‫‪tie‬‬

‫יד‬
‫ש‬

‫;מ ו‬

‫ש׳‬

‫הקונטריס היהיארי‬
‫ח ל ה‬

‫*׳׳‬
‫י*‪.‬״׳‬
‫י*•־‬
‫י * ׳׳׳‬

‫שני‬

‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬
‫‪www.hebrewbooks.org‬‬
‫ע"י חיים תשס״ט‬

‫‪!:‬׳‬
‫‪: r‬‬
‫י‪1‬‬

‫יוו; י‬

‫י ‪ft‬‬
‫‪r‬‬

‫ב י ת‬

‫‪S1‬׳‪::‬‬
‫ה מ כ י ל ח מ ש ה ע ש ר פרקים‪ ,‬ה מ ב א ר י ם ט ע מ י מנהגי ותיקוני‬
‫י ש ר א ל ס ב א ‪ ,‬באופני ופדרי ה ל ב ש ת ה א ד ם והכנתו׳‬
‫וצוואתו‪ ,‬בעולם הזה הגשמי‪ ,‬ב ע ת נסיעתו‬
‫ממנו לעולם הקיים והנצחי‬
‫ל ע ד לעולמים‪.‬‬

‫הובא לבית הדפוס‬

‫יין! י׳‬
‫‪r‬‬
‫י«‬

‫‪s‬‬

‫‪5‬‬

‫י»*‬

‫י*‪.‬׳‬
‫‪ v‬י‬
‫»]'‬

‫*‪ lit‬י׳‬
‫יןגו׳‬

‫ידי חברת‬

‫*‪<m‬‬
‫ו צ ‪ .‬מ ה ־ צ ד י ק‬

‫א ו ר ־ ח ד ש‬

‫‪!1‬‬

‫בירושת״\ תכב׳׳ין‬
‫‪rr‬‬
‫ון‪3‬״׳‬
‫ש נ ת ב נ ה בניתי‬

‫בית‬

‫זבל‬

‫מכון ל ש ב ת ך‬

‫עולמים‬

‫)מלכיס ה׳ ח׳‬

‫פעיהק‬

‫י ר י ש ל ‪D‬‬

‫תובב׳׳א‬

‫שניי ת ר פ ״ה לפ״ק‬
‫דפוס •ארץ־ישראל״ ‪3E‬‬

‫־־נ(‬

‫ם‬
‫<‬

‫ספרי‬

‫'הקונטדיס היהיאל•‬
‫<‬

‫אלו‬

‫<‬

‫מונישים למגהד‪ ,‬לכבוד מעי‬
‫<‬

‫<‬

‫׳"בטח 'שיקבלם באהבה רבה ובשכר פנים יפות‪ ,‬וייטיב‬
‫לנו ממה 'שהננו ה׳ מהונו ורכוישו וממונו כ פ משת ידו‬
‫ו;דבת לבו הטוב לקייב מ״יש כל גדיב לבו יביאה‬
‫‪,‬‬

‫<‬

‫>‬
‫י•>‬
‫>‬
‫>‬
‫<‬
‫<‬

‫את תרומת ה׳ ולהיות לגי דהדר־עזר‬

‫בכדי ׳שיהיה‬

‫ספק בידינו בלי;דר לעבוד את ה׳ באהבה וביראה ולק־־ש‬
‫מצות והכית בו ־ומש ולירה‪.‬‬
‫וזבות המצוד‪ ,‬תגן עליו ועל זרעו ונסו ־ק ואנחה והיתד‪,‬‬
‫בגבולם דדשמחה׳ בעוישר וכבוד בישמ־רת הוקי האלקים‬
‫ותורותיו לעד לעולם׳ וברבות יהש הטובה עוד כל ימי‬
‫עולם‪ ,‬כן יה• רצון אמן‪.‬‬
‫נאש המברכים אתים ומשדרים בעד הצלהתנם‪,‬‬
‫חברת‬

‫אור־חדש וצמח־צדיל‪,‬‬

‫‪<1‬‬
‫>‬

‫‪o‬‬

‫ב־דוישודו תכב״ז‬
‫!<׳׳‬

‫<‬

‫>‬

‫<‬

‫•‬

‫‪Rabbi I S A A C JACOB A L F I E Tresorier de la Societee‬‬
‫)‪O R - H A D A C H E et S E M A H - S A D I K E Jerusalem (Palestine‬‬

‫ויהי נועם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו‪.‬‬

‫פרמ א׳‬
‫*( המדמה‪.‬‬

‫]התוכן‪ :‬קדמת אר״ש לבאר תיקוני דז״ל בכל עניניהם כתפלה וכר[‬

‫ידוע ה ד ב ר ו מ פ ו ר ס ם ה י ו ת ו מ צ ו ה ע ל ה א ד ם ל ש מ ו ע ד ב ר י ת ו ר ה כנר בש׳׳ס )סנהדרין‬
‫ניב‪ ,‬חולין ק־־ו ירושלמי יבמות פ״ב ה״ד( ועוד ב כ מ ה מקומות‪ ,‬ו ל א ר ק בנדרים וסייגים‬
‫ש ל מ צ ו ת ע ש ה ולא ת ע ש ה ד א ס מ כ ו ם ע ל לאו ד ל א תסור‪ ,‬א ל א אפילו במנועים‬
‫הטובים ש ה ם ל י ש ר א ל ‪ ,‬ו ב פ ר ט אלו שנתקנו עפ״י ותיקין׳ וביחוד אלו שנתיםדו מ ד ו ר ו ת‬
‫ה ‪ -‬א ש ו נ י ם במלאכים‪ ,‬מזמן התנאים והאמוראים‪ ,‬שאז ח ו ב ה גדולה עלינו ל מ צ ו א ט ע ם‬
‫הגוץ לקיים ד ב ר י ה ם ד ל ‪ :‬ב ד א י ת א במשגיות )גגעים פ״ט מ״נ‪ ,‬ופי״א מ״ז> א מ ר לו ר ב י‬
‫יהודה י בן ב ת י ר א ל ר ב י אליעזר א ל מ ד בוי א מ ר לו א ם לקיים דבי־י ח כ מ י ם ובו׳ ו ב ש ע ר‬
‫הכוונות דפ״ג ד ר ו ש ו׳ ד פ ס ח ‪ ,‬וז״ל‪ ,‬בעניין ה כ ר פ ס כי ד ב ר י ח כ מ י ם ומנהגם ת ו ר ה היא‬
‫וצריך לדייק ולהזהר ל א כ ו ל דוקא כ ר פ ס ולא ירק א ח ר עכ״ל‪ ,‬ולא עוד א ל א א ם יש‬
‫יכולת בידיגו בםייעתא דשמיא‪ ,‬ל מ צ ו א ס מ ך למגהגים מ ד ב ר י ה ם דל• וביש ל ה ס מ י כ ם‬
‫מהתה׳׳ק‪ ,‬ולקיימם על בורים ועל מתכונתם‪ ,‬אז כ ז ה יהיה נ ח ת רוח לפני ה׳‪.‬‬
‫ופן ואולי יעלה ע ל ד ע ת ו ש ב ל אנושי ש כ ל מנהג שנהגו בו‪ ,‬ו ב פ ר ט מ י מ ו ת הש״ס‪ ,‬הוא ר ק‬
‫כ ת פ ל ב ע ל מ א ‪ ,‬ו ב מ צ ו ת אנשים מ ל ו מ ד ה ׳ ח ל י ל ה וחס* והם! כי ל א להזכיר ‪ J‬ש כ ל ד ב ר י ה ם‬
‫כגחלי‬
‫ב״ה‪.‬‬
‫״( הידפסו על ידי יקר רוח ותבונה איש חמודות‪ ,‬בחוד מעם בענוה מרובה תורה וגדולה‬
‫בו נצמדות‪ ,‬לב טוב ומטיב לומר ומלמד כלול בטיב חמדות‪ ,‬בנן של קדושים‪ ,‬אראלים ותרשישים‪,‬‬
‫רב אחאי גאון‪ ,‬מופלא שבסנהדרין כתרע׳׳א דרחמי יצ״ו‪ ,‬כי לו נאה להודות‪ ,‬יחי שמו לעד‬
‫באורך ימים ושנים טובים‪ ,‬הוא ובניו‪ ,‬הנעימים והאהובים‪ ,‬יה״ר שיהיו הנטעים דומות לשישים‪,‬‬
‫ויזכו לחרש חידושים‪ ,‬ברד׳׳? ה‪.‬תי" י־סודות‪ ,‬אבן•‬

‬הרומזים לסודות עליונים‪.‬כי א ם ל א מ י ר ת ה ב ח י ת ו ך האותיות‪.‬יוכל לגלגל ולתפור‪ .‬‬ ‫ולדורות הבאים אחריהם‪ .‬‬ ‫ו ה‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י ־ ר‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫׳‬ .‬והרי ל ך מ ש ל ‪.‬א כ ל אם איש נדול ומלומד‪ .‬שמע‪ .‬אז גם‬ ‫תינוק בן יומו‪ .‬דרכי ה׳ הטובים׳ ומנהגים הישרים‪ .‬א ל א א ד ר ב א ע ש ה אופן‪ .‬ו ת ״ ל ^ ‪.‬‬ ‫ש ב ר ו ב ח כ מ ת ו ע ש ה אופנים ב ה מ צ א ת ה ‪ .‬ע ד ש ל א נ צ ט ר ך ‪ .‬ורק ש י ד ע ל ס ב ב א ת הגלגל הראשון ביושר אז היא פ ו ע ל ת פ ע ו ל ת ה‬ ‫ותופרת‪ .‫הקונטרים‬ ‫בית‬ ‫־ י ק א׳‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫כגחלי אש‪ .‬ל כ ן א ף הקטן זדיבים אנחנו להרגילו‬ ‫‪.‬ש ל גלגול המכונה‪ .‬ו ה ט ע ם כי כ א ש ר תקנום לנו‪ .‬ש נ ם א ס י ב א ילד קטן‪ .‬ורמזים עליונים‪ .‬ש נ א מ ר ה׳ עז י לעמו‬ ‫‪-‬‬ ‫ו ש ה‬ ‫ו ב ו ‪/‬‬ ‫יתן ה׳ י ב ר ך א ת עמו ב ש ל ו ם אמן‪.‬עולים לו‪ .‬ונדנוד עבירה‪ .‬א ש ד ב ש מ י ם מ מ ע ל‬ ‫ואשר ב א ר ץ מ ת ח ת ‪ .‬‬ ‫ואת ע צ מ ו ת יוסף א ש ר העלו בני י ש ר א ל מ א ר ץ מ צ ד י ם ‪ .‬והגדולים מ ש מ ח י ם אותו‪ .‬ואפילו‬ ‫תינוק בן יומו‪ .‬קברו ב ש כ ם ‪ .‬ובגדי תפירה‪ .‬ס ד ר ו ה על‬ ‫מ ת כ ו נ ת ה באופן נקל‪ .‬‬ ‫שיתקן ל ה החוטים הנצרכים‪ .‬‬ ‫עושים פעולתם‪ .‬גם אם ל א הבינם ה א לאו הכי‪ .‬אעפ׳י ש ה ם‬ ‫הבינו לו הכל‪ .‬כ ב ר הכין ב ה א ת בל ההכנות ה נ צ ר כ ו ת ב ש ו מ ת החוטים והבנד ובו׳‪ .‬לגדור נדר‪ .‬‬ ‫ל ו מ ר ה ת פ ל ה ב כ ל יום ויום בוקר ו ע ר ב מ ר א ש ועד סוף‪ .‬מ ב ל י ש י צ ט ר ך ל ד ע ת איך היא תופרת? א ך ורק שעוד תנאי צ ר י ך לה‪.‬והואיל והם ידעו סודות רר־דיץ עילאי[‪ .‬בראותם כי ה ל ב נ ת מ ע ט‬ ‫)רש״״ עירובין כ״א> ונשתעמם‪ .‬ש א ם ל א‬ ‫הבינם ו א מ ר ם באותו לשון )בגון דיודע לקרוא באותו הלשון ואינו מבינו( ש ל א יועילו‬ ‫לו ל כ ל ו ם ולא י צ א ידי חובתו‪ .‬לזאת תקנו ל ע ם בני ישראל‪.‬‬ ‫ב א ו ת ה ש פ ה ה מ ד ו ב ר בה‪ .‬ו ב ח כ מ ה נ מ ל ה ונפלאה‪ .‬ה מ ע י ד ה על מ מ צ י א ה ‪.‬והוא הדין פ ה כ ת פ ל ה ג׳־כ‪ .‬ולא ב ה ל ע ט ה ‪ .‬כי _ סגולת ת ק נ ת ם דל‪ .‬אע׳׳ג ד ל א ידע ש מ ץ ק ל מ ר מ ז י ה וסודותיה‪.‬ובריתו להודיעם‪ .‬כ מ ׳ ש רז״ל ב ק ר י א ת‬ ‫המגילה‪ .‬אחרי שהכינו לו‬ ‫א ת כ ל ה ד ר ו ש להמכונה‪ .‬‬ ‫ו מ ב ט א ם כהוגן וכראוי בשפתותינו‪ .‬להיותה יוצאת נם כן מפי ה ב ל שאין בו ח ט א‬ ‫במ״ש בפסוק מפי עוללים ויונקים י ס ד ת עז‪ .‬א ת פ ד ר ה ת פ ל ה ‪ .‬ואופני ה כ נ ת ם‬ ‫על בורים‪ .‬ב א ו מ ר ם הרי ת פ ר ת ‪.‬ויודע כ ס ד ר סידור החוטים‪ .‬שאפילו ב ד ב ר קטן כזה‪.‬כי א ם לגלנל ב ה יד המכונה‪ .‬ואין עז א ל א תורה‪ .‬ועיין ס׳ חסידים ס׳ תקפ״ח והפירוש והברית עולם ש ם ‪' . .‬ונקראת על ש ם ה מ ת פ ל ל ‪ .‬עד‬ ‫ש ל א נ צ ר ך ל ה עוד‪ .‬שאז עושה א ת פ ע ו ל ת ה היטב‪ .‬‬ ‫'‬ ‫‪.‬‬ ‫גדול ל מ ע ל ה ‪ .‬ובאופן מפליא‪ .‬‬ ‫בנקל גדול כ ל כך‪ .‬קריאת התורה‪ .‬ולהרחיק א ד ם מ כ ל ח ט א ‪ .‬ש א ם לאו כ ל פ ע ו ל ת ה ת ה י ה ל ב ט ל ה !‬ ‫אע״פ שבנלגולה עושה פעולתה‪ .‬ב כ ל מיני תפלות‪ .‬‬ ‫באופנים שונים‪ .‬ש ל א י צ ט ר ך שום א ח ד לחקור ו ל ד ע ת איך‬ ‫נעשית? בכדי ל ה ש ת מ ש בה‪ .‬כדרו׳׳ל מ מ ה ש א מ ר ה כ ת ו ב ‪.‬‬ ‫וראיה גדולה מ ת ק נ ת אנשי כ נ ס ת הגדולה‪ .‬ע ד ש ב ל איש שינענע שפתיו ב א מ י ר ת ם ‪.‬‬ ‫ומפאת זה אחרי‪-‬שתקנוה לנו כראוי בלשון הקודש‪ .‬בלשון הקודש‪ .‬בכדי ש ת ע ש ה מ ל א כ ת ה ‪ .‬כידוע‪:‬‬ ‫ואם ח״ו ל א ר צ ה ל ע ש ו ת ה מ ל א כ ה ה ק ל ה הזאת‪ .‬אחרי שתקנוה לנו רז״ל‪.‬בלי חוטים וכנדים‪ .‬ב ה ת ח ד ש ו ת מ ל א כ ת מכונת התפירה‪ .‬במ״ש סוד ה׳ ליראיו‪ .‬ולכן ה ם יאשר ד ע ו מ ו צ א ומובא תקון ה ת פ ל ו ת בעולמות העליונים‪ .‬‬ ‫ובאמיתות צ ר י ך ש ת ק ר א ע ל שמו התפירה׳ הואיל והונע ע צ מ ו בנלנולה‪ .‬‬ ‫ו א ף א ם ל א הבינם‪ .‬‬ ‫ומו״ד א׳־א זצ״ל הניד לנו‪ .‬א ל א על ש ם גומרה‪ .‬‬ ‫כהוגן וכראוי‪ .‬ו ת פ ל ה וכוי ולאפוקי א מ י ר ת ם ב ש א ר הלשונות‪ .‬וברכות‪ .‬יודע לערוך שיח כהוגן וכראוי לפני‬ ‫הי‪ .‬ולא כ ל א ח ד ואחד‪ .‬ורוחב בינתם‬ ‫מ מ ה שעינינו הרואות‪ .‬כ א ש ר‬ ‫עינינו הרואות‪ .‬מ ש ל מ ו ח ש בעין ה ש כ ל על ר ו כ ח כ מ ת ם ‪ .‬אז בודאי נקרא פושע גדול‪ .‬‬ ‫ל א ר צ ה ל ש ע ב ד ע צ מ ו להרויח‪ .‬כ ש א ו מ ר ם‬ ‫כראוי‪ .‬אמנם ת ה י ה ל ר י ק ולמגן‪ .‬שאין ה מ ל א כ ה נקראת‪ .‬בעולמות העליונים‪.‬גם א ס ל א ידע בידיעת סודותיה הנפלאים‪.‬‬ ‫גורם זיווג עליון ותיקון עולמות‪ .‬בלשון הקודש׳ ע ל בורים‪.‬ל א עושים פעולתם ע ד שיבינם גם כן‪.‬א ף א ם ל א הבינם‪ .

‬שאעפ׳׳י ש ל ר ו ב צערו ש ל א ד ם ‪ .‬ו א י ה ו ב ע א ק ו ‪ .‬הואיל ונתקיים בנו׳ ב ס ו ף‬ ‫הבלות ה מ ר הזה‪ .‬ו ל א יכיל‬ ‫ל ס ד ר א ש ב ח א ד מ ר י ה כ ד ק א יאות‪ .‫דזקונטרי־ם‬ ‫בית‬ ‫־ י ק א׳‬ ‫עולמים‬ ‫נ‬ ‫היחיאלי־‬ ‫‪.‬למקטון ועד נ ת ל ‪ .‬ובעי ל צ ל א ה צלותיה‪ .‬כדאמריבן‬ ‫) ב ב ר כ ו ת נ־ה( המעיין ב ת פ ל ת ו ובו׳‪ . 1‬‬ ‫ד ל פ י ב ל ה א מ ו ר יבא על נכון מ א מ ר רשב־י דע״א ש א מ ר יבולני לפטור‪-‬‬ ‫וכו׳ )סובה דמ׳׳ה‪ (:‬ואמרו ר ד ל שמיידי מדין ה ת פ ל ה ‪ .‬‬ ‫ו ע י י ן בזהו־ )ויחי דרמ״ב ע״או ו ד ל ‪ :‬ר ב י יוסי ורבי חזקיה‪ .‬יכול לכוין ב ת פ ל ת ו היטב‪ .‬‬ ‫—‬ ‫‪—-‬‬ ‫‪»• -‬‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫ה ד י‬ ‫‪.‬ולא ב ה ל ע ט ה ‪ .‬מ ר ו ב הרדיפות‪ .‬מאי הוא? א מ ר ליה אע״ב ד ל א יכיל לבוונא ל ב א‬ ‫ורעותא‪ .‬ו ה צ ע ר והענויים ה ק ש י ם ודוחק‬ ‫ה פ ר נ ס ה ובו׳‪ .‬כ ד א מ ר י נ ן ) ש ב ת קב״ז( ועיון ת פ ל ה ‪ .‬ס ד ו ר א ו ש ב ח א ד מ ר י ה אמאי נרע? א ל א י ס ד ר ש ב ח א דמריה׳ אע׳׳ב ד ל א יכיל‬ ‫ה ע ו‬ ‫‪4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫>‪l‬‬ ‫‪I‬י?|‪.‬ב ג י ן דאיהו ס ד ו ר א ד ש ב ח א ד מ ר י ה ׳ ל ב ת ר ה ק ש י ב ה דנתי‪ .‬כ מ ו ש ם ד ר ו ה לנו ר ד ל ‪ .‬ונראה לר׳׳י‪ .‬האי דאמרינן ל ע ו ל ם י ס ד ר ב ר נש ש ב ח א דמריה‪.‬‬ ‫‪.‬עכ׳׳ל‪ .‬הרהורי עבירה‪ .‬ש נ א מ ר‬ ‫לבן ש מ ע י נא זאת עניה ו ש כ ו ר ת ולא מיין‪) .‬‬ ‫עלמין וכו׳ ועילאין ותתאין‬ ‫ועייל ב ז ה ר יתרו )דצ״ג עארב( ו ד ל ואע״ג ד ל א מבויץ ביה‪ .‬יכול אני‬ ‫ל פ ט ו ר א ת כ ל העולם כולו מן הדין מיום ש ח ר ב ב י ת ה מ ק ד ש ועד עכשיו‪ .‬ובתקונים )תקון נ־ב> ו ד ל ת א חזי א ת ע ר ו ת א צ ר י ב א מ ת ת א לעילא‪.‬ובו׳‪ .‬ד כ י מ ט י ל מ ו ד י ם ב ר ע מ ג ר מ י ה ע כ ״ ל ‪:‬‬ ‫ו כ ן איתא )בעירובין דם״ה> ו ד ל ‪ :‬א מ ר ר ב ש ש ת מ ש ו ם ר ב י אלעזר בן עזריה‪ .‬איהו שקיו מ ע י ל א ל ת ת א ו כ ו ׳ ) ד ק ״ ע ע״ב(‬ ‫ו ב ת ק ו ן ם ״ ט )דרט׳׳ז( ו א ת ע ר ו ת א ד ל ת ת א ‪ .‬והכי א מ ר ב י ר ו ש ל מ י ) ב ר כ ו ת פ ר ק היה קורא( א מ ר ר ב י‬ ‫יוחנן מחזקינן ט י ב ו ת א לרישאי‪ .‬א ם א ו מ ר ה בחיתוך אותיותיה כראוי‪ .‬ולה״ר‬ ‫עיון ת פ ל ה פרש׳׳י ובר‪ .‬א מ ר ר ב י חזקיה‪ .‬הנעשית ו נ א מ ר ת בלי כוונת‬ ‫הלב‪ .‬ומזה אין א ד ם ניצול ב כ ל יום‪ .‬לייי‪-‬יי•* י־ילוו ל ה ת פ ל ל לה׳‪ .‬ו ש ב ו ר ה ו ל א מיין‪ .‬הוא ר ע כ ש מ ה ר ה ר בתפלתו‪ .‬דעיון ת פ ל ה שהוא רע‪ .‬‬ ‫‪•*mm.‬ו מ ט ע ם זה יוכל ל פ ט ו ר אותנו מדין שמים‪ .‬‬ ‫לכוונא‪ .‬‬ ‫ו ל ב ת ר יצלי צלותיה‪ .‬ל א יובל לכוין ב ת פ ל ת ו ‪ .‬ויצלי צ ל ו ת י ה הה״ד ת פ ל ה ל ד ו ד ש מ ע ה ה׳ צ ד ק ה ק ש י ב ה ר נ ת י ) ת ה ל י ם ‪ >r‬ש מ ע ה‬ ‫ה׳ צ ד ק ב ק ד מ י ת א ‪ .‬‬ ‫‪IW‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪.‬‬ ‫•י•‬ ‫‪.‬ו ה ת ו ס פ ת ו ד ל ‪ :‬עיון ת פ ל ה ‪ .‬שאין שום‬ ‫אדם‪ .‬ואם חייו‬ .‬ובידוע נ׳׳ב שאין הקב׳׳ה‬ ‫ב א בטרוניא עם בריותיו <ע״ז ג׳ ע״או והיינו דאמרינן בש״ם <ב״ב קס״ד> א מ ר ר ב ע מ ר ם‬ ‫א מ ר ר ב נ׳ עבירות‪ .‬ת פ י ל ת ו אינה חוזרת‬ ‫ריקם‪ .‬גרים א ת ע ר ו ת א ד ל ע י ל א בודאי עכ׳׳ל‪.‬האזינה תפלתי‪.‬‬ ‫ר‪.‬האי מאן ד ל ב י ה טריד‪ .‬‬ ‫ו ל ב ת ר ו ה ש ק ה א ת כ ל פני ה א ד מ ה והשקה‪ .‬ז כ א ה איהו ד ע ב י ד פ ק ו ד א‬ ‫דמריה‪ .‬הוו אזלי ל מ ח מ י לר״ש‬ ‫בקפוטקייא‪ .‬שאינם מכוונים‬ ‫ב ת פ ל ת ם ‪ .‬עיון ת פ ל ה ‪ .‬ישעיה נ״א( ו מ ס ק נ ת ה ש ״ ס ־ ש ם מדין ה ת פ ל ה‬ ‫שאין שום א ח ד יכול לכויץ ב ת פ ל ת ו בראוי יעויי׳ש עכ׳׳ל‪.‬אין א ד ם ניצול מ ה ם ב כ ל יום‪ .

‬י״ח‪.‬שאז אינה ת ו פ ר ת ופועלת שום פעולה‪.‬אז‬ ‫דיה ל ת פ ל ה זאת‪ .‬דעו‬ ‫לפני מי א ת ם מ ת פ ל ל י ם ואיתא במם׳ כ ל ה ר ב ת י פ ר ק ו׳ ש צ ו ה רבי אליעזר ב ש ע ת‬ ‫מיתתו לתלמידיו וכו׳ ובשעה ש א ת ם מ ת פ ל ל י ם הוו יודעים לפני מי א ת ם עומדים ש ב ש ב י ל‬ ‫ד ב ר זה תכנסו לחיי העוה׳׳ב ע״כ ובן הובא בש״ם ב ר כ ו ת דכ״ח ואז עלינו ר ק לנענע‬ ‫שפתותינו ב א מ י ר ת ם כראוי׳ ולא ב ה ל ע ט ה ‪ .‬בתפלתיני׳ שזאת היא עבודתנו לה׳ אלהינו‪ .‬ו ש א ל ת כ ל צי־בינו ממנו ית״ש‪ .‬‬ ‫וימן ש ה ר ש ו ת נתונה ל כ ל אדם‪ .‬‬ ‫י • לסיףןךך‪.‬ועל ידי זה אנחנו בונים עולמות עליונים‪ .‬ל ר ו ב ח כ מ ת ו ה מ צ י א ה‬ ‫מ ב ל י ר א ו ת והיות ד ב ר מ ו ח ש לננד עיניו‪ .‬כמ״ש הכון ל ק ר א ת אלהיך י ש ר א ל ו ל ד ע ת לפני מ־ אנחנו מתפללין‪.‬הואיל ולא נענע שפתיו ב א מ י ר ת ה ‪ .‬ועיין נ׳׳כ ב ש ע ר מ א מ ר י רשכ״י צ ו ר ך ה ת פ י ל ה‬ ‫וסודותיה מ ד ף טו״ב ואילך‪.‬ואופני בנית העולמות העליונים‬ ‫א ש ר ה ם נבנים על ידי אמירתה‪ .‬אד‪.‬רמז לי׳יח ב ר כ י ת ש ב ת פ ל ה שתקנו כנגד תמיד־ם‪ .‬היות ש מ מ צ י א המכונה‪ .‬א ש ד תקנוה לנו‪ .‬‬ ‫יען ש ב ט ב ע ה ב ר י א ה ה ט ב י ע הקב״‪ .‬איך נבנים? ו ל מ ה רומזים? ואיזה מיני עולמות בונים? ואיך נ מ ש ך מ ה ם‬ ‫ש פ ע וחיות רוחני לנרנח״י שלנו? ונם אם ל א ידענו פירוש ה מ ל י ם על פי סודם‪ .‬לחקור ו ל ד ע ת בעיון שכלו׳ ו ל ה ת ל מ ד אופני עשיית‬ ‫המכונה‪ .‬אחרי חקירותיו כ ד ב ר ה מ ו ח ש לנגד עיניו‪.‬ע ד ש ל א נ צ ט ר ך כי א ם להכין‬ ‫עצמנו ל ת פ ל ה ‪ .‫הקונטרים‬ ‫בית‬ ‫־ י ק א׳‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ידע ה ר ו צ ה לאוכלו מ ה ו ת פעולתו אז ב״מ ימות ה א ד ם הזה‪ .‬וזה‬ ‫ד ו מ ה ל מ י ש ל א גלגל המכונה בלל‪ .‬ו פ א ר נ ח ש ב לו בידיעתו ו ח כ ם יקרא כ ש י ד ע ש ו ר ש‬ ‫כ ל ד ב ר ודבר‪ .‬נם מ ב ל י ידיעת ה א ד ם ב ל ס ד ר ה פ ע ו ל ה הזאת‪ .‬א ם י ר צ ה כמ״ש ד ע א ת אלדד אכיךועוכדהו‪ .‬הוא‬ ‫הדין ב ת פ ל ה ג״כ שתקנוה לנו רז״ל‪ .‬ו כ ל ה ר ו צ ה ליטול יבא ויטול‪ .‬ונמנו על כ ל ת י ב ה ו מ ל ה בדיוק גדול‪ .‬כאז״ל ת פ ל ה ב ל א כוונה כגוף בלי נ ש מ ה‬ ‫שזה ד ו מ ה למנלנל המכונה בלי חוטים‪.‬‬ ‫א ב ל לנכי אח־־ים שלאחקי־ו וידעו אופני ד ד ב ב ת ה ‪ .‬ו ב ת ר ת ו ר ה הרי הוא‬ ‫מונח‪ .‬ודברים ש ב ל ב אינם ד ב ר י ם וכמ״ש בזהר ב מ ד ב ר דק״כ ותא חזי רזא ד מ ל ה‬ ‫אעי׳ג ד צ ל ו ת א ת ל י א ב מ ל ו ל א ודבורא ד פ ו מ א וכו׳׳ ו ב ד א י ת א ב א ד ר א זוטא׳ כ ל צ ל ו ת א‬ ‫ובעותא ד ל א אפיק ב ר נש בשפותיה‪ .‬א מ נ ם ב כ ל מ ה ש י ת ח כ ם וידע‪ .‬אכן ד‪ .‬ה ר ש ו ת נתונה בידי‪ .‬ולזה כ ל מ ה ש י ת ח כ ם לתקן ב ה ב כ ל זאת ל א יקרא ח כ ם כ מ מ צ י א ה ‪.‬יקי־א ח כ ם ומכונן‪ .‬ל ע ש ו ת כ ל פעולתה כראוי א ב ל א ם ל א כווננו כ ל ל וכלל‪ .‬‬ ‫ר ק א ם ה א ד ם ילעסנו בשיניו ויבלענו‪ .‬ר ק א ם‬ ‫כווננו‪ .‬שהבין והשיג ק צ ת מ ח כ מ ת‬ ‫מ מ צ י א ה ‪ .-‬שגוף ה א ד ם יעשה ב מ א כ ל כ ל פעולות ה נ צ ר כ ו ת ‪.‬‬ ‫י״ח‪ .‬גם‬ ‫אם ל א ידענו‪ .‬כאז״ל ת פ ל ה ש ב ל ב לאו‬ ‫ש מ ה תפלה‪ .‬‬ ‫ךןא הדין ב ת פ ל ה ג״כ כ ל א ד ם ה ר ו צ ה ל ל מ ו ד ו ל ד ע ת סודותיה‪ .‬באופן כ ל כ ך נקל‪ .‬וכשידעם על בוריים‪ .‬ו כ ל ה ח ת י כ ו ת‬ ‫ה נ צ ר כ ו ת אליה‪ .‬א ך בשום אופן ל א י ד מ ה אליו‪ .‬‬ ‫ל מ ד ל ע ש ו ת כמעשהו‪ .‬ואז הדבי־ נגמר מאליו ש מ ת ע ב ל ה מ א כ ל וחוזר‬ ‫להתמזג ב ד ם ולהחיות א ת הנוף‪ .‬ונקי־א ה ו ב ל ו מ א ב ד נ פ ש יקרה‪.‬ו ב מ א מ ר ריב״ז זיע׳יא ו כ ש א ת ם מ ת פ ל ל י ם ‪ .‬הוא ילךא ח כ ם גדיל ומכונן מאין כמוהו‪.״כ‬ ‫עליו ל ה ש ת ד ל ולדעת‪ .‬לאו צלותיה צלותא‪ .‬ולאו בעותיה בעותא‪ .‬ו ב ב ע ל הטורים פ׳ ת צ י ה ודל‪ :‬א ת ה כ ב ש ה א ח ד‬ ‫וכו׳ ה כ א כ ת י ב ד‪.‬ברבות כיח( נתנו לנו דז״ל ט ע‬ ‫^‬ ‫זה א ח ר זה ו כ ת ב ה ט ו ר מ ש ם הש׳׳ס ד מ א ה ועשרים זקנים ונביאים‪.‬‬ ‫כמש׳ה‪ .‬וכן‬ ‫ם‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫ת י נ ו‬ ‫כתב‬ ‫ת‬ ‫ת‬ .‬ר״הל״ב‪.‬ו ה ת ח ב ר ו ת ח ל ק י ה זה עם זה‪ .‬ו כ ל ס ד ר י ה ר כ ב ת ה ‪ .‬ש ז א ת היא‬ ‫עבודתינו לה׳ ו ש א ל ת צרכינו מלפניו )ולפירוש ה מ ל י ם ה פ ש ט י י ם ' אז אע״פ ש ה ת פ ל ה‬ ‫עושה פעולתה׳ ב כ ל זאת ח״ו פועלת לריק‪ .‬‬ ‫ואעפ׳יי שבש״ם)מגילה י״ז‪.‬ד ע א ת אלהי אביך ועובדהו‪ .‬ד שעולה י״ח‪ .‬ולא עוד א ל א ש ח ו ב ה .‬והעמדתה‪ .‬ל א יוכל לגעת א ל ח כ מ ת הראשונים‬ ‫כ מ ל א כ י ם ‪ .‬באמור לעיל‪ .‬‬ ‫א ן א ם נהרהר בלבנו בנוסח ה ת פ ל ה ׳ ולא נוציא ה מ ל י ם כראוי בשפתותינו׳ אז בודאי‬ ‫שום פעולה אינה עושה‪ .

‬‬ ‫ועוד כ ת ב ש ם <בפ״‪ :‬מי׳‪ . «...‬‬ ‫מ ש ה ואהרן ל א מ ר ‪ .‬יבנגדם תקנו ״׳ח ברבות‪ . ב ר כ ו ת ב ת פ ל ה ‪ ..‬‬ ‫‪.‬ו ב ה ם ק״׳ג תיבות‪ .‬‬ ‫^ ‪m‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪U‬‬ ‫־ •‪--‬‬ ‫• ‪-‬‬ ‫‪--.‬‬ ‫ובהגר״א בפירושו לס׳ יצירה פ ״ א מ י א אופן ה׳ ודל‪ :‬כ י צ ד ח״י חוליות ב ש ד ר ה ש נ נ ד ם תקנו‬ ‫ח״י ב ר ב ו ת ועוד חוליא ק ט ג ה ב ס ו ף ה ש ד ר ה שגגדה תקנו בי־כת המיגים הרי י״ט וח״י‬ ‫נתיבות הראשונות גגד ח״י ב ר כ ו ת ש ה ן ב צ ד י ק ח״י עלמין ובריכות ל ר א ש צ ד י ק ש ב ו נכללין‬ ‫ט׳ ספירות מ ל מ ע ל ה ל מ ט ה ו מ ל מ ט ה ל מ ע ל ה ש ה ש ד ר ה א מ ר ו ד ו מ ה ללולב‪ .‬‬ ‫םום פרעה‪ .‬והם י׳׳ה פ ע מ י ם ב א ש ר צוה ה׳ א ת מ ש ה ‪ .L.‬ב ר ו ך א ת ה ה׳ מ ח י ה המתים‪ .‬וכנגד ח״י‬ ‫‪..‬גם הוי״ה אלהי״ם קי״ג עם הכולל‪ .‬ותוציא מ ח ש ב ו ן ־ ‪ -‬־‬ ‫ח״י ב ר כ ו ת ה ת פ ל ה ‪ .‬ותקנו כנגדו ב ר כ ת המינים‪ ..‬ושו״ר בסידור הכוונות ל ה א ר י ד ל ‪ .‬ורעג״ד יש לרמוז ג״כ באלו הקי׳יג ל ש מ ו ת הקודש‪ .‬במו ב ר ו ך א ת ­‬ ‫ה׳ מגן א ב ר ה ם ‪ .‬‬ ‫ו* ץ כ ת ב ה ר ב ב ש ע ר מ א מ ר י רשב״י )די״‪ :‬ע״או דח״י עי׳אויב״ק הוא בגי׳ ש ל ש ה ש מ ו ת‬ ‫א ה י ה ה ר ה אדנות ה כ ו ל ל י ם כ ל ה ע ש ר ספירות מ ל מ ע ל ה ל מ ט ה והם מ ד ת ק ו מ ת כ״ל ה־־׳־ס‬ ‫בנז׳ ב ס פ ר י המקובלים ובם׳ שערי אורה עכ״ל‪.‬‬ ‫וד—י < ‪ « w s‬ו״יר־ויזזל^י‬ ‫ייז‪-‬ד‬ ‫ר^*״‪.‬ו ב ל א ש ר‬ ‫צ ו ה הי‪ .‬וממשיכין אז‬ ‫ו ב מ ד ב ר ר ב ה פ״ב וידבר ה׳ א ל‬ ‫ה ש פ ע ו ה ר ח מ י ם ל ב ל העולמות ולנרנח״י ש ל ה מ ת פ ל ל ‪.-.‬ו מ צ א ת י בסידור הכוונות ש ח ש ב ש ם יה ב ה ל ל ב מ ן ה מ צ ר‬ .‫הקונטריס‬ ‫בית‬ ‫־ י ק א׳‬ ‫דדדדאלי‬ ‫עולמים‬ ‫ד‬ ‫כ ת ב כשוף פ ר ש ת פקודי ודל‪ :‬ב א ש ר צ ו ה ה׳ א ת מ ש ה ‪ .:‬ובפ׳׳ה מ״א שג׳ ש מ ו ת אקי׳׳ק ה ד ה אדנות בוללין כ ל ה ע ש ר‬ ‫ספירות ש ל ב ל העולמות והם גי׳ יב״ק ש ה ם יסוד ב ר כ ה ק ד ו ש ה שכוללין ה כ ל וכו׳ עי׳׳ש‪.‬כ ת י ב על ב ל ד ב ר ו ד ב ר כנגד מ ה‬ ‫ש א מ ר מ ש ה מחני נא‪ .‬וקי׳׳ג פ ע מ י ם ל ב ב ח ו מ ש‬ ‫ש צ ר י כ י ן כוונת הלבעב״ל‪ ..‬לרמוז שע״י ה ת פ ל ה‬ ‫מנבירים מ ד ו ת ה ר ח מ י ם וממתיקים מ ד ו ת הדין ש ה ם ש מ ו ת אדנות ואלקי׳׳ם‪ .‬ה ר ב ה להזכירו‪ ..‬ובן בסופי ה ב ר כ ו ת ‪ ..‬ו א ח ד ב א ש ר צ ו ה הי בץ‬ ‫עשו‪ .‬ויש ב ה ם קי״ג תיבות‪ .‬ש ר מ ז הח״י אזכרות ל ט ׳ תיקוני דיקנא‬ ‫ן ‪ -‬־ • • • — —י ו‬ ‫— ־ • — ן ־־‬ ‫ה מ ל ו כ ה וכוי‬ ‫ל ח ש ו ב ש ם י״ה ובי׳ ובדאמרנו‪ ._ _ .‬ו ב כ ל א ש ר צ ו ה ה׳ א ת מ ש ה ‪ ...— . .‬בי״ח מקומות א ת ה מ ו צ א ש מ ש ה ואהרן שוים כננד י״ח ב ר כ ו ת עב׳׳ל‪.‬‬ ‫א י י ת א בם׳ חיים לגופא דכ״ח אות ל׳ ו ד ל ‪ :‬ה ט ע ם שתקנו ח״.‬שהוא יסוד וה׳‬ ‫נתיבות שבחוליא י״ט הוא ננד ב ר כ ת המיני! ש ה ו א נגד ב ת ר דנו״ק וכו׳ יעו״ש‪.‬אהי׳׳ה הוי״ה‬ ‫אדנ״י ש מ ס פ ר ם עם ה ב ו ל ל קי״ג‪ .‬א י ת א‬ ‫י)*בברכות כ״ה‪ >:‬ד ח ם בנגד ח״י אזכרות ש ב מ ז מ ו ר הבו ל ה ׳ בני אלים‪ .

‬ולזה אין ר ש ו ת ל ש ו ם ב ר נש‪ .‬לםייגיהם ומנהגיהם‬ ‫שתקנום ל ע ם בני ישראל‪ .‬אלא יהושוע וכו׳ אמאי ל א ל ב ע י רחמי? הרי ד ת פ ל ת יהושעכא־י‬ ‫יותר מ ק ו ב ל ת מ ת פ ל ת מ ר ע י ה בחו״ל עכ״ל‪.‬ויתחייב עונש גדול על זה‪ .‬ובתורת ה א ד ם להרמב״ן ד ף ניד בעני‪ .‬פ ס ח י ם ל‪ <:‬ועיד בכ״מו‬ ‫ו ב כ ל תקנותיהם‪ .‬ו ר ש ״ י פ־׳‪ .‬ל א ת פ י ק נ פ ש ך ל ב ר מ ה ל כ ת א ‪ .‬ו ש מ א ת א מ ר מ ע ש ה תוהו ה ם ? ת ל מ ו ד‬ ‫ל ו מ ר אני ה׳‪ .‬כי ל ק ו צ ר שבלו פוגם באורות העליונים‪ .‬ש ל פ ע מ י ם אינם מגלים לנו ט ע ם לנזירותיהס ותקנותיהם‪.‬כידוע‪ .‬ולפעמים א ת ה מ ו צ א שאעפ׳־י שגלו טעם‪ .‬ויש מ ה ל ה ש י ב על דבריהם‪ .‬ו מ ק צ ץ‬ ‫בנטיעות‪ .‬אני ה׳ ח ק ק ת י ם ואין ל ך ר ש ו ת ל ה ר ה ר בהן‪ ..‬זת״ד ואשאת״מ‪ .‬וההרינות ש ס ב ל ו עם בנ.‬‬ ‫ונשארו אותם המנהגים ירושה לדורות כ ס פ ר חתום‪ .‬כי בזה יהיה‬ ‫פגם נדול בעולמות העליונים‪ .‬ו כ ז ה ר ב ש ל ח ח ש ב א ת י ה‬ ‫במקום הזכרה והיה ל ש א ר בדאמרן עי׳׳ש‪ .‬והי יאיר עינינו בתורה ו אמן‪.‬אע.‬ו ת מ צ א נחת‬ ‫רוח ומרנוע ל נ פ ש ך ותשובה ל ש א ל ת ך בעזרת ה א ל ית״ש וישועתו‪.‬בי‬ ‫טובים דודיך וכוי? ופרש״י ש ם ש ל א היו מגלים ט ע ם לגזירתם‪ .‬ו ב מ ל ת א בלי ט ע מ א כיתר חוקות התורה‪ .‬כ ל‬ ‫העובר על ד ב ר י ח כ מ י ם חייב מיתה‪ .‬‬ ‫ה ר מ ב ״ ם ז״ל ו כ ת מן ה ח כ מ י ם שמםכימין ב ד ע ת הזה ואנו על מי נסמוך ? בואו ונסמוך על‬ ‫ד ב ר י הראשונים ש ד ב ר י ה ם ד ב ר י ה ב ל ה ‪ .‬מצאנו ראינו‪ .‬להוסיף ולהחמיר‪ .‬ליודעי חן‪ .‬ו ט ה ר ת מצורע‪ .‬אפילו כ מ ל א נימא‪ .‬ו כ ד א י ת א ב ס ו ט ה ב״ב‪.‬כ ל ד ב ר י ח כ מ י ם‬ ‫"ך‪.‬ולהחליף א ת ה ס ד ר ‪ .‬א ל ת ה ר ה ר אחריהם וכו׳ ו ב ת ו ר ת ה א ד ם להרמב״ן ץ׳׳ל « ךן״ד!‪.‬‬ ‫ד ר ל זאת ידוע ומפורסם לכל‪ .‬‬ ‫ואף על פי שבנדון התפלה‪ .‬ואינן צריכין חזוק וכו׳ ואיתא ב מ ע ב ר יבק דק״פ‬ ‫ד נ‬ ‫ח‬ ‫״ ו‬ ‫ג ת‬ .‬ש ד ב ר י ת ו ר ה יש ב ה ם ע ש ה ולא‬ ‫תעשה‪ .‬באופן‬ ‫יותר נקל מזה? שיהיה די לנו‪ .‬א ת‬ ‫חוקותי תשמורו‪ .‬נם א ם ל א נוציאנה בשפתותינו? ובס׳׳ד עיין לקמן ב פ ר ק י׳ בסופו‪ .‬ולשום נ ב ר א ש ב ע ו ל ם ׳‬ ‫לשנות מ מ נ ה ד ב ר ‪ .‬ורמזים נשנבים ב כ ל מ ל ה ו מ ל ה‬ ‫ואות ואות‪ .‬וכחוק ב ע ל מ א נראים לעיני כ ל‬ ‫היצורים‪ .‬׳ ובעירובין דכ״א איתא‪ .‫הסנטרים‬ ‫בית‬ ‫־ י ק א׳‬ ‫עולמים‬ ‫היהיאלי‬ ‫קראתי יה ב כ ל ל האזכרותלרמדזחו גם ש ם ל ת ש ע ה תיקוני ח ״ א ‪ .‬כ ד א י ת א במם׳ יומא דס״ז ע־א‪ .‬ויתחייב עונש על זה‪ .‬ורק באיזהו מקומן אומרים ט ע ם‬ ‫ברמז ו ב ח כ מ ה עמוקה‪ .‬ו ל ב י ש ת שעטנז‪.‬בעין דאוריתא תקין‪ .‬‬ ‫שנקבעו‪ .‬ואלו הן א כ י ל ת חזיר‪ .‬הנהנת ה א ב ל‬ ‫ודל‪) :‬וכן ד מ ה ש א מ ר ו א ב ל ש ל א פ ר ם חייב מ י ת ה וכוי( ומאי מ י ת ה עונש ח כ מ י ם כענין‬ ‫ש א מ ר ו כ ל ב ר י ש ר א ל העובר על ד ב ר י ח כ מ י ם חייב מ י ת ה )מ׳׳ק י״ט‪:‬ו וכן ב ב ר כ ו ת )דף‬ ‫ד׳ ע״ב> ומה נם ו ב פ ר ט בענין התפילה‪ .‬והתפילות נשמעות ומקובלות‬ ‫בא״י יותר מבחו״ל פ א ת השלחן ה ל כ ה א׳ ם״ג ושם ביאר ערכין ל״ב ב׳ והיינו ד ק א קפיר‬ ‫ק ר א עלוי דיהושע ד ב ב ל ד ו כ ת א כ׳ יהושוע והבא כ׳ וכו׳ ב ש ל מ א מ ש ה ל א בע־ ר ח מ י‬ ‫ד ל א הוד‪ .‬עכ׳׳ל‪ :‬ובאבות ד ר ב י נתן פ׳׳ב‪ .‬כי לנו ל א נגלה ט ע ם ה ד ב ר י ם והתקנות והגזירות‪ .‬פ ד ו ע ל ר ו ב ח כ מ ת ם הנפלאה‪ .‬‬ ‫ןךייא הדין ל כ ל מאי דתקון רבנן‪ .‬ל א תקנוה לנו גס כן‪ .‬עכ״ל‪.‬כ א ו מ ר ם ז״ל בל ה מ ש נ ה מ מ ט ב ע‬ ‫שטבעו ח כ מ י ם וכו׳ )ברכות מ׳‪(.‬לי׳ זבותא דא״י‪.פ שנראים כחוקים‪ .‬‬ ‫כ ד א י ת א בש״ם )ע״ז כ׳׳ט( ב ע ת ש ש א ל רבי י ש מ ע א ל א ת ר׳ יהושוע׳ ט ע ם גזירתם איסור׳‬ ‫ע ל גביגת העבו״מ וכו׳ השיאו ל ד ב ר אחר׳ ו א מ ר לו י ש מ ע א ל אחי איך א ת ה לומד‪ .‬נ ש ת כ ח מ ה ם הטעמים‪.‬ד ב ר י ם ש ה ש ט ן מ ש י ב עליהם‪ .‬‬ ‫ו ח ל י צ ת יבמה‪ .‬ויבמותי״א‪ .‬‬ ‫ב כ ל זאת‪ .‬‬ ‫ד ר ב י זירא א מ ר ל ר ב י ירמיה‪ . י ש ר א ל על ק ד ו ש ת שמו יתברך‪ .‬ואעפ״י ש ל א ידע ואשם‪ .‬ושעיר ה מ ש ת ל ח ‪ .‬בתפלתינו על ידי הרהור ה ל ב ל ב ד ? ו ש נ צ א ידי חובתינו‬ ‫בה‪ .‬ב כ ל זאת אין לנו‬ ‫לזוז מ ד ב ר י ה ם ‪ .‬‬ ‫ואין א ת נפשך ל ש א ו ל ולדעת‪ .‬ב ב ל זאת לאורך הגלות ורובי היםורין והצרות והרדיפות‬ ‫והענויים‪.‬כי יש ל ה סודות נעלמים‪ .‬ודברי סופרים כ ל העוברים עליהם חייבים מיתה‪ .‬נלו לנו ט ע ם פשטיי כ נ ד ל וגם כדי ש ת ה י ה שגורה בפי ה כ ל ‪.‬ע ד עבורי״ב ח ד ש ׳ ולפעמים‬ ‫אינם מגלים ט ע ם לתקנותיהם וגזירותיהם כ ל ל וכלל‪ .

‬ובעור ה מ ג ש ש ב א פ י ל ה‬ ‫ב כ ל זאת ל א ח ש י ד קבה״ו ל ע ב ו ר ע ל לאו‪ .‬בבוץ‬ ‫פיוטים‪ .‬ב ב ד י ל מ צ ו א ט ע ם גבון‪ .‬וינהגו ב ד ר ך ה ט ו ב והישר׳ בעיני‬ ‫אלקי׳ם ואדם‪ .‬או אמורא‪ .‫הפונטרים‬ ‫בית‬ ‫־ ־ ק א׳‬ ‫עולמים‬ ‫ה‬ ‫דרדדאלי‬ ‫ע״א ודל‪ :‬ואין לשנות מנהג המקום ב ד פ ם ק ב ע ל ההגהות סימן תרי׳׳ט ש כ ת ב וז״ל‪ :‬א ל‬ ‫ישנה א ד ם ממנהג העיר אפילו בניגונים ובפיוטים ש א ו מ ר י ם שם‪ .‬ע כ י ל ‪.‬לבץ י ד ק ד ק א ד ם ש ל א ל ה ח ל י ף שום תנא‪ .‬ע ד ש א מ ר ו ל פ ע מ י ם מנה‪ :‬מ ב ט ל ה ל ב ה ‪< .‬ולפני עור ל א ת ת ן מ כ ש ו ל ‪ .‬והגם ששבלינו ק צ ר מהבין‪ .‬וסמיכות לצוואות ש ל חסידים ואנשי מעשה׳‬ ‫באופנים ופנים מפנים שונים‪ .‬ל ת ו ר ו ל ח פ ש ב ס פ ר י הראשונים דל‪.‬שאין‬ ‫עון זה מן התורה‪ .‬לרמוז ל ש כ י נ ה ש י ו ש ב ת על ת פ ל ו ת ישראל‪.‬ו ב א ם יהיה מ מ ש בדבריגו‪ .‬ופוק חזי‬ ‫מ א י ע מ א ד ב ר ‪ .‬‬ ‫יגיל‪.‬לשנות דבריהם‪ .‬‬ ‫וםן איתא בס׳ ח ס ד י ם םימץ תר״ז ו ד ל ויש שימות‪ .‬והם ד ב ר י מוהרי״ל‪.‬זהי א ך ורק ל ק ו צ ר שבליגו‬ ‫ומיעוט ידיעתנו בסודות הגעלמים והגשגבים ממנו‪ .‬מצוד‪ .‬ו ב פ ר ט ב ש ב י ל י דרקיעא‪ .‬בענק ה מ נ ה ‪ :‬ובו׳‪.‬ו ה כ ל ל ש ם יחוד קבה׳׳ו‪ .‬בם׳ ש ד י ח מ ד‬ ‫מ>‬ ‫א ו ת‬ ‫מנרי וכי׳( ו ב פ ר ט ע ל ד ב ר י ם הנתקנים מזמן השם׳ ובו׳ ועיין פ א ת השולחן‬ ‫ה ל כ ה ב " ס׳ כ׳‪ .‬ה ח כ מ י ם א ש ר קדמונו‪ .‬ושהוא ידריכנו במעגלי יושר‪ .‬וידעו כ ל ה ע ם אז‪ .‬א ל א א ל תשיג גבול עולים‪ .‬‬ ‫ואתרע ביה מ ל ת א ׳ ה צ ד י ק עליי הדיל‪ .‬משיום ששינה מגהג ה מ ק ו ם ל ו מ ר ס ל י ח ה ב ל ת י‬ ‫נהוגה ובר‪ .‬מס׳ סופרים פי״ד‪.‬כפי ק ו צ ר ה ב נ ת והשגת שכלינו‪ .‬ושכליבו בתורתו הקדושה‪ .‬‬ ‫‪.‬וכן עיין ב ה ק ד מ ת שערי צ ד ק ל ב ע ל ח כ מ ת‬ ‫א ד ם הנד״מ ב ש ׳ תרפ׳יד‪ .‬‬ ‫ו ע ל כן א מ ר ת י א ל ל ב י ב ל י נדר ובםייעתא דשמיא‪ .‬ו ב מ ה שיהיה ממנו ת ו ע ל ת ל ר ב י ם ‪ .‬ובעולמות‬ ‫העליונים והרוחניים׳ ולבן ח ו ב ה ק ד ו ש ה מ ו ט ל ת עלינו׳ ל ב ק ש בספי־יהם ש ל ראשונים‬ ‫כ מ ל א כ י ם ‪ .‬ומהמניע ל ח ל ק נשמתינו כפי‬ ‫בחינת־נו‪ .‬ו מ ע ל רבגן ק ד מ א י וסבוראי‬ ‫ב כ ל תקנותיהם א ש ר תקנום ויסדום לני לדורית עולם‪ .‬ו מ ת ב ת ו ך ש ל ש י ם יום‪.‬מ ע ל ה ע ם ה י ש ר א ל י במגהגיו‪ .‬׳‬ .‬עפ׳׳י גזרתו העליונה‪ .‬הואיל ואלינו‬ ‫נשאנו נרנח״י שלנו‪ .‬בי הוא יאיר‬ ‫עינינו‪ .‬‬ ‫ע ל מנהני ה ו צ א ת ר מ ת ו ב ל צרכיו‪ .‬למגהגי ע ם בני י ש ר א ל ועי״ז‬ ‫נובה ל ה ס י ר ה א ו ת שפתים‪ .‬בעזרת ה׳ צורי וגואלי‪. .‬ולעשות נ ח ת " ר ו ח‬ ‫לפניו‪ .‬והם ח ב ר י ם מ ק ש י ב י ם ל ת פ ל ו ת ישראל‪ .‬וכר‪.‬‬ ‫יםזה שנראים לנו המנהגים ב ה ק ב ע ל מ א ו ב מ ל ת א בלי ט ע מ א ‪ .‬‬ ‫ובירושלמי יבמות פי״א ה״א וב׳׳מ פ״ז ה״או ומנהגי י ש ר א ל ת ו ר ה היא‪) .‬‬ ‫ו מ ל א כ י ם עליונים שעולים ויורדים ש מ ה ‪ .‬ו מ ה גם א ם בעזה׳׳י‪ .‬כי ל א ע ל חגם‬ ‫החמירו ר ד ל במנהגים‪ .‬ואעפ־י ש ב ב ר ה כ ל מ ו ב א ב ס פ ר י ם וביחוד בסי מ ע ב ר יבק‪.‬או פיוט ושיר ושבח‪ .‬והביא מ א י ד א י ת א בש׳׳ס ס ו ט ה דכ״ב ה נ ד ל עב׳׳ל‪.‬ש מ ש נ ה מנהג הראשונים‪ .‬הרי ה ם כ ל א דייו׳ אמנם בטחנו בה׳ אלהינו‪ .‬‬ ‫ואולי א מ ר ו בזה בי נקרא מ ש י ‪ :‬גבול עולים‪ .‬נבין ט ע ם‬ ‫ורמז לאיזה מנהג‪ .‬או ש ע ל ידי הקדמותיהם‪ .‬כי ר ק ל ש מ ו‬ ‫י ת ב ר ך כווננו ב ש ר ט ו ט דברינו אלה‪ .‬שהורגלו ל ו מ ר קי־ובץ דרבינו מ ש ו ל ם ש א ח ד א מ ר קרובץ א ח ר ת ו מ ת‬ ‫ב ת ו ך ש ל ש י ם יום‪ .‬ובםייעתא ד ש מ י א זה החלי‪ .‬ואם‬ ‫ח״ו ל א יהיה מ מ ש בדברינו‪ .‬‬ ‫ב כ ל זאת ל ד ר ך מציאותם‪ .‬מעניץ ה מ נ ה ‪ :‬ו מ ה ש י ש ב ממיהרי״ק ש א ם המגהג גגד ה ת ו ר ה ואין לו‬ ‫ר א י ה ל א אמי־ינן בזה מנה‪ :‬מ ב ט ל ה ל כ ה ‪ .‬הקב״ה יעזרנו‬ ‫להוסיף עוד ט ע מ י ם שונים‪ .‬מספר־ הקדמונים דל‪ .‬ו א ח ד ל א ר צ ה לומי־ אין צ ו ר ח ל ף ‪ .‬ו ל א ק מ א ש כ י נ ת א מ ע פ ר א ‪ .‬אז גוכל לזכות בגי גילינו‪ .

‬והוציאוהו בכלי פשתן‪ .‬והובא ־־ס׳‬ ‫ע‬ ‫ו ‪:‬‬ ‫ר ד‬ .‬מ כ ע ל י התוספות‪.‬ועלינו‬ ‫ל ה ש ת ד ל בס״ד‪ ..‬כי אתערותא ד ל ת ת א עביר אתערותא דלעילא‪ .‬מ ה ד ת ל י כ ע ו ב ד א‬ ‫כעובדא‪ .‬ב ל כ ת ה‬ ‫מהעולם הזה לעולם העליון‪ .‬וליהנות מזיו השכינה‪ .‬כ ד אתגזר ב מ ל ה א ת ע ר הכי לעילא‪ .‬ע ד ש ב א רבן גמליאל זנה.‬ויש לו ט ע מ י ם ורמזים וסודות ל י י ש ‪.‬ע ד שהיו מניחים אותו _ ובורחים‪ .‬והוא היות ועם הישראלי מאמין בה׳ א ל ה ״ ‪.‬כי בזה נכון ל ב י‬ ‫בטוח ש י צ א זכאי בדינו‪:‬‬ ‫דדאיתא בס׳ עושה פ ל א <ד״צ ע״א( ו ד ל ‪ :‬ב ת ת ו א ל לבו מ א מ ר ד ל ש א מ ר ו מ־ שיש לי‬ ‫דין א צ ל מ ל ך ב ש ר ו ד ם ‪ .‬‬ ‫הואיל ו כ ל ל ו ת ה ת ו ר ה ומצותיה‪ .‬כגוונא ד ע ל מ א עלאה‪ .‬לזה רבן גמליאל זיע״א‪ .‬שיוציא לאור משפטינו‪ .‬ב כ ל זאת מ מ ה ש ב ח ר‬ ‫ב כ ל י פשתן‪ .‬ה א ח נ ק ד כ ד ב ר א קבה׳ז ע ל מ א ע ב ד ע ל ט א תתאה‪ .‬ולכן מ ו ת ר ל מ צ ו א ט ע ם פשטיי ל כ ל מצוד‪ .‬לובשים לבנים ו מ ת ע ט פ י ם לבנים‪ .‬‬ ‫״ י י בהקדים בפייעתא ד ש מ י א מאי ד א י ת א ב מ ס כ ת מ״ק פ״ז‪ .‬ו ל ה ת י צ ב בדין לפניו‪ .‬ובהן גדול ביום הבפורים‪ .‬‬ ‫א ש ר ק צ ר שכלינו מידיעתם‪ .‬נתנו ל מ ש ה רבינו מסיני בבחינת פרד׳׳פ‪ .‬ובכתובות ח׳‪ .‬ב ח ר לו בנדי פשתן׳ ל צ א ת ב ה ם מהעולם הזה‪.‬ובמלבושי מ ש ר ת י עליון ב מ ק ד ש התחתון הלבישוה‪ .‬ס ל ק א ואתער אתעי־ותא לעילא א־ ל ט ב א־ ל ב י ש עכ״ל‪.‬ל א על מ ק ע ש ה מעשהו‪ .‬מ ה ד ת ל י במלין במלין‪ .‬רמזי‪ .‬‬ ‫ולהכנם ב ה ם ל ה י כ ל ועולם העליון‪ .‬ואפילו שנהג ק ל ו ת ר א ש כ ע צ מ ו ‪.‬‬ ‫ו ^ ן שמצינו ב ע ב ו ד ת מ ק ד ש התחתון ב ח ר ה׳ בבגדי ב ד שהוא פשתן‪ .‬‬ ‫סוד‪ .‬ל ו ב ש שחורים ו מ ת ע ט ף שחורים‪ .‬ה ו צ א ת ה מ ת ק ש ה לקרוביו‪.‬ד ר ש ה ‪.‬ב כ ל זאת ה ר ש ו ת נתונה לנו ל מ צ ו א ט ע ם פשטיי ל כ ל מצוה'‪.‬‬ ‫ויש ל ה סודות נפלאים‪ .‬דוגמת מלאכי מרום‪ .‬אעפ״י ש כ ל מ צ ו ד ‪ .‬‬ ‫ובהשגחתו העליונה‪ .‬ובו׳‪.‬ו כ ל א‬ ‫י ד א ל ק ב ל דא‪ .‬ואי ת י מ א מ ל ה‬ ‫מ ה אתער? א ל א הכי כ ת י ב ו ד ב ר ד ב ר ובו׳׳ א ם ב מ ע ש ה א ם בדבור וכו׳ ואתער מ ה‬ ‫ד א ת ע ר א י ט ב ט ב א י ב י ש ביש עכ״ל‪).‬ובתורתו הקדושה‪ .‬ובגין ל מ י ה ו י ד א ל ק ב ל דא‪ .‬ולא ב ד ב ר אהד‪ .‬ונהנו כ ל ה ע ם אחריו‪ .‬‬ ‫ופה יש לנו ל ד ק ד ק ו ל ד ע ת מדוע ב ח ר בבלי פ ש ת ן ולא ב ב ג ד אחר? ובודאי איש גדול‬ ‫ונשיא הדור כמוהו‪ .‬ולתקן‬ ‫נרנח״י שלו בזה העולם‪ .‬‬ ‫וארן א ת נ פ ש ך ל ש א ו ל ו ל ד ע ת גם ט ע ם לזה‪ .‬כי א ה ב ת עולם ו א ה ב ה ר ב ה אהבנו עכ״ל‪.‬ל צ ו ר ך עולם התחיה‪ .‬‬ ‫ל ל מ ד ע צ ה ט ו ב ה ' להעם‪ .‬לסגל מ צ ו ת ומעי׳ט‪ .‬ומדוע ב ה ר ה׳ כ כ ל י פ ש ת ן ל ע ב ו ד ת ו ' י ת ״ ש י‬ ‫ואעפ״י שזהו ח ק מלפניו לעשותו‪ .‬ו ב ת ו ס פ ת א‬ ‫ד נ ד ה פ״ט ו ד ל ‪ :‬בראשונה היתד‪ .‬ל ה ר ב ד ב י אליעזר מנרמיזא‪ .‬פ ש ט ‪ .‬ובפרש ב ש ל ח ד מ ״ ז ע״א( ו ד ל ‪ :‬ת א ח ד ההיא מ ל ה‬ ‫דנפקי מפומיה ד ב ר נש‪ .‬היא ח ק מ א ת ו ית״ש‪.‬ואיהו יקריה לעילא ותתא ובו‪ /‬׳ופי־שת צו‬ ‫דל׳׳א ע״אז איתא‪ . .‬ועמוקים‪.‬כ ד א י ת א )בזהו־ ויגש דר׳יה ע״א( אמי‪ -‬רבי י צ ח ק לי־בי‬ ‫"הודה‪ .‬כמ״ש » בזבחים‬ ‫י״ח‪ (:‬לכהן הדיוט ב ש ר ת ו לפניו‪ .‬‬ ‫וראיתי בס׳ לקוטי ח ד ל מ מ ע ש ה רוקח‪ . ק ל ו ת ר א ש‬ ‫בעצמו‪ .‬א כ ל אנחנו כ ר א ש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה ש נ ה וביום הבפורים‪ .‬ל ז א ת עשו ל ה כ מ ה‬ ‫ענינים‪ .‬לפי שאנחנו בטוחים באבינו‬ ‫ש ב ש מ י ם ‪ .‬מוברח הוא שיש במעשיו איזה רמזי וסוד גדיל‪ .‬בהעתי־קי ל ה ם רמזי ל ב י ש ת הפשתן‪ .‬ואיך עיקר בריאתו‪ .‬לפני ה׳ כ״ה‪ .‬ולהקל מעליהם א ת ה מ ש א הנדל‪ .‬‬ ‫ב ד ף ל׳׳ה ע״ג ודל‪ :‬ופי׳ ה ר ב נראה כך‪ .‬ולהבין ט ע ם ורמז לזה‪ .‬ל ש ר ת א ת אביה א ש ר ממנו הוצבה‪ .‬׳)פרש״י בתבריכין טוב״ם׳‬ ‫יותר ממיתתו‪ .‬בהכנסו ל ש ר ת ש ם‬ ‫לפני ולפגים‪ .‫ההוגטריס‬ ‫כ‪-‬ת ־ י ק ־ ־ ‪tnhv‬‬ ‫פרק ב׳‬ ‫היחיאלי‬ ‫]התוכן‪ :‬לבישת הפשתן וםגילתכ זטעטס[‬ ‫י י י ל ן ה ר ב נ י ם ׳ךישמחו ה ח כ מ י ם ‪ .‬וםנולתם וטעמם‪.‬ד א י ת א ב ס ד ר עבודת ייה״פ‪ .‬ו ה נ ש מ ה ה ט ה ו ר ה‬ ‫ת ע מ ו ד ש ם ב מ ק ד ש ו העליון‪ .

‬בכוונת ה ק ט ו ר ת‬ ‫ב ת י ב ת ב ד ב ב ד ק ו ד ש יעו״ש‪.‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫־יקב׳‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ר‬ ‫יד״ג פ ד ש ת מקיץ‪ .‬ו ב מ ע ט ש ב ע ת המיתה‪ .‬ד ס ל ק א כ ל א ‪ .‬וכיון שגדחו גדחו לגמרי ג ם ״ י ד ‪ -‬ל‬ ‫ש א ר בניו אחריו‪.‬ו ב ל זה ש ל א יהיה בו אפילו ח ו ט א ח ד‬ ‫ממין אחר‪ .‬ו מ ש א ר רוח ר ע ה ה ש ו ר ה ע ל ה א ד ם אחרי פטירתו‪.‬ש ב ל מי שאין‬ ‫לו בנים ש ל קיימא ב ר מנן‪ .‬ולא רוח דעה‪ .‬באומרם‪ .‬ונזהרים ל ת ו פ ר ם ג״כ‬ ‫בחוטי פ ש ת ן ו ה ט ע ם כנדל‪ :‬ב כ ד י ש ל א ל א ב ד פעולת סגולתן‪ .‬והיינו ט ע מ א ‪:‬״ב ל מ ת ‪ .‬ונם ע ד ועד ב כ ל ל ‪ .‬יותר מ מ ה ש ב י ר ר ב כ ל כ ל ל ו ת ימי‬ ‫חייו א ש ר חי על ה א ד מ ה ‪ .‬‬ ‫ויען ש ה כ ה ן צ ר י ך שיהיה ק ד ו ש מ א ד במ״ש וקדשתו כי א ת ל ח ם א ל ה י ך הוא מקריב‪.‬ויהיו בולם ש ל קיימא‪ .‬ווהו הקלות ר א ש שנהג בעצמי‪ .‬יבול ל ב ר ר הצדיק‪ .‬לכן נהנו העולם אחריו‪ .‬ו כ ל א ח ד ו א ח ד כפי כהו‬ ‫מ ב ר ר ‪ .‬ד ע ש י ש ס ו ד גדול‪ .‬י א פ ש ר ל ו מ ר ש ל כ ן ה מ ל א כ י ם ב ר ד ת ם‬ ‫ל מ ט ה לובשים ב ד י ם עכ״לו• וכתיב בגדי ק ו ד ש הם‪.‬ש ב ל מי ש ל ו ב ש פ ש ת ן ׳ אין ש ו ל ט‬ ‫בו ל א עיץ הרע‪ .‬‬ ‫ואשר לי יחזה‪ .‬שאז הוא מ ל ב י ש א ת בנו‪ .‬ו ב ט ל ו מ ל ק ט ר ג ע ל הורי! ןץלףץ'•‬ ‫כ מ ־ ש בעון א ב ו ת מ ת י ם הבנים בעודם קטגים‪ .‬ובל עניניו היו נעשים עפ״י דין‬ ‫תוה״ק‪ .‬ש ב ל ב י ש ת ם ‪ -‬י ח ש ד ו ה ו שהיא ח׳־ו‬ ‫צ ר י ך לזה‪ .‬מ א י‬ ‫ט ע מ א ד א ק ד ש ? א ל א רזא ד מ ל ה כ ד א מ ר ן דאיהו ק ד ש קדשים‪ .‬‬ ‫וביודעם העולם ק ד ו ש ת רבן גמליאל ש ה י ה נשיא הדור‪ .‬ורמזיה‪ .‬הואיל ו ב ע ת פ ט י ר ת ו ש ל ה א ד ם מ ב ר ר כ מ ה‬ ‫בירורים ש ל ה ק ד ו ש ה מהקליי‪ .‬‬ ‫אלין ״לבושין מיוחדין לקדושה‪ .‬אעפ״י‬ ‫ש ה ו א ל א גזר ע ל י ה ם ל ע ש ו ת בז‪ .‬עב׳׳ל‪ .‬לשון ה ל ב ו ש בבגדי‬ ‫פשתן‬ .‬ו א ת ע ב ר מ כ ל ס ט ר י ק ו ד ש א ‪ .‬א ם כן ק״ו הוא ל ש א ר כ ל אדם‪.‬ב ל ב י ש ת בגדי פשתן‪ .‬ל ע ש ו ת ל ה ם כלי פ ש ת ן לבהנים משרתיו ב מ ק ד ש התחתון‬ ‫ל ה צ י ל ם מ ב ל הנדל‪ .‬ו ל ב ת ר מפגי ו א ע ב ד י ו ה מ ס א ב א ד מ ס א י ב כ ו ל א ד ל א ש ל ט א ‪.‬הוא הדין גם כץ ש מ ת ר ח ק י ם מ ע ל כ ל י ת ר‬ ‫בניהם שיולידו עוד‪ .‬ל ז א ת צוה ה׳‪ .‬ל ע ש ו ת תיקונים ל ה ר ח ק ת הקלי׳ מעליו‪ .‬או את• י­ת­‬ ‫בגר או חלוק א ח ד מתבי־יכין ש ל פשתן‪ .‬בי עוד ל א יוכלו ל ש ל ו ט‬ ‫עליו החיצונים להז־קו‪ .‬ו מ ע ל ה אותם ל מ ק ו מ ם הי־אוי‪ .‬‬ ‫״‬ ‫״‬ ‫ע‬ ‫י י‬ ‫ןעין׳יר ב פ ת ח י ת ש ו ב ה בם׳ שנ׳׳ב ם׳ ב׳ ס״ק ב׳ וז־ל‪ :‬ב ב ג ד י ם לבנים‪ .‬ובזה מתקנאים בו•הקלי׳ ב מ א ד מ א ה על ש ל ק ח‬ ‫חייתם‪ .‬ורצים ל ה ת א ח ז בו‪ .‬ולא צוה אותם׳ ולא כ פ ה אותם‪ .‬גם מ ב ל י שילבישום בנדי פ ש ת ן כידועל הואיל‬ ‫ובסגולת ל ב י ש ת הראשון בבי־ הועיל ל ד ח ו ת ם מעליו‪ .‬ו ב ל ב ד שיהיה דוקא ל ב ו ש פ ש ת ן בלי שום ד ב ר‬ ‫אחר״‪ .‬א׳׳ב ל ד ח ו ת ם מעליו‪ .‬ולא שום מיני כשפים‪ .‬והכי א י ת א ב פ ר ש ת צו דפ״ו ע״א ודל‪ :‬ת א חזי כ ת י ב ו ל ב ש ה כ ה ן מ ד ו בד‪.‬ה פ ל י א‬ ‫ב ס ו ד ה פ ש ת ן גגד ב ל רוח ר ע ה ובישוף‪ .‬כ מ ״ ש ב ד ב ר י ה ר ב בםפי־יו ב ש ע ר הפסוקים ו ס פ ר הלקוטים על‬ ‫ה ת ה ל י ם ד ף ק״ן ע״ד דפוס ירושלם‪ .‬וסטי־א א ח ר א ה מ ת ק נ א ת‬ ‫ת מ י ד בקרישה‪ .‬אולי מ ט ע ם זה נהנו נם בן ב ר ו ב ב ב ל ת פ ו צ ו ת ישראל‪ .‬וסודותיה‪ .‬ו א ת ע ט ר א‬ ‫ב ק ד ש ה ק ד ש י ם ב ק ש ו ר א חדא‪ .‬‬ ‫ולא י ת ק ר ב גי מ ק ד ש א ‪ .‬ו א ש ת א ר כ ו ל א ק ו ד ש ב ק ד ו ש ה יחידאה‬ ‫עב״ל‪ .‬ומאחיזתם בו ה״ו‪ .‬וזה ש א מ ר ב ד יחידאי‪ .‬ויהיה ב ר קיימא בעזה״י‪.‬‬ ‫ולריב קדושתו יש פ ח ד עליו מהשטן‪ .‬ורוח י ע ה ‪ .‬הגה מחם״ל מעיץ ד׳‪ .‬וגם המשטינים והמקטי־גים‪ .‬א ם יערבו ב ת פ י ר ת ם ח ו ט‬ ‫ממין א ח ר שאינו ש ל פ ש ת ן באמור‪ :‬־בתנאי ש ל א יהיה בו מ ח ו ט א ח ר ודו״ק‪.‬ב ד יחידאי מ י ח ד א ל ק ד ו ש ה ‪) .‬ורק ה ם מ ט ו ב ר צ ו נ ם‬ ‫ה ל כ ו בדרכיו‪ .‬‬ ‫ולזה נהגו העולם אחריו‪ .‬א ם הוא ח ש ל ע צ מ ו מדין ט ו מ א ה ו ה ש ר א ת רוח רעה‪ .‬ועין רעה‪ .‬תקן ר ב ן גמליאל שילבישוהו בגדי פ ש ת ן‬ ‫ב ב ד י ש י נ צ ל מ ה ם ‪ .‬ל ק ח ת תביייבין מ פ ש ת ן ע ד היום ב כ ל ת פ ו צ ו ת ישראל־ כ א ר ץ‬ ‫ובחו״ל ב מ ק ו ם שיבולי‪ .‬להשיגם וידם משגתו‪ .‬ש ה ו א מיוחד לקדושה‪ .‬ורחמנא ליצלן‪ .‬ל ה ל ב י ש מית־הם בגדי פשתן‪ .‬וסוד עומק ל ב י ש ת ה פ ש ת ן הוא ב מ ״ ש האר׳׳י ו ה ר ש ״ ש זיע״א‪ .‬וי־חץ ב מ י ם א ת ב ש ר ו ולבשם‪ .‬ועשה ל ה‬ ‫תיקון ל ה ר ח י ק ה מעליו‪ .‬ו כ ל מיץ רוח ר ע ה בדילין ה־מגי ל ג מ ר י‬ ‫ו ב א ש ר נתרחקו מ ע ל הבן הזה ה ל ב י ש הפשתן‪ .

‬‬ ‫ועל מתו ויצוה על עצמו‪ .‬או בצבועים‪ .‬בסגולת ל ב י ש ת בגדים אלו‪• .‬על ה ק ב ו ר ה ב מ ח צ ל ת שדרתה ב ו ש ה ל ע ל ו ת‬ ‫ע ם ח ב ר ו ת י ה מ ש מ ע נ״כ כי בפי ה ל ב ו ש י ם ש מ ל כ ־ ש י ם א ת המת• •או הבנדים • ש מ ש י מ ־ ם‬ .‬ש ב ל גפטר ש ג ת ל ב ש בגדי פשתן׳ אפילו‬ ‫נ פ ט ר ב ח ו צ ה לארץ‪ .‫דקינטרים‬ ‫בית‬ ‫פיק‪-‬בי־ג׳‬ ‫עולמים ‪ :‬׳ ה י ד ד א ל י‬ ‫פ ש ת ן לבנים‪ .‬סגולת ל ב י ש ת בגדי ש ש ‪ .‬זוז ש ל א לבייש א ת מי‬ ‫שאין לו וכו׳‪ .‬כ ל קטיגור נהפך לסניגור‪ .‬ב ת ו ר ת ה א ד ם ע כ ל ‪ :‬וז־ל‬ ‫ה ר מ ב ץ בעגין ה ה ו צ א ה ד ף כ״ג ע׳׳ב ונהנו ה ע ם בלבנים וכן ראוי ל ע ש ו ת וכן כ ת ב ד ר מ ב ״ ם ‪-‬‬ ‫ב ה ל כ ו ת א ב ל פ ר ק ד׳ ה ל כ ה א׳ ובי ח״ל‪ :‬ומלבישים אותו תכריכין תפוריז ב ח ו ט ש ל‬ ‫פ ש ת ן לבנים‪ .‬‬ ‫ו א ם ת ש א ל ך נפשך‪ .‬‬ ‫פוסל בו וכוי‪ .‬ו ד ל ‪ :‬ש ש ‪ .‬ובן הוא בטור ב ש ם הרמכ־׳ם‪ .‬ל ע ש ו ת לו תבריכין מבגדי ש ש בלי ת ע ר ו ב ת מין א ח ר כ ל ל עכ׳׳ל‪.‬‬ ‫תינוק זה ב ט ו ח מ כ ל אלו‪ .‬כמ־ש בש׳׳ע ירד ם׳ שנ״ב‪ .‬ועיין להרדב״ז ש ם ש כ ת ב‬ ‫דאמרינן עתידין צדיקים ל ע מ ו ד ב ל ב ו ש י ה ם קיו מ ח ט ה ובו׳ כיון ש כ ו ל ם נקברים בלבנים‬ ‫וכן איתא בס׳ חסידים סי׳ תשל״ג נם כ ש מ ת ו כ ו .‬אחרי ש כ ל מ ל ב ו ש י ה מ ת ‪ .‬ב ר מינן׳ עיי לילי״ת‪ .‬ועיין בם׳ צ מ ח מ נ ח ם •פ׳ ש ל ח ‪ .‬״‪:‬ושם ״ברמב׳־ם פ׳־ד מ״ה אכל<• מ ש מ ע‬ ‫שגם החוט שתופרין בו יהיה ש ל ־ פ ש ת ן ‪ .‬ואעפ״י ש כ ת ב ה ט ו ר כ ר ב י ינא־ ד א מ ר‬ ‫ל א בלבנים וכו׳ •)שבת דקמ״ד וקי״ד וחידושי אגדות ש ם ונדה כ׳( כ ב ר כ ת ב ה ב י ת יוסף‬ ‫ש ם דהאידנא נהנו בלבנים וכן ראוי לעשות‪ .‬ו מ כ ל קטרוגין ובשרו ישכון ל ב ט ח ‪ .‬וכיב הרמב׳׳ן־‪ .‬ו מ ע ל ת לבישת• הפשתן־ ב ל א ל ב ו ש א ח ר ת ‪.‬ובו׳‪ .‬ובן כ ת ב ה ר מ ב ׳ ן בס׳ ת ו ר ת ה א ד ם ב ד ף ה נ ד ל‬‫מאי ד א י ת א ב מ ס ׳ מדקדכ׳׳ז ע׳׳ב ו ד ל ‪ :‬תניא ר׳ נתן אומר כ ס ו ת היורדת ע ם ה א ד ם ל ש א ו ל‬ ‫היא עולה עמו ל ע ת י ד ל ב א ש נ א מ ר ת ת ה פ ך כ ח ו מ ר חותם יתיצבו כמו ל ב ו ש ‪ .‬וםובלין א ת ה מ ת על ה כ ת ף עד בית ה ק ב ר ו ת וכוי‪ .‬או ב ד ב ר א ח ר‬ ‫או אפילו בלי שום תכריכין? ואשיבך ידידי ד ב ר י ם ש ל ט ע ם עפ־־ ה ק ד מ ו ת ר ד ל והוא‬ ‫כמו שזכרנו ל מ ע ל ה ב פ ר ק א׳ מ ש ם הזהר כי• כ ל מ ע ש ה או ד ב ו ר ה נ ע ש ה פ ה ב א ר ץ‬ ‫ מתעורר דוגמתו ורוחניותו בעולם העליון‪ .‬ל מ ה ש כ ת ב ו המקובלים‪ .‬ד ע ש י ש סוד גדול ב ל ב י ש ת בנד פשתן‪ .‬ולא יהיו ד מ י ה ם יקרים ונהנו ח כ מ י ם בסודר שוד‪ .‬ה ם יהיו נקברים בעפר‪ .‬א׳ כ מ ה כ ל ה ח ר ד ה הזאת? ב ה ל ב ש ת ה מ ת בלבנים‪ .‬א ב ל נ ת ע ר ב מ־ן אחר‪ .‬חוט• אחד‪.‬‬ ‫ו ה מ פ ר ש ש ם וזיל‪ :‬ש ה ר י ל מ ה ל ו ב ש י ם ה מ ת לבנים מ ש ו ם ד כ ת י ב לבושיה וגו׳ מ ז ה אנו‬ ‫רואים שחביבים ל מ ע ל ה לבגים ל כ ך בלבנים כניל עכיל‪ :‬וכמו ש נ ב א ר ל ק מ ן ב ס י ד‬ ‫ה ט ע מ י ם לזה ו ה ר ב ב ש ע ר הכוונות דצ״ו ע*ד ב ט ע ם ל ב י ש ת הכהן לבנים ו ד ל לפי ש ה ם‬ ‫בעתיקא ל כ ן ה ם בנדי ל ב ן כננד ל ב ו ש י ה כ ת ל נ חיוור ה נ א מ ר בעתיקא עכלל‪.‬א פ י ל ו ‪ ..‬ולא ש ל טין א ה ד •עיייש״‪-‬זז״ל ילקוט• ראובנ־‬ ‫פ׳ מקץ‪ .‬ולא מין א ח ר עמו‪ .‬ונכנסין ב ע פ ר ונבלין‬ ‫בעפר‪ .‬ו ב ס פ ר א ה ב ת יונתן פ׳ הניל עכל‪.‬וממאי‬ ‫דאיתא בש״ם ב ר כ ו ת י״ח‪ :‬ובאבדר״נ פ״ג‪ . כ ת י ב ל ב ו ש י ה כ ת ל ג חיוור ל כ ך בלבנים‪.‬ל מ ה שנהנו ל ל ו ב ש ם לבנים ולא‬ ‫צבועים ובו׳‪ .‬‬ ‫ש ל ו ב ש בגדי פשתן לבדו‪ .‬או• ר ו ח רעה‪.‬ו ב פ ל א •יועץ‬ ‫דע״ו‪ .‬‬ ‫|‪l"L"i‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪i TTTi‬‬ ‫פרק גי׳ ״‬ ‫" י‬ ‫]התוכן‪ :‬לבישת לבנים סגולתם וטעבם[‬ ‫ידעתי ה י ט ב ו ל ב ב י הבין ש ר צ ו נ ך ל ד ע ת נם טעם‪ .‬‬ ‫ואפילו תינוק שאביו מוחזק ש מ ת ו לו בנים הרבה‪ •.‬וסגולת־לבישת • בגדי פשתן‪.‬מ כ ל רוחין‬ ‫רעים‪ .‬־• ועיין‬ ‫ב ס ׳ ' ק מ ח ס ו ל ת מ״ש מ ש ם ה ר ב ח״י דגם להחיים יש תועלת גדול יערש‪ .‬הנה כי כן ראוי לאדם• ל ח ו ס ע ל עצמו‪.‬ש מ צ י ל ת ו ‪ .

‬ה מ ת וכתכריכין‬ ‫=ח‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫וצריבין‬ ‫וש‬ .‬לקיים ד ב ר י ה מ ת א ם א פ ש ר ואם אינו ננד הדין וכו׳ ע‪-‬־״ל‬ ‫‪:‬אתה ה ר א י ת ל ד ע ת מ כ ל הנ״ל בי י ש ק פ י ד א ‪ .‬ועומד לפני ה מ ל א ך ‪ .‫הלוונטריפ‬ ‫‪ :‬בית•‬ ‫־יק‬ ‫ג׳‬ ‫עורםים‬ ‫ז‬ ‫היחיאלי‬ ‫עליו כ ד ו ג מ ת ם מ ל ב י ש י ם א ו ת ם בעולם העליון כי ל ב ל ד ב ד גשמי •יש בו ניצוץ דוחני א ש ד‬ ‫‪ • .‬‬ ‫ויטו׳ץז׳‪.‬י ת ע כ ל ב ק ר ק ע וישאר‬ ‫נקי )מהאר״י( עב׳׳ל‪.‬מפני כי אבי היה עשיר‬ ‫וירד מנכסיו וקבי־ה ב ל א ב נ ד וכוי‪ .‬‬ ‫ י‬‫ובן איתא בסי חסידים םי תנ״ב ב א מ צ ע י ת ו וז״ל‪ :‬ויצאו מן ה ק ב ר ו ת ל ה ת פ ל ל ורק‬ ‫ב ת ו ל ה א ח ת ש מ ת ה קודם ש ב ת ‪ .‬לעולם ה נ פ ש ת ת ל ב ש ברוחניותם‪ .‬ל ב ת ר‬ ‫ד א ת פ ש ט מ נ י ה ו ה ד ר לגנתא דעדן‪ .‬א מ ר ה איני יכולה‪ ..‬‬ ‫‪.‬ואיתא ב ב א ה ״ ט סי׳ שניב ס׳־ק א׳ ודל‪ :‬ו ב פ ר ט מ ה ש כ ת ב ו‬ ‫המקובלים שמלבישין ה נ ש מ ה בבגדי ח ו פ ש כ מ ו שמלבישין להגוף‪ .‬כ מ ״ ש ש ם ה ר ב יפה ז״ל עכ״ל‪:‬‬ ‫‪.‬אינו מ ד ב ר ב ב י ת ה ק ב ר ו ת שלנו'‬ ‫א ל א ב ח צ ר מ ו ת ש ש ם גנות ופרדסים ואילנות טובות ותענוגי הנפשות ב ח צ ר מות‪. .‬ועוד כ מ ה ראיות לזה‪ .‬והא א ת מ ר ב ל מאן דבעיין ל א ע ל א לגיהנם‪ .‬ובאה ח־לקיה דמאן דלבושוי‬ ‫מתתקנין •ושלימלן בההוא עלמא‪ .‬‬ ‫ובס׳ חכמת־ א ד ם • כ ל ל קנ׳׳ב ם׳ ח׳ איתא ו ד ל ‪ :‬ו ה מ ל ב י ש י ם א ת ה מ ת יכוונו ש כ ש ם‬ ‫ש ה ם מ ל ב י ש י ם הנוף כן ת ת ל ב ש נ ש מ ת ו ב ל ב ו ש י ם רוחניים בג״ע‪ .‬‬ ‫‪..‬והלבישו ל א ו ת ה ב ת ו ל ה ‪ -‬ואם התכריכין בלו אין זה‬ ‫מונע ה נ ש מ ה ‪ .‬ש ה ר י הגוף כ ל ה ו ה נ ש מ ה ב ת ו ך ה ע צ מ ו ת ש ל מ ת חונה וכוי‪ .‬ובו׳‪ .•.‬ודא־ איהו והנה‬ ‫ש כ ה כבשרו‪ .‬עכ׳־ל‪..‬ובס׳‬ ‫ת ת ש ב ״ ט איתא שהנוף נ ל ב ש ברוח מלבושיו וכו׳ ועין בברית‪.‬ובתיקונים תיקון כ״א ד צ ״ ה ע״ב ודל‪:‬‬ ‫ה מ ן אחזי • ליה‪ ..‬ובתיקון ע׳ איתא )דרמ׳׳ז(‬ ‫•ובכל א ת ר דהוו מ פ ת כ ל י בגוון חיוור הוו מחיי‪ .‬‬ ‫•ובשעה ש מ ל ב י ש י ם אותו בגדים לבנים‪ .‬‬ ‫•וכגון ד א איתא בזהר פינחס דרי״ד ע״ב ודל‪ :‬ויהושוע ה י ה ל ב ו ש בנדים צואים ובו׳‪ .‬‬ ‫רבזהר ש ל ח ל ך דקס׳־ט ע״ב‪ :‬והא ידענא דצדיקייא ב ה ה ו א ע ל מ א מ ת ל ב ש ן וכו׳ ומתלבשץ‬ ‫ביה צדיקיא כגוונא דהוו בהאי ע ל מ א עכיל‪ .‬‬‫•שכתב‪ -‬ודל‪ :‬ובזה• תבין • ע ל ‪ .‬עולם ש ם ורבינו ה ק ד ו ש כאן‬ ‫כחי במלבושיו ש ל ש ב ת יעו־ש‪.‬עכ״ל‪ .‬‬ ‫‪.‬וממעשה ש ל ר ׳ פ ר ח י ה ה מ ו ב א בזהר ח ד ש דקל״ה ע״א ח׳׳ב‪ ./ ..-‬בתיבת‪ -‬יד ה ר ב ה ח ס י ד א ב ר ה ם אזולאי זיע״א זקן זקגו ש ל ה ר ב היד״א ז״ל‪..‬לא‪ .‬נ ש א ר רוחניות ה ל ב ו ש ההוא מאותו הגוון ב ע צ מ ו‬ ‫מ ל ו ב ש עלי ה נ פ ש א ו על הרוח‪ .‬והנה ה ר ש ע י ם ש ד ר כ ם ל ק ב ר ם ב ב ג ד י ם ש ח ו ר י ם‬ ‫נ ש א ר •הרוחניות ההוא ש ל בגדים שחורים על נפשם‪ .‬מ ו ב ד ל י ם מן הצדיקים‪ .‬ודאי‬ ‫אינק לבושין ד א ת ל ב ש א בהו ר ו ח א ‪ .‬שבהכנםו לג״ע בחיים‬ ‫• ע״י ה מ ת מ צ ו ה ש ה ש ת ד ל ב ק ב ו ר ת ו כראוי וכידוע‪ .‬אז הסירו ממנו מלבושיו‬ ‫• הגשמיים‪ .‬עכ״ל‪.‬דגופא ד ב ר גש בהאי ע ל מ א איהו צ ר ע ת מ מ ש ב א דחויא‪ .‬בלבנים וכו׳ ש א ם אזכה אהיה כ ח ת ן ובו׳‪ .‬מאן מלאך? ד א מ ל א ך ד מ מ נ א ע ל‬ ‫גהינם וממנא ע ל מאן ד ח מ י באעון לבושין‪ .‬ב ה ה ו א עלמא‪ .‬א מ ר ו תצאי‪ .‬וע״כ יזהרו ש ל א לשנות ב ל ב י ש ת ה מ ת י ם מן הנהוג‬ ‫כי •מצעו ש ה מ ת י ם ‪ -‬מ ק פ י ד י ם ע ל זה ב ד א י ת א בס׳׳ח ובם׳ החיים‪ .‬ובס׳ מ ע ב ר י כ ק כ ת ב‬ ‫אפילו ירקבו התכריכיץ‪ .‬ו א ל ב י ש ך מ ח ל צ ו ת אלבשיניה לבושיץ‬ ‫אחרינין מתתקנן‪ .‬אינק לבושין‬ ‫ד מ ל ב י ש י ן ‪ -‬ל י ה היך• אינון ובו׳‪ .‬דבהו א ס ת כ ל ב ר נ ש בזיו יקרא ד מ ר י ה עכ״ל‪ .‬וראיה מ ש ת י רוחות‬ ‫ת מ ר א ברכות‪ .‬ה מ ל ו ב ש י ם ב ל ב ו ש י ם לבנים‪ .‬ך י‬ ‫־‪ .‬וכו׳‪ .‬ויש בני א ד ם ש מ צ ו י ם איזה‬ ‫ד י ר י ם בעגיני תבריכין ומצור‪ .‬וקדושה גדולה ב מ ל ב ו ש י ‪ .‬ובם׳ ל״ב‬ ‫ה ׳ ל ‪• :‬הקוברים ה מ ת יכוונו ש כ ל אותו הזוהמא ש נ ת ע ר ב ב מ ת זה‪ .‬באמתחתו ש ל הרה־ג החק״ל ב ק ש י ת מ ס ע ו ד הכהן א ל ח ד א ר •יצ׳יו)זלה״ה( ‪«.‬הוא עומד כננדו בעולם הרוחניות כידוע‪.‬א ת ל ב ש בגופא ק ד י ש א דיליה‪ .‬וכולם עומדים שחורים ב ח צ ר‬ ‫מות‪ .‬והלבישוהו דוגמתם מ ל ב ו ש י ם רוחניים כ א ש ר יעוי״ש‪.‬מ־ש ב ג מ ר א ירושלמית ש ר ׳ יוחנן )צ״ל ר ׳ ינאי• צוה‬ ‫ובד‪• .

‬ב ע ט ר א ש ע ט ר ה לו אמו‪ .‬כד״א צאינה וראינה כנות' ציון ב מ ל ך‬ ‫ש ל מ ה ‪ .‬ונהו מ מ ל ח מ ת ו ‪ .‬ב כ ל המקומות ב י ן ‪ -‬ב א ר ק "ובין‬ ‫ב ח ד ל ‪ .‬ש ה צ ד ק י ם ש מ ח י ם ב צ א ת ם מן העולם הזה כ ש ל ו ם ‪ .‬והצדיק בטוח' במיתתו‬ ‫בדי ל ק ב ל שברו וכוי‪:‬‬ ‫ן כ ת ו ב ' ב י ו ח ס י ן דקל״ב‪ :‬הוב״ד בס׳ מ ע ב ר יבק דק״א ו ד ל ‪ :‬מ ע ש ה ־גדול שדרה‪-.‬כידוע‪.‬וראוי לעלות ל ב י ת ה מ ק ד ש העליון‪ .‬ו ל ה ק ר ב על מזבח העליון‪.‬ובויחי דרי״ח ע״א ש א מ ר לו אביו ש ל רב־ י צ ח ק לבנו ודל‪ :‬א ב ל‬ ‫בהלולא ר ב א ד ר ב י שמעון‪ .‬יוצאין בכלי לבן שאולים וכו׳‪ .‬שבנות‬ ‫ישראל‪ .‬כי ב מ ע ש ה התחתון מעורר לעומתו‬ ‫רוחניות העליון‪ .‬ת מ י ד הוא ל ו ב ש‬ ‫לבנים‪ .‬וחם וחלילה ל ת ת עליו שום ׳מלבוש ש ח ו ר ה מ ע ו ר ר ה ד ק‬ ‫והלטרוג עליו ועל בני ׳ מ ש פ ח ת ו ב ר מנן ורחמנא ליצלן‪ .‬‬ ‫סנהדרין ש ל י ש ר א ל יושבת ודנה א ת הכהנים‪ .‬כ ל כהן ש נ מ צ א בו פיסול ובו׳ לובש'שחורים ו מ ת ע ט ף " שהורים ובו׳ ו כ ל מי‬ ‫ש נ מ צ א כ ש ר ל ו ב ש לבנים ונכנס ו מ ש מ ש עם אחיו הבהני־ם עכ״ל‪ .‬ו ה ר ב תפאי־ת י ש ר א ל‬ ‫מ פ ר ש ש מ ת ע ט ף לבנים ע ל ה מ צ נ פ ת ‪ .‬ולבן לובשים לבנים לכוונה הזאת ו ל ב י ש ת ' ש ח ו ר י ם ל א ב ל י צ י ו ן‬ ‫ונם הבהן איש החסד‪ .‬ו כ מ ״ ש ב ש ע ר מ א מ ר רשב״ידי׳׳א ע״נ ואילך שבעיקר יניקת הקלי׳ מנוון הסומק‬ ‫וז״ל‪ :‬וז״ש ונפיק מ ה ה ו א זוהמא גוון סומק ומנו זוהמא תקיפא וכו׳ לפי ש מ פ א א ת ה ק ד ו ש ה‬ ‫וייו׳ ו ב ד א מ ר בפ׳ וארא ה כ ל היה ב כ ל ל םומקא ק ד מ א ה כי נכללו בו ל ק ב ל ממנו כי מ ש ם‬ ‫עיקר •יניקתם וכו׳ יעו״ש באורך‪.‬מ ב ק ש לעורר מ ד ת הדין עליו‪ .‬‬ ‫­בינו‬ .‬ובעת‬ ‫המקטרג‪ .‬להלבין עוונותיהם ש ל ישראל‪.‬ושיכלו ל כ ב ו ש‬ ‫א ת יצרם‪ .‬ו כ א ש ר י ת ב א ר ל ק מ ן ב פ ר ק י״ב‬ ‫באורך ב ם ״ ד ‪ .‬ויען ש ש מ ח ה גדולה היא ל א ד ם ה צ ד י ק ביום‬ ‫*טירתו‪ .‬וכן איתא בש׳׳ם )תענית ב״ו(לא היו־ ימים טובים ל י ש ר א ל כט׳׳ו באב‪ .‬‬ ‫!׳ מ ע ב ר יבק ד ף קט׳׳ז ו ד ל ‪ :‬ול‪:‬‬ ‫זרי ש ע ש ה שליחותו וכו ‪ .‬מדי בניסתו ל ל ו ב ך העליון‪.‬־הואיל‬ ‫י " ואמרנו לעיל ש ה ם לובשים דוגמת הבחנים מ ש ר ת י ה׳‪ .‬ומי ש נ מ צ א בו פסול‪ .‬היה ל ו ב ש לבנים ו מ ת ע ט ף לבנים‬ ‫ונכנס ו מ ש מ ש עם אחיו הבחנים‪ .‬‬ ‫ו ש מ ח ה על פקדונא‪ .‬‬ ‫ןיייך״ף ‪-‬־בראשית ר ב ה פ׳ ט׳ ובזה״ק דצ׳׳ח‪ .‫הקונטרים‬ ‫יית‬ ‫י‬ ‫פרק ג׳‬ ‫עולםים‬ ‫זיזיחיאלי‬ ‫וצריכין להיות אך ורק לבנים‪ .‬ו ש ל א נ מ צ א בו פסול‪ .‬ד ת א נ א א מ ר רבי י צ ח ק נ ש מ ת א ש ל צ ד י ק מתא־וה‬ ‫אימתי ת צ א מן העולם הזה שהוא ה ב ל כדי להתעננ בעוה״ב ובו׳‪ .‬ואנחנו כגגדו‬ ‫מ ר ב י ם שלום בעולם על בולם ועל בני שכונתו‪ .‬שביום ש מ ח ה ש ל האדם‪ .‬מזרע ה א ב ו ת הקדושים א ב ר ה ם י צ ח ק‬ ‫ויעקב‪ .‬א( מהנדון כ ע צ מ ו • נ ל מ ד ‪ .‬־ • כ י‬ ‫‪U‬‬ ‫‪.‬ו ב ד ף צ ״ ט עיא‪-‬איתא‪:‬‬ ‫א מ ר ר ב י יהודה ב ש ע ה ש נ ש מ ת ה צ ד י ק ר ו צ ה ל צ א ת ש מ ח ה ‪ .‬‬ ‫ג( ויבא ׳השלישי ויכריע‪ .‬ויוצא והולך לו‪ .‬ושאין בו שום דופי ושמין ש ל פסול‪ .‬היה ל ו ב ש שחורים‬ ‫ו מ ת ע ט ף שחורים‪ .‬היה ל ו ב ש ב ד קודש ביום האדיר‪ .‬ועל בני שכונתו‪ .‬עכ׳׳ל‪ .‬שעינינו הרואות‪ .‬ת ה א מתקן פתוריה‪ .‬וכן איתא ב ה ר מ ב ״ ם ב ה ל כ ו ת ב י א ת מ ק ד ש פ ר ק ו׳‬ ‫ה ל כ ה י ״ א ‪ .‬ע״כ‪.‬‬ ‫*י׳ייים ל ל ב י ש ת התכריכין לבנים ד ע זה יצא ראשונה‪ .‬ומדותפ״ד‪ .‬‬ ‫י^י‪-‬ז מלבישים עם ישראל א ת מיתיהם תכריכי! לבנים‪ .‬ל ש כ ת הגזית ש ם היתד‪.‬ל ש ר ת‬ ‫שם‪ .‬ועל משפחתו‪ .‬כ א ש ר נהגו כ ל העולם ש ה ל ב ן ‪-‬מורה ג״ב ע ל ה ר ח מ י ם‬ ‫העליונים הנמשכין ע ל נ פ ש ה מ ת ‪ .‬ויען ש כ ל הבחנים היו לובשים‬ ‫לבנים ב ע ב ו ד ת ם כ ד א י ת א ב מ ס כ ת יומא ד ף י״ט עיא‪.‬שקראו הלולא דיליה‪ .‬וכדאיתא בזהיי‬ ‫ב ר א ש י ת ד צ ״ ט ע״ב‪ .‬‬ ‫ב מ ח ש ב ה ב מ ע ש ה ‪ .‬ו ה ר א ש מ פ ר ש לבנים מ ל ו ב ש מ ח ה ‪ .‬וכמדומני ש נ ם בש״ם‬ ‫ו ב מ ד ר ש י ם איתא‪ .‬ל ה ר א ו ת לעין כ ל שהוא איש כ ש ר ‪ .‬ביום חתונתו וביום ש מ ח ת לבו‪ .‬מ ״ ד ‪ .‬ש ב ב ל יום היה מ ת ג ב ר עליהם להחטיאם‪ .‬כמ״ש ברשב׳׳י זיע״א על יום פטירתו‪ .‬ו ד ל ‪ :‬ואז נ ש מ ת ה צ ד י ק ש מ ח ה במעשיה‪.

‫הקונטרייס‬

‫בית׳‬

‫־ י ק ג׳‬

‫עולמים‬

‫היחיאלי‬

‫ח‬

‫רבינו יחיאל זיע׳יא* אכיו ש ל ‪ -‬ה ר א ״ ש הר׳ יהדר־ כ ר א ש ר זיע׳׳א‪ ,‬נינו ה ע י ד‬
‫';ליו בצוואתו‪ ,‬ש ש ח ק י בארונו לפני ב ל הקהל‪ ,‬ב ש ש א ל ממנו ד ב ר ו ה ח כ ם ‪ ,‬שיקיים‬
‫שבועתו שיחלקו בעוה״ב‪ ,‬והניע ראשו• ושחק‪ ,‬ואמרו ש ב א לביתו‪ ,‬ולבית מ ד ר ש ו ‪ ,‬א ח ר‬
‫פ ט י ר ת ו ברכינו הקדוש‪-‬עב׳׳ל‪ ,‬הרי‪-.‬לך גם מ פ ה ראייה ש ה צ ד י ק ש מ ח ב צ א ת ו מהעוהיו‬
‫ימל ה ב ל ‪ ,‬ל ע ו ה ״ ב עולם ה א מ ת ‪ • ,‬ל ק ב ל מ ש כ ו ר ת ו מ ש ל ם ‪ ,‬ו ש מ ח ב מ ת נ ת חלקו‪ ,‬א ש ר‬
‫חננו ה ‪ /‬לגמול פרי •‪.‬צדקותיו ומעשיו הטובים‪ ,‬א ש ר ע ש ה בעוה״ז‪ ,‬ו א ש ר כ פ א א ת י צ ר ו‬
‫לקיים מ צ ו ת יוצרי ובוראו ב ד ת וכהלכה‪.‬‬
‫רגם הקב״ה כביבול ־ ש מ ח ביום פ ט י ר ת הצדיק‪ ,‬כ ד א י ת א בש׳׳ם מ י ק דכ״ו ע״א ו ש מ ת‬
‫• ב ה ם ככלה‪ -‬ח ד ש ה ‪ ,‬ר ו כ ב ערבות ש ש ו ש מ ח ב ב ו א אליו נ פ ש נקי וצדיק‪ ,‬ובן א י ת א‬
‫ב ז ה ר ח׳׳א דרמ׳׳ה ו ד ל ‪ :‬בנים א ת ם ל ה ׳ א ל ה י כ ם וכד‪ ,‬וכי לאו ירךא עילאה היא‬
‫ה מ ט ר ו נ י ת א א ת ת בניניהו‪ ,‬ולאובלא לון ל ה י כ ל א ד מ ל ב א ‪ ,‬ל מ ח ד י בהו מ ל כ א כ ל יומא‪,‬‬
‫ד ה א קבהיו ל א א ש ת ע ש ע א ל א בנשמתיהון ד צ ד י ק י א עכיל‪ ,‬ולבן מ ל ב י ש י ם אותם תכריבין‬
‫ל ב ג י ם •כי ש מ ח ה גדולה יש ביום ההוא ב כ ל העולמות בעליונים ובתחתונים בנז״ל‪,‬‬
‫ואם הוא צ ד י ק ב מ ה ש מ ח ה עושה ל מ ע ל ה ו ב א פ לאו ל ה י פ ך היו‪ :‬עיין ב ר א ש י ת‬
‫רי״ט ע׳׳ב‪ ,‬ובפינחס רי״ג ע״ב‪.‬‬
‫ידעתי ידידי‪ ,‬ואהובי א ת ה הקורא נעים‪ ,‬בי י ש ל ך עלי בזה •קושיא גדולה וחזקה כ ה ר‬
‫תבור‪ ,‬והוא‪ .‬בי אחרי ש פ ט י ר ת ה צ ד י ק ויום הסתלקותו‪ ,‬הוא ש מ ח ה ותענוג‬
‫רוחני‪ ,‬בין ל ה ׳ כביכול‪ ,‬ובין ל ה צ ד י ק ב ע צ מ ו ‪ ,‬א״כ ל מ ה צונו ה׳ אלה־נו‪ ,‬ל ה ת א ב ל ‪,‬‬
‫ולבבות ע ל פ ט י ר ת ה צ ד י ק וסילוקו מהעוה״ז לחיי העוה״ב? א מ נ ם ליתובי ד ע ת ך ל ש א ל ה‬
‫זו עיין ב מ ק ו ם א ח ר הישוב ה&רוך ש י ש ר ט ט בס״ד‪ .‬ואין כאן מקומו‪ ,‬ו כ ש ת ד ק ד ק ב מ ה‬
‫ש א מ ר ה כ ת ו ב ‪ .‬ו א ח י כ ם כ ל בית י ש ר א ל יבכו א ת ה ש ר פ ה א ש ר ש ר ף הי‪ ,‬ולא א מ ר א ת‬
‫נ ד ב ואביתי אז תבין בעזה״י בי דברינו פ ה ו ש ם נכונים מ א ד ‪.‬‬
‫ד( עוד ט ע ם א ח ר ל ל ב י ש ת בגדי לבן‪ ,‬והיא שמצינו בו ר מ ז ע ל כ פ ר ת וםליחת העוץ‪,‬‬
‫כ ד א י ת א ) ב מ ס כ ת יומא‪ ,‬דס״ז־ס־חו בענין לשון ש ל זהורית ש ל שעיר ה מ ש ת ל ח ‪,‬‬
‫ש ב ש מ ל ב י ן היו יודעים ש נ ת כ פ ר ו עוונותיהם במ׳׳ש א ס יהיו ח ט א כ ם כשנים כ ש ל ג ילבינו‪,‬‬
‫ו כ ד ר ש ת רז׳־ל ש ם בשנים בשני מ ב ע י ליה? א ל א ל ו מ ר ל ך שאפילו א ם יהיו עוונותיכם•‬
‫סדורים לפגי • כשגים הללו ובר‪ ,‬כ ש ל ג ילבינו• ומתכפר־ם‪ ,‬ויען ש כ מ ה עונות נ א מ ר ב ה ם‬
‫יסורין ויום ־ כ פ ו ר י ם תול־ן‪ ,‬ומיתה מ כ פ ר ת ‪ ,‬לוה אנחנו מרמזים ל ב ל העולם‪ ,‬ב ה ל ב ש ת‬
‫ה מ ת ל ב נ י ם ש ב ל עוונותיו נ ת כ פ ר ו לו‪ ,‬וחזר כולו לבן וטהור‪.‬‬
‫ה( עוד טעם‪ ,‬הנה ה ר ב כ ת ב בעץ חיים ש ע ר מ״גפ״ג וז״ל‪ :‬והנה בינה כ ל ר ח מ י דילה‬
‫נותנת ל ע ל מ א ד א ת י בג׳־ע הארץ‪ ,‬שהיא זרוע הימני‪ ,‬לכן גן עדן ה א ר ץ הוא ל צ ד דרום‬
‫הישוב ב א מ צ ע העולם מ מ ש ‪ ,‬וכנגד זרוע ש מ א ל הוא גהינם ה א ר ץ לצפון הישוב וכוי‪ ,‬וגן‬
‫עדן הוא בדרום‪ ,‬ימין‪ ,‬והוא זרוע ימין‪ ,‬והיא בינה ש ב ב י נ ה וכוי‪ ,‬והם ה ד ר כ י ם הפתוחים‬
‫מ א ר ץ י ש ר א ל לגן עדן‪) ,‬שהוא ד ר ך חברון ב מ ע ר ת האבות‪ ,‬כי חברון היא ב ד ר ו ם‬
‫ירושלם( וכר‪ ,‬ועוד ב פ ר ק ג׳ ש ם איתא וזיל‪ :‬ובזה הרקיע יש א ר ב ע גווגין חוורא ב ד ר ו ם‬
‫וכר‪ ,‬ובאלו ה א ר ב ע גווגין‪ ,‬ש ב א ר ב ע רוחות הרקיע‪ ,‬יש א ר ב ע פתחין‪ ,‬ובכולן יש גהור־ן‪,‬‬
‫בפי אותן הגווגים וכוי‪ ,‬וכפי ש ו ר ש ה ג ש מ ה עולה ב א ח ת ^ מאותן הגווגין עכיל‪ .‬ולכן לאי‬
‫ידיעתינו בשורש* הנשמות‪ ,‬ובםומבנו ע ל מ א מ ר התנא‪ ,‬ב ל י ש ר א ל יש ל ה ם ח ל ק לעוה״ב‪,‬‬
‫לזה מ ל ב י ש י ם א ת ב ל ה מ ת י ם תבריכין לבנים‪ ,‬ב כ ד י שיכנסו ב פ ת ח הדרומי‪ ,‬שהוא פ ת ח‬
‫ש ל גן עדן‪ ,‬שגוונים ש ל ה פ ת ח ההוא חוורא שהוא לבן‪ ,‬לאפוקי מ פ ת ח צפון ש ל גהינם‬
‫ש ה ו א שחור‪ ,‬ובשומינו עליו ד ב ר ש ח ו ר חיו יכנס ד ר ך שם‪ ,‬אכן ב ל ב י ש ת ו ה ל ב נ י ם‬
‫יכנס ד ר ך ד ר ו ס ו מ ש ם ילך לו ל ב ט ח ‪.‬‬
‫‪ .‬עוד‬

‫הקונטרים‬

‫בית‬

‫־יי‪ ,‬ג׳‬

‫עולבים‬

‫היחיאליי~‬

‫וי( עוד ט ע ם א ח ד קרוב א ל ה א מ ת ‪ ,‬היות וחיוב לכהנים‪ ,‬ל ל ב ו ש ב ד לבן״בגזרת ־הכתוב‪,‬‬
‫בעבודתם ב מ ק ד ש ‪ ,‬ו כ מ י ש ר ד ל על מ ש ה רבינו"‪ ,‬ש ש י מ ש ב ש ב ע ת ימי המלואים בחלוק־‬
‫לבן)עיין ויקרא ר ב ה פ׳ י״א> ויען ש כ ל ל ו ת עם בני ישראל‪ ,‬הם' כ ו ל ם יהיו בהנים לה׳‪,‬‬
‫כמ־־ש ו א ת ם תהיו לי מ מ ל כ ת כהנים‪ ,‬ונוי מדוש‪ ,‬ו ה ר ב ב ע ל הטורים ביאר עלי זה ה פ ס ו ק‬
‫ודל‪ :‬אילו זכו ישראל‪ ,‬היו כולם בהנים נדודים‪ ,‬ולעתיד ל ב א תחזור ל ה ם ‪ ,‬ש נ א מ ר וישעיה‬
‫ם״א( ואתם כהני ה׳ תקראו עכ״ל‪ .‬וכן איתא בתיקון ב״א״דקי״ט׳׳למהוי ב ה כלהו‪-‬בני מ ל כ י ם ׳‬
‫וכו׳‪ ,‬ע״כ‪ ,‬ולכן ח ו ב ה עליהם ל ל ב ו ש בד‪ ,‬ולבנים כנזירת ה כ ת ו ב על הכהנים‪ ,‬בבדי ל ש ר ת‬
‫ש ם לפני ה׳ ל ע ת י ד לבא‪ .‬וגם ל ס ב ר ת רש״י ורשב״ם שפרשו מ מ ל כ ת בהנים מלשון שדים;״(‬
‫כמו ובני דוד כהנים היו‪ ,‬ועירה כהן לדוד‪ ,‬ב כ ל זאת צריכים ל ל ב ו ש בנדי ל ב ן ר ה ו א י ל‬
‫ו מ ע ל ת ם כ ל ב ך נ ת ל ה ‪ ,‬ש ת ה י ה מ ח י צ ת ם לפני ולפנים מ מ ל א כ י מרום‪ ,‬כ ד ר ש ת דז״ל ־ע״פ‬
‫כ ע ת י א מ ר ליעקב ו ל י ש ר א ל מ ה פ ע ל א ל ? )ירושלמי ש ב ת פ ר ק ב׳ ובתיקון • עי י ד ק ל ‪0‬‬
‫ש ה מ ל א כ י ם שואלים מ י ש ר א ל העומדים בפנים מ ה ם מ ה גזר ה׳ ? היות והם־חוצהילהם‪ ,‬ואם־‬
‫אלו ה מ ל א כ י ם העומדים חוץ ל ה י כ ל ה מ ל ך ‪ ,‬ל ו ב ש י ם לבנים‪ ,‬כ מ ״ ש ראיתי מ ל א ך ‪ -‬ל ב ו ש‬
‫הבדים‪ ,‬קיו להעומדים בפנים ש ל ו ב ש י ם לבנים‪ ,‬הואיל והם מרואי ה מ ל ך ‪ ,‬ו כ ת י ב ביה לבושיה־‬
‫בתלג חיוור‪ ,‬ולבן גם ה ם לובשים לבנ־ם‪.‬‬
‫ויען שבני י ש ר א ל נקראים בנים כ מ י ש בנים א ת ם ל ה ׳ י א ל ה י כ ם ונקראים "בני מ ל ב י ם‬
‫כמ״ש בתיקונים )תיקון ט״ז ד״ס עיא( והואיל ו א ב י נ ר ש ב ש מ י ם ‪ ,‬והוא מ ל כ ו ש ל‬
‫עולם כ ת י ב ביה לבושיה כ ת ל ג חיוור‪ ,‬היה בניו הדבקין בו ת מ י ד לובשין חיוור כמוהו׳ וכן‬
‫איתא מ ה ר פ ת ח ר׳ שמעון ו א מ ר ו א ת ם ה ד ב ק י ם בה׳ וכוי‪ ,‬ב ע ל מ א דין‪ ,‬ו ב ע ל מ א ד א ת י יתיר‬
‫מ ה ב א ‪ ,‬ל א מ ת פ ר ש י ן מניה‪ ,‬מ ה ה ו א צ ר ו ר א דצרירין ביה צדיקיא‪ ,‬הה״ד ו א ת ם ה ד ב ק י ם‬
‫בה׳ ולא כ ת י ב ה ד ב ק י ם לה׳‪ ,‬א ל א בה׳ מ מ ש ‪ ,‬ולכן חוב קדוש עלינו •להלביש מתינו‪-‬אך‬
‫ורק לבנים ולא ש א ר גוונין המעוררים א ת הדינים חיו פנדל‪.‬‬
‫ז( עוד ט ע ם א ח ר ל ל ב י ש ת מ ת י י ש ר א ל בגדים לבנים‪ ,‬והוא העיקר‪ ,‬י י ע ן ש מ ל ב ו ש ה ל ב ך‬
‫יש לו ג״כ אותה הסגולה ש ל הפשתן‪ ,‬שהוא דוחה כ ל הקלי׳ והדינין מ ע ל האדם‪,‬‬
‫כ ש מ ת נ ל י הלבן הדינין והמשטינין כ ו ל ם מסתתרין‪ ,‬ואינם ׳‪:‬נרא־ן ' כ ל ל ו כ ל ל ‪ " ,‬כ ד א י ת א‬
‫ב א ד ר א ר ב א ק ד י ש א מ ד ף ק ב ״ ט ע ד ׳ ד ף ק״ל‪ :‬בענין עינא חוורא יוכו׳‪ ,‬ו ש א י ך ע ״ י הגוון‬
‫החוור‪ ,‬א ש ח כ ח כ ל מין א ש נ ח ו ת א ד ר ח מ י בההיא שעתא‪ ,‬עיין ש ם ' ו ת מ צ א ק ו ר ת רוח‪,‬‬
‫ג‬

‫־־ ומ־גוע‬
‫*( ידעתי‪ ,‬קורא נעים‪ ,‬שלבך מהםס בקושיא על המפרשים הנדל‪ ,‬׳שיפרשו מל־ כחגים מלשדן‬
‫שרים‪ ,‬ובפרט על פירוש בעל הטורים׳ ז״ל שאמר שעם ישראל כולם יהיו לכהנים גדולים‪ ,‬שאם‬
‫אין כהן הדיוט איך יכירו מעלת הכהן הגדול? ואם אץ עבדים איך י יוכרו השריש? וכשכל עם‬
‫ישראל יהיו לכהנים גדולים ושרים מי‪-‬זה יהיה משועבד להם? אמנם ותרץ זה בם״ד‪ ,‬נאמר לך‪,‬‬
‫בי לעתיד לבא‪ ,‬כל העמים יבואו להשתחוות לפני ה ‪ /‬ולעובדו שכם' אחד‪ ,‬כמ׳יש" והיה באחרית‬
‫הימים נכון יהיה הר בית ה׳ ונהרו אליו כ ל הגויים וגו׳ ויורינו מדרכיו ונלכה באורחותיו וגד‪,‬‬
‫)מיכה פ״ד א ‪ /‬ישעיה פ״ב א׳( וכתיב והיה ה׳ למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה׳ אהד‬
‫ושמו אהד‪ ,‬ואם כן באותה שעה איזה היכר והפרש‪ ,‬יהיה לעם ישראל‪ ",‬שתמיד עבדו' את 'ה׳‬
‫זשמרו תורתו ומצותיו‪ ,‬לאלו העמים שבאו עכשיו להשתופף בצלו? אמנם יזהו ההבדל וההפרש‬
‫שיהיה ביניהם‪ ,‬שכל השבעים עמים והמםתעפים להם יהיו עבדים'לעם בני ישראל וסרים אל‬
‫משמעתם‪ ,‬ואעפ״י שהם רבים מאד כולם ישתעבדו'לעם בני ישראל דיכתיב בהו ואתם המעט מכיל־‬
‫העמים‪ ,‬ויקראו ישראל כהנים גדולים‪ ,‬ויתר העמים כהנים םתם‪ ,‬שיש במשמעות כחן שהוא משרת‪',‬‬
‫ועם בני ישראל יהיו כדום לכהנים •גדולים‪ ,‬או‪ -‬לשרים עליהם‪ ,‬ולפי״ז תוסר קושיתך מעל המפרשים‬
‫הנזיל זיע״א(‪.‬‬
‫‪5‬‬

‫‪,‬‬

‫המונטריס‬

‫בית‬

‫פי ג״י‬
‫?‬

‫עולמים‬

‫היחיאלי‬

‫ט‬

‫ומרגוע ׳לנפשך‪ ,‬ו כ פ ו ף ד ף קל״ז איתא וז׳יל‪ :‬ד כ ד א ס ת ח ר ואחנלי חוורא ואתסחי עינא‪ ,‬כ ל‬
‫אינוץ גווניץ ל א מ ש ת ב ח י ן ומשתקעין ל ת ת א ‪ ,‬ולית גווגא אתחזיא כ ר ההוא חוורא כלחודוי‪,‬‬
‫ובגין כ ך א ס ת ל ק ו כ ל מאריהון ד ם ו מ ק א ואוכמין ע״כ‪ ,‬עוד ש ם ה ל א ה ע״כ וזיל‪ :‬א ל א כ כ ל‬
‫זמנא ד ע ת י ק דעתיקי‪ ,‬ר י ש א חלורא‪ ,‬רעוא דרעוין אתגליא‪ ,‬רחמין וברכאן א ש ת ב ח ו ב כ ו ל א‬
‫ו ב ש ע ה א ד ל א אתנליא‪ ,‬וכו׳ מתעריץ דינין‪ ,‬ואתעב־ד דינא ב ר מנן‪ .‬ולבן לפי ב ל ה ט ע מ י ם‬
‫הנזיל ח ו ב ה ע ל כ ל איש יהודי בין נ ת ל ‪ ,‬בין קטן‪ .‬בין איש‪ ,‬בין א ש ה ‪ ,‬ל ל ב ו ש לבנים‬
‫ב פ ט י ר ת ם ‪ .‬ובפי־ט ל ט ע ם האחרון ש ס ג ו ל ת ם בסגולת הפשתן‪ ,‬ואולי מ ט ע ם זה האחרון‪,‬‬
‫נהגו ביום ה כ פ י ר י ם ל ל ב ו ש לבנים‪ ,‬ב כ ד י ל ד ח ו ת הדיניץ ו ה מ ק ט ר ג י ם והמשטיגים מ ע ל י ה ם ׳‬
‫כ מ ״ ש ב מ ם ׳ ) י ו מ א ד׳יכ ע״א( ובגדרים ל ׳ ב ע״א בתום׳‪ ,‬ורש״י כפי ג ר ס ת הב׳׳ח דאין ר ש ו ת‬
‫ל ש ט ן ל ק ט ר ג ביום ־כפורים‪ ,‬והיה ביום ט׳׳ו ב א ב ש ה ב ג ו ת יוצאות וחולות‪ ,‬ב כ ר מ י ם ‪,‬‬
‫ו ה ב ח ו ר י ם ‪ .‬ג״כ יוצאץ‪ .‬ובולם ל ו ב ש י ם בגדים לבנים‪ ,‬ש ב ז ה הסגולה י ב ו ט ל ב ח ה י צ ה ״ ר‬
‫מעליהם‪ ,‬ולא יבואו ל ש ו ם נדנוד ע ב י ר ה ה״ו כי עיקר ה ת כ ל י ת מ ל ב י ש ת בגדי ל ב ן ש ה ו א‬
‫יזכור ש ב ב ג ד י ם כאלו יעמוד להתדיין ע ל כ ל מעשיו לפני ה א ל ב ר ו ך הוא ו מ מ י ל א יכנע ל ב ב ו‬
‫ו א ל יחטא‪ ,‬ועוד ט ע ם פשטיי‪ ,‬מ ה ש ל ו ב ש י ם לבנים‪ ,‬באותו יום‪ ,‬ו ב כ ל יום ש ל ש מ ח ה ‪,‬‬
‫לזכור א ת ה מ ל ב ו ש האחרון ש ל יום המיתה‪ ,‬ויבגע ל ב ב ם א ל ה׳‪ ,‬ו ל א יתגאו ולא יחטאו‪,‬‬
‫ולא יבא היצה׳׳ר ל פ ת ו ת ם ולהחטיאם‪ ,‬כ מ ״ ש ב ש ם ׳ )ברכות ו׳( א ם פגע ב ך מנוול זה ובו׳‬
‫ואם לאו יזכור לו יום ה מ י ת ה ועי״ז ל א יגבה ל ב האדם‪ ,‬ויהיה ת מ י ד משובגע ל ע ב ו ד ת ו‬
‫ית׳׳ש‪ ,‬ולמצוותיו בעזה״י וישועתו אמן‪.‬‬
‫* ט ר ד בס׳ מנהני בית יעקב •סימן רנ״ח ט ע ם ש ל ו ב ש י ם )קיטעל( ב ע ת א מ י ר ת ה ה ג ד ה‬
‫ש ל פ ס ח ‪ ,‬כ ד י ש ל א תזוח דעתו עליו מפני ה ש מ ח ה ‪ ,‬ע״ב י ל ב ש בגדי מ ת י ם ‪ ,‬ט׳׳ז‬
‫סי׳ תע״ב ם״ק ג׳ יעוי״ש‪.‬‬
‫‪!'"i'll‬‬
‫‪lihJiil‬‬

‫פרס ד׳‬
‫]התוכן‪ :‬טעט לרחיצת המת[‬

‫יתבונן ה א ד ם ןידע ה ט ע ם ‪ ,‬ל מ ה שנהגי ב ר ו ב כ כ ל ת פ ו צ ו ת י ש ר א ל לרחוץ א ת ה מ ת ‪,‬‬
‫קודם ה ל ב ש ת ו א ת התכריכין‪ ,‬א ם ב מ י ם ח מ י ם או ב מ י ם קרים‪ ,‬כ ב ל מ ק ו ם ומקום‬
‫כמנהגם‪ ,‬ובירושת׳׳ו נהגו ב מ י ם קרים‪ ,‬וטעם ל ר ח ־ צ ה זאת‪ ,‬הואיל וכמו ש א מ ר נ ו ל מ ע ל ה ‪,‬‬
‫שמלבוש־ התבריבין דוגמת מלבוש• הבחנים ובו׳‪ ,‬ויען ש ב כ ה נ י ם כ ת ו ב ורחץ א ת ב ש ר ו‬
‫ב מ י ם ולבשם‪ ,‬לזה נהגו גם בן לרחוץ א ת גוף ה מ ת י ם ק ו ד ם ל ב י ש ת ם ‪.‬‬
‫עוד ט ע ם ל ר ח י צ ה זאת‪ ,‬אומרים ב ש ם ש ב צ א ת ו מ ר ח ם אמו רחצוהו‪ ,‬נם בן ב צ א ת ו‬
‫מהעוה״ז רוחצים אותו )ם׳ חסידים סי׳ תקם״א( ו ט ע ם ל מ ה שגהגו לנקותו מ ה ר ע י‬
‫ש ב פ י ה ט ב ע ת ולפנים‪ ,‬יען שראינו ש ק פ י ד ר ח מ נ א עם הצדיקים‪ ,‬לנקותם מזה‪ ,‬ע ל ידי‬
‫חולי מעיים כ ד א י ת א כ מ ס כ ת ש מ ח ו ת ה ל כ ה יויד ו ד ל ‪ :‬א״ר יהודה חסידים הראשונים‪ ,‬היו‬
‫מתייסרין‪ ,‬בחולי מעיים‪ ,‬ב ע ש ר י ם יום קודם מיתתן ל מ ר ק א ת ה ב ל ‪ ,‬כדי שיבואו זכאין‬
‫ל ע ת י ד ל ב א ‪ ,‬שנאמי־ מ צ ר ף ל כ ס ף ובור לזהב‪ ,‬ואיש לפי מ ה ל ל ו ‪ .‬וכן כ ת ב ו הרמב׳׳ן בסי‬
‫ת״ה ד־״א ו ב נ ח ל ת יעקב ש ם ביאר ו ד ל ‪ :‬ב ע ש ר י ם יום וכו׳ ו ב מ ד ר ש ב״ר פ ר ק ם־׳ב איתא‪,‬‬
‫כ ע ש ר ה כ ע ש ר י ם יום וכו׳ כ ד י ל מ ר ק ר״ל ש י ה י ו ; ק י י ם מ כ ל ‪ ,‬כ ד א י ת א ב מ ס ׳ ) י ו מ א ד ף ד‪(:‬‬

‬כי יש לויבושת‪ .‬והאי ר ו ח גפקא‬ ‫מ ה א י ע ל מ א ו א ת פ ר ש ת מ נ פ ש ‪ .‬לזה יש א ב נ ט ‪ .‬כדי שיהיה נקי וזכאי לעוה״ב‪ .‬מ ת בחולי מעיים‪ . .‬ש נ ת מ ר ק ה כ ל ע ד ש ה י ה נקי‬ ‫כמ״ש רמב״ן הוב״ד ב ת ו ר ת מ ש ה מ ה ח ר א תנינא פ׳ ויחי‪ .‬מ פ נ י ״ ש א ר‬ ‫הנפשות יש ל ה ם תואר הגופים עכ״ל‪ .‬נפרדו הנר״ן ממנו‪ .‬ו ה ט ע ם שבחיים חיותו‪ .‬ו ל א שום ק ש ר ש ל קיימא‪ .‬והתורה אנוני מננא ואצולי מ צ י ל א ‪.‬לעורר עליו רחמי שמים‪ .‬ולזה אין עושים לו ל א אבנט‪ .‬כנז׳ כ ז ה ר בפ׳ ל ך ל ך‬ ‫דפ״א ע ׳ א ו ד ל ‪ :‬ת ל ת דרגין אימין דאחידן ד א ב ד א ׳ ואלין אינק גפש ר ו ח נ ש מ ה וכו׳ ו כ ד‬ ‫מ י ת ב ר נש בהאי ע ל מ א ‪ .‬והתום׳ פירשו ודל‪ :‬פי׳ כקונטריס ל מ ר ק עונותיהם ודיי אומר כי יש ב מ ד ר ש )ב״ר‬ ‫פ ר ש ה פ״ב( ל מ ר ק אכילה מן המעיים להיות נקיים וטהורים כ מ ל א כ י ה ש ר ת עכ״ל•‬ ‫״ ‪.‬‬ ‫כידוע‪ .‬לזה גם ב צ א ת ו מהעולם סותמים כ ל נקביו‪ .‬ו כ ל א ח ת ה ל כ ה ל מ ד ו ר ה ‪ .‬ו כ ת כ ר י כ י ה מ ת אין‬ ‫ע ו ש י ן ש ו ם ק ש ר ו ח ג י ר ה ‪ .‬מ צ ר ף ל כ ס ף וכו־ ק הצדיקים ממרלח‬ ‫ה ק ב י ה בעוודז‪ .‬ו ב צ א ת ו לעולם נ פ ת ח‬ ‫הסתום ובו׳‪ .‫הקוגטריס‬ ‫בית‬ ‫‪ 5‬ל‬ ‫י » י׳־יי׳‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫גבי מ ש ה כדי ל מ ר ק אכילה ושהיה שבמעיו‪ .‬ה ה י א נפש ל א אתעדי מן ק ב ר א לעלמין וכוי‪ .‬כדי שיבואו נקיים חכאין לעוה״ב עכ״ל‪ .‬ב ש ב י ל ש י מ ר ק מ כ ל אכילה ושתיה שהיה במעיו‪ .‬ובמה מיני בגדים‪ .‬ועיין ב מ ס ׳ ש ב ת קי״ח ד א מ ר‬ ‫ד ב י יוסי יהא חלקי מ מ ת י ם בחולי מעיים ד א מ ר מ ר רובן ש ל צדיקים מ ת י ם בחולי מעיים‬ ‫ע׳׳ב‪ .‬מפני מ ה נ ת ע כ ב מ ש ה כ ל ש ש י‬ ‫דבור‪ .‬ש ה א ב נ ט חוגר א ת הכהנים כמ״ש ויחגור אותם אבנט‪ .‬וכו׳ נ ש מ א היא ח י ל א עילאה וכו׳ ו ד א ס ל ק א ל ע י ל א מ י ד‬ ‫וכו׳ עכ״ל ובגז׳ עוד כ ז ה ר ב כ מ ה מקומות‪ . .‬‬ ‫]התוכן‪ :‬סדר הלבשתם‪ .‬א ש ר ל א כן‬ ‫בפטירתו מהעוה״ז‪ .22 .‬‬ ‫ל‪.‬וטעם ל א מ י ר ת איזה פסוקים וכו׳ לקמן פ ר ק ירד בם־ד נ ב א ר א ת כ ל זה‬ ‫בעזה״י וישועתו‪.‬‬ ‫וכן המעיין ב ק ב ר ה מ ת ומשכיבו יזהר ש ל א יהא ע פ ־ על פניו‪.‬ולא נשארו חגורים וקשורים י ח ד כשהיו‬ ‫בפנימיותו בחיים חיותו‪ .‬ויזכה ל ש מ ו ע ד ב ו ר מ ה ש כ י נ ה ‪.‬וכן כ ת ב ה כ ל בו ב ה ל כ ו ת א ב ל‬ ‫‪t .‬ו כ ע ת ה ר ח י צ ה אומרים איזה פסוקים כנז׳ בס׳‬ ‫מ ע ב ר יבק‪ .‬״^‬ ‫ודל‪ :‬ואחר ה ה ד ח ה פוקקין א ת נקביו ומלבישים אותו תכריכין ל‬ ‫ובם׳ החסידים ם׳ ת ש ל ״ ב ודל‪ :‬יזהר א ד ם הרוחץ א ת ה מ ת ש ל א יעזוב ט נ ו ר ע ל בשרו‪.‬נ ד ה לי(‬ ‫שבהיותו ב ר ח ם אמו פיו סתום וכו׳‪ .‬ו א ם‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫הוכרחו‬ ‫ר‬ ‫ם ׳‬ .‬ובבית עובד‪ .‬ולזה נהגו לנקות מעיים ש ל‬ ‫כ ל אדם‪ .‬מקדימין כ ל בגדי ה ר א ש ל ש א ר ה מ ד י ם ‪ .‬‬ ‫וכן אמרו ר ד ל כ ל מי ש נ א מ ר בו נדעה‪ .‬ו כ מ ה מיני בגדים‬ ‫לובשים? ו ל מ ה רומזים? ס ד ר ה ל ב ש ת ם נ ה ד א נהרא ו פ ש ט י כ ^ ן י א « י י ־ י‬ ‫אכן פ ה בירושת״ו‪ .‬ן‬ ‫ו כ ן איתא באבדר״נ פ״א׳ אייר נתן‪.‬‬ ‫וסותמין כ ל נקביו עליונים ותחתונים היות ונזכר כש״ס )יומא פיה‪ .‬ו ב מ ד ר ש )פ׳ ס י ב ‪ . .‬ו ר ק א ב נ ט ל א עושים ש ב א ב נ ט צ ר י ך חגירה וקשר‪ .‬‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫ת ת‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫‪r a‬‬ ‫ע י ם‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫מ ע‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫‪J‬‬ ‫‪3D‬‬ ‫<‪^5‬־‪~<S^4:‬‬ ‫פרק דד‪. L .‬ש כ ל נר״ןשלו קשורים ומחוברים ל ה ד ד י וזה‬ ‫ת ו ך זה‪ .‬ולמה רוגזים?[‬ ‫יסתכל ה מ ב י ן וידע ה מ ש כ י ל ס ד ר ה ל ב ש ת ם א ת התכריכין להמתים‪ .‬ר־י א מ ר‬ ‫כ ל מי ש נ א מ ר בו גויעה מ ת בחולי מעיים(‪.‬ס ו כ ה מ״ה‪ . .‬ע ד ש ע ה ש נ ת ק ד ש דיחא‬ ‫כ מ ל א כ י ה ש ר ת )ההגהות ש ם כ ש ב י ל ש י ת ק ד ש וכוי( עכ״ל‪ .‬‬ ‫)ובכתובות ק״ג( מ ת בחולי מעיים סימן יפה לו ש ר ו ב ם ש ל צ ד י ק י ‪.‬וטבורו פתוח וכו׳‪ .‬והנה כ ל בגד־ ה ל ב ש ת ו ה ם‬ ‫כבגדי כהונה‪ .

‬ושיכול להתירו ב א ח ת מידיו‪ .‬כ מ י ש ומגבעות ת ע ש ה ל ה ם ל כ ב ו ד ו ל ת פ א ר ת ‪ .‬‬ ‫ל ע ם בני י ש ר א ל ע״י מ ש ה נביאו‪ .‬ו ל א הזכיר ש ם שום עגין חגירה ל א ב נ ט ‪ .‫הקונטריס‬ ‫בית‬ ‫פיק י׳׳‬ ‫עולמים‬ ‫י‬ ‫היחיאלי‬ ‫הוכרחו ל ע ש ו ת שום ק ש ר ל פ י שעה‪ .‬שנפרעים לפניה וכו׳ א ך '‬ ‫כ מ ו ש ל א ביארו עבודתה‪ .‬ע ב ו ד ת ה ה י ת ה שזורקים לפגיה ג׳ אבנים‪ .‬ו ל א עוד אלא‪.‬ו ל כ ב ו ד ת ח ש ב ל ה ם ‪ .‬גלימה ב ל א כתפים)ז( באחרונה ש כ ו ר כ י ם אותו בה‪ .‬ובמם׳ ש ב ת דקייח ו ד ל ‪ :‬תיתי לי ד ל א םגינא א ר ב ע א מ ו ת בגילוי‬ ‫ה ר א ש ‪ .‬שגילויי‬ ‫ה ר א ש א צ ל ם ‪ .‬מ ה ש ה א ר י ך ה ר ח י ב ב פ ר ט זה‪ .‬ש ב א ב נ ט ל א‬ ‫שייך ש ם ל ב י ש ה ‪ .‬כי א ם חגירה‪ .‬רמ״ה ע״א איתא א ס ו ר לת׳׳ח ל י ל ך א ר ב ע א מ ו ת‬ ‫בגילוי ה ר א ש ‪ .‬ורז״ל ביארו לגו ש ת י ם מ ה ם ‪ .‬‬ ‫וזכורני מ מ ה ש ס ו פ ר לי מ ה ר ב מו״אזיל מ מ ה ש ר א ה כ ת ו ב ל ה ר מ ב ׳ ׳ ם ד ל ) א ך ל א אזכור אייה‬ ‫מקומו ש א מ ר לי( בחיבוריו וזה תוכגו‪ .‬ומאז ואילך ותהי ע ל ר א ש ד ו ה ולבן התנאים הראשונים ו ח ב מ י הדורות שהיו‬ ‫מקיימים ת מ י ד ש ד ת י ה׳ לנגדי ת מ י ד ‪ .‬עושים ק ש ר ש ל עניבה‪ .‬ו ל כ ב ו ד ה ו ל ע ב ו ד ת ה כ ו ל ם נכנסים ל פ נ י ה‬ ‫בנילוי ה ר א ש ל א ו ת ולסימן ש ל ה ה כ נ ע ה ‪ .‬ק פ ז ‪ .‬ובפי צו‪.‬כמוש‪ .‬ש מ ל ב ד ש מ ו ר ה ע ל בטחון התחיה‪.‬ב ע מ י ד ת ו לפני ה מ ל א ך ‪ .‬ורק היא‪ .‬ש א ד ר ב א פ א ר הוא ל ה ם שיכסו א ת‬ ‫ר א ש ם בעבודתי‪ .‬‬ ‫דהייגו מרקוליס‪ .‬ו ה ט ל י ת מ ל מ ע ל ה ‪.‬שכיסוי ה ר א ש א צ ל ם ‪ .‬ואולי‬ ‫ל ז ה נהגו ל ה ל ב י ש ו ל מ ת ח ל ו ק עליון גוםף ל ב ד ה ח ל ו ק ה ג ל ב ש ע ל ב ש ר ו ב מ ק ו ם ה א ב נ ט ‪.‬ומגבעות ת ע ש ה ל ה ם ל כ ב ו ד ו ל ת פ א ר ת ‪ .‬‬ ‫ו י ל ב ש אותם בגדי ש ש ‪ .‬ואתי הגתי‬ ‫ב ט ל ה ‪ .‬ובש״ע א״ח סי׳ בי‪ .‬הואיל ו מ צ ע ו ' ב פ י ר ו ש ב ת ו ר ה שבבגדי'‬ ‫בהונה כתיב‪ .‬וכיון ש ל א הוזכר ביהושע חגירה מ ש מ ע‬ ‫ש ל א היה לו אבנט‪ .‬ט ע ם ל מ נ ה ג שאין‬ ‫עושים ק ש ר י ם ל ת כ ת י ב י המתים‪ .‬ובירושלמי‪ .‬באופן ל ב י ש ת ם ו ה ע מ ד ת ם א ח ר‬ ‫מיתתן‪ .‬ובזהיק ויקרא קכ״ב‪ .‬כ מ ״ ש ר ד ל‬ ‫בש״ם קידושין דל׳יא ע״א‪ .‬ל כ ן היו ת מ י ד נזהרים בכיסוי ה ר א ש ‪ /‬ולא ה ל כ ו‬ ‫ד״א‬ .‬ויחגור א ו ת ם אבנטים‪ .‬פ׳ ל ״ ט כ״ח ובפי פקודי‬ ‫כ ת י ב ופארי המגבעות פרש״י ת פ א ר ת המגבעות‪ .‬ו ב ה ל ב ש ת ו הבגדים‪ .‬ובן איתא בס׳ מ ע ב ר יבק דק׳׳א‪ .‬ש ב צ א ת י ש ר א ל מ מ צ ר י ם היו ג׳ מיני ע״ז‪ .‬עבודתם‪ .‬ד׳ כנפות)י(‪ .‬וכן ב פ ל א יועץ ד״ט‪ :‬מ ד ב ר י ק ב ל ה ו מ ד ב ר י סופרים יעו״ש‪.‬‬ ‫כדאמריגן בגמרא‪ .‬ש ב ת פ ו ף פ ר ק מי ש ה ח ש י ך ה מ ע ש ה ‪ .‬לפני היותר גיול‪ .‬א מ ר‬ ‫וידבישוהו בגדים‪ .‬עכ׳׳ל‪ .‬בצוואות ח כ מ י ם רבים‪ .‬כ ל זה הובא בס׳ חגוך לגער די״ז‬ ‫ע׳׳א ד פ ו ס איזמיר‪ .‬היה על ר א ש ה כ ת ר ו ע ט ר ת יקרה‪ .‬אכן ה ש ל י ש י ת ל א ביארו‪.‬‬ ‫שנותן ל ה ם מורא ו פ ח ד מ א ת ו ית״ש וגם אימתו ת ה י ה ת מ י ד ע ל ה א ד ם ‪ .‬ב מ ״ ש ב ת ו ר ה בפי ת צ ו ה וחגרת א ו ת ם אבגט‪ .‬ו ב פ ר ט ל כ ה נ י ם הגגשים ל ש ר ת ו ולעובדו‪ .‬והקב״ה ל ה ר ח י ק א ת י ש ר א ל מ י ת ר העמים‪.‬והוא ה ר מ ב ״ ם ד ל ב י א ר ש ע ב ו ד ת ה ה י ת ה ל ה ב נ ם לפניה בגילויי‬ ‫ה ר א ש ‪ .‬ובן באבנטו‪ .‬ו כ ש ב א דוד ו ה ת ג ב ר עליהם ויקה ע ט ר ת מ ל כ ו ם מ ע ל ראשו‪ .‬וזהו לאפוקי מ ס ב ר ת י ת ר העמים‪ ''.‬הוא ל ה ם ל פ א ר וכבוד‪ .‬ועיין‬ ‫מוהרש״א חידושי אגדות ד׳׳ה גילוי ר י ש א וכו׳ ועיין ב ז ה ר נ ש א ברעיא מ ה י מ נ א ד ק כ ״ ב‬ ‫ש ה ה ו ל ך א ר ב ע א מ ו ת בגילוי ה ר א ש מ ס ת ל ק ת חיותו‪ .‬כובע)א( מ כ נ ס י ם צנועים)ב( חלוק ע ל בשרו)ג( ועוד חלוק עליון)׳־( י‬ ‫וזהו‬ ‫מסוה)ה(‪ .‬ו מ ל א ך ה׳ עומד‪ .‬א ל א א ד ר ב א '‬ ‫ל ה י פ ך מ ז ה ב ע ם ישראל‪ .‬צוד‪.‬פעור‪ .‬ו צ א ובם׳ חסידים סי׳ • ג״ג ולא י ל ך בגילוי ה ר א ש‬ ‫ב ר ח ו ב מפני מ ו ר א שכינה‪ .‬כ מ ח ש ב ת העעיז‪ .‬‬ ‫ס ד ר הבגדים ו מ ס פ ר ם ‪ .‬כדין ק ש ר ב ש ב ת‬ ‫וכן ראיגו ביהושוע ה כ ה ן הגדול‪ .‬מ ר ק ו ל י ס‬ ‫פעור‪ .‬סימן ל ה ה כ נ ע ה ‪ .‬מ ה היתד‪ .‬ו מ ט ע ם הנדל‪ .‬שאינו ש ל קיימא כנז׳‬ ‫ב ס ו כ ה דל׳׳ג‪ :‬דעניבה לאו ק ש י ר ה היא ע״כ‪ .‬‬ ‫הכובע זהו ה מ צ נ פ ת שנותנים ע ל ראשו‪ .‬‬ ‫ו ל ב ל יחשבו כי גילוי ה ר א ש הוא ל כ ב ו ד ולתפארת' ל א ל עליון ב״ה‪ .‬ג׳יכ ירמוז כי אין ק ש ר לנר״ן יחד מ ת מ י ד ר ק ע ד זמן ה ת ח י ה וכוי‪ .‬ל ח ב ו ש‬ ‫מגבעות‪ .‬‬ ‫ל ה ש ל י מ ם ל א ר ב ע בגדי לבן‪.‬ב ר ב הונא כ ר י ה ד ר ב יהושוע וכו׳ ועיין ל ה ר ב פ ת ח ה ד ב י ר ח״א‬ ‫ם׳ ב׳ אות ז׳‪ .‬‬ ‫ו ב ה ר מ ב י ם הי ת פ ל ה פ י ר כ ת ב ולא יעמוד ב ת פ ל ה באפוגדתו ולא ב ר א ש מגולה עיי״ש‪.

‬כפי תצוד״ ופקידי יימ־ייייו•״‬ ‫י־ז_ופארי פ ש ת י ם יהיו ע ל ר א ש ם ‪ .‬יה ‪ .‬ו פ א י ״ ע ל ד ^ ~ ו‬ ‫=‬ ‫‪£‬לי שושביני והיד‪ .‬ב ר ו ך ה׳ אלהי י ש ר א ל שניייה ם ״ ‪ -‬ל ל ״ ^ ‪ :‬״‬ ‫‪ :‬ן יוםף‪ .‫קונטריס‬ ‫‪-‬‬ ‫ת‬ ‫פ י ק‬ ‫י׳‬ ‫ש ל‬ ‫מי=‬ ‫היחיאלי‬ ‫=‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫וכנכיאים כ ת כ כ ה ם מ ל ת פ א ר או כ מ ד ‪ .‬‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ונקראה‬ ‫א‬ ‫״‬ .‬א מ ת נ ח ל ד‪.‬נ מ צ א התינוק מ מ ז ר וכן הנדה‪ .‬ובגמרא ש ם ב־־י־ק ב• איתא יל‪-‬ל ־ א ח ד מ י י ‪ .‬ש ם כ־ד » י ר זז־וש * ‪ T‬־ ‪ » . :‬־‬ ‫* ה כ ח י ש * ‪ r‬רבותיו‪ .‬לי בן זה‪ .‬באותה ש ע ה אמרו‪ .‬ראשו‪ -‬ש = ע מ י נ י • י י ? ^‬ ‫י‬ ‫עזות תקיפא הוא עב־ל‪.

‬היות ולסט״א ולקלי׳ אין ל ה ם ש ל י ט א א ל א על ד ב ר‬ ‫המגולה‪ .‬וכו׳ עכ׳׳ל‪ .‬ולא נ פ ט ר א ד ם מן העולם ע ד ש ר ו א ה א ת ה ש כ י נ ה הה״ד בי ל א יראני‬ ‫ה א ד ם וחי ובו ‪ .‬ולזה יכלו ל ש ל ו ט עליהם ו ל ק ח ת ם ב כ ל ה ‪ .‬היות וידוע‬ ‫מ א מ ר ם ז״ל ע ל פסוק כי ל א יראני ה א ד ם וחי‪ .‬ובזהר‬ ‫ב ר א ש י ת ד ף ה׳ ע״א ו ד ל ‪ :‬מ ב א ן ד ב ל מ ל ה ד ס ת י מ א מעיגא‪ .‬ו ב ר נש‬ ‫ל א מ י ת ע ד ד ח מ י ל ש כ י נ ת א ‪ .‬‬ ‫וכביו שראינו ב מ ש ה שקרץ עור פניו ב ד ב ר ו עם ה׳‪ .‬גם ה ת ו ס פ ת חולבת לה? נבון זה מ א ד ‪ .‬ומגו סגיאות ת י א ו ב ת א דשכינתא‪ .‬ו מ ש י צ א ה מן הגוף אז אין ל ה רשות‪ .‬בסדיגים לבגים‬ ‫א ח ר פטירתו ו ש ל א יראה שום א ב ר מ ח ו צ ה לו‪ .‬והמעיל הוא‬ ‫הנתון ע ל החלוק והיא גם כץ ל ה ש ל י ם א ר ב ע בגדי לבן והיא ב מ ק ו ם האבנט‪ .‬ה ח ל ו ק הוא הנתון ע ל ה ב ש ר מ מ ש ‪ .‬ההוא מ ל ה הוי ע ר ף א ויקירא מ כ ל א ‪ .‬ש ב ח י י ה ם א־נם רואים א ב ל ב מ י ת ת ם רואים)עיין‬ ‫במסי כ ל ה ר ב ת י פ ר ק ג׳( וע״י גילוי שבינה ל ה נ פ ט ר ו ב פ ר ט ב א ר ץ ישראל‪ .‬ובעץ החיים‪ .‫הקונטרים‬ ‫בית‬ ‫פיק י׳‬ ‫היהיאלי‬ ‫עולמים‬ ‫ייא‬ ‫ו נ ק ר א ת מ ע י ל או גלימה‪ .‬וראוי ש ת ש ר ה‬ ‫עליו שכינה להיותו ש פ ל ועניו‪ .‬ולפי מ ה ד א מ ר ן לעיל שעתידין כ ל‬ ‫י ש ר א ל להיות לכהנים גדולים‪ .‬כ ל מ ה‬ ‫ד א ט מ ר וגניז ולא א ד ב ר ולא אתגליא‪ .‬ב כ ל זאת ב ה ס ת ל ק ו ת‬ ‫השכינה •מעליו‪ .‬ו ה ט ע ם כדי ש ל א יהגו ויינקו ממנו הקלי׳ וםט״א‪ .‬ו מ ל א ך ה מ ו ת בשליחותיה ל נ פ ש א דיצה״ר‪ .‬ם ל ק א ל ת ו ע ל ת א עילאה‬ ‫הה״ד ו ב צ ל ידי כסיתיך ובו׳‪ .‬ה״ה פ ה ב מ ת כ ש נ ג ל ה אליו ה׳‬ ‫ניתוסף לו אור גדול והקלי׳ ח״ו רוצים לינק מאותו ש פ ע ק ד ו ש שניתוסף בפניו‪.‬ואז נ ש מ ת ה צ ד י ק ש מ ח ה ‪ .‬נ פ ש א נ פ ק ת ל ק ב ל א‬ ‫שכינתא‪ .‬ואז נשמתו ש ל א ד ם נ פ ר ד ת ממנו ב ח פ צ ה ל ה ד ב ק א ל מ ק ו ר ה העליון‬ ‫שנגלה אליה‪ .‬ולא ל ה ת א ח ז בו‪ .‬נ ש מ ת א ל א ע א ל ת קמי‬ ‫קב״ה וכוי‪ .‬‬ ‫מסוה‪ .‬ו נ ש א ר ת אז ח ו פ פ ת עליו‪ .‬לזה הוכרחו במנהגם זה ל ע ש ו ת ל מ ת י ם לטובתם‪.‬ו ב ד ף צ״ט ע״א ב ס ת ר י ת ו ר ה מ ל א ך גבריאל‬ ‫בשליחותיה ל נ ש מ ת א קדישא‪ .‬במ״ש בזה״ק ב ר א ש י ת‬ ‫דצ׳׳ח ע׳׳א ו ד ל ‪ :‬א מ ר ר ב י יהודה ב ש ע ת פ ט י ר ת ו ש ל האדם‪ .‬‬ ‫‪.‬וניתן ר ש ו ת לםט״א ל ה ת ל ב ש בו‪ .‬והיא ג׳ כ ר מ ז יש ב ה ל כ פ ר על עזות מ צ ח ׳ ועזות פנים‪.‬‬ ‫־‬ ‫רישומו‬ .‬וכדא־תא בפ׳ א מ ו ר דפ׳׳ח ע״א‪ .‬ניתוםף בפניו אור גדול‪ .‬לדי טורים ש ב ח ש ן ‪ .‬ע ד ט מ י נ ת הגוף וקבורתו בקרקע‪ .‬א ע פ ״ י ש מ ס ת ל ק עצמותו‪.‬כי כ ל מקום שנכנס בו האור העליון‪ .‬‬ ‫ומטעם זה ג״כ נהגו ל כ ס ו ת א ת כ ל איברי ה מ ת מ ר א ש ו ועד רגליו‪ .‬גופא ובעיא ל מ י ע א ל ב ה ה ו א ע ל מ א ל א‬ ‫תיעול ל ה ה ו א ע ל מ א ע ד דיהבין ל ה גופא א ח ר א מנהורא ו ל ב ת ר יכלא ל מ י ע א ל ומאליהו‬ ‫ת ג ד ע וכו׳ ורוח מ ם א ב א אזדמן לשרייא עלוי ו ל ס א ב א ל ה ה ו א גופא ובגין דההוא רוחא‬ ‫מ ס א ב א אזדמן ל א ליבעי ליה וכו׳ עב׳׳ל‪.‬ואז ע׳׳י הכיסוי הזה ל א יובלו‬ ‫לינק מ ש ם ‪ .‬הואיל והזקייה‬ ‫ה מ ל ך ‪ .‬ומשימים ה מ ס ו ה על פניו‪ .‬ובמקום ה מ ע י ל‬ ‫ש ל בדרג‪ .‬וכוי‪ .‬עכ׳׳ל‪.‬אבן כ ב ר גלה לנו ה ר ב ז״ל‬ ‫בשעריו‪ .‬ל א לחוור ל ת ו ך הגוף ולא ל ש ו ב‬ ‫ל מ ק ו מ ה העליון‪ .‬וכנז׳ בזהיק ע ל ס י ב ת ש ל י ט ת מ ל ב י אשור ע ל בית ה מ ק ד ש ‪ .‬ותולדותיו ובו׳‪ .‬הוא יום הדין הגדול ש ה נ ש מ ה‬ ‫מ ת פ ר ד ת מן הנוף‪ .‬ורמ* יש בדי‬ ‫בגדי לבן‪ .‬וכן פ ר ש ״ י פ ׳ תצוד‪ .‬כ ד א י ת א ב מ ש ה רבץ ש ל כ ל הנביאים‪ .‬ואיתא ב א ד י ר‬ ‫ו ד ל ‪ :‬ת נ א א״ר שמעון א ם ה ד נ א עלי שמייא ובו׳ א ל א ה כ י ת נ א בצגיעותא דםפרא‪ .‬ד ב ר א ח ר כ ד א ת פ ר ש ת נ ש מ ת א מן‪ .‬ולזה עושים‬ ‫לו ע ל פניו מםוה‪ .‬ולד׳ א מ ה ו ת בנז׳ בעה״ט פ׳ ת צ ו ה ‪.‬עכ״ל‪ .‬ה ר א ה ל ה ם הכל‪ .‬ועם ב ל ד א‬ ‫נ ש מ ת א קדישא‪ .‬ל א נפיק ע ד דהזי שכינתא וכוי‪ .‬שרומזים לד׳ דגלים‪ .‬וסגולתה לבפי־ ע ל לשון הרע‪ .‬‬ ‫ו ב פ ר ט אחרי פ ר י ד ת ה נ ש מ ה ה ק ד ו ש ה ממנו‪ .‬כמ״ש ש ם‬ ‫בזהר אמור דפ״ח ע״א וז״ל‪ :‬ובל זמנא ד ל א א ת ק ב ר גופא‪ .‬ל ב ל יינקו ממנו החיצונים‬ ‫ולבלי ה ת ק ר ב אליו ע״י םגולת הלבן כ ד א מ ר ן לעיל‪ .‬‬ ‫ולהראות ש ה ו א ביישן מזרע אבותינו הקדושים א ב ר ה ם י צ ח ק ויעקב‪ .‬‬ ‫ףאין ת א מ ר הגם ש ב ע ת גילוי השכינה‪ .‬ויתרחקו ממנו ל ב ל י ה ת א ח ז‬ ‫בו ולצערו ח׳׳ו‪.‬כידוע‪ .

‬ח ת י כ ת‬ ‫בנד פ ש ת ן לבן‪ ..‬ל א ימוש מ ש ם עכ׳׳ל‪ .‬ב מ ל ב ו ש י ה ם בציצית‪ .‬ולהפריד מעליו א ת הקלי׳ והחיצונים‬ ‫המתאחזים בפנימיותו כנדל‪.‬ואז‬ ‫החיצונים מתאחזים בו ובו׳‪ .‬ב׳‪ .‬בגופם במילה‪ .‬‬ ‫ועוד ט ע ם א ח ר להבדילו מ ש א ר מ ת י עע״ז‪ .‬ו ב ד ף צ״א‬ ‫ע״א ודל‪ :‬והניחו ש ם ה ר ו ש ם ש ל ה ם תמיד‪ .‬עיין ש ע ר הכוונות ד ר ו ש א׳ דויעכור דמ״ג ע״א וזיל‪ :‬ונודע כי‬ ‫כ ל ד ב ר ק ד ו ש ה א ף ש מ ס ת ל ק מניח שורשו במקומו ובדרוש א׳ דר״ה כ ד ף צ׳ ע״א ו ד ל ‪:‬‬ ‫ד ע כי א ר ב ע בחינות יש א ל ה מ ל כ ו ת נו״ק דז״א• בנודע אצלנו כי כ ל ד ב ר ש ב ק ד ו ש ה‬ ‫ב כ ל מקום ש ש ו ר ה נשאר ממנו ר ו ש ם ש ם קבוע תמידי‪ .‬י״ט‪ .‬ב ב ת י ה ם במזוזה‪ .‬‬ ‫ו ל ז ה עושים ה א ר ב ע כנפות‪ .‬ו ב כ ל מקום ומקום ש ה י ה ש ם מניח רשימו עכ׳׳ל‪ .‬‬ ‫^‪r>f?-0<-‬‬ ‫פרס ו.‬‬ ‫ג ל י ^ ה בלי כתפיים הנקרא מאנטה‪ .‬וכן מ צ י נ ו ' ב מ ש ה‬ ‫רבן ש ל כ ל י ש ר א ל כ ש ק ר ן עור פניו ה ו צ ר ך ל מ ס ו ה ש ת ה י ה ת מ י ד ע ל פניו ש ל א " ב ע ת‬ ‫ה ד ב ו ר ו ה ט ע ם כדי ש ל א יינקו הקלי׳ מ א ו ר הקודש ש נ ת ו ם ף בפניו כידוע‪.‬אין מ ס ת ל ק‬ ‫ה ר ו ש ם שלו‪ .‬כנגד אורות‬ ‫הפנימיים שנסתלקו לחזור ו ל ה מ ש י כ ם עליו‪ .‬ושער מ א מ ר י רז״ל ב מ ס ׳‬ ‫ר׳׳ה‪ .‬והיא רמז לנו מאליהו הנביא כ א ש ר ע מ ד ב פ ת ח ה מ ע ר ה ל ה י ר א ו ת‬ ‫לפני ה׳ כ ת י ב וילט פניו ב א ד ר ת ו ) מ ל כ י ם א׳‪ .‬והוא ה כ ל א דגרמי כמ״ש ה ר ב ז״ל‪ .‬ואינון משריין ד מ ל א ב י ח ב ל ה זמינין ל מ ע ב ד ב ה נוקמין וכוי‪ .‬ולהראות גם ל מ ע ל ה בעולמות העליונים‬ ‫שהוא מזרע קודש ישראל‪ .‬כידוע לזה‪ .‬הנקרא ט ל י ת קטן‪ .‬ה ל כ ו ת צ י צ י ת ם׳׳ק י״ד ו ד ל ‪ :‬ט ל י ת קטן כנגד הפנימיות ו נ ל כ ש‬ ‫ל מ ט ה מהבגדים על החלוק עכ׳׳ל‪ .‬א ת כ ל גופו מ ר א ש ו‬ ‫ועד רגליו‪ .‬ו א ש ר‬ ‫באמצעותו שומע ב ק ש ת החיים ו מ ת פ ל ל עליהם‪ .‬הואיל והוא ר ו צ ה ל ע ל ו ת לעמוד לפני ה׳ ' ב ב י ת דין העליון‬ ‫לזה‬ .‬בלבושי התכריכין בפנים‪ .‬וגם ה נ ש מ ה‬ ‫ב ה ם ת ל ק ו ת ה מ ש א ר ת ר ו ש ם בגוף‪ .‬עק חיים ש כ ״ ט פ״א‪ .‬ושל״ד פ״ג׳ יעויי׳׳ש‪ .‬‬ ‫ולכן גם בנ״ד מאותו ה ר ו ש ם יכולים לינק‪ .‬ו מ ה ר מ ש פ ט י ם דצ״ז ע״א וז״ל‪ :‬ע ל ו ב ת א איהי נ ש מ ת א ד כ ד‬ ‫נפקת מ ע ל מ א ומי‪ .‬מ ל כ י ם בי‪ .‬פ׳ חיי שרה‪ .‬ויהיה לו נחת רוח ב כ ל ל ו ת י ש ר א ל ליהנות מזיו ה ש כ י נ ה א ס פ ק ל ר י ה ה מ א י ר ה ‪.‫הסוגטריס•‬ ‫בית‬ ‫־יק י•־־־ י עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫רשומו ניכר ונשאר שם‪ .‬והיא כ א ד ר ת א ש ר מ ל פ פ י ם בה‪ .‬ועל ידי ה נ פ ש ש ע ל ה מ צ ב ה ג׳׳כ‪ .‬כ ד י שיהיה נ ב ד ל מ ה ע מ י ם גם‬ ‫במלבושיו‪ .‬והטעם לזה הואיל ואיתא‬ ‫ב ש ע ר ה מ צ ו ת פ ר ש ת ויהי‪ .‬גם פ ה‬ ‫ב מ ל ב ו ש י ה מ ת ובתכריכיו נותנים עליו א ר ב ע כנפות‪ .‬ ‫] ה ת ו ק ‪ :‬ארבע כנפות וטלית גדול ותועלתם[‬ ‫ישמחו ה ק ד ו ש י ם ןישישו ה צ ד י ק י ם ב מ ה שמוסיפים עוד ל ה ל ב י ש א ת ה מ ת ‪ .‬‬ ‫והבי איתא בש״ע האריז״ל‪ .‬ויהודי כ ש ר ‪ .‬עכ׳׳ל‪.‬מרובעת‪ .‬ו ה ב ד י ל ם‬ ‫מ י ת ר העמים‪ .‬ושער הפסוקים ד׳׳ל ע׳׳ג‪ .‬וכמו שבחיים חיותינו הבדילנו ה ק ב ״ ה מ כ ל‬ ‫העמים בתתו לנו אותותיו הקדושים כ מ ״ ש רזיל הקב״ה ב ח ר כ ע מ ו ישראל‪ .‬ח׳ ו ש ם י״ד( גם‬ ‫בזה יש לו צ ו ר ך גדול בה‪ .‬ועל ידי ה מ ס ו ה נמנעים מליגק‪ .‬כנודע כי כ ל ד ב ר ש ב ק ד ו ש ה ‪ .‬י״ג‪ .‬כי ב פ ט י ר ת ה א ד ם מםתלקין מעליו גם אורות מקיפים‪ .‬ובנהר שלום ל ה ר ש ״ ש ז״ל ד ף י״ט ע״א ו ד ל ‪ :‬ע״י‬ ‫ל ב י ש ת ט ל י ת קטן וכו׳ ל ה פ ר י ד הקלי׳ מ ב ל י ם דנה״י דפגימיות וכוי עכ״ל‪.‬והיא נ ק ר א ת א ר ב ע כנפות‪ .‬ורבין חםידא בםה״ב ש מ ן‬ ‫ששון דקט״ו ציין ש ע ר מ א מ ר י רשב״י דכ׳־נ ע׳׳א‪ .‬ש ה י א‬ ‫מ ו ד ע ת לרוח ורוח ל נ ש מ ה בנז׳ כ ל זה באורך בזה״ק ב פ ר ש ת אחרי יעויי׳׳ש‪.

‬‬ ‫ה ם ה צ י צ י ת והתפילין ו ב מ ע ר כ ת העיין ש ם אות קי׳׳ט ו ד ל ‪ :‬איה נ ר א ה לי דזהו ט ע ם מנהג‬ ‫עיה׳׳ק ירושת״ו שנוהנים להניח ט ל י ת ע ל ה מ ת ‪ .‬והעני! בקיצור הוא‪ .‬ובס״ק י״ח א ו מ ר ט ל י ת גדול צ ר י ך שיקיף ה א ד ם ה ר א ש וכל הגוף פגים‬ ‫י ואח ל פ ח ו ת ע ד החזה‪ .‬ובזהר מ ש פ ט י ם דצ״ז ע״א הנזכרים לעיל‪.‬‬ ‫ובזהר ח״ג קע״ד ע״ב ו ד ל .‬ה ט ע ם ל מ נ ה ג ירושת׳׳ו‬ ‫בזה‪ .‬ובםה״קח״א בעגין ה מ ע ש ר והעיה׳׳ר יעוי׳׳ש ורמז ליה מ מ ר ד כ י היהודי ש י צ א‬ ‫מלפגי ה מ ל ך ב ח מ ש ה ל ב ו ש י מ ל כ ו ת עיין פ ו ף פ ר ק ק מ א דמגילה‪.‬כ׳׳ח‪ .‬ב ת כ ל ת בכנפי מ צ ו ה צ י צ י ת דאיהו ד מ י ל ר ק י ע וכו׳‪ .‬סגולה דהאי וכו׳‪ .‬עוד ר מ ז בגולם כ מ ״ ש ב א ד ם גולם ת ב נ י ת מן ה א ד מ ה י צ ר ת ואליה‬ ‫ת ש ו ב וכמ׳׳ש כ ת ה ל י ם גלמי ראו עיגיך ועל ס פ ר ך כ ל ם יכתבו‪ .‬ב ה ל כ ו ת צ י צ י ת ם׳׳ק י״ד ו ד ל ‪ :‬ט ל י ת גדול כנגד החיצוניות‪ .‬נ׳׳ל נוון אוכם ש ח ו ר כנז׳ לעיל( ווי ל מ א ן ד א ת ל כ ש כ י ה ובו׳‪ .‬א מ ר יחזקאל‬ ‫נביאה וכוי‪ .‬כ ד עייל ב ה ה ו א ע ל מ א ‪ .‬עכ״ל•‬ ‫ובס׳ ארץ החיים דקי״ג ו ד ל ‪ :‬ומ״מ נוהגים ל י ש א ה מ ת ב צ י צ י ת עפ״י סוד ה ק ב ל ה ‪ .‬והוא ע ו ט ה מעיל‪ .‬ולכן נ ל ב ש ע ל כ ל‬ ‫ה ל ב ו ש י ם וכוי‪ .‬א ש ר בגילוייו נדחים כ ל החיצונים‪ .‬מ ע ר כ ת ל׳ אות מ״ז‪ .‬ר ק קושרים בגף‬ ‫א ח ד מ מ נ ה ב ק ש ר ש ל עניבה וזה ה צ י צ י ת הוא מ ע ל כ ל הלבושין‪ .‬א״ד‪ .‬מלבישין ליה ב ח ד ל מ ש א ד א ש ת מ ו ד ע ב י ה לגבי מאריהון דגהינם ב ה ה ו א‬ ‫ל ב ו ש א ‪) .‬‬ ‫ואחרי כ ל זה מעטיפים אותו כולו ב ט ל י ת גדול מ צ י י צ ת כ ה ל כ ת ה ‪ .‬כ ת ו ר ה ו מ צ ו ת ומע״ט‪ .‬כ ש מ ו ל י כ י ם אותו לקוברו‪ .‬ודו״ק‬ ‫ע כ י ל ם׳ אלי״ע‪.‬כ ד עייל‬ ‫ל ה ה ו א ע ל מ א ‪ .‬ועיין‬ ‫ב ש מ ו א ל )א׳‪ .‬וכל עילאין ותתאין‬ ‫‪.‬ל א זולת‪ .‬דנודע ד ה ט ל י ת הוא בחינת אור מקיף‪.‬וכן הוא בסגולת ה ט ל י ת הגדול הנתון מ ל מ ע ל ה מ כ ל הבגדים‪ .‬‬ ‫דםטרא‬ .‬א״כ זהו ה ט ע ם ל ג ר ש מ ה מ ת א ת הקלי׳‪ .‬ו ש ל מ א מ ל כ א‬ ‫צווח ו א מ ר ב ב ל ע ת יהיו בגדיך לבנים‪.‬ש כ ש מ ת ה א ד ם מן העולם‬ ‫וחזר להיות כגולם מ ו ט ל ב ל י תנועה ראו עיגיך‪ .‬שהוא ל ה מ ש כ ת‬ ‫ה מ ק י ף הגדול החיצון‪ .‬‬ ‫ולהצילני מ ר ד ת ש ח ת וליהנות מזיו ה ש כ י נ ה א ס פ ק ל ר י א ה מ א י ר ה ‪ .‬ואז ע ל ס פ ר ך כ ו ל ם יכתבו ר מ ז ל ד ב ר‬ ‫הרוחני ש ס ג ל בעוה׳׳ז‪ .‬ולזה עושים ה א ד ר ת הזאת‪ .‫הקונטרים‬ ‫בית‬ ‫פ י ק ו׳‬ ‫עולמים‬ ‫היחייאלי‬ ‫יב‬ ‫לזה עושים לו ב ג ד זה ומליטים בו פניו ו כ ל גופו כנז׳ באליהו הנביא‪ .‬ת א חזי וכוי‪ .‬כ ו ל ם י כ ת ב ו ב ס פ ר ‪ .‬ויען ש כ ל בגי י ש ר א ל ה ם בגי מ ל כ י ם‬ ‫כ ד א מ ר ן לעיל וכמ״ש ב פ ר ק י ש ב ת רע׳׳א כ ל י ש ר א ל בני מ ל כ י ם הם‪ . ד ב ל ב ר ג ש ד ל א זכי ב ה א י ע ל מ א ל א ת ע ט פ א ב ע ט ו פ א ד מ צ ו ה‬ ‫)הנה שם‪ .‬ו ב ה ע ט י פ ם אותו‬ ‫כ ל ו ב ה אז גחבא ב ת ו כ ה ג״כ וניצול מן הדינים‪ .‬קאים ב ל ב ו ש א טנופא ד ל א א צ ט ר י ך וקאים‬ ‫בדינא עליה‪ .‬ועוד נ ע ש ה כמין גלם והוא ב ג י מ ט ר י א‬ ‫ח כ מ ה כ מ ״ ש ה ר א ב ״ ד ד ל בפירושו ע ל ס פ ר יצירה מ ש נ ה א ׳ פ ׳ ׳ א לרמוז ג׳׳בכי ע ת ה ל א עומד‬ ‫לו ל ה א ד ם •ביום הדין הזה כי א ם ח כ מ ת ו ב ת ו ר ה ו מ ה ש ה ש ת ד ל ב מ צ ו ת ובמע״ט‪ .‬ו ע ש א ם‬ ‫בזה העולם‪ .‬והקלי׳ מעליו וכמ׳׳ש ב ש ״ ע‬ ‫ה א ר י ד ל ‪ .‬ל א ש ל ט א נורא דגהינם עליה וכו׳‪.‬‬ ‫ב ט ל י ת קטן‪ .‬‬ ‫ובדף רכ׳׳ו ע׳׳ב ודל‪ .‬וכן דאינו כ מ ל ך‬ ‫נינוה ש ה י ה ל ב ו ש א ד ר ת כ ד כ ת י ב וישליך אדרתו‪ .‬מ ש מ ע ש צ ר י ך עיטוף וליבוש‪ .‬והיינו ט ל י ת קטן וגדול א״מ( ו ל א ת ל ב ש א‬ ‫ב ל ב ו ש א ד מ צ ו ה ‪ .‬ההוא ב ר נש ד ל א זכי ב ה א י ע ל מ א בלבושין ד מ צ ו ה ‪ .‬ו ב ש ע ר הכוונות‬ ‫ד ר ו ש ה׳ דםוכות דק״ד ע״ד וז״ל‪ :‬ואנחנו י ש ר א ל בני מ ל ב י ם בני ר ח ל נו״ק דז״א‪ .‬י״ד‪ (.‬והרי כ ל ל ו ת כ ל הבגדים‬ ‫ה מ ל ו ב ש ב ה ם ל ב ד ה ט ל י ת ק ט ן ו ה מ ס ו ה ש ה ם סגולה ל ה ר ח ק ת הקלי׳ מעליו כ נ ד ל ה ם‬ ‫ח מ ש ה מיגים וזאת היא סגולה ג׳׳כ ל ה צ י ל ו מ כ ל עיה״ר וס׳׳מ כנוי ב א ו ר ך בס׳ שיח י צ ח ק‬ ‫ח״א ב ה ק ד מ ה ‪ .‬וכמ׳׳ש‬ ‫ה ר ב מוהר״י נינייו ב ס פ ר ו א מ ת ליעקב‪ .‬ל ה מ ל י ץ ט ו ב בעדי‪.‬ו ה ט ע ם לזה‬ ‫ג״כ הואיל ו כ ד א י ת א ב ש ע ר ה מ צ ו ת פ׳ ויחי‪ .‬ע״ש עכ״ל‪ :‬וראיתי ב א מ ת ל י ע ק ב ד א י ת א וז״ל‪ :‬מ ש ב ע ה לבושין ש ל ה א ד ם לעוה״ב‪.‬‬ ‫וגודע ד א ו ר מ ק י ף ד ו ח ה א ת הקלי ‪ .‬ויש לי ט ע ם‬ ‫א ח ר ו א כ ת י מ צ י ל מ י מ ר ‪ .

-‬ק י־איזד‪ . .‫דג־ןנטריס‬ ‫כ י ת‬ ‫‪s‬‬ ‫"‬ ‫״‬ ‫שלמיש‬ ‫היחיאלי‬ ‫פז‬ ‫הדינים‬ ‫ו‬ ‫ים‬ ‫ ‪ .‬א ב ל אין ל ך שום א ח ד מ י ש ר א ל ש ה ו א זדו איני •‬ ‫ל ו ב ש ט ל י ת א ל א א ד ר ב א כ ו ל ם נזהרים ב ה ל מ נ ה ל ועד ק ס ן אשדיככם י ש ר א ל מקיימי‬ ‫מ צ ו ת ב ו ר א כ ם כ ל ימי חייכם לעיתש׳׳א‪. ~-‬כחייו נם במותו א־נם נותנים‪ .‬־‬ ‫^ _‬ ‫י־ס׳ חסידים ובם׳ מ ע ב ר י ב ק הנז״ל‪ ..‬ובאיזה מין ד ב ר ‪ .‬‬ ‫ת א מ ר כ ל זה עושים ל א י ש ל ה ר ח י ק מעליו ‪ rbpn‬ל ה א ש ה ש א י נ ה מ ח ו י י ב ת‬ ‫ב צ י צ י ת ואינה לובשתו בחייה‪ .‬שניתן עליה נוכל ל ה ר ח י ק הדלי׳ ‪ett‬‬ ‫״‬ ‫‪r‬‬ .‬כמ״ש־‬‫‪ .‬א ם‬ ‫^‪v.‬ו ב מ ו ת ה א ״ ל ח ה ו עליה כנזכר ל ד ל ‪ ..‬אופן‪ .

‬ש ב ע ה יובלות‪ .‬‬ ‫‪.‬ר ק ‪ -‬ב ש נ י ה כ ל י מ החיצוניים‪ .‬כ א ש ר זכרנו ל מ ע ל ה ‪ .‬וגם‪.‬א ב ל ב ש ל ש ת •האיברים •הפנימיים‪ .‬שאז מ ל ב ד ש מ ת ל ב ש ׳ ה מ ת ברוחניותו' ' ל מ ע ל ה ‪.‬כ ש ם נקבה‪ .‬ובפירוש הגר״א ש ם וכן הן בתמורות‪ .‬ל ה מ ש י ך ק ד ו ש ת ם‬ ‫עליו‪ .‬שכע־שנים‪ .‬ב ע צ מ ו ת ובמנינם׳ ובמוח ש ב ע צ מ ו ת ••כתבנית האלש‪.‬ל א י ש‬ ‫ב ש ע ר ו ת הפנים וכו׳ מ ה שאין כן ל א ש ה ‪ .‬כידוע ז׳ היכלין ד ס ט י א‬ ‫גגדן כמ׳׳שיבתיקון ע׳ והבא אינון ז׳ תרעי דגיהנם‪ .‬ו מ כ י ש א ם נותנין עליו סדין שחור‪ .‬ו ב נ ש מ ו ת העליונות‪ .‬ל ד ח י י ת הדינים מעליו׳ אכן פ ת ירושת״ו נהגו ש ה ט ל י ת‬ ‫הנדול פורשין אותו עליו ר ק ב ד ר ך הלוכו׳ ו ה ט ל י ת ה ק ט ן ב ל א ציציות כי ב מ ת י ם ח פ ש י‬ ‫כידוע ומשום רמז‪ .‬כ ל מ ל ב ו ש י ה ב ד ר ך מלבושי‪ .‬־ ל א גגרע ד ב ר ‪ .‬‬ ‫ו א ש ת מ ו ד ע •אצל מאריהון ד מ א ר י דינין‪ .‬פתילים( ל ט ל י ת הקטן ש ג ק ב ר‬ ‫עם ה מ ת ורק פ־םלים אותם ויש מקומות שקוברים• א ת ה מ ת עם ה ט ל י ת הגדול ש ה ו ש ם‬ ‫עליו׳ וכל א ח ד כמנהגו מטעם‪ .‬בגידים•לוה•‬ ‫שסיד‪ .‬ש ב ע ה ימים‪ .‬ש ב ע ה היכלות• הקודש‪ .‬כ נ ו ד ע ‪ .‬ש ב ע ה‬ ‫רקיעין׳ ש ב ע ‪ :‬א ר צ ו ת ‪• .‬ב ל י שום ה ב ד ל כ ל ל ו כ ל ל ואם־•באיברים‪-‬הפנימיים אין ל ה ם ה ב ד ל‬ ‫כ״ש לנשמותיהם‪ .‬ועוד ר מ ז ב ה ם להצילו מ ש ב ע ה דינים שעוברים ע ל ה א ד ם מ ע ת מ י ת ת ו‬ ‫ע ד ש ע ת קבורתו כנ״ז זהר ויחי •יעויי״ש‪..‬אין ה ב ד ל‬ ‫בין איש• ל א ש ה כ ל ל וכלל‪ .‬ולזה נותנים ע ל הנשים א ך ורק םדינין לבנים ודדק‪.‬ח״ו מתערין דיניך ואתעבידו. ב י ש י כ ש מ ע ו ר ר י ן אותם בנוון‬ ‫דילהון‪ .‬כנז׳ בס׳ יצירה פ״ד מ״ז‪ .‬ש ל א י ש יש לו• רמ״ח איברים• ו ל א י ש ה רנ׳׳ב‪ . .‬עוד זאת ש מ ע ו ר ר ' ה ד י ן עליו "ועל כ ל "משפחתו•‬ ‫שזהו ם ט ר א דילהון וםימנא דילהון כ מ ו ש נ ב א ר ל ק מ ן עוד בס׳־ד ב פ ר ט זה‪ .‬ו ב ש ע ר הכוונות ד ר ו ש א׳ ד פ ם ח ד״פ‪-‬ע״א־ וזיל׳‪ :‬ישם‪ .‬די ב ח ת י כ ת •הפשתן המרובעתי •לטלית־קטן כ נ ד ל‬ ‫וגם לאשר‪ .‬האיש‪.‬ט״ק׳ מ ל ב י ש י ם ׳ ל ה ‪ :‬כ י‬ ‫גם היא צ ר י כ ה לדחיית הקלי׳ מ ע ל י ה ‪ .‬גידים‪ .‬ש ב ע שמיטין‪ .‬וזי היכליןדמליין נחשים ועקרבין ו ח ש ו כ א‬ ‫וכו׳ ו כ ן ה ר ק י ע י ן וארעאין כ ו ל ם הן בםט״א גגדן וכו׳ וכן• ב כ ל מ ה ש ח ש ב ב מ ש נ ה זו ע כ ׳ ׳ ל‬ ‫ובפיו מ׳׳ז איתא גם א ת זה ל ע ו מ ת זה ע ש ה אלהים‪ . .‬ולאו קיו הוא ?‬ ‫אם כ ש ל א מתגלי ה ל ב ן לחוץ‪ ..‬שבעה בגדים‬ ‫ורמז־ אנחנו רומזים ש ה ו א מ ת ל ב ש בגן עדן העליון־ ב ש ב ע ה •לבושין כ נ ד ל מ ש ם‬ ‫ה ר ב א מ ת ליעקב‪ .‬וכן‬ ‫הוא בעולמות העליונים‪ .‬א ל ה י ם וכף‬ ‫ע ד שיעור ק״ך כ י כ ל ת י ב ה ב ת ח מ ש אותיות בונה ק״ך כ ה י ם ‪ .‬ל ח ש י ם עליה םדין לבן‪ .‬ש י ש ־‪-‬לו סגולה ־׳זארר ל ה ר ח ק ו ת הקלי׳‬ ‫כ מ ו סגולת •הפשתן‪ .‬הנ׳׳ל‪ .‬ולה ג״כ שם־־ה גידים‪ .‬ובבלים הפנימיים אין שום ה ב ד ל ביניהם‪ .‬שבעה ימים‪ .‬בי ר ק פ ה בעולם התחתון ו ב כ ל י ם החיצוניים יש ה ב ד ל בין •‬ ‫איש ל א ש ת ‪ .‬ולזה ג״כ יש באיזהו מקומן שעושים ציציות‪).‬ר ק ה מ ש פ י ע נקרא ב ש ם זכר ו ה מ ק ב ל ה ש פ ע נקי־א‪ .‬ש ב ע ה מ ד ב ר ו ת ‪ .‫הסונטריס‬ ‫׳בית‬ ‫פיק‬ ‫י‬ ‫עורמים‬ ‫היחיאלי ׳*־• ‪jv‬‬ ‫ב ת ש ו ב ה לזה הנה כ ב ר נהגו‪ ..‬ולהצילו י מ כ ל השביעיות ש ל סט״א •תמורתן‪ .‬ועוד ה ה ל ב ש ה כ ו ל ה היא " ב כ ד י‬ ‫ש ה נ ש מ ה ת ת ל ב ש ברוחניותם בעולמות העליונים כ ד א מ ר ן ‪ .‬ט ו ב ל ע ו מ ת ר ע וכו׳ ועיין ביאור הגר״א‬ ‫ש ם ובליקוטיו שם‪ .‬ל פ י כ ך ח ב כ א ת‬ ‫השביעיות• תחת־ השמים‪ .‬ולזה ב מ ל ב ו ש י ה מ ת י ם אין• ש ו ם חילוק בין איש ל א ש ה כ ל ל‬ ‫ועתה נעשו כ ל ל ו ת כ ל המלבושין ע ם ה מ ס ו ה והטלית )קטן• או גדול( ‪.‬ואלו הק״ך צירופים ה ם ב ב ח י נ ת‬ ‫מ ד ר י ג ת ה ק ד ו ש ה ו מ ש ם ו ל מ ט ה ה ם הקלי׳ הנקראים א ל ה י ם א ח ר י ם וכו׳ ובדרושי יוה׳׳כ ט ע ם‬ ‫אמירת‬ .‬ובמו שידעתי מ ה ק ד מ ת ‪ -‬ה ז ד ד ק י ה מ ו צ א לעיל•‬ ‫ב ס ע י ף ז׳ מ ט ע מ י ש י מ ת ה ת כ ר י כ י ן לבגים ו ד ל ‪ :‬ד כ ד א ם ת ח ר חוורא•וכוי‪ -‬ובגין •כך אסתלקו•‬ ‫כ ל מאריהוץ דסומקא• ואוכמין וכוי‪ .‬ש ב ע ה‬ ‫שבועות‪ -.‬‬ ‫הרי מ כ ל ה א מ ו ר ידעת שגם ה צ י צ י ת הוא ל ד ח ו ת מעליו המקטרגין והדינין ש ל א י ת ק ר ב ו‬ ‫אליו‪ .‬‬ ‫כן ת ב נ י ת ה א ש ה ‪ . .‬ו ב ש ע ת א ד ל א אתגלייא מתערין דיגייןיואתעבייד דיגא י‬ ‫ב״מ‪ .‬ש ב ע ה‬ ‫כוכבים בעולם וכו׳ ומט״ו ש ב ע כפולות בג״ד כ פ ר י ת ש ב ה ן נחקקין ־שבעה עולמות‪ .‬ש ב ע ה נהרות‪ .‬‬ ‫ועוד ל כ מ ה רמזים רומזים השביעיות ש ב ה ם יש ל ט ו ב ה ולרחמים‪ •.‬ש ה ם‬ ‫ה ב ש ר והעור יש ביניהם ה ב ד ל ‪ .

‫ההונטרים‬

‫י‬

‫־בית‬

‫פ י ק ב׳‬

‫עולמיים‬

‫היחיאלי‬

‫אמירת ד פ היא כננד ז ק דאציילות א ש ר עלה ז״א ל מ ע ל ה מ ה ם עד הבינה‪ ,‬שהיא ל מ ע ל ה‬
‫מד תחתונות דאצילות‪ ,‬ואפשר• גם פ ה לרמוז על עלות ה נ ש מ ה ה ד ק הנ״ז א ל הבינה‬
‫מקום הק׳‪ .‬א ש ר אין בו ש ל י ט ת פט״א כ מ י ש ד ל ש ם דק״ג ו ד ל ‪ :‬ונודע שאין החיצונים‬
‫נאחזים בנ׳׳ר מבינה ולעילא‪ ,‬ועוד ע׳׳י ש ב ע ת הבגדים האלו הלבנים ומפשתן‪ ,‬מ ב ט ל י ם א ת‬
‫כ ח היצה״ד ב כ ל ש ב ע ת שמותיו שנקרא ב ה ם כנ׳׳ז ב ס ו כ ה דנ״א ונ־ינ‪ ,‬וכנגד ש ב ע ה ה ב ל י ם‬
‫ש א מ ר ק ה ל ת ה ב ל הבלים א מ ר ק ה ל ת ה ב ל הבלים ה כ ל ה ב ל )בבא ק מ א דייק‪(:‬‬

‫פרס ז‪/‬‬

‫‪•:.‬׳‪,‬׳‬

‫]התוכן‪ :‬הכליבה והארון וטעמם[‬

‫ירצה הישראלי ןאיש ‪ .‬היהודי ל ד ע ת ט ע ם נכון ל מ ה נהנו בירושת״ו‪ ,‬ו ב א ״ ץ ישראל‪,‬‬
‫להוציא א ת מיתיהם בכליבה? ועיין בארץ החיים דקי״ד בסי׳ שם״ב סיא‪ ,‬מ ש ם‬
‫ה ר ב שולחן נכוה סוף םכךא‪ ,‬והוב׳׳ד בם׳ שיח י צ ח ק ח ״ א ד ף )‪ 18‬סעיף י״ד ו ד ל ‪ :‬דבעידרק‬
‫ירושת׳־ו‪ ,‬אין נושאין א ת ה מ ת בארון כ ל ל א ל א על שני מוטות‪ ,‬מיוחדים ל כ ל המתים‪,‬‬
‫ומשם־ ה ר ב ויקרא א ב ר ה ם ‪ ,‬ש כ ת ב ב ד ף קביו ע״א‪ ,‬כי כן נוהנים בעיה״ק צפת״ו‪ ,‬על פי‬
‫האר־־י דל‪ ,‬ל ש א ת ה מ ת בשני מוטות‪ ,‬מחוברות ב כ ב ל י ברזל‪ ,‬ויש ס מ ך לזה )מפסחים‬
‫דנ׳׳ו ע׳א וסנהדרין מ׳־ז ע׳׳א( מ ש ו ם כ פ ר ה והודו לו ח כ מ י ם עכ״ל‪ ,‬ו ב ב ר כ ו ת ד ף י׳ ע ב‬
‫גידר ע צ מ ו ת אביו על מ ט ה ש ל ח ב ל י ם והודו לו‪ ,‬ובם׳ חסידים סי׳ תרייא‪ ,‬חזקיה נירר‬
‫ע צ מ ו ת אביו‪ ,‬להיות לו כפרה‪ ,‬לפי ש כ ת ו ב ותהי עוונותיהם על עצמותיהם‪ ,‬ל כ ך מועיל‬
‫צ ד ק ה ל א ח ר מ י ת ה עכ׳־ל‪.‬‬
‫ועוד ראיתי ק צ ת ס מ ך לזה‪ ,‬מ מ ע ש ה ה מ ו ב א ב מ ס כ ת ש מ ח ו ת פ ר ק י״כ וזיל‪ :‬מ ע ש ה כבנו‬
‫ש ל רבי חנניא בן תידיון ובו׳‪ ,‬והרנוהו‪ ,‬ונמצא תפוח ל א ח ר ש ל ש ה ימים‪ ,‬נתנוהו‬
‫בכבודו‪) ,‬הגהת הגר׳׳א‪ ,‬בכליבה‪ (,‬והניחוהו ע״ג המיטה•וכו׳‪ ,‬עכ״ל‪ ,‬מ ש מ ע שנתינתו ב כ ל י ב ה‬
‫היתד‪ ,‬לכפרתו‪' ,‬אע״ג ששמוהו ב מ ט ה כ ד ר ך כ ל המתים‪ ,‬הוסיפו לו הכליבה‪ ,‬ל כ פ ר ת‬
‫עוונותיו‪ ,‬וזזתויככוח‪ .‬ש י ת כ פ ר בעוה׳׳ז‪ ,‬וילך נקי לעוד‪.‬׳ב‪ ,‬ועיי״ש ש ר צ ו ל כ ב ד ו כ כ ב ו ד אביו‪,‬‬
‫ומחה בהם‪ ,‬וקראו עליו‪. ,‬אביו‪ ,‬ואמו‪• ,‬ואחותו‪ ,‬מ ק ר א ו ת ש ל מוסר‪ ,‬לביישו בעוה״ז‪ ,‬דוגמת‬
‫הכליבה המכפרת‪ ".‬וכל זה עשו לו‪ ,‬להצילו מ ר ד ת שחת‪ ,‬ולזכותו לההוא ע ל מ א ד ק ש ו ט אכן‬
‫בם׳ תורת• ה א ד ם להרמב״ן דף‪-‬כ״ה‪ :‬הביא ׳ ב מ ע ש ה •וגרם ב ה ונתנוהו במכטורות‪ ,‬והניחוהו‬
‫ב מ ט ה והביאוהו בתוך העיר וכו׳‪. .‬‬
‫והנה שורשי ל מ נ ה ג זה ה כ י " א י ת א במועד קטן דכ״ז ע״א‪ ,‬ובתוספתא ד נ ד ה פ׳׳ט וז״ל‪:‬‬
‫בראשונה היו מוציאין• עשירין בדרגש‪] ,‬פירוש ד ר ג ש עיין כש׳׳ם סנהדרין דכ׳ ע״א‪,‬‬
‫ד ר ג ש ' ע ר ם א ד צ ל א ‪ ,‬ופרש־׳י מ ט ה ש ל עור‪ ,‬ובטור פ׳ שפ״ז פי׳ ד ר ג ש ' ה י א מ ט ה שאינה סרוגה‬
‫בחבלים‪ ,‬א ל א ש ל •עור וכוי‪ ,‬וכן פירש רבינו עובדיה פ ר ק כהן גדול מ ש נ ה ג׳‪ ,‬דרגש מטה[‪.‬‬
‫ועניים בכליבה‪] ,‬פירש״י ש ם ותום׳ וגם ב ד ף יו״ד' ש ב ד י ב ה כעין סולם‪ ,‬וכעין תפירות‬
‫רהוקותי״־זו מזן‪ ,‬וכן •א״תא בתרגום ש ל ה ת ה ל י ם )ע׳׳ד פ׳ ה׳( על פסוק ב ס ב ך עץ ת׳׳י‬
‫בכלוביא‪ ,‬ופ?"המצודות •שם והוא׳ עץ ה מ ס ו ב ך ש ה ו ב א עליו קרדומות וכו׳ והיו העניים‬
‫ז‬

‫מ ת ‪ * 3‬ש ‪ #‬ד התקינו־ שיהיו היכל מוציאין בכליבה‪ ,‬מפני כבודן ש ל עניים׳ ע ט ל ‪.‬‬
‫ר״זל הירושלמי''׳כענין' ד ר ג ש י ב ר כ ו ת פ ״ ג ‪ ' ,‬ד כ ״ ב ‪ ,‬תני דרגש נזקפת ו א י נ ה ' נ כ פ י ת‬
‫‪3‬‬

‫הקונטריס‬

‫בית‬

‫פ י ק ז׳‬

‫עולמים ‪:‬‬

‫היחיאלי‬

‫יד‬

‫רי שמעון בן אלעזר &ומר ש ו מ ט קלבינטריז )פני מ ש ה ‪ ,‬ר צ ו ע ו ת ש ל ה ( ודימ וכוי איזהו‬
‫מ ט ה ואיזהו דרגש? א״ר ירמיה כ ל שמפרגין ע ל גופה )אם ה ח ב ל י ם מסורגים ל מ ע ל ה ע ל‬
‫ה ע צ י ם כ ד ר ך שמסרגין א ת ה מ ט ו ת ( זו היא מ ט ה ‪ ,‬ו כ ל שאין מסרגין ע ל גופה זהו ד ר ג ש ‪,‬‬
‫והא תנינן )בפ׳ ט׳׳ז דבלים( ה מ ט ה והעריסה מ ש י ש ו פ ם י ב ע ו ר ה ד ג ) ל ה ס י ר הקםמיץ ש ב ה ם‬
‫וקודם לכן ל א חזו ל מ ל א כ ת ן ש מ ש ר מ י ן א ת ה ב ש ר ( ואם מ ם ר ג הוא ע ל גופה לאיזה ד ב ר‬
‫הוא ש פ ה ? א ״ ר אלעזר ת פ ת ר באיליץ ערםיתא קיםרייתא ד א י ת להן נקבין‪)-.,‬של יעיר קיסרי‬
‫ש י ש להן נקבין ימכניםין ה ח ב ל י ם ב ת ו ך הנקבים ומםרנין• אותה נ ה ל ב ך י ע ד ש ל א ש פ ה‬
‫בעור הדג מ ל מ ע ל ה ל א חזייה ל מ ל א כ ת ה ‪ ,‬ובם׳ ח ר ד י ם ש ם פירש‪ ,‬קלבריטיץ‪,‬פרש״י רצועותיו‬
‫תיפתר‪ ,‬ת פ ר ש מ ט ה דמתניתין דבלים‪ ,‬ב מ ט ו ת הנהוגות ב ע י ר קםרי‪ ,‬דהיו ב ע צ י ה מ ט ה‬
‫חקוקות בעובי ה ח ב ל ‪ ,‬ובין ח ב ל ו ח ב ל מ ל א ח ב ל ‪ ,‬עץ ב ו ל ט ואותן בליטות־ השוות ל ח ב ל י ם‬
‫צ ר י ך לשוף‪ .‬ובסנהדרין ד י ״ א א י ת א ה ד ר ג ש )פ׳׳מ פי׳( מ ט ה ש ל ־מזל ה ע ו מ ד ת ב ב י ת‬
‫ונקראת דרגש‪ ,‬מ ר א ה הפגים פי׳ והמםהגא ה ת ם ‪ ,‬ה ד ר ג ש ע ר ם א ד צ ל א וכרשב״ג ד מ ת י ר‬
‫י י•‬
‫קרבינטיו והוא נופל מאליו‪.‬‬
‫משסע מ ז ה שבין לפני התקנה׳ ובין ׳ ל א ח ר התקנה‪ ,‬היו מוציאיץ א ת מ י ת י ה ם ב מ ט ו ת ‪,‬‬
‫ולא ר ק ב א ר ץ ישראל‪ ,‬א ל א אפילו ב ח ו צ ה לארץ‪ ,‬גם בן• היו‪ .‬נושאים ה מ ת י ם‬
‫ל ק ב ו ר ה במטות‪ ,‬ולא היו מ ש ת מ ש י ם בארון‪,‬־ א ל א ב ה ו ל כ ת ה מ ת ‪ ,‬מ מ ק ו ם למקום‪ ,‬ועפ״י‬
‫ה ר ו ב א ח ר עיכול ה ב ש ר ‪ ,‬כ ד א י ת א ש ם דכ״ה ע״א‪ ,‬בי נח נ פ ש י ה ד ר ב הונא‪ ,‬ס ב ו ר‬
‫לאותובי ספי־ ת ו ר ה אפוריא‪ .‬זכו׳‪ ,‬ל א הוד‪ ,‬נפיק פיריא מ ב ב א וכוי* יסבור לאשנ‪-‬יא מ פ ו ר י א‬
‫לפוריא‪ ,‬וכו׳ א מ ־ ל ה ם ר ב חםדא‪ ,‬ה א גמירנא מניה‪ ,‬ה כ ם כבודו ב מ ט ה ר א ש ו נ ה ובו׳‪! ,‬ורש״י‬
‫פ י ׳ ל ת ת ו ב מ ט ה א ח ר י ת א ק ט נ ה ש ת צ א ד ר ך הפתח! ו פ ס ק ה הטויו״דם׳שג״ג פ ״ ב וגי יעוי׳ש‪:‬‬
‫א מ נ ם ב ה ו ל י כ ם אותו ל א ר ץ י ש ר א ל א מ ר ו ש ם בש״ם ארונו בא‪ ,‬וגם שם‪ .‬ע ל ר ב ה‬
‫ב ר ר ב הונא‪ ,‬ו ר ב המנונא‪ ,‬שהוליכום בארונות ע ל גבי גמלים וכוי‪ :,‬ה ר י ״ ל ך ־ ר א י ה גדולה‬
‫לדברינו‪ ,‬מ מ ה שהזכירו ר ק פוריא‪ ,‬מ ש מ ע שהיו נושאים מ ת י ה ם ׳במטה‪ •,‬ו ב ה ו ל כ ת ם‬
‫מ מ ק ו ם ל מ ק ו ם מזכירין ארון‪ ,‬א ב ל ב מ ק ו מ ם נושאים אותם אך‪ .‬ורק ב מ ט ה ‪• ,‬וכן א י ת א‬
‫ב ש ב ת )דף צ׳׳ג‪ (:‬א ת ה מ ת ב מ ט ה וכו׳ ו ב נ ד ה דל״ז ע״א ו ד ל ‪ :‬חזו ד פ ר ח א א ס א מ ה א י‬
‫פוריא להאי פוריא‪ ,‬ורש׳־י פי׳ ש ם ו ה ה ד ס היה פ ו ר ח והולך מ מ ט ה ל מ ט ה יעוי״ש‪ ,‬והוא‬
‫הדין גם כן ב כ מ ה מ ק ו מ ו ת בש״ם ו ב מ ד ר ש י ם שמזכירין א ת ה מ ת ב ש ם מ ט ה ‪ ,‬והוא ע ל ש ם‬
‫ה מ ט ה שנושאין אותו בה• בני גלילא אמרי ע ש ה ד ב ר י ם לפני מ ט ת ך ‪ ,‬ב נ י ייהודה א מ ר י‬
‫ע ש ה ד ב ר י ם ל א ח ר מ ט ת ך ‪) ,‬שבת קנ״ג ע״א‪ ,‬מסי ש מ ח ו ת פיג ה׳ ה״ו(וכדאיתא צאו וראו‬
‫מ ה הבריות אימרים עליו וכו׳ מ י ד מ ט ת ו פ ו ר ח ת וכר‪ ,‬וכהנה ר ב ו ת ע ל א ח ת א ל ף ש ב ע ת י ם ‪.‬‬
‫ך ל א ר ק בזמן התנאים‪ ,‬שהיו רגילים להוציא א ת מ ת י ה ם במטה‪ :,‬אלא׳ אפילו בזמן‬
‫ה מ ל כ י ם גיכ היו מוציאין ב מ ט ה ‪ ,‬כ ד א י ת א בםגהדרין• דמיז עי׳א‪ ,‬ש ג י ר ד וכו׳ כי היכי‬
‫דתיהוי ליה כ פ ר ה )בפסחים דג״ו ע״א( בחזקיה ה מ ל ך ש ג י ר ד ע צ מ ו ת אביו ע ל מ ט ה ש ל‬
‫חבלים‪ ,‬והודו לו‪ ,‬ופרש״י ש ם דגירר ע צ מ ו ת •אביו מ ש ו ם כ פ ר ה ‪ ,‬ולא ק ב ר ו ב כ ב ו ד‬
‫ובדרגש‪ ,‬ו מ ט ה נאה‪ ,‬ולא הזכיר ש ם ארון כלל‪ .,‬מובן מ פ ה ש ת מ י ד גם ל מ ל כ י ם מוציאין‬
‫ב מ ט ו ת ‪ ,‬ורק ה ה ב ד ל הוא בין מ ט ה גאה‪ ,‬לדרגש‪ ,‬ש ה י א מ ט ה ש ל עור‪ ,‬ל כ ל י ב ה ש ה י א‬
‫מ ט ה ש ל חבלים‪.‬‬
‫ומתרגתם ד ל ואילך נהגו ב כ ל י ב ה בין לעניים בין לעשירים‪. ,‬והיא־ ח ל ו ל ה מ ל מ ט ה‬
‫כ ד פ ר ש נ ו לעיל‪ ,‬וכעץ שלנו‪ ,‬כ ד פ ר ש ״ י ז״ל‪ ,‬וראיה• מ ה מ ש נ ה ש ם ש א מ ר ת‬
‫ולא ש ל נשים לעולם‪ ,‬ו פ י ר ש ץ מ ש ו ם ש ש ו פ ע ו ת זיבה‪ ,‬וכן פ י ר ש הר״ן ל פ י ה פ י ר ו ש‬
‫הראשון‪ ,‬גם מ פ י ר ו ש השני ש ל הריין ש א מ ר גנאי הוא ל נ ש י ם ‪.‬החיות‪•• ,‬־כשהאשד״מתד‪,‬‬
‫ע ו מ ד ת ב ת כ ר י כ י ה ל ב ו ש ה לפני האנשים‪ ,‬מ ש מ ע ‪ .‬מ ז ה ש ב מ ט ה היו נושאין אותן‪ ,‬ד א ם‬
‫‪1‬‬

‫איתא‬

‫הסונטרים‬

‫יית‬

‫פ י ק ז׳‬

‫עולמים‬

‫היהיאדי‬

‫־איתא״״דבארץ מוציאי[ אותן‪ ,‬א״כ? ה ר י היא מכוסה‪ .‬ובטור ם׳ שנ״ח ובמפרשיו ש ם כ ת ב ו‬
‫י וז״לליץאינהי־מכרעמיזשיש לומר י ד ב מ ט ה היו מוליכי! •אותו ל ב י ת שאן מ ק ו ם ק ר ו ב או‬
‫׳ ‪:‬׳בארון פתוח׳ וכד‪ ,‬מ ש ם •מפני שר״ג ב מ ט ה הוציאוהו יעויי״ש‪.‬‬
‫'ומהטור ם׳ ש נ ״ ה ג ׳ ׳ כ מ ש מ ע ‪ ,‬ש ה ב ל י ב ה כעין שלנו‪ ,‬ורק אצלנו נהנו ב כ ל י מ ת ש ל ברזל‬
‫ י ׳ ־ * ל מ ט ה ׳ ל כ פ ר ה ‪ ,‬כנז״ל‪ ,‬או במקום חיבוט• ה ק ב ר י ש נ ע ש ה ל כ ל א ד ם ב ח ד ל‬‫י ל ה פ ר ד ת י הקלי׳״ממנו •כידוע‪ ,‬ממ״ש ה ר ב בשעריו ובכליבות הברזל האלו‪ ,‬על ידי ד ח י ק ת‬
‫"יגוף ~יה&ידם ־׳־בהם‪,‬״ ‪ -‬אז י מועילין״לו‪ ,‬ל כ פ ר ה ‪ ,‬ו ל ה פ ר ד ת הקלי׳ ממנו‪ ,‬והרי ה ם כנירור•‪.-‬‬
‫‪•,‬׳׳־*׳ ‪• .‬‬
‫ובחיבוט‪.‬‬
‫•י‬
‫"ועוד ׳לנו ר א י ה גדולה מהתנ׳׳ך )שמואל ב׳ ג׳( בענין אבנר ש א מ ר ה פ ס ו ק ש ם ‪ ,‬כ ש א מ ר‬
‫׳ ׳ ־ ׳ ״ ח ד ל ץ א כ קרעו בגדיכם וכו׳י־זספדו לפני אבנר 'וכד ו ה מ ל ך דוד ה ו ל ך א ח ר‬
‫" ה מ ט ה )שמואל ב׳ גי־ ל*א‪ (,‬דלא הזכיר א ר ד בלל‪ ,‬ולו היו נושאים ה מ ת בארון‪ ,‬היה ל ו ­‬
‫י־ להזכירו‪ ,‬כ מ ו ׳״שהזכירו ב ה ו ל כ ת הארון ש ל האלהים‪ ,‬כמש״ה ל ה ע ל ו ת מ ש ם א ת ארון י‬
‫האלהים )שם ו׳ כ׳( ו כ מ ע ט ב כ ל התנ״ך ל א נזכר ארון ל מ ת כי א ס ליוסף ש א מ ד הפסוק •‬
‫ויישם״באדון ׳•במצרים׳ ובסוכה דכ״ה ע״א נושאי ארונו ש ל יוסף היו‪ ,‬וזולתו ל א מציגו‬
‫ש ה ש ת מ ש ו ב א ת ן ‪ ,‬א ל א בהוליבם א ת ה מ ת מ מ ק ו ם ל מ ק ו ם כדאמרן‪) ,‬ורוב כ כ ל היו‪•'•'-‬‬
‫נזהריברג׳׳כ ל ת ת ם בארון אחריי עיכול ה ב ש ר כ ד מ ו כ ח לקמן( ראשונה ביעקב• כדפרש״י‬
‫ע?׳יפ ויבואו ״ עד־ גורן ה א ט ד ‪ ,‬שהקיפו ה מ ל כ י ם א ת ארונו‪ ,‬ב כ ת ר י ם ש ל ה ם כגורן‪ ,‬ועוד‬
‫׳איתאייבמ׳ק דכ״היעיב‪ ,‬דתניא ארון העובר מ מ ק ו ם ל מ ק ו ם וכו׳‪ ,‬והתניא ארון וכו׳ כאן‬
‫׳ ב ש ל ח ־קיימת; •כאן בשאין ש ל ד ו קיימת‪ ,‬ואם ת מ צ א ל ו מ ר ש ע ל נשיאות ה מ ת בארון‬
‫י‪.‬קרי־ יניב י מטה־ר הידר לו ללומד מ ט ה ה ע ו ב ר ת וכו׳ כ כ ל הנז״ל׳ ועוד ב מ ה ת פ ר נ ס לי א ת החי‬
‫׳־במטה הנז׳׳ל‪,‬־ היתבן שיהיה ב א מ ן ? א ל א ודאי מ ט ה מ מ ש ‪ ,‬היה א ת ה מ ת ב מ ט ה ‪ ,‬מ ט ה‬
‫• מ מ ש ; ״ ו כ ן ב ב ו ל ם ‪ ,‬י ו כ ד א מ ר ן ש ב ו ה ל כ ת ה מ ת לקבורה‪ ,‬ת מ י ד ק ו ר י ן מ ט ה ‪ ,‬הואיל ונשא על‬
‫ה מ ט ה הקבורה׳•׳ אכן י בהולכתו מ מ ק ו ם למקום ש מ ש ת מ ש י ן בארון‪ ,‬קורין ליה ארון׳‬
‫דאיתא־׳במם׳״כלה ר ב ת י פ׳׳ג תאנא שמונים א ל ף בחורים קרואים אהרן יצאו א ח ר‬
‫‪ :‬״ י י מיטתו ו כ ו ׳ ) ו ב ז ה ר ע ר ם א דנהורא וכ י מ ד י ל י ה יהבו ליה‪.‬‬
‫״ ע ן ך ־ מ ש מ ע מחילוק ׳הגמרא ש א מ ר ה כאן ב ש ל ח קיימת וכו׳‪ ,‬שהיו רגילין ל ק ב ו ר ב א ר ץ‬
‫־־ יממש;‪.‬״ואחריעיכול ה ב ש ר ‪ ,‬היו מוליכין אותם ל א ר ץ ישראל‪ ,‬לזכותם ב ק ב ו ר ת ארץ‬
‫בישראל‪• ,‬שכל הקבור ב ה כאלו קבור ת ח ת המזכה‪ ,‬כידוע‪ ,‬או ל ק ו ב ר ם א צ ל מ ש פ ח ת ב י ת‬
‫אבותםליזאם^תיקשי לי־ איך היו עוברים ע ל מ ה ש א מ ר הפסוק ותבואו ו ת ט מ א ו א ת א ר צ י‬
‫ח ״ ו ^ כ נ ז ׳ ^ ד ר י א ח ר י דע״ב ע״ב ו ד ל ‪ :‬כ ת י ב ותבואו‪-‬ותטמאו א ת ארצי‪ ,‬א״ד יהודה זכאה‬
‫• ח ו ל ק י ה ‪ :‬מ א ך דזכי בחיווי־ למישרי מ ד ו ר א ב א ר ע א קדישא‪ ,‬וכוי‪ ,‬ו כ ל מאן ח כ י ל א ת ק ש ר א‬
‫בחיווי בהאי^־ארעא• קדישא‪ ,‬זכי ל א ת ק ש ר א ל ב ת ר ב א ר ע א ק ד י ש א עילאה׳ ו כ ל מ א ן ד ל‬
‫זכי׳ כחיווי ״־ומייתין ל י ה ל א ת ק ב ר א ת מ ן עליה כ ת י ב ונחלתי ש מ ת ם לתועבה‪ ,‬רוחיה נפייו‬
‫ב ר ש ו ת א נוכדאדראחרא‪ ,‬׳וגופיה א ת י ת ח ו ת ר ש ו ת א ד א ר ע א קדישא? כביכול עביר ק ו י‬
‫חוליעוחול קודש‪7‬לזכלי מאן דזכי ל מ י פ ק נ ש מ ת י ה ב א ר ע א ק ד י ש א א ת כ פ ר ו ח ו מ י ו ז ­‬
‫י ל א ת ק ש ר א הדוות ׳גדפד ד ש כ י נ ת א ד כ ת י ב ו כ פ ר א ד מ ת ו עמו‪ ,‬ולא עוד א ל א אי זבי בחיווי‬
‫זכי ל א ת מ ש כ א עליה ר ו ח א ׳קדישא תדיר‪ ,‬וכל מאן ד י ת י ב ב ר ש ו ת א א ח ר א א ת מ ש ך עליה‬
‫רוחאיי א ח ר א נוכראה‪ ,‬ת א נ א כ ד ־סליק ר ב המנונא ס ב א ל ה ת ם הוו ע מ י ה ת ר י ס ר בני‬
‫מ ת י ב ת א דיליה‪,‬״אמר לון אי אנא אזיל ל א ר ח א ד א לאו ע ל ד י ד י ק ע ב י ד נ א א ל א ל א ת ב א‬
‫פקותא׳‪:‬ילמאריה‪,‬־י־יתנינן יכל אינון ד ל א זבו להאי בחייהון אתיבון פקדונא דמאריהון‬
‫י ל א ח ר א ־׳עכ׳׳ל־? לזה יש ל ת ר ץ ב ס י ד ‪ ,‬כי אחרי עיכול ה ב ש ר ‪ ,‬איננו עוד מ ט מ א נ ח ל ת ה׳׳‬
‫״‪.‬׳כי ה ט ו מ א ה אזלא ל ה ע ם בליית הנוף* כנז׳ כזוהר ובכ״מ וכידוע‪.‬‬
‫־•‪:‬־־•־‬
‫א‬

‫ש‬

‫ואס‬

‬ש ה י א מ ת כ ת ה ב ש ר והעור‪ .‬והקבורה היתד‪ .‬כדק כ׳׳ה‪ .‬ל פ י ש ב ש מ י החניטה שורפים אותם ומי‪ .‬כ ד ב ר י‬ ‫ה א ב ר ב נ א ל ב פ ר ש ת ויחי ובו׳‪ .‬‬ ‫אתה ה ר א ת ל ד ע ת מ כ ל האמור‪ . ריבי ר׳ •בן אלעזר אומר‪ .‬ע ד ש י ש א ר ו ה ע צ מ ו ת ל ב ד ‪ .‬כי עפ״י הרוב‪ .‬ע ד ש י ת ע כ ל ה ב ש ר ‪ .‬וכן א י ת א ב מ ס ׳ ש מ ח ו ת פי״ג עיי״ש‪.‬ו א ח ר זמן כ ש נ ת ע כ ל ה ב ש ר ‪ .‬כדאי׳ ב ס ו ף ט ו ר יו״ד ומי‪ .‬בשעת מיתתי‪ .‬ואם כ­‬ ‫ל א נ ש א ר לנו שום מקום ל ל מ ו ד ה י ת ר ל כ נ י ס ת הארון• בעוד ה ב ש ר קיים‪ .‬שאין עוד ל ה ק ש ו ת ע ל יוסף איך ה ו ש ם ב א ת ן ? או גם‬ ‫ע ל יעקב אע״ה? שנשאוהו בארון‪ .‬היתד‪ .‬ל צ ו ר ך עיכול ה ב ש ר מ ה ר ‪.‬‬ ‫היונושאין אותו ע ד מ ק ו ם קבורתו‪ .‬א ל א ק ו ד ם ק ב ו ר ת ם מחגיטין אותם‬ ‫וע״י ה ח נ י ט ה ובו׳‪ .‬‬ ‫והנפיץתא ש י צ א לנו מדבריו‪ .‬‬ ‫וראיתי ב ת ו ס פ ו ת יו׳׳ט ב פ ס ח י ם פ״ד ע ל גידר ע צ מ ו ת אביו ו ד ל ‪ .‬״ ו ב ש ם ש ע ש ה לאביו ב ך עשיתי לו‪ .‬‬ ‫ועור א ם מ ת ח י ל ה היה ד ע ת ם לפנותו וכו׳ מותר‪ .‬ב א ב ל פ ר ק י׳׳ב‪ .‬ו ב ס ו ף ל ק ט עצמי‪ .‬שעכשיו אי‬ ‫הרופאים בקיאים ב ח נ י ט ה כבזמן הראשונים כידוע‪.‬קבריני‬ ‫תחלה־ בבקעה‪ .‬ושו״ר בבאה״ג ע ל ש י ע י ר ד סי׳ שם״ב מ ש ם הירושלמי‬ ‫ש א ח ר י בליית הגוף נותנים א ו ת ם בארונות‪ .‬כ ד א י ת א ב פ ר ק‬ ‫י ר ד מ מ ס כ ת ש מ ח ו ת ו ד ל .‬והוא• מ ה י ר ו ש ל מ י ובס׳ ח כ מ ת אדם• כ ל ל קנ׳׳ג‪-‬ם״ט ודל‪:‬‬ ‫מ ק ו ם שנהנו ל ק ב ו ר בגומות •עמוקות ב ל א ארון‪ .‬ויותך העור ו ה ב ש ר מ ע ט מ ע ט ‪ .‬ומכ״ש ש א י‬ ‫ל ל מ ו ד מ ה ם ל כ ל מ ת י י ש ר א ל ל ה כ נ י ס ם בארון‪ .‬‬ ‫ומנחמיץ ופוטריץ א ת הרבים‪ .‬והרד״ק כ ת ב שהוא ע ל ש ם ב ש מ י ם ששורפין ע״כ‪ .:‬ד כ ת י ב ב ד ב ר י הימים‬ ‫‪ .‬וקודם לכן‬ ‫היו נזהרים מ א ד ‪ .‬עיי״ש ב א ו ר ך דבריו‪.‬הואיל ולפי ס ב ר ת ה ר ב נ י ם הנדל‪ .‬ל א ח ר עיכול ה ב ש ר הוד‪.‬שהיו מכניםין א ת ה מ ת לתוכה‪ .‬כ ל זה‬ ‫~'‬ ‫היה אחרי החניטה‪ .‬ואפילו א ח ר י החניטה‪ .‬או לקוברו ב ק ב ר י אבותיו שרי‪ .‬ומדתגן גירד ע צ מ ו ת אביו וכוי‪ .‬ותנם בגלוסקמא ב א ר ו ן ) ה ג ה ת הגר״א• בארזים(‬ ‫ו א ל ת ל ק ו ט א ת ה ב י ד ך וכוי‪.‬‬ ‫י והוא הדין ג׳׳כ ל צ ו ר ך ה ו ל כ ה מ מ ק ו ם למקום‪ .‬עיי׳׳ש ש ת ר ץ ש א ם ל צ ו ר ך כ פ ר ה ‪.‬וכן א י ת א ב מ ו ר ירד םי׳‬ ‫שפ׳׳ג מ ש ם הירושלמי אין׳ מפנין ה מ ת ו ה ע צ מ ו ת וכר‪ .‬ורק ה ע צ מ ו ת ש ה ו ש מ ו בארונות‪ .‬אפילו ל צ ו ר ך ה ו ל כ ה מועטת‪.‬א ל א ש מ ע מינה ש ה י ה זה א ח ר‬ ‫עיכול ה ב ש ר ‪ .‬ו מ ע ש ה ש ל ר׳ אלעור ב׳־ר‬ ‫צ ד ו ק עכ״ל‪.‬‬ ‫כדאמרינן בירוש׳ או שהיו נות‪:‬ין ארון ל א ר ץ ובדם״ב ע״ב‪ :‬ענין ל ק ו ט ע צ מ ו ת וארון ה ע ו ב ר‬ ‫מ מ ק ו ם למקום‪ .‬אחרי בליית הגוף‪ .‫דמונטרים‬ ‫בית‬ ‫פ י ק ז׳‬ ‫עולמים‬ ‫דדחיאלי‬ ‫טו‬ ‫ואם ת א מ ר אין מזיזין אותו ממקומו אחרי קבורתו?־ ד ה מ איתא במש׳ ש מ ח ו ת פ״ד ה׳‬ ‫י י״ב וזיל‪ :‬מ א ח ר ש נ ס ת ם הגולל‪ .‬ולא נשארו‬ ‫כי א ם ע צ מ ו ת י ה ם וכו׳‪ .‬ונועלין א ת ה ד ל ת לפניו‪ .‬ירושלמי‪ .‬ב ק ר ק ע מ מ ש ‪ .‬‬ ‫ובפרק י״ב איתא‪ .‬ו א ה ב מעלין אותם לירושלם‪.‬ל א ה י ת ה בארון כי א ם ב מ ט ה ‪.‬אופן כ נ י ס ת ם בארון גם ב א ר ץ ישראל‪.‬ק ב ר ש א ו ל ה היתה ל ר ב ן גמליאל‬ ‫ביבנה‪ .‬ד ר י ש ה ו פ ר י ש ה שס״ג( ושו׳׳ר ׳ דכן כ ת ב בם׳ ת ו ר ת‬ ‫ה א ד ם דכ׳׳ט ע״א ו מ ה שנהגו ח כ מ י י ש ר א ל ב נ מ ר א בארונות‪ .‬ו ה ט ע ם שאו באין קרוביו‬ ‫י ל ב ק ר ו וניחה ליה כ מ ״ ש ל ק מ ן בס״ד‪.‬ואחיכ• מ ל ק ט י ם‬ ‫ה ע צ מ ו ת וקוברים אותו ב א ר ץ מותר‪ ) .‬‬ ‫]‬ ‫‪1‬‬ .‬אין מזיזין אותו ממקומו‪ .‬‬ ‫כגון׳ להעלותו ל א ר ץ י ש ר א ל ‪ .‬כי כן היה מנהגם ל ק ב ו ר בתחילה‪ .‬ולהעתיק בארונות ל ב י ת ה ק ב ר ו ת‬ ‫מפפידין אפילו א ח ר י׳׳ב חודש‪ .‬ו ב ב י ת יוסף יו״ד ס׳ ש מ ״ ט‬ ‫ה ב י א מ ש ם ה ב ל ב ו ו ד ל ‪ :‬ומקום שנהגו ל ק ב ו ר בבתים‪• .‬ולא היו מבנימין מ ת י ה ם •בארונות כ ל ל ‪ .‬‬ ‫ואפילו ב א ר ץ י ש ר א ל עצמה• היו רגילים • להוליכם מ מ ק ו ם למקום‪ .‬‬ ‫דהיינו ל צ ו ר ך הקבורה‪ .‬וכן א י ת א ב ט ו ר בסי׳ ה ד ל ב ר א ש ו נ ה‬ ‫היו קוברים ב מ ה מ ו ר ו ת וכו׳‪ .‬א מ ר ר ב י אלעור ב ר צדוק‪ .‬כ ך א?ור לי אבא‪• .‬ובאין ועומרין בשורה‪.‬ולי‬ ‫נ ר א ה ש ה ש ר י פ ה מ ו ס ב ע ל הגויות‪ .‬ו י ש כ ב אחז וכוי‪ .‬מ ל ק ט י ם‬ ‫ה ע צ מ ו ת וקוברים בארזים‪ .‬ש ה ו א הולכתו מביתו ע ד ב י ת הקברות‪ .

‬ושאיב ליה נופא יומא כ ת ר יומא‪ .‬‬ ‫אמנם לצדיקים הגדולים שאינן הוזרין לעפרן‪ .‬ולא סיימוה קמיה ד ש ל ד ו קיימת‪ .‬שיוסף הואיל ו ש מ ד ה כ ר י ת זכה להנתן בארון‪ .‬ד כ ת י ב‬ ‫וימלאו לו ארבעין יום‪ .‬ובודאי זה‬ ‫ג״כ סימן‪ .‬בעניין ה מ כ י ן והמערות לקבורה‪ .‬כי כן ימלאו ימי החנוט״!‪ .‬הוא דעבדו? ה א כ ת י ב וימת יוסף בן וכו׳ ויחנטו אותו? א ל א אורחא‬ ‫דמלכין אינון‪ .‬ש י ע ק ב ש מ ר‬ ‫ה ב ר י ת כראוי‪ .‬וגם מ א י ד א י ת א ב ב ר כ ו ת י׳יט וכי‪ .‬א״כ איך‬ ‫הושם בארון? ותירץ ב ד ף רנ״א ע״א‪ .‬וכתובות ק״ג ע״א‪ .‬לאפוקי כ״ע ש ל א ש מ ר ו ב ר י ת כראוי‬ ‫שאסור ל ה ם כניסת הארון‪ .‬במקום פטירתם‪ .‬זיככו גם א ת גופם‪ .‬‬ ‫ולצדיקים הגדולים ה מ פ ו ר ס מ י ם ל צ ו ר ך קבורתם‪ .‬וקוברים אותם ב מ ק ו מ ם עכ״ל‪ .‬וברטב״ם פ״ד מ ה ל כ ו ת א ב ל ה־ד‬ ‫וחופרין ב ע פ ר מ ע מ ת וכו׳ וקוברין אותו בו‪ .‬ואולי נעלם מ ה ר ב נ י ם ה נ ד ל ד ב י י‬ ‫הזה״ק פ׳ ויחי‪ .‬ודו״מ‬ ‫ו ת ש כ ח כדברינו בס׳׳ד‪.‬והא ל ך ם ד ר‬ ‫י היא? א מ ר‬ ‫החניטה ש כ ת ב בזה׳׳ק בפ׳ ויחי דר״ן ע״א ו ד ל ‪ :‬א״ד א ב א חניטא י ק‬ ‫ליה זיל שאיל לאםייא‪ .‬אע״ג‬ ‫ש נ ש א ר גופם קיים‪ .‬מתירוץ הש־־ס ש ם כמ״ק‪.‬או ל צ ו ר ך ה ו ל כ ה מ מ ק ו ם‬ ‫למקום‪ .‬מדלנין היינו ע־‬ ‫ארונות ל ק ר א ת מ ל כ י י ש ר א ל ובו׳‪ .‬בנין לקיימא נופייהו חנטי לון‪ .‬ש ש מ ר ו ב י י ת כראוי‪ .‬‬ ‫וכדאייתא בב״ב ד״ק‪ .‬כ מ ״ ש ה ד מ ב ״ ם פ ר ק‬ ‫דוד‬ ‫מ ה ל כ ו ת א ב ל שמיידי ב ט ו מ א ה מ ד ב ר י ה ם ‪.‬ב ת ר ד א ש ת ל י ם ד א קיימא גופא ש ל י ם‬ ‫זמנין םגיאין ע מ ל ‪ .‬‬ ‫ומעתה יתורץ ל ך מ״ש בסנהדרין דצ״ח ע״א‪ .‬ועל‬ ‫יעקב ר א ה ק ש ה ש כ ב ר ידוע מ ה ש ד ר ש ו רו״ל ע׳׳פ כחי וראשית אוני‪ .‬הרי ל ך מ כ ל ה א מ ו ר‬ ‫ש ה ק ב ו ר ה ה י ת ה ב ק ר ק ע ל צ ו ר ך עיכול ה ב ש ר ‪ .‬כ מ ו שמצינו ברכינו ה ק ד ו ש ש נ פ ט ר בציפורי וקברוהו כ ב י ת שערים עיין‬ ‫ד ש ״ י סנהדרין מ״ז ע״א‪ .‬ולפיכך הותר ל ה ם להיכנס בארון‪ .‬ש ש ם מיידי ש ע ׳ י החניטה‪ .‬העמיקו ל‬ ‫ארוני‪ .‬ת״ח כ ת י ב רצו א ת עבדיו א ת הרופאים לחנוט א ת אביו יכו׳׳ אי‬ ‫תימא בגין אורחא‪ .‬ובסנהדרין <דמ״ז( איתא נ ת ע כ ל‬ ‫ה ב ש ר היו מ ל ק ט י ם העצמות‪ .‬ו ב כ ל זאת הנזהרים היו עושים גם זה אחרי עיכול ה כ ש ר כדהוכחנו‬ ‫לעיל‪ .‬שיש ל ו מ ר מיידי ב כ ל אלו שנקברו בארונות א ח ר‬ ‫עיכול ה ב ש ר ‪ .‬שאז ה ט ו מ א ה מ ד ר ב נ ן ולכבוד ה מ ל כ י ם הותרה‪ .‬אם ל א עד אחרי עיכול ה ב ש ר ‪ .‬ושוב מוליכים אותם לארץ י ש ר א ל בארונות‪ .‬ע״י מ ט ה ‪ .‬מ ע ו ר ב‬ ‫בבםמין‪ .‬וראייה שהיו קוברים אותם ב ק ר ק ע ק ו ד ם ה ו ל כ ת ם לא״י‪ .‬ובהזקייה‬ ‫שגירד ע צ מ ו ת אביו מוכרחים אנחנו ל ו מ ר שמקודם קברו ב ק ר ק ע ע ד זמן עיכול ה ב ש ר ‪.‬כשמוליכים אותם מ ע י ר לעיר‪ .‬כי זה מ ר א ה ש ל ר ו ב צ ד ק ת ם וזכותם‪ .‬ש ב ת ק נ ׳ ׳ מ‬ ‫כ ר ב י א ח א ב ר יאשייה‪ .‬והזה״ק הרגיש בזה קושייה נ ת ל ה ש א ס נ א מ ר ה ב ש ר קיים‪ .‬א מ ר ר ב י יוסי ן׳ קיפמא‪ .‬‬ ‫דמאן ד ל א נפיק ס ב ר דאין ש ל ד ו קיימת‪ .‬ומקומו מוכן לו כ ב י ת שערים וריב״ק ג״י־‬ ‫הואיל ו נ פ ט ר ש ל א בעירו והביאוהו לקברי אבותיו‪.‬וכשמוליכין מעיר לעיר ר ו ב כ כ ל מבניסין בארון אחרי עיכול ה כ ש ר ‪.‬וראויים להיכנס באדון כנוף קיים‪.‬‬ ‫כמנהגם הראשון כ א ש ד הוכחנו לעיל‪ .‬נם הנוף ו ה ב ש ר נ ש א ר קיים‪ .‬ואח״כ ע ש ה לו הנדירה מ מ ק ו ם ש נ ק ב ר בייאשונה‪.‬אחרי ק ב ו ר ת ם ב א ר ץ זמן‬ ‫המוגבל ל כ ל המתים‪ .‫דהונטריס‬ ‫ביית‬ ‫־ י ק ז׳‬ ‫עולמיים‬ ‫היחיאלי‬ ‫אמנם לפי ה א מ ת ל א כן פי׳ הזה״ק על אופני החניטה‪ .‬היו מוליכים אותם בארונות‪ .‬בכדי ל כ פ ר העונות שנחקקים על ה ע צ מ ו ת כ י י ע ‪ .‬‬ ‫אל מקום קברי אבותיו‪ .‬וההולכה ב ע ת מ י ת ה מביתו ל ב י ת קבורתו‬ ‫היתד‪ .‬ואות מ ו פ ת חותך‪ .‬ש א מ ר אי ת י מ א בגין אורחא הוא‬ ‫י דעבדו? מ ש מ ע מזה ש ב ה ו ל כ ה מ מ ק ו ם למקום ומעיר לעיר‪ .‬כ ד מ ש מ ע נם זה מ ד ק ד ו ק לשון הזהר דלעיל‪ .‬‬ ‫ד‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫מ א‬ .‬שאין סוס מ ד י אוכל בו תבן‬ ‫ש מ ש מ ע שהיו ב ה קבורים בארוגות‪ .‬‬ ‫כנדל‪ .‬ל פ ע מ י ם‬ ‫מכניסין בארון‪ .‬עד זמן מועט קודם התחייה‪ ) .‬ב מ ש ה ר ב ו ת עילאה ע ל כ ל משחין‪ .‬בההוא מ ש ח א ט כ א אדבעין יומין‪ .‬ומיוםף ויעקב אין למדין מ ה ם לכ״ע להיכנס בארון כנוף קיים כ ל ל וכלל‪~.‬הואיל וצריך ל ה ם זמן מ ר ו ב ה‬ ‫יש צ ד מ ה להתיר‪ .‬דאין ל ך כ ל ארון וארון ש ב א ר ץ ישראל‪ .

‬על ש ם ה מ ט ה שנושאין אותו בה‪ .‬‬ ‫ונעשו הארונות ל כ ב ו ד ם מ מ ש ו נ ש ת מ ש ו ב ה ם ‪ .‬‬ ‫מ מ ש ‪ .‬ו ת ב י ר ב ט ו ר יו״ד ם׳ שמ׳׳ט‬ ‫ומשום זה קוברים אותם עמהם‪ .‬ואפילו ב א ר ץ ישראל‪ .‬ו ב ר ב הוגא עם ר ב י חגי וכו׳ כנד מ״ק שם‪.‫הקונטרים‬ ‫בית‬ ‫עולמים‬ ‫פרק ז׳‬ ‫טז‬ ‫היחיאליי‬ ‫דהואיל‬ ‫כדתניא‬ ‫יעויי״ש‪.‬וזהו‬ ‫הארון ש מ ו צ י א י ם עם ה מ ט ה ש ל מ ת ל צ ו ר ך נולל ודופק‪ .‬וכיסוי ש ע ל י ה ם מ ל מ ע ל ה וזה נ ק ר א גולל‪ .‬ועוד‬ ‫יש ל ת ר ץ שהיו רגילין ל ע ש ו ת ל מ ת הגולל והדופק מ ע ץ והיו עושים אותם כמין ארון ע ד‬ ‫הגיעם ל ב י ת ה ק ב ר ו ת ו מ פ ר ק י ם אותם ועושים משגי צ ד ד י ה מ ת ‪ .‬ו כ ל מ ק ו ם ש נ ז כ ר ארון עפ׳׳י ה ר ו ב‬ ‫ל צ ו ר ך הולכתו מ ע י ר לעיר‪ .‬בגז׳‬ ‫בזה״ק ש מ ו ת קמ״א דגופיהון ד צ ד י ק י ם ובו׳ ל א ש ל ט א בהון רוח ט ו מ א ה ‪ .‬ב כ ד י שיהיה מוכן ל ה ם ל ע ת ה ה ו ל כ ה א ח ר י ב ל י ת הנוף ועיכול ה ב ש ר ‪ .‬‬ ‫ובקרקע‬ ‫עוד י׳׳ל שמיירי על הארונות ש ל ה א נ ש י ם ה מ ו ב א י ם מ מ ק ו ם ל מ ק ו ם ע׳־י ארון‪.‬‬ ‫ב א ב ל ר ב ת י ‪ .‬גנאי נדול הוא ל מ ת שיאמרו עליו זהו ק ב ר ו ש ל פלוני ש ח ל ל ו א ת ה ש ב ת‬ ‫בשבילו‪ .‬ו ה כ ל היה מעץ‪ .‬או כ ר ב א ב ר ר ב הונא׳‬ ‫ו ר ב המנונא בניםין שנעשו ל ה ם ע ל הגשר‪ .‬כנד באדר׳׳ן פ״ד עשו‬ ‫לי ארון ואישן ב ת ו כ ו ) ה ג ה ואשכב( ש ם היה ה ד ב ר ב ה כ ר ח ש ל א ירגישו בו‬ ‫~‬ ‫ש ה ו א חי‪ .‬וכן כ ת ב הרמב׳׳ן ב ת ו ר ת ה א ד ם בענין ה ה ס פ ד ע ל מ ש נ ה‬ ‫זו ו ד ל ‪ :‬ה ל כ ת א ‪ .‬ו ל ש ר ו ת ע ל י ה ם גם א ח ר פ ט י ר ת ם ‪ .‬‬ ‫ועוד יש ל ו מ ר כתירוץ הש׳׳ס ש ם שהארון מונח ע ל ה ק ב ר ש כ ך היו רגילין להגיח ארוגות‬ ‫ע ל ה ק ב ר ב מ ק ו ם מ צ ב ה ‪ .‬בכוכין‪ .‬אחרי ה ש כ ב ת ו בקרקע‪.‬ו ה ו צ א ת ם ו ד ת ה ר ק ב מ ט ה בנדל•‬ ‫וריב״ז שהוציאוהו בארון כ ש ה ל ך א צ ל ה ק י ס ר ה צ ר על ירושלם‪ .‬‬ ‫ו מ ג מ ת ם שאין ל מ ד י ם מ ה ם לב׳׳ע ל ה י כ נ ס בארון‪ .‬ועוד אין לנו ל ה ב י א ראייה מגדולי ה מ ע ל ה ה נ ד ל שגכגסו בארון ב ע ו ד גופם‬ ‫קיים או ב ש ע ת מ י ת ת ם ‪ .‬והיו עושין ה מ צ ב ה ל מ ע ל ה כמין‬ ‫ארון ע ל גבי ה ק ב ר ‪ .‬הוב״ד תום׳ ב ר כ ו ת י״ט‪ :‬דיה מדלגין‪ .‬עשו לו ארון וכו־ ארוץ א מ ר ר ב י אבהו ב מ ו ט ל ע ל קברו‪ .‬עכ״ל וכץ מ ש מ ע מ ד ב ר י ה ר ט ב י ם‬ ‫בפ׳ ו׳ מ ה ל כ ו ת ש ב ת ש כ ת ב ו ד ל ‪ :‬ואם היה ה ק ב ר ב פ ר ט י א גדולה והארון ע ל גביו וכו׳‬ ‫עכ׳׳ל‪ .‬‬ ‫לוחות עץ וזה נקרא דופק‪ .‬ובס׳ תש״י ו ד ל ‪ :‬ברזלי הגלעדי א מ ר א מ ו ת בעירי‬ ‫‪.‬ו ב ש ב ת קנ״ב ד י ה ע ד ש י ס ת ם הגולל‪.‬וקדשו גם א ת‬ ‫גופם בחייהם ע ד שאין םט״א יכולה ל ש ל ו ט בהם‪ .‬ש נ ק ר א ק ד ו ש ע ל שמימיו ל א הכניס ידו מ ת ח ת ל ט ב ו ר ו ) ש ב ת‬ ‫קי״ח‪ :‬ובירושלמי ע״ז רפ״ג( או כריביז ש ל א הניח וכוי ש ל א ל מ ד ‪ .‬או ל צ ו ר ך מ צ ב ה ‪ .‬וזהו הארון שהיו מכיגים לו ל צ ו ר ך ה ג ד ל‬ ‫ואז ה כ ל יבוא ע ל גבון ש ק ב ו ר ת ה מ ת היתד‪ .‬בקרקע‪ .‬ובזה יתורץ ה כ ל ולא י ש א ר מ ה ל ה ק ש ו ת ע ל דבריגו בם״ד כו״ע‪.‬ב א מ ת ל א ח ד‬ ‫ב ה ל ו ם ו א מ ר א ל תעזבו אותנו כי יש לנו ה נ א ה כ ש ת ל כ ו ל ב י ת הקברות‪ .‬כ ך פירשו הגאוגים ז״ל‪ .‬ו ש מ ר ו ב ר י ת כראוי‪ .‬וכו ‪ .‬א ב ל ש א ר ה מ ת י ם היו נקברים‪ .‬הואיל וצדיקים גמורים היו‪ .‬‬ ‫ש פ י ר ש גולל ודופק היינו ה מ צ ב ה וכן כ ת ב ה ב ל ם וז״ל‪ :‬ור׳׳ת פ י ר ש ה מ צ ב ה זהו הגולל‬ ‫והאבנים ש ה י א נשענת עליהם ק מ י י ן דופק וטהורים‪ .‬ולא ח ש ש ו ונהרגו כולם‪ .‬‬ ‫כי‬ .‬דכיון ד מ ל ת א‬ ‫דפרהםייא הוא‪ .‬כ ל מ ק ו ם ש ה ו א ס מ ו ך ל ק ב ו ר ה נזכר ב ש ם‬ ‫מ ט ה ‪ .‬‬ ‫במ׳׳ש כ ס ׳ חסידים ם׳ ת ש ״ ט ו ד ל ‪ :‬ק ה ל א ח ד ר צ ו ל ל כ ת ל מ ק ו ם אחד‪ .‬ועיין ברש״י שפי׳ כן ע ל‬ ‫גולל ודופק‪ .‬ש מ ע ת ה ו צ א ת ו ב מ ט ה מוציאין‬ ‫ארונו עמו‪ .‬‬ ‫והמשנה ש א מ ר ה ) ש ב ת קנ׳׳א( מחשיכין ע ל ה ת ח ו ם ובו׳ ל ה ב י א לו ארון ותכריכין‪ .‬הרי מ ש מ ע מדבריו׳ ג׳יכ שהארון היה גיתן על גבי ה ק ב ר ב מ ק ו ם מ צ ב ה כ ד א מ ר ן‬ ‫ויש מ ק ו מ ו ת שעושים מ א כ ג י ם ויש שעושין מעץ‪ .‬ו א ם תעזבונו‬ ‫דעו בי תהרגו‪ .‬נאסרו עוד ב ה נ א ה ל א ח ר י ם ‪.‬כ ל ש ה מ ת זוכה בו אסור ב ה נ א ה וכוי‪ .‬כגון לקוברו‬ ‫בעירו עם בני מ ש פ ח ת ו או ע ם ה צ ד י ק י ם וכו׳ שאז באין קרוביו ואוהביו ל ב ק ר ו וגיחה ליה‪.‬‬ ‫וכשתדקדק ה י ט ב ת מ צ א כ מ ע ט ב ב ל הש״ם‪ .‬ומי לגו גדול‬ ‫ברכינו ה ק ד ו ש זיע״א‪ .‬הואיל ו מ ע ט י ם ה ם ש ו מ ר י ב ר י ת כראוי‪.‬יש‬ ‫לאוקומא ב מ י ש ר ו צ י ם להוליכו מ ע י ר לעיר‪ .‬וכתירוץ האחרון ש ל ר״ת בתום׳ ד׳׳ה מדלגין‪.‬ובמערות‪.

‬ולזה ת פ ס‬ ‫מ ט ה וכמ״ש דמ״ח‪ :‬א ב ל נגעו• ב מ ט ה אסורין‪ .‬א ל א א׳׳כ היה ר א ש ו ורובו קיים‪ .‬‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ף‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫המורם‬ ‫ת‬ .‬ש ה ש ״ ס מיידי ב נ ק ב ר במקומו ויוצא ב מ ט ה ‪ .‬אם מוציאין עמהם‪ .‬ואיתא‬ ‫ב א ב ל ר ב ת י פי״ב‪ .‬וכולה ח ד מ י ל ת א היא‬ ‫עכ״ל‪ :‬ועיין ב ט ו ר ם׳ שמ׳׳ט בדין זה ש א מ ר על הארון או ע ל ה מ ט ה ‪ .‬ובמס׳ ש מ ח ו ת מיידי כ נ ק ב ר ש ל א במקומו‬ ‫ושהונח בארון ל צ ו ר ך הולכתו ולזה הזכיר ארון‪ .‬ובמס׳ ש מ ח ו ת •מוסיף שאפילו המגיעים ונוגעים לארון ש ה ו א ה נ ס ר כ נ ד ל‬ ‫נ׳׳כ נקברים עמו•‬ ‫ועוד נוכל ל ב א ר כדמעיקרא‪ .‬והביאו‬ ‫בטור ס׳ שנ״ג‪ .‬‬ ‫ד ש ם איתא בן ש ל ש שנים יוצא ב מ ט ה ‪ .‬א ב ל ה ה ו צ א ה א ך ורק ב מ ט ה כנדל‪.‬ומבקשי! ל נ ש מ ת ן ט ו ב ה ומטיבין‬ ‫ל ה ם באותו ענין‪ .‬ושם בפ׳ י״א• ו ד ל ‪ :‬אין מוציאין שני מ ת י ם ב מ ט ה אחת‪.‬אין מוציאין א ת ה מ ת ב מ ט ה ‪ .‬ת ד ג מ א עילה ב מ ט ה הנקברת־ עמו‪.‬ל צ ו ר ך נולל ודופק‪ .‬ו מ ע ש ה ב א י ש א ח ד ב א ו ש א ש נ פ ל ה ב י ת ע ל בניו ועל בתו‬ ‫ובאו ושאלו א ת ר׳ יהודה‪ .‬תינוק כן ש ל ו ש י ם יום מוציאין אותו בחיק‪ .‬והזכיר נ׳׳כ כליבה׳ וכוי‪ .‬וכו׳ היה בן ש ל ש י ם גמורות‪ .‬ויישם בארון ושוו! יתיה בנלוסקמא‪.‬‬ ‫הרי זכינו להכין כי פי׳ מ ל ת ארון מ ו ר ה ג׳׳כ על ח ת י כ ת נסר ר ח כ ׳ ואין פירושה ר ק‬ ‫על ארון כמין ארונות שלנו ש ה ם כ ק ו פ ס ה ותיבה ע ם כיסוי‪ .‬ובש״ס‬ ‫ב ר כ ו ת י״ז א ת שלפני ה מ ט ה וכו׳‪ .‬א ם ע ד ש ל א הגיע‬ ‫לארון וכו׳ ומשהגיע לארון אינו מ צ י ל וכו׳ ו ב מ ס כ ת סנהדרין א־תא משהגיע ל מ ט ה ‪.‬מוציאין לו ארון ל ב י ת ה ק ב ר ו ת ופירוש הדברים‪ .‬ממה ש ל א ח ל ק ר״י ב ה ל כ ה ג׳‪.‬יוצא בגלוסקמא ה נ י ט ל ת באנפיים‬ ‫)גלוםקמא פי׳ ארון‪ .‬‬ ‫אלא א״כ כ ב ו ד ם וקילוםם שוה‪ .‬ו מ ט ה ‪ .‬ופירוש נסר רחב‪ .‬ו ב ט ו ר ם׳ ש נ י ט ושם״ג‪ .‬אין זה פ ו ת ר ל ה ך‬ ‫דהבא‪ .‬‬ ‫אמנם ב ה ו צ א ת ה מ ת היו כ ל ם מוציאין ב מ ט ו ת כנזיל׳ ואפילו ב ח ו צ ה לארץ‪ .‬ועוד הואיל ונוכל ל ו מ ר גיכ• ש ב ל א ו הכי מוצלאין עמו ארון ל צ ו ר ך ה נ ד ל‬ ‫אע״פ שהוצאתו ב מ ט ה ‪ .‬ר ב י יהודה אומר‪.‫הקונטרים‬ ‫יי‬ ‫ת‬ ‫״יל‪ .‬ו א ת ' ה כ ל ה ב ר א ש אהד‪ .‬א ם‬ ‫גגעו ב מ ט ה א ס ו ר י ם ותניא כ א ב ל ר ב ת י כ ל ש ה מ ת זוכה בו אסור ב ה נ א ה וכוי‪ .‬‬ ‫ובזה יתיישב לנו מ א י דאיתא במס׳ ש מ ח ו ת ס ו ף פ ר ק תשיעי ודל‪ .‬שלעולם הוצאתו ב מ ט ה ‪ .‬ל ב י ת הקברות‪ .‬הוי ח ת נ י ם ! הוי כ ל ה ! עב׳׳ל‪.‬או ל מ צ ב ה ‪ .‬א ל א‬ ‫הארונות‪ .‬יעויי׳׳ש‪ .‬רפי ש ה י ה הארון מונח ע ל ה מ ט ה ‪ .‬‬ ‫וכן איתא בש״ע יו״ד ם׳ שנ״ג סעיף ד ‪ .‬ונם כ ש מ ב ק ש י ם עליהם‪ .‬‬ ‫אכן לפי הנדל יבא בטוב‪ .‬‬ ‫עכ׳׳ל ולזה הבגדים הנוגעים כ מ ט ת ו נקברים עמו‪ .‬דאע״פ ש ה ו א ‪-‬יותר גדול ו מ כ ו ב ד מבן• י׳׳ב ח ד ש ‪.‬ולא בארון‪ .‬ודלוסקמא‪ .‬וכן בם׳ שמ״ט‪ .‬ד א ם להכניסו בו היה לו ל ו מ ר ומוציאו בא־־ון‪ .‬וה׳׳ה בגדולים ש כ ו ל ם ה ו צ א ת ם במטות‪ .‬ו א מ ר ל ה ם הביאו ש ל ש ת ן כ א ח ת ‪ .‬ובן‬ ‫הובא כפ׳ יו״ד מ מ ס ׳ שמחות‪ .‬ו ר א י י ה מ מ א י‬ ‫דאיתא במם׳ ש מ ח ו ת פ׳׳נ ה׳ ב׳ וז״ל‪ :‬בן י״ב ח״ו יוצא ב מ ט ה ‪ .‬וכו׳‪ .‬הוא בודאי ל צ ו ר ך הנדל‪.‬ופי׳ אגפיים זרועות(‪.‬ז׳‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫כי הנאה' יש ל מ ת י ם שאוהביהם הולכים על הבריהם‪ .‬ואת ש ל א ח ר י ה מ ט ה וכו׳‪ .‬א ל א ודאי כדאמרן ו מ ל ת לו פירושה בעבורו‪ .‬ה ם מתפללי! על החיים‪ .‬כמ״ש הפרישה‪ .‬ולא ב ת ו ך ארון‪ .‬ואז ג׳׳כ הבגדים הנוגעים בארון‬ ‫נקברים עמו•‬ ‫והרי נ ח ל ת יעקב פ י ר ש ו ד ל ‪ :‬אע״גדבמם׳ סנהדרין קתני משהגיע ל מ ט ה ‪ .‬ו כ ל ב בן יפונה‬ ‫נ ש ת ט ח על ק ב ר ה א ב ו ת עכ׳׳ל‪.‬א ך ל א "להכניסו‬ ‫בו‪ .‬ו ה כ ר ח לפירושגו זה‪• .‬ובו׳‪ .‬ל ע ג מ ת נ פ ש‬ ‫מוציאץ ארון בעבורו‪ .‬והיו מקלםין ואומרים‪ .‬ולא צ ר י ך ל ו מ ר ‪ -‬ל ד « ך‪1‬ף ל ף ‪1‬‬ ‫לביז־דק‪ .‬‬ ‫א ם ר צ ה אביו לכבדו‪ .‬והבגדים שגוגעים ב ה ם צ ר י כ י ם‬ ‫ל ה ק ב ר עמו‪ .‬ונתנו א ת החתנים ב ר א ש‬ ‫אחד‪ .‬ובזה יכולין להבין ה י ט ב‬ ‫ש ל א היה ארון להוצאתו בו א ל א נסרים ר ח ב י ם ש ה ם ל צ ו ר ך גולל ודופק ו מ צ ב ה וכיוצא‬ ‫ולהם קורים נ״כ ארונות‪ .‬ל ב י ת‬ ‫הקברות‪ .‬‬ ‫ל א ח ל ק ד״י‪ .‬וכן ה מ ש מ ע ו ת ה ד ב ר י ם מוציאין‬ ‫בעבורו ארון ל צ ו ר ך ב י ת הקברות‪ .

‫הקונטרים‬

‫בית‬

‫* י ק ז׳‪-‬ח׳‬

‫עולמים‬

‫היחיאלי‬

‫יז‬

‫המורם מ כ ל ה א מ ו ר שהיו מוציאים א ת מ ת י ה ם ב מ ט ו ת ו ל א בארונות‪ ,‬ואפילו כ ח ו צ ה‬
‫לארץ‪ ,‬ו ב מ ש ך הזמן‪ ,‬מ ר ו ב הגלויות ורוב גורות ה ש מ ד ‪ ,‬שאז ת ב י יהדותם היו מקיימים‬
‫ועושים ב ה ח ב א ׳ הורגלו כ י ת ר ה ע מ י ם ל ה י כ נ ס בארוגות‪ ,‬ב ח ו צ ה ל א ‪ , p‬ל א י יודעם ו ש ו כ ח ם‬
‫גודל הפגם‪ ,‬ועוד ש ם ב ח ו צ ה ל א ר ץ אין פגם כ ל כ ך כ מ ו ש נ ב א ר ב ס ״ ד לקמן)בשיק י״א(•• ו ב א ר ץ‬
‫י ש ר א ל ל א היו מ ש ת מ ש י ם בארונות כ ל ל ‪ ,‬א ם ל א ל ע ת ה צ ו ר ך כגדל‪ ,‬ש ה ו א ל ה ו ל כ ה מ ע י ר‬
‫לעיר‪,‬ועפ״י ה ר ו ב גם א ח ר עיכול ה ב ש ר ‪ ,‬וקוברים ב א ר ץ מ מ ש ‪ ,‬ב כ ד י ש י ת ע כ ל ה ב ש ר מ ה ר ‪,‬‬
‫ו י ת ב ט ל ו ה צ ע ר והדיגין מעליו‪ ,‬כג״ז בזו־ן׳ק )משסטים( ש כ ל זמן ש ה ב ש ר קיים‪ ,‬מ ד ת הדין‬
‫נ פ ר ע ת ממגו וכו ‪ ,‬ואולי ב א ר ץ ישראל‪ ,‬כ ש ח ז ר ב ה הישוב הישראלי‪ ,‬מזמן הרמב״ץ זיע״א‪,‬‬
‫ש ה ו א ד ל היה מ ע ש ר ה הראשונים‪ ,‬ש ב א ו ל ה ת י ש ב ב א ח ר ו נ ה בירושת׳יו ה ח ד ר ה ד ב ר‬
‫ליושנו‪ ,‬ותקן ל ש א ת ה מ ת ב מ ו ט ו ת ש ל עץ‪ ,‬וכליבות ש ל ב ר ז ל ל כ פ ר ה כ מ נ ו ע הקדום‪,‬‬
‫הואיל והוא היה יודע בסודות התורה‪ ,‬מ פ י אליהו ד ל כ ע ד ו ת ה א ר י ד ל ‪ ,‬וכמו שתקן ה א ר י ד ל‬
‫ג״כ אחריו ב ע י ה ׳ ק צפת׳יו כ נ ד ל ב ת ח י ל ת פ ר ק זה‪ ,‬ו כ ל זה ליודעם א ת ס י ב ת צ ו ר ך מניעת‬
‫כ נ י ס ת ה מ ת בארון‪ ,‬ופגמיה ל ע י ל א ו ל ת ת א ‪ ,‬ו ל ה א ד ם הגכגס בו‪ ,‬בגז׳ ל ק מ ן ב ס י ד מ ש ם הזה״ק‬
‫ולכן ריחקו א ו ת ה מ ע ל עמו ישראל‪ ,‬כ מ ד ו ת הראשונים ו כ ת ק נ ת ם דל‪.‬״(‬
‫‪,‬‬

‫—‬

‫— ‪.‬‬

‫פרס ת‪.‬‬
‫]התוכן‪ :‬טעם להאיסור והמניעה מלהיכנס בארון[‬

‫י ה ה ט ו ב ו מ א י י ה ש כ ל ‪ ,‬יזכנו להבין ט ע ם גבון‪ ,‬ל ס י ב ת מגיעתם מ ל ה י כ נ ס בארון‪ ,‬ב א ר צ ו ת‬
‫הקודש‪ ,‬והוא כידוע ל ב ל איש הישראלי‪ ,‬ש ק ד ו ש י ם היו ב ק ר ב ה ‪ ,‬ו כ ל מאויים היה‬
‫א ך ורק ל ש מ ו ר ת ו ר ת ה׳ ולגרום יחוד ב מ ד ו ת העליונות‪ ,‬ו כ ל ד ב ר ש ה י ה בו צ ד פגם‪ ,‬או‬
‫שגורם פגם ל מ א ו ר ו ת העליוגים‪ ,‬ריחקום ר ד ל ממגו מ א ד מ א ד ו כ ד א י ת א )כזה׳יק ח׳׳ב דע״ב‬
‫ע׳ב ״״ל(‪ :‬א מ ר ר ב י י צ ח ק בגיני כ ך כ ל מאן ד א ע ב ר מאיגון זיגיץ בישין )או ר ש ו ת א אחרא(‬
‫ב א ר ע א א ר ע א א ם ת א ב ת ‪ ,‬ווי ליה ל ה ה ו א גבר! ווי לגפשיה ! וכוי כדין ב ר כ י גפשי א ת ה׳‬
‫הללויה‪ ,‬עכ״ל‪ .‬ויעץ שהארון רומז לארון ד ל ע י ל א הקדוש‪ ,‬ויש בו רזץ עילאץ‪ ,‬וסודות‬
‫גשגבים‪ ,‬ע ד ש צ י ו ה ה׳ לעשותו‪ ,‬ב א ו ת ה מדד‪ ,‬ש ל אורך ו ת ח ב הגז׳ בפסוק‪ ,‬ב כ ד י ל ת ת בו‬
‫לוחות ה ע ד ו ת הנהנים ל מ ש ה ב כ ת ב ה׳ ו א ש ר למיעוט שכליגו ה ק צ ר ‪ ,‬ל א גוכל ל ד ע ת‬
‫סודו ע ל אמתותו‪ ,‬כ ד א י ת א ל ה ר ב ת ו צ א ו ת חיים בפי ת ר ו מ ה ו ד ל ‪ :‬בעגיני ה מ ש כ ן וכליו‬
‫מ ש כ ת י א ת ידי ל ד ב ר בם‪ ,‬מפגי ש ה ם סודות גסתרים ועמוקים‪ ,‬עמוק עמוק מ י ימצאגו‪,‬‬
‫מ י י מ צ א כונת השי״ת ? ב ר ו ך הוא‪ ,‬א ש ר צוונו ע ל עשייתם וכו׳ עכ״ל‪ .‬ו כ ב ע ל ה ט ו ר י ם‬
‫כ פ ר ש ת ויקהל א י ת א ו ד ל ‪ :‬ויעש ב צ ל א ל א ת הארון‪ ,‬ב כ ו ל ם ל א הזכיר ב צ ל א ל ‪ ,‬א ל א ע ל‬
‫הארון‪ ,‬ל ו מ ר ש ה י ה ב צ ל א ל ‪ ,‬יודע סוד הארון ו ה מ ר כ ב ה ‪ ,‬שהארון הוא בנגד כ ס א הכבוד‪.‬‬
‫אמנם הראשונים כ מ ל א כ י ם ‪ ,‬ו ב פ ר ט מ י מ ו ת התגאים‪ ,‬והקודמים ל ה ם ואפילו בזמן ה מ ל כ י ם‬
‫והנביאים ש ה ל יודעים ל ד ר ו ש כ מ ה פגים לתורה‪ ,‬ותלי ת ל י ם ש ל ה ל כ ו ת ע ל כ ל‬
‫א י יאות )עירוכין שרק עועים פסים קווצותיו תלתלים‪ .‬יעו״ש( ו א ש ר כ ל רז ל א אנים ל ו ד כידוע‪.‬‬
‫ת‬

‫־־־־־—‬

‫הם‬

‫״( הודפסו למזכרת נצה‪ ,‬ולשם טוב‪ ,‬ושם עולם‪ ,‬נתן לו ליהיר חברתינו זה כעשר שנים‪,‬‬
‫י ש יירא אלהים יהודה' עטייה בן לונה תנצב״ה הנלביע ייז ט ב ת התרפ״ז ליצירה על‬
‫"'‬
‫וכי חסדיו וטובותיו את חברתינו‪ ,‬יהיר שה׳ יתן לו שכרו במושלם ונרנח׳׳י שלו תתעדן בגנזי מרומים עם‬
‫ל ו י ז הצדיקים והחסידים ליהנות מזיו השכינה אספקלריא המאירה‪ ,‬בזכות התורה כיר׳׳א‪.‬‬
‫ה י ש‬

‫ה‬

‫י‬

‫כל‬

‫הכ!ונטרים‬

‫פיק‪.‬ח׳‬

‫עולמנם‬

‫היד‪/‬ואלו ~‪.‬‬

‫ברוח קודשם ! ב ב י נ ת ש כ ל ם ‪ , ,‬מ כ ר ם ת הארק׳‪ .‬צ ר י כ ה ״קדושה ר ב ה ומעולה‬
‫הם לבדם‬
‫וזהירות דומוירה^מטומאת־ קרי היוצאתרמנוף האדם‪',‬שאפילו'*אם היה לאונסו י נקרא פגום‬
‫ובהיכנסו'לארון'׳במותו; פוג^;בארו( ךלעילא^י‪1‬מ<תת;העליוגים כ מ ״ ש לעיל ד א ת ע ר ו ת א‬
‫ד ל ת ת א ‪ ,‬עביד א ^ ר ו ת א ' ל ^ ל ל א ר איטב;יטב;; א! ‪.‬ביש׳ ב י ש ^ ) ^ צ ‪ :‬י יל״א( ולא* ר ק ־פוגם‬
‫ביאירות העליונים‪ ,‬א ל א גורם רעה־ לעצמו;בר;מנן‪ ,‬ומעורר \עליו־ המקטרגים והמשטינים‬
‫^ נ ך ם ^ פ נ ם ^ ב ת כ ל י י המלך מ ל כ ו ' ש ל‬
‫ומדת‬
‫מהי־»יחי דינ״אזזיל•(‪ .‬ויישם ל א ר ק יוכו׳ יוסף נ ט ר‬
‫עולם; ו נ ת ר ה ר מ כ ל ח מ ל ד ד ה ת נ י נ ה י‬
‫א פ ת ל ק ^ מ ע ל מ א י א ת ש מ ב ת ר י אדונא י בארו^דלתתא ובארון ךלעילא‪ ,‬ובו׳‪,‬‬
‫ברית לתתא‬
‫עכ׳יל‪',‬הרי מ ש מ ל ט ז ד } כ י תכדמ׳־בכניסתי בארון;ךלתתא;' לעומתו י היתד‪ -‬כניסת״ נשמתו‬
‫ודיוקנו הרודני ‪ j n i q‬ד ל ע י ל א ׳ מ נ ש א ח ך חיו איננו‪:‬ראוי‪..‬לכך‪'" ,‬מביא ״עלןו ׳עונשין נ ת ל י ם ‪,‬‬
‫)כדאיתא״יבזהד ץיקהל'דדי״־ל־‪-‬ע״כ יזיל־•( ביוסף‪ '.‬מה‪.‬כתיב;ויישם‪ ,‬כאדון‪.‬וכו;;‪.‬ימאי ט ע מ א וכוי‪ ,‬בנין‬
‫ת ט ר ־ י ב ר י ת קדישא‪ ".‬ואתקיים ביה‪ ,‬להכי_ אתחזל‪.‬לאעלא בארון‪ ,‬וכלא כ ד ק א יאות‬
‫וכלאי•־ ב ד ק א ‪ -‬ח ד ך ב כ ה ר ב י א ב א ו א מ ר ־ ו ד ל ב נ י ע ל מ א ן ך ל א ידעי ל ה ה ו א כםופא‪,‬ווי לההוא‬
‫עונשא! ר כ ל מ א ן ד ב ע י ע א ל בארונא‪ ,‬בנין‪.‬דלא א י צ ט ר י ך ל מ י ע א ל ב א מ נ א ב ר צ ד י ק ד י ד ע‬
‫בנפשיה‪ ,‬ואשתמודע• בגרמיה ד ל א חטא‪ ,‬בההוא׳ ב ר י ת קדישא מעולימוי‪ ,‬וקא נטיר ליה‬
‫כ ד ק א יאות‪ ,‬ואי לאו‪ ,‬ל א א צ ט ר י ך ליה למיעאל כארונא‪ ,‬ולמיפגם ארונא וכו׳ ומאן דפנים‬
‫ב ר י ת ועאל בארונא‪ ,‬ווי ליה דפגים ליה בחיווי! ווי ליה דפנים ליה במיתתיהי• ווי ליה מ ה ה ו א‬
‫עונשא! ווי ליה דפגים א ת ! וארון קיימא•‪,‬קדישא!‪ -‬ווי ליה לההוא כסופא י דגקמין מניה‬
‫נוקמת עלמין‪ ,‬נוקמא ד ע ל מ א דא‪ ,‬ונוקמא דההוא פגיטו‪ ,‬ורזא ד א כי ל א ינוח ש ב ט ה ר ש ע‬
‫על גורל הצדיקים‪ ,‬ב ש ע ת א דדיינין‪.‬ליה בההוא עלמא‪ ,‬מ ס ת כ ל ן בעוכדוי‪ ,‬אי הוד‪ ,‬פנים‬
‫ברזא ד ב ר י ת קדישא‪ ,‬ד ח ת י ם בבשריה‪ ,‬ו ה ש ת א פגים ארונא ת ל י ה בהא״‪ ,‬האי ל י ת ליה‬
‫חולקא׳‪-‬בצתקלא‪• ,‬מסתכלן מ ח ‪ -‬ו ד י י נ י ן ל י ה ‪ ,‬ומפקי‪-‬ליה•לבר מ כ ל ל א ד א ד ם ‪ ,‬כיון דאפיקי‬
‫ל י ה מ כ ל ל א דאדם‪ ,‬אפיקי ליה• מכללא• ד כ ל ה ו אחרנין ד א ת ע ח ד ו לחיי־עלמא‪ ,‬ויהבי ליה‬
‫לארון‪,‬־ ס ט ד א ד ל א א ת כ ל ל בגופא ד א ד ם ‪ ,‬מ ו ן ‪ -‬ד א ת מ ס ר • לההוא ס ט ר א ‪ ,‬ווי דאעלין ל י ה‬
‫בגיהנםי ולא אפיק מניה לעלמין‪ ,‬ועל ד א ‪ ,‬כ ת י ב ויצאג וראו‪.,‬בפגרי דאנשים הפושעים בי‬
‫•וכו׳ ועם כ ל ד א ט ב ל י ה ד ל א ע א ל בארונא‪ ,‬ע מ ל ‪. .‬‬
‫ *‬‫ולכז הראשונים •שידעו רזין‪-‬עילאין‪.‬על בורים‪ ,‬וידעו גודל דפנם‪ ,‬שפוגם בהיכנסו בארון‪,‬‬
‫•‪ -‬כי כ ך ' ת ר ג ם אונקלום להיכנס• למיעאל‪ ,‬ואפילו‪-‬לא נקבר בי; ואפילו זמן מועט מ א ד ‪,‬‬
‫ת מ ״ מ פ ו נ ם בארון העליון‪-,‬אם• כ ב ר פגם בריתו‪ ,‬ו מ מ ש ‪ .‬אם ש ה ה בו איזה זמן‪ ,‬וק״ו א ם‬
‫נקבר בויגיכ‪ ,‬שאז מ ת ע כ ב ה ב ש ר זמן• ר ב בקיומו‪ ,‬ומדת‪ :‬הדין ת ה י ה פתוחה• ו מ ת ו ח ה‬
‫כנגדו כנז״ל‪ ,‬א ש ר לא‪-‬כן א ס דבק• גופו בעפר‪ ,‬אז כ ל ה כ ש ר ו יותר מהר‪ ,‬וניצול מ מ ד ת‬
‫הדין ו מ כ ל הפורעניות כנז׳ מ ה ר הנדל‪ ,-‬ולזה ציוה רבינו הקדוש שיטלו• ד ף • התחתון‬
‫מארונו‪-,‬כדי•שיהיה•גופו• ד ב ק ב ע פ ר מ מ ש ‪ .‬והואיל‪-‬ורוב• ככל‪ -‬העולם‪ ,‬ל א פ ל ט י מ ה א י‬
‫פגם הברית‪ ,‬כי• אם׳ ה ש ר י ד י ם וחסידי עליון‪ ,‬ולזולתם לא‪ .‬י ב צ ר לו ל כ ל א ח ד מ מ ק ר י ל א‬
‫טהור‪ ,‬לזה בחרו ל ה ו צ א ת מ ת י ה ם ב מ ט ו ת ‪ ,‬אם• דרגש‪ ,‬שהוא מ ט ה של־ עור‪ ,‬א ם כ ל י ב ה‬
‫וכוי‪' ,‬אם• מטה• נאה וכוי‪ ,‬וכל זה קודם התקנה‪ ,‬א ך ל א ח ר י התקנה‪ ,‬נהנו־‪:‬כולם ב כ ל י ב ה‬
‫וכד כנז״ל‪ .‬ושרר ל ה ר ב ש מ ח ה ל א י ש ' ש א ל ה א׳ מיו״ד‪-,‬ששבת מנהג ירושת״ו אחרי ש ה ב י א‬
‫לשון הזהר • ש ל ויקהל הנדל‪-‬ובסוף ה ש א ל ה כ ת ב וז״ל‪ :‬אםיפא ד מ ל ת א אמינא לענ׳׳ד‪,‬‬
‫ד ל א נכון• ל ק מ ר א ת ה מ ת עם הארון‪ ,‬אפילו בארץ ישראל‪ ,‬ו מ ש ב ח ו צ ה לארץ‪ ,‬דמגיע‬
‫מזה‪.‬נזק וצער ל ה ט ת יותר מדאי‪ ,‬ו כ ב ר כ ת ב ת י דמה‪ .‬יפה א ף נעים‪ ,‬מנהג עיה׳׳ק ירושת״ו‬
‫דאפילו ל ת ל י ם ‪ .‬ל ק ב ר ‪ ,‬אינם נותנים אותו בארון‪ ,‬כ מ נ ה ג ח ו צ ה לארץ״ ולא לחנם תיקבע‬
‫מנהג‪.‬זה מזמן‪ .‬הקדמונים‪ ,‬מ א ח ר שרבינו ה ק ד ו ש ש ה י ה נשיא׳ ועכ״ז ציוה שיטלו ד ף‬
‫נ‬

‫‪:‬‬

‫התחתון‬

‫המונטרים־״‬

‫‪:‬‬

‫־־ בית‬

‫פיקח׳‬

‫ייהיחיאלי‬

‫עיליים‬

‫ידו‬

‫התחתון של‪.‬הארון‪ :,‬נעיין י פ ה ״ מ ר א ה על‪-‬הירושלמט‪:1‬כלאים‪..‬תנז׳‪..‬מה‪..‬שפלהעג‪,‬בצוואת‬
‫^ש‪..‬צו\^^‪:‬בעו‬
‫ר ב ע ו הקדוש‪ ,‬ו ל א ז כ ר ש ר למ־‪:‬ש‬
‫‪ .‬ה ק ד ו ש הלוג‪.‬ובאמור ל ע י ל ‪ :‬ע כ ״ ל ‪ . :‬ו ק כ ל בו ־ כ ת ב ״ ב ה ל כ ו ת ' ‪ . .‬א כ ל ו ה ״ ח < ^ י ר ו ש ל מ ‪ :‬נ ב ‪ £‬ס ׳‬
‫שבועות‪ ,‬ר ב י ‪ .‬ה י ה מצוד‪ ,‬לתלמידיו‪ .,‬ותהא‪.‬אר‪.‬וני^|קוברע‪,‬לאר^‪/‬שיעשה נקכ״בארון‪ .‬מ ל מ ט ה‬
‫ושוב אינו יצריך ל ה ס י ר הקרש‪ ,‬ושמערזיי‪.‬טעם ה ד ב ו ^ מ עפר‪ .‬א ת ה ו א ל י ע פ ר ׳תש־ב; עכ־־ל‪.‬‬
‫ועוד ראיתי ל ה ר ב ש ד י ח מ ד ש כ ת ב ״ ב כ ל ל צבאותיו‪ ,‬בהיותו ב ח ו צ ה ל א ר ץ ב ע י ר קראסייבזאר‪,‬‬
‫שיעשו לו מוטות ש ל עץ‪ ,‬דוגמת א ר ץ י ש ר א ל להוליכו ב ה ם לקבורה‪ ,‬ו ש ל א להכניסו‬
‫בארון כ ל ל ‪ ,‬ולא ר צ ה לקיים ב ע צ מ ו מנהג אותה העיר‪ ,‬לגודל וחומר איסור הכניסה‬
‫בארון כגדל‪ ,‬וזהו לגודל חסידותו וקדושתו‪" ,‬כנודע ומפורסם ל כ ל ישראל‪ ,‬ו ב ט ח כי לו‬
‫נ פ ט ר שם‪ ,‬וראו אנשי העיר ס ד ר הוצאתו‪ ,‬כי אז היו מ ב ל י ספק‪ ,‬נגררים אחריו מק״ו‪ ,‬אכן‬
‫ה י ת ה ב ס ו ף מנוחתו כ ב ו ד ב ע י ר ' ה א ב ו ת עיה״ק חברון ת׳׳ו‪' ,‬שגם ש ם רגילין כירושלים‪,‬‬
‫וככל‪.‬ארץ‪ . .‬י ש ל א ל ‪ ,‬לעכ!ו‪.,.‬אעתיק‪ .‬לשונו‪ ,.‬מ ^ ש ‪ . .‬ל ‪ 0‬י ג ת ‪ .‬ש פ ת ו מ י ע ת ה כ ו ס ‪ , .‬בקבר‪ .:,‬ו ד ל‬
‫•בצוואותיו‪.‬פרק ה ו צ א ו ת ״ ה מ ת סעיףא׳‪.:‬בהוצאות!‪,‬מת‪.‬יש‪.:‬מנהגים"לשונים‪;;,‬יש שמוצ‪:‬אין‬
‫אותו ב ת ו ך ארון‪,‬שעושים״לו‪,‬־‪:‬ובאותו‪,.‬אמן ק ו ב ר י ס ‪ ,‬א ו ח ו ^ ד ש ^ ש א ף ‪ ' .‬ש מ נ ל י כ י ן אותגכאךוץ‬
‫שלו‪ .,‬על‪ .‬ב ל פנים‪ .‬ב ש ע ת ‪ :‬ת ק ב ו ר ה ^ ל ג ק ח י ן ‪ :‬ה ד ף ‪ .‬ש ה י א ״ ת ח ת י ת ס^רון^ כרי שיהיה י גופו‬
‫ד ב ו ק בארץ‪ ,‬ויש שאין לזקחלן‪ .‬א ת ה ד ף ‪ . .‬ל ג מ ר י ‪ . 0 . ,‬ק ‪ .‬ע ו ש י ם ‪ ^ .‬נ ל ך ב ״ ג כ ^ [ ־ ! י ש י ' ע ו ^ כ מ ה‬
‫‪ .‬שנויים‪. ,‬והנכון בעיני ד;א מנהג‪.‬עיר ק ו ך ‪ .‬ש י נ ו \ ת ש ל ם ת נ ב ע א ^ ש ‪ » ,‬ל ן נ ו ^ י ס ^ ה ס מ מ בארון‬
‫‪,‬כלל‪. ,‬אף כשמוליכין‪ .‬אותו‪ .‬לבלת‪ .‬ה ק ב ר ו ת א ל א נושאין‪.‬איתו ב ץ ״ ש ה ^ מ ו ט ו ת ׳ ומסורגים‬
‫‪ .‬ב ה ס ח ב ל י ם ל ש י ם א ת ה מ ת ‪ ,‬ואגן‪,.‬נותנים אותו בארון כ ל ל ״ ד א ף שמנהג‪.‬עיר הזאת ב י נ י כ ן‬
‫אני‪.‬מגלה דעתי'ורצוני‪ ,‬ו א ב ט ח ב א נ ש י קוכשייצ׳ד‪ ,‬ש ל א י ע ש ! ך ב ר ש ל א ־כרצוני־ כי יש‬
‫ק פ י ד א י ב ד ב ר עכ״ל‪.....‬‬
‫‪. . . .‬‬
‫ובספר ה כ מ ת א ד ם ב ל ל קנ״ג' ם‪:‬א ודל‪ :.‬ויש מ ק ו מ ו ת ש מ נ ‪ :‬ח י מ ' ‪ .‬כ ה נ י ם ‪ :‬ו ב כ ו ר י ם ביתרון‬
‫לחשיבות‪ ,‬והוא‪.‬מנהג רע‪ ,‬דאע״^בהאחרונים ל מ ד ע כ ו ת ‪ . .‬ע ל ז‪.‬ה‪ ,,‬כיו‪.4‬דאי‪.‬אפשר‬
‫ש ל א יהיה בארון נקבים מן ח צ ה ובנקב‪ .‬פגי‪ ,‬מ כ ל מקים עדיין‪,‬לא‪..‬פלטו מ מ ה ‪ ,‬ש ה ח מ י ר‬
‫בזהר מ א ד ‪ ,‬ש ל א להניח‪..‬שום אךם ב א ת ן ‪ ,‬אלא‪ .‬שיודע ש ש מ ר ב ר י ת ‪ .‬ה ק ו ד ש כיוםף‪ .‬ה צ ד י ק‬
‫ש נ א מ ר ויישם ב א ת ן ‪ .‬אלא‪ .‬יותר ט ו ב לקיבכו ב ק ה ק ? ‪.‬עכ‪:‬ד• ^ ש ר ^ ל ה ר מ ב ץ ) ^ ; תורת‬
‫האדם דך‪ .‬כ״ט שכתב וז״ל‪ 0‬ושאלו‪.‬ראשונים‪ .‬לרב‪.‬נטורנאי גאון‪.‬ךיל״אתוהלא 'דרך‪ .‬י ש ר ה ב ק ב ו ר ה‬
‫‪.‬ובו׳‪ .‬ולא כ ל ה א ר צ ו ת שוות וכו׳ וישבייבוהו‪:‬על‪.‬הארץ ש פ ב ו ר ת ק ר ק ע מ צ י ה ‪ . .‬ו ל א ‪ .‬ת י מ א‬
‫מ ש ו ם חביבותא ד א ר ץ י ש ר א ל י א ל א אפילו‪/‬בחוצה‪.‬לארץ ד כ ת י ב ואל ע פ ר ת ש ו ב ‪ ,‬ירושלמי‪,‬‬
‫ב ר א ש ו נ ה היו קוברים אותו‪ .‬במהמורין נ ת ע כ ל ה ב ש ר היו מ ל ק ט י ן ‪ ,‬א ת ‪ .‬ה ע צ מ ו ת ׳•וקוברים‬
‫אותן בארונות‪ ,‬ובו׳‪ ,‬נטצינוילמדין ש ה ע ו ש ה א ר ו ן ‪ .‬ל מ ת וטנ־יח^בכית ה ק ב ר ו ת אינה־קבורה‬
‫ו ב כ ל ל מליןמתו הוא‪.‬ועובר עליו‪ .‬ו א ם ‪ .‬ע ש ה א ת ן נ ק ב ת בקרקע‪ .‬אינו עובר״עליעאעפ׳׳י כן־‬
‫יפה היה לקוברו ב א ר ץ ד ק כ ו ר ת א ר ץ ‪ .‬מ מ ש מ צ ו ה ‪.‬כצוואתו‪ .‬ד ר ב י ו א פ י ל ו ‪ ,‬ב ח ו צ ה לארץ‪.‬‬
‫ףעייל עוד להני צ נ ת ר י ר ד ה ב א הרבגים הגדולים הראיב׳ד‪.‬מקודש ה ר ב מ ר ד כ י לייב ת ב י ן י־ציו‬
‫ש כ ת ב בעתונים מ ש נ ת תרע״ו בדעת‪ .‬ת ו ר ה על איפור בניכר] הארון אפילו ב ה ו ל כ ת ה מ ת‬
‫ל ב י ת עלמין‪ ,‬ו ל ר א ש ישיבת עץ חיים ה ר ב מ י כ ל ט ו ק ט נ צ ק ; לצ׳׳ו‪.‬במר• ש ש ר ט ט ש ם בנדון זה‬
‫ו א ש ר י ש לו עוד ב כ ת ו ב י ם ב כ מ ה ראיות ברורות לאסור‪ .‬א י ס ר על כניסת הארוץ כידוע^לביל‬
‫הרי י צ א לנו מ כ ל ה א מ ו ר ‪ . .‬כ י לעולם ב א ר ץ‪.‬ישראל‪..‬ימנעו ומונעים ‪ .‬ע צ מ ם ׳ מ ל ה י כ נ ס‬
‫בארון‪ ,‬והוא הדין גם כן‪ ,‬ב ח ו צ ה לארץ‪ ,‬ואפ־־לו המובאים מ ח ו צ ה לארץ‪ ,‬ל א ר ץ‬
‫י ש ר א ל בארונית‪ ,‬ה י ת ה עפ״י ה ר ו ב ‪ .‬כ נ י ס ת ם בארון‪ ,‬מ א ח ר י ' ע י כ ו ל ה ב ש ר ‪ ,‬כדהוכחנו לעיל‪,‬‬
‫ולזר‪ .‬ל א יקרא ב ה ם פנימה‪ ,‬אחרי ש ב ב ר י כ ל ה גופם בעפי* ונטהר‪.. ,‬ועל ה צ ד י ק י ם הגדולים‬
‫שהיו בארץ‪ ,‬או שהביאום מ ח ו צ ה לארץ‪ .‬ל א ר ץ ישראל‪ ,‬א ן ל מ ד י ם מהם‪ ,‬הואיל וגדולים‬
‫‪:‬‬

‫_‬

‫‪.‬‬

‫־‬

‫_‬

‫י‬

‫י‬

‫;‬

‫צדיקים‬

‫י‬

‬ואז יכולין ה ם ל צ א ת גם כן‪.‬ו מ צ ע ר י ם אותו ה ר ב ה מ א ד ‪ .‬והעומדים ב פ ת ח ה ב י ת ‪ .‬ו ב מ י ת ת ם יותר ויותר‪ .‬כידוע מעגין עכן כיריחו‪ .‬או ש ב ר י כלי ח ר ס ‪ .‬ויהיר ש ל א י ש מ ע עוד שוד ו ש ב ר בגבול ישראל‪ .‬וקודם‬ ‫הוציאם אותו מ פ ת ח ה ב י ת מ ש ב ר י ם כלי ח ר ס ‪ .‬ע ד גמר ק ב ו ר ת‬ ‫ה נ פ ט ר ב ב י ת עלמין‪ .‬ומוליכים אותו‬ ‫ב ק ר י א ת פסוק ויהי ט ע ם ומזמור יושב ב ס ת ר וגו׳ וכן כ ל פ ע ם שמגיעים לאיזה מ ת‬ ‫ה כ נ ס ת ב ד ר ך ‪ .‬ולביתו‪ .‬אומרים הנוח ג ש ב ר ואנחנו•‬ ‫גמלטגו‪ .‬ש ה ו א היה הראשון לכניסת ארץ ישראל‪ .‬ופורשין ט ל י ת‬ ‫מצוייצת עליו אחרי ק ש י ר ת ם בגף האחד‪ .‬קוראים ל כ ל בניו ובנותיו! בני‪ .‬ואסורה‪ :‬והי‬ ‫יעזרנו על ד ב ר כ מ ד שמו אמן(‪..‬אומרים כ ג ד ל כ פ ת ח ה ב י ה מ ג ובו׳‪ .‬ע ד שמגיעים ל מ ת הקברות‪ .‬‬ ‫ומעתה עליגו ל ת ת ט ע ם להגז״ל בסיד‪ .‬ב פ ת ח ה ב י ת מבחוץ‬ ‫וגותגים וגוזרים ח ר ם ש ל יהושע בן נון ע ל כ ל זרעו‪ .‬כניו‪ .‬ואפילו אלו ל צ ו ר ך ה ו ל כ ה מ מ ק ו ם למקום‪ .‬שאין ל ה ם ר ש ו ת לילך אחרי מיטתו‪.‬וכיסוי אבנים עליהם מ ל מ ע ל ה ‪ .‬כ ש ל א גיתגו ב מ ק ו מ ם ב ר ח ם‬ ‫האשד‪ .‬המחוברים ב כ ב ל י ברזל‪ .‬ומשימין אותו ב מ ו ט ו ת ש ל עץ‪ .‬וכל זרעו שנקבץ בפנים איגם יוצאים מ פ ת ח ה ב י ת כ ל ל וכלל‪ .‬וממיטתו‬ ‫א ח ר מיתתו‪ .‬ניתנו‬ ‫בארון ובלאו הכי מכיון ש ש מ ר ו כ ר י ת כראוי‪ .‬‬ ‫ואומרים איזה פסוקים או מילי ד ד ר ש ה ‪ .‬וקודם‬ ‫שיכגיסוהו לקוברו עושים לו הקפות‪ .‬‬ ‫כו״ע וכלל‪ .‬‬ ‫‪<*x»x««.‬ומכניסים אותם ל ב י ת שהוא שם‪ .‬ו מ ק ב צ י ם כ ל זרעו‬ ‫וזרע זרעו ע״ס כ ל יוצאי ירכו‪ .‬אז גכללים ע ם כ ל יוצאי יריכו המשחיתים‪ .‬ב ה ק ב ץ כ ל יוצאי ירכו ל מ ק ו ם א ח ד ו ה ט ל ת ה ח ר ם‬ ‫ס ת ם ע ל כ ל זרעו ש ל א ילכו אחריו‪ .‬ובעבור זה כ ל זרעו וז׳׳ז‬ ‫צריכים‬ .‬ויש ל ה ם תקון‬ ‫ל נ ש מ ת ם בכניסה זאת‪ .‬זפניעת יציאת הגשים אחרי המת[‬ ‫ידוע ה ו א ןמפורסם ה ד ב ר ל כ ל באי עולם שקודם ה ו צ א ת ה מ ת מביתו‪ .‬אחרי שהלבישוהו‬ ‫והעטיפוהו כראוי‪ .‬או ב ב י ת אחר‪ .‬ומכםין א ת כ ל גופו ב ה מ ר א ש ו ועד רגליו‪.‬ב ש ב י ר ת הכלי חרם‪ .‬ורוצים ליהנות ממנו‪ .‬ראוי ל ה ם להיכנס בארון‪ .‬ואלו ה ם ה ט פ ו ת ה מ ה חושבים אותו ל א ב להם‪ .‬כ א ו מ ר ם לו ג״כ כי א ת ה אבינו‪ .‬ו מ ש כ י מ ן‬ ‫אותו פ ר ק ק ופניו ל צ ד ה מ ק ד ש ‪ .‬ואיך ל א שייך ב ה ם פנימה באורות ובעולמות‬ ‫העליונים א ש ר ל א כן בארץ י ש ר א ל שגורמים פגמים נ ת ל י ם בכניסתם כארון‪ .‬ובגומרם ת כ ד מ מורידץ אותו ל ק ב ר ונותנים אבנים‬ ‫מ צ ד ד י ו והוא נקרא דופק‪ .‬ובס״ד ב פ ר ק י׳׳א אגיד ל ך ב ע ז ה ״ י ט ע ם‬ ‫נכון ל מ ה נהנו ב ח ד ל בזמן הזה להיכנס בארון‪ .‬ו כ א ש ר גוזרים‬ ‫ה ח ר ם ש ל יהושע בן נון‪ .‬הוא ל ט ע ם הידוע ש כ מ ה ו כ מ ה מ ש ח י ת י ם‬ ‫נבראים מ ט פ ו ת זרע האדם‪ .‬ומי מ ה ם לעסקיו‪ .‬ולבית‬ ‫מ ד ר ש ו ‪ .‬ובנותיו‪ .‬ולא הולכים א ח ר מ ט ת ו להדרן‪ .‬והוא נקרא גולל‪ .‬ואין למדין מ ה ם ל מ ע ודו״ק‪) .‬יען שגם ה׳ ה ס כ י ם עמו‪ .‬ש ל א היו ב מ ק ו ם ה ק ו ד ש‬ ‫גשארים גחבאים במקומם‪ .‬וכמו שיוצאי יריבו גחכאו ב ב י ת ם‬ ‫ולא יצאו אחריו ה״ה ע ל ה מ ש ח י ת י ם שגבראו מ ט י פ ו ת הש״ז שלו‪ .‫חקונטדיס‬ ‫בית‬ ‫*•ק חי‪*-‬‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫צדיקים בחייהם‪ .‬והחרם‪ .‬וגתיגתם וגזירת ה ח ר ם ע ל כ ל‬ ‫זרעו בסתם‪ .‬וחרמו עושה ר ו ש ם‬ ‫ג ת ל ‪ .‬ופסוקי גדול ה ע צ ה ו ר ב העליליה וגוי ה׳ נתן והי‬ ‫ל ק ח וגו׳ והוא רחום וגו׳ וקדיש ת ת כ ל י ח ר ב א )ויהי ש ל מ א ( ועושה שלום‪ .‬ומוציאים אותו מ ד י ה ם מן‬ ‫ה כ י ת לחוץ‪ .‬ובנות‪ .‬וסותמים ה ק ב ר ב ע פ ר ואומרים צידוק הדין מ ו ם שאומרים‬ ‫בו תחגוגים ו ה ש כ ב ה ומזמור י׳׳ד ה׳ מ י יגור ב א ה ל י ך וקדיש יהא ש ל מ א ד כ א וכו׳ וחוזרים‬ ‫מי מ ה ם ל ב י ת ה ג ל מ ע ל ע ש ו ת ל ה ם ס ע ו ד ת ה ב ר א ה ‪ .‬היוצאים ממנו באיזה אופן שיהיה‪ .‬־״‬ ‫_ —‬ ‫פרק ט׳‬ ‫]התוכן‪ :‬טעם לשכירת כלי חרם‪ .

‬וחרבי בידי‪ .‬ש א ע פ ״ י ש ה י א יוצאת‬ ‫מ ה ע ו ל ם העשייה הלזו‪ .‬וכן ל ל ב ג ה וכו׳ א׳׳כ‬ ‫ה׳׳ה ל נ ש מ ת ה א ד ם ה ד ו מ ה ל ש מ ש שבעשייה ת ק ר א ח ר ס ‪ .‬שהוא נאמן להחיות המתים‪ .‬ולזה ב פ ט י ר ת ה א ד ם מ ש ב ר י ם‬ ‫הכלי ח ר ס לרמוז ע ל סילוקה מן הגוף ש ל ה שהוא עולם העשייה‪ .‬ואחרי ה ק ב ו ר ה כיון ש ה ו א טמון ולא גגלה לעיגיהם אין ל ה ם ש ל י ט ה עליו‪ .‬אבן הגשים אין ל ה ם ללוות ה מ ת ‪ .‬שאז כ ל הפוגע בהם‪ .‬הוא ל ת ת לנו אמוץ בהי‪ .‬אי א י כ א נ ה ר א‬ ‫ליעבריה‪ .‬כן היא ב כ ל מ ת י עמו ישראל‪ .‬באיזה גיצוצות מ ב ח י ג ת תרי״ג חלקיה‪ .‬ב כ ל זאת היא עדיין בקיומה בעולמות העליוגים‪ .‬ע כ ״ ל ‪:‬‬ ‫ופסקו מרן בש״ע י״ד סי׳ שג״ט סעיף ב׳ יעו״ש‪ .‬ל כ ו ל ם אפילו‬ ‫לתינוק בן יומו ו ל נ פ ל ג׳׳כ•‬ ‫והטעם ל ש ב י ר ת ה כ ל י חרס‪ .‬ו מ ס ת כ ל ו מ ב י ט בפניהם‪ .‬ועיין‬ ‫ב ש ב ט מ ו ס ר ב פ ר ק כ׳־ז ב א ו ר ך ע ל ענין זה והמודעה הגתקנת ל ב ט ו ל ם ג׳ב בעודו בחיים‬ ‫יעי׳׳ש ה ס ד ר ‪ .‬ל ע ו ל ם הזה‪ .‬א ב ל ה נ ש מ ה שהיא‬ ‫קיימת ל ע ו ל ם אע׳׳פ ש ג פ ר ד ת מ ה ג ו ף הזה ע ד זמן ה ת ח י ה היא ל פ ע מ י ם חוזרת בגלגול‬ ‫כ ר צ ו ן בוראה‪ .‬ו ש ל א לגרום‬ ‫לו צער‪ .‬אריב׳׳ל ש ל ש ה ד ב ר י ם ס ח לי מ ל א ך המות‪ .‬ש ה ח מ ה י ש ל ה ש ל ש ה ש מ ו ת ו ה ם‬ ‫כגגד בי״ע ש מ ש כגגד הבריאה‪ .‫הסונטריס‬ ‫בית‬ ‫פיק‬ ‫ט׳‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫יט‬ ‫צ ר י כ י ם להיות מוצגעיס ב ב י ת ו ל א ל צ א ת ה ח ו צ ה ע ד גמר קבורתו בארץ‪ .‬ולא ידח ממגו נדח‪ .‬ב ר ד ל א ידעי‬ ‫אמר רבי‬ ‫ש מ‬ ‫ו‬ ‫לאםתמרא‬ .‬ויאמר ה׳ א ל השטן‪ .‬ואי פגע מ א י תקגתיה? לינשוף מ ד ו כ ת י ה א ר ב ע אמות‪ .‬וזהו הרמז ש כ מ ו ש ה ח ר ם אע״פ ש נ ש ב ר הוא ב ע צ מ ו‬ ‫יש לו תקנה‪ .‬ואי‬ ‫לא‪ .‬וכמו ש ה ש מ ש יש ל ה ש ל ש‬ ‫ש מ ו ת כגגד ש ל ש עולמות בי׳׳ע כמ׳׳ש בסי זכור ל י צ ח ק הגד״מ להרה״ג הדגול מ ר ב ב ה‬ ‫כ ק ש ״ ת י צ ח ק ב א ד ה ב יצ״ו בוכרון ח׳ דב׳׳ח ש ה ב י א ד ב ר י ח ו מ ת אג׳׳ך בפסוק א ת שגי‬ ‫ה מ א ו ר ו ת הגדולים ב ש ם ס פ ר ב ת י ב ת יד קדמון‪ .‬ו ה ט ע ם לזה‬ ‫מפני ה ס כ נ ה הגדולה ה כ ר ו כ ה בעקבותיהם‪ .‬ב ר י א ה ויצירה‬ ‫דוגמת ה ש מ ש והחמה‪ .‬א ל ת ט ו ל‬ ‫ח ל ו ק ך ש ח ר י ת מ י ד ה ש מ ש ו ת ל ב ש ‪ .‬היות ש נ ש מ ת ה א ד מ ה ד ו מ ה ל ש מ ש ‪ .‬והחיות ר צ ו א ושוב כ מ ר א ה ה ב ז ק פי׳ התרגום כ א ו ר היוצא מ ן‬ ‫החרםין‪ .‬אמנם גתיגת ה ח ר ם הוא ר ק‬ ‫לזכרים הנלבעים א ך ל א לנשים ולא לקטנים‪ .‬ובליקוטי מוהיץ דף קי״מ רש״ה( איתא ו ד ל ‪:‬‬ ‫עגין ש ב י ר ת בלי חרם‪ .‬ואל ת ט ו ל ידיך מ מ י ש ל א גטל ידיו‪ .‬ח ר ס כגגד עשייה‪ .‬ימד ה׳ כ ך וגו׳ ע ד ד ח ל פ י מיניה‪ .‬ויש‬ ‫לי ר ש ו ת ל ח ב ל ‪ .‬ב ע ת‬ ‫שיעלה לרצון לפניו ית׳׳ש‪ .‬ב ה ו ל כ ת ו א ל היוצר ומתקנו ומחזירו ל כ ב ש ן ה א ש וחוזר להיות כלי ח ר ס‬ ‫כ א ש ר מלפנים‪ .‬מ ח י ה אותם וחוזרים להיות ב כ ר י ה ח ד ש ה ‪ .‬ו א ל ת ע מ ו ד‬ ‫לפני הנשים ב ש ע ה שחוזרות מן ה מ ת ‪ .‬עוד יש לרמוז ב ש ב י ר ת‬ ‫ה כ ל י ח ר ס לרמוז ע ל םילוקה ש ל ה ג ש מ ה ה מ א י ר ה לגוף כ ח מ ה ‪ .‬שאעיפ ש מ ת ו בעלותם א ל היוצר‬ ‫העליון ב ר ו ך הוא‪ .‬א ב ל ש ב י ר ת כ ל י ח ר ם ‪ .‬ועיין עוד ב מ ה ד ו ר א תגיגא ד״מ עאו״ב מ ה ש כ ת ב שם‪ .‬כידוע‪ .‬כ מ ״ ש‬ ‫הגה כ ח ו מ ר ב י ד ה י ו צ ר כן א ת ם בידי וגו׳ ואו הגוף אע׳׳פ ש ג ב ל ה ב ע פ ר חוזר ל ה ת ת ק ן‬ ‫ויהיה גוף ח ד ש מ א י ר ומזהיר מ ב ל י שום ת ע ר ו ב ת סיג ופסולת כ ל ל ‪ .‬בין להודים בין ל ה מ ת י ם ‪ .‬ואי איכא גודא )פיש״י כותל( ליקו אחורא‪ .‬מ ם ת ב ן בנפשו מ מ ש‬ ‫כ מ ״ ש ב ש י ם )ברכות דנ״א עיא( ודל‪ •.‬‬ ‫ומצות באגשים ללוותו מ ט ע ם הידוע בש״ם ובוחר ו ב מ ד ר ש י ם ובש׳׳ע ע ל כ ל ה ר ו א ה‬ ‫א ת ה מ ת ואינו מלווהו‪ .‬ב כ ד י ש ל א יבא ת ק ל ה‬ ‫לאגשים על ידם כ מ ו ש ג ב א ר לקמן בס׳׳ד‪ .‬ב כ ד י לגמור‬ ‫תיקוגה‪ .‬ח מ ה כגגד וצירה‪ .‬ו כ ד א י ת א )כזה׳׳ק ח״ב• ויקהל דף ציו ע״א וז״ל‪(:‬‬ ‫ע ו ׳ האלהים! ר ו ב א ד ע ל מ א ל א מיתו ע ד ד מ ט א זמגייהו‪ .‬מפני שאני מ ר ק ד ובא לפגיהם‪ .‬ו ב פ ר ט ב ח ז ר ת ם‬ ‫מללוות א ת ה מ ת ‪ .‬ופה בירושת״ו נהגו שאין מגיחים הגשים ללוות‬ ‫א ת ה מ ט ה כ ל ל ו כ ל ל ואפילו מ פ ת ח ח צ ר ם ל א יצאו ה ח ו צ ה ב ש ו ם אופן‪ .‬אבן היא מ ת ל ב ש ת‬ ‫בגוף עליון ש ל יצירה ובריאה והגשמה מ א י ר ה ל ה כ ש מ ש ו כ ח מ ה ודו״ק‪.‬ואי איבא ד ר כ א אחרינא ליזיל בה‪ .‬ל י ה ד ר אפיה ולימא‪ .‬ו ש ת ה י ה גם היא ב ת כ ל י ת השלימות‪) .‬וגדפסה ג״כ לעיל ב ב י ת ה ש ם בתענית הדבור‪ .

‬ל ה ע ל ו ת‬ ‫נרנח״י שלו‪ .‬יוכן כ ת ו ב ויבא‬ ‫מ ש ה ב ת ו ך הענן‪ .‬ק מ י ה דקוב׳׳ד‪ .‬דאתחזיאו‬ ‫קמיה‪ .‬ונגע ל א י ק ר ב באהליך‪ .‬מ ל א ך ה מ ו ת‬ ‫א ש ת כ ח ביני גשי‪ .‬ו א ס ת ל ק‬ ‫ע ד ד ל א מ ט א זמניה‪ .‬דהיינו ב פ ת ח הבית‪ .‬ש ש ו ם אשד‪ .‬שלן ש ם לינות ה ר ב ה ׳ ש נ א מ ד ויהי ש ם עם ה׳‬ ‫ארבעים יום וארבעים לילה‪ .‬ו ל ב ת ר ד מ ה ד ר י מ ב י קברי‪ .‬ו א ף נשיו וקרוביו אינם ייצאק מ פ ת ח‬ ‫ה ה צ ר ‪ .‬מ פ ח ד ו‬ ‫מ ש ה הה״ד יושב‬ ‫מ ה מ ל א כ י ם וכו׳‪ .‬ועוד יש כ ז ה רמזים‬ ‫רבים‪ .‬שהוא ב ס ת ר עליון‪ .‬ט ע ם כחול‪ .‬מ ל א ך ה מ ו ת‬ ‫מ ש ת כ ח ביני נשי וכוי‪ .‬לך‪ .‬עם מ י ת א ע א ל ביני נשי‬ ‫באורחא‪ .‬ו ב פ ת ח ביהכ״נ וקודם י צ י א ת ם מ ח ק לעיר או מחוץ ל ח ו מ ת‬ ‫העיר‪ .‬ד ה א ב ש ע ת א ד מ י ת א אפיקי ליה מ ב י ת י ה ל ב י קברי‪ .‬‬ ‫שנכנס בתוך הענן‪ .‬ב צ ל ש ד י יתלונן‪ .‬ב ש ב ע א ש ת כ ח ובעי דינא ב ע ש ר א פ ט י ל ק ט ל א ׳ וע־ד כ ת י ב ויסנור ה׳ כ ע ת‬ ‫ד ל א יתחזי קמי מ ח ב ל א ‪ .‬והטעם ל א ר ב ע קרישים הללו‪ .‬שקושרים א ח ת מכנפותיו ב ק ש ר‬ ‫ש ל עניבא‪ .‬כידוע• ו כ ת ב ה ר מ מ ן בס׳ ת ו ר ת ה א ד ם ד מ ה ‪ :‬עוד‬ ‫‪ .‬ותיקנו מ ש ה ד מ נ ו ‪ .‬עם‬ ‫פסוק ויהי נועם‪ .‬ועוד אולי לרמוז כנגד‬ ‫ה ר כ ב ת ה א ד ם מ א ר מ ״ ע שנפרדו ממנו וחזר כ ל א ח ד למקומו‪ .‬ופחות מ ע ש ר ‪ .‬ב ש ע ת א ד מ פ ק י ל י ה מ ב י ת י ה לבי קברי‪ .‬והרביעי ר ק יהי ש ל מ א‬ ‫לבא‪'.‬י ה ד ר ב ר נש אנפ־י‬ ‫י ו י ש מ ק לנשי ב ת ר כתפוי‪ .‬ולא י ס ת כ ל בהו‬ ‫בלל‪ .‬הוא לעורר עליו ר ח מ י ש מ י ם נ״כ‪ .‬הה׳־ד יושב ב ס ת ר עליון‪ .‬ב ל ב י ש ת התכריכין לבנים וטלית קטן וגדול וכו׳ ונם כן אומרים כ פ ה א מ י ר ת‬ ‫־פסוקים וסגולות ב ר ח י צ ת ו כ ה ל כ ש ת ו ובהולכתו וכו׳ ושניהם צ ר י כ י ם כמו ש י ת ב א ר ל ק מ ן‬ ‫בס״ד )פיק י׳( ועפ״י הרוב ב א ר ב ע מ ק ו מ ו ת עושים אלו התקינים ש ל א מ י ר ת הפסוקים‬ ‫והקדיש‪ .‬ד ה א ב ‪ -‬נש ד א ס ת מ ד בהאי נוונא‪ .‬ובאורחא‬ ‫באתנלייא‪ .‬ובגיגיהון גרים‬ ‫מ ו ת א ל כ מ ה נוברין בעלמא‪ .‬ובנין דבני נ ש א ל א ידעין ולא מ ס ת כ ל י ן ד א ר ו ב א‬ ‫ד ע ל מ א אתרנו בדינא‪ .‬ו ל א א מ ר ו א ל א מ ש ה ‪ .‬א ש ר עכשיו יוצאים ל ק ר א ת ו‬ ‫'•לצערו פגז׳ מ ה ר ויחי יעו״ש‪ .‬ו ה ט ע ם ש כ ת ו ב בו כי מלאכיו יצוד‪ .‬ואמנם כ ך המנהג בירושת״ו‪ .‬א״ד אלעזר אי הכי? ט ב ל י ה ל ב ר‬ ‫נש ד ל א יוזיף ל מ י ת א ? א מ ר ל י ה לאו‪ .‬ואנחנו עושים ד ב ר י ם ב מ ע ש ה ל ה ב ר י ח‬ ‫מעליו הדינין‪ .‬ל א ת צ א אחרי ה מ ט ה ‪ .‬ואתדן על אינק חובי!‪ .‬ולזה הנהיגו מזמן קדמון‬ ‫בירושת׳יו‪ .‬ ‫והיא‬ .‬והוא א ו מ ר לה׳ מחסי‪ .‬וזהו שאימרים בין ל א י ש ב י ן ל א ש ה ‪ .‬וכו׳‪ .‬ויש שאומרים ת פ ל ת ר׳ נחוניא בן ה ק נ ה‬ ‫׳‬ ‫‪ %‬א מ ר‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ נ ה‬ ‫נ ו‬ ‫ו מ‬ ‫.‬ו א ס ת כ ל באנפייהו באורחא‪ .‬ונוכרי אשתכחו‪ .‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫פיק ט׳‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ל א ש ת מ ר א גרמייהו‪ .‬מ ע ו ל ם לעולם ע ד ל מ ק ו מ ה העליון שכאצילות‪ .‬ובגיגה גרים‬ ‫מ ו ח א ל כ ל עלמא‪ .‬כ מ ה ד ת י מ א עבים ס ת ר למו‪ .‬ע ד ד א ה ד ר ו לכיתייהו‪ .‬ועל ד א כ ת י ב ויש נ ס פ ה ב ל א מ ש פ ט‬ ‫בנק ד ם ל י ק ואםטין ו א ד כ ר ח ו מ י ד ב ר נש‪ .‬גם ב ד ר ך אומרים שיר ש ל פנעים ו ש ל נגעים )•טבועות יט׳׳ז(‪ :‬שהוא מזמור צ׳׳א‪ .‬ואית ליה ר ש ו ת ל מ ק ט ל בני גשא‪ .‬זה מ ש ה ש י ש ב ב ס ת ר עליון‪.‬בהאי ע ל מ א ׳ וכל שכן ל ע ל מ א דאתי‪ .‬א״ר הונא ב ש ם ר׳ אידי מי א מ ר המזמור הזה? היינו כוברים ש ב א ש ל מ ה‬ ‫"ואמרו‪ .‬אתחזי ל א ו ר כ א‬ ‫דיומין‪ .‬ת״ה ל א א ש ת כ ח ביני נשי פחות מ ש ב ע ‪ .‬ע ד ל א מ ט א זמנייהו‪ .‬ו ה ש ל ש ה הראשונים הוא ת ת כ ל י ח ר ב א ‪ .‬ועל ד א כ ד ק ט י ל ב ר נש‪ .‬בעלותו למרום‪ .‬ומי‪ .‬ו א ח ר ' ס ת י מ ת הגולל‪ .‬מאי תקנתיה? ב ש ע ת א דנטלי מ י ת א לבי קברי‪ .‬ל א י ה ד ר ב ה ה ו א אורחא דנשי קיימן‪ .‬ומנהג ותיקין היא• כיסוי ה ט ל י ת על לפו כ נ ד ל פ ר ק ו׳ ל ה כ ר י ח מעליו המקטי־גין‬ ‫והמשטינין והמשחיתין שנבראו כ ח ט א ת י ו עוונותיו ואשמיו‪ .‬ל י * ק ד י ש ע ל ה מ ת מ ר ט שני ולומר בו ת ת כ ל י ה ר ב א ולשאול מ‬ ‫‪^ -.‬ואסתלקי ע ד ל א מ ט א זמנייהו‪ .‬ל א תאוגה‬ ‫אליך רעה‪ .‬אולי לרמוז כננד א ר ב ע עולמות אבי׳׳ע‪ .‬ואי אינק מ ק ד מ י יהך ל א ח ו ר א בנין ד ל א יתחזי עמהון איפין‬ ‫באנפין‪ .‬ולא ישלוט עליה מ ל א ך ה מ ו ת ע מ ל ‪ .‬כ ד א י ת א )במדרש רבה פ׳ י׳׳ב( ויהי כיום כ ל ו ת‬ ‫־בסתר־עליון‪ .‬ואיגס פוסלים אותו לגמרי גם ל א ע״י ק ש ר ש ל קיימא׳• א מ י ר ת פ ס ו ק י ס וצידוק‬ ‫הדין׳ וקדיש כנז׳׳ל‪ .‬ובסוף ה מ א מ ר איתא‪ .‬א ל א יםטי באורחא אהרא‪ .‬ל ש מ ר ך ב כ ל דרכיך‪ .‬‬ ‫‪ .‬אמאי ביגי נשי ? דהכי הוא אורחוי מיומא ד פ ת י לחוד‪ .

‬ואולי נהגו בן ב ב ד י שידעו העולם ש ה נ פ ט ר הוא א ש ה ולא איש‪ .‬ו ה ה ל ב ש ה וההולכה‪ .‬וגם ליכגם בין ה ק ב ר ו ת ל א נכון‪ .‬ובלילה אין עושין ס ד ר זה ש ל ההקפות‪ .‬ד ל א ע ד י ף צידוק הריץ ד ה ד י ו ט מ צ י ד ו ק דיגו ש ל מרע׳ ה ד מ ם ל ק י לי‬ ‫ב ש ב ת ש ח ל להיות ב מ ו ע ד ואפילו בר״ח ובחנוכה ש ח ל ו להיות ב ש ב ת ד ה ל ל ו ימי ש מ ח ה‬ ‫נינהו ד כ ת י ב וביום ש מ ח ת כ ם ובמועדיכם ו ב ר א ש י ח ד ש י כ ם ‪ .‬וכמגהנ ירושת״ו‪ .‬א ש ת ח י ל‬ ‫וגו׳‪ .‬ואח״כ עושים‬ ‫ה ה ש כ ב ה ל נ פ ט ר ומזכיריץ שמו ושם אמי‪) .‬צריכין שיהיו זקגים ב מ ק ו ם ש א פ ש ר ‪ .‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫פרק ט׳־י׳‬ ‫עילםים‬ ‫היחיאלי׳‬ ‫כ‬ ‫והיא אגא ב כ ה וגו׳ ו ה ט ע ם הואיל ונרמז בו ש ם מ׳־ב שסגולתו ל ה ע ל ו ת הפנימיות מ ע ו ל ם‬ ‫לעולם‪ .‬מ מ ה‬ ‫שהנני ה׳ ב ח ס ד ו הגדול ל ת ר ץ ש א ל ו ת י ך ב ס י ד ע ל מ ה ש ש א ל ת ל מ ד י צריכים אנחנו‬ ‫ל ע ש ו ת אלו ה ר מ ז י ם ל מ ת א ם ב ע ת ה ר ח י צ ה ‪ .‬‬ ‫ו ב ג מ ר כיםוי הגולל כולו אומרים צידוק הדין א ב ל ביום שאין בו תחנון‪ .‬ו ש י מ ת א ר ב ע כנפות‬ ‫וציצית‪ .‬ב כ ד י שיהיה בזה ג״ב עזר לנרנה״י ש ל ה נ פ ט ר שיעלו מ ע ו ל ם לעולם עיי ש ם‬ ‫מ׳יב הגז׳ וקריאתו‪ .‬‬ ‫כאופגי רחיצתו‪ .‬ומשכיבין אותו פ ר ק ד ן פניו ל מ ע ל ה ‪ .‬‬ ‫]התוכן‪ :‬טעם לעשיית הרמזים למת ברבור ובעשייה[‬ ‫יאזיז ה ש ו מ ע ויבין ה מ ש כ י ל א ת ה ד ר ך המאושרה‪ .‬אינו נ כ ג ם ע מ ה ם ל ע ש ו ת ה ה ק פ ו ת ) כ י‬ ‫א פ ש ר מהיות ט ו ב ע ל ידי זולתו‪ .‬כי מחוייבים אנחנו ל ע ש ו ת כ ל הרמזים ה ל ל ו בין‪.‬ו ט ל י ת קטן וגדול‪ .‬ט ע ם א ח ר מפני ש א ו מ ר בו‬ ‫ה ל ל וזה היום ע ש ה ה׳ נגילה ו נ ש מ ח ה בו ל פ י כ ך מ ב ט ל י ן בו צידוק הדין‪ .‬‬ ‫אדוני ר ם ו ח כ ם כ מ ל א ך אלהים‪ .‬וחוזרים ל ב ת י ה ם ל ש ל ו ם ב א ו מ ר ם )עת תלישת העשבים והשלכתם מאחריהם( כידוע‬ ‫ויציצו מ ע י ר כ ע ש ב הארץ‪ .‬‬ ‫דכ״ח ע־ב כדאמריגן ב מ ת י מ ד ב ר הוו גני אפרקיד‪) .1‬ותכו״מ ב ג מ ר ה ה ק פ ו ת‬ ‫מורידין אותו ל ק ב ר ‪ .‬ו ב כ ל ד ב ר ו ד ב ר מ ה ם אנחנו אומרים א מ י ר ת ק ו ד ש מאיזה פסוקים וכד? ד ע לך‪.‬ו ה ל ב ש ת ו בבגדי פ ש ת ן לבן‪ .‬‬ ‫— ‪3 ^ > ® < ^ e -‬‬ ‫פרס י׳‪.‬ה׳ יזכנו ל ר א ו ת תחייתבם ב ב ו א לציון גואל ב מ ה ר ה בימיגו אמן‪.‬אי נמי מן ה צ ד כדאמרינן ב י ר ו ש ל מ י‬ ‫ו מ ש כ י ב ו ע ל ס ט ר ו ל א עומד ולא יושב ולא ר א ש ו מונח בין ברכיו א ל א כ ד ר ך ש א ד ם ישן(‪.‬והנבחרה‪ .‬ונהנו‬ ‫ש ה ע ש ר ה שעושין ההקפות‪ .‬וכן איתא להרמב״ץ בם׳ ת ו ר ת ה א ד ם וז״ל‪ :‬ו ה ר ב רי׳יץ בן גיאות ז״ל‬ ‫כ ת ב ואגו גהגנו מ י מ ו ת הזקנים הראשונים ש ל א ל ו מ ר צידוק הדין א ח ר ה מ ת בר׳׳ח ב מ ו ע ד‬ ‫ובחנוכה ובפורים‪ .‬בנז׳ בזהר בראשית דף פ״א ע״א( ופסוק ב ל ע ה מ ו ת‬ ‫וגו׳ ויהיו מ ת י ך וגו׳ ויקיצו וירננו שוכני עפר‪ .‬׳ ט״י סי׳ כ״ח( ובהגיעם ל ב י ת הקברות‪.‬‬ ‫ש א ו מ ר י ם שיר השירים בהילוך ה ד ר ך א ם הלויה ביום ע ר ב ש ב ת ק ד ש אחרי ה צ ה ר י ם ו ה ט ע ם ‪.‬ו ה ט ע ם א י ת א בס׳ ת ו ר ת ה א ד ם ‪.‬שופכין ה מ י ם‬ ‫היינו שגי ב ת י ם ם ב י ב ה ב י ת א ש ר ש ם ה מ ת מ א ר ב ע רוחותיו‪ .‬יש‪.‬אכן הנוהרים מצווים ל ו מ ר‬ ‫ר ה מזמור יושב ב ס ת ר ופבוק ויהי נועם וחוזרים ח ל י ל ה בין ביום ובין כ ל י ל ה ‪! .‬עפ״י ד ר כ י התורה‪ .‬ו ל פ ח ו ת אגשים גשואים‬ ‫ולא בחורים‪ .‬א ך ביום שאין בו תחגון‪ .‬והם מ ו ד פ ס י ם‬ ‫לקמץ‪ .‬ומקדשין אותו ב ט ב י ל ה‬ ‫ובטהרה‬ .‬‬ ‫נ כ ת ב לקמן)בפ׳׳ד פ׳ מ״ז ם׳ לי י( ו ל א ש ה יש אומרים פ ר ק אחרון ש ל מ ש ל י ו ה ו א ‪ .‬‬ ‫עושים ל א י ש ס ד ר ה ה ק פ ו ת כ מ ו ב א בס׳ מ ע ב ר יבק‪ .‬ומזמור ה׳ מי יגור ב א ה ל י ך וקדיש יהא‬ ‫ש ל מ א ר ב א ‪ .‬ומגהג ירושלים עיין בס׳ המנהגים ש ר ק ש ל ש ה בתים‪.‬בכרי שלא^ יבואו‬ ‫ל ש א ו ל וכשעידו ל ה ם יש בו מ ש ו ם מ ו צ י א ד ב ה ח״ו ולוה עושים שינוי זה וכנז׳ בטוי׳יר‬ ‫סי׳ ש ל ״ ט ב ט ע ם למגהג ששופבין ב ל ה מ י ם שאובין ש ב ש כ ו נ ת ה מ ת עיין ש ם בבאה״ג‬ ‫ו ב ב א ה ״ ט ו ב פ ת ח י תשובה‪.‬ובלילה אין‬ ‫אומרים צידוק הדין‪ .‬ובן יש אומרים ב ש ג ת מ ו ת ע ד והבית י מ ל א עשן והוא ר מ ז לגילוי‬ ‫ה ש כ י נ ה ו מ ל א כ י עליון היוצאים ל ק ר א ת ה ג ש מ ה הטהורה‪ .‬וגם מי שגזדווג ב א ו ת ה ל י ל ה ע ם אשתו‪ .‬והבית א ש ר ש ם ה מ ת‬ ‫הוא שלישי ג ח ש ב ל כ ל סביבותיו בידוע ועיין לקמן‪0 .

‬וצריך לומר זה בפה‪ .‬ולא יועיל במחשבה לבד‪ .‬א ם ה ם לטובה‪ .‬הואיל‬ ‫ובלא זאת האמירה‪ .‬ל א ש ר א ה שכינתיה בינייהו‪ .‬ואם תיקשי ל ך אחדי ש כ ל מעשינו זה ל ר מ ז י ם ב ע ל מ א ‪ .‬אפילו גמר המעשה במחשבה לבד‪ .‬א ש ר כ ל זה הרמזים לשומרו מ כ ל‬ ‫דואיבכרי‬ ‫'‬ ‫ל י ד ב ק בו וכוי ועוד זאת הנותרת ש ב ע ש י י ת כ ל ד ב‬ ‫ו ה ט ^ ‪ V‬כנדל‬ ‫ומזמורים וכו׳ וכל זה ד ו ב ה נ ח ל ה עלינו לעשותו בכדי שיועיל לו‪.‬וד״״ה‬ ‫בעת בשולם לכבוד השב׳׳ק‪ .‬‬ ‫וכן כ ל אינון אומנין‪ .‬וכשרומזים ^‬ ‫‪.‬שיש‬ ‫בה מצות עשה והכיגו את אשר יביאו‪ .‬הוו אמרי ד א ל מ ק ד ש א ‪ .‬ה ל א מ מ ה נפשך‪ .‬‬ ‫י־ב‬ ‫'‬ ‫ל כ ל ו ל ה מ ת ב מ ע ש ה ע ד הנפש‪ .‬זה לשבת לסעודת‬ ‫הלילה‪ .‬ע ד א ש ר יקבר הנוף ו ת ע ל ה ל מ ח י צ ת ה ‪.‬ת א חזי כ ת י ב וכל הנשים א ש ר נ ש א ל ב ן‬ ‫וכו׳ ב ש ע ת א דהוו עבדין עבידתא‪ .‬כמ״ש )מה״ק ד״ נ ע״א יזיל••( א ב ל ת א חזי זכאין איכון י ש ר א ל ‪ .‬בגין דישרי ק ד ו ש ה על ידייהו‪ .‬וכולנו אחים בני איש א ח ד אנחנו‪ .‬וכפי ה ד ב ר י ם הנאמרים יתוקנו ל מ ע ל ה ‪ .‬לכבודו ית׳׳ש כאשר צונו‪ .‬ומגו ר ח י מ ו ת א‬ ‫דיליה‪ .‬ובסעודות של מצוה כגון חתונה‪ .‬ח״ו‪ .‬וקוב״ה ר ח י ם להו‪ .‬כי לפי ש ד ב ר רשב״י בבינה ומלכות נבראו ונתקנו שני עולמות׳ בינה ו מ ל כ ו ת‬ ‫ע * י ואי ת״מא ל נ פ ש ה מ ת ‪ .‫הסוגטריס‬ ‫בית‬ ‫היחיאלי‬ ‫עולמים‬ ‫־יל‪ .‬סיום וכו׳ וכו׳ וזהו עגין‬ ‫הלשם יחוד וכו׳ שתקנו לנו ח ד ל לאומרה בפה מלא קודם עשיית כל מצוד‪ .‬א ם ש מ י ם ח ד ש י ם ‪ .‬ובעלי הדין באים ח׳־ו ל י פ ר ע מ ן ה נ ש מ ה ה נ מ צ א ת‬ ‫גלויה לעיניהם‪ .‬‬ ‫וישראל דישתכחון קדישין על כ ל בני עלמא‪ .‬ומזה נקיש ל ש א ר‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫עליה‬ ‫*( מפה יש להוכיח לכל עושי מצוד‪ .‬דיינו בבקשתינו‬ ‫וזה ברור‪ .‬א י ח א ב כ מ ה מקומות‪ .‬ד א ל פ ד ו כ ת א ‪.‬ואז נ מ צ א ת‬ ‫היא ה נ ש מ ה א ס ו ר ה מ כ ל צ ד ד י ה ב כ ב ל י ם קשים‪ .‬ויען שאין ח ב ו ש מ ת י ר עצמו מ ב י ת האסורים ובו׳)ברכות ד• ה‬ ‫ספי הסירים תשנ״א לזה עושים ל ה כ ל זאת בין ב מ ע ש ה ובין ב ד ב ו ר להגין עליה מן כ ל הדינין‬ ‫והמזיקין‪ .‬ו ל מ ה נ צ ט ר ך במעשינו •זה? ובדבורינו זה? א מ נ ם‬ ‫היות וכל י ש ר א ל ערבים זה לזה‪ .‬והואיל ו מ ד ת הדין‬ ‫נתעוררה ומתוחה כננד הנפטר‪ .‬ברית מילה‪ .‬ואיננה יכולה עוד ל ע ל ו ת לעולמות העליונים ע ד ש י ק ב ר הגוף‪ .‬ד א ל מ ש כ נ א ‪ .‬מעשיו ש ע ש ה כ ל ימי חיץ‪ .‬‬ ‫ושם יוכרו כ ל מ ע ש י ה הטובים‪ .‬ב כ ד י ל ע ו ר ר‬ ‫עליו ר ח מ י שמים‪ .‬מ ק ד ש י ם אותו מ ל מ ע ל ה ‪ .‬ומצוה‪ .‬ו כ ד ס ל י ק‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫א י ז י‬ ‫ת י ל | י‬ ‫מ‬ ‫ובדברי‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ל א ת ר י ה ב ק ד ו ש ה ס ל י ק עכ׳׳ל‪ .‬״( י‬ ‫ה ר ב ז״ל‪ .‬ולא ב מ ח י צ ת ה העליונה‬ ‫כ ק ו ד ם יצירתה‪ .‬ו א ת ק ד ש ההוא עבידתא‪ .‬דבריו‬ ‫עושים ר ו ש ם ל מ ע ל ה ‪ .‬יש צד ס פ ק וחשש שמא חיו‪ .‬ובדבור ננד הדוח‪ .‬וזה לסעודת שחרית‪ .‬ולמהוי דיוריה עמהון‪.‬איננה עוד בתוך נרתיקה ובתוך הנוף כבראשונה‪ .‬״*מ‬ ‫י‬ ‫אז מ מ י ל א מ ה ש מ י ם מסייעים לתקון הנח״י השייכים לו‪ .‬גדולה או קטנה שחייבים לומר בפה מלא‪ .‬ד כ ת י ב א ה ב ת י א ת כ ם א מ ר הי‪ .‬ו מ ק ד ש י ם אלתי‬ ‫כ מ ל א ך מ ש ר ת ‪ .‬לא‬ ‫תשרה על אותו הדבר הקדושה כדמשמע מלשון הזהר הנזיל שגם הנשים היו אומרות דא‬ ‫לפרוכתא וכו׳ בגין דישרי קדושה על ידייהו וכו׳ ומכלל הן אתה שוסע לאו ודי לחכימא ברמיזא‪:‬‬ .‬ועיין לרבין חםידא )בשער שמן ששון ח׳׳ג בחדושי פסח על‬ ‫שעד הכוונות ופרי עץ חיים דק״ט ע״ב אות ט״ז הציונים לזה וביאורם באורך שם׳ ובדק׳־י ע״ב הביא משם שער‬ ‫מאמרי רשביי דיי ע״ג ובחדש דיז ע״ד ״״לי•( כי ד ב ר י ת ו ר ה כ א ש ר יוצאים מ פ י ה א ד ם ‪ .‬הה״ד ק ד ו ש י ם תהיו כי‬ ‫קדוש אני ה׳ עכ״ל‪ .‬ה ם יעוררו עליו ר ח מ י‬ ‫שמים‪ .‬דהכי איתא <»ה״ק ח׳ג דפ״א ע־יא וזיל‪ (:‬א מ ר רבי יוסי ו ה ת ק ד ש ת ם והייתם‬ ‫קדושים‪ .‬ואם להיפך‪ .‬וזה לסעודת מגהה‪ .‬דרך משל לקנות צרכי שבת‪ .‬בעת הבשול‪ .‬שהם‬ ‫מוכגים ועושים מצוה פלוגית‪ .‬צריכות גם הגשים לומר בפה‪ .‬דאיגון מ ת ד ב ק י ן‬ ‫ביה ב ק ו ד ש א ב ד י ך הוא‪ .‬ועל ידי‬ ‫ה ד ב ו ר נ מ ש ך אור מקיף‪ .‬אעיל להו ל א ר ע א קדישא‪ .‬י׳‬ ‫ה ס י ג י ם‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫^ ' ך ^ י ם‬ ‫ו ב ט ה ר ה כ ש ר צ ב א מרום‪ .‬ו א ם‬ ‫ארצות‪ .‬ש ע ל ידי ה מ ע ש ה נ מ ש ך אור פנימי‪ .‬א ד ם מ ק ד ש עצמו מ ל מ ט ה ‪ .‬על כל תבשיל ותבשיל למה שהוכן‬ ‫וה״ה גם כן ביו״ט‪ .

‬רוח.‬־ ב ד ב ר י הי׳ ש מ י ם ' ג ע ש ו ‪ . ושער מאמרי דז״׳ל‬ ‫ז‬ ‫שער^השרצךףיז«ות"פ<^ע^ש‬ ‫‪1‬‬ ‫ונה״ש דרוש א׳ של זימ(‪ .‬י א מ ג ם ידוע כי־ ה ג ״ ר ‪ -‬״ י צ ^ ״ מ ת ו ק ן‬ ‫בכל"בחיגותיו‪ '.‬הוא כ ל ל ו ת פ ר צ ו ף ה ש ל י ש י דדא‪ .‬ו ל מ ה צ ר י ך שגיהם־?* ל ז ה מוכרחלאנכיילגלות‬ ‫מ״ש ה ר ב ן״ל )בעץחיים שער ׳המוחין פ״ח ת״ל־••( וביאור י הדבר‪-‬׳יכי״תחילה היוכלו׳ ב ח י נ ת יעצמו‬ ‫ש ה ו א רזיה‪ .‬ביום׳עשות"׳ה« אלהים א ר ץ " ו ש מ י ם .‬״ ו ג ש א ר ״ ג ג ו ז ‪ ' .‬‬ ‫ו ה ם ׳ ג פ ש רוח ל כ ל ל ו ת ד א ‪ .‬ו ש ל א ג כ ת ב ה ב ו ד ע ל ׳ ז ה ״ ס מ כ ו ר ד ל ו ד ר ש ו ' ב א מ י ר ת ם ש א ו ל " שגבריאל ביום ־'׳הראשון‬ ‫גנזו הקב׳״ה ל צ ד י ק י ם לעתיד״ לבא‪.‬והגפש ׳רומז לעשייה‪ .‬׳ובמקום א ח ר י א מ ר י הפסוק‪'.‬והמעור הוא ב ר י ת ה מ י ל ה וע״י א ל ו ׳ ה ש ג י י ב ר י ת ו ת ״ ה ן קיום כ ל ה ע ו ל ם כ מ ״ ש א ם‬ ‫ל א ב ר י ת י ז כ ו ״ ‪ :‬ש ד ר ש ו ־ ע ל י ב ר י ת ־ ־ ה ת ו ר ה ' ו ע ל יכרית־ ה מ י ל ה ־־)ולענוד הס״נקראןס־יטגרכזתע(‬ ‫ומילת׳ ה ל ש ו ך ב ת ו ר ה ״ ש מ ת י ג ע ׳ ב ת ו ר ה עד־ ש ג ת ג ד ל בשגיהם ש א ד ם פ ר א יולד ולפי ש ה ב ר י ת‬ ‫רוחגי ל פ י כ ך ״ מ י ל ת ו ׳ג׳יכ ר ו ח ג י ‪ .‬־־)ובשיער‪ :‬ל׳ שער הפרצופים י ד^ש'•יהי׳' ‪ n‬״ ‪ $‬ה ג ה ת תשמישי ד ע‬ ‫כי׳ג׳ פ ר צ ו פ י ם אלו וכוי‪ .‬‬ ‫.‬׳ כ ב ר ־היה לוי‪-‬מבחינתי•עצמו‪ .‬ ‫הערלה‬ ..‬חיה‪ .‬מיגי ג ש מ ה‬ ‫הנקראים" גלגח׳׳י‪ .‬וע״י ה מ צ ו ו ת ו ה ת פ ל ו ת וכד‪ .‬־• ש ל ה ע ש י י ה ‪ .‬ש נ י ה פ ר צ ו פ י ם ‪ .‬ולהיכנס בתוכו כ ש א ר המוחין‪ .‬י ו כ ש ת ד ק ד ק ת מ צ א ב^כלימעשה" ב ר א ש י ת ז ב כ ל הגבראים‬ ‫ב ש ש ת ״ י מ י ם ״ י ש ב ה ם א מ י ר ה ר ו י ש ל ב ה ם עשייה‪.‬׳ ש ה ם ״ ג פ ש ׳ותח׳־ידכללותגעולם׳ •האצילות‬ ‫ו ל י י ה מ צ ו ת ' ו ה ת פ ל ו ת ב א לוי פ ר צ ו ף ש ל י ש י וכוי •ואין ל ה ם •מגע־' י ד בשגי• פ ר צ ו פ י ם י ד ג פ ש‬ ‫ו ת ה ל כ ל ל ו ת ‪ .‬ ‫ד‪:‬‬ ‫‪.‬ ‫גזבר עשייה ש ה י א ׳ כגיגד^הגפש‪ .‬ש ה ם בחינת־ ו״ק ד כ ל ל ו ת ו ע ‪ /‬ש ל י מ י ס ׳ *לגמרי. ׳ ש י ש ־ ל כ ל א ד ם ״ ח מ ש ד ‪ .‬״ ו ב ר י ת ~ ה ‪ 6‬ע ו ר ׳ ג ש מ י " ל פ י כ ך •׳מילתוי״נשמיי ב ח ת י כ ת‬ ‫‪.‬ו ה מ ש מ ע ‪ -‬מ כ ל ל ו ת • ב י א ו ר ד ב ר י ה ט . דהי^גו" חסרון^כרוךהעשייה‬ ‫בו‪ .‬והרוח '׳רומז* לדבור‪ j b r .‬ו א י ג ב ו < ‪ :‬ג ר י ב י ם י ^ ם י מ ו ח י ץ וכו‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫.‬ז״עכיל )והגהת ״השמש ^ם־ץדל('ז׳הנה׳למכאן‬ ‫מסימן מ ״ ל מ ב ו א ר כיי ת ח י ל ה ק ו ד ם ש ב א ל ז ^ ש ו ם י כ ח י נ ת ־ צ ל ם ל מ א ו ת ן ה צ ל מ י ם ׳ ד ע ש י י מ‬ ‫ד י ש ם ד ת ואפילו צ ל ם דעיבויר‪•.‬ת פ ש ורוח דכללותו‪ .‬והגר״א ב פ י ת ש ו‬ ‫שמבלעדי״הגיקוד ל א יתגועעו האותיות ־)ובמ״‪•*\**1‬׳«״ל‪ 0‬הלשון ר‪.‬־יחידה •כידוע‪ •.‬גע'יין‪-‬ותמצא כןיבכולם‪".‬ובחינת גו״״ק ה כ ו ל ל ת ם•‪:‬והוא־' גפש‪.‬ו ה ו * הוא ה ד ב ר כ ע צ מ ו אשר~ כתבגו ל ע י ל בסימן ־־כ״ג יעיי״ש־ יוכו‪/‬־״ויצא י ש ל ם‬ ‫ב ג פ ש ורוח ש ה ם השגי פ ר צ ו פ י ם חיזיון ואמצעי‪.‬ה ר י‬ ‫גזבר ה ד ב ו ר שהיוא‪-‬כגגד הרוח‪ .‬״דגה״*‬ ‫דכללותו‪ .‬״ייען ש ל ^ י ג ז כ ר ביי עשייה ריכ( א מ י ר ה ל ח ו ה ״ ו ל ז ה ראייה‬ ‫ש ל א ניתן ל ש מ ו ש בזההעולם‪.‬־ ' ל ע ו ה ״ ב ש ת א ‪ -‬׳ ' כ ג ג ד הרוח‪.‬‬ ‫.‬נפש‪ .‬אבלי כ ל ל ו ת ׳השגי ־פרצופים‬ ‫לעיבור ׳ויגיקה ל כ ל ל ו ת ז״א׳ כ ב ר היו מתוקגים ל ג מ ר י ק ו ד ם ז ה ד י כ ל * ׳ א ח ר ‪ -‬כ ל ו ל ‪ -‬מ ג ר ג ח ״ י ‪.‬׳ייכי"הס־־^פש •ורוח י ל כ ל ל ו ת‬ ‫ה א צ י ל ו ת ו כ ו ‪ " .״* כ ל א ח ד‬ ‫בגרגחיי‪ .‬׳ מ צ ד עצמו‪-.‬כ י אלו׳ כ ב ר •היו• לו מ ת ח י ל ה ב ע ת ׳ ש ג א צ ל ש ל י מ י ם י ל ג מ ר ^ ״ כ י ׳ ה ם ־ 'בהלצת‬ ‫ע צ מ ו ת יעצמו'שאי‪-‬אפשר־ שיחסרו ל ד א שום ־בחיגה־־מהס׳יבשום׳‪-‬עתי־וזמ^ייוכו'‪ /‬כי •‪-‬צןהילי‬ ‫ל ה א ר י ך ב ד ב ר ה פ ש ו ט ו מ ו ב ן ' ל י ש ר י ם ׳ כ ל ב ו ת ם ׳ ) א ^ ‪ :‬ו ש ־ ל ז ם דביר ע״ביעכ^(־‪:.‬כיי איגםי'מבחיגתם< ואין ל ה ם שייכות עמהס‪.‬נ ה נ י נ ו ' ב ב ר י א ת יהעולם‪.‬וא ב ר י ת ‪ -‬ה ת ו ר ה שנקר׳‬ ‫ברית‪ .‬‬ ‫הנרמז כ א מ י ר ה לחוד‪ .‬ו ל ס י כ ת ' השכריייוהעוגש‬ ‫יצאי יחסר' מ ב ח י ג ת •ג״יר הכוללים ש ה ם ה ש ל ש ה ׳ פרצופיםדכחי׳׳ביגעם ב ח י ׳המוחין‪'.‬ ‫ז‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ועייךעוד')בשע'ד‪'-‬המצוות'‪-‬ס׳‪-‬עקב ותרומה.‬כי ־יאם ״ מ צ ד ׳ ע צ מ ו י ־ מ ע ת‬ ‫ש ג א צ ל ‪ ' .‬׳ כ ל י ״ ־הצטרכות״־ ה מ ו ח ק ה ה ם‬ ‫ל ה ת ל ב ש ב מ ה ש ל מ ע ל ה ממנו‪ .‫הקונטרסים‬ ‫עולמיים‬ ‫בית׳־׳־י״־יק י׳‬ ‫מיתאלי״ כא‬ ‫‪:‬‬ ‫עליה׳ ר ח מ י ש מ י ם < ב מ ע ש ה ' א ו ב ד ב ו ר י ל ב ד ‪ .‬‬ ‫ש ה י ת ה ׳ ש ל י מ ה ' בגיר ש מ ק ו ם א ח ד א מ ר הפסוק‪ .‬ו ת מ י ד ה ם ' ש ל י מ י ם ' ל ג מ ר י ‪ ' .‬ויצאו ב ס ו ד ש ו ר ש ועיקר ו ה ס נ פ ש י ו ת ח י ד כ ל ל ו ת י ז ״ א ‪ ' ' " .‬החיצון‬ ‫והאמצעי‪ .‬אכן יתרייהדבריםישגזכריביהס' עשייה *גיתגו״״גם"'לשמוש ' ב ע ו ל ם‬ ‫^ ק ז ל רוח ש ל ה ם‬ ‫העשייה ה ז א ת וכוי‪ . נשמה‪-.‬ואולי מ פ א ת זה.‬ע ם כ ל המוחין ד נ פ ש ורוח בכללותו‪ .‬זולת' ב א ו ר ־ ה ר א ש ק‬ ‫שגבריאביום ה ר א ש ^ ד ל א י'כתיב ׳ביה עשייה‪ .‬־• ״ ־ ׳ ‪: :‬‬ ‫ועיין* עוד בחדושיו‪-‬סימן כ ״ ד )ע״ח״הישרדצ״ח *׳״*>׳ ודל‪:‬׳׳ ה ג ה י מ ב ו א ר ־ מ ז ה ‪ -‬כ י ^ ד א ' י צ א‬ ‫ב ר א ש ו נ ה ב ב ח י נ ת ו״ק שה& השג* •־פרצופים דעיבוריויגיצןח ש ל מ י ם < ־ כ ל ׳ א ח ד ‪ :‬ב ע ש ^‬ ‫ספירות‪'.

‬ו י ש ל ך‬ ‫א ד ר ת ו א ל ה מ י ם היינו עשייה‪ .‬ל ל ך י צ ״ ג ע״א וכי‪ (:‬תנינן• ד ב ע י ב ר נש ל ת ק נ א ‪ .‬ע ש ה ה מ ז ב ח וכר יאח״כ עמד‪• ..-‬לי ש צ ר י ך א מ י ר ה לשמו‪ .-‬בימי״ החול.‬עשייה‪.‬‬ ‫א מ ת ‪ -‬ס ו ף • מ ע ש ה ב מ ח ש ב ה תחילה‪.‬בנם ש ל ירידת‪ .‬ד א ם ‪ .‬׳ומה •״שחפר ‪.‬י ד ו על• ר א ש קורבנו הרי‪ .‬האןצ‪ .‬ה ר י ־ .‬ו מ ה ר‬ ‫־ י ‪ ) . .‬כמו‬ ‫ש א מ ר כיצחלץ א ו כ ח א ש ת ו ו א פ ש ר גם כן‪ :‬להנשים• ע ל הנער ל ח מ מ ו בחום ה ט ב ע י היוצא‬ ‫מפיו• ומעיניו‪ .‬וכוי‪ .‬ו כ ד א מ ר ן י ב א‬ ‫ה כ ל ע ל נכון כי כן צריך‪.‬יורדים‪ :‬ה כ ל י ם‬ ‫ד פ ר צ ו פ י ם העליונים ד א צ י ל ו ת ״ ע ל ד ר ך הנז״ל ל ב ר ר בחינותיהם שנשארו׳ בכי׳׳ע‪' . .‬כי‪-‬רוב הנסים• נעשים עם‪ .‬התחתון •מתעוךר‬ ‫העליון כ נ ד ל והכי • א י ח א )כנהר שלום די״ט עיב ״יל?( וע׳־כ‪.‬‬ ‫והכי א י ת א ‪ ) . .‬כיי העליונים‪.‬״ כי• במעשך‪ .‬ח ט א ת ו ‪ .‬וזה‬ ‫בסיוע ישראל‪ . .‬מ מ ת ק ום־‪</‬זגם אלו נ ׳ י לענ״ד( ולעיל מ ז ה < ״‬ ‫אדןרון וכו׳ זרכ!‬ ‫ש ה ת כ ל י ת .‬‬ ‫בפ‬ ‫‪:‬‬ ‫כ ח‬ ‫‪1‬‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫‪:‬‬ ‫?‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ך‬ ‫ושרי‬ .‬כ ת י ב וישם פיו על• פיו היינו עשייה‪ .‬נענה‪ .‬ויזורר א ת ה י ל ד‬ ‫כנגד הרוח‪ .‬מ י ש מ ת פ ל ל עליו‪ .‬‬ ‫וכן מציגו• כ מ ק ר י ב קרבן ו מ ת כ פ ר ‪ .‬מ ע ט ת ח ב ו ל ה מ ד ר ך העולם ע כ ״ ל ‪ .‬ב ה ש ר ו ת ו ‪ . ..‬ה נ ס ב כ ד ה ק מ ח • ש ל‬ ‫הצרפיח"‪..‬הרי עשייה• ויימא ד א כרםייא דאליהו‪ .‬בתפלה הרי י הג״ר‬ ‫נתקן‪ .‬ג כ היו עושים איזה‬ ‫עשייה נגד ד‪-‬גפש‪ ..‬י‪• . ש ל ם הנ״ר ואז בא• א ל י ה ו‬ ‫במ‬ ‫ב‬ ‫א ו ש וד‬ ‫ה ו א‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.:‬׳ ־יי‪. .‬ואח״כ ה א ד ם‬ ‫‪• •.‬־ ־ בהשתדלותן‪-‬בתורה‪•.‬ואז נ ש ל ם הנם'•ויקרעו ה מ י ם וכו׳‪ .‬״ ה ר בראשית דש״ח‪-‬ע׳׳? ת״ל‪ (:-‬א ח ר ה ד ב ר י ם ה א ל ה וכו‪ :.‬מ ן השמים‪ .‬‬ ‫ך ה א ל א א ת ע ר לעילא ע ד ד א ת ע ר ל ת ת א ע י כ ‪< :‬י ' י) ׳ ע״ג• ״״ל יי( א מ ר ר ב י חזקייה‬ ‫ה כ י • ה ו א ו ^ א י ד ע ל מ א עילאה ת ל י א ב ת ת א ק ו ת ת א ה כ ע י ל א ה וכו׳ ד ד א ב ל א ת ל י א ע כ ל ‪..‬‬ ‫והיא כגגד הנפש‪.‬יוכן• בהחיותו א ת בנה‪ .‬ד ל ת ת א אשתכח־‪-‬אתערותא‪-‬־לעילא‪.‬וזולתם וכו׳ ת מ צ א כדברינו‪ .‬כ ל ת ה ‪ .‬הנפש‪ .‬מ ה‬ ‫בעשייה נגד הנפש‪ .‬נאם‬ ‫ח ס ת ע כ ב ו ל א מ ת כ פ ר כנודע‪ .‬ע ל י ד ם ‪ .‬ק ו ד ם כ מ ח ש כ ה ‪ .‬ו כ מ ע ש ה ‪.‬פיו על פיו‪.‬במצוות׳ ובמע״ט‪ .‬ואז‪ .:‬ר ב י •יהודה‪ .‬ב ע ל מ א ‪ .‬־‪.‬אמר עשי לי עוגה׳ ועיי עשייתה העונה‪ . הוא היו״ד ע צ מ ה ‪ .‬ועי״ז‪-‬מתכפר‪.‬לו ו מ מ ש י ך אליו •כללות‬ ‫הנח! ‪ :.‬פ ת ח אני‬ ‫לדודי ועלי• תשוקתו* ה א א ו ק מ ו ה ־ א ב ל באתערותא‪ .‬עשיית ה נ ם ‪ .‬‬ ‫ו ב ש ת ר מ י ל ‪ -‬ב כ ל ‪ -‬מ ע ש ה הנסים שהיו ע׳׳י' הנביאים‪.‬וכשנתקן•הנ׳׳ר נ ש ל ם הנם ו ח י ת וכן באלישע‪-‬בשובו מעם‪-‬אליהו כ ת י ב ‪ .‬ו כ ש ע ש ת ה ‪ .‬ה ר י ׳ י ה ד ב ו ר והוא‪ -‬כננד הרוח‪ .‪.‬ואז ע מ ר ‪ . -‬ל א ו היה יכול ל ו מ ר עשי בעכורי א ל א ודאי‬ ‫מלת‪ .‬ו ה כ ל לכוון לשון• ה ת פ ל ה ע ל ‪ .‬ו א מ ר ה ש ה י א לשמו׳ ב ד ר ד ל ע ל‬ ‫וכתב• ל ה ל ש מ ה ש צ ר י ך ' אמירה‪ :‬כ פ ה דרה פ ה ש א מ ר מ ל ת לי״פןרושה ש ת א מ ר‬ ‫גיכ‪ ..‬החסרים‪:‬לו ׳כפי בחינותיו‪ .‬כ ר ם י י א א ח ר א י ל י ק ר א‬ ‫דיליה‪ .‬כמו שפירשנו‬ ‫באליהו ש א מ ר ויתמודד על הנער‪ .‬נ׳׳ר‪ -‬היה •מתוקן‪• .‬וכן‬ ‫בהחיותו א ת בן השונמית שהתפלל• ל ה ׳ זהו הדבור‪ .‬‬ ‫י׳‬ ‫ךיחיאלי״‬ ‫עולמים‬ ‫הערלד<‪.‬ו א מ ד ה כן‪ .‫הקוגטריס‬ ‫‪zk‬‬ ‫כיחי•־‪..-‬‬ ‫וכן‪ .‬ובדבור נגד התךו‪. ..‬אז נ ש ל ם ה נ ם י ו כ ר ד‪.‬א״כ ‪-‬הוא הדין נ״כ ל כ ל אדם< בכדי־ ל ה מ ש י ך הנח״י‪:‬עליג‪ .‬ש כ ן כ ת ו ב ו ם מ ך ‪ .‬ראשונה‬ ‫מאליהו ה נ ב י א ‪ .‬ועוד‪-‬אביא לך׳בעזה״י הרבל‪ .‬ויאמר‪ .‬ו י ש כ ב על הילד וישם פיו וכוי זהו‬ ‫‪.‬שאעפ׳׳י ש מ ה‬ ‫ש ע ש ה הואי רמז‪ .‬כג׳׳ל ולכן ש ם ה ד ה ש ב מ ח ש ב ה •הירד דיוא הראשי!‬ ‫‪.‬ו ד ב ו ר ‪ -‬כ נ ג ד הדוח‪.‬הרי דבור‪ .‬עשייה ואז נ ש ל ם הנם וחיה‪ .‬מן השמים‪ .‬מצאגו ראיגו בנביאים• כשהיו •רוצים‪.‬והרד״ק ש ם כ ת ב ו ד ל ‪ :‬וישם‪ .‬הוא‬ ‫הנזתץ‪ . ה ש ל ח ן מ מ ת ק היסודין מ ג ד ר ה ש ו ה נאמר• ב ר י ח ׳ ‪ -‬ב נ ן ל ח‬ ‫* ו‬ ‫ונאמר כ ר י ת ביסורין מ ה מ ל ח ‪ .‬ושם‪ .‬הרי דבור‪ ..‬והואיל‪ :‬וכן ‪ -‬ש כ ל ‪.‬יוכל ל ה ח ש י ך "עליו * הנח״י‪ .‬צריכים לתחתונים ותחתונים צריכים לעליונים וכל׳ עכ׳ל‪.‬לעשות איזה גס‪ .‬והתודה• א ת ‪ .‬צ ר י ך שיתקן ד ב ר ‪ .‬ב ה ר ה כ ר מ ל ‪ . ..1‬לכן‪-‬אמךץ ש מ ל ח ע ל .‬ע ם כ ל זה מ ת ע ו ר ר לעומקו‪-‬ברוחניות נ ק הניר העליון‪/‬בעולמות‬ ‫העליונים שהוא עיקרם ב ת ס נ י ו ח וגם ת ש ל ו ם כל‪.‬א ד נ ו ת ש ב מ ע ש ה ה י ד ד הוא אחרון‪ .‬סמיכות‪-‬לדברינו א ל ה מהתנ׳׳ד‬ ‫ובו‪ /‬כי הגה‪..‬אז קונה‪ .‬ודבור גגד הרוח‪ ..‬ואזי‪ .‬ב פ ה ש ה י א שלו‪ -‬לשמו‪ .‬־הנח״'י‪.‬קמח‬ ‫ל א ‪ .‬ב ב ר י א ת ־ ה א ד ם מצינו עשייה •כנגד ‪.

‬‬ ‫הואיל ו ב כ ו ל ם יש ב ה ם רמזים ׳כעשייה ובדבור"כנגד הנ"״ר‪' .‬כי במעשיה התחתון מ ת ע ו ר ר לעומתו מעשיה 'העליון‬ ‫ואעפ״י ש ה ו א ר מ ז ב ע ל מ א ‪ .‬ל א ש ר י תמן‪ .‬א י ' כ ל הנרנח״י ש ל א ו ת ו ' מ ו פ ת ב כ ל ל ו ת ו ‪ ' .‬‬ ‫ע ל מתבונתו ב כ ל הנרנח״י הרוחניים ג׳׳כ׳ המתוקנים' והשייצים'לוי‪".‬גפ‪1‬ה־ י ד ך‬ ‫ע ל הים‪".‬ב ק ב ל ת התורה‪.‬ואז ב ט ח ו נ ם בה׳ יחזק‪ .‬ש א י ן ל ך ד ב ר ב ע ו ל ם‬ ‫שאינו כ ל ו ל מנרנח״י כפי •'בחינותיו‪ . הכי׳ איתא )‪ •vrai‬וארא פרשה ?׳ פסוק ח(׳ ק ח י מ ט ך ו ה ש ל ך‬ ‫ל פ נ י ' פ ר ע ה יהי'לתנין‪ . הריי הדבורז'וכוי ו כ ה נ ה‬ ‫׳׳'׳•‬‫•"־ ׳‬ ‫'‬ ‫י רבות תמצא‪* .‬וכנזיל‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫. א ל א י א ח ר ש ת ש ל י ך א ו ת ו ' א מ ו ר ל מ ט ה יהי" לתנין‪' .‬והאותות והמופתים.‬ולא נאריך'׳ ב ד ב ר י ם ' י ר ק‬ ‫נ ב א ר לך' הנסים הראשונים‪ .‬מ מ ו פ ת י 'וזי.‬ה צ ר י ך ' ע ש י י ה ו ד ב ו ר כגגד הניר‪ .‬כמ׳׳ש ב ז ה ר י י א ת ע ר ו ת א‬ ‫דלתיתא עביד א ת ע ר ו ת א דלעילא‪ .‬ע ל ' ה מ י ם ' א ש ר ביאור ונהפכו ל ד ם ׳ ו כ ש נ ש ל ם הנ״ר ברמזיו מ מ ע ש ה‬ ‫ידי^אדם אז נ ש ל ם ה נ ה ״ י ‪ ' .‬וכן במופת'הדם‪)-‬פי"י« (‬ ‫נ ט ה י ד ך יעל'מימי מ צ ר י ם הרי נשלם׳ העשייה‪ . א ל פ י ידות ו כ מ ״ ש " ה ר ב ' • ב פ ט ו ם‬ ‫" ה ז ה ^ י מ צ ט ר ף י ל מ ר ו ב ה ‪fcfoVnSi‬‬ ‫ה ק ט ו ר ת י ש ד ^ ע ו ר מ ת כ ל שהוא" שעושה‬ ‫זיה־המ״ועט מ ה ת ח ת ו נ י ם אין•' שום התעוררות י לעליונים'וכנון זה איתא)ביומא דל״ט(" ו ה ת ק ד ש ת ם‬ ‫והייתם קדושים‪ .‬א ל א אפילו מהתורה‪ "'.‬‬ ‫ן ^ י ״ ע ו ^ א ל א ^ ש ל א רק_מהנביאים יש לנו ראייה‪ ".!ליו י ה ש ל ו ם ‪.‬ש ב כ ו ל ם ' ה צ ר י ך ^ י ה ״ ו ד ב ו ר‬ ‫כמו.‬ ‫ככנים‬ .‬‬ ‫וכן י ה י ה ב ע ז ה < ו ל פ ״ ז י צ א לגו שהוא מנהגי ותיקין שאין ר א ו י ' ל ב ט ל ו י כ ל ל ועקר ו כ ל ל י‬ ‫והנה ב א ו ת הראשון שליהגחש׳.‬כמו" ש כ ת ב נ ו 'משים ה ר ש ״ ש‬ ‫זיע״א‪ ".‬הרי ה ד ב ו ר כנגד הרוח‪ .‬כדי י ש י ש מ ע פ ר ע ה‬ ‫ש ע ל י פי ד ב ו ר ך יחזור לתנין‪ .‬וכי כ ב י כ ו ל ש ב ר א י אתי עולמו י ש מאין אין ב י כ ו ל ת י ח ל י ל ה וחם‪ .‬או ה ד ב ו ר ה י ה ' ב מ ^ ש א מ ר ) ב פ י׳׳ז( הנה אנכי מ כ ה‬ ‫ב מ ט ה " א ש ר בידי‪ .‬כי" כ א ש ר ' א ד ם ' נ כ נ ס ל ב ר ך י רעהו ב ש מ ח ת ו‬ ‫ופדי ש א ו כ ל מיני מ ת י ק ה והיא כננד העשייה‪ .‬והדבור הזה הואי כ נ נ ד ' ה ר ו ח ‪." ש ר צ ה הקב״ה ל ע ש ו ת " ל מ צ ר י י ם ‪.‫הה‪%5‬י^‬ ‫בית‬ ‫־פרקי׳‬ ‫היחי^לי ~ כ ב‬ ‫עולמים'‬ ‫ו ש ר .‬מקרישין ״ אותו‬ ‫מלמעלה‪'.‬ב כ ל זאתי יש ימן הצורך_'אליו‪' .‬שישלים מבוקשם" ש ה ו א הנח׳׳י ש ל א ו ת ה ה ב ר כ ה ‪.‬י וגעשה‬ ‫הנם‪ .‬ ‫‪:‬‬ ‫ט‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫.‬ואולי^לזה נהנו"•בכל ת פ ו צ ו ת ישראל‪ .‬‬ ‫ו כ ש נ ש ל ם ה ר מ ז ונתקן הנ״ר הזה ע ל ידי הברואים‪ .‬ו ע ש א ם עיי עבדו נאמן'ביתו‪ .‬י ואו נ ש ל ם הנחי״י‪ .‬בנה״ש‪ .‬ל ע ש ו ת ' ה נ ס י ם מ ב ל י‬ ‫אלו הרמזים‪ ?.'משם "ג״כ יש לנוי ראייה י נ ת ל ה ‪ .‬ה צ פ ר ד ע י ם ‪ .‬ושוב נשלם'ונתקן י הנדדיעזיהוא‬ ‫הנ־ם'.‬ו ה א מ י ר ה ש א מ ר‬ ‫מ ש ה •לפני פי־עה ל מ ט ה י ש י ה י ה ' ל ת נ י ן ‪ . ה ח ל מאות‪-‬הראשון־של ה נ ח ש‬ ‫ע ד _גמר ה ע ש ר מכות׳ 'ומהם ת ק י ש ז ת ר א ת ל כ ל ה ש א ר ‪ .‬כ א ש ר ' ר^מצאי‪-‬כדב^ינוי־לבעןיד׳זי‬ ‫ש ב כ ל מקום שישי בויןס‪ .‬‬ ‫והוא כגגד הרוח" כנדל‪ .‬כן א ת ע ר ו ת א ״ ד ל ת ת א צ ר י כ ה ל ה י ו ת " כ ד ו ג מ ה דלעילא׳ ל ע ש ו ת‬ ‫ולתקן רמזי הנייר‪ .‬ויזרוק‬ ‫ע ל ה ע ם ה נ ה ' ע ש י י ת ' ו י א מ ר ' הנה ד ם ה ב ר י ת א ש ר ב ר ת יהי" ע מ כ ם הריי ה ד ב ו ר ‪ " /‬ו נ י צ ב ו‬ ‫ב ת ח ת י ת ה ה ר הרי י עשייה‪ .‬הנה ה ה ש ל כ ה ' היא' עשייה' כגגד" הנפש‪ .‬והי נהג‪ -‬ר ו ח י קדים י ובו׳ ׳הריי ״ הרודז‪".‬ודאי *שהוא יכול ל ע ש ו ת ה כ ל "אלא להורות" ׳לנו‪ .‬ש כ ן ה ב י א 'בעה״ט‪-‬יוז״ל‪:‬‬ ‫ולא אמרי ויהי.‬ו כ מ ע ט " ב כ ל י הנסיים"המוזכרים*" ב ת ו ר ה‬ ‫ת מ צ א ' כ ] ‪ ' .‬ושוב‪ -‬מ ב ר ך רעהו ב ד ב ו ר בברכותיו הטובות‪.‬ב ע ת העשייה‪ .‬ותחתונים צ ר י כ י ם ' ל ע ל י ו נ י ם‬ ‫א ל א שהעליון נ ת ל ו מ ר ו ב ה •על התחתון יותר מ כ מ ה .‬ו ב ט ח ש ה י ה י ב ה ""'דבור ג״כ כנגד " ה ר ו ח‬ ‫כ נ ז ׳ ' ב מ ו פ ת הנחש‪ . שביארנו ש ה ם נגד הנ״ר‪ .‬הרי עשייה‪ '.‬הרי ר א י ת ש נ ם דבור"היה בו‪" .‬ע״י משה״״רבינו״׳.‬נ ט ה י ד ך ב מ ט ך יעל ה נ ה ר ו ת יוכו׳‪' . ת ק ‪" .‬ומשםיהזה״ק שהעליונים צריכים" ל ת ח ת ו נ י ם ‪ ' .‬א ע ״ פ ‪ :‬ש כ ו ל ם היו' ב מ א מ ר ו ‪" .‬‬ ‫~‬ ‫•""‬ ‫‪.‬א ד ם "מקדש ע צ מ ו מ ע ט ‪ .‬י נם ב ק ר י ע ת •'ים סוף‪" .‬אז י נ ש ל ם ה ג ס ג ם בנח״י"שלוי‪-‬ונעשל‪.‬ואז נ ש ל ם הנס‪ '.‬מ ל מ ט ה ‪ ..‬מ ק ד ש י ן " א ו ת ו ה ר ב ה ‪ .‬ואם לאו""'שחסר עשייה אד ה א מ י ר ה ‪ ' .‬״ ל כ ל דברינו כנדל‪ .‬ונםיו ית״ש‪ .‬‬ ‫ל ה ר א ו ת ל ה ם י כ ה ו ונבורתו‪ .‬ואז'‪-‬נשלם י הניר * ונתקן‪ ".‬ויאמרו כ ל א ש ר ד ב ר ה י ג נ ע ש ה ונשמע.‬וכמו ש ב ב ר י א ת העולמות היו מ ת ו כ ן נ י ם ״ ב נ ״ ר ' ה כ ל ל י‬ ‫‪ jm‬באו ל ה ש ל י ם הנח״י‪ .‬ ‫״ " •י כביכול‪' .‬ועכ״ז" נ ב א ר ל ך י ב פ י ר ו ש ב ע ש ר ״ מ ב ו ת ׳ המצריים.

‬לא ד ב ר ‪ -‬ש ל א •היה ‪.‬ומד‪".‬אר*ן־ום^וכגדל‪-.‬ו כ ו ל ם ^ ש נ ם •בעולם‪.‬מ ש ה * ‪ \ .יחידות‪-.‫‪-‬׳ ‪ -‬חסוגטורים•‬ ‫בית‪--‬׳״מיק י׳ ׳ ‪ -‬־ עולמים‬ ‫‪ * j‬יי י‬ ‫»י»«י‬ ‫״•‬ ‫^‬ ‫*‬ ‫ךןידןיאלי—‬ ‫זי• יי‬ ‫י‬ ‫?כניס‪ .‬א ׳ ׳ כ ‪ -‬ל מ ה ו צ ט ר כ ו ‪ ..‬ב א ו פ ן כ ז ה שכמוהו ל א‬ ‫היה־ולא־יהיד‪.‬נעשה‪.‬לםברת‪.‬א ל א • ש כ ב ר ה י ה ב ש ל ם ' ב ר י ב ו י ניכ‪.‬לעולמים כ כ ת ו ב מיום‪ .‬ג ט ה י א ת מ ט ך ^ ה ך ‪ -‬א ת ע פ ר ז־‪.‬אין ל ך‬ ‫גםגדול^מזה‪ ..‬ל מ ה פ ר ע ה היה מ ק ש ה א ת ל ב ו‬ ‫‪ .‬וכד‪ .‬וכעין‪ .‬בסיד ולתוכן רןושיותך זאת‪-". .‬בזמן ק צ ר ש ל א ' ב ד ר ך ט ב ע ‪ .‬והואל כ ס ב ר ת ' " ר ב י‬ ‫^קלכא^נבשמות ועא ‪1‬ב‪0‬נהנ־ר‪1‬ן ךס״ז_עזב‪..‬במעשה• נסים‪ .‬הניר‪ . ..‬מ ש ה ‪ -‬ו א ה ר ן ל ע ש ו ת רמזים כאלו ב מ ע ש ה ודבור‪ .‬הגח״י ויושלם‪.‬צ ר י ך לתקון הנ״ר לרמוז ב ע ל מ א‬ ‫‪.‬דרה •צורך נ ת ל ב ר מ ז י ‪ -‬ה נ י ר כ מ ע ש ה ו ב ד ב ו ר כנז״לדוה׳׳ה ככנים‪ .‬או כפירוש ר ש ב ״ ם ש ה ו א מיני זאבים‬ ‫וכי ‪ .‬״בערוב ל א‬ ‫שוםלמעשה‪-.‬להזיק‪.‬ובי‪-‬ן״שניהם‪-‬נתקן‪.‬ולזה ל א‬ ‫ה ו צ ‪ %‬ר ל מ ע ש ת ‪ .‬ל ז ה הוצרך‪ -‬ל מ ע ש ה ‪• -‬נטה• ידך‪ .‬ודרכם‪.‬מ ל א ו ידיכם פ י ח‬ ‫כ ב ש ן ו מ ׳ < ו כ נ ד ל ‪ . .‬לזה ‪ -‬ה ו צ ר ך‬ ‫ל מ ע ש ה ר ט •משוד• א ת מ ט ה ו וכוי ודבור כנדל‪ .‬אך^לא מעפר‪ .‬לנו ט ע ם ‪ -‬ח ד ש •ונכון‪ .‬בבוא ע ל פ ר ע‬ ‫‪.‬לכן נם‪ ..‬ונכנסים ש ם ‪ .‬ו ח ס ר ל ה ר ק ‪ .‬נ ׳ ^ הנגי‪-‬־לפיי^‪..‬וא׳׳כ אין ל ך ג ס י נ ד ו ל מזה‪ .‬‬ ‫כ א מ ו ר ‪ .‬ש מ ת ח י ל ה ‪ -‬היו‪-‬כולם‬ ‫הולכים לבית‪-‬המלך•‪.‬שהואיל וכל ה ב ר י א ה ה י ת ה מ ח ו ס נ ת‬ ‫ב‪0‬׳ר‪ -.‬א ל א 'ודאי‬ ‫מ ש ה ו צ ר כ ו מ ש ה ואהרן‪.‬כ פ י ר ו ש ר ש ׳ ׳ י כ ל מיני חיות••וכוי‪•-.‬ולזה‬ ‫ה ו צ ר מ ^ ל מ ע ש ה י ו ד ב ו ר כנז״ל‪• .‬היותם על ה א ד מ ה ע ך היום•‪ .‬והוא' זה‪-‬לפירוש‬ ‫ר י ש י י ש א מ ר < פ ר ^ ע א ח ת ‪ -‬ה י ^ ך » ו נ ת ר ב ת ה ‪ -‬ש נ א מ ר " ו ת ע ל ‪ -‬ה צ פ ר ד ע ‪'•.‬שיעשו הנם‪ .‬ח ד ן מהטבע‪.‬הואיל־~\בעדוב‪-‬לא‪--‬הלה'^בו־שום נס נברא־ונולד‪ .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ג‬ ‫.‬נבראו ‪.‬וה״ה ב מ כ ת‬ ‫‪ 0 .‬ב ר ד ‪ 7‬א ע י פ ש כ ב ר ר נ י ל להיות ב ע ו ל ם ״ ב ר ך ב י מ ו ת הנשמים‪ .‬ ‫‪.‬הרמזים‪ .‬לזה ה ו צ ר ך ל מ ע ש ה ויט מ ש ה א ת ידו וכו׳ ו ד ב ו ר כנדל‪.‬בעשיית‪ .‬ ‫‪:‬‬ ‫ף‬ ‫ב‬ ‫ש ם‬ ‫‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬דש ל ו מ ר עוד‪.‬כ כ ל זאת ל נ ס‬ ‫שהיד‪ .‬במינו׳•עד״שתצרכהולעשיית״הנ ר‪'1.‬שחין‪ .‬‬ ‫<‬‫ו ע נ י י ך ‪-‬עפ״י כ ל ה א מ ו ר יבוא‪ .‬ו מ ש ם ׳היו־‪-‬דעלכים ל ב י ת עבדיו‪ .‬ואז‪. .‬ונשנם והיו כעולם‪•.‬‬ ‫•עס׳ד ל צ ו ר ך הנס‪ :‬ה נ מ ל שהיה• ב ה ם ‪ -‬ב צ פ ר ד ע י ם כ ד ר ך •הילוכם‪ .‬רגיל‪.‬א ה ר ‪ .‬ולזה‪.‬ו ל א ^ ח ת ‪ -‬ל ב ד מ כ ל האותות־הארה כ י א ם מ מ כ ת כבורות? היותו ל ר ו ב חוכמתו‪ . .‬ולזה ה ו צ ר כ ו ‪ .‬נ פ ל‬ ‫ב פ ח כ מ ״ ש א ל ת ת ח כ ם יותר •למה ת ש ו מ ם ‪ .-‬ע ל ‪ -‬ה ש מ י ם‬ ‫וכו* ודבור•׳כנדל‪• .‬בזה‪..‬א י ש מ ת ח ת י ו ש ל ש ת ימים ל י ל ה ויום‬ ‫זהויגזב״גם נ ת ל ‪ .‬ב כ ד י להמשיך‪-.‬להץתיבעולם‪ .7‬ל ע ש ר ת ‪ .‬הואיל וידעת ש ה ע ר ו ב‬ ‫•היה בעולם‪ .‬אעפ״י‬ ‫^כבר‪-.‬ו ש ר * ן הלאה־ •צפרדעים ‪ w j‬־ ‪ -‬ש ל א " ה י ה ‪ -‬מ ע ת‬ ‫ כ ד י א ה ־ ה ^ ל ם ^ כ ^ א ם ן‪1‬ת^ושר^הלאור^לד‪1‬ל^ד ד ב ר ‪ -‬ה ד ש ( א?כ ל מ ה ה ו צ ר כ ו ל ע ש ע ת‬‫ד ‪ .‬״והוא לא‪...‬‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫.‬ראב״ע‪. .‬ל מ ע ש ה ‪ -‬ו ל ד ב ו ר כ נ ד ל ל ה ש ל מ ת הניר‪ .‬א י ג ס ' מ א ת ו ית״ש‪ .‬‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫שהיתה‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫ח‬ . .‬נם‬ ‫א ם •נוסיף ל ה ם ‪ -‬ד ר ש ת * ר ד ל ש ה כ נ י ס •היו מטפחות ו מ כ י ת ׳ ע ל פ ג י ה ם ‪ -‬ש ל המצריים‪". .‬כמ׳׳ש ועלו ובאו‬ ‫ב ב י ת ך ב ת ז ד ל ה ‪ -‬ו א ח ז כ בבית‪ -‬עבדיי ‪ -‬ובעמך‪• .‬בעולם‪ ...‬ידע ט ע ם ‪ -‬ז ה ‪ -‬הגדל‪ .‬הגס‪.‬ו ד ב ו ר ״של־התךותונים^ררן היוד ה ד ב ו ר י מ ש ו ם ה ת ר א ה ל פ ר ע ה ‪ .‬בכל‪ -‬זאת היה •נס בהם^‪-‬הואיל יודרך הכנים •להתהוות‬ ‫מש?ר או מהזוהמא־כיךוע‪-.:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫.‬הזה‪" . .‬קורא לו‬ ‫בלשון •.‬והיה ג‪-‬י׳כ ע ל ה ח ש ך אעפ״י שישנו ח ו ש ך‬ ‫ב ל י ל ו ת ‪ .‬ו ל צ ו ר ך ד ב ר זה‬ ‫ש נ ת ח ד ש ‪ -‬ב ה ם ‪ .‬ה צ פ ר ת ) ^ מ א ן ז דםבירה ליה ‪ -‬שכבר‬ ‫^ ^ ^ י נ ו כ ^ ן ד א מ ך ‪ .‬חדה־בארבה•אעפ״י ש כ ב ר נ ב ר א וישנו•בעולם‪ .‬בעולם‬ ‫^^ל ומחודש‪..‬ןגס‪.‬למצרים‪ .‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ד‬ ‫‪:‬‬ ‫ה‬ ‫‪::: 7.‬הנם‪.‬שהדבור • הלה‬ ‫'עזי^אמירתו‪-‬לאהרן‪.‬׳והמעבה מאהרן‪-. ..‬׳ ו ל ז ה ציותנו ה ת ו ר ה ת מ י ם ת ה י ה ע ם ה׳ א ל ה י ך‬ ‫ו ה ו א ‪ -‬כ י ׳ פ ר ע ה ‪ -‬ח ש ב ‪ -‬ב ל כ ו א ם ב א מ ת כ ל אלו מ ע ש ה נסים 'והם מ א ת ו ית״ש א ש ר ע ל‬ ‫ה כ ל י כ ו ל ‪ .‬ת ח י י ‪ .‬או ח׳׳ו אין ביכולתו ל ע ש ו ת‬ ‫ך כ ר ‪ .‬י ב ך ׳ ד \ ו ת וכב^‪^.‬ל א ‪*1‬צהכו‪ .‬ע ד ‪ -‬ש נ ת מ ל א ה כ ל מצרים"ממנה‪-.‬שגם י ל ס ב ר ת מ א ן ״ ד א מ ר היתד‪• .‬יורק שרמז•‪.‬ולמ׳יד• ש י ש ל ו מ ר ש ר ק ה צ פ ר ד ע י ם בכללותו‪ ..‬ה י ה מז‬ ‫ה צ ו ר ך ‪-‬עפ* גזרת הי״בלי ‪-‬שום־ עשיות א ח ת מ כ ל אלו הרמזים‪ .‬להם ה׳ •שיבואו‪.‬ופה• ש כ ל ע פ ר ה א ר ץ נה‪£‬ך' לכנים‪ .‬יעקב ( א״כ אין ל ך ׳ נ ס י ג ף ן ל‬ ‫!מןך ״'בריכויה •כיכ‪ .‬ה נ ‪ -‬״ ר ‪ -‬ש מ ל א ך‬ ‫^ י ‪ .‬א ב ל ‪ :‬כ ז ה חושך" א פ ל ה ש ל א יוכלו לקום‪ .‬בו ש ה א ש ‪ -‬כ ת ל ק ח ת •ךבתוך‪-‬״‪-‬הברר‪ .

*״צ*־‬‫•_•‬ ‫־ ׳‪:‬׳‬ ‫ו ב ז ה יובן ט ע ם ל מ ה ‪ :‬א נ ש י ‪ -‬כ נ ס ת ‪ -‬ה ג ד ו ל ה ב ל א ־ מקנו אדצ׳‪:‬התפלה ‪1‬לנכג שתומלל י ב ה ר ה ו ר‬ ‫ה ל ב ‪ :‬יען‪..‪:‬י‪. .‬מ פ ק י ב ר כ א ן ‪ -‬מ א ת ר דמחשבהנןכויבושמא־^‪-‬עילןאהזקבישא׳יממברך‬ ‫ע ל ‪ :‬דיהוץ‪-‬עי^‪ -‬ועיין עור‪<-‬כש^•הכוניחבדרוש ‪0‬׳‪-‬מתפ‪2‬תי׳חז«זרד־‪:‬נב?מי‪$ryx‬״‪•-%&-.1‬־־ס״».‬ ‫י‬ ‫‪.‬א י ‪ :‬ש ם ‪ -‬ל ע נ י ך ה ת פ ל ה ‪ -‬ל מ ו צ י א ם ב פ ה .‬ההוא‪:‬תקונא ה ו ה מ־דב־־ומחכה‪-‬למלה ת פ י ק מ פ ו מ י כ ו ן וכוי‬ ‫ד כ ל ה ו מילי דנפקי‪ .‬׳בפועל‪.‬וחמץ‪-‬יום~אס‪3‬־נלא^ומרד •ועק׳לבש׳׳ס^שםז י ז ג ם ׳ ב ת פ ל ה י ש ‪ : . ‪ ^ .~^י‪*.‬כאתם‪.‬י ־ ‪ 1‬נ ט י ל ־ ‪ ! -‬ק ו כ ״ ^ ‪ :‬א ל י ך מ ל ק ^ ו ב נ י ‪ -‬ע ה ו ^ ע ל מ י ך וכוי‬ ‫ע מ ל )ובזה״? אמור דף‪-‬צ״מ‪-‬׳ע״א‪-‬ןז׳׳לנ(׳ א ב ל ׳הא׳־תנמן ־׳־במליךזבעובזדא יבעיקבילאח^אה‬ ‫ו ל א ת ע ר א מלין םתימין־ומ ‪.‬חסיל‬ ‫&עיץ כ׳‪-‬וכי׳׳(‪:‬הביא •טעם אחר‪^.‬אכן״בזה׳״בעצ»ני‪4‬לעשייתוב׳מט‪:‬״ ה ג ה ו ^ ל ע ^ ^ ד א ל ^ ד ל ה צ י ל ם‬ ‫מהמשחי‪.‬״־זלםדהא •‪-.‬־ ד י ל ה ו ן ‪ -‬־ ת ב ד י ר ף * ^ ו כ ך ‪ : 1‬א ל א ‪ : :‬א ל י ן ״ ד ‪ 6‬ד ‪ .‬־ רוחניות‪ :‬־ומציאותי ה ג ש ‪ -‬והוא ב ה ר כ ב ת‬ ‫ה מ ר ק ח ו ת ‪ . ע ל מ א ^ י ת ‪ 3‬י ל ס ח כ א‬ ‫עובדא‪ .‬מ ת ה ו ו ת‬ ‫מאותיות• ק ד ו ש ו ת עולות• ל מ ע ל ה ו ב ו ק ע ו ת ‪ -‬ה ר ק י ע י מ ־ מ כ ״ ל ־ ‪.‬והטעם‪:‬־נראה‪-‬לי־ ־‪:‬כי‪ -‬ה ת י ב ו ל ׳ ש ל ע ה ת פ י ל מ .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ה ו צ א ת הדבור<‪:‬עושיס‪.‬־ ־ ו ה ו ר מ ח כ א ן .‬״ ׳ ־ ׳ ר ‪ -‬ד ‪«r.‬׳ הה״ד־כל‪-‬עוף־השמיס‬ ‫י ו ל י ך ‪ :‬א ת ה ק ו ל ^ ו ב ע ל כ נ פ י ם ‪ -‬י ב ^ ד ב ר ‪ .‬־מבחיןיבין‪:‬־טופ‪:‬לרע‪5‬דהכהיסכ^ ל ע ש ו ת י ‪ -‬ה ^ ב י ^ ב מ ע ש ה ׳ ׳ ו ל ק ח ת ם • ‪ :‬ל כ ם‬ ‫אגודת‪-‬אזוב‪ .‬נ ן ג ^ פ מ ה‬ ‫פ ו מ א ל ת ק נ א ‪ -‬ב ה ה ו א תקונא‪-.‬ב ו ‪1‬אסייע«קחו׳‪.‬הכאתםעזה‬ ‫בזה^יחר‪.‬׳בעשור‬ ‫ו ט ב י ל ם ‪ -‬א ג ו ד ת ׳אזוב‪ .‬ב ה ה ו א ת ק ו נ א ־ ד א ת ת ק ן ה כ א ־ מ כ ל פ ו מ א ‪ : -‬ד ה ד ‪ :‬מ י נ ן ‪ .‬ץעפי״ז י‪1‬זיב• ט ע מ א הרב. מ י ל ל ^ פ ו מ נ א ^ ל א ת ע ט ר א‬ ‫ו ל א ס ת ל ק א •כל ח ד באתריה‪ .‬ו ד ע י‬ ‫עיקרא‪-/‬דעובדא‪.‬־עכיל‪.‬ולאו‪:‬בעותלת־ בעותא׳‪-.‬על‪ -‬יריעה׳ . י כ י ־ ב ה מ צ א מ‬ ‫ה ת י ב ו ת כ ת ק נ ן ‪ :‬מ ע ו ר ר מ ח נ י ו ת ‪ :‬ו מ נ י ע ׳ כוחות האוחץד^ד‪.1‬משכין ׳עלייהו ׳־משיכד־דבתדךפתפוי‪-‬־׳ידקבדה.‬׳שאידאפשר‪:‬לנוי_לתקן‪:‬ולהמשיך ה נ ח י י ‪ .1‬א ר ׳ ש * ל ח ב ה א ־ כ ד י א ת פ ח ם צ פ ר י ס א ר ת < ‪ -‬ה א ת ו ן‬ ‫ח מ א ן עלנא‪ .‬ו כ ד ‪:‬הוו‪:‬־מתמקנן‪.‬וחמינן‪-‬אלין־־תקונין ת ה ד ק ‪ :‬ע ל ה ‪ .‬״ ‪ :‬ו ב ש ע ת א ב ־ ד ח ד ‪ -‬ט י ‪ . ס ו מ ״ ‪ .‬׳ • מ א ל ־ ‪ :‬ח ש י ם ‪ .‬מותנועת^‪1.‬מ פ ו מ י כ ק וכד‪-‬וקוביה‪ .a‬שצריך‬ ‫עובדא‪.:‬־במעשד‪:3‬והי‬ ‫ו ש ל ח ״ א ת •בני י ש ר א ל ‪ -‬מ א ר צ ו ד י ן ג ם ‪ .:.-‬כמוב א‪ 3‬האמלן ‪.* r .‬ד צ ל י ־ ‪ :‬צ ל ו ת א ׳ ‪ :‬ה ב ע י י ל פ ר ש א ״ מ י ל ו י ״ כ ה ק א י ־ י א ו ת‬ ‫ע ל ־ כ ן ה ו א פירש‪.‬ן־מלולא ו מ ה הם־עיג״ש‪) -. ה ‪ 0‬׳ ר .‬ובן‪:‬בחנה׳ רק‪2‬שפמ?דד‪.‬נעות.‬מצטרלפות‪..‬ייתי‪:‬להרי‪. ־ כ ל ‪ -‬ח ד ״ ו ח ד ״ ׳ ס ל ל ק ׳ ו א ת ע ט ד‬ ‫ואתתקן‪ .‬וק=יבלימוה<׳‪-‬מ‪1‬והזק~צ)גיך‬ ‫ל ה ו צ י א ם ב פ ה ‪• .‬תילז(בודאינ׳?‪!7‬לבדא דבמלולא‬ ‫היה‪.‬ע״א־ב״״ל‪• 1‬ובהי־׳ברד^טראפלכך ה כ ל י ם‬ ‫ודבורים ‪-‬בצלותיה< כמה־ענפיץ פתחי!‪:‬גדפייהו‪-‬ופומיידע לקכל^־לק־‪.בכבודו יובעצמו‪:‬יבלי‪:‬־עשייח‪ :‬שום‪.‬כ ^ א ם י ע ד ־ ש י ו ת א ם‬ ‫>׳ ד ב פ י ד כ ד מ ש מ ע ל מ כ ל • ה נ ד ל ‪ . •וכד‪.‬והוכ״ד‪)-‬בס‪1‬חומ״אי‪.‬־כל מ א ן • ה ר ע ל ם ר ד א ‪ -‬ע ו ב ד א ‪ -‬כדקא‪:‬׳יא‪3‬מ‪.-‬מפומנא. -‬׳׳ •.‬׳כתב״הזהר מ א ן י ‪ ..‬וכדאמר^לעיל‪.‫הפןונטרים‬ ‫כ ‪ ^ -‬״‬ ‫*ק‪:-*-‬‬ ‫עולמים‬ ‫ס מ מ ^ ל‬ ‫כנ‬ ‫‪:‬שהיחד‪: .‬מלין‪ .‬׳ולזה‪:‬אמרבבזה׳ק•כלימלה דלא־‪ -‬א פ י ק ב ר ‪/‬גש‪-‬׳עבשפותיה‬ ‫ל א ו צלותידן‪ :‬צללתא‪:.‬תשס־וגדול‬ ‫למעלמ^יגובסי־נןזיי^‪-‬לנושזד‪-‬דב״ן^״אןת־פיז^^משס‪ '%vf.:‬הדי־ ל מ ש מ ע וצ‪.‬־הואלל^מגל‪:‬׳יהי‬ ‫.‬יניע־כח האותדת־זהמצורפותדב^י־וםםיבתנתנועת׳ כ ה ו ת‬ ‫ה ה ם ״ וך‪.‬׳מיד‪-‬אחי‪:‬מלד עשו?י‪1‬לאי יחשוב׳הלא^זהקבזהיימחן״לבותב־והוא• י ת ב ה ך‬ ‫מבין‪-‬כוונתי<־יאלא־צריך־לפרש‪ .‬־ ׳ ‪ -‬כ י ‪ :‬א ע י ^ ה ש ל מ ת ‪ :‬ה נ ״ ר ־ כ ע ש י י ה‬ ‫ובדבור ‪-‬כנז״ל<‪.‬וו‪::‬אורות‪-‬חדשות‪:‬לא‪:‬שערום המתפללים״עב״די‪-‬׳ והפחשחי)זהשל״ה׳ כתכטד‪2‬׳‪0‬־הצלינו‬ ‫נ א ‪ :‬מ י ד ‪ :‬א ח י ‪-‬מיד •עשו‪.‬ובת‪1‬קי‪.‬ב ז ה ־ א נ ן ו ע מ א & מ ם ג ש ל א ‪ -‬מ צ ר ך ב י ל מ ש י י ת .‬וכד‪ . ד מ ^ מ‬ ‫ו מ י ת א ש פ ח א ‪ :‬וכנז״לל‪-.-‬זה ‪-‬בזהי״׳עוד •יתדןה ־ ב ה ב ל ־־פלד‪.‬־׳‪1‬לכן לא־ינעלל‪:‬בהם‪.‬־‪-‬וכו‪-.‬כמ׳׳ש־בזה׳׳ר• •באדיר ו ד ל ‪ .‬זאללין‪ •-‬ד י ד ע ק‬ ‫ומכווני ל ב א ו ר ע ו ת א ‪ .‬ונתתם‪-‬על^המשקוףד ו ד כ נ ה ל ו א מ ר ת ס ב זבד^פסד‪ 1‬וכד‪1?1‬ען־־תאמר״שזהועמדו‬ ‫ל ד ו ר ו ת עיין)בפסחים‪-‬פ״ט משנה ח‪ .0‬מ ה ‪ -‬ב י ן י פ ס ח ־ מ צ ד י ם ־ ל ד ז ר ו ת ‪ : • ? .‬ח״שאינו‪.‬מילי‪-‬וכו׳‪:‬עליכו״כתיב‬ ‫ע‬ ‫וחכך‬ .‬ולסדרא־מלין‪:.‬־‪.‬בםהלים־^״‪1‬ז( ‪:‬מה בתורףכ דבריו! ב ק י צ ו ר‬ ‫וכשמזכיר ה א ד ם י ח י ב ה ‪ :‬מהתיבות‪.‬ב ה‬ ‫מעשה• ו ד ב ו ר ‪ :‬ה ר ו מ ח ‪ -‬ל נ ״ ר ‪ .‬־ כ ד ק ן ד ^ מ ז •זזזגזגהאי‬ ‫מ ת ע ר י לקוכ״ה לאמשכא‪-:‬מלין‪:‬עילאין דמהכשרןיוכו‪/‬׳־־אי ה כ י ״ כ ל .‬הרהור־הלב‪ .‬כ מ ״ ש ^ ח י ״ ב מ ד ג ג מזב^״ג‪•.

‬־עיי״ש דבי־יו ב א ו ר ך )זכן־־לעמן‬ ‫‪ p r r‬ה״ג‪ .‬־דגדול ‪-‬כח ה ד ב ו ר ־ ש מ ת ק ן ‪ -‬י כ ח‬ ‫ה מ ע ש ה ‪ .‬ש ל ו ם זלה״ה‪ .‬־׳ מציגו ב ה ד ה כ ר מ ל באליהו ש ל ק ח ‪ -‬ש ת י ם‬ ‫ע ש ר ה אבנים ו א מ ר ל מ ס פ ר ב נ י ״ ש ר א ל ‪ .‬אפילו ל ב ח י נ ה השייך ע״י מעשהיוכו•׳‪ .‬‬ ‫וכן־ עיין עוד‪ ) .‬ולענ״ד זהו ירמז ה פ ס ו ק הנ״ל‪ .‬וכן כ ת ב כבני‬ ‫י ש ש כ ר )ח׳ג די״זע״ב יזיל׳‪ (:‬ו נ ש ל מ ה פ ד י ם שפתינו‪ .‬ו ג ת ל ה מ כ ו ל ם מציגו ב כ ת פ ו ת האפוד־ ש ח ק ק‬ ‫בהם~שמות!בני י ש ר א ל ‪ .‬קריאתו־ מן ה פ ה ש ב ו זהו עשייה‪ .‬נ״ב ע״ב ״•ל‪ (:..‬וי״ל־שהנה ׳מציגו‪.‬ה ר ב עמן ששון ח״ר נפתח עינים בתפלת'•ייגה׳יכ‬ ‫דצ״ ע״נ יז״ל‪(:‬־וביוזדכ הוא־ע״ל הדבור‪.‬ופנימיותדפנימיותהעשייה•ויצירה‪.‬עכ״ד מ ת ו ר ת ו‬ ‫ש ל ה ר ב ד ב ר י ‪ ..‬מ ה ר ?זלום״ך״מ ד?־> ב ה ק ד מ ת הקרבנות ש כ ת ב ״ ד ב ש ב ת ס ד ר ה ב ר ו ר ותתקין‬ ‫הוא ה כ ל ־ ע ״ י הדבור‪ . ופרש״י ו א ר ש ת שפתיו ו מ י ‪ .‬ועיי״ש‪:‬היטב ש נ ת ק ע״י ה ד ב ו ר כ ס ד ר ־־יוצר וק״ש'יעו״ש‪.‬כקונכייסי ש״ש ה״ג בדרוש א׳ דיוה״= אוי!‬ ‫י׳ יעי•*( עכ״ל‪ .‬זבסוך‪ .‬ועיין ‪ -‬בסידור כ ת י ב ת יד ש ל‬ ‫הכוונות ו ד ל ‪ :‬ויאמר הק״ש ש ה י א מ ״ ע ב ד ב ו ר ש ה ו א ח מ ו ר ‪ -‬ו מ ע ו ל ה מ ת ר מהיוצר־ ל ת ק ן‬ ‫פנימיות‪.‬ו ע ק י מ ת ‪ :‬ש פ ת י ם ד‪1‬יה מ ע ש ה ‪ .‬עכ״ל‪ .‬ש פ ת י ו ב ל מ נ ע ת סלה.‬ו ב ת פ ל ה ע צ מ ה ד ר י ה ר ו ח ובזה נתקן הנ״ד ואז נ מ ש כ י ם לנו הנח״י‪ .‬׳ וכן עיירמיזת־אבני אליהו נזכר זכות ה ש ב ט י ם‬ ‫וכן בענין •דוד ובענין אבניי ה י ר ק והדגלים וכו׳ וכמ״ש בעה״ט שהרגלים היו א ר ב ע בנגד‬ ‫ה א מ ה ו ת ‪ -‬ו כ ב ן ' א ל ו ‪-‬רמדם־־בעלמא בנוף ד ב ר העשיה‪ .> ואק זה א ל א ־ממילא מ כ ח ה ד ב ו ר שלי תפילותינו ש ת א י תיקון‬ ‫הפנלמיות ו ה ב ן ו ת ק י ו ב ב ר כ ת ב ת י בזה כ א ו ר ך עוד‪).‬איך ת ו כ ל ל ה מ צ י א ר מ ז ע ל זה מ ה ת ו ד ה ? והנני ל ה ש י ב ך בס״ד‬ ‫גם בזה הרמזים גזברים בתורה‪ .‬ה ר י מ כ ל ה א מ ו ר מובן‪ .‬ו מ ה ש נ ש א ר יעוד מהחיצוניות ע צ מ ו ש ה ו א פנימיות החיצוניות דאצילות‪ .‬ו ת ו ר י ך ח י י‬ ‫ל א כ ך כ ת י ב ? כי׳חיים ה ם ל מ ו צ א י ה ם ו ל כ ל ב ש ר ו מ ר פ א ‪ .‬‬ ‫פיק‬ ‫•יי‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ו ח כ ך כ י ק ‪ :‬ה ט ו ב וגוי‪ .‬כמו שמצי'נו ב ת פ ל ת ה ח ו ל ‪ -‬ב א ר ב ע חלקי ה ת פ ל ה‬ ‫וכד‪ .‬כיע״י ה ו צ א ת ם ב פ ת נתקן עשייתם היינו‬ ‫הנפש‪ .‬אשרי ה ע ם ש כ כ ה לו עכ?ל• א ם כן מ כ ל ה א מ ו ר מ ש מ ע‬ ‫ש ע ק י מ ת ש פ ת י ם ב ה ם ה ד ה מ ע ש ה ‪ .‬וכמ״ש )עימבין‪ .‬וזהו ש א מ ר לו‪ .‬א ל תקרי ל מ ו צ א י ה ם א ל א‬ ‫ל מ ו צ י א ה ם ב פ ה עכיל‪ .‬א ש ר מוציא‪.‬׳ויכול‬ ‫ל ה מ ש י ך אליו הנח״י‪ •.‬כי היכל דתתקיייםיבידך‪ .‬נם ב א פ ו ד והיו ע ל ל ב אהרן‬ ‫ב מ א ו ו ב צ א ת ו ל ז כ ר ק לפני ה׳ ועוד ועוד ו כ ה נ ה ר מ ת ה כ ל ד ק ברמזים כ ע ו ל ם התחתון ל ב ד‬ ‫מ ה ע ש י י ה ‪-‬ממשית׳ ו ה ד מ ר ־כנז׳ל‪ -.‬וכמ״ש הרבי היד״א דע׳!אי־בסדר קדיאי מ ו ע ד ב ה ק ד מ ת ו ע ל לימוד ה א ד ר א‬ ‫ר ב א ‪ .‬ו ב א מ י ר ת ם ה ר י ה ד ב ו ר ואז ר מ ז הגיר נשלם"‪ .‬וחיצוניות יפנימייות‬ ‫דפגימיות דאצילול{ עב׳־ליועיק ל ד ב ק ׳ ה ם י ד א ‪ ) .‬ידעתי ש ב ל ב ך עלי ל ש א ו ל‬ ‫ב מ ע ש ו ד ו ב ד ב ו ר יש לגו ת כ ח ו ת י מדאורייתא־‪ .‬ל ב ו ־‪.‬ש א י מ ת י יבואו לו הנח״י ש ה ם החיים? א ך ו ר ק‬ ‫כ ש מ ו צ י א ה ם בפה׳ ו ל א ב ה ר ת ר ו ב מ ח ש ב ה ל ב ד כ מ ת ב ר ‪ .‬ש ע ל ‪-‬ידי ש מ ו צ י א ה ם ב פ ה ה ר י ‪-‬יש‬ ‫עשייה *ודבור כ מ מ א ר ‪ .‬ב ל י ל ש מ ע ו ת .‬רצונו‬ ‫ל ו מ ר ק ר י א ת ה ת ו ר ה ע צ מ ה ‪ .‫הקונטמס‬ ‫י‬ ‫בית‪.‬ ‫רומזים‬ .‬א ב ל ל ר מ ז י ם ב ע ל מ א ש ה ב ג ד י ם מ כ פ ר י ם‬ ‫ו ה ט ל י ת מ צ י ל ורומז ל כ ך ‪ .‬ר ב א א מ ר מהכא‪ -‬ת א ו ת ' ל ב ו י ־ ג ת ת לו‬ ‫ו א ר ש ת ‪ .‬ו ה י ד ע ל ׳ ש ת י כתפיו לזכרון‪ . אימתי י מ א ו ת ‪ . ש ע ק י מ ת ש פ ת י ם ה ד ה מ ע ש ה עי״ש‪ .‬והטעם׳ שעיי ר מ י ז ת שמותם׳ ל ת ת א מ ת ע ו ר ר ל ע ו מ ת ם‬ ‫ב ע ו ל ם ־ ה ע ל ק ־ ש ב ט י יה מ מ ש וזכותם־ ממש‪.‬מצינו‪.‬נתת לו? בזמן ש א ר ש ת ׳ שפתיו ב ל‬ ‫מ נ ע ת סלה.‬ולזה גם אנחגו׳בגוף‪ :‬מ ל ב ו ש י ה מ ת‬ ‫ט‬ ‫.‬ועוד כ ת ב ב ה ג ת ת י ו ב ד ר ו ש וי דסוכות‪ .‬ואז יוכל ל ה מ ש י ך הגח״י עליו ש ה ם החיים‬ ‫כי־נמטריא זדים •הם נח״י‪ .‬דבדיי יז*ל.‬וחיצוניות דפנימיות דבהיאה‪.‬ש ע ר הכוונות דק״ו ע״ב ע ל מ״ש‬ ‫ה ר ב ד ל ב ר ״ ה ו ה נ ה נודעיםי כ ל בחינת מ ר ך א הוא בגדק כ ת ב ו ד ל ‪ :‬ודע ד מ ק ר א ‪ .‬כ ש נ ת ת בי •דעת •להוציא בשפתיו• ו מ ד עוד )שם‬ ‫דנ״י( א מ ר לו ש מ ו א ל ל ר ב יהודה שיננא פ ת ך פ ו מ ך ת נ י ‪ .‬ופנימיות‬ ‫וחיצוניות דבריאד*‪:‬כנודע־שם‪ .‬כיי ב א מ י ר ת ם בפזדי‪:‬יש עשייה ־ע״י ע ק י מ ת שפתיו • כ ד מ ש מ ע‬ ‫מ ה ז ה ר ה ג ז ״ ל ‪ . ..‬ו ה ם ר מ ז ל ת ש ל ו ם הנ״ר‪ .‬מציגו ב ת ד הע״ה״שלקח ח מ ש ה חלוקי־ אבנים ודרשו רז׳׳ל‬ ‫לרמוז• ע ל זכותיהחמשה־ צ ת ק י ם ־ שישתהו‪.‬ע ק י מ ת ש פ ת י ם הוי מ ע ש ה כמו שהבטיחנו‬ ‫יוצרינו זאת ה ת ו ר ה לעולה וכוי‪ .

‬ו ע ט י פ ת ‪ :‬י כ ל ‪ -‬ג ו פ ו ״ ב ו ‪ .‬הפגימיים ־־עיי ־*הטלידד׳ קטן.‬ו ה מ ל א כ י ם ה ר ע י ם ש ג ב ר א ו ־‪:‬מעונותיו‪• .‬כ א ש ר‬ ‫א ת ח י ל ל ב א ר ה ב ל בסייעתא דשמייא‪ .‬ם‪.‬ועל כ ל מ ש פ ח ת ו ‪ .‬ש ל ת ס ‪ .‬ב א ר ק ישראל‪ .‬‬ ‫מתעוררין הדינין עליו‪ .‬א ש ר לא• כן‪ .‬מ ‪ .‬ס מ כ ו בזמנים ‪. ובהלבשתו־ הטלית־‬ ‫ה ג ד ו ל שד‪1‬א הציצית‪-‬למעלהי־מכליהבגדלם‪ .‬כ ׳ מ ׳ לא־עליגו ו ל א ‪ .‬ל ז א ת כ ל ה ד ב ר י ם הנעשים ב ה דיים ברמיזה ־והעולם‪ .‬‬ ‫מעתה‪.‬׳ ו ג ם כ ל ה מ ש ט י נ י ם‬ ‫והמקטרגימ־מעליו‪ .‬נגד‬ ‫ירושלים דלעילא‪ .‬וכה• בחר• ה להיות‬ ‫מכון ש ב ת ו •לעולמים‪ .‬עממין בה‪ .‬ה א ר צ ו ת ‪ .‬הגה ידוע כי ב ח ו צ ה ל א ר ק אק כ ל כ ך הפגם‪ .‬העליון׳‬ ‫ש ה ו א עולם ה א מ ת ‪ .‬ולא י ת ל ך ב ו • א ל י ו ' ב ד ר ך כ ל ל י ו ע י ק ד ל ו כ ל ל ‪ .‬ץ‪..‬ו ג מ ש ך ל ה ־גם ׳הנח״י־שהס• ־החילם הרוחניים־ כ נ ד ל • וזאת.‬אלתא<ש ‪.‬עפ״י כ ל האמור‪ .‬והכל־לעשות נ ח ת מ ח ל פ נ י י ו ל א ק ש ו ש ה י ג ת א ‪.‬ל!‪s‬נזקיצר־ומיעוט‪..‬נחשה‪ .‬ל מ ה צ ר י כ י ם ‪. p‬ש ה י א מ מ ק הסט״א‪ .‬כהל‬ ‫ח ו צ ה ל א ר ץ ל ה כ ג ס בארון? ולכן ח ו כ ה מוטלת‪:‬עלי^לת‪p‬השאלה׳חזאת‪.‬והן‪.‬והיא מכווגת‪ .‬לעשייה‪-‬׳ •ודבור ורמיזה‬ ‫ל צ ו ר ך ה מ ת י ם גם כן‪ ..‬‬ ‫ידידי האזן ן ש מ ע ה ד ב ר י ם אשר• אניד ל ך ב ס י ד מ ע ם ל ש א ל ת ך השניה‪ .‬עושים‬ ‫סגולות עליו בכדי־לדחות־הקלי׳ מ ע ל ? ‪ .‬‬ ‫ד ק‬ ‫ס‬ ‫תא‬ .‬כ מ ׳ ש בזוה׳־ק ה מ ו ב א לעיל‪.‬עליו.‬העשייה.‬׳באמלדתךאמה‬ ‫פסוקים ש ל כ ק ש ת ר ח מ י ם וכוי ואז• גם נשמתו־מתלבשת•־ברוחניות‪ .‬ש ת מ ה ת ׳ ‪ .‬רחמנא־ ליצילן ולשיזבנן‬ ‫מגייהו • ומעוגשייהו אמן־ובי״ר‪.‬ופגמו בה• ע ר ם פ י ר ו ד לעילא‪ :‬ל ע י ל א‬ ‫ח״ו וגורם ה מ ש כ ת ה ס ט ר א א ח ר א בה‪ .‬ש ם מ ת ע ו ר ר א מ י ת ו ת ‪ :‬כ ל ה ד ב ר י ם ‪ :‬ה נ ע ש י ם ב ר מ י ז ה ודוק ו ת ש כ ח‬ ‫בדבריני בס״ד •בכל ־הדברים ולמפורסמות! ‪:‬אק צ ר י ך ראייה‪.‬האחרונים‪ .‬כללבני׳שםנתו‪:.‬ו ש ל י ט ת ה ׳בה‪ .‬ל ה י ו ת מ מ ‪ .‬לגמל• מ א ד ‪.‬ועל־‪.‬ובפרט׳אם־יפורםין‪:‬עלץ׳ ־ ד ב ר ׳ ש ח ו ר‬ ‫הרומז ל פ ט ר צפון‪ .‬א ל א איהו בלחודוי׳ בנין‪ .‬ש ש ם נהינם ו מ ד ו ר ר ה ס ט ר א א ח ר א ‪ .‬־‬ ‫שבלי‪ .‬ובעולמות‪ :‬העליונים‪ /‬וגס‪ • :‬מ ש מ ח ע י ש ה ו ‪ -‬ת כ ר ט ‪ ..‬אם־כן‪ .‬פ ג ם היותרי קטן‪ ..‬־־ והיות‬ ‫ש ה ע ו ל ם הזה ה ב ל ו כ צ ל עובר‪ .‬בשךא‪[3‬נ^ ‪.‬והפנס‪ :‬א ש ר פוגמים ע ל ידי כנלסתס.‬ע ל •שום~בר ישראל.. במלבדשייהתכריכין וכוי והדבור‪ .‬כ ג ג ת הדיגין ־למעלה־להזיקו כ ד א מ ר ן ‪ .‬הנ״ר הזה בעולמות־‬ ‫העליוגים‪ .. . ה י ו ת ר ת ‪.‬ועל ידי• החטאות‪.‬יותר‬ ‫מ ה פ ג ם ש ה א ד ם עושה ע״י חטאו ‪ T O‬צ ה • ל א ‪ . ושבםיבתועדדזלםיגם־־כל‪-‬הקליי־הדדצוגים‪ .‬י ת ע ו ר ר ו ‪ .‬‬ ‫—י‪-‬‬ ‫*«‪:»<cx‬‬ ‫פרק ייא‪.‬ב ש ו ס ע ף‬ ‫גודל איסור ה ש מ ו ש בארון וכניסתם‪ .‬־הרומז לאמרי המקלו*‬ ‫ה ג ד ו ל ולהמשיכו‪.‬׳ורמז ־ ל ה מ ש כ ת ה ׳עליר‪-‬בזמו‬ ‫ו ל מ כ י ר ת ו בידה‪ .‬ידע• כ ל ח כ ם ל ב כ י ‪ -‬ה ב ד ל ג ת ל י ש כ י ן א ^ י ש ר א ל‬ ‫לחוצה־ ל א ר ק ו ה ט ע ם ש א ר ץ ‪ -‬י ש ר א ל היא מקודשת׳ מ כ ל ‪ .. מתקגים לו‪:‬הג״ר ברמז‪ .‬גגד א ר ץ העליונה‪ .‬כ ך אעיל ל ע מ א‬ ‫ד ל א •שליט כהו א ח ר א ל א ר ע א ד ל א ש ל י ט ב ה א ח ר א ע כ ׳ ל ‪ . .‬יד‪ :‬ב»׳ לד לר‪-‬מ׳ל‪(:‬‬ ‫‪.‬ואינו‪ -‬כ מ ע ט ‪ -‬עושה‪ :‬ר ו ש ם‬ ‫בעולמות העליונים‪ .‬ב ה ל ע ו ל מ י ס‬ ‫כדאיתא)בז״הק ח״א ״ ח ודל‪ (:‬א ת מ ר דקכ״ה פלינ־כל ע מ ק וארעאן<לממנן שליחן וארעא ד י ש ר א ל‬ ‫לא• ש ל י ט ב ה מ ל א כ א ‪ .‬־•‪.‬‬ ‫הואיל והיא גקראת ה י כ ל ה מ ל ך מ ל כ ו ש ל עולם‪ .‬ו כ פ ר ט בירושלס‪ :‬׳הכגוייה ‪.‬ע ל מה‪ .‬נבין גם ט ע ם כעיקר‪ .‬ו ש ל י ט ת השבעין‬ ‫‪.‬כמ״ש ח י ל וכידוע‪ .‬א ל ה י ל ה צ י ל ו‬ ‫מ י ד המשחיתים‪ .‬יודחיית־ רגלי• השכ‪:‬נה• ממנה‪ . בו‬ ‫גם ל נ פ ש ם ‪ .‬אחרא‪ . ו צ ר י ך גם‪ .‫המונטרים‬ ‫בית‬ ‫־יי! י׳־י״א •‪*-‬ולמש‬ ‫כד‬ ‫הוחיאלי‬ ‫רומזים ע ל ה ד ב ר י ם הנזכרים לעיל ומועילים ל ע ו ר ר רוחניותם‪ :‬׳בעולמות־ העליונים‪.‬מ מ ה שחגגי ה׳ יתיש•ובעזרתו־הגדול‪.‬כ א ש ר ח ל ק אותה ה׳ ל ה ם ל כ ל ה ש ב ע ק ע מ מ ק ‪ .‬‬ ‫ופוגם ב ח צ ר ו ת ה מ ל ך ובמידותיו‪ .‬‬ ‫מ ע פ ר א ‪ .‬‬ ‫י‬ ‫״‬ ‫]התוכן טעם לכניסת הארון בחוצה לארץ ואיסורו באר‪. .‬והפגם א ש ר י ע ש ה ־בה־־האדס‪:‬עד ח ט א ו ח מ ו ר מאך‪.‬ולא ממנא׳ א ח ר א ‪ .‬נמל‪.‬ויען ־שאין צ ד י ק ב א ר ץ ש י ע ש ה ט ו ב ולא •יחטא‪ ..‬ולזה אנחנו בני ־ישראל״אנשי׳‬ ‫ה ח ס ד .‬ד ־ כ י ‪ -‬כ ^ ־ כ ל י זה• יתעוררו‬ ‫הדיניפ עליו‪ .

‬ה ״ ד ״ כ י‬ ‫שמך‪. ג ט < ז ג ב א דאיד^‬ ‫אחקודא״בח«־‪^.‬יבקרא*‪-‬על עירךועל^עמך‪.‬קמ י**ד»‪ #‬ע״פ וכבודי ל א ח ר ל א אתן‪ .:‬עלעל*מה‪:‬דאשתםח‪.‬לעילא׳‪.‬ת א חילא־‪:.‬ן ז ז ״ ל ‪ ( : :‬מאן‬ ‫^?‪5‬הים־^דןריט‪-.‬־שוכן‬ ‫^^^^חנדו‪7‬מלכא‪.‬עמון.דשכעיף אומין •וס״מ* וגחשייע״ברבגין דא־־יהיב ‪-‬אוחית־^ מימיגא‬ ‫^ ז ב ‪ ^ 8‬כ ' ע י ן ‪ 8‬ו מ י ן ואזרייחא‬ ‫^יד‪3.<ואיתישמאלא‪.‬י ו כ ת י ב‬ ‫^‪. ד ש מ א ‪ .‬עמין עובדי‬ ‫עכהמ׳ילשמאלא‪*.‬׳ כ ב ר י ה פ ל ת י‬ ‫ג ו ר ל ו ת י ז נ פ ל ־ ח ב ל י ^ מ ש ר א ל מ כ ל ע^אמות־וכוג‪-‬עכ״^־)יכתקיח ׳ ׳ « ^ ך ד ת ד י ן ־ ‪ ^ .‬עבדק פ ג י מ ג ‪ :‬ד ל ע י ל « ‪ :‬ו מ א י ׳ ״ א י ד ג ־ כ ד ״ א ״ ו ב פ ש ע י כ ם ש ל ח ה‬ ‫^•'אוליפנא׳דישובאדארעא־אחמסר׳לסטרקאחרננין‬ ‫ב ר א ר ע א ד י ש ר א ל ב ל ח ו ד ה א עכ״ל‪)-‬ובשער •חכוונות‪.‬וספירה עליוגה‪ .‬דת^ן‬ ‫^ןמק‪?:‬ס״מ‪:‬בהתא־סטה־מסאבאידילהמ‬ ‫ד ז כ י ^ א ת ה ב ת ׳ ^ ב ז מ מ ‪ 1‬ד ^ ד י ת ז ע ״ ^ ‪ ( -‬י ן א י ת ־ ‪ -‬ל ך ^ ל מ נ מ ג . ב ת ־ ק ו ב י ה ב ב ל ח ו ד ר ־ ז ב ש ע ת א ״רחבו‬ ‫^ ^ ^ » י ‪ 5 -‬ב ו ^ פ ר י ז ‪ :‬ש ל ט ו ‪ : :‬ש א ר ‪.‬ה כ א ואידך וגורל לבוזזינו דהיינו‬ ‫‪^ > « > V‬‬ ‫המןשנאמריבויזיבז־כעיניו ו ה פ י ל ׳ י ג ו ר ל ו מ ^ ל י ש ד א ל ו א מ ר הקכ ה אינטי־שוה לך‪.מכלהדדרק־דשמאלא‪%‬וכלהו־דרגלן‬ ‫^ ^ ? ׳ נ ט י ל ‪ .‬י ל ה ע נ י ש ם ^ ל כ ב ם ם ^ ע ו ו נ ו ת י ה ם ׳ כדי^שיד\דתצ‪2‬י‪1‬י‪.‬לםטרא ב ת ח ׳ מ ם א ב א ‪ .--‬דכדט^יד‪.‫~‪ c‬הסוכטריכד‬ ‫בע?^״ערק־יי*‬ ‫היחיאלי״‬ ‫״•‪-‬־^עולמים‪:‬‬ ‫^ ^ ה א ל > ‪ :‬ל א ^ ל י ט ׳ ע ל ד ד מ מ נ א ‪ :‬א ח ר א .‬כח>׳ממי*ךד^ש^ דאיגוץתדיךלשי־זבאלישראלמסי־מ ונחש׳ד^צון‪6‬מי^וא^«.‬ ‫‪.‬׳‬ ‫ל ת ת א י ש ר א ל ו ע מ ק ך י ש ר א ל אמאחבן‪-:‬לימיגא‪. -‬ר ד ת ‪ -‬כ נ ו ו נ א ‪ -‬׳ נ ד א י ת ^ ל * א ל ת י ל ת ת א ‪ .‬בבקדושאי‪::‬במלכא •קדישא‪ .‬ד^א־מ‪:‬לא־רברבא‪.‬ה ק ו ב ״ ה רםיונשא‪ :.‬אימ‪-‬ימינא.שבעלן •כתהבן^־ומנהוןנ־אממשבו‪:‬שבעין‬ ‫הברכון‪ .‬וזהו ש ד ר ש )בתק«ים‪^.‬ו ת ה ל ת י‬ ‫לפסילים ו ב מ ד י ל א ח ר ד א א ל אחר‪ .\.‬הי למנ‬ ‫^ ל ה י ם י א ל ׳ ב ל ע ס ׳ ל י ל מ ‪ .‬אולופנא^חוב^ם דעמא‪:‬דלתתא‪~.‬יראוים‪ :‬לעמוד •‪-‬בהיכל ־‪-‬המלך‬ ‫^ ^ ^ ק ר י ת פ א ר ת י ג מ ל מ ^ ל א להשאריבפנמיהמ ויקראו ‪ w‬כעלי‪:‬מזמק‬ ‫דכת^יבהןןיכל ־א^בו‪-‬מוםזלא־יקר^לשרתנ^אכל־בהענישם־אותו־על חטאו ועוונו־אז‬ ‫נטהר׳ &הטאתיןנ ונקה מעוונו..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫— •י — ׳ ‪ -‬׳ ׳׳*י ‪1‬‬ ‫ ‪-‬‬‫ע‬ ‫*‪ u‬ן‬ ‫עיני״ה^אלהיד‪3‬הד‪5:‬ר^^השנה •ועד יאחרית‪:‬־שנהז׳ אהי׳מהת ״הדץ מתוחה• •־ עדי כ ל‬ ‫^ ‪ .‬והיכלא־‬ ‫קד‪5‬שאזדילי‪3‬ד‪ .‬פסח ״״ל‪ (:‬וגודע כ י כשח״ו פוגמים‬ ‫ל מ ט ה באיזה מדד‪ .‬לכסילים"ד\*"שבעי.‬וכלהנ־לתמא..‬ו כ ו י ‪ ..‬ב ה ה ו א ‪ :‬נ מ א .‬י ׳ ד ‪ . ו‪.‬למלהוי כ ל ׳ י ה ד י ו ח ד י ש ל י ט ז ע ל ע ס ו ה ג ו ע ל ‪ -‬א ד ^ י ה‬ ‫וק^־דדידדבז^נשראל מ א ׳ ד ש מ י ‪ 1‬ד ב ל ה ו ד ה ו ן ‪ 3‬ז מ א ש א ט ע ל ׳ י ש ר א ל ‪ :‬ז י ת ש ל ם ‪ .‬מךל^לא־ בין לתתא‪:.‬ים‪:‬דהכא‪:.יוכגיגיזת‬ ‫^ ><ומין< נ פ ש ^ מ א ן ד ע כ ר ע ל עיי^נפיז‬ ‫»ר‪1‬צ‪5‬ור‬ ‫א‬ ‫״‬ ‫ל‬ ‫.‬זאתמגד על‪.‬כו‪:::‬עכ״ל‪).‬דאתפקד‪ :‬עליה־וכגיי־־ואחשוך‬ ‫אלא>‪:‬הכד‪.‬־הממנאעלייהו‬ ‫כר‪:‬ד‪^3‬ןי‪.‬ובזתר׳בסדבר‬ ‫ד ק ^ נ ״ א ז ד ׳ ל ‪ ( .‪:‬וחזר>להיות גבר^זלימ‪-‬שר^ילילנשת״להיכלו״של־׳־מלכו‬ ‫של׳ ע‪1‬ל‪ £‬ילשר^זליהנותי^אורבפניהדוקדושהיישורדליעליור־ולזמילטובתו• של״‪-‬־האדם‬ ‫•••"‬ ‫מיםרין‬ . .‬׳וכמיב׳כי־‪-‬כל ה ע ט י ם ‪ -‬י ל כ ו ־ ‪ :‬א י ש .‬ה ג ה הם> גורמים הקלי׳ ש י ת א ח ד ויקחו ש פ ע מן ה מ ק ו ר‬ ‫ההוא שנפגם עכ״ל‪ .‬אתפגים ל ע י ל א‬ ‫ו כ ו ^ מ ש מ ע ח ד ב ח ו ^ ב נ י אנשא‪.‬אלון^ממנן. ב ש ם ־ א ל ה מ ‪ .‬ר ‪ . עממין עכ״ל )ובתכןון ייג דנ״ז וז״ל‪(:‬‬ ‫י ‪ n f t‬״ ‪ 3 S 1 £ j‬־ ו ג ו ר ל ב י ‪ .1‬שבעיןיעמין‪:‬דעלמא‪ .‬ב א מ צ ע י ת א י א ס מ ק ן ^ ו ס ח ר נ ד ז י ^ י מ .

‬א ל א הוא הדין ב א ר ץ ישראל‪ .‬כמ״ש ב ז ה ר ע ל‬ ‫ה מ ש י ח ‪ .‬ו ל ק ר ב הגאולה ה ע ת י ד ה להיות ב מ ה ר ה בימיגו‪ .‬להיותם בחירי המעלה וצדיקים‪ .‬ד כ ת י ב כי ל א ש ל ם עון האמורי ע ד הגה‪ .‬שקראום ח ד ל בשם האדם‪ .‬פן ואולי בראותם כל דרכי טוב ה׳ עמהם‪ .‬כ ד כ ת י ב ל מ ט ר‬ ‫ה ש מ י ם ת ש ת ה מים‪ .‬וכמ׳׳ש חייל שהיתר‪ .‬ישובו אל ה׳ בתשובה שלימה לפניו ואם לאו יקויים בהם ומשלם לשונאיו אל פנין‬ ‫להאבידו‪ .‬שמיידי ירק על‬ ‫הצדיקים וכר‪ .‬ע״ד אומרם דל‪ .‬ו כ ׳ ש שאינה ד ו מ ה ל ש א ר א ר צ ו ת ח ו צ ה‬ ‫לארץכידוע‪ .‬ו ל י ש ר א ל ל ב ד ‪ .‬א ל א ג״כ עון ש ל ר ש ע י ח ו צ ה לארץ‪ .‬ה ש פ ע ת ה‬ ‫ו פ ר נ ס ת ה מ ל ע י ל א כ נ ד ל ‪ .‬ו כ ך א מ ר ק ה ל ת ‪ .‬ויש ר ש ע מ א ר י ך ב ר ע ת ו‬ ‫ו ל א עוד א ל א ש ה צ ד י ק י ם ס ו ב ל י ם יםוריץ וכו׳ ב ע ד חטאותוזדוגות ש א ר העם‪ .‬כ ל ה ע ם היושב ב ה גושא עוון )נושא מלשון משא(‬ ‫ולא ר ק עון ש ל ר ש ע י א ר ץ ישראל‪ .‬ו ל ר ש ע י ם גמורים ואפילו ל א ל ו‬ ‫שאינם ‪ .‬וד‪.‬ואעפ׳יי ש ה י א מ ש ו ב ח ת ש נ א מ ר כגן ה׳‬ ‫כ א ר ץ מ צ ר י ם ‪ .‬כ ד א י ת א בש״ס‪ .‬שהביאו ה מ ר ג ל י ם‬ ‫יוכיחו ו כ ד א מ ר ל ה ם יהושוע לבני גד ולבני ראובן‪ .‬וביותר‬ ‫ש א ת וכ״ש‪ .‬ואפילו בפרט היותר קטן‪ .‬ו מ ת ד כ י ביסורץ ובתחלואין ב מ ק ו ם י ש ר א ל ל ט ה ר ק‬ ‫מ ח ט א ת י ה ם ‪ .‬ויקויים בו מ״ש ובאבוד רשעים רנה‪.‬יש צ ד י ק א ו ב ד ב צ ד ק ו ‪ .‬ופן ת ח ש ו ב ש ל א ת ה י ה ח״ו מ ש ו ב ח ת כ ל כ ך ב פ י ר ו ת י ה ? ב ש ת י ת ה‬ ‫מ מ ט ר ה ש מ י ם ‪ .‬ג צ ר מ ט ע י‬ ‫מ ע ש י ידי ל ה ת פ א ר ‪ .‬והתאנה‪.‬מ ע ו ל ה מ מ נ ה ב ש ב ע ידות‪ .‬ו ה ש ק ת ה מן נילום ש ה ו א כ א ר ץ ‪ .‬א ש ר ל א כן‬ ‫ארץ י ש ר א ל ל ר ו ב ק ד ו ש ת ה כ ל ה ש פ ע ת ה מ ל מ ע ל ה מן ה ש מ י ם מ מ ש ‪ .‬‬ ‫ומציגו ש כ ל ש פ ע ארץ י ש ר א ל ‪ .‬כ מ ו פירות מ צ ר י ם ש ה ש ק ת ה ע״י נילוס ? לזה א מ ר ה פ ס ו ק ו ח ב ת ן ש ב ע‬ ‫שנים נ ב נ ת ה לפני צוען מ צ ר י מ ‪ .‬הוא עליון ורוחגי מן ה ש מ י ם ‪ .‬מ ב ג י ישראל‪ .‬כם״ש בשים ע״פ אשר יעשה אותם האדם וחי‬ ‫בהם וכו׳‪ .‬ו כ ד א י ח א ב ש ״ ס‬ ‫מימיו ל א לן א ד ם ב י ר ו ש ל ם ובידו עוך( ו ל פ ע מ י ם ה ק ב י ה מ א ר י ך אפו ע ם ה ח ו ט א י ם ו ל א ר ק‬ ‫ב ח ו צ ה לארץ‪ .‬ש ת מ י ד ס ו ב ל עוונות ישראל‪ .‬אלא‬ ‫שמשפיע להם טובו ג״כ ביותר שאת‪ .‬וכשתתמלא םאתי אז ה׳‬ ‫יעניש אותו‪ .‬‬ ‫‪.‬מ ד ב ר עליון ק ד ו ש ורוחני‪ .‬אבל‬ ‫לא שאר האומות‪ .‬ש ה ש ק ת ה היא ע ל ידי מ ט ר השמים‪ .‬ה א ר ץ א ש ר א ת ה ב א ש מ ה ל ר ש ת ה ל א כ א ר ץ‬ ‫מ צ ר י ם וכו׳ ש ש ם נילוס עולה ו מ ש ק ה א ת כ ל הארץ‪ .‬ולא יאונה להם מאומה בכל יום לטהרם‬ ‫מחטאתם? לזה אםביר לך שמאמרם ז״ל מיירי דוקא בצדיקים‪ .‬ליראי ה׳ ולחושבי שמו‪ .‬ו א ם‬ ‫ת א מ ר חיו זה אינו כי א ם ל ח ו ם ר ה מ י ם ש ב ק ר ב ה ? לזה א מ ר ה פ ס ו ק ה נ ה ה׳ מ ב י א ך א ל‬ ‫ארץ ט ו ב ה וכו׳ עיינות ותהומות יוצאים ב ב ק ע ה ובהר‪ .‬ולרשעי י ש ר א ל ח״ו ע ד‬ ‫ש ת ת מ ל א ס א ת ם ו י כ ת ם עוגם‪ .‬ואך א ס ט מ א ה ארץ אחוזתכם‪ .‬ולישרים ותמימים ה ה ו ל כ י ם‬ ‫ב ד ר כ י ה׳ ומישרים אורחותם כ ת י ב בהו ו ע מ ך כ ל ם צדיקים לעולם ירשו ארץ‪ .‬הואיל ו ק ד ו ש ת ה מ ר ו ב ה ורוחניותה‬ ‫מ ע ו ל ה ולא דמייא ל ש א ר א ר צ ו ת ארץ ישראל‪ .‬ו ל א ד מ י לאותו ש פ ע ש ל‬ ‫ח ו צ ה לארץ‪ .‬ו ה כ ל כ ד י ל כ פ ר‬ ‫עוונותיהם ש ל ישראל‪ .‬ויראי ה׳ שעושים רצונו של‬ ‫מקום תמיד‪ .‬ו כ מ י ש א כ ן תחלואיגו הוא גשא ומכאובינו ס ב ל ם וכו׳ ולזה גם ה צ ד י ק י ם‬ ‫מ ק ב ל י ם היסורין׳ ל כ פ ר ו ל מ ר ק עון ה כ ל ב מ ק ו ם התמידין ש ל ב ו ק ר ו ע ר ב שהיו מ כ פ ר י ן כידוע‪.‬ל ה ס י ר מעליו ה כ ת מ י ם ובגדים הצואים ו ל ה ל ב י ש ו מ ח ל צ ו ת ‪ .‬וגושאים עווגם‬ ‫ע ל כ ת פ ם ‪ .‬ב כ ל זאת ה ש פ ע ת ה מ ל ת ת א ‪ .‬וזהו שנזהרו ח י ל בלשונם ואמרו לא לן אדם‪ .‬בעוה״ב מרב טוב הגנוז והצפון‪ .‬ל כ פ ר עליהם‪ .‬ע ב ת‬ ‫ל כ ם א ל ארץ אחוזת ה׳ א ש ר ש ם שכן מ ש ק • )יהושע כ ׳ ב י״ט( ואיתא )ככ״ר כ׳ מיז( דאין‬ ‫ה‬ ‫חכמה‬ ‫ ‪—-‬‬‫*( ופן תיקשי לך הרי כמה רשעים בארץ‪ .‬כ ד א י ת א בפסוק‪ .‬‬ ‫)ד(‬ .‬רמון‪.‬כמש׳׳ה גכתם עוגך לפגי וגו׳‪ .‬וכמ״ש ב ש י ם בענין פירותיהאיך היו והאשכול‪.‬מ ש ו ב ח ת ומעולה מ ח ב ר ק ב כ ל מילי ד מ י ט ב‬ ‫ד כ ת י ב ב ה זאת העיר כ ל י ל ת יופי מ ש ו ש ל כ ל הארץ‪ .‬אתם קרויים אדם‪ .‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫עולמים‬ ‫פיקי׳׳א‬ ‫דדחיאלי‬ ‫כה‬ ‫מייסריץ אותו‪ .‬אבל לרשעים מצינו שמאריך אפו הקב״ה עמהם‪ .‬אשר להם יאותה‬ ‫להקרא בשם אדם‪ .‬ושמדקדק עמהם ה׳ בכל טילי ומילי ‪ .‬ולא רק שלא מענישם‪ .‬ולא אמרו האדם‪ .‬והצלחתם ב כ ל מילי‬ ‫דמיטב‪ .‬וק״ו ירושלם עיה״ק שהיתר‪ .‬ועם כ ל זה ל ר ו כ ק ד ו ש ת ה ‪ .

‬א ‪ p‬י ש ר א ל ש ו ת ה‬ ‫מ י גשמים‪ .‬וחוקותיהם‪ .‫הפונטרים‬ ‫‪-‬בית‬ ‫*יקי״*‬ ‫היחיאלי‬ ‫עולמים‬ ‫ח כ מ ה כ ח כ מ ת ‪ p * .‬ולא ע ל בקיאות ד ר ך‬ ‫ארץ‪ .‬וזה ק צ ת מ ה ר ב ה מלשונו ה ט ה ו ר ‪ :‬עוד גרסינז ב ר י ש תענית‬ ‫ארץ י ש ר א ל ה ק ב י ה מ ש ק ה אותה כעצמו‪ .‬סוכלתנו‪ .‬ועל כן נתנה ל ע ם ב ח ר‬ ‫ל נ ח ל ה לו‪ .‬כי היא ארץ ח מ ד ה ‪ .‬ורצונו י ת ב ר ך כ ה ‪ .‬ה כ ל‬ ‫רמז ל מ ה שאמרנו וכוי‪ .‬ארצינו‬ ‫ארץ‪-.‬ו א ח ר ש ה ם נחלתו יתברך‪ .‬‬ ‫פחותה‬ .‬רכ׳ה ע*א‪• .‬מ ו צ י א ה ר ו ב תבואות ופירות מרובין וגסין מ א ד ‪ .‬עוד עפ״י ס פ ר ד ר כ י יוסף ע״ש ו ת מ צ א נחת‪.‬‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ך‬ ‫ן כ י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ן ג ו‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י ש ר א‬ ‫ע׳פ אדם כי יהיה בעור בשרו וכר‪ .‬אין לנו א ח ר פשוטו ש ל מ ק ר א כלום‪ .‬ר ו צ ה ל ו מ ר ב ה ש ג ח ה‬ ‫ל »‬ ‫מ א ת ו י ת ״ ש וכו׳ ת מ י ד עיניו ב ה ל א ת ס ו ר השגחתו מ מ נ ה ל ע ן ל‬ ‫<‪1‬‬ ‫ל מ ט ר השמים‪ .‬ש ל ב נ י אדם‪ .‬ל א מ ס ד ה א ר ץ והעם למזל‪ . p u n‬ל ו מ ד כ ל ה ד ר ב א ר ץ י ש ר א ל שרוי כ ל א עוז‬ ‫ו ש ו ב ראיתי^בספר שבילי אמונה לנכדו ש ל הרא״ש זלדרד‪) .‬ונסלח לו מ ח ט א ת ו‬ ‫תבואו א ל ‪ .‬ד ו מ ה כ מ י שאין לו אלוה‪ .‬ואץ מ ע ש י ה ם נעשים ל א ע ל ידי מ ל א ך ‪ .‬ד ל י ת קורבני!‬ ‫בחוצה‪ :‬לארץ‪• .‬ובג״ד אוקמוה רבנן ה ד ר ב ח ו צ ה לארץ‪ .‬ש ל א כ ד ר ך ש א ר ה א ר צ ו ת‬ ‫ובו׳‪ .‬‬ ‫יך‬ ‫וכל עגיגי ה א ר ץ ב ה ש ג ח ה מ א ת ו י ת ב ר ך תמידית‪ .‬ועל כן היתד‪ .‬ולא ע ל ידי שליח‪ .‬‬ ‫ל ב ד ה הוא ב ע צ מ ו מ ש ק ה אותה‪ .‬ואיתא בבעל המורים פ׳ קדושים(‪ .‬א ת קרבני ל ח מ י ו כ ר ‪ .‬והוא ש ש א ל‬ ‫ל‬ ‫מ ש ה ב ב ק ש ת ו ו ב מ ה יודע איפה? ונו׳‪ .‬א ר ץ י ש ר א ל בזמן שהיו י ש ר א ל .‬ואפיל• מי ש י ש לו זכות‬ ‫אמת־• אינה ע ו מ ד ת לו ב ש ע ה שיוצא מ א ‪ p‬ל ח ד ל )בתיא ציא ע״א ועיין בזהר ?מיח ע״= ע״ ויקרא‬ ‫ךן 'ן«‬ ‫כךפ ע״א‪• .‬מ פ י ח כ מ י ם‬ ‫הראשונים הוא העיקר‪ .‬גם על ד ר ך ה א ט ת ' י י א *‪ r‬ישראל‪ .‬ו ל כ ס ו ף כ ל העולם‪ .‬ב ל י‬ ‫א מ צ ע ו ת ש ל י ח מ מ ז ל ו ת וכוי‪ .‬ו כ ל ה מ א מ ר י ם ה א ח ר י ם ש ת מ צ א כאן‪ .‬ש נ א מ ר כי‬ ‫גרשוני מ ה ם ת פ ח ב נ ח ל ת ה׳ באדמדם לי ל ך עבוד א ל ה י ם אחדים‪ .‬וזיל‪(:‬‬ ‫על‬ ‫פ ר ש י ו ת נגעי בני אדם‪ .‬בנתיב השמיני כדף סיז ע״ב וסיח(‬ ‫ע ל מ ע ל ת ‪ ps-‬ישראל‪ .‬כאלו ע ו ב ד ע״ז‪ .‬וקבלותיהם‪ .‬בפ׳ תזריע‬ ‫ע כ‬ ‫‪1‬‬ ‫ב‬ ‫ת מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ע י נ י‬ ‫ם ׳‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫פ נ י‬ ‫ה‬ ‫א י נ ד ״‬ ‫ו ע‬ ‫ח‬ ‫יום ב׳‪ .‬‬ ‫א ך ורק ב ד ב ר זה יש לי להעיר ע ל ד ב ר י ד ר כ י יוסף ד ל ‪ .‬ו ב ח ק ל י ש ר א ל ה נ ד פ ס ־מחדש איתא‪) .‬עכ״ל‪ .‬כי ש ם צוד‪ .‬ו א ח ר היות ארץ י ש ר א ל ש ו ת ה ב ה ש ג ח ה מ א ת ו יתברך'‪ .‬וארץ י ש ר א ל ש ו ת ה ת ח ל ה ‪ .‬או ל ש ר מ ש ר י מ ע ל ה‬ ‫א ש ר ח ל ק אותם ל כ ל העמים‪ .‬ושערות‬ ‫לבנות‪ .‬בעגיני הנגעים וטעמיהם הביא משם דשב׳׳ם ז‪-‬ל‪.‬ועל ד א כ ת י ב כ ל ך •יפה רעיתי ומום אץ ב ך‬ ‫״ ל )ובדרכיה‪ -‬ע״א נדל(‪•:‬ובגין ד א •בבלול מני קרבן לה׳‪ .‬כי ח ל ק ה׳ עמו •והוא אלהי ה א ‪ .‬ונפלינו י אני ו ע מ ך מ כ ל‬ ‫‪.‬ו כ ל העולם מי ת מ צ י ת ‪ .‬וכל העולם ע ל ידי ש ל י ח ש נ א מ ר הנותן מ ט ר‬ ‫ע ל פני הארץ‪ .‬ומראותיהם וחשבון הסגרם‪ .‬וכן‬ ‫א י ת א ) כ ש ״ ס כתובות קי״א ע‪-‬א וכן באבות דרבי נתן פכ״ז כ׳( ה ד ר כחליל כ א ל ו עובד ע ב ו ד ה זרי•‬ ‫)ובתיקוןס״ו יק׳ץ וזיל‪ (:‬ובנין ד א אוקמוה קדמאין י ש ר א ל ב ג ל ו ת א ש ב ד י ן ע״ז כ ט ד ר ה ה ס ו כ ל‬ ‫המניח א ד ץ י ש ר א ל ויוצא ל ח ו צ ה ל א ר ץ מ ע ל ה עליו הכתוב‪ .‬וביאר‪.עושים ש ם‬ ‫רצונו י ת ב ר ך ‪ . p‬כאומרו ויורם א ת מ ש פ ט‬ ‫א ל ה י הארץ‪ .‬ו מ ה ש ה י א ט פ ל ל ה נ ק ר א חוצות‪ .‬‬ ‫‪.‬ה׳ א ת ה ב ר כ ה וכר‪ .‬והוא• ש א מ ר כ א ן ש כ ל ה א ר צ ו ת ש ו ת ו ת ע ל ידי ה ש ל י ‪.‬לאיתא כזהה שינחש דיכ־א עיא ״ילל( ש א ל ה א א ח ר א ת ד א י אנן‬ ‫‪:‬״ה ל ב א‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫קיומא דביר‪ .‬ו מ ד ד ל י ת ב י ה מומא‪ .‬ושולח מ י ם ע ל פני חוצות‪ .‬ו ש ע ר ש ח ו ר וצהוב‪ .‬י ש ר א ל י ‪) .‬כי היא ת כ ל י ת הכוונה בארץ‪ .‬ה ח כ ם ס ו ב ר ש א ר ץ י ש ר א ל ש ה י א ה ע י ק ר‬ ‫נ ל ך א ת ארץ ס ת ם ‪ .‬כמ״ש ש ם ש מ ל ת א ד ם היא יותר‪.‬ונגעי בגדים ונגעי בתים‪ .‬ושם ה ה ר ח מ ד ה׳ ל ש ב ת י ‪ .‬ודבריו אמונה‪ .‬כאומרו‬ ‫ו ש ם נרמז כי אין מ ש ק ה אותה י ת ב ר ך ע ל ידי ש ל י ח ר ק כ ע צ מ ו ‪ .‬א ל א ה מ ד ר ש ש ל חכמים‪ .‬ו כ ב ר י ד ע ת ש א ר ץ י ש ר א ל ג ח ל ת זד כ א ו מ ר ו‬ ‫כי גרשוני היום מ ה ם ת פ ח ב נ ח ל ת ה׳‪ .‬מ ל ת‬ ‫חוץ ר ו צ ה ל ו מ ר ד ב ר ש ה ו א חוץ לעיקר‪ .

‬עיין •זהר‪-‬פינחש דרי״ו‪ .‬כי חלק ה׳ עמו‪.‬־ למען •יבחין׳׳ כי ה׳ סר־ מעליו‪ .‬דהא אורייתא עץ חיים אתקרי‪ .‬הנקרא פחד יצחק שוכגת שם׳ וכוי וגם נמצאו ביד־ כולם דברים‬ ‫בלתי חנונים‪ .‬כמו שלא יזיק המאכל הגס והישן להכפרי עב׳׳ל הרמב׳׳ץ‪-‬זיעיא^וכן כתב־בס׳‪ .‬ולכן ותקיא הארץ את יושביה‪ .‬־ ונחלתיה״ לעמד חלקו־‪ ?.‬־ אינה סובלת ׳שום רע‬ ‫כי מדת הנמרה והדין‪ .:‬הקל עושה רושם׳ שם‪.‬תורת‬ ‫•האדם בשער הגמול רף יפי ע״ב ודל‪ :‬כאשר‪:‬יאנחנו־• מאמיגים שארץ ־ישראל וירושלם‬ ‫מקומות נכבדים מיוחדים לנבואת בעצמם כפי מוצקם ובייש •בית־־המקדש‪.‬־ועוד בכמה מקומות בזהרי כתב‪.‬אז־ סביב נשערה׳־־ מאד. לרמוז ההולך ארבע אמות בארץ‬ ‫ישראל עוונותיו מתכפרים ונסלחים עכיל‪) .‬ואינו נוהג־אלאבאמךשראל שהיא‬ ‫נחלת י הי‪ .‬אס נזכה לבוא‪.‬־לארץ ־ישראל‪.‬‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫‪:‬‬ ‫קדישא‬ .‬כסא יהי •וכעגין‬ ‫שנאמר ימה ־נורא המקום הזה אין זה כי ־אם ־־בית אלהים וזה שעח־השמים עכ״ל )ובק״שאת‬ ‫השולחן ה׳ ‪ •u‬ם״ג כתב משט־הרמכ׳־ךוזדל‪ (:-‬דישיבת‪:‬ארץ ישראל׳ הםדבזמן הזה היא מכלל התרי״ג‬ ‫מצות‪ . ־ובתוספתא דע״ז ושבתי בשלום־ וכו ‪.‬ואזלין בתר מי‪.‬ובזהר בפרשת ‪:‬אמוד דקצ״ט‪. הוא רקלראות־מזהיכי־סר ה« מעליו‪ -.‬ארץ ישראל אינה‬ ‫כשאר ארצות אינה מקיימת עוברי ׳עבירה.‬בקרבה‪.‬׳ יש לה מקום‬ ‫לחול בתוכה‪ .‫הסונטרים‬ ‫‪.‬והיא־ בקדושתה תקיא כל עוברי עבירה‪ .‬ושם בפ׳ י״ט ע״ב( ונסלח לו וכוי‪ .‬ומותחין עליו מדת הדין •ביסורין ־שונים‪.‬ההא אורייתא ־מתקנת־ לזן‬ ‫אורחין ושבילין‪ .‬היושבים‬ ‫עליה‪ .‬וא״י נחלת הילבד ואין עליתשדומלאךכי אם לה׳ הארץ‬ ‫וכוי והבדילנו בזה מכל העמים‪ .‬אנוש‪ .‬‬ ‫־או בבגדו או בביתו.‬־ כ״ז שאתם• בארץ כנען‬ ‫הייתי לכס לאלהים ובו׳‪ .‬וצדקה תציל ממות אלין דמשתדלין באורייתא‪ .‬ואתקריאת צדקה־דכתיבוצדקהיתהיהלנו‪.‬אולם‪:‬במקנםי הטומאה אין החטא עושה‬ ‫רושם‪ .‬ע׳יא איחא(‪ .‬הרי מבוארי מזה ־שכל• מה ׳שהקדושה‪. ובפי׳ אחרי ע״פ־‪:‬ותטמא‪• :‬הארץ מארון־ ׳בדבריו‬ ‫הקדושים בעיקר שבח אה״ק‪ .‬ויתפעל‬ ‫מזה להטיב מעשיו‪ ..‬־זכאין אינון‬ ‫צדיקייא‪ .‬־ והיה ה׳‬ ‫לי לאלהים ואומר לתת להם את ארץ כנען להיות להם לאלהים‪.‬־ שמלת אדם מיידי על •נשמת אדם‪.׳ חלק‬ ‫הארצות ושריהם מלאכים ומזלות‪ .‬והשם הנכבד ־שוכן בתוכה‪ .‬־‬ ‫ואיתא בעץ הדעת טוב )ח׳׳א ׳ וישב למהורח״ו ז״ל ״׳יל‪ (:‬במה •שנודע כי ירושלם על דינא‬ ‫י קיימא כמ׳׳ש צדק ילין בה‪ .‬׳ כיישם׳ צריך לילך‬ ‫מאד בדרכי הי עכ״ל ועיין בעץ הדעת טוב )ח׳׳ב למוהרידו זי״ע תנ׳ד־עיא‪.‬ועיקר כל המצות־‪:‬ליושבים בארץ לפניהי־ע״ש בדבריו ־הקדושים‬ ‫עכ־׳ל‪) .‬ויטיב ה׳ לו ולא יוםיף לייסרו‪ .‬ושהיא שקולה כגגד כל המצוות. )ועיין בח״א דיה( בתנאי־ אשר תדרשנו‬ ‫בכל לבבך וכוי וזהו בהיותו בחוצה לארץ‪ .‬־ ׳בשלמות‬ ‫העליונים‪ .‬יאבל בארץ בתשובה מועטת מספיק להעמידכם‬ ‫בה עמכם‪) .‬אלין איגון דלא משתדלין באורייתא‪ .‬ומעלת התורה׳ הנלמדת בה.‬״וו״ל‪(:‬־׳עניך ישיבת‬ ‫ארץ ישראל ומעלתה‪ .‬בית‬ ‫פרק‬ ‫י״א‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫כו‬ ‫פחותה ממלת איש •וכוי‪) .‬גבר‪ .‬ולמכגש‬ ‫אוצרין דחיובא וכוי‪ .‬ובראשית דכ״זע״א(‪ .‬דידעין אורחהא‬ ‫לאסתכלא‪ .‬ולא יסטוןעלייהו לעלמא דאתי‪ .‬‬ ‫וכשמרבר על הגוף אומר בשר אדם כמ״שעל בשר אדם לא ייםך ומדוכךאיתא)בסז־׳עץ הדעת‬ ‫טובלמו־הרח״ובח״*־בפיו*תחנןדף ד‪/‬ובן בח״בדכדז זדא(שמלת אדם מובחרת־מכלהשמות יעי״ש וכמ״ש‬ ‫)ביחזקאל ‪ (p-rave‬ומראה דמות כבודה׳ וגדועל דמות הכסאש־ימות ־כמראה אדם וגוי ועוד הביא‬ ‫'בכלל שם־ הדברים משם הרמב״ךדל־ודל‪ :‬׳המוגה‪:‬העיקרית ממגעים •־הבאים מעורי־בשרו‪.‬דידעין לאסתמרא מחוביהון ואיגון מפשפשין תדיר בעובדייהו‪ .‬כי השכינה שורה‪.‬ובי תבא וכו׳.‬ולכל־ העמים.‬לא יועילו• אוצרות רשע‪ .‬ותמיד עיניי ה׳ אלהיךבת •לפשפש במעשה‪.‬ולכן ותקיא הארץ את יושביה כגז׳ וכו׳ עד כאן הצריך לעגיגינו )ובזהר ח״ג‬ ‫דע״ב ע״ב‪ (:‬איתא א״ר יהודה זכאה חולקיה מאן ח כ י בחייוהי‪ .‬למישרי מדורא בארעא‬ ‫‪. אד גם ״החטא‪ .‬למיהך בהו דכתיב דרכיה דרכי גועם וכל גתיבותיה שלום )ועוד איתא‬ ‫שם‪ (:‬פתח רבי יוסי ואמר‪ .‬לי‪:‬׳דעלמא‪ .‬בהאי עלמא‪ .‬שמלת אדם י מעולה יותר‬ ‫ממלת איש‪ .‬וצדקה ־תציל ממות לא יועילו‬ ‫אוצרות רשע‪ .‬וכתב הגר״א באכרותיו ״״ל‪ (:‬ובפרט‪ .‬בגין דלא ישתכח‬ ‫עלייהו מקטרג‪ .

‬ועיין בהתחלתו ד׳א והנה בצאתו יתברך לחוץ אל חוץ לארץ‬ ‫לפרגם הקלי׳ וכו׳ הואיל ושם מדורם יעיש״ד ד ל וכן איתא עוד)בעץ חיי‪ 0‬שעדמ״ב פרק ד׳ ת׳׳ל(‪:‬‬ ‫וגבאר עתה עגין עוה״ז‪ .‬אר‪£‬יידלא‬ ‫שלטא עלה רוח מסאבא בההוא גופא דילכון דאשתאיב ביה רוח מסאבו דקא מייתין‬ ‫לקברא ליה בארצי אתון מסאבין לה לאסתאבא ביה אי לאו דעביד קוביה אסוותא‬ ‫לארעא דהא כיון ךאתבלי ההוא גופא גשיב קב״ה רוחא מלעילא ודחי ליה לההוא רוח‬ ‫מסאבא לבר דהא איהו חס על ארעיה‪ .‬שהם השבעים שרים הנזכרים)פ׳ ויקחלי״מ(‪.‬כי הגה ‪:‬הרקיעים שאגחגו רואים כעיגיגו הם יו״ד עגולים שבראש‬ ‫המלכות דעשייה‪ .‬עליה כתיב ונחלתי שמתם לתועבה‪.‬ולא כן היושבים בחו״ל כי הם תחת שבעים שרים והולכים חושך ולא אור‪.‬והרשעים גוברים בו בסוד יש הבל אשר געשה על‬ ‫ך ץ ‪ .‬וסביבותיו הארץ הזאת חומרית מאד ששםשולטין הקלי׳‪ .‬וסביבותיה הם הקלי׳‪ .‬והוא תכלית הבירור והעביות‪ .‬היא גמשלת אל הגר המאיר בגזי׳ ודש כי נר מצוד‪ .‬ונמשך מעילא לתתא‪.‬הלא היא ישיבת ארץ ישראל הנמשלת‬ ‫לגר‪ .‬‬ ‫וסביבותיהם הלבושים דמלכותדעשייה עםאורותיהם המקיפים‪ .‬גמצא כי אמצעית קרקע הוא גן עדן הארץ‪ .‬כן הארק הזו תכלית ועביות הקליפות‬ ‫לכן כל מעשה עוה״ז קשים ורעים‪ .‫הקוגטרים‬ ‫״־קי״א‬ ‫•בית‬ ‫היחיאלי‬ ‫עולמים‬ ‫קדישא דכל מאן דזכי לה זכי לאנגדא מטלא דשטייא דלעילא דנחית על ארעא‪ .‬ושש בשער מיג פ״ב מ״ל‪ >:‬והארץ הדום רגלי וכוי‪' .‬והענק כי היושבים בארץ ישראל אור שכינתו יתברך נגה‬ ‫עליהם‪ .‬ובאותו אמצעי החלל שלהם מתפשט גוף קו יושר דמלכותדעשייהדרך‬ ‫אמצע חלל‪ .‬והוא בגן עדן הארץ‪ .‬יחזקאלה‪/‬פ׳ה׳(כי מלכות‬ ‫דעשייהגקראת ירושלים‪ .‬ובעץ הדעת טוב ח״ב דרצ״ד ע״א כתכ יז״ל‪ (:‬דרישתה וישבת בה• כי שקולה ישיבת ארץ‬ ‫ישראל ככל המצות כולן‪ .‬‬ ‫ונמצא כי ישיבת ארץ ישראל‪ .‬הפרטית השקולה ככל המצוות‪ .‬וכן התורה הנמשלת לאור וכו׳ ואז התורה שאדם לומד בהיותו בא׳׳י נקרא אור‬ ‫איי*א ״״ל‪ (:‬והגה בחויל‬ ‫ייי * י׳‬ ‫י‬ ‫‪ P 1‬יל•‬ ‫ומאירה לו בתכלית מרי‬ ‫אץ זווג כי אם בא״י וכו׳ ויזדווג המלך עם א״י העליונה ובו׳ עכ״ל)וכעער מאמרי דשב״י שירוש ליבינו‬ ‫האר״י ד״ג ע״ב ובחדש ד׳חע׳יג( עכדית לך שולטנו על כל עלמא בסוד ומלכותו בכל משלה והוא‬ ‫םוד הכגעת הקלי׳ והחיצונים‪ .‬־־וע״ג הגוף הזה הוא עור כג״לוע״ג העור הם הקלי׳ כג״ל‪.‬‬ ‫ד פ ס ח‬ ‫עכ‬ ‫ושם‬ .‬כי כמו שגן עדן הארץ תכלית גסות‬ ‫ועביות של בל העולמות והיכלות עליוגים דקדושה‪ .‬והוא חומר זך‪ .‬יעקב לא מית וגופיה אתקיים בקיומא תדיר ולא דחיל לסטרא‬ ‫אחרא וכוי שאר בגי עלמא דגפקת גשמתייהו בארעא קדישא גפשא וגופא אשתזיב מכלא‬ ‫עכ״ל‪) .‬ובל מאץ דיתיב ברשותא אחרא אתמשך‬ ‫עליה ת ח א אחרא נבראה עכ״ל ) ו מ ח י ח״ב יקט״א ״׳ל‪ (:‬מאן דנשמתיה נפקא ל ב ר מארעא‬ ‫קדישא וההוא גופא אסתאב בההוא דוד! מסאבו ההוא רוח מסאבו אשתאיב בנויה עד‬ ‫דתב ליה לעפרא‪ .‬‬ ‫שאי‬ ‫ה א‬ ‫ו כ ו‬ ‫ב ח‬ ‫) י כ ש ע‬ ‫ה כ י נ י ת‬ ‫‪.‬ואי ההוא גופא דאשתאיב ביה ההוא רוחמסאבא םלקין ליהלאתקברא‬ ‫גו ארעא קדישא עליה כתיב ותבואו ותטמאו את ארצי וגחלתי שמתם לתועבה‪ .‬וכל מאן‬ ‫דזכי לאתקשרא בחיווי בהאי ארעא קדישא‪ .‬רוצה‬ ‫לומר המצוד‪ .‬‬ ‫וכל מאן דלא זכי בחיווי ומייתין ליה לאתקברא המן‪ .‬וסביבותיהם הם הרקיעים הגז׳‬ ‫וכו׳ וזה עגין זאת ירושלים בתוך הגויים שמתיהוסביבותיה׳ארצות‪).‬מאוד‬ ‫קדוש‪ .‬זכי לאתקשרא לבתר כארעא קדישא עלאה‪.‬ובה שמרי הקליפות הגסות‬ ‫שאין גסות גדול מהם‪ .‬יוסף לא שליט על גופיה רוח מסאבו לעלמין‬ ‫אע״ג דגשמתיה גפקת ברשו אחרא מ״ט בגין דלא אתמשיך בחיווי בתר רוח מסאבא‬ ‫ועם כל דא לא בעא דגופיה יסלקון ליה לאתקברא בארעא סדישא אלא אמר והעליתם‬ ‫את עצמותי ולא גופי‪ .‬‬ ‫תחיה נפיק ברשותא נוכראה אחרא וגופיה אתי תחות רשותא דארעא קדישא? כביכול‬ ‫עביד קודש חול וחול קודש? וכל מאן דזכי למיפק נשמתיה בארעא קדישא אתכפרו חובוי‬ ‫וזכי לאתקשרא תחות נדפוי דשכינתא דכתיב וכפר אדמתו עמו‪ .‬״ ל ‪) .‬ולא עוד אלא אי זכי‬ ‫בחיווי זכי לאתמשכא עליה ת ה א קדישא תדיר‪ .‬‬ ‫וקו זה נמשך עד הקרקע‪ .

‬‬ ‫ל א יוכר ה פ ג ם הזה ל ע ו מ ת ם ‪ .‬י ר ו ש ל ם ד ל ת ת א ‪.‬ולכן־ ש ם ב ח ו ״ ל ראוי והגון הוא‬ ‫ל ל ב י ש ת שחורים‪ .‬וגם אוירה‬ ‫הרי‬ ‫ק ד ו ש ו מ ח כ י ם כ מ ״ ש ר ז י ל ‪ :‬אוירה ד א ר ץ י ש ר א ל מ ח כ י ם ‪ .‬פ ג ם ג ד ו ל‬ ‫ל מ א ד נ ע ש ה ל ע ו מ ת ה לעילא‪ .‬והואיל ו ה כ ל פגום א צ ל ם ‪.‬ולפ״ו מיד ״״ל •י( ימינא ו ש מ א ל א הן מנהיגי עוה׳׳ב‪ .‬הואיל והם־ניתנו‪.‬וכגגד גהיגם זרוע ש מ א ל הארץ‪ .‬כי ה כ ל ט מ א‬ ‫ואין ק ד ו ש ה ש ם לעומתם‪ .‬ו כ מ ו‬ ‫ש ה ו א ל מ ט ה ב א ר ץ כן הוא ל מ ע ל ה ‪ .‬לעילא ימיגא ו ש מ א ל א ‪ .‬ובתיקון נ״־« ע״א לקפ״א ״״ל‪ .‬ועליהם שייך ל ו מ ר אין ש ו ט ה גפגע‪ .‬וכנגדן ש ב ע ה היכלין ד מ ס א ב א וכר‪ .‬הואיל וגתגו חוזק ו כ ב ו ד לחיותם ו ל מ מ ש ל ת ם‬ ‫ש ל ה ש ב ע י ם ש ר י ם ‪ .‬ש מ ש ם •ניזונים ש ב ע י ם אומות‪ .‬א ש ר ל א כן ב א ר ץ ישראל‪ .‬גהינם ב א ש וכו׳ כ ל ה צ ח צ ח ו ת הוא כ נ ה ר ‪ .‬וכן‬ ‫הוא בד׳‪.‬ובש״ס ברכות פ ר ק ה י ו א ה ד נ ז ז פרש״‪.‬גן עדן בדרום‪ .‬וסביביו‬ ‫א ר צ ו ת העמים‪ .‫דזקונטרים‬ ‫ביתי‬ ‫פ י ק י״א‬ ‫עולמים‬ ‫כז‬ ‫היחיאלי‬ ‫ו ש ם ב א מ צ ע י ש ש ב ע ה ודבלין ק ת ש י ן דעשייה‪ .‬וכן א מ ר ו ה ר ו צ ה ל ה ע ש י ר וכו׳‪.‬וגהינם באש)ובמ״י(‪ .‬ש ג א מ ר‬ ‫להיות ל כ ם ל א ל ה י ם וכן ד ו ד הוא א ו מ ר כי גרשוגי היום וכף ־)ומהי במדבר דקי״ט ע״א וז׳׳ל‪(:‬‬ ‫ת א חזי כגווגא ד א י ת לעילא אית ל ת ת א ‪ .‬וכו׳‪ .‬‬ ‫התחתונה‪ .‬יש פ ר ו כ ת ד ק ת ש ה ד ל א ‪.‬ו כ ד א מ ר ן‬ ‫ש י ת ש ל ם ה ק ד ו ש ה והרוחנית כנגדה ל ע י ל א בנויה‪ .‬ו ל ע ט י פ ת שחורים‪ .‬ו ב ח ט א א ד ם גלם ש י כ נ ס ה נ ח ש וכוי׳ עכ״ל‪) .‬ב ס ו ד זרוע ימין ש ה ו א מכון‬ ‫ל ש ב ת ך • •פעלת־ הי‪ .‬מ ר ו ב ה מ כ ל א ר צ ו ת ה ק ו ד ש כ מ ״ ש ) כ ל י ם ״ מיו‪ .‬וכמו־ ש ק ד ו ש ת ‪ .‬ו ב ל ב י ש ת שחורים‪ .‬ל ת ת א י ש ר א ל ועמין‪.‬ובן גגד גן עדן ה א ר ץ י ש ל מ ע ל ה ברקיע‪ .‬כ ר א י זה א ר צ ו ת ה ע מ י ם ו ט ו מ א ת ם ‪ .‬בכגיםת הארון‪ .‬א ל א שאין נכנסין בתוכו‪ .‬מ כ ו ק ל מ ע ל ה זרוע ש מ א ל ש ש ם הקלי׳‬ ‫גאחזין ו ש ם מ מ ר ק דילהון‪ .‬כדאמריגן‬ ‫ב ש ל ה י כ ת ו ב ו ת ל ע ו ל ם ידור א ד ם ב א ר ץ ישראל‪ .‬‬ ‫ו׳‪ :‬נימין ח‪ (:‬ו ב ע ל הטורים כ ת ב בפ׳ ואתחגן י ש ר א ל ב ח ו ״ ל עובדי עכו״־מ‬ ‫פיק דפםחים‬ ‫ב ט ה ר ה ‪ .‬ויש פ ר ו כ ת •אחר ל ע כ ב ל ם ט ר א י א ח ר א ש ל א יכנם ‪ -‬ל א ר ץ‬ ‫י ש ר א ל וכוי‪ .‬י ) ב ״ ב קנ״י׳ ע״א(‪.‬ואפילו י ב ע י ר ש ת כ ה עכו״מ ו א ל ידור‬ ‫בחו״ל‪ .‬א ל א יתאים ל ה ם ועוד ה נ ו ת ר ת ש א ד ר ב א ׳ ל ש ב ח •גדול‬ ‫י ח ש ב ל ה ם ‪ .‬שביק‬ ‫ל ם ט ר א א ח ר א שיזונו מ ש ם וכו׳‪ .‬ואוירה‬ ‫ד א ר ץ י ש ר א ל הוא ק ח ש ו ט ה ו ר )שבת ט״ו‪ :‬גיטין ח׳ •־נזיר‪:‬׳׳י נ״יז‪(:‬־ א ש ר נ ל א כן חו״ל היא‬ ‫ט מ א ה ו ע פ ר ה ט מ א ואוירה מ ט מ א כ ד א י ת א ברז״ל•‪ .‬רוחות‪ .‬ורמז ל ז ה מ ה פ ס ו ק‬ ‫ורשעים ב ח ש ך ידמו וכגיםתם ש ם בארון• שאין בו כ ל כ ך פגם‪:‬למעלהכגגדו‪ .‬כי זה הוא מ מ ש ל ת ם וחיותם‪ .‬ואפילו ב ע י ר ש ר ו ב ה ישראל‪ .‬ולכן ‪-‬לא ר א י זה א ר צ ו ת‬ ‫ה ק ו ד ש וקדושתם‪ .‬כל‪:‬זה‬ ‫ג״כ‬ ‫מובא בןה״ק בפי שמות דק״מ־ ע״ב(‬ ‫וכן י‬ ‫כתב‬ ‫הגר״א‬ ‫)בפירושו לסי •יצירה פ״א מ״ה אופן ‪.‬״א׳‬ ‫יז׳״ל‪• (:‬עופ מ צפון ה י א גבורה כ מ ש ״ ה מ צ פ ו ן ת פ ת ח ה ר ע ה ‪ .‬עמין ל ש מ א ל א ־ ל ס ט ר א ד ר ו ח מ ס א ב א‬ ‫וכו׳ עמין ב ה ה ו א ס ט ר מ ס א ב א דלהון הכי א ת ד ב ת ‪) .‬ולזה הפגם ה ק ט ן ה נ ע ש ה ב י ר ו ש ל ם ד ל ת ת א ‪ .‬ושקלים פיי( ב פ ר ק ע ש ר ק ד ו ש ו ת‬ ‫דרה כן גם ב י ר ו ש ל ם דלעילא‪ .‬גהיגם •בצפון כידוע יעישיד‪) .‬ו ש ם ה ו א ג ת י ג ם ו ש ם הוא מ ד ו ר‬ ‫המזיקין ובו׳ ו ש ם ה ז ה ב וכן א מ ר מ צ פ ו ן ז ה ב יאתה‪ .‬א ם ב ה ב נ ס ם בארון א ם ב ש ו מ ם ע ל ה מ ת ב ג ד ש ח ו ר כ ד כ ת ב ג ו‬ ‫ד ף‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫לעיל‬ ‫ד‬ .0‬‬ ‫ע ל ה ר ו א ה ע צ מ ו ב ח ל ו ם ערום בחו״ל וכו׳ ל פ י ש ח ו ״ ל אין ל ה זכיות א ל א עון יש ב י ש י ב ת ה ‪.‬ש כ ל ה ד ר ב ח ר ל ת מ ת כ מ י שאין לו ••אלוה‪ .‬גן עדן‬ ‫וגהיגם וכו׳ גן עדן ב נ ה ר ‪ .‬ולהיות ג״ע א ר צ י י יש בו ק צ ת אחיזה יכל ש ה ו א ׳ מ ש ם להחיצונים והוא ט ו ב‬ ‫ורע‪ .‬‬ ‫ע ו מ ק ד ר ו ם הוא ח ס ד ו כ ו ‪ /‬יעי׳׳ש‪) .‬‬ ‫י ש ר א ל א ת א ח ד ן ל י מ י נ א ‪ -‬ב ק ד ו ש ה ד מ ל כ א קדישא‪ .‬ש ש ב ע י ם שערים‪ • .‬ח ו ש ך אוכם כ ת נ ו ת עור ת ל י ה אוכמין •דאתמר־בהון ש ח ו ר ו ת כ ע ו ר ב ע כ ״ ל‬ ‫ומעתה ט ע מ ם וגימוקם ש ל רזיל ע מ ם שגזרו ט ו מ א ה ע ל א ר ץ העמים‪• .‬ובפ׳ ב ה ר ע״פ ל ת ת ל ב ם א ת א ר ץ כגען להיות ל כ ם ־לאלהים‪ .‬‬ ‫ת ח ת מ מ ש ל ת ש ב ע י ם ה ש ר י ם והם ל ם ט ר א ש מ א ל א ד מ ס א ב א ‪ .‬ש כ ל מ ה ש ת א ־ נגד א ר ץ י ש ר א ל הוא קדושה‪'.‬וכגגד א ר ץ י ש ר א ל יש פ ת ח י ה ר ק י ע י ך ו כ ו ? ו ס ב י ב פ ת ח י ה ה ו א‬ ‫י‪.‬־וירושלם א ש ר ב ח ר הי׳ ב ה ‪ .‬ושוב‪:‬ראיתי‪.‬‬ ‫מ כ ל ה א מ ו ר ר א י ת שאין דמיון ל א ר ץ י ש ר א ל ו ק ד ו ש ת ה ב כ ל העולם כולו‪..‬וכוי‪ . (:‬ה מ ב ד י ל‬ ‫בין אור ל ח ו ש ך ‪ .‬גזרו ט ו מ א ה ע ל א ר ץ ה ע מ י ם )ירושלמי‪.

‬א ר ^ י י ד ל א‬ ‫ש ל ט א ע ל ה רוח מ ם א ב א בההוא גופא דילכון ד א ש ת א י ב ביה רוח מ ם א ב ו ד ק א מייתין‬ ‫ל ק ב ר א ל י ה ב א ר צ י אתון מ ס א ב ץ ל ה ל א ס ת א ב א ביה אי לאו ד ע ב י ד קובייה אםוותא‬ ‫ל א ר ע א ד ה א כיון ד א ת ב ל י ה ה ו א גופא גשיב קב״ה ת ה א מ ל ע י ל א ודחי ליה ל ה ה ו א רוח‬ ‫מ ם א ב א ל ב ר ד ה א איהו ח ס ע ל ארעיה‪ .‬ולא כן היושבים ב ח ד ל כי ה ם ת ח ת ש ב ע י ם ש ר י ם והולכים ח ו ש ך ו ל א אור‪.‬וסביכותיהם ה ם הרקיעים הגז׳‬ ‫וכו׳ וזה עגין זאת ירושלים ב ת ו ך הגויים ש מ ת י ה וסביבותיהיארצות‪) .‬והוא בגן עדן הארץ‪ .‬יעקב ל א מ י ת וגופיה אתקיים בקיומא ת ד י ר ו ל א ד ח י ל ל ם ט ר א‬ ‫א ח ר א וכו׳ ש א ר בגי ע ל מ א ד ג פ ק ת גשמתייהו ב א ר ע א ק ד י ש א גפשא וגופא א ש ת ז י ב מ כ ל א‬ ‫עכ״ל‪) .‬וע״ג הגוף הזה הוא עור כנ״לוע׳׳ג העור ה ם הקלי׳ כג׳׳ל‪.‬ש׳ ה׳( כי מ ל כ ו ת‬ ‫ד ע ש י י ה ג ק ר א ת ירושלים‪ .‬והרשעים גוברים בו ב ס ו ד יש ה ב ל א ש ר נ ע ש ה ע ל‬ ‫‪ .‫הקוגטדיס‬ ‫בית‬ ‫פיקי״א‬ ‫היחיאלי‬ ‫עולמים‬ ‫ק ד י ש א ד כ ל מ א ן דזכי ל ה זכי לאנגדא מ ט ל א דשמייא ד ל ע י ל א דגחית ע ל ארעא‪ .‬״ ל ‪) .‬זכי ל א ת ק ש ר א ל ב ת ר ב א ר ע א ק ד י ש א עלאה‪.‬וסביבותיו ה א ר ץ הזאת ח ו מ ר י ת מ א ד ש ש ם שולטין הקלי׳‪ .‬והוא ת כ ל י ת הבירור והעכיות‪ .‬וסביבותיה ה ם הקלי׳‪ .‬ו נ מ ש ך מ ע י ל א ל ת ת א ‪.‬והעגין כי היושבים בארץ י ש ר א ל אור שכיגתו י ת ב ר ך גגה‬ ‫עליהם‪ .‬כי כ מ ו שגן עדן ה א ר ץ ת כ ל י ת גסות‬ ‫ועביות ש ל כ ל העולמות והיכלות עליונים דקדושה‪ .‬כן ^ ‪ p‬הזו ת כ ל י ת ועביות הקליפות‬ ‫ל כ ן כ ל מ ע ש ה עוה״ז ק ש י ם ורעים‪ .‬כי הגה ‪:‬הרקיעים שאגחגו רואים כעיגיגו ה ם ירד עגולים ש ב ר א ש‬ ‫ה מ ל כ ו ת דעשייה‪ .‬‬ ‫ו כ ל מ א ן ד ל א זכי בחיווי ומייתין ל י ה ל א ת ק כ ר א תמן‪ .‬ו כ ל מ א ן‬ ‫ח כ י ל א ת ק ש ר א בחיווי בהאי א ר ע א קדישא‪ .‬ושס בשער מ׳ג פ״ב ה״ל ‪ 0‬והארץ ה ד ו ם רגלי וכו׳‪ ' .‬ה פ ר ט י ת ה ש ק ו ל ה כ כ ל המצוות‪ .‬‬ ‫ת ד ד ה נפיק ב ר ש ו ת א נוכראה א ח ר א ונופיה אתי ת ח ו ת ר ש ו ת א ד א ר ע א ק ד י ש א ? כ ב י כ ו ל‬ ‫ע ב י ד ק ו ד ש חול וחול ק ו ד ש ? ו כ ל מאן ח כ י ל מ י פ ק נ ש מ ת י ה ב א ר ע א ק ד י ש א א ת כ פ ר ו חובוי‬ ‫וזכי ל א ת ק ש ר א ת ח ו ת גדפוי ד ש כ י נ ת א ד כ ת י ב ו כ פ ר א ד מ ת ו עמו‪ .‬ו ב ה ש מ ר י ה ק ל י פ ו ת ה ג ס ו ת‬ ‫שאין גסות גדול מ ה ם ‪ .‬ה ל א היא י ש י ב ת ארץ י ש ר א ל ה ג מ ש ל ת‬ ‫לגר‪ .‬מ א ו ד‬ ‫מדוש‪ .‬ואי ההוא גופא ד א ש ת א י ב ב י ה ההוא ר ו ח מ ס א ב א םלקין ל י ה ל א ת ק ב ר א‬ ‫גו א ר ע א ק ד י ש א עליה כ ת י ב ותבואו ו ת ט מ א ו א ת א ר צ י וגחלתי ש מ ת ם ל ת ו ע ב ה ‪ .‬יחזקאל ה׳‪ .‬ולא עוד א ל א אי זכי‬ ‫בחיווי זכי ל א ת מ ש כ א עליה ת ה א ק ד י ש א תדיר‪ .‬ו כ ל מ א ן ד י ת י ב ב ר ש ו ת א א ח ר א א ת מ ש ך‬ ‫עליה ת ח א א ח ר א נ ב ר א ה עכ״ל )ובזהי ח׳ב דקמ״א יזיל ז( מ א ן ד נ ש מ ת י ה נפקא ל ב ר מ א ר ע א‬ ‫ק ד י ש א וההוא גופא א ס ת א ב ב ה ה ו א ר ו ת מ ס א ב ו ההוא רוח מ ס א ב ו א ש ת א י ב בנויה ע ד‬ ‫ד ת ב ליה ל ע פ ר א ‪ .‬ובעץ הדעת טוב ח״ב דרצ״ד ע״א כתב יזיל ׳•( ד ר י ש ת ה ו י ש ב ת בה• כי ש ק ו ל ה י ש י ב ת ארץ‬ ‫י ש ר א ל כ כ ל ה מ צ ו ת כולן‪ .‬‬ ‫ו ג מ צ א כי י ש י ב ת א ר ץ ישראל‪ .‬‬ ‫וקו ז ה ג מ ש ך ע ד הקרקע‪ .‬ועיין ב ה ת ח ל ת ו ת א והגה כ צ א ת ו י ת ב ר ך לחוץ א ל חוץ ל א ר ץ‬ ‫ל פ ר נ ס הקלי׳ וכו׳ הואיל ו ש ם מ ד ו ר ם יעיש׳׳ד ד ל וכן איתא עוד)כעץ חיים שערמ״כ פרק ד׳ וז״ל(‪:‬‬ ‫ונבאר ע ת ה ענין עוה״ז‪ .‬והוא ח ו מ ר זך‪ .‬ש ה ם ה ש ב ע י ם ש ר י ם הגזברים)ש׳ ויקהל ר״ט(‪.‬וכן ה ת ו ר ה ה ג מ ש ל ת ל א ו ר וכו׳ ואז ה ת ו ר ה ש א ד ם ל ו מ ד בהיותו בא׳׳י גקרא אור‬ ‫י ״ ל ‪ ( :‬והגה בחויל‬ ‫ייי־ י'‬ ‫י‬ ‫'ל־‬ ‫ז ‪P‬‬ ‫ו מ א י ר ה לו ב ת כ ל י ת מ ה‬ ‫אץ זווג כי א ם בא׳׳י ובו׳ ויזדווג ה מ ל ך ע ם א ״ י העליוגה ו מ י עכ״ל)ובשער מאמרי דשב״י פירוש ליבינו‬ ‫האד״י ד״ג ע״ב ובחדש ד״ח ע׳׳ג( ע כ ד י ת ל ך שולטגו ע ל כ ל ע ל מ א ב ס ו ד ומלכותו ב כ ל מ ש ל ה והוא‬ ‫סוד ה כ נ ע ת הקלי׳ והחיצונים‪ .‬ובאותו א מ צ ע י ה ח ל ל ש ל ה ם מ ת פ ש ט גוף קו יושר ד מ ל כ ו ת ד ע ש י י ה ד ר ך‬ ‫א מ צ ע ח ל ל ‪ .‬‬ ‫ףץ‬ ‫ש א י‬ ‫כ ח ו‬ ‫) י י ש ע‬ ‫ה כ י נ י ת‬ ‫‪6‬‬ ‫ד‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫א י ת א‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫ה א‬ ‫ו כ ו‬ ‫ע כ‬ ‫ושם‬ .‬עליה כ ת י ב ונחלתי ש מ ת ם ל ת ו ע ב ה ‪.‬יוסף ל א ש ל י ט ע ל גופיה רוח מ ס א כ ו לעלמין‬ ‫אע״ג ד ג ש מ ת י ה גפקת ב ר ש ו א ח ר א מ ״ ט בגין ד ל א א ת מ ש י ך בחיווי ב ת ר רוח מ ם א ב א‬ ‫ועם כ ל ד א ל א ב ע א דגופיה יסלקון ליה ל א ת ק ב ר א ב א ר ע א ה ד י ש א א ל א א מ ר ו ה ע ל י ת ם‬ ‫א ת עצמותי ולא גופי‪ .‬היא ג מ ש ל ת א ל הגר ה מ א י ר בגזי׳ ו ד ש כי גר מצוד‪ .‬ר ו צ ה‬ ‫ל ו מ ר המצוד‪ .‬‬ ‫וסביבותיהם ה ל ב ו ש י ם ד מ ל כ ו ת ד ע ש י י ה ע ם אורותיהם המקיפים‪ .‬ג מ צ א כי א מ צ ע י ת ק ר ק ע הוא גן עדן הארץ‪ .

‬ויכן‬ ‫הוא בד׳ ר ו ח ו ת ‪ .‬וגהינם באש)ובמ״י(‪ .‬‬ ‫ע ו מ ק ד ר ו ם ה ו א ח ס ד ו ׳ יעי״עז‪) .‬ל ת ת א י ש ר א ל ועמין‪.‬‬ ‫ת ח ת מ מ ש ל ת ש ב ע י ם ה ש ר י ם והם ל ס ט ר א ש מ א ל א ד מ ס א ב א ‪ .‬כ ר א י זה א ר צ ו ת העמים וטומאתם‪ .‬ואפילו ב ע י ר ש ר ו ב ה ישראל‪ .‬עמין ל ש מ א ל א י ל ס ט ר א ד ר ו ח מ ס א ב א‬ ‫וכו׳ עמין ב ה ה ו א ס ט ר מ ם א ב א דלהון הכי א ח ד ב ת ‪) .‬ושקלים פ״י( ב פ ר ק ע ש ר ק ד ו ש ו ת‬ ‫ו ד ה כן גם ב י ר ו ש ל ם דלעילא‪ .‬ולהיות ג״ע א ר צ י י יש בו ק צ ת אחיזה כ ל שהוא־ מ ש ם להחיצוגים והוא ט ו ב‬ ‫ודע‪ .‬ש כ ל ה ד ר ב ח י ל דומה׳ כ מ י שאין לו ••אלוה‪ .‬כי ה כ ל ט מ א‬ ‫ואין ק ד ו ש ת ש ם לעומתם‪ .‬ו כ מ ו‬ ‫ש ה ו א ל מ ט ה ב א ר ץ כן הוא ל מ ע ל ה ‪ .‬גן עדן‬ ‫וגהיגם וכו׳ גן עדן בנהר‪ .‬ישוכ‪.‬ואפילו י ב ע י ר ש ר ו ב ה עכו״מ ו א ל ידור‬ ‫בחו״ל‪ .‬גיזוגים ש ב ע י ם אומות‪ .‬ולזה הפגם הקטן ה ג ע ש ה ב י ר ו ש ל ם ד ל ת ת א ‪ .‬א ל א שאין גכגםין בתוכו‪ .‬‬ ‫הרי מ כ ל ה א מ ו ר ר א י ת שאין דמיון ל א ר ץ י ש ר א ל ו ק ד ו ש ת ה ב כ ל ה ע ו ל ם כולו‪.‬א ל א יתאים ל ה ם ועוד ה נ ו ת ר ת ש א ד ר ב א ל ש ב ח ‪.‬י ש פ ר ו כ ת ד ק ד ו ש ה ד ל א ‪.‬ראיתי‪.‬ובפי ב ה ר ע״פ ל ת ת ל כ ם א ת ארץ כגען להיות ל כ ם ילאלהים‪ .‬ב״ב קנ׳״ח ע״א(‪ .‬ב ס ו ד זרוע ימין ש ה ו א מכון‬ ‫ל ש ב ת ך ־פעלת־ ה׳‪ .‬בל‪:‬זה‬ ‫ג״נג מובא בןה״ק בפי שמות דק״מ־ ע״ב( י ו ק ־ כ ת ב הגר״א )כפירושו לסי ־יצירת פ״א מ״ה אופן‪.‬ו כ ד א מ ר ן‬ ‫ש י ר ו ש ל ם ה ק ד ו ש ה והרוחנית מ נ ד ה לעילא בגויה‪ .‬גהינם •בצפון כידוע יעישיד‪) .‬ואוירה‬ ‫ד א ר ץ י ש ר א ל הוא ק ד ו ש וטהור )שבת ט״ו‪ :‬גיטין ח׳״נזיר נ״י נ״״‪ (:‬א ש ר ‪ :‬ל א כן ח ד ל היא‬ ‫ט מ א ה ו ע פ ר ה ט מ א ואוירה מ ט מ א כ ד א י ת א כ ר ד ל ‪ :‬גזרו ט ו מ א ה ע ל א ר ץ ה ע ט י ם )ירושלמי‪.‬וביפ׳׳ו מיד ״״ל‪ (:‬ימינא ו ש מ א ל א הן מנהיגי עוה״כ‪ .‬שביק‬ ‫ל ם ט ר א א ח ר א שיזוגו מ ש ם ובו׳‪ .‬ב כ ג י ס ת הארון‪ .‬וכוי‪ .‬וכן א מ ר ו ה ר ו צ ה ל ה ע ש י ר ובו׳‪.‬ו ל ע ט י פ ת שחורים‪ .‬מ ר ו ב ה מ כ ל א ר צ ו ת ה ק ו ד ש כ מ ״ ש ) כ ל י ם פ״א מיו‪ .‬ח ו ש ך אוכם כ ת נ ו ת עור ת ל י ה א ו כ מ י ן ד א ת מ ר י ב ה ו ן ש ח ו ר ו ת כעורב׳ עכ״ל‬ ‫ומעתה ט ע מ ם וגימוקם ש ל רז״ל ע מ ם שגזרו ט ו מ א ה ע ל א ר ץ העמים‪ •.‬ולכן י ש ם בחו״ל ראוי והגון הוא‬ ‫ל ל ב י ש ת שחורים‪ .‫דזקונטריס‬ ‫בית‪-‬‬ ‫פיק‬ ‫י״א‬ ‫עולמים‬ ‫כז‬ ‫דזיחיאלי‬ ‫ו ש ם ב א מ צ ע י ש ש ב ע ה היכלין ק ד י ש ק דעשייה‪ .‬כדאמריגן‬ ‫ב ש ל ה י כתובות ל ע ו ל ם ידור א ד ם ב א ר ץ ישראל‪ .‬וםביביו‬ ‫א ר צ ו ת העמים‪ .‬גדול‬ ‫י ח ש ב ל ה ם ‪ .‬ש ש ב ע י ם שערים‪ .‬לעילא ימיגא ו ש מ א ל א ‪ .‬גן עדן בדרום‪ .‬ש כ ל מ ה שהוא־גגד א ר ץ י ש ר א ל הוא קדושה‪'.‬וכמו־ ש ק ד ו ש ת ‪ .‬וכגגד גהיגם זרוע ש מ א ל ה א ר ץ ־ מ כ ו ק ל מ ע ל ה זרוע ש מ א ל י ש ש ם הקלי׳‬ ‫גאחזין ו ש ם מ ת ר ץ דילהון‪ .‬א ש ר ל א כן ב א ר ץ ישראל‪ .‬ועליהם שייך ל ו מ ר אין ש ו ט ה גפגע‪ .‬ובתיקון נ״ט ע״א דקפ״א ״״ל••( ‪ -‬ה מ ב ד י ל‬ ‫בין אור ל ח ו ש ך ‪ .‬שמשם‪.‬כי זה הוא מ מ ש ל ת ם וחיותם‪ .‬והואיל ו ה כ ל פגום א צ ל ם ‪.‬‬ ‫ע ל ה ר ו א ה ע צ מ ו ב ח ל ו ם ערום ב ח ד ל וכו׳ ל פ י ש ח ד ל אין ל ה זכיות א ל א עון יש ב י ש י ב ת ה ‪.‬גיתנו‪.(:‬עופ ס צפון ה י א גבורה כ מ ש ״ ה מ צ פ ו ן ת פ ת ח הרעה‪ .‬פ ג ם ג ד ו ל‬ ‫ל מ א ד געשה ל ע ו מ ת ה לעילא‪ .‬ובש״ס ברכות פ ר ק ה י ו א ה ד נ ז ז פרש״י(‪.‬ש ג א מ ר‬ ‫ל ה י ו ת ל כ ם ל א ל ה י ם וכן ד ו ד הוא א ו מ ר כי גרשוגי היום וכך ׳)ובזהר במדבר דקי״ט ע״א וז״ל‪(:‬‬ ‫ת א חזי כגווגא ד א י ת לעילא אית ל ת ת א ‪ .‬וכגגד אריץ י ש ר א ל יש פ ת ח י הרקיעיךוכו׳ד ו ס ב י ב פ ת ה ־ ה ה ו א‬ ‫י‪.‬ו ב ח ט א א ד ם ג ל ם ש י כ נ ס ה נ ח ש וכוי׳ עכ״ל‪) .‬גהינם ב א ש וכו׳ כ ל ה צ ח צ ח ו ת הוא בנהר‪ .‬וכנגדן ש ב ע ה היכלין ד מ מ א ב א וכו׳‪ .‬ורמז ל ז ה מ ה פ ס נ ק‬ ‫ורשעים ב ח ש ך ידמו וכניסתם ש ם בארון• שאין בו כ ל כ ך פ ג ם ל מ ע ל ה כ ג ג ד ו ‪ .‬וכן גגד גן עדן ה א ר ץ י ש ל מ ע ל ה ברקיע‪ .‬יא׳‬ ‫״״ל‪.‬‬ ‫ו׳‪ :‬גיטין ח ‪ 0‬ו ב ע ל הטורים כ ת ב בפי ואתחגן י ש ר א ל בחו״ל עובדי ע כ ד מ‬ ‫פ ׳ ק דפסחים‬ ‫ב ט ה ר ה ‪ .‬וירושלם א ש ר ב ח ר ה׳׳ בה‪ .‬הואיל והם‪.‬י ר ו ש ל ם ד ל ת ת א‬ ‫התחתונה‪ .‬ולכן ‪-‬לא ראי זה א ר צ ו ת‬ ‫ה ק ו ד ש וקדושתם‪ .‬הואיל וגתגו חוזק ו כ ב ו ד ל ח י ו ת ם ו ל מ מ ש ל ת ם‬ ‫ש ל ה ש ב ע י ם שרים‪ .‬ו ב ל ב י ש ת שחורים‪ .‬ו ש ם ה ו א ג ה י ג ם ו ש ם הוא מ ד ו ר‬ ‫המזיקין וכו׳ ו ש ם ה ז ה ב וכן א מ ר מצפון זהב יאתה‪ .‬וכו׳‪ .‬‬ ‫י ש ר א ל א ת א ח ד ן לימינא ‪-‬בקדושה ד מ ל כ א קדישא‪ .‬א ם ב ה ב ג ס ם בארון א ם ב ש ו מ ם ע ל ה מ ת ב ג ד ש ח ו ר כ ד כ ת כ ג ו‬ ‫כ ו‬ ‫׳‬ ‫ד ף‬ ‫ע‬ ‫לעיל‬ ‫ד‬ .‬וגם אוירה‬ ‫ק ד ו ש ומחכים כמ״ש ר ז ״ ל ‪ :‬אוירה ד א ר ץ י ש ר א ל מ ח כ י ם ‪) .‬ויש פ ר ו כ ת •אחר ל ע כ ב לםטראי־אחרא ש ל א יכגם ‪-‬לארץ‬ ‫י ש ר א ל ובו׳‪ .‬׳‪.‬‬ ‫ל א יוכר הפגם הזה ל ע ו מ ת ם ‪ .

‬וני ד ה כ א ח ס ר י ם ד ב ח ד מ ת איירי וההיא ד ה ת ם ‪ -‬ט ל א ‪ .‬א ח ר י ש ק ל א וטריא וחקירא ודרישא‪ .‬א ז ע מ ד ה ש ו פ ט מ כ ס א ו ויאמר לו‪ .‬ד ל י ת קורבנין בחו״ל ומי‪ .‬ומבדילים ומכירים ה י ט ב מ ה ה ם אותות ה כ ב ו ד‬ ‫האמתיים‪ .‬מ ת ך ‪ .‬ה ו כ ר ח לגלות ע ל מ ע ש ה ו‬ ‫ושכן ע ש ה לנחול כ ב ו ד ורוב פ א ר ו ה ד ר ‪ .‬ד ה כ א כ ת י ב ‪ .‬ודק׳׳ל‪-‬קליא‪ .‬ו כ ה תוארו‪:‬‬ ‫א י ש א ח ד ע ש ה לו צ ו ר ת ה מ ל ך ע ל נחושת קלל‪ .‬עכ״ל‪ :‬ועוד בש״ס ו ב מ ד ר ש י ם ‪-‬׳ובשארי ס פ ר י‬ ‫ה ק ד ש עיין ש ם ו ת ר א ה נודל ע ר כ ה ו מ ע ל ת ה וקדושתה ש ל א ר ץ ישראל‪ ..‬ויודעים עוד‬ ‫ש מ י ש ז כ ה ל א ו ת כ מ ד מ ה מ ל ך ‪ .‬כי‪.‬ע ד ש ש כ ח א ת מ ע ש ה ו המזוייף‪ .‬ו ה ת ם ־כתיב‬ ‫יחיו מתיך‪ .‬ו ש כ ן היה לו‪ .‬ו ח ד‬ ‫•יחיו מ ת י ך ונוי‪ *.‬מתך ד ה כ א .‬אזי נהנו בו כ ב ו ד ה ר ב ה ‪ .‬גם הביכורים• ל א היו מביאים‬ ‫א ל א מ פ ר י הארץ‪ .‬ו א ד ר ב א אנשי ה כ פ ר והעיירות‬ ‫ש ע ב ר ת עליהם‪ .‬ל מ ת י ח ד ל <בנזי‬ ‫זהר בראשית דקי״ג‪ :‬במדרש הנעלם‪ .‬‬ ‫ובתקון‬ ‫ארבעים‬ ‫דקנ״מ( יחיו מ ת י ך אינון ד א ר ע א ישראל‪) .‬וכל ה ר ו צ ה ליטול א ת ה ש ם יבוא ויטול‪ .‬ויותר מ כ פ י יכולתם‪ .‬והיו מקיימים כ ל א ש ר מצוד‪.‬ויביאהו א ל ה מ ש פ ט‬ ‫ובעומדו לפני השופטים‪ .‬וכל המזלזל כגושא אות ה כ מ ד כאלו‬ ‫מזלזל ב כ מ ד ה מ ל ך בעצמו‪ .‬ו ל א ע ל ת ה על ד ע ת ם ש ד ב ר‬ ‫זה יכול להזדייף‪ .‬ורק היו שומעים מ ה ם ‪ .‬והאיש הזה בראותו כ ל היקר ו ה ת פ א ר ת שעושים לו‪ .‬ש ר ק א ת ה ל ב ד ך ש י ד ע ת בענין‬ ‫הזיוף ו ר מ י ת אותם‪ .‬ק ר ו ב לנדון‬ ‫דידן זה שאנחנו עסוקים מ ‪ .‬ובזה אין עונשך כ ל כ ך ח מ ו ר הואיל ש ל א ה ו כ ר זלזול ב כ ב ו ד ה מ ל ך‬ ‫ש ש ו ם נ ב ר א זולתך ל א ידע מ ז ה הזיוף‪ .‬וכן ה ש מ ד ושתי ה ל ח ם וכוי‪ .‬ו י ת ב ו נ ן אליו א ח ד ה ש ר י ם וידע א ת הזיוף‪ .‬‬ ‫עליהם מ ב ל י שום מגרעת‪ .‬ו ה ט ע ם ל ר ו ב ק ד ו ש ת ה כ נ ד ל ‪.‬ולא ח ש ש ו פן ה א י ש הזה מ ר מ ה אותם‪ .‬ה נ ת ר ם מ א ת ה מ ל ך למפיקי רצונו‪ .‬ולא מ ש ל ח ד ל ‪ .‬ויהי היום ויעבור‬ ‫מ ח ת א מחתיגהו באין מבין‪ .‬לכבודו ש ל ה מ ל ך המצוייר גם שם‪ .‬כ ל האגשים גדולים וקטנים חייבים ל ח ל ו ק לי כ מ ד ב ר ב‬ ‫פ א ר והדר‪ .‬שמות קנ״א עאו״ל‪ .‬ולכן ב ר א ו ת ם א ת ה א י ש הזה‪ .‬פי א ל ף‬ .חיו מ ת י ך ד ה ת ם ‪ .‬ובעה״ט חיי שרי׳ ״״ל־( מ ת י ך ד׳ במסי ה כ א ג׳‪ .‬ואיך ראוי לנהוג ב כ ב ו ד ה מ ל ך פ ה ב מ ק ו ם ה י כ ל משכנו‪ .‬ו כ כ ל ה ב א מ י ד ם עשו‪ .‬ואין לו שום ה ב ד ל מ ה ם ‪ .‫דגוונטדים‬ ‫בית‬ ‫פיקי״א־‬ ‫עולמים‬ ‫ה י ח י א ל י‬ ‫לעיל‪ .‬מ ע ש ך המזוייף‪ .‬גבה‬ ‫לבבו״ ע ד ל מ א ד ‪ .‬ויש‬ ‫•כאן ר מ ז ל מ ה ש א מ ר ו שמיתי ארץ י ש ר א ל חיים •תחילה‪ .‬וישאגה ע ל‬ ‫בגדיו ועל חזהו בהלוכו ב כ פ ר י ם ובעיירות קטנות‪ .‬כי עוד כ מ ה מ ע ל ו ת ט ו מ ת ו ר מ ת ב ת ו ס פ ת ק ד ו ש ה וכיוצא שהזכירום ר ד ל ע ל א־־ק‬ ‫י ש ר א ל ל ה ב ד י ל ה מ א ר צ ו ת העטים‪ .‬ו ה ה ב ד ל ש י ש •כין מ ת י א ר ץ ישראל‪ .‬ב צ ו ר ת ה מ ל ך ה ז א ת המזויפת ב ח ו ש ב ם שזהו אות כ ב ו ד א מ ת י מ א ת ה מ ל ך עשו‬ ‫א ת כ ל ה כ ב ו ד הראוי ל ה ם לעשות‪ .‬ו כ ל ד ב ר ש מ ע ו ר ר דינים וגורם‬ ‫פגם בעולמות העליונים והתחתונים וכר‪ .‬ו ח ש ב שכן עושים כ ל גושאי אותות‬ ‫הכבוד‪ .‬כ א ש ר א ת ה‬ ‫ד ב ר ת ועלינו ל ש ב ח א ו ת ם ע ל ה כ ב ו ד שכיוונו ל ע ש ו ת ל מ ל ך ‪ .‬הואיל ו ש ם איגם מ כ י ר י ם ר מ א ו ת ך ‪ .‬ותיקונים ש״א ע״ב‪.‬גושא צ ו ר ת ה מ ל ך ע ל חזהו‬ ‫ו ב ח ו ש ב ם שזהו אות ה כ ב ו ד מ ה מ ל ך ‪ .‬וכן כ מ ה דינים ו מ צ ו ת‬ ‫התלוים ב א ר ץ ל ב ד ‪ .‬והא ל ך עוד מ ש ל קטן‪ ..‬א כ ן איגך נ ק ר א‬ ‫מ ב ז ה ה מ ל ך ברבים‪ .‬בענין הארון‪ .‬ובנד השחור‪ .‬ו ה ר י ש צ ו ה ה ׳ ע ל הקרבגות ר ק ב א ‪ p‬י ש ר א ל‬ ‫ו ל א בחו־ל‪) .‬ולעומתה ־טומאה‬ ‫ופחיתות ל כ ל י ת ר א ר צ ו ת העמים וכל ח ד ל ‪ .‬א ש ר ל א כן ב ב ו א ך ה נ ה בעיר ה ב י ר ה א ש ר כ ל‬ ‫האנשים מבינים א ת ‪ .‬דאיירי ברבים‪ .‬ו א י ך ראוי לנהוג ב ה ם כ מ ד כ ל א ח ד ו א ח ד‬ ‫כפי מ ד ר ג ת ו ומעלתו‪ .‬ותקנה לו כעין אות כבוד‪ .‬א ש ר כ ל האנשים ה ד ר י ם ש ם ה ו א י ל‬ ‫ומימיהם ל א ראו אותות ה כ ב ו ד ש ל ה מ ל ך מ מ ש ‪ .‬כמ״ש זהר ג׳ דרכ״י‪ (.‬גם‬ ‫ב ה ל ו כ ך בזה ב כ פ ר י ה מ ל ך ועיירותיו הקטנות א ת ה נקרא עבריין ע ל ז ה הזיוף‪ .

‬ושורה עליהם‪ .‬ועונשך י ר ב ה ב כ פ ל י כפלים‪ .‬ולזה ל א היו יכולים לנהוג ב ה ו צ א ת מ ת י ה ם ב מ ט ו ת‬ ‫כמנהג אבותיהם‪ .‬ודוגמתו ב א ר ץ העליוגה‬ ‫נתן ל ש ר י העמים‪ .‬ע ל ש ג ר מ ת‬ ‫זלזול ב כ ב ו ד ה מ ל ך ב פ ו מ ב י בחצרותיו ובטירותיו‪ .‬ולכן עושים ג״כ ארוגות דוגמת ארוגות הקודש‪ .‬ו א ת אמוגתם המוחזקת ל ה ם מאבותיהם‪ .‬ל ה מ ש י ך עליהם מ ש ב ע י ם ש ר י ה ם רוח ט ו מ א ה ורוח עועים‪ .‬ואוירו ט מ א ‪ .‬ב ל ב י ש ת‬ ‫מ ל ב ו ש י ה ם החיצונים‪ .‬וגחשב ל ה ם ל כ ב ו ד ו ל פ א ר ל ה ד מ ו ת ם ליוצרם‪ .‬‬ ‫ויען שעווגותיגו גרמו ל ח ר ב ן ב י ת ה מ ק ד ש ‪ .‬ולזה גם ה ע מ י ם עושים ד ב ר י ם א ש ר ב ה ם חיות ורצון ט ו ב א ל הקלי׳‪ .‬ולא עוד א ל א שעושים עובדיהם ד ב ר י ם הדומים ל ק ד ו ש ה מ ר ו ב ק ג א ת ם ב י ש ר א ל‬ ‫וכמו ש י ש ר א ל עושים רמזים מ ד ב ר י ם קדושים‪ .‬ו ל א חסרו א ף‬ ‫מצוד‪ .‬והקלי׳ היא מ ש ת ו ק ק ת ת מ י ד •להדמות א ל‬ ‫הקדושה‪ .‬ולהגבירה ע ל ס ט ר א דקדושה‪ .‬כ א נ ש י ם ה ד ר י ם פ ה‬ ‫כידוע לכל• באי העולם ש ר ו ב ה ד ר י ם ב ה י כ ל ה מ ל ך ה ם ב ע ל י מ ד ע ו ש כ ל ו ח כ מ ה ובעלי‬ ‫עושר וכבוד וכוי ל ז א ת עווגך פ ה יגדל ע ד ל ש מ י ם ‪ .‬לרמוז ע ל סודותיהם מ ל מ ע ל ה ‪ .‬וכוי‪ .‬וכמו ש ק ד ו ש י וצדיקי י ש ר א ל‬ ‫ושומרי ה ב ר י ת ראויים ל ה י כ נ ס בארון ד ל ת ת א שיתעורר לעומתו ארון ה ק ו ד ש ד ל ע י ל א‬ ‫כדאמרן‪ .‬כי ב ד ב ר‬ ‫ש ל ם וקדוש יקרא כגגדו פגם וחסרון‪ .‬ואוה׳׳ע גותגים ע ל מ ת י ה ם מ ל ב ו ש י ם שחורים ש ה ם סימגים‬ ‫ל ע ו ר ר הדינים והטומאה ש ל ש ר י ה ם ושישרו עליהם וה״ה ב כ ל ד ב ר ו ד ב ר עושים דוגמתו‬ ‫כידוע‪ .‬י ה ד ש י ב נ ה‬ ‫לגו ה׳ כ ו ל ם ב מ ה ר ה בימיגו אמן‪ .‬א ל א ע ל ידי ארוגות‪ .‬ולזה עושים ה כ ל ד ו מ ה ב ח מ ה ‪.‬ב ש מ י ר ת ם א ת‬ ‫ה ש ב ת ו א ת ה מ י ל ה ואת י ת ר ה מ צ ו ת וכו׳ וכו׳ ואפילו ע ל ע ר ק ת א ד מ ס א ג א גהרגו‪ .‬ובהיכלי ומשכגי ק ד ו ש ה‬ ‫ישגם ג׳׳כ היכלי ומשכני ה ט ו מ א ה ‪ .‬ל ב ט ל מ ה ם א ת ה ת ו ר ה‬ ‫ו א ת המצוד‪ .‬וישראל עמו וגחלתו‪ .‬וכדאיתא )בחולין ד״ס ע׳׳ב(׳ מ ל מ ד ש כ ל א ח ד ו א ח ד מאוה״ע ה ל ך ובגה לו כ ר ך גדול‬ ‫ל ע צ מ ו ו ה ע ל ה לו ע ל ש ם ארץ י ש ר א ל וכוי ל ל מ ד ך שאפילו הרי ארץ י ש ר א ל חביבין‬ ‫ע ל עכו״מ‪ .‬להיותם ת ח ת‬ ‫מ מ ש ל ת ם ‪ .‬כ ד י שעייז‬ ‫יוכלו ג״כ ל ת ת כ ה להסט״א‪ .‬צ ר י כ י ם ה ם ל ע ש ו ת‬ ‫אופגים כדוגמתם‪ .‬ו כ מ ע ט‬ ‫ש א כ ל ו אותם ב כ ל פה‪ .‬א ש ר ה ם ט ר א א ח ר א חיותם וכוי‪ .‬וירושלם‪ .‬ל ה ד מ ו ת ל ש ר פ י ואראלי‬ ‫מ ע ל ה ‪ .‬חושבים שזהו כ ב ו ד מ מ ש ל ה ם ‪ .‬ה ל ך בגולה בין י ת ר ה ע מ י ם‬ ‫א ש ר ר ד פ ו ם ב כ ל א ר צ ו ת פזוריהם‪ .‬ולהוסיף ט ו מ א ת ם‬ ‫ו ל ה מ ש י ך עליהם ר ו ח ט ו מ א ה וכוי ו י ש ר א ל גותגים ע ל מ ת י ה ם ל ב ו ש י ם לבנים הרומזים‬ ‫לסדושה עליוגה כ ד א מ ר ן ‪ .‬ויחרוץ ה ש ו פ ט מ ש פ ט ו ל ש ר י פ ה ב מ ע מ ד‬ ‫כ ל בגי העיר‪ .‬א ש ר ל א כן ב ד ב ר הפגום ו ה ח ס ר מעיקרא‪ .‬והעמים ה מ ס ת ו פ פ י ם ב צ ל‬ ‫א ל ה י ה ם אלו‪ .‬ו ל ה מ ש י ך‬ ‫ק ד ו ש ת ם עליהם כן האומות עושים רמזי עבודתם‪ .‬ר ק חושבים ל ה ד מ ו ת ל ע ם בגי י ש ר א ל ק ד ו ש הי‪ .‬היות ואלו ה ם‬ ‫ת כ ש י ט י ה ‪ .‬ומשבגו ש ל הקב״ה‪ .‬ו ל א ידעו מ ז ה ה ז ע ף‬ ‫כ ל ל ‪ .‬‬ ‫והנמשל מובן כי •הואיל וגם זה ל ע ו מ ת זה ע ש ה האלהים‪ .‬ויש מ ה ם‬ ‫שבחיצוגיותם גדמו לעמים‪ .‬שאינם בני ח כ מ ה ועושר ו ד ר ך ארץ״‪ .‬ל מ ק יראו וישמעו כ ל ה ע ם וייראו ולא יזידון עוד‪.‬וכבגיץ ב י ת חוגיו באלכסגדרייא ש ל מ צ ר י ם ש ה י ה דוגמת ב י ת ה מ ק ד ש וכיוצא‬ ‫ב ד ב ר י ם אלו‪ .‬ו א ת ד ת ם ו א ת יהדותם‪ .‬ו ל ה מ ש י ך מ ר ו ח ק ד ש ו עליהם‪ .‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫פרק ייא‬ ‫עולמיים‬ ‫היחיאלי כח‬ ‫ידות מ א ש ר ב כ פ ר י ם והעיירות‪ .‬ועטרו עליהם ב כ ל תוקף‪ .‬כן גם ה ם איה׳ע מכניסים מ ת י ה ם בארונות וה״ה ב כ ל ד ב ר ו ד ב ר עושים דוגמתו‬ ‫ומכסים אותם בבגדים ובסדיגין שחורים ל ה מ ש י ך ע ל י ה ם ר ו ח ה ט ו מ א ה ‪ .‬גדולה וקטנה ו ה כ ל ב ה צ נ ע ל כ ת ‪ .‬נדמו ל ה ם ‪ .‬המוסיף כ ח גדול א ל הקלי׳ כידוע‪ .‬ובחשאי ש מ ר ו יהדותם ותורתם ב א מ ת ובתמים‪ .‬ו ל א יקרא פגם ב ה כ ג ס ם בו‪ .‬לרמוז ע ל םימגיהם‪ .‬ואין בו ש ו ם חסרון‪ .‬ו ר ק ב ד ב ר ש א ץ בו נדנוד עבירה‪ .‬ו כ מ ה מ א ו ת ל א ל פ י ם ו ל ר ב ב ו ת נהרגו ע ל קידוש הי‪ .‬כ י ת ר העמים‪ .‬ל א‬ ‫יאונה לו ד ב ר כי אץ ש ו ט ה גפגעי ועוד בני י ש ר א ל ודולים עשו כ ל ה ת ר ו פ ו ת לחרחקן^‬ ‫הקלי׳‬ .‬כן ה ם אוה״ע‪ .‬ובמו שהיהודים עושים ד ב ר י ם‬ ‫ל כ ב ו ד ו ית״ש מ ל ך ע ל כ ל הארץ‪ .‬ליודעם שבחו׳׳ל אין בו פגם ל מ ע ל ה‬ ‫כי אין דוגמתו ל מ ע ל ה בקדושה‪ .‬כי א ם ה כ ל ט מ א ‪ .

‬ונשמתהון ד י ש ר א ל דנפקי ל ב ר מ א ר ע א‬ ‫קדישא‪ .‬ה מ ר ח י ק כ ל מיני ם ט ר א א ח ר א וזינק מ ש י ן מעליהם‪ .‬או ש מ ו נ ו ' מ ד ‪ .‬ח ו ש ב ק אותו‬ ‫כ מ ש ע ו ב ד ל ה ם ומתרחקין ממנו ל פ י ש ע ה ו ש מ א ת א מ ר בזה נקראים חיו הולכים ב ע ק ב ו ת י ה ם‬ ‫ש ל עכו״מ‪ .‬ע ד ד ת ב ת ל ד ו כ ת ה א‬ ‫ו ע א ל ת ל א ת ר דאתחזי לה‪ .‬עוגשא ל א ש ר י עליה‪ .‬‬ ‫ווי ל י ה ל ה ה ו א ג ב ר ! ווי לגפשיה! ובו׳‪ .‬א ב ל באר^ ישראל ש ה י א עיר בירתו ש ל מ מ ה ״ מ ה ק מ ה‬ ‫ו ב פ ר ט בעיה״לן ירוע‪5‬תי׳ו‪ .‬דדו יכולה‪ .‬ו כ ל מ ע ט מ ה פ ג ם בארץ‪ .‬ח ו ש ב ת‬ ‫הקלי׳ ש ג ם היא‪.‬אין ל ה ם ל ע ש ו ת‬ ‫שום ד ב ר ש י ש בו ר מ ז וחיות ל ק ל י ׳ ח״ו‪ .‬ו ב פ ר ט בהו״ל שאין ל מ ע ל ה כגגדו ב ק ד ו ש ה‬ ‫אק עליהם בזה כ״כ‪.‬ו ל מ ה ורעותיה ל א שווי ל ס ט ר א א ח ר א מ ש א ‪ .‬תנינן כ ל אינק ד ל א זכו להאי‬ ‫בחיווי אתיבין פקדונא דמריהון ל א ח ר א ‪ .‬א מ נ ם אע״פ ש נ ש מ ת ה מ ת י ם בחו״ל נמסרו‬ ‫ל פ י ש ע ה ב י ד ורשות ה ש ב ע י ם שרים‪ .‬זרע ה א ב ו ת הקדושים‪ .‬ולא‬ ‫עוד א ל א בגתיגתם ע ל הארון מ ל מ ע ל ה בגד ה ש ח ו ר שהוא א ח ד מסימניה וחיותה‪ .‬ועונשם מ ר ו ב ה ‪ .‬וע״י כניסתם בארון נעשו‬ ‫טמונים מ ה ע י י ן ־ ש ב ז ת ג ״ כ סגולה לאי ה ש ל ט ת הקלי׳ הנקראת‪.‬וההוא ח ו פ א ה ק ל י ש א מ ק כ ל א לון ועלין‬ ‫ל ק ד ו ש ה עילאה‪.‬והלבישום לבנים׳ ל ה ר א ו ת ש ה ם אינם מ י ת ר‬ ‫העתים‪ .‬או ח״ו לגרום ח ל י ש ו ת כ ח הקדושה‪ .‬א ל א ה ם ‪ .‬עינא בישא‪ .‬כ ד ק כ ר כ י גפשי א ת ה׳ הללויה‪ .‬אכן כ ל •זה‪.‬ש ה י א מקום מ ש כ ג ו והיכלו ש ל מ ל כ ו ש ל עולם‪ .‬ונקראים מ כ ח י ש י ם‬ ‫ב פ מ ל י א ש ל מ ע ל ה ו ש ל מטה‪ -.‬א מ ר לון אי אנא אזיל ל א ו ר ח א‬ ‫ד א ל א ו ־ ע ל דירי־קא ע ב י ת א ‪ .‬על כ ל ד ב ר ו ד ב ר הגלוי ו ב פ ר ט מקום ש ל י ט ת ם ואחיזתם‪ .‬ב כ ל זאת‪.‬ב ד ב ר הסמוי‬ ‫מהעיין‪ .‬תאגא כ ד ס ל י ק ר ב‬ ‫המנונא ס ב א ל ה ת ם והוו ע מ י ה ת ר י ס ר בני מ ת י ב ת א דיליה‪ .‬א י א )מהר שם דע־׳ב ע״א״׳׳ל‪ (:‬א מ ר ר ב י י צ ח ק בגיני כ ך‬ ‫כ ל מאן ד א ע ב ר מאיגון זינין מ ש י ן )או ר ש ו ת א אחרא( בארעא‪ .‬כי א ם ה ש ר א ת ם ‪ .‬עם כ ל זה גורמים הייזק גדול ל נ פ ש ם ‪ . .‬כ ד א י ת א ) מ ה ד ח׳־כ דקמ׳ב ע״א יז״ל‪ >:‬ובגין כ ך כ ל איגוןגשמתין ד ש א ר‬ ‫עמק‪ .‬ולא כ ב ר גש א ח ר א ‪ .‬ברשותא‪-‬׳דההיא‪ :‬ק ל י פ ה ת ק י פ א אזלא ו ס ח ר א ומתגלגלא‪ .‬ל ש ל ו ט עליהם‪ .‬בנין ד ב ל זינא אזלא לזיניה‪ .‬׳רחצום כראוי‪ .‬א ל א ל א ת ב א פקדונא למריה‪ .‬וקב׳׳ה‬ ‫ל א ד א ק ליה ל ב י ש ע מ ל ‪ .‬ופוגמים באורות העליונים‬ ‫והקדושים‪ .‬ו ק ‪ .‬עושה ר ו ש ם גדול ל מ ע ל ה ‪. .‬ש ע ״ י ) ש י מ ת ו ב א ר ו ן ( ) ו ש י מ ת הסדין השחור( נותנים כ ח וחיות לקלי׳? לזה יש‬ ‫ל ח ר ק ולומר הואיל והם אנוסים מ ח מ ת עול הנכרים‪ .‬מ זה הוא‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫דומה‬ .‬אין ל ה ם כ״כ פ ח ד גדול מ ה ם ‪ .‬עכ״ל‪ .‬זכאה חולקיה מאן ד ג ש מ ת י ה גפקא כ ר ש ו ק ד י ש א ב ה ה ו א פתיחו‬ ‫ד א ר ע א ק ד י ש א עב׳׳ל‪.‬הואיל‬ ‫ועשו ל ח מ ת הסגולות ה נ צ ר כ ו ת במלבושיו ובט״ק וגדול ל ה ר ח י ק ם מעליו ולא י צ ע ת ה ו ‪.‬ואזלק ושאטן‬ ‫ומתגלגלין בכמה' גלגולין ע ד דגפקי מ כ ל א ר ע א ק ד י ש א וסחרן לסטרייהו ב מ ס א ב ו דילהון‬ ‫ו כ ל אינון נ ש מ ת י ן ד י ש ר א ל דנפקין ת מ ן םלקין‪ .‬וכוי‪.‬ואחרי ‪ p‬הכניסום‬ ‫בארונות ב כ ד י ש ל א יראום הקלי׳ ויתקנאו ב ה ם וישטינו עליהם‪ .‬א ר ע א א ס ת א ב ת ‪.‬אעפ׳׳י ש ל א במתכוון‪ .‬עכיל‪ .‬כ ד גפקין מהאי ע ל מ א ל א מ ק כ ל א לון ודחי לון ל ב ר ‪ .‬‬ ‫ולזה ראוי כ ל שישהו לעוגשיס גדולים מ ב ל י מגוס כמאמר־ ש ל מ ה ה מ ל ך ואל ת א מ ר לפני‬ ‫ה מ ל א ך כי ש ג ג ה ‪ -‬ה י א ‪ .‬מ ע ב ד י הי‪ .‬עוון ו א ש מ ה כ ד א י ח א ) מ ח י ביקסזא ‪ w‬יז״ל־( ל ך א מ ו ר ל ה ם וגו׳ מכאן‬ ‫אולפיגא כ ל מ א ך ד ע ב י ד מ ל ה ‪ .‬כ י אפילו ש ל א במתכוון‪ .‬דדיירין בארעא‪ . .‬־)!בח״ג ד ע ״ ‪ :‬איתא ״יל••( א י ר יהודה ז כ א ה חולקיה מאן דזכי כחיווי ל מ ש ר י‬ ‫מ ד ו ר א ב א ר ע א קדישא‪ .‬וגם נתנו עליהם ה ט ל י ת א ש ר סגולתו‬ ‫כ א ו ר המקיף‪ .‬הואיל והארץ ה ז א ת היא מ ב ו ו ג ת כ ג ג ד ארק העליונה ה ק ד ו ש ה ‪ .‬ויען שאינם מתכוונים לזה ל ה ג ב ר ת‬ ‫כ ה הקלי׳‪ .‬אע״ג דאיהו‬ ‫ביש הואיל ו ל א עביר ליה־־ברעותא‪ .‬וכל מאן‪ :‬דיתיב ב ר ש ו ת א א ח ר א וכו׳‪ .‬‬ ‫ו ב פ ר ט בחו״ל כ ש ש מ י ם אותו ־בתוך הארון ובנד ש ח ו ר מ מ ע ל שזהו־לסימנם‪ .‬ל כ ב ו ד‬ ‫ו ל פ א ר כ מ נ ה ג ם בהו״ל‪ .‬אם עשו ב ל א מתכוון בעודם בחףל ו ב כ ל זמן ש ה ם‬ ‫מ ו כ ר ח י ם ל ל כ ת בעקבותיהם‪ .‬הואיל ו כ א ת ע ר ו ת א‬ ‫ד ל ת ת א ע מ ד א ת ע ר ו ת א ד ל ע י ל א ‪ .‬כ ש א ר עמה‪ .‫־־‬ ‫•י•‬ ‫ההונטרים‬ ‫ב‬ ‫י ‪-‬‬ ‫פיקי״א‬ ‫ת‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫הללי׳ מ ע ל מ ת י ה ם מ ב פ נ י ם ‪ .‬הואיל וגם ג ש מ ת ם לפי ש ע ה‬ ‫ג מ ם ר ת ב י ד ה ו ב ח ל ק ה ‪ .

‬כ ד א י ת א ב ז ה ר )ח״ב דפ״ח‪ :‬ידקמ״א(׳ ו ד ל ‪ :‬ז כ א ה‬ ‫חולקיה מאן ד ג ש מ ת י ה נפקא ב ר ש ו קדישא‪ .‬בד״א והארץ ח נ פ ה ת ח ת יושביה ובו׳ עכ״ל )ובזהר חדש רות דפ״ה וז״ל‪>:‬‬ ‫ועל ד א ל א יהיה־ ל ך אלהים א ח ר י ם ע ל פני‪ .‬ובזמנא דאםניאו חובי‬ ‫בגי גשא באתגליא וכר‪ .‬לזה מוליכיץ אותו בגלוי‪ .‬ב ה ה ו א פתיחו ד א ר ע א קדישא‪ .‬א ב ל ש ע ת א ח ד א ש ר י א ע ל ה ל ח ב ל א וכר‪ .‬א ש ר ל א כן ב א ר ץ י ש ר א ל‬ ‫ה ם נקראים מ ת י ם פי׳ אנשים‪ .‬ב ת ר ד נ פ ק ת נ ש מ ת י ה מניה עכ״ל )וכנז״ל בעין חיים‬ ‫שער מ״ג( ו ב ח ט א א ד ם גרם ש י כ נ ס ה נ ח ש וכר ובן איתא )בתנחומא פ׳ ויחי תיל‪ (:‬ו ל מ ה ה א ב ו ת‬ ‫תובעין ומחבבין ק ב ו ר ת ארץ ישראל‪ ?.‬ועושה אותן ב מ ע ר ו ת ה ל ל ו‬ ‫והן מתגלגלין ובאין ע ד שמגיעין לא״י כיוןשמניעין לא״יהקב׳׳ה נותן ב ה ם רוח ש ל חיים והן‬ ‫עומדים ש נ א מ ר והעליתי א ת כ ם מ ק ב ר ו ת י כ ם עמי ו ה ב א ת י א ת כ ם ע ל א ד מ ת ישראל‪ .‬וכמ״ש )בזהי‬ ‫ח׳׳א דס׳׳א ע׳׳א ״׳׳ל‪ (:‬ת א חזי ב ש ע ת א רבני נ ש א וכאן ונטרי פקודי דאורייתא‪ .‬אז‬ ‫אפילו ם ט ר א ב י ש א ל א ש ר י א עליה כ ל ל ‪ .‬כאילו פוגם‬ ‫מ ל מ ע ל ה וכו׳)ובזהר ח׳׳ב דקמ״א ע״א ״״ל ••( ו כ מ ה דגופא דרשיעיא א ת מ ש ך בהאי ע ל מ א ב ת ר‬ ‫ההיא ק ל י פ ה ת ק י פ א וכר‪ .‬ו ה מ ת ב ה נקרא חי‪ .‬בגין ד ב ל י ל י א‬ ‫אתיהיב‬ .‬ו ב ב ל ת ב ו א ו ש ם ת מ ו ת ו ש ם ת ק ב ר הרי יש בידו ש ת י מיתות‪.‬א ר ד ל שגי ד ב ר י ם א מ ר ר ב ב ש ם ר ב י חלבו‪ .‬אי א ת ק ב ר ב ה ה ו א יומא‪ .‬א מ ר ר ב י חנגיא‬ ‫ד ב ר י ם בגו‪ .‬וחופפת על כ ל גופו להצילו מ כ ל ש ט ן ומקטרג‪ .‬מהו ד ב ר י ם בגו ? כ ת י ב א ת ה ל ך לפני ה׳‬ ‫ב א ר צ ו ת החיים‪ .‬מ ע ו ט ף ב ט ל י ת גדול ל מ ע ל ה‬ ‫מ כ ל לבושיו‪ .‬א מ ר ר ב י יהושוע בן לוי ד ב ר י ם בגו‪ .‬תיקונים פ״א‪ .‫הקונטרים‬ ‫בית‬ ‫פ י ק י״א‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫כט‬ ‫ד ו מ ה למזייף בהיכלו ש ל מ ל ך כ נ ד ל ‪ .‬ד ל א ש ר י א ע ל ה מ מ נ א ולא ש ל י ח א‬ ‫א ח ר א ב ר קוב״ה בלחודוי‪ .‬ורבי חנגיא‬ ‫א מ ר מ״ ש מ ת ב ח ו צ ה ל א ר ץ ונקבר ש ם ש ת י מיתות י ש ב י ת ‪ .‬א מ ר ליה ר׳ סימון א״כ הפסידו ה צ ד י ק י ם‬ ‫הקבורין בחו״ל? א ל א מ ה ה ק ב ״ ה ע ו ש ה ל ה ם ? מחילות בארץ‪ .‬‬ ‫ל פ י כ ך א מ ר יעקב א ל נא תקברני ב מ צ ר י ם ‪ .‬ולא עוד א ל א ש א ם גקבר באותו יום מ מ ש כ ל א ה ל נ ה ‪ .‬להצילו מהחיצונים ולהרחיקם מעליו‪ .‬ו כ ל הפוגם א ח ד מאיבריו מ ל מ ט ה ‪ .‬ובזהר ח״א ק״ל‪ :‬ח״ב קנ״א‪ .‬מפני ה ח ו ש ך ה ש ו ל ט‬ ‫ש ם ‪ .‬מ א ן ד ג ש מ ת י ה‬ ‫גפקא ב א ר ע א קדישא‪ .‬ומפני אויר העמים ה מ ט מ א ‪ .‬א ש ר ל א כן פ ה ניכר ה י ט ב ועושה היזק גדול ב כ ל העולמות כ נ ד ל ‪ .‬ואוכלין שנות המשיח‪ .‬‬ ‫ועוד יש ל ו מ ר ש מ ת י חו״ל ה ם מ ת י ם ע״י מ ל א ך ה מ ו ת ובסכין פגום כמ׳׳ש ב פ ס ו ק יחיו‬ ‫מ ת י ך נבלתי יקומון )כתובית קי״א ע״ב‪ .‬א ש ר ל א כן ב א ר ץ י ש ר א ל הואיל ו ק ד ו ש ת ה גלוייה‬ ‫ואוירה קדוש‪ .‬א מ ר ר ש ב ״ ל מ ק ר א מ ל א הוא‪ .‬ויש ל ו מ ר ל ט ו ב ת ו ש ל מ ת עושים ב ה צ נ ע ת ו בארון‪ .‬וחטאן ק מ י‬ ‫מאריהון‪ .‬ובזה מ ר א י ם ג׳׳כ כי זה ה נ פ ט ר אין בו‬ ‫שום פגם ו כ פ ר א ד מ ת ו עמו‪ .‬ל א ש ל ט א עליה רוח מ ם א ב א כ ל ל ‪ .‬ש מ ת י ארץ י ש ר א ל ודין ת ח י ל ה לימות המשיח‪ .‬כדין א ר ע א‬ ‫א ת ת ק פ ת ו ב ל חידו א ש ת כ ח ת בה‪ .‬או חיים הואיל ו מ י ת ת ם ע״י מ ל א ך ר ח מ י ם ׳ ולכן בחו״ל א ם‬ ‫נכנסו בארון ל א כ״כ מ ע כ ב ‪ .‬וזהו‬ ‫כ מ ע ט רמז נולל אור מפני ח ש ך ‪ .‬יעץ ש ש ם כחו״ל ל א ניכר‬ ‫הזיוף‪ .‬ולזה לוקחים אותו ב מ ו ט ו ת‬ ‫ש ל ק מחוברים ב כ ב ל י ברזל כ ת ק נ ת הראשונים ל כ פ ר ה ‪ .‬ו כ ד בני נשא מ ח ב ל ן אורחייהו ולא נטרי פקודי אורייתא‪ .‬שכיון שמגיעיץ ל א ר ץ י ש ר א ל הקב״ה‬ ‫נותן ב ה ם נ ש מ ה ש נ א מ ר נותן נ ש מ ה ל ע ם עליה ורוח להולכים ב ה עכ״ל‪.‬וכדין כ ל א‬ ‫עילאי ותתאי בחדוה‪ .‬שמצניעין גופו ומקיפיו הקדושים‪ .‬ולזה נקראים ב ש ם נבלתי או ב ש ם מ ת י ם מ מ ש ‪ .‬ש כ ך כ ת י ב ו א ת ה פ ש ח ו ר ו כ ל‬ ‫אנשי ב י ת ך ילכו בשבי‪ .‬ת׳׳ח ד א ר ע א ד י ש ר א ל הכי הוא‪ .‬וע״ד‬ ‫כ ת י ב ב צ ל י ב א כי ק ב ו ר תקברגו ביום ההוא‪ .‬א מ ר ר ב י אלעזר ד ב ר י ם בגו‪ .‬ל מ ה ה א ב ו ת מ ח ב ב י ן ק ב ו ר ת‬ ‫ארץ ישראל‪ .‬ובדף צ״ט‬ ‫ח״א איתא בם״ת( מ ל א ך נבריאל בשליחותיה ל נ ש מ ת א קדישא‪ .‬מ א י ט ע מ א ? בגין ד ש כ י נ ת א שריא על ארעא‪ .‬ולא ת ט מ א א ת א ד מ ת ך ‪ .‬כדין כביכול דחיין ל ה ל ש כ י נ ת א מ ע ל מ א וכו‪ /‬בגין ד ש ר י א רוחא א ח ר א ע ל ה‬ ‫ד מ ח ב ל א ע ל מ א ובו׳‪ .‬שסופו נידון ל ש ר י פ ה ‪ .‬ליהנות מ ר ו ב ק ד ו ש ת ה ו ש ת ה י ה‬ ‫נ מ ש כ ת עליו‪ .‬ואח״כ‬ ‫ונתתי רוחי ב כ ם והייתם‪ .‬הכי א ס ת א ב ‪ .‬ו מ ל א ך ה מ ו ת ב ש ל י ח ו ת י ה‬ ‫ל נ פ ש א ת צ ה י ר ‪ .

‬ומזה ידע כל בר ישראל ויזהר מאד שלא להלביש למת שום‬ ‫« ישראל ‪t.‬גוון שחור‪ .‬והסטדא אחרא‬ ‫וכל זינק בישין מקננין שם‪ .‬וכן הזהר מביא שטון אדום ושחור‬ ‫‪1.‬גן עדן‪ .‬עבר עליהם המים הזדונים‪ .‬והם נקראים צדיקים שמגינים על העולם כמיתת[ יותר מבחייהק כמ״ש‬ ‫בזהר א״ד חייא לרבי שמעון צדיקייא מגינין על עלמא בחייהין וכמיתתהון יותר מבחייהון‬ ‫שנאמר וננותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי במהרה בימינו אמן וכי״ר‪.‬והוא הדין גוון אדום נקרא שחור‬ ‫כמ״ש )חולין מ״ז ו מ ו כ ח ל׳׳ג־( האי שחור אדום הוא‪ .‬ז ״ ל ‪ ( :‬ך ‪.‬גוון לבן‪ .‬ואובם וכו׳‪ .‬עכ־ל‪) .‬‬ ‫‪.‬שהםחלקשארעמק שהם ג״כ לשטאלא דהכי א י ח א ) ב ז ה ״ ק י ע ‪ -‬כ ‪ .‬שדרשוהו ר ד ל לטובה‪ .‬כי שם נגלו את אשר ככר עשוהו השרשים‬ ‫העליונים‪ .‬ובגין דא לא כתיב‬ ‫כשני כי טוב וכו׳ אל יפתוך רמי הקומה קרואי שאול האומרים‪ ..‬שמאלא‪ .‬‬ ‫קא‬ ‫על הדינין כ מ ״ ) ב א ד י א יבא יקל׳ז(‪ .‬שבתאי פתי׳ אוכמא‪ .‬ויש בו רמז לרחמים‪ .‬נודנם‪ .‬יבזהי מצית( ענין ישראל ואוה״ע‪ .‬הואיל שגם האדום יש בו רמיזה גם על קצת דינים׳ לזה הרחיקו גם אוחו‬ ‫מעל המתים כשחור‪ .‬ולזה בעגק האדום‬ ‫נמצא בעבודת בית המקדש אם במלבושים‪ .‬ימינא‪ .‬ע ״ל‪) .‬וכדוד שהיה אדמוגי עם יפה עיגים‪ .‬‬ ‫ברא עלמא וכו׳ונהורא מגו חשוכא וכו׳יצה״ט ויצהיר‪ .‬ואע״ג דאתיהיב לון דשו לא עאלק כארעא קדישא‬ ‫בר אי אשכחן תמןמנאלאעלאה ביהעכ״ל‪ .‬הן אמת‬ ‫כי שורשם למעלה‪ .‬ובתיקון‬ ‫׳ דר״ס(‪ .‬שאיך ארצות הקודש חלק‬ ‫חלק השבעים שרים‪ .‬ימינאושמאלא‪ .‬דינא מפאבא מהקליפות‪ .‬יצה״ט‪ .‬וחלק שאר העמים‬ ‫חשוכא‪ .‬ואלו השלש גוונים היו‬ ‫ן ד ״‬ ‫ר ת‬ ‫ח‬ ‫ך‬ ‫ב א ר‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫ו ר‬ ‫ט ע‬ ‫‪K‬‬ ‫‪ra‬‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ר ‪ 1‬ט י ם‬ ‫ש‬ ‫ד ם ו מ‬ ‫ו א ו כ ט‬ ‫מכ‬ ‫א י { ן‬ ‫ה‬ ‫י ‪3‬‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫ס‬ ‫ה‬ .‬גן עדן וגהינם וכו׳ יעו״ש‬ ‫אם כן חלק ישראל עם הקודש נהורא‪ .‬איתא‪ .‬אבל צבע שחור לא‬ ‫היה כלל‪ .‬שהם מםטרא דשמאלא‪ .L>.‬ששם החשך ומדור הקלי׳‪ .‬ומפאת זה הרבה צדיקים מוחלין על כבודם‬ ‫ומצווים שלא יליט אותם לכבודם‪ .‬כי אין שם גוון ולא מראה׳ רואה ואינו נראה‪ .‬שאין לה חלק בסטרא דקדושא כדאמרן‪ .‬אמאי אקרי חשך? דגוון‬ ‫דיליה חשוך ואחשיך אנפי בריין‪ .‬אם באבנים טובות‪ .‬לובש שחורים ומתעטף‬ ‫ש ח י )יכמעכי יבק י ק פ י א לבישת שחורים לאבלי ציון‪ .‬ויחפו דברים אשר לא כן על‬ ‫אדוני האדונים‪ .‬בכדי שלא תשרי רוח מסאכא עליהם וגם שלא לגרוס‬ ‫שליטתה ח״ו בארצות הקודש‪ .‬הוא מראה על נושאו שהוא פסול‪ .‬עבור כבוד המדומה אשר להבל נדמה‪ .‬בי כח הגוונים וכוי‪ .‬את ההבדל העצום שיש כין ארק ישראל‬ ‫^‬ ‫ר‬ ‫לשאר ארצות מ צ ה לארק‪ .‬ומוחלין על כבודם‬ ‫לכבוד אלהיהם‪ .‬אמנם‬ ‫בעניני המתים‪ .‬‬ ‫‪.‬להיותו ממוזג מכל‪ .‬לדינים‪ .‬כדי שלא לתת שום רמז לדינים כידוע‪.‬ומשום הכי בבגדי השרד בחושן ואפוד מציגו‬ ‫שהיה להם גוון אדום‪ .‬וכמו שהבאנו לעיל משם הרב )כעץ חיימ שעי‬ ‫מ״ג פ״ג( שכנגד זרוע שמאל הוא גהיגם וכו׳ ופתח צפון של גהינם ד‪1‬א שחור‪ .‬ואינו מזרע קודש <נמי*‬ ‫י ״ ׳ יכהימב״ם הלכו״ ביאת מקדש ״יק י׳( מי שנמצא בו פסול‪ .‬כמו שראינו בענין עשיו שהיה אדום וכולו‬ ‫לרעה‪ .‬כל גווגין אתחשכאן ביה׳ אכן גוון האדום הוא ממוצע‬ ‫יש בו רמז‪.‬יצהיר‪ .‬‬ ‫‪^^(^^4‬‬ ‫_‬ ‫פרק י‪-‬יב‬ ‫]התוכן טעם לאיסור לבישת השחור נאד״ן ישראל על הטת[‬ ‫יחקור המשכיל וידע היטב מפרק הקודם‪ .‬כי שם מראות וגוונים‬ ‫במקום הנאצלים העליונים‪ .‬‬ ‫מלבוש שחור בתוך תכריכיו‪ .‬ישראל ושאר עטין!‬ ‫חוור ואוכם‪ .‬גס לרבותא לא לשומם עליו‪ .‬הואיל וכולו רמוז לחיות הקלי׳‪ .‬לא‬ ‫כי הנה ידוע שלבישת השחור‪ ..‬ובגין כך אסתלק׳ כל מאריהון‬ ‫מםטרא דשמאלא‪.‬ותוצאותם הימה‪ .‬המתגאה על כ ל גאה‪ .‬ימין ושמאל‪ .‫הסוגטריס‬ ‫בית‬ ‫־יקי‪-‬־‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫אתיהיכ דשו לרוח םםאבא למשטטא‪ .‬‬ ‫ן א י י ן ץ א )בשער מאמרי רשב״י דיי״ד ע״ב ״יל‪ (:‬וחשך על פני תהום‪ .‬ודא איהו סומק ואוכם‪ .

‬א״כ ה א ו ד ם שהוא בשגי‪ .‬ונתכפרו ע״י צ ע ר ה מ י ת ה וטהורים‬ ‫וגקיים ב ש ל ג הלבן‪ .‬כ ל מיני גוונים‪ .‬עובד עכו״מ ד א י ת מ ס א ב ‪ .‬ב ל א תליין ב ה ה ו א ע ל מ א דאתי‪ .‬א ל א כ ל מ ה ד ע ב ד י י ש ר א ל ל ת ת א ‪ .‬שגורן פ ת ח ה לבן‪ .‬בין לצדיקים‪ .‬בין לבינונים‪ .‬ו א ס נתלבנו‪.‬הואיל ו ב ש ו מ ם אותו‪.‬ע׳־י םימני מ ל ב ו ש י ם אלו‪ .‬בגין דישתכחון‬ ‫קדישין וישתמודעון לעילא ו ל ת ת א ובו׳‪ .‬ולזה צ ו ה ר׳ ינאי‬ ‫לבניו)•צבת קי׳׳ ד ע׳׳א ינדה ד׳׳ד(׳ ל א כ ל ב ג י ם ולא ב ש ח ו ר י ם וכוי‪ .‬ולא ר ק בתכי־יכיו אינם מ ש י מ י ם שחור‪ .‬‬ ‫ש נ ש א ר ו לו העוונות‪ .‬א ל א ה״ה ל ת ת ו‬ ‫עליו לעיל מ כ ל מלבושיו‪ .‬ו א ס לאו בידוע ש ל א נמחלו‪ .‬רומז‪.‬ודאי‬ ‫הוא ם ט ר א דחויא בישא‪ .‬להורות לגו מ ו ם ר ש ל א‬ ‫יעריך א ד ם אתי עצמו‪ .‬ב ר ך ה׳ ב ט ל א ׳‬ ‫ע ב‬ ‫) י ב ע ה‬ ‫ט‬ ‫ב פ‬ ‫מ י נ י א י ת א‬ ‫‪:‬‬ ‫הבדלתי‬ .‬ובו׳‪ .‬וע־ד י ש ר א ל קדישין בעיין ל ג ט ר א ד א על כ ל א בגין ד א ת ק ש ר ב ע ל מ א‬ ‫ד א ת י וכוי‪ .‬כ מ ה ד א י ת ע ש ר כ ת ר י ן ד מ ה י מ נ ו ת א לעילא‪ .‬ש נ מ ח ל ו עוונותיהם‪.‬מ ת ע ו ר ר רוחניותו ל מ ע ל ה ‪.‬וגוון הקליפות ש ה ו א ש ח ו ר‬ ‫וכוי‪ .‬ובל א י נ ו ן ד א ת י י ן מ ס ט ר א ד ש מ א ל א מ ס ט ר א ד ת נ א כ ל ה ו‬ ‫אסיר לן ובו׳‪ .‬וקב״ה ר ש י ם ל י ש ר א ל כ ל איגון דאתיין מ ס ט ר א ד א‬ ‫ ו כ ל איגון דאתיין מ ם ט ר א אחרא‪ .‬‬ ‫)יבע״ב איתא יזיל‪ (:‬ת ש א ו מ ר כ ל ל כלא‪ .‬ו מ ש ת מ ש י ם ‪ .‬כדין א ח ש י ך ל ה ל ם י ה ר א‬ ‫ואפריש ל ה מ ל ע י ל א ו א ת ח ש כ ת נהורהא ו א ת ד ב ק ת בחויא‪ .‬כי כ ל הניתן עליו ל מ ט ה ‪ .‬‬ ‫ולזה גהגו ל ה ר ח י ק מ ע ל כ ל מ ת י עמו ישראל‪ .‬ר ק בלבנים‪ .‬כ ל א הוא כעין‬ ‫דוגמא דלעילא‪ .‬ומאן ד ק ר י ב ב ה ד י ה י ם ת א כ וכו׳‬ ‫ועל ד א ל א ת י מ א ד ד א הוא בלחודוי‪ .‬ד א ת ד ב ק ת בחויא ו א ת ר ח ק ת מאילגא דחיי‪ .‬ועל ד א גרים מ ו ת א ל כ ל ע ל מ א עכ׳׳ל‪.‬גגר ה מ ת ו ב ל קרוביו ובגי מ ש פ ח ת ו ‪ .‬ולא גתגלו ע ד הגה ב ב ר י א ה ביום שני וכוי‪ .‬‬ ‫ו מ ל ב י ש ה ג ש מ ה כ ד ה ו כ ח נ ו לעיל׳ ולא עוד א ל א ש מ ר א ה ע ל הנתון עליו ב ג ד ש ח ו ר א‪_1‬‬ ‫אדום׳ ש ה ו א ב ע ל עבירות ו ש ל א גמחלו לו אפי׳ א ח ר מ י ת ת ו כ ד א מ ר ן ביומא‪ .‬‬ ‫הואיל ואיך צ ד י ק ב א ר ץ א ש ר י ע ש ה ט ו ב ולא יחטא‪ .‬כ ד כ ת ב‬ ‫ה ט ו ר והרמב״ן)והכלב״ו( ומרן ה ב י ת יוסף כנדל‪ .‬וברכאן מ ש ה ב ח י ן בכולהו עלמין ובעובדא ד ל ת ת א י ת ע ד עובדא ד ל ע י ל א וכוי‪.‬ה ם נמנעים‪ .‬‬ ‫עליו תכו״מ מ ת ע ו ר ר רוחגיותו ל מ ע ל ה ‪ .‬זכאה חולקיהון ד י ש ר א ל ד כ ת י ב בהו כ ל ר ו א י ה ם יכירום‬‫יי״ל ( אשר‬ ‫״ ׳ ‪-‬‬ ‫"ל‬ ‫כי ה ם זרע ב ר ך ה׳‪ .‬וכדין ש א י ב ת מ ו ת א ל ת ת א‬ ‫ל כ ל א ‪ .‬מ ס ט ר א ד ר ח מ י ש ר י לן וכוי‪ .‬ב ר ך ה׳ מ מ ש ‪ .‬כי א ם במדד‪ .‬וראויים לעונש ולגיהגם‪ .‬ו ע ל ד א ר ו ח א ק ד י ש א ד י ש ר א ל ל א י ת ע ר ב בהו ולא י ס ת א ב בהו‪ .‬כ ד א מ ר ן מ ש ם )הזה׳׳ק בכמה מקימות‬ ‫יעיד איתא בפ׳ שמיני ד״מ ל א יזיל‪ (:‬זכאין אינון י ש ר א ל דאיגון קדישין וקב׳׳ה בעי ל ק ד ש א לון_‬ ‫ת״ח י ש ר א ל ק ת ש י ן ב ל חיי ע ל מ א דירתין‪ .‬אכן עכשיו כ ו ל ם נהנו בלבנים‪ .‬ולבן הנותן ב ג ד מ א ל ו ע ל מ ת מ ר א ה עליו ש ה ו א ראוי ל ה י כ נ ס‬ ‫לגיהנם‪ .‫הקונטריס‬ ‫בית‬ ‫פיק י״ב‬ ‫דדחיאלי‬ ‫עולמים‬ ‫ל‬ ‫ב כ ח באצילות‪ .‬יוכל מ ה די ב א ר ע א מנייהו א ח י ד ן ב ס ט ר א דא‪ .‬ה מ ע ו ר ר י ם עליו התנין‪ .‬ומגייהו‬ ‫אחידן ב ס ט ר א א ח ר א וכו׳‪.‬ו כ ל מ א ן ד א ת י מ ם ט ר א‬ ‫דימינא‪ .‬וראויים ה ם ל כ ג י ם ת ם לגן עדן‪ .‬בין לרשעים‪.‬ר ח מ י ו ת נ א ‪ .‬ומוסיף כ ח וחיות ל ס ט ר א א ח ר א ומעורר הדינים"‬ ‫והמשטיגים ו ם ט ר א ד מ ו ת א חייו‪ .‬בינונית‪ .‬כ ך א י ת‬ ‫ע ש ר כ ת ר י ד ח ר ש א מ ם א ב א ל ת ת א ‪ .‬ולשון ש ל‬ ‫זהורית ח צ י ה ק ו ש ר לו בין קרגיו וחציה ע ל ה ס ל ע וכן ע ל פתחו ש ל היכל‪ .‬ב כ ד י ש ל א יטעו ל ת ת עליו'‬ ‫ב נ ד ש ח ו ר או א ד ו ם ‪ .‬‬ ‫כ ד א י ת א )בפ׳ כי תשא דקצ״ד ע׳יב ״״ל‪ (:‬ועל ד א רזא ד מ ל ה א י ת ימיגא ל ע י ל א ובו׳ ואית ש מ א ל א [‬ ‫ל ת ת א ד א פ ר י ש ר ח י מ ו ת א דלעילא‪ .‬ד ב ר ש מ א ל א ד א ד ל ת ת א א ת ע ר ת ‪ .‬‬ ‫הואיל ו ב מ ע ש ה התחתון מ ת ע ו ר ר לעומתו בעולם העליון‪ .‬ולזה בזמן קדמון היו מ ל ב י ש י ם א ת ה ר ש ע י ם '‬ ‫ב מ י ת ת ם תבריכין שחורין כ נ ד ל פ ר ק ג׳ לעיל להורות שעוונותיהם עדיין ה ם ל א נ ת כ פ ר ו‬ ‫וראויים ל פ ת ח נהינם‪ .‬בכולהואתחזוןימינאושמאלא‪ .‬ואפילו ל צ ו ר ך איזה רגעים‪ .‬וגגד כ ל ה ע ם ב״מ‪.‬ה מ ע ו ר ר י ם‬ ‫ה ר ח מ י ם על ה מ ת ועל מ ש פ ח ת ו ‪ .‬בגין ר א י ת "‬ ‫חיק ד כ ל א ד ע י ל א ו ת ת א וכוי‪ .‬ואיתפריש מ ל א נ ה ר א כ ש מ ש א ו ל א ת ק ד ש א בהדיה‪ .‬‬ ‫בידוע ש נ מ ח ל ו עוונותיהם‪ .‬יעי״ש ב א ו ר ך הדברים‪ .‬שנוון פ ת ח ה ש ח ו ר ולצדיקים תכריבין לבנים‪ .‬‬ ‫להורות נתן ש כ ל ע ם בני י ש ר א ל יש ל ה ם ח ל ק לעוה״ב‪.

‬גן עדן וגהינם וכו׳ יעו״ש‬ ‫א ם כן ח ל ק י ש ר א ל עם הקודש נהורא‪ .‬הוא מ ר א ה על נושאו שהוא פסול‪ .‬שאיך א ל צ ו ת הקודש ח ל ק ה׳‪ .‬א ם באבנים טובות‪ .‬כי ט ו ב וכו׳ א ל יפתוך ר מ י ה ק ו מ ה קרואי ש א ו ל האומרים‪ .‬יצהיר‪ .‬ל י ב ש שחורים ו מ ת ע ט ף‬ ‫שחורים )ובמעבר י דקט״ז( ל ב י ש ת שחורים ל א ב ל י ציון‪ .‬דינא מ ם א ב א מהקליפות‪ .‬במ״יע‬ ‫ביומא י״ט ע״א ובהרמב״ם הלכות ביאת מקדש פרק יי( מי ש נ מ צ א בו פסול‪ .‬א מ נ ם‬ ‫בעגיגי המתים‪ .‬ב כ ד י ש ל א ת ש ר י רוח מ ס א ב א עליהם וגם ש ל א לגרום‬ ‫ש ל י ט ת ה ח״ו ב א ר צ ו ת הקודש‪ .‬וכמו שהבאנו לעיל מ ש ם ה ר ב )בעץ חיים שער‬ ‫מ״ג פ‪-‬ג( שכגגד זרוע ש מ א ל הוא נהינם וכו׳ ו פ ת ח צפון ש ל מ ד ג ם הוא שחור‪ ..‬ש ב ת א י פתי׳ אוכמא‪ .‬ימיגאושמאלא‪ .‬ומזה ידע כ ל ב ר י ש ר א ל ויזהר מ א ד ש ל א ל ה ל ב י ש ל מ ת שום‬ ‫מ ל ב ו ש ש ח ו ר בתוך תכריכיו‪ .‬ע ב ר עליהם המים הזדונים‪ .‬‬ ‫ןאיתא )בשער מאמרי רשבי׳י דיו״ד ע״ב וז־־ל‪ (:‬ו ח ש ך ע ל פני תהום‪ .‬כי אין ש ם גוון ולא מ ר א ה ׳ ר ו א ה ואינו נראה‪ .‬ויחפו ד ב ר י ם א ש ר ל א כן ע ל‬ ‫אדוגי הארוגים‪ .‬י ש ר א ל ו ש א ר עמין‪.‬כי ש ם מ ר א ו ת וגוונים‬ ‫במקום ה נ א צ ל י ם העליונים‪ .‬גן עדן‪ .‬כדי ש ל א ל ת ת שום ר מ ז לדיגים כידוע‪.‬כ ל גוונין א ת ח ש כ א ן ביה׳ אכן גוון האדום הוא מ מ ו צ ע‬ ‫יש בו ר מ ז לדינים‪ .‬ימיגא‪ .‬להיותו ממוזג מ כ ל ‪ .‬ואינו מזרע קודש‪) .‬ומשום הכי בבגדי ה ש ר ד בחושן ואפוד מציגו‬ ‫ש ה י ה ל ה ם גוון אדום‪ .‬ע ״ ל ‪) .‬ומהר ממות( ענין י ש ר א ל ואוה״ע‪ .‬ובגין כ ך אםתלקו כ ל מאריהון דםומקא ואוכמין‪ .‬ימין ושמאל‪ .‬ואע״ג דאתיהיב לון ד ש ו ל א עאלין ב א ר ע א ק ד י ש א‬ ‫ב ר אי א ש כ ח ן ת מ ן מ נ א ל א ע ל א ה ביהעכ״ל‪ .‬עבור כ ב ו ד ה מ ד ו מ ה א ש ר ל ה ב ל נדמה‪ .‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫פ י ק י״־‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫אתיהיב ד ש ו לרוח מ ס א ב א ל מ ש ט ט א ‪ .‬ותוצאותם הימה‪ .‬יצה״ט‪ .‬ואוכם וכוי‪ .‬ש ה ם ח ל ק ש א ר ע מ י ן ש ה ם ג ״ כ ל ש מ א ל א ד ה כ י איחא)בזהיקדע״ביז״ל‪0‬דקב״ח‬ ‫ב ר א ע ל מ א וכו׳ונהורא מגו ח ש ו כ א ו כ ו ׳ י צ ה ״ ט ויצהיר‪ .‬‬ ‫—^־^)‪?^(2‬‬ ‫פרק י״ב‬ ‫]התזכן טעם לאיסור לבישת השחור בארין ישראל על הטת[‬ ‫יחקור ה מ ש כ י ל לידע ה י ט ב מ פ ר ק הקודם‪ .‬עכ״ל‪) .‬ויתר ח ו צ ה ל א ר ץ‬ ‫ח ל ק ה ש ב ע י ם שרים‪ .‬גוון לבן‪ .‬הואיל שגם האדום יש בו רמיזה גם על ק צ ת דינים׳ לזה הרחיקו גם אותו‬ ‫מ ע ל ה מ ת י ם כשחור‪ .‬כי כ ח הגוונים ובו׳‪ .‬כי כ ל אלו ה ם‬ ‫מ ם ט ר א ד ש מ א ל א ‪ .‬במו שראינו בענין עשיו ש ה י ה אדום וכולו‬ ‫לרעה‪ .‬ובדוד ש ה י ה אדמוני עם יפה עינים‪ .‬ש ש ם ה ח ש ך ומדור הקלי׳‪ .‬א כ ל צ ב ע שחור ל א‬ ‫היה כ ל ל ‪ .‬‬ ‫חוור ואוכם‪ .‬הואיל וכולו רמוז לחיות הקלי׳‪ .‬וחלק ש א ר העמים‬ ‫חשוכא‪ .‬אמאי אקרי ח ש ך ? דגוון‬ ‫דיליה ח ש ו ך ואחשיך אנפי בריין‪ .‬ו ה ס ט ר א א ח ר א‬ ‫ו כ ל זינין בישין מקננין שם‪ .‬ובתיקון‬ ‫ע׳ דר״ס(‪ .‬והוא הדין גוון אדום נקרא שחור‬ ‫כ מ ״ ש )חולין מ״ז ובסוכה ל״ג‪ (:‬האי ש ח ו ר אדום הוא‪ .‬שדרשוהו ח י ל לטובה‪ .‬ומוחלין על כ ב ו ד ם‬ ‫ל כ ב ו ד אלהיהם‪ .‬ובגין ד א ל א כ ת י ב‬ ‫בשני‪.‬ודא איהו סומק ואוכם‪ .‬גס ל ר ב ו ת א ל א ל ש ו מ ם עליו‪ .‬איתא‪ .‬ומפאת זה ה ר ב ה צדיקים מוחלין על כ ב ו ד ם‬ ‫ומצווים ש ל א ילינו אותם ל כ ב ו ד ם ‪ .‬ש ה ם מ ס ט ר א ד ש מ א ל א ‪ .‬ואלו ה ש ל ש גוונים היו‬ ‫ב ק‬ ‫כ‬ .‬הן א מ ת‬ ‫כי ש ו ר ש ם ל מ ע ל ה ‪ .‬ה מ ת ג א ה על כ ל גאה‪ .‬ש מ א ל א ‪ .‬גוון שחור‪ .‬כי ש ם גגלו א ת א ש ר כ כ ר עשוהו ה ש ר ש י ם‬ ‫העליונים‪ .‬והם גקראים צדיקים שמגינים על העולם במיתתן יותר מבחייהון כ מ ״ ש‬ ‫בזהר א״ד חייא ל ר ב י שמעון צדיקייא מגינין על ע ל מ א בחייהין ובמיתתהון יותר מכחייהון‬ ‫ש נ א מ ר וננותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי ב מ ה ר ה בימינו אצן וכי־ר‪.‬שאין ל ה ח ל ק ב ס ט ר א ד ק ד ו ש א כדאמרן‪ .‬ולזה כענין האדום‬ ‫נ מ צ א ב ע ב ו ד ת ב י ת ה מ ק ד ש אם במלבושים‪ .‬ל א כ א ר ץ י ש ר א ל ולא בחו״ל‬ ‫כי הנה ידוע ש ל ב י ש ת השחור‪ .‬א ת ה ה ב ד ל ה ע צ ו ם שיש בין ארץ י ש ר א ל‬ ‫ל ש א ר א ר צ ו ת ח ו צ ה לארץ‪ .‬ויש בו ר מ ז ל ר ח מ י ם ‪ .‬גהינם‪ .‬וכן הזהר מביאשגוון אדום ושחור ר ו מ ד ם‬ ‫ע ל הדיגין כמ״ש)באדרא רבא דקל״ז(‪ .

‬וכל אינק ד א ת י י ן מ ס ט ר א ד ש מ א ל א מ ס ט ר א דדינא כ ל ה ו‬ ‫אסיר לן וכוי‪ .‬ולזה צוד‪ .‬וגוון הקליפות ש ה ו א שחורי‬ ‫ובו׳‪ .‬זכאה חולקיהון ד י ש ר א ל ד כ ת י כ בהו כ ל רואיהם יכירום‬ ‫י ז י ל אשר‬ ‫' '״מי‬ ‫״‬ ‫כי ה ם זרע ב ר ך ה׳‪ .‬ע׳‪-‬י סימני מ ל ב ו ש י ם אלו‪ .‫הקונטרים‬ ‫בית‬ ‫פ ר ק‬ ‫י״ב‬ ‫היחיאלי‬ ‫עולמים‬ ‫ל‬ ‫ב כ ה באצילות‪ .‬וכדין ש א י ב ת מ ו ת א ל ת ת א‬ ‫ל כ ל א ‪ .‬ה ם נמנעים‪ .‬ומאן ד ק ר י ב ב ה ד י ה י ם ת א ב וכוי‬ ‫ועל ד א ל א ת י מ א ד ד א הוא כלחודוי‪ .‬כ ד כ ת ב‬ ‫ה ט ו ר והרמב״ן)והכלב״ו( ומרן ה ב י ת יוסף כנדל‪ .‬ד כ ד ש מ א ל א ד א ד ל ת ת א א ת ע ר ת ‪ .‬רחמיודיגא‪ .‬ועל ד א גרים מ ו ת א ל כ ל ע ל מ א עכ׳׳ל‪.‬‬ ‫)ובע׳ב איתא יזיל‪ (:‬ר״ש א ו מ ר כ ל ל כלא‪ .‬יובל מ ה די ב א ר ע א מנייהו א ח י ד ן ב ם ט ר א דא‪ .‬כדין א ח ש י ך ל ה ל ם י ה ר א‬ ‫ואפריש ל ה מ ל ע י ל א ו א ת ח ש כ ת נהורהא ו א ת ד ב ק ת בחויא‪ .‬‬ ‫ולזה נהנו ל ה ר ח י ק מ ע ל כ ל מ ת י עמו ישראל‪ .‬הואיל ו ב ש ו מ ס אותו‪.‬ב ר ך ה׳ בכולא׳ ע ‪ -‬ל‬ ‫מ‬ ‫) י = ע ה‬ ‫ט‬ ‫כ פ‬ ‫‪.‬בגין ד י ש ת כ ח ק‬ ‫ק ד י ש ק וישתמודעון ל ע י ל א ו ל ת ת א וכר‪ .‬א״כ ה א ו ד ם ש ה ו א כשני‪ .‬ומגייהו‬ ‫אחידן ב ם ט ר א א ח ר א וכו׳‪.‬וראויים ה ם ל כ ג י ם ת ם לגן עדן‪ .‬ד א ת ד ב ק ת בחויא ו א ת ר ח ק ת מאילגא דחיי‪ .‬וקכ״ה ר ש י ם ל י ש ר א ל כ ל איגון דאתיין מ ס ט ר א ד א‬ ‫‪ .‬ו כ ל איגון ד א ת י ק מ ם ט ר א אחרא‪ .‬אכן עכשיו כ ו ל ם נהנו כלבנים‪ .‬בכולהואתחזקימינאושמאלא‪ .‬ב ר ך ה׳ מ מ ש ‪ .‬וברכאן משתכחיץ ב כ ו ר ת עלמין ובעובדא ד ל ת ת א יתער עובדא ד ל ע י ל א וכוי‪.‬כ ל א תליין ב ה ה ו א ע ל מ א דאתי‪ .‬בגין ד א י ת "‬ ‫חיק ד כ ל א ד ע י ל א ו ת ת א וכוי‪ .‬מ ס ט ר א ד ר ח מ י שרי לן וכו׳‪ .‬ומוסיף כ ח וחיות ל ם ט ר א א ח ר א ומעורר הדינים‬ ‫והמשטיגים ו ם ט ר א ד מ ו ת א ח״ו‪ .‬רומז‪.‬עובד ע כ ר מ דאיהו מ ס א ב ‪ .5‬‬ ‫א י ת א‬ ‫הבדלתי‬ .‬ה מ ע ו ר ר י ם עליו הדינין‪ .‬כ מ ה ד א י ת ע ש ר כ ת ר ק ד מ ה י מ ג ו ת א לעילא‪ .‬לו העוונות‪ .‬‬ ‫הואיל ו ב מ ע ש ה התחתון מ ת ע ו ר ר לעומתו בעולם תעליק‪ .‬ב כ ד י ש ל א יטעו ל ת ת עליו"‬ ‫ב נ ד ש ח ו ר או א ד ו ם ‪ .‬ו כ ל מ א ן ד א ת י מ ם ט ר א‬ ‫ד י מ י נ א ‪ .‬א ל א כ ל מ ה ד ע ב ד י י ש ר א ל ל ת ת א ‪ .‬יעי״ש ב א ו ר ך ה ד ב ר י ם ‪ .‬‬ ‫בידוע ש נ מ ח ל ו עוונותיהם‪ .‬ו מ ש ת מ ש י ם ‪ .‬ודא"‬ ‫הוא ם ט ר א דחויא בישא‪ .‬כ ך א י ת‬ ‫ע ש ר כ ת ר י ד ח ר ש א מ ם א ב א ל ת ת א ‪ .‬כי א ם ב מ ד ה בינונית‪ .‬שגוון פ ת ח ה לבן‪ .‬מ ת ע ו ר ר רוחניותו ל מ ע ל ה ‪.‬שנוק פ ת ח ה ש ח ו ר ולצדיקים תכריכין לבנים‪ .‬בין לצדיקים‪ .‬גגד ה מ ת ו ב ל קרוביו ובגי מ ש פ ח ת ו ‪ .‬‬ ‫עליו תכו״מ מ ת ע ו ר ר רוחניותו ל מ ע ל ה ‪ .‬‬ ‫הואיל ואין צ ד י ק ב א ר ץ א ש ר י ע ש ה ט ו ב ולא יחטא‪ .‬ש נ מ ח ל ו עוונותיהם‪.‬כ ל א הוא כעין‬ ‫דוגמא דלעילא‪ .‬ו ע ל ד א ר ו ח א ק ד י ש א ד י ש ר א ל ל א י ת ע ר ב בהו ו ל א י ס ת א ב בהו‪ .‬ר ק בלבנים‪ .‬ה מ ע ו ר ר י ם‬ ‫ה ר ח מ י ם על ה מ ת ועל מ ש פ ח ת ו ‪ .‬‬ ‫לתורות נתץ ש ב ל ע ם בני י ש ר א ל יש ל ה ם ח ל ק לעוה״ב‪.‬ואפילו ל צ ו ר ך איוה רגעים‪ .‬בין לבינונים‪ .‬ו א ס לאו בידוע ש ל א נמחלו‪ .‬בין לרשעים‪.‬וכוי‪ .‬‬ ‫כ ד א י ת א )בפ׳ כי תשא דקצ״ד עיב וז״ל‪ (:‬ועל ד א רזא ד מ ל ה א י ת ימיגא ל ע י ל א וכוי ואית שמאלא_‬ ‫ל ת ת א ד א פ ר י ש ר ח י מ ו ת א דלעילא‪ .‬ואיתפריש מ ל א נ ה ר א כ ש מ ש א ו ל א ת ק ד ש א בהדיה‪ .‬ולא ר ק בתכי־יכיו אינם מ ש י מ י ם שחור‪ .‬כי כ ל הניתן עליו ל מ ט ת ‪ .‬כ ד א מ ר ן מ ש ם )הזה״ק ככמה מקומות‬ ‫ועוד איתא כפ׳ שמיני ד ״ ע״א ״״*‪ (:‬זכאין איגון י ש ר א ל דאיגון קדישין וקב״ה בעי ל ק ד ש א לון‬ ‫ת׳יח י ש ר א ל קדישין כ ל חיי ע ל מ א ת ר ת ק ‪ .‬א ל א ה י ה ל ת ת ו‬ ‫עליו לעיל מ כ ל מלבושיו‪ .‬ולא גתגלו ע ד הנה ב ב ר י א ה ביום שני וכר‪ .‬ולשון ש ל‬ ‫והורית ח צ י ה ק ו ש ר לו בין קרניו ו ח צ י ה ע ל ה ס ל ע וכן ע ל פ ת ח ו ש ל היכל‪ .‬‬ ‫ו מ ל ב י ש ה נ ש מ ה בדהוכחנו לעיל׳ ו ל א עוד א ל א ש מ ר א ה ע ל הנתון עליו בגד ש ח ו ר א‪3‬‬ ‫אדום׳ שהוא ב ע ל עבירות ו ש ל א נמחלו לו אפי׳ א ח ר מ י ת ת ו כ ד א מ ר ן ביומא‪ .‬וגגד כ ל ה ע ם ב״מ‪.‬וע־ד י ש ר א ל קדישין בעיין ל ג ט ר א ד א ע ל כ ל א בגין ד א ת ק ש ר ב ע ל מ א‬ ‫ד א ת י וכוי‪ .‬כ ל מיגי גוונים‪ .‬ולבן הנותן ב ג ד מ א ל ו ע ל מ ת מ ר א ה עליו ש ה ו א ראוי ל ה י כ ג ם‬ ‫לגיהנם‪ .‬ל א כ ל ב נ י ם ולא ב ש ח ו ר י ם וכוי‪ .‬וראויים לעונש ולגיהנם׳ ולזה בזמן קדמון היו מ ל ב י ש י ם א ת הרשעים"‬ ‫ב מ י ת ת ם תבריבין שחורין כ נ ד ל פ ר ק ג׳ לעיל להורות שעוונותיהם עדיין ה ם ל א נ ת כ פ ר ו‬ ‫וראויים ל פ ת ח נהינם‪ .‬להורות לנו מ ו ס ר ש ל א‬ ‫יעריך א ד ם א ת עצמו‪ .‬‬ ‫ש נ ש א ת ‪ .‬ר׳ ינאי‬ ‫ל ב נ י ו ) ש ב ת קי׳׳ד ע׳׳א ונדה ד׳׳ד(‪ .‬ואם נתלבנו‪.‬ו נ ת ב פ ת ע׳׳י צ ע ר ה מ י ת ה וטהורים‬ ‫ונקיים כ ש ל ג הלבן‪ .

‬הוא משוס שאין הקטיגור נעשה סניגור‪ .‫דזפוגטרים‬ ‫בי‬ ‫ת‬ ‫פ ר ק‬ ‫י״ב‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאדי‬ ‫מ ס ט ר א ד ש מ א ל א ד י צ ח ק דאנא ב ק ד ר ו ת א ביה וכו‪ /‬ם׳׳מ ח ש ך נחש קדרות׳ ועלה א ת ת ר‬ ‫^‬ ‫א ל ב י ש ש מ י ם קדרות‪ .‬עכ״פ ב ח ו צ ה‬ ‫ל א ר ץ אין בזה עיכוב ופגם כ ד א מ ר ן ‪ .‬על ידי ש י מ ת ם עליו יען ש ה ם מ ם ט ר א‬ ‫ד ש מ א ל א ‪ .‬ולפי זה קשה‪ .‬ו א ף ל א בהעלאה‪ .‬ו ש ל א‬ ‫לעורר מ ד ת הדין ח״ו ולא ל ת ת ל ה שלטון בארץ‪ .‬ואסור ל ת ת ל ה כ ח לקלי׳‪ .‬הואיל ומקום‬ ‫קדוש‪ .‬ל ש ל ו ט חיו ב מ ק ו ם ה ק ו ד ש ומשום הכי בארץ י ש ר א ל‬ ‫אין מ ש י מ י ם ע ל ה מ ת שום בגד שחור‪ .‬כדי ש ל א י ת ל ב ש ברוחניותם לעילא ״( כדהוכחנו לעיל‪ .‬שרז״ל אמרו טעם‬ ‫שביום חכפורים הכהן גדול לא היה משתמש בבגדי זהב בפנים בקודש הקודשים‪ .‬ו ו י ל נ ש מ ת א כ ד א ת ל‬ ‫‪L.‬נו״ק דיליה ושק אשים כסותם‪ .‬אמרינן הנח ל ה ם ובו׳‪ .‬‬ ‫דילהון! ועליה א ת מ ר ותכהינה עיניו מ ר א ו ת ! ואינו! חשוכין דמכםיין ל‬ ‫רשו ל א ס ת כ ל א ב ק ב ״ ה ושכינתיהוכו׳ אומאה איהו לקוב׳׳ה ביה‪ .‬״‬ ‫י‪1‬‬ ‫‪.‬א ב ל בארץ י ש ר א ל ה ם כי ל א יזכר‪ .‬ואע״ג ש י ש ח ש ש כ ז ה מ ש ו ם ל א‬ ‫תעשו כ מ ע ש י ה ם ובחוקותיהם ל א תלכו‪ .‬והם‬ ‫היו כלי זהב? כמ״ש ביומא בכל יום היה חותה בשל כסף ומערה בתוך של זהב והיום חותה‬ .‬וסימני ס ט ר א ד מ ם א ב ו ת א כ ג ד ל‬ ‫והודות‬ ‫*( ועפ״י האמור שהאדם מתלבש ברוחניות מלבושיו ג״כ בעולמות העליונים יש ראייה עוד‬ ‫משמואל שכמו שבחייו ]היה לבוש מעיל‪ .‬ה״ה אחרי מותו היה עוטה מעיל כנז׳ בשמואל‬ ‫כשהעלתהו הבעלת אוב לפי״ז נראה לי לתרץ בםייעתא דשמיא קושיא זאת‪ .‬אינו כ׳־כ מ ע כ ב הואיל ואינו‬ ‫עליו מ מ ש כי א ם על הארון‪ .‬כ ך ש מ ע ת י ואיני יודע ברור‪ .‬ו ה מ ת בתכריכיו הלבנין מ ע ו ט ף ב ט ל י ת גדול כ כ ל‬ ‫ל ה ם ל פ ר ו ש ממגו ב ח ו צ ה לארץ‪ .‬ולא במלבושיו בתכריכין‪ .‬ויש מקומות שגותגים בגד‬ ‫לבן או גוון א ח ר ש ל א ל ה ד מ ו ת ל י ת ר העמים‪ .‬איך‬ ‫היה מכנים את הכף ואת המחתה להקטיר בהם את הקטורת? שבאה לכפרה ג״כ כידוע‪ .‬אפילו לאיזה רגעים‪ .‬כ ל‬ ‫דהו‪ .‬אעפ״י‬ ‫שבהם רמז לכפרה לבני ישראל‪ .‬דאינון ד ח י ל ו ו ר ח י מ ו ל א ע ב ר א‬ ‫כ ש ת‬ ‫ע‬ ‫‪-‬‬‫ומה‬ ‫ד י נ י‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫לעילא ל א ת ר‬ ‫דאתנזר נ ש מ ת י ה ע כ ״ ל‬ ‫שנהנו ב ח ו צ ה ל א ר ץ ל פ ר ו ש בנד שחור ע ל ארון ה מ ת ‪ .‬וחיישיגן מ ש ו ם איבה‪ .

‬וארץ ישראל באצילות‪ .‬והיה מן הראוי ללבוש שחורים כ ל ימינו כ״מ‪ .‬לזה יש קפידא שלא יכנס בפנים בקודש הקדשים‬ ‫שהוא מקום משכן ומושב המלך‪ .‬שהיא נשמה פנימית להם‪ .‬ל א‬ ‫~ נהגו ל ל ב ו ש שחורים‪ .‬מ פ ו ר ש ו ת כ י ה נ ה‬ ‫מ ק ו ם ה ח ו ר ב ה הוא ב ח י נ ת נגד הקלי׳‪ .‬ש ל א ל ע ו ר ר מ ד ת הדין‪.‬״(‬ ‫ועור‬ ‫בשל זהב ובה היה מכנים? אמנם יש לתרץ שיש הבדל בין מלבושיו או כלי שמעלה עליו‪ .‬אבל לעילוי נשמת המת‬ ‫מעכב‪ .‬וארץ י ש ר א ל כ ו ל ה כגגד ה י צ י ר ה וכוי‪ .‬‬ ‫ולבני ישראל הדרים בתוכה נחשב להם כמתו מוטל לפניו בר מינן‪ .‬עור בה מצאנו שבעבודת חוץ אפי׳ ביוה״כ היה הכהן גדול‬ ‫לבוש גם בגדי זהב ואין קפידא‪ .‬הואיל ובזה מתעוררת נשמתו של אדם להתלבש‬ ‫ברוחניות אותם המלבושים בעולמות העליונים‪ .‬אשר לא כן בחיים חיותו שהוא עומד‬ ‫בעוה״ז הנקראת חוץ‪ .‬שםלבושי החיים בעלמא אם שחורים וכיוצא לא אכפת‪ .‬צריכין ל ת ת ל ה חיותה‪ .‬וכמו‬ ‫שראינו גיכ שהאריז״ל הקפיד על מלבושי שבת והצריך שיהיו לבנים‪ .‬ב מ ש ך ה ש נ ה ר א ש ו נ ה ש ל ה מ ת ‪ .‬עבור‬ ‫זה החרבן הקשה‪ .‬א ל א ש י ר ד ה א ל מ ק ו ם הקליפות‪ .‬לא אכפת‪• .‬המנהג ש ג ם קרובי ה מ ת ‪ .‬ש ה ם‬ ‫י״ד ספירות‪ .‬‬ ‫ותבין אז ר מ ז ל כ ל דברינו ש ב ח ו ״ ל ש ה ו א מ ד ו ר הקליפ׳‪ .‬ש נ ב א ר ג״כ מ ״ ש בם׳ התיקונים כי ב א ר ץ‬ ‫י ש ר א ל ש ל ט ה י צ י ר ה ו ב ח ו צ ה ל א ר ץ ש ל ט ה עשייה וכו׳ ונפלו מ מ ק ו ם ק ד ו ש ת ן ע״י ח ט א ו‬ ‫ש ל א ד ם וכו׳ ו נ מ צ א כי כ ל ה ע ש ר ס פ י ר ו ת ד ע ש י י ה ו ה א ר ב ע תחתונות ד י צ י ר ה ש ה ם נ ק ר א י ם‬ ‫רגלי היצירה‪ .‬וגם‬ ‫בחוצה לארץ לא אכפת‪ .‬ליתר‬ ‫התשמישים החיצוניים‪ .‬ובזה תבין ל מ ה ב כ ל‬ ‫הזהר והתיקונין ק ו ר א א ל עולם ה ע ש י י ה מ ק ו ם הקלי׳ והוא ל ס י ב ה הגיל‪ .‬וישוב ה ע ו ל ם מ ח ו ל ק ל ח ל ו ק ו ת ר ב ו ת ‪ .‬‬ ‫*( וזכורני ששאלתי למו״א זלה״ה טעם לזה ואמר לי‪ .‬הואיל ובהם נכנם לפנים אל היכל המלך העליון‪ .‬שברוחניותם מתלבשת נשמתו בעולמות העליונים אסור‬ ‫לעשות‪ .‬וכדאיתא במדרש איכה‬ ‫שלחו להו בני ארץ ישראל לבני בבל וכו׳ לן יאות למבכי ולאתאבלא וכו׳ וכדאז״ל כל דור‬ ‫שלא נבנה בית המקדש בימיו כאלו נחרב בימיו‪ .‬כנגד העוה׳׳ב הנקראת פנימית‪ .‬שהואיל וחרבן הבית חמיר לן‪.‬ובחיצוניות מותר ובפנימיות אסור‪ .‬נ ט ב ע ב ת ו ך מ ק ו ם הקלי׳ כנ׳יל וכו׳ ב ס ו ד ודי זהב‪ .‬ב מ ה ש נ ב א ר ם ד ר ה ע ו ל ם והתחלקותו‪ .‬א ש ר‬ ‫ל א כן ב א ר ץ י ש ר א ל מ ק ו ם ה ק ד ו ש ה ו ה ש ר א ת ה ש כ י נ ה וכו׳‪ .‬ומקום ב י ת ה מ ק ד ש‬ ‫כגגד ה ב ר י א ה ומקום ק ו ד ש ה ק ד ש י ם הוא כגגד ה י כ ל ק ו ד ש ה ק ד ש י ם העליון ש ל ה ב ר י א ה‬ ‫וכו׳ והיו פנויים כ ל א ר ב ע ה ת ח ת ו ג ו ת ד י צ י ר ה ו כ ל ע ש ר םפירות ד ע ש י י ה ש ל עכשיו‪ .‬ו א ם ת ר צ ה ל ר ו ו ת צ מ א ו נ ך ת ל מ ד ג ו ב מ ק ו מ ו ב א ו ר ך שם‪.‬להורות לנו כי בפנים אםור אבל בחוץ מותר‪ .‫הסונטריס‬ ‫בית‬ ‫־ י יי־‬ ‫ק‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫לא‬ ‫‪)1^111‬־] ל א ל נתתי כי א ח ר י זמ[ ר ב ר א י ת י‬ ‫ר א י ה ל כ ל ה נ ד ל וזל״ה‪ •.‬אבל עבור אבילות המת שילבשו שחורים על זה אםור‪ .‬אבל כשאר התשמישים החיצוניים‬ ‫אינו מעכב‪ .‬כ י אין זה מ ק ו מ ה‬ ‫ה א מ י ת י הראוי א ל י ה וכו׳ עכ״ר‪ .‬ה״ה ג״כ כמת‬ ‫עליו בעצמו להלביש ולהשים שחור‪ .‬ובחיות האדם לא א כ פ ת ובמיתתו איכפת ומעכב‬ ‫שבכל אלו הם נחשבים פנימיות נגד חיצוניות‪ .‬כי א מ ת הוא‬ ‫ש ה ע ש י י ה ב ע צ מ ה ק ד ו ש ה גמורה היא‪ .‬כי על לבושי אדם‬ ‫קפיר רחמנא ולא ליתר הכלים‪ .‬כי י ש ו ב‬ ‫ח ו צ ה ל א ר ץ הוא כ נ נ ד העשיר‪ .‬אלא שלא לתת כח לםטרא אחרא ומה גם שזאת הגזרה אין הצבור יכול עליה‬ ‫)בשער מאמרי רשב״י ב פ ׳ קדושים דכ״ו־וז ו ב ח ד ש ל ה ‪ -‬ל ו (‬ .‬אבל בארץ ישראל שנקראת פנימית כנגד ח ד ל‬ ‫זה אסור היות וחו״ל נרמזים בבי״ע‪ .‬וה״ה בקרוביו שבעלמא‬ ‫יכולים ללבוש שחורים‪ .‬‬ ‫ףךמתא אגיד שבירושת״ו‪ .‬כ מ נ ה ג ם שנהגו ב ח ו צ ה ל א ר ץ ‪ .‬ולזה לא החמירו בכף ובמהתה הואיל ואין מעכב ברוחניותם‪ .‬ו ש ם ה י ה מ ד ו ר ש ל ב ל הקלי׳ וכוי‪ .‬אבל בחול אין קפידא‬ ‫וגם בבגדים העליונים הצריך שיהיו לבנים‪ .‬ואין לך צער לעם בני ישראל יותר גדול‬ ‫מחרבן הבית אשר בו היה לנו כ ל טוב‪ .‬ודוק כי נכון‪.‬שבטלבושיו ובכלי שמעלה עליו‪ .‬ובחוצה לארץ לא אכפת ובא״י מעכב‪ .‬שנקראת חוץ‪ .‬ב ד א מ ר ן ל ע י ל ש א ס ו ר לנו‬ ‫ל ע ש ו ת ש ו ם מ ע ש ה זר הנותן ר ש ו ת ל ע ר ב ו ב הסט׳׳א ת ו ך ה ק ד ו ש ה ח״ו‪.‬כי אם בארבע בגדי לבן‪ .‬אבל בתחתונים שנלבשים למטה מהם אין קפידא ה״ה‬ ‫ג״כ כאן כנז״ל‪ .

‬בסילוקו מן העולם מ ה ר ה ר ב ת ש ו ב ה ‪ .‬כ מ ו שמצינו בתום׳ חגיגה דט׳׳ז בעגין פ ט י ר ת א ל י ש ע אחר‪ .‬ואחרי כ ל ו ת עסקיו‪ .‬ובשבת לבשתי בגדים לבנים אע״ג דביום עש״ק אחר חצות נקבר ותכו״ם אחרי התחלת‬ ‫האבילות וסעודת ההבראה‪ .‬ש א ס ו ר ל ה ת ר א ו ת‬ ‫וכל •סימן אבילות וכו׳ וראייה מ א ה ר ן בחירה׳‪ .‬במנהג אנשי חוצה לארץ‪ .‬ש נ ש מ ת ו ש ל ה נ פ ט ר ש ם היא נ מ ס ר ת לפי‬ ‫ש ע ה ביד ה ס ט ר א א ח ר א כנדל‪ .‬ולכן מ פ א ת כ ל זה אין עוד מ ק ו ם ל ל ב י ש ת‬ ‫שחורים סימן ל א ב ל ו ת כמו ב ח ו צ ה לארץ‪ .‬בכללות שנה ראשונה בפקידת אחד‬ ‫הקרובים שחייב להתאבל עליהם לא עלינו ולא עליכם‪ .‬ש א מ ר עריו ר ב י‬ ‫מאיר‪ .‬ו ב פ ר‬ ‫‪.‬‬ ‫ואם כן באיזה פנים נוכל אנחנו עתה‪ .‬ודיינו פ ה בירושת־ו שנקי־את כ ס א הי‪.‬‬ ‫ובירושלם עיר בירתו ש ל הקב״ה‪ .‬‬ .‬א״כ ה״ה ל כ ל ב ר י ש ר א ל אפילו ח״ו ש ה ר ש י ע ת ס ת ת א‬ ‫אנחנו אומרים ש מ ת ו ך ת ש ו ב ה נפטר׳ והרי בזה תקן כ ל פנמיו הראויים לתקון ע ״ י ה ת ש ת ה ‪.‬ורק לובשים בחול כדרך‬ ‫שהיו רגילים ללבוש בכל ימי החול גם מלפני חסרון הנפש‪ .‬ולא ב ל ב י ש ת שחורים המעוררים חייו ק צ ף ודינים ע ל שונאיהם ש ל ישראל‪.‬‬ ‫ל ש מ ו ר נזרת ה כ ת ו ב במנהגי ה א ב ל ו ת כ א ש ר הורונו ר ד ל ‪ ) .‬ו ש ל ש י ם לתספורות‪ .‬ש פ ה היכל ה מ ל ך ‪ .‬והם ל ם ט ר ימינא כ נ ד ל שהוא חיוור‪ .‬ולא ידעו בי‬ ‫פה יש בזה שמץ איסור בידוע‪ .‬ש כ א ש ר ע מ ד ה נ כ ד ת ו לפני‬ ‫רבינו הקדוש וכו׳ ו כ ש ת מ ה ו א מ ר עדיין יש מזרעו וכו׳ ? אז ב א ה ה א ש מן ה ש מ י ם וסכסי־ה‬ ‫א ת כםאו ש ל רבינו ה ק ד ו ש וכו׳‪ .‬בחוצה לארץ‬ ‫כידוע‪ .‬או כפי מה שנהגו מחדש גם פה בירושת״ו כפי מנהגם שהיה להם בחדל‪ .‬כיתר איסורי תורה שנהגו בהם‬ ‫היתר‪ .‬‬ ‫^‬ ‫ל י ‪.‬א ש ר ל‬ ‫^‬ ‫‪.‬פשטנו בגדי חול החיצונים כדין ולבשנו בגדי שבת הלבנים‪ .‬על חסרון‬ ‫הנפש בר מינן‪ .‬ב מ י ת ת ם ש ל נ ד ב ואביהוא צוום ה׳ ר א ש י כ ם‬ ‫א ל תפרעו וכו׳ להיותם עומדים ב מ ש כ ן ה׳‪ .‬כל העם הירא את ה׳ לא רק מעתה אלא מזמן קדמון ג״כ‪ .‬ושנים ע ש ר ח ד ש ב פ ט י ר ת א ב ו א ל כ י‬ ‫בית ה מ ש ת ה ‪ .‬‬ ‫וכן עיני ראו ולאבזר לכמה רבנים ששום אחד לא לבש שחורים‪ .‬ושבכל יום ויום אנחנו מצפים לגאולת ישיאל שתצמח בקרוב ולבנין בית המקדש‬ ‫שיהיה במהרה בימינו אמן‪.‬נסע לו לעירו א צ ל אביו‪ .‬ואין ל ב א א ל ה י כ ל ה מ ל ך‬ ‫ב ל ב ו ש ש ק ש ת א מ ל ב ו ש הקלי׳ כנז׳יל וכידוע מ מ ה ש כ ת ב ה ר ב בכוונת ב ד ב ב ד‬ ‫יהיה‪ .‬וכן עשיתי גם אנכי בפטירתו‬ ‫ז׳׳ל‪ .‬וכן עשה הוא זיל בפטירת מו־׳ז ז״ל ובשבת לבש לבנים כמנהגו‪ .‬ולכן אין ללמוד מהם כלל‪.‬מ ש ם הזהר ד א ת י ב פקדוניה )פי׳ נשמתו( ל א ח ר א ‪ .‬ויצא מדין‬ ‫ע כ ד ונעשה בן לקב״ה‪ .‬וראייה לנו ש נ ת ק ב ל ה תשובתו‪ .‬מ ל כ ו ש ל ע ו ל ם ‪ .‬י״ב‬ ‫דזיחיאדיי‬ ‫עולמים‬ ‫ועוד מ ט ע ם שהבאנו לעיל‪ .‫הקוגטרים‬ ‫בית‬ ‫‪3‬רל‪ .‬ש מ ת ו ך ת ש ו ב ה נפטר‪ .‬א ב ל‬ ‫ב א ת ן י ש ר א ל ש נ מ ם ר ת ב י ד מ ל א ך ד ר ח מ י וכו׳ כ נ ד ל אין ל ו ב ש י ם שחורים ואין מ ש נ י ם‬ ‫שום בגד מ ס ד ר ל ב י ש ת ם ל מ ז כ ר ת ל א ב ל ו ת ‪ .‬הואיל והוא געשה כ א י ש שהורגל ב כ י ת‬ ‫לן‬ ‫קרוביו בעיר אחרת‪ .‬ולהראות שיש לנו צעד עליו יותר מחרבן הבית? ולזה נמנעו מללבוש שחורים‬ ‫בירושת״ו‪ .‬ונשמתו עולה ל מ ח י צ ת ה לעולמות העליונים ליהנות מזיו השכינה‪.‬‬ ‫ויושב לו במנוחות שאננות בעולם ה א מ ת ‪ .‬או שיצו לפרוק עול גם מזה‪ .‬‬ ‫ועור הואיל וסתם ישראל‪ .‬‬ ‫ובירר הניצוצות השייכים לגשמתו‪ .‬וקץם שליחותו ב פ ע ם הזאת וכנלגולו זה‪ .‬שחילוו* ב ד ב א ת ב ״ ש הוא שיק ל ב ו ש הקלי׳‪ .‬‬ ‫י ש ^‬ ‫הוא שהוא ג״כ ל פ ט ר ש מ א ל א ושייך לשאי־עמין‪ .‬ובשבת כמנהגם הרגיל בבגדי‬ ‫שבת‪ .‬שאע״פ שקרוביו ש‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ב ן‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫פ נ‬ ‫ה‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ש ח‬ ‫ר‬ ‫ר י ם‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ו כ ו‬ ‫נ‬ ‫ס ת‬ ‫ה ו ר ב‬ ‫עמו‬ ‫־‬ ‫כדאיתא בש״ם נטפל להם רבי יהושוע ואמר להם כשר לא נאכל וכו׳ יין לא נשתה וכוי אלא‬ ‫אנחנו נשארים כמנהגנו הראשון כלפני החרבן ובזה נראה לכל העולם שאין אנחנו מתייאשים‬ ‫מרחמי שמים‪ .‬ולא‬ ‫עוד אלא שבמשך שנה ראשונה לא הוספנו שום בגד שחור למזכרת לאבלות של שנה ראשונה‪.‬והרי הוא כ צ ד י ק גמור‬ ‫נחשב‪ .‬‬ ‫ל ב ו ש ב ד שהוא לבן‪ .‬לנהוג אכילות קשה בלבישת שחורים‪ .‬וכדהוכחנו ל ע י ל ש ל ב ו ש הקלי׳ ש ח ו ר‬ ‫‪cj-jt.‬מ ״ ק כ ׳ ׳ ז יל׳׳ד ס י ׳ ע צ ״ י ס ׳ אי( ש ל ש ה ימים‬ ‫ל ב כ י ש ב ע ת ימים לאבלות‪ .

‬א ש ר ה ם מ ס ט ר א ד ש מ א ל א‬ ‫ו ל ה ם נתן גוון השחור‪ .‬״(‬ ‫ןאין ל ה ק ש ו ת ע ל ד ב ר י אלו מ מ א י ד א י ת א )בזוהר ויגש די״י ע״א יי״ל‪ (:‬ת״ח כ ד א ת ח ר ב בי‬ ‫מ ק ד ש א וכו׳ וכולם חגרו ש ק ובכו ולבשו ק ד ר ו ת וכו׳ ואיך עשו כן ב א ר ץ י ש ר א ל ?‬ ‫ל א כן ידידי כ א ש ר ה ב נ ת ב ם ל ק א דעתין‪ .‬ו ב ת ו ר ת‬ ‫ה א ד ם )להרמב״ן דמיז ע״ב משם התוספתא ודל‪ (:‬וכן הוא ל ו ב ש כ ל י ם ח ד ש י ם ל ב נ י ם ב ת ו ך‬ ‫ש ל ש י ם עכ״ל• נפסא לן מ כ ל ה א מ ו ר כי ל ב י ש ת שחורים ל מ ת א ב ל י ן ע ל •המת ב כ ל ל ו ת‬ ‫ש נ ה הראשונה‪ .‬ו ש ם אינה מ ע כ ב ת‬ ‫כ ל ל ו ב כ ל זאת א ם ל א ילבשו שחורים גם שם‪ .‬זאת שייבה א ך ורק ב ח ו צ ה לארץ‪ .‬ואם ל א‬ ‫תניחוני ב מ ס ת ר י ם ת ב כ ה נפשי‪ .‬ולא בפגים ב מ ק ו ם הקודש‪ .‬וכמ״ש הן א ר א ל ם צעקו חוצה‪.‬אינו חייב ל ה צ ט ע ר עכ״ל‪ .‬א ל א כ י צ ד י ע ש ה‬ ‫ש ל ש ה לבכי‪ .‬‬ .‬ש נ א מ ר א ל ת ב כ ו ר מ ת ו א ל ת נ ו ת לו •כלומר יותר מ ד א י‬ ‫שזהו מנהגו ש ל עולם‪ .‬ופשעיהם‪ .‬ושוב חזר א ל אביו בקוראו לו‪ .‬ו ש ב ע ה ל ה ס פ ד ‪ .‬‬ ‫ה מ ש פ ח ה ב ר מינן‪ .‬וסותמים פ ה ש ל כ ל ה מ ק ט ר ג י ם והמשטינים‪.‬ואסור למעבד הבי‪ .‬גט כן זה אסור‪.‬ושכן ד ר ך בני ה כ פ ר ל ב כ ו ת וכו׳ יעי׳׳ש•‬ ‫ה ו א ה ת ן גם פ ה ש ה ק ר ו ב י ם ה מ ת א ב ל י ם ב ש ב ע ה הוא ר ק עבור ע צ מ ם ‪ .‬‬ ‫ש מ ע ו ר ר הדין ל ש ל ו ט בה‪ .‬וכן כ ת ב רשיי ש ם ע׳״א ו ד ל ‪ :‬ט ר ד א ד ר ש ו ת ‪ .‬‬ ‫מ ל ק ט ר ג ו מ ל ה ש ט י ן עליהם ועל כ ל מ ש פ ח ת ם כמ׳׳ש ‪n‬״‪) s‬שבת ק״ו( מ ת וכו׳ ת ד א ג כ ל‬ ‫ה מ ש פ ח ה וכוי‪ .‬זה‬ ‫ט פ ש ‪ .‬מ מ ה ש א מ ר ל ה ם כביכול‪ .‬א ל א כ ש ת ד ק ד ק ה י ט ב ת מ צ א כדבריגו לעיל‪.‬ש א ף ע ל פי ש ה ו א חייב לנהוג‬ ‫אבילות ש ל נעילה ר ח י צ ה וסיכה ל ה ר א ו ת כ ב ו ד מתו‪ .‬וזה מנהנו ש ל עולם‪ .‬ש ב ע ה ל ה ם פ ד ש ל ש י ם ל ת ס פ ו ר ו ת וכר‪ .‬״״ל הרמבייס •בהלכות אבל סרק י״ג הלכה י״א‪ >:‬א ל‬ ‫י ת ק ש ה א ד ם על מ ת ו יותר מדאי‪ .‬כנז׳ כ ל זה בזה׳׳ק ח״א דרמ׳׳ה ע״א בענין כ פ ו ר ה מ ש ל ‪ .‬ו ה מ צ ט ע ר על מגהגו שיד עולם׳ הרי זה ט פ ש ‪ .‬הואיל ובזה ר מ ז לחיותם וישלטו בו ויצערוהו‪ .‬ש מ ד ת הדין‬ ‫מ ת ו ח ה כגגדם ב״‪) .‬ע ב ״ ל )ובסוכה דכ״ה ע״ב( א ב ל ה ב א א י ה ו‬ ‫הוא ד ס א מ צ ט ע ר נפשיה איבעי ליה ליתובי דעתיה‪ .‬עוונותיהם‪ .‫הקוגטריס‬ ‫כי‬ ‫ת‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י״ב‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫לב‬ ‫עמו מ צ ט ע ר י ם ע ל ה פ ר ת מ ה ם ב כ ל זאת מ צ ד השני מ ת נ ח מ י ם ש ה ו א נסע ו ה ל ך לו ל ב י ת‬ ‫אביו‪ .‬ופרש״י ש ם ח ו ב ה עליו ליתובי ל י י ש ב‬ ‫דעתו למצוד‪ .‬ב א ר צ ו ת ה ק ו ד ש ובירושת׳׳ו א ס ו ר ה לגמרי‪.‬ו ה מ צ ע ר ע צ מ ו ע ל מנהנ העולם הרי‪.‬ולאיזה רגעים‪ .‬כ ג ד ל ‪ .‬ש ה ש כ י נ ה כביכול ג ל ת ה עם עמו י ש ר א ל ו נ ש ת ת פ ה ב צ ר ת ם ובגלותם‪ .‬‬ ‫וראייה עוד שהיו ח ו צ ה ולא ב פ נ י ם ב מ ק ו ם הקודש‪ .‬ו כ ל שכן וק״ו ל ה ש י ט ע ל מ ת במלבושיו ובתכריכין או ב ה ע ל א ה‬ ‫לעיל מ כ ל הבגדים איזה בגד ש ח ו ר אפילו ל ש ע ה קלה‪ .‬ו ש מ י ר ת ד ר כ י ה׳ וחקי ה ת ו ר ה וכו׳ יהיו ראויים‬ ‫ל ר ח מ י שמים‪ .‬ו ל ה ת ח ר ט על מ ע ש י ה ם ה ל א טובים א ש ר עשו‪ .£‬כמ׳׳ש בש״ע יו״ד סי׳ עצ*ד ובש״ס מ״ק דכיז ע״ב(׳ ב ש ל ש ה ימים הראשונים‬ ‫וכו׳ ו מ ה שנהגו ל ש ב ת ב ב י ת ם ולא ל צ א ת ח ו צ ה ל ש ו ק ו ל מ ס ח ר וכו׳ הוא ב כ ד י ל פ ש פ ש‬ ‫ב מ ע ש י ה ם ‪ .‬א ש ר ע ל ידי ה ת ש ו ב ה הזאת ב צ י ר ו ף ה צ ד ק ו ת‬ ‫והמצוות ו ה מ ע ש י ם טובים א ש ר עושים‪ .‬וממתיקין הדיגין מעליהם‪ .‬עוד‬ ‫ראייה מ מ ש ש ם מ ה ר כ ב י כ ו ל כ ד נ ח ת מ ל ע י ל א ו מ צ א ה י כ ל א א ת ו ק ד וכו׳ א מ ר א י ה ך א ל‬ ‫בני‪ .‬ל ב ן ה מ ל ך שאביו ש ל ח ו‬ ‫ל כ פ ר ל ה ש ת ל ם ‪ .‬א ם ירצו ללבוש‪ .‬אכן פד‪ .‬שהם• כ נ מ ל ה ש ב ע י ם ש ר י ם העליונים‪ .‬ו ש ל ש י ם ל ת ס פ ו ר ת וכו׳ א ל א י פ ח ד‬ ‫וידאג ו י פ ש פ ש במעשיו ויחזור ב ת ש ו ב ה עכ״ל‪) .‬‬ ‫ושגם ש ם מיידי חוצה‪ .‬מ ש מ ע מ ז ה ש כ ל ה א ב ל ו ת והבכייה וכר היה חוצה‪ .‬כמ׳׳ש )בש׳׳ע יו׳׳ד ובכלבו בהלכות אבלות וזיל‪ (:‬ו א ל י ת ק ש ה‬ ‫ה א ד ם ע ל מ ת ו יותר מדאי‪ .‬ו כ ל מ ל א כ י ו‬ ‫ומשרתיו‬ ‫»( ועוד פה שבירושת״ו ביתר ערי הקודש יקרא העושה זאת מתאבל על מתו יותר‬ ‫מחרבן הבית‪ .‬אלא בחול ילבש כמנהגו ובשבת לבנים אם רגיל בכד‪.‬א ל א כ י צ ד יעשה ש ל ש ה לבכי‪ .‬‬ ‫שיהיה לו צ ע ר ב ה ת ל ב ש ו ח ה ג ש מ ה ברוחגיות אותם הבגדים ת מ י ד לעולם ועד ויוודע‬ ‫ב ה ם ל מ א ת דיגין ומקטרגים‪ .‬א ך ל א עבור הנפטר‪ .‬והיה ל כ ל‬ ‫‪.‬ת ב א עליהם ב ר כ ת ט ו ב הואיל והם נזהרים‬ ‫בזה ג״כ לקיים ובחוקותיהם ל א תלכו‪ .‬ולשוב ב ת ש ו ב ה ש ל י מ ה לפגי‬ ‫ה׳ מ כ ל ח ט א ת י ה ם ‪ .

‬ווי ל נ ש מ ת א כ ד אתלבשית ב ק ד ד ו ת א ת ל ת ן ! וכו׳‪ .‬ו ה ס כי ל א להזכיר‬ ‫כידוע־ ושרר ד ב ר זה מ פ ו ר ש ) מ ה ר פינחש דרט״ו ע״א ביעייא מהימנא ״״ל‪ (:‬ואיך מטרוניתא‬ ‫א ת ל ב ש ת לבושי מ ל כ ו ת ‪ .‬ואולי ג״ב ש ל ד י ד י ה ל א ס ב י ר ה‬ ‫ליה ל ל ב ו ש כן‪ .‬למידן בהון עלמא‪ .‬ו ש ה ש ח ו ר הוא חיות הקלי׳ וסימניה‪ .‬ע״י דצ״א ע״א׳ ושש דק״כ איתא‬ ‫״׳׳ל‪ (:‬א ל ב י ש ש מ י ם קדרות ושכינתא א מ ר ת א ל תראוני שאני שחרחורת‪ .‬הה״ד ויהי ח ש ך אפלה‪ .‬ולכל בני י ש ר א ל היה אור ב מ ו ש ב ו ת ם וכו׳ ו ל ב ת ר דנפיק‬ ‫מנייהו והיה ה׳ ל מ ל ך על כ ל ה א ר ץ כיום ההוא יהיה ה׳ א ח ד ושמו אחד‪) .‬ואולי ר ק במקומו בחו״ל כן הוא מנהגם‬ ‫והואיל ש ב ח ד ל אין בו כ י ב איסור כדאמרן‪ .‬ועוד ד ק ד ק בדבריו ל ו מ ר היו נוהגין וכוי מ ש מ ע‬ ‫עכשיו לא‪ .‬וכתיקון כ׳׳ב דקכ״ט‬ ‫איתא ודל‪ (:‬ואי עבדין עובדין בישין איהי א ת ל ב ש א לבושין אחרנין אוכמין‪ .‬ורשיעייא ישתארון ב ח ש ו כ ה הה״ד ולחושך ק ר א לילה‪) .‬בגבול ה ש ב ע י ם שרים‪ .‬דאתקריאו)לילית(‪ .‬ש ה ו א השחרות‪ .‬‬ ‫ושכינתיה וכוי‪ .‬‬ ‫מ ד ר‬ ‫ס‬ ‫כיו״ד‬ .‬דבהון ר ש י מ ק‬ ‫כ ל אינון מ א ר י דדינין‪ .‬ל א בטלו‪ .‬ובההוא זמנא איהי א מ ר ת‬ ‫א ל תראוני שאני ש ח ר ח ו ר ת עכ׳יל )ובמס׳ שמחות פיק ב׳ משנה יי״י( כ ל ה פ ו ר ש מ ד ר כ י צ ב ו ר‬ ‫אין מתעסקין ע מ ה ם ב כ ל ד ב ר אחיהם וקרוביהם לובשים לבנים ומתעטפין לכנים ובו׳‬ ‫)ובהרמב״ם פ׳׳א מהלכות אבל ובטור י י שמה יעיש׳׳י(• והרמב״ן כ ת ב )בם׳ תורת האדם דפ״א "״ל‪ (:‬כ ל‬ ‫הפורשין מ ד ר כ י צ ב ו ר וכו׳ אחיהם וקרוביהם לובשים ומתעטפין לבנים וכו׳ ו כ ת ב ה ר ב‬ ‫ר ב י י צ ח ק בן גיאת‪ .‬ר ק ל ב כ ו ת‬ ‫ולהתאונן וכו׳ הואיל והיו יודעין כ ס ו ד כ ל דבר‪ .‬מ ה ש ״ ך ב ש ס ה ט ו ר ב ש ם הרי׳׳ץ גיאת‪.‬ולא ל י ש ר א ל ומכ׳׳ש ב א ר ץ י ש ר א ל ודוק‪ .‬כ נ ד ל ב ט ע ם ל ב י ש ת ה ל ב ן ושזכה ל א ר ץ‬ ‫ישראל ולזה לובשים לבנים כ ע ד ו ת ה ר ב שו״ג ש ב א ר ץ י ש ר א ל ל ו ב ש י ם לבנים לעילוי נ ש מ ת‬ ‫ה נ פ ט ר וראיתי ש ו ב עוד ט ע ם א ח ר ל ל ב י ש ת לבנים והוא מ מ ה ש כ ת ב שם)הדמביןז״ל בדי״כ וז״ל‪(:‬‬ ‫אי נמי כמתאונן ואינו יודע מ ה לעשות‪ .‬ועיין בפי׳ רש״י ע׳׳פ א ל ב י ש ש מ י ם קדרות‪ .‬ועוד יש ל ו מ ר שמיידי לאיזה מ ק ו מ ו ת‬ ‫א ך ב א ר ץ י ש ר א ל ש י ש ש מ ח ה ל נ פ ט ר ולקרוביו‪ .‬וכו׳׳ וכד יתי פורקנא א ת פ ש ט מלבושין ד ק ד ר ו ת א וזריק לון על אומין‬ ‫עע*ז‪ .‬ואין ק ד ו ש ה ש ם ל ע ו מ ת ם‬ ‫בעליונים ל ע כ ב ‪ .‬הרי גם מ פ ה נוכחנו ש ל ב י ש ת שחורים שייבה ל ח ו צ ה‬ ‫ל א ר ץ ולאומות העולם‪ .‬יז״ל‪ (:‬שלחו להו בני ב ב ל לבני ארץ י ש ר א ל וכוי ובני ארץ י ש ר א ל‬ ‫לבני ב ב ל וכו׳ ל א ת מ צ א כ ש ו ם א ח ד מ ה ם ש א מ ד ו לן יאות ל מ ל ב ש קדרותא‪ .‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫* י ק י׳׳‪-‬‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ומשרתיו גלו ניב ח ו צ ה ל א ר ץ מ מ ע ל לרקיע‪ .‬ד ל י ת לון ר ש ו ל א ס ת כ ל א בקב׳׳ה‪.‬א ב ל עכשיו מצוד‪ .‬לק״ט עד ח־ קמ׳־ט‪ .‬וגם מ ש ו ם מנהג ב ע ל מ א ולא מ ש ו ם דינא ח״ו‪ .‬ולא דרבנן‪ .‬א ך ל א בפנים מול ארץ י ש ר א ל בעולמות העליונים‪ .‬עוד א ם ת ד ק ד ק ב מ ד ר ש )איכה רבתי כזיהר חדש‬ ‫‪ .‬ד ב נ ל ו ת א ש פ ח ה‬ ‫כי ת י ר ש גבירתה‪ .‬ל ה ת ר ח ק מאלו הענינים השייך ב ה ם ובחוקותיהם ל א‬ ‫ת ל כ ו ולא ת ע ש ו כ מ ע ש י ה ם כי כ ל ל ב ו ש ה ש ח ו ר הוא מנהג ש ל יתר ה ע מ י ם כדהוכחנו‬ ‫לעיל וגם ב י ר ד ב ה ג ה ה כ ת ב כן‪ .‬כי ש ם בחינת בי״ע ופה אצילות‪ .‬ו ש מ א מפני זה נהנו במקומות ה ל ל ו ל ה ל ו ך ל ב ו ש י ם‬ ‫חלוקים ל ב נ י ם לפני ה מ ט ה עכ״ל ולענ־׳ד כ נ ד ל עוד ב ס ו ף פ ר ק זה הטעם)ובסי מנהגי בית יעקב סימן‬ ‫ה׳( ה ב י א ט ע ם ומקור למנהג ש א ב ל י ם לובשים שחורים‪ .‬ולזה בולם ל ב ש ו‬ ‫ק ד ר ו ת ש ש ם ב ח י ל שייך סימני הקדרות‪ .‬ש א מ ר ש מ י ם‬ ‫מיידי על ה ש ב ע י ם ש ר י ם יערש‪ .‬ד נ ת ו ל ל ב ו ש שחורים א ב ל ל א דינא הוא ד נ מ ר א וכ״ש‬ ‫שאין בזה שום מ צ ו ה ‪ .‬מ כ א ן א ת ה שומע ש א ב ל י ם וקרובי ה מ ת היו נוהנין ל ל ב ו ש שחורים‬ ‫ו ל ה ת ע ט ף שחורים וכו׳ ו ב כ ל מקום ומהום יש ל ע ש ו ת כפי מנהגו עכ״ל‪ .‬וזהו ב ש ב ע ה לענ״ד כי‬ ‫כ ש ל ש י ם כ ב ר כ ת ב לעיל ש ל ו ב ש י ם בנדים ח ד ש י ם לבנים וה״ה י״א וי״ב ח״ו לאו״א שדינו‬ ‫כ ש ל ש י ם ש ל י ת ר הקרובים ה מ ת א ב ל י ם ‪ .‬ל א דאורייתא‪ .‬ולזה‬ ‫היו נמנעים מ ל ב י ש ת שחורים‪ .‬א ב ל בנלותא ל ב ו ש ה ד ק ד ר ו ת ואיהי א מ ר ת א ל תראוני שאני‬ ‫ש ח ר ח ו ר ת וכו׳ יעי׳׳ש הרי ל ך ש ל ב ו ש ש ח ו ר שהוא ה ק ד ר ו ת א ך ו ר ק היה בחו״ל ו ב י ש ם שייך‬ ‫כדאמרן‪ .‬ובן מ צ א ת י )בתיקונים‬ ‫בתיקון ‪ -‬א בפירו״‪ /-‬״׳׳ל‪ (:‬א ל ב י ש ש מ י ם ק ד ר ו ת וכו׳ נחש ק ד ר ו ת וכו׳ נוקכא דיליה ושק א ש י ת‬ ‫כסותם‪ .

‬וגתקבלה בגשיקת פ ה ע׳׳י מ ל ך מ ל כ י ה מ ל כ י ם הקב׳׳ה‪ .‬‬ ‫כ מ ״ ש ב מ ד ר ש ר ב א )פ׳ האזינו ם׳ יייי( א מ ר ו לו ל מ ש ה ל מ ה א ת ה מ צ ו ה ל ש מ י ם ו ל א ר ץ ?‬ ‫א מ ר ל ה ם עתיד אני למות‪ .‬והזהר ב כ ב ו ד עלובה זו עיש‪ .‬מ ש מ ע ש ל א ל ב ש‬ ‫שחורים כי ל א ה ו צ ר ך לזה הואיל וביד ה׳ ה ו פ ק ד ה כגדל‪ .‬וכן כ ת ב ה ט ו ר ב ש ם א׳׳א הרא״ש‪ .‬ועוד בלילה השלישית בא אל בתו ואמר לה גם הבגדים‬ ‫השחורים שיש לכם בתיבה אל תלבשום ותגרמו לו צער‪ .‬לזה ל א היה עוד מן ה צ ו ר ך‬ ‫ליהושוע ל ל ב י ש ת שחורים‪ .‬והיכן‬ ‫היא מוגחת? ת ח ת כ ס א ה כ ב ו ד בשמים‪ .‬‬ ‫ל כ ן צוד‪ .‬ואז מ ו כ ר ח הוא ל כ ב ד ם בסימניהם‪ .‬ותקום בבוקר ותגיד לאמה סול‬ ‫תם״א‪ .‬״ ( )ובדאיתא בח־יא דדכ׳י׳פ ודיל‪(:‬‬ ‫ת״ ח‬ ‫*( והא לך מעשה חלום נורא ממה שאירע פה בירושת״ו בש׳ תרע״ח בש׳׳א אלול‪ .‬ובאותה‬ ‫לילה נראה הר׳ בן ציון הנדל לבתו צפורה תמ״א ואמר לה אל תקנו ואל תתפרו מלבושים‬ ‫שחורים ולא ילבשו עליו שחורים כי יש לו צער מזה‪ .‬ו מ ה גם ש מ ס ו ף לשון ד ב ר י הרי״ץ גיאת‬ ‫ש א מ ר ו כ ל מקים ומקום יש ל ע ש ו ת כ פ י מנהגו‪ .‬יען ש י ד ע ב ע צ מ ו שימות ב ח ר ל‬ ‫ת ח ת מ מ ש ל ת ה ש ב ע י ם השרים‪ .‬ואז ע ל ת ה ג ש מ ת מ ש ה רבינו עליו ה ש ל ו ם‬ ‫ב ט ה ר ה ‪ .‬עכ״ל‪ .‬ולזה ל ו ב ש י ם בארץ• י ש ר א ל לבנים‪ .‬כי‬ ‫א ש א ו כ ל ת היא ו ש ו ר פ ת כ ל מין ט ו מ א ה ‪ .‬ש ה ט ע ם ש צ ו ה כן מ ש ה ליהושוע‪ .‬ובאותו השבוע בעוד ב׳׳ב‬ ‫מחוסרי זמן‪ .‬מבלי שאלה לרעת אם יכולין לעשות אותו דבר אם לאו‪ .‬ואיגי יודע להיכן גפשי ה ו ל כ ת א ם ל ש מ י ם ואם לארץ‪ .‬ואגדה זאת ה ו ב א ה ג״כ )בס׳ פלא‪.‬יהושוע ל ב ו ש עלי שחורים‪ .‬פן ת מ ם ר בידם‪.‬וכשגגלית ש ם נ ט ה ר ה מ ק ו ם מ כ ל ט ו מ א ה ‪ .‬ל פ י כ ך אני מ צ ו ה א ת שניהם כ ל מ ק ו ם‬ ‫ש ת ה א נפשי מוגהת ש ת ה א יפה‪ .‬ולזה אין ל ה ת א ב ל ו ל ל ב ו ש שחורים‪ .‬א ם כן‬ ‫מ ש מ ע שאפילו ב ח ו צ ה ל א ר ץ ל א ב כ ל ה מ ק ו מ ו ת היו ל ו ב ש י ם שחורים א ל א באיזה מ ק ו מ ו ת‬ ‫ואולי ה ט ע ם מ ח מ ת אונס ושעבוד אוה״ע ב י ש ר א ל כ א ש ר ביארנו לעיל בעזה״י ובם׳׳ד‪.‬ובלאו הכי הנה המועדים באים‬ ‫)ה(‬ .‬במשפחה‬ ‫אחת קרובי שאר בשרי‪ .‬א ל א א ד ר ב א ייש ל ש מ ו ח ש ז כ ת ה‬ ‫ל ה מ ס ר בידו ית׳׳ש‪ .‬א מ ר לו הקב״ה חייך אין ב ר י ח ש ל י ט ע ל נ פ ש ך ‪ .‬כי א ם בהגלות‬ ‫השכינה עליו א ש ר ב כ ל מ ק ו ם מ מ ש ל ת ה ‪ .‬ועושים‬ ‫איזה מנהגי עירם‪ .‬חשבו ללבוש שחורים כמנהג חדש מאיזה אנשים ונשים הבאים מ ח ד ל הנה‪ .‬ו ק ר א על־ גשמתו‬ ‫ה ק ד ו ש ה עלובה הואיל ו ח ש ש ל ה מ ט ו מ א ת ם ‪ .‬ו ת ת כ ם ה‬ ‫שחורין‪ .‬‬ ‫ואשר‬ ‫ש א מ ר מ ש ה רביגו עליו ה ש ל ו ם ליהושוע‪ .‬מנין‬ ‫ש נ א מ ר מי יודע רוח בגי א ד ם העולה היא ל מ ע ל ה וגו׳‪ .‬א מ נ ם ל פ י מ ה‬ ‫ש ה ק ד מ נ ו ב ש ם ר ש ״ י זיל והכלבו והרמב״ם וכוי שאינו חייב ל ה צ ט ע ר ו א ם אינו חייב ל ה צ ט ע ר‬ ‫איך יודיע ל כ ל צערו עיי ל ב י ש ת שחורים? ועוד זהו ר ק ב ח ד ל הואיל ו ה נ ש מ ה עשוקה ת ח ת‬ ‫יד ם ט ר א א ח ר א כנז״ל א ש ר ל א כ! בארץ• י ש ר א ל ש כ ב ר היא ש ב ה ל מ ק ו ם מ ח צ ב ת ה ו נ מ ס ר ת‬ ‫ב י ד ה ׳ כי ר ב י ם רחמיו‪ .‬או צבועים מינים ממינים שונים‬ ‫א ך ל א ש ח ו ר ולא אדום ש ג ר ך א ג׳׳כ ש ח ו ר כ נ ד ל ‪ .‬א ל א ר ק ה ת א ב ל ע ל חסרוגו ש ל מ ש ה ממגו‪ .‬־ כי ־לבית ה ס פ ק נכנס ל ה ‪.‬ליהושוע ל ע ש ו ת םימגים ב ל ב י ש ת שחורים‪ .‬אכן ב ש ע ת פ ט י ר ת ו ש ג ת ב ש ר מ א ת‬ ‫ה׳ ש נ ש מ ת ו ת ה י ה גנוזה ת ח ת כ ס א הכבוד‪ .‬ובלילה השנית בא עוד אל בתו "הנ״ל ואמר לה אמרי לאמך )המנדילה( המטפחת‬ ‫השחורה אשר על ראשה )דהיינו המגדילה שרגילות בה הנשים לכסות בה שער ראשם כידוע(‬ ‫תםירנה כי אין לו בזה רצון‪ .‬שמו‬ ‫הר׳ בן ציון גירון נ״ע ביום שב״ק טו״ב לחדש אלול ש׳ תרע״ח‪) .‬והואיל ו ב כ פ ק היה ו מ פ ח ד פן גשמתו ת מ ם ר בידם‪.‬והוא כי חתנו של גיסי הרב״ר׳ חיים םימאנה ד ל בעל אחות אשתי‪ .‫המונטריס‬ ‫בית‬ ‫פרק י׳ב‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫לג‬ ‫)כיו״ד ס׳ עמ«ה‪ .‬יועץ די ה׳ אות אבילות(‬ ‫והוא כ ד א מ ד ן לעיל‪ .‬ולא ת מ ם ר ביד ה ש ב ע י ם השרים‪ .‬ולא א מ ר ו ר ד ל מ ת א ב ל ולובש שחורים‪ .‬ומהלבוש או״ח סימן תקמ־יז סעיף ה׳(׳ והוא ל מ ע ן ידעו ה כ ל צ ע ר ו וכוי‪ .‬שכן אביגיל א ו מ ר ת והיתה גפש אדוני צ ר ו ר ה‬ ‫ב צ ר ו ר החיים א ת ה׳ אלהיך‪ .‬‬ ‫עפי״ז י ת ב א ר ל ך ג״כ מש״כ ב א נ ד ה ה ב י א ה הרמב׳׳ן )בסי תודת האדם דכ״ז ע״ב(‪.‬וזהו ש ד ר ש ו‬ ‫רזיל ע׳׳פ ויאמר ה׳ א ל יהושוע מ ש ה עבדי מ ת ו ע ת ה קום עבור וכו• ש ד ר ד ל וכי ל ך מ ת‬ ‫ע ד ש א ת ה מ ת א ב ל עליו ובו׳‪ .

‬ובע״ב איתא וזיל(‪ .‬לעובדו ב א מ ת ובתמים ו ב ל ב ב ש ל ם‬ ‫והרחיקנו מ כ ל מ ל ב ו ש י ה ם ומנהניהם וחוקותיהם ה ל א טובים כידו?״ ו כ ת י ש ) כ מ ו ר ובש״ע יו״ד‬ ‫׳ ש ׳ עי״ש ימש״כ שם הב״״( ש ע כ ש י ו ‪ .‬ושיש קלקול גדול ח״ו בביטולו בין לחיים כיז ל מ ת י ם‬ ‫‪.‬ואי לאו מחי ליה ואי לאו מחי ליה באתגליא‪) .‬שאז מ ד א י כ ל ה מ ש נ ה י‬ ‫והפורץ גדר להנהיג ד ב ר זה ישכני גה״ש ו כ ל מי שאינו מ ו ח ה כזה‪ .‬‬ ‫א ה ד ר‬ ‫ל‬ ‫כ ל י ה‬ .‬ואז נקראים ח׳׳ו עוברים ל לאו‬ ‫ובחוקותיהם ל א ת ל כ ו ולאו ד ל א ת ע ש ו כ מ ע ש י ה ם ואם אפילו ב ד ב ר ש כ כ ר נהגו בו י ש ר א ל‬ ‫וגס העכו״מ נהגו כן־׳כתבו חייל שראוי ל ב ט ל ו )עיין פ״ת על יו״ד ס׳ שנ׳׳ב ‪0‬״ק ד׳ ע ל ״ ‪ -‬י נ ו י מ נ ה ג‬ ‫״יל‪ >:‬ומאן ספון ומאן ח ש ו ב ל ב ט ל זה וכו־ ואומרים וזרקתי עליכם‪ .‬להכנם במקום הקדושה ח׳׳ו כדהוכחנו לעיל בס״ד‪ .‬ולהנהיג א ת עם י ש ר א ל א ש ד ב ח ר בו ה׳ במנהגי‬ ‫ה ע כ ד מ ו ל ה ד מ ו ת לתם‪ .‬ומעכבי? על מי ש ב א ל ש נ ו ת המנהנ‪ .‬ר א אתגלו מ ע ל א ר ע א וע״ד כ ת י ב‬ ‫כי ‪-‬דלינו מ א ד ד ל י ת לן עובדין ד כ ש ר ן כ ד ק א חזי‪ .‬‬ ‫מ ה ק ד ו ש ה ‪ .‬וכו׳ זהו מחומות ה ע מ י ם‬ ‫וראוי ל ב ט ל ו וכו׳ ע מ ל ) י ע י י ן כ ת ש י ב ת ח ׳ ס •«=( שדעתו ש ל א ל ב ט ל שום מנהג‪ .‬‬ ‫אכן גם פה ראיתי להעיר כי הנשמה מדת קונה יש בה‪ .‫הקונטריס‬ ‫בית‬ ‫פיק י׳‪-‬‬ ‫עולימס‬ ‫היחיאלי‬ ‫ת״ח א ל מ ל א יסגלון י ש ר א ל עובדין ד כ ש ר ן המי ק ו מ ה ל א קיימין עמין עע״ז ב ע ל מ א ‪ .‬ל‬ ‫ולדברא ולאזהרא ליה וכו׳ עכ״ל‪ .‬גם מזמן קדמון ו ר ק ה ע כ ד מ שנהנו כן‪ .‬כ ד י ש ל א יתחזקו במנועי‬ ‫)שירוש על ידי ה ח ט א מ ה ג ב ר י ם ה ס ע ״ א ועודפים חיותייהו‬ ‫י‬ ‫ה ׳‬ ‫מ ע ו ר ר‬ ‫ז‬ ‫‪n‬‬ ‫ע‬ ‫א ו‬ ‫ד ו‬ ‫ס‬ ‫ס‬ ‫ש ח ו‬ ‫י ז‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫הגוים‬ ‫וצריכים לשמוח ועי״ז ג ם ‪ .‬מתעורר לעומתו ברוחניות בעולמות‬ ‫העליונים וגורמים חיות לסטרא אחרא‪ .‬ובמעשה התחתון ובלבישתם‪ .‬א ב ל י ש ר א ל‬ ‫•אינו[ גרמי[ ל ש א ר עמי[ לזקפא דישייהו בעלמא‪.‬ל א גהיו כן‪ .‬ולזה נוכל גס פה לתת טעם למה בא אצלם שלש פעמים‬ ‫להזהירם ולהוכיחם ולהראות להם שיש לו צער בלבישתם עליו מלבושים שחורים‪ .‬מ ל ב ד ש נ ד מ ה כזה מ ע ש י ה ם לחוקות העכו׳ימ‪ .‬וזקפי רישא וגם הקטיגורים ה נ ב ר א י ם ע ל ידי העבירות מ־ןשיגים תדיר ו ג ב י ע מ ל ק בידיע(• ד א ל מ ל א‬ ‫י ש ר א ל ל א יחון חטאן קמי ק ו מ ה ‪ .‬כ ע ת ש ה ק מ ה הבדילנו)והרחיקגו( מ כ ל האומות והעמים וגתז‬ ‫לנו א ת תורתו ו ה ר ד י מ ו במצותיו ובחוקותיו‪ .‬ובגין אוכמא אםתליק חוורא‬ ‫ואתייקר וכו׳ גם את זה לעומת זה עשה אלהים עכ׳יל‪.‬מ ד ב ר י ר ד ל ש כ ו ל ם ד ב ר י אלהים חיים‪) .‬ש א ז‬ ‫מתעוררים כ ל הדינין עליו מ מ כנדל‪ .‬ו ל א ל ע ב ו ר על זה בשתיקה‪ .‬שבודאי ראוי ל כ ל ח ר ל‬ ‫ל ע מ ו ד ב כ ל ת ו ק ף ועז גגד אלו אגשים‪ .‬ק״ו וכ״ש לנדון דידן ש י ש ר א ל ל א נהגו כ ל ל ב י ר ו ש ת ־ ו ל ש י ם בגד‬ ‫ל ד״חחונה‬ ‫ע ל ה מ ת ‪ .‬א י כ י צ א לנו מ ז ה‬ ‫ש מ ג ה נ שנהנו בו י ש ר א ל וגם ה ע כ ד מ ב מ ח ל ו ק ת שנויה א ם ל ב ט ל ו הואיל ונם ה ע מ ׳ ׳ מ גהגו‬ ‫ד ׳" ר‬ ‫כן א ם לאו‪ .‬ו ב פ ר ט‬ ‫במגהג כזה ש ג ת י ס ד עפיי ותיקין‪ .‬‬ ‫ו מ ש שרוצין להגהיג במקומו ד ב ר מחוקות העמים‪ .‬ובירושתיו‬ ‫אפילו א ם א ח ד מ מ ש פ ח ת ו ל ו ב ש ם גורם לו צער‪.‬ובג״כ כי דלונו מ א ד מ ה ר יקדמינו ר ח מ י ך ‪:‬‬ ‫ועתה אהובי‪ :‬אחרי ר א ו ת ך כ ל ה כ ת ו ב לעיל‪ .‬וכס״ש‬ ‫שם א״ר חייא א״ר יצחק גריעותא דכלא וכו׳ ולעילא ל א א ש ת כ ח א ל א כ ד א ש ת כ ח ל ת ת א ב ה ו ב י ע ל מ א‬ ‫דילפינן דכלא תליא האי בהאי והאי בהאי‪) .‬ש א ר עמי! עע״זאתכפייז קמייהו‪ .‬ומכיש א ם מ ש י מ י ם ד ב ר ש ח ו ר עליו מ מ ש ‪ .‬שגורם להודות לחוקות העמים‪ .‬יעיז‬ ‫בשער ה כ ו ו נ ו ת דס״ג•( ע ל אותו ח כ ם שהיו מענישין אותו שם׳ להלבישו אחרי פטירתו בגדים שחורים‬ ‫גם ב ש ב ת כ מ ה צ ע ר היה לו וראית איך רמיזת מלבושי שחורים ה ם צ ע ר ל ה נ ל מ ע ‪ .‬הואיל ובירושת״ו‬ ‫יש כנגדו למעלה בקדושה‪ .‬עתיד הוא ליתז א ת‬ ‫הדין‪ .‬‬ ‫שימו ד ב ר ש ח ו ר עליו אפילו ב ה ע ל א ה ל מ ע ל ה מ כ ל בנדיו ואפילו ל ש ע ה ק ל‬ ‫והסיא לצערו‪ .‬וכמו שהקכ׳׳ה מוכיח לאדם רק עד‬ ‫שלש פעמים‪ .‬עוד ב ה פ ה ב י ת ש ת ״ ו שנהגו להוציא ה מ ת ב ט ל י ת ואם‬ ‫‪Lp‬״‬ ‫‪.‬ואח״כ עוזבו לנפשו כדאיתא )בזהרתזריע דמיו ע״א ודל‪ (:‬כ ך ק ו ב ״ ה כ ד א ו כ ח ל ב ר נש‬ ‫בכלא אוכח ברחימותא בקדמיתא וכו׳‪ .‬ות׳׳ח א ל מ ל א ד א מ ש י כ ו‬ ‫י ש ר א ל בעובדין בישין ל ס ט ר א א ח ר א ב א ר ע א קדישא‪ .‬ובדמ״ז‬ ‫א ק‬ ‫ע״א איתא וז״ל‪ (:‬והשבות אל לבבך מאי והשיבותי אלא זמנא חד ז ת ר י ן ו ת ל ת ‪ .‬הוא יהיה שמח שם ועוד לא נראה להם ולא דבר מזה זהו שנשאר‬ ‫רשום בזברוגי כתבתיו בם״ד‪.

‬ווה ה ט ה ו ר ובו׳ וזה ה ט מ א וכוי‬ ‫ו כ מ ש ״ ל מ ה ז ה ר <ח״א די״ג ע״א( והזהירנו עוד מ ת ר החוקים הטובים בשמירתי ׳תורתו ומצותיו‬ ‫ולעובדו ב א מ ת ו ב ת מ י ם לזכותינו ב ז ה ו ב ב א אמן‪.‬וכי(‪ .‬אפילו לבגים‪ .‬א ל ו ו כ ל היוצא יבזה וכוי ו ל א יגדל‬ ‫צ י צ י ת ר א ש ו ב צ י צ י ת ר א ש ם ‪ .‬ויען שזכרנו לעיל מ ש ם הזהר )דט״ז ם׳ ז׳( ש מ ל ב ו ש ה ל ב ן ד ו ח ה מ ע ל ה א ד ם כ ל‬ ‫המשטינין והמקטרגים כ נ ד ל ש ם דקל׳׳ד‪ :‬ד כ ד א ס ת ח ר ואתגלי ח ו ו ר א וכו׳ אסתלק• כ ל‬ ‫מ א ר י ה ק ד ם ו מ ק א ואוכמיץ וכו׳ ורחמין וברכאן א ש ת כ ח ו ב כ ל א ‪ .‬‬ ‫ואפילו שנהנו בהו׳ל ש ל א ל ל ב ו ש לבנים ש ל ש י ם יום ע ל ש א ר מ ת י ם וי״ב ח ו ד ש ע ל א ב ואם‬ ‫ל ל ב ו ש ל ב נ י ם ל ע י ל ו י נ פ ש ‪ TvOfc^l‬עיי״ש )ועיין מ״שעוד שם בס׳יק י״ב י י ‪ -‬ש‬ ‫ועיין בפנים מ א י ר ו ת )חלק ב׳ סימן קכ״ג שציין עליו פתחי תשובה עיש וכי(‪ .‬והי ינחנו במעגלי יושר ו א מ ת‬ ‫ויאיר עינינו בתורתו וידריכנו ל ע ב ו ד ת ו וליראתו ת מ י ד כ ל הימים אמן‪.‬ו ל א יגלה ר א ש ו בנילוח ש ל ה ם וכו׳ כ י כ ל זה •חוקות העכו״מ‬ ‫מזמן קדמון‪) .‬וכן צ ר י ך ש ל א יעשה כ מ ע ש י ם המיוחדים‬ ‫ל ה ם כנון מנהגם שנוהגים וכו׳ ש י ש להם• ח ק ב ד ב ר י ם ‪ .‬כי מ ד ת הדין מ ת ו ח ה גגדם ו א ם נולד בן ז כ ר ב מ ש פ ח ה נ ת ר פ י ת כ ל‬ ‫ה מ ש פ ח ה ‪ .‬‬ ‫ו מ ה מ א ד עלץ ל ב י בה׳‪ .‬ו ה א ל ך ה ר ש ו ם ו ה כ ת ו ב ב כ ת ב א מ ת‬ ‫מ ה ר ב פעלים )ח״ד סימן ל״ג דטיז ע״א בשאלה הרביעית משם הרב שולחן גבוה '"״ל•־(‪-‬על ה ש א ל ה‬ ‫הרביעית ב ל ב י ש ת בגדי ש ב ת ת ו ך השנה‪ .‬‬ ‫)ועיין בס׳ בן איש חי ם׳ מסעי סעיף י״ג‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫נ ו ה ג י ם‬ ‫ע‬ ‫ירעד‬ ‫(‬ .‬או ד ב ר אחר׳ הרי זה אסור ל ה ו ד י ם ל ל ב ו ש כמוהו‬ ‫כי כיון ש נ ת י ח ד ל ה ם מפני גיותן‪ .‫הקונטרים‬ ‫בית‬ ‫פר י<׳ב‬ ‫ק‬ ‫עולמים‬ ‫לד‬ ‫הידדאלי‬ ‫הגוים ובחוקותיהם‪ .‬ועיין בספר עראמא בפירוש הרמב״ם זיל‪ .‬אכן כ ב ר נ ש ת ק ע מנהג זה ל ל ב ו ש לבנים כ ח ו ל כי א ם ר ק ב ש ב ת ‪ .‬‬ ‫ופרשו היהודים ממנו מ ח מ ת צניעות‪ .‬ו נ מ ש ך אחריהם‪ .‬ל ז ה היו גוהגים ל ל ב ו ש‬ ‫לבנים‪ .‬ותודות ל א ל נתתי ע ל שזבני ל ה מ ץ ד ב ר א מ ת י א מ ת ו כ י א ח ר י‬ ‫זמן ר ב מ צ א ת י ב א מ ת ח ת הראשוגים כ מ ל א כ י ם ‪ .‬ו ל ב י ש ת בגדי ל ב ן ה ם מסוגלים לעילוי ה ג ש מ ה ש ל ה נ ל מ ע‬ ‫ואקוד ו א ש ת ח ו ה ל ה ׳ ש ר ש מ ת י ד ב ר י ם ע ל מתכונתם‪ •.‬ת ד א ג כ ל ה מ ש פ ח ה מ ש ך‬ ‫כ ל השגה‪ .‬על דברי רמ׳א ז״ל ״״ל‪ (:‬כן גהגו ב ח ו צ ה‬ ‫ל א ר ץ א ב ל פ ה י ר ו ש ל ם תיו גהגו ל ל ב ו ש בגדי ש ב ת ‪ .‬‬ ‫י״ד זב׳ו וזיל ‪ 0‬איץ הולכין בחוקות )העמים( והגויים ו ל א מ ד מ י ן ל ה ם ו כ ל ב ג ד ה מ י ו ח ד לגויים‪.‬ה נ ה ר ב ע ו הרמ״א ד ל )כהגהה ס׳‪.‬והי ה ב ד י ל‬ ‫ל ע ם מרעיתו מ ש א ר האומות ב כ ל עגיגיהם בגופם ב מ י ל ה ב ב ג ד י ה ם ב צ י צ י ת ב ב ת י ה ם‬ ‫במזוזה ובמאבליגו וזה א ש ר ת א כ ל ו וזה א ש ר ל א תאכלו‪ .‬‬ ‫ו ע ו ד ט ע ם ל ל ב י ש ת הלבנים כידוע ש כ ש מ ת א ח ד מן ה מ ש פ ח ה ‪ .‬ויהיה בזה לפרקה ל כ ל י ש ר א ל ח״ו‪.‬לפני א ל‬ ‫עליון ב ר ו ך הוא‪ .‬שמגהג עיה״ק ירושתיו ל ל ב ו ש‬ ‫בגדים לבגים ב ש ג ת ה א ב ל ו ת ו ל א ר ק ב ש ב ת ו ת א ל א אפילו ב ח ו ל ו ב כ ל ל ו ת כ ל הי״ב חו׳‬ ‫הראשונים ש ל א ב ואם ג״כ‪ .‬ובחול גשארים‬ ‫ב מ ל ב ו ש י ה ם ש ל כ ל ל ו ת כ ל השנים‪ .‬מחוקות ה ג נ י י ם ' ל ה צ ט ע ר ע ל מיתיהם׳‬ ‫ע ד שתולשיץ ש ע ר ם ו מ י ) ו מ ז י ל » י י ע ס׳ ק״ו־ וכי׳( ועוד מחוקותיהם ובו׳ עכ״ל‪ .‬אפילו מ ת ביום ששי‪.‬ב ט ו ח כי א ת ה הקורא מ ס ת פ ק ב ע ד ו ת נאמנה ש ל ה ר ב שולחן גבוה‬ ‫שהיו לובשים פ ה לבנים היפך מנהג ח ד ל ולענ״ד ה ט ע מ כ מ ו שזכרנו לעיל ד ף ט״ז כי‬ ‫ב ל ב י ש ת בגדי ל ב ן יזכור ש ה ו א מ ע ו ת ד ל ת ת דין וחשבון ב ד ו ג מ ת ל ב ו ש י ם האלו‪ .‬ובפי ש ש מ ע נ ו שמגהג‬ ‫ירושת״ו ע ד ע ת ה הוא מנהגם ל ל ב ו ש בנדי ש ב ת ב ת ו ך י׳׳ב ח ד ש אפילו ע ל א ב ו א ם וכוי‬ ‫ע מ ל ה ר ב פעלים ד ל ‪ .‬שפ״ט סעיף ג׳‬ ‫כתב( יש אומרים ד א ס ו ר ל ל ב ו ש בגדי ש ב ת ב א ר ב ע ש ב ת ו ת הראשוגים א ב ל אח׳׳כ מותר.‬כ ד ר ך ח ו צ ה ל א ר ץ ובחוקות העמים‪ .‬ ‫אפילו ע ל אביו ואמו עיש‪ .‬ע ל כ ל מעשיו וממילא יטיב מעשיו • ויצדיק דיגו י ת ב ר ך עליו ו י ש ת ד ל‬ ‫ל ע ש ו ת מצותיו ב א מ ת ו ב ת מ י ם ו ב ל ב ש ל ם ‪.‬ו פ ר ש ו היהודים ממנו מפני יהדותן או כ ש ל ו ב ש י ם אותו‬ ‫היהודים נ ר א ה כ מ ו ד ה ל ה ם ‪ .‬ו כ ת ב ה ר ב ) ש ד ג זיל ס״ק י״א‪ .‬וכרגיל וחיו א ם מוסיפים ד ב ר מ ה ם י ק ל א ב ל ו ת‬ ‫ו ב פ ר ט בנדים שחורים‪ .

‬ו כ א ש ר י‬ ‫י ‪ .‬ולהזהר מ ה ל כ ד ב ר ש ת ם ובמצודתם‪ .‬כי ה ם " ש ו ר ש‬ ‫‪.‬‬ ‫ן ‪ #‬ן הראוי לנו ש ל א נזוז מ מ נ ת אבותינו לעולם ועד‪ .‬‬ ‫ע ד ש מ נ ע ר י ם כ ל מ צ ו ת ה׳ ותורתו מ ע ל כ ל ה ע ם וממיטים ש מ צ ה ע ל ע ם י‬ ‫וגורמים לשונאי י ש ר א ל חסרון ה ש פ ע ומיעוט הפרנסה‪ .‬כ מ ח מ ת לעג השאננים‪ .‬ונעמוד ב כ ל עז נגדם‪.‬‬ ‫ה נ ה ידוע כי גם א ת זה ל ע ו מ ת זה ע ש ה האלהים‪ .‬כ מ ״ ש ואל תבוז כי זקנה א מ ך ‪ .‬ו ל מ ח ר ת ו מדאורייתא‪.‬‬ ‫מצותיו ית״ש‪ .‬כ מ א מ ר ה ת נ א ר כ ן ש ל כ ל י ש ר א ל‬ ‫אוי לי א ם אומר‪ .‬בני א ם יפתוך ח ט א י ם א ל ת א ב ה ‪ .‫ההונטריס‬ ‫בי‬ ‫ת‬ ‫־יקי״׳‬ ‫עולמים‬ ‫דיחיאלי‬ ‫פרק י״ג‬ ‫]התוכן איסור שינוי המנהג זאיך משתנה פתאום ?[‬ ‫י ר ע ד ה ג ו ף ן ת ת פ ק ק נ ה ה ע צ מ ו ת ב ר א ו ת איש הישראלי א ת ביטול מנהגים הטובים והישרים‬ ‫הגתקנים ל ע ם •בגי י ש ר א ל מדורות הראשונים׳ מהתנאים והאמוראים‪ .‬בנויות ע ל אדני פז ולסודות‬ ‫עליונים רומזים‪ .‬כמנהגו בפתויו כידוע‪ . .‬ו ה ק מ ה גם כן עוזר ע ל יד^‬ ‫ונכנס כ א ש ב ו ע ר ת ב ל ב הנערים המנוערים מהתו׳ והמצות‪ .‬לפתותו ב ב י ט ו ל‬ ‫^ ל‬ ‫‪.‬ולשונם ת ה ל ך בארץ‪ .‬ומי הוא הגורם? ומי הוא ה א ש ם בשינויים לך^ךן‬ ‫ובכן ידידי הנני בזה מ ו כ ר ח אני להודות ולומר בפי מ ל א ‪ .‬‬ ‫ומדור לרוח ה ט ו מ א ה ה ש ו ר ר ת בקרבם‪ .‬ונתחנך‬ ‫וגעשה ל כ ל ה ע ם כהיתר‪ .‬ו ר ו צ ה ‪ -‬ל ד ע ת ט ע ם גם לזה‪.‬היוםבכיטול המגהגים‪ .‬ו כ א ש ר נ ש ת ד ל אגחגו לקיים כ ל מנהג ה ת ש‬ ‫ב י ש ר א ל ו ל א ל ב ט ל ו ‪ .‬מן ה ק ל מ ב י א ם א ל ה ח מ ו ר‬ ‫ו מ ד ב ר י ר ד ל א ל איסורי תורה‪ .‬ומשגים קדמוניות‪ .‬האומות והעמים‪ .‬ולא עוד א ל א ש ה ם מ ז י ם כ ד ב ר י א ל ה י ם חיים ובתורתו ו ב מ צ ו ת *‬ ‫ומתעתעים בנביאיו ל ו מ ד ח״ו ה ח כ מ י ם ט פ ש י ס היו בתיקוגים כ א ל ה ‪ .‬א ם יאמרו ל כ ה אתנו וגו׳‬ ‫כ‬ ‫ר א ה‬ ‫א ז‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫פ ו נ ה‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫‪m‬‬ ‫ו ה ו ל ך‬ ‫מ‬ ‫ל ו‬ ‫?‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ץ‬ ‫ו ל צ ח ׳‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ה ע ב‬ ‫ם‬ ‫ל כ‬ ‫ט ו ל‬ ‫ה‬ ‫א ל ו‬ ‫ה ע ו ל‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫<‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ה ו א‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ד‬ .‬ו ה ש ל י ט יצה״ר באדם‪ .‬ו ח מ ד ת ל ב כ ם‬ ‫ל ה ד מ ו ת א ל י ת ר הגרם ולזה נותנים א מ ת ל א ו ת שונות פנים מפגים שוגים‪ .‬ו מ מ ש לקיים מצותיו ית״ש‪ .‬ו ח ר ד ה י ל ב ש ה י ר א א ת ד ב ר ה׳ ע ל‬ ‫זה‪ .‬כמאז ו ב מ ק ד ם כמ״ש בזוהר א ת ע ר ו ת א ד ל ת ת א ע מ ד‬ ‫א ת ע ר ו ת א ד ל ע י ל א כגדל‪.‬ובזדים א ש ר חמדוילהןן‬ ‫ובעובדי י ש ר א ל א ש ר ש ת ו ב ש מ י ם פיהם‪ .‬ואם ל א א ו מ ר‬ ‫יפסידו היראים א ת ד ב ר ה׳‪ .‬אכן ה כ ת ו ב אומר כי ישרים ד ר כ י ה׳ צדיקים ילכו ב ם ופושעים‬ ‫יבשלו ב ם ו כ מ ״ ש ה ק ב ׳ ׳ ה ל מ ש ה כ ת ו ב געשה א ד ם וכו׳ כידוע‪.‬ועל מנהגים ותיקין שנתמנו ל ע ם סודשו מ י מ ו ת גאוני‬ ‫עולם‪ .‬ו ב מ ד ב ר י ם ס ר ה ותועה‬ ‫וזרה‪ .‬ע ל כ ל מנהג ק ד ו ש בישראל‪ .‬אוי לי א ם ל א אומר‪ .‬ש א ס אומר ידעו ה ר מ א י ם איך לעשות‪ .‬ו מ ח ר כ מ צ ו ת מדרבנן‪ .‬כי גוזלים וחומסים ו צ ד י ם‬ ‫ב ר ש ת ם נפשות ישראל‪ .‬ומראים פ נ י‬ ‫מ ח מ ת ה ב ו ש ה ל ה ם ‪ .‬ש כ ל ה ע ם ה ק ד ו ש מ ת נ ת בהם‪ .‬‬ ‫הנראים לנו כ ח ק ב ע ל מ א ‪ .‬והיצר מ פ ת ה אותם ג״כ ל ה ש ת ד ל ל‬ ‫ה י ש ר א ל י ת א ת חוזק האמונה והיהדות‪ .‬ו ל א ידעו מ כ ל תיקוניהם ש ל ראשונים ד ל ‪ .‬וגתיצב לגגדם ב כ ל כוחגו הרוחני אז מן ה ש מ י ם ג״כ‬ ‫יעזתנו ל ע מ ו ד ע ל מ ש מ ר ת הקודש‪ .‬ו כ ך‬ ‫א מ ר ה ח כ ם מ כ ל אדם‪ .‬נותנים עליו עול‬ ‫מ ל כ ו ת ועול ד ר ך א ר ד כידוע׳ ולא ידעו ה ח ט א י ם ה א ל ה בנפשותם‪ .‬ו י ש ת ד ל ש ל א ל ש מ ו ע ל ע צ ת ם‬ ‫מ ב ע ד ה ‪ .‬וגוזרים ועושים‬ ‫רצונם ו מ ב צ ע י ם זממם‪ .‬ו כ מ ל ת א בלי ט ע מ א ‪ .‬ומגאוגי ורבני ח כ מ י י ש ר א ל ס ב א ׳ איך ב פ ת ע פ ת א ו ם ב א השינוי ל ר ע ה ‪ .‬ומרבנן‬ ‫סבוראי‪ .‬מ ב ל י שום פ ו צ ה פ ה ו מ צ פ צ ף ‪ .‬כ ה ד ר ג ה בזה א ח ר זה‪ .‬‬ ‫ומראים •טעמים ב ל ת י נכונים‪ .‬‬ ‫ו ל א נ א ב ה ל ה ם ולא נ ש מ ע בקולם‪ .‬כ מ ״ ש ב א ב ו ת כ ל הפורק ממנו עול תורה‪ .‬ולעוותו מ ד ר ך ה ט ו ב ה והישרה‪ .‬ע ל זאת ידוה כ ל ל ב ב ח ד ד א ל ד ב ר ה׳‪ .‬ל א י א ב ה לו ולא י ש מ ע לעצתו‪ .‬ו מ ג כ י ר י ס ע ל צוארי שונאי י ש ר א ל‬ ‫עול מ ל כ ו ת ועול ד ר ך ארץ‪ .‬ובתחילה פונים א ל מנהגים הישנים‬ ‫‪.‬והם רוצים ל פ ר ‪.‬ותורתיגו הקדושה‪ .‬‬ ‫‪. .‬ו ל ד ע ת ם‬ ‫וקוראים ע צ מ ם ה מ ש כ י ל י ם ב ע ם א ש ר מ מ ש ש ם זה ל ה ם על ד ר ך סגי נ ת ר ‪ .

‬לכן הסוג הראשון מ א ל ו ה ח כ מ י ם ה ש ל י ט י ם והיראים‪ • .‬שמנהג זה מיוסד ע פ ״ י ותיקין? ולזה מ ס כ י מ י ם ע ל כ ל‬ ‫מ ע ש י ה ם ‪ .‬מ י ש ר א ל ? או מנהג‬ ‫ק ד ו ש המוחזק ל ה ם מ א ב ו ת י ה ם מ ד ו ר דור? היות וידוע כי ל א א ל מ ן ישראל‪ .‬ו מ ת ח ס ד י ם ב ע צ ת תיצת׳־ר לדונם ל כ ף ז כ ו ת ' ו מ ה פ כ י ם בזכותם כ פ י‬ ‫יכולתם‪ .‬ועפ״י ה ר ו ב בעוה״ז‬ ‫ד ר ך ר ש ע י ם צ ל ח ה ‪ .‬ו ל ת ר ץ א ת זה בס״ד וכעזרת ה א ל ית׳׳ש עפ״י אופן ה ד ר ש ‪ .‬ובביטולו‪ .‬או ש י ש לו עיקר‬ ‫מן התורה‪ .‬א ל ת ק נ א בעושי עולה‪ .‬ועניותא מ ע ב י ד ת ו‬ ‫ע ל ד ע ת ו ועל ד ע ת קונו׳ כידוע כ ל זה ב ס פ ר י רבותינו הקדושים ד ל ויען ש ה ח כ מ י ם והיראים‬ ‫ח ס ר ל ח מ ם ‪ .‫המונטרים‬ ‫בית‬ ‫פיק יע‬ ‫עולמים‬ ‫היחייאלי לה‬ ‫א ל ת ל ך ב ד ר ך אתם‪ .‬מרומי ה מ ע ל ה ‪ .‬ולזה ב א י ם לידי מ כ ש ו ל ו ת גדולות‪ .‬ו ל א ב כ י ו צ א מ ד ב ר י ה ם ‪ .‬והאיכא מ ר עוקבא ב ר י ש א ‪.‬ה ב א ה ל ה ם מ ת ח ת ידם‪ .‬מ פ ח ד ם ע ל‬ ‫מ י ע ו ט ה פ ר נ ס ה הזאת‪ .‬ואין ל א ל ירם ל ה ב י א ט ר ף ל ב י ת ם ׳ כי א ם ב ד ו ח ק גדול ו ב צ מ צ ו ם ר ב ‪ .‬‬ ‫ואין ל ך ד ב ר ש ע ו מ ד בפני פקוח גפש‪ .‬וכולי‬ ‫האי ואולי׳ ואפילו זה ה מ ע ט קט‪ .‬ובאי ח פ צ ם ל ס מ ו ך ע ל נסי ה׳ ונפלאותיו‬ ‫פן ח״ו יגרום ה ח ט א ‪ .‬‬ ‫ר ב א לקיים מ א מ ר ם דל‪ .‬וכן א מ ר ש ל מ ה א ל ת צ א ל ר י ב‬ ‫מ ה ר ‪ .‬ולא עוד א ל א שמראיץ ל ה ט א ה ב ה וחיבה מ י ו ת ר ת ל צ ו ר ך ה מ ח י ה ו ה כ ל כ ל ה ‪.‬ושגגות וזדוגות יוצאים‬ ‫‪.‬ומשום מ צ ו ת ה ו כ ח ה ל א נ א מ ר ה א ל א ב ד ב ר שהוא מן התורה‪ .‬ו מ ה גם ב ד ב ר מנהג כזה‪ .‬וה׳׳ה ש ל הכבוד‪ .‬ויש ל ה ר ג י ש בדבריו‪ .‬ונקדים‬ ‫ביאור ע ל ח ק י ר ה א ח ת ב מ ה ש י ש ל ה ק ש ו ת ש א י ך יצוייר ביטול מצוד‪ .‬ו ה ש ר ר ה ויען שאלו ר א ש י ה ת ו ר ה וחכמיה‪ .‬ב א ל ה ם ע ל ידי אלו ה צ ר י ם ל י ש ר א ל ‪ .‬זהו ממונו ש ל א ד ם המעמידו ע ל רגליו‪ .‬וישנם כ מ ה‬ ‫ח ר ד י ם ויראים העומדים ב פ ר ץ ב כ ל עת וזמן‪ .‬אז אומרים הסוג הראשון הזה‪ .‬ו ל א יוכו חיו לאותותיו ומופתיו ית״ש‪ .‬ומאינון ע ר ב ר ב יתהדרון‬ ‫להיות ר א ש י ם ע ל )רעיא ע ל עאנא( העם‪ .‬שאע״פ שאינם צ ר י כ י ם ל א ל ו ה מ ש ח ר ר י ם ע ל ה ע ם‬ ‫ב כ ל זאת זוכרים מ א י ד א י ת א ב ש י ם ובזוהר‪ .‬ונערים המנוערים מ ה מ צ ו ת פני זקגים שקנו ח כ מ ה ילבינו‪ .‬ובזמן הזה י צ ה י ר ש ל הממון ו ש ל ך ^ ך ף‬ ‫ע ד ל מ א ו ד ר ח מ נ א ליצלן‪ .‬ולא בדרבנן‪ .‬ו ח כ מ ת סופרים‬ ‫ת ס ר ח ‪ .‬ויכולה ל ה ת ק י ם ע ל ידי אחרים‪ .‬א ך ורק להיותם‬ ‫עשירים‪ .‬עשירי עם‪ .‬אכן ב ע ו ר ת ה א ל ית״ש‬ ‫גםביר ל ך ה ח י ד ה הזאת ב ט ו ב ט ע ם ו ש כ ל ט ו ב ס י ב ת ה ד ב ר הזה‪ .‬‬ ‫ויש עוד סוג שני ב ה ח כ מ י ם והיראים‪ .‬ו מ ת כ ב ד י ם‬ ‫ב ח ב ר ת ם ש ל אלו העומרים ב ר א ש ‪ .‬ידוע ל ך מ א מ ר ם ד ל ע״פ‬ ‫ואת ב ל היקים א ש ר ברגליהם‪ .‬צ ד י ק גמור ל א בולע‬ ‫ו כ ת י ב ל ד ו ד א ל ת ת ח ר במרעים‪ .‬ו א ב ד ה כ י ס א ב ד הלב‪.‬מודים דרבנן היינו שבחייהו‪ .‬וכ״ש וק״ו ש ל א ג א מ ר ה במגהגים ב ע ל מ א‬ ‫) ב מ ס כ ת ביצה( מ ו ט ב שיהיו שוגגים ו ל א מ ד ד י ם ‪ .‬מנע ר ג ל ך מ נ ת י ב ת ם ‪ .‬וגדולה לגימא ש מ ק ל ק ל ת א ת השורה‪ .‬בכגון ד א מצוד‪.‬ש ל א מ ע ל ה ולא מוריד‬ ‫בקיומו‪ .‬‬ ‫ג‬ ‫ו ע‬ ‫ה‬ ‫כ ג ו‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫א מ ר ו‬ ‫מ מ ו‬ ‫מתחת‬ ‫ב‬ ‫ר‬ .‬ר ש ע צ ד י ק ממנו בולע‪ .‬ו פ ר ו ט ה כ ל ת ה מן הכיס‪ .‬ובביטול אגשי מ ר מ ה איזה מגהג ל י ש ר א ל‬ ‫ה נ ר א ה כ ח ו ק ב ע ל מ א ו כ מ ל ת א בלי ט ע מ א ‪ .‬אע״פ ש ה ם מ ש ו ל ל י ם מ כ ל יראה‪ .‬לזה ה ם נכפפין ל כ ל מ ע ש י ה ם‬ ‫ש ל אלו‪ .‬ש ה ש ת ר ר ו ע ל עם‪.‬ו ב פ ר ט ש פ ק ו ח נפשות שנו כאן‪.‬‬ ‫ק ד ו ש ב כ ח עושרם ובו׳‪ .‬ואיך יכולים עושי ה ר ש ע ה ל ב צ ע ז מ מ ם ?‬ ‫ולשגות מנהגים ראשונים מ ב ל י ש י מ צ א ו פ ו צ ה פ ה ו מ צ פ צ ף כנגדם‪ .‬מ ה ה ע צ ה ט ו ב ת שנות־‬ ‫לנו בזה? א ח ר י ש כ ב ר מוזהרים ועומדים מן ה ת ו ר ה ה ק ד ו ש ה ב כ מ ה ע ש ה ו ל א ת ע ש ה ועוד‬ ‫מ ה ר ב ו ת א ולימוד יש לנו באומרו א ם יאמרו ל כ ה אתנו ? וכי א ם ב מ ק ו מ ם יארבו י ב ל א‬ ‫ה ל י כ ה ה א ם מ ו ת ר לו ל ו ה ל ה ת ח ב ר א ת ם ? ו ב ס ו ף כ פ ל דבריו א ל ת ל ך ב ד ר ך אתם• מ נ ע‬ ‫ר ג ל ך מנתיבתם‪ .‬כי מאן ל י מ א לן‪ .‬‬ ‫ויש סוג שלישי בתופםי ה ת ו ר ה שהואיל ו ה כ ב ו ד א צ ל ם יש לו ע ר ך גדול‪ .‬ו מ ה לנו ולעושי ה ר ש ע ? ואם ה ם ירצו ויסכימו ל ב ט ו ל מגהג זה‪ .‬אנן בדידץ ל א‬ ‫נבטלנו‪ .‬ר צ י ם א ח ר‬ ‫ה כ ב ו ד העולה עם ה כ ו ל ל במ״ק ב ג מ ט ר י א )‪ (20‬כ ג מ ט ר י א ש ל ממון במ״ק ע ם ה כ ו ל ל‬ ‫)‪ (20‬והם כ מ ס פ ר קטן שט״ן עם ת ל ת אותיותיו)‪ (20‬ו כ ד א מ ר ן ל ע י ל שבזמן הזה י צ ה י ר ש ל‬ ‫ן גובר‪ .‬ו ב פ ר ט ב ס ו ף יומיא ש ח ו צ פ ה יסגה׳ והעשיר יענה עזות‪ .‬וכוי‪ .‬ועל כגון ד א אמרינן‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫ש ב ו א ל ת ע ש ה עדיף‪ .

‬ומראים בפועל‬ ‫כ‪-‬־ברי אלו המשכילים‪ .‬ולעקור מלייהו דרבנן‪ .‬ו א ף א ם ה מ צ א י מ צ א איזה א ח ד או אחדים‪ .‬ב כ ל זאת הוד קולם ש ל המיעוט‪ .‬וגזירותיהם הקדמונים‪.‬ואם בדין ש ל מ ט ה הגורם ו מ ס ב ב פטור‪.‬כ ד א י ת א מ ה ר )תיייע ימ״י ע״ב ״״ל‪ (:‬כ מ ה דעונשא דהאי ב ר‬ ‫גש בגין מ ל ה מ ש א כ ך עוגשיה בגין מ ל ה ט ב א דקאתי לידיה ויכיל ל מ ל ל א ולא מליל‪.‬ונוסף עליו ח ש ק ה כ ב ו ד ה מ ד ו מ ה א ל א יותר מפליא‪ .‬וכו׳ עכ״ל)וכמ״ש הרב בהעי הכוונות דס׳יי( כ ש ה ט א ו י ש ר א ל בענל נסתלקו‬ ‫‪ .‬ל א יכנס באזני‬ ‫העם )באומרם( הואיל ואזלינן ב ת ר רובא‪ .‫הסונטריס‬ ‫יימ‬ ‫פ י ק י״ג‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫מ ת ח ת ידיהם‪ .‬והראו ש ש ו ר ת הדין אתם׳ ולכן‬ ‫ה ם מכריחים א ת המועט ל ש ת ו ק בנזיפה אע״פ ש א מ ר ו כ ה ל כ ה ‪ .‬כידוע ל כ ל ב ע ל שכל‪ .‬מ מ ש ה אורותיו)שהוא הגורם כדלקמן(‪ .‬א ל א א ד ר ב א יש מ ה ם שעוזרים על ידם‪ .‬א ל א ר א ש י ת מעשיהם‬ ‫הוא בשינוי המנהנים‪ .‬ואח״ב לבזות נביאיו וחכמיו ומקיימי‬ ‫תורתו‪ .‬ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור ע ד נכון היום כדרז״ל‪.‬ולא נ צ ר כ ה ל ו מ ר א ם גם הממון‬ ‫ח ס ר להם‪ .‬ולכן נקראים גם‬ ‫ה ם השני סוגים גורמים ומסבבים ל א ש מ ת העם‪ .‬היפך מ מ ה ש א מ ר ו ר ד ל ‪ .‬וצועקים‬ ‫ח מ ם לפני העם‪ .‬ותקנותיהם‪ .‬‬ ‫והנה ע ל סוג הראשון ש ל א ע ש ה כהוגן שיש לו ל ב ט ו ח בה׳ הזן ומפרנס ל כ ל ב ד י ה ואין‬ ‫מ ע צ ו ר לה׳ להושיע ב ר ב או ב מ ע ט ‪ .‬וכץ מ ר ע ה א ל ר ע ה יצאו עד שח־ו פוקרים גם ב מ צ י א ו ת האל‪ .‬שקוראים תנר על מעשיהם‪ .‬‬ ‫ולבטלם‪ .‬ולפריקת עול שמים‬ ‫מעליהם‪ .‬ושכן ראוי לעשות ע פ ״ י הדין וההוראה‪ .‬ו מ ש ת ד ל י ם ל מ צ ו א ה ר ב ה פתחים לעודד לאלו ה מ ש ח ר ר י ם‬ ‫ב ע ם והמשכילים‪ .‬ומכריחים אותם ב כ ל ת ו ק ף ו כ ל מיגי חפשיות‪ .‬ו ה כ ל עושים ומראים שהוא עפ״י דין חוה׳יק‪ .‬וכן ע ל סוג השני ש ש ת ק ו ל ה ם בביטול המנהג• אעפ״י‬ ‫ש ה ם ש מ ר ו א ת המנהג‪ .‬אפילו שצ׳׳ט אומרים וכו׳ ואחד אומר‬ ‫וכו׳ לזה שומעים ש א מ ר כ ה ל כ ה ׳ הואיל וכוונתם ל ב ט ל כ ל ד ב ר ומנהנ קדוש בישראל‪.‬מ ב ל י שום יכולת בידם עשות שום‬ ‫תועלת‪ .‬ואומרים להם• חובה עלינו‬ ‫ל ל כ ת בנתיבותיהם‪ .‬ולהפוך כ ל מ נ ה נ י‬ ‫י ש ר א ל סבא‪ .‬כ ש ש פ ע הממון יש ל ה ם‬ ‫ורק ל ח מ ד ת ה כ ב ו ד ה ם אצים‪ .‬יען ש ל א ראו א ת ה ח כ מ י ם והיראים מוחין בידם‪ .‬‬ ‫בגיץדפגים לההוא רוחא מ מ ל ל א דהיא א ת ת ק נ ת ל מ ל ל א לעילא ו ל מ ל ל א ל ת ת א וכולא ב ק ד ו ש ה‬ ‫כ ל שכן אי ע מ א אזלין ב א ו ר ח א עקימא והוא יכיל ל מ ל ל א לחו ולאוכהא להו ושתיק ולא‬ ‫מ ל י ל כ מ ה דאמינא ד כ ת י ב נ א ל מ ת י דומיה החשיתי מ ט ו ב וכאבי נעכר ב מ כ ת ש י ן ד מ ם א ב ו ת א‬ ‫ודא הוא דאמרינן דוד מ ל כ א אלקי בהאי ואתפני מניה ד כ ת י ב פנה אלי והנני מהו פנה‬ ‫אלי כד״א ויפן אהרן‪ .‬ואז ה מ ש כ י ל י ם הללו ש מ ח י ם‬ ‫ב ה ם ומוצאים ל ה ם כ כ ר ר ח ב ל ב צ ע זממם‪ .‬אזי גם ה ש ל ש ת הסוגים‬ ‫הנז״ל מ ה ר ב נ י ם חורקין שן ו מ ת מ ר מ ר י ם על מעשיהם‪ .‬ומדריכים א ת העם‬ ‫ב כ ח הזרוע‪ .‬ב כ ל זאת ה ע ם ש מ ע לקול ה מ מ ר י ם א ת ד ב ר ה ׳ והלכו בעקבותיהם‬ ‫ש ל אלו עושי הרשעה‪ .‬ש כ ב ר ה ם ג״כ געשו ל מ ר מ ס לרגלי אלו ה מ ש ח ר ר י ם ‪ .‬שאז ה ס מתחילים ל ה ר א ו ת ח כ מ ת ם ובינת שכלם‪ .‬והרי רוב ה ח כ מ י ם והיראים והראשים׳ ל א דברו‬ ‫מ א ו מ ה על זה‪ .‬הנראים לעין כ ל כ ד ב ר שאין בו מ מ ש ‪ .‬והאלמות‪ .‬ולהיות סרים ל מ ש מ ע ת ם ‪ .‬על השינויים הבאים מ ח מ ת ם ‪ .‬ותקנותיהם גם מ ב ל י ל פ צ ו ת פ ה גגדם‪ .‬ולתקן כ כ ל העולה על רוחם‪ .‬ולמפורסמות אין‬ ‫צ ר י ך ל ה ב י א ראיה‪.‬כ ב ל א ש ר יצוו עלינו לעשות‬ ‫מ ב ל י לנטות ימין ושמאל‪ .‬לעוזרם ולתומכם‪ .‬ואין לו כ ל עיקר‪ .‬ונודל‬ ‫עיונם בים ה ת ל מ ו ד ועוצם בסיאותם בפוסקים ראשונים ואחרונים בשיטות ו ב מ פ ר ש י ם‬ ‫ו ב מ ד ר ש י ם ו ב ש א ר ס פ ר י הקודש‪ .‬‬ ‫א ב ל בדין ש ל מ ע ל ה הוא חייב‪ .‬ל א מדאורייתא‬ ‫ולא מדרבנן‪ .‬מי הוא ה א ש ם ב ד ב ר הזה? ש ל שינוי המנהנים? ולא ר ק‬ ‫בשינוי המנהגים ל ב ד נתכיונו אלו ה צ ר י ם ו ה מ ש ח ר ר י ם על העם‪ .‬וכשיגיעו ל מ ד ר ג ת פ ש י ט ת יד גם באיסורי התורה‪ .‬ו ב מ ע ט ה ם משועבדים ל כ ל‬ ‫גזירותיהם‪ .‬אכן ש ו ב חוזרים בתקנותיהם לעקור מלייהו דרבנן‪ .‬ושוב ל ר פ א א ת העם מקיום מצוותיו ית״ש‪ .‬ומנהגיהם‬ ‫הטובים ש ל האומה הישראלית‪ .‬ר׳ל‪ .‬גזירותיהם‪ .‬‬ ‫ובכן מבין א ת ה ה י ט ב קורא נעים‪ .‬‬ ‫אכן‬ .‬א ש ר ד ר כ ו לנו‪ .‬ורבים סרים מקיום מצוותיו ית״ש מ ח מ ת ם ‪ .

‬ש ל א היו משנים שום ד ב ר ממנהגיהם‪ .‬ע ד ש פ ת ה אותם‪ .‬ב ב ל זאת כשהוכיהו רש״י דל‪ .‬ומדברים עליהם קשות‪ .‬ולא ר ק באיסורי תורה‪.‬לרמוז לשכינה שיושבת על ת ה ל ו ת ישראל‪ .‬‬ ‫ולא א מ ר לו בודאי ש ל א הבין‪ .‬והם חבירים מ ק ש י ב י ם ל ת פ ל ו ת ישראל‪ .‬ומה ת ח ש ו ב ב ד ע ת ך ? ה א ם ירבעם בן ג ב ט ש כ ל ח כ מ י‬ ‫דורו היו כ ע ש ב י ה ש ד ה לפניו‪ .‬ומלאכים‬ ‫עליונים שעולים ויורדים שמה‪ .‬ובכן כ מ ה ה ם צריכים להזהר הפוסקים ומחברי הספרים‬ ‫הדוחים דברי ראשונים ואחרונים כ ל א ח ר יד‪ .‬ה ב ט וראה אע׳׳פ ש ה כ ו ת ב על דבריו ל א‬ ‫צ ד ק בדבריו‪ .‬כי ה ם היו יראי ה׳ ב מ ל א‬ ‫מובן ה מ ל ה ‪ .‬ואמרן)בגמרא יסומא יכ״ב( דרבי זידא א מ ר ליה לר׳ ירמיה‪ .‬ולזה גרשם‬ ‫כ‬ ‫ס‬ ‫עוון כ ל בית י ש ר א ל עליו כידוע‪.‬‬ ‫ומשליכים אותם אחרי גוום כאלו ח כ מ ת התורה נ מ ס ר ה א ך ורק להם‪ .‬ובכן גקרא מ ח ט י א א ת הרבים ע׳׳י זלזול זה‬ ‫ה מ ח ב ר כידוע( ועיין)ס׳ חסידים ס׳ תקנ״ט( ש כ ר ה מ פ ר ש ד ב ר י חברו ובו׳ ועוגש הסותר ד ב ר ו‬ ‫חגם כי קובל עליו במותו וכו׳עכ׳׳ל‪ .‬אמורא‪ .‬כ ש ע ש ה‬ ‫א ת עגלי הזהב‪ .‬והאמת כיוונתי‪ .‬א ש ר גם מ ח ר פ ו מ ו ד ה‬ ‫בהם‪ .‬וחכמיהם‪ .‬ופוק חזי מאי ע מ א‬ ‫דבר‪ .‬פיוט‪ .‬ו מ ה ש ל מ ד ו‬ ‫זאת ב כ ד י ל ד ע ת איך ל ה ש י ב לחורפיהם דבר‪ .‬שיר‪ .‬ואולי אמרו‬ ‫בזה כי נקרא משינ נבול עולים‪ .‬‬ ‫וכן איתא בש׳׳ם אין מושיבין בסנהדרין א ל א עד שידע ל ט ה ר א ת ה ש ר ץ מן התורה‪.‬כמו שהיו לומדים ג״כ מ ע ש ה ל ח ש וכשפים‬ ‫ב כ ד י ל ד ע ת א ת מ ע ש י החוטאים‪ .‬זהו היפך מדורות‬ ‫הראשונים‪ .‬ש א ח ד א מ ר ק ר ו מ ן‬ ‫א ח ר ת ומת בתוך שלשים יום‪ .‬״ל‪ (:‬אין משיבין א ת הארי‬ ‫ש ל א בפניו‪ .‬ומבזים דבריהם‪.‬ורש״י פירש כ ל דברי חכמים שהוקבעו א ל ת ה ר ה ר אחריהם ן ף )ועיין במציעא‬ ‫דפ״ו בענין שינוי המנהגים ובם׳ חסידים י ׳ תר׳יי מעם רבינו יצחק האלפסי וז״ל‪ (:‬ויש שימות ש מ ש נ ה‬ ‫מנהג הראשונים כגון פיוטים‪ .‬ל ר ו ב‬ ‫ח כ מ ת ו הנפלאה‪ .‬‬ ‫לכן ידקדק א ד ם ש ל א יחליף שום תנא‪ .‬שאין כ״ב טוב ל ס ת ו ר‬ ‫דברי ח ב ר ו ב פ ר ט ל א ח ר מיתה כמ״ש ב מ ע ב ר יבק )דקפ״א ע״א‪» .‬היעלה ב ד ע ת ך ש ל א הביא ל ה ם ראיות מן התורה‬ ‫והיתר על זה? א ל א מ ו כ ר ח הוא שהביא ל ה ם כ ל צ ד ד י ה ה י ת ר על זה ושאין בזה עון‪ .‬ואתרע ביה מ ל ת א‬ ‫והצדיק עליו א ת הדין משום ששינה ממנהג המקום ל ו מ ר סליחה בלתי נהוגה וכוי‪.‬ו ר צ ה ל פ ת ו ת א ת ישראל‪ .‬א מ ר לו ו מ צ ד ך י ב צ ר ש ל א ה ב נ ת כראוי‪.‬‬ ‫ועוד מי לנו נ ת ל כ ר ב י עקיבא וכרבי מ א י ר שאמרו יכולני ל ט ה ר א ת ה ש ר ץ מן התורה‪.‬ש ה ם דברי א מ ת ודברי אלהים חיים‪ .‬ועל כ ל ד ב ר קל שאירע ל ה ם מפשפשין במעשיהם‪ .‬קודם שיובל ה א ד ם לגגד‬ ‫שום ח כ ם נוח נפש‪ .‬ו ב מ ש נ ה )פיט וי״א דנגעים( איתא‬ ‫כ ש א מ ר ר׳ יהודה בן בחירה אגי א ל מ ד בו‪ .‬והביא בעל הליקוטים מ ע ש ה מרש״י ז״ל ה ב א ל א ח ד בחלום‪ .‬כ מ י ש בש״ס א מ ר ר ב י אליעזר וכו׳ ולא שאלגי א ד ם‬ ‫מעולם‬ .‬ויפה פירשתי‪ .‬ואחד ל א ר צ ה לומר אין צור‪ .‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫פ י ק י״ג‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫לו‬ ‫אכן לםוג השלישי ו ב פ ר ט לאלו שהראו ל ה ם ש מ ע ש י ה ם כדין וכהלכה‪ .‬כמה ת ו כ ח ת‬ ‫מוסר מגולה יוצא לנו מ ד ב ר י רש״י ז״ל הללו‪ .‬וכל שכן ל א ח ר מותו‪ .‬שהורנלו ל ו מ ר קרובץ דרכינו משולם‪ .‬ו ש ב ח ה וכוי‪ .‬‬ ‫ובדקדוקי סופרים‪ .‬ו מ צ ד ך י ב צ ר ש ל א ה ב נ ת כראוי‪) .‬וצריך עיון גדול ו ח כ מ ה רבה‪ .‬אלא אפילו במנהנים כדאיתא ב מ ע ב ר יבק )יקיף ע׳־א יזיל••( ואין לשנות‬ ‫מנהג המקום כ ד פ ם ק בעל ההגהות )סימן תרי׳׳ט •שכתב יז״ל‪ (:‬א ל ישנה א ד ם ממנהג‬ ‫העיר אפילו בנינונים ובפיוטים שאומרים שם‪ .‬והיה אומר ק״ן פנים ב ת ו ר ה על כ ל ד ב ר ודבר‪ .‬‬ ‫)סנהדרין י״ז( ב כ ל זאת ח ם וחלילה ל ה ם א ם עשו זאת כי ה ם היו יראי ה׳ בתכלית‪ .‬ו א מ ר‬ ‫לו יפה כיוונתי‪ .‬ח ל ף ו מ ת בתוך ש ל ש י ם יום‬ ‫שאין עון זה מן התורה א ל א ל א תשיג גבול עולם עכ״ל‪ .‬והם ד ב ר י מוהרי״ל‪ .‬ולא עוד א ל א‬ ‫ש א ם היו שומעים לוה ה ח ב ס ביתר דברי התורה ו ה מ צ ו ת וכו׳ אז מ ת ב ט ל י ם מ ל ש מ ו ע‬ ‫דבריו וגם ל א לעשות החוקים ויתר הדינים הנכתבים ב ס פ ר ההוא‪ .‬א מ ר לו ר׳ אליעזר א ם לקיים ד ב ר י ח כ מ י ם‬ ‫מ ש מ ע שהקפיד ה ר ב ה ש ל א לסתור דבריהם אפילו עפיי התורה‪ .‬ל א תפיק נ פ ש ך ל ב ר‬ ‫מ ה ל כ ת א ‪ .‬ראם ל א כן? ל א היה יכול ל פ ת ו ת ם ולהחטיאם‪ .

‬ו א ד ר ב א ל א זכה וכו׳ וזהו אם ה ר ב דומה‬ ‫ל מ ל א ך ה׳ צבאות‪ .‬הוא הדין ל ה ר ב שחייבים ל ש מ ו ע בקולו‪ .‬כ ך ה ת ו ר ה ב ל א מ ע ש י ם טובים אינה כלום‪ .‬כ מ ה דאוקמוה מ א ר י מתניתין דברים י״ח‪ .‬ובדף ז׳( ויש מ ה ם‬ ‫ל ה נ א ת ם כדי להחזיק ד ע ת ו ש ק ר ש ל ה ם וכיוצא׳ ויש שהוא ר ש ע וכופר בלי שום הנאהעכ׳׳ל‪.‬ל א ת ל מ ד‬ ‫לעשות א ב ל א ת ה ל מ ד להבין ולהורות עכ״ל‪ .‬משימים ה ב ל‬ ‫בתוך ד ר ך הטבע‪ .‬ולשכינה ש ת ס ת ל ק ח״ו‪ .‬לכן הקב״ה נתנם ר א ש י ם עליהם‪ .‬ר׳ ע״ד וז׳׳ל‪ (:‬כי יש‬ ‫היות רעות דורסים וטורפים‪ .‬ס י ב ת ג ר מ ת גלות ל י ש ר א ל הואיל והם ר צ ו ל ה ת ח ב ר א ל העמים‪ .‬ובכן אלו סוג שלישי‬ ‫שהורו לנו בביטול מ צ ו ת ה׳‪ .‬ומנהגי י ש ר א ל סבא‪ .‬ו ה ח כ מ י ם הללו ה ם בחי׳ חיות רעות‪ .‬ל ה ר א ו ת חריפותם ובקיאיתם‪ .‬והוא הדין בגדון דידן‪ .‬ושיקרבו‬ ‫ל ה ם התועלת‪ .‬ת ו ר ה יבקשו מפיהו ואם ל א ו א ל יבקשו מ פ י ה ו ‪ .‬ועי׳׳ז גורמים גלות לשונאיהם ש ל ישראל‪ .‬גורמים ל י ש ר א ל לחטוא ולעשות‬ ‫כמעשיהם‪ .‬ו כ ח ט א ת ירבעם ה כ ת ו ב ה ב ש ב ט סופר‪ .‬כדאיתא‬ ‫)בפסחים דקי״ח ע״ב(‪ .‬ובבעה׳׳ט בפ׳ ויקהל איתא ״״ל••( אותנה ב׳ ה כ א ואידך ע ד א ש ר הפיצותה אוחנה ביחזקאל‬ ‫בעגין הרועים‪ .‬ובאין תפוגה‬ ‫ב ה ת ח ב ר ם א ל אלו ד מ י ה מ ע ל ה והמשוללים מ כ ל יראה‪ .‬‬ ‫ובס׳ מ ע ב ר יבק איתא )דקמ״ד ע״ב ״״ל‪ (:‬ואעפ״י ש ה ם נ ח ל י הדור ורועיו וכל י ש ר א ל נשמעים‬ ‫ל ה ם ׳ א ם עוקריץ מלייהו דרבנן‪ .‬ולזה‬ ‫גלו בין כ ל העמים‪ .‬אז הוא מוכן‬ ‫ל ק ב ל ממעיגות ש ל ת ו ר ה עילאה‪ .‬לסתור‬ ‫ד ב ר י הראשונים ולמצוא עזר ל ה ד ר כ ת עושי הרשעה‪ .‬ו ב ט ח שאלו‬ ‫שגרמו לשנוי המנהגים ו ה מ ת ת טובות שהיו לישראל‪ .‬והם דורסים וטורפים רבים מבני‬ ‫עמנו‪ .‬שלפעמיבס‬ ‫הדור אינם זוכים בשמועות ד א ד ם צדיק‪ .‬ו א ש ר י ך‬ ‫ארץ ש מ ל כ ך בן חורין מדינה ש ל גהינם‪ .‬והגדרות והתקנות‬ ‫והמגהגים )ובילקוטי מוהי׳׳ן דט׳׳י עיי א׳ ״״ל•׳( ולבן הוא ת״ח ש ד יהודי‪ .‬היות ו ח מ ד ת הממון והכבוד שהיו בעוכרם‪ .‬ו מ ה ש ד מ ה ו ל מ ל א ך ה ׳ צ ב א ו ת‬ ‫ש כ מ ו ש מ ל א ך ה׳ צ ב א ו ת אינגו בהירי ברצון‪ .‬הוא בחינת א ח ר ש ק צ ץ בנטיעות‬ ‫וכוי‪ .‬ד ב ת ר ר י ש א נ ו פ א א ז י ל ‪ .‬ויכוון ה ה ל כ ה על ה א מ ת ו ה צ ד ק עכ״ל‪ .‬אמרינן ח ב ל ע ל הדור! שנפלו בנורלם‪ .‬ואי ל ך ארץ ש מ ל כ ך מנוער מן ה מ צ ו ת ‪ .‫הסנטרים‬ ‫בית‬ ‫פיק‬ ‫י*‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫מעולם א ל א רבי עקיבא שיום א ח ד וכוי א מ ר ת י ד ב ר ונתמלא ה ש ד ה קישואין וכו׳ ונעקרו‬ ‫וכו׳ וכאומרם ד ל ע״פ מ כ ש פ ה ל א ת ח י ה )באבות דר״ן פכ׳׳ה( יעיי״ש ל ה ת ל מ ד שאני )ובתיקון‬ ‫ע׳ ח־מ׳׳ב ״יל‪ (:‬עם ב ל ד א ברי אע״כ ד א ת מ ר כי ל א נ ח ש ביעקב ולא קסם בישראל ב ר נ ש‬ ‫צ ר י ך ל מ נ ד ע כולא ואפילו חרשי!‪ .‬גורמין ל ש כ י נ ה ש ת ס ת ל ק מ י ש ר א ל עכיל‪ .‬ו כ א מ ד ל כ ל המחזיק ביד ר ש ע סופו ליפול‬ ‫ב י ת ‪) .‬שרועים הצאן ב מ ר מ ם רגליהם אלו גרמו לשכינה ש י ר ד ה בישראל‪ .‬ובדך‪ .‬בודאי שיקבלו עוגשם מ ל ב ד עון‬ ‫הנוסף‬ .‬א ל א עושה כ א ש ר צווה מבלי שיגוי ותמורה‬ ‫ואין לו ח מ ד ת ממון וככוד וכיוצא‪ .‬ב כ ל זאת ל א עשו ד ב ר נגד‬ ‫ה ת ו ר ה ותקנת ח כ מ י ם כגדל‪ .‬ואפילו האותות נוראות ש ע ש ה עמנו הש״י‪ .‬לכן אין אנחנו חייבים לשמוע‬ ‫בקולם ו א ד ר ב א בש״ם איתא ד א מ ר להו גדול הדור לתלמידיו אי איכא ת ד ע בי מאומה יגיד‬ ‫לי וכווגתם ל ש ו ב ב ת ש ו ב ה לפגי ה׳ ואפילו במילי דחסידותא כידוע‪ .‬א ב ל‬ ‫אותן הרועים הרעים שמחטיאין ישראל‪ .‬כ י ש ר א ל שהיו נשמעין לאחיתופל‪ .‬א ך ורק אם‬ ‫אין לו ח מ ד ת •הממון והכבוד‪ .‬ולהתיר א ת האסור‪ .‬שתורתו להתיהר ולקנטר‬ ‫ות״ח כזה נבילה ט ו ב ה הימנו)מ״ו ויקרא א׳ ובדף ל״ט( ת״ח שגקראין שדין יהודאין ם ׳ ) ו ב ד ף מ״ה(‬ ‫א ך מי שטועה וסובר שבחינת ל מ ד ן ל ב ד הוא העיקר‪ .‬ו כ ל הליכותיו לקיים ד ב ר י רז״ל ב כ ל הסייגים‪ .‬כאלו ה כ ל עפ״י חיוב ה ט ב ע ח״ו׳ וכשהם מתגברים‬ ‫וכו׳ וזה בחינת שאגו צורריך ב ק ר ב מועדיך שמו אותותם אותות ומי‪) .‬והם ח כ מ י הטבע‪ .‬נמצינו למדים שאעפ״י שברוב ח כ מ ח ם‬ ‫יכולים היו עפ ׳י הדין לאסור א ת המותר‪ .‬הואיל ובעלי ה ת ו ר ה ר צ ו ל ה ת ח ב ר א ל אלו‬ ‫המשכילים‪ .‬ש ה ר ב ד ו מ ה ל מ ל א ך ה׳ צבאות‪ .‬שמראין ב ח כ מ ת ם המוטעת ש ה כ ל ע״פ‬ ‫ה ט ב ע וכאלו אין שום רצון ח״ו‪ .‬שטוענים אחריהם וסוברים כמותם‪ .‬היינו שהוא למדן בתורה ועובד א ת ה׳ וכל׳‪) .‬ב כ ד י ל מ צ ו א חן בעיניהם‪ .‬וכן אמדו ח ״ ל א ם ה ר ב דומה‬ ‫ל מ ל א ך ה׳ צבאות‪ .‬ו כ ב ר אמרו‬ ‫דטינא ו ד ח ה בלבו‪ .

‬והוא זה‪ :‬ש ב פ ט י ר ת‬ ‫א ח ד העם או א ד ם ה מ ע ל ה מתחילים ל ב צ ע ז מ מ ם בו‪ .‬ואמרו)בירושלמי דסוטה פרק ׳ (‬ ‫ה‬ ‫שאמר‬ ‫׳‬ .‬ומי יוכל באותה ש ע ה ל ו מ ר ? כי כ ל זה ע צ ת החוטאים בגפשותם‪.‬ואין לו גם רצון ש ה ‪ .‬י ש מ‬ ‫צ ע ר גדול מזה‪ .‬ואפילו שיודע ל פ ל פ ל ולעשות פסקים עפ״י דתוה״ק‬ ‫ל ב ט ל ד ב ר י ח ד ל ל א יעשה זאת‪ .‬כ ד א מ ר ו א מ ר רבי יוסייא‪ .‬ועוד אולי הוא איגו מ כ ל ל חסידיו ש מ ד ק ד ק‬ ‫ע מ ה פ וכר‪ .‬ויפה כ ח הצדיקים גם במיתתן‪ .‬א ל א כ ל העונשים שבעוה״ז‪.‬‬ ‫ואומרים זה בודאי ידע הדין על בוריו וצווה לעשות לו כן‪ .‬ומיתת הבנים‪ .‬‬ ‫א״כ לטובתו נתכוון דוד‪ .‬וממנו ת ק י ש ליתר העניגים‪ .‬ואז א מ ר ל ה ם מ ה א ע ש ה‬ ‫ש כ ב ה נרי‪ .‬ושוב מכריחים א ת יתר ד ל ת העם‪.‬מ״ק י״=‪ 0‬כן כ ת ב הרמב״ן)בס׳ תודת האדם דכ״ד עיב ובדן* ע׳ וז״ל‪(:‬‬ ‫וכן זה ש א מ ר ו חכמים לחיים ולמיתה אינם בימים בלבד‪ .‬ואז פעמים‬ ‫קובלים זה מזה‪ .‬ואם ראוי‬ ‫ששינו ד ב ר מ ה ולא אירע ל ה ם מ א ו מ ה עתה‪ .‬אפילו בביטול מגהנ שאין‬ ‫בו מ מ ש ‪ .‬כדחזינן ב ס ד ר תעניות מהגהו ד ב י נשואה‬ ‫דאנקוט כ ר ע א דםוסתייהו על ק ב ר א דר׳ יוגא‪ .‬א ל א מ א ר י ך אפיה גגדו ח״ו וכו ‪ .‬בצוותו א ת ש ל מ ה בנו‪ .‬ולא מ ת כ ב ד ב ח ב ר ת ם ולא גושא ל ה ם פגים‪ .‬ואם‬ ‫תשאליגי במי מתחילים בשיגוי המגהג אלו ה מ ש ת ר ר י ם בעם? גם זה בס״ד אסביר לך‪ .‬אז לוקחים ק״ו ל ע צ מ ם בחושבם שהוא צווה לעשות לו כן‪.‬צריכים לחוש להבא‪ ..‬ו ט ב ליה ע ב ד ליה ד ל ש ק י ל ל מ ט ר פ ם י ה בהאי עלמא‪ .‬׳יולאי‬ ‫צייטי עוד לעוברי רצוגו ית״ש‪ .‬א ח ר ש ת פ ס ו ליואב בידיו שהיו ישראל מפייםין לפניו‪ .‬כדאמרץ)נדה‪:‬ל״ג( ד ל א גימא ל ר ב מילי עלי‪ .‬וחוטאים ומחטיאים א ת הרבים‪ .‬ובדף דץ כתב(‪ .‬אז •לב ב ל העם ירוגו‬ ‫בראותם כי חכמיהם וראשיהם‪ .‬ובדף קמ״ג כתב ודל‪ (:‬עוד אמרו כי יש עת מיוחד לרוחות ל ה ת א ס ף יחד‪ .‬א ל א עומד כ ת ר י ס גגדם• לכבודו ית״ש מבלי׳ פ ח ד מהם‪ .‬וכינוי ה ש כ ר‬ ‫והגמול הטוב אמרוהו בלשון חיים עכ״ל‪ .‬וכיוצא ב ה ם כולם כינו אותם ח כ מ י ם ב ש ם מיתה‪ .‬ש ל א יהרוג‬ ‫אותו א ח ר שהכהו‪ .‬כ נ ד ר ש במקומו‬ ‫)והובא באגדות ירושלמי עכ׳ל‪ .‬ש ל א ינקהו מן המיתה‪ .‬עכ״זדרשו‬ ‫ח ד ל יש זכות תולה ולבסוף מ ת ה באותה מיתה‪ .‬ש מ ל מ ד י ם זכות ע ל‬ ‫בגיהם‪ .‬ו כ מ ת היה ת ח ת ידו מ כ ח גבורתו‪ .‬והוא יעמידם ב מ ש פ ט לפגי א ל עליון‪ .‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫פי ‪-‬ג‬ ‫ק‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי־‬ ‫לן‬ ‫הנוםף מ ח ט א ר ב י ם שנטו אחריהם‪ .‬ותובעים עלבונם בחיים לראויים ל כ ך ‪ .‬ב ר א ש ם •‬ ‫וידריכם ב ד ר ך ה ט ו ב והישר בעיני אלהים ואדם• זהו ידידי םיבת שינוי המנהגים‪ .‬ולזרעם אחריהם‪ .‬במו שראיגו בעגין סוטה שאעפ״י ש כ ת ו ב בפסוק ובאו המים וכוי‪ .‬א ל א יזכו להיות ה׳ מלכם‪ .‬ו ב ש כ ר זאת גם ה ק מ ה י ק ד ש שמו ברבים עליהם וישפיע‬ ‫ל ה ם מ ט ו מ ‪ .‬ועוד יוכל להיות איזה זכות בידם ש ל תורה‬ ‫ומצות שתולה‪ .‬נוח ל כ ל‬ ‫א ד ם לזוז כותל ש ל ש ש מ א ו ת אמות‪ .‬‬ ‫ל ל כ ת בעקבותיהם‪ .‬וזה האיש‬ ‫שהתחילו בו ב ב צ ו ע זממם ל א היה לו שום ידיעה מזה‪ .‬ולא יהיו אלו ה צ ר י ם ראשים עליהם‪ .‬ולקיים‬ ‫ת מ י ד שויתי ה׳ לגגדי תמיד‪ .‬נקח‬ ‫ל מ ש ל גדון שעסוקים בו עגין המתים לדוגמא‪ .‬כמ׳׳ש רז״ל על ואשימם ב ר א ש י כ ם כידוע‪ .‬ומה גם בראותם‪.‬‬ ‫נגעים‪ .‬ו כ י ‪ .‬פן ת ו יוריד א ת‬ ‫שיבתו ביגון שאולה‪ .‬ליותר מעליותא‪ .‬‬ ‫ש א מ ר אבנר לישראל‪ .‬ואס מ ת ח י ל ה‬ ‫אינו מ ת ח ב ר אתם‪ .‬‬ ‫ה ע ם השינוי ב א מ א ד ם המעלה‪ ..‬שהשינוי נתלה בו‪ .‬כ ד א י ת א )בילקוט ‪:‬ברמז שס״ה חוב״ד בסי מעבר יב״ק דרי״ג ״*ל ‪ 0‬ונראה ש ה מ ת י ם‬ ‫מדיינים זה עם זה א ח ר מיתתן‪ .‬ולא י ב ט ל שום מנהגי ולא‬ ‫שום ד ב ר קטון או גדול מ ד ב ר י ר ד ל ‪ .‬ו כ ל יראי ה׳ מ ש ת ד ל י ם בקיום ה ל ת וגמשכויאחריהם‪.‬מלזוז רגל א ח ת ש ל אבגר‪ .‬כ א ש ר הוכחנו ב מ א מ ר שני ו ד ל שם‪.‬‬ ‫גלך בעקבותיו‪ .‬לפני שופט צדק‪ .‬א ש ר ל ב ס ו ף ע״י‬ ‫ובסיבתו גוגעים גם באיסורי תורה׳ כדאמרן‪ .‬‬ ‫שעשו עמו‪ .‬א ם ל א מרצוגם ה ט ו ב אז מפיץ אותם ב ע ל כרחם‪ .‬על כ ל ה ג ב ל ה •‬ ‫‪.‬עוני‪ .‬ולכן עליו להזהר מ א ד ב כ ל מעשיו‪ .‬ולכן• גם אנחנו‪.‬ע ד דקביל ד ל א לצערו ל ר ב י מגי ב ת ה‬ ‫עכ״ל‪) .‬ב כ ד י ש ל א יסייע לאלו העושה עוולה‪ .‬אמרו לו תדון עמו לפני דיק ה א מ ת ‪ .‬כי‬ ‫כ ל מקום שזכרו בו ר ד ל מ י ת ה זהו עונש חכמים כענין ש א מ ת כ ל ב ר ישראל העובר ע ל‬ ‫דברי חכמים חייב מיתה‪) .‬השליכו אותו מידו וגפל זה חי• וזה מ ת ‪.‬ולהיות פ ח ד ה׳ ת מ י ד לגגד עיניו‪ .

י־‪.‬הוא מיידי על כ ל מ י ל י דרבנן‬ ‫ש א ם מ כ ו ם ר ד ל י ע ל לאו ד ל א תסור‪ .‬א ב ל אם‪:‬בא׳ ל ב ט ל ד ב ר י ה ם ד ל ח״ו‪ .‬ז״ל‬ ‫חייבים ש ל א לזוז‪ .‬בי‬ ‫בגי‬ ‫׳ שטן ״הוא היצה״ר שהיה בעוכרם ולזה אין ל ה א ש י ם לשום א ח ד מ כ ל‬ ‫שם הזהב‬ ‫ה נ ד ל כי מ ל ס ל א מעלו א ל א מ ס י ב ת היצה־ר המחטיאם‪ .‬ולהחטיא ל כ ל ל ו ת האומה‪ .‬כמו שהיה גשמע ב כ ל יום שהיה ׳ מ ש ת ט ח‬ ‫על• קברו‪ .‬ורק־שמך‪-‬יקרא־עלינו‪.‬וזהו אומרו א ם יפתוך חטאים •כמו‬ ‫ש פ ר ש ״ י החוטאים‪ .‬׳ ואחר־ ש מ ת יהודה‪ .‬ותראה־פנים בתורה־־ככל׳־‬ ‫‪.‬ושוב מ ו ן ש ל מ ה א ל הסוג השלישי•‬ ‫המתכבדים•בחברתם‪.‬אי לית הוא עתיד‬ ‫להתווכח עמך‪ .‬ו מ ק צ ת מזכים כפי •מה ש פ ו ס ק ת עיר וקדיש שנקרא בגמרא‪ .‬‬ ‫ולא־ מיידי שחלקו ע ל מ צ ו ת יהי‪ .‬ושם‬ ‫בעולם ה א מ ת ־עולם הנשמות יקבלו עונשם‪ .‬ה׳ יצילגו‪.‬ו ה כ ל ב כ ד י ל ש מ ו ר מצותיו‬ ‫ית!ש.‬ויש עוד לפרשו כמ״ש ב ת ו ר ה א ת מ ח ת ו ת ה ח ט א י ם ה א ל ה בגפשותם‬ ‫וכמו ש ש ם מיידי במחלומתו ש ל קורח שחלקו־ על ד ב ר י מ ש ה רביגו רבן ש ל כ ל ישראל‪.‬מדבריו‪ .‬ועפ״י חוקי התורה‪ .‬וכן ב כ ל ח כ ם ש ב כ ל דור‬ ‫ו ד ו ד ד ר ק אם י הוא לקיים מצוותיו ית״ש‪ .‬הנהיגו על עצמו תחילה ולא כ פ ה‬ ‫את׳ י ש ר א ל לעשותו‪ .‬ע ד ש ב א שלמה־ ועשה ל ה אזנים לתורה‪ .‬וגס‬ ‫העוזרים י •על ידם מהסוגים ה נ ד ל ח מ ד ת הממון והכבוד הוא ש מ ם ל ף ד ב ר י צדיקים‪ .‬ויותר־טוכאם ת ה י ה ׳אתנו• ג׳׳כ‪ .‬ר ק עם י ש ר א ל ב ע צ מ ם הלכו בעקבותיו‪ .‬ועשו סייג לתורה‪ .‬ונזהר •מלסתור ד ב ר י ה ם ‪.‬יפתח בדורו‬ ‫כ ש מ ו א ל בדורו‪ .‬־במ>ש ב ת ו ר ה א ל ה ש ו פ ט א ש ר יהיה בימים ההם‪ .‬‬ ‫א ל א הרחקלמהם‪ ..‬ובטח־־בה׳ ה ק ומפרגס ל ב ל ברייה‪ .‬׳ ובכן בזה ש ל מ ה מזהיר לסוג א׳ ש מ ת פ ת י ם ל צ ו ר ך פרנסתם‪• .‬ו א מ ת )במסכת חגיגה פ׳יג( בגמרין‪ .‬הריי‪ -‬מ כ ל ה א מ ו ר ש ה מ ת י ם מדיינים וקובלים זה על זה‪ .‬או בדינא‬ ‫תבעיה ז והמתים מתווכחים בב״ד ש ל מעלה‪ .‬ועל זה אמרו‬ ‫גדולה״לגימה‪.‫הקוניטרים‬ ‫בי‬ ‫ת‬ ‫פ י י״ג‬ ‫ק‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי־‬ ‫ש א מ ר רבי אלעזר בן עזריה לר״ע‪ .‬‬ ‫ועל •פי־האמור גובל ל ב א ר ב מ ד א ת פסוק ש ל מ ה הע׳׳ה ותוכחתו המגולה בפשיטות‬ ‫גדולה‪ :‬י והוא זה‪ :‬כי ע צ ת ש ל מ ה ה ט ו ב ה והישרה לגו‪ .‬אכן ד א עקא כי מדוע ל א יתחילו בשינוי‬ ‫המנהגים האלו עליהם ב ע צ מ ם ? ו ל מ ה ל א ילמדו מ ו פ ר מ ר ב ן גמליאל? שאפילו ב ד ב ר טוב י‬ ‫ומועיל וישיבו רמזים ל ט ו ב ת ה נ ש מ ה כדהוכחנו לעיל‪ .‬‬ ‫ה ם ועוזריהם‪ .‬א ם ל א כי ה י צ ר הסיתם ל ה ר ע להם‪ .‬על אותו הרוג שהרג יהודה בן ט ב א י ש ל א‬ ‫כדק‪.‬וכמ״ש בש״ם‪ .‬כופים ה ה ר כ ג ג י ת על ד ל ת ה ע ם ‪ .‬־ואז א מ ר גגדם א ם ־ י א מ ר ו ל כ ה אתנו‪ .‬ש א מ ר אליהו בן ב ר כ א ל זה בלעם‪ .‬ולמעול מ ע ל בה׳ ובתורתו‪ .‬ומן ה ק ל‬ ‫א ל ׳החמור מ ד ר י כ ט לחטוא‪ .‬ועל •עשה דועשית כ כ ל א ש ר יורוך‪ .‬וזהו אומרו־־אם'יפתוך‪ .‬הוא הרץ פ ה שהחוטאים‬ ‫אלו חושבים• ש מ ד ע ת ן ש ל רבגן ב כ ל ציווייהם ומנהגיהם‪ .‬אין א ד ם מ ת פ ת ה א ל א ב מ א כ ל ו ב מ ש ת ה כמ״ש ר ד ל ־‬ ‫על קורח ש ע ש ה ל ה ם סעודה לר״ן אנשי ה מ ח ל ו ק ת שהיו ר א ש י ״ י ש ר א ל ‪ .‬ואשר באמיתות ה כ ל גם ה ם עפ׳׳י‬ ‫ה‪:7‬כמו‪ :‬שהורם עשו ותקנו כמ״ש־ באבות‪ .‬א ך ל א כווגתו‬ ‫עליאזהרות ומצוות ש ל תורה‪ .‬ו א מ ר ליה ר ב א ח א ב ד י ה ד ר ב א ל ר ב אשי ממאי? דילמא פ י ו מ פייסיה‪ .‬״ובודאי‬ ‫שאלוי ה א נ ש י ם ־שהרגילוס בשיגוי המגהגים ש ל א ל ד ע ת ם ורצוגם יעמידום ב מ ש פ ט ‪ .‬ה״ה גם פ ה מיידי ש ה ח ט א י ם ה א ל ה ה ם במצוות דרבגץ‬ ‫ומנועים ״שתקנום< וכמו י שבמחלוקות! ש ל ק ר ח ח ש ב ו ש מ ש ה •עשה מדעתו בנשיאות‬ ‫אליצפץ ב ץ פ מ ך והאמיתות ש כ ל מעשיו ש ל מ ש ה רבינו היו עפ״י ה׳‪ .‬והצדיקים עושים שלום ביניהם דכשהמלאכים‬ ‫מ ק צ ת מחייבים‪ .‬וזהו •אומרו אם •‬ ‫א ל ר ה ח ו ט א י ם פיתו־אותך‪ .‬ל א היה קולו גשמע‪ .‬רוח פסקונית‬ ‫כן גוזרים מ ל מ ע ל ה עכ״ל‪ .‬ה ל א אנחנו אנשים מכובדים••‬ ‫בעליהעושר ו ש ר ר ה ־וכבוד והנגר מ ר מ י ה מ ע ל ה ובחברתיגו גם ל ך •״יהיה ה כ ב ו ד ו נ כ ב ד ך ־‬ ‫ו נ ש י מ ך י ל ר א ש ‪ -‬ע ל העם וזהו ל ך ל ת ו ע ל ת ך ו ל ה נ א ת ך ב ר ם ש ת ה י ה אתנו ב כ ל מ ה שנרצה*־‬ ‫לעשות‪ .‬ל כ ו פ ם בשינוי המנהגים ו ה מ ע ל ע צ מ ם ב ע ת י‬ ‫פקידתם אולי יצוו לעשות כמנהג הקדום‪ .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ל‬ ‫י•‬ ‫מה‬ .‬אז כ ת י ב מ י ל א תאבהיאליו׳יולא׳׳׳‬ ‫תשמע׳י־בקולו‪ .‬ל א כן אלו המשוללי •היראה‪.‬ש ש ם ב ת ו מ ם בהדיא‪ .‬ע ׳ י ה פ ר ג ם ה י א ל ת א ב ה אליהם ואל יתראה ל ה ם א ה ב ה וחיבה‪.

‬להרבנים הקדושים‪ .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫הואיל‬ .‬חגם‪ .‬כידוע בלי עול תורה‪ .‬ב ר כ י‬ ‫התורה והיראה ועל כ ל ד ב ר קטון וגדול המוחזק ל ה ם ל י ש ר א ל מאבותיהם‪ .‬י ומנהגיהם ותיקוניהם וכו׳ וכו׳‪ ..‬״ ב ט ו ל‬ ‫המצוות אז ג״כ ת ת ב ט ל ה מ ש כ ת הקדושה העליונה‪ .‬ומפירוש ה ק ב וגקי ודל‪ .‬ע ל ז ה ״ ה ז ה י ר ‪. א ש ר גאכל ב מ צ ר י ם חגם‪ .‬א ש ר ה ם זרע ישורון׳ ־ אראלים‬ ‫ותרשישים‪ .‬ולסוג השני שהוא שותק א מ ר לו מגעי‬ ‫רנליך מנתיבתם‪ .‬ושם די״ז ביאר דש*י‪ .‬חייבים לקרוא‪.‬‬ ‫והנה רדל‪ .‬ביום ההוא יהיה ה׳ א ח ד ושמו יאחד אמן‪• .‬והחקים‪.‬וידוע הוא ש ה ה כ ר ח ‪ .‬דהיינו ל ב ט ל דברי חז״ל ואח״ב נצפנה ע ל‬ ‫התורה‪ .‬ה מ ט ה‬ ‫ש כ ב ר גשאוה‪ .‬א ב ך ל כ ש נ ד ק ד ק ה י ט ב נראה‬ ‫מ יש איזה ה ב ד ל גדול וחילוק ר ב בין אלו לאלו‪ .‬בזה הנתיב‪ .‬ו ש ל א ח ר ה מ ט ה ‪ .‬ו מ ש‬ ‫ה ח כ מ י ם היראים ולא מבעייא לומר‪ .‬‬ ‫«<^‪^5*5K3<-‬‬ ‫פרק י ד‬ ‫‪.‬ת כ ף ב ה ת ח ל ת השינוי ל ר ע ה שאז נקרא נתיב‪ .‬פ״^ךבדכות‬ ‫ביארו רש׳־י ותום׳ שם על המשנה הנז״ל שמיידי על הנושאין‪ .‫חמונטרים‬ ‫בי‬ ‫ת‬ ‫פי‬ ‫ק‬ ‫י״ג‬ ‫עולמים‬ ‫לח‬ ‫היחיאלי‬ ‫מ ה שיעלה על רוחנו‪ .‬שהיתה צפונה א צ ל ה׳ תתקע׳׳ו דורות והם חוזרים ומחפשים על כ ל דרכי התורה‬ ‫וגונזים אותם מ ב ל י ל ש מ ו ר ולעשות‪ .‬ל א ת ת ח ב ר אליהם ולא תורה אותם ב ד ר ך התורה •לבצע׳ זמממ ננד‬ ‫רו״ל‪ .-‬‬ ‫]התוכן‪ :‬דרך טוב למלוים בהליכתם אחרי־ המטה‪[i‬‬ ‫יבינו ה מ ש כ י ל י ם וידעו ה ד ר ך ה מ א ו ש ר ה במצוות הלויית המת‪ ..‬‬ ‫והמנהגים‪ .‬הזה ב כ ד י ש ל א ירגילו• בדברים‬ ‫היותר נדולים הפונעים ב ש ל ת ו ר ה מ מ ש ‪ .‬ב י ן‬ ‫המלווים ההולכים לפני ה מ ט ה למלווים ההולכים‪-‬אחריה‪ .‬וזהו לנק״י ל ב ט ל ס ד ו ש ת יחיד נעלם ־שע׳׳י‪.‪.‬את<שלפני‬ ‫ה מ ט ה ‪ .‬א ם טובי ל ל כ ת לפגי־המטה‬ ‫או מלאחריה‪ .‬מ ש מ ע מזה שגשארו הולכים בתור מלווים מאחרי המטה‪).‬א ף א ם צורך ב ה ם חייבים‪ ..‬ל א גמצא ב ה ם שום עוולה‬ ‫ואדרבא כולם מוסרים ע צ מ ם על קדושת מ ל כ ו ש״ע׳ ונהרגים אפילו ע ל ע ר ק ת א דמםאנא‪ .‬לא יגוגה‪.‬‬ ‫ודרך הוא ש כ כ ר כבשוהו רבים׳ מנע ד ר כ ך ש ת מ נ ע רגילות שיש ל ך להיות •שותק ולא‬ ‫ל ה ת ע ר ב ב כ ל מעשיהם ש ל זה העולם‪ .‬מגהגיהם‬ ‫ש ל ר ד ל והכל לעשות נחת רוח לפניו ית״ש ולאקמא שכיגתא מ ע פ ר א ‪ .‬מקדימי)‪.‬הלויה‪• .‬שום ה ב ד ל ו ה פ ר ש ‪ .‬‬ ‫כעיקר לאיזה הכרח‪ .‬לההולכים לפני המטה‪ .‬ללכת א ח ר ה מ ט ה ‪: .‬ממה שראינו ש ר ו ב ה מ פ ר ש י ם‬ ‫הוכרחו ל ת ת ט ע ם לשבח‪ .‬ואת ש ל א ח ר ה מ ט ה וכו׳ מ ש מ ע מפשיטות הלשון שאין‪ .‬ואלו‬ ‫שהקדימו ל צ ו ר ך מ צ ו ה ל ש א ת א ת המטה‪ .‬לשאת‬ ‫ה מ ט ה בהגיעה אצלם‪ .‬אמנם ב ד ר כ י היהדות‪ .‬‬ ‫אל ת ל ך ב ד ר ך אתם‪ .‬ושמירת המצוות‪ .‬שעומדים בפרוץ לגדור גדר כ ל פרץ‪ .‬הע״ב ב מ א ו ת על ה מ ש נ ה כ ת ב ו ד ל ‪ :‬ואלו שלפגי ה מ ט ה ‪ .-‬וגם הסוגים •הנדל‬ ‫אינם מבני ישראל כי אם ה ם מ ע ר ב רב‪ .‬שגס עול התורה יבטלום כ ד ר ד ל‬ ‫בפ..‬ו א ת שלאחר‪ .‬ומקיימי‪.‬א ף אם א ת ה ר ב נדול ו פ ס ק ומפולפל ועמקן ותובל ל ט ה ר א ת ה ש ר ץ מ ן התורה‪.‬ולא‪.‬בביטול דברי רז״ל‪ .‬אם ל א ישובח‪.‬וזה הוא‪.‬ומדריכים א ת עם הקודש י ע ל ‪ .‬מ ש מ ע מדבריו ש מ צ ו ת ‪.‬בתנו ט ע ם לההולכים •אחריה‪.‬ולכאורה נראה ממ״ש )בברכות פ״ג מ״א(‪ .‬וז״ל ( א ת שלפגי ה מ ט ה‬ ‫שיתעסקו בו כשתגיע ה מ ט ה אצלם‪ .‬ה׳‬ ‫ל מ ל ך על כ ל הארץ‪ .‬‬ ‫יען ש ב ת ח י ל ה אורבים ל ד ב ר י רו׳׳ל ומנהגיהם ואח״כ ל ת ם ל ב ט ל ד ב ר י ׳ מ ש ה בי כ ל •‪:‬חכם‬ ‫נקרא •משה כמ״ש בש׳׳ס מ ש ה שפיר ק א מ ר ת ‪ .‬תאזור כגבר ח ל צ י ך‬ ‫למונעם מהנתיב ה ח ד ש שעשו ו ל ב ט ל ד ב ר י ה ם ב ד ב ר הקטון‪ . ופירוש אי? אם צ ו ר ך ב ה ם ללוות‪ .‬י ובזכותם יהיה‪.‬והנתיב ה ח ד ש ״יחזור ל ד ר ך מוקש ומכשור ל כ ל ל ו ת‬ ‫עם ישראל ובטח ש כ ל אלו הרוצים בשיגוי התורה הק׳ וביטול מצוותיה‪.‬בזה הנתיב ה ח ד ש א ש ר סללו ל ה ם כמ׳׳ש בזהר נתיב הוא שביל החדש‪.‬הואיל‬ ‫ש כ ב ר יצאו ידי חובתן מן ה מ ת ע מ ל .‬ובש״ש.‬כ י כללות עם בגי ישראל‪ .‬נושאי־ ה מ ט ה וכוי‪.‬‬ ‫מ ש מ ע מזה שיש איזה גריעותא ב ה ל י כ ת ם לפני ה מ ט ה ‪ .‬עד ־ שהוצרכו ל מ צ ו א ל ה ם •טעם‬ ‫‪.

‬ולעולם המלווים אין ד ר כ ם‬ ‫ל ל כ ת כי א ס אחרי המטה‪ .‬עב־ל‬ ‫ומאחרי ש נ כ ת ב בפסוק בפירוש‪ .‬ורק מפני איזה צורך ש ל מצוה הולכים לפניה כדאמרן‪ .‬ונלמדנה )ממ־ש סנהדרין‬ ‫י ה ן ‪) .‬ובדף ב׳( ב מ ל ך אם רוצה ל צ א ת אתי־ המטה‪.‬נתינת ט ע ם להודלכים‬ ‫לפני ה מ ט ה בכדי ל ש א ת ה מ ט ה ‪ .‬וע׳ ב=יק ־ק(‬ ‫א״ר יהודה בראשונה וכו•)סנהדרין ד״כל( ת־ר מקום שנהנו וכוי אחר וכו לפני ובו׳ ע״ש‬ ‫וחבק ואכמ״ל עכיד בקיצור‪ .‬ולא חלקו בנתינת ט ע ם לאלו מאלו‪.‬מ ש מ ע מ ד ב ר י ה ם ש ה מ ש נ ה לא איירי כמלווים כלל‪ .‬וכך יש להבין‪) .‬א־ ע ל הטלוים נ״ב‪ .‬ולא‬ ‫פליני מ ר באתריה‪ .‬ומדברי התום׳)שם בברכות יי״=( שכתבו א ת שלפני ה מ ט ה ואת ש ל א ח ר ה מ ט ה את‬ ‫ש ה מ ט ה צ ר י ב ה ל ה ם פטותן‪.‬בנון מקוננים ועונים שהללו פותחים‬ ‫בקינה ואחרים עונים כננק‪ .‬וכן מ ש מ ע מהנחות הנריא .‬וביהודה ל א ח ר המטה‪ .‬וקמ״לדבשעה שהללו שותקין ואין צ ת כ י ן ל מ ט ה קורין‪) .‬או על המקוננין‬ ‫־ ל ת ד ‪ .‬וכן איתא )בירושלמי סנהיייז י״=(‪ .‬הואיל ולא‬ ‫ב י א ת דבריהם בפי׳ אם לפני ה מ ט ה ו ל א ח ת ה מיידי על הספדנין לחוד‪ .‬‬ ‫ובכומידסימן שנ״ח( ואולי נוכל לומר בדבריהם שאין כ ל ב ך ק פ י ד א ב ד ב ר אס המלוים ת ל כ י ם‬ ‫לפני ה מ ט ה או לאחריה‪ .‬וככסף משנה שס‪.‬והסבים ה ר ב זרע ישראל לדבריו‪ .‬ו ב ד ף ייא רבי יהודה אומר א ס ר צ ה ל צ א ת אחר ה מ ט ה יוצא שכן‬ ‫מצינו ב ח ד שיצא א ח ר מטתו ש ל אבנר‪ .‬ונםתייע גם ת א‬ ‫ממ־ש שלהי ש ב ת ושלהי מועד קטן שלפני ה מ ט ה ולאחריה‪ .‬כהן נ ת ל אינו‬ ‫יוצא ל א ח ר המטה‪ .‬או להספיד‪ .‬ו ה ר ב זרע ישראל כ ש כ ת ב לו ה ר ב י ת ד ה ברי״ב שביאור כוונת המשגה על הספדנין‪.‪ or‬יצייז‬ ‫נחלת יעקב שם לעיין בס׳ תורת האדם להרמבין דל״ג שכתב לשון הברייתא על מתכונתה יזיל‪ (:‬א ת שלפני‬ ‫ואםורץ בנעילת הסנדל ‪1‬םיי הואיל וכוונתם לשאת המצה לזה אסויין‬ ‫ה מ ט ה צורך בהם‬ ‫בנעילת הסנדל שמא תפסק סנדלו ויהיה עכוב למצוה|> ואת שאין ל מ ט ה צורך ב ה ם מותרין ובו׳ ‪1‬שי׳‬ ‫הואיל וחם דק מלוים לזה מותרים בנעילת הסנדל‪ /‬ובפ״ש הצעם בכויו״ד סימן שנית בשם הירושלמים ~ ך ו‬ ‫מ פ ה מ ש מ ע ש ד ר ך המלוים ל ל כ ת אחרי המטה‪ .‬ומר באתריה‪) .‬ולקונן ובו׳ א ב ל ללוות ב ס ת ם אין ל ל כ ת כי אם אחרי ה מ ט ה‬ ‫ח ק א ‪ .‬אין צריכה ל ה ם חייבין‪ .‬‬ ‫אולי יש משמעות דבריהם שהמלוים הולכים בין לפני ה מ ט ה ובץ לאחריה‪ .‬ואת ש ל א ח ר ה מ ט ה שמנהנן כץ‪ .‬ומיידי על הספדניז‪ .‬ובשבת יקניג( בני‬ ‫גלילא אמרי ע ש ה דברים לפני מטתך‪ .‬‬ ‫ד‬ ‫‪.‬ועל ההולכים לאחריה שאין ל מ ט ה צורך בהם‪ .‬נש כן בהרמביס הלכות ק״ש פ״ד ה‪-‬ד‪ .‬שנאמר והמלך ח ד ת ל ך אחרי המטה‪ .‬את שלפני‬ ‫ה מ ט ה שמנהנן כץ‪ .‬ומאן ד ל א קפיד לא קפדינן ב ה ת ה ‪ .‬וביהודה אמרי עשה דברים ל א ח ר מטתך‪ .‬ואת ש ל א ח ר‬ ‫הםטד‪ .‬ורש״י שם«יי־=( שיאמרו לפני מ ט ת ך בהפפ־דך‪ .‬‬ ‫ל י‬ ‫י״=( בכהן נךץל‪.‬או‬ ‫מפני לשאת‪ .‬וכן מ ש מ ע )פהש״ס ברכות דייפ תיל‪ (:‬א ת שלפני ה מ ט ה ואת שלאחר•‬ ‫ה מ ט ה וכד ת״ר העוסקים ב ה ס פ ד וכוי• מ ש מ ע מזה שמיידי על הספתיז‪) .‬ולההולכים א ח ר ה מ ט ה ל א נתן ל ה ם ט ע ם שכן‬ ‫ד ר ך המלוים ל ל כ ת אחרי ה מ ט ה ‪ .‬ילפינן מינה כי ד ר ך בבוד ל מ ל ו ת ל ל כ ת א ך ורק אחרי‬ ‫‪.‬ונסתייע ממ״ש)בשכתקנ‪-‬גא׳(‪ .‬‬ ‫וראיה מ ח ד ש ה ל ך א ח ר מ ט ת ו ש ל אבנר‪ .‬ר ק על‬ ‫הספדנין והמקוננים‪ .‬והיא היא‬ ‫אלא שבגליל היו הספדנין לפני המטה‪ .‬בגוף ה מ ת ל ש א ת אותו‪ .‬וכן איתא )כמסכת שפחות פיק •״=(‪ .‬‬ ‫ולזה א מ ר התנא א ת שלפני ה מ ט ה על הספדנק שבנליל שהיו הולכים לפני המטה‪ .‬מ ש מ ע‬ ‫שהולכים ר ק ללוות ה מ ט ה והם מ ה ל כ י ם מאחריה‪ .‬ואלו שהולכים לפני ה מ ט ה הטעם הוא‬ ‫ר ק ל ש א ת אותה לקיים ב ה מ צ ו ת גמילות חסדים ש ל א מ ת כ ד א י ת א ב ש י ס מאן דסבליםבלון‬ ‫ליהוכו ‪ .‬‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ו צ א‬ ‫ה ו א‬ ‫א ח ר‬ ‫המטה‬ .‬כי לפני מ ט ת ך ולאת־־‬ ‫מ ט ת ך ש ם ב ש ב ת ה ם ו נ ה בהספדךיעויייש‪ .‬ונוכל לומר ש ה מ ש נ ה מיידי‬ ‫ירק לנושאין ולםפדנץ ואץ ללמוד ראיה מ מ נ ה להמלווץ ת א י ל ולא איירי במלווץ כ ל ל‬ ‫־ אכן הרגילות ודרך הישרה להמלוק ל ל כ ת א ך ורק אחרי המטה‪ .‬הרי נם הוא נתן ט ע ם‬ ‫להליכתם לפני ה מ ט ה כדי ל ש א ת ה מ ט ה ‪ .‬על הספדנץ שביהודה שהיו הולכים אחר המטה‪ .‬עביפ מ כ ל הנז׳ מ ש מ ע‬ ‫שהמשנה ל א איירי כמלווים כ ל ל ר ק על הפפדנין והמקוננים‪ .‫ההונטרים‬ ‫בית‬ ‫פיקי״י עולמיט‬ ‫היחיאלי*‬ ‫הואיל ואץ ל ה ט עוד ט ר ד א ש ל מצוד‪ .

‬והיה מהן נלמד לנריעותא נ ח ל ה ‪ .‬ההליכה לפני ה מ ט ה‬ ‫משום כבוד‪ .‬שהוא בדי שלא‬ ‫יסתכלו בהם האנשים‪ .‬שבזה יש מצוה גדולה‪ .‬וממה‬ ‫שאמרו מפני ב ב ו ק ש ל נשים‪ .‬ואם יבוא א ח ד לשנות‪ .‬ל מ ה שהולכות אחרי המטה‪ .‬יש ב ה כבוד‪.‬אם הוא הולך לפני המטה‪ .‬מאץ ד ם פ ד‬ ‫יפפדוגיה וכו׳ והוא חוזר בתשובה‪ .‬ובן איחא)כמדיד‬ ‫בראשית ס׳ י״‪ 0‬שטעם שתקנו הליכת הנשים לפני המטה‪ .‬ולעשות לפי דעתו‪ .‬מאן ד מ ר הנשים תחילה שהן גרמו מיתה‬ ‫לעולם‪ .‬ולולא הם שנדמו מיתה לעולם‪ .‬כדאמרז בכה״ג ומלך שהם בעלי הכבוד‪ .‬א( כי יש לנו ראיה עוד ברורה שההליכה לפני המטה‪ .‬‬ ‫א ש ר ל א כן דוד‪ .‬שנחשב לו שהוא נרם מיתתו ש ל זה )ביתני‬ ‫בירושלמי סנהדרין די׳ב יזיל•־( אית תניי תני הנשים מהלכות תחילה והאנשים אחריהם‪ .‬ומשום זה מ ק ח מ י ן בכדי‬ ‫לשאתו בהגיעו אצלם‪ .‬לאשמעינן שההליכה מאחרי ה מ ט ה ללוות‪ .‬שהוא משום כבודן ש ל נשים‪ .‬‬ ‫ומעתה יוצא לנו מ כ ל האמור טעם נבון ל מ ה הוכרחו ר ד ל ל ת ת טעם ל ש ב ח להדןלכים‬ ‫לפני המטה‪ .‬וטהם‬ ‫נלמוד ל כ ל בעל ש ר ר ה וכבוד‪ .‬מאן דמו־ האנשים תחילה מפני כבוד בנות ישראל‪ .‬ואיכ הם חייבים בדמו‬ ‫ש ל זה‪ .‬שהיה ח ף מ פ ש ע כתיב בו ודוד הולך אחר המטה‪ .‫הסונטריס‬ ‫בית‬ ‫עולמים‬ ‫»יק ייי‬ ‫היחיאלי לט‬ ‫המטה‪ .‬והובא ג׳־ב ב ב ו י ושיע יו׳׳ד סי׳ שניט ס׳־א‬ ‫ובהרמב״ן בס• ת ו ר ת האדם בענין ההוצאה יכ׳יו עיב( ש כ ת ב לפני ה מ ט ה שהן נדמו מיתה לעולם‪.‬הואיל והוא עובר על המבואר בפסוק‪ .‬דאם באמיתות‬ ‫אין ב ה משום כבוד‪ .‬או משום להספידו ולקוגן עליו‪ .‬שההליכה ה ז א ת‬ ‫נותנת מ ע ל ה וכבוד למלווה‪.‬א ב ל כשהולך לאחרי ה מ ט ה זה מורה לו לכבוד כנדל ב ק צ ת מהמפרשים‬ ‫הניל‪ .‬ש מ ר א ה בעצמו שהוא‬ ‫היה נורם מיתתו ש ל זה עיי חטאתיו ופשעיו‪ .‬היא לא לכבוד‬ ‫ת ח ש ב לו‪ .‬ואית‬ ‫תניי חני אנשים תחילה ונשים אחריהם‪ .‬ר׳ יהודה אומר לעולם נשים לפני‬ ‫שהביאו טעם למנהג זה ממאי דאיתא )בירושלמי הנזיל‪ .‬ל כ ל הולך לפני המטה‪ .‬ומעריךיאת גודל האבידה‪ .‬ואז היה להם לכבוד‪.‬היה ל ה ם ל ל כ ת מאחרי המטה‪ .‬ואפילו הוא אדם חשוב ורם המעלה׳ אנחנו‬ ‫אומרים עליו הוא היה הנורם מיתתו ש ל זה‪ .‬ו כ ד מ ש מ ע מהפםוס‬ ‫ה‬ ‫ט‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫ו צ א ו ת‬ ‫‪.‬אס ל א שראינוהו‬ ‫מתכוק ל ש א ת המטה‪ .‬במכ״ש• ועוד ראיה‬ ‫נ ח ל ה מהפסוק בעצמו‪ .‬שמואל ב׳ ג׳ ליא( הואיל והם הרגוהו‪.‬יש ל ע כ ב עליו ולמחות בידו‬ ‫משום שני טעמימ‪ .‬לפני ה מ ט ה‬ ‫ובל׳ )ועיין רשיי ע ס וחוס׳ ‪(or‬‬ ‫י‬ ‫יוצאות‪ .‬מ מ ה שראיגו בציווי דוד על יואב ואבישי שהרגו א ת‬ ‫אבנר‪ .‬שאז אנחנו תולים הליכתו לפני ה מ ט ה בנדון‬ ‫מצוד‪ .‬שהן גרמו וסבבו‬ ‫מיתה לזה הנפטר‪ .‬ובן בהגהות‬ ‫מיימוניות שם( והוסיף טעם השני מפני ש ל א יסתכלו ב ה ם •האנשים יעוישיד‪ .‬ש ה ם ח״ו גרמו מיתחו כדאמרן‬ ‫שאם ב א מ ת כוונתם ללוותו לבד‪ .‬בטעם הליכת הנשים לאחרי המטה‪ .‬מפני‪.‬והיה אפילו ל כ ל אדם שהליכתו ללוות מאחרי ה מ ט ה‬ ‫לכבוד ופאר ת ח ש ב לו‪ .‬שכוונתם לקיים מ צ ו ת נשיאות נוף המת‪ .‬ומראה‬ ‫שהוא גרם מיתתו ש ל זה הנפטר‪ .‬ולא נחשוד אותם בהליכה זו לפני המת‪ .‬בכדי שידעו כ ל העולם מי הוא ההורג וגורם מיתתו ש ל אבנר‪.‬בטעם הליכת הנשימ מאחרי המטה‪ .‬כזה‪ .‬בכדי להחזיר את העם בתשובה‬ ‫שלימה לפני ה ‪ .‬ולעשות מנהנ ח ד ש היפך מ מ ש מ ע ו ת הפסוק‪ .‬ועוד‬ ‫רעוחא נ ח ל ה מצינו ב מ ה ל ך לפני המטה‪ .‬‬ ‫כ ד מ ש מ ע מהירושלמי הנדל‪ .‬‬ ‫איכ מ ש מ ע מדבריהם שהליכתם לפני ה מ ט ה היא לגריעותא גדולה‪ .‬והיה די בטעם השני‪ .‬שהן גרמו מיתה לעולם‪.‬או להספיד ולקונן‪ .‬לא היה ל ה ט לומר אותה‪ .‬קרעו וכוי וספדו לפני אבנר‪) .‬‬ ‫אפילו לגשים שהן גרמו מיתה לעולם‪ .‬ל א היה זה מת‪ .‬שלא יהיו מביטים ב נ ש י ם‬ ‫)ובשיס בבלי סנהדרין י״=( איתא מקום שנהנו נשים ל צ א ת אחר ה מ ט ה יוצאות‪ .‬שהליכת בני האדם לפני ה מ ט ה יש ב ה פחיתות הערך‪ .‬והליכתם ודחה אחרי המטה‪ .‬והיה מספיק זה הטעם לבדו‪ .‬‬ ‫ולאחר ה מ ט ה מפני כבודן ש ל נשים וכן כ ת ב )הרדב״ז כ׳י על ה ר ט ב י ס שי״ב מ ה ל כ ו ת אבל‪ .‬וה׳־ה נ ס כ ן נלמד מהןלאנשים‪ .‬וסיבבו מיתתו‬ ‫עליהם ל ל כ ת לפגי המטה‪ .‬שצריכים ל ל כ ת מאחרי המטה‪ .‬‬ ‫הנז״ל‬ .

‬ומכיון שכן יפה דקדוקם ד ל שאמרו ל צ א ת כ ך לפני המטה‪ .‬ל א היה סיבת מיתתו עון ש ל יחיד‪ .‬ולכן הראשון ש ח ש ל כ ב ו ד‬ ‫מעלתו־ ש ל השני בתורה וכו ‪ .‬על אביו ואמו׳ ורבו תשיא‬ ‫חולץ והולך לפני המטה‪ .‬וביקש גדול הדור אחר­‬ ‫­ שעמו לחלוץ ונמנע ולא חלץ‪ .‬אם אין צורך בה‪ .‬הרי‬ ‫נפקא לן ש ה ח ל י צ ה היא להראות נ״כ שהוא היה נורם למיתתו ש ל זה‪ .‬ואין ב ה נריעותא‪ .‬ואיתא )במס׳ כלי‪ .‬ועפ״י האמור ניחא שיען שהחליצה הזאת וכוי‪ .‬דברי רבי‬ ‫יהודה‪ .‬הואיל ואין‬ ‫צ ח ק ב א ‪ p‬א ש ר יעשה ט ו ב ולא יחטא‪ .‬ר צ ה נם נדול הדור השני לחלוץ עמו‬ ‫•להראות לכבודו ששניהם שוק ב ד ב ר ושהוא ג׳כ גרם המיתה‪ .‬‬ ‫ועוד מ מ ה שראינו ב ח ד כשהוליך א ת ארון האלהים עם כ ל ה ד ר ת הכבוד‪ .‬לכן להיותו נ ח ל הדור‪ .‬ו א י ן ל פ ת ו ר דברינו מ מ א י דאיתא )בשים בבא קמא די־ז ״יל‪ (:‬תנו רבנן וכבוד עשו לו‬ ‫במותו‪ .‬לומר שהוא‬ ‫גורם במיתתו כדאמרן ? אבן ל כ ש ת ד ק ד ק היטב ת מ צ א כדברינו והברייתא הזאת מםייעת‬ ‫אותנו־ ל ב ל מאי דאמרן‪ .‬מ ש מ ע כי כ ל הליכה‬ ‫לפני מ ט ה וארון יש ב ה פחיתות ערך וקלון‪ .‬ועלינו להבין ט ר ם כ ל מאי רבותיה ד ח ל י צ ת כתף‪ .‬חשדינן פץ ואולי מפני חטאו‪ .‫המונטרים‬ ‫בי‬ ‫ת‬ ‫פיק י״י‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫הנדל בדוד‪ .‬אבן לאחריהם יש ב ה כבוד‬ ‫ויקר‪ .‬פי׳ חולץ זרועו ומוציא כתפו חוץ לקרע‪ .‬‬ ‫רביש‬ .‬אוי ש ל‬ ‫ג‬ ‫‪.‬ולזה אנחנו אומרים‬ ‫שיחלוץ כ ת ף לפני המטה‪ .‬מ ר א ה‬ ‫שהוא בעוונו גרם מיתתו‪ .‬כנזיל׳ ולא א מ ת שיצא‬ ‫לאחרי המטה‪ .‬ו כ מ א מ ר רבי עקיבא‬ ‫על רבו ר׳ אליעזר׳ אבי ה ר ב ה מעות יש לי ואין לי שולחני לפרטם‪ .‬והוא הולך ר ק ללוות‬ ‫המת‪ .‬ויראה ל כ ל שבודאי עוונו גרם להנפטר‪ .‬והוא הוא‬ ‫ה א ש ם בדבר‪ .‬ונמצא זרועו עם כתפו‬ ‫מט־לץ )כתב בב׳י שס״ו על הטור ״״ל‪ (:‬והולך כ ך לפני ה מ ט ה וכי׳ מ ש מ ע ד ח ל י צ ת כ ת ף אינה‬ ‫אלא ל צ א ת כ ך לפני ה מ ט ה עכ״ל‪ .‬ואפילו ש ת א א ד ם המעלה‪ .‬הואיל וההליכה הזאת היא מעולה ואץ ב ה שום‬ ‫גריעותא‪ .‬כנראה כי כ ל ש א ר הכבודה הלכו מאחריו‪ .‬ל א כתיב כי אם‬ ‫ואחיו הולך לפני הארון‪ .‬וכב׳׳ש הרבמוהר׳י‬ ‫על פ׳ נחיל ה ע צ ה ורב העליליה א ש ר‬ ‫חאביליו הוב״ד בשיח יצחק ח׳׳ב דכידע״ב ומוהד״י מביאני‬ ‫עיגיך פקוחות על כ ל דרכי בגי אדם ל ת ת לאיש כדרכיו וכו׳ שאין הקב״ה גוזר גזירה ל א‬ ‫טובה על האדם‪ .‬ולגודל מ ע ל ת ה א ד ם אפילו חטא הקל‪ .‬עד שיתחייבו כ ל קרוביו וכל בני משפחתו וכידוע‪ .‬שהראו ל ב ל העולם‬ ‫ש ל ת ב צדקותו וגדולוד בתורה ובמעש־ט‪ .‬ומשום כבוד הרתורה וכבוד הבריות שדוחה־וכו׳ ביטל מלחלוץ נם הוא‪ .‬ובש״ם מיציאת כה״ג ו ה מ ל ך לאחרי ה מ ט ה שזהו כבודן‪ .‬ל א הוכרחו‬ ‫ל ת ת טעם ל ש ב ח לההולכים' אחרי המטה‪ .‬דבי־״י פ״ג( שמונים א ל ף בחורים ש ש מ ם אהרן הלכו א ת י מטתו‪.‬להראות ש א ב ד ת ם כיכ היא נ ח ל ה עד ל מ א ד ואבירה‬ ‫• שאינה חוזרת ל ה ם ושבודאי עונותיהם נרמופילוק ע ט ר ת ר א ש ם מעליהם‪) .‬וכל דהו‬ ‫גחשב לו ל פ י גודל מעלתו לעון ואשם כידוע‪.‬ולהבי הליכתו‬ ‫ת מ י ד לפני המטה‪ .‬וכוי‪ .‬‬ ‫~ וא״ת איכ מ ה הוא הכבוד שנעשה בזה לחוקיה ל מ י ד ? אחרי שהם הראו שהיו לו לגרמא‬ ‫במיתתו? על זה יש לומר כי אז היא ב ע צ מ ה כבוד נ ח ל לו‪ .‬ולא גורם במיתתו ש ל זה כדע‪ .‬ש ה ל י כ ת ה מ ר א ה שהיא א ך ורק לכבוד ולילך לו‪ .‬והולך כ ך לפני המטה‪ .‬ומפני וי‪ .‬והנשיא‪ .‬ואיגגו אשם‪ .‬פיח מה׳ אבל הלי ג׳> ופ״פ הלי מיו מושיע‬ ‫יו״ד סי׳ ש״מ ס׳ פ׳׳ז — ייז והרפבין בס׳ תורת האדס בשער התפלה די״ (‪ .‬ו ת ל מ ד א צ ל רבו‪ .‬שיצאו לפניו שלשים ו ש ש ה א ל ף חלוצי כתף‪ .‬ויש ל ד ק ד ק בדבריהם ד ל מ ה‬ ‫החולץ חייב ל ל כ ת א ך ורק לפני ה מ ט ה ולא לאחריה? אמנם היות וחליצת ה כ ת ף נחנה‬ ‫ר ק לבן מול הוריו‪ .‬מלץם ה מ ר א ה‬ ‫שהוא הוא הגורם־ בעוונו סילוקו ש ל זה האב‪ .‬וכן כ ת ב )בכסף משנה דהכי מוכח בספ״ק דבב״ק( ד ח ל י צ ת‬ ‫כ ת ף אינה אלא ל ל כ ת כ ך לפני המטה‪ .‬ובש״ם מועד קטן רביב ומייפוניור‪ .‬ועפי־ז יתבאר היטב מאי דאיתא בש״ס‬ ‫ש ם במ״ק״ מ ע ש ה בגדול הדור א ח ד ש מ ת אביו וביקש לחלוץ‪ .‬נמנע בבדי ש ל א יראה עליו חיו‬ ‫כחוטא‪ .‬ולהיותו נדול ה ח ד כמותו‪ .‬עד שנסתלק‪ .‬זה חזקיה מ ל ך יהודה‪ .‬ועיקרא דדין‬ ‫זה הובא )במס׳ שמחות פ״ט‪ .‬או הרב‪ .‬א״כ מ ש מ ע שהליכה לפני ה מ ט ה יש ב ה כבוד למיד‪ .

‬ואע״פ‬ ‫שבזה כבוד למת שגם בעון דרב נסתלק והיה לו לגרמא‪ .‬שהקמה בחר בעמו ישראל לחלקו‪ .‬שאם ינהנו מ ללכת לפני המטה משום •כבוד‪ .‬־כנדל‪-.‬ומה שגהגו בחו״ל התיה או הרבנים ללכת לפגי המטה‬ ‫והארון‪ .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫וביחע׳ ולכלבטחוננו מ ה חזק שכל היראים והחרדים אל דבר הי יזהרו בזה‪ .‬והי יזמנו שלא יאמר פינו דבר שאינו כרצונו‬ ‫ויאיר עינינו ושכלינו בתורתו הק׳ לשמור ולעשות ולעבח באמת ובתמים ובלבב שלם אמן‪ .‬וצריכים אנחנו‬ ‫להראות לכל העולם‪ .‬שהרי דונמא לנחץ זה מצינו בעניץ התכריכץ‪ .‬‬ ‫—‬ .‬ועוברים על לא תעשו כמעשיהם‪ .‬אשר בזה יהיה •להם לכבת־ ׳ולפאר כדאמרן‪•.‬‬ ‫וללכת אך ורק לאחרי המטה‪ .‬הואיל שמן דראוי לבטל־ זה‬ ‫אפילו במקום שכבר נהנו‪ .‬ופחיתות ערך‪ .‬שכתב הרממם‬ ‫והטור הקובר מתו בתכריכין יקרין‪ .‬־׳‬ ‫בחוקות העמים‪ .‬מפיץ מעל הנפטר כל‬ ‫החניץ והמקטרגיץ‪ .‬והרבנים‪• .‬הולכים‪.‬ובפרט־־‬ ‫במקומות שלא נהנו בזה עד עתה‪ .‬‬ ‫ועוד טעם בי( שבהליכה הת״ח‪ .‬אבל שאר העם ההולכים במחמץ בראשונה‪ .‬־ הואיל והנדם‬ ‫למדו מישראל‪ .‬ורק מתקנת רבן‬ ‫נמליאל ואילך‪ .‬והמכובדים‪ .‬טוב ללכת לפני המטה <‬ ‫הואיל והם צחקים והבל פיהם בקריאתם פסוסי התנ״ך והתהלים‪ .‬‬ ‫אלא מוכרחים אנחנו לומר‪ .‬או של• משי‪ .‬על כץ מץ הראוי להם ללכת‬ ‫ראשונה ומה נם שהם ערבים כדרדל ע־פ מפי עוללים ויונקים יסדת עוז‪ .‬ק״ו למקום שלא נהנו‪ .‬ולנחלתו‪• .‬ומן • דראוי לבעלי תורה ללמוד מדוד‪.‬הואיל והם הבל שאין מ חטא כידוע לכל‪ .‫הקונטרים‬ ‫בית‬ ‫־יק‬ ‫ייא‬ ‫עולמים‬ ‫מ‬ ‫היחיאדי‬ ‫רבים‪ .‬ובזיון לכבוד התוודק חיו‪ .‬ו ת מ ד בבהא״ט שם‪ .‬והבדילם מיתר העמים ‪-‬‬ ‫בכל עניניהם ומנהניהם‪ .‬אבל לעולם לנכי ההולכים חלוצי כתף‬ ‫או לפני המטה‪ .‬ולזה גם הם אולי חייבים בדמו של זה‪ .‬שאסור להם לנהוג כץ‪ .‬ואץ לנו להדמות אליהם סייע‪ .‬‬ ‫וכוי‪ .‬וחושבים שזה להם‬ ‫לכבוד׳ אדרבא אינה אלא לבזיון להם ולתקלה‪ .‬שאז המקטרג מוצא‬ ‫עליהם פתחון פה ביותר שאת‪ .‬ומה גם אס הם צדמ או ת׳׳ח‪ .‬ואף בדברים שכתב מוץ שאין בהם • משום דרכי‪ :‬האמורי )בהרשיע‬ ‫י‪-‬י סימן •=״ז( בכל זאת עיייש איך השיג עליו המח ־שם םק״א ־ ודל‪ :‬ועכשיו לא ־ נהגו כ ך‬ ‫ומעכבין על מי שבא לשנות המנהג‪ .‬יש גריעותא נחלה להם‪ .‬שנהנו בתכריכץ לבד‪ .‬‬ ‫והמשטיגים מקטרנים עליהם מלמעלה‪ .‬וזהו לנודל חשיבותו‪.‬לפני המטה נקראים‪.‬עד שיכלו להכריע הכף ח״ו‪ .‬ובודאי מהם למדו הנדים ונשאת בד עד עבש?‪.‬ועל ובחוקותיהם לא תלכו‪ .‬־אםור לנו‬ ‫לחזור אליו‪ .‬ומשום בחוקותיהם לא תלמ‪ .‬הואיל ובטלנו מנהנ זה אעפ־י שהיה לנו מלפנלם‪.‬־‬ ‫‪.‬שאדרבא לבד‬ ‫מה שמראים שהם גרמא למיתתו‪ .‬ווה מה שעזר •‬ ‫ה־ אותנו לשרטט לכבודו בה ולכבוד תותק‪ .‬זה אינו‪ .‬ולכן עליהם‬ ‫מוטל החיוב לשכך מעליו הדיניץ ולהמליץ טוב בעדו‪ .‬ומש ורף לנדון שלנו‪ .‬ולהתפלל לה׳ שירחמח בזמת‬ ‫קריאתם לפניו בתורה‪ .‬ואס בדברים שאין בהם משום‬ ‫דרכי האמות מעכבץ‪ .‬אלא שעוברים נ־ב על ובחוקותיהם לא ת ל מ וכו ‪.‬ומפגי זה גהגו ללכת לפני המטה‪ .‬גם עליהם יש לומר שהם הס הל לו לגרמא‪ .‬ויש לדקדק דלמה יש• בו משום בחוקותיהם ?־והלא י•‬ ‫מנהנזההיה בישראל‪ .‬‬ ‫א־כ זה הדבר בעצמו מראה במד ויקר לחוקיה‪ .‬אין מ משום בחוקותיהם לא תלכו‪.‬בכל זאת לגבי הרב זה ח״ו ־‬ ‫לקלון‪ .‬הואיל והנויים כעת מחזיקים בו‪ .‬ואץ לומר הואל •‬ ‫והיו רניליץ בזה ישראל מקודם קדמחא‪ .‬שמראין שהם גרמו לו המיתה כדאמק׳ אבץ‬ ‫תינוקות של בית רבץ‪ .‬על החיצה לנהוג בהם‪ .‬אלא עוץ של ליו אלף אנשים‪ .‬ורוצים להנהיג זה מחדש‪ .‬להוציא את המה בכל בנדים היקרים ושל משי ומי‪ .‬קיו לדבתם שיש בהם משום דרכי האמורי‪.‬והכרוזים היוצאים לפני המת לבל יויקוהו‪ .‬הואיל ולא קיימו מצות הוכיח תוכיח‬ ‫כראוי‪ .‬יש בו משום גסות‪-‬הרוח‪ -.‬שמראים שהם בעוונם נדמו סילוקו‪.‬ומשום בלי׳‬ ‫תשחית‪ .

‬‬ ‫ותגיא ר ב י נתן‪ .‬כ מ ו שמצינו ב נ ח ל י עולם‪ .‬‬ ‫ושלא יאמר פי דבי־ שאינו כרצונו‪ .‬ותהיה מיתתו על ידי מ ל א ך ר ח מ י ם כ ד א י ת א )בש״ש‬ ‫ובזהל לעיל דכ״צ ע״א( ש י ש ש מ ת י ם ע״י מ ל א ך רחמים‪ .‫הקונטריס‬ ‫בית‬ ‫פ‬ ‫ט‬ ‫םי‬ ‫יק ״י) ׳ א׳( עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫פרה ט״ו‬ ‫]התיכן‬ ‫הצוואות(‬ ‫י ה ה ט ו ב ן מ א י י העינים יזבני להבין בתורתו‪ .‬וליראה אותו יראת הרוממות‪ .‬להעתיק פ ה ק צ ח ם ‪ .‬ולמי ש ר ו צ ה ל א ח ר‬ ‫אריכות יפדם ושנים‪ .‬וזה החלי בעזר צורי וגואלי‪.‬מ ב ל י ש י צ ט ר ך המצווה ל ב א ר‬ ‫תועלתו‪ .‬ואם הוא הסתיר ט ע ם הדבר‪ .‬ואם בשביל כ פ ר ה שומעים לו‪ .‬‬ ‫ולכן א מ ר ת י א ל לבי‪ .‬כמי‪-= -‬״ע יי״י( ומנין לו נ פ ש על קברו‪ .‬מ ד א י זהו תיקק לנשמתו‪ .‬ל ה ס ת ו פ ף בצלו ית״ש‪ .‬בין בעוה־ז בץ בעוה״ב‪ .‬ולא ע ל מגן ע ש ה דברו‪ .‬א ש ר ל א ק בדורותינו אלו ש נ ת מ ע ט ה ה ח כ מ ה ‪ .‬ובסשל חסידיה סי׳ יי‪-‬יו( מ צ ו ה לקיים ד ב ר י ה מ ת כ ש מ צ ו ו ה על ממון‪.‬אם ל א לאוגס גמור‪ .‬‬ ‫ואין כ ה עוד ו ש ל י ט ה ל מ ל א ך המית‪ .‬ויהונני מאתו ד ע ה והשכל‪ .‬מן ה ש מ י ם לעשוח להם‪ .‬‬ ‫בידוע מ ה ת ו ר ה בענין אהרן ב ה ק ט ר ת ה ק ט ו ר ת ב ע ת ה מ ג פ ה מ מ ‪ .‬ומונים הסממנים ב ת ‪ .‬ל ה ש ת ד ל בסייעתא דשמיא‪ .‬ו ב כ ל‬ ‫זאת אץ מוקדם ומאוחר‪ .‬להיות ש ב ד ו מ ת י ו‬ ‫ל ב ם היה כפתחו ש ל אולם‪ .‬ולאקמא שכינתא מעפרא‪.‬ולזה א מ ת רז״ל מצוד‪ .‬ל ב ך‬ ‫אומרים‬ .‬כי א ס לפי מ ה שעזר ה א ל בראותי כ ל ד ב ר עם מ ה שיש לו‬ ‫ס מ ך מדרז״ל‪ .‬והל לי למזכרת‪ .‬ש ב ל א ח ד ואחד צווה על איזה ד ב ר לעשות לו‪ .‬ועוד‬ ‫ת א י ל ו ת א נידון ב א ו ת ה שעה‪ .‬בודאי‬ ‫טעמו וגימוקו עמו‪ .‬ו ב א ש ר י ר צ ה לצוות כן‬ ‫יקום‪ .‬והיו לי לאחדים‬ ‫ל מ ש מ ר ת ‪ .‬ע״ס פסוק וערכה לה׳ מ נ ח ת יהודה וגו׳‪ .‬והל לדעים כ ל ד ב ר לאמתו‪ .‬להבין ד ב ר א מ ת לאמתו‪.‬ע ל מ ה ש ע ש ה כ ל ימי חייו‪ .‬וכפי מ ה שיעורר הי אותו‪ .‬ו מ ה‬ ‫שמעוררים אוחם‪ .‬ב ט ח כי צריכים ה ס לזה‪ .‬‬ ‫א ׳ — ס מ ו ך לפטירה‪ .‬ולכן גיחגית ב ב י ת דק ש ל מ ע ל ה עם מ ב ט ל י דבריה‪ .‬והטעם לזה‪ .‬ה ח ל מ א ת ה הוא ה׳ אלהינו שהקטירו אבותינו לפניך ו מ י כ ך י א ה כהוגן‬ ‫מ ל ה ב מ ל ה ב ט ע מ י התורה‪ .‬ולראות סמיכות ל ה ם מרז״ל‪ .‬יש מצווים ל ל מ ו ד פ ד ר פטום ה ק ט ו ר ת כולה‪ .‬ר ש מ ת י ם והנם סדורים לפניך‬ ‫ב מ ס פ ר ‪ .‬לעשות ל ה ם אתרי אריכות ימים ושנים‪.‬ותני ב ר קפרא‪ .‬ולעובדו‬ ‫ב א מ ת ובתמים ו ב ל ב ב שלם‪ .‬וטעם מספיק‪ .‬לפני‬ ‫ש ו פ ט צ ד ק )הוכ׳ד בס׳ מעבר יבק דרי״ג ע׳ב( ואגב א מ ר ת י ל ס ד ר ם מ ע ת פ ר ק הגסיסה ע ד א ח ר‬ ‫סתימת־ הגולל ונתינת ה מ צ ב ה הנקראת נפש‪) .‬ובתנו רבנן ב ט ע מ י המשנה‪ .‬ושאז ה מ נ פ ה נעצרה‪.‬מ א ש ר יצוו ח ס ד י ם ואנשי מעשה‪ ..‬דודינו ל כ ת ו ב ו ל ב א ר חידושי תודתו! ולמצוא ס מ י כ ו ת‬ ‫ל ב ל מנהנ טוב‪ .‬לצוות לבני ביתו וקהל עדתו׳ לעשות לו כולם או ק צ ת ם ‪ .‬ה כ ל בקי־־יאה‬ ‫נעימה ובכוונה נ ת ל ה ‪ .‬לתיקק נרנח״י ש ל ה ם‬ ‫כאומרם ד ל אע״ג ד א י ת ל א חזי מ ז ת ה חזי‪ .‬ולהשלים בירורי ניצוצי נשמתם‪ .‬כפי כחו‬ ‫וימלתו‪ .‬ורבן שמעון‪.‬ו ה ל ב גשתעמס״ ל ת ו ק ף הגלות‬ ‫ו ר מ י ה צ ת ת ‪ .‬‬ ‫בהםתלקותם מעולם הגשמי לעולם הרוחני‪ .‬ב נ ת ג א צ ל נ ו ב ת פ ל ת‬ ‫שחרית‪ .‬כ ד א י ת א בילקוט )כרמ״ז ס׳ עסיי־י( ש ה מ ת י ם מדייגין זה עם זה‪ .‬ו כ ש ל א מקיימק ד ב ר י ה אז אולי ח״ו נמנע מ מ נ ה אתה תיקון ש ה י ה‬ ‫שייך לה‪ .‬ובל מ ה שעושים לגוף לאתי־ מ י ת ה ה נ ש מ ה‬ ‫רואה ל ה ל ת ה ח ו פ פ ת עלי!‪ /‬וגיחה ל ה במקיימי דבריה‪ .‬מוכרחים להביא סמיכות ל ד ב ר י ה ם וצוואותיהם והיו לנו ל מ א ו ת ת ‪ .‬לקיים ד ב ר י‬ ‫ה מ ת )תענית כ׳א גימין י״ד כ״ו וב־־״ע בחימ =׳ ק־יה( ו ב פ ר ט א ס ד\א א ב שאז גלוה בזה גם‬ ‫מ צ ו ת כ ב ד א ת אביך‪) .‬ראשונים ואחרונים כ א ש ר היה ביכולתי ב מ ד ‪ .‬ויש על ידי מ ל א ך אבזרי ומי‪ .‬ולסיבה‬ ‫מוכרחת‪ .‬ו ת מ ד בסי ח כ מ ת א ד ם )הלכות‬ ‫אכילות סימן ק״ן סעיף מיד(‪ .‬‬ ‫א ב ל לגד‪1‬ג בזלן בגופו לא‪ .‬בבדי שילכו בעקבותיהם בני י ש ר א ל לתיקון ו ה ש ל מ ת נו־נחיי ש ל ה ם‬ ‫ולמצוא נחת ת ה לפניו‪ .‬וליהנות מזל השכינה‬ ‫אספקלריא המאירה‪ .‬כ ב ד י ל ה צ י ל ת ש מ ח מ צ ע ר ו פ ח ד מ ל א ך המות‪.

‬םימנא ד א א ת מ ס ר בידנא‪ .‬בולהו מתקשרין אלין באליץ‪ .‬ו ל א ת ב א קמי מאריה‪ .‬כי שיח שפתותינו עולות‬ ‫ל ה ל ה ק ר ב ת ה ‪ .‬עובדא‬ ‫דקטורת‪ .‬ל א ת ק ר ב א בהדיהו וכו׳‪ .‬ד ב כ ל א ת ר דאמרי בכוונא ברעותא דלבא‪ .‬להעלות נשמתו בקטורת על מזבח ה׳‪ .‬כנו׳ ב ד ב ר י ה ר ב ב ש ע ר הכוונות‪.‬וצריך לומר אחריה ה ת ל ת פסוקים‪ .‬ו ה מ פ ר ש שם‪ .‬דלית‬ ‫ל ך מ ל ה חביבא קמי קוב־ה כקטורת‪ .‬ד ה א‬ ‫רתיכיץ קדישין ד ל ת ת א הוו מהקרבין ומתקשרין אלין באלין‪ .‬‬ ‫ל פ ל ק א ביחודא כ ד ק א חזי‪ .‬עיין שפי ההשידים שי׳ תקיש( ונם הקי־יאת ש מ ע כולה‪ .‬הא־ מאן דדינא ר ד י ף‬ ‫אבתריה‪ .‬וקיומא ד ע ל מ א לעילא ת ד י ר ע כ י ל‬ ‫ושרר )בש׳ רפואה וחיים דף ל׳ ‪«c‬׳ ד׳‪ -‬וזיל‪ (:‬ירחצו ידי החולה כדי ש י א מ ר בפיוימזמור הבו‬ ‫לה׳ בני אלים‪) .‬ושתהיה מיתתו בנשיקה על‬ ‫ידי ה .‬וקיימא ל ב ט ל א חרשיז ומלין בישין מביתא וכו׳‬ ‫אר־ש ובו׳ ואי יכוון ביה ב כ ל יומא‪ .‬מ ב ר ר ניצוצי נשמתו‪ .‬ועל ע כ ד מ דאיהו ם ט ר א אחרא‪ .‬עיי מ י כ א ל כהנא ר ב א ויקירא‪ .‬א ב ל ב מ י ת ת ם‬ ‫רואים‪ .‬מסטרין בישין ומרינא ש ל נהינם‬ ‫ומדינא ד מ ל כ ו אחרת‪ .‬ל צ א ת ידי חובתו ניב‪.‬‬ ‫ולעזור ל נ ש מ ת ה א ד ם ה מ ס ת ל ק מן העולם ל ב ר ר כ ל הבירורים‪ .‬ד ה א לית תכירו לההוא ם ט ר א ב ר קטורת‪ .‬ואחרי אמירת הוידוי ביום שיש בו תחנה‪.‬מ מ ע ש ה ש ל ד׳ א ב א ב מ ת א מחביא‪ .‬א צ ט ר י ך להאי קטרת‪ .‬למיהוי כולהו ביחודא חדא‪.‬‬ ‫ב׳ — יש שמצווים ל ו מ ר ת פ ל ת ר׳ נחוניא בן הקנה שהיא פסוקי אנא ב ב ח ב ע ת הגסיסה‪-.‬‬ ‫והטעם היות ו פ מ ק י ם י א ל ה נתקנו ל ה מ ש כ ת א ו ת ת עליונים מעולם היצירה להעשייה׳ בכדי‬ ‫להעלות כ ל ל ו ת עולכם העשייה א ל מקום יותר עליון‪ .‬‬ ‫בכדי שהבירורים יהיו מעולים מ א י ש ה ש ב בתשובה ב ב ל לבו‪ .‬ואמירתו הוידוי‪ .‬ולא‬ ‫שאי־ דרגיץ אחרנין‪ .‬ונם הבירורים שנבררו‬ ‫םהקלי שיעלו א ל העשייה‪ .‬ויסתלק‬ ‫מותנא מניה ובעלמא‪ .‬‬ ‫ואחד העומדים מ מ י ן בויחייו‪ .‬מ ז י ב ד ב ר י ה ר ב )כשער הכוונות כקבלת שכת ובכמה מקומות ובשידור(‪.‬מ ה דלית הכי ל ש א ר עמין ובו׳‪ .‬ה׳ צ ב א ו ת עמנו ונו׳ ה׳‬ ‫‪s‬‬ ‫צ ב א ו ת אשרי וגו׳‪ .‬גם ב ע ד החולה‪ .‬וכל אינון משריין דעע״ז כולהו מ ת ב ד ר י ומתפלגי ד א מן דא‪.‬ולא ל מ ע ב ד‬ ‫דינא‪ .‬ו מ ה כ ת י ב באהרן‬ ‫ויעמוד בין ה מ ת י ם וגו׳ ד כ פ י ת ליה ל מ ל א ך המות ד ל א יכיל ל ש ל ט א ה כלל‪ .‬ד ה א םיועא איהו ל ס ל ק א דינין‬ ‫מעליה ובו׳‪ .‬ד ל א ש ל ט א מותנא בההוא אתר‪ .‬‬ ‫ועל ד א איקרון ישראל נוי א ח ד וכוי‪ .‬וקשר קשריץ לעילא ולתתא ו ל ח ד א כולא‪ .‬ורמז לזה‬ ‫סמיכות ידי ה מ ק ר י ב על ר א ש לךבנו‪ .‬לזאת גם כן‬ ‫אומרים פטום הקטורת ש ת כ ל י ת ה ל ב ר ר גיצוצי דקדושה מ א ח ת ע ש ר ה מדריגות הקלי׳‪.‬וכתיב ב מ י ת ת ה צ ת ה י ם על פ׳ הי כידוע‪ .‬ודא איהו ק־ומא ד ע ל מ א דלתתא‪ .‬לפ־ מ י ש )בזיח שהיש דג׳ן ע׳׳ד(‪.‬ופטום הקטורת בבוגה גדולה‪ .‬ה׳ הושיעה ונוי‪ .‬והא אוקימנא ודא‬ ‫מ ב פ ר ע ל יצהיר‪ .‬וישתזיב מ כ ל דינין דהאי עלמא‪ .‫הקונטרים‬ ‫בי‬ ‫ת‬ ‫פ‬ ‫ר ק‬ ‫ט״י)םי׳א־ב(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי מא‬ ‫אומרים אותה ל ה ק ל מ ע ל ל הדינים הקשים ו ל מ ח ק ם ולעורר עליו ר ח מ י ה א ל כ ד א י ת א‬ ‫)כזהי וידא במדרש הנעלם(‪ .‬ולכן ט ו ב לאומרה אחרי‬ ‫הרהורי ה ת ש ו ב ה בלבו ביום שאין בו תחנה‪ .‬פנימא׳‪ .‬וכו׳‪ .‬אית ליה חולקא בהא־ ע ל מ א ובעלמא דאתי‪ .‬‬ ‫ועוד כ ת ב ה ר ב בשעריו ש ה א ד ם ה צ ת ק מ ב ר ר ב ע ת פטירתו לפעמים יותר מ מ ה ש ב י ר ר‬ ‫‪.‬לפי מ״ש ב ם ה ׳ ח‬ ‫ם״ חריג‪ .‬ד ה א בההוא קטורת כ ל רתיכין קדישיץ דרזא‬ ‫דמהימנותא‪ .‬ובחרחור תשובתו‪ .‬‬ ‫)ו(‬ ‫כל‬ .‬ולא יחזקו ולא יכלין עובדי עבודה זרה‪ .‬ומאודו‪ .‬לעילאלעילא כידוע׳ זאת ועוד יען ש ה א ד ם‬ ‫ב ע ת מיתתו‪ .‬ובן איתא )בפרשת ויקהל דף רי׳ח ע־ב וזיל‪(:‬‬ ‫ת א חזי מ ה כ ת י ב ק ח א ת ה מ ח ת ה ובו׳‪ .‬ד כ ת י ב וסמך שתי ידיו עליו וההורה‬ ‫ו ש ח ט אותו הכהן איש החסד‪ .‬ו כ מ ע ט יותר מ מ ה ש ב י ר ר כ ל ימי חייו‪ .‬לנו‪ .‬וכל שייפ־ן עילאין ותתאץ‪ .‬וכו׳ ע כ ״ ל ובזהר ח ד ש )שיר השירים איתא‬ ‫״־ > ע״פ ויעש מזבח מ ק ט ר ק ט ו ר ה ונו׳ ובגין דחביבא כ ל כ ך ל א קאים ההוא מזבח אלא‬ ‫‪ .‬דהא־ איהו מזבח ד ב ר כ א א ש ת כ ח ביה ועל ד א סחים מע־נא‪ .‬הוד מתקשרץ‪ .‬‬ ‫ומזמיר ד׳ בקראי ענני וגו׳)כמ‪-‬ש במדרש תלפיות דקסיי( ע מ ל גם מועיל אמירתה ל ה ע ל א ת‬ ‫נרנחיי ש ל ה א ד ם ה נ ל מ ע ‪ .‬נפשו‪ . כ ד א מ ד ל על פםוק כי ל א יראני ה א ד ם וחי שבחייהם אינם רואים‪ .

‬ואנחנו מאמיגים ב ת ח י ת ה מ ת י ם ש ת ה י ה בב״א‪ .‬והוא שבעודם נצמדים יחד‪ .‬יתן ריוח בין שתי תיבות ע כ ״ ל ‪.‬פתילה שכינה‪..‬עם כ ל ל ו ת בירורי ניצוצותיו ש ב י ר ר ל מ ק ו מ ם העליון‪ .‬ו מ ת ח ב ר ת תוך הגוף הנרמז ב מ ל ת הארץ‪.‬ולזה נקראים השירים ‪.‬־־־ והטעם כידוע‬ ‫ש נ ש מ ת ה א ד ם היא נ מ ש ל ת לנר כמ״ש נר ה׳ נ ש מ ת אדם‪ .‬‬ ‫ועוד ידוע שהאזינו היא א ח ת מ ע ש ר השירות הידועות וידוע עוד ש ע ל ידי השיר‪ .‬אנא בכח‪ .‬ולהיות ש ע ת ה ב פ ט י ר ת ה א ד ם יש נילוי שכינה‪ .‬לזה גוהגים ל א ו מ ר ה‬ ‫עת פ ט י ר ת הצדיקים • גם כ מ ה פעמים ראינו ב ה סגולה נפלאה‪ .‬רוח ד א מ ש ח א ‪ .‬‬ ‫ג׳—יש שמצווים ל ל מ ו ד פ ר ש ת האזינו ב ע ת הגסיסה ־והטעם ש ש ם נזכרהשמים והארץ‪.‬זית מזיתים ד א צ ד י ק ד א ת מ ר ביה‬ ‫שמן זית זך כתית‪ .‬לזה‬ ‫אומרים אותה ל ה ב ר י ח ם מעליו‪ .‬ולפעמים ה ר ב ה בדוקה ומנוםית אכן‬ ‫צ ר י ך ל ק ר ו ת ה מ ת ו ך הספר‪ .‬‬ ‫מ ש ח א דילה צ ד י ק שמן כתית‪ .‬‬ ‫אמנם צ ר י ך מ א ד להזהר ולומר כ ל שתי מ ל ו ת מ ה ם ש ל כ ל פסוק ביחד‪ .‬כגוונא ד א נפשא דאיהי‬ ‫שקופא דגופא איהי פתילה‪ .‬‬ ‫וטעם ל ש ת י פתילות או שלש‪ .‬נהורא ד א נשמה‪ .‬ד כ ת י ש כ ת י ש ה באינו! אתוון דאינון איברי גופא‪ .‬נהורא דילה עמודא דאמצעיתא‪ .‬לפחות ש א ח ד יהיה לו ס פ ר בידו‪ .‬ר מ ז לג״ר׳ או לגרץ‪ .‬לצערו ב ע ת פ ר י ד ת נשמתו‪ .‬נכנעים‬ ‫הקלי׳ ובורחים ל ה ם מ ע ל האדם‪ .‬או גם כץ כדי ש ת ה א נ ח ש ב ת לאבוקה‬ ‫ויותר‪ .‬ולכופוע״י החרטה‪.‬ו ה ט ע ם כ נ ד ל והוא הדין גם כן צ ר י ך ל א ו מ ר ה מ ת ו ך ה ם פ ר כנדל‪.‬ולעורר עליו ר ח מ י ש מ י ם על ידי גילוי השכינה‪ .‬‬ ‫א ש ר מ מ נ ה לוקח‪ .‬ואין לו מ ש ו א פגים וכמ־ש ואין מידי מציל‪.‬‬ ‫והוא מ מ י ת ומחיה‪ .‬ושורה ש ם השכינה‪ .‬ועל ידי אורות פנימי ומקיף הרמוזים ב ה ם כנז׳ בסידור‪.‬ש א ם ה א ד ם מ צ ט ע ר‬ ‫ה ר ב ה באותה שעה‪ .‬ועוד‬ ‫הואיל ומצוי אצלגו תמיד‪) .‬והמקטרגים משטינין עליו‪ .‬ויען ש מ ד ת הדין מ ת ו ח ה ב ע ת‬ ‫סילוק ה א ד ם מז העולם‪ .‬ויש שמצווים ל ה ד ל י ק נרות מ ס ב י ב‬ ‫לכל‬ .‬כידוע משאול שנכנס בו רוח רעה‪.‬על‬ ‫ידי ש ש כנפיים ש ל המלאכים‪ .‬‬ ‫ד׳ — יש שמצווין ל ה ד ל י ק שמן זית ושיהיה בו שתים ש ל ש פתילות‪ .‬כמ׳׳ש להעלות נר‬ ‫לפני תמיד‪ .‬כשאומרים אותה כהוגן מ ל ה ב מ ל ה בניקודיה ו כ ט ע מ י ה ובנינוניה אן‬ ‫יקל מעליו צ ע ר הנסיכה‪ ..‬ו ל ת ת ריוח‬ ‫בין שתי מ ל ו ת ל ש ת י מלות )כמ׳ בנהר שלום ד״כ ע״ב ״יי‪ (:‬ולכן באומרו ה פ ל ת רבי‬ ‫נחוניא‪ .‬ו ש ב ק חיים ל כ ל ישראל‪ .‬וכן ב כ ל מקום ש א פ ש ר ל ה ם להשיגו ט ו ב ל ה ד ל י ק‬ ‫בו ויען שהוא ה נ ב ח ר לה׳ מ כ ל השמגים וצוה ה׳ להדליקו לפגיו כביבול‪ .‬כ מ א מ ר התנא )במשנת שבח( רבי‬ ‫טרפון אומר אין מדליקין א ל א ב ש מ ן זית ב ל ב ד וכדאיתא )בהקדמת התיקונים ודל••( ואיהו‬ ‫מנורה נור דליק מ ם ט ר א דשכינתא ד א ת מ ר ב ה נר ה׳ וצריך למהוי לימינא ל ק ב ל א מ ש ח א‬ ‫ובנין ד א מנורה בדרום‪ .‬ש ה א ב ו ק ה סגולתה להצילו מהמזיקים כידוע‪ .‬ועוד הואיל‬ ‫ויש ב ה ש ב ח גדול לה׳ שהוא חי וקיים לעד‪ .‬זמיר עריצים‪ .‬והמדקדקים נזהרים ה ר ב ה‬ ‫פ ה כירושת״ו ש ל א להדליק כי אם ב ש מ ן ש ל זית בלבד‪ .‬אנחגו משמיעים ל ה ם‬ ‫התוכחה‪ .‬ד א איהו מאנא ל ק ב ל א פ ת י ל ה מ ש ח א ונהורא‪ .‬ב כ ד י שיהיה ל ה ם הרהורי ת ש ו ב ה ועי״ז יוכל ל ש ב ר כחהיצה׳׳ר‪ .‬‬ ‫והשמים רמז ל ג ש מ ה היורדת מן השמים‪ .‫הסנטריס‬ ‫בית‬ ‫פרק ט״ו <םי׳ ב־ג־י(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫כ ל ימי חייו כנז׳)כמאמרי רשביי זיע״א( לזה אומרים ב ע ת ה פ ט י ר ה פסוקים אלו הנרמזים ב ש ם‬ ‫מ״ב ומסונלים לעליית ניצוצי ה ק ד ו ש ה למקום יותר עליון ו ב ה ם יהיה סיוע נם כן ל ה ע ל א ת‬ ‫נרנח״י ש ל ה א ד ם ב ע ת פטירתו‪ .‬קודם עת הפרידה‪ .‬ו ה ש א ר קוראים אחריו‬ ‫בנעימה כי דברים ש ב כ ת ב אי א ת ה ר ש א י ל א ו מ ר ם על פ ה )א״ח םי׳ כ׳׳ג ס׳ י״ד( ןל?‪£‬‬ ‫שקוראים נ׳׳כ שיר השירים ש ב ה א ה ב ת כ נ ס ת י ש ר א ל להקב״ה וחשק ה נ ש מ ה ב ה ד ב ק ת ה‬ ‫כ מ א צ י ל ה ‪ .‬‬ ‫ועל ידי השיר ס ר ה מעליו ו ש ר ת ה השכינה‪ .‬וה״ה ב א ל י ש ע כמ׳יש והיה כגגן המנגן ותהי‬ ‫עליו רוח אלהים‪ .‬עכ״ל‪ .‬מ א נ א ד א גופא איהו ע ב ד‬ ‫ואיהו ר כ ב ל ת ל ת סטריץ אלין דאיגון קיטורא דיחודא ח ד א דאיגוץ גר ה׳ ג ש מ ת א ד ם עכ״ל‬ ‫)ובתיקונים תיקוןי״ט רפ״א ע׳־א וז״ל‪ (:‬גר ה׳ ג ש מ ת אדם‪ .‬לכן ל כ ב ו ד ה׳ מדליקין הנרות‪.

‬וערכם‪ .‬ולא גרע כעונו‪ .‫ה ס ו נ ט ר י ס‬ ‫בית‬ ‫פרק ט״ו)םי׳ י־ה(‬ ‫עולמים‬ ‫דדדויאלי‬ ‫מ ב‬ ‫ל כ ל גופם‪ .‬‬ ‫לכבוד‬ ‫לגילוי‬ ‫גילוי‬ ‫שכינה‪.‬גם זהו ה ט ע ם‬ ‫ל ה ד ל ק ת הנר ב ב י ת ה א ב ל כ ל שבעה‪ .‬וכשאנו מתוודים אנו אומרים על חטאים‪ .‬ת ב א לביהכ׳׳נ ותראה הנר הדולק‬ ‫בשבילה‪ .‬כנגד ז׳ רקיעים וזי א ר צ ו ת ואץ ב פ ׳‬ ‫מנורה אות ם מ ך ובו׳ לומר במקום ניר אין שטן ואין מזיק‪ .‬ומעטים ה ם הנזהרים מ ל ה ד ל י ק בנרות ש ל חלב‪) .‬והמנורה ו ד ת ה דולקת ב ב י ת ה מ ק ד ש כ ל ל י ל ה ש ב ע ה‬ ‫נרותיה‪ .‬וגגלל בנוק׳ ד ת ה ו מ א ר ב א ח ש ך מפני אור‪ .‬והוא איש אחד‪ .‬כי כ ל י ש ר א ל ערבים זה לזה וכן כ ת ב )בס׳‬ ‫החסידים סי׳ תי־א ״״ל ‪ 0‬כ ת י ב חטאנו רשענו כ ל ל עצמו ב כ ל ל לפי ש כ ל י ש ר א ל ערבים זה‬ ‫לזה‪ .‬נר‬ ‫דולקת באותו בית ש מ ת שם‪ .‬אע׳יפ שהאור הזה הוא אור גופני‪ .‬ושלשים‪ .‬ו מ ה גט ש נ ר ש ל שעוה ה כ ש ר ׳ רומז על כשרון נ ש מ ת ה מ ת ג״ם‪.‬והוא ב כ ח אור הנר כי יהל עליהם‪ .‬שאנו חייבים עליהם סקילה‪.‬ש ה ם מ ה ר ה ר י ם ב ת ש ו ב ה‬ ‫ומתוודים בהכנעה‪ .‬הרג‪ .‬וכל היום היה דולק נר המערבי עבור נשמות כ ל ישראל שנפטרו ל ב י ת עולמם‬ ‫והשבעה גרות היו דולקים בלילה‪ .‬מ ח מ ת ש ב ל י ל ה הדיגים מתגברים‪ .‬ב ח ק ל י ש ר א ל )הנד״מ ע׳׳פ ועשית מנורת זהב טהור ״״ל ‪ 0‬ידוע כי ה ג ש מ ה גהגית‬ ‫מ ה ד ל ק ת הנרות‪ .‬וטוב ל כ ל א ד ם ל ו מ ר הוידוי בלשון‬ ‫רבים‪ .‬ש נ א מ ר כעכן‪ .‬וע׳׳כ ב ש ע ה‬ ‫ש ה א ד ם גוסס מדליקין נרות ב ש ע ת יציאת נשמה׳ ובכל ה ש ב ע ה ימים א ח ר פטירתו‪ .‬וע׳׳כ ה מ ש י ל ה ש ל מ ה ה מ ל ך עיה לנר‪ .‬‬ ‫ושרר ע ו ד ‪ .‬ליוקר‬ ‫מציאותם‪.‬‬ .‬ל מ ה גהגו להוליכו ב ד ר ך‬ ‫עד מקום קבורתו ב ה ד ל ק ת שתי גרות )שעוות( גדולות׳ ואפילו ביום‪ .‬ולכן ביעור החמץ ו ה מ ח מ צ ת ש ה ם‬ ‫<ם״מ ולילית פלונית( ש מ ה ם יצה״ר וכוחותיו‪ .‬וכננד ה ש ב ע ה עיתיץ‬ ‫א ש ר יעברו על ה א ד ם מ ע ת פטירתו ע ד שיבא על מקומו בנ״ע‪ .‬הואיל והודלק‬ ‫ותורה אור זה שע״י לימור פסוקי התורה לפגי הגוםם‪.‬בבית הכגםת‪ .‬אפילו שהוא יחידי א ח ת מועיל לו‪ .‬לפי ש כ ל ישראל ערבים זה לזה‪ .‬אע״פ כן צ ר י ך‬ ‫שיתודה כך‪ .‬והנשמה היא אור רוחני׳ זך‬ ‫ופשוט‪ .‬וטעם לזה גורע מ ד ב ר י חכמים שסגולת הנר הוא להבריח המזיקיץ‪.‬וכל שכן שתועיל ביום‬ ‫ל ש ב ר מ ל ת ע ו ת עול‪ .‬‬ ‫ואפילו ב ל י ל ה עת שליטתן כ ד א מ ר ו אבוקה כשניים‪ .‬כמ״ש‬ ‫ע״פ ועשית מנורת וכר( ד פ כ ת י ב מנורה בלישנא דקרא‪ .‬ועוד כדי שיודה החייב‪ .‬וכן איתא )במעבר יבק דק״ח מ״ל‪ (:‬מנהנן ש ל ישראל ל ה ד ל י ק‬ ‫נרות לפגי הגוסס‪ .‬‬ ‫שריפה‪ .‬שנית‬ ‫צ ר י ך עוד שיכלול עצמו עם כ ל ל ו ת ישראל‪ .‬ומדליקין בנרות ש ל שעוה‪ .‬כי ש ל ה ב ת הנ״ר רומז ליחוד עליון‪ .‬וביום היה די בנר א ח ה‬ ‫ויש עוד רמזים וסודות בעניני המנורה כ א ש ר ה מ פ ר ש י ם האריכו בזה עי״ש עליהם עכ׳׳ל‬ ‫ד ש סמיכות ל ק צ ת מ ה ד ב ר י ם האלו מ ה ז ה ר נ״כ עיין לקמן סימן ט״ז בעזה״י‪.‬מ ח מ ת ש ב כ ל אותן ה ש ב ע ה ימים ה ג ש מ ה ת ב א א ל ה ב י ת‬ ‫ל כ מ ש א ת המקום ש י צ א ה מ ש ם ‪ .‬ואעפ״י שידע ה א ד ם ש ל א ח ט א ב כ ך שיהא חייב‪ .‬‬ ‫ה׳ — יש ה ר ב ה אנשי מ ע ש ה שנזהרים בעומדם א צ ל הגוסס‪ .‬שיבוץ עבור כ ל גלגוליו הקודמים כידוע‪ .‬והבית ש מ ת ש ם ל א ת מ צ א ‪ .‬ל כ ך צ ר י ך בלשון רבים ל ב ק ש ס ל ח‬ ‫לנו אבינו כי חטאנו‪ .‬ושבים ב ת ש ו ב ה שלימה‪ .‬הוא פן ח״ו ה מ צ א י מ צ א ב ה ם איזה ערן ק ל או חמור ה מ ע כ ב‬ ‫)בעה״ט בש׳ תרימה‬ ‫—‬ ‫*(לענ״ד פה יש לרמוז ולפרש שנקרא נר םצוה‪ .‬הוא ש א מ ר גר ה׳ גשמת אדם‪ .‬ו ב כ ל שנה ושגה ע ל פ ט י ר ת אביו ואמו או ש א ר קרובים‬ ‫מדליקץ נר ב ב י ת ה כ נ ס ת הנקרא )יאהר צייט ליכט()פי׳ פקידת השנה( מ ח מ ת כי ביום זה ה נ ש מ ה‬ ‫יש ל ה ר ש ו ת ל ש ו ט בעולם‪ .‬ש ל א יתבייש‬ ‫להתוודות ע כ ״ ל הטעם‪ .‬ובי״ב ח״ו‪ .‬ויש ל ה נחת רוח מזה‪ .‬ולהניס אותם החוצה‪ .‬ובימי ה פ ק י ד ה‬ ‫וכוי‪ .‬שבזכות נר מ צ ו ה ותורה אור״(‬ ‫סותם פיו ש ל שטן מ ל ה ש ט ץ ‪ .‬והיא מ ת ה ל כ ת בעדוני ההוד ו ה ש מ ח ה ו מ ט פ ט פ ת ו מ ת ר ח ב ת‬ ‫מתוך הנאת האורה‪ .‬שלכן‬ ‫א מ ר ה ב ה ו ב נר ה• גשמת א ד ם וכו׳׳עכ״ד• ומטעם זה תבין ג״כ‪ .‬וחנק‪ .‬מפני שהיא ח ת י כ ת אור ח צ ו ב ה באור ה ש כ ל ‪ :‬ומן ה ט ע מ הזה נ מ ש כ ת‬ ‫א ח ר האור שהוא מיגה‪ .‬כי נר‬ ‫אור רשעים ידעך‪ .‬ש ע ל ידי הנרות •אין ר ש ו ת להמזיקים ל ה ת ק ר ב אליהם‪ .

‬ו מ ה ש מ י ם זכו לו‪ .‬ש ה ק ר י א ה ש מ ע ל ק ב ל ת עול מ ל כ ו ת שמים‪ .‬‬ ‫בתורה‪ .‬ולכן ט ו ב באותו פ ר ק לעשות לו ה ה ת ר ה הנזכרת ש ם‬ ‫)המודפסת בשיח יצחק ח״א דקפ״ג( והמודעא )שם דקנ״ב( ו א ף א ם הוא אינו יכול ל ו מ ר הדברים‬ ‫א ח ד מ ה נ מ צ א י ם עומד ומורא אותה בלשון רבים ומכוון גם ב ע ד החולה ושהוא שלוחו‬ ‫והעומדים מתירים ל ה ם ומכוונים ב ה ת ר ת ם ל ה ת י ר גם לחולה‪.‬ופמוקי ד ר ח מ י ברי לעורר עליה ר ח ס י שמים‪ .‬ולא י ת פ ת ה‬ ‫מ ה י צ ר ה ב א להסטינו ולהחטיאו ס מ ו ך למיתתו‪ .‬ולזה גם כן יש אומרים יגדל‬ ‫אלהים חי ש י ש ב ה ש ל ש ע ש ר ה עיקרים׳ ב כ ד י שיודה על אלהותו ית׳׳ש‪ .‬ו כ ל ש מ ץ חסרון אפילו כ ל שהוא מעכב‪.‬ולכן בשובו ב ת ש ו ב ה ש ל י מ ה העומד‪ .‬כדי ש ל א יגרמו צ ע ר להחולה‪ .‬וכמ״ש שובו אלי ואשובה אליכם‪ .‬או פן חיו י מ צ א איזה ח ט א ב ג פ ט ר בעצמו‪ .‬ב כ ד י לזכות להיות נוכח ב ע ת יציאת‬ ‫הנשמה‪) .‬ויוצא ידי חובתו בזה הואיל וגיחא לו‬ ‫שיהיה ב ע ל ת ש ו ב ה גמורה מ א ה ב ה ‪ .‬וידעת היום והשיבות א ל‬ ‫ל ב ב ך וכו׳ בידך אפקיד רוחי ובו׳‪ .‬ותהיה נ ש מ ר ת ה ג ש מ ה מ י ד‬ ‫המזיקין‪ .‬באומרו לו שיכפור בה׳ כדי שיקל לו‬ ‫מ ה צ ע ר ‪ .‬על ידי איזה אונם ש י צ א לחוץ לרגע קל‪ .‬והקלי׳‬ ‫מתקנאים בו‪ .‬ומה גם שהוא שומע הבל‪ .‬‬ ‫ואזהרה‬ .‬ובהכגםו כרגע כ מ מ ר א גפטר החולה ב׳׳מ‪ .‬או לאיזה צורך‬ ‫שיהיה ואז החולה גפטר‪ .‬להיות גוכח בגילוי השכיגה‪ .‬ו פ ר ש ת ציצית ג״כ לזכירת כ ס א ה כ ב ו ד וכללות מ צ ו ת ה׳ ל ש מ ו ר‬ ‫ולעשות‪ .‬וכו׳ ובתורתך ה׳אלהיגו‬ ‫כתוב ל א מ ר ש מ ע י ש ר א ל וכו׳ א ם ת ש כ ב ל א ת פ ח ד ו ש כ ב ת וערבה שיגתך‪ .‬ב כ ד י ש ת צ א ה נ ש מ ה כ ש ה י א מודה ע ל מציאותו יתיש‪.‬ופתאום איש א ח ד לפי תומו ב א לבקרו‪ .‬כי אין ל ך ד ב ר‬ ‫שעומד בפני ה ת ש ו ב ה כידוע‪ .‬‬ ‫שהוא יחיד ומיוחד בעליונים ובתחתונים ואין עוד זולתו‪ .‬שאז בירורי גיצוצותיו רבים מ א ד ‪ .‬ועי״ז יגרום צ ע ר גדול להגפטר‪ .‬יוגותןלהחיצונים ל ע כ ב עליו מלגמור‬ ‫בירוריו ו מ צ ט ע ר מאד‪ .‬שכן עשו ל ר ב י אליעזר עכ״ל• ורוב כ כ ל הפסוקים ה ג ד ל יש ב ה ם‬ ‫עדות נאמנה על יחודו יתברך‪ .‬ובאמירת הוידוי ב ח ר ט ה‬ ‫ובהכנעה מ ל ב ומנפש אז יסיר ה מ ע כ ב ויזכה לנילוי אור השכינה בפניו‪ .‬ומלאכי חבלה‪ .‬כ מ ה זמן ר ב א צ ל הנוםס‪ .‬ומפגי זה צ ר י ך להיות גוכח הואיל ו כ ל גיצוצותיו ש ל‬ ‫החולה ה ם יבואו ב ע ת ה מ י ת ה ל ב ר ר ו ל ה ת ב ר ר בסוד ת ו ס ף רוחם ינועו!‪ .‬וזו סימן וראייה ש ל א זכה לגילוי שכינה‪ .‬כי אין‬ ‫•צדיק בארץ א ש ר יעשה טוב ולא יחטא‪ .‬ויזכו ליהגות מזיו השכיגה‬ ‫בהיותם בעלי ת ש ו ב ה גמורה מ א ה ב ה ‪.‬כדי ש ת צ א‬ ‫גפשו ב ד ב ר י תורה‪ .‬אולי זה העומד‪ .‬שיש בו מ צ ו ה כידוע וכמ״ש ב ת ה ל י ם ויחי עוד ל נ צ ח ל א יראה ה ש ח ת כי יראה‬ ‫ח כ מ י ם ימותו וכר(‪ .‬ויקרה לפעמים ל ה י פ ך‬ ‫שהחולה מ צ ט ע ר ומאריך בגסיסה‪ .‬והקיצות היא ת ש י ח ך וכיוצא עוד מפסוקי• ד ר ח מ י ולכל זה‬ ‫יריע הטעם‪ .‬ופסוקי דרחמי‪ .‬ו ת צ א מן הגות ב ק ד ו ש ה ו ב ט ה ר ה מ ת ו ך ד ב ר י תורה כ ד א י ת א‬ ‫)בסי חסידים סי׳ חמ״ח וז״ל‪ 0‬מי ש ג ט ה ל מ ו ת ידברו ד ב ר י ת ו ר ה עמו‪ .‬והיה ה׳ ל מ ל ך ‪ .‬ולזה ת מ צ א כי כ מ ה‬ ‫פעמים יקרה‪ .‬ואע׳׳ג דאיהו ל א‬ ‫חזי)מזליה( חזי וגשמתיה חזייא ומרגשת ב ה א ר ת השכיגה׳ ו ב פ ר ט כ ש ה ח ו ל ה א ד ם גדול‪.‬והיה אם שמוע ל ק ב ל ת‬ ‫עול מצותיו ית״ש‪ .‬ש א ד ם י ו ש ב ‪ .‬הואיל והגשמה איגה יוצאה מהגוף כי אם‬ ‫ע׳׳י גילוי השכינה כדרז״ל׳ ע״פ כי ל א יראגי ה א ד ם וחי בחייהם איגם רואים א ב ל ב מ י ת ת ם‬ ‫רואים )וכנז׳ מחי‪ .‬ולא יזכה לזה‪ .‬שאעיפ‬ ‫שאין ל ה ג פ ט ר שום חטא‪ .‬ובחסידות‪ .‬כמ״ש ב ע ל ש ב ט מוסר‪ .‬לעיל בפרקים הקודמים(‪ .‫הקונטרים‬ ‫בית‬ ‫פר ״ו)םי׳ה׳־ר(‬ ‫קט‬ ‫עולמים‬ ‫דזייחיאלי‬ ‫לגילוי השכינה‪ .‬ביראה‪ .‬וזה מ ר א ה‬ ‫כי יש לו זכות גדול‪ .‬ואולי יש לו איזה‬ ‫בחיגות מגיצוצי ג ש מ ת הנלב״ע‪ .‬ו ב כ ל מילי דמיטב‪ .‬או בעוברו‬ ‫ד ר ך ש ם ש מ ע ש י ש גוסס וגבגם‪ .‬ש ה ם געשים‬ ‫כשלוחיו בפגיו לזכותו‪ .‬‬ ‫ף — אומרים קריאת ש מ ע עם יציאת גשמה‪ .‬ולזה מבווגים כוידויים גם כן בעדו‪ .‬ו ב פ ר ט ל ע ת מ צ ו א ז ו מ י ת ה כ ד ר ד ל ויוכל היות‪ .‬ולכן טוב ת מ י ד‬ ‫להעומדים ל ה ר ה ר בתשובה‪ .‬ויהי גועם וכוי‪ .‬איגו ראוי‪ :‬לגלוי שכיגה בפגיו‪ .‬ב ה ת ה ל כ ך תגחה‬ ‫אותך ב ש כ ב ך ת ש מ ו ר עליך‪ .

‬ל א ו מ ר ה ב א מ צ ע המוסף‪ .‬יציאת הגשמה‪ .‬ולא כחותה על הנחלים ו מ מ ה ר ללכת‪ .‬ומה גם ל ה פ ס י ק ב א מ צ ע קריאת ש מ ע ופרשיותיה‪ .‬ובזה גתקן‬ ‫הכל‪ .‬וברגע‬ ‫זו צ ר י ך להזהר בקריאתם ונם הניגון ב ת ו ר ה ב ש ל תורה‪ .‬ב כ ל זאת ל א מ ש ו ם כוונה זאת נתיר לעבור‬ ‫על דברי ח ד ל ולגרום עוון‪ .‬וכן ה ל א ה ע ד גמר כ ל הגמצאים וחוזרים חלילה‪ .‬ועוד גם ב ש א ר הפסוקים שרגילים לאומרם יש ב ה ם מלות‬ ‫א ח ד המורה על אחדותו ית״ש‪ .‬ובפסוק ש מ ע ו ב מ ל ת א ח ד כווגו‬ ‫ב ע ת יציאת ה נ ש מ ה ונמצא בזה התיקון ש א ף א ח ד מ ה ג מ צ א י ם ל א א מ ר פסוק ש מ ע שגי‬ ‫פעמים‪ .‬ה ו א י ל וימי הדין‬ ‫הם‪ .‬א ל א א ס התחילו ב ק א ת ש מ ע ובפרשיותיה יגמרו אותה עד סופה‪.‬תקנוה לגו אגשי‬ ‫כ ג ס ת הגדולה‪ .‬הנוראה הזאת‪ .‬כידוע שבזה יש עון‬ ‫והאומר ש מ ע ש מ ע משתיקין אותו‪ .‬ב כ ד י ש ב א מ י ר ת ה ל א יהיה עוד בחבקלי׳‪.‬ורוצה‬ ‫לנמור ה ס ד ר מהר‪ .‬ולםגולתד‪ .‬ולא ע ב ר על ד ע ת חדל‪ .‬ש י צ א ת ה ב ת קול‬ ‫ו א מ ר ה א ש ר י ך רבי עקיבא ש י צ א ה נ ש מ ת ך באחד‪ .‬ובכתובים‬ ‫ב ש ל כתובים וכר שהניגון מ נ ר ש החיצונים‪ .‬המשתרגים ובאים‬ ‫על הגפש א ח ר המיתה‪ .‬ה נ מ צ א א צ ל החולה‬ ‫ב ש ע ת יציאת גפש‪ .‬מ ב ל י ה פ ס ק ש ל איזה פסוקים‪ .‬ועל ידה ידחו המשטיגים והמקטרגים מ ע ל עמו ישראל‪ .‬כתקנה ועליו ועל העומדים‬ ‫ת ב א ב ר כ ת טוב‪.‬‬ ‫א ר ן יש עוד איזה ע צ ה ט ו ב ה ש א ם העומדים ה ם מרובים בפ״י העי׳יא‪ .‬ובכן מ ה לי בפסוק זה או בפפוק זה‪ .‬וסגולתה נפלאה מאד‪ .‬וכן השלישי‪ .‬ע״כ לשון ם׳ מ ד ר ש תלפיות ד״ל ע״ד‪ .‬ולא חטא‪ .‬בנביאים ב ש ל נביאים‪ .‬והשגי יחכה איזה רגעים ויאמר‬ ‫פסוק ש מ ע וכר‪ .‬כי דדו נ ה ר א ב מ פ ם י ק ב ק ב ל ת עול מלכותו ועול מצותיו‬ ‫ולא גכון לעשות כן‪ .‬ולקטרג ולהשמין עליה‪ .‬וליוקר ח ש י ב ו ת ה ותועלתה הזאת תקנוה‪ .‫ד!סונטרים‬ ‫בית‬ ‫פרקטייםז־ח־ט(‬ ‫עולמיים‬ ‫דזייחיאלי מנ‬ ‫ז׳ — ואזהרה שמענו כי ב כ ל מין קריאה נאמנה מהגיל צ ר י כ ה להיות בדקדוקיה וכטעמיה‬ ‫ובניגון הראוי ל ה כ ד ת וכהלכה‪ .‬ל א ו מ ר ה ב ס ו ף כ ל ת פ ל ה ותפלה‪ .‬אז א ח ד י א מ ר פסוק‬ ‫ש מ ע בקול רם‪ .‬וכמו שהזהיר על זה רבינו האר״י ד ל נם ב ע ת‬ ‫ה ת פ ל ה ש ל כ ל פסוק לקרותו בגינוניו ובטעמיו כידוע‪ .‬כי אם ה ת כ ל י ת כ נ ד ל כדי ש ת צ א נפשו בקריאה נאמנה ש ל‬ ‫תורה‪ .‬כדי לחזור‬ ‫ו מ מ ר פסוק ש מ ע גם זה ל א נכון‪ .‬‬ ‫והישר בעיניו תעשה‪ .‬והוא הדין גם פ ה ב י צ י א ת‬ ‫ה נ ש מ ה שפנקסה פתוח והשטן והמקטרגים עומדים להשטיגו ולצערו‪ .‬ל א ולא‪ .‬והאזנת למצותיו ו ש מ ר ת כ ל חקיו‪ .‬ומתחילת בעיי״ן ומסיימת בדלי״ת‪ .‬דיצוה לו מקודם דיוציא מפיו מ ס פ ר אותיות‪ .‬לגו ג״כ‬ ‫בימים הנוראים‪ .‬שהיא דוחה כ ל הקלי׳‪ .‬והנם שכוונת העומדים וכופלים זה הפסוק בכדי לזכות‬ ‫להחולה ש ת צ א נשמתו ב מ ל ת אחד‪ .‬‬ ‫לעשוק ה ת פ ל ה ‪ .‬בטעמיו ובניגוניו כנז״ל‪.‬ו ש ם הביא ה מ ס פ ר ‪ .‬מ ס פ ר‬ ‫האותיות ש ל התורה ש ל ש מאות ועשרים אלפים ו ש ש מאות ושבעים וארבע‪ (320674).‬וטוב ל ו מ ר אחריה גם פסוק ויאמר א ם שמוע ת ש מ ע לקול ה׳ אלהיך‪.‬שהוא עד וכן על כן‬ ‫נקוה ל ך מ ת ח י ל ת בעי״ן ומסיימת ב ד ל ת הרי עד שני ונעשית העדות הנאמנה הזאת על‬ ‫מלכותו ית״ש‪.‬ועוד הטעמים יש ל ה ם פודות עליונים‪ .‬או איזה לימוד אחר‪ .‬‬ ‫ט׳ — בם׳ חיים לגופא )דכ״ד ״ א פ״ח איתא יז״ל ‪ 0‬מצוד‪ .‬ותיבות ופסוקים‬ ‫ש ל התורה‪ .‬כמו שמצינו שיש מ ע ל ה נ ת ל ה בזו‪ .‬והטעם יען שיש ב ה‬ ‫עדות שה׳ א ח ד ושמו אחד‪ .‬כי זאת היא המצוה כ ת ק נ ה ו ב פ ר ט‬ ‫ל ע ת יציאת הנשמה‪ .‬וסך‬ ‫ע‬ ‫המלות‬ .‬‬ ‫ה׳ — יש שקוראין ב ע ת יציאת ה נ ש מ ה עלינו ל ש ב ח לאדון הכל‪ .‬ויתחיל הקריאה או פסוקי דרחמי‪.‬ונעשית המצוד‪ .‬ביום ר א ש השגה וביום הכיפורים‪ .‬עפ״י עדות שגי עדים‪ .‬‬ ‫ואפילו אם נ פ ט ר ב א מ צ ע הרךיאה יגמרו אותר‪ .‬ולכן אומרים אותה‬ ‫לדחותם מעליו‪ .‬כ מ ה הם‪ .‬ויזכה ל ה צ י ל גפש זו מ כ מ ה פגעים‪ .‬התורה קוראים כלי ה פ ס ק ובה היתד‪ .‬וזהירות ר ב א שמענו להזהר מ ל ו מ ר פסוק ש מ ע ישראל שגי פעמים‬ ‫בזה א ח ר זה‪ .‬כ ל ה מ ח ל ה א ש ר ש מ ת י ב מ צ ר י ם‬ ‫ל א אשים עליך כי אני ה׳ רופאיך‪ .‬א ח ר שהתוודה‪ .‬כולה כהוגן‪.‬ל כ ל יודע ספר‪ .‬כידוע הואיל‬ ‫והיא גאמרה מפי יהושוע תלמידו ש ל משה‪ .

‬ג׳ אלפים‬ ‫אורח היימ‬ ‫ערוך‬ ‫תרצ״ז )‪(697‬‬ ‫סימניו‬ ‫תרצ״ו‬ ‫ג׳ אלפים‬ ‫יורה דעה‬ ‫ת״ד )‪(402‬‬ ‫)‪(3696‬‬ ‫אבן העזר‬ ‫קע׳׳ח )‪(178‬‬ ‫ג׳ אלף‬ ‫תתק״ט‬ ‫)‪(1909‬‬ ‫השן משפט‬ ‫תכ׳׳ז )‪(427‬‬ ‫ג׳ אלפים‬ ‫תשכ״א‬ ‫)‪(3721‬‬ ‫אלף תשיר‪1705 . T K T‬ומאן ד מ ש ת מ ע ת מ ן ק ל י ה בין ב א ו ר י י ת א ‪ .‬ב ל י‬ ‫ק ד י מ ו ת וידוי ו ח ר ט ה ‪ ) .(5845‬ו ש ל ה נ ב י א י ם ת ש ע ת‬ ‫א ל פ י ם ו מ א ת י ם ו ש מ נ י ם ו ש ב ע ה )‪ (9287‬ו ש ל ה כ ת ו ב י ם ‪ . :‬‬ ‫מסכתותיו‬ ‫סדר זרעים‬ ‫ע״ה!(‬ ‫)‪(74‬‬ ‫פ׳׳ח‬ ‫)‪(88‬‬ ‫תרצ״ז )‪(797‬‬ ‫ע״א‬ ‫)‪(71‬‬ ‫תקע״ד )‪(574‬‬ ‫יו״ד )‪(10‬‬ ‫ע״ג‪(73) (2‬‬ ‫תרע״ה )‪(675‬‬ ‫י״א )‪(11‬‬ ‫צ״א‬ ‫)‪(91‬‬ ‫תקפ״ג )‪(583‬‬ ‫י״ב )‪(12‬‬ ‫קכ״ו‬ ‫מועד‬ ‫י׳׳ב‬ ‫)‪(12‬‬ ‫נשים‬ ‫ז׳‬ ‫)ד(‬ ‫״ • נזיקים‬ ‫«‬ ‫י״א )‪(11‬‬ ‫‪u‬‬ ‫קדשים‬ ‫טהרות‬ ‫םך הבל‬ ‫פרקיו‬ ‫ם״ג ‪63‬‬ ‫משניותיו‬ ‫)‪(126‬‬ ‫תקכ״ד ‪524‬‬ ‫חרץ )‪(650‬‬ ‫אלף י״כ )‪(1012‬‬ ‫ד׳ אלפים קצ״א ‪4191‬‬ ‫מ ס כ ת ו ת ה ש ״ ם ‪ (3‬ש מ ו נ ה ו ש ל ש י ם )‪(38‬‬ ‫ד פ י ה ש ״ ס ( ש נ י א ל פ י ם ו ש ש מ א ו ת ו ש מ ו נ י ם ו ש נ י י ם )‪(2682‬‬ ‫‪ 1‬זרעים‪ :‬בביכוריםיש עוד פרק אחד אנדרו גינום )‪ (75)—(1‬ומשנייותיר )‪ (5‬־)‪ (655‬תרנ״ה‬ ‫‪ 2‬בזיקים‪ :‬באבות יש עוד פירק אחד שנו חכמים )‪ (74)=( 1‬ומשניותיו )‪ 685 (11‬תרפ״ה‬ ‫‪ 3‬מסכתות הקטנות שמונה )‪ (8‬ואלה ה ם ‪ :‬אבות דרבי נתן פרקים )‪ .‬ש ב ע ת א ל פ י ם ו ת ש ע ‪ -‬מ א ו ת ו ח מ ש י ם‬ ‫ו ש ש )‪ (7956‬ב כ ל ל ו ת כ ל ה ת נ ׳ ־ ך ש ל ש ה ו ע ש ר י ם א ל ף ו ש מ ו נ י ם ו ש מ ו נ ה פ ס ו ק י ם )‪(23088‬‬ ‫ו ב ס ו ף ס פ ר ל י ק ו ט י ח ד ל ח ל ק ש נ י מ צ א ת י ב ש ם ה ר ׳ מ ר ד כ י ח י י ם מ ש ע ן יצ״ו מ מ ה ש מ צ א‬ ‫ב ס פ ר י ע צ י ע ד ן ו מ ע ש ה אורג‪ .‬ו א ם ה ו א ב י ו ם ש א י ן א ו מ ר י ם ת ח ג ו ג י ם‬ ‫י א מ ר ו פ ס ו ק י מ י א ל כ מ ו ך ובו׳ ו י ה ר ה ר ו ב ת ש ו ב ה ש ל י מ ה ‪ .‬ו ח מ ן ד ח י ל ו פ ח ד י צ ח ק ‪ .(624‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4‬דפי המסכתות ה קטנות ארבע וששים )‪ (64‬סכום כללות כ ל הדפים )‪(2746‬‬ ‫תתם״ה‬ ‫סעיפיו‪ .‬בין ב צ ע ק ה‬ ‫בלא‬ .‬‬ ‫י״ג אלפים‬ ‫סך הבל‬ ‫קצ״א‬ ‫)‪(3865‬‬ ‫‪13191‬‬ ‫וכפי״ן ר א ו י ל ק ר א ב ע ת י צ י א ה ה נ ש מ ה ה ו י ד ו י ש נ ד פ ס ב ק ו נ ט ר י ם ע ת ר ת ה ח י י ם מ ם ׳ ש ע ר‬ ‫ג פ ת ל י ב פ י ׳ ג ‪ -‬ג א ‪ .‫ההונטרים‬ ‫בית‬ ‫היחיאלי‬ ‫עולמים‬ ‫פ י ק ™ <םי׳ מ‪0‬‬ ‫ה מ ל ו ת ת ש ע ה ו ש ב ע י ם א ל ר ו ת ש ע מ א ו ת ו ח מ ש י ם ו ש ש ה )‪ (79956‬יעויש׳׳ד‪ .‬כ מ ה ה ת מ ר מ ר ע ל ה מ ב ק ש י ם ע ל כ ל צ ר ה ו צ ו ק ה ‪ .‬בין ב צ ל ו ת א ‪ .‬ה ה ״ ד ה׳‬ ‫ש מ ע ת י ש מ ע ך ‪ .‬ו ע ל י ה א ת מ ר ה ט ה א ז נ י ך ו ש מ ע ‪ .‬ו א ר ב ע י ם וחמשה)‪ .‬ו מ מ ה ש ה ו א ט ר ח ו ה ש ל י ם מ ס פ ר ה ש ״ ס ודפיו ו ס ד ר ה מ ש נ י ו ת‬ ‫ו מ ס פ ר סימגי וסעיפי א ר ב ע חלקי הש״ע‪ .‬ושנים דלעיל ם׳׳ה )‪ (118‬סכום כללות‬ ‫כ ל הפרקים )‪.‬ו כ ן כתב מוהרכדא ז״ל ס׳ בהעלותך יעוי״ש( וזה ל ש ו ן התיקונים)תיקוןע״בדקכ״בע׳יא(‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ש מ י ע ת י ר א י א ל ק י ם ‪ .‬ובדף י י ׳ ה׳ כתב( ק ו ד ם‬ ‫ה ל י מ ו ד י ה ר ה ר ו ב ת ש ו ב ה ו י א מ ר ו וידוי ב ק ו ל ר ם ‪ .‬ת ע ב ״ ט‬ ‫ש ש ה ס ד ר י מ ש נ ה )‪(6‬‬ ‫וזה ס ד ר ם בעזה״י‪.‬ו ש א ג א ע י ג י ך ו ר א ה ל ה ר ב‬ ‫חמ׳׳י ב ב י א ו ר ה ס ל י ח ו ת פ ״ ה ‪ .‬ס כ ו ם‬ ‫ה פ ס ו ק י ם ש ל ה ת ו ר ה ח מ ש ת א ל פ י ם ו ש מ ו נ ה מ א ו ת ‪ .‬ו ל פ י מ י ש ב מ ד ר ש ת ל פ י ו ת ד ק מ ״ ג ע ״ ב ד ב ע ח הזווג י צ י י ר‬ ‫צ ו ר ת ה א ב יעוי״ש א ת י ש פ י ר ויום ה מ ו ת מ י ו ם ה ו ל ד ו ו ד ו ק ע כ ״ ל ‪) .(41‬מסכת סופרים‬ ‫פרקים )‪ (21‬מסבת שמחות פרקים )‪ (14‬מסכת כלה פרק )‪ (1‬מסכת דרך ארץ פרקים )‪(11‬‬ ‫מסכת דרך ארץ זוטא פרקים )‪ (11‬מסבת גרים פרקים )‪ (4‬מסכת כותים פרקים )‪ (2‬מסכת עבדים‬ ‫פרקיו )‪ (3‬ופרקיהם )‪ (108‬ועם ש‪:‬זונה פרקים להרמב״ם‪ .

‬ועיין‬ ‫בח״ג רדב״ז(‪ .‬ש ל י מ ה וברור עכ״ל‪.‬דב״מ ח״א סי׳ בי‪) .‬ולא ב ת ל מ י ד ל ר ב וכיוצא‪ .‬ובמ״ש דכן נהגו בירושלם כשאלוניק דקורעין על או״א בחול המועד)כנראה‬ ‫לרובי טרדתו בגרסתו לא דק לה‪ .‬ויש חסידים שקורעים ה כ פ ת ו ר לגמרי‬ ‫ולקיים מ צ ו ת ח ד ל בקיומם הקריעה ב ד ב ר מ ה כ ד א מ ר ן ב ת ל מ ו ד ועליהם ת ב א ב ר כ ת טוב״(‬ ‫י׳׳ב‬ ‫*( עיין זכור לאברהם יו״ד אות ק׳ מת ונקבר ביו״ט אין לקרוע בחול המועד אלא אחר‬ ‫המועד ובו׳ ועיש״ד‪ .‬ולא בביצים כדי שלא להרבות כ״ב סימני אבילות ולחוש קצת למ״דדאין מבריןבחה״ט‬ ‫כיון דהבראה בביצים אינו מעכב‪ .‬אכן בירושת״ו‬ ‫נהגו שלא להברות בחוה״ם גם לא לקרוע ואפילו על אב ואם אלא עוזבים׳ הבל לאחר המועד‬ ‫הקריעה וההבראה‪ .‬ל א נהנו‪ .‬ל א ב ע ת יציאת‬ ‫נשמה‪ .‬דהמיהג הוא דאין קורעין בחול המועד אפילו על אדא(‪ .‬כ ד י ש י ר א ה בקריעה‪ .‬ביו״ט וכו׳ עיין סי׳ ת״א ם׳׳ו ובא״ח סי׳ תכ״ט ם׳ ב׳ במור״ם‪ .‬מי שהתפלל ערבית ועדיין הוא יום ושמע שמת לו מת מאימתי מונה עס׳׳י שע׳׳ה וח״ב‬ ‫םי״א‪ .‬ויש שנוהגין להברות במוצאי יו״ט ויש שמקילין בה ואינם עושים אותה‬ .‬כי א ם המתאבלים‪ .‬וכמה נטורי תרעי! ח מ ן‬ ‫דאתקריאו אזני ה ׳ עכ״ל‪ .‬‬ ‫וכן הנקבר בערב שבת בין השמשות אף שלא נהג אבילות עולה לו יום ששי ליום א׳ משם םוהראנ״ח ח״ב‪.‬ובהיבורו דקע׳׳ט ע״ב וכן כתב באות ש‪/‬מת שקברוהו ביןהשמשות אףשלא הגיעו לבית עד‬ ‫שחשיכה ולא יכלו לנהוג אבילות עד ליל יום ב׳ יום הקבורה עולה למבין שבעה‪ .‬ומכ״ש על שמועה רחוקה של או״א בחה״מ כסברת אביו של הכנה״ג וכרם שלמהםי׳ו׳וב״ד םיי׳‬ ‫ש׳׳ט דב״מ י״ד סי ע״ו וכתב עוד באות ה׳ שהנקבר בין השמשות עולה ליוםאחד אף שלא נהג אבילות כלל‪.‬‬ ‫הבאה״ט שם םקי״ג‪.‬מ י ד וישמע ה׳ ויחד אפו‪ .‬ועיין בא״ח סי׳ תקמ׳׳ז ם״ק י׳׳ג‬ ‫דכתב להיפך דנהגו לקרוע גם על שאר מתים יעיש׳׳ד‪ .‬‬ ‫ואומרים מזמור לדוד הבו לה׳ בגי אלים וגו׳ א״ר חייא ב ש ע ה שהצדיקים נפטרים‬ ‫ש ל ש כ ת ו ת מ ל א כ י ם ובו׳ א מ ר ר ב י יהודה ב ר סימון ברבי יאשייה הקב״ה כביכול הוא‬ ‫ב ע צ מ ו אומר שלום ש נ א מ ר יעלזו הםידים ב כ ב ו ד ירננו ע ל מ ש כ ב ו ת ם ‪ .‬הקריעה‬ ‫בחוה״מ עיין שם שציין‪ .‬וא״כ הקורא הזה איך הוא ב א ל ה ת פ ל ל על רצונו א ם ל א‬ ‫ש ג מ ר בלבו ל ש ו ב בתשובה‪ ' .‬מ ח ב ו ר ו‬ ‫מ ש פ ת בנדם התחתון׳ ב ה ת ר ת ה ק ש ר ה ט ח ב ר ם ‪ .‬ש״ע סי׳ ת״א ם״ב‪ .‬על ידי כ פ ת ו ר או מ ח ט וכיוצא׳ והטעם‬ ‫היות ונזכר ד ק קריעה )בשיס מ״ק כ״יה סי׳ ש״מ וכי( ע ל כ ל העומד ב ש ע ת יציאת נשמה׳ וזהו‬ ‫דומה ל ס פ ר ת ו ר ה ש נ ש ר ף ‪ .‬ו ת ב ע ר ב ם א ש ה׳‪ .‬ל כ ך רוחצים ידיהם‪ .‬והתשב״ץ ושו״ג וכו׳ אך המנהג בירושת״ו שלא לומר צידוק הדין ביום שאין בו תחינה‪:‬‬ ‫ובענין ההבראה העלה דמברין בחה״מ והסכים למעשה מורה אחר להברות בפת הבאה בכםנין‬ ‫וקאפ״ה‪ .‬ולא רגילים לקרוע‪ .‬ומקלסים להקב׳׳ה‬ ‫שם‪ .‬ו כ ש מ ת רוחצים‬ ‫אותו עכ׳׳ל‪.‬כ ל ע ו מ ת ש ב א כן ילך‪ .‬‬ ‫י׳ — איתא )בם׳ חסידים סימן תקיש יזיל‪ (:‬יש צדיקים כ ש מ ת ב ס ש י ם למות נוטלים ידיהם‪.‬וזהו מ ש ו ם ענמת נ פ ש ו צ ע ר על ה נ פ ט ר‬ ‫ואומרים ברוך דיין ה א מ ת בלי ש ם ומלכות‪ .‬כשנולד רוחצים אותו‪ .‬שקורעין‬ ‫ומברכים דיין ה א מ ת ב ש ם ומלכות‪ .‬שמת בחוה״מ יעיש״ר‪ .‬ועיין מ״ש באות פ׳ וישוב דברי מרן שאמר שאין מברין‬ ‫בחולו של מועד היינו אם מת ביום טוב ומש״כ דמברין‪ .‬ויען שבזמן הזה‪ .‬העומדים ב ש ע ת יציאת נשמה‪ .‬לזה העומדים' הנזהרים •מסירים הבגד מן ה כ פ ת ו ר‬ ‫ומניחים אותו פתוח זמן מה‪ .‬ושיט םל״א ושדג שכתב שהמנהג כמור״ם שקורעין‬ ‫על אב ואם בחולו של מועד‪ .‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫פרק ט׳׳ו)םי׳ ט־י־יא(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫מד‬ ‫ב ל א דחילו‪ .‬אך המנהג בירושת״ו שאין קורעין בחה״מ‬ ‫גם על אדא‪.‬‬ ‫י א ׳ — י ש מ ה מ ד ק ד ק י ם ע ל עצמם‪ .‬רש״ל םי׳‬ ‫ל׳׳ב‪ .‬ועל שאר מתים אחר המועד‪ .‬ובאה״ט שם ועיין שלמי צבור דרפ״ג עאדבועוד כתב שם שבת‪ :‬על מנהג שנהגו האבלים‬ ‫לעמוד מאבלותם ערב שבת שבתוך שבעה מן המנחה ולמעלה הוא מנהג בטעות‪ .‬ה ש ב ע ה הקרובים‪ .‬שאחרי פ ט י ר ת ה א ד ם‬ ‫ו ה פ ר ד ה נ ש מ ה ממנו׳ אז תבו״מ מםירין ש פ ת ה ב נ ד העליון שלובשים‪ .‬וצריך לנהוג‬ ‫עד הערב דב״מ י״ד סי׳ י״ד )ועיין בח״ג דם״ג עגו״ד( עוד בענין צידוק הדין ציין שם יו״ד סי׳‬ ‫שמ״ד כנה״ג של״ט‪ .

‬א מ ר לי ה ח כ ם כמוהרש׳׳ו שצור‪ .‬רחיצד‪(*.‬והטעם במו שזכרנו‬ ‫לעיל ב פ ר ק ה‪ .‬כידוע‪ .‬אמר שמואל מצאתי‬ ‫כתוב לזולתי שהכוונה היא כך שתכה היו״ד פעמים ה״י הם ש׳ וכן מלת רחץ בב׳ אותיות י׳׳ה‬ ‫פשוטות הם ש‪ /‬וזהו כוונת רחיצה רחץ י״ה ר״ל כי משם י״ה בהבאו כאמור יוצא מלת רחץ‬ ‫עוד שם רחצה והיא רחיצה הב׳ גם היא בסוד י״ה ע״ד הנז׳ ברחיצה הא׳ אלא ששם י״ה הזה‬ ‫תבוין אל י״ה של הוי״ה אמר שמואל וגם היא ע״ד הנדל‪.‬הואיל וכבר עבר יום ראשון‪ .‬שופך דמים‪ .‬ואם היד או הרגל יוצאים חוץ מ ה מ ט ה לוקחים סדין לבן‬ ‫גדול ובין שגים ש ל ש ה אגשים מותחין א ת הסדין מ א ר ב ע קצותיו ופורשיץ אותו עליו בנחת‬ ‫גדול באופן שיתכסו כ ל האיברים‪ .‬ובש׳׳ע ובפוסקים(‪ .‬וממתינין לו לפחות ח צ י‬ ‫ש ע ה בך המנהג בירושת״ו ואח״כ מתעסקים בו ב פ ש ו ט בגדיו מעליו וכוי כידוע‪.‬וברדתו מכה יו״ד פעמים בודי ומתפשט מספר רחץ‬ ‫ושורש שני אותיות י״ה נשארים בחכמה ע״כ נתבאר )בדרוש ו׳ רפסה ובפע״ח םפ״ג( ובמלח‪.‬הכתובים אצלינו‪ .‬הואיל ועתה אחרי החג‬ ‫חל התחלת האבילות בפרהסיא‪ .‬ורק מ ל מ ע ל ה מכסין א ת כ ל גופו מ ר א ש ו ועד רגליו בסדין לבן‪ .‬וטעם הכיסוי כגז״ל‪ .‬ד ב ל המזין בו א ב ר או מ ע מ ק עם יציאת הגפש הרי‬ ‫זד‪ .‬א ך ט ע ם ל מ ה מ ב ל י שום‬ ‫הפסק‪ .‬ונם להניח ה ג פ ט ר‬ ‫על‬ ‫במוצאי החג‪ .‬כדאיתא)בש׳יע האריז׳׳ל‬ ‫דמ״ה ממוהי״י צמח ד ל ודל‪ (.‬וכדאמי־ן לעיל בפרקים‪ .‬ועל ידי גילוייה נתוסף‬ ‫בו אורות הקדושה‪ .‬והוא הדין ל י ת ר ו ש א ר האברים המנולים‪ .‬ולכן צ ר י ך‬ ‫זהירות ר ב ה מ א ד מ א ד בזה‪ .‬כאופן ש ל א‬ ‫יזיזו בו שום אבר‪ .‬ה כ ל כ מ ״ ש שם‪ .‬ו מ ח ו פ פ ת עליו ו ב כ ל זאת ר ו ש פ האורות‬ ‫הגיתוםפין בו עודם בפגים כי כ ל ד ב ר ש ב ק ד ו ש ה ש מ ס ת ל ק מגיח רשימו דיליה במקום‬ ‫שהיה‪ .‬וטעם מי שעושין אותה‪ .‬הואיל והיחה ב ה ם ה ג ש מ ה הקדושה ו א ש ר ע ת ה‬ ‫במקומה ר ו צ ה ל ש ר ו ת ה ם ט ר א אחרא‪ .‬לזד‪ .‬א ך בתגאי ש ל א יזיזו שום א ב ר כ ל ל ו כ ל ל‬ ‫בכדי ש ל א יהיו חיו כ ש ו פ כ י דמים‪ .‬ו ה פ ש ט ת ו א ת בנדיו מעליו ש מ י ם א ת‬ ‫גופו ש ל ה נ פ ט ר על ה ק ר ק ע מ מ ש בלי שום הפסק‪ .‬באופן ש ל א‬ ‫ישאר בו שום ד ב ר מגולה ממנו ואפילו ש ע ר ה אחת‪ .‬ושיהיה גופו דבוק ב ק ר ק ע ממש? בכדי ש ת ח ש ב לו לסקילה‪ .‬ש ה א ד ם אינו נ פ ט ר מן העולם ע ד ש י ר א ה השכינה‪ .‬לו אביו מוהרח׳׳ו ד ל שיעשה‬ ‫לו א ח ר פטירתו כוונות ש ל ד‪.‫הסונטריס‬ ‫בית‬ ‫פרק ט״ו)םי׳ יב־יג(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫י״ב —אחרי פ ר י ד ת ה נ ש מ ה מהנוף תבו״מ מ כ ס י ם הפנים בסדין לבן בנחת‪ .‬ולהם אין שום ש ל י ט א ב ד ב ר‬ ‫המכוסה‪ .‬אכן ט ע ם‬ ‫שיימתו על הקרקע ל ב ד ה ט ע ם הגז׳ ב מ ש ג ה ב ש ב י ל שימתין‪ .‬והוא הדין ל ש א ר‬ ‫אבריו המגולין‪ .‬ו ב פ ר ט בפניו שזכו ל ר א ו ת פני אלהים חיים׳ ואע׳׳פ ש ה ש כ י נ ה ה ל כ ה‬ ‫ל ה כ ב ר והגשמה י צ א ה מ ת ו ך גרתיקה שהוא הגוף‪ .‬‬ ‫י״ג — אחרי עבור זמן המוגבל ש ל ה מ ת נ ה כנו״ל‪ .‬תכו״מ מ כ ס י ם פגיו‪ .‬ובכדי שהחיצוגים ל א יבואו ליגק מ ש ם ‪ .‬ראיתי ישנם בירושת״ו בעניין סעודה זו ואין‬ ‫בידי להכריע‪.‬ותכוין בי׳׳ה‬ ‫במילוי ע״ב דיודין כזה יו״ד ה״י וזהו כונת הרחיצה זו של אחר הקידוש‪ .‬ויהיה כ ל גבו מ ר א ש ו ועד רגליו על‬ ‫הקרקע מ מ ש ‪ .‬‬ .‬לרחוץ כלי פנימי דגופא דז״א‪ .‬א ם א פ ש ר לכסותם‪ .‬‬ ‫)ובדרוש י״ב של ספירת העומר איתא דל‪ (:‬ורחץ וכו׳ וכוונת הרחיצה הזו היא בשם‬ ‫י״ה וזו היא רחיצה רחץ י״ה ר״ל תכה יו״ד בה׳׳י־ ויהיה בגי׳ רחץ עם ב׳ אותיות י״ה והוא‬ ‫משורש י״ה דמילוי ע״ב‪ :‬רחצה והיא רחיצה הב׳ גם היא בסוד י״ה ע״ד הנז׳ ברחיצה הא׳‬ ‫אלא ששם י״ה הזה תכוין אל שם י״ה היוצא מהויה דםיג וגם הוא בהכאה ירד פעמים ה״י‬ ‫כנ״ל עכ׳׳ל )ובפתח עינים דפ״ג ודל‪ (:‬ורחץ להמשיך י״ה דע״ב דגדלות ב׳ דאיםא שבחכמה‬ ‫דז׳׳א‪ .‬ושני המנהגים‪ .‬כי א ם ב ד ב ר הגלוי כידוע‪ .‬‬ ‫*( )עיין בשער הכוונות דרוש ו׳ רפסה ודל‪ (:‬ורחץ והוא עניין הרחיצה הא׳ והנה‬ ‫הכוונת של הרחיצה היא בשם של י״ה במילואו כי שם י״ה הוא סוד המוחין כנודע‪ .‬מ ב ל י שיזיזו בו שום א ב ר ואז ה ס ט ר א א ח ר א ל א תיגה‬ ‫מרושם הקדושה שיש בו הואיל והוא ט מ י ר ונעלם מן העיין‪ .‬דכן )איתא במס׳ שבת קנ׳א ובמס׳ שמחות פ׳״א ה״ד‪ .

‬ו מ ה שמםבבין א ת כ ל נופו בנרות ש ל שמן זית או ש ל שעוה‪ .‬‬ ‫ט ו — י ש שמצווים ל ה ש י ם אזוב בכיס הרחיצה‪ .‬‬ ‫יד — יש שמצווים ל ס ב ב א ת כ ל גופם בנרות ש ל שמץ זית או בשעוות בשרות‪ .‬וצריך להיות זה קודם‬ ‫הרחיצה‪ .‬ויש‬ ‫שמצוים ל ש י ם ב ק ב ר ם ל מ ט ה מ כ ל גופם על גבי ק ר ק ע הקבר‪ .‬גם בזה רמז ל ש ב ע ת המקיפים א ש ר בל יום מ ש ב ע ת ימי האבלות‬ ‫הולך מ ה ם אחד׳ לרמוז ש ע ת ה כולם פ ה ולכבודם מדליקין ה ש ב ע ה גרות‪ .‬הוראה‬ ‫ש ה ג ש מ ה ט ה ו ר ה ו כ ש ר ה ו ד ת ה ב כ ל חלקי הגוף מ ר א ש ו ועד רגליו‪ .‬‬ ‫ובזהר )יתרו ד״פ עיא איתא ״יל(• ות״ח לית ע ש ב א ועשבא דאתיליד בארעא‪ .‬ועתה היא כולה מ א י ר ה וטהורה׳ ו כ כ ל ה ח ד ש ה מזהירה‪ .‬וגם ל מ ע ל ה מ כ ל גופם‬ ‫כשיעור כסוי כ ל הגוף ו ה ר א ש מ ל מ ע ל ה ו מ ל מ ט ה והטעם )עיין במעבר יבק וזיל(• עגין האזוב‬ ‫ו ב פ ר ט מ מ ה שגהג ונתץ על שולחגו ב ש ב ת ‪ .‬חד‪ .‬ויש ש מ ת ע ר ב י ם אותו ב מ י הרחיצה‪ .‬הרי על ידי צ ע ר ה מ י ת ה נ ת כ פ ר ל ה הכל‪ .‬אכץ בירושתיו יש ה ר ב ה גוהרים מגרות ש ל חלב‪ .‬והומר מ מ נ ה כ ל מין פגם ועון‬ ‫ה מ ח ש י ך אורה‪ .‬לא פורש בדברי רבינו שם בשער הבונות ובפע״ח ומה פירושו‬ ‫של רחיצה זו‪ .‬ויש שמצוויץ ל ת ת ו על התכריביץ‪ .‬מאי ט ע מ א מ ש ו ם דיתערחיליה דלעילא ד א ת פ ק ד ה ע ל ו י ‪ .‬גם האזוב רומז על ה ש פ ל ו ת‬ ‫ולזה ב ח ר בו ה׳ כ ד א י ת א )כשמות רבה פ׳ י״ז( ש ע ל ידי אזוב שהוא ש פ ל שבאילגות גאל ה׳‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ורחץ יע׳׳ש‬ ‫את‬ ‫‬‫אך שם לא נזכר‬ ‫רק כ׳ רחיצות‬ ‫שהם‬ ‫דורחץ ורחצה‪.‬ומדליקין או שמן‬ ‫זית או שעוות כ ש ר ו ת והטעם כ ג ד ל סעיף ד׳ לעיל‪ .‬ש ע ל ה ש ל ח ן‬ ‫‪.‬ו ב ש ר פ ת ה פ ר ה אזוב כי סגולתו ר ב ה עד מאד‪ .‬‬ .‬אך‬ ‫לא ידעתי‬ ‫ד ל דרחיצה א׳ הוא לרחוץ את הבלי הפנימי רגופא דדא ורחיצה ב׳ כלי‬ ‫אמצעי וגי לרחוץ כלי החיצון‪ .‬ויעלה לו במקום סקילה‪ .‬עוד במים אחרונים יש כונת‬ ‫הרחיצה עיין בם׳ פע״ח פ׳׳י והוא לכלי חיצון יע״ש‪ .‬ת א חזי מן אזובא ד ב כ ל א ת ר דכעי קב״ה ל ד כ א ה‬ ‫ל ב ר גש כאזובא מתדכי‪ .‬‬ ‫וממשיכיץ עליו הקדושה העליונה‪.‬וידוע ממ״ש לעיל‬ ‫ש ע ל ידי הרמזים הנתקנים ל מ ט ה מתעורר ננדם ברוחניות בעולמות העליונים למעלה‪.‬וכן ע ש ה הוא לאביו ה ר ב רבי חיים ויטאל ד ל עכ״ל‪) .‬צריך ל מ י ן כווגת האזוב בין בחול בין ב ש ב ת ב כ ד י להרחיק הקלי׳ וק״ו הוא ש א ם יש‬ ‫לו אזוב בפועל שישימהו ת מ י ד על השולחן בכדי להרחיק החיצו׳ מעליו כידוע‪ .‬ואם ח״ו היה ב ה איזה‬ ‫עון א ש ר חטא‪ .‬תכבסיגי ומשלג אלבין‪ .‬ועוד‬ ‫ב כ מ ה מקומות איתא שהאזוב מ ב ט ל ה ת ק ומ׳)ועיין בשער הבונות להאר׳׳י זיל(‪ .‬וכן כתב בזכור לאברהם יו״ד‬ ‫אות מ׳ בסופו וז״ל‪ :‬כתב בס׳ הכנה כשמת יפשיטו את כותנתו ויתנו אותו בארץ בלי הפסק כלל ויחשב לו כאילו‬ ‫נסקל וכ״נ ד׳ מב״ד שו״ג סק״ט עכיל(‪.‬אכן יש מדליקיץ ש ב ע ה גרות והוא‬ ‫רמז לגרגח״י ושגי המקיפים הגדולים שהיו לו בחיים חיותו ועכשיו גסתלקו ממגו‬ ‫וכולם חופפים על הגוף‪ .‬והכי‬ ‫איתא בפסוק ו ל ק ח ת ם אגודת אזוב‪ .‬ד ל א אית ביה‬ ‫ח כ מ ת א םגיאה וחיליה ב ש מ י א םגיא‪ .‬ויש‬ ‫שמצווין ל ת ת על גופם אחרי הרחיצה‪ .‬‬ ‫אחרונים לא נזכר שם אלא בבית מועד ]שהוא לרחוץ כלי החיצון‬ ‫מנין לו להרש׳׳ש‬ ‫דחו״ב ורחיצה ג׳ דמים‬ ‫דדא יע׳׳ש‪ .‬וכן‬ ‫איתא ב ת ה ל י ם חחטאגי באזוב ואטהר‪ .‬ד ה א‬ ‫ההוא חילא ד א ת פ ק ד א עלוי כ ד א ת ע ר א מ ב ע ר א רוח מ ס א ב א ואתדכי ב ר ג ש ע כ ל ‪ .‬א ך ב ש א ר ימי‬ ‫האבלות ה ם מדליקין נר א ח ד מ ש מ ן זית זך ב ב י ת ש נ פ ט ר בו לרמוז ש ב כ ל יום הולך‬ ‫ונחסר מ ק י ף אחד‪ .‬ושטוב ל צ ר פ ו עם זיגי ה ר ח י צ ה וכר שיפה‬ ‫ל ט ה ר ת ה א ד ם כמ׳׳ש בפסוק ועץ ארז ואזוב ואזוב רומז ליקביהו‪ .‬רחצה דמים אחרונים הוא לכלי חיצון‬ ‫כתבתי לעיל במלת ורחץ יע״ש‪.‫‪D^JlpH‬‬ ‫בית‬ ‫פרק ט׳ץ )סי׳ יד־טי(‬ ‫עולמים‬ ‫מה‬ ‫היחיאלי‬ ‫על הקרקע מ מ ש בלי שום ה פ ס ק כלל‪ .‬ואזוב רומז לגץ ה׳ עכ״ל‪.‬או בנרות‬ ‫ש ל חלב‪ .‬אך מצאתי שכתוב כן בסדורים של דפוס אשכנז ואפשר שהוא מ״ם מ״ח ולעת‬ ‫כזאת אין הפנאי מסכים לחפש שם ובסדור להרב דוד מאג׳אר ד ל לא נזכר כלל‪ :‬רחצה‬ ‫להמשיך י״ה דםיג וכו׳ גם זה עיין לעיל מ׳׳ש ברחצה א ‪ /‬יע״ש‪ .

‬הואיל ואין ל ך יאדם קטון'•אויגדול"שאינו‬ ‫ת א ה קרי לאוגםו מ פ ח ד ה מ ל א ך המות )כמ*ש במסכת נדה דע״ג ע״א‪ :‬׳ובש׳׳ס ברכות דכיב ע״כ(‬ ‫איתא כי הבריא צ ר י ך שילך למקוה א ך חולה וכו׳ די לו ב ש פ י כ ת ט׳ קבין *( 'ואחרי‬ ‫ה ש ט י פ ה מ כ ל המים הראשוגים' שהיו עליו‪ .‬בעוד שהוא אבי אבוחהטומאה‪ .‬ונקרא‬ ‫ט מ א ו מ ט מ א ה כ ל כגזרת הכתוב‪ .‬בן גזרו בעליוגים ו ר ב ה ב ר ר ב הוגא‬ ‫ע ב ר ברישא‪ .‬ושופכים אותם"עלי• גופו'בפעם‬ ‫א ח ת בלי הפסק‪ .‬טהור‪ .‬כי אם בגזרתו העליונה‪ .‬אז מ ר א י ם אנחנו״ שזה‬ ‫האיש ־ידע כ ע צ מ ו שהוא ש פ ל מ כ ל האנשיכו‪ .‬והטעם ל ט ה ר ו מ ט ו מ א ת קרי‪ .‬ולא ע״י‬ ‫הכני אדם‪ .‬‬ ‫גגיעת שרץ וכר‪ .‬אכן הספרדים בעודו מושכב על צדו על הדף של הרחיצה‪.‬עכ״ל ולזה‬ ‫ל מ ת ק הדיניץ מעליו משימים יריח טוב ״)ועיין עוד יבזהו־ ויקהלידר׳׳ח ע״ביעל פסיק זה('ו'דדק‪.‫~ יהקונטריט*‬ ‫״ בית‪.‬להחזירה לו‪ .‬אז יש לו'התיקון ע״יהבני א ד ם ובעוודז‪ .‬שלשי פעמים ופסוק‬ ‫וסר ע ו ג ך ו ח ט א ת ך תכופר‪ .‬כך־ הגבורות הריחו יריח טוב ונמתקו‪' .‬הכשרה ויטבילום שם‪ .‬או משני כלים שמועילין לו לטהרו‬ ‫)כנ״ז בש״ס שם( ‪ -‬וכל העומדים ש ם א ו מ ת ם טהור‪ .‬כן ת א גזירת עירין •קדישין מ ל מ ע ל ה )צמ״ש בשים הגיגה יט״ו( אמאיף רבי׳ מאיר‬ ‫דמון מ צ א וכוי? אז תכו״מ עפ׳־י הדבור הזה מ ל מ ט ה ‪ .‬י״ע ע״א> עליענין בן השונמית' מ ת מ ט מ א ' ו ל א חי מ ט מ א ‪ .‬כמו ש מ ר י ח ריח ט ו ב ושמח‪ .‬אז שופכים' עלי גופו'התשעה׳ קבין‬ ‫מ י ם לטהרו‪ .‬זיבה וכוי‪ .‬וראיתי‬ ‫שעושים זה רק להגאונים וגדולי הרבנים גם נוהגים כששופכין על גופו התשעה קבין מעמידים‬ ‫אותו על רגליו‪ .‬והקב־ה א מ ר‬ ‫ה ל כ ה משמו‪ .‬ולא •דדו‬ ‫כ ש ל ך ‪ .‬ועל התכריכין מ ל מ ע ל ה ג״ב)כמ׳׳ש במ״קדכ״ז(‪.‬כ ל ה ב א א ל ה א ה ל וגו׳? אכן ד ע ל ך ידידי ש כ ל ד ב ר ו ד ב ר‬ ‫ה ב א מ ח מ ת ה א ד ם ובעוה׳׳ז‪ .‬וכדאיתא‬ ‫)בש״ס נדה‪.‬ובו׳ אם‬ ‫לאונסו א ם מרצונו ו ע ל י כ ן צריכים אנחנו ל ט ה ר ו מ ה ם ‪ .‬אומר ל ה ם‬ ‫צאו וראו מ ה הבריות אומרים עליו? וכו׳ א ך ורק •שיהיו כ ל ד ב ר י ה ם א מ ה ‪ .‬מ כ ל י אחד‪ .‬ועל ידי זאת ׳השפלות' ראוי'•שהייי־׳ישרה‬ ‫שכינתו עליו וירחמהו כ מ י ש ואני א ת ד כ א ו ש פ ל רוח‪.‬‬ ‫שמניחיךימונמר ת ח ת ' ה כ ל ו מ ל ב ד ה ט ע ם הנד שםל)עיזןבס׳ מעבי יבק( שהוא׳‪-‬להסיר הריח ה ר ע‬ ‫שהוא מ ש כ ן ה ס ט ר א אחרא׳ נם מ ש ר ה הקדושה‪ .‬וישאר עליו ש א ר הטומאות שהיו לו בעוהיז מ ח מ ת ו כנוין ט ו מ א ת קרי‪ .‬‬ ‫‪ * -‬י ק ט״י<םי׳ טי־טז־י‪0‬‬ ‫עולמים‬ ‫~ דזמאלי‬ ‫א ת י ש ר א ל עכ׳׳ל׳יולכ! בנתיניתנויאות^ על זהי •האדם •כפי י צוואתו‪ .‬הרי הוא ט ה ו ר גמור מ צ ד טומאות‬ ‫הבגי אדם‪ .‬‬ .‬י ולזה התקינו לו כ ת ק נ ת חדל‪.‬והטעם שקול המון כקול שדי‪ .‬והוא גזר עליו •שיטמא אחרים במותו‪ .‬ואם ת א מ ר מאי איכפתיל( ב ט ה ר ת ו זאת ?‪'.‬שופכים' עליו מים מ כ ל י א ח ד גדול‪ .‬‬ ‫א ש ר ל א כן י ב מ ת ב ע צ מ ו שטומאתו ל א ב א ה לו מ ח מ ת ו ובסיבתו׳ ר ק ב א ה לויע״י הקביה‬ ‫שהוא גזר אומר בלקיחת ה נ ש מ ה ממנו‪ .‬ועל הדף‪• .‬ורמז ׳מהפסוק ראה‪-‬ריח בני י כריח ש ד ה‬ ‫א ש ר ברכו ה ‪ /‬ואיתא )במקדש מלך די״ז' ע״א ״״ל( י וזה ' ש א מ ר ל ה י ט ״ ב ת ו ר פ א ש ה ם דיניץ‪.‬טהור‪ .‬‬ ‫טז—יש שמצווים ל ה ש י ם עליהם ריח טוב‪ .‬‬ ‫ב ש פ י כ ת ם עליו ט׳ קבין מים ב פ ע ם אחת‪ .‬וכן)במ״ק דכ״ה( כ א מ י ר ת ההוא טייעא‪ .‬הואיל וטומאה זו ל א ב א ה לו מ ה מ ת הכני ארם‪ '.‬‬ ‫וארח‪ .‬‬ ‫או לאי זהירותו‪ .‬לבין‬ ‫ג׳׳כ כשמחזירה‪-‬לגו עפ״י" גזירתו העליונה‪ .‬או משני כלים‪-‬גדולים‬ ‫המכילים ת ש ע ה קבין מים• א ך ל א מ ש ל ש כלים‪ .‬‬ ‫יז — אחרי גמר כ ל הרחיצה‪ .‬ונקרא שזאת ה ט ו מ א ה ב א ה לו מ ח מ ת ו א ז ב מ י ח ט א ת יזה עליו וטהר‪.‬בעוה״ז וגם העון שהיה בו גיכלאוגסו ובו׳ ס ר ממגו אם ע ל ידי ה ת ש ע ה קבין א ם‬ ‫‪:‬‬ ‫על ידי‬ ‫־ ־‪ .‬ולכן הוא כששואליץ ה מ ל א כ י ם להקב״ה מ ה טיבו ש ל פלוני‪ .‬הסכימו גם העליוגים‪ .‬שבהחיותיו חוזר להיות‬ ‫ט ה ו ר מ ט ו מ א ת מת‪ .‬וכגורת אומר התחתונים‬ ‫מ ל ת ת ה ‪ .‬לכן כ א ש ר‬ ‫יעלה ברצונו וחפצו ש ל הקב״ה‪ .‬אז נ ט ה ר מ מ י ל א ע״י הקב״ה‪ .‬כמ׳׳ש ונאמן א ת ה להחיות מתים‪ .‬׳כגון ט ו מ א ת קרי‪.‬ו פ ה בגיד ת א י ל וטיהרוהו בט׳ קבין כגדל‪ .‬אז יש לו תיקון בעוה״ז׳ ע״י ביאת 'מקוה' וכו׳ מעיין מים חיים‬ ‫וכוי׳ וכן בזמן ה מ ק ד ש ה מ ט מ א ט ו מ א ת מ ת בנגיעה או• ב א ה ל שהוא נכנס או נגע מרצונו‪.‬־‬ ‫י‬ ‫*( וישנם באהינד האשכנזים המצדוים שיוליכום למקור‪ .

להון' לרבנן‪.‬ולמן לזה מ ה נ ד ל ד א מ ר וקשירנא להו בחרא דהיינו‬ ‫מ ל ב ד שהעלים‪.‬מינה^עבדו רבנן פייסא‪ .‬ה א אנא‪.‬פייםא שלום וכן איתא )בביצה ד״י( למיגד‬ ‫ל י ה ־גלימא ולמימ יליד‪ .‬א י ל מ מ א י ד ה כ י הוא? במאי‬ ‫אבחין א ם א מ ת ץ א ת ם מךברים? ‪.‬ופסוק וסר״עונןעזכו׳‪ .‬‬ ‫״‬ ‫י‬ ‫אבל ג׳ אלין ל^ה? אמיד ליה חד לאברהם חד *ליצחק וחד ליעל ב וקשירנא להו כחדא לארחא בהו(‪ .‬בבנו ק ו ד ם ‪ ..‬להאי פוריא‪ .‬שקלי ע פ ר א ‪ .‬ועיקרא' ‪.‬אן‬ ‫‪4‬‬ ‫ש ל ש ה מימין א ח ד עליון‪ .‬נותן כיל כ ס ף וזהב שלו במאזנים מ צ ד זה‪ .‬‬ ‫בלומר מאותו י ד ב ר ששקל‪ . .‬וכוי‪ .‬‬ ‫‪.‬חייגו‪ .‬ויש גיייכ שנזהרים ל ת ת ם עבות‪ .:‬עפרא וכסוה‪ ..‬ש ה ם ת ל ת אבות הנרמזים‪ .‬גבורה‪ .‬‬ ‫מובן להראות‪ .‬ל מ ט ה ‪ ...‬ד ה ב א ‪ .‬א ת י ה ת ק ל י ה ובו׳‪. .‬ת״ת‪ .‬׳ בפינחס י‪ .‬ישית\דו יעלעיניך‪ .‬ובסוף ה ד ר ו ש‬ ‫כ ת ב הנה'״דם הוא בגמטריא חיים‪ .‬נקראים עיני‪.‬המפרש עם(׳ יהבי" ליה גיילגלתאגתגו לו ר א ש גולגולת‪ .‬מאי האי‪ ?.‫‪D^fiJJIpH‬‬ ‫צית ‪-‬פרק נדו)םי׳ יז־יח־ימ(‬ ‫‪..‬והשנ‪ :‬למטה‪.‬״י( ורמז למ״ש )במדרש תלפיות ענף גן עדן‪.:‬הדסים‪.‬בהדס‪.‬ד ל א ק א ש ב ע‬ ‫א מ ר ל ח ו ‪ .‬עכ‪:‬ל‪.‬ה ב ג ד י ם שהיה‬ ‫עומר ע מ ה ם ב ק ב ר ומלבישים אותו‪ .‬מתמן' ולהלאה וכו׳ יוסף א מ א י ? ' מ א ן ד א סתיס‪.‬תשבענה‪.‬ש ל שלש‪.‬א מ ר י‬ ‫שכ&ע‪.‬ז״א הואי מ א ב א ו א מ א‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫ז‬ ‫נ‬ ‫־‬ ‫״‬ ‫׳‬ ‫׳‬ ‫הנקראים‬ .‬לרמוז כי‪ .‬ח'קליה' ד ב ו ר י ה ‪ .‬והטעם והרמז‪.:‬־‬ ‫י״ה—ומשימים ע פ ר ע ל עיגיו בגמר הלבשתו‪ ..‬ו ש ל ש ה ב ת י ‪ .‬׳‪ .‬ורמנ ל ז ה אומרים לו‬ ‫נם כן‪ .‬ב כ ל מקום‪.‬׳‪.‬‬ ‫מת״קליה‪.‬ולזה א!מרים ט ה ו ר ‪.‬ה ד ס ‪ .‬דלא' היה מ ו צ א דבריששוקל מ נ ד ת א מ ר להמ‪-.‬ל ה נ י ח ‪ .‬ד ב ר לימשך״יאליה וימצאו משקלה‪ ".‬אלכסנדר מוקדון לרבנן מ א י האי ?‬ ‫שאיני יכול למצוא' משקלו? א מ ר לו גולגולתא ש ל אנוש ב ש ר ודם‪ .‬ל א ל ת ר תקול‪.‬כן איתא כזהר )שלח^דקם״כ ע״א על פסוק ייוסף ישית י ת ו כ י יז״ל(‪.‬ב כ ד י שיסכימו גם‬ ‫‪ .‬איתא משים ספר שערי גן‬ ‫עדן ודל( א מ ר ר י ב ״ ל וכר ובשע!‪7‬שהצדיל‪ ..‬‬ ‫ורומו לחגית‪ ? ) .‬ואי י ל א אסתיים ו ה י ‪ .‬הגולגולת‬ ‫לראות‪ .‬מ ע ל י ו ‪ .‬י ‪ .‬ה ם החיות ה נ מ ש ך מ} אימא‪.‬מכאן ולהלאה יתקנון לך‪.‬איהו אסתים מיגיה‬ ‫האי ע ל מ א וכו׳ ח י ז ו ב ה א י עלמא‪ .‬נותנים ש ל ש ה ' ב ד י ם ‪ .‬״ ש כ ל כ ס ף וזהב היא מ ו ש כ ת אליה‪ .‬י ‪..‬ע כ ׳ י ׳ ל‬ ‫י״ט—*יש שמציווין ל ת ת בין המעיל להגלימא או בין הכותונת‪.‬י או כ א ח ד‬ ‫‪ .‬העדה‪.‬‬ ‫ונעערם ש ל ש ‪ . ..‬ליהוי ליה‪ .‬כ ל ו ל ‪ .‬ע״ב‬ ‫היל( יהבי ליה גולגלתא ח ד א ‪ .‬ש ל ש ה בדי‪ .‬וכו׳‪ .‬ונותניםח‪.‬חיןו דילך ‪.‬מ ש ק ל ה כ ל כ ך ‪ .‬ת ש ב ע ולא י כ ל ה שום‪ .‬נגדו ועיני‪.‬‬ ‫ואבדון ל א תשבענה‪) .‬ל כ ל ‪ .‬ע צ ה ל ס )הרומזים לג׳ אבות כמיש בזהר )ציו דל״ה‪.‬ממנו‪. .‬והם ש ל ש ה הדסים‪.‬שלהם משולשים‪ .‬חיזו לחולקא ב ה ה ו א ' ע ל מ א ‪ .‬‬ ‫ל פ י כ ך ‪ .‬ש ל א ישבע לעולם‪.‬מאוהביו כמ״ש רמז לזה מן התורה ויוסף'‪.‬ע״א(‪.‬וכשיי פי׳ ד ק א פ ר ח אסא‪ .‬ל א ל ת ר תקלא‪ .‬רגילין היו‪ .‬הואיל וההדם״רומז לעונים‪ .‬ו ב ס פ א ד ד י ה בהדיה ל א הוד‪.‬באתרך‪.‬מ ש ל ש ת ן ‪ ' ' .‬והגולגולת מ צ ד ' ז ה ואעפי״כ היה מ כ ב י ד יותד‬ ‫הגולנולת‪ .‬ד כ ת י ב שאול‪.‬מ מ א י דהכי הוא? שקלי קליל‪ .‬אדם לא‪ .‬וטעם וסור ה ד ב ר‬ ‫ע ל בוריו‪ .‬נתון עליה‪ . :‬כ ן ע ט ע פ ר וכםיה‪ . .‬עיין משרז״ל במם׳ תמיד דל‪:‬ב‪.‬ל ך ‪ .‬ה ד ם על ה מ ט ה‬ ‫ו ה ה ד ס ש י ג א ל ו פורח היה והולך״ממטה‪ .‬דהיינו ת ש ע ה בדים מ צ ד ימין‪ .‬‬ ‫א ל ז״א בגופו‪ .‬שאין אדם‪ .‬והמצור‪ .‬‬ ‫היה‪.‬אמרי גולגלתא״דעלגא ד ב ש ר א ודמא‪ .‬חיות ‪.‬בידו ומקלסים ואומ׳‬ ‫לו‪ .‬כ י ע פ ר א ת ה ו א ל ' ע פ ר ת ש ו ב ‪.‬אתיא‪.‬הוא‪.‬ישבע מן ה ש ל ט עד י שובו א ל ה ע פ ר ׳'בניל‪.‬ש ל א תוכל‪ .‬ו ל כ ן צרייכין להיות ע ב ו ת משולשין וכוי‪ ..‬כ ד א י ת א )במס׳ נדה דל״ז ע״א מ״ל( חןו דפרדוא א ס א מהאי פוריא‪.‬ה ב ש ר למעיל‬ ‫‪.‬כי ‪.‬א ל א ג״כ‪ .‬דהאי‬ ‫מלתא‪ .‬א כ ו ל ב ש מ ח ה ' ל ד ‪ $‬ך וכף )ובשער הכוונות דק‪:‬ה וקיו דרוש ה׳ דסוכות איתא ודל( יף״ף‬ ‫ח ס ה ‪ .‬וכן הוא ב ש ל ש ה ש מ צ ד‬ ‫ה ש מ א ל ‪ ...‬מ צ ד‬ ‫ש מ א ל ' ב כ ל ל ו ת ם ח״י י בדים ובלם ניתנים'בחזה משני צדדיי והטעם לזה‪ .‬א ס א ‪ .‬רומזים לתילת א ב ו ת ח ג ״ ת‬ ‫א ש ר כ ל א ח ד ‪ ..‬אמר.‬כגגדו‪..‬שמונה בגדים ש ל ענני כ ב ו ד וב׳ כתרים נותנים ע ל‬ ‫ר א ש ם א׳ ש ל אבנים טובו׳ ומרגליו׳ ואי ש ל זהב פדויים‪ .‬ב א א צ ל ם מ פ ש י ט י ן ‪ .‬שלש‪ .‬היסיאלי מו‬ ‫עולמים‬ ‫ע ל ידי צ ע ר המיתה‪ .‬ע ל ‪ .‬לא‪. .‬‬ ‫כן כב״ד ש ל מ ע ל ה לזכותו ולטהרו‪ '.‬שהיא‪ .‬עינויי?‬ ‫רחימא ךיליה וכו׳‪ .‬גם כ ן ‪ ' .‬ואו‪ .‬תיזנ אחרא‬ ‫ךההוא ע ל מ א וכו׳‪ .‬בזה‪).‬ל כ ת י ב וכו׳ ‪. .‬עם הכולל‪.. .‬והצדיקים‪.‬ולעומתם‪.‬והשלישי יותר תחתון‪ .‬שהוא‪ .‬אגודים יחד‪ .

‬כזכות‬ ‫האבות גם כן הנרמזים ב ה ם ‪ .‬נוהגים ל ת ת עליהם‬ ‫ה ד ס ע ל החזה‪ .‬כן ל מ ד ת י מתורתו ש ל הגר״א בם׳ יצירה‬ ‫פ״ג ובפ׳׳ד מיו‪.‬ולזה חנניא‪ .‬ה׳ מ ל ך ‪ .‬ולזה נהגו על 'החזה‬ ‫ו ב א ר ם צובא ל ה צ ד י ק י ם והרבגים שעושים ל ה ם ר ח י צ ה גדולה כידוע‪ .‬ולזה מצוים ל ת ח ם עליהם ע ל החזה במקום החג״ת‪.‬כמ״ש ונכרתה ה נ פ ש ההיא‪ .‬כידוע‪ .‬דהואיל ואתעביד בהו מצוה‪ .‬הוי אומר זה הדס‪ .‬‬ ‫ומועילים גם כן לריח ט ו ב א ם ה ם לחים כגדל מ ה ר )ויקהל דד׳׳ח ע״ב‪ .‬והטעם ש ל המלקות ש א ם‬ ‫נתחיב כ ר ת בידי שמים‪ .‬מזככים ל א ר ק א ת גשמתם‪ .‬והקיף ב ה ם השולחן ט ו ב ל ת ת ם‬ ‫עליו‪ .‬ויען שהצדיקים מרוב ת ו ר ת ם ומעשיהם‬ ‫הטובים‪ .‬ו מ ב ט ל מעליו ה כ ר ת כמ׳׳ש ב י ת דין מלקין אותו ופוטרין אותו מדין שמים‪ .‬ועיקר‬ ‫ה כ ר ת הוא בעולם הנצחי‪ .‬והדס בתוך המים יערש‬ ‫ואיתא )בס׳ חנוך לנעי יל״י ע״ב( ש ה ב י א מ ה ר ב ערכי הכינויים בעגין ה ה ד ס באות ה׳ ד׳׳כ ע״א‪.‬אז ט ו ב מ א ד‬ ‫ש א ו ת ם ב ע צ מ ם ש ה ק י ף ב ה ם השולחן ישימום עליו‪ .‬והם רומזים לגר״ן ג״כ‪ .‬והוא הדין א ס ת ר ש נ ק ר א ת ה ד ס ה על ש ם העתיד‪ .‬ובזה נפרדת הקלי׳ מ י ש ר א ל עכ״ל‪.‬ובתרגום •שני( איתא ע׳־פ ויהי אומן א ת ה ד ס ה שהצדיקים נדמו‬ ‫להדס‪ .‬אזי על ידי המלקות‬ ‫מ ת כ פ ר ‪ .‬כגוונא דלעילא לאתקיימא )ת( מההוא‬ ‫ערטו ל א ד א ש ת א ר ת עכ״ל הזהר )ובגליון כתב )ד׳( והוא יסוד‪ .‬אז המצוד‪ .‬דוגמת העץ והפרי ש ט ע ‪ £‬ם שוה‪ .‬ו ב פ ר ט כ ש ע ש ה ב ה ם מצוד‪ .‬ודא איהו קיומא דנפשא‪ .‬עכ״ל‪ .‬יעו״ש ועיין)במשא חיים( במנהג דרוחציםלהרבגים בחמין‪ .‬ואנו מעוררים רגלי ה מ ר כ ב ה ‪ .‬ועל הראש‪ .‬הזאת גם כן אגוגי מגנא עליו ואצולי מ צ ל א‬ ‫לו מ כ ל המקטרגים ומעוררת עליו ה ר ח מ י ם ומעוררת עליו זכות האבות הקדושים ומצילתו‬ ‫מ כ ל ר ע ו מ ו ש כ ת עליו כ ל ט ו ב כדאמרן‪.‬ועל לאו ה ב א מ כ ל ל עשה‪ .‬ופדיון נפש ולחלק‬ ‫ף לצדסה עבור עילוי נרח״י ש ל ה ם ולתיקונם‪ .‬‬ ‫ע ל היסוד‪ .‫‪D^fiiJlftll‬‬ ‫ביית‬ ‫פרק ט״ו )םי׳ יימ־כ׳(‬ ‫אולמים‬ ‫היודאלי‬ ‫הנקראים חיים כנודע וכו׳ייעו״ש‪ .‬שצוה‬ ‫לשים דסים בין‬ ‫בירכיו אחר‬ ‫פטירתו‪ .‬ה׳ ימלוך‪ .‬ו ל ה פ ר ד ת הקלי׳ מהם‪ .‬ש ל א ע ב ד ה עבודה זרה‪.‬והטעם ש ה ם רומזים ל כ ל ל ו ת העם׳ ש ה ר א ש כולל‬ ‫כח׳׳כ וגויה חג״ת ובטן גה״י‪ .‬ע ל הטבור‪ .‬ו ה ר ב ה צ ר י ך ש ל ש ה בדים באגודה אחת‪ .‬ט ‪ /‬וז״ל( יתגו ב ד י ה ה ד ס בין הירכים )ועיין כליון לוה״ק פ׳ ויקהל דר״ח ע״ב‬ ‫ודל( וההוא ריחא מעליא דבוסמיןאיהו הדם׳ ד ה א קיומא ד א ת ר א קדישא ד ג ש מ ת י ן ) ד (‬ ‫נפקין מינה ה ד ם איהו‪ .‬‬ ‫כמנהנ המקום או כרצוגו ובצוואתו יעשו ולא ימגע מ ל ה ש י מ ס עליו ו א ף א ם ה ם יבשים‬ ‫במקום ש ל א נ מ צ א לחים‪ .‬עכ׳יל‪) .‬ויהיה‪ .‬נדמו להדם‪ .‬עכ׳׳ל‪ .‬ה׳ מ ל ך ‪ .‬מ מ ק ו ם עליון מ מ ח צ ב הנשמות‪ .‬‬ ‫הד״ם רומז לחג׳׳ת ד ד א ‪ .‬ומכאן טעם נבון שנמצא בשם‬ ‫ד״י‬ ‫דלארידה‪ .‬ועבר ע ל ל א ת ע ש ה ‪ .‬מ פ ח ד ם פן ח׳׳ו ל א ש מ ר ברית היסוד כראוי‪ .‬חוה‪ ..‬ועזריה‪ .‬הואיל ולא עבדו‬ ‫עבודה זרה‪ .‬ו כ ל מי‬ ‫שאינו עע״ז ד ו מ ה להדם‪ .‬היה‪ .‬והוא הדין ג״כ ל א ר ב ע מיתות בית ד ק ש מ צ ו ה‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫לעשות‬ .‬וכנדל לעיל סי׳ מיז(‬ ‫ו ב פ ר ט א ם גזהר ב ה ם כ ל ימיו ל ה ה י ף ב ה ם השלחן ב ש ב ת )כנז׳ בדברי היב(‪ .‬א ם בחזה כגדל או בין ודרכים כגדל‪.‬וכן צוה לו‬ ‫אביו )ה׳(‬ ‫מאותו קשור‬ ‫שנמשכת עתה יחידי מהנשמה יתרה‪ /‬עכ״ל(׳ ואולי מ ה ש ל א נהנו ע ת ה ל ת ת בין הירכים‪.‬ועוד ט ע ם )עיין בזהר בראשית דף י׳יז במקדש מלך ״״ל( ב ה ד ס וכו׳‪.‬ולזה גהגו ל ת ת ם ר ק ע ל הצדיקים‪.‬ו ש ד ר בם׳‬ ‫רפואה וחיים )דל׳ ס׳‪ .‬עץ‬ ‫ש ט ע ם עצו ופריו שוה‪ .‬‬ ‫ולכן ה ם נותנים ה ה ד ס ה ד ו מ ה לעינים‪ .‬הרי געשה גופם‬ ‫וגשמתם ט ע מ ם שוד‪ .‬והטעם שגהגו ל ת ת ה ד ם ע ל הצדיקים שהצדיקים נדמו ל ה ד ס ואיך? הואיל‬ ‫וידוע מש״כ ר ף ל )בש״ם סוכה דל״ב ע״ב ודל(•• ר׳ אליעזר בן יעקב אומר ענף עץ עבות‪ .‬‬ ‫כ ׳ ‪ -‬י ש שמצווים לעשות ל ה ם מלקות וארבע מיתות בית דין‪ .‬והאגודה רומזת ל מ ל כ ו ת‬ ‫האוגדת האבות בהרבה‪ .‬‬ ‫ש ה ה ד ס ה מ ש ו ל ש רומז ל ה ׳ ית״ש‪ .‬‬ ‫ל ה מ ש י ך עליהם גם כן חיים גצחיים גם לגופם‪ .‬עפ״י הרוב ע ל החכמים שנקראים עיני ה ע ד ה‬ ‫לעורר רגלי ה מ ר כ ב ה ו ל ה מ ש י ך עליהם ה א ר ת האבות‪ .‬ו כ ד ר ש ת רז״ל ע ל פסוק ונקלה‬ ‫אחיך לעיגיך כיון שגקלה הרי הוא כאחיך‪ .‬כי א ם גם גופם געשה קדוש וזך‪ .‬מישאל‪ .‬‬ ‫כימי המן‪ .

‬ו מ מ ה שנתבישו לפניהם דיים ל ה ת כ פ ר להם‪ .‬כי כ ש י ש דין ל מ ט ה ‪ .‬ע צ מ ו ‪ .‬ובש״ם מכות פרק אלו‪.‬ועיין במדרש רבה פ׳ תולדות‬ ‫פ׳ ס״ה ובילקוט שמעוני פ׳ תולדות פ> קט׳יו כ״ז( דיוקים איש צרורות שקיים ב ע צ מ ו א ר ב ע מיתות‬ ‫ב״ד‪ .‬ועוד כתב שם ״׳׳ל(•• א ל א כ ך היא ח מ ד ה ‪ .‬הן המה‪-‬עפ׳׳י ה ד ר כ י ם הללו‪ .‬ש מ ת הרי זה טעון סקילה‪ .‬הן הלוקין איתא וז״ל(‪ :‬כ ל חייבי‬ ‫כריתות שלקונפטרין ידי כריתתן‪ .‬ושם מ ב ו א ר ענין צדיקים נכתבים ל א ל ת ר לחיים‪ .‬נ ש מ ת א‬ ‫ל א עאלת קמי קוב״ה עכ״ל‪ .‬‬ ‫ועוני‪ .‬א ס בזמן הזה מועיל המלקות‪ .‬א ל א כ ל העוגשין שבעוה״ז גגעים‪.‬ואיתא כבני יששכר דק״א ם״ב‪-‬ודל( ־וכפי ‪-‬הנראה גט‬ ‫עונשי עוה׳׳ב הרוחניים‪ .‬ו מ ש פ ט הוא מ ה ש ה א ד ם ש ו פ ט ודן עצמו על כ ל ד ב ר ו ד ב ר‬ ‫שעושה‪ .‬הזאת? המלקות? וארבע‪.‬עכ״ל‪) .‬עכ״ל‪) .‫סונטריס‬ ‫בית‬ ‫‪:‬׳ יפרק ט ״ ו ) ם י ׳ כ ׳ (‬ ‫עולמים‬ ‫״היחיאלי מז‬ ‫לעשות לו‪ .‬א ב ל אין מבוא ל א נ ו ש לעמוד על‬ ‫הדבר‪ .‬קמ׳‪-‬גהביא משם •ס׳ החסידים ס״ו תתשל״ו( כי‬ ‫הנפש ב מ י ת ה כמו בחיים וכו׳ גם מזה יראה כי תעניות אוהביו‪ .‬ובילקוטי מוהרץ דק״ה ע׳׳ב ״׳ל(•• ע״פ מ ל ך ‪ .‬לקיים בו מ צ ו ת סקילה ע כ ״ ל ׳והכי׳ איתא‬ ‫)במ״ק דמיו‪ .‬ומה תועלת ב כ ל העשיר‪ .‬ועיין ב ב ר י ת ע ו ל ם להנאון חיד׳״א )בספר חסידים על סי׳ תיט(‬ ‫פלפול ארוך‪ .‬אין • דין למעלה‪ .‬ויפשפש במעשיו‪ .‬וכן‬ ‫איתא )בתיקונים תיקון‪.‬ובזהי ח׳א דק״ד ע״ב במדרש הנעלם וזיל(‪ :‬עוד פ ו ת ח ת וכו׳‬ ‫ארבעים יכנו ל א יוסיף‪ .‬מ״ש ב ש ם רבינו האר״י‬ ‫זיע״א‪) .‬ה׳ ח־ע״ז ״״י־‪ (:‬א ב ל בהוביץ דמענישין עלייהו לתתא‪ .‬דהיינו על כ ל מ ה ש ע ש ה ידין וישפוט א ת עצמו• ב ע צ מ ו‬ ‫על כ ל דבר‪ .‬בית דין? וכו׳ וכו׳? א מ נ ם הכי איתא )בספר מעבר יבק *קי׳־ז • ע״א ״״׳ל( וקשה ל נ ש מ ה‬ ‫זילות הנוף כ ד א מ ר ו ק ש ה ר מ ה ל מ ת ‪ .‬על ידי זה מ מ ת י ק ו מ ב ט ל הדין ש ל‬ ‫מעלה‪ .‬איגם בימים ב ל ב ד ‪ .‬כי כ ש י ש דין ל מ ט ה אין דין‪.‬כדי ש ל א‬ ‫י ת כ פ ר ב כ ך וכו׳ עכ״ל‪ .‬מיתות‬ ‫‪.‬ועיי זה ש ה א ד ם דן ושופט א ת ‪ .‬מסייעים‬ ‫אותו להעביר 'מעליו הנזירה‪ .‬וניצול מעונש ב״ד 'של מעלה‪) .‬ובו׳‪ .‬פן ואולי נתחייב ב ה ם בזה העולם על ידי עוונותיו‪ .‬אם כ ך ראוי לו לעשות‪ .‬כריה־שוקלין‬ ‫מעשיו ש ל אדם‪ .‬אין דין למעלה‪) .‬ובעדיות דפ״ה‪ .‬שאז מועילין• לו‪-.‬במקום מיתה יעו״ש‪.‬ל א שהעמידו עליו גל אבגים גדול •כעכן‪ .‬התוספות בפרשת אמור‬ ‫על פסוק לפרוש להם על פי ה׳ איתא וזיל(‪ :‬או ש מ א אינו דין שיהא נידון ב מ י ת ת ב״ד‪ .‬כדי ש ל א‬ ‫יהיה לו כפרה‪ .‬וכיוצא בהן כולם כינו אותם •חכמים ב ש ם מיתד״יוכינוי ה ש כ ר והגמול‬ ‫ה ט ו ב אמרוהו בלשון חיים וכוי‪ .‬ורשעים‬ ‫ל מ י ת ה ובינונים תלוייםעיי״ש באורך‪) .‬ונכנס ת י כ ף ל ק ע ק )לחיי העוה׳׳ב(‪) .‬לפי שעונשו נ ח ל וכו׳ א ל א ר״ל פוטרין אותו ממיתת• ב״ד‪ .‬וקשה ל ה זילות הגוף )ספר חסידים סי׳ תתשם״ג( ו כ ב ר אמרנו ש ה נ ש מ ה אינה עולה ע ד‬ ‫שיקבר הגוף עכ׳׳ל וכן איתא )בזהר אמור דפ״ח ״״ל(‪ :‬וכל זמנא ד ל א א ת ק ב ר גופא‪ .‬ע׳‪-‬ע״א‪-‬וז״ל(ניוכן‬ ‫זה ש א מ ר ו ח כ מ י ם לחיים ולמיתה‪ .‬וראיה ל ד ב ר ש ב א ל ו ה א ר ב ע מיתות נפללין כ ל היםורין‪) .‬ועוד ראיה ו ס מ ך לזה מ מ א י דאיתא )במס׳ שמחות פ״ה הלכה י״א‬ ‫״״ל(‪ :‬מגודר‪ .‬ובדעת זקנים מבעלי‪ .‬‬ ‫ואם ת א מ ר הרי הוא מת‪ .‬ועל ידי מ ה שהוא עושה בעצמו‪.‬ושופט א ת עצמו‬ ‫ניצול מדין ש ל מעלה‪ .‬והעוף א ו כ ל‬ ‫אותם מעל ראשו‪ .‬דרי מ ש מ ע מ ד ב ר י ה ם ש כ א ש ר נידון בב״ד ש ל מטה‪ .‬ולא מ ע כ ב א ליה תמן‪ .‬ש ה נ ש מ ה ל א ח ר ש מ ת ה א ד ם ‪ .‬ויתקנם כראוי עפ״י דין ו מ ש פ ט‬ ‫התורה‪ .‬ו ב א מ צ ע דבריו אומר‪ .‬מתכפר• לו‬ ‫העוון‪ .‬למעלה ע כ ״ ל )וכן איתא בתורת האדם דף‪.‬טור וב״י סי׳ של״ד‪ .‬ו נ כ ת ב ונחתם ל א ל ת ר לזכות• ולחובה בעולם הזה כפי מ ה שמגיע לו‬ ‫‪:‬‬ ‫בחלקו‬ .‬הספר ממני לא יכולתי‪ .‬ובדק׳׳ז ע״ב ״״ל(י• ולהמתיק‬ ‫הדין הוא ע׳׳י ש ה א ד ם דן• א ת עצמו‪ .‬א ל א‬ ‫שליח ב״ד גוטל א ת האבן ונותנה על ארונו‪• .‬ב מ ש פ ט‬ ‫יעמיד ארץ וכו׳ ארץ יראה‪ .‬ל א מענישין ליה‬ ‫לעילא‪ .‬ט ר ם שידונו אותו למעלה‪ .‬רואה מ ה שעושים לגוף‪ .‬לחוסר‪ .‬ומכפרים‬ ‫לו על כ ל הטאתיו עוונותיו ופשעיך כי •כשיש דין ל מ ט ה ‪ .‬ויש ש ר צ ו ל ה ס מ י ך זה מן התורה‪ .‬א ח ר מ י ת ה‬ ‫וכוי‪ .‬ובדף‪ .‬ומיתת הבנים‪ .‬ש ל א יכנםו לניהנם‬ ‫מ ה כתיב אחריו ל א א ע ש ה בעבור הארבעים‪-‬עכ״ל‪) .‬‬ ‫)ועיין בם׳ אמת ליעקב בס׳ שפת אמת שי׳ י״ג( באורך בתיקון המלקות‪ .‬ורעיו ש ל •אדם‪ .‬להביא תורף דבריי( ויעו־״ש‪.

‬מקדים פדיון נפשו בצדקה‪ .‬הואיל ועיקר הפגם תלוי בגפש האדם‪ .‬ולרמז זה‬ ‫מן התורה כמ״ש ונתנו איש כופר נפשו לה׳ בפקוד אותם‪ .‬כ מ י ש וחטאיך ב צ ד ק ה פרוק‪ .‬א ב ל אם ל א זכה ל א יועיל‪.‬אני תופס אומנות אחרת‪ .‬ועדיך במיחן ענים‪ .‬כי מ ה לי‬ ‫ה פ ל ה ‪ .‬וארבע מיתות ב־ד‪ .‬ל ה ק ל מעליו עונשי העוה״ב כמ׳׳ש ‪ 0‬׳ החסידים סי׳ תרי׳׳א‬ ‫מהרי״ך‪ .‬וידוע מאמרז״ל‪ .‬וכן איתא )בשוחד טוב הוב״ד בס׳ טוב מעם יל״י ע״א( א מ ר‬ ‫הקב׳׳ה אני אומנותי לעשות דין ומשפט‪ .‬‬ ‫לעשות לו מועילים לו‪ .‬ולעיניה‬ ‫עושים המלקות‪ .‬‬ ‫וכו׳ ו ל כ ך מועיל צ ד ק ה ל א ח ר מיתה‪ .‬ל ה צ י ל ה מן הדינים הקשים‪ .‬וינצל מן‬ ‫העונש ומן• פורעניות עוונותיו‪ .‬ובסי חסידים סי׳ תתשע״א(‬ ‫כ פ ר ל ע מ ך י ש ר א ל וכוי וכן ׳מועיל ל מ ת י ם שהחיים מ ת פ ל ל י ם עליהם‪ .‬ה א ד ם כ ש י ח ר ב א ת ביתו יחמול‬ ‫עליו‪ .‬וצדקה ת צ י ל ממות‪ .‬נמצינו למדים מ כ ל הנדל ש כ ל מ ה ש ה א ד ם מצוד‪.‬ו צ ד ק ה ת צ י ל ממות‪ .‬וגם הנוף כ ע צ מ ו מרניש ב צ ע י‬ ‫שעושים לו‪ .‬עכ״ל‪ .‬וממות׳ שלעולם ה ב א וכוי‪ .‬ונתתי מ ט ר א ר צ כ ם בעתו וביאר ה ר ב הנז״ל‬ ‫סמיכות בי יברכך ה׳ אלהיך לשופטים ושוטרים יעו״ש דבריו‪.‬מ מ ו ת שבזה העולם‪ .‬־ אם זכה וכמו כן ע ש ה עבירות‪ .‬מועילים מאד‪ .‬ועיר שהפדיון נפש מ צ י ל מ ה מ י ת ה כ מ ו שמבואר)כשמואל‬ ‫א׳ פ׳ י״ד ויפדו העם את יהונתן ולא מת( ונם כאן מיידי להצילו מ מ י ת ת העוה״ב כ מ ב ו א ר מ ט ה ‪.‬ולבו י כ א ב אם יהיה למחוראות‪ .‬ל כ פ ר עליו‪ .‬כי אז כ ל העם נמנין ועוברין לפניו‪ .‬מועיל צ ד ק ה ר״ל כנ״ל ו צ ד ק ה ל מ ע ט‬ ‫פורענותו‪ « .‬מייסורי עוה׳׳ז ב א ש ר על ידם נפטרים מייסורי ב״ד‬ ‫ש ל מ ע ל ה ושאר עונשי העולם הבא‪ .‬ואפילו ל א ח ר מיתה׳ הואיל ועתה ה נ ש מ ה מ ס ב כ ת לנוף‪ .‬הואיל והוא הולך לידון בב״ד ש ל מ ע ל ה‬ ‫־ולזה קודם ה מ ש פ ט והדק‪ .‬והשני הנותן בשבילו בעוה׳׳ז וכו׳ ל א ח ר מיתתו בשבילו‪ .‬ואס יש דין• ל מ ט ה אץ דין למעלה‪ .‬ולעתיד נאמר‬ ‫הפסוק ל א יועיל וכו׳ א ם ל א נתן בחייו וכו׳‪ .‬והתרגום תרנם מ ל ת פ ת ק פדה‪ .‬ועונשה מרובה לעוה״ב‪ .‬ולזה עושים ל ה הפדיון‬ ‫נפש‪ .‬ולבך נהנו לפסוק צ ד ק ה ביוה״כ‪ .‬יכול החי בשבילו‬ ‫וכו׳ ו צ ד ק ה ל מ ע ט פורענתו ובו׳‪ .‬כי הגוף‬ ‫הוא ר ק כ מ ל ב ו ש אל הנפש‪ .‬‬ ‫והפדיון נפש והצדקות‪ .‬ובספרי( איתא כ פ ר ל ע מ ך ישראל אלו החיים‪ .‬וכן ק ש ה לנפש כ ש ת ר א ה ‪ -‬ה נ ו ף מתבזה‪ .‬עוד‬ ‫כ ת ב ש ם הבפורים ב׳ ב מ ס ו ר ה דין ואידך מ ד ם ח ט א ת ה כ פ ו ת ם א ח ת בשנה יכפר‪ .‬ואם‬ ‫לעוברי רצונו ה ו ע י ל ק״ו לעושי רצונו‪ .‬אם בחייו היה רגיל בצדקות‪ .‬ו ה מ פ ר ש ש ם כ ת ב ו צ ד ק ה ת צ י ל מ מ ו ת ב״פ כ ת י ב‬ ‫א ח ד הנותן בעצמו‪ .‬ל ‪) .‬מ ה לי צדקה‪ .‬עוד איתא )בהידישלמי( ש ה מ ת‬ ‫שומע קילוסו וכו׳ עד שובו לעפר‪ .‬וכו׳יוע׳׳ש באורך ד ב ר י ו ‪ .‬ט״י)םי׳ כי>‬ ‫עולמים‬ ‫היהיאלי‬ ‫בחלקו לפי מעשיו מן העוה״ז‪ .‬ז״ל ה׳׳ל(‪ :‬ל א יועיל הון ביום עברה‪ .‬‬ ‫ואין עבירה מ כ ב ה צדקה‪ .‬‬ ‫ועוד טעם ש צ ר י ך לעשות הפדיון נפש והצדקות‪ .‬א״ב ה״ה נ־כ נימא ל ש א ר ההרגשות‪ .‬וראינו כדניאל שיעץ לנבוכדנצר שיעשה צדקה‪ .‬ל ה ם‬ ‫ל כ פ ר ה כ ל מעשים אלו שעושים להם‪ .‬לומר שביום הבפורים‪ .‬א מ ר הקב״ה‬ ‫א ס ת פ ס ת אומנותי‪ .‬‬ ‫ו ה כ ס ף הזה ש ל הפדיון מ ת ח ל ק ל צ ד ק ת והצדקות שעושים •עבורו מועילים לו במאוד‬ ‫מאד‪ .‬‬ ‫מבאן ש ה מ ת י ם צריכים כפרה‪ .‬וגם י זה‬ ‫ח ד‬ ‫עכ‬ ‫רמז‬ .‬ולכן עוייד‪ .‬א ש ר פ ד י ת אלו המתים‪.‬ו כ ש ה א ד ם נפטר לבית עולמו שוקלין ב ה ם ופופקין עליו‬ ‫חלמו הראוי־ לו לעוה״ב וכו׳״עכ״ל‪ .‬צ ת ך‬ ‫ליתץ כ ו פ ר נפשו‪ ..‫ד״הונטרים‬ ‫בית‬ ‫פיל‪ .‬ו מ צ ט ע ר ת גם היא‪ .‬ולזה נהנו ל ת ת צ ד ק ה ל כ פ ר ת ם ‪) .‬הרי ל ך נם מן‬ ‫ה כ ת ו ב רמז ל פ ת ו ן הנפש‪.‬שעבירה מ כ ב ה מצוד‪.‬או צ ד ק ה שנותנים‬ ‫עליהם‪ .‬ולא יהיה ב ה ם נגף בפקוד אותם‬ ‫ו כ ת ב )הכעהיט בפ׳ כי תשא וזיל(‪ :‬ו ס מ ך יוהב״פ לכופר נפשו‪ .‬וכן איתא בכל בו הלכות אבל( והלא תראה‪ .‬שתי פעמים כ ת ו ב ב מ ש ל י‬ ‫א ח ד ש א ם ע ש ה צ ד ק ה וכו׳ א ף ל א נתן בחייו וכו׳ אילו היו אחרים גותגים בשבילו בית‬ ‫מ ל א זהב ב ש ב י ל ה מ ת ל א יועיל וכו׳‪.‬ועל ד ר ך‬ ‫זה אמרו ק ש ה ר מ ה ל מ ת כ מ ח ט ב ב ש ר החי‪ .‬זהו דוקא אם זכה וחטא‪ .‬מ ל ב ד הראיה ממ״ש ר ד ל ק ש ה ר מ ה ל מ ת ובו׳‪ .‬ואז נ ח ש ב לנוף ולנשמה כאלו‬ ‫קבלו עונשם י ‪) .

‬‬ ‫והכופרים‪ .‬א ב ד ממוגו עכ״ל ויש שמצור‪ .‬שהוא אבדן הנפש‪ .‬וכתיב‬ ‫והאבדתי א ת הגפש ההיא‪ .‬‬ ‫מ‬ ‫׳‬ ‫המתים‬ ‫• *( ואינני מתעצל לשרטט לך קורא נעים‪ .‬תורה היא וללמוד דברי הראשונים אנחנו צריכים‪ .‬שהוא גידון בגיהנם לעולם‪ .‬א מ ר ר ב א‬ ‫ש מ ע מיגר‪ .‬יאספך‪ .‬אז הם לשלם במיטבא לנו‪ .‬א ל א כ ך עיקר ביאור העגין‪ .‬אלא זוכה ל מ ע ל ה הראויה לו מחלקי נ׳׳ע‪.‬‬ ‫ש ה צ ד י ק הנמור שיצרו תקפו‪ .‬ושנית כשנלמוד דבריהם ממש‪ .‬חוה ל ך למיעבד‪ .‬ונפשו נכרתה אפילו מחיי העוה״ב‪.‬והחיים הם חיים אמתיים׳ והעונשין והיםוריץ ש ל שם‪ .‬ו ב פ ר ט‬ ‫אם מחיים חיותו מ פ ר י ש מ כ ס פ ו ומממוגו‪ .‬כגון אלו שמגו חכמים ב מ ש ג ת ואלו שאין ל ה ם ח ל ק לעוה׳׳ב‪ .‬ומזה גבין שמגהג ותיקין זה ואין מן הראוי לבטלו‪.‬ויש בכללן עון פושעי ישראל בגופן שמנו חכמים שיורדין לגיהגם‪ .‬והיה הצלמות‬ ‫שעושים עבורו אם גם הוא היה רניל לעשות צ ד ק ו ת בחייו וכן איתא )במסכת כלה רבתייפיח(‬ ‫ע״פ לי ה כ ס ף ולי הזהב וגו׳ מאי ואומר? וכי ת י מ א מאן דיהיב ל א ח ר מות מהני? בי ל א י ה י ב‬ ‫בחייו מ ת י ? ת״ש לי ה כ ס ף ולי הזהב‪ .‬כ ד כ ת י ב ויש ר ש ע מאריך ברעתו וכפי מ ה שכתבנו למעלה‪.‬רשעים הללו אין ל ה ם כ ר ת בגופן‪ .‬וכיש שמועיל כ ש מ צ ו ה לאחרים לעשות עבורו‪ .‬קודם צאתו מ פ ת ח הבית‪ .‬ועונש כ ר ת שלו מניע לנפש החוטאת‪.‬וביום פקידת השנה )דדארצייט( ושל כ ל ישנה ושנה‪ .‬ובמו שהעוה״ז הוא הבל‪ .‬ויש שמצוין ל ע ש ו ת הפדיון‪ .‬שהעונש מגיע לו בגופו‪ .‬ל א ח ר יב׳׳ח‪ .‬‬ ‫וישי עוד במחויבי ה כ ר ת שנופו נ כ ר ת מחיי העוה׳־ז‪ .‫הסונטריס‬ ‫בית‬ ‫פיקט^םי׳כ׳(‬ ‫עולמיים‬ ‫היחיאדי‬ ‫טח‬ ‫רמז לפסוק צ ד ק ה ביוה־ב עב״ל ודרה בנלב־ע הואיל והוא נידון ב ע ת סילוקו מן העולם‪.‬זו היא מיתת כרת‪ .‬ובפדיון כידוע ממנהגם ש ל י ש ר א ל‬ ‫בעשיית הלמודים‪ .‬כיון שרובו‬ ‫זכיות‪ .‬לאיזה צ ו ר ך יש לו‬ ‫בזה? אמנם כ ב ר כתבנו לעיל שעיקר החיים והמיתה והעונשין ה ם בעולם הנצחי‪ .‬גופן כלה‪ .‬ושם‬ ‫המיתה מיתת עולמים‪ .‬‬ ‫ואין צריך לומר מחיי גן עדן‪ .‬שעונותיהן‬ ‫מרובין‪ .‬אחת‬ ‫ששפתותיהן דובבות בקבר‪ .‬עד דיהבתיה גיהלך‪ .‬מעתירים‬ ‫בעדינו עתרת החיים והשלום‪ .‬‬ ‫• ל א ח ר ש ת פ ר ד מן הגוף שהיא גכרתת מחיי גץ עדן‪ .‬הואיל והוא נידון ב כ ל‬ ‫הזמנים הנדל‪ .‬ל א מנו א ל א הכופרים בעיקרי‬ ‫התורה‪ .‬והם עובדי אלילים‪.‬שבודאי מועילים לו מ א ד‬ ‫אליבא דכולי עלמא‪.‬ונכרתה הנפש ההיא מלפגי‪ .‬שבזה יש תרתי לטיבותא‪ .‬לרמוז על מ ש ה ״ כ והלך לפניך צדקך‪ .‬ש ב ש ל מ א כ ש א ד ם בחיים‪ .‬שהרי‬ ‫כשמנו חכמים במשנתינו‪ .‬‬ ‫וכל הי״ב חד‪ .‬וחלוקת כספי הצדקה‪ .‬אינו נברח מן העולם הבא‪ .‬ואע״פ שהיא‬ ‫ארוכה‪ .‬האומר אין תחית‬ ‫‪.‬ט ר ם הורדת הגויה א ל הקבר׳ לרמוז על משה״כ‬ ‫פדהו מ ר ד ת ש ח ת מ צ א ת י כופר‪ .‬אבל הוא פרוזדור לעוה־׳ב‪ .‬אינו ב כ ל מחויבי כריתות‪.‬ל צ ו ר ך אלו העגיגים‪ .‬וגידוגין ב ה י״ב‬ ‫חודש‪ .‬מועיל לו הפדיון גפש כדי‬ ‫ש ל א ימות וישאר חי בעוה״ז‪ .‬ל א ח ר שימות זה המחריב כ ר ת בנופו‪ .‬והוא מ ת ב ח צ י ימיו‪ .‬עולם הנצחי והקיים‪) (* .‬ואלו שאין ל ה ם ח ל ק לעוה״ב‪ .‬וזכותם תעמוד לנו ולכל ישראל לדור דוריס אמן‪.‬אלא פעמים ש ה ם בשלוה‪.‬א ב ל אחרי ש ג פ ט ר ל ב י ת עולמו‪ .‬ואכל כזית מן החלב‪ .‬כבוד‬ ‫ד‪ .‬משים ומרים‬ ‫מאד‪ .‬‬ ‫א ב ן גם בזה ת ס ש י כבראשונה‪ .‬מ י ת איגיש‪ .‬וזיל הרמב׳׳ן זיל בס׳ תורת הארס כשער‬ ‫הגמול יע״ח‪ -‬עיכ( והכרת הזה שאמרנו‪ .‬‬ ‫ומוקינים בעוהיז‪ .‬לעשות לו הפדיון י ת כ ד מ אחרי‬ ‫ה ר ח י צ ה והטדרה‪ .‬ש ה כ ר ת ה מ פ ו ר ש בתורה׳ עוגש מ כ ו פ ל לגוף ולנפש‪.‬והם הרשעים שהזכרנו‪ .‬א ש ר ל א כן בעוה״ז ה כ ל הוא ב ד ר ך מושאל‪ .‬ראוי לו ולקרוביו להקדים בצדקה‪ .‬ונשמתן גשרפת‪ .‬‬ ‫שיש בהם במחוייבי כרת‪ .‬ורוח מפזרתן ת ח ת כפות רגלי הצדיקים‬ ‫ומחוייבי כריתות הללו הם שרומז ב ה ם הכתוב‪ .‬כמו שאמרו‬ ‫< ״ק ב״ח( מ ת בן חמשים שנה‪ .‬‬ .‬‬ ‫עכ׳׳פ נחזור לעגיגיגו שהפדיון נ פ ש מועיל ל ה א ד ם גם ל א ח ר פטירתו‪ .‬גם כ ל עניניו‬ ‫הבל‪.‬ובן רומז בתורה ב מ ק צ ת הכריתות‬ ‫ש נ א מ ר ב ה ם ונכרת האיש ההוא מעמיו‪ .‬אינו יורד לניהנם‪ .‬‬ ‫ויש במחוייבי כ ר ת מי שעונותיו מרובין מזכיותיו‪ .‬עוד הקדמה אחת רבת התועלת‪ .

‬אפילו לעוע׳׳א להכעיס‪ .‬וריבה הכתוב א ת אלו‬ ‫והוא הדין ל כ ל הכופרים בעיקר‪ .‬״־‪ •.‬ולא תשיג אוחד‪ . .‬כי תולעתם‬ ‫ל א תמות‪ .‬אין ל כ ו פ ר בעיקר זכות לעולם‪ .‬איגה זוכה לחיי העוה״ב‪ .‬לפי שהוא הכליה‪ .‬ושפירשו מ ד ר כ י צבור‪ .‬ודרשו רבותינו‬ ‫ה כ ר ת בעוד‪.‬לבו נוקפו‪ .‬וזה ה א ב ק‬ ‫שקורין אותו הנביאים ד ר ך ־משל‪ .‬אלא גם מן העוה׳׳ב נכרתה‪ .‬אפילו עשאו ל ש ם ע״א‪ .‬ואין תורה מן השמים‪ .‬כ ת ב ב ס פ ר ה מ ד ע ש כ ר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה‬ ‫ופרעון הרשעים ש ל א יזכו לחיים שיכרתו וימותו‪ .‬לפי שהוא עושה ל ש ם‬ ‫כפרגותו‪ .‬ומעשה הגון בעוה״ז‪ .‬ו ש א ר אומות ש ל א הרעו ל ד ^ ‪ .‬ועלוקה‪ .‬והוא זכות‬ ‫הצדיקים ו מ ע ל ת ם ש ה ם זוכים ל ה כמו ש פ י ר ש ה ר ב ד ל וכמו שאנו עתידים ל ב א ר ‪ .‬ו ה מ פ ר ברית בשר‪ .‬ו כ ל לשון כליה‪.‬ה נ ק מ ה שאין נקמה ל מ ע ל ה ממנה‪ .‬כ ל אלו‬ ‫דברי הרב ד ל‬ ‫מי שרואה ד ב ר י ם הללו‪ .‬ואבדן ותפתה‪ .‬זה הפורק עול‪ .‬וכל זה ל א נאמר בתורה‪ .‬עוד‬ ‫כ ת ב ז״ל‪ .‬ב א ר שחת‪ .‬ומגדף‪.‬והוא ה כ ר ת‬ ‫שהוא ב ט ו ל הנפש‪ .‬אלא כמו שביארנו‪.‬ומה שהוסיפו עליהם כברייתא‪.‬שמאריכין לו ואוכל חיי העוה״ז‪ .‬ונידונין לדורי ר ו ת ת‬ ‫וכו׳ ורשעים הללו ה ם ש כ ת ו ב ב ה ם ה כ ר ת ת כ ר ת הנפש ההיא עונה בה‪ .‬יורדין לגיהנם‪ .‬כ ר ת בגוף בעוה׳׳ז׳ ו כ ר ת בנפש לעוה״ב‪ .‬יש‬ ‫כופר בעיקר‪ . יחמור‪ .‬ש ת כ ר ת הנפש ההיא שעוונה בה‪ .‬והיאך חולין לו על כ ר ת‬ ‫שבגופו? אם ב ש ב י ל זכות שעשה‪ .‬ל ר ח ם‬ ‫על מי ש ע ו ש ה טובה‪ .‬התם‪ .‬ל א גגזר עליהם גלות‪ .‬קושיא‪ .‬א ל א נ כ ר ת ברשעו ואבד כ ב ה מ ה ‪ .‬ראויה‬ ‫לו מ צ ד שהיא כ ר י ה זכה‪ .‬ואת‬ ‫מצותו הפר‪ .‬ואת מצותו הפר‪ .‬ושנתנו ח ת ת ם בארץ חיים‪ .‬ברוך ש ו פ ט ה צ ד ק שיסד‬ ‫ה כ ל ברחמים‪• .‬ה א ב ש א ר הכריתות אינו כן‪ .‬יש ראיה בדבריו‬ ‫ל ל מ ו ד עליו זכות׳ שהרי כ ת ב ב פ ר ק א ח ד מפרקי ה ס פ ר הנזכר׳ כ ל הרשעים שעונותיהן‬ ‫‪1‬‬ ‫״‬ ‫מרובין‬ .‬והני‬ ‫דקתני באידך ברייתא‪ .‬ובן •בשאר רשעים‪ .‬ש ה ב י ט ו ל ה ז ה ‪ .‬ת כ ר ת לעוה״ב‪ .‬ע ל סוף* האבדון והכליוץ החרוץ שאין אחריו עונש ונקמה‪ .‬ולא ל ש ם הקב׳׳ה ית״ש? זו איגד‪ .‬וכ׳׳ש ש כ ב ר רמזגו ש י ש בו תיקון‪ .‬ואשם ל א ת כ ב ה ‪ .‬א ל א ש ב כ ת ו ב הזה‪ .‬וכן ב ד ב ר י הנביאים מ ק צ ת אומות שנגזר עליהם גלות ב ש ב י ל‬ ‫מ ה שעשו לישראל‪ .‬‬ ‫ויפוריץ‪ .‬כ ל ו מ ר שאותה הנפש‬ ‫ש פ י ר ש ה ימן ה ג ו ף בעולם הזה‪ .‬והמינים‪ .‬ת כ ר ת לעוה״ב‪ .‬הוסיפו עליהן הפורק עול‪ .‬כ מ ל א כ י ם אוי ל מ ע ל ה ‪ .‬‬ ‫והשחתה‪ .‬לפי שמצאו בהן בקבלה‪ .‬י‬ ‫ואחרי שבארנו־ אמונתם ודבריהם ז״ל צריכין אגו לחוש ולפרש דברי ה ר ב הגדול ר׳‬ ‫מ ש ה ב ר מיימוץ‪ .‬ושם אמרו בפירוש שאין כ פ ל הזה ש ב כ ר ת ג ד ר ש ב כ ל‬ ‫עבירות שבתורה‪ .‬שבו שהוא עוגש גדול ואבדן.‬ה כ ר ת ת ב ר ת הנפש ההיא עונה‬ ‫בה‪ .‬ולפיכך ל א הזכירו רבותיגו אלא אלו הגזברים‬ ‫וכיוצא בהם‪ .‬כ ל‬ ‫ה ש א ל ו ת •הללו־ שהדין גותץ להתלות‪ .‬זה ה מ פ ר ברית בשר‪ .‬ומגלה פנים בתורה‪ .‬ו כ ל מי שאינו זוכה לחיים‪ .‬שהיתר‪ .‬בביטול הזה שיהיה מ ת ו ך דין ויםוריץ‪ .‬שיש בדרכיו ש ל בעל הרחמים‪ .‬ד כ ת י ב כי ד ב ר ה׳ בזה‪ .‬ו כ ל ל בה‪ .‬צ ע ר ב ד ר ך החיצונים? ח ס ושלום ג אלא‬ ‫ד ב ר י ה ר ב דל‪ .‬מ ל ב ד מ ה שנתייםרה ת ח י ל ה בעונשי גיהנם‪.‬לומר שאין עונש ויםורים‬ ‫ל נ פ ש החוטאת‪ .‫‪D^JISfi‬‬ ‫־‬ ‫'‪2‬ית‬ ‫פרק נדו)םי׳ כי(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ה מ ת י ם מן התורה‪ .‬וזהו ה כ ר ת ש נ א מ ר ה כ ר ת ת כ ר ת‬ ‫הנפש ההיא‪ .‬ש מ א נטה ד ע ת ה ר ב דל‪ .‬ו ד ר ש ו ) ב מ ס כ ת שבועית מיג( כי ד ב ר ה׳ בזה‪ .‬לפי ש ה כ ת ו ב הזה בעגיץ עובד אלילים גאמר‪ .‬לפי ש א ב ד ה הנועם הגדול‪ .‬שלוקחה מ מ ק ו ם הכבוד‪ .‬והמגלה פנים בתורה‪ .‬ושחטאו‬ ‫ושהחטיאו א ת הרבים‪ .‬האפיקורםק‪ .‬וא״ת‪ .‬כגון מ ה שאמרו ח ד ל‬ ‫באומות העולם עובדי אלילים‪ .‬שאין אחריה תקומה‪ .‬ו ה ה פ ס ד שאינו חוזר לעולם‪ .‬מפי ה ש מ ו ע ה למדנו ה כ ר ת בעוה״ז‪ .‬‬ ‫וכיוצא בהם‪ .‬ל א ת ת ע ב מ צ ר י כי גר היית בארצו‪ .‬אלא לענין עובד אלילים‪ .‬‬ ‫אעפ״י שיש ב ח ט א י ם האלו האמורים‪ .‬‬ ‫דקתני בתוספתא‪ .‬ואע״פ‬ ‫ש ל א פ י ר ש ה ר ב זיל כ ל צורכו‪ .‬ואפיקורוס‪ .‬וכן הכתוב‬ ‫מזהירגו‪ .‬הוא ה מ ת‬ ‫שאינו ״חי לעולם‪ .

‬וכבר ש א ל מין אחד‪ .‬ושאר צ ר כ י הגוף‪.‬והכופרים בתורה וכו‪ /‬הרי‬ ‫שהפריש בין חייבי ה ב ר ת הגמור ובין הנידון‪ .‬וכן ונכרתה הנפש ההיא מלפני‪ .‬ולכן היה מאיים‬ ‫אותם תמיד‪ .‬היות וישראל כ ט פ ל י ם בעולם הזה‪ .‬ומונעים אותם מ כ ל תענוגי העוה״ז‪ .‬א ב ל קיומה ראוי הוא‪ .‬ושאר הנפשות א ש ר ל א חטאו תהיינה קיימים לפניו בזיו העליון‪ .‬ותטמא‪ .‬היו בו רוצים העונש‪ .‬כי באומרו ית״ש ונכרתה‬ ‫הנפש ההיא מ ק ר ב עמה‪ .‬שממנו יהיה שורש! )עכ״ל הרמב׳־ן דיל‪ .‬א ב ל‬ ‫בזה העולם א ש ר הוא עובר‪ .‬כענף‬ ‫ה נ כ ר ת מן האילן‪ .‬ל א ח ד‬ ‫מ ח כ מ י עמנו‪) .‬כי‬ ‫כ ב ר היה גלוי ומפורסם ביניהם‪ .‬והוא עומד לעד‪ .‬והדברים כמו ש ב י א ת ו ‪ .‬‬ ‫ש ת ש מ ר ו ה מ צ ו ת ותזכו לשני עולמות‪ .‬ואם אין ש ם מקום ש ל עונש וייסורי! ל נ פ ש‬ ‫מ ה הוא ה מ ש פ ט הזה שגידון בו ה ר ש ע כפי רשעו? ובסוף יש לו ח ל ק לעולם הבא‪ .‬ולכן מ ו ט ב לכם‪.‬הצדוקיץ והאפיקורפין‪ .‬כי העונש הגדול הוא‪ .‬לעולם ולעולמי עולמים‪ .‬ש כ ל ישראל יש ל ה ם ה ל ק‬ ‫לעוה״ב‪ .‬ואעפ״י ששם בתוב כאורך השאלה והתשובה אכן אנן נכתבם בס״ד‪ .‬‬ ‫ומכאן יבין כ ל ב ע ל ש כ ל שאין מ ח ל ו ק ת כין רבותינו בעיקר מ כ ל עיקרי התנין הללו העתידין‬ ‫י ובל דבריהם ש ל י ם בסגנון א ח ד )עכ״ל בש׳ תורת האדש ועוד כתב ז״ל‪ .‬כ־ זה היה א ש ר היו כ ל ם מחכים ומצפים‪ .‬ואלו שא־ן ל ה ם ח ל ק לעוה״ב‪ .‬כי העוון א ש ר ב ה הוא יכריתנה‪ .‬כי כ ל ישראל‬ ‫יש ל ה ם ח ל ק לעוה״ב‪ .‬כקיום השכלים הנבדלים‬ ‫ולכן ל א י צ ט ר ך הכתוב לאמר‪ .‬ופעילות‪ .‬ה א‬ ‫אין הכוונה אלא כמו שפירשנו‪ .‬כמו ש נ א מ ר ה כ ר ת‬ ‫ת כ ר ת הנפש ההיא‪ .‬ואמר ה כ ת ו ב והיתד‪ .‬ואולם ראו כי הם עוגשים גדולים‪ .‬ממאכלות‪ .‬ויגביר ה ש ק ר על האמת‪ .‬לפי שגלוי‬ ‫וידוע לפניו ית״ש‪ .‬‬ ‫י• י‬ ‫)ז(‬ .‬והרב שבילי אמונה הוסיף ״״ל(‪ :‬ואני‬ ‫אומר ט ע ם אחר‪ .‬והיא נ ש מ ת שדי ש כ ת ב בה‪ .‬וגם הובאו דבריו‬ ‫בספר שבילי אמינה דש״ט ע׳־א( מ ה ענין כ ר ת ומיתה האמורים ל נ פ ש ה ח ו ט א ת ובו׳‪ .‬ש נ א מ ר ועמך כולם צדיקים וכו׳ והוא העולם התדירי‪ .‬ובמתן ה ש ב ר בעולם הנשמות‪ .‬‬ ‫וחטאתם‪ .‬כ ת שיזכו לחיי‬ ‫העוה״ב‪ .‬יורה כי הנפש החוטאת היא‬ ‫היא ת כ ר ת בעוונה‪ .‬ועם כ ל זה גילה‬ ‫לנו דעתו ה ר ב ד ל שהוא מאמין בעונש דין וצער‪ .‬שש מדף ע״ו ‪-‬פ״ג( •־ מוסר‬ ‫וישוב לשונות הש׳׳ם ב מ ד ו ת הקב־־ה ובעונשיו עי״ש באורך• דבריו ד ל ועוד כ ת ב‬ ‫הרמב״ן ן״ל )בהגהות מימיניות פ״ח הלכה א׳ מהלכות תשובה‪ .‬כי בזכות המצוד‪ .‬ויפה באפיו נ ש מ ת‬ ‫חיים׳ והנה היא בענינה ל א תמות‪ .‬אחרי המות וכד‪.‬וממילא תבין‬ ‫ותקיש גם לאלו הענינים הנזכרים ל ע י ל איך הם מועילים‪ .‬ולכן‬ ‫הוא מ פ ר ש הנפש ההיא עוונה בה‪ .‬א ב ל יאמר כי בעונש‬ ‫העבירות תגאל‪ .‬וכל מי ש ה י ה גמשך אל התעגוגים הגשמיים‪ .‬כי א ם ש ל זה העולם‪ .‬כי מ ה ש ל א כ ת ו ב בתורה גמול אחר‪ .‬א ב ל הגמול ש א ח ר מיתה ל א ה ו צ ר ך להודיעם‪ .‫הסונטריס‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫פרק ט״י)םי׳ כי(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי מט‬ ‫• מרובין דנין אותם כפי חטאתיהם‪ .‬א ב ל יש לו ל ה ר ב ד ל במקום א ח ר דברים מ ש ב ש י ם‬ ‫הדעות‪ .‬ו ת כ ר ת מן הקיום‪ .‬כי כן היה בידם מימי יעקב ועשו‪ .‬וישליך ה א מ ת‬ ‫אחרי גוו‪ .‬וכן הם בפ׳ אחרי מות‪ .‬אלא נכרתין ואובדין ונידונין כפי גודל רשעם‪.‬ותהיה ל ה ס ב ת‬ ‫הויה והפסד כמורכבים‪ .‬ואיננה מ ו ר כ ב ת ש ת פ ר ד הרכבתה‪ .‬ש י ש ר א ל ח פ צ י ם שיענשו על עוונותיהם בזה העולם‪ .‬כי‬ ‫נר ה׳ נ ש מ ת אדם‪ .‬תהיה קיומה‪ .‬וטעם זה הענין‪ .‬וענויים עצומים‪ .‬יכרת ויאבד מן ה מ ע ל ה ההוא וישאר גוף אובד ב ל ב ד‬ ‫וכו׳ ובסוף כ ת ב וז״ל‪ :‬א ל א שהענין כמו שפירשנו‪ .‬א ש ר נפחה באפינו‪ .‬ויש ל ח ם ח ל ק לעוה״ב‪ .‬יהיה באיזה זמן שיהיה‪ .‬כ א ש ר בא ב מ ד ר ש רז״ל‪ .‬ואמרו ד ל ה כ ר ת בעוה״ז תכרית לעוה׳׳ב‪ .‬והוא הלשון ש ת פ ס ה ב ה ם התורה כרת‪ .‬ובדוחק משנים ל ה ם‬ ‫סדרי בראשית‪ .‬כי הכריתות הנזכרים בתורה בנפש הוא בטחון‬ ‫נ ת ל לקיום ה נ פ ש א ח ר המיתה‪ .‬והוא מ ה שנזכר בתורה בענין כרת‪ .‬וז״ל שם‪ :‬וכתב הרמב״ו ל״ל(‪ .‬ואומר ל ה ם ראו‪ .‬כי אם היות ש א ת ם ח פ צ י ם בו‪ .‬לפדותה ולהצילה מ ר ד ת ש ח ת‬ ‫בגיהנם ובעוה״ב‪) .‬הזר ושנה זה העניץ בפירוש ה מ ש נ ה בפ׳ ה ל ק ואמר‪ .‬ש ת פ ס ק‬ ‫הנפש ו ת א ב ד ושלא תשאר‪ .‬ל כ פ ר‬ ‫על ח ט א ת כ ם ‪ .‬ו מ מ ת ח י ם על העולם‪ .‬נפש‬ ‫אדוני צרורה ב צ ר ו ר החיים‪ .‬בקיצור( ה ש א ל ה‬ ‫היתד‪ :.‬בגמול זה העולם‪ .

‬שרוח הקודש אינו נ מ ש ך על ה א ד ם ב מ ע ש ה‬ ‫המצווח‪ .‬לפי‬ ‫ש ר ו ח הטומאה‪ .‬כי בעוברו רשותם‪ .‬יותר ט ו ב לו‬ ‫לקנותה ב כ ס ה רב‪ .‬מ כ ל חיי העולם הזה‪ .‬היה צריך שיהיה‬ ‫ה כ ל ת ח ת רשותכם‪ .‬אזהרה שמעגו ש צ ר י ך הוא‬ ‫בעצמו‪ .‬א ל א באיזה מ ה ם כפי שיעור נ ד ב ת לבו‪ .‬התקן ע צ מ ך בפרוזדור כ ד י שתיכנס לטרקלין‪.‬עולם ההרה‬ ‫וההפסד‪ .‬ורשע וטוב לו וכוי עכ׳׳ל‪ .‬ואומות העולם הם עיקר‬ ‫ו ה ח כ ם השיבו ב ד ר ך מ ש ל ‪ .‬צ ר י ך ל ק ח ת רשות‪ .‬ונאמר א ח ר א ש ר הוכחנו‪ .‬ו א מ ר ש כ ת ו ב ב ס פ ר ש ל י מ ד א ש מ ד א י ל ש ל מ ה ‪ .‬ואם לא‪ .‬‬ ‫להתעגג בעוה״ב מזיו אורו ו ש פ ע ת הדרו‪ .‬וזה‬ ‫אומרם העוה״ז כפרוזדור לפני העולם הבא‪ .‬ואם כ א ו מ ר כ ם א ת ם בנים למקום‪ .‬מ ש פ ט מעוקל‪ .‬א ש ר ממנו‬ ‫גמשבו ר ב י ם ב כ ל הדורות‪ .‬וכן‬ ‫איתא )בס׳ מעבר יבק דקמ׳־ה ע׳׳א‪ .‬והחיצון והוא עולם ה ה ר ה וההפסד‪ .‬בעוברו ש א ר החדרים‪ .‬משם הזהר פ׳ תרומה דף קפ׳׳ח ע״א( בי ב ה ש ת ד ל ו ת התלוי‬ ‫ב מ ע ש ה המצות‪ .‬ל מ ל ך ב ש ר ודם שיש לו ח צ ר מ ל כ ו ת ובה ש ל ש ה חדרים‬ ‫חיצון ואמצעי ופנימי‪ .‬אסור ליקח אותם בחנם‪ .‬וליהנות מזיו אור השכינה‪ .‬‬ ‫ו א ם אין ידו משגת‪ .‬כי צ ר י ך לקנות ד ב ר הראוי לו לזה‬ ‫ב כ ס ף שלם‪ .‬ולא בחנם‪ .‬והמלקות‪ .‬והארבע‬ ‫מ י ת ו ת‬ ‫בית דין וחילוקי הצדקות‪ .‬ר ו צ ה ל ו מ ר כי זה העולם הוא להם לעיקר‬ ‫ועולם הרוחני הוא לישראל‪ .‬בראיות‬ ‫ב ר ו ת ח מ ח ד ל ‪ .‬א ל יעמיס בצוואותיו‪ .‬וללכת‬ ‫נקי ו ב ר לעוה״ב‪ .‬והוא מיאן ו א מ ר ל א א ע ל ה עולות לה׳ ב ח נ ם וכר‪.‬מ ה ש ר י ם הממונים א ש ר שם‪ .‬א ל א באגר שליין‪ .‬תזדמן ת מ י ר ע ל ה ד ב ר שהוא חנם עב״ל‪ .‬ולא יהיה בידו כ ח לקגותה כבתחילה‪ .‬ואמרו ד ל‬ ‫יפה ש ע ה א ח ת בעולם הבא‪ .‬וכיוצא‪ .‬שהוא ב ט ה ר ת משכנו ורצון לבו‪ .‬א ל א ודאי ש א ה ם טפלים‪ .‬שהוא המשילם בו לעשות‬ ‫כרצונם‪ .‬ו כ ל‬ ‫איש מ י ש ר א ל חפץ ל ק ב ל עונשו בזה העולם ש ל ה ב ל ל ה ת כ פ ר בו‪ .‬כי כ ל מי ש ר ו צ ה ל ע ש ו ת מצוה‪ .‬ולא ב ח צ י חנם‪ .‬וכל מ ה שירצו עושים‪ .‬ו ל ה ש ת ד ל לפעול ולהוציא לאור כ ל מאוויהם‬ ‫וכבל צוואותיהם‪.‬וכן ראינו ב ד ו ד כ ש ר צ ה ל ק ח ת‬ ‫מקום ה מ ק ד ש ‪ .‬ה ט ה ר ה ת ת ר ח ק ממגו‪ .‬ולזה מצווים בעוה״ז לעשות ל ה ם הפדיון נפש‪ .‬כ מ ה היו ד ב ר י ך טובים ונכוחים‪ .‬לחלץ נפשם מייסורי אותו‬ ‫עולם‪ .‬ולכן מ צ ו ה גדולה ־לקיים דבריהם‪ .‬‬ ‫והיות שגם זה לעומת זה ע ש ה האלהים והמתענג בעוה״ז מ פ ס י ד חלקו בעוידב‪ .‬כי ע ל כן גקראו אומות העולם‪ .‬מ א ש ר ה׳ חננו‪ .‬וזהו שניתן‬ ‫לאומות העולם‪ .‬ושיהיה‬ ‫תמיד‬ .‬מ מ ה שראו בעולם‪ .‬ולא ש י ט ה לבו לימין‬ ‫ולא ל ש מ א ל ‪ .‬ו א ת ו נ א נתנם לו חנם‪ .‬ועיין עוד בשער המצות דף ג׳ בהקדמה בנדון הכרת יעי״שד(‬ ‫הרי משני ה מ א מ ר י ם ה נ ד ל יצא לנו שעיקר עונש ו כ ר ת ה נ פ ש הוא בעולם הנצח־‪ .‬ונראים שאר האומות‬ ‫ש ה ם העיקר‪ .‬א ם לא יעבור ד ר ך‬ ‫•החיצוני‪ .‬ב צ ד י ק‬ ‫ורע לו‪ .‬לזה מנענו הי מתענוגי עוה״ז ש ה ם הבל‪.‬ו ב ה ש ת ד ל ו ת ר ב וםגי‪ .‬ע״כ‪) .‬ל כ פ י ר ה גמורה‪ .‬והוא יישבם לפי חכמתו‪ .‬ואם לאו‬ ‫ענוש יענש‪ .‬וכמו שאי א פ ש ר להיכנס א ל ח ד ר הפנימי‪ .‬ולימודי התיקון כרת‪ .‬ולכפות רוח זרה ממנו‪ .‬ואינם יכולים לעשות ד ב ר ש ל א ברשות‪ .‬‬ ‫י בטח ש ה ר ו צ ה ל ע ש ו ת לו הסדרים ה א ל ה עפ״י צוואותיו‪ .‬ובמתנה ה ר א ת ה‬ ‫מ נ ד ב ת לבו הטוב והטהור‪ .‬‬ ‫זולתי ש ל זה העולם‪ .‬כ א ו מ ר ם ד ל אסייא דמגן מגן שוייא‪ .‬ו ב כ ל א ח ד מ ה ם יש שרים ממונים׳ והנכנס אפילו ה ד ר ב ח ד ר‬ ‫הפנימי‪ .‬כי יש גמול אחר‪.‬מ ע ת ה הוסר ד ב ר ה מ כ א י ב הלבבות‪ .‬ו ג מ ע פ ״ י הגלגולים וכוי‪ .‬ו ה מ ל כ ו ת שלכם‪ .‬שיהיה נזהר להניח שיעור הנון ומספיק מממונו ורכושו‪ .‫•»ו•‬ ‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫פר ׳׳ו)םי׳כ׳(‬ ‫ק ט‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫י כי אין לעולם צ ו ר ך בהם‪ .‬ש כ ל מי ש ר ו צ ה‬ ‫ל ה ע ב י ר ממנו רוח הטומאה‪ .‬כאלו ע ב ר מ א מ ר ה מ ל ך ‪ .‬ומדאיב המחשבות‪ .‬ק ח ם מ ש ם אם ל כ ך חפץ‪ .‬כן ה ד ב ר ב י ש ר א ל ‪ .‬החי והקיים לעולמים ו מ ׳ ) ו ע י י ן במקומו באורך גדול(‬ ‫ובתשלום דבריו אמר‪ .‬נחזור לענינינו‪ .‬ולהסתופף ב צ ל ה כמ״ש ישכעון מ ט ו ב ך ו ב צ ל כנפיך‬ ‫יחסיון‪ .‬לזה גברא הישראלי בזה העולם ל ס ג ל מ צ ו ת ומעשים טובים לעולם הרוחני‪ .‬אמנם היות והבורא יחיש ב ר א עולם הרוחני‬ ‫והוא ה ח ד ר ׳ והתיכוני והוא הגלגלים‪ .‬שאילו היה כ ד ב ר ך שאין עולם א ח ר כי א ס זה‪ .

‬ולהראות ש ה ם ותרנים גדולים‪ .‬ואז תהיה ה ש ר א ת השכינה באותו צווי ו מ ע ש ה א ש ר‬ ‫יעשו ב ש מ ח ה ובטוב ל ב ב האנשים המצווים ועושים‪ .‬להכניס א ש ר חנן ה׳ א ו ת ם ב מ י ט ב א ‪ .‬ומלבושיהם‪ .‬ויתגו בזה ת ו ק ף ל ם ט ר א א ח ר א חלילה וחס‪.‬שאז בודאי חייבים ל ע ש ו ת לו ביתר‬ ‫ש א ת הצדקות‪ .‬ואיתא )במדרש תלפיות בענף‬ ‫הספד משם ספר צרור המור פ׳ ויחי( ש ה מ ת י ם נפדים בממון החיים‪) .‬גם אם הוא ל א ציוה ל ה ם לעשות‪ .‬ברזל‪ .‬מ מ ה שיעשו ל ה ם ד ב ר על כורחם‪ .‬כי ה ם זרע האבות גדיבים ורחמגים‬ ‫גדולים‪ .‬גם אחרי מותו בנז׳ בפי בחוקותי‪ .‬וגמצא כי ה כ ס ף‬ ‫חי הוא כנגד היסוד והוא כנגד כ ו כ ב ח ש ש י הנקרא כוכב ס ת ם ב ל א ש ם ליווי‪ .‬‬ ‫ו מ ס ת מ א כ ל י ש ר א ל כ ש ר י ם וכשעושים איזה מצוה‪ .‬או יקיימו אותם בלי רצוץ טוב‪ .‬וכנז׳)כשפרי( ש ה מ ת י ם צריכים כפרה‪ .‬‬ ‫]והנני כעת משרטט לך קורא נעים׳ בעהז״י ובס״ד‪ .‬על פסוק בן י כ ב ד‬ ‫אב עכ״ל‪ .‬ולא יחושו ל ע צ מ ם פן ת ת מ ע ט ירושתם‪.‬ב כ ס ף‬ ‫וזהב ו ב ל ב א ט ב א ‪ .‬ד א ם ל א ע ש ה כן חיו‪ .‬ובן י כ ב ד אב‪ .‬‬ ‫כי א ד ר ב ה ה ם יעתירו ב ע ד ם בעולמות העליוגים‪ .‬עובדי ה׳ ויראי שמו ויקויים בנו ובהם מ״ש י ש ר א ל א ש ר‬ ‫ב ך י ת פ א ר אמין וכיר״א‪.‬ל ה ם ולבניהם‬ ‫אחריהם‪ .‬בדיל‪ .‬כי אולי מ ה ש ל א צוו‪ .‬המורים על הרחמים‪ .‬ה׳ ברחמיו יפתח ל ה ם א ת אוצרו‬ ‫הטוב‪ • .‬לבב‪ .‬נהושת‪ .‬בסף חי‪ .‬וזה נקרא נם בן ק צ ת שילום ט ו ב‬ ‫מ מ ה ש ט ר ח ו ע מ ה ם לנדלם‪ .‬עופרת‪ .‬וראוי והנון הוא נ ס כ ן ‪ .‬בנדיבות ל ב לכבודו ית״ש‪ .‬־ על ד ר ך ש כ ת ב )רבינו ירוחם וספר התניא‪ .‬ועושים כ ל מ צ ו ת ה׳ ב א ה ב ה גדולה ובהוצאה מרובה‪ .‬ה״ה ג״כ צריכים ל ע ש ו ת‬ ‫וותרנות למנוחת קרוביהם ב צ ד ק ו ת ו ב כ ל מילי דמיטב‪ .‬ודבריו הובאו י לקמן סימן ל׳(‬ ‫ולכן ישתדלו הבנים בתיקון אבותיהם אם יש ל א ל ידם‪ .‬וביתר ש א ת ולהרבות‬ ‫בצדקות יותר מ מ ה שפורטים ומוציאים ל צ ו ר ך פרגסתם‪ .‬ו כ ב ר ידעת כי‬ ‫גם‪.‬ולזה מנעו ע צ מ ם מלצוות‪ .‬א ל א בכפייתם עליהם‬ ‫ה ה ר כגיגית‪ .‬ובמקום ה ק ד ו ש ה יהיה מ ש כ ן ל ם ט ר א‬ ‫אחרא רחיל והי ישמרנו‪ .‬‬ ‫ב ש מ ח ה ובטוב ‪.‬שיש ב ה ם תיקון ועילוי לנרנח״י ש ל‬ ‫הוריהם‪ .‬ו צ א צ א י ה ם לעיניהם‪ .‬ואז דדו ל א יועילו למאומה‪ .‬ואשריהם ו מ ה טוב ח ל ק ם לעוה״ב‪ .‫‪V‬‬ ‫הסונטריע‬ ‫בית‬ ‫פרק‬ ‫ט‬ ‫״ ו ) י ׳ כ׳^‬ ‫ם‬ ‫עולמים‬ ‫נ‬ ‫דזיחיאלי‬ ‫תמיר ש פ ע צדקותיו יותר מ ר ו ב ה פי ע ש ר ידות משיעור הטורח‪ .‬ויתוסף ה ש פ ע ל ה ם כ א ל ף ירות‪ .‬ואחריהם(‪.‬ש ל אותה הצוואה א ש ד‬ ‫יצווה‪ .‬הבגים מחריבים לעשות להם‪ .‬ואז ב״מיהיה להיפך‪ .‬עושים אותה מ ל ב ומגפש‪.‬‬ ‫סדר הפדיון ט ו ב ל ה ש ת ד ל ל מ צ ו א מ ט ב ע ו ת ש ל כ ס ף ‪ .‬וכמו שזכרנו לעיל •)משם ספר החסידים סי׳ תר״ד ותריי״א( ש ה צ ד ק ה ו ת פ ל ה וכוי שעושים‬ ‫עבור הנלבעים מועילת‪ .‬ורק הבנים מ מ ה שחננם ה׳‬ ‫הם־עושים וכ׳׳ש וקיו אם גם ה א ב הניח ל ה ם ירושה הגונה‪ .‬וכל זה א ם האבות אין ביכולתם‪ .‬סדר הפדיון איך לעשותו להנפטר וכן המלקות‬ ‫וארבע מיתות בית דין!‪.‬ואעפ״י ש ה א ב ו ת ל א צוו לבגיהם ל ע ש ו ת‬ ‫ל ה ם איזה תיקונים‪ .‬ל ה ת פ א ר‬ ‫ב ה ם לעיגי אהוביהם וידידיהם‪ .‬ו ה ם ה ם ע צ מ ם כגגד‬ ‫ז׳ כ ו כ ב י ' ל כ ת ‪ .‬וגאמן‬ ‫ה ק ב י ה ' ל ש ל ם ל ה ם ב מ י ט ב א ל א ל ף ולרבבה‪ .‬יותר מ כ פ י יכולתם‪.‬שבתאי צדמ מאדים המה נוגה כוכב לבנה‪ .‬הואיל‬ ‫ו כ ת ב ה ר ב )כשער מאמרי הז״ל ד״צ‪ :‬יז״ל(‪ :‬והנה נודע כי ז׳ כוכבים הם‪ .‬כי טוב ש ל א יעשו ל ה ם‬ ‫ד ב ר מה‪ .‬‬ ‫ל ה ק ל מעליהם כ ל מין צ ע ר כדאמרן‪) .‬ב כ ד י שיקובלו דבריו ב ש מ ח ה ‪ .‬ל מ ע ב ד נם ה ם איזה תיקונים טובים‪ .‬ד מתכות‪ .‬דירתם‪ .‬בזי‬ ‫רקיעים‪ .‬איתא בס׳ מעבי יבק דקי״ג וזיל(‪ :‬ה צ ד ק ה שנותנים‬ ‫ל מ פ ר נפשם מ כ פ ר ת עליהם‪.‬ואו יועיל ל ה ם ה ר ב ה להוריהם‪.‬ו ל ב ר כ ם בבני ומזוני‪ .‬וחיי אריכי‪ .‬כפי יכולתם אפילו דברים מועטים ר ק שיהיה בפזר גדול ולא עת ל ק צ ר בנתינה‬ ‫מרובה וגדושה‪ .‬‬ ‫וכךהוכרת הנשמות‪ .‬ומוהרי״א קארו‪ .‬וכנגדם מתיילדים ו מ ת ח י ם בארץ ב כ ה תנועתם שם‪ .‬ואיזה צדקה‪ .‬‬ ‫אשריהם בעוה״ז‪ .‬מ ח ש ש ם שהכגים‬ ‫חיו יתרשלו מקיום צוואותיהם‪ .‬‬ .‬ואמנם ס ד ר ם כ ך‬ ‫יייא׳ כסף׳ זהב‪ .‬ל ה ר א ו ת ל כ ל שחביבין עליהם המצוות ב כ ל הכבוד‪ .‬ל כ ר ך א ת כ ל מעשי ידיהם‪ .‬ה ד ב ר נעשה‬ ‫על כ ר ח ם ב ל א רצון ט ו ב ח״ו‪ .

‬שיליננים וכיוצא‪ (.‬ושיזכה )ושיזכו( לאור באור החיים ומכללם זה הנלביע‬ ‫ותנצב״ה אמן‪ .‬ועוד ש מ ס פ ר ב ס ף הוא צ ל ם‬ ‫ולזה עושים הפדיון ב מ ט ב ע ו ת ש ל כ ס ף דוקא‪ .‬ויהי נועם וכף )ועושים הפדיון זבנזמרם יאמרו תפלה זר‪(:‬‬ ‫אנה ה׳ רופא ומהבש עצבות של כל הולים׳ המרחב נדכאים‪ .‬וכנמר‬ ‫הפדיון נפש מ ח ל ל י ם אותם על כ ל הממון א ש ר הזמין והכין ל ח ל ק ם ל צ ד ק ה ‪ .‬ומה גם להכינם לו מ מ ט ב ע ו ת ש ל כ כ ף‬ ‫ואז יהיה למקיימי צוואותיו‪ .‬בי העת צ ר י כ ה לכך‪ .‬ותחלואי הנפש‪.‬ונשמתם( ותצילהו‬ ‫)ותצילם( מדינה של גיהנם‪ .‫הקונטריס‬ ‫בית‬ ‫פ‬ ‫ד ״ ו ) ס • ׳ כ׳(‬ ‫ק ט‬ ‫היחיאלי‬ ‫עולמים‬ ‫נם היסוד נקרא איש חי וכננדו הוא ה ב ם ף החי‪ .‬בנדנה׳״•‪.‬רוחם‪ .‬ומכל מין צער ונזק‪ .‬וממלאכי הבלה‪ .‬ובשישי נרנה״י שלו‬ ‫)שלהם( בין בגלגול זה בין בגלגולים אחרים ולהמשיך עליו )עליהם(‬ ‫רחמי שמים ולפדותו )ולפדותם( מיל תחלואי נרנה״י שלו )שלהם(‬ ‫וממיתת עוה״ב‪ .‬חוס והמול ורחם‪ .‬‬ ‫י י ק ״ ע״ ע י ' ק ״ ע״א( ה ש ל ש ה מיני‬ ‫ק‬ ‫כ מ ס פ ר צ ל ם כידוע‪ .‬ו כ מ ה טוב‬ ‫ויפה א ס מחיים חיותו‪ .‬מכין לו ה כ ס ף הצריך‪ .‬ונקרא איש חי דונמה ה כ ס ף החי וכוי‪.‬ש ה כ ל מוכן לפניהם כ ש ל י מ ו ת כהוגן וכראוי‪.‬הוא חייב להזמין צ ד ק ת ו ל א פחות מק״ם ונרשים‪ .‬ואת הגחלים‪.‬‬ ‫והענק הוא כי ה כ ס ף הוא סוד ה ח ס ד דשרייא וכוי‪ .‬אכן א ס אותיות שמו עולה מ ס פ ר ם פחות מק״ם ב כ ל‬ ‫זאת‪ .‬וחבלות‪ .‬ומכל מכאוב‪ .‬ומצעי חבוט הקבר׳ והלצהו‬ ‫)וחלציהם( מכל מכה‪ .‬כששואלים עבורו הרפואה‪.‬ותצילהו )ותצילם( מכל גזר די.‬וכבה את האש‪ .‬‬ ‫מעל נפשות כל מתי עמך ישראל ומעל נפש )פב׳׳פ( ורפאהו)ורפאיהם(‬ ‫מכל תחלואי נפשו‪ .‬‬ ‫ומדין הרמה בקבר‪ .‬‬ ‫יכוונו על רפואת נרנה״י שלו בעוה׳׳ב‪ .‬ממדת הדין‬ ‫החזק‪. )הם בני( אהוביך׳ האבות‬ ‫הסדושים׳ אברהם יצחק וישראל עבדיך אשר זכותם תמיד מגין על‬ ‫בניהם‬ .‬השומע‬ ‫צעקת נופלים‪ .‬רוחו‪ .‬ומכל ציות‪ .‬ואמנם ל א נ מ צ א זהב חי אלא כ ס ף חי‪. הקשה‪.‬ו כ ב ר הודפסו <־־י‬ ‫פדיון נ פ ש והבוחר יבחר אכן נהנו לעשות להנלב״ע הפדיון ש ל הרמב״ן זיע״א דהיינו באותיות‬ ‫שמו מ מ ש ‪ .‬‬ ‫וממשהית‪ .‬והרפה׳ ויצא )ויצאו( בדימוס בדינו )בדינם(׳ וסעדהו ואמצהו‬ ‫)וסעדם ואמצם( למען שמך הגדול׳ כי הוא ב.‬‬ ‫ח‬ ‫י צ ח‬ ‫ח ״ א ‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫)יכוונו בעת הפדיון ויאמרו בפה מלא‪ (:‬אנ־נו עושים פדיון נפש זה לכללות כל מתי‬ ‫עמו ישראל ומכללם )לפב׳׳פ()ומזכירים שבו מ ם אמי כיייע( להפריד ממנו)מהם(‬ ‫כל הלקי הרע שאחוזים ונרמזים בשמו )בשמם(‪ .‬‬ ‫א ש ר עליו נאמר ד ר ך כ ו כ ב מיעקב עכ״ל יערי ־ש‪ .‬ונשמתו )נפשם‪ .‬א ש ר בזה ירמוז לתקון פנס היסוד‪ .‬ומכף הקלע‪ .‬שלו )שלהם(׳ ושלא‬ ‫יכרתו מארין החיים׳ ועמוד לימינו להצילו)לימינם להצילם(‪.‬ויהיה‬ ‫ב מ ד ר ג ת צדיקים הנקראים חיים‪ .‬ומשתדלים בכדי ל ח ל ק ם אחרי עשיית‬ ‫הפדיון בנד לקמן ס ד ר חלוקתם בלי״נ ובם־ד‪ .‬ה כ ל בנקל נדול‪ .‬עשיית הפדיון בק״ם פרוטות ש ל כסף‪.‬פרנקים‪ .‬וזהו רמז ל כ ס ף החי‪ .‬‬ ‫ל כ ל ה ד ב ר ו ת ב נ מ ר עשיית הפדיון‪ .‬ו ב א מ צ ע ה ב ק ש ת רחמים‪ .‬וכן על החיים האמתיים שבעילם ה ב א ובו׳ ובו׳‬ ‫ב ש א ר הדברים‪.

‬מפתויי היצה״ר שהוא‬ ‫מאש ולא יכול)יכלו( לו׳)ברם( אך לא להמרותך נתכווץ)נתכוונו( ותצילהו‬ ‫)ותצילם( מצער הגלגול ושים נרנה״י שלו‪) .‬על כל מעלו)מעלם( אשר מעל )מעלו( לפניך׳ ולא תזכרנה לו‬ ‫)להם( עוד׳ כי אנוס היה )אנוסים היו( בעשייתם‪ .‬וישיבתם תהיה ל צ ד ש מ א ל ואת ה נ פ ט ר‬ ‫ישביבוהו‬ .‫דזסונטריס‬ ‫בי‬ ‫ת‬ ‫פי‬ ‫ק‬ ‫)םי׳ כ׳(‬ ‫עולמים‬ ‫היהיאלי נא‬ ‫‪ M‬להצילו )להצילם(‬ ‫בניהם׳ ועל כל זרעם אחריהם׳ ומכללם על‬ ‫מרדת שחת׳ וממלאך אכזרי׳ ותזכור לו)להם( צדקותיו ומצוותיו)צדקתם‬ ‫ומצותם( אישר עשה )עשו( לפניך ויעמדו נא לימינו )לימינם(׳ למליין‬ ‫טוב בעדו)בעדם(׳ וללמוד עליו)עליהם( סניגוריא׳ ובזכות הצדקה' הזאת‬ ‫אשר אנחנו מחלקים עתה׳ לעילוי נדנה״ י שיל כל מתי עמו ישראל‬ ‫הצילהו )תצילם()ג׳יכ( ממיתת עוזדב כמ״ש•‬ ‫ומכללם לנרנדרי של‬ ‫וצדקה תציל ממות׳ ותזכהו)ותזכם( לאור באור החיים הנצחיים׳ ובזכות‬ ‫כל הצדיקים והחסידים ועושי רצונך שהיו מיום ברוא אדם על האר״ן‬ ‫עד עתה׳ ובזכות שמותיך הקדושים היוצאים מר״ת וס״ת וחילופי תיבות‬ ‫של כללות תורתך הקדושה והתמימה׳ ובזכות זה הפדיון תפריד מכל‬ ‫מתי עמך ישראל• ומכללם מ)פב״פ( את כר חלקי הרע שבניצוצי נרנה״י‬ ‫שלו)שלהם(׳ ובזכותם עם צרופי״זכות צדקותיו ומצוותיו)צדקתם ומצותם(‬ ‫תכפר על כל הטאתיו׳ עוונותיו׳ ופשעיו)הטאתיהם‪ .‬ ‫ימיך בעולם שכלו ארוך׳ \למען ייטב לך בעולם שכולו טוב ותהיה‬ ‫נשמתו )נשמתם( צרורה בצרור החיים והשלום אמן‪ .‬וכן יהי רצק‪ .‬החשובים‬ ‫יי‬ ‫והיראים מהנמצאים‪ .‬וערב יום הבפורים‪ .‬יהיו‬ ‫לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה׳ צורי‬ ‫וגואלי)וכוין בשם יל״י המעלה את תפלות עמו ישראל(‪.‬ומה טוב אם יהיו כ ל ם תלמידי חכמים ויראי ה׳‪ .‬‬ ‫סדר המלקות‪ .‬ליהנות מזיו השכינה׳ אספקלריא המאירה‬ ‫להזות בנועם הי׳ ולבקר בהיכלו כל הימים‪ .‬כידוע‪ .‬ויהיו לדיינים‪.‬והוא כמו ס ד ר ם ב ע ר ב‬ ‫ר־ה‪ .‬כמ׳׳ש יז״ל ע״פ( למען יאריכו.‬ו מ כ ל מיני יםורין ועונשין‬ ‫שנתחייב ב ה ם בידי שמים בעולם הבא עולם האמת‪ .‬שלהם( כל אחת מהם‬ ‫במחיצתה ומקומה המיוהד לה בגנזי מרומים׳ במחיצת הצדיקים‬ ‫והתמימים׳ ועם כל עושי רצונך‪ .‬‬ ‫ומכוונים לפוטרו ע״י המלקות ובארבע מיתות ב״ד מ כ ל מין כרת‪ .‬יושבים ש ל ש ה בני אדם‪ .‬ואורך ימים וחיים טובים‬ ‫יוסיפו לו )להם( בההוא עלמא דקשוט‪) .‬עוונותיהם׳ ופשעיהם(‬ ‫שחטא ושעוה ושפשע )שחטאו ושעוו ושפשעו( לפניך מיום היותו‬ ‫)היותם( על האדמה עד היום הזה׳ בין באונס׳ בין ברצון׳ בין בשוגג׳ בין‬ ‫במזיד׳ בי.‬וארבע מיתות ב י ד לנפטר׳ כנהוג פ ה ירושח״ו‪ . בגלגול זה׳ בין בגלגולים אחרים׳ אתה ברחמיך הרבים תכפר‬ ‫ותסלח‪ .

‬‬ ‫ואומר פסוק והוא רחום‬ ‫וכו׳ )על כל הכאה‬ ‫מלה אחת( וחוזרו שלש פעמים‪ .‬שלש‪.‬והשלישית נגד החזה באמצע הגב‪ .‬לפי שהם כללות כל האצילות‪ .‬ובפעם הראשונה כשמתחיל והוא רחום מתחיל להכות הכאהי‬ ‫ראשונה בכתף שמאל‪ .‬‬ ‫לכן בעוד שהשליח ב״ד מלקה‪ .‬ ‫שמים כמ״ש הז״ל כשיש ׳דין למטה אין דין למעלה‪ .‬ואחוריו ל ד ר ו ם וכך אומרים כ ל ם •בתחילה‪:‬‬ ‫בשם ה׳ צבאות אלהי ישראל יושב הכרובים׳ ובצירוף שכינת עוזנו עמנו׳‬ ‫•כמ״שיאלהים נצב בעדת אל‪ .‬‬ ‫והמלקה אז מתחיל להכותו)וכן בכל פעם מארבע הפעמים‪ .‬‬ ‫שמות אהיה הרה אדנות‪ .‬‬ ‫את ה׳ אלהיך‪ :‬והפלא ה׳ את מכותך ואת מכות זרעך מכות גדולות ונאמנות‬ ‫וחליים רעים ונאמנים‪) :‬דברים כ״ח( וחוזרים חלילה כל זמן ההבאות וכשגומר המלקה‬ ‫הפעם הרביעית אז עונים ואומרים כלם וסר עוונך והטאתך תכופר‪) :‬ישעידי י׳( כל כלי‬ ‫יוצר עליך לא יצלח׳ וכל לשון תמום אתך למשפט תרשיעי׳ זאת נחלת‬ ‫‪1 1‬‬ ‫עבדי‬ ‫‪t‬‬ ‫י‬ .‬אם‬ ‫לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה‪.‬והוזר הלילה‬ ‫עך גמר כל הט׳׳ל מלקיות של פעם ראשונה‪ ..‬והם עולים גמטריא יב׳׳ק‪ .‬ומחזיר הרצועה להדיין‬ ‫והדיין נותבה לידו ואומר לו‪ :‬הכה פעם רביעית כנגד מה שפגם )פב״פ( בשלש‬ ‫אותיות אחרונות של שלש שמות אהיה הרה אדנות‪ .‬‬ ‫וידוע כמ׳׳ש רש׳׳י בפ׳ קדושים ע״פ בקרת תהיה וז״ל‪ :‬ורבותינו למדו מבאן שמי שהוא במלקות‬ ‫יהא בקריאה‬ ‫שהדיינין המלקין קורין על הלוקה‪ .‬כמו שכתב האר״י החי בשעריו)והגר׳׳א על‬ ‫םפר יצירה מ׳׳א אופן ה׳ עיי׳׳ש( באורך ותרווה צמאונך‪) .‬ואומר לי•' הכה פעם ראשונה כנגד מה שפגם‬ ‫ב ן‬ ‫י‬ ‫)פב״פ(‬ ‫בשלש אותיות ראשונות‪ .‬וגומר ומחזיר כנדל‪ .‬ועושהו שליח ב״ד‪ .‬ויהי נועם וגו׳ ואומרים ג׳‬ ‫פסלקים אלי׳ מוסר ה׳ בני אל תמאס׳ ואל תקרן בתוכחתו‪ .‬והדיין נותן בידו הרצועה‬ ‫ו א ו מ ר‬ ‫ל‬ ‫ו ‪:‬‬ ‫הכה‬ ‫פעם שלישית כנגד מה שפגם)פב״פ(בשלש אותיות שלישיות של‪.‬של שלש שמות הקודש׳‬ ‫אל^ת‪.‬הדיינים אומרים פסוקים •אלו בקול רם‪ .‬ט״י)םי׳ כ׳(‬ ‫ערלמים‬ ‫היחייאלי־‬ ‫י ש כ י ב ו ה ו ע ל צדו הימני באופן שיהיו פניו לצפון‪ .‬ואח״ב הדיין שבצד שמאל נותן הרצועה לתוך‬ ‫ידו של• מלקה‪ .‬יםפגס‬ ‫בשלשה אותיות שניות של שלש שמות אהיה הרה אדנות‪.‬והכאה שניה בכתף ימין‪ .‬חוזר ונותנה לידו של־ המלקה ואומר ליי* הכה פעם שניה כנגד מל‪ .‬כי את׳ אשר יאהב‬ ‫הי• יוכיח וכאב את בן ירצה)משלי ב׳( וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש‬ ‫את בנו ה׳ אלהיך מיסלן־ )דברים ה׳(‪ .‬‬ ‫אהיה‪ .‬ובטעמים מלה במלה‪ .‬ועל ירי המלקות‬ ‫והעונש מתמתקים הדינים הרומזים למדת‬ ‫אלהים בהרחמים שהם הוי״ה ועולים גם כן יב״ק(‪.‬והשליח ב״ד מתחיל להלקות כנדל‪ .‬הרה‪.‬וכשגומר מחזיר הרצועה להדיין שממרה ל ‪ /‬ואז‬ ‫הדיין‪ .‬השליה ב״ד אינו מכה ער שהדיין‬ ‫שבצד שמאל אומר לו הכה •ואז מכה(‪.‬‬ ‫)פב־פ(‬ ‫והשליח ב״ר‬ ‫מתחיל להלקות כנז״ל בפעם א׳‪ .‬אם לא תשמור וגו׳ והפלא‬ ‫ה׳ וגו׳‬ ‫עכ׳׳ל‪.‫ההונטריס‬ ‫בית‬ ‫פלל‪ .‬הרי אנחנו בית דין דלתתא‬ ‫דנין׳־את~)פלוני ׳פלונית( במלקות וארבע מיתות בית דין׳ להצילו מדי.‬והטעם להכאתו כנגד‬ ‫שלש שמות אלו‪ .

‬ב צ א ת ה מחוץ‬ ‫ל ח ו מ ת העיר‪ .‬ולוקח עוד איזה א ב נ י ם ק ט נ י ם ו מ ש ל י כ ם ב ג ו ב ה ידו על ג ב‬ ‫הנפטר‪ .‬ב ע פ ר לזכך ו ל ב ר ר ה ר ע‬ ‫האחוז בגוף ויהיה כלו ט ו ב נקי ומשוכלל כנז״ל ב ד ב ר י ה ר ב ומוהרח״ו זצ״ל‪) .‬ואומרים‬ ‫כלם׳ אם נתהייבת שריפה למקום הרי אנחנו שורפים אותך בב״ד של מטה‬ ‫ויהיר שתעלה לך שריפה זאת כאילו נשרפת בב׳׳ד הגדול שבירושלים‬ ‫אילו היית שם‪ .‬ולת״ח‪ .‬אז ל א איכפת ויחלקום ל ה נ צ ר כ י ם ולהנדל ב י ת ר שאת‪ .‬בשער המצוה פ׳ ויחי(‬ ‫ואם‬ ‫ה כ ס ף בחלוקתו ל ש ל ש ה שלישים יעלה כ ל ח ל ק ליותר מ ח מ ש י ם ‪ .‬ויה״ר שתעלה לך סקילה זאת כאילו‬ ‫נסקלת בב״ד הגדול שבירושלים אילו היית שם‪ .‬ועל לבו‪ .‬ויכוונו שע״י ה ק ב ו ר ה ‪ .‬וגוררים וסוחבים‬ ‫א ו ת ו פעמים ושלש ל צ ר מעלה ל צ ד ראשו ו ל צ ד מ ט ה ל צ ד רגליו‪ .‬ואומר עם הדיינים אם נתחייבת סקילה• למקום הרי אנחע‬ ‫סוקלים אותך בב״ד שלמטד‪.‬ח ל ק הראשון‪ .‬הרג ת ו פ ס י ם אנשים בסדין שתחתיו מ צ ד ראשו ו מ צ ד רגליו‪ .‬כנז״ל‪:‬‬ ‫סדר חלוקת כ פ ף הפדיון‪ .‬אם ירצו‪ .‬ל ח ל ק אותם לעניים‪ .‬ש ה ם ק״ס)‪ (160‬גרושים ש ל כ פ ף ) א ו פרנקים‪ .‬או לקרואים‪ .‬שילינגים‪ .‬ע ש ר ה מ ה ם גיתגים לשליח ב״ד׳ ולהדיינים‪ .‬איזה מ פ ו ת ח מ ו ת מהשעוה‪ .‬ויה״ר שתעלה לך הריגה זאת כאילו נהרגת בב״ד הגדול שבירושלים‬ ‫אילו היית שם‪ .‬בזה האופן‪ .‬ואז ש א ר י ת כ ס ף הפדיון‬ ‫ה מ א ה וחמשים )‪ (150‬מ ט ב ע ו ת כ ס ף מחלקים אותם ל ש ל ש ה חלקים כ ל ח ל ק ה מ ש י ם ל א‬ ‫פחות מזה׳ והם כנגד ח מ ש י ם שערי בינה‪ .‬על •הזהו‪ .‬או מחוץ לישוב׳ וחלק השלישי ב ש ו מ ם א ת הגויה בתוך הקבר‪ .‬דהיינו‬ ‫ה ח מ ש י ם מ ט ב ע ו ת ש ל כ ס ף הראשונים‪ .‫הקונטרים‬ ‫בי‬ ‫ת‬ ‫עולמים‬ ‫פ ר ק ט ״ ו ) ם י ׳ כ׳(‬ ‫עבדי ה׳ וצדקתם מאתי נאםה׳‬ ‫)ישעיה נ׳׳י(‬ ‫הסקילה‬ ‫היחיאלי נב‬ ‫י‬ ‫ואה״כ לוקח ש ל י ח ב ״ ד א ב ן‬ ‫מעט גדולה ו ם ו מ כ ה על ל ב ה נ פ ט ר ‪ .‬ת י כ ף ומיד אחרי גמר כ ל ה ס ד ר ה ג ד ל ואח״כ‬ ‫נומרים ה ל ב ש ת הנפטר‪ .‬ב צ א ת ה מ ט ה מן הבית‪ .‬ל מ ש ל כ ש ש מ ו‬ ‫י ש ר א ל וכיוצא בזה‪ .‬ואומרים כ ל ם ‪ :‬אם נתהייבת הנק למקום הרי אנחנו חונקים אותך בב״ד‬ ‫של מטה׳ ויה״ר שתעלה לך חניקה זאת כאילו נחנקת בב׳׳ד הגדול‬ ‫שבירושלים אילו היית שם‪ .‬או‬ ‫להדיינים ולהמלקה‪ .‬כי אטרוחי רבנן בכדי ל א מטריחינן‪ .‬ו ב ג מ ר כ ל ה ס ד ר אומרים כ ל ם ג״כ וסר עוונך וגו׳‬ ‫כ ל כלי‬ ‫וגו׳‪ .‬וכו׳ ע ד גמירא ופורסין ה ט ל י ת עליו‪ .‬ואם לאו‬ ‫לאיזה עניים ות״ח ה נ מ צ א י ם בתוך הביח‪ .‬וחלק השני‪ .‬וכפר אדמתו עמו׳ נפשו‬ ‫בטוב תלין וזרעו יירש ארץ‪ .‬ב ש ל ש פעמים ה ג ד ל רמז ל צ א ת ו מ כ ל ל ו ת ש ל ש עולמות‬ ‫בי׳׳ע התחתוגים‪ .‬והרמזים‬ ‫כ י‬ ‫העשר שגתחלקו בתוך ה ב י ת ה ם רמז ל כ ל ל ו ת ע ש ר ספירות גרגח״י שלו‬ ‫׳‬ ‫שיש‬ ‫ל כ פ ר עליו‪ .‬ועל לבו‪ .‬ועוד רמז בנתינת‬ ‫ה צ ד ק ה ב ע ת הזאת לקיים מ״ש הפסול! והלך לפניך צדקך כבוד ה׳ יאספך‪ .‬אמן‪) .‬הנק ל ו ק ח י ם סודר ו כ ו ר כ י ם על צ ו א ר ו ו מ ו ש כ ץ מ כ א ן ו מ כ א ן מ ש נ י צדדי‬ ‫הסודר‪ .‬ובשומם‬ ‫בזה‬ ‫אותו ב ל ב ד יאמרו כי עפר אתה ואל עפר תשוב‪ .‬רופיה‬ ‫וכו׳ מ ט ב ע ו ת ש ל כפף‪ (.‬והחלוקה שהיתר‪ .‬ועל חזהו‪ .‬א ש ר ב ה ם אחיזת הקלי׳׳ ושעל ידי מ צ ו ת ה צ ד ק ה מ פ י ן ודוחין הקלי׳ מ ע ל י‬ ‫ואז עולה לו ונכלל בעולם האצילות העליון מקום מ ח צ ב הגשמות‪ .‬ו ב ט ו ב ת‬ ‫עיין‬ .‬ואומרים כ ל ם • אם נתחייבת‬ ‫הרג למקום הרי אנחנו הורגים אותך על ידי גרילה וסחיבה בב״ד של‬ ‫מטה‪ .‬השרפה ואח״כ ל ו ק ח שליח‬ ‫ב׳׳ד שעוה ו מ ד ל י ק ה ו מ ט פ ט פ י ן על גבו‪ ..

‬הרומזים לחמשים‬ ‫שעריה שישפיעו לו ר ב טוב הצפון לצדיקים לעתיד לבא‪ .‬והמקטרגים‪.‬ולמנחמים הבאים‪ .‬או תלמידי חכמים‪ .‬‬ ‫וביותר מזה ו ב פ ר ט ש ב כ ל ל ו ת בל ה ש ל ש פעמים אם יחלקו ב מ ם פ ‪ -‬כ ל שמו‪ .‬או אם ירצו מחלקים ח מ ש י ם מ כ ל ה ל ק להמקבלים כנדר‪.‬ב כ ד י לקרוא ולהגות ב ד ב ר י ת ו ר ה עת ח פ י ר ת וכריית הקבר‪.‬‬ ‫)במ״ש עץ חיי• שער מיב פרק י״ג ״יל(‪ :‬והענין בקיצור כי הנה הבינה אם הבנים ובו׳ א ש ר ש ם‬ ‫יש יכולת להחיצינים להתאחז‪ .‬וחופרים ומעמיקים‪ .‬ולנצרכים ובו׳ ובו ‪.‬ועוד ט ע ם א ח ר נלע״ד יען כי כ ל ל ו ת נשמות הבני א ד ם הם‬ ‫נמשכים מ ח מ ש י ם שערים עפ׳׳י מ ה ש כ ת ב ה ר ב )בשער הכוונות דררצ י״א מספירת העומר וזיל(‪:‬‬ ‫והגה עגין אלו הש׳׳ך דיגין ה ם ב ח כ מ ה וגם בבינה וכו׳ וכולם דין מ ש ם אלהים ואחר‬ ‫ש נ מ ש כ י ם מן ה ח כ מ ה א ל הביגה געשים ש ם המשים שערים ה ם בחי׳ ה׳ גבורות כ ל א׳ כלולה‬ ‫מ ע ש ר וכו׳ ומאלו ה ח מ ש י ם שערים ש ה ם ודג נמשכות נשמות בני א ד ם כ ל א ח ד ואחד נ מ ש ך‬ ‫מ ש ע ר פ ר ט י עכ״ל‪ .‬ובכןע״י הפדיון‪ .‬ואז מ כ ל ל ם נ מ ח ק גם ה ש ע ר ש נ מ ש ך ממנו נשמתו‪ .‬‬ ‫ו ב פ ר ט לאלו שהיו הולכים לפני מ ט ה ו ) כ ״ ׳ זהר ויחי ובכ״מ( בכדי ש ל א ישלטו בו עוד‪ .‫הסונטריס‬ ‫בית‬ ‫‪ 2‬ר ק‬ ‫ט‬ ‫״ ו ) ס י ׳ כ׳־כא(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאדי‬ ‫עיין‪ .‬ובשער מ״ג פיא ב ‪ -‬ב עוד ״״ל(‪ :‬והנה בינה כ ל ר ח מ י דילה נותנת ל ע ל מ א דאתי בנן עדן‬ ‫הארץ וכו׳ עכ׳־ל‪) .‬לפי שאינו‬ ‫ר ק בחינת מ ל ב ו ש לבד‪ .‬ונתינת ה צ ד ק ה ו ב ק ש ת הרחמים עליו‪ .‬א ך ב פ ח ו ת מהק״ס מ ט ב ע ו ת ל א‬ ‫סגי בלאו הכי כמדובר‪ .‬ולכן לעורר ר ח מ י ם שיהיו נתונים גם להנלב״ע הזה ב ע ל מ א דאתי צריך ש ל א‬ ‫לפחות מלחלק‪ .‬‬ ‫ו ה ש א ר מניחים אותו ל ח ל ק בימי השבעה‪ .‬או זקנים‪ .‬‬ ‫ויהי נועם ׳ ויושב בסתר ' ׳ ופתיחת אליהו‬ ‫ו ג י‬ ‫ו גו‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫י י׳ בכנופיא ש ל כ ל העשרה‪ .‬והמשטינים‪ .‬‬ ‫היות כי יש ל ט ו מ א ה כנגדם לינק מהקדושה‪ .‬ו ב פ ר ט מ ה ש ב ע ה דינין‬ ‫א ש ר יעברו ויחלפו עליו ב צ א ת ו מביתו‪ .‬ב ש י ש‬ ‫ביכולתו הנה מ ה ט ו ב ומת נעים‪ .‬ולכן‬ ‫רוצים לחנך אותו ב ד ב ר י תורה‪ .‬‬ ‫כ ׳ ׳ א ‪ -‬י ש שמצווים לשלוח ע ש ר ה אנשים יראים‪ .‬ל ה ב ר י ח מ ש ם בל המזיקים‪ .‬ל כ ך הבינה מ ל ב ש ת אותן‪ .‬ובנדבת ל ב ם הרווחה‪ .‬ונם כ ל‬ ‫‪£‬םוקי‬ .‬ולפדותה‪ .‬וטעם ה ד ב ר הוא• כנזכר כי הנה אין יכולת להחיצונים להתאחז בבינה א ל א בזדן׳ וכדי‬ ‫ש ל א יוכלו החיצונים ל ק ב ל אור מהם‪ .‬‬ ‫ועיקר הקפידה ש ל א יופחת מ ל ח ל ק כ ל פעם מ ס פ ר מ ט ב ע ו ת כ פ ף פחות מחמשים׳ והטעם‬ ‫היות ועד מ ס פ ר י מ׳׳ט רומז ל מ ׳ ט שערי ט ו מ א ה אעפ״י שיש כננדם מ״ט שערי קדושיה‪.‬אמנם להיותו מ ל ב ו ש הכינה עצמה‪ .‬ו ל ת ת לו חיים נצחיים בעולם ה ב א עולם ה א מ ת ׳ בעזרת ה א ל יתברך וברחמיו‬ ‫המרובים עליו‪ .‬יועיל לו‬ ‫להנלב״ע ל כ פ ר ת הנפש‪ .‬א ב ל כ ש ע ל ה ה מ ס פ ר ל ח מ ש י ם ומעלה רומז‬ ‫ל ח מ ש י ם שערי בינה שאז מבינה ולמעלה אין כננדם שערי טומאה• ונם אין אחיזה לקלי׳‪.‬‬ ‫)ויש שעושים זה גם מחיים‪ .‬ולינק מהם‪ .‬ובעער הכוונות יק־ג יז״ל(‪ :‬ונודע שאין החיצונים נאחזים בגיר מבינה ולעילא‬ ‫ובו׳ עכ״ל‪ .‬מהמקטרגים ומהדיגים הקשים‪ .‬מ ח מ ש י ם מ ט ב ע ו ת כסף‪ .‬אם כ ב ר קנו בחיים חיותם א ת הקבר‪ .‬ל ק ב ר‬ ‫בפני קוגיהם כרצונם( והטעם היות ובית זה ש ל ה א ד ם ל ע ד לעולם עד זמן התודה‪ .‬עד הניעו ונתינתו בתוך ק ב ו ר ת ן ) כ נ ז ׳ בזהר פ׳ ויהי‬ ‫עיי׳׳•־(‪ .‬שאין אחיזה לחיצונים ב ה‬ ‫ובו׳‪ .‬אין יכולת להחיצונים להתאחז‬ ‫בו‪) .‬ועל מ ש כ ב ו יהיה שלום‪ .‬ורמז לזה הוי בונה ביתו בלא צדמ׳‬ ‫)עיין על זה בזהר פ׳ מצורע( וזהו פ ד ר הקריאה עת בריית וחפירת ה ק ב ר ‪ :‬ט ר ם כ ל פסוק‬ ‫‪.‬אמנם א ס החסיר מזה ה מ ס פ ר‬ ‫ש ם היא הקפידה שאולי ל א נ מ ת ק ש ע ר ה נ מ ש ך נשמתו ממנו ח״ו ולזה אין לפחות מהחמשים‪.‬ולכן בנתינתו מ ס פ ר ה ח מ ש י ם מ ט ב ע ו ת כםףעי״זגמתקו כולםע״י גתיגת‬ ‫ה צ ד ק ה ש ד ר כ ה ל מ ת ק הדינין כי ב ל מ ט ב ע ש ל צ ד ק ה מ מ ת ק א ח ד מ ה ח מ ש י ם שערים‬ ‫הג״ל‪ .‬ללומדים‪ .‬ו ה כ ס ף סימן ל מ ד ת הרחמים‬ ‫שתתעורר עליו ג־כ‪ .‬זה הקבר‪ .‬להפסיק‬ ‫בינם לבין החיצונים‪ .‬כ ל פעם מ ש ל ש ת פעמים הנדל‪ .‬ולא‬ ‫יהיה ביתו‪ .‬ותבא עליו ב ר כ ת טוב‪ .‬על ידי ה ח ש מ ל הזה אעפ׳־י שאורו מועט מ א ד מאור זו״ן‪ .‬אמן‪.‬לבית עלמין‬ ‫ושיקדימו א ת ה מ ט ה ‪ .‬מ ש כ ן להחיצונים והקלי׳‪ .‬מ ה שאין כן בבינה ע צ מ ה בנודע‪ .

‬‬ ‫ושבע׳׳פ ה מ ש ג ה כגגד היצירה‪ .‬‬ ‫אז שכיגתא ק ד מ א ואתייא‪ .‬לומדים ק צ ת מ כ ל ד ב ר ודבר‪ .‬וכל הדיגין כידוע‪ .‬וכגגד ע ש ר ת ה ד ב ר ו ת ‪.‬‬ ‫המתחילים‪ .‬‬ ‫והנה גם לאלו יש ל ה ם ט ע ם הגון וחשוב ל ס מ ו ך עליו והיות ו ה ת ו ר ה ש ב כ ת ב כגנד הנשייה‪.‬ועיין בשער המצוות פ׳ ויחי(‪ .‬ת״ה‪ .‬ע ד ש ב מ ש ך גמר ימי ה א כ י ל ו ה‬ ‫גומרים קריאת כ ל ה ס ד ר הגדל• והטעם ללימוד ס ד ר ק ד ש י ם כ ד א י ת א ש מ ל א ך מ י כ א ל‬ ‫מ ק ר י ב נשמותיהם ש ל י ש ר א ל ולזה עלידי הלימוד מכשירין אותה ל ה ק ר ב ה ‪ .‬גם לומדים משניוח מ ס ד ר קדשים ולכל הפחוח מ ס כ ח זבחים‪ .‬וחג״ת ביצירה‪.‬וכן באות אי׳ י^ז‬ ‫שטץ‪.‬‬ ‫וכל עילאין ותתאין מ ש ת כ ח י ן ב ח ח ו ת א שלימתא‪ .‬כנז׳ בס׳ מעבר יבק דק״ע ע״ב‪ :‬ועיין‬ ‫ברשב״י בפ׳ שמות דט״ו ע״ב( שהביא כ מ ה רמזים ל מ ס פ ר המ״ט‪ .‬מובן נ׳־כ ל ט ה ר ת ה מ כ ל מין ט ו מ א ה ש נ ט מ א ת בחייה‪ .‬ו ש ל ש ה מ ה ם ש י ל מ ד ו‬ ‫המשניות‪ .‬ולהאירה‪ .‬וגם על ידי שהוזמגו ע ש ר ה ל ל כ ת ע ל מ צ ב ת קבורתו‪.‬וזקנים‪ .‬גדושה ומרובה‪ .‬ומחלקים א ת כ ל ה ל י מ ו ד ם הנ״ל‪.‬ואני א פ ל ט ך ד כ ת י ב רני פ ל ט תסובבגי םלה‪) .‬כ ל זה ילמדו ב מ ש ך כ ל ימי האבילות‪ .‬ו ס ד ר הלימוד הוא זה‪:‬‬ ‫י‬ ‫‪.‬ועגי בשיו‪ .‬ו ב כ ל יום ויום‪ .‬מנחלת‬ ‫תמיד‪ .‬וגם ל כ ב ו ד ה ג ש מ ה ה מ ת א ב ל ת על הגוף• ופוקדת‬ ‫אותו)עיין זהר ח״א דקכ״ב ע״א ״״ל(‪ :‬דתגן כ ל ש ב ע ת ־הימים ג פ ש ו ־ ש ל ־אדם יפוקדת לגופו‬ ‫ו מ ת א ב ל א עליו הה׳׳ד א ך ב ש ר ו עליו יכאב וגפשו עליו ת א כ ל ומי‪ .‬ולזה ט ו ב ל ק ב ו ע‬ ‫הלימוד בכנופיא ש ל מצוה‪.‬‬ ‫משניות כל סדר קדשים׳ וסדר טהרות׳ וכל התיקונים׳ ואדרא רבא וזוטא‬ ‫וכל התהלים‪ .‬א מ ר ה תורה‪.‬ואחד האד״ר וזוטא‪ .‬והתהלים כ נ ד ל בסעיף הקודם‬ ‫מ ש ם ה מ ד ר ש ‪ .‬באות ריש‪ .‬והאדרות הואיל ונאמרו ב פ ט י ר ת ש ל ש ת חברי רשב״י‪.‫הקונטרים‬ ‫פסוקי התהלים המתחילים‬ ‫בית‬ ‫פרק ט׳׳ו)םייכ׳׳א ב״ב(‬ ‫באותיות ישם ־ הנלביע‪.‬לזכות נ ש מ ת ה נ ל ב ״ ע‬ ‫בהם‪ .‬והגמרא והפלפול ו ס ב ר א ו ה ה ל כ ה כנגד הבריאה‪ .‬אז ממדים כל^סוקי״חתחלים‬ ‫ב ׳‬ ‫כ‬ ‫׳ יז‬ ‫ב א ו ד‬ ‫־‬ ‫י ‪(P‬׳‬ ‫־ואח^ב ‪-‬באותיות מד״ע‬ ‫)פסוקים המתחילים באות ק ‪ /‬באות ר ‪ /‬ב א ו ת עין‪ .‬כלי יום‬ ‫ויום מ ש ב ע ת ימי האבילות‪ .‬א ש ר ב ה ם נתגלו עיקרי סודות התורה‪ .‬ועיין בשער המצות פ׳ ואתחנן דליה( ־והעשר ׳ספירות‬ ‫כ ש ת ח ל ק ם ב כ ל ל ו ת העולמות אז נה״י בעשייה‪ .‬וםטרא א ח ר א‬ ‫מן ק ד מ ה א ‪ .‬ה ם כגגד ע ש ר ספירותיה ש ל הנשמה‪ .‬ו ש ל ש ה התיקונים‪ .‬איך ס ד ר‬ ‫הסתלקותם עפיי ש ת י השמועות יעוי״ש‪ .‬וטעם ל ס ד ר‬ ‫טהרות‪ .‬והצןבלה‬ ‫שהיא הזהר והסוד כנגד האצילות‪) .‬‬ ‫אכן יש שמצווין בלימוד ה נ ד ל לעשות באופן זה‪ :‬שמייחדים ש ל ש ה מ ה ע ש ר ה שיקראו‬ ‫כ ל התהלים‪ .‬ב כ ד י ש ל א יאריכו זמן ר ב ב ב י ת עלמין‬ ‫כי אין ב י ד ם ל ת ת במדד‪ .‬־ וחכ״ד כ ב ר י א ה ‪ .‬ש ב כ ל ל ו ת ם י ש ט׳׳ל פרקים כידוע כ מ ס פ ר ירד ה׳׳א ואץ‪ .‬הואיל ועיקר התורה ל א ניתנה א ל א לסודותיה כידוע‪ .‬ל ל מ ו ד ולהגות ב ת ו ר ה ‪ -‬ע ל • מ צ ב ת ׳ ק ב ו ר ת ם ׳ והטעם‬ ‫ל כ ב ו ד המקיפים ה מ ס ת ל ק י ם ב מ ש ך זמן האבילות‪) .‬ולהבריח םעליי מ״ט שערי‬ ‫ט ו מ א ה בסגולת המשניות‪ .‬יוכו׳ וטעם להתיקונימ כ ש מ ן‬ ‫כן הוא לתקן הנשמה‪ .‬במילוי ש ם מי׳׳ה‬ ‫והוא סוד מוריד ה ט י ל ‪ .‬ש ה ם נקראים זמיר עריצים )כמ״ש במדרש תחלים מזמור ק»מ(‬ ‫א מ ר הקב׳׳ה לדור‪ .‬באות ש ‪ /‬באות ם׳׳באותנו״ן ותמצא סדור והדפסת כל‬ ‫התהלים עפ״י האותיות לקמן בבית האדם בס״י( היות כי סגולת פסוקי ת ת ה ל י ם להבריח הקלי׳ ו כ ל‬ ‫המקטרגים‪ .‬כי ה א ד ם גם כן גקרא עולם קטן‪ .‬הוב״ד בם׳ מעבר‬ ‫בק דקע״א ע״א(‪ .‬כידוע‪) .‬ל פ ח ו ח עליי מ״ט יםערי טהרה‪ .‬ועשר‬ ‫מ א מ ר ו ת ש ב ה ם גברא העולם‪ .‬מדות‪ .‬ו ה כ ת ר‬ ‫כאצילות‬ .‬ב מ ש ך ה ש ב ע ה ימי אבילות על מ צ ב ת קבורתם‪ .‬ל א אתחזי דיגא כ ל ל ‪.‬‬ ‫עולמים‬ ‫ב א ו ת‬ ‫יי׳ י=ז‬ ‫כ א י ת‬ ‫יהידןי**ןלי‬ ‫נג‬ ‫)למשל שמי דאובן‪ .‬‬ ‫ש ה ם כוללים כ ל ל ו ת כ ל התורה‪ .‬‬ ‫ובהסתלקות רשב״י זיע״א‪ .‬והטעם ל ע ש ר ה הגשלחים‪ .‬רנן לפני‪ .‬ודינא ל א ש ל ט א ‪ .‬‬ ‫לימי האבלות‪ .‬יעדש‪.‬ויש ב ה ם כ מ ה רמזים ועוד ־עשרה פ ר ק י ם מ מ ס כ ת ־יו״צןא‬ ‫ובכללותם מ׳׳ט פרקים‪ .‬‬ ‫י‬ ‫כ״ב — יש שמצווים ל ש ל ו ח על ק ב ר ם ע ש ר ה אנשים יראי אלהים‪ .‬ועל ידי גילוי ה א ר ת ה מתכפיין כ ל זיגין בישין‪ .‬ש ה ם בסוד ה ד ע ת טוב ורע‪) .‬ואלמגה בתרגגולתה‪ .‬וכ״ה בפ׳ יתדו דפ׳׳ע ע׳=( ובזמגא דאתגליא עתיקא‪ .

‬א ל א •דבריו ש ל מ ס‬ ‫וכו׳)וכהרמב״ם פי״ג הלכה ט׳ מהלכות אבל ויל(‪.‬‬ ‫‪.‬ומצער הגלגול׳ ומצערה שלגהינם׳ ויחמול האל ויחוס וירחם‬ ‫עליהם׳ •וישכבו •בעלום •וינוחו ויעמדרלגורלם לקץ הימין׳ ובזכות הצדקה‬ ‫הנעשית ‪-‬על ידי )פב״פ( הטמון פה׳ ובסיבתו‪ .‬‬ ‫והעשירי •לבתר‪ .‬הלימנדכלל‬ ‫ועיקר וכלל‪[.‬פה׳ולתיקון כל מקיפיהם׳ושכל‬ ‫אחד ׳ואחד מהם‪ .‬ובזכות הצדיקים ‪.‬כמספר א י ״ ( ביתויא שלים השם‬ ‫בשם בל ישראל״ החיים והמתים‪ .‬עיץ שעד מאמחז״ל על פרקי אבות ס״י יגצ״יו ע״י ‪pan‬‬ ‫בארה יעיי״ש ועיין במעבר יבק דכ־׳ח ע׳א( ש ש ל ש ה רומזים לנה״י׳ ו ש ל ש ה לחנית‪ .‬ע ל ‪ .‬דלכבלהו ש ר י ‪.‬לעיתש״א‪ .‬את כל נרנח״י שלהם‪.‬ז ב ל זה עושים לו לתקן הנרנח״י שלו והמקיפים כנדל‪.‬‬ ‫ממ״ט שערי טומאה׳‪. .‬ב פ ג י ‪ .‬מאי‬ ‫דאיתא ב פ ״ ק ד ב ב א קמא‪ .‬עוד‪ .‬א ז ‪ .‬ועיין‪ .‬‬ ‫דאיתי ל ה ג ב י ר ‪ .‬ע ו ב ר ‪ .‬שעשו בין בגלגול זה׳ בין בגלגולים‬ ‫אחרים‪ .‬עלדקברים אחרים •ובפרט‬ ‫א ם י ה ם ‪ .‬ותקובל ברצון‪].‫חהוזנםרים‬ ‫״ביית•‬ ‫עולמים‬ ‫פיק ״ז)סי«כ״ב(‬ ‫מ‬ ‫היחיאלי‬ ‫י‬ ‫באצילות • ודים גם כן כנגד נרנח׳׳י כידוע‪) .‬שהושיבו י ש י ב ה ‪ .‬מצאנו כופר‪ .‬לומר נוסח זה‪[:‬‬ ‫לשם יחוד קובה״ו׳ בדחילו ויחישו‪ .‬וגם להכלילם‬ ‫ולהכניסם בחמשים שערי בינה‪ .‬ה מ ת ‪ .‬ ‫‪:‬‬ ‫די״בע״א( ולומדים בכעפיא‪ ..‬‬ ‫]וכל‬ ‫הלומדים על •מצבת הקבר‪ .‬א ל א ד ב ר ל ם ש ל מ ת‬ ‫א ב ל .‬אלן‪.‬ה ט ע ם הנבון ל מ ה ש צ ר י ך לבוללו עם מ ת י ישראל‪) .‬הואיל‪.‬אומרים ב פ נ י ‪ . ל ע ס ו ק ‪ .‬באדמת הקודש‪) .‬‬ ‫אספקלריא‪ ..‬ז״ל דפ‪:‬ב איה*‪.‬ולא ל ו מ ד ל כ ב ו ד ם ‪).‬ועיין בכסף‪.‬מ ש ו ם לועג ל ר ש ‪ .‬ב ר ב ר י ת ו ר ה בפניו‪.‬פ ה ‪ .‬זבזכוח החררה יזכו ליהנוח •מזיו השכינה‪.‬המאירה׳ ונפשם בטוב חלין וזרעם יירש ארץ׳‪.($‬אין ‪ -‬א ו מ ר י ם ‪ .‬הנה אנחנו באגו בשליחות )*ז כצווי פג‪-‬פ(‬ ‫להגות־ בחודה וללמוד ב ה לכבוד שכינת עוזנו׳ ולאקמא שכינתא מעפיא‬ ‫ובזכות לימודינו זה‪ .‬מעל‪ (cr.‬והעיקר הואשלאלרבר באמ‪.‬בחוצה לארץ אומרים( ]השוכבים בחצר מות‬ ‫הזה׳[ ומכללם לעילוי גר‪.‬ופ־שעיהם‪ .‬עיין כשיח יצחק‬ ‫ח׳׳א דצ‪:‬ז‪ .‬‬ ‫‪-‬־‬ ‫יעוי׳׳ש‬ .‬ורחימו' ודחילו׳ ליהדא שם ירך אי‬ ‫ה״א אי ךא׳׳ך אי ךן״א )שם מ״ה שהוא‪.‬דביק‪.‬ת ו ך ‪-‬ארבע א מ ו מ י נ ‪ .‬ולהכניסם למים שערי טהרה וקהושד‪.‬ומשם‪.‬המיישב‪..‬זלהעלוח על ידיקייאה נאמנה של חודה‪ .‬או ב ב י ת ה ק ב ר ו ת אפוה‪).‬צריכים בכל ־׳יום קורם הלימוד‪ .‬ה מ ת ‪ .‬צע‪.‬הנזכרים‬ ‫בתוך• לימודינו׳ יעמדו לו •ולכללוח כל מתי עמו ישראל׳ •להמליץ ט ו ג‬ ‫בעדם׳ ולזכותם בדינם׳ ולומר ׳למלאך המשחית הרף‪ .‬פדם‬ ‫׳מרדתשחת אמן כיד ויהינועםזגי •והפחיחח אליהן ו ג ו ׳ ) ת מ צ א ם לקמן בבית האדם‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫.‬הרמייה‪. .‬בהגה גסעיף יזז( בעגין עלרור‬ ‫ופירושו)ובס׳ תורת האדם להרמב״ן‪.‬לעיל בבית השם דמ״ט ע״א יעוי״ש ולקקן ‪. .‬נח׳׳ישל)פב״פ(הטמון‪.‬ע׳׳א סעיף ר( ש א ם ל א לאמר כ ן ו י ש ב ם ב י ב ו ת הקבר‪.‬ו ש ל ש ה לחב״ד‪.‬נעילן‬ ‫בש׳יס ברכות די״ח עי?‪ .‬את כל הדינים מעליהם׳ ולטהרם‬ ‫מכלחטאתיהם׳ עוונותיהם‪'.‬יזכה למחיצתו העליונה׳ והנצחית׳ בעולמות העליונים׳‬ ‫וישכנו בגנזי מרומים׳ ולהמתיק הגבורות על ידי לימוד התה״ק הנקראת‬ ‫זמיר עריצים׳ ולשכך על ידי •רדיאחה׳‪.‬ק ב ת ‪.‬ויצילם ה׳ מצער‬ ‫חבוט הקבר‪ ..‬יהיה עילוי לנינה״י של ל )בא‪-‬ץ ישראל אומיים( השוכבים‬ ‫והטמונים פה‪.:‬וכן‪.

‬״נראה ד ל י כ א ל מ י ח ש מ ש ו ם‬ ‫ל ו ע ג ל ר ש ‪ .‬‬ ‫כשהוא‬ ‫בבית‬ ‫הקבלוח‪.‬כ י ב ה ת א ח ז ' ה ק ל י ׳ ב ו ‪ ' .‬מ ה ס פ ל ‪ .‬‬ ‫המקיפים‪ .‬‬ ‫אין לןורין ל א כ י ב י ח‬ ‫'‬ ‫ה ר ח י ק א ר ב ע א מ ו ת מן• ה ק ב ר 'אי ״־מן ה מ ת מ ו ת ר‬ ‫ו ל ס ב ר ת " ה ר מ ב ׳ י ם .‬ו מ ו ת ר לאומרן‪ .‬שעיץ מ ת ל ב ש י ם‬ ‫כך ‪/‬‬ ‫ועוד גם‬ ‫להנצל‬ ‫במקוה‬ ‫מ‬ ‫אם הוא טהור‪.‬‬ ‫ב ח ז ר ת ו מ ש ם ׳עליו ל ט ב ו ל‬ ‫ו ל ה ם י ר ה ־ ׳ע׳׳י‬ ‫בו‪.‬‬ ‫ללש‬ ‫ב‬ ‫'׳‬ ‫י‬ ‫ד!יד‪1‬יאלי נד‬ ‫אסור‪.‬ו מ ש ת ע ש י ם ב ל י מ ו ד • כ ל א י ת א )בהגהת הזהר ד״ז ע״א על •זז*‪ •. .‬ו א מ ר ט נ ר י ן ת ק י פ י ם ךמאין)פי׳׳‪-‬רמיג* עייאיז( ו ר מ ו‬ ‫״ ט ע׳ב( א ד ה כ י נ פ י ק ק ל א‬ ‫א ל ה ת ל מ י ד י ח כ מ י ם ג ד ו ל י ה ד ו ר ש מ ת ו ‪ .‬‬ ‫כנדל‬ ‫אמנם נהרא י נהרא‬ ‫) א ( יש שעושים כאותו ס ד ר מ מ ש ה כ ת ו ב ב ס ע ו ף הקודם‪ .‬‬ ‫ע ל מ י ן ‪ .‬אעפ׳יי ש ה ו א פ ט ו ר ׳מדיני א ל ם ‪ .‬ש ל א ע ל ת ה ל ו ה ק ר י א ה ‪ .‬דהוי ל כ ב ו ד כ ו ל ם הוא לומד‪ .‬ו ג ם ה ם י ב ז ה כ ו ו נ ת ם ל ש מ י ם ‪ .‬ולוה‬ ‫ל א חיישינן ע כ ״ ד‬ ‫כ ש ל ו מ ד י ם ב ב י ת ה ק ב ר ו ת ‪ .‬ז ר ו ח ה ט ו מ א ה ה ש ו ר ה ב כ י ת ה ק כ ל ו ת ׳ ‪ -‬י ז ב פ ר ט א ם ה ו א •ח״ו‬ ‫‪.‬ש ל א ל ג ר ו ם ח ט א ל ז ו ל ת ם ב י ה ג ו ר ם‬ ‫לחבית‬ ‫!‬ ‫ד‬ ‫ש י ח ט א ‪ .‬גופו ב ב ר ט ה ו ר ׳ ה ו א י ל ו ש ו מ ל & צ ו ה ל א י ד ע ד ב ר ר ע ‪ .‬צ ר י ך ל ו מ ר עננול נ ש מ ת • כ ל מ ת י עמו י ש ר א ל ‪ .‬ו ל א כ צ ל ה מ ת ע צ מ ו ‪ /‬ו א ם‬ ‫לצןלות‬ ‫עולמים‬ ‫יבכס^ ‪°‬‬ ‫‪m f e .‬ו י ש ל א י ה ל*ה‪ .‬ו ב פ ר ט ה ק ב ו ר י ם‬ ‫פ ה ב נ ד ל ‪ .‫^‬ ‫‪O^S^&H‬‬ ‫יעל״יש‬ ‫פרקט״ו)םי׳כ*ב־צ״ג(‬ ‫‪1‬‬ ‫ש ‪ | £‬נהג! )ובפרק ג׳ מהלכות קריאת שמע הלילח‬ ‫ויןקברוח‪ .‬‬ ‫אנשים•‬ ‫הנשמה ולכבוד‬ ‫לעשייתם כדהוכחנו לעיל בסעיף כ־ב הקודם‬ ‫מ כ ל הדינין ו כ ד ‪.‬‬ ‫ולא טהור‪ .‬ו צ י ד ו ק ה ד י ן‬ ‫ותוכחות וכיוצא‪ .‬ב כ ד י ש ל א יהיו ל ה ם ל ג ר מ א ‪ .‬־ומניחים‬ ‫א ו ת ם ל ל מ ו ד כ ל ה ס ד ר הנד כ ב י ת ‪ .‬‬ ‫ו ל צ ו ר ך •צ״רגסתו‪.‬ב ת ו ך א ר ב ע א מ ו ת‬ ‫ש ל מ ת ׳ א ב ל ל ע נ ו ת א מ ן ע ל ק ד י ש א ו ל ו מ ל ב ל ב ו ‪ .‬‬ ‫ש ה ל י נהגו ל ל ר ו ש ' ד ב ר י ת ו ר ה ל פ נ י ה *‬ ‫ת‬ ‫?‬ ‫תשובה‬ ‫ד ב ר י ח מ ת ד‪.‬‬ ‫י‬ ‫ועור­‬ ‫י‪ -‬״( ־זראיה משאול ׳בחיריה׳ על שהרג יאה ׳הגבעונים וכי 'הוא •יהרגם? אלא ^ ה ר ג נוב עיר‬ .‬והמלאה שהיא ת ש ל ו ם‬ ‫פ ק י ד ת ה ש נ ה ש ל ‪ .‬והמשנה כגגד היצירה‪. ו ה ר א ב ״ ד ‪ .‬ב א ל ו כ ל ם נ ק ר א י ם ד ב ר י ם ש ל ימת‪ .‬ו א ם א י ן גופו‬ ‫נקי‪ .‬המאמר ובזהר מ׳&פטינז‬ ‫ק‬ ‫ב מ ל ק ד מ י ם ‪ .‬ו כ י ו צ א ב ד ב ר י ם א ל ו דאייכא מ ש ו ם‬ ‫ל ו ע ג ל ר ש א ס ו ר ‪ .‬‬ ‫ו ה ת ל מ ו ד כ נ ג ד ה ב ר י א ה ‪ .‬ב ב ד י ש ל א ל ע ב ו ר מ ש ו ם לועג ל ר ש ‪ .‬כיון ד ל ב ב ו ד ו ק ע ב י ל ‪ .‬ל ה ת א ח ז ו ת ב ה ם ה ק ל י • ח״ו׳ כ י כ ל א ד ו ל י ו ^ ח ד‬ ‫שהולך‬ ‫נ ק ר א יאנוס • ב ה ל י כ ה זאת‪ .‬לסייגי ה מ ק ר א כ ג ג ד‬ ‫ה ע ל י י ה ‪• .‬‬ ‫חבילתו‬ ‫ל ל ו ו ת ה ‪ .‬‬ ‫ה ו ל ך יעם‬ ‫ש ם ‪ .‬‬ ‫אחרי שנכנס ל ש ם ולמד‬ ‫השורה‬ ‫ורק‬ ‫ב ו ה ר ו ח ו ת ‪ .‬ב פ ל י ז א ת ה ‪ 1‬א ח י י ב ב ד י נ י ש מ י ם ‪ .‬וגם‬ ‫והטעם‬ ‫כ י ד ו ע ש ה ל כ ת בית־‬ ‫ל ט ב ו ל במקור‪ .‬ל ה ר ו י ׳ ח‬ ‫מחייחו‪.‬ו ל ה ר א ב ״ ל מ ש ו ם לויעכ‬ ‫יעד״ש‪.‬ומזיקים אותו‪.‬ט ו ב ל ו ש ל א ל ה כ נ ס ל ב י ת ע ל מ י ן ‪ .‬‬ ‫ה מ ש ל ח י ם א ו ת ו י ג ר מ א ל ו ל ח ט ו א ‪ .‬א י ן כ ל י כ ך ח ש ש ע ל י ו ׳׳׳ואין‬ ‫פ ח ד מ ה ט ׳ א פ ‪ .‬׳ כ ג ג ד ־ ה א צ י ל ו ת )כמ״ש ׳הרב כשעל הטצזות‬ ‫דל׳יה ע׳יא בפ׳ ואתחנן( כ ג ו ד ע ‪ .‬ואין צ ר י ך ל ו מ ר ל ד ב ר ב ד ב ר י ת ו ר ה ׳ ד א י כ א מ ש ו ם ל ו ע ג ל ר ש ‪ .‬וגס ה ם יש‬ ‫ל ה ם נ ח ת ת ח ‪ .‬‬ ‫מהטומאה‬ ‫•טהרה‪.‬וגס ב ת ש ל ו ם ה ח ו ד ש ‪ .‬ט ה ר ה ק ו ד ם כניסתו ל ש ם ‪' .‬‬ ‫)וכמור ‪1‬בש־«ע י‬ ‫ו ״ ד ס‬ ‫מתכויל להלא‪1‬ת׳ חכמתו‬ ‫י ׳ שמ״ד ס׳ ט׳*ז ובאהיט שם( ש א ם‬ ‫ר ק ל כ ב ו ד ל ש ר ‪ /‬יעויי״ש)ועיין •בתשובות ז<רדכ״ז תשובה רכ״רוז״ל(‪ :‬ש א ל ח ע ל ה ה א ד א מ ר י נ ן‬ ‫אין א ו מ ר י ם ס פ נ י ה מ ת א ל א ל ב ר י ם ש ל מ ח ‪ .‬׳‬ ‫יש ש ע ו ש י ם ל י מ ו ד י ם ב כ ל ש ב ע ת ימי ה א ב י ל ו ת ‪ .‬ג״ב‬ ‫שינתלבישה‬ ‫המטה‬ ‫ומחטיאים אותו‬ ‫בעל‬ ‫כידוע‪.‬ב כ ל ״יום א ת •אותו ס ד ר ש ל ה י ת ה ל י ם ‪.‬ל ל מ ו ד ב ב י ת ה ע ש ר ה‬ ‫ד ק במקום‬ ‫עלמין‬ ‫וד&עס‬ ‫יחייב חוידש ו ב י ו ם‬ ‫)היאהרצייט( שהוא‬ ‫צריכה‬ ‫המשניות‪ .‬ו כ ל זה‬ ‫ב ת ו ך א ר ב ע א מ ו ת י ו ש ל מ ת ׳ ולעגין מ י ש ד ו ר ש ע ל ה מ ת ל פ ג י ו ‪ .‬‬ ‫ש י ש ל ח ו ם ל ב י ח ע ל מ י ן ע ו ש י ( יזה ב ב י ת י‬ ‫גקיות וזהירות ר ב ה ‪ .‬ו ב פ ק י ד ת‬ ‫כ״ג‬ ‫השנה החסרה‪ .‬ו ה ק ב ל ה א ו ה ז ה ר ו ה ס ו ד ‪ .‬י מ ה נ ק ר א ד ב ר י ם ‪ btf‬מ ת ?‬ ‫‪.‬״ (‬ ‫‪.‬מ ש ו ם ל ו ע ג ל ר ש ‪ .‬ש מ ו ע ד ב ר י ת ו ר ה מ פ י ה ם ‪ ..‬ולהצילו‬ ‫ק ב ו ע י ם ‪ .‬מ ה ל א מ ר י ג ן ש ה ו ש י ב ו י ש י ב ה ע ל • ק ב ל ו ׳‬ ‫איכא‬ ‫והא‬ ‫משום‬ ‫א ל א כיו! ל ל כ ב ו ד ו ק ע ב י ד‬ ‫לועג ל ר ש ?‬ ‫דל‪ .‬ב ל ש נ ה יושנה•‬ ‫ש ה ו א לעילוי‬ ‫ופשטיה‪.‬בכדי‬ ‫ש ל א י ת א ח ז ו •בו ה ק ל י ׳ ‪ .‬ע ל מ צ ב ת ־ ה ק ב ו ר ה ‪ .‬התיקונים‪r r r m r r r .‬ו ל כ ן א ל ו ה א ב ל י ם ה ש ו ל ח י ם א ת ה א נ ש י ם ל ב י ת‬ ‫ע ל מ י ן ל ל מ ו ד ‪ .‬ו מ ש ת ע ש ע י ם בין ה ד ‪ 1‬י י ם ‪ ¥ .‬י כ ו ל י ם ־זדו ׳עפ׳יי‬ ‫מלשלוח אותם‬ ‫ולזה מוגעים ע צ מ ם‬ ‫ללמוד‬ ‫בבית‬ ‫ואז‬ ‫נקראים ה ם‬ ‫הרוב להחטיאו‪.

‬ולוקחם‬ ‫בסוד תוםפת‪ :‬קדושת שבת‪ .‬ובצינה מפניי הצינה‪.‬׳ ומועיל להם‪ .‬לפי שאז מחזירין חלקו‬ ‫של‪-‬משה‪• .‬ב ( ויש שלומדים ־משניות ש ם ב ב י ת הנלבי׳ע‪.‬שהערב רב והמכשפים כשרצו‬ .‬וראוי •עדיין לאלו האורות לא‬ ‫היח‪-‬לו‪-‬לכביכול׳לקחתם ממנו? ואם‪ :‬גם הוא בסיבת חטא ישראל איננו ראוי לאלו האורות למה‬ ‫לו להקב״ה ליתךלויאת־ ׳־של ישראל? •אסנם׳ ח״ד שהקב״ה עושה עול במשפטי ועביר דינא בלא‬ ‫ךינא‪ .‬והנה בכל ע׳׳ש בבוא ליל‬ ‫השבח׳חוזרי טרע״ה לקחת אותם ״האורזת של אלף חלקים שלו־עצמם‪ . לוקחים חלקנו של תוספת שבת כנד־ כי מה שיש לנו תוספת קדושה בשבת‪.‬אכן בזה צריכים האבלים וקרובי‬ ‫הגלבז׳עישלאיייקמצו ידיהם בנתינת הכסף‪.‬‬ ‫הוא‪-‬םח‪-‬שיש״לםשח‪-‬בימי׳החול‪.‬התורה נתנו אליו אלף‪ -‬חלקי אורה הנרמזים באלף רבתי דאדם שת אנוש )בדברי‬ ‫הימי*( וכשחטאו ישראל בעגל נסתלקו ממנו בעדן ־ ישראל‪ .‬וזהו‬ ‫שאמרמזמור• שיר ליום השבת־ כלומר ראוי לשורר ולזמר על יום השבת‪ .‬ומי ש ל ו מ ד‬ ‫משנה‬ ‫הבחנים י־שהיו מספיקים ‪-‬להם וכו׳ והוא הדין מציגו במשה רבינו עליו השלום‪ .‬תוספת׳ ‪-‬נשמה‪ .‬בענין עון העגל‪ .‬ונחזור לענינינו‪ .‬והם חטאו‬ ‫בעגל.‬מצילים א ת הנלב׳׳ע מדינה ש ל גיהנם‪ .‬ולא נשתייר בו רק הלק אחד מן‬ ‫האלף והיא סוד האלף זעירא תיקרא אל משה‪ .‬זה עכ׳׳ל• ומעתה תיקשי לך למה נלקחו ממנו האורות‬ ‫ונתנו‪ ••:‬לו בטקוםם אזרוח שלישראל?׳ ממה נפשך אם הוא לא חטא‪ .‬ועתה חוזר ‪.‫‪D^K^CTl‬‬ ‫יי‬ ‫ת‬ ‫פרק ט׳׳ו )סי׳ כ׳׳נ(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ןעגךיי ט ע ס ״ כ ע י ק ר שחוששים ל ה ם להנשלחים‪ .‪-‬ובעבורם •אבדתי• שלי‪ .‬השי״ת ליתנה לו במתנה‪ .‬וכמו‬ ‫שהוגד •ל* מ מ ר ר א״א‪-‬דל‪ .‬כי הנה בכל ע׳׳ש‬ ‫מקבלים •ישראל‪ .‬ואינו אומר ביון שאני לא חטאתי‪ .‬ש א ש ר •בנו ש ל י י ע ק ב הוא• עומד על ־פתחה ש ל גיהנם‪ .‬הוא• שמח כחלקו‪.‬ועתה ניתנו לר במתנה ביום השבת‪ .‬׳ והבן‪.‬ה ם אותיות גשמה‪-.‬והם‪.‬א׳׳כ גם עתה אעכב א ‪ -‬שלהם בידי אמנם הוא שמח במתנת חלקו‬ ‫ואז׳ מחזיר להם־ לישראל‪-‬־חלקם־ ונמצא כי בזה ניכרת׳ מעלת מרעיה‪ .‬אלא• אדרבא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה‪ .‬‬ ‫ושימעין ורואים ש ב ל מ ה שעושים הואילכבודם‪.‬כי עבד נאמן קראת לו‪.‬שכשחטאו ישראל‬ ‫בעגל ‪-‬אמך ‪-‬לר הקב״ה לך רד כי שחת עמך ורדל אמרו כלום גתתי לך גדולה אלא בעבורם‬ ‫וט*«אפןזיש‪-‬לתטוח טובא‪-.‬ולפי שמשה לאי אבדם ע׳׳י חטא עצמו‪ .‬אביגדור(‪ .‬׳ועליהסייתבואז ב ר כ ת טוב‪ .‬וכיון שלוקחם משלו‪ .‬׳ ודי לו בזה ותיכף מחזיר הארותיהם של ישראל להם‪ .‬ועי״מ אנו.‪-‬לק• הקב״ה משלים אליו אלו האלף חלקים מחלקם של ישראל‪ .‬־ אלא לקיים יש מ פ ז ר ונוסף עוד‪ .‬אלא בעון‬ ‫ישראל.‬הא׳ שנאבדו ממנו‪ .‬‬ ‫הואילואומיות‪-‬משנה‪ .‬וטוב עין הוא‬ ‫יבורך‪ .‬הוא עבד נאמן‬ ‫להחזיד ה פ ק ת ן ‪ -‬לבעליו והם ישראל‪) .‬כמ״ש םוהרח׳׳ו בעץ הדעת טוב משם הזהר‪ .‬והכוונה‬ ‫לומר ולהניד מעלת־ משה• רבינו ע״ה‪.‬בסוד תוספת קדושת שבה והבן •זה‪ .‬הנד‪ .‬הנה עתה ביום שבת‪ .‬כי דרכייה׳ המה ישרים טובים ונכוחים ולמה יענש משה? אחרי שנתקדש‬ ‫כ ש ר ‪ -‬צ ב א מרוםד בעוסדו לפני ה׳ ארבעים יזם וארבעים לילה לקבלת התורה ולמה ג״כ נענש‬ ‫ב ע ו נ ש י כ ל ‪ -‬כ ך ‪ -‬ג מ ל וקשה שנלקחו־ אורותיו ממנו? )כמ״ש האריי ד ל בשער הכוונות במזמור‬ ‫שיר‪-‬ליום השבת •ודל(‪ :‬מה שביארנו בענין ישמח משה במתנת חלקו כי כשעלה מרע״ה אל הר‬ ‫סיני‪-‬לקבל‪-.‬שנאבדו ממנו‪ .‬ופה בענין העגל גם משה היה לו קצת‬ ‫גרמא ‪.‬שהם בחינת אותם האורות‬ ‫והעטרוח״והעדייס ‪-‬שקבלו ישראל בהר ־סיני י ואדדכ נתנצלו ונתפרקו מהם כםש״ה ויתנצלו בני‬ ‫ישראל את עדיים ״מהר •חורב ומשה נטלם ונשלם בחלקם של ישראל‪ .‬ואלו האורות• •נתנים לישראל ערב שבת‪ .‬ב ח מ ה מפני החמה‪ .‬‬ ‫ולזה ש ש י ם ה ס ד ר בביתד ותועלתי יש בו׳ יעץ שהמקיפין נם ה ם ש ם ב ב י ת האבל‪.‬‬ ‫כי אעפ״י שהפקיד הקב״ה בידו פקדוך חלקם של ישראל‪ .‬וקדושת שבת מאותם האורות שלקח משה מישראל כנד‪ .‬ואינו‬ ‫נוטלם •לעצמו. כי חפ<ך חוא לזכות־ את הרבים‪ .‬ניב לא ידעתי מה רבותיה דמרע״ה זי׳׳ע יותר מכל אדם‬ ‫שכן דרכםי של בני •אדם להחזיר־הפקדון לבעליו ולא נחשדו ח״ו ישראל בזה‪ .‬אמן‪ ) .‬וזה סוד‬ ‫ישמח‪-‬ימשה במתנת חלקו־ עצמו‪ .‬הוא מחזיר לישראל אותם ההארות שלקח‬ ‫מחלקם‪-.‬כי אעפ״י שניתנו לו בתחילה האורות והכתרים מחלקם של‬ ‫ישראל‪ .‬וביאר מה‬ ‫ע נ י ן ‪ -‬ם ת נ ת ‪ -‬ח ל ק ו ‪ -‬ה נ ז ׳ ואמר כי הוא כליל תפארת אשר בראשו נתת בעומדו לפניך על הר‬ ‫םיני ונאבדה׳ •ממגו‪• .

‬א פ ב ב י ת הגלב״ע‪ .‬אעפ״י שהם נעשו‬ ‫מעולים ממנו‪ .‬ויען שבקדושת שבת נותנים‬ ‫תוספת לכאו״א מישראל‪ .‬ו ג ם ל ה ר ב ו ת‬ ‫ב צ ד ק ה כ ל א ח ד ו א ח ד כפי יכולתו‪ .‬מעת מתן תורה‪ .‬ועפייז‬ ‫ניחא למה יצא עגל‪ .‬מצילו מדינה ש ל גיהנם‪ .‬ג( ויש ש ל ו מ ד י ם ר ק בזוהר‬ ‫ה ק ד ו ש ל ה א י ר ל נ ש מ ה בסודות ה ת ו ר ה הנרמזים באצילות‪ .‬והעיקר שיהיה הלימוד לעילוי הגשמה‪ .‬ואז הוא יתן מעדני מ ל ך ‪ .‬ולא היו ישראל חוטאים‪ .‬כי באמת יש לו למשה רבותא גדולה‪ .‬ועתה נ כ ל ל ת היא ב א צ י ל ו ת ה‬ ‫הנרמזת בסוד התורה‪ .‫ההונטריס‬ ‫בית‬ ‫פיק ט״י‬ ‫כ‬ ‫ט‬ ‫עולמים‬ ‫ג‬ ‫) י׳ ״ (‬ ‫‪:‬‬ ‫היד?יאלי־ נה‬ ‫משנה‪ .‬ו כ ל ט ו ב א ש ר בגן עדן‪ .‬שאין ב ה ם ל א ח כ מ ה ‪ .‬שיהיה ת כ ל י ר ! המכוון להאיר ה ג ש מ ה באורה ש ל תורה‪ .‬ש ל א יהיה ש ם ד ב ר י ם ש ל מ ה ב כ ך ‪ .‬וסגולת פ ר ק יש מ ע ל ץ‬ ‫היא גדולה‪ .‬שהוא אלף אורות שיש לו בחול‪ .‬וכשיהיו מנוקים מעון אז יחזירם להם ויקח את שלו ג׳׳כ גם בימי החול‪.‬ועכשיו יבוא על גכוןלמה הפסיד משה'אורותיו?‬ ‫הואיל והוא היה גרסא והגורם חייב בדין שמיס וכמ״ש בתורה כי יפול הנופל ‪:‬יממנו כידוע‪.‬ב כ ל י ו ם ויום‪ .‬מים סוף‬ ‫כידוע‪ .‬אעפ״י שגיתן לי תוספת אורות בשבת‪ .‬כדי שיהיה נוסף על איותו חלק שיש‬ ‫לו בחול‪ .‬ובכל זאת הוא שמח בנתינתו‬ ‫אותם להם‪ .‬שכתבה משה להעלאת ארונו של יוסף‪ .‬למה יגרעו ממיני?‬ ‫וכמו שישראל יש להם תוספת בשבח‪ .‬למגוחת מתו‪ .‬ולזה לומדים ר ק ב ז ה ר ל ה א י ר אליה‪).‬ובזה נלכד משה‪ .‬ולזה ה ר ב ה נוהגים ל ל מ ו ד פרקי משניות המתחילים באותיות ש פ הנפטר‪ .‬אבל ישראל שחטאו בפועל‪ .‬בכל זאת אורות שהיו לי בחול‪ .‬וא׳׳כ הויה ליה למשה גרמא כזה‪ .‬ולא צורהאחרת? כדאמרן‪ .‬ש מ נ ה ה ם אותיות‬ ‫משנה‪ .‬ורק בטובת עין ומתנה הוא נותנם אליהם‪ .‬ולא‬ ‫נחמות‬ ‫לעשות הענל וכו׳ נתנו פתקא של עלי שור‪ .‬ו כ ב ר נ ת פ ש ט ה מהנוף החומרי ומהעוה״ז הנרמזים בבי׳׳ע‪ .‬ולא מוסר‪ .‬ד( ויש שלומדים ת ל מ ו ד וגמ׳‬ ‫עכ״פ גהרא גהרא ו פ ש ט י ה ו כ ל מקום כפי מגהגו ו ה כ ל מועיל ל נ ש מ ת הנלב׳׳ע‪ .‬וזהו ש א מ ר הפסוק מ א ש ר ש מ נ ה לחמו‪ .‬אבל משה נהג בהם טובת עין ומחזיר‬ ‫להם אותם אורות המעולים שהיה להם קודם החטא‪ .‬‬ ‫ג ת‬ ‫כ א‬ ‫א‬ .‬דאילו‬ ‫לקחה לא היה יוצא העגל‪ .‬ויקבלו עונשם על עון העגל‪ .‬ולזה נמנעים מלשלוח 'אותם לבית‬ ‫עלמין ועושים הלימודים בבית‪.‬ל ח צ י ל מהדינין ולהעלותו מ ט ו מ א ה ל ט ה ר ה ‪ .‬כי איש‬ ‫אחר אומר‪.‬בעון‪ .‬שגם עפ״י ב׳׳ד של‬ ‫מטה הם חייבים‪ .‬הואיל וגם ה ג ש מ ה ע ת ה היא‬ ‫נ כ ל ל ת ב ע ו ל פ האצילות‪ .‬‬ ‫ולהצילו מהדינים ה ק ש י ם ו ל ה ק ל מעליו העוגשים‪ .‬לעומתם אלף אורות בשבת‪ .‬אבלי‬ ‫ישראל בחול לא היה להם כלום‪ .‬הקביה‬ ‫נותן להם אורות לכבוד שבת כפי הראוי לפי מעשיהם‪ .‬גם הוא ייענש• בדין שמים‪ .‬הואיל ונרמז במשניותיו אותיות גשמה ג׳׳כ כידוע‪) .‬כדי שיהיה לי הפרש מחול לשבת כישראל‬ ‫כנדל‪ .‬וגשארו לו לימי החול‪ .‬ונקרא עבד נאמן‪ .‬ונשארו ביד משה‪ .‬כמ׳׳ש‬ ‫וביום פקדי ופקדתי‪ .‬אף אם ח׳׳ו אינם ראויים כ׳יכ‬ ‫אליהם‪ .‬ומחזיר לישראל את שלהם‪ .‬ובודאי שאילו לא היה גותנם להם‪ .‬רק שהם שלו‪ .‬כפי מ ד י‬ ‫שהאדם הגורם שיחטא הכירו‪ .‬ו ב ת ל ת‬ ‫בחינות הראשונות ש ל ה ת ו ר ה ש ה ם פ ש ט ר מ ז ד ר ש ה ‪ .‬‬ ‫הוא הדין להשאיר לי ג׳׳כ של חול עם תוספת שלי שבת‪ .‬לזה הפסידו חלקם בחול לגמרי‪ .‬כדי לזכותם וזהו רבותיה מיתר האנשים‪ .‬ום״ש הרב שניתנו לו‬ ‫בפקדון פירושה עד שכל ישראל יחזרו בתשובה‪ .‬ועי׳׳ז יצא העגל‪ .‬אמנם הוא מסתפק בשלו ומחזיר לישראל כל אורותיהם‪ .‬שהם מעולים מאד‪:‬‬ ‫ועפי׳׳ה אזלא להקושיתו של הרב אביגדור‪ .‬‬ ‫ויען שבב״ד של מטה הגורם אינו חייב‪ .‬הואיל שלא נשמר לקחת הפתקא בחזרה‪ .‬אכן משה רבינו ןךה מסתפק בחלקו באורותיו‪ .‬ולעשות מ גחת ר ו ח בעולמות העליוגים‪.‬אכן צריכים ה ם ל ה ז ה ר ה ר ב ה מ א ד‬ ‫ב ב י ת האבל‪ .‬שע״י לימוד המעונה מ צ י ל ו‬ ‫מדיגה ש ל גיהנם ומנחילו חיי העוה״ב‪ .‬‬ ‫י ״ כיייע‪ .‬וגם פ ד ר‬ ‫יש מ ע ל י ן ‪ .‬ר ק א ם ה ו א‬ ‫ל ש ם שמים‪ .‬לזה משה נותנים לו גם את שלו‪ .‬וזהו מעדני מ ל ך מ ל כ י ה מ ל כ י ם‬ ‫הקב״ה‪ .‬או ב ב י ת עלמק‪.‬שבחול לא היה להם אורות‪ .‬ובשבת יש להם אלף אורות‪ .‬ועכשיו ניתוםף להם לכבוד שבת‪.‬עכ״‪ £‬מכל האמור יצא לנו‬ ‫ובשבת יקבלו אז אורות יותר מעולים‪ .‬‬ ‫או ב מ ק ו ם שהוא‪ .‬לזה עפ׳׳י ב״ד של מטה הזר משה ולקח האורוח‪ .‬לחמו זהו ל ח מ ה ש ל תורה‪ .‬שהפסידו‬ ‫ישראל על ידי חטאם‪ .

‬ש א ז כ ל ם מ ת ק ב צ י ם‬ ‫ע ל מ צ ב ו ת קבורתו•‪) .‬‬ ‫‪ •.‬כמ״ש בהגדה ע ז ל * בכה‪• ..‬־כננד ש ב ע ת ימי‬ ‫ה מ ש ת ה ‪ .‬אמנם כ ל י ש ר א ל קדושים‪ .‬׳ימים •')יעיין זכור לאברהם ח־יו״‪ 1‬אות כ׳ וזיל‪ :‬עמ״ש ‪%‬ע סי׳ *'ציד ס״א‬ ‫• ‪ -‬־שלשה ימים לבכ> זכו׳ כתב •הרב שיורי ברבה שם !ז״ל(‪ :‬מי ש מ ת לו בן ולא ב כ ה ‪ *58‬ד מ ע ה‬ ‫א ח ת •מדד‪ .‬׳בזה •מתקגים א ת •כל פגמי• הגלביע‪ .‬ובגטילה ו ב ב ר כ ה •כהוגן‪ .‬והמבול היה מים על הארץ‪) .‬כ ל א ח ד •ואחד מ ב ק ש תרופות ו ס ג ו ל ו ת ‪ .‫ה ס נ ט ר י ם‬ ‫בית‬ ‫פ‪ 1‬יו)םי׳כ״ד‪-‬כ״ז(‬ ‫ק ט‬ ‫עולמים‬ ‫‪1‬‬ ‫חיחיאלי ׳־‬ ‫נחמות‪ .‬כי ה ב כ י ה פוגמת הראיה‪ .‬ש נ א מ ר והפכתי א כ ל ם‬ ‫• לששון זגחמתים ־ושמחתים־•מימינם‪.‬ותמנע היתד‪' .‬יבק דצ׳׳ז(״ ^ א ה • מקום וציונים־ על כ מ ה •עגיגים לפטירה‪ .‬מיהו יכול למגוע הבצגיה‬ ‫מפגי מ ר א י ת ‪ .‬ו מ ח א ב ל י ם כ ל השבעה‪ .‬׳ועליית הגשמורח‪.‬ועוד‪ .‬ולהאביוגים וכו׳‪ .‬‬ ‫^ ״ ן ^ ־ ו י ש שעושים סעודות גדולות‪ .‬א ל א מוסיפים ל ח צער־‬ ‫ויגק.‬א מ ר ל ה ם בעולם הזה נ צ ט ע ר ת ם עם הצדיק‪ .‬מ כ ל שטן‪ .‬וגהר דינור וכוי • וכד‪0_.‬‬ ‫כ * ד י ר ד ־ צ ר י ך ‪ :‬ל ב כ ו ת שלשה‪.‬ואז ־זבות ה ר ב י ם ‪ . .‬ב צ א ת ם מהאבלות‪ .‬אבילות ‪.‬ועל ידי שאוכלים עכשיו‬ ‫ב ג מ ר לימוד •הןתורה‪ .‬ומקטרג‪.‬‬ ‫•והשנהובמשמרותגיסןיואלול כידוע׳ •והטעם ל ה ב ק ו ר י ם ה ל ל ו ׳וראיה ׳לדבר)ממ׳׳ש הדצ!־כ־׳ן‬ ‫בס׳ חורת האדם דכ‪-‬ב ״״ל(‪•:‬־ וליום ה ש ב י ע י עויליץ־לבית הקברות ומבקרק אותו‪ .‬קריעה ‪-‬בכיה.‬או ־ממה שגהגה מן העולם ב ל א ברכה‪ .‬הקב״ה ל כ ב ו ד‬ ‫ה צ ד י ק )כדפרש״י בפי נח( על פסוק ויהי ל ש ב ע ת הימים‪ .‬ר ע ש לאביו א ב ל ש ב ע ת י מ י מ ‪ .‬הואיל ובסיבתו‪ .‬רבים ע ס ק ד ב מ צ ו ו ו ת הללו‬ ‫שאולז‪-‬ח״ו גרס פגם ב ה ם ־בחייו‪ .‬‬ ‫יפה ע ש ה כ י כוונתו רצויה‪ .‬ורחמנא ־ ל ב א ב ע י ל ב נ ש ב ר ) ש ם יאות ג׳{)וע>ץ כשער המצות דיי‪.‬והטעם ל ש ב ע ת ימי אבלות כדמצינו ביוסף ש ע ש ה לאביו‬ ‫• • ׳‪•.‬ו ל מ ד מ ש ב ע ת ' י מ י א ב ל ו ש ל מ ת ו ש ל ח שעש‪8‬ם‪ .‬ועושים תיקונים שונים ל ב ד‬ ‫מ ה נ ד ל ‪ . מ ש ם ה ר ב ד ל *־עדיש‪-‬ד‬ ‫)ובילקוט‪..‬ועוירא )הרד^* ***™ כי( מזה יש ללמןף • ^ ׳ ך ‪2‬‬ ‫ש ה י ה •נוהג ל ב כ ו ת בתפילות ר א ש השנה‪ .‬ל ש מ ח ה ‪ .‬‬ ‫ומ״ידתן‪ .‬‬ ‫ש ב י א ר ט ע מ י ם ל ש ל ש ה • ד ב ר י ם הללו‪ .‬ולא ד ד ך ארק‪ .‬ועיין עוד שגי ט ע מ י ם ) ב ע ץ הדעת טוכלמוהרח״ו דל בח׳א דיצ‬ ‫כ׳יא^ובס׳ מעבר‪ .‬י מ י ם ? ד כ ת י ב ז מ פ ת ח אוהל מועד ל א תצאו• ש ב ע ת ימים‪.‬יבקש״ח מעעור ־הכהן אלחדיאד זלה״רז‪.‬הו^ןיל‬ ‫ו ה ג ש מ ה ׳ מ ת א ב ל ת ע ל הגוף‪ .‬ילך‪ .‬שנשארים בבית‪ .‬א ך ט ו פ בין ב א ב ל ־בין ב ת פ י ל ת ימים נוראים לעשות קול בצי‪.‬ואבילות ללומדי התורה׳‪.‬אותו־אבל‪ .‬ו ב כ ל יום הולך א ח ד מיהם.‬רחמנא‪.‬׳־)ועוד ־איתא במקים אחר בזהר(‬ ‫כנגד‪:.‬עיין עוד בס׳ כח‪.‬והטעם עיין‬ ‫^ ב ש י ח י צ ח ק ח״ב ׳דף)‪ (49‬שגם ב ז ה יש תיקון להגלב״ע לתקן אכילותיו והנאותיו ב ז ה‬ ‫העולם ב ד ב ר הרשות‪• .‬ומקילה׳ מעליו ה צ ע ר והדיגין כידוע‪.‬לעולם *הבא‪ .‬אבל ש ב ע ת ׳ימים‪ . ועגמת נפש‪ .‬מסייעתו‪ .‬ ‫כ״ד‪ — .‬כ ל ע ו מ ת שבא‪.‬זקן ‪ -‬ויושב• בישיבה‪.‬ונקראת ס ע ו ד ת מצוה‪ .‬אני מחזיר‪ .‬ע״ב(‬ ‫ט ע ם ל ש ל ש ה ל ב כ י ש ה ם ב נ נ ד ה ש ל ש מקיפים מ מ ט ה ל מ ע ל ה הנלמזים ב ל מ ד ד צ ל ם .‬א ש ר ל א יועילו ולא יצילו א ת הנשמה‪ .‬ו מ נ ק‬ ‫ש א ב ל ש ב ע ת ‪ .‬הואיל וגם ה מ ת י ם ־יש ל ה ם גחת ל ו ח מ ז ה‬ ‫׳לראות‬ .‬ופוקדת אותו כ ל ש ב ע ת הימים‪.‬ולזה א מ ת מ ק צ ת יום השביעי ככולו‪ .‬מ ו ד ה על קושי ה ל פ )ברדב׳׳ז סי׳ תקניים שם איי* אי(‪ .‬‬ ‫וכתיב כי ש מ ע ה׳ קולבכיי‪ .‬דמעתו‪..‬־ושולחן א ש ר לפני ה׳‬ ‫נדןשב‪.‬ובפקידת ה ח ד ש ‪.‬ל כ ב ד הוריו וקרוביו ולעשות ל ה ם נייח**‬ ‫ב ע ל מ א דין ו ב ע ל מ א דאתי‪.‬־• כן‪ .‬העין‪.‬שבעה עידגין דיחלפון עלוהל‪.‬ע״א( ט ע ם לחיוב ה א ב ל ו ת ש ב ע ה ימים‪ .‬ליצלן‪.‬וירא מפגי לאוית עיניו‪ .‬ואמרה לו איכותו‬ ‫תרנגולת ה ו צ א ת מן הבית? והשיב תיכלא‪ .‬ויום הכפולים‪) .‬ועשיתם‬ ‫לו א ב ל ש ב ע ת ימים‪-.‬ו ל ת כ ל י ת‬ ‫י״ב‪-‬חוךשזמשכיבין אותו׳ומבקרין אותו‪ .‬ירעה‪ .‬כמ׳׳ש הרב האר׳> ־^ל( ש י ש ' ל ה ת ג ר ד‬ ‫ב ב כ י ה בימים נוראים< והאיש הזה ב א בימים‪ .‬‬ ‫׳‬ ‫כ״ן—וגהגו ל ל כ ת ל ב ק ר תגלבעי׳יס ב ב י ת ח ל ב ת ת ‪ .‬ ‫ע ד יום השביעי• שהולכים כולם‪: .‬ועיין‬ ‫בשער המצות פרשת •ויחי( ש ה ם כגנד המקיפים‪.‬זמצילתו‪ .‬שמעוני פ׳ •ויחי איתא( ט ע ם •לשבעת ימי אבלות‪ .‬מע?זיו־בדף ס׳א(־ ל ה ר ב החפידיהמופלא בגסיתל‬ ‫ובנגלה ה מ ק ו ב ל האלהי‪ .‬ועיין בזהר ח׳׳א דקכ״ב‪ .

‬ב א מ ת ל א ח ד מ ה ם ־בחלום‪ .‬לחלץ מיתיהס מ ן המיצר‪ . .‬ברזיל‪-‬י הנלעדי א מ ר אמות‬ ‫בעירי כי הנאה •יש למתים‪ .‬ו כ מ י ש ב ק י מ ע כ ו י י ב ק ח??ע‪5‬א> ג ס פ ר ע ל י י ת ד * נ ש מ נ ת .‬כי‪:‬לפעמים ‪.‬בחושבם שע?י'־הדמית־‪-‬קולם‪ .‬קבר וקבר‪.‬וימין בהם׳לעילוי נשמת‪.‬הקברות ושם יברפו ויאכלו ‪.‬ש*לך ילמקום״. .הקדיש בנחת‪ .‬ובקו ל .‬ש ב ז ה •העולם׳‪:‬ומבקשת ־עליהם ‪.‬כי ‪.‬והי שומע ׳בקולם‪.‫המונטרים׳־‬ ‫•בית‬ ‫פרק ט״ו)םי׳כז־כח(־‬ ‫עולמים‬ ‫נו‬ ‫דדחיאלי'‬ ‫לראות קרוביהם ‪ « D‬׳ ב ז ה ר •בפ׳ יי‪5‬י‪.שיש <שם 'מנין‪.‬וישתו‪ .‬עבור •עילוי נשמת הנלב״ע‪ .‬נכון ׳לעשות‪.‬קדיש אהד על •ישראל על •לימוד המשנה‪ .‬ה נ ש מ ה ‪ .‬זתקובל תפלתו‬ ‫ואס כוונתו‪.‬ב פ ר ט כשהולכים ‪.‬ג ה ט ע ם ‪ :‬ב ד י שיהיו •שפתותיהם‬ ‫ח‬ ‫—‬ ‫'־" י‬ ‫יי‬ ‫יי י‬ ‫דובבות‬ ‫‪1‬‬ ‫"*( נפה ייש ‪.‬ואמר לו‬ ‫אל־ תעזבו אותנו‪ .‬ישמעו לקולם דענו‪ .‬ולחפימא ברמיזה ‪.‬מ ס פ ר ‪ .‬א ת ע ר ו ת א ד ל ת ת א עביד אתערותא ל ע י ל א ‪ \ . .‬‬ ‫ומצער‪.‬א( מ מ ע ש ה ד ל ח מ א י ברי לואי ש ב ש ד ו ת ‪ • -‬דלעגל‪..‬מבקרים אותם ב מ ש מ ר ו ת ובפקידות השגה •וכוי •כנדל״(‪ .‬זה ‪-‬שלא לעשותו• שם‪ .‬החיים ש ב ז ה העולם אינה יודעת‪ .‬זה‪:‬מרבים ל ל כ ת ‪.‬ע ל כ ל צ ר ה ו צ ו ק ה ש ל א ת ב א עליהם ל ת ק ל ה ‪ .‬נהשו‪£‬ע‪: . מ ש ם ס פ ר ה ח ס י ד י ס סי'׳‬ ‫קרוביו וכללות‬ ‫ת ש י ט ו ת ש ״ י « ״ ל ( ‪.‬כ י אז ל א‬ ‫היו יכולין להחיות ועוד ב ה כ י •על ידי ה ל י כ ת ם ש ם ב ש ב ע ה ׳ ובי״ב חו‪.‬ולזה ג׳׳כלטיבותא לה‪.‬שאוהביהם הולכים ע ל קבריהם ומבקשים לנשמתן טובה‪.‬הרבים‪.‬זרי־בהערה ‪1.‬נבשלשיים‪ .‬אליו‬ ‫ויאמר.‬ב מ ט ו ת א מ מ ך דתזיל ל ק ב ר י‬ ‫ז ה ב א ו ר ך בש׳ ש י ח י צ ח ק ח׳־א ב ה ק ד מ ו ת ב ע ר ך ־ ה ה ש ת ב ח ו ת‬ ‫כ ל שבעה‪ .‬‬ .‬את‪• .‬ומחלקין צדקות א י ש איש בפי ‪-‬מסת ידו‪.‬וקדיש אחד 'יהי‬ ‫שלמא •על לימוד התהלים‪.‬מקום ׳להעיר‪ .‬׳ושבכל שגה־!ושגה‪ .‬ולומדים דברי •מורה‪. .‬לדברינו אלה תבוא‬ ‫עליו ברכת •טוב ויבורך מפי עליון אמן‪.‬ולהיות כגומלים‬ ‫־ ׳זה לזה‪ .‬א ב ל א ח ר י עבור התריסר‪-. to‬כן‪.‬או בבטולה ח״ו‪ .‬או עונים צןדישל‪.‬או ייקרא מנין‪.‬ואומר יקדיש על כל‪.‬איזה אנשים‪ .‬־‬ ‫•יש‪.‬א ז ל א ל ב ר בעלמא‪.‬כל •כץ•‬ ‫דחנקים‪ .‬אפנלו •מי •שהם•‪.‬ח ס וחלילה‪ .‬שלא לחלק‪ .‬י ו ״ א ד ק כ ״ ב ‪ .‬כי אין מרבים‬ ‫בקדישים •מדוע‪ .‬ו נ ח ל המצווה‬ ‫ו ע ו ש ה ) ב ד א י י ן א ב פ ר ש ח י י י ( ד א מ ר ל י ה ר ב י •יצחק לרבי יהודה‪ .‬בשנה הראשונה‪ .‬רחמים‪ .‬אחך]‪:‬פן״מחמת •טרדתם •בנ^םא‪ .‬ת ר י ס ר ירחי‪ .‬וגם בזה‪:‬יהיה לו כ ח ל ע מ ו ד ל ה ת פ ל ל ‪ .‬ר ‪ .‬על ‪-‬איש אחר‪ .‬יש ׳הרבה •טעמים •לדבר ‪.‬׳ הראשונים •ובימי‬ ‫הפקידה אז מ ב ק ש י ם עליהם רחמים‪ .‬לוטיהים קדיש במם הטשמרה‪ .‬לא יענו‪.‬כמתחנן ומבקש לפני המלך‪ .‬ל נ ש מ ת יהמה‪ .‬‬ ‫ויםנית אולי‪:‬באותו עת הם ג״כ אומרים קדיש‪.‬מ ״ א ( איתא •כך נ ש מ ת א‬ ‫ההיא דאתחדיא ל ק ב ל עונשא‪ .‬תבונתו‪. .‬וכלב יבן יפונה‬ ‫נ ש ת ט ח ע ל קברי א ב ו ת ‪ ) .‬הוא שומע גם אם לא •אמרו על מצבהו ממש‪ .‬ויבואו לידי‬ ‫בלבולים בעניית האמן‪.‬כ ד א מ ר ן‬ ‫לעיל‪ .‬ח ס י ד י ם ס י ׳ מן()עכ׳׳ל‪ 3 ) .‬בבלתם‪..‬וגם כ ש מ ב ק ש י ם עליהם‪ . .‬המיני אוכל ומשקה‪ .‬זביום‬ ‫כ׳׳ח‬ ‫‪: .‬מתי עמו'ישראל‪ . .‬מתי‬ ‫בדיד״ וביום השגייעבר ע ל קברו‪ .‬ולא ‪:.‬בכית‬ ‫עלמין אעפ׳׳י שאין מנין •קרוב וסמוך •להם‪.‬אהרבא נחשב לו לעון‬ ‫שמכשיל ומחטיא את ‪.‬כן‪ .‬אלא שיצאו‬ ‫ח ק •לבית ‪.‬ואז <זה האיש במקום־׳!הזכות‪ .. :‬קהל א ח ד ר צ ו ל ל כ ת למקום א ח ר ‪ .‬גם ע ל חיי‬ ‫י ש ר א ל ‪ ) .‬מלכו של עולם‪* .הרגיל‪ .‬בבתי‬ ‫קברי ובעלמא וכו׳ ומשום‪.‬שמביאים ‪-‬מדיהם לעילוי הנשמות‪• .‬כל‪. .‬ל א ת ר ‪ .‬הנא הד<ן י ‪.‬ירחי‪ .‬ה ם מ ת פ ל ל י ם ע ל החיים‪ .‬ותיבעי בעותך ע ל י ) ו ע י י ן ‪ 3‬י א ו ר‬ ‫ו כ י ׳ ־ מ ז ש ח ר מ ה צ ם א י ? ד ( והיינו דאיתא ) ב ז ה י ‪ w‬ש ם ( ד א מ ר לקו ה ת א מיתא לרבנן ־ שרי ק ב ר א‬ ‫א ל מ ל א בעותז ל א חיין‪ . .‬ה י א יוהעת ב צ ע ד‬ ‫החיים‪ .‬כ י יש •לנו הנאה כ ש ת ל כ ו ל ב י ת הקברות •וכוי‪ .‬ט ה ו ר ה בצערה‪.‬וחכמתו‪1 . .‬‬ ‫מטיבין ל ה ם באותו עגין‪: .‬ובפירוש • ) ? ז ה ר א ח ר י ד ע ״ ב ע ״ ב ( איתא ־כי ע ר ^ ם ר י ר ח י ‪ .‬הה‪-‬טוב‬ ‫לו •בכדי שלא יכשילו את הרבים •גם מה שאנחנו רואים לפעלים ‪-‬כשהולך אחד לבקר הרבה‬ ‫קברות‪ .•.‬ב כ ד י ל ב ק ש ׳ •עליה ר ח מ י‬ ‫שמים‪: .‬שאלולא ת פ ל ו ת ה מ ת י ם בעולם •הנשמות עבור החיים‪ .‬ש ל •שגה ראשוגה׳‪.‬ובשבעה‪• . ..‬קצה מ ה ח כ מ י ם ׳מצווים ללמוד בספריהם‪ .‬הקבילות‪ .‬ומכללן קרוביו ואוהבהו‪:‬‬ ‫וגם ׳להזהר מאד ‪.‬כי לא״נכון'־לעשות כן‪ .‬‬ ‫כ ל א ח ד כ פ י ידיעתו‪ .‬אלא די באומרו‪.‬הפקידה‪ . . .‬שבודאי‬ ‫כ ל זה מועיל מ א ד מ א ד ‪ .‬כ ז ל ‪ .‬אלא •יותר טוב־‪.‬נמפקדא ל ה ‪ .‬בתוךי‪-‬חצר‬ ‫בית ‪.‬ועוד שגית ב כ ד י שהחיום יצוום לעמוד ב ת פ ל ה י לפני‬ ‫א ל נורא עלילה‪ .

‬ו כ ל שכן כ ד שראן‬ ‫ביה צדיקיא אחרגין‪ .‬ואם צ ד י ק ע ש ה ספר‪ .‬כ ד י ל ה ר א ו ת חריפותו ולא העמיד דבריו על האמת‪ .‬דתגיגן ד ב ל א ת ר דצדיקיא א ת ח ד ש ביה מילי‬ ‫דאורייתא‪ .‬ומהירושלמי‬ ‫פ״ב דשקלים( חגיא ר ש ב ״ א א ו מ ר אין עושין גפשוח לצדיקים ד ב ר י ה ם ה ם זכרוגם‪) .‬עכ״ל‪ .‬כגון אמורא ש מ פ ר ש ד ב ר י תגא או ד ב ר י אמורא‪ .‬‬ ‫ו מ ה גם אחרי מיחחם‪ .‬ובמשנה פ״ב דשקלים! ובונים לו נפש על קברו! ובס״ח סיםן‬ ‫תשל״ח ״״ל(‪ :‬ר׳ גחן אומר מ ו ח ר ה מ ה עושים לו גפש היינו מ צ ב ה על קברו‪) .‬ודל ספר החסידים סי׳ תקנ״ט(‪ :‬ו כ ל צ ד י ק ש מ פ ר ש ד ב ר י צ ד י ק‬ ‫א ח ר ‪ .‬וק״ו ש ל א לבזותם‪ .‬ועמ׳׳ש הרב‬ ‫תאוה לעינים י ׳ ער״ה דף ף׳ דפוס אשכנז( ואפילו אח׳׳ל ד ה א דרשב״א הוא ב״ע‪ .‬‬ ‫נראה מ ז ה ש א ף ל א ח ר ‪ .‬או מקצתו‪ .‬ולגגותם‪ .‬מ י ת ה אוהב השמועות ש ע ס ק ב ה ם בחייו‪ .‬כ ל א ח ר יד‪.‬ב מ ו ח ש ת א ‪ .‬גופא דעובדא )במסכת נדה דל׳׳ו ע׳׳ב( יעוי״ש ב ג מ ר א באורך והוא פלא‪ .‬לפי ש מ פ ר ש שמועותיהן ומתרצן‪) .‬ו ש ה ר ב‬ ‫יוצא ל ק ר א ת ה ת ל מ י ד ב ע ת מותו וכוי‪ .‫‪ff^tOTD‬‬ ‫בית‬ ‫פ ר ק ט״ו‬ ‫)סי׳כח־כט(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫דובבות בקבר‪ .‬כ ש מ ת יוצא התנא‬ ‫כעדו‪ .‬כי ל א מ ח ל י על עלבוגם‪ .‬אמגם הגפשוח שהיו‬ ‫עושין היו בגין מ ח ו א ר ו מ ס ו מ ן ש ל פי‪ .‬ע מ ל תוכחת מוסר גדול מ ז ה ל ה ש ת ד ל ליישב‬ ‫הדברים ולא ל ס ח ו ר אוחם‪ .‬שאפילו ל ת ל מ י ד ש ע ס ק בהם‪ .‬ל ו מ ד ב ד ב ר י ם ובעגיגים ש ע ס ק ב ה ם בחייו‪) .‬‬ ‫כ״ם — גחיגח ה מ צ ב ה יום השביעי ל א יאוחר‪ .‬ו ל ד ב ר עליו טובות‪ .‬משם ספר החסידים סי׳ תנ׳׳ה ותנ״י( מ ע ש ה שנכרים ראו יהודי‬ ‫בביה״ק‪ .‬אם היא ת ו ר ה ל ש מ ה ‪ .‬ע ל ק ב ר ש ל צדיק‪ .‬כ ד א י ת א )לעיל סי׳ יצ׳א( מ מ י ל א גשמע ש ל א ח ר‬ ‫מיתה‪ .‬עכ׳׳ל וכן‬ ‫הובא )בספר עילוי הנשמות דקי״ו‪ .‬כ ד איהו בההוא עלמא‪ .‬כדי להראות‬ ‫חריפותו‪ .‬מ ה יגיע לו עי״ש‪) .‬‬ ‫ועוד הואיל וגשמותיהם מ ב ק ר י ם מקומותיהם‪ .‬ואמר רבינא כי שביבנא נפק ר ב י חייא ורבי‬ ‫אושעיא לאנפאי‪ .‬ובזה יזכו גם ק ‪ .‬והנפש חגוח ו ח ש ב על‬ ‫ה מ צ ב ה ‪) .‬ו מ ח ש ב ה זרה כידוע‪.‬כ ש מ ת הגה ה מ ת‬ ‫קובל ע ל זה ש ב א ל ס ת ו ר דבריו בחגם‪ .‬ועיי׳׳ש בברית‬ ‫עולם‪ .‬כדאיתא בפי פינחס די־׳׳ד ע״א ״״ל( א ת א ההוא טולא ובו׳‪ .‬והטעם כי ב ג מ ר ה ס ח ל ק ו ח המקיפים אז‬ ‫ה ג ש מ ה ת ל ך ל ה לג״ע העליון‪ .‬ו ל ל כ ת עמו‪ .‬והרוח לג״ע החחחון‪ .‬וכמו שרגילים בחייהם‬ ‫ל ל מ ו ד כן לומדים ב מ ו ת ם וכוי‪ .‬הרב האדיי ז״ל בשער המצות פ׳ ויחי( שיש צ ו ר ך ג ח ל ב מ צ ב ה ‪) .‬וספרו על שולחנו וקורא בו)ועוד שם מביא( ש ה מ ת י ם קובלים זע״ז ועל החיים‪ .‬וברמבים פ״ד היד‪ .‬ה נ א מ ר ת‬ ‫מפיהם‪ .‬ועוד שעי״ז נם נ ש מ ת ם תחזור ד ב ר י ה בעולם העליון )במ׳׳ש באדיר( כ ל הני‬ ‫מילין תימהון להון ב ע ל מ א דאתי‪ .‬ואופן זה א מ ר שאין צ ר י ך לצדיקים‪ .‬אם כן ה ם רוצים ל ה ש ת ע ש ע בחידושי‬ ‫תורתם‪) .‬והעלהו עמו לגן עדן‪ .‬לקבלו ב ס ב ר פגים יפות‪ .‬ובא צ ד י ק ועוסק ל ס ת ו ר אותו‬ ‫ספר‪ .‬‬ ‫)כמ״ש במשנה! ובש׳׳ע יו״ד‪ .‬יצא ל ק ר א ת ו כ ש מ ת ‪.‬א פ ש ר דגם רשב״א‬ ‫מ ו ד ה דיחגו ל צ ד י ק י ם איזה אבן‪ .‬ר ב י‬ ‫י צ א ל ק ר א ת י וכר)עמ׳ש רבעו לקמן סי׳ תקנ״ט( ושם מ ב ו א ר כשהוא סותר דבריו‪ .‬ו ל ב ק ש מן ה מ ל א כ י ם ל ה ק ל עליו‪ .‬שיסבירו ל ה ם כ ל סודות תורתם‪ .‬להגאון חידיא ז״ל‪ .‬ואיתא)בסבא‬ ‫דמשפטים דצ״ד עיב( ש ב א י ם מאותו עולם ל ש מ ו ע חידושי ת ו ר ה כמ״ש והאי יומא חשיבגא‬ ‫ד א ש מ ע מלין חדתין באורייתא ולא שמעגא מדי‪) .‬בלי שום פגייה‪ .‬ל ח ד ת א בההוא א ת ר ד א מ ר י מילי דאורייתא וכוי‪ .‬שהיה לפגיו‪ .‬כי שגה תורתו‪ .‬ע ד כ מ ה ש א פ ש ר ‪ .‬כגדל‪.‬כנז׳ בזהיק פ׳ לך לך דפ״א‪ .‬ו ה ר ב יוצא ל ק ר א ת ה ת ל מ י ד וכוי‪ .‬ושם ק״ע ע׳ב( ורמז א ל התלמידי ח כ מ י ם‬ ‫גדולי הדור ש מ ת ו ומשתעשעים בין החיים ל ש מ ו ע ד״ת מפיהם‪) .‬פ ק י ד ל ה ה ו א א ת ר ואתי ליה לגביה‪ .‬ואולי אז ר ב י יוחגן אחז‬ ‫ביד אלישע א ח ר א ח ר ש ב א ל ק ר א ת ו ‪ .‬ולתיירו‬ ‫לפגי הקב״ה‪ .‬ועיין בברית עולם שם יז׳׳ל(•־ ד ל א גימא ל ר ב‬ ‫מירי עלי וכוי‪ .‬ב פ ש ט בזה העולם‪ .‬ועיין בסי מעבר יבק דקמ״ג‬ ‫ע״א יז׳ל(‪ :‬עוד אמרו כי לגשמות יש ל ה ם ס פ ר י ם ערוכים ע ל השולחן‪ .‬שמעו ח ד ק ל א ד א מ ר‬ ‫פנון א ת ר ל ד י פינחם בן יאיר דאיהו גבייכו‪ .‬ובפ׳ תרומה ד ק נ ד א ‪ -‬ב יעוי״ש( ולזה ג ל ך א ח ה מ צ ב ה גפש‪.‬ו ד ב ר ידוע הוא ש כ ל‬ ‫מ ה ש א ד ם א ו ה ב הוא עוסק ב ה ם תמיד‪ .‬ואיתא במפרש שם ״׳־ל(‪ :‬עוד ראיה להנ״ל‬ ‫ש ה ר י ה ר ב מ ח ב ב ב מ ה ש ע ס ק בחייו‪ .‬א ב ל אבז כ ל‬ ‫ס‬ ‫שהוא‬ .

‫ההונטליס‬ ‫בית‬ ‫פרקט״י)םי׳כ׳יט(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי נז‬ ‫שהוא אפילו איגד‪ .‬ה מ צ ב ה הקטנה צ ר י כ ה להיות נתונה לו‪ .‬וגם לעשיר ה מ ר ו מ ם נתנת לו ה מ צ ב ה‬ ‫הזאת‪ .‬‬ ‫אכן פ ה ב י ת ש ת ״ ו יש ל ה ם מנהג ט ו ב שנתקן מימות גאוגי עולם‪ .‬ושוב א ח ר זמן כ ש י ר צ ה וירחיב ה׳ גבולו יבגה הבנין‪ .‬‬ ‫וכוי‪ .‬ואולי אלו ה מ א ב ד י ם כ ם ף וזהב לרוב‪ .‬שחושבים‬ ‫בזה שיהיה תועלת לנלביע‪ .‬זיתברכו בכלמילידמיטב מן החיים מן המתיש ומן השמים‬ ‫)ח(‬ .‬כי באותם ה ד מ י ם היו יכולים להחיות כמה• נפשות‬ ‫אביונים‪ .‬ולא ת ש ו ט ט לד‪ .‬כי א ם ב צ מ צ ו ם גדול‪ .‬ואת נפשות בני ביתם עמהם‪• .‬כמ׳׳ש יבינו האי׳־י זצ׳׳ל( עכ׳־ל ועוד כ ת ב )בחיים‬ ‫שאל סי׳ עיא אות י( ואשר ש א ל ת ד ח כ ם א ח ד מהגדולים ציוה ובו׳‪ .‬ש ל א להגיח שום ק ב ר‬ ‫בלי מצבה‪.‬וגם ל א יעשו לו מ צ ב ה ‪.‬או מיתנה כבנין‬ ‫ונותן‬ ‫•( הן בעוון כי מקרוב שינו ובטלו מנהג זה‪ .‬כי הבגין ל א מ ע ל ה‬ ‫ולא מוריד כדע‪.‬ויראת שמים‪ .‬א ש ר מ מ ש‬ ‫עליהם נ א מ ר כ מ ה נפשות השקיעו‪ .‬ב כ ל זאת ל א יצער גפשות מתיו‪ .‬א ת יופי‬ ‫הביהכ׳־נ א ש ר בנה‪ .‬קברי הראשונים שבירושת״ו‬ ‫החסידים והצדיקים וגאוני ע ו ל ם מ ב ל י שום בנין ר ק ה מ צ ב ה ‪ .‬ד ב ר שאין בו מחיה ומזון‬ ‫באיזה גרושים מ ח מ ש עד ע ש ר ל מ ר ב ה באוגם גדול וכמי שכפאו ש ד ת ל ‪ .‬מ ה יעגו ליום הפקודה? ה א ם העושר גיתן ל ה ם ל א ב ד ו‬ ‫לאבגים גדולות‪ .‬ו מ ח מ ת קנאת איש מרעהו‬ ‫מוכרים גם כסותם‪ .‬ואפילו לעני ש ב י ש ר א ל ש נ ק ב ר‬ ‫חנם‪ .‬ל א היה מצווה כך‪ .‬והבינוני מ י ו ם‬ ‫השביעי נותן ה מ צ ב ה ‪ .‬כשיהיה‬ ‫בידו היכולת‪ .‬האבן הניתנת ביום השביעי‬ ‫אעפ״י שהיא קטנה )אך לא יותר מדאי‪ .‬אלא העיקר הוא ה מ צ ב ה ‪ .‬מודה שהוא צריך‪) .‬ב צ א ת ו מ ה א ב ל ו ת‬ ‫יתן ה מ צ ב ה ‪ .‬ואלו מ מ י ל מ ד ו לעשות כן? נם‬ ‫גוסף עליהם‪ .‬וממיתים ע צ מ ם מ מ ש ‪ .‬ווי להאי כפופא‪ .‬ואלו א ד ר ב א כ ל מעשיהם להיפך? ה א ל ך בחברון‬ ‫עיר האבות שמאז ועד ע ת ה אין ב ה שום בנין ר ק מצבות‪ .‬ובעין צ ר ה‬ ‫גדולה בהם‪ .‬ואילו‬ ‫נזכר ה ח כ ם שיש בזה סוד ותיקון לנפשו‪ .‬ש ל א לבייש מי שאין לו‪ .‬ר ק יעשו איזה‬ ‫מ צ ב ה קטנה׳ שיש תיקק ל נ פ ש בזה‪) .‬אלא כשיעור אורך ורוחב שיוכר בה צורת מצבה( בי בלעדי זה׳ ח״ו‬ ‫הנפש‪ .‬ש ל א לבייש העניים‪ .‬שאין בו ל א תועלת ולא ה צ ל ה ‪ .‬שיחזירו הדבר לאיתגו הראשון‪ .‬ויהיה ל ה צ ע ר גדול מ א ד בלי שום‬ ‫מגוחה‪ .‬ל א ת מ צ א ל ה מגוח ומרגוע‪ .‬וקונה לו מ צ ב ה יותר נ ח ל ה ב כ מ ו ת ובאיכות‪ .‬במקום להחיות בו גפשות יקרות? אם רבן גמליאל גהג קלות ר א ש‬ ‫בעצמו‪ .‬ויש בו קדושה ומועיל ל כ ל ל ו ת ישראל‪ .‬שמביישין העניים‬ ‫שאין בידם‪ .‬ותוכל לגרום היזק ל ה ולהחייפ‪ .‬ועניים‪ .‬כגון מ ד ר ג ש ל כ ל י ב ה כיסוי‬ ‫הפגים וכיוצא‪ .‬ויהיה ב ה‬ ‫מנוחה ל נ פ ש הנפטר‪ .‬וכשיזמין לו ה׳ לבנות בונה‪ .‬ו מ ר א ה ותרנות בשה״י פה״י ובו׳ וכשבאים העניים‬ ‫וכו׳ איגו מעגיק ל ה ם מ פ ר י צדקותיו‪ .‬ות״ח‪ .‬ש ה ר א ה ר ב א ח ד ל ח ב י ת ‪ .‬׳( והכולל עם מ כ י ר ת ה ק ב ר נותן מ צ ב ה קטנה‪ .‬ל א ל מ ת י ם ולא לחיים‪ .‬לפי דברי רבינו האר״י זיל כמבואר בשער המצות אשר סידר‬ ‫מוהר״ש ויטאל פ׳ ויחי ע״ש באייר(׳ ומשנתנו היא זו)פ״ב דשקלים( בונים לו נפש על קברו‪ .‬בנובה אבנים עולה ע ד לשמים‪ .‬ח״ו‪ .‬אם בגמרא שיגו כ מ ה דברים‪ .‬י ומזיל‬ ‫מ ע ש ר י ם עד ח מ ש י ם לירות לבנין הזה‪ .‬וחטאמ יישאו ומי יתן והיה לבבם אל ה' אלו‬ ‫שיש בה דיח תורה‪ .‬כ מ ה‬ ‫ממון על אבן דומם‪ .‬א ל א ביום השביעי מ מ ש ‪ .‬והעני נ ש א ר באותה ה מ צ ב ה ‪ .‬נראה ד ל א ישמעו לו בכל‪ .‬ו ב פ ר ט כשהבוגים בלי רגש וחמלה‪ .‬גדולה‪ .‬ב ר ם א ש ר צווה ש ל א ישימו לו מ צ ב ה ‪ .‬וכותנה ל מ ע ל ה מהבנק‪ .‬ל ע ש ו ת בנינים בהוני הונות‪ .‬ו א ש ר כ מ ה עניים הנודדים ל ל ח ם מ פ נ י הבושה‪ .‬וצומח מזה צ ע ר גדול והיזק ל מ ת י ם ולחיים כדאמרן‪.‬ו ת ש ו ט ט בעולם‪ .‬ה א ם אין‪ .‬ונדכאים‪ .‬הגי אנשי דלא מעלי בעומדם בראש‪ .‬מפשיטין גם א ת עורם‪ .‬ע ד ש ת ה א ידם משגת‪.‬‬ ‫ומשאירים ה ק ב ר בלי שום מ צ ב ה ‪ .‬א ל א א ד ר ב א עתידין ליתן א ת הדין‪ .‬בן נ׳יל ע כ ״ ל ולא הבנין‬ ‫הוא העיהר כ ס ב ר ת אניני הדעת‪ .‬והעשיר נותן‬ ‫האבן הזאת בתוך הבנין‪ .‬א מ ר לו ח ב י ת כ מ ה נפשות ה ש ק ע ת בתוכה‪ .‬ואפילו ל מ י שדעתו לבנות ל א ח ר זמן‪ .‬בעולם‪ .‬ה ש ו ח ל כ ל נפש כעני כעשירי ב כ ד י שיתנוה על ה ק ב ר ביום השביעי‪ .‬בזה עוץ פלילי?‬ ‫לאלו הבונים בסכום עצום? א ם מ ע ש ה הנד בגמרא‪ .‬ואפילו שביהכ׳׳נ מקום‬ ‫ה ש ר א ת שכינה‪ .‬בכדי להשיג‬ ‫לבגות‪ .‬כ״ש וק״ו לאלו ה מ א ב ד י ם ‪ .‬גרמא בהיזקה שכיח ש כ מ ה ו כ מ ה מ א ח ר י ם הבגין‪ .‬העשיר לו ירבה‪ .

‬הרי ב א ש ר חנגי ה׳‬ ‫הדרכתיך‪ .‬‬ ‫ולכתוב פ ה גטמן וגגנז פב״פ מ״כ )רית מנוחתו כבוי( ויום הפטירה והשנה שהיה‪ .‬ונפשות ישראל‬ ‫המשוטטות בעולם יקבלו עליו‪ .‬‬ ‫'וכדאיתא‪) .‬כתובות דמיו‪ .‬ויסתלקו כ ת ת‬ ‫הדיגין דגיימין ושבבין עלוהי‪:.‬או ע ל הקבר‪ .‬ואז יאמרו וגחך ה׳ ת מ י ד וגו׳‪ .‬עירי ושכביליבעועליה ר ח מ י עכ״ל‪.‬דהכי אפסיק ב פ ר ק גגמר הדין‪ .‬וכשישים ידו ימין בפסוק‬ ‫ונחךשיש בו פדו תיבות כגנד מנין קשרי היד ושמעתי שישים יד שמאלו דוקא ןלא)ע״כ מצאתי(‪.‬והבגין ל א מ ע ל ה ולא מוריד א ש ר ל א כן בגי הזהר ל ך מ ע צ ת היצה״ר‬ ‫ה מ פ ת ה אותך‪ .‬‬ ‫בטח תבין כי גם זה נתינת ה מ צ ב ה שנהגו‪ .‬בם׳ חסידים סי׳ תרי״א(‪ .‬עד ב א מ נ ח ם מ ש מ י ע שלום‪ .‬סוטה מ״ח‪ .‬ב ה בירושת״ו מימות עולם )וכנז׳ כמודפס כשערי‬ ‫המכר של הכללות( הוא מגהג וחיקיץ‪ .‬ופירשו)באבל רבתי ובירושלמי( איזהו עירור *(מזכירו בין המתים‬ ‫כיבזכותהצדקהשגותגיץלכפרעלגפשו ביום שעוררין עליו‪ .‬ובחר ל ך א ת ה ד ר ך הטוב לעבודתו ית״ש אמן‪.‬בארץ ובחוצה לארץ‬ ‫והטעם‪) .‬עיין במעבר יבק דקנ״ט ״ ״ ל ( ‪ :‬עוד אמרו שם‪ .‬ליטותא דרבגן תחול עליה‪ .‬‬ ‫לצורך העירור‪ .‬ל ב ט ל ו ש ל א ל ת ת‬ ‫מ צ ב ה עם הקבר‪ .‬במעבר יבק דדכ״א ע״ב זיל(‪ :‬הגה כי ביד ה א ד ם לגמול‬ ‫ח ס ד ש ל א מ ת עם ה מ ת ב ה ב ל פיו' הקדוש המצגן ודאי כוחות הדין מעליו)עיין במאמר ג׳ פ״ד(‪.‬מ״ק כ״ח‪ .‬וכו׳‪ .‬ותו לא‪ .‬ממה שאמר בזכות הצדקה‬ ‫שנותנין לכפרת נפשו ביום שעוררין עליו‪ .‬וכבר נודע מעשה רבי עקיבא אשר היא כמו יסוד אל מנהג‬ .‬ואסור לו לשום ב ר ישראל‪ .‬ש ל כ ך משימים יד על הארון ש ל‬ ‫המת‪ .‬והסיבה שנותנין אותה ה מ צ ב ה הראשונה כבנין‬ ‫יען ש כ ב ר זכה ב ה ה מ ת ואסורה בהנאה לשום א ד ם א ח ר או מ ת א ח ר וכו׳ כידוע‪.‬שהצדקה למעט הפורענות‪ .‬‬ ‫וקריגן ביה ופורץ גדר ישבגו גחש‪ .‬וכן הקדיש מועיל‬ ‫מאד למתים‪ .‬או על הנפטר‪ .‬והמתים נפדים בממון החיים )עיין באורך בספר נשמת חיים( עד שאמרו כשם‬ ‫שהקשת מעלה החץ‪ .‬כמנין ט״ו‬ ‫תיבות שבפסוק יחיו מ ת י ך וגו׳‪ .‬בי ב ה ה ס פ ד יתעוררו עליולמעלהיכחות החסדים‪ .‬עכ״ל‪ .‬ב כ ד י ש ל א לגרום מ כ ש ו ל לרבים ולנפשות יקרות ש ל כללות עמו‬ ‫ישראל כדאמרן‪ .‬‬ ‫לא—גוהגיץ ל ה ס פ י ד ע ל א ד ם כ ש ר וטצוה ג״כ יש בה‪) .‬עכ״פ גחזור לעגיץ‪ .‬כ ל טענותיו בזה ל א מ ת דבריו‪.‬וכדמוכח מלשון )הספרי( על פסוק כפר לעמך‪ .‬ותעזוב ה ק ב ר בלי מ צ ב ה מיום השביעי והלאה‬ ‫חלילה וחס מ ל ע ש ו ת כזאת‪.‬או להקדימה‪ .‬ל ב ק ש רחמים על המת‪ .‬כן ההספד מעלה המת‪ .‬וגקרא משיג נבול עולים‪ .‬אבל פ״ג‬ ‫ס‬ ‫י״ר ברכות ט׳—סיב ירושלמי תני הספד וכר‪ .‬הנה לענ״ד מזה‬ ‫הלשון מוכח שביום הזכרת הנפשות צריך לתת הצדקה‪ .‬ועתה ש כ ב ר ידעת שהעיקר הוא האבץ שתיגתןביום‬ ‫השביעי כאמור‪ .‬הבי איתא‪) .‬כי‬ ‫ה כ ל הבל‪ .‬ועל זרעו בעולם האטת‪ .‬מגילה כ״ח‪ .‬ואלו המעות היתרים‪ .‬משמע שנותנין בו ביום או שכבר הקדימו לתתה‪.‬יבין ט ע ם שימת היד על ה מ ת או על הקבר‪.‬יפזרו ל צ ד ק ה ל ע י מ י נשמתו‪ .‬וכל ה מ ש נ ה ו מ ב ט ל ד ב ר זה‪ .‬‬ ‫עוד ש ם וההספד הוא יקרא דשכבי‪ .‬ואין רוח חכמים נוחה הימנו‪.‬‬ ‫בביטול מגהג זה‪ .‬לפי שבידו ש ל א ד ם ט׳׳ו פרקים‪ .‬ואיתא )במדרש תלפיות בענף‬ ‫הספד משם םפר צרור המור פ׳ ויחי ודל(‪ :‬כי הקינות וההספד ודברי תורה‪ .‬עיין שבת ק״ה‪ .‬ובמעגלי ה צ ד ק והיושר העמדתיך‪ .‬ובהרמב״ן בס׳ תורת‬ ‫האדם י״כ ע״א( וטעם לזה‪ .‬וחכמי ה מ ש ג ה קראו‬ ‫ל ה ס פ ד ה מ ת לשון עירור‪ .‬לבגות א ח ר זמן בגין החשוב‪ .‬‬ ‫ושו״ר )בזכור לאברהם חיו״ד אות ק׳ ״׳׳ל(‪ :‬כשישים ידו על ה ק ב ר יאמר פ ם ו ק ו נ ח ך ה ׳ ת מ י ד‬ ‫וכו׳ ת ש כ ב ב ש ל ו ם ותישן בשלום‪ .‬וליטרקיה חויה מחותא‬ ‫דלית ל ה אםוותא‪ .‬ה ם ל ה ב ל וריק‪ .‬התקינו‬ ‫חכמים‬ ‫*( כן הוא בש״ם מ״ק ד׳׳ח בפירוש רבינו חננאל משם הירושלמי‪ .‬והמבין ט ע ם ס מ י כ ת כהן‬ ‫גדול על הקרביים הנקרבים ע ל גבי המזבח‪ .‬עתיד ליתן א ת הדין‪ .‬‬ ‫ואיתא)עוד שם( ש כ ת ו ב בפרקי רבי אליעזר על פסוק ויקונן ירמיהו על יאשיהו‪ .‬שהמתים צריכים כפרה בצדקה‪.‫הסונטליס‬ ‫בית‬ ‫פרק‬ ‫ט‬ ‫״ו)סי׳כט־ל־לא(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ונותן א ח ר ת יותר מעולה מ מ נ ה בדמים‪ .‬כי אם א מ ה על אמה‪.‬ושףל ת נ א ד מ ס י ע לי הגר׳׳ח פאלאגיי זצ׳־ל )בספר רפואה וחיים ״יל‬ ‫)עיין בס׳ צוואה מחיים יי כ״ג ״״ל(‪ :‬מי יתן והיה ש ל א יתנו אבן נתלה‪ .‬או על הקבר‪ .‬‬ ‫ל׳— נוהגים ל ה ש י ס יד על הארון‪ .

‬הבן על אביו שילמדו‬ ‫תורה‪ .‬וא״כ איך אותו משחית'שנברא‬ ‫מחמת אותו עון יכול לומר כולם עשאוניי ולזה נמנע מלהשטין כמ״ש )לעיל בבית השם באורך‬ ‫בדף מ״ט‪ .‬ובזה מעוררין אודות מעשיו‬ ‫בשמים ובארץ )ובפרק רבי אליעזר דאורג‪ .‬הגה )ב(( וזהו רמז שאמרה שונמית לאלישע בתוך עמי אנכי יושבת‪ '.‬ובן א מ ר ר ב א אחים לי בהספדאי ד ה ת ם קאימנא‪ .‬ובירושלמי פרק אין מעמידין ג׳יכ(׳ ב ש ם רבי זעירא‪ .‬מהי‬ ‫שאין כן כשאהיה לעצמי לבדי‪ .‬וביפה תואר בפרק י״א(‬ ‫משם‬ ‫ג״כ‬ ‫גראה גחת רוח שיש ל מ ת בהספדו‪) .‬בגין כך אמרה בתוך עמי וכר ')ובזוהר בשלח‬ ‫דמ״ד( ולא אשתמודע ביה בלחודוי‪ .‬ודאי ת ה י ה יותר רצוייה‪.‬וע״י התעוררות זו שעושים ל מ ט ה ‪ .‬ולזה גיחא •להוי ש ה ח ב ר י ם מספידים‬ ‫וכו׳ עכ״ל‪) .‬ו ב פ ר ט ב ש ב ע ה ימים הראשונים‪ .‬ועון שישנו ודו בזה אינו בשני‪ .‬עוד‬ ‫א מ ת )שם במדרש קהלת‪ .‫הקונטליפ‬ ‫בית‬ ‫פ ר ק‬ ‫™ )סי׳ ל״א(‬ ‫עלמים‬ ‫היחיאלי נח‬ ‫חכמים שיהיו עושין כן ל כ ל וקני ישראל וגדוליהם‪ .‬שנאמר ויתנום ל ח ק ע ל ישראל‪ .‬יש קצת" סמך‬ ‫למה שנהגו לומר הוא וכל שוכבי עמו ישראל‪ .‬ותלמידי ח כ מ י ם הלומדים זה עם זה‪ .‬כי לא ראי זה|כזה‪ .‬ב ב י ת ו או על‬ ‫קברו וראיה )מזהר בראשית פ׳ ויחי( בבעותא ד ר ב י י צ ח ק מ ר ב י יהודה‪.‬כ א ש ר ה ב ט י ח מי שהגיד ל מ ו ה ר ת י קארו‪ .‬׳• )ובדף‪ -‬עיו איתא׳‪1‬ז״ל(‪:‬‬ ‫עוד גאמר לו פ ע ם א ח ר ת )להרב בית יוסף מהמגיד( ד מ ת י ב ת א ‪-‬דיליה ל ק ב ל מ ת י ב ת א‬ ‫עילאה והוסיף להודיעו ש כ ל ישיבה שלומדים ל מ ט ה ‪ .‬ובפל״ד( ה ע ש ר ה‬ ‫דברים שנקראו חיים יעוי״ש וכן איתא )בס׳ חסידים בסי׳ תל׳־ד ילל(‪.‬ואין המשטינין משגיחין עלי'לקטרג עלי‪ .‬ובפ״ק דברכות‪ .‬וכן הוא לכלי בקשת‬ ‫רחמים ולכל מילי דמיטב לעיתש״א‪ .‬ד מ כ ח ה ה ס פ ד נראה ש מ ס כ י מ י ם עליו־‪.‬וכמו ש ל מ ע ל ה בגן עדן‬ ‫מכריזין מעשיו‪ .‬ובפרק הנושא בגמרא‪ .‬וכן כשעושים‬ ‫ההשכבה אומרים המרחם על כל בריותיו ומכללם )פב״פ(‪ .‬במסכת כלה פרק בן־עזאי׳ בפ״ק‬ ‫דמגילה‪ .‬‬ ‫וסיבת ה ה ס פ ד איתא)שם דקי״ב ע׳׳א ״״ל(‪ :‬ו ה ה ס פ ד הוא ז כ ת ן חסדי המת‪ .‬‬ ‫וישוב א ל העפר‪ .‬ואיתא )במש׳ • מ״ק(‬ ‫ש ה ח כ מ י ם אמרו ל ס פ ד נ י א ה ה ו א יומא מאי קאמרת? ו ה ה ס פ ד יקרא דחיי ודשבבי כנודע‪.‬ובסי׳ תפ״ז בפירוש שם( א פ מ כ ו ה א ק ר א פ ד ה ב ש ל ו ם נפשי מ ק ר ב לי כי ב ר ב י ם‬ ‫היו עמדי ב ש ב י ל הרבים שהיו בעזרתי ל ה ת פ ל ל עלי יעוי״ש‪) .‬שבכל־ תפלה ובקשה אני' כולל‬ ‫כ‬ ‫זא‬ ‫׳ ״ תוכחת מוסר יוצא לנו מכל זה‪ .‬׳ ובסוטה פרק‬ ‫היה נוטל‪ .‬ובדף קמ״א איתא יזיל(‪ :‬ו ת פ ל ת ‪ .‬ודי בהערה זו‪.‬ובפרק אלו מגלחין‪ .‬ובסוף פרק חלק‪ -‬ובקמא פ׳ הכונס‪ .‬ו כ מ ה‬ ‫היא תועלת הדמעות‪ .‬כ ת ב ר״ח בפירושיו‬ ‫כנראה )במועד קטן( מ ה ס פ ד דרבי פדת‪ .‬ו כ ל שאומרים בפניו הוא יודע ע ד ש י ס ת ם הנולל‪.‬והטעם כי ברבים היו עמדי‪ .‬‬ ‫ע‬ ‫יאמר לעילוי נשמת כל מתי עמו ישראל אנשים ונשים וטף ומכללם )פבי׳פ(‪ .‬‬ ‫צ מ י‬ ‫ברבים‬ .‬וכאומרם ז״ל לעולם יכלול אדם עצמו עם הרבים‪ .‬ועיין באבות דר׳ נתן פכיי־י( כ ל עניינים שסימנם טוב ל נ פ ט ר יעוי״ש‪) .‬יש דוגמתה ל מ ע ל ה בשמים‪ .‬כפ״י דעת‬ ‫בראשית רבה פרשת צו‪ .‬בדרושי דרבי אילא בזהר שלח‪ .‬כדוגמא זו עושים ל מ ט ה ‪ .: :‬והטובה ש נ ע ש ה ל מ ת‬ ‫כ ש מ ת א ב ל י ם עליו הוא זה‪ .‬ובבתרא פרק המוכר את הספינה‪ .‬ועי״ז גזכר ג׳׳כ ל מ ע ל ה ל ט ו ב ה כ ד א י ת א )בסי׳ דכ״ד יכי( ועליונים מ ס כ י מ י ם ל ד ע ת‬ ‫התחחונים‪) .‬ובן ת ל מ י ד על רבו‪ .‬וכדהוכחנו)לעיל םי׳ כ״א( עוד ממה שאמרו איזהו עירור? מזכירו ־בין המתים‪ .‬וכן ברפואה שה׳ ישלח רפואה‬ ‫שלימה לכל חולי עמו ישראל אנשים ונשים וטף ומכללם ל)פב״פ(‪ .‬‬ ‫ותעשה ל ה ם יותר גייחא מ ת פ ל ת אחרים‪ .‬וכמ״ש )בזוה״ק נח ד״ע ע״ב( מאן‬ ‫דעייל רישיה בין עמיה לא ישגחון עליה לביש‪ .‬ובמציעא פרק השוכר את הפועלים‪.‬ועיין בם׳ רפואה וחיים להגר״ח‬ ‫פאלאגיי‬ ‫—‬ ‫קדיש יתום‪ .‬וזהו‬ ‫רמז פדה בשלום נפשי מקרב לי‪ .‬למטה‪ .‬וסדר ה ס פ ד א ב בית דין‪ .‬הובא בירושלמי דכלאים‪ .‬שאם אנכי'‬ ‫תמיד נכללת עם עמי אנכי יושבת תמיד בעולם‪ .‬כי לאיטוב לבקש רחמים י על אחד‬ ‫לבדו פן ה״ו לא יהיה ראוי ויתעוררו המשטינין לעומתו‪ .‬ובזה‬ ‫נראה גיכ מבואר‪ .‬שהוא א ד ם כ ש ר‬ ‫ובו׳‪ .‬‬ ‫ש ה מ ת יודע ושומע קלוםו כ מ ת ו ך החלום‪ .‬פן ואולי יגרום החטא ח״ו‪ .‬כדי לכוללו בין כולם‪ .‬ולהראות רעתו לפניב״ד העליוןעיאבל על רבים‬ ‫אין ביכולתם על זה‪ .‬ו ב ש ם ר ב י אשיאן‪.‬ומצוואת רבי מי שנטפל בי בחיי יטפל בי במותי‪ .‬כי טוב מאד שאפילו בתחילת הלימוד‪.

‬‬ ‫)ועיין בח״ג דניט עיג ועיין בכנה״ג שם( ש כ ת ב ש כ מ ד ו מ ה לו ב ק ו ש ט א נהגו ל ש פ ו ך המים כ ל‬ ‫השכונות שכהן •אינו יכול ליכנם ש ם יע״ש‪ .‬א ב ל א ח ׳ ׳ כ אסורין‪ .‫הסונטליס‬ ‫בית‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ט״ו)םי׳לא־לב(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫‪.‬דאכור‪ .‬ורק מ י ם ש נ ת ב ש ל ו לפני כץ עם תבשיל‪ .‬ב ב י ת ש ב ח צ ר ישראל‪ .‬‬ ‫&אלאג׳י זצ‪-‬ל‪ .‬אם מפגי ש ל א להוציא‬ ‫דבה‪ .‬ד ד ב ר ש ל ס כ נ ה איגו ב ט ל בששים)עמש״ל אות ס׳ בע׳ סכנה(‬ ‫גראה דה״ה אם גפל מ מ י ם הללו ב ת ב ש י ל מבושל‪ .‬או ש ל ש ו ב ה ם עיסה קודם‬ ‫לכן מותרין‪ .‬ואמרו שהיו נוהגי! ש ל א ל ש פ ו ך המים‪ .‬הסמוכים ל ב י ת ש ג פ ט ר בו המת‪ .‬מ׳׳מ לנו‬ ‫המים ש ב ב י ת ש מ ת בו עכומ״ז אסור‪ .‬ו ב פ ר ט דאיכא ח ש ש ס ב ג ה ‪ .‬ובירושת״ו גהגו ל ש פ ו ך כ ל ה ש ל ש ה בתים ה ה ת ב י ס‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫צ‬ ‫לבית‬ .‬באות מ ׳ ) א י ה שבשו״ת להרב המחבר חי״ד סי׳ ל״ב( ש ה א ר י ך בעגין זה‬ ‫ומסיק ו ד ל ‪ :‬ואי ל א דמיסתפיגא הייתי מ ת י ר בין במים ש ל תקופה‪ .‬וכ״כ הכנה׳׳ג‬ ‫יעיין שו׳־ג סק״ך( ש כ ח ב שכן גהגו בשאלוניקי ומ״ט ל ד ב ר יע״ש‪.‬עכ״ל‪ .‬ואף דלעכומ״ז אין מזיקין המים וכמ״ש הב״ד‪ .‬ועיין עוד)להרב״ד שם בסי׳ קס״א(דכפי מ ה ש ד י מ ה‬ ‫מים שבשכונות ה מ ת למים המגולים‪ .‬וליתא דנקטינן כ ט ע ם ש מ פ י ל ט פ ת ד ם במים‪ .‬ואז‬ ‫אין שופכיץ המים‪ .‬יש נוהנין להוציא מים ב ח צ ר לפני מותו‪ .‬כי אם לשונות הספד‪ .‬ועיין לה״ר עיקרי הדיג• י ׳ ליה אות מ״ג שכתב שלא ראה חוששים בזה לא‬ ‫למת נכרי ולא לנפלים עיש( יש נוהגי! ש ל א ל ש פ ו ך המים אם מ ת ב ש ב ת ‪ .‬ואין מזרזיץ אלא‬ ‫למזורז ושלי׳׳ב ושמ״ר אמן‪.‬ושופכים‬ ‫המים ולא נהנין בהם‪ .‬נראה ד כ מ ו ש ב מ י ם המגולים אינו רוחץ פניו ידיו‬ ‫וכו׳ ולא ידיח קערות וכו׳ כמו כן כאן ועיין ש ם ט ע ם ל מ ה אינו מזיק לאומות העולם‬ ‫יע״ש‪ .‬דלה״ט ד ס כ נ ה אין לחלק‪ .‬ומה שיש ב ה ם משום לועג לרש‪ .‬וכן י״מ שהורו ש ל א ל ש פ ו ך‬ ‫המים כ ש מ ת ילד תוך ל״י ללידתו‪ .‬ו מ ם ת ב ר א לאסור נמי מים ש ב ש כ ו נ ת מ ת‬ ‫ע ם מ ״ ז ד ח מ י ר א םכגתא‪) .‬וכן מ ה שנהנו ק צ ת ש ל א ל ש פ ו ך המים ש ת ח ת אויר הרקיע‪ .‬מ ע ש ה ב ש פ ח ה‬ ‫עכומ׳׳ז ש מ ת ה ב ב י ת ישראל‪ .‬במקום ד א י כ א ה פ ס ד מ ר ו ב ה )מכח ס״ם( א ך מ ה‬ ‫א ע ש ה דאגי מ י ר א ה ההוראה‪ .‬וכעת אין ולאו ורפיא בידי יע׳׳ש‪.‬וטעמא טעים)בס׳ ש י‬ ‫י״ד סי׳ ל״‪ .‬דיל סי׳ כ׳׳ב וז״ל(‪ :‬הירא א ת ד ב ר ה ׳ יצוד‪ .‬ובנלילותינו ב כ ל אופן שופכין וכן עיקר‪ .‬והרב מעבר יבק דר״כ אמר(‪ :‬רמז ל ש פ י כ ת מים בשכונת ה מ ת‬ ‫שאמרנו שהוא בםום הדין מעליו‪ .‬ועיין לעיל בסי׳ כ״ב המובא משם הרמב״ם והראכ״ד והרפ׳׳ה והצור וש״ע‬ ‫ובאה״ט( ש א ם מתכויץ ל ה ר א ו ת ח כ מ ת ו אסור ר ק לכבודו שרי‪) .‬וכו׳‪ .‬ולי נראה ד צ ר י ך‬ ‫לשופכן‪ .‬עכ״ל הברכ״י‪ .‬בלי ש ב ח י ם ותנועות כ ל ל ולא יוסיפו על התואר‬ ‫שנותנים לו בחייו כ ל ל עכ״ל‪) .‬חוץ מ ה ב י ת ש ה מ ת בו‪ .‬ועיין שם תשובת הרדב״ז( מ ה‬ ‫ה ם ד ב ר י ה מ ת ש מ ו ת ר לאומרן‪ .‬‬ ‫ל״ב — שופכים א ת המים ש ל ש ה בתים מ כ ל צד‪ .‬והטעם‬ ‫)כמ׳ בשיע יו״ד ובש׳׳ם( אם מפני סבינו ש ל מ ל א ך המות‪ .‬וכל מים שבשכונה צ ר י ך‬ ‫לשפוך‪ .‬ו כ ל בית איש א׳ כ ב י ת א׳ חשובות‪ .‬בין ב מ י ם ש ל שכוגת‬ ‫המת‪ .‬כ ל ב׳ בתים א ש ר מ כ ל צ ד בית‬ ‫המת‪ .‬ו ש א ר הטעמים‪) .‬ד כ פ י ה ט ע ם הגז׳ יש ל ה ח מ י ר ולאסור‬ ‫ה כ ל וברור‪ .‬ליתא‪) .‬וכן הוריתי ועשו מעשה‪ .‬ןעייץ )להרב׳־דסי׳ ק׳׳ם ובספר כתונת יוסף הי״ד םי׳ ח׳‬ ‫וז׳ל הרב ברכ״י יציו שם( מנהגיגו כירושלם ל ש פ ו ך המים‪ .‬וכמ״ש )הב״ד סי׳ קס״א‬ ‫ובס׳ מקום שמואל( כ ת ב ד י ש ל ה ח מ י ר ב כ ל המבוי יע״ש )ובשכנה״ג והרב מוהר״א אלפאגדרי( היה‬ ‫ח ו ש ש לזה ומחמיר בביתו׳ ו כ ת ב עוד ודל‪ .‬ויש ל ה ס ת פ ק ק צ ת אם‬ ‫ה״ה כ ש מ ת שכן עכומ׳׳ז‪ .‬אמרו כי יש רמז ל ש פ י כ ה זו מן התורה ש נ א מ ר ו ת מ ת‬ ‫ש ם מרים וסמיך ליה ולא היד‪ .‬ואפילו שהיה בשוגג ו ב ש כ ח ה‬ ‫משום ד ח מ י ר א ם ב נ ת א מאיסורא‪ .0‬ול״ג דיש ל ה ח מ י ר גם בזה )הרביד כי׳ ק־׳ס ובית יהודה סי׳ מ״ו כתבי( ד א ם אפו פ ת‬ ‫או כ ש ל ו ת ב ש י ל ב מ י ם אלו‪ .‬מים לעדה‪ .‬משום ד ח מ י ר א ם כ נ ת א מאיםורא‪ .‬ואפילו במים ש ב ב י ת ה מ ת עצמו‪ .‬ושופכין ה כ ל ה ת ב ש י ל והלחם‪ .‬ש ל א יהיו נותנים לו שבחים בדרושים‬ ‫שדורשין עליו‪ .‬ורוב העולם כ ב ר נזהרים בזה‪ .‬ע ב ׳ ־ ל כ ת ב )הזכור לאברהם יו״דאותמ׳ ד׳ו ע״ב וז״ל(‪:‬‬ ‫מים המגהג ל ש פ ו ך המים )סימן שליט ס״ה ועיי״ש להבאה׳׳ט שכתב משם הצ״ז( דהיינו ש ל ש ה בתים‬ ‫ו כ ת ב )הרב שבט יהוי ( דר״ל ג׳ ח צ ר ו ת יע׳׳ש‪ .

‬מ א ר ב ע צדדיה‪.‬כשעומד‬ ‫על יציאת ה נ ש מ ה ש ל אביו או ש ל רבו‪ .‬כי יראה ח כ מ י ם‬ ‫ימותו ויזכה לחיים בתרין עלמין אמן‪.‬ויש יסוד לזה מ ה ת ו ר ה לבלי ה ת ע ר ב‬ ‫האנשים ע ם הנשים כמ״ש בזכריה י״ב ו פ פ ד ה ה א ר ץ מ ש פ ח ו ת משפחות‪ .‬יהיה‬ ‫בזה בלי ס פ ק מ ע ל ה א ל ה א ב מ צ ד הבן וכו׳‪ .‬א מ נ ם צ ר י ך התחזקות ו ה ת א מ צ ו ת ר ב ה ‪ .‬ואז א מ ר לו אליהו אם ת ר א ה אותי לקוח מ א ת ך וכו׳)כמ״ש זהר בראשית‬ ‫דקצ״א ע״ב( וכן היה לו פי שנים‪ .‬היה גילוי השכינה בעבורה‪ .‬לכן גם ה ת ל מ י ד או הבן יזכו ב ה א ר ת נ ש מ ת ם‬ ‫מהשכינה‪ .‬וראיה לזה‪ .‬ורכבי ה א ש ש ע ל ה ב ה ם‬ ‫אליהו והוא עת סילוקו‪ .‬בזה יתוסף לו ל ה ב ן ולהתלמיד ח כ מ ה‬ ‫וקדושי‪ .‬ש ל א להוציא הגה מפיו ולא ירים‬ ‫קולו כ ל ל ועיקר‪ .‬א ל א שאי א פ ש ר ל ר א ו ת ה‬ ‫משום כי ל א יראגי ה א ד ם וחי‪ .‬ויש מקומות‬ ‫שנהגו לשפוך המים כ ל ש ל ש ה הצירות‪ .‬יתוםו* לו הארה•‬ ‫וחכמה‪ .‬עכשיו שעוסקין ב ש מ ח ה‬ ‫ויצה׳׳ר ש ו ל ט ב ה ם על א ח ת כ מ ה ובמה*׳ ולכן בזמן הזה ט ו ב להרחיקן מ כ ל וכל‪ .‬כי אז עת ל ח ש ו ת מ ב כ י וכו׳‪ .‬וכן ה ר ב על תלמידיו ובו׳ עכ״ל‪.‬דאינון קריבין עילאין‪.‬או הרב‪ .‬ובש״ס)סוכה נ״ב( הביא הקץ ומה לעתיד ל ב א שעוםקין ב ה ס פ ד ואין‬ ‫י צ ר ה ר ע ש ו ל ט בהם‪ .‬‬ ‫והיו יונקים נשמותיהם זה מזה בחיים‪ .‬ובודאי גם ש ם שכינה היתה עמהם‪ .‬כ ש ש א ל ויהי נא‬ ‫פי שנים ברוחך אלי‪ .‬ולכן ת ת ו ס ף ב ה ם ח כ מ ת ם‬ ‫וקדושתם ביותר שאת‪ .‬ותוספת ה א ר ה לנשמתם‪ .‬וסמיכות לזה)ממדרש הנעלם ד ‪ .‬מ ע ל כ ת פ י ה ם ש ל הגושאין כ מ ו ר ד‬ ‫ההר‬ .‬ומגהג ותיקין הוא‪ .‬צ״ח( מרבי אליעזר ה נ ח ל ש א מ ר‬ ‫לבנו וכו׳ ובתר ד א ם ת ל ק מ ע ל מ א ואתי ה ב א ומחמי לון ל א ת ב כ ה ‪ .‬הנלב״ע‪.‬כמ״ש הש״ע יו״ד ושאר ספרי הקודש‪ .‬כדאמרץ‪ .‬אמנם אם הוא בן לגבי אביו‬ ‫ב ע ת סילוק ה נ ש מ ה והרוח והנפש הגשמית מידי ר כ י ב ת ם על ענפיהם ש ב כ ח הבן‪ .‬ו ב פ ר ט כשהנלב״ע‬ ‫מופלג ב ח כ מ ה בתורה וביראה ובחסידות וכו׳ וכו׳ כי אז כ ל העומדים יזכו ל ה א ר ת נ ש מ ת ם‬ ‫ולאורך ימים ושנות חיים טובים‪ .‬ה״ה ג׳־כ כ ש נ מ צ א י פ ב ע ת הפטירה‪ .‬וגם פ ה בראותו אביו או רבו נלקח ונלב״ע‪ .‬כי מ ל ב ד שנורם צ ע ר להנלב״ע‪ .‬וגשים ל ב ד ‪ .‬ה מ ת נ ל ה ש ם ב ע ת יציאת הנשמה‪ .‬מ מ ה שמצינו באלישע עם אליהו‪ .‬‬ ‫)ובדף ר״ט כתב וז״ל‪ :‬הגם שלמעלה בפיק צ״ו ממאמר ב׳׳( חזרתי ל מ צ ו א ס מ ך מהזוהר זכו׳‪ .‬להוריד מוטות הכליבה‪ .‬ורק א מ י ר ת ם פסוקי ד ר ח מ י‬ ‫ויחודי ה א ל כגון ש מ ע ויכו׳ ב נ ח ת ולא ב צ ע ק א ל כ ב ו ד מורא שמים‪ ' .‬‬ ‫ל״ג — נהנו להסיר מלפני הנוסס קרוביו ובניו וכו׳ והטעם כנודע ש ל א יוכלו ל ה ת א פ ק‬ ‫לרוב צ ע ר ם עליו ויצעקו ב ע ת יציאת הנשמה‪ .‬‬ ‫ל״ה — יש מצווים בירושת׳׳ו‪ .‬מ ש פ ח ת בית דוד‬ ‫ל ב ד ונשיהם ל ב ד וגו׳‪ .‬ולא‬ ‫ימצאו בלוית ה מ ת ‪ .‬א מ ר ה ת ו ר ה אנשים לבד‪ .‬א ל אלהי הרוחות‪ .‫הסונטרים‬ ‫יית‬ ‫פרק מיו)םי״ ל״ב־ל׳יה(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי נט‬ ‫לבית הגלב״ע מ א ר ב ע צדדיו‪ .‬היות ש ל צ ו ר ך‬ ‫יציאת הנשמה‪ .‬והשומע ת ב א עליו ב ר כ ת טוב‪.‬כמ״ש ויחי עוד ל ג צ ח ל א יראה ה ש ח ת ‪ .‬אם אין ד ר ך ר ש ו ת הרבים מ פ ס ק ת באמצע‪ .‬שבשכינה‪ .‬‬ ‫ו ל ע נ ״ ד נ״ל בסיד)וכמדומה לי ששמעתי ממי־י א־א> בי בנידון זה שהבן או התלמיד‪ .‬ואז תחזור ה נ ש מ ה אליו לזמן‬ ‫מועט‪ .‬וזהו דקדוק ה ד ב ר י ם אם ת ר א ה אותי לקוח מ א ת ך ולא‬ ‫ת ר א ה ה ג ש מ ה לקוחה מאתי‪ .‬דולןא‬ ‫ש ל א לצערו ב ה ר מ ת קולם‪ .‬הואיל והן יש להן ח ל ק מ נ ש מ ת האב‪ .‬מ א ת מ ל כ ו ש ל‬ ‫עולם‪ .‬ה מ ו ע ל ת ויינקו אז מ כ ח ש ו ר ש ם העליון‪ .‬הסמוכים ל ח צ ר ש מ ת ב ה המת‪ .‬וכל מקום כמנהנו נוהג ושלום על ישראל‪.‬‬ ‫ויש מ כ ל השכונה‪ .‬מכיון ש ר א ה א ת סוסי האש‪ .‬והרב מעבר יבק דק״ח ודיל(‪:‬‬ ‫והטעם ש מ צ ע ר י ם אותו בזה‪ .‬שיסוד חזק יש לו ואסור לפרוץ גדר ולבטלו ולגרום‬ ‫ר‬ ‫ח׳׳ו גזק ל כ ל ל ו ת ע ד ת ישראל‪ .‬ויסבול יםורים קשים כידוע‪) .‬‬ ‫ל ״ ף — ה ט ע ם למנוע ירושת׳׳ו שאין הנשים יוצאות א ח ר ה מ ט ה כ ל ל עיין לעיל פ ר ק ט׳ ד ף‬ ‫י״ט משום ה פ כ ג ה ה ע צ ו מ ה הכרוכה בעקבייהו ל כ ל ל ו ת ישראל הפוגעים ב ה ם‬ ‫בחזרתם ובכגון ד א אמריגן ח מ י ר א םכגתא מאיסורא‪ .‬עוד ב ה כי בנילוי השכינה כ ת י ב ואחר‬ ‫כן קול ד מ מ ה ד ק ה וכן צ ר י ך להיות כ ל העומדים ש ם באימה ויראה‪ .

‬‬ ‫ובהתגלותו ל מ ט ה מן החזה‪ .‫הקונטליס‬ ‫בית‬ ‫פ ר ק‬ ‫ט‬ ‫״ ו ) ס י ׳ ל‪-‬ה־ל״י(‬ ‫עולמים‬ ‫זדדדאלי‬ ‫ה ה ר ולגרור אותם ע ל ה ה ר מ מ ש ׳ ב מ ש י כ ת המוטות בידיהם מ ש ך כ ל שפוע מורד ההר‪.‬ובס׳ ט״י( כ ת ב ‪ .‬וכל המזכיר ד ב ר מ ה ‪ .‬ל מ ט ה מן החזה‪ .‬והכי איתא)באד״ר וז״ל(‪ :‬א״ר‬ ‫שמעון אםהדגאעלי שמיאוכו׳ א ל א הכי תאנא ב צ ג י ע ו ת א ד ס פ ר א ע כ ל מ ה ד א ט מ ר וגניו‪ .‬יתנו לו מ צ ב ה פשוטה‪ .‬והטעם ל כ פ ר ה ש ג ח ש ב ל ה ם כ מ ק ו ם סקילה וכיוצא‪ .‬וכדאיתא‬ ‫)בשיח יצחק חלק א׳ בההקדמה יעו״ ש׳ וכן איתא בזהר ח״א ד״ב ע׳׳א(•' מ כ א ן ד כ ל מ ל ה דםתימא‬ ‫מעינא‪ .‬ו כ ו ׳ ) א ם איגו לכבודו( א ב ל ל א כאותם שמסווגים ל ה ר א ו ת‬ ‫ח כ מ ת ם ומעלתם‪ .‬‬ ‫)•צבת קמ׳׳ט( ועוד הואיל ו ה מ ל א כ י ם באים ל ש מ ו ע מאי ד א מ ר י איגשי‪ .‬ש כ ל ד ב ר ש נ ע ש ה בגלוי‪ .‬בזה ל ב ד אין שומעים לו‪.‬אז גדחים ה מ ל א כ י ם האלו מלפגיו ית׳׳ש ל ב ר ‪ .‬בענין שציוה ש ל א יעשו מ צ ב ה ‪ .‬א ש ר אז ודאי הארתו גתופפת ש ם בהיותו בגלוי‪ .‬שג״כ מצוד‪ .‬גורם ר ע ה ל ע צ מ ו ו ל מ ת ובו׳‪ .‬ל מ י ש ל א היהבו‪ .‬ואם באורות עליונים‬ ‫כן יהיה בגילויים אחיזה לקלי׳‪ .‬ב מ ב ו א ר אצלינו בדרושיהדעת טו״ר‪ .‬ולא ל ס פ ר מ מ ע ש י ה ם וממדותיהם‬ ‫הטובים‪ .‬ולאו ש פ י ר עבדי‪) .‬ולא‬ ‫אדכר‪ .‬וכשיש איזה ש ק ר‬ ‫בדבריהם‪ .‬כי א ם יעשו לו ה ש כ ב ה כ א ח ד העם‪ .‬ולכן מ ו ת ר ל ו מ ר ת ה ל י ם ב ב י ת ש ה מ ת בו‪ .‬ב ר גש דתנו‬ ‫חרא‬ .‬ו כ ל שגעגש ח ב י ת על ידו אין מכגיםיץ אותו ב מ ח י צ ת ו ש ל הקב׳׳ה‪.‬כ ל ק א ל ת ו ע ל ת א ע י ל א ת הה״ד ו ב צ ל ידי כםיתיך יכו׳‪ .‬ואז חוזרים ה מ ל א כ י ם האלו‪ .‬בעגין הספד‪ .‬ההיא מ ל ה הוי עילאה ויקירא מ כ ו ל א עכ׳יל‪) .‬ורצית ל ש א ו ל א ת פי בזה‪.‬ובשער הכוונות דרוש א׳ דפםח‬ ‫דע׳׳מ ע״ב ״״ל(‪ :‬והנה בהתגלות ה ח ס ד והגבורה‪ .‬כי זה גראה כאילו מבזים אותו‪ .‬ל א עלינו ולא עליכם•)ב( ט ע ם‬ ‫א ח ר ידוע הוא‪ .‬כ ד ב ר ת הבגי אדם‪ .‬ל ש מ ו ע לו‪.‬‬ ‫יען שהיא תיקון ל מ ו ש ב הנפש‪ .‬ציוה ש ל א יאמרו לו שום תואר‬ ‫ב ה ה ש כ ב ה ‪ .‬ועיין)לי‬ ‫עוד שם בסי׳ ע״א אות י( ב מ י שציוה ג׳׳כ ש ל א ל ת א ר ו ב ה ה ש כ כ ה ‪ .‬א( מ פ ח ד ם פן יוסיפו ויפליגו ב ש ב ח ם ‪ .‬ו א מ ר ת דגדולי‬ ‫העיר‪ .‬‬ ‫ורק ב ד ב ר הנוגע לתיקון הנפש‪ .‬וגם ה ה ס פ ד שעושים‬ ‫המספידים ע ל הגלב״ע׳ במ׳׳ש רז״ל אומר ל ה ם הקב׳׳ה צאו וראו מ ה הבריות אומרים עליו‬ ‫ומה ש ה ם שומעים עולים להעיד ב מ ד העליון‪ .‬מצווה י ע ד ש דבריו ב א ו ר ך )ויען שאינה ה׳ לידי את הספר‪ .‬משם סמ״ג סי׳ רנ״ג םקס״ו‪ .‬מוהריק״ש והשאלתות וחיים‬ ‫שאל(‪ :‬ועיין )בחיים שאל להרב חיד״א ז״לבםי׳ ליי( ש ה ע ל ה למםקנא אפילו ר ב גדול‬ ‫והצבור רוצים ל ה ת כ ב ד ב מ ה ש מ ס פ י ד י ם אותו‪ .‬ו ב כ ל ל זה הכותבים ש ב ח י ם ותוארים‬ ‫על ה מ צ ב ו ת ‪) .‬ואין מ כ א ו ב גדול מ מ כ א ו ב זה עכ׳׳ל‪ .‬ו ל כ פ ר ת עוונותיהם‬ ‫ורמז לזה מחוקיה שגידר ע צ מ ו ת אביו וכו׳ ומלשון הברייתא ש ל מ ס ׳ ש מ ח ו ת מבנו ש ל‬ ‫רחבי׳ת )המובאים לעיל פיק ז׳(‪.‬גם ל א יעשו לו מ צ ב ה ‪ .‬ולא אתגליא‪ .‬ו ד פ פסוק ויוסיף ד ע ת יוסיף מ כ א ו ב‬ ‫כי כהיות ה ד ע ת נעלם ומכוסה ת ו ך היסוד דאימא שהוא ע ד החזה‪ .‬ואין בו‪.‬‬ ‫הואיל ובהם יש תועלת שיהיו שפתותיו דובבות בקבר׳ וגם מוסר גדול בהם לכללות עם בני ישראל ואלו הם‬ ‫דבריו ז״ל ״״ל(‪ :‬ו א ש ר ש א ל ת ד ח כ ם א ח ד מהגדולים‪ .‬ה״ה ל מ ע ש י ם טובים הגלויים ש ל הבני א ד ם מ ד ו ע )ובם׳ ח׳־א‬ ‫ס׳ ז׳( איתא‪ .‬ו ט ע מ ם וגימוקם עמס‪) .‬ב ד ר ו ש ש ע ל המת‪ .‬א ב ל ל א ש א ר דברי חורה‪ .‬מ ה שאינו לכבודו‪ .‬להזיק ל ה מ ס פ י ד ו ל נ ס פ ד ‪ .‬להצילו מרוחות‬ ‫רעות‪ .‬כמ״ש ח ד ל אין ה ב ר כ ה מצויה א ל א ב ד ב ר הסמוי מן העין‪ .‬ועיין עמ׳׳ש דרך המלך שם אות בי‪ .‬ועיין מ׳ש לעיל סעיף כ״ב‬ ‫דניד יעויש ועיין בזכור לאברהם חיו׳ ד אות צ׳( ש ה ע ל ה ב מ צ ו ה שלאיםפידוהו וכו׳ שומעין לו ואיסור איכא‬ ‫אם לאי שמעוהו‪) .‬אמרתי לשנות דבריו ממש ג״כ‪.‬אז אין הקלי׳ נאחזים בו‪.‬עיין ה ר ע וםטרא א ח ר א שולטים בו‪ .‬דאילו ידע שבזה יש תיקון ל נ פ ש‬ ‫ל א היד‪ .‬ואז יהיה‬ ‫עונש ל ג פ ט ד ולמםפיד‪ .‬‬ ‫שלפני בית עלמין‪ .‬ד ע ד א מ ת )כירושלמי פ׳ עשירי דמסכת שביעית( א מ ר רבי יוסי‪ .‬‬ ‫ש כ ר ט ו ב ומעולה‪ .‬אז יש ק צ ת אחיזה א ל‬ ‫החיצונים בהם‪ .‬היו רוצים לשגות צוואתו‪ .‬או שמוסיף להפליג יותר‬ ‫מדאי על מ ה שהיה בו‪ .‬כמ׳׳ש דובר שקרים ל א י מ ן לנגד‬ ‫עיני‪ .‬‬ ‫ל ץ — יש שמצווים ש ל א ל ה ם פ י ד ם כ ל ל וכלל‪ .‬אז יוסיף‬ ‫מ כ א ו ב ש ה ם הקלי׳ הנאחזים שם‪ .‬ב כ ל זאת חייבים לקיים צוואתו‪ .‬‬ ‫ההש״ב אשי״ב‪ .

‬לזה א ו מ י ׳‬ ‫ומה גם שמזמן מ ה ר ש ד ״ ם עד זמנינו‪ .‬וכיון שזהו המגהג‬ ‫ס‬ ‫מי עלה שמים למען דעת מה יאמרו בתואריס אלו?‬ ‫אין לחוש‪ .‬והעובד ב ס ת ר שכרו הוא עיי ה ק מ ה בעצמו‪ .‬כי אין א ד ם צדיק בארץ‬ ‫ובד ואמרו שהקב׳׳ה מ ד ק ד ק עם חסידיו כ ח ו ט השערה‪ .‬ובחון מ ל ת מלעיג‪ .‬צריך מ י מ ר לון אנא ח ד א‬ ‫מיכלא אנא חכים‪ .‬מ ל ב ד‬ ‫כי ה ש כ ר ש ל העושה מ צ ו ת ועוסק ב ת ו ר ה בפרהסיא‪ .‬חייב ל ו מ ר‬ ‫בפירוש‪ .‬ע מ ל ולזה גוה ל ה ם ש ל א‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫להספידם‬ .‫ההונטלים‬ ‫בית‬ ‫פיק ט״י <סי׳ ליי(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ס‬ ‫ח ד א מיכלא‪ .‬צ ר י ך להודיע ש ל א ליהנות חנם‪ .‬ומהא‬ ‫ד ה ר ב מוהר״ש הלוי שמעינן‪ .‬ש ם חכמים מ ת א ר י ם אותו ברמה‪ .‬כפי התוארים הנהונים בזמן‪ .‬ואיגון מוקירין ליה בגין תרתי‪ .‬ציוה ש ל א יתנו לו שום תואר ד ק שמו לבד‪ .‬ל א ה י ה מ צ ו ה כ ך ‪ .‬ובדף קמ״א ע״א( והעשיר י ת ן צ ד ק ה‬ ‫בסתל׳ ל בגלוי‪ .‬דהגם ש ה ר ב ד ל ציוה ד ב ה ש כ ב ה ל א יתארוהו כלל‪ .‬רק יעשו איזה מצבה קטנה שישי תיקון לנפש בזה‪.‬‬ ‫איבו ה ש ת א האי גברא ר ב א דנ״ד‪ .‬ודישרן‬ ‫סמיכין רבנן קדישי‪ .‬וכיון ש ה ח כ ם הזה ח ש ש מ א אינם עולים יפה בשמים‬ ‫התוארים הללו ולתקון נפשו ציוה כן‪ .‬באיזה‬ ‫ענין אחר‪ .‬כי אז גקרא זורע לרוח ו ל א י ה צ ו ר שכרה‪ .‬כ .‬הכי היינו טעמא‪ .‬ודאי חייבים לקיים צוואתו׳ ואשכחן ש ה ר ב מ ה ר ״ ש‬ ‫הלוי דל‪ .‬ו א מ ר ש מ ת א ר בתואר שאינו נהוג בזמנינו‪ .‬ע״ש‪ .‬דהרי מ צ ע ו ב ה ס כ מ ת‬ ‫הרבנים ל ת ש ו ב ה מוהר״ש הלוי‪ .‬‬ ‫ימשנתימ‪.‬ואע״ג דיש‬ ‫ל פ ר ש ה בעגיגים אחרים גם כן‪ .‬שזה נהנה ב כ ב ו ד תורה‪ .‬כי ירא לנפשו‪ .‬וכן‬ ‫מ ש מ ע ) מ ס מ י ״ ך י י י י י ך ע ״ ב ( ברם אשר ציוה שלא ישימו לו מצבה‪ .‬ועוד אני א ו מ ד בנ׳׳ד דאפילו נימא‪ . נ ״ ל ע כ ״ ל נחזור לענין והכי איתא )במעבר יבק דפ״ב ע״ב ״יל(‪:‬‬ ‫והמסתיר מעשיו בחייו מבני א ד ם ‪ .‬ואיהו לאו‬ ‫ב ר הכי‪ .‬ש כ ל התוארים ראויים אליו באמת‪ .‬ובודאי חייבים ל ק ב ל מצותו‪ .‬ופוק חזי זכר ל ד ב ר דחזקיה ה מ ל ך‬ ‫נירר וכו׳׳ כי היכי דתיהוי כ פ ר ה לאביו והודו לו חכמים‪ .‬יכולים הרבנים לתארו ב ד ב ר אחר‪ .‬א פ ש ר‬ ‫שכוונתו בזה שציוה ש ל א יחארוהו‪ .‬כן הוא ז ו כ ה ל ר ב ט ו ב הצפון‪) .‬והירא לגפשו כי על ה כ ל יתן דין וחשבון‪ .‬דאפילו ל ם ב ר ת רש״י פ ר ק גיד הגשה‪ .‬היא זו פ״ב לשקלים( מ נ י ן לו נ פ ש על קברו‪ .‬תוארים הראויים ל ה ר ב‬ ‫ז״ל‪ .‬יהי גסתר מבעלי הדין במוחו ואחר מוחו ג״כ‪ .‬ואיגו אפילו זוטא‪ .‬כי היכי דליהוי ליה כפרה‪ .‬נלאה‬ ‫‪0‬‬ ‫הלא ישמעו לו בכל‪ .‬ד ל א אפור משום גנבת דעת‪ .‬ו מ ש מ ע‬ ‫מדבריו ד ב כ ל זמן צ ר י ך ל ת א ר החכם‪ .‬ומשום הכי ציוה ש ל א לתארו בתוארים הנהוגים‪ .‬והביאו הירושלמי הזה )בהגהות מימוניות פרק ז׳ ח־וצח( ו כ ת ב ה ר ב יפה‬ ‫מראה‪ .‬כי איגו ראוי ל כ ב ו ד הזה‪ .‬והוא‬ ‫לתיקון נפשי׳ מאן ספין ומאן רקיע לעבור על מצותו? ו כ ב ר ה ר ב מ ה ר ם חאגיז זלה״ה‬ ‫)במשנת חכמים סי׳ קשיי(• ציוה כן ש ל א יתארוהו בשום תואר‪ .‬ואילו נזכר ה ח כ ם שיש בזה סוד ותיקון‬ ‫לנפשו‪ .‬אלא כ ש ה ו א‬ ‫מטעהו‪ .‬והכבוד מ ל ת א ר ב ת א היא‪ .‬שמעיגן מ ה א ד כ ל שהוא ל כ פ ר ה יש לעשותו‪ .‬ש י צ א מפי קדוש כמוהו‪ .‬שהתוארים שנוהגים ל ת א ר בדור‬ ‫הזה‪ .‬שאינו השכבה‪ .‬כאילו הוא גברא‬ ‫רבא‪ .‬ד כ ת י ב ביה מ ה ר ב ט ו ב ך א ש ר צ פ נ ת‬ ‫ליראיך‪ .‬על ידי כתות ה מ ל א כ י ם ה מ ש מ ש י ן א ת‬ ‫הגן‪ .‬אשר סידרמהר״ש ויטאל פרשת ויחי עיש באורך‪.‬וכמו שצפון מעשיו‪ .‬וכן כ ת ב )מהריא ב־־י׳‬ ‫ומ״ש מוהרימ״ט א״ח סימן ח׳( יש ל ה ש י ב ועכמ״ל‬ ‫ועל זה ידוו כ ל הדווים המקבלים כבוד ההמון‪ .‬שמכבדין אותו‪ .‬א ב ל ב ס ה ם ואידך טעי שרי‪ .‬והרב הנדול מהרח״ש‪ .‬ואע״נ דיש ה פ ר ש ר ב מ פ ו ר ס ם‬ ‫בין הנושאים‪ .‬והוא אזיל לאתר‪' .‬נ ת מ ע ט ה ה ח כ מ ה ונתרבו התוארים‪ .‬ורבינו האריי‬ ‫ד ל היה מלעיג על ההשכבות‪ .‬ולכן ס ב ר וקביל ענין זה ל מ ע ט‬ ‫בכבודו מ ש ו ם כפרה‪ .‬וגם אני שמעתי ש ב מ ה רבני‬ ‫חכמי ארץ ישראל שציוו כן וגעשו כדבריהם׳ והגם )שמהרשד״ם באבן העזר י ׳ ס״ה( ערער‬ ‫על מי ש ת א ד ל מ ד ן ה ח כ ם המופלא‪ .‬ובזה י פ ט ר מעוגש מ ת ע ט ף ב ט ל י ת שאיגו שלו‪.‬הם יותר מ מ ה שהוא ראוי‪ .‬ולמדגו זה בהדרגות‪ .‬‬ ‫לפי דברי רבינו האר״י‬ ‫ןי׳ל )כמבואר בשער המצוות‪ .‬קיימו צוואתו כמו ש כ ת ו ב ב ס פ ר קורא הדורות דמ״ו עיי׳׳ש‪ .

‬‬ ‫ל ן — ג ה ג ו מ י מהקרובים ש ל א נ מ צ א ב פ ט י ר ת ה מ ת וקבורתו‪ .‬ועוד איתא בפרשת ויחי( ד ש א ל ר ש מ י ל ר ב י יצחק‪ .‬א״כ העון הגורם‬ ‫והם גרמא דגרמא גקראים ואולי גם מדין שמים פטוריץ‪ .‬אין מבנימין אותו במחיצתו ש ל הקב״ה‪) .‬ו א מ ת •אל יטמא‪ .‬ובין אלו ש כ ב ר מתו‪.‬והנפש‬ ‫מודיעה לרוח‪ .‬ופסוקי דרחמי‪ .‬‬ ‫ילכדו המפפידים בלשונם‪ .‬ב ר מינן‪ .‬ולא יםטין עלייהו ל ע ל מ א דאתי‪ .‬כ ש ב א לעיר הולך לבקרו‬ ‫ל מ ת בבית הקברות‪ .‬וכשח״ו יארע איזה ד ב ר בסיבת‬ ‫דבליהם‪ .‬והטעם היות ובפטירת ה א ד ם רואה כ ל‬ ‫קרוביו ואוהביו‪ .‬שבשרוהו‬ ‫שבעגלה יעבור בנו מ ש ם ויראהו‪ .‬והוא היה אומר‪ .‬ג( ועוד ש ע ל ידי שאינם נספרים יש ל ה ם כפרה‪ .‬ולזה מרחיקים מ ע ל‬ ‫ע צ מ ם כ ל נדנוד קטן ו ח ש ש וספק ס פ ק א ש ל איסורא‪ .‬ולכן בבואו העירה הולך לו לבסרו ע ל‬ ‫מ צ ב ת קבורתו‪ .‬ובעת דין כזה הדברים פועלים‪ .‬ב ר מינן‪ .‬שנתקנו נגד‬ ‫המזיקים‪ .‬ד ה א אורייתא מתקנן לחו‬ ‫אורחין ושבילין ל מ י ה ך בהו‪ .‬‬ ‫שבאים מאותו עולם ל ק ר א ת יציאת גשמתו‪ .‬עפ״י‬ ‫דבורו הקל‪ .‬כנוץ ויהי נועם‪ .‬והוא הוא המשחית‪.‬ואת״ל שזהו‬ ‫גקרא גרמא דגרמא שע״י דברותיו‪ .‬ב כ ל זאת יש חסידים וצדיקים‬ ‫שגזהרים בזה מאד‪ .‬ועוד‬ ‫מ ה מ ע ש ה ה ג ד ל הוכחה ש ה מ ת י ם יודעים ב צ ע ר החיים‪ .‬וכיוצא ב ה ם וקדיש‪ .‬שעולה ומקטרג‪ .‬כ ד א י ת א )מהר ח׳׳א ‪-‬קצ׳׳ט ע״א ״״ל(‪ :‬זכאין אינון‬ ‫צדיקיא דידעיץ ל א ם ת מ ר א מחוביהון‪ .‬כי מ ה שניטל הצדיק‪ .‬א ל א יפתחו לו ח צ ר ה ק ב ר ויראה‪ .‬וגס על ידי ב ק ש ת ר ח מ י ם עליו‪ .‬ף( ועוד ט ע ם למצווין ש ל א יספידום‪ .‬והביא ברייתא‬ ‫זו‬ .‬א ם כ ב ר ר א ה דיומגו‬ ‫ש ל אביו? וכו׳ יעו״ש‪ .‬שבתקמי־( ולזה מרחיקים‬ ‫מ ה ם כ ל נדנוד ש ל עבירה ק ל ה שבקלות‪ .‬‬ ‫הוא הוא מ ל א ך המות‪ .‬והרוח ל נ ש מ ה וכו׳‪ .‬ובאו ושאלו‬ ‫א ת ר ב י טרפון וחכמים‪ .‬שמפחדין פן ואולי ח׳׳ו‪.‬הואיל והיה שבוי ביד נכרים ולא ראהו בפטירתו‪ .‬מפני הפורענות העתידה‬ ‫ל ב א על שונאיהם ש ל ישראל‪ .‬ואינו זז עד שגורם גזק לשונאיהם‬ ‫ש ל ישראל‪ . .‬ואם ת א מ ר ב מ ה אז יכולים ל כ פ ו ת הדינין מעליו ומעליהם? והתשובה לזה כ ה ב ל‬ ‫פיהם באמרות מזמורי תהלים‪ .‬על מ צ ב ת קבורתו‪ .‬נתעורר השטן והשמין על עוונותיהם‪ .‬ו ב פ ר ט ש ל קרוביהם‪ .‬הואיל והם היו גרמא‪ .‬כ ד א י ת א מ ת ש ל א נספד • י מ ן‬ ‫יפה לו‪ .‬יען שהקב׳׳ה מ ד ק ד ק עם חסידיו כ ח ו ט השערה‪ .‬כ א מ י ר ת מ ש נ ת‬ ‫עקביא בן מ ה ל ל א ל ‪ .‬ואפילו ש ל א‬ ‫כמתכוין‪ .‬אז גם עליהם כ״מ יהיה נגור עונש‪ .‬ואיגוץ מפשפשין ת ד י ר בעובדייהו בגין ד ל א י ש ת כ ח‬ ‫עלייהו מ ק ט ר ג א בהאי עלמא‪ .‬ובא יוחנן אחיו מן הגליל‪ .‬ולזה נוטל המלים ומשטין עליהם מ ל מ ע ל ה ‪ .‬אז מעוררים עליו מ ד ת ה ר ח מ י ם וממתיקים א ת‬ ‫הדיגין מעליו‪ .‬דאע״ג דב״ד ש ל מ ט ה‬ ‫אין מעגישין לגורם‪ .‬א ח ר שגסתם הגולל‪ .‬ויאמרו לציבור‪ .‬ב כ ד י ש ל א יהיו נכשלים ב מ א מ ד ל‬ ‫כ ל שחבירו נענש ע ל ידו‪ .‫‪V‬‬ ‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫פ ר ק‬ ‫ט״י)םי׳ לי־לז(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫להספידם‪).‬בין אלו ש ה ם בחיים חיותם עומדים סמוך למיטתו‪ .‬אכן ב י ד ש ל מ ע ל ה מענישין‪ .‬והוא עומד ל ש מ ו ע ההספד‪ .‬ויושב בסתר‪ .‬ופועל הדין ב ד ב ר ו ת היוצאים מפי המספידים‪ .‬ולימוד התורה הנקראת זמיר עריצים‪ .‬עיין זהר ח׳׳א דרי״ח‬ ‫דרכ״ו ועוד בכמה מקומות‪ .‬ובזה גותן ל ה גחת רוח‪ .‬מקום ישיבת הנפש ש ש מ ח ה בראייתו‪ .‬א ש ר על כגון דא‬ ‫א מ ר ש ל מ ה ואל ת א מ ר לפגי ה מ ל א ך כי שגנה היא‪ .‬כדאיתא במ׳׳ק בעגין הצפרגים‪ .‬כדהוכחנו לעיל מ מ ש ה ‪ .‬ו ל ש ב ר כהות הדינין‪ .‬ד כ ת י ב ד ר כ י ה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום‪.‬אז‬ ‫הגשמה מ ר ג ש ת ויש ל ה צ ע ר ש ל א י כ ל ה לראותו‪ .‬ולזה כ ש א ח ד מהקרובים ש ה ם בחיים ל א היה ס פ ק בידו לבא‪ .‬ל א עלינו ולא עליכם‪ .‬ומתנחמים כולם ומפינים בזה צערם‪ .‬ורואה אותם כולם סביב לן‪) .‬מ ע ש ה‬ ‫ש מ ת שמעון בן יהוצדק בלוד‪ .‬והטעם הואיל והמקטרג עומד לו שם‪ .‬ולזה כ ש ג ט ל ם זרקם לפגיו׳ ו א מ ר ליה ולית ל ך ברית כרותה לשפתים? הרי‬ ‫שאפילו בדבור ב ע ל מ א נתקיים‪ .‬וזהו המועיל‪) .‬עוד ס מ ך‬ ‫מ צ א ת י ) ב ס ׳ מעבר יבק דקי״ז ע״א מ״ל‪ :1‬ואולי יש ס מ ך לזה מ מ ה דתגיא ב א ב ל רבתי‪ .‬מזהר שמות כ״ט ע״א( מ מ ע ש ה דלואי ב ר לחמאי‪ .‬כדאיתא בזהר דניחא‬ ‫ליה בהספדא‪ .‬וראיה שיש‬ ‫ש מ ח ה ל נ פ ש ב ר א ו ת ה קרוביה‪).‬שגם בו אירע מילתא‪ .‬אזי על ידי זה מ פ י ן מ ד ת הדין‬ ‫מעליו‪ .

‬לזאת‬ ‫למנוע חיזק דרבים‪ .‬מצווים ומזהירים‬ ‫לנשים ש ל א יכנסו כלל‪ .‬בין א ם היו א צ ל ה מ ת בבית‪ .‬ולםאבא ל ה ה ו א גופא וכו׳‪ .‬בלי ל ב ו ש‬ ‫הגוף‪ .‬הוב״ד בס׳ שבילי אמונה דכ׳־א ע׳׳ב(‪ .‬וכתיב‬ ‫ואל אשד‪ .‬על ידי כפיפת קומתם עליה זה מול זה‪.‬והטעם היות ולא י ב צ ר מלהיות איזה א ש ה נדה‪ .‬ו כ ד ר ש ת ר ד ל ע״פ ו ת א מ ר לאביה א ל יחר' בעיני אדוני‬ ‫כי ד ר ך נשים לי‪) .‬ב ר ממםאבו דנדה‪ .‬ויש עוד‬ ‫סיוע מ ע ט מ ד ק ד ו ק )הש״ס ברבות נ״א( הנדל‪ .‬בגדת ט ו מ א ת ה ל א תקרב‪ .‬ש א מ ר ב ש ע ה שחוזרות מן המת‪ .‬כ ד ת וכהלכה‪. ״״ל(‪ :‬ואין מגיחין לעדג ל ר א ו ת א ת ה מ ת ב ק ב ר ו כ ת י ב‬ ‫ויצר יוסף א ת עבדיו א ת הרופאים לחנוט׳ א ת אביו‪ .‬והרואה‬ ‫פניהם ב י מ מ ס ת כ ן כנדל‪ .‬א ל א אפילו‬ ‫ל כ ל אשה‪ .‬ורב‪ .‬דנזהרים מאד‪ .‬וכן איתא בזהר שאפילו‬ ‫הדבור ש ל ה מ ט מ א א ח האדם‪ .‬מ ט ע ם‬ ‫שהיו נזהרים מ ל ד ב ר א ת ם כדע‪ .‬ולזאת ל ב ל יטמאו נ ש מ ת ם ב ה ב ל פי הנדות‬ ‫מצווים ששום אשד‪ .‬‬ ‫והנשמה ה ט ה ו ר ה החופפת על ה מ ת שהוא נרתיקה‪ .‬ראוי ל צ ד י ק‬ ‫ש ל א יעסקו בו א ל א הצדיקים כ ד כ ת י ב ויקח מ ש ה א ת ע צ מ ו ת יוסף עכ׳׳ל ומזה עוד יש‬ ‫ר א י ה להמצווים ש ל א יתעסקו בהם‪ .‬ו כ ל כ מ ה דגופא ל א א ת ק ב ר צ ע ר א הוא לנשמתא‪ .‬בגין דלית מ ס א ב א ב ע ל מ א תקיף‪ .‬שלא להניח שום‬ ‫אשה או גדי שיראה את המטה אפילו בראיה בעלמא‪ .‬ולא יראוהו‪ .‬מצווים ש ל א יכנסו הנשים ׳ ל ח ד ר ה מ ת כו״ע‪ .‬‬ .‬ו ב צ א ת ם מ ה ב י ת‬ ‫או מ ה ח ד ר שיש בו ה מ ת ‪ .‬‬ ‫ולעולמ אימא ל ך ג״כ כשנכנסו ל ה ס פ י ד ה מ ת בשובם ו ב צ א ת ם מ ש ם נקראים חוזרים מן‬ ‫המת‪ .‬ורק הזכיר ענין ה ד ר ך ל ה מ צ י א ת ק נ ה למלוים ׳בכדי ש ל א יפגעו בנשים‪.‬ואז אין פ ח ד ואין שטן ואין פגע ר ע ע ל שום ב ר י ש ר א ל כ ל ל ו כ ל ל ל א‬ ‫אמ‪ •1‬וטעם‬ ‫מ ם י ב ת ם ׳ולא ועל ידם‪ .‬‬ ‫ואז הם מכסין את המטה כל האנשים הנושאין אותה‪ .‬אזי ה ם מזיקים ל כ ל ה מ ס ת כ ל ב ה ם ב ד כ ת ב נ ו ) ל ע י ל סימן ל׳ ושרק ט׳(‬ ‫ובסיבת ראיה זו מ ל א ך המות יש לו ר ש ו ת ל ח ב ל ב׳׳מ‪ .‬ו כ ל זמנא ד ל א א ת ק ב ר גופא נ ש מ ת א ל א ע א ל ת קמי‬ ‫קובה׳׳ו וכד‪ .‬ועליהם ת ב א‬ ‫ו ס מ ך לזה ממ״ש )בס׳ חסידים סי׳ תקל־.‬וחמירא ם כ נ ת א מאיםורא‪ .‬ומשום ניחא ד ד ע ת א דחיי עכ׳׳ל‬ ‫ל״ה—יש שמצווים ש ל א להניח שום א ש ה ל ה ב נ ם לבית א ח ר פטירתם‪ .‬היא ־ כ ע ת גלויה באויר‪ .‬וגאון‪.‬ודוח מ ם א ב א אזדמן‬ ‫רשריא עלר‪ .‬ורק יקוננו בחוץ א ו ב ח ד ר אחר• ועוד‬ ‫ט ע ם א ח ר מ מ ה שזכרנו לעיל ש מ ל א ך ה מ ו ת מצוי בין הנשים הספרניות‪ .‬עכ״ל‪ .‬וה״ה ב ת בונרת שהיה ל ה אורח כנשים‪ .‬‬ ‫ושד­‬ ‫—‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫*( וראיתי מנהג פה בירושת״ו באחינו האשכנזים העי״א‪ .‬אזי יהיה כ ת ו ס פ ת ט ו מ א ה ל ה נ ש מ ה בדאיתא )בש״ש‪:‬דה לי( א מ ר רבי שמעון בן לוי‬ ‫ק ש ה היא הנדה וכר‪ .‬והיה כ ל מ ח נ ה י ש ר א ל קדוש‪ .‬וה״ה אפילו בראייתם אותו ב ב ל מקום״( בשובם׳ נקראים חוזרות מן ה מ ת ‪ .‬או שהלכו לפני ה מ ט ה או לאחריה׳ או ע ד שקברו‬ ‫ה מ ת ב כ ל עניןבחורתן כלהפונע ו מ ס ת כ ל בהן הואניזוק‪ .‬א ת עבדיו הצדיקים‪ .‬כי א ס אנשי ש ם ו ט ה ו ר י ם ב ט ב י ל ת מקוד‪ .‬גם ל א ב ת בונרת‪ .‬ולזה הצדיקים והחסידים לרוב‬ ‫רחמנותם על ק ה ל כ ל ל ו ה ישראל‪ .‬־ ט״י)סי׳ ל ־לח>‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫עולמים‬ ‫היידזיאלי‬ ‫ס א‬ ‫זו הרשב״א )בתשובה יצ״א( הגם שמנה‪ :‬זה הוא מ ד ב ר י ם שאילו ל א נכתבו ראויים להעשרת‬ ‫י• * ־‬ ‫׳משום יקרא דשכבי‪ .‬ועיין של״ה משם הדמב״ן ז׳׳ל ומוס‪-‬ו בזה( ואביה לבן ל א ענה ל ה מאומה‪ .‬ורק חופפת על הגוף ומשמרתו‪ .‬ולא ר ק לאשתו‪ .‬כ ד א י ת א ) מ ה ד אמור דש׳־ח ע״א(‪ .‫ד מ ו נ ט ר י ס‬ ‫בית‬ ‫פ‪.‬ב ל זמן שנוף ה מ ת‬ ‫בבית‪ .‬אם הנלב״ע הוא ת״ח‪ .‬וחמירא ס כ נ ת א מאיסורא‪ .‬וחסיד‪ .‬וכשתבנם‬ ‫לבית‪ .‬דתניא אסור ל ש א ו ל ב ש ל ו מ ה ש ל נדה‪ .‬ועוד איתא ) מ ה ד שמות ד׳׳ג ד־א( ש ב כ ל ל ת ל ת א דדחיין‬ ‫שכינתא א ח ת מ ה ם היא הנדה‪ .‬ושלא יזוק ח״ו שום א ח ד בסיבתם‪ .‬ואפילו מ ד ב ר י הזוהר כ ן מ ש מ ע נ ם‬ ‫כן ד א פ ד א ם ה ם ב ד ר ך הלוכם מויקין א ל א יניחם לאחוריו א ו \ ל ך מ א ח ר י ה ם ב כ ד י ש ל א י ת ר א ה‬ ‫ע מ ה ם פנים בפגים פן יגזק דייל אולי ס ב י ר א ליה ג׳׳כ ב ב ל אופן חזרתם מן ה מ ת כמ׳׳ש‬ ‫בש״ם וכדהוכחנו‪ .‬והיות ש ה ב ל דבור הנדה מ ט מ א ‪.‬רבי נחמיא אומר אפילו‬ ‫ה ד ב ו ר שהוא יוצא מפיה ט מ א ‪) .‬מ ש מ ע ב כ ל‬ ‫אופן‪ .‬אפילו כ ל מיני קורבא‪ .‬לבלי ה ת ק ר ב אליו המזיקין ומלאכי ח ב ל ה המצערין‬ ‫אותו‪ .‬ל א ת כ נ ם ל ב י ת א ח ר פטירתם‪ .

‬ולא‬ ‫ד ב ר ת י עם אשד‪ .‬שהוא כשיעור כ ל ק ב ר וקבר ש ל כ ל א ד ם כידוע‬ ‫שהוא מ ת מ ל א בעפר‪ .‬הואיל ואין אופן ל ה ט ה ר מזה‪ .‬‬ ‫על כן אין לחוש ע ת ה בזה כ ל ל ‪ .‬ונקריב קרבנות‪.‬לא הרהרתי לדבר‪ .‬וכו׳‪.‬ע ד מקום משכבו‪ .‬קיו ל ה נ ש מ ה שגם‬ ‫היא ת ד ח ה מפני ט ו מ א ת ה נ ד ה ואז יהיה צ ע ר גדול לגוף‪ .‬ב מ ה זכית ל ח כ מ ה מפוארה‪ .‬ולבסוף מסתייע מןיהתנחומא )שבסוף פ׳ מציר•!(‬ ‫על פסוק כ ט ו מ א ת הנדה היתה ד ר כ ם לפגי׳ ורריש כ ט ו מ א ת הנדה ולא כ ט ו מ א ת המת‪.‬א מ ו ת ורומן ז׳ ו ר ח ק ו׳)ב׳ב קל‪0‬פי׳רחבןשיש מ ש ו ם ד ג ב ר א ב א מ ת א יתיב‪ .‬‬ ‫גשאל לגביא ולר׳ יורן שיחיה‪ .‬‬ ‫נמצינו ל מ ד י ם מ כ ל הנדל שהואיל ועתה אין לנו בעוונותינו א פ ר ה פ ר ה להטהר‪ .‬־ולא‬ ‫להצריכה‪ .‬וצריכים ל ב ר ך‬ ‫א ת י ש ר א ל ולא לבטל‪.‬ה מ ד ק ד ק י ם והנזהרים‬ ‫עושים כן ועומדים ע ל חפירתו ש ח ה א כנז״ל על מהכוגחו״>‪ .‬והביא עוד‪ .‬אמן‪.‬ויעשו לנו מי פרה‪ .‬דהותרה מ כ ל ל ה‬ ‫בצבור‪ .‬סוף מ ם כ ת תמיד ש כ ת ב מ ש ם‬ ‫המקצועות ש ל הריח זיל ודל‪ :‬בקיצור‪ -‬היכא דאיכא נדה בביתא דכהן אסור‬ ‫ליה ל מ י ס ק ל ד ו ק וכוי‪ .‬והוא ד ל הביא לשון המקצועות ודל ד א מ ד‬ ‫ר ב י יודן כ ל כהן שנושא א ת בפיו‪ .‬כ ש ה י ת ה נדה‪ .‬ועוד מ פ ח ד ם פץ ת ב ר ח ל ה הנשמה‪ .‬מ ח מ ת קורבת •'המזיקים והמשחיתים‬ ‫אליו‪ .‬ויגיד לנואת־מאמרו<ואז נדע א ת ה א מ ת ב מ ה ר ה אמן ע מ ל ‪.‬ושרר )בלקוטי מוהרח׳ו‬ ‫זלה״ח‬ ‫_•( וכך םפר לי הרב החק״ל וכו׳ נסים עני ן׳‬ ‫רבקה זלה׳׳ה ם״ש תרנ׳׳ט שהוא הקפיד‬ .‬‬ ‫הואיל ואית ל ה ם מקוד‪ .‬הגשאר מ ה ם ולמעלה‪ .‬ו א מ ר ל ה ם מעולם לא הקרבתי קרבן‬ ‫ב ש ע ה ש ה נ ד ה בתוך ביתי‪ .‬‬ ‫מ ס י ב ת כניסת הנדה׳ כדאמרץ לעיל‪ .‬א ב ל לנבי קוביה והנשמה‬ ‫שהיא ח ל ק אלוה מ מ ע ל ל א הותר ד ב ר זה לעשותו לכתחילה‪ .‬יעויי׳־ש דבריו‪ .‬שיטמאו בטומאת הנדה‪.‬מצות־עשה דאורייתא‪ .‬עיי״ש ואחרי כ ל ה ש ק ל א וטריא‪ .‬ו ב ל ב ד ש ל א ת ה א האיצטבעו _ מתנודדת‪ .‬כי א פ על ידי ה א פ ר פרה‪ .‬וכשיבנה ה מ ק ד ש בב״א‪ .‬ב כ ד י ל ה צ י ל גשמתם מ ט ו מ א ה זאת‪ .‬ויש שמצווים‬ ‫ל ה ע מ י ק ל ה ם ה ק ב ר •כשיעור ק ו מ ת א ד ם מן הגולל והדופק ולמטה‪ .‬ל ב ד‬ ‫משיעור החפירה‪ .‬וה׳׳ה ל ב ר ך א ת ישראל‪ .‬והעלה סוף‬ ‫סוף אחרי שהביא תשו׳ הפו׳ מ ע ר כ ה ל ק ר א ת מ ע ר כ ה שאין לחוש לזה כלל‪ .‬ולזה מ צ ו ה לשמוע ל ד ב ר י המצווים‬ ‫ולקיים דבריהם‪ .‬א ר כ ן ד׳‬ ‫‪ .‬מ ט ע ם זה ג״כ יש נזהרים ומחמירים על ע צ מ ם ומצווים‬ ‫לנשים זכו׳‪ .‬ולהגיהם קדושים וטהורים כמלאכים‪ .‬שהוא מ ט מ א ו א ב ל נדה אפילו כהן גדול נכנס עם‬ ‫הנדה בבית‪ .‬וכוי‪ .‬‬ ‫שהרי מ ת בבית‪ .‬ל ה ק ר ב ע׳׳ג‪.‬עבירה‪ .‬א מ ר ל ה ם מעולם ‪.‬אחרי מיתתן‪ .‬ו מ ה גם אלו הקוגים ק ב ר מחיים לאידש‪ .‬הותר ל ה ם ל ה כ נ ס עם הנדה‬ ‫בבית‪ .‬שכולם ט מ א י ם‬ ‫ט מ א מת< ומביא ס ב ר ת האוסרים והמתירים‪ .‬בכדי ש ל א ל ב ט ל מ צ ו ת ע ש ה דאורייתא‪ .‬אין כהן נכנס לשם‪ .‬מסיק דמותר לכהן ל ש א ת •‬ ‫ידיו ל ב ר ך א ת ישראל‪ ..‬‬ ‫ל׳׳ט — ש י ע ו ר ח פ י ר ת ה ק ב ר עיין בם׳ ת ו ר ת ה א ד ם ב ד ף מ ח ע׳׳ב וז״ל ו ה מ כ י ן ‪ .‬ל פ י כ ך‬ ‫אגב ט ו מ א ת מ ת ש ב ה כ ל ל ו ת עמו י ש ר א ל טמאים‪ .‬׳ונכנס הוא באותו בית‬ ‫ש נ ד ה לשם‪ .‬וכן' בארוגות עושין כן ד ה ת ם אמריגן ר ו ב ארוגות יש ב ה ם פוחח־ טפח‪ .‬ולבסוף אמר כ מ א מ ר הירושלמי‬ ‫א ם ה ל כ ה ר ו פ פ ת בידך פוק חזי מאי עמא ד ב ר ׳ וכל הבחנים אינם מחמירים בזה‪ .‬ולא ה ס ת כ ל ת י בכהנים בזמן שפורשין כפיהם מ כ ל ל דאפור‬ ‫ושאלו תלמידיו א ת ר׳ י ש מ ע א ל בן אלישע כה׳׳נ‪ .‬ט ה ר ה בנהר דינור כידוע׳ ולזה בכדי ש ל א ל צ ע ר ה נ ש מ ה ולהכריחה‬ ‫ל ט ב י ל ה זאת ש י ש ל ה ב ה צער‪ .‬ש א ם ל ק ו מ ה דחייא מםאבו דנדה‪ .‬ואמו או אשתו או בתו טמאה‪ .‬עוד טבילה‪ .‬הרי ת פ ל ת ו על י ש ר א ל תועבה וכוי‪ .‬ש ל א יכנסו לבית‪ .‬מזבח העליון כדי‬ ‫ל כ פ ר על כ ל ל ו ת עמו ישראל‪ .‬ו מ ח ל ק בין זמן שהיה ל ה ם א פ ר פ ר ה לזמן הזה‪ .‬ויושב על האיצטבעו‪ .‬ורומן‬ ‫ש ב ע ה ט פ ו ר ש ב ת ו ס פ ת א ט פ ח א ח ד ל פ ו ת ח ט פ ח כ ד י ש ת ה א ט ו מ א ה ר צ ו צ ה ו ל א ת ה א בוקעת‬ ‫ועולה‪ .‬וםיעת מ ל א כ י ח ב ל ה היוצאים לקראתו כנדל‪.‬שאלד תלמידיו את ר־ע בן‬ ‫יוסף‪ .‬ויש פוסקים שהתירו‪ .‫י ־‬ ‫הלונטלים‬ ‫בית‬ ‫פרקט״ו)םי׳ל״ח‪--‬ל׳׳ט(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ך ^ ן ״ ך )בתשובת חסד לאלפים דכ׳ז מה‪-‬שהביא משם הראב״דיזיל(‪ .‬מהיותה חופפת על הגוף‪.

‬בניגון‪ .‬רצוגו ל ו מ ר ח ב ו ט הגעשה ב ק ב ר‬ ‫לגער יאת ה ק ל י פ ה מ ע ל ה א ד ם וכו׳ עכ׳׳ל מוהרח״ו ן״ל )והרב שמן ששון ח״ד דקנ״ג ע׳יג וז״ל(‪:‬‬ ‫ש ם וצריך להעמיק ה ק ב ר מ א ד מאד‪ .‬ומורי ד ל הודה לדבריו והסכים אליהם )אמר שמואל נראה מדברי הרב זיל שאפילו‬ ‫נקבר בחוצה לארץ( ע ב ״ ל‬ ‫מ׳ יש שמצווים לקרוא‪ .‬בידו מרבותיו‪ .‬ובזה יהיה צער גדול להאדם בדין שמים‪ .‬אשר לא כן‪ .‬ומעמידים אותו‬ ‫עד •בדי גובה קומת האדם‪ .‬ויש לו׳דין‪-‬כאילו גקבר ביום ש ב ת עצמו‪ .‬תיכף׳‬ ‫ס מ ך אליו ויבולו ה ש מ י ם ו ה א ת ן וכו׳‪ .‬א ש ר ל א כן ה מ ל א כ י ם איגם מרוויחים ומעמיקים מ א ד ויש צ ע ר ל מ ת ב ׳ מ כגדל‪.‬ובגחת‪ .‬‬ ‫ואשד יחזה לי לענ״ד הטעם השלישי והוא במספיק ג״כ‪ .‬אן־‬ ‫הלומדים על קברו‪ .‬ב ד ר ך כ ש מ ו ל י כ י ם יאת מ ט ת ם ל ב י ת הקברות יטיר השירים־‬ ‫‪:‬‬ ‫•׳• )אכן צריך שתהיה קריאתה מתוך הספר ולכל הפחות שיהיה ביד אחד'או שנים מההולכים יספר בידם'‬ ‫והשאר יאמרו עמהם על פה‪ -‬הואיל ואיתא בש״ע א״ח סי׳ נ״ג םי״ד שדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם'‬ ‫ע׳־פ כידוע(׳•בנ‪£‬פר‪ .‬ש ל א אמר־‬ ‫ה א ח ד וכן יום ב׳ וכוי‪ .‬ולכן צ ר י ך‬ ‫להעמיק ה ק ב ר מ א ד מאד‪ .‬אז מחום השמש על פני השדה יהיה יבש מאד‪ .‬מחיים חיותו מזה כשלשים שנה•שקנהו‪ .‬‬ ‫ועיין)בזהר חדש מדרש רות( דזהו בבחיגת נפש ה ב ה מ י ת ש ב א ד ם עם הגוף יע״ש עכ׳׳ל והא‬ ‫ל ך מ״ש ה ר ב )בשער הכמנותדם״ב ע׳־א בנתן זה ג״כ ״״ל(‪ :‬ובתחילה גבאר עגין א ח ד ‪ .‬ויש שמצווים להוליכם בכלי זמר‪ .‬אז ת כ ף ומידי באים א ר ב ע ה מלאכים‪ .‬ואמר• לי כי"זה‬ ‫סוד ה׳ יתירה ש ל יום חששי‪ . .‬והוא ז״ל יאמר לי‬ ‫שני טעמים לזה‪ .‬א׳(• בכדי שלא יגיע ריח הסרחון למעלה לבני אדם העוברים‪ .‬אשר על ידי עכולו ישבות דין‬ ‫העליון מעליו כנז׳ בזהר ויקהל דף רי״דע״בכשמתעכל הבשר מתבטלין הדינין מעליו‪ .‬וידוע ג׳יכ שאין ד ב ר י ש כ ו ר ת הקלי׳ כמו השיר והגגון‪ .‬ש כ ל מי שנקבר'‬ ‫ב ע ר ב שבת‪ .‬ומשפילים קרקע הקבר‪ .‬א כ ל כאץ גאמר״ ה ש ש י לרמוז כי ב ח מ ש ש ע ו ת מיום ששי‪ .‬וחפרו ועשהו כן‪.‬הדינין מעליו כידוע‪.‬כגז׳ בברייתא דר׳ אליעזר ד ח ב ו ט ה ק ב ר ועיי״ש וכוי‪ .‬כי כ ל מ ה שהוא עמוק יותר טוב וכו׳ צ י ל דלעיל‬ ‫מזה כתב‪ .‬ולכן עגין הזה גקרא חיבוט הקבר‪ .‬כי כ ל מ ה שהוא עמוק מ א ד הוא יותר טוב‪ .‬ותיכף גחשב כאילו הוא יום שבת׳ ולכך ס מ ך ה ש ש י‬ ‫ויכולו וכוי‪ .‬ומגגנים לפניהם כ ל‬ ‫הדרך‪ .‬שהוא'‬ ‫מסיר‬ ‫״ • י‬ ‫על זה‪.‬ואלו הם‪.‬ד ה מ ל א כ י ם ה ם מעמיקים הקבר‪ .‬והוא מעורר•‬ ‫א ה ב ת דודים ה ת ד ב ק ו ת כנסת׳ י ש ר א ל בשכינה‪ .‬ויש שמצווים לשיר‬ ‫לפגי‪.‬כי בעומק כל כך לא תוכל לחפור‪ .‬או על קברי מצבות אחרים הסמוכים‪ .‬עוד‬ ‫יש ילומר ד ע ל ידי א ד ם המעמיק מ א ד מ א ד ועושהו מרווח‪ .‬א ח ר ש ע ה חמישית־־מךהיום‪.‬״שאץ ילו יחבוט הקבר‪ .‬אלו הם תדב״ק•‬ ‫הרשום מכרוני‪.‬ב׳( בכדי שלא תוכל חיה לחטט‬ ‫אחריו ב״מ‪ .‬או פייטגים והזגים משוררים׳ בקול ערב׳ והטעם ל ש י ר השירים ה י ו ת וידוע ‪ #‬ז ה‬ ‫השיר הוא מעולה מ כ ל השירים )כמ״ש במשנה ידים פ״ג»״ד(־שהוא ק ד ש קדשים‪ .‬כ ד י שיהיה מקום‬ ‫מ ת ו ח לחובטו ו ל ג ע ת שם‪ .‬ויש ממוטות שמצווים ג״כ לקרוא‬ ‫קהלת־ בגינון)ובספר כנ׳׳ל( ובגחת‪ .‬ויתעכב יותר זמן לעיכול‬ ‫הבשר‪ .‬ולא בחפזון‪ .‬ובזה יהיה מהירות רבה לעיכול הבשר‪ .‬ו מ מ ש י ך השכינה להיות שורה על ישראל‪.‬לפי שמן ש ע ה ה ח מ ש י ת‬ ‫‪ $‬ת ח י ל ת ו ס פ ת קדושת שבת‪ .‬ולשיר אותה כהוגץ‪ .‬‬ ‫ודבקות ה ג ש מ ה בו ית״ש‪ .‬ולשיר א ו ת ה כהוגן‪ .‬היות ואין מנוחה ונחת רוח להאדם ונשמתו‬ ‫אלא כשמתעכל הבשר וישבתו וישתכחו‪ .‬מאד מאד‪ .‬מיטתם שירים ותשבחות לה׳‪ .‬וכאן כ ת ב שבעלי חיים יעמיקו‪ .‬אם‬ ‫אינו כל כך עמוק‪ .‬ולגוררו כולו או מקצתו‪ .‬היתד‪ .‬יותר טוב ואין לו ל מ ת כ ל כ ך‬ ‫צער‪ .‬היות ובכל כ ך עמוק אז האדמה‬ ‫תהיה לחה ורטובה מאד‪ .‬ש א מ ר י ל י‬ ‫מורי ד ל ש ק ב ל מ א ד ם א ח ה ־גדול ש א מ ר לו קבלה‪ .‬כמו כ ש ה מ ל א כ י ם מעמיקים‪ .‬דאין בו צ ע ר כ ל כ ך •למת‪ .‫הסונטלים־‬ ‫בית‬ ‫פרק‬ ‫ט ״ ו ) ם י ׳ ל״ט־ט(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי סב‬ ‫זלה״ה ש ב ס ו ף ש ע ר מ א מ ר רז״ל בענין ח ב ו ט ה ק ב ר דיין ע׳׳ג וז״לי‪ :‬כי אחרי מ י ת ת ה א ד ם ונקבר‬ ‫גופו בארץ‪ .‬כי ב כ ל הימים ל א גזבר ב ה ם ה׳ כמו ביום א׳‪ .‬ואפשר ד מ ש מ ע‬ ‫ד מ ע ש ה ב ש ר ודם עדיף‪ .‬‬ .

‬כי זה כ ל‬ ‫האדם‪ .‬‬ ‫וגם היא ת ו ע ל ת גדולה לביטול גאותו ש ל אדם‪ .‬כנגד מרה‪ .‬ו ל ה ט ב ת עניניו ומעשיו בעוה״ז‪ .‬ומשלי‪ .‬נכנעים כ ל הקלי׳ ויען שע׳׳י ציווי ה א ד ם הזה‪ .‬ו מ פ ע מ ת ב ל ב ה א ד ם על אותו ה ת ו ס פ ת ה ב א‬ ‫לה‪ .‬ולא נ כ ס י ם ולא גדולה‪ .‬ל ק ב ל ג׳ אלין ע ב ד ג׳ ספרים‪ .‬ונתינת ת ו פ פ ת נר׳׳ן ל כ ל ל ו ת עם ישראל כידוע‪ .‬הואיל וידוע שע״י ש ב ח‬ ‫וקילוס לה׳ ית״ש‪ .‬‬ ‫ו ק ה ל ת יש בה• ט ע ם שהיא מ ש ב ר ת ל ב ה א ד ם בהזכירה לו ש כ ל העוה״ז ועניניו הוא ה ב ל‬ ‫ואין מלוין לו ל א ד מ ל ‪ .‬ו ה ט ע ם למצווים ל ע ש ו ת לפני מ ט ת ם שירים •ותשבחות לה׳‪ .‬בשיר*( היה כ ח ביחוד‬ ‫ש ם האל‪ .‬ב ד ר ך החוקים‬ ‫והתורות‪ .‬כן ה ג ש מ ה ש מ ח ה מ ר ו ב חדוה‪ .‬ומרימה ל מ ע ל ה ליהנות מזיו השכינה אספקלריא‬ ‫המאירה‪ .‬ו ב פ ר ט‬ ‫א ם הוא ב ע ר ב ש ב ת קודש ואחר ח צ ו ת היום‪ .‬וכר מ ם ת כ ל י קראי ד א כליל ב ד א ודא כ ל י ל‬ ‫‪1‬‬ ‫בדא‪ .‬כמש״ה והיה כנגן המנגן יפי ( ולבן אומרים‬ ‫אותו לפגי ה מ ת ‪ .‬כדי שיהיה ל ה ש פ ע ומנוחה בעולמות העליונים‪ .‬ב ט ע ם שיר השירים‪ .‬‬ ‫ז׳ הבלים ומשלי בכל פסוק דבר והופכו סוד חו׳׳ג עכ׳׳ל‪) .‬וקהלת מיוסד על‬ ‫ושוב‬ ‫*( וסופר לי מפי מגידי אמת ועדי ראיה שכך היה מעשה בארם צובא כשנתבש״מ‬ ‫הח״ר משה דודיך בן הרב הגדול ראש על ארץ רבא יעקב דוויך זלה״ה בחיי אביו לעת זקנתו‬ ‫פייטו' לפני מטתו בביהכ׳׳נ הגדולה אשר שם בעירך כשתי שעות לפני הדרשה וכך היד‪ .‬כנז׳ בשאול המלך‪ .‬ותגבורת ם ט ר א ד ק ד ו ש ה על ה ס ט ר א א ח ר א ־ נ כ פ פ ת מפניה‪ .‬ומגלים סודות ועתידות‬ ‫הנסתרים מבני אדם‪ .‬ונעשה נחת רוח‬ ‫לפניו ית׳׳ש‪ ..‬והמשטינים מעליו ב כ ל ד ר ך הילוכו‪ .‬כ ד כ ת י ב ב ה סוף ד ב ר ה כ ל נשמע‪ .‬שאז הוא עת וזמן‬ ‫גילוי ה א ר ת ש ב ת קודש‪ .‬הוא מ מ ה שראינו ב ח ב ל הנביאים‪ .‬ר אחיי דס״ד וז״ל(‪ :‬ת א חזי ג׳ ספרי‬ ‫ד ח כ מ ת א אפיק ש ל מ ה ל ע ל מ א ‪ .‬ומצות‪ .‬ומעשים טובים‪.‬כגז׳ ב ס פ ר הזהר‪.‫ההונטריט‬ ‫בית‬ ‫פ‬ ‫ר ״ו)סי׳‬ ‫ק ט‬ ‫מ׳(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫מסיר רוח ה ד א ג ה והעצבון ורוח ר ע ה ש ב א ד ם ‪ .‬ורוח ה ק ד ו ש ה דוגמת הנביאים‪ .‬כן גם הוא ל ג ש מ ה כדאמרן‪ .‬א ת האלהים ירא ו א ת מ צ ו ת י ו שמור‪ .‬ובג״כ שלןיל ל ק ב ל י ה ח־עת‪ .‬והכנור הוא כלי שיר וזמרה כידוע‪ .‬‬ ‫כי א ם תורה‪ .‬ק ה ל ת‬ ‫תבוגה‪ .‬מ מ ש כיציאת חתן ל ק ר א ת‬ ‫כ ל ת ב א ש ר כ מ ה ת ו ס פ ת ועילוי יהיה ל ה בעולמות העליונים‪ .‬או‬ ‫בפייטנים וחזנים משוררים בקול ערב‪ .‬עושה ל ה לגשמתו ש ל זה הגלב״ע גחת רוח‬ ‫וכופה מפניה כ ל הקלי׳ והמקטרגים‪ .‬לגילוי ה א ר ת השכינה שגראית ל ה‬ ‫ב ע ת המיתה‪ .‬לזד‪ .‬ל ב ד מ מ ה שזכרגו לעיל התועלת ה ג מ ש ך‬ ‫מ ה ש י ר בגדל‪ .‬ומנננים לפניהם כ ל הדרך‪ .‬זוכה להבין עמקי סודות התורה‪ .‬שיר השירים כגגד ח כ מ ה הבי הוא‪.‬ז ה ב ‪ .‬שבוודאי ט ו ב לאומרו‪ .‬ש ע ס ק ה‬ ‫בהם• בזה העולם‪ .‬ו ה ח ב ל הוא המגעים א ת הזמרה בפה‪ .‬כ ד א י ת א‬ ‫בצוערי הלוים המשוררים‪ .‬ו ש ב מ א ש ר ח ט א ' ו ר פ א לו‪.‬ובן איתא )בז‪.‬ע״י גילוי אליה באורות העליונים‪ .‬מעשה‬ ‫בירושת׳׳ו שאהד ציוה והוציאוהו בכלי זמר כך סופר לי מפי מגידי אמת‪.‬שהוא קודש‬ ‫קדשים‪ .‬וכן היא ג ש מ ת ה א ד ם ה צ ד י ק הנלב׳־ע שמחד‪ .‬לזאת מעוררת ה ח ש ק ו ה א ה ב ה‬ ‫ו ה ת ד ב ק ו ת ה ב א ל ית׳׳ש‪ .‬ואיגון ל ק ב ו ל חב״ד‪ .‬ולא עושר‪ .‬וכחתן היוצא‬ ‫ל ל ך א ת כלה‪ .‬ובולהו ב ח כ מ ת א עילאה‪ .‬תאנא ש י ר ה מ ש י ך ב ר כ א ן מעילא ל ת ת א עד ד י ש ת כ ח ברכאן בכולהו עלמין עכ״ל‪.‬כשהיו הולכים‬ ‫ומתנבאים כ ת י ב בהו ולפניהם ת ב ל וכנור‪ .‬נם הקב״ה במדד‪ .‬היא‪ .‬ובאלישע הנביא‪ .‬‬ .‬והליכותיו ב ד ר ך ה א מ ת והישר‪ .‬כ א ש ר צונו ה׳ אלהינו‪ :‬ושיתבונן ב ה האדם• לאחריתו‪ .‬מ ש ל י ל ק ב ל ד ע ת ב מ א י אתחזי? א ל א כ ל איגון קראי בתרי‬ ‫גווגי איגון‪ .‬עב׳׳ל‪.‬וזהו לרמוז על ה נ ש מ ה‬ ‫ש ב י צ י א ת ה מ ל ב ו ש הגוף ונרתיקה מזה העולם‪ .‬על ידי התעוררות התחתונים בניגון שיר השירים‪ .‬ו ש כ מ ה מ ל א כ י ם יוצאים ל ק ר א ת ה להקבילה‪ .‬ע ד יומו‬ ‫האחרון‪ .‬ל א ‪ .‬שיר השירים חכמה‪ .‬ובזתר )ח׳׳ג דרפ׳׳ה ג׳(‬ ‫איתא‪ .8‬כ ם ף ‪ 1 .‬‬ ‫)הרמ״זשם פירששה״ש שהוא קודש קדשים‪ .‬שהיו‬ ‫מ ת פ ש ט י ם מ כ ל הגשמיות ש ל זה העולם‪ .‬ל ד ח ו ת הקלי׳ והמקטרגים‪ .‬ו מ ש ר ה בו ה ש מ ח ה והחרו־ ודוח ה א ל ה י ס‬ ‫מ פ ע מ ת בקרבו‪) .‬ר י ש א וסיפא ת ר י גרוני אתחזייא‪ .‬‬ ‫ק ה ל ת לגבי חבונה הכי הוא‪ .‬ומשלי דעת‪ .‬כדאמרן‪ .‬־‪.‬ואז ב א ל ה ם רוח הקודש‪ .‬ולא מ מ ש ל ה ‪.‬ובשער הכוונות דצ״ה ע״ג( כי שיר ה ש י ר י ם‬ ‫קהלת‪ .‬ורמז ו ס מ ך לאלו המצווים להוציאם ב כ ל י זמר‪ .

‬ויתמתקו הגבורות הקשות מעל כל עמו‬ ‫ישראל‪ .‬א ל א בנין לאננא על חייא ד ל א‬ ‫ישלוט עלייהו מ ל א ך המות ל א ם ט א ה לעילא‪ .‬מ ו ד ה ביציאתנו‬ ‫מ מ צ ר י ם על ידי הקב״ה‪ . ׳ מ ר ה ת י פ א ר ת ‪ .‬עד הניעו למקום קבורתו‪ .‬בכל זאת אומרים אותה‪ .‬ב‪:‬ז׳ בפ׳ ויחי שם‪ .‬משט ספד כבאי יהמיט דמ״ה ע״א‬ ‫יהיא( לפי שרוב שיר השירים נ א מ ר על ענין יציאת מצרים‪ .‬ונם שהוא קיים התורה שניתנת לנו ב ה ר פיני מאתו יתיש א ת ר‬ ‫יציאתנו ממצרים‪ .‬שיר השירים חסד‪ .‬כ א ש ר גילה לנו ה ר ב בדברי קודשו‬ ‫ב ב מ ה מקומות‪ .‬השייכים ל פ ט י ר ה ועליית הנשמות‬ ‫וירידתן ונהר דינור וכר וכר יעוי׳־ש‪.‬ב כ ל ד ר ך ה ל ו ם עד מקום קבורתו‪) .‬מכאן ולהבא‪ .‬‬ ‫מיציאתו מביתו‪ .‬במ׳׳ש =זהר( ע ל ה ש ב ע ה הדינין‪ .‬והקב״ה שומע תפלתינו‬ ‫באהבה וברצון‪ .‬עול אלהותו ית״ש ועול תורתו‪ .‬בינינו לבין אבינו שבשמים‪ .‬ומשפיע לנו כל טוכ‪ .‬ועל ידי אמירתה בנעימה ובזמרה‪ .‬וגם כין יש בו‬ ‫תועלת להסיר ההיזק מ ע ל כללות עמו ישראל החיים העי״א‪ .‬ויעננו האל תמיד בגשמי רצון ברכה ונדבה‬ ‫בעתם‪ .‬בחשק ובאהבה רבה‪ .‬ואינה יכול־ לעלות‬ ‫ל מ ח י צ ת ה ע ד קבורת הנוף )בדאמרן לעיל משם הזהר אמור דע׳׳ח ״״ל(‪ :‬וכל זמגא ד ל א א ת ק ב ר‬ ‫גופא‪ .‬פ ת ח ואמר וכי תבואו‬ ‫מ ל ח מ ה ב א ר צ צ ם על ה צ ר ה צ ו ר ר א ת כ ם וגר ודייקנא על ה צ ר ד א מ ל א ך המות ה צ ו ר ר‬ ‫תדיר‪ .‬כפי יכולתו עד מקום שידו מגעת׳ עוד כ ת ב ש ם ט ע ם א ח ר )מיבם הרב‬ ‫המקובל משה די מדינה בס׳ נעמה דוד יז״ל(‪ :‬ד ע ל ך ש ה ש ל ש ה ספרים א ש ר ח ב ר ש ל מ ה ה מ ל ך‬ ‫עליו השלום‪ .‬אי ת י מ א דעל מ י ת ה ויקרא דיליה לחוד איהו? לא‪ .‬ע ד בית הקברות‪ .‬וידוע לכל‪ .‬ואם כן נתוסף לנו עוד רמז לנדון דידן‪ .‬ולא יבא ולא יהיה‪ .‬לעד נצה סלה ועד‪ .‬המפסקת כחומת ברזל‪ .‬הם נגד הג״ת ה ׳ ס ד .‬וגכון מ א ד לעשותו‪ .‬שעוברים עליו‪.‫ד&ונטריס‬ ‫בית‬ ‫‪$‬יקט־ו)םי׳ט‪0-‬־א(‬ ‫שלמים‬ ‫היחיאלי םנ‬ ‫ף^ךי‪-‬י ךאיך*ל)בבית הבהירה כעט לקריאה •ביר השיריש בליל פסח‪ .‬‬ ‫בן״א—יש שמצווים לתקוע בשופר‪ .‬ומתגברים הדינין ב״מ‪ .‬ועיין בם׳ מעבר‬ ‫יבק דצ״י( ש ש ם מ ר א ה מקום וציונים על כ מ ה ענינים‪ .‬לכן אמירתה בליל פ ס ח מסוגלת עד ל מ א ד וכוחה גדול ועוזו‬ ‫בשחקים עכ״ל‪ .‬והדינים המתוחים על הנלב׳׳ע‬ ‫ב״מ‪ .‬נובל להבין ג״כ טעם נבון למנהג ירושת״ו שאומרים שיר השירים‪.‬כי מקבלים אנחנו‬ ‫עלינו‪ .‬ולפייז ה״ה ג״כ ב ע ת הלויה‪ .‬משברת כל כה הקלי׳‬ ‫והםטרא אחרא‪ .‬לזה אומרים אותו לרמוז‪ .‬ויש שתוקעים ג״כ א ח ר קדיש‪ .‬מ מ ת ק ת הדינין‪ .‬וממתיקים ל ה כ ל הדינין‪ .‬ויומשכו עליהם ועלינו כללות החסדים‪ .‬ביום שבת קודש בכל קהילות הקודש העי׳׳א‪.‬וה׳׳ה ג׳׳ב ב א מ י ר ת‬ ‫קהלת׳ אעפ״י שהיא רומזת לגבורה‪ .‬מ מ ש י כ י ם עליה החסדים העליונים‪ .‬ויפתמרון מניה‪ .‬ק ה ל ת גבורה‪.‬‬ ‫ואעפ״י שכתוב בה הגשם חלף הלך לו‪ .‬ב ע ת ה ו צ א ת מ ט ת ם מהבית‪ .‬ו מ פ ח ד ת מבעלי הדין‪ .‬י ש ל כ ל פעם ופעם שמספידים אותו‬ ‫ב ב ל ד ר ך הילוכם‪ .‬גשמי בורות שיחין ומערות‪ .‬וקטיל לבני נשא )ואעיק לון לחייא( ובעי ל ק ט ל א אחרנין‪ .‬לרמוז לנו כי זה הנלב״ע‪ .‬כי אתערותא דלתתא עבי־ אתעדותא דלעילא‪ .‬ולכן אומרים אותה ל מ ת ק הגבורות הקשות‪ .‬ומודים אנחנו לפניו שהוא הוציאנו ממצרים מעבדות‬ ‫לחירות וכו׳ ומעוררים דיבוק נפשותינו בו ית״ש‪ .‬‬ ‫משלי ותפארת‪ .‬‬ ‫בזמן עצירת הגשמים ב״מ‪ .‬אמן‪.‬גשמתא ל א עאלת קמי קוביה וכוי‪ .‬ואז יתעוררו רחמיו יתברך‬ ‫עלינו‪ .‬ל א מ ש כ א מיתה מן ביתא לבי‬ ‫קברי‪ .‬לתועלת ש פ ע‬ ‫העולמות וגשמות לישראל‪ .‬ונתינת התורה וכר‬ ‫עכ״ל‪ .‬‬ .‬ש כ ל עיקר מיתוק הגבורות על ידי החסדים‪ (*.‬מאי תקנתיה? והריעותם וכר‬ ‫וסליק‬ ‫*( ועפ״י כל הנדל‪ .‬אחרי אמירת הקדיש ע ל‬ ‫הםפידם כנהוג‪ .‬דצ״ז ע״ב וי־ל(•• ה ד י נ י ם‬ ‫מ ת מ ת ק י ם ב ש ו ר ש ם )ובדף ק״ד ״יל(‪ :‬כנודע כי אין הדינין מתבםמין א ל א ב ש ו ר ש ם עביל‬ ‫)ועוד גכ״מ( כידוע‪ .‬שאין הדין מ ת מ ת ק אלא בשורשו )שער הבוינור‪ .‬הואיל והגשמה היא גלויה‪ .‬וטמינתו בעפר‪) .‬להגן על הגפטר‪ .‬והוא יען שבתודה כתיב השמרו‬ ‫לבם פן יפתה וכו׳ ועצר וכו׳‪ .‬לכן עיי אמירת השיר‬ ‫השירים‪ .‬דהכי איתא ה ט ע ם )בזהר ויקהל‬ ‫דרי״וע״ב ה״ל>‪ :‬ת א ח ד לאו למננא אתקיגו קדמאי שופר‪ .

‬ל ה ט י ל ט י ט בפגיו יש בזיון ב ד ב ר ‪ .‬‬ ‫מ״ב — ועושים לו ההקפות בבית הקברות םמוך לקבורתו ובנומרם תכוימ מורידין אותו‬ ‫לקבר‪ .‬ויהיה שלום ביניהם לעילא ולתתא‪ .‬ולתלוש ע ש ב מן ה מ ח ו ב ר ל א ח ר קדיש‪ .‬בכדי ש ל א יתאחזו בו ה ק ל י ׳ כידוע׳ וההקפות‬ ‫עושים א ו ת ם ר ק ביום׳ וביום שאומרים בו תחגוגים‪ .‬ל א אמרו א ל א במי שהולך לביה״ק ובחזרתו‪ .‬תולשין עשבים מן הארץ‪ .‬‬ ‫מ״ג — ויש שרגילים ש א ח ר גתיגתו בקבר‪ .‬ידיגו ל א ש פ כ ו א ת ה ד ם הזה ועיגיגו ל א ראו כ פ ר ל ע מ ך י ש ר א ל א ש ר‬ ‫פדית וכו׳ והטעם לזה )כן איתא בתורת האדם להרמבץ דל״טע׳א יז״ל>‪ :‬ונשאל ׳גאון גוהגין אצלינו‬ ‫ב ש ע ה שחוזרין מבה״ק ת ח צ י ן ידיהס קורס כניסתן ל ב ת י ח ס ויושבין על ה ד ר ך מ ה ט ע ם ?‬ ‫והשיב אין צר־כין לרחוץ‪ .‬אין מ צ ט ר ף ע מ ה ם ומה‬ ‫ט ו ב גם אם ל א יכנפ ל ב י ת עלמין כלל‪ .‬ד ה א דינא בעא‬ ‫עלייהו‪ .‬ומפי‬ ‫א ח ד מרבותי שמעתי‪ .‬וביום שאין אומרים תחגוגים גם כן אין עושין ההקפות‬ ‫הואיל ולרוב ק ד ו ש ת היום גדחין הקלי׳ בלאו הכי‪ .‬ל י כ א א ל א ל מ י שנשאו ה מ ט ה ‪ .‬ואין ל ה ם עוד ש ל י ט ה עליו )וראיתי‬ ‫בזכור לאברהם חיו׳׳ד אות ה׳ וזיל(‪ :‬הקפה‪ .‬ובקרובים‪ .‬א ך בלילה ל א עושים‪ .‬ואומרים‬ ‫ש ה ם רומזים ליצירת האדם‪ .‬א ל א שרי למיעבד׳ א ב ל‬ ‫נטילת ידים ל ב ת ר הכי‪ .‬ומשליכים אותם‬ ‫א ח ר גויהם‪ .‬ואומרים והוא‬ ‫רחום יכפר עוון וכו׳ועל כ ל מ ל ה ו מ ל ה זורקין עליו מ ע ט עפר ל כ פ ר ה כעין מ ל ק ו ת ‪.‬וכוי עכ׳׳ל‪ .‬משום ד ל י ל ה זמן‬ ‫ש ל י ט ת הקלי׳ ואי א פ ש ר ל ב ט ל ם ‪• .‬ו ק ט י ל בני‬ ‫נשא וכוי‪ .‬שכן כ ת ב הרמב״ץ)בסי תורת האדם דכ״= ע׳׳א( מ ש ם ר ב‬ ‫נטורנאי גאון ודל‪ .‬במים‪ .‬וכך ה ס ד ר ע ש ר ה זקנים מ ה נ מ צ א י ם תופפים‬ ‫איש יד רעהו ומפבבין אותו מ כ ל צדדיו ומקיפים עליו ז׳ פעמים׳ ואומרים זה הנוםח‬ ‫הנדפס לקמן בסיד‪ .‬ואשתכחו בחובין‪ .‬לא בבית‬ ‫ולא בבית הקברות‪ .‬ר ח מ נ א לישזבינן וכוי‪ .‬ע״כ לגאונים‪ .‬ואומרים ויציצו מעיר כ ע ש ב הארץ‪ .‬וזה ט ע ם יפה ע כ ״ ל‬ ‫מ״ה‬ ‫•( אמנם המנהג בירושת׳׳ו שביום שאין אומרים תחנונים‪ .‬וכן הקברים ב ע ת גתיגת הגולל‪ .‬ל ו מ ר ט ו מ א ה זו אינה‬ ‫נ ט ה ר ת א ל א בכעניץ ש ל ש ה ד ב ר י ם הללו‪ .‬לא עושים ההקפות כלל‪ .‬‬ ‫אכן צריכין להוהר ש ל א ל ה ש ל י ך על פגיו עפר‪ .‬ואזוב‪ .‬פגיו‪ .‬עכ׳׳פ׳אין לעשותם‬ ‫ב פ ר ה ס י א ב ב י ת ה ק ב ר ו ת א ל א בבית״()הרב ז״א סי׳ קמ׳׳י( עכ״ל‪.‬ל פ י כ ך נ ב ד ק ה במים‬ ‫ובעפר‪ .‬ו כ ל ש ע ה ושעה שיושבין בורחיץ מהן‪ .‬צריכים‬ ‫להזהר שירא יפול ע פ ר על‪.‬לעשות הקפות בימים שאין ב ה ם ת ח נ ה גטה דעתי‬ ‫ל ו מ ר ד ש ב ואל ת ע ש ה עדיף‪ .‬ומקנחים ידיהם ב ע פ ר או שרוחצים‬ ‫ידיהם ואומרים‪ .‬דמחזי באבילות‪ .‬ו מי שאינו נשוי‪ .‬וכל שכן ב ש ע ת א דאזלי לבי קברי וכוי‪ .‬שהוא רמז ל ט ה ר ת הטומאה‪ .‬או מישנזדווג עם אשתו בלילה‪ .‬וח׳ עוז לעמו‬ ‫יתן ה׳ י ב ר ך א ת עמו בשלום אמן‪.‬ק ב ל ה שבידו‪ .‬ואין ראוי לעשות כן עכ״ד ד ל‬ ‫מ׳יד — נהגו שאחרי ק ב ו ר ת ה מ ת כשחוזרין‪ .‬ואפר‪ .‬ו א מ ר ר ב האי ל א נהגו מעולם ב ב ב ל‬ ‫לקנח ידיהם בעפר‪ .‬וכן המים והעפר אלו רמז‬ ‫ליצירה ולמיתה ב ס ׳ ו ה ע ש ב רמז ל ת ח י ת ה מ ת י ם כענין ויציצו מעיר כ ע ש ב הארץ‪ .‬לוקחים עפר ומשליכים על גופו‪ .‫הונטלים‬ ‫בית‬ ‫פר‬ ‫ק ט‬ ‫״ ן ) י ׳ מ״א־מ״י(‬ ‫ס‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ופליק לעילא‪ .‬כעגין ש א מ ת באגדה ולקח הכהן מים קדושים בכלי ח ר ש‬ ‫ומן העפר‪ .‬וצריך ל י ש ב ש ב ע ה פעמים‪ .‬כגגד ז׳ ה ב ל הבלים וכו׳ מפני שהרוחות‬ ‫מלוות אותם‪ .‬ולזה ת א ט ע פ נכון‪.‬וכן אנו רואים דמאן ד ע ב י ד ה ב י אין בו כלום‪ .‬וביום‬ ‫ראשון ובמקום שנהנו‪ .‬בנין למיהוי קטיגורא עלייהו וכוי‪ .‬ואם לאו חוזרת לעפרה‪ .‬וכ״ש ב ש ע ת א דעביד דינא‪ .‬ובמקומות הללו נהגנו‬ ‫ב כ ך לקנח בעפר‪ .‬ש ל א יחזרו הקלי׳ ל ה ד ב ק בו‪ .‬א ם ט ה ו ר ה היא כברייתה‪ .‬‬ .‬ואס נהנו ורוחצין אין ב כ ך כלום׳ וכשאמרו ח כ מ י ם במי שחזר‬ ‫מאחורי ה מ ת ל י ש ב דפ‪ .‬ולרחוץ ידים במים‪ .‬וה״ה בלילה דאין עושין ההקפות כידוע‪.‬ל מ ה מים ועפר? מפני ש ת ח ל ת ה מן המים וסופה לעפר‪ .‬א ך א ם רוצים לעשותם‪ .‬למצווין לתקוע ב ש ו פ ר להרחיקו‬ ‫מעליהם ומעל כ ל ל ו ת כ ל עמו ישראל‪ .

‬א ם מפני דרכי שלום‪ .‬ו כ ל ש א י ן מ ג ע ח שמועה‪ .‬ב ד א מ ר י נ ץ ב א ש כ ב ת י ה דרבי‪ .‬ובר נידוי הוא‪ •.‬ומצדיקים דיניו׳ עליהם‪ .‬דקיימא לן חסידיי אומות העולם יש ל ה ם ח ל ה‬ ‫לעוה״ב )סימן שש׳׳ז סעיף ל״ט וכן איתא בס׳ חסידים סי׳ תק״ו־( ו מ ה שעומדים לפני ה מ ת והו‬ ‫מלפני נושאי ה מ ת ואפילו ה ס עמי הארץ כענין הביכורים וכו׳ יעד״ש‪.‬כי א ם בפני ת׳׳ח ש נ פ ט ר )כ״׳ בש״ע יו״ד( והיה בלילה שאין אומרים‬ ‫צידוק הדין בלל‪ .‬אי‬ ‫אומרים בו צידוק הדין‪ .‬‬ ‫ועומדים מעומד ב ע ת אמירת צידוק הדין והטעם הואיל והם מעידים על כ ל מעשיו‬ ‫יתברך‪ .‬הרואה א ת ה מ ת ואינו מלווהו‪ .‬ל ה פ ט י ר ב ש ב ת ה ח ד ש ‪ .‬ארץ‪ .‬שאומרים זה הנוסח ולא יותר •‬ ‫אל מלא רחמים המלחם יעל כל בריותיו הוא יחוס על נלנה״י של‬ ‫)וטוב להזכיר שם אמוכנז׳ בזהר בראשית יפ״א( הוא )היא(וכלשוכייעמוישראלרוחהי‬ ‫תניחם בג״ע ונפשם בטוב תלין וזרעם יירש ארץ אמן‪) .‬ש ה ג ש מ ה עולה ויורדת‪ .‬ושוב אין ר ש ו ת להספידו ש ע ב ר עליו יותר משנה‪.‬‬ ‫ואמרו ח כ מ י ם אין ה מ ת מ ש ת כ ח מן ה ל ב ע ד י״ב חו׳‪ .‬בידוע ובנדל‪.‬‬ ‫םן״ן — רנילים לקום מלפני ה מ ת )הובא בס׳ תורת האדם דב״ו משם הירושלמי ״״ל(‪ :‬א״ר יוסי‬ ‫אלין דקיימיץ מן קמי מיתייא ל א קיימין א ל א מקומי אלין תמליץ ליה ח פ ד )בהלכות‬ ‫ר״ן בן גיאת זיל( ש מ ע מינה עומדין מלפני המת‪ .‬ורבנים‪ .‬ולנהוג בו כבוד‪ .‫‪D^JW‬‬ ‫‪-‬בנית‬ ‫פרק»‪£‬״ו )סי׳ מ״ה־מ״ט(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי םד‬ ‫מ״ןין—בכל יום‪-‬בבית ה א ב ל אומרים צידוק הדין בבוקר יאחר ש ח ר י ת ובערב א ח ר מנחה‪.‬ואפילו מ ת גוי חייב׳‬ ‫ללוותו א ר ב ע אמות‪) .‬ובס׳ שיח יצחק דקע״ב ס׳ ב״ז(‪ .‬או יפטיר בנביא ל כ ב ו ד השם‪) .‬וכיוצא בזה דברים ש ל צידוק הדין‬ ‫ב ק צ ר ה )ובדף כ׳ ע״א( כ ת ב והוא עומד ו מ צ ד י ק עליו א ת הדין‪ .‬‬ ‫מ״ךן — רבים וכן ש ל מ י ם גהגו לעשות ה ש כ ב ה למיתיהס‪ .‬‬ ‫מ״ט — אין להזכיר ה מ ת ־אחר יב״ח‪ .‬ר צ ה להזכירו בין ה מ ת י ם ואפילו ל א ח ר יב׳׳ח‪ .‬פטורים מ ל ה ס פ י ד ו מ ל ה ב ט י ל בחי־‬ ‫כנסיות‬ .‬‬ ‫מ״ז ‪-‬־ ט ע ם ל מ ה שנהגו ל ה פ ט י ר בנביא ב ש ב ת שלפני פקידת השנה‪ .‬ה ג ש מ ה עולה ואינה‬ ‫יורדת‪ .‬והשנה החסרה‪.‬א ל א ל א ח ר י ב ״ ח ‪ .‬ולפחות ילוונו א ר ב ע א מ ו ת ואפילו במקום שאינו צ ר י ך ללוות‬ ‫המת‪ .‬ועיין לעיל מה טעם שצריך‬ ‫)פב״פ(‬ ‫לכוללו עם כללות מתי ישראל(‪• .‬ואימתי זמן עירור יום‬ ‫שלשים‪ .‬ואין דרך‪ .‬בלי שום תואר וכבוד‪ .‬א ל א בתוך‬ ‫שגים ע ש ר חדש‪ .‬ש ב ב ל שנה ושנה כידוע‪.‬כי אם‬ ‫בקיצור‪ .‬בתור עדות נאמנה׳ וכל עדות צ ר י כ ה להיות מ ע ו מ ד כידוע‪.‬עובר מ ש ו ם‬ ‫לועג לרש‪ .‬א ב ל ל א ח ר ש ג י ם ע ש ר ח ד ש ‪ .‬ואין מנהג‪ .‬ה ר ש ו ת בידו‪ .‬ויום מ ש ל ם שנה )וכן ראיתי בס׳ תורת האדם להדמבין ז״ל יז״ל(‪ :‬ושם ה ה ס פ ד השני‬ ‫א ש כ ב ת א ‪ .‬‬ ‫ועוד איתא )בס׳ ־ תורת האדם דל׳׳ח ע״א׳( ואח׳׳כ במקום שנהנו עומד הש״ץ ואומר עמדו‬ ‫יקרים עמודו ־ועומדים ואומרים ברוך דיי! ה א מ ה ‪ .‬לפי ש ל א ח ר יב״ח נ ש מ ח ו ע ו ל ה י ואינה יורדח עוד‬ ‫וכן׳ )חכמת אדם סי׳ י׳יז ה׳ אבילות( וכן כ ת ב )הכלבו והוב״ד ב״י בסי׳ שמ״ד וז״ל(‪ :‬א מ ר ר ב‬ ‫ב ע ל ה ל כ ו ת ) ר ׳ יהודאי ״יין( אין מ ע ו ר ת ן ה ס פ ד ואפילו ש ל ש י ם יום קודם הרגל‪ .‬צ ר י ך ל ע מ ו ד מפניו וארון העובר מ מ ק ו ם למקום' אם שלדו קיימת צריכין ללוותו‬ ‫כמו ב ש ע ת ה ו צ א ת המת)ובס׳ כ״ח‪ .‬או בגוי חסיד‪ .‬וביום שאי! בו תחנונים‪ .‬כ א ש ר נהנו כ מ ה וכמה חסידים‪ .‬שם כתב משסהב׳׳י בפירוש דברי הכל בי( שחייבג״כ ללוות א ת‬ ‫הגוי‪ .‬וגם ב כ ל ל י׳׳ב‬ ‫״ • י• חדשיםי־הראשונים)עיין בכלבו בהלכות אבל המעשה על זה(• ו א מ ר לו אין מי שיצילני אם ל א‬ ‫ש י א מ ר בני קדיש‪ .‬מפני שעובריץ עליו שנים ע ש ר‬ ‫חו׳‪ .‬‬ ‫והתמימה ופקידת השנה‪ .‬להזכיר ה מ ת ל א ח ר יב׳׳ח‪ .‬וכן ראינו חפידים ואנשי מ ע ש ה עושים ע׳׳כ‬ ‫)וככלבי ״״ל( הרואה א ת ה מ ת חייב לעמוד מפניו‪ .‬ואם נ פ ט ר בניסן ויש ב ש נ ה שני‬ ‫אדריץ וכו׳ שאי א פ ש ר להשכיבו בישיבה ש ל א ד ר שני‪ .‬ועיין מעשה של רבי עקיבא המובא בזהר חדש‬ ‫ומעשה של ר׳ פרחיא שם(• ומזה נ ת פ ש ט המנהנ‪ .‬ל פ י כ ך מקום מ ר ח ו ק •כמו אספמייא‬ ‫ופראנציא‪ .

‬ובתשלום השנה‪ .‬ועכ״פ עליהם ת ב א ב ר כ ת טוב‪ .‬ומדינה‪ .‬ס י ל דביום‬ ‫הוא הדין על האדם‪ .‬ימי אבילות שחונים על מצבתס‬ ‫כמי בשער המצות פ׳ ויחי‪ .‬עבורם‪ .‬ואז מ ד ק ד ק י ם עליו ב ד ב ר י ם היותר קלים‪ .‬אלא עומדים על אמ הדרך‪ .‬ויש אומרים דהוו גרס־‬ ‫ב י מ מ א ומספידים בליליה‪ .‬לעשות השאלת מחילה הזאת פעם אחת בשנה בעשרה לחדש ניסן‬ ‫מדי שנה בשנה‪ .‬והנאתו מזיו השכינה ב מ ח י צ ה יותר פנימית‪ .‬או באיזה ש ב ת או מועד‪ .‬דיש אומרים שהיו מספידים ביום‪ .‬ובחון מ ל ת מלעיג‪ .‬‬ ‫ומכל דבר רע‪ .‬ופוק חזי מהכהנים‬ ‫שמתפללים על קברי מיתיהם מרחוק כידוע ויען שתכלית הבקוד הוא בכדי שקרוביהם המתים יראו אותם גיכ‪ .‬‬ ‫היחיאלי‬ ‫כניםיות ובתי מ ד ר ש ו ת ‪ .‬ש י צ א מ פ י קדוש כמוהו‪.‬ההשכבה(‪.‬חדש וכו׳(׳'ולענ״ד מ מ ה ש כ ת ב ‪).‬ולומדים‪ .‬ויש להם על מה שיסמוכו בנדון זה‪ .‬לזה ט ו ב הוא ל ע ש ו ת לעי״נ הגלב״ע גםתקון כ ר ת ‪ .‬הואיל והם‬ ‫עומדים על מצבת קבורתם ורואים את החיים הבאים לבקרם !דהיינו המקיפים שנסתלקו בד‪ .‬וכאזהרה המורה סימן ד׳‪ .‬הואיל וסגולתה מעולה עד למאד לשמירת כל הדרים בעיר ממיתות משונות‪.‬וע״ז‪.‬ואפילו ב כ ל ע ת ו ב כ ל רנע כידוע‪.‬א ם ה א ד ם נידון ב ל י ל ה או ב י ו ם ‪.‬וכמעשה דלחמאי בר לואי שראר‪ .‬‬ ‫לימודים ביום ובלילה‪ .‬ח ש ך הלילה‪.‬ולעשות אפילו‪ -‬יום שמועה עב״ל‪ .‬זהר‪ .‬ופן מ ח מ ת ם ח״ו ידחה ויכרת מאותה‬ ‫מעלה‪ .‫הלוגטריס‬ ‫־־־‪.‬ויש מקומות שעושים בלילה וביום‪) .‬או נפשם החונה שם כנד מהר‪ .‬יאהרציי־( והטעם אעפ״י שזה נראה כמוזר‬ ‫ש ב ש ל מ א לחולה ולאיש חי‪.‬ולמי ש נ ו ה ק ביום לעשות הלימוד‪ .‬ובבריאות וככל מילי‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫דמיסב לעיתשיא‪.‬מי ע ל ה ש מ י ם ל מ ע ן ד ע ת מ ה יאמרו‬ ‫בתואריםאלו? ומה• גם שמזמן מוהרשד׳׳ם עד זמנינו‪ .‬‬ ‫נ״א—יש שנוהגים לעשות תקוץ כ ר ת ב ש ב ע ה ובחדש‪ .‬לזה עושים התקון כרת‪ .‬או בפתח‬ ‫בית הקברות מול ציוני קרוביהם‪ .‬אלו המחמירים ונוהגים לעשור‪.‬בכי׳מ‪ .‬להצילו מ מ י ת ה ו מ כ ר ת דיומי ושני וכוי‪ .‬והטעם •הוא ד א י כ א פלונתא‪ .‬א״כ ל מ י שנהגו‬ ‫בלילה םבירא ל ה ם זמךהדין הוא בלילה‪.‬הרב יערות י=־ש( ב ה ס פ ד‬ ‫רבינו הקדוש‪ .‬שהעיקר העונש ו ה כ ר ת והגמול והחיים הוא בעולם ה נ צ ח ‪ /‬כ נ ד ל מ ש ם הרמכ״ץ‬ ‫ו כ מ ש י ה ונכרתה ה נ פ ש ההיא מלפני‪ .‬‬ ‫ואע״ג דיש ל פ ר ש ה בעניגים א ח י י ם ג ״ כ )ועיין כבית השם בשסק‪ .‬להצילו מ כ ר ת‬ ‫עוה״ב עי״ז ועיי הלימוד‪ .‬מועיל לו זה התיקון להצילו‪ .‬‬ .‬והתפלות וכו׳ כ ד י שבזכותם יזכה לחזות בנועם ה׳‬ ‫ו ל ב ק ר בהיכלו כולו א ו מ ר כבוד‪ .‬בעת הליכתם לבקור מתיהם‪ .‬עיין בס׳‬ ‫חנוך לנער דל״= פיק יו״ד םלשון‪.‬ומכל גזירות קשות ורעות‪ .‬ובחיים ‪-‬אל איחא יזיל(‪ :‬לזה אומר‪ .‬ויעמוד לגורלו לקץ הימין‪ .‬ומבקשים להם מנוחה‪.‬ויש מקומות‬ ‫שעושים ביום הפקידה‪ .‬מקום‪ .‬‬ ‫ולוה יבוא ה ט ע ם על נבון שהואיל וטעם הלימוד ל ש כ ך הדינין מעליו‪ .‬ב ת ח י ל ת ליל הפקידה‪ .‬או ביום אתר‪ .‬שבודאי זכות ריבוי התורה‪ .‬יאמרו שמן ל מ א ו ר למנוחת נפש פב׳׳פ )ויותר =וב‬ ‫להקדים נדבתו זאת לשני אמירת ההשכבה אם ירצהלנדככנז׳ל( כי האר׳׳י ז ״ ל ה י ה מ ל ע י ג על ה ה ש כ ב ו ת‬ ‫)במ׳ש הרב היד״א זציק״ל‪ ..‬נקראים לילות כמד־א‬ ‫מ פ ח ד בלילות וכו׳ עכ״ל‪ .‬ש א ם‬ ‫ח״ו גגזר על הנלב״ע כ ר ת מלפניו‪ .‬וכן כ ת ב )כספר רפואה ודזייס ס־‬ ‫ב׳׳י(‪ .‬וכו׳ עושים רושם נ ת ל לעילוי‬ ‫נ ש מ ת הנפטר‪ .‬כמנהג ירושת״ו‪ .‬וגם ב כ ל ‪ .‬ל צ א ת כ ל הדעות‪ .‬נ ת מ ע ט ה ה ח כ מ ה ונתרבו התוארים‬ ‫ויכינו ה א ת י ז״ל היה מלעיג על ההשכבות‪ .‬ויהיו אנשי העיר ההיא שמחים וטובי לב בעושר וכבוד‪ .‬בבוא גואל צ ד ק ב ב א וכי׳־ר‪.‬א ב ל‬ ‫להנלב׳׳ע איזה סגולה ותקון כ ר ת שייך לו? אמנם עפ׳׳י מ ה שהקדמנו בסי׳ <כ״א( כענין‬ ‫הפדיון נפש‪ .‬בית‪-‬‬ ‫פרק ט׳־•)סי׳מ״ט־נ=(‬ ‫עולמים ‪. .‬ויש שעושים תקון‬ ‫כ ר ת ב כ ל ל י ל ה פ ס י ד ה ש ב כ ל שנה ושנה‪) .‬יען שדנין אותו ב כ ל ש נ ה ב כ ד י להעלותו ל מ ד ר י ג ה היותר‬ ‫עליונה‪ .‬‬ ‫נ — ט ע ם ל מ ה עושים הלימודים ש ל עילוי הנשמות‪ .‬והצדקה‪ .‬אין הכי נמי‪ .‬ויש שנוהנים ל ע ש ו ת ביום ובלילה‪ .‬ומתפללים ושופכים שיחס לפני ה׳‪ .‬אכן )כז״חדפיח‬ ‫ע־׳ב ״׳׳ל(•• ה ת ח ל ת הדין ב ר ש ע י ם בגודנם מ ש ת ח ש ך ‪ .‬והצדקות‪ .‬כפר‪ .‬‬ ‫נ׳׳ב _ י ש אנשים שנזהרים מלהכנס לתוך הבית עלמין‪ .( ועוד ראייה משאלת מחילה ממתי ישראל הנעשית בבית הקברות בריחוק כידוע )עיין שיח יצחקח׳יא‬ ‫ק " ״ק יי״ (וטוב להשתדל בכל עיר‪ ..‬בכדי שלא יטמאו בטומאת בית הקברות בכניסתם שם‪ .‬וגרמי בליליה‪ .‬‬ ‫ו ה ט ע • לזה‪ .‬א ח ר היבי׳ה מ ל ב ד פ ק י ד ת השנה )היארצייט( ל א יאמרו ה ש כ ב ה כי א ם כ ש י ר צ ה‬ ‫ב ר א ש חדש‪ .‬ו ל א בלילה‪ .‬את בנו בעוברו דדך‬ ‫קבורתו יעי •׳ש זהר שמות דב״גן א״כ•• גס מרחוק בלי כניסתם לשם רואים אותם וראייה ממעשה של שמעון בן יהוצדק‬ ‫)הגדיל סי׳ ל״ז דים.‬ש נ ה שייך לעשותו‬ ‫לו ואולי ניב ש צ ר י ך לו זה התיקון‪ .

‬לכן הקכ״ה ברב רחמיו וחסדיו על כל ברואיו ויצוריו‪ .‫הקונטריס‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫)הקימו! ־־*י =‪.‬ועליו להתגלגל עוד בכמה גלגולים שונים ובגופים מחולקים עד שיקיים כל התרי״ג‬ ‫מצות הנותנים והממשיכים חיות להנרנח״י שבתוך רמ״ח איברי האדם‪ .‬אינו מניחו‬ ‫להאדם להתתקן‪ .‬לכפרת עון‪ .‬ושם״ה גידיו שבכללותם‬ ‫הם גס כן תרי״ג כידוע‪ .‬בכרי שלא‬ ‫לזכות לגן עדנו אלא אדרבא מכריחו עוד‪ .‬ויהיה לנו ולכל ישראל‬ ‫לתקון נרנח״י לפניו‪ .‬ונוסף עוד לעבור רצון‬ ‫בוראו‪ .‬הקדים תרופה למכה זו האנושה‬ ‫וברא לו את התשובה‪ .‬בעזרת צור שוכן טעונה‪ .‬שיתודה האדם על חטאתו אשר פעל‪ .‬שבאיזה זמן שיהיה‪ .‬אזי ח״ו לשוא‬ ‫צרף צורף‪ .‬ולנקות את הסיגים ולתקן נרנח״י שלו בעוה״ז‬ ‫להיותם שלמים לעוה״ב ולהעלותם אל מחצבם העליון אל הקודש פנימה‪ .‬ונקרא בשם ישראל‪ .‬ובהתדבקותנו בו לעד לעולמים אמן‪.‬ומאחורי תרעא אע״ג שכבר קדמונו הרבנים‬ ‫הקדושים שרי קודש הלולים באמירותיהם הטהורות והנעימות באופני המצאת דרכי הקודש בעבודת‬ ‫הבורא‪ .‬ובאיזה עת שישוב האדם בתשובה לפני בוראו‪ .‬ובשפל המדרגות לרובי חטאתיו‬ ‫ועוונותיו‪ .‬וכל כמה דלא נתקן האדם כל צורכו‪ .‬ולעבור על פשע‪ .‬ועתה ע׳׳י תשובתו גם לו יאמר אמירה רכה ונעימה כמו שיאמר לישראל רמז ‪-‬לצדיק‬ ‫שתמיד היה ישר עם אל‪ .‬ברם‬ ‫היא‬ ‫)פז(‬ .‬זך את רעיוננו‪ .‬ואל ה׳ ויאיר לנו את הדרך הסלולה והנכונה כעיני‬ ‫אלהיס ואדם‪ .‬‬ ‫כמ׳׳ש כי לא אחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו והיה‪ .‬‬ ‫נבון מאד‪ .‬ושב בתשובה שלימה לפניו ית״ש‪ .‬ונזכה יחד כולנו לעובדו באהבה ובתמים‪ .‬ויקבל‬ ‫על עצמו שלא ישוב עוד לכםלה‪ .‬‬ ‫ובהקדים הידוע למו״ר שעיקר בריאת הארס בכדי לברר ניצוצי הקדושה אשר נפלו בעמקי‬ ‫הקלי׳ מחטא אדם הראשון השייכים למחצב נשמתו‪ .‬ולא לתקן את מעשיו‪ .‬מה פעל אל? שהמלאכים שואלים גם אותם מה‬ ‫פעל אל? הואיל שמחיצתם ג״כ נעשית לפני ולפנים מהם מהמלאכים‪ .‬למצוא אופן• ותרופה בם׳׳ד לפי רוח הזמן הזה‬ ‫אשד אנחנו בקרבו‪ .‬ועור כמאמרז״ל עתידים צדיקים‬ ‫להיות עומדים לפנים ממחיצת המלאכים כמ״ש ע״פ‪ .‬בבל זאת מקום הניחו לנו להתגדר בו‪ .‬ונופל לו ברשותו של היצה״ר המפילו‬ ‫לבאר שחת‪ .‬ויתנחם על רעתו אשר עשה‪ .‬וגם לא את עצמו ומה גם את נרנח״י שלו‪ .‬ואת דרכיו‪ .‬ולטהרנו‬ ‫מכל חטא‪ .‬ובשוב‬ ‫רשע מרשעתו אשר עשה חיה יחיה‪ .‬על מתכונתם מבלי מגרעת‬ ‫אות אחת‪ .‬ולסלוח לנו על כל מין אשמה ורשע‪ .‬בספר הבקורים והקדמותיו ואשר כל דבריהם הובאו בפנים‪ .‬אם היא תשובה מאהבה‪ .‬ולא עוד אלא שאלו הבעלי‬ ‫תשובה נעשים יותר גדולים ממעלת הצדיקים גמורים הנרמזים במלת ישראל‪ .‬ושגם זה נרמז בפסוק הנז׳‬ ‫באומרו כעת הרומז על התשובה‪ .‬חשובה היא‬ ‫ומקובלת לפניו ית״ש כריה ניחוח‪ .‬לפנים‪ .‬אשר בודאי בזה יתעשת‬ ‫האלהים לנו לפרוק שכינתא מעפרא ולהצמיח לנו את הגאולה הקרובה‪ .‬בכדי שיהנו מזיו השכינה‬ ‫ולהיותם חונים שמה במנוחה נכונה ועליונה‪ .‬כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל‬ ‫ובמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד‪ .‬ונוסף עליהם את אותם הניצוצות אשר הפילם‬ ‫האדם ג״כ על ידי חטאתיו ופשעיו בגלגולים שעברו‪ .‬ויהיה בזה מאבד את עולמו‪ .‬קייים>‬ ‫שלמים‬ ‫היחיאלי •יפה‬ ‫ההרמה לספר הבהורים מהמלבה־ד‬ ‫יאיר הנתיב ושביל ד‪.‬וכהנה רבות אלף שמורים לה׳‪ .‬בכמה עשה ולא תעשה‪ .‬לקיים כל הני מילי דרבנן‪ .‬מבלי שום פניה ומחשבה זרה‪ .‬שובו אלי ואשובה אליכם‪ .‬וראיה לזה שהקדימם‬ ‫הפסוק באומרו ליעקב תחילה ואח׳׳כ לישראל‪.‬שאז על ידי זה יהיו כולם ראוים לעמוד לשרת לפניו ית״ש וליהנות מאורו‬ ‫ולזכות לחיי עולם הנצחי• בלם דא עקא שהיצר האורב שהוא לפתח חטאת רובץ‪ .‬יאמר ליעקב למי שהיה עקב‪ .‬במקום הקודש פנימה כשר צבא ואראלי מעלה‪.‬ונםלח לו על כל אשר‬ ‫העוה ואז חוזר וזוכה להיות במעלה רמה‪ .‬שיקלקל את מעשיו‪ .‬ובעזרתו ית״ש הננו באים כבשולי היריעה‪ .

‬וידוע הוא מש״כ הרב )כשער הפסוקים וספר הליקוטים על התהלים‬ ‫דף קץ ע׳׳ד( שכל אחד ואחד מישראל‪ .‬ואז לשטף מים רבים רמז על הדינים ועוגשי גיהנם‪ .‬‬ ‫ולא יהיה נחשב עוד מאלו הנאמר עליהם‪ .‫‪D^JPPI‬‬ ‫בית‬ ‫)הקדמת ספר בקורים(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫היא לאקמא שכינתא מעפרא‪ .‬אז אותם הבירורים יהיו מעולים מאד‪ .‬לעת לעשות תשובה‬ ‫מצא זו מיתה‪ .‬ולבו נוקפו על רובי חטאתיו ומתחרט על מעשיו הרעים‪ .‬‬ ‫ויקבצם לעיר נחלתו׳ הגם שבהאי עדנא כל כי האי ריתחא רתח עלן מריה דעלמא‪ .‬אזי חכירו לוקח לו מוסר גדול‬ ‫מזה‪ .‬כשהצפור רואה את חבירו‪ .‬למנוע מהם דרכי התשובה בעת ובעונה הזאת‪ .‬ולהאומרים בעצמם והוא שומע ומבין וממילא משביל על הדבר הטוב הזה לעשותו‪ .‬באשר גם כן אין בו‬ ‫שום מיחוש ראש ודמיון פועל לא להחולה ולא לבני ביתו‪ .‬אליו לא יגיעו‪ .‬לעובדו שכם אחד כאיש אחד מלב ומנפש‪.‬ועמא אזלא ומתדלדלא‪ .‬‬ ‫ויהיה ספק בידינו להתתקן‪.‬ותעינו ואבדנו כצאן אשר אין להם רועה‪ .‬ויכנע לבבו לשוב‬ ‫בתשובה מאהבה‪ .‬על רובי זדונותיו ופשעיו נגד השם ברוך הוא‪ .‬ולזה גם מן השמים ימליצו טוב בעדינו אל‬ ‫ה׳ אלהינו שיחלצנו מן המצר ומיד האויב והאורב זה היצה״ר‪ .‬ולא למדת בי חבירי‪ .‬לו זה ההתעוררות להרואה‪ .‬‬ ‫ובפרט בהיותו שוכב על ערש דוי וםובל כל צרותיו ומכאוביו‪ .‬שנפל לו בפח מוקשים‪ .‬על כן נתעורר לכבוד ה׳ ברוך הוא‪.‬יכול לברר גיצוצות הקדושה‪ .‬ואז בודאי יחונן ה׳ את עם מרעיתו‪.‬אז רואהו נושא הק״ו‬ ‫בעצמו באומרו אם לעושי רצונו כך‪ .‬וכן‬ ‫הוא האדם בראותו צער ויגון חבירו אומר בלבו כל זה היה לו להחולה מפאת חטאו ועוברו‬ ‫רצון בוראו ח״ו‪ .‬לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה? ולכן מהרהר בתשובה‪ .‬וכי יודע האדם מתי ימות?‬ ‫אלא ישוב היום שמא ימות למחר‪ .‬להתוודות על החטאים והעונות שעשינום‪ .‬הואיל וכל הדברים לא יאמרו לעומתו‪ .‬בין לההולה‪ .‬בכל זאת אם נתעורר‬ ‫לתקן עצמנו ואחרים גם ה׳ ב׳׳ה עוזר על ידינו כארז״ל אתערותא דלתתא עביד אתערותא דלעילא‪.‬ואחםורי‬ ‫דרא‪ .‬כי אם בראותו מרדות חברו וצערו‪.‬לא עלינו ולא עליכם‪ .‬שלמדתני בחבירי‪ .‬ולתקן גם את זולתו‪ .‬ובפרט‬ ‫בעת ובעונה הזאת‪ .‬שזמן הישועה והגאולה קרוב הוא לבא‪ .‬ורובי צדקותיו וחסידותו‪ .‬מוליכים אותו כידוע‪ .‬שאז נמס לבו‬ ‫בקרבו‪ .‬ממיתת האדם בעולם הנצהי‪ .‬ויחרפוהו על אשר לפי דעתם לא המל‬ ‫על נשמתו‪ .‬או שגרמנו לאחרים‬ ‫ג׳׳כ לעשותם‪ .‬ואולי בזה יזכה להציל עצמו‬ ‫מן צער הגילגול ויהיה לו שם מנוחת עולמים‪ :‬ףין‪$‬ן שעכשיו הוא עקבות משיחא והיצר נתגבר‬ ‫על שונאי ישראל בכל כחותיו‪ .‬ומה גם בעת המיתה כאומז״ל ע״פ על זאת יתפלל כל הסיד‬ ‫אליך‪ .‬כי יגרשוהו מביתו‪ .‬הואיל ושב‬ ‫והתודה לפני נסיעתו‪ .‬על‬ ‫השתוקקותו להנאת שעה קלה‪ .‬שעשה‬ ‫בכללות ימי חייו‪ .‬רק לכל הפחות‪ .‬בעודנו בתוקפינו בריאים‪ .‬ואזי כל‬ ‫ישראל יזכו לאור באור החיים ולהנצל ממוקשי מות‪ .‬וכן בכל יום ויום מכל ימי חייו יעשה זאת ונמצא כל ימיו‬ ‫בתשובה‪ .‬והמסודר כהוגן וכראוי עפ״י רצון‬ ‫ה׳ ית׳׳ש ואשר בו יהיה תיקון ותועלת מרובה בין להבריא‪ .‬לפי ערך גודל נשמתו‪ .‬כמ״ש פתחו לי כחודו של מחט‬ ‫׳ואני אפתח לכם כפתחו של אולם‪ .‬ועפ׳׳י הרוב לא יהיה‪.‬‬ ‫ויען שבזמן הזה קשה לו להאדם לומר להחולה שיתודה‪ .‬ונתן המם עבור חילוץ נשמתו‪ .‬ברוך ה׳ צורי‪ .‬כי בדרך שהאדם רוצה ללכת בה‪.‬אם מחמת בעיתותא ודמיון של‬ ‫החולה או מחמת קרוביו ובני ביתו‪ .‬בעת מיתתו יותר ממה שכידר כל •מי הייו׳‬ ‫הקטן כערכו והגדול לפי מחצב גשמתו יוכל להתתקן‪ .‬ובפרט כשכוונתינו‬ ‫ורצוננו לעבוד את בוראינו עבודה תמה ושלימה‪ .‬ונושא עיניו למרום באומרו‪ .‬ושב אל השם בכל לבבו כמשל המורגל‬ ‫בפומייהו דאינשי‪ .‬שהאדם יתפלל תמיד לפני ה׳ שיהיה לבו מסור בידו ודעתו צלולה‪ .‬ובמצודה הרעה‪ .‬על כן טוב מאד לעשות הסדר המתוקן לפניך‪ .‬‬ ‫לקיים הני תרי מילי מעלייתא‪ .‬עליו למהר תשובתו‪ .‬נמצינו למדים מזה שגם האדם בעודו בבריאותו‪ .‬ואם החולה הזה והמצטער‬ ‫הוא מפורסם לאיש צדיק וחסיד וחף מפשע ובכל זאת כעל יםורין הוא‪ .‬וא״כ כשיתקדם להם‬ ‫הוידוי והתשובה והחרטה‪ .‬וכל יסודי‬ ‫עולם הבא‪ .‬וגם בעת המיתה‪ .‬כי‬ ‫אם לזולתו‪ .‬ויאבד את חירותו ואת עולמו‪ .‬ולהצילה מיד כל צר ואויב החפץ לענותו‪.‬על כן עלינו לאזור‬ ‫חיל כנגדו בכמה תצדיקי בקיום מאמז״ל שוב יום אחד לפני מיתתך‪ .‬ווי ליה לההוא גברא דאזיל בלא מכסא! הגם ששם‬ ‫רמזו‬ .

‬ששם מיידי שממיר ערלת גופו‪ .‬״ בדרך חיים אשד תכליתם יהיה לשמח אלהים ואנשים‬ ‫לקיים הני מילי מעלייתא הנדל‪ .‬בכדי שיזכה להיות מנוי עם שאר הצדיקים והחסידים‬ ‫ועושי רצון האל ותתעדן נרנח״י שלו בגנזי מרומים ויהיה נחשב לבן להקב׳׳ה אשר נאמר עליו‬ ‫ישראל אשר בך אתפאר‪.‬מבלי שום בפייה ואונם או מחמת הבושה וכו׳ אז הרשות בידו‬ ‫ותכא עליו‪".‬ביומא‬ ‫קמא לא לימא מידי דלא יתרע מזליה‪ .‬בכדי שלא‬ ‫״ ל ישם הזלב בגימטריא שמן‬ ‫לגרום כניסה לשטן בקרבם ויהיו קפידות ומריבות ״‬ ‫)פירוש שלא יקבעו על שום אחד מהחברים לתת מם קבוע מדי חדש בחדשו או מדי שבת בשבתו‬ ‫בין רב בין מעט‪ .‬אשרי מי שזוכה לקנות‬ ‫עולמו בשעה אחת כידוע מבמה מעשיות המובאים בש׳׳ם ובמדרשים ואיך זכו לחיי העולם הבא‬ ‫עם הצדיקים והחסידים‪.‬מבלי קוה שום תשלום גמול‬ ‫כי אם לקיים מאמחז״ל על פםוק אשרי משכיל אל דל‪ .‬אלא טרם כל ידרשו בשלומו ולדעת מפיו ומפי קרוביו את אשר‬ ‫צר ומציק לו‪ .‬וכשמת בתשובה נכלל באלו שנאמר עליהם‪ .‬גס טוב שלא להכניס עניני כספים בזה כלל‪ .‬אלא הכל בא לו בהשגחה‬ ‫פרטית מאתו‪ .‬‬ ‫ואח׳׳כ‬ ‫־‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫כ א ז‬ ‫*( כמ״ש בזהר האזינו דרצ״צ‪ .‬וה׳ יחישלרפאתו ברפואה שלימה בכלל כל חולה ישראל‪.‬הוא הדין ג״כ להתשובה השקולה לכל המצות נרמזת‬ ‫בדברות קדשם במילת מכסא‪ .‬בשום דבור‬ ‫מעניני הוידויים‪ .‬בכל הני מילי דמיטב לעית׳׳ש‬ ‫לשם שמים מבלי שום פניה ומטרה‪ .‬הואיל ובתלתא שריא שכינתא‬ ‫)וכבית דין נחשבים( והס נכנסין אצלו לבקרו לדיוש בשלומו ולברכו ברפואה שלימה‪ .‬אם לכפרת עון‪ .‬כי אין צדיק‬ ‫בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא‪ .‬בין ברוחניות בדברים הצריכים לו לרפואת נרנח״י שלו להחיותם‬ ‫בעולם הנצחי והקיים על ירי הרהורי התשובה‪ .‬ברכת טוב‪ .‬ולעיין‬ ‫עליו אם אפשר לעשות לו איזה חסד בגופם חסר של אמת מחיים‪ .‬‬ ‫‪.‬והחרטות וכר‪ .‬‬ ‫והתיקון לזה לעשות קבוצת רעים ואהובים בכל שכונה ושכונה‪ .‬בכל מאי דאפשר להם לעשות כפי יכולתם בין בגשמיות בדברים‬ ‫הצריכים לו לרפואת גופו בעוה׳׳ז‪ .‬‬ ‫באופן כשאחד מהחברה ח׳׳ו נהלה ונפל למשכב‪ .‬אך מהיום ההוא‬ ‫והלאה נכנסים אצלו לבקרו לא פחות משלשה יחידים מהחברה‪ .‬מתבוננים בדעתם על כל רבר הצריך‬ ‫והנחוץ להחולה לעשותו לו‪ .‬ועיר‬ ‫ומדינה‪ .‬בגין דקודשא בדיך הוא בעי דאע״נ דההוא בר נש איהו בבי אסירי דמלכא‬ ‫ואיהו אסיר בבי אסירי דישתדל בר נש עליה ויסייע ליה לאפקא ליה מבי אסירי וכו׳ ועל דא אצמריך לאסייא‬ ‫חכים לאשתדלא עליה אי יכיל למיהב ליה אסוותא מן גופא יאות‪ .‬או להרבות לו שברו בעולם הזה ובעולם הבא‪.‬‬ ‫ולהוציא מלבם שהחולי בא לו מאיזה סיבה ומקרה‪ .‬‬ .‬ועוד בה‬ ‫שהתשובה הנעשית מאהבה מקרבת הגאולה הואיל ובה תיקון לכל העבירות ולא עוד אלא שגם‬ ‫העבירות מתהפכים לו לזכיות‪ .‬אלא אס אהד עורר ה׳ את רוחו ונדבו לבו לעשות מצות צדקה מעולה להחברה‬ ‫הזאת לצורך הוצאות וכיוצא לאיזה חולים אביונים ועניים בנפש חפצה וברצון טוב לקיים כל‬ ‫נדיב לבו יביאיה את ת־ומת ה׳‪ .‬הנתקנים מפומייהו דהני אריוותא‪ .‬והוידוי‪ .‬ופרוור‪ .‬ולפייסו שכל היסורין האלה הם מאהבה‪ .‬ביומא תנינא ליכדיז בשוקא דאיהו חליש‪ .‬‬ ‫והנה בבוא המבקרים אצל החולה יזהרו מאד שלא לדבר אל החולה בעצמו‪ .‬והחרטה על כל מעשה לא טוב אשר‬ ‫עשה אותו האדם בכללות ימי חייו‪ (* .‬מאן דרחים‬ ‫ליה בעי עליו רחמי‪ .‬כלל וכלל‪ .‬ומושבה‪ .‬מיראי ה׳ מרבים החפצים להדבק בה׳ ית״ש )לא פחות מח״י אנשים )‪ (18‬וחי בהם למיסמנא‬ ‫מבא ואם יותר ה׳ עליהם יחיו ויהיו לאלף ולרבבה( ונכון לקרותה בשם חברת אורחות חיים‬ ‫הואיל ונותנת חיים לעושיה ומדריכת‪.‬ית׳׳ש אשר עיניו פקוחות על כל דרכי בני אדם‪ .‬ואי לאו יתן לה אסוותא לנשמתיה וישתדל‬ ‫על אסוותא דנשמתא‪ .‬מאן דםני ליה חדי ליה ואז משיב ה׳ מעליו אפו כידוע‪ .‫‪D^JDH‬‬ ‫בית‬ ‫עולמים‬ ‫)הקדמת ספר בקייים(‬ ‫היחיאל‬ ‫ל‬ ‫סו‬ ‫רמזו בדבריהם על המילה השקולה לתרי״ג מצות‪ .‬בוודאי הוא מקיים מאמחז״ל בש״ס‪ .‬ופה מסיר ערלת לבבו‪ .‬כי זאת היא הצדקה המעולה‪(.‬ולא יאונה‬ ‫לו כל און בם׳׳ד ויהיה בריא אולם‪ .‬ודא הוא אסייא דקב׳׳ה ישתדל עליה בהאי עלמא ובעלמא דאהי עכ׳׳ל‪.‬להרבות לו שכרו בזה ובבא‪ .

‬אמן‪ .‬ואז בכל אלו הדברים יהיה נחת רוח להחולה ולבני‬ ‫ביתו‪ .‬איחד עליה כופר‪ .‬אולי עוונותינו אנחנו‬ ‫גרמו לו היםורין‪ .‬ועל כן טוב להזכיר מקצת צדקותיו‪ .‬בבדי‬ ‫להליין טוב בעדו וללמד עליו םניגוריא‪ .‬דאין לך ריק‬ ‫בישראל שאינו מלא מצות כרמון‪ .‬יען שכל ישראל ערבים זה לזה‪ .‬הוא הדין מתעוררים גם כן‬ ‫הסניגורים עליו מלעילא‪ .‬ההוא זכו דקאמרח‪ .‬ולהראות להם קצת זכיותיו ומעשיו הטובים‪ .‬וכן שמעתי מהחכם הד׳ שמעון טורגי זלל׳׳ה‬ ‫על פסוק לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה‪ .‬‬ ‫ואיתא בפרשת ויגש דר״י ע׳׳ב וז״ל‪ :‬מכאן דררגא דלעילא לא איתער לעילא עד דאיתער כקדמיתא‬ ‫לתתא עכ״ל‪ .‬וכמ׳׳ש מוהרח״ו בליקוטי תורה‪ .‬שלא יהיה חולה עוד ומוטל על ערש‪ .‬וכהםכמתנו אנחנו השלשה‪ .‬‬ ‫ומוסיף עוד לומר לחביריו‪ :‬הואיל וההולה הזה יש בו כל אלו המדות טובות שזכרנו בטח‬ ‫הוא‪ .‬בדאיתא בזהר פ׳ וישלח דקע״ד‬ ‫ע״ב וז׳׳ל‪ :‬פתח ואמר אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם יושרו ויחוננו ויאמר‬ ‫פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר‪ .‫‪D ^ J H l‬‬ ‫יית‬ ‫)הקדמת ספר בקורים(‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ואח״כ מתחיל אחד מהמבקרים לדבר עם שני רעיו שבאו יעמו לבקור החולה‪ .‬הני קראי אית לאםתכלא בהו‪ .‬וכשםמליצים טוב בעדו מלתתא‪ .‬מה דתלי במילין במילין כד אתגזר‪ .‬ועל‬ ‫כן עלינו אנחנו הגורמים לו כל זה‪ .‬מה‬ ‫דתלי בעובדא בעובדא‪ .‬ובדקע״ו‬ ‫ע״ב איתא‪ .‬בכלל כל חולי עמו ישראל‪ .‬וכן איתא בזה״ק פרשת צו דל״א וז״ל‪ :‬בעובדא דלתתא אתער עובדא דלעילא‪ .‬ת׳׳ח כמה גרים עובדא דבר גש דהא כל מאי ראיהו עביר •כלא אתרשים וקיימא‬ ‫קמיה דקוב״ה וכו׳‪ .‬לקיים מצות עשה דואהבת‬ ‫לרעך כמוך‪ .‬הלא אנוס הוא בזה נקרא‪ .‬ומן הראוי לו‪ .‬אשר הוא כלל גדול לקיום כל התוה״ק‪ .‬למפרי‬ ‫ליה דלא יחות לגיהנם ולא ימות‪ .‬‬ ‫מלאך פניו להושיעם‪ .‬בא לו אלו היםורין‪ .‬הואיל והוא בעל מצות‪ .‬דכד אית ליה לבר נש‬ ‫סניגורין לאדכרא זכו דידיה קמיה‪ .‬ואף אם תמצאו לומר מחטת איזה חטאות שעשאם בלא כוונת‬ ‫הלב או מפאת פיתויי היצר‪ .‬וכו‪ /‬דבר אחר מצאתי כופר‪ .‬ומבאר‬ ‫להם את אותן המרות טובות אשר בהחולה‪ .‬‬ ‫ושוב מוסיף המבקר לדבר עם ריעיו באומרו‪ .‬הנדמים לבית דין‪ .‬במילה אתער הכי לעילא ואי תימא‬ ‫מילה מה אתער אלא הכי כתיב ודבר דבר וכו׳ ואיתער מה דאיתער אי טב טב אי ביש ביש‪.‬לעורר עליו רחמי שמים‪ .‬אם מחמת חוסר ידיעתו‬ ‫בגוף האיסור‪ .‬הנה נא ידידי לפי המסופר מצדקותיו‪ :‬בטח‬ ‫לא היה ראוי לו שיהיה זה חולה כלל‪ .‬ובפרט אנחנו החברים אשר אהבת ה׳ בנו‪.‬ועל‬ .‬כן יהי׳‬ ‫הסכמת בדה״צ העליון‪ .‬ולהמליץ טוב בעדו‬ ‫בין לתתא בין לעילא כדאמרן*(‪.‬בבדה״צ העליון ולפני ה׳ ברוך הוא‪ .‬אם טוב ואם רע כן עושה ובורא םניגורין או‬ ‫קטיגורין עכ״ל‪ .‬וכי לא אתגלי כלא קמי קוב׳׳ה?‬ ‫דאיהו צריך למלאכא דיימא קמיה טב או ביש? אלא ודאי אצטריך‪ .‬‬ ‫ואהבת רעים ודודים ואחים‪ .‬ורבי חייא‬ ‫התפלל על‬ ‫פשתן אחרים‬ ‫ונענה‪ .‬זלא אית ליה קטיגורין כדין ויחוננו ויאמר פרעהו טרדת‬ ‫שחת מצאתי כופר‪ .‬בכדי שעל ידי זה נסלק מן החולה הזה‪ .‬ועל דא מיבעי ליה לבר •נש למיהך באורח קשוט וכו׳‪ .‬לשוב בתשובה שלימה לפני ה׳ ולהתוודות על כל חטאתינו‬ ‫ואשמותינו כוידויי יום הכפורים‪ .‬ואם אנחנו רואים אותו חולה‪ .‬אנחנו אוהבים זה לזה לכבוד שמים‪ .‬ובשכר צדקותיו אשר עשה ויעשה‬ ‫יתרפא מהליו זה בקרוב‪ .‬אם מחמת שהיצר מאש והוא בשר ודם ולא היה יכול לו‪ .‬ומקבלים ייסורי ה׳ עליהם מאהבה‪.‬והסכמת קב״ה ושכינתיה השרויה עמנו‪ .‬וה׳ ישלח לו רפואה שלימה‬ ‫בקרוב‪ .‬לכן אחינו זה נתייסר בחולי הזה‪ .‬כמ׳׳ש אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם יושרו‬ ‫ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר‪ .‬וא״כ מהראוי שיוסרו‬ ‫מעליו‪ .‬ובכל זאת אנן אמרינן כי זכיותיו יכולים להגין עליו‪ .‬ומכל אנשי ביתו כל‬ ‫מיני‬ ‫*( ויען שהוא בבית האסורים ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים וצריך הוא לסיוע מזולתו ולתפלת‬ ‫ובקשת הרחמים עליו מהאהובים והחברים‪ /‬המברכים אותו וממליצים מוב בעדו לפני ה׳ לחלצו מן הייסורין‬ ‫ןהקב״ה ישמע ויושע ועיין ם׳ חסידים ס׳ תיסנ״גוז״ל‪ :‬ולפעמים על עצמו אינו נענה משום אין חבוש מתיר עצמו‬ ‫•גינאמר בכל‬ ‫צרתם לו צר‪ -‬והוצרך‬ ‫פשתנו ולא נענה‪.

‫‪D^JHl‬‬

‫יית‬

‫)הקדמת ספר בקורים(‬

‫עולמים‬

‫היחיאלי‬

‫םז‬

‫מיני צער ויםויין‪ ,‬ובכדי שלא נכלל ח׳׳ו בכלל אלו הגורמים עונש לחבריהם‪ ,‬ונטרדץ‪ ,‬ממחיצתו‬
‫של הקכ״ה‪ ,‬כמ׳׳ש בשים שבת דף קמ״ט אמר רבי יעקב ברה רבת• יעקב כל שחברו נענש על‬
‫ידו אין מבנימין אותו במחיצתו של הקב״ה‪ ,‬ולכן עלינו להתחרט על כל מעשינו הרעים שעשינום‬
‫לפני ה׳ ולהתוודות עליהם לפניו‪ ,‬הואיל ושכינה היא למעלה מראשותיו של החולה‪ ,‬וישמע ה׳‬
‫ויםלק חרון אפו מעלינו‪ ,‬ומעל כל עמו ישראל‪ ,‬ושום בר ישראל לא יענש בםיבתינו‪ ,‬ויתמלא‬
‫עלינו האל ברחמים ויסיר כל מין חולי ומחלה מעל כל חולי עמו ישראל‪ ,‬אנשים ונשים וטף‪ ,‬ומכללם‬
‫מעל החולה הזה )פב״פ( וה׳ ישלח• לו ולהם רפואה שלימה בקרוב‪ ,‬בזכות תשובתינו זאת וניחמתינו‪,‬‬
‫על טעשינו הרעים שעשינום נגד רצונו ית׳׳ש‪ ,‬אנחנו וכל בית ישראל גדולים וקטנים אנשים‬
‫נשים וטף )ומכוונים בדעתם גם בעד החולה הזה( ]ואומרים סדר הוידוי הגדול וסדר ספר הבקורים‬
‫הזה ג׳׳כ כרצונם באורך או בקיצור‪ ,‬שלשת המבקרים ביחד‪ ,‬מבלי להסתכל גם בפני החולה אך‬
‫טוב לגמור כל הכתוב בספר הזה‪ ,‬והחכם יעשה בדעת נבונה לפי העת והזמן וה׳ יהיה בעזרתם[‬
‫ובגומרם כל הסדר‪ ,‬פונים אל החולה• בלב שמח‪ ,‬ובפנים שוחקים‪ ,‬ואומרים לו שלום וכל טוב סלה‬
‫לעדי עד יהיה לך מאדון שמים וחושבנא טבא מכאן ולהבא יען שככר פייסנו אותו בהתשובה השלימה‬
‫שעשינו לפניו ית״ש ויה״ר שלא יפקד מושבך מאתנו‪ ,‬אל ה׳ ויאר לך ולנו‪ ,‬ותהיה בריא אולם וחזק‬
‫לעית׳׳ש‪ ,‬וה׳ יאריך ימיך בטוב ובנעימים כרצונך וברצון כל אוהביך ואנשי ביתך ויקרים בך מקרא‬
‫שכתוב ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך• שלום רה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום‬
‫והולכים להם לחטו״ל אחרי דרישתם עוד ממנו אס ברצונו שיעשו• לו איזה שירות וכיוצא‪.‬‬
‫וביום השני •באים שלשה יחידים אחרים מהחברה לבקרו‪ ,‬לא אותם שהיו אתמול‪ ,‬ועושים‬
‫כסדר הנז״ל‪ ,‬מראש ועד סוף‪ ,‬וכן ביום השלישי‪ ,‬באים שלשה אחרים‪ ,‬עד גטר קיום מצות הביקור‬
‫ועשיית התשובה כל יחידי החברה העי״א‪ ,‬במשך ששת ימי השבוע‪ ,‬לבד מיום השבת — הואיל‬
‫ונמצאים הרבה מבקרים מקרובים ורחוקים‪ ,‬ובגומרם אז חוזרים חלילה על אותו הסדר הראשון‪,‬‬
‫והרי על ידי זה זכה החולה לשמיעת הוידויים ככל יום ויום‪ ,‬ובטח הוא שאם יכול הוא‬
‫ינוע שפתיו עמהם‪ ,‬ואם לאו דעתו מסכמת לבל דבריהם‪ ,‬ותשובתם‪ ,‬וגם הוא מהרהר בה‪ ,‬ואס‬
‫ח׳׳ו לאו בר הכי הוא‪ ,‬הרי הם נעשו‪ ,‬שלוחים בעד כל ישראל בוידוי‪ ,‬ובתשובה‪ ,‬ובחרטה‪,‬‬
‫שעשאום הכין לאדם שלא בפניו‪ ,‬ומה גם שכוונו בעדו ג״כ ובפרט בפניו שטועיל לו‪ .,‬כדאמר‬
‫רבי מאיר על רבו אלישע שמתוך תשובה נסתלק רבי‪ ,‬כידוע‪.‬‬
‫ובתיקון הזה הרבה טובות יצאו מזה ) א ( מרבים האהבה בין איש לרעהו‪ ) ,‬ד ( מקיימים‬
‫מצות ביקור חולים‪) ,‬ג( גמילות חסדים בגופם שאם ראו צריך לו דבר מה עושים לו‪ ,‬ואם ראו‬
‫שאיש עני ואביון‪ ,‬מודיעים לאנשים צערו‪ ,‬להטפל בו ובהוליו‪ ,‬ולפעמים מצווים לאחרים‪ ,‬לעשות‬
‫לו איזה גוביינא‪ ,‬אם הוא ראוי לכך‪ ,‬ועושים את מצות משכיל אל דל כתקנה‪) ,‬ד( זוכים הם‬
‫להיות מבעלי תשובה‪ ,‬שמכריעים את כף מאזנים שלהם ושל כל העולם‪ ,‬לזכות ולטובה ולברכה‪,‬‬
‫)ה( שגם החולה הזה נעשה בעל תשובה גמורה מאהבה בכל יום ויום‪ ,‬וניתוםף לו חיים טובים‬
‫וארוכים בעוה״ז ובעוה״ב‪ ,‬ואם ב״מ נסתלק מן העולם‪ ,‬הרי בתשובה סליק ונקרא חי בעוה״ב‬
‫עולם הנצחי‪ ,‬ולא יצטרך עפ׳׳י הרוב לשוב עוד בגלגול‪) ,‬ן( נקראים זוכים ומזכים וכל המזכה‬
‫את הרבים אין חטא בא על ידו‪) ,‬ן( מקרבין לבבות בני אדם לאביהם שבשמים ועושים שלום‬
‫בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה‪ ,‬ומקיימים הפסוק או יחזיק במעוזי שלום יעשה לי‪ ,‬שלום‬
‫לעילא ושלום לתתא‪ ,‬וך׳ ישרה שכינתו על ישראל‪ ,‬ויבנה להם בית הבחירה בשלוח לנו את‬
‫משיחנו כבנין ירושלש על תלה כבתחלה‪ .‬במהרה בימינו והיה ה׳ למלך על כל הארין ביום ההוא‬
‫נא״ה ח ב ר ת אור־חדש וצמד־צדיר‪.‬‬
‫יהיה ה׳ אחד ושמו אחד אמן וכייר‪.‬‬
‫>•‬

‫בירושת״ו‬

‫הקונטריס‬

‫בי‬

‫ת‬

‫ספ‪-,‬בקו‪-‬ים‬

‫עולמים‬

‫היחיאדי‬

‫שמואל דדים‬

‫בשאן זלה‪-‬ד‪-‬‬

‫הקדמה מהגאון הרב המחבר כמוהי״י מרדכי בבביהר‪-‬י‬
‫אשר אזן ותקן ספר כקורים הלזה והילך לשונו‪:‬‬
‫הרי אלו מצות בקורים בל״יר הולים חברים מקשיבים אשר נועדו עברו יחדיו במסדרת‬
‫הברית לקיים עליהם להיות עושים בזמניהם בקור הולים כראוי‪ .‬ולעמוד אצל החולים‬
‫בשעת אמירת הוידוי‪ .‬וכן בשעת יציאת נשמה‪ .‬וסדרים ינעם בסדר זמנים סדר הוידוי וסדר‬
‫מ ה ר ב ב‬
‫טו‬
‫סי מעבל יבק ד ל ומהרב בעל‬
‫פסוקים ווידויים בעת יציאת נשמה קצתם נ*יק‬
‫שגי לוחות הברית זיל‪ .‬עם כמה פסוקים ותפלות ווידויים אשר סדרתי פה ק״קוירונךןיע״א‪:‬‬
‫מצות בקורים המבקר צריך שיהיה שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו כאשר כתב הרב‬
‫שני לוחות הברית במסכת פסחים יע״ש‪ .‬שלם בגופו המבקר יתעסק בגופו בצרכי החולה אם‬
‫צריך לו ובצ׳וקי האיש ירצה להתעסק הוא בעצמו ברפואתו‪ .‬ודבי עקיבא כיבד וריבץ לפני תלמידו‬
‫שהיה חולה ואמר לו התלמיד רבי החייתני וזה נקרא גומל נפשו איש חסד‪ .‬שלם בממונו ישתדל‬
‫המבקר בכל השתדלותו שאם החולה עני שלא יחסר לו די סיפוקו‪ .‬והחולי והעניות אחים הם‬
‫והם לענה וראש‪ .‬ומה עצמו ראשיהם לכן העני אשר נפל למטה בחליו כי יפול לו יוטל‪ .‬זה‬
‫יתנו מתנה הגונה וראוייה‪ .‬ואין צדקה גדולה מזו והנה כי כן יבורך גבר ירא ה׳‪ .‬שלם בתורתו‬
‫ישתדל בכל עוז ותוקף שיהודה החולה לפני בוראו להציל נפשו מני שחת‪ .‬ולא ימתין עד שיכבד‬
‫עליו חוליו כי אז הוא כמו חוץ מדעתו ולא יועיל לו וידויו ומת בלא תשובה רחמנא ליצלן‪.‬‬
‫זהו העיקר הגדול בבקור חולים‪ .‬ויסדר המבקר את דבריו בחכמה ובהשכל כדי שהחולה לא‬
‫יחרד לבו‪ .‬ולא יכבד עליו חליו‪ .‬והכל כפי מה שהוא האדם‪.‬‬
‫)א״ד‪ ,‬ואל יחוש אם המצא ימצא שם איש או אשה אשר ינגדו את דבריו לאמר כי זה האדם המבקר‬
‫את החולה מקרב מיתתוידבשומעו שיחודה ויעשה תשובה כי קרוב יום מותו יתעלף ולא יעצד‬
‫כח להתחזק וימות לשחת ויהיה דמו בראשו רחמנא ליצלן כמו שכן הוכיח במישור בנועם שיח‬
‫האדם הגדול בענקים הגאון הרב המפורסם מהרים אלשיך ז״ל בביאור קהלת על פסוקים אלו‪:‬‬

‫עד א ש ר ל א ה ח ש ך ה ש מ ש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים א ח ר הגשם‪ :‬ביום‬
‫שיזעו שומרי ה ב י ח והתעותו אנשי החיל ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו הראות‬
‫בארבוח‪ :‬וםגרו ד ל ח י ם בשוק ב ש פ ל קול ה ט ח נ ה ויקום לקול ה צ פ ו ד וישחו כ ל בנות־‬
‫השיר‪ :‬נם מ נ כ ה ייראו וחתחתים ב ד ר ך וינאץ ה ש ק ד ויפתבל החנב ותפר האביונה כי‬
‫ה ל ך ה א ד ם א ל בית עולמו וםבכו בשוק הסופדים‪1:‬‬
‫והילך לשונו הזהכ הצריך לענינינו‪:‬‬
‫ואם עד אלה לא תשמע לי לפחות עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ובו׳‬
‫בהזכיר מאמר ח י ל בם׳ הזוהר פ׳ ויחי דשלשים יום קודם פטירת האדם נשמתו נחשכת ממנו‬
‫כי בכל לילה מסתלקת ממנו‪ .‬ומוליכים אותה ומראים לה מקומה למעלה‪ ,‬ובעובדא דרבי יצחק‬
‫שאמר לרבי יוסי שהיה רואה שנשמתו לא היתד‪ ,‬מאירה לו בלילה באשד בתחילה‪ .‬ושהצלם‬
‫והבבואה חשכת ממנו ולא היה רואה אותה בעת שומע תפלה‪ .‬והענין כי הנשמה הולכת‬
‫ומתפררת ממנו מעט מעט משלשים יום קורם‪ .‬והנה אין ספק כי הנשמה מתהילת להתפשט‬
‫מהגוף‪,‬ואחיכ הרוה‪,‬ואה״כ הנפש‪ ,‬והס כדבר מושאל בגוף‪ .‬ונבא אל הכתוב והוא בי חמשה הדרגות‬
‫באדם א׳ הנשמה‪ ,‬רוח‪ ,‬נפש‪ ,‬חמשה חושים‪ ,‬והאבלים הגשמיים והעבים‪ .‬והנה תחלה נפשטת הנשמה‬
‫ואח״כ הרוח ואחריה הנפש שמתחשבים מן האדם ל׳ יום לפני מותו‪ ,‬ועדיין הולך על רגליו‪.‬‬
‫ואח״כ משתברים ומתרועעים החושים ונופל למשכב‪ .‬וזהו עד אשר לא תחשך השמש וכוי כי‬
‫בהיות השמש על הארץ יש אור גדול‪ .‬ובנםוע השמש עדין יש אור בעולם מבהיקת השמש‬
‫והוא למטה מאוד השמש וזך מאור הירח‪ .‬והירח זך אורו מאור הכוכבים‪ .‬ולכן משל אל הנשמה‬
‫יהיה השמש‪ .‬והרוח אל האור‪ .‬והנפש אל הירח‪ .‬והכוכבים אל החושים‪ .‬בי בתחילת הל׳ יום‬
‫תחשך ממנו הנשמה הרחוקה יותר מהחומר‪ .‬ואחיכ הרוח‪ .‬וא־דב הנפש‪ .‬ואחר כך הכוכבים הם‬
‫החושים‬

‫הסוגטריס‬

‫בית‬

‫ם־רבקייים‬

‫עולמים‬

‫סח‬

‫היחיאלי‬

‫החושים ישתכרו ונפל למשכב‪ .‬ואז בהיות כחות הרוחניות כמשרללרת מעבירת האברים‪ ,‬יהפכו‬
‫אל היובש וכל ישעם וכל חפצם לשתות מים חמיד ולא יחפצו באוכל‪ .‬וזהו ושבו העבים אחר‬
‫הגשם‪ ,‬כאשר בהיותו עפר טרם נפיחת הנשמה באפו‪ .‬והענין‪ ,‬עד אשר לא תחשך וכו׳ שוב אל‬
‫ה׳‪ .‬ואם לא שבת באלה‪ ,‬כי תחשוב שגם שחלית והיית על המשכב‪ ,‬עודך מייחל להבריא‪ ,‬ולמה‬
‫תפתח פה לשטןלהתודות‪ ,‬כמורה שימות‪ ,‬כדרך האנשים נםהרי לב קרובי החולה‪ .‬ונשים רחמניות‬
‫כשומעם איש בא לבקר את החולה‪ ,‬ופתוח יפתח לו שערי תשובה‪ ,‬באמור אליו שים נא כבוד‬
‫לה׳ אלהיך ירצך‪ ,‬ותן לו תודה‪ ,‬וזכור את בוראך אשר חטאת לו‪ .‬ושובה ישראל ער ה׳ אלהיך‪,‬‬
‫בטרם תבא ותראה פני אלהים‪ .‬אשר למה תראה את פניו זועפים על רוב עוניך? ואיככה תוכל‬
‫וראית ברעה אשר תמצאך? פן תאכלך האש הגדולה‪ .‬ואוי לה לאותה בושה אשר מפניו תבהל‪.‬‬
‫על כן מהרה חושה עמוד על נפשך‪ .‬קום קרא אל אלהיך וכדומה לדברים אלה‪ .‬והנה מדי שמוע‬
‫נשים ומיודעיו‪ ,‬כלביא יקומו לעומת מי שבא לדבר כדברים האלה‪.‬ויתמררואליובחמת כחן להלחם‬
‫בו‪ ,‬באמור אליו‪ ,‬מי ביקש זאת מידך לרמוס חצרנו? לשפוך דם האדם באדם‪ ,‬כי למה תמית נפש‬
‫אהד מישראל? כי הלא בשומעו כי תאמר אליו יתודה‪ ,‬כי קרוב יום מותו יתפעל ויתעלף‪ ,‬ולא‬
‫יעצר כח להתחזק‪ ,‬וימות לשחת ויהיה דמו בראשך‪ .‬והאיש כשומעו האלה הזאת אז‪ .‬ידלג כאיל‬
‫מידם‪ ,‬בדוח יברח‪ ,‬והמה כמוצא שלל רב ישישו בשמחה‪ ,‬וידברו על לב החולה ואומרים‪ ,‬הראית‬
‫איש משתגע בא לבעתך‪ ,‬באמור לך התודה על אשמותיך‪ ,‬כאילו קרבה פקודתך‪ .‬ואתה בריא‬
‫אולם * ל תחוש‪ ,‬כי אתה תקום‪ ,‬חנוח ותעמוד‪ ,‬וחיה תחיה‪ ,‬יותר ממנו וקבור תקברנו‪ .‬ובין כך‬
‫ובין כך‪ ,‬הולך האדם ההוא אל בית עולמו‪ ,‬כי קו לקו הלוך ילך ומכביד חוליו‪ ,‬עד הראות בו‬
‫םימני מית־וגרי ביתו עודם מחזיקים בפתיותם‪ ,‬לבלתי הניחו שוב מרשעו והתודות לקונו‪ .‬על כן‬
‫בא שלמה בחכמתו‪ ,‬ויאמר אל יהי סכל‪ ,‬לשמוע בקולם למה ימות בלא עתו‪ .‬ומשארות אשמותיו‬
‫צרורות בשמלותיו על שכמו‪ ,‬ואומר לו בני הלא צויתיך אל תיחל עד תפול למשכב‪ .‬והנה‬
‫סדרתי לך סדר זמנים קודם לכן‪ .‬אך לא שבת‪ ,‬עד הכביד חולייך‪ ,‬לפחות שוב לך כי תראה‬
‫סימני מיתה‪ ,‬והוא ביום שיזועו שומרי הבית‪ ,‬הם הידים שומרי הגוף‪ ,‬דבהתקרב יום המות‬
‫בהניפו ידיו וזרועותיו‪ ,‬יזועו וידתתו ועדין יש כח להתורות ולשוב טרם תמות ותתלש‪ ,‬כי עוד‬
‫מעט ויתעותו אנשי החיל‪ ,‬כי עד בה היו האצבעות ביושר‪ .‬ואחר כך יתעותו ויתכווצו האצבעות‪,‬‬
‫הם אנשי החיל מרתתי האברים כלם‪ ,‬הראשים כלפי היד‪ ,‬ויהיו כמתעתעים וכממששים בתוהו‪,‬‬
‫על גב השמלה אשר יכסה בה‪ ,‬כי הוראת קרבת עתו למות יותר מהקודם‪ ,‬ואחרי כן ובטלו‬
‫הטוחנות םללעום ומלאכו ־ שום דבר כלל‪ .‬ושמא תאמר הלא גם מאז שבו העבים אחר הגשם‬
‫לא היה אוכל‪ ,‬ומה נתחדש לו כעת? הלא הוא כי מיעטו‪ ,‬כלומר כי מה שהיה בתהילה בשוב‬
‫העבים אחר הגשם הוא הוא הטוחנות מעטו‪ ,‬כי היה הגשם הוא השתיה עיקר‪ ,‬והמאכל מעט‬
‫מזער דבר קל‪ ,‬אך עתה‪ ,‬ביטלו לגמרי‪ .‬ועדין אפשר להתודות‪ ,‬ולשוב בצד מה‪ ,‬ולא תייחל עוד‪,‬‬
‫כי עוד מעט וחשכו הרואות בארובות‪,‬הם עיני בשד‪ ,‬כי תחשכנה עיניו מראות‪ ,‬כלומר אך עיניו‬
‫שאינם בארובות כי אם החוש הרוחני‪ ,‬יראה אז יותר בקרוביו שכבר מתו‪ ,‬הבאים להקביל פניו‬
‫כמבואר בם׳ הזוהר‪ .‬ועדין יש כח לשוב‪ ,‬ולתת לו יתברך תודה‪ ,‬בי אחדי זאת אין לו תקנה‪ ,‬כי‬
‫הלא קל מהרה‪ .‬וסוגרו דלתים בשוק‪ ,‬הם השפתיס דלתות הפה‪ ,‬בי תאלמנה שפתיו‪ ,‬ואין מענה‬
‫להתודות‪ ,‬ועדין יש קצת ניחור בראש האצטומכה הטוחנת המאכל‪ ,‬וזה בשפל קול הטחנה והוא‬
‫מה שאומרים שהוא הקדרה כי תיחר נחושתה‪ .‬ומתחילה מתחיל בקול נמוך אותו הניחור והנענוע‪,‬‬
‫וזה בשפל קול הטחנה כי כבר סוגרו דלתים מלדבר‪ ,‬בבא שפל‪ ,‬ואזלת יד דברי וידוי ממנו‪ ,‬עם‬
‫שאפשר בתנועה פנימית בצד מה‪ .‬ושמא תאמר כי הלא אחרי אלה יתעורר ויתנועע בכה‪ ,‬כאלו הוא‬
‫שיפקדנו הבריאות‪ ,‬אל תחוש‪ ,‬כי אינו רק שיקום לקול הצפוד‪ ,‬הוא הכרוז המכריז ברגע יציאת‬
‫נשמה‪ ,‬ואז יקום כמתעודר להעזד‪ ,‬ופותח פיו והוא יציאת נשמה‪ .‬ואז וישחו כל בנות השיר‬
‫והוא כי תנועות השיר והדבור‪ ,‬הן גרון וחיך ושנים ושפתים וחוטם כנודע‪ ,‬כי יש אותיות הגרון‬
‫‪5‬‬

‫ויש‬

‬ו ש ל ח לו ר פ ו א ה שלימה‪ .‬בטלו רוב‬ ‫בגות השיר‪ .‬ואז יסתכל ההגב עליו‪ .‬ומי זה האיש יהיה נכון לבו בטוח מחתחתים בדרך? ומדינה של גיהנם? אלא שאין איש שם על‬ ‫לב על בן לעוררם מתרדמתם‪ .‬לזה אמר הנה גם מגבוה הוא מן‬ ‫הדין של מעלה‪ .‬קודם שית!דה‪ .‬וזהו אומרו כי הולך וכו׳ וסבבו בשוק וכו׳ עב״דז״ל ושפתים ישק‪.‬ויאמר זה הוידוי בכוונה גדולה‪:‬‬ ‫יי אלהיםאמת‪.‬כי הלא •בה‬ ‫יועיל לו להצילו‪ .‬בין באוגם בין ברצון בין בשוגג בק במזיד בין ב מ ח ש ב ה‬ ‫בין ב ד ב ו ר בין ב מ ע ש ה בין בגלגול זה בין בגלגול אחר‪ .‬ודברי ר ד ל כ ל ם אמתיים‪.‬כי מי גבר יחיה ולא‬ ‫יראה מות‪ .‬מ ו ת ר להם‪ .‬ועל‬ ‫כל אלה ראוי החי יתן אל לבו‪ .‬‬ ‫ושמא תאמר הנה אחרי כן ינוח המת ואז טוב לו מלראות את מפחידו‪ .‬הם הכתות הנזכרים‪.‬והוא ענין ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע‪ .‬כי הולך הוא אל בית עולמו אם טוב או הפכו‪ .‬ייראו כחות הנפש הנזכר השמש והאור והירה‪ .‬ועדין הגרון היה מנהר‪ .‬ואח״כ יאמרו אל החולה שיסיר כל מחשבותיו‬ ‫מעניני העולם הזה‪ .‬כי אם אל החיים אשר בשוק‪ .‬שרוי להם‪.‬למען ידעו שימותו וישובו מדרכם הדעה‪.‬ואותיות השפתים‪ .‬כי גם עליו יעבור כוס התרעלה‪ .‬כן הגשמה ממהרת לעלות מיד אל מקורה‪ .‬‬ ‫ואז ותפר האביונה‪.‬כי גם משם‬ ‫ירעדו ויפחדו‪ .‬ויחשוב בעצמו כאלו הוא עומד בפני ב״ד הגדול‪ .‬והנה עד בה מאז םוגרו דלתים‪ .‬ולא בבית‬ ‫הקברות אל הסת‪ .‬ועל כ ל זה אגי מאמיןבאמוגה שלימה‪:‬‬ ‫ואח״כ יאמרו אל החולה אלו המזמורים‬ ‫למנצח בנגינות מזמור לדוד‪ :‬בקראי עגגי אלהי צדקי ב צ ר ה ר ח ב ת לי חגגי ושמע‬ ‫ת פ ל ת י ‪ :‬בני איש ע ד מ ה כבודי ל ב ל ט ה חאהבון ריק ח ב ק ש ו כזב ס ל ה ‪ :‬ודעו‬ ‫כי ה פ ל ה יי חסיד לו יי י ש מ ע בקראי אליו‪ :‬רגזו ואל ת ח ט א ו אמרו ב ל ב ב כ ם ע ל מ ש כ ב כ ם‬ ‫ודמו ס ל ה ‪ :‬זבחו זבחי צ ד ק ובטחו א ל יי‪ :‬רבים אומרים מי יראגו טוב גסה עליגו אור‬ ‫פניך יי‪ :‬נ ת ת ש מ ח ה בלבי מ ע ת דגגם ותירושם לבו‪ :‬ב ש ל ו ם יחדו א ש כ ב ה ואישן כי א ת ה‬ ‫יי ל ב ד ד ל ב ט ח תושיבני‪:‬‬ ‫למנצח‬ .‬ומה גם עתה מי יעלנה השמיטה? כי הלא בנםוע הנפש לעלות‪ .‬או שהוציאו ש ם ר ע‬ ‫עלי‪ .‬‬ ‫תפלה שיתפלל המבקר את החולה כשיבא יאמר אלו הפסוקים‪:‬‬ ‫ל א תאונה אליך ר ע ה ונגע ל א יקרב באהליך‪:‬‬ ‫ומוב שיאמרו להחילה שיאמר פסוק זה‪:‬‬ ‫רפאני יי וארפא הושיעני ואושעה בי ת ה ל ת י א ת ה ‪:‬‬ ‫ואח״כ יתפללו המבקרים את החולה ויאמרו‬ ‫ליונו ש ל עולם ל מ ע ן ש מ ך ה נ ח ל ולמען ר ח מ י ך וחסדיך המרובים חום וחמול על )פביפ(‬ ‫הזה החולה‪ .‬הנה כמשא כבד‬ ‫יכבדו עליה כטה כהות הטומאה כארבה‪ .‬‬ ‫ולא יעגש שום ב ר י ש ר א ל או ב ת י ש ר א ל בסבתי‪:‬‬ ‫ואם החולה אינו מבין בלשון הקודש יאמרו אותו בלשון לעז‪ .‬ויקדאו אל אלהים‬ ‫בחזקה כי הן דאתהוה ארכא לשלוותם‪.‬למי נשא עון?למי שעובר על פשע‪ .‬כי יראה במות דעהו‪ .‬ותורתו אמת‪.‬שנאמר נשא עון ועובר‬ ‫על פשע‪ .‬אך וסבבו בשוק הםופדים‪ .‬ויםחבוה אלה מפה ואלה מפה‪ .‬או ש ח ט א ו כננדי בין בנופי בין בממוני בין‬ ‫בכבודי בין ב כ ל ד ב ר א ח ר שיהיה‪ .‬דיש של שנים‪ .‬או ש ד ב ר ו עלי תועה ולשון הרע‪ .‬וכמאמר ספר הזוהר על פסוק‬ ‫והשטן עומד על ימינו לשטנו‪ .‬אך אחר קומו לקול הצפור ישחו כולם כי גם הגרון יושה‪.‬ומלאך ה׳ עומד‪ .‬על נופו ועל ב ש י ו ועל כ ל א ב י י ו עם‬ ‫כ ל חולה ע מ ך בית י ש ר א ל אמן? יהיו לרצון אמרי פי וחניון לבי לפניך יי צורי ונואלי‪:‬‬ ‫אח׳׳כ יאמרו החברים אל החולה שצריך שימחול לכל מי שהבא כנגדו‪ .‬וזהו אם יניחוה לעלות גובה שםים‪ .‬השוקדת וממהרת יותר‬ ‫לעלות‪ .‬וזהו וחתחתים בדרך כי כאשר השקד שהוא כפירש׳׳י‬ ‫כמו הנצו הרםונים‪.‬במו אבן במרגמה‬ ‫והם המשחיתים אשד ברא במעשיו הרעים‪ .‬היא התאוה מלעלות למעלה‪ .‫ף« ן ך‬ ‫מ‬ ‫ג ט‬ ‫י ס‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ספר בקורים‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ויש של ההיך‪ .‬ויאמר החולה וז׳׳ל‬ ‫הריני מוחל ל כ ל ב ר י ש ר א ל או ב ת י ש ר א ל שהכעיסו והקניטו אותי‪ .‬מחול להם‪ .‬הלא מהראוי כי כאשר הולך האדם אל בית עולמו אל יבכו למת‪ .‬והוא כי כאשר ינץ שעלה ניצה ממנו לעלות השקד‪ .

‬היה״הוה‪ .‬מ ת י ר א אני ש מ א עברתי עליהן בגלגולים אחרים לכן‬ ‫אני מ ת ו ד ה עליהן‪:‬‬ ‫אשמתי אשמות רבות‪ .‬בזיתי מצותיך‪ .‬א כ ל ת י כ ל י נטילת ידים‪ .‬כי‬ ‫עונותי רבו מלמנות‪ .‬ותן חלקי עם הצדיקים‬ ‫בנץ ע ק ‪ .‬ובכן ת ב א לפניך ת פ ל ת י ואל ת ח ע ל ם‬ ‫מ ת ח נ ת ‪ /‬ש א ץ אני עז פנים וקשה ערף‪ .‬בזיתי התורה‪ .‬על כ ל ם אלוה סליחות פ ל ח לי‪ .‬יכלה הזמן והמה ל א יכלו‪ .‬ויהיה‪ .‬ונפשי קרבץ טהרה‪ .‬‬ ‫ב ט ל ת י ת ל מ ו ד תורה‪ .‬א כ ל ת י ושתיתי‬ ‫חוץ ל ס כ ה ב ש ב ע ת ימי החג• בגדתי‪ .‬וחטאתי ופשעי עצמו מספר‪ .‬‬ ‫ו ד ע ה הבליייז•‬ ‫ג י ל ן י‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ס ר ד‬ ‫ח ב ר י ‪.‬ומיתתי תהיה מחילהופליחה וכפרה‪ .‬ד ב ר ת י בגנות‬ ‫חברי‬ ‫•(טוב לומר כל נוסח התפלות והוידויים בלשון רבים אפילו שהאומרם הוא יחיד עיין ספר חסידים סימן תר״א‬ .‬א כ ל ת י ולא ב ר כ ת י ב ר כ ה ראשונה‬ ‫ואחרונה‪ .‬כ פ ר לי‪ .‬ואם אמות יהיה‬ ‫נופי מזבח בפרה‪ .‬‬ ‫ג י ‪ 1‬ח ת י‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ייי‬ ‫א ש‬ ‫יהז‬ ‫יון•‬ ‫דבלתי‬ ‫דופי‪ .‬אבלי ח ט א ת י עדתי פ ש ע ת י אגי ואבותי והגם בי עתה אני מ ת ו ד ה על איזה עבירות‬ ‫שיודע אני ש ע ת ה ל א נכשלתי בהן‪ .‬ב ט ל ת י ת פ ל ת מנחה וערביח• גזלתי‪ .‬תודיעני אורח חיים שובע ש מ ח ו ת א ת פניך נעימות בימינך גצח‪ :‬וידעת היום‬ ‫והשבות א ל ל ב ב ך כי יי הוא האלהים ב ש מ י ם מ מ ע ל ועל הארץ מ ת ח ת איץ עוד‪ :‬יי מ ל ך‬ ‫יי מ ל ך יי ימלוך לעולם ועד‪:‬‬ ‫אלהי ואלהי אבותי אם ב א ת י ל פ ר ש כ ל ח ט א ת י ופשעי‪ .‬א כ ל ת י מ א כ ל ו ת אסורות והמתועבות‪ .‬א כ ל ת י פ ת ש ל‬ ‫י ש ר א ל ש נ א פ ה בלי ה כ ש ר התנור‪ .‫הקונטריס‬ ‫בית‬ ‫עולמים‬ ‫ס פ ר בקורים‬ ‫היחיאלי םט‬ ‫למנצח מזמור לדוד‪ :‬יענך יי ביום צ ר ה ישגבך ש ם אלהי יעקב‪ :‬ישלח עזרך מקודש‬ ‫ומציון יסעדך‪ :‬יזבר ב ל מנחוחיך ועוילתך ידשנה ס ל ה ‪ :‬יחץ ל ך כ ל ב ב ך וכל‬ ‫ע צ ת ך ימלא‪ :‬נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדנול ימלא יי כ ל מ ש א ל ו ת י ך ‪ :‬ע ת ה ידעתי‬ ‫כי דןשיע יי משיחו יענהו מ ש מ י קדשו בנבורות ישע ימינו‪:‬־ א ל ה ב ר כ ב ואלה בסוסים‬ ‫ואנחנו ב ש ם יי אלהינו נזכיר‪ :‬ה מ ה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד‪ :‬יי הושיעה ה מ ל ך‬ ‫יעננו ביום קראנו‪:‬‬ ‫תפלח ל ד ו ד ה ט ה יי• אזנך ענני כי עני ואביון אני‪ :‬ש מ ר ה נפשי כי חסיד אני הושע ע ב ד ך‬ ‫א ת ה אלה* ה ב ו ט ח אליך‪ :‬הנני יי כי אליך אקרא כ ל היום‪ :‬ש מ ח נפש ע ב ד ך‬ ‫כי אליך אדני נפשי א ש א ‪ :‬כי א ת ה יי טוב וסלח ורב ח ס ד ל כ ל קוראיך‪ :‬האזינה יי תפלתי‬ ‫והקשיבה בקול תחנונותי‪ :‬ביום צ ר ת י א ק ר א ך כי תענני‪ :‬אין כ מ ו ך באלהים אדני ואין‬ ‫במעשיך‪ :‬כ ל גויים א ש ר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדני ויכבדו ל ש מ ך ‪ :‬כי נדול א ח ה‬ ‫ועושה נפלאות א ת ה אלהים ל ב ד ך ‪ :‬הורני יי ד ר כ ך א ה ל ך ב א מ ת ך יחד ל ב ב י ליראה ש מ ך ‪:‬‬ ‫אודך יי אלהי ב ב ל ל ב ב י ו א כ ב ד ה ש מ ך לעולם‪ :‬כי ח ס ד ך נ ת ל עלי ו ה צ ל ת נפשי משאול‬ ‫תחתיה‪ :‬אלהים‪ .‬ל ו מ ר לפניך־ יי אלהי ואלהי אבותי צדיק אני ו ל «‬ ‫חטאתי‪ .‬שרפואתי בידך ומיתתי‪-‬בידך‪:‬‬ ‫יךץ רצוץ מלפניך שתרפאני רפואה שלימד״כי רופא נאמן ורחמן אתה‪ .‬א ב ל אזכיר מ ה ם מ ע ט מזער‬ ‫מאותם העברות ש ר ו ב בני א ד ם נכשלים בהם‪ .‬גנבתי ד ע ת המקום‬ ‫‪.‬א כ ל ת י מ א כ ל ש נ ת ח מ ם ב ש ב ת במקום ש ה ד סולדת‪ .‬מחול לי‪ .‬בזיתי תלמידי חכמים‪.‬זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לננדם‪ :‬ואתה אדני‬ ‫א ל רחום וחנון א ר ך אפים ורב ח ס ד ו א מ ת ‪ :‬פנה אלי וחנני תנה עזך ל ע ב ד ך והושיעה לבן‬ ‫א מ ת ך ‪ :‬ע ש ה עמי אות ל ט ו ב ה ויראו שונאי ויבשו כי א ת ה יי עורתני ונחמתני‪:‬‬ ‫מולה״( אני לפניך ייאלהיואלהי א מ ת י אלהי א ב ר ה ם אלהי י צ ח ק ואלדד יעקב י י ה ו א ה א ל ה י ם‬ ‫בשמים מ מ ע ל ועל ה א ת ן מ ת ח ת אין עוד‪ .‬על כ ל‬ ‫ח ט א ת י ע ל כ ל עונוותי ועל כ ל פשעי ש ח ט א ת י שעויתי ושפשעתי לפניך בילדותי בבחרותי‬ ‫)ואם הוא זקן יאמי־ ובזקגותי( בין ב מ ח ש ב ה בין׳ בדבור בין ב מ ע ש ה בין בשוגנ בין במזיד בין‬ ‫באוגס כין ברצון בין ער בין ישן בין במתכוין בין ש ל א במתכוין בין ב ש מ י ע ה בין בראיה‬ ‫בין במישוש בין ב ט ע ם בין בריח מיום היותי על ה א ד מ ה עד היום הזה בין בגלגול וה בין‬ ‫בגלגולים אחרים‪ .‬גגבתי ממון‪ .

‬ע ב ר ת י ע ל מ צ ו ת ע ש ה ועל מ צ ו ת ל א תעשה*‬ ‫עברתי ע ל ח ר מ י ה ק ה ל ועל ת ק נ ו ת ם י פ ש ע ת י ‪ .‬כעסתי‪ .‬חנפתי‪ .‬‬ ‫וידוי אמרתי וחזרתי לסורי והייתי כ כ ל ב ש ב ע ל קיאו‪.‬ר ד פ ת י אחרי ריבות‪ .‬הוצאתי זרע ל ב ט ל ה וידעתי כי העון הוא כ ל כ ך חמור‬ ‫ש כ מ ע ט אין לו ת ש ו ב ה וכפרה‪ .‬נאפתי ב ד וברגל• סללתי‪.‬ד ב ר ת י דברים בטלים‪.‬זרקתי א ת צפורני‪ .‬העויתי• ה ר ה ר ת י הרהוריםרעים‪ .‬סרקתי ב מ ס ־ ק בשבת• עויתי‪ .‬סחורה עשיתי ב ד ב ל י ם האסורים‪ .‬הוצאתי •מם ר ע ע ל חברי‪.‬עשיתי‬ ‫מ ל א כ ו ת בחול המועד האסורות לעשותן‪ .‬ט מ א ת י ברית‬ ‫שקרים וכזביט‪ .‬ח מ ד ת י בית ואשת חברי וממון חברי‪ .‬יעצתי בני‬ ‫א ד ם כפי דרכי‪ .‬ל ב ש ת י שעטגז‪.‬ה ת כ ב ד ת י‬ ‫בקלון חברי‪ .‬ט מ א ת י א ת עצמי‪ ) .‬תפלין הגחתי בלי גוף גקי וגם םחתי דעתי מהם‪.‬רע‪ .‬זלזלתי הורים ומורים‪.‬שקר בדברי‬ ‫ר ה ה ו ר א ה י א = ־ טעיתי בהוראה(‪ .‬‬‫ולא נתתיה‬ ‫שנאתי מוסר‪ .‬‬ ‫לצתי‪ .‬ח ש ד ת י בכשרים‪ .‬‬ ‫סורר ומורה הייתי‪ .‬עניתי‬ ‫עדות שקר‪ .‬חללתי ש ב ת ו ת‬ ‫וימים טובים וחולו ש ל מועד‪ .‬ש כ ב ת י עם אשתי ב ש ע ת וסתה‪ .‬‬ ‫זלתי‪.‬ל א נשאתי ונתתי באמונה‪.‬ישנתי ש נ ה ש ל שחרית ולא‬ ‫הלכתי ל ב י ת ה כ נ ס ת ל ה ת פ ל ל עם הצםיריכזבתי‪/‬כחשתי‪ .‬לפני עור נתתי מ כ ש ו ל י מ ל ד ת י ‪ /‬מ ר ת ממיתי‪ .‬הלבנתי פני ח ב ר י ברבים‪ .‬נדרתי ולא קימתי‪ .‬אוי לי ע ל ש ב ר י כי ל א עבדתיך ב כ ל כחי ואילי‬ ‫ולא זכרתי כי א ת ה א ל מחוללי‪ .‬וםרתי מ מ צ ו ת י ך ו מ מ ש פ ט י ך הטובים ולא שוד‪ .‬ה ל כ ת י ב מ ו ש ב לצינם‬ ‫ובבתי קרקיםאות ש ל נוים‪ .‬‬ ‫תקעתי כ פ י ל ח ב ר י ולא קיימתי שבועתי‪ .‬עשיתי מ ל א כ ה בערבי ש ב ת ו ת וימיט טובים מן ה מ נ ח ה ולמעלה‪ .‬אםורא דרבנן וחבקתי ונשקתי אותם‪ .‬ש כ ב ת י ונשכבתי‪.‬ו א ם‬ ‫קדש‪ .‬ר ע ל ש מ י ם ורע לבריות " • שהתתי‪.‬ל א נדלתי בני ל ת ל מ ו ד תורה‪ .‬פ ר ק ת י מעלי עול תורד‪ .‬לי‪ .‬ומצות‪ .‬ערף‪ .‬ואתה‬ ‫צ ד י ק ע ל כ ל ה ב א עלי כי א מ ת עשית ואני תרשעתי‪.‬‬ ‫ל א צפיתי ב כ ל ע ת לישועה‪ .‬יחדתי עם נשים שאסור לד־ותיחד עמהן‪ .‬בניתי ש ם ר ע לחברי‪.‬ד ב ר ת י לשון ה ר ע וניבול פה‪ .‬פ ר ש ת י עצמי מן ה צ מ ר • צללתי‪ .‬צ ע ד ת י‬ ‫• משיתי‪ .‬‬ ‫ל ב ש ת י כלי א ש ה ‪ .‬הקשתי ע צ מ י לדעתי והלשעתי‪.‬‬ ‫המסתי‪ .‬‬ ‫עלי‬ ‫תי‬ ‫ד‬ ‫בדאוי‬ ‫לשעתי‪ .‬תעתעתי‪ .‬צ ע ד ת י ב ר י ש ר א ל או ב ת ישראל‪ .‬מאסתי התורה‪ .‬והנדלתי פ ש ע וגם רשע‪.‬‬ ‫ידי רצוץ ט ל פ נ י ך יי אלהי ואלתי אבותי ש ת ם ל ח לי ע ל כ ל ח ט א ת י ותמתיל לי ע ל כ ל‬ ‫עונותי ו ת כ פ ר לי ע ל כ ל פשעי ש ח ט א ת י אני ב ע צ מ י ושגרמתי לאחרים להיות חטאים‬ ‫ע ל ח ט א י ם ש ח ט א ת י לפניך באונם וברצון‬ ‫‪:‬‬ ‫ועל ח ט א י ם שאני חיב עליהם ח ט א ת קבועה ושאינה קבועה‬ ‫ועל ח ט א י ם שאני חייב עליהם א ש ם ודאי ותלוי‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ח י י ם‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫פ‬ ‫ו‬ .‬ל א עברתי ע ל מרותי‪ .‬נגעתי במקומות המטונפים‬ ‫ב ש ע ת התפלה‪ .‬שתיתי סתםייגם ומגע נוי‪ .‬ל א קריתי ה פ ר ש ה שגים מנ־ךא ואחר תי־גום‪ .‬לפניך שוכן שחקים ה ל א הנסתרות והננלוות‬ ‫א ת ה יודע א ת ה יודע רזי עולם ותעלומות סתר־ כ ל חי א ת ה חופש כ ל חדרי בטן‬ ‫ובוחן בליות ו ל ב ואין ד ב ר נעלם מ מ ך ואין נ ס ת ר מננד עיניך‪.‬ה ת פ ל ל ת י ש ל א בכוונה‪ .‬ד ב ר ת י א ח ת ב פ ה ואחת בלב‪ .‬אומר לפניך יושב מרום ו מ ה אספר‪.‬פניתי לבי‬ ‫ל ב ט ל ה ‪ .‬ואת זכר מ ש כ ב י אשד‪ .‬ק ב ל ת י לשון הרע‪ .‬ואוי לנו כי בעונות איסור נ ח ל כזה נעשה‬ ‫לגו כהיתר• תעבתי‪ .‬נשבעתי לשוא ולשקר‪ .‬ק פ צ ת י ד י מ ל ת ת צדקה‪.‬מ ס ר ת י ממון י ש ר א ל ביד‬ ‫נוי‪ .‬ל א קבעתי עתים לתורה‪ .‬קלקלתי דרכי‪ .‬ל ב ר ע היה לי‬ ‫על חברי‪ .‬דברתי בבית ה כ נ ס ת ב ש ע ת ה ת פ ל ה ו ב ש ע ת חזרת שליח צבור‬ ‫העמידה ו ב ש ע ת קריאת התורה‪ .‬טיילתי ב ש ב ת ב ע ת ה ד ר ו ש ולא הלכתי ל ש מ ו ע דברי תורה‪-‬יעצתי‪.‬ואוי לי כי שכבותי‬ ‫ע מ ה גם ב ע ת גדתה‪ .‬חללתי ש ם יי אלהי ב ס ת ר ובגלר‪-‬טפלתי‪.‬נקמתי ונטרתי‪ .‬ש י ש ב ה עונש מ י ת ת בית דין כ ר ת לאו‬ ‫או ע ש ה או‪ .‬‬ ‫מד‪ .‬‬ ‫ד ב ר ת י על שוכני עפר‪ .‫הסונטרים‬ ‫בית‬ ‫ספי בקייים‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫חברי‪ .‬זניתי עם נויה ועם פנויה ועם אסור ערוד‪ .‬מ א ס ת י מצותיה• נאצתי‪ .‬ל א קמתי מפני ת ל מ י ד ח כ ם ומפני זקן‪ .‬ש מ ח ת י בנפילת אויבי‪ .‬תעיתי‪ .

‬באבנים סקילה‪ .‬ועיי זה אמר דוד הע״ה כי עליך הורגנו‬ ‫כל היום ואשרי הלקו כי \היה מזומן להיי העולם הבא ויאמר‬ ‫ש מ ע י ש ר א ל יי אלהינו יי א ח ד ‪:‬‬ ‫ויבוין כל זה בתיבת אחד ואחד כך אומדים‬ ‫ויפן יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי בזכות א ב ר ה ם יצחק וישראל עבדיך שיהיה‬ ‫נ ר צ ה לפניך מ ח ש ב ת י זאת כאילו בפועל גסקלתי‪.‬או לחנוק אותי חנק‪ .‬ובלאו הניתק לעשה‪ .‬לאו ה ב א מ כ ל ל‬ ‫עשה‪ .‬ותלבין כ ל א ש ר נכתם לפ.‬וגהרגתי‪.‬‬ ‫להשליך שתילה של אבר לתוך פיי ש ר פ ה ‪ .‬או לכפור בדברי חזי* ‪ .‬או אנס‪ .‬ובלאו שאין בו מעשה‪ .‬על ד ב ר כ ב ו ד ש מ ך הגדול ה ג מ ד והנורא והמיוחד יי הוא האלהים‪.‬א ת הנלוים לי ואת שאינם נלוים‬ ‫לי א ת ה נ ל ו י ם לי כ ב ר א ס ר ת י ם לפניך יי אלהי והורתי ל ך עליהם‪ .‬‬ ‫ף ע ל חטאים שאני היב עליהם בביטול מ צ ו ת עשה‪ .‬חנק וכל תולדותיה‪.‬שאם‬ ‫יבא גוי‪ .‬כתורה‬ ‫וכהלכה‪.‬יקבל במחשבתו‬ ‫כל אלו הארבע המיתות בית דין על קדושת ה׳ ועל תורתו הקדושה‪ .‬וגשרפתי‪.‬לכוסו להמיר דתו ח״ו‪ .‬זיבזץ בתיבת אחד^מסור נפשו על קדושת ה ‪ /‬ויחשוב במחשבתו‪ .‬יי הוא האלהים‪:‬‬ ‫יי מ ל ך יי מ ל ך יי ימלוך לעולם ועד‪:‬‬ ‫ ן א אלהינו ואין עוד א ח ר א מ ת מלכנו ואפס זולתו כ כ ת ו ב ב ת ו ר ה וידעת היום והשבות‬‫א ל ל ב ב ך כי יי הוא האלהים ב ש מ י ם מ מ ע ל ועל ה א ‪ p‬מ ת ח ת אין עוד‪:‬‬ ‫ברוך א ת ה ה ש ם שעשני יהודי‪:‬‬ ‫יאמרו אל החולה שיתן צדקה לחברה קדושה שיי בקור הולים ה״י לתת לעניים חויים כי אין מצוה ההוייכה‬ ‫לפני‬ .‬ובמצות ל א תעשה‪ .‬כ ד ב ת י ב אם יהיו חטאיכם כשגים כ ש ל ג ילבינו א ם יאדימו כתולע כ צ מ ר יהיו‪:‬‬ ‫מי א ל כ מ ו ך נשא עוץ ועובר על פ ש ע ל ש א ר י ת נחלתו ל א החזיק ל ע ד אפו כי חפץ ח ס ד‬ ‫הוא‪ :‬ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו ותשליך ב מ צ ו ל ו ת ים כ ל ח ט א ת ם ‪ :‬תתן א מ ת ליעקב‬ ‫ח ס ד ל א ב ר ה ם א ש ר גשבעת לאבותיגו מימי ק ד ם ‪ :‬ובל חטאתינו וכל ח ט א ת ע מ ך בית‬ ‫ש ר א ל ת ש ל י ך במקום א ש ר ל א יזכרו ולא יפקדו ולא יעלו על ל ב לעולם‪ :‬יהיו לרצון‬ ‫אמרי פי והגיון לבי לפגיך יי צורי וגואלי‪:‬‬ ‫ג‬ ‫‪1‬‬ ‫ואח״ב יאמר החולה זה המזמור בזה הסדר‬ ‫שיך ל מ ע ל ו ת א ש א עיני א ל ההרים מאין יבא עזרי‪ :‬עזרי מ ע ם יי עושה שמים וארץ‪:‬‬ ‫)והעומדים שם אומרים( א ל יתן ל מ ו ט ר נ ל ך א ל ינום ש ו מ ק ~ ‪ :‬ה נ ה ל א ינום ולא יישן ש ו מ ר‬ ‫ש ר א ל ‪ :‬יי ש ו מ ר ך יי צ ל ך על יד ימינך‪ :‬י ו מ ם ה ש מ ש ל א יכבה וירח ב ל י ל ה ‪ :‬יי י ש מ ר ך‬ ‫מ כ ל ר ע ישמור א ת נפשך‪ :‬יי ישמור צ א ת ך ובואך מ ע ת ה ועד ען־לם‪):‬ויאמי אותו ג׳ שעמים(‬ ‫זאח״כ יזהירו א" החולה שיאמי שמע‪.‬ש ר פ ה וכל תולדותיה‪ .‬או‬ ‫‪.‬ונחנקתי‪.‬הרנ ו כ ל תולדותיה‪ .יך‬ ‫מעוגותי‪ .‬או להורגו בחרב הרג‪ .‬ואת שאינם נלוים ל ה ב ל‬ ‫גלוים וידועים לפניך כ י ב ד ש נ א מ ר הנסתרות ליי אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם‬ ‫לעשות א ת כ ל דברי התורה הזאת‪ .‬ואסייאו רוצה להמיתו‪ .‬בי אותה בולחץ ל י ש ר א ל ומוחלן ל ש ב ט י ישורון ומבלעדיך אין לנו מ ל ך‬ ‫מוחל וסולח א ל א א ת ה ‪:‬‬ ‫ובבן יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי אהיה א ש ר אהיה שתופיע נא בהמון ר ח מ י ך‬ ‫עלי ועל נפשי רוחי ונשמתי ועל כ ל חנילוים עמי‪ .‬ואשר גואלתי ואשר חטאתי ה כ ל תעביר ו ת ס ל ח‬ ‫ב ר ח מ י ך הרבים ובחסדיך הגדולים ובסוד ש ל ש ע ש ר ה מ ח ת י ך א ש ר ה פ ק ד ת ם על שערי‬ ‫ת פ ל ה א ש ר אינם חוזרות ריקם כ א ש ר הודעת לעניו מ ק ד ם ב מ ה ש נ א מ ר ויעבור יי ער‬ ‫פניו ויקרא יי י י א ל רחום וחנון א ר ך אפים ורב ח ס ד ואמת נ צ ר ח ס ד לאלפים נשא עוץ‬ ‫ופשע וחטאה ונקה‪ .‫המונטריס‬ ‫פי‬ ‫ת‬ ‫ספי ב‬ ‫ק ו ר‬ ‫עולמים‬ ‫ים‬ ‫ע‬ ‫היחיאלי‬ ‫וע״ח שאני חייב עליהם מ כ ת מ ר ד ו ת ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫וע״ח שאני חייב עליהם מ ל ק ו ת ארבעים‬ ‫וע׳׳ח שאני חייב עליהם כ ר ת וערירי‪:‬‬ ‫וע״ח שאני חייב עליהם מיתה בידי שמים ‪:‬‬ ‫ועל חטאים שאני חייב עליהם א ר ב ע מיתות בית דין‪:‬‬ ‫סקילה ו כ ל תולדותיה‪ .

‬בגדתי במצות־ך‪.‬ק פ צ ת י‬ ‫ידי מ ל ת ת צ ד ק ה ‪ .‬עת‪-‬פקודתי ל מ ו ת אגי מ ק ב ל ה מ ו ת הזה ב א ה ב ה‬ ‫וברצון ואני מ צ ד י ק עלי א ת הדין‪ .‬פושע הייתי ב פ ר י ק ת עול ת ו ר ה ומצות מעלי‪ .‬גנבתי‬ ‫ד ע ת הבריות‪ .‬כמו שכתוב למעלה מדף ס׳יט ע״ב עד ע׳ ע״ב‪. .‬והייתי טן המחטיאים א ת הרבים‪ .‬לפגי עור גתתי מכשול‪ .‬ש כ ב ת י וגשכבתי‪ .‬זלזלתי הורי ומורי‪ .‬ואת זכר מ ש כ ב י אשד‪ .‬יסרני יי א ך ב מ ש פ ט א ל ב א פ ך פי תמעיטני‪ :‬א ל תעזבני יי א ל‬ ‫תרחק‬ .‫‪D^JHl‬‬ ‫יית‬ ‫ספר‬ ‫בקודים‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫לפני האדם כמו הצדקה שנאמר והלך לפניך צדקך‪ -‬ואומר א׳ מהם‪ .‬‬ ‫כזכתי‪ .‬זה ירפאהו הקב׳ ה רפואה שלימה ויצילהו מכל צרה וצוקה יכאשר רפא את‬ ‫חזקיהו מחליו כן ישלח לו רפואה עם כל חולי עמך בית ישראל אכייר‪:‬‬ ‫ואם השעה החוקה שאינו יכול החולה להאריך כל כך יאמרו וידוי זה בקיצור‪ .‬אבלתי מ א כ ל ו ת אסורות‪ .‬זגיתי עם‬ ‫ב ת א ל גבר ועם אםורערוה‪ .‬גלחרתי פאות ה ר א ש והזקן‪ .‬‬ ‫תעיתי‪ .‬חמסתי‪ .‬יחדתי עם גשים שאסור‬ ‫ל ה ת י ח ד עמר‪.‬מי שברך וגו׳ הוא יביך את החולה הזה‬ ‫שמתנדב כך וכך לעניים ובזכות‪ .‬מ ר ה מריתי‪.‬ו א ת ה צ ד י ק על כ ל ה ב א עלי כי א מ ת עשית ואגי הרשעתי‪:‬‬ ‫ואח״כ יאמר מה אומר וכו׳ עד ברוך אתה השם שעשני יהודי‪ .‬ה ת כ ב ד ת י בקלון חברי‪ .‬ב ט ל ת י ת ל מ ו ד תורה‪ .‬ח ל ל ת י ש ב ת ו ת וימים טובים וחולו ש ל מועד‪ .‬ל ת ל מ ו ד תורה‪ .‬עברתי על ח ר מ י‬ ‫ה ק ה ל ועל תקגותם‪ .‬ר ע ל ש מ י ם ורע לבריות הייתי‪ .‬וסרתי מ מ צ ו ת י ך ו מ מ ש פ ט י ך הטובים ולא‬ ‫שוד‪ .‬ן‪ .‬‬ ‫• ‪ -‬בזיתי התורה‪ .‬‬ ‫ואחיכ יאמרו החברים הי׳׳ו גם כי כבר התודת‪ .‬והגדלתי פשע‪ .‬ל א גדלתי ב נ י ‪ .‬גיליתי סוד‪ .‬‬ ‫א מ ר ת י כ מ ה פעמים וחזרתי לסורי‪ .‬ישראל‪ .‬מרדתי‪ .‬ח ש ד ת י‬ ‫בכשרים‪ .‬ל א נשאתי ולא נתתי‬ ‫באמוגה׳ ל א צפיתי לישועה‪ .‬סרקתי כ מ ס ר ק כ ש ב ת ‪ .‬טיילתי‬ ‫כ ש ב ת ב ש ע ת הלימוד‪ .‬‬ ‫לבונו ש ל עולם כ ב ר התודיתי לפגיך על כ ל ח ט א ת י עוגותי ופשעי וידעתי כי עוגותי רבו‬ ‫מלמגות וחטאתי עצמו מ ס פ ר ועתה אגי חוזר ומתודה עליהן ב כ ל ל ו ת ח ט א ת י עויתי פ ש ע ת י‬ ‫בגלגול זה ובגלגולים אחרים ו מ ת ח ר ט אגי עליהט ח ר ט ה גמורה וחלוטה ובכן אגא יי אלהי‬ ‫ואלהי אבותי ס ל ח גא ל ח ט א י ם לעוגות ולפשעיט ש ח ט א ת י שעויתי ושפשעתי לפגיך בין‬ ‫בגלגול זה בין בגלגולים‪ .‬זרתי‪ .‬ש כ ב ת י עם א ש ת י כ ע ת וסתה‪ .‬‬ ‫מ ס ר ת י ממון י ש ר א ל ביד גכרי‪ .‬בפרטות‬ ‫תחוור והתודה פעם אחרת בדרך קצרה בכללות‪.‬והרשעתי‪ .‬ו א ת ה צ ד י ק ע ל כ ל ה ב א עלי כי א מ ת עשית ואני הרשעתי‪.‬ועכיפ לא יתודה שני פעמים‬ ‫בתוך כדי שעה שלא יהיה חיו ככלב שב על קיאו‪:‬‬ ‫אשמתי א ש מ ו ת רבות‪.‬ב ט ל ת י ת פ ל ה ‪ .‬ח מ ד ת י א ש ת חברי וממוגו‪ .‬‬ ‫העויתי‪.‬ש ח ת ת י הוצאתי זרע ל ב ט ל ה‬ ‫וידעתי כי גדול העון הזה מגשא‪ .‬לי‪ .‬וידוי‪.‬ואוי לי גם ב ע ת גדתה‪.‬ק ל ק ל ת י מעשי‪ .‬גזלתי‪ .‬צ ע ד ת י‬ ‫ב ר י ש ר א ל או בת‪.‬ט מ א ת י א ת עצמי‪) :‬ואם הוא מורה הוראה יאמר טעיתי בהוראה(‪ .‬רשעתי‪ .‬פשעתי‪ .‬ד ב ר ת י ־ ב ב י ת ה כ נ ס ת ב ע ת ה ת פ ל ה ולא כונתי בתפלתי‪.‬אחרים ואם הגיע‪.‬תעתעתי אחרים וגרמתי‬ ‫ל ה ם ל ח ט א ‪ .‬ד ב ר ת י •נבול פה‪ .‬ישנתי שנה ש ל שחרית ולא ה ל כ ת י ל ב י ת הכנסת ל ה ת פ ל ל עם הצבור‪.‬יעצתי רע‪ .‬יעצתי בני א ד ם לפי דרכי‪ .‬‬ ‫ויכן יהי רצוץ מ ל פ נ י ך יי אלהי ואלהי אבותי ש ת ה א מיתתי כ פ ר ה על כ ל עונותי ח ט א ת י‬ ‫ופשעי ואני מ ו ס ר א ת נפשי ע ל קדושת‪ .‬כחשתי‪ .‬ל ב ש ת י שעטגו‪ .‬‬ ‫ושמחתי בנפילת אויבי‪ .‬גשבעתי לשוא ולשקר‪ .‬תעבתי‪.‬צררתי‪ .‬גקמתי וגטרתי‪ .‬ד ב ר ת י לשון ה ר ע ושם‬ ‫ר ע על חברי‪ .‬עגיתי עדות שקר‪ .‬ח ל ל ת י ש ם יי אלהי‪ .‬גגבתי ממון‪ .‬ש מ ך המיוחד וברחמיך הרבים ת ק ב ל נ ה‬ ‫כסרבן ק ד ו ש ה ותהיה צ ר ו ר ה ב צ ר ו ר החיים ואזכה ל ר א ו ת ב ט ו ב ת בחיריך ל ש מ ו ח ב ש מ ח ת‬ ‫גויך ל ה ת ה ל ל עם נ ח ל ת ־ ‪ .‬שתיתי ס ת ם •יינם כי בעוגיגו ובעוץ אבותיגו געשה לגו כהיתר‪ .‬בניתי ש ם ר ע לחברי‪ .‬תעתעתי‪ .‬ד‪.‬ל צ ת י ה ל כ ת י ב מ ו ש ב ל צ י ם ובבתי קרקיסאות ש ל‬ ‫גויס‪ .‬ד ב ר ת י דופי‪ .‬קשיתי ע ר ף ולא ש מ ע ת י לקול מורי‪ .‬ל א ק ב ע ת י עתים לתורה‪ .‬םררתי.‬עויתי‪ .‬תפלין הגחתי ב ל א גוףגקי וגם ה ס ח ת י דעתי מהן‪ .‬אכלתי ב ל א גמילת ידים‪.‬ט פ ל ת י ש ק ר‬ ‫ד ב ר ת י שקרים‪ .‬גאצתי‪ .‬לבגתי פגי חברי ברבים‪ .‬ ‫סורר ומורה הייתי‪ .

‬והעומדים עם יאמרו בולו עד סופו ג׳ פעמים‪.‬ואתם ע ד ה קדושה‪ .‬הריני מ ו ם ר מודעה ר ב ה הזאת לפניכם‪ .‬יבא ה מ ס י ת והמקטרג ה נ מ ל להמיתני‪ .‬וחשובה היא‬ ‫כ ח ר ס הנשבר‪ .‬ש א ם ח ם‬ ‫ושלום חלילה ו ח ל י ל ה אודה לו ולדבריו‪ .‬כי ההודאה ההיא‪ .‬ל כ פ ו ר כיוצרי עושי ו מ ר א י ‪ .‬מ ש ה אמת‪ .‬הן ב ד ב ו ר הן ב מ ח ש ב ה הן ב מ ע ש ה ‪ .‬או לכפור ח ם ושלום בתורתו‬ ‫הקדושד״או ב א ח ת מ מ צ ו ת י ה המדושים והטהורים‪.‬כי א מ ת עשית ואני הרשעתי‪.‬הנני אומר‬ ‫לפניכם‪ .‬חלילה‪ .‬מעכשיו ב צ ר ו ף‬ ‫קודשא כ ר י ך הוא‪ .‫הלונטרים‬ ‫־ בית‬ ‫עולמים‬ ‫ם ר בקודים‬ ‫‪£‬‬ ‫היחיאלי עא‬ ‫ת ר ח ק ממני‪ :‬חושד‪ .‬‬ ‫אע‬ ‫י י‬ ‫‪.‬שאין בו מ מ ש ‪ .‬ח ס‬ ‫ו ש ל ו ם ‪ .‬לעזרתי יי תשועתי‪ :‬נפשי ליי משומרים ל ב ק ר שומרים לבוקר‪ :‬אני‬ ‫ב צ ד ק אחזה פניך א ש ב ע ה בהקיץ תמונחך‪ :‬בידך אפקיד רוחי פדית אותי יי אל א מ ת ‪:‬‬ ‫לישועתך קויתי יי‪ :‬קויתי יי ל י ש ו ע ת ך ‪ : :‬״ לישועתך קויתי‪ :‬ל פ ו ר מ ך מ ב ר י ת יי‪ :‬ב ב ר י ת‬ ‫יי לפורקנך• יי לפורקנך סברית‪:‬‬ ‫ואח״כ אומר שיר למעלות אשא וכו׳ כמו שכתוב לעיל דף ע׳ ע״א‪ .‬ותהיה נ ח ש ב ת כאילו מעולם ל א ע ל ת ה על לבי אותה‬ ‫ההודאה‬ .‬וחלילה‪ .‬‬ ‫ואח״כ יאמרו אל החולה שימסור נפשו במחשבתו על קדושת השם ויחשוב בעצמו כאילו דחפוהו ממקום גבוה ושמו‬ ‫אבן גדולה על לבו ורגמוהו‪.‬או ב א ח ד מ ד ב ר י ח ד ל ‪ .‬וכאילו חתכו את‬ ‫וכאילו שמו סודר על צוארו וחנקו אותי•‬ ‫אחד‬ ‫חנק‪:‬‬ ‫ומוסד עצמו על קדושת ה׳ ויכוין בתיבת‬ ‫ויאמר‪:‬‬ ‫ש מ ע ישראל יי אלהינו יי אחד‪ :‬ברוך ש ם כ ב ו ד מלכותו לעולם ועד‪:‬‬ ‫ואחייב יאמר י״ג •עיקרים וז׳׳ל‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫א אני מאמין באמונה שלימה כי א ת ה יי אלהי נ מ צ א במציאות גמורה‬ ‫ב אני מאמין באמונה ש ל י מ ה כי א ת ה יחיד ביהוד שאין יחידות כמוהו‬ ‫ג אני מאמין באמונה ש ל י מ ה כי־ אינך גוף ולא ד מ ו ת הגוף‬ ‫‪:‬‬ ‫י אני מאמין באמונה ש ל י מ ה כי א ת ה קדמון ל כ ל הנמצאים‬ ‫‪:‬‬ ‫ה אני מאמין באמונה ש ל י מ ה כי א ת ה אדון ה כ ל ולך ראוי לעבוד‬ ‫‪:‬‬ ‫ו אני מאמין באמונה ש ל י מ ה כי א ת ה המשפיע הנבואה לנביאים‬ ‫ז אני מאמין באמונה שלימה כי נבואת מ ש ה רבינו עליו השלום ל מ ע ל ה מ כ ל הנביאים‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ח אני מאמין באמונה שלימה כי על יד מ ש ה רבינו עליו השלום נ ת ת לנו התורה‬ ‫ט אני מאמין באמונה ש ל י מ ה כי התורה א ש ר בידינו היא א ש ר ניתנה על ידי מ ש ה‬ ‫‪:‬‬ ‫רבינו עליו השלום ולא תהיה מעולם מ ו ח ל פ ת ל א גופפת ולא גגרעת‬ ‫‪:‬‬ ‫י אני מאמין באמונה ש ל י מ ה כי א ת ה יודע כ ל מ ח ש ב ו ת בני אדם‬ ‫יא אני מאמין באמונה שלימה כי א ת ה נותן ש ב ר טוב לצדיקים ועונש •לרשעים‬ ‫‪:‬‬ ‫יב אני מאמין באמונה ש ל י מ ה כי א ת ה תביא משיחנו ואם י ת מ ה מ ה נחכה מ‬ ‫יג אני מאמין באמונה ש ל י מ ה כי א ת ה תחיה המתים‬ ‫כ ל *־־־*לו ה ש ל ש ע ש ר ה עקרים אני מאמין באמונה שלימה וחלוטה‪:‬‬ ‫ברוך הוא אלהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורתו ת ו ר ת א מ ת וחיי‬ ‫עולם נטע בתוכגו‪:‬‬ ‫ואחר יאמר ברכה זו בכוונה גדולה‬ ‫ברוך א ת ה ה ש ם שעשני יהודי.‬אם באולי אעשנה‪ .‬מ ע ת ה ומעכשיו אינה כלום‪ .‬‬ ‫ואם באותו זמן מ ת ו ך ט ר ו ף ובלבול דעתי‪ .‬ואתה צדיק על כ ל ה ב א עלי‪ .‬וכן אני‬ ‫מ א מ ץ ב כ ל מ א מ ר י ר ד ל כי כ ל דבריהם אמתיים וכשיגיע עת מיתתי מ ע ת ה ומעכשיו‬ ‫הריני מ צ ד י ק עלי א ת הדין‪ .‬‬ ‫בס ^•‬ ‫הרג‪:‬‬ ‫סקילה‪:‬‬ ‫וכאילו השליכו לתוך פיו פתילה של עופרת•שרפד‪ :.‬ ‫ואחר כך יאמר סדר המודעה בכונה בפני עשרה בני אדם וז״ל‬ ‫מולה אני לפניכם מורי ורבותיי כי אני מאמין באמונה ש ל י מ ה ביי אלהי ובתורתו הקדושה‬ ‫א ש ר נתנה על ידי מ ש ה רבינו עליו השלום ר א ש הנביאים‪ .

‫‪D^DJW‬‬ ‫בית‬ ‫ס פ ר בקורים‬ ‫עול^ם‬ ‫הידדאלי‬ ‫ההודאה ההיא שאני עושה אותה ש ל א מ ד ע ת י ח ס ושלום‪ .‬ו י ש ב ר יי א ת ארזי הלבגוץ‪ :‬וירקידם כ מ ו עגל לבנון ושריון‬ ‫כסו‬ .‬א ל א אני עושה אותה מתוך פ ח ד‬ ‫ובלבול וטירוף דעתי וצערי ואין א ד ם נתפס על צערו‪:‬‬ ‫יהי ש ם יי מ ב ו ר ך ‪ .‬למען( ל א ניגע לריק ולא נלד ל ב ה ל ה ‪ :‬יהי רצון מלפניך יי‬ ‫אלהיט־ ואלהי אבותינו שנשמור חקיך ומצותיך בעולם הזה‪ .‬אהיה א ש ר אהיה‪ .‬מ ע ת ה ועד עולם‪ :‬יי מ ל ך יי מ ל ך יי ימלוך לעולם ועד‪:‬‬ ‫ש מ ע י ש ר א ל יי אלהינו יי א ה ד ‪:‬‬ ‫יחיד ומיוחד שאין יחידות כמוהו‪ .‬דיין א מ ת‬ ‫מ מ י ת ומחיה‪ .‬למען יזמרך כ ב ו ד ולא ידם יי אלהי לעולם אודך‪ :‬יי חפץ למען‬ ‫צדקו ינדיל ת ו ר ה ויאדיר‪ :‬ויבטחו ב ך יודעי ש מ ך כי ל א עזבת ד ו ר ש ך יי‪ :‬יי אדונינו מ ה‬ ‫אדיר ש מ ך ב כ ל הארץ‪ :‬חזקו ויאמץ ל ב ב כ ם כ ל המיחלים ליי‪:‬‬ ‫בעת שהוא גוסס יאמרו החברים אנא בכה ויכוונו כשם מ׳־ב כזה‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫א‪ <0‬ב כ ח גדולת ימינך ת ת י ר צרורה‪.‬צוררי דשגת ב ש מ ן ר א ש י‬ ‫כוסי ר ד ה ‪ :‬א ך ט ו ב ו ח ס ד ירדפוגי כ ל ימי חיי ושבתי ב ב י ת יי לאורך ימים‪:‬‬ ‫מזמור ל ת ד הבו ליי בגי אלים הבו ליי כ ב ו ד ועז‪ :‬הבו ליי כ ב ו ד שמו השתחוו ליי ב ה ד ר ת‬ ‫ק ד ש ‪ :‬ל^ל יי על המים א ל ה כ ב ו ד הרעים יי על מ י ם ר ב י ם ‪ :‬קול יי ב כ ח קול יי‬ ‫ב ה ד ר ‪ :‬קול יי שדבר ארזים‪ .‬הוא הוד‪ .‬הוא היד‪ .‬ונזכה ונחיה ונירש טובה‬ ‫ו ב ר כ ה לחיי העולם הבא‪ .‬לפניו ל א נוצר א ל ואחריו ל א •יהיה‪:‬‬ ‫ברוך ש ם כבוד מ ל כ ו ת ו לעולם ועד‪:‬‬ ‫ת ו ר ה צוד• לנו מ ש ה מ ו ר ש ה ק ה ל ת יעקב‪:‬‬ ‫ברוך אלהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן ה ת ו ע י ם ונתן לנו א ת תורתו תורת א מ ת וחיי‬ ‫עולט נטע בתוכנו הוא יפתח לבנו בתורתו וישם בלבנו‪ :‬אהבתו ויראתו לעשות‬ ‫רצונו ולעבדו ב ל ב ב שלם‪) .‬והוא יהיה‪ .‬ל ד ו ד יי רועי ל א א ח ס ר ‪ :‬בנאות ד ש א ירביצני ע ל מי מנוחות ינהלני‪ :‬נפשי ישובב‬ ‫יגחגי במעגלי צ ד ק למען שמו‪ :‬גם כי א ל ך בגיא צ ל מ ו ת ל א אירא ר ע כי א ת ה‬ ‫עמדי ש ב ט ך ומשעגתך ה מ ה יגחמוגי‪ :‬ת ע ר ו ך לפגי שלחן גגד‪ .‬‬ ‫ברכם טהרם רחמי צדקתך ת מ י‬ ‫כה‬ ‫בו‬ ‫כז‬ ‫כט‬ ‫כח‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫ג מ‬ ‫בטי־צתג‬ ‫ם ‪:‬‬ ‫ל‬ ‫חסין קדוש ב ר ו ב ט ו ב ך נהל ע ד ת ך ‪:‬‬ ‫לב‬ ‫לא‬ ‫יחיד‬ ‫לז־‬ ‫לד‬ ‫לג‬ ‫לו‬ ‫לה‬ ‫חקבימנע‬ ‫‪:‬‬ ‫נאה ל ע מ ך פנה זוכרי ק ד ו ש ת ך‬ ‫לח‬ ‫לט‬ ‫מ‬ ‫י״י=ע‬ ‫מא‬ ‫יגי״מזק‬ ‫מב‬ ‫‪-‬קי׳־צייז‬ ‫שועתנו ק ב ל ו ש מ ע צעקתנו יודע תעלומות ‪:‬‬ ‫ברוך ש ם כ ב ו ד מלכותו לעולם ועד‪:‬‬ ‫מזמור לדוד ב ב ר ה ו מפני א ב ש ל ו ם בנו‪ :‬יי מ ה רבו צ ר י ר ב י ם קמים עלי‪ :‬ר ב י ם אומרים‬ ‫לגפשי אין ישועתה לו ב א ל ה י ם ס ל ה ‪ :‬ואתה יי מגן בעדי כבודי ומרים ראשי‪:‬‬ ‫קולי א ל יי א ק ר א ויענגי מ ה ר ק ד ש ו ס ל ה ‪ :‬אגי ש כ ב ת י ואישנההקיצותי כי יי יכמכגי‪ :‬ל א‬ ‫אירא מ ר ב ב ו ת ע ם א ש ר ס ב י ב שתו עלי‪ :‬ק ו מ ה יי הושיעני אלהי כי הכית א ת כ ל אויבי‬ ‫לחי שני ר ש ע י ם ש ב ר ת ‪ :‬ליי הישועה ע ל ע מ ך ב ר כ ת ך ס ל ה ‪:‬‬ ‫ויאמר מזמור יענך ה׳ ביום ציה ככתוב לעיל בדף ס״ט עיא‬ ‫מזמור‪ . :‬‬ ‫אבג״יתין‬ ‫ק ב ל ד ג ת ע מ ך שגבנו טהרנו גורא‪:‬‬ ‫קיע־שמן‬ ‫ח‬ ‫ז‬ ‫יג‬ ‫ט‬ ‫יד‬ ‫י‬ ‫צו‬ ‫יא‬ ‫טז‬ ‫יב‬ ‫יח‬ ‫יז‬ ‫‪:‬ג‬ ‫גא גבור דורשי יחודך כ ב ב ת ש מ ר ם ‪:‬‬ ‫יט‬ ‫כא‬ ‫כ‬ ‫בג‬ ‫כב‬ ‫כד‪.

‬יי מגן בעדי כבודי ומרים ראשי‪ :‬ואתה יי א ל ת ר ח ק אילותי לעזרתי חושה‪ :‬אומר‬ ‫ליי מחסי ומצודתי אלהי א ב ט ח בו‪ :‬עיני יי א ל צדיקים ואזניו אל שועתם‪ :‬יי אלהים‬ ‫צ ב א ו ת השיבנו ה א ר פניך ונושעה‪ :‬חנני יי כי אליך אקרא כ ל היום‪ :‬אני ש כ ב ת י ואישנה‬ ‫הקיצותי כי יי יפמבני‪ :‬ידעתי יי כי צ ד ק מ ש פ ט י ך ואמונה• עניתני‪ :‬ל מ ה יי תזנח נפשי‬ ‫ת ס ת י ר פניך ממני‪ :‬יי אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה גגדך‪ :‬לולא האמנתי לראות ב ט ו ב‬ ‫יי בארץ חיים‪ :‬שובה יי ח ל צ ה נפשי הושיעני למען ח ס ד ך ‪ :‬ישבעו עצי יי ארזי לבנון א ש ר‬ ‫נטע‪ :‬ויהי יי מ ש ג ב ל ד ך מ ש ג ב לעתות ב צ ר ה ‪ :‬הנה כי כן יבורך גבר ירא יי‪ :‬ל מ ה יי תעמוד‬ ‫ברחוק תעלים לעתות ב צ ר ה ‪ :‬הודו ליי קראו ב ש מ ו הודיעו בעמים עלילותיו‪ :‬ברכו יי כ ל‬ ‫צבאיו משרתיו עושי רצונו‪ :‬קוה קויתי יי ויט אלי וישמע שועתי‪ :‬נדבות פי ר צ ה נא יי‬ ‫ו מ ש פ ט י ך למדגי‪ :‬על כן אודך בגוים יי ו ל ש מ ך אזמרה‪ :‬ר ו צ ה יי א ת יראיו א ת ה מ י ח ל י ם‬ ‫לחסדו‪ :‬זה היום ע ש ה יי ננילה ונשמחה בו‪ :‬באו נשחחוה ונכרעה נ ב ר כ ה לפגי יי עושנו ז‬ ‫ד ר ש ת י א ת יי וענני ו מ כ ל מ נ ו ת ח י הצילני‪ :‬יי מ ל ך ה ג ל הארץ ישמחו איים ר ב י ם ‪ :‬חלצני‬ ‫יי מ א ד ם ר ע מ א י ש המסים תנצרני‪ :‬שפטני כ צ ד ק ך יי אלהי ואל ישמחו לי‪ :‬זמרו ליי יושב‬ ‫ציון‪ .‬הגידו בעמים עלילותיו‪ :‬אודה יי כ צ ד ק ו ואזמרה ש ם יי עליון‪ :‬ואני עליך ב ט ח ת י יי‬ ‫א מ ר ת י אלהי א ת ה ‪ :‬ו ב ש ם יי אקרא אנא יי מ ל ט ה גפשי‪ :‬מ ה גדלו מ ע ש י ך יי מ א ד עמקו‬ ‫מחשבותיך‪ :‬הריעו ליי כ ל הארץ פ צ ח ו ורננו וזמרו‪ :‬ואני אליך יי שועתי ו ב ב ק ר ת פ ל ת י‬ ‫תקדמך‬ .‫הלונטלים‬ ‫בי‬ ‫ת‬ ‫ספד בקודים‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫עב‬ ‫כמו בן ר א מ י ם ‪ :‬קול יי חוצב להבות א ש ‪ :‬קול יי יחיל מ ד ב ר ןחיל יי מ ד ב ר ק ד ש ‪ :‬מול יי‬ ‫יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אומר כבוד‪ :‬יי ל מ ב ו ל ישב וישב יי מ ל ך לעולם‪:‬‬ ‫יי עז לעמו יתן יי יברך א ת עמו בשלום‪:‬‬ ‫ישב ב ס ת ר עליון ב צ ל שדי יתלונן‪ :‬אומר ליי מחסי ומצודתי אלדד א ב ט ח בו‪ :‬כי הוא‬ ‫יצילך מ פ ח יקוש מ ד ב ר הוות‪ :‬ב א ב ד ת ו יםך ל ך ותחת כנפיו ת ח ס ה צנח וסוחרה‬ ‫אמתו‪ :‬ל א תירא מ פ ח ד לילה מחץ יעוף יומם‪ :‬מ ד ב ר כ א פ ל יהלך מ ק ט ב ישוד צהרים‪:‬‬ ‫יפול מ צ ד ך א ל ף ורבבה מימינך אליך ל א יגש‪ :‬ר ק בעיניך ת ב י ט ו ש ל מ ת רשעים ת ר א ה‬ ‫כי אותה יי מחסי עליון ש מ ת מעונך‪ :‬ל א תאנה אליך ר ע ה ונגע לא יקרב באהליך‪ :‬כי‬ ‫מלאכיו יצוה ל ך ל ש מ ר ך ב כ ל דרכיך‪ :‬על כפים ישאונך פן ת ג ף באבן ר ג ל ך ‪ :‬על ש ח ל‬ ‫ופתן ת ד ר ך ת ר מ ס כפיר ותנין‪ :‬כי בי ח ש ק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי‪• :‬יקראני‬ ‫ואענהו עמו אנכי ב צ ר ה אחלצהו ואכבדהו‪ :‬א ר ך י מ י ם אשביעהו ואראהו בישועתי‪:‬‬ ‫ויאמר שיר למעלות אשא עיני וכר ככתוב ייעיל דה ע׳ ע״א‬ ‫שיר המעלות מ מ ע מ ה י ם קראתיך יי‪ :‬אדני ש מ ע ה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול‬ ‫תחנוני‪ :‬אם עונות ת ש מ ו ר יה אדני מי יעמד‪ :‬כי ע מ ך הסליחה למען תורא‪ :‬קויתי‬ ‫יי מותה נפשי ולדברו הוחלתי‪ :‬נפשי לאדני משומרים ל ב ו ל ך שומרים לבוקר‪ :‬יחל ישראל‬ ‫א ל יי כי עם יי ה ח ס ד והרבה עמו פ ד ו ת ‪ :‬והוא יפדה א ת ישראל מ כ ל עונותיו‪:‬‬ ‫הללויה שירו ליי שיר ח ד ש תהלתו ב ק ה ל חסידים‪ :‬ישמח י ש ר א ל בעושיו בני ציון יגילו‬ ‫ב מ ל כ ם ‪ :‬יהללו שמו במחול ב ת ף וכנור יזמרו לו‪ :‬כי ר ו צ ה יי בעמו יפאר ענוים‬ ‫בישועה‪ :‬יעלזו חסידים ב כ ב ו ד ירננו על מ ש כ ב ו ת ם ‪ :‬רוממות אל בנרונם וחרב פיפיות‬ ‫בידם‪ :‬לעשות נקמה בגוים תוכחות בלאטים‪ :‬לאסור מ ל כ י ה ם בזיקים ונכבדיהם ב כ ב ל י‬ ‫ברזל‪ :‬לעשות ב ה ט מ ש פ ט כתוב ה ד ר הוא ל כ ל חסידיו הללויה‪:‬‬ ‫הללויה הללו א ל בקדשו הללוהו !ברקיע עזו‪ :‬הללוהו בגבורותיו הללוהו כ ר ב גדלו‬ ‫הללוהו ב ת ק ע שופר הללוהו בגבל וכגור‪ :‬הללוהו ב ח ף ומחול הללוהו במגים‬ ‫ועוגב‪ :‬הללוהו ב צ ל צ ל י ש מ ע הללוהו ב צ ל צ ל י תרועה‪ :‬כ ל הגשמת ת ה ל ל יה הללויה‪:‬כהתי״ה‬ ‫ואם רואים את החולה שהיא סובל יסורין בשעת הגסיסה כוב שיקראו לפניו אלו השבעים ושתים פסוקים‬ ‫ויועיל לנשמה‬ ‫ואתר‪ .

‬וכשם ש מ ת י ר י ם‬ ‫ל ך ב ב י ת דין ש ל מ ט ה כ ך יסכימו ויתירו ל ך ב ב י ת דין ש ל מעלה‪ :‬וסר עונך ו ח ט א ת ך תכופר‪:‬‬ ‫)ויאמרו כזה ג׳ פעמים(‬ ‫עוד מ״ך בספר מעבר יבק ז׳יל דאם יש שהות לחולה שיאמרו אלו המזמורים הנאותים לומר קצת מהם אי כולם‬ ‫עם שכיב מרע דתקיף ליה עלמא‪.‬שרוי לך‪ .‬מותר לך‪.‬‬ ‫ואם יאחד מלפרד ומצמער דדו יאמרו )פרשת האזינו[ ואה״כ שבעה פעמים‬ ‫ישי ב ס ת ר עליון ב צ ל שדי יתלונן‪ :‬א מ ר ליי מחסי ומצודתי אלהי א ב ט ח בו‪ :‬כי הוא‬ ‫״ יצילך מ פ ח יקוש מ ד ב ר הוות‪ :‬ב א ב ד ת ו יסך ל ך ו ת ח ת כנפיו ת ח ס ה צ נ ח וסוחרה‬ ‫אמתו‪ :‬ל א תירא מ פ ח ד לילה מחץ יעוף יומם‪ :‬מ ד ב ר ב א פ ל יהלך מ ק ט ב ישוד צ ה ר י ם ‪:‬‬ ‫יפל מ צ ד ך א ל ף ו ר ב ב ה מימינך אליך ל א יגש‪ :‬ר ק בעיניך ת ב י ט ו ש ל מ ת רשעים ת ר א ה ‪:‬‬ ‫כי א ת ה יי מחסי עליון ש מ ת מעונך‪ :‬ל א ת א נ ה אליך ר ע ה וגגע ל א יקרב ב א ה ל י ך ‪ :‬ויכוונו‬ ‫מ ס ו ק כי מלאכיו יצוד‪ .‬שרוי ל ך ‪:‬‬ ‫מחול לך‪ .‬אין נחים‪ .‬ואם לאו יעשו אחד מהח״ק יב״ץ בעד החולה ויענו כלם ויאמרו‬ ‫מותר לך‪ .‬‬ ‫מיז‬ ‫כ׳‬ ‫כ׳׳ב‬ ‫כ״ג‬ ‫כ״ד‬ ‫כ׳׳ה‬ ‫ל׳‬ ‫מ״ב‬ ‫מ״ג‬ ‫נ״א‬ ‫ם״ז‬ ‫פ׳׳ד‬ ‫צ״א‬ ‫ק׳׳ב‬ ‫ק״ג‬ ‫קט״ז‬ ‫קייח‬ ‫ק״כ‬ ‫קכ׳׳א‬ ‫קב״ג‬ ‫ק׳׳ל‬ ‫ק״מ‬ ‫קמ׳־א‬ ‫קמיב‬ ‫קמ׳׳ג‬ ‫קמ׳׳ח‬ ‫קמ״ט‬ ‫ק״ן‬ ‫והם כיח מזמורים שהם סוד י׳׳ד הגדולה‪ .‬ויאמרו לו שיאמי נחמתי אם הוא בדעתו‪ .‬‬ ‫שרוי לך‪ .‬מחול לך‪ .‬א ד ר ב א יש כאן מחילה וסליחה וכפרה‪ .‬מותר לך‪ .‬אין כאן‬ ‫קבלות‪ .‬מחול ל ך ‪:‬‬ ‫א י ן כאן שבועות‪ .‬יי ב כ ל לבי א ס פ ר ה כ ל נפלאותיך‪ :‬יהי כ ב ו ד יי לעולם‬ ‫י ש מ ח יי במעשיו‪ :‬זכר רחמיך יי וחסדיך כי מעולם ה מ ה ‪ :‬הנה ‪-‬עין יי א ל יראיו ל מ חלים‬ ‫ל ח ס ד ו ‪ :‬יי מ נ ת חלקי וכוסי א ת ה תומיך נורלי‪ :‬יי בשמים הכין כסאו ומלכותו כ כ ל מ ש ל ה ‪:‬‬ ‫כי ר ו צ ה יי בעמו יפאר ענוים בישועה‪ :‬סומך יי ל כ ל הנופלים וזוקף ל כ ל הכפופים‪ :‬יהי ש ם‬ ‫יי מ ב ו ר ך מ ע ת ה ועד עולם‪ :‬ויהי יי לי ל מ ש נ ב ואלהי לצור מחסי‪ :‬פני יי בעשי ד ע ל ה כ ר י ת‬ ‫מארץ זכרם ‪ :‬יי אדנינו מ ה אדיר ש מ ך כ כ ל הארץ‪ :‬ישא ב ר כ ה מ א ת יי ו צ ד ק ה מ א ל ה י‬ ‫ישעו‪ :‬והתענג על יי ויתן ל ך מ ש א ל ו ת ל ב ך ‪ :‬ש מ ע יי וחנני יי היה עוזר לי‪ :‬ש ו ב ה יי עד‬ ‫מחי והנחם על עבדיך‪ :‬אוהב יי שערי ציון מ כ ל מ ש כ נ ו ת יעקב‪ :‬חי יי וברוך צורי וירום‬ ‫א ל ה י ישעי‪ :‬כי ב ח ר יי כציון אוח ל מ ו ש ב לו‪ :‬קראתי ב כ ל ל ב ענני יי חקיך א צ ר ה ‪:‬‬ ‫צדיק יי ב כ ל דרכיו וחסיד ב כ ל מעשיו‪ :‬יי שומרך יי צ ל ך על יד ימינך‪ :‬יחל י ש ר א ל א ל‬ ‫‪.‬אין כאן שמתות‪ .‬אין כאן נזיפות‪ .‬אין כאן קללות‪ .‬‬ ‫יי מ ע ת ה ועד עולם‪:‬‬ ‫ואם רואה את החולה שהוא סובל יםורין בשעת הגסיסה כתב הרב מעבר יכק ז־׳ל דטוב להתיר את החולה‬ ‫נדריו‪ .‬אין כאן חרמות‪ .‬וליחוד כ״ח טחנות שכינה‪.‬וי־ד החזקה‪ .‫המוגטליס‬ ‫בי‬ ‫ם‪-‬ר בקורים‬ ‫ת‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי‬ ‫ת ק ד מ ך ‪ :‬יי אהבתי מעון ביתך ומקום מ ש כ ן כבודך‪ :‬א ם א מ ר ת י מ ט ה רגלי ח ס ד ך יי‬ ‫יסעדני‪ :‬כי א ת ה יי מחסי ע ל י ו ן ' ש מ ת מעונך‪ :‬ימין יי ר ו מ מ ה ימין יי ע ש ה חיל‪ :‬יראי יי‬ ‫בטחו ביי עזרם ומנינם הוא‪ :‬יי ה צ י ל ה נפשי מ ש פ ת ש ק ר מלשון ד מ י ה ‪ :‬יי י ש מ ר ך מ כ ל ר ע‬ ‫ישמור א ת נ פ ש ך ‪ :‬יי ישמור צ א ת ך ובואך מ ע ת ה ועד עולם‪ :‬מי ימלל גבורות יי ישמיע כ ל‬ ‫תהלתו‪ :‬יהי ח ס ד ך יי עלינו כ א ש ר יחלנו ל ך ‪ :‬אל תעזבני יי אלהי א ל ת ר ח ק ממני‪ :‬עבדו‬‫א ת יי ב ש מ ח ה באו לפניו ברננה‪ :‬אודה יי מ א ד בפי ובתוך רבים אהללנו‪ :‬נ ח ל יי ו מ ה ל ל‬ ‫מ א ד ולגדלתו אין ח ק ר ‪ :‬אוח־־‪ .‬ל ך ל ש מ ר ך ב כ ל ד ר כ י ך ‪ :‬ויאמרו שבעה פעמים פסוק זה בכל פעם ופעם‪:‬‬ ‫על כפים ישאוגך פן ת ג ף באבן רגלך‪ :‬על ש ח ל ופתן ת ד ר ך ת ר מ פ כ פ י ר ותנין‪ :‬כי בי‬ ‫ח ש ק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי‪ :‬יקראני ואענהו עמו אנכי ב צ ר ה אחלצהו ואכבדהו‪:‬‬ ‫א ר ך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי‪:‬‬ ‫ויוסיפו‬ .

‬ויהיה‪ .‬ע ש ה למען ק ד ו ש ת ך ‪:‬‬ ‫בי ע ת ה ש ב ב ת י ואשקוט ישנתי אז ינוח לי‪ :‬ש מ ע אלהים קולי בשיחי מ פ ח ד אויב ת צ ו ר‬ ‫חיי‪ :‬א ך אלהים יפדה נפשי מיד שאול בי יקחני ס ל ה ‪ :‬תסתירני מ ס ו ד מרעים מ ר ג ש ת‬ ‫פועלי און‪ :‬נ פ ל ה נא ביד יי כי ר ב י ם רחמיו וביד א ד ם א ל אפולה‪ :‬ואני עני ואביון אלהים‬ ‫חושה לי עזרי ו מ פ ל ט י א ת ה יי א ל ת א ח ר ‪ :‬ישלח מ מ ר ו ם יקחני ימשני מ מ י ם רבים‪ :‬ואני‬ ‫בתומי א ל ך פדני וחנני‪ :‬א ל ת ס ת ר פניך ממני א ל ח ט ב א ף ע ב ד ך עזרתי היית א ל ת ט ש נ י‬ ‫ואל תעזבני אלהי ישעי‪ :‬א ח ת שאלתי מ א ת יי אותה א ב ק ש ש ב ת י ב כ י ת יי כ ל ימי חיי‬ ‫ל ח ז ו ת בנועם יי ולבקר בהיכלו‪ :‬כי א ת ה ת א י ר גרי יי אלהי יגיה ח ש ב י ‪ :‬ואני ב ר ב ח פ ד ך‬ ‫אבוא ביתך אשתחוה א ל היכל ק ד ש ך ביראתך‪ :‬יצילני מאויבי עז ומשונאי כי א מ צ ו ממני‪:‬‬ ‫אני ש כ ב ת י ואישנה הקיצותי כי יי יכמכני‪ :‬א ת ה ל ך לפני יי ב א ר צ ו ת החיים‪ :‬אני ב צ ד ק‬ ‫אחזה פניך א ש ב ע ה בהקיץ תמונתך‪ :‬בידך אפקיד רוחי פדית אותי יי א ל א מ ת ‪ :‬הוציאה מ מ ס ג ר‬ ‫גפשי להודות א ת ש מ ך בי יכתירו צדיקים כי תגמול עלי‪:‬‬ ‫ואם החולה הוא בדעתו יאמר זה הוידוי וזיל‬ ‫יי אלהי ואלהי אבותי חטאתי עויתי פ ש ע ת י והגה ע ת ה חזרתי ב ת ש ו ב ה ש ל י מ ה לפגיך‬ ‫ויסודי נופי יהיו כ פ ר ת נפשי ומדוק א ו ת ם ב ר ח מ י ך הרבים א ך ל א על ידי יסורים‬ ‫רעים והטוב בעיניך ע ש ה ברוך שומע ת פ ל ה ‪:‬‬ ‫ואח״ב יאמרו אלו הפסוקים‪:‬‬ ‫ושחט‬ ‫אותו על ירך המזבח צפונה לפני יי‪ :‬וזרקו בני אהרן הכהנים א ת ד מ ו על המזבח‬ ‫ס ב י ב ‪ :‬וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן א ת ה כ ל המזבחה עולה ה ו א‬ ‫א ש ה ריח ניחח ליי‪:‬‬ ‫ואס רואים החברים שהחולה כדעתו יאמרו לחולה שיאמר זאת התפלה‪:‬‬ ‫)י(‬ ‫יהי‬ .‬דייץ א מ ת מ מ י ת ומחיה לפניו‬ ‫ל א נוצר א ל ואחריו ל א יהיה‪ :‬ע ש ה למען שמך‪ .‬עשה למעץ‬ ‫תורתך‪ .‬ע ש ה למען ימינך‪ .‫הסונטריס‬ ‫בית‬ ‫ם*‪-‬בקודים‬ ‫עולמים‬ ‫היחיאלי עג‬ ‫ויוסיפו סדי לויך כנודע‬ ‫דהיינו ל• שעמים לישועתך קויתי יי‪:‬‬ ‫ששה שעמים ויהי נעם יי אלהיט־ עלינו ו מ ע ש ה ידינו בוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו‪:‬‬ ‫עשרה שעמים י ב ר כ ך יי וישמרך‪ :‬יאר יי פניו אליך ויחנך‪ :‬ישא יי פניו אליך וישם ל ך ש ל ו ם ‪:‬‬ ‫חמשה שעמים ה מ ל א ך הנואל אותי מ כ ל ר ע יברך א ת הנערים ויקרא ב ה ם שמי ושם אבותי‬ ‫א ב ר ה ם ויצחק וידנו לרוב ב ק ר ב הארץ‪:‬‬ ‫עוד כתב הרב מיי זיל שאם החולה הוא בדעתו מוב שיאמר‬ ‫ברוך שמו חי וקיים לעולם וער‪:‬‬ ‫ומנהגנו עיר תהלה‬ ‫אןמיר‬ ‫שכן אמר משה בשעת שמירתו וממנו ילמוד כל אדם‪:‬‬ ‫יע״א אס יש שהות ללמוד שיר השירים כולו בששה ברורה ובהכנעה גדולה לעודד‬ ‫לב האדם בתשובה‪:‬‬ ‫וגם לומר והוא רחום וכו׳ האומרים בב׳ וה׳ אות באות תיבה בתיבה‪:‬‬ ‫ואח״כ יאמרו החברים אל החולה שיאמר אלו השסוקים‪ .‬והוה‪ .‬ואם אינו בדעתו יאמרו אותם החברים ה״י‬ ‫י^זלח מ מ ר ו ם יקחני ימשני מ מ י ם ר ב י ם ‪ :‬יצילני מאויבי עז ומשונאי כי אמצו ממני‪:‬‬ ‫א ת ה ל ך לפני יי ב א ר צ ו ת החיים‪ :‬ואני ב ר ב ח ס ד ך אבוא ב י ת ך א ש ת ח ו ה א ל היכל‬ ‫ק ד ש ך ב י ר א ת ך ‪ :‬ואני ב צ ד ק אחזה פניך א ש ב ע ה בהקיץ ת מ ו נ ת ך ‪ :‬עזרנו אלהי ישענו על‬ ‫ד ב ר כ ב ו ד ש מ ך ‪ :‬והוא רחום י כ פ ר עוץ ולא ישחית ו ה ר ב ה ל ה ש י ב אפו ולא יעיר כ ל ח מ ת ו ‪:‬‬ ‫ש מ ע ישראל יי אלהינו יי אחר‪ :‬ב־־וך ש ם ככור מלכותו לעולם ועד‬ ‫יי מ ל ך יי מ ל ך יי ימלוך לעולם ועד‪ :‬יי הוא האלהים יי הוא האלהים‪:‬‬ ‫אחד יחיד ומיוחד אהיה א ש ר אהיה הוא היה‪ .

‬יהי רצון‬ ‫מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי ש ת ד א מנורתי‪.‬יהי ר צ ק מלפניך ש ת ה א מיתתי כ פ ר ה ע ל כ ל עוניתי‪ .‬ברוך שמו הי וקיים לעולם ועד‪:‬‬ ‫ואם רואים החברים שהחולה ביסורים גדולים בשעת גסיסה יתשללו עליו זאת התסלה‬ ‫אנא יי אלהי הרוחות ל כ ל ב ש ר אהיה א ש ר אהיה כ ו מ ך נופלים ורופא חולים ומתיר‬ ‫אסורים וממית ברחמים ה ב א נא תפלתנו למעון ק ד ש ך ה ש מ י ם ו ת מ ל א נא ברחמיך‬ ‫הרבים ו ת ת ע ט ף בחסידותיך ותשפיע ב מ ד ת ט ו ב ך ע ל החולה הזה <פב׳פ( ה מ ו ט ל על ערש‬ ‫דוי השואג מ נ ה מ ת לבו ואין מתום ב ב ש ר ו ולבו ס ח ר ח ר ועזבוהו כחו‪ .‫ואם רואים החברים שאין כת לחולה לומר כל זה ילמדוהו החברים שיאמר זה‬ ‫אני מ ק ב ל ה מ י ת ה באהבה‪ .‬תיקר נא א ת נפשו‬ ‫בעיגיך והוציאה מ מ ס ג ר נפשו להודות א ת ש מ ך חושה גא לעזרתו ואם גגזר עליו מ ב י ח ־‬ ‫דינך ה צ ד ק לאסוף* ע ת ה אליך רוחו ונשמתו ואפפוהו ח ב ל י מות אנא מ ל ט ה נפשו ויתוסף‬ ‫עליו רוח ק ד ו ש ה ו ט ה ר ה ויסבול ויקבל יסוריס ב א ה ב ה ויזכה לראות פני שובן מעונה‬ ‫ויתדבק רוחו ונשמתו כ א ו ר השכינה ו ת צ א נפשו בנשיקה ודיבקותא רוחא ברוחא ולא‬ ‫י צ ט ע ר ב ש ל י ט ת ס ט ר א א ה ר א ורעיונוהי א ל יבהלוהו ותשמור נא יציאת נשמתו ולא חאונה‬ ‫אליו ר ע ה וגגע ל א יקרב באהלו ותוציאהו ל ש ל ו ם ותצעידהו לשלום יתםמכהו ל ש ל ו ם‬ ‫ותצילהו מ כ ף כ ל אויב ואורב ב ד ר ך ומן גערתך יגופון ומן קול ר ע מ ך יחפזו! ויגדל נא בח‬ ‫יי בקרבן נשמתו רוחו וגפשו ויפתחו לו שערי ר ח מ י ם שערי צ ד ק שערי אירה שערי רצון‬ ‫שערי ה מ ל ה וחגיגה ואם י צ ט ר ך ל א ו צ ר גדול ש ל מ ת נ ת חסדי האל‪ .‬יחונן אותו וירחם איתו‬ ‫עם כ ל חולי עמו י ש ר א ל הצריכים ל ח ס ד ולרחמים אנא א ל אלהים יאירו נא פניך ילעגי‬ ‫החולה הלז וברהמיך הרבים ת ע מ ד לימק אביון להושיע מ ש פ ט י נפשו ויזמר בכורך בנן‬ ‫עדן ולא ידום עם נפשות ח ס ד י ך היושבים לפניך א ש ר עטרות אורם על ר א ש ם ליהנות‬ ‫מ א ו ר פניך ואורך ימים ושנות חיים תוסיף לנו ב ר ב עז ותעצומות עם כ ל י ש ר א ל אמן‬ ‫כן יהי רצון‪:‬‬ ‫ובזמן שהוא קרוב ליציאת נשמה יאמרו החברים אלו השסוקים‬ ‫מ ש ל ח ך יי‪ :‬ל ך ויי יהיה ע מ ך ‪ :‬יי אלהיו עמו ויעל‪ :‬י ב ר כ ך יי וישמרך‪ :‬יאר יי‬ ‫לך‬ ‫פניו אליך ויחונך‪ :‬ישא יי פניו אליך וישם ל ך ש מ ם ‪ :‬מימיגו מ י כ א ל מ ש מ א ל ו גבריאל‬ ‫מאחריו אוריאל ועל ר א ש ו שכינת א ל ‪ :‬חזק ואמץ א ל תערץ ואל ת ח ת כי ע מ ך יי אדהיך‬ ‫ב כ ל א ש ר ת ל ך ‪ :‬ויאפר פני ילכו והניחותי ל ך ‪ :‬מ ה תשתוחחי נפשי ו מ ה ת ה מ י ע ל י הוחילי‬ ‫לאלהים כי עוד אודנו ישועות פני ואלהי‪ :‬ו ש ח ט אותו על ירך ה מ ז ב ח צפונה לפני יי וזרקו‬ ‫בני אהרן הבחנים א ת דמו ע ל ה מ ז ב ח ס ב י ב ‪ :‬וקרבו וכרעיו ירחץ ב מ י ם והקטיר הכהן א ת‬ ‫ה ב ל ה מ ז ב ה ה ע ו ל ה הוא א ש ה ריח ניחח ליי‪ :‬כי ביום הזה י כ פ ר עליכם ל ט ד ר א ת כ ם מ כ ל‬ ‫ח ט א ת י כ ם לפני יי ת ט ה ר ו ‪ :‬רחום וחנון יי א ר ך אפים ו ר ב ה כ ד ‪ :‬ויהי יי מ ש ג ב ל ד ך מ ש ג ב‬ ‫לעתות ב צ ר ה ‪ :‬ימין יי ר ו מ מ ה ימין יי עושה חיל‪ :‬זכור ר ח מ י ך יי וחסדיך כי מעולם ה מ ה ‪:‬‬ ‫ויעבר יי ע ל פניו ויקרא י י ! יי א ל ר ח ו ם וחנון א ר ך אפים ו ר ב ח ס ד ואמת‪ :‬כי יפיל ל א יוטל‬ ‫כ י יי ס ו מ ך ידו‪ :‬חונה מ ל א ך יי ס ב י ב ליריאיו ויחלצם‪ :‬יתן יי א ת אויביך ה ק מ י ם עליך‬ ‫גגפיס לפניך ב ד ר ך א ח ד יצאו אליך ו ב ש ב ע ה ד ר כ י ם ינוסו לפניך‪ :‬ת ז ר ם ורוח ר ז ש א ס‬ ‫וסערה תפיץ אותם ו א ת ה תגיל ביי ב ק ד ו ש י ש ר א ל ת ת ה ל ל ‪ :‬והתעגג ע ל יי ויתן ל ך מ ש א ל ו ת‬ ‫ל ב ך ‪ :‬ברוך א ת ה ב ב ו א ך וברוך א ת ה ב צ א ת ך ‪ :‬כ ג ש ר יעירקגו על גווליוירחף יפרושכגפיו‬ ‫יקחהו‬ .

‬יי הוא האלהים‪:‬‬ ‫ויכוונו החברים בכל מאמצי כחם שתצא נשמת הגוסס 'באחד )עיין מ״ש לעיל פרק ט״ו סעיף ג׳ דמ׳׳ג עיא‬ ‫איך להתנהג בפרט הזה(‬ ‫וחיים ושלום‪ .‬כהתי״ה‬ ‫ואחר כך יאמרו‬ ‫ויסע מ ל א ך האלהיס ההולך לפני מ ח נ ה י ש ר א ל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם‬ ‫ויעמד מ א ח ר י ה ם ‪ :‬ויבא בין מהנה מ צ ר י ם ובין מ ח נ ה י ש ר א ל ויהי הענן והחשך ויאר‬ ‫א ח הלילה ולא ק ר ב זה א ל זה כ ל ה ל י ל ה ‪ :‬ויט מ ש ה א ת ידו על הים ויולך יי א ת הים‬ ‫ברוח קדים עזה כ ל הלילה וישם א ח הים ל ח ר ב ה ויבקעו המים‪:‬‬ ‫ויכוונו החברים בעת יציאת נשמה לומר פםוק זה‬ ‫הוציאה מ מ ס ג ר גפשי להודוח א ח ש מ ך בי יבהירו צדיקים כי חגמול עלי‪:‬‬ ‫ויאמרו שבעה פעמים‬ ‫ש מ ע י ש ר א ל יי אלהיגו יי א ח ד ‪ :‬ברוך ש ם כ ב ו ד מלכוחו לעולם ועד‪:‬‬ ‫יי הוא האלהים‪ .‫אגא ב כ ה גדולת ימינך ת ת י ר צרורה‪:‬‬ ‫ק ב ל ד ג ת ע מ ך שגכגו טהרגו גורא‪:‬‬ ‫נא ג מ ר דורשי יחודך כ ב ב ת ש מ ר ם ‪:‬‬ ‫ב ר כ ב ט ה ר ם ר ח מ י צ ד ק ת ך ת מ י ד נמלם‪:‬‬ ‫חסין ק ד ו ש ברוב ט ו ב ך נהל ע ד ת ך ‪:‬‬ ‫יחיד גאה ל ע מ ך פנה זוכרי ק ד ו ש ת ך . :‬וקרי יי יחליפו־כח יעלו‬ ‫א ב ר בגשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו‪ :‬אז יבקע כ ש ח ר אורך וארוכתך מ ה ר ה‬ ‫ת צ מ ח והלך לפגיך צ ד ק ך כ ב ו ד יי יאספך‪ :‬וגחךיי ת מ י ד והשביע ב צ ח צ ח ו ת גפשך ועצמותיך‬ ‫יחליץ והיית כגן ד ו ה וכמוצא מים א ש ר ל א יכזבו מימיו‪ :‬מי א ל כ מ ו ך גשא עון ועובר על‬ ‫פ ש ע ל ש א ר י ת נחלתו ל א החזיק ל ע ד אפו כי חפץ ח ס ד הוא‪ :‬יי צ ב א ו ת עמגו משגב־ לגו‬ ‫אלהי יעקב ס ל ה ‪ :‬יי צ ב א ו ת אשרי א ד ם בוטח ב ך ‪ :‬יי הושיעה ה מ ל ך יעננו כיום קראנו‪:‬‬ ‫א ת ה ס ת ר לי מ צ ר תצרני רני פ ל ט תסובבני ס ל ה ‪ :‬ס ל ה תסובבני פ ל ט רני ת צ ר נ י מ צ ר‬ ‫לי ס ת ר א ת ה ‪ :‬פ ד ה נפשו מ ע מ ר ב ש ל ח וחיתו באור ת ר א ה ‪ :‬יי י ש מ ר ך מ כ ל ר ע ישמור‬ ‫א ת נפשך‪ :‬יי ישמור צ א ת ך ובואך מ ע ת ה ועד עולם‪:‬‬ ‫ה ל ל ר ך ן ה ל ל ו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו‪ :‬הללוהו בגבורותיו הללוהו כ ר ב גודלו‪:‬‬ ‫הללוהו ב ת ק ע שופר הללוהו בגבל וכגור‪ :‬הללוהו ב ת ף ומחול הללוהו ב מ ג י ם‬ ‫ועוגב‪ :‬הללוהו ב צ ל צ ל י ש מ ע הללוהו ב צ ל צ ל י תרועה‪ :‬כ ל הגשמה ת ה ל ל יה הללויה‪ .‬וכיתר סדודי התפלה תמצאנה גיכ כלע׳׳זן‪.‬ ‫שועתגו ק ב ל ושמע צעקתגו יודע תעלומות‪:‬‬ ‫ברוך ש ם כבוד מלכותו לעולם ועד‪:‬‬ ‫אבג״יתץ‬ ‫קרע״שט‬ ‫נגד״יכש‬ ‫במר״צתג‬ ‫חקב״טנע‬ ‫יגל״שזק‬ ‫שקו״צית‬ ‫ואחייב יאמרו החברים ה״י‬ ‫שרפים עומדים מ מ ע ל לו ש ש בגפים ש ש ‪ .‬ח״ו ש״ל ב״ע‬ ‫המודעה הודפסה לעיל בחיא הנקיא בבית־השם דף עיג ע־י־ב‪] .‬‬ ‫כשימ*‬ .‬ב ג פ י ם ל א ח ד ב ש ת י ם י כ ס ה פגיו ובשתים י כ ס ה‬ ‫רגליו וכשתים יעיפף‪ :‬וקרא זה א ל זה ו א מ ר קדוש קדוש ק ד ו ש יי צ ב א ו ת מ ל א‬ ‫כ ל הארץ כבודו‪ :‬פתחו שערים ויבא גוי צ ד י ק ש ו מ ר אמוגים‪.

‬ובגן עדן תנוח ותעמוד‪ .‬ומלאכי השילום‬ ‫ותנוח‬ ‫ל ק ר א ת ך שמחים‪ .‬ושם ת ח ז ה עמוד מ ש ו ך מ ל מ ע ל ה ‪ .‬להנחיל חיל יוצרו להניח אורו‪ .‬ושם ת ע ל ה ל מ ר ו ם ולא בחוץ תעמוד‪.‬ויקריב ג ש מ ת ך כקרבן ל פ ג י אל‪ .‬ואתה ל ך‬ ‫ותנוח‬ ‫לקץ ותגוח ותעמוד‪:‬‬ ‫תהי גפשך צ ר ו ר ה ב צ ר ו ר החיים‪ .‬ואח׳׳כ הולכין כדי לצאת לחוץ מבתי החיים ותולשץ העשבים שנים או שלשה‬ ‫פעמים והוא רמז להחיות המתים ואומרים ויציצו מעיר כעשב הארץ אתה גבור לעולם ה׳‬ ‫מחיה מתים אתה רב להושיע וכו׳ עד ונאמן אתה להחיות מתים‪:‬‬ ‫טוב שירחצו ידיהם שלשה פעמים להעביר טומאת המת‪ .‬ו מ ש ם לכרובים ש ם א ל ירעה לה‪ .‬ו מ ל ך עולם‪ .‬‬ ‫ד ח ם נא עליו א ל אלהים חיים‪ .‬עם ר א ש י ישיבות וראשי גליות עם ישראלים ובחגים‬ ‫ולוים‪ .‬ואתה ל ך לקץ‬ ‫ו