P. 1
Izsó Miklós(1831-1875) - Bibliográfia

Izsó Miklós(1831-1875) - Bibliográfia

|Views: 9|Likes:
Published by Eszter Anita Tóth

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Eszter Anita Tóth on Aug 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2014

pdf

text

original

IZSÓ MIKLÓS

Bibliográfia

Izsó Miklós M vel dési Ház, Könyvtár és Emlékház Izsófalva, 2004

Összeállította: HADOBÁS SÁNDOR

Felel s kiadó: FODOR ALBERT
Izsófalva Nagyközség polgármestere

Kiadta az Izsó Miklós M vel dési Ház, Könyvtár és Emlékház Izsófalva, 2004

2

EL

SZÓ

Izsó Miklós szobrászm vészt (Disznóshorvát, 1831. szeptember 9. – 1875. május 28. Budapest) kiemelked hely illeti meg a magyar m vészet történetében. Ennek megfelel en a sors által rövidre szabott életében és a halála óta eltelt 129 év alatt egyaránt sokat szerepelt a sajtóban. Eddig azonban nem készült olyan átfogó bibliográfia, amely feltárta volna a nagy m vészre vonatkozó, sokszor ritka, nehezen hozzáférhet kiadványokban megjelent írásokat. Vállalkozásunk legalább részben ezt a hiányt kívánja pótolni, a szül hely szerény hozzájárulásaként az Izsó-kutatáshoz. Bár az itt közreadott anyag valószín leg még jelent sen b víthet , a mostanáig összegy jtött több mint 300 címet már elegend nek találtuk ahhoz, hogy a szakemberek és az érdekl d k rendelkezésére bocsássuk. A bibliográfiai adatok szerz k, illetve címek szerinti abcrendben követik egymást. Ahol a cím nem egyértelm , ott röviden utalunk a szóban forgó írás tartalmára. Sajnos nem minden esetben volt módunk az eredeti közlemény kézbevételével végezni az adatfelvételt, ezért el fordulhatnak hibák, hiányok, pontatlanságok. A könnyebb használhatóság érdekében a periodikák címénél nem alkalmaztunk rövidítéseket. A bibliográfia elkészítéséhez számos személyt l és intézményt l kaptunk segítséget, valamennyiük közrem ködését köszönjük. Reméljük, hogy munkánk gyarlóságaival együtt is hasznos segít je lesz az Izsó Miklós életére és m vészetére irányuló kutatásoknak, és egyúttal jól szolgálja az évtizedek óta eleven és egyre gazdagodó izsófalvai Izsó-kultuszt is. Izsófalva, 2004. december 15. Hadobás Sándor 3

Rövidítések
bev. = bevezette Bp. = Budapest é. n. = évszám nélkül évf. = évfolyam köt. = kötet old. = oldal sz. = (folyóirat)szám szerk. = szerkesztette

4

Az Akademia palotájához szükséges szobrokat… = Vasárnapi Ujság, 9. évf. 1862. 333. old. („…Izsó Miklós fiatal szobrász hazánkfia fogja elkészíteni.”) Az Akadémia palotájának szobrai. = Magyarország Képekben. Honismertet folyóirat. 2. évf. Pest, 1867. 111-114. old. (Magyarország Képekben. Honismertet album címmel is megjelent 1870-ben; ennek reprint kiadása: Helikon, Bp., 1989- I-II. köt.) – Izsó Miklós mintázta meg Révay Miklós nyelvtudós terrakotta szobrát, amely az egyetlen, magyar m vész által készített szobor az épületen. Rajza a 105. old.-on. Az akadémiai palota szobrai. = Vasárnapi Ujság, 11. évf. 1864. 360. old. (Köztük Izsó Miklós szobra Révay Miklós nyelvtudósról.) Az Akadémia szobrai. = Nefelejts, 6. évf. Bp., 1864. 24. sz. 247248. old. (Izsó Miklós mintázta meg Révay Miklós nyelvtudós szobrát.) A. M.: A népi témájú szobrászat megteremt je: Izsó Miklós. = Szövetkezet, 1975. június 25. APRÓ Ferenc: A százéves Dugonics-szobor. = Délmagyarország, Szeged, 1976. augusztus 20. 9. old. (A szobor Izsó Miklós terve alapján készült, a m vész halála miatt tanítványa, Huszár Adolf készítette el.) ARADI Nóra – FEUERNÉ TÓTH Rózsa – GALAVICS Géza – MAROSI Ern – NÉMETH Lajos: A m vészet története Magyarországon. A honfoglalástól napjainkig. Bp., 1983. 576 old. (Izsó Miklósról a 357-359. old.-on, 2 képpel.) Arany János mellszobra Izsó Miklóstól. = Vasárnapi Ujság, 9. évf. 1862. 345-346. old. ARANY János összes m vei. 12. köt. Prózai m vek. 3. Glosszák. Szerkeszt i üzenetek. Szerkeszt i megjegyzések. El fizetési felhívások. Bp., 1963. Akadémiai Kiadó, 651 old. (Izsó Mik5

lósról a 9., 112., 113., 150., 152., 158., 363., 435., 457., 450. és 529. old.-on. – Eredetileg Arany lapjaiban, a Szépirodalmi Figyel ben és a Koszorúban jelentek meg.) BALOGH Ferenc: Csokonay [!] szobrának leleplezési ünnepélye Debrecenbe [!]. 1871. Október 11. = Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmez , 1871. december, 508-512. old. (Izsó Miklós alkotása.) BALOGH István: Izsó Miklós és a Csokonai-szobor. = M vészettörténeti Értesít , 2. évf. 1953. 1-2. sz. 99-104. old. Képekkel. BALOGH István: Debrecen. Bp., 1958. Képz m vészeti Alap Kiadóvállalata, 99 old. 92 kép. (Izsó Miklós Csokonai-szobráról: 37., 66-67. old., 75. kép.) BALOGH Zoltán: Izsó Miklós márványszobra. = Pesti Napló, 13. évf. 1862. 14. sz. (A Búsuló juhász.) BALOGH Zoltán: Megyeri szobra. = Pesti Napló, 13. évf. 1862. 14. sz. (Izsó Miklós m ve.) BÁN Imre: Izsó Miklós Csokonai-szobra. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1971. április 24. 5. old. (Debreceni szobrok és emléktáblák 32.) BÁNHEGYI Gábor: Izsó Miklós szobrászm vész. = Észak-Magyarország, 47. évf. 1991. december 21. 8-9. old. BARCSÁK János: Izsófalvi levél. = Észak-Magyarország, 21. évf. 1965. 74. sz. 9. old. (A község történetér l, az itteni születés Izsó Miklós szobrászm vész emlékének ápolásáról.) Bécsi levél. = Vasárnapi Ujság, 7. évf. 1860. 3. sz. (január l5.), 34-35. old. (Izsó Miklósról.) BERÉNY László: A „Busuló Juhász” külföldön, egyúttal néhány szó Izsó Miklósról. = Közm veldési Szemle, 1. évf. 1879. 146. old. BÍRÓ Béla (szerk.): A magyar m vészettörténeti irodalom bibliográfiája. Bp., 1955. Képz m vészeti Alap Kiadóvállalata, 611 old. (Az Izsó Miklóssal kapcsolatos adatok a 199-206. old.-on találhatók, nagyon hiányosan és sok hibával.)

6

Budapest köztéri szobrai. 1692-1945. 1987. április 14. – május 24. Budapest Galéria Kiállítóháza. Bp., 1987. 186 old. (92. sz., 1 kép: Izsó – Huszár: Pet fi-szobor.) BUDAY József (szerk.): Eötvös József báró szobrának leírása és története. Bp., 1895. 60 old. (Izsó Miklósnak a szoborpályázatra benyújtott tervér l is.) BUDAY József (szerk.): Széchenyi István gróf szobrának leírása és története. Bp., 1895. 164 old. (Izsó Miklósnak a szoborpályázatra benyújtott tervér l is.) CIFKA Péter: Ferenczy István, Izsó Miklós, Stróbl Alajos jubileuma. = Szabad Nép, 1956. július 11. (Kiállítás-ismertetés.) Csokonai leleplezési ünnepély. = Alföldi Hírlap, Debrecen, 1871. október 14. 1-2. old. Izsó Miklós debreceni Csokonai-szobrának leleplezési ünnepélye.) A Csokonai leleplezési ünnepély. = Tiszavidék, 1871. október 15. 2. old. (Izsó Miklós debreceni Csokonai-szobrának leleplezési ünnepélye. ) A Csokonai-szobor... = Vasárnapi Ujság, 13. évf. 1866. 536. old. (Debrecenben a szoborbi-zottság elfogadta Izsó Miklós szobormintáját.) A Csokonai-szobor... = Debreczeni Lapok, 1867. szeptember 29. 55. old. (Izsó Miklós tervezett szobra.) A Csokonai-szobor. = Alföldi Hírlap, Debrecen, 1870. július 16. 1-2. old. (Izsó Miklós bemutatta a szobor elkészült öntvényét.) Csokonai-szobor. = Alföldi Hírlap, 1870. szeptember 10. 3. old. (Izsó Miklós m ve; felhívás a szobor megtekintésére.) Csokonai szobor-emlék. Írták többen. Debrecen, 1871. 217 old. (Izsó Miklós debreceni Csokonai-szobrának története.) A Csokonai-szobor leleplezése 1-2. rész. = Debreczen, 1871. október 11-12. (Izsó Miklós alkotása.) A Csokonai-szobor leleplezése. = F városi Lapok, 8. évf. 1871. október 12. 1072. old. (Izsó Miklós alkotása.) A Csokonai-szobor leleplezése. = Figyel , 1. évf. 1871. október 16. 467. old. (Izsó Miklós alkotása.) 7

A Csokonai szobor leleplezésének ünnepélye. (Eredeti tudósítás.) = Pesti Napló, 22. évf. 1871. október 12. 2. old. (Esti kiadás.) – A szobor Izsó Miklós m ve. Csokonai szobormintája, Izsó Miklóstól. = Vasárnapi Ujság, 13. évf. 1866. 52. sz. (december 633-634. old. Képpel. = Magyarország Képekben. Honismertet folyóirat. 2. évf. 1867. 136138. old. Képpel. (Magyarország Képekben. Honismertet album címmel is megjelent 1870-ben; ennek reprint kiadása: Helikon, Bp., 1989. (I-II. köt.) - A Csokonai szobor-minta rajzát Székely Bertalan készítette. A Csokonai-szobor története. = Tiszavidék, 1871. október 8. 1-2. old. (Izsó Miklós alkotása.) A Csokonai-szobor ügyében. = Debreczeni Lapok, 1868. február 6. 1. old. (A szobor nagymintája elkészült, mégis áll az ügy.) A Csokonai-szobor ügyében. = Debreczen, 1871. október 3. 2. old. (Az alkotó, Izsó Miklós közrem ködésének méltatása.) A Csokonai szobor-ünnep napján. = A Hon, 9. évf. 1871. október 11. 1-2. old. (Reggeli kiadás.) – Izsó Miklós Csokonai-szobrának leleplezési ünnepélye Debrecenben. Csokonai szobra és Debreczen. = Debreczen, 1871. szept. 7. 1. old. A Csokonai-ünnep napján. = F városi Lapok, 8. évf. 1871. október 11. 1066. old. (Izsó Miklós Csokonai-szobrának leleplezése Debrecenben.) [CSONTOS László] (csontos): Lenkey Zoltánt sem felejtették el Izsófalván. Izsó Miklós-emlékhét. = Déli Hírlap, 1995. május 20. 6. old. [CSONTOS László]: Emlékházat kap a szobrász. Tovább él az Izsó-kultusz. = Déli Hírlap, 33. évf. 2001. 13. sz. (január 16.) 7. old. 1 arckép. [CSÖRNÖK Mariann] CSM: Köszönet a szül földnek tiszteletéért. Az emlékház nem múltba zárja, inkább kortársunkká avatja Izsó Miklós szobrászm vészt. = Észak-Magyarország, 57. évf. 252. sz. (október 29.) 8. old. 3 kép. (Az Izsófalván újonnan nyílt Izsó Miklós Emlékház bemutatása.) 8

CSUTORÁS Annamária: A Búsuló juhász alkotója. …Életm ve gaz-dag hagyaték… = Észak-Magyarország, 37. évf. 1981. 212. sz. (szeptember 10.) 4. old. 3 kép. (Emlékünnepség Izsó Miklós szobrászm vész születésének 150. évfordulója alkalmából szül helyén, Izsófalván.) DEÁK Farkas: Az ige testté vált. = Figyel , 1. évf. 1871. október 8. 447. old. (Avatás el tt Izsó Miklós Csokonai-szobra Debrecenben.) DERCSÉNYI Dezs – ZÁDOR Anna: Kis magyar m vészettörténet. (A honfoglalás korától a XIX. század végéig.) Bp., [1980.] Képz m vészeti Alap Kiadóvállalata, 395. old. (Izsó Miklósról a 363-364. old.-on, 2 képpel.) D. I.: Hölzel Mór. = M vészet, 2. évf. 1903. 326-327. old. (1868 után néhány évig Izsó Miklós m termében dolgozó szobrászfafaragó.) DIVALD Kornél: A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gy jteményei. Magyarázó kalauz. Bp., 1917. Magyar Tudományos Akadémia, 143 old. (Izsó Miklós itt található m veit is bemutatja.) DUDÁS Sándor: Csizmák alól. Izsó Miklós munkáira. = Napjaink, (Miskolc), 10. évf. 1971. 3. sz. (Vers.) Dugonics-album. A Szeged város közönsége által Dugonics András emlékére emelt szobor leleplezési ünnepélye alkalmából szerk. Farkas Antal, Nagy Sándor. 2 képpel. Szeged, 1876. Burger Zs. özvegye, V, 158 old. (A Dugonics-szobor Izsó terve alapján készült. A könyvben a szobor keletkezésér l és Izsóról is szó van.) Dugonics András (1740-1818). = Vasárnapi Ujság, 23. évf. 1876. 34. sz. (Szegedi szobrának leleplezése kapcsán. Közli az Izsó Miklós terve alapján készült szobor rajzát.) Dugonics életnagyságú mellszobrát Izsó Miklós elkészítvén, annak egy gipszmásolatát Szabados tanácsnok úrnak megküldé. = Szegedi Híradó, 1874. december 30. 3. old. A Dugonics-szobor. = Szegedi Híradó, 1875. január 6. 1-2. old. (Izsó Miklós terve alapján készült.) 9

A Dugonics-szobor közeled ünnepies fölállítása… = Szegedi Híradó, 1876. június 28. 3. old. (Izsó Miklós terve alapján készült a szobor.) A Dugonics-szobor Szegeden. = Magyarország és a Nagyvilág, 1875. október 17. 513-514. old. (Izsó Miklós terve alapján készül a szobor.) A Dugonics-szobor ügyében. = Szegedi Híradó, 1875. október 27. l. old., november 7. 1. old. (Izsó Miklós terve alapján készül a szobor.) Dugonics szobra. = Vasárnapi Ujság, 23. évf. 1876. augusztus 20. 529. old. Képpel. (Izsó Miklós terve alapján a m vész halála miatt Huszár Adolf fejezte be a Szegeden felállított szobrot.) ÉBER László: Hazai szobrászatunk emlékei. = A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene. Alapításának századik évfordulója alkalmával írták a Magyar Nemzeti Múzeum tisztvisel i. Bp., 1902. Hornyánszky Viktor, XL, 384 old. 9 kép. (Izsó Miklós 10 m vét említi a múzeum tulajdonaként.) EGERVÖLGYI Dezs : Izsó és a Széchenyi-szobrok. = Havi Magyar Fórum, 7. évf. 1999. 8. sz. 73-78. old. ELEK Artúr: Izsó Miklós kiadatlan levelei. = Nyugat, 17. évf. 1924. 1. sz. 167-173. old. ELEK Artúr: Izsó Miklós és négy mai m vész. = Nyugat, 18. évf. 1925. 3. sz. 286-287. old. Emlékezés Izsó Miklósra. = Hajdú-Bihari Napló, 1981. szeptember 6. 1 kép. (Születésének 150. évfordulója alkalmából.) Emlékezés Izsó Miklósra. = Népszabadság, 39. évf. 1981. 210. sz. (szeptember 8.) 7. old. (Születésének 150. évfordulója alkalmából rendezvénysorozatot tartanak szül helyén, Izsófalván.) Az emlékkert és a Csokonai-szobor történetének rövid vázlata. = Debreczen, 1871. március 15. 1. old. Emlékszobát rendeznek be Izsó Miklós szül falujában. = Észak Magyarország, 21.évf. 1965. jan. 22. 4. old. (Izsófalván.) Emlékszobát rendeznek be Izsó Miklós szül falujában. = ÉszakMagyarország, 24. évf. 1968. április 21. (Izsófalván.) 10

Emlékszobor Dugonicsnak. = Vasárnapi Ujság, 20. évf. 1873. 590. old. (Szeged városa Izsó Miklóst fogja felkérni a szobor elkészítésére.) Az „Eötvös emlékszobrok”. = Magyarország és a Nagyvilág, 10. évf. 1874. 6. sz. Képekkel. (Az Eötvös-szoborpályázatra beérkezett alkotások – köztük „Per aspera ad astra” jelige alatt az Izsó Miklósé – bemutatása.) Eredeti Izsó Miklós-szobrok Sárospatakon. = Észak-Magyarország, 22. évf. 1966. 177. sz. 6. old. ERNST Lajos: Pet fi arcképei. Bp., 1922. Ernst Múzeum, 34 old. (Ernst Múzeum 3.) – Izsó Miklós Pet fi-szobrait is bemutatja. FARKAS Zoltán: Izsó Miklós körül. = M vészet, 2. évf. 1961. 12. sz. 3-5. old. FARKASFALVI Imre: Adatok Ferenczy szobrász életéhez. = M vészet, 5. évf. 1906. (Izsó Miklósra vonatkozó adatokkal. – Izsó 1853 és 1856 között Ferenczy segít je, tanítványa volt Rimaszombatban.) FARKASFALVI Imre: Adatok m vészetünk történetéhez. = M vészet, 7. évf. 1908. (Izsó Mik-lósra vonatkozó adatokkal.) Ferenczy István 1792 – 1856 – Izsó Miklós 1831 – 1875 – Stróbl Alajos 1856–1926. Emlékkiállítás. A kiállítást rendezte és a katalógust összeállította: Soós Gyula. Bp., 1956. Országos Szépm vészeti Múzeum, 16 old. 4 tábla. (Kiállítási katalógus. A bevezet tanulmányban a 6-8. old.-on Izsó Miklósról; Izsó kiállított m veinek jegyzéke a 13-15. old.-on.) - A kiállítást ismertette: Cifka Péter, Szabad Nép, 1956. július 11. – Gyapayné Molnár Zsuzsa, Múzeumi Híradó, 1956. 2. sz. 105106. old. – Konok Tamás, Magyar Nemzet, 1956. június 21. – Pogány Ö. Gábor, Képz m vészeti és Iparm vészeti Tudósító, 6. évf. 1956. 9. sz. 1-4. old. Henszlmann Lilla, Szabad M vészet, 10. évf. 1956. 8. sz. 374-381. old. Forrásszemelvények a debreceni Csokonai-szobor történetéb l. Közli: Síró Judit. = Debreceni Szemle, 1. évf. 1981. 2. sz. 125-136. old. 1 kép. (Izsó Miklós alkotása.) 11

FÜLEP Lajos: Magyar szobrászat. = Nyugat, 11. évf. 1918. 485499. old. (Izsó Miklósról is.) FÜLEP Lajos: Izsó Miklós. = M vészettörténeti Értesít , 1953. 12. sz. 13-31. old. FÜLEP Lajos: Izsó Miklós. = Szabad M vészet, 7. évf. 1953. 155160. old. FÜLEP Lajos: Izsó Miklós. = A Magyar Tudományos Akadémia Társadalom és Történeti Tudományok Osztályának Közleményei, 4. évf. 1954. 1-2. sz. 27-33. old. FÜLEP Lajos: Izsó Miklós. = F. L.: Magyar m vészet. Bp., 1971. 169-193. old. FÜLEP Lajos: A magyar szobrászat. = F. L.: A m vészet forradalmától a nagy forradalomig. Cikkek, tanulmányok. I. kötet. Bp., [1974.] Magvet , 294-316. old. (Az írás nagy része Izsó Miklóssal foglalkozik; e kiadás szövege sokban eltér az eredeti Nyugat-közleményt l.) FÜLEP Lajos: Izsó Miklós. = F. L.: M vészet és világnézet. Cikkek, tanulmányok 1920-1970. Magvet , Bp., 1976. 509-519. old. GÁDOR Endre (szerk.): Budapest szobrai. Bevezette: Lyka Károly. Bp., 1955. (63. old.: Izsó – Huszár: Pet fi-szobor.) GÁDOR Endre – POGÁNY Ö. Gábor: Magyar szobrászat. Bp., 1953. Képz m vészeti Alap Kiadóvállalata. (Izsó Miklósról a 10-12. old.-on. 14. tábla: Búsuló juhász; 15. tábla: Táncoló parasztok II.) GAJZÁGÓ Salamon – TRIFF Viktor: A Kerepesi Temet története. = Városgazdálkodási Tájékoztató, Bp., 1979. 1. sz. 97-108. old. (Izsó Miklós síremlékér l is.) GERGELY Pál: Kincsleletek lomtárakból. Móra-levél, Kazinczykézirat, Izsó-nyugta. = Magyar Nemzet, 1978. április 14. 5. old. GER Ödön: Izsó Miklós. = G. Ö.: M vészetr l, m vészekr l. Bp., é. n. Gergely R. kiadása, 302-319. old.

12

Ghyczy Kálmán. = Vasárnapi Ujság, 20. évf. 1873. 47. sz. 1 kép. (Ghyczy K. Izsó Miklós által mintázott szobráról is, közli annak rajzát.) Ghyczy Kálmán mellszobra. (Izsó legjobb m ve.) = Hazánk s a Külföld, 7. évf. 1871. április 20. 141. old. GODA Gertrud: Izsó Miklós domborm ve Váradi Fekete Dezs r l. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 27. köt. Miskolc, 1989. 61-68. old. 4 kép. GODA Gertrud: Izsó Miklós domborm ve Fekete Dezs r l. = Borsod (Edelény), 1990. 8-9. sz. 15-16. old. 1 kép. GODA Gertrud: Szül föld és emlékezet. 160 éve született Izsó Miklós szobrászm vész. = Szül földünk. A megyei honismereti mozgalom közleményei. 16-17. Miskolc, 1991. 131-132. old. 2 ábra. GODA Gertrud: Izsó Miklós 1831-1875. Miskolc, 1993. Herman Ottó Múzeum, 112 old. Képekkel. (Izsó valamennyi ismert szobrának leírása és képe megtalálható a könyvben.) – Ismertette: Horpácsi Sándor, Könyvvilág, 37. évf. 1993. 10. sz. 34. old. GYAPAYNÉ MOLNÁR Zsuzsa: Ferenczy István, Izsó Miklós és Stróbl Alajos emlékkiállítás a Szépm vészeti Múzeumban. (Megnyílt 1956. június 2-án. ) = Múzeumi Híradó, 1956. 2. sz. 105-106. old. (Kiállítás-ismertetés.) GYÖRGY Aladár: Izsó Miklós. = Reform, 6. évf. 1875. 23. sz. (Nekrológ.) GYÖRGY A[ladár]: Izsó Miklós. = A Hon, 13. évf. 1875. május 28. 1. old. Esti kiadás. (A „Hon” tárczája.) – Nekrológ. GYÖRGY Aladár: Izsó Miklós. = Otthon. Szépirodalmi és ismeretterjeszt havi közlöny. 2. évf. 1875. 3. köt. GYÖRGY Aladár: Izsó Miklós és hagyatéka. = A Hon, 13. évf. 1875. 119., 123. sz. Gy jtés a Dugonics-szoborra. = Szegedi Híradó, 1875. január 27. 3. old. (Izsó Miklós készül alkotása.) HADOBÁS Sándor: Izsó Miklós. Bibliográfia. Izsófalva, 1994. Izsó Miklós M vel dési Ház és Könyvtár, 34 old. 4 ábra. 13

HADOBÁS Sándor: A szobrász Izsó Miklós családjáról. = ÉszakMagyarország, 51. évf. 1995. július 4. HADOBÁS Sándor: A disznóshorváti mátrikulából. Adatok Izsó Miklós családjáról. = Magyar Nemzet, 58. évf. 1995. 191. sz. 13. old. HADOBÁS Sándor: Izsó Miklós családjáról (1758-1838). Anyakönyvi bejegyzések. = Szül földünk. A megyei honismereti mozgalom közleményei. 25-26. 1997. 10-12. old. HADOBÁS Sándor: Izsó Miklós emlékezete. = Reformátusok Lapja, 45. évf. 2001. 46. sz. 4. old. 1 kép. (Szül falujában, Izsófalván felavatták a szobrászm vész életét és munkásságát bemutató emlékházat, és leleplezték Egressy Gábort ábrázoló mellszobrának bronzmásolatát.) HAJDU Imre: Szobrászatunkat a hétköznapok fölé emelte. Százhúsz éve hunyt el Izsó Miklós szobrászm vész. = Észak-Magyarország, 51. évf. 1995. 118. sz. (május 20.) 6. old. A haldokló honvéd. Izsó Miklós szoborm ve. = Vasárnapi Ujság, 17. évf. 1870. 1. sz. 1-2. old. Képpel. [Harmincnegyedik] XXXIV. csoportkiállítás. Izsó Miklós emlékkiállítás. Feiks Jen , Márrfy Ödön, Perlrott-Csaba Vilmos, Varga Nándor fest m vészek és Kalmár Elza szobrászn . Bp., 1925. Ernst Múzeum, 19 old. (Az Ernst-Múzeum Kiállításai LXXIX.) [Kiállítási katalógus.] A 3-6. old.-on dr. Lázár Béla „Izsó Miklós (1831-1875)” cím írása, Izsó kiállított m veinek jegyzéke a 7-8. old.-on. [HEGYI József] h. j.: Százötven éve született Izsó Miklós. = Észak-Magyarország, 37. évf. 1981. 212. sz. (szeptember 10.) 4. old. HEITLER László: Carrarai márvány szoborportré Pápán. Két emberarcot riz. = Napló (Veszprém), 1981. november 28. 1 kép. (Izsó Miklós pályafutását ismerteti a m vész Pápán található alkotása, Mándi Márton István portréja ürügyén.) HEKLER Antal: A magyar m vészet története. Bp., 1934. 239 old. (Izsó Miklósról a 208-209. old.-on, 2 képpel.) 14

HENSZLMANN Lilla: Ferenczy – Izsó – Stróbl. = Szabad M vészet, 10. évf. 1956. 8. sz. 374-381. old. Képekkel. (A három m vész emlékkiállításáról.) HERENDI Miklós: Izsó Miklós portrészobrai. Szakdolgozat. Bp., 1985. ELTE Bölcsészettudományi Kar, M vészettörténeti Tanszék. (Kézirat.) Hol tartanak Izsó Miklós szobrának munkáival? = Észak-Magyarország, 22. évf. 1966. 59. sz. 6. old. (A magyar nemzeti szobrászat megteremt jének szül helyén, Izsófalván fogják felállítani.) HORPÁCSI Sándor: Goda Gertrud: Izsó Miklós. = Könyvvilág, 37. évf. 1993. 10. sz. 34. old. (Könyvismertetés.) ILLYÉS Bálint: Izsó Miklóshoz, mid n Pet fit mintázta. = Vasárnapi Ujság, 20. évf. 1873. január 9. (Vers.) IMRE Sándor: Emlékbeszéd. Felolvastatott a Csokonai-szobor leleplezési ünnepélyére. Debrecen, 1871. 20 old. -i-s: Izsó Miklós élete és munkái. Szana Tamás legújabb könyve. = Új Id k, 3. évf. 1897. 68. old. (Könyvismertetés.) Az Izsó-bizottság… ülése. = Vasárnapi Ujság, 22. évf. 1875. 492. old. (A „Mi ujság?” cím rovatban.) Az Izsó-bizottság… = Vasárnapi Ujság, 22. évf. 1875. 50. sz. 800. old. (A „Mi ujság?” cím rovatban. – Intézkedés a Búsuló juhász öntvényeinek szétküldése és Izsó hátrahagyott m veinek kiállítása tárgyában.) Izsó életéból. = Életképek, 1. évf. 1876. 2. sz. (június 2.) Izsó hátrahagyott m vei. = Vasárnapi Ujság, 22. évf. 1875. 23. sz. 363. old. (Az „Irodalom és m vészet” rovatban.) Izsó jeles szobra… = Vasárnapi Ujság, 11. évf. 1864. 324. old. (A Búsuló juhász a Nemzeti Múzeum tulajdonába került.) IZSÓ József: Epizódok Izsó Miklós életéb l. = Izsó Miklós levelei. Bp., 1958. 107-121. old. (A m vész öccsének visszaemlékezései.) Izsó készíti Pet fi szobrát. = Vasárnapi Ujság, 18. évf. 1871. 618. old. 15

Izsó Miklós... = Debreczeni Lapok, 1867. július 1. 3. old. (Izsó Miklós Debrecenben nagyrészt elkészült a Csokonai-szobor gipszmintájával.) Izsó Miklós. = Vasárnapi Ujság, 15. évf. 1868. 45. sz. 533-534. old. Arcképpel. Izsó Miklós. = Vasárnapi Ujság, 16. évf. 1869. 345. old. Izsó Miklós… = Vasárnapi Ujság, 20. évf. 1873. 24. sz. 289. old. („…igen szép féldomborm v arczképet készített, a Mányik Ernesztináét. A korán elhunyt kit n énekesn síremlékét fogja ékesíteni a vámosmikolai temet ben.” – Az „Irodalom és m vészet” rovatban.) Izsó Miklós. = Révai Nagy Lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. 10. köt. Hérold-Jób. Bp., 1914. Révai testvérek, 724. old. 1 kép. (Búsuló juhász.) Izsó Miklós. = A Pesti Hírlap Naptára, 41. köt. Bp., 1931. 144146. old. Képekkel. (Születésének 100. évfordulója alkalmából.) Izsó Miklós: = Új Magyar Lexikon, 3. köt. G-J. Bp., 1960. Akadémiai Kiadó, 468. old. Izsó Miklós. = Kenyeres Ágnes (f szerk.): Magyar életrajzi lexikon. 1. köt. A-K. Bp., 1967. Akadémiai Kiadó, 788. old. Arckép a 787. old.-on. Izsó Miklós. = Zádor Anna – Genthon István (f szerk.): M vészeti lexikon. 2. köt. A-K. Bp., 1967. Akadémiai Kiadó, 485-486. old. 2 kép. Izsó Miklós. = Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Megindította: id. Szinnyei József. Új sorozat. Írta és Összeállította: – –. Sajtó alá rendezte: Viczián János. 15. köt. Bp., 1993. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 409-410. hasáb. Izsó Miklós. (Csokonai gipszmintája.) = Debreczeni Lapok, 1867. július 1. 3. old. Izsó Miklós bibliográfia készül. Ez idáig kett száz forrást sikerült fellelniük. = Itt-Hon. Az Észak-Magyarország borsodi melléklete. 2. évf. 1994. 23. sz. (június 7.) 4. old. 16

Izsó Miklós egy szoborm ve. Részeg ember. = Vasárnapi Ujság, 11. évf. 1864. 368-369. old. Képpel. Izsó Miklós, e jeles szobrászunk jelenleg Debreczenben van… = Vasárnapi Ujság, 14. évf. 1867. 340. old. (Az „Irodalom és m vészet” rovatban.) Izsó Miklós elkészítette II. Rákóczi Ferencz mellszobrát… = Vasárnapi Ujság, 20. évf. 1873. 37. sz. 445. old. (Az „Irodalom és m vészet” rovatban.) Izsó Miklós + Csokonai szobra Debreczenben. = Magyarország és a Nagyvilág, 3. évf. 1867. 45. sz. 529-531. old. (A debreceni Csokonai-szobor rajza az 531. old.-on.) Izsó Miklós emlékszoba. = Borsodi Szemle, 9. évf.1965. 1. sz. 83. old. (Izsófalván, szül falujában.) Izsó Miklós-emlékhét. = Déli Hírlap, 30. évf. 1998. 207. sz. (szeptember 4.) 6. old. (Izsófalván.) Izsó Miklós emlékszobát rendeznek be a nagy magyar szobrászm vész szül falujában. = Észak-Magyarország, 20. évf. 1964. 276. sz. (október 29.) 1. old. (Izsófalván.) Izsó Miklós-emlékünnepség Debrecenben. = Népszabadság, 39. évf. 1981. október 3. Izsó Miklós Eötvös szobra. = Athenaeum, 2. évf. 1874. 189. old. Izsó Miklós erdélyi útja. = Vasárnapi Ujság, 16. évf. 1869. 469. old. Izsó Miklós és a bécsi magyar tekhnikusok (sic!). = Vasárnapi Ujság, 37. évf. 1890. 47. sz. 767. old. (A „bécsi magyar technikusok” – m egyetemi hallgatók – levele a Magyar Tudományos Akadémiához Izsó Miklós érdekében, 1860-ban.) Izsó Miklós – és mai szoborrajzok. = Észak-Magyarország, 56. évf. 2000. 273. sz. (november 22.) 8. old. (Kiállítás Budapesten az 1821 és 2000 között született szoborrajzokból. Izsó Miklós szobortervei is láthatók.) Izsó Miklós és szobrai. = Hazánk s a Külföld, 3. évf. 1867. 51. sz. 804-805. old. Képekkel. (A 805. old.-on „A juhász”, a 808. old.-on „Csokonai V. Mihály szobra” rajza.) 17

Izsó Miklós, fiatal szobrász. = Vasárnapi Ujság, 9. évf. 1862. 455. old. Izsó Miklós, fiatal szobrász hazánkfia… = Vasárnapi Ujság, 8. évf. 1861. 31. sz. 370. old. („…Münchenb l haza rándulván azon szép ajánlatot tette, hogy a Gy rött felállítandó honvédszobor talapzatánál pihen oroszlánt márványból díjtalanul elkészítendi”. – A „Mi ujság?” c. rovatban.) Izsó Miklós hátrahagyott m veinek kiállítása körül… = Vasárnapi Ujság, 22. évf. 1875. 46. sz. 731. old. (Az „Irodalom és m vészet” c. rovatban.) Izsó Miklós ismeretlen levele Csanak József debreceni keresked höz. 1866. okt. 12. = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1942. Debrecen, 1943. 93-94. old. Izsó Miklós jelenleg Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc mellszobrait készíti. Nemrégiben fejezte be Ghyczy Kálmán mellszobrát is. = Vasárnapi Ujság, 18. évf. 1871. 201. old. Izsó Miklós jeles szoborm vét… = Vasárnapi Ujság, 9. évf. 1862. 333. old. (A Búsuló juhász tulajdonjoga körüli vita.) Izsó Miklós jeles szobrászunk… = Vasárnapi Ujság, 16. évf. 1869. 661. old. Izsó Miklós jeles szobrászunk… = Vasárnapi Ujság, 18. évf. 1871. 202. old. Izsó Miklós két Pet fi mellszobor mintát készített. = Vasárnapi Ujság, 19. évf. 1872. 337. old. Izsó Miklós kit n szobrászunk… = Vasárnapi Ujság, 16. évf. 1869. 549-550. old. (Erdélyi útja során építészeti és szobrászati nyersanyagokra talált.) Izsó Miklós, kit n szobrászunk… = Vasárnapi Ujság, 22. évf. 1875. 22. sz. 349. old. (A m -vész halálhíre. – A „Halálozások” rovatban.) Izsó Miklós külföldre ment. = F városi Lapok, 1. évf. 1864. 1217. old.; 2. évf. 1865. 52., 65., 247., 610. old.

18

Izsó Miklós – és mai szoborrajzok. = Észak-Magyarország, 56. évf. 2000. 273. sz. (november 22.) 8. old. (Kiállítás Budapesten az 1821 és 2000 között született szoborrajzokból. Izsó Miklós szobortervei is láthatók.) Izsó Miklós küzködései. (!) A magyar demokrácia harcai a m vészet frontján. = Literatúra, 6. évf. 1931. 183-187. old. Izsó Miklós levelei. Összegy jtötte, sajtó alá rendezte és utószóval ellátta Soós Gyula. + Izsó József: Epizódok Izsó Miklós életéb l. Bev.: Lyka Károly. Bp., 1958. Múzeumok Központi Propaganda Irodája, 143 old. 8 kép. (Magyar m vészek levelei 1.) – Ismertette: Népszabadság, 1958. december 18. Izsó Miklós „Magyar juhászt” ábrázoló szobrát… = Vasárnapi Ujság, 9. évf. 1862. 393. old. Izsó Miklós most érkezett vissza… = Vasárnapi Ujság, 16. évf. 1869. 122. old. Izsó Miklós m terme. = Színházi Látcs , 2. évf. 1864. 62. sz. (március 3.) 2. old. Izsó Miklós Pet fi szobra. = Athenaeum, 2. évf. 1874. 2560. old. Izsó Miklósról. = F városi Lapok, 1. évf. 1864. 919. old. Izsó Miklós síremléke. = Vasárnapi Ujság, 27. évf. 1890. 43. sz. 699. old. 1 kép. (Mátrai Lajos alkotása.) Izsó Miklós síremléke ügyében a bizottság megalakult. = Vasárnapi Ujság, 27. évf. 1880. 157. old. Izsó Miklós sírszobra. = Közm vel dési Szemle, 2. évf. 1880. 48. old. Izsó Miklós Széchenyi-szobormintája. = Vasárnapi Ujság, 13. évf. 1866. 15. sz. 177-178. old. Képpel. (A szoborminta rajzát Székely Bertalan készítette.) Izsó Miklós szobor-pöre. = Vasárnapi Ujság, 10. évf. 1863. 9. sz. 83. old. (A Búsuló juhász tulajdonjogával kapcsolatban. – A „M vészeti hírek” c. rovatban.) Izsó Miklós szobra. = A Világ, Bp., 1910. 88. sz. (július 9.) 14. old. (Hír.) – (A m vész mellszobrát Vaszary János mintázta meg.) 19

Izsó Miklós szobrász városunkban id zött. = Hortobágy, Debrecen, 1864. január 3. 1. old. Izsó Miklós újabb m vei. = Vasárnapi Ujság, 14. évf. 1867. 44. old. (Az „Irodalom és m vészet” c. rovatban.) Izsó Miklós újabb szobrai. = F városi Lapok, 1. évf. 1864. 1. sz. 3. old.; 3. sz. 2. old.; 9. sz. 3. old. Izsó Miklós visszatért Erdélyb l. = Vasárnapi Ujság, 16. évf. 1869. 538. old. Izsó Miklós Zrínyi-szobráról. = Magyar Akdémiai Értesít , 1870. 81. old. Izsó m termében. = F városi Lapok, 12. évf. 1875. 123. sz. Izsó-napok Izsófalván. = Magyar Hírlap, 14. évf. 1981. szeptember 10. 4. old. (A község szülötte és névadója, Izsó Miklós szobrászm vész születésének 150. évfordulója alkalmából kulturális rendezvényekre került sor.) Izsó pörét… = Vasárnapi Ujság, 10. évf. 1863. 11. sz. 99. old. (A Búsuló juhász tulajdonjogáról folytatott per. – A „Mi ujság?” c. rovatban.) Izsó síremléke. = Vasárnapi Ujság, 29. évf. 1882. 657. old. (A Gömörmegyei Múzeumegylet gy jtést rendez a síremlék javára.) Izsó síremléke. = Vasárnapi Ujság, 31. évf. 1884. 221. old. Képpel. (Kiss György terve.) Izsó sírszobra. = Vasárnapi Ujság, 37. évf. 1890. 704. old. (Hír a síremlék avatásáról.) Ižó, Mikulás. = Slovenský biografický slovník, II. zväzok, E-J. Martin, 1987. Matica Slovenska, 502-503. old. (Izsó Miklós születési helyeként Tupá-Chorvatice helységet [lévai járás] jelöli meg!) JAKABFFY Ferencz: Az 1890. évben fölállított emlékszobrok. = M vészi Ipar, 5. évf. 1890. 216-224. old. Képekkel. (Mátray Lajosnak a budapesti Kerepesi-temet ben felállított Izsósíremlékér l is, képe a 222. old.-on.) 20

„Juhász”. Carrarai márványszobor Izsó Miklóstól. A m bíráló bizottmány tagjai: Henszlman Imre, Keleti Károly, Maszák Hugó, Medve Imre, Orlay Samu, Than Mór. = Az Országos Magyar Képz m vészeti Társulat Évkönyve, 1863. Pest, 1864. 58-60. old. K.: Csokonai-ünnepély Debreczenben. 1871. okt. 11-én. (Eredeti tudósítás.) 1-3. rész. = Nagyvárad, Nagyvárad, 1971. október 13-14-15. (Beszámoló Izsó Miklós debreceni Csokonai-szobrának leleplezési ünnepségér l.) (K.): Izsó Miklós. (Szül. 1830-ban, † május 28-án.) = F városi Lapok, 12. évf. 1875. május 29. 544-545. old. (Nekrológ. Izsó születési évszáma tévesen szerepel, valójában 1831. szeptember 9-én született.) [KÁDÁR Márta] K. M.: „A szobrászat újra megszületik itt.” = Szolnok Megyei Népújság, Szolnok, 1981. szeptember 13. 1 kép. (Megemlékezés Izsó Miklós születésének 150. évfordulója alkalmából.) KÁDÁR Márta: 150 éve született Izsó Miklós. = Zalai Hírlap, Zalaegerszeg, 1981. szeptember 6. 1 kép. [KÁDÁR Márta] K. M.: 150 éve született Izsó Miklós. „A szobrászat újra megszületik itt”. = Kisalföld, Gy r, 1981. szeptember 5. 3 kép. KÁDÁR Márta: 150 éve született Izsó Miklós. „A szobrászat újra megszületik itt”. = Nógrád, Salgótarján, 1981. szeptember 6. 2 kép. KÁDÁR Márta: 150 éve született Izsó Miklós. „A szobrászat újra megszületik itt”. = Népújság (Heves), Eger, 1981. szeptember 6. 2 kép. KÁDÁR Márta: 150 éve született Izsó Miklós. A szobrászat újra megszületik itt. = Somogyi Néplap, Kaposvár, 1981. szeptember 9. 2 kép. KÁDÁR Márta: 150 éve született Izsó Miklós. „A szobrászat újra megszületik itt”. M vészi munkájában is magyar volt. = Dunántúli Napló, Pécs, 1981. szeptember 10. 3 kép. 21

KAMPIS Antal: Az újabb magyar szobrászat. = A szépm vészetek könyve. Bp., 1940. Pesti Hírlap Rt. 481-522. old. (Izsó Miklósról az 502-504. old.-on, 3 képpel. KAMPIS Antal: A képz m vészetek. = A kultúra világa. A képz m vészetek. A zene. A színház és a film. Bp., [1960.] Minerva. (Izsó Miklósról a 481-483. old.-on, képekkel.) KAMPIS Antal: A képz m vészetek története. Bp., 1963. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 807 old. (A kultúra világa sorozatban.) – Második, javított kiadás; az els 1960-ban jelent meg A m vészetek címmel. – Izsó Miklósról a 692-693. old.on, 1 képpel. KAMPIS Antal: A magyar m vészet a XIX. és a XX. században. Bp., 1968. Minerva, 175 old. (Minerva Zsebkönyvek.) – Izsó Miklósról a 37-39. old.-on, 2 képpel. KAPLONYI György: Az ércbeöntött „Lunátikus”. = Debreceni ércemberek, márványnévjegyek. Debrecen, 1943. 19-24. old. (Izsó Miklós debreceni Csokonai-szobra.) KAPOSI Edit: Izsó Miklós. = Táncm vészet, 6. évf. 1981. 12. sz. 14-15. old. (Megemlékezés születésének 150. évfordulója alkalmából.) KAROSI I[mre]: A nemzeti szobrászat megteremt je. 150 éve született Izsó Miklós. = Borsodi Bányász (Miskolc), 24. évf. 1981. 37. sz. 4. old. 5 kép. K. E.: Egy magyar szobrász m terme. = F városi Lapok, 1. évf. 1864. 3. sz. (Izsó Miklós.) K. E.: A Pet fi-szobor. = Egyetértés, 16. évf. 1882. 271. sz. (október 1.) 9. old. (Izsó Miklós Pet fi-szobortervének születése. A szobrot Izsó halála miatt Huszár Adolf fejezte be.) KELETI Gusztáv: Izsó m veinek kiállítása. = F városi Lapok, 12. évf. 1875. 293. sz. (december 23.) 1324-1325. old. = K. G.: M vészeti dolgozatok. Bp., 1910. Franklin, 185-197. old. KESER Katalin: A jeles képfaragó. = Magyarország, 18. évf. 1981. 31. sz. 26. old. 1 kép. (Izsó Miklós születésének 150. évfordulója alkalmából.) 22

KESER Katalin: Izsó és a nemzeti romantika. = A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei 40. Debrecen, 1982. 37-55. old. 14 kép. KESER Katalin: Orlai Petrics Soma. Képz m vészeti Alap Kiadóvállalata, Bp., 1984. (A 19. old.-on Izsó Miklósra vonatkozó adattal.) KESER Katalin: A Pet fi-arckép változásai. Adalékok romantikus m vészetünk korszakolásához. = Ars Hungarica, 15. évf. 1987. 1. sz. 59-64. old. Képekkel. (Izsó Miklós Pet fi-szobrairól is.) Kiadják Izsó Miklós ismeretlen leveleit. = Magyar Nemzet, 1955. december 28. KISS Sándor, É.: Csokonai-forgácsok. = Múzeumi Kurír, 33. sz. 1980. augusztus, 15-35. old. (Adalékok Izsó Miklós debreceni Csokonai-szobrának történetéhez.) [KOCSIS András]: Ferenczy István, Izsó Miklós, Stróbl Alajos emlékkiállítása. Kocsis András Kossuth-díjas szobrászm vész megnyitó beszéde. = Múzeumi Híradó, 1956. 2. sz. 104-105. old. KOMÁRIK Dénes: Izsó Búsuló juhászának felnagyított változatai. = Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Bp., 1993. Országos M emléki Hivatal, 435-443. old. 4 kép. KONOK Tamás: Ferenczy, Izsó, Stróbl. = Magyar Nemzet, 1956. június 21. 5. old. (Kiállítás-ismertet .) KOVALOVSZKY Márta: Emlékm szobrászat. = M vészet Magyarországon 1830-1870. Bp., 1981. 37-46. old. (A 44-46. old.-on Izsó Miklósról.) KOVALOVSZKY Márta: A romantika a magyar szobrászatban: miért igen, miért nem? = Ars Hungarica, 15. évf. 1987. 1. sz. 65-68. old. (Izsó Miklósról is.) KOVALOVSZKY Márta: „Egy magyar tánczos”: Izsó Miklós figurái. „A Hungarian Dancer”: Miklós Izsó’s Sculptures. = NAGY Zoltán – LAKAT Erika (szerk.): Három a tánc! Magyarországi táncábrázolások 1686-1940. Székesfehérvár, 2002. Vá23

rosi Képtár – Deák Gy jtemény, 28-37. old. Izsó Miklós rövid életrajza a 89. old.-on. (Kiállítási katalógus.) T.: Bécsi levél. (Vahot Imre, Izsó Miklós.) = Vasárnapi Ujság, 6. évf. 1859. 5-60. old. (Izsó Miklós els szereplése a sajtóban: Gasser bécsi szobrász szolgálatában Széchenyi István mellszobrát faragja márványba.) KUGLER Alajos: Emléklap a soproni Széchenyiszobor leleplezésére. A szobor-bizottság megbízásából szerkesztette – –. Arcképpel és egy levélmelléklettel. Sopron, 1897. 63 old. (Izsó Miklós tervei alapján készült a szobor, Mátrai Lajos alkotása.) KÜRTI Katalin, Sz.: Izsó Miklós: Csokonai-szobor. = Sz. K. K.: Köztéri szobrok és épületdíszít alkotások Debrecenben és Hajdú-Biharban. Debrecen, 1977. 27-29. old. KÜRTI Katalin, Sz.: A Csokonai-szoborról Izsó levelek alapján. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1977. március 6. 12. old. = Múzeumi Kurír (Debrecen), 27. sz. 1978. július, 17-18. old. KÜRTI Katalin, Sz.: Izsó és Csokonai. A debreceni Csokonai-szobor megalkotásának körülményei. = Napjaink (Miskolc), 20. évf. 1981. 10. sz. 37-38. old. KÜRTI Katalin, Sz.: Megemlékezés Izsó Miklósról és a debreceni Emlékkert-Társulatról. = Hajdú-Bihari Múzeumi és M emléki Hónap. Meghívó. Debrecen, 1981. 18-21. old. KÜRTI Katalin, Sz.: [Száztíz] 110 éve avatták a debreceni Csokonai-szobrot. = M vészet, 22. évf. 1981. 8. sz. 52. old. 1 kép. (Izsó Miklós alkotása.) KÜRTI Katalin, Sz.: [Száztíz] 110 éves a Csokonai-szobor, 150 éve született Izsó Miklós. = Hajdú-Bihari Napló, Debrecen, 1981. Szeptember 2. 5. old. KÜRTI Katalin, Sz.: Történelmi visszatekintés egy készül debreceni emlékm tervezésekor. = M vészet, 31. évf. 1990. 2. sz. 5-11. old. (Izsó Miklós debreceni Csokonai-szobráról is.) L. A.: Igaz történetek - történeti anekdoták. A „szegény asszony” szobra. = Észak-Magyarország, 48. évf. 1992. június 6. 5. old. (Izsó Miklóssal kapcsolatos anekdota.) 24

LÁSZLÓ Em ke: Izsó, Márffy, Medgyessy. Bp., 1969. Képz m vészeti Alap Kiadóvállalata, 30 old. 18 [beragasztható] képmelléklet. (Az én múzeumom 26.) LÁZÁR Béla: Br. Eötvös József m vészetpolitikája. = M vészet, 13. évf. 1914. 1-2. sz. 12-27. old. (Izsó Miklós és Eötvös József kapcsolatáról is ír.) LÁZÁR Béla: Izsó Miklós (1831-1875). = XXXIV. csoportkiállítás. Izsó Miklós emlékkiállítás. Feiks Jen , Márffy Ödön, Perlrott-Csaba Vilmos, Varga Nándor fest m vészek és Kalmár Elza szobrászn . (Az Ernst-Múzeum kiállításai LXXIX.) Bp., 1925. 3-6. old. (Kiállítási katalógus.) LIBER Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Bp., 1934. (A 7475. old.-on: Izsó-Huszár: Pet fi-szobor.) Lisznyai Kálmán szobrának agyagmintája. = A Hon, 1. évf. 1863. 53. sz. (március 6.) 3. old. (Izsó Miklós alkotása; rövid tudósítás az „Ujdonságok” c. rovatban.) LYKA Károly: A legmagyarabb szobrász. = Új Id k, 6. évf. 1900. 495. old. Képpel. (Izsó Miklós.) LYKA Károly: Izsó sírján. = M csarnok, 3. évf. 1900. 277-278. old. LYKA Károly: Izsó Miklós. = Új Id k, 31. évf.1925. 441-442. old. LYKA Károly: A szobormúzeum. = Új Id k, 32. évf. 1926. 25. sz. 685-686. old. (Izsó Miklósról is.) LYKA Károly: Izsó Miklós születésének századik évfordulójára. = Pásztort z, 17. évf. 1931. 422-423. old. LYKA Károly: Szobrászatunk a századfordulón. 1896-1914. Bp., 1954. Képz m vészeti Alap Kiadóvállalata, 92 old. Képekkel. (Néhány helyen Izsó Miklósra vonatkozó adatokkal.) LYKA Károly: Izsó Miklós. = Élet és Tudomány, 10. évf. 1955. 18. sz. (május 4.) 547-551. old. 4 kép. LYKA Károly: Izsó Miklós. = Lyka Károly: Nagy magyar m vészek. Bp., 1957. Gondolat Kiadó, 129-137. old. 25

LYKA Károly: A m vészetek története. Bp., 1977. Képz m vészeti Alap Kiadóvállalata, 333 old. (A 269-270. old.-on röviden Izsó Miklósról.) LYKA Károly: Nemzeti romantika. 2. kiadás. Bp., 1982. Corvina, 173 old. Képekkel. (Izsó Miklósról több helyen, különösen a 153-156. old.-on. – A könyv els kiadása 1942-ben jelent meg.) MAGYAR Gábor: A Dugonics szobor története. = Dugonics album. Szeged, 1876. 149-148. old. (Izsó Miklós alkotása, halála miatt a szobrot Huszár Adolf fejezte be.) Magyar remekm vek. Chef d’ouvres Hongrois. Szerk.: Jakubik Anna. Bev.: Radocsay Dénes - Bodnár Éva. Bp., 1969. Magyar Nemzeti Galéria, 80 old. 24 tábla. (A Magyar Nemzeti Galériában 1969-ben rendezett kiállítás katalógusa. Izsó Miklósnak a tárlaton bemutatott alkotásairól is.) A Magyar Tudományos Akadémia és a m vészetek a XIX. században. Bp., 1992. Magyar Tudományos Akadémia M vészettörténeti Kutatócsoport, 336 old. (A Magyar Nemzeti Galériában rendezett kiállítás katalógusa. Izsó Miklós számos alkotását is bemutatja, képekkel.) Magyar tudósok szobrai Berlinben. = Vasárnapi Ujság, 11. évf. 1864. 31. old. (Köztük Izsó Miklós Révai Miklós nyelvtudóst ábrázoló szobra, amely felkerült a berlini Akadémia épületére, csakúgy, mint korábban a budapestiére.) MASZÁK Hugó: Szobrászatunk állása és az Eötvös-pályam vek. = Athenaeum, 2. évf. 1874. 566-569. old. (Izsó Miklós is részt vett az Eötvös-szoborra kiírt pályázaton.) MAZÁNYI Judit: Emlékezés Izsó Miklósra. Születésének 150. évfordulóján. = Magyar Nemzet, 1981. szeptember 9. 4. old. MAZÁNYI Judit: Izsó Miklós: Fonóházi jelenet. = Új Tükör, 17. évf. 1981. 37. sz. (szeptember 13.) 24-25. old. 1 kép. MEDVEY Lajos: Vezet Budapest szobrai megtekintéséhez. Bp., 1939. (A 31. és a 116. old.-on: Izsó – Huszár: Pet fi-szobor.) Meghívás a Csokonai szobor leleplezési ünnepélyére. = Debreczen, 1871. szeptember 26. 1. old. (Izsó Miklós alkotása.) 26

Megyeri mellszobra. = Vasárnapi Ujság, 11. évf. 1864. 10. old. (Izsó Miklós alkotása.) MELLER Simon: Ferenczy István élete és m vei. 10 melléklettel és 115 szövegképpel. Bp., 1906. Athenaeum, 402 old. (Izsó Miklósra vonatkozó adatok a 211., 342., 355., 356. és a 359. old.-on. – Izsó Ferenczy k faragólegényeként kezdte m vészi pályáját Rimaszombatban, 1853-1856 között.) [MITROVICS Gyula, ifj.] –l. [helyesen: –i] m. gy.: Szana Tamás: Izsó Miklós élete és munkái. Buda-Pest. Az Athenaeum részvénytársaság kiadása. 1897. = Budapesti Szemle, 1897. 90. köt. 244. sz. 153-158. old. (Kíméletlen bírálat az els Izsómonográfiáról; rámutat pontatlanságaira, pongyolaságára, és el ször közli – K rösi Antal disznóshorváti ref. tanító adatszolgáltatása alapján – a m vész helyes születési dátumát: 1831. szeptember 9.) M vészet Magyarországon 1830-1870. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1981. augusztus-november. 1-2. köt. A katalógust szerk.: Szabó Júlia, Széphelyi F. György. Bp., 1981. MTA M vészettörténeti Kutató Csoport. (A 2. kötet 240-243. old.-án 88-95. sz. alatt Izsó Miklósnak a kiállításon bemutatott alkotásait ismerteti.) MYSKOVSZKY Ern : A magyar képz m vészet története. Bp., 1906. Stampfel, 154 old. (Tudományos Zsebkönyvtár 196198.) (Izsó Miklósról is.) MYSKOVSZKY Ern : A magyar szobrászat története. Bp., 1911. 18, 2 old. (Uránia Magyar Tudományos Egyesület. Népszer tudományos felolvasások 143.) - Izsó Miklósról is. NAGY Ildikó: Az emlékm szobrászat kezdetei Budapesten. Szobrok és szobrászok. = Budapesti Negyed, 9. évf. 2001. 2-3. (3233.) sz. 191-218. old. (Izsó Miklósról idevágó munkásságával is részletesebben foglalkozik.) Néhány szó a Dugonics-emlékr l. = Szegedi Híradó, 1874. június 7. 1. old.; június 17. 1. old. június 28. 12. old. NÉMETH Lajos: Izsó Miklós. (1831-1875). = Élet és Tudomány, 26. évf. 1971. 36. sz. 1702-1706. old. 8 kép. 27

N. J.: Izsó Miklós-napok. = Borsodi Bányász (Miskolc), 24. évf. 1981. 34. sz. (augusztus 27.) 4. old. (Izsófalván, a község szülötte és névadója, Izsó Miklós szobrászm vész születésének 150. évfordulója alkalmából.) OLÁH Károly: Csokonai szobra ügyében. = Hortobágy, 1864. január 3. 1. old. (Szorgalmazza a költ szobrának felállítását Debrecenben, amelynek elkészítésére kés bb Izsó Miklós kapott megbízást.) OROSZLÁN Zoltán: A magyar szobrászat a 19. században. Bp., 1936. Közgy jtemények Ismeretterjeszt Irodája, 18, [2] old. (Segédanyag el adáshoz, a téma jó összefoglalása. Izsó Miklósról a 9-12. old.-on.) Az Országos Magyar Képz m vészeti Társulat által néhai Izsó Miklós hátrahagyott m veib l rendezett kiállítás jegyzéke. Bp., 1875. [4] old. (Izsó 83 m vét sorolja fel, melyek hagyatékában maradtak.) Pákh Albert mellszobrának... = Vasárnapi Ujság, 15. Évf. 1868. 4. sz. (január 26.) 44. old. (A mellszobor kismináját Izsó Miklós elkészítette, megrendelhet . – Az „Irodalom és m vészet” rovatban.) Pákh Albert síremléke. = Vasárnapi Ujság, 17. évf. 1870. 46. sz. 585-586. old. (Izsó Miklós Pákh-mellszobráról is.) PÁNCZÉL Lajos: Búsuló Juhász. (Izsó Miklós halálának nyolcvanadik évfordulójára.) = Magyar Nemzet, 1955. május 29, PASTEINER Gyula: Pet fi szobra Izsótól. 1-2. = Pesti Napló, 1873. január 30. és február 6. PASTEINER Gyula: Izsó utódja. = Kelet Népe, 1. évf. 1875. 5. sz. (június 19.) 1. old. (Az Országos Rajztanodán Izsó halála miatt megüresedett tanszékr l.) PASTEINER Gyula: A magyar szobrászat. = Budapesti Szemle, 1883. 34. köt. 77. sz. 180-208. old. (A 201-206. old.-on Izsó Miklósról.) PEJTSIK Árpád: Pet fi tér, Pet fi Sándor utca. = Magyar Nemzet, 1974. március 15. (Izsó Miklósról is a budapesti Pet fi-szobor kapcsán.) 28

Pet fi szobrának tervezete Izsótól. = Vasárnapi Ujság, 20. évf. 1873. 47. sz. (november 23.) 563-564. old. Pet fi szobra Izsótól. = Vasárnapi Ujság, 21. évf. 1874. 475. old. Pet fi szobrának vázlatát Izsótól... = Vasárnapi Ujság, 20. évf. 1873. 6. sz. (február 9.) 73. old. (Pasteiner Gyula szoborbírálatáról. – Az „Irodalom és m vészet” rovatban.) PETROVICS Elek: A Szépm vészeti Múzeum modern magyar szobrai. = Magyar M vészet, 2. évf. 1926. 251-263. Old. (Izsó Miklósnak a múzeumban található szobrairól is a 254-255. old.-on, képekkel.) PIPICS Zoltán: Emlékek társulatunk múltjából. = Az Országos Magyar Képz m vészeti Társulat Évkönyve az 1929. évre. Kiadja az OMKT. Bp., 1929. 116-149. old. (Izsó Miklósra vonatkozó adatokkal.) POGÁNY Ö. Gábor: Ferenczy István, Izsó Miklós, Stróbl Alajos öröksége. = Képz m vészeti és Iparm vészeti Tudósító, 6. évf. 1956. 9. sz. 1-4. old. (A három m vész kiállításáról.) PUSZTAI László: A korszak szobrászata. = M vészet Magyarországon 1830-1870. 1. köt. Bp., 1981. 31-36. old. (Izsó Miklósról a 35-36. old.-on.) RÁKOSI Jen : Isó Miklósról. (Visszaemlékezés.) = Reform, 6. évf. 1875. június 6. 1-2. old. (A Reform tárczája: Vasárnap.) RÉDEY Tivadar: Izsó Miklós négy levele. = A M barát, 1. évf. 1921. 303-306. old. REMÉNYI Károly: Izsó Miklós. = Pesti Napló, 1878. 123. sz. REMÉNYI Antal: Izsó és Hölczel. = Budapesti Hírlap, 23. évf. 1903. október 25. (Hölzel Mór [1841–1902]: csehországi születés szobrász-fafaragó, 1868 után néhány évig Izsó Miklós m helyében is dolgozott.) Rendezvények szeptember 9-20-ig. Emlékezés Izsó Miklósra. = Észak-Magyarország, 38. évf. 1981. 208. sz. (szeptember 5.) 4. old. 1 kép. (Születésének 150. évfordulója tiszteletére rendezvénysorozatot tartanak szül falujában, Izsófalván.)

29

„A részeg pór.” (Népéleti szoborm Izsó Miklóstól.) = Magyarország Képekben. Honismertet folyóirat. 2. évf. 1867. 134-136. old. 1 kép. (Magyarország Képekben. Honismertet album címmel is megjelent 1870-ben. Ennek reprint kiadása: Helikon, Bp., 1989. I-II. köt.) RÓZSA Gyula: Pet fi Sándor képmásai. = Irodalomtörténet, 1951. 207-217. old. (Izsó Miklós Pet fi-szobrairól is.) SEBESTYÉN György: Izsó Miklós táncosai. = Táncm vészet, 1954. 10. sz. 324-325. old. SENYEI OLÁH István: Izsó Miklós centenáriumára. = Debreczeni Ujság – Hajdúföld, Debrecen, 1931. szeptember 6. 12. old. SINKÓ Katalin: Az Alföld és az alföldi pásztorok felfedezése a külföldi és a hazai képz m vészetben. = Ethnographia, 100. évf. 1989. 1-4. sz. 121-154. old. (Izsó Miklósról is.) SÍRÓ Judit: Izsó Miklós és Debrecen. (Válogatott bibliográfia.) = A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei 40. Debrecen, 1982. 57-67. old. SOLYMÁR István (szerk.): A Magyar Nemzeti Galéria gy jteményei. Bp., 1975. Corvina, 270. old. (Izsó Miklósról a 198-199. old.-on, 1 képpel). SOMBORY Imre – TÓTH Antal: Az emlékkert, s a Csokonai-szobor történelmének rövid vázlata. = Debreczen, 1871. március 15. 1-2. old. SOMOGYI Miklós: Néhány újabb adat Izsó Miklós életéhez. = M vészet, 12. évf. 1913. 28-31. old. Képpel. SOÓS Gyula: Magyar történelmi kisplasztika a XIX. században. = M vészettörténeti Értesít , 3. évf. 1954. 1. sz. 92-100. old. 10 kép. (Izsó Miklósról is.) SOÓS Gyula: Magyar szobrászat a XIX. században. = Természet és Társadalom, 13. évf. 1954. 2312-234. old. Képekkel. (Izsó Miklósról is.) SOÓS Gyula: Magyar kisplasztika és érmészet a XIX-XX. században. = Magyar kisplasztikai és grafikai kiállítás 1800-1954. [Kiállítás-ismertet .] Ernst Múzeum, Budapest, 1954. Szeptember. 5-9. old. (Izsó Miklósról a 6-7. old.-on. – A kiállított 30

kisplasztikák között a 13. old.-on Izsó Miklós munkái. – A borítón Izsó Táncoló paraszt cím alkotásának fotója.) SOÓS Gyula: Izsó Miklós Táncoló paraszt sorozata. Bp., 1955. 6 old. 2 tábla. (Az Országos Szépm vészeti Múzeum ismeretterjeszt sorozata 1.) SOÓS Gyula: A budapesti Pet fi-szobor felállításának körülményei. = Tanulmányok Budapest Múltjából 11. Bp., 1956. 335343. old. (Izsó Miklós tervei alapján – a m vész halála miatt – Huszár Adolf készítette a szobrot.) SOÓS Gyula – SZILÁGYI János György: Izsó Miklós kisplasztikái és az antik m vészet. = Az Országos Szépm vészeti Múzeum Közlemémyei, 8. Bp., 1956. 117-120. old. SOÓS Gyula: A szegedi Dugonics-szobor. = M vészettörténeti Értesít , 6. évf. 1957. 2-3. sz. 203-206. old. (Izsó Miklós m ve.) SOÓS Gyula: Új adatok Izsó Miklós Búsuló juhászának készülési körülményeir l. = M vészettörténeti Értesít , 6. évf. 1957. 4. sz. 304-311. old. SOÓS Gyula: Izsó. Bp., 1966. Képz m vészeti Alap Kiadóvállalata, 30 old. 47 kép. (A M vészet Kiskönyvtára 5.) SOÓS Gyula – SZILÁGYI János György: Izsó Miklós kisplasztikái és az antik m vészet. = Az Országos Szépm vészeti Múzeum Közleményei, 8. sz. Bp., 1956. 117-120. old. SOÓS, Jules – SZILÁGYI, Jean Georges: Les statuettes de Nicolas Izsó rt l’art antique. = Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts. No. 8. Bp., 1956. 58-64. old. 4 kép. STURCZ János: A magyar m vész és a betyár. Adalékok Fülep Lajos Izsó-interpretációjához. = Sub Minervae nationis praesidio. Tanulmányok Németh Lajos 60. születésnapjára. Bp., 1989. ELTE, 214-223. old. SZABÓ Mihály: A Dugonics-emlék kérdéséhez. = Szegedi Lapok, 1874. június 14. 1. old. (A szegedi Dugonics-szobor Izsó Miklós alkotása, de halála miatt tanítványa, Huszár Adolf fejezte be.) 31

SZALAY Karola: A tánc a m vészetben. Bp., 1941. (A budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem M vészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai 68.) (A 73-74. old.-on Izsó Miklósról, 1 képpel.) SZANA Tamás: Csokonai szobra és Debrecen. = A Hon, 9. évf. 1871. szeptember 6. 1. old. (Reggeli kiadás.) (A síremlék felállításáról a szobortervig. Izsó Miklósról, a Csokonai-szobor alkotójáról is.) [SZANA Tamás] (sz.): A Csokonai-ünnepély. = A Hon, 9. évf. 1871. október 12. 1. old. (Esti kiadás.) (Izsó Miklós Csokonai-szobrának leleplezési ünnepsége Debrecenben.) [SZANA Tamás] (sz.): A Csokonai-ünnepély. = F városi Lapok, 8. évf. 1871. október 13. 1074. old. (Izsó Miklós Csokonaiszobrának leleplezési ünnepsége Debrecenben.) SZANA Tamás: Izsó Miklós. = A Pallas Nagy Lexikona. 9. Köt. Hehezet-Kacor. Bp., 1985. Révai Testvérek, 780-781. old. (Izsó születési dátumát tévesen közli!) SZANA Tamás: Magyar m vészek. M történelmi vázlatok képekkel. Bp., 1886. Révai Testvérek, 253 old. 15 kép. (Izsó Miklósról is?) SZANA Tamás: A magyar m vészet századunkban. Bp., 1890. 174 old. (Szépirodalmi Könyvtár. 1. évf. IV. köt.) – Izsó Miklósról is. SZANA Tamás: Izsó Miklós élete és munkái. Bp., 1897. [1896.] Athenaeum, 159 old. Képekkel. Ismertette: [ifj. Mitrovics Gyula] –l . m. gy., Budapesti Szemle, 1897. 90. köt. 153-158. old.; -i-s, Új Id k, 3. évf. 1897. 68. old.; Vasárnapi Újság, 43. évf. 1896. 47. sz. 791. old.; F városi Lapok, 33. évf. 1896. 334. sz. (december 4.) 1-2. old.; Magyar Hírlap, 1896. 323. sz.; Magyar Szemle 1896. 49., 50. sz.; Ország-Világ, 1896. 49. sz. (Az 1896. év decemberi sajtójában megjelent ismertetések azt bizonyítják, hogy a könyv már annak az évnek novemberében megjelent, bár címlapján az 1897-es évszám olvasható!) Szana Tamás: Izsó Miklós élete és munkái. = F városi Lapok, 33. évf. 1896. december 4. 1-2. old. (Könyvismertetés. – Szana 32

monográfiája az 1897-es évszámot viseli, de a jelek szerint már 1896 novemberében megjelent!) SZANA Tamás: Száz év a magyar m vészet történetéb l. 18001900. Festészet, szobrászat. Bp., 1901. Athenaeum, 385 old. 30 melléklet. (Izsó Miklósról is ír.) [SZÁSZ Károly] –á–r: Csokonai. = Vasárnapi Ujság, 18. Évf. 1971. 521-522. old. (A költ élet rajza debreceni szobrának leleplezése alkalmából. Izsó Miklós m vének rajza az 521. old.-on.) [SZÁSZ Károly] –á–r: A Pet fi-szobor terve, Izsótól. = Vasárnapi Ujság, 20. évf. 1873. 1. sz. 4. old. (Képpel.) [SZÁSZ Károly] –á–r: Izsó Miklós 1830-1875. = Vasárnapi Ujság, 22. évf. 1875. 23. sz. (június 6.) 353-354. old. Arcképpel. (Izsó Miklós születési évét tévesen közli, a helyes dátum 1831.) SZÁSZ Károly: Dicsköltemény. 1871. október 11ikén a Csokonaiszobor leleplezésénél elszavalt pályam . Debreczen, 1871. 8 old. (A Csokonai-szobor alkotója Izsó Miklós.) SZÁSZ Károly: Dicsköltemény a Csokonai szobor 1871 október 11-én történt leleplezési ünnepélyére. Ujra kiadatott Debreczen városát meglátogató és a szobort megkoszorúzó hazai írók és m vészek tiszteletére 1884 julius 16-án. Debreczen, 1884. 7 old. (A Csokonai-szobor Izsó Miklós alkotása.) SZÁSZVÁRI Lajos: A hazáért. Honvédelem és hazafiság a magyarországi m vészetben 1848-1918. = M vészet, 29. évf. 1988. 9. sz. 8-13. old. (Kiállítás az Ernst Múzeumban. Izsó Miklósról is.) A Széchenyi-emlékre beadott pályam vek. = Pesti Napló, 17. évf. 1866. május 25. 1-2. old. (Izsó Miklós pályamunkájáról is.) Széchenyi István szobra. = Hazánk s a Külföld, 2. évf. 1866. április 15. 233. old. (Izsó Miklósnak a Széchenyi-szoborpályázatra benyújtott munkájáról is.) A szegedi Dugonics-szoborról. = Athenaeum, 2. évf. 1874. 252., 825. old. (Izsó Miklós alkotása.) 33

Szeged szobrai. Eötvös József (1813-1871). = Délmagyarország, Szeged, 1969. július 30. 5. old. 1 kép. (Izsó Miklós m ve.) Szeged ünnepnapjai. = Vasárnapi Ujság, 23. évf. 1876. augusztus 27. 553-554. old. (Izsó Miklós Dugonics-szobrának leleplezésér l. – A szobrot a m vész 1875. május 28-án bekövetkezett halála miatt Huszár Adolf fejezte be.) SZELESI Zoltán: Izsó és Dugonics. = Délmagyarország (Szeged), 1981. szeptember 6. 6. old, 1 kép. SZIGETHY Ferenc: Borsodvármegye régi nagyjairól. = Reggeli Hírlap, Miskolc, 1929. április 28. 8. old. (Izsó Miklósról is.) SZIGETHY Ferenc: Izsó Miklós szül falujában. = A Pesti Hírlap Vasárnapja, 1929. augusztus 4. 24. old. (Disznóshorváton, a mai Izsófalván.) SZMRECSÁNYI Miklós: Izsó Miklós és a bécsi magyar technikusok. = M vészet, 9. évf. 1910. 406-411. old.; 10. évf. 1911. 2-22., 70-86. old. A szobrászm vész síremlékénél. = Észak-Magyarország, 51. évf. 1995. 122. sz. (május 25.) 1. old. (Izsófalva küldöttsége és a Borsodiak Budapesti Baráti Köre megkoszorúzta Izsó Miklós síremlékét a Kerepesi-temet ben. A koszorúzás után a Magyar Nemzeti Galéria el adótermében el adások hangzottak el a m vészr l.) A szobrászm vész és a fest m vész emlékezete. = ÉM – Hétvége. Az Észak-Magyarország melléklete. 1995. május 27. VIII. old. (Izsófalva küldöttsége a budapesti Kerepesi-temet ben megkoszorúzta Izsó Miklós síremlékét.) Szobrot avattak Izsó Miklós szül falujában. = Észak-Magyarország, 24. évf. 1968. 212. sz. (szeptember 8.) 1. old. (Izsófalván. – A szobor Szabó Gábor budapesti szobrászm vész alkotása.)) SZOKOLY Viktor: Izsó Miklós. = Emich Gusztáv Nagy Képes Naptára. Pest, 1863. 5-6. old. 2 kép. SZ KE Mária, P.: Izsó Miklós unokája. = Napló (Veszprém), 1966. május 8. (Csapóné Izsó Marianna Balatonalmádiban. De ez 34

nem lehetséges, mert Izsó Miklós egyetlen fia kisgyermek korában meghalt, tehát a m vésznek nem lehetett unokája!) Sz. S.: Közadakozásból szobranak. Megvámolnák Pet fit. = Heti Új Hírnök, 3. évf. 2004. 8. sz. (február 28.) 9. old. (A Rimaszombatban felállítandó Pet fi-szoborról, Izsó Miklós alkotásáról.) SZ CS István: Debrecen város történelme. 3. köt. Debrecen, 1871. (Az 1087-1088. old.-on Izsó Miklós Csokonai-szobrának története.) TÁBORI Róbert: Izsó Miklós. = Pesti Napló, 1900. 143. sz. TAKÁCS Béla: Izsó Miklós m vei a sárospataki Kollégium Múzeumában. = Borsodi Szemle, 4. évf. 1960. 1-2. sz. 101-103. old. 6 kép. TASNÁDI Attila: Izsó Miklós emlékezete. = Népszava, 103. évf. 1975. 124. sz. (május 29.) 6. old. [TASNÁDI Attila] T. A.: Izsó Miklós centenáriumára. = Népszava, 109. évf. 1981. szeptember 9. 6. old. [THEISLER György] T. Gy.: Izsó Miklós. = Évfordulók 1981. Bp., 1980. Kossuth Könyvkiadó, 185-187. old. 1 kép. (Izsó Miklós születésének 150. évfordulója alkalmából.) THEWREWK (Ponori) Árpád: A Pet fi-szobor leleplezésének emlékére. Budapest, 1882. 20 old. (A szobor tervét Izsó Miklós készítette, de azt a m vész halála miatt tanítványa, Huszár Adolf mintázta meg.) TÓTH Antal: Csokonai szobra már fennáll. = Debreczen, 1871. szeptember 18. 1. old. (Izsó Miklós alkotása. A szoborban elhelyezett emlékirat, iratok és tárgyak ismertetése.) TÓTH Antal: Adatok a Csokonai-szoborhoz. = Debreczen, 1871. október 16. 1. old. (Izsó Miklós alkotása.) TÓTH Béla: Csokonai a képz m vészetben. = Alföld, 20. évf. 1973. 11. sz. 175-181. old. (A 178-179. old.-on Izsó Miklós debreceni Csokonai-szobráról.) UJVÁRY Béla: Izsó Miklós. = M vészetszemlélet, 1. évf. 1948. 2. sz. 8. old. Képpel. 35

VAJDA Viktor: A szegedi napok jelent ségéhez. = Katholikus Hetilap, 1876. szeptember 7. 290. old. (Izsó Dugonics-szobrának leleplezési ünnepélyér l is.) VARJAS Károly: Egy szobor története. = Új Tükör, 20. évf. 1983. 10. sz. 45. old. 1 kép. (Az Izsó Miklós terve alapján készült budapesti Pet fi-szoborról, Izsó arcképével.) VARJAS Károly: Pet fi szobrok hazánkban és határainkon túl (1850-1988). Bp., 1989. Antikva Kiadó, 252 old. ((Izsó Miklósról a budapesti Pet fi-szobor kapcsán a 68-77. old.-on.) Városszépítési törekvések Debrecenben. – Izsó Miklós Csokonaiszobrának szerepe. – A jelen városfejlesztési tervei. (Az 1981. Október 2-án rendezett emlékünnepség el adásai.) Szerk.: Dankó Imre. Debrecen, 1982. 112 old. Képekkel. (A HajdúBihar megyei Múzeumok Közleményei 40.) (A kötetben 2 írás foglalkozik Izsó Miklóssal, szerz ik: Keser Katalin és Síró Judit, címleírásaik a szerz k neve alatt találhatók.) VAYERNÉ ZIBOLEN Ágnes: Izsó Miklós elfelejtett szobra, Pet fi Zoltán ismeretlen portréja. = M vészet, 2. évf. 1961. 12. sz. 6-7. old. Képpel. VÉGVÁRI Lajos: Magyar m vészet az elnyomatás idején (18491867). = A magyarországi m vészet története. 2. Köt. Magyar m vészet 1800-1945. 3. Kiadás. Bp., 1964. Képz m vészeti Alap Kiadóvállalata, 135-263. Old. (Izsó Miklósról a 152158. old.-on, 5 képpel. – A tanulmányt tartalmazó könyv els kiadása 1956-ban, a második 1961-ben jelent meg.) VÉGVÁRI Lajos: A magyar m vészet a XIX. század második felében. = A magyarországi m vészet története. Szövegkötet. F szerk.: Fülep Ferenc. Szerk.: Dercsényi Dezs – Zádor Anna. 5., átd. kiadás. Bp., 1972. Corvina, 353-495. old. (A 395397. old.-on Izsó Miklósról; képkötet, 594-599. Kép: Izsó Miklós alkotásai.) VERESS Samu: Izsó Miklós. = Gömör-Kishont vármegye. Bp., é. n. 381-382. old. Arcképpel. (Magyarország Vármegyéi és Városai.)

36

WAGNER István: Százötven éve született Izsó Miklós. A magyar szobrászat úttör je. = Magyar Hírlap, 14. évf. 1981. szeptember 9. 6. old. WEISS Anna: Izsó Miklós élete és m vészete. Bp., 1939. 103 old. 8 rajz, 15 kép. (A m vész legjobb élet- és pályarajza, sok eredeti megfigyeléssel.) YBL Ervin: Izsó Miklós (1831-1875). = Magyar M vészet, 7. évf. 1931. 470-474. old. Képpel. YBL Ervin: Izsó Miklós és a magyar zsánerszobrászat. = Rádió Élet, 3. évf. 1931. 2211. old. YBL Ervin: Izsó és Feszl. = M vészettörténeti Értesít , 5. évf. 1956. 2-3. sz. 175-178. old. ZÁDOR Anna: Izsó Miklós. = Ezer év. Arcképek a magyar történelemb l. A szerk. biz. elnöke: Kállai Gyula. Bp., 1985. Hazafias Népfront, 290-292. old. ZELIZY Dániel: Debreczen sz. kir. város egyetemes leírása. Debreczen, 1882. 504 old. (Izsó Miklós debreceni Csokonai-szobráról is.) Zrínyi, a költ szobra, Izsótól. = Vasárnapi Ujság, 17. évf. 1870. 213-214. old. Képpel. ZSADÁNYI Ede: Izsó Miklós. = Népm velés, 2. évf. 1955. 4. sz. 233-234. old.

Az anyaggy jtés lezárva: 2004. december 15-én.

37

Képmelléklet

Disznóshorvát (a mai Izsófalva) központjának látképe a 20. század elején (Képeslap.)

38

Izsó Miklós születési és keresztelési bejegyzése (legfelül) a disznóshorváti református egyház anyakönyvének 121. oldalán.

39

Ferenczy István szobrászm vész bizonyítványa Izsó Miklós számára (Rimaszombat, 1856. május 3.)

40

Izsó Miklós els ismert arcképe. Rajzolta unokatestvére, [Almási] Balogh Zoltán, 1856.

41

Izsó Miklós Münchenben (1861).

42

Izsó Miklós 1868-ban. (Marastoni József rajza, Rusz Károly fametszete a Vasárnapi Ujság cím hetilapból.)

43

Izsó Miklós 1870 körül. (Fénykép. Megjelent Szana Tamás monográfiájában, 1897.)

44

Izsó Miklós legismertebb szobra, a Búsuló juhász (1861).

45

Izsó Miklós: Almási Balogh Pál (1863).

46

A Táncoló paraszt-sorozat egyik darabja.

47

Izsó Miklós síremléke a budapesti Kerepesi temet ben. (Tanítványa, Mátrai Lajos alkotása, 1892. Morelli Gusztáv fametszete a Vasárnapi Ujság cím hetilapból.)

48

A 2001-ben megnyílt Izsó Miklós Emlékház Izsófalván, az egykori Disznóshorváton, Izsó Miklós szül helyén.

49

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->