DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN DUA

2011

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MODUL TERAS TEMA

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Aras 4-8. mekanik. Parcel E. fotokopi. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. . 62604 Putrajaya. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Blok E9.Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kementerian Pelajaran Malaysia.

KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Pengenalan MUKA SURAT v vi vii 1 2 2 2 2 3 4 5 29 Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi Matlamat Fokus Dokumen Standard DST Pelaksanaan DST Dokumen Standard Kurikulum Sains Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi v .

.

MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

rohani. vi vi . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. vii . dinamik.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

.

Komunikasi Kerohanian. 6. harmonis dan berakhlak mulia. 2. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. dan bersepadu. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. Untuk mencapai matlamat ini. emosi. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. rohani dan intelek. 3. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR . 5. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk 1 insan yang seimbang dari segi jasmani. Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan.PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. 4. seimbang. emosi. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah.

kemahiran saintifik. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. kemahiran dan nilai. dan kemahiran 2 berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. kemahiran berfikir. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. MATLAMAT Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. kemahiran serta nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. FOKUS Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:  Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I.KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan . kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I.

memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Sains Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains.  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains. DOKUMEN STANDARD Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. mengumpul. 3 . TMK dan RBT di Tahap II.Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:     menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian menggunakan TMK untuk mencari. Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:  Sains Hayat  Sains Fizikal  Sains Bahan  Bumi dan Sains Angkasa  Teknologi dan kehidupan Lestari . terdapat 2 Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. Reka Bentuk dan Teknologi Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis.

. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&p DST setahun. Jika sekolah mempunyai kekurangan dalam prasarana. Sebagai contoh guru boleh membawa komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau bahan-bahan digital. agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu dan TMK ialah 12 waktu. TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT. Dalam p&p DST diperuntukkan nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktu untuk TMK. Dicadangkan. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST. 4 Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan TMK dalam elemen Sains. kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan. guru boleh menggunakan komputer riba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST dan memastikan murid belajar menggunakan komputer secara bergilir-gilir. guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Sebagai contoh yang lain. Guru perlu mengolah P&P supaya TMK dapat digunakan. murid membuat uji kaji di bilik Sains. Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sains menggunakan TMK.   menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif PELAKSANAAN Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan sebanyak 60 minit seminggu. Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun. Sekiranya kemahiran ini masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain.

RIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS .

.

KANDUNGAN Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pentaksiran Organisasi Standard Kurikulum Sains Sains Hayat Manusia Haiwan Tumbuhan Sains Fizikal Terang dan Gelap Teknologi dan Kehidupan Lestari Asas Teknologi 7 MUKA SURAT 9 9 10 11 16 17 17 18 20 21 23 24 25 26 27 .

.

5. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. Meningkatkan daya kreativiti murid. emosi dan jasmani. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 9 MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. 7. minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif.PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. Fizik dan Sains Tambahan. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. Kimia. 6. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunan negara. 2. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. 3. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih umum. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan. 4. rohani. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains. . Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis. dari segi intelek.

Berkomunikasi Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. lisan. graf. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. saiz. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. rajah atau model. memilih. pendengaran. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Mendefinisikan secara operasi Mengelaskan Mengawal pemboleh ubah Mengukur menggunakan nombor 10 . pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Menerima. sentuhan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. berat dan jisim dengan masa. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. isipadu. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. arah. bentuk. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan. jadual. Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Meramalkan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas.

Mengeksperimen Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara berikut:      Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis. mengumpulkan data. Setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid.Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. peralatan dan bahan sains dengan tepat. Salah satu objektif sistem 11 . Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi. Melakar spesimen.mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu.

kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. sifat. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat kesimpulan Membandingkan dan membezakan Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut: Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. masa. Mengumpulkan dan mengelaskan Membuat urutan Menghubungkait -kan Membuat inferens Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Meramalkan Mengitlakkan Mengesan kecondongan 12 . Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masingmasing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut: Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. sifat. Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. bentuk atau bilangan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

Mensintesiskan Membuat hipotesis Membuat keputusan Menganalogikan Menyelesaikan masalah Mereka cipta Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. 13 . kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. lukisan atau artifak. rasional. keadaan atau gagasan dalam minda. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. konsep. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan.Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. adil dan saksama.

1999). KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. KBSB diperkenalkan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses Sains adalah seperti berikut: 14 . Untuk menguasai kemahiran proses Sains. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. kreatif. 5.Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Kemahiran Berfikir Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran Sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. 3. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam Sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. analitis dan sistematik. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 4. Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kritis  Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan  Menyusun mengikut keutamaan  Menganalisis  Mengesan kecondongan  Menilai  Membuat kesimpulan Kreatif  Menjanakan idea  Menghubungkaitkan  Membuat inferens  Meramalkan  Membuat hipotesis  Mensintesiskan  Mengitlakkan  Membuat gambaran mental  Menganalogikan  Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis.

Kemahiran Proses Sains Memerhati Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Kemahiran Proses Sains Mendefinisi secara operasi Kemahiran Berfikir Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mengelaskan Mengawal pemboleh ubah Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Membuat hipotesis Meramalkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Mengeksperimen Berkomunikasi 15 .

16            Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Walau bagaimanapun. Menghayati dan mengamalkan. Sistematik. Luwes dan berfikiran terbuka. jujur dan tabah. Dalam standard kurikulum ini. Bersifat objektif. Memberi perhatian serta respons. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali. Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:     Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Berfikiran kritikal dan analitis. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan. dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Baik hati dan penyayang. Berfikir secara rasional. standard pembelajaran untuk domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. cermat. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. bekerjasama.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Menghargai sumbangan Sains dan Teknologi. Berani mencuba. Bekerjasama. Adil dan saksama. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran Sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran Sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:          Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Yakin dan berdikari. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Guru digalakkan . Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri-Penemuan Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. sains 17 teknologi dan masyarakat. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri-penemuan ini. . kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. pembelajaran konstekstual dan pembelajaran masteri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Namun perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:   Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Penerapan Unsur Patriotisme Standard kurikulum Sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. konstruktivisme.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. simulasi. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Pembelajaran Masteri Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan. Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. 18 Pendekatan Sains. . Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam kurikulum standard ini. Dalam pembelajaran kontekstual. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. sikap dan nilai yang dihasratkan. kemahiran. kebolehan dan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh pengetahuan. projek. Murid berpeluang bekerjasama. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan standard kurikulum. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya. Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. penggunaan sumber luar bilik darjah. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan masyarakat. perbincangan. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains.  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. teknologi dan masyarakat. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. kaitan di antara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan.

aktiviti mengumpul dan mentafsirkan data. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan. 19 Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah:  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen . Murid akan dapat membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. permainan atau penggunaan model. dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru.Menentukan kaedah menganalisis data  Melakukan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan Dalam kurikulum standard ini. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. data yang boleh diukur. penyelesaian masalah dan lain-lain. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan .Menentukan langkah menjalankan eksperimen . projek. kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.Mengawal pemboleh ubah . Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar.Menentukan kaedah mengumpulkan data .Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. . Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir. bagaimana menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Dalam main peranan.

20 aktiviti seperti simulasi. Hasil penilaian di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. radio. . Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo.Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. muzium. pusat sains. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. Semasa penyelesaian masalah. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Hasil projek dalam bentuk laporan. komputer. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut:      Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Jalankan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sains. Penggunaan teknologi seperti televisyen. internet perisian komputer. institut penyelidikan. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. menyeronokkan dan bermakna. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. PENILAIAN Penilaian di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari.

Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. kemahiran berfikir. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. Sungguh pun begitu. kemahiran saintifik. Sains Hayat. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan. Sains Hayat. Secara am. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari.Beberapa kaedah penilaian dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi keenam-enam tema tersebut. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Sains Bahan. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. 21 . bukan hasil akhir yang diperoleh. Sains Bahan. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Sains Fizikal. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik. Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Sains Fizikal. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5 disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.

Reka Bentuk & Teknologi (RBT). Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis.tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domain afektif. kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. 22 . Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). kritis. Tema ini menggabungkan elemen Sains. Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. Selain daripada itu. kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan. elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains.

4 Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia. 1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup. 1. Murid boleh: 1. MANUSIA STANDARD PEMBELAJARAN 1. penulisan atau lisan.2 Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia.3. tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan. TMK.1. TMK.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz.3 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga. 1.SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN 1. air.3.5 Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan tersebut dipilih. air. membantu tumbesaran dan membantu menjaga kesihatan. penulisan atau lisan. 1. 23 . 1.1 Menerangkan makanan.1. Murid boleh: 1.2.1.2 Menghargai keperluan asas yang ada. 1.3.2.3 Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia. 1.1. Murid boleh: 1. 1. 1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. udara dan tempat perlindungan. tinggi dan berat.2 Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz. 1.

4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. Murid boleh: 2.1.STANDARD KANDUNGAN 2. lubang.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang.3 Memahami tumbesaran haiwan. kandang. 24 . reban. 2. 2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan. 2. HAIWAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. tumbuhan dan haiwan lain. 2. makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.3. dalam tanah dan di celah batu atau kayu. 2. 2. gua.3.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja. 2. penulisan atau lisan.1.2.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.1. air.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid boleh: 2.1.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. TMK.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan. 2. 2.1.3.1. 2. atas pokok. 2.3.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia. Murid boleh: 2.di dalam air.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita. udara dan tempat perlindungan.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.

2. Murid boleh: 3.4. berenang. 3. burung terbang. 2. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan.3 Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan.4. semut merayap. Murid boleh: 3.2.4.1. merangkak. 3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 2. terbang.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.4. merayap.1 Memahami keperluan asas tumbuhan.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur.2 Menaakul kepentingan air.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup. TUMBUHAN 3. 3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3. berlari dan melompat.1. kuda berlari dan katak melompat. siput babi mengengsot. mengengsot.2 Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan berenang. kura-kura merangkak.1. 3. lembu berjalan. 2. TMK.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. ular menjalar. 2. penulisan atau lisan. TMK. TMK. penulisan atau lisan.4 Memahami pergerakan haiwan.2. Murid boleh: 2. penulisan atau lisan. 25 . udara dan cahaya matahari. menjalar.

1 Mencipta permainan bayang-bayang. 3. 4. 26 . SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN 4.1.1.1.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia.3. 4. TERANG DAN GELAP STANDARD PEMBELAJARAN 4.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. lampu. penulisan atau lisan. 4.1.3. 4. TMK. Murid boleh: 4. lampu suluh dan api.3. 4. penulisan atau lisan.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan.2. Murid boleh: 3. TMK. Murid boleh: 4.1.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang pembentukan bayang-bayang.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti.3 Memahami tumbesaran tumbuhan.

1. Menceritakan hasil binaan secara lisan.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar.1.1.7 5.1.1.2 5. Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar.1. Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 27 . Menyimpan komponen yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN 5. Membuka hasil binaan mengikut urutan.8 Membaca dan menerangkan manual.1 5. Murid boleh: 5.5 5.6 5. Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas.4 5.1.1. ASAS TEKNOLOGI STANDARD PEMBELAJARAN 5.3 5.

.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 29 .

30 .

KANDUNGAN Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah Matlamat Objektif Fokus Perancangan Kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi TMK dalam Kurikulum Integrasi TMK dalam Kurikulum TMK sebagai Mata Pelajaran Perkakasan dan Perisian Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR Pentaksiran Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah Tahap I: Tahun 2 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains MUKA SURAT 33 33 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 41 42 44 46 49 53 61 63 31 .

Contoh Modul Pengajaran TMK dan TMK Merentas Kurikulum Tahun 2 Lampiran 2: Modul Pengajaran: Dunia Sains dan Teknologi: TMK Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains danTeknologi: Sains Lampiran 4: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran 5: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Lampiran 6: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Lampiran 7: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Lampiran 8: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Lampiran 9: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Lampiran 10: Contoh-contoh Simulasi Lampiran 11: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi 65 67 69 71 73 74 75 76 78 79 80 32 .

STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vi. Tahun 5 dan Tahun 6). Pada Tahap II (Tahun 4. Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. ii. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mencari. menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK. Tahun 2 dan Tahun 3). Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. v. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari. Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. murid akan dapat: i. FOKUS Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. iv. 33 vii. . Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. memproses dan menggunakan maklumat. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK. Pada Tahap I (Tahun 1. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Oleh itu. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. iii. mengumpul. menghantar. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah. kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. menyimpan. MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh. fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. memproses. mendapatkan semula. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan.

Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Pada masa yang sama Standard Kurikulum TMK menekankan pengintegrasian pengetahuan. dan keselamatan penyebaran maklumat. b. c. penerokaan dan pencetusan idea. menggunakan dan berkongsi maklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan pembelajaran. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. kemahiran dan nilai. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. mengumpul. memproses. 34 . kerjasama dan akauntabiliti. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal. hormat. Konsep. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin.   Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepada objektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran.PERANCANGAN KANDUNGAN Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul (Bahagian) seperti berikut:   Modul Pemilihan dan Pengaplikasian Sumber TMK TMK dalam Pengurusan Maklumat TMK dalam peningkatan produktiviti dan kualiti pembelajaran Penggunaan TMK dalam kreativiti dan inovasi Penerangan Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari. Penyiasatan. tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab. fakta dan terminologi TMK. kreatif dan reflektif. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat.

3. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK. 3. menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumat diperlukan. 2. 3.0 Memilih dan bersesuaian mengaplikasikan sumber TMK yang 2.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang digunakan.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan. 4. 4.0 Menggunakan TMK untuk mencari. memproses dan menggunakan maklumat mengumpul.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab dalam TMK.4 Memahami.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK. 1. 3.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Murid akan dapat: 1.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian 4. 1. 35 .4 Memilih sumber TMK yang sesuai.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid. 1.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat Murid akan dapat: 4. 2.KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai. Murid akan dapat: 3.2 Menentukan maklumat yang diperlukan. menggunakan. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK. 2. Murid akan dapat: 2.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). 2. 4. Terdapat tujuh Standard Kandungan.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK.

0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Murid akan dapat: 6. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 7.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan. dan menilai penyelesaian.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya. Untuk menjayakan perkara ini. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian. murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh dikuasai dalam konteks pembelajaran. 5.5. membangunkan strategi penyelesaian. dengan memperoleh kemahiran ini. 7. Kedua.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut. 7. murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan maklumat secara kreatif dan inovatif idea dan Murid akan dapat: 7.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Murid akan dapat: 5. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan. murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. 6. 5. 36 . 6.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru. 5.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat. 7.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru. Pertama. 6.

37 . Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. Dengan menggunakan TMK. hamparan elektronik. pangkalan data. kamera dan video digital serta projektor LCD. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM. Sumber pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar. Bagi Tahap II. Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK. DVD-ROM. Sebagai contoh. menarik dan seronok. semasa murid Belajar MENGENAI TMK. Murid akan belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer. pengimbas.  Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. persembahan. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai maklumat daripada CD-ROM.  Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. melayari Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan mereka. pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. Belajar MENGENAI TMK Isu-isu sosial dan etika Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemproses kata. DVD-ROM. mesin cetak. STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. grafik dan pengaturcaraan. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. Internet dan perisian khusus. Semasa proses ini. Bagi Tahap I. TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan.

Linux dan Sistem Pengoperasian Mac  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player). TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap II. Kemudahan Internet  Talian akses Internet SchoolNet. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah. KPM Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. Tiga pendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini iaitu: a) Belajar MENGENAI TMK b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu. Perkakasan di Makmal Komputer  Pelayan  Komputer (PC) guru  Komputer (PC) murid  Pengimbas  Mesin Cetak  Kamera dan Video Digital  Mikrofon dan pembesar suara b. PERKAKASAN DAN PERISIAN Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut: a. Rangkaian dan Internet. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. Pendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklah bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid.INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM Pengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. Pangkalan Data. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. Melalui penggunaan TMK. Multimedia. Perkakasan untuk guru  Komputer riba  Projektor LCD c. murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang berteraskan Sistem Komputer. Perisian  Perisian Sistem Pengoperasian Windows. Pengaturcaraan. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator d. 38 .

Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut: a. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan. pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang. Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. b. murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri. murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan atau sajak. Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. Dalam kad ucapan. kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed). Projek ditakrifkan sebagai tugasan. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK. berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. c. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. mampu mengakses sendiri. Kadar Kendiri (SelfPaced). Dengan adanya TMK. Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada 39 pembelajaran berpusatkan murid.PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. pendapat. menginterasikan pelbagai disiplin ilmu. Integrasi TMK boleh diimplementasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. . Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri. Belajar MENGENAI TMK. Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran.

Maka untuk mengatasi masalah itu. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. murid juga dapat mengalami. kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. tayangan video. terlalu mahal. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data. h. murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu masalah pada peringkat awal. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. cari kaedah penyelesaian. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. Sehubungan itu. murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. kemahiran. Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan. perisian kursus. Sebagai contoh. 40 Murid dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. Selain itu. Melalui aktiviti seperti eksperimen. demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3D Modeling. Murid perlu kenal pasti masalah. f. permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. e. mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Penyelesaian Masalah Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku disekeliling. TMK merupakan . Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif. Dalam konteks TMK.d. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat. nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam p&p. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. g. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. Inkuiri-Penemuan Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. maklumat dan pengetahuan. Dengan menggunakan perisian aplikasi.

Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan. Pembentangan tugasan atau projek. Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. Jadual 1 menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Komunikasi. 3. Tunjangtunjang tersebut adalah seperti berikut: 1. 2.   Komunikasi   Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua tunjang dengan membuat perancangan yang rapi. 41 . Manakala.alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah. 5. kajian masa depan dan simulasi. Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi. 6. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Tunjang  Aktiviti Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemproses kata seperti MS Word. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya. Memuat turun perisian komputer secara percuma seperti Basic Mouse Skill dan Animated Beginning Typing bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. Murid boleh memasukkan imej untuk mengukuhkan karangan supaya lebih menarik. PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. Komunikasi Kerohanian. 4. Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian.

Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan. Jadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian. Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. PENTAKSIRAN Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK. kemahiran dan nilai. Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan. MS Access dan Paint). kamera atau video kamera digital dan Internet. Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. MS PowerPoint. Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih. Tunjang Kerohanian. perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word. perisian persembahan.  Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. Tunjang  Aktiviti Pembelajaran Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan. Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian. MS PowerPoint dan Paint). Penggunaan e-mel dan laman sosial web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. dan buku skrap atau projek folio digital.  Menggunakan perisian pemproses perkataan. Sikap dan Nilai Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika  Aktiviti Pembelajaran  Membuat karangan dan bercerita menggunakan video atau gambar. 42 Keterampilan Diri Kemanusiaan  . MS Excel. perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word.

Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka secara kreatif dengan berbantukan komputer. Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan. Selain itu. Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 12). Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan. bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan. teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas.Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam p&p TMK: a. d. Rubrik Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan. Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. . Anekdot Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 9). Kriteria seperti 43 reka bentuk visual. Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8). Persembahan Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. kandungan. kandungan. Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 11). Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman. b. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10). kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. e. c. kemahiran dan nilai. Kuiz dan Ujian Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari. Ia dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. reka bentuk visual.

Simulasi Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh digunakan seperti perisian permainan. Dalam aspek pentaksiran simulasi berbentuk main peranan. Pentaksiran simulasi boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan. mengumpul. membolehkan murid belajar mengenai perkakasan komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti kotak. main peranan dan penggunaan model. Portfolio Dokumentari merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. tin dan tali untuk membina sebuah model komputer. Portfolio Kerja Harian merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. pengetahuan dan nilai. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 13). Portfolio Hasil Terbaik merupakan hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan model. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK dalam KSSR iaitu murid:  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika  memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian  menggunakan TMK untuk mencari. Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek kemahiran. murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip perkataan. g. Portfolio Dokumentari dan Portfolio Hasil Terbaik. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 14 dan 15). Portfolio Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah.f. di mana murid diukur bagi kemahiran menggunakan tetikus. STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN DAN STANDARD Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam TMK seperti Portfolio Kerja Harian. Contoh perisian permainan seperti Go 44 Tidy dan Basic Mouse Skill. kemahiran dan nilai pembelajaran TMK. memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat  menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran  menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif . Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid.

Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalam Standard Kurikulum TMK. Oleh yang demikian Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standard Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6). kemahiran dan nilai. pada Tahap II. Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah. 45 . Walau bagaimanapun. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajar Mengenai TMK.Standard ini disusun mengikut pengetahuan. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran.

6 2.3 1. Melancar dan menutup perisian grafik. pemproses kata atau persembahan (Paint. Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.3 1.5 2.2 2.4 Membentuk jadual 3 lajur x 2 baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (MS Word).3 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret serta menyalin dan tampal.2 Menggunakan kekunci anak panah. 2. 2.6 Menaip teks dan menyisipkan imej ke dalam jadual. Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. Backspace dan Delete.6 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mematuhi peraturan makmal komputer. 2. MS Word atau MS PowerPoint). Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks semasa berkomunikasi dalam talian. Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. 2. Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. .4 2. Spacebar. 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2. unit sistem).3 2.2 1. Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab.1 1.1 2.5 Menambah lajur dan baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (MS Word). Standard Kandungan 1. 2.4 1. Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer. Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika mencetak dokumen.2 1. Menyatakan fungsi kekunci Enter. turn off) mengikut tatacara yang betul.4 Standard Pembelajaran Tahun 2 Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan bersih. Menghidupkan dan mematikan suis komputer (turn on.1 1.5 1. Menggelakkan pembaziran ketika menggunakan peralatan TMK. Caps Lock dan Shift. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. 46 1.KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP I: TAHUN 2 Standard Pembelajaran TMK Tahun 1 disertakan bersama Standard Pembelajaran Tahun 2 sebagai rujukan kepada guru untuk mengetahui standard yang telah dicapai oleh murid pada Tahun 1. tetikus.1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada kekunci rumah di papan kekunci. Menghargai hak cipta orang lain. papan kekunci.

2.5 3. pemproses kata atau persembahan (Paint.3 Mengintegrasi maklumat dalam perisian pemproses kata (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint).11 Mencetak dokumen dalam dua salinan. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. mengumpul dan menyimpan maklumat.3 3.11 2. Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. MS Word atau MS PowerPoint).10 2. Mencari imej menggunakan enjin carian. 3. Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemproses kata (MS Word). Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej.1 Mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. imej dan audio dengan menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint).9 2. Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). 2. 3. Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. 2. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet.2 3.Standard Kandungan 2. 2.2 Mengekstrak.7 2.1 3. Menyimpan imej daripada laman web. Menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.8 Menghasilkan persembahan yang mengandungi elemen teks.0 Menggunakan TMK untuk mencari.13 3.4 3. . Mencetak dokumen. 47 Standard Pembelajaran Tahun 2 2. mengumpul.8 Standard Pembelajaran Tahun 1 Membuka dan menyimpan fail grafik.12 2.7 Menukar warna fon dengan menggunakan pemproses kata (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint). memproses dan menggunakan maklumat 3.10 Menukar latar belakang dalam perisian persembahan (MS PowerPoint).9 Menggunakan transisi slaid dalam persembahan dengan menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint). 2.

pemproses kata (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks. Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. imej.1 48 . Menggunakan perisian grafik (Paint).1 Mengubahsuai hasil kerja sedia ada dengan menggunakan jadual.1 Membentangkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word atau MS PowerPoint).1 7. audio dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian.2 Standard Pembelajaran Tahun 1 Menyampaikan idea menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint). 6. Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM. 7.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 4.1 5. 6.1 Berkongsi idea dengan menghantar dan membalas e-mel kepada seorang penerima. 5. Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7.1 Menghasilkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian untuk menyampaikan idea baru.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 6. Standard Pembelajaran Tahun 2 4. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 5.Standard Kandungan 4. MS PowerPoint. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.1 4.

0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2. Menghidupkan dan mematikan suis komputer (turn on. 2. Menghargai hak cipta orang lain.9. MS PowerPoint). Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK. 2. 2.0. Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. unit sistem). 2. 2.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.1.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemproses kata (MS Word). Pilih Standard Kandungan.12 Mencetak dokumen. 2. 2.7 Membuka dan menyimpan fail grafik. pemproses kata atau persembahan (Paint. Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer.6.12 dan 7. tetikus. dokumen pemproses kata atau persembahan (Paint. 2.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej.9 Menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.2 1.3 1.4 1. Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter.8. papan kekunci.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). 2. MS Word atau MS PowerPoint). Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK.6 Melancar dan menutup perisian grafik . 2. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Standard Kandungan 1.2 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mematuhi peraturan makmal komputer.BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI? Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan. 2. Backspace dan Delete. 2. 2.1 2. turn off) mengikut tatacara yang betul. 2. MS Word. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2.7.5 Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Kandungan yang dipilih Standard Pembelajaran yang dipilih 49 .5 1. Mengenal pasti Standard Kandungan 2. 2. 1. 1.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.0 dan 7. Spacebar. Langkah 2: Kenal pasti Standard Pembelajaran.1 1.6 2.

0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran. Standard Kandungan yang dipilih Standard Pembelajaran yang dipilih 1. MS PowerPoint. 7. Modul Pengajaran: .2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. pemproses kata (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks.1 4. Mengenal pasti Standard Kandungan 2. 6.0 Menggunakan TMK untuk mencari. Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK dalam Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi.1 3.4 3.2 3. mengumpul. Menyimpan imej dari laman web. memproses dan menggunakan maklumat 3. Mencari imej menggunakan enjin carian.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio.Elemen TMK. 5.3. 50 .5 4. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).1 Menggunakan perisian grafik (Paint).0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6. 4. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 7.3 3.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 5.

Modul pembelajaran murid.7. Terdapat dua cara menyisip gambar: a. 2. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej. 2.6. Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a. 51 Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: .ELEMEN TMK Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Penerangan: 2.0 dan 7. Menyimpan hasil kerja 4. 2. Menyisip gambar daripada folder di My Picture 7. guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon. 2. 2. murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word). Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas.9. 60 minit (2 waktu) 1. 3. Menukar fon b. Menukar saiz c.12 dan 7.0 2.CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MODUL PENGAJARAN: .1 Dalam pembelajaran ini. Dengan menggunakan MS Word. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka.8. 6. 1. 3. Menyisip gambar daripada Clip Art b. Tunjuk cara menyisip gambar. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca. 5. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja. Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar. 2. Imej dalam folder My Picture di komputer murid.

Menyimpan 2. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan. Menyisip gambar d. fon dan imej yang mereka minat. Menukar saiz fon c. Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan. Pentaksiran: Kaedah Anekdot 1. Menukar fon b. Pengayaan: 52 .8. Murid juga boleh diajar menukar warna fon. Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini. 9. Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a.

CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: - MARI BELAJAR MS POWERPOINT - ASAS PENGATURCARAAN

53

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Tempoh: 1 120 minit (4 waktu)

Standard Kandungan: 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Standard Pembelajaran: 7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint), pemproses kata (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. Pentaksiran:    Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint. Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif. Murid dapat menyimpan hasil kerja. Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. (Gambar yang mengandungi imej, teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik, kenapa ia menarik? (kesesuaian teks, imej dan ciri-ciri seperti warna, saiz, kedudukan, susun atur). o Jika tidak menarik, kenapa? (lihat kesesuaian teks, imej,dan ciri-ciri seperti warna, saiz, kedudukan, susun atur). 2. Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan. 55

Fasa Persediaan

Murid menghasilkan persembahan. 3. 4. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. warna dan latar belakang. Perkembangan Aktiviti 3: 1. Murid menaip teks pada slaid. Murid cuba jaya kesesuaian imej. 2. 3. Murid menentukan imej. Murid menyimpan hasil kerja. 56 . 4. Tindakan Aktiviti 4: 1. 5. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan.Imaginasi Aktiviti 2: 1. teks. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. Murid menyisip imej pada slaid. 2. Murid menunjukkan hasil persembahan. Guru memberi tajuk persembahan. teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif. 3. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. 6. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk.

mendapatkan makanan dan berpatah balik. Standard Pembelajaran: 5. Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik. Pentaksiran:    Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif.TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Tempoh: 4 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 5.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. 7.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 57 . 7. Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan.1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.

Ikan makan 58 . Ikan berhenti 7. 2. Ikan bergerak ke kiri 6. Ikan berhenti 3. Ikan bergerak ke kanan 2. Ikan pusing 5. Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2. Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium.  Ikan makan mangsa. 3. Guru memberi beberapa soalan untuk meransang murid.Fasa Persediaan Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. 1. Ikan makan 4.  Ikan mencari makan. Contoh:  Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan. Imaginasi 1. Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.

Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan. Mula Ikan bergerak ke kanan kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 59 .4.

Tindakan 1.Perkembangan 1. 4. Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat. Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. 2. Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan. 3. Contoh projek seperti gambar rajah di bawah: 60 . 5. Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina. Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina. 2.

ELEMEN SAINS 61 .DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: .

.

2.LAMPIRAN 1 MODUL PENGAJARAN: TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: SAINS Standard Kandungan Sains: Standard Pembelajaran Sains: Standard Kandungan TMK: 4. Tempoh Masa: Bahan p&p: Kreativiti: Nota: 1. 2.0 Standard 2.1. 63 .1.9. Modul Pembelajaran murid MS Word. Dalam pembelajaran ini.2.12 dan 7.1 Pembelajaran TMK: Penerangan: Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka.1.8.7.2. 2. Persembahan MS PowerPoint tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran.0 dan 7. Gambar tumbuh-tumbuhan. murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word). 120 minit (4 waktu) 1. Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif. 2. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan.6. 4. 2.1.2. 2.1. 4. 3. 4. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman.5 dan 4.dan 4. Folder ini diletakkan di dalam folder My Documents.

kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut:  Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. murid perlu belajar mengenai Print Preview. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Documents. Memaparkan gambar tumbuh. daun. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. 3.  Menyimpan dokumen Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. 3. batang dan akar)  Melancar MS Word  Menyisip imej  Menaip perkataan menggunakan Text Box. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz.2. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. bunga. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. 64 . 4. buah. 2. Kaedah Rubrik 1.tumbuhan seperti bunga raya. Untuk aktiviti mencetak. dahan. Cadangan Aktiviti: 1. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. fon dan imej yang mereka minati. Pentaksiran: Pemulihan: Pengayaan: PROJEK KELAS: 1.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .TMK .CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK DAN MERENTAS KURIKULUM TAHUN 2: .DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .SAINS 65 .

.

Mereka juga akan belajar bagaimana menaip menggunakan jari yang betul melalui permainan Letter Jumpers. 4.LAMPIRAN 2 MODUL PENGAJARAN: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: TMK Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Penerangan: 1.0 1. 2. Tempoh Masa: Bahan p&p: Nota: 67 . sederhana dan tinggi 60 minit (2 waktu) 1. Modul Pembelajaran Menggunakan Papan Kekunci. 3. Perisian ini digunakan untuk menunjukkan cara menaip dengan menggunakan kedudukan jari yang betul. Perisian Animated Beginning Typing perlu ada di dalam semua komputer murid atau pelayar. murid akan belajar menggunakan kedudukan jari yang betul di atas papan kekunci. Permainan ini membolehkan murid belajar menaip dalam 3 peringkat iaitu asas. Modul Pembelajaran Menggunakan Papan Kekunci disediakan untuk memperkenalkan murid kepada permainan Letter Jumpers sahaja. Papan kekunci 1.0 dan 2.1 Dalam modul ini.my/bpk/. 2.gov. Perisian Animated Beginning Typing ialah perisian shareware. 3. Guru digalakkan menggunakan perisian menaip lain yang sesuai dengan murid.1 dan 2.moe. Modul dan perisian Animated Beginning Typing akan menggalakkan murid menggunakan papan kekunci dengan betul. Perisian Animated Beginning Typing. Guru perlu meneroka tutorial perisian Animated Beginning Typing terlebih dahulu. Murid diperkenalkan dengan kedudukan jejari dan cara menaip yang beranimasi. Murid akan diperkenalkan kemahiran menaip bermula dari aras rendah hingga ke aras yang lebih tinggi. Permainan Letter Drill dan Flying Letters yang terdapat di dalam perisian ini membolehkan murid mencubanya sebagai aktiviti lanjutan atau pengukuhan. Perisian ini boleh dimuat turun dari laman web BPK di http://www. 5.

Manakala. Pengayaan: 68 . Murid memulakan permainan Letter Jumpers.Cadangan Aktiviti: 1. Murid yang berperanan sebagai kekunci abjad akan berdiri dan murid yang berperanan sebagai jari akan duduk. 2. Pemulihan: Murid yang belum kenal abjad akan mengulang permainan Typing Tutorial dengan bimbingan guru atau rakan. Pentaksiran: Kaedah Simulasi: Main Peranan Murid secara bergilir memainkan peranan sebagai kekunci rumah (ASDF dan JKL. 5. Murid ditunjukkan cara meletakkan jari di atas kekunci rumah. Murid yang berperanan sebagai jari abjad yang disebut akan berdiri. Murid ditunjukkan cara membuka perisian Animated Beginning Typing yang terdapat pada komputer. Murid mengetuk papan kekunci. Murid mencuba permainan ke peringkat yang lebih tinggi iaitu Letter Drill dan Flying Letters yang terdapat di dalam perisian Animated Beginning Typing. Guru menyebut satu abjad daripada kekunci rumah. Melalui permainan Typing Tutorial. 3.) dan jari. 4. guru mendemonstrasikan kedudukan baris rumah dan jari yang betul. murid yang berperanan sebagai kekunci abjad yang disebut pula akan duduk. Nama jari Jari telunjuk Jari hantu Jari manis Jari kelengkeng Jari kiri Kekunci F Kekunci D Kekunci S Kekunci A Jari kanan Kekunci J Kekunci K Kekunci L Kekunci .

Ini untuk mengelakkan pembaziran kertas.2 2. Murid akan belajar menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) untuk menyisip imej haiwan mengikut kelas pemakanannya dari My Picture atau Clip Art. 120 minit ( 4 waktu ) 1. 2. 2.11. Pastikan murid menggunakan fitur Print Preview untuk pralihat cetak.5. 2.7 2. 5.14.0 2. Murid menghasilkan buku skrap digital mengenai haiwan dan pemakanannya menggunakan MS Word dengan format fon yang pelbagai dan menyisipkan imej dari My Picture atau Clip Art. Murid juga dapat membuat pengelasan mengenai haiwan dan pemakanannya dengan menggunakan jadual.1. Modul pembelajaran TMK Merentas Teras Tema: Sains .1 Murid mengenal pasti jenis haiwan dan makanannya.Alam Haiwan. Tempoh Masa: Bahan p & p: Kreativiti : Nota: 69 .6. 1.1.LAMPIRAN 3 MODUL PENGAJARAN: TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: SAINS Standard Kandungan Sains : Standard Pembelajaran Sains: Standard Kandungan TMK : Standard Pembelajaran TMK : Penerangan: 2. Satu folder yang mengandungi pelbagai imej haiwan dalam My Picture di komputer. 2. 2.2.0. 5. Murid akan mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan. Carta. kad gambar atau persembahan MS PowerPoint tentang pelbagai jenis haiwan dan pemakanan.

Kaedah Kuiz 1. 6. baris 1: jenis makanan b. 3. Di dalam lajur 1. kad gambar atau persembahan MS PowerPoint. baris 4: haiwan dan tumbuhan 8. Guru memperkenalkan pengelasan makanan iaitu tumbuhan sahaja. haiwan sahaja dan. haiwan dan tumbuhan. 5. Di dalam lajur 1.Cadangan Aktiviti: 1. 4. Murid diajar cara untuk menambah 1 lajur dan 1 baris serta menaip perkataan berikut: a. Di dalam lajur 1. Di dalam lajur 2. Murid digalakkan mencetak hasil kerja mengikut kumpulan. baris 3: tumbuhan sahaja b. 2. Murid menyisipkan imej haiwan dari My Picture atau Clip Art yang berkenaan dengan pemakanannya di dalam jadual. baris 1: gambar haiwan c. Murid diminta memilih dan memasukkan imej 3 jenis haiwan dan pemakanannya dalam bentuk jadual 3 lajur dan 2. Murid menyebut jenis makan haiwan apabila guru menunjukkan gambar haiwan tersebut. murid akan menyatakan nama haiwan dan pemakanannya. Murid menulis kategori haiwan mengikut kelas pemakanannya dalam lembaran kerja yang terdapat di dalam Modul Pembelajaran. 9. Di dalam lajur 1. Guru membimbing murid membina jadual 3 lajur x 2 baris menggunakan MS Word. Murid menaip : a. Berdasarkan gambar yang dipaparkan. Pamerkan pelbagai gambar haiwan dan pemakanannya dengan menggunakan carta. Murid bekerja secara individu atau berpasangan untuk mengelas haiwan mengikut pemakanannya ke dalam jadual di papan hitam atau di kertas mahjung. baris 2: haiwan sahaja 7. Pentaksiran: Pemulihan: Pengayaan: 70 .

..... Kedudukan abjad (a – z) Menunjukkan abjad dengan cepat dan betul Menunjukkan abjad dengan betul tetapi terlalu lama untuk menjumpainya 71 .................. kemahiran dan nilai yang dicapai Kedudukan angka (0 – 9) Kriteria Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan cepat dan betul Kurang menguasai Menunjukkan angka 0 .................0 Menggunakan TMK secara bertanggungja wab dan beretika Standard Pembelajaran 2.............. Standard Kandungan 2.............LAMPIRAN 4 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ................... Tarikh: .............3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor............. Pengetahuan.9 pada papan kekunci dengan betul tetapi mengambil sedikit masa Menunjukkan abjad dengan betul tetapi mengambil sedikit masa untuk mencarinya Tidak Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan bantuan guru atau rakan Tahun: ................................

................... Pengetahuan..................................................0 Memilih dan 2..................... kemahiran dan nilai yang dicapai Membuka fail pemproses kata sedia ada dalam folder My Documents melalui MS Word Kriteria Menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul tanpa bantuan Kurang menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul dengan sedikit bantuan Tidak Menguasai Tidak dapat mencapai dan membuka fail walaupun dibantu beberapa kali Tahun: ... yang dokumen bersesuaian pemproses kata dan/atau perisian persembahan (Paint................................. Tarikh: .. Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2.....7 Membuka dan mengaplikasikan menyimpan fail sumber TMK grafik..... MS Word atau MS PowerPoint) 72 ..Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: .....

Menukar saiz fon 7.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran 2.LAMPIRAN 5 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemproses kata (MS Word). Klik All Programs 3. Klik MS Word 5. 73 . Menukar fon Tandakan () Standard Kandungan 2. Klik MS Office 4. Kemahiran dan Nilai yang dicapai Murid boleh: 1. Klik butang Start 2. Menaip teks 6.

Tandakan (/) pada petak yang sesuai kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai Reka bentuk Visual 1. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada . Susun atur grafik dan warna 2. mengemukakan pemproses kata (MS idea dan Word) atau perisian maklumat persembahan (MS secara kreatif PowerPoint) secara dan inovatif kreatif(memanipulasi teks.0 Menggunakan 7.1 Menggunakan TMK untuk perisian grafik(Paint). Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan. 6. Saiz fon dan kepadatan teks Kandungan 3. Kesesuaian bunyi Penyampaian 5. Menepati tajuk dan mencukupi Audio 4. Menarik perhatian 74 7.LAMPIRAN 6 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.

katakunci yang ditaip 4. mengumpul.LAMPIRAN 7 Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Nota: Bagi murid yang tidak boleh menulis.3 Mencari imej menggunakan enjin carian Aspek pengetahuan. Standard Kandungan 3. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Murid boleh menyatakan: 1. guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan. nama pelayar web yang digunakan 2. katakunci ditaip diruang kotak carian 5. tab imej yang dipilih pada enjin carian 6. klik butang Search untuk memulakan pencarian Tandakan (/) pada kotak yang berkenaan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 75 . memproses dan menggunakan maklumat Standard Pembelajaran 3. nama enjin carian yang digunakan 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari.

LAMPIRAN 8 Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Bagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 1 5.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word, MS PowerPoint, Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Contoh soalan kuiz: Andaian: Murid telah dibahagikan ke dalam empat kumpulan kecil. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk pertandingan kumpulan mana yang berjaya mengumpulkan markah tertinggi. 1. Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin melukis sekuntum bunga? 2. Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa membuat karangan, apakah kekunci yang kamu guna? 3. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? 4. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang.

76

Contoh soalan ujian: 1. Jika anda ingin membuat karangan anda akan guna? A. B. MS Word MS Paint C. D. MS Excel MS PowerPoint

2. Susun langkah yang betul mengikut urutan jika anda ingin menambah slaid baru dalam perisian MS PowerPoint. i. ii. iii. Klik New Slide Klik menu Insert Klik menu Slide Show A. i dan ii sahaja B. ii dan i sahaja C. i,ii dan iii D. iii, ii dan i

3. Padankan gambar dengan jawapan yang betul.

Disket

Tetikus

77

LAMPIRAN 9 Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dicapai Kandungan Kriteria 1 Tugasan tidak lengkap 2 Tugasan kurang lengkap 3 Tugasan lengkap 4 Tugasan sangat lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Teliti dan sangat teratur Persembahan maklumat dan portfolio yang sangat menarik dan kreatif Sangat menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan, kemahiran dan nilai

Kekemasan

Tidak teratur

Kurang teratur

Teratur

Kreativiti & Persembahan Keseluruhan

Persembahan maklumat dan portfolio tidak menarik

Persembahan maklumat dan portfolio yang kurang menarik

Persembahan maklumat dan portfolio yang menarik

Pencapaian

Tidak menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan, kemahiran dan nilai

Kurang menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan, kemahiran dan nilai

Ada menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan, kemahiran dan nilai

78

Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul surat yang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunci abjad. mereka melengkapkan gambar papan kekunci menggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer. Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripada monitor. Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar. Di akhir aktiviti. nombor Enter dan Spacebar. murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. Murid yang main peranan sebagai kekunci abjad akan duduk apabila abjad yang diwakili disebut. Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya. Kemudian. 79 . unit sistem dan tetikus menggunakan plastesin. Permainan Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan. papan kekunci. Setiap ahli kumpulan akan bekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar. Kemudian.LAMPIRAN 10 Contoh-contoh Simulasi Main peranan Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu model bahagian komputer. Model Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru.

3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak 80 .  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak b) Permainan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.LAMPIRAN 11 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 2.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.

kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2. papan kekunci.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. tetikus.c) Model Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. unit sistem)  monitor  tetikus  papan kekunci  unit sistem 81 .

.

.

Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8.moe.gov.my/bpk . Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful