t mau chju ap suat cua dung dlch sun pMt dong bang ap suat phfin duai cua dung djch sun pMt dong.... ban hay chi ra dung khoi lugng cua vat.. djnh lu~t Acsimet B. Dng Ly trong met Ian kiem tra bep di$n 1000W phat hi$n thay day bep bi dut.l I~i thanh tinh the bang nho . khoi lugng rieng con hop quy each narn trong pham vi tu kg / In' den .4g B. 81.2010 15 .2g 0. . Nu6c khOng dan dugc nhiet C.lng dung dich sun phat dong mau xanh co cac nong d¢ dam nhat khac nhau rna ta da biet truce. Biet tr9ng lugng co the thieu nhi chung 300N. Trong cac qua trinh bien hoa tranq trai v$t chat duci day cac qua trinh nao la qua trinh tao mua nhan tao: (a) Bang kho hap thu nhi$t rat nhanh de thang hoa . A... 10... Khoi lugng cua v$t can S9 la : may la mot each tao mua nhan tao. b. dieu kien chim noi cua vat D.111111 "I 3 4 5g. Hoi the tich toi thieu can dung cho mot phao thieu nhi tap boi la bao nhieu ? 3.lng nhOng linh kien nao ? Hay dien tu thich hop vao cho trong. Nhi$t dung cua nuoc Ian han so vai nhi$t dung cua dau D.. M¢t h9C sinh dung can rna de do khoi lugng mot vat.. Hi$n co mot so linh kien quang h9C : (a) guong phang. 8. du xich the hien r_() I _/:_ tren hinh 2.. the tich dau nguoi chiern 1/10 the tich toan co the. Ian han 1000W C.. 2. (b) guong loi. (f) Tinh the bang nho g$p dong khi am. man anh vai trang co kha nang . a. de mol nguai trong rap deu co the nhin r6 anh : 2. khong phan dean duoc. khoi lugng rieng tam xop chung 10 kg /1113. ap suat theo mot phuong la nhu nhau C.mgrieng cua rnau Dieu do can CLI vao: A.. Ong da thay doan day dlit bang mot doan day khac cung loal vat li$u vai day bep cu. Trong cac lo~i dl.c' B. Dau tien bay ra mot 10. 20g va 10g va phan ~ 11111111 "" I... Dung may bay phun con kho (C02 ran) huang vao tang A.. Trong cac thiet bj ke sau day deu su dl... kinh sau xe hoi dung . Ban conq tac hoac chat nai 6 cong tao khong tat C. (d) thau kinh 16i.. Man anh cua may chieu phim thuang dung la tam vai trang. Khi boi chi co phan dau (m$t) noi tren mat nuoc. M(>t cong xu6ng san xuat con theo yeu cau : san pharn xuat xu6ng hop quy each la san pham kh6ng vuot qua 10% nuoc.78.lng su . Kinh lao dung . lam cho hinh anh tren man anh giong nhu anh that. Sau do nh6 vao rnoi ang mot 9i9t mau Nguoi phan tich chi can nhin vao trong ~ng.133 kg / m". Kinh tism v9n9 tu che dung Bep M$t Troi dung ...

Toe dQ cua banh da la 1200 vong! phut.le Ie luc dun nuoc hieu di$n the la 210V va dun den khi nuoc sol mat 9 phut 10 giay.l di$n cua binh ae quy nguai la ngat cac thiet bi di$n roi cam binh ac quy vao nguon 220V.Ie nut phieh.. C6 mot cat loa truyen Ihanh 16Q . (8 diem) D¢ng co may keo la dau may dieden e6 4 xi lanh.. Tinh hieu suat nhi$t cua cai dun nuoc luc d6 ? (B6 qua su Ihay doi trj 56 di$n tra theo nhiet oo).lng tuong tI..h di$n va hay dien cac ehli so sa chi tren conq to mel vao hinh 7. It) nlu) V. III. quang duang di cua pitton trong xi lanh la 127mm.. Neu dien lieh nap an la 8('1n2. IV. Neu duang kinh cc la d. mot dan am thanh 105W. VI. Trong 4 phut eong to met quay dung 13 vong. 8. VIII.I nhau eoi la mot Ian). Hoi trong mot thang (30 ngay) nha nay dung het bao nhieu kW.Ic a dfiu lay quay la bao nhieu ? Hay neu ra cac lo~i luc cua may don gian duoc dung Irong cau nay. NhO mang ni long chan. cua cot thuy nqan sau khi ph6ng dai. (7 diem) Cai kich co duong xoan oc la mot loai thiet bi nang vat (nhu hinh 4)..(6 diem) C6 m¢1 loai phich.lng quy lu$1 truyen thang cua anh sang (nhling bien phap su dl. De ouoc Irong phieh chay ra ngoai Ihi ap suat tren mat nuoc trong phieh la bao nhleu ? Khi d6 Il. Ngoai ra con co mot ae quy khong co ghi eong suat De do eong suat tieu thl. a 9.. Khi dung lay quay cc truot Iheo duonq xoan cc thi v$t dU9C nang len. 16 SO 84 THANG 8 .Iean nap phieh loi Ihieu la bao nhieu ? Biet luc Irung binh cua 10 xo la 1N.. hi$u dien the giua hai dau loa la va cuonq d¢ dong di qua loa la . luong duong voi tac dl:mg cua Chung ta co Ihe nhin thay anh . Tinh eong suat d¢ng co ? VII. khong the tao ra su trong khong khi nan nhiet IU9n9 khong bj Ian di. (7 diem) Cong to met cua mot gia dinh nao do chi tren hinh 6..V_IY&1'U6InE 6. riang ae quy lam viec 6 gio moi ngay. dong cuci cunq Irong khung la xu6ng san xuat eong to mel) DDDDOD!D I I . nong ihon nguai ta Irong rau thuang dung ni long de che chan. h 1987 No... con di$n lieh e6 duoc tang may la do . 7.)' ngdn kW·h [Q]@][]Jm[Q][i] DD28~ 220V m 2.. ap suat moi Iruang nqoai la Po = 1..l di$n cua ae quy ? Neu gia dinh nay trung binh dung cac thiel bj di$n noi trEm 2h moi ngay.f. ehieu eao lu m~t nuoc Irong phieh den mi$ng ong la 10em. tiet dien cua n6 the hi$n tren hinh 3. Di$n lieh cua hai vat phOng di$n la di$n tich cua cac loai . hoi trong buong khi bi day Iheo 10 nho ~ .01...g = ION I kg.. dong thoi hoi Irong phich nen I~i.Khi lam viec binh thuang. day nuoc Iheo 6ng ehay ra ngoai.. Bo qua trQng Il. Chu so co the doc duoc ro nella do tac dl. lam cho nhiet d¢ mat dat nang cao. Sam sella hien IU9n9 ph6ng di$n giua lang may va mat dat hoac giua lang may voi tang may.Thl.......2010 .. C 9l rIll. (4 diem) Hay neu 4 van de thuc Ie 19idl. a ra ngoai. Ban dau nhi$t d¢ cua nuoc la 20oC.lng cua khoi thuy tinh hinh eung tron. £)uang kinh xi lanh la 95mm... ap suat Irung binh Irong xi lanh la 1l)6N / em'.51 nuoc. B¢ phao ehia de)cua nhiet ke thuang dung la lang lru tam qiac thuy linh.. Chinh giua dinh lam giae la mot eung Iron nho.5(S)A SOHz 18676 19SOrlkW ... Nhi$1 IU9n9 tU M~t Troi cung cap cho mat dat chu yeu thOng qua . xxx ~J.25W. Do dung di$n lrong nha gom c6 : 4 bong dim di$n 60W... cau I?O nhu hinh 5. Lay lay an nap phich xuong ouol.. khoang each moi vong xoan oc la h.. can lay quay (ke lu lam oc toi dfiu lay quay) dai la L thi de nang IrQng vat M Ihi il nhal pMi dung Il. 1 Iivi 90W.10' Pa.&r (Ky hi$u 0028 la se ri san xuat ! .. (8 diem) M¢t cai dun nuoc e6 ghi "220V-400W" dem dung dun 0. C6 the nhin thay cot thuy nqan rat mo trong nhi$t ke nay. TIm eong suat tieu Ihl.

GQi A ta diem treo tr9ng vat M. Sau khi den 15W chay. mach di$n bl ngat. 0 la num treo can. den 100W khong sang nhung khong bi dUt.1 kg thi nguoi nh~t cuon sach nay fu m~t dat len mat ban phai thang mot cong la : W = F. \- Tu do cho thay giOa hai dau den 15W co hi~u di$n the 330V.MI L m 1. Lo~i cau hoi Ilfci chen mqt dap an: .2010 17 . Khong nen d~t cau h6i va can can ma chi can hi$u kh6i luqng ling voi hai d(> chia la nhu nhau thi ty 56 khoang each hai vaoh chia nhat dinh bang nhau. Hinh 1 la bieu thi y tuang cua mot cai can don. ?z = (220V)2 15W = 32270 Bi$n tra den "220V-100W" la : R =~ 2 B~t L = AO. mo la khoi lu(.380V = 330V RI +R2 II 32270+4X4Q = 380V .lkg. '2' 13 thi fu cong muc tren cho thay: a Vz = Vn-VI / = MI L _ mo / I III m Il t. vuc. Thi tll dieu ki~n can bang: TIm cuoc: I= 111 1/1 A B 5.Mz L _ mn In m 111 / _ I'v/3 L _ . Khi dung luoi dao xoay gQt but chi. tu d~c diem cua mach noi tiep co the thay : giua hai dau den 15W chiu di$n ap U I va den 100W chiu di~n ap U 2 voi : V= I RI V = 32270 . 10 = OC. rna chi co xu the chuyen d(>ng tuang dol. den khong sang. gilia but chi va luoi dao co chuyen d(>ng tuong doi nen ma sat trong truong hgp nay la ma sat truot. Dung hen hop nuoc va c6n trong h$ thong lam I~nh 0 t6 la m(>t chat 16ng rna diem hoa ran cua no kM thap. C.M2 thi: II -/z = Mz .)c. Khi nhi~t dQ va moa dong 0 phuong bac xuong thap thi hon bop nay van chua dong bang. = . khoi lugng cuon sach giao khoa vat Ii la 0. Tv cac cong tbuc tren rut ra : /2 -/1 = Mz . nuoc trong h$ thong lam lanh de dang dong bang. 1=08 MgL = moglo = (220V)z IOOW = 4810 + mgl l. B. Bi$n tro den "220V -15W" la : R 'lIlg I =u 2 P.)ng ban than can._ = M] .nAp AN I. Hien nhien so vach chia t~i B la chi so khoi luonq cua trQng vat M. /1 _I. C. Nhu v~y trong mach di$n co che nao do bl ngat. Khi 0 to phanh gap. rna chuyen d(>ng cua day cua rca I~i lam cho banh xe chuyen d(>ng. Sau khi dong mach.ION / kg. Vi v~y ma sat gilia day cua roa va banh xe la ma sat nghi. lam cho khOng the tao ra dong nuoc chay tuan hoan de lam I~nh va do cue bang no ra so voi the tich nuoc ban dau nan gay nguy hai cho may moe.rtla M l' M 2' M 3 Khi can bang cac diem treo qua can cac vi tri each 0 la t. Chi can quan sat va so sanh cac so Ii~u thuc te la co kha nang giai du(. Khi can thang bang vi tri diem treo qua can t~i B. Bay la cau hoi uoc chung.h = mgh = O. ThOng thuong ban h9C cao 1m. cho nen ma sat gilia chung la ma sat fruot. D. Day cua roa va banh xe cling chuyen d(lng nan giOa chung co ma sat. do do co the thay cac vach chia tren can can la deu. Khi day cua rca truyan chuyen d(lng. I -I L Tu cac cong thuc tran con suy ra : 2 I = M: -MI m Nhu v~y ty 56 khoang each giua hai diem treo va hi~u hai khoi luqng tuong ung gan nhu tY 56 Um rna chung khong lian quan den nhau. C la trQng tam can. am pe ke khong chi. Khi dung cue tay sat tran giay.MI = I~-II Nhu v~y cho thay neu khoi luqng cac v~t sai khac nhau mqt lugng nhu nhau thi tren can can thi khoang each gilia cac vach chia tuang ung cling nhu nhau. A. Ian luc. Va mea dong nhi$t d(> phuong bac kha thap. Bay cling la each chUng minh cac vaeh chia tran can can tat yeu la deu.330V = 50V Cnon ba vat co khoi luqng khac nhau. gilia cue tay va to giay co chuyen d(>ng tuang doi.M2 L m Hien nhian neu : M] . do quan tinh xe con chay m(>t dean nua truce khi dung nan ma sat gilia banh xe va mat duong la ma sat fruot. A. Dung m ~ 1110 / III Il SO 84 THANG 8 . 1m = IJ 3.rt qua hieu di$n the dinh muc la 220V nan den nay bi chay dUt. 6. Khong can tim den cac so th~p phan nghiam ng~t.-I" mil m Khi hai den mac noi tiep vao mach di$n U = 380V. 2. Vi day cua roa va banh xe luon tiep xuc nhau nan gilia chung khonq co chuyen dQng tuang doi. banh xe Ian cM d(>ng gay ra chuyen d(>ng cua day cua roa. 4. .

8. The tieh t6i thieu cua phao boi la : V2 = = Kh6i IUQngv~t = kh6i IUQng qua can.IOJkg / m\ kh6i IUQng rieng eon tinh khiet la 0. Khi do s6 doc la : Kh6i IUQngv~t = kh6i IUQng qua can + tri so ghi tren phan du xich. = m. 10(p-p. B. = = (50g + 20g + 10g) -1. 9.8.10 kg / m den 0.a. Neu giua b. tuc la : ~ + ~ = Vi the tich gi9t rnau dung bang the tich sun phat dong bi gi91 rnau chiem eho nen : PI> = I'll Tuc la neu gi9t mau 10 lung trong 6ng nghi~m chua sun phat dong thi kh6i luqng rieng cua no bang khoi IUQng rieng sun pMt dong. Thong thuong khi thao tac can cfia.4g 78.l nhi$t rna thang hoa. 4.8. V~y nguyen nhan cua vi$c phat sinh hi$n tUQng nay ta diem soi cua nu6c thap hon diem soi cua dau. 8ieu ki~n nOi cua ban t~p boi la tong tr9ng luc cua nguoi va phao bang Il!e day Aeximet. 18 so 84 THANG 8 .d. Ket lu~n tren la suy tu dieu ki~n chim noi cua v~t. Khi su dl. R B.16.2010 .c von ke sa chi hi$u di$n the nquon. Theo de bal thi chi co khtl nang den bi dill boac cho tiep xuc cua den khong t6t. Neu huyet dich noi 10 lung trong dung dich sun phat dong eo nong d(>nao do thi tli dieu ki~n chim noi cua v~t co the biet luc Acximet tac dl.O.~g 9 + P2V:. -9p = Kh6i IUQng v$t + tri s6 phan du xieh. va kh6i IUQng rieng cua phao boi la P2 . Pc 9~Jkg 0.103 0. 0.1O·3kg / m3 con hqp quy each thay doi trong ph~m vi: M O. c kh6ng dill thi dill mach giua c. 10. II. B. D. r.> dau trong chao dang sol cOng cao hon diem sol cua cua nu6c. . V~y Theo nguyen Iy Aeximet : tue la : F~ = Vpg = ( V1 + 1 0 ~ )pg p. The tieh 100kg con lo~i nay gom the tieh 90kg eon tinh khiet Veva the lieh 10 kg nuoc V N' Ta co: Vc = Inc = cu Theo cong thuc : p =U 1 nen voi U khOng doi.von ke kiem tra : vi hi~u di~n the giua hai dau a.6g 7. Nhiing hat suong nhe'>g~p luong khi am. ciJng m¢t lo~i v~t li$u.lng phao bot.10 kglm 10kg 1.l/V F4 V~y khOi luqng neng 2.103 Biat kh6i IUQng rieng cua nuoc la I.1 125m.1 125m3 . Neu day noi voi am pe ke kh6ng tot thi khi dung von ke do hai dau b.1 ciu hoi dien ch6 trang. Nhi$t de. kh6i IUQng rieng cua nuoc la P .10-2 m 1 4. gi9t nuoc nhanh chOng hoa hoi va gian no the tieh dong thai phat ra am thanh du d¢i kern theo su tung toe dau ban len. Voi hai dean day dan cung chieu dai.10 kg/m 3 1 1 = 0. duoi khong d¢. Nhu v~y sau khi sua chua bep co di$n tro lon hon di$n R tang thi cong suat bep P sa nh6 hon eong suat 1000W la cong suat ban dau. tra blip 11.1 O\~ / m3• Neu ham Iuqng nuoe cua eon bang khOng thi kh6i lugng neng cua no la O.Olm Thi kh6i IUQng rieng cua con chua 10% nuoc la. con khO nhanh chong hap thl.+ 0.)' 0. Vi giua hai dau b. 2 )pg neu d~t v~t efta can ben trai va d~t qua can efta can ben phai thi : Kh6i IUQng qua can Do do: a a IOpl~ + IOP1V2 V 2 +9p~ = lOp.1kg/ m' = o.2.y P~' = O.8. = G PDgV[) = P.c la am pe ke rna di$n tra trong cua am pe ke reit nhe coi bc nhu mot doan day dan rna khong co dong di qua.tri so phan du xich.10.1 ~v = _.82.8.6. tuc la. P = Vc + ~" 3 3 m = 10?kg J 0. vat d~t tren cfia ben trai. Hoi nuoc g~p lanh ngung ket tnanh nhung hat suong nh6. 8iem s6i cua dau cao hon diem soi cua nuoc. dau ban thieu nhi do de 1(> tren m~t ra nuoc. d deu kh6ng bang kh6ng co the biet. C. C. day nao be hon (tiet di~n be hon) thi co di$n tro Ion hon. Neu ham luqng nuoc cua eon ta 10% thi Irong 100 kg eon co 90 kg con tinh khiet va 10kg nuoc. the tieh t6i thieu cua phao boi V.10-1 In).0. Lo.88.. hoa 16ng tnanh nhung gi9t mua. 1. + 190 ~ = IOpV V. Nhi~t d¢ tren may nhanh chong h~ xu6ng rat thap.82.mg tren gi9t mau bang tr9ng Il!c cua gi91 sun phat dong rna no the cho. Co the thay khi di chuyen du xich va ben pMi tuong duong voi vi~c tren cfia can ben pMi dUQc tang khoi IUQng.d. Neu luc do co gi9t nu6c ban vao chao dau thi nhi~t d¢ cua nuoc tang rat nhanh den diem soi. Tren mach di~n khong phai dill tal doan b.82. qua can d~t tren cfia ben pMi. 80 la cac qua trinh bien hoa cac tr~ng tMi v$1 chat lam mua nhan tao. b va giua b.1 O\~ I m3 G9i the tieh ban thieu nhi la v I' khoi luqng rieng cua nguoi la P.6.0 1m ::::: 0. Sau khi may bay phun con kho.IOJkR / m3.g = (V:.

snh cua v~t kh6ng co kha nang tao ra tren v6ng mac. Nguoi vien thj dec kinh h(>itl) thich hqp thi nhin ro v~t.~u di¢n the tren loa. rna sat Khi cac dam may chuyen dQng trong khOng trung.IIan xa anh sang. 7. Do tac dl)ng cua ma sat lam cho cac dam may tich cac di~n tich kMc nhau. Khi di~n tich tich luy duqc rat nhieu sa hinh thanh cac hi$n tU909 ph6ng di~n. voi di~n tr616Q cong suat lieu thl. CQt thuy ngan d(it dung tieu diem thau kinh hQi tl. giOa chung co ma sat va giOadam may va mat dat cOngco rna sat. SI.Tac dl)ng cua no la h(>itu anb sang de chieu vao sau trong tal.Ing cot day di~n co ngay ngan va thang hang hay khong 7.Icit nhat la: Mgh .l. Xet lay quay quay cai kich xoay mot vong. 6.Ic hi~n mot cong la : WI = Fs = 27CLF Khi tay quay quay m(>1vong. V. d6i luu M~t Troi la nguon anh sang va nguon nhi~t CI.Ich(>itl. nhu t~t cua mat dUQcsua chua.I doi luu truyen nhi~t dan ra khong trung..2SA fle nay con co the can cu cong thuc P = 12R tinh duoc dong qua loa. duoi anh sang Mat Troi do duqc chieu cao cot di~n.3.25W· bieu thi khi loa lam viec binh thuong.acdbec Kinh tiem vQng la loal kinh dung guang ph~ng de thay doi phuang truyen anh sang. 5. Mat can thj la mat co nang h. anh duQCtao ra sau vong mac rna mat nguoi nh~n biat dUQCanh khi anh tren vang mac. Neu nhin thAng vao mat ngoai cung tron thuy tinh thi sa thay anh ao cua cot thuy ngan duQCph6ng d~i.. 19 s6 84 THANG 8 . ma ta kho~g do trvc tiep duqc. tuc vuong g6c voi tay quay.l m~nh qua. mat ngoai cung tron tuang duang voi thau kinh h(>itl. Kinh'lao la thau kinh loi. sau do linh h. banh xe sat co gan moe Ireo Iren day cap la rong rQCd(>ng.l tren dOIA 25W.Icte sau day: 1. 9. vat can dun nong SEl duqc d~t vao lieu diem guang 16m.Banh xe 6 dau can co la rong roc co dinh vi tac dl.. Ngam ban muc tieu 4. Nguoi ta dung rong r9Cd(>ng6 can cau marn rnuc dich db ton luc. Che tao may anh 2.Ngoai ra anh sang cac rnau phan xa tren man anh rnau trang sa khong doi rnau nen nguoi xem phim nhin canh trim man anh khong khac hinh snh trong tranh th~t. tuc la tac dl)ng cua lang nu da cho la kinh phong d~i lam cho chOso d9CdUQC dang.mgcua no la de thay doi phuong huang cua h. trong xoang giup bac sy kiem tra va Iri li~u benh IY. rong roc d(>ng rong roc co dinh guang may don gian Bsnh xe co moe treo tren day cap can cau va banh xe 6 dau can co deu la banh xe trugt. Ap dl)ng tinh chat truyen Ihang cua anh sang de gisi quyet cac van de thl.20V 1.Ic. Guang dec nuoc tren bac si tai mO. ao Tu. Buc xa nhi~t. Ngam duang th~ng bang la ze 5.=- 20V 16Q = I. d~1vao dau lay quay va dau lay quay di duQCm(>1 quang: s = 27CL Thi Il.. Vi v~y nguoi can thi dec thau kinh 10mthich hQP. v~t dan.hinh va cho thay.25A Tren loa ghi "16Q . M~t Troi truyen nhi~t cho Trai flat bang buc xa nhi~t.2010 .l. Khi nuoc vua dti day mi~ng ~ng. Nguoi thq moe kiem Ira phien go co phang hay khong 6. TUc la : . Kinh nhin sau cua 0 to la guang 16i vi hai guang ph~ng va guang 16ico cung di~n tich thi pbam vi nhin thay anh 6 guang 16ir(>nghan.lng Iqi va duong di.IcF da thl.25W = 20V =. Klch Ihang duoc mot cOng la : Wz = Mgh h Can cu djnh lu~1va cong: WI =W 2 Suy ra: F = ~:: Tuc la de nang trQngv$1da cho can cap cho dau tay quay mot h. Dung la ze do khoang each 3.l. cay co thl.lC Ion. dl)ng la trl)c quay va m~t ph~ng nghieng.mgguang 16m de hQi tu anh sang M~t Troi t~i tieu diem cua no. Coi lop khOngkhi bao quanh Trai flat la mang m6ng ngan each SI..h9n9 la guang 16m. phan xa cac lo~i Tia sang den chieu den m~t ngoai v~t tho rap deu co kha nang phat sinh anh sang khuyech tan ra mol phia rna nguoi xem Irong rap chieu deu co the xem dUQc. Bep M~t Troi Iqi dl. IV.Banh xe dap va moay 0 xe d~p tuong duong voi iruc tan co tac dl. coi nhu kinh mat da duqc sua chua. 6c nang tr9ng v~t len mot buoc OC113. Tu nguyen Iy dong d~ng cua lam giac. hi~u ap suat khi trong va ngoai phich dung bang ap h. MAtnguoi dung kinh lao la kha nang h(>itl) anh sang cua mat yeu. de III. anh dUQctao ra do mat nay rai vao truce vong mac nen mat can thi khong co kha nang nhin ro vat. B.co. u= 1 m= U R J16Q. ~hin ha~g cay tr6ng ho~c dl. thau kinh hOitu.Icclla c(>tnu6c co do cao tu mi~ng 6ng den m~1nuoc. 4.May co giOidon gian 6 day da ling 27CL cO the tinh duoc . Theo cong thUctinh cOngsuat: p = u R hi~u di~n the tren loa va dong qua no: 2 .

2.--h 15 : 0 IkW = nW = 2400.0.68.OS6.(9. Mol in¢t v6ng quay trong cong to met cho biat tieu hao di~n nang 6 gia dlnh do la : W I = 3.0.100%: tuc do ap suat khi tren m$t nu6c trong phich huang len tren la : P QI 1. 6 4 60 VII.105 J (LOigiai ti9p theo nhu phuong phapt).1 = 003750.h 1950 Ap suat pittong khi dot: F = pS = 196. Phuong phapl: G9i U va P la hi~u di~ the va c6ng suat cua cal dun nu6c khi 06 lam vi~ binh thuang.56.lc Ie khi cai dun nu6c lam vi~ 6 hi~u di$n the U'.SY = 71cm 2J 2 = lkW.14(9.10 W.1OS + 1.1kW. Di~n tich pitton : S = 1Tr 2 = p. Do do nhi~t IU9n9 can thiet de dun Iii: Q2 R=-=-=12IQ P 400 T6ng di~ nang tieu thl) cua gia dinh do trong m¢t thSngl8: W = (4.105 Pa Phuong phap 2 : G9i P' la cong suat thl.60W + 90W + 105W).10: . Ta 00: V2 P £>Q cMnh ap suat khi tron9 va ngoai blnh cOng la d¢ cMnh ap suat chat khi giua m$t tren va m~t duOi cua nUt phich.10 I 6 J Va c6ng suat deu may la : P = W t = 4.2336.10 = 7.127 = 1764J Vi may cO 4 xy lanh nen mol v6ng quay moi pitton lam vi~ hai Ian.J(r N Moi mQt ky dot pitton thvc hi$n m¢t c6ng : WI = FL = 1. = s~ = 8. The tich nu6c can dun Iii 0.0.10.2 p: U2 210 •400 = 364W 2202 2 Cai dun nu6c lam vi~ trong 9 phUt 10s 000 m¢t nhi~t luqng la: QI : PI = 364. Duoi tao dl.01. Ttl d6 tinh duge di~n tro cua 06: V2 2202 Nhung thvc te luc do hi~u di~n the la U' = 210V.5kg.39.10.lPa = 1.~u) = = = = cmtu = 4.6h 441ooW.100% 2.30.30.8N Ngoai ra khi an nut phich can m¢t h.1764 = 4.mg cua h.6 so di~n.rc F 2 de thang duge 16 xo duai nut binh.104.renay bang 1N.103: 0. VI.105 J Nhu v~y hi~u suat nhl~t cua cal dun nuac Iii : 20 so 84 THANG 8 .00.t: 80oe.h 44.2 V' P': U.8N. Do do s6 v6ng quay trong m¢t phUt la : n = 2.lc hi~n m¢t cong : W Tieu hao di~n nang cho ac quy trong 4 phUt la : W. VIII. Theo de ra h. Nhu v~y de nu6c trong blnh chay ra can m¢t 1l.lC tOi thieu la : F = F.10 Pa 3 11= Q2 .8 + 1 = 1.2010 .1.h 1 1950 Cong suat tieu hao cua ac quy : P AI' = WIJ = t 13kW.5. 13 = 13W = 13kW.lcF 1 can co de khac phl)c de> chenh ap suat nay: F.2336.1O~1.p = PNUOCgh = 1. =/i't =w·(60.h 1950.1200 = 2400 nen trong m¢t phut dau may thl. = 84% = Po + Sp > 1.h S6 chi tren cong to met la : 003706 + 44./).00.02.80: 1.9+1O):2.2h + 1ooW.71 = I. + F2 = 0.103: 1.10 J 6 d'Jeuki~n tieu chuan diem sOi cua nu6c Iii 100°C.69 + 10) = 2. Doan Van Ro (SfIU tAm va gitJi th.51. 5 Q. tUc Iii kh6i IU9ng nu6c can dun Iii 0.103.00.l03. dun sol nu6c trong t = 9 pMt 10 giay va cai dun nu6c da toa ra m¢t nhi~t IU9n9Iii : V'2 2101 .39. £>Q chenh nhi~t d¢ tu 20 d¢ den diem sOl Iii fl.

co khe tal I~p m6i quan h$ nang lugng . hei miimg con kMe nhau.lO nen m(>t khe nang lugng trong graphene. chI ra m¢t cach ro rang hai Hinh 4. COng khac vol cac chat ban dan thOng thuong dbi h6i hai vung tach bl$t de mo ta (vlmg dan va vung hoa tr!) graphene khOng co khe nang lugng trong pho.mg S9 m6 ra trong pho nang IU<. co nhieu each tc.lItrO'thanh diem yeu.lng tnuc te.l khac bl$t hien nhien giOa eac kim loai thuong va graphene la 6 cho trong khi cac kim lo~i thong thuong chi dbl hoi m¢t vi. nghYa a 1 tren 8 o 21 . . Tgi vung xung Jugng nho. Hay kMo sat m?ng graphene b! kich thich b6i cac electron hoac bOi cac 10trong voi mot n6ng d¢ electron.mg la thl. cung can chi ra rang mol quan h$ nang lugng xung IUQng khOng binh thu6ng trong graphene co nhung h$ qua quan t«. Do V?y graphene co khe se khOng hoan toan chinh xac la m9t ban dan thong thu6ng (Hinh 3).kh6i IUQng cua Einstein (E == flu. M~ng to ~ng. dtKJng cham g<. m¢t khe nang Iw. Neu hal m~ng con nay tr6 nen khong dong nhat. nen trong nhieu ung dt.mg nang lugng mo ta (Hlnh 3).1ng.khi do Them nua. Igi the nay II. Cach don gilm nhat tao ra m9t khe nang lu(.li vung xung lu<.1ng E p2 + Del . m6i quan d?ng khBc nhau nlmg tllqng -xung 11Iqngd6i va.xung IUQng tuyen Hnh cua no. de de to de Hlnh 3. Caen kha eli tao I$p hi$u ung nay la Iva chon m9t de d?c bi$t co kha nang tao nen m¢t the tinh di$n khac nhau glua cac m?ng con khac nhau (nhu V?y dol xung ml. Trong graphene trung boa.1Og ao p » ~ . Vi graphene khOng co khe nang lugng trong pho. Ih! graphen. Nguyen rri Lan (Vi~n V~ILil nang lugng . vung hat la rong trong khi vung 10trong ouoc lap day. Tuy v~y.lng con sa bl pha vo) va m¢t khe S9 xuat hi$n trong pho.graphene c v kY trWc) Tren khia canh kY thu?t.VAT LV & VAT LIEU MOl la p == D . khe glua hai vilng S9 la 20. graphene ung xu nhu mot kim IO(j!i. co hai vung: m(>t coa cac hat va vung kMc cua cac phan hat (trong v~t Iy chat ran gQi la cac 10Ir6ng). Do v~y graphene la m(>t v~t li$u lai giOa kim lo~i va ban dan. Truac het.V~T NGUYI:N MOl (tiep thee ueu COA KY J 1A + 2m " ') voi m* == D tuong tu nhu he thuc .lc hi$n m9t lac d9n9 nao do tran m?ng ong duoc cau tao til hai m~mg con tam giac dong nhat xep 16ng vao nhau (Hinh 4).moi quan h$ nang luqng .l nhu mot chat ban dan thong thuong (Hlnh 3).?l Tuy nhien.mg trong CclU true vung nang luqng cua graphene sao cho h$ nang luqng -Kung luang co dl. nhu m¢t h$ tuang dol tfnh. doi vol cac ung dt. st.lch trong di. va nhieu thuc)c Unh khong thong thuong cua graphene xuat hi$n lu linh chat nay. CARBON . khac bi$t h~n vol cac chat ban dan thong thu6ng.)Og doi voi tuong lac glua cac electron.lng Iinh ki$n dol h6i cac tV 1$ dong vao ra 16n.mg cua esc ngoi sao David. Cae vong tron xanh va do bieu dien Nhleu nghifm cuu trong IInh Vl)C graphene da t~p trung vao vi$c co gang de tao nen mc)t khe nang Iw. tl. de mlimg con tam giac long nneu.xung Iuqng sa co 11 d~ng E == tuang tl. Ii~u.

ngay ea khi kh6ng t(. hi$u ung nay co the gay bat Iqi cho su chuyen d(>ng cua di$n hi vi di$n tv bi tan xa boi cac bien d(. sl. eOng co the dan den linh khong dtmg huang m~nh trong qua trinh v~n ehuyen di$n tich ma co the duqc sv dt. Do v~y.. Vi nang luang tuang tac Coulomb ' kh6ng phan bi$t h$ la h$ graphene hay h$ gi khac. ty 1$ giua nang luqng Coulomb va d(>ng nang do v~y kh6ng phu ihuoc vao mat do.l hien dien cua tv truang deu dan toi viec hinh thanh hIC thai cac rnuc nang luqng bi luqng tu hoa. Graphene co Ie la mang kim 109-iduy nhat duoc biet cho toi nay (hau het cac rnanq sinh h9C deu co tinh chat each di$n cao). lien ket giOa cau true. 11/ l -s . xung luonq cua mot hat lien he vai buoc song A cua no boi h$ muc f' = ~ A SiO. cuang de t uang d"" cua . 9 01 trong truang hcp nay duoc thay the boi /eva cau hoi va ban chat cua tr(.l manq cua graphene. hay con 99i each knac la chat long Fermi. '~. Vai tro cua / Ir' 1- =~.tng thai co ban electron la mot trong nhOng van de thu vi nhat trong nghien cuu graphene. Kha nang nay co the xay ra khi graphene cuoc d~t 0 phia tren be mat cua m(>tde tho (nhu trong truong hop Si02) hoac neu graphene cblu m(>t sue eang co tinh ngau nhien (nhu truonq hqp cua cac mau treo). = (U .1/ oc -.. Do v~y.11 =0 2111 IT: 1: /L Tuang tac Coulomb giOa hai electron each nhau mot khoang each r. hqp nay. Trong ca h9C luang tu.l hien dien cua cac vet nhan va cac nep uon khien cau fruc dien tll trong graphene b! thay doi do anh huong cua cac bien d9-ngcua cac quy dao.rnoi dan v! dien tich (I khoang cach trung binh giOa cac electron). Ec > > K M' nghia la tai mat d(>thap. Luu y rang doi vai cac electron each nhau mot khoang each t. <T> > <To'khi dien tv hai chieu ung xu nhu mot he gam cac hat tuang tac yeu.lng e6ng ngh$.. nghia la.1 .Jcb(> kh6ng kiem soat duoc. -. £loi vai graphene nam tren de 22 SO 84 THANG 8 .Jng ky thu~t cang noi tren. ) '" la d(>dai cyclotron. SI. = t~ . de dong mot vai tro quan tronq trong ban chat cua cac tr9-ng thai di$n tv trong graphene.\irl. trong khi do doi voi rnau graphene treo voi to =: L go = 2.Jngtrong hang lo(. Ben canh trong do I( =( ~ do. Tuang tac electron . Luu y rang trong truang . su eang va cac tinh chat di$n tli co the tro nen huu dt.Jngvai "ky thuat canq" (strain engineering). . tuo. ~ . cac tinh chat di$n tv cua graphene phu tbuoc vao hinh dang cua no. den cac hi$n tuonq tU co the xay ra.J thu(>c vao ban chat cua m6i truang ma graphene nam tren do. cac khe trong pho nang luqng cua electron co the xuat hien boi hoac mot sue eang dong nhat du Ian (sue eang nay co the eOng xe graphene thanh cac phan khac nhau) hoac boi mot sue eang khong dang nhat nho. a « 0'11 = ( !II~ J2 .xung luqng khi do ngt.1. voi f =: . tuang tac duoc xac d!nh boi m~t d(> di$n tu cr. doi vai mot kim 109-i thuang hay doi voi mot chat ban dan thong thuonq rna tai do a = l. Trong mot kim 109-ithuang hay trong mot chat ban dan. T9-i vung ~2 en: mat do thap nay cua cac khi dien tu hai chieu. ban chat cua cac tr9-ng thai di$n tv trong graphene pht. SI. ' ex::__ ~ 2 I2 d =~ f . lI'a III Nh u v9-Y. M?t khac.tng ct. .2010 . M(>t mat. cac gioi h~n tuang tac m9-nh va tuang tac yeu se kh6ng duqc xac dinh bOi m~t d(>ma boi gia tr! cua hang so di$n m6i."IC tuang tac Coulomb hien nhien vuot qua pharn vi cua Iy thuyet nhieu 109-n. kh6ng giong nhu cac khi dien tv hai chieu.Do v~y. d(>ng nang cua electron co K . khong giong nhu cac v~t li$u tranq thai ran bat ky khac.l cang. duoc 99i la cac rnuc Landau voi nang luqng cua cac muc do duoc cho boi 1" . Quan h$ giOa nang luqng va buoc song gia day la I:' (. va duoc cho boi mot hang so cau nuc tinh te graphene g = I?( L'" (-'2 = --~ fill' 1\ I.electron rnanh cuoc danh gia la rnanh khi nang luqng Coulomb vuot qua dc)ng nang. T9-ivung mat d(>cao.tt cae ling dl. tinh huong quen thu(>c noi tren thay doi. r la hang so dien m6i fr rang tuang tac Coulomb la kha yeu. La mot lap rnonq chi mot lOp nguyen tv.to nen eac khe.J y rang 1:'. cua moi truonq va k la h$ so tV le.fi 1:'. m(>t chuoi cac pha khac nhau bat dau lu pha dinh hinh cua cac electron va song mat d(>di$n tich. . nang luqng Coulomb trung binh vao co E. d?c trung boi u=k~ . moi quan he nang luqng . ex: tlV / = \'!zaI2 . M(>t trong nhOng khia canh d?C bi$t cua graphene la ban chat tuang tl. =. va do vay dong nang trung binh duac cho boi A . K c. Tuang tu nhu voi cac khi di$n tv hai chieu. Trong graphene. M(>tvan de tuang tu xuat hien trong graphene voi su hien di$n cua mot tv truang vuong goc. va do v~y co the ketlu~n trong do h la hElng so Planck. bien d9-ng ucn cua m9-ng graphene khoi mat ph~ng doi hoi mot nang luqng rat nho. trong do e la dien tich. Trong Hinh 5 m(>t thiet bi sv dt.

T~. van con ton t?i nhieu thach thuc va nhieu co hoi doi voi viec nghien cuu. Tronq IUQngcua V?t la ll.lng len day treo v~t. trang bieu thuc dOi voi tr9ng Iuc . Cho den nay. sAu THEM 71'[ .6.~n V~t fY) Gia toe rai tu do tren xich dao g' nho han so voi gia toe rai tu do 9 tron'g truong hop n~u nhu Trai flat khong quanh quanh true cua no mot Iu<. MQt IUQngIon cac ung dung rna trong do phan nhieu chi la cac uoc ma co tinh luang tUQng ca Ian truyen tren Internet moi khi mot nghien cuu nhanh duoc cong bo.cac khe duoc I. co nhung truonq hop Sl. d6. sao cho hai vung grap~.4.10 . nhung do van con la mot nnh vuc non tre.ICtac dl. nhi~t Mt ky co the dan den sl. Cac electron tro~g graphene khong ung xu theo cung mot each nhu trang kim loai va ban dan thong thuonc./ thay do.IO' i.3.3. xich dao bang 6378 km. Graphene cunq la mot mang kim IO?iva ban chat rnem cua no anh huang true tiep len cac tinh chat dien tU. mot nguyen to cua Sl. Ll.~ giua g' va g du rat rno nhung doi ~hi lai dong vai t~o quyet dinh.Isong.. co nhieu su don thai tren cac phuong tien thOng tin d9i chunq.]c nay.2010 23 . chuyen trong SI! dan t~i m?t dQ tM~. vi moi quan h$ nang IUQngxu'ng luang khong binh thuonq cua no.mg rat nh? (tuc c2 ". Trang Il.lc nay co the khac nhau tuy thuQc VaGgia do hay day treo cung voi v~t chuyen d¢ng voi gia toc nao doi voi h$ quy chieu dUng yen.I do) tren xfch dao chay cham han cac dong ho do d$t tal cac dia cue gan ba phut trang mot nqay demo Con trong da so cac truonq hop thi su khac nhau giua g' va g be qua duoc. Nhu da biet chi doi voi h$ qu~ chleu nhu the thi dinh luat Newton thu hai (rna chung ta da dung de viet cong lhuc (5)) moi dung./ gl~n nO tuyen tinh kMc bi~t. Thi du nhu cac dong ho con lac (chu ky dao d<.m/s~ Hinh 5.th~ diim. cung .Ikhac nha.Ing len vat tren Trai mit quay va ve tronq IUQng cua n6.3. Dieu d6 teo nan m¢t khe v?n. Tu Irien v9n9 nay.4. s6 84 THANG 8 .10 "rad/s Ban kinh Trai flat (. ? Nghien cuu graphene la mot Irong nhung nnh vue phat trien nhanh nhat cua khoa h9C.>ng phu thuoc VaG gia tee rai Il./ cang CL)C b¢. TiM HIEU .• . hay '" 6. Do sai kh~c nay nho den rnuc khong can phai viet ra no tra~g bai neu nhu tam quan tronq cua chinh van de va chuyen d¢ng cua cac vat d6i voi h$ loa d¢ cbuyen d¢ng co. ~ I! = y_.. m¢t mien cua esc v?n t6c tal. Ro rang su quay cua Trai flat kh6ng the anh huang gl den den Il. Theo dinh luat Newton thu haL tuc nay b~mg tich kh6i IUQng c~a vat ~oi gia toe no truyen cho vat mM Y-=I11J.ICtao dl.IO· m/s ). va. hay chlia .I.'!IQt .. Tai li$~ ve cac mang kim I09i cho den ngay nay hoan toan thieu vang.Ing len gia do (v~t ouoc d~t tren d6) hoac la luc tac dl. M¢t de dl1qc cM teo ttl ha. LVc nay c6 gia tri b~mg _ 111M 1-=Y7 ' va huang ve tam Trai flat.3K 10'm . cung tra thanh mot nguyen to cua su tien b¢ va phat trien. Vi nhung nguyen nhan nay va nhieu nguyen nhan khac nua. o tren be ma't Trai flat chfnh la luc hap dan giua vat d6 va Trai flat. Tai mot cho bat ky kh6ng nam tren xich dao thi su sai khac qiua g' va g con nho han nua. kh6i IUQng m. PMc hoa cua m¢t thiet bi khB di bao g6m cec sl. Iy thuyet kim I09i can phai duoc viet lai cho graphene. M¢t sl. Bay gia chung ta ban va van de tr9ng Il.3. (Tlef) thea tldllg 4) 'gil ~r' W= _-_ ~6164 '" 7. Tuy nhien.Ing len vat nao do. V·I vay . gia toe ta kh6ng Ion. Nhu v~y 6 xich dao (vi dQ «l =0) w"R=(7. V?t Ii~u vai cec h~ s6 gian no nhi~t khac nhau. . do la gia tee trong h$ quy chieu dung yen. (5) M R- Gia toe g.( ~ R2 . Dleu ~ay t~o nen esc sac cang CL)C b¢ lam tan xs cac electron DIrac Ian truyen theo dQc vung. trong do carbon.Icrna vat tac dl. linh vue graphene bi bao phu boi nhieu dieu huyen bi nhung cung day hy V9n9. Hy v9n9 rang vat lieu nay dang mo ra binh minh cua m¢t ky nguyen rnoi.ne tren do bt bien d~ng vai nhimg Il1qng khac nhau. 5. vi graphene khong phai la mot vat lieu r~n tieu chuan. floi voi d?i IUQng duoc 99i la tronq IUQng cua vat thi van de 19ikhac./a cnon. Nguyen Tri Lan (V. cec dlf~n til tra nan bi giam cam nhl1 cuoc chi trong hinh ve. Vi su be qua cua cac nha nghien cuu doi voi ban chat co sa va cac qioi han cua vat lieu nay.3KIOt• ".

ma dung chunq do tronq luqng ella vat 6 mot cho bat ky ella Tral Oat.I ra dbi ella nguon sang laser rat rnanh holography moi co dieu ki$n dua ra ung dl:mg r9ng rai 6 nhieu linh vl. tao anh tren v6ng mac. Tuy nhien cfd xac cfjnh vj tti cua cec v~t ta pMi gan vao h~ quy chieu m¢t h~ tee cf¢. 2. a Nhu v$y. cfen h~ toe cf¢ gan va.>ng luqng ella vat dan gian la bang !rQng luc tac dl.I do 6 dia Cl. ve. chong lam gia.ICsai khac nhau rat nho nhu d(>sai khac giOa cac gia tri ella gia toe roi tu do (g' va g) do duoc 6 cae diem nay.. nhLlng khoang cecr. tru cac dia cue. Tral Oat "phai quay" vo: van tee goc bang bao nhieu de a VAT LV & DOl SONG HOLOGRAPHY Danh tll khoa hoc holography ghep hai tll Hy tap holos nghia la toan the va grafe nghia la ghi. lai chuyen de)ng co gia toe (do Trai Bat quay). den tam Trai Oat tir diem v~t bat dau tai Ian han so vai die?mchQn lam moc tren m?t cJa't). h~ quy chieu 113 hay h~ v~t cfLlqc v~t chc.Ii v~n toc dai cua v~t (ai doi vai chuyen cf¢ng quay xung quanh true Trai Oat. trQng luqng ella cung mot vat t~i cac diem knac nhau tren T rai Bat la khac nhau. n (U) Inuc ra thi cac cfiem cfja cue tham gia cl1Uy{/n d¢ng hang n8m cua Trai Dal quanh M~t Trai.Ing len no. Vi v~y khi no.IC. R2 To Linh (SLIU tam oi Reese (6a) Vi 6 cac vi de) khac nhau gia toe (jiRc()s~ khac nhau eho nen trQng luqng ella vat do ouoc eOng khac nhau.gQi 113 ia toc Corio/ix . Tuy nhien gia toc goc cua chuyen d¢ng nay nM han nhieu gia toc goc cua chuye'n cf¢ng quay ngay dem cua Trai Da'i.v . chung ta thay dmg. xieh dao trQng luqng ella vat S8 nhe nhat. Trong ban cau bac. Nhung nhunq cal can. bang P=m(g-a) (6) (*) Thea cfjnh nghia..Ing len no nhu the nao? £)s: (t) = Jf . co thi chieu anh sang vao di tai tlJo IIJi toen b¢ anh sang y nhLftil v~t tan xIJra.Ie 24 Nguyln Xuan CMnh nhu trung bay my thuat. luu trO thong tin hi~n d~i v. Tieng Vi¢t Nam co khi dich la phep loan anh hay la toan ky nhung each nich nay con chua PI10 bien chinh thue de bi hieu sai nen nguai ta van quen dung true tiep Mng Anh holography. d ("'). TrQng luqng ella vat P.2010 . Ian han v~n toc dai cua no l. Vi V$y 6 moi eho.Ii cfiem dLlqc chQn lam moc t(en m?t T(ai Da't (vi v~n toc goc thi nhLr nhau. 6 day 9 la gia t6c roi tl. Holography do nha v$t Iy nguai Anh (goe Hung) Dennis Gabor sang tao ra vao narn 1947 nhung mai den narn 1978 vai Sl. g Trong truang hop ella chung ta. Nhu v$y voi caeh ghi rei tai t~o I~i anh sang tan x~ clla v$t s6 84 THANG 8 . tru dia cue. Theo dinh nghia thi holography nghia la ky thu~t cho phep ghi IIJidLft!Canh sang tan xIJtil m¢t v~t roi til anh ghi IIJigCJila hologram do. do Tral Bat quay nen mot hon da rai hai bi lech di va pnia xich dao.Vi v~y sau khi rai xuong m?t dat v~t a vi ui /~ch di VB phia cfong so vai chan ttunx: Do cfo nen trang qua trinh v~t rai tir dau tten cua thLfaCxuong m?t da't con co mOt gia toc phI! . Hon da rai 6 ban cau nam S9 bi I¢ch di dau? £)s: Ve phia xich cf~o. duoc do bang cai can chuyen de)ng voi gia toe a doi vai Trai Bat dung yen. mac cu khong nhieu sAl TAp.ma chung ta b6 qua cfay. vi v~y trong Mu Mt esc t(Llang 17qpco tM' xem h~ toe cf¢ gan vai cec diem cfja cue 113 ting yen. Ngoai ra. bao tang. 1. trQng I/fC va giai thi~u) y !TIM (m la khoi luqng cua v$t).Ria cf~o: trQng Itlqng P ban kinh Trai Oat F= I a xich = 0. Chung la cnue tlnh cfen m¢t cfieu 113 diem cao nMt l.mlam moc cfe'xet chuyen cf¢ng cua cec v~t khac. trCJngILft!f1g cua v~t khong bAng trCJngIIlc tac d'lng len no. dong vai tro ella gia toe a la (I/Rcos(p. Vi v$y P = m( g gia toe roi tu do cua vat tren xich dao bang khonq? Trang !rubng hop nay trQng luqng cua v$! bang bao nhiElU?TrQng luc tac dl.VRiY & '11JIOIl"IIE Neu nhu gia do hoac day treo dung yen hay cnuyen d(>ng thang deu doi v6i h~ quy chieu dung yen thi tn.. Ta thay dooc mot vat voi day dll ba chieu la vi anh sang tll v$t tan xa ra den duoc ca hai mat. cac gia tri trQng luqng ella v$t 6 xich dao va 6 dia Cl. h~ quy chieu chung ta cOng ngam hieu 113 oi ve h~ quy chieu..

ma hai song do ngllt!c pha voi nhau cuong d¢ sang 0 do c~ tie'u bang khong. di qua thau kinh phan ky va den guong phan X<.lnh vi gom toan la nhung song anh sang dong pha ket hgp.1cm<. Gabor dugc giai Nobel V$t IY. V?y khi hai song don sac giao thoa voi nhau co the co nhung vi tri rna hai song do cling pha. cuong d¢ sang bang khong.Iiduoc hinh anh cua vat voi day du ba chieu trong khong gian. Day la ann co ba chieu thuc Sl.'j. Neu d~t m¢t tam phim hay m¢t man hinh de hling anh sang giao thoa noi tren ta co the ghi ho~c thay duqc nhCIngdubng sang.hay anh nhu la khi true tiep nhin t thay v~t.1C manh cho di qua mot tam kinh tach tia de tach chum tia laser ra thanh hai tia.Khi co hai song cimg pha g~p nhau chong cMt len nhau. vi tri do rat sang. Thl. a day anh sang tan x<. M¢t tia di thang xuyen qua g~p tam kinh pMn x~. song tong c¢ng co bien d¢ bang khOng. Nhung thOi do kho lim duqc m¢t nguon sang m~nh ket hgp de ghi dugc hologram roi tll hologram tai t~o ra anh ba chieu nhln thay duqc de dang. ta van co hinh sin tuong !l. each ghi hologram rat khac voi each chup anh do do nol holography la each chup anh ba chieu khong th$t la dung.iinhau 0 cho phim anh.P s6 84 THANG 8 . D?c biet la khi tan xa boi vat giua hai tia co su lech pha voi nhau va chung g?P l<. chieu anh sang vao de hi$n len anh ba chieu cua vat 99i la qua trinh tai teo anh til hologram. cuong d¢ song tong hop 0 do c~ d~i.ti co the co nhung vi tr.1CIe each tao ra anh ba ehieu theo phuong phap holography duoc Gabor de ra tu giua the ky iruoc (nam 1947) nam 1971. . roi den truoc tam phim. ctlling dQ s6ng (bang binh phtlang cua bien d¢) cue dCJi usc la rat sang.1 nhung vi trl cac cho loi. Noi each khac aoh ghi cuoc tren phim bang may anh luon luon bi mat di mot chieu (chieu saul chi con l<. Anh sang tan xa tll vat di ra cOng den truce tam phim anh va g~p anh sang cua chum tia quy chieu. tlic la cho do toi den. Nguqc l. nguoi ta ghi lai anh sang tan xa tu v~t theo mot each hoan toan khac voi each chup anh.i de chieu vao vat (0 day la ngoi sao narn earn).1ba chieu cua vat vi nho phuong phap nay qua hologram ta co dugc anh sang tan xa tu v$t ra khong khac gi la tll vat thuc.Iiduoc cac van giao thoa. Nhu v~y hologram cua vat ghi lai ouoc anh giao thoa cua chum tia quy clueu va cac tia tan xa tu vat. Vai nhO'ng y nghia cua cach bieu dien song anh sang dan sac do ta de dang tMy hai tnlC1nghqp cue dqi va cue tieu giao thoa doi vai hai song dan sac co buoc song onu nhau va bien d¢ nnu nhau (Hinh 1): V?y. Noi each khac song di$n tu don sac bieu diemra hinh sin co ba d~c trung chinh: bien d9 song hinh ve the nien do cao thap cac cho loi 16mtren hinh sin. Hinh anh ghi duoc 6 phim chi la cac van giao thoa co duoc do su lech pha giua cac tia.Iihai chieu holography. tuc la tai den. Qua trinh tll hologram chup duoc cua mot vat. dubng toi ling voi day cac vi tri ma hai song cung pha nguqc pha noi tren. Nguoi ta hay bieu dien song anh sang don sac theo hinh sin. Trong danh tu chuyen rnon nguoi ta 99i day la cnum tia quy chieu. Dieu nay khac him voi phep chup anh thong thuong. pha clla song the hien vi tri cac cho loi 16m (thay doi theo thai gian) 6 hinh sin va bll8c song clia song the hi~n a khoang cect: giO'a hai dlnh cua cM loi (ho~c cM 10m) ke nhau a hinh sin. De hieu duoc holography truce het ta tim hieu hien tuqng giao thoa song anh sang xay ra khi dung mot chum anh sang don sac chieu vao mot vat.2010 25 . anh sang chieu vao duoc 99i la anh sang tai tso..Ilu vat di qua thau kinh may anh tao ra anh hai chieu cua vat va phim chi ghi lai duoc anh hai chieu do. Nhu v~y vel phuong phap holography ta co the tai tao anh ba chieu day dll cua vat. Tu nguon laser den tam kinh tach tia mot phan khac cua chum tia laser bi phim x~. nguoi ta 99i do la cac van giao thoa. Tuy nhien nho holography ta co duqc anh fhuc sl. Tren co so so luqc ve hi$n tuong giao thoa cua song nhu va ve (Xem tiep trang bia 3) . cho 16m bi dich chuyen la vi song di$n tu truyen di chu khOng pMi dling yen trong khong gian.Khi co hai song ngllt!c pha viii nhau (cho loi cua song nay tuong ling voi cho 16m cua song kia) chOng chat len nhau. song tong c¢ng co bien d¢ bang tong hai bien dQ. chung giao thoa voi nhau va phim anh d~t 6 day ghi l<. Den khi co laser. Hinh sin do la hinh anh cua mut vecto di$n truong (hay vecto tu truong) Ian truyen trong khong gian a mot thOi diem nhat dinh~ Neu cling ve song anh sang do nhung a thai diem khac. Hai song chong len nhau 99i ta giao thoa voi nhau.theo kieu cua holography ta co the thay I<. ta co the hieu duoc each be tn de ghi duoc hologram a phuong phap holography qua mot thi du c~ the nhu sau (Hinh 2). Nguoi ta dung mot nguon laser de co duoc chum anh sang don sac dong b¢ Cl. di qua thau kinh phan ky. Neu lay hologram da ghi duoc do va chieu vao day mot chum tia don sac y nhu la chum tia quy chieu chieu vao tam phim khi ghi hologram (Hinh 3) thi nhin qua hologram mat ta se nhan duoc anh sang nhu la tan X~ tll vat. anh t~o ra nhin thay ral r6 nen phuong phap holography moi pho bien r¢ng rai. a a a a .1. cac chum tia nay deu xuat phat tu mot nguon sang laser nhung di theo hai duong khac nhau. Dc la hologram cua vat. tlic la ta co duoc anh cua vat. Ta biet rang anh sang don sac la song dien tu co buoc song nhat dinh. nguon sang laser cl.

Dai thien van W.. a Palomar gap doi cua Kinh thien van 200 inch cua Hale 6 Palomar da qiup each m~ng ihien van hoc hi$n dal. cac nha khoa hoc da conq bo h$ thong Ihich nghi quang hoc moi de lam sac net cac buc anh chup t~i Palomar... Truce day. nong d(l hoi con giam. + Sau khi bam (de lang ap suat hoi con trong chai). Sau ba P phan tu the kY. Khi nut chai va bam them khong khi vao chai. Moi guang phan xa chfnh duoc ghep boi 36 mieng luc giac ph6i hop voi nhau nhu mot guang cau (san pharn cu Ihe cua phat minh mang linh each m~ng trong ky thuat che tao cac thiel bi co Ion).?? £lAp AN sAl THi NGHI~M 2 + Khi lac deu chai nhua chua con. Su dvng chiec kinh moi (Irong anh). hoi con trong chai gifm no doan nhiet. . .2010 .. Vi$c che tao da ng6n gan mot trieu USD (vao lhoi diem 1934) rna van khong the cho ra chiec guang th~ch anh du Ion.. lam cho hoi con ngung t~ thanh hat con nhe Ii Ii nhin nhu suong rnu trong chai. (Xem tiep ky sau) vr 26 s6 78 THANG 2 ..tv 8. Hoi con la chal khi trong su6t nen la khong nhin thay duoc. Edwin Hubble da nhln ra nhOng thien ha 6 rat xa va vO lru dang gian no. nay bj thay the b6i 1 chiec kinh 100 inc~ d~t ngay ben canh. Chiec gLlang cau chinh 100 inch dang dLlqc dLla len dlnh nui V80 nam 1917. Ban chat cua vu no lia gamma va gan day nhal la ve cac hanh tinh va cac nqoi sao ngoai h$ M~I Troi. Hai chiec kinh Ihien van duong kinh 1Om.. Hi$n luqng nay cOng tuong hien tUqT)g sua: hien suang khi b~t nap chai nuoc giai khat. M.. Nhung 0 nhiem anh sang iu thann pho Los Angeles duoi chan nui khien cac nha khoa hQCphai di tim cac dja diem khac 0 phfa Nam . nhi$t do hon nop khf trong chai cOng lang nen cac hat con Ii Ii lai hoa fhanh hoi. Tu khi dan la keo tam guong 60 inch len dinh nui cho den nhOng dern I~nh gia. Palomar co nhOng phat hien rnoi. Keck Nam tren nui Mauna Kea a Hawaii. 9. dinh Wilson la noi da chunq kien su Ihay doi cua cac kinh thien van bien d~i va tro fhanh m¢1 trong nhOng "di tich" quan IrQng nh'at trong lich su khoa hoc. "suong mu" !rong chai lai tan ra. George Ellery Hale. Trang thOi gian gan 100 narn. ca giup cac nha khoa hoc co nhieu phat hien quan tronq: Su Ion tai cua cac ihlen ha 6 ria vO tru. d(lt ngot rno nut. n~ng 300 Ian nay Ire nen noi lieng vi ca thiet ke Ian nhOng pMI hien cua no. trong do co ky thoat nau thuy tinh. Narn 2007. Dai quan sat Palomar DQ pMn giai cua kinh thlen van kinh Hubble. nhiet do hoi con giam. NHONG CHI~C KrNH THI~N VAN (Tiep theo ki tn/Clc) 7. nguoi sang lap dai quan sat 6 Palomar da phai quay ra thea thuan voi hang Corning 6 New York. hoi con Iron Illn voi khi . dang gili' ngoi vi la hai chiec kinh thien van quang hQC ve hOng ngo<. dinh Wilson tung I~ nai quan sat bau troi hang dau the gioi.li Ian nMt the giGi. Xac dinh 16c d(l gian no cua vO tru. Irong chai. T OC d¢ gian no nay phu hop voi Iy thuyet ve Vv No Lon. Edwin Hubble co nhung phat hien d(ll pha ve vO lru. Dai thien van dinh Wilson eLB VAT LV & TUOI TRE (Ttep theo trang bla 4) . Nghien cuu cac vu no sao sieu moi. dong thai.. My ve viec che tao mot guang cau duong kinh 200 inch lam tu mot hon hop thuy linh moi 11'1 yrex. dinh Wilson chUng kien kinh thien van 60 inch nay cua George EI!ery Hale dinh hinh cho thien van hoc hien d~i (nay dung de phan lo~i quang pho cac sao).

Nhung khi che tao hologram cua m(Jt vat phuc tap nao do dung lam tem bao dam thi rat kho bat chuoc de lam cho gi6ng het vi rat de dung anh sang cnieu vao de kiem tra co tai tao cuoc anh ba chieu cua vat phuc t<. dua ra trung bay r(Jng rai rat kh6 khan cho conq tac bao ve. Nhung neu trung bay bang anh chup ttu chi con lai hlnh anh hai chieu it hap dan.v. hang th$t rat de bi lam gia theo cac phuong phap sao chep quang hoc thong thuang.VAT LV & DOl SONG (77ep thea (rang 26) Hai song cung pha t6ng hop lai cho song co bien dQ cue dai (hinh tren) i Hai song ngU'<1cpha t6ng hop lai cho bien dQ cue ti6u (hinh dU'di) ung dung pho bien nhat.:'tnnhung rat phD bien cua holography la de chong lam gia. M(Jt ling dt.Jngrat don gi. Cac bao tang Ion da t<:IOra hologram cua nhQng tuqng nhu v$y de gui di cac noi. luu tru thong tin.. Nhieu tac pham ngh$ thu$t quy hi$n nay cOng cuoc trung bay theo each holography. Cac van giao thoa tren hologram thuc te la ghi tren hai chieu nhung lai chua duoc rat nhieu thong tin cua vat ba chieu. khach tham quan co the nhin truce mat. the tich de ghi thong tin co the rat nne so voi luang thong tin ghi duoc neu so sanh vdi cac each ghi thong tin pho bien hien nay. chieu sang va tai t<:IO hinh anh ba chieu l<. Hinh 2 iinh 1 IOh3 Chieu sang Hologram tao anh 3D . de ngam nghia. Do do dung phuong phap cua holography de ghi thong tin. Ghi thong tin theo phuong phap holography la mot hUdng di dang phat trien cua conq ngh$ thong tin hien d<. nhieu khi tuang do la tUQng th$t.. ro rang nhat la a trung bay bao tang my ihuar. nhin phia truce.mg dac biet cua holography la ghi nhan. sau V.li.lPdo hay khong? Quan tn. M(Jt buc tuqng dau ngubi Hy L<:Ipbtmg da each day hang nghin narn rat quy hiern. Thi cu cac tem dan de bao dam ta h(J chieu th$t.li nhu th$t. nhin hai ben. de luu IrQ thong tin.

rna ta thl. (Xem gll3i dtJp trang 26) rj. Bat 6 khoang each xa nhat ~ae du Tral Bat dang a VIen diem \ ral v6i Mat Trbi trong nam)? I .Tien hcinh thi nghi~m NHONG CHIEC KfNH THIEN VAN (tiep theo 6. Ma nut cao su hoi con chuye'n thcinh strang Xin ctvsc mUng b?n f)~ng Vii Hi~p.le hi¢n so Ian bam phu h9P sao eho ap sua: trong ehai du Ion de qua trinh dean nhiet dien ra ro rang nhung eOng khong duoc qua Ion lam bat nut ehai khong kiem scat dU9C. rna co the cOng kh6ng phai la nguoi dau tien dung kinh mien van len quan sat bau trot Nhung thiet ke cua chiec kinh tnieln van do ong che tao cho phep quan sat bau troi xa han bat ky ai iruoc do.lng lam thi nqhiern va the tich bam. T ai sao vao tam thang . roi nut eh~t bang mot nut eao su co luon khit mot van xe dap sao eho.com . ' IT' . + Lai d$y chat nut cao su VaG chai va bam them khi VaG ehai suang trong ehai nhanh chong tan ra.CM teo dl.l no sao sieu mol.LIJU y: Tuy thea the tieh chai su dl. HaN BAT cO AI KHAc £)0 BAN PHAI CHOI T6T .I va b6 trf thl nghi~m: Cho m¢t it eon VaG trong ehai nhua the tieh 1. NhOng phat minh cua 6ng da gay chan d¢ng chau Au thai do. Philadelphia. lap 9Ar THCS L~p Th?ch.' ' ' Viet Nam ta thbi tiet la nang nong nha~. Vinh PflUe da la nglJai giai dung va gili ve sam nM't ben se nh~n cuoc m¢t phBn qua cua CLB.BAN PHAI T1M Hn~U cAc QUY TAC CUA TRO CHOI. .' THf NGHI~M VUI TRONG HE Tao st/C1ng . tim ra vet den M~t Troi va xac minh cac pha cua Sao (Xem ti€p trang 26) mu trong ky truce) chai va ke't qua thi nghi~m: + Lae nhe chai nhua cho con bam deu IEmthanh ehai. And then you have to play better than anyone else" CAU H61 KY NAy P&Y CLUB www. Kinh thien van Galileo M¢t [rang hai chiec kfnh con Iqi eua Galile cfa auoc flung bay Ian dau tien ben ngoai Italy. Hinh 1. Galile kh6ng phai la nguoi phat minh ra kinh ihlen van.5 lit. Albert Eistein "You have to learn the rules of the game. hoi con I~i tro len trong suet. do d6 thanh can bang khi ca hai nqon g~p nhau 6 tronq tam. . + Bam khoanq 5 -10 Ian de tang ap suat khi trong chai nhua. Hay tu lam va giai thleh ket qua thl nghi¢m. ta thay hoi eon trong ehai S8 chuyen thanh suang rnu (Hinh1). 6ng ca quan sat M~t Trang. tim ra bon v¢ tinh cua Sao M¢c.6?= . quan sat mot Vl. de chiec g~y truot tren ngon tay thi diem g~p nhau euoi cung cua 2 ng6n lay chinh la tr9ng lam. Bieu nay co the giai thich bang luc rna sat giOa cac nqon tay voi g~y ph~ thu¢c vao khoang each III ng6n den tr9ng tam g$y.F gAp AN eAu HOI KY TRUOe Ta d~t chiec g$y len 2 dau nqon tay roi dua chunq toi gan nhau.yatlytuoltre. . . t?i Vi~n Franklin... .mg CI. Voi chiec kinh thien van ehe tao narn 1609 cua rnlnh. vA SAU . khi kh6ng bi 19tqua eha tiep xuc cua nut eao su va van xe. Keo manh de thao nut eao su rai khoi chai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful