Gârtoi Viorica

Pătrunderea stilului baroc în arhitectura tradiţională
bisericească bănăţeană în secolul XVIII. Biserici reprezentative

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010 ISBN 978-606-8193-99-1

CUPRINS

Introducere ................................................................................. Cap. 1. Factorii premergători pătrunderii barocului în arhitectura bănăţeană ............................ Cap. 2. Pătrunderea stilului baroc în arhitectura tradiţională românească a Banatului în secolul al XVIII-lea ...................................................... Cap. 3. Biserici reprezentative ale barocului în Banat ......... 3.1. Catedrala Romano-catolică din Timişoara ................. 3.2. Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Caransebeş ............ 3.3. Biserica Sf. Gheorghe din Caransebeş ....................... Bibliografie ...................................................................................

2

4

15 39 40 57 63 79

1

Introducere
Banatul, reper constant al istoriei central europene este o noţiune administrativ-politică a epocii moderne1. Cu siguranţă conturarea sa ca entitate distinctă are la bază poziţia geografică precum şi caracteristicile geomorfologice. Banatul corespunde spaţiului delimitat de Mureş, Tisa, Dunăre şi Vestul Carpaţiilor Meridionali2. În preocupările noastre stau acele zone ale sale care sunt pe teritoriul României, arealul delimitat de Mureş, latura vestică a Carpaţiilor Meridionali, Dunărea şi graniţa S-V a României. La o simplă privire a acestui areal, numit Banat, se poate observa relieful proporţionat şi dispus în trepte ale amfiteatrelor, ce coboară de la răsărit spre apus, făcând vizibile pantele largi din zonele muntoase de la Poiana Ruscă şi Semenic, depresiunea cu vegetaţie opulentă de la Oraviţa sau câmpia mănoasă a Timiş-Torontalului. Banatul este o adevărată prelungire geografică şi culturală, la nordul Dunării ale porţilor apusene şi centrale ale peninsulei Balcanice (unindu-se cu stepa rusească şi nord pontică; cu zonele răsăritene ale Balcanilor3, cu Bulgaria maritimă şi de nord-est, cu Constantinopolul, de nemijlocit legat de Asia Mică), fapt ce avea să determine şi planul realităţilor politice şi culturale de la Dunărea de Jos răsăriteană; unele trăsături specifice acestor zone până destul de târziu în evul mediu. Aşa cum peninsula Balcanică este împărţită geografic într-o regiune central-apuseană cu axa pe văile Moravei şi Vardului, cuprinzând spaţiul dintre Drava, Dunăre, Marea Egee; şi o alta orientală sau pontică, între Dunăre, Munţii Rodope şi Marea Neagră 4.

1

P.Coteţ şi I.Băcăoanu, Regiunea Banat. Caracterizare geografică, în Natura (seria geografie-geologie), XVII, 1965, 2, p.18-55; S. Dragomir, I.D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p.1522. 2 V.Mihăilescu, Geografia fizică a României, Bucureşti, 1969. 3 J. Cvijić, Le Péninsule Balcanique, Paris, 1918, p.112. 4 R. Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident. La începuturile culturii medievale româneşti (secolele X-XIV), Bucureşti, 1974, p. 344.

2

Observăm că încă din antichitate s-a resimţit o împărţire a provinciilor în două zone, din punct de vedere cultural: greacă şi latină. Astfel putem observa, însăşi poziţia geografică a acestor zone, ca adevărate coridoare geografice, fie, ca în cazul Dunării de Jos răsăritene, ale ţinutului din estul balcanic legat de nord-vestul Mării Negre; fie, ca în acela al Dunării de Jos Apusene, al regiunii central-balcanice şi egeeo-dunărene ce impunea o anume deschidere de orizont cultural spre ariile învecinate. Toate acestea determină o anume continuitate prin aceste zone, a formelor de cultură materială şi spirituală, folclorică şi aulică, din Balcani legat de Orientul asiatic şi de Occidentul european. Regiunea Banatului5, constituia în fapt prelungirea coridoarelor

culturale pe care am încercat să le circumscriem geografic şi care, pornite dintr-una din cele mai bogate şi mai complexe zone de civilizaţie europeană – cea balcanică – se încheiau în inima şi în răsăritul continentului. După ce se angrenase într-o nouă existenţă culturală, regiunea Banatului, intrase în acest chip, mai devreme ca alte regiuni, într-un circuit european ale cărui influenţe culturale le va primi nemijlocit, fără nici o reticenţă.

5

S. Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice, în evul mediu, Bucureşti, 1959, p. 27.

3

ridică interdicţia de a se construi. În continuare este important să punctăm mai atent contextul în care apare acest fenomen arhitectural numit baroc6. europeană. printr-o arhitectură practică. act 6 7 Martin Rupert John. Secolul XVIII pentru cultura din Banat este un secol de răscruce. Banatul intrând acum sub dominaţia Imperiului Habsburgic. p. încurajând construcţia de edificii oferindu-le bănăţenilor şi o alternativă la arhitectura lor de lemn. Timişoara. 9. în circuitul cultural european. Se înfăptuia astfel trecerea de la mica Europă la marea Europă 7. o arhitectură barocă de zid. teritorii ce până la acea dată se aflaseră sub opresiunea semilunii turceşti. ne vom concentra asupra câtorva probleme de context istoric. ce face referire propriu-zisă la tema lucrării. încorporându-se ansamblului european de civilizaţie. 1982. p. 7. prin renunţarea la suzeranitatea turcească. având interdicţia de a construi edificii. Declinul iminent al Imperiului Otoman odată cu pierderea asediului Vienei (1683) a fost urmat de înaintarea Imperiului Habsburgic spre răsăritul Europei. această trecere sau mai bine spus ancorare în arhitectura europeană. Care. Spunem că secolul XVIII este un secol al schimbări pentru că o dată cu secolul XVIII se sfârşeşte şi dominaţia turcescă. Bucureşti.Cap. iar dacă le construiau o făceau folosind ca materie primă efemerul lemn. Banatul a fost mai bine de un secol sub dominaţia semilunei turceşti. Factorii premergători pătrunderii barocului în arhitectura bănăţeană În acest prim capitol. Barocul. Principatul Transilvanie avea să intre primul în sfera de influenţă a Imperiului Habsburgic. 1. contrar concepţiei turceşti. în care are loc această „metamorfoză arhitecturală”. Contribuţii la istoria ilumunismului românesc. 4 . prin adoptarea artei de zid baroce. este un secol de schimbare totală şi inevitabilă. Bocşan Nicolae. 1986.

deseori cu brutalitate. 5 . 11 Ibidem. politic. Reformismul s-a manifestat în Banat şi printr-o politică populaţionistă a Casei de Habsburg adaugându-se celorlalte domenii în care s-a realizat reforma: economic. generalul comandant în Banat este automat şi preşedintele administraţie imperiale a ţării10. viitoarea Constituţie a Transilvaniei. şi de pacea la Karlowitz 26 ianuarie 1699. din 16 octombrie 1699. p. Acesta s-a manifestat în două ipostaze: din stabilirea populaţiei băştinase şi prin colonizarea unor populaţii 8 9 Ibidem. militar. când administraţia civilă este despărţită de cea militară. provocând rapide şi ample prefaceri8. cultural. în domeniul jurisdicţie. Monografia Timişoarei. tendinţele reformiste ale Coroanei. Tendinţa de emancipare şi eliberare naţională din Ţările Române va fi contracarată de introducerea domniilor fanariote. Până în anul 1751. Banatul avea să fie cucerit şi integrat Imperiului Habsburgic în 1718 după o perioadă de 164 de ani de dominaţie turcească. Poziţia geografică şi statutul juridic distinct. 10 Ibidem. Opriş Mihai. militar sau politic. începând cu 1711 în Moldova şi 1716 în Ţara Românească. 83. într-un spaţiu şi un timp în evoluţie spre modern. avantajele oferite de noua provincie au asigurat Banatului o situaţie particulară aceasta devenind o adevărată arie de convergenţă a civilizaţiilor şi influenţelor culturale. Adminstraţia ţării este subordonată direct Consiliului Aulic de război de la Viena. menită să pună în valoare. 1970. care dislocă tradiţionalul. Iar. autonomă (Kronland) cu capitala la Timişoara9. administraţia utilizează legislaţia din Austria de Jos11. tradiţiile culturale şi realităţiile confesionale. respectiv pentru problemele economice. 57. p. punct de întâlnire a culturii Occidentului cu cea a Europei Centrale şi Sud-Estice. 56. Camerei Aulice. economic. Provincia este organizată ca o „ţară a Coroanei”. la care se adaugă după 1718.consfinţit de Diploma Leopoldină. p. accelerează ritmul istoric. Bucureşti.

Cu toate vicisitudinile provocate de război. Bucureşti. p. 14 Virgil Vătăţeanu. p. chiar la cumpărarea unor domenii ce aduc acordarea unor titluri13. de acceptare a fatalităţii. şi de cea a lui Locke. societăţii comerciale. constantându-se participarea ei în administraţie. Pentru o clasificare sistematică se foloseşte în fixarea istorică a barocului o delimitare temporală şi regională. majoritară. moştenit de la creştinismul timpuriu manifestat în conştiinţa colectivă a epocii printr-o atitudine contemplativă. 1973. apartenenţa sa la patrimoniul spiritual al umanităţii nemaifiind contestată. fiscalitate excesivă. 6 . sau din provinciile învecinate12.în teritoriile germanice şi din alte ţări ale Coroanei. prosperitatea atinge treptat păturile sociale şi toate naţionalităţile. Dicţionar de idei literare. pasivă. În ceea ce priveşte termenul de baroc desemnând la început un concept negativ16. 31. 16 Vezi.. războaiele religioase şi persecuţiile accentuând această stare. aceasta va deveni treptat un concept pozitiv. unde se afrimă că: „. o non-valoare. p. Sfârşitul barocului a fost prefigurat de triumful ştiinţei şi raţiunii reprezentat de lucrarea lui Newton. 15 Martin Rupert John. a arbitrariului forţei divine. răspândirea prejudecăţilor şi a excepţie negative legate de baroc se datoresc rezistenţelor gustului şi esteticii clasice. ciumă.. baroc=imperfect”. op. Optimismul Renaşterii îi va succede spiritul providenţial. Bucureşti. inclusiv cea română. Eseu despre înţelegere umană15. alcărui rigulissm începe să conpromită tot mai grav conceptul încă din secolul XVII când se constituie dualitatea: clasic=perfect. 5. (Catalog de expoziţie). Principia. Marino Andrei. Cluj Napoca. cit. Primele sale manifestări aveau să se întrezărească încă din Renaştere. 1982. 12 13 Nicolae Bocşan. 92. Barocul în Banat. mutarea populaţiei româneşti pentru a face loc coloniştilor. p. acceptat ca atare. când toate manifestările artistice tindeau spre raţional şi se raportau la proporţiile umane. 1996. Barocul. Metodica cercetării în istoria artei. Timişoara. 1992. Rodica Vârtaciu. 226. 9. Adriana Buzilă.. deschizător de drumuri fiind în acest domeniu Michelangelo cu proiectul său pentru Piaţa Capitolină din Roma14. p.

cea mai mare parte a realizărilor 17 18 Ibidem. Istoriografia artei baroce bănăţene. dând găzduire la sfârşitul secolului al XVII-lea şi pe tot parcursul celui următor. Chiar dacă nu sunt pomeniţi ca şi executanţi. un rol important l-au avut artiştii italieni care. 232. Buda. pe lângă construcţiile cu caracter militar (cazarme şi locuinţe pentru ofiţeri). mai cu seamă din Lombardia.Inclus în seria categoriilor esenţiale ale spiritului ca şi o „forma mentis” barocul constituie pe lângă clasicism şi romantism un timp utopic de contemplaţie a existenţei. barocul bănăţean provincial dobândind acea seninătate ce nu poate fi întâlnită nici în arta Transilvaniei. Difuzarea târzie a elementelor definitorii îl transformă în plan ideologic dintr-un stil al Contrareformei într-unul al Iluminismului. aceşti artişti italieni sunt atestaţi ca realizatori de planuri şi schiţe după care artişti locali executau diverse comenzi. în Studii de istorie a Banatului XXI-XXII (19971998). Austria prin tratatul de la Utrecht a căpătat unele posesiuni în Italia. dar nici în cea a Ungariei. p. 105. 2000. un mod de a trăi şi a simţi17. În propagarea artei baroce în Europa Centrală şi de sud-est. Într-o perioadă în care existenţa individului era permanent ameninţată de războaie. unui mare număr de artişti italieni. Timişoara. Mihaela Vlăsceanu. Exuberanţa motivelor şi patosul compoziţional sunt atenuate. Prin filiera austriacă fenomenul artistic baroc se va propaga în toată aria sud-est europeană ajungând şi la periferia Imperiului. adică a puterii statale creştine18. clasicizate. la sfârşitul secolului al XVII-lea pornesc spre alte zone unde să-şi exercite meseria. 7 . Praga şi Timişoara. în cel de-al treilea deceniu al secolului al XVIII-lea. sarcina artei baroce era să indice aceste pericole şi prin gesturi simbolice să desemneze victoria binelui. Aceasta migraţie de mână de lucru calificată va antrena o dată cu ea şi familiile acestora ce se vor stabili la Viena. relativ târziu. p. foamete. conturat ca noua politică a Curţii de la Viena. De aceea în Banat. epidemii devastatoare. care exporta artişti încă din evul mediu.

Dacă la începutul activităţii edilitare religioase. 8 . Timişoara. pictura şi sculptura au fost importate direct din Imperiu. Timişoara. p. Mihaela Vlăsceanu. în Studii de istorie a Banatului XXI-XXII (19971998). 19 20 Rodica Vârtaciu. mizericordienii) vor veni în provincie şi îşi vor ridica biserici. Barocul în Banat. cu timpul odată cu creşterea numărului comenzilor acestea vor fi satisfăcute prin execuţia pe plan local.aparţinând patrimoniului artistic al secolului XVIII s-a materializat în construcţii cu caracter religios: biserici destinate propagării prozelitismului catolic atât de frecvent manifestat. p. Aceştia vor pune bazele supremaţiei religioase oficiale ce a derminat noi orientări nu numai în reorganizarea administrativă. dar şi din rândul demnitarilor laici şi clerici. ce dau naştere războaielor nu au reuşit să ridice o barieră de nepătruns în calea difuzării fenomenului baroc. învăţământ şi artă. Există documente ce atestă prezenţa acestora în provincie şi uneori chiar stabilirea definitivă în noul mediu artistic. Epoca denumită barocă este cea mai bogată în expresii din întreaga civilizaţie occidentală. 105. (iezuiţii. 7. putându-se afirma că pe plan artistic Europa nu a fost nicicând atât de unită. Iniţiatorii şi mecenaţii construirii acestor edificii erau în primul rând persoane provenind din rândul familiei imperiale. Adriana Buzilă. iar acestă varietate de expresii este sporită de intensa circulaţie a formelor. Acest „internaţionalism” nu este prin nimic contrariat de diferenţele religioase şi este în contrast evident cu naţionalismul secolului următor. franciscanii-bosniaci. Ordinele călugăreşti catolice. când creatorii de valori artistice vor trăi izolaţi în cercul strâmt al culturii căreia îi aparţin20. (Catalog de expoziţie). ci şi în cea culturală. prin import de meşteri. 1992. şi a artiştilor interesaţi de propagarea sa. 2000. Antagonismele politice. Istoriografia artei baroce bănăţene. Arhitectura barocă bănăţeană a oferit prilejul manifestării din plin a picturii şi sculpturii formând un tot unitar. În toată provincia se observă o intensă activitate de modernizare concretizată prin ridicarea unor lăcaşe de cult unde nu existau şi prin adăugarea unor elemente de decor baroce. la cele existente 19.

Timişoara. mai ales. Adriana Buzilă. dar incontestabil benefică în timp. cum ar fi colonizarea exclusivă a catolicilor nemaghiari. complet diferită de cea a Transilvaniei. pe plan ideologic. Întreaga evoluţie a secolului. veniţi în provincie imediat după cucerire. excluzînd pe cât posibil aristrocraţia. 5. se resfrânge într-o intensă activitate edilitară. a stilului baroc în Banat crează principala sa caracteristică – el devine un reflex nu al contrareformei aristrocratice.Secolul al VIII-lea reprezintă pentru Banat o epocă frământată. ca prim stil european după cenzura otomană. reprezentând o dorinţă generală de a înlocui vechiul. fiind concomitent o perioadă de rapidă europenizare şi una de formare incipientă a conştiinţelor naţionale 21. moderne. ci al iluminismului aulic şi funcţionăresc. exponenţi ai mentalităţii comunităţilor cărora le aparţin. medievalul. 1992. durabile. conducerea provinciei din militari şi funcţionari. Aceste obiective politice duc la o desprindere cât mai totală de teritoriile învecinate. Pătrunderea târzie. în limitele sale provinciale. (Catalog de expoziţie). social şi religios. îmbrăcând. pe cât posibil salubre şi. În studierea apariţiei barocului. fiind în acelaş timp un bastion în potriva turcilor şi un avanpost de pătrundere spre răsărit. 9 . p. prin deceniul al III-lea al secolului al XVIII-lea. cât după grupurile de comanditari. Primul impuls edilitar îl dau provinciei inginerii şi antreprenorii militari. Transformarea s-a după cucerirea de la turci într-o provincie imperială a constituit în ochii politicienilor vremii un factor important al întăririi poziţiei Casei de Habsburg în detrimentul poziţiei centrifuge a regatului maghiar. care. atingând toate domeniile. precum şi după contribuţia executanţilor locali. va trebui să ne călăuzim nu atât după criteriul cronologic. încurajarea pătrunderii Iluminismului şi a barocului clasicizat aulic şi chiar toleranţa faţă de populaţia ortodoxă. protejată de privilegiile ilirice. a fost scutită aici de presiuni de catolicizare prea insistentă. ocupaţi cu refortificarea pe baze moderne a cetăţilor şi 21 21 Rodica Vârtaciu. o formă clasicizată. orientalul cu construcţii caracteristice Europei Centrale a secolului. Barocul în Banat. dificilă.

exemplu cel mai frapant fiind capitala provinciei. unii din ei aleşi consilieri sau chiar juzi. care. Sreilein. meşterii locali. clădirile ordinelelor călugăreşti catolice. este extrem de simplă. o biserică-sală cu absidă poligonală. o altă serie de specialişti se va forma în anturajul inginerului Maximilian Fremaut. cu toate că întocmai piese scrise şi desenate. Carl Alexander Steinlein şi Theodor Kostaka au efectuat modificări. Muncii lor asidue o datorăm numeroaselor monumente de arhitectură barocă aparţinând comunităţii catolice. venit să realizeze sistematizarea cursurilor de apă. Indirect. formarea de ingineri camerali şi practicanţi.ridicarea de construcţii cu caracter militar. Timişoara. nava tăvănită şi nartextul construit din parterul boltit á vela 10 . bisericile şi casele parohiale. şi nu în ultimul rând. cele mai frecvente monumente păstrate nemodificate ale epocii. ei nu vor folosi titlul de arhitect. Tot la mijlocul secolului. prin prezenţa unui profesor de arhitectură şi lucrări hidrotehnice. primesc decor din stuc. în salubrizarea lor. ei vor fi implicaţi şi în transformarea urbanistică a localităţilor. precum şcolile. simplificări sau modernizări. Johannes Lechern. Construcţiile realizate din cărămidă iau locul improvizaţiilor din nuiele şi pământ bătut din primul moment. rar din piatră sculptată. fiind şi ctitorie imperială a beneficiat de un proiect iniţial al Hofbauamt-ului vienez. executate cu acurateţe şi elegaţă. Caspar Dissl. clădirile administraţiei şi armatei. păstrate încă sau dispărută. Lor le datorăm sistematizările localităţilor. Cu excepţia lui K. în funcţie de ocupaţia şi rangul lor. Serviciul de construcţii înfiinţat în deceniul al optulea facilitează şi el. domul romano-catolic din Timişoara. Chiar în cazul celei mai remarcabile realizări a acestui stil în Banat. punându-şi amprenta asupra acestor creaţii. acestora li se adaugă mici antreprenori particulari. chiar laviuri policrome.A. Tipologia de plan a bisericilor catolice. locuinţe tipizate ale coloniştilor. După separarea Serviciului de Construcţii Civile de cel Militar în anul 1751. planşele executate în tuşuri colorate pe hârtie de desen.

grecii şi armenii. în ciuda adaosurilor decorative sau a schinbării de proporţii. Privilegiile ilirice şi creşterea prosperităţii şi a stabilităţii îi permit să existe şi să evolueze.. A doua perioadă. domul timişoarean. a păstrării tradiţiei monahale şi a circulaţiei meşterilor şi a operelor de artă.. Tradiţia culturală ortodoxă importantă. nu va fi afectată de ocupaţia austriacă.Ei aveau nevoie de clădiri mari. între 1770 şi 1788 marchează o adevărată explozie edilitară. clădirii monumentale care să impresioneze şi să impună legea lor ortodoxă”. între 1740 şi 1770 conţine monumente nu prea numerose. ne dau o imagine de ansamblu a tradiţiei planimetrice. Excepţie de la acest repertoriu modest fac doar ctitoriile imperiale. neîncurajată dar nici interzisă de otomani. oprită de războiul cu turcii. îmbogăţită şi rafinată. Bisericile transformate sau rezidite. cu nava de formă ecliptică de tradiţie vieneză. în care 11 . volute uneori terminate în acrotere ce accentuează sublinierea motivului central se înscriu în repertoriul obişnuit al stilului. conservă prin intermediul artei populare. Pătrunderea stilului baroc în arhitectura ecleziastică ortodoxă o putem urmări pe două căi – transformarea monumentelor din epocii anterioare şi ridicarea de biserici noi..toată această societate nouă.al turnului de pe faţada de vest..nu se mai mulţumea cu vechile lăcaşuri de rugăciune. ritmarea prin pilaştri foarte plaţi legaţi prin cornişe profilate.. românii constituie o comunitate întru otodoxie „. Împreună cu sârbii. luneta. motivul ceasului. însă remarcabile prin importanţa şi proporţii. cu un plan în cruce dublă şi biserica parohială din Lenauheim. după care urmează o ultimă perioadă încheiată în jurul anului 1800. macedonieni. constituind adevărate capete de serie.. ctitorie a împăratului Iosif al II-lea. Prima. Sub aspect cronologic putem distinge trei etape de construcţie pe parcursul secolului al XVIII-lea. în general în locul celor din lemn. al cărui prim nivel adăposteşte de obicei orga. preluând din arta de import ceea ce îi convenea şi păstrând nealterat spiritul tradiţional.

prin opere puţin numeroase. elemente ale fastului baroc. Prin îmbinarea acestor elemente tradiţionale cu barocul asistăm la creearea unei variante pline de farmec frust şi întru-totul caracteristică Banatului. Apariţia primului monument de acest tip este legată de cultul Sf. dar. acesta devenind sfântul patron al provinciei în anul 1729 în mod oficial. folosite la plastica compoziţiei exteriorului şi uneori a interiorului ne relevă adoptarea entuziastă a unui stil baroc rusticizat. Ioan Nepomuk. obştea satului. răspunzând din asemenea măsură exigenţelor localnicilor. Ecaterina din 12 . aceştia pot fi Ioan Ratz de Mehadia. Marcu Muţiu. predominând reconstruirile. obercnezu Goşsa Vucu sau Gavrilă Gurean.ridicările de biserci nu sunt rare. încât putem cita producţii epigone pe tot parcursul veacurilor următoare. apariţia sporadică a pridvorului pe faţada de vest şi a turlei pe careul central (doar în cazul bisericilor mănăstireşti). prin monumente de sculptură. În privinţa ctitorilor. operă a unui artist necunoscut de dimensiunii modeste aparţine pieţii vechii biserici a Sf. persoane cu statut şi naţionalitate imprecisă (probabil negustori). meşteri locali. reparaţiile sau întregirile celor afectate de război. cel mai frecvent. îşi face simţită prezenţa şi pe meleaguri bănăţene. bisericile nu relevă intenţia manifestată de a-şi conserva tradiţiile ce-i conferă individualitatea – păstratrea tipologiei tradiţionale planimetrice. episcopi. judele Timişoarei. Sculptura stilului baroc pe teritoriul provinciei aparţine exclusiv mediului catolic în ceea ce priveşte manifestările ei figurative. extrem de popular printre funcţionarii administraţiei. executate în stuc. Creaţiile unor anonimii. Marcarea pieţelor publice. familii de ţărani înstăriţii precum Vânătorii sau Gherguţa. datând din 1722. comună Europei Central a secolului al XVIII-lea. Prima sa statuie. demostrând o cunoaştere bună deşi empirică a sistemului. foarte rar a unor colonişti. Elementele de decor. dar care confirmă apartenenţa lor la acest mediu. folosirea permanentă a bolţilor ca sistem de acoperire în mod exculsiv.

cu Sf. mediile catolice au apelat la început fie la artişti aflaţi în trecere prin Banat. din 1772. însă. mai modestă şi simplificată. Materialul mult mai bun decât la precedentele exemple. ajungând în a doua jumătate a secolului la ancadramentele rococo şi coloane în torsadă la iconostasul bisericii din Ciacova. care. Nepomuk va ridica în anul 1759 un ansamblu statuar dedicat iniţial pieţei Sf. ci şi inspirată. Deşi primul artist stabilit în Timişoara a fost un sculptor. Gheorghe. nu doar îngrijită. Asociaţia devotaţilor Sf. Populaţia ortodoxă se ocupa cu artele plastice. totul ne vorbeşte de un mediu mai elevat. de la cei mai modeşti până la creaţii deosebit de rafinate provenind din fosta biserică a Mizericordienilor. precum şi atribuirea tradiţională unor schiţe aparţinând celebrului Raphael Donner. Chasper Mazer. elev al lui Raphael Donner. Sebastian. cu notabila excepţie a creaţiei lui Johan Rosler. cu Sf. nu au autori cunoscuţi. Nepomuk în zona mediană. cioplesc în lemn şi sculptează în piatră”. din perioada acestui secol. nu putem menţiona decât mobilier bisericesc. Dacă despre artişti 13 . În sculptura de mici dimensiuni a acestei perioade. Ele provin de la artişti şi şcoli diferite. la Sânnicolaul Mare. cunoaşte şi o variantă ulterioară. la altarul principal şi masa altarului din domul timişorean. în anul 1744 frumoasele creaţii în lemn pictat sau poleit provenind din bisericile bănăţene rămân fără o atribuţie certă. Rochus şi Carol Borromeus pe rezalite postamentului şi ‚scenele cheie ale legendei sfântului patron în trei basoreliefuri pe faţadele postamentului şi. în maniera bizantină. execuţia. explicând costul imens al monumentului. executat la Viena şi cuprinzând un obelisc decorat cu nori şi putti cu Madona în vârf. monumentul este datorat lui Wasserburger şi Blim. nu putem menţiona decât exemple de sculptură bisercicească catolică.Timişoara mutată ulterior pe diferite amplasamente. ca la fragmentele de tâmplă de la biserica veche a mănăstirii de la Partoş. decorat în forme iniţial postbrâncoveneşti. În domneiul picturii. bavareaz de origine. cu pretenţii artistice mai ridicate. Griselini afirmând că pictează „e drept. fie chiar la opere de import.

Michelange Unterberger sau Johan Schopf de o remarcabilă calitate. stabilit în Timişoara în 1746. va aborda stilul clasicist al epocii. De la numeroase lucrări ce ilustrază teatrul de lupte antiotomane al Europei contemporane. mijloc artistic ce a facilitat răspândirea imaginilor plastice cunoaşte realizări deosebite. Pictura tradiţională ortodoxă. Cornea. în urma lor rămânând doar lucrări de facturi inegale. sub influenţa directă a şcolii postbrâncoveneşti la începutul secolului. care însă. despre operele din import. Lucrările ale lui Martin Meytens. Din a doua jumătate a secolului însă apar artişti locali fomaţi în spiritul şi tehnica stilului baroc. născut la Timişoara în 1776. doar elemente decorative şi noi 14 . cu celebrele bătălii de la Zenta. fie în catedrala romano-catolică din Timişoara au constribuit la conferirea unui grad superior mentalităţilor artistice locale. datorate „zugravilor” Nedelcu Popovici. gravurile cu acul şi dăltiţa pătrund în toate mediile şi vor influenţa pe toată lumea. de la artist la comanditar. atât în gravura de autor. la lucrările înfăţişând teme religioase.care au trecut doar pe aici nu avem date certe. cât şi celei ortodoxe. prin simpla lor prezenţă. trecând prin anonimii creatori ai imaginilor de pe antimise sau a gravurilor din caietul de modele al „zugravului” Stan. fie ele portrete de aparat sau lucrări religioase putem afirma doar că sunt datorate unor nume cunoscute în istoria artelor şi. Ioan Stan. fiul lui Johan Mochale. Petrovaradin. Pavel Teodorovici. cu studii la Viena. La început. păstrate fie în colecţile Vicariatului Ortodox Sârb. au ridicat ştacheta pretenţiilor artistice ale provinciei. în a doua perioadă a operei sale. Ferdinand Schiessl. destinate publicării în ziare sau independent. Săraca şi Jebel şi de icoanele acestei perioade. ilustrată de frescele de la bisericile din Lipova. Mehadia şi Orşova. va fi contaminată treptat de noul stil. Gravura barocă. precum şi cunoscutul Anselm Wagber. de la autori ca Johan Martin Schnidt şi Johan Cristof Winkler la sârbul Zaharia Orfelin. cât şi în cea de acaret şi serveşte în mod egal atât comunităţii catolice.

Ştefan Popovici. Tot pe teritoriul Banatului vor lucra sporadic şi pictori din Serbia. apoi Bocşa sau atelierul lui Ştefan Teneţchi la Arad. şi. figurile. Gheorghe Mihailovici. precum şi cutele tot mai învolburate ale veşmintelor să ne indice o adoptare mai consistentă a barocului. Voievodina şi ţinutul Băcicăi. studierea efectelor de accesoriu a încercării de natură statică anunţă încă din acest secol primele elemente de formare a picturii moderne şi laice în mediile ortodoxe din Banat. folosirea suportului de pânză în locul lemnului. cum ar fi Vasile şi Gheorghe Diaconovic. la început la Srediştea. care păstrând elemente esenţiale ale erminiei ortodoxe. vor folosi în arta lor cuceririle tehnicii apusene. Nokola Nescovici vor crea modele de deschidere pentru secolul ce urmează. pentru ca. Apariţia unor adevărate şcoli de zugravi. completate cu cele ale lui Mihail Dimitrie Popovivi. Cristofor Jafarovici. demostrând că posibilitatea de cunoaştere a artei apusene şi promovarea ei era mai puternică la artiştii aflaţi geografic mai aproape de marile portrete de ctitorii individualizate.culori vor apărea în imaginile tradiţionale. Iacob şi Zaharia Orfelin. mai senzuale şi mai individualizate. precum şi comanda tot mai numeroasă va aduce la formarea unei întregi pleiade de intitulaţi zugravi. treptat. cum ar fi Teodor Crăciu. 15 . folosirea uneori a compoziţiei deschise. Nume cunoscute. mai ales. Ştefan Teneţchi.

Conform statisticii din 1716. impusă de musulmani. Pe lângă cele amintite de document găsim şi o statistică cu toate locaşurile de cult din Banat. 2. Pătrunderea stilului baroc în arhitectura tradiţională românescă a Banatului în secolul al XVIII-lea Definitoriu pentru acest capitol. adevărat mai târzie. accentuează în acestă provincie românescă procesul general transilvănean de ridicare a numeroase bisericii de zid. Lugoj. la data statisticii. care arată împărătesei Maria Tereza că. Suciu. în majoritatea lor covârşitoare. celelalte. Nova Palanka şi Orşova. Constantinescu. referitor la pătrunderea barocului în arhitectura tradiţională bănăţeană este documentul din 24 iulie 175922 al mitropolitului Pavel Nenadovici de Carloviţ. majoritatea bisericilor bănăţene erau de zid. inclusiv cele din Banatul sârbesc. privind alipirea districtului Făget eparhiei Caransebeşului. p. Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului. eparhia Caransebeşului să cuprindă şi pe mai departe districtele Caransebeş. ridicând interdicţia de a construi lăcaşe de cult creştine. la sfârşitul secolului XVIII.Cap. observăm că din 268 de biserici doar patru biserici sunt din cărămidă arsă. a supus chestiunea sinodului care a hotărât ca. Cenad şi Becicherec. 284. Timişoara. Făget. Panciova. Lipova. 16 . iar eparhia Timişoarei să cuprindă districtele Timişoara. potrivit împărţirii din 1716. Ciacova. 22 I. R. după pătrunderea barocului. vom putea observa că numărul bisericilor de piatră creşte simţitor. începutul secolului XIX.D. a barocului în arhitectura bănăţeană. De la cele doar patru biserici de cărămidă sau piatră din Banat. După cum am mai spus trecerea Banatului sub stăpânirea austriacă la începutul secolului al XVIII. respectiv 1759. primind decretul ei din 1 iulie 1759. 1980. erau construite din nuiele sau din lemn. Vârşeţ. De la această realitate a anului 1759 am plecat în elaborarea capitolului spre a arăta imensul serviciu pe care ni-l aduce pătrunderea.

în această situaţie. Monografia Mitropoliei Banatului. Timişoara. Suciu. sârbii au preluat conducerea bisericească în provincie. nu credem să fi avut un cuvânt de spus. O problemă aparte pentru Banat o constituie comunitatea religioasă a românilor cu sârbii. Pătrunderea stilului baroc în arhitectura ecleziastică românescă o putem urmări pe două căi – transformări ale monumentelor din epoci anterioare şi 23 24 Istoria artei plastice în românia. Constantinescu. p. 175. cu formele provinciale şi deja uşor clasicizante în oraşele mari. cit. p. bisericile vechi au rămas ortodocşilor. op. abia în secolul al XIX-lea.D. I. 17 . deci nu în interiorul cetăţilor. 1970. Înzestraţi încă din 1690 cu privilegiile ilirice24 pentru a fi folosiţi în lupta antiotomană şi întăriţi ulterior în secolul XVIII cu o serie de acte imperiale. Vol. preferăm să considerăm întreaga producţie culturală comună ca aparţinând românilor. neexistând pe teritoriul Banatului sate în exclusivitate sârbeşti. sporadic. 1977. Abia în a doua jumătate a secolului al XIX.înlocuindu-le pe cele din lemn23. Bucureşti. ca formă a afirmării naţionale că unirea cu biserica catolică nu avut niciodată în Banat amploarea luată în zonele nord-mureşene şi fenomenul s-a manifestat. Interferenţa dintre stilul baroc adus de către austrieci şi tradiţiile locale sau influenţa artei din Ţara Românescă poate fi urmărită de preferinţă în acele zone unde populaţia a rămas exclusiv sau dominant românescă.D. Tot această trecere facilitează pătrunderea barocului. p. II. de a elimina cu stricteţe ceea ce aparţine patrimoniului cultural al românilor de cel al sârbilor. şi unde apartenenţa la cultul ortodox. pe când cele româneşti sunt majorate. comunitatea religioasă creând inerent şi o comunitate culturală şi dealtfel. Este dificil. în afară de respectarea normelor canonice. 151. 167-191. 25 I. bisericile ridicate pe parcursul secolului fiind comune. astăzi. ca Timişoara şi Lugoj. arta trebuind să răspundă gusturilor şi mai puţin celor ale unei conduceri bisericeşti care. bisericile fiind împărţite în urma unor procese îndelungate. ei fiind populaţia băştinaşă şi net majoritară. românii îşi dobândesc independenţa religioasă. însă şi atunci. în urma unor lupte acerbe25. Suciu şi R. iar în sate într-o formă rusticizantă şi sincretică.

afectând în special decorul de structură. au fost pierdute în vicisitudinile timpului. atribuţiei sau analogiilor. arhivele din Viena şi fostele arhive al Districtului de construcţii ale Timişoarei nemenţionând despre bisericile catolice. Cronicele româneşti respectiv cea a lui Nicolae Stoica şi a lui Nicolae Tincu Velea în măsura în care oferă astfel de date. Monumentele ecleziastice bănăţene care au suferit transformări sau au fost rezidite după vechiul plan în secolul al XVIII-lea ne fac o imagine de ansamblu a arhitecturii bisericeşti din secolele XIV-XV sub aspect 26 27 Pesty frigyes. laice sau bisericeşti27. 37. inerent destul de sctupoasă în documentaţia perioadelor în care Banatul era ocupat de regatul Ungariei. Perioada interbelică marchează o preocupare mai susţinută în acest domeniu. care rămâne însă pentru autor cu excepţia lui Ioachim Miloia.ridicarea de noi biserici în locul celor din lemn sau a celor distruse în numeroasele războaie austro-turce ale secolului. Istoriografia maghiară. în general. publicate independent sau incluse în cadrul unor lucrări de sinteză. Sursele de arhivă. au suferit reparaţii sau renovări succesive. 58. 18 . p. Monumentele în sine. studierea comparată a profilelor ne mai putându-ne oferi argumente categorice în privinţa datării. la ora actuală. astfel încât. Budapesta. se mulţumeşte să dea pentru acest secol de dominaţie politică austriacă datele de ridicare ale bisericilor. sunt bazate îndeosebi pe interpretarea personală şi tradiţia orală. fără amănunte privind construcţia şi fără a pomenii sursa de informaţie26. Documente privind Mitropolia Banatului. oricum puţin rezistent în timp. Suciu. un auxiliar al istoriei.D. Stoica. Timişoara. 1981. Un mare serviciu aduce volumul lui I. rămânând însă sporadic şi nereuşind să acopere întrega suprafaţă a fenomenului. Krassó vármegye története. exceptând planimetria şi structura de rezistenţă. Cronica Banatului. Sursele de informaţie documentară pe care le avem în acest sens sunt destul de puţine categorice. N. p. în care sunt publicate o serie de documente provenind de la arhivele episcopiei din Sremski Carlovăţ. Cercetările recente. vol II.

p. Drăguţ. fie că a fost rezidită total. 58. p. 1930. Gheorghe din Caransebeş33.. Timişoara. op cit. Nicolae din Lugoj. Timişoara. singurul păstrat dealtfel din întregul monument dispărut). căreia i s-au adăugat în sec XVIII un turn de factură barocă. 54. găsim – timpul în cruce liberă : Săraca28. 155. Cornean. Planul bisericii „Sfântul Gheorghe ” Caransebeş Se cunoasc şi alte cazuri. Monografia eparhiei Caransebeşului. p. Arad. Monografia Banatului. 33 V. Nicolae Cornean. Mănăstirea Săraca. 156-157. în care fie că biserica a dispărut în timp (cazul bisericii Sf. 89. p. 31 Policarp Moruşca. Miloia. Bezdin32 – biserica sală – biserica Sf. Zlatniţa30 – tipul triconic – Bodrog31. 32 I. cit. 1935. 79-84. Lipova29. p. Astfel. centrul de cultură şi artă bănăţeană.. op. 30 N. 19 . 1947. p. p. 29 Victor Vlăduceanu. Lotreanu. 1940.planimetric. Timişoara. planul iniţial fiind imposibil de reconstituit la ora actuală. Planul bisericii din Brădişorul de Jos 28 I. Caransebeş. 1927. Mănăstirile bănăţene. Mănăstirea Bodrog. 124.

încadrând stâlpii turnului. Gheorghe din Caransebeş este lungită în 1759 spre vest. primind însă şi un turn-clopotniţă pe pronaos. Planul bisericii din Broşteni La biserica din Lipova forma iniţială a fost descoperită abia în timpul restaurării şi renovării interbelice. 20 . până la rezidirile făcute la Bezdin. păstrându-se doar în zidul laturii de sud un fragment încastrat al vechii construcţii.În general. căreia i se dă un înveliş baroc turlei şi o tindă cu un fronton amintind acest stil în 1766. biserica Sf. Zlatniţa. modificările aduse acestor monumente evoluează de la cele lipsite de importanţă pe care le suferă biserica mănăstirii Bodrog. în rest primind o formă tipică secolului XVIII. Planul bisericii din Ezeriş Triconcul de la Bezdin păstrează turla. Lipova şi mănăstirea Sîngeorge. astăzi şi aceasta alterată substanţial de respectiva renovare.

21 . op. I. Monografia oaraşului Caransebeş. tradiţia românească neavând decât de câştigat prin influenţele venite din Ţara Româneacsă în elementele de decor sau în apariţia tindei pe latura de vest34.Biserica mănăstirii Zlatniţa a fost rezidită după un plan în cruce liberă cu un turn-clopotniţă pe latura de vest. Bălan. p. 12-16. Ghidu. p. 1909. Cornean. 57. N. Cele trei tipuri de plan se păstrază în exclusivitate pe întreg parcursul secolului al XVIII-lea. Planul bisericii din Dognecea Pe această puternică tradiţie se grefează stilul de import. Caransebeş. în forme provinciale. în ciuda întreruperii de un secol şi jumătate de ocupaţie turcească şi a politicii de catolicizare practicată de autorităţile habsburgice. prin prezenţa 34 A. baroc. cit. aducând o tratare mai marcantă a laturii vestice.. Planul bisericii din Agadici Putem remarca la aceste modificări intenţia manifestată a populaţiei româneşti de a-şi conserva tradiţiile care-i conferă individualitate.

Planul bisericii din Ciclova Montană Sub aspect cronologic. luneta. activitatea edilitară eclezistică cunoaşte în secolul al XVIII-lea în Banat trei etape. Planul bisericii din Giurgiova 22 . cu războiul cu turcii şi epidemia de ciumă. acrotere. cuprinzând epoca 1740-1770 nu este foarte bogată în monumente. înbinând rezistenţa populaţiei româneşti la colonizări. folosirea elementelor decortive tipice – voluta. prin refolosirea bolţilor cilindrice sau prin apariţia boltei á vela pe dublouri. ritmarea faţadelor prin pilaştri şi cornişe. ce culminează cu răscolaele din 1733 şi 1737-1738 înăbuşite prin adevărate expediţii militare.nelipsită a turnului şi accentuarea motivului central. ea debutând la finele unor tulburări care au zguduit provincia. pinacli. Prima. motivul ceasului.

Recunoaşterea cultului ortodox de către Maria Thereza în 1759 înfinţarea batalioanelor ca urmare a răscoalelor. catedrala ortodoxă (actualmente sârbă) din Timişoara între anii 1745-1748. Forotic (1743). Ianco Vasilievici şi Jivoin Maraşevici. cele mai importante construcţii sunt cea nouă a mănăstirii Partoş (1752) şi rezidirea bisericii mănăstirii Sf. Planul bisericii din Bocşa Română În mediul rural. precum şi biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj (1759-1766). Planul bisericii din Bozovici Acum se ridică două biserici mari. de către ctitorii Dimitrie Seculici. anii de pace definesc acestă etapă drept ceea ce va pregăti explozia edilitară a deceniilor opt şi nouă. Gelu 23 . împreună cu episcopul Vichentie Ioanovici Vidac. Dimitrie Stoicovici. Tot acum se ridică biserici parohiale din Jebel (1749-1750). Gheorghe din satul Mănăstiri.

În 1780 se ridică bisericile din Obreja şi Bănia. în 1781 biserica Sfântul Ioan din Caransebeş. începând cu anul 1770 şi sfârşindu-se războiul cu turcii din anul 1788. Planul bisericii mănăstirii Despotului Brancovici Etapa următoare.(1747). 1784 cea din Oraviţa. la fel cea din Sasca Română. în 1783 Ciclova Montană şi Răchitova. în 1786 biserica din cartierul timişorean 24 . cele din Broşteni şi Răcăşdia la 1778 şi cea din Cornea la 1779. cea din Mehadia 1771. în 1782 Teregova şi Doman. cele din Sasca Montană şi Greoni la 1777. cea din Ticvaniul Mic la 1772. Planul bisericii din Forotic Astfel avem biserica din Lăpuşnicul Mare la 1770. precum şi monumentala biserică din Ciacova (1764). este extrem de bogată în construcţii. cea din Agadici între 1774-1776. în special în districtele de graniţă. cea din Lugojel la 1776. Mercina (1762) şi Oloşag (1767). Fârliug (1760-1762).

Acum au fost zidite bisericile din Brebu (1791). Uneori ei sunt însă Ioan Ratz de Mehadia „supremum Prefectum Inclitorum”35 al districtelor Caransebeş. Vrăniuţ (1794). cit. 1789 cea din Cruşovăţ. jude al 35 Adriana Buzilă. Bozovici şi Belinţ (1798) şi Bocşa Română (1799). p. Comloşul Mare (17941796). 216. ctitor al reînnoirii vechii biserici Sfântul Nicolae din Lugoj sau Ioan Muţiu. op. Mehadia (1796). Ilidia şi Ezeriş (1797). În anii 1777-1779. Lugoj şi Lipova. Planul bisericii din Secăşeni În privinţa ctitorilor în marea lor majoritate sunt constituiţi de comunitatea sătească. Planul bisericii din Izvin Ultima perioadă. se ridică biserica din Sînnicolaul Mare. Dognecea şi Goruia (1795). Belobreşca. este marcată în special de construcţia bisericilor acolo unde au fost incendiate şi de repararea sau completarea celor afectate parţial.Mehala.. de la finele războiului în 1790 şi până la sfârşitul secolului. 25 .

cnezii ca Gavril Gurean. Ticvaniul Mic). ctitor la Lăpuşnicul Mare. ca în cazul lui Icnatie Lavrinici la Oloşag. atestând deosebita condiţie socială şi materială dobândită de unele familii româneşti ortodoxe. ctitor al noii şi impozante biserici a mănăstirii Partoş. este şi ctitorirea de biserici ale neamului de către familii ţărăneşti cum ar fi cazul familiei Vânătorilor la Lugojel şi cel al familie Grenguţa la Doman. Uneori aceşti ctitori sunt sârbi (la Sîngeorge sau Belobreşca) sau macedonieni (la Oraviţa. iar uneori numele nu ne relevă naţionalitatea. principal ctitor al bisericii „mari din Lugoj” sau Goşa Vucu. Agadici.Timişorii. Planul bisericii din Cruşovăţ 26 . ca prezentând un interes aparte pentru afirmarea conştinţei naţionale. Planul bisericii din Brebu Demnă de menţionat.

În anul 1728, biserica episcopală ortodoxă a cetăţii Timişoara, fiind probabil din lemn a fost distrusă într-un incendiu36.

Planul bisericii din Doman

În timpul episcopului Gheorghe Popovici, între anii 1745-1748, se ridică, din cărămidă, actuala catedrală sârbescă. Forma iniţială, aparţinând acestei perioade, conţinea doar absida (semicirculară în interior şi eliptică în exterior, mai îngustă decât nava, având pastoforiile practicate în grosimea apreciabilă a zidurilor şi boltită cu o semicalotă întărită de dublouri radiale susţinute de două grupuri de câte doi pilaştri), legată prin arcul de triumf de naos.

Planul bisericii din Lăpuşnicul Mare

Acesta este ritmat în interior prin grupuri de câte doi pilaştri uniţi printr-o cornişă continuă, ce susţin arce în plin centru, longitudinale şi dublouri turtite transversale, creând travee succesive boltite á vela. Faţadele laterale sunt
36

Istoria artelor plastice în România, Bucureşti, 1970, vol. II, p. 175.

27

deasemenea articulate pe verticală prin grupuri similare de pilaştri, corespunzând celor din interior, doar ceva mai distanţaţi şi mai laţi.

Planul bisericii din Fârliug

Cu toată structura de rezistenţă solidă creată astfel, construcţia a crăpat longitudinal, din cauza tasării inegale a terenului. Prima reparaţie s-a făcut în 1791, adăugându-se turnurile şi portalul de vest, apoi o renovare în 1906, însă o nouă reparaţi este inevitabilă, crăpăturile accentuate periclitând bolţile. Reparaţiile succesive făcând nesigură autenticitatea decorului, dealtfel destul de sobru, planimetria monumentului este singurul element care ne poate indica cu precizie un lucru – o totală lipsă de influenţă asupra zonelor înconjurătoare, delimitând-o ca pe o creaţie singulară37.

Planul bisericii din Ticvaniul Mare

Cu totul atlfel stau lucrurile cu biserica Adormirea Maicii Domnului. Deşi reproduce simplificat rezolvarea faţadei de vest a catedralei romano
37

Gr. Popiţi, Conspectul arhivelor din Banat, Bucureşti, 1950, p. 51.

28

catolice din Timişoara (turnuri încadrând un motiv central concav şi supraînălţat), ctitoria românilor din Lugoj, în frunte cu obercnezul Gavril Gureanu este un edificiul total diferite de bisericile catolice.

Planul bisericii din Goruia

Contractul de construcţie pomeneşte alături de ctitori, numele meşterilor ce vor „clădi această biserică nu numai potrivit proiectului acuratului creştin, ci în chip deosebit după intenţiile şi stilul arhitectonic apreciat de domnul episcop...”38.

Planul bisericii din Ilidia

Despre proiectul monumentului nu avem date documentare precise, dar după părerea experţilor39, cea mai verosimilă propunere ar fi aceea conform căreia
38 39

Adrian Buzilă, op. cit., p. 218. T. Roşca, Sfinţirea bisericii din Lugoj, în Foia Diecezană, 1945, nr.1, p. 8-9; V. Turcan, Un valoros monument bănăţean, Biserica Adormirii Maicii Domnului din Lugoj, în Mitropolia Banatului, XVI, 1966, nr. 4-6, p. 294; A. Buzilă, Biserica Adormiriii Maicii Domnului din Lugoj – ctitorie a cnezilor români din Banatul secolelor al XVIII, în Acta musei napocensis, XVIII, Cluj, 1981, p. 641-650; I. Stratan, V. Muntean, Monumente istorice bisericeşti din Lugoj, Timişoara, 1981, p. 117-165.

29

Johannes Breutter, ca numeroşi alţi maiştri constructori ai epocii din Banat a conceput un proiect inspirându-se din faţa princială a domului timişorean, bineînţeles din planul acesteia, ea nefiind terminată în 1758, cu un plan destul de conformist, o singură excepţie, absida.

Planul bisericii din Caransebeş

Se pare că, conformarea la dorinţele comanditarilor reali, adică cnezi români ce au susţinut material ridicarea construcţiei şi nu la cele ale episcopului Georgevici s-a manifestat prin creearea unei abside treflate, de o formă specifică.

Planul bisericii sârbeşti din Belobreşca

Presupunerea că ar fi inspirată din catedrala din Vârşeţ cade de la sine, aceasta fiind ridicată între anii 1770-1786, şi analogia presupune o inspiraţie a
30

eventual făcând rapel cu vechea biserică Sfântul Nicolae situată chiar alături şi pe atunci încă în picioare. treflate sau triconc. Planul bisericii din Cornea Biserica a fost ridicată din cărămidă. interiori şi exteriori. cu şarpantă de lemn şi acoperiş iniţial din şindrilă. Presupunem că respectivii cnezii să fi pretins o formă care să amintească măcar aluziv tipurile tradiţionale. 31 . Planul bisericii din Bănia Planul monumentului prezintă o absidă treflată cu pilaştri interiori şi exteriori la unghiuri. la fel cu actualele invelitori ale turnurilor. Nava este împărţită în travee inegale prin dublouri susţinute de perechi de pilaştri. care susţin dublouri radiale convergând în cheia arcului de triumf şi separând trei mici semicalote continuate de triunghiuri sferice.acesteia după biserica Lugojană. iar acum din tablă. Prima travee este lărgită în grosimea zidurilor.

130. în rezalit faţă de frontul faţadelor laterale. flancată de încăperii joase practicate în grosimea zidurilor. 1938.. cit. În şase cazuri din opt au o tindă deschisă. Cornean. 1940. p. boltit cu calote. p. au doar arce turtite longitudinale. 43 Sim. op. trei travee şi pilaştri interiori dubli şi proemineţi. Oraviţa. p. p. la restaurarea din 1934-1935 decoraţia interioară a fost complet modificată de aceiaşi echipă neinspirată ca şi la Lipova) nu au reuşit însă să alterneze carcaterul original şi unitar al unei creaţii reprezentative pentru Banatul acelei epoci40. În 1778 se ridică în Broşteni şi Răcăjdia. Observaţii şi probleme bănăţene. 49. N. următoarea travee. 32 . prima această biserică din Mercina41. După zece ani în 1772. Vărădean. p.. cu tindă. op. Cornean. p. Timişoara. V. 54-56. cit. două monumente ecleziastice asemănătoare. biserica din Oraviţa.. separat prin stâlpi puternici ce susţin cafasul. cit. Popiţi. op. pe când cel din Răcăjdia43 are doar trei travee. cel din Broşteni având zidurile excesiv de groase şi patru travee. 167-168. 42 N. Sam. În anul 1784 se ridică cel mai important monument al seriei. Anul 1795 marchează ridicarea 40 41 N. iniţial încălecată de un turn. 40-41. Gr. sunt construite din cărămidă sau piatră cu mortar de var cald. 577-580. 48-49. Popiţi. op. încadrează traveea vestică a pronaosului. p. Bisericile care urmează acest tip de plan sunt situate în zona Oraviţei (cu excepţia catedralei din Vârşeţ). Iorga. Moldovan.. op. unele având un transept foarte redus. Gr. p.. cit. Vărădean. Transformările suferite în timp (în 1803 turnurile sunt înălţate adăugându-li-se probabil motivul ceasului. p. Oraviţa de altădată şi cel mai vechi teatru din România.prezentând dublouri şi în sensul longitudinal al navei.. Bucureşti. cit. 407-408. Monumente bisericeşti şi culturale din zona Oraviţei. fără transept. Cornean. masive. stâlpii săi creând o tindă mică pe faţada de vest. N. Sistemul de arce crează trei bolţi á vela de deschideri diferite. 1982. Acestea. cit. cit. V. Popiţi. 17. p. Ticvaniul Mare 42 îşi ridică o biserică cu turnul decroşat. Ambele au tindă sub turn. transept şi pilaştri interiori şi exteriori. 98. Pronaosul. revăzută cu transept şi tindă. În ordinea cronologică. boltită á vela pe dublouri susţinute de pilaştri. op.. practicate în masa pereţilor turnului. altele doar o lărgire a traveii din faţa absidei în grosimea zidurilor. este flancat de două încăperii dreptunghiulare joase. Gr. op.

în Foaia Diecezană.bisericilor din Dognecea şi Goruia44. nr. Un alt grup al acestui tip. 47 R. 1944. unei epoci anterioare şi au foat doar rezidite şi redecorate în epocă. Tipul obişnuit de biserică sală cu absidă semicirculară prezintă şi el câteva variante.. are boltă semicilindrică cu penetraţii. iar portalul de pa latura de vest în uşor rezalit. Cel mai simplu tip îl găsim la Cornea. 33 . Popiţi. Alt grup. 88-94. 1958. O pagină din istoria bisericii din Sasca Montană. p. care are tindă. Contribuţii la istoria bisericii din Banat. unde biserica ridicată 44 45 Dănilă Puia. cit. op. transept şi patru travee. cel puţin ca formă a incintei. anul 1832. adăugarea ulterioară a turnului fiind evidentă. p. cele de la Sasca Montană 47. Majoritatea sunt ridicate la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi ar putea fi subîmpărţite în câteva grupe. o linie oblică la racordul transeptului. cu bisericile din Forotic. sunt boltite á vela pe dublouri pornind de la pilaştri. sunt ceva mai diferite. 67-81. an VIII. p.. cit. Dimensiunile apropiate (lungimea între 24-26m şi lăţimea între 10-11m). Bisericile din Vrăniuţ45 şi Belobreşca46 au tindă. Izvin şi Mehadica. 241-248. ambele fără tindă. Molin. derivate directe ale tipului de plan în cruce liberă. bisericile din Ciclova Montană48 şi Răchitova prezintă abside pentagonale în interior şi semicirculare in exterior. Cea de la Secăşeni prezintă la forma transeptului o asimetrie flagrantă. Murgu. fără a demonstra un plan unic în variante. Cornean. iar biserica din Giurgiova prezintă şi ea aceiaşi asimetrie. Grupul de biserici cu turnul situat deasupra pronaosului. foarte joase. Un al doilea tip cu mai multe exemplare. două cazuri aproape identice datând din 1783. turnul pe pronaos şi bolta navei. 4-6. este constituit de bisericile cu absidă semicirculară şi transept. Oraviţa. aceasta din urmă având tindă. p. 1924. nr. cu portal pe latura de nord. 2. deloc comună în secolul al XVIII-lea. 48 V. format din cele cu turnul decroşat. Gr. op. 56-58. Monografia comunei Ciclova Montană. este de asemenea boltit cu lemn. Cea din Cruşovăţ. Biserici vechi de pe Valea Carşului. ca şi evidenta urmare a inovaţiei lugojene la forma absidei. dând toate impresia că aparţin. Greoni şi Bocşa Română sunt boltite á vela. p. pledează totuşi pentru cuprinderea lor în acelaş tip. Seria se încheie cu zidirea în 1798 a biserici din Ilidia. cu excepţia vastei biserici din Ciacova. 46 N.S. din 1789. 3-4. în Mitropolia Banatului. semicilindrică din lemn.

Caraş-Severin. De un tip mai bine realizat. Date privitoare la istoria satului Maidan. Cronica Banatului. în Analele Banatului.. 413-414. fiind boltită cu o semicalotă pe absidă. 576-577. turnul sprijinit pe stâlpi ce fac separaţia între naos şi pronaos. În Fârliug50. cit. element cu totul străin barocului austriac. cu nava boltită pe calote. cit. 26-42. p. 1969. 222. Ctitoria cneazului Goşa Vucu. are absida boltită cu o semicalotă. op. 71-77. op. p.B. Iorga. op. 161-163. Boltită cu lemn. 40-41 34 . Cornean. Cornean. dar din lemn. op. iar în pronaos á vela. Bucureşti. Cornean. Timişoara. 1930. Stoica de Haţeg. ritmat prin pilaştri. N. aparţinând primei jumătăţi a veacului al XVIII-lea. susţinută de dublouri pe pilaştri şi. Gr. Miclea. nr. cit. p. iar turnul decroşat susţinut de patru stâlpi puternici. 92-93. care execută pentru biserica din 1782 un plan mai complex. 3. Biserica din Gelu49. 255-256. Mănăstirea Partoş. biserica datând din 1760-1762 are un plan aproape identic. biserica nouă a mănăstirii de la Partoş53 are exteriorul cu o decoraţie relativ bogată. datând din 1798 este atribuită prin tradiţie meşterului Max Barth din Biserica Albă (Yugoslavia). are absida puţin decroşată şi în partea vestică zidurile uşor îngroşate pentru a susţine turnul. p. 51 N. Tot de acelaş tip este şi biserica din 49 50 N. La Mehadia planul se repetă. p. prezentând faţă de precedentul exemplu un decor mai simplu. Tot acestui meşter i se datorează ridicarea turnului bisericii din Brădişorul de Jos o biserică cu absidă poligonală (pentagonală) în interior şi semicirculară în exterior. Biserica satului Bozovici54.în 1779 a fost arsă de turci în 1788 şi reparată în 1792-1794 de un meşter numit Kolmann.. însă cu o lărgire a primei travee (tinzând spre planul în cruce liberă) şi o boltire á vela în naos.. cit. Popiţi. 53 I.. op. 54 N. Mureşeanu. de asemenea. 52 G. cit. Petru Corb din Oraviţa. p. 306. biserica din Lăpuşnicul Mare 51 este atribuită de tradiţia locală unui arhitect vienez. deşi la tipul de plan al bisericilor precedente i se adaugă doar o tindă. tot semicilindru. 1971. 168-169.. tindă. variind dimensiunile şi bolta navei. în navă cu o boltă semicilindrică. p. nava boltită semicilindric cu cărămidă. La Teregova52 avem atestată prezenţa unui meşter român. N.

Vuia. biserica cimiterială Sfântul Ioan din Caransebeş din 1781 56.. op. cit. însă aici împingerile bolţi semicilindrice au fost prea puternice pentru zidurile relativ subţiri şi fără un schelet solid de rezistenţă. Popiţi. cea din Agadici.. cit. nr. 59 Gr. Biserica din Ramna58. astfel încât împingerile bolţii au devenit inegale. Lotreanu. 254-260. op. 2. I. iar latura de nord să fie îngroşată. Cornean.. 56-58. Bănia. cea din Obreja (articulată în exterior cu pilaştri treptaţi). op. I. Popiţi. a trebuit să primească contraforturi pe latura de sud. p. Gr. Cazurile de biserici ortodoxe din secolul al XVIII-lea cu absidă poligonală sunt rare în Banat şi. În cadrul aceluiaşi tip o variantă cu turnul sprijinit pe stâlpi adosaţi faţadei de vest îl prezintă biserica din Giroc din 1759. Lugojel. op. cit. op. La Ticvaniul Mic o astfel de biserică boltită în mod excepţional cu calote.. 488-489.. cu excepţia celor care reprezintă o modestă transpunere în cărămidă a vechilor biserici de lemn. împingerilor adăugându-li-se şi o uşoară alunecare de teren a dealului. 50-51. p. p. 35-44. în Altarul Banatului. Popiţi. ridicată între anii 1774-1776. când se înlocuieşte o veche biserică din nuiele şi pământ bătut. p. 59-62. 58 N. este cazul la Sasca Montană în 1771. cit. p. op. cit. 336-337. op. cit. III. Forma cea mai rudimentară a tipului de biserică sală o întâlnim la o serie de biserici cu zidurile subţiri. 431. biserica sârbă a cartierului Mehala din Timişoara din 1786 şi cea din Belinţ 57. Doman au o planimetrie şi un decor atât de simplu. Beba Veche în 1779. 1930. ulterior fiind necesară adăugarea unor contraforturi. Lotreanu. cit. p. I. 57 I. datând din 1798. unde însă s-au adăugat nişte mici pilaştri exteriori sunt probleme aparte. 35 . p. Lotreanu... Bisericile din Holoşag. a fost înzestrată cu ziduri groase şi o deschidere a bolţi de numai 7m. 55 56 N.. p.Brebu55. op. şi Utvin59 în acelaş an. p. Gr. care este de asemenea boltită. Biserica din cimitirul Carnsebeşului. cit. boltite cu lemn şi lipsite aproape de decor. Cornean. 164. încât nu reflectă aproape nimic din stilul epocii.

privind planul. rezidire pe fundaţia veche sau o reconstrucţie totală. Afirmative în 1794 a fost „ridicată”. Este posibil ca în secolul al XVIII-lea să i se fi adăugat a doua travee a navei. În satul Ezeriş61 biserica ridicată în anul 1797 de meşterul Ecker (Egar) din Oraviţa. s-a 60 Gheorghe Cotoşman. turnurile fiindu-i adăugate în 1798. în Mitropolia Banatului. Un caz aparte îl constituie biserica mănăstirii Sfântul Gheorghe. ci şi mica turlă înălţată pe ea. Cronica de la Ezeriş din Ţara Banatului. astfel încât putem presupune că meşterul străin a folosit un plan de biserică catolică. nava tăvălită. Este de presupus. Planul reprezintă câteva inarventenţe care predează pentru păstrarea. Iorga că în Banatul secolului al XVIIIlea „epoca originalităţi româneşti este închisă pentru totdeauna.. în special perechile de pilaştri masivi din exterior.. 1966. 61 Idem. omiţând sacristia ca singura concesie rituală. p. adică este o biserică sală cu absidă poligonală decroşată. XVI. III. altarul primind atunci forma sa pentagonală. Timişoara. fiind lungită spre vest şi adăugându-i-se turnul actual. 1937. Cu toată afirmaţia istoricului N. ce eventual ar fi putut fi poligonală în faza precedentă. Din trecutul Banatului. şi prima travee. fără a şti astăzi dacă este vorba de o mărire. puteau să figureze o mică biserică mănăstirească îndependentă. Aici. În anul 1814 este mărită pe cheltuiala familiei Naco. că absida. În cazul biserici din Comloşul Mare 60 avem de a face tot cu o lungire ulterioară. pronaosul cu turnul mai înalt de deasupra. marcată prin stâlpi puternicii ce trebuie să susţină nu numai calota. mai vastă. lipsindu-i doar sacristia. 102-106. ea fiind ridicată în anii 1794-1796. cel puţin în partea estică. 56-59. modificare. nr. 36 .. 1-3. Comunele şi Bisericile din Comloşul Mare şi Lunga. la fel ca la Bodrog şi Bezdin. a unei construcţii mai vechi. p. Este amintit anul 1766 ca dată de ridicare a actualei mănăstiri ce fusese distrusă fără însă a se pomenii ceva despre biserica acestei mănăstirii la data respectivă.. aparţine tipului bisericilor catolice rurale din Banat. precum şi decoraţia interioară şi exterioară.Biserica Sfântul Gheorghe din Caransebeş se ştie că datează din secolul al XV-lea. spre est. Monografie istorică. în anul 1759 fiind doar uşor modificată.

De asemenea. o studiere mai atentă a numeroaselor monumente ecleziastice ale epocii. Nava este boltită. op. fără rotunjirea altarului. În primul rând. ne dovedeşte încă o dată circulaţia ideilor artistice şi a meşterilor între toate provinciile locuite de români... bisericile ortodoxe bănăţene în secolul al XVIII-lea se înscriu. absidele sunt întotdeauna acoperite cu o semicalotă sau triunghiuri sferice din cărămidă. tot în variantă decroşat. Iorga. în trei tipuri (cruce liberă . tradiţie păstrată cu grijă ce ne semnalează dorinţa de afirmare naţională a românilor şi pe această cale. cit. sub aspect planimetric. 37 . biserică sală – cu absidă semicirculară. remarcabil toate transmise din epocile mai vechi. cum ar fi apariţia tindei. noi credem că şi atunci. ea însăşi lipită de această singură încăpere a lăcaşului”62. ne relevă cel puţin trei tipuri de plan. bisericile ortodoxe crează un spaţiu mai lung şi mai îngust diferenţiindu-se net de tendinţa spre pătrat a celor catolice. Separaţia între noas şi pronaos este făcută în general prin stâlpii de lemn ai cafasului. pe aceste meleaguri. Ca sistem de acoperire. lipsită de turnuleţul de deasupra noasului şi având clopotniţa impunătoare. influenţe din Ţara Româneacsă. decroşat (cu doi stâlpi adosaţi faţadei de vest şi doi independenţi). sau. fără sânuri la dreapta şi la stânga. care se vede de departe ca un steag milităresc. Sub aspectul proporţiilor.. forma bisericii dreptunghiulare. O creaţie aparte. originalitatea şi capacitatea de creaţie a poporului nostru şi-a spus cuvântul.introdus. În general. dovedeşte încă o dată fecunditatea neştirbită a creaţiei bănăţene. absidă treflată. 14-18. p. situat în partea de vest. fie 62 N. apare în diferite variante: încălecat deasupra pronaosului. biserică sală – cu absidă poligonală). Turnul. cu o variantă locală a grupului de biserici cu absidă treflată. pe care marele istoric nu a putut să o efectueze la momentul respectiv. cei doi stâlpi independenţi sunt completaţi cu încă doi formându-se o tindă (exonartex).cu absidă semicirculară şi transept foarte puţin dezvoltat. pe care noi o considerăm o inovaţie locală.

Atunci când pronaosul este delimitat de naos. a cărui austeritate ce anunţă clasicismul este accentuată de mijloacele în majoritate modeste. prin tiranţi. a motivului ceasului. a volutelor. întotdeauna cu cărămidă. de asemenea putând fi observate producţii epigone. uneori cu penetraţii. Scheletul de rezistenţă este constituit fie din grosimea sporită a zidurilor. 38 . putând fi remarcate ulterior prelucrării ale unor teme decorative şi în arta populară. prin conişe putenic profilate. a lunetei. prin accentuarea motivului central prin volute sau diagonale şi rezalitul sau retragerea portalului de vest. fie cu boltă semicilindrică sau á vela din cărămidă. chiar în arhitectura ecleziastică până la începutul secolului nostru în mediu ortodox. în orice caz una mai bună decât a majorităţii meşterilor de la bisericile rurale catolice. apar cazuri în care rezistenţa la împingeri a trebuit să fie mărită ulterior. fie din pilaştri susţinând arce sau dublouri. În acest sens trebuie subliniat. prin separarea registrelor. drept concluzie principală. prin apariţia în repertoriul decorativ a acroterelor sau a pinaclilor. legaţi cu fier sau chiar contraforturi. capitelelor corintice sau ionice. Aşa cum apare în folosirea ritmării prin pilaştri. Aceasta a răspuns în mare măsură exigenţelor locuitorilor. păstrează filonul tradiţional.semicilindric. contopirea în secolul al XVIII-lea în Banat a tradiţiilor româneşti anterioare cu noul stil rusticizat şi cu influenţe din Ţara Românească într-un tot unitar. este boltit fie pe calote. care sunt în exclusivitate tăvălite. cu lemn. de plastică şi compoziţie a faţadelor sunt însă cele care ne vorbesc despre adoptarea stilului baroc la arhitectura românească. o variantă a stilului. cu excepţia situării turnului la vest. Deşi folosirea exclusivă a bolţilor indică o bună cunoaştere a sistemului. noul stil îmbracă în mediul rural bănăţean o formă tardivă. fie în cruce. Elementele de decor. provincială. care planimetric.

Toate cele trei monumente. Astfel în ceea ce priveşte catedrala romano-catolică din Timişoara am considerat important să scot în evidenţă arhitectura barocă pură. dar fără a neglija elementele arhitecturale şi picturale de artă baroc provincială. Am considerat că cele trei edificii alese trebuie tratate diversificat. din Banat. pentru că fiecare iese în evidenţă diferit una de cealaltă. monumente ecleziastice. fără a scoate în evidenţă uniformitatea lor arhitecturală. cât şi a celei universale. Iar atunci când vorbesc despre catedrala ortodoxă din Caransebeş este important să amintesc. mai sumar. istoricul şi arhitectura şi să scot în evidenţă pictura acestui edificiu. Ioan Botezătorul din Caransebeş.Cap. Când fac referire la biserica Sf. istoricul construcţiei. 3. Biserici reprezentative ale barocului în Banat Unul dintre cele mai importante capitole ale lucrării este fără îndoială cel referitor la edificiile de artă barocă. şi contextul în care au lucrat. consider că este foarte important să vorbesc despre istoricul edificiului. despre inscripţiile aflate în interiorul bisericii. sunt edificii reprezentative ale arhitecturii baroce. înainte de a fi locaşe de cult. contexul apariţiei. baroce 39 . pe constructorii acestuia. Dar studiind pictura edificiului putem arăta transformările arhitecturale la care a fost supus edificiul în decursul secolelor. aflate toate trei în egală măsură în slujba arhitecturii ecleziastice. făcând astfel rabat de tema propriu-zisă a lucrării. pictura de o frumuseţe aparte. dar să-i amintesc şi pe cei ce au reuşit să dea formă monumentului timişorean. pură sau provincială.

Catedrala Romano-catolică din Timişoara Fără îndoială catedrala romano-catolică din Timişoara este un monument de prim ordin pentru evoluţia artistic-barocă a acestor meleaguri şi a fost multă vreme cunoscută doar în mod aproximativ. întrerupe însă şirul succeselor politice. devotat cauzei imperiale ca episcop al Cenadului şi Banatului timişan în 3 iunie 1730. 40 . Buzilă.3. dar mai ales prin faptul că la Szegedin.1. odată cu stabilirea unei păci durabile. Timişoara. Cea mai apropiată episcopie era cea de la Cenad. urmată de moarte împăratului în 1740. deci sub influenţă maghiară. ci şi o ameninţare pentru a ţine la respect Ungaria şi Transilvania. 5. Moartea consecutivă a lui Mercy şi Savoya. protejat a lui Eugen de Savoya. Ocuparea Banatului de către austrieci în 1718 şi transformarea lui în provincie imperială a constituit în ochii politicienilor vremii un factor important al întăririi poziţiei casei de Habsburg în detrimentul poziţiei centrifuge a regatului maghiar. 237. Este necesar ca dintru început să facem câteva referiri cu privire la contextul istoric în care a apărut acest monument de arhitectură barocă. se tinde la o desprindere cât mai totală. Maria Theresia fiind obligată în 1741 să promită că. p. după cucerirea Banatului. inclusiv pe plan religios de aceste teritorii. episcopul Nadasdy face tentative de a-şi întinde dominaţia asupra zonelor din sudul Mureşului. argumetând prin poziţia centrală a oraşului63. În acest scop. cu sediu la Szegedin. va alipi Banatul şi districtele militare regatului maghiar. văd în această provincie nu numai un bastion de apărare împotriva turcilor. duce la numirea lui Albert de Falkenstein. Moartea sa. necesitatea influenţării numeroase populaţii ortodoxe. episcopul s-ar afla sub influenţa dominatoare a episcopiei din Kalocsa. ieftinătatea materialului de construcţie. Contele Mercy insistă pentru stabilirea reşedinţei episcopale la Timişoara. în 1729. 1979. Catedrala Romano-catolică din Timişoara. Eugen de Savoya (1663-1736) şi discipolul său în Banat. contele Claudiu Florimund de Mercy (1666-1734). Această promisiune însă 63 A. în Tibiscus.

p. de altfel. Reşiţa. Aceste dispute între casa imperială şi parlamentul maghiar referitoare la primatul religios în Banat.nu va fi respectată multă vreme şi împărăteasa va ceda abia în urma multor insistenţe. P.. 1994. A. Timişoara. Date abundente. ordonă ca „. 239. 41 . deşi înainte de ocupaţia turcească Banatul fusese încorporat Ungariei.. p. Buzilă. Prima monografie a oraşului. dominat de interese şi lupte dinastice. dar parţial neverificabile. 5. dând ca dată a terminării lucrărilor anul 175766. ne explică de ce Carol al VI-lea a fost ctitorul domului timişorean. biserica numită până acum catedrala sau domul să nu mai fie socotită astfel. 66 Ibidem. Bocşan. şi. iar ca 64 65 N. ci să o numiţi voi înşivă Biserica Noastră Conducătoare din Timişoara şi să-i faceţi pe ceilalţi să o numească aşa”65. care propune chiar crearea a două episcopate diferite. cu toată opoziţia Mariei Theresia. precum şi inscripţia de pe bolta altarului. M. populaţia însăşi este defavorabilă acestei uniri64. ca element al posesiunii lui efective. când. Problema episcopatului se va mai pune de două ori: prima dată la moartea episcopului Stanislavich în 1750. a rămas vreme îndelungată cunoscută doar în mod aproximativ. când Viena impune în virtutea dreptului suzeran ca succesor al acestuia pe Engl von Wagraim. Duma. p. 1979. Aici este pomenit pentru prima dată ca autor al proiectului „celeberrius arhitectus Emmanuel Fischer von Erlach”. 110. 238. Catedrala Romano-catolică din Timişoara. de Cenad şi Timişoara. Johann Preyer. aminteşte de festivitatea din 1736 cu ocazia punerii pietrei fundamentale şi a unei incripţii comemorative. pe lângă sprijinul material pe care îl acordă construcţiei. argumentând că. eveniment major pentru evoluţia artistică a acestor meleaguri. furnizeză Schematismul diocezei Cenad din 1900. de acum înainte şi în viitor. Bona. în care a apărut cel mai mare edificiu de artă barocă din Banat. Acesta a fost contextul istoric. şi de ce urmaşa sa. în Tibiscus. el a fost recucerit de armatele imperiale. parlamentul ungar îşi impune candidatul. După cum am mai spus construirea catedralei romano-catolice din Timişoara pe parcursul câtorva decenii. a apoi în 1777. apărută la 1853 şi datorată primarului acelei vremi. Franţa şi Banatul 1789-1815.

După executarea de către căpitanul inginer Dissel68 a trei variante de plan cu trei devize diferite. din 1755-1774. p. realizându-se şi decoraţia interioară. corul şi transeptul. fiind grupate de către cel de-al doilea în două faze67: prima. conform afirmaţiei guvernatorului Engelshofen69 erau ridicate absida. Prima fază. Pierderea războiului şi moartea împăratului fac însă ca primii bani să sosească abia în 1743. când s-a atins stadiul în care se puteau ţine slujbe. ctitor al acestei biserici. Izbugnirea războiului cu turcii (1737-1739) la scurt timp după acesta împiedică lucrările. 67 68 Ibidem. se poate afirma că în prezent nu există date certe în această privinţă. parţial inaccesibile. Mercy şi Falkenstein de a stabili reşedinţa episcopală la Timişoara. care îi urmează lui Falkenstein. cu toate insistenţele episcopului Stanislavich. 69 Ibidem.1).executanţi Theodor Kostka şi Alexander Steinlein. iar următoarea. iar din anul 1748 suma anuală este în medie de abia 3000 florini. când s-a terminat şi finisat construcţia. între anii 1736-1754. studiind documentele publicate de Baróti şi Diplich. deşi în 1738 împăratul. este de părere că cei doi reuşesc să închege o imagine clară a tuturor etapelor de construire a catedralei. Arhivele Protopopiatului romano-catolic din Timişoara fiind parţial distruse. este aleasă cea mai convenabilă şi în 6 august 1736 se pune piatra fundamentală. episcopul conte Engl von Wagraim îl înlocuieşte pe Stanislavich. tot în acest an. p. Reputatul profesor Adriana Buzilă. În 1747. 238. Dissel redă zidarului şi antreprenorului Johann Lechner supravegherea lucrărilor. 240. precedată de încununarea cu succes în 1733 a dorinţei lui Eugen de Savoya. ordonă ca din fondurile camerale pentru construcţii ale Banatului să fie afectaţi 5000 florini anual în acest scop. stadiu pe care îl găsim figurat încă în planul oraşului din 1752 (Fig. 239. p. 42 . În 1750. Ibidem. începe cu alegerea locului pentru dom. paternitatea acestui monument putând fi discutată doar analogiilor stilistice. pe latura estică a pieţei principale.

Fig. de şi 70 V. care adaugă însă necesitatea imperioasă a continuări lucrărilor. 1962. Surse de istorie bisericească bănţeană nefolosite. 1-4. Molin. guvernatorul fixează inaugurarea bisericii pentru data de 7 septembrie 1754. Buzilă) Raportul comisiei de construcţii din 1753 arată că s-ar putea folosi biserica în acest stadiu. În consecinţă. Această primă fază a fost considerată de majoritatea autorilor ca terminarea definitivă a construcţiei şi nu atingerea stadiului de folosire. în Mitropolia Banatului. 90. 43 . Planul oraşului Timişoara în anul 1752 (apud A. p. cu condiţia unor amenajări interioare.1. fapt confirmat de verificarea personală a comisarului curţii Kempf von Angret70.

dar în 1756 Steinlein se întoarce de la Viena şi. toate boltite şi acoperite. unde în anii 1752-1754 are un contract de antreprenor independent. Catedrala Romano-catolică din Timişoara. p. 241. Anul de început al celei de-a doua faze nu aduce decât paramentarea părţii acoperite a bisericii. ne oferă o listă detaliată şi documentată a acestora: Kaspar Dissel. ajunge inginer militar. 5. Din raportul lui Engelshofen din 1753 reiese că până în anul 1754 puteau fi terminate absida. la dom şi la biserica spitalului mizericordienilor până în 1751. se stabileşte în Timişoara din 1749. devenind conducător inginer provincial. născut în 1694 la Neisse. 90. Perlas Rialph afirmă că biserica era abia peste jumătatea ridicată71. format în anturajul inginerului olandez Fremaut. Theodor Kostka. născut în 1722 la Altenburg dintr-o familie de constructori. Buzilă studiind monografia lui Hans Diplich. p. 1979. Din anul 1760. 1962. devine cetăţean al Timişorii în 1722 ca tencuitor.chiar actul de inaugurare. lucrând în paralel la extinderea fortificaţiilor. 44 . Johann Lechner. Ibidem. lucrând însă şi la şantierele de arhitectură religioasă 71 72 A. Referitor la personalităţile implicate în construcţia catedralei romanocatolice din Timişoara. preaia conducerea şantierului. în Tibiscus. Se va continua însă până în 1774 la finisaje. Contractul lui Lechner expirând în 1754 şi nefiind înnoit. la dorinţa curţii imperiale. 73 Ibidem. Buzilă. ambele sacristii. lucrând la serviciul cameral. îi este acordat un stipendium conducătorului inginer Carl Alexander Steinlein pentru a merge la Viena să se specializeze în hidrostatică şi arhitectură72. terminarea decoraţiei interioare şi dotarea cu obiectele necesare cultului. Schlesen. Timişoara. 74 V. p. 1-4. 91. 239. apoi la Olmütz. transeptul şi nava. mort la Königgrätz în 1768. p. 239. cu Directoratul fortificaţiilor din Viena75. p. iar în 1765 construcţia propriu-zisă era complet terminată74. dar zidurile nartexului şi turnurilor abia depăşeau fundaţia. în Mitropolia Banatului. Molin. contribuie şi el la accelerarea lucrărilor73. împreună cu fratele său Wenzel. 75 Ibidem. profesorul A. Surse de istorie bisericească bănţeană nefolosite. când este mutat la Ofen. În 1762 turnurile erau deja înălţate.

Theodor Kostka. născut în 1733. Se pare că vorbea româneşte. fiind înmormântat în biserica parohială a cartierului Cetate. În cadrul armatei studiază un an şi jumătate la geniu. După obţinerea stipendiului la Viena. apoi lucrează sub conducerea lui Fremaut 3 ani. fără influenţe provinciale. Din anul 1775 devine comisar provincial şi director al seviciului de drumuri. Din 1760 lucrează alături de Steinlein. apoi în 1784 la Triest. devenind inginer constructor. considerat ca „fiu al ţării” este născut la Timişoara în 1734. Carl Alexander Steinlein. până la pensionare. fapt motivat de cercetătorul Hans Diplich prin prezenţa acestui semn în blazonul Ungariei sau 76 Conform inscripţiei de pe planul oraşului Timişoara din anul 1752. la numărul 12. care reduceau probabil construcţia la biserica propriu-zisă. are o activitate extrem de diversă. Planul domului schiţează în mare o cruce dublă. la întoarcere. Este transferat la Aquileea în 1781. însă au învăţat arta barocului în afara Provinciei. Lipsa de mijloace pentru realizarea acestui proiect duce la executarea de către Dissel acelor trei variante. în planul oraşului din anul 1734 fiind afectată întreaga latură estică a pieţei pentru „projictierte Dom Kirchen”76. iar în 1806 pensionat.şi civilă ale oraşului. iar în 1774 ridică un turn de apă – în cartierul Fabric. 45 . continuă lucrările canalizării Becheiului începute de Fremaut împreună cu Kostka. în 1803. Catedrala romano-catolică din Timişoara este ridicată în partea nordică a laturii estice a Pieţii Unirii. la Viena. au fost constructori de fortificaţii nicidecum constructori de arhitectură ecleziastică. Kostka. este angajat la Timişoara din 1751. Întreaga pleiadă de personalităţii. toate acestea în calitate de inginer provincial. când lucrează la podul de la Chizătău. ce ilustrează lipsa acută de specialişti calificaţi a provinciei: în afară de conducerea lucrărilor la şantierul domului. ca fiu al cosilierului de administraţie J. când este şi decorat. mort în 1810. reuşind să clădească un edificiu de artă barocă pură. A rămas cetăţean al oraşului până la moarte. apoi singur.F. amintite mai sus. Se pare că proiectul iniţial prevedea un complex format din biserică şi rezidenţă episcopală.

un cor flancat de două sacristii.b). Plan şi secţiune. Buzilă) Biserica este formată dintr-o absidă. nava cu 46 . Fig. motivaţie care nu mi se pare a fi întemeiată (Fig. executate de Direcţia de sistematizare a judeţului Timiş. (apud A. poligonală în exterior şi semicirculară în interior. transept.prin folosirea lui în secolul al XVIII-lea ca simbol al luptei împotriva necredincioşilor.2 a. 2 a.b. Catedrala romano-catolică din Timişoara.

3). cu pilaştri cu capitele ionice. au ferestrele cu ancadrament arcuit. Faţadele laterale. cei de la nivelul inferior cu capitele ionice. neobişnuit de robustă cu coronamentul la aceeaşi înălţime cu turnurile. ce susţin şi cafasul. (Fig. iar nava cu boltă turtită cu dublouri sprijinite pe grupaje de câte doi pilaştri cu capitele corintice. creează o corespondenţă cu ediculul. are linii clare de articulare: două registre de pilaştri dublii. (Fig. Aceste grupaje de coloane. 9). motive florare (Fig. puternic profilată. transeptul şi nişele altarelor laterale cu boltă cilindrică. decorate cu capete de putti. iar la fereastra de deasupra ediculului. având ca sprijin grupuri de coloane cu capitele ionice.altare laterale plasate în nişele create de rezalitul pronunţat al grupurilor de pilaştri. de asemenea. 4). încadraţi de liniile orizontale ale bazei şi cornişelor. precum şi decoraţia sculptată a ancadramentelor ferestrelor de la nivelul inferior. 5 a. nartexul format în spaţiul dintre cele două turnuri şi edicul. creează senzaţia de unitate a spaţiului. capetele de putti (Fig. sunt preluate alternativ de ancadramentelor ferestrelor. 7) aduc o uşoară îndulcire masivităţii faţadei. Faţada principală (Fig. Sistemul de acoperire este cel obişnuit al epocii: absida este boltită cu o semicalotă întărită cu dublouri radicale. 47 . o figură grotească. care beneficiază de acelaş tip de boltire şi de aceleaşi elemente de susţinere. Cu toate deschiderile succesive transversale create de transept şi nişele altarelor laterale separate de rezalitul pilaştrilor. Ediculul cu coloanele sale zvelte şi acrotelele de pe colţuri (Fig. Nartexul este boltit à vela. triunghiular şi arcuit. cornişa continuă. un puternic arc de triumf în plin centru. 6). 8) iar portalurile cu frontoane arcuite încadrate de acroctere şi volute (Fig. de proporţii mult mai reduse de cât pilaştri. Motivele frontoanelor.b). scoici. dar şi cu câte o figură masculină caricaturală. coborârea imperceptibilă a dublourilor şi a bolţii navei dinspre cafas spre arcul de triumf accentuează dimensiunile apreciabile ale acestui spaţiu conceput ca unitar şi cu punctul de fugă al perspectivei situat în zona altarului principal. ritmate. iar cei de la nivelul superior cu capitele corintice.

3.Fig. Faţada principală. Acroteră de pe edicul. 4. Fig. 48 .

5 a. Capete de putti.Fig. 49 .b.

Motive florale. 7.Fig. 50 . Fig. Figură grotească. 6.

Decorul portarurilor ediculului.Fig. 8. Portal lateral. 51 . Fig. 9.

1970. fiind verosimil ca membrii acestei instituţii să se afle sub influenţa sa. P. p. p. vol II. a cărui popularitate a fost imensă. Prezenţa lui Mercy la Viena în anii 1722-1723 îl face pe Hans Diplich să presupună că acesta ar fi procurat planul catedralei cu acestă ocazie78.Claritatea. Ori în această perioadă. A. 11). a exercitat o foarte vastă sferă de influenţă. 1979. dar pare puţin probabil ca Mercy să-şi fi permis să comande un plan de catedrală cu zece ani înainte de aprobarea mutării reşedinţei episcopale la Timişoara. 179. Dat fiind faptul că împăratul Carol al VI-lea era ctitorul. Timişoara. în Tibiscus. 10) din 1733 şi cea din Viena Heiligen Kreuz ob der Laimgrube79. În schimb. aflându-se timp îndelungat în fruntea Hofbauamt-ului77 ca succesor al tatălui său. 52 . 242. este incontestabilă provenienţa planului de la Hofbauamt. Bucureşti. Fischer von Erlach se afla deja de cinci ani în fruntea Hofbauamt-ului. 177. nu prezintă nici cea mai mică analogie cu catedrala timişoreană. ceea ce subliniază încă o dată că influenţa nu înseamnă paternitate. respectiv biserica parohială din Grossweikersdorf (Fig. Catedrala Romano-catolică din Timişoara. Bucureşti. Fischer von 77 78 Istoria artelor plastice în România. 1970. Tratarea elementelor de sprijin ale nartexului şi ediculului (coloane ionice grupate pe bază comună). Dar în cercetarea operei arhitectului vienez se constată dificultăţi provocate de lipsa documentaţiei. Buzilă. de ezitările calitative chiar la opere certe. există analogii cu faţada proiectată de Joahann Lechner în 1754 pentru Katharinakirche din Timişoara (Fig. 241. calmul. rezervă în folosirea elementelor decorative ne indică direct o apropiere de concepţiile artistice ale lui Emmanuel von Erlach. iar în provincia nou cucerită nu existau decât meşterii şi antreprenori. P. considerate de Hans Diplich drept o analogie cu Elemosynariuskapelle80 din Bratislava apare în opera lui E. precum şi de faptul că. în special în aceste zone încă lipsite de personalitate artistică fermă. Nu putem presupune nici într-un caz că planul este anterior anului 1730. 5. vol II. 80 Istoria artelor plastice în România. 79 Ibidem. Lucrările sale din deceniul al patrulea.

(apud A. 179. (apud A. Fig. Biserica parohială din Grossweikersdorf. p. 53 . Buzilă) Fig. planul faţadei bisericii Sf. 12. Buzilă) 81 82 Ibidem. Ecaterina din Timişoara. 179. 10. 13). Johann Lechner. 11. p. Fig. Ibidem.Erlach şi la faţada mănăstirii Klosterneuburg81 şi la casa scărilor din castelul Eckartsau82 (Fig.

(apud A.Fig. casa scărilor. 13. (apud A. 12. Buzilă) 54 . Pavilionul de intrare al mănăstirii Klosterneuburg. Castelul Eckartsau. Buzilă) Fig.

14. pe atunci reşedinţa episcopului Falkenstein. Este probabil ca acesta să fi fost Dissel sau ca Dissel să fii introdus în planul domului această modificare.Dar tocmai această tratare lipsită de monumentalitatea sobră a restului clădirii. Portalul casei Mercy. pledează pentru o intervenţie ulterioară asupra proiectului83. dar nu a Ibidem. Timişoara. 14). (apud A. Fig. împrumutată de la casa Mercy. ipoteza „Ideal-plan”-ului cade prin însăşi conformismul arhitectural al construcţiei. 55 . În primul rând. p. mai ales că exact acelaşi sistem îl întâlnim la portalul casei Mercy (Fig. despre care ştim că datează din deceniul al doilea al secolului şi aparţine unui meşter local. 178. Planul a fost 83 o emanaţie a Hofbauamt-ului. Buzilă) Deşi apariţia ulterioală a planului original ar putea aduce surprize. din ceea ce ştim în acest moment se poate trage anumite concluzii.

Odată ajuns în Banat şi intrat în execuţie. determinând prin însăşi rezonanţa numelui.conducătorului său. poate tocmai din cauza apartenenţei sale prea accentuate la atmosfera artistică a capitalei. pe cei care au reuşit să o vadă să-i atribuie paternitatea operei. care se poate să fi supervizat proiectul şi să fi existat semnătura sa pe plan. Fără nici o excepţie toate bisericile din Banat urmează o linie rustică. Interesant de remarcat este faptul că domul din Timişoara rămâne un monument singular. din partea meşterilor autohtoni. 56 . proiectul iniţial a suferit unele modificări neesenţiale. dar lipsite de severitatea şi masivitatea tectonică a catedralei catolice timişorene. cu aceleaşi tendinţe clasicizante ale barocului.

Monografia Episcopiei Cransebeşului. spre nord-vest apele Timişului şi Sebeşului îi deschid o vale din cele mai frumoase şi bogate. Andrei Ghidiu. valea Timişului. Iosif Bălan. 1940.2. Ioan Botezătorul din Caransebeş Una dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură ecleziastică barocă. 37. 184. este un oraş din cele mai plăcute ochiului.3. Monografia oraşului Caransebeş. dominate de vârful Corcanei. Caransebeşul84. ca areal din care face parte şi acest monument reprezentativ al barocului provincial. Biserica Sf. La răsărit îl apără Muntele Mic şi Ţarcul. 2000. Caransebeş. un etalon de cultură şi istorie în întreg Banatul. Biserica Sf. p. este fără îndoială un reper. Ioan Botezătorul din Caransebeş Dar dintru început să vorbim despre Caransebeş. 84 85 Nicolae Cornean. p. cum este numit Caransebeşul. Timişoara. 57 . Ioan Botezătorul din Caransebeş sau biserica „cimitirului”. „Cetatea Sebeşului” 85. spre sud vest dealuri încântătoare. este fără îndoială biserica cu hramul Naşterea Sf.

Prestolul87 este în patru colţuri şi este din piatră de nisip tare. valah. Urme de vandalism turcesc se află şi la Sfântul Prestol căci după cum se vede şi din fascimile. colţurile şi margilnile sunt zdrobite de iataganele turceşti. Construcţia bisericii noi a început în anul 1770. însă nu de piatră ci de lemn. Senatorul orăşenesc Ioan Bartolomei în discursul ţinut la 20 septembrie 1903 afirmă că biserica Sf. Iar „Crucea lui Răbăgia” a fost ridicată în locul unde a fost altarul bisericii vechi. illir.. pe locul unde în vechime erau zidurile de apărare al cetăţii Caransebeşului. în fiecare colţ găsim litera iniţială a unui evanghelist. Ioan Botezătorul a servit vizirului Achemet drept cvartir. unde se află mormintele familie Brancoviciu. Biserica s-a zidit aprope de biserica de lemn cea ce înseamnă că şi mai înainte a fost acolo o biserică. Şi astăzi se vede locul unde a fost biserica cea veche. căci din dreptul biserici de astăzi se vede terenul puţin mai ridicat . regiment şi s-a dăruit sfintei biserici din Caransebeş cu blagoslovenia Preasfinţitului Episcop al Caransebeşului şi al Vârşeţului Domnului Vichentie Popoviciu pentru poimenirea veşnică a părinţilor lui Avram şi Ana în 15 zile a lui august anul 1780”. 58 . cred că este normal ca cea mai mare parte a referirilor noastre să se îndrepte spre biserica Sf. p. Ioan Botezătorul se află situată în cimitirul vechi al oraşului Caransebeş. precum ne arată facsimilele de faţă.Lăsând deoparte toate aceste referiri geografice şi istorice. op. pe malul drept al Erugi – „aqua monahorum”. deasupra criptei protopopului Theodor Roşca. şi a fost terminată în anul 1780. construcţia fiind finalizată cu ajutorul unor oameni de seamă. ele se află în spaţiul tindei de la biserica veche. Ioan Botezătorul. apărată de un zid exterior de piatră. pe care îi găsim amintiţi pe prestolul din Sfântul altar al acestei biserici: „Acest sfânt prestol s-a făcut cu cheltuiala domnului Ioan de Groza laituant al slăvitului Kesar. Biserica Sf. cit. al cărui loc este indicat de o cruce monumentală numită „Crucea lui Răbăgia”. 187. Ea a fost zidită lângă vechea biserică din lemn a cimitirului. 86 87 Nicolae Cornean. amintită în documentele vremii86. aflată puţin mai sus de biserica actuală.

Iar într-o altă inscripţie ce se află deasupra de strana dreaptă ni se spune şi sub ocârmuirea cui a fost pictată: 59 . Emilian. de către episcopului Caransebeşului şi Vârşeţului Vichentie Popoviciu – conform inscripţiei ce se află în biserică: „În anul 1781 în 11 maiu au slujit cu mine în Caransebeş Constantin Atanasieviciu. Această biserică s-a ridicat cu truda şi cheltuiala locuitorilor de acolo. S-a sfinţit în numele Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. parohul Lugojului. -Cel dintâi dintre cei nouă. Aproape de biserica cea veche de lemn fiind de faţă o mulţime de popor şi toată preoţimea din acest protopopiat. 1787”. Damaschion Gina. În prestol am pus moaştele Sfinţilor mucenici cniaz Lazăr. Ioan din sin ego Ion ucenic iulie I. protopresbierul Lugojului. Protcopie. Am dat şi un nou antimis sfinţit. Vichientie Popoviciu smeritul episcop al Caransebeşului şi Vârşeţului şi am scris eu Teodor Ilieviciu spre veşnica pomenire”. Pictura s-a făcut în anul 1787 prin pictorii redaţi numai cu numele în inscripţia de lângă proscomidiar: „Pomeneşte Doamne şi zugravii Ion. parohii Caransebeşului.Prestol Biserica a fost sfinţită la 11 mai 1781.în biserica cea de nou zidită din piatră şi din cărămidă ori -în cea dintâi dintre cele nouă biserici din nou zidite din piatră din cărămidă-. Novac şi Teodor Ilieviciu. a creştinilor drept măritori de legea greco-orientală.

domnul Iosif cel de al doilea împăratului romanilor craiul hungarilor şi altor ţări fiind în zilele acestea. Excelenţa Sa Domne Moisi de Putnic cu blagoslovenia şi îndemnarea ocârmuitorului acestei eparhii Înalt Preasnfinţiei Sale Domnului Iosif Ioanoviciu de Şagabent pravoslavnicul George Iorgovici şi namesnic Teodor Ilievici Septembrie II 1787”. iar înălţimea şi lăţimea de 11m. Menţionăm prezenţa unui edicul pe faţada sudică şi cele două intrări: pe latura vestică şi. fiind episc. Fundaţia este din piatră. arhiepiscop şi mitropolit scaunului Carloveţ. Turnul de pe faţa de vest. pictura bisericii a fost rău stricată. Ioanovici iară sa prinoit în anul de la Christos 1808 octombrie 15. Biserica are lungimea de 28m. Biserica a fost încadrată de cercetători în tipul de biserică-sală. în anul 1788. Ecaterina Elena”. în răsmăriţa cea cu turcul au fost tare stricată zugrăvitura bisericii acesteia de turci pentru acea acuma de a doua oară în zilele Preluminatului împărat Franţiscus I. cu spătar în continu şi decorate 60 . În cel din urmă război cu turci. Edificiul aparţine celei de-a doua etape de construire a bisericilor de zid din Banat (1770-1788). Excelţia Sa Domnul Petru Ioannviciu de Vidac şi protopresbiter al Caransebeşului Ioan Tomici. La Vârşeţ-Caran. În ambele părţi laterale ale soleei se află stranele. iar pilaştri sunt prevăzuţi cu capiteluri.„Zugrăvitu-s-a acest altar cu templa împreună în zilele şi stăpânirea pre luminatului şi stăpânitorului nostru Domn. Naosul e pardosit cu lespezi de piatră. elevaţie în leagăn cu arce de dublouri. în data 11 mai 1781. când a fost sfinţit edificiul. iar soleea cu mozaic. lucrările fiind terminate. precum ne spune inscripţia ce se află deasupra de strana stângă sub fereastră: „În anul 1788. după cum mai înainte am consemnat. lăcaşul de cult prezintă caracteristicile semnificative pentru barocul de provincie din sudul Banatului: boltire à vela în naos. acesta din urmă fiind prevăzută cu un acoperiş susţinut de coloane pătrate de cărămidă. întreaga biserică este pardosită cu plăci florale din ciment. iară cu toată cheltuiala Dumnealui jupânul Manoile Stancoviciu şi a jupânesei Dumnealui Marta nasc. este sprijinit pe stâlpi adosaţi. pe latura sudică. absidă semicirculară. iar zidăria din cărămidă arsă.

iar pe uşile 88 Andrei Ghidiu. Gheorghe (unde apare şi semnătura pictorului). remarcându-se motivele vegetale (viţa de vie. putem spune că edificiul nu este pictat în întregime. se sprijină pe două arcuri boltite. 1796 (Graz). Achimescu. refăcută în 1788. „Jertfa lui Avraam”. de către zugravul Ion şi ucenicul Ion88. p. şi pisania de deasupra stranei de pe peretele din dreapta. „Vindecarea Slăbănogului”. Ioan În ceea ce priveşte pictura biserici. Prima pictură a fost exectutată în 1787. acoperit cu lespede de marmură albă. Iosif Bălan. 35. Autorul picturilor de pe uşi este T. 2000.în partea superioară. Monografia oraşului Caransebeş. În altar se evidenţiază picturile murale: „Duminica Tomii”. după cum mărturisesc inscripţiile din nişa proscomidiarului. iar iconostasul este pictat în stil neo-bizantin. trandafiri). Uşile împărăteşti şi diaconeşti sunt sculptate. Dimitrie (unde apare data pictării: 13 decembrie 1843). 61 . turnate în 1790 (Timişoara). în lemn de paltin. 1791 (Graz). În turnul biserici sunt trei clopote. pe uşa din stânga fiind pictat Sf. Timişoara. floarea soarelui. în ulei. iar tehnica folosită de pictori diferă: altarul este pictat în frescă. Naosul nu este pictat. pe uşa din dreapta Sf. cu măiestrie artistică. iar în dreptul uşilor împărăteşti. Iconostasul bisericii Sf. Cafasul zidit din cărămidă. prezentând icoane de la diferiţi donatori. cripta episcopului Ioan Popasu.

arcelor. iar în cafas un prapore de mari dimensiuni aparţinând: „Asociaţiei plugarilor din Caransebeş”. picturii murale. şi altarului. În strana din stânga se găseşte o icoană pe lemn. Astăzi. în zona iconostasului. semnată de Gheorghe Baba. pictat de Bartolomeu Delliamini. şi completarea acesteia.împărăteşti scena „Buna Vestire Sfintei de Dumnezeu Născătoare”. Pintre obiectele de valoare menţionăm icoanele pictate pe lemn. în ulei. Ioan Botezătorul din Caransebeş. rămâne unul dintre cele mai reprezentative monumente ale barocului provincial. dar s-a constat şi existenţa unor degradări ale construcţiei: au fost evidenţiate fisuri în structura bolţilor. aflate pe iconostas datând din secolul al XVIII-lea şi provenind – după tradiţie – de la vechea biserică de lemn. 62 . Cu toate acestea biserica Sf. mai gravă fiind cea transversală. se impune necesitatea restaurării. din porţiunea cuprinsă dintre naos şi pronaos şi la extremităţile peretelui dintre altar şi naos.

la biserica catedrală Sf. Este posibil însă să fie vorba de o altă pictură.3. Pictura s-a făcut de către „Dimitrie din Vasiova”. Alături de alte monumente remarcabile. Timişoara. prezentând acel baroc pur. Dacă catedrala din Timişoara am tratat-o din punct de vedere arhitectural.3. Ioan Botezătorul din Caransebeş analizând-o din punct de vedere istoric şi arhitectural. În anul 1960 de praznicul Sfântului Ilie un trăznet care s-a abătut asupra bisericii avea să producă destule stricăciuni aşa încât s-a impus refacerea 89 Andrei Ghidiu. Monografia oraşului Caransebeş. Zidită probabil în secolul al XV-lea. este menţionată documentar abia în anul 173889. 20. Iosif Bălan. catedrală episcopală încă dintru începuturile ei. Târnosirea i-o face în 1759 episcopul Ioan Georgevici al Caransebeşului. Gheorghe din Caransebeş vom încerca să facem cu predilecţie referiri picturale. O nouă zugrăvire a bisericii s-a executat la insistenţa protopopului Ioan Tomici (1804-1839) cînd biserica a fost lungită şi s-a construit cafasul. probabil din familia Diaconovici. Vârşeţului şi Lugojului (1749-1769) care aşează în prestol o piatră comemorativă. p. 2000. 63 . biserica Sf. Este posibil ca acum să i se fi executat şi prima decoraţie interioară. Nu cunoaştem genul de lucrări care au determinat resfinţirea. Biserica Sf. Gheorghe din Caransebeş Printre localităţile ţării noastre cu importante vestigii ale trecutului Caransebeşul ocupă un loc aparte. După aproximativ 35 de ani este restaurată şi târnosită din nou în 1976 de episcopul Iosif Ioanovici de Sacabent al Vârşeţului şi Caransebeşului (1]786-1805). acela care îi conferă renumele şi faima este incontestabil biserica purtând hramul „Sf. mare mucenic Gheorghe”. Monumentul la care facem referire este fără îndoială un monument ce poartă amprenta barocului de provincie.

reflectând prosperitatea iconomică a oraşului. dincoace şi dincolo de Carpaţi. Gheorghe este concepută în stil occidental. executate în tempera slabă. iar spaţiile dintre ele decorate cu ornamente baroce. decât mii de cuvinte în limbă străină””. Gheorghe a fost pictată în patru etape de către autori diferiţi începâd de la 1759-1862. Noi ştim şi că întreaga naţiune română. M. M. iar icoanele au fost pictate între 1863-1864 de pictorul academic vienez A. Decoraţia interioară a bisericii Sf. a lăsat chirilele şi a primit literele române. M. Din cele până aici arătate rezultă că biserica Sf. motiv din partea episcopului de a nu le sfinţi biserica. la scrisoarea episcopului Kengelaţ. pentru că biserica noastră este făcută din dăruirile românilor.. Tot în această perioadă a fost făcută o nouă tâmplă mare şi bogată. prin care justifică adoptarea alfabetului român. Pictura lui Turcu a generat anumite dispute între credincioşi şi episcopul Emilian Kengelaţ. şi pentru că noi ştim că literele latine. Noi declarăm înaintea lumii. precum şi amploarea conflictului iscat cu această ocazie: „În numele comunităţii greco-orientale. cu scopul aplanării conflictului ivit din cauza scrierii în limba română şi cu caractere latine a temelor pictate. declarăm că pentru aceea am scris icoanele sfinte cu litere române. capitolul 14 „în biserică voiesc eu a vorbi mai bine cinci cuvinte ca să pot învăţa pe alţii. Gutsch. Ultima 64 . reflectă poziţia categorică a românilor de a-şi folosi limba şi alfabetul propriu în toate împrejurările.. Sculptura cadrului a fost făcută de Eisterlehner după planurile unui oarecare Hess. că deoarece naţiunea română a primit literele nu vrem să rămânem înapoi de ea şi pentru aceasta nu vrem să ştergem literele din biserică..picturii. Acum biserica este împodobită cu pictură de Dimitrie Turcu (1862) şi aşa a rămas până în vremea noastră. M. Răspunsul credincioşilor din Caransebeş. Citind cuvintele Apostolului Pavel către Corinteni cartea I. compunându-se din tablouri pictate în ulei stil realist.. plasate rar. adică române sunt ale noastre şi nu cele chirilice. al Vârşeţului şi Caransebeşului (1853-1885) purtându-se o corespondenţă.

ce au dus la degradarea peliculei de culori. Restaurareea picturii de la biserica catedrală din Caransebeş. scoase la iveală cu aceste ocazie. aparţinând picturii din 1796. XXXV. Din a treia etapă s-au păstrat spaţii mai ample. aplicat peste pictură la ultima restaurare 90. Pictura decorativă a fondurilor. în cât descifrarea ei a fost posibilă 91. Virginia Vidia spunea că este imposibilă stabilirea reală a gradului degradării picturii. M. Timişoara. 91 Ibidem. 1985. oxidările. mai ales cele din registrele superioare. pictura bisericii Sf. Câteva medalioane şi tablouri vechi. deoarece icoanele plasate mai jos au căzut pradă unor curăţiri executate cu metode necorespunzătoare. În ciuda restaurărilor din 1927 şi 1955. Acesta prezenta însă multe şi mari zone de peliculă exfoliată. datorită nevernisării cu soluţie absorbantă. deoarece tocirile. ea făcând parte integrantă din ultima decoraţie a monumentului coexistând cu pictura din 1862 semnată de Dimitrie Turcu. Pictorul. Gheorghe prezintă depuneri masive de fum. O nouă restaurare s-a impus recent şi a fost executată de Virginia Vidia între 1984-1985. a contribuit şi un verni absorbant. a fost acoperită cu un strat de fum cu oarecare transparenţă. Desigur că la acoperirea picturilor în ulei cu această cortină neagră.pictură a lui Dimitrie Turcul a fost restaurată în 1927 de pictorul Ioachim Miloia. 454. ea fiind singurul indiciu despre existenţa primei picturi. în Mitropolia Bantului. 90 Virginia Vidia. gudroane şi impurităţii ceea ce a făcut imposibilă descifrarea scenelor. Icoanele tâmplei au fost şi ele acoperite de fum. fiind executată în tempera slabă. Cu acest prilej au fost descoperite urme din tencuiala veche de frescă închisă între zidurile vechi şi noi. lacunele şi chiar exfolierile au fost mascate de stratul dens şi opac de fum. 7-8. p. M. 65 . iar în 1955 de Anastasie Demian. contribuind alături de tablourile negre la crearea unui aspect general de pictură fără şanse de recuperare.

se trec cu vederea. 66 . Dacă planul său de navă şi sistemul de acoperire cu boltă în leagăn sunt evidente. şi să ne reactualizaze pictura din anul 1853. cu scopul conservării picturii. Cercetare pe care a făcut-o Virginia Vidia şi care spunea că în urma unor teste în interior şi 92 Ibidem. consolidare. poţi trage câteva concluzii care. reproducându-se vechea decoraţie. în schimb alte elemente care contribuie la elucidarea istoricului. consolidare şi restaurare. pot fi văzute doar prin cercetarea insistentă şi îndelungată. el fiind iniţial poleit cu foiţă de aur. nicidecum pentru a aduce ceva ca toţi ceilalţi restauratori premergători ei. p. Întreaga muncă a Virginiei Vidia a fost făcută în scopul restaurării exacte a picturii şi a decoraţiei vechi baroce. care s-a ocupat de restaurarea edificiului92. Restaurarea ce a constat din: a) curăţirea. restaurarea şi vernisarea picturii în ulei. 455. registrul inferior a fost frecat până la tocire iar prin anumite locuri acoperit cu bronz. b) îndepărtarea decoraţiunilor executate în tempera slabă şi pictarea lor în tempera grasă. Aceasta fiind starea în care se afla decoraţia interioară a monumentului. a fost necesară iniţierea unor lucrări de curăţire. dar trăind şi el soarta icoanelor. pentru că această muncă de restaurare nu face altceva decât să ne transpună în biserica proaspăt pictată. c) completarea iconografiei cu pictură nouă în ulei în stilul celei existente. Este de apreciat munca pictorului restaurator Virginia Vidia. Tocmai de aceea consider că este important să amintim etapele restaurării edificiului. în condiţii tehnice superioare.Cadrul tâmplei este sculptat în stil baroc. d) curăţirea poleiturilor de aur şi poleirea cu şlagmetal a părţilor degradate din registrul inferior al tâmplei şi din ornamentaţia pereţilor. la privire de suprafaţă. Cercetând şi analizând minuţios monumentul.

restauratorul a descoperit o completare a zidăriei. Restauratorul şi-a extins zona de cercetare şi pe latura din naos a arcului. cu ocazia ultimei invazii otomane. Lemnul gros este încă foarte bun. cu toată vârsta lui îndepărtată. Spaţiul dintre boltă şi acoperiş este foarte mic. Cercetând bolţile de pe schelă. Pentru a ne face să înţelegem mai bine fenomenul. ceea ce conduce la ideea că probabil trăsnetul din 1869 a produs incendiul iar interiorul monumentului sau poate aceasta s-a produs cu mult mai înainte de 1788. p. lemnăria este prematur îmbrătânită 93. ceea ce denotă că iniţial tot interiorul monumentului a fost cumva tencuit şi pictat în frescă. fapt ce a determinat-o să controleze în deaproape structura lor văzută din podul bisericii. de aceeaşi calitate cu cea din zidurile verticale ale monumentului. a constatat că temelia bisericii nu este din piatră ci din cărămidă arsă. Tot în acest compartiment ascuns de catapeteasmă ea a găsit tencuiala extrem de afumată.exterior. Prin anumite sectoare unde umiditatea pe bază de infiltraţie a pătruns în perioadele când acoperişul a fost ceva mai şubred. detaşând icoanele tâplei din cadrul lor unde erau fixate definitiv. 93 Ibidem. Îndepărtând din tencuiala arcului despărţitor plasat între altar şi naos. căruia i se mărise sarcina. dar mai mult tencuiala dintre cele două ziduri este de frescă. restauratorul Virginia Vidia ne oferă informaţii în ceea ce priveşte transformarea permanentă a arhitecturii acestui edificiu. deci i se cerea o mai mare rezistenţă de susţinere a bolţii lungite. 455. restauratorul Virginia Vidia a observat că bolta prezintă o elasticitate mare. Aici se observă foarte clar nada zidului. prin îndepărtarea tencuielii soclului pe câteva ştraifuri. făcută probabil cu ocazia redimensionrii monumentului. dar este deficitară reţeaua de laţi care formează suportul direct al tencuielii. pe latura dinspre altar. 67 . Acestă lucrare a constat din dublarea arcului. abia putându-se strecura cineva între cele două ecrane. dar depunerea foarte subţire.

456. exercitată pe diferite căi în părţile Banatului94. Pe arcul plasat deasupra tâmplei. influenţa autohtonă este mare şi valoroasă. 1985. Muzeul Banatului Timişoara. 1984. Aceste degradări sub formă de lacune cromatice. 95 Virginia Vidia. deasupra tâmplei. 68 . Cu toate caracteristicile acestei tehnici străine. în Analele Banatului. Aceste mici indicii au condus la descoperirea pe cât de migăloasă şi greu de efectuat. deoarece s-a manifestat în cadrul stilului deci în conştiinţa artistică. Stilul ei este o interferenţă de sugestii bizantine plasate pe o schemă realistă şi portrete pure şi frumoase baroce. este uleiul. p.Cu ocazia îndepărtării zugrăvelilor care formau fondul decorativ. Restaurareea picturii de la biserica catedrală din Caransebeş. fapt care ne-ar surprinde dacă nu am ţine cont de influenţa occidentală. O exprimare plastică directă. au fost plasate în fonduri laterale sau în centrul 94 Adriana Buzilă. ajutată de o cromatică proaspătă şi caldă. procentul general de degradare nu a depăşit 20%95. se ascundeau două medalioane ovale în care erau pictate grupuri de sfinţi arhangheli. Timişoara. în Mitropolia Bantului. II. încadrată de doisprezece prooroci. pe atât de vrednică în rezultate. Pătrunderea stilului baroc îm arhitectura tradiţională românească a Banatului în secolul al XVIII-lea. XXXv. zăceau ascunse treisprezece medalioane cu pictură reprezentând la centru pe Fecioara Maria. sub un glet pe care se pictase ornamente simple şi sub un arc de lemn adăugat la colţul zidului cu o terminaţie inutilă a tâmplei. 209. Cu toate greutăţile dezvelirii ei. Etnografie-Artă vol. Pictura aceasta are un farmec şi o prospeţime caracteristică artei naive. 7-8. Ceea ce este şi mai interesant este faptul că această pictură a fost acoperită înainte de a se degrada de bătrâneţe. În ceea ce priveşte tehnica de execuţiea picturii bisericii (1862). executate cu o mare uşurinţă şi cu modalităţi simple. p. a unor pictori de o puritate rară. artistul simplificând modul de exprimare până la vecinătatea cu grafica. apar vagi urme de pictură. Virginia Vidia a constatat că în conca altarului şi pe arcul despărţitor dintre altar şi naos. În conca altarului sub ornamente simple şi de un gust artistic mediocru.

Sfinţirea din 1796 se pare că a finalizat lucrările de lungire a construcţiei până la turnul clopotniţei ridicat acum. Desigur că iniţial. acest gen de lucrări determinând schimbări esenţiale în tehnica şi stilul picturii.cromatic de culoare uniformă. deci ambele cazuri uşor de reconstituit prin integrare cromatică96. M. iar redimensionarea ei a fost făcută în câteva etape. Influenţa occidentală în gustul decorărilor interioare a fost atât de mare la vremea aceea. 457. fapt evident al lungirii bisericii determinând întărirea arcelor susţinătoare a bolţii redimensionate. deoarece în anul 1759 biserica „a fost înnoită” sfinţindu-se din nou. precum spuneam deja. p. 69 . formând sub el o tindă deschisă. Pictura a fost acoperită timpuriu iar vremea scursă sub pătura dură de glet nu a îmbătrânit-o ci a conservat-o. apărând astăzi proaspătă ca odinioară. Nu ştim astăzi nimic despre prima pictură în frescă a bisericii Sf. rămânând închisă între cele două ziduri. interiorul bisericii a fost mult mai mic. Aceste transformări au determinat retencuirea şi pictarea din nou a monumentului. Dezvoltarea oraşului face din nou neîncăpătoare biserica încât. Ibidem. adăugându-se astfel navei şi un pronaos. Ulterior tencuiala de frescă a fost îndepărtată total de pe suprafaţa interioară. Pictura aceasta din care s-au găsit două medalioane în altar. 96 97 Ibidem. Gheorghe. pe vremea protopopului Ioan Tomici se extinde spaţiul interior prin zidirea tindei de sub turnul clopotniţei. poate există pe suprafeţe mult mai mari dar operaţiunea de dezvelire a ei s-ar face prin îndepărtarea picturii ulterioare97. facilitând pictarea din nou a interiorului. treisprezece pe arcul triumfal şi doi sfinţi în naos. încât se procedează la acoperirea picturii din 1796 cu glet dur. M. mărturia existenţei ei.

Dragostea lui Turcu pentru autentic şi tabloul de gen. Pictura din 1862 aparţinând lui Dimitrie Turcu care o şi semnează. apar noi variante. Amănuntul îl preocupă pe Turcu în detrimentul generalului. cu o cromatică 98 I. Timişoara. era distribuită des iar spaţiile intermediare decorate într-un stil destul de apropiat de cel brâncovenesc. Monografia oraşului Caransebeş. dovedeşte că în cadrul aceluiaşi stil. cărora le conferă o proporţie redusă. Faptul că nu toată pictura aparţine lui Dimitrie Turcu este foarte evident. S-ar putea ca aceasta să fie pictura lui Dimitrie din Vasiova. decorează şi astăzi conca altarului şi prima travee a naosului. Registrul foarte larg al culorilor întrebuinţate a creat pictorului posibilitatea de a-şi alege dominante variate ca accent solistic. se face simţită în compoziţiile sale în care personajele sunt încărcate cu o tensiune şi o trăire străine temei respective. Este neclară problema întreruperii picturii după terminarea primei travee şi continuarea ei abia în anul 1862 de către Dimitrie Turcu98. Tablourile pictate în ulei stil realist de cea mai bună calitate artistică.Ghidiu. A. susţinute de strălucirea contrastelor tonale. în cazul de faţă cu calităţi artistice medii. este dominat de câteva greşeli caracteristice lui în construirea personajelor. susţinute cu gust de fondul percepţiei atât de colorat şi totuşi cu rol de fond neutru. p.Dacă pictura de la 1796 aşa după cum se observă de pe arcul triumfal. 37. 2000. datorită posibilităţilor individuale precum şi manierelor diferite. încercând să obţină efecte din tratarea materiei într-un mod naturalist. 70 . noua pictură executată după 1804 este plasată în tablouri şi medalioane cu spaţii mari intermediare. cum este cazul în scena „Iisus la puţul lui Iacob”. Pictura din conca altarului şi de pe prima travee. dimensionând exagerat tălpile şi braţele. Bălan. Personajele pierd din spiritualitatea picturii anterioare în favoarea unei robusteţi nejustificate în conţinutul tematic religios. Desenul lui Dimitrie Turcu. are calităţi superioare constând dintr-o ambianţă extrem de fericită între un desen frumos şi o cromatică cu armonii echilibrate.

toţi aceşti autori reuşind să închege de-a lungul timpului această capodoperă de arhitectură barocă. imitând rame de taboluri. a rezultat o lucrare deosebit de frumoasă dar fragilă din cauza volumelor pra contorsionate. Din această concepţie materializată în desene de Hess şi realizată în lemn de tei şi paltin de sculptorul Eisterlehner. apoi Dimitri Turcu şi Gutsch. arhitectură barocă influenţată în mare măsură de arhitectura provincială. Atât anatomia cât şi draperiile sunt pictate cu erudiţie.nesugestivă. dar oferindu-i în egală măsură şi elemente de arhitectură provincială. un edificiu de artă barocă. Cadrul său este sculptat în stil baroc. face ca jocul de umbre dure şi luminii strucitoare să-şi amplifice volumul. Echilibrul şi măsura sunt dominantele lucrării lui Gutsch. datorită unei cromatici echilibrate şi tratarea materiei într-un stil realist de înaltă ţinută. cu elemente florale stilizate cu bun gust. Icoanele tâmplei ca stil şi valoare artistică se plasează între ultimele două picturii care decorează interiorul. Biserica catedrală Sf. Gutsch. Sculptura a fost poleită cu foiţă de aur. conferind tablourilor un rol de ilustraţii colorate. eliminând incidentalul chiar în defavoarea farmecului. Despre tâmpla veche a bisericii nu ştim nimic. La prima vedere pictura icoanelor pare deosebit de frumoasă. Mare mucenic Gheorghe este fără îndioală. flori stilizate sec şi imitaţia de piatră. următorul Dimitrie din Vasiova. abia ancorat de fondul dantelat. 71 . iar pictura realizată succesiv de patru pictori diferiţi: primul dintre ei fiind necunoscut. Torsionările şi tendinţa de a evidenţia elementul pe toate faţetele lui. Decoraţia este compusă din desene monocrome. ceea ce există acum datează din 1862-1864. ele sunt opera pictorului vienez A. autohtonă. Frumuseţea edificiului este dată de grafica lui Hess şi realizată de sculptorul Eisterlehner.

acoperită în 1862 şi dezvelită în 1985 (apud V. Vidia) 72 .Maica Domnului Pictură pe arcul triumfal datând din 1796.

Maica Domnului. Videa) 73 . descoperită şi pusă în valoare în cadrul lucrărilor din 1985 (apud V. Pictură pe arcul triumfal datând din 1796.

Videa) 74 .Proorocul David Pictura pe arcul triumfal din 1796 şi dezvelită în 1985 (apud V.

„Sf. Prooroc Moise” Pictura pe arcul triumfal din 1796 şi dezvelită în 1985 (apud V. Videa) 75 .

Maica Domnului cu Pruncul Pictura în conca altarului datând din jurul anului 1839 (apud V. Videa) 76 .

Serafim Pictura pe boltă primei travee datând din jurul anului 1839 (apud V. Videa) 77 .

Pantocratorul înfăţişat prin „Cel vechi de zile” Pictură pe bolta primei travee din 1839 (apud V. 78 . Videa).

1959. Bălan I. în evul mediu. 1909. Timişoara.. Caransebeş. 1935. Le Péninsule Balcanique. Bocşan N. Andrei Marino. 7. 9.. 1970. Dragomir S. Bucureşti. Franţa şi Banatul 1789-1815. 3. Reşiţa. 1930. Ghidu A. 1971. Monografia Banatului. 11. Dicţionar de idei literare. Mihai Opriş. Caransebeş. Sam. 8. Lotreanu I.B. 1977. Cornean Nicolae.. 15. Observaţii şi probleme bănăţene. Mureşeanu I. Mănăstirea Partoş. 5. Mihăilescu V.. Timişoara. Bucureşti. Suciu I. Timişoara.. 79 . 17. 1969. 1944. Oraviţa de altădată şi cel mai vechi teatru din România. Bona P. Paris. 16. 1938. III. Geografia fizică a României. Mănăstirea Săraca. Miloia I. Timişoara. 1973. Monografia Timişoarei. Monografia eparhiei Caransebeşului.. Monografie istorică. 1994. Murgu V.. 1927. Comunele şi Bisericile din Comloşul Mare şi Lunga. Arad.. 12. Cotoşman Gheorghe. Din trecutul Banatului. Mănăstirea Bodrog. 4. centrul de cultură şi artă bănăţeană. Monografia Mitropoliei Banatului. 10.. Dragomir S.Bibliografie -Lucrări de specialitate- 1. 6.. Bucureşti. Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice. 1937. Moruşca Policarp. 14. Oraviţa. Oraviţa. Cvijić J. Timişoara. 1940. 1940. Bucureşti. Monografia oraşului Caransebeş. Iorga Nicolae. 1918.D. Moldovan Sim.. 13.. 2. Bucureşti.. Duma M. Monografia comunei Ciclova Montană...

1996. Vlăduceanu Victor.18. (Catalog de expoziţie). 1992. 27. Metodica cercetării în istoria artei. Pesty Frigyes. 1982. Vârtaciu Rodica. Monumente bisericeşti şi culturale din zona Oraviţei. 1974. Nicolae Bocşan. Buzilă Adriana. Suciu I.. Bizanţ. Balcani. Rupert John Martin. Monumente istorice bisericeşti din Lugoj. Budapesta.. vol II. Conspectul arhivelor din Banat. 28. 19. 29. 80 . 25. Timişoara.. Theodorescu Răzvan. 1981. Timişoara. 24.. 21. La începuturile culturii medievale româneşti (secolele X-XIV). Cronica Banatului. Bucureşti. 1981.. 20. Constantinescu R.. 26. Muntean V. Bucureşti. Timişoara. Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului. Timişoara. 23. Cluj Napoca. Krassó vármegye története. 22. Stoica Nicolae. Timişoara. Barocul. Timişoara. Timişoara. Mănăstirile bănăţene. Popiţi Gr.D. Stratan I. Occident. 1982. Barocul în Banat. 1986. 1950. Vătăţeanu Virgil. Bucureşti. 1980. Contribuţii la istoria ilumunismului românesc. 1947. Vărădean V.

1970. Puia Dănilă. Cronica de la Ezeriş din Ţara Banatului. Biserica Adormirii Maicii Domnului din Lugoj. Pătrunderea stilului baroc îm arhitectura tradiţională românească a Banatului în secolul al XVIII-lea. Bucureşti.. 1924... în Acta musei napocensis. Băcăoanu I. II. 1985. 2.-Studii şi articole- 1. II. 5. nr. 1-4. Contribuţii la istoria bisericii din Banat. 4-6. anul 1832. Regiunea Banat. 3. Muzeul Banatului Timişoara. Un valoros monument bănăţean.. 81 . nr. nr. Timişoara. XXXV. nr. Sfinţirea bisericii din Lugoj. 3. 1965. nr. 1930. 12. Roşca T. Buzilă Adriana. O pagină din istoria bisericii din Sasca Montană. 1979. în Natura (seria geografie-geologie). în Foaia Diecezană. XVIII. Biserici vechi de pe Valea Carşului. 7-8. în Mitropolia Banatului. în Mitropolia Banatului. Catedrala Romano-catolică din Timişoara. în Tibiscus. Istoria artelor plastice în România. în Foia Diecezană. 4. Cotoşman Gheorghe. 7. 1966. vol.. Turcan V. Molin R. 11. în Mitropolia Bantului. Etnografie-Artă vol. Buzilă Adriana. Buzilă Adriana. Timişoara. 1981. Caracterizare geografică. 1966. Coteţ P. 8. 1-3. Biserica Adormirii Maicii Domnului din Lugoj – ctitorie a cnezilor români din Banatul secolelor al XVIII. XVII. 1945. 1958. 2.1. 6. Surse de istorie bisericească bănţeană nefolosite.S. Miclea G. Date privitoare la istoria satului Maidan. 10. XVI. 2. în Analele Banatului. 1962. Caraş-Severin. an VIII. în Mitropolia Banatului. XVI. 4-6.. nr. în Analele Banatului. 9.. 1984. 13. în Mitropolia Banatului. Molin V. Vidia Virginia. Restaurarea picturii de la biserica catedrală din Caransebeş. 5. Cluj.

82 . în Altarul Banatului.. nr. 2. Biserica din cimitirul Caransebeşului. Vuia I.14. 1930. 15. III. 2000. Timişoara. în Studii de istorie a Banatului XXI-XXII (1997-1998). Vlăsceanu Mihaela. Istoriografia artei baroce bănăţene.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful