อธิบายความหมาย

ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน
‫تفسير سورة آل عمران‬
อายะฮฺ 95
วันอังคารท่ี 13 มกราคม 2551
ณ มัสญิดบ้านตึกดิน
www.islaminthailand.net

‫قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتّبِعُواْ مِّلةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا‬
﴾٩٥﴿ َ‫كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِي‬
95. จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)
ว่าอัลลอฮฺนั้นตรัสจริงแล้ว
ดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีมผู้หั
นออกจากความเท็จสู่ความจริงเถิด
และเขาไม่เคยอยู่ในหมู่ผู้ให้มีภาค(แก่อัลลอฮฺ)เลย
www.islaminthailand.net

95. จงกล่าวเถิด(มุฮมั มัด)
ُ‫ص َدقَ اللّه‬
َ ْ‫قُل‬
ว่าอัลลอฮฺนนั้ ตรัสจริงแล้ว
ดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทา
َ‫فَاّتبِعُواْ ِمّلةَ ِإبْرَاهِيم‬
งของอิบรอฮีม
ผู้หันออกจากความเท็จสู่ความจริงเ
‫حَنِيفا‬
ถิด
และเขาไม่เคยอยู่ในหมูผ่ ู้ให้มีภาค
(แก่อัลลอฮฺ)เลย
www.islaminthailand.net

َ‫وَمَا كَانَ مِن‬
َ‫اْلمُشْرِكِي‬

‫صدَقَ اللّه ﴾‬
‫﴿ ُقلْ َ‬
‫صدَقَ اللّه فِيمَا َأخْبَرَ بِ ِه وَفِيمَا شَرَعَهُ فِي الْقُرْآن ﴿‬
‫حمّد َ‬
‫أَيْ قُلْ يَا مُ َ‬
‫فَاتّبِعُوا ِملّة إِبْرَاهِيم حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ اْلمُشْرِكِيَ ﴾ أَيْ اِتّبِعُوا ِملّة‬
‫صلّى اللّه‬
‫حمّد َ‬
‫إِبْرَاهِيم الّتِي شَرَ َعهَا اللّه فِي الْقُرْآن عَلَى لِسَان مُ َ‬
‫عَلَيْهِ وَ َسّلمَ فَإِنّهُ الْحَقّ اّلذِي لَا شَكّ فِيهِ وَلَا مِرْيَة وَهِيَ الطّرِيقَة الّتِي‬
‫َلمْ يَأْتِ نَبِيّ بِأَ ْكمَلَ مِْنهَا وَلَا أَبَيْن وَلَا َأوْضَح وَلَا أََتمّ كَمَا قَالَ‬
‫تَعَالَى ﴿ ُقلْ إِنّنِي َهدَانِي رَبّي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم دِينًا قَِيمًا مِلّة‬
‫إِبْرَاهِيم حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِيَ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿ ُثمّ َأ ْوحَيْنَا‬
‫إِلَيْك أَنْ اِتَّبعَ ِملّة إِبْرَاهِيم حَنِيفًا وَمَا كَانَ ِمنْ اْلمُشْرِكِيَ ﴾‬
‫‪www.islaminthailand.net‬‬