Khóa h†c PhÆt pháp Âu châu Kÿ 24 tåi Birmingham - Anh quÓc

27/07 - 04/08/2012

Quš ThÀy C ô Ban Giám ThÎ (Bn Trc nht
(ThÜ®ng T†a Thích Giác Thanh T°ng Giám ThÎ)
Ngày 27/07/2012
ThÜ®ng T†a Thích Giác Thanh
ñåi ñÙc Thích Minh ñæng
ChÜ Ni
Ngày 28/07/2012
ñåi ñÙc Thích TÎnh Phܧc
ñåi ñÙc Thích NhÜ Tâm
ChÜ Ni
Ngày 29/07/2012
ñåi ñÙc Thích NhuÆn HÜÖng
ñåi ñÙc Thích NhuÆn H›
ChÜ Ni
Ngày 30/07/2012
ñåi ñÙc Thích Hånh ThÙc
ñåi ñÙc Thích Quäng Gi§i
ChÜ Ni
Ngày 31/07/2012
ThÜ®ng T†a Thích Giác Thanh
ñåi ñÙc Thích Minh ñæng
ChÜ Ni
Ngày 01/08/2012
ñåi ñÙc Thích TÎnh Phܧc
ñåi ñÙc Thích NhÜ Tâm
ChÜ Ni
Ngày 02/08/2012
ñåi ñÙc Thích NhuÆn HÜÖng
ñåi ñÙc Thích NhuÆn H›
ChÜ Ni
Ngày 03/08/2012
ñåi ñÙc Thích Hånh ThÙc
ñåi ñÙc Thích Quäng Gi§i
ChÜ Ni
Ngày 04/08/2012
Toàn Ban Giám ThÎ Tr¿c Nh¿t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful