Sawa Maksimovi}

IGRA BROJEVA I OBLIKA 2. deo

Matematika za 2. razred osnovne {kole

2

IGRA BROJEVA I OBLIKA 2
Matematika za 2. razred osnovne {kole – 2. deo ~etvrto izdawe
Autorka Recenzenti Sawa Maksimovi} dr Branislav Popovi}, docent, Prirodno-matemati~ki fakultet u Kragujevcu dr Nada Kora}, profesor, U~iteqski fakultet u Beogradu, Prirodno-matemati~ki fakultet u Novom Sadu Marina Jovanovi}, profesor razredne nastave, O[ „Starina Novak” u Beogradu Ilustracije Grafi~ko oblikovawe Lektura Alen Bauer Branka Milo{evi} mr Goran Zeqi}, Marija \or|evi}

Izdava~

Izdava~ka ku}a Klett d.o.o. Svetozara ]orovi}a 15, 11000 Beograd Tel: 011/3348-384, faks: 011/3348-385 office@klett.co.yu, www.klett.co.yu

Za izdava~a Urednik [tampa Tira`

Gordana Kne`evi}-Orli} Aleksandar Rajkovi} Cicero, Beograd 10.000 primeraka

Re{ewem broj 650-02-00206/2008-06 od 19.06.2008. ministar prosvete je za {kolsku 2008/2009. godinu produ`io va`ewe re{ewa broj 6-00-00211/2005-06 od 17. maja 2005., kojim je odobreno izdavawe i upotreba ovog uxbenika u drugom razredu osnovnog obrazovawa i vaspitawa.

ISBN 978-86-7762-038-7
Zabraweno je reprodukovawe, distribucija, objavqivawe, prerada ili druga upotreba ovog autorskog dela ili wegovih delova u bilo kom obimu ili postupku, ukqu~uju}i fotokopirawe, {tampawe ili ~uvawe u elektronskom obliku, bez pismene dozvole izdava~a. Navedene radwe predstavqaju kr{ewe autorskih prava.

© Klett, 2008.

Sadr‘aj:
Drugi deo Znak puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ^inioci i proizvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Mno`ewe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kad ~inioci zamene mesta . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Mno`im nulom i jedinicom . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Mno`im brojem 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Mno`im brojem 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Mno`im brojem 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mno`im brojem 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Mno`im brojem 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Toliko puta ve}i broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Mno`im brojem 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Mno`im brojem 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Mno`im brojem 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Mno`im brojem 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Tablica mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ZA toliko vi{e i toliko PUTA vi{e . . . . . . . 38 Mno`im i sabiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Mno`im i oduzimam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Mno`im zbir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Mno`im razliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Koliko se puta sadr`i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Mno`im desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Mno`im dvocifrene brojeve . . . . . . . . . . . . . . 50 Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

^etvrtina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podeqeno sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polovina i ~etvrtina broja . . . . . . . . . . . . . . . Delim i mno`im . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nula kao deqenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deqivost brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZA toliko mawe i toliko PUTA mawe . . . . . . . Zadaci sa deqewem i sabirawem . . . . . . . . . . Zadaci sa deqewem i oduzimawem . . . . . . . . . Zadaci sa vi{e operacija . . . . . . . . . . . . . . . . . Jedna~ine Jedna~ine Jedna~ine Jedna~ine sa nepoznatim ~iniocem . . . . . . . . . sa nepoznatim deqenikom . . . . . . . sa nepoznatim deliocem . . . . . . . . . ...............................

52 53 54 55 58 59 60 62 63 65 66 68 69 70 72 74 75 76

Dani i nedeqe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako merimo vreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^asovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Da vidimo mo`e{ li i ovo . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5

Zadaci su radi lak{eg re{avawa obele`eni znakom koji zna~i:

Da ne{to morate da nacrtate ili obojite.

!

Da je zadatak malo te`i i da pri re{avawu treba dobro razmisliti.

@elimo vam {to sigurnije druge korake u matematici i {to vi{e ta~nih rezultata pri re{avawu zadataka.

6

Znak puta
Koliko ukupno ima lopti?

3

+

3

+

3

+

3

+

3

+

3

Ovo mo`emo da ka`emo druk~ije: 6 puta 3 i da napi{emo: 6 • 3 3+3+3+3+3+3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 ili ~inilac Odgovor: Ukupno ima lopti. 6•3 6 • 3 = 18 ~inilac mno`ewe proizvod

1.

Dopuni.

5 puta 5 •

puta •

2.

Dopuni.

puta 2 •

puta 3 •

7

3.

Dati su zbirovi. Napi{i proizvode. 3+3+3=3•3 5 + 5 + 5 + 5 = ___ • ___ 8 + 8 = ___________ 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ____________ 15 + 15 + 15 = ____________ 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = ___________

4.

Spoj parove linijama.
4•7
5+5+5

+3+3 +3+3 3

5•3

3+3+3+3+3+3+3

7•3

7+ 7+ 7

3•5

+7 +7 7 7+

3•7

!

5.

U jednoj kutiji ima 6 bojica. Mima ima jednu kutiju. Olga tri. Ivan ima pet takvih kutija. Koliko bojica oni ukupno imaju? Razmi{qam: Kutija ima ____ + ____ + ____ = ____ U svakoj ima po 6 bojica. To je _____ • 6. Ra~unam: _______________________ = _____ Odgovor: _______________________________

8

^inioci i proizvod
Na dva mesta po tri kru{ke ~inilac

2

3=6

~inilac

proizvod

na 2 mesta po 3 kru{ke ukupno kru{aka

1.

Dopuni. Na ____ mesta po ____ . ^inioci su ____ i ____ . Proizvod je ____ . ____ • ____ = ____ Na ____ mesta po ____ . ^inioci su ____ i ____ . Proizvod je ____ . ____ • ____ = ____ Na ____ mesta po ____ . ^inioci su ____ i ____ . Proizvod je ____ . ____ • ____ = ____ Na ____ mesta po ____ . ^inioci su ____ i ____ . Proizvod je ____ . ____ • ____ = ____

9

2.

Izra~unaj i dopuni.

7+7+7+7+7 = ____ • 7 = ____ ; ~inioci su ____ i ____, proizvod je ___ . 3+3+3 = ____ • ____ = ____ ; proizvod je, ___~inioci su ____ i ____ . 5+5+5+5 = ____ • ____ = ____ ; ~inioci su ____ i ____, proizvod je ___ . 8+8 = ____ • ____ = ____ ; ~inioci su ____ i ____, proizvod je ___ .

3.

^inioci su 3 i 5. Izra~unaj proizvod. ____ • ____ = ____

4.

Napi{i i izra~unaj proizvod brojeva 9 i 2.

5.

Spoj linijom odgovaraju}e proizvode. Proizvod dva broja 5•4 3•8 10 • 5 6•6 7•9 8•2 1 • 15 2 • 35 Proizvod (rezultat) 24 15 70 16 50 20 36 63

10

Mno`ewe
1.
Dopuni.

3+3+3+3+3+3+3=

•3

+

+

=

•9

+

+

+

=

2.

Napi{i na dva na~ina.

3+3+3+3+3+3= 5 + 5 + 5= 6 + 6 + 6 + 6= 0 1 +10+10+1 +10= 0

= = = =

9+9= 7 + 7 + 7+ 7= 8+8+8= 4+4+4+4 +4=

= = = =

4 . 4 = __ + __ + __ =

_____ = ___________ =

=

=

=

=

11

3.

Napi{i na drugi na~in i izra~unaj.

6•5=5+5+5+5+5+5 2•8= 7•2= 3•3= 5 • 10 = 3 • 10 = 2•5= 2•9= = = = = = = =

=

4.

Po Janinom dlanu {etaju tri bubamare. Koliko no`ica golica Janin dlan? Re{i zadatak na dva na~ina. a) Re{avam zadatak sabiraju}i:

b) Re{avam zadatak mno`e}i:

5.

Pera je na tavanu prona{ao 4 pauka, svaki sa po 6 no`ica. Koliko oni zajedno imaju no`ica? a) Re{avam zadatak sabiraju}i:

6.

U dva kola igra po 12 igra~a. Koliko ih je ukupno? a) Re{avam zadatak sabiraju}i:

b) Re{avam zadatak mno`e}i:

b) Re{avam zadatak mno`e}i:

12

Kad ~inioci zamene mesta
Mno`imo na dva na~ina.
3•5=5+5+5= 15

Kolone (5) Redovi (3)

5•3=3+3+3+3+3= 15

5• 3=3•5

1.

Koliko ima limunova? Izra~unaj na dva na~ina.

Ra~unam: Ra~unam: Odgovor:

2.

Koliko ukupno ima mi{eva? Izra~unaj na dva na~ina.

Ra~unam: Ra~unam: Odgovor:

13

3.

Izra~unaj na dva na~ina.

3 6=
l

l

=

8 4=
l

l

=

4 5=
l

l

=

2 8=
l

l

=

4.

Mirko je rasporedio po 7 jaja na 5 tawira. Olga ima isti broj jaja kao Mirko, ali 7 tawira. Koliko jaja treba da stavi na jedan tawir? Probaj da odgovori{ bez ra~unawa. Olga treba da stavi po ______ jaja na 7 tawira.

5 7
l

l

14

Mno`im nulom i jedinicom
1.
Koliko bombona ima u ~inijama?

5•1=

6•0=

2.

Koliko ukupno ima pereca u ~inijama? Napi{i ispod slika.

3.

Izra~unaj. Posmatraj proizvode i ~inioce. [ta zakqu~uje{?

6•0= 7•0= 9•0= 3•0= 10 • 0 =

0•5= 0•1= 0•2= 0•8= 0•4=

3• 4• 10 •

=0 =0 =0 •8 =0 •3 =0

15

4.

Tetka Zora je dala Sowi tri puta po jednu jabuku. Koliko jabuka je tetka Zora dala Sowi?

Ra~unam: 3 • 1 = Odgovor:

5.

Dopuni.

1• 1= 2• 1= 3• 1= 4• 1= 5• 1 6• = 1 7• = 1 8• = 1 9• = 1 10 • = 1=

[TA SI ZAKQU^IO/LA?

PROIZVOD NEKOG BROJA I JEDINICE JEDNAK JE

.

6.

Izra~unaj.

1 5 7

• • •

1= 1= 1=

• • •

1=6 1=8 1=3

1 1 1

• • •

5= 7= 10 =

• • •

1 1 1

16

Mno`im brojem 2
1.
Ma~ka Papu~arka {ila je deci papu~e. Sa{ila je papu~e za 4 deteta. Koliko papu~a je sa{ila?

4•2=2+2+2+2=8 4•2=8
Sa{ila je papu~a.

2.

Koliko pari rukavica ima na slici?

Koliko je to rukavica?

7•2= 7•2=
To je

=
rukavica.

3.

Izra~unaj. Poma‘i se tre{wama.

2•2=

5•2=

3•2=

8•2=

17

4.

Dopuni.

Tako mno`imo brojem 2!

1•2= 2•2= 3•2= 4•2= 5•2=

6• 2 = 7•2= 8•2= 9•2= 10 • 2 =

5.

Da li zna{ da su brojevi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 proizvodi broja 2?

Hajde da napi{emo proizvode broja 2 na na{u gusenicu Micu!

2 2 4

18

6.

Izra~unaj.

5 •2= 10 • 2 = 1 •2= 4 •2= 6 •2=

• 2 =4 • 2 =16 • 2 =6 • 2 =14 • 2 =18

7.

Mira je jela bombone. Pojela je 3 puta po 2 bombone. Koliko bombona je pojela Mira? Ra~unam: Odgovor:

8.

Luka je sme{tao cipele u ormar. Smestio je 6 pari cipela. Koliko je to cipela?

Ra~unam: Odgovor:

9.

Napi{i proizvode broja 2 i brojeva prve desetice.
2

2

8

19

Mno`im brojem 4
1.
Mira je u poseti kod bake na selu. U {tali gleda telad. Koliko nogu imaju teli}i?

Pet teli}a ima

nogu.

2.

Koliko stolica ima na slici?

Koliko nogu imaju ove stolice zajedno? Ove stolice zajedno imaju nogu.

3.

Izra~unaj.

2•4=

8•4=

9•4=

1•4=

20

4.

Dopuni.

1 •4= 2 •4= 3 •4= 4 •4= 5 •4=

6 •4= 7 •4= 8 •4= 9 •4= 10 • 4 =

Ovo su proizvodi broja 4. Ja to ve} znam. A ti?

5.

Na gusenicu Micu napi{i proizvode broja 4 i brojeva prve desetice.

4

4 12

6.

Izra~unaj.

10 • 4 = 3•4= 8•4= 5•4= 1•4=

4• 4• 4• 4• 4•

=8 = 16 = 28 = 24 = 36

21

Mno`im brojem 10
1.
U svakoj kesici ima 10 klikera. Koliko klikera ima u 5 kesica? 5 • 10 = U pet kesica ima klikera. Koliko klikera ima u 8 kesica? Ra~unam: Odgovor:

2.

Dopuni i nacrtaj ono {to je potrebno.

3 • 10 =

1 • 10 =

3.

Dopuni.

1 • 10 = 2 • 10 = 3 • 10 = 4 • 10 = 5 • 10 =

6 • 10 = 7 • 10 = 8 • 10 = 9 • 10 = 10 • 10 =

22

!

4.

Na gusenicu Micu napi{i proizvode broja 10 i brojeva prve desetice.

10

40

5.

Izra~unaj.

2 • 10 = 8 • 10 = 7 • 10 = 5 • 10 = 1 • 10 = 10 • 10 •

• 10 = 30 = 90 • 10 = 40 = 100 • 10 = 60

6.

Svako od {estoro dece ima 10 bojica. Koliko bojica imaju sva deca zajedno?

Ra~unam: Odgovor:

! 7.

Marko ima 7 klikera, a Nikola 10 puta vi{e. Koliko klikera ima Nikola? Ra~unam: Odgovor:

23

Mno`im brojem 5
1.
Na jednom cvetu ima 5 latica. Koliko latica ima na sedam cvetova? 7 • 5 = 5+5+5+5+5+5+5 = Na sedam cvetova ima latica. A koliko latica ima na deset cvetova? Ra~unam: Odgovor:

2.

Dopuni i docrtaj.

2•5=

4• 5=

3.

Dopuni.

1•5= 2•5= 3•5= 4•5= 5•5=

6• 5 = 7•5= 8•5= 9•5= 10 • 5 =

24

4.

Na gusenicu Micu napi{i proizvode broja 5 i brojeva prve desetice.

5 40 5

5.

Izra~unaj.

6•5= 8•5= 2•5= 4•5= 1•5=

5• 5•

= 15 • 5 = 35 = 25 • 5 = 50 • 5 = 45

6.

@aba Kreketu{a danas je ulovila 4 mu{ice, a wena sestra Zelenika 5 puta vi{e. Koliko mu{ica je ulovila Zelenika? Ra~unam: Odgovor:

!

7.

Na ~asu fizi~kog vaspitawa u pet grupa je bilo po petoro dece. Koliko dece je bilo na ~asu fizi~kog vaspitawa?

Ra~unam: Odgovor:

25

Mno`im brojem 3
1.
Svaka detelina ima tri lista. Koliko listova ima 6 detelina? 6 • 3 = 3+3+3+3+3+3 = [est detelina ima listova.

A koliko listova ima 9 detelina? Ra~unam: Odgovor:

2.

Dopuni.

6•3=

3•3=

3.

Dopuni.

1•3= 2•3= 3•3= 4•3= 5•3=

6• 3 = 7•3= 8•3= 9•3= 10 • 3 =

26

4.

Napi{i proizvode broja 3 i brojeva prve desetice.
3

3

12

5.

Izra~unaj.

5•3= 2•3= 7•3= 9•3= 1•3=

3• 3•

=9 = 18 • 3 = 12 • 3 = 30

3•

= 24

6.

Luka se razboleo. Svakog dana mora da popije tri ka{i~ice sirupa. Koliko ka{i~ica sirupa }e popiti u sedam dana? Ra~unam: Odgovor:

7.

Svako od devetoro dece dobilo je po 3 banane. Koliko banana je podeqeno deci? Ra~unam: Odgovor:

27

Toliko puta ve}i broj
Klovn Bole ima 4 balona, a Ivana dva puta vi{e od wega. Koliko balona ima Ivana?

2 • 4 = _________
Broj 8 je ve}i od broja 4. Koliko puta je ve}i? Ve}i je 2 puta, zato {to je 2 • ___ = ___

1.

Na prvom cvetu ima ___ latica, a na drugom 3 puta vi{e. _______

_______

= _________

Koliko puta je 15 ve}e od 5? Ve}e je ____ puta. Koliko puta je 15 ve}e od 3? Ve}e je ____ puta.

2.

Napi{i broj koji je: 2 puta ve}i od 8: 2 • 8 = ____ + ____ = ____; to je broj ____. 5 puta ve}i od 9: 5 • 9 = ____ + ____ = ____; to je broj ____. 3 puta ve}i od 6: ____ • ____ = ____ + ____ = ____; to je broj ____. 4 puta ve}i od 10: ____ • ____ = ____ + ____ = ____; to je broj ____. Na odmoru je u u~ionici ostalo 5 |aka, a iza{lo ih je 3 puta vi{e. Koliko je |aka iza{lo iz u~ionice? Ra~unam: Odgovor:

3.

4.

Marko je zamislio broj 7, a tata broj 4 puta ve}i. Koji je broj zamislio tata? Ra~unam: Odgovor:

28

5.

Popuni tabelu.
od 2 od 6 od 10 od 4 od 7 od 5 od 8 od 9 3 puta ve}i 4 puta ve}i 5 puta ve}i 16 40

6.

Ivana je u radwi potro{ila 10 dinara za sok, a wena mama 5 puta vi{e za ~okoladu. Koliko ko{ta ~okolada? Ra~unam: Odgovor:

7.

Crtani film „Dva mi{i}a” traje 9 minuta, a crtani film „Spasioci” 4 puta du`e. Koliko traje crtani film „Spasioci”? Ra~unam: Odgovor:

8.

Joca ima 3 klikera, Ana tri puta vi{e od Joce, a Sa{a 5 puta vi{e od Ane. Koliko klikera ima Ana? Ra~unam: Odgovor: Koliko klikera ima Sa{a? Ra~unam: Odgovor:

29

Mno`im brojem 6
1.
U svakom buketu koji je napravila cve}arka ima 6 cvetova. Koliko cvetova ima u ~etiri buketa? U ~etiri buketa ima cveta.

A koliko cvetova ima u 8 buketa? Ra~unam: Odgovor:

2.

Dopuni.

2•6=

3.

Dopuni.

1•6= 2•6= 3•6= 4•6= 5•6=

6• 6 = 7•6= 8•6= 9•6= 10 • 6 =

30

4.

Napi{i proizvode broja 6 i brojeva prve desetice.
6

6

24

5.

Izra~unaj.

5•6= 3•6= 8•6= 10 • 6 = 2•6= 6• 6• 6•

•6=6 = 24 • 6 = 42 = 36 = 54

6.

Prodava~ica je prodala 8 kesa sa poga~ama. U svakoj kesi je bilo 6 poga~a. Koliko poga~a je prodava~ica prodala? Ra~unam: Odgovor:

7.

Bibliotekarka je slo‘ila kwige na 2 police. Na svaku policu stavila je 6 kwiga. Koliko kwiga je slo‘ila? Ra~unam: Odgovor:

31

Mno`im brojem 7
1.
Kutija ~okoladnih bombona ima 7 bombona. Koliko bombona ima u 5 kutija? Ra~unam: Odgovor: A koliko bombona ima u 9 kutija? Ra~unam: Odgovor:

2.

Dopuni.

1•7= 2•7= 3•7= 4•7= 5•7=

6• 7 = 7•7= 8•7= 9•7= 10 • 7 =

3.

Izra~unaj.

4•7= 9•7=

2•7= 6•7=

•7=7 • 7 = 35

• 7 = 49 • 7 = 21

32

4.

Koko{ke kod bake Vere svakog dana snesu 7 jaja. Koliko jaja snesu u 3 dana?

Ra~unam: Odgovor:

5.

Gospo|a koja iznajmquje video kasete u video klubu treba da slo‘i po 7 kaseta na svaku od 5 polica. Koliko kaseta je ona slo`ila? Ra~unam: Odgovor:

6.
7

Proizvode broja 7 zaokru‘i plavom bojom. Napi{i proizvode broja 7 od najmaweg do najve}eg. 35 48 16 72

40 70 63 14

56 30

24

32

7.

Izra~unaj.

• 6 7

2

5

8

1

3

9

4

7

6

10

33

Mno`im brojem 8
1.
U svakoj mre‘i ima 8 mandarina. Koliko mandarina ima u 6 mre‘a? Ra~unam: Odgovor: Koliko mandarina ima u 3 mre‘e? Ra~unam: Odgovor:

2.

Dopuni.

1•8= 2•8= 3•8= 4•8= 5•8=

6• 8 = 7•8= 8•8= 9•8= 10 • 8 =

3.

Izra~unaj.

4•8= 7•8=

9•8= 2•8=

• 8 = 40 •8=8

• 8 = 64 • 8 = 80

34

4.

Kamion ima 8 to~kova. Koliko to~kova ima 5 takvih kamiona? Ra~unam: Odgovor:

5.

U prodavnicu vo}a dovezene su 4 kutije ananasa. Ako se u svakoj kutiji nalazi po 8 ananasa, koliko je ukupno dovezeno ananasa u prodavnicu? Ra~unam: Odgovor:

6.
8

Proizvode broja 8 zaokru‘i plavom bojom. 40 80 64 19 30 48 16 72 56 24 35 Napi{i proizvode broja 8 od najmaweg do najve}eg.

32

7.

Dopuni da bude ta~no.

8•

= 16 8 = 72 8•

8 = 40 = 56

8•

= 64 8 = 24

35

Mno`im brojem 9
1.
U svakoj kutiji ima 9 bojica. Koliko bojica ima u 8 takvih kutija? Ra~unam: Odgovor: Koliko bojica ima u 7 takvih kutija? Ra~unam: Odgovor:

2.

Proizvode broja 9 zaokru‘i crvenom bojom. Napi{i proizvode broja 9 od najmaweg do najve}eg.

9 63 35 15 45

36 18 81

27 20 14

90

54 72

3.

Izra~unaj.

9•9= 4•9=

7•9= 2•9=

• •

9=9 9 = 27

• •

9 = 45 9 = 54

36

4.

Marko je zamislio neki broj. Jelena ka`e: „Zamislio si broj 8!” „Ne, moj broj je 9 puta ve}i”, ka`e Marko. Koji broj je zamislio Marko? Ra~unam: Odgovor:

5.

Ivana je po~ela da skupqa salvete. Ju~e ih je imala 9, a danas ve} 5 puta vi{e. Koliko salveta ona ima danas? Ra~unam: Odgovor:

!

6.

Dopuni.

9 = 18 = 36 8

5= 45 = 56

9 6

• •

= 63 = 54

4

7.

Aleksa ima 3 lopte. Joca dve vi{e. Pera ih ima dva puta vi{e od Alekse, a u {koli je 9 puta vi{e lopti nego {to ima Pera. Koliko lopti ima Joca? Koliko lopti ima Pera? Koliko je lopti u {koli?

!

8.

Napi{i na koje se sve na~ine mno`ewem mo`e dobiti broj: 12 = 1 • 12 = 2 • 6 = 3 • 4 30 = 24 = 40 = 25 = 90 = 36 = 18 = 20 = 60 =

37

Tablica mno`ewa

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 12

38

ZA toliko vi{e i toliko puTA vi{e
Joca ima 3 klikera Maja ima 12 klikera. To je za ili

12

Luka ima 30 klikera. To je za za ili

30

vi{e od Joce, puta vi{e od Joce.

vi{e od Joce, vi{e od Maje, puta vi{e od Joce.

1.

Odredi broj koji je: za 6 ve}i od 8 za 4 ve}i od 9 za 7 ve}i od 10 za 9 ve}i od 5

6+8= + = + = + =

6 puta ve}i od 8 4 puta ve}i od 9 7 puta ve}i od 10 9 puta ve}i od 5

6

• • • •

8=
= = =

2.

Broj 6 uve}aj za 5 Broj 7 uve}aj 4 puta Broj 3 uve}aj 9 puta Broj 8 uve}aj 7 puta Broj 9 uve}aj za 9

3.

Broj 2 uve}aj za 9 Broj 7 uve}aj za 9 Broj 6 uve}aj 5 puta Broj 10 uve}aj za 7 Broj 4 uve}aj 8 puta

4.

Maja ima 10 salveta. Olga ima 5 puta vi{e od Maje, a Sini{a dva puta vi{e od Maje. Koliko salveta ima Olga? Ra~unam: Odgovor: Koliko salveta ima Sini{a? Ra~unam: Odgovor:

39

Mno`im i sabiram
Koliko je cvetova u ba{ti?

5•3+2 5 • 3 + 2 = 15 + 2 = 174 5 • 3 + 2 = 5 • 5 = 25
Mno`ewe ima prednost!

1.

Na tri police stoje po 4 kwige, a na ~etvrtoj je 5 kwiga. Koliko je ukupno kwiga?

3•4+5=

+5=
kwiga.

Na policama je ukupno

2.

Koliko je ukupno jabuka na slici?


Ukupno je

+

=
jabuka.

+

=

3. 4. 5.

Izra~unaj.

3 • 7 + 23 =

4 • 9 + 17 =

13 + 7 • 8 =

Proizvod brojeva 7 i 5 uve}aj za 16.

Broju 23 dodaj proizvod brojeva 6 i 4.

40

6.

Prema slikama sastavi zadatke.

+

=

+

=

+

=

7.

Mihajlo ima 10 dinara, Ivan 3 puta vi{e od wega, a Slavko za 17 dinara vi{e od Ivana. Koliko novca ima Ivan? Ra~unam: Odgovor: Koliko novca ima Slavko? Ra~unam: Odgovor:

8.

Mileni je ujak kupio tri kutijice sa po 8 ~okoladnih bombona i jednu kutijicu sa 25 karamel bombona. Koliko je Milena ukupno dobila bombona? Ra~unam: Odgovor:

9.

Sastavi zadatak na osnovu slede}eg izraza:

3 • 7 + 15

41

Mno`im i oduzimam
U ba{ti je 12 cvetova. Svaka od 5 p~ela opra{uje po 2 cveta. Koliko }e cvetova ostati neopra{eno?

12 – 5 • 2 12 – 5 • 2 = 7 • 2 = 14 12 – 5 • 2 = 12 – 10 = 2
Mno`ewe ima prednost!
4

1.

U kutiji je bilo 30 jaja. U tri reda bilo je po pet belih jaja. Koliko je ostalih jaja?

30 – 3 • 5 = 30 –
Ostalih jaja ima

=
.

2.

U kutiji je bilo 5 redova po 6 jaja. Ana je uzela 8 jaja. Koliko je jaja ostalo u kutiji?

5•6–8=
Ostalo je jaja.

=

3.
8 9 5 7 4

Izra~unaj.

4.
– – – – – = = = = =

• 5 – 12 = • 9 – 24 = • 6 – 17 = • 8 – 39 = • 9 – 31 =

U kutiji je bilo 50 bombona. ^etvoro dece uzelo je po 6 bombona. Koliko je bombona ostalo u kutiji? Ra~unam: Odgovor:

42

5.

Sastavi zadatak prema slici. Zadatak:

!

6.

Smisli zadatak koji bi se re{avao izrazom:

20 – 3 • 6
Zadatak:

Re{ewe:

7.

Miroslav je imao 97 dinara. Kupio je sok i potro{io tri nov~anice od po 10 dinara. Koliko mu je novca ostalo? Ra~unam: Odgovor:

8.

U kombiju je bilo 57 kilograma jabuka u gajbama. U ~etiri gajbe nalazi se po osam kilograma slatkih jabuka. Ostale jabuke su kisele. Koliko je kiselih jabuka? Ra~unam: Odgovor:

43

Mno`im zbir
U svakom redu ima 2 + 3 ploda.

3 • (2 + 3) = 3 •
Mo`e i ovako: Kru{aka ima

= , a jabuka 3 • .

3•

Plodova je ukupno

3•2+3•3

1.

Koliko je ukupno perli? Ra~unamo na dva na~ina: a) Na svakoj od 4 niti je 5 i3 . Ukupno:

4 • (5 + 3) = 4 •
b) Belih perli je Ukupno:

= , a crnih 4 • .

4•

4•

+4•

=

+

=

2.

Izra~unaj na dva na~ina.

3.

Deda je u 7 redova zasadio po 4 jabuke i 6 {qiva. Koliko je vo}ki zasadio? Izra~unaj na dva na~ina.

44

4.

Na polici stoje 4 vaze. U svakoj ima 5 ru`a i 3 karanfila. Koliko je ukupno cvetova? Ra~unam: Odgovor:

5.

Miqa ima 6 muzi~kih diskova, a Zlatica 3. Mirko ima 5 puta vi{e diskova od wih dve zajedno. Koliko diskova ima Mirko? Ra~unam: Odgovor:

6.

Zbir brojeva 4 i 6 uve}aj 8 puta.

7.

Broj 9 pomno`i zbirom brojeva 5 i 4.

8.

Izra~unaj proizvod broja 6 i zbira brojeva 7 i 2.

9.

Smisli zadatak koji bi se re{avao izrazom:

7 • (8 + 2)

45

Mno`im razliku
3•6 3•2

3 • (6 – 2) = 3 • 4 = ili

3 • (6 – 2)

3 • 6 – 3 • 2 = 18 –
Izra~unaj na dva na~ina. •( ili • – • = • – )= •

=

1.

=

=

2.

Izra~unaj na dva na~ina: • • • • • = = = = = ili ili ili ili ili • • • • • – – – – – • • • • • = = = = = • • • • • = = = = =

2 • (7 – 4) = 10 • (9 – 5) = 8 • (6 – 1) = 7 • (10 – 8) = 6 • (5 – 2) =

3.

Broj 9 pomno`i razlikom brojeva 7 i 4. Izra~unaj na dva na~ina. 1. na~in: 2. na~in:

4.

Broj 5 pomno`i razlikom brojeva 8 i 6. 1. na~in: 2. na~in:

46

5.

Na tri tezge bilo je po 9 lubenica. Sa svake prodato je po 5 lubenica. Koliko je lubenica ostalo? 1. na~in: 2. na~in:

6.

U ~etiri odbojka{ke ekipe je po {estoro dece. U svakoj ekipi su po dve devoj~ice. Koliko je ukupno de~aka u sve ~etiri ekipe? 1. na~in: 2. na~in:

7.

Smisli zadatak koji bi se re{avao izrazom: 3 • (5 – 2) Zadatak:

Re{ewa:

1. na~in: 2. na~in:

!

8.

Spoj parove.
6 • (31 – 25)
4 • (10 – 5)

2 • (36 – 16)

8 • (26 – 21)

9 • (52 – 48)

5 • (20 – 16)

47

Koliko se puta sadr`i
Pogledaj ovaj cvet – on sadr`i 3 reda od po 9 latica. Koliko je latica?

3•

=

Po{to je 3 • 9 = 27, ka`emo da se broj 3 sadr`i u broju dvadeset sedam 9 puta, a za broj 9 da se sadr`i u broju dvadeset sedam 3 puta.

1.
5 • 2 = 10; zato {to se 5 u 10 sadr`i 8 •7 = 6 •9 = ; zato {to se 8 u ; zato {to se 6 u sadr`i sadr`i puta, a 2 se u 10 sadr`i 5 puta. puta, a 7 se u puta, a 9 se u sadr`i sadr`i puta. puta.

2.

Koji se sve brojevi sadr`e u broju 12? 3, jer je 3 • , jer je 2, jer je 2 •

= 12 = 12 = 12

6, jer je 6 • 1, jer je 1 • , jer je

= 12 = 12 = 12

3.

Sam prona|i brojeve koji se sadr`e u broju 24.

48

4.

Prona|i brojeve koji se sadr`e u broju 30.

5.

Prona|i brojeve koji se sadr`e u broju 18.

6.

Prona|i brojeve koji se sadr`e u broju 40.

7.

Pove`i crvene brojeve sa plavima u kojima se sadr`e.

5 7 9 4 8 6 3

15 14 24

9 32 40 7 63 48 56

49

Mno`im desetice
Deda je dao Maji 4 nov~anice od 20 dinara. Koliko novca ima Maja?

4 • 20 = 4 • 2d = 8d = 80

Baka je na pijaci kupila dva kartona od po 30 jaja. Koliko je to ukupno jaja?

2 • 30 = 2 • 3d = 6d = 60

1.

Izra~unaj.

2 • 40 = 3 • 20 = 8 • 10 =

5 • 20 = 3 • 30 = 30 • 2 =

2.

Marija ima 40 salveta, a Bojana dva puta vi{e. Koliko salveta ima Bojana? Ra~unam: Odgovor:

3.

Koji broj je 20 puta ve}i od broja 3? Sastavi zadatak i izra~unaj.

50

Mno`im dvocifrene brojeve
3 • 13 = 3 • (10 + 3) = 3 • 10 + 3 • 3 = 30 + 9 = 39

1.

Izra~unaj.

5 • 12 = 5 • (10 + ) = 5 • +5• = + = +6• = + = 6 • 13 = 6 • ( + ) = 6 • • + • = + = 3 • 24 = 3 • ( + ) = •( + )= • + • = + = 4 • 23 = •( + )= • + • = + = 3 • 31 =

2.

Mo`e{ li to i kra}e?

3.

Odredi broj koji je 16 puta ve}i od 5.

7 • 14 = 5 • 15 = 4 • 25 = 3 • 19 = 2 • 46 =

4.

Andrejeva sadnica je visoka 37 cm, a Jovanina je dva puta vi{a. Koliko je visoka Jovanina sadnica?

Ra~unam: Odgovor:

51

polovina
Presekao sam jabuku na dva jednaka dela. Izvoli jednu polovinu. Ho}e{ li ti meni dati pola kru{ke? Na koliko jednakih delova treba da podelim kru{ku?

1.

Oboj polovinu svake figure.

Kako je podeqena svaka figura?

2.

Na slici su nacrtane polovine pet figura. Oboj istom bojom polovine koje zajedno (dve po dve) ~ine te figure.

52

^etvrtina
Podelio sam ~okoladu na ~etiri jednaka dela.

Svako }e dobiti ~etvrtinu.

1.

Oboj jednu ~etvrtinu svake figure.

Na koliko delova je podeqena svaka figura? Kakvi su me|usobno delovi svake figure?

2.

Nacrtane figure podeli na ~etvrtine.

53

podeqeno sa
Klovn Bole ima 8 balona. Podeli}e ih deci. Svakom detetu da}e 2 balona. Koliko dece }e dobiti po 2 balona? 8 balona podeli na po 2 balona. To pi{emo: 8 : 2 ^itamo: 8 podeqeno sa 2 Ra~unam: 8 : 2 = 4 Operacija deqewa deqenik delilac koli~nik

Odgovor: Klovn Bole }e obradovati __________ deteta.

1.

Mira je ubrala 12 ru`a. U svaku vazu stavi}e 3 ru`e. Koliko vaza }e biti potrebno?

12
Odgovor: Bi}e potrebno vaze.

54

polovina i ~etvrtina broja
U kutiji je 12 jabuka. Polovina od 12 je 12 : 2 = ^etvrtina od 12 je 12 : 4 =

1.

Plavom bojicom povuci linije i podeli skup na 2 jednaka dela. 36 : 2 = Polovina od 36 je .

Crvenom bojicom povuci linije i podeli skup na 4 jednaka dela. 36 : 4 = ^etvrtina od 36 je .

2.

Odredi ~etvrtinu i polovinu brojeva.

4
polovina ~etvrtina

12

8

20 16 40 24

3.

Na livadi je 40 p~elica. Polovina skupqa polen sa masla~ka, a ~etvrtina sa bele rade. Koliko p~elica tra`i masla~ak? Koliko p~elica tra`i bele rade?

55

Delim i mno`im

3 12 : 4 =

4

3 = 12

12 : 4 = 3, jer je 4 • 3 = 12

1.

Dopuni.

14 : 7 =

, jer je 2 • 7 =

.

15 : 5 =

, jer je

.

70 : 10 =

, jer je

. 18 : 6 =

, jer je

.

56

2.

Pa`qivo pogledaj slike i ispod svake slike. Ka`i {ta si izra~unao.

10 : 5 =
Ka`emo: 10 podeqeno sa 5 je 2.

21 : 7 =
Ka`emo:

3.

Pa`qivo pogledaj slike i ispod svake slike. Ispri~aj pri~u i re{i.

10 : 2 =

24 : 4 =

4.

Dopuni.

8:2=

18 : 3 =

14 : 2 =

9:3=

57

5.

Vesna je za 5 dana pro~itala 35 stranica jedne kwige. Koliko je strana ~itala dnevno, ako je svakog dana ~itala isti broj strana? Ra~unam: Odgovor:

Pinokio

Vesna Maja

6.

Luka ima 42 klikera. Podeli}e ih deci i to tako da svako dete dobije 7 klikera. Koliko dece }e dobiti klikere? Ra~unam: Odgovor:

7.
14 : 7 = 35 : 7 = 49 : 7 = 63 : 7 = 70 : 7 =

Izra~unaj.

, jer je , jer je , jer je , jer je , jer je

7= 14.

7:7= . 42 : 7 = . 21 : 7 = . 56 : 7 = . 28 : 7 =

, jer je , jer je , jer je , jer je , jer je

. . . . .

!

8.

Marko je zamislio neki broj. Rekao je Oqi: „Taj broj podeqen sa 5 daje 4!” Koji je to broj?

:5=4
To je broj , jer je 4 • 5 = .

58

Nula kao deqenik
Nula jabuka razdeli na dva tawira tako da na svakom tawiru bude jednak broj jabuka.

0:2=0

1.

Izra~unaj.

0:3= 0:4= 0:1= 0:8= 0 : 10 =

, jer je 0 • 3 = 0 , jer je , jer je , jer je , jer je

0:2= 0:7= 0:6= 0:9= 0:5=

, jer je , jer je , jer je , jer je , jer je

2.

Upi{i <, > ili =.

8:1 0:7 0:6 0 : 10

0:8 7:1 0:5 10 : 1

5•1 0:2 9•1 0:9

0:4 2•0 0:3 1•9 9:0

10 – 0 9•1 0:3 1–1

10 + 0 9+0 3–0 0•8

1:0 3:0 5:0 7:0

2 : 0 4 : 0 6 : 0 8 : 0 10 : 0

Sa nulom ne mo`e da se deli!

59

Deqivost brojeva
Mogu li 10 jabuka podeliti 5 devoj~ica? Da, jer je 10 : 5 = Da, jer je 10 : Da, jer je 10 : Objasni za{to. Ka`emo: 10 nije deqivo sa . = = . Ka`emo: 10 je deqivo sa 5. . Ka`emo: 10 je deqivo sa 2. . Ka`emo: je deqivo sa . Mogu li 10 jabuka podeliti 2 de~aka. Mo`emo li 10 jabuka podeliti na 10 tawira? Mo`emo li 10 jabuka podeliti trojici momaka?

1.
7 15 6

5 56 78 24 38 20

Zaokru`i brojeve deqive sa 5.

2.
28 35 16

48 63 56 90 24

Zaokru`i brojeve deqive sa 8.

3.

Zaokru`i brojeve deqive sa 2.
3 10 4

15 9 11 6 8

Zapamti: Brojevi deqivi sa 2 zovu se PARNI BROJEVI. Cifra jedinica parnih brojeva uvek je deqiva sa 2.

4.

Zaokru`i parne brojeve: 24, 89, 36, 58, 64, 77, 45, 61, 90.

60

ZA toliko mawe i toliko puTA mawe
Ove godine kru{ka je rodila mnogo boqe od jabuke. Jabuka je mawe. Za koliko? 12 – = . Jabuka je mawe za . Koliko puta je mawe jabuka nego kru{aka? 12 : 4 = . Jabuka je mawe puta.

1.

Kvadrata je mawe nego trouglova za , jer je – = . Kvadrata je mawe nego trouglova puta, jer je : = .

2.

Izra~unaj koji je broj: za 6 mawi od 24: za 7 mawi od 56: 7 puta mawi od 56: za 9 mawi od 81: 9 puta mawi od 81:

3.

Izra~unaj koji je broj: 10 puta mawi od 70: za 36 mawi od 52: za 9 mawi od 72: 5 puta mawi od 45: 8 puta mawi od 16: 15 puta mawi od 30: za 15 mawi od 55:

61

4.

Milo{ skupqa klikere. Staklenaca ima 32, plasti~nih je za 15 mawe, a porcelanskih 4 puta mawe nego staklenaca. Koliko je plasti~nih klikera? Koliko je porcelanskih klikera?

5.

Vladan pravi figurice od {koqki. U ponedeqak je napravio 28 figurica, u utorak 7 puta mawe, a u sredu za 19 mawe nego u ponedeqak. Koliko je figurica napravio u utorak? Koliko ih je napravio u sredu?

6.

Maja je zamislila neki broj. Oqa je zamislila broj 6 puta ve}i od Majinog. Dobrica je zamislio broj za 14 ve}i od Oqinog. Onda su otkrili svoje brojeve. Maja je rekla: „Moj broj je 7.” Oqa je rekla: „ Dobrica je rekao: „ .” .”

7.

Popuni tablicu.

30
3 puta mawi za 3 ve}i 6 puta mawi za 6 ve}i

24

36

48

42

62

Zadaci sa deqewem i sabirawem
Mama je Bojanu, Ini i Ma{i podelila 30 dinara. Bojan je posle od ujne dobio jo{ 10 dinara. Koliko Bojan ima novca?

30 : 3 + 10
30 : 3 + 10 = 10 + 10 = 20 4 Bojan ima dinara. 30 : 3 + 10 = 30 : 13

1.

Izra~unaj. 45 : 9 + 17 = 81 : 9 + 34 = 15 : 3 + 7 = 63 : 7 + 79 = 25 : 5 + 16 = + + + + + = = = = =

2.

U tri jednake grupe ima ukupno 27 dece. Jednoj grupi pridru`ile su se jo{ 4 devoj~ice. Koliko sada ima dece u toj grupi?

3. 4. 5. 6.

Ju~e su plava i crvena olovka ko{tale jednako. Za obe je trebalo platiti 18 dinara. Danas je plava olovka poskupela za 5 dinara. Koliko ona sada ko{ta? Koli~nik brojeva 56 i 8 uve}aj za 9.

Koli~niku brojeva 72 i 8 dodaj broj 56.

Broj 37 uve}aj za koli~nik brojeva 54 i 6.

63

Zadaci sa deqewem i oduzimawem
Deda je podelio 16 balona ~etvorici unuka. Najmla|em su pukla dva balona. Koliko balona je ostalo najmla|em unuku?

16 : 4 – 2
16 : 4 – 2 = 4 – 2 = 2 4 16 : 4 – 2 = 16 : 2 = 8

1.

Izra~unaj. 30 : 6 – 2 = 60 : 2 – 16 = 25 : 5 – 4 = 90 : 9 – 6 = 80 : 2 – 16 = – – – – – = = = = =

2.

Koli~nik brojeva 28 i 4 umawi za 5.

Koli~nik brojeva 56 i 7 umawi za 7.

Koli~nik brojeva 32 i 4 umawi za 2.

64

3.

Trojica drugara podelila su 30 bombona. @ika je prvi pojeo 4. Koliko bombona mu je jo{ ostalo? Ra~unam: Odgovor:

4.

Jula je u 4 reda zasadila 80 qubi~ica. U jednom redu uvenulo je 8 qubi~ica. Koliko ih je ostalo u redu? Ra~unam: Odgovor:

5.

U kutiji je bio jednak broj `utih, plavih, crvenih i belih klikera, a ukupno ih je bilo 36. Bata je uzeo 3 `uta klikera. Koliko je `utih klikera ostalo u kutiji? Ra~unam: Odgovor:

6.

Oqa i Petar dele 16 kola~a. Petar je 4 sa~uvao za svog brata Jovicu. Koliko ih je ostavio za sebe? Ra~unam: Odgovor:

7.

Sastavi pa re{i zadatak na osnovu izraza:

45 : 5 – 3

65

Zadaci sa vi{e operacija
1.
U sedam kutija ima 63 kola~a. Na~eli smo jednu kutiju i pojeli 5 kola~a. Koliko ih je ostalo u toj kutiji?

2.

Marko, Bojan i Milica poma`u tati da unese drva u {upu. Deca su unela po 6 komada, a tata 34 komada drveta. Koliko komada drveta je uneseno?

Odgovor:

Odgovor:

3.

U tri jedanke kutije je po 7 `utih i 2 zelena klikera. Koliko je ukupno klikera?

4.

Petoro dece skupqa {koqke na obali. ^etvoro je skupilo po 7 {koqki, a peto 9. Koliko je ukupno {koqki skupqeno?

Odgovor: Odgovor:

5.

Baka je u korpi imala 20 plodova. Unucima je podelila po 2 jabuke i 3 kru{ke. Koliko unuka ima baka?

6.

Zbir brojeva 5 i 4 uve}aj 5 puta.

Odgovor:

7.

Koli~nik brojeva 50 i 5 umawi za 3.

8.

Zbir brojeva 24 i 36 umawi 6 puta.

66

Jedna~ine sa nepoznatim ~iniocem
x x x x
Ako nepoznati broj uve}amo 4 puta, dobi}emo 32. Koji je to broj? Zapisujemo:

{
32
x • 4 = 32 32 : x = 4 4 • x = 32 32 : 4 = x

4 • x = 32 x = 32 : 4 x=

Ako ga napravimo da bude kao pre

Hajde da proverimo! Ako 8 uve}amo 4 puta, ho}emo li dobiti 32? Probaj: 8 • 4 =

1.

Mira ima 15 lutaka. To je tri puta vi{e nego {to ima Andrea. Koliko lutaka ima Andrea? 3

a = 15

a= a= Provera:

:

a a a

M = 15
Provera:

2.

Hajde da ve`bamo! 5 • x = 40 x= x= Provera: 9 • x = 72 x= x= Provera:

:

x • 6 = 54 x= x= Provera: x • 7 = 28 x= x= Provera:

:

:

:

67

3.

Re{i jedna~ine. x • 4 = 36 x= x= Provera: 9 x = 81 3

x = 18

x

6 = 42

4.

U~iteqica je zamislila jedan broj. Ako taj broj uve}amo 2 puta, dobi}emo 14. Koji je broj zamislila u~iteqica?

5.

Pasuq proklija za 8 dana. Koliko dana treba p{enici da proklija, ako pasuqu treba 4 puta vi{e?

!

6.

Smisli zadatak koji se re{ava jedna~inom: 7

x = 35

68

Jedna~ine sa nepoznatim deqenikom
8 8 8 x
x:3=8 x:8=3 3•8=x 8•3=x Mama je podelila kola~e Zoranu, Dani i Sawi tako da svako dobije po 8 kola~a. Koliko je bilo kola~a? Zapisujemo:
Kad bismo vratili kola~e mami

Hajde da proverimo! Ako mama Zoranu, Dani i Sawi podeli dobiti svako? : = .

x:3=8 x=8•3 x=

kola~a, koliko }e

1.

Hajde da ve`bamo! x:7=6 • x= x= Provera: x:5=9 • x= x= Provera:

2.

Re{i jedna~ine. x:7=4 x:3=7

x:8=4 • x= x= Provera:

x : 2 = 10 x= • x= Provera:

x:9=2

x : 10 = 8

3. 4.

Ako nepoznati broj umawimo 6 puta, dobi}emo 8. Odredi nepoznati broj!

Branka re|a krofne na 4 tawira, tako da na svaki stavi 5 krofni. Postavi jedna~inu i izra~unaj koliko je bilo krofni.

69

Jedna~ine sa nepoznatim deliocem
24 6 ?
24 : x = 9 6 • x = 24 x • 6 = 24 24 : 6 = x Deda je u vo}waku sadio 24 vo}ke tako da u svaki red stane 6 vo}ki. U koliko redova su zasa|ene vo}ke?

24 : x = 6 x = 24 : 6 x=
Provera: Odgovor:

1.

Hajde da ve`bamo! 27 : x = 9 x= : x= Provera: 40 : x = 4 x= : x=

2.

Re{i jedna~ine. 18 : x = 9 24 : x = 3

Hajde da ve`bamo! 56 : x = 8 x= : x= Provera: 64 : x = 8 x= : x=

48 : x = 6

42 : 6 = x

3. 4.

Ako broj 63 umawimo nekoliko puta, dobi}emo 9. Koliko smo ga puta smawili?

U~enici jednog odeqewa podelili su se u nekoliko grupa tako da u svakoj bude 6 u~enika. Koliko je grupa, ako je u~enika ukupno 30?

70

Jedna~ine
1.
Re{i jedna~ine.

x:7=7

5

x = 35

81 : x = 9

3

x = 12

72 : x = 8

x:9=3

2.

Koli~nik nepoznatog broja i broja 7 je 3. Koliki je deqenik?

3.

Proizvod nepoznatog broja i broja 8 je 16. Odredi nepoznati broj.

4.

U tri kutije je jednak broj sijalica. Ukupno ih je 15. Koliko je sijalica u jednoj kutiji?

71

5.

Danas smo zasadili 21 sadnicu. To je 3 puta vi{e nego ju~e. Koliko smo ih zasadili ju~e? Postavi jedna~inu i izra~unaj.

6.

Bojan ima 8 godina. To je 7 puta mawe godina nego {to ih ima deda. Postavi jedna~inu i izra~unaj koliko godina ima deda.

7.

U~iteqica je danas podelila recitatorima po dve pesmice da nau~e. Ukupno je podelila 14 pesmica. Koliko je recitatora?

8.

Sastavi zadatak prema slede}oj jedna~ini: x Zadatak:

7 = 49

Re{ewe:

72

Dani i nedeqe
1.
Re~ima napisanim u ramu na desnoj strani dopuni krug tako da dani budu u ta~nom redosledu.
ak

po

d ne

eq

subota ~etvrtak ponedeqak
[I PI

nedeqa utorak

TATA MI RE^E: „ZAPAMTI, SINE, DA SEDAM DANA NEDEQU ^INE.” MAMA GA DOPUNI VEDRA LICA: „NEDEQA SE DRUGA^IJE ZOVE SEDMICA.”

petak sreda

2.

Koji je danas dan? Odgovor: Koji dan je bio ju~e? Odgovor: Koji dan }e biti sutra? Odgovor:

RAZMISLI!

73

3.

Dopuni. 1 nedeqa = 2 nedeqe = 2 3 nedeqe = 4 nedeqe = 5 nedeqa = 6 nedeqa =
• • • • •

dana 7 dana 7 dana dana dana dana = = = = = dana dan dana dana dana

4.

Dopuni.

ju~e danas sutra sreda

nedeqa subota

5.

Danas je subota. Koji dan }e biti za 3 dana?

6.

Ju~e je bio utorak. Koji dan }e biti prekosutra?

Odgovor:

Odgovor:

7.

Prekju~e je bio ~etvrtak. Koji dan }e biti sutra?

8.

Prekosutra }e biti utorak. Koji dan je bio prekju~e?

Odgovor:

Odgovor:

74

Kako merimo vreme
kazaqka za minute

Kako se zovu sprave za merewe vremena?

Sprave za merewe vremena zovu se .

kazaqka za ~asove

1.

^asovnici su razli~iti. Napi{i wihova imena.

75

^asovi
Od dva do tri pro}i }e 1 ~as. 1 ~as skra}eno pi{emo 1 ~.

1.

Napi{i skra}eno.

2.
22 ~ 100 ~ 85 ~ 41 ~

Upi{i znak >, < ili =. 35 ~ 92 ~ 58 ~ 41 ~ 62 ~ 35 ~ ~ ~ 26 ~ 53 ~ ~ ~

2 ~asa = 7 ~asova = 9 ~asova =

15 ~asova = 36 ~asova = 93 ~asa =

3.

Pro{le nedeqe Matija je gledao televiziju 8 ~, a Eva 10 ~. Ko je du`e gledao televiziju?

Razmisli: Odgovor:

4.

Izra~unaj.

5.
~

24 ~ + 17 ~ = 32 ~ — 18 ~ = 33 ~ + 81 ~ —

Pro{le nedeqe radnici su radili 48 sati na asfaltirawu puta, a ove nedeqe 14 sati vi{e. Koliko je ~asova radnicima bilo potrebno ove nedeqe za asfaltirawe puta? Ra~unam:

= 52 ~ = 46 ~

+ 29 ~ = 78 ~ — 24 ~ = 36 ~

Odgovor:

76

Minuti
U jednom minutu sam dvadeset puta presko~ila kanap za preskakawe. A koliko puta si ti?

Jedan minut skra}eno pi{emo 1 min.

1 ~ = 60 min.

1.

Napi{i skra}eno.

2.
6 min. 39 min. 71 min. 56 min.

Upi{i znak >, < ili =.

8 minuta = 15 minuta = 97 minuta = 30 minuta =

8 min. 93 min. 71 min. 65 min.

80 min. 13 min.
min. min.

80 min. 31 min.
min. min.

3.

Dragan pe{a~i do prodavnice 17 min., a Obrad 25 minuta. Ko du`e pe{a~i do prodavnice?

Razmisli: Odgovor:

4.

Izra~unaj.

5.

82 min. — 29 min. = min. 53 min. + 18 min. = 42 min. — = 11 min. 36 min.+ = 71 min. — 28 min. = 43 min. + 13 min. = 62 min.

Petar ho}e da poseti Acu. Put ga vodi pored prodavnice. Do prodavnice pe{a~i 17 min., a od prodavnice do Acine ku}e 18 min. Koliko vremena }e Petar pe{a~iti? Ra~unam: Odgovor:

77

Da vidimo mo`e{ li i ovo
1. 2. 3. 4.
U jednoj kesici ima 10 karamel bombona. Ivana ima dve kesice, a Jovana tri. Koliko wih dve ukupno imaju bombona? Dopuni:

6 • 4 = 8 • = • 12 = • • = 9 •4 = 6 • = 3 •
Dopuni znacima >, < ili =:

8 •5 = 2 •

=

4=

6 •3

5•5

3•8

4•6

7 •8

5 •9

10 • 6

Nastavi nizove: 14, 21, 28, 9, 12, 15, 63, 54, 45, , , , , , 24, , , 56. . .

5.

U~enici su u subotu bili na akciji po{umqavawa. Svako dete dobilo je po sedam sadnica. U Jovi~inoj ekipi bilo je osmoro, a u Milenkovoj ~etvoro dece. Koliko su sadnica ukupno zasadile ove dve ekipe?

6.

Marko i Jelena su sadili krompir. Marko je napravio u pet redova po deset ku}ica, a Jelena u dva reda po sedam ku}ica. Koliko su ukupno ku}ica napravili?

7.

Zoran skupqa sli~ice. Do sada je sakupio dve kesice sa po pet sli~ica `ivotiwa, osam kesica sa po tri sli~ice strip-junaka, i pet kesica sa po ~etiri sli~ice fudbalera. Koliko Zoran ukupno ima sli~ica?

8.

\urina baka ima dve krave. Jedna da je ~etiri, a druga sedam litara mleka dnevno. Koliko ove dve krave nedeqno daju mleka?

78

9.

Jovana je re{ila da po~ne da sakupqa salvete. Od mame je odmah dobila sedam. Sestra joj je dala tri puta vi{e od mame, a baka za 12 vi{e od sestre. Koliko salveta ona sada ima? Ra~unam: Od mame je dobila: Od sestre je dobila: Od bake je dobila: Ukupno: Odgovor:

11. 12.

Marko je krenuo u prodavnicu sa 100 dinara. U prodavnici je kupio lizalicu od 9 dinara, i svesku koja ko{ta tri puta vi{e od lizalice. Koliko mu je novca ostalo? Novica voli da vozi bicikl. U ponedeqak je wime pre{ao 8 kilometara, u utorak duplo vi{e, a u sredu sedam kilometara mawe nego za prva dva dana zajedno. Koliko je kilometara pre{ao za ta tri dana? Ra~unam: Ponedeqak: Utorak: Sreda: Ukupno: Odgovor:

13.

Od 32 u~enika drugog razreda, polovina ima plave o~i, ~etvrtina zelene, a ostali crne. Odredi koliko je u tom odeqewu: Plavookih: Zelenookih: Crnookih: Napi{i sve dvocifrene neparne brojeve deqive sa devet:

14. 15. 16.

Napi{i dvocifren broj ~iji je zbir cifara jednak wihovom proizvodu: Izra~unaj razliku proizvoda brojeva 8 i 9, i koli~nika brojeva 81 i 9.

79

17. 18.

Izra~unaj zbir koli~nika brojeva 80 i 2, i proizvoda brojeva 6 i 7. Selo u kome `ivi Koletova Baka je 5 kilometara udaqeno od grada. Veqina baka je osam puta daqe od grada nego Koletova, a Filipova je devet puta bli`e od Veqine. Koliko daleko `ive Veqina i Filipova baka?

19. 20.

Ako bismo zami{qeni broj pove}ali sedam puta, dobili bismo 63. Postavi jedna~inu i odredi nepoznati broj.

U~iteqica je podelila jednoj grupi u~enika kola` papire. Svaki je dobio po osam papira. Koliko je u~enika u toj grupi, ako je kola` papira ukupno bilo 32? Re{i zadatak pomo}u jedna~ine.

21.

U nekoliko redova zasa|eno je 56 vo}ki, tako da je u svakom redu po sedam vo}ki. Koliko je redova? Re{i zadatak pomo}u jedna~ine.

22. 23. 24.

Tetka Zorka je u{la kod frizera u 15 ~ i 23 min., a iza{la u 16 ~ 17 min. Koliko se dugo frizirala?

Mravu treba 1 ~ i 15 minuta da pre|e {umsku stazu. Pu` je pet puta sporiji. Koliko }e wemu trebati vremena?

Deda Ostoja se kod lekara zadr`ao petnaest minuta, a baka Milka ~etiri puta du`e. Koliko se zadr`ala baka Milka?

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51 (075.2) MAKSIMOVI], Sawa Igra brojeva i oblika 2 : matematika za 2. razred osnovne {kole. Deo 2 / Sawa Maksimovi}; [ilustracije Alen Bauer]. 4. izd. – Beograd: Klett, 2008 (Beograd: Cicero). – 79 str. : ilustr. ; 29 cm Tira` 10.000. ISBN 978-86-7762-038-7 COBISS.SR-ID 150164236

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful