You are on page 1of 29

ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa taM taM taM taM ainakotana ainakotana, ainakotana ainakotana darapaUr, darapaUr, darapaUr,

darapaUr

maaihtaI pa~ak 201213

Ea`I. dadasaahoba gava[-ca^irTobala T/s T Wara saMc aailata, ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa taM taM taM taM ainakotana, ainakotana ainakotana ainakotana darapaUr., darapaUr., darapaUr., darapaUr. dyaataa. dyaataa. taa. dyaataa. dyaa----paUr, paUr, paUr, paUr, ija. ija. ija. ija. AmaravataI AmaravataI AmaravataI AmaravataI 444814, 444814, 444814, 444814, (maha. (maha. (maha. (maha. rajya.) rajya.) rajya.) rajya.) (AiKala BaartaIya taM aiSaXaNa pairYad navaI idllaI Wara maanyataa pa`apta) (maharaYT/ rajya taMaiSaXaNa maMD LaSaI saMlagna) sqaapanaa sqaapanaa sqaapanaa sqaapanaa : : : : vaYa---- vaYa vaYa vaYa 2010201020102010
DTE CODE :- D-1247

INSTITUTE CODE :- 1444 pa`staavanaapa`staavanaapa`staavanaapa`staavanaa : ivak`maSaIlaa taM ainakotanaacaI saur]vaata vaYa-2010 paasauna JaalaI Asauna taM ainakotana Ea`I. dadasaahoba gava[-ca^irTobala T/s T, AmaravataI WarosaMc aailata ivaivaQa SaOXaiNak saMs qaapaOk I ek Aaho. taM ainakotanaacaI svata:caI caar maMj alaI svataM a [maarta Asauna naivana ivastaarIta [maartaIcaobaaMQ akama paUNa-JaalaoAaho. taM ainakotanaacyaa pairsarata Da^. saaO. kmalataa[-gava[AiBayaaMi ~akI va taaMi ~akI mahaivaValaya AaiNa sama`aT ASaaok AaOV aoigak pa`iSaXaNa saMs qaa kaya-rta Aaho.

ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa taM taM taM taM ainakotanaacaI ainakotanaacaI ainakotanaacaI ainakotanaacaI zLk zLk zLk zLk vaOi vaOi vaOi vaOi SaYTyao. SaYTyao. SaYTyao. SaYTyao. 1. WI-FI [MnTrnaoTcaI sauivaQaa. 2. {cca ivaVaivaBaui Yata iSaXak vaga-. 3. vasaitagaRh va basacaI vyavasqaa. 4. ipaNyaacyaa paaNyaacaI vyavasqaa. 5. sausajja ga`Mqaalaya va pa`yaaogaSaaLa. 6. ijamaKaanaa. 7. ga`MqapaoZ I. 8. ik`D aMg aNa va KaoL acyaa saMpaUNasauivaQaa. 9. paaik-Mg acaI vyavasqaa. 10. pa`tyaok ivaVaqyaaMk DovaOyai@tak laXa. 11. sava-yaM asaamauga`I yau@ta Asaovak-Saa^pa. 12. caarhI baajaunaI baMidsqa Asaa SaOXaiNak pairsar va ekca pa`vaoSaWar. 13. AByaasaasaazI SaaMt a va inasa-garmya vaataavarNa.

ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa taM taM taM taM ainakotana ainakotana, ainakotana ainakotana darapaUr, darapaUr, darapaUr, darapaUr

14. {pahargaRh . {palabQa {palabQa {palabQa {palabQa AByaasak`ma. AByaasak`ma. AByaasak`ma. AByaasak`ma. ivak`maSaIlaa taM ainakotanaamaQyaoKaalaIla AByaasak`ma {palabQa Aahota. A.k`A.k`A.k`A.k` AByaasak`maacaonaava AByaasak`maacaonaava AByaasak`maacaonaava AByaasak`maacaonaava pa`vaoSa pa`vaoSa pa`vaoSa pa`vaoSa Xamataa Xamataa Xamataa Xamataa AByaasak`maacaa AByaasak`maacaa AByaasak`maacaa AByaasak`maacaa kalaavaQaI kalaavaQaI kalaavaQaI kalaavaQaI 1
sqaapatya AiBayaaMi ~akI (Civil Engineering) 60 3 vaYa2 ivaVuta AiBayaaMi~akI (Electrical Engineering) 60 3 vaYa3 yaM a AiBayaaMi~akI (Mechanical Engineering) 60 3 vaYa4
maaihtaI pa~ak 201213

ANauva dursaMc aar AiBayaaMi ~akI (Electronics & Tele Communication Engineering) 60 3 vaYa-

sava-AByaasak`ma sa~a pawtaIcao(semester Pattern) Asauna pa`tyaok AByaasak`maacaa kalaavaQaI saha sa~aaMc aa Aaho.

pa`vaoSaasaazI pa`vaoSaasaazI pa`vaoSaasaazI pa`vaoSaasaazI AavaSyak AavaSyak AavaSyak AavaSyak SaOXaiNak SaOXaiNak SaOXaiNak SaOXaiNak paa~ataa paa~ataa paa~ataa paa~ataa vaYa(pa`qama vaYa(pa`qama (pa`qama vaYa(pa`qama vaYa----) ivaVaqaI-dhavaIcyaa parIXaota ikmaana 35 T@ko gauNaasah {<aINa-Asaavaa. pa`vaoSa pa`vaoSa pa`vaoSa pa`vaoSa paa~ataocyaa paa~ataocyaa paa~ataocyaa paa~ataocyaa ATI ATI ATI ATI : : : : maharaYT/ maharaYT/ maharaYT/ maharaYT/ rajyaacaa rajyaacaa rajyaacaa rajyaacaa Aja----dar Aja Aja Aja dar dar dar AsaNyaaba_la AsaNyaaba_la AsaNyaaba_la AsaNyaaba_la : : : : A.A.A.A. ivaVaqaIvaga-8,9 va 10 maharaYT/a taIla SaOXaiNak saMs qaotaUna {<aINa-Jaalaa Asalaa paaihjao.
ba.ba.ba.ba. maharaYT/a taIla rihvaaSaI Asalaolyaa vyai@taMc yaa maulaamaulaIMc aI paa~ataa parIXaa maharaYT/ rajyaabaahorIla SaOXaiNak saMs qaotaUna {<aINa-kolaolyaa Asalyaasa taopa`vaoSa paa~a rahtaIla. k.k.k.k. koMd `Saasanaacaokma-caarI ikMv aa koMd `SaasanaaWaroAMi gakRta {pak`maataIla Asaokma-caarI kI jaomaharaYT/a ta badlaUna Aalaova jaosadr Aja-saadr krNyaacyaa AMt aIma taarKaocyaa AaMt a saovaota r]jaUJaalao, ASaa kma-cyaa%yaacaomaharaYT/ rajyaabaahorIla SaaLotaUna paa~ataa parIXaa {<aINaJaalaolaopaalya pa`vaoSaasa paa~a rahtaIla.

D.D.D.D. maharaYT/ rajya SaasanaacaoikMv aa maharaYT/ rajya SaasanaaWaroAMi gakRta {pak`maataIla Asaokma-caarI kI jao[tar

ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa taM taM taM taM ainakotana ainakotana, ainakotana ainakotana darapaUr, darapaUr, darapaUr, darapaUr

rajyaataUna maharaYT/a ta badlaUna AalaolaoAahota ikMv aa [tar rajyaataUna kaya-Baar saMp avaUna maharaYT/a ta parta Aalaova jao sadr Aja-saadr krNyaacyaa AMi tama taarKaocyaa AaMt a saovaota r]jaUJaalao, ASaa kma-cyaa%yaaMc aomaharaYT/ rajyaabaahorIla SaaLotaUna paa~ataa parIXaa {<aINaJaalaolaopaalya pa`vaoSaasa paa~a rahtaIla. [.[.[.[. ivaVaqaI-vaga-8,9 va 10 maharaYT/ rajyaataIla SaOXaiNak saMs qaotaUna {<aINa-Jaalaa Asaola AaiNa Aa[- vaDIla maharaYT/ rajya SaasanaacaoikMv aa maharaYT/ SaasanaaWaroAMi gakRta {pak`maataIla kma-caarI Asauna jyaaMc aI badlaI haovaUna taopa`vaoSa Aja-isvakarNyaacyaa AMt aIma idnaaMk acyaa AaMt a jyaa ijalHyaata r]jaUJaalaoAsataIla, Aja-dar ivaVaqaI-tyaa ijalHyaataIla 70TM jaagaaMm aQaUna pa`vaoSaakrItaa paa~a rahIla.

pa`vaoSa pa`vaoSa pa`vaoSa pa`vaoSa Aja Aja---Aja Aja saadr saadr saadr saadr krtaovaoL krtaovaoL krtaovaoL krtaovaoL I I I I AavaSyak AavaSyak AavaSyak AavaSyak AsalaolaI AsalaolaI AsalaolaI AsalaolaI pa`maaNapa~ao pa`maaNapa~ao pa`maaNapa~ao pa`maaNapa~ao jaata pa`maaNapa~a ( Caste Certificate ) : savamaagaasavagaI-ya {maod vaaraMn aa savaAByaasak`maasaazI laagaU

naa^na ik`maIlaoA r pa`maaNapa~a : (Non-Creamy Layer Certificate) id. 31032013 paya-Mt a vaOQataa Asalaolao (SC, ST {maod vaarasa laagaunaahI.) jaata vaOQataa pa`maaNapa~a (Caste Validity Certificate ) maharaYT/ AiQavaasa pa`maaNapa~a (Domicile Certificate) BaartaIya naagarIktvaacaopa`maaNapa~a (Indian Nationality Certificate) vaga-8,9 ,10 va 12 cyaa gauNapai~aka (gauNapai~aka nasalyaasa pa`aof amaa- Z mauKyaaQyaapakacyaa svaaXarIsah) SaaLa saaoD lyaacaa daKalaa (Leaving Certificate T.C.) {tpaaacaa daKalaa. (Income Certificate) 3 paasapaaoT -saa[-ja faoT ao. iSaXaNaata KaMD paDlyaasa (Gap Certificate) raYT/I yakRta ba^Mk ota KaataokaZNaoAinavaaya-, paasabauk caI Cayaapa`ta. (ba^Mk ocaa MICR NO & IFSC CODE)
maaihtaI pa~ak 201213

ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa taM taM taM taM ainakotana ainakotana, ainakotana ainakotana darapaUr, darapaUr, darapaUr, darapaUr

maaihtaI pa~ak 201213

Aitamahtvaacyaa Aitamahtvaacyaa Aitamahtvaacyaa Aitamahtvaacyaa saUcanaa saUcanaa saUcanaa saUcanaa SaulkSaulkSaulkSaulk savalataIcaoAja---- savalataIcaoAja savalataIcaoAja savalataIcaoAja pa`vaoSaacaovaoL pa`vaoSaacaovaoL pa`vaoSaacaovaoL pa`vaoSaacaovaoL I I I I BarNaoAinavaaya BarNaoAinavaaya---- BarNaoAinavaaya BarNaoAinavaaya Aaho. Aaho. Aaho. Aaho. Anyaqaa Anyaqaa Anyaqaa Anyaqaa paUNa---- paUNa paUNa paUNa SaulkSaulkSaulkSaulk AakarNyaata AakarNyaata AakarNyaata AakarNyaata yao[ yao[ yao[ yao[ ----la.la.la.la. iSaYyavaR<aI iSaYyavaR<aI iSaYyavaR<aI iSaYyavaR<aI Ajaa Ajaa----saaobata Ajaa Ajaa saaobata saaobata saaobata KaalaIla KaalaIla KaalaIla KaalaIla pa`maaNapa~a pa`maa pa`maa pa`maa Napa~a Napa~a Napa~a jaaoD jaaoD jaaoD jaaoD NaoAinavaaya---NaoAinavaaya NaoAinavaaya NaoAinavaaya (Aaho. (Aaho. Aaho. (Aaho. (
SC,ST,VJ,DT,NT,OBC&SBC

) (Aja(Aja(Aja(Aja---- krNyaacaa krNyaacaa krNyaacaa krNyaacaa kalaavaQaI kalaavaQaI kalaavaQaI kalaavaQaI : : : : pa`vaoSaanaMt pa`vaoSaanaMt pa`vaoSaanaMt pa`vaoSaanaMt ar ar ar ar 15 15 15 15

idvasaaMc idvasaaMc idvasaaMc idvasaaMc aoAaMt aoAaMt aoAaMt aoAaMt a) a) a) a) 1. jaataIcaopa`maaNapa~a 2. {tpaaacaa daKalaa naayaba tahisaladar yaaMcaa (ek laKaacaoAaMta) 3. naa^na ik`maIlaoA r pa`maaNapa~a (
SC,ST

vagaLUna) 4.
`

20 caosT^mpa var vaDIlaaMc ao{tpaaaivaYayaI pa`ita&aapa~a. 5. 1 paasapaaoT -saa[-ja faoT ao 6. SaaLa saaoD lyaacaa daKalaa. (TI. saI.) 7. gauNapai~aka (maak-iSaT) 8. paUvaI-iSaYyavaR<aI GaotalaI Asalyaasa AadoSa k`maaMk va ijalha badla Asalyaasa ijalha badlaI pa`maaNapa~a. (maa. samaajaklyaaNa AiQakarI yaaMn aI vaoL ovar maagaNaI kolyaasa varIla kagadpa~aa vyaitarI@ta AavaSyak kagadpa~aacaI paUta-taa kravaI laagaola.)

AjaTIpa AjaTIpa TIpa AjaTIpa : : : : Aja---kayaakayaakayaakayaa----layaata layaata layaata layaata imaLtaIla. imaLtaIla. imaLtaIla. imaLtaIla. if`SaIpa if`SaIpa if`SaIpa if`SaIpa Aja Aja---- Aja Aja BartaovaoL BartaovaoL BartaovaoL BartaovaoL I I I I saadr saadr saadr saadr kravayaacaopa`maaNapa~a kravayaacaopa` kravayaacaopa` kravayaacaopa` (maaNapa~a (maaNapa~a (maaNapa~a (
SC,ST,VJ,DT,NT,OBC&SBC

(Aja(Aja(Aja(Aja---- krNyaacaa krNyaacaa krNyaacaa krNyaacaa kalaavaQaI kalaavaQaI kalaavaQaI kalaavaQaI : : : : pa`vaoSaanaMt pa`vaoSaanaMt pa`vaoSaanaMt pa`vaoSaanaMt ar ar ar ar 20 20 20 20 idvasaaMc idvasaaMc idvasaaMc idvasaaMc aoAaMt aoAaMt aoAaMt aoAaMt a)
a) a) a) 1. vaDIlaaMc ao201112 caomahavaar pagaar pa`maaNapa~a (caar laaKaacaoAaMt a) 2. jaataIcaopa`maaNapa~a 3. naa^na ik`maIlaoA r pa`maaNapa~a (
SC,ST

vagaLUna) 4.
`

20 caosT^mpa var vaDIlaaMc ao{tpaaaivaYayaI pa`ita&aapa~a. 5. SaaLa saaoD lyaacaa daKalaa. (TI. saI.) 6. gauNapai~aka (maak-iSaT)

ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa taM taM taM taM ainakotana ainakotana, ainakotana ainakotana darapaUr, darapaUr, darapaUr, darapaUr

7. paUvaI-iSaYyavaR<aI GaotalaI Asalyaasa AadoSa k`maaMk va ijalha badla Asalyaasa ijalha badlaI pa`maaNapa~a. 8. jaataIcaovaOQataa pa`maaNapa~a (
Cast Validity Certificate

) Ainavaaya-rahIla.

ivaYaoSa ivaYaoSa ivaYaoSa ivaYaoSa saucanaa saucanaa saucanaa saucanaa : : : : jaataIcaovaOQataa pa`maaNapa~a (
Cast Validity Certificate

) nasaNaa%yaa ivaVaqyaa-Mn aa jaata paDtaaLNaI Aja-id. 30101012 paya-Mt a saMs qaota saadr kravaa laagaola. Anyaqaa if`SaIpacaoAjaisvakarlaojaaNaar naahI. (maa. samaajaklyaaNa AiQakarI yaaMn aI vaoL ovar maagaNaI kolyaasa varIla kagadpa~aa vyaitarI@ta AavaSyak kagadpa~aacaI paUta-taa kravaI laagaola.) [----baIsaI baIsaI baIsaI baIsaI Qaark Qaark Qaark Qaark ivaVaqyaa----Mk ivaVaqyaa ivaVaqyaa ivaVaqyaa Mk Mk Mk rItaa rItaa rItaa rItaa AavaSyak AavaSyak AavaSyak AavaSyak pa`maaNapa~a pa`maaNapa~a pa`maaNapa~a pa`maaNapa~a (Aaopana) (Aaopana) (Aaopana) (Aaopana) (Aja(Aja(Aja(Aja---krNyaacaa krNyaacaa krNyaacaa krNyaacaa kalaavaQaI kalaavaQaI kalaavaQaI kalaavaQaI : : : : pa`vaoSaanaMt pa`vaoSaanaMt pa`vaoSaanaMt pa`vaoSaanaMt ar ar ar ar 20 20 20 20 idvasaaMc idvasaaMc idvasaaMc idvasaaMc aoAaMt aoAaMt aoAaMt aoAaMt a) a) a) a) 1. {tpaaacaa daKalaa (naayaba tahisaladar) (ek laKaacaoAaMt a) 2. roSana kaD-caI

Jaora^@sa pa`ta 3. SaaLa saaoD lyaacaa daKalaa. (TI. saI.) 4. gauNapai~aka (maak-iSaT) 5. paUvaI-iSaYyavaR<aI GaotalaI Asalyaasa AadoSa k`maaMk va ijalha badla Asalyaasa ijalha badlaI pa`maaNapa~a. (maa. sahsaMc aalak , taM aiSaXaNa, ivaBaagaIya kayaa-laya AmaravataI yaaMnaI vaoL ovar maagaNaI kolyaasa varIla kagadpa~aa vyaitarI@ta AavaSyak kagadpa~aacaI pauta-taa kravaI laagaola.)

TIpa TIpa TIpa TIpa : : : : AjaAjaAjaAja---kayaakayaakayaakayaa----layaata layaata layaata layaata imaLtaIla. imaLtaIla. imaLtaIla. imaLtaIla. ----------------------------------------------------------------------------------------------naamaaMk Na Aja-pa`vaoSaacaovaoL I BaravayaacaoAsalyaamauL osaaobata daona paasapaaoT -saa[ja daonhI kana idsataIla Asaova (3.5 saomaI 4.5 saomaI) AakaracaokRYNa Qavala (bla^k A^nD vha[-T) faoT aova
`

210 Saulk laagaola Anyaqaa pa`vaoSa r_ samajaNyaata yao[-la.


------------------------------------------------------------------------------------------------

qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSa GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mn aa pa`vaoSaacaovaoL I ema. esa. Aar. baI. TI. [-. naagapaUr yaaMc aopaa~ataa pa`maaNapa~aakrItaa (maak-iSaT, TI. saI., kasT saTI-fIkoT , naa^na ik`maIlaoA r saTI-fIkoT , ema. esa. saI. Aaya. TI. parIXaa pa`maaNapa~a (Asalyaasa) [tyaadIMc aI CayaaMk Ita pa`ta) ASaa sava-AavaSyak kagadpa~aaMc aI paUta-taa kravaI laagaola va
`

110 Saulk laagaola.


maaihtaI pa~ak 201213

ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa taM taM taM taM ainakotana ainakotana, ainakotana ainakotana darapaUr, darapaUr, darapaUr, darapaUr

------------------------------------------------------------------------------------------------

pa`vaoSaanaMt ar parIXaa AjaM.S.B.T.E.

yaa kayaa-layaanaoinaiScata kolaolyaa taarKaocyaa AaMt a BarNaoAinavaaya-rahIla. Anyaqaa parIXaolaa basataa yaoNaar naahI.
------------------------------------------------------------------------------------------------

mah<vaacmah<vaacmah<vaacmah<vaacaI aI aI aI saucanaa saucanaa saucanaa saucanaa : : : : savamaagaasavagaI-ya (


SC/ST/VJ/DT/NT/OBC/SBC

) iSaYyavaR<aI Qaark ivaVaqyaa-Mc aI maMjaUr JaalaolaI iSaYyavaR<aI ba^Mk KaatyaamaQyaojamaa krNyaacaodRYTInaotyaaMn aI kaoNatyaahI raYT/I yakRta ba^Mk ota (kaoA r ba^Mk saui vaQaa AsalaolaI) svata:cao naavaacaobacata Kaatao{GaDNaoAavaSyak Aaho. sadr bacata Kaataok`maaMk pa`vaoSaacaovaoL I saadr kravaa laagaola. Anyaqaa kaoNataahI iSaYyavaR<aI Ajaisvakarlyaa jaaNaar naahI.

AaiqaAaiqaAaiqaAaiqa----k k k k savalataI savalataI savalataI savalataI : : : : 1. A.)A.)A.)A.) iSaYyavaR<aI (


Scholarship

) : AnausaUicata jaataI, jamaataI, ivamau@ta jaataI, jamaataI va [tar maagasavagaI-ya (vaaiYa-k {tpaa inaQaairta mayaa-dopaya-Mta) ivaVaqyaa-Mk rItaa {palabQa Asalaolyaa

Baarta sarkarcyaa iSaYyavaR<yaa imaLivataa yaotaata. paa~a ivaVaqyaa- MnaI kayaa-layaataUna imaLNaa%yaa zraivak namaunyaata idnaaMk 14 Aa^gasT paya-Mta Aja-kravaa.

ba.)ba.)ba.)ba.)
`

1,00,000 caovar va
`

4,00,000 paya-Mt a {tpaa QaarkaMn aa if`SaIpa Aja-Bartaa yao[ -la. 2. Saulk maafIcaI savalata (
E.B.C. Concession

) : yaa savalataIkrItaa AavaSyak AsaNaaro{tpaaacaodaKalao({tpaa mayaa- da


`

1,00,000 paya-Mt a) pa`vaoSa GaotaovaoL I saadr kravaolaagataIla.

mahtvaacaI saucanaa :
1. saMs qaotaIla pa`vaoSa r_ krtaaMn aa kaoNatyaahI pa`vagaacyaa ivaVaqyaa-Mc aosaMp aUNa-Saulk Barlaa Asalaa paaihjaova sava-AavaSyak kagadpa~adaKalaosaMs qaota jamaa kolaoAsalaopaaihjao. tyaa iSavaaya Gaotalaolaopa`vaoSa r_ krtaa yaoNaar naahI. 2. Barlaolyaa Saulka maQauna parta haoNaarI r@kma. A) SaOXaiNak sa~a saur] haoNyaapaUvaI-pa`vaoSa r_ kolyaasa va tyaa jaagaovar pa`vaoSaacaoAMMt aIma idnaaMk acaoAaMt a pa`vaoSa haovaUSaklyaasa
`

1000 [takI r@kma kapaUna {va-irta r@kma parta krNyaata yao[ -la.
maaihtaI pa~ak 201213

ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa taM taM taM taM ainakotana ainakotana, ainakotana ainakotana darapaUr, darapaUr, darapaUr, darapaUr

ba.) SaOXaiNak sa~a saur] JaalyaanaMt ar pa`vaoSa r_ kolyaasa va tyaa jaagaovar pa`vaoSaacaoAMt aIma idnaaMk acaoAaMt a pa`vaoSa haovaU Saklyaasa (ekuNa Saulk 12) yaacaa ek Baaga ikMv aa 1000 yaa paOk I mah<ama r@kma kapaUna {va-irta r@kma kapaUna {va- irta r@kma parta krNyaata yao[ -la. k.) pa`vaoSaacaoAMt aIma idnaaMk anaMt ar pa`vaoSa r_ kolyaasa saurXaa inaQaI saaoD Una kaoNataIhI fI parta kolyaa jaaNaar naahI.

ivaSaoYivaSaoYivaSaoYivaSaoYa a a a saucanaa saucanaa saucanaa saucanaa :


: : : 1. ivaVaqyaa-Mn aI inayamaItapaNao drraoj a mahaivaValayaacyaa saucanaa flakavar saucanaa pahavyaata. flakavarIla saucanaa na paaihlyaamauL oivaVaqyaa-Mc aokahIhI nauksaana Jaalyaasa taosvata: jabaabadar rahtaIla. saMs qavar tyaacaI kaoNataohI jabaabadarI rahNaar naahI. 2. gaNavaoSa : ivaVaqyaa-Mn aI mahaivaValayaanaozrvaUna idlaolaa gaNavaoSa pairQaana kr]na yaavao. Anyaqaa tyaaMn aa mahaivaValayaata pa`vaoSa imaLNaar naahI. gaNavaoSa va tyaasaMb aMQ aIcaI maaihtaI saucanaa flakavar laavaNyaata yao[ -la. 3. yaa maaihtaIpa~akata ilaihlaolyaa inayamaata SaasakIya staravar]na kahI badla Jaalyaasa tasaosaMs qaocyaa saucanaa flakavar laavaNyaata yao[ -la. tyaasaazI ivaVaqyaa-Mn aI drraoj a saucanaa flak nyaahaLNaoAavaSyak Aaho.

AaAaAaAaoLKa oLKa oLKa oLKa pa~a pa~a pa~a pa~a : : : : yaa taM ainakotanaata pa`vaoSa Gaotalaolyaa pa`tyaok ivaVaqyaa-Mn aoAaoL Ka pa~a saaobata baaLgaNaoAavaSyak Aaho. Anyaqaa tyaaMn aa mahaivaValayaata pa`vaoSa imaLNaar naahI. AaoL Ka pa~a mahaivaValayaataUna doNyaata yao[-la.

taM taM taM taM ainakotanaataUna ainakotanaataUna ainakotanaataUna ainakotanaataUna naava naava naava naava inaGaNaova inaGaNaova inaGaNaova inaGaNaova paunha paunha paunha paunha pa`vaoSa pa`vaoSa pa`vaoSa pa`vaoSa imaLivaNao
imaLivaNao imaLivaNao imaLivaNao 1. kaoNatyaahI karNaastava ivaVaqyaa-Mc aonaava taM ainakotanaataUna kaZlaogaolaoASaa ivaVaqyaa-Mn aa paunha pa`vaoSa GaoNyaapaUvaIdoNaoAsalaolaI sava-Saulk Baravaa laagaola AaiNa pauna-pa`vaoSaacaI paunha Saulk Baravaa laagaola. 2. SaOXaiNak sa~aacyaa maQyaoca mahaivaValaya saaoD Una gaolaolyaa ivaVaqyaa-kDUna tyaa vaYaa-caI paUNa-Saulk vasaUla krNyaata yao[ -la. 3. pairXaolaa basaNaa%yaa ivaVaqyaa-Ml aa baaoD a-cyaa pairXaocaoAja-BarNyaapaUvaI-(
No dues certificate

) doNaoAinavaaya-rahIla. {paisqataI {paisqataI {paisqataI {paisqataI : : : : pa`tyaok pa`tyaok pa`tyaok pa`tyaok ivaYayaata ivaYayaata ivaYayaata ivaYayaata 75 75 75 75 T@ko T@ko T@ko T@ko {paisqataI {paisqataI {paisqataI {paisqataI Ainavaaya---- Ainavaaya Ainavaaya Ainavaaya Aaho.Aaho.Aaho.Aaho. tyaapaoXaa kmaI {paisqataI

Asalyaasa ivaVaqyaa-Ms a baaoD a-cyaa pairXaosa basataa yaoNaar naahI. kmaI {paisqataIcaa pairNaama [. baI. saI. iSaYyavaR<aI va [tar savalataIvar hao[-la va jyaa maihnyaacaI 75 T@ko{paisqataI nasaola tyaa maihnyaacaI saMpaUNa-Saulk ivaVaqyaa-sa Baravaa laagaola. tyaa iSavaaya ASaa ivaVaqyaaMs a pairXaolaa basataa yaoNaar naahI.
maaihtaI pa~ak 201213

ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa taM taM taM taM ainakotana ainakotana, ainakotana ainakotana darapaUr, darapaUr, darapaUr, darapaUr

AnaupaisqataI AnaupaisqataI AnaupaisqataI AnaupaisqataI : : : : AajaaramauLovagaa-ta gaOr hjar Asalyaasa vaOV ikya pa`maaNapa~a (
Medical Certificate

) Anaup aisqataIcaa Aja-kayaa- layaata doNaoAavaSyak Aaho. ASaa ivaVaqyaa-Mn aa sauTItaIla kalaavaQaIcaof@ta 10TM {paisqataIcaI savalata imaLUSaktao. sauTIcao kalaavaQaItaIla ApaUNa-rahIlaolaoSaOXaiNak kaya-paUNa-kr]na GaoNyaacaI jabaabadarI ivaVaqyaa-var rahIla. parIXaa parIXaa parIXaa parIXaa pawtaI pawtaI pawtaI pawtaI : : : : maharaYT/ rajya taMMM aiSaXaNa maMD Lanaomaanya kolaolyaa AByaasak`maacyaa pa`tyaok saomaIsTrcyaa SaovaTI maMD LakDUna parIXaa GaotalaI jaa[-la AaiNa pa`tyaok saomaIsTrcyaa SaovaTI ek caacaNaI parIXaa va pa`atyaaiXak parIXaa GaotalaI jaa[-la. {<ar pai~akocyaa faoTaoka^fI va AavaSyak Saulkasah paoparcaopauna-maulyaaMk na (
Reassessment

) pawtaI saur] Aaho. Hyaa saMs qaota saoimasTr pa^T-na (sahamaahI) nausaar ma. ra. taM aiSaXaNa maMMMD L, mauMb a[-kDUna parIXaa GaoNyaata yaotaata. tyaa saMbaMQ aI sava-saucanaa saucanaaflakavar laavaNyaata yaotaata. ivaVaqyaa-Mn aI saucanaa flak drraoj a inayamaItapaNaonyaahaLNaoAavaSyak Aaho. pairXaolaa yaotaaMn aabasataaMn aa pa`vaoSa pa~a (
Hall Ticket

), AaoL Kapa~a tasaoca pairXaa Saulk BarlyaacaI paavataI parIXaaqaI-javaL AsaNao AavaSyak Aaho. tyaaiSavaaya parIXaolaa basaUidlaojaaNaar naahI. va tyaamauL ohaoNaa%yaa nauksaanaacaI saMp aUNa-jabaabadarI saMb aMQ aIta parIXaaqaI- caI rahIla. yaakirtaa saMs qaa jabaabadar rahNaar naahI.

ivaVaqyaaivaVaqyaaivaVaqyaaivaVaqyaa----Mk Mk Mk Mk DUna DUna DUna DUna ApaoXaa ApaoXaa ApaoXaa ApaoXaa :


: : : 1. ivaVaqyaa-Mn aa D/a [-Mg acaI {pakrNao, D/a [-Mg a baaD-, pa`^@ TIkla naaoT bau@sa [tyaaid vastaUKarod I krNaoAavaSyak Aaho. 2. vagaa-taIla, pa`yaaogaSaaLotaIla, pa`atyaaiXakataIla AaiNa TyaUT aoirAlsa maQaIla {paisqataIcaopa`maaNa 75TM AsaNaoAavaSyak Aaho. inarinaraLyaa ivaYayaaMc aoTma-vakinayamaItapaNaokrNaoApairhaya-Aaho. taM ainakotanaacyaa caacaNaI parIXaa, hjaorI, vata-NaUk yaa baabataIta ivaVaqyaa-Mc aokaya-samaaQaanakark na vaaTlyaasa tyaalaa parIXaosa basaUna doNyaacaa AiQakar pa`acaayaa-Mn aa Aaho. 3. ivaVaqyaa-Mc aI SaOXaiNak pa`gataI va AaraogyaacaodRYTInaosaMs qaocaopairsarata Ba`maNaQvanaI saMc a (maaobaa[-la faona) javaL baaLgaNyaasa va vaaparNyaasa sa@ta manaa[-Aaho. sava-ivaVaqaI-va ivaVaqaInaInaI yaabaabata sahkaya-kravao. yaa inayamaacao{llaMG ana kolyaasa ivaVaqyaa-Mvar kayadoSaIr karvaa[-kolaI jaa[-la.

r^igaMg r^igaMg r^igaMg r^igaMg a a a a saMb saMb saMb saMb aMQ aMQ aMQ aMQ aI aI aI aI saucanaa saucanaa saucanaa saucanaa : :

: : maharaYT/ r^igaMg a pa`itabaMQ a AiQainayama 33 sana 1999 nausaar saMs qaotaIla sava-ivaVaqyaa-Mn aa saUcanaa doNyaata yaotaokI, saMs qaocyaa pairsarata Aqavaa baahor kaoNaIhI ivaVaqaI- ivaVaqaI-naI r^igaMg a krtaaMn aa Aqavaa krNyaasa dusa%yaalaa pa`vaR<a krtaaMn aa AaZLlyaasa
maaihtaI pa~ak 201213

ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa taM taM taM taM ainakotana ainakotana, ainakotana ainakotana darapaUr, darapaUr, darapaUr, darapaUr

saMb aMi Qataasa maharaYT/ SaasanaacaovarIla AiQainayamaacaotartaUd Inausaar daona vaYaa-caa karavaasa tasaoca dha hjaar r]payaapaya-Mt a dMD tasaoca saMs qaotaUna paaca vaYaa-krItaa kaZUna TakNyaata yao[ -la. yaacaI savaivaVaqyaa-Mn aI naaoMd GyaavaI. ivaYaoSa ivaYaoSa ivaYaoSa ivaYaoSa saucanaa saucanaa saucanaa saucanaa : : : : 1. jyaa ivaVaqyaa-Mn aI 11 vaI ikMv aa 12 vaI maQyao[-. baI. saI. savalata GaotalaI Asaol a tyaalaa pa`qama vaYaa-ta paUNaSaulk Baravao laagaol a. 2. taM ainakotanaanaosaMm ata kolaolyaa inayamaacaopaalana kr]na pa`tyaok ivaVaqyaa-Mn aoiSastaInaovaagaNaoAinavaayaAaho. taM ainakotanaata AsataaMn aa Aqavaa taM ainakotanaabaahor vaavartaaMn aa ivaVaqyaa-Mn ao AapalaI vaagaNaUk {tkRYT zovaavaI. baoiSasta ivaVaqyaa-Mn aa taM ainakotana saaoD Una jaaNyaacaa AadoSa doNyaata yao[ -la. 3. pa`vaoSa paa~ataosaMbaMQ aI SaasanaakDUna vaoL aovaoL I haoNaarobadla tasaoca iSaXaNaSaulk , vaaiYa-k va [tar Saulkata vaoL aovaoL I haoNaaro badla ivaVaqyaa-Mnaa baMQanakark rahtaIla. 4. pa`vaoSa pa`ik`yaocaoivastaRta vaoL apa~ak pa`vaoSa inayamaavalaI saaobata jaaoD laolaoAahota. 5. ivaVaqyaa-Mn aI pa`vaoSa fo%yaabaabata taarIKa AaiNa vaoLocaI maaihtaI saUcanaa flakavar]naca paDtaaLUna pahavaI. 6. pa`vaoiSata ivaVaqyaa-Mc yaa paalakaMn aI saMp aUNaSaOXaiNak sa~aata pa`tyaok maihnyaalaa ikmaana ekda paalyaacyaa pa`gataI ivaYayaI pa`acaayaa-

MS aI saMpak- saaQaNaoAavaSyak Aaho. 7. taM aiSaXaNa saMc aalanaalaya (maharaYT/ rajya) mauMb a[Warotayaar kolaolaI pa`qama vaYa-AiBayaaMi~akI padivakapa`vaoSa inayamaavalaI 201213 hI pa`tyaok Aja-dar ivaVaqyaa-Ms a baMQanakark rahIla.

AjaaAjaaAjaaAjaa----saaobata saaobata saaobata saaobata KaalaIla KaalaIla KaalaIla KaalaIla maUL maUL maUL maUL pa`maaNapa~aaMc pa`maaNapa~aaMc pa`maaNapa~aaMc pa`maaNapa~aaMc yaa yaa yaa yaa satyapa`taI satyapa`taI satyapa`taI satyapa`taI jaaoD jaaoD jaaoD jaaoD NaoAavaSyak NaoA NaoA NaoA avaSyak avaSyak avaSyak Aaho. Aaho. Aaho. Aaho. 1. SaalaaMt a pairXaocaogauNapai~aka va pa`maaNapa~a.
2. SaaLamahaivaValayaasa saaoD lyaacaa AVavata daKalaa (TI. saI.) 3. baaravaI ikMv aa vyaavasaaiyak AByaasak`ma (vhaok oSanala) paasa kolyaacaI gauNapai~aka. 4. [MT r, ga`oD D/a^[-Mga parIXaa pa`maaNapa~a (laagauAsalyaasa) 5. daona vaYa-kalaavaQaIcaa Aaya. TI. Aaya. {taINa-Aja-darasa SaalaaMt a parIXaocaI gauNapai~aka. 6. ivahIta namaunyaata vaOV kIya daKalaa (SaarIirk ApaMgatva Asalyaasa)

7. kond`IMy a kma-cyaa%yaaMc yaa paalyaabaabata maharaYT/a ta badlaI Jaalyaacaa va saovaota r]jauJaalyaacaa daKalaa.
maaihtaI pa~ak 201213

ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa ivak`maSaIlaa taM taM taM taM ainakotana ainakotana, ainakotana ainakotana darapaUr, darapaUr, darapaUr, darapaUr

8. {tpaaacaa daKalaa saXama AiQaka%yaaMk DUna pa`maaiNata Asaavaa.

9. AiQavaasa daKalaa (Daomaoisayala saTIifkoT ) maagaasavagaI----ya maagaasavagaI maagaasavagaI maagaasavagaI ya ya ya ivaVaqyaa----saazI ivaVaqyaa ivaVaqyaa ivaVaqyaa saazI saazI saazI yaa yaa yaa yaa vyaitarI@ta vyaitarI@ta vyaitarI@ta vyaitarI@ta KaalaIla KaalaIla KaalaIla KaalaIla pa`maaNapa~a pa`maaNapa~a pa`maaNapa~a pa`maaNapa~a jaaoD jaaoD jaaoD jaaoD NaoAavaSyak NaoAavaSyak NaoAavaSyak NaoAavaSyak Aaho. Aaho. Aaho. Aaho. 1. jaataIcaopa`maaNapa~a. (ivahIta namaunyaata)
2. ik`maIlaoA rmaQyaoyaota nasalyaaba_lacaoivahIta namaunyaata id. 3132013 paya-Mt a vaOQataa Asalaolaopa`maaNapa~a (
SC/ST

vagaLUna) saucanaa saucanaa saucanaa saucanaa : : : : sava- satyapa`taI tyaaMc yaa SaaLocao mahaivaValayaacao mauKyaaQyaapakpa`acaaya-, rajapai~ata AiQakarI ikMv aa ivaYaoSa kaya-karI dMD aiQakarI yaaMcaokDUna pa`maaiNata Asaavyaata.

34.5 saoM. maI. saa[-ja 3 kRYNaQavala Cayaaica~a (bla^k A^ND vha[-T faoT ao) saaobata AaNaavaota. (kayaa-layaIna {payaaogaakrItaa) pa`ipa`vaoSa pa`ipa`vaoSa pa`vaoSa pa`ipa`vaoSa pa`ik`yaak`yaak`yaak`yaa :::: ekuNa pa`vaoSa Xamataocyaa 80 T@ko jaagaa maharaYT/ Saasanaacyaa maaQyamaatauna Barlyaa jaataata. yaa krItaa varIla namaud kolaolyaa SaOXaiNak paa~ataocyaa ivaVaqyaa-MMn aI maharaYT/ Saasanaacyaa taM aiSaXaNa saMc aalanaalayaa maaf-ta pa`k aiSata kolaolaI maahItaI pauistaka ivakta GaovaUna [Mn TrnaoTcyaa maaQyamaatauna Online Ajakaravaa. maahItaI maahItaI maahItaI maahItaI pauistaka pauistaka pauistaka pauistaka kaozo{palabQa kaozo{palabQa kaozo{palabQa kaozo{palabQa Aaho? Aaho? Aaho? Aaho? maahItaI paui staka sava-SaasakIya taM ainakotanaa iSavaaya ivak`maSaIlaa taM ainakotana, darapaUr yaoqao{palabQa Aaho. ikmaMt a ` 400 Kaulaa pa`vaga-(Open Category) ikmaMt a ` 300 maagaasavagaI-ya pa`vaga(Backward Category) Online AjaAjaAjaAja---- ksaa ksaa ksaa ksaa karavaa? karavaa? karavaa? karavaa? ivak`maSaIlaa taM ainakotanaamaaf-ta Online Aja-krNyaacaI maaof ta saui vaQaa {palabQa Aaho. pa`vaoSaasaazI [cCuk ivaVaqyaa-Mn aI kayaalayaIna vaoL ota(sakaLI 11 tao5 vaajaopaya-ta) yaovaUna saMg aNak pa`yaaoga SaaLota Online Aja-kravaa. Online AjakrNyaakrItaa ivak`maSaIlaa taM ainakotanaatafo- sava-taaoparI sahayya kolaojaa[-la. Online Aja-krNyaakrItaa kaoNatyaahI pa`k arcaoSaulk AakarlaojaaNaar naahI.

SaOXaiNak SaOXaiNak SaOXaiNak SaOXaiNak kja---- kja kja kja :

taM ainakotanaataIla pa`vaoSaIta sava-ivaVaqaISaOXaiNak kjaa-krItaa paa~a AsataIla. maaihtaI pa~ak 201213