.u.

M--h·:-

... "". .., a,·re.F:I: A'LB-"IE·R·~·T· H·' ,'., , !,
1

I

A·' ·B'·'I'·B·'·'
'.; .'.

L- "A"\
. '. , ',' ... ,~,

I, ....., • ~, , K-I·····O'·····R·,K-l-O--'¥,--,·A::,···'O.·'A. ··-, 1_
'. .. I, "",: I ',, __ ', "',_ -_ '
_I

I I

I",

"

'I

,~,

_,'.
"

:

:.',

_' ..

r

I _ I'

,__ ,,'

I

I

,,'

I ,,' ._.'

c. .
_
,_'

I~

r,om,ans,olmuy' kury,o~o' kompoles'to! p,~r _J ALB,ERT'

HABIB,

editado t plO'fZ ELiVA. GAYUS

'ISTA!lBUk

1932'

REK,ABET MA.TBAASI
Istanbul, MahmutP',a.§a
~ ~

ManastirHanNo~

.3,1

..

Ka,p"I,t,oJo 1

En la ft,D de'IJembre: 1908, I. le:u,dlad ,die Pa,r,il, ~~~ I.ra kuvlerta ,de un tn,_n,'to b'lan'ko d,e ny',ay'e. ,EI, ayr'e loplava kon fort,al,ez,aazl,en,ldobola,r' la,
ny'ev,e' i
1'0,,1

Ir,len, a
-.~
'-g--

ra,r'Ola 'pa:l,ant,es 18 aprel'urava,n

;IUI
~

kaz81.

de

'm:u.yyet. dB,., Veir'IO II. me,d,ya, no,~e" ,el ,elia ,de'I'ol,paaos Ide 'dD 11111.-' :.,aRlte, leiz,o, Iln:tlr. K"en,_ e'r,., el?Ken pOledi. .aUr kon on, tiempo t,an foerte en akea o,ra? Era una dama de '30,s '35 ,anYO'I,:" m,a,'I'vel;ti-'
D1,a,
=".

:La notr,ada era 'k,alm,a,
1Ir:.~ ~

-,

clat, te'oy,en,do
,

Din

'o'm,b'ros'; ey'a k,.minava
ra:Ya unas

Iu,Clr, . tal d,e '... aDa ~
-'

so'Y,re "UI

mu,y pr •• ,t:o I m,u:r,mu·

;p'8,la;Yr'a,like no I,e'

enlendian.

Arivandoala kaY'e d,el,al, da:m,&I", 'eya, Ie, de-' I'.jo 'para e'l No" t 16: i l:i'D rui!lo repu !,O Ia poeda, ke era, fa

e'Dtornada, en,
'ku,d.i,a,d'Q'..
-

le'rand,o,:I.

d'I!,t.r.s

de leya, :ko,:n,
S'q'vi,endo

mu:neo

'unakamar:eta o'nd"e k,ema,V'A una fla:ka lazi ,du~miauD ,om,h're. EY,~t se ,ft ~erko d,~1 .Ier;,o i, tomo,gn.a ri,d.o'ma de ,ag,o'1kp.!setepava sovre el komodlno"t retirando de ,IU kor:s,oJe 'Ufta I',i.domn'a ey,a, 'va:z,y'o e'[ k,on:'"
a

al'i ya eyaen,tro

-.-

.,. .-i

L _'

2·· ..........
__ ".,_
iii ~

de ,a,~.'ol!.'I' Ii £1 ke estava d'ormlen:io' plifesyo de.sperta,r,s,e I 'tomandol Ia r,I"do:ma, d,~agoa ke se 'topava, a I,i! I,ado )"e' la bevy,o pero."apuD,toera ta"mado, d,e foert·es do,lor'ci -j -kO'D Gl:_mtd.o,5 k,eraz·:lava:n el, klo,ra,B'O'n@t em,peso, a b:lasfemar (kefILlfle,a"r) al,a dama ke setopava :&:e,rka del. l'e90.PiQk:o ,des.poes et 'k,ay'o SOV,f'e ,eI le~o kOD los ojol g,r,ao'"' d,e,mente ,avy~,r'tols'iLa k.d,minal ken una riza f,o,:rsa,da se ,di'IO:: Agor,a ya me aezbar,asi de ti. Eya. ensendvo dos kandelas! I,RS, ,meti,o ai, lado,
-~ _-~. m .... r.;.. •

'Llenldo ,Slo.r,e 1& -"idO-mIB.lte :er'amea,·,a

,delmoer'to.
Dos, 0:r'81 ma,1 'ta.,rde:lonava.D 'I:a poerta, Ke'Q I,er,i,a?se demandava lak,r.i,min,a)" ,QO, . sea. ,al,gunome estuve Siurveyan:lo?' 0 p,oad.a ser el

~ke

m:edi!{.o; eya
nyenJo

1,:8:apresuro
~-

d,e! aV'f',irt!o :I,D ente-

Jansa

UD,a,riJ,a en la m.anQ' .,azi.eruJ.GII~,me" de ali m,p,Yarse.; las la~irimas. A vrien.do Ia

pOler-ta 'DO

l,ar.l.o8. vel a] m,e ],i.kOI Fold,el'e~'1 kaal a.via. Je:ni,~o, ,I. v'eraJ. ·eD,fi.rm'o,~ '~Ya I'Q d,al~l_hl ku.ra ,dees,ta ma .. yan8. A, n :Iinyolr 'TorUe·? d'e.m.an.do ,e,'l·me,dik,o~ Po~' lo,d.trit!p,o esta, ey,a;s,eem,p' esoa allm:piat 105 'Qjos.. El m8jJiko I@iadela.utopara el
10-' b-".':Io'''';n· -:'
_ ,U;&:.II,J,,· _ ~_.

I·. n-"C 0·'·
_:'_I'

:I.D r· I .cI. - _ ,~ ;L.~,. .1'0. ~

V'

~:I<" \ii!i!i'.II,

ke ... E! r'a-' m ·1:
._j _ ~ _ '_

I

"

'

'_'_

J'-_

"0- ert ,_U'~ ~
~:

'K-u- ~,'"
"
I '_.

k.e ,ei er,a @ntoseg.a,do~ EnLonses el le di:lo a Ia dama ke k'o'nmrUltva ayo,l'~.r':
'ryoz,o~,el
-

10

,e~zam,ino, plij.lor ~i kOPsl',ato
• "__ -I .. '

.: livla:d,ft.:ID,
ryOI

N:ol'll1,a,

V'O,C,I,tr,Q

de,

.&

lI_zI8,1I,'." IJ~endo,

'm,edell,nake' 10 'Y'DI, Id'ila ma,ny,ana Ii se la d,&va, e,.ta nO~I' mieo,tr'al, I,a, foerte: kaentof, iva .;t.r'· mun.;o miJDr, pl'II.I"VOI d,espti:~';,~··k,.no Ie ,da,'t,e'l esta k'II"'a,, :1,0'enl,o,.e,iatel k'D. I. dru
Ol ,

0, rei

m.fu'ld,o, n,o, mUi~
iVB

mij!.or'" la,

,i,a ,j;:m·~d,akl'nlna,.,
N'olfma

a D"',egar',,trll,v'ando.e' ,kav,eo,s, de dezlel,paro,.,

elDpelo'

iil,~~

1,0.

'~Balta esta k'o:m,edla! i,rlto dok,to"r Fo'idler,
manyaD. dem.nyana",
-

yOI

d,ek'l,a'r,.'re ,todo, lo'k,e 'vle:ne d,e' 'pa:lllr.,e',. £.1 me,diko parlyo m,ay en,lany,ado'. La
:m,e,diko,
mli,nal empeso

,........-....

Ir'8_ .1, k,om:I,I,a:~fol :1
.

,kale es'k,apar. ID:m:i,diatB,mentt~' 811ry'0 e] bu:fe, retir,o el ku-;10 de' d'[Uli ko"les, i Be' foe d:e't.ral, del, medilk,o,
Y'. le:m:p,eli"

~

A:i'o,r,a k,e

rna

a, tr'cmbl,B,r ko,n I•• mena:z&s 't'olDan.do :ko:raje,; ey,a ie=-

'krl·

-',(fi,o:

,d,el,

eya no tardo a ,e:Dkontr,arlo' I,e"ka 1,8. fin de 1& ka.ye de' la'i dama.I., ,Norm,a tenyendo e,I, ku~,io de'blalo, 1.0 br,a:lo Ie a:I'e,r':ko .d,e ,dok'llol" Fol,der Ikon mun,..o k,oraj:.e 'l,eY&ol,o la arma I lae'nfl,nk,o k,on, I,odalu f'o,er,l. entre las do",

:p.:la,1 rdel, iP'o,v're' ~~:~J'k!ok,e: t'oka,n,dol,. "I
ralon ,k,ayo eD bal'D :1:10le<::~r' un

ko·,
v'er

irito'l ,L,. a,la"

::Ialltomo 1. fu,yida

III

:f:ir,ida. En, ,de

todo

lelol,. A,I,a 'kla"i!,d,.d, d,e: 'Ia 'ny,e'v,e e,l

.ka,a

or.,

en de'lan,do Ia arm,lI. "Dvre
un o,mb,r,e' ,p'a:r'eli!l

BtiD,e;

'I!a :1Ilat1UA ke :No'rm& avi;a aBI.sbul,do
l

.1

,cioktor',.El se ,a;6erko del firldo I, Id,i,IO':: -Mize'r,B.,vle: 'lD1)jeri lUi ~~~'" .~. PE~ia"r de lu
,e's,tol ,k:rime:nel,. EI, p·royo ,d,e,.yuclarlo. levan'ia,'rl'e" ma :b1a-' IprozameD'te ya e·r. 'lIIo,e'rto,. 'EI d~el,konoslldo ..eUro el k.u~I,o d.e,la fi,rida de'l. mata,cio, i k,OID
l

'Ii.nire

al,e:lr:la el
ozadio(Z;o,

r,el,p\o'nd:',o:~" E,ta ,arlna,

ke

yev,a

to

nom,b:re I tu

korkova

"OD

lal, prevas

Ide, ta

k·r'illleD,.

Kapitolo ,2 K"en e'l ,e:I'ta 'korkova,da? p'or'k,e "''Wia 'k'oBle-' Udo 'eatol des k,rbn.e:Dle.'? I. e'l d,esk,oD'O,s,id,o, :ke retir,o, 1& arma d,el matado ken. as? el al_u.n d'e'tekl,iv1o (po'Us, l'ekr'e,lo) 0 altan 'espi,oD 7"0 vo e,k,s.p'Uka.,rlodo, a mi., kerldes lekto~ei II,i,
bie:n ak"om,panyarme 1.5 aoyol antes, a Li,on plor V'e'F ,Io,k,e se pa:I,1! eo, I.•. ,rik,a.
.

e'yo:s kerertan "'~ .--""""'----~...-.
k,az,a, de

-

-

'Tu,r,ft(vJ'I.. k.az,a tenia. a
l

EDe'1 1894, es'ta

par d,emol"ol yamadols ,K,ablim. EI :prim'e'ro era u:n mansevo Ide 28, H, 3,0 ,8·o.YOI, :1 el, :si,:guud:o ,era una, 'ija d.!' 20 a a 22 80:YOI, peko se:m,'p,a uk,a", 'kon U,'R,a. koriI;,g.;'la, 'en I!a espa Ida i, una. manes go·esoza .:
Erya ,era, muy'

le:rvlsy,o un Artur' Flo,rans, i JU,U(ft
:8,0

b,iva i m'Uy ,eo,.'lruid,f\,.,

!\-=--- .,-!_ .... _

['st'e'p,a'f d,emos,os any'os en esbl kaz,il,

ke servian disde se ,i,e aV·.I,en abldo, de una

_,

''~.:

.....

'

~, ~

1.,m:I:6tlul fr,&terne'l ke d'elpoel Ie troko ,en un, p,urOBm:Olr., '£1 r':ezull.adode:e.lte .m,Oir foe' ,k,e Juliet ked,o prenyad.a I, .1,lla'k,en, lRe'l, 'foe ev-

Ilia"d. ,de' r,Dliiar. '.. ,.,mba"edor'
• ['1 reme'lyo p'ofzi.tar,'I,ol vieDldo
1:0'1

die '.I,te' embar'aso~, Un, d,t,8\~'·'el, 'koada: de Turn ..
a Art'url:S mil, :f,ran'ko,1
,Juliet]

,de' kl'tar,1a
p,Q'r de-

a, J,II. ba,llka.,

,a:vierl,o .'ovre'

'l:,od,o 'Iok,e Ie

Jc:,e tenl,a,el 'olio pala va en kaza

:kon~J,e a

e'll la, p'"unla, 1& l~ja'5 La ora 'ke :pas,o ,Ar:lu:r'k,o:D I. 'e'mporla,n,'"

,A~tur~roapero e

bllyetol

de

banka ke re:m,eUa, e'l

I!!:

,JuUe't 'lee:f;:O ,eD, lUI 'braIO:1 'I r'e'Uli. a, ,az:erl,o, ,eo't:rar en el t.rello ke ,pa,rt"iaali,ea'

I:,e auma,

ora para La,rlo,. ED Larof, 10s una kaza, as,olada
m,eUa, al 'm'l1'ndo
lDad,r'@ tenia

--

dO'1

ko!mp:lilel,

mOira'f'OB

i, ,4, m,ezel despoes
una

en Juliet

'k:ri.a,lluta 'ke" :kom.olu

UQa ~i".-3.
~_ _ _____,

,korkova.
,.

~ E,~·alft 11'1 fond,o die ,al,~un a bi,z,mo
:rn,ad~r'e deznaturada 'en: Yiend,o a

l"

If!

di$o la Ira n,d,e

ella f'iz:in

:n:8Iida" ,Eya kor'ko'vada ..

D,O

deve

bivi,r"

sera u.n

e:m,ba,r,8, 10' para,

'ni,oest,ra vent:ura"1

'kontln.uo
IU

,I.

I'

le'(::andOle

PoD, lOiS

bralol de,

am.'Qte 'ey"
,8.

k,oaUn'Uro

,arog'ar]"e de aprelu'rarl,'e

dellbal"a-

.,ar!a de esta,kria,tura... Ar'tur r:ef'd:Z1Y,a siemp,r'e., ,Ju'li~e't se m,et,'ol E!"Dk:'i),I,o,r'8,i m"e'Q,ltIO Ide

d·f;1l0l'Uj"ra,rloa
, ~

Ia
":',",i:'

I.'

p' 'ui'iaia por
__ ' I

el
",,'

I"OV,O
,'_

de!Turn-~ -,,',.

'V,~I , .. ,I"

e~!l110- Ia d: e sb arasa de' esta k:--:rll'a,tu'ra E,l d:izd:~d;o. A'r'tuF' empesava a r:~D,jIl~itie del !"·OI,V,O i mald:izl,ael d,e"st,eno, ke 10 izol en''1''',-

..:i-

I

"'1,,,1,

.:.

,'g,,",

'

'"

k,ontrar ae,s,t,a. mIOln~8tr'e: e mujier'., Kon la d sangre en los ,ojo~s, ,el tome a'l,a noeva _rizin. :na:si;d,a,j sela y,evo, a unas montanyas lela~E!_. ____

--~~~

eJ penso ronearla de, una sovre el rto. 'Unaaldiana ,(ko:yU,a): ke pasava
'

~".Ayi ........... -

por ,Bri, a,tiros,u ,ateins:y'oo. EI se as'erkol Ide, eya i r'oglo de· protejar esta '~i.kagloerfana>iL,a aldi,ana, aksepto, Ar'tur' Ie
i una suma emporta,nte de moneda POl' 1'09 g.l'sle's de fala." durapor la 'k'ri,at.u,r~ 'i, rO,gY, -; de y-a.;ana ,_,_.

.".~-_

m,on.fany;.

rernetyo

lac;,ika

korkcvada

1.;-

-

Anrlete Artur ~
Eskapand.o, esto, Ar'tu:r-retor:no a kaz"a"onde topo una, kart a de Julielt ke~le dlzia no, .E~" e :le~ supo'r't~rm.]t:!S! esta lvi.s1t,e'viii 1:., Arl.ur rei,rato la f~l_Iyi.J,~ de ,Juli,et no porkela amava, psro porke 'e'Y,ase yevo,IIIQrI B,'i el reste dela moneda rovads del k01!:llde de IT'urnv,iI,. ,Ala tar de delm:ezmo dia. A,rtuf era ares" tado i kondinadoa 10 anyos de prezyon
,0F.!!ii!Ii-....
~~I~

por'

rOVQ,.

.Juliet K:ahrim"

,lam,a·dr'8'

deznatueada,

no

esparo e1 retorno Idle: SIU ,amant :!'. Ap1c'nas partyo ,Ar1tur"ey.a 'e:sikrIvyo'8 la polisla una. karta

_"":i!l_ ,."""'!!' ....... -6.i·

--

.,.ill fil"ma

dizyenGo ["k[IArt.u'r 'F,lo.ra'nJ\"'i ,el la,rti d.ron ..:d.e'. kondl" de- :TutDvii de Lio'n" Ie topaD~B,p~el ey,a tom;'D ,18;8, k,QZ,al' ~~,~,est:eroz,as,

'Va. [esk·Q'Rd'ido ·e'n .LarO:I['.
"

eya: 'I,op[o, emp,j,ego un ma.gaz.en de QODf!:teria ~el koal. el, pro:p'ri,ielaryo ,e:r,a il.a, ,solte:r'[Q, '~b,eki,a,r') y,a'mad"o AI,· ,fred Torlie,elt koal p1oko" despoee viendo, I,a
nombre

.fI
Z[G

linol:v'ida,rl,e el resto'e!lDpor~'Dt,e ~,e l'a IdOla '0y-&,4Ia i. :p,a:r'lyq .,.ra ,Pari:s~ ,Aft,li, lion el f[o.i:so

de 'N'[ormaArk:i'n,

bivtl_s[ i.. eute'lijensa 1.

I([o:n e'y,•• na Iccmo Ia prlmera .kO'D korkova, ma muy Ig,ras,oza, ke la ',amarOID ,Elen, . Kapltolo 3 12 ,anyo,s ma,. t,arde des personas e'n,travan 'a,l, maga,zen, d,ela, k .. ay'e"" ·d,el T,em.pllo lenid'olp,o[:r ,A'1fr'ed, Torliev El prtmero paresia tener 35, :i el sigundo ,40anyo's., EI. masm.anseV"g :k,es,e ,'a'ma va, ~Ifo'ns Vilezi era, viale:ro, de 'kome'r
iii

de N'o:rma Ark.in Ie kaAI, an YO',." Norma pary·o unaijla,.

de 'I,akaza [Torl.ie~EI era un mU:f ermozo ·d ~:"[k I" k mansevo ma au mu'a~'a [entil,!~ava,a manaana,a. de enl'e)ijens,a, i diZ:ia. s,'e':r un borat;IOnl.j, Por 'k'onItr'a, ,ei 'sigundo, ·-Flr,e[de::rik :Bu'~ner- ,era un
IYO'

ombre 'muy - ent elijl ente, Un ·U.emp[o era em,p,i,egado, den,o,t,ar'yo i :a,g'o,r'ft 'I,e okupav.a, de

re~ltar

[de sekretos ~de (,a'mily,a,~el era m'e'· dyo' avokato :i era kapaee "e'n 'bJ,d.o-.V'tlezj, a.. "
[CC;03

I 'I,e konfia,vato,40,1, IUS lekreto,l.. Vilezile aleric,Q delp.lra!D del :lDaiaze!D I, Ie! pirez.a,to la ,deml,.,laft fI,e empie'll' 'iado en dizyeado: _, Reirel:o die no poader mi.. koaU.u.:r' '.,Ite' pen,l.vle lavoN,II,eDdo dt:IO' el," 1111 ,a'ml- ~
maY'.

mun,qu'.'

·1,\1a.mllo

b,o,ea. :paia. En. Ioke I:os, dos ,a.mllol, .:a,liau ,del malazen eyol I,e e,nko:n'l,riaroD kO'n .,adam Nor,ma", 'I.
p,'a:ri:li. k,on tma

1'0 .,I,nyor D:ulener m,e

tOPOI

1111 o'f,IIYo

akl

en '.

m.uj'e'r ,de TarUe, la k,o,a]' eo, vieD,do no, I,e Iravo de dJifr,e:~
.........,0;

aVllezl

.. ': .

Ke

e,r'.mOEo,:manseY10,

'yo,

d:evo

t,eioe.r:lo'

.erka d'e ad k:ol.t.e: 10k., k.oala.
N,o o'lvldemos

-

de

,dizi'f ,ke

ma~,am. Tor'lie,

malgrado I,U k.'olrkolv8" era. muy a,mada.por 1:11 ma·rid.o" KO'~ndo e'"ol :I·e ,avian 'k'8Z,.d,o;lom,a· rtdo noten.ia k,e 1,0"0 ,el IDa," ~ze,n a,klo.ai. mlentl",as! ke ,agora. ey'os P'io'$,e da·Y8.'D UrJe.f'mJOZ,Q, apartamente en I.a 'kaye d,el~1 damal;ke '1A.lia ,a.1 men·o:1 ,40..0:00 frankos'l U ·1, ,ultra e'ol. kaye del temple Ike Y,alia ~tant,o'l mias del pirimero; 1,,1 :1.1; karoll!u,. a maoo ke le'rwian, pO'.'
l
liIIp-' 1-

't',',an'lportar
pfl.rte

101

oYradorelik,e

r,apo'ftavanm,.8;.• IUYO., Endes,
I'

de me,dy,()lm:ilyo'Q", era,lamhlen

d6'

el't·o,

I. ko:rk:,ovada b!nialu
e),eva.Ya..a

'k~p:ital

pl~~r5on.alk,el,e

medyo

mdyo'l, de

fra,nk,o:I,. Malir'a,do k,e ey'a ,.:r·'8 may am,.,da por

tenia, u;n,dM,lasf:e por .1., ,SI,'lIli,endo' hie! A:lfODI, veal, •. de 'de:mi;Jonar'" '.,..
'1.Imarltlo,N'or..
re'ireto
IDa,

:DlIIUVO 'B'D.

pork:e Vllez! 'era, IaLory"z:o
.8

lemplelD .. ,teporkee:,a

via. a.b!la:cI. d,,:1

oi.brak •• vla ,..D:do .akara.,OR. Unol k., .'DIGI, di«., ct.'i,ol.I,dela demill.. de' VIIn:I~.,
eye fOle •

yerlo ,I Ie ral,o ,dek:ontl:nu:ar' .Ia,'. olr,o:
18¥'0'·

VO,Nr' 'eD liB

lI18,ia,z,eD,. :EI eka-viajero r,."DzIO dek,ontlnuar

:I.:r'.,

La. k:orkovada, l,ei,rop'DZQ,UIB O'I,I,YO,I .,k.l, d. leI'" dir,C!ktor d,ll mo,yiln•• nw cI.,lo:£l1a .• 1.,I,karo,llk.I, 'ke l.flla1a ¥aaeD,Parll", kOA una m.. ada de 100 :f:ra:nkol enloiar' d. 500 'llie el,rell¥'.ia.Elta vel, Vilea DO, ,plI,.,otefaza,r I, a:lorl'o •. Ka,cIa dl,a oy,. I~a ,ll 'verlo I, Ie' iI!on'· tSI.tawa,II,Gb ·ef8:rle, de: " •• ' eaka •.nd:o, a,lfa.II.I, :lDlrada.1 de akeRI lI:e .rev'atan ,elkoiraIIDn:" Pera
l

V:llezt :f!I'or:m:a 'p~D va alara :11. ;1R~n:e~. cI•• • .. ba,r,IlI.A r'.e' de IUDI",ldo. Ka;pltolo 4 Aj,f,oDI, Vil,e·:tl k:oll,ii, 'lt1a v. " lavor.lr .,n.lno·

A;lfredTo:~I~le' eDl,pe.ava.lo'lple~.'r Ik. '1111. ma!ie,.lqlbIU:I1,. prolonda. aml.tad po.r Allonl

e,.a~,a:r'v-~va lI,na, poe:rta-',e'F'ra,da"Vilezi'n. Itr:. ,d,.~,eltol. v.bres 'ke leniamO'f,an tan :pr,eillo lei,.' una, IDuJ,e:r'., el 'e:D11~lldyo Ir.e la ko,r:kovada, .r. ,.mopo.. de .:11 el penlav'.k.e' :Rlau:er. Ba,er' l"orH.,.r' men.•de. d,ela korIcDv,ad,a.
,'_ no ~ • """'. • • _

eyo

:re,siv~a a:.go,j·a Ia .:I;Hma eIDpo,rt,a,D~ t,e· de .1000 ,fl'an~:o,s,al, mes ·t Q:tr'O$, 500 Ie .dava la korkovada . parke, le. a'zila .Ia favor' de
,0fi:&,Q,.I,

~ 'kl ' ", 'd'i Ye'l1lr ,a :,omer·< k ,..J, (1Ia: ,D,D,' e ,-,aua, d'"

. ", 'lguD. d'io ,eya.. S·'~' c1-'

'1Imo,1 antes,

,dia k,e--VUezi ~';iaa, I,a vi'ej.a m'O,s,a'j de, .Turnvil mas puJav,a, ,8U, 1~~;'B.Y.l~e, .P:'O~! ey,a., '.' t • EI am:i"go de, 'Vilez:i:, ,·,Frede,rlkBukner eJa muy eD'leUjent,e lie .,e:r¥'ia por k,o'Dlejer'o i Buk.ne·rprof,itav,amu.n~,o d'e la ,ami.siad de BU ,amigo,. '. ,;. Un dia Vilezl ,d:ilO a, IU amig'o ke el slntlo 'lant,o ,desgusta por lesla ko,rk,o¥<il,da ke pensa ~
va ,d,alar el le.-;op~.r ,_,ale:lars,e Ide ey'a.,. ~.. 'Oy~;konltnuo Viie:zl, no kontente

,AI,fo,n.s V,ile:z:i ,y,a 8,.\endYQ ke NOlf"" rna era ameeoza de el, LOIIe:, 8" de k.uryoz,o es ke kiada dia, ke, I.• korkovada p,raOI,a,V'& kon Alfo,ns mas Ptlja,va so. amo!r';:pIOl' kontra kada
".,.. ~_ • ~ _ .I: _

d.e' A""

brasarme muneaswezee me beze ime dii'O ke e'y,a D'O 6,3 ··travar'a d,e kometer mancos kri"" menes por Tenerme si.emp:'6serk3.. de eya, i e'ya matarla '1an.}~jer' ke: kereratomarme. Eya lyene s,igufI' .mi "I a ewU.s.y·o,l'J de - divo,r'818,j"' su martdo [0 d e matarlo por tomarme a ml en IU ,Ingar. Ke me konsejas,die, azer kOD esta
,iI!!I££EL. _ ,','

muj er'?

.,-~ Antes de tod,o deves saver:" Bukner ke m'l of isyo ea :k;oDseje'ro'"

responily'o amigo es

._,

r=-

'1':11 tel
.

,...._, ~

8,per'iel" e~o aparte, 'yo te kon5~jare ite are ,e:nre'ke's,er ala k,ond'iIYo,u; ke yo, 'Io'm,'oel, SO por
I~I

100 d:~ .to,do 'benefil:syo.
Vile:zi atol"i"Olociol.

, .......... ,de,ve,s . ,~Tu
~,i''''''~ ~

,m,QI,trar

una,

'a118,

a,1I118tad :por'

e,lta da,ma" d,ilO ,Buk:ne'f ,m.ali,r,&ld!o, el d,e:s,ia:s't:e k.a sie!otes por e'y',a."10'1'0 V8,1, dem,a,n,darie 1:1, eyatiene a,I.u.n parien te en Lares, Eskap8n?' ,esta kQ!I,veraasy,on, 101 dOl amiloll se de:sipar'tileroll a ko,o.d,is,YOD, de versen ala m,anY,8.IU.l i keneser los rezultad}o:I' Kapi,tolo, 5, En la fin die la kaye del Te'mp,lo mora¥'a
1

-

/ /

k

.!!'

-

-

ana, bi,yd_:! y,am,ad,a Ma"da.m K',Qd'et .kODSVlj.o

ofis,yo at! penturla ke A'rmao,d azia,~ Ma,dam Klod,et tefda, un. ermano ke disd,em"tls, de 12 aQ'yos no 8'eavla van :p'or'la sola r.azionke este ol,U.m,o se ,Rv:ia k,az:ad,o kQ!n :SU. mosa, unakeek·o,va,dl,a. N·oesilrol Iektor'e8,
ya

Arm:~IlId!i s,em.aDlenian, modestam ente

,kOD'

el

entenderan

ke

se trata de Alfred. 'Tu:rlie i d,eNoF'D'l,a'I' aunke eyose'ran araviad,os, el ijo deesbl b,'i vd.,s,.si.n,"
Uauna amistad profo'nda.
ler'.aona.iji'l[:.a

per Bien,; 'ia,ija

de
:ma

T o,:rUe. 'Elen

de

13

,a,nyos

tan '~:~~s_!~~z,a pare's;j,a de '16. ,Ar,mand Ice estan:i,o UBa.ves en.'ltm'lil,z~n d:!Tori'le" el p3~' dre d.eEI~n." lie dl~o ke l\"a.l,er mO.r v'e'nbJr,Qzo;

Ii el t,omav,a a Ele'n por muje'r~ U.n. dla Arma.nd

b,.ltn a so mB"~:·~ kiela
la ~aves,:a b,a'nd,ajada
m,:i,t!:r'e' pOF'k:8 v,er;~:r'verlol.,
lill

,de,lo,s, t;jpii, k,~ y'e'vo d:e' 'kon, Bakner 'I, I,e

~"I'leec;a'f{I,a Elen, 'tc':nl'.

,dema'Dd,o

:1& :p,.'rmil,oD ,cI.

A'!,ob:o"o dl,a Vi!ezl, Ie' topo

dilo 'ke ftole.lra, 'korko'vada teo'i. un par7ent,e :m01 le,aDo en Larol' 'p~ero,''Ife' ya, .'e ,a'vl,a, ma'·' ri,do'. EI 'lDel'IR'O d'i.a Fre,d,erik :Bu,k:ner' part','OI
plor' Laru, j ,de,maD,do por' 1,0r'olza men,te: aJ,D:lu,n,opudo

N,orma Ark::in"ma:r,es,p,oDlcler
l

:Io,vre

C:st.a pe'fs,ona..

£,1 de,sl.dyo d,e: ,1" al otel de ,I.
'las foto"
Su 'B'nk.nto

1,:ly~~1.ad i(~eh,l,r 'Ema,n,etl) 'I 'lrontro lar
irafias de to :10:1 les 'v'l,aJ,a,do'r'es.

f,oe, :irand,@ e:D vye'Ddo en el ba'z,ar una lil'ka :Iemp:at!,k,. de 14 ,ft 1,5 any,a,s lelm,~jandlo ,en't' _,
ramente a N'or'DI,a, Arki,n. EI, se ,a.~rk:o ,d:e e'y'a :1 Ie d'i:IO' '.,i, 1:'8' :p'ermetia de de:maD,d.'rle ,allon,a,a en:forma:sy,allel I.o:ke 18 ,~nca de:m'o8!'ze:1 no man~o... de aser, ~, ,Antes Id,., tode, ¥'oes'tro, Dombre :si 'VOl, p,laze, Ie' d,eman,d,o Bukner, e'n 'nle'lmO' U!e'mpo ke J.o", 'nom'b:-es d,e voes,lro ,p1a.dre ,I madre' aD:.i k,evoel,tra, data d,e' n asimiento, La ';:l'k:a 'korkol'Y8. da se e'mpl,es;o a 1,== __._ i le 'rllr . Idi'Of Yo me ,y,a.'IDo An:rl,e'ta ,A,~tur'l i 10, an,8 .krl..
~~.

alur',. aba,Qld,on,atd,a, s:i.'eoldo 'D'D'n!ka
bre de m.i,s pa,r'ien.t.'!I,""
Bukner

IUlpe

'e:. n'ODI
al,t,.,

Ie

rlolio

de' a1k'om,pany'a,:I:o-

la,

er,.a e:lkrltol., 'l'Dda:1 '10,11 Dom,b,rel,d,e,I.I, per.ionn :k., vlJJ.taron Lara, 14 ,a,nyos, aD,t,el;, 8,1, rek,Gao.ieroa, .. 'tre,lal. fota,ir.flu 1111& dalDa lE'a HlIlel'.va ,ent,erarDea'· 'te'• Norma Ar,kln, I, :ke'Ie: ,amava Ju;Uet Kabri." :EI, b,l,va ,Pre,d'enk ,en'teD'.Y1o ,ento.'le', '1'0,110 ,koe,nto. £1, ,no Idl:IO Dada, alaelk:. An,rf'eta,
lB,un:tllp,.hda,d
OD,d,.

,e,.,_

e'.

el 'l,e'prolD:etlo d:e' to:parl,e A, I,D,. :pa,ryen't'el ,alal,ola k"ondl.,onk'e ey. Ideria I,ener mun,~'1. k,o'nfio'u:la, ,en ,e:I., - YOI 901,.liOmp ... ,ar,e Alita t fin d'e,l,:lDundo, Ie' r'e.pondya Anrieta, Ideve, 1.'Yer' ike V'Ol
.'u:l,a,ID,leD,te

me p'l,azile',

,Arm~nld ;:1, :Io,v:r,i,n,o, de' T'o,rll:e ". leDkontro aD dla ko:n :EI:en la 'klo,I,1 Ie ,d'I:IO' k,e' I'U, :maclre 'I:e azla una .ida en,lulportavl,e ,I, ke d,evla d.e: ,'q,,yirle d,e ,el'ta, 'ka,z!l 0 'ma'larle. A'rma'.d, Ie, ko:nl,ejo ,d,., te'n'er ,p,al'ensya,. Myen'tr.1 ke' .yo.

;8,.

m,U,t;:a"a pa,l;o deianl,re d,e'e:J'oll k!e ,k,on 111 t;lka korko'vB 'l:emejav'8 ,ea,'ter,&lDen'te '. Norma, ten,yeD,d'G a IU, la,do B,n o,mb'r'e hl,en ve:II,ld,o. LOll, cI,GS p:rl,m1o:s no :Ie 1,:r,;ay,.ro,'D, d:G saIOidar este ,p'ar' ,Iot"re ,t1od1ok1e ,A:rmand,k1on'o'" rl,ja mllY 'bien, al ka,v'aJ.yero k.e I,en,i,a fa k,ork"",!!1 U'~.'ld,I:k-·a· N' 'O'~ · '."t-"r!o' '.. '1-~]-.!~'I-'o·'I"e· ''0'.''''"'' 'e-'n· -'~'iiIo'n-.-d'· ·.... r·-:!IIID k-!'-" '-e e'
&V'118,98n" lI,a,a,
'II"I~ ._ ,I _ _:. li!Ii'

t.

'_

-.'" ,._

,I

I'.'.

"~'~

"1:, _"

..

,1_

·-iII

.;I'

I~

'-

._.I~~

.'

I~

,&~ j,.,

~

ig( ,-

tr'Ata

de Anrleta
1,

kon ,Buk:ne:r

'Iql,

k:o.:I:o., .,e'

p:rez:enta,ro

Ansi, 'a,DI.

d,e part:~ a ,parte a,'SU8, a:lDr'as. B'l"a:nde am.stad 'seatallon bts do.

... rU;9sa

k.e~ lU:sk'or •• oB II. ·dl.:I'."ie no :1011 ,aj,enal 'Ia. u'na ,ala GI~a. K.e bUlka. akl Anri!~ .Arto:r:! Savem'Oilke~

eya avia ke:dBdoeq, .Laro., I no lavia el nom,'· .re de 'IUil ,p'a,rie:nle:l. D'.if:'em'DI,· e:n"okal pa" lav!~a:., ,ke •••.• do Artu;-Cremet',1) ,ala ,~ika Aft,· rleta ,entre :Ial maDOI dela .'I,Mana el:ta. la. ele"~
r. _

vo, ~n1UY bo,en.o. Ma 10, .,0,.01 dea.poel., I. _81di,aD,a mar:ir. e:n d,I'zl,endo, ke: luverda:d,e;raDla" Ielr'a 'I,a a'vla. abandona.do I ke IU padr1e 18Y,.-· may,. Arlur.' La.po,'vr,e iQe1rfan •. ,foe proteJada.
"'~
.

-

I· 4 .8aYOI., .del,p'oe',1 ,el'ta· lamU,a ,era :i.ovr',e ,e'l .pootode,v·eni.r I[a P.r.il, cunto kon A.nriel:a. Un dia.:._,pte:1 d.el. partenaia Bokn,e.r Ie p,r,eze!lto i ya. vimol ke IDlloer. la l",e·koDol,O' le'r 1& ·ijla. de Nor·ma .• Ka:pi'tol:o 6 .Alfred. 'T'orI:ies'B amp!ea·ava a. :Iinilir ma.l ,di.Oj) de ,e'ltyem,po ke 8U m.ujar •.vi,a empelado a • Jr' I yentr' Dl'lIe'O' ond.eAlfons ·V.ilezt E:I me"dtk·Q·
p,or
:UDB

bOII!:na

fa.mn,..

,d'e.I,. faml.l:, a , ,dokt,•. Pold,er, top!..".

kle; IPo'k!o a

poko la salud del. poYre: Turlie lelY,a Ic,o.nsu· myen.,do.. M,;lllra.do las kural Ice 'Ie d:ava. el, '.av"o me ~.i·ko" :Id ,el:I,ild:o II'aira vav,ai. 0.0 se
IDjJO!re!8..

'El rnart,do

de Niorm.

,em:p'Bla;va

aioraaborelera IU. muje'r i.• !pilia .. Dna.. pro,',o,nda am,i.,tadpo;r s,uija. E,len,. ,El keri."aa.lod,Q "lpr·43:8,O' ren.di .. r·l,a v,ent·u,:r!o.za i :.uooal, 'Ve·.z,elli:n e

~~:,'

1,~I

'~

ke 10

0"

kazarse g,ur,o, Ia. ,iva. :ren,d,erla, ve,ntaro,z,a. Po,ral,eI8,rla, de!a, kor,kovada ,Iaa'via. lD,eti,do'en 'paos"on", A.lfoas Vile:z,i" el amante de Norma"k,onti· nuavaa Iavorar enel 'm,a.ftaze!b de: karos88 komo ,di'flektori 't.o,da lamon,€!d,a ke ,eI real vi,a, era pa.r a, e] '"" ~~o ,isovr~.taldo para bever" kaIda tadre 10 tra.i.an des p,ersonas, a sukaza bora,~o.
;~I·"""~'''.a;",
iiJ

-'T'orUe' ,diz,ia, ,asu ijade Icon Arman.d:6,u·p.ti.m,o ke'· esta va, Ii .. ;su

era

'lnuler,

anteske ,Bu:knerp1r't-ys'r,apara L,arol' VUezle:sl,uvo!tOD' la " korkoIY~da. lA"'koal 10. iva

Undla

filugandoi Ie di,zia ke I(azarse ken ~I j, tod,81,la
__ .... ::-:_--¥b~_ _ _. ~",.,....~ ,~
I

=-=--

fin pokol li,~m!p.oi,va, -~ r'ike:z,a, de T'o,rUe iva
to po Ia ora keNoF'ma

p,a,:s"ara

:5U

Hoe-ol,o,. Vil~zi

era enkfrntada ile demande h,ruskamenle: ..,._..A k,en tienes en t,aro':,? La karad.e Norma dev:ino p.afidakomo I. de un moerto, eya no respondyo, ,ma, mi.entrl.l .,'D turva 'e.1B1!murmureor mh~er,avle! Artur! VUezinop udo enten derlatdny' fi ~:asy'onde
,,-==-z ~

lEt mloyana 'elrJ'ko':lto a Bak-:l'ertolo loke savemos .s'()lvreNorm"l.~ Es sovre estoke BT:lkn~,'r sere.1 d:yo a, Laroj i topo a Anrlela Arblr. A,p'tHla:s arlva.los a ,P'd.ds An" rteta 'i Bukn.er se enkontr .lron kon A-man j i EI,en j ansi se ataror ua.'l gr.an.:le amist.lJ· ,esta:spal.avras,t A

entre :esta.:s4

p,ers,on ~\'S,~

ICap:llo:lo, ,8 EI eSltadol de sa,hui, d~ "orUe i";J'1 muy-'- m,aJ 1.1 respt'ras,y'on se asla d.UbIUmente :i ta kayen'tunt 'P'1::S;,1 va de: ora en ora .., La manya,na del 31 desembre- I. 894, e:l, 'Dr. f.o'I'der yamo a Nlor:ma i le d:yo 'Una, :rese~na df.z,ye'fhJol,e:, v oestro '~naridv' sera nlel"i,z:inal.lii 'Ie dal' esta kera hi, ora dell. toerte k:a:,'entura'sin de.j,arlo be. 1
II

ver' .a,goa., E,~ suf,rira rna 5e VI, sanar. Vo vo pasar' serka las I I. 10 1'2 por saver 'el"eifidGd,~ M:r" ~T,o·te,. La mlesma tarde, ,N'orma, tema un randevu kon VUez;i

=-Kerido Allons,Q Un mu,Y pokes "di,as sere libre i p..Q;e~ kazarme 'k,on t:t Ser'k'1, 'IS do,~~ eyos se s,aJ,udlf'.01 im,a,11' ado 1,1, fortal-za del, tlernoo, N"orma e'm,bunJj'ad,3 ken un g<cdro sIl, de lana se tva a pye de, ra"k'l,z,a" de VUe.d 'Q,sta,
I~~

~fld'eh~' dizia:

una farmasia ke se tooava en Ia plasa de,11 Bast:i:l:ia. er,aentrav3. j tomavs tina Q.domjlka de' kin.in-a,,, A:rl-

va:ndo a kaza ya vimos la IR.ancra ke ey.l....eilto:segl~; a
:5;11

-

;r~

slo)am,e;ii]·e ke ],a persona ke retire el 'k''UI~'~, no era o~rnke Buk .. 0 ne'r._ Ke' bUikava, el estas 0.1'1:5 por la kayesurveyando

marido i mato :d Dr, felder.

Diremos

a Norma?

Si,gun di'§i:mos antes.

Elen., Esda oltima

varon- de taro,

Anr~eta il Bakner apenas ari .. se avian enk. tntrad J kon A:nnand i
le d}zi,ake: sa p' dre iva, ml,aJ de dis
.,. _ !!12liOiioo

korkovada se toe akea tadre onde VI Ie:Z'l i le deman .... , de slsavsa ai~gu.nlkoza sovre la salud die Tortie, Vi,·
le:zi h!r'espondyo no sa v er nada ke solamente ,e~ Ien'a
__ L _

en dia, Bu;kner- ke ya, sa vta le;d,endl.a ~OS' eeos de' la.

randevu akea noce kon Norma.,. l~ ora sonava I ~S 11
koando ,s'hlfierdn -hi poerta harvar

era

113

korkovada.

A- A- 'N'-S-"Y"
,
',.

-

r
I.

1',

',',.

1,",·,·.·,·,
.•..

". " , I
',..'

.'_' -",

"'-f
.

,_:

O'-N"
"

.
_'

Un ye'ro de emflr:lnl~e~rl,a, 1,20 ,en, el orden de .se rl}~lH!Il.t:i" d..!\!:~i'e ilvro en ,e'~lugar ke devla venir la oj-a, ,N,o' 8, ¥i.n!o ,3, i 'eft, 'Iui'a'r 'de:1 NO.. 3 'vlno ,H,o, ,8~
II

--

.

.-

'Ii:

"