Bilanci i suksesit

Pasqyra e ndryshimit të kapitalit Pasqyra e rrjedhës së parasë (Cash Flow)
Lënda: Kontabiliteti Financiar Ass. Xhemile Berisha
1

Bilanci i suksesit
Pasqyra e të ardhurave raporton gjendjen e kontove, të shpenzimeve dhe të të hyrave si dhe neto fitimin që realizohet në një biznes gjatë një periudhe kontabël. Të hyrat -Shpenzimet =Neto fitimi apo Humbja
2

Bilanci i suksesit
Të hyrat klasifikohen në:
• Të hyrat afariste • Të hyrat financiare • Të hyrat e parregullta

3

Bilanci i suksesit Shpenzimet klasifikohen në. • • • Shpenzimet afariste Shpenzimet financiare Shpenzimet e parregullta 4 .

Bilanci i suksesit Të hyrat nga shitja -Kostoja e mallrave të shitura =Bruto fitimi -Shpenzimet afariste =Fitimi afarist +Të hyrat tjera jo afariste (financiare) -Shpenzimet tjera jo afariste (financiare) =Fitimi para tatimit -Shpenzimet e tatimit në fitim =Neto fitimi 5 .

P=D+K P = D + KD + KF P = D + KD + H .DA 6 . detyrimeve dhe kapitalit.Bilanci i suksesit Ekziston një lidhmëri në mes të të hyrave të dalave si dhe pasurisë.

Ndryshimet në bilancin e gjendjes dhe të suksesit • Zvogëlimi i aktivit në bilancin e gjendjes. rritja ekuivalente e të dalurave të bilancit të gjendjes • Zvogëlimi i pasivit të bilancit të gjendjes dhe rritja ekuivalente e të hyrave në bilancin e suksesit • Rritja e pasivit të bilancit të gjendjes dhe rritja ekuivalente e të dalurave në bilancin e suksesit • Rritja e aktivit të bilancit të gjendjes dhe rritja ekuivalente e të hyrave në bilancin e suksesit 7 .

Bilanci i suksesit Bilanci i suksesit mund të përpilohet: • Në disa hapa • Në një hap në formë vertikale • Në formë horizontale 8 .

Të përpilohet bilanci I suksesit në bazë të tri formave të lartpërmendura? 9 . shpenzimet e amortizimit 2800.12.2005 ka pasur këtë gjendje në llogaritë e shpenzimeve dhe te hyrave: të hyrat nga shitja e mallrave 155000. të hyra nga kamata 4650. shpenzimet e pagesave 20000.shpenzimet e kamatës 4700 dhe shkalla e tatimit ne fitim 30%.Bilanci i suksesit Shembull: Ndërmarrja “Arta” me datën 31. shpenzimet e administratës 8550. koston e mallrave të shitura 63000.

Shpenzimet e kamatës =Fitimi para tatimit .Shpenzimet e tatimit në fitim =Neto fitimi 155000€ 63000€ 92000€ 31350€ 20000€ 8550€ 2800€ 60650€ 4600€ 4700€ 60550€ 18165€ 42385€ 10 .Forma e parë-në disa hapa Të hyrat nga shitja e mallit .Kosto e mallrave të shitura =Bruto fitimi .Shpenzimet afariste Shpenzimet ndaj pagesave Shpenzimet e administratës Shpenzimet e amortizimit =Fitimi afarist +Të hyrat nga kamata .

Forma e dytë-vertikale Të hyrat: Të hyrat nga shitja e mallit Të hyrat nga kamata Gjithsej të hyrat Shpenzimet: Kosto e mallrave të shitura Shpenzimet ndaj pagesave Shpenzimet e administratës Shpenzimet e amortizimit Shpenzimet e kamatës Shpenzimet e tatimit në fitim Gjithsej shpenzimet: NETO FITIMI 155000€ 4600€ 159600€ 63000€ 20000€ 8550€ 2800€ 4700€ 18165€ 117215€ 42385€ 11 .

e amortizimit 20000€ 8550€ 28000€ 2 Të hyrat nga kamata 4600€ 5 6 7 Shp. e tatimit në fitim Neto fitimi 4700€ 18165€ 42385€ 159600€ Totali Totali 159600€ 12 .Forma e tretë-horizontale Nr Shpenzimet 1 Shuma Nr Të hyrat 63000€ 1 Shuma 155000€ KMSH Të hyrat nga shitja 2 3 4 Shp. e kamatës Shp. ndaj pagesave Shp. e administratës Shp.

Regjistrimet e veprimeve afariste në kontabilitet Dokumentet Ditari Libri i madh 13 .

Ditari Ditari i përgjithshëm përmban këto elemente: • Datë e transaksionit afarist • Emërtimi i kontove dhe përshkrimi • Referenca • Shuma e transaksionit (debi dhe kredi) Data Emërtimi i kontove dhe përshkrimi R Shuma Debi Kredi 14 .

Libri kryesor. kontot dhe llojet e tyre Kontot (llogaritë) i posedojnë tri elemente: • Emërtimi i kontos (llogarisë) • Ana e majtë që quhet debi • Ana e djathtë që quhet kredi Debi Emri i kontos Kredi 15 .

Klasifikimi i kontove • • • • • Kontot Kontot Kontot Kontot Kontot e e e e e pasurisë detyrimeve kapitalit shpenzimeve të hyrave 16 .

Kontot e bilancit të gjendjes D Pasuria + K - D Detyrimet K + Kapitali K + 17 D .

Kontot e Bilancit të suksesit D Shpenzimet + K D - Të hyrat + K 18 .

Nr Emërtimi I kontove R Shuma Debi Kredi Teprica Debi Kredi 19 .Bilanci vërtetues Për eliminimin e gabimeve të cilat krijohen gjatë bartjes së të dhënave nga ditari në kontot (në librin e madh) përdoret bilanci vërtetues që përfshin bruto qarkullimin e të gjitha kontove si dhe saldon e qarkullimit të kontove.

Pasqyra e ndryshimit të kapitalit Kapitali i pronarit përbëhet nga dy komponentë të mëdha: • Kapitali i kontribuar dhe • Fitimi i mbajtur 20 .

Pasqyra e ndryshimit të kapitalit Kapitali i kontribuar jepet me formulën: Kapitali i kontribuar në fillim të vitit +Kapitali i kontribuar gjatë vitit =Kapitali i kontribuar në fund të vitit 21 .

Pasqyra e ndryshimit të kapitalit Fitimi i mbajtur jepet me formulën: Fitimi i mbajtur në fillim të vitit +Neto fitimi -Dividenda =Fitimi i mbajtur në fund të vitit 22 .

Pasqyra e ndryshimit të kapitalit Shembull:Ndërmarrja “Arta” me 31/12/2004 kishte këtë gjendje në kontot e kapitalit aksionar:kapitali aksionar 15000x10€ =150000€. Duke u bazuar në të dhënat paraprake të përpilohet pasqyra e ndryshimit të kapitalit? 23 . Gjatë vitit 2005 kjo ndërmarrje ka emetuar aksione të zakonshme në vlerë prej 20000€. fitimi i mbajtur 54000€. ka realizuar neto fitim prej 15400€ si dhe ka paguar divident në vlerë 4500€.

Pasqyra e ndryshimit të kapitalit Kapitali i kontribuar në fillim të vitit +Kapitali i investuar gjatë vitit =Kapitali i kontribuar në fund të vitit Fitimi i mbajtur në fillim të vitit +Neto fitimi -Shpërndarja për dividend =Fitimi i mbajtur në fund të vitit Totali i kapitalit të vet 100000€ 20000€ 120000€ 54000€ 15400€ 4500€ 64900€ 184900€ 24 .

Pasqyra e rrjedhës së parasë (Cash Flow) Paraja mund të rrjedhë nga: • Aktivitetet afariste • Aktivitetet investuese • Aktivitetet financiare 25 .

Pasqyra e rrjedhës së parasë (Cash Flow) Rrjedha e parave nga aktivitetet afariste: +shitja me para të gatshme +inkasimet në llogarit e arkëtueshme +dividendat -pagesat për blerjen e mallit -interesi -taksat -shpenzimet operative 26 .

Pasqyra e rrjedhës së parasë (Cash Flow) Rrjedha e parave nga aktivitetet investive: +shitja e pasurisë themelore +kthimi I investimeve +shitja e aksioneve ndaj të tretëve -blerja e pasurisë themelore -dhënia e kredive -blerja e aksioneve nga të tjerët 27 .

Pasqyra e rrjedhës së parasë (Cash Flow) Rrjedha e parave nga aktivitetet financiare: +çfarëdo lloji financimi si nga kredit dhe nga aksionet +marrja e kredive +shitja e aksioneve të pronarit nga ana e kompanisë -kthimi i kredisë së marrë -blerja e aksioneve të kompanisë apo biznesit 28 .

Hyrjet e cash-it prej aktiviteteve afariste -Daljet e cash-it prej aktiviteteve afariste =Neto cash-i prej aktiviteteve afariste Hyrja e cash-it prej aktiviteteve investuese -Dalja e cash-it nga aktiviteteve investuese =Neto cash-i nga aktiviteteve investuese Hyrja e cash-it prej aktiviteteve financiare -Dalja e cash-it nga aktiviteteve financiare =Neto cash-i prej aktiviteteve financiare Neto rritjet(zvogëlimet) e cash-it +Cash-i në fillim =Cash-i në fund të vitit Pasqyra e rrjedhës së parasë (Cash Flow) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 29 .

Faleminderit për vëmendje 30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful