INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD 5 Mengaplikasikan pengetahuan serta mengamalkan

kemahiran dan nilai sivik secara konsisten kea rah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. B1D4 Mengetahui kepelbagaiaan kaum di Malaysia BID4E1 Menyatakan jenis kaum di Malaysia 1. Guru meminta pelajar menyusun perkataan bagi menjawab soalan yang dikemukakan. 2. Pelajar menjawab soalan yang dikemukan oleh guru.

DESKRIPTOR

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

Soalan : Susun perkataan di bawah bagi menunjukkan contoh-contoh kaum di Malaysia. 1. L A E M U Y

2.

B

I

N

A

3.

D

A

K

Z

A A

A

N

4.

I

C

A

N

5.

N

D

A

I

I

BAND PERNYATAAN STANDARD

3 Mengetahui dan mamahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh malaksanakan kemahiran sivik dengan baik. B3D5 Mengekspresi cerita-cerita rakyat warisan pelbagai kaum. B3D5E1 Menceritakan semula cerita rakyat yang diketahui. 1. Guru membawa pelajar ke perpustakaan dan meminta setiap pelajar memilih satu cerita rakyat yang mereka minat. 2. Guru memberi arahan kepada pelajar untuk memahami dan menceritakan semula cerita rakyat yang dipilih di dalam kelas untuk kelas seterusnya. 3. Pelajar mengikut arahan yang diberikan oleh

DESKRIPTOR

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

guru. CONTOH ITEM Perkara-perkara yang dinilai : 1. Ketepatan dengan cerita asal 2. Kreativiti semasa bercerita 3. Keyakinan semasa bercerita

BAND PERNYATAAN STANDARD

4 Mengetahui, mamahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D5 Menghargai cerita rakyat pelbagai kaum. B4D5E1 Mengumpulkan koleksi cerita rakyat pelbagai kaum. 1. Guru membahagikan pelajar kepada 4 orang satu kumpulan untuk mencari cerita rakyat pelbagai kaum. 2. Guru memberitahu pelajar bahawa mereka boleh menulis atau menaip cerita rakyat tersebut. 3. Guru meminta pelajar mencatatkan nilai atau

DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

pengajaran bagi setiap cerita rakyat dan dibukukan mengikut kreativiti pelajar. 4. Pelajar diberi masa selama satu minggu untuk menyiapkan kerja yang diberikan. CONTOH ITEM Perkara-perkara yang dinilai pada koleksi cerita rakyat : 1. Tajuk buku 2. Pengarang 3. Pengajaran 4. Kekemasan 5. Hiasan

BAND PERNYATAAN STANDARD

5 Mengaplikasikan pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. B5D5 Mengekalkan warisan cerita rakyat. B5D5E1 Mempersembahkan koleksi cerita rakyat. 1. Guru membahagikan pelajar kepada 4 orang satu kumpulan untuk mencari cerita rakyat pelbagai kaum. 2. Guru meminta pelajar mempersembahkan poster

DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

cerita rakyat. 3. Guru memberitahu aspek yang perlu ada dalam poster adalah tajuk, gambar, dan nilai pengajaran. 4. Pelajar diberi masa selama satu minggu untuk menyiapkan poster mengikut kreativiti pelajar. CONTOH ITEM Perkara-perkara yang dinilai pada poster koleksi cerita rakyat : 1. Tajuk cerita rakyat 2. Nilai Pengajaran 3. Kekemasan 4. Hiasan

BAND PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

6 Mengaplikasikan pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbangkan ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. B6D5 Meneladani pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. B6D5E1 Mengamalkan nilai-nilai murni. 1. Guru membuat pemerhatian tentang nilai-nilai murni yang diamalkan sepanjang tahun oleh pelajar.

CONTOH ITEM

Memerhatikan pelajar tertentu dari segi: a) Sikap suka menolong guru/ kawan/ komuniti di sekolah. b) Menghormati orang lain c) Menghargai harta benda sekolah. d) Sentiasa bersikap positif. e) Bertanggungjawab. f) Jujur.

CONTOH INSTRUMEN

Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Tingkatan 1 TEMA 4

Bil . 1.

NAMA HO MAY CHEN

SEKOLAH SMK MARUDI, MARUDI

NO TELEFON 013-9451228

2.

SITI MARIAM BINTI YAHYA

SMK MERAPOK, LAWAS

017-9034028

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful